ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 141

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 604/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 605/2007, kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės tam tikroms importo ir eksporto licencijoms, taikytoms Bendrijos (iki 2006 m. gruodžio 31 d.) prekybai žemės ūkio produktais su Bulgarija ir Rumunija

3

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo II priedą

4

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2007 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2006–2007 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į pristatymą ir pardavimą tiesiogiai vartoti

28

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

31

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 609/2007, pritaikantis tam tikrų žuvų 2007 m. kvotas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas

33

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 610/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 10 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimo ( 1 )

46

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 611/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 11 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimo ( 1 )

49

 

 

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 612/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 596/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. birželio 1 d.

53

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 613/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

56

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos direktyva 2007/32/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos VI priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos VI priedą ( 1 )

63

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/376/EB

 

*

2007 m. vasario 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

67

Antrasis papildomas protokolas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrasis papildomas protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

69

 

 

2007/377/EB

 

*

2007 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto pakaitinio nario, atstovaujančio Ispanijai, skyrimo

74

 

 

2007/378/EB, Euratomas

 

*

2007 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Prancūzijai atstovaujančio nario skyrimo

75

 

 

Komisija

 

 

2007/379/EB

 

*

2007 m. gegužės 25 d. Komisijos sprendimas dėl fenitrotiono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2164)  ( 1 )

76

 

 

2007/380/EB

 

*

2007 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo Candida oleophila štamo O įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2213)  ( 1 )

78

 

 

2007/381/EB

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinius finansinius asignavimus, 2006–2007 prekybos metais skiriamus Rumunijai ir Bulgarijai tam tikro skaičiaus vynuogynų hektarų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2272)

80

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 48 Suvienodinti transporto priemonių tvirtinimo reikalavimai, atsižvelgiant į apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimą klaidų ištaisymas (OL L 137, 2007 5 30)

82

 

*

Klaidų ištaisymas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklės Nr. 51 Suvienodintos nuostatos dėl variklinių transporto priemonių, turinčių bent keturis ratus, patvirtinimo, atsižvelgiant į jų triukšmingumą klaidų ištaisymas (OL L 137, 2007 5 30)

82

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimo 2007/252/TVR dėl 2007–2013 m. Pagrindinių teisių ir pilietybės specialiosios programos pagal Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrąją programą nustatymo klaidų ištaisymas (OL L 110, 2007 4 27)

83

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 604/2007

2007 m. birželio 1 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

38,5

TR

106,6

ZZ

72,6

0707 00 05

JO

151,2

TR

140,1

ZZ

145,7

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

40,9

ZA

65,6

ZZ

53,3

0808 10 80

AR

94,9

BR

78,7

CL

79,5

CN

73,4

NZ

110,2

US

128,6

UY

46,9

ZA

93,3

ZZ

88,2

0809 20 95

TR

433,4

US

265,6

ZZ

349,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 605/2007

2007 m. birželio 1 d.

kuriuo nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės tam tikroms importo ir eksporto licencijoms, taikytoms Bendrijos (iki 2006 m. gruodžio 31 d.) prekybai žemės ūkio produktais su Bulgarija ir Rumunija

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

Iki 2006 m. gruodžio 31 d. Bendrijos prekybai žemės ūkio produktais su Bulgarija ir Rumunija taikytos importo arba eksporto licencijos. Nuo 2007 m. sausio 1 d. tokiai prekybai minėtos licencijos nebegali būti taikomos.

(2)

Visiškai arba iš dalies nepanaudotos kai kurios licencijos, galiojančios ir po 2007 m. sausio 1 d. Privalu vykdyti su šiomis licencijomis susijusius įsipareigojimus, kad nebūtų prarastas pateiktas užstatas. Atsižvelgiant į tai, kad po Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į ES tokie įsipareigojimai nebegali būti vykdomi, pateiktų užstatų grąžinimui būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemonę, kuri įsigaliotų nuo šių dviejų šalių įstojimo į ES datos.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka visų susijusių vadybos komitetų nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Suinteresuotųjų šalių prašymu užstatai, pateikti už importo bei eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų išdavimą, grąžinami tokiomis sąlygomis:

a)

licencijose ar sertifikatuose nurodyta paskirties, kilmės ar provenencijos šalis yra Bulgarija arba Rumunija;

b)

iki 2007 m. sausio 1 d. licencijų ar sertifikatų galiojimo laikas nesibaigė;

c)

iki 2007 m. sausio 1 d. licencijos ar sertifikatai panaudoti tik iš dalies arba apskritai nepanaudoti.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 606/2007

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo II priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (1), ypač į jo 26 straipsnį,

pasitarusi su Bendrųjų tarifų lengvatų komitetu,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1549/2006, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą (2), pateikiami duomenys, turintys įtakos Reglamento (EB) Nr. 980/2005 II priedo sąrašui.

(2)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 980/2005 II priedo sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 980/2005 II priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2005 6 30, p. 1.

(2)  OL L 301, 2006 10 31, p. 1.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Produktų, kuriems taikomos 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos priemonės, sąrašas

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymas turi būti laikomas orientaciniu, nes tarifų lengvatos suteikiamos pagal KN kodus. Jeigu yra nurodyti ex KN kodai, tarifų lengvatos turi būti suteikiamos pagal KN kodą ir aprašymą.

Produktams, kurių KN kodas pažymėtas žvaigždute, taikomi atitinkamose Bendrijos nuostatose nustatyti reikalavimai.

Stulpelyje „Jautrus/nejautrus“ daroma nuoroda į produktus, kuriems taikoma bendra priemonė (7 straipsnis) ir speciali tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamoji priemonė (8 straipsnis). Produktai grupuojami į nejautrius (santrumpa – NJ, taikant 7 straipsnio 1 dalį) arba jautrius (santrumpa – J, taikant 7 straipsnio 2 dalį).

Kad būtų paprasčiau, produktai yra sugrupuoti. Tarp jų gali būti produktų, kuriems Bendrojo muitų tarifo muitai netaikomi arba jų taikymas sustabdytas.

KN kodas

Aprašymas

Jautrus/nejautrus

0101 10 90

Gyvi grynaveisliai veisliniai asilai ir kiti gyvūnai

J

0101 90 19

Gyvi arkliai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvūnus, išskyrus skerstinus

J

0101 90 30

Gyvi asilai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvūnus

J

0101 90 90

Gyvi mulai ir arklėnai

J

0104 20 10 *

Gyvos grynaveislės veislinės ožkos

J

0106 19 10

Gyvi naminiai triušiai

J

0106 39 10

Gyvi balandžiai

J

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

J

0206 80 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, švieži arba atšaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos produktų gamybai

J

0206 90 91

Arklienos, asilų, mulų arba arklėnų mėsos valgomi subproduktai, sušaldyti, išskyrus tuos, kurie skirti farmacijos produktų gamybai

J

0207 14 91

Kepenys, sušaldytos, Gallus domesticus rūšies vištų

J

0207 27 91

Kepenys, sušaldytos, kalakutų

J

0207 36 89

Kepenys, sušaldytos, ančių, žąsų arba patarškų, išskyrus riebiąsias ančių arba žąsų kepenis

J

ex 0208 (1)

Kita mėsa ir valgomi mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti, išskyrus 0208 90 55 subpozicijos produktus (išskyrus 0208 90 70 subpozicijos produktus, kuriems išnaša netaikoma)

J

0208 90 70

Varlių kojelės

NJ

0210 99 10

Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

J

0210 99 59

Galvijienos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus storąsias ir plonąsias diafragmas

J

0210 99 60

Avienos arba ožkienos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

J

0210 99 80

Subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti, išskyrus naminių paukščių kepenis, išskyrus naminių kiaulių, galvijienos, avienos arba ožkienos subproduktus

J

ex 3 skirsnis (2)

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, išskyrus 0301 10 90 subpozicijos produktus

J

0301 10 90

Gyvos dekoratyvinės jūrinės žuvys

NJ

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Jogurtas, aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

J

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

J

0405 20 10

0405 20 30

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

J

0407 00 90

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti, išskyrus naminių paukščių

J

0409 00 00 (3)

Natūralus medus

J

0410 00 00

Valgomi gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

J

0511 99 39

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys, išskyrus žaliavas

J

ex 6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai, išskyrus 0604 91 40 subpozicijos produktus

J

0604 91 40

Spygliuočių šakos, gyvos

NJ

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos

J

0703 10

Svogūnai ir askaloniniai česnakai, švieži arba atšaldyti

J

0703 90 00

Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, švieži arba atšaldyti

J

0704

Gūžiniai kopūstai, žiediniai kopūstai, kaliaropės, garbiniuotieji kopūstai ir panašios valgomosios bastučio genties (brassica) daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (cikorijos) (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos

J

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti

J

ex 0707 00 05

Agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo gegužės 16 d. iki spalio 31 d.

J

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 20 00

Smidrai (šparagai), švieži arba atšaldyti

J

0709 30 00

Baklažanai, švieži arba atšaldyti

J

0709 40 00

Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus, švieži arba atšaldyti

J

0709 51 00

0709 59

Grybai, švieži arba atšaldyti, išskyrus 0709 59 50 pozicijos produktus

J

0709 60 10

Saldžiosios paprikos, šviežios arba atšaldytos

J

0709 60 99

Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, švieži arba atšaldyti, išskyrus saldžiąsias paprikas, išskyrus tuos, kurie skirti kapsicino arba capsicum aliejingųjų dervų (oleorezinų) dažiklių gamybai ir tuos, kurie skirti pramoninei eterinių aliejų arba kvapiųjų dervų ekstraktų gamybai

J

0709 70 00

Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai), švieži arba atšaldyti

J

0709 90 10

Salotiniai augalai, švieži arba atšaldyti, išskyrus salotas (Lactuca sativa) ir trūkažoles (cikorijas) (Cichorium spp.)

J

0709 90 20

Paprastieji runkeliai ir artišokai, švieži arba atšaldyti

J

0709 90 31 *

Alyvuogės, šviežios arba atšaldytos, neskirtos aliejaus gamybai

J

0709 90 40

Kapariai, švieži arba atšaldyti

J

0709 90 50

Pankoliai, švieži arba atšaldyti

J

0709 90 70

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

J

ex 0709 90 80

Artišokai, švieži arba atšaldyti, nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.

J

0709 90 90

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos

J

ex 0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos, išskyrus 0710 80 85 subpozicijos produktą

J

0710 80 85 (4)

Smidrai (šparagai) (nevirti arba virti garuose arba vandenyje), sušaldyti

J

ex 0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus 0711 20 90 subpozicijos produktus

J

ex 0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos, išskyrus alyvuoges ir 0712 90 19 subpozicijos produktus

J

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

J

0714 20 10 *

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, sveiki, skirti vartoti žmonių maistui

NJ

0714 20 90

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti, išskyrus šviežius ir sveikus bei skirtus vartoti žmonių maistui

J

0714 90 90

Topinambai (bulvinės saulėgrąžos) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys

NJ

0802 11 90

0802 12 90

Migdolai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išskyrus karčiuosius

J

0802 21 00

0802 22 00

Lazdyno arba amerikiniai (Corylus spp.) riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

J

0802 31 00

0802 32 00

Graikiniai riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų

J

0802 40 00

Kaštainiai (Castanea spp.), švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

J

0802 50 00

Pistacijos, šviežios arba džiovintos, su kevalais arba be kevalų, išgliaudytos arba neišgliaudytos

NJ

0802 60 00

Makadamijų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0802 90 50

Pušų riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0802 90 85

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti

NJ

0803 00 11

Tikrieji bananai (plantains), švieži

J

0803 00 90

Bananai, įskaitant tikruosius (plantains), džiovinti

J

0804 10 00

Datulės, šviežios arba džiovintos

J

0804 20 10

0804 20 90

Figos, šviežios arba džiovintos

J

0804 30 00

Ananasai, švieži arba džiovinti

J

0804 40 00

Avokadai, švieži arba džiovinti

J

ex 0805 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus (tangerines) ir likerinius mandarinus (satsumas)), klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti, nuo kovo 1 d. iki spalio 31 d.

J

0805 40 00

Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus, švieži arba džiovinti

NJ

0805 50 90

Žaliosios citrinos ir persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), šviežios arba džiovintos

J

0805 90 00

Kiti citrusiniai vaisiai, švieži arba džiovinti

J

ex 0806 10 10

Valgomosios vynuogės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki liepos 20 d. ir nuo lapkričio 21 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus Emperor veislės (Vitis vinifera cv.) nuo gruodžio 1 d. iki 31 d.

J

0806 10 90

Kitos vynuogės, šviežios

J

ex 0806 20

Džiovintos vynuogės, išskyrus ex 0806 20 30 subpozicijos produktus, tiesiogiai supakuotus pakuotėse, kurių neto masė didesnė kaip 2 kg

J

0807 11 00

0807 19 00

Melionai (įskaitant arbūzus), švieži

J

0808 10 10

Obuoliai, skirti sidrui gaminti, švieži, palaidi, nuo rugsėjo 16 d. iki gruodžio 15 d.

J

0808 20 10

Kriaušės, skirtos sidrui gaminti, šviežios, palaidos, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

ex 0808 20 50

Kitos kriaušės, šviežios, nuo gegužės 1 d. iki birželio 30 d.

