ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 129

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 metai
2007m. gegužės 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 541/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 542/2007, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d., paskirstymo koeficientą

3

 

 

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2007 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 2021/2006 leista naudoti 2007 m. gegužės mėn.

7

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 544/2007, patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus (Baena (SKVN))

10

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 545/2007, kuriuo leidžiama naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d.)

14

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 546/2007, uždraudžiantis su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pokvadračiuose

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/340/EB

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

25

 

*

Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo

27

 

*

Susitarimo Protokolas dėl valstybių narių, nevisiškai taikančių Šengeno acquis

35

 

 

2007/341/EB

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarimo sudarymo

38

 

*

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos dėl readmisijos

40

 

 

Komisija

 

 

2007/342/EB

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų jūroje praleidžiamų dienų skyrimo Belgijai TJTT IV, VIIa ir VIId zonose (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EB

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo pateikti į rinką fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintą aliejų kaip naują maisto produktų komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/EB

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimas dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2085)  ( 1 )

67

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2396/2001, nustatančio prekybos porais standartą, klaidų ištaisymas ( OL L 325, 2001 12 8 ) (Specialiojo leidimo 3 skyrius, 34 tomas, p. 285)

71

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 541/2007

2007 m. gegužės 16 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 542/2007

2007 m. gegužės 16 d.

nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d., paskirstymo koeficientą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių sutarčių, taikomų cukraus sektoriaus produktams importuoti ir rafinuoti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valdžios institucijoms buvo pateiktos per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 arba 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1832/2006, nustatantį cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai (3) pagal 09.4335 ir 09.4336 (2006–2007) eilės numerius turimam ar didesniam kiekiui.

(2)

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija turėtų nustatyti paskirstymo koeficientą, leidžiantį proporcingai turimam kiekiui išduoti licencijas ir pranešti valstybėms narėms, kad atitinkama riba pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas importo licencijoms gauti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 2 dalimi arba Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 5 straipsniu, pateiktas nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d., licencijos išduodamos šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2006/2006 (OL L 379, 2006 12 28, p. 95).

(3)  OL L 354, 2006 12 14, p. 8.


PRIEDAS

AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

0

Pasiekta

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

100

 

09.4335

Fidžis

100

Pasiekta

09.4336

Gajana

100

Pasiekta

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

0

Pasiekta

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

0

Pasiekta

09.4348

Trinidadas ir Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

 

09.4332

Belizas

100

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

 

09.4334

Kongo Respublika

 

09.4335

Fidžis

 

09.4336

Gajana

 

09.4337

Indija

100

 

09.4338

Jamaika

 

09.4339

Kenija

 

09.4340

Madagaskaras

 

09.4341

Malavis

 

09.4342

Mauricijus

 

09.4343

Mozambikas

100

 

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidadas ir Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

 

09.4351

Zimbabvė

 


Papildomas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 V antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4315

Indija

100

 

09.4316

AKR protokolą pasirašiusios šalys

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VI antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4317

Australija

0

Pasiekta

09.4318

Brazilija

0

Pasiekta

09.4319

Kuba

0

Pasiekta

09.4320

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


Balkanų cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VII antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

0

Pasiekta

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas

100

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

100

 

09.4328

Kroatija

100

 


Išskirtinis ir pramoninis cukraus importas

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIII antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4380

Išskirtinis

 

09.4390

Pramoninis

100

 


Cukraus importas pagal Bulgarijai ir Rumunijai atidarytas pereinamojo laikotarpio tarifines kvotas

Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 1 skyriaus 2 skirsnis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4365

Bulgarija

0

Pasiekta

09.4366

Rumunija

100

 


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 543/2007

2007 m. gegužės 16 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 2021/2006 leista naudoti 2007 m. gegužės mėn.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2021/2006, leidžiantį naudoti Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2021/2006 buvo leista naudoti 160 000 tonų ryžių kiekio, išreikšto lukštentų ryžių ekvivalentu, bendrą metinę tarifinę importo kvotą, iš kurios 125 000 tonų yra AKR šalių kilmės (eilės numeris 09.4187), 25 000 tonų yra Nyderlandų Antilų ir Arubos kilmės (eilės numeris 09.4189), 10 000 tonų yra mažiausiai išsivysčiusių užjūrio šalių ir teritorijų kilmės (eilės numeris 09.4190) bei leista naudoti AKR šalių kilmės 20 000 tonų skaldytų ryžių metinę tarifinę kvotą (eilės numeris 09.4188).

(2)

Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 1 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų kvotų laikotarpio antroji dalis yra gegužės mėnuo.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 17 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 13 straipsnio pirmą pastraipą per penkias pirmąsias 2007 m. gegužės mėn. darbo dienas pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4187, 09.4188 ir 09.4189, paraiškose nurodyti kiekiai, išreikšti lukštentų ryžių ekvivalentu, viršija tam laikotarpiui numatytą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti, kokiu mastu galima išduoti importo licencijas, pagal atitinkamas kvotas prašomiems kiekiams nustatant paskirstymo koeficientą.

(4)

Iš minėto pranešimo taip pat paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 13 straipsnio pirmą pastraipą per penkias pirmąsias 2007 m. gegužės mėn. darbo dienas pateiktose kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4190, paraiškose nurodyti kiekiai, išreikšti lukštentų ryžių ekvivalentu, yra mažesni (arba lygūs) už tam laikotarpiui numatytą kiekį.

(5)

Todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 15 straipsnio 1 dalimi reikėtų nustatyti visą kitai kvotos galiojimo laikotarpio daliai skirtą kiekį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per penkias pirmąsias 2007 m. gegužės mėn. darbo dienas, laikantis Reglamente (EB) Nr. 2021/2006 nustatytų kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4187, 09.4188, ir 09.4189, licencijos prašomam kiekiui išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytus paskirstymo koeficientus.

2.   Visas kitai Reglamente (EB) Nr. 2021/2006 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai 09.4187, 09.4188, 09.4189 ir 09.4190, galiojimo laikotarpio daliai skirtas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 384, 2006 12 29, p. 61.


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2007 m. gegužės mėnesiui, ir kiekis, numatytas kitai kvotos galiojimo laikotarpio daliai remiantis Reglamentu (EB) Nr. 2021/2006

Kilmė ir (arba) produktas

Eil. Nr.

2007 m. gegužės mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2007 m. rugsėjo mėnesiui numatytas kiekis

(kg)

AKR (Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 2 ir 3 straipsniai)

09.4187

29,237747  %

41 666 004

KN kodai nuo 1006 10 21 iki 1006 10 98 , 1006 20 ir 1006 30

 

 

 

AKR (Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 4 ir 5 straipsniai)

09.4188

91,620043  %

0

KN kodas 1006 40 00

 

 

 

UŠT (Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 8 straipsnis ir 9 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)

 

 

 

KN kodas 1006

 

 

 

a)

Nyderlandų Antilai ir Aruba

09.4189

67,574812  %

8 333 001

b)

Mažiausiai išsivysčiusios UŠT

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Šiam laikotarpiui paskirstymo koeficientas nenustatytas: Komisijai licencijos paraiškų nepateikta.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 544/2007

2007 m. gegužės 16 d.

patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus (Baena (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Komisija išnagrinėjo Ispanijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Baena“, kuri buvo įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2) specifikacijos pakeitimo paraišką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio nuostatas, šie pakeitimai yra esminiai, todėl Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pakeitimo paraišką, kaip reikalaujama to reglamento 6 straipsnyje (3). Komisija negavo jokio prieštaravimo pareiškimo pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, todėl šis pakeitimas turi būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kilmės vietos nuorodos „Baena“ specifikacija iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Pagrindinių specifikacijos duomenų santrauka pateikiama šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2156/2005 (OL L 342, 2005 12 24, p. 54).

