ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 163

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 709/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 710/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

3

 

 

2007 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 711/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2007 m. birželio mėn. pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

5

 

*

2007 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 712/2007, skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

7

 

*

2007 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 713/2007, uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Skagerako sąsiauryje

14

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 714/2007/EB, panaikinantis Tarybos direktyvą 68/89/EEB dėl valstybių narių įstatymų dėl žaliavinės medienos klasifikavimo suderinimo

16

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/436/EB, Euratomas

 

*

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

17

 

 

Komisija

 

 

2007/437/EB

 

*

2007 m. birželio 19 d. Komisijos sprendimas dėl haloksifopo-R neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2548)  ( 1 )

22

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1905/2006, nustatančio vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, klaidų ištaisymas (OL L 378, 2006 12 27)

24

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 709/2007

2007 m. birželio 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 710/2007

2007 m. birželio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 638/2007 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 1).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(3)  OL L 179, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 148, 2007 6 9, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2007 m. birželio 23 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 711/2007

2007 m. birželio 22 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2007 m. birželio mėn. pagal Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 4 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 616/2007, leidžiantį naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalys yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 616/2007 buvo leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

Kiekiai, dėl kurių per 2007 m. birželio mėn. pateiktos 2007 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškos o 3 grupės atveju – 2007 m. liepos 1 d. – 2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui, tam tikrų kvotų atveju viršija turimus kiekius. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

(3)

Kiekiai, dėl kurių per 2007 m. birželio mėn. pateiktos importo licencijų paraiškos 2007 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. kvotos daliai, tam tikrų kvotų atveju yra mažesni už turimus kiekius. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 pateiktoms 2007 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. kvotos dalies o 3 grupės atveju – 2007 m. liepos 1 d. – 2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2.   Kiekiai, dėl kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 importo licencijų paraiškos nebuvo pateiktos, ir kuriuos reikia pridėti prie 2007 m. spalio 1 d. – gruodžio 31 d. kvotos dalies kiekio, yra nustatyti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.


PRIEDAS

Grupės numeris

Eilės Nr.

Importo licencijų paraiškų, pateiktų dėl 1.7.2007-30.9.2007 kvotos dalies, paskirstymo koeficientas

(%)

Prie 1.10.2007-31.12.2007 kvotos dalies kiekio pridėtini kiekiai, kurių nebuvo paprašyta

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Grupės numeris

Eilės Nr.

Importo licencijų paraiškų, pateiktų dėl 1.7.2007-30.6.2008 laikotarpio, paskirstymo koeficientas

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Netaikoma: Komisijai licencijos paraiškų nepateikta.

(2)  Netaikoma: prašomas kiekis mažesnis už numatytą kiekį.


23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 712/2007

2007 m. birželio 22 d.

skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį ir 24 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

1993 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2131/93, nustatančiame intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas (2), numatyta, kad intervencinių agentūrų turimi grūdai turi būti parduodami konkurso tvarka, nustatant rinkos netrikdančią kainą.

(2)

Valstybės narės turi daug intervencinių kukurūzų, paprastųjų kviečių, miežių ir rugių atsargų. Siekiant patenkinti paklausą rinkose, šias valstybių narių grūdų atsargas reikėtų parduoti vidaus rinkoje. Todėl reikėtų paskelbti nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus. Kiekvieną iš tų konkursų reikėtų laikyti atskiru konkursu.

(3)

Reikėtų numatyti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2131/93 leidžiančias nukrypti nuostatas dėl tinkamą įvykdymą garantuojančio užstato dydžio. Todėl reikėtų nustatyti pakankamo dydžio užstatą.

(4)

Siekiant atsižvelgti į padėtį Bendrijos rinkoje, reikėtų numatyti, kad šiam konkursui vadovautų Komisija. Be to, mažiausios pardavimo kainos pasiūlymams turi būti numatytas paskirstymo koeficientas.

(5)

Siekiant veiksmingai administruoti sistemą, reikėtų, kad Komisijos prašoma informacija būtų perduodama elektroniniu būdu. Svarbu, kad intervencinės agentūros Komisijai pateikiamame pranešime būtų užtikrintas konkurso dalyvių anonimiškumas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytų valstybių narių intervencinės agentūros skelbia nuolatinius konkursus parduoti Bendrijos vidaus rinkoje jų turimus grūdus. I priede nurodyti didžiausi skirtingų grūdų, kuriuos jos gali parduoti konkursų tvarka, rūšių kiekiai.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyti pardavimai vyksta Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 numatyta tvarka. Tačiau nukrypstant nuo minėto reglamento 13 straipsnio 4 dalies antros pastraipos nuostatų, nustatytas pasiūlymo užstatas yra 10 EUR už toną.

3 straipsnis

1.   Pirmojo dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi 2007 m. liepos 4 d. 13 valandą (Briuselio laiku).

Vėlesnių dalinių konkursų galutinis pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi kiekvienos savaitės trečiadienį 13.00 valandą (Briuselio laiku), išskyrus 2007 m. rugpjūčio 1 d., 2007 m. rugpjūčio 15 d., 2007 m. rugpjūčio 22 d., 2007 m. rugsėjo 5 d., 2007 m. rugsėjo 19 d., 2007 m. spalio 3 d., 2007 m. spalio 17 d., 2007 m. spalio 31 d., 2007 m. lapkričio 14 d., 2007 m. lapkričio 28 d., 2007 m. gruodžio 12 d., 2007 m. gruodžio 26 d., 2008 m. sausio 2 d., 2008 m. sausio 16 d., 2008 m. sausio 23 d., 2008 m. vasario 6 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. kovo 5 d., 2008 m. kovo 19 d., 2008 m. balandžio 2 d., 2008 m. balandžio 16 d., 2008 m. balandžio 30 d., 2008 m. gegužės 14 d., 2008 m. gegužės 21 d., 2008 m. birželio 4 d. ir 2008 m. birželio 18 d., t. y. šiomis savaitėmis konkursai nebus vykdomi.

Pasiūlymų pateikimo paskutiniam daliniam konkursui galutinis terminas yra 2008 m. birželio 25 d. 13 valandą (Briuselio laiku).

2.   Pasiūlymai turi būti pateikti atitinkamoms intervencinėms agentūroms, kurių kontaktiniai duomenys nurodyti I priede.

4 straipsnis

Pasibaigus 3 straipsnio 1 dalyje nustatytam pasiūlymų pateikimo terminui, konkrečios intervencinės agentūros per keturias valandas praneša Komisijai apie gautus pasiūlymus. Jeigu nebuvo pateiktas joks pasiūlymas, atitinkama valstybė narė apie tai praneša Komisijai per tą patį laikotarpį. Jei per nustatytą laikotarpį valstybės narės nenusiunčia Komisijai pranešimo apie paraiškas, Komisija mano, kad atitinkamoje valstybėje narėje nebuvo pateikta nė viena paraiška.

Pirmoje pastraipoje minėti pranešimai perduodami elektroniniu būdu remiantis II priede nustatyta forma. Komisijai perduodamos kiekvienai grūdų rūšiai skirtos atskiros formos pagal kiekvieną paskelbtą konkursą. Konkurso dalyvių tapatybė neturi būti atskleista.

5 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija nustato mažiausią kiekvienos grūdų rūšies pardavimo kainą arba nusprendžia konkurso laimėtojo neskirti.

2.   Jeigu dėl nustatytos minimalios kainos, nurodytos 1 dalyje, būtų viršytas maksimalus valstybės narės turimas kiekis, gali būti nustatytas siūlomų kiekių už mažiausią kainą paskirstymo koeficientas, siekiant atsižvelgti į toje valstybėje narėje turimą maksimalų kiekį.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 367/2007 (OL L 91, 2007 3 31, p. 14).


I PRIEDAS

KONKURSŲ SĄRAŠAS

Valstybė narė

Vidaus rinkoje skirti parduoti maksimalūs grūdų kiekiai

(tonomis)

Intervencinė agentūra

Pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

Rugiai

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Ženklas „—“ reiškia, kad šioje valstybėje narėje intervencinių tos grūdų rūšies atsargų nėra.


II PRIEDAS

Pranešimas Komisijai apie gautus pasiūlymus pagal nuolatinį konkursą perparduoti vidaus rinkoje intervencines grūdų atsargas

Pavyzdys (1)

Reglamento (EB) Nr. 712/2007 4 straipsnis

„GRŪDŲ RŪŠIS: KN kodas (2)

„VALSTYBĖ NARĖ (3)

1

2

3

 

Konkurso dalyvio eilės numeris

Partijos numeris

Kiekis

(t)

Pasiūlymo kaina

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ir t. t.

 

 

 

Nurodykite bendrus pasiūlytus kiekius (įskaitant atmestus pasiūlymus, pateiktus dėl tos pačios partijos): … tonų.


(1)  Perduoti AGRI GD (D2).

(2)  1001 90 – paprastieji kviečiai, 1003 00 – miežiai, 1005 90 00 – kukurūzai ir 1002 00 00 – rugiai.

(3)  Nurodyti konkrečią valstybę narę.


23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 713/2007

2007 m. birželio 21 d.

uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Skagerako sąsiauryje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 21 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11; su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 643/2007 (OL L 151, 2007 6 13, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

14

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

COD/03AN.

Rūšys

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

Skagerako sąsiauris

Data

2007 m. birželio 1 d.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/16


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 714/2007/EB

2007 m. birželio 20 d.

panaikinantis Tarybos direktyvą 68/89/EEB dėl valstybių narių įstatymų dėl žaliavinės medienos klasifikavimo suderinimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Bendrijos geresnio reglamentavimo politikoje pabrėžiama nacionalinių ir Bendrijos teisės aktų supaprastinimo, kaip esminio elemento didinant įmonių konkurencingumą ir siekiant Lisabonos darbotvarkės tikslų, svarba.

(2)

Direktyvoje 68/89/EEB (3) pateikiami matavimo ir klasifikavimo metodai skiriasi nuo matavimo ir klasifikavimo metodų, visuotinai ir šiuo metu taikomų miškų ūkio sektoriaus bei medienos perdirbimo pramonės įmonių sandoriuose, be to, nustatyta, kad jie nėra pritaikyti rinkos poreikiams.

(3)

Direktyvoje 68/89/EEB pateikiami matavimo ir klasifikavimo metodai yra nebereikalingi vidaus rinkai.

(4)

Todėl Direktyva 68/89/EEB turėtų būti panaikinta.

(5)

Panaikinant Direktyvą 68/89/EEB numatoma, kad nuo 2008 m. gruodžio 31 d. prekyboje nebebus naudojama žyma „EEB klasifikacijos“, ir kad iki 2008 m. gruodžio 31 d. atitinkamai turi būti panaikinamos nacionalinės įgyvendinimo priemonės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyva 68/89/EEB panaikinama nuo 2008 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2007 m. birželio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GLOSER


(1)  2007 m. kovo 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2007 m. vasario 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gegužės 21 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 32, 1968 2 6, p. 12.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 7 d.

dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos

(2007/436/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 269 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos sutartį, ypač į jos 173 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę (2),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Briuselyje įvykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo padaryta išvada, inter alia, kad nuosavų išteklių nustatymo tvarkai turėtų būti taikomas bendras teisingumo principas. Todėl šia tvarka turėtų užtikrinti, kad atsižvelgiant į atitinkamas 1984 m. Fontenblo Europos Vadovų Tarybos išvadas, nė vienai valstybei narei netektų biudžeto našta, kuri būtų pernelyg didelė, lyginant su santykine gerove valstybėje. Todėl tikslinga įvesti nuostatas, taikomas konkrečioms valstybėms narėms.

(2)

Bendrijų nuosavų išteklių sistema turi užtikrinti pakankamus išteklius nuosekliam Bendrijų politikos vystymui, laikantis privalomos griežtos biudžetinės drausmės.

(3)

Šiame sprendime bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) turėtų būti apibrėžiamos kaip metinės BNP rinkos kainomis, nustatytos Komisijos taikant Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemą Bendrijoje (toliau – ESS 95) pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 (4).

(4)

Atsižvelgdama į perėjimą nuo ESS 79 prie ESS 95 biudžeto ir nuosavų išteklių tikslais bei siekdama išlaikyti nepakitusią Bendrijoms perduotų finansinių išteklių sumą, Komisija pagal 2000 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (5) 3 straipsnio 1 ir 2 dalis perskaičiavo, taikydama tame straipsnyje pateiktą formulę, nuosavų išteklių viršutinę ribą ir asignavimų įsipareigojimams viršutinę ribą, išreikštas šimtųjų dalių tikslumu. 2001 m. gruodžio 28 d. Komisija Tarybai ir Europos Parlamentui pateikė naujas viršutines ribas. Nustatyta nuosavų išteklių viršutinė riba buvo 1,24 % valstybių narių BNP rinkos kainomis, o nustatyta asignavimų įsipareigojimams viršutinė riba buvo 1,31 % valstybių narių BNP. 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad reikėtų išlaikyti dabartinį viršutinių ribų lygį.

(5)

Siekiant, kad Bendrijoms perduodamų finansinių išteklių suma nepasikeistų, pakeitus ESS 95 tikslinga pakoreguoti tas viršutines ribas, išreikštas BNP procentine dalimi, dėl ko labai pasikeistų BNP dydis.

(6)

Europos Sąjungos teisėje įgyvendinus daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytus susitarimus, nebeliko esminių skirtumų tarp žemės ūkio mokesčių ir muitų mokesčių. Todėl tikslinga pašalinti šių sąvokų skirtumą Europos Sąjungos bendrojo biudžeto srityje.

(7)

Siekdama skaidrumo ir supaprastinimo, 2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė nustatyti 0,30 % dydžio vienodą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) išteklių pareikalavimo tarifą.

(8)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad 2007–2013 m. Austrijai, Vokietijai, Nyderlandams ir Švedijai bus taikomas sumažintas PVM pareikalavimo tarifas ir kad tuo pačiu laikotarpiu Nyderlandams bei Švedijai bus taikomas jų metinių BNP grįstų įmokų bendras sumažinimas.

(9)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad bus išlaikytas korekcijos mechanizmas Jungtinei Karalystei naudai, tuo pat metu taikant sumažintą šios korekcijos finansavimą Vokietijai, Austrijai, Švedijai ir Nyderlandams. Tačiau po laipsniško įvedimo laikotarpio 2009–2011 m. Jungtinė Karalystė visapusiškai dalyvaus finansuojant plėtros išlaidas, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir rinkos reguliavimo priemones ir dalį kaimo plėtros išlaidų iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus. Todėl korekcijos Jungtinės Karalystės naudai apskaičiavimas bus tikslinamas palaipsniui, neįskaitant valstybėms narėms, kurios ES narėmis tapo po 2004 m. balandžio 30 d., paskirstytų išlaidų, išskyrus pirmiau minėtas žemės ūkio ir kaimo plėtros išlaidas. Jungtinės Karalystės papildoma įmoka, susidaranti dėl paskirstytų išlaidų sumažinimo, 2007–2013 m. laikotarpiu neviršys 10,5 mlrd. EUR 2004 m. kainomis. Ši suma bus atitinkamai koreguojama, jeigu iki 2013 m. vyktų tolesnė plėtra, išskyrus Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į ES.

(10)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad Sprendimo 2000/597/EB, Euratomas 4 straipsnio antros pastraipos f punktas dėl metinių į ES stojančių šalių pasirengimo narystei išlaidų neįtraukimo apskaičiuojant korekciją Jungtinės Karalystės naudai nebebus taikomas nuo 2013 m. pabaigos.

(11)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją atlikti išsamią, plačios apimties peržiūrą, apimančią visus ES išlaidų, įskaitant Bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP), ir išteklių, įskaitant Jungtinės Karalystės permokos grąžinimą, aspektus, ir pateikti ataskaitą 2008 m. arba 2009 m.

(12)

Turėtų būti priimtos nuostatos, padedančios pereiti nuo Sprendimu 2000/597/EB, Euratomas nustatytos sistemos prie sistemos, nustatytos šiuo sprendimu.

(13)

2005 m. gruodžio 15–16 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad šis sprendimas turi įsigalioti 2007 m. sausio 1 d.,

NUSTATĖ ŠIAS NUOSTATAS, KURIAS JI REKOMENDUOJA VALSTYBĖMS NARĖMS PRIIMTI:

1 straipsnis

Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansavimą pagal Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) 269 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (toliau – Euratomo sutartis) 173 straipsnį, Bendrijoms nuosavi ištekliai turi būti paskirstyti pagal taisykles, nustatytas kituose šio sprendimo straipsniuose.

Neatmetant kitų pajamų, Europos Sąjungos bendrasis biudžetas finansuojamas iš Bendrijų nuosavų išteklių.

2 straipsnis

1.   Į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą įskaitomus nuosavus išteklius sudaro toliau nurodytos pajamos:

a)

rinkliavos, priemokos, papildomos arba kompensacinės sumos, papildomos sumos arba koeficientai, bendrojo muitų tarifo muitai ir kiti muitai, kuriuos Bendrijų institucijos yra nustačiusios arba nustatys prekybai su ES narėmis nesančiomis valstybėmis, ir muitai už prekes pagal nebegaliojančią Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį, taip pat įmokos ir kiti mokesčiai, numatyti bendro cukraus rinkų organizavimo sistemoje;

b)

nepažeidžiant 4 dalies antros pastraipos, visų valstybių narių suderintoms PVM apmokestinimo bazėms, nustatytoms pagal Bendrijos taisykles, taikomas galiojantis vienodas tarifas. Apmokestinimo bazė, į kurią reikia atsižvelgti šiuo tikslu, neturi viršyti 50 % kiekvienos valstybės narės BNP, kaip apibrėžta 7 dalyje;

c)

nepažeidžiant 5 dalies antros pastraipos, visų valstybių narių BNP sumai taikomas vienodas tarifas, kuris turi būti nustatytas pagal biudžeto sudarymo procedūrą, atsižvelgiant į kitų pajamų bendrą sumą.

2.   Pajamos, gaunamos nustačius naujus mokesčius pagal EB arba Euratomo sutartyse nustatytą bendros politikos sistemą, jeigu buvo laikomasi EB sutarties 269 straipsnyje ir Euratomo sutarties 173 straipsnyje nustatytos tvarkos, taip pat sudaro nuosavus išteklius, įskaitomus į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

3.   Valstybės narės surinkimo išlaidoms padengti pasilieka 25 % sumų, nurodytų 1 dalies a punkte.

4.   1 dalies b punkte nustatytas vienodas tarifas yra 0,30 %.

Tik 2007–2013 m. laikotarpiu Austrijai nustatomas 0,225 %, Vokietijai – 0,15 %, o Nyderlandams ir Švedijai – 0,10 % PVM išteklių pareikalavimo tarifas.

5.   Pagal 1 dalies c punktą nurodytas vienodas tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Tik 2007–2013 m. laikotarpiu Nyderlandams taikomas 605 mln. EUR bendras jos metinės BNP įmokos sumažinimas, o Švedijai – 150 mln. EUR bendras jos metinės BNP įmokos sumažinimas 2004 m. kainomis. Šios sumos tikslinamos pagal einamąsias kainas, taikant Komisijos pateiktą naujausią, preliminaraus biudžeto projekto sudarymo metu turimą, eurais išreikštą bendrojo vidaus produkto (BVP) defliatorių, skirtą ES. Šie bendri sumažinimai suteikiami apskaičiavus korekciją Jungtinės Karalystės naudai ir jos finansavimą, nurodytą šio sprendimo 4 ir 5 straipsniuose, ir neturi jiems jokio poveikio.

