ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 155

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 655/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 656/2007, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 586/2001 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos įgyvendinimo apibrėžiant pagrindines pramonines grupes (PPG)

3

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl europinių imčių sistemų nustatymo

7

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 658/2007 dėl finansinių nuobaudų už tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su leidimu prekiauti, suteiktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pažeidimą

10

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 659/2007, leidžiantis naudoti ne skersti skirtų kai kurių aukštikalnių ir kalnų veislių bulių, karvių ir telyčių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

20

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 660/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

26

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 661/2007, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 662/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

31

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 663/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

33

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 664/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

34

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 665/2007, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

35

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 666/2007, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

37

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 667/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

39

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 668/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

43

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 669/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 195/2007, leidžiantį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

45

 

 

2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 670/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

46

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos direktyva 2007/34/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 70/157/EEB nuostatas dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų, siekiant ją suderinti su technikos pažanga ( 1 )

49

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/409/EB

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką

68

 

 

Komisija

 

 

2007/410/EB

 

*

2007 m. birželio 12 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių užkirsti kelią bulvių gumbų verpstiškumo viruso įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2451)

71

 

 

2007/411/EB

 

*

2007 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimas, uždraudžiantis pateikti į rinką bet kokiam tikslui produktus, gautus iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusių ar išaugintų galvijų, atleidžiantis tokius galvijus nuo tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytų kontrolės ir likvidavimo priemonių ir panaikinantis Sprendimą 2005/598/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2473)

74

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas 2007/412/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse

76

 

 

2007/413/TVR

 

*

2007 m. birželio 12 d. Taryboje posėdžiavusių Susitariančiųjų Šalių sprendimas dėl Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 6a straipsnio įgyvendinimo taisyklių priėmimo

78

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 655/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

46,7

TR

88,0

ZZ

67,4

0707 00 05

JO

151,2

TR

95,2

ZZ

123,2

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

55,1

ZA

64,2

ZZ

59,7

0808 10 80

AR

94,6

BR

81,4

CL

92,0

CN

96,9

NZ

108,3

US

121,7

ZA

97,1

ZZ

98,9

0809 10 00

IL

156,1

TR

202,2

ZZ

179,2

0809 20 95

TR

289,9

US

330,4

ZZ

310,2

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,6

ZZ

101,6

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 656/2007

2007 m. birželio 14 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 586/2001 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos įgyvendinimo apibrėžiant pagrindines pramonines grupes (PPG)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (1) ir ypač į jo 3 straipsnį ir 17 straipsnio c punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 586/2001 (2) pateiktas pagrindinių pramoninių grupių apibrėžimas yra pagrįstas statistiniu Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (NACE) (3).

(2)

Nauja NACE (NACE 2 red.) versija buvo nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 1893/2006, kuriame taip pat nurodyta, kad Reglamentu (EB) Nr. 1165/98 reglamentuojami trumpojo laikotarpio statistiniai duomenys nuo 2009 m. sausio 1 d. rengiami pagal NACE 2 red.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 586/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 ir 2 straipsniuose visos nuorodos į „NACE 1 red.“ pakeičiamos nuorodomis į „NACE 2 red.“;

2)

3 straipsnyje žodžiai „ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo“ pakeičiami „nuo 2009 m. sausio 1 d.“;

3)

priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 162, 1998 6 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(2)  OL L 86, 2001 3 27, p. 11.

(3)  OL L 293, 1990 10 24, p. 1.


PRIEDAS

„PRIEDAS

NACE 2 RED. PAVADINIMŲ PRISKYRIMAS BENDROSIOS KLASIFIKACIJOS KATEGORIJOMS

NACE 2 red.

NACE 2 red. pavadinimas

Bendroji klasifikacija

07

Metalo rūdų kasyba

Tarpinės prekės

08

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

Tarpinės prekės

09

Kasybai būdingų paslaugų veikla

Tarpinės prekės

10.6

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Tarpinės prekės

10.9

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

Tarpinės prekės

13.1

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Tarpinės prekės

13.2

Tekstilės audimas

Tarpinės prekės

13.3

Tekstilės apdaila

Tarpinės prekės

16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

Tarpinės prekės

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

Tarpinės prekės

20.1

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

Tarpinės prekės

20.2

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

Tarpinės prekės

20.3

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

Tarpinės prekės

20.5

Kitų cheminių medžiagų gamyba

Tarpinės prekės

20.6

Cheminių pluoštų gamyba

Tarpinės prekės

22

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

Tarpinės prekės

23

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

Tarpinės prekės

24

Pagrindinių metalų gamyba

Tarpinės prekės

25.5

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

Tarpinės prekės

25.6

Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas

Tarpinės prekės

25.7

Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba

Tarpinės prekės

25.9

Kitų metalo gaminių gamyba

Tarpinės prekės

26.1

Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba

Tarpinės prekės

26.8

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Tarpinės prekės

27.1

Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

Tarpinės prekės

27.2

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

Tarpinės prekės

27.3

Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

Tarpinės prekės

27.4

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

Tarpinės prekės

27.9

Kitos elektros įrangos gamyba

Tarpinės prekės

05

Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba;

Energetika

06

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

Energetika

19

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

Energetika

35

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Energetika

36

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

Energetika

25.1

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

Gamybos priemonės

25.2

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

Gamybos priemonės

25.3

Garų generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

Gamybos priemonės

25.4

Ginklų ir šaudmenų gamyba

Gamybos priemonės

26.2

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

Gamybos priemonės

26.3

Ryšių įrangos gamyba

Gamybos priemonės

26.5

Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų laikrodžių gamyba

Gamybos priemonės

26.6

Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba

Gamybos priemonės

28

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

Gamybos priemonės

29

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

Gamybos priemonės

30.1

Įvairių tipų laivų statyba

Gamybos priemonės

30.2

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

Gamybos priemonės

30.3

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

Gamybos priemonės

30.4

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

Gamybos priemonės

32.5

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba

Gamybos priemonės

33

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

Gamybos priemonės

26.4

Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

26.7

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

27.5

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

30.9

Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

31

Baldų gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

32.1

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

32.2

Muzikos instrumentų gamyba

Ilgalaikio vartojimo prekės

10.1

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.2

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.3

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.4

Gyvulinių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.5

Pieno produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.7

Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

10.8

Kitų maisto produktų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

11

Gėrimų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

12

Tabako gaminių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

13.9

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

14

Drabužių siuvimas (gamyba)

Trumpalaikio vartojimo prekės

15

Odos ir odos dirbinių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

18

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

Trumpalaikio vartojimo prekės

20.4

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

32.3

Sporto reikmenų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

32.4

Žaidimų ir žaislų gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės

32.9

Niekur kitur nepriskirta gamyba

Trumpalaikio vartojimo prekės“


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 657/2007

2007 m. birželio 14 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos dėl europinių imčių sistemų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (1) ir ypač į jo 17 straipsnio j punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1165/98 nustatyta bendra Bendrijos trumpojo laikotarpio statistinių duomenų apie ekonominį ciklą rengimo sistema.

(2)

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1158/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (2), valstybėms narėms nustatyta prievolė teikti naują rodiklį (importo kainos pramonės sektoriuje) ir perduoti užsienio rinkų rodiklių duomenis pagal suskirstymą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Dėl to nacionalinėms statistikos sistemoms galėjo susidaryti nemažų sąnaudų.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 1158/2005 atverta galimybė kurti europines imčių sistemas siekiant mažinti nacionalinių statistikos sistemų sąnaudas, užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos duomenų reikalavimų, ir sudaryti Komisijai (Eurostatui) galimybę rengti patikimus atitinkamų rodiklių europinius vertinimus.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Europines imčių sistemas galima taikyti rengiant šių trijų Reglamento (EB) Nr. 1165/98 A priede nurodytų kintamųjų statistinius duomenis, kurie skirstomi į euro zonos ir ne euro zonos šalių duomenis:

Kintamasis

Pavadinimas

132

Nauji užsakymai užsienio rinkoje

312

Produkcijos, parduotos užsienio rinkoje, kainos

340

Importo kainos

2 straipsnis

Valstybės narės, dalyvaujančios 1 priede nurodytose europinėse imčių sistemose, perduoda kintamųjų Nr. 132 ir Nr. 312 duomenis Komisijai (Eurostatui) bent pagal NACE 1.1 red. veiklos rūšis ir kintamojo Nr. 340 – pagal CPA produktus, kaip nurodyta priede.

3 straipsnis

Dalyvaujančios kintamojo Nr. 340 europinės imties sistemoje valstybės narės gali apriboti pagal šį kintamąjį perduodamų duomenų aprėptį produktų iš ne euro zonos šalių importu.

4 straipsnis

Priede nurodytų europinių imčių sistemų terminus galima keisti atsižvelgiant į bazinių metų arba į klasifikavimo sistemos pokyčius, arba į svarbius struktūrinius pokyčius euro zonos šalyse.

5 straipsnis

Kiekviena nauja euro zonos narė, įstojusi į euro zoną, gali prisijungti prie 1 straipsnyje nurodytų europinių imčių sistemų. Komisija, pasikonsultavusi su atitinkame valstybe nare, nustato NACE veiklos rūšis arba CPA produktus, kurių duomenys turi būti teikiami, kad ta valstybė narė laikytųsi Reglamento (EB) Nr. 1165/98 atsižvelgiant į europines imčių sistemas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 162, 1998 6 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(2)  OL L 191, 2005 7 22, p. 1.


PRIEDAS

132   NAUJI UŽSAKYMAI UŽSIENIO RINKOJE

Valstybė narė

Duomenų aprėptis europinėje imties sistemoje (NACE 1.1 red.)

Belgija

17, 18, 21, 24, 27, 28, 31, 32, 34

Airija

18, 24, 30, 31, 32, 33

Nyderlandai

21, 24, 28, 29, 30, 32, 33

Suomija

21, 24, 27, 29, 30, 31, 32


312   PRODUKCIJOS, PARDUOTOS UŽSIENIO RINKOJE, KAINOS

Valstybė narė

Duomenų aprėptis europinėje imties sistemoje (NACE 1.1 red.)

Belgija

14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 40

Airija

10, 13, 14, 15, 22, 24, 30, 32, 33

Nyderlandai

11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 33

Suomija

10, 13, 14, 20, 21, 23, 27, 29, 32

Slovėnija

18, 20, 25, 28, 36


340   IMPORTO KAINOS

Valstybė narė

Duomenų aprėptis europinėje imties sistemoje (CPA)

Belgija

14.22, 14.30, 14.50, 15.32, 15.51, 16.00, 17.10, 19.20, 21.25, 24.13, 24.14, 24.16, 24.41, 24.42, 24.66, 25.13, 26.12, 26.14, 26.15, 26.70, 28.62, 29.52, 34.10, 34.30, 36.11, 36.22

Prancūzija

10.10, 11.10, 13.10, 15.11, 15.12, 15.20, 15.33, 15.41, 15.51, 15.84, 15.86, 15.89, 15.91, 16.00, 17.20, 17.40, 17.54, 17.72, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.20, 20.30, 20.51, 21.21, 21.22, 21.25, 23.20, 24.13, 24.14, 24.41, 24.42, 24.52, 24.66, 25.11, 25.13, 25.21, 25.24, 26.12, 26.13, 26.14, 26.15, 26.21, 26.26, 26.51, 26.81, 26.82, 27.10, 27.42, 27.44, 28.62, 28.63, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.22, 29.23, 29.24, 29.42, 29.52, 29.56, 29.71, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10, 33.20, 33.40, 33.50, 34.10, 34.30, 36.11, 36.14, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.63

Airija

15.13, 15.84, 21.21, 21.22, 21.25, 24.52, 28.11, 30.02, 32.10, 32.20, 33.10

Liuksemburgas

27.10

Austrija

15.12, 20.30, 26.13, 28.11, 28.74, 31.61, 32.20, 36.40, 36.61, 40.11

Portugalija

11.10, 15.83

Suomija

13.20, 14.22, 20.20, 25.21, 26.26, 29.22, 32.30, 36.14, 36.40, 40.11

Slovėnija

27.10


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 658/2007

2007 m. birželio 14 d.

dėl finansinių nuobaudų už tam tikrų įsipareigojimų, susijusių su leidimu prekiauti, suteiktu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pažeidimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą (1), ypač į jo 84 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti tam tikrų įsipareigojimų, susietų su leidimais prekiauti vaistais, suteiktais pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, įgyvendinimą, minėto reglamento 84 straipsnis įgalioja Komisiją, Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūra) prašymu skirti finansines nuobaudas leidimo prekiauti turėtojams.

(2)

Įsipareigojimų, nustatytų suteikiant leidimus prekiauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, pažeidimai, dėl kurių gali būti skiriamos finansinės nuobaudos, turėtų būti susiję su leidimo prekiauti turiniu ir reikalavimais po pateikimo į rinką, susijusiais su leidimu prekiauti, įskaitant Bendrijos teisės reikalavimus dėl farmakologinio budrumo ir rinkos priežiūros.

(3)

Be to, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 726/2004 84 straipsnio 1 dalyje priimtą nuostatą, pagal kurią kiekviena valstybė narė nustato nuobaudas, taikytinas už šio reglamento arba pagal jį priimtų reglamentų nuostatų nesilaikymą ir imasi visų priemonių jas įgyvendinti, veiksmų Bendrijos lygiu turėtų būti imamasi tik su Bendrijos interesais susijusiais atvejais. Todėl veiksmingas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 įgyvendinimas būtų užtikrinamas tinkamai tvarkant Bendrijos ir nacionaliniu lygiu turimus išteklius.

(4)

Taikant lygiagrečių įgaliojimų sistemą, susijusią su Bendrijos ir valstybių narių atliekama leidimų prekiauti, suteiktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, priežiūra bei įgyvendinimu, pagal Sutarties 10 straipsnį šio reglamento nuostatos gali būti veiksmingai įgyvendinamos tik glaudžiai bendradarbiaujant valstybėms narėms, Agentūrai ir Komisijai. Todėl būtina nustatyti jų tarpusavio konsultacijų ir bendradarbiavimo tvarką.

(5)

Būtų tikslinga, kad inicijuodamos ir atlikdamos pažeidimo tyrimą bei atlikdamos finansinių nuobaudų kiekybinį įvertinimą Agentūra ir Komisija atsižvelgtų į visas valstybės narės procedūras, taikomas tam pačiam leidimo prekiauti turėtojui, pagrįstas tais pačiais teisiniais pagrindais ir faktais.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad tariamas pažeidimas būtų veiksmingai ištirtas, Agentūra ir Komisija turėtų kreiptis į valstybių narių kompetentingas institucijas, paskirtas vaistų, kuriems Reglamente (EB) Nr. 726/2004 nustatyta centralizuota tvarka išduodamas leidimas, priežiūros institucijomis, kad galėtų imtis būtinų tyrimo priemonių ir surinkti informaciją apie pažeidimus, patenkančius į šio reglamento taikymo sritį. Todėl tikslinga, kad priežiūros institucijos vykdytų patikrinimą ir priežiūrą pagal joms Reglamente (EB) Nr. 726/2004, 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (2), ir 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (3) bei jų įgyvendinančiose nuostatose suteiktą kompetenciją.

(7)

Įsipareigojimai, susieti su leidimais prekiauti, suteiktais pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 ir patenkančiais į šio reglamento taikymo sritį, turėtų būti įgyvendinami taikant dviejų rūšių finansines nuobaudas: vienkartines ir reguliariai mokamas baudas. Turėtų būti nustatytas didžiausias abiejų kategorijų baudų dydis.

(8)

Sprendimą inicijuoti pažeidimo tyrimą pagal šį reglamentą turėtų priimti Agentūra, prieš tai informavusi Komisiją ir valstybes nares. Vykdydama tyrimą Agentūra turėtų būti įgaliota reikalauti bet kokiam pažeidimui nustatyti būtinos informacijos. Jai taip pat turėtų būti suteikta galimybė bendradarbiauti su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis. Atliekant pažeidimo tyrimą galima naudotis visais priežiūros įgaliojimais, kurie, vadovaujantis Bendrijos teise, buvo suteikti Agentūrai leidimų prekiauti vaistais, suteiktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, atžvilgiu.