J

0808 20 90

Svarainiai, švieži

J

ex 0809 10 00

Abrikosai, švieži, nuo sausio 1 d. iki gegužės 31 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0809 20 05

Rūgščiosios vyšnios (Prunus cerasus), šviežios

J

ex 0809 20 95

Vyšnios, šviežios, nuo sausio 1 d. iki gegužės 20 d. ir nuo rugpjūčio 11 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus rūgščiąsias vyšnias (Prunus cerasus)

J

ex 0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus, švieži, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

ex 0809 40 05

Slyvos, šviežios, nuo sausio 1 d. iki birželio 10 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0809 40 90

Dygiųjų slyvų vaisiai, švieži

J

ex 0810 10 00

Braškės, šviežios, nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d. ir nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

J

0810 20

Avietės, gervuogės, šilkuogės ir loganberijos, šviežios

J

0810 40 30

Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies), šviežios

J

0810 40 50

Vaccinium macrocarpon rūšies ir Vaccinium corymbosum rūšies augalų vaisiai, švieži

J

0810 40 90

Kiti Vaccinium rūšies augalų vaisiai, švieži

J

0810 50 00

Kiviai, švieži

J

0810 60 00

Durijai, švieži

J

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai, švieži

J

0810 90 95

Kiti vaisiai, švieži

J

ex 0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, išskyrus 0811 10 ir 0811 20 subpozicijų produktus

J

0811 10 ir 0811 20 (5)

Braškės, avietės, gervuogės, šilkuogės, loganberijos, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai

J

ex 0812

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), išskyrus 0812 90 30 subpozicijos produktus

J

0812 90 30

Melionmedžio vaisiai (papajos)

NJ

0813 10 00

Abrikosai, džiovinti

J

0813 20 00

Slyvos

J

0813 30 00

Obuoliai, džiovinti

J

0813 40 10

Persikai, įskaitant nektarinus, džiovinti

J

0813 40 30

Kriaušės, džiovintos

J

0813 40 50

Melionmedžio vaisiai (papajos), džiovintos

NJ

0813 40 95

Kiti vaisiai, džiovinti, išskyrus 0801–0806 pozicijų produktus

NJ

0813 50 12

Džiovintų vaisių mišiniai (išskyrus 0801–0806 pozicijų mišinius): melionmedžių vaisių (papajos), tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasifloros (kryžiažiedės) vaisių, karambolų ir kertuočių, bet be slyvų

J

0813 50 15

Kiti džiovintų vaisių mišiniai (išskyrus 0801–0806 pozicijų mišinius), be slyvų

J

0813 50 19

Džiovintų vaisių mišiniai (išskyrus 0801–0806 pozicijų mišinius), su slyvomis

J

0813 50 31

Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų atogrąžų riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose

J

0813 50 39

Mišiniai, sudaryti tik iš džiovintų riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose, išskyrus mišinius su atogrąžų riešutais

J

0813 50 91

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai, be slyvų arba figų

J

0813 50 99

Kiti 8 skirsnyje klasifikuojami riešutų ir džiovintų vaisių mišiniai

J

0814 00 00

Citrusinių vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, sušaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

NJ

ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 ir 0904 20 10 subpozicijų, 0905 00 00 ir 0907 00 00 pozicijų, 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 ir 0910 99 99 subpozicijų produktus

NJ

0901 12 00

Kava, neskrudinta, be kofeino

J

0901 21 00

Kava, skrudinta, su kofeinu

J

0901 22 00

Kava, skrudinta, be kofeino

J

0901 90 90

Kavos pakaitalai, turintys kavos

J

0904 20 10

Saldžiosios paprikos, džiovintos, negrūstos ir nemaltos

J

0905 00 00

Vanilė

J

0907 00 00

Gvazdikėliai (sveiki vaisiai, žiedai ir žiedkočiai)

J

0910 91 90

Mišiniai iš dviejų arba daugiau 0904–0910 pozicijoms priskiriamų skirtingų pozicijų produktų, grūsti arba malti

J

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Čiobreliai; lauro lapai

J

0910 99 99

Kiti prieskoniai, grūsti arba malti, išskyrus mišinius iš dviejų arba daugiau 0904–0910 pozicijoms priskiriamų skirtingų pozicijų produktų

J

ex 1008 90 90

Kvinoja

J

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

J

1106 10 00

0713 pozicijos džiovintų ankštinių daržovių miltai, rupiniai ir milteliai

J

1106 30

8 skirsnyje klasifikuojamų produktų miltai, rupiniai ir milteliai

J

1108 20 00

Inulinas

J

ex 12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai, išskyrus 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90 ir 1209 99 91 subpozicijų produktus; augalai, naudojami pramonėje arba medicinoje, išskyrus 1210 pozicijos, 1211 90 30 subpozicijos ir 1212 91 bei 1212 99 20 subpozicijų produktus; šiaudai ir pašarai

J

1209 21 00

Mėlynžiedžių liucernų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 23 80

Kitos eraičinų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 29 50

Lubinų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 29 80

Kitos pašarinių augalų sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 30 00

Žolinių augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 91 10

1209 91 90

Kitos daržovių sėklos, tinkamos sėti

NJ

1209 99 91

Augalų, daugiausia auginamų dėl jų žiedų, sėklos, tinkamos sėti, išskyrus 1209 30 00 subpozicijos sėklas

NJ

1210 (6)

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

J

1211 90 30

Tonkininės pupelės, šviežios arba džiovintos, supjaustytos arba nesupjaustytos, grūstos arba negrūstos, sumaltos arba nesumaltos

NJ

ex 13 skirsnis

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai, išskyrus 1302 12 00 subpozicijos produktus

J

1302 12 00

Augalų syvai bei ekstraktai, saldišaknės

NJ

1501 00 90

Naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijoje

J

1502 00 90

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje ir tuos, kurie skirti naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1503 00 19

Kiaulinių taukų stearinas ir oleostearinas, išskyrus skirtus naudoti pramonėje

J

1503 00 90

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu, išskyrus lajaus aliejų, skirtą naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

J

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1508

Žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1511 10 90

Palmių aliejus, neapdorotas, išskyrus skirtą naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

J

1511 90

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus neapdorotą aliejų

J

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejus ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

J

ex 1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti, išskyrus 1516 20 10 subpozicijos produktus

J

1516 20 10

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

NJ

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

J

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių riebalų, aliejaus arba įvairių 15 skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitoje vietoje

J

1521 90 99

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti, išskyrus žaliavinį

J

1522 00 10

Degra

J

1522 00 91

Aliejaus nuosėdos ir padugnės; soapstokai, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas

J

1601 00 10

Dešros ir panašūs produktai iš kepenų, maisto produktai, daugiausia pagaminti iš kepenų

J

1602 20 11

1602 20 19

Gaminiai arba konservai iš ančių arba žąsų kepenų

J

1602 41 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos kumpių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 42 90

Gaminiai arba konservai iš kiaulienos menčių ir jų dalių, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 49 90

Kiti gaminiai arba konservai iš kiaulienos arba kiaulienos subproduktų, įskaitant mišinius, išskyrus tuos, kurių sudėtyje yra naminių kiaulių mėsos

J

1602 50 31, 1602 50 39 ir 1602 50 80 (7)

Kiti gaminiai arba konservai iš virtos arba keptos jautienos ir jautienos subproduktų, sandariai įpakuoti arba ne

J

1602 90 31

Kiti gaminiai arba konservai iš laukinienos arba triušienos arba jų subproduktų

J

1602 90 41

Kiti gaminiai arba konservai iš šiaurės elnių mėsos arba jos subproduktų

J

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 98

Kiti gaminiai arba konservai iš avienos, ožkienos arba kitų gyvūnų mėsos arba jų subproduktų, kurių sudėtyje nėra nevirtos ir nekeptos jautienos arba jos subproduktų ir nevirtos ir nekeptos naminių kiaulių mėsos arba jos subproduktų

J

1603 00 10

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

J

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

J

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai arba konservai

J

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

J

1702 90 10

Chemiškai gryna maltozė

J

1704 (8)

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

J

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

J

ex 19 skirsnis

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai, išskyrus 1901 20 00 ir 1901 90 91 subpozicijų produktus

J

1901 20 00

Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

NJ

1901 90 91

Kiti, kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba yra mažiau kaip 1,5 % pieno riebalų, 5 % sacharozės (įskaitant invertuotąjį cukrų) arba izogliukozės, 5 % gliukozės arba krakmolo, išskyrus miltelių pavidalo maisto produktus, iš produktų, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose

NJ

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus 2002 pozicijos ir 2005 80 00, 2008 20 19, 2008 20 39, ex 2008 40 bei ex 2008 70 subpozicijų produktus

J

2002 (9)

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

J

2005 80 00 (10)

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata), paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje

J

2008 20 19

2008 20 39

Ananasai, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje

NJ

ex 2008 40 (11)

Kriaušės, paruoštos arba konservuotos kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodytos kitoje vietoje (išskyrus 2008 40 11, 2008 40 21, 2008 40 29 ir 2008 40 39 subpozicijų produktus, kuriems išnaša netaikoma)

J

ex 2008 70 (12)

Persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus 2008 70 11, 2008 70 31, 2008 70 39 ir 2008 70 59 subpozicijų produktus, kuriems išnaša netaikoma)

J

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai, išskyrus 2101 20 ir 2102 20 19 subpozicijų ir 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 bei 2106 90 59 subpozicijų produktus

J

2101 20

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės

NJ

2102 20 19

Kitos neaktyviosios mielės

NJ

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus 2207 pozicijos, 2204 10 11–2204 30 10 subpozicijų ir 2208 40 subpozicijos produktus

J

2207 (13)

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

J

2302 50 00

Panašios rūšies malimo arba kito ankštinių augalų apdorojimo liekanos ir atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

J

2307 00 19

Kitos vyno nuosėdos

J

2308 00 19

Kitos vynuogių išspaudos

J

2308 00 90

Kitos augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitoje vietoje

NJ

2309 10 90

Kitas šunų arba kačių maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, išskyrus tą, kurio sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų

J

2309 90 10

Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas, naudojamas gyvūnų pašarams

NJ

2309 90 91

Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais, naudojama gyvūnų pašarams

J

2309 90 95

2309 90 99

Kiti gyvūnų pašarams naudojami produktai, kurių sudėtyje yra arba nėra ne mažiau kaip 49 % masės cholino chlorido, daugiausia sudaryti iš organinių arba neorganinių medžiagų

J

24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

J

2519 90 10

Magnio oksidas, išskyrus degtą gamtinį magnio karbonatą

NJ

2522

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės, išskyrus kalcio oksidą ir hidroksidą, klasifikuojamus 2825 pozicijoje

NJ

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

NJ

27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

NJ

2801

Fluoras, chloras, bromas ir jodas

NJ

2802 00 00

Siera, sublimacinė arba nusodinamoji; koloidinė siera

NJ

ex 2804

Vandenilis, inertinės dujos ir kiti nemetalai, išskyrus 2804 69 00 subpozicijos produktus

NJ

2806

Vandenilio chloridas (druskos rūgštis); chlorsulfato rūgštis

NJ

2807 00

Sieros rūgštis (sulfato rūgštis); oleumas

NJ

2808 00 00

Azoto rūgštis (nitrato rūgštis); sieros (sulfato) ir azoto (nitrato) rūgščių mišiniai

NJ

2809

Difosforo pentoksidas; fosforo rūgštis (fosfato rūgštis); polifosforo rūgštys (polifosfato rūgštys), chemiškai apibūdintos arba neapibūdintos

NJ

2810 00 90

Boro oksidai, išskyrus diboro trioksidą; boro rūgštys

NJ

2811

Kitos neorganinės rūgštys ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

NJ

2812

Nemetalų halogenidai ir oksohalogenidai

NJ

2813

Nemetalų sulfidai; techninis fosforo trisulfidas

NJ

2814

Amoniakas, bevandenis arba vandeninis amoniako tirpalas

J

2815

Natrio hidroksidas (kaustinė soda); kalio hidroksidas (kalio šarmas); natrio arba kalio peroksidai

J

2816

Magnio hidroksidas ir peroksidas; stroncio arba bario oksidai, hidroksidai ir peroksidai

NJ

2817 00 00

Cinko oksidas; cinko peroksidas

J

2818 10

Dirbtinis korundas, chemiškai apibūdintas arba neapibūdintas

J

2819

Chromo oksidai ir hidroksidai

J

2820

Magnio oksidai

J

2821

Geležies oksidai ir hidroksidai; žemės dažai (mineraliniai pigmentai), kurių sudėtyje esanti sujungtoji geležis, išreikšta Fe2O3, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės

NJ

2822 00 00

Kobalto oksidai ir hidroksidai; techniniai kobalto oksidai

NJ

2823 00 00

Titano oksidai

J

2824

Švino oksidai; raudonasis švino surikas ir oranžinis švino surikas

NJ

ex 2825

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos; kitos neorganinės bazės; kiti metalų oksidai, hidroksidai ir peroksidai, išskyrus 2825 10 00 ir 2825 80 00 subpozicijų produktus

NJ

2825 10 00

Hidrazinas ir hidroksilaminas bei jų neorganinės druskos

J

2825 80 00

Stibio oksidai

J

2826

Fluoridai; fluorsilikatai, fluoraliuminatai ir kitos kompleksinės fluoro druskos

NJ

ex 2827

Chloridai, oksochloridai ir hidroksochloridai, išskyrus 2827 10 00 ir 2827 32 00 subpozicijų produktus; bromidai ir oksobromidai; jodidai ir oksojodidai

NJ

2827 10 00

Amonio chloridas

J

2827 32 00

Aliuminio chloridas

J

2828

Hipochloritai; techninis kalcio hipochloritas; chloritai; hipobromitai

NJ

2829

Chloratai ir perchloratai; bromatai ir perbromatai; jodatai ir perjodatai

NJ

ex 2830

Sulfidai, išskyrus 2830 10 00 subpozicijos produktus; polisulfidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

NJ

2830 10 00

Natrio sulfidai

J

2831

Ditionitai ir sulfoksilatai

NJ

2832

Sulfitai; tiosulfatai

NJ

2833

Sulfatai; alūnai; peroksosulfatai (persulfatai)

NJ

2834 10 00

Nitritai

J

2834 21 00

2834 29

Nitratai

NJ

2835

Fosfinatai (hipofosfitai), fosfonatai (fosfitai) ir fosfatai; polifosfatai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

ex 2836

Karbonatai; išskyrus 2836 20 00, 2836 40 00 ir 2836 60 00 subpozicijų produktus; peroksokarbonatai (perkarbonatai); techninis amonio karbonatas, kurio sudėtyje yra amonio karbamato

NJ

2836 20 00

Dinatrio karbonatas

J

2836 40 00

Kalio karbonatas

J

2836 60 00

Bario karbonatas

J

2837

Cianidai, oksocianidai ir cianidų kompleksai

NJ

2839

Silikatai; techniniai šarminių metalų silikatai

NJ

2840

Boratai; peroksoboratai (perboratai)

NJ

ex 2841

Metalų oksorūgščių ir peroksorūgščių druskos, išskyrus 2841 61 00 subpozicijos produktą

NJ

2841 61 00

Kalio permanganatas

J

2842

Kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos (įskaitant aliumosilikatus, chemiškai apibūdintus arba neapibūdintus), išskyrus azidus

NJ

2843

Tauriųjų metalų koloidai; neorganiniai arba organiniai tauriųjų metalų junginiai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti; tauriųjų metalų amalgamos

NJ

ex 2844 30 11

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra urano, kuriame sumažintas U 235, arba šio produkto junginių, išskyrus neapdorotus

NJ

ex 2844 30 51

Kermetai (metalo keramika), kurių sudėtyje yra torio arba torio junginių, išskyrus neapdorotus

