ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 128

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 16d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 534/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 535/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gegužės 16 d.

3

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

6

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 537/2007 dėl leidimo Aspergillus oryzae fermentavimo produktą (NRRL 458) (Amaferm) naudoti kaip pašarų priedą ( 1 )

13

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 538/2007 dėl leidimo Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) pagal naują paskirtį naudoti kaip pašarų priedą ( 1 )

16

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

19

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 540/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos direktyva 2007/27/EB, iš dalies keičianti kai kuriuos Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos etoksazolio, indoksakarbo, mezosulfurono, 1-metilciklopropeno, MCPA ir MCPB, tolilfluanido ir tritikonazolio likučių koncentracijos ( 1 )

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/335/EB

 

*

2007 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos schemos Nr. C 18/2006 (ex N 524/2005), kurią Italija ketino įgyvendinti mažųjų ir mikroįmonių atžvilgiu (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/EB

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2007 metams tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų veiklai gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EB

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamos Danijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės parengtos automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2036)

49

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. gegužės 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/338/BUSP, atnaujinanti tam tikras ribojančias priemones Uzbekistanui

50

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1997 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2288/97, nustatančio prekybos česnakais standartus, klaidų ištaisymas (OL L 315, 1997 11 19) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 22 tomas, p. 85)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 534/2007

2007 m. gegužės 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 535/2007

2007 m. gegužės 15 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gegužės 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. gegužės 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. gegužės 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

9,15

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

9,15

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.5.–14.5.2007

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

156,40

108,73

FOB kaina JAV

177,62

167,62

147,62

132,40

Meksikos įlankos priedas

8,07

Didžiųjų ežerų priedas

12,35

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

36,07 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

35,88 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 536/2007

2007 m. gegužės 15 d.

kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusiame su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą (2), patvirtintame Tarybos sprendimu 2006/333/EB (3) Jungtinėms Valstijoms nustatoma 16 665 t naminių paukščių mėsos importo tarifinė kvota.

(2)

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5).

(3)

Turi būti iš esmės pakeistas 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1232/2006, kuriuo atidaroma Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos importo tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (6). Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(4)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotos laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. reikėtų padalyti į kelis trumpesnius laikotarpius. Bet kokiu atveju, Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 licencijos galiojimas apribojamas iki paskutinės tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

(5)

Tarifinės kvotos administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(6)

Atsižvelgiant į atitinkamai tvarkai paukštienos sektoriuje būdingą spekuliacijos pavojų, turėtų būti nustatytos aiškios ūkio subjektų naudojimosi tarifinėmis kvotomis sąlygos.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, už importo licencijas turėtų būti nustatomas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Atsižvelgiant į ūkio subjektų interesus reikia numatyti, kad Komisija nustatytų nepaprašytus kiekius, kurie būtų pridedami prie kitos laikotarpio dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

(9)

Norint naudotis tarifinėmis kvotomis, būtina pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijų pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7) išduotą kilmės sertifikatą.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Leidžiama naudoti I priede numatytą tarifinę kvotą importuojant I priede nurodytais KN kodais žymimus paukštienos sektoriaus produktus, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos.

Tarifinę kvotą leidžiama naudoti vienerius metus nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

2.   Produktų, kuriems taikoma 1 dalyje nurodyta kvota, kiekis ir taikomas muito tarifas bei eilės numeris nurodyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

Metinei kvotai priskiriamas kiekis suskirstomas į šiuos keturis laikotarpius:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos paraiškos pateikėjas, teikdamas pirmąją paraišką, susijusią su atitinkamu kvotos laikotarpiu, pateikia įrodymą, kad kiekvienu iš abiejų 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių jis importavo ar eksportavo mažiausiai 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75.

2.   Licencijos paraišką galima pateikti keliems produktams, kurių KN kodai yra skirtingi, ir kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Tokiais atvejais visi KN kodai turi būti įrašyti licencijos paraiškos ir licencijos atitinkamai 16 ir 15 langeliuose.

Paraiškoje nurodomas kiekis turi būti ne mažesnis nei 10 tonų ir ne didesnis nei 10 % kiekio, turimo atitinkamu laikotarpiu.