(9)

Komisijos sprendimai, kuriais nustatomos nuobaudos, turėtų būti pagrįsti Agentūros tyrimu, leidimo prekiauti turėtojo, kurio atžvilgiu atliekamas pažeidimo tyrimas, pastabomis ir, prireikus, kita jai pateikta informacija. Atliekant pažeidimo tyrimą, sprendimų priėmimo etape galima naudotis visais priežiūros įgaliojimais, kurie, vadovaujantis Bendrijos teise, buvo suteikti Komisijai leidimų prekiauti vaistais, suteiktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, atžvilgiu.

(10)

Būtų tikslinga, kad sprendimai, kuriais nustatomos nuobaudos, būtų pagrįsti tik prieštaravimais, dėl kurių atitinkamas leidimo prekiauti turėtojas turėjo galimybę pareikšti pastabas.

(11)

Nustatytos nuobaudos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes.

(12)

Manoma, kad būtų tinkama sukurti specialią procedūrą byloms, kuriose Komisija ketina skirti baudą leidimo prekiauti turėtojui, kurio atžvilgiu vykdomas pažeidimo tyrimas, už tai, kad jis nepateikė Agentūros arba Komisijos prašomos informacijos.

(13)

Vykdydamos pažeidimo tyrimą Agentūra ir Komisija privalo užtikrinti teisės į gynybą ir konfidencialumo principų laikymąsi vadovaujantis bendraisiais teisės principais ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktika. Ypač leidimo prekiauti turėtojui, kurio atžvilgiu vykdomas pažeidimo tyrimas, turėtų būti suteikta teisė tyrimo etape būti išklausytam Agentūros ir būti išklausytam Komisijos, kai ji paskelbia prieštaravimo pareiškimą, bei susipažinti su Agentūros ir Komisijos parengta byla. Komisijai turėtų būti suteikta teisė priversti leidimo prekiauti turėtojus pateikti būtiną informaciją ir dokumentus, susijusius su tariamu pažeidimu, tačiau turėtų būti gerbiama jo teisė neduoti parodymų situacijose, kuriose turėtojas būtų verčiamas duoti atsakymus, leidžiančius manyti, kad jis pripažįsta padaręs pažeidimą, kaip suformulavo Teisingumo Teismas.

(14)

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą vykdant pažeidimų tyrimo procedūrą, būtina nustatyti išsamias taisykles terminams apskaičiuoti ir senaties terminus skiriant nuobaudas bei įgyvendinant jų mokėjimą.

(15)

Nuobaudas skiriantys sprendimai turi būti įgyvendinami pagal Sutarties 256 straipsnį, ir juos turi peržiūrėti Teisingumo Teismas.

(16)

Šiame reglamente atsižvelgiama į pagrindines teises ir ypač laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų principų.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žmonėms vartoti skirtų vaistų nuolatinio komiteto ir Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Objektas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, susijusios su finansinių nuobaudų taikymu leidimo prekiauti, suteikto pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, turėtojams už šių įsipareigojimų pažeidimą tokiais atvejais, kai tiriamas pažeidimas gali daryti didelį poveikį Bendrijos visuomenės sveikatai arba kai jis apima visą Bendriją (yra vykdomas arba daro poveikį daugiau kaip vienoje valstybėje narėje), arba su Bendrijos interesais susijusiais atvejais:

1)

atsakyti už paraiškoje dėl leidimo prekiauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 pateiktos informacijos ir dokumentų arba kitų dokumentų bei duomenų, pateiktų Europos vaistų agentūrai (toliau – Agentūra), įsteigtai minėtų reglamentu, išsamumą ir tikslumą vadovaujantis tame reglamente nustatytais įsipareigojimais;

2)

laikytis sąlygų arba apribojimų, įtrauktų į leidimą prekiauti ir susijusių su vaistų tiekimu arba naudojimu, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 straipsnio 4 dalies b punkte, 10 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje, 34 straipsnio 4 dalies c punkte ir 35 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje;

3)

laikytis sąlygų arba apribojimų, įtrauktų į leidimą prekiauti, susijusių su saugiu ir veiksmingu vaistų naudojimu, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 9 straipsnio 4 dalies c punkte, 10 straipsnio 1 dalyje, 34 straipsnio 4 dalies d punkte ir 35 straipsnio 1 dalyje;

4)

daryti reikiamas leidimo prekiauti sąlygų pataisas atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, kad vaistai būtų gaminami ir tikrinami visuotinai priimtais moksliniais metodais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 1 dalyje ir 41 straipsnio 1 dalyje;

5)

pateikti bet kurią naują informaciją, dėl kurios gali tekti daryti leidimo prekiauti sąlygų pataisas, pranešti apie apie visus draudimus ar apribojimus, nustatytus bet kurios šalies, kurioje vaistas yra išleistas į rinką, kompetentingos institucijos, ir pateikti bet kokią kitą informaciją, kuri gali turėti įtakos vaisto teikiamos naudos ir rizikos įvertinimui, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 2 dalyje ir 41 straipsnio 4 dalyje;

6)

Agentūros prašymu teikti bet kuriuos duomenis, įrodančius teigiamą naudos ir rizikos santykį, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 16 straipsnio 2 dalyje ir 41 straipsnio 4 dalyje;

7)

nustatyti veterinarinio vaisto likučius, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 41 straipsnio 2 ir 3 dalyse;

8)

pateikti į rinką pagal produkto charakteristikų santraukos turinį ir užtikrinti produkto ženklinimą etiketėmis bei pateikti informacinį pakuotės lapelį, kaip nurodoma leidime prekiauti;

9)

laikytis specialių įsipareigojimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 straipsnio 7 dalyje, arba kitose pagal jį priimtose nuostatose;

10)

laikytis specialios tvarkos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 straipsnio 8 ir 39 straipsnio 7 dalyje dalyje;

11)

pranešti Agentūrai apie faktinės prekybos datas ir prekybos produktu sustabdymo datą bei pateikti Agentūrai duomenis apie produkto pardavimo apimtis ir receptų skaičių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 13 straipsnio 4 dalyje ir 38 straipsnio 4 dalyje;

12)

turėti atitinkamos kvalifikacijos asmenį, atsakingą už farmakologinį budrumą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 23 straipsnyje ir 48 straipsnyje;

13)

registruoti visas įtariamas sunkias nepageidaujamas reakcijas (o veterinarinio vaisto atveju – nepageidaujamas reakcijas žmonėms) ir apie jas pranešti, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 straipsnio 1 dalyje ir 49 straipsnio 1 dalyje;

14)

registruoti visas įtariamas sunkias netikėtas nepageidaujamas reakcijas ir įtariamą infekcijos sukėlėjo pernešimą per vaistą o veterinarinio vaisto atveju – nepageidaujamas reakcijas žmonėms, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 straipsnio 2 dalyje ir 49 straipsnio 2 dalyje;

15)

išsamiai registruoti visas įtariamas nepageidaujamas reakcijas ir teikti šiuos registravimo įrašus, periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo forma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 straipsnio 3 dalyje ir 49 straipsnio 3 dalyje;

16)

teikti visuomenei informaciją, susijusią su farmakologiniu budrumu, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 24 straipsnio 5 dalyje ir 49 straipsnio 5 dalyje;

17)

palyginti ir įvertinti surinktus specifinius farmakologinio budrumo duomenis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 726/2004 26 straipsnio ketvirtoje pastraipoje ir 51 straipsnio ketvirtoje pastraipoje.

2 straipsnis

Procedūrų papildomumas

Inicijuodamos ir atlikdamos pažeidimų tyrimo procedūrą, nurodytą II skyriuje, Agentūra ir Komisija atsižvelgia į visas valstybės narės pažeidimų tyrimo procedūras, taikomas tam pačiam leidimo prekiauti turėtojui ir pagrįstas tais pačiais teisiniais pagrindais bei faktais.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas su valstybių narių kompetentingomis institucijomis

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Agentūra ir Komisija, kad jos galėtų atlikti savo pareigas pagal šį reglamentą.

2.   Nacionalinių kompetentingų institucijų pateikiamą informaciją vykdant Agentūros arba Komisijos prašymą pagal šį reglamentą Agentūra ir Komisija naudoja tik šioms reikmėms:

a)

kaip įrodymą taikant šį reglamentą;

b)

vykdant užduotis, iškeltas joms išduodant leidimus vaistams ir vykdant jų priežiūrą pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004.

4 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

Bet kuriame pažeidimų tyrime, atliekamame pagal šį reglamentą, pareiga įrodyti pažeidimą tenka Komisijai.

II   SKYRIUS

PAŽEIDIMŲ TYRIMO PROCEDŪRA

1   SKIRSNIS

Tyrimas

1   Poskirsnis

Procedūros inicijavimas

5 straipsnis

Pažeidimų tyrimo procedūros inicijavimas

1.   Agentūra gali inicijuoti pažeidimų tyrimo procedūrą savo iniciatyva arba atsižvelgdama į Komisijos arba valstybės narės prašymą.

Agentūra informuoja Komisiją, kad ketina inicijuoti pažeidimų tyrimo procedūrą.

2.   Agentūra inicijuoja pažeidimų tyrimo procedūrą tik po to, kai apie ją informuoja valstybes nares.

6 straipsnis

Prašymas pateikti informaciją

Prieš inicijuodama pažeidimų tyrimo procedūrą Agentūra gali paprašyti atitinkamo leidimo prekiauti turėtojo bet kokios informacijos, susijusios su tariamu pažeidimu.

Agentūra suformuluoja prašymo tikslą ir nurodo, kad tai atlikta pagal šį reglamentą bei nustato ne trumpesnį kaip keturių savaičių trukmės terminą, per kurį leidimo prekiauti turėtojas turi pateikti atsakymą.

Jei prašymas pateiktas pagal valstybės narės prašymą, pateiktą pagal 5 straipsnio 1 dalį, Agentūra turi informuoti tą valstybę narę.

7 straipsnis

Pranešimas

Agentūra siunčia pranešimą raštu apie pažeidimų tyrimo procedūros inicijavimą atitinkamam leidimo prekiauti turėtojui, valstybėms narėms ir Komisijai.

Pranešime išdėstomi leidimo prekiauti turėtojui taikomi įtarimai, nurodant tariamai pažeistą nuostatą ir pateikiant įrodymus, kuriais pagrįsti tie įtarimai.

Jame leidimo prekiauti turėtojui pranešama, kad gali būti skiriamos vienkartinės arba reguliariai mokamos baudos.

2   Poskirsnis

Tyrimo priemonės

8 straipsnis

Agentūros prašymai

1.   Agentūra gali paprašyti leidimo prekiauti turėtojo pateikti paaiškinimus raštu arba žodžiu, informaciją arba dokumentus.

Prašymai pateikiami raštu leidimo prekiauti turėtojui. Agentūra išdėsto prašymo teisinį pagrindą ir tikslą, nurodo nustatytą ne trumpesnį kaip keturių savaičių trukmės terminą, per kurį turi būti pateikta informacija, ir informuoja leidimo prekiauti turėtoją apie baudas, nurodytas 19 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose už prašymo nepatenkinimą arba pateiktą neteisingą arba klaidinančią informaciją.

2.   Agentūra gali paprašyti nacionalinių kompetentingų institucijų šias būdais bendradarbiauti vykdant tyrimą:

a)

atlikti bet kurią užduotį, skirtą priežiūros institucijoms pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 19 straipsnio 1 dalį ir 44 straipsnio 1 dalį;

b)

atlikti patikrinimą arba taikyti kitas priežiūros priemones pagal Direktyvos 2001/83/EB 111–115 straipsnius ir Direktyvos 2001/82/EB 80, 81 ir 82 straipsnius.

Prašymai pateikiami raštu ir juose išdėstomas prašymo teisinis pagrindas bei tikslas. Atsakymo pateikimo arba tyrimo priemonės vykdymo terminas nustatomi susitarimu tarp Agentūros ir nacionalinės kompetentingos institucijos, kuriai teikiamas prašymas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes.

3.   Agentūra gali prašyti bet kurių fizinių arba juridinių asmenų pateikti informaciją, susijusią su tariamu pažeidimu.

Prašymai pateikiami raštu ir juose išdėstomas prašymo teisinis pagrindas bei tikslas, ir nustatomas ne trumpesnis kaip keturių savaičių trukmės terminas, per kurį turėtų būti pateikta informacija.

9 straipsnis

Teisė būti išklausytam

Prieš priimdama 10 straipsnyje nurodytą ataskaitą Agentūra prašo leidimo prekiauti turėtoją raštu pateikti savo pastabas.

Prašymas pateikiamas raštu, nurodant ne trumpesnį kaip keturių savaičių trukmės terminą, per kurį pateikiamos tos pastabos.

3   Poskirsnis

Ataskaita

10 straipsnis

Turinys ir terminai

1.   Agentūra teikia Komisijai, valstybėms narėms ir leidimo prekiauti turėtojui ataskaitą, apibendrinančią jos tyrimo, atlikto pagal šį skirsnį, išvadas.

2.   Jei Agentūra mano, kad leidimo prekiauti turėtojas padarė pažeidimą, kaip nurodyta 1 straipsnyje, į ataskaitą taip pat įtraukiamas konkrečios bylos aplinkybių vertinimas pagal kriterijus, nustatytus 18 straipsnio 2 dalyje, ir prašymas Komisijai skirti finansines nuobaudas.

3.   Agentūra pagal 7 straipsnį priima ataskaitą ne vėliau kaip per 18 mėnesių po pranešimo apie procedūros inicijavimą arba per vienerius metus po Komisijos pranešimo apie bylos grąžinimą pagal 15 straipsnį.

2   SKIRSNIS

Sprendimų priėmimas

1   Poskirsnis

Procedūra

11 straipsnis

Prieštaravimo pareiškimas

1.   Jei po Agentūros prašymo pagal 10 straipsnio 2 dalį Komisija nusprendžia tęsti pažeidimų tyrimo procedūrą, ji raštu praneša leidimo prekiauti turėtojui apie prieštaravimo pareiškimą, kuriame pateikiama ši informacija:

a)

leidimo prekiauti turėtojui pateikti įtarimai, įskaitant tiksliai nurodytą nuostatą, kuri tariamai buvo pažeista, ir įrodymus, kuriais yra pagrįsti tie įtarimai;

b)

pranešimas, kad gali būti skiriamos vienkartinės arba reguliariai mokamos baudos.

2.   Jei per 18 mėnesių po to, kai buvo gautas Agentūros prašymas, Komisija nepaskelbė prieštaravimo pareiškimo, ji pateikia leidimo prekiauti turėtojui paaiškinamąjį raštą.

12 straipsnis

Atsakymo teisė

1.   Skelbdama prieštaravimo pareiškimą Komisija nustato terminą, per kurį leidimo prekiauti turėtojas gali Komisijai raštu pateikti savo pastabas apie prieštaravimo pareiškimą.

Šio termino trukmė yra ne mažiau kaip keturios savaitės.

Komisija nėra įpareigota atsižvelgti į pastabas raštu, gautas pasibaigus šiam terminui.

2.   Leidimo prekiauti turėtojas gali pridėti prie savo raštu pateiktų pastabų kito asmens, galinčio patvirtinti bet kurį tų raštu pateiktų pastabų aspektą, pastabas ar pareiškimus.

13 straipsnis

Žodinis procesas

1.   Jei leidimo prekiauti turėtojas prašo savo raštu pateiktose pastabose suteikti jam galimybę paaiškinti argumentus, Komisija surengia žodinį procesą.

Žodinio proceso datą nustato Komisija.

2.   Jei būtina, Komisija gali pakviesti dalyvauti žodiniame procese nacionalines kompetentingas institucijas arba kitus asmenis.

3.   Žodinis procesas nėra viešas. Kiekvienas asmuo gali būti išklausomas atskirai arba dalyvaujant kitiems pakviestiems dalyvauti asmenims, atsižvelgus į teisėtą leidimo prekiauti turėtojų ir kitų asmenų interesą saugoti savo verslo paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją.

