ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 135

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 576/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 577/2007 dėl 32-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

 

2007 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 578/2007 dėl 32-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 III skyriuje numatyto konkurso tvarka

4

 

 

2007 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 579/2007, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 64-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gegužės 25 d. Komisijos direktyva 2007/28/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino likučių koncentracijos ( 1 )

6

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1981 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1292/81, nustatančio porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus, klaidų ištaisymas (OL L 129, 1981 5 15) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 5 tomas, p. 25)

18

 

*

1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1591/87, nustatančio prekybos kopūstais, briuseliniais kopūstais, pailgaisiais salierais, špinatais ir slyvomis standartus, klaidų ištaisymas (OL L 146, 1987 6 6) (Specialiojo leidimo 3 skyrius, 7 tomas, p. 221)

25

 

*

1999 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1455/1999, nustatančio prekybos saldžiaisiais pipirais standartus, klaidų ištaisymas (OL L 167, 1999 7 2) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 25 tomas, p. 459)

31

 

*

1999 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 730/1999, nustatančio prekybos morkomis standartus, klaidų ištaisymas (OL L 93, 1999 4 8) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 25 tomas, p. 106)

34

 

*

2002 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 843/2002, nustatančio braškių ir žemuogių pardavimo standartą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 899/87, klaidų ištaisymas (OL L 134, 2002 5 22) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 35 tomas, p. 542)

37

 

*

2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1615/2001, nustatančio prekybos melionais standartą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1093/97, klaidų ištaisymas (OL L 214, 2001 8 8) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 33 tomas, p. 265)

40

 

*

2001 m. rugsėjo 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1799/2001, nustatančio citrusų vaisių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 244, 2001 9 14) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 33 tomas, p. 352)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 576/2007

2007 m. gegužės 25 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 577/2007

2007 m. gegužės 25 d.

dėl 32-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

32-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 578/2007

2007 m. gegužės 25 d.

dėl 32-ojo konkurso turo, vykdomo Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 III skyriuje numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), 47 straipsnį intervencinės agentūros skelbia nuolatinį konkursą pagalbai už koncentruotą sviestą teikti. To reglamento 54 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam specialiam konkursui, turi būti nustatyta didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų.

(2)

Siekiant užtikrinti koncentruoto sviesto perdavimą į mažmeninę prekybą, turi būti pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(3)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

32-ojo konkurso ture, vykdomame pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 III skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 579/2007

2007 m. gegužės 25 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 64-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2007 m. gegužės 22 d., 64-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 265,50 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1802/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 3).


DIREKTYVOS

26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/6


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/28/EB

2007 m. gegužės 25 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvų 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino likučių koncentracijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves (2), nustatymo, ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (3), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 91/414/EEB valstybės narės yra atsakingos už tam tikroms kultūroms skirtų augalų apsaugos produktų registravimą. Tokia registracija turi būti grindžiama poveikio žmogaus bei gyvūnų sveikatai ir aplinkai vertinimu. Atliekant tokį vertinimą, būtina atsižvelgti į operatoriaus ir pašalinių asmenų sąlytį su kenksminga medžiaga, jos poveikį sausumos, vandens bei oro aplinkai bei tai, kokį poveikį apdorotų kultūrų likučių vartojimas turi žmonėms bei gyvūnams.

(2)

Didžiausia likučių koncentracija (toliau – DLK) rodo mažiausią veiksmingai augalų apsaugai reikalingą panaudotų pesticidų kiekį, naudojant juos taip, kad likučių kiekis būtų mažiausias įmanomas ir toksikologiniu požiūriu priimtinas, visų pirma pagal apskaičiuotą leistiną suvartojimą su maistu.

(3)

Pesticidų DLK, reglamentuojamos Direktyvomis 86/363/EEB ir 90/642/EEB, turi būti nuolat tikslinamos ir gali būti keičiamos atsižvelgiant į naują ar pakitusią naudojimo paskirtį. Komisija informuota apie naują ar pakitusią naudojimo paskirtį, dėl kurių turėtų būti pakeistos azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino likučių koncentracijos.

(4)

Visą gyvenimą trunkantis šių pesticidų poveikis vartotojams per maisto produktus, kuriuose gali būti šių pesticidų likučių, įvertintas ir apskaičiuotas pagal Bendrijoje taikomą tvarką ir praktiką, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas (4). Šiais vertinimais ir apskaičiavimais grindžiamą tų pesticidų DLK reikia nustatyti taip, kad būtų užtikrinta, jog nėra viršijama priimtina paros dozė.

(5)

Chlorfenapirui, folpetui ir liambda-cihalotrinui būdingos ūmaus poveikio etaloninės dozės (ŪPED), todėl, remiantis dabartine Bendrijoje galiojančia tvarka ir praktika bei atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas, įvertintas ir apskaičiuotas ūmus šių pesticidų poveikis vartotojams per kiekvieną maisto produktą, kuriame gali būti šių pesticidų likučių. Taip pat atsižvelgta į Augalų mokslinio komiteto (AMK) nuomonę, ypač į patarimus ir rekomendacijas dėl pesticidais apdorotų maisto produktų vartotojų apsaugos (5). Remiantis patekimo į organizmą per maistą vertinimu, turi būti nustatytos tokios šių pesticidų DLK, kad nebūtų viršijama ŪPED. Įvertinus turimą informaciją apie kitas medžiagas, nustatyta, kad jų ŪPED nustatyti nereikia, todėl trumpalaikis vertinimas nėra būtinas.

(6)

Apatinė analizinio nustatymo riba nustatoma kaip didžiausia leistina likučių koncentracija, jei dėl leidžiamų naudoti augalų apsaugos produktų pesticidų likučių koncentracija maisto produkte arba ant jo yra mažesnė nei galima aptikti, arba jei nėra leidimo naudoti, arba jei valstybių narių leidimai naudoti nebuvo patvirtinti reikiamais duomenimis, arba jei dėl leidimų naudoti trečiosiose šalyse likučių kiekis maisto produktuose, galinčiuose patekti į Bendrijos rinką, ir ant jų nebuvo patvirtintas būtinais duomenimis.

(7)

Laikinųjų DLK verčių nustatymas ar pakeitimas Bendrijos lygiu valstybėms narėms netrukdo nustatyti laikinąsias maleino hidrazido ir trifloksistrobino DLK pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir tos direktyvos VI priedą. Manoma, kad pakanka ketverių metų laikotarpio, per kurį leidžiama toliau naudoti šias medžiagas. Tuomet laikinosios Bendrijos DLK turėtų tapti galutinėmis.

(8)

Todėl būtina pakeisti Direktyvų 86/363/EEB ir 90/642/EEB prieduose nustatytas DLK, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai prižiūrėti bei kontroliuoti atitinkamų augalų apsaugos priemonių naudojimą ir kad būtų apsaugotas vartotojas. Jei minėtų direktyvų prieduose jau yra nustatytos DLK, jas reikėtų iš dalies pakeisti. Jei DLK dar nėra nustatytos, jas reikėtų nustatyti pirmą kartą.

(9)

Todėl Direktyvos 86/363/EEB ir 90/642/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(10)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 86/363/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 26 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės taiko minėtas nuostatas nuo 2007 m. lapkričio 27 d.

Priimdamos šias nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai paskelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/27/EB (OL L 128, 2007 5 16, p. 31).

(2)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/27/EB.

(3)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(4)  Rekomendacijos, kaip prognozuoti su maistu suvartojamų pesticidų likučių leistinus kiekius (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Nuomonė dėl klausimų, susijusių su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų daliniais pakeitimais (AMK nuomonė, išreikšta 1998 m. liepos 14 d.); Nuomonė dėl pesticidų likučių koncentracijos vaisiuose ir daržovėse (AMK nuomonė, išreikšta 1998 m. liepos 14 d.); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


I PRIEDAS

Į Direktyvos 86/363/EEB II priedo B dalį įrašoma ši eilutė:

 

Didžiausia leistina koncentracija (mg/kg)

Pesticidų likučiai

mėsoje, įskaitant riebalus, mėsos pusgaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų taukuose, išvardytuose I priedo pozicijose ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ir 1602

piene ir pieno produktuose, išvardytuose I priedo pozicijose 0401, 0402, 0405 ir 0406

šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, išvardytuose I priedo pozicijose 0407 ir 0408

„Maleino hidrazidas (2)

mėsa (išskyrus paukštieną) 0,05 (3)

kepenys (išskyrus paukštieną) 0,05 (3)

inkstai (išskyrus paukštieną) 0,5 (3)

kiti 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Rodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Likučių apibrėžtis pienui ir pieno produktams: maleino hidrazidas ir jo junginiai nurodyti kaip maleino hidrazidas.

(3)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikiną didžiausią likučių koncentraciją.

(4)  Rodo, kad didžiausia leistina likučių koncentracija nustatyta laikinai iki 2008 m. birželio 30 d. laukiant, kol pareiškėjas pateiks duomenis. Jei duomenys nebus gauti iki šios datos, DLK bus panaikinta direktyva arba reglamentu.“


II PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB II priedo A dalyje stulpeliai dėl azoksistrobino, chlorfenapiro, folpeto, iprodiono, liambda-cihalotrino, maleino hidrazido, metalaksilo-M ir trifloksistrobino pakeičiami taip:

 

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikomos DLK, grupės ir pavyzdžiai

Azoksistrobinas

Chlorfenapiras

Folpetas

Iprodionas

Liambda-cihalotrinas

Maleino hidrazidas

Metalaksilas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius ir metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis)

Trifloksistrobinas

„1.