NJ

2845 90 90

Izotopai, išskyrus klasifikuojamus 2844 pozicijoje, šių izotopų neorganiniai arba organiniai junginiai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus deuterį ir jo junginius, vandenilį ir jo junginius, įsodrintus deuteriu, mišinius ir tirpalus, kurių sudėtyje yra šių produktų

NJ

2846

Retųjų žemių metalų (lantanoidų), itrio arba skandžio bei šių metalų mišinių neorganiniai arba organiniai junginiai

NJ

2847 00 00

Vandenilio peroksidas, sukietintas karbamidu arba nesukietintas

NJ

2848 00 00

Fosfidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus ferofosforą

NJ

ex 2849

Karbidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus 2849 20 00 ir 2849 90 30 subpozicijos produktus

NJ

2849 20 00

Silicio karbidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

2849 90 30

Volframo karbidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

ex 2850 00

Hidridai, nitridai, azidai, silicidai ir boridai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti, išskyrus junginius, kurie taip pat yra karbidai, klasifikuojami 2849 pozicijoje, išskyrus 2850 00 70 subpozicijos produktus

NJ

2850 00 70

Silicidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

2852 00 00

Neorganiniai ir organiniai gyvsidabrio junginiai, išskyrus amalgamas

NJ

2853 00

Kiti neorganiai junginiai (įskaitant distiliuotą vandenį, vandenį, skirtą laidumui matuoti, taip pat panašaus švarumo vandenį); suskystintas oras (išvalytas arba neišvalytas nuo inertinių dujų); suspaustas oras; amalgamos, išskyrus tauriųjų metalų amalgamas

NJ

2903

Halogeninti angliavandenilių dariniai

J

ex 2904

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti, išskyrus 2904 20 00 subpozicijos produktus

NJ

2904 20 00

Dariniai, kurių sudėtyje yra vien tik nitro- arba tik nitrozo-grupių

J

ex 2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2905 45 00 subpozicijos ir 2905 43 00 bei 2905 44 subpozicijų produktus

J

2905 45 00

Glicerolis

NJ

2906

Cikliniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

ex 2907

Fenoliai, išskyrus 2907 15 90 ir ex 2907 22 00 subpozicijų produktus; fenolalkoholiai

NJ

2907 15 90

Naftoliai ir jų druskos, išskyrus 1-naftolį

J

ex 2907 22 00

Hidrochinonas (chinolis)

J

2908

Halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti fenolių arba fenolalkoholių dariniai

NJ

2909

Eteriai, eteralkoholiai, eterfenoliai, eteralkoholfenoliai, alkoholių peroksidai, eterių peroksidai, ketonų peroksidai (chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti) ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

J

2910

Epoksidai, epoksialkoholiai, epoksifenoliai ir epoksieteriai su trinariu žiedu ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2911 00 00

Acetaliai ir hemiacetaliai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

ex 2912

Aldehidai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių; cikliniai aldehidų polimerai; paraformaldehidas, išskyrus 2912 41 00 subpozicijos produktą

NJ

2912 41 00

Vanilinas (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas)

J

2913 00 00

Produktų, klasifikuojamų 2912 pozicijoje, halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

NJ

ex 2914

Ketonai ir chinonai, kurių molekulėse yra arba nėra kitų deguoninių funkcinių grupių, ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2914 11 00, 2914 21 00 ir 2914 22 00 subpozicijų produktus

NJ

2914 11 00

Acetonas

J

2914 21 00

Kamparas

J

2914 22 00

Cikloheksanonas ir metilcikloheksanonai

J

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

J

ex 2916

Nesočiosios alifatinės monokarboksirūgštys, ciklinės monokarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus ex 2916 11 00, 2916 12 ir 2916 14 subpozicijų produktus

NJ

ex 2916 11 00

Akrilo rūgštis

J

2916 12

Akrilo rūgšties esteriai

J

2916 14

Metakrilo rūgšties esteriai

J

ex 2917

Polikarboksirūgštys, jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys bei jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2917 11 00, 2917 12 10, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 ir 2917 36 00 subpozicijų produktus

NJ

2917 11 00

Oksalo rūgštis, jos druskos ir esteriai

J

2917 12 10

Adipo rūgštis ir jos druskos

J

2917 14 00

Maleino rūgšties anhidridas

J

2917 32 00

Dioktilortoftalatai

J

2917 35 00

Ftalio rūgšties anhidridas

J

2917 36 00

Tereftalio rūgštis ir jos druskos

J

ex 2918

Karboksirūgštys, kurių molekulėse yra papildomoji deguoninė funkcinė grupė, ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai, išskyrus 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 ir 2918 29 10 subpozicijų produktus

NJ

2918 14 00

Citrinų rūgštis

J

2918 15 00

Citrinų rūgšties druskos ir esteriai

J

2918 21 00

Salicilo rūgštis ir jos druskos

J

2918 22 00

o-Acetilsalicilo rūgštis, jos druskos ir esteriai

J

2918 29 10

Sulfonsalicilo rūgštys, hidroksinaftoinės rūgštys; jų druskos ir esteriai

J

2919

Fosfato rūgšties esteriai ir jų druskos, įskaitant laktofosfatus; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2920

Kitų nemetalų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

NJ

2921

Junginiai, kurių molekulėse yra amino funkcinė grupė

J

2922

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė

J

2923

Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; lecitinai ir kiti fosfoaminolipidai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

NJ

ex 2924

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiamido funkcinė grupė; karbonato rūgšties (anglies rūgšties) junginiai, kurių molekulėse yra amido funkcinių grupių, išskyrus 2924 23 00 subpozicijos produktus

J

2924 23 00

2-Acetamidobenzenkarboksirūgštis (N-acetilantranilo rūgštis) ir jos druskos

NJ

2925

Junginiai, kurių molekulėse yra karboksiimido funkcinė grupė (įskaitant sachariną ir jo druskas), taip pat junginiai, kurių molekulėse yra imino funkcinė grupė

NJ

ex 2926

Junginiai, kurių molekulėse yra nitrilo funkcinė grupė, išskyrus 2926 10 00 subpozicijos produktą

NJ

2926 10 00

Akrilnitrilas

J

2927 00 00

Diazo-, azo- arba azoksijunginiai

J

2928 00 90

Kiti hidrazino arba hidroksilamino organiniai dariniai

NJ

2929 10

Izocianatai

J

2929 90 00

Kiti junginiai, kurių molekulėse yra kitų azotinių funkcinių grupių

NJ

2930 20 00

2930 30 00

ex 2930 90 85

Tiokarbamatai bei ditiokarbamatai ir tiuramo mono-, di- arba tetrasulfidai; ditiokarbonatai (alkoksiditioformiatai)

NJ

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

ex 2930 90 85

Metioninas, kaptafolas (ISO), metamidofosas (ISO) ir kiti organiniai sieros junginiai, išskyrus ditiokarbonatus (alkoksiditioformiatus)

J

2931 00

Kiti organiniai-neorganiniai junginiai

NJ

ex 2932

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik deguonies heteroatomas (-ai), išskyrus 2932 12 00, 2932 13 00 ir 2932 21 00 subpozicijų produktus

NJ

2932 12 00

2-Furaldehidas (furfurolas)

J

2932 13 00

Furfurilo alkoholis ir tetrahidrofurfurilo alkoholis

J

2932 21 00

Kumarinas, metilkumarinai ir etilkumarinai

J

ex 2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai), išskyrus 2933 61 00 subpozicijos produktą

NJ

2933 61 00

Melaminas

J

2934

Nukleino rūgštys (nukleorūgštys) ir jų druskos, chemiškai apibūdintos arba neapibūdintos; kiti heterocikliniai junginiai

NJ

2935 00 90

Kiti sulfamidai

J

2938

Glikozidai, gamtiniai arba gauti sintezės būdu, taip pat jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

NJ

ex 2940 00 00

Chemiškai gryni cukrūs, išskyrus sacharozę, laktozę, maltozę, gliukozę, fruktozę, ramnozę, rafinozę ir manozę; cukrų eteriai, cukrų acetaliai ir cukrų esteriai bei jų druskos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2937, 2938 arba 2939 pozicijose

J

ex 2940 00 00

Ramnozė, rafinozė ir manozė

NJ

2941 20 30

Dihidrostreptomicinas, jo druskos, esteriai ir hidratai

NJ

2942 00 00

Kiti organiniai junginiai

NJ

3102 (14)

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

J

3103 10

Superfosfatai

J

3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; produktai, klasifikuojami 31 skirsnyje, turintys tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuoti į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg

J

ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus 3204 ir 3206 pozicijų, 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eukalipto rauginimo ekstraktai), ex 3201 90 90 (rauginimo ekstraktai, gauti iš Catechu pallidum vaisių ir kaukazinių slyvų) ir ex 3201 90 90 (kiti augaliniai rauginimo ekstraktai) subpozicijų produktus

NJ

3204

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos, chemiškai apibūdintos arba neapibūdintos; preparatai, nurodyti 32 skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra sintetinė organinė dažioji medžiaga; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba liuminoforai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

3206

Kitos dažiosios medžiagos; preparatai, nurodyti 32 skirsnio 3 pastaboje, išskyrus klasifikuojamus 3203, 3204 arba 3205 pozicijose; neorganiniai produktai, naudojami kaip liuminoforai, chemiškai apibūdinti arba neapibūdinti

J

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

NJ

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

NJ

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai

J

3502 90 90

Albuminatai ir kiti albumino dariniai

NJ

3503 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501 pozicijoje

NJ

3504 00 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

NJ

3505 10 50

Esterinti arba eterinti krakmolai

NJ

3506

Paruošti klijai ir kiti paruošti adhezyvai, nenurodyti kitoje vietoje; produktai, tinkami naudoti kaip klijai arba adhezyvai, pateikiami mažmeninei prekybai kaip klijai arba adhezyvai, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

NJ

3507

Fermentai (enzimai); paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

J

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

NJ

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

NJ

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus 3802 ir 3817 00 pozicijų, 3823 12 00 ir 3823 70 00 subpozicijų, 3825 pozicijos ir 3809 10 ir 3824 60 subpozicijų produktus

NJ

3802

Aktyvintos anglys; aktyvinti gamtiniai mineraliniai produktai; gyvūninės anglys, įskaitant panaudotas gyvūnines anglis

J

3817 00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus klasifikuojamus 2707 arba 2902 pozicijose

J

3823 12 00

Oleino rūgštis

J

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

J

3825

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje; buitinės atliekos; nuotekų šlamas; kitos atliekos, nurodytos 38 skirsnio 6 pastaboje

J

ex 39 skirsnis

Plastikai ir jų dirbiniai, išskyrus 3901, 3902, 3903 ir 3904 pozicijų, 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 ir 3907 99 subpozicijų, 3908 ir 3920 pozicijų bei 3921 90 19 ir 3923 21 00 subpozicijų produktus

NJ

3901

Etileno polimerai, pirminės formos

J

3902

Propileno arba kitų olefinų polimerai, pirminės formos

J

3903

Stireno polimerai, pirminės formos

J

3904

Vinilchlorido arba kitų halogenintų olefinų polimerai, pirminės formos

J

3906 10 00

Polimetilmetakrilatas

J

3907 10 00

Poliacetaliai

J

3907 60

Poli(etileno tereftalatas)

J

3907 99

Kiti poliesteriai, išskyrus nesočiuosius

J

3908

Poliamidai, pirminės formos

J

3920

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, neakytų ir nearmuotų, nelaminuotų, nesutvirtintų ir panašiai nekombinuotų su kitomis medžiagomis

J

3921 90 19

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, iš plastikų, išskyrus akytus produktus ir gofruotus lakštus bei plokštes

J

3923 21 00

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų

J

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo dirbiniai, išskyrus 4010 pozicijos produktus

NJ

4010

Konvejerių juostos, pavarų diržai arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos)

J

ex 4104

Galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos, išskyrus 4104 41 19 ir 4104 49 19 subpozicijų produktus

J

ex 4106 31

4106 32

Kiaulių odos, raugintos arba „krastas“ (crust), be plaukų, drėgnos (įskaitant wet blue pavidalo odas) arba sausos („krastas“ (crust)), skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos, išskyrus 4106 31 10 subpozicijos produktus

NJ

4107

Išdirbtos galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

J

4112 00 00

Išdirbtos avių arba ėriukų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114 pozicijoje

J

ex 4113

Išdirbtos kitų gyvūnų odos, toliau apdorotos po rauginimo arba „krasto“ pagaminimo (crusting), įskaitant odas, išdirbtas į pergamentą, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus 4113 10 00 subpozicijos produktus

NJ

4113 10 00

Ožkų arba ožiukų

J

4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

J

4115 10 00

Kompozicinė oda, daugiausia sudaryta iš išdirbtos odos arba iš odos pluoštų, plokščia, lakštinė arba juostinė, suvyniota į rietimus arba nesuvyniota

J

ex 42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas); išskyrus 4202 ir 4203 pozicijų produktus

NJ

4202

Skrynios, lagaminai, lagaminėliai (skrynelės kosmetikai), lagaminėliai (diplomatai), portfeliai, mokyklinės kuprinės, akinių futliarai, žiūronų futliarai, fotoaparatų ir kino kamerų futliarai, muzikos instrumentų futliarai, šautuvų įmautės, pistoletų dėklai ir panašūs daiktai; kelioninės rankinės, izoliuoti krepšiai, skirti maistui arba gėrimams, kosmetinės, kuprinės, rankinės, pirkinių krepšiai, portmonė, piniginės, žemėlapių dėklai, portsigarai, tabakinės, įrankinės, sportiniai krepšiai, butelių dėklai, papuošalų dėžutės, pudrinės, stalo įrankių dėžutės ir panašūs daiktai iš išdirbtos arba kompozicinės odos, lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuotos fibros arba kartono, arba visai arba daugiausia padengti šiomis medžiagomis arba popierium

J

4203

Drabužiai ir drabužių priedai iš išdirbtos arba kompozicinės odos

J

43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

NJ

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos dirbiniai, išskyrus 4410, 4411, 4412 pozicijų ir 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 bei 4420 90 91 subpozicijų produktus; medžio anglys

NJ

4410

Medienos drožlių plokštės ir panašios plokštės (pavyzdžiui, iš orientuotų skiedrelių sluoksnių (OSB) ir sluoksninės plokštės (waferboard)) iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, aglomeruotos arba neaglomeruotos dervomis arba kitais organiniais rišikliais

