ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 146

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 631/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

1

 

 

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 632/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 633/2007, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus ( 1 )

7

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 634/2007 dėl leidimo naudoti iš Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 gautą selenometioniną kaip pašarų priedą ( 1 )

14

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 635/2007, nukrypstantis nuo Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 nuostatų dėl ūkių 2006 ataskaitinių metų ataskaitų pateikimo laikotarpio

17

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 636/2007, nukrypstantis nuo Tarybos reglamento Nr. 79/65/EEB priedo nuostatų dėl Rumunijos rajonų

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/389/EB

 

*

2007 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas dėl malationo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2337)  ( 1 )

19

 

 

2007/390/EB

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas dėl išlaidų informacinėms struktūroms ir komunikacijos priemonėms gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje finansavimo 2007 m.

21

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/391/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl Somaliui taikomų ribojančių priemonių

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 631/2007

2007 m. birželio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2007 m. birželio 7 d. Bendrąją poziciją 2007/391/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl Somaliui taikomų ribojančių priemonių (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2002/960/BUSP nustatytas ginklų, šaudmenų ir karinės įrangos eksporto į Somalį embargas ir uždraustas su karine veikla Somalyje susijusių techninių konsultacijų, finansinės bei kitokios pagalbos ir mokymo teikimas. Draudimas teikti su karine veikla susijusią techninę ir finansinę pagalbą įgyvendinamas Reglamentu (EB) Nr. 147/2003 (2).

(2)

2007 m. vasario 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1744 (2007) (toliau – JTST Rezoliucija 1744 (2007)), nustatančią, inter alia, papildomas šių ribojančių priemonių išimtis tik paramai JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 4 dalyje numatytai Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) arba pastarosios naudojimui skirtų ginklų ir karinės įrangos tiekimui bei techninio mokymo ir pagalbos bei susijusio finansavimo ir finansinės pagalbos teikimui ir tik pagalbai plėtoti Somalyje saugumo sektoriaus institucijas, atsižvelgiant į Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėje chartijoje numatytą politinį procesą, kaip nustatyta JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 dalyse, skirtų ginklų bei karinės įrangos tiekimui ir tiesioginiam ar netiesioginiam techninių konsultacijų teikimui.

(3)

Bendrąja pozicija 2007/391/BUSP iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2002/960/BUSP, kad ribojančių priemonių išimtys būtų suderintos su JTST Rezoliucijos 1744 (2007) nuostatomis. Reglamentą (EB) Nr. 147/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies keisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiamas šis 2a straipsnis:

„2a straipsnis

Valstybės narės, kurioje paslaugų teikėjas yra įsisteigęs, kompetentinga institucija, nurodyta priede pateikiamose tinklavietėse, nukrypdama nuo 1 straipsnio, gali suteikti leidimą, tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuožiūra, yra tinkamos:

a)

teikti su karine veikla susijusį finansavimą, finansinę pagalbą, technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei ji nustatė, kad toks finansavimas, konsultacijos, pagalba ar mokymas, skirtas tik paramai Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1744 (2007) 4 dalyje numatytai AMISOM misijai arba pastarosios naudojimui;

b)

teikti su karine veikla susijusias technines konsultacijas, pagalbą ar mokymą, jei įvykdytos šios sąlygos:

i)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad tokios konsultacijos, pagalba ar mokymas yra skirtas tik padėti plėtoti saugumo sektoriaus institucijas, atsižvelgiant į politinį procesą, nurodytą Rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 dalyse; ir

ii)

atitinkama valstybė narė pranešė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucijos 751 (1992) 11 dalimi įsteigtam komitetui, jog buvo nustatyta, kad toks finansavimas, konsultacijos, pagalba ar mokymas skirtas tik padėti vystyti saugumo sektoriaus institucijas, suderinant su politiniais procesais, išdėstytais JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 dalyse, ir pranešė apie kompetentingos institucijos ketinimą suteikti leidimą, o šis komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienų po pranešimo pateikimo.“;

2)

Įterpiamas šis 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Komisija iš dalies keičia priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.“;

3)

Įterpiamas šis 7a straipsnis:

„7a straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir jas nurodo arba pateikia nuorodas į jas priede išdėstytose tinklavietėse.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos apie savo kompetentingas institucijas praneša Komisijai ir ją informuoja apie bet kokius tolesnius pakeitimus.“;

4)

Šio reglamento priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. GLOS


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 23.

(2)  OL L 24, 2003 1 29, p. 2.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose galima rasti informaciją apie 2a ir 7a straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJOS RESPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faks: (32 2) 299 08 73“.