3.   Licencijomis įpareigojama importuoti iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Licencijos paraiškose ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

20 langelyje – vienas iš įrašų, nurodytų II priedo A dalyje.

Licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje išvardytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį, dienas.

2.   Kartu su licencijos paraiška pateikiamas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

3.   Ne vėliau kaip penktą dieną nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie visą kiekį (kg), dėl kurio buvo pateiktos paraiškos.

4.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną, skaičiuojant nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo termino pabaigos.

5.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos, valstybės narės iki kvotos laikotarpio dalies pirmojo mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekius (kg), dėl kurių buvo išduotos licencijos ir kurie nurodyti to reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos, praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekį kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekius, su kuriais susijusios nepanaudotos ar tik iš dalies panaudotos importo licencijos: pirmą kartą – kartu su paraiška dėl paskutinės kvotos laikotarpio dalies, kitą kartą – iki ketvirtojo mėnesio, einančio po kiekvieno metinio laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo kvotos laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, pirmosios dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktas teises galima perduoti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Teisė pasinaudoti tarifine kvota suteikiama pateikus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 55–65 straipsnių nuostatas Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų išduotą kilmės sertifikatą. Šiame reglamente nurodytų gaminių kilmė nustatoma remiantis Bendrijoje galiojančiomis taisyklėmis.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje koreliacijos lentelėje.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 15.

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(6)  OL L 225, 2006 8 17, p. 5.

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


I PRIEDAS

Eilės numeris

KN kodai

Taikomas muitas

Visas produkto svoris tonomis nuo 2006 m. liepos 1 d.

09.4169

0207 11 10

131 EUR už toną

16 665

0207 11 30

149 EUR už toną

0207 11 90

162 EUR už toną

0207 12 10

149 EUR už toną

0207 12 90

162 EUR už toną

0207 13 10

512 EUR už toną

0207 13 20

179 EUR už toną

0207 13 30

134 EUR už toną

0207 13 40

93 EUR už toną

0207 13 50

301 EUR už toną

0207 13 60

231 EUR už toną

0207 13 70

504 EUR už toną

0207 14 10

795 EUR už toną

0207 14 20

179 EUR už toną

0207 14 30

134 EUR už toną

0207 14 40

93 EUR už toną

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 EUR už toną

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 EUR už toną

0207 24 90

186 EUR už toną

0207 25 10

170 EUR už toną

0207 25 90

186 EUR už toną

0207 26 10

425 EUR už toną

0207 26 20

205 EUR už toną

0207 26 30

134 EUR už toną

0207 26 40

93 EUR už toną

0207 26 50

339 EUR už toną

0207 26 60

127 EUR už toną

0207 26 70

230 EUR už toną

0207 26 80

415 EUR už toną

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 EUR už toną

0207 27 40

93 EUR už toną

0207 27 50

339 EUR už toną

0207 27 60

127 EUR už toną

0207 27 70

230 EUR už toną

0207 27 80

0 %


II PRIEDAS

A.

4 straipsnio 3 dalies b punkto antrojoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų k.

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

ispanų k.

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

čekų k.

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

danų k.

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

vokiečių k.

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

estų k.

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

graikų k.

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

anglų k.

:

Regulation (EC) No 536/2007.

prancūzų k.

:

Règlement (CE) no 536/2007.

italų k.

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

latvių k.

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

lietuvių k.

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

vengrų k.

:

536/2007/EK rendelet.

maltiečių k.

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

olandų k.

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

lenkų k.

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugalų k.

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumunų k.

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakų k.

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

slovėnų k.

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

suomių k.

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

švedų k.

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

4 straipsnio 3 dalies trečiojoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų k.

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

ispanų k.

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

čekų k.

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

danų k.

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

vokiečių k.

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

estų k.

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

graikų k.

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

anglų k.

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

prancūzų k.

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

italų k.

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

latvių k.

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių k.

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

vengrų k.

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių k.

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

olandų k.

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

lenkų k.

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugalų k.

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

rumunų k.

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakų k.

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

slovėnų k.

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

suomių k.

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų k.