Švieži, džiovinti arba nevirti, šaldyti vaisiai, į kuriuos nepridėta cukraus; riešutai

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

CITRUSŲ VAISIAI

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Greipfrutai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Citrinos

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandarinai (įskaitant klementinus ir panašius hibridus)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI (išgliaudyti arba neišgliaudyti)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Obuoliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Abrikosai

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Vyšnios

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Persikai (įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Slyvos

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Valgomosios vynuogės

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Vynuogės vynui gaminti

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Braškės (išskyrus laukines)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Uogos, augančios ant stiebų (išskyrus laukines)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Gervuogės (Rubus fruticosus)

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Gervuogės (Rubus flagellaris)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgavaisės gervuogės (loganberijos)

 

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai (išskyrus laukinius)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Agrastai

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Miško uogos ir vaisiai

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

ĮVAIRŪS VAISIAI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Alyvuogės (valgomosios)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Alyvuogės (aliejui spausti)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papajos

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Šviežios arba neapvirtos, šaldytos arba džiovintos daržovės

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

ŠAKNIAVAISISIAI IR GUMBAVAISIAI

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Krienai

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Petražolių šaknys

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Ridikai

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Gelteklės

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Česnakai

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Svogūnai

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Svogūnlaiškiai

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Kiti

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Bulvinių šeimos

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Pomidorai

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprikos

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Baklažanai

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Valgomosios ybiškės

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Moliūginės (valgoma luoba)

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Agurkai

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

 

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melionai

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Kiti

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Cukriniai kukurūzai

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

BASTUČIO ŠEIMOS (BRASSICA) DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Žiedinės

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Brokoliai (įskaitant Calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Gūžinės

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Lapinės kopūstinės daržovės

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kininiai bastučiai

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Kiti

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kaliaropės

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS PRIESKONINĖS ŽOLĖS

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Salotos ir panašios daržovės

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

 

 

 

Sultenės

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Salotos

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Salotinės trūkažolės

 

 

 

 

 

 

1

 

Sėjamosios gražgarstės

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstinių daržovių lapai ir daigai, įskaitant ropių žalėsius

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Špinatai ir panašios daržovės

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Špinatai

 

 

10

 

 

 

 

 

Mangoldai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Rėžiukai

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Salotinės cikorijos

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Prieskoniniai augalai

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Pupelės (su ankštimis)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Pupelės (be ankščių)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Žirniai (su ankštimis)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Žirniai (be ankščių)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Šparagai

 

 

 

 

 

 

 

 

Dygieji (Ispanijos) artišokai

 

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Pankoliai

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Artišokai

1

 

 

 

 

 

 

 

Porai

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Rabarbarai

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

GRYBAI

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Grybai (išskyrus miško)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Miško grybai

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Ankštiniai

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Pupelės

 

 

 

 

 

 

 

 

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

 

Žirniai

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubinai

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aliejinių augalų sėklos

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Sėmenys

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguonų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezamo sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Saulėgrąžos

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapsų sėklos

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Sojos pupelės

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Bulvės

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Šviežios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėliuojamos bulvės

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Apyniai (džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Rodo apatinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Kaptano ir folpeto suma.

(3)  Nurodo, kad pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą buvo nustatyta laikina didžiausia likučių koncentracija.“


Klaidų ištaisymas

26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/18


1981 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1292/81, nustatančio porų, baklažanų ir cukinijų kokybės standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 129, 1981 m. gegužės 15 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 5 tomas, p. 25)

1)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ I antraštinės dalies pirmas sakinys:

yra:

„Šis standartas taikomas porų veislėms, išaugintoms…“,

turi būti:

„Šis standartas taikomas porų veislėms (kultivarams), išaugintoms…“.

2)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos rūšies nuostatas ir leistinus nukrypimus nuo normos, visų rūšių porai turi būti:“

turi būti:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių porai turi būti:“.

3)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„—

nepernokę (reglamentuojama specialių III rūšies nuostatų)“,

turi būti:

„—

nepernokę (reglamentuojama specialių III klasės nuostatų)“.

4)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Porai skirstomi į tris pagrindines rūšis, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:“,

turi būti:

„Porai skirstomi į tris pagrindines klases, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:“.

5)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirmos pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„i)

Pirmoji rūšis

Šios rūšies porai turi būti geros kokybės.“,

turi būti:

„i)

I klasė

Šios klasės porai turi būti geros kokybės.“

6)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„ii)

Antroji rūšis

Šiai rūšiai priskiriami porai, kurie neatitinka pirmosios rūšies reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau.“,

turi būti:

„ii)

II klasė

Šiai klasei priskiriami porai, kurie neatitinka I klasės reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau.“

7)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„iii)

Trečioji rūšis

Šios rūšies porai negali būti priskiriami aukštesniosioms rūšims, bet atitinka antrosios rūšies reikalavimus.“,

turi būti:

„iii)

III klasė

Šios klasės porai negali būti priskiriami aukštesniosioms klasėms, bet atitinka II klasės reikalavimus.“

8)

26 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio 1 išnaša:

yra:

„Papildoma rūšis pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios rūšies…“,

turi būti:

„Papildoma klasė pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios klasės…“.

9)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ III antraštinės dalies ii punktas:

yra:

„ii)

Pirmosios rūšies didžiausio tam tikro ryšulio ar pakuotės poro skersmuo negali daugiau negu dvigubai viršyti mažiausio to paties ryšulio ar pakuotės poro skersmens.“,

turi būti:

„ii)

I klasės didžiausio tam tikro ryšulio ar pakuotės poro skersmuo negali daugiau negu dvigubai viršyti mažiausio to paties ryšulio ar pakuotės poro skersmens.“

10)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nukrypimai nuo nurodytos rūšies reikalavimų:“,

turi būti:

„Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų:“.

11)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

Pirmoji rūšis

10 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių šios rūšies reikalavimų, bet atitinkančių antrosios rūšies reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais – tai rūšiai leistinus nuokrypius.“,

turi būti:

„i)

I klasė

10 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais – tai klasei leistinus nuokrypius.“

12)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ IV antraštinės dalises A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

Antroji rūšis

10 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“,

turi būti:

„ii)

II klasė

10 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“

13)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ IV antraštinės dalises A punkto iii papunktis:

yra:

„iii)

Trečioji rūšis

15 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“,

turi būti:

„iii)

III klasė

15 % porų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“

14)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„10 % visų rūšių porų vienetų arba svorio, neatitinkančių minimalaus skersmens reikalavimo, o pirmosios rūšies porų atveju – vienodumo reikalavimo.“,

turi būti:

„10 % visų klasių porų vienetų arba svorio, neatitinkančių minimalaus skersmens reikalavimo, o I klasės porų atveju – vienodumo reikalavimo.“

15)

27 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Trečiosios rūšies porų atveju pakanka tik tos pačios porų kilmės.“,

turi būti:

„III klasės porų atveju pakanka tik tos pačios porų kilmės.“

16)

28 puslapis, I priedo „Kokybės standartai porams“ VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

rūšis“,

turi būti:

„—

klasė“.

17)

29 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ I antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Šis standartas taikomas baklažanams, išaugintiems iš Solanum melongena L. var. Esculentum, insanum ir ovigerum veislių rūšių; jie tiekiami…“,

turi būti:

„Šis standartas taikomas baklažanams, išaugintiems iš Solanum melongena L. var. Esculentum, insanum ir ovigerum veislių (kultivarų); jie tiekiami…“.

18)

29 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos rūšies nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų rūšių baklažanai turi būti:“,

turi būti:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių baklažanai turi būti:“.

19)

29 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos septinta įtrauka:

yra:

„—

tinkamai subrendę, t.y. be pluoštinės ar pernelyg kietos ląstelienos ir be pernokusių sėklų (reglamentuojama specialių trečiosios rūšies nuostatų)“,

turi būti:

„—

tinkamai subrendę, t.y. be pluoštinės ar pernelyg kietos ląstelienos ir be pernokusių sėklų (reglamentuojama specialių III klasės nuostatų)“.

20)

29 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Baklažanai klasifikuojami į tris pagrindines rūšis“,

turi būti:

„Baklažanai klasifikuojami į tris pagrindines klases“.

21)

29 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„i)

Pirmoji rūšis

Šios rūšies baklažanai turi būti…“,

turi būti:

„i)

I klasė

Šios klasės baklažanai turi būti…“.

22)

29 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„ii)

Antroji rūšis

Šiai rūšiai priskiriami baklažanai, kurie neatitinka pirmosios rūšies reikalavimų…“,

turi būti:

„ii)

II klasė

Šiai klasei priskiriami baklažanai, kurie neatitinka I klasės reikalavimų…“.

23)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„iii)

Trečioji rūšis

Šios rūšies baklažanai negali būti priskiriami aukštesniosioms rūšims, bet atitinka antrosios rūšies reikalavimus.“,

turi būti:

„iii)

III klasė

Šios klasės baklažanai negali būti priskiriami aukštesniosioms klasėms, bet atitinka II klasės reikalavimus.“

24)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio 1 išnaša:

yra:

„Papildoma rūšis pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios rūšies…“,

turi būti:

„Papildoma klasė pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios klasės…“.

25)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ III antraštinės dalies B punkto paskutinės pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„Šios svorio ribos yra privalomos pirmosios rūšies baklažanams.“,

turi būti:

„Šios svorio ribos yra privalomos I klasės baklažanams.“

26)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos rūšies reikalavimų“,

turi būti:

„Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

27)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies A punkto pavadinimas:

yra:

„Leistini kokybės nukrypimai“,

turi būti:

„Leistini kokybės nuokrypiai“.

28)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

Pirmoji rūšis

10 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių šios rūšies reikalavimų, bet atitinkančių antrosios rūšies reikalavimus arba išskirtiniais atvejais – tai rūšiai leistinus nuokrypius.“,

turi būti:

„ii)

I klasė

10 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių II klasės reikalavimus arba išskirtiniais atvejais – tai klasei leistinus nuokrypius.“

29)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„2)

Antroji rūšis

10 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų,..“,

turi būti:

„2)

II klasė

10 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios klasės reikalavimų,…“.

30)

30 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies A punkto iii papunktis:

yra:

„iii)

Trečioji rūšis

15 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų…“,

turi būti:

„iii)

III klasė

15 % baklažanų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios klasės reikalavimų…“.

31)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies B punkto pavadinimas:

yra:

„Leistini dydžio nukrypimai“,

turi būti:

„Leistini dydžio nuokrypiai“.

32)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas:

yra:

„Pirmoji rūšis“,

turi būti:

„I klasė“.

33)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas:

yra:

„Antroji ir trečioji rūšys“,

turi būti:

„II ir III klasės“.

34)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ IV antraštinės dalies B punkto ii papunkčio antras sakinys:

yra:

„Visais atvejais šis nukrypimas netaikomas, jeigu …“,

turi būti:

„Visais atvejais šis nuokrypis netaikomas, jeigu …“.

35)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ V antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos antras sakinys:

yra:

„Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, rūšies, kokybės, dydžio (jei šios savybės vienodumo yra reikalaujama), spalvos ir vienodai prinokę baklažanai“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, prekinio tipo, kokybės, dydžio (jei šios savybės vienodumo yra reikalaujama), spalvos ir vienodai prinokę baklažanai“.

