ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 156

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 671/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą

1

 

 

2007 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 672/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

 

2007 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 673/2007 dėl 33-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

6

 

 

2007 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 674/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. birželio 16 d.

7

 

 

2007 m. birželio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 675/2007, nustatantis per 2007 m. birželio mėn. pirmąsias 10 dienų pateiktų sviesto, kurio kilmės šalis yra Naujoji Zelandija ir kurio kvotos numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, importo licencijų paraiškų priėmimo apimtį

10

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos direktyva 2007/33/EB dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės, panaikinanti Direktyvą 69/465/EEB

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/414/EB

 

*

2007 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos Nr. C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalija – Pagalba tiesioginėms užsienio investicijoms, teikiama CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 474)  ( 1 )

23

 

 

2007/415/EB

 

*

2007 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas dėl karbosulfano neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2463)  ( 1 )

28

 

 

2007/416/EB

 

*

2007 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas dėl karbofurano neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2467)  ( 1 )

30

 

 

2007/417/EB

 

*

2007 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas dėl diurono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2468)  ( 1 )

32

 

 

2007/418/EB

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas, įkuriantis Europos Sąjungos chemijos pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupę

34

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos įsigaliojimą

37

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 671/2007

2007 m. birželio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1868/94, nustatantį bulvių krakmolo gamybos kvotų sistemą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1868/94 (2) priede valstybėms narėms gamintojoms nustatomos bulvių krakmolo gamybos kvotos 2005–2006 ir 2006–2007 prekybos metams.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 3 straipsnio 2 dalį Bendrijoje kvotos paskirstomos taip, kaip nurodyta Komisijos ataskaitoje Tarybai. Remiantis Tarybai pateikta ataskaita, nagrinėjant pokyčius krakmolo rinkoje, reikėtų atsižvelgti į neseniai įvykdytą bendrosios rinkos organizavimo reformą cukraus sektoriuje. Tačiau cukraus sektoriaus reforma visiškai įsigalios po tam tikro pereinamojo laikotarpio, todėl, kol nežinomi pirminiai šios reformos rezultatai bulvių krakmolo sektoriui, 2006–2007 prekybos metų kvotos paliekamos tokios pačios ateinantiems dvejiems metams.

(3)

Valstybės narės gamintojos turėtų visoms bulvių krakmolo gamybos įmonėms dvejų metų laikotarpiui paskirstyti kvotas 2006–2007 prekybos metams nustatytų kvotų pagrindu.

(4)

Bulvių krakmolo gamybos įmonėms, 2006–2007 prekybos metais viršijusioms nustatytą dalinę kvotą, 2007–2008 prekybos metų kvota turėtų būti sumažinta tiek, kiek dalinė kvota buvo viršyta, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnio 2 dalyje.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1868/94,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1868/94 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 ir 3 straipsniai pakeičiami taip:

„2 straipsnis

1.   2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metams valstybėms narėms, gaminančioms bulvių krakmolą, kvotos paskirstomos, kaip nurodyta priede.

2.   Kiekviena priede nurodyta valstybė narė gamintoja jai skirtas kvotas paskirsto bulvių krakmolo gamybos įmonėms 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metams, remdamasi 2006–2007 metais kiekvienai krakmolo gamybos įmonei suteiktomis dalinėmis kvotomis, su sąlyga, jei tai neprieštarauja antros pastraipos nuostatoms.

Kiekvienai gamybos įmonei 2007–2008 prekybos metams suteikta dalinė kvota perskaičiuojama, atsižvelgiant į 2006–2007 prekybos metų dalinės kvotos viršijimą, kaip nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje.

3 straipsnis

Iki 2009 m. sausio 1 d. Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie kvotų sistemos veikimą Bendrijoje kartu su atitinkamais pasiūlymais. Šioje ataskaitoje atsižvelgiama į bulvių krakmolo ir grūdų krakmolo rinkų pokyčius.“

2)

Priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  2007 m. balandžio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 197, 1994 7 30, 4 p. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 941/2005 (OL L 159, 2005 6 22, p. 1).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Bulvių krakmolo kvotų paskirstymas 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metams

(tonų)

Čekija

33 660

Danija

168 215

Vokietija

656 298

Estija

250

Ispanija

1 943

Prancūzija

265 354

Latvija

5 778

Lietuva

1 211

Nyderlandai

507 403

Austrija

47 691

Lenkija

144 985

Slovakija

729

Suomija

53 178

Švedija

62 066

Iš viso

1 948 761“


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 672/2007

2007 m. birželio 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

46,7

TR

89,0

ZZ

67,9

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,6

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,0

ZZ

95,0

0805 50 10

AR

51,4

ZA

64,2

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

92,0

BR

82,0

CL

93,2

CN

94,6

NZ

99,4

US

101,5

ZA

97,0

ZZ

94,2

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,4

ZZ

186,8

0809 20 95

TR

287,0

US

329,7

ZZ

308,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

206,5

ZA

88,3

ZZ

132,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

ZZ

149,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 673/2007

2007 m. birželio 15 d.

dėl 33-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

33-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 674/2007

2007 m. birželio 15 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. birželio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. birželio 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. birželio 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.6.2007–14.6.2007

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

164,25

114,42

FOB kaina JAV

180,51

170,51

150,51

151,47

Meksikos įlankos priedas

12,63

Didžiųjų ežerų priedas

10,96

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

36,68 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

36,77 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 675/2007

2007 m. birželio 15 d.

nustatantis per 2007 m. birželio mėn. pirmąsias 10 dienų pateiktų sviesto, kurio kilmės šalis yra Naujoji Zelandija ir kurio kvotos numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, importo licencijų paraiškų priėmimo apimtį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (2), ypač į jo 35a straipsnio 3 dalį,

kadangi:

Dėl Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 IIIA priede nurodyto sviesto, kurio kilmės šalis yra Naujoji Zelandija ir kurio kvotos numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, 2007 m. birželio 1–10 d. pateiktos importo licencijų paraiškos, apie kurias pranešta Komisijai iki 2007 m. birželio 13 d., yra susijusios su didesniais nei turimais kiekiais. Todėl paraiškose nurodytam kiekiui reikėtų nustatyti paskirstymo koeficientus.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 nuostatas 2007 m. birželio 1–10 d. pateiktos sviesto, kurio kilmės šalis yra Naujoji Zelandija ir kurio kvotos numeriai yra 09.4195 ir 09.4182, importo licencijų paraiškos, apie kurias Komisijai pranešta iki 2007 m. birželio 13 d., priimamos taikant šio reglamento priede nustatytus licencijų paskirstymo koeficientus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 487/2007 (OL L 114, 2007 5 1, p. 8).


PRIEDAS

Kvotos numeris

Paskirstymo koeficientas

09.4195

20,172164 %

09.4182

100 %


DIREKTYVOS

16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/12


TARYBOS DIREKTYVA 2007/33/EB

2007 m. birželio 11 d.

dėl bulvinių cistas sudarančių nematodų kontrolės, panaikinanti Direktyvą 69/465/EEB

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Priėmus 1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 69/465/EEB dėl bulvinio nematodo kontrolės (1) įvyko didelių bulvinių cistas sudarančių nematodų rūšių ir populiacijų nomenklatūros, biologijos ir epidemiologijos bei jų pasiskirstymo modelio pokyčių.

(2)

Bulviniai cistas sudarantys nematodai (Globodera pallida (Stone) Behrens (Europos populiacijos) ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (Europos populiacijos)) pripažįstami bulvėms kenksmingais organizmais.

(3)

Direktyvos 69/465/EEB nuostatos buvo išnagrinėtos iš naujo ir po šio pakartotinio nagrinėjimo buvo nuspręsta, kad jos yra nepakankamos. Todėl būtina priimti išsamesnes nuostatas.

(4)

Nuostatose reikėtų atsižvelgti į tai, jog norint užtikrinti, kad laukuose, kuriuose sodinamos arba saugomos sėklinių bulvių auginimui skirtos sėklinės bulvės ir tam tikri augalai, skirti sodinimui numatytų augalų auginimui, nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų, būtini oficialūs tyrimai.

(5)

Oficialūs patikrinimai turėtų būti kasmet atliekami bulvių auginimui naudojamuose laukuose, išskyrus sėklinių bulvių auginimui naudojamus laukus, siekiant nustatyti bulvinių cistas sudarančių nematodų pasiskirstymą.

(6)

Reikėtų nustatyti mėginių ėmimo ir ištyrimo procedūras tokiems oficialiems tyrimams ir patikrinimams atlikti.

(7)

Reikėtų atsižvelgti į patogeno plitimo būdus.

(8)

Nuostatose reikėtų atsižvelgti į tai, jog tradiciškai bulviniai cistas sudarantys nematodai kontroliuojami sėjomainos būdu, nes pripažįstama, kad keletą metų neauginant bulvių nematodų populiacija pastebimai sumažėja. Neseniai sėjomainą papildė kenkėjams atsparių bulvių veislių naudojimas.

(9)

Be to, valstybės narės turėtų turėti galimybę prireikus imtis papildomų arba griežtesnių priemonių, jeigu tai nekliudytų bulvių produkcijos judėjimui Bendrijoje, išskyrus atvejus, nustatytus 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvoje 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (2). Apie tokias priemones turėtų būti pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

(10)

Todėl Direktyvą 69/465/EEB reikėtų panaikinti.