14 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.   Gavusi Agentūros prašymą pagal 10 straipsnio 2 dalį ir prieš priimdama 16 straipsnyje nurodomą sprendimą Komisija gali bet kuriuo metu paprašyti leidimo prekiauti turėtojo raštu arba žodžiu pateikti paaiškinimus, informaciją arba dokumentus, susijusius su tariamu pažeidimu.

Prašymai pateikiami raštu leidimo prekiauti turėtojui. Komisija išdėsto prašymo teisinį pagrindą ir tikslą, nurodo nustatytą ne trumpesnį kaip keturių savaičių trukmės terminą, per kurį turi būti pateikta informacija, ir informuoja leidimo prekiauti turėtoją apie baudas, nurodytas 19 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose už prašymo nepatenkinimą arba pateiktą neteisingą arba klaidinančią informaciją.

2.   Komisija gali paprašyti Agentūros, nacionalinės kompetentingos institucijos arba bet kurio kito fizinio arba juridinio asmens pateikti informaciją, susijusią su tariamu pažeidimu.

Prašymai pateikiami raštu ir juose išdėstomas prašymo teisinis pagrindas bei tikslas. Jei prašymas yra pateikiamas Agentūrai arba nacionalinei kompetentingai institucijai, terminą, per kurį turi būti pateikta informacija, nustato Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra arba nacionaline kompetentinga institucija, kuriai yra pateikiamas prašymas, atsižvelgdama į konkrečios bylos aplinkybes. Jei prašymas yra pateikiamas kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims, jame nustatomas ne trumpesnis kaip keturių savaičių trukmės terminas, per kurį turi būti pateikta informacija.

15 straipsnis

Naujas tyrimo laikotarpis

1   Jei, atsižvelgdama į Agentūros ataskaitą, leidimo prekiauti turėtojo pastabas ir (pagal konkretų atvejį) kitą jai pateiktą informaciją, Komisija nusprendžia, kad procedūrai tęsti būtina papildoma informacija, ji gali grąžinti bylos medžiagą Agentūrai – tuomet prasideda naujas tyrimo laikotarpis.

Komisija aiškiai nurodo Agentūrai fakto, kurį pastaroji turėtų toliau tirti, klausimus ir, jei būtina, pasiūlyti galimas šio klausimo tyrimo priemones.

2.   Naujam tyrimo laikotarpiui taikomi 1 skirsnio 2 ir 3 poskirsniai.

2   Poskirsnis

Sprendimas ir Finansinės Nuobaudos

16 straipsnis

Finansinių nuobaudų rūšys ir didžiausia nuobaudos suma

1.   Jei po procedūros, nurodytos 1 poskirsnyje, Komisija nustato, kad leidimo prekiauti turėtojas padarė, tyčia ar dėl neatsargumo, pažeidimą, kaip nurodyta 1 straipsnyje, ji gali priimti sprendimą skirti baudą, neviršijančią 5 % turėtojo apyvartos Bendrijoje praėjusiais ūkiniais metais.

2.   Jei leidimo prekiauti turėtojas vis dar tęsia pažeidimą, Komisija gali 1 dalyje nurodytu sprendimu skirti reguliariai mokamas dienos baudas, neviršijančias 2,5 % turėtojo vienos dienos apyvartos Bendrijoje vidurkio praėjusiais ūkiniais metais.

Reguliariai mokamos baudos gali būti skiriamos laikotarpiui nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos iki tol, kol bus nutrauktas pažeidimas.

3.   1 ir 2 dalyse nurodomais praėjusiais ūkiniais metais laikomi ūkiniai metai, buvę prieš 1 dalyje nurodyto sprendimo datą.

17 straipsnis

Sprendimas

1.   16 straipsnyje minimas sprendimas grindžiamas tik priežastimis, apie kurias leidimo prekiauti turėtojas gali pateikti pastabas.

2.   Komisija informuoja leidimo prekiauti turėtoją apie jo turimas teismines teisės gynimo priemones.

3.   Komisija apie priimtą sprendimą praneša Agentūrai ir valstybėms narėms.

4.   Skelbdama informaciją apie sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 84 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, Komisija atsižvelgia į teisėtą leidimo prekiauti turėtojų ir kitų asmenų interesą saugoti savo verslo paslaptis.

18 straipsnis

Finansinių nuobaudų taikymo ir kiekio nustatymo principai

1.   Nustatydama, ar skirti finansinę nuobaudą ir nustatydama tinkamą finansinę nuobaudą, Komisija vadovaujasi veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasymo principais.

2.   Kiekvienoje byloje Komisija atsižvelgia, jei būtina, į šias aplinkybes:

a)

į pažeidimo rimtumą ir jo poveikį, ir ypač į šiuos veiksnius:

i)

būdą, kuriuo pažeidimas daro neigiamą poveikį pacientų teisėms, saugumui arba gerovei;

ii)

pažeidimo poveikį gyvūnų sveikatai ir gerovei bei poveikį gyvūnų savininkams;

iii)

ar jis kelia arba gali kelti pavojų visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

iv)

pažeidimo rimtumą atsižvelgiant į visuomenės sveikatą, gyvūnų sveikatą arba aplinką;

b)

viena vertus, į leidimo prekiauti turėtojo sąžiningumą interpretuojant ir vykdant įsipareigojimus, susijusius su leidimais prekiauti, suteiktais pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, arba, antra vertus, į bet kokius leidimo prekiauti turėtojo padarytos tyčinės apgaulės įrodymus;

c)

viena vertus, į leidimo prekiauti turėtojo uolumą ir bendradarbiavimą nustatant pažeidimą ir taikant korekcinius veiksmus arba per pažeidimų tyrimo procedūrą, arba, antra vertus, į bet kokį leidimo prekiauti turėtojo trukdymą nustatant pažeidimą ir vykdant pažeidimų tyrimo procedūrą, arba į leidimo prekiauti turėtojo atsisakymą vykdyti Agentūros, Komisijos arba nacionalinės kompetentingos institucijos prašymus taikant šį reglamentą;

d)

į nagrinėjamo vaisto apyvartą;

e)

į būtinybę Komisijai priimti laikinąsias priemones arba valstybei narei imtis neatidėliotinų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 726/2004 20 arba 45 straipsnį, taikomų po pažeidimo;

f)

į leidimo prekiauti turėtojo daromų pažeidimų pakartojimą, dažnumą arba trukmę;

g)

į ankstesnes sankcijas, įskaitant nuobaudas, skirtas tam pačiam leidimo prekiauti turėtojui.

3.   Nustatydama finansinės nuobaudos dydį Komisija atsižvelgia į leidimo prekiauti turėtojui jau nacionaliniu lygiu skirtas nuobaudas, pagrįstas tais pačiais teisiniais pagrindais ir faktais.

3   SKIRSNIS

Nebendradarbiavimas

19 straipsnis

Finansinės nuobaudos

1.   Komisija sprendimu gali skirti leidimo prekiauti turėtojams baudas, neviršijančias 0,5 % jų apyvartos Bendrijoje praėjusiais ūkiniais metais, jei leidimo prekiauti turėtojai tyčia ar dėl neatsargumo:

a)

nevykdo tyrimo priemonės, priimtos pagal 8 straipsnio 1 dalį;

b)

pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją atsakydami į tyrimo priemonę, priimtą pagal 8 straipsnio 1 dalį;

c)

nevykdo prašymo pateikti informaciją pagal 14 straipsnį;

d)

pateikia neteisingą arba klaidinančią informaciją atsakydami į prašymą pateikti informaciją pagal 14 straipsnį;

2.   Jei leidimo prekiauti turėtojas vis dar nebendradarbiauja, Komisija gali 1 dalyje minimu sprendimu skirti reguliariai mokamas dienos baudas, neviršijančias 0,5 % turėtojo vienos dienos apyvartos Bendrijoje vidurkio praėjusiais ūkiniais metais.

Reguliariai mokamos baudos gali būti skiriamos laikotarpiui nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos iki tol, kol bus nutrauktas nebendradarbiavimas.

3.   1 ir 2 dalyse nurodomais praėjusiais ūkiniais metais laikomi ūkiniai metai, buvę prieš 1 dalyje nurodyto sprendimo datą.

20 straipsnis

Procedūra

Jei Komisija ketina priimti 19 straipsnio 1 dalyje minimą sprendimą, ji pirmiausia raštu informuoja leidimo prekiauti turėtoją, nustatydama terminą, per kurį leidimo prekiauti turėtojas gali raštu pateikti Komisijai savo pastabas. Šio termino trukmė yra ne mažiau kaip keturios savaitės.

Komisija nėra įpareigota atsižvelgti į pastabas raštu, gautas pasibaigus šiam terminui.

III   SKYRIUS

GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU BYLA, ATSTOVAVIMAS, KONFIDENCIALUMAS IR NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU TERMINAIS

21 straipsnis

Galimybė susipažinti su byla

Po pranešimo pagal 7 straipsnį leidimo prekiauti turėtojas turi teisę, jei pageidauja, susipažinti su Agentūros ir Komisijos surinktais dokumentais ir kita medžiaga, naudojama kaip tariamo pažeidimo įrodymai.

Dokumentai, gauti pasinaudojant teise susipažinti su byla, naudojami tik teismo arba administraciniuose procesuose dėl šio reglamento taikymo.

22 straipsnis

Teisinis atstovavimas

Leidimo prekiauti turėtojas turi teisę į teisinį atstovavimą pažeidimų tyrimo procedūroje.

23 straipsnis

Konfidencialumas ir profesinė paslaptis

1.   Netrukdant keistis ir naudoti informaciją, kaip numatyta 3 straipsnyje, pažeidimų tyrimo procedūra vykdoma vadovaujantis konfidencialumo ir profesinės paslapties principais. Agentūra ir Komisija, jų pareigūnai, tarnautojai ir kiti jų prižiūrimi dirbantys asmenys neskelbia informacijos, kuri buvo gauta ar kuria apsikeista pagal šį reglamentą ir kuriai galioja įpareigojimas užtikrinti profesinę paslaptį ir konfidencialumą.

2.   Nepažeidžiant teisės susipažinti su bylos medžiaga, leidimo prekiauti turėtojas negali susipažinti su Agentūros, Komisijos arba valstybės narės turimomis verslo paslaptimis, konfidencialia informacija arba vidiniais dokumentais.

3.   Bet kuris asmuo, teikiantis informaciją arba pastabas pagal 8, 9, 12 arba 14 straipsnį, nurodydamas priežastis aiškiai pareiškia, kuri medžiaga laikoma konfidencialia, ir iki Agentūros arba Komisijos nustatytos dienos pateikia atskirą nekonfidencialų variantą.

4.   Nepažeisdamos 3 dalies nuostatų Agentūra ir Komisija gali paprašyti asmenų, pateikiančių informaciją arba pastabas pagal šį reglamentą, nurodyti dokumentus arba dokumentų dalis, kuriuose, jų manymu, yra verslo paslapčių arba kitos joms priskiriamos konfidencialios informacijos.

Agentūra ir Komisija taip pat gali paprašyti leidimo prekiauti turėtojų ir kitų asmenų nurodyti Agentūros ataskaitos, Komisijos prieštaravimo pareiškimo arba sprendimo dalį, kurioje, jų nuomone, yra pateikiamos verslo paslaptys.

Agentūra ir Komisija gali nustatyti terminą, per kurį leidimo prekiauti turėtojas ir kiti asmenys turi:

a)

pagrįsti savo prašymą išlaikyti konfidencialumą atsižvelgiant į kiekvieną dokumentą arba jo dalį;

b)

pateikti Komisijai nekonfidencialų dokumentų, kuriuose konfidencialios dalys pašalintos, variantą;

c)

pateikti glaustą kiekvienos pašalintos informacijos dalies aprašymą.

Trečiam punktui taikomas ne trumpesnis kaip dviejų savaičių trukmės terminas.

5.   Jei leidimo prekiauti turėtojas arba kitas asmuo nevykdo 3 ir 4 dalies nuostatų, Komisija gali manyti, kad atitinkamoje informacijoje arba pastabose nėra konfidencialios informacijos.

24 straipsnis

Terminų taikymas

1.   Šiame reglamente nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po pranešimo gavimo arba po jo įteikimo asmeniškai.

Jei pranešimą teikia leidimo prekiauti turėtojas, pakanka pranešimą išsiųsti registruotu laišku, kol dar nesibaigė atitinkamas terminas – taip nebus pažeisti atitinkami pranešimų teikimo terminai.

2.   Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba valstybinės šventės dieną, jis pratęsiamas iki kitos darbo dienos pabaigos.

3.   Nustatydama 6 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 12 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 1 dalyje nurodomus terminus Agentūra ir Komisija, kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgia tiek į pasirengimui pateikti dokumentus reikalingą laiką, tiek į bylos skubumą.

4.   Tam tikrais atvejais ir pateikus pagrįstą prašymą iki pasibaigiant nustatytam terminui, terminas gali būti pratęstas.

25 straipsnis

Finansinių nuobaudų skyrimo senaties terminai

1.   Komisijos teisė priimti sprendimą skirti finansinę nuobaudą pagal 16 straipsnį nustoja galioti po penkerių metų.

Komisijos teisė priimti sprendimą skirti 19 straipsnyje nurodytas finansines nuobaudas nustoja galioti po trejų metų.

Skaičiuojama nuo dienos, kurią padarytas pažeidimas. Tačiau tęstinių ar pakartotinių pažeidimų atveju skaičiuoti pradedama nuo dienos, kurią pažeidimas baigiasi.

2.   Bet kuris Agentūros arba Komisijos veiksmas vykdant pažeidimo tyrimą arba procesą nutraukia 1 dalyje nustatytus senaties terminus. Senaties terminas nutraukiamas nuo pranešimo apie tokius veiksmus leidimo prekiauti turėtojui dienos.

3.   Po kiekvieno nutraukimo laikas skaičiuojamas iš naujo. Tačiau senaties terminas baigiasi ne vėliau kaip tą dieną, kai baigiasi laikas, prilygstantis dviem senaties terminams, per kurį Komisija nepaskyrė finansinės nuobaudos. Šis terminas pratęsiamas tiek, kiek jis buvo laikinai sustabdytas pagal 4 dalies nuostatas.

4.   Finansinių nuobaudų skyrimo senaties terminas sustabdomas tol, kol Komisijos sprendimas nagrinėjamas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme.

26 straipsnis

Finansinių nuobaudų surinkimo senaties terminai

1.   Teisė pradėti išieškojimo procedūrą nustoja galioti po vienerių metų nuo datos, kai sprendimas pagal 16 arba 19 straipsnį tampa galutiniu.

2.   Finansinių nuobaudų išieškojimo senaties terminas nutraukiamas bet kokiu Komisijos arba valstybės narės, veikiančios Komisijos prašymu, veiksmu, skirtu užtikrinti nuobaudos mokėjimą.

3.   Po kiekvieno nutraukimo laikas skaičiuojamas iš naujo.

4.   Finansinių nuobaudų mokėjimo įgyvendinimo senaties terminas sustabdomas:

a)

laikui, skirtam baudai sumokėti;

b)

mokėjimo įgyvendinimas yra sustabdomas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimu.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Jei pažeidimas prasidėjo prieš įsigaliojant reglamentui, šis reglamentas taikomas tai pažeidimo daliai, kuri padaryta po reglamento įsigaliojimo dienos.

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglament (EB) Nr. 1901/2006 (OL L 378, 2006 12 27, p. 1).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1901/2006.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 659/2007

2007 m. birželio 14 d.

leidžiantis naudoti ne skersti skirtų kai kurių aukštikalnių ir kalnų veislių bulių, karvių ir telyčių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Bendrija, laikydamasi Pasaulio prekybos organizacijos nustatytų sąlygų, įsipareigojo leisti naudoti ne skersti skirtų kai kurių aukštikalnių ir kalnų veislių bulių, karvių ir telyčių metines tarifines importo kvotas.