36)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Trečiajai rūšiai keliamas reikalavimas, kad baklažanai būtų tik tos pačios kilmės ir rūšies.“,

turi būti:

„III klasei keliamas reikalavimas, kad baklažanai būtų tik tos pačios kilmės ir prekinio tipo.“

37)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

rūšis“

turi būti:

„—

klasė“.

38)

31 puslapis, II priedo „Kokybės standartai baklažanams“ VI antraštinės dalies D punkto antra įtrauka:

yra:

„—

dydis (pagal rūšį), pateikiant:“,

turi būti:

„—

dydis (pagal klasę), pateikiant:“.

39)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ I antraštinės dalies pirmas sakinys:

yra:

„Šis standartas taikomas anksti nuskintoms cukinijoms, kurių ląsteliena švelni, o sėklos dar nesukietėjusios, išaugintoms iš Cucurbita pero L. (1) veislės rūšių; jos tiekiamos…“,

turi būti:

„Šis standartas taikomas anksti nuskintoms cukinijoms, kurių ląsteliena švelni, o sėklos dar nesukietėjusios, išaugintoms iš Cucurbita pero L. (1) veislės (kultivarų); jos tiekiamos…“.

40)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos rūšies nuostatas ir leistinus nukrypimus nuo normos, visų rūšių cukinijos turi būti:“,

turi būti:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių cukinijos turi būti:“.

41)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies A punkto devinta įtrauka:

yra:

„—

pakankamai subrendusios be pernokusių sėklų (reglamentuojama specialių III rūšies nuostatų)“,

turi būti:

„—

pakankamai subrendusios be pernokusių sėklų (reglamentuojama specialių III klasės nuostatų)“.

42)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Cukinijos skirstomos į tris pagrindines rūšis, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:“,

turi būti:

„Cukinijos skirstomos į tris pagrindines klases, kurių apibrėžimai pateikiami žemiau:“.

43)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirmos pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„i)

Pirmoji rūšis

Šios rūšies cukinijos turi būti geros kokybės ir atitikti veislės savybes.“,

turi būti:

„i)

I klasė

Šios klasės cukinijos turi būti geros kokybės ir atitikti veislės savybes.“

44)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies B punkto paskutinė pastraipa:

yra:

„Šios rūšies cukinijų kotelis negali būti ilgesnis nei 3 cm.“,

turi būti:

„Šios klasės cukinijų kotelis negali būti ilgesnis nei 3 cm.“

45)

32 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„ii)

Antroji rūšis

Šiai rūšiai priskiriamos cukinijos, kurios neatitinka pirmosios rūšies reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau.“,

turi būti:

„ii)

II klasė

Šiai klasei priskiriamos cukinijos, kurios neatitinka I klasės reikalavimų, bet atitinka minimalius reikalavimus, pateiktus aukščiau.“

46)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio pavadinimas ir pirmos pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„iii)

Trečioji rūšis

Šios rūšies cukinijos negali būti priskiriamos aukštesniosioms rūšims, bet atitinka antrosios rūšies reikalavimus.“,

turi būti:

„iii)

III klasė

Šios klasės cukinijos negali būti priskiriamos aukštesniosioms klasėms, bet atitinka II klasės reikalavimus.“

47)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio 1 išnaša:

yra:

„Papildoma rūšis pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios rūšies…“,

turi būti:

„Papildoma klasė pagal Reglamento (EEB) Nr. 1035/72 2 straipsnio 1 dalį. Šios klasės…“.

48)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ III antraštinės dalies paskutinis sakinys:

yra:

„Trečiosios rūšies cukinijoms dydžio kategorijos netaikomos.“,

turi būti:

„III klasės cukinijoms dydžio kategorijos netaikomos.“

49)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nukrypimai nuo nurodytos rūšies reikalavimų.“,

turi būti:

„Toliau pateikiami kiekvienai pakuotei leidžiami galimi kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.“

50)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies A punkto pavadinimas:

yra:

„Kokybės nukrypimai,“

turi būti:

„Kokybės nuokrypiai“.

51)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

Pirmoji rūšis

10 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių šios rūšies reikalavimų, bet atitinkančių antrosios rūšies reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais – tai rūšiai leistinus nuokrypius.“,

turi būti:

„i)

I klasė

10 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių šios klasės reikalavimų, bet atitinkančių II klasės reikalavimus, arba išskirtiniais atvejais – tai klasei leistinus nuokrypius.“

52)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

Antroji rūšis

10 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“,

turi būti:

„ii)

II klasė

10 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“

53)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies A punkto iii papunktis:

yra:

„iii)

Trečioji rūšis

15 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios rūšies reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“,

turi būti:

„iii)

III klasė

15 % cukinijų vienetų arba svorio, netenkinančių nei šios klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produktus, pažeistus, įskilusius, paveiktus puvimo ar kitokio gedimo proceso, dėl kurio jie nebetinka vartoti.“

54)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies B punkto pavadinimas:

yra:

„Leistini dydžio nukrypimai“,

turi būti:

„Leistini dydžio nuokrypiai“.

55)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas:

yra:

„i)

Pirmoji ir antroji rūšys“,

turi būti:

„i)

I ir II klasės“.

56)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies B punkto i papunkčio antras sakinys:

yra:

„Tačiau šis nukrypimas taikomas…“,

turi būti:

„Tačiau šis nuokrypis taikomas…“.

57)

33 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ IV antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas:

yra:

„ii)

Trečioji rūšis“,

turi būti:

„ii)

III klasė“.

58)

34 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Trečiosios rūšies atveju pakanka, kad cukinijos bus tik tos pačios kilmės.“,

turi būti:

„III klasės atveju pakanka, kad cukinijos bus tik tos pačios kilmės.“

59)

34 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

rūšis“,

turi būti:

„—

klasė“.

60)

34 puslapis, III priedo „Kokybės standartai cukinijoms“ VI antraštinės dalies D punkto antra įtrauka:

yra:

„—

dydis (pagal rūšį), pateikiant:“,

turi būti:

„—

dydis (pagal klasę), pateikiant:“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/25


1987 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1591/87, nustatančio prekybos kopūstais, briuseliniais kopūstais, pailgaisiais salierais, špinatais ir slyvomis standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 146, 1987 m. birželio 6 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyrius, 7 tomas, p. 221)

1)

221 puslapis, pavadinimas:

yra:

„…nustatantis prekybos kopūstais, briuseliniais kopūstais, pailgaisiais salierais, špinatais ir slyvomis standartus“,

turi būti:

„…nustatantis kokybės kopūstais, Briuselio kopūstais, lapkotiniais salierais, špinatais ir slyvomis standartus“.

2)

221 puslapis, 1 konstatuojamosios dalies pirma eilutė:

yra:

„kadangi kopūstų, briuselinių kopūstų ir pailgųjų salierų kokybės…“,

turi būti:

„kadangi kopūstų, Briuselio kopūstų ir lapkotinių salierų kokybės…“.

3)

221 puslapis, 1 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

briuseliniams kopūstams, patenkantiems į ex 07.01 B III paantraštę“,

turi būti:

„—

Briuselio kopūstams, patenkantiems į ex 07.01 B III paantraštę“.

4)

221 puslapis, 1 straipsnio pirmos pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„—

pailgiesiems salierams, patenkantiems į ex 07.01 T paantraštę“,

turi būti:

„—

lapkotiniams salierams, patenkantiems į ex 07.01 T paantraštę“.

5)

223 puslapis, I priedo I antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Šie standartai taikomai gūžiniams kopūstams, išaugintiems iš Brassica oleracea L. var. capitata L. (įskaitant raudonuosius kopūstus ir smailiagūžius kopūstus) ir iš Brassica oleracea L. var. bullata DC. bei var. sabauda L. (garbanotieji kopūstai) veislių (kultūrinių veislių), kurie vartotojams tiekiami švieži. Gūžiniams kopūstams, skirtiems pramoniniam perdirbimui, šie standartai netaikomi.“,

turi būti:

„Šis standartas taikomas gūžiniams kopūstams, išaugintiems iš Brassica oleracea L. var. capitata L. (įskaitant raudongūžius kopūstus ir smailiagūžius kopūstus) ir iš Brassica oleracea L. var. bullata DC. bei var. sabauda L. (Savojos kopūstai) veislių (kultivarų), kurie vartotojams tiekiami švieži. Gūžiniams kopūstams, skirtiems pramoniniam perdirbimui, šis standartas netaikomas.“

6)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos aštunta įtrauka:

yra:

„—

švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,“,

turi būti:

„—

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,“.

7)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos i papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Priklausomai nuo veislės, gūžinių kopūstų kopūstlapiai turi būti tvirtai sukibę. Nuo vėlesniam naudojimui skirtų gūžinių kopūstų leidžiama pašalinti keletą viršutinių kopūstlapių. Žalieji garbanotieji gūžiniai kopūstai ir ankstyvieji gūžiniai kopūstai, priklausomai nuo jų veislės, turi būti tinkamai apipjaustyti, tačiau juos apipjaustant galima palikti tam tikrą kiekį apsauginių kopūstlapių.“,

turi būti:

„Priklausomai nuo veislės, gūžinių kopūstų kopūstlapiai turi būti tvirtai sukibę. Nuo vėlesniam naudojimui skirtų gūžinių kopūstų leidžiama pašalinti keletą išorinių kopūstlapių. Žalieji Savojos kopūstai ir ankstyvųjų veislių gūžiniai kopūstai, priklausomai nuo jų veislės, turi būti tinkamai apipjaustyti, tačiau juos apipjaustant galima palikti tam tikrą kiekį kopūstlapių tam, kad kopūstai būtų apsaugoti.“

8)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos i papunkčio ketvirtos pastraipos pirma įtrauka:

yra:

„—

viršutiniai kopūstlapiai…“,

turi būti:

„—

išoriniai kopūstlapiai…“.

9)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos i papunkčio ketvirtos pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

viršutiniai kopūstlapiai…“,

turi būti:

„—

išoriniai kopūstlapiai…“.

10)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos ii papunkčio pirmos pastraipos pirma įtrauka:

yra:

„—

jų viršutiniai kopūstlapiai…“,

turi būti:

„—

jų išoriniai kopūstlapiai…“.