(11)

Kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. nustatyti bulvinių cistas sudarančių nematodų pasiskirstymą, užkirsti kelią jų plitimui ir juos kontroliuoti, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl šios direktyvos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(12)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šia direktyva nustatomos priemonės, kurių valstybės narės turi imtis kovodamos su Globodera pallida (Stone) Behrens (Europos populiacijos) ir Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (Europos populiacijos) (toliau – bulviniai cistas sudarantys nematodai), siekdamos nustatyti jų pasiskirstymą, užkirsti kelią jų plitimui ir juos kontroliuoti.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

oficialus arba oficialiai – tai, kas nustatyta, leista ar įvykdyta valstybės narės atsakingųjų oficialių institucijų, apibrėžtų Direktyvos 2000/29/EB 2 straipsnio 1 dalies g punkte;

b)

atspari bulvių veislė – veislė, kurią auginant pastebimai stabdomas konkrečios bulvinių cistas sudarančių nematodų populiacijos augimas;

c)

tyrimas – metodiška procedūra, skirta nustatyti, ar lauke yra bulvinių cistas sudarančių nematodų;

d)

patikrinimas – per nustatytą laikotarpį atliekama metodiška procedūra, skirta nustatyti bulvinių cistas sudarančių nematodų pasiskirstymą valstybės narės teritorijoje.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos nustato, kas taikant šią direktyvą laikoma lauku, siekdamos užtikrinti, kad bulvinių cistas sudarančių nematodų rizikos atžvilgiu fitosanitarinės sąlygos lauke būtų vienodos. Tai darydamos institucijos atsižvelgia į pagrįstus mokslinius ir statistinius principus, bulvinio cistas sudarančio nematodo biologiją, lauko dirbimą ir konkrečiai valstybei narei būdingas bulvinių cistas sudarančių nematodų augalų šeimininkų auginimo sistemas. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms oficialiai pranešami išsamūs lauko apibrėžimo kriterijai.

2.   Kitos nuostatos, susijusios su lauko apibrėžimo kriterijais, gali būti priimtos 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

II   SKYRIUS

APTIKIMAS

4 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato, kad oficialus tyrimas bulvinių cistas sudarančių nematodų buvimui nustatyti atliekamas lauke, kuriame turi būti sodinami ar saugojami I priede išvardyti augalai, skirti sodinimui numatytų augalų auginimui, arba sėklinės bulvės, skirtos sėklinių bulvių auginimui.

2.   1 dalyje numatytas oficialus tyrimas atliekamas laikotarpiu nuo paskutiniųjų lauke augintų augalų derliaus nuėmimo iki 1 dalyje nurodytų augalų ar sėklinių bulvių sodinimo. Jis gali būti atliekamas anksčiau; tuo atveju reikia turėti to tyrimo rezultatus pagrindžiantį dokumentą, patvirtinantį, jog nebuvo rasta bulvinių cistas sudarančių nematodų ir kad tyrimo metu lauke nebuvo bulvių ir kitų I priedo 1 punkte išvardytų augalų šeimininkų, o po tyrimo jie ten nebuvo auginami.

3.   Oficialių tyrimų, išskyrus 1 dalyje minėtus ir iki 2010 m. liepos 1 d. atliktus tyrimus, rezultatai gali būti laikomi 2 dalyje nurodytu pagrindimu.

4.   Valstybės narės atsakingosioms oficialioms institucijoms nustačius, kad nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų plitimo rizikos, 1 dalyje minėto oficialaus tyrimo nereikalaujama atlikti:

a)

I priede išvardytų augalų sodinimui, jei jie skirti sodinimui augalų, kurie bus naudojami toje pačioje auginimo vietoje, esančioje oficialiai nustatytame plote;

b)

sėklinių bulvių sodinimui, jei jos skirtos sėklinių bulvių auginimui, kurios bus naudojamos toje pačioje auginimo vietoje, esančioje oficialiai nustatytame plote;

c)

I priedo 2 punkte išvardytų augalų sodinimui, jei jie skirti sodinti numatytų augalų auginimui, o po derliaus nuėmimo bus taikomos III priedo III skirsnio A punkte nurodytos oficialiai patvirtintos priemonės.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 ir 3 dalyse nurodytų tyrimų rezultatai būtų oficialiai registruojami ir prieinami Komisijai.

5 straipsnis

1.   Laukų, kuriuose turi būti sodinamos ar saugojamos sėklinės bulvės arba I priedo 1 punkte išvardyti augalai, skirti sodinimui numatytų augalų auginimui, atveju, 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas oficialus tyrimas apima mėginių ėmimą ir ištyrimą, ar nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų, pagal II priedą.

2.   Laukų, kuriuose turi būti sodinami ar saugojami I priedo 2 punkte išvardyti augalai, skirti sodinimui numatytų augalų auginimui, atveju 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas oficialus tyrimas apima mėginių ėmimą ir ištyrimą, ar nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų, pagal II priedą arba patikrą, kaip nustatyta III priedo I skirsnyje.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės numato, kad bulvių auginimui naudojamuose laukuose, išskyrus sėklinių bulvių auginimui skirtus laukus, būtų atliekami oficialūs patikrinimai siekiant nustatyti bulvinių cistas sudarančių nematodų pasiskirstymą.

2.   Oficialūs patikrinimai apima mėginių ėmimą ir ištyrimą, ar nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų, pagal II priedo 2 punktą; jie atliekami pagal III priedo II skirsnį.

3.   Oficialių patikrinimų rezultatai raštu pranešami Komisijai pagal III priedo II skirsnį.

7 straipsnis

Jei atliekant 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą oficialų tyrimą ir kitus 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus oficialius tyrimus, bulvinių cistas sudarančių nematodų nerandama, valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos užtikrina, kad ši informacija būtų oficialiai registruojama.

8 straipsnis

1.   Kai 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto oficialaus tyrimo metu lauke randamas bulvinių cistas sudarančių nematodų užkratas, valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos užtikrina, kad ši informacija būtų oficialiai registruojama.

2.   Kai 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto oficialaus patikrinimo metu lauke randamas bulvinių cistas sudarančių nematodų užkratas, valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos užtikrina, kad ši informacija būtų oficialiai registruojama.

3.   Bulvės arba I priede išvardyti augalai auge lauke, kuris yra oficialiai įregistruotas kaip užkrėstas bulviniais cistas sudarančiais nematodais, kaip nurodyta šio straipsnio 1 arba 2 dalyje, arba turėję sąlytį su dirvožemiu, kuriame buvo rasta bulvinių cistas sudarančių nematodų, oficialiai paskelbiami užkrėstais.

III   SKYRIUS

KONTROLĖS PRIEMONĖS

9 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato, kad lauke, kuris oficialiai įregistruotas kaip užkratas, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje:

a)

nesodinamos bulvės, skirtos sėklinių bulvių auginimui, ir

b)

nesodinami ar nesaugomi I priede išvardyti augalai, kurie skirti persodinimui. Tačiau I priedo 2 punkte išvardyti augalai gali būti sodinami tame lauke, jeigu tiems augalams turi būti taikomos III priedo III skirsnio A punkte nurodytos oficialiai patvirtintos priemonės, taip, kad nebūtų nustatomos bulvinių cistas sudarančių nematodų plitimo rizikos.

2.   Jeigu ketinama laukus naudoti bulvių, išskyrus sėklinių bulvių auginimui skirtas bulves, sodinimui, kai jie oficialiai užregistruoti kaip užkrėsti, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje, valstybių narių atsakingosios oficialios institucijos nustato, kad tiems laukams taikoma oficiali kontrolės programa, kuria siekiama slopinti bulvinius cistas sudarančiu nematodus.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje programoje atsižvelgiama visų pirma į atitinkamos valstybės narės konkrečias bulvinių cistas sudarančių nematodų augalų šeimininkų auginimo ir pardavimo sistemas, esamos bulvinių cistas sudarančių nematodų populiacijos ypatumus, atsparių bulvių veislių, pasižyminčių didžiausiu galimu atsparumu, kaip nurodyta IV priedo I skirsnyje, naudojimą bei, kur reikalinga, kitas priemones. Apie šią programą raštu informuojama Komisija ir kitos valstybės narės, siekiant užtikrinti palyginamuosius patikimumo lygius valstybėse narėse.

Bulvių veislių, išskyrus tas, apie kurias jau buvo pranešta pagal Direktyvos 69/465/EEB 10 straipsnio 1 dalį, atsparumo lygis kiekybiškai įvertinamas pagal standartinę taškų žymėjimo lentelę, pateikiamą šios direktyvos IV priedo I skirsnyje. Atsparumas ištiriamas pagal šios direktyvos IV priedo II skirsnyje nustatytą protokolą.

10 straipsnis

1.   Valstybės narės nurodo, kad bulvės arba I priede išvardyti augalai, kurie pagal 8 straipsnio 3 dalį buvo pripažinti užkrėstais:

a)

sėklinių bulvių ir I priedo 1 punkte išvardytų augalų šeimininkų atveju jie neturi būti sodinami, nebent, jei buvo nukenksminta prižiūrint valstybės narės atsakingosioms oficialioms institucijoms, naudojant pagal šio straipsnio 2 dalį patvirtintą atitinkamą metodą, remiantis moksliniais įrodymais, jog nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų išplitimo rizikos;

b)

bulvių, skirtų pramoniniam apdorojimui arba rūšiavimui, atveju, joms taikomos oficialiai patvirtintos priemonės pagal III priedo III skirsnio B punktą;

c)

I priedo 2 punkte išvardytų augalų atveju, augalai neturi būti sodinami, nebent jiems buvo pritaikytos III priedo III skirsnio A punkte nustatytos oficialiai patvirtintos priemonės, dėl kurių augalai nebėra užkrėsti.

2.   Šio straipsnio 1 dalies a punkte minimų metodų specifikacijos patvirtinamos 17 straipsnio šio straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

11 straipsnis

1.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies, valstybės narės nurodo, kad jų pačių atsakingosioms oficialioms institucijoms pranešama apie įtariamą ar patvirtintą bulvinių cistas sudarančių nematodų atsiradimą jų teritorijoje išnykus arba pasikeitus atsparios bulvių veislės efektyvumui dėl išimtinio nematodų rūšies, patotipo arba virulentiškumo grupės sudėties pasikeitimo.