6.   Jeigu finansinių metų pradžioje biudžetas nepatvirtinamas, taikomi galiojantys PVM ir BNP pareikalavimo tarifai, kol įsigalios nauji tarifai.

7.   Taikant šį sprendimą, BNP reiškia BNP tų metų rinkos kainomis, kaip nustatė Komisija, taikydama ESS 95 pagal Reglamentą (EB) Nr. 2223/96.

Jei dėl ESS 95 pakeitimų BNP dydis žymiai pasikeistų, kaip numatė Komisija, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, vieningai nusprendžia, ar šie pasikeitimai taikomi įgyvendinant šį sprendimą.

3 straipsnis

1.   Visa nuosavų išteklių suma, skirta Bendrijoms metiniams asignavimams mokėjimams padengti, negali viršyti 1,24 % bendros visų valstybių narių BNP sumos.

2.   Į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą įskaitytų asignavimų įsipareigojimams bendra metinė suma negali viršyti 1,31 % bendros visų valstybių narių BNP sumos.

Turi būti išlaikomas asignavimų įsipareigojimams ir asignavimų mokėjimams tinkamas santykis, siekiant užtikrinti jų suderinamumą ir sudaryti sąlygas, kad 1 dalyje nurodytos viršutinės ribos būtų laikomasi vėlesniais metais.

3.   Jei dėl ESS 95 pakeitimų žymiai keičiasi BNP dydis, taikomas šio sprendimo tikslais, Komisija perskaičiuoja mokėjimų ir įsipareigojimų viršutines ribas, nustatytas 1 ir 2 dalyse, remdamasi šia formule:

Formula

kai t yra paskutinieji visi metai, kurių duomenys turimi pagal 2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (BNP Reglamentas) (6).

4 straipsnis

1.   Jungtinei Karalystei suteikiama biudžeto disbalanso korekcija.

Ši korekcija nustatoma taip:

a)

praėjusiais finansiniais metais gautas skirtumas skaičiuojamas tarp:

Jungtinei Karalystei tenkančios procentinės dalies neapribotų PVM apmokestinimo bazių sumos atžvilgiu, ir

Jungtinei Karalystei tenkančios procentinės dalies bendros paskirstytų išlaidų sumos atžvilgiu;

b)

gautas skirtumas padauginamas iš bendros paskirstytų išlaidų sumos;

c)

pagal b punktą apskaičiuotas dydis padauginamas iš 0,66;

d)

iš pagal c punktą apskaičiuoto dydžio atimama perėjimo prie apribotų PVM bazių poveikio Jungtinei Karalystei finansinė išraiška ir 2 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti mokėjimai, t. y. skirtumas tarp:

to, ką Jungtinė Karalystė būtų turėjusi mokėti už sumas, finansuojamas iš 2 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytų išteklių, jeigu vienodas tarifas būtų buvęs taikomas neapribotoms PVM bazėms, ir

Jungtinės Karalystės mokamų sumų, numatytų 2 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose;

e)

iš pagal d punktą apskaičiuoto dydžio atimama Jungtinės Karalystės grynoji nauda, susidaranti dėl 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų išteklių procentinės dalies, kurią valstybės narės pasilieka pajamų surinkimo ir susijusioms išlaidoms padengti, padidėjimo;

f)

po kiekvienos Europos Sąjungos plėtros pagal e punktą apskaičiuotas dydis tikslinamas, siekiant sumažinti kompensaciją, kartu užtikrinant, kad išlaidos, kurios iki plėtros buvo nemažėjančios, tokios ir liktų po plėtros. Atliekant šį patikslinimą, iš visų paskirstytų išlaidų atimamos metinė stojančiųjų šalių pasirengimo narystei išlaidos. Visos taip apskaičiuotos sumos perkeliamos į kitus metus ir kiekvienais metais tikslinamos taikant Komisijos pateiktą naujausią eurais išreikštą ES skirtą BVP defliatorių. Šis punktas nebetaikomas, kai korekcija bus pirmą kartą įtraukta į biudžetą 2014 m.;

g)

šis apskaičiavimas tikslinamas bendrą paskirstytų išlaidų sumą sumažinant valstybių narių, kurios tapo ES narėmis po 2004 m. balandžio 30 d., bendra paskirstytų išlaidų suma, išskyrus tiesiogines žemės ūkio išmokas ir rinkos reguliavimo priemones, taip pat dalį kaimo plėtros išlaidų iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus.

Šis mažinimas atliekamas palaipsniui pagal tokį tvarkaraštį:

Jungtinei Karalystei taikoma korekcija, pirmą kartą įtrauktina į biudžetą tokiais metais:

Su plėtra susijusių išlaidų procentinė dalis (kaip apibrėžta pirmiau), kuri neįtraukiama į korekcijos Jungtinės Karalystės naudai apskaičiavimą

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Dėl 1 dalies g punkte nurodyto paskirstytų išlaidų sumažinimo gautas papildoma Jungtinės Karalystės įmoka 2007–2013 m. laikotarpiu neturėtų viršyti 10,5 mlrd. EUR, įvertinus 2004 m. kainomis. Komisijos tarnybos kiekvienais metais tikrina, ar patikslinus korekciją sukaupta suma neviršija šios sumos. Atliekant šį apskaičiavimą, sumos einamosiomis kainomis perskaičiuojamos pagal 2004 m. kainas, taikant Komisijos pateiktą naujausią eurais išreikštą BVP defliatorių, skirtą ES. Jei 10,5 mlrd. EUR viršutinė riba viršijama, atitinkamai mažinama Jungtinės Karalystės įmoka.

Jei iki 2013 m. vyktų tolesnė plėtra, 10,5 mlrd. EUR viršutinė riba būtų atitinkamai didinama.

5 straipsnis

1.   Korekcijos išlaidas padengia kitos valstybės narės toliau nurodytu būdu:

a)

išlaidų paskirstymas pirmiausia skaičiuojamas atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės mokamą dalį, nurodytą 2 straipsnio 1 dalies c punkte, neįtraukiant Jungtinės Karalystės dalies ir neatsižvelgiant į Nyderlandams ir Švedijai taikomus BNP grįstų išmokų bendruosius sumažinimus, kaip nurodyta 2 straipsnio 5 dalyje;

b)

vėliau jis koreguojamas taip, kad Austrijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Švedijos finansuojama dalis būtų apribota iki vienos ketvirtosios jų įprastinės dalies, kuri nustatoma atliekant šį skaičiavimą.

2.   Jungtinei Karalystei korekcija suteikiama sumažinant sumas, kurias ji turi sumokėti pagal 2 straipsnio 1 dalies c punktą. Išlaidos, kurias patiria kitos valstybės narės, pridedamos prie sumų, kurias kiekviena valstybė narė turi sumokėti pagal 2 straipsnio 1 dalies c punktą.

3.   Komisija atlieka skaičiavimus, reikalingus 2 straipsnio 5 dalies, 4 straipsnio ir šio straipsnio taikymui.

4.   Jei finansinių metų pradžioje biudžetas nepatvirtinamas, toliau taikoma paskutiniame patvirtintame biudžete numatyta Jungtinei Karalystei taikoma korekcija ir kitų valstybių narių patiriamos išlaidos.

6 straipsnis

2 straipsnyje nurodytos pajamos naudojamos visoms be išimties į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą įtrauktoms išlaidoms finansuoti.

7 straipsnis

Bet koks Bendrijų pajamų perviršis, gautas finansinių metų pajamoms viršijus bendras faktines išlaidas, perkeliamas į kitus finansinius metus.

8 straipsnis

1.   2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus Bendrijų nuosavus išteklius valstybės narės surenka pagal nacionalines įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, kurios prireikus patikslinamos, kad atitiktų Bendrijos taisyklių reikalavimus.

Komisija reguliariai nagrinėja valstybių narių jai perduotas nacionalines nuostatas ir pateikia valstybėms narėms patikslinimus, kurie jai atrodo būtini siekiant užtikrinti, kad šios nuostatos atitiktų Bendrijos taisykles, ir praneša apie tai biudžeto valdymo institucijai.

Valstybės narės perduoda Komisijai 2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus išteklius.

2.   Laikydamasi EB sutarties 279 straipsnio 2 dalyje ir Euratomo sutarties 183 straipsnyje nustatytos tvarkos, Taryba priima nuostatas, būtinas šiam sprendimui taikyti ir pajamų, nurodytų 2 ir 5 straipsniuose, surinkimo tikrinimo galimybėms sudaryti ir Komisijai perduoti bei mokėti.

9 straipsnis

Komisija, atlikdama visapusišką, visus ES išlaidų, įskaitant BŽŪP, ir išteklių, įskaitant Jungtinės Karalystės permokos grąžinimą, aspektus apimančią peržiūrą, apie kurios rezultatus ji praneš 2008 m. arba 2009 m., atlieka bendrą nuosavų išteklių sistemos peržiūrą.

10 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į 2 dalį, nuo 2007 m. sausio 1 d. panaikinamas Sprendimas 2000/597/EB, Euratomas. Visos nuorodos į 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimą dėl valstybių narių finansinių įnašų pakeitimo Bendrijų nuosavais ištekliais (7), 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimą 85/257/EEB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (8), 1988 m. birželio 24 d. Tarybos sprendimą 88/376/EEB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (9), 1994 m. spalio 31 d. Tarybos sprendimą 94/728/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (10) arba Sprendimą 2000/597/EB, Euratomas laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

2.   Sprendimų 88/376/EEB, Euratomas, 94/728/EB, Euratomas ir 2000/597/EB, Euratomas 2, 4 ir 5 straipsniai toliau taikomi skaičiuojant ir tikslinant pajamas, gaunamas taikant visoms valstybėms narėms galiojantį vienodą tarifą PVM bazei, kuri nustatoma vienoda tvarka ir atitinkamais metais apribojama taip, kad sudarytų nuo 50 % ir 55 % kiekvienos valstybės narės bendrojo nacionalinio produkto arba bendrųjų nacionalinių pajamų, ir skaičiuojant Jungtinės Karalystės biudžeto disbalanso korekciją 1988–2006 m.

3.   Pajamų surinkimo išlaidoms padengti valstybės narės ir toliau pasilieka 10 % sumų, nurodytų 2 straipsnio 1 dalies a punkte, kurias iki 2001 m. vasario 28 d. jos turėjo perduoti Komisijai pagal galiojančias Bendrijos taisykles.

11 straipsnis

Apie šį sprendimą valstybes nares informuoja Tarybos Generalinis sekretorius.

Valstybės narės nedelsdamos Tarybos Generaliniam sekretoriui praneša apie procedūrų šiam sprendimui priimti užbaigimą pagal atitinkamus jų konstitucinius reikalavimus.

Šis sprendimas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po antroje pastraipoje nurodyto paskutinio pranešimo gavimo, dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

12 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. GLOS


(1)  2006 m. liepos 4 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 203, 2006 8 25, p. 50.

(3)  OL C 309, 2006 12 16, p. 103.

(4)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(5)  OL L 253, 2000 10 7, p. 42.

(6)  OL L 181, 2003 7 19, p. 1.

(7)  OL L 94, 1970 4 28, p. 19.

(8)  OL L 128, 1985 5 14, p. 15.

(9)  OL L 185, 1988 7 15, p. 24.

(10)  OL L 293, 1994 11 12, p. 9.


Komisija

23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 19 d.

dėl haloksifopo-R neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2548)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/437/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą registruoti dėl pateikimo į rinką augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbo programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra haloksifopas-R.

(3)

Haloksifopo-R poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Danija paskirta ataskaitą apie haloksifopą-R rengiančia valstybe nare, o visa atitinkama informacija buvo pateikta 2003 m. lapkričio 21 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir EMST persvarstė ir 2006 m. liepos 28 d. pateikė Komisijai kaip EMST peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos pesticido haloksifopo-R keliamo pavojaus vertinimo (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. lapkričio 24 d. pateikė kaip Komisijos haloksifopo-R peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą nustatytos kelios problemos. Gruntinio vandens užteršimo rizikos vertinimas negalėjo būti baigtas. Visų pirma buvo nustatyta, kad naudojant haloksifopą-R, kaip pateikė pranešėjas, atsirado metabolitų, kurie pasižymi patvarumu ir gali būti išplauti į požeminį vandens sluoksnį, tokiu būdu neigiamai paveikdami geriamą vandenį. Pranešėjo per įstatyme numatytus terminus pateikti duomenys nebuvo pakankami, kad būtų galima išspręsti šią problemą. Remiantis pateikta informacija, abejonės dėl pavojaus žinduoliams vertinimo liko nepaneigtos. Todėl remiantis turima informacija nebuvo galima daryti išvados, kad haloksifopas-R atitinka įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė savo pastabas, kurios buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau nepaisant pateiktų argumentų, pirmiau minėtos abejonės liko nepaneigtos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra haloksifopo-R, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl haloksifopas-R neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra haloksifopo-R, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, nebeatnaujinamos ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra haloksifopo-R, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir naudoti turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių, kad šias atsargas būtų galima naudoti ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną.

(10)

Šis sprendimas neapriboja galimybės teikti paraišką pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti haloksifopą-R į šios direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga haloksifopas-R nėra įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra haloksifopo-R, registracijos būtų panaikintos iki 2007 m. gruodžio 19 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra haloksifopo-R, nebūtų registruojami ar jų registracija nebūtų atnaujinama.

3 straipsnis

Bet koks valstybei narei suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kiek įmanoma trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 19 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/31/EB (OL L 140, 2007 6 1, p. 44).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Klaidų ištaisymas

23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/24


2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1905/2006, nustatančio vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 378, 2006 m. gruodžio 27 d. )

Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 skaityti taip:

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1905/2006

2006 m. gruodžio 18 d.

nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 179 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Siekiant padidinti Bendrijos išorės paramos veiksmingumą siūlomas naujas paramos planavimo ir teikimo pagrindas. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1085/2006 (2) nustatoma pasirengimo narystei priemonė (IPA), kuria numatomas Bendrijos paramos teikimas šalims kandidatėms ir galimoms šalims kandidatėms. Reglamentu (EB) Nr. 1638/2006 (3) įvedamos bendros nuostatos, nustatančios Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (ENPI). Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1934/2006 (4) nustatoma finansinė priemonė, skirta bendradarbiavimui su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis. Reglamentu (EB) Nr. 1717/2006 (5) nustatoma stabilumo priemonė. Reglamentu (EB) Nr. …/2007 (6) nustatoma branduolinio saugumo bendradarbiavimo priemonė. Reglamentu (EB) Nr. 1889/2006 (7) nustatoma demokratijos ir žmogaus teisių skatinimo visame pasaulyje finansinė priemonė. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 (8) yra susijęs su humanitarine pagalba. Šiuo reglamentu nustatoma vystomojo bendradarbiavimo finansavimo priemonė, pagal kurią tiesiogiai remiama Bendrijos vystomojo bendradarbiavimo politika.

(2)

Bendrija vykdo vystomojo bendradarbiavimo politiką, kuria siekiama mažinti skurdą, pasiekti tvarų ekonominį ir socialinį vystymąsi bei sklandžią ir laipsnišką besivystančių šalių integraciją į pasaulinę ekonomiką.

(3)

Bendrija vykdo bendradarbiavimo politiką, kuria skatinamas Bendrijos ir šalių bei regionų partnerių ekonominių subjektų bendradarbiavimas, partnerystė ir bendros įmonės, taip pat politinių, ekonominių ir socialinių partnerių dialogas atitinkamuose sektoriuose.

(4)

Vykdant Bendrijos vystomojo bendradarbiavimo politiką ir tarptautinius veiksmus vadovaujamasi Tūkstantmečio vystymosi tikslais (TVT), kuriuos 2000 m. rugsėjo 8 d. patvirtino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, pavyzdžiui, ypač didelio skurdo ir bado panaikinimas, ir pagrindiniais tvaraus vystymosi tikslais bei principais, kuriuos Bendrija ir jos valstybės narės patvirtino Jungtinėse Tautose (JT) ir kitose vystomojo bendradarbiavimo srityje veikiančiose kompetentingose tarptautinėse organizacijose.

(5)

Siekiant užtikrinti politikos nuoseklumą vystymosi labui, svarbu, kad Bendrijos su vystymusi nesusijusi politika padėtų besivystančioms šalims pasiekti TVT, remiantis Europos bendrijos steigimo sutarties 178 straipsniu.

(6)

Politinė aplinka, užtikrinanti taiką ir stabilumą, pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms, demokratijos principams, teisinei valstybei, gerai valdymo praktikai ir lyčių lygybei, yra ilgalaikio vystymosi pagrindas.

(7)

Būtina vystymosi sąlyga – patikima ir tvari ekonominė politika.

(8)

Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės Dohoje įvykusioje 4-ojoje ministrų konferencijoje įsipareigojo integruoti prekybos aspektus į vystymosi strategijas, teikti su prekyba susijusią techninę bei gebėjimų stiprinimo pagalbą ir imtis būtinų priemonių, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos technologijų perdavimui prekiaujant, taip pat prekybai skirtų technologijų perdavimui, stiprinti tiesioginių užsienio investicijų bei prekybos sąryšį ir prekybos bei aplinkos tarpusavio susiejimą, taip pat padėti besivystančioms šalims dalyvauti naujose derybose dėl prekybos ir įgyvendinti jų rezultatus.

(9)

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendras pareiškimas dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos: „Europos konsensusas“ (9) ir visi vėlesni jo pakeitimai yra Bendrijos veiklos vystymosi srityje bendras pagrindas. Juo turėtų būti vadovaujamasi planuojant ir įgyvendinant pagalbos vystymuisi bei bendradarbiavimo strategijas.

(10)

Vystomasis bendradarbiavimas turėtų būti įgyvendinamas pasitelkiant geografines ir temines programas. Pagal geografines programas turėtų būti remiamas Lotynų Amerikos, Azijos, Vidurinės Azijos, Artimųjų Rytų ir Pietų Afrikos šalių bei regionų vystymasis ir stiprinamas bendradarbiavimas su jais.

(11)

Bendrija ir jos valstybės narės, siekdamos svariai paremti šalių partnerių ilgalaikį vystymąsi ir tų šalių gyventojų gerovę, sudarė partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimus su kai kuriomis iš šių šalių bei regionų parnerių. Šie partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimai iš esmės grindžiami bendromis ir visuotinėmis vertybėmis – pagarba žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms, demokratijos principams bei teisinei valstybei ir šių vertybių propagavimu. Šiame kontekste taip pat turėtų būti skiriamas dėmesys teisei į tinkamą darbą bei žmonių su negalia teisėms. Bendrijos ir šalių partnerių dvišalių santykių palaikymas ir stiprinimas bei daugiašalių institucijų sutvirtinimas yra svarbūs veiksniai siekiant svariai prisidėti prie pasaulio ekonomikos subalansavimo ir vystymosi, taip pat stiprinant Bendrijos ir šalių bei regionų partnerių vaidmenį ir vietą pasaulyje.