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1232/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies antroji pastraipa

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies f punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirmoji pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalies pirmoji pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 9 dalis

5 straipsnio 10 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnio pirmoji pastraipa

2 straipsnis

8 straipsnio antroji pastraipa

9 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedo A dalis

III priedas

II priedo B dalis

IV priedas

V priedas

VI priedas


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 537/2007

2007 m. gegužės 15 d.

dėl leidimo Aspergillus oryzae fermentavimo produktą (NRRL 458) (Amaferm) naudoti kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad norint naudoti priedus gyvūnų mityboje reikalingas leidimas, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikta paraiška išduoti leidimą naudoti reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su paraiška buvo pateikta informacija ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Paraiška pateikta siekiant gauti leidimą naudoti Aspergillus oryzae fermentavimo produktą NRRL 458 (Amaferm) kaip melžiamų karvių pašarų priedą, priskirtiną zootechninių priedų kategorijai.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2006 m. kovo 8 d. pateiktoje nuomonėje padarė išvadą, kad Aspergillus oryzae fermentavimo produktas NRRL 458 (Amaferm) nedaro neigiamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai (2). Be to, ji padarė išvadą, kad fermentavimo produktas nekelia jokios kitos rizikos, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį neleistų išduoti leidimo. Buvo įrodyta, kad Amaferm daro teigiamą įtaką melžiamų karvių pieno primilžiui. Tarnybos nuomonėje rekomenduojamos atitinkamos naudotojų saugos priemonės. Tarnyba nemano, kad būtina taikyti specialiuosius pasekmių stebėjimo reikalavimus. Be to, šioje nuomonėje patvirtinama pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Šio preparato įvertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi turėtų būti išduotas leidimas naudoti tą preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, kuris priklauso zootechninių priedų kategorijai ir virškinimo stimuliatorių funkcinei grupei, leidžiama kaip priedą gyvūnų pašaruose naudoti laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Amaferm“ authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1–17.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo savininko pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūnų rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg priedo/kg visaverčio pašaro, turinčio 12 % drėgmės

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a2

Trouw Nutrition BV

Aspergillus oryzae fermentavimo produktas

NRRL 458

(Amaferm)

 

Priedo sudėtis:

Aspergillus oryzae fermentavimo produkto NRRL 458: 4–5 %

Kviečių sėlenos: 94–95 %

Nerūdijančiosios granulės, turinčios 5 % kobalto karbonato: 1 %

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Aspergillus oryzae fermentavimo produktas (NRRL 458), turintis:

endo-1,4-β-gliukanazės EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

α-amilazės EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analizės metodas:

α-amilazės: AOAC 17th Ed. 2002.01

endo-1,4-β-gliukanazės: (pagrįstas baltymų ir celiuliazės aktyvumu skystyje virš anaerobinio grybo (Neocallimastix frontalis EB 188) (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Melžiamos karvės

85

300

1.

Rekomenduojama dozė: priedo kiekis dienos racione turėtų būti 3–5 g/karvei/parai.

2.

Naudotojo saugai: dirbant su priedu turi būti naudojamos kvėpavimo organų apsaugos priemonės ir apsauginiai akiniai.

2017 m. birželio 5 d.


(1)  1 IU – celiuliazės kiekis, kuris, esant pH 6,5 ir 39 °C, iš karboksimetilceliuliozės atpalaiduoja 1 mikromolį gliukozės per minutę.

(2)  1 IU – amilazės kiekis, kuris, esant pH 6,5 ir 39 °C, iš bulvių krakmolo atpalaiduoja 1 mikromolį gliukozės per minutę.


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 538/2007

2007 m. gegužės 15 d.

dėl leidimo Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) pagal naują paskirtį naudoti kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 yra nustatyta, kad norint naudoti priedus gyvūnų mityboje reikalingas leidimas, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikta paraiška išduoti leidimą naudoti reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su paraiška buvo pateikta informacija ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Paraiška pateikta norint gauti leidimą pagal naują paskirtį naudoti Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital), priskirtiną zootechninių priedų kategorijai, kaip paršelių (atjunkytų) ir penimų kiaulių pašarų priedą.