(2)

Būtina nustatyti išsamias šių importo tarifinių kvotų leidimo naudoti ir jų administravimo taisykles kiekvieniems metams nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 29 straipsnio 1 dalį importas į Bendriją turėtų būti atliekamas naudojant importo licencijas. Tačiau šias importo tarifines kvotas reikėtų administruoti pirmiausia suteikiant importo teises, o po to – importo licencijas, kaip numatyta 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006, nustatančio žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2) 6 straipsnio 3 dalyje. Tokiu būdu importo teises įgiję ekonominių operacijų vykdytojai, atsižvelgdami į realius savo prekybos srautus, kvotos galiojimo laikotarpiu galėtų nuspręsti, kada pateikti importo licencijos paraišką. Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpio dieną.

(4)

Turėtų būti nustatytos paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose pateiktinos informacijos taisyklės, prireikus papildant tam tikras 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (3), ir 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), nuostatas arba nuo jų nukrypstant.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 pateikiamos išsamios importo teisių paraiškų teikimo, pareiškėjų statuso ir importo licencijų išdavimo nuostatos. Minėto reglamento nuostatos nuo 2007 m. liepos 1 d. turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant kitų šio reglamento reikalavimų.

(6)

Kad būtų užkirstas kelias spekuliacijai, importo tarifinėse kvotose numatytus kiekius gali naudoti tik tie ekonominių operacijų vykdytojai, kurie gali įrodyti iš tiesų užsiimantys didelės apimties importu iš trečiųjų šalių. Todėl, siekiant užtikrinti veiksmingą valdymą, atitinkami prekybininkai turėtų įrodyti, kad per kiekvieną iš dviejų Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytų referencinių laikotarpių jie importavo mažiausiai 25 galvijus, nes 25 galvijai gali būti laikoma komerciškai pagrįsta siunta. Dėl administracinių priežasčių valstybėms narėms turėtų būti leista pripažinti patvirtintas dokumentų, kuriais patvirtinama prekyba su trečiosiomis šalimis, kopijas.

(7)

Be to, reikėtų nustatyti užstatą už importo teisių suteikimą. Importo licencijos neturėtų būti perleidžiamos, o licencijos prekybininkams turėtų būti išduodamos tik tokiems kiekiams, kokie jiems priklauso pagal suteiktas importo teises.

(8)

Kad pateikdami licencijos paraišką skirtiems kiekiams ekonominių operacijų vykdytojai būtų įpareigoti prašyti viso kiekio, kurį leista importuoti pagal paskirtas importo teises, importo teisių užstato pateikimas turėtų būti pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5).

(9)

1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (6), 82 straipsnyje numatyta, kad jei pateikiamoms į laisvą apyvartą prekėms dėl jų galutinio vartojimo taikoma sumažinta muito norma, jos ir toliau lieka muitinės prižiūrimos. Taikant šiame reglamente nustatytas kvotas importuoti galvijai tam tikrą laikotarpį turėtų būti stebimi siekiant įsitikinti, kad jie per tą laikotarpį nebūtų paskersti.

(10)

Todėl turėtų būti pateikiamas užstatas, kurio dydis būtų lygus bendrojo muitų tarifo muito ir sumažinto muito, taikomo atitinkamų galvijų pateikimo į laisvą apyvartą dieną, skirtumui.

(11)

Siekiant aiškumo, 1999 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1081/1999, įvedantis importuojamų ne skersti skirtų kai kurių aukštikalnių ir kalnų veislių bulių, karvių ir telyčių tarifų kvotas ir numatantis jų administravimą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1012/98 ir keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1143/98 (7), turėtų būti panaikintas ir nuo 2007 m. liepos 1 d. pakeistas nauju reglamentu.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienais metais nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. („tarifinių importo kvotų laikotarpiai“) leidžiama naudoti I priede nurodytas tarifines importo kvotas ne skersti skirtiems kai kurių aukštikalnių ir kalnų veislių buliams, karvėms ir telyčioms importuoti.

Tarifinių kvotų eilės numeriai yra 09.4196 ir 09.4197.

2 straipsnis

1.   Šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti galvijai yra skirti ne skersti, jei jie nėra paskerdžiami per keturis mėnesius nuo deklaracijos dėl pateikimo į laisvą apyvartą priėmimo dienos.

Tinkamai įrodytais force majeure atvejais gali būti daromos išlygos.

2.   Norint pasinaudoti importo tarifine kvota, kurios eilės numeris yra 09.4197, turi būti pateikti šie dokumentai:

a)

pateikiant prašymus dėl bulių: kilmės sertifikatas;

b)

pateikiant prašymus dėl karvių ir telyčių: kilmės sertifikatas arba registracijos gyvulių kilmės knygoje sertifikatas, patvirtinantis veislės grynumą.

3 straipsnis

1.   I priede nurodytos importo tarifinės kvotos administruojamos pirmiausia suteikiant importo teises, po to – importo licencijas.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1445/95, (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, pareiškėjai įrodo, kad per kiekvieną iš dviejų tame straipsnyje nurodytų referencinių laikotarpių jie importavo mažiausiai 25 galvijus, kuriems taikomas KN 0102 90 kodas.

Kaip prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymą valstybės narės gali priimti Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antroje dalyje nurodytų dokumentų kopijas, kurias tinkamai patvirtino dokumentus išdavusios institucijos.

2.   Įmonė, įsteigta sujungus keletą įmonių, iš kurių kiekviena turi referencinius importo kiekius, atitinkančius šio straipsnio 1 dalies nurodytus mažiausius kiekius, gali naudoti šiuos referencinius importo kiekius kaip prekybos įrodymą.

5 straipsnis

1.   Importo teisių paraiškos pateikiamos prieš kasmetinio importo tarifinių kvotų laikotarpio pradžią, ne vėliau kaip birželio 20 d. 13.00 val. Briuselio laiku.

2.   Su importo teisėmis susijęs 3 EUR už galviją užstatas kompetentingai institucijai pateikiamas kartu su importo teisių paraiška.

3.   Penktąją darbo dieną po 1 dalyje nurodyto paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos, ne vėliau kaip 16.00 val. Briuselio laiku, valstybės narės praneša Komisijai apie visą pateiktose paraiškose nurodytą kiekį, kurio prašoma kiekvienam eilės numeriui.

6 straipsnis

1.   Importo teisės suteikiamos ne anksčiau kaip septintą ir ne vėliau kaip šešioliktą darbo dieną po 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos.

2.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą skiriama mažiau importo teisių negu nurodyta pateiktose paraiškose, atitinkama pagal šio reglamento 5 straipsnio 2 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

7 straipsnis

1.   Kiekiai, kuriuos leista importuoti pagal I priede nurodytas kvotas, gali būti pateikiami į laisvą apyvartą tik pateikus importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas visas skirtas kiekis. Šis įpareigojimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje.

8 straipsnis

1.   Importo licencijų paraiškos gali būti pateiktos tik toje valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė importo teisių paraišką ir įgijo tokias teises I priede nurodytomis kvotomis pasinaudoti.

Išdavus importo licenciją atitinkamai apribojamos suteiktos importo teisės, o atitinkama pagal 5 straipsnio 2 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

2.   Importo licencijos išduodamos importo teises įgijusio ekonominių operacijų vykdytojo vardu.

3.   Importo licencijų paraiškose ir importo licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – vienas ar keli I priede išvardyti KN kodai;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris ir vienas iš II priede nurodytų įrašų.

9 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, iš pagal šį reglamentą išduotų importo licencijų atsirandančios teisės negali būti perleidžiamos.

10 straipsnis

1.   Importuoti galvijai stebimi vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 82 straipsniu, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų paskersti per keturis mėnesius nuo jų pateikimo į laisvą apyvartą.

2.   Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 1 dalyje nurodyto įsipareigojimo neskersti importuotų galvijų ir kad nemokėtas muitas būtų sumokamas, jei būtų nesilaikoma šio įsipareigojimo, importuotojai kompetentingai muitinei turi pateikti užstatą. Užstatas turi būti lygus Bendrojo muitų tarifo muito mokesčio ir muito mokesčio, nurodyto I priede, taikomo atitinkamų galvijų pateikimo į laisvą apyvartą dieną, skirtumui.

3.   2 dalyje minimas užstatas nedelsiant grąžinamas, kai atitinkamai muitinei pateikiamas įrodymas, kad galvijai:

a)

nebuvo paskersti per keturis mėnesius nuo jų pateikimo į laisvą apyvartą dienos; arba

b)

buvo paskersti per tą laikotarpį dėl force majeure arba sveikatos priežasčių arba krito dėl ligų arba dėl nelaimingo atsitikimo.

11 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1081/1999 panaikinamas.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau jo 11 straipsnis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 586/2007 (OL L 139, 2007 5 31, p. 5).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006.

(6)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(7)  OL L 131, 1999 5 27, p. 15. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2006 (OL L 408, 2006 12 30, p. 26, pataisytas OL L 47, 2007 2 16, p. 21).


I PRIEDAS

1 straipsnyje numatytos tarifinės importo kvotos

Eilės Nr.

KN kodas

Taric kodai

Aprašymas

Kvotos dydis

(galvijų skaičius)

Muitas

09.4196

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Šių kalnų veislių ne skersti skirtos karvės ir telyčios: palšosios, žalosios, dvylosios ir žalmargės Simmental veislių ir Pinzgau veislės.

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.4197

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Šių veislių ne skersti skirti buliai, karvės ir telyčios: žalmargiai Simmental veislės bei Schwyz ir Fribourg veislių.

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


II PRIEDAS

8 straipsnio 3 dalies c punkte minimi įrašai

:

Bulgarų k.

:

Алпийски и планински породи (Регламент (ЕО) № 659/2007) Година на внос: …

:

Ispanų k.

:

Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) no 659/2007], año de importación: …

:

Čekų k.

:

alpská a horská plemena (nařízení (ES) č. 659/2007), rok dovozu: …

:

Danų k.

:

Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 659/2007), importår: …

:

Vokiečių k.

:

Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 659/2007), Einfuhrjahr: …

:

Estų k.

:

Alpi tõugu ja mägitõugu (määrus (EÜ) nr 659/2007), impordi aasta: …

:

Graikų k.

:

Αλπικές και ορεσίβιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/2007], έτος εισαγωγής: …

:

Anglų k.

:

Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 659/2007), Year of import: …

:

Prancūzų k.

:

Races alpines et de montagne [règlement (CE) no 659/2007], année d'importation: …

:

Italų k.

:

Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 659/2007], anno d'importazione: …

:

Latvių k.

:

Alpīno un kalnu šķirņu dzīvnieki (Regula (EK) Nr. 659/2007), importa gads: …

:

Lietuvių k.

:

Aukštikalnių ir kalnų veislės (Reglamentas (EB) Nr. 659/2007), importo metai: …

:

Vengrų k.

:

alpesi és hegyi fajtájú (659/2007/EK rendelet), behozatal éve: …

:

Maltiečių k.

:

Razez Alpini u tal-muntanja (Ir-Regolament (KE) Nru 659/2007), is-Sena ta' l-importazzjoni: …

:

Olandų k.

:

Bergrassen (Verordening (EG) nr. 659/2007), invoerjaar: …

:

Lenkų k.

:

Rasy alpejskie i górskie (rozporządzenie (WE) nr 659/2007), rok przywozu: …

:

Portugalų k.

:

Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n.o 659/2007], ano de importação: …

:

Rumunų k.

:

Rase alpine și montane [Regulamentul (CE) nr. 659/2007], anul de import: …

:

Slovakų k.

:

Alpské a horské plemená [nariadenie (ES) č. 659/2007], Rok vývozu: …

:

Slovėnų k.

:

Alpske in gorske pasme (Uredba (ES) št. 659/2007), leto uvoza: …

:

Suomių k.

:

Alppi- ja vuoristorotuja (Asetus (EY) N:o 659/2007), tuontivuosi: …

:

Švedų k.

:

Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 659/2007), importår: …


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 660/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją pieno ir pieno produktų rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos neturėtų būti nustatomos.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Eksporto grąžinamosios išmokos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje, nesuteikiamos už produktus, nurodytus šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. birželio 15 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Paskirties vietos apibrėžiamos taip:

L20

:

Visos paskirties vietos, išskyrus Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

Visos paskirties vietos, išskyrus, L04, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Atitinkamiems produktams, skirtiems eksportui į Dominikos Respubliką, pagal Sprendime 98/486/EB nurodytą 2007–2008 m. kvotą ir atitinkantiems Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 dalies, taikomos šios normos:

a)

produktai, kurių KN kodai yra 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produktai, kurių KN kodai yra 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Paskirties vietos apibrėžiamos taip:

L20

:

Visos paskirties vietos, išskyrus Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

Visos paskirties vietos, išskyrus, L04, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 661/2007

2007 m. birželio 14 d.

nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikėtų nesuteikti grąžinamųjų išmokų konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2007 m. birželio 12 d.

(3)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamente (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2007 m. birželio 12 d., grąžinamosios išmokos už produktus ir paskirties šalis, nurodytas to reglamento 1 straipsnio pirmoje dalyje, nėra suteikiamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 276/2007 (OL L 76, 2007 3 16, p. 16).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 128/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 6).


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 662/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. birželio 15 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,07 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,78

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 663/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio mėn. 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 958/2006 dėl 2006–2007 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2006, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. birželio 14 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. birželio 14 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 958/2006 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 38,778 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 175, 2006 6 29, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 203/2007 (OL L 61, 2007 2 28, p. 3).


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 664/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir trečios pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 38/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 38/2007, 4 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. birželio 13 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. birželio 13 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 38/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 435,00 EUR/t.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 11, 2007 1 18, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 203/2007 (OL L 61, 2006 2 28, p. 3).


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 665/2007

2007 m. birželio 14 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 570/2007 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2007 m. gegužės 25 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 570/2007. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 570/2007 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 133, 2007 5 25, p. 18.


PRIEDAS

Nuo 2007 m. birželio 15 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

0,00

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

0,00

0,00

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

0,00

0,00

c)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šv. Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos sritis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 666/2007

2007 m. birželio 14 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 571/2007 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2007 m. gegužės 25 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 571/2007. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 571/2007 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 133, 2007 5 25, p. 21.


PRIEDAS

Nuo 2007 m. birželio 15 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

33,78

33,78


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šv. Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos sritis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 667/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 447/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 31).

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. birželio 15 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 668/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), reikalavimus.

(5)

Eksporto grąžinamosios išmokos gali būti taikomos konkurenciniam Bendrijos ir trečiųjų šalių eksporto skirtumui išlyginti. Bendrijos eksportas į tam tikras netolimas paskirties vietas ir į trečiąsias šalis, kurios Bendrijos produktams taiko lengvatinių muitų režimą, šiuo metu yra ypač konkurencingas. Todėl eksporto grąžinamąsias išmokas už eksportą į tas paskirties vietas reikėtų [sumažinti arba] panaikinti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. birželio 15 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

33,78

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

33,78

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

33,78

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

33,78

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3378

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 669/2007

2007 m. birželio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 195/2007, leidžiantį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 195/2007 (3) nustatomas valstybių narių sąrašas, kuriose pradedamas sviesto supirkimas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Remdamasi naujausiais Portugalijos pranešimais, Komisija nustatė, kad sviesto rinkos kainos dvi savaites paeiliui yra lygios arba didesnės nei 92 % intervencinės kainos. Todėl Portugalyjoje turi būti sustabyti intervenciniai supirkimai ir ji turėtų būti išbraukta iš Reglamente (EB) Nr. 195/2007 nustatyto sąrašo.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 195/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 195/2007 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Sviesto supirkimas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje, sustabdomas šiose valstybėse narėse:

Portugalijoje.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).

(3)  OL L 59, 2007 2 27, p. 62. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 354/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 47).