J

4411

Medienos plaušo plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų, surištos arba nesurištos dervomis arba kitomis organinėmis medžiagomis

J

4412

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

J

4418 10

Langai, langai-durys ir jų rėmai iš medienos

J

4418 20 10

Durys, jų staktos ir slenksčiai iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje

J

4418 71 00

Sumontuotos grindų plokštės iš medienos, skirtos mozaikinėms grindims

J

4420 10 11

4420 90 10

4420 90 91

Statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje; medienos mozaikos ir medienos inkrustacijos; medinės skrynutės ir papuošalų arba stalo įrankių dėžutės ir panašūs dirbiniai, mediniai baldų reikmenys, neklasifikuojami 94 skirsnyje, pagaminti iš atogrąžų medžių medienos, nurodytos 44 skirsnio 2 papildomoje pastaboje

J

ex 45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai, išskyrus 4503 pozicijos produktus

NJ

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai

J

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

J

50 skirsnis

Šilkas

J

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai, išskyrus 5105 pozicijos produktus; ašutų verpalai ir audiniai

J

52 skirsnis

Medvilnė

J

53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

J

54 skirsnis

Cheminės gijos; juostelės ir panašūs dirbiniai iš sintetinių tekstilės medžiagų

J

55 skirsnis

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

J

56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

J

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

J

58 skirsnis

Specialieji audiniai, siūtiniai pūkiniai tekstilės gaminiai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

J

59 skirsnis

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės gaminiai; tekstilės dirbiniai, naudojami pramonėje

J

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

J

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

J

62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus arba nertus

J

63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

J

64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

J

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

NJ

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

J

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

NJ

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

NJ

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

J

70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai

J

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos; išskyrus 7117 pozicijos produktus

NJ

7117

Dirbtinė bižuterija

J

7202

Ferolydiniai

J

73 skirsnis

Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

NJ

74 skirsnis

Varis ir vario dirbiniai

J

7505 12 00

Strypai, juostos ir profiliai iš nikelio lydinių

NJ

7505 22 00

Viela iš nikelio lydinių

NJ

7506 20 00

Plokštės, lakštai, juostelės ir folija iš nikelio lydinių

NJ

7507 20 00

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš nikelio

NJ

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio dirbiniai, išskyrus 7601 pozicijos produktus

J

ex 78 skirsnis

Švinas ir švino dirbiniai, išskyrus 7801 pozicijos produktus

J

ex 79 skirsnis

Cinkas ir cinko dirbiniai, išskyrus 7901 ir 7903 pozicijų produktus

J

ex 81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų, išskyrus 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 ir 8113 00 20 subpozicijų produktus

J

82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

J

83 skirsnis

Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų

J

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai bei jų dalys, išskyrus 8401 10 00 ir 8407 21 10 subpozicijų produktus

NJ

8401 10 00

Branduoliniai reaktoriai

J

8407 21 10

Pakabinamieji varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 325 cm3

J

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys, išskyrus 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11to 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11–8519 89 19 subpozicijų, 8521, 8525 ir 8527 pozicijų, 8528 49, 8528 59 ir 8528 69–8528 72 subpozicijų, 8529 pozicijos ir 8540 11 ir 8540 12 subpozicijų produktus

NJ

8516 50 00

Mikrobangų krosnys

J

8517 69 39

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos imtuvai, išskyrus nešiojamuosius radijo ieškus, aliarmo arba pranešimų gaviklius

J

8517 70 15

8517 70 19

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai, išskyrus antenas, skirtas radiotelegrafo arba radiotelefono aparatams; dalys, tinkamos naudoti kartu su šiais įtaisais

J

8519 20

8519 30

Aparatai, kurie pradeda veikti įdėjus monetą, banknotą, banko kortelę, žetoną arba kitą mokėjimo priemonę; gramofonai, patefonai ir elektrofonai

J

8519 81 11–8519 81 45

Garso atkūrimo aparatai (įskaitant kasetinius grotuvus), neturintys garso įrašymo įrenginių

J

8519 81 85

Kiti įrašantieji magnetofonai su garso atkūrimo aparatais, išskyrus kasetinius

J

8519 89 11–8519 89 19

Kiti garso atkūrimo aparatai, neturintys garso įrašymo įrenginių

J

8521

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, sumontuoti kartu arba atskirai su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais)

J

8525

Radijo arba televizijos signalų siųstuvai su imtuvais, garso įrašymo ar atkūrimo aparatais arba be jų; televizijos kameros; skaitmeninės kameros ir vaizdo įrašymo aparatai

J

8527

Radijo imtuvai, su kuriais kartu viename korpuse sumontuoti arba nesumontuoti garso įrašymo ar garso atkūrimo aparatai arba laikrodis

J

8528 49

8528 59

8528 69 – 8528 72

Monitoriai ir projekciniai aparatai be televizijos signalų imtuvų, išskyrus tuos, kurie naudojami vien tik arba daugiausia 8471 pozicijoje klasifikuojamoje automatinio duomenų apdorojimo sistemoje; televizijos signalų imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

J

8529

Dalys, tinkamos naudoti vien tik arba daugiausia su aparatais, klasifikuojamais 8525–8528 pozicijose

J

8540 11

8540 12 00

Katodinių spindulių kineskopai, įskaitant katodinių spindulių vaizdo monitorių kineskopus, spalvoto vaizdo, nespalvoto arba kito vienspalvio vaizdo

J

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai

NJ

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys, išskyrus produktus, kurie klasifikuojami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 ir 8714 pozicijose

NJ

8702

Autotransporto priemonės, skirtos ne mažiau kaip dešimčiai žmonių, įskaitant vairuotoją, vežti

J

8703

Automobiliai ir kitos autotransporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti (išskyrus klasifikuojamas 8702 pozicijoje), įskaitant lengvuosius keleivinius-krovininius automobilius (universalūs) ir lenktyninius automobilius

J

8704

Autotransporto priemonės, skirtos kroviniams vežti

J

8705

Specialios autotransporto priemonės, išskyrus daugiausia skirtas žmonėms arba kroviniams vežti (techninės pagalbos automobiliai, automobiliniai kranai, priešgaisriniai automobiliai, automobilinės betonmaišės, automobiliniai laistytuvai-valytuvai, automobilinės dirbtuvės, mobilios radiologijos stotys)

J

8706 00

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, važiuoklės su pritvirtintais varikliais

J

8707

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, kėbulai (įskaitant kabinas)

J

8708

Autotransporto priemonių, klasifikuojamų 8701–8705 pozicijose, dalys ir reikmenys

J

8709

Savaeigiai vežimėliai be kėlimo ir krovimo įrenginių, naudojami gamyklose, sandėliuose, uostuose arba oro uostuose kroviniams vežti; traktoriai ir vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose; išvardytų transporto priemonių dalys

J

8711

Motociklai (įskaitant mopedus) ir dviračiai su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos

J

8712 00

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės (įskaitant transportinius triračius) be variklio

J

8714

Transporto priemonių, klasifikuojamų 8711–8713 pozicijose, dalys ir reikmenys

J

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

NJ

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

NJ

90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

J

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys

J

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

NJ

ex 94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir kiti panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai, išskyrus 9405 pozicijos produktus

NJ

9405

Šviestuvai ir apšvietimo įranga, įskaitant atvirose vietose ir patalpose naudojamus prožektorius, bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai su stacionariai įtvirtintu šviesos šaltiniu bei jų dalys, nenurodyti kitoje vietoje

J

ex 95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys; išskyrus 9503 00 30–9503 00 99 subpozicijų produktus

NJ

9503 00 30–9503 00 99

Kiti žaislai; pagal mastelį sumažinti modeliai ir panašūs pramogoms skirti modeliai, veikiantys arba neveikiantys; visų rūšių galvosūkiai

J

96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai

NJ


(1)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(2)  Pagal II skyriaus 2 skirsnyje nurodytą priemonę 0306 13 subpozicijos produktams turi būti taikomas 3,6 % muitas.

(3)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(4)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(5)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šių subpozicijų produktams.

(6)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(7)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šių subpozicijų produktams.

(8)  Pagal II skyriaus 2 skirsnyje nurodytą priemonę 1704 10 91 ir 1704 10 99 subpozicijų produktams specifinis muitas turi būti sumažintas iki 16 % muitinės vertės.

(9)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(10)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(11)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktui.

(12)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios subpozicijos produktams.

(13)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.

(14)  II skyriaus I skirsnyje nurodyta priemonė nėra taikoma šios pozicijos produktams.“


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 607/2007

2007 m. birželio 1 d.

dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2006–2007 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į „pristatymą“ ir „pardavimą tiesiogiai vartoti“

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (1), ypač į jo 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1778/2003 numatyta, kad valstybė narė nustato gamintojo individualius referencinius kiekius. Gamintojai gali turėti vieną ar du individualius referencinius kiekius – vieną pristatymui, o kitą pardavimui tiesiogiai vartoti – ir šie kiekiai gali būti perkelti iš vieno referencinio kiekio į kitą gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą prašymą.

(2)

2006 m. birželio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 832/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2005–2006 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į „pristatymus“ ir „pardavimus tiesiogiai vartoti“ (2) referenciniai kiekiai, taikomi 2005 m. balandžio 1 d.–2006 m. kovo 31 d. Belgijai, Čekijos Respublikai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei, paskirstomi į „pristatymą“ ir „pardavimą tiesiogiai vartoti“.

(3)

Remdamosi 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 595/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles (3), 25 straipsnio 2 dalimi Belgija, Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė pranešė apie kiekius, kurie gamintojų prašymu buvo galutinai paskirstyti į individualius referencinius kiekius pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priedą bendri nacionaliniai Belgijos, Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės referenciniai kiekiai 2006–2007 m. yra didesni negu bendri nacionaliniai referenciniai 2005–2006 m. kiekiai, ir todėl šios valstybės narės pranešė Komisijai apie papildomų referencinių kiekių paskyrimą „pristatymui“ ir „pardavimui tiesiogiai vartoti“.

(5)

Pagal 2006 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 927/2006 dėl pradėjimo naudoti specialų restruktūrizavimo rezervą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 4 dalyje (4), nuo 2006 m. balandžio 1 d. Čekijos Respublikai, Estijai, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai perduodami naudoti papildomi referenciniai kiekiai, priskiriami atitinkamiems „pristatymo“ nacionaliniams referenciniams kiekiams.

(6)

Todėl reikia nustatyti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede nurodytų nacionalinių referencinių kiekių, taikomų 2006 m. balandžio 1 d.–2007 m. kovo 31 d., paskirstymą į „pristatymą“ ir „pardavimą tiesiogiai vartoti“.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede nustatytų nacionalinių referencinių kiekių, taikomų 2006 m. balandžio 1 d.–2007 m. kovo 31 d., paskirstymas į „pristatymą“ ir „pardavimą tiesiogiai vartoti“ nustatomas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 123. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 336/2007 (OL L 88, 2007 3 29, p. 43).

(2)  OL L 150, 2006 6 3, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1611/2006 (OL L 299, 2006 10 28, p. 13).

(3)  OL L 94, 2004 3 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(4)  OL L 170, 2006 6 23, p. 12.


PRIEDAS

(tonos)

Valstybės narės

Pristatymas

Tiesioginis pardavimas

Belgija

3 262 989,617

63 993,383

Čekijos Respublika

2 735 310,008

2 620,992

Danija

4 477 305,428

318,572

Vokietija

27 908 872,018

94 274,406

Estija

633 434,407

12 933,593

Airija

5 393 313,962

2 450,038

Graikija

819 561,000

952,000

Ispanija

6 050 260,675

66 689,325

Prancūzija

24 006 673,257

350 303,743

Italija

10 280 493,532

249 566,468

Kipras

142 776,881

2 423,119

Latvija

715 403,768

13 244,232

Lietuva

1 586 145,968

118 693,032

Liuksemburgas

269 899,000

495,000

Vengrija

1 879 678,121

110 381,879

Malta

48 698,000

0,000

Nyderlandai

11 052 450,000

77 616,000

Austrija

2 653 537,288

110 604,373

Lenkija

9 192 243,429

187 899,571

Portugalija (1)

1 920 947,814

8 876,186

Slovėnija

553 477,272

23 160,728

Slovakija

1 030 036,592

10 751,408

Suomija

2 412 009,654

7 800,353

Švedija

3 316 415,000

3 100,000

Jungtinė Karalystė

14 554 079,916

128 617,085


(1)  Išskyrus Madeirą.


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 608/2007

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 51 straipsnio b punkto antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 795/2004 (2) yra įvedamos nuo 2005 m. taikytinos bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo taisyklės.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 I priede nustatoma data, nuo kurios regionuose, kuriuose javų derlius dėl klimato sąlygų remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 51 straipsnio b punktu paprastai nuimamas anksčiau, laikinai leidžiama auginti antrines kultūras. Prancūzijos prašymu, šiai valstybei narei tokia data turėtų būti pakeista.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 795/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede esančiu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2007 (OL L 101, 2007 4 18, p. 3).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Valstybė narė

Data

Belgija

liepos 15 d.

Danija

liepos 15 d.

Vokietija

liepos 15 d.

Pietų Graikija (Peloponesas, Jonijos salos, Vakarų Graikija, Atika, Pietų Egėjo salos ir Kreta)

birželio 20 d.

Vidurio ir Šiaurės Graikija (Rytų Makedonija ir Trakija, Vidurio Makedonija, Vakarų Makedonija, Epyras, Tesalija, žemyninė (Sterea) Graikija ir Šiaurės Egėjo salos)

liepos 10 d.

Ispanija

liepos 1 d.

Prancūzija: Akvitanija, Pietūs-Pirėnai ir Langedokas-Rusijonas

liepos 1 d.

Prancūzija: Elzasas, Overnė, Burgundija, Bretanė, Centras, Šampanė-Ardėnai, Korsika, Franš Kontė, Il de Fransas, Limuzenas, Lotaringija, Šiaurė-Pa de Kalė, Žemutinė Normandija, Luaros kraštas (išskyrus Atlanto Luaros ir Vandėjos departamentus), Pikardija, Puatu-Šaranta, Provansas-Alpės-Žydrasis Krantas ir Rona-Alpės

liepos 15 d.

Prancūzija: Atlanto Luaros ir Vandėjos departamentai

spalio 15 d.

Italija

birželio 11 d.

Austrija

birželio 30 d.