(3)  OL C 321, 2003 12 31, p. 49 ir OL C 139, 2006 6 14, p. 21.


I PRIEDAS

PAKEITIMO PARAIŠKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006

Pakeitimo paraiška pagal 9 straipsnį ir 17 straipsnio 2 dalį

BAENA

EB Nr.: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

SKVN (X) SGN ( )

Prašomas (-i) pakeitimas (-ai):

Specifikacijos antraštinė (-ės) dalis (-ys):

atitinkamas specifikacijos skyrius:

Produkto pavadinimas

Produkto aprašymas

Image 1

Vietovė

Kilmės įrodymas

Gamybos būdas

Ryšys su vietove

Ženklinimas etiketėmis

Nacionaliniai reikalavimai

pakeitimai:

Gamybai skirtoje dalyje į sakinį

„Alyvuogių aliejaus, kuriam taikoma kilmės vietos nuoroda „Baena“, gamybos vietovė apima Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya ir Zuheros savivaldybes“ reikia įtraukti Cabra savivaldybę.


II PRIEDAS

SANTRAUKA

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos

„BAENA“

EB Nr.: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

SKVN (X) SGN ( )

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiami pagrindiniai produkto specifikacijos elementai.

1.

    Kompetentinga valstybės narės įstaiga

Pavadinimas:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adresas

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Telefonas

(34) 913 47 53 94

Faksas

(34) 913 47 54 10

El. paštas

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Grupė

Pavadinimas:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Adresas

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio – Baena (Córdoba)

Telefonas

(34) 957 69 11 21

Faksas

(34) 957 69 11 10

El. paštas

olivavirgen@dobaena.com

Sudėtis:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai (X) kiti ( )

3.

    Produkto rūšis 1.5 klasė. Riebalai. Aukščiausios rūšies pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus

4.

    Specifikacija (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.    Pavadinimas „Baena“

4.2.    Aprašymas Aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus spaudžiamas iš „Picudo“, „Carrasqueño de Córdoba“, „Lechin“, „Chorrúo“ arba „Jarduo“, „Pajarero“, „Hojiblanco“ ir „Picual“ veislių alyvuogių. Aliejaus rūgštingumas yra 0,4–1°. Didžiausias peroksido kiekis – 15. Drėgnumas – 0,1 %. Priemaišų turi būti ne daugiau kaip 0,1 %. Aliejus malonaus, švelnaus, migdolus primenančio skonio.

4.3.    Geografinė vietovė Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya ir Zuheros savivaldybės, priklausančios Cordoue provincijai.

4.4.    Kilmės įrodymas Aliejus spaudžiamas iš leidžiamų naudoti veislių alyvuogių, užaugintų registruotose alyvmedžių giraitėse. Aliejus spaudžiamas ir pilstomas registruotose įmonėse. Šį procesą kontroliuoja Reguliavimo valdyba (Consejo regulador). Ant pakuočių tvirtinamos Reguliavimo tarnybos išduotos garantinės nugarinės etiketės.

4.5.    Kilmės įrodymas Aliejus spaudžiamas iš sveikų ir švarių alyvuogių. Naudojami tinkami spaudimo būdai, dėl kurių visiškai nepakinta produkto savybės.

4.6.    Ryšys Dirvožemis rudas, kalkingas, molingos struktūros, susidedantis iš triaso periodo mergelio. Klimatas – vidutinis žemyninis. Vynuogių auginimas ir jų skynimas rankomis, numušant jas nuo medžio arba purtant medžius yra kontroliuojami.

4.7.    Kontrolės įstaiga

Pavadinimas:

Consejo Regulador de la Denominación Origen „Baena“

Adresas

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Telefonas

Faksas

El. paštas

Saugomos kilmės vietos nuorodos „Baena“ Reguliavimo taryba atitinka EN-45011 standarto reikalavimus.

4.8.    Ženklinimas etiketėmis Nuoroda „Denominación de Origen „Baena““ (kilmės vietos nuoroda „Baena“) turi būti gerai matomoje vietoje. Leidimą naudoti etiketes išduoda Reguliavimo tarnyba. Ji taip pat numeruoja ir išduoda nugarines etiketes.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 545/2007

2007 m. gegužės 16 d.

kuriuo leidžiama naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d.)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal PPO CXL sąrašą reikalaujama, kad Bendrija leistų naudoti 50 700 tonų metinę perdirbimui skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinę kvotą. Be to, pasibaigus deryboms, po kurių Europos bendrija ir Australija pasirašė susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjunga (2), kuris buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 2006/106/EB (3), Bendrija įsipareigojo savo įsipareigojimų sąraše nuo 2006 m. liepos 1 d. visoms valstybėms narėms tokią importo kvotą padidinti 4 003 tonomis.

(2)

Įgyvendinimo taisykles reikėtų nustatyti 2007 m. liepos 1 d. prasidedantiems 2007–2008 kvotos metams.

(3)

Sušaldytos jautienos importui pagal tarifines kvotas taikomi 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (4) I priedo trečios dalies 7 priedo 13 punkte nurodyti importo muitai ir reikalavimai.

(4)

Importas į Bendriją pagal tarifinę kvotą vykdomas pateikus importo licenciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 29 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje. 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (5), ir 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), nuostatos turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms, nepažeidžiant kitų šio reglamento reikalavimų.

(5)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1301/2006, nustatančiame žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (7), pateikiamos išsamios importo teisių paraiškų teikimo, pareiškėjų statuso ir importo licencijų išdavimo nuostatos. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos nuo 2007 m. liepos 1 d. turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant kitų šio reglamento reikalavimų.

(6)

Šią kvotą tikslinga tvarkyti pirmiausiai skiriant importo teises, o po to išduodant importo licencijas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 3 dalyje. Atitinkamai importo teises įgiję ūkio subjektai, atsižvelgdami į realius savo prekybos srautus, turėtų turėti galimybę nustatyti, kada kvotos laikotarpiu taikyti importo licencijas. Licencijas turėtų būti galima išduoti paskirsčius importo teises pagal reikalavimus atitinkančių perdirbėjų paraiškas. Bet kuriuo atveju Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpio dieną.

(7)

Kad būtų išvengta spekuliacijos, galimybė pasinaudoti kvotomis turėtų būti suteikiama tik aktyviems perdirbėjams, perdirbantiems mėsą perdirbimo įmonėse, patvirtintose pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (8), 4 straipsnį, arba Bulgarijos ir Rumunijos perdirbimo įmonėms, kurios prieš šių šalių įstojimą į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d. pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (9), 12 straipsnį buvo patvirtintos kaip tinkamos eksportuoti perdirbtus mėsos produktus į Bendriją.

(8)

Kad būtų išvengta spekuliacijos, importo licencijos perdirbėjams turėtų būti išduodamos tik kiekiui, kurį leista importuoti. Be to, dėl tos pačios priežasties su importo teisių paraiška turėtų būti pateikiamas užstatas. Kaip nurodyta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (10), visų pirma turėtų būti reikalaujama pateikti skirtų kiekių importo licencijų paraišką.

(9)

Taikant tarifinę kvotą būtina griežtai prižiūrėti importą ir efektyviai tikrinti importuojamų prekių naudojimą bei paskirtį. Todėl perdirbimas turėtų būti leidžiamas tik importo licencijoje nurodytoje įmonėje.