11)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos ii papunkčio pirmos pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

viršutinių kopūstlapių…“,

turi būti:

„—

išorinių kopūstlapių…“.

12)

223 puslapis, I priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos ii papunkčio pirmos pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„—

viršutiniai kopūstlapiai…“,

turi būti:

„—

išoriniai kopūstlapiai…“.

13)

224 puslapis, I priedo IV antraštinės dalies 1 eilutė:

yra:

„…jei gūžiniai kopūstai transportuojami urmu, …“,

turi būti:

„…jei gūžiniai kopūstai transportuojami neįpakuoti, …“.

14)

224 puslapis, I priedo V antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„…jeigu gūžiniai kopūstai transportuojami urmu,…“,

turi būti:

„…jeigu gūžiniai kopūstai transportuojami neįpakuoti,…“.

15)

224 puslapis, I priedo V antraštinės dalies B punkto trečia pastraipa:

yra:

„Pakuotėse ar partijose, jei produktai transportuojami urmu, negali būti jokių pašalinių medžiagų.“,

turi būti:

„Pakuotėse ar partijose, jei produktai transportuojami neįpakuoti, negali būti jokių pašalinių medžiagų.“

16)

225 puslapis, I priedo VI antraštinės dalies B punktas:

yra:

„—

„Baltieji gūžiniai kopūstai“, jei…“,

turi būti:

„—

„Baltagūžiai kopūstai“, jei…“.

17)

225 puslapis, I priedo VI antraštinės dalies D punkto pavadinimas:

yra:

„D.

Prekybinė specifikacija“,

turi būti:

„D.

Komercinės specifikacijos“.

18)

226 puslapis, II priedo pavadinimas:

yra:

„Briuselinių kopūstų kokybės standartai“,

turi būti:

„Briuselio kopūstų kokybės standartas“.

19)

226 puslapis, II priedo I antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Šie standartai skirti Brassica oleracea L. var. bullata subazr. gemmifera DC. veislių (kultūrinių veislių) Briuselio kopūstams, kurie yra gūželės iš papildomų pumpurų palei vertikalų stiebą, kurie vartotojams tiekiami švieži. Briuselio kopūstams, skirtiems pramoniniam perdirbimui, šie standartai netaikomi.“,

turi būti:

„Šie standartai skirti Brassica oleracea L. var. bullata subazr. gemmifera DC. veislių (kultivarų) Briuselio kopūstams, kurie yra gūželės iš papildomų pumpurų palei vertikalų stiebą, kurie vartotojams tiekiami švieži. Briuselio kopūstams, skirtiems pramoniniam perdirbimui, šie standartai netaikomi.“

20)

226 puslapis, II priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos ketvirta įtrauka:

yra:

„—

švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,“,

turi būti:

„—

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,“.

21)

226 puslapis, II priedo II antraštinės dalies A punkto antros pastraipos pirma eilutė:

yra:

„išorinių lapelių“,

turi būti:

„išorinių kopūstlapių“.

22)

226 puslapis, II priedo II antraštinės dalies B punkto antra pastraipa:

yra:

„Apipjaustyti Briuselio kopūstai neturi prarasti spalvos. Neapipjaustyti Briuselio kopūstai gali turėti keletą spalvą praradusių lapelių apačioje. Išoriniai lapeliai gali būti šiek tiek pažeisti tuo metu, kai buvo skinami, rūšiuojami arba pakuojami, su sąlyga, kad tai nepakenkia produkto gerai būklei.“,

turi būti:

„Apipjaustyti Briuselio kopūstai neturi prarasti spalvos. Neapipjaustyti Briuselio kopūstai gali turėti keletą spalvą praradusių kopūstlapių apačioje. Išoriniai kopūstlapiai gali būti šiek tiek pažeisti tuo metu, kai buvo skinami, rūšiuojami arba pakuojami, su sąlyga, kad tai nepakenkia produkto gerai būklei.“

23)

227 puslapis, II priedo V antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos antras sakinys:

yra:

„Jose turi būti tos pačios kilmės, rūšies, kokybės ir dydžio (jei reikalaujama) Briuselio kopūstai.“,

turi būti:

„Jose turi būti tos pačios kilmės, veislės, kokybės ir dydžio (jei reikalaujama) Briuselio kopūstai.“

24)

228 puslapis, II priedo VI antraštinės dalies D punkto pavadinimas:

yra:

„D.

Prekybinė specifikacija“,

turi būti:

„D.

Komercinės specifikacijos“.

25)

229 puslapis, III priedo pavadinimas:

yra:

„Pailgųjų salierų kokybės standartai“,

turi būti:

„Lapkotinių salierų kokybės standartai“.

26)

229 puslapis, III priedo I antraštinė dalis:

yra:

„Šie standartai taikomi pailgiesiems salierams, išaugintiems iš Apium graveolens L. var. dulce Mill. veislių (kultūrinių veislių), kurie vartotojams tiekiami švieži. Pailgiesiems salierams, skirtiems pramoniniam perdirbimui, šie standartai netaikomi.“,

turi būti:

„Šie standartai taikomi lapkotiniams salierams, išaugintiems iš Apium graveolens L. var. dulce Mill. veislių (kultivarų), kurie vartotojams tiekiami švieži. Lapkotiniams salierams, skirtiems pramoniniam perdirbimui, šie standartai netaikomi.“

27)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies pirma eilutė:

yra:

„Standartų tikslas – apibrėžti paruoštų ir supakuotų pailgųjų salierų kokybės reikalavimus.“,

turi būti:

„Standartų tikslas – apibrėžti paruoštų ir supakuotų lapkotinių salierų kokybės reikalavimus.“

28)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių pailgieji salierai turi būti:“,

turi būti:

„Atsižvelgiant į specialias kiekvienos klasės nuostatas ir leistinus nuokrypius nuo normos, visų klasių lapkotiniai salierai turi būti:“.

29)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos šešta įtrauka:

yra:

„—

švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,“,

turi būti:

„—

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,“.

30)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos septinta įtrauka:

yra:

„—

ant jų neturi būti kenkėjų,“,

turi būti:

„—

beveik be kenkėjų“.

31)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies A punkto 3 pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„Pailgieji salierai turi būti pakankamai subrendę, atsižvelgiant į produkcijos ciklą.“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai turi būti pakankamai subrendę, atsižvelgiant į produkcijos ciklą.“

32)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Pailgieji salierai skirstomi į dvi klasės:“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai skirstomi į dvi klasės:“.

33)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pirma pastraipa:

yra:

„Šiai klasei priklausantys pailgieji salierai…“,

turi būti:

„Šiai klasei priklausantys lapkotiniai salierai…“.

34)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio trečia pastraipa:

yra:

„Blanširuotų pailgųjų salierų…“,

turi būti:

„Blanširuotų lapkotinių salierų…“.

35)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pirma pastraipa:

yra:

„Šiai klasei priklauso pailgieji salierai…“,

turi būti:

„Šiai klasei priklauso lapkotiniai salierai…“.

36)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Ant šios klasės pailgųjų salierų…“,

turi būti:

„Ant šios klasės lapkotinių salierų…“.

37)

229 puslapis, III priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio trečia pastraipa:

yra:

„Blanširuotų pailgųjų salierų…“,

turi būti:

„Blanširuotų lapkotinių salierų…“.

38)

229 puslapis, III priedo III antraštinės dalies pirmos pastraipos antras sakinys ir antra pastraipa:

yra:

„Minimalus vieno pailgojo saliero svoris yra 150 gramų. Pailgieji salierai yra skirstomi į tris grupes:“,

turi būti:

„Mažiausias vieno lapkotinio saliero svoris yra 150 gramų. Lapkotiniai salierai yra skirstomi į tris grupes:“.

39)

230 puslapis, III priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„Pailgieji salierai, kurie neatitinka… 10 % pailgųjų salierų skaičiaus.“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai, kurie neatitinka… 10 % lapkotinių salierų skaičiaus.“

40)

230 puslapis, III priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„Pailgieji salierai, kurie neatitinka… 10 % pailgųjų salierų skaičiaus.“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai, kurie neatitinka… 10 % lapkotinių salierų skaičiaus“.

41)

230 puslapis, III priedo IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Visoms klasėms: pailgieji salierai, kurie neatitinka dydžio reikalavimų, gali sudaryti 10 % pailgųjų salierų skaičiaus.“,

turi būti:

„Visoms klasėms: lapkotiniai salierai, kurie neatitinka dydžio reikalavimų, gali sudaryti 10 % lapkotinių salierų skaičiaus“.

42)

230 puslapis, III priedo V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„…pailgieji salierai“,

turi būti:

„…lapkotiniai salierai“.

43)

230 puslapis, III priedo V antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Pailgieji salierai gali būti pateikti:“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai gali būti pateikti:“.

44)

230 puslapis, III priedo V antraštinės dalies C punkto pirma pastraipa:

yra:

„Pailgieji salierai…“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai…“.

45)

231 puslapis, III priedo VI antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Pailgieji salierai…“,

turi būti:

„Lapkotiniai salierai…“.

46)

231 puslapis, III priedo VI antraštinės dalies D punkto pavadinimas:

yra:

„D.

Prekybinė specifikacija“,

turi būti:

„D.

Komercinės specifikacijos“.

47)

232 puslapis, IV priedo I antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Šie standartai taikomi špinatams, išaugintiems iš Spinacia oleracea L. veislių (kultūrinių veislių) kurie vartotojams tiekiami švieži.“,

turi būti:

„Šie standartai taikomi špinatams, išaugintiems iš Spinacia oleracea L. veislių (kultivarų) kurie vartotojams tiekiami švieži.“

48)

232 puslapis, IV priedo II antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Standartų tikslas – apibrėžti paruoštų ir supakuotų lapų ir gumbų kokybės reikalavimus.“,

turi būti:

„Standartų tikslas – apibrėžti paruoštų ir supakuotų lapų ir skrotelių kokybės reikalavimus“.

49)

232 puslapis, IV priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„—

švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,“,

turi būti:

„—

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,“.

50)

232 puslapis, IV priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos ketvirta įtrauka:

yra:

„—

be kenkėjų,“,

turi būti:

„—

beveik be kenkėjų“.