Portugalija

kovo 1 d.“


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 609/2007

2007 m. birželio 1 d.

pritaikantis tam tikrų žuvų 2007 m. kvotas pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2270/2004, nustatančiame Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais (3), 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 52/2006, nustatančiame Baltijos jūroje 2006 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (4), ir 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (5), nurodoma, kuriems ištekliams gali būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 847/96 numatytos priemonės.

(2)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (6), 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1941/2006, nustatančiame Baltijos jūroje 2007 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (7), ir 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (8), nustatomos tam tikrų išteklių kvotos 2007 m.

(3)

2007 m. vasario 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 147/2007, 2007–2012 m. pritaikančiu tam tikras žuvies kvotas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką 23 straipsnio 4 dalį (9), kai kurios kvotos sumažinamos Jungtinei Karalystei ir Airijai 2007–2012 m.

(4)

Kai kurios valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 nuostatas paprašė dalį joms skirtų 2006 m. kvotų perkelti į kitus metus. Atsižvelgiant į tame reglamente nurodytus apribojimus neišnaudotos kvotos turėtų būti pridėtos prie 2007 m. kvotų.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis išskaičiavimai iš 2006 m. nacionalinių kvotų turėtų atitikti kiekį, kuriuo buvo viršytas leidžiamas iškrauti kiekis. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalies nuostatomis, jei 2006 m. tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 51/2006 ir Reglamente (EB) Nr. 52/2006 nurodytų išteklių buvo sugauta daugiau nei leista iškrauti, atitinkamas svoris išskaičiuojamas iš 2007 m. nacionalinių kvotų. Šie išskaičiavimai atliekami atsižvelgiant į specialias sąlygas, taikomas regioninių žuvininkystės organizacijų kompetencijai priklausantiems ištekliams.

(6)

Kai kurios valstybės narės pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 nuostatas paprašė leidimo 2006 m. iškrauti į krantą papildomus tam tikrų išteklių žuvų kiekius. Kiekiai, kuriais buvo viršyti leisti iškrauti kiekiai, turėtų būti išskaičiuoti iš jų 2007 m. kvotų.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 147/2007 Reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Reglamente (EB) Nr. 1941/2006 ir Reglamente (EB) Nr. 41/2007 nustatytos kvotos padidinamos, kaip nurodyta I priede, arba sumažinamos, kaip nurodyta II priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 396, 2004 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2006 (OL L 345, 2006 12 8, p. 10).

(4)  OL L 16, 2006 1 20, p. 184. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 742/2006 (OL L 130, 2006 5 18, p. 7).

(5)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2017/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 44).

(6)  OL L 384, 2006 12 29, p. 28.

(7)  OL L 367, 2006 12 22, p. 1.

(8)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 22).

(9)  OL L 46, 2007 2 16, p. 10.


PRIEDAS I

PERKELTA Į 2007m. KVOTAS

Šalies kodas

Išteklių kodas

Rūšis

Zona

Pradinis kiekis 2006 m.

Nuokrypis

Pritaikytas kiekis 2006 m.

Sugautas kiekis 2006 m.

Sugautas kiekis taikant SS (1) 2006m.

Pritaikytas kiekis %

Perkelta į 2007 m.

Pradinis kiekis 2007 m.

Persvarstytas kiekis 2007 m.

Naujas kodas

BEL

ANF/07.

Velniažuvinės

VII

2 445

 

1 962

826,3

0,8

42,2

196

2 595

2 791

 

BEL

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

168

 

103

0,1

 

0,1

10

185

195

 

BEL

ANF/8ABDE.

Velniažuvinės

VIIIa,b,d,e

0

0,8

205

128,8

 

62,6

21

0

21

 

BEL

COD/07A.

Atlantinė menkė

VIIa

24

 

138

55,5

 

40,2

14

19

33

 

BEL

COD/7X7A34

Atlantinė menkė

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

236

 

188

168,6

 

89,7

19

197

216

 

BEL

HAD/5BC6A.

Juodadėmė menkė

Vb, VIa (EB)

18

 

20

0,0

 

0,0

2

15

17

 

BEL

HKE/2AC4-C

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa (EB), IV (EB)

22

 

55

51,5

 

93,6

4

26

30

 

BEL

HKE/571214

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Vb (EB), VI, VII, XII, XIV

226

 

44

14,7

7,5

50,5

4

272

276

 

BEL

HKE/8ABDE.

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIa,b,d,e

7

7,5

7

8,8

 

60,7

1

9

10

 

BEL

LEZ/07.

Megrimai

VII

494

 

541

89,2

 

16,5

54

494

548

 

BEL

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIIIa,b,d,e

0

 

6

1,8

 

30,0

1

0

1

 

BEL

NEP/07.

Norveginis omaras

VII

0

 

43

5,2

 

12,1

4

0

4

 

BEL

NEP/2AC4-C

Norveginis omaras

IIa (EB), IV (EB)

1 472

 

1 079

204,9

 

19,0

108

1 368

1 476

 

BEL

PLE/07A.

Jūrinė plekšnė

VIIa

41

7

766

287,2

 

37,2

77

47

124

 

BEL

PLE/7DE.

Jūrinė plekšnė

VIId,e

843

 

995

971,3

 

97,6

24

826

850

 

BEL

PLE/7FG.

Jūrinė plekšnė

VIIf,g

118

 

186

157,3

 

84,6

19

58

77

 

BEL

SOL/07A.

Europinis jūrų liežuvis

VIIa

474

 

677

367,5

 

54,3

68

403

471

 

BEL

SOL/07D.

Europinis jūrų liežuvis

VIId

1 540

 

1 711

1 415,0

 

82,7

171

1 675

1 846

 

BEL

SOL/24.

Europinis jūrų liežuvis

II, IV (EB)

1 456

 

1 638

959,5

 

58,6

164

1 243

1 407

 

BEL

SOL/7FG.

Europinis jūrų liežuvis

VIIf,g

594

 

621

535,3

 

86,2

62

558

620

 

BEL

SOL/8AB.

Europinis jūrų liežuvis

VIIIa,b

50

 

355

330,3

 

93,0

25

56

81

 

BEL

WHG/07A.

Paprastasis merlangas

VIIa

1

 

12

3,5

 

29,2

1

1

2

 

BEL

WHG/7X7A.

Paprastasis merlangas

VIIb-k

195

 

222

181,5

 

81,8

22

195

217

 

DEU

ANF/07.

Velniažuvinės

VII

273

 

240

30,7

 

12,8

24

289

313

 

DEU

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

192

 

192

64,1

 

33,4

19

212

231

 

DEU

COD/3BC+24

Atlantinė menkė

Pakvadračiai 22-24 (EB vandenys)

6 061

 

7 957

7 522,0

 

94,5

435

5 697

6 132

 

DEU

HAD/5BC6A.

Juodadėmė menkė

Vb, VIa (EB)

21

 

21

4,3

 

20,5

2

18

20

 

DEU

HER/3BC+24

Atlantinė silkė

Pakvadračiai 22-24

26 207

 

23 630

22 942,1

 

97,1

688

27 311

27 999

 

DEU

HER/5B6ANB

Atlantinė silkė

Vb, VIaN (EB), VIb

3 727

 

3 194

3 152,5

 

98,7

41

3 727

3 769

 

DEU

HER/7G-K.

Atlantinė silkė

VIIg,h,j,k

123

 

273

266,4

 

97,6

7

104

111

 

DEU

HKE/2AC4-C

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa (EB), IV (EB)

102

 

92

76,9

 

83,6

9

123

132

 

DEU

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

9 809

 

16 329

11 454,9

 

70,2

1 633

9 828

11 461

 

DEU

NEP/2AC4-C

Norveginis omaras

IIa (EB), IV (EB)

22

 

317

285,8

 

90,2

31

20

51

 

DEU

NEP/3A/BCD

Norveginis omaras

IIIa (EB), IIIbcd (EB)

11

 

11

6,2

 

56,4

1

11

12

 

DEU

PLE/03AS.

Jūrinė plekšnė

Kategato sąsiauris

19

 

19

11,6

 

61,1

2

21

23

 

DEU

PLE/3BCD-C

Jūrinė plekšnė

IIIbcd (EB vandenys)

300

 

300

230,1

 

76,7

30

300

330

 

DEU

POK/561214

Amerikinis polakas

Vb (EB), VI, XII, XIV

798

 

896

524,8

 

58,6

90

798

888

 

DEU

SOL/24.

Europinis jūrų liežuvis

II, IV (EB)

1 165

 

1 091

469,6

 

43,0

109

995

1 104

 

DEU

SOL/3A/BCD

Europinis jūrų liežuvis

IIIa, IIIbcd (EB)

44

 

44

41,9

 

95,2

2

44

46

 

DEU

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

20 424

 

38 987

35 070,7

 

90,0

3 899

16 565

20 464

 

DEU

WHG/561214

Paprastasis merlangas

Vb (EB), VI, XII, XIV

8

 

8

0,2

 

2,5

1

6

7

 

DNK

BLI/03-

Melsvoji molva

III (EB ir tarptautiniai vandenys)

10

 

10

5,2

 

52,0

1

8

9

 

DNK

BLI/245-

Melsvoji molva

II, IV, V (EB ir tarptautiniai vandenys)

9

 

9

0,3

 

3,3

1

7

8

 

DNK

COD/3BC+24

Atlantinė menkė

Pakvadračiai 22-24 (EB vandenys)

12 395

 

14 717

12 814,8

 

87,1

1 472

11 653

13 125

 

DNK

HER/3BC+24

Atlantinė silkė

Pakvadračiai 22-24

6 658

 

7 715

5 854,7

 

75,9

772

6 939

7 711

 

DNK

HKE/2AC4-C

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa (EB), IV (EB)

891

 

928

695,2

 

74,9

93

1 070

1 163

 

DNK

HKE/3A/BCD

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIIa, IIIbcd (EB)

1 219

 

1 327

234,4

 

17,7

133

1 463

1 596

 

DNK

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

12 273

 

10 884

8 439,6

 

77,5

1 088

12 296

13 384

 

DNK

NEP/2AC4-C

Norveginis omaras

IIa (EB), IV (EB)

1 472

 

1 554

1 040,2

 

66,9

155

1 368

1 523

 

DNK

NEP/3A/BCD

Norveginis omaras

IIIa (EB), IIIbcd (EB)

3 800

 

4 144

2 471,8

 

59,6

414

3 800

4 214

 

DNK

PLE/03AS.

Jūrinė plekšnė

Kategato sąsiauris

1 709

 

1 719

1 355,4

 

78,8

172

1 891

2 063

 

DNK

PLE/3BCD-C

Jūrinė plekšnė

IIIbcd (EB vandenys)

2 698

 

2 698

1 552,6

 

57,5

270

2 698

2 968

 

DNK

RNG/03-

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

III (EB ir tarptautiniai vandenys)

1 504

 

2 687

2 506,2

 

93,3

181

1 003

1 184

RNG/3A/BCD

DNK

SAN/2A3A4.

Tobinės

IIa (EB), IIIa, IV (EB)

282 989

 

259 989

255 369,8

 

98,2

4 619

 

4 619

 

DNK

SOL/24.

Europinis jūrų liežuvis

II, IV (EB)

666

 

841

573,6

 

68,2

84

568

652

 

DNK

SOL/3A/BCD

Europinis jūrų liežuvis

IIIa, IIIbcd (EB)

755

 

809

779,3

 

96,3

30

755

785

 

DNK

USK/03-

Paprastoji brosmė

III (EB ir tarptautiniai vandenys)

20

 

20

1,7

 

8,5

2

15

17

USK/3EI.

DNK

USK/04-

Paprastoji brosmė

IV (EB ir tarptautiniai vandenys)

85

 

85

4,9

 

5,8

9

69

78

USK/4EI.

DNK

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

52 529

 

54 819

49 144,5

337,5

90,3

5 337

42 605

47 942

 

ESP

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

180

 

172

138,4

 

80,5

17

198

215

 

ESP

ANF/8ABDE.

Velniažuvinės

VIIIa,b,d,e

1 137

 

1 057

977,9

 

92,5

79

1 206

1 285

 

ESP

ANF/8C3411

Velniažuvinės

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

1 629

 

1 576

1 574,3

 

99,9

2

1 629

1 631

 

ESP

HKE/8ABDE.

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIa,b,d,e

5 052

 

7 997

7 468,6

23,4

93,7

505

6 062

6 567

 

ESP

HKE/8C3411

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EB)

4 263

 

4 263

4 256,1

 

99,8

7

3 922

3 929

 

ESP

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 396

 

1 196

1 049,7

 

87,8

120

13 422

13 542

 

ESP

JAX/8C9.

Paprastoji stauridė

VIIIc, IX

29 587

 

31 087

31 052,2

 

99,9

35

29 587

29 622

 

ESP

LEZ/07.

Megrimai

VII

5 490

 

6 249

5 571,4

 

89,2

625

5 490

6 115

 

ESP

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIIIa,b,d,e

1 176

 

1 307

420,1

 

32,1

131

1 176

1 307

 

ESP

LEZ/8C3411

Megrimai

VIIIc, IX, X

1 171

 

1 199

931,9

 

77,7

120

1 330

1 450

 

ESP

NEP/07.

Norveginis omaras

VII

1 290

 

1 102

875,8

 

79,5

110

1 509

1 619

 

ESP

NEP/08C.

Norveginis omaras

VIIIc

140

 

134

88,5

 

66,0

13

126

139

 

ESP

NEP/5BC6.

Norveginis omaras

Vb (EB), VI

36

 

32

1,1

 

3,4

3

40

43

 

ESP

NEP/8ABDE.

Norveginis omaras

VIIIa,b,d,e

242

 

6

3,0

 

50,0

1

259

260

 

ESP

NEP/9/3411

Norveginis omaras

IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

122

 

136

104,6

 

76,9

14

109

123

 

ESP

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

44 533

 

4 048

4 026,2

 

99,5

22

36 119

36 141

 

ESP

WHB/8C3411

Šiaurinis žydrasis merlangas

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

46 795

 

57 533

44 405,0

 

77,2

5 753

37 954

43 707

 

EST

HER/03D.RG

Atlantinė silkė

Pakvadratis 28.1

18 472

 

18 472

11 924,4

 

64,6

1 847

17 317

19 164

 

FIN

HER/30/31.

Atlantinė silkė

Pakvadračiai 30-31

75 099

 

77 099

67 873,5

 

88,0

7 710

75 099

82 809

 

FRA

ANF/07.

Velniažuvinės

VII

15 688

 

16 285

11 325,8

 

69,5

1 629

16 651

18 280

 

FRA

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

2 073

 

2 280

1 399,7

 

61,4

228

2 280

2 508

 

FRA

ANF/8ABDE.