(4)

Leidimas Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) preparatą naudoti paršeliams ir penimoms kiaulėms buvo išduotas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 666/2003 (2), suteikiančiu laikinąjį leidimą pašaruose naudoti tam tikrus mikroorganizmus, paršavedėms – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2154/2003 (3) dėl laikino leidimo išdavimo tam tikriems mikroorganizmams (Enterococcus faecium ir Lactobacillus acidophilus) pašaruose, mėsiniams viščiukams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 521/2005 (4) dėl nuolatinio leidimo naudoti priedą ir dėl laikino leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus.

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, kurie patvirtina paraišką leisti naudoti paršeliams (atjunkytiems) ir penimoms kiaulėms. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2007 m. sausio 23 d. pateiktoje nuomonėje padarė išvadą, kad Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) nedaro neigiamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai (5). Pagal tą nuomonę preparato naudojimas Tarnybos rekomenduojamomis dozėmis yra veiksmingas gerinant paršelių ir penimų kiaulių augimo parametrus. Tarnyba nemano, kad būtina taikyti specialiuosius pasekmių stebėjimo reikalavimus. Be to, šioje nuomonėje patvirtinama pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Šio preparato įvertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti tą preparatą.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, kuris priklauso zootechninių priedų kategorijai ir žarnyno floros stabilizatorių funkcinei grupei, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų pašaruose, laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 96, 2003 4 12, p. 11.

(3)  OL L 324, 2003 12 11, p. 11.

(4)  OL L 84, 2005 4 2, p. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product „Bonvital“, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Adopted on 23 January 2007. The EFSA Journal (2007) 440, p. 1–9.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūnų rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

CFU/kg visaverčio pašaro, turinčio 12 % drėgmės

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Priedo sudėtis:

Enterococcus faecium DSM 7134 preparatas,

turintis ne mažiau kaip:

 

miltelių: 1 × 1010 CFU/g priedo

 

granulių (mikrokapsulių): 1 × 1010 CFU/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analizės metodas (1)

Skaičiavimo ant agaro plokštelės metodas, taikant tulžies eskulino azido agaro impulsinio lauko gelių elektroforezę (PFGE)

Paršeliai

(atjunkyti)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė kilogramui visaverčio pašaro:

iki 35 kg kūno masės paršeliams (atjunkytiems): 1 × 109 CFU

penimoms kiaulėms: 0,5 × 109 CFU

2017 m. birželio 5 d.

Penimos kiaulės

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 539/2007

2007 m. gegužės 15 d.

leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (2), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrija, laikydamasi Pasaulio prekybos organizacijos nustatytų sąlygų, įsipareigojo leisti naudoti tam tikrų kiaušinių sektoriaus produktų ir kiaušinių albumino tarifines kvotas. Todėl turėtų būti nustatytos išsamios šių kvotų administravimui taikomos taisyklės.

(2)

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, turėtų būti taikomas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3) ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (4).

(3)

2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 593/2004, atidarantis tarifines kvotas kiaušinių sektoriuje ir kiaušinių albuminui bei nustatantis jų administravimą (5), turi būti iš esmės pakeistas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 593/2004 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(4)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotos laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. reikėtų suskirstyti į kelias laikotarpio dalis. Bet kuriuo atveju pagal Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006 importo licencijos baigia galioti paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir informacijos paraiškose bei licencijose taisykles.

(6)

Atsižvelgiant į aptariamai kiaušinių sektoriaus ir kiaušinių albumino sistemai būdingą spekuliacijos riziką, reikėtų nustatyti aiškias sąlygas, reglamentuojančias ūkio subjektų galimybes pasinaudoti tarifinių kvotų sistema.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, importo licencijoms turėtų būti nustatytas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Ūkio subjektų labui reikėtų numatyti, kad Komisija nustatytų kiekius, kuriems nebuvo pateiktos paraiškos ir kurie bus perkelti į kitą kvotos laikotarpio dalį pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kiaušinių sektoriaus produktų ir kiaušinių albumino importui leidžiamos naudoti I priede nurodytos importo tarifinės kvotos.