2.   Visais atvejais, apie kuriuos pranešama pagal 1 dalį, valstybės narės numato, kad bulvinių cistas sudarančių nematodų rūšys ir, jei taikoma, susijęs patotipas ar virulentiškumo grupė, būtų tiriami ir patvirtinami tinkamais metodais.

3.   2 dalyje nurodytų patvirtinimų duomenys kasmet ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. raštu siunčiami Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti tinkami metodai gali būti patvirtinti 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

12 straipsnis

Kasmet ne vėliau kaip iki sausio 31 d. valstybės narės raštu informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdamos visų naujų bulvių veislių, kurios oficialaus tyrimo metu buvo pripažintos atspariomis bulviniams cistas sudarantiems nematodams, sąrašą. Jos nurodo rūšis, patotipus, virulentiškumo grupes arba populiacijas, kurioms veislės yra atsparios, atsparumo lygį ir atsparumo nustatymo metus.

13 straipsnis

Jei pritaikius III priedo III skirsnio C punkte nurodytas oficialiai patvirtintas priemones nepasitvirtina bulvinių cistas sudarančių nematodų buvimo faktas, valstybės narės atsakingosios oficialios institucijos užtikrina, kad 4 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas oficialus registras būtų atnaujintas ir būtų panaikinti bet kokie laukui nustatyti apribojimai.

14 straipsnis

Nepažeisdamos Direktyvos 2000/29/EB 3 ir 5 straipsnių valstybės narės gali leisti nukrypti nuo šios direktyvos 9 ir 10 straipsniuose nurodytų priemonių, vadovaudamosi 1995 m. liepos 26 d. Komisijos direktyvoje 95/44/EB, nustatančioje sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 77/93/EEB I–V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais (4), pateiktomis nuostatomis, bandymų ar mokslo tikslais ir rūšių selekcijos darbams atlikti.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Valstybės narės savo produkcijai gali patvirtinti tokias papildomas arba griežtesnes priemones, kurių gali prireikti bulviniams cistas sudarantiems nematodams kontroliuoti arba jų plitimui sustabdyti, jei tos priemonės atitinka Direktyvą 2000/29/EB.

Apie tokias priemones raštu pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

16 straipsnis

Priedų pakeitimai, kurie turi būti padaryti atsižvelgiant į mokslo ar technikos žinių raidą, priimami 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

17 straipsnis

1.   Komisijai padeda Augalų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

18 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia šiai direktyvai įgyvendinti būtinus įstatymus ir kitus teisės aktus. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2010 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

19 straipsnis

Direktyva 69/465/EEB panaikinama nuo 2010 m. liepos 1 d.

20 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 323, 1969 12 24, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(4)  OL L 184, 1995 8 3, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/46/EB (OL L 204, 1997 7 31, p. 43).


I PRIEDAS

4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 8 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytų augalų sąrašas.

1.

Augalai šeimininkai su šaknimis:

 

Capsicum spp.,

 

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.,

 

Solanum melongena L.

2.

a)

Kiti augalai su šaknimis:

 

Allium porrum L.,

 

Beta vulgaris L.,

 

Brassica spp.,

 

Fragaria L.,

 

Asparagus officinalis L.

b)

Dirvožemyje auginami ir sodinimui skirti svogūnėliai, stiebagumbiai ir šakniastiebiai, kuriems netaikomos III priedo III skirsnio A punkte nurodytos oficialiai patvirtintos priemonės, išskyrus tuos, kurių pakuotė ar kiti požymiai parodo, kad jie skirti parduoti galutiniams vartotojams, nedalyvaujantiems profesionaliame augalų ar skintų gėlių auginime:

 

Allium ascalonicum L.,

 

Allium cepa L.,

 

Dahlia spp.,

 

Gladiolus Tourn. Ex L.,

 

Hyacinthus spp.,

 

Iris spp.,

 

Lilium spp.,

 

Narcissus L.,

 

Tulipa L.


II PRIEDAS

1.

Atsižvelgiant į 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą mėginių ėmimą ir ištyrimą oficialiam tyrimui atlikti:

a)

imant mėginį paimamas standartinio dydžio ne mažesnis kaip 1 500 ml dirvožemio iš vieno hektaro mėginys, imamas iš ne mažiau kaip 100 cilindrinių mėginių ėmimo vietų viename hektare, pageidautina, kad mėginių ėmimo taškai būtų išdėstyti ne mažiau kaip 5 metrų pločio ir ne daugiau kaip 20 metrų ilgio stačiakampe gardele, apimančia visą lauką. Visas mėginys naudojamas tolesniam tyrimui, t. y. cistoms išskirti, rūšiai nustatyti ir, jei taikoma, patotipo ir (arba) virulentiškumo grupei nustatyti;

b)

atliekant tyrimą naudojami bulvinių cistas sudarančių nematodų išskyrimo metodai, aprašyti atitinkamose Globodera pallida ir Globodera rostochiensis taikomose fitosanitarijos procedūrose arba diagnostikos protokoluose: EPPO standartai.

2.

Atsižvelgiant į 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą mėginių ėmimą ir ištyrimą oficialiam tyrimui atlikti:

a)

mėginių ėmimas yra:

1 dalyje aprašytas mėginių ėmimas, kai mažiausias dirvožemio mėginio dydis yra 400 ml iš vieno hektaro,

arba

tikslinis mėginių ėmimas, kai apžiūrėjus šaknis ir esant akivaizdžių simptomų paimama ne mažiau kaip 400 ml dirvožemio,

arba

mėginį sudaro ne mažiau kaip 400 ml dirvožemio, turėjusio sąlytį su iškastomis bulvėmis, jei galima nustatyti lauką, kuriame tos bulvės buvo auginamos;

b)

ištyrimas yra 1 dalyje nurodytas ištyrimas.

3.

Taikant leidžiančias nukrypti nuostatas, 1 dalyje nurodytas standartinis mėginio dydis gali būti sumažintas ne daugiau kaip iki 400 ml dirvožemio iš vieno hektaro, jei:

a)

yra dokumentais pagrįstų įrodymų, kad šešerius metus iki oficialaus tyrimo lauke nebuvo auginamos bulvės ar kiti I priedo 1 punkte išvardyti augalai šeimininkai ir jų nebuvo lauke;

arba

b)

per paskutinius du iš eilės atliktus oficialius 1 500 ml dirvožemio iš vieno hektaro dydžio mėginių tyrimus nebuvo rasta bulvinių cistas sudarančių nematodų ir po pirmojo iš tų dviejų oficialių tyrimų lauke nebuvo auginamos bulvės ar kiti I priedo 1 punkte išvardyti augalai šeimininkai ir jų nebuvo lauke, išskyrus tuos, kuriems turi būti atliktas tyrimas pagal 4 straipsnio 1 dalį;

arba

c)

bulvinių cistas sudarančių nematodų ar bulvinių cistas sudarančių nematodų cistų be gyvo turinio nebuvo rasta per paskutinį oficialų tyrimą, kurio metu reikėjo tirti ne mažesnį kaip 1 500 ml dirvožemio iš vieno hektaro dydžio mėginį, ir po paskutinio oficialaus tyrimo lauke nebuvo auginamos bulvės ar kiti I priedo 1 punkte išvardyti nematodų augalai šeimininkai ir jų nebuvo lauke, išskyrus tuos, kuriems turi būti atliktas tyrimas pagal 4 straipsnio 1 dalį.

Kitų oficialių tyrimų, atliktų iki 2010 m. liepos 1 d., rezultatai gali būti laikomi oficialiais tyrimais, kaip nurodyta b ir c punktuose.

4.

Taikant leidžiančias nukrypti nuostatas 1 ir 3 dalyse nurodytas mėginio dydis gali būti sumažintas, kai laukai yra didesni negu atitinkamai 8 ir 4 hektarai:

a)

1 dalyje nurodyto standartinio dydžio atveju iš pirmųjų 8 hektarų imamas toje dalyje nurodyto dydžio mėginys, tačiau imant mėginį iš kiekvieno papildomo hektaro jis gali būti sumažintas ne daugiau kaip iki 400 ml dirvožemio iš vieno hektaro;

b)

3 dalyje nurodyto sumažinto dydžio atveju iš pirmųjų 4 hektarų imamas toje dalyje nurodyto dydžio mėginys, tačiau imant mėginį iš kiekvieno papildomo hektaro jis gali būti sumažintas ne daugiau kaip iki 200 ml dirvožemio iš vieno hektaro.

5.

Mėginys gali būti sumažinamas kaip nurodyta 3 ir 4 dalyse atliekant ir vėlesnius oficialius tyrimus, nurodytus 4 straipsnio 1 dalyje, kol atitinkamame lauke nerandama bulvinių cistas sudarančių nematodų.

6.

Taikant leidžiančias nukrypti nuostatas 1 dalyje nurodytas standartinis dirvožemio mėginio dydis gali būti sumažintas ne daugiau kaip iki 200 ml dirvožemio iš vieno hektaro, jei laukas yra teritorijoje, pripažintoje neužkrėsta bulviniais cistas sudarančiais nematodais, ir ji yra pripažinta, prižiūrima bei kontroliuojama laikantis atitinkamų Tarptautinių fitosanitarijos priemonių standartų. Išsami informacija apie tokias teritorijas raštu oficialiai pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

7.

Visais atvejais mažiausias dirvožemio mėginio dydis yra 100 ml dirvožemio iš vieno lauko.


III PRIEDAS

I   SKIRSNIS

PATIKRA

Atsižvelgiant į 5 straipsnio 2 dalį, atliekant 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą oficialų tyrimą nustatoma, kad patikros metu buvo laikomasi vieno iš šių kriterijų:

remiantis atitinkamų oficialiai patvirtintų tyrimų rezultatais, per paskutinius 12 metų lauke nebuvo rasta bulvinių cistas sudarančių nematodų,

arba

yra žinoma pasėlių istorija, kai per paskutinius 12 metų lauke nebuvo auginamos bulvės ar kiti I priedo 1 punkte išvardyti nematodų augalai šeimininkai.