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 670/2007

2007 m. birželio 14 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 2 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1518/95 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 13).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


DIREKTYVOS

15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/49


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/34/EB

2007 m. birželio 14 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 70/157/EEB nuostatas dėl leistino motorinių transporto priemonių garso lygio ir dujų išmetimo sistemų, siekiant ją suderinti su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (1), ypač į jos 13 straipsnio 2 dalies 2 įtrauką,

atsižvelgdama į 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvą 70/157/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių leistiną motorinių transporto priemonių garso lygį ir dujų išmetimo sistemas, suderinimo (2), ypač į jos 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 70/157/EEB yra viena iš atskirųjų direktyvų pagal Direktyvoje 70/156/EEB numatytą Bendrijos tipo patvirtinimo tvarką. Todėl Direktyvos 70/156/EEB nuostatos, susijusios su transporto priemonių sistemomis, sudėtinėmis dalimis ir atskiraisiais techniniais mazgais, taip pat taikomos Direktyvai 70/157/EEB.

(2)

Įsigaliojus Direktyvai 70/157/EEB motorinių transporto priemonių keliamo triukšmo ribinės vertės buvo keletą kartų mažinamos, paskutinį kartą – 1995 m. Paskutinis mažinimas neturėjo laukiamo poveikio, o vėlesni tyrimai parodė, kad matavimo metodai jau nebeatspindi važiavimo praktikos realiomis sąlygomis. Todėl būtina parengti naują bandymų ciklą ir skleidžiamo triukšmo nustatymo bandymui skirtas važiavimo sąlygas priartinti prie realių važiavimo sąlygų. Naujas bandymų ciklas pateikiamas JT/EEK Taisyklės Nr. 51 02 serijos pakeitimuose (3).

(3)

Pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti atliktas tipo patvirtinimui skirtas dabartinis bandymas ir naujas bandymas, o apie abiejų bandymų rezultatus turėtų būti pranešta Komisijai. Taip Komisija galėtų gauti informaciją, reikalingą nustatyti tinkamoms ribinėms vertėms, skirtoms naujam matavimo metodui, kuriuo būtų pakeistas taikomas bandymų atlikimo protokolas. Siekiant gauti tipo patvirtinimą ir toliau bus reikalaujama taikyti dabartinį metodą, o naujasis metodas bus naudojamas stebėjimo tikslais. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, naujam bandymui pritaikytas bandymo atlikimo protokolas turėtų tapti vieninteliu matavimu, kurį reikia atlikti tipo patvirtinimui gauti.

(4)

Siekiant atsižvelgti į naujausius JT/EEK Taisyklių Nr. 51 ir 59, prie kurių Bendrija jau yra prisijungusi, pakeitimus, reikėtų suderinti Direktyvą 70/157/EEB su techniniais šių taisyklių reikalavimais, taip suderinant šią direktyvą su technikos pažanga. Tai yra svarbu, visų pirma siekiant perimti privalomąją motorinių transporto priemonių keliamo triukšmo emisijos stebėjimo procedūrą, nustatytą JT/EEK Taisyklėje Nr. 51, siekiant gauti EB tipo patvirtinimą. Priešingu atveju ta direktyva nebus suderinta su šia taisykle atsižvelgiant į technikos pažangą.

(5)

Pagal Direktyvos 70/157/EEB 3 straipsnį, šioje direktyvoje numatomomis priemonėmis nekeičiami Direktyvos 70/157/EEB I priedo 5.2.2.1 ir 5.2.2.5 punktuose nustatyti reikalavimai. Atsižvelgiant į naują priedų struktūrą, būtina suderinti šiuose punktuose nurodytą numeraciją ir nuorodas. Siekiant užtikrinti sąsają su kitomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis, taip pat būtina nustatyti dabartinės ir naujosios numeracijos atitikmenis.

(6)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Direktyva 70/157/EEB iš dalies keičiama taip:

a)

I priedas pakeičiamas šios direktyvos I priede pateiktu tekstu;

b)

II priedas pakeičiamas šios direktyvos II priede pateiktu tekstu;

c)

III priedas pakeičiamas šios direktyvos III priede pateiktu tekstu;

d)

IV priedas išbraukiamas.

2.   Nuorodos į Direktyvos 70/157/EEB I priedo 5.2.2.1 ir 5.2.2.5 punktus laikomos nuorodomis į šia direktyva pakeisto I priedo 2.1 ir 2.2 punktus.

2 straipsnis

Nuo 2008 m. liepos 6 d. iki 2010 m. liepos 6 d. turi būti atliktas transporto priemonės, kurios tipą reikia patvirtinti, bandymas, nustatytas JT/EEK Taisyklės Nr. 51 10 priede, vien tik stebėjimo tikslais. Šio bandymo rezultatai turi būti pridėti prie Direktyvos 70/157/EEB, su pakeitimais, padarytais šia direktyva, I priedo 1 ir 2 priedėliuose nustatytų dokumentų, pagal JT/EEK Taisyklės Nr. 51 9 priedą. Atitinkama valstybė narė nusiunčia tokius informacinius dokumentus Komisijai. Šios prievolės neįgyjamos tais atvejais, kai pagal šią direktyvą pratęsiamas suteiktų patvirtinimų galiojimas. Šios stebėjimo procedūros tikslais transporto priemonė nelaikoma esančia naujo tipo, jeigu transporto priemonė skiriasi tik JT/EEK Taisyklės Nr. 51 2.2.1 ir 2.2.2 punktų atžvilgiu.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos 5 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2008 m. liepos 6 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma oficialiai jas skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

(2)  OL L 42, 1970 2 23, p. 16. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/96/EB.

(3)  OL L 137, 2007 5 30, p. 68.


I PRIEDAS

I PRIEDAS

NUOSTATOS DĖL MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO EB TIPO PATVIRTINIMO ATSIŽVELGIANT Į GARSO LYGĮ

1.   PARAIŠKA DĖL EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMO TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPUI

1.1.   Paraišką dėl EB tipo patvirtinimo suteikimo transporto priemonės tipui atsižvelgiant į garso lygį, laikantis Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalies nuostatų, pateikia transporto priemonės gamintojas.

1.2.   Informacinio dokumento pavyzdys pateiktas 1 priedėlyje.

1.3.   Transporto priemonės gamintojas už bandymų atlikimą atsakingai techninei tarnybai turi pateikti transporto priemonę, atitinkančią tipą, kuriam prašoma suteikti tipo patvirtinimą.

1.4.   Techninės tarnybos prašymu taip pat turi būti pateiktas dujų išmetimo sistemos pavyzdys ir bent tokio pat cilindrų tūrio bei didžiausios nominalios galios variklis, koks yra sumontuotas transporto priemonėje, kurios tipui prašoma suteikti tipo patvirtinimą.

2.   VAŽIUOJANČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GARSO LYGIS

2.1.   Ribinės vertės

Pagal III priedo nuostatas išmatuotas garso lygis neturi viršyti toliau nurodytų ribų:

Transporto priemonių kategorijos

Vertės pateikiamos dB (A)

(decibelais (A))

2.1.1.

Keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, kuriose yra ne daugiau kaip devynios sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą

74

2.1.2.   

Keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, kuriose yra daugiau kaip devynios sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą, kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 3,5 tonos ir:

2.1.2.1.

su mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

78

2.1.2.2.

su ne mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

80

2.1.3.   

Keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, kuriose yra daugiau kaip devynios sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą; kroviniams vežti skirtos transporto priemonės:

2.1.3.1.

kurių maksimali leistina masė ne didesnė kaip 2 tonos

76

2.1.3.2.

kurių maksimali leistina masė didesnė kaip 2 tonos, tačiau ne didesnė kaip 3,5 tonos

77

2.1.4.   

Kroviniams vežti skirtos transporto priemonės, kurių didžiausia leidžiama masė didesnė kaip 3,5 tonos

2.1.4.1.

su mažesnės kaip 75 kW galios varikliu

77

2.1.4.2.

su ne mažesnės kaip 75 kW, tačiau mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

78

2.1.4.3.

su ne mažesnės kaip 150 kW galios varikliu

80

Tačiau

2.1.1 ir 2.1.3 kategorijų transporto priemonių ribinės vertės didinamos 1 dB (A), jeigu jose sumontuotas tiesioginio degalų įpurškimo dyzelinis variklis,

didesnės kaip 2 tonos maksimalios leistinos masės visureigių transporto priemonių ribinės vertės didinamos 1 dB (A), jeigu jų variklio galia mažesnė kaip 150 kW, ir 2 dB (A), jeigu jų variklio galia ne mažesnė kaip 150 kW,

2.1.1 kategorijos transporto priemonių su neautomatine pavarų dėže, kurioje yra daugiau kaip keturios priekinės eigos pavaros, ir didesne kaip 140 kW didžiausia galia veikiančiu varikliu bei didžiausios galios/didžiausios masės santykiu, kuris yra didesnis kaip 75 kW/t, ribinės vertės didinamos 1 dB (A), jeigu trečia pavara važiuojančios transporto priemonės užpakalinė dalis BB′ liniją kerta didesniu kaip 61 km/h greičiu.

2.2.   Rezultatų vertinimas

2.2.1.   Siekiant atsižvelgti į matuoklių netikslumus, kiekvieno matavimo rezultatai nustatomi iš skaitiklio rodmens atimant 1 dB (A).

2.2.2.   Matavimo rezultatai laikomi galiojančiais, jeigu toje pat transporto priemonės pusėje du paeiliui atlikti matavimai skiriasi ne daugiau kaip 2 dB (A).

2.2.3.   Bandymo rezultatas – didžiausias išmatuotas garso lygis. Jeigu gautas rezultatas viršija bandomos kategorijos transporto priemonei nustatytą didžiausią leistiną garso lygį 1 dB (A), mikrofoną pastačius į atitinkamą padėtį matuojama dar du kartus. Trijų iš keturių matavimų, atliekamų mikrofoną pastačius į pirmiau minėtą padėtį, rezultatai turi atitikti nustatytas ribas.

3.   ŽYMENYS

3.1.   Ant dujų išmetimo sistemos ir įleidimo sistemos sudėtinių dalių, išskyrus tvirtinimo įtaisus ir vamzdžius, turi būti nurodyta:

3.1.1.   sistemų ir jų sudėtinių dalių gamintojo prekės ženklas arba pavadinimas;

3.1.2.   gamintojo parengtas prekės aprašas.

3.2.   Šie žymenys turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami net ir sistemą sumontavus transporto priemonėje.

4.   EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPUI

4.1.   Jei laikomasi taikomų reikalavimų, vadovaujantis Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalies ir, jei taikoma, 4 straipsnio 4 dalies nuostatomis, suteikiamas EB tipo patvirtinimas.

4.2.   EB tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys pateikiamas 2 priedėlyje.

4.3.   Kiekvienam patvirtintam transporto priemonių tipui priskiriamas Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatas atitinkantis patvirtinimo numeris. Ta pati valstybė narė negali priskirti to paties numerio kitam transporto priemonių tipui.

5.   TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

5.1.   Modifikavus pagal šią direktyvą patvirtintą tipą, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

6.   GAMYBOS ATITIKTIS

6.1.   Būtina imtis priemonių gamybos atitikčiai užtikrinti laikantis Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

6.2.   Specialiosios nuostatos:

6.2.1.   Direktyvos 70/156/EEB X priedo 2.3.5 punkte išvardyti bandymai nurodyti JT/EEK Taisyklės Nr. 51 7 priede, kaip nurodyta šios direktyvos III priede.

6.2.2.   Direktyvos 70/156/EEB X priedo 3 punkte nurodyti patikrinimai paprastai atliekami vieną kartą per dvejus metus.

1 priedėlis

Informacinis dokumentas Nr. … pagal Tarybos direktyvos 70/156/EEB (1) I priedą dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atsižvelgiant į leistiną garso lygį ir dujų išmetimo sistemą (Direktyva 70/157/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB)

Toliau nurodyta informacija, jei taikoma, turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Brėžiniai turi būti nubraižyti atitinkamu masteliu, būti pakankamai smulkūs ir pateikti A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai yra su elektroniniais valdytuvais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

0.   Bendroji informacija

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2.   Tipas ir bendras (-i) komercinis (-iai) aprašas (-ai):

0.3.   Tipo identifikavimo žymuo, jei nurodytas ant transporto priemonės (b):

0.3.1.   Tokio žymens vieta

0.4.   Transporto priemonės kategorija (c):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

1.   Transporto priemonės konstrukcijos bendrosios charakteristikos

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

1.3.3.   Varančiosios ašys (skaičius, vieta, tarpusavio sujungimas):

1.6.   Variklio vieta ir jo agregatų išdėstymas:

2.   Masės ir matmenys (e) (kg ir mm) (žr. atitinkamus brėžinius)

2.4.   Transporto priemonės gabaritinių matmenų intervalas

2.4.1.   Važiuoklė be kėbulo

2.4.1.1.   Ilgis (j):

2.4.1.2.   Plotis (k):

2.4.2.   Važiuoklė su kėbulu

2.4.2.1.   Ilgis (j):

2.4.2.2.   Plotis (k):

2.6.   Parengtos eksploatuoti transporto priemonės su kėbulu masė, ar važiuoklės su kabina masė, jei gamintojas neprimontuoja kėbulo (su standartine įranga, įskaitant aušinimo skystį, tepalus, kurą, įrankius, atsarginį ratą ir vairuotoją) (o) (didžiausia ir mažiausia vertė):

3.   Variklis (q)

3.1.   Gamintojas:

3.1.1.   Gamintojo variklio kodas: (pažymėtas ant variklio arba kitu identifikavimo būdu)

3.2.   Vidaus degimo variklis

3.2.1.1.   Veikimo principas: kibirkštinis uždegimas/uždegimas suspaudimu/keturių taktų/dviejų taktų (2)

3.2.1.2.   Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas:

3.2.1.2.3.   Cilindrų uždegimo seka:

3.2.1.3.   Darbinis variklio tūris (s): cm3

3.2.1.8.   Didžiausia naudingoji galia (t): kW, kai min–1 (gamintojo nurodyta vertė)

3.2.4.   Degalai tiekiami

3.2.4.1.   Karbiuratoriumi (-iais): taip/ne (2)

3.2.4.1.2.   Tipas (-ai):

3.2.4.1.3.   Įrengtų karbiuratorių skaičius:

3.2.4.2.   Degalų įpurškimu (tik uždegimo suspaudimu varikliams): taip/ne (2)

3.2.4.2.2.   Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas/netiesioginis įpurškimas/į sūkurinę kamerą (2)

3.2.4.2.4.   Reguliatorius

3.2.4.2.4.1.   Tipas:

3.2.4.2.4.2.1.   Momentas, kai nutraukiamas degalų tiekimas esant apkrovai: min–1

3.2.4.3.   Degalų įpurškimu (tik priverstinis uždegimas): taip/ne (2)

3.2.4.3.1.   Veikimo principas: įleidimo kolektorius (vienoje vietoje/ne vienoje vietoje)/tiesioginis įpurškimas/kita (nurodyti) (2)

3.2.8.   Įleidimo sistema

3.2.8.4.2.   Oro filtras, brėžiniai, arba

3.2.8.4.2.1.   Gamybinė (-s) markė (-s):

3.2.8.4.2.2.   Tipas (-ai):

3.2.8.4.3.   Oro įsiurbimo triukšmo slopintuvas, brėžiniai: arba

3.2.8.4.3.1.   Gamybinė (-s) markė (-s):

3.2.8.4.3.2.   Tipas (-ai):

3.2.9.   Dujų išmetimo sistema

3.2.9.2.   Dujų išmetimo sistemos aprašymas ir (ar) brėžinys:

3.2.9.4.   Išmetamųjų dujų triukšmo slopintuvas (-ai):

Priekinis, vidurinis, galinis slopintuvas: konstrukcija, tipas, ženklinimas, jeigu svarbu išoriniam triukšmui ribojamosios priemonės variklio skyriuje ir prie variklio:

3.2.9.5.   Išmetamų dujų išleidimo angos vieta:

3.2.9.6.   Pluoštinės medžiagos turintis išmetamų dujų triukšmo slopintuvas:

3.2.12.2.1.   Deginių filtro katalizatorius: yra/nėra (3)

3.2.12.2.1.1.   Deginių filtro katalizatorių ir elementų skaičius:

3.3.   Elektros variklis

3.3.1.   Tipas (apvija, sužadinimas):

3.3.1.1.   Didžiausia valandinė galia: kW

3.3.1.2.   Darbinė įtampa: V

3.4.   Kiti varikliai arba motorai ar jų deriniai (išsamūs duomenys apie tų variklių arba motorų dalis):

4.   Transmisija (v)

4.2.   Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t. t.):

4.6.   Pavaros perdavimo skaičius

Pavara

Vidinis pavaros perdavimo skaičius

(variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Galinis pavaros perdavimo skaičius (-ai)

(pavarų dėžės išėjimo veleno ir varančiųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavaros perdavimo skaičius

Aukščiausia CVT pavara (4)

1

2

3

Žemiausia CVT pavara (4)

Atgalinė

 

 

 

4.7.   Didžiausias transporto priemonės greitis (ir pavara, kuria jis pasiekiamas) (km/h) (w):

6.   Pakaba

6.6.   Padangos ir ratlankiai

6.6.2.   Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1.   1 ašis:

6.6.2.2.   2 ašis:

6.6.2.3.   3 ašis:

6.6.2.4.   4 ašis:

ir kt.

