ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 150

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 640/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 641/2007, įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Banon (SKVN)

3

 

*

2007 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 642/2007, įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Bryndza Podhalańska (SKVN)

4

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/397/EB

 

*

2007 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis ekspertų grupę demografijos klausimams

5

 

 

2007/398/EB

 

*

2007 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/31/EB, nustatantį pereinamąsias priemones kai kurių mėsos ir pieno sektoriaus produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2386)  ( 1 )

8

 

 

2007/399/EB

 

*

2007 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 93/52/EEB dėl paskelbimo, kad Rumunijoje oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad Slovėnijoje oficialiai nenustatyta galvijų bruceliozės (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2400)  ( 1 )

11

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/400/BUSP, panaikinanti tam tikras ribojančias priemones Liberijai

15

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 640/2007

2007 m. birželio 11 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 11 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

61,1

TR

98,3

ZZ

79,7

0707 00 05

JO

167,1

TR

96,9

ZZ

132,0

0709 90 70

TR

97,3

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

50,6

ZA

57,1

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

81,3

BR

71,1

CA

102,0

CL

83,3

CN

72,0

NZ

109,5

US

106,2

UY

55,1

ZA

92,0

ZZ

85,8

0809 10 00

IL

196,3

TR

208,0

ZZ

202,2

0809 20 95

TR

395,1

US

338,0

ZZ

366,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 641/2007

2007 m. birželio 11 d.

įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Banon (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi ir taikant minėto reglamento 17 straipsnio 2 dalį, Prancūzijos prašymas įregistruoti pavadinimą „Banon“ buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija negavo jokio prieštaravimo pareiškimo pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas yra įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 234, 2006 9 29, p. 2.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3. klasė

Sūriai

PRANCŪZIJA

Banon (SKVN)


12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 642/2007

2007 m. birželio 11 d.

įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Bryndza Podhalańska (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Lenkijos paraiška registruoti pavadinimą „Bryndza Podhalańska“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Kadangi Komisijai nebuvo pateiktas joks prieštaravimas pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, šis pavadinimas turėtų būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas yra įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 230, 2006 9 23, p. 2.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė.

Sūriai

LENKIJA

Bryndza Podhalańska (SKVN)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 8 d.

įsteigiantis ekspertų grupę demografijos klausimams

(2007/397/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos steigimo sutarties 140 straipsnyje nustatyta, kad Komisija skatina valstybių narių bendradarbiavimą ir sudaro sąlygas derinti jų veikimą visose socialinės politikos srityse.

(2)

Remdamasi 2006 m. spalio 12 d. Komisijos komunikatu „Europos demografijos ateitis: iššūkį paversti galimybe“, Komisija nusprendė suformuoti vyriausybinę ekspertų grupę.

(3)

Grupė turės dirbti prisitaikymo prie demografinių pokyčių politikos kūrimo srityje.

(4)

Bus užtikrintas kitų demografijos srityje dirbančių grupių ir Europos komitetų, t. y. užimtumo komiteto, socialinės apsaugos komiteto, ekonomikos politikos komiteto, ekonomikos ir finansų komiteto, konsultacinio komiteto dėl moterų ir vyrų lygybės ir aukšto lygio grupės, sprendžiančios vyrų ir moterų lygybės aspekto integracijos klausimą, veiklos nedubliavimas ir papildomumas. Komisija juos informuos apie ekspertų grupės demografijos klausimams darbus.

(5)

Grupė turės būti sudaryta iš valstybių narių vyriausybių atstovų ir nepriklausomų ekspertų.

(6)

Todėl reikia įsteigti ekspertų grupę demografijos klausimams, patikslinti jos įgaliojimus ir nustatyti jos sandarą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Penkerių metų laikotarpiui (kuris gali būti atnaujintas) prie Komisijos įsteigiama ekspertų grupė demografijos klausimams (toliau – grupė).

2 straipsnis

Užduotis

Grupės užduotis yra teikti patarimus Komisijai stebint demografinius pokyčius ir įgyvendinant politikos gaires, nustatytas 2006 m. spalio 12 d. Komisijos komunikate dėl Europos demografinės ateities (COM(2006) 571).