8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 632/2007

2007 m. birželio 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

55,2

TR

100,4

ZZ

77,8

0707 00 05

JO

167,1

TR

92,6

ZZ

129,9

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

48,2

ZA

64,8

ZZ

56,5

0808 10 80

AR

99,1

BR

75,1

CA

102,0

CL

80,8

CN

81,1

NZ

115,5

US

107,8

UY

55,1

ZA

94,0

ZZ

90,1

0809 10 00

IL

196,3

TR

203,0

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

409,4

US

331,9

ZZ

370,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 633/2007

2007 m. birželio 7 d.

nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 552/2004 dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (sąveikos reglamentas) (1), ypač jo 3 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Siekdamos pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymą, taip pat siekdamos civilinio-karinio koordinavimo tikslų, skrydžių valdymo tarnybos skrydžio duomenis viena kitai perduoda iš vienos duomenų apdorojimo sistemos į kitą. Siekiant užtikrinti jų sąveiką, šie informacijos mainai turėtų vykti laikantis tinkamų ir suderintų pranešimo protokolų.

(2)

Europos saugios oro navigacijos organizacija (Eurokontrolė) pagal Reglamento (EB) Nr. 549/2004 8 straipsnio 1 dalį buvo įgaliota parengti pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, kuris naudojamas siekiant pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymą, reikalavimus. Šis reglamentas grindžiamas Eurokontrolės 2005 m. kovo 31 d. ataskaita.

(3)

Eurokontrolės standartas, skirtas skrydžio duomenų mainams, buvo įtrauktas į 2000 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2082/2000, patvirtinančio Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičiančio Direktyvą 97/15/EB, patvirtinančią Eurokontrolės standartus ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/65/EEB (3), priedą ir tapo privalomas Bendrijoje tais atvejais, kai perkamos naujos skrydžio duomenų apdorojimo sistemos. Kadangi nuo 2005 m. spalio 20 d Reglamentas (EB) Nr. 2082/2000 nustojo galioti, siekiant užtikrinti atitinkamų norminių teisės aktų nuostatų nuoseklumą, Bendrijos teisės aktus reikia atnaujinti.

(4)

Ryšių ir programinės įrangos, atitinkančios Eurokontrolės standartą, skirtą skrydžio duomenų mainams, techninė priežiūra tampa vis sudėtingesnė ir brangsta. Todėl skrydžio duomenims perduoti turėtų būti priimtas tinkamas naujas standartas.

(5)

Perdavimo kontrolės protokolas, taikomas kartu su interneto protokolu (PKP/IP), šiuo metu pripažįstami tinkamiausiu pagrindu, siekiant, kad skrydžio duomenų mainai tarp skrydžio valdymo tarnybų atitiktų ryšiams keliamus reikalavimus.

(6)

Šį reglamentą reikėtų taikyti pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolui, taikomam informacijos mainams pagal 2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1032/2006, nustatantį automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą (4).

(7)

Šis reglamentas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 549/2004 1 straipsnio 2 dalyje, neturėtų būti taikomas karinėms operacijoms ir mokymui.

(8)

Pareiškimu dėl karinių klausimų, susijusių su bendru Europos dangumi (5), valstybės narės įsipareigojo tarpusavyje bendradarbiauti atsižvelgdamos į nacionalinius karinius reikalavimus ir siekdamos, kad visi oro erdvės naudotojai visose valstybėse narėse visiškai ir vienodai taikytų lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją.

(9)

Taikant lankstaus oro erdvės naudojimo koncepciją, apibrėžtą Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnio 22 dalyje, privaloma pradėti taikyti sistemas, leidžiančias oro eismo paslaugas teikiantiems vienetams tinkamu laiku keistis skrydžio duomenimis su kontroliuojančiais kariniais vienetais.

(10)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 3 straipsnio 3 dalies d punktą sąveikos įgyvendinimo taisyklėse turėtų būti nustatytos specialios atitikties įvertinimo procedūros, kurios būtų naudojamos vertinant atitiktį arba sudėtinių dalių tinkamumą naudoti, taip pat sistemų patikrinimui.

(11)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 10 straipsnio 2 dalį esminių reikalavimų ir pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo datą galima nurodyti atitinkamose sąveikos įgyvendinimo taisyklėse.

(12)

Gamintojams ir oro navigacijos paslaugų teikėjams turėtų būti numatytas tam tikras laikotarpis, per kurį, atsižvelgdami į naujus techninius reikalavimus jie galėtų sukurti naujas sudedamąsias dalis ir sistemas.