(12)

Nors pagal temines programas visų pirma turėtų būti remiamos besivystančios šalys, dvi pagalbą gaunančios šalys bei užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT), neatitinkančios reikalavimų, kuriuos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komitetas (EBPO/VPK) turi apibrėžti Oficialios vystymosi pagalbos (OVP) gavėjams, ir kurioms taikoma 2 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirma įtrauka, šiame reglamente išdėstytomis sąlygomis taip pat turėtų turėti galimybę gauti paramą pagal temines programas. Bendrija turėtų finansuoti temines programas šalyse, teritorijose ir regionuose, atitinkančiuose reikalavimus paramai gauti pagal šiame reglamente numatytą geografinę programą, reikalavimus paramai gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1638/2006 arba reikalavimus geografiniam bendradarbiavimui pagal Europos plėtros fondą (EPF). 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos („Užjūrio asociacijos sprendimas“) (10), kuris taikomas iki 2011 m. gruodžio 31 d., nustatomos UŠT atitikimo iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamos vystomojo bendradarbiavimo teminės veiklos reikalavimams sąlygos, kurių šis reglamentas nekeičia.

(13)

Teminėmis programomis turėtų būti užtikrinama pastebima pridėtinė vertė; jos turėtų papildyti geografinio pobūdžio programas, kurios sudaro Bendrijos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis pagrindą. Pagal temines programas vykdomas vystomasis bendradarbiavimas turėtų papildyti šiame reglamente ir Reglamente (EB) Nr. 1638/2006 numatytas geografines programas ir bendradarbiavimą pagal EPF. Teminės programos apima konkrečią veiklos sritį, svarbią geografiškai neapibrėžtai šalių partnerių grupei, ar bendradarbiavimo veiklą, skirtą įvairiems regionams ar šalių partnerių grupėms, arba tarptautinę operaciją, kuri nėra skirta konkrečiai geografinei zonai. Jos taip pat svarbios plėtojant Bendrijos politiką išorėje ir užtikrinant sektorių nuoseklumą ir matomumą.

(14)

Pagal temines programas turėtų būti remiami veiksmai žmogiškojo ir socialinio vystymosi, aplinkos ir tvaraus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymo nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų, maisto pakankamumo ir migracijos bei prieglobsčio srityse. Teminių programų turinys buvo parengtas remiantis atitinkamais Komisijos komunikatais Europos Parlamentui ir Tarybai.

(15)

Temine programa aplinkos ir išteklių, įskaitant energiją, tausojančio valdymo srityje, inter alia, turėtų būti skatinami tarptautinis aplinkosaugos valdymas ir Bendrijos aplinkosaugos ir energetikos politika užsienyje.

(16)

Temine programa migracijos ir prieglobsčio srityje turėtų būti prisidedama siekiant 2005 m. gruodžio 15-16 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvadose nustatyto tikslo – palaikant santykius su trečiosiomis šalimis padidinti Bendrijos finansinę pagalbą migracijos ar su migracija susijusiose srityse.

(17)

Pagal Bendrijos maisto pakankamumo politiką dabar remiamos nacionalinio, regioninio ir pasaulinio lygio plataus masto maisto pakankamumo strategijos, pagalbą maisto produktais tiekiant tik esant padėčiai, kai reikia humanitarinės pagalbos, ir maisto krizėms, vengiant trikdyti vietos gamybą ir rinkas; joje turi būti atsižvelgiama į specifinę struktūriškai pažeidžiamų ir labai nuo paramos maisto pakankamumui priklausomų šalių padėtį, kad būtų išvengta staigaus Bendrijos paramos šioms šalims sumažinimo.

(18)

Pagal 2005 m. gegužės 24 d. Tarybos išvadas turėtų būti remiami veiksmai, kuriais siekiama gerinti reprodukcinę bei lytinę sveikatą besivystančiose šalyse ir užtikrinti pagarbą su ja susijusioms teisėms; turėtų būti teikiama finansinė pagalba ir tinkamos specialios žinios siekiant skatinti holistinį požiūrį į reprodukcinę bei lytinę sveikatą ir teises, kaip apibrėžta Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (ICPD) veiksmų programoje, įskaitant saugią motinystę ir visuotinę galimybę naudotis visapusiška saugia ir patikima lytinės bei reprodukcinės sveikatos priežiūra ir paslaugomis, bei skatinti lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir su tuo susijusių teisių pripažinimą. Įgyvendinant bendradarbiavimo priemones, kai tinkama, turi būti griežtai laikomasi ICPD priimtų sprendimų.

(19)

2006 m. vasario 15 d. priėmus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 266/2006, nustatantį lydinčiąsias priemones Protokolo dėl cukraus šalims, kurias paveikė ES cukraus režimo reforma (11), taip pat turėtų būti teikiama parama AKR protokolo dėl cukraus šalims, kurias paveikė bendros cukraus rinkos organizavimo reforma, siekiant paremti jų prisitaikymo procesą.

(20)

Įgyvendinant Bendrijos vystymosi politiką, kad būtų užtikrintas pagalbos nuoseklumas bei tinkamumas, Bendrijos ir valstybių narių santykiuose, taip pat santykiuose su kitais donorais ir vystymosi dalyviais, ypač svarbus didesnis pagalbos veiksmingumas, didesnis papildomumas ir geresnis suderinimas, procedūrų derinimas ir koordinavimas, kartu sumažinant šalių partnerių patiriamas išlaidas, kaip patvirtinta Deklaracijoje dėl pagalbos veiksmingumo, kurią priėmė 2005 m. kovo 2 d. Paryžiuje vykęs Aukščiausio lygio forumas dėl pagalbos veiksmingumo.

(21)

Norint pasiekti šio reglamento tikslus, būtina taikyti skirtingus metodus, atsižvelgiant į vystymosi kontekstą ir poreikius, remiant šalis ar regionus partnerius pagal konkrečias, jiems pritaikytas programas, parengtas atsižvelgiant į jų poreikius, strategijas, prioritetus ir išteklius.

(22)

Vystymosi politikos sėkmę lemia tai, ar šalys partnerės savarankiškai vykdo vystymosi strategijas; todėl turėtų būti skatinamas kuo platesnis visų visuomenės dalių, įskaitant neįgaliuosius ir kitas pažeidžiamas grupes, dalyvavimas. Siekiant užtikrinti veiksmingumą bei skaidrumą ir paskatinti šalių savarankiškumą, donorų bendradarbiavimo strategijos ir įgyvendinimo procedūros visais įmanomais atvejais turėtų būti kuo labiau suderinamos su šalių partnerių strategijomis ir procedūromis.

(23)

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti veiksmingas humanitarinės pagalbos ir paramos ilgalaikiam vystymuisi sąsajas, priemonės, atitinkančios finansavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1717/2006 reikalavimus, iš esmės neturėtų būti finansuojamos pagal šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai reikia užtikrinti bendradarbiavimo tęstinumą nuo krizės iki stabilių vystymosi sąlygų.

(24)

Pagalbos atsiejimas laikantis EBPO/VPK nustatytos geriausios praktikos yra vienas iš pagrindinių veiksnių didinant pagalbos vertę ir stiprinant vietos gebėjimus. Dalyvavimo konkursuose ir subsidijų sutarčių taisyklės, taip pat taisyklės, susijusios su tiekiamų prekių kilme, turėtų būti nustatytos pagal naujausias pagalbos atsiejimo tendencijas.

(25)

Pagalba turėtų būti valdoma pagal išorės pagalbos taisykles, esančias 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (12), taikant tinkamas nuostatas, kuriomis siekiama apsaugoti Bendrijos finansinius interesus. Turėtų būti toliau stengiamasi gerinti vystomojo bendradarbiavimo įgyvendinimą, siekiant skiriamų finansinių išteklių ir įsisavinimo gebėjimų tinkamos pusiausvyros, o taip pat sumažinti neįvykdytus įsipareigojimus.

(26)

Šiuo reglamentu nustatomas finansinis paketas 2007–2013 m. laikotarpiui, ir jis yra pagrindinis orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (13) 37 punkte.

(27)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (14). Programų rengimo dokumentai ir kai kurios konkrečios įgyvendinimo priemonės turėtų būti patvirtintos taikant valdymo komiteto procedūrą.

(28)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. bendradarbiavimo su besivystančiomis šalimis, teritorijomis ir regionais, kurie nėra Bendrijos valstybės narės ir neatitinka reikalavimų Bendrijos pagalbai gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1085/2006 arba Reglamentą (EB) Nr. 1638/2006, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir dėl šių veiksmų masto tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(29)

Dėl šio reglamento, siekiant pertvarkyti išorės veiksmų priemones, visų pirma vystomojo bendradarbiavimo srityje, būtina panaikinti dabartinį reglamentų rinkinį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendras tikslas ir taikymo sritis

1.   Bendrija finansuoja priemones, kuriomis siekiama remti bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis, teritorijomis ir regionais, įtrauktais į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Vystymosi pagalbos komiteto (EBPO/VPK) pagalbos gavėjų sąrašą ir nurodytais I priede (toliau – šalys ir regionai partneriai). Komisija iš dalies keičia I priedą atsižvelgdama į reguliariai EBPO/VPK atliekamas jo pagalbos gavėjų sąrašo peržiūras ir informuoja apie tai Europos Parlamentą bei Tarybą.

2.   Bendrija finansuoja temines programas šalyse, teritorijose ir regionuose, atitinkančiuose reikalavimus paramai gauti pagal šio reglamento 5–10 straipsniuose nustatytą geografinę programą, reikalavimus paramai gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1638/2006 arba reikalavimus geografiniam bendradarbiavimui pagal Europos plėtros fondą (EPF).

3.   Šiame reglamente regionas apibrėžiamas kaip geografinis vienetas, kuriame yra daugiau nei viena besivystanti šalis.

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

TIKSLAI IR BENDRIEJI PRINCIPAI

2 straipsnis

Tikslai

1.   Pirmasis ir svarbiausias bendradarbiavimo pagal šį reglamentą tikslas – panaikinti skurdą šalyse bei regionuose partneriuose siekiant tvaraus vystymosi, įskaitant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) siekimą, taip pat propaguoti demokratiją, gerą valdymą, pagarbą žmogaus teisėms ir teisinei valstybei. Laikantis šio tikslo, bendradarbiaujant su šalimis ir regionais partneriais:

sutvirtinama ir remiama demokratija, teisinė valstybė, žmogaus teisės bei pagrindinės laisvės, geras valdymas, lyčių lygybė ir susiję tarptautinės teisės dokumentai,

skatinamas tvarus vystymasis – įskaitant politinius, ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus – šalyse ir regionuose partneriuose, visų pirma tuose, kurių padėtis ypač nepalanki,

skatinama sklandi ir laipsniška jų integracija į pasaulio ekonomiką,

padedama kurti tarptautines priemones aplinkos kokybės išsaugojimui ir gerinimui bei pasaulio gamtos išteklių tausojančiam valdymui, siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi, įskaitant klausimų, susijusių su klimato kaita ir bioįvairovės nykimu, sprendimą ir

stiprinami Bendrijos ir šalių bei regionų partnerių santykiai.

2.   Bendrijos bendradarbiavimas pagal šį reglamentą atitinka įsipareigojimus ir tikslus vystomojo bendradarbiavimo srityje, kuriuos Bendrija patvirtino dalyvaudama Jungtinių Tautų (JT) ir kitų vystomojo bendradarbiavimo srityje veikiančių kompetentingų tarptautinių organizacijų veikloje.

3.   Bendrijos vystymosi politika, nustatyta Sutarties XX antraštinėje dalyje, suteikia teisinį pagrindą bendradarbiavimui su šalimis ir regionais partneriais. 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendras pareiškimas dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos „Europos konsensusas“ ir visi vėlesni jo pakeitimai sudaro Bendrijos bendradarbiavimo su šalimis ir regionais partneriais pagal šį reglamentą įgyvendinimo bendrą pagrindą, nustato jo orientacijas ir svarbiausias kryptis.

4.   1 straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės kuriamos taip, kad atitiktų EBPO/VPK nustatytus oficialios vystymosi pagalbos (OVP) kriterijus.

1 straipsnio 2 dalyje nurodytos programos kuriamos taip, kad atitiktų EBPO/VPK nustatytus OVP kriterijus, išskyrus atvejus, kai:

dėl paramos gavėjo ypatybių tai turi būti daroma kitaip, arba

pagal programą įgyvendinama visuotinė iniciatyva, bendrijos politikos prioritetas arba Bendrijos tarptautinė pareiga ar įsipareigojimas, kaip nurodyta 11 straipsnio 2 dalyje, o priemonės dėl savo ypatybių neatitinka tokių kriterijų.

Mažiausiai 90 % pagal temines programas numatytų išlaidų yra paskirstoma taip, kad būtų patenkinti EBPO/VPK nustatyti OVP kriterijai, nepažeidžiant 2 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirmos įtraukos.

5.   Bendrijos parama pagal šį reglamentą nenaudojama ginklams arba amunicijai pirkti ir karinio arba gynybinio pobūdžio operacijoms finansuoti.

6.   Priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1717/2006, ypač jo 4 straipsnis, ir kurios atitinka finansavimo pagal jį reikalavimus, iš esmės nefinansuojamos pagal šį reglamentą, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti bendradarbiavimo tęstinumą nuo krizės iki stabilių vystymosi sąlygų.

Neribojant poreikio užtikrinti bendradarbiavimo tęstinumą nuo krizės iki stabilių vystymosi sąlygų, pagal šį reglamentą nefinansuojamos priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1257/96, arba kurios atitinka finansavimo pagal tą reglamentą reikalavimus.

3 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Bendrija grindžiama demokratijos, teisinės valstybės, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybėmis ir, palaikydama dialogą bei vykdydama bendradarbiavimą, ji siekia puoselėti ir sutvirtinti įsipareigojimą laikytis šių vertybių šalyse ir regionuose partneriuose.

2.   Įgyvendinant šį reglamentą taikomi skirtingi metodai, kuriais atsižvelgiama į vystymosi kontekstą ir poreikius, kad bendradarbiavimas su šalimis ar regionais partneriais būtų konkrečiai jiems pritaikytas, atsižvelgiant į jų poreikius, strategijas, prioritetus ir išteklius.

Siekiant TVT bendrai skirstant išteklius pirmenybė teikiama mažiausiai išsivysčiusioms ir nedideles pajamas gaunančioms šalims. Skiriamas tinkamas dėmesys vystymosi, kuris palankus vidutines pajamas gaunančių šalių skurstantiems gyventojams, rėmimui, visų pirma šiek tiek mažiau nei vidutines pajamas gaunančiose šalyse, daugelis iš kurių susiduria su problemomis, panašiomis į mažas pajamas gaunančių šalių problemas.

3.   Į visas programas integruojami šie kompleksiniai klausimai: žmogaus teisių, lyčių lygybės, demokratijos, gero valdymo, vaikų ir autochtonų teisių, aplinkosauginio tvarumo ir kovos su ŽIV/AIDS skatinimas. Be to, ypač daug dėmesio skiriama teisinės valstybės stiprinimui, geresnių galimybių kreiptis į teismus sudarymui ir pilietinės visuomenės rėmimui, taip pat dialogo, dalyvavimo jos gyvenime bei susitaikymo ir institucijų kūrimo skatinimui.

4.   Vykdydama politiką, kuri gali turėti įtakos šalims ir regionams partneriams, Bendrija atsižvelgia į Sutarties XX antraštinėje dalyje ir šio reglamento 2 straipsnyje nustatytus tikslus. Taikydama pagal šį reglamentą finansuojamas priemones Bendrija taip pat siekia užtikrinti nuoseklumą su kitomis jos išorės veiksmų sritimis. Tai užtikrinama formuojant politiką, atliekant strateginį planavimą bei programų rengimą ir įgyvendinant priemones.

5.   Bendrija ir valstybės narės gerina savo vystomojo bendradarbiavimo politikos koordinavimą ir papildomumą atsižvelgdamos į šalių ir regionų partnerių prioritetus šalies ir regiono lygiu. Bendrijos politika vystomojo bendradarbiavimo srityje papildo valstybių narių vykdomą politiką.

6.   Komisija ir valstybės narės siekia reguliariai ir dažnai keistis informacija, taip pat ir su kitais donorais, bei skatinti geresnį donorų veiklos koordinavimą ir papildomumą siekiant bendro daugiamečių programų rengimo, grindžiamo šalių partnerių skurdo mažinimo ar lygiavertėmis strategijomis bei šalių partnerių biudžeto sudarymo tvarka, bendrais įgyvendinimo mechanizmais, įskaitant bendras analizes, bendrais visų donorų veiksmais ir naudojimusi bendro finansavimo priemonėmis.

7.   Atitinkamose savo kompetencijos srityse Bendrija ir valstybės narės skatina daugiašalį požiūrį į pasaulines problemas ir bendradarbiavimą su daugiašalėmis ir regioninėmis organizacijomis bei organais, pavyzdžiui, tarptautinėmis finansų institucijomis, JT agentūromis, fondais ir programomis bei kitais dvišaliais donorais.

8.   Bendrija skatina veiksmingą bendradarbiavimą su šalimis ir regionais partneriais laikydamasi geriausios tarptautinės praktikos. Ji skatina:

a)

vystymosi procesą, kuriam savarankiškai vadovauja šalis partnerė. Bendrija vis labiau suderina savo paramą su partnerių nacionalinėmis vystymosi strategijomis, reformų politiką ir procedūromis. Bendrija prisideda stiprinant partnerių vyriausybių ir donorų abipusės atskaitomybės procesą bei skatinant vietinę kompetenciją ir vietinį užimtumą;

b)

įtrauktimi ir dalyvavimu pagrįstą požiūrį į vystymąsi ir platų visų visuomenės sluoksnių dalyvavimą vystymosi procese ir nacionaliniame dialoge, įskaitant politinį dialogą;

c)

veiksmingus bendradarbiavimo būdus ir priemones, nustatytus 25 straipsnyje, atitinkančius geriausią EBPO/VPK praktiką, pritaikytą konkrečioms kiekvienos šalies ar regiono partnerio aplinkybėms, daugiausia dėmesio skiriant programomis pagrįstiems metodams, numatomų pagalbos lėšų tiekimui, šalies sistemų plėtojimui bei naudojimui ir rezultatais pagrįstiems vystymosi metodams, kai tinkama, įskaitant TVT užduotis ir rodiklius;

d)

didesnį politikos ir programų rengimo poveikį koordinuojant ir derinant donorų veiklą siekiant sumažinti sutapimus ir dubliavimąsi, pagerinti papildomumą ir remti donorų iniciatyvas. Šalyse ir regionuose partneriuose koordinuojama vadovaujantis sutartomis koordinavimo bei pagalbos veiksmingumo gairėmis ir geriausios praktikos principais;

e)

TVT charakteristikas Šalies strateginiuose dokumentuose ir daugiamečių programų kūrime.

9.   Komisija informuoja Europos Parlamentą ir reguliariai keičiasi su juo nuomonėmis.

10.   Komisija siekia reguliariai keistis informacija su pilietine visuomene.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

GEOGRAFINĖS IR TEMINĖS PROGRAMOS

4 straipsnis

Bendrijos pagalbos įgyvendinimas

Laikantis šio reglamento bendro tikslo ir taikymo srities, tikslų ir bendrųjų principų, Bendrijos parama įgyvendinama pasitelkiant 5–16 straipsniuose nurodytas geografines ir temines programas bei 17 straipsnyje nurodytą programą.

5 straipsnis

Geografinės programos

1.   Geografinė programa taikoma bendradarbiavimui atitinkamose veiklos srityse su geografiniu pagrindu apibrėžtais šalimis ir regionais partneriais.

