ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 157

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007, nustatantis plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje daugiametį planą

1

 

 

2007 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 677/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2007 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 678/2007, skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

9

 

*

2007 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 679/2007, nustatantis pagalbos už perdirbimui skirtus persikus dydį 2007–2008 prekybos metais

12

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 18 d. Komisijos direktyva 2007/35/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/756/EEB dėl apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimo motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, siekiant ją suderinti su technikos pažanga ( 1 )

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/420/EB

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimas dėl Europos maisto saugos tarnybos nario skyrimo

17

 

 

Komisija

 

 

2007/421/EB

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 96/587/EB dėl pripažintų organizacijų, apie kurias valstybės narės pranešė pagal Tarybos direktyvą 94/57/EB, sąrašo paskelbimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EB

 

*

2007 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis embrionų surinkimo ir gamybos grupėmis Argentinoje, Australijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 18 d. Tarybos sprendimas 2007/423/BUSP, įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/293/BUSP, atnaujinančią priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Buvusiajai Jugoslavijai (ICTY) mandato įgyvendinimą

23

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 676/2007

2007 m. birželio 11 d.

nustatantis plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje daugiametį planą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Paskutinėse Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėse rekomendacijose pažymėta, kad plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių mirtingumo dėl žvejybos lygis Šiaurės jūroje viršijo ICES nustatytą lygį, kuris laikomas atitinkančiu atsargumo principą, todėl gresia nesubalansuotos šių žuvų išteklių žvejybos pavojus.

(2)

Daugiametes valdymo strategijas nagrinėjančių komiteto ekspertų išvadose nurodyta, kad didžiausias jūrų liežuvių kiekis gali būti sužvejotas tada, kai 2–6 metų amžiaus žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientas yra 0,2.

(3)

Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) rekomendavo, kad plekšnių išteklių Šiaurės jūroje prevencinė biomasė turėtų būti 230 000 tonų, kad mirtingumo dėl žvejybos koeficientas, būtinas siekiant ilgam laikotarpiui užtikrinti didžiausią sugaunamą plekšnių išteklių kiekį Šiaurės jūroje, yra 0,3, o jūrų liežuvių išteklių Šiaurės jūroje prevencinė biomasė turėtų būti 35 000 t.

(4)

Būtina imtis priemonių, kad būtų nustatytas plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje valdymo daugiametis planas. Tokios priemonės, kai jos yra susijusios su plekšnių ištekliais Šiaurės jūroje, turi būti nustatomos konsultuojantis su Norvegija.

(5)

Šio plano tikslas – užtikrinti, kad pirmame etape plekšnių ir jūrų liežuvių ištekliai Šiaurės jūroje būtų atkurti iki saugių biologinių ribų, o antrame etape ir tinkamai apsvarsčius Taryboje šio atkūrimo įgyvendinimo metodus – tie ištekliai būtų naudojami užtikrinant maksimalų tausiai sugaunamą žuvų kiekį ir tausias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas.

(6)

Pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2), inter alia, reikalaujama, kad siekdama tikslo Bendrija turi taikyti atsargumo principą imdamasi priemonių, skirtų saugoti ir išsaugoti išteklius bei numatyti tausojantį jų naudojimą ir iki minimumo sumažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemoms.

(7)

Šis reglamentas turėtų siekti palaipsniui įgyvendinti ekosistema paremtą žvejybos valdymo būdą, stengtis skatinti veiksmingą žvejybą ekonomiškai gyvybingoje ir konkurencingoje žuvininkystės pramonėje, užtikrindama tinkamą pragyvenimo lygį tiems, kuriems plekšnių ir jūrų liežuvių žvejyba Šiaurės jūroje yra pragyvenimo šaltinis ir atsižvelgdama į vartotojų interesus. Bendrija savo politiką iš dalies grindžia atitinkamos regioninės patariamosios tarybos rekomenduojama politika. Didelė plekšnių dalis Šiaurės jūroje sugaunama kartu su jūrų liežuviais. Todėl plekšnių išteklių valdymas negali būti atsietas nuo jūrų liežuvių valdymo.

(8)

Todėl rengiant daugiametį planą taip pat turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad aukštą plekšnių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą didele dalimi sąlygoja išmetimai, susidarantys Šiaurės jūros pietinėje dalyje menkes žvejojant sijiniais tralais, kurių akies dydis yra 80 mm.

(9)

Tokia žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficiento kontrolė gali būti užtikrinta nustatant tinkamą atitinkamų išteklių didžiausio leistino sugauti kiekio (toliau – DLSK) dydžio nustatymo metodą, ir sistemą, įskaitant leistinų jūroje praleisti dienų apribojimus, pagal kurią šių išteklių žvejybinė pastanga būtų apribota iki tokio lygio, kai DLSK ir planuojamo žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygio viršijimas nebūtų tikėtinas, bet ir būtų pakankama DLSK sužvejoti remiantis plane nustatytu žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygiu.

(10)

Planas turėtų apimti visų plekšniažuvių žvejybą, kuri turi didelį poveikį atitinkamų plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių mirtingumui dėl žvejybos. Tačiau valstybėms narėms, kurių kiekvienos rūšies išteklių kvotos yra mažesnės nei 5 % Europos bendrijos DLSK dalies, neturėtų būti taikomos žvejybinės pastangos valdymo plano nuostatos.

(11)

Šis planas turėtų būti pagrindinė plekšniažuvių valdymo priemonė Šiaurės jūroje ir prisidėti prie kitų žuvų, pvz., menkių, išteklių atkūrimo.

(12)

Be priemonių, nustatytų 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2847/93, nustatančiame bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), būtina imtis ir kontrolės priemonių, siekiant užtikrinti šiame reglamente nustatytų priemonių laikymąsi.

(13)

2006 m. Komisija inicijavo debatus dėl Bendrijos strategijos, skirtos laipsniškam žuvų mirtingumo sumažinimui visose pagrindinėse žvejybos srityse, pasitelkdama komunikatą dėl priemonių, skirtų iki 2015 m. pasiekti maksimalų tausiai sugaunamą žuvų kiekį. Komisija pateikė šį komunikatą regioninėms patariamosioms taryboms, kad šios pareikštų savo nuomonę.

(14)

Komisija paprašė ŽMTEK pateikti ataskaitą dėl pagrindinių plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių valdymo poveikio įvertinimo aspektų; ši ataskaita turėtų būti grindžiama tikslia, objektyvia ir visapusiška biologine ir finansine informacija. Tas poveikio įvertinimas bus pridėtas prie Komisijos pasiūlymo dėl daugiamečio plano antro etapo.

(15)

Daugiametis planas jo pirmu etapu turėtų būti laikomas atkūrimo planu, o antru etapu – valdymo planu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 ir 6 straipsniuose,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS IR TIKSLAS

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomas Šiaurės jūros plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos daugiametis planas.