(10)

Kad būtų užtikrintas importuotos mėsos naudojimas pagal tarifinės kvotos specifikacijas, turėtų būti pateiktas užstatas. Užstato dydis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į muitų dydžių, taikomų pagal kvotą importuotiems ir kitiems kiekiams, skirtumą.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

54 703 tonų sušaldytos jautienos su kaulais, klasifikuojamos klasifikaciniais KN kodais 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 arba 0206 29 91 ir skirtos perdirbti Bendrijoje, importo tarifinę kvotą (toliau – kvota) leidžiama naudoti 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d., atsižvelgiant į šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

2 straipsnis

1.   Šiame reglamente A produktas reiškia perdirbtą produktą, klasifikuojamą klasifikaciniais KN kodais 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 arba 1602 50 80, kurio sudėtyje nėra kitos mėsos išskyrus galvijieną ir kurio kolageno bei baltymų santykis yra ne didesnis negu 0,45, raumeningumas siekia bent 20 % liesos mėsos skerdenoje, neskaitant subproduktų ir riebalų, o mėsa ir drebučiai sudaro ne mažiau negu 85 % bendros masės.

Kolagenu laikomas hidroksiprolino kiekis, padaugintas iš 8. Hidroksiprolino kiekis nustatomas laikantis ISO metodo 3496-1994.

Liesos galvijienos sudėtis be riebalų nustatoma Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (11) priede išdėstyta tvarka.

Subproduktams priskiriama galva ir atpjovos (įskaitant ausis), kojos, uodega, širdis, tešmuo, kepenys, inkstai, užkrūčio liauka, kasa, smegenys, plaučiai, gerklė, storoji diafragma, blužnis, liežuvis, didžioji taukinė, stuburas, valgomoji oda, reprodukciniai organai (t. y. gimda, kiaušidės ir sėklidės), skydinė liauka, hipofizis.

Produktas taip apdorojamas termiškai, kad įvyktų viso produkto mėsos baltymų koaguliacija, o perpjovus produktą per tiesę, išvestą per storiausią jo vietą, pjūvio paviršiuje nesimatytų rožinės spalvos skysčio pėdsakų.

2.   Šiame reglamente B produktas reiškia perdirbtą produktą, į kurio sudėtį įeina jautiena, išskyrus:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus; arba

b)

šio straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus.

Tačiau jei perdirbtas produktas, klasifikuojamas klasifikaciniu KN kodu 0210 20 90, buvo džiovintas arba rūkytas taip, kad visiškai dingo šviežios mėsos spalva ir konsistencija, o vandens ir baltymų santykis neviršija 3,2, yra laikoma, kad tai B kategorijos produktas.

3 straipsnis

1.   Bendras šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kiekis dalijamas į dvi dalis:

a)

43 000 tonų sušaldytos jautienos A produktų gamybai;

b)

11 703 tonų sušaldytos jautienos B produktų gamybai.

2.   Kvotai naudojami šie eilės numeriai:

a)

09.4057 – 1 dalies a punkte nurodytam kiekiui;

b)

09.4058 – 1 dalies b punkte nurodytam kiekiui.

3.   Sušaldytai jautienai pagal kvotą taikomi importo muitai pateikiami I priede.

4 straipsnis

1.   Kvota tvarkoma pirmiausiai skiriant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1445/95, (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio, kuriame reikalaujama įrodyti prekybinius ryšius su trečiosiomis šalimis, importo teisių paraiškas pateikiantys subjektai vietoj to įrodo, kad jie yra patvirtinti kaip perdirbimo įmonės pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį ir kad jie aktyviai užsiima perdirbtų produktų su jautiena gamyba kiekvieną iš Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytų referencinių laikotarpių.

Bulgarijos ir Rumunijos perdirbimo įmonės, pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 12 straipsnį patvirtintos kaip galinčios eksportuoti į Bendriją iki 2006 m. gruodžio 31 d. ir aktyviai užsiimančios perdirbtų produktų su jautiena gamyba kiekvieną iš Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytų referencinių laikotarpių, gali pateikti importo pagal kvotą teisių paraišką.

Importo teisių paraiška negali viršyti 10 % kiekvieno 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto kiekio.

2.   Su importo teisių paraiška pateikiamas įrodymas, kad laikomasi 1 dalies reikalavimų.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antros pastraipos, kompetentinga nacionalinė institucija nusprendžia, kurie dokumentiniai įrodymai priimtini nustatant, ar laikomasi šių reikalavimų.

6 straipsnis

1.   Pateikiant A kategorijos produktų ar B kategorijos produktų gamybos importo teisių paraišką prašomas kiekis nurodomas jautienos su kaulais ekvivalentu.

Taikant šią straipsnio dalį 100 kilogramų jautienos su kaulais atitinka 77 kilogramus jautienos be kaulų.

2.   A produktų arba B produktų gamybos importo teisių paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip 2007 m. birželio 8 d. 13.00 val. Briuselio laiku.

3.   Su importo teisių paraiška pateikiamas 6 EUR užstatas už kiekvieną 100 kg.

4.   Ne vėliau negu antro penktadienio po 2 dalyje nurodyto paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos 13.00 val. Briuselio laiku valstybės narės praneša Komisijai apie visą kiekį, kuriam pateiktos paraiškos pagal kiekvieną iš dviejų produktų kategorijų.

7 straipsnis

1.   Importo teisės skiriamos nuo 7 ir ne vėliau negu iki 16 darbo dienos po 6 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimų laikotarpio pabaigos.

2.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymą koeficientą skiriama mažiau importo teisių negu nurodyta pateiktose paraiškose, atitinkama pagal šio reglamento 6 straipsnio 3 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

8 straipsnis

1.   Pagal kvotą skirtas kiekis į laisvą apyvartą pateikiamas pristačius importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas visas skirtas kiekis. Šis įpareigojimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje.

9 straipsnis

1.   Licencijos paraiškos gali būti pateikiamos tik valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė paraišką ir įgijo importo pagal kvotą teises.

Išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamas kiekis, kurį leidžiama importuoti, o atitinkama pagal 6 straipsnio 3 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

2.   Importo licencijos išduodamos importo teises įgijusio ekonominių operacijų vykdytojo vardu.

3.   Licencijos paraiškoje ir licencijoje nurodoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – vienas iš tinkamų 1 straipsnyje nurodytų klasifikacinių KN kodų;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris, bent vienas iš II priede pateiktų įrašų ir perdirbimo įmonės pavadinimas bei adresas.

4.   Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, importo licencijos galioja 120 dienų nuo licencijos išdavimo datos.

10 straipsnis

Valstybės narės nustato fizinės būklės ir dokumentų patikrinimų sistemą, užtikrinančią, kad per tris mėnesius nuo importo dienos visa mėsa būtų perdirbta į importo licencijoje nurodytos kategorijos produktą nurodytoje perdirbimo įmonėje.

Įgyvendinant sistemą taikomi kiekių ir kokybės fiziniai patikrinimai perdirbimo pradžioje, perdirbant ir po perdirbimo. Todėl perdirbėjai turėtų būti pasirengę įrodyti importuotos mėsos tapatybę bei panaudojimą, pateikdami atitinkamus gamybos įrašus.

Kompetentingos institucijos, techniškai tikrindamos gamybos būdą, prireikus gali atsižvelgti į tokius dalykus kaip nuvarvėjimas ir nuopjovos.

Kad patikrintų galutinio produkto kokybę ir įvertintų, ar jis atitinka perdirbėjo nustatytą produkto sudėtį, valstybės narės ima tipinius mėginius ir atlieka tų produktų analizę. Su šiais veiksmais susijusias išlaidas padengia perdirbėjas.