Konkrečiai grupė:

padės Komisijai daryti tyrimų rezultatų išvadas, nustatyti tinkamus duomenis, teikiamus ataskaitose apie demografinę padėtį, ir sudaryti palankias sąlygas keitimuisi gerąja patirtimi, kuriam pagrindą sudarys demografijos forumas. Ji atsižvelgs į Europos institucijų šioje srityje vykdomų įvairių veiksmų ir tiriamojo darbo rezultatus,

sudarys sąlygas valstybėms narėms išreikšti nuomonę apie globalų demografijos problemų sprendimą ir apie konkrečias iniciatyvas, vykdomas remiantis 2006 m. spalio 12 d. komunikatu dėl Europos demografijos ateities, bei jų įtaką, visų pirma tose srityse, kuriose esami komitetai ir konsultacinės grupės nepakankami išvystę veiklą,

padės Komisijai rengti būsimas ataskaitas apie demografiją ir vertinti ES rengimosi demografiniams pokyčiams pažangą (ataskaita turi būti įtraukta į metinę Lisabonos strategijos įgyvendinimo pažangos ataskaitą),

sudarys sąlygas keistis patirtimi ir gera praktika šeimos politikos srityje ir rems pastangas, kuriomis siekiama pagerinti asmenų, kurie rūpinasi šeimos ir namų ūkio reikalais, gyvenimo kokybę,

stengsis žodžiu ir raštu bendradarbiauti su socialiniais partneriais bei pilietinės visuomenės organizacijomis.

Grupės pirmininkas gali pranešti Komisijai, kai konkrečiu klausimu verta pasikonsultuoti su grupe.

3 straipsnis

Sudėtis ir skyrimas

1.   Grupę sudaro vyriausybių ekspertai ir nepriklausomi ekspertai.

Kiekviena valstybė narė paskiria ekspertą, kuris jai atstovauja.

Iš specialistų, turinčių kompetencijos 2 straipsnyje nurodytose srityse, Komisija savarankiškai skiria nepriklausomus ekspertus, kurie teikia patarimus neatsižvelgdami į jokią pašalinę įtaką.

2.   Taikomos tokios nuostatos:

nariai eina pareigas iki bus pakeisti arba iki pasibaigs jų įgaliojimai,

nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės darbe, kurie atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio pirmoje arba antroje įtraukoje ar Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje nustatytų reikalavimų, gali būti pakeisti likusiam jų įgaliojimų laikotarpiui,

savarankiškai paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato interneto svetainėje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Narių vardai ir pavardės renkamos, tvarkomos ir skelbiamos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2004 (1) dėl asmeninio pobūdžio duomenų apsaugos ir tvarkymo nuostatas.

4 straipsnis

Darbo tvarka

1.   Komisija skiria grupės pirmininką.

2.   Komisijos atstovas gali kviesti ekspertus arba stebėtojus, kurie turi specialios kompetencijos į darbotvarkę įrašyta tema, dalyvauti grupės ar pogrupio darbuose, kai tai yra naudinga ir (arba) reikalinga.

3.   Dalyvaujant grupės darbe gautos informacijos negalima platinti, kai Komisija nurodo, kad ji yra susijusi su konfidencialiais klausimais.

4.   Įprastai grupė posėdžiauja vienoje iš tų vietų, kuriose įsikūrusi Komisija ir jos tarnybos, laikantis jos patvirtintos darbo tvarkos ir datų. Grupės gali būti paprašyta susirinkti kitose vietose, pvz., vienoje valstybėje narėje, pageidaujančioje priimti grupę dėl renginio, kuris gali būti įdomus grupei. Komisijos tarnybos teikia sekretoriato paslaugas. Kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai gali dalyvauti grupės posėdžiuose.

5.   Grupė tvirtina darbo tvarkos taisykles remdamasi Komisijos patvirtintomis tipinėmis darbo tvarkos taisyklėmis.

6.   Komisijos tarnybos internete gali originalo kalba skelbti visas grupės parengtas santraukas, išvadas, dalį išvadų ar darbo dokumentą.

5 straipsnis

Posėdžių išlaidos

Narių, ekspertų ir stebėtojų patirtas kelionės ir viešnagės išlaidas, susijusias su grupės veikla, apmoka Komisija pagal galiojančias Komisijos nuostatas. Už vyriausybinių ekspertų atliekamą darbą atlyginimas nemokamas.