51)

232 puslapis, IV priedo II antraštinės dalies A punkto trečia pastraipa:

yra:

„Jei pateikiami špinatų gumbai, šakninė jų dalis turi būti nupjauta prie pat pamatinių lapų.“,

turi būti:

„Jei pateikiami špinatų skrotelės, šakninė jų dalis turi būti nupjauta prie pat pamatinių lapų.“

52)

232 puslapis, IV priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pirma pastraipa:

yra:

„Šiai klasei priklausantys špinatai gali būti su lapais arba su gumbais ir jie turi būti geros kokybės.“,

turi būti:

„Šiai klasei priklausantys špinatai gali būti su lapais arba su skrotelėmis ir jie turi būti geros kokybės“.

53)

232 puslapis, IV priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunktis:

yra:

„Šiai klasei priklauso špinatų lapai arba špinatų gumbai…“,

turi būti:

„Šiai klasei priklauso špinatų lapai arba špinatų skrotelės…“.

54)

232–233 puslapis, IV priedo IV antraštinės dalies ii papunktis:

yra:

„… išskyrus špinatų lapus ir špinatų gumbus, pažeistus puvinio ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti. Be to, pateikiant špinatų gumbus, 10 % jų svorio gali sudaryti gumbai su šaknimis …“,

turi būti:

„… išskyrus špinatų lapus ir špinatų skroteles, pažeistus puvinio ar kitaip sugedusius ir dėl to netinkamus vartoti. Be to, pateikiant špinatų skroteles, 10 % jų svorio gali sudaryti skrotelės su šaknimis …“.

55)

233 puslapis, IV priedo V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Špinatų lapai ir gumbai negali būti toje pačioje pakuotėje.“,

turi būti:

„Špinatų lapai ir skrotelės negali būti toje pačioje pakuotėje.“

56)

233 puslapis, IV priedo VI antraštinės dalies B punktas:

yra:

„…arba „špinatų gumbai“ “,

turi būti:

„…arba „špinatų skrotelės“ “.

57)

233 puslapis, IV priedo VI antraštinės dalies D punkto pavadinimas:

yra:

„D.

Prekybinė specifikacija“,

turi būti:

„D.

Komercinės specifikacijos“.

58)

234 puslapis, V priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„—

nepažeistos kenkėjų ar ligų,“,

turi būti:

„—

beveik nepažeistos kenkėjų ar ligų,“.

59)

234 puslapis, V priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos ketvirta įtrauka:

yra:

„—

švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,“,

turi būti:

„—

švarūs, beveik be jokių matomų pašalinių medžiagų,“.

60)

234 puslapis, V priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pirmos pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

padengtos pūkeliais, priklausomai nuo rūšies,“,

turi būti:

„—

beveik padengtos pūkeliais, priklausomai nuo rūšies,“.

61)

234 puslapis, V priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pirmos pastraipos trečias sakinys:

yra:

„Jos gali turėti trūkumų, tačiau dėl to neturi nukentėti bendra produkto išvaizda, kokybė, išsilaikymas ir pateikimas pakuotėse.“,

turi būti:

„Jos gali turėti trūkumų, tačiau dėl to neturi nukentėti bendra produkto išvaizda, kokybė, išsilaikymo kokybė ir pateikimas pakuotėje.“

62)

235 puslapis, V priedo II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio trečia pastraipa:

yra:

„Gali būti luobelės trūkumų, kurie nekenkia vaisiaus išvaizdai arba jo išsilaikymui, tačiau tokie trūkumai neturi viršyti vienos ketvirtosios viso paviršiaus dalies.“,

turi būti:

„Gali būti luobelės trūkumų, kurie nekenkia vaisiaus išvaizdai arba jo išsilaikymo kokybei, tačiau tokie trūkumai neturi viršyti vienos ketvirtosios viso paviršiaus dalies.“

63)

236 puslapis, V priedo VI antraštinės dalies D punkto pavadinimas:

yra:

„D.

Prekybinė specifikacija“,

turi būti:

„D.

Komercinės specifikacijos“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/31


1999 m. liepos 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1455/1999, nustatančio prekybos saldžiaisiais pipirais standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 167, 1999 m. liepos 2 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 25 tomas, p. 459)

1)

461 puslapis, priedo I antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Šis standartas taikomas iš Capsicum annuum L. išvestoms saldžiųjų pipirų rūšims, kurias …“,

turi būti:

„Šis standartas taikomas iš Capsicum annuum L. išvestoms saldžiųjų pipirų rūšims (kultivarams), kurias …“.

2)

461 puslapis, priedo I antraštinės dalies antra pastraipa:

yra:

„Pagal formą saldieji pipirai yra skirstomi į keturias prekines rūšis“,

turi būti:

„Pagal formą saldieji pipirai yra skirstomi į keturis prekinius tipus“.

3)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies pavadinimas:

yra:

„NUOSTATOS SUSIJUSIOS SU KOKYBE“,

turi būti:

„NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU KOKYBE“.

4)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pavadinimas:

yra:

„A.   Būtini reikalavimai“,

turi būti:

„A.   Minimalūs reikalavimai“.

5)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visų rūšių klasėse, atsižvelgiant į kiekvienai rūšiai taikomas konkrečias nuostatas ir leistinus nukrypimus …“,

turi būti:

„Visose klasėse, atsižvelgiant į kiekvienai klasei taikomas konkrečias nuostatas ir leistinus nuokrypius …“.

6)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos septinta įtrauka:

yra:

„—

pakankamai užaugę“,

turi būti:

„—

pakankamai išsivystę“.

7)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Saldieji pipirai turi būti tokio dydžio ir būklės, kad juos galima būtų:“,

turi būti:

„Saldieji pipirai turi būti taip išsivystę ir tokios būklės, kad juos galima būtų:“.

8)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pavadinimas:

yra:

„B.   Skirstymas“,

turi būti:

„B.   Klasifikacija“.

9)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Saldieji pipirai skirstomi į dvi toliau apibūdintas rūšis:“,

turi būti:

„Saldieji pipirai skirstomi į dvi toliau apibūdintas klases:“.

10)

461 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„i)

I rūšis

Šios rūšies saldieji pipirai turi būti geros kokybės. Jie turi būti tai rūšiai ir (arba) prekinei rūšiai būdingo dydžio ir spalvos bei pakankamai prinokę.“,

turi būti:

„ii)

I klasė

Šios klasės saldieji pipirai turi būti geros kokybės. Jie turi būti tai veislei ir (arba) prekiniam tipui būdingo dydžio ir spalvos bei pakankamai prinokę.“

11)

462 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„ii)

II rūšis

Šiai rūšiai priklauso saldieji pipirai, kurie negali būti priskiriami I rūšiai, bet atitinka pirmiau nurodytus būtinus reikalavimus.“,

turi būti:

„ii)

II klasė

Šiai klasės priklauso saldieji pipirai, kurie negali būti priskiriami I klasei, bet atitinka pirmiau nurodytus minimalius reikalavimus.“

12)

462 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Toliau išvardyti defektai gali būti leidžiami, jeigu pipirai išlaiko savo pagrindines kokybės, išlaikymo ir pristatymo savybes:“,

turi būti:

„Toliau išvardyti defektai gali būti leidžiami, jeigu pipirai išlaiko savo pagrindines kokybės, išsilaikymo kokybės ir pateikimo pakuotėje savybes:“.

13)

462 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio trečia pastraipa:

yra:

„Šiai rūšiai priklausantys saldieji pipirai gali būti nelabai kieti, bet nesuvytę.“,

turi būti:

„Šiai klasei priklausantys saldieji pipirai gali būti nelabai kieti, bet nesuvytę.“

14)

462 puslapis, priedo III antraštinės dalies pavadinimas:

yra:

„NUOSTATOS SUSIJUSIOS SU DYDŽIU“,

turi būti:

„NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU DYDŽIU“.

15)

462 puslapis, priedo III antraštinės dalies ketvirta pastraipa:

yra:

„II rūšiai priskiriamų pipirų, kurių dydžiai turi būti minimalūs, pagal dydį rūšiuoti nėra būtina.“,

turi būti:

„II klasei priskiriamų pipirų pagal dydį rūšiuoti nėra būtina, tačiau jie turi atitikti minimalaus dydžio reikalavimus.“

16)

462 puslapis, priedo IV antraštinės dalies pavadinimas:

yra:

„NUOSTATOS SUSIJUSIOS SU LEISTINAIS NUKRYPIMAIS“,

turi būti:

„NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU LEISTINAIS NUOKRYPIAIS“.

17)

462 puslapis, priedo IV antraštinė dalis:

yra:

„Nukrypimai nuo kokybės ir dydžio standartų leidžiami kiekvienai nurodytos rūšies reikalavimų neatitinkančių produktų pakuotei.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje yra leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

18)

462 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto pavadinimas:

yra:

„A.   Leistini kokybės nukrypimai“,

turi būti:

„A.   Leistini kokybės nuokrypiai“.

19)

462 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

I rūšis

10 % nuo atitinkamos rūšies reikalavimų neatitinkančių saldžiųjų pipirų vienetų skaičiaus arba svorio, bet šie pipirai turi atitikti II rūšies reikalavimus arba, išimtiniu atveju, neviršyti nustatytų leistinų tos rūšies nukrypimų.“,

turi būti:

„i)

I klasė

10 % nuo atitinkamos klasės reikalavimų neatitinkančių saldžiųjų pipirų vienetų skaičiaus arba svorio, bet šie pipirai turi atitikti II klasės reikalavimus arba, išimtiniu atveju, neviršyti nustatytų leistinų tos klasės nuokrypių.“

20)

462 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

II rūšis

10 % nuo saldžiųjų pipirų, kurie neatitinka nei atitinkamos rūšies reikalavimų, nei būtinų reikalavimų …“,

turi būti:

„ii)

II klasė

10 % nuo saldžiųjų pipirų, kurie neatitinka nei atitinkamos klasės reikalavimų, nei minimalių reikalavimų …“.

21)

462 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punkto pavadinimas:

yra:

„B.   Leistini dydžio nukrypimai“,

turi būti:

„B.   Leistini dydžio nuokrypiai“.

22)

462 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas:

yra:

„i)

I rūšis“,

turi būti:

„i)

I klasė“.

23)

463 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas:

yra:

„II rūšis“,

turi būti:

„II klasė“.

24)

463 puslapis, priedo V antraštinės dalies pavadinimas:

yra:

„NUOSTATOS SUSIJUSIOS SU PATEIKIMU“,

turi būti:

„NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU PATEIKIMU“.