Velniažuvinės

VIIIa,b,d,e

6 325

 

6 189

5 487,9

 

88,7

619

6 714

7 333

 

FRA

ANF/8C3411

Velniažuvinės

VIIIc, IX, X, COPACE 3411

2

 

53

51,2

 

96,6

2

2

4

 

FRA

COD/07A.

Atlantinė menkė

VIIa

67

 

75

17,2

 

22,9

8

54

62

 

FRA

COD/561214

Atlantinė menkė

Vb (EB), VI, XII, XIV

97

 

119

109,5

 

92,0

10

78

88

 

FRA

COD/7X7A34

Atlantinė menkė

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

4 053

 

4 305

3 044,8

 

70,7

431

3 377

3 808

 

FRA

HAD/5BC6A.

Juodadėmė menkė

Vb, VIa (EB)

862

 

896

304,4

 

34,0

90

738

828

 

FRA

HAD/6B1214

Juodadėmė menkė

VIb, XII, XIV

66

 

62

0,1

 

0,2

6

509

515

 

FRA

HER/5B6ANB

Atlantinė silkė

Vb, VIaN (EB), VIb

705

 

730

704,4

 

96,5

26

705

731

 

FRA

HER/7G-K.

Atlantinė silkė

VIIg,h,j,k

682

 

691

683,8

 

99,0

7

580

587

 

FRA

HKE/2AC4-C

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa (EB), IV (EB)

197

 

199

137,0

 

68,8

20

237

257

 

FRA

HKE/571214

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Vb (EB), VI, VII, XII, XIV

11 206

 

9 919

6 189,5

 

62,4

992

13 448

14 440

 

FRA

HKE/8ABDE.

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIa,b,d,e

11 345

 

9 371

3 773,7

 

40,3

937

13 612

14 549

 

FRA

HKE/8C3411

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 (EB)

409

 

153

136,8

 

89,4

15

376

391

 

FRA

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

6 482

 

15 445

12 424,9

 

80,4

1 545

6 494

8 039

 

FRA

JAX/8C9.

Paprastoji stauridė

VIIIc, IX

377

 

377

29,8

 

7,9

38

377

415

 

FRA

LEZ/07.

Megrimai

VII

6 663

 

7 256

2 080,9

 

28,7

726

6 663

7 389

 

FRA

LEZ/8ABDE.

Megrimai

VIIIa,b,d,e

949

 

1 058

590,2

 

55,8

106

949

1 055

 

FRA

LEZ/8C3411

Megrimai

VIIIc, IX, X

59

 

63

27,8

 

44,1

6

66

72

 

FRA

NEP/07.

Norveginis omaras

VII

5 228

 

5 803

2 857,3

 

49,2

580

6 116

6 696

 

FRA

NEP/08C.

Norveginis omaras

VIIIc

6

 

28

20,9

 

74,6

3

5

8

 

FRA

NEP/2AC4-C

Norveginis omaras

IIa (EB), IV (EB)

43

 

43

0,0

 

0,0

4

40

44

 

FRA

NEP/5BC6.

Norveginis omaras

Vb (EB), VI

143

 

150

0,2

 

0,1

15

161

176

 

FRA

NEP/8ABDE.

Norveginis omaras

VIIIa,b,d,e

3 788

 

3 479

3 295,9

 

94,7

183

4 061

4 244

 

FRA

PLE/07A.

Jūrinė plekšnė

VIIa

18

 

20

2,4

 

12,0

2

21

23

 

FRA

PLE/7DE.

Jūrinė plekšnė

VIId,e

2 810

 

2 991

1 689,6

 

56,5

299

2 755

3 054

 

FRA

PLE/7FG.

Jūrinė plekšnė

VIIf,g

213

 

163

100,2

 

61,5

16

104

120

 

FRA

POK/561214

Amerikinis polakas

Vb (EB), VI, XII, XIV

7 930

 

9 043

6 280,5

 

69,5

904

7 930

8 834

 

FRA

SOL/07A.

Europinis jūrų liežuvis

VIIa

6

 

7

0,7

 

10,0

1

5

6

 

FRA

SOL/07D.

Europinis jūrų liežuvis

VIId

3 080

 

3 420

1 823,0

 

53,3

342

3 349

3 691

 

FRA

SOL/24.

Europinis jūrų liežuvis

II, IV (EB)

291

 

692

593,7

 

85,8

69

249

318

 

FRA

SOL/7FG.

Europinis jūrų liežuvis

VIIf,g

59

 

83

70,2

 

84,6

8

56

64

 

FRA

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

36 556

 

32 728

16 387,0

 

50,1

3 273

29 649

32 922

 

FRA

WHG/07A.

Paprastasis merlangas

VIIa

15

 

17

4,2

 

24,7

2

13

15

 

FRA

WHG/561214

Paprastasis merlangas

Vb (EB), VI, XII, XIV

166

 

180

5,8

 

3,2

18

124

142

 

FRA

WHG/7X7A.

Paprastasis merlangas

VIIb-k

11 964

 

13 326

8 236,1

 

61,8

1 333

11 964

13 297

 

GBR

ANF/07.

Velniažuvinės

VII

4 757

 

4 904

3 553,2

44,4

73,4

490

5 050

5 540

 

GBR

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

1 442

 

1 819

1 424,5

 

78,3

182

1 586

1 768

 

GBR

COD/07A.

Atlantinė menkė

VIIa

527

 

1 028

586,5

 

57,1

103

421

524

 

GBR

COD/561214

Atlantinė menkė

Vb (EB), VI, XII, XIV

368

 

456

359,3

 

78,8

46

294

340

 

GBR

COD/7X7A34

Atlantinė menkė

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

439

 

689

618,2

 

89,7

69

366

435

 

GBR

HAD/5BC6A.

Juodadėmė menkė

Vb, VIa (EB)

6 294

 

6 951

4 933,3

 

71,0

695

5 392

6 087

 

GBR

HAD/6B1214

Juodadėmė menkė

VIb, XII, XIV

481

 

481

439,7

 

91,4

41

3 721

3 762

 

GBR

HER/07A/MM

Atlantinė silkė

VIIa

3 550

 

4 238

3 821,3

 

90,2

417

3 550

3 967

 

GBR

HER/7G-K.

Atlantinė silkė

VIIg,h,j,k

14

 

16

5,0

 

31,3

2

12

14

 

GBR

HKE/2AC4-C

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa (EB), IV (EB)

278

 

327

316,2

 

96,7

11

333

344

 

GBR

HKE/571214

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Vb (EB), VI, VII, XII, XIV

4 424

 

3 850

2 854,8

42,3

75,2

385

5 309

5 694

 

GBR

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

13 266

 

11 301

10 514,4

 

93,0

787

13 292

14 079

 

GBR

LEZ/07.

Megrimai

VII

2 624

 

2 918

1 602,6

 

54,9

292

2 624

2 916

 

GBR

NEP/07.

Norveginis omaras

VII

7 052

 

7 925

6 584,8

 

83,1

793

8 251

9 044

 

GBR

NEP/2AC4-C

Norveginis omaras

IIa (EB), IV (EB)

24 380

 

24 432

20 861,1

 

85,4

2 443

22 644

25 087

 

GBR

NEP/5BC6.

Norveginis omaras

Vb (EB), VI

17 257

 

18 505

13 569,5

 

73,3

1 851

19 415

21 266

 

GBR

PLE/07A.

Jūrinė plekšnė

VIIa

485

73

634

338,9

 

47,9

63

558

621

 

GBR

PLE/7DE.

Jūrinė plekšnė

VIId,e

1 498

 

1 644

1 498,0

 

91,1

146

1 469

1 615

 

GBR

PLE/7FG.

Jūrinė plekšnė

VIIf,g

112

 

119

86,8

 

72,9

12

54

66

 

GBR

POK/561214

Amerikinis polakas

Vb (EB), VI, XII, XIV

3 592

 

4 002

2 609,8

 

65,2

400

3 592

3 992

 

GBR

SAN/2A3A4.

Tobinės

IIa (EB), IIIa, IV (EB)

0

 

6 186

677,9

 

11,0

619

 

619

 

GBR

SOL/07A.

Europinis jūrų liežuvis

VIIa

213

 

226

70,0

 

31,0

23

181

204

 

GBR

SOL/07D.

Europinis jūrų liežuvis

VIId

1 100

 

1 215

659,6

 

54,3

122

1 196

1 318

 

GBR

SOL/07E.

Europinis jūrų liežuvis

VIIe

553

 

566

563,7

 

99,6

2

529

531

 

GBR

SOL/24.

Europinis jūrų liežuvis

II, IV (EB)

749

 

1 262

897,5

 

71,1

126

639

765

 

GBR

SOL/7FG.

Europinis jūrų liežuvis

VIIf,g

267

 

274

231,9

 

84,6

27

251

278

 

GBR

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

68 161

 

80 179

78 429,1

 

97,8

1 750

55 283

57 033

 

GBR

WHG/07A.

Paprastasis merlangas

VIIa

169

 

189

21,9

 

11,6

19

144

163

 

GBR

WHG/561214

Paprastasis merlangas

Vb (EB), VI, XII, XIV

780

 

872

179,3

 

20,6

87

585

672

 

GBR

WHG/7X7A.

Paprastasis merlangas

VIIb-k

2 140

 

2 289

479,0

 

20,9

229

2 140

2 369

 

IRL

ANF/07.

Velniažuvinės

VII

2 005

 

3 005

2 962,7

 

98,6

42

2 128

2 170

 

IRL

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

469

 

524

417,0

 

79,6

52

516

568

 

IRL

BLI/67-

Melsvoji molva

VI, VII (EB ir tarptautiniai vandenys)

9

 

5

4,3

 

86,0

1

7

8

 

IRL

BSF/56712-

Juodoji kalavija

V, VI, VII, XII (EB ir tarptautiniai vandenys)

87

 

87

73,5

 

84,5

9

87

96

 

IRL

COD/07A.

Atlantinė menkė

VIIa

1 204

 

803

273,4

 

34,0

80

963

1 043

 

IRL

COD/561214

Atlantinė menkė

Vb (EB), VI, XII, XIV

138

 

102

40,9

 

40,1

10

110

120

 

IRL

COD/7X7A34

Atlantinė menkė

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

818

 

901

869,4

 

96,5

32

775

807

 

IRL

DWS/12-

Giliavandeniai rykliai

XII (EB ir tarptautiniai vandenys)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

4

5

 

IRL

DWS/56789-

Giliavandeniai rykliai

V, VI, VII, VIII, IX (EB ir tarptautiniai vandenys)

448

 

448

112,6

 

25,1

45

164

209

 

IRL

GFB/567-

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

V, VI, VII (EB ir tarptautiniai vandenys)

260

 

160

90,5

 

56,6

16

260

276

 

IRL

HAD/5BC6A.

Juodadėmė menkė

Vb, VIa (EB)

615

 

675

521,4

 

77,2

68

1 037

1 105

 

IRL

HAD/6B1214

Juodadėmė menkė

VIb, XII, XIV

47

 

47

40,7

 

86,6

5

363

368

 

IRL

HER/07A/MM

Atlantinė silkė

VIIa

1 250

 

687

580,6

 

84,5

69

1 250

1 319

 

IRL

HER/5B6ANB

Atlantinė silkė

Vb, VIaN (EB), VIb

5 036

 

4 242

4 225,7

 

99,6

16

5 036

5 052

 

IRL

HER/6AS7BC

Atlantinė silkė

VIaS, VIIbc

14 000

 

15 046

14 932,5

 

99,2

114

12 600

12 714

 

IRL

HER/7G-K.

Atlantinė silkė

VIIg,h,j,k

9 549

 

10 421

8 654,5

 

83,0

1 042

8 117

9 159

 

IRL

HKE/571214

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Vb (EB), VI, VII, XII, XIV

1 358

 

1 362

1 101,1

 

80,8

136

1 629

1 765

 

IRL

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

31 934

 

29 440

26 823,2

 

91,1

2 617

31 996

34 613

 

IRL

LEZ/07.

Megrimai

VII

3 029

 

3 348

1 746,2

 

52,2

335

3 029

3 364

 

IRL

NEP/07.

Norveginis omaras

VII

7 928

 

8 077

6 220,5

 

77,0

808

9 277

10 085

 

IRL

NEP/5BC6.

Norveginis omaras

Vb (EB), VI

239

 

258

132,1

 

51,2

26

269

295

 

IRL

ORY/06-

Islandinis pjūklapilvis beriksas

VI (EB ir tarptautiniai vandenys)

10

 

10

1,2

 

12,0

1

6

7

 

IRL

ORY/07-

Islandinis pjūklapilvis beriksas

VII (EB ir tarptautiniai vandenys)

255

 

245

37,2

 

15,2

25

43

68

 

IRL

PLE/07A.

Jūrinė plekšnė

VIIa

1 051

 

348

176,1

 

50,6

35

1 209

1 244

 

IRL

PLE/7FG.

Jūrinė plekšnė

VIIf,g

33

 

51

47,5

 

93,1

4

201

205

 

IRL

POK/561214

Amerikinis polakas

Vb (EB), VI, XII, XIV

467

 

467

243,1

 

52,1

47

467

514

 

IRL

RNG/5B67-

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Vb, VI, VIII (EB ir tarptautiniai vandenys)

341

 

241

141,3

 

58,6

24

299

323

 

IRL

RNG/8X14-

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

VIII, IX, X, XII, XIV (EB ir tarptautiniai vandenys)

10

 

10

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SBR/678-

Raudonpelekis pagelas

VI, VII, VIII (EB ir tarptautiniai vandenys)

9

 

9

0,0

 

0,0

1

9

10

 

IRL

SOL/07A.

Europinis jūrų liežuvis

VIIa

117

 

122

82,5

 

67,6

12

99

111

 

IRL

SOL/7FG.

Europinis jūrų liežuvis

VIIf,g

30

 

40

35,8

 

89,5

4

28

32

 

IRL

USK/567-

Paprastoji brosmė

V, VI, VII (EB ir tarptautiniai vandenys)

34

 

24

14,5

 

60,4

2

27

29

USK/567EI.

IRL

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

40 677

 

60 979

52 185,0

 

85,6

6 098

32 992

39 090

 

IRL

WHG/07A.

Paprastasis merlangas

VIIa

252

 

271

55,3

 

20,4

27

213

240

 

IRL

WHG/561214

Paprastasis merlangas

Vb (EB), VI, XII, XIV

406

 

454

298,3

 

65,7

45

305

350

 

IRL

WHG/7X7A.