Posėdžių išlaidos apmokamos neviršijant atitinkamai tarnybai pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Vladimír ŠPIDLA

Komisijos narys


(1)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/8


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/31/EB, nustatantį pereinamąsias priemones kai kurių mėsos ir pieno sektoriaus produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2386)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/398/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2007/31/EB (2) nustatomos pereinamosios priemonės kai kurių mėsos ir pieno sektoriaus produktų, nurodytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus, III priede, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares (3). Šie produktai gali būti siunčiami iš Bulgarijos, tik jei yra pagaminti sprendimo priede išvardytose perdirbimo įmonėse.

(2)

Sprendimas 2007/31/EB (4) iš dalies pakeistas Komisijos sprendimu 2007/213/EB siekiant Bulgarijos valdžios institucijų prašymu iš Sprendimo 2007/31/EB priedo sąrašo išbraukti tam tikras įmones.

(3)

Kad galėtų įvertinti perdirbimo įmonių situaciją, 2007 m. kovo 12–23 d. Maisto ir veterinarijos tarnyba (MVT) įvykdė Bulgarijoje naują misiją.

(4)

Padedant Maisto ir Veterinarijos tarnybai (MVT), Bulgarija atlieka visų šių sektorių perdirbimo įmonių vertinimą. Dėl to Bulgarija paprašė į Sprendimo 2007/31/EB priedo sąrašą įtraukti tam tikras įmones. Bulgarijos valdžios institucijos užtikrino, kad šiuo metu šios įmonės visiškai atitinka Bendrijos reikalavimus. Todėl reikėtų atitinkamai atnaujinti priedo sąrašą. Siekiant aiškumo tikslinga jį pakeisti šio sprendimo priedu.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/31/EB priedo tekstas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 8, 2007 1 13, p. 61. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/213/EB (OL L 94, 2007 4 4, p. 53).

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(4)  OL L 94, 2007 4 4, p. 53.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Perdirbimo įmonių, kurioms leidžiama siųsti 1 straipsnyje nurodytų sektorių produktus iš Bulgarijos į kitas valstybes nares, sąrašas

MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

1.

BG 0104014

„Karol Fernandes Miyt“ OOD

gr. Blagoevgrad ul. „Sv. D. Solunski“ 1

2.

BG 0401028

„Mesokombinat — Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov, ul. „33-ti

Svishtovski polk“ 91

3.

BG 1201011

„Mesotsentrala — Montana“ OOD

gr. Montana, bul. „Treti mart“ 216

4.

BG 1204013

„Kompas“ OOD

s. Komarevo, obsht. Berkovitsa

5.

BG 1604025

AD „Dil tur“

gr. Plovdiv bul. „Vasil Aprilov“ 150

6.

BG 1604039

„Evropimel“ OOD

gr. Plovdiv, bul. „V.Aprilov“

7.

BG 1605052

„Unitemp“ OOD

„Unitemp“ OOD

8.

BG 1701003

„Mesokombinat — Razgrad“ AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. „Beli Lom“ 1

9.

ВG 1901021

„Mekom“ AD

gr. Silistra, Industrialna zona — Zapad

10.

BG 2201014

EOOD „Bulmestreyding“

gr. Sofia, ul. „Obelsko shose“ 11

11.

BG 2204099

„Tandem-V“ OOD

gr. Sofia, bul. „Iliantsi“ 23

12.

BG 2501002

„Tandem — Popovo“ OOD

s. Drinovo, obsht. Popovo


PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

1.

BG 0402052

„Zornitsa Kesarevo“ AD

s. Kesarevo, obsht. Strazhitsa

2.

BG 0702006

„Hrinad“ OOD

gr. Sevlievo

3.

BG 0802069

„Agroplasment 92V“ AD

gr. Dobrich

4.

BG 1102073

„Avis“ OOD

s. Yoglav, obl. Lovetch

5.

BG 1202005

„Gala M“ OOD

gr. Montana

6.

BG 1602001

„Galus — 2004“ EOOD

s. Hr. Milevo, obl. Plovdiv

7.

BG 1602045

„Deniz 2001“ EOOD

gr. Parvomay, ul. „Al.Stamboliiski“ 23

8.