(13)

Šio reglamento nuostatos atitinka Reglamento (EB) Nr. 549/2004 5 straipsniu įsteigto Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas ir sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi reikalavimai, skirti taikyti pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolą, naudojamą informacijos mainams tarp skrydžio duomenų apdorojimo sistemų, pranešant, koordinuojant ir perduodant skrydžių valdymą iš vienos skrydžių valdymo tarnybos kitai, bei civilinio-karinio koordinavimo tikslams pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1032/2006.

2.   Šis reglamentas taikomas:

a)

ryšių sistemoms, kurios taikomos koordinavimo procedūroms tarp skrydžių valdymo tarnybų, naudojančių lygiaverčių pranešimų sistemą ir teikiančių paslaugas, susijusias su bendruoju oro eismu;

b)

ryšių sistemoms, kurios taikomos koordinavimo procedūroms tarp oro eismo paslaugas teikiančių vienetų ir kontroliuojančių karinių vienetų, naudojančių lygiaverčių pranešimų sistemą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Reglamento (EB) Nr. 549/2004 2 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

Taip pat vartojamos šios apibrėžtys:

1)

pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas – informacijos mainams tarp skrydžio duomenų apdorojimo sistemų naudojamas elektroninių ryšių protokolas, kurį sudaro pranešimų formatai, mainams taikomas jų kodavimas ir sekos taisyklės;

2)

skrydžio duomenų apdorojimo sistemos – oro eismo paslaugų sistemos dalis, kuri priima, automatiškai apdoroja ir į skrydžių valdymo tarnybų darbo vietas paskirsto skrydžio plano duomenis ir susijusius pranešimus;

3)

skrydžių valdymo tarnyba (toliau – SVT) – atsižvelgiant į aplinkybes: rajono skrydžių valdymo centras, prieigos kontrolės tarnyba ar aerodromo skrydžių valdymo bokštas;

4)

darbo vieta – baldai ir techninė įranga, kuria naudojasi oro eismo paslaugas teikiantys darbuotojai, atlikdami jiems pagal pareigas paskirtus darbus;

5)

rajono skrydžių valdymo centras (toliau – RSVC) – tarnyba, įsteigta skrydžių valdymo paslaugas valdomiesiems skrydžiams teikti jos atsakomybei priskirtuose skrydžių valdymo rajonuose;

6)

civilinis-karinis koordinavimas – įgaliotų priimti sprendimus ir susitarti dėl veiksmų eigos civilinių ir karinių subjektų atliekamas tarpusavio veiklos koordinavimas;

7)

oro eismo paslaugas teikiantis vienetas (toliau – OEPTV) – tai civilinės arba karinės tarnybos vienetas, atsakingas už oro eismo paslaugų teikimą;

8)

kontroliuojantis karinis vienetas – bet koks stacionarus ar judrusis karinis vienetas, atsakingas už karinių skrydžių valdymą ir (arba) vykdantis kitą veiklą, kuriai dėl ypatingo šios veiklos pobūdžio gali reikėti rezervuoti oro erdvę arba nustatyti apribojimus;

9)

lygiaverčių pranešimų sistema – ryšių tarp dviejų SVT ar OEPTV ir kontroliuojančių karinių vienetų sistema, kurios visų subjektų ryšių pajėgumai skrydžio duomenų apdorojimo sistemų informacijos mainuose yra vienodi ir kurios visi subjektai tokį ryšį gali inicijuoti.

3 straipsnis

Pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo taikymas

1.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytose sistemose pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas būtų taikomas pagal I priede nurodytus sąveikos reikalavimus.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytose sistemose pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas būtų taikomas pagal I priede nurodytus sąveikos reikalavimus.

4 straipsnis

Sudedamųjų dalių atitikties įvertinimas

Prieš išduodami Reglamento (EB) Nr. 552/2004 5 straipsnyje nurodytą EB atitikties deklaraciją, 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų sistemų sudėtinių dalių gamintojai, taikydami pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolą, įvertina, ar šios sudedamosios dalys atitinka II priedo reikalavimus.

5 straipsnis

Sistemų tikrinimas

1.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, galintys įrodyti, kad jie laikosi III priede nustatytų sąlygų, 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytas sistemas patikrina pagal IV priedo A dalyje nustatytus reikalavimus.

2.   Oro navigacijos paslaugos teikėjai, negalintys įrodyti, kad jie laikosi III priede nustatytų sąlygų, 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms sistemoms patikrinti su notifikuotąja įstaiga sudaro subrangos sutartį.