II   SKIRSNIS

PATIKRINIMAI

6 straipsnio 1 dalyje nurodyti oficialūs patikrinimai atliekami ne mažiau kaip 0,5 % plote, atitinkamais metais naudotame bulvių, išskyrus sėklinių bulvių auginimui skirtas bulves, auginimui. Ankstesnio dvylikos mėnesių laikotarpio patikrinimų rezultatai pranešami Komisijai iki balandžio 1 d.

III   SKIRSNIS

OFICIALIOS PRIEMONĖS

A)

4 straipsnio 4 dalies c punkte, 9 straipsnio 1 dalies b punkte, 10 straipsnio 1 dalies c punkte ir I priedo 2b dalyje nurodytos oficialiai patvirtintos priemonės yra:

1)

kenkėjų naikinimas, naudojant atitinkamus metodus, kad nebūtų nustatoma bulvinių cistas sudarančių nematodų plitimo rizika;

2)

dirvožemio pašalinimas išplaunant ar išvalant, kol dirvožemio praktiškai nelieka, kad nebūtų nustatoma bulvinių cistas sudarančių nematodų plitimo rizika.

B)

10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos oficialiai patvirtintos priemonės yra pristatymas į perdirbimo ar rūšiavimo įmonę, kurioje taikomos tinkamos ir oficialiai patvirtintos atliekų šalinimo procedūros, ir dėl kurios nustatyta, kad joje nėra bulvinių cistas sudarančių nematodų plitimo rizikos.

C)

13 straipsnyje nurodytos oficialiai patvirtintos priemonės yra oficialus pakartotinis mėginių ėmimas lauke, kuris yra oficialiai užregistruotas kaip užkrėstas, kaip nurodyta 8 straipsnio 1 dalyje arba 8 straipsnio 2 dalyje, ir tyrimas naudojant vieną iš II priede nurodytų metodų, praėjus ne mažiau kaip 6 metams nuo pasitvirtinusio bulvinių cistas sudarančių nematodų buvimo fakto, arba nuo paskutinio bulvių derliaus išauginimo. Šį laikotarpį galima sutrumpinti ne daugiau kaip iki 3 metų, jei buvo imtasi atitinkamų oficialiai patvirtintų kontrolės priemonių.


IV PRIEDAS

I   SKIRSNIS

ATSPARUMO LYGIS

Bulvių imlumo bulviniams cistas sudarantiems nematodams lygis kiekybiškai įvertinamas pagal toliau pateiktą standartinę taškų žymėjimo lentelę, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

9 taškai rodo didžiausią atsparumo lygį.

Santykinis imlumas (%)

Taškai

< 1

9

1,1–3

8

3,1–5

7

5,1–10

6

10,1–15

5

15,1–25

4

25,1–50

3

50,1–100

2

> 100

1

II   SKIRSNIS

ATSPARUMO TYRIMO PROTOKOLAS

1.

Tyrimas atliekamas karantino patalpose, lauke, šiltnamiuose, arba klimatinėse kamerose.

2.

Tyrimas atliekamas induose, kuriuose yra ne mažiau kaip vienas litras dirvožemio (arba tinkamo substrato).

3.

Dirvožemio temperatūra tyrimo metu turi neviršyti 25 oC ir turi būti užtikrinamas tinkamas drėkinimas.

4.

Sodinant tiriamą arba kontrolinę veislę, naudojama kiekvienos tiriamos arba kontrolinės veislės bulvės dalis su akute. Rekomenduojama palikti tik vieną stiebą, o visus kitus pašalinti.

5.

Visuose tyrimuose bulvių veislė „Désirée“ naudojama kaip standartinė imli kontrolinė veislė. Atliekant vidaus tikrinimus galima naudoti papildomas vietinės svarbos visiškai imlias kontrolines veisles. Standartinę imlią kontrolinę veislę galima pakeisti, jeigu tyrimas rodo, kad kitos veislės yra tinkamesnės arba prieinamesnės.

6.

Patotipams Ro1, Ro5, Pa1 ir Pa3 naudojamos šios standartinės bulvinių cistas sudarančių nematodų populiacijos:

 

Ro1: Ecosse populiacija

 

Ro5: Harmerz populiacija

 

Pa1: Scottish populiacija

 

Pa3: Chavornay populiacija

Galima įtraukti kitas vietinės svarbos bulvinių cistas sudarančių nematodų populiacijas.

7.

Naudojamos standartinės populiacijos tapatumas tikrinamas naudojant atitinkamus metodus. Atliekant tyrimo bandymus rekomenduojama naudoti bent dvi atsparias veisles arba du skirtingus standartinius žinomo atsparumo klonus.

8.

Bulvinių cistas sudarančių nematodų inokuliantą (Pi) sudaro iš viso 5 kiaušinėliai ir lervutės su užkratu viename dirvožemio ml. Bulvinių cistas sudarančių nematodų, kuriais bus užkrėstas vienas dirvožemio ml, skaičių rekomenduojama nustatyti atliekant inkubacijos bandymus. Bulviniais cistas sudarančiais nematodais gali būti užkrečiama panaudojant cistas arba mišrią kiaušinėlių ir lervučių suspensiją.

9.

Bulvinio cistas sudarančio nematodo cistos turinio, naudojamo kaip inokulianto šaltinis, gyvybingumas turi būti ne mažesnis kaip 70 %. Rekomenduojama, kad cistos būtų 6–24 mėnesių amžiaus ir prieš pat panaudojimą bent 4 mėnesius būtų laikomos 4 oC temperatūroje.

10.

Vienam bulvinio cistas sudarančio nematodo populiacijos ir tiriamos bulvių veislės deriniui tirti naudojami bent 4 kartotiniai mėginiai (indai). Standartinei imliai kontrolinei veislei rekomenduojama naudoti bent 10 kartotinių mėginių.

11.

Tyrimas trunka ne mažiau kaip 3 mėnesius, o prieš nutraukiant eksperimentą tikrinamas besivystančių patelių brandumas.

12.

Bulviniai cistas sudarantys nematodai iš 4 kartotinių mėginių išskiriami ir suskaičiuojami atskirai kiekvienam indui.

13.

Galutinė populiacija (Gf) standartinėje imlioje kontrolinėje veislėje atsparumo tyrimo pabaigoje nustatoma suskaičiuojant visas visų kartotinių mėginių cistas ir ne mažiau kaip 4 kartotinių mėginių kiaušinėlius ir lervutes.

14.

Pasiekiamas ne mažesnis kaip 20 × (Gf/Pi) standartinės imlios kontrolinės veislės dauginimosi koeficientas.

15.

Standartinės imlios kontrolinės veislės kintamumo koeficientas (KK) turi neviršyti 35 %.

16.

Santykinis tiriamos bulvių veislės imlumas standartinei imliai kontrolinei veislei nustatomas ir išreiškiamas procentais pagal šią formulę:

Gftiriama veislė/Gfstandartinė imli kontrolinė veislė × 100 %.

17.

Jei tiriamos bulvių veislės santykinis imlumas yra didesnis kaip 3 %, pakanka suskaičiuoti cistas. Tais atvejais, kai santykinis imlumas yra mažesnis kaip 3 %, be cistų suskaičiuojami ir kiaušinėliai bei lervutės.

18.

Jei pirmaisiais metais tyrimų rezultatai rodo, kad veislė yra visiškai imli patotipui, antraisiais metais nereikalaujama kartoti šių tyrimų.

19.

Tyrimų rezultatai patvirtinami kitais metais atlikus bent vieną bandymą. Nustatant taškus pagal standartinę taškų žymėjimo lentelę naudojamas dvejų metų santykinio imlumo aritmetinis vidurkis.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 21 d.

dėl valstybės pagalbos Nr. C 36/2004 (ex N 220/2004) – Portugalija – Pagalba tiesioginėms užsienio investicijoms, teikiama CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A.

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 474)

(Autentiškas tik tekstas portugalų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/414/EB)

EUROPOS BENRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas pagal minėtus straipsnius (1) ir atsižvelgusi į šias pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2004 m. gegužės 5 d. raštu (užregistruota 2004 m. gegužės 19 d.) Portugalija pranešė Komisijai apie ketinimą teikti pagalbą CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A. (toliau – CORDEX), siekdama padėti finansuoti šios bendrovės užsienio investicijas Brazilijoje. Komisijos prašymu 2004 m. rugpjūčio 31 d. (užregistruota 2004 m. rugsėjo 6 d.) ir 2004 m. rugsėjo 13 d. (užregistruota 2004 m. rugsėjo 16 d.) raštuose Portugalija pateikė papildomos informacijos.

(2)

2004 m. lapkričio 19 d. raštu Komisija informavo Portugaliją apie sprendimą pradėti EB steigimo sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl pagalbos.

(3)

2005 m. sausio 7 d. raštu (užregistruota 2005 m. sausio 11 d.) Portugalijos valdžios institucijos pateikė pastabas pagal minėtą procedūrą.

(4)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paprašė suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas.

(5)

Komisija gavo suinteresuotų šalių pastabas ir persiuntė jas Portugalijos valdžios institucijoms, taip suteikdama joms galimybę pateikti pastabas; šios pastabos buvo gautos 2005 m. gegužės 20 d. raštu (užregistruota 2005 m. gegužės 25 d.).

(6)

2005 m. rugsėjo 26 d. raštu Komisija paprašė Portugalijos pateikti papildomos informacijos. Portugalija atsakė 2005 m. lapkričio 9 d. raštu (užregistruota 2005 m. lapkričio 10 d.). Portugalijos valdžios institucijos 2005 m. gruodžio 22 d. rašte (užregistruota 2005 m. gruodžio 23 d.) pateikė galutinę papildomą informaciją.