25)

463 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visų pakuočių turinys turi būti vienodas, jose turi būti tik tos pačios kilmės, rūšies arba prekybinės rūšies, kokybės, dydžio (jeigu reikia rūšiuojama pagal dydį) saldieji pipirai, o I rūšies saldžiųjų pipirų pakuotėse pageidautina, kad visi pipirai būtų vienodai prinokę ir vienodos spalvos.“,

turi būti:

„Visų pakuočių turinys turi būti vienodas, jose turi būti tik tos pačios kilmės, veislės arba prekinio tipo, kokybės, dydžio (jeigu rūšiuojama pagal dydį) saldieji pipirai, o I klasės saldžiųjų pipirų pakuotėse pageidautina, kad visi pipirai būtų vienodai prinokę ir vienodos spalvos.“

26)

463 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Tačiau įvairių spalvų saldieji pipirai gali būti vienoje pakuotėje, jeigu jie yra vienodos kilmės, prekybinės rūšies …“,

turi būti:

„Tačiau įvairių spalvų saldieji pipirai gali būti vienoje pakuotėje, jeigu jie yra vienodos kilmės, prekinio tipo …“.

27)

463 puslapis, priedo VI antraštinės dalies pavadinimas:

yra:

„NUOSTATOS SUSIJUSIOS SU ŽYMĖJIMU“,

turi būti:

„NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU ŽYMĖJIMU“.

28)

463 puslapis, priedo VI antraštinės dalies B punkto antra įtrauka:

yra:

„Prekės rūšis („pailgi“, „kampuoti buki“, „kampuoti smailėjantys“, „plokšti“) arba rūšies pavadinimas, jeigu pakuotės turinys iš išorės nematomas.“,

turi būti:

„Prekinis tipas („pailgi“, „kampuoti buki“, „kampuoti smailėjantys“, „plokšti“) arba veislės pavadinimas, jeigu pakuotės turinys iš išorės nematomas“.

29)

463 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punkto pavadinimas:

yra:

„D.   Informacija apie prekę“,

turi būti:

„D.   Komercinės specifikacijos“.

30)

463 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

Rūšis“,

turi būti:

„—

Klasė“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/34


1999 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 730/1999, nustatančio prekybos morkomis standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 93, 1999 m. balandžio 8 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 25 tomas, p. 106)

1)

106 puslapis, 1 straipsnio trečios pastraipos trečia įtrauka:

yra:

„—

išskyrus „aukščiausios“ rūšies produktus, gali būti truputį prastesnės kokybės dėl savo biologinio kitimo ir savybės gesti.“,

turi būti:

„—

išskyrus „aukščiausios“ klasės produktus, gali būti truputį prastesnės kokybės dėl savo biologinio kitimo ir savybės gesti.“

2)

108 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visais atvejais, kuomet laikomasi kiekvienai rūšiai taikomų nuostatų ir lestinų nukrypimų, morkos turi būti:“,

turi būti:

„Visais atvejais, kuomet laikomasi kiekvienai klasei taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, morkos turi būti:“.

3)

108 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto paskutinė pastraipa:

yra:

„Morkų kokybė turi būti tokia, kad jos nepakistų:

ištverti transportavimą ir paruošimą ir

būtų pristatytos į paskirties vietą patenkinamos būklės.“,

turi būti:

„Morkų išsivystymas ir būklė turi būti tokie, kad jos:

nenukentėtų transportuojant ir ruošiant prekybai ir

būtų pristatytos į paskirties vietą tinkamos būklės“.

4)

108 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Morkos skirstomos į tris rūšis, kurios apibūdinamos taip:“,

turi būti:

„Morkos skirstomos į tris klases, kurios apibūdinamos taip“.

5)

108 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pirmos pastraipos i papunktis:

yra:

„i)

Aukščiausia rūšis:

Šios rūšies morkos turi būti aukščiausios kokybės ir nuplautos. Jos turi atitikti tai veislei arba veislės rūšiai taikomus reikalavimus.

Morkos neturi turėti defektų, išskyrus vos pastebimus paviršinius defektus, jei jie neturi įtakos bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymui ir pakuotės pristatymui.“,

turi būti:

„i)

Aukščiausia klasė

Šios klasės morkos turi būti aukščiausios kokybės ir nuplautos. Jos turi atitikti tai veislei arba veislės tipui būdingas savybes.

Morkos neturi turėti defektų, išskyrus vos pastebimus paviršinius defektus, jei jie neturi įtakos bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymui ir pakuotės turinio išvaizdai.“

6)

109 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

I rūšis

Šios rūšies morkos turi būti geros kokybės. Jos turi atitikti tai veislei arba veislės rūšiai taikomus reikalavimus.

Morkos gali turėti šiuos vos pastebimus defektus, jei jie nedaro įtakos bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymo kokybei ir pakuotės pristatymui:“,

turi būti:

„ii)

I klasė

Šios klasės morkos turi būti geros kokybės. Jos turi atitikti tai veislei arba veislės tipui būdingas savybes.

Morkos gali turėti šiuos vos pastebimus defektus, jei jie nedaro įtakos bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymo kokybei ir pakuotės turinio išvaizdai.“

7)

109 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto iii papunktis:

yra:

„iii)

II rūšis

Šios rūšies morkos negali būti priskiriamos aukštesnei rūšiai, tačiau jos atitinka pirmiau išvardytus minimalius reikalavimus.

Morkos gali turėti šiuos defektus, jei dėl jų nenukenčia pagrindinės morkų savybės, susijusios su jų kokybe, laikymo kokybe ir pristatymu:“,

turi būti:

„iii)

II klasė

Šios klasės morkos negali būti priskiriamos aukštesnei klasei, tačiau jos atitinka pirmiau išvardytus minimalius reikalavimus.

Morkos gali turėti šiuos defektus, jei dėl jų nenukenčia pagrindinės morkų savybės, susijusios su jų kokybe, laikymo kokybe ir pakuotės turinio išvaizda:“.

8)

109 puslapis, priedo III antraštinės dalies i punktas:

yra:

„i)

Ankstyvosios morkos ir nedidelių šakniavaisių veislės“,

turi būti:

„i)

Ankstyvosios morkos ir smulkiavaisių veislių morkos“.

9)

109 puslapis, priedo III antraštinės dalies ii punktas:

yra:

„ii)

Pagrindinio derliaus morkos ir didelių šakniavaisių veislės“,

turi būti:

„Pagrindinio derliaus morkos ir ilgavaisių veislių morkos“.

10)

109 puslapis, priedo III antraštinės dalies ii punkto antra ir trečia pastraipos:

yra:

„Aukščiausios rūšies šakniavaisiai turi būti ne mažesni kaip 45 mm skersmens […].

I rūšies šakniavaisiams didžiausio ir mažiausio šakniavaisio skersmens arba svorio skirtumas bet kurioje pakuotėje negali būti didesnis kaip 30 mm arba 200 g.

II rūšies šakniavaisiai turi atitikti minimalius reikalavimus, taikytinus dydžiui.“,

turi būti:

„Aukščiausios klasės šakniavaisiai turi būti ne mažesni kaip 45 mm skersmens […].

I klasės šakniavaisiams didžiausio ir mažiausio šakniavaisio skersmens arba svorio skirtumas bet kurioje pakuotėje negali būti didesnis kaip 30 mm arba 200 g.

II klasės šakniavaisiai turi atitikti minimalius reikalavimus, taikytinus dydžiui.“

11)

109 puslapis, priedo IV antraštinė dalis:

yra:

„Produktams, neatitinkantiems nurodytos rūšies reikalavimų, kiekvienoje pakuotėje arba kiekvienoje urmu parduodamų produktų partijoje yra leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje arba kiekvienoje partijoje, jei morkos pateikiamos nepakuotos, yra leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų.“

12)

110 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

Aukščiausia rūšis

pagal svorį 5 % morkų neatitinka tai rūšiai taikomų reikalavimų, bet atitinka I rūšiai taikomus reikalavimus arba, išskirtiniais atvejais, neviršija tai rūšiai leistinų nukrypimų.“,

turi būti:

„i)

Aukščiausia klasė

pagal svorį 5 % morkų neatitinka tai klasei taikomų reikalavimų, bet atitinka I klasei taikomus reikalavimus arba, išskirtiniais atvejais, neviršija tai klasei leistinų nukrypimų.“

13)

110 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

I rūšis

pagal svorį 10 % morkų neatitinka tai rūšiai taikomų reikalavimų, bet atitinka II rūšiai taikomus reikalavimus arba, išskirtiniais atvejais, neviršija tai rūšiai leistinų nukrypimų.“,

turi būti:

„ii)

I klasė

pagal svorį 10 % morkų neatitinka tai klasei taikomų reikalavimų, bet atitinka II klasei taikomus reikalavimus arba, išskirtiniais atvejais, neviršija tai klasei leistinų nukrypimų.“

14)

110 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto iii papunktis:

yra

„iii)

II rūšis

pagal svorį 10 % morkų neatitinka nei tai rūšiai taikomų, nei minimalių reikalavimų, išskyrus papuvusius ar kitaip sugedusius produktus, kurie nebetinkami vartoti.“,

turi būti:

„iii)

II klasė

pagal svorį 10 % morkų neatitinka nei tai klasei taikomų nei minimalių reikalavimų, išskyrus papuvusius ar kitaip sugedusius produktus, kurie nebetinkami vartoti.“

15)

110 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Visoms rūšims: pagal svorį 10 % morkų gali neatitikti tai rūšiai taikomų dydžio reikalavimų.“,

turi būti:

„Visoms klasėms: pagal svorį 10 % morkų gali neatitikti tai klasei taikomų dydžio reikalavimų.“

16)

110 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punktas:

yra:

„Kiekvienos pakuotės arba urmu tiekiamų produktų partijos turinys turi būti vienodas, ir pakuotėje arba partijoje turi būti tiktai tos pačios kilmės, veislės arba veislės rūšies, kokybės ir dydžio (jei jis matuojamas) morkų.“,

turi būti:

„Kiekvienos pakuotės arba pateikiamų nepakuotų produktų partijos turinys turi būti vienodas, ir pakuotėje arba partijoje turi būti tiktai tos pačios kilmės, veislės arba veislės tipo, kokybės ir dydžio (jei jis matuojamas) morkos.“

17)

110 puslapis, priedo V antraštinės dalies C punkto antros pastraipos paskutinis sakinys:

yra:

„Pakuotėse arba urmu pateikiamų produktų partijose neturi būti jokių svetimkūnių.“,

turi būti:

„Pakuotėse arba pateikiamų nepakuotų produktų partijose neturi būti jokių svetimkūnių.“

18)

111 puslapis, priedo VI antraštinės dalies B punkto pirmos įtraukos antras punktas:

yra:

„—

„šviežios morkos“ arba „supakuotos morkos“ “,

turi būti:

„—

„šviežios morkos“ arba „subrendusios morkos“ “.