Šis patikrinimas atliekamas pagal IV priedo B dalyje nustatytus reikalavimus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad per 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų sistemų patikrinimą būtų įrodyta tų sistemų atitiktis šiame reglamente nustatytiems sąveikos reikalavimams.

6 straipsnis

Nuostatų laikymasis

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Reglamento (EB) Nr. 552/2004 II priede nustatyti esminiai reikalavimai taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d. pradedant naudoti šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas Europos oro eismo valdymo tinklo (EOEVT) sistemas.

Reglamento (EB) Nr. 552/2004 10 straipsnio 3 dalyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kur tinkama, taikomos nuo tos pačios dienos.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas nuo 2009 m. sausio 1 d. taikomas visoms 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms EOEVT sistemoms, kurios pradėtos eksploatuoti po šios datos.

Šis reglamentas nuo 2011 m. balandžio 20 d. taikomas visoms 1 straipsnio 2 dalyje nurodytoms EOEVT sistemoms, kurios iki minėtos datos jau buvo eksploatuojamos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 26.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 254, 2000 10 9, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 980/2002 (OL L 150, 2002 6 8, p. 38).

(4)  OL L 186, 2006 7 7, p. 27.

(5)  OL L 96, 2004 3 31, p. 9.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodyti sąveikos reikalavimai

1.

Visi savarankiški skirtingų sistemų pranešimą apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perduodantys subjektai turi identifikatorių.

2.

Identifikuojant užtikrinamas ryšys tik tarp įgaliotųjų savarankiškų skirtingų sistemų pranešimą apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perduodančių subjektų.

3.

Valdant ryšį nustatomi ir nutraukiami savarankiškų skirtingų sistemų pranešimą apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perduodančių subjektų ryšiai, užtikrinant, kad skrydžio duomenys būtų perduodami tik aktyviuoju ryšio laikotarpiu.

4.

Skrydžio duomenų pranešimai siunčiami ir gaunami šiuos duomenis perduodant tarp ryšiais susietų savarankiškų skirtingų sistemų pranešimą apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perduodančių subjektų.

5.

Prižiūrint tikrinamas ryšio užtikrinimo tęstinumas, kai pranešimas apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perduodamas iš vieno subjekto kitam.

6.

Visas mainų funkcijas savarankiški skirtingų sistemų pranešimą apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perduodantys subjektai vykdo laikydamiesi Perdavimo kontrolės protokolo kartu su Interneto protokolo IP 6 versija.


II PRIEDAS

Pagal 4 straipsnį vykdomo sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo reikalavimai

1.

Patikrinimu turi būti įrodyta, kad sudėtinės dalys, kuriomis įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, atitinka taikytinus šio reglamento sąveikos reikalavimus, tuo metu kai šios sudedamosios dalys eksploatuojamos bandymo sąlygomis.

2.

Gamintojas vadovauja patikrinimams ir visų pirma:

a)

nustato tinkamas bandymų sąlygas;

b)

tikrina, ar bandymų plane yra pateikiamas sudedamųjų dalių aprašymas bandymo sąlygomis;

c)

tikrina, ar į bandymų planą įtraukti visi taikytini reikalavimai;

d)

užtikrina, kad techniniai dokumentai, bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti;

e)

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konstrukciją;

f)

atlieka bandymų plane numatytą kontrolę ir bandymus;

g)

parengia raštišką ataskaitą apie patikrinimų ir bandymų rezultatus.

3.

Gamintojas užtikrina, kad sudedamosios dalys, kurias naudojant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, bandymų sąlygomis atitiktų taikytinus šio reglamento sąveikos reikalavimus.

4.

Sėkmingai užbaigęs atitikties patikrinimą, gamintojas savo atsakomybe parengia EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaraciją, kurioje pirmiausiai nurodo šio reglamento reikalavimus, kuriuos atitinka sudedamosios dalys ir susijusias tų dalių naudojimo sąlygas pagal reglamento (EB) Nr. 552/2004 III priedo 3 dalį.


III PRIEDAS

5 straipsnyje nurodytos sąlygos

1.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi taikyti organizacijos vidinės ataskaitos teikimo procedūras, leidžiančias užtikrinti ir įrodyti patikrinimo išvadų nešališkumą ir nepriklausomumą.

2.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad patikrinimuose dalyvaujantys darbuotojai pareigas eitų laikydamiesi griežčiausių profesinio sąžiningumo ir aukščiausios techninės kompetencijos reikalavimų, ypač netaptų asmenų ar asmenų grupės, suinteresuotos tikrinimų rezultatais, spaudimo ar kurstymo objektu, ypač finansinio, kuriuo būtų padarytas poveikis jų išvadoms ar tikrinimų rezultatams.