II.   IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠAS

(7)

Bendrovė CORDEX yra lynų gamintoja, įsikūrusi Ovaro regione, kuriam taikomas Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktas. 1969 m. įsteigtos bendrovės veiklos sritis – sintetinio pluošto (polipropileno, polietileno) lynų, špagatų ir pakavimo virvių žemės ūkio mašinoms bei kitų sizalio gaminių gamyba. Pranešimo apie pagalbą metu bendrovėje CORDEX dirbo 259 darbuotojus. Tais pačiais metais (2004 m.) jos apyvarta siekė apie 25 mln. eurų. CORDEX priklauso dar dvi bendrovės, esančios tame pačiame regione: FLEX 2000, įkurta 2001 m., ir CORDENET, įkurta 2003 m. Iš viso trijose bendrovėse dirba 415 darbuotojų (3).

(8)

Vykdant projektą Brazilijoje turi būti įkurta nauja bendrovė Cordebras Lda. Joje numatoma gaminti vien tik pakavimo virves, naudojamas daugiausia žemės ūkyje. Investuodama CORDEX tikisi padidinti sizalio produktų gamybos apimtį ir pasinaudoti mažesnėmis žaliavų kainomis, darbo sąnaudomis bei pakankama žaliavų ir darbo jėgos pasiūla Brazilijoje. Brazilija laikoma didžiausia šios žaliavos (sizalio pluošto) gamintoja pasaulyje, o darbo sąnaudos joje sudaro apytiksliai 1/3 darbo sąnaudų Portugalijoje.

(9)

Šiuo projektu CORDEX taip pat siekia įgyti naujų rinkų, ypač JAV, Kanadoje ir Mercosur šalyse. Be to, dalis Brazilijoje pagaminto sizalio bus importuojama į Portugaliją kaip galutinis produktas arba kaip pusgaminis (4). Šiuo atveju prieš parduodant rinkoje, gaminys dar bus specialiai apdorojamas naudojant alyvą ir vyniojamas bei pakuojamas.

(10)

Reikalavimus atitinkančios šių investicijų išlaidos sudaro 2 678 630 eurų. Ši suma atitinka įsteigtos naujos bendrovės Cordebrás Lda. nominalų kapitalą. Projektas baigtas įgyvendinti 2002 m.; šiuo metu vykdoma veikla.

(11)

Portugalijos valdžios institucijoms CORDEX pateikė paraišką gauti pagalbą pagal Portugalijoje taikomą pagalbos schemą, kurios tikslas – skatinti tarptautinę Portugalijos bendrovių veiklą (5). Pagal šią schemą apie pagalbą didelėms bendrovėms turi būti pranešama Komisijai. Nors bendrovė CORDEX paprašė pagalbos 2000 m., dar prieš pradėdama projektą, Portugalija dėl vidaus delsimo atvejų Komisijai apie pagalbą pranešė tik 2004 m. sausio mėn.

(12)

Priemonė, apie kurią pranešta, yra 401 795 eurų dydžio mokesčių paskata. Ji sudaro 15 % reikalavimus atitinkančių investicijų išlaidų sumos.

III.   PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ BUVO PRADĖTA PROCEDŪRA

(13)

Sprendime pradėti procedūrą dėl šio atvejo Komisija nurodė, kad priemonę vertins, atsižvelgdama į išimtį, numatytą Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, kad nustatytų, ar pagalba skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti ir netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui.

(14)

Komisija taip pat atsižvelgė į šiuos kriterijus, taikytus ankstesnėse bylose dėl pagalbos, teikiamos didelėms bendrovėms, vykdančioms tiesioginių užsienio investicijų projektus (6): ar pagalboje nėra užslėptų pagalbos eksportui elementų; poveikį užimtumui kilmės ir priimančioje šalyse; veiklos perkėlimo pavojų; priemonės poveikį regionui, kuriame įsikūręs pagalbos gavėjas; pagalbos būtinumą, įskaitant numatomą pagalbos intensyvumą, atsižvelgiant į tarptautinį ES pramonės konkurencingumą ir (arba) riziką, susijusią su investiciniais projektais tam tikrose trečiosiose šalyse.

(15)

Komisija priėjo prie išvados, kad šiuo atžvilgiu pagalba buvo suteikta pradinių produktyvių investicijų srityje ir pagalboje nėra užslėptų pagalbos eksportui elementų. Dėl pagalbos taip pat nebūtų perkeliamos darbo vietos iš Portugalijos į Braziliją, nes bendrovė CORDEX ketino išsaugoti Portugalijoje tokį patį užimtumo lygį. Naujoje gamykloje Brazilijoje sumontuota nauja gamybos įranga ir samdoma vietinė darbo jėga papildomai sumažino veiklos perkėlimo pavojų.

(16)

Komisija taip pat atsižvelgė į Portugalijos valdžios institucijų teiginį, kad tai buvo pirmoji CORDEX patirtis plėtojant tarptautinę veiklą, kad ši bendrovė nebuvo susipažinusi su Brazilijos rinkos ypatumais ir kad investavimas nežinomose rinkose gali būti susijęs su tam tikra rizika. Galima aiškiai numanyti, kad projektui nepasisekus tai turėtų nemažą finansinį poveikį bendrovei, atsižvelgiant į tai, kad investicijų išlaidos sudarė apie 12 % jos apyvartos. Be to, bendrovė pateikė paraišką gauti pagalbą prieš pradėdama darbus pagal projektą, todėl buvo galima įžvelgti tam tikrus požymius, kad priemonė atitiko „skatinamojo poveikio“ sąlygą, reikalaujamą pagal Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gaires (7).

(17)

Tačiau Komisija abejoja dėl galimo pagalbos poveikio bendram šios ES pramonės šakos konkurencingumui. Komisija pažymėjo, kad dalis Brazilijoje gaminamų produktų tikriausiai būtų konkurencingi ES rinkoje ir kad ji neturėjo informacijos nei apie santykinį pagalbos gavėjo arba rinkos dydį, nei apie priemonės poveikį regionui, kuriame įsikūrusi bendrovė CORDEX. Todėl šiuo metu Komisija negali prieiti prie išvados, kad pagalba atitinka išimtį, numatytą Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte.

(18)

Prancūzijos bendrovė BIHR pareiškė, kad CORDEX Brazilijoje investavo vėliau už kitus Portugalijos gamintojus, ir kad šios bendrovės kartu su kitomis konkuruojančiomis Brazilijos ir Amerikos bendrovėmis kėlė grėsmę BIHR sizalio gamybai Europoje. BIHR taip pat išreiškė susirūpinimą, kad pagalba sustiprintų CORDEX padėtį sintetinių pluoštų sektoriuje.

(19)

Panašų susirūpinimą išreiškė Sainte Germain – dar vienas gamintojas iš Prancūzijos. Jis pareiškė, kad gamina sintetinius gaminius Europoje ir kad perkėlė su sizaliu susijusią veiklą į Braziliją. Sainte Germain pareiškė, kad investuodamos Brazilijoje Portugalijos bendrovės įgijo pranašumą, nes vėliau jos galėjo importuoti gaminius į Europą, mokėdamos mažesnius muito mokesčius.

(20)

Dar viena bendrovė, panorusi likti neįvardyta, pateikė panašias pastabas dėl konkurencinio pranašumo, kurį dėl suteiktos pagalbos lynų gamybos sektoriuje įgytų bendrovė CORDEX.

(21)

Portugalija pažymėjo, kad investuodama Brazilijoje bendrovė CORDEX siekia išsaugoti platų veiklos diapazoną Portugalijoje ir drauge esamą užimtumo lygį. CORDEX ir toliau gamins sizalio gaminius Portugalijoje, naudodama iš Brazilijos importuotą žaliavą ir tuo pat metu iš Cordebras Lda. importuodama galutinius produktus arba pusgaminius, kuriuos perdirbs į didesnę pridėtinę vertę turinčius sizalio gaminius. Šiai veiklai taip pat priskiriamas importuotų pakavimo virvių žemės ūkio mašinoms pakavimas pagal klientų poreikius (pvz., pakuotės dydis ir žymėjimas), todėl ši veikla padės užtikrinti užimtumą pakavimo pramonės sektoriuje regione, kuriame įsikūrusi bendrovė CORDEX.

(22)

Įgyvendinusi investicijų projektą Brazilijoje, CORDEX įsteigė dvi naujas bendroves Ovaro regione (FLEX ir CORDENET, užsiimančias atitinkamai putplasčio gaminių ir tinklų gamyba). Tai sukėlė tam tikrų personalo pokyčių susijusiose bendrovėse ir nesmarkiai padidino bendrą trijų bendrovių užimtumą Ovaro regione – nuo 358 darbuotojų 2000 m. iki 415 darbuotojų 2005 m. Brazilijoje įsteigtoje naujoje bendrovėje Cordebras Lda. dirba apie 145 darbuotojai.

(23)

Portugalijos valdžios institucijų nuomone, CORDEX įvairinimo strategija, įskaitant investicijas Brazilijoje, yra naudinga išsaugant užimtumą regione (Ovar), kuriame nedarbo lygis daug aukštesnis už vidutinį nedarbo lygį šalyje. Ji taip pat padeda kurti darbo vietas Baía valstijoje (Brazilija), kurioje įsikūrusi bendrovė Cordebras Lda.

(24)

Kalbant apie suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas, Portugalijos valdžios institucijos patvirtino, kad bendrovei CORDEX taikomos tokios pat sąlygos ir importo mokesčiai kaip ir kitiems ES gamintojams, importuojantiems sizalio gaminius iš Brazilijos, ir kad nedidelė pagalba, numatoma teikti CORDEX, negali turėti jokio didelio poveikio Bendrijos rinkai. Portugalijos valdžios institucijų nuomone, CORDEX investicijos Brazilijoje buvo būtinos, siekiant mažinti didėjančio eksporto iš šalių, turinčių mažesnių gamybos sąnaudų pranašumą (Afrikos šalys, Brazilija), poveikį (8).