19)

111 puslapis, priedo VI antraštinės dalies B punkto trečia įtrauka:

yra:

„aukščiausios rūšies morkų – veislės arba veislės rūšies pavadinimas.“,

turi būti:

„aukščiausios klasės morkų – veislės arba veislės tipo pavadinimas.“

20)

111 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

rūšis“,

turi būti:

„—

klasė“.

21)

112. puslapis, priedo VI antraštinės dalies E punkto pirma pastraipa:

yra:

„2.

Kai morkos siunčiamos urmu (tiesiogiai pakraunant į transporto priemonę arba jos dalį) …“,

turi būti:

„2.

Kai morkos siunčiamos nesupakuotos (tiesiogiai pakraunant į transporto priemonę arba jos dalį) …“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/37


2002 m. gegužės 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 843/2002, nustatančio braškių ir žemuogių pardavimo standartą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 899/87, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 134, 2002 m. gegužės 22 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 35 tomas, p. 542)

1)

542 puslapis, 4 konstatuojamosios dalies paskutinis sakinys:

yra:

„kadangi aukščiausiosios rūšies produktai turi būti ypač kruopščiai atrenkami ir pakuojami, turi būti atsižvelgiama tiktai į šios rūšies produktų nepakankamą šviežumą ir padžiuvimą“,

turi būti:

„kadangi aukščiausiosios klasės produktai turi būti ypač kruopščiai atrenkami ir pakuojami, turi būti atsižvelgiama tiktai į šios klasės produktų nepakankamą šviežumą ir padžiuvimą“.

2)

542 puslapis, 1 straipsnio trečios pastraipos b punktas:

yra:

„b)

išskyrus aukščiausiosios rūšies produktus, gali būti truputį prastesnės kokybės dėl jų biologinio kitimo arba dėl savybės gesti.“,

turi būti:

„b)

išskyrus aukščiausiosios klasės produktus, gali būti truputį prastesnės kokybės dėl jų biologinio kitimo arba dėl savybės gesti.“

3)

543 puslapis, 2 straipsnio 2 dalis:

yra:

„Taikant 1 šio straipsnio punktą, be kitos reikalaujamos informacijos, ant kiekvieno pakelio ar partijos turi būti užrašas:“,

turi būti:

„Taikant 1 šio straipsnio punktą, be kitos reikalaujamos informacijos, ant kiekvienos pakuotės ar partijos turi būti užrašas:“.

4)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Atsižvelgiant į kiekvienai rūšiai taikomas nuostatas ir leistinus nukrypimus, visų rūšių braškės ir žemuogės turi būti:“,

turi būti:

„Atsižvelgiant į kiekvienai klasei taikomas nuostatas ir leistinus nukrypimus, visų klasių braškės ir žemuogės turi būti:“.

5)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos aštunta įtrauka:

yra:

„ne per daug drėgnos“,

turi būti:

„be nenatūralios išorinės drėgmės“.

6)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Braškės ir žemuogės skirstomos į tris rūšis, kurios apibūdinamos taip:“,

turi būti:

„Braškės ir žemuogės skirstomos į tris klases, kurios apibūdinamos taip:“.

7)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„i)

Aukščiausioji rūšis

Šios rūšies braškės ir žemuogės turi būti aukščiausios kokybės.“,

turi būti:

„i)

Aukščiausioji klasė

Šios klasės braškės ir žemuogės turi būti aukščiausios kokybės.“

8)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Jos turi atrodyti ryškios, atsižvelgiant į veislės savybes.“,

turi būti:

„Jos turi turėti veislei būdingą spalvą ir blizgesį“.

9)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

I rūšis

Šios rūšies braškės ir žemuogės turi būti geros kokybės…“,

turi būti:

I klasė

Šios klasės braškės ir žemuogės turi būti geros kokybės…“.

10)

544 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„iii)

II rūšis

Šiai rūšiai priskiriamos braškės ir žemuogės, kurių negalima priskirti aukštesnei rūšiai,…“,

turi būti:

„iii)

II klasė

Šiai klasei priskiriamos braškės ir žemuogės, kurių negalima priskirti aukštesnei klasei,…“.

11)

545 puslapis, priedo III antraštinės dalies antros pastraipos antra įtrauka:

yra:

„I ir II rūšių – 18 mm.“,

turi būti:

„I ir II klasių – 18 mm.“

12)

545 puslapis, priedo III antraštinės dalies trečia pastraipa:

yra:

„Miško žemuogėms mažiausio dydžio reikalavimai netaikomi.“,

turi būti:

„Žemuogėms mažiausio dydžio reikalavimai netaikomi“.

13)

545 puslapis, priedo IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Kiekvienoje pakuotėje yra leistini produktų, neatitinkančių nurodytos rūšies reikalavimų, kokybės ir dydžio nukrypimai.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje yra leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

14)

545 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

Aukščiausioji rūšis

Pagal skaičių arba svorį 5 % braškių ir žemuogių gali neatitikti šiai rūšiai taikomų reikalavimų, bet turi atitikti I rūšiai taikomus reikalavimus arba, išimties tvarka, neviršyti tai rūšiai leistinų nukrypimų…“,

turi būti:

„i)

Aukščiausioji klasė

Pagal skaičių arba svorį 5 % braškių ir žemuogių gali neatitikti šiai klasei taikomų reikalavimų, bet turi atitikti I klasei taikomus reikalavimus arba, išimties tvarka, neviršyti tai klasei leistinų nuokrypių…“.

15)

545 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

I rūšis

Pagal skaičių arba svorį 10 % braškių ir žemuogių gali neatitikti šiai rūšiai taikomų reikalavimų, bet turi atitikti II rūšiai taikomus reikalavimus arba, išimties tvarka, neviršyti tai rūšiai leistinų nukrypimų…“,

turi būti:

„ii)

I klasė

Pagal skaičių arba svorį 10 % braškių ir žemuogių gali neatitikti šiai klasei taikomų reikalavimų, bet turi atitikti II klasei taikomus reikalavimus arba, išimties tvarka, neviršyti tai klasei leistinų nuokrypių…“.

16)

545 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto iii papunktis:

yra:

„iii)

II rūšis

Pagal skaičių arba svorį 10 % braškių ir žemuogių gali neatitikti nei šiai rūšiai taikomų,…“,

turi būti:

„iii)

II klasė

Pagal skaičių arba svorį 10 % braškių ir žemuogių gali neatitikti nei šiai klasei taikomų,…“.

17)

545 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Taikomi visoms rūšims: pagal skaičių arba svorį 10 % braškių ir žemuogių gali neatitikti mažiausio dydžio reikalavimų“,

turi būti:

„Taikomi visoms klasėms: pagal skaičių arba svorį 10 % braškių ir žemuogių gali neatitikti minimalaus dydžio reikalavimų“.

18)

545 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto antra pastraipa:

yra:

„Aukščiausios rūšies braškių ir žemuogių, išskyrus miško žemuogių, prisirpimo laipsnis, spalva ir dydis turi būti ypač vienodi ir vienarūšiai. I rūšies braškės ir žemuogės gali būti ne tokio vienodo dydžio“,

turi būti:

„Aukščiausios klasės braškių (žemuogėms netaikoma), prisirpimo laipsnis, spalva ir dydis turi būti ypač vienodi ir vienarūšiai. I klasės braškės gali būti ne tokio vienodo dydžio“.

19)

545 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto antros pastraipos antras sakinys:

yra:

„I rūšies braškės ir žemuogės gali būti…“,

turi būti:

„I klasės braškės ir žemuogės gali būti…“.

20)

546 puslapis, priedo V antraštinės dalies B punkto trečia pastraipa:

yra:

„Aukščiausios rūšies uogos turi būti ypač gerai pateikiamos“,

turi būti:

„Aukščiausios klasės uogos turi būti ypač gražiai pateikiamos“.

21)

546 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punktas:

yra:

„Rūšis“,

turi būti:

„Klasė“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/40


2001 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1615/2001, nustatančio prekybos melionais standartą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1093/97, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 214, 2001 m. rugpjūčio 8 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 33 tomas, p. 265)

1)

267 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visų rūšių melionai, laikantis kiekvienai rūšiai taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, turi būti:“,

turi būti:

„Visų klasių melionai, laikantis kiekvienai klasei taikomų nuostatų ir leistinų nuokrypių, turi būti:“.

2)

267 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Melionai rūšiuojami į tris žemiau apibūdintas rūšis:“,

turi būti:

„Melionai rūšiuojami į tris žemiau apibūdintas klases:“.

3)

267 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunktis:

yra:

„i)

I rūšis

Šios rūšies melionai turi būti geros kokybės.“,

turi būti:

„i)

I klasė

Šios klasės melionai turi būti geros kokybės.“

4)

267 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunktis:

yra:

„II rūšis

Šiai rūšiai priklauso melionai, kurie neatitinka I rūšiai keliamų reikalavimų, tačiau atitinka pirmiau apibūdintus minimalius reikalavimus.“,

turi būti:

„II klasė

Šiai klasei priklauso melionai, kurie neatitinka I klasei keliamų reikalavimų, tačiau atitinka pirmiau apibūdintus minimalius reikalavimus.“

5)

268 puslapis, priedo III antraštinės dalies trečios pastraipos pirma įtrauka ir ketvirtos pastraipos pirma įtrauka:

yra:

„—

Charentais, Ogen ir Galia veislių melionai“,

turi būti:

„—

Charentais, Ogen ir Galia tipų melionai“.