3.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad patikrinimo procesuose dalyvaujantys darbuotojai turėtų prieigą prie įrangos, reikalingos jiems tinkamai atlikti būtinus tikrinimus.

4.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad patikrinimo procesuose dalyvaujantys darbuotojai būtų įgiję reikiamą techninį ir profesinį pasirengimą, gerai išmanytų patikrinimo, kurį jie turi atlikti, reikalavimus, turėtų pakankamos minėtų veiksmų patirties ir gebėtų parengti deklaracijas, įrašus ir ataskaitas, įrodančias, kad patikrinimai buvo atlikti.

5.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad patikrinimo procesuose dalyvaujantys darbuotojai tikrinimus sugebėtų atlikti nešališkai. Darbuotojų atlyginimas ne priklauso nuo atliktų bandymų skaičiaus ar tų tikrinimų rezultatų.


IV PRIEDAS

A dalis.   Pagal 5 straipsnio 1 dalį vykdomi sistemų patikrinimo reikalavimai

1.

Atliekant sistemų, kurias naudojant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, patikrinimą įsitikinama, kad šios sistemos atitinka šio reglamento sąveikos reikalavimus imitacinėmis sąlygomis, atitinkančiomis šių sistemų eksploatavimo sąlygas.

2.

Sistemų, kurias taikant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, patikrinimas vykdomas atsižvelgiant į tinkamą ir pripažintą bandymų praktiką.

3.

Bandymo įranga, naudojama sistemoms, kurias taikant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, tikrinti turi būti tinkama visiems būtiniems bandymams atlikti.

4.

Atlikus sistemų, kurias naudojant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, patikrinimą parengiama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 IV priedo 3 skirsnyje numatyta techninė byla, kurioje taip pat privalo būti:

a)

pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo įdiegimo aprašymas;

b)

ataskaita apie kontrolę ir bandymus, atliktus prieš pradedant eksploatuoti sistemą.

5.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas vadovauja patikrinimams ir visų pirma:

a)

nustato tinkamas imitacines eksploatavimo ir technines sąlygas, atitinkančias eksploatacinę aplinką;

b)

patikrina, ar bandymų plane pateikiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas įtraukimo į imitacinėmis eksploatavimo ir techninėmis sąlygomis išbandytą sistemą aprašymas;

c)

patikrina, ar bandymų plane atsižvelgta į visus šio reglamento sąveikos reikalavimus;

d)

užtikrina, kad techniniai dokumentai, bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti;

e)

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konfigūraciją;

f)

atlieka bandymų plane numatytą kontrolę ir bandymus;

g)

parengia raštišką ataskaitą apie kontrolės ir bandymų rezultatus.

6.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas užtikrina, kad pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo įdiegimas, įtrauktas į imitacinėmis eksploatavimo sąlygomis eksploatuojamas sistemas, atitiktų šio reglamento reikalavimus.

7.

Sėkmingai užbaigę atitikties patikrinimą, oro navigacijos paslaugos teikėjai parengia EB sistemos patikrinimo deklaraciją ir nacionalinei priežiūros institucijai ją pateikia kartu su technine byla, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje.

B dalis.   Pagal 5 straipsnio 2 dalį vykdomi sistemų patikrinimo reikalavimai

1.

Atliekant sistemų, kurias naudojant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, patikrinimą įsitikinama, kad šios sistemos atitinka šio reglamento sąveikos reikalavimus imitacinėmis sąlygomis, atitinkančiomis šių sistemų eksploatavimo sąlygas.

2.

Sistemų, kurias naudojant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, patikrinimas vykdomas atsižvelgiant į tinkamą ir pripažintą bandymų praktiką.

3.

Bandymo įranga, naudojama sistemoms, kurias taikant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, tikrinti, turi būti tinkama visiems būtiniems bandymams atlikti.

4.

Atlikus sistemų, kurias naudojant įdiegiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolas, patikrinimą, parengiama pagal Reglamento (EB) Nr. 552/2004 IV priedo 3 skyriaus nuostatas reikalaujama techninė byla, kurioje taip pat privalo būti:

a)

pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką duomenų perdavimo protokolo įdiegimo aprašymas;

b)

ataskaita apie kontrolę ir bandymus, atliktus prieš pradedant eksploatuoti sistemą.

5.

Oro navigacijos paslaugos teikėjas nustato tinkamas imitacines eksploatacines ir technines sąlygas, atitinkančias eksploatacinę aplinką, ir pradeda patikrinimą, kurį atlieka notifikuotoji įstaiga.