2.   Šiame reglamente „Šiaurės jūra“ – jūros plotas, kurį Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba apibrėžė kaip IV parajonį.

2 straipsnis

Saugios biologinės ribos

1.   Šiame reglamente plekšnių ir jūrų liežuvių ištekliai laikomi esančiais saugiose biologinėse ribose tais metais, kuriais, Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) nuomone, atitinkamos visos šios sąlygos:

a)

neršiančių plekšnių išteklių biomasė viršija 230 000 t;

b)

plekšnių išteklių 2–6 metų amžiaus žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientų vidurkis yra mažesnis nei 0,6 per metus;

c)

neršiančių jūrų liežuvių išteklių biomasė viršija 35 000 t;

d)

jūrų liežuvių išteklių 2–6 metų amžiaus žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientų vidurkis yra mažesnis nei 0,4 per metus.

2.   Jeigu nustatant saugias biologines ribas ŽMTEK patartų naudoti kitus biomasės ir žuvų mirtingumo dėl žvejybos lygius, Komisija pasiūlo iš dalies pakeisti 1 dalį.

3 straipsnis

Daugiamečio plano tikslai pirmame etape

1.   Daugiamečiu planu jo pirmame etape užtikrinamas plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių atkūrimas iki saugių biologinių ribų.

2.   1 dalyje nurodytas tikslas pasiekiamas kasmet 10 % mažinant plekšnių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kai didžiausias DSLK nuokrypis per metus – 15 %, kol bus pasiektas abiejų išteklių saugios biologinės ribos.

4 straipsnis

Daugiamečio plano tikslai antrame etape

1.   Daugiamečiu planu jo antrame etape užtikrinamas plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių naudojimas remiantis maksimaliu tausiai sugaunamu žuvų kiekiu.

2.   1 dalyje nurodytas tikslas pasiekiamas išlaikant 2–6 metų amžiaus plekšnių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą ne mažesnį kaip 0,3.

3.   1 dalyje nurodytas tikslas pasiekiamas išlaikant 2–6 metų amžiaus jūrų liežuvių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą ne mažesnį kaip 0,2.

5 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Kai nustatoma, kad dvejus metus iš eilės plekšnių ir jūrų liežuvių ištekliai yra atkurti iki saugių biologinių ribų, remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba nusprendžia iš dalies pakeisti 4 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 7, 8 ir 9 straipsnius, o dėl to, atsižvelgiant į naujausias ŽMTEK mokslines rekomendacijas, bus galima naudoti išteklius laikantis žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficiento, suderinto su maksimaliu tausiai sugaunamu žuvų kiekiu.

2.   Komisijos pasiūlymas dėl peržiūros pateikiamas kartu su visapusišku poveikio įvertinimu ir jame atsižvelgiama į Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos nuomonę.

II   SKYRIUS

DIDŽIAUSIAS LEISTINAS SUGAUTI KIEKIS

6 straipsnis

Didžiausio leistino sugauti kiekio (DLSK) nustatymas

Remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl Šiaurės jūros plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių DLSK kitiems metams pagal šio reglamento 7 ir 8 straipsnius.

7 straipsnis

Plekšnių DLSK nustatymo tvarka

1.   Taryba nustato tokį jūrų liežuvių DLSK, kuris, remiantis ŽMTEK atliktu moksliniu įvertinimu, yra didesnis už:

a)

tą DLSK, kurį taikant žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientas taikymo metais sumažės 10 %, palyginti su praėjusių metų žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientu;

b)

tą DLSK, kurį taikant 2–6 metų amžiaus žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientas taikymo metais bus 0,3.

2.   Jei taikant 1 dalį susidarytų DLSK, kuris daugiau kaip 15 % viršytų praėjusių metų DLSK, Taryba nustato 15 % didesnį negu praėjusiais metais DLSK.

3.   Jei taikant 1 dalį susidarytų DLSK, kuris būtų daugiau kaip 15 % mažesnis už praėjusių metų DLSK, Taryba nustato 15 % mažesnį negu praėjusiais metais DLSK.

8 straipsnis

Jūrų liežuvių DLSK nustatymo tvarka

1.   Taryba nustato tokį jūrų liežuvių DLSK, kuris, remiantis ŽMTEK atliktu moksliniu įvertinimu, yra didesnis už:

a)

tą DLSK, kurį taikant 2–6 metų amžiaus žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientas taikymo metais bus 0,2;

b)

tą DLSK, kurį taikant žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientas taikymo metais sumažės 10 % palyginti su praėjusių metų žuvų mirtingumo dėl žvejybos koeficientu.

2.   Jei taikant 1 dalį susidarytų DLSK, kuris daugiau kaip 15 % viršytų praėjusių metų DLSK, Taryba nustato 15 % didesnį negu praėjusiais metais DLSK.

3.   Jei, taikant 1 dalį, susidarytų DLSK, kuris būtų daugiau kaip 15 % mažesnis už praėjusių metų DLSK, Taryba nustato 15 % mažesnį negu praėjusiais metais DLKS.

III   SKYRIUS

ŽVEJYBINĖS PASTANGOS RIBOJIMAS

9 straipsnis

Žvejybinės pastangos ribojimas

1.   Be II skyriuje nurodytų DLSK, nustatoma Bendrijos teisės aktuose įtvirtinta žvejybinės pastangos ribojimo sistema.

2.   Kiekvienais metais Taryba remdamasi Komisijos pasiūlymu ir atsižvelgdama į 1 dalyje nurodytą žvejybinės pastangos ribojimo sistemą kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl laivynams nustatytos žvejybinės pastangos maksimalaus lygio patikslinimo, jeigu tiek plekšnės, tiek jūrų liežuviai, atskirai arba kartu, sudaro didelę dalį iškrovimų arba jeigu atliekama daug išmetimų.

3.   Komisija paprašo ŽMTEK pateikti prognozę, kokio maksimalaus žvejybinės pastangos lygio reikia tam, kad plekšnių ir jūrų liežuvių sugautas kiekis būtų lygus Europos bendrijos DLSK, nustatyto pagal 6 straipsnį, daliai. Šis prašymas suformuluojamas atsižvelgiant į atitinkamus Bendrijos teisės aktus, reglamentuojančius sąlygas, kuriomis gali būti sužvejotos kvotos.

4.   Maksimalus 2 dalyje nurodytas žvejybinės pastangos lygis kasmet patikslinamas atsižvelgiant į pagal 3 dalį pateikiamą ŽMTEK nuomonę.

5.   Komisija kasmet prašo ŽMTEK pateikti ataskaitą dėl plekšnes ir jūrų liežuvius žvejojančių laivų metinio žvejybinės pastangos lygio bei dėl tokiai žvejybai naudojamų žūklės priemonių tipo.