BG 1602071

„Brezovo“ AD

gr. Brezovo, ul. „Marin Domuschiev“ 2

9.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora, kv. „Industrialen“

10.

BG 2802076

„Alians Agrikol“ OOD

s. Okop, obl. Yambolska


PIENO PERDIRBIMO ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

1.

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena, ul. „Treti mart“ 19

2.

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

„El Bi Bulgarikum“ EAD

3.

BG 0612012

OOD „Zorov-97“

gr. Vratsa

4.

BG 0612027

„Mlechen ray — 99“ EOOD

gr. Vratsa

5.

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

6.

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost“ OOD

gr. Dobrich, kv. Riltsi

7.

BG 1112006

„Kondov Ekoproduktsia“ OOD

s. Staro selo

8.

BG 1312001

„Lakrima“ AD

gr. Pazardzhik

9.

BG 1612001

„OMK“ AD

gr. Plovdiv, bul. „Dunav“3

10.

BG 1612002

„Shipka 99“ AD

gr. Parvomay ul. „Vasil Levski“ 47

11.

BG 1612037

„Filipopolis-RK“ OOD

gr. Plovdiv ul. „Prosveta“ 2A

12.

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

13.

BG 1912024

„Buldeks“ OOD

s. Belitsa

14.

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven kv. „Rechitsa“

15.

BG 2012042

„Tirbul“ EAD

gr. Sliven, Industrialna zona

16.

BG 2212001

„Danon — Serdika“ AD

gr. Sofia, ul. „Ohridsko ezero“ 3

17.

BG 2212003

„Darko“ AD

gr. Sofia, ul. „Ohridsko ezero“ 3

18.

BG 2212022

„Megle-Em Dzhey“ OOD

gr. Sofia, ul. „Probuda“ 12-14

19.

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte, Industrialna zona

20.

BG 2612047

„Balgarsko sirene“ OOD

gr. Haskovo, bul. „Saedinenie“ 94

21.

BG 2712014

„Stars kampani“ OOD

gr. Shumen ul. „Trakiyska“ 3

22.

BG 2812022

„Karil i Tania“ OOD

gr. Yambol ul. „Gr. Ignatiev“ 189“


12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 11 d.

iš dalies pakeičiantis Sprendimą 93/52/EEB dėl paskelbimo, kad Rumunijoje oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad Slovėnijoje oficialiai nenustatyta galvijų bruceliozės

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2400)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/399/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A priedo II skyriaus 7 punktą,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (2), ypač į jos A priedo 1 skyriaus II skirsnį,

kadangi:

(1)

1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 93/52/EEB, nustatančiame, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis), ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiančiame oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (3), išvardijamos valstybės narės ir regionai, kuriuose pagal Direktyvą 91/68/EEB oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis).

(2)

Remiantis 2001 m. liepos mėn. vykusio veterinarinio patikrinimo duomenimis, Rumunija atitiko Direktyvos 91/68/EEB A priedo 1 skyriaus II skirsnio 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas. Todėl ji buvo įtraukta į 1997 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimo 97/232/EB, pateikiančio trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avis ir ožkas sąrašus (4), kaip trečioji šalis, kurioje oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis).

(3)

Be to, po šio sprendimo, Rumunija įsipareigojo laikytis Direktyvos 91/68/EEB A priedo 1 skyriaus II skirsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, kad išlaikytų šalies, kurioje oficialiai nenustatyta bruceliozės, statusą.

(4)

Rumunija pateikė dokumentus, kuriais dar kartą įrodoma, kad visoje teritorijoje laikomasi Direktyvos 91/68/EEB A priedo A skyriaus II skirsnio 1 dalies b punkte nustatytų sąlygų, bei įrodančių tęstinį Direktyvos 91/68/EEB A priedo 1 skyriaus II skirsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų laikymąsi, siekdama išlaikyti šalies, kurioje oficialiai nenustatyta bruceliozės, statusą.

(5)

Dėl to Rumuniją reikėtų pripažinti šalimi, kurioje avių ir ožkų ūkiuose bruceliozės (B. melitensis) oficialiai nenustatyta.