6.

Notifikuotoji įstaiga vadovauja patikrinimams ir visų pirma:

a)

patikrina, ar bandymų plane pateikiamas pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo įtraukimo į imitacinėmis eksploatavimo ir techninėmis sąlygomis išbandytą sistemą aprašymas;

b)

patikrina, ar bandymų plane atsižvelgta į visus šio reglamento sąveikos reikalavimus;

c)

užtikrina, kad techniniai dokumentai, bandymų planas būtų nuoseklūs ir kokybiškai parengti;

d)

suplanuoja bandymų atlikimą, parenka darbuotojus, įrenginius ir bandymų stendo konfigūraciją;

e)

atlieka bandymų plane numatytą kontrolę ir bandymus;

f)

parengia raštišką ataskaitą apie kontrolės ir bandymų rezultatus.

7.

Notifikuotoji įstaiga užtikrina, kad pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo įdiegimas, įtrauktas į imitacinėmis eksploatavimo sąlygomis eksploatuojamas sistemas, atitiktų šio reglamento reikalavimus.

8.

Sėkmingai įvykdžiusi patikrinimo užduotis, notifikuotoji įstaiga, atsižvelgdama į jos atliktas užduotis, parengia atitikties pažymėjimą.

9.

Po to oro navigacijos paslaugos teikėjas parengia EB sistemų patikrinimo deklaraciją ir nacionalinei priežiūros institucijai ją pateikia kartu su technine byla, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 552/2004 6 straipsnyje.


8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 634/2007

2007 m. birželio 7 d.

dėl leidimo naudoti iš Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 gautą selenometioniną kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatoma suteikti leidimą gyvūnų mityboje naudoti skirtiems priedams ir nustatomas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su paraiška buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Paraiška pateikta dėl leidimo naudoti iš Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 gautą selenometioniną kaip visoms veislėms skirtą pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „mitybiniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2006 m. gruodžio 5 d. nuomonėje padarė išvadą, iš Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 gautas selenometioninas nedaro neigiamos poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (2). Be to, ji padarė išvadą, kad iš Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 gautas selenometioninas, nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, to preparato naudojimas gali būti laikomas ekologiško seleno šaltiniu ir jis atitinka mitybinio priedo visoms veislėms kriterijus. Tarnybos nuomonėje rekomenduojamos atitinkamos naudotojų saugos priemonės. Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(5)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „mitybiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, p. 1–23.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Didžiausias elemento (Se) kiekis mg viename visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %, kg

Mitybinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

„3b8.11

Saccharomyces cerevisiae

NCYC R397 gautas selenometioninas (Neaktyvuotos selenizuotos mielės)

 

Priedo apibūdinimas:

Organinio seleno, daugiausia selenometionino (63 %), kiekis 2 000–2 400 mg Se/kg (97–99 % organinio seleno)

 

Analizės metodas  (1)

Zemano grafito suodžių atominė absorbcinė spektometrija (AAS) arba hidridų AAS

Visos rūšys

 

0,50 (iš viso)

1.

Priedas maišomas su kombinuotaisiais pašarais naudojant premiksą.

2.

Vartotojų sauga: kvėpavimo takų apsauga, saugos akiniai ir pirštinės turi būti dėvimos dirbant su preparatu.

2017 6 28


(1)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/“


8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 635/2007

2007 m. birželio 7 d.

nukrypstantis nuo Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 nuostatų dėl ūkių 2006 ataskaitinių metų ataskaitų pateikimo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos Reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1983 m. liepos 13 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1915/83 dėl tam tikrų išsamių apskaitos tvarkymo įgyvendinimo taisyklių, siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas (2), 3(3) straipsnyje numatyta, kad nuo 2005 ataskaitinių metų ryšių palaikymo įstaiga ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo atitinkamų ataskaitinių metų pabaigos Komisijai pateikia visas ūkių ataskaitas.

(2)

Tikslinga išimties tvarka 2006 ataskaitiniams metams nustatyti Danijai ilgesnį duomenų pateikimo terminą, kad ši valstybė narė galėtų baigti atnaujinti informacinių technologijų sistemą, naudojamą tvarkant apskaitos duomenis, renkamus siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 3(3) straipsnyje Danijos ryšių palaikymo įstaiga pateikia Komisijai ūkių 2006 ataskaitinių metų ataskaitas per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 190, 1983 7 14, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1192/2006 (OL L 194, 2005 7 26, p. 3).