11 straipsnis

1.   Importuojant kompetentingai institucijai pateikiamas užstatas, kuriuo užtikrinama, kad importo teises įgijęs perdirbėjas per tris mėnesius nuo importo dienos visą įvežtos mėsos kiekį perdirbs į nustatytus galutinius produktus licencijos paraiškoje nurodytoje įmonėje.

Užstato sumos nustatytos III priede.

2.   Grąžinama 1 dalyje minimo užstato dalis, proporcinga kiekiui, dėl kurio per septynis mėnesius nuo importo datos pateiktas kompetentingai institucijai priimtinas įrodymas, kad per tris mėnesius nuo importo datos visa importuota mėsa ar jos dalis nurodytoje įmonėje buvo perdirbta į atitinkamus produktus.

Tačiau jei produktai perdirbti praėjus 1 pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui, užstatas gražinamas išskaičiavus 15 % užstato ir 2 % likusios sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Jei perdirbimo įrodymas gaunamas per 1 pastraipoje nurodytą septynių mėnesių laikotarpį ir pateikiamas per 18 mėnesių po pirmiau minėto septynių mėnesių laikotarpio, konfiskuota suma, išskaičiavus 15 % užstato sumos, grąžinama.

3.   Negrąžinta 1 dalyje nurodyto užstato suma konfiskuojama.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 47, 2006 2 17, p. 54.

(3)  OL L 47, 2006 2 17, p. 52.

(4)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 301/2007 (OL L 81, 2007 3 22, p. 11).

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2006 (OL L 408, 2006 12 30, p. 26).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(7)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(9)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(10)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006.

(11)  OL L 210, 1986 8 1, p. 39.


I PRIEDAS

Importo muitai

Produktas

(klasifikacinis KN kodas)

A produktų gamybai

B produktų gamybai

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/neto

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/neto

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/neto

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/neto

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/neto


II PRIEDAS

9 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyti įrašai

:

bulgarų k.

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

ispanų k.

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

čekų k.

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

danų k.

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

vokiečių k.

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

estų k.

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

graikų k.

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

anglų k.

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

prancūzų k.

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

italų k.

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

latvių k.

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

lietuvių k.

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

vengrų k.

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

maltiečių k.

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

olandų k.

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

lenkų k.

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

portugalų k.

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

rumunų k.

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

slovakų k.

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

slovėnų k.

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

suomių k.

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

švedų k.

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


III PRIEDAS

Užstato sumos (1)

(EUR/1000 kg neto)

Produktas

(klasifikacinis KN kodas)

A produktų gamybai

B produktų gamybai

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Taikomas valiutos kursas, galiojantis dieną iki užstato pateikimo.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 546/2007

2007 m. gegužės 16 d.

uždraudžiantis su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pokvadračiuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1941/2006, 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1941/2006, nustatantis Baltijos jūroje 2007 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra draudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama tokiuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti po šios datos sugautas nurodytų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11, su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 367, 2006 12 22, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

09

Valstybė narė

Vokietija

Ištekliai

HER/3D-R31

Rūšys

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pokvadračiai

Data

2007 m. balandžio 20 d.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/25


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 19 d.

dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/340/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Rusijos Federacija sudaryti Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimą dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2006 m. gegužės 25 d. pagal 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

(3)

Šis susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 15 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (1).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 13 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių, kaip reikalaujama pagal susitarimo 13 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ZYPRIES


(1)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/27


Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos

SUSITARIMAS

dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo

ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA

toliau – Bendrija ir

RUSIJOS FEDERACIJA,

SIEKDAMOS palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių vystymui, abipusiškumo pagrindu palengvinant vizų išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į bendrą pareiškimą, dėl kurio buvo sutarta Sankt Peterburgo viršūnių susitikime 2003 m. gegužės 31 d., kuriame nurodoma, kad Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija susitaria išnagrinėti sąlygas panaikinti vizų režimą tolimoje perspektyvoje,

PATVIRTINDAMOS ketinimą panaikinti vizų režimą tarp Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos,

ATSIŽVELGDAMOS į 1994 m. birželio 24 d. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, nustatantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę,

ATSIŽVELGDAMOS į bendrą pareiškimą dėl ES plėtros bei ES ir Rusijos santykių, dėl kurio buvo susitarta 2004 m. balandžio 27 d. ir kuris patvirtina Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos siekį abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams ir pradėti derybas dėl susitarimo sudarymo,

PRIPAŽINDAMOS, kad toks supaprastinimas neturėtų skatinti neteisėtos migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie 1992 m. vasario 7 d. Europos Sąjungos sutarties ir 1957 m. kovo 25 d. Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei bei Airijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie 1992 m. vasario 7 d. Europos Sąjungos sutarties ir 1957 m. kovo 25 d. Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šio Susitarimo tikslas – abipusiškumo pagrindu palengvinti vizų, leidžiančių būti ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, išdavimo tvarką Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo Susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas bus taikomas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo Rusijos Federacijos, Bendrijos arba valstybių narių įstatymais ir kitais teisės aktais, šiuo Susitarimu arba kitais tarptautiniais susitarimais.

2.   Šio Susitarimo nuostatose nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui atvykti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Rusijos Federacijos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Sąvokos

Šiame Susitarime:

a)

Valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airiją ir Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – tai a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)

Rusijos Federacijos pilietis – tai asmuo, turintis arba įgijęs Rusijos Federacijos pilietybę pagal šios valstybės teisės aktus;

d)

Viza – valstybės narės arba Rusijos Federacijos išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

atvykti, siekiant būti toje valstybėje narėje, keliose valstybėse narėse arba Rusijos Federacijoje neviršijant bendro 90 dienų laikotarpio,

vykti tranzitu per tos valstybės narės, keleto valstybių narių arba Rusijos Federacijos teritoriją;

e)

Teisėtai gyvenantis asmuo – tai:

Rusijos Federacijos atveju – Europos Sąjungos pilietis, kuris turi leidimą laikinai gyventi, leidimą gyventi arba studijų ar darbo vizą Rusijos Federacijoje ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui,

Europos Sąjungos atveju – Rusijos Federacijos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

valstybės narės arba Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos arba Europos institucijos laiško, patvirtinančio, kad vizos prašantis asmuo yra jos delegacijos narys, vykstantis į kitos Šalies teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens, įmonės, organizacijos, biuro ar jų filialo, Rusijos Federacijos arba valstybės narės valstybės ar vietos institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų Rusijos Federacijos arba kurios nors valstybės narės teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tarp Rusijos Federacijos ir valstybių narių transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Rusijos Federacijoje:

raštiško Rusijos Federacijos nacionalinės vežėjų asociacijos (sąjungos) arba valstybių narių nacionalinių vežėjų asociacijų prašymo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, kursuojantiems tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijų:

raštiško kompetentingos Rusijos Federacijos arba valstybės narės geležinkelių įmonės prašymo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduotas pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad konkretus asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinę užduotį;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

g)

moksleiviams, studentams, aukštesnių studijų pakopų studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba pažymos dėl įtraukimo į studentų sąrašus, studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos – kompetentingos institucijos, valstybės narės arba Rusijos Federacijos nacionalinės sporto federacijos, Rusijos Federacijos nacionalinio olimpinio komiteto arba valstybės narės nacionalinio olimpinio komiteto – raštiško kvietimo;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

j)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (tarp jų ir įvaikiams), tėvams (tarp jų ir globėjams ir rūpintojams), seneliams ir anūkams, – lankantiems Europos Sąjungos arba Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

k)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, atvykimų į Šalį skaičius ir kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių nepilnamečių vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės arba organizacijos visas pavadinimas, adresas ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas ir pareigos,

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, registruotas valstybės narės teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus,

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, registruotas Rusijos Federacijos teritorijoje, – mokesčių mokėtojo numeris.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto Šalių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, šių kategorijų piliečiams:

a)

nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

sutuoktiniams ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams), lankantiems Europos Sąjungos arba Rusijos Federacijos piliečius, teisėtai gyvenančius Rusijos Federacijos arba valstybės narės teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus oficialiuose susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į Rusijos Federaciją arba valstybes nares;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus tarp Rusijos Federacijos ir valstybių narių teritorijų transporto priemonėmis, registruotomis valstybėse narėse arba Rusijos Federacijoje;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, kursuojantiems tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijų;

e)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į Rusijos Federaciją arba valstybes nares;

f)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

g)

žurnalistams;

h)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainių programų dalyviams.