(6)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatyta, kad gali būti skelbiama, jog valstybėse narėse, jų dalyse arba regionuose tuberkuliozės, bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta, jeigu galvijų bandos atitinka tam tikras toje direktyvoje nustatytas sąlygas.

(7)

Valstybių narių regionų, kuriuose nebuvo nustatyta galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės, sąrašai pateikti 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (5).

(8)

Slovėnija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog visoje šalyje laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB nustatytų sąlygų, siekdama, kad būtų paskelbta, jog šioje valstybėje narėje bruceliozės oficialiai nenustatyta.

(9)

Įvertinus Slovėnijos pateiktus dokumentus, reikėtų paskelbti, kad visoje šios valstybės narės teritorijoje galvijų bruceliozės oficialiai nenustatyta.

(10)

Todėl sprendimus 93/52/EEB ir 2003/467/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/52/EEB I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedu.

2 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB II priedo 1 skyrius pakeičiamas šio sprendimo II priedu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(3)  OL L 13, 1993 1 21, p. 14. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/169/EB (OL L 57, 2006 2 28, p. 35).

(4)  OL L 93, 1997 4 8, p. 43. Sprendimas panaikintas Sprendimu 2004/212/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 11).

(5)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/174/EB (OL L 80, 2007 3 21, p. 11).


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

VALSTYBĖS NARĖS

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

IE

Airija

LU

Liuksemburgas

HU

Vengrija

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

RO

Rumunija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė“


II PRIEDAS

„1   SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose oficialiai nenustatyta bruceliozės

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

FR

Prancūzija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/15


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2007/400/BUSP

2007 m. birželio 11 d.

panaikinanti tam tikras ribojančias priemones Liberijai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. vasario 10 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/137/BUSP (1) dėl Liberijai taikomų ribojančių priemonių, kuria siekiama įgyvendinti JT Saugumo Tarybos Rezoliuciją (JTSTR) 1521 (2003). Šios priemonės susijusios, inter alia, su draudimu iš Liberijos į Bendriją importuoti visus neapdorotus deimantus. Tas draudimas paskutinį kartą pratęstas dar šešiems mėnesiams nuo 2006 m. gruodžio 23 d.

(2)

2007 m. balandžio 27 d. JT Saugumo Taryba priėmė JTSTR 1753 (2007), panaikinančią Rezoliucijos 1521 (2003) 6 dalimi nustatytas priemones dėl deimantų.

(3)

Todėl turėtų būti panaikintos Bendrąja pozicija 2004/137/BUSP nustatytos atitinkamos priemonės.

(4)

Šiai bendrajai pozicijai įgyvendinti reikia Bendrijos veiksmų,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/137/BUSP 3 straipsnyje nustatytos priemonės nebetaikomos.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija peržiūrima atsižvelgiant į visas būsimas susijusias JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma nuo 2007 m. balandžio 27 d.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. SEEHOFER


(1)  OL L 40, 2004 2 12, p. 35. Bendroji pozicija, paskutinį kartą pataisyta ir atnaujinta Bendrąja pozicija 2007/93/BUSP (OL L 41, 2007 2 13, p. 17).


12.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJUI

Atsižvelgiant į padėtį, susidariusią po Europos Sąjungos plėtros, kai kurie 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d. Oficialiojo leidinio numeriai buvo išspausdinti supaprastinta forma tuo metu buvusiomis oficialiosiomis kalbomis.

Aktus, skelbtus minėtuose Oficialiuosiuose leidiniuose, buvo nuspręsta išspausdinti pakartotinai kaip klaidų ištaisymą įprasta Oficialiojo leidinio forma.

Todėl Oficialieji leidiniai, kuriuose skelbiamas tik minėtas klaidų ištaisymas, buvo išspausdinti iki plėtros buvusiomis kalbomis. Aktų vertimas naujų valstybių narių kalbomis bus skelbiamas specialiajame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidime, sudarytame iš institucijų ir Europos centrinio banko dokumentų, priimtų iki 2007 m. sausio 1 d.

Toliau pateikiamas Oficialiųjų leidinių, išspausdintų 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d., ir atitinkamo klaidų ištaisymo sąrašas.

2006 m. gruodžio 27 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006 m. gruodžio 29 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 387

L 34


2006 m. gruodžio 30 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50