Šias tarifines kvotas leidžiama naudoti kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muito mokestis, eilės numeriai ir grupės numeriai yra nurodyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatoma kitaip, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

1.   Metiniam kvotos laikotarpiui, E1 grupės numeriui priskiriami kiekiai yra suskirstyti į šias keturias laikotarpio dalis:

a)

20 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

30 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

30 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

20 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

2.   Metiniam kvotos laikotarpiui, E2 ir E3 grupėms priskiriami kiekiai yra suskirstyti į šias keturias laikotarpio dalis:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

3.   Šiuo reglamentu svoris perskaičiuojamas kiaušinių su lukštu ekvivalentu pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (6) 69 priede nustatytas standartines išeigos normas.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas pateikdamas savo pirmą paraišką nurodytam kvotos laikotarpiui pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų minėtame 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų (kiaušinių su lukštu ekvivalentu), kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 arba Reglamentas (EEB) Nr. 2783/75, arba kai jis turi leidimą perdirbti kiaušinių produktus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (7) 4 straipsnį.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas iš šio reglamento I priede nurodytų eilės numerių; joje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai ir jų aprašymai turi būti nurodyti atitinkamai licencijos paraiškos 16 ir licencijos 15 skiltyje. E2 ir E3 grupių atveju bendras produktų kiekis paverčiamas kiaušinių su lukštu ekvivalentu.

Licencijos paraiška pateikiama ne mažiau kaip vienai tonai ir ne daugiau kaip 10 % aptariamu laikotarpiu turimo atitinkamos kvotos kiekio.

3.   Licencijos paraiškose ir licencijose nurodoma:

a)

8 skiltyje nurodoma kilmės šalis;

b)

20 skiltyje nurodomas vienas iš II priedo A dalyje nurodytų įrašų.

Licencijos 24 skiltyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą laikotarpio dalį, dienas.

2.   20 EUR už 100 kilogramų užstatas pateikiamas tuo pat metu, kaip ir licencijos paraiška.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, kiekvienas pareiškėjas gali pateikti kelias importo licencijų paraiškas produktams, kurie turi tą patį grupės numerį, jei tų produktų kilmės šalys yra skirtingos. Paraiškos, kuriose nurodoma vienintelė kilmės šalis, kompetentingai valstybės narės institucijai turi būti pateiktos vienu metu. Šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto didžiausio kiekio požiūriu jos pripažįstamos kaip viena paraiška.

4.   Valstybės narės iki penktos dienos nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrą kiekvienos produktų grupės prašomą kiekį, nurodytą kilogramais (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu).

5.   Šios licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos ir ne vėliau kaip iki vienuoliktos darbo dienos po 4 dalyje numatyto pranešimo laikotarpio pabaigos.

6.   Jei reikia, Komisija nustato kiekius, kuriems nebuvo pateiktos paraiškos ir kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai skirto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės prieš pasibaigiant kiekvienos kvotos laikotarpio dalies pirmam mėnesiui Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu), kuriam buvo išduotos minėto reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio po kiekvieno metinio kvotos laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvieno eilės numerio produktų kiekį pagal KN kodą ir kilmės šalis ir nurodytą kilogramais (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu).

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša (pirmą kartą – kai pateikia paraišką paskutinei laikotarpio daliai ir dar kartą – prieš pasibaigiant ketvirtam mėnesiui po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos) apie kilogramais nurodytą kiekį (kiaušinių su lukštu svorio ekvivalentu), su kuriuo yra susijusios nepanaudotos arba iš dalies panaudotos importo licencijos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/20006 23 straipsnio, importo licencijos galioja 150 dienų nuo pirmos to laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktos teisės gali būti perleidžiamos tik tiems subjektams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus tinkamumo reikalavimus.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 593/2004 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje atitikmenų lentelėje.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(4)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(5)  OL L 94, 2004 3 31, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1722/2006 (OL L 322, 2006 11 22, p. 3).

(6)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(7)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


I PRIEDAS

(tonomis)

Grupės numeris

Eilės numeris

KN kodas

Bendrasis muitų tarifas, EUR už produkto toną

Metinės tarifinės kvotos

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Kiaušinių su lukštu ekvivalentas. Perskaičiuota pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 69 priede nustatytas standartines išeigos normas.


II PRIEDAS

A.

4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 539/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 539/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

vengrų kalba

:

539/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

4 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

anglų kalba

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

rumunų kalba

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 593/2004

Šis reglamentas

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

6 straipsnio pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio antra pastraipa

8 straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnio antra pastraipa

2 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

III priedas


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 540/2007

2007 m. gegužės 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1483/2006 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų laikomus grūdus.