6)

268 puslapis, priedo III antraštinės dalies penkta pastraipa:

yra:

„Jeigu dydis išreikštas svorio vienetais, didžiausio kiekvienoje pakuotėje meliono svoris negali būti didesnis kaip 50 % (30 % Charentais veislės melionams) nei mažiausio meliono.“,

turi būti:

„Jeigu dydis išreikštas svorio vienetais, didžiausio kiekvienoje pakuotėje meliono svoris negali būti daugiau kaip 50 % (30 % Charentais tipo melionams) didesnis už mažiausio meliono svorį.“

7)

268 puslapis, priedo III antraštinės dalies šešta pastraipa:

yra:

„Jei dydis išreikštas skersmeniu, didžiausio meliono skersmuo negali būti daugiau kaip 20 % (10 % Charentais veislės melionams) didesnis už mažiausiojo.“,

turi būti:

„Jei dydis išreikštas skersmeniu, didžiausio meliono skersmuo negali būti daugiau kaip 20 % (10 % Charentais tipo melionams) didesnis už mažiausio meliono skersmenį“.

8)

268 puslapis, priedo III antraštinės dalies septinta pastraipa:

yra:

„Rūšiavimas pagal dydį privalomas abiem rūšims“,

turi būti:

„Rūšiavimas pagal dydį privalomas abiem klasėms“.

9)

268 puslapis, priedo IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekvienoje pakuotėje leidžiami produkcijai, neatitinkančiai nurodytos rūšies reikalavimų.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

10)

268 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

I rūšis

10 % svorio ar kiekio melionų, neatitinkančių šios rūšies reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus arba išimtiniais atvejais atitinkantys tos klasės leistinus nuokrypius.“,

turi būti:

„i)

I klasė

10 % svorio ar kiekio melionų, neatitinkančių šios klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus arba išimtiniais atvejais atitinkantys tos klasės leistinus nuokrypius.“

11)

268 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

II rūšis“,

turi būti:

„ii)

II klasė“.

12)

268 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Visoms rūšims: …“,

turi būti:

„Visoms klasėms: …“.

13)

268 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, rūšies, prekybos standartų, kokybės ir dydžio melionų, kurie yra vienodai išsivystę, prinokę ir vienodos spalvos.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje turi būti tos pačios kilmės, veislės, prekinio tipo kokybės ir dydžio melionų, kurie yra vienodai išsivystę, prinokę ir vienodos spalvos.“

14)

269 puslapis, priedo VI antraštinės dalies B punkto antra įtrauka:

yra:

„—

veislės ar prekybos standarto pavadinimas (pvz., Charentais).“,

turi būti:

„—

veislės ar prekinio tipo pavadinimas (pvz., Charentais).“

15)

269 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

rūšis“,

turi būti:

„—

klasė“.


26.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 135/42


2001 m. rugsėjo 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1799/2001, nustatančio citrusų vaisių prekybos standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 244, 2001 m. rugsėjo 14 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 33 tomas, p. 352)

1)

352 puslapis, 4 konstatuojamosios dalies trečias sakinys:

yra:

„Kadangi „Aukščiausios“ rūšies produktai turi būti ypatingai atidžiai rūšiuojami ir pakuojami, tokiu atveju reikia atkreipti dėmesį tik į šviežumo trūkumą ir pabrinkimą.“,

turi būti:

„Kadangi „Aukščiausios“ klasės produktai turi būti ypatingai atidžiai rūšiuojami ir pakuojami, tokiu atveju reikia atkreipti dėmesį tik į šviežumo trūkumą ir pabrinkimą.“

2)

352 puslapis, 1 straipsnio trečios pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

nežymių gedimų dėl jų vystymosi ir tendencijos greitai gesti, jeigu tai yra „Aukščiausiai“ rūšiai nepriklausantys produktai.“,

turi būti:

„—

nežymių gedimų dėl jų vystymosi ir tendencijos greitai gesti, jeigu tai yra „Aukščiausiai“ klasei nepriklausantys produktai.“

3)

354 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma eilutė:

yra:

„Visų rūšių citrusų vaisiai, laikantis kiekvienai rūšiai taikomų nuostatų …“,

turi būti:

„Visų klasių citrusų vaisiai, laikantis kiekvienai klasei taikomų nuostatų …“.

4)

354 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto paskutinė pastraipa:

yra:

„Citrusu vaisiai, atitinkantys si sunokimo reikalavima, gali buti „nokinami“. Toks apdorojimas leidziamas tik tuomet, jei nepakinta kitos naturalios organoleptines savybes. Jis vykdomas kiekvienos valstybes nares atsakingu instituciju nurodytu budu ir joms priziurint.“,

turi būti:

„Citrusų vaisiai, atitinkantys šį sunokimo reikalavimą, gali būti apdorojami, pašalinant jų žalią spalvą. Šis apdorojimas leidžiamas tik tuomet, jei jis nepakeičia natūralių organoleptinių savybių. Jis vykdomas kiekvienos valstybės narės atsakingų institucijų nurodytu būdu ir joms prižiūrint.“

5)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto pirma eilutė:

yra:

„Citrusų vaisiai rūšiuojami į tris žemiau apibūdintas rūšis:“,

turi būti:

„Citrusų vaisiai rūšiuojami į tris žemiau apibūdintas klases:“.

6)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto i papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„i)

„Aukščiausia“ rūšis

Šios rūšies citrusų vaisiai turi būti aukščiausios kokybės. Savo forma, išorine išvaizda, išsivystymu ir spalva jie turi būti būdingi veislei ir (arba) komerciniam tipui.“,

turi būti:

„i)

„Aukščiausia“ klasė

Šios klasės citrusų vaisiai turi būti aukščiausios kokybės. Savo forma, išorine išvaizda, išsivystymu ir spalva jie turi būti būdingi veislei ir (arba) prekiniam tipui.“

7)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto i papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Jie privalo neturėti defektų, išskyrus labai nežymius išorinius defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, laikymosi kokybei ir pateikimui pakuotėje;“,

turi būti:

„Jie privalo neturėti defektų, išskyrus labai nežymius išorinius defektus, jeigu jie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, išsilaikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje;“.

8)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

I rūšis

Šios rūšies citrusų vaisiai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi būti būdingi veislei ir (arba) komerciniam tipui.“,

turi būti:

I klasė

Šios klasės citrusų vaisiai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi būti būdingi veislei ir (arba) prekiniam tipui.“

9)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto ii papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Tačiau gali būti leistini šie nežymūs defektai, jeigu jie nekenkia bendrai produkcijos išvaizdai, kokybei, laikymosi kokybei ir pateikimui pakuotėje:“,

turi būti:

„Tačiau gali būti leistini šie nežymūs defektai, jeigu jie nekenkia bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje:“.

10)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto iii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„iii)

II rūšis

Šiai rūšiai priklauso citrusų vaisiai, kurie netinka aukštesnėms rūšims, tačiau atitinka pirmiau apibūdintus minimalius reikalavimus.“,

turi būti:

„iii)

II klasė

Šiai klasei priklauso citrusų vaisiai, kurie negali būti priskirti aukštesnėms klasėms, tačiau atitinka pirmiau apibūdintus minimalius reikalavimus.“

11)

355 puslapis, priedo II antraštinės dalies C punkto iii papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Gali būti leistini šie defektai, jeigu citrusų vaisiai išlaiko pagrindines savo kokybės, laikymosi kokybės ir pateikimo savybes:“,

turi būti:

„Gali būti leistini šie defektai, jeigu citrusų vaisiai išlaiko pagrindines savo kokybės, išsilaikymo kokybės ir pateikimo savybes:“.

12)

357 puslapis, priedo IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekvienoje pakuotėje leidžiami produkcijai, neatitinkančiai nurodytos rūšies reikalavimų.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje yra leidžiami produkto kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

13)

357 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

„Aukščiausia“ rūšis

5 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, neatitinkantys rūšies reikalavimų, tačiau atitinkantys I rūšies reikalavimus arba, išimtiniais atvejais, atitinkantys tos rūšies leistinus nuokrypius.“,

turi būti:

„i)

„Aukščiausia“ klasė

5 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, neatitinkantys klasės reikalavimų, tačiau atitinkantys I klasės reikalavimus arba, išimtiniais atvejais, atitinkantys tos klasės leistinus nuokrypius.“

14)

357 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunktis:

yra:

„ii)

I rūšis

10 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, neatitinkančių rūšies reikalavimų, tačiau atitinkančių II rūšies reikalavimus arba, išimtiniais atvejais, atitinkančių tos rūšies leistinus nuokrypius.“,

turi būti:

„ii)

I klasė

10 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, neatitinkančių klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių II klasės reikalavimus arba, išimtiniais atvejais, atitinkančių tos klasės leistinus nuokrypius.“

15)

357 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto iii papunktis:

yra:

„iii)

II rūšis

10 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, neatitinkančių nei rūšies, nei minimalių reikalavimų, išskyrus puvimo ar kitokio gedimo paveiktą produkciją, laikomą netinkama vartojimui.“,

turi būti:

„iii)

II klasė

10 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, neatitinkančių nei klasės, nei minimalių reikalavimų, išskyrus puvimo ar kitokio gedimo paveiktą produkciją laikomą netinkama vartojimui.“

16)

357 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visoms rūšims ir pateikimo tipams: leidžiama 10 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, atitinkančių iš eilės mažesnį ir (arba) didesnį dydį (arba dydžius, jeigu kartu pateikiami trys dydžiai), negu nurodytas ant pakuočių.“,

turi būti:

„Visoms klasėms ir pateikimo tipams: 10 % citrusų vaisių skaičiaus ar svorio, atitinkančių iš eilės mažesnį ir (arba) didesnį dydį (arba dydžius, jeigu yra trys dydžiai), negu nurodytas ant pakuočių“.

17)

357 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas, jį turi sudaryti tiktai tos pačios kilmės, veislės ar komercinio tipo, kokybės, dydžio ir, pastebimai to paties sunokimo bei vystymosi laipsnio citrusų vaisiai.“,

turi būti:

„Kiekvienos pakuotės turinys turi būti vienodas, jį turi sudaryti tiktai tos pačios kilmės, veislės ar prekinio tipo, kokybės, dydžio ir, pastebimai to paties sunokimo bei vystymosi laipsnio citrusų vaisiai.“

18)

358 puslapis, priedo V antraštinės dalies C punkto b papunktis:

yra:

„b)

nesudėti įprastiniais sluoksniais pakuotėse arba didelėse dėžėse. Taip pateikti leidžiama tik I ir II rūšis;“,

turi būti:

„b)

laisvai supilti pakuotėse arba bendrosiose pakuotėse. Taip pateikti leidžiama tik I ir II klasių vaisius;“.

19)

358 puslapis, priedo VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

Rūšis“,

turi būti:

„—

Klasė“.