2.   Laikantis šio reglamento bendro tikslo ir taikymo srities, tikslų ir bendrųjų principų, Bendrijos parama I priede nurodytoms Lotynų Amerikos, Azijos, Vidurinės Azijos ir Artimųjų Rytų šalims, taip pat Pietų Afrikai, apima veiksmus šiose bendradarbiavimo srityse:

a)

remti politikos krypčių, kuriomis siekiama pašalinti skurdą bei siekiama TVT, įgyvendinimą;

Žmogiškasis vystymasis:

b)

patenkinti esminius gyventojų poreikius, daugiausia dėmesio skiriant pradiniam ugdymui ir sveikatai, visų pirma:

 

Sveikata:

i)

didinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir jas teikti mažesnes pajamas gaunančioms gyventojų grupėms ir marginalizuotoms grupėms, įskaitant moteris ir vaikus, asmenis, priklausančius grupėms, kurios diskriminuojamos etniniu, religiniu ar bet kokiu kitu pagrindu, neįgalius asmenis, daugiausia dėmesio skiriant susijusiems TVT, t.y. vaikų mirtingumo mažinimui, motinystės bei vaikų sveikatos ir lytinės bei reprodukcinės sveikatos bei teisių gerinimui, kaip nurodyta Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais (ICPD) Kairo darbotvarkėje, sprendžiant su skurdu susijusių ligų, visų pirma ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir maliarijos, keliamas problemas;

ii)

stiprinti sveikatos priežiūros sistemas siekiant išvengti žmogiškųjų išteklių krizės sveikatos priežiūros sektoriuje;

iii)

stiprinti gebėjimus, visų pirma tokiose srityse kaip visuomenės sveikata, moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;

 

Švietimas:

iv)

pradiniame ugdyme teikti pirmenybę kokybiškam pradiniam ugdymui, po kurio pradedamas profesinis mokymas, ir sumažinti nelygybę galimybės įgyti išsilavinimą srityje; skatinti privalomą ir nemokamą ugdymą iki 15 m. amžiaus;

v)

siekti užtikrinti visuotinį pradinį ugdymą iki 2015 m. ir pašalinti lyčių nelygybę švietimo srityje;

vi)

skatinti profesinį mokymą, aukštąjį mokslą, mokymąsi visą gyvenimą, kultūrinį, mokslinį ir technologinį bendradarbiavimą, akademinius ir kultūrinius mainus, taip pat didinti šalių bei regionų partnerių ir Bendrijos tarpusavio supratimą;

Socialinė sanglauda ir užimtumas:

c)

skatinti socialinę sanglaudą, kuri yra Bendrijos ir šalių partnerių santykių prioritetinė politikos sritis, daugiausia dėmesio skiriant tinkamam darbui, socialinei bei mokesčių politikai ir taip kovojant su skurdu, nelygybe, nedarbu ir pažeidžiamų bei marginalizuotų grupių atskirtimi;

d)

kovoti su visų formų diskriminacija dėl priklausymo tam tikrai grupei, propaguoti ir apsaugoti lyčių lygybę, autochtonų teises ir vaikų teises, įskaitant JT Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo rėmimą, taip pat remti veiklą, kuria sprendžiamos gatvės vaikų ir vaikų, dirbančių darbus, kurie yra kenksmingi ir (ar) trukdo jiems mokytis visu krūviu, problemas;

e)

stiprinti institucinę sistemą, kad būtų skatinamas mažų ir vidutinių įmonių kūrimas bei sudaromos jam palankesnės sąlygos siekiant paskatinti darbo vietų kūrimą.

Valdymas, demokratija, žmogaus teisės ir parama institucinėms reformoms:

f)

propaguoti ir apsaugoti pagrindines laisves ir žmogaus teises, stiprinti demokratiją, teisinę valstybę, gerinti galimybes kreiptis į teismus ir gerą valdymą, įskaitant kovos su korupcija veiklą, kuri gali apimti, tačiau neapsiriboja gebėjimų kūrimu ir institucinės bei teisinės sistemos stiprinimu, visų pirma nacionalinio administravimo, politikos nustatymo bei įgyvendinimo ir viešųjų finansų bei nacionalinių išteklių skaidraus valdymo srityse;

g)

remti aktyvią pilietinę visuomenę, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, atstovaujančias skurstantiems asmenims, taip pat skatinti pilietinį dialogą, dalyvavimą bei susitaikymą ir institucijų kūrimą;

h)

skatinti bendradarbiavimą ir politikos reformas saugumo ir teisingumo srityse, visų pirma prieglobsčio ir migracijos, kovos su narkotikų ir kita neteisėta prekyba, įskaitant prekybą žmonėmis, korupcijos ir pinigų plovimo srityse;

i)

skatinti bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis ir politikos reformas migracijos ir prieglobsčio srityse bei skatinti gebėjimų stiprinimo iniciatyvas siekiant užtikrinti vystymuisi palankių migracijos politikos krypčių formavimą ir įgyvendinimą, kad būtų pašalintos pagrindinės migracijos priežastys;

j)

remti veiksmingą daugiašališkumą, visų pirma laikantis su vystymusi susijusių tarptautinės teisės normų ir daugiašalių susitarimų bei veiksmingai juos įgyvendinant;

Prekyba ir regioninė integracija:

k)

remti šalių ir regionų partnerių prekybą, investicijas ir regioninę integraciją, įskaitant techninę pagalbą ir gebėjimų stiprinimą siekiant kurti ir įgyvendinti patikimą prekybos politiką, sudaryti palankias sąlygas labiau verslumą skatinančiai aplinkai, patikimai ekonomikos ir finansų politikai ir privataus sektoriaus vystymuisi, kad šalims ir regionams partneriams būtų naudinga jų integracija į pasaulio ekonomiką, bei siekiant remti socialinį teisingumą ir skurstantiesiems palankų augimą;

l)

remti prisijungimą prie Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) ir PPO susitarimų įgyvendinimą teikiant techninę pagalbą ir stiprinant pajėgumus, visų pirma Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS susitarimas) įgyvendinimą, ypač visuomenės sveikatos srityje;

m)

remti ekonominį bei prekybinį bendradarbiavimą ir stiprinti Bendrijos ir šalių bei regionų partnerių santykius investicijų srityje, taip pat vykdant veiksmus, kuriais siekiama skatinti ir užtikrinti, kad privatūs subjektai, įskaitant vietos ir Europos įmones, prisidėtų prie socialiniu požiūriu atsakingo ir tvaraus ekonominio vystymosi, įskaitant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo standartų laikymąsi, ir vykdant veiklą, skatinančią vietos gebėjimų stiprinimą;

Aplinka ir tvari gamtos išteklių plėtra:

n)

skatinti tvarų vystymąsi pasitelkiant aplinkos apsaugą ir tvarų gamtos išteklių valdymą, taip pat bioįvairovės ir miškų apsaugą, įskaitant miškų išsaugojimo bei tvaraus valdymo veiklą, kurioje aktyviai dalyvautų vietos bendruomenės ir žmonės, kuriems miškai yra pajamų šaltinis;

o)

remti miestų aplinkos gerinimą;

p)

skatinti tvarius gamybos bei vartojimo modelius ir saugų bei tvarų cheminių medžiagų bei atliekų valdymą, atsižvelgiant į jų poveikį sveikatai;

q)

užtikrinti tarptautinių aplinkosaugos susitarimų, pavyzdžiui, Biologinės įvairovės konvencijos, JT Konvencijos dėl dykumėjimo ir JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos, atsižvelgiant į ES veiksmų planą dėl klimato kaitos, taip pat jų protokolų ir visų kitų pakeitimų laikymąsi ir remti jų įgyvendinimą;

r)

kurti parengties ekstremalioms situacijoms ir stichinių nelaimių prevencijos gebėjimus;

Vanduo ir energetika:

s)

remti tvarų integruotą vandens išteklių valdymą, ypač daug dėmesio skiriant visuotinei prieigai prie saugaus geriamojo vandens bei sanitarijai, atsižvelgiant į TVT, ir tvariam bei veiksmingam vandens išteklių naudojimui, įskaitant naudojimą žemės ūkyje ir pramonėje;

t)

skatinti didesnį tvarių energetikos technologijų naudojimą;

Infrastruktūra, ryšiai ir transportas:

u)

prisidėti prie ekonominės infrastruktūros plėtojimo, įskaitant paramą regioninei integracijai, ir skatinti didesnį informacinių ir ryšių technologijų naudojimą;

Kaimo plėtra, teritorijų planavimas, žemės ūkis ir maisto pakankamumas:

v)

remti tvarią kaimo plėtrą, įskaitant decentralizaciją ir teisių suteikimą, visų pirma siekiant užtikrinti maisto pakankamumą;

Padėtis po krizės ir silpnos valstybės:

w)

vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiu rekonstruoti ir reabilituoti regionus ir šalis, nukentėjusius nuo konfliktų, žmogaus sukeltų ir stichinių nelaimių, įskaitant paramą su minomis susijusiems veiksmams bei demobilizacijos ir reintegracijos veiksmams, kartu užtikrinant pagalbos, reabilitacijos ir vystymosi tęstinumą pagal 2 straipsnio 6 dalį, atsižvelgiant į Bendrijos ir jos valstybių narių kompetenciją;

x)

vykdyti vidutinės trukmės ir ilgalaikius veiksmus, kuriais siekiama iškeldintų žmonių savarankiškumo ir integracijos ar reintegracijos, užtikrinant, kad tarp humanitarinės pagalbos, reabilitacijos, pagalbos iškeldintiems žmonėms ir vystomojo bendradarbiavimo būtų išlaikytas integruotas ir nuoseklus požiūris. Bendrijos veiksmais sudaromos geresnės sąlygos nuo ekstremalios padėties pereiti prie vystymosi etapo, skatinant poveikį patyrusių žmonių socialinę ir ekonominę integraciją ar reintegraciją, ir skatinama kurti ar stiprinti demokratines struktūras ir gyventojų vaidmenį vystymosi procese;

y)

silpnose arba nepajėgiose valstybėse remti pagrindinių paslaugų teikimą ir teisėtų, veiksmingų bei tvirtų viešųjų institucijų kūrimą;

z)

spręsti bendras Bendrijos ir jos partnerių vystymosi problemas, visų pirma remiant sektorių dialogus, dvišalių susitarimų įgyvendinimą ir bet kurią su šio reglamento taikymo sritimi suderinamą veiklos sritį.

6 straipsnis

Lotynų Amerika

Teikiant Bendrijos paramą Lotynų Amerikai remiami veiksmai, atitinkantys 5 straipsnį ir šio reglamento bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir bendruosius principus. Atsižvelgiant į konkrečią Lotynų Amerikos padėtį, skiriamas papildomas dėmesys šioms bendradarbiavimo sritims:

a)

skatinti socialinę sanglaudą, kuri yra bendras Bendrijos ir Lotynų Amerikos santykių tikslas ir prioritetinė politika, tokiu būdu kovojant su skurdu, nelygybe ir atskirtimi. Ypač daug dėmesio skiriama socialinei gerovei ir mokesčių politikai, produktyvioms investicijoms siekiant daugiau ir geresnių darbo vietų, politikos kryptims, skirtoms kovai su diskriminacija ir narkotikų gamyba, vartojimu bei prekyba jais, pagrindinių socialinių paslaugų, visų pirma sveikatos ir švietimo srityse, gerinimui;

b)

skatinti didesnę regioninę integraciją, įskaitant paramą įvairiems regioninės integracijos procesams ir tinklo infrastruktūrų sujungimui, kartu užtikrinant, kad šie veiksmai papildytų Europos investicijų banko (EIB) ir kitų institucijų remiamus veiksmus;

c)

remti gero valdymo ir viešųjų institucijų stiprinimą bei žmogaus teisių, įskaitant vaikų ir autochtonų teises, gynimą;

d)

remti bendros ES ir Lotynų Amerikos aukštojo mokslo erdvės sukūrimą;

e)

skatinti visus tvaraus vystymosi aspektus, ypač daug dėmesio skiriant miškų ir biologinės įvairovės apsaugai.

7 straipsnis

Azija

Teikiant Bendrijos paramą Azijai remiami veiksmai, atitinkantys 5 straipsnį ir šio reglamento bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir bendruosius principus. Atsižvelgiant į konkrečią Azijos padėtį, skiriamas papildomas dėmesys šioms bendradarbiavimo sritims:

a)

siekti TVT sveikatos, įskaitant ŽIV/AIDS, ir švietimo srityse, inter alia pasitelkiant politikos dialogą dėl sektorių reformos;

b)

spręsti valdymo klausimus, visų pirma silpnose valstybėse, siekiant padėti joms sukurti teisėtas, veiksmingas bei tvirtas viešąsias institucijas ir aktyvią bei organizuotą pilietinę visuomenę ir sustiprinti žmogaus teisių, įskaitant vaikų teises, apsaugą;

c)

skatinti didesnę regioninę integraciją ir bendradarbiavimą remiant įvairius regioninės integracijos ir dialogo procesus;

d)

prisidėti prie epidemijų ir zoonozės kontrolės bei prie jų paveiktų sektorių reabilitacijos;

e)

skatinti visus tvaraus vystymosi aspektus, ypač daug dėmesio skiriant miškų ir biologinės įvairovės apsaugai;

f)

kovoti su narkotikų gamyba, vartojimu bei prekyba jais ir su kita neteisėta prekyba.

8 straipsnis

Vidurinė Azija

Teikiant Bendrijos paramą Vidurinei Azijai remiami veiksmai, atitinkantys 5 straipsnį ir šio reglamento bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir bendruosius principus. Atsižvelgiant į konkrečią Vidurinės Azijos padėtį, skiriamas papildomas dėmesys šioms bendradarbiavimo sritims:

a)

skatinti konstitucines reformas ir teisinių, administracinių bei reglamentavimo nuostatų derinimą su Bendrijos nuostatomis, įskaitant nacionalinių institucijų ir įstaigų, atsakingų už partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų sričių politikos veiksmingą įgyvendinimą, pavyzdžiui, rinkimų organų, parlamentų, stiprinimą, viešojo administravimo reformą ir viešųjų finansų valdymą;

b)

skatinti rinkos ekonomikos vystymąsi ir šalių partnerių integraciją į PPO, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio socialinius aspektus;

c)

remti veiksmingą sienų valdymą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą siekiant skatinti tvarų ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį pasienio regionų vystymąsi;

d)

kovoti su narkotikų gamyba, vartojimu bei prekyba jais ir su kita neteisėta prekyba;

e)

kovoti su ŽIV/AIDS;

f)

skatinti regioninį bendradarbiavimą, dialogą ir integraciją, taip pat ir su šalimis, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1638/2006 ir kiti Bendrijos dokumentai, visų pirma skatinant bendradarbiavimą aplinkos – ypač vandens ir sanitarijos, – švietimo, energetikos ir transporto sektoriuose, įskaitant tarptautinio energijos tiekimo saugumą bei tęstinumą ir transporto operacijas, tinklų ir jų operatorių sujungimą, atsinaujinančiuosius energijos išteklius, energijos efektyvumą.

9 straipsnis

Artimieji Rytai

Teikiant Bendrijos paramą Artimiesiems Rytams remiami veiksmai, atitinkantys 5 straipsnį ir šio reglamento bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir bendruosius principus. Atsižvelgiant į konkrečią Artimųjų Rytų padėtį, skiriamas papildomas dėmesys šioms bendradarbiavimo sritims:

a)

skatinti socialinę sanglaudą siekiant užtikrinti socialinę lygybę, visų pirma susijusią su vidinių nacionalinių išteklių naudojimu, bei užtikrinti politinę lygybę, visų pirma propaguojant žmogaus teises, įskaitant lyčių lygybę;

b)

skatinti ekonominę diversifikaciją, rinkos ekonomikos vystymąsi bei šalių partnerių integraciją į PPO;

c)

skatinti regioninį bendradarbiavimą, dialogą ir integraciją, įskaitant su šalimis, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1638/2006 ir kiti Bendrijos dokumentai, remiant integracijos pastangas regione, pavyzdžiui, ekonomikos, energetikos, transporto ir pabėgėlių srityse;

d)

remti tarptautinių susitarimų sudarymą ir veiksmingą tarptautinės teisės, visų pirma JT rezoliucijų ir daugiašalių konvencijų, įgyvendinimą;

e)

spręsti valdymo klausimus, visų pirma silpnose valstybėse, siekiant padėti joms sukurti teisėtas, veiksmingas bei tvirtas viešąsias institucijas ir aktyvią bei organizuotą pilietinę visuomenę ir sustiprinti žmogaus teisių, įskaitant vaikų teises, apsaugą.

10 straipsnis

Pietų Afrika

Teikiant Bendrijos paramą Pietų Afrikai remiami veiksmai, atitinkantys 5 straipsnį ir šio reglamento bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus ir bendruosius principus. Atsižvelgiant į konkrečią Pietų Afrikos padėtį, skiriamas papildomas dėmesys šioms bendradarbiavimo sritims:

a)

remti demokratinės visuomenės, gero valdymo ir teisinės valstybės principais valdomos valstybės stiprinimą ir prisidėti prie regiono bei žemyno stabilumo ir integracijos;

b)

teikti paramą prisitaikymo veiksmams, kurių reikia regione įsteigus laisvos prekybos zonas pagal Bendrijos ir Pietų Afrikos prekybos, vystymosi ir bendradarbiavimo susitarimą (15) bei kitus regioninius susitarimus;

c)

remti kovą su skurdu, nelygybe ir atskirtimi, taip pat ir sprendžiant su anksčiau nepalankioje padėtyje buvusių bendruomenių pagrindiniais poreikiais susijusias problemas;

d)

spręsti ŽIV/AIDS pandemijos ir jos poveikio Pietų Afrikos visuomenei klausimą.

11 straipsnis

Teminės programos

1.   Teminė programa papildo 5–10 straipsniuose nurodytas programas ir apima konkrečią veiklos sritį, svarbią geografiškai neapibrėžtai šalių partnerių grupei, ar bendradarbiavimo veiklą, skirtą įvairiems regionams ar šalių partnerių grupėms, arba tarptautinį veiksmą, kuris nėra skirtas konkrečiai geografinei zonai.

2.   Laikantis šio reglamento bendro tikslo ir taikymo srities, tikslų ir bendrųjų principų, pagal temines programas vykdomi veiksmai suteikia papildomos vertės ir papildo pagal geografines programas finansuojamus veiksmus bei yra su jais suderinti. Šiems veiksmams taikomi šie principai:

a)

Bendrijos politikos tikslų negalima tinkamai ar veiksmingai pasiekti vykdant geografines programas, ir teminę programą įgyvendina tarpinė organizacija, pavyzdžiui, nevyriausybinė organizacija, kitas nevalstybinis subjektas, tarptautinė organizacija ar daugiašalis mechanizmas, arba programa įgyvendinama pasitelkiant tokią tarpinę organizaciją. Tai apima pasaulines iniciatyvas, kuriomis remiami TVT, tvarus vystymasis ar viešosios gėrybės pasaulio mastu ir veiksmai valstybėse narėse bei stojančiosiose šalyse, nukrypstant nuo 24 straipsnio, kaip numatyta atitinkamoje teminėje programoje,

ir (arba)

b)

šio pobūdžio veiksmai:

daugiaregioniniai ir (arba) kompleksiniai veiksmai, įskaitant bandomuosius projektus ir novatoriškas politikos kryptis,

veiksmai tai atvejais, kai dėl veiksmo nesusitarta su partnerės (-ių) vyriausybe (-ėmis),

veiksmai, svarbūs konkrečios teminės programos tikslui, kurie atitinka Bendrijos politikos prioritetą ar Bendrijos tarptautinę prievolę ar įsipareigojimą,

prireikus, veiksmai tais atvejais, kai nėra geografinės programos ar kai ji sustabdyta.