6.   Neatsižvelgiant į 4 dalį, žvejybinė pastanga negali viršyti 2006 m. nustatyto lygio.

7.   Valstybėms narėms, kurių tiek plekšnių, tiek jūrų liežuvių kvotos yra mažesnės nei 5 % Europos bendrijos DLSK dalies, neturi būti taikomas žvejybinės pastangos valdymo režimas.

8.   Valstybei narei, kuriai galioja 7 dalies nuostatos ir kuri keičiasi plekšnių ir jūrų liežuvių kvotomis remdamasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalimi, ir todėl tai valstybei narei skirtos plekšnių ir jūrų liežuvių kvotos bei perduoto jų kiekio suma viršija 5 % Europos bendrijos DLSK dalies, taikomas žvejybinės pastangos valdymo režimas.

9.   Laivų, kurių sugaunamo žuvų kiekio didelę dalį sudaro plekšnės ir jūrų liežuviai ir kurie plaukioja su valstybės narės, kuriai galioja 7 dalies nuostatos, vėliava, žvejybinė pastanga neturi viršyti 2006 m. leistino lygio.

IV   SKYRIUS

STEBĖSENA, TIKRINIMAS IR PRIEŽIŪRA

10 straipsnis

Pranešimai apie žvejybinę pastangą

1.   Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19b, 19c, 19d, 19e ir 19k straipsniai taikomi rajone plaukiojantiems laivams. Laivams, kuriuose yra įrengtos stebėjimo sistemos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2244/2003, nustatančio išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų (4) 5 ir 6 straipsnius, netaikomi reikalavimai pranešti apie įplaukimą į rajoną arba išplaukimą iš jo.

2.   1 dalyje nurodyto įsipareigojimo vykdymo užtikrinimui valstybės narės gali įgyvendinti alternatyvias kontrolės priemones, kurios yra tokios pat veiksmingos ir skaidrios, kaip ir įsipareigojimai teikti pranešimus. Prieš įgyvendinant tokias priemones, apie jas pranešama Komisijai.

11 straipsnis

Leistina paklaida

1.   Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (5), 5 straipsnio 2 dalies, leistina paklaida vertinant Šiaurės jūroje plaukiojusiuose žvejybos laivuose laikomus plekšnių kiekius ir jūrų liežuvių kiekius gyvojo svorio kilogramais sudaro 8 % laivo žurnale nurodyto skaičiaus. Jei Bendrijos teisės aktuose nėra nurodytas perdirbimo koeficientas, yra taikomas valstybės narės, su kurios vėliava tas laivas plaukioja, patvirtintas perdirbimo koeficientas.

2.   1 dalis netaikoma vandens gyvūnų rūšims, jei laive jų yra mažiau kaip 50 kg.

12 straipsnis

Iškrovimų svėrimas

Valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad Šiaurės jūroje sužvejoti jūrų liežuvių kiekiai, viršijantys 300 kg, ar plekšnių kiekiai, viršijantys 500 kg, prieš parduodant būtų sveriami svarstyklėmis, kurios buvo patvirtintos tiksliomis.

13 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Šiaurės jūroje plaukiojusio Bendrijos žvejybos laivo kapitonas, norintis iškrauti bet kokį plekšnių arba jūros liežuvių kiekį trečiosios šalies uoste ar iškrovimo vietoje, ne mažiau kaip prieš 24 val. iki iškrovimo trečiojoje šalyje valstybės narės, su kurios vėliava laivas plaukioja, kompetentingoms institucijoms pateikia šią informaciją:

a)

uosto arba iškrovimo vietos pavadinimą;

b)

numatomą atvykimo į tą uostą arba iškrovimo vietą laiką;

c)

visų rūšių, kurių laive laikoma daugiau nei 50 kg, gyvojo svorio kiekį kilogramais.

Pranešimą gali pateikti ir žvejybos laivo kapitono atstovas.

14 straipsnis

Plekšnių ir jūros liežuvių laikymas atskirose vietose

1.   Bendrijos žvejybos laive esančiuose konteineriuose draudžiama laikyti plekšnių arba jūrų liežuvių kiekius, sumaišytus su kitomis jūrų gyvūnų rūšimis.

2.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai valstybių narių inspektoriams padeda taip, kad būtų galima atlikti laivo žurnale užregistruotų ir laive esančių sužvejotų plekšnių ir jūrų liežuvių kiekių kryžminį patikrinimą.

15 straipsnis

Plekšnių ir jūrų liežuvių gabenimas

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad visi 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoje geografinėje teritorijoje sugautų plekšnių kiekiai, viršijantys 500 kg, arba jūrų liežuvių kiekiai, viršijantys 300 kg, pirmą kartą iškrauti toje valstybėje narėje, prieš juos išvežant iš pirmojo iškrovimo uosto į kitą vietą, būtų pasverti svarstyklėmis, kurios buvo patvirtintos tiksliomis.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 straipsnio, į kitą vietą nei iškrovimo vieta gabenant plekšnių kiekius, viršijančius 500 kg, ir jūrų liežuvių kiekius, viršijančius 300 kg, reikia turėti to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatytą deklaraciją. Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išlyga netaikoma.

16 straipsnis

Plekšnių ir jūrų liežuvių perkrovimo draudimas

Plekšnių ar jūrų liežuvių kiekiai Iš Šiaurės jūroje plaukiojančio Bendrijos žvejybos laivo neperkraunami į kitus laivus.

V   SKYRIUS

TOLESNĖ VEIKLA

17 straipsnis

Valdymo priemonių įvertinimas

1.   Komisija, remdamasi ŽMTEK rekomendacijomis, antraisiais šio reglamento taikymo metais ir vėliau kasmet įvertina valdymo priemonių poveikį atitinkamiems ištekliams ir tų išteklių žvejybai.

2.   Trečiaisiais šio reglamento taikymo metais ir vėliau kas trejus metus Komisija prašo ŽMTEK pateikti mokslines rekomendacijas dėl pažangos tempo siekiant daugiamečio plano tikslų. Prireikus Komisija pasiūlo atitinkamas priemones, o Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl alternatyvių priemonių, skirtų 3 ir 4 straipsniuose nustatytiems tikslams pasiekti.

18 straipsnis

Ypatingos aplinkybės

Jei ŽMTEK teigia, kad plekšnių arba jūrų liežuvių, atskirai arba abiejų, neršiančių žuvų reprodukcijos pajėgumas yra sumažėjęs, Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato mažesnius, nei yra nurodyta 7 straipsnyje, plekšnių DLSK, mažesnius, nei yra nurodyta 8 straipsnyje, jūrų liežuvių DLSK, ir mažesnius, nei numatyta 9 straipsnyje, žvejybinės pastangos lygius.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Pagalba pagal Europos žuvininkystės fondą

1.   Šio reglamento 3 straipsnyje numatyto pirmojo etapo metu daugiametis planas laikomas atkūrimo planu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 straipsnyje, ir taikant 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (6) 21 straipsnio a punkto i papunktį.