9.   Kėbulas (netaikoma M1 kategorijos transporto priemonėms)

9.1.   Kėbulo tipas:

9.2.   Naudotos medžiagos ir konstravimo metodas:

12.   Kita

12.5.   Informacija apie su varikliu nesusijusius įtaisus, skirtus triukšmui mažinti (jei neaprašyti kituose punktuose):

Papildoma informacija apie visureiges transporto priemones

1.3.   Ašių ir ratų skaičius:

2.4.1.   Važiuoklė be kėbulo

2.4.1.4.1.   Užvažiavimo kampas (na): … laipsniai

2.4.1.5.1.   Nuvažiavimo kampas (nb): … laipsniai

2.4.1.6.   Važiuoklės prošvaisa (apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalies 4.5 punkte)

2.4.1.6.1.   Tarp ašių:

2.4.1.6.2.   Po priekine ašimi (-imis):

2.4.1.6.3.   Po galine ašimi (-imis):

2.4.1.7.   Nuožulnios plokštumos, kuria skersai gali važiuoti transporto priemonė, kampas (nc): … laipsniai

2.4.2.   Važiuoklė su kėbulu

2.4.2.4.1.   Užvažiavimo kampas (na): … laipsniai

2.4.2.5.1.   Nuvažiavimo kampas (nb): … laipsniai

2.4.2.6.   Važiuoklės prošvaisa (apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalies 4.5 punkte)

2.4.2.6.1.   Tarp ašių:

2.4.2.6.2.   Po priekine ašimi (-mis):

2.4.2.6.3.   Po galine ašimi (-imis):

2.4.2.7.   Nuožulnios plokštumos, kuria skersai gali važiuoti transporto priemonė, kampas (nc): … laipsniai

2.15.   Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę (tik transporto priemonė): … procentai

4.9.   Diferencialo blokavimas: taip/ne/neprivaloma (5)

Data, byla

2 priedėlis

PAVYZDYS

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

Administracijos antspaudas

Informacija apie

tipo patvirtinimą (6)

tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimą (6)

atsisakymą išduoti tipo patvirtinimą (6)

tipo patvirtinimo panaikinimą (6)

laikantis Direktyvos …/…/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB, nuostatų

Tipo patvirtinimo numeris:

Pratęsimo priežastis:

I   SKIRSNIS

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2.   Tipas ir bendras (-i) komercinis (-iai) aprašas (-ai):

0.3.   Tipo identifikavimo žymuo, jei nurodytas ant transporto priemonės/sudėtinės dalies/atskirojo techninio mazgo (6)  (7)

0.3.1.   Tokio žymens vieta

0.4.   Transporto priemonės kategorija (8):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   Jei yra sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo vieta ir ženklinimo metodas

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai)

II   SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (jei taikoma): žr. papildymą.

2.   Už bandymų vykdymą atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymo ataskaitos data:

4.   Bandymo ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra): žr. papildymą.

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

9.   Pridedama patvirtinimo institucijai pateikto informacijos paketo, kurį galima gauti pareiškus pageidavimą, rodyklė.

EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

dėl transporto priemonės tipo patvirtinimo, laikantis Direktyvos 70/157/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB nuostatų, papildymas

1.   Papildoma informacija:

1.1.   Jeigu būtina, transporto priemonių, kurioms taikomas JT/EEK Taisyklės Nr. 51 III priedo 3.1.2.3.2.3 punktas, sąrašas:

1.2.   Variklis

1.2.1.   Gamintojas:

1.2.2.   Tipas:

1.2.3.   Pavyzdys:

1.2.4.   Didžiausia vardinė galia … kW, kai … min–1

1.3.   Pavara: neautomatinė pavarų dėžė/automatinė pavarų dėžė (9)

1.3.1   Pavarų skaičius:

1.4.   Įranga

1.4.1   Išmetamųjų dujų triukšmo slopintuvas

1.4.1.1.   Gamintojas:

1.4.1.2.   Modelis:

1.4.1.3.   Tipas: … pagal brėžinį Nr.:

1.4.2   Oro įsiurbimo triukšmo slopintuvas

1.4.2.1.   Gamintojas:

1.4.2.2.   Modelis:

1.4.2.3.   Tipas: … pagal brėžinį Nr.:

1.5.   Padangų dydis:

1.5.1.   Tipo patvirtinimo bandymuose naudotų padangų tipo aprašymas:

1.6.   Matavimas

1.6.1.   Važiuojančios transporto priemonės garso lygis:

Matavimo rezultatai

 

Kairė pusė

dB (A) (10)

Dešinė pusė

dB (A) (10)

Pavarų perjungimo svirties padėtis

Pirmas matavimas

 

 

 

Antras matavimas

 

 

 

Trečias matavimas

 

 

 

Ketvirtas matavimas

 

 

 

Bandymo rezultatas: … dB (A)/E (11)

1.6.2.   Stovinčios transporto priemonės garso lygis:

Matavimo rezultatai

 

dB (A)

Variklis

Pirmas matavimas

 

 

Antras matavimas

 

 

Trečias matavimas

 

 

Bandymo rezultatas: …dB (A)/E (12)

1.6.3.   Suslėgto oro keliamo triukšmo lygis:

Matavimo rezultatai

 

Kairė pusė

dB (A) (13)

Dešinė pusė

dB (A) (13)

Pirmas matavimas

 

 

Antras matavimas

 

 

Trečias matavimas

 

 

Ketvirtas matavimas

 

 

Bandymo rezultatas: …dB (A)

5.   Pastabos:


(1)  Šiame informaciniame dokumente naudojami punktų numeriai ir išnašos atitinka Direktyvos 70/156/EEB I priedo punktų numerius ir išnašas. Su šia direktyva nesusiję punktai praleisti.

(2)  Nereikalinga išbraukti.

(3)  Nereikalinga išbraukti.

(4)  Nepertraukiama belaipsnė pavara.

(5)  Nereikalinga išbraukti.

(6)  Nereikalinga išbraukti.

(7)  Jei tipo identifikavimo žymenyje yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipais, kuriems suteiktas tipo patvirtinimo sertifikatas, apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu “?” (pvz. ABC??123??).

(8)  Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

(9)  Nereikalinga išbraukti.

(10)  Matavimo vertės pateikiamos atėmus 1 dB (A) pagal I priedo 2.2.1 punkto nuostatas.

(11)  Raidė “E” rodo, kad minėti matavimai atlikti laikantis šios direktyvos nuostatų.

(12)  Raidė “E” rodo, kad minėti matavimai atlikti laikantis šios direktyvos nuostatų.

(13)  Matavimo vertės pateikiamos atėmus 1 dB (A) pagal I priedo 2.2.1 punkto nuostatas.


II PRIEDAS

II PRIEDAS

ADMINISTRACINĖS NUOSTATOS DĖL DUJŲ IŠMETIMO SISTEMŲ KAIP ATSKIRŲJŲ TECHNINIŲ MAZGŲ (ATSARGINIŲ DUJŲ IŠMETIMO SISTEMŲ) EB TIPO PATVIRTINIMO

1.   EB TIPO PATVIRTINIMO PARAIŠKA

1.1.   Paraišką dėl atsarginės dujų išmetimo sistemos ar jos sudėtinės dalies kaip atskirojo techninio mazgo EB tipo patvirtinimo suteikimo pagal Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalies nuostatas pateikia transporto priemonės gamintojas arba minėto atskirojo techninio mazgo gamintojas.

1.2.   Informacinio dokumento pavyzdys pateikiamas 1 priedėlyje.

1.3.   Atitinkamos techninės tarnybos prašymu pareiškėjas turi pateikti:

1.3.1.   sistemos, dėl kurios pateikta EEB tipo patvirtinimo paraiška, du pavyzdžius,

1.3.2.   tokio tipo dujų išmetimo sistemą, kuri buvo sumontuota transporto priemonėje jai suteikiant EEB tipo patvirtinimą,

1.3.3.   tokio tipo transporto priemonę, į kurią turi būti įmontuojama sistema ir kuri atitinka JT/EEK Taisyklės Nr. 51 7 priedo 4.1 punkto reikalavimus, kaip nurodyta šios direktyvos III priede.

1.3.4.   atskirą pirmiau aprašyto tipo transporto priemonės variklį.

2.   ŽYMENYS

2.4.1.   Ant atsarginės dujų išmetimo sistemos arba jos sudėtinių dalių, išskyrus tvirtinimo įtaisus ir vamzdžius, turi būti nurodyta:

2.4.1.1.   atsarginės dujų išmetimo sistemos ir jos sudėtinių dalių gamintojo prekės ženklas arba pavadinimas,

2.4.1.2.   gamintojo parengtas prekės aprašas.

2.4.2.   Šie žymenys turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami net ir sistemą sumontavus transporto priemonėje.

3.   EB TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

3.1.   Jei atitinkami reikalavimai yra įvykdyti, suteikiamas EB tipo patvirtinimas laikantis Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalies ir, jei taikytina, 4 straipsnio 4 dalies nuostatų.

3.2.   EB tipo patvirtinimo sertifikato pavyzdys pateikiamas 2 priedėlyje.

3.3.   Kiekvienam kaip atskirasis techninis mazgas patvirtintos atsarginės dujų išmetimo sistemos ar jos sudėtinės dalies tipui priskiriamas tipo patvirtinimo numeris laikantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedo nuostatų; trečiasis tipo patvirtinimo numerio segmentas nurodo iš dalies keičiančios direktyvos, kuri buvo taikoma suteikiant transporto priemonės tipo patvirtinimą, numerį. Ta pati valstybė narė negali suteikti to paties numerio kito tipo atsarginei dujų išmetimo sistemai ar jos sudėtinei daliai.

4.   EB TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLAS

4.1.   Visos atsarginės dujų išmetimo sistemos ar jų sudėtinės dalys, išskyrus tvirtinimo įtaisus ir vamzdžius, atitinkančios pagal šios direktyvos nuostatas patvirtintą tipą, ženklinamos EB tipo patvirtinimo ženklu.

4.2.   EB tipo patvirtinimo ženklą sudaro stačiakampyje įrašyta mažoji raidė „e“ ir skaičius ar raidės, žymintys tipo patvirtinimą suteikusią valstybę narę:

 

„1“ – Vokietija

 

„2“ – Prancūzija

 

„3“ – Italija

 

„4“ – Nyderlandai

 

„5“ – Švedija

 

„6“ – Belgija

 

„7“ – Vengrija

 

„8“ – Čekija

 

„9“ – Ispanija

 

„11“ – Jungtinė Karalystė

 

„12“ – Austrija

 

„13“ – Liuksemburgas

 

„17“ – Suomija

 

„18“ – Danija

 

„19“ – Rumunija

 

„20“ – Lenkija

 

„21“ – Portugalija

 

„23“ – Graikija

 

„24“ – Airija

 

„26“ – Slovėnija

 

„27“ – Slovakija

 

„29“ – Estija

 

„32“ – Latvija

 

„34“ – Bulgarija

 

„36“ – Lietuva

 

„49“ – Kipras

 

„50“ – Malta

Greta stačiakampio taip pat turi būti pateiktas „pagrindinis patvirtinimo numeris“, kuris yra Direktyvos 70/156/EEB VII priede nurodyto tipo patvirtinimo numerio 4 segmentas, prieš kurį rašomi du skaitmenys, nurodantys eilės numerį, priskirtą paskutiniam svarbiam Direktyvos 70/157/EEB techniniam pakeitimui, galiojusiam transporto priemonės tipo patvirtinimo suteikimo dieną. Direktyvos 70/157/EEB eilės numeris yra 00, Direktyvos 77/212/EEB – 01, Direktyvos 84/424/EEB – 02, Direktyvos 92/97/EEB ir šios direktyvos eilės numeris – 03. Eilės numeris 03 taip pat rodo JT/EEK Taisyklės Nr. 59 00 serijos pakeitimuose nustatytus techninius reikalavimus.

4.3.   Toks ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas net ir atsarginę dujų išmetimo sistemą ar jos sudėtinę dalį sumontavus transporto priemonėje.

4.4.   EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys pateikiamas 3 priedėlyje.

5.   TIPO MODIFIKACIJOS IR PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

5.1.   Modifikavus pagal šią direktyvą patvirtintą tipą, galioja Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatos.

6.   GAMYBOS ATITIKTIS

6.1.   Būtina imtis priemonių gamybos atitikčiai užtikrinti laikantis Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

6.2.   Specialiosios nuostatos:

6.2.1.   Direktyvos 70/156/EEB X priedo 2.3.5 punkte paminėti bandymai nurodyti JT/EEK Taisyklės Nr. 59 5 priede, kaip nurodyta šios direktyvos III priede.

6.2.2.   Direktyvos 70/156/EEB X priedo 3 punkte nurodyti patikrinimai paprastai atliekami vieną kartą per dvejus metus.

1 priedėlis

Informacinis dokumentas Nr. … dėl motorinių transporto priemonių dujų išmetimo sistemų, kaip atskirojo techninio mazgo, EB tipo patvirtinimo (Direktyva 70/157/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB)

Toliau nurodyta informacija (jei taikoma) turi būti pateikta trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Brėžiniai turi būti nubraižyti atitinkamu masteliu, būti pakankamai smulkūs ir pateikti A4 formato lapuose arba iki A4 formato sulankstytuose kitų formatų lapuose. Jei pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai detalios.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai yra su elektroniniais valdytuvais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

0.   Bendroji informacija

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2.   Tipas ir bendras (-i) komercinis (-iai) aprašas (-ai):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   Jei yra sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo vieta ir ženklinimo metodas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

1.   Transporto priemonės, kuriai skirtas įrenginys, aprašymas (jei įrenginys skirtas montuoti daugiau kaip į vieno tipo transporto priemones, reikalaujama pateikti informaciją apie kiekvieną atitinkamą transporto priemonių tipą)

1.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

1.2.   Tipas ir bendras (-i) komercinis (-iai) aprašas (-ai):

1.3.   Tipo identifikavimo žymuo, jei nurodytas ant transporto priemonės:

1.4.   Transporto priemonės kategorija:

1.5.   EB tipo patvirtinimo numeris atsižvelgiant į garso lygį:

1.6.   Visa tipo patvirtinimo sertifikato 1.1–1.5 punktuose nurodyta informacija apie transporto priemonę (šios direktyvos I priedo 2 priedėlis):

2.   Įtaiso aprašymas

2.1.   Atsarginės dujų išmetimo sistemos aprašymas, kuriame nurodyta kiekvienos sistemos sudėtinės dalies padėtis kitų sudėtinių dalių atžvilgiu ir pateiktos montavimo instrukcijos:

2.2.   Smulkus kiekvienos sudėtinės dalies brėžinys, kad jas būtų lengva rasti ir atpažinti, ir informacija apie naudotas medžiagas. Brėžiniuose turi būti nurodyta privalomojo EB tipo patvirtinimo ženklo vieta:

Data, byla

2 priedėlis

PAVYZDYS

EB TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

Administracijos spaudas

Informacija apie

tipo patvirtinimą (1)

tipo patvirtinimo galiojimo pratęsimą (1)

atsisakymą išduoti tipo patvirtinimą (1)

tipo patvirtinimo panaikinimą (1)

laikantis Direktyvos …/…/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB, nuostatų.