12 straipsnis

Investicijos į žmones

1.   Bendrijos paramos pagal teminę programą „Investicijos į žmones“ tikslas – remti toliau nurodytus veiksmus srityse, kurios turi tiesioginės įtakos žmonių gyvenimo lygiui ir gerovei, daugiausia dėmesio skiriant neturtingiausioms ir mažiausiai išsivysčiusioms šalims bei nepalankiausioje padėtyje esantiems gyventojų sluoksniams.

2.   Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo ir laikantis 11 straipsnio, programa apima šias veiklos sritis:

a)

Gera sveikatos apsauga visiems:

i)

kovoti su skurdo ligomis, daugiausia dėmesio skiriant pagrindinėms užkrečiamosioms ligoms, pavyzdžiui, kaip nustatyta Europos programoje dėl veiksmų kovojant su ŽIV/AIDS, maliarija ir tuberkulioze, visų pirma:

didinti pagrindinių farmacinių priemonių nuo šių trijų ligų ir jų diagnostikos kainų prieinamumą, atsižvelgiant į TRIP susitarimo nuostatas, kaip paaiškinta Dohos deklaracijoje dėl TRIP susitarimo ir visuomenės sveikatos,

skatinti valstybines ir privačias investicijas į mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą naujų gydymo būdų, naujų vaistų, visų pirmą vakcinų, mikrobicidų, ir novatoriškų gydymo būdų srityje,

remti pasaulines iniciatyvas, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms užkrečiamosioms ligoms atsižvelgiant į skurdo mažinimą, įskaitant Pasaulinį kovos su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondą,

ii)

vadovaujantis principais, dėl kurių buvo susitarta ICPD + 5, remti veiksmus, kuriais siekiama gerinti reprodukcinę bei lytinę sveikatą besivystančiose šalyse ir užtikrinti moterų, vyrų ir paauglių teisę į gerą reprodukcinę bei lytinę sveikatą, bei teikti finansinę paramą ir tinkamą kompetentingą informaciją siekiant skatinti visaapimantį požiūrį į lytinę bei reprodukcinę sveikatą ir teises, kaip apibrėžta ICDP veiksmų programoje, įskaitant saugią motinystę ir visuotinę galimybę naudotis visapusiška saugia ir patikima reprodukcinės bei lytinės sveikatos priežiūra ir paslaugomis, priemonėmis, prieigą prie švietimo ir informacijos, įskaitant informaciją apie visus šeimos planavimo būdus, bei skatinti lytinės bei reprodukcinės sveikatos ir teisių pripažinimą, įskaitant:

sumažinti motinų mirštamumo ir sergamumo lygį, daugiausia dėmesio skiriant šalims ir gyventojų grupėms, kuriose jų lygis aukščiausias;

iii)

gerinti vienodas galimybes naudotis sveikatos paslaugų teikėjų paslaugomis, sveikatos reikmenimis ir sveikatos paslaugomis remiant:

veiksmus, kuriais sprendžiami žmogiškųjų išteklių krizės sveikatos srityje klausimai;

sveikatos priežiūros informacines sistemas, gebančias kurti, vertinti ir analizuoti nesusietus duomenis apie veiklą, siekiant užtikrinti geresnius sveikatos priežiūros ir vystymosi rezultatus bei tiekimo sistemų tvarumą;

geresnį vakcinavimą ir imunizavimą bei didesnius esamų ar naujų vakcinų išteklius bei galimybes naudotis jais;

sąžiningus lygių galimybių naudotis sveikatos priežiūra finansavimo mechanizmus;

iv)

palaikyti subalansuotą santykį tarp prevencijos, gydymo ir priežiūros, prevenciją laikant pagrindiniu prioritetu ir pripažįstant, kad jos veiksmingumas yra didesnis tada, kai ji siejama su gydymu ir priežiūra.

b)

Švietimas, žinios ir gebėjimai:

i)

ypatingą dėmesį skirti veiksmams, vykdomiems TVT kontekste siekiant iki 2015 m. užtikrinti visuotinį pradinį ugdymą ir pagal Dakaro veiksmų planą „Švietimas visiems“;

ii)

pradinis, vidurinis bei aukštasis išsilavinimas ir profesinis švietimas bei mokymas pagerinant visų vaikų ir – vis labiau – visų amžiaus grupių moterų ir vyrų galimybę įgyti išsilavinimą siekiant padidinti žinias, gebėjimus ir patrauklumą darbdaviams darbo rinkoje, prisidedant prie aktyvaus pilietiškumo ir asmeninių galimybių realizavimo visą gyvenimą;

iii)

skatinti aukštos kokybės ugdymą, daugiausia dėmesio skiriant mergaičių, vaikų konfliktų paveiktose teritorijose ir vaikų, priklausančių marginalizuotoms ir labiau pažeidžiamoms socialinėms grupėms, galimybėms dalyvauti ugdymo programose; skatinti privalomą ir nemokamą ugdymą iki 15 m. amžiaus siekiant kovoti prieš visų formų vaikų darbą;

iv)

kurti mokymosi rezultatų vertinimo metodus, siekiant geriau įvertinti ugdymo kokybę, ypač raštingumo, mokėjimo skaičiuoti ir pagrindinių bendrųjų gebėjimų srityje;

v)

skatinti donorų veiksmų derinimą ir artinimą siekiant remti universalų, privalomą, nemokamą ir aukštos kokybės ugdymą įgyvendinant tarptautines ir daugiašales iniciatyvas;

vi)

remti įtraukčiai palankią žinių visuomenę ir prisidėti įveikiant skaitmeninį atotrūkį bei žinių ir informacijos spragas;

vii)

gerinti žinias ir inovacijas pasitelkiant mokslą ir technologijas, taip pat plėtoti elektroninių ryšių tinklus bei didinti galimybes naudotis jais, siekiant pagerinti socialinį ir ekonominį augimą ir tvarų vystymąsi kartu su ES mokslinių tyrimų politikos tarptautiniu aspektu.

c)

Lyčių lygybė:

i)

skatinti lyčių lygybę ir moterų teises, įgyvendinti pasaulinius įsipareigojimus, išdėstytus Pekino deklaracijoje ir veiksmų programoje bei JT Konvencijoje dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, įskaitant:

remti programas, kuriomis prisidedama siekiant Pekino veiksmų programos tikslų, ypatingą dėmesį skiriant lyčių lygybei valdymo ir politinio bei socialinio atstovavimo srityje, ir kitus veiksmus, kuriais siekiama suteikti daugiau teisių moterims;

stiprinti pagrindinių suinteresuotų subjektų, pilietinės visuomenės organizacijų, moterų organizacijų ir tinklų institucinius ir veiklos gebėjimus jiems dedant pastangas skatinti lyčių lygybę ir teisių suteikimą ekonominėje ir socialinėje srityje, įskaitant pietų ir šiaurės šalių bei pietų šalių tinklų kūrimą ir teisinį gynimą;

įtraukti lyčių aspektą į stebėseną ir gebėjimų statistikos srityje stiprinimą, remiant pagal lytį suskirstytų duomenų ir rodiklių, o taip pat su lyčių lygybe susijusių duomenų ir rodiklių apdorojimą ir platinimą;

sumažinti suaugusiųjų neraštingumo lygį, ypatingą dėmesį skiriant moterų raštingumui;

remti kovos su smurtu prieš moteris veiksmus.

d)

Kiti žmogiškojo ir socialinio vystymosi aspektai:

i)

kultūra:

skatinti kultūrų dialogą, kultūrinę įvairovę ir pagarbą visų kultūrų lygiavertiškumui;

skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, kad būtų stimuliuojamas kultūros pramonės šakų įnašas į besivystančių šalių ekonomikos augimą siekiant visapusiškai išnaudoti jo potencialą kovojant su skurdu, įskaitant tokių klausimų, kaip galimybės patekti į rinką ir intelektinės nuosavybės teisės, sprendimą;

skatinti pagarbą autochtonų ir mažumų socialinėms, kultūrinėms ir dvasinėms vertybėms siekiant stiprinti lygybę ir teisingumą daugiatautėse visuomenėse laikantis visuotinių žmogaus teisių, kurias privalo turėti visi, įskaitant autochtonus bei mažumoms priklausančius asmenis;

remti kultūrą, kuri yra daug žadantis ekonominis sektorius vystymuisi ir augimui.

ii)

užimtumas ir socialinė sanglauda:

skatinti integruotą socialinį ir ekonominį požiūrį, įskaitant produktyvaus užimtumo, tinkamo darbo visiems, socialinės sanglaudos, žmogiškųjų išteklių vystymo, teisingumo bei socialinės apsaugos skatinimą, užimtumo klausimų sisteminimą, neformalaus sektoriaus darbo vietų kokybės gerinimą ir teisių suteikimą darbo asociacijoms, laikantis susijusių TDO konvencijų principų ir Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų šiose srityse;

skatinti „tinkamo darbo visiems“ darbotvarkę kaip visuotinį tikslą, įskaitant pasaulines ir kitas daugiašales iniciatyvas įgyvendinti tarptautiniu mastu sutartus pagrindinius TDO darbo standartus, prekybos poveikio tinkamam darbui įvertinimą, tvarius ir tinkamus sąžiningo finansavimo mechanizmus, socialinės apsaugos sistemų veiksmingą veikimą ir didesnį diegimą;

remti iniciatyvas skatinti geresnes darbo sąlygas ir pritaikymą prie rinkos liberalizavimo, taip pat vystymosi politikos krypčių užimtumo aspektą, siekiant padėti skleisti europines socialines vertybes;

padėti skatinti pozityvų socialinį globalizacijos aspektą ir ES patirties sklaidą.

iii)

jaunimas ir vaikai:

kovoti su visų formų vaikų darbu, prekyba vaikais ir smurtu prieš juos, skatinti politikos kryptis, kuriose atsižvelgiama į ypatingą jaunimo ir vaikų pažeidžiamumą ir potencialą, jų teisių ir interesų gynimą, švietimą, sveikatą ir pragyvenimo šaltinius, pradedant dalyvavimu ir teisių suteikimu;

siekti, kad besivystančios šalys daugiau dėmesio skirtų politikos kryptims, kurios yra naudingos jaunimui ir vaikams, bei didinti jų gebėjimus plėtoti tokias politikos kryptis;

palaikyti konkrečias strategijas ir intervencijas, kuriomis siekiama spręsti konkrečias problemas, darančias poveikį jaunimui ir vaikams, vykdant visus atitinkamus veiksmus kuo geriau atsižvelgiant į jų interesus. Reikėtų užtikrinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą;

pasinaudojant Bendrijos kaip pagrindinio OVP donoro tarp tarptautinių institucijų padėtimi – raginti daugiašalius donorus primygtinai skatinti parengti politikos kryptis, skirtas panaikinti blogiausias vaikų darbo formas, ypatingai – kenksmingą darbą, siekiant skatinti veiksmingą visų vaikų darbo formų panaikinimą, kovojant su prekyba vaikais ir smurtu prieš juos bei skatinant vaikų ir jaunimo kaip vystymosi proceso dalyvių vaidmenį.

13 straipsnis

Aplinka ir tvarus gamtos išteklių, įskaitant energiją, valdymas

1.   Teminės programos dėl aplinkos ir tvaraus gamtos išteklių, įskaitant vandenį, ir energijos valdymo tikslas – integruoti aplinkos apsaugos reikalavimus į Bendrijos vystymosi ir kitas išorės politikos kryptis, taip pat Bendrijos ir šalių bei regionų partnerių bendro intereso labui padėti propaguoti Bendrijos aplinkosaugos ir energetikos politiką kitose šalyse.

2.   Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo ir laikantis 11 straipsnio, programa apima šias veiklos sritis:

a)

atlikti parengiamąjį darbą padedant besivystančioms šalims pasiekti TVT dėl aplinkosauginio tvarumo didinant besivystančių šalių gebėjimus integruoti aplinkosaugos klausimus, remiant pilietinės visuomenės subjektus, vietos valdžios institucijas ir konsultacinius organus, aplinkos stebėseną ir vertinimą, vystant novatorišką požiūrį ir porinius projektus, siekiant pasidalinti patirtimi ir sustiprinti bendradarbiavimą šiose srityse su pagrindinėmis šalimis;

b)

skatinti Bendrijos iniciatyvų ir tarptautiniu bei regioniniu lygiu sutartų ir (arba) tarpvalstybinio pobūdžio įsipareigojimų įgyvendinimą remiant tvarų vystymąsi, įskaitant veiksmus, kuriais siekiama spręsti dabartinius ir būsimus klimato kaitos klausimus, biologinės įvairovės, dykumėjimo, miškų, dirvožemio blogėjimo, neteisėto miškų kirtimo ir miškų valdymo, žvejybos ir jūrų išteklių klausimus, aplinkosaugos standartų (dėl gaminių ir gamybos procesų) laikymosi, patikimo cheminių medžiagų ir atliekų valdymo, kovos su tarša, tvarios gamybos ir vartojimo bei su aplinka susijusios migracijos klausimus. Tai taip pat apima pastangas skatinti gerą miškų valdymą ir kovą su neteisėtu miškų kirtimu, visų pirma pasitelkiant FLEGT, taip pat miškų išsaugojimo ir tvaraus valdymo inovacinius veiksmus, kuriuose aktyviai dalyvauja vietos bendruomenės ir žmonės, kuriems miškai yra pajamų šaltinis.

Vandens srityje temine programa bus siekiama sukurti vandens išteklių ilgalaikės apsaugos sistemą ir remiant politikos koordinavimą skatinti tvarų vandens naudojimą;

c)

geriau integruoti aplinkosaugos tikslus remiant metodinį darbą, stiprinant Bendrijos politikos darbui, integracijai ir inovaciniams veiksmams turimas žinias aplinkosaugos klausimais ir skatinant nuoseklumą;

d)

stiprinti aplinkosaugos valdymą ir remti tarptautinės politikos vystymą siekiant aplinkosauginio ir kitų tvaraus vystymosi tarptautinio valdymo aspektų nuoseklumo ir padedant regioniniu bei tarptautiniu lygiu vykdyti aplinkosaugos stebėseną ir vertinimą, teikiant papildomą paramą daugiašalių aplinkosaugos susitarimų sekretoriatams, skatinant veiksmingą daugiašalių aplinkosaugos susitarimų laikymąsi ir vykdymo priemones, taip pat didinant gebėjimus, remiant tarptautines organizacijas ir procesus, remiant pilietinę visuomenę ir politikos ekspertų centrus bei gerinant tarptautinių derybų veiksmingumą;

e)

remti tvarios energetikos galimybes šalyse ir regionuose partneriuose, įtraukiant tvarią energetiką į vystymosi planus ir strategijas, plėtojant institucinę paramą ir techninę pagalbą, sukuriant palankią teisinę ir politikos aplinką, kad vis daugiau įmonių ir investuotojų būtų skatinami pasirinkti atsinaujinančią energiją, stiprinant energijos, kaip priemonės nepasiturinčių asmenų pajamoms užtikrinti, vaidmenį, skatinant novatoriškus finansavimo metodus ir vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų bei privačiojo sektoriaus regioninį bendradarbiavimą pirmiau minėtose srityse. Bendrijos strateginiai veiksmai ypač paskatins naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, didinti energijos veiksmingumą ir rengti reikiamą energijos sektoriaus reguliavimo sistemą atitinkamose šalyse ir regionuose bei ypatingai kenksmingus energijos šaltinius pakeisti mažiau kenksmingais.

14 straipsnis

Nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo vystymosi procese

1.   Teminės programos dėl nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmens vystymosi procese tikslas – bendrai finansuoti Bendrijos ir šalių partnerių pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų pasiūlytas ir (arba) vykdomas iniciatyvas vystymosi srityje. Mažiausiai 85 % pagal šią teminę programą numatytų lėšų skiriama nevalstybiniams subjektams. Programa įgyvendinama laikantis šio reglamento tikslo bei siekiant stiprinti nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų gebėjimus politikos formavimo procese, siekiant:

a)

skatinti įtrauktimi pagrįstą ir aktyviai dalyvaujančią visuomenę siekiant:

i)

padėti gyventojams, kuriems neprieinamos pagrindinės paslaugos bei ištekliai ir kurie atskirti nuo politikos formavimo procesų;

ii)

stiprinti šalių partnerių pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios institucijų gebėjimus siekiant sudaryti palankesnes sąlygas jiems dalyvauti kuriant ir įgyvendinant skurdo mažinimo ir tvaraus vystymosi strategijas;

iii)

sudaryti palankesnes sąlygas valstybinių ir nevalstybinių subjektų sąveikai įvairiose situacijose ir remti didesnį vietos valdžios institucijų vaidmenį decentralizacijos procesuose;

b)

didinti Europos piliečių sąmoningumą vystymosi klausimais ir Bendrijoje bei stojančiosiose šalyse sutelkti aktyvią visuomenės paramą šalių partnerių skurdo mažinimo ir tvaraus vystymosi strategijoms, kad išsivysčiusių ir besivystančių šalių santykiai būtų teisingesni, bei stiprinti pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų vaidmenis šiais tikslais;

c)

siekti veiksmingesnio bendradarbiavimo, skatinti sinergiją ir sudaryti palankesnes sąlygas pilietinės visuomenės tinklų ir vietos valdžios institucijų asociacijų, jų organizacijų ir Bendrijos institucijų struktūriniam dialogui.

2.   Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo ir laikantis 11 straipsnio, programa apima šias veiklos sritis:

a)

intervencijos besivystančiose šalyse ir regionuose, kuriomis:

i)

stiprinamas dalyvavimu pagrįstas vystymasis ir procesai bei visų subjektų, ypač pažeidžiamų ir marginalizuotų grupių, įtraukimas;

ii)

remiami atitinkamų dalyvių gebėjimų plėtojimo procesai šalies, regiono ar vietos lygiu;

iii)

skatinami tarpusavio supratimo procesai;

iv)

sudaromos palankesnės sąlygos piliečiams aktyviai dalyvauti vystymosi procesuose ir stiprinami jų gebėjimai imtis veiksmų;

b)

didinti visuomenės sąmoningumą vystymosi klausimais ir skatinti į vystymąsi orientuotą švietimą Bendrijoje ir stojančiosiose šalyse, įtvirtinti vystymosi politiką Europos šalių visuomenėje, ES ir stojančiosiose šalyse sutelkti didesnę visuomenės paramą veiksmams prieš skurdą ir už teisingesnius išsivysčiusių ir besivystančių šalių santykius, ES didinti sąmoningumą, susijusį su klausimais ir problemomis, su kuriais susiduria besivystančios šalys bei jų gyventojai, ir propaguoti socialinį globalizacijos aspektą;

c)

koordinuoti pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų tinklų, jų organizacijų ir įvairių subjektų, dalyvaujančių viešuose Europos ir pasauliniuose debatuose vystymosi klausimais, veiklą ir ryšius.

3.   Parama šalių partnerių vietos valdžios institucijoms paprastai teikiama remiantis šalies strategijos dokumentais, išskyrus atvejus, kai juose nenumatoma tinkama parama, ypač sudėtingos partnerystės, silpnų valstybių atvejais ir po konfliktų.

Apskaičiuojant Bendrijos bendro finansavimo paramą vietos valdžios institucijoms ir jų asociacijoms atsižvelgiama į jų galimybes prisidėti finansiškai.