Paprastasis merlangas

VIIb-k

5 544

 

5 783

4 557,1

 

78,8

578

5 544

6 122

 

LTU

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

0

 

7 570

6 810,2

 

90,0

757

0

757

 

LTU

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

0

 

5 110

4 635,7

 

90,7

474

0

474

 

NLD

ANF/07.

Velniažuvinės

VII

317

 

17

16,2

 

95,3

1

336

337

 

NLD

ANF/561214

Velniažuvinės

Vb (EB), VI, XII, XIV

162

 

37

0,0

 

0,0

4

178

182

 

NLD

COD/7X7A34

Atlantinė menkė

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

34

 

27

11,2

 

41,5

3

28

31

 

NLD

HER/5B6ANB

Atlantinė silkė

Vb, VIaN (EB), VIb

3 727

95,4

6 725

6 622,5

 

97,1

198

3 727

3 925

 

NLD

HER/6AS7BC

Atlantinė silkė

VIaS, VIIbc

1 400

 

652

636,1

 

97,6

16

1 260

1 276

 

NLD

HER/7G-K.

Atlantinė silkė

VIIg,h,j,k

682

 

547

517,1

 

94,5

30

580

610

 

NLD

HKE/2AC4-C

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIa (EB), IV (EB)

51

 

51

35,6

 

69,8

5

61

66

 

NLD

JAX/578/14

Paprastoji stauridė

Vb (EB), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

46 801

 

48 852

42 607,0

 

87,2

4 885

46 891

51 776

 

NLD

NEP/2AC4-C

Norveginis omaras

IIa (EB), IV (EB)

758

 

1 127

981,3

 

87,1

113

704

817

 

NLD

PLE/7DE.

Jūrinė plekšnė

VIId,e

0

 

20

16,1

 

80,5

2

0

2

 

NLD

SOL/24.

Europinis jūrų liežuvis

II, IV (EB)

13 143

 

13 805

8 277,5

 

60,0

1 381

11 226

12 607

 

NLD

WHB/1X14

Šiaurinis žydrasis merlangas

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (EB ir tarpt. vandenys)

64 053

 

105 905

94 678,5

788,2

90,1

10 438

51 951

62 389

 

NLD

WHG/7X7A.

Paprastasis merlangas

VIIb-k

97

 

215

130,8

 

60,8

22

97

119

 

POL

COD/3BC+24

Atlantinė menkė

Pakvadračiai 22-24 (EB vandenys)

3 317

 

1 685

799,7

 

47,5

169

3 118

3 287

 


(1)  Speciali sąlyga


PRIEDAS II

ISŠKAITYMAI IŠ 2007 m. KVOTŲ

Šalis

Rūšys

Rajonas

Rūšies pavadinimas

Rajono pavadinimas

Sankcijos

Pritaikytas kiekis 2006 m.

Nuokrypis

Bendras pritaikytas kiekis 2006 m.

Sugautas kiekis taikant SS (1) 2006 m.

Sugautas kiekis 2006 m.

Viso sugauta 2006 m.

%

Išskaityta

Pradinis kiekis 2007 m.

Persvarstytas kiekis 2007 m.

DEU

ANF

04-N.

Velniažuvinės

IV (Norvegijos vandenys)

taip

22,0

0,0

22,0

0,0

23,40

23,40

106,4

–1,4

432

431

DEU

COD

03AN.

Atlantinė menkė

Kategato sąsiauris

taip

75,0

0,0

75,0

0,0

78,90

78,90

105,2

–3,9

57

53

DEU

HAD

2AC4.

Juodadėmė menkė

IIa (EB vandenys), IV

taip

752,0

0,0

752,0

0,0

757,00

757,00

100,7

–5,0

2 180

2 175

DEU

HER

4CXB7D

Atlantinė silkė

IV c, VII d

taip

7 245

0,0

7 245

0,0

7 553,20

7 553,20

104,3

– 308,2

441

133

DEU

HER

1/2.

Atlantinė silkė

EB Norvegijos ir tarptautiniai vandenys I ir II

taip

9 959

0,0

9 959

0,0

9 963,50

9 963,50

100,0

–4,5

4 200

4 196

DEU

HER

3D– R31

Atlantinė silkė

Pakvadračiai 25–27, 28.2, 29 ir 32

taip

3 234

0,0

3 234

0,0

3 583,20

3 583,20

110,8

– 351,8

774

422

DEU

HKE

3A/BCD

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

IIIa, IIIb,c,d EB vandenys 7

taip

7

0,0

7

0,0

7,80

7,80

111,4

–0,8

0

–1

DEU

NOP

2A3A4.

Norveginė menkutė

IIa (EB vandenys), IIIa, IV (EB vandenys)

taip

13,0

0,0

13,0

0,0

33,50

33,50

257,7

–20,5

0

–21

DEU

POK

2A34.

Amerikinis polakas

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb,c,d (EB vandenys), IV

taip

14 519,0

0,0

14 519,0

0,0

14 555,50

14 555,50

100,3

–36,5

12 906

12 870

DNK

PLE

03AN.

Jūrinė plekšnė

Skagerako sąsiauris

taip

6 150,0

0,0

6 150,0

0,0

6 333,30

6 333,30

103,0

– 183,3

6 617

6 434

ESP

ANF

07.

Velniažuvinės

VII

taip

2 013,0

0,0

2 013,0

0,0

2 028,40

2 028,40

100,8

–15,4

1 031

1 016

ESP

BLI

67–

Melsvoji molva

VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

ne

79,0

0,0

79,0

0,0

91,40

91,40

115,7

–12,4

83

71

ESP

MAC

2CX14–

Paprastoji skumbrė

IIa (ne EB vandenys), Vb (EB vandenys) VI, VII, VIIIabde, XII, XIV

taip

20,0

1 337,1

1 357,1

0,0

1 475,20

1 475,20

108,7

– 118,1

20

–98

ESP

MAC

8C3411

Paprastoji skumbrė

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1

taip

15 217,0

0,0

15 217,0

1 337,1

13 882,70

15 219,80

100,0

–2,8

24 405

24 402

ESP

POK

7X1034

Amerikinis polakas

VII, VIII, IX, X CECAF 34.1.1

taip

20,0

0,0

20,0

0,0

20,70

20,70

103,5

–0,7

0

–1

ESP

RED

51214

Paprastasis jūrinis ešerys

V, XII, XIV

taip

1 498,0

0,0

1 498,0

0,0

1 547,90

1 547,90

103,3

–49,9

749

699

ESP

WHG

7X7A.

Paprastasis merlangas

VII b–k

taip

85,0

0,0

85,0

0,0

87,10

87,10

102,5

–2,1

0

–2

FRA

GFB

89–

Siūlapelekės vėgėlės

VIII, IX (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

ne

31,0

0,0

31,0

0,0

34,90

34,90

112,6

–3,9

15

11

FRA

HER

4CXB7D

Atlantinė silkė

IV c, VII d

taip

13 437,0

0,0

13 437,0

0,0

13 762,90

13 762,90

102,4

– 325,9

9 014

8 688

FRA

SOL

8AB.

Europinis jūrų liežuvis

VIIIa, b

taip

3 625,0

0,0

3 625,0

0,0

3 764,20

3 764,20

103,8

– 139,2

4 162

4 023

GBR

BLI

67–

Melsvoji molva

VI, VII (Bendrijos vandenys ir tarptautiniai vandenys)

ne

422,0

0,0

422,0

0,0

470,40

470,40

111,5

–48,4

482

434

GBR

MAC

2AC4.

Paprastoji skumbrė

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb,c,d (EB vandenys), IV

taip

424,0

31 876,1

32 300,1

0,0

32 359,60

32 359,60

100,2

–59,5

1 092

1 033

LTU

MAC

2CX14–

Paprastoji skumbrė

II (ne EB vandenys), Vb (EB vandenys), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV

taip

47,0

0,0

47,0

0,0

92,40

92,40

196,6

–45,4

100

55

PRT

ANF

8C4311

Velniažuvinės

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EB vandenys)

taip

310,0

0,0

310,0

0,0

319,40

319,40

103,0

–9,4

324

315

PRT

HKE

8C3411

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

VIIIc, IX, X (CECAF34.1.1 (EB vandenys)

taip

2 202,0

0,0

2 202,0

0,0

2 291,90

2 291,90

104,1

–89,9

1 830

1 740


(1)  Speciali sąlyga


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 610/2007

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 10 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1725/2003 (2) buvo priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2002 m. rugsėjo 14 d.

(2)

2006 m. liepos 20 d. Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK) paskelbė 10 TFAAK aiškinimą Tarpinė finansinė atskaitomybė ir vertės sumažėjimas (toliau – 10 TFAAK aiškinimas). 10 TFAAK aiškinama, kad tarpinėje finansinėje atskaitomybėje pripažįstami prestižo ir tam tikro finansinio turto (investicijos į „skirtą pardavimui“ nuosavybės priemonę ir nekotiruotos nuosavybės priemonės, apskaitomos savikaina) vertės sumažėjimo nuostoliai neturi būti panaikinami vėlesnėse tarpinėje ar metinėje finansinėje atskaitomybėje. Šio aiškinimo reikėjo todėl, kad egzistavo aiškus prieštaravimas tarp 34 tarptautinio apskaitos standarto (TAS) Tarpinė finansinė atskaitomybė ir 36 TAS Turto vertės sumažėjimas reikalavimų bei tam tikro finansinio turto vertės sumažėjimo nuostatų, pateiktų 39 TAS Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) technikos ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad 10 TFAAK aiškinimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1725/2003 priede 10 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimų komiteto (TFAAK) aiškinimas Tarpinė finansinė atskaitomybė ir vertės sumažėjimas įterpiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įmonės 10 TFAAK aiškinimą, kaip nustatyta šio reglamento priede, taiko ne vėliau kaip nuo savo 2007 finansinių metų pradžios, išskyrus įmones, kurių finansiniai metai prasideda lapkričio arba gruodžio mėn. – jos 10 TFAAK aiškinimą taiko ne vėliau kaip nuo savo 2006 finansinių metų pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1329/2006 (OL L 247, 2006 9 9, p. 3).


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI

„10 TFAAK aiškinimas

10 TFAAK aiškinimas Tarpinė finansinė atskaitomybė ir vertės sumažėjimas

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“

10 TFAAK AIŠKINIMAS

Tarpinė finansinė atskaitomybė ir vertės sumažėjimas

Nuorodos

34 TAS Tarpinė finansinė atskaitomybė

36 TAS Turto vertės sumažėjimas

39 TAS Finansinės priemonės: pripažinimas ir vertinimas

Pagrindinė informacija

1.

Reikalaujama, kad kiekvieną finansinės atskaitomybės sudarymo dieną ūkio subjektas įvertintų, ar nesumažėjo prestižo vertė, nustatytų, ar kiekvieną balanso sudarymo dieną nesumažėjo investicijų į nuosavybės priemones ir į finansinį turtą, kuris apskaitoje parodomas savikaina, vertė, ir prireikus pripažintų vertės sumažėjimo nuostolį nurodytą datą pagal 36 TAS ir 39 TAS. Tačiau vėlesnės atskaitomybės arba balanso dieną sąlygos gali būti taip pasikeitusios, kad vertės sumažėjimo nuostolis būtų buvęs mažesnis arba jo būtų išvengta, jeigu galimo vertės sumažėjimo įvertinimas būtų atliktas tik tą dieną. Šiame aiškinime pateiktos gairės, ar reikėtų panaikinti tokius vertės sumažėjimo nuostolius.

2.

Šiame aiškinime nagrinėjami 34 TAS reikalavimų, prestižo vertės sumažėjimo nuostolio pripažinimo pagal 36 TAS ir tam tikro finansinio turto vertės sumažėjimo nuostolio pripažinimo pagal 39 TAS sąveika bei tos sąveikos poveikis tolesnėms tarpinei ir metinei finansinei atskaitomybėms.

Klausimas

3.

34 TAS 28 paragrafe nurodyta, kad tarpinei finansinei atskaitomybei ūkio subjektas turi taikyti tą pačią apskaitos politiką kaip ir savo metinei finansinei atskaitomybei. Jame taip pat teigiama, kad „ūkio subjekto finansinės atskaitomybės pateikimo dažnumas (kas metai, kas pusė metų, kas ketvirtis) neturi paveikti jos metinių rezultatų. Šiam tikslui pasiekti tarpinės atskaitomybės pateikimui reikalingi vertinimai turi būti atliekami per metus iki datos“ pagrindu.

4.

36 TAS 124 paragrafe nurodyta, kad „Pripažintas prestižo vertės sumažėjimo nuostolis negali būti panaikintas vėlesniu laikotarpiu.“

5.

39 TAS 69 paragrafe teigiama, kad „Investicijos į nuosavybės priemonę, kuri klasifikuojama kaip skirta pardavimui, pelno (nuostolio) ataskaitoje vertės sumažėjimo nuostoliai neturi būti panaikinti per pelno (nuostolio) ataskaitą.“

6.

39 TAS 66 paragrafe nurodyta, kad finansinio turto, apskaitoje parodomo savikaina, vertės sumažėjimo nuostoliai (pavyzdžiui, nekotiruotos nuosavybės priemonės, neapskaitomos tikrąja verte, vertės sumažėjimo nuostoliai, nes jos tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti), neturi būti panaikinami.

7.

Šis aiškinimas susijęs su šiuo klausimu:

Ar ūkio subjektas turėtų panaikinti prestižo ir investicijų į nuosavybės priemones ir finansinį turtą, kuris apskaitoje parodomas savikaina, vertės sumažėjimo nuostolius, pripažintus tarpiniu laikotarpiu, jeigu nuostolis nebūtų pripažintas arba būtų pripažintas mažesnis nuostolis, kai vertės sumažėjimo įvertinimas atliekamas tik vėlesnę balanso dieną?

Bendra nuomonė

8.

Ūkio subjektas nepanaikina prestižo ar investicijų į nuosavybės priemonę arba finansinį turtą, kuris apskaitoje parodomas savikaina, vertės sumažėjimo nuostolio, pripažinto ankstesniu tarpiniu laikotarpiu.

9.

Ūkio subjektas analogiškai netaiko šios bendros nuomonės kitose srityse, kuriose gali kilti prieštaravimų tarp 34 TAS ir kitų standartų.

Įsigaliojimo data ir pereinamasis laikotarpis

10.