(2)

Atsižvelgiant į Bendrijoje susidariusią padėtį kukurūzų rinkoje bei į įvairiuose regionuose per pastarąsias savaites užregistruotus grūdų paklausos pokyčius, būtina pasiūlyti rinkoje naują atitinkamų valstybių narių intervencinių agentūrų turimą kiekį. Todėl atitinkamai reikėtų leisti atitinkamų valstybių narių intervencinėms agentūroms to konkurso tvarka padidinti perparduotiną kiekį; Vengrijai kukurūzų kiekis didinamas 500 000 tonų.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1483/2006 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 276, 2006 10 7, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 385/2007 (OL L 96, 2007 4 11, p. 9).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KONKURSŲ SĄRAŠAS

Valstybė narė

Vidaus rinkoje skirti parduoti maksimalūs grūdų kiekiai (tonomis)

Intervencinė agentūra

Pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

Rugiai

Belgique/België/Belgija

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 287.24.78

Faksas: (32-2) 287.25.24

el. paštas: webmaster@birb.be

Interneto svetainė: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ/Bulgarija

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Faksas: (+359 2) 81 87 267

el.paštas: dfz@dfz.bg

Interneto svetainė: www.mzgar.government.bg

Česká republika/ Čekijos Respublika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefonas (420) 222 871 667/222 871 403

Faksas: (420) 296 806 404

el. paštas: dagmar.hejrovska@szif.cz

Interneto svetainė: www.szif.cz

Danmark/Danija

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel.: (45) 33 95 88 07

Faksas: (45) 33 95 80 34

el. paštas: mij@dffe.dk arba pah@dffe.dk

Interneto svetainė: www.dffe.dk

Deutschland/Vokietija

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel.: (49-228) 6845 - 3704

1 faksas: (49-228) 6845 - 3985

2 faksas: (49-228) 6845 - 3276

el. paštas: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Interneto svetainė: www.ble.de

Eesti/Estija

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel.: (372) 7371 200

Faksas: (372) 7371 201

el. paštas: pria@pria.ee

Interneto svetainė: www.pria.ee

Eire/Ireland/Airija

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel.: 353 53 91 63400

Faksas: 353 53 91 42843

Interneto svetainė: www.agriculture.gov.ie

Elláda/Graikija

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Tel.: (30-210) 212.4787 & 4754

Faksas: (30-210) 212.4791

el. paštas: ax17u073@minagric.gr

Interneto svetainė: www.opekepe.gr

España/Ispanija

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel.: (34-91) 3474765

Faksas: (34-91) 3474838

el. paštas: sgintervencion@fega.mapa.es

Interneto svetainė: www.fega.es

France/Prancūzija

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tel.: (33-1) 44 18 22 29 ir 23 37

Faksas: (33-1) 44 18 20 08 – (33-1) 44 18 20 80

el. paštas: f.abeasis@onigc.fr

Interneto svetainė: www.onigc.fr

Italia/Italija

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel.: (39) 0649499755

Faksas: (39) 0649499761

el. paštas: d.spampinato@agea.gov.it

Interneto svetainė: www.enterisi.it

Kypros/Kibris/Kipras

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Tel.: (371) 702 7893

Faksas: (371) 702 7892

el. paštas: lad@lad.gov.lv

Interneto svetainė: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel.: (370-5) 268 50 49

Faks: (370-5) 268 50 61

el. paštas: info@litfood.lt

Interneto svetainė: www.litfood.lt

Luxembourg/ Liuksemburgas

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Faksas: (352) 46 61 38

Teleksas: 2 537 AGRIM LU

Magyarország/ Vengrija

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel.: (36) 1 219 45 76

Faksas: (36) 1 219 89 05

el. paštas: ertekesites@mvh.gov.hu

Interneto svetainė: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland/ Nyderlandai

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel.: (31) 475 355 486

Faksas: (31) 475 318939

el. paštas: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Interneto svetainė: www9.minlnv.nl