8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 636/2007

2007 m. birželio 7 d.

nukrypstantis nuo Tarybos reglamento Nr. 79/65/EEB priedo nuostatų dėl Rumunijos rajonų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 79/65/EEB, sukuriančio žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), priede pateikiamas rajonų, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio d punkte, sąrašas.

(2)

Pagal tą sąrašą Rumunija suskirstoma į aštuonis rajonus. Rumunijos prašymu Reglamente Nr. 79/65/EEB Rumunija pirmus trejus metus po įstojimo į Europos Sąjungą turėtų būti laikoma vienu rajonu, kad būtų lengviau parengti realų atrankos planą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Tarybos reglamento Nr. 79/65/EEB priedo nuostatų, taikant tą reglamentą, iki 2009 m. gruodžio 31 d. Rumunija sudaro vieną rajoną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 6 d.

dėl malationo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2337)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/389/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą registruoti ir pateikti į rinką augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamios antrojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant įtraukti jas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše įrašytas malationas.

(3)

Malationo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Suomija buvo paskirta ataskaitą apie malationą rengiančia valstybe nare, o visa reikalinga informacija buvo pateikta 2004 m. vasario 2 d.

(4)

Šią vertinimo ataskaitą valstybės narės ir Europos maisto saugos tarnyba persvarstė vertinimo darbo grupės posėdyje ir 2006 m. sausio 13 d. pateikė Komisijai kaip Europos maisto saugos tarnybos vertinimo peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos pesticido malationo keliamo pavojaus vertinimo (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija peržiūrėjo Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2006 m. rugsėjo 29 d. pateikė kaip Komisijos malationo peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą buvo nustatyta keletas susirūpinimą keliančių problemų. Kadangi techninio grynumo veikliojoje medžiagoje yra skirtingos koncentracijos izomalationo, kuris yra priemaiša, turinti didelį poveikį malationo toksiškumui ir kurio genotoksiškumo negalima paneigti, negalima nustatyti medžiagos poveikio operatoriams, darbuotojams ir pašaliniams asmenims. Be to, remiantis turima informacija nebuvo įrodyta, kad numatomas poveikis vartotojams vieną kartą pavartojus ir ilgą laiką vartojant valgomąsias kultūras yra priimtinas, kadangi neturėta pakankamai informacijos apie tam tikrą susijusių metabolitų poveikį. Todėl remiantis turima informacija nebuvo galima daryti išvados, kad malationas atitinka įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti savo pastabas apie peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau remti šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė savo pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau, nepaisant pranešėjo pateiktų argumentų, nustatyta, kad pirmiau minėtos problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per Europos maisto saugos tarnybos ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kuriuose yra malationo, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl malationas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojančios augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, registracijos per nustatytą laikotarpį būtų panaikintos, nebeatnaujinamos ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, atsargoms sunaikinti sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad šios atsargos būtų naudojamos dar vieną auginimo sezoną.

(10)

Šis sprendimas neapriboja galimybės teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti malationą į tos direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga malationas nėra įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra malationo, registracijos būtų panaikintos iki 2007 m. gruodžio 6 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra malationo, nebūtų registruojami, o jų registracijos nebūtų atnaujinamos.

3 straipsnis

Bet koks valstybei narei suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 6 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006)63, 1–87, Conclusion on the peer review of malathion.


8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 7 d.

dėl išlaidų informacinėms struktūroms ir komunikacijos priemonėms gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje finansavimo 2007 m.

(2007/390/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 17, 37 ir 37a straipsnius,

kadangi:

(1)

Už 2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendime 2003/24/EB dėl integruotos kompiuterinės veterinarijos sistemos sukūrimo (2) numatytos TRACES programos prieglobą, valdymą ir priežiūrą yra atsakinga Komisija, todėl reikalingas Bendrijos finansavimas. Ši finansinė parama grindžiama Sprendimo 90/424/EEB 37a straipsniu.

(2)

Remiantis 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje (3)2005 m. kovo 1 d. Komisijos sprendimu 2005/176/EB, nustatančiu šifruotą pranešimo apie gyvūnų ligas formą ir kodus remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (4), sukurta pranešimo sistema turi būti atnaujinta atliekant būtinus techninius patobulinimus. Bendrijos finansinė parama grindžiama Sprendimo 90/424/EEB 37 straipsniu.

(3)

Pagal informacijos apie gyvūnų sveikatą ir gerovę politiką reikia skleisti žinias apie šioje srityje daroma techninę ir mokslinę pažangą. Bendrijos finansinė parama grindžiama Sprendimo 90/424/EEB 17 straipsniu.