Ūkio subjektas šį aiškinimą taiko metiniais finansinės atskaitomybės laikotarpiais, prasidedančiais 2006 m. lapkričio 1 d. arba vėliau. Rekomenduojama šį aiškinimą taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas taiko šį aiškinimą laikotarpiu, kuris prasideda prieš 2006 m. lapkričio 1 d., jis nurodo šį faktą. Ūkio subjektas šį aiškinimą perspektyviai taiko prestižui nuo tos datos, kurią pirmą kartą pradėjo taikyti 36 TAS; šį aiškinimą jis taiko perspektyviai investicijoms į nuosavybės priemones ar finansinį turtą, kuris apskaitoje parodomas savikaina, nuo tos datos, kurią pirmą kartą jis pradėjo taikyti 39 TAS nustatytą vertinimo kriterijų.


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 611/2007

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 11 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1725/2003 (2) buvo priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2002 m. rugsėjo 14 d.

(2)

2006 m. lapkričio 2 d. Tarptautinės finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK) paskelbė 11 TFAAK aiškinimą 2 TFAS „Grupę sudarančių ūkio subjektų tarpusavio sandoriai ir sandoriai nuosavomis akcijomis“ (toliau – 11 TFAAK aiškinimas). 11 TFAAK aiškinime nagrinėjama, kaip 2 tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Akcijomis išreikštas mokėjimas“ taikyti susitarimams, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis ir kurie apima ūkio subjekto nuosavybės priemones arba kito tai pačiai grupei priklausančio ūkio subjekto nuosavybės priemones (pavyzdžiui, patronuojančios įmonės nuosavybės priemones). Šio aiškinimo reikėjo todėl, kad iki šiol nebuvo rekomendacijų, kaip susitarimus, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, kai ūkio subjektas gauna prekių ar paslaugų kaip atlygį už patronuojančios įmonės nuosavybės priemones, reikėtų parodyti ūkio subjekto finansinėje atskaitomybėje.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) technikos ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad 11 TFAAK aiškinimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1725/2003 priede 11 Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) aiškinimas 2 TFAS „Grupę sudarančių ūkio subjektų tarpusavio sandoriai ir sandoriai nuosavomis akcijomis“ įterpiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įmonės 11 TFAAK aiškinimą, kaip nustatyta šio reglamento priede, taiko ne vėliau kaip nuo savo 2008 finansinių metų pradžios, išskyrus įmones, kurių finansiniai metai prasideda sausio arba vasario mėn. – jos 11 TFAAK aiškinimą taiko ne vėliau kaip nuo savo 2009 finansinių metų pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1329/2006 (OL L 247, 2006 9 9, p. 3).


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI

„11 TFAAK aiškinimas

11 TFAAK aiškinimas 2 TFAS. Grupę sudarančių ūkio subjektų tarpusavio sandoriai ir sandoriai nuosavomis akcijomis

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“

11 TFAAK AIŠKINIMAS

2 TFAS. Grupę sudarančių ūkio subjektų tarpusavio sandoriai ir sandoriai nuosavomis akcijomis

Nuorodos

8 TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos

32 TAS Finansinės priemonės: pateikimas

2 TFAS Akcijomis išreikštas mokėjimas

Klausimai

1.

Šiame aiškinime nagrinėjami du klausimai. Pirmasis klausimas: ar toliau išvardytus sandorius reikėtų įtraukti į apskaitą pagal 2 TFAS reikalavimus kaip sandorius, kurie turi būti padengti nuosavybės vertybiniais popieriais, ar sandorius, už kuriuos atsiskaitoma pinigais:

a)

ūkio subjektas savo darbuotojams suteikia teisę į ūkio subjekto nuosavybės priemones (pvz., akcijų pasirinkimo sandorius) ir arba pasirenka, arba turi iš kitos sandorio šalies įsigyti nuosavybės priemones (t. y. nuosavas akcijas) tam, kad įvykdytų įsipareigojimus savo darbuotojų atžvilgiu; bei

b)

pats ūkio subjektas arba jo akcininkai suteikia ūkio subjekto darbuotojams teises į ūkio subjekto nuosavybės priemones (pvz., akcijų pasirinkimo sandorius), o ūkio subjekto akcininkai suteikia būtinas nuosavybės priemones.

2.

Antrasis klausimas susijęs su dviejų ar daugiau tai pačiai įmonių grupei priklausančių ūkio subjektų susitarimais, kurių apmokėjimo pagrindas yra išreikštas akcijomis. Pavyzdžiui, dukterinės įmonės darbuotojams suteikiamos teisės į patronuojančios įmonės nuosavybės priemones kaip atlygis už dukterinei įmonei suteiktas paslaugas. 2 TFAS 3 paragrafe nurodyta, kad:

Pagal šį TFAS ūkio subjekto nuosavybės priemonių perleidimai, kuriuos akcininkai atlieka toms šalims (įskaitant darbuotojus), kurios ūkio subjektui teikia prekes ar paslaugas, yra sandoriai, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, išskyrus atvejį, kai perleidimas yra atliekamas kitu aiškiu tikslu, o ne kaip mokėjimas už ūkio subjektui suteiktas prekes ar paslaugas. Tai taip pat taikoma, kai patronuojančios įmonės perleidžia nuosavybės priemones arba kai kitas ūkio subjektas toje pačioje įmonių grupėje perleidžia nuosavybės priemones toms šalims, kurios ūkio subjektui teikia prekes ar paslaugas. ( Kursyvas mūsų.)

Tačiau 2 TFAS nepaaiškinama, kaip apskaitoje parodyti tokius sandorius rengiant individualią arba atskirą kiekvieno grupei priklausančio ūkio subjekto finansinę atskaitomybę.

3.

Taigi antrasis klausimas yra susijęs su šiais susitarimais, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis:

a)

patronuojanti įmonė dukterinės įmonės darbuotojams suteikia teisę į savo nuosavybės priemones: patronuojanti įmonė (o ne dukterinė) įsipareigoja dukterinės įmonės darbuotojams suteikti būtinas nuosavybės priemones; bei

b)

dukterinė įmonė savo darbuotojams suteikia teisę į patronuojančios įmonės nuosavybės priemones: dukterinė įmonė įsipareigoja savo darbuotojams suteikti būtinas nuosavybės priemones.

4.

Šiame aiškinime nagrinėjama, kaip 3 paragrafe nustatytus susitarimus, kurių apmokėjimo pagrindas yra išreikštas akcijomis, reikėtų parodyti apskaitoje rengiant dukterinės įmonės, kuriai darbuotojai suteikė paslaugas, finansinę atskaitomybę.

5.

Patronuojanti ir dukterinė įmonės gali sudaryti susitarimą, pagal kurį dukterinė įmonė privalo sumokėti patronuojančiai įmonei už nuosavybės priemonių suteikimą darbuotojams. Šiame aiškinime nenagrinėjama, kaip apskaitoje parodyti tokius grupės narių tarpusavio mokėjimų susitarimus.

6.

Nors šame aiškinime pagrindinis dėmesys skiriamas sandoriams su darbuotojais, jis taip pat taikomas panašiems sandoriams, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, sudaromiems su prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais (ne darbuotojais).

Bendra nuomonė

Susitarimai, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis ir kurie apima ūkio subjekto nuosavybės priemones (1 paragrafas)

7.

Sandoriai, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, kai ūkio subjektui suteikiamos paslaugos kaip atlygis už jo nuosavybės priemones, apskaitoje parodomi kaip sandoriai, kurie turi būti padengti nuosavybės vertybiniais popieriais. Ši sąlyga taikoma neatsižvelgiant į tai, ar ūkio subjektas pasirenka, ar privalo iš kitos sandorio šalies įsigyti tas nuosavybės priemones tam, kad įvykdytų įsipareigojimus savo darbuotojų atžvilgiu pagal susitarimą, kurio apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis. Ji taip pat taikoma neatsižvelgiant į tai, ar:

a)

teisę į ūkio subjekto nuosavybės priemones darbuotojui suteikė pats ūkio subjektas arba jo akcininkas (-ai); arba

b)

sandorį, kurio apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, apmokėjo pats ūkio subjektas arba jo akcininkas (-ai).

Susitarimai, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis ir kurie apima patronuojančios įmonės nuosavybės priemones

Patronuojanti įmonė dukterinės įmonės darbuotojams suteikia teisę į savo nuosavybės priemones (3 paragrafo a punktas)

8.

Jeigu susitarimas, kurio apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, patronuojančios įmonės konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje parodomas kaip sandoris, kuris turi būti padengtas nuosavybės vertybiniais popieriais, dukterinė įmonė įvertina iš savo darbuotojų gautas paslaugas, remdamasi reikalavimais, taikomais sandoriams, kurių apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis ir kurie turi būti padengti nuosavybės vertybiniais popieriais, atitinkamą nuosavybės padidėjimą pripažindama kaip patronuojančios įmonės įnašą.

9.

Patronuojanti įmonė dukterinės įmonės darbuotojams gali suteikti teisę į savo nuosavybės priemones su sąlyga, kad vykdomų paslaugų teikimas įmonių grupėje bus užbaigtas iki nustatyto laikotarpio pabaigos. Vienos dukterinės įmonės darbuotojas gali būti perkeltas dirbti į kitą dukterinę įmonę nustatytu teisių perdavimo laikotarpiu, o darbuotojo teisės į patronuojančios įmonės nuosavybės priemones pagal pradinį susitarimą, kurio apmokėjimo pagrindas išreikštas akcijomis, lieka nepakitusios. Kiekviena dukterinė įmonė įvertina iš darbuotojų gautas paslaugas, remdamasi suteiktų nuosavybės priemonių tikrąja verte būtent tą dieną, kurią patronuojanti įmonė suteikė teisę į nuosavybės priemones, kaip apibrėžta 2 TFAS A priedėlyje, ir atsižvelgdama į kiekvienoje dukterinėje įmonėje darbuotojo proporcingai išdirbtą teisių perdavimo laikotarpį.

10.

Perkeltas iš vieno grupės ūkio subjekto į kitą, toks darbuotojas gali neįvykdyti teisių perdavimo sąlygos, išskyrus rinkos sąlygą, kaip apibrėžta 2 TFAS A priedėlyje, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas palieka grupę iki paslaugų užbaigimo laikotarpio pabaigos. Šiuo atveju kiekviena dukterinė įmonė pakoreguoja anksčiau pripažintą sumą už paslaugas, gautas iš darbuotojo, remdamasi 2 TFAS 19 paragrafe nurodytais principais. Taigi, jeigu patronuojančios įmonės suteikta teisė į nuosavybės priemones neperduodama dėl to, kad darbuotojas neįvykdo teisių perdavimo sąlygos, išskyrus rinkos sąlygą, nė vienos dukterinės įmonės finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo principą nepripažįstama jokia suma už iš to darbuotojo gautas paslaugas.

Dukterinė įmonė suteikia savo darbuotojams teisę į patronuojančios įmonės nuosavybės priemones (3 paragrafo b punktas)

11.

Sandorius su savo darbuotojais dukterinė įmonė apskaitoje parodo kaip sandorius, už kuriuos atsiskaitoma pinigais. Šis reikalavimas taikomas neatsižvelgiant į tai, kaip dukterinė įmonė įgyja nuosavybės priemones, kad įvykdytų savo įsipareigojimus darbuotojų atžvilgiu.

Įsigaliojimo data

12.

Ūkio subjektas šį aiškinimą taiko metiniams finansinės atskaitomybės laikotarpiais, prasidedantiems 2007 m. kovo 1 d. arba vėliau. Leidžiama šį aiškinimą taikyti anksčiau. Jeigu ūkio subjektas taiko šį aiškinimą laikotarpiu, kuris prasideda prieš 2007 m. kovo 1 d., jis nurodo šį faktą.

Perėjimas

13.

Ūkio subjektas šį aiškinimą taiko retrospektyviai pagal 8 TAS reikalavimus ir atsižvelgdamas į 2 TFAS pereinamąsias nuostatas.


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/53


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 612/2007

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 596/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. birželio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 596/2007 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2007 m. birželio 1 d.

(2)

Apskaičiuotam importo muitų vidurkiui ir nustatytam mokesčiui skiriantis 5 EUR/t arba daugiau, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 596/2007 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 596/2007,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 596/2007 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 140, 2007 6 1, p. 24.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. birželio 2 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00

II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

2007 m. gegužės 31 d.

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (3)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (4)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (5)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

153,89

114,21

FOB kaina JAV

179,70

169,70

149,70

129,46

Meksikos įlankos priedas

14,93

Didžiųjų ežerų priedas

10,58

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

36,61 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

37,17 EUR/t


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(5)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


2.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 141/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 613/2007

2007 m. birželio 1 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 19 ir 20 straipsnius

kadangi:

(1)

Kimberley proceso sertifikavimo schemos pirmininkas, 2007 m. gegužės 3 d. pirmininko pareiškimu, nusprendė nuo 2007 m. gegužės 4 d. į dalyvių sąrašą įtraukti Liberiją.

(2)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti II priedą. II priedo pakeitimas nepažeidžia konkrečių 2004 m. vasario 10 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 234/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Liberijai ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1030/2003 (2) taisyklių.

(3)

Vokietija informavo Komisiją apie savo atitinkamų Bendrijos institucijų kontaktinių duomenų pakeitimus.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti III priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II priedas yra pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedas yra pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. gegužės 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 1 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 127/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 3).

(2)  OL L 40, 2004 2 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1819/2006 (OL L 351, 2006 12 13, p. 1).


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Kimberley proceso sertifikavimo schemos dalyvių ir jų paskirtų kompetentingų institucijų sąrašas, nurodytas 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ir 20 straipsniuose

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

Luanda

Angola

ARMĖNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

Yerevan

Armenia

AUSTRALIJA

Community Protection Section

Australian Customs Section

Customs House, 5 Constitution Avenue

Canberra ACT 2601

Australia

Minerals Development Section

Department of Industry, Tourism and Resources

GPO Box 9839

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADEŠAS

Ministry of Commerce

Export Promotion Bureau

Dhaka

Bangladesh

BALTARUSIJA

Department of Finance

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco „U“ — 3o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Tarptautiniai klausimai:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Dėl Kanados KP sertifikato pavyzdžio:

Stewardship Division

International and Domestic Market Policy Division

Mineral and Metal Policy Branch

Minerals and Metals Sector

Natural Resources Canada

580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

 

General Enquiries:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

10th Floor, Area A-7

580 Booth Street

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

Independent Diamond Valuators (IDV)

Immeuble SOCIM, 2ème étage

BP 1613 Bangui

Central African Republic

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing

People’s Republic of China

HONGKONGAS, Kinijos Liaudies Respublikos specialusis administracinis regionas

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China