2.   Šio reglamento 4 straipsnyje numatyto antrojo etapo metu daugiametis planas laikomas valdymo planu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 6 straipsnyje, ir taikant Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 21 straipsnio a punkto iv papunktį.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  Europos Parlamento nuomonė pareikšta 2006 m. rugsėjo 28 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

(4)  OL L 333, 2003 12 20, p. 17.

(5)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 10).

(6)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.


19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 677/2007

2007 m. birželio 18 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 678/2007

2007 m. birželio 18 d.

skelbiantis konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ir ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies 3 pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2), nustatė eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalis numato, kad tokiu mastu, koks yra reikalingas sudaryti sąlygas ekonomiškai reikšmingiems kiekiams eksportuoti, bendrijos eksportuojamiems produktams gali būti taikomos eksporto grąžinamosios išmokos, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose sudarytuose pagal Sutarties 300 straipsnį.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalies nuostatas reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeisti prekybiniai ryšiai, kuriuos anksčiau skatino grąžinamųjų išmokų mokėjimo tvarka. Dėl šių priežasčių, o taip pat dėl vaisių ir daržovių eksporto sezoniškumo, turi būti nustatomas kiekvieno produkto numatomas kiekis, vadovaujantis žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūra, patvirtinta Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3). Šie kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į produktų tinkamumo naudoti terminą.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalis numato, kad nustatant eksporto grąžinamųjų išmokų dydį, iš vienos pusės, turi būti atsižvelgiama į tuo metu esančias vaisių ir daržovių kainas bei jų pasiūlą bendrijos rinkoje ir į jų galimus pokyčius, o, iš kitos pusės, į kainas tarptautinėje prekyboje. Taip pat turi būti atsižvelgiama į prekybos ir transportavimo išlaidas ir į numatomo eksporto ekonominį aspektą.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį bendrijos rinkos kainos nustatomos atsižvelgiant į eksportavimui palankiausias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų specifinių reikalavimų, konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Bendrų prekybos standartų „Ekstra“ klasės, I ir II klasės pomidorai, apelsinai, citrinos, stalo vynuogės, obuoliai ir persikai gali būti ekonomiškai reikšminga eksporto prekė.

(8)

Siekiant kuo efektyviau panaudoti turimus išteklius bei turint omenyje bendrijos eksporto struktūrą, reikia paskelbti konkursą ir nurodyti orientacinius grąžinamųjų išmokų dydžius ir vaisių ir daržovių kiekius konkrečiam laikotarpiui.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   A3 eksporto licencijoms paskirstyti skelbiamas konkursas. Konkretūs produktai, paraiškų padavimo terminai, orientaciniai grąžinamųjų išmokų dydžiai ir numatomi kiekiai nurodomi šio reglamento priede.

2.   Produktai, kurių eksportui išduotos licencijos pagalbai maisto produktais, kaip tai numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnyje, nebus įskaitomi į šio reglamento priede numatytus kiekius.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 5 straipsnio 6 dalies nuostatų A3 tipo licencijų galiojimo trukmė yra keturi mėnesiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 548/2007 (OL L 130, 2007 5 22, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p.1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 532/2007 (OL L 125, 2007 5 15, p. 7).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.


PRIEDAS

prie Komisijos reglamento, skelbiančio konkursą vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų, stalo vynuogių, obuolių ir persikų) A3 eksporto licencijoms paskirstyti

Licencijų prašymo laikotarpis: nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 2007 m. liepos 3 d.

Produktų kodai (1)

Paskirties vieta (2)

Orientacinė grąžinamosios išmokos suma

(EUR/neto tona)

Numatomi kiekiai

(t)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Produktų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priede. Skaitiniai paskirties vietų kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11). Kitos paskirties vietos nustatomos taip:

F03

:

Visos kitos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

F04

:

Honkongas, Singapūras, Malaizija, Šri Lanka, Indonezija, Tailandas, Taivanis, Papua ir Naujoji Gvinėja, Laosas, Kambodža, Vietnamas, Japonija, Urugvajus, Paragvajus, Argentina, Meksika, Kosta Rika.

F09

:

Šios paskirties vietos: Norvegija, Islandija, Grenlandija, Farerų salos, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Serbija, Juodkalnija, Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Kazachija, Kirgizija, Moldova, Rusija, Tadžikija, Turkmėnija, Uzbekija, Ukraina, Saudo Arabija, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai (Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Adžmanas, Um al Kaivanas, Ras al Khaima, Fudžeira), Kuveitas, Jemenas, Sirija, Iranas, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venesuela, Peru, Panama, Ekvadoras, Kolumbija; Afrikos valstybės ir teritorijos, išskyrus Pietų Afrikos Respubliką; paskirties vietos, minimos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).


19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 679/2007

2007 m. birželio 18 d.

nustatantis pagalbos už perdirbimui skirtus persikus dydį 2007–2008 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1535/2003 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 taikymo pagal pagalbos perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams schemą išsamių taisyklių nustatymo (2) 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad iki gegužės 31 d. Komisija paskelbia pagalbos už perdirbimui skirtus persikus sumą.

(2)

Valstybių narių, buvusių Bendrijos sudėtyje iki 2006 m. gruodžio 31 d., persikų perdirbimo Bendrijos ir nacionalinių ribų laikymosi kontrolė, minima Reglamento (EB) Nr. 2201/96 5 straipsnio 1 dalyje, yra atliekama remiantis paskutiniųjų trejų prekybos metų, apie kuriuos turimi galutiniai visų susijusių valstybių narių duomenys, suteiktos pagalbos dydžiu.

(3)

Pagal pagalbos schemą perdirbtų persikų kiekio vidurkis per paskutiniuosius trejus prekybos metus yra mažesnis už Bendrijos ribą. Todėl turėtų būti nustatytas 2007–2008 prekybos metais kiekvienoje valstybėje narėje taikytinas pagalbos dydis, atitinkantis Reglamento (EB) Nr. 2201/96 4 straipsnio 2 dalies nuostatas.

(4)

Su perdirbimo nacionalinių ribų laikymosi kontrole, numatyta Reglamento (EB) Nr. 2201/96 5 straipsnyje, susijęs skaičiavimo mechanizmas Bulgarijai ir Rumunijai taikomas ne iš karto. Todėl jo taikymui reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones. Kadangi apie 2007–2008 prekybos metus duomenų Bendrijos ir nacionalinių ribų laikymosi kontrolei atlikti perdirbant persikus nėra, 2007–2008 prekybos metams būtina numatyti išankstinį pagalbos sumažinimą, kuris bus atlygintas, jei prekybos metų pabaigoje riba nebus viršyta.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Perdirbtų vaisių ir daržovių produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2007–2008 prekybos metais Reglamento (EB) Nr. 2201/96 2 straipsnyje numatyta pagalba už persikus valstybėms narėms, buvusioms Bendrijos sudėtyje iki 2006 m. gruodžio 31 d., yra 47,70 EUR už toną.