3.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie naudojosi vienerių metų trukmės daugkartinėmis vizomis, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių atvykimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių arba Rusijos Federacijos teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrima 15 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

2.   Šalys taiko 70 EUR prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestį tais atvejais, kai prašymą išduoti vizą ir patvirtinamuosius dokumentus asmuo pateikia likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo. Tai netaikoma 6 straipsnio 3 dalies b, e ir f punktuose bei 7 straipsnio 3 dalyje nurodytiems atvejams.

3.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečių, teisėtai gyvenančių Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (tarp jų ir įvaikiai), tėvai (tarp jų ir globėjai ir rūpintojai), seneliai ir anūkai;

b)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų valstybėms narėms, Europos Sąjungai ar Rusijos Federacijai adresuotą kvietimą dalyvaus susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos Rusijos Federacijos arba kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių teismų ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d)

moksleiviams, studentams, aukštesnių studijų pakopų studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais;

e)

neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

f)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;

g)

tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;

h)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokius mainus, dalyvaujantys asmenys;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių ir Rusijos Federacijos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Rusijos Federacijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, jų vizų terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kuris reikalingas grįžimui į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Registravimo procedūros

Šalys susitaria imtis priemonių kaip įmanoma greičiau supaprastinti registravimo procedūras, kad Rusijos Federacijos piliečiams ir Europos Sąjungos piliečiams būtų taikomi vienodi principai dėl registravimo procedūrų viešint atitinkamai Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje.

11 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Rusijos Federacijos arba valstybių narių piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali atvykti, išvykti arba vykti tranzitu per valstybių narių arba Rusijos Federacijos teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi piliečiai gali būti Rusijos Federacijos arba valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

12 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines Rusijos Federacijos ir valstybių narių normas ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES teisės normas dėl vizų, galiojančių ribotoje teritorijoje, Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos piliečiai gali keliauti valstybių narių ir Rusijos Federacijos teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos ir Rusijos piliečiai.

13 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį susitarimo valdymo komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos atstovų. Bendriją atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto užduotys yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas;

b)

siūlyti šio Susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

nagrinėti ir prireikus pasiūlyti šio Susitarimo pataisas į Europos Sąjungą priėmus naujas nares.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

14 straipsnis

Šio Susitarimo ryšys su valstybių narių ir Rusijos Federacijos susitarimais

Nuo įsigaliojimo dienos Susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių susitarimų, sudarytų tarp valstybių narių ir Rusijos Federacijos, nuostatas tiek, kiek šių susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo Susitarimu.

15 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras, ir jis įsigalioja antrojo mėnesio po dienos, kai Šalys pranešė viena kitai, kad jos yra atlikusios pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis Susitarimas įsigalioja Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos yra atlikusios tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio Susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio Susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas nustoja galioti praėjus 90 dienų po tokio pranešimo gavimo dienos.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir rusų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/35


Susitarimo

PROTOKOLAS

dėl valstybių narių, nevisiškai taikančių Šengeno acquis

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Europos bendrija kaip galima greičiau imasi priemonių supaprastinti asmenų, turinčių Šengeno vizą arba Šengeno leidimą gyventi, tranzitą per valstybių narių, kurios dar nevisiškai taiko Šengeno acquis, teritoriją.


Bendroji deklaracija dėl susitarimo 6 straipsnio 2 dalies dėl prašymo vizai išduoti nagrinėjimo mokesčio

Šalys išnagrinės šio Susitarimo 6 straipsnio 2 dalies įgyvendinimą šiuo Susitarimu įsteigtame komitete.


Bendroji deklaracija dėl susitarimo 11 straipsnio dėl diplomatinių pasų

Kiekviena Šalis gali iš dalies sustabdyti Susitarimo, o ypač 11 straipsnio taikymą pagal Susitarimo 15 straipsnio 5 dalyje nustatytą procedūrą, jeigu kita Šalis piktnaudžiauja 11 straipsnio taikymu arba jo taikymas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.

Jeigu 11 straipsnio įgyvendinimas sustabdomas, abi Šalys pradeda konsultacijas Susitarimu įsteigtame komitete, siekdamos išspręsti problemas, dėl kurių buvo sustabdytas įgyvendinimas.

Abi Šalys prioritetu laiko savo įsipareigojimus užtikrinti aukštą diplomatinių pasų saugumo lygį, ypač naudodamos biometrinius duomenis. Europos Sąjungoje toks įgyvendinimas bus užtikrintas Reglamente (EB) Nr. 2252/2004 nustatytais reikalavimais.


Bendroji deklaracija dėl trumpalaikių vizų išdavimo kariškių ir civilių kapų lankymui

Šalys susitaria, kad paprastai trumpalaikės vizos asmenims, lankantiems kariškių ir civilių kapus bus išduodamos iki 14 dienų laikotarpiui.


Bendroji deklaracija dėl informacijos apie trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos ir dokumentų, reikalingų teikiant prašymą trumpalaikėms vizoms išduoti, suvienodinimo

Pripažindamos vizų išdavimo procedūrų skaidrumo svarbą vizų prašantiems asmenims, Šalys mano, kad reikia imtis šių priemonių:

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo vizai išduoti pateikimo procedūras ir sąlygas, vizas ir jų galiojimą.

Kiekvienai Šaliai savo ruožtu sudaryti minimalių reikalavimų sąrašą, kad būtų užtikrinta, jog vizos prašantiems asmenims bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų būtų reikalaujama pateikti iš esmės panašius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija turi būti plačiai išplatinta (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir pan.).


Bendroji deklaracija dėl Danijos Karalystės

Šalys pažymi, kad šis Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos Karalystės ir Rusijos Federacijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos šiuo Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimu.


Bendroji deklaracija dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės

Šalys pažymi, kad šis Susitarimas netaikomas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Airijos teritorijoms.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Airijos ir Rusijos Federacijos valdžios institucijos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.