15 straipsnis

Maisto pakankamumas

1.   Maisto pakankamumo teminės programos tikslas – gerinti maisto pakankamumą neturtingiausiems ir labiausiai pažeidžiamiems žmonėms bei padėti pasiekti TVT, susijusį su skurdu ir badu, vykdant veiksmus, kurie užtikrina bendrą Bendrijos intervencijų nuoseklumą, papildomumą ir tęstinumą, taip pat perėjimo nuo pirminės paramos prie vystymosi srityje.

2.   Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo ir laikantis 11 straipsnio, programa apima šias veiklos sritis:

a)

prisidėti prie tarptautinių viešųjų gėrybių tiekimo, visų pirma skurstančiųjų poreikiais pagrįstų mokslinių tyrimų ir technologinių inovacijų, taip pat pajėgumų plėtojimo, pietų šalių ir pietų bei šiaurės šalių mokslinio ir techninio bendradarbiavimo bei porinių projektų srityse;

b)

remti pasaulines, žemynų ir regionines programas, kuriomis visų pirma:

i)

remiamas informavimas apie maisto pakankamumą ir išankstinis įspėjimas,

ii)

remiamas maisto pakankamumas konkrečiose srityse, pavyzdžiui, žemės ūkyje, įskaitant regioninės žemės ūkio politikos formavimą ir galimybę naudotis žeme, prekyba žemės ūkio produktais ir gamtinių išteklių valdymu,

iii)

skatinamos, stiprinamos ir papildomos nacionalinės maisto pakankamumo ir skurdo mažinimo trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės strategijos ir

iv)

remiamas politikos ekspertų ir nevalstybinių subjektų tinklų kūrimas skatinant pasaulinę maisto pakankamumo darbotvarkę;

c)

propaguoti ir vykdyti maisto pakankamumo darbotvarkę. Bendrija toliau nagrinėja su maisto pakankamumu susijusius pagrindinius tarptautinių debatų klausimus ir skatina vystymosi partnerių bei donorų politikos krypčių ir pagalbos teikimo būdų derinimą, suderinamumą ir suartinimą. Visų pirma turėtų būti stiprinamas pilietinės visuomenės vaidmuo sprendžiant maisto pakankamumo klausimus;

d)

spręsti maisto nepakankamumo problemos susidarius išskirtinėms pereinamojo laikotarpio situacijoms ar esant silpnai valstybei, imantis pagrindinio vaidmens pagalbos, reabilitacijos ir vystymosi susiejime. Pagal teminę programą:

i)

remiamos intervencijos, kuriomis siekiama apsaugoti, išlaikyti ir susigrąžinti maisto pakankamumui svarbius gamybinius ir socialinius išteklius, sudaryti palankesnes sąlygas ekonominei integracijai ir ilgalaikei reabilitacijai, ir

ii)

remiama krizių prevencija ir valdymas siekiant spręsti pažeidžiamumo sukrėtimų atveju problemą ir stiprinti žmonių atsparumą;

e)

rengti novatoriškus maisto pakankamumo politikos kryptis, strategijas bei metodus ir stiprinti jų atkartojimo bei platinimo pietų šalyse potencialą. Intervencijos sritys gali apimti žemės ūkį, įskaitant žemės reformą ir žemės politiką, tvarų gamtinių išteklių valdymą ir galimybę jais naudotis, maisto pakankamumą atsižvelgiant į kaimo ir vietos plėtrą, įskaitant infrastruktūrą, mitybą, demografiją ir darbą, migraciją, sveikatą ir švietimą. Šiose srityse užtikrinamas nuoseklumas ir papildomumas su kitomis Bendrijos programomis.

16 straipsnis

Migracija ir prieglobstis

1.   Bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis migracijos ir prieglobsčio srityje teminės programos tikslas – remti jų pastangas užtikrinti geresnį migracijos srautų valdymą visais aspektais. Teminės programos objektas visų pirma yra migracija į ES, tačiau joje taip pat atsižvelgiama į atitinkamus pietų šalių migracijos srautus.

2.   Siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo ir laikantis 11 straipsnio, programa apima šias veiklos sritis:

a)

stiprinti migracijos ir vystymosi saitus, visų pirma skatinant diasporų pagalbą savo kilmės šalies vystymuisi ir didinant migrantų sugrįžimo vertę; mažinti „protų nutekėjimą“ ir skatinti kvalifikuotų migrantų grįžimą; sudaryti geresnes sąlygas migrantų lėšų pervedimui į savo kilmės šalį; remti savanorišką migrantų sugrįžimą bei jų reintegraciją rėmimas ir stiprinti migracijos valdymo gebėjimus; skatinti gebėjimų stiprinimo pastangas siekiant padėti šalims formuluojant vystymuisi palankias migracijos politikos kryptis ir jų gebėjimus drauge valdyti migracijos srautus;

b)

skatinti gerai valdomą darbo jėgos migraciją, visų pirma informuojant apie teisėtą migraciją ir apie atvykimo bei buvimo Bendrijos valstybių narių teritorijoje sąlygas; informuoti apie darbo jėgos migracijos galimybes ir poreikius valstybėse narėse ir apie trečiųjų šalių kandidatų migruoti kvalifikacijas; remti kandidatų teisėtai migruoti mokymą prieš išvykimą ir skatinti nustatyti bei įgyvendinti teisines sistemas dėl darbuotojų migrantų trečiosiose šalyse;

c)

kovoti su neteisėta imigracija ir sudaryti palankesnes sąlygas neteisėtų imigrantų sugrąžinimui, taip pat ir tarp trečiųjų šalių, ir visų pirma kovoti su žmonių kontrabanda ir prekyba žmonėmis; atgrasyti nuo neteisėtos imigracijos ir didinti informuotumą apie su ja susijusią riziką; didinti gebėjimus pasienio valdymo ir vizų bei pasų tvarkymo srityse, įskaitant dokumentų saugumą ir biometrinių duomenų įdiegimą bei suklastotų dokumentų nustatymą; veiksmingai įgyvendinti su Bendrija sudarytus readmisijos susitarimus ir įsipareigojimus, susijusius su tarptautiniais susitarimais; padėti trečiosioms šalims valdant neteisėtą imigraciją bei koordinuojant politikos kryptis;

d)

apsaugoti migrantus, įskaitant labiausiai pažeidžiamus, pavyzdžiui, moteris ir vaikus, nuo išnaudojimo ir atskirties, taikant tokias priemones kaip, pavyzdžiui, besivystančių trečiųjų šalių teisės aktų rengimas migracijos srityje; paremti integraciją ir nediskriminavimą, taip pat priemones, skirtas apsaugoti migrantus nuo rasizmo ir ksenofobijos; imtis prevencinių veiksmų ir kovoti su žmonių kontrabanda ir prekyba žmonėmis bei bet kokios formos vergija;

e)

skatinti prieglobstį ir tarptautinę apsauga, taip pat pasitelkiant regionines apsaugos programas, visų pirma stiprinant institucinius gebėjimus; paremti prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių registravimą; propaguoti tarptautines pabėgėlių apsaugos normas ir priemones; paremti priėmimo sąlygų ir integracijos vietoje gerinimą bei ieškoti ilgalaikių sprendimų.

17 straipsnis

AKR protokolo dėl cukraus šalys

1.   III priede išvardytos AKR protokolo dėl cukraus šalys, kurias paveikė Bendrijos cukraus reforma, naudojasi papildomų priemonių programa. Bendrijos parama šioms šalims siekiama remti jų prisitaikymo procesą, kadangi dėl bendro cukraus rinkos organizavimo reformos jos susiduria su naujomis sąlygomis cukraus rinkoje. Teikiant Bendrijos paramą atsižvelgiama į šalių prisitaikymo strategijas ir ypatingas dėmesys skiriamas šioms bendradarbiavimo sritims:

a)

stiprinti konkurencingumą cukraus ir cukranendrių sektoriuje, kai tai yra tvarus procesas, atsižvelgiant į skirtingų grandinę sudarančių suinteresuotų subjektų padėtį;

b)

skatinti ekonominę nuo cukraus priklausančių sričių diversifikaciją;

c)

spręsti klausimus, susijusius su platesniu prisitaikymo proceso poveikiu, potencialiai susijusiu su užimtumu ir socialinėmis paslaugomis, žemėtvarka ir aplinkos atkūrimu, energijos sektoriumi, moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei makroekonomikos stabilumu, bet neapsiribojančio šiomis sritimis.

2.   Neviršydama IV priede nurodytos sumos, Komisija nustato didžiausią sumą kiekvienai Protokolo dėl cukraus šaliai, skiriamą 1 dalyje nurodytiems veiksmams finansuoti, remdamasi kiekvienos šalies poreikiais, kurie yra susiję visų pirma su cukraus sektoriaus reformos poveikiu atitinkamai šaliai ir cukraus sektoriaus svarba ekonomikai. Skyrimo kriterijai yra grindžiami kampanijų, kurios buvo vykdomos prieš 2004 m., duomenimis.

Komisija, laikydamasi 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato tolesnius nurodymus dėl bendros sumos paskirstymo naudos gavėjams.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

PROGRAMŲ RENGIMAS IR LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

18 straipsnis

Bendra programų rengimo ir lėšų paskirstymo sistema

1.   Geografinėms programoms kiekvienai iš šalių ar regionų partnerių Komisija parengia strategijos dokumentą ir daugiametę orientacinę programą, kaip numatyta 19 straipsnyje, ir kiekvienai iš šalių ar regionų partnerių patvirtina metinę veiksmų programą pagal 22 straipsnį.

Teminėms programoms Komisija sudaro teminius strategijos dokumentus pagal 20 straipsnį ir patvirtina pagal 22 straipsnį numatytas veiksmų programas.

Išskirtinėmis aplinkybėmis Bendrijos parama taip pat gali būti skiriama specialiomis priemonėmis, nenumatytomis strategijos dokumentuose ar daugiametėse orientacinėse programose, kaip numatyta 23 straipsnyje.

2.   Komisija nustato kiekvienos geografinės programos lėšų daugiametį orientacinį paskirstymą, vadovaudamasi standartiniais, objektyviais ir skaidriais išteklių paskirstymo kriterijais, kurie grindžiami atitinkamų šalių ar regionų partnerių poreikiais bei veiklos rezultatais, atsižvelgiant į konkrečius sunkumus, su kuriais susiduria šalys ar regionai, patiriantys krizę ar konfliktą, arba kuriuose didelė stichinių nelaimių tikimybė, bei į skirtingų programų ypatumus.

Poreikių kriterijai – gyventojų skaičius, pajamos vienam gyventojui ir skurdo mastas, pajamų pasiskirstymas ir socialinio išsivystymo lygis. Veiklos rezultatų kriterijai – politinė, ekonominė ir socialinė pažanga, pažanga siekiant užtikrinti gerą valdymą bei veiksmingas pagalbos naudojimas, visų pirma tai, kaip šalis naudoja vystymuisi skirtus ribotus išteklius, pradedant nuo jos pačios išteklių.

3.   Siekdama stiprinti atokiausių ES regionų ir kaimyninių šalių bei regionų partnerių bendradarbiavimą, Komisija gali tam nustatyti konkrečias skiriamas lėšas.

19 straipsnis

Geografinės strategijos dokumentai ir daugiametės orientacinės programos

1.   Rengiant ir įgyvendinant strategijos dokumentus taikomi pagalbos veiksmingumo principai: nacionalinis savarankiškumas, partnerystė, koordinavimas, derinimas ir pritaikymas prie paramą gaunančios šalies ar regioninių sistemų ir orientavimasis į rezultatus, kaip nustatyta 3 straipsnio 5–8 dalyse.

2.   Strategijos dokumentai sudaromi ne ilgesniam laikotarpiui nei šio reglamento galiojimo laikotarpis, o jais siekiama numatyti nuoseklius Bendrijos ir atitinkamos šalies ar regiono partnerio bendradarbiavimo pagrindus, atitinkančius bendrą šio reglamento tikslą ir taikymo sritį, tikslus, principus ir politinius nurodymus bei IV priedą. Daugiametės orientacinės programos grindžiamos strategijos dokumentais.

Strategijos dokumentai peržiūrimi laikotarpio viduryje, o prireikus – ad hoc, laikantis partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimuose, sudarytuose su šalimis bei regionais partneriais, apibrėžtų principų ir procedūrų.

3.   Strategijos dokumentai iš esmės grindžiami dialogu su šalimi ar regionu partneriu, įtraukiant pilietinę visuomenę, regiono ir vietos valdžios institucijas, tokiu būdu siekiant užtikrinti, kad atitinkama šalis ar regionas pakankamai savarankiškai valdytų procesą, ir skatinti paramą nacionalinėms vystymosi strategijoms, ypač susijusioms su skurdo mažinimu.

4.   Daugiametės orientacinės programos sudaromos remiantis kiekvienai šaliai ar regionui partneriui skirtais strategijos dokumentais. Jei įmanoma, dėl jų su šalimis ar regionais sudaromas susitarimas.

Daugiametėse orientacinėse programose nurodomos prioritetinės sritys, atrinktos finansavimui iš Bendrijos lėšų, konkretūs tikslai, laukiami rezultatai ir veiklos rodikliai.

Jose taip pat nurodomas bendras ir kiekvienos prioritetinės srities orientacinis lėšų paskirstymas; prireikus jis gali būti nurodomas intervalais. Šis paskirstymas turi atitikti IV priede pateikiamą orientacinį paskirstymą.

Prireikus programos koreguojamos, atsižvelgiant į strategijos dokumentų vidurio laikotarpio ir ad hoc peržiūrą.

Daugiametis orientacinis lėšų paskirstymas gali būti patikslintas sumažinant arba padidinant asignavimus po peržiūros, visų pirma atsižvelgiant į konkrečius poreikius, pavyzdžiui, atsižvelgiant į padėtį po krizės ar išskirtinę arba nepakankamą pažangą.

5.   Susidarius tam tikroms aplinkybėms, pavyzdžiui, ištikus krizėms, po konfliktų ar iškilus pavojui demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus teisėms ar pagrindinėms laisvėms, gali būti naudojamasi ypatinga skubos procedūra siekiant ad hoc peržiūrėti šalies ar regiono bendradarbiavimo strategiją. Po tokios peržiūros gali būti pasiūlyta šalies ar regiono strategija, skirta perėjimui prie ilgalaikio vystymosi ir bendradarbiavimo.

6.   Pagal 2 straipsnio 6 dalį strategija užtikrinama, kad priemonės, kurių imamasi pagal šį reglamentą, būtų suderinamos ir nedubliuotų priemonių, kurios atitinka finansavimo pagal kitus Bendrijos dokumentus, visų pirma Reglamentą (EB) Nr. 1717/2006 ir Reglamentą (EB) Nr. 1257/96, reikalavimus. Jeigu šalys partnerės ar šalių partnerių grupės tiesiogiai susiduria su krize arba yra paveiktos krizės ar po krizės susidariusios padėties, rengiant daugiametes orientacines programas ypatingas dėmesys skiriamas koordinavimo stiprinimui pagalbos, reabilitacijos ir vystymosi srityse, siekiant padėti joms pereiti nuo nepaprastosios padėties prie vystymosi; programose, skirtose šalims ir regionams, kurie nuolat susiduria su stichinėmis nelaimėmis, numatomas pasirengimas nelaimėms, jų prevencija ir tokių nelaimių pasekmių valdymas.

7.   Siekdama skatinti regioninį bendradarbiavimą, Komisija, priimdama 22 straipsnyje nurodyto tipo metinių veiksmų programas ar 23 straipsnyje nurodytas specialias priemones dėl bendradarbiavimo pagal šį skyrių, gali nuspręsti, kad V priede nurodytų šalių vykdomi regioninio ar tarpvalstybinio pobūdžio projektai arba programos atitinka reikalavimus pagal 2 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą. Tai gali būti numatyta šiame straipsnyje ir 20 straipsnyje nurodytuose strategijos dokumentuose ir daugiametėse orientacinėse programose.

8.   Komisija ir valstybės narės ankstyvuoju programų rengimo proceso etapu konsultuojasi tarpusavyje bei su kitais donorais ir vystymosi dalyviais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus ir regiono bei vietos valdžios institucijas, kad būtų skatinamas jų bendradarbiavimo veiklos papildomumas.

20 straipsnis

Teminių programų strategijos dokumentai

1.   Teminės strategijos dokumentai sudaromi ne ilgesniam laikotarpiui nei šio reglamento galiojimo laikotarpis. Juose išdėstoma atitinkamai temai skirta Bendrijos strategija, Bendrijos prioritetai, tarptautinė padėtis ir pagrindinių partnerių veiksmai. Jie atitinka šio reglamento bendrą tikslą ir taikymo sritį, tikslus, principus, politinius nurodymus bei IV priedą.

Teminės strategijos dokumentuose nurodomos prioritetinės sritys, atrinktos finansavimui iš Bendrijos lėšų, konkretūs tikslai, laukiami rezultatai ir veiklos rodikliai.

Teminės strategijos dokumentuose taip pat nurodomas bendras ir kiekvienos prioritetinės srities orientacinis lėšų paskirstymas; prireikus jis gali būti nurodomas intervalais.

Strategijos dokumentai peržiūrimi laikotarpio viduryje arba prireikus ad hoc.

2.   Komisija ir valstybės narės ankstyvuoju programų rengimo proceso etapu konsultuojasi tarpusavyje bei su kitais donorais ir vystymosi dalyviais, įskaitant pilietinės visuomenės ir vietos valdžios institucijų atstovus, kad būtų skatinamas jų bendradarbiavimo veiklos papildomumas.

3.   Nustatomi dalyvavimo pasaulinėse iniciatyvose ištekliai ir intervencijos prioritetai.

21 straipsnis

Strategijos dokumentų ir daugiamečių orientacinių programų patvirtinimas

19 ir 20 straipsniuose nurodytus strategijos dokumentus ir daugiametes orientacines programas bei 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnio 1 dalies 4 pastraipoje nurodytas jų peržiūras, kartu su 17 straipsnyje nurodytomis papildomomis priemonėmis, Komisija patvirtina vadovaudamasi 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮGYVENDINIMAS

22 straipsnis

Metinių veiksmų programų patvirtinimas

1.   Komisija patvirtina metines veiksmų programas remdamasi 19 ir 20 straipsniuose nurodytais strategijos dokumentais ir daugiametėmis orientacinėmis programomis.

Išimties tvarka, pavyzdžiui, jeigu veiksmų programa dar nepatvirtinta, Komisija, vadovaudamasi 19 ir 20 straipsniuose nurodytais strategijos dokumentais ir daugiametėmis orientacinėmis programomis, gali patvirtinti metinėje veiksmų programoje nenumatytas priemones laikydamasi tų pačių taisyklių ir tvarkos, kaip ir tvirtindama veiksmų programas.

2.   Metinėse veiksmų programose nurodomi siekiami tikslai, intervencijos sritys, laukiami rezultatai, valdymo procedūros ir bendra planuojamo finansavimo suma. Jose apibūdinami finansuotini veiksmai, nurodomos atitinkamos kiekvieno veiksmo finansavimo sumos ir orientacinis jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Tikslai turi būti išmatuojami; jiems nustatomos laiko apribojimų gairės.

3.   Metines veiksmų programas 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka patvirtina Komisija.

4.   Reikiamas patikrinimas aplinkos srityje atliekamas projektų lygiu, įskaitant aplinkos požiūriu rizikingų projektų, visų pirma stambių naujos infrastruktūros projektų, poveikio aplinkai įvertinimą (EIA). Įgyvendinant sektorių programas, prireikus, atliekami strateginiai poveikio aplinkai įvertinimai (SEA). Užtikrinamas suinteresuotų subjektų dalyvavimas atliekant poveikio aplinkai įvertinimus ir galimybė visuomenei susipažinti su jų rezultatais.