2.   Reglamento (EB) Nr. 2201/96 2 straipsnyje numatyta pagalba už persikus Bulgarijai ir Rumunijai yra 35,78 EUR už toną.

2 straipsnis

1.   Jeigu atlikus ribų laikymosi 2007–2008 prekybos metais kontrolę paaiškėja, kad Bendrijos riba nebuvo viršyta, pasibaigus 2007–2008 prekybos metams Bulgarijai ir Rumunijai išmokama papildoma 25 % pagalbos dydžio, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 2201/96 4 straipsnio 2 dalyje, suma.

2.   Jeigu Bulgarijoje ir Rumunijoje Bendrijos riba būtų viršyta ir jei riba nebuvo viršyta ar buvo viršyta mažiau kaip 25 %, pasibaigus 2007–2008 prekybos metams šioms valstybėms narėms yra išmokama papildoma suma.

Pirmoje pastraipoje nurodyta papildoma suma grindžiama dydžiu, kuriuo buvo faktiškai viršyta nacionalinė riba, neviršijant 25 % pagalbos dydžio, nustatyto Reglamento (EB) Nr. 2201/96 4 straipsnio 2 dalyje.

3.   Atliekant nacionalinių ribų laikymosi kontrolę 2007–2008 prekybos metais (tik Bulgarijoje ir Rumunijoje), apskaičiavimai už 2007–2008 prekybos metus atliekami remiantis faktiniais kiekiais, už kuriuos buvo suteikta pagalba 2007–2008 prekybos metais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 218, 2003 8 30, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1663/2005 (OL L 267, 2005 10 12, p. 22).


DIREKTYVOS

19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/14


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/35/EB

2007 m. birželio 18 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/756/EEB dėl apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimo motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, siekiant ją suderinti su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (1), ypač jos 13 straipsnio 2 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo (2), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 76/756/EEB yra viena iš atskirųjų direktyvų pagal Direktyvoje 70/156/EEB numatytą EB tipo patvirtinimo tvarką. Todėl Direktyvos 70/156/EEB nuostatos, susijusios su transporto priemonių sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskiraisiais techniniais mazgais, taikomos Direktyvai 76/756/EEB.

(2)

Siekiant padidinti kelių eismo saugumą gerinant didelių sunkvežimių ir jų priekabų matomumą, Direktyvoje 76/756/EEB turėtų būti nustatoma prievolė ant šių transporto priemonių tvirtinti šviesą atspindinčius ženklus.

(3)

Siekiant atsižvelgti į kitus JT/EEK taisyklės Nr. 48 (3) pakeitimus, kuriems Bendrija jau pritarė, yra tikslinga suderinti Direktyvą 76/756/EEB su šios JT/EEK taisyklės techniniais reikalavimais, kad ji atitiktų techninę pažangą. Siekiant aiškumo, turėtų būti pakeistas Direktyvos 76/756/EEB II priedas.

(4)

Todėl Direktyva 76/756/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/756/EEB II priedas pakeičiamas šios direktyvos priedu.

2 straipsnis

Nuo 2011 m. liepos 10 d. valstybės narės, remdamosi su apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu susijusiomis priežastimis, jei nesilaikoma Direktyvos 76/756/EEB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, reikalavimų, laiko atitikties liudijimus, pridedamus prie naujų transporto priemonių remiantis Direktyvos 70/156/EEB nuostatomis, nebegaliojančiais tos direktyvos 7 straipsnio 1 daliai.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2008 m. liepos 9 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų tekstus bei tų teisės aktų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2008 m. liepos 10 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

(2)  OL L 262, 1976 9 27, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/28/EB (OL L 171, 1997 6 30, p. 1).

(3)  OL L 137, 2007 5 30, p. 1.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

1.

Patvirtinant tipą taikomi techniniai reikalavimai yra nustatyti JT/EEK taisyklės Nr. 48 (1) 2, 5 ir 6 dalyje bei 3–9 prieduose.

2.

Taikant 1 punkte nurodytas nuostatas, taikomi tokie reikalavimai:

a)

nepakrauta transporto priemonė – tai tinkama naudoti transporto priemonė, kurios masė apibrėžta šios direktyvos I priedo 1 priedėlio 2.6 punkte, be vairuotojo;

b)

sąvoka „pranešimo forma“ suprantama kaip šios direktyvos I priedo 2 priedėlyje nurodytas tipo patvirtinimo liudijimas;

c)

„atitinkamų teisės aktų susitariančiosios šalys“ suprantamos kaip valstybės narės;

d)

nuoroda į taisyklę Nr. 3 suprantama kaip nuoroda į Direktyva 76/757/EEB;

e)

(2) išnaša 2.7.25 dalyje netaikoma;

f)

(8) išnaša 6.19 dalyje netaikoma;

g)

(1) išnaša priede suprantama taip: „Kategorijų apibrėžtis žr. Direktyvos 70/156/EEB II A priede“.

3.

Nepažeidžiant Direktyvos 70/156/EEB 8 straipsnio, ypač 2 dalies a ir c punktų ir 3 dalies reikalavimų, šio priedo reikalavimų ir atskirųjų direktyvų reikalavimų, draudžiama montuoti kitus apšvietimo ir šviesos signalinius įtaisus, negu nustatyta JT/EEK taisyklės Nr. 48 2.7 dalyje.


(1)  OL L 137, 2007 5 30, p. 1.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 11 d.

dėl Europos maisto saugos tarnybos nario skyrimo

(2007/420/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų Komisijos Tarybai pateiktą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pareikštą nuomonę,

kadangi:

(1)

Labai svarbu užtikrinti Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) nepriklausomumą, aukštą mokslinę kokybę, skaidrumą ir veiksmingumą. Būtinas bendradarbiavimas ir su valstybėmis narėmis.

(2)

Liko laisva vieta, atsistatydinus Tarnybos Valdančiosios tarybos nariui, paskirtam iki 2008 m. birželio 30 d.

(3)

Siekiant paskirti naują Valdančiosios tarybos narį, kandidatūros buvo patikrintos remiantis Komisijos pateiktais dokumentais ir atsižvelgiant į Europos Parlamento pareikštą nuomonę, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai, patirtis įvairiose srityse, pavyzdžiui, valdymo ir viešojo administravimo srityse, ir kuo didesnis geografinis pasiskirstymas Sąjungos teritorijoje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos maisto saugos tarnybos valdančiosios tarybos nariu laikotarpiui nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. skiriamas Milan POGAČNIK.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).