Österreich/Austrija

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faksas:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

el. paštas: referat10@ama.gv.at

Interneto svetainė: www.ama.at/intervention

Polska/Lenkija

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel.: (48) 22 661 78 10

Faks.: (48) 22 661 78 26

el. paštas: cereals-intervention@arr.gov.pl

Interneto svetainė: www.arr.gov.pl

Portugal/Portugalija

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faksas: (351) 21 384 61 70

el. paštas:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Interneto svetainė: www.inga.min-agricultura.pt

Romania/Rumunija

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefonas: +40 21 3054802 +40 21 3054842

Faksas: +40 21 3054803

Interneto svetainė: www.apia.org.ro

Slovenija/Slovėnija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel.: (386) 1 580 76 52

Faksas: (386) 1 478 92 00

el. paštas: aktrp@gov.si

Interneto svetainė: www.arsktrp.gov.si

Slovensko/Slovakija

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 243 271

Faks.: (421-2) 53 412 665

el. paštas: jvargova@apa.sk

Interneto svetainė: www.apa.sk

Suomi/Finland/Suomija

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: (358-9) 16001

Faksas:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

el. paštas: intervention.unit@mmm.fi

Interneto svetainė: www.mmm.fi

Sverige/Švedija

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tel.: (46) 36 15 50 00

Faks.: (46) 36 19 05 46

el. paštas: jordbruksverket@sjv.se

Interneto svetainė: www.sjv.se

United Kingdom/ Jungtinė Karalystė

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel.: (44) 191 226 5882

Faksas: (44) 191 226 5824

el. paštas: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Interneto svetainė: www.rpa.gov.uk

Ženklas „—“ reiškia, kad šioje valstybėje narėje nėra intervencinių tos grūdų rūšies atsargų.“


DIREKTYVOS

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/31


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/27/EB

2007 m. gegužės 15 d.

iš dalies keičianti kai kuriuos Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos etoksazolio, indoksakarbo, mezosulfurono, 1-metilciklopropeno, MCPA ir MCPB, tolilfluanido ir tritikonazolio likučių koncentracijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (1), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvą 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (2), ypač į jos 10 straipsnį,

atsižvelgdama į 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (3), ypač į jos 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (4), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos šios esamos veikliosios medžiagos: Komisijos direktyva 2005/57/EB (5) – MCPA ir MCPB, Komisijos direktyva 2006/6/EB (6) – tolilfluanidas, Komisijos direktyva 2006/39/EB (7) – tritikonazolis.

(2)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos šios naujos veikliosios medžiagos: Komisijos direktyva 2005/34/EB (8) – etoksazolis, Komisijos direktyva 2003/119/EB (9) – mezosulfuronas, Komisijos direktyva 2006/10/EB (10) – indoksakarbas ir Komisijos direktyva 2006/19/EB (11) – 1-metilciklopropenas.

(3)

Minėtosios veikliosios medžiagos įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą remiantis pateiktos informacijos apie siūlomus naudojimo atvejus vertinimu. Informaciją apie šių medžiagų naudojimo atvejus pateikė tam tikros valstybės narės pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalies f punktą. Turima informacija buvo apsvarstyta ir jos pakanka kai kurioms didžiausios leistinos likučių koncentracijos (DLK) vertėms nustatyti.

(4)

Jei nėra nustatytų Bendrijos arba laikinųjų DLK verčių, prieš registruodamos augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, valstybės narės turi nustatyti nacionalines laikinąsias DLK vertes pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą.

(5)

Bendrijos DLK vertės ir Maisto kodekse rekomenduojamos koncentracijos vertės nustatomos ir vertinamos taikant panašias metodikas. Kodekse nustatytos kelios DLK vertės tolilfluanidui ir į jas buvo atsižvelgta. Pagal Kodekso DLK vertes nustatytos DLK vertės buvo vertinamos atsižvelgiant į vartotojams keliamą pavojų. Naudojantis Komisijos turimais tyrimais pagrįstomis toksikologinėmis charakteristikomis, didelio pavojaus nebuvo nustatyta.