23 straipsnis

Strategijos dokumentuose ir daugiametėse orientacinėse programose nenumatytų specialių priemonių patvirtinimas

1.   Esant nenumatytiems ir tinkamai pagrįstiems poreikiams ar aplinkybėms, susijusiems su stichinėmis nelaimėmis, pilietiniu konfliktu arba krizėmis, kurie negali būti finansuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1717/2006 arba Reglamentą (EB) Nr. 1257/96, Komisija patvirtina strategijos dokumentuose ar daugiametėse orientacinėse programose nenumatytas specialias priemones (toliau – specialios priemonės).

Specialiomis priemonėmis taip pat gali būti naudojamasi finansuojant priemonės, kuriomis siekiama palengvinti perėjimą nuo pagalbos ekstremaliais atvejais prie ilgalaikės vystymosi veiklos, įskaitant veiklą, kuria siekiama geriau parengti gyventojus spręsti su pasikartojančiomis krizėmis susijusiais problemas.

2.   Specialiose priemonėse nurodomi siekiami tikslai, intervencijos sritys, laukiami rezultatai, valdymo procedūros ir bendra finansavimo suma. Jose apibūdinami finansuotini veiksmai, nurodomos atitinkamo kiekvieno veiksmo finansavimo sumos ir orientacinis jų įgyvendinimo tvarkaraštis. Jose apibrėžiama, kurios rūšies veiklos rodikliai turės būti stebimi įgyvendinant specialias priemones.

3.   Kai tokių priemonių sąnaudos viršija 10 000 000 eurų, Komisija jas tvirtina laikydamasi 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos valdymo procedūros. Specialias priemones iki 10 000 000 eurų Komisija per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo pateikia susipažinti valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

4.   Specialių priemonių pakeitimams, pavyzdžiui, techninio pobūdžio patikslinimams, įgyvendinimo laikotarpio pratęsimui, numatyto biudžeto lėšų perskirstymui ar biudžeto padidinimui arba sumažinimui ne daugiau kaip 20 % pradinio biudžeto, nebūtina taikyti 35 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, jeigu tokie pakeitimai nedaro įtakos Komisijos sprendime nustatytiems pradiniams tikslams. Apie visus šiuos patikslinimus per vieną mėnesį pranešama Europos Parlamentui ir valstybėms narėms.

24 straipsnis

Atitikimas reikalavimams

1.   Nepažeidžiant 31 straipsnio, finansavimo pagal šį reglamentą reikalavimus siekiant įgyvendinti 22 straipsnyje nurodytas metines veiksmų programas ar 23 straipsnyje nurodytas specialias priemones inter alia atitinka:

a)

šalys ir regionai partneriai bei jų institucijos;

b)

decentralizuoti šalių partnerių subjektai, pavyzdžiui, savivaldybės, provincijos, departamentai ir regionai;

c)

šalių bei regionų partnerių ir Bendrijos įsteigtos jungtinės institucijos;

d)

tarptautinės organizacijos, įskaitant regionines organizacijas, JT įstaigas, departamentus ir misijas, tarptautines ir regionų finansų įstaigas bei plėtros bankus, jeigu jie padeda siekti šio reglamento tikslų;

e)

Bendrijos institucijos ir įstaigos, tačiau tik 26 straipsnyje nurodytų paramos priemonių įgyvendinimo tikslais;

f)

ES agentūros;

g)

šie valstybių narių, šalių ir regionų partnerių bei bet kurios kitos trečiosios šalies subjektai ir įstaigos, jei jie laikosi 31 straipsnyje nustatytų taisyklių dėl galimybės naudotis Bendrijos išorės parama ir padeda siekti šio reglamento tikslų:

i)

viešosios ar pusiau valstybinės įstaigos, vietos valdžios institucijos ir konsorciumai ar jų atstovaujamosios asociacijos;

ii)

bendrovės, firmos ir kitos privačios organizacijos bei verslo subjektai;

iii)

finansų įstaigos, teikiančios, skatinančios ir finansuojančios privačias investicijas šalyse ir regionuose partneriuose;

iv)

nevalstybiniai subjektai, kaip apibrėžta 2 dalyje;

v)

fiziniai asmenys.

2.   Finansavimo pagal šį reglamentą reikalavimus atitinkantys nevalstybiniai, pelno nesiekiantys nepriklausomai ir atskaitingai veikiantys subjektai yra: nevyriausybinės organizacijos, vietos gyventojams atstovaujančios organizacijos, nacionalinėms ir (arba) etninėms mažumoms atstovaujančios organizacijos, vietos profesinės asociacijos ir piliečių grupės, kooperatyvai, profesinės sąjungos, ekonominiams ir socialiniams interesams atstovaujančios organizacijos, su korupcija ir sukčiavimu kovojančios bei gerą valdymą skatinančios organizacijos, pilietinių teisių organizacijos ir su diskriminacija kovojančios organizacijos, vietos organizacijos (įskaitant jų tinklus), veikiančios decentralizuoto regionų bendradarbiavimo ir integracijos srityje, vartotojų organizacijos, moterų ir jaunimo organizacijos, mokymo, kultūros, mokslinių tyrimų ir mokslo organizacijos, universitetai, bažnyčios ir religinės draugijos bei bendruomenės, žiniasklaida ir visos kitos nevyriausybinės asociacijos bei nepriklausomi fondai, įskaitant nepriklausomus politinius fondus, kurie gali padėti įgyvendinti šio reglamento tikslus.

25 straipsnis

Finansavimo formos

1.   Galimos Bendrijos finansavimo formos:

a)

projektai ir programos;

b)

biudžetui skirta parama, jeigu šalies partnerės viešųjų išlaidų valdymas yra pakankamai skaidrus, patikimas bei veiksmingas ir jeigu ji įdiegė tinkamai suformuluotą sektorių ar makroekonominę politiką, kurią teigiamai įvertino jos pagrindiniai donorai, prireikus įskaitant tarptautines finansų įstaigas. Komisija nuosekliai taiko rezultatais ir veiklos rodikliais pagrįstą požiūrį bei aiškiai apibrėžia ir stebi jo sąlygiškumą, taip pat remia šalių partnerių pastangas vystyti parlamentinės kontrolės ir audito gebėjimus bei didinti skaidrumą ir gerinti visuomenės galimybes gauti informaciją. Paramos iš biudžeto išmokėjimas priklauso nuo to, ar daroma pakankama pažanga siekiant tikslų, atsižvelgiant į poveikį ir rezultatus;

c)

parama sektoriams;

d)

išimtiniais atvejais, sektorių ir bendros importo paramos programos, kurios gali būti:

i)

sektorių importo natūra programos,

ii)

sektorių importo programos teikiant paramą užsienio valiuta atitinkamo sektoriaus importui finansuoti, arba

iii)

bendrosios importo programos teikiant paramą užsienio valiuta plataus produktų spektro bendram importui finansuoti;

e)

pagal Komisijos programas EIB ar kitiems finansų tarpininkams skirtos lėšos paskoloms (visų pirma investicijoms ir privačiojo sektoriaus vystymuisi remti) ar rizikos kapitalui teikti (subordinuotoms ar sąlyginėms paskoloms), arba kitokiam laikinam smulkiajam dalyvavimui verslo įmonių kapitale ir įnašams į garantinius fondus pagal 32 straipsnį su sąlyga, kad Bendrijos finansinė rizika apribojama šiomis lėšomis;

f)

palūkanų subsidijos, ypač paskoloms aplinkos srityje;

g)

skolos sumažinimas pagal tarptautiniu lygiu sutartas skolos mažinimo programas;

h)

subsidijos, skirtos finansuoti 24 straipsnio 1 dalies b, c, d, f punktuose ir g punkto i–v papunkčiuose nurodytų tipų subjektų pateiktus projektus;

i)

subsidijos, skirtos finansuoti 24 straipsnio 1 dalies b, c, d, f punktuose ir g punkto i, iii bei iv papunkčiuose nurodytų tipų subjektų veiklos išlaidas;

j)

valstybių narių ir šalių ar regionų partnerių viešųjų institucijų, vietos valdžios institucijų, nacionalinių valstybės įstaigų ar privatinės teisės subjektų, kuriems patikėta teikti viešąsias paslaugas, porinių programų finansavimas;

k)

įnašai į tarptautinius fondus, pavyzdžiui, valdomus tarptautinių arba regioninių organizacijų;

l)

įnašai į nacionalinius fondus, šalių bei regionų partnerių įsteigtus bendram kelių donorų finansavimui pritraukti, arba į vieno ar kelių donorų įsteigtus fondus, skirtus bendram projektų įgyvendinimui;

m)

kapitalo investicijos tarptautinėse finansų įstaigose ir regioniniuose plėtros bankuose;

n)

žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, reikalingi šalių bei regionų partnerių projektų ir programų veiksmingam administravimui bei priežiūrai.

2.   Bendrijos finansavimas nenaudojamas sumokėti šalių naudos gavėjų mokesčius, muitus ar rinkliavas.

26 straipsnis

Paramos priemonės

1.   Bendrijos finansavimas taip pat gali būti skirtas išlaidoms, susijusioms su parengiamąja, tolesnių veiksmų, stebėsenos, audito ir vertinimo veikla, tiesiogiai būtina šiam reglamentui įgyvendinti ir jo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, tyrimų, susitikimų, informavimo, sąmoningumo ugdymo, mokymo ir leidybos veiklos, su keitimuisi informacija skirtais kompiuteriniais tinklais susijusioms išlaidoms ir kitoms administracinės ar techninės pagalbos išlaidoms, būtinoms programai valdyti, padengti. Finansavimas taip pat skiriamas Komisijos delegacijų išlaidoms administracine paramai, kuri reikalinga pagal šį reglamentą finansuojamiems veiksmams valdyti, padengti.

2.   Šios paramos priemonės nebūtinai įtraukiamos į daugiametes orientacines programas, todėl jos gali būti finansuojamos ne pagal strategijos dokumentus ir daugiametes orientacines programas. Tačiau jos taip pat gali būti finansuojamos pagal daugiametes orientacines programas.

Daugiametėse orientacinėse programose nenumatytas paramos priemones Komisija tvirtina 23 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.

27 straipsnis

Bendras finansavimas

1.   Priemones gali bendrai finansuoti inter alia:

a)

valstybės narės ir jų regioninės bei vietos valdžios institucijos, visų pirma jų viešosios ir pusiau valstybinės agentūros;

b)

kitos šalys donorės, visų pirma jų viešosios ir pusiau valstybinės agentūros;

c)

tarptautinės organizacijos, įskaitant regionines organizacijas, visų pirma tarptautinės ir regioninės finansų įstaigos;

d)

bendrovės, firmos, kitos privačios organizacijos ir verslo subjektai bei kiti nevalstybiniai subjektai;

e)

šalys ir regionai partneriai, kurie gauna finansinę paramą.

2.   Lygiagretaus bendro finansavimo atveju projektas arba programa padalijama į kelis aiškiai apibrėžiamus komponentus, kurių kiekvieną finansuoja skirtingi bendrą finansavimą teikiantys partneriai, kad tokiu būdu visada būtų galima nustatyti galutinį finansavimo panaudojimą.

Jungtinio bendro finansavimo atveju bendras projekto ar programos išlaidas pasidalina bendrą finansavimą teikiantys partneriai, o ištekliai sukaupiami taip, kad nebūtų įmanoma nustatyti atskiros veiklos, vykdomos pagal projektą arba programą, finansavimo šaltinio.

3.   Jungtinio bendro finansavimo atveju Komisija bendroms priemonėms įgyvendinti gali gauti ir valdyti lėšas 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytų subjektų vardu. Tokios lėšos laikomos asignuotomis įplaukomis pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 18 straipsnį.

28 straipsnis

Valdymo procedūros

1.   Pagal šį reglamentą finansuojamos priemonės įgyvendinamos laikantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 ir jo pakeitimų.

2.   Bendro finansavimo atveju ir kitais tinkamai pagrįstais atvejais viešosios valdžios, visų pirma biudžeto vykdymo, užduotis Komisija gali pavesti Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytoms įstaigoms.

3.   Decentralizuoto valdymo atveju Komisija gali nuspręsti vadovautis šalies ar regiono partnerio naudos gavėjo viešųjų pirkimų arba dotacijų skyrimo procedūromis, patikrinusi, ar jos laikosi atitinkamų Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 kriterijų, jeigu:

šalies ar regiono partnerio naudos gavėjo procedūros atitinka skaidrumo, proporcingumo, vienodų sąlygų taikymo bei nediskriminavimo principus ir užkerta kelią interesų konfliktui,

šalis ar regionas partneris naudos gavėjas įsipareigoja reguliariai tikrinti, kad iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto finansuojamos operacijos būtų tinkamai įgyvendintos, imtis reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ir sukčiavimui, bei prireikus imtis teisinių veiksmų, kad būtų išieškotos nepagrįstai išmokėtos lėšos.

29 straipsnis

Biudžetiniai įsipareigojimai

1.   Biudžetiniai įsipareigojimai prisiimami remiantis Komisijos sprendimais, priimtais pagal 22 straipsnio 1 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 26 straipsnio 1 dalį.

2.   Bendrijos finansavimas inter alia gali būti teikiamas viena iš toliau nurodytų teisinių formų:

finansavimo susitarimai;

dotacijų susitarimai;

viešųjų pirkimų sutartys;

darbo sutartys.

30 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Į visus pagal šį reglamentą sudaromus susitarimus įtraukiamos nuostatos, užtikrinančios Bendrijos finansinių interesų apsaugą, visų pirma nuo pažeidimų, sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos, pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (16), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (17) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (18).

2.   Komisijai ir Audito Rūmams tokiuose susitarimuose turi būti aiškiai suteikta teisė atlikti paramą iš Bendrijos lėšų gavusio rangovo arba subrangovo auditą, įskaitant dokumentų auditą arba auditą vietoje. Be to, Komisija juose aiškiai įgaliojama vykdyti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, kaip numatyta Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

3.   2 dalyje nurodytos Komisijos ir Audito Rūmų teisės užtikrinamos visose įgyvendinant paramą sudarytose sutartyse tų sutarčių vykdymo metu ir baigus jas vykdyti.

31 straipsnis

Viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo procedūros, kilmės taisyklės

1.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų arba dotacijų sutarčių, finansuojamų pagal šį reglamentą, turi visi fiziniai asmenys, kurie yra Bendrijos valstybės narės, šalies, kurią Europos bendrija pripažįsta oficialia kandidate, ar Europos ekonominės erdvės valstybės narės piliečiai arba jose įsisteigę juridiniai asmenys.

Teisę dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų arba dotacijų sutarčių, finansuojamų pagal 5–10 straipsniuose apibrėžtą geografinę programą, turi visi fiziniai asmenys, kurie yra besivystančios šalies, atitinkančios finansavimo reikalavimus pagal I priedą, piliečiai ar joje įsisteigę juridiniai asmenys.

Be fizinių ar juridinių asmenų, turinčių tokią teisę pagal teminę programą arba 17 straipsnyje numatytą programą,, teisę dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų arba dotacijų sutarčių, finansuojamų pagal 11–16 straipsniuose apibrėžtą teminę programą bei 17 straipsnyje numatytą programą, turi visi fiziniai asmenys, kurie yra besivystančios šalies, kaip apibrėžta EBPO/VPK ir II priede, piliečiai ar joje įsisteigę juridiniai asmenys. Atsižvelgdama į reguliariai vykdomą EBPO/VPK sudaryto pagalbos gavėjų sąrašo peržiūrą, Komisija skelbia ir atnaujina II priedą bei apie tai praneša Tarybai.

2.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų arba dotacijų sutarčių, finansuojamų pagal šį reglamentą, taip pat turi visi fiziniai asmenys, kurie yra 1 dalyje nenurodytos šalies piliečiai ar joje įsisteigę juridiniai asmenys, jei nustatyta jų abipusė galimybė gauti išorės paramą.

Abipusė galimybė gauti išorės paramą suteikiama, kai šalis šią galimybę vienodomis sąlygomis suteikia valstybėms narėms ir atitinkamai paramą gaunančiai šaliai.

Abipusė galimybė gauti paramą nustatoma priimant konkretų sprendimą dėl atitinkamos šalies arba regioninės šalių grupės. Toks sprendimas priimamas 35 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir jis galioja ne trumpiau kaip vienerius metus.

Suteikiant abipusę galimybę gauti paramą vadovaujamasi Bendrijos ir kitų donorų palyginimu; ji teikiama sektorių lygiu, kaip numatyta EBPO/VPK kategorijose, arba šalies lygiu, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkama šalis yra donorė, ar paramą gaunanti šalis. Priimant sprendimą suteikti abipusę galimybę šaliai donorei, atsižvelgiama į tos šalies donorės teikiamos pagalbos skaidrumą, nuoseklumą ir proporcingumą, įskaitant pagalbos kokybę ir dydį. Su paramą gaunančiomis šalimis konsultuojamasi laikantis šioje dalyje apibūdintos procedūros.

Abipusė galimybė EBPO/VPK apibrėžtose mažiausiai išsivysčiusiose šalyse automatiškai suteikiama EBPO/VPK narėms.

3.   Teisę dalyvauti konkursuose dėl viešųjų pirkimų arba dotacijų sutarčių, finansuojamų pagal Bendrijos priemonę, turi tarptautinės organizacijos.

4.   Pirmiau apibrėžtos nuostatos neturi įtakos reikalavimus pagal jų pobūdį ar vietą atitinkančių kategorijų organizacijų teisei dalyvauti atsižvelgiant į veiksmų tikslus.

5.   Ekspertai gali būti bet kurios pilietybės, nepažeidžiant Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklėse išdėstytų kokybės ir finansinių reikalavimų.

6.   Visos atsargos ir medžiagos, perkamos pagal sutartį, finansuojamą pagal šį reglamentą, turi būti Bendrijos arba pagal 1 ir 2 dalis finansavimo reikalavimus atitinkančios šalies kilmės. Šiame reglamente vartojama kilmės sąvoka apibrėžta Bendrijos teisės aktuose dėl kilmės nustatymo muitinės tikslais.

7.   Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali leisti dalyvauti šalių, turinčių tradicinių, ekonominių, prekybos ar geografinių ryšių su kaimyninėmis šalimis, arba kitomis trečiosiomis šalimis, fiziniams ir juridiniams asmenims bei naudoti kitos kilmės tiekiamas prekes bei medžiagas.

8.   Tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais Komisija gali leisti dalyvauti fiziniams asmenims, kurie yra 1 ir 2 dalyse nenurodytų šalių piliečiai ar jose įsisteigę juridiniai asmenys, bei pirkti kitos kilmės nei nurodyta 6 dalyje tiekiamas prekes bei medžiagas.

Leidžiančias nukrypti nuostatas galima pagrįsti produktų ir paslaugų nebuvimu atitinkamų šalių rinkose, ypatingos skubos atvejais arba tuo, kad dėl atitikimo finansavimo reikalavimams taisyklių neįmanoma arba tampa pernelyg sunku įgyvendinti projektą, programą arba veiksmą.