Komisija

19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 14 d.

panaikinantis Sprendimą 96/587/EB dėl pripažintų organizacijų, apie kurias valstybės narės pranešė pagal Tarybos direktyvą 94/57/EB, sąrašo paskelbimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2379)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/421/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 22 d. Tarybos direktyvą 94/57/EB dėl laivų apžiūros ir tikrinimo organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (1), ypač jos 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime (2) išvardytos organizacijos, kurias valstybės narės pripažino pagal Direktyvą 94/57/EB.

(2)

Organizacijos, kurios 2002 m. sausio 22 d. jau buvo pripažintos pagal minėtą direktyvą, pagal Direktyvos 94/57/EB 4 straipsnio 5 dalį ir toliau laikomos pripažintomis organizacijomis.

(3)

Graikijos Respublikos laivų registro (3) dalinio pripažinimo galiojimas Komisijos sprendimu 2005/623/EB buvo pratęstas trejiems metams (galiojimo pratęsimas taikomas Graikijai ir Kiprui).

(4)

Graikijos Respublikos laivų registro dalinio pripažinimo galiojimo pratęsimas Komisijos sprendimu 2006/382/EB (4) pradėtas taikyti Maltai.

(5)

Komisijos sprendimu 2006/660/EB (5) Bendrijos dalinis pripažinimas trejiems metams buvo suteiktas Lenkijos laivų registrui (dalinis pripažinimas taikomas Čekijos Respublikai, Kiprui, Lietuvai, Maltai, Lenkijai ir Slovakijos Respublikai).

(6)

Todėl dabar netekęs galios Sprendimas 96/587/EB turėtų būti panaikintas, o pagal Direktyvą 94/57/EB pripažintų organizacijų sąrašas reguliariai turėtų būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 96/587/EB panaikinamas.

2 straipsnis

Energetikos ir transporto generalinis direktorius Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje iki kiekvienų metų liepos 1 d. paskelbia atnaujintą pagal Direktyvą 94/57/EB pripažintų organizacijų sąrašą.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 319, 1994 12 12, p. 20. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).

(2)  OL L 257, 1996 10 10, p. 43. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/221/EB (OL L 73, 2002 3 15, p. 30).

(3)  OL L 219, 2005 8 24, p. 43.

(4)  OL L 151, 2006 6 6, p. 31.

(5)  OL L 272, 2006 10 3, p. 17.


19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis embrionų surinkimo ir gamybos grupėmis Argentinoje, Australijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2498)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/422/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) nustatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo tame sprendime nurodytos embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupės.

(2)

Argentina ir Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė šioms šalims iš dalies pakeisti tų grupių sąrašą pataisant tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių duomenis.

(3)

Argentina ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklių laikymosi, o šių šalių veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad tų embrionų surinkimo grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(4)

Australija paprašė, kad tai šaliai tam tikri įrašai sąrašuose būtų išbraukti.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 92/452/EEB.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/237/EB (OL L 103, 2007 4 20, p. 49).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Argentinos embrionų surinkimo grupei Nr. LE/UT/BE-18 skirta eilutė išbraukiama.

2.

Argentinos embrionų surinkimo grupei Nr. LE/UT/BE-22 skirta eilutė išbraukiama.

3.

Argentinos embrionų surinkimo grupėms Nr. LE/UT/BE-24 ir LE/UT/BE-25 skirtos eilutės išbraukiamos.

4.

Argentinos embrionų surinkimo grupei Nr. LE/UT/BE-28 skirta eilutė išbraukiama.

5.

Įterpiamos šios eilutės Argentinai:

„AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo“

6.

Australijos embrionų surinkimo grupei Nr. ETV0002 skirta eilutė išbraukiama.

7.

Australijos embrionų surinkimo grupei Nr. ETV0005 skirta eilutė išbraukiama.

8.

Australijos embrionų surinkimo grupėms Nr. ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 ir ETV0013 skirtos eilutės išbraukiamos.

9.

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 91CA035 E689 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback“

10.

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 04MT111 E1127 skirta eilutė išbraukiama.

11.

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupėms Nr. 05NC114 E705 ir 05NC117 E705 skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin“

12.

Įterpiamos šios Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtos eilutės:

„US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis AVE

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/23


TARYBOS SPRENDIMAS 2007/423/BUSP

2007 m. birželio 18 d.

įgyvendinantis Bendrąją poziciją 2004/293/BUSP, atnaujinančią priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo Buvusiajai Jugoslavijai (ICTY) mandato įgyvendinimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Tarybos bendrąją poziciją 2004/293/BUSP (1), ypač į jos 2 straipsnį kartu su Europos Sąjungos sutarties 23 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2004/293/BUSP Taryba patvirtino priemones, skirtas užkirsti kelią atvykti į valstybių narių teritorijas ar per jas vykti tranzitu asmenims, kurie dalyvauja veikloje, padedančioje laisvėje esantiems asmenims ir toliau išvengti teisingumo už nusikaltimus, dėl kurių Tarptautinis baudžiamasis tribunolas Buvusiajai Jugoslavijai (ICTY) jiems yra pareiškęs oficialius kaltinimus, arba veikia kitokiais būdais, galinčiais trukdyti ICTY veiksmingai įgyvendinti savo mandatą.

(2)

Ante Gotovina perdavus ICTY, Bendrosios pozicijos 2 straipsnyje nurodytų ir su A. Gotovina susijusių tam tikrų asmenų pavardės turėtų būti išbrauktos iš sąrašo. Taip pat būtina atnaujinti informaciją apie kitus į sąrašą įtrauktus asmenis.

(3)

Be to, į sąrašą turėtų būti įtraukti kiti asmenys, kurie dalyvauja veikloje, padedančioje laisvėje esantiems asmenims ir toliau išvengti teisingumo už nusikaltimus, dėl kurių ICTY jiems yra pareiškęs oficialius kaltinimus, arba veikia kitokiais būdais, galinčiais trukdyti ICTY veiksmingai įgyvendinti savo mandatą.

(4)

Bendrosios pozicijos 2004/293/BUSP priede pateiktas sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/293/BUSP priede pateiktas asmenų sąrašas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu sąrašu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  OL L 94, 2004 3 31, p. 65. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2007/150/BUSP (OL L 66, 2007 3 6, p. 21).


PRIEDAS

1.

BILBIJA, Milorad

Svetko BILBIJA sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1956 8 13, Sanski Most, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 3715730

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GCD9986

Asmens tapatybės Nr.: 1308956163305

Slapyvardžiai:

Adresas: Brace Pantica 7, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

2.