(25)

Pagaliau Portugalija pareiškė, jog negalima kaltinti bendrovės, kuri investavo nenaudodama valstybės išteklių, o projektui finansuoti naudojo banko paskolas bei nuosavą kapitalą, tikėdamasi gauti valstybės pagalbą, kurios ji prašė pagal atitinkamą nacionalinę schemą (9).

IV.   VERTINIMAS

(26)

Pagal EB steigimo sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatas, valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

Sprendime pradėti procedūrą šioje byloje Komisija padarė išvadą, kad šiai pagalbos priemonei taikomos Sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatos, remiantis šiomis priežastimis:

Pagal priemonę, apie kurią pranešta, teikiama parama naujos gamyklos kūrimui skatinant tarptautinį Portugalijos bendrovės veiklos pobūdį Brazilijoje, tam tikrai įmonei arba tam tikrų prekių gamybai sudaromos palankesnės sąlygos. Komisija mano, kad Europos Sąjungos įmonėms teikiama pagalba tiesioginių užsienio investicijų srityje prilyginama pagalbai įmonėms, eksportuojančioms beveik visą savo produkciją už Bendrijos ribų. Šiais atvejais atsižvelgiant į rinkų, kuriose Bendrijos įmonės vykdo veiklą, tarpusavio priklausomybę, negalima atmesti, kad pagalba iškreipia konkurenciją Bendrijoje (10).

Portugalija pareiškė, kad investicijomis taip pat siekiama remti Portugalijoje (bei investicijas gaunančioje šalyje) veikiančio pagalbos gavėjo veiklą, taip galbūt darant įtaką Bendrijos vidaus prekybai.

Pagalba skiriama iš valstybės išteklių.

Portugalija neužginčijo šių išvadų, todėl jos patvirtinamos.

(27)

Komisija, atsižvelgdama į tai, kad pagalba negalėjo būti suderinama su jokiomis galiojančiomis gairėmis arba taisyklėmis, nurodė, kad įvertins, ar pagalba gali būti suderinama su EB steigimo sutartimi, remiantis išimtimi, numatyta Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, kuri leidžia teikti pagalbą, skirtą tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui. Todėl Komisija turi įvertinti, ar pagalba skatins sizalio gamybos plėtrą ir (arba) kitas ekonominės veiklos rūšis Europos Sąjungoje, netrikdydama valstybių narių tarpusavio prekybos.

(28)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija taip pat pažymėjo, kad atsižvelgs į ankstesnėse bylose, susijusiose su pagalba tiesioginių užsienio investicijų projektus vykdančioms didelėms bendrovėms, taikytus tam tikrus kriterijus (žr. 14 dalį), kuriais siekiama užtikrinti priemonės teikiamos naudos gerinant tarptautinį šios ES pramonės šakos konkurencingumą (pvz., ar pagalba būtina atsižvelgiant į riziką, susijusią su projektais trečiojoje šalyje) ir galimo neigiamo priemonės poveikio ES rinkai pusiausvyrą.

(29)

Šiuo atžvilgiu Komisija abejojo dėl priemonės poveikio bendrajai rinkai ir bendram šios ES pramonės šakos konkurencingumui; ji taip pat neturėjo informacijos apie pagalbos gavėjo svarbą ES konkuruojančių bendrovių atžvilgiu arba priemonės poveikį regionui, kuriame įsikūrusi CORDEX bendrovė (žr. 17 dalį).

(30)

Remiantis bendruoju principu, nustatytu valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir siekiant, kad pagalba būtų suderinama su bendrąja rinka, turi būti įrodoma, kad pagalba įgalina pagalbos gavėją vykdyti papildomą veiklą, kuri būtų neįmanoma, jeigu pagalba būtų nesuteikta. Kitaip pagalba tik iškreipia konkurenciją, nedarydama jokio teigiamo poveikio. Komisija pažymėjo, kad bendrovei pateikus paraišką gauti pagalbą prieš pradedant darbus pagal projektą, buvo galima įžvelgti tam tikrus požymius, kad priemonė atitiko „skatinamuosius kriterijus“, reikalaujamus pagal regioninės valstybės pagalbos teikimo taisykles (11). Tačiau tai nevisiškai parodo, ar pagalba buvo iš tiesų būtina, atsižvelgiant į tarptautinį ES pramonės konkurencingumą ir (arba) riziką, susijusią su investiciniais projektais tam tikrose trečiosiose šalyse.

(31)

2004 m. lapkričio 19 d. sprendime Komisija pabrėžė Portugalijos valdžios institucijų teiginį, kad CORDEX bendrovės investicijos Brazilijoje gali būti susijusios su didesne rizika nei investuojant Europos Sąjungoje dėl Brazilijos valiutos nenuspėjamumo, ypač todėl, kad tai buvo pirmoji CORDEX patirtis plėtojant tarptautinę veiklą ir kad ši bendrovė nebuvo susipažinusi su Brazilijos rinkos ypatumais (12).

(32)

Tačiau informacija, pateikta Komisijai pradėjus procedūrą, rodo, kad kiti su bendrove CORDEX konkuruojantys gamintojai investavo Brazilijoje (nepaisant akivaizdaus Brazilijos valiutos nenuspėjamumo). Remiantis Portugalijos valdžios institucijų pateikta informacija, Portugalijos bendrovė Quintas & Quintas S.A., konkuruojanti su CORDEX, įsteigė gamyklą Brazilijoje (Brascorda), neprašiusi pagalbos iš Portugalijos valdžios institucijų. Vadinasi, nėra jokių įrodymų apie bendro pobūdžio rinkos trūkumus, susijusius su šios rūšies projektais, kurie trukdytų bendrovei CORDEX arba jos konkurentams investuoti Brazilijoje, nesinaudojant valstybės pagalba.

(33)

Nors tai buvo pirmoji CORDEX patirtis plėtojant tarptautinę veiklą, Portugalijos valdžios institucijos negalėjo nurodyti konkrečių sunkumų, su kuriais susidūrė bendrovė CORDEX, vykdydama šį investicijų projektą. pvz., nepaisant to, kad bendrovės CORDEX apyvarta yra nedidelė (mažesnė už MVĮ nustatytą ribą), Portugalijos valdžios institucijos nenurodė jokių sunkumų, susijusių su CORDEX galimybe gauti komercinių bankų finansavimą; priešingai, bendrovė akivaizdžiai galėjo investuoti naudodama nuosavus išteklius ir komercines paskolas.

(34)

Todėl Komisija, atsižvelgdama į pateiktą informaciją, mano, jog Portugalijai nepavyko įrodyti, kad be pagalbos bendrovei CORDEX nebūtų pavykę įgyvendinti šių investicijų Brazilijoje ir kad pagalba buvo būtina, atsižvelgiant į riziką, susijusią su jos vykdomu projektu Brazilijoje. Komisija pažymi, kad pagalbos būtinumo trūkumą tikriausiai įrodo tai, jog visą šią veiklą CORDEX lig šiol vykdė negaudama valstybės pagalbos.

(35)

Remiantis turima informacija, bendrojoje rinkoje yra apie dvylika sizalio gamintojų iš ES. Penki Portugalijoje įsikūrę gamintojai gamina apie 81 % ES produkcijos (13). Visos šios bendrovės gamina ir sintetinius gaminius, ir sizalio lynus bei virves. Pagrindinė daugelio šių bendrovių veiklos sritis yra sintetinio pluošto gamyba. Tai pasakytina ir apie CORDEX (sizalis sudaro tik apie 20 % gamybos apimties). Žemės ūkio sektoriuje naudojami sizalis ir sintetiniai pluoštai pasižymi tam tikru tarpusavio pakeičiamumu.

(36)

Bendrovės CORDEX dalis ES sizalio produktų rinkoje 2003 m. sudarė apie 6,6 %. Tačiau, jeigu įskaičiuojama ir bendrovės Cordebras Lda. gaminių pardavimo apimtis, bendrovės CORDEX dalis ES sudaro 17,7 % (14). Šiuo atžvilgiu Portugalija pažymėjo, kad apie 47 % Cordebras Lda. eksportuojamų gaminių (apie 2 210 tonų 2003 m.) buvo skirti ES rinkai.

(37)

Komisija, atsižvelgdama į nemažą Codebras Lda. gaminamo sizalio dalį, kuri (tarpininkaujant CORDEX) importuojama į ES, padarė išvadą, kad pagalba tikriausiai turi nemažą poveikį konkurencijai ES rinkoje. Be to, pagalba tikriausiai sustiprins bendrą bendrovės CORDEX padėtį ES, taip pat galbūt darant poveikį kitoms rinkos dalims, kuriose veiklą vykdo CORDEX ir jos konkurentai. Šiuos teiginius patvirtina konkurentų pateiktos pastabos. Jose teigiama, kad pagalba labai iškreipė konkurenciją sizalio lynų ir virvių bei sintetinių pluoštų rinkoje.

(38)

Komisija, vertindama pagalbos suderinamumą, turi kruopščiai vertinti teigiamo ir neigiamo priemonės poveikio ES pusiausvyrą ir nustatyti, ar teigiamas jos poveikis Bendrijai atsveria neigiamą jos poveikį konkurencijai ir prekybai Bendrijos rinkoje. Komisija, remdamasi pateikta informacija, padarė išvadą, kad nėra įrodymų, jog bendrovei CORDEX teikiama pagalba investicijoms Brazilijoje įgyvendinti padėtų gerinti šios Europos pramonės šakos konkurencingumą. Pagalba tikriausiai sustiprintų pagalbos gavėjo padėtį, tačiau tai vyktų jo konkurentų, negaunančių valstybės pagalbos, sąskaita. Todėl nėra įrodymų, kad esama teigiamo pagalbos poveikio Bendrijai, kuris atsvertų neigiamą poveikį konkurencijai ir prekybai Bendrijos rinkoje.