9.   Kai Bendrijos finansavimas skiriamas veiksmui, kuris įgyvendinamas per tarptautinę organizaciją, atitinkamose sutartinėse procedūrose teisę dalyvauti turi visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka reikalavimus pagal 1 ir 2 dalis, taip pat visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka reikalavimus pagal tos organizacijos taisykles, pasirūpinant, kad visiems donorams būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Tos pačios taisyklės taikomos prekėms, medžiagoms ir ekspertams.

Kai Bendrijos finansavimas skiriamas veiksmui, kuris finansuojamas bendrai su trečiąja šalimi pagal 2 straipsnyje apibrėžtą abipusiškumą arba su regionine organizacija ar valstybe nare, teisę dalyvauti atitinkamose sutartinėse procedūrose turi visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka finansavimo reikalavimus pagal 1, 2 ir 3 dalis, taip pat visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie atitinka reikalavimus pagal tokios trečiosios šalies, regioninės organizacijos arba valstybės narės taisykles. Tos pačios taisyklės taikomos prekėms, medžiagoms ir ekspertams.

10.   Teikiant pagalbą tiesiogiai per nevalstybinius subjektus pagal 14 straipsnyje apibrėžtą teminę programą, 1 dalies nuostatos netaikomos atitikimo finansavimo reikalavimams kriterijams, nustatytiems dotacijų gavėjų atrankai.

Šių dotacijų gavėjai laikosi šiame straipsnyje nustatytų taisyklių, jeigu teikiant pagalbą turi būti skelbiamas konkursas viešųjų pirkimų sutartims sudaryti.

11.   Siekiant greičiau sumažinti skurdą skatinant vietos gebėjimus, rinkas ir pirkimus, ypatingas dėmesys skiriamas vietos ir regiono viešiesiems pirkimams šalyse partnerėse.

Konkursų dalyviai, su kuriais buvo sudaryta sutartis, turi laikytis tarptautiniu mastu sutartų pagrindinių darbo standartų, pvz., pagrindinių TDO darbo standartų, konvencijų dėl asociacijų laisvės ir kolektyvinių derybų, priverstinio ir privalomojo darbo panaikinimo, diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje panaikinimo bei vaikų darbo uždraudimo.

Besivystančių šalių galimybė gauti Bendrijos paramą užtikrinama teikiant bet kokio pobūdžio tinkamą techninę pagalbą.

32 straipsnis

Europos investicijų bankui arba kitiems finansų tarpininkams skirtos lėšos

1.   25 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytas lėšas valdo EIB, kiti finansų tarpininkai ar bet kuris kitas bankas arba organizacija, galinti tokias lėšas valdyti.

2.   Komisija kiekvienu konkrečiu atveju patvirtina 1 dalies įgyvendinimo nuostatas dėl rizikos pasidalijimo, atlyginimo už įgyvendinimą atsakingam tarpininkui, iš lėšų gauto pelno panaudojimo bei išieškojimo ir veiksmo užbaigimo.

33 straipsnis

Vertinimas

1.   Komisija reguliariai stebi ir peržiūri savo programas ir įvertina geografinės ir teminės politikos bei programų ir sektorių politikos įgyvendinimo rezultatus, taip pat programų rengimo veiksmingumą, tam tikrais atvejais pasitelkdama nepriklausomus išorės vertinimus, siekdama nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai, ir suformuluoti rekomendacijas dėl būsimų veiksmų tobulinimo. Bus tinkamai atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymus dėl nepriklausomų išorės ekspertų įvertinimų. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams sektoriams ir pažangai, padarytai siekiant TVT.

2.   Komisija savo įvertinimo pranešimus pateikia susipažinti Europos Parlamentui ir 35 straipsnyje nurodytam komitetui. Valstybės narės gali prašyti aptarti konkrečius įvertinimus 35 straipsnio 3 dalyje nurodytame komitete. Į šiuos rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir skirstant išteklius.

3.   Pagal šį reglamentą teikiamos Bendrijos paramos vertinimo etape Komisija bendradarbiauja su visais atitinkamais suinteresuotais subjektais, įskaitant nevalstybinius subjektus ir vietos valdžios institucijas.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34 straipsnis

Metinis pranešimas

1.   Komisija išnagrinėja pažangą, padarytą įgyvendinant priemones pagal šį reglamentą, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia metinį pranešimą apie paramos įgyvendinimą ir rezultatus bei, kiek tai įmanoma, pagrindinius paramos rezultatus ir poveikio sritis. Šis pranešimas taip pat perduodamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

2.   Metiniame pranešime pateikiama praėjusių metų informacija apie finansuotas priemones, stebėsenos rezultatus ir vertinimo veiklą, atitinkamų partnerių dalyvavimą bei biudžetinių įsipareigojimų ir mokėjimų vykdymą pagal šalis, regionus ir bendradarbiavimo sektorius. Jame, naudojant kuo konkretesnius ir labiau išmatuojamus jos vaidmens vykdant šio reglamento tikslų rodiklius, įvertinami paramos rezultatai. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams sektoriams ir pažangai, padarytai siekiant TVT.

35 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, laikantis to sprendimo 8 straipsnio. To sprendimo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 30 dienų.

3.   Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, laikantis to sprendimo 8 straipsnio.

4.   Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

5.   EIB stebėtojas dalyvauja komiteto darbe nagrinėjant su EIB susijusius klausimus.

36 straipsnis

Trečiosios šalies, kuri neatitinka finansavimo pagal šį reglamentą reikalavimų, dalyvavimas

Nepažeidžiant 3 straipsnio 5 dalies, siekdama užtikrinti Bendrijos paramos nuoseklumą ir veiksmingumą Komisija, tvirtindama 22 straipsnyje nurodytas veiksmų programas arba 23 straipsnyje nurodytas specialias priemones, gali nuspręsti, kad šalys, teritorijos ir regionai, atitinkantys Bendrijos paramos skyrimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1085/2006, Reglamento (EB) Nr. 1638/2006 ir EPF reikalavimus, atitinka ir finansavimo reikalavimus priemonėms pagal šį reglamentą įgyvendinti, jei įgyvendinamas geografinis ar teminis projektas arba programa yra pasaulinio, regionų ar tarpvalstybinio pobūdžio. Toks finansavimo metodas gali būti numatytas 19 ir 20 straipsniuose nurodytuose strategijos dokumentuose ir daugiametėse orientacinėse programose. 10 straipsnio nuostatos dėl finansavimo reikalavimų atitikimo ir 31 straipsnio nuostatos dėl dalyvavimo viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo procedūrose bei kilmės taisyklės patikslinamos taip, kad galėtų dalyvauti atitinkamos šalys, teritorijos ir regionai.

37 straipsnis

Paramos sustabdymas

Nepažeisdama partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų su šalimis bei regionais partneriais nuostatų dėl pagalbos sustabdymo, kai šalis partnerė nesilaiko 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų principų ir kai konsultacijų su šalimi partnere metu nebuvo pasiektas abiem šalims priimtinas sprendimas, arba jei konsultacijų buvo atsisakyta ar ypatingos skubos atvejais, Taryba, vadovaudamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma gali imtis atitinkamų priemonių dėl paramos, suteiktos šaliai partnerei pagal šį reglamentą. Tokios priemonės gali apimti visišką arba dalinį paramos sustabdymą.

38 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Finansinė orientacinė suma šiam reglamentui įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpiu yra 16 897 000 000 EUR.

2.   Kiekvienai 5–10, 11–16 ir 17 straipsniuose nurodytai programai skirtos orientacinės sumos nustatytos IV priede. Šios sumos nustatytos 2007–2013 m. laikotarpiui.

3.   Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama daugiametėje finansinėje programoje nurodytų ribų.

4.   Orientacinė 465 000 000 EUR suma buvo įtraukta į bendrą sumą, skirtą teminėms programoms, pagal kurias finansuojama ENPI šalims naudinga veikla.

39 straipsnis

Panaikinimai

1.   Panaikinami šie reglamentai:

a)

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą (19);

b)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2004 dėl lyčių lygybės skatinimo plėtrą remiančiame bendradarbiavime (20);

c)

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 491/2004, nustatantis finansinės ir techninės pagalbos programą trečiosioms šalims migracijos ir prieglobsčio srityse (AENEAS) (21);

d)

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1568/2003 dėl pagalbos kovai su skurdo ligomis (ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija) besivystančiose šalyse (22);

e)

2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1567/2003 dėl pagalbos, teikiamos reprodukcinės ir seksualinės sveikatos ir teisių politikai bei veiksmams besivystančiose šalyse (23);

f)

2001 m. spalio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2130/2001 dėl pagalbos priemonių iškeldintiems Azijos ir Lotynų Amerikos besivystančių šalių žmonėms (24);

g)

2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/2000 dėl priemonių, skatinančių atogrąžų ir kitų miškų išsaugojimą bei subalansuotą valdymą (25);

h)

2000 m. lapkričio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2493/2000 dėl priemonių, skatinančių visišką aplinkos apsaugos aspekto integravimą į besivystančių šalių plėtros procesą (26);

i)

2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1726/2000 dėl vystymąsi remiančio bendradarbiavimo su Pietų Afrika (27);

j)

1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1659/98 dėl decentralizuoto bendradarbiavimo (28);

k)

1998 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1658/98 dėl bendro su Europos nevyriausybinėmis plėtros organizacijomis (NVO) besivystančių šalių naudai vykdomų operacijų finansavimo (29);

l)

1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos ir pagalbos maistu valdymo bei paramos maisto saugumui specialių operacijų (30);

m)

1992 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 443/92 dėl finansinės ir techninės pagalbos ir ekonominio bendradarbiavimo su besivystančiomis Azijos ir Lotynų Amerikos šalimis (31).

2.   Panaikinti reglamentai toliau taikomi teisės aktams ir įsipareigojimams biudžetiniais metais iki 2007 m. Visos nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

40 straipsnis

Peržiūra

Ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą, kuriame įvertinamas šio reglamento įgyvendinimas pirmaisiais trejais metais, prireikus pateikdama pasiūlymą dėl teisės akto, numatančio būtinus šio reglamento pakeitimus, įskaitant IV priede nurodytą orientacinį lėšų paskirstymą.

41 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E. ENESTAM

I PRIEDAS

ŠALYS, ATITINKANČIOS DALYVAVIMO REIKALAVIMUS PAGAL 1 STRAIPSNIO 1 DALĮ

Lotynų Amerika

1.

Argentina

2.

Bolivija

3.

Brazilija

4.

Čilė

5.

Kolumbija

6.

Kosta Rika

7.

Kuba

8.

Ekvadoras

9.

Salvadoras

10.

Gvatemala

11.

Hondūras

12.

Meksika

13.

Nikaragva

14.

Panama

15.

Paragvajus

16.

Peru

17.

Urugvajus

18.

Venesuela

Azija

19.

Afganistanas

20.

Bangladešas

21.

Butanas

22.

Kambodža

23.

Kinija

24.

Indija

25.

Indonezija

26.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

27.

Laosas

28.

Malaizija

29.

Maldyvai

30.

Mongolija

31.

Mianmaras/Birma

32.

Nepalas

33.

Pakistanas

34.

Filipinai

35.

Šri Lanka

36.

Tailandas

37.

Vietnamas

Centrinė Azija

38.

Kazachstanas

39.

Kirgizijos Respublika

40.

Tadžikistanas

41.

Turkmėnistanas

42.

Uzbekistanas

Artimieji Rytai

43.

Iranas

44.

Irakas

45.

Omanas

46.

Saudo Arabija

47.

Jemenas

Pietų Afrika

48.

Pietų Afrika

II PRIEDAS

EBPO/VPK OVP GAVĖJŲ SĄRAŠAS

Nuo 2006 m. galioja rengiant 2005 m., 2006 m. ir 2007 m. pranešimus

Mažiausiai išsivysčiusios šalys

Kitos nedideles pajamas gaunančios šalys

(BVP vienam gyventojui 2004 m.: 825 JAV dol.)

Šiek tiek mažiau nei vidutines pajamas gaunančios šalys ir teritorijos

(BVP vienam gyventojui 2004 m.: 826–3 255 JAV dol.)

Šiek tiek daugiau nei vidutines pajamas gaunančios šalys ir teritorijos

(BVP vienam gyventojui 2004 m.: 3 256–10 065 JAV dol.)

Afganistanas

Angola

Bangladešas

Beninas

Butanas

Burkina Fasas

Burundis

Kambodža

Žaliasis Kyšulys

Centrinės Afrikos Respublika

Čadas

Komorai

Kongo Demokratinė Respublika

Džibutis

Pusiaujo Gvinėja

Eritrėja

Etiopija

Gambija

Gvinėja

Bisau Gvinėja

Haitis

Kiribatis

Laosas

Lesotas

Liberija

Madagaskaras

Malavis

Maldyvai

Malis

Mauritanija

Mozambikas

Mianmaras

Nepalas

Nigeris

Ruanda

Samoa

San Tomė ir Prinsipė

Senegalas

Siera Leonė

Saliamono salos

Somalis

Sudanas

Tanzanija

Rytų Timoras

Togas

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemenas

Zambija

Kamerūnas

Kongo Respublika

Dramblio Kaulo Krantas

Gana

Indija

Kenija

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Kirgizijos Respublika

Moldova

Mongolija

Nikaragva

Nigerija

Pakistanas

Papua Naujoji Gvinėja

Tadžikistanas

Uzbekistanas

Vietnamas

Zimbabvė

Albanija

Alžyras

Armėnija

Azerbaidžanas

Baltarusija

Bolivija

Bosnija ir Hercegovina

Brazilija

Kinija

Kolumbija

Kuba

Dominikos Respublika

Ekvadoras

Egiptas

Salvadoras

Fidžis

Gruzija

Gvatemala

Gajana

Hondūras

Indonezija

Iranas

Irakas

Jamaika

Jordanas

Kazachstanas

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Maršalo Salos

Mikronezija

Marokas

Namibija

Niujė

Palestiniečių valdomos teritorijos

Paragvajus

Peru

Filipinai

Serbija ir Juodkalnija

Šri Lanka

Surinamas

Svazilandas

Sirija

Tailandas

* Tokelau

Tonga

Tunisas

Turkmėnistanas

Ukraina

* Volis ir Futūna

* Angilija

Antigva ir Barbuda

Argentina

Barbadosas

Belizas

Botsvana

Čilė

Kuko salos

Kosta Rika

Kroatija

Dominika

Gabonas

Grenada

Libanas

Libija

Malaizija

Mauricijus

* Majotas

Meksika

* Montseratas

Nauru

Omanas

Palau

Panama

Saudo Arabija (32)

Seišeliai

Pietų Afrika

* Šv. Elena

Sent Kitsas ir Nevis

Sent Lusija

Sent Vinsentas ir Grenadinai

Trinidadas ir Tobagas

Turkija

* Terkso ir Kaikoso salos

Urugvajus

Venesuela

*

Teritorija.

III PRIEDAS

AKR PROTOKOLO DĖL CUKRAUS ŠALYS

1.

Barbadosas

2.

Belizas

3.

Gajana

4.

Jamaika

5.

Sent Kitsas ir Nevis

6.

Trinidadas ir Tobagas

7.

Fidžis

8.

Kongo Respublika

9.

Dramblio Kaulo Krantas

10.

Kenija

11.

Madagaskaras

12.

Malavis

13.

Mauricijus

14.

Mozambikas

15.

Svazilandas

16.

Tanzanija

17.

Zambija

18.

Zimbabvė

IV PRIEDAS

ORIENTACINIS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2007–2013 m. LAIKOTARPIUI (MILIJONAIS EURŲ)

Iš viso:

16 897

Geografinės programos

10 057

Lotynų Amerika

2 690

Azija

5 187

Centrinė Azija

719

Artimieji Rytai

481

Pietų Afrika

980

Teminės programos

5 596

Investicijos į žmones

1 060

Aplinka ir tvarus gamtos išteklių valdymas

804

Nevalstybinių subjektų ir vietos valdžios institucijų vaidmuo vystymosi procese

1 639

Maisto pakankamumas

1 709

Migracija ir prieglobstis

384

AKR protokolo dėl cukraus šalys

1 244

V PRIEDAS

NESIVYSTANČIOS ŠALYS IR TERITORIJOS

1.

Australija

2.

Bahreinas

3.

Brunėjus

4.

Kanada

5.

Kinijos Taipėjus

6.

Honkongas

7.

Japonija

8.

Korėjos Respublika

9.

Makao

10.

Naujoji Zelandija

11.

Kuveitas

12.

Kataras

13.

Singapūras

14.

Jungtiniai Arabų Emyratai

15.

Jungtinės Amerikos Valstijos


(1)  2006 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2006 m. spalio 23 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 210, 2006 7 31, p. 82.

(3)  OL L 310, 2006 11 9, p. 1.

(4)  OL L 405, 2006 12 30, p. 40.

(5)  OL L 327, 2006 11 24, p. 1.

(6)  Šis reglamentas bus priimtas vėliau.

(7)  OL L 386, 2006 12 29, p. 1.

(8)  OL L 163, 1996 7 2, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(9)  OL C 46, 2006 2 24, p. 1.

(10)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(11)  OL L 50, 2006 2 21, p. 1.

(12)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(13)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(14)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(15)  Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, vystymosi ir bendradarbiavimo susitarimas (OL L 311, 1999 12 4, p. 3).

(16)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(17)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(18)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(19)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

(20)  OL L 143, 2004 4 30, p. 40.

(21)  OL L 80, 2004 3 18, p. 1.

(22)  OL L 224, 2003 9 6, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(23)  OL L 224, 2003 9 6, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(24)  OL L 287, 2001 10 31, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(25)  OL L 288, 2000 11 15, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(26)  OL L 288, 2000 11 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(27)  OL L 198, 2000 8 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(28)  OL L 213, 1998 7 30, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 625/2004 (OL L 99, 2004 4 3, p. 1).

(29)  OL L 213, 1998 7 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005.

(30)  OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1726/2001 (OL L 234, 2001 9 1, p. 10).

(31)  OL L 52, 1992 2 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 23).

(32)  2004 m. Saudo Arabija tapo dideles pajamas gaunančia šalimi. Pagal EBPO/VPK šio sąrašo patikslinimo taisykles ji bus pašalinta iš sąrašo 2008 m., jeigu 2005 m. ir 2006 m. išliks dideles pajamas gaunančia šalimi. 2003 m. EBPO/VPK nariai jai suteikė 9,9 milijono JAV dol. vertės OVP, o 2004 m. (preliminariais duomenimis) – 9 milijonų JAV dol. vertės OVP.


23.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJUI

Atsižvelgiant į padėtį, susidariusią po Europos Sąjungos plėtros, kai kurie 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d. Oficialiojo leidinio numeriai buvo išspausdinti supaprastinta forma tuo metu buvusiomis oficialiosiomis kalbomis.

Aktus, skelbtus minėtuose Oficialiuosiuose leidiniuose, buvo nuspręsta išspausdinti pakartotinai kaip klaidų ištaisymą įprasta Oficialiojo leidinio forma.

Todėl Oficialieji leidiniai, kuriuose skelbiamas tik minėtas klaidų ištaisymas, buvo išspausdinti iki plėtros buvusiomis kalbomis. Aktų vertimas naujų valstybių narių kalbomis bus skelbiamas specialiajame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidime, sudarytame iš institucijų ir Europos centrinio banko dokumentų, priimtų iki 2007 m. sausio 1 d.

Toliau pateikiamas Oficialiųjų leidinių, išspausdintų 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d., ir atitinkamo klaidų ištaisymo sąrašas.

2006 m. gruodžio 27 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006 m. gruodžio 29 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 387

L 34


2006 m. gruodžio 30 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50