BJELICA, Milovan

Gimimo data/Gimimo vieta: 1958 10 19, Rogatica, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 0000148, išduotas 1998 7 26 Srpsko Sarajeve (paskelbtas negaliojančiu)

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03ETA0150

Asmens tapatybės Nr.: 1910958130007

Slapyvardžiai: Cicko

Adresas: CENTREK bendrovė Pale, Bosnija ir Hercegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (mergautinė pavardė, vardas: GLUSICA Jelena)

Vlastimir ir Sojka DJORDJEVIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1977 2 7 Zajecar, Serbija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Beogradskog Bataljona 39, Belgradas, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Vlastimir DJORDJEVIC duktė

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Gimimo data/Gimimo vieta: 1949 9 29, Knjazevac savivaldybė, Serbija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Beogradskog Bataljona 39, Belgradas, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Vlastimir DJORDJEVIC sutuoktinė

5.

ECIM, Ljuban

Gimimo data/Gimimo vieta: 1964 1 6, Sviljanac, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 0144290, išduotas 1998 11 21 Bania Luka (paskelbtas negaliojančiu)

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GCE3530

Asmens tapatybės Nr.: 0601964100083

Slapyvardžiai:

Adresas: Ulica Stevana Mokranjca 26, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

6.

HADZIC, Goranka

Branko ir Milena HADZIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1962 6 18, Vinkovci savivaldybė, Kroatija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 1806962308218 (JMBG), asmens tapatybės kortelės Nr. 569934/03

Slapyvardžiai:

Adresas: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Goran HADZIC sesuo

7.

HADZIC, Ivana

Goran and Zivka HADZIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: gimusi 1983 2 25, Vukovar, Kroatija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Goran HADZIC duktė

8.

HADZIC, Srecko

Goran and Zivka HADZIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1987 10 8, Vukovar, Kroatija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Goran HADZIC sūnus

9.

HADZIC, Zivka

Branislav NUDIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1957 6 9, Vinkovci, Kroatija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Goran HADZIC sutuoktinė

10.

JOVICIC, Predrag

Desmir JOVICIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1963 3 1, Pale, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4363551

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03DYA0852

Asmens tapatybės Nr.: 0103963173133

Slapyvardžiai:

Adresas: Milana Simovica 23, Pale, Bosnija ir Hercegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Gimimo data/Gimimo vieta: 1973 5 14, Sarajevo Centar, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 0036395. Galiojo iki 1998 10 12

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.:

Slapyvardžiai: Sasa

Adresas:

12.

KARADZIC, Ljiljana (mergautinė pavardė: ZELEN)

Vojo ir Anka duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1945 11 27, Sarajevo Centar, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas:

13.

KARADZIC, Luka

Vuko ir Jovanka KARADZIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1951 7 31, Savnik savivaldybė, Juodkalnija.

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Dubrovacka 14, Belgradas, Serbija, ir Janka Vukotica 24, Rastoci, Niksic savivaldybė, Juodkalnija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Radovan KARADZIC brolis

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Radovan KARADZIC ir Ljiljana ZELEN-KARADZIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1967 5 22, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 2205967175003 (JMBG); asmens tapatybės kortelės numeris 04DYB0041

Slapyvardžiai: Seki

Adresas: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnija ir Hercegovina

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Radovan KARADZIC duktė

15.

KESEROVIC, Dragomir

Slavko sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1957 6 8, Piskavica/Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4191306

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04GCH5156

Asmens tapatybės Nr.: 0806957100028

Slapyvardžiai:

Adresas:

16.

KIJAC, Dragan

Gimimo data/Gimimo vieta: 1955 10 6, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas:

17.

KOJIC, Radomir

Milanko ir Zlatana sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1950 11 23, Bijela Voda, Sokolac, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4742002, išduotas 2002 m. Sarajeve (galioja iki 2007 m.)

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03DYA1935. Išduota 2003 7 7 Sarajeve.

Asmens tapatybės Nr.: 2311950173133

Slapyvardžiai: Mineur arba Ratko

Adresas: 115 Trifka Grabeza, Pale arba viešbutis KRISTAL, Jahorina, Bosnija ir Hercegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Vaso sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1959 12 4, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.: 0412959171315

Slapyvardžiai: Tomo

Adresas: Bijela, Juodkalnija; ir Pale, Bosnija ir Hercegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Vasilija sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1961 1 30, Suho Pole, Doboj, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GFB1318

Asmens tapatybės Nr.: 3001961120044

Slapyvardžiai: Predo

Adresas: Doboj, Bosnija ir Hercegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Gimimo data/Gimimo vieta: 1968 5 15, Belgradas, Serbija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.:

Slapyvardžiai: Legija (padirbta nacionalinė asmens tapatybės kortelė IVANIC, Zeljko vardu)

Adresas: įkalintas (Belgrado regiono kalėjimas, Bacvanska 14, Belgradas)

21.

MALIS, Milomir

Dejan Malis sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1966 8 3, Bjelice

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.: 0308966131572

Slapyvardžiai:

Adresas: Vojvode Putnika, Foca, Bosnija ir Hercegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Gimimo data/Gimimo vieta: 1954 5 1, Kalinovik, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 0121391, išduotas 1999 5 12 Srpsko Sarajeve, Bosnija ir Hercegovina (paskelbtas negaliojančiu)

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.: 0105954171511

Slapyvardžiai: Momo

Adresas: įkalintas

23.

MARIC, Milorad

Vinko Maric sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1957 9 9, Visoko, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4587936

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04GKB5268

Asmens tapatybės Nr.: 0909957171778

Slapyvardžiai:

Adresas: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnija ir Hercegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Luka ir Desenka, mergautinė pavardė Simic, sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1947 8 8, Borci prie Konjic, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4166874

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03BIA3452

Asmens tapatybės Nr.: 0808947710266

Slapyvardžiai: Filaret

Adresas: Milesevo vienuolynas, Serbija

25.

MLADIC, Biljana (mergautinė pavardė STOJCEVSKA)

Strahilo STOJCEVSKI ir Svetlinka STOJCEVSKA duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1972 5 30, Skopjė, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 3005972455086 (JMBG)

Slapyvardžiai:

Adresas: registruota adresu Blagoja Parovica 117a, Belgradas, tačiau gyvena adresu Vidikovacki venac 83, Belgradas, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Ratko MLADIC marti

26.

MLADIC, Darko

Ratko ir Bosiljka MLADIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1969 8 19, Skopjė, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Paso Nr.: SCG paso Nr. 003220335, išduotas 2002 2 26.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 1908969450106 (JMBG); asmens tapatybės kortelė B112059, išduota 1994 4 8, Belgrado SUP

Slapyvardžiai:

Adresas: Vidikovacki venac 83, Belgradas, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Ratko MLADIC sūnus

27.

NINKOVIC, Milan

Simo sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1943 6 15, Doboj, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 3944452

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04GFE3783

Asmens tapatybės Nr.: 1506943120018

Slapyvardžiai:

Adresas:

28.

OSTOJIC, Velibor

Jozo sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1945 8 8, Celebici, Foca, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas:

29.