Bendroji deklaracija dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės

Šalys pažymi, kad Europos bendrija ir Islandijos Respublika bei Norvegijos Karalystė glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma vadovaudamosi 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimu dėl šių šalių bendradarbiavimo įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Islandijos Respublikos, Norvegijos Karalystės ir Rusijos Federacijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos šiuo Susitarimu.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/38


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 19 d.

dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarimo sudarymo

(2007/341/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 punkto b papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarimo sudarymo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2006 m. gegužės 25 d. pagal 2006 m. gegužės 22 d. priimtą Tarybos sprendimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

(3)

Šis susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai yra neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia Susitarimo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (1).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai pagal Susitarimo 19 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal Susitarimo 19 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiuoju komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ZYPRIES


(1)  Readmisijos susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


17.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/40


SUSITARIMAS

tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos dėl readmisijos

ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

RUSIJOS FEDERACIJA

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija,

VADOVAUDAMOSI Bendrijos ir jos valstybių narių 1994 m. birželio 24 d. Korfuse pasirašytu partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimu su Rusijos Federacija, ypač į jo 84 straipsnį ir bendra deklaracija dėl Baigiamojo akto 26, 32 ir 37 straipsnių,

REMDAMOSI bendru pranešimu, dėl kurio buvo susitarta 2003 m. gegužės 31 d. įvykusiame Sankt Peterburgo aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame skelbiama, kad Europos Sąjunga ir Rusijos Federacija sutaria laiku baigti derybas dėl readmisijos susitarimo,

NORĖDAMOS šiuo Susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Rusijos Federacijos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą,

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo Susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Rusijos Federacijos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinių žmogaus teisių įstatymų normas, kurias ypač patvirtina 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, 1951 m. liepos 28 d. Konvencija dėl pabėgėlių statuso ir 1967 m. sausio 31 d. protokolas dėl pabėgėlių statuso, 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei jos 1963 m. rugsėjo 16 d. protokolas Nr. 4 ir 1984 m. gruodžio 10 d. Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie 1992 m. vasario 7 d. Europos Sąjungos sutarties ir 1957 m. kovo 25 d. Europos bendrijos steigimo sutarties ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame Susitarime:

a)

readmisija – prašančioji valstybė perduoda, o prašomoji valstybė priima asmenis (prašomosios valstybės piliečius, trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės), kurie, remiantis šio Susitarimo nuostatomis, buvo sulaikyti nelegaliai patekę, esantys arba gyvenantys prašančioje valstybėje;

b)

valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

c)

valstybės narės pilietis – tai bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

Rusijos Federacijos pilietis arba Rusijos pilietis – tai bet kuris asmuo, pagal Rusijos Federacijos teisės aktus turintis Rusijos Federacijos pilietybę;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Rusijos Federacijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – bet kuris asmuo, neturintis Rusijos Federacijos ar vienos iš valstybių narių pilietybės, ir neturintis jokios kitos valstybės pilietybės įrodymų;

g)

leidimas gyventi – tai bet kurios rūšies Rusijos Federacijos arba kurios nors valstybės narės išduotas oficialus leidimas, suteikiantis teisę asmeniui gyventi Rusijos Federacijos arba vienos iš valstybių narių teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti minėtų valstybių teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)

viza – Rusijos Federacijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per Rusijos Federacijos arba vienos iš valstybių narių teritoriją tranzitu. Ši sąvoka neapima ypatingos oro uosto tranzitinės vizos kategorijos;

i)

prašančioji valstybė – tai valstybė (Rusijos Federacija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio Susitarimo III skirsnį arba tranzito paraišką pagal šio Susitarimo IV skirsnį;

j)

prašomoji valstybė – tai valstybė (Rusijos Federacija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio Susitarimo III skirsnį arba tranzito paraiška pagal šio Susitarimo IV skirsnį;

k)

kompetentinga institucija – tai bet kuri Rusijos Federacijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinė institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį Susitarimą, kaip numatyta tarp Rusijos Federacijos ir atskiros valstybės narės pagal šio Susitarimo 20 straipsnio 1 dalies a punktą sudarytame dvišaliame įgyvendinimo protokole;

l)

pasienio regionas – tai sritis, kuri tęsiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Rusijos Federacijos sausumos sienos bei valstybių narių ir Rusijos Federacijos jūrų uostų teritorijos, įskaitant muitinės zonas, ir valstybės narės bei Rusijos Federacijos tarptautiniai oro uostai;

m)

sienos kirtimo punktas – tai bet kuris kirtimo punktas, kuriame valstybės narės arba Rusijos Federacija leidžia kirsti savo sausumos arba jūros sienas, įskaitant tarptautinius oro uostus ir jūrų uostus;

n)

tranzitas – tai trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I   SKIRSNIS

RUSIJOS FEDERACIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Rusijos piliečių readmisija

1.   Rusijos Federacija valstybės narės prašymu ir pagal šiame Susitarime išdėstytą procedūrą, priima atgal visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jeigu nustatoma, kad, pagal šio Susitarimo 9 straipsnį, toks asmuo yra Rusijos Federacijos pilietis.

Ta pati nuostata taikoma nelegaliai patekusiems arba gyvenantiems asmenims, pateikimo į valstybės narės teritoriją turėjusiems Rusijos Federacijos pilietybę, bet vėliau jos atsisakiusiems pagal Rusijos Federacijos įstatymus ir neįgijusiems tos valstybės narės ar bet kurios kitos šalies pilietybės arba leidimo gyventi.

2.   Rusijos Federacijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Rusijos Federacijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, prireikus ir nedelsdama, neatsižvelgdama į grąžinamo atgal asmens valią, išduoda jam grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių minimas asmuo negali būti perduotas per iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laiką, kompetentinga Rusijos Federacijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama išduoda tiek pat laiko galiojantį naują kelionės dokumentą.

3 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Rusijos Federacija valstybės narės prašymu ir pagal šiame Susitarime išdėstytą procedūrą, priima atgal visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jeigu įrodoma, kad, pagal šio Susitarimo 10 straipsnį, toks asmuo:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu ir tiesiogiai iš valstybės narės bandydamas patekti arba patekęs į valstybės narės teritoriją turėjo Rusijos Federacijos išduotą vizą; arba

b)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turėjo Rusijos Federacijos išduotą galiojantį leidimą gyventi; arba

c)

neteisėtai atvyko į valstybės narės teritoriją tiesiai iš Rusijos Federacijos teritorijos.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jeigu:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tiktai tranzitu per Rusijos Federacijos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė narė arba kita valstybė narė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės, išskyrus tuos atvejus, kai tas asmuo turi Rusijos Federacijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas yra ilgesnis;

c)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės turėjo teisę be vizos lankytis prašančiosios valstybės narės teritorijoje.

3.   Rusijos Federacijai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė išduoda atitinkamam asmeniui Rusijos Federacijoje pripažįstamą kelionės dokumentą (išsiuntimui naudojamas tipinis ES kelionės dokumentas, atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą).

II   SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Valstybių narių piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Rusijos Federacijos prašymu ir pagal šiame Susitarime išdėstytą procedūrą, priima atgal visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Rusijos Federacijos teritorijoje sąlygų, jeigu nustatoma, kad, pagal šio Susitarimo 9 straipsnį, toks asmuo yra šios valstybės narės pilietis.

Ta pati nuostata taikoma nelegaliai patekusiems arba gyvenantiems asmenims, patekimo į Rusijos Federacijos teritoriją metu turėjusiems valstybės narės pilietybę, bet vėliau jos atsisakiusiems pagal valstybės narės įstatymus ir neįgijusiems Rusijos Federacijos ar bet kurios kitos šalies pilietybės arba leidimo gyventi.

2.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga atitinkamos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, prireikus ir nedelsdama, neatsižvelgdama į grąžintino asmens valią, išduoda jam grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių atitinkamas asmuo negali būti perduotas per iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laiką, atitinkama valstybė narė nedelsdama išduoda tiek pat laiko galiojantį naują kelionės dokumentą.