Tipo patvirtinimo numeris:

Pratęsimo priežastis:

I   SKIRSNIS

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2.   Tipas ir bendras (-i) komercinis (-iai) aprašas (-ai):

0.3.   Tipo identifikavimo žymuo, jei nurodytas ant transporto priemonės/sudėtinės dalies/atskirojo techninio mazgo (1)  (2):

0.3.1.   Tokio žymens vieta:

0.4.   Transporto priemonės kategorija (3):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   Jei yra sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo vieta ir ženklinimo metodas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

II   SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (jei taikoma): žr. papildymą.

2.   Už bandymų vykdymą atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymo ataskaitos data:

4.   Bandymo ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra): žr. papildymą.

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

9.   Pridedama patvirtinimo institucijai pateikto informacijos paketo, kurį galima gauti pareiškus pageidavimą, rodyklė.

EB tipo patvirtinimo sertifikato Nr. …

dėl motorinių transporto priemonių dujų išmetimo sistemų kaip atskirtųjų techninių mazgų tipo patvirtinimo, laikantis Direktyvos 70/157/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB nuostatų, papildymas

1.   Papildoma informacija

1.1.   Atskirojo techninio mazgo sudėtis:

1.2.   Motorinių transporto priemonių, kuriose turi būti įmontuojamas slopintuvas, tipo (-ų) prekės ženklas arba pavadinimas (4)

1.3.   Transporto priemonės tipas (-ai) ir jo (-ų) tipo patvirtinimo numeris (-iai):

1.4.   Variklis

1.4.1.   Tipas (priverstinio uždegimo, dyzelinis):

1.4.2.   Ciklų skaičius: du taktai, keturi taktai:

1.4.3.   Bendras cilindrų tūris:

1.4.4.   Didžiausia vardinė variklio galia … kW, kai … min–1

1.5.   Pavaros perdavimo skaičius:

1.6.   Naudojamas pavaros perdavimo skaičius:

1.7.   Varančiosios ašies perdavimo skaičius:

1.8.   Garso lygio vertės:

 

važiuojančios transporto priemonės: …dB (A), pastovus greitis prieš greitėjimą … km/h;

 

stovinčios transporto priemonės: dB (A), kai … min–1

1.9.   Priešslėgio vertė:

1.10.   Naudojimo apribojimai ir montavimo reikalavimai:

2.   Pastabos:

3 priedėlis

EB tipo patvirtinimo ženklo pavyzdys

Image

Tokiu EB tipo patvirtinimo ženklu ženklinama dujų išmetimo sistema ar jos sudėtinė dalis, patvirtinta Ispanijoje (e 9) pagal Direktyvos 92/97/EEB (03) reikalavimus ir kuriai suteiktas pagrindinis patvirtinimo numeris 0148.

Pateikti skaitmenys yra tik orientacinio pobūdžio.


(1)  Nereikalinga išbraukti.

(2)  Jei tipo identifikavimo žymenyje yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipais, kuriems suteiktas tipo patvirtinimo sertifikatas, apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“ (pvz. ABC??123??).

(3)  Kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalyje.

(4)  Jei nurodomi keli tipai, 1.3–1.10 punktuose reikia pateikti informaciją apie kiekvieną tipą.


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

1.

Techniniai reikalavimai atitinka reikalavimus, nustatytus:

a)

JT/EEK Taisyklės Nr. 51 (1) 2, 6.1, 6.2.1 ir 6.3 punktuose ir jos 3 bei 10 prieduose;

b)

JT/EEK Taisyklės Nr. 59 (2) 2 ir 6 punktuose ir jos 3 bei 5 prieduose.

2.

Taikant 1 punkte nurodytas nuostatas, taikomos šios nuostatos:

a)

„Nepakrauta transporto priemonė“ – tai transporto priemonė, kurios masė aprašyta šios direktyvos I priedo 1 priedėlio 2.6 punkte be vairuotojo;

b)

„Pranešimo forma“ laikoma I ir II priedų 2 priedėlyje nustatytas tipo patvirtinimo sertifikatas;

c)

„Prie atitinkamų taisyklių prisijungusiomis susitariančiosiomis šalimis“ laikomos valstybės narės;

d)

nuorodos į Taisyklę Nr. 51 ir Taisyklę Nr. 59 laikomos nuorodomis į Direktyvą 70/157/EEB;

e)

2.2.6 punkto 1 išnaša laikoma šis tekstas: „Dėl kategorijų apibrėžčių žr. Direktyvos 70/156/EEB II priedo A dalį“.


(1)  OL L 137, 2007 5 30, p. 68.

(2)  OL L 326, 2006 11 24, p. 43.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/68


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką

(2007/409/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač jo 31 ir 32 straipsniuose, numatomi nauji suinteresuotųjų šalių dalyvavimo Bendrojoje žuvininkystės politikoje būdai įsteigiant regionines patariamąsias tarybas.

(2)

Sprendime 2004/585/EB (2) nustatoma bendra sistema, kurios sąlygų turi laikytis visos regioninės patariamosios tarybos.

(3)

Sprendimo 2004/585/EB 9 straipsnyje numatoma regioninėms patariamosioms tarybos skirti Bendrijos finansinę pagalbą siekiant užtikrinti veiksmingą jų veikimą ir padengti vertimo žodžiu ir raštu sąnaudas.

(4)

Regioninės patariamosios tarybos teikia rekomendacijas dėl Bendrosios žuvininkystės politikos Komisijai ir valstybėms narėms ir užtikrina, kad joje aktyviai dalyvautų suinteresuotosios šalys – šis dalyvavimas yra vienas esminių reformuotos Bendrosios žuvininkystės politikos ramsčių ir būtina tinkamo valdymo sąlyga.

(5)

Todėl regioninės patariamosios tarybos turėtų būti laikomos institucijomis, siekiančiomis užtikrinti bendruosius Europos interesus, kaip nurodyta 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (3), 162 straipsnio b punkte.

(6)

Kad regioninės patariamosios tarybos veiksmingai tęstų patariamąją veiklą Bendrojoje žuvininkystės politikoje, joms reikia suteikti finansinį stabilumą nuolatos skiriant pakankamai lėšų.

(7)

Siekiant supaprastinti regioninėms patariamosioms taryboms skiriamo Bendrijos finansavimo valdymą, turėtų būti viena finansinė priemonė visoms sąnaudoms padengti.

(8)

Atsižvelgiant į regioninėms patariamosioms taryboms skiriamą Bendrijos finansinę pagalbą svarbu, kad be audito kontrolės Komisija bet kada galėtų patikrinti, ar regioninės patariamosios tarybos veikia pagal joms skirtas užduotis.

(9)

Todėl Sprendimą 2004/585/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/585/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Finansavimas

1.   Juridinio asmens statusą įgijusi regioninė patariamoji taryba gali kreiptis dėl Bendrijos finansinės pagalbos kaip institucija, siekianti užtikrinti bendruosius Europos interesus, kaip nurodyta 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Eratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (4), 162 straipsnio b punkte.

2.   Komisija su kiekviena regionine patariamąja tarnyba pasirašo susitarimą dėl dotacijos, kuria padengiamos tarybos veiklos, įskaitant vertimo raštu ir žodžiu, sąnaudos pagal II priedo nuostatas.

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„9a straipsnis

Komisijos atliekami patikrinimai

Komisija gali atlikti visus jos manymu būtinus patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad regioninės patariamosios tarybos vykdytų užduotis, joms paskirtas Reglamentu (EB) Nr. 2371/2002 ir šiuo sprendimu.“;

3)

II priedas pakeičiamas prie šio sprendimo pridedamu priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 256, 2004 8 3, p. 17.

(3)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).“;


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Bendrijos įnašas, skirtas regioninių patariamųjų tarybų sąnaudoms padengti

Bendrija padengs dalį regioninių patariamųjų tarybų, laikomų institucijomis, siekiančiomis užtikrinti bendruosius Europos interesus, veiklos sąnaudų. Kiekvienai regioninei patariamajai tarybai veiklos sąnaudoms skiriama dotacija neviršija 90 % jos einamosios veiklos biudžeto. Finansinis įnašas mokamas ir vėlesniais metais ir priklauso nuo turimo biudžeto. Kasmet Komisija su kiekviena regionine patariamąja taryba sudaro susitarimą dėl dotacijos veiklos sąnaudoms padengti, kuriame nustatomi tikslūs terminai ir sąlygos bei dotacijos suteikimo tvarka.

Reikalavimus atitinkančios sąnaudos – tai sąnaudos, būtinos normaliai regioninių patariamųjų tarybų veiklai užtikrinti ir jų tikslams pasiekti. Bendrijos įnašas, kuris bus suteikiamas su sąlyga, kad būtų skirtas finansavimas ir iš kitų šaltinių, padengs tik faktines sąnaudas.

Atitinkančios reikalavimus yra šios tiesioginės sąnaudos:

personalo išlaidos (personalo vienos dienos darbo su projektu sąnaudos),

posėdžių patalpų sąnaudos,

nauja arba panaudota įranga,

medžiagos ir reikmenys,

informacijos sklaida nariams,

ekspertų, dalyvaujančių komiteto posėdžiuose, kelionės ir apgyvendinimo išlaidos (pagrįstos Komisijos padalinių nustatyta normomis arba taisyklėmis),

auditas,

vertimo žodžiu ir raštu sąnaudos,

rezervas nenumatytiems atvejams, kuris sudaro ne daugiau kaip 5 % reikalavimus atitinkančių tiesioginių sąnaudų.“


Komisija

15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/71


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 12 d.

dėl priemonių užkirsti kelią bulvių gumbų verpstiškumo viruso įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2451)

(2007/410/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Direktyva 2000/29/EB, jei, valstybės narės nuomone, kyla pavojus, kad į jos teritoriją gali būti įvežtas ir gali joje išplisti šios direktyvos I arba II priede nurodytas kenksmingas organizmas, ji gali imtis priemonių, būtinų apsisaugoti nuo gresiančio pavojaus.

(2)

Aptikus bulvių gumbų verpstiškumo virusą, 2007 m. vasario 14 d. Nyderlandai pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, kad 2007 m. vasario 14 d. priėmė papildomas oficialias priemones užkirsti kelią tolesniam šio kenksmingo organizmo įvežimui į jų teritoriją ir plitimui joje.

(3)

Bulvių gumbų verpstiškumo virusas įtrauktas į Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnį prie kenksmingų organizmų, kuriuos draudžiama įvežti į visas valstybes nares ir jose platinti.

(4)

Bulvių gumbų verpstiškumo virusas rastas ant Solanum jasminoides Paxton ir Brugmansia Pers. spp. augalų. Šiuo metu nėra su šiuo kenksmingu organizmu susijusių specialių reikalavimų Bendrijos kilmės augalams.

(5)

Būtina imtis priemonių užkirsti kelią šio kenksmingo organizmo įvežimui į Bendriją ir plitimui joje, nes, remiantis turima moksline informacija, ant minėtų augalų esantis organizmas gal sukelti tolesnį jo plitimą.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės turėtų būti taikomos kenksmingo organizmo įvežimui arba plitimui ir Brugmansia Pers. spp. rūšies ir Solanum jasminoides Paxton veislės sodinti skirtų augalų, įskaitant sėklas, importui, auginimui ir gabenimui Bendrijoje. Be to, turėtų būti pasirengta stebėti, ar kenksmingas organizmas yra arba ar jo ir toliau nėra valstybėse narėse.

(7)

Priemonių rezultatai turėtų būti vertinami, remiantis informacija, kurią turės pateikti valstybės narės, siekiant nustatyti galimus veiksmus ateityje.

(8)

Jei reikia, valstybės narės turi pritaikyti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus.

(9)

Šių priemonių taikymo rezultatus reikėtų peržiūrėti iki 2008 m. vasario 29 d.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nurodytų augalų importas

Brugmansia Pers. spp. rūšies ir Solanum jasminoides Paxton veislės sodinti skirti augalai, įskaitant sėklas, į Bendriją gali būti įvežami tik tokiais atvejais:

a)

jie atitinka priedo 1 punkte nustatytus reikalavimus ir

b)

įvežant į Bendriją atsakinga oficiali institucija pagal Direktyvos 2000/29/EB 13 straipsnio a dalies 1 įtrauką patikrina, ar jie nėra užkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu, ir jei virusas neaptinkamas.

2 straipsnis

Nurodytų augalų vežimas Bendrijoje

Nurodyti Bendrijos kilmės augalai, arba augalai, importuoti į Bendriją pagal 1 straipsnį, Bendrijos viduje gali būti gabenami tik tokiu atveju, jeigu atitinka priedo 2 punkte nustatytas sąlygas.

3 straipsnis

Tikrinimas ir pranešimai

1.   Valstybės narės atlieka oficialius bulvių gumbų verpstiškumo viruso buvimo ant augalų šeimininkų arba užsikrėtimo šiuo kenksmingu organizmu jų teritorijoje tyrimus ir, jeigu reikia, bandymus.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 2 dalies nuostatų, apie šių tyrimų rezultatus Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešama iki 2008 m. sausio 10 d.

2.   Apie įtarimus dėl bulvių gumbų verpstiškumo viruso arba patvirtintus jo buvimo atvejus turi būti nedelsiant pranešama atsakingoms oficialioms institucijoms.

4 straipsnis

Įsipareigojimų laikymasis

Jeigu reikia, valstybės narės taip iš dalies keičia jų priimtas priemones, skirtas apsisaugoti nuo bulvių gumbų verpstiškumo viruso įvežimo, kad jos atitiktų šį sprendimą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas peržiūrimas ne vėliau kaip 2008 m. vasario 29 d.

6 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 12 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).


PRIEDAS

Papildomos priemonės, nurodytos šio sprendimo 1 ir 2 straipsniuose

1.   Ypatingi importo reikalavimai

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 13 punkto, prie trečiųjų šalių kilmės aptariamųjų augalų pridedamas sertifikatas, kurio skiltyje „Papildoma deklaracija“ pagal šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalies ii punktą nurodoma, kad augalai kilo iš auginimo vietos ir visą laiką buvo auginami auginimo vietoje pagal Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautiniame fitosanitarinių priemonių standarto Nr. 5 (1) apibrėžtį (toliau – auginimo vieta), kurią įregistravo ir prižiūri kilmės šalies nacionalinė augalų apsaugos tarnyba,

a)

šalyse, kuriose bulvių gumbų verpstiškumo viruso atvejų nepasitaikė; arba

b)

vietovėse, kuriose, kaip nustatė kilmės šalies nacionalinės augalų apsaugos tarnyba pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, nėra kenkėjų. Vietovės, kurioje nėra kenkėjų, pavadinimas nurodomas sertifikato skiltyje „kilmės vieta“; arba

c)

kur visos aptariamų augalų partijos prieš gabenant ištirtos ir nustatyta, kad augalai neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu; arba

d)

kur prieš gabenant aptariamus augalus visi su jais susiję motininiai augalai ištirti ir nustatyta, kad jie nėra užkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu. Po tyrimų iki gabenimo sudaromos tokios auginimo sąlygos, kad susiję motininiai augalai ir aptariamieji augalai išliktų neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu.