OSTOJIC, Zoran

Mico OSTOJIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1961 3 29, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04BSF6085

Asmens tapatybės Nr.: 2903961172656

Slapyvardžiai:

Adresas: Malta 25, Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Milovan PAVLOVIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1957 6 6, Ratkovici, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4588517

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GKA9274

Asmens tapatybės Nr.: 0606957183137

Slapyvardžiai:

Adresas: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnija ir Hercegovina

31.

PETROVIC, Tamara (mergautinė pavardė DJORDJEVIC)

Vlastimir ir Sojka DJORDJEVIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1971 10 3, Zajecar, Serbija

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas: Beogradskog Bataljona 39, Belgradas, Serbija

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Vlastimir DJORDJEVIC duktė

32.

POPOVIC, Cedomir

Radomir POPOVIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1950 3 24, Petrovici

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04FAA3580

Asmens tapatybės Nr.: 2403950151018

Slapyvardžiai:

Adresas: Crnogorska 36, Bileca, Bosnija ir Hercegovina

33.

PUHALO, Branislav

Djuro sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1963 8 30, Foca, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.: 3008963171929

Slapyvardžiai:

Adresas:

34.

RADOVIC, Nade

Milorad RADOVIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1951 1 26, Foca, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: senas 0123256 (paskelbtas negaliojančiu)

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GJA2918

Asmens tapatybės Nr.: 2601951131548

Slapyvardžiai:

Adresas: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnija ir Hercegovina

35.

RATIC, Branko

Gimimo data/Gimimo vieta: 1957 11 26, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 0442022, išduotas 1999 9 17 Bania Luka.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GCA8959

Asmens tapatybės Nr.: 2611957173132

Slapyvardžiai:

Adresas: Ulica Krfska 42, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Gimimo data/Gimimo vieta: 1952 5 15, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbija

Paso Nr.: galiojantis pasas 3747158, išduotas 2002 4 12 Bania Luka. Galioja iki: 2007 4 12. Negaliojantis pasas 0020222, išduotas 1988 8 25 Bania Luka. Galiojo iki: 2003 8 25

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04EFA1053

Asmens tapatybės Nr.: 1505952103022.

Slapyvardžiai:

Adresas: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnija ir Hercegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Gimimo data/Gimimo vieta: 1956 9 16, Rusanovici-Rogatica, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 4363471, išduotas Istocno Sarajeve, galioja iki 2008 10 8.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04PEA4585

Asmens tapatybės Nr.: 1609956172657

Slapyvardžiai:

Adresas: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevas, Bosnija ir Hercegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Dejan SKOCAJIC sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1953 8 5, Blagaj, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: 3681597

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 04GDB9950

Asmens tapatybės Nr.: 0508953150038

Slapyvardžiai:

Adresas: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnija ir Hercegovina

39.

VRACAR, Milenko

Gimimo data/Gimimo vieta: 1956 5 15, Nisavici, Prijedor, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: galiojantis pasas 3865548, išduotas 2002 8 29 Bania Luka. Galioja iki: 2007 8 29. Negaliojantys pasai 0280280, išduotas 1999 12 4 Bania Luka (galiojo iki 2004 12 4) ir 0062130, išduotas 1998 9 16 Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Asmens tapatybės kortelės Nr.: 03GCE6934

Asmens tapatybės Nr.: 1505956160012

Slapyvardžiai:

Adresas: 14 Save Ljuboje, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Jovan sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1939 10 7, Dobrusa

Paso Nr.:

Asmens tapatybės kortelės Nr.:

Asmens tapatybės Nr.:

Slapyvardžiai:

Adresas:

41.

ZUPLJANIN, Divna (mergautinė pavardė STOISAVLJEVIC)

Dobrisav ir Zorka STOISAVLJEVIC duktė

Gimimo data/Gimimo vieta: 1956 11 15, Maslovare, Kotor Varos savivaldybė, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: Bosnijos ir Hercegovinos pasas 0256552, išduotas 1999 4 26.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: asmens tapatybės kortelė 04GCM2618, išduota 2004 11 5, ir vairuotojo pažymėjimas 05GCF8710, išduotas 2005 1 3.

Slapyvardžiai:

Adresas: Stevana Markovica 3, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Stojan ZUPLJANIN žmona

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Stojan ir Divna ZUPLJANIN sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1980 7 21, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: Bosnijos ir Hercegovinos pasas 4009608, išduotas 2003 2 7.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: tapatybės kortelė 04GCG6605, vairuotojo pažymėjimas 04GCC6937, išduotas 2004 3 8.

Slapyvardžiai:

Adresas: Stevana Markovica 3, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Stojan ZUPLJANIN sūnus

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Stojan ir Divna ZUPLJANIN sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1984 7 18, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: Bosnijos ir Hercegovinos pasas 5049445, išduotas 2006 4 26.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: asmens tapatybės kortelė 03GCB5148, išduota 2003 6 10, vairuotojo pažymėjimas 04GCF5074, išduotas 2004 11 30.

Slapyvardžiai:

Adresas: Stevana Markovica 3, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Stojan ZUPLJANIN sūnus

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Stanko ir Cvijeta ZUPLJANIN sūnus

Gimimo data/Gimimo vieta: 1957 11 17, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Paso Nr.: Bosnijos ir Hercegovinos pasas 0023955, išduotas 1998 8 24.

Asmens tapatybės kortelės Nr.: asmens tapatybės kortelė 04GCL4072, vairuotojo pažymėjimas 04GCE8351, išduotas 2004 9 18.

Slapyvardžiai: Bebac

Adresas: Vojvode Momica 9a, Bania Luka, Bosnija ir Hercegovina

Ryšys su asmeniu, kuriam pareikšti kaltinimai dėl karo nusikaltimų: Stojan ZUPLJANIN pusbrolis.


19.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJUI

Atsižvelgiant į padėtį, susidariusią po Europos Sąjungos plėtros, kai kurie 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d. Oficialiojo leidinio numeriai buvo išspausdinti supaprastinta forma tuo metu buvusiomis oficialiosiomis kalbomis.

Aktus, skelbtus minėtuose Oficialiuosiuose leidiniuose, buvo nuspręsta išspausdinti pakartotinai kaip klaidų ištaisymą įprasta Oficialiojo leidinio forma.

Todėl Oficialieji leidiniai, kuriuose skelbiamas tik minėtas klaidų ištaisymas, buvo išspausdinti iki plėtros buvusiomis kalbomis. Aktų vertimas naujų valstybių narių kalbomis bus skelbiamas specialiajame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidime, sudarytame iš institucijų ir Europos centrinio banko dokumentų, priimtų iki 2007 m. sausio 1 d.

Toliau pateikiamas Oficialiųjų leidinių, išspausdintų 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d., ir atitinkamo klaidų ištaisymo sąrašas.

2006 m. gruodžio 27 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006 m. gruodžio 29 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 387

L 34


2006 m. gruodžio 30 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50