(4)

Šis sprendimas laikomas sprendimu finansuoti pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5) 75 straipsnį ir pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (6), 90 straipsnį.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

TRACES

Sprendimu 2003/24/EB sukurtos TRACES sistemos prieglobai, valdymui ir priežiūrai skiriamos tokios sumos nurodytiems tikslams:

560 000 EUR prieglobai,

440 000 EUR įsigyti logistikos priemonėms, kurios reikalingos teikiant pagalbą sistemos naudotojams,

200 000 EUR įsigyti priežiūros priemonėms, kurios reikalingos sistemai atnaujinti atsižvelgiant į teisinę ir techninę raidą,

300 000 EUR reikalingai informacinių sistemų plėtrai.

2 straipsnis

Pranešimo apie gyvūnų ligas sistema

Sprendime 2005/176/EB nurodytai pranešimo sistemai atnaujinti skiriama 150 000 EUR.

3 straipsnis

Gyvūnų sveikatos ir gerovės sričių informacijos sklaida

Kompetentingoms institucijoms ir piliečiams skirtai Komisijos informacijai, susijusiai su gyvūnų sveikatos ir gerovės srities Bendrijos teisės aktais, perduoti skiriamos tokios sumos nurodytiems tikslams:

240 000 EUR gyvūnų sveikatos srities leidiniams ir informacijos sklaidai bei strategijai,

130 000 EUR gyvūnų gerovės srities leidiniams ir informacijos sklaidai bei strategijai.

4 straipsnis

Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo tvarka

Vykdytojai bus atrenkami pagal esamas tipines sutartis arba pagal 2007 m. paskelbtus konkursus.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 7 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 8, 2003 1 14, p. 44.

(3)  OL L 378, 1982 12 31, p. 58. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/216/EB (OL L 67, 2004 3 5, p. 27).

(4)  OL L 59, 2005 3 5, p. 40. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/924/EB (OL L 354, 2006 12 14, p. 48).

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(6)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

8.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 146/23


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2007/391/BUSP

2007 m. birželio 7 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl Somaliui taikomų ribojančių priemonių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 10 d. pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 733 (1992), 1356 (2001) ir 1425 (2002), susijusias su ginklų embargu Somaliui, Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP (1).

(2)

2007 m. vasario 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JTST Rezoliuciją 1744 (2007), nustatančią papildomą ribojančių priemonių, nustatytų JTST Rezoliucijos 733 (1992) 5 dalyje ir toliau išplėtotų JTST Rezoliucijos 1425 (2002) 1 ir 2 dalyse, išimtį tik paramai JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 4 dalyje numatytai misijai arba pastarosios naudojimui skirtų ginklų ir karinės įrangos tiekimui bei techninio mokymo ir pagalbos teikimui.

(3)

Bendrojoje pozicijoje 2002/960/BUSP nustatytos ribojančios priemonės turėtų būti atnaujintos, kad galiotų JTST Rezoliucija 1744 (2007).

(4)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/960/BUSP 1 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 ir 2 dalys netaikomos:

a)

tiekiant ar pardavinėjant visų rūšių ginklus ir su jais susijusias medžiagas ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik paramai JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 4 dalyje numatytai misijai arba pastarosios naudojimui;

b)

tiekiant ar pardavinėjant visų rūšių ginklus ir su jais susijusias medžiagas bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, skirtus tik pagalbai plėtoti saugumo sektoriaus institucijas, atsižvelgiant į JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 dalyse numatytą politinį procesą ir pagal JTST Rezoliucijos 751 (1992) 11 dalį įsteigtam Komitetui per penkias darbo dienas nuo susijusio pranešimo gavimo nepriėmus neigiamo sprendimo;

c)

žudyti neskirtai karinei įrangai, skirtai tik humanitariniams tikslams ar apsaugai, taip pat medžiagoms, skirtoms Sąjungos, Bendrijos ar valstybių narių taikos ir susitaikymo procese įgyvendinamoms institucijų kūrimo, įskaitant saugumo srityje, programoms, kurias iš anksto patvirtino pagal JTST Rezoliucijos 751 (1992) 11 dalį įsteigtas Komitetas; jos netaikomos ir apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir kariškus šalmus, kuriuos laikinai į Somalį tik asmeniniam naudojimui įveža Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos ir plėtros darbuotojai bei su jais susijęs personalas.“

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. GLOS


(1)  OL L 334, 2002 12 11, p. 1, Bendroji pozicija su pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2007/94/BUSP (OL L 41, 2007 2 13, p. 19).