(39)

Todėl Komisija daro išvadą, kad nėra faktų, įrodančių, jog CORDEX būtina pagalba šioms investicijoms Brazilijoje įgyvendinti. Kita vertus, pagalba tikriausiai turės nemažą trikdomą poveikį konkurencijai bendrojoje rinkoje. Todėl Komisija daro išvadą, kad numatoma valstybės pagalba bendrovei CORDEX tiesioginėms užsienio investicijoms Brazilijoje įgyvendinti neskatina tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtros pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, netrikdydama prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui, todėl yra nesuderinama su bendrąja rinka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

401 795 eurų dydžio mokesčių paskata, apie kurią buvo pranešta, Portugalijos taikoma CORDEX, Companhia Industrial Têxtil S.A., tiesioginėms užsienio investicijoms įgyvendinti yra nesuderinama su bendrąja rinka, nes ji neatitinka kriterijų, nurodytų EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 35, 2005 2 10, p. 2.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  2005 m. duomenys.

(4)  Portugalija paaiškino, kad Brazilijoje gaminamos pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms gali būti naudojamos kaip galutinis produktas arba kaip pusgaminis, naudojamas kitiems produktams gaminti, pvz., kilimams, dekoracijoms, arba tradicinio pakavimo reikmėms.

(5)  N 96/99 (OL C 375, 1999 12 24, p. 4).

(6)  Žr. bylą C 77/97 (LiftGmbH – Doppelmayr, Austrija), OL L 142, 1999 6 5, p. 32, ir bylą C 47/02 (Vila Galé-Cintra), OL L 61, 2004 2 27, p. 76.

(7)  Žr. Bendrijos nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių, galiojusių tuo metu, kai buvo pranešta apie priemonę, 4.2 punktą: „paraiška pagalbai gauti turi būti pateikiama prieš pradedant darbus pagal projektą“, OL C 74, 1998 3 10, p. 13.

(8)  Portugalijos valdžios institucijų duomenimis, nuo 1999 iki 2004 m. Portugalijos sizalio pardavimo apimtis ES sumažėjo 12,3 % daugiausia dėl padidėjusio importo.

(9)  Žr. 5 išnašą.

(10)  Žr. bylą C-142/87, Tubemeuse, 1990 Rink. p. I-959, 35 punktą.

(11)  Žr. 7 išnašą.

(12)  Žr. bylą C 47/02, Vila Galé-Cintra.

(13)  2003 m. duomenys.

(14)  Duomenis pateikė Portugalija, remdamasi tikrojo suvartojimo 15 ES valstybių narių 2003 m. rodikliais.


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 13 d.

dėl karbosulfano neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2463)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/415/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą registruoti dėl pateikimo į rinką augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbo programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant įtraukti jas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra karbosulfanas.

(3)

Karbosulfano poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Belgija paskirta ataskaitą apie karbosulfaną rengiančia valstybe nare, o visa atitinkama informacija buvo pateikta 2004 m. rugpjūčio 11 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir EMST persvarstė vertinimo darbo grupės posėdyje ir 2006 m. liepos 28 d. pateikė Komisijai kaip EMST peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos pesticido karbosulfano keliamo pavojaus vertinimo (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. lapkričio 24 d. pateikė kaip Komisijos karbosulfano peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą nustatytos tam tikros problemos. Naudojant karbosulfaną susidaro pavojingi metabolitai. Todėl susirūpinta dėl poveikio vartotojams ir galimo požeminio vandens užteršimo pavojaus. Tačiau remiantis pranešėjo per įstatyme numatytus terminus pateiktais duomenimis, šių abejonių nebuvo galima paneigti. Be to, techninės medžiagos (t. y. rinkoje parduodamos veikliosios medžiagos) sudėtyje yra atitinkamų priemaišų, iš kurių bent viena (N-nitrosodibutilaminas) yra kancerogeninė. Nustatytas šių priemaišų kiekis techninėje medžiagoje kelia susirūpinimą. Pranešėjo per įstatyme numatytus terminus pateikti duomenys nebuvo pakankami, kad būtų galima išspręsti šią problemą. Atitinkamai nebuvo galima įvertinti poveikio operatoriams. Pagaliau remiantis pranešėjo per įstatyme numatytus terminus pateiktais duomenimis, nebuvo galima nustatyti pavojaus paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, bitėms, netiksliniams nariuotakojams, sliekams, netiksliniams dirvos mikroorganizmams ir augalams. Taigi pavojaus šioms rūšims vertinimo klausimai lieka neišspręsti. Todėl remiantis turima informacija nebuvo galima daryti išvados, kad karbosulfanas atitinka įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau nepaisant pranešėjo argumentų, nustatyta, kad pirmiau nustatytos problemos negalėjo būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kuriuose yra karbosulfano, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl karbosulfanas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbosulfano, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, nebeatnaujinamos, ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbosulfano, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir naudoti turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių, kad šias atsargas būtų galima naudoti ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną.

(10)

Šis sprendimas neapriboja galimybės teikti paraišką pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti karbosulfaną į tos direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga karbosulfanas nėra įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbosulfano, registracijos būtų panaikintos iki 2007 m. gruodžio 13 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra karbosulfano, nebūtų registruojami ar jų registracija nebūtų atnaujinama.

3 straipsnis

Valstybių narių suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kiek įmanoma trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 13 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/31/EB (OL L 140, 2007 6 1, p. 44).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2006) 91, p. 1–84, „Karbosulfano bendros peržiūros išvados“.


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 13 d.

dėl karbofurano neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2467)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/416/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą įregistruoti ir pateikti į rinką augalų apsaugos produktus, savo sudėtyje turinčius veikliųjų medžiagų, neįrašytų į I priedą, kurios jau dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Į šį sąrašą įtrauktas karbofuranas.

(3)

Karbofurano poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentų (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės pranešėjos privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalį. Belgija paskirta valstybe nare pranešėja apie karbofuraną, ir visa atitinkama informacija buvo pateikta 2004 m. rugpjūčio 2 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba peržiūrėjo įvertinimo darbo grupės posėdyje ir 2006 m. liepos 28 d. pateikė Komisijai kaip Europos maisto saugos tarnybos vertinimo peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos karbofurano keliamo pavojaus (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. lapkričio 24 d. pateikė kaip Komisijos karbofurano vertinimo peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą, nustatyta keletas susirūpinimą keliančių problemų. Gruntinio vandens užteršimo rizikos vertinimas negalėjo būti baigtas, nes pranešėjo per įstatyme numatytus terminus pateikti duomenys nesuteikė pakankamai informacijos apie pavojų keliančių metabolitų kiekį. Rizikos vartotojams vertinimas, kėlęs susirūpinimą dėl ūmaus poveikio pažeidžiamoms vartotojų grupėms, visų pirma – vaikams, irgi negali būti baigtas dėl informacijos apie kai kuriuos atitinkamus likučius trūkumo. Be to, pranešėjo per įstatyme numatytus terminus pateikti duomenys nebuvo pakankami, kad EMST galėtų įvertinti veikliosios medžiagos ekotoksikologinį poveikį. Todėl rizikos paukščiams, žinduoliams, vandens organizmams, netiksliniams nariuotakojams, sliekams ir netiksliniams dirvožemio organizmams vertinimas tebekelia susirūpinimą. Taigi remiantis turima informacija nebuvo galima padaryti išvadų, ar karbofuranas atitinka įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau nepaisant pranešėjo pateiktų argumentų, nustatyta, kad pirmiau minėtos problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per Europos maisto saugos tarnybos ekspertų posėdžius svarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kuriuose yra karbofurano, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl karbofuranas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbofurano, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, nebeatnaujinamos, ir kad nebūtų išduodamos naujos šių produktų registracijos.

(9)

Valstybių narių suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbofurano, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną.

(10)

Šis sprendimas neapriboja galimybės teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti karbofuraną į šios direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Karbofuranas neįtraukiamas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kaip veiklioji medžiaga.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbofurano registracijos būtų panaikinamos 2007 m. gruodžio 13 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos nebeišduodamos ir nebeatnaujinamos augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra karbofurano, registracijos.

3 straipsnis

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 13 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/31/EB (OL L 140, 2007 6 1, p. 44).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2006 m.) 90, p. 1–88, „Karbofurano vertinimo bendros peržiūros išvados“.


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 13 d.

dėl diurono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2468)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/417/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje yra numatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą registruoti dėl pateikimo į rinką augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbo programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant įtraukti jas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra diuronas.

(3)

Diurono poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Danija paskirta ataskaitą apie diuroną rengiančia valstybe nare, o visa atitinkama informacija buvo pateikta 2003 m. rugsėjo 19 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir EMST persvarstė ir 2005 m. sausio 14 d. pateikė Komisijai kaip EMST peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos pesticido diurono keliamo pavojaus vertinimo (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. lapkričio 24 d. pateikė kaip Komisijos diurono peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą nustatytos tam tikros problemos. Remiantis pranešėjo pateiktų duomenų vertinimu nustatyta, kad net naudojant apsaugos priemones operatoriai nebūtų apsaugoti nuo leistiną operatoriaus sąlyčio lygį (LOSL) viršijančio medžiagos kiekio poveikio. Galutinės išvados dėl požeminio vandens užteršimo rizikos nebuvo galima daryti dėl duomenų apie tam tikrų metabolitų skilimą stokos ir pernelyg optimistinės pranešėjo prielaidos, kad praktikoje produkto naudojimo normos yra daug mažesnės. Be to, pat remiantis turimais duomenimis nebuvo įrodyta, kad poveikis paukščiams ir žinduoliams yra priimtinas.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti pastabų apie tarpusavio peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau nepaisant pateiktų argumentų, pirmiau minėtos problemos liko neišspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra diurono, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl diuronas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra diurono, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, neatnaujinamos ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Bet koks valstybių narių suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra diurono, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir naudoti turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių, kad šias atsargas būtų galima naudoti ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga diuronas nėra įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra diurono, registracijos būtų panaikintos iki 2007 m. gruodžio 13 d.;

b)

nuo 2007 m. birželio 16 d. augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra diurono, nebūtų registruojami arba jų registracija nebūtų atnaujinama remiantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje išdėstyta leidžiančia nukrypti nuostata.