5 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė, Rusijos Federacijos prašymu ir pagal šiame Susitarime išdėstytą procedūrą, priima atgal visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Rusijos Federacijos teritorijoje sąlygų, jeigu įrodoma, kad, pagal šio Susitarimo 10 straipsnį, toks asmuo:

a)

readmisijos paraiškos pateikimo metu ir tiesiai iš valstybės narės bandydamas patekti arba patekęs į Rusijos Federacijos teritoriją turėjo prašomos valstybės narės išduotą vizą; arba

b)

readmisijos paraiškos pateikimo metu turėjo valstybės narės išduotą galiojantį leidimą gyventi; arba

c)

neteisėtai atvyko į Rusijos Federacijos teritoriją tiesiai iš valstybės narės teritorijos.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jeigu:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tiktai tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės;

b)

Rusijos Federacija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės, išskyrus tuos atvejus, kai tas asmuo turi prašomos valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas yra ilgesnis;

c)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės turėjo teisę be vizos lankytis Rusijos Federacijos teritorijoje.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas įsipareigojimas dėl readmisijos taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas įsipareigojimas priimti atgal yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pasibaigimo data yra vėliausia.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Rusijos Federacija išduoda grąžintinam asmeniui atitinkamoje valstybėje narėje pripažįstamą kelionės dokumentą.

III   SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Pagal 2 dalį, prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis šio Susitarimo 2–5 straipsniuose nurodytais įsipareigojimais.

2.   Nukrypstant nuo šio Susitarimo 2–5 straipsnių nuostatų, readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį nacionalinį pasą ir, jei toks asmuo yra trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, turi galiojančią vizą arba leidimą gyventi šalyje, kuri turi jį arba ją priimti atgal.

3.   Jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 darbo dienas po asmens sulaikymo (supaprastinta procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiškų turinys

1.   Bet kuriame prašyme priimti atgal pateikiama tokia informacija:

a)

atitinkamo asmens anketiniai duomenys (pvz., vardai, pavardės, gimimo data ir, jei įmanoma, gimimo vieta bei paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta);

b)

įrodymai dėl pilietybės, neteisėto atvykimo bei gyvenimo ir trečiosios šalies piliečių bei asmenų be pilietybės readmisijos pagrindimas, kaip nurodyta šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad atgal perduodamam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, jei atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos ar saugumo priemonė, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Readmisijos paraiškoms naudojama kaip šio Susitarimo 1 priedas pridėta bendra forma.

8 straipsnis

Atsakymas į readmisijos paraišką

Atsakymas į readmisijos paraišką pateikiamas raštu.

9 straipsnis

Įrodymai dėl pilietybės

1.   Pagal šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį, pilietybė gali būti įrodyta bent vienu iš šio Susitarimo 2 priede išvardytų dokumentų, net jeigu jo galiojimo laikas yra pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Rusijos Federacija abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio patikrinimo.

2.   Jei pilietybė negali būti įrodyta šio Susitarimo 2 priede išvardytais dokumentais, pilietybė pagal šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį gali būti įrodyta bent vienu šio Susitarimo 3 priede išvardytų dokumentų, net jeigu yra pasibaigęs jo galiojimo laikas.

Jei pateikiami šio Susitarimo 3 A priede išvardyti dokumentai, valstybės narės ir Rusijos Federacija abipusiškai laiko, kad pilietybė yra nustatyta, nebent jos gali įrodyti kitaip,

jei pateikiami šio Susitarimo 3 B priede išvardyti dokumentai, valstybės narės ir Rusijos Federacija abipusiškai laiko, kad dėl to reikia pradėti atitinkamą patikrinimą.

3.   Pilietybė negali būti įrodoma naudojantis suklastotais dokumentais.

4.   Jei nepateikiama nė vieno iš 2 ir 3 prieduose išvardytų dokumentų, Rusijos Federacijos arba atitinkamos valstybės narės kompetentinga diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga paprašius susitaria su prašančiosios šalies kompetentingomis institucijomis dėl neatidėliotino pokalbio su grąžintinu asmeniu siekiant nustatyti jo pilietybę. Tokių apklausų procedūra nustatoma šio Susitarimo 20 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo protokoluose.

10 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės įrodymai

1.   Įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų priežasčių grąžinti trečiosios šalies piliečius ir asmenis be pilietybės, gali būti pateikiamas bent vienu dokumentu, nurodytu šio Susitarimo 4 priede. Valstybės narės ir Rusijos Federacija abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio patikrinimo.

2.   Netiesioginis įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytų priežasčių grąžinti trečiosios šalies piliečius ir asmenis be pilietybės, gali būti pateikiamas bent vienu dokumentu, nurodytu šio Susitarimo 5 priede.

Jei pateikiami šio Susitarimo 5 A priede išvardyti įrodymai, valstybės narės ir Rusijos Federacija abipusiškai laiko, kad sąlygos yra nustatytos, nebent jos gali įrodyti kitaip,

jei pateikiami šio Susitarimo 5 B priede išvardyti įrodymai, valstybės narės ir Rusijos Federacija laiko, kad dėl to reikia pradėti atitinkamą patikrinimą.

3.   Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija negali būti grindžiama suklastotais dokumentais.

4.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar leidimo gyventi. Tinkamai motyvuotas prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

11 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų.

2.   Atsakymas į readmisijos paraišką turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo tos dienos, kurią patvirtinamas readmisijos paraiškos gavimas. Nepažeidžiant konkrečios tvarkos, dėl kurios bus susitarta pagal 20 straipsnį sudarant įgyvendinimo protokolus, esant teisinėms ar faktinėms kliūtims pateikti atsakymą laiku ir pateikus tinkamai motyvuotą prašymą, terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų.

3.   Jei readmisijos paraiška pateikiama pagal šio Susitarimo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytą supaprastintą procedūrą, atsakymas turi būti pateiktas per 2 darbo dienas (kaip apibrėžta prašomosios valstybės teisės aktais) nuo tos dienos, kurią patvirtinamas readmisijos paraiškos gavimas.

4.   Pasibaigus šiam šio straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytam terminui laikoma, kad dėl perdavimo buvo susitarta.

5.   Atitinkamas asmuo perduodamas per 90 kalendorinių dienų. Jei perdavimas atliekamas pagal supaprastintą procedūrą, kaip numatyta šio Susitarimo 6 straipsnio 3 dalyje, atitinkamas asmuo perduodamas per 2 darbo dienas. Pateikus tinkamai motyvuotą prašymą šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti. Šioje dalyje nustatytas terminas prasideda nuo tos dienos, kurią gaunamas teigiamas atsakymas į readmisijos prašymą.

12 straipsnis

Atsisakymas patenkinti readmisijos paraišką

Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

13 straipsnis

Perdavimo būdai ir transporto priemonės

1.   Prieš perduodamos asmenį, Rusijos Federacijos ir valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, sienos kirtimo punkto ir galimos pareigūnų palydos.

2.   Perdavimui atlikti galimos visos – oro, sausumos arba jūrų – transporto priemonės. Grąžinimas oro transportu nėra apribojamas tuo, kad būtų naudojamasi tik prašančiosios šalies nacionalinio vežėjo arba personalo paslaugomis, grąžinti galima reguliariaisiais arba užsakomaisiais skrydžiais.

IV   SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

14 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Valstybės narės ir Rusijos Federacija turi leisti trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą tik tais atvejais, kai tokie asmenys negali būti tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Rusijos Federacija leidžia trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Rusijos Federacija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per kitas tranzito valstybes bei paskirties valstybės priėmimas.