2.   Gabenimo sąlygos

Visi Bendrijos kilmės arba pagal šio sprendimo 1 straipsnį į Bendriją importuoti aptariami augalai, išskyrus nedidelį augalų kiekį, skirtą naudoti jų savininkui arba kitam gavėjui ne komerciniais tikslais ir su sąlyga, kad nėra kenksmingo organizmo išplitimo rizikos, Bendrijoje gali būti gabenami tik jei prie jų pridedamas pagal Komisijos direktyvos 92/105/EEB (2) nuostatas parengtas ir išduotas augalo pasas ir jie buvo užauginti arba augo nuo jų įvežimo į Bendriją auginimo vietoje:

a)

valstybėje narėje, kurioje bulvių gumbų verpstiškumo viruso atvejų nepasitaikė; arba

b)

vietovėse, kuriose, kaip oficiali atsakinga valstybės narės institucija nustatė pagal atitinkamus tarptautinius fitosanitarijos priemonių standartus, nėra kenkėjų; arba

c)

kur visos aptariamų augalų partijos prieš gabenant ištirtos ir nustatyta, kad augalai neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu; arba

d)

kur prieš gabenant aptariamus augalus visi su jais susiję motininiai augalai ištirti ir nustatyta, kad jie nėra užkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu. Po tyrimų iki gabenimo sudaromos tokios auginimo sąlygos, kad susiję motininiai augalai ir aptariamieji augalai išliktų neužkrėsti bulvių gumbų verpstiškumo virusu.


(1)  Pamatinis standartas ISPM Nr. 5, Fitosanitarijos terminų glosarijus (Glossary of Phytosanitary Terms), Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma.

(2)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/17/EB (OL L 57, 2005 3 3, p. 23).


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/74


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 14 d.

uždraudžiantis pateikti į rinką bet kokiam tikslui produktus, gautus iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusių ar išaugintų galvijų, atleidžiantis tokius galvijus nuo tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytų kontrolės ir likvidavimo priemonių ir panaikinantis Sprendimą 2005/598/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2473)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2007/411/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnio ir 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimu, uždraudžiančiu pateikti į rinką bet kokiam tikslui produktus, gautus iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusių ar išaugintų galvijų ir atleidžiančiu tokius galvijus nuo tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytų kontrolės ir likvidavimo priemonių (2), draudžiama parduoti bet kokius produktus, kuriuos sudaro arba kuriuose yra medžiagų, gautų iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusių ar išaugintų galvijų. Tačiau taikant leidžiančią nukrypti nuostatą į rinką galima teikti pieną ir odą, skirtą odos gaminiams.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 13 straipsnio 1 dalyje nustatomos priemonės, taikytinos, kai oficialiai patvirtinami spongiforminės encefalopatijos (GSE) atvejai. Viena iš šių priemonių – nedelsiant visiškai sunaikinti visas galvijų, priklausančių tai pačiai gyvūnų kohortai, kurioje buvo patvirtinta GSE, kūno dalis, įskaitant odą.

(3)

Iki 1996 m. rugpjūčio mėn. galvijų identifikavimo sistema Jungtinėje Karalystėje buvo nepakankama, todėl nebuvo galima patikimai atsekti gyvūnų ir tiksliai identifikuoti kohortas, kuriose nustatyti GSE atvejai. Todėl visi iki 1996 m. rugpjūčio mėn. gimę gyvūnai laikomi kohortos gyvūnais.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nukrypdamos nuo reikalavimo visiškai sunaikinti visas kohortos gyvūnų kūno dalis valstybės narės gali taikyti kitas priemones, teikiančias lygiavertę apsaugą, jeigu tokios priemonės buvo patvirtintos taikant komiteto procedūrą.

(5)

2006 m. gegužės 18 d. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) pareiškė nuomonę apie GSE riziką, kurią kelia kohortos galvijų oda (3). EMST pripažino, kad odos gaminiai iš kohortos gyvūnų odos kelia nedidelę riziką, jeigu šie gyvūnai buvo paskersti specialioje patalpoje arba laiku atskirti nuo įprastų skerdimo sąlygų, jų odos nedelsiant yra paženklinamos prieš jas vežant tiesiai į perdirbimo įmones ir, be to, jeigu visi rauginti ir nerauginti šalutiniai produktai yra sunaikinami.

(6)

2007 m. kovo 12 d. Jungtinė Karalystė pateikė oficialų protokolą visoms galvijų, gimusių ar išaugintų galvijų iki 1996 m. rugpjūčio 1 d., odoms nukreipti Jungtinėje Karalystėje (4) (toliau – oficialusis protokolas). Šio protokolo įgyvendinimą visiškai prižiūri oficialios institucijos, jis atitinka rekomenduojamas kohortų odų sąlygas, nurodytas 2006 m. gegužės 18 d. pareikštoje EMST nuomonėje.

(7)

Todėl Jungtinei Karalystei reikėtų leisti naudoti galvijų kohortų odas iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusių ar išaugintų galvijų odos gaminiams gaminti.

(8)

Dėl teisinių priežasčių reikia panaikinti Sprendimą 2005/598/EB ir pakeisti jį nauju sprendimu, kuriame būtų pateiktos identiškos nuostatos, išskyrus nuostatas dėl odų.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Jokie produktai, kuriuos sudaro arba kuriuose yra medžiagų, išskyrus pieną, gautų iš Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusių ar išaugintų galvijų, negali būti pateikti į rinką.

2.   Bet kurio Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimusio ar išauginto galvijo mirties atveju, visos jo kūno dalys yra naikinamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 (5) nuostatas.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 999/2001 13 straipsnio 1 dalies c punkto 1 ir 2 pastraipose nurodytų nuostatų, odos dirbiniams gaminti galima naudoti galvijų, gimusių ar išaugintų galvijų Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d., odą, įskaitant galvijų, minimų Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VII priedo 1a skyriaus trečioje pastraipoje, odą. Tokia oda surenkama, vežama ir perdirbama specialiose patvirtintose įmonėse griežtai prižiūrint oficialioms institucijoms pagal kompetentingų institucijų patvirtintą protokolą. Visi šalutiniai produktai, pagaminti iš tokios odos specialiose įmonėse, išskyrus odą, naikinami kaip 1 kategorijos medžiagos pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas.

2 straipsnis

1.   Kai įtariama, kad Jungtinėje Karalystėje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d. gimęs ar išaugintas galvijas yra užsikrėtęs užkrečiamąja spongiformine encefalopatija (GSE) arba kai tai oficialiai patvirtinama, Jungtinė Karalystė yra atleidžiama nuo reikalavimų įgyvendinimo:

a)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 12 straipsnio reikalavimo, kad visų kitų tame pačiame ūkyje laikomų galvijų, išskyrus tuos, kurie yra gimę 12 mėnesių laikotarpyje po 1996 m. rugpjūčio 1 d., judėjimas būtų oficialiai apribojamas, kol nebus žinomi klinikinio ir epidemiologinio tyrimo rezultatai;

b)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 13 straipsnio ir to reglamento VII priedo reikalavimo patvirtintais atvejais identifikuoti ir sunaikinti kitus galvijus, nei patvirtintas atvejis.

2.   Tačiau pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatas identifikuojami, nužudomi ir sunaikinami yra šie gyvūnai:

a)

kai liga patvirtinama galvijų patelėms, visi jų palikuonys, gimę prieš dvejus metus iki arba praėjus dvejiems metams nuo tada, kai pasireiškė ligos pradiniai klinikiniai požymiai;

b)

kai liga patvirtinama galvijams, kurie gimė dvylikos mėnesių laikotarpyje iki 1996 m. rugpjūčio 1 d., visi kohortos galvijai, gimę po 1996 m. liepos 31 d.

3 straipsnis

Sprendimas 2005/598/EB yra panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1923/2006 (OL L 404, 2006 12 30, p. 1).

(2)  OL L 204, 2005 8 5, p. 22.

(3)  Galima susipažinti adresu http://www.efsa.europa.eu/en/science/biohaz/biohaz_opinions/1575.html

(4)  Galima susipažinti adresu http://www.rpa.gov.uk/rpa/index.nsf/UIMenu/DF2A12FDD9D660C1802570D2003ED00C?Opendocument

(5)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/76


TARYBOS SPRENDIMAS 2007/412/TVR

2007 m. birželio 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Austrijos Respublikos iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungas tikslas, inter alia, – plėtojant bendrą valstybių narių veiklą policijos bendradarbiavimo srityje, suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.

(2)

2002 m. balandžio 25 d. Taryba priėmė Sprendimą 2002/348/TVR (3), kuriuo kiekvienoje valstybėje narėje įsteigiami nacionaliniai futbolo informacijos centrai, skirti keitimuisi su tarptautinio masto futbolo varžybomis susijusia policijos informacija. Tuo sprendimu nustatomi uždaviniai ir procedūros, kurios turi būti patvirtintos kiekviename nacionaliniame futbolo informacijos centre.

(3)

Atsižvelgiant į pastarųjų metų patirtį, pavyzdžiui, įgytą 2004 m. Europos čempionato varžybose ir sukauptą ekspertų įvertinimuose dėl tarptautinio policijos bendradarbiavimo pagal šio čempionato programą bei policijai plačiai bendradarbiaujant tarptautinėse ir klubų varžybose Europoje, Sprendimas 2002/348/TVR turėtų būti patikslintas ir atnaujintas. Pastaraisiais metais vis daugėja sirgalių, atvykstančių į užsienyje vykstančias varžybas. Todėl būtina, kad kompetentingos institucijos stiprintų bendradarbiavimą ir keltų keitimosi informacija profesinį lygį, siekdamos užkirsti kelią viešosios tvarkos sutrikdymams ir sudaryti sąlygas visoms valstybėms narėms atlikti veiksmingą rizikos įvertinimą. Siūlomi pakeitimai yra kelių nacionalinių futbolo informacijos centrų kasdienio darbo metu sukauptos patirties rezultatas, kurie turėtų padėti jiems dirbti labiau organizuotai ir profesionaliai, užtikrinant keitimąsi aukštos kokybės informacija.

(4)

Šie pakeitimai nepažeidžia galiojančių nacionalinių nuostatų, visų pirma valstybių narių skirtingų institucijų ir tarnybų pasiskirstymo ir pareigų, bei Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais pagal Europos bendrijos steigimo sutartį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/348/TVR iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal taikomas nacionalines ir tarptautines taisykles nacionaliniai futbolo informacijos centrai turi prieigą prie informacijos, susijusios su asmens duomenimis dėl riziką keliančių sirgalių.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„6.   Nacionaliniai futbolo informacijos centrai reguliariai rengia ir išplatina kitiems nacionaliniams futbolo informacijos centrams bendrus ir (arba) teminius nacionalinius dėl futbolo kilusių neramumų įvertinimus.“.

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„3   Asmens duomenimis keičiamasi laikantis galiojančių nacionalinių ir tarptautinių taisyklių, atsižvelgiant į 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos Konvenciją Nr. 108 dėl asmenų apsaugos ryšium su automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, ir, taikomajam tikrais atvejais – 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Nr. R(87)15, reglamentuojančią asmens duomenų naudojimą policijos sektoriuje.“;

b)

papildoma šia dalimi:

„4.   Informacija keičiamasi naudojantis vadovo, pateikiančio tarptautinio policijos bendradarbiavimo rekomendacijas ir priemones, užkertančias kelią ir stabdančias smurtą ir neramumus tarptautinio masto futbolo varžybose, kuriose dalyvauja bent viena valstybė narė, priedelyje pateiktomis tinkamomis formomis. Nacionaliniai futbolo informacijos centrai užtikrina, kad jų siunčiama informacija yra išsami ir atitinka šias formas.“.

2 straipsnis

Taryba įvertina šio sprendimo įgyvendinimą vėliausiai iki 2010 m. birželio 12 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SCHÄUBLE


(1)  OL C 164, 2006 7 15, p. 30.

(2)  2007 m. kovo 22 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 121, 2002 5 8, p. 1.


15.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 155/78


TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ SPRENDIMAS

2007 m. birželio 12 d.

dėl Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 6a straipsnio įgyvendinimo taisyklių priėmimo

(2007/413/TVR)

Europolo konvencijos SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS, Europos Sąjungos valstybės narės,

atsižvelgdamos į Konvenciją dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) (1) su pakeitimais, padarytais Protokolu, iš dalies keičiančiu tą Konvenciją (2), ypač į jos 6a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamos į Valdybos parengtą projektą ir pasikonsultavusios su Jungtine priežiūros institucija,

kadangi:

(1)

Europolo konvencijos 6a straipsnio įgyvendinimo taisykles turi priimti Taryboje posėdžiaujančios Susitariančiosios Šalys.

(2)

Susitariančiosios Šalys, priimdamos šį sprendimą, gerbia savo pareigą pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos priimtą Konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu.

(3)

Susitariančiosios Šalys taip pat atsižvelgia į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją Nr. R(87)15, reglamentuojančią asmens duomenų naudojimą policijos sektoriuje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime:

a)

asmens duomenys – visa informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta: asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal asmens kodą arba vieną ar kelis to asmens fizinei, fiziologinei, psichinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei būdingus veiksnius;

b)

asmens duomenų tvarkymas (tvarkymas) – bet kokia su asmens duomenimis automatinėmis arba neautomatinėmis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas;

c)

surinktos informacijos kompiuterinė sistema – Europolo konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema;

d)

informacinė sistema – Europolo konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta sistema;

e)

analizės darbinė byla – byla, pradėta Europolo konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje nurodytai analizei atlikti;

f)

valstybė narė – Europolo konvencijos Susitariančioji Šalis;

g)

trečioji šalis – Europolo konvencijos 10 straipsnio 4 dalyje nurodyta trečioji valstybė arba institucija;

h)

tinkamai įgaliotas Europolo pareigūnas – Europolo darbuotojas, Europolo direktorato paskirtas tvarkyti pagal šį sprendimą saugomus asmens duomenis.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas Europolui perduotiems asmens duomenims siekiant nustatyti, ar tokie duomenys susiję su jo užduotimis ir gali būti įtraukiami į surinktos informacijos kompiuterinę sistemą, išskyrus:

a)

asmens duomenis, įvestus į informacinę sistemą pagal Europolo konvencijos 9 straipsnio 1 dalį;

b)

asmens duomenis, valstybės narės arba trečiosios šalies pateiktus įtraukti į konkrečią analizės darbinę bylą, taip pat asmens duomenis, įvestus į analizės darbinę bylą pagal Europolo konvencijos 10 straipsnį.

3 straipsnis

Prieiga ir naudojimas

1.   Prieigą prie Europolo pagal šį sprendimą tvarkomų asmens duomenų turi tik tinkamai įgalioti Europolo pareigūnai.

2.   Nepažeidžiant Europolo konvencijos 13 straipsnio, Europolo pagal šį sprendimą tvarkomi asmens duomenys naudojami tik siekiant nustatyti, ar tokie duomenys susiję su Europolo užduotimis ir gali būti įtraukiami į surinktos informacijos kompiuterinę sistemą.

4 straipsnis

Asmens duomenų apsaugos ir duomenų saugumo taisyklės

1.   Tvarkydamas asmens duomenis pagal šį sprendimą, Europolas laikosi Europolo konvencijoje, ypač jos 14 straipsnio 3 dalyje, 16 ir 25 straipsniuose nustatytų, taip pat juos įgyvendinant priimtų asmens duomenų apsaugos ir duomenų saugumo taisyklių.

2.   Europolui nusprendus įtraukti tokius duomenis į surinktos informacijos kompiuterinę sistemą arba juos ištrinti ar sunaikinti, jis apie tai informuoja juos pateikusią valstybę narę arba trečiąją šalį.

5 straipsnis

Duomenų saugojimo terminas

1.   Sprendimas dėl asmens duomenų naudojimo pagal 3 straipsnio 2 dalį priimamas kuo greičiau, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai Europolas gauna tokius duomenis.

2.   Jei per 6 mėnesių laikotarpį toks sprendimas nepriimamas, susiję asmens duomenys ištrinami arba sunaikinami, o juos pateikusi valstybė narė arba trečioji šalis apie tai informuojama.

6 straipsnis

Atsakomybė

1.   Europolas atsako už šio sprendimo 3, 4 ir 5 straipsnių laikymosi užtikrinimą.

2.   Prieš pradėdamas tvarkyti duomenis pagal šį sprendimą, Europolas Valdybai ir Jungtinei priežiūros institucijai praneša, kaip jis ketina vykdyti šią pareigą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SCHÄUBLE


(1)  OL C 316, 1995 11 27, p. 2.

(2)  OL C 2, 2004 1 6, p. 1.