3 straipsnis

Valstybių narių suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kiek įmanoma trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 13 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/31/EB (OL L 140, 2007 6 1, p. 44).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2005) 25, p. 1–58, Diurono bendros peržiūros išvados.


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 14 d.

įkuriantis Europos Sąjungos chemijos pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupę

(2007/418/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Sutarties 157 straipsnio 1 dalimi Bendrijai ir valstybėms narėms pavesta užtikrinti, kad būtų sudarytos Bendrijos pramonės konkurencingumui reikalingos sąlygos. Ypač 157 straipsnio 2 dalyje valstybės narės raginamos konsultuotis tarpusavyje bendradarbiaujant su Komisija ir prireikus koordinuoti savo veiksmus. Komisija gali imtis bet kokios naudingos iniciatyvos siekdama paskatinti tokį koordinavimą.

(2)

Savo komunikate „Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas – Politikos nuostatos ES gamybai stiprinti siekiant labiau integruoto požiūrio į pramonės politiką“ (1) Komisija paskelbė apie ketinimą įsteigti Europos chemijos pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupę.

(3)

Todėl būtina įsteigti Europos chemijos pramonės konkurencingumo ekspertų grupę ir apibrėžti jos užduotis bei struktūrą.

(4)

Pagrindinis šios grupės uždavinys turėtų būti atlikti ekonominę ir statistinę greitus cheminių medžiagų sektoriaus struktūrinius pokyčius lemiančių veiksnių bei kitų veiksnių, kurie daro įtaką Europos chemijos pramonės konkurencingumui, analizę. Remdamasi šia analize grupė turėtų parengti specifines šio sektoriaus politikos rekomendacijas, kad būtų stiprinamas chemijos pramonės konkurencingumas vadovaujantis tvarios plėtros tikslu. Kadangi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (2) (REACH reglamentas) įsigaliojo tik 2007 m. birželio 1 d., o jo pagrindinės nuostatos bus pradėtos taikyti dar po 12 mėnesių, būtų nepriimtina, kad būtų nagrinėjami tiesiogiai su REACH susiję klausimai.

(5)

Grupė turėtų būti sudaryta iš Komisijos, valstybių narių, Europos Parlamento ir atitinkamų suinteresuotųjų asmenų, būtent cheminių medžiagų pramonės ir jų naudotojų, atstovų bei pilietinės visuomenės, kurią atstovautų vartotojų organizacijos, profesinės sąjungos, nevyriausybinės organizacijos ir mokslinių tyrimų ir (arba) akademinės įstaigos, atstovų.

(6)

Reikėtų numatyti grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, kurios neprieštarautų Komisijos saugumo taisyklėms, išdėstytoms Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (3) priede.

(7)

Grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4).

(8)

Tikslinga nustatyti šio sprendimo taikymo laikotarpį. Komisija vėliau svarstys jo pratęsimo tikslingumą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos chemijos pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupė

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos įkuriama Europos Sąjungos chemijos pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

Tikslas

1.   Grupė nagrinės klausimus, kurie lemia Bendrijos chemijos pramonės konkurencingumą. Visų pirma jos uždaviniai yra:

a)

atlikti ekonominę ir statistinę chemijos pramonės struktūrinius pokyčius lemiančių veiksnių bei kitų veiksnių, kurie daro įtaką Europos chemijos pramonės konkurencingumui, analizę;

b)

padėti Komisijai su chemijos pramonės konkurencingumu susijusiais klausimais;

c)

parengti specifines šio sektoriaus politikos rekomendacijas, skirtas politikos formuotojams Bendrijos ir nacionaliniu lygiais, pramonei ir pilietinės visuomenės organizacijoms.

2.   Grupė nesvarstys klausimų, tiesiogiai susijusių su Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentu), ir nevertins jo veikimo.

3 straipsnis

Konsultacijos

1.   Komisija gali konsultuotis su grupe bet kokiu su ES chemijos pramonės konkurencingumu susijusiu klausimu.

2.   Sprendžiant tam tikrus klausimus, grupės pirmininkas gali patarti Komisijai, kad reikėtų konsultuotis su grupe.

4 straipsnis

Narystė – skyrimas

1.   Grupės narius skiria Komisija iš aukšto lygio specialistų, kompetentingų ir turinčių atsakomybę su Europos chemijos pramonės konkurencingumu susijusiose srityse.

2.   Grupė sudaroma iš Komisijos, Europos Parlamento, valstybių narių, gamintojų ir pilietinės visuomenės atstovų, o narių skaičius neviršija 31.

3.   Nariai skiriami atsižvelgiant į jų asmeninę kompetenciją. Kiekvienas grupės narys skiria asmeninį atstovą į parengiamąjį pogrupį (toliau – „šerpų“ pogrupis).

4.   Nariai skiriami 2 metų atnaujinamai kadencijai ir lieka nariais tol, kol jie pakeičiami pagal 5 dalies nuostatas arba baigiasi jų kadencija.

5.   Nariai gali būti pakeisti kitais nariais likusiam kadencijos laikui bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

kai narys atsistatydina;

b)

kai narys nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose;

c)

kai narys neatitinka Sutarties 287 straipsnio.

6.   Narių vardai ir pavardės skelbiami Įmonių ir pramonės generalinio direktorato interneto tinklavietėje. Narių vardai ir pavardės renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.

5 straipsnis

Darbas

1.   Grupei pirmininkauja Komisija.

2.   „Šerpų“ pogrupis parengia diskusijas, pozicijų dokumentus ir rekomendacijas imtis tam tikrų veiksmų ir (arba) politikos priemonių, kuriuos grupė rekomenduoja; ji dirbs glaudžiai bendradarbiaudama su Komisijos tarnybomis siekdama parengti grupės posėdžius.

3.   Komisijai leidus, grupė gali sudaryti pogrupius, kuriems pavedama nagrinėti specifinius klausimus pagal grupės nustatytas veiklos sąlygas. Įvykdžius užduotį, pogrupių veikla iš karto nutraukiama.

4.   Komisijos atstovas gali prašyti ekspertų arba stebėtojų, kompetentingų tam tikru darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės darbe arba pogrupio ir ad hoc grupių svarstymuose ar darbe, jei, Komisijos nuomone, tai yra būtina arba naudinga.

5.   Dalyvaujant grupės, ad hoc grupės arba pogrupio svarstymuose ar darbe gauta informacija neatskleidžiama, jei Komisija mano, kad ji yra konfidencialaus pobūdžio.

6.   Grupė, „šerpų“ pogrupis ir kiti pogrupiai paprastai renkasi Komisijos patalpose, laikydamiesi jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

7.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

8.   Komisija gali skelbti arba įkelti į interneto tinklavietę visas grupės sudarytas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbinius dokumentus atitinkamo dokumento originalo kalba. Procedūriniai dokumentai ir tarpinės ataskaitos bus skelbiamos specialioje interneto svetainėje. Galutinė ataskaita bus skelbiama netrukus po paskutinio grupės posėdžio.

6 straipsnis

Išlaidų apmokėjimas

Komisija apmoka grupės, „šerpų“ pogrupio narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės ir prireikus gyvenimo išlaidas, susijusias su jų dalyvavimu grupės veikloje, vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo.

Grupės, „šerpų“ pogrupio nariams, kitiems ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

Posėdžių išlaidos apmokamos neviršijant metinio biudžeto, kurį grupei skiria atsakingas Komisijos departamentas.

7 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas dvejus metus nuo jo priėmimo dienos.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  COM(2005) 474, 2005 m. spalio mėn.

(2)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

(3)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EB, Euratomas (OL L 215, 2006 8 5, p. 38).

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


SUSITARIMAI

Taryba

16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/37


Informacija apie Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos įsigaliojimą

Europos bendrijos ir Rusijos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos įsigaliojo 2007 m. birželio 1 d., 2007 m. balandžio 20 d. užbaigus Susitarimo 22 straipsnyje numatytą procedūrą.


16.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJUI

Atsižvelgiant į padėtį, susidariusią po Europos Sąjungos plėtros, kai kurie 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d. Oficialiojo leidinio numeriai buvo išspausdinti supaprastinta forma tuo metu buvusiomis oficialiosiomis kalbomis.

Aktus, skelbtus minėtuose Oficialiuosiuose leidiniuose, buvo nuspręsta išspausdinti pakartotinai kaip klaidų ištaisymą įprasta Oficialiojo leidinio forma.

Todėl Oficialieji leidiniai, kuriuose skelbiamas tik minėtas klaidų ištaisymas, buvo išspausdinti iki plėtros buvusiomis kalbomis. Aktų vertimas naujų valstybių narių kalbomis bus skelbiamas specialiajame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidime, sudarytame iš institucijų ir Europos centrinio banko dokumentų, priimtų iki 2007 m. sausio 1 d.

Toliau pateikiamas Oficialiųjų leidinių, išspausdintų 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d., ir atitinkamo klaidų ištaisymo sąrašas.

2006 m. gruodžio 27 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006 m. gruodžio 29 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 387

L 34


2006 m. gruodžio 30 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50