3.   Rusijos Federacija arba valstybė narė gali atsisakyti perduoti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų; arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikoma baudžiamoji atsakomybė ar sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Rusijos Federacija arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu negali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

15 straipsnis

Tranzito procedūra

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu kompetentingoms institucijoms ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro, sausumos ar jūrų transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

atitinkamo asmens anketiniai duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatomas sienos kirtimo punktas, perdavimo laikas ir galimas pareigūnų palydos naudojimas;

d)

deklaracija apie tai, kad, prašančiosios valstybės požiūriu, laikomasi šio Susitarimo 14 straipsnio 2 dalies sąlygų ir tai, kad nežinomos jokios atsisakymo pagal šio Susitarimo 14 straipsnio 3 dalį priežastys.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma, pridėta prie šio Susitarimo kaip 6 priedas.

2.   Prašomoji valstybė raštu informuoja priėmimo prašančios valstybės kompetentingas institucijas, patvirtindama sienos kirtimo punktą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie atsisakymą priimti bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vykdoma oru, priimtinam atgal asmeniui bei galimai palydai netaikomas reikalavimas gauti konkrečią oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V   SKIRSNIS

IŠLAIDOS

16 straipsnis

Transporto ir tranzito išlaidos

Nepažeidžiant kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija arba tranzito operacijomis susijusias transporto išlaidas iki prašomosios valstybės sienos kirtimo punkto.

VI   SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA

17 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad konkrečiu atveju Rusijos Federacijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį Susitarimą. Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos, konkrečiu atveju pranešdamos, apdorodamos ir tvarkydamos asmens duomenis, laikysis atitinkamų Rusijos Federacijos teisės aktų, o valstybės narės kompetentingos institucijos laikysis Direktyvos 95/46/EB nuostatų ir šia direktyva vadovaujantis šios valstybės narės priimtais teisės aktais. Papildomai taikomi šie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

asmens duomenys turi būti renkami konkrečiam, aiškiam ir teisėtam šio Susitarimo įgyvendinimo tikslui ir negali būti toliau tvarkomi su šiuo tikslu nesuderinamu būdu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma perduoti asmens duomenys gali būti susiję tik su:

perduodamo asmens anketiniais duomenimis (pvz., pavardė, vardas, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data ir vieta, lytis, dabartinė ir ankstesnė pilietybė),

asmens tapatybės kortele arba pasu (tipas, numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta),

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais,

kita informacija, kurios reikia nustatyti perduodamo asmens tapatybei arba išnagrinėti readmisijos reikalavimus vadovaujantis šia Sutartimi;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokioje formoje, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

asmens duomenis pranešančioji institucija ir kompetentinga gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų tinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio c ir d punktų nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie bet kokį tokių duomenų taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, asmens duomenis gaunančioji kompetentinga institucija praneša kompetentingai asmens duomenis pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir rezultatus, gautus iš šių duomenų;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingai institucijai, kuriai patikėta įgyvendinti šį Susitarimą. Norint juos toliau pranešti kitoms įstaigoms, reikalingas išankstinis kompetentingos duomenis perduodančios institucijos sutikimas;

i)

asmens duomenis pranešančios ir gaunančios kompetentingos institucijos įpareigojamos raštiškai įregistruoti asmens duomenų pranešimą ir gavimą.

VII   SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Ryšys su kitais tarptautiniais susitarimais

1.   Šis Susitarimas nepažeidžia teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, kylančių iš Bendrijai, valstybėms narėms ir Rusijos Federacijai taikomos tarptautinės teisės, ypač:

a)

1951 m. liepos 28 d. Konvencijos ir 1967 m. sausio 31 d. protokolo dėl pabėgėlių statuso;

b)

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos;

c)

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

d)

tarptautinių sutarčių dėl ekstradicijos ir tranzito;

e)

užsienio piliečių readmisijos taisykles nustatančių daugiašalių tarptautinių sutarčių, tokių kaip 1944 m. gruodžio 7 d. Tarptautinės civilinės aviacijos konvencija.

2.   Šio Susitarimo nuostatos turi viršenybę prieš bet kokias dvišales readmisijos sutartis ar susitarimus, kurie, vadovaujantis 20 straipsniu, buvo ar gali būti sudaryti tarp atskirų valstybių narių ir Rusijos Federacijos, tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, kurie yra reglamentuojami šiuo Susitarimu.

3.   Nė viena šios Sutarties nuostata neužkerta kelio sugrąžinti asmenį pagal kitus formalius arba neformalius susitarimus.

19 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas ši Susitarimas;

b)

nuspręsti dėl priemonių, būtinų tam, kad šis Susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, kuriuos parengė atskiros valstybės narės ir Rusijos Federacija pagal šio Susitarimo 20 straipsnį;

d)

nuspręsti dėl šio Susitarimo priedų pakeitimų;

e)

teikti pasiūlymus dėl šio Susitarimo pakeitimų;

f)

į Europos Sąjungą įstojus naujoms narėms išnagrinėti ir, jei būtina, teikti pasiūlymus dėl šio Susitarimo pakeitimų.

2.   Komiteto sprendimai Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Rusijos Federacijos atstovai. Bendrijai atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

20 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Rusijos Federacija ir valstybė narė parengia įgyvendinimo protokolus, kurie apima taisykles dėl:

a)

kompetentingų institucijų, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus bei bendravimo kalbas;

b)

readmisijos būdus pagal supaprastintą procedūrą;

c)

asmenų perdavimo su palyda, įskaitant trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

d)

įrodymų, kurie papildo nurodytuosius šio Susitarimo 2–5 prieduose;

e)

apklausos procedūros, nurodytos šio Susitarimo 9 straipsnyje;

f)

jei būtina, konkrečių susitarimų dėl readmisijos paraiškų svarstymo termino, pagal šio Susitarimo 11 straipsnio 2 dalį.

2.   Šio Susitarimo 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalios tik pranešus Jungtiniam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena valstybe nare sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą Rusijos Federacija sutinka taikyti ir santykiuose su kita valstybe nare, pastarajai to paprašius ir jei tokia nuostata gali būti praktiškai taikoma Rusijos Federacijai. Bet kurią su viena valstybe nare sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą valstybės narės sutinka taikyti ir santykiuose su Rusijos Federacija, pastarajai to paprašius ir jei tokia nuostata gali būti praktiškai taikoma kitose valstybėse narėse.

Tai netaikoma nuostatoms, apimančioms šio straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus konkrečius susitarimus.

VIII   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis Susitarimas taikomas Rusijos Federacijos teritorijoje ir teritorijoje, kurioje galioja Europos bendrijos steigimo sutartis.

2.   Šis Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Priedai

1–6 priedai yra sudėtinė šio Susitarimo dalis.

23 straipsnis

Įsigaliojimas, galiojimo trukmė ir nutraukimas

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba patvirtina pagal savo vidaus tvarką.

2.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, šis Susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Šalys viena kitai praneša apie 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą. Jei ši data yra ankstesnė, nei susitarimo tarp Rusijos Federacijos ir Europos Bendrijos dėl supaprastinto vizų išdavimo Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos piliečiams įsigaliojimo data, šis Susitarimas įsigalios tik tą pačią dieną kaip ir pastarasis susitarimas.

3.   Šio Susitarimo 3 ir 5 straipsniuose išdėstytų įsipareigojimų laikymasis bus privalomas tik po 3 metų nuo šio straipsnio 2 dalyje minimos datos. Šio trijų metų laikotarpio metu šie straipsniai bus taikomi tik asmenims be pilietybės ir piliečiams iš trečiųjų šalių, su kuriomis Rusijos Federacija yra sudariusi dvišales readmisijos sutartis arba susitarimus.

4.   Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis Susitarimas nustoja galioti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo gavimo dienos.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir rusų kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


READMISIJOS SUSITARIMO TARP EUROPOS BENDRIJOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS 1 PRIEDAS

Image 6

Tekstas paveikslėlio

Image 7

Tekstas paveikslėlio