(6)

Komisijos svarstymo ataskaitose, parengtose siekiant minėtas veikliąsias medžiagas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, buvo nustatyta šių medžiagų leistina paros dozė (LPD) ir, jei būtina, ūmaus poveikio etaloninė dozė (ŪPED). Maisto produktų, apdorotų minėtomis veikliosiomis medžiagomis, poveikis vartotojams buvo įvertintas Bendrijos nustatyta tvarka. Taip pat buvo atsižvelgta į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtas rekomendacijas (12) ir į Augalų mokslinio komiteto nuomonę (13) dėl taikomos metodikos. Padaryta išvada, kad dėl pasiūlytų DLK verčių LPD arba ŪPED nebus viršytos.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad vartotojas būtų tinkamai apsaugotas nuo be leidimo naudojamų augalų apsaugos produktų likučių poveikio, atitinkamiems produktų ir (arba) pesticidų deriniams reikėtų nustatyti laikinąsias DLK vertes, atitinkančias žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(8)

Tokių laikinųjų DLK verčių nustatymas Bendrijos lygiu valstybėms narėms neužkerta kelio atitinkamoms medžiagoms nustatyti laikinąsias DLK vertes pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą ir tos direktyvos VI priedą. Manoma, kad ketverių metų turėtų pakakti kitiems atitinkamos veikliosios medžiagos naudojimo atvejams nustatyti. Vėliau laikinosios DLK vertės turėtų tapti galutinėmis.

(9)

Todėl būtina pakeisti direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB prieduose pateiktas DLK vertes, siekiant tinkamai prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi draudimo jas naudoti, ir apsaugoti vartotoją.

(10)

Todėl direktyvos 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos.

(11)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 86/362/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyva 86/363/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Direktyva 90/642/EEB iš dalies keičiama pagal šios direktyvos III priedą.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 16 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės taiko minėtas nuostatas nuo 2007 m. lapkričio 17 d.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

5 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtąją dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/11/EB (OL L 63, 2007 3 1, p. 26).

(2)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/11/EB.

(3)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/12/EB (OL L 59, 2007 2 27, p. 75).

(4)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(5)  OL L 246, 2005 9 22, p. 14.

(6)  OL L 12, 2006 1 18, p. 21.

(7)  OL L 104, 2006 4 13, p. 30.

(8)  OL L 125, 2005 5 18, p. 5.

(9)  OL L 325, 2003 12 12, p. 41.

(10)  OL L 25, 2006 5 28, p. 24.

(11)  OL L 44, 2006 2 15, p. 15.

(12)  Rekomendacijos kaip prognozuoti pesticidų likučių paros dozę (pataisytos), parengtos pagal GEMS/Maisto programą bendradarbiaujant su Pesticidų likučių kodekso komitetu, paskelbtos Pasaulinės sveikatos organizacijos 1997 m. (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Augalų mokslinio komiteto nuomonė dėl problemų, susijusių su Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedų pakeitimais (1998 m. liepos 14 d. Augalų mokslinio komiteto pareikšta nuomonė) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


I PRIEDAS

Direktyvos 86/362/EEB II priedo A dalyje pridedamos tokios eilutės:

„Pesticidų likučiai

Didžiausia leistina koncentracija (mg/kg)

Etoksazolis

0,02 (1)  (2)

grūdai

Indoksakarbas kaip izomerų S ir R suma

0,02 (1)  (2)

grūdai

MCPA, MCPB, įskaitant jų druskas, esterius ir jų junginius, išreikštus kaip MCPA

0,05 (1)  (2)

grūdai

Tolilfluanidas (Tolilfluanido ir dimetilaminosulfotoluidido suma, išreikšta kaip tolilfluanidas)

0,05 (1)  (2)

grūdai

Mezosulfuron-metilas, išreikštas kaip mezosulfuronas

0,01 (1)  (2)

grūdai

Tritikonazolis

0,01 (1)  (2)

grūdai

1-metilciklopropenas

0,01 (1)  (2)

grūdai


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikinąją didžiausią likučių koncentraciją: jei ši vertė nebus pakeista, ji taps galutinė nuo 2011 m. birželio 5 d.“


II PRIEDAS

Direktyvos 86/363/EEB II priedo A dalyje pridedamos tokios eilutės:

 

Didžiausia leistina koncentracija (mg/kg)

Pesticidų likučiai

mėsoje, įskaitant riebalus, mėsos pusgaminiuose, subproduktuose ir gyvūnų taukuose, nurodytuose I priedo ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ir 1602 pozicijose

piene ir pieno produktuose, išvardytuose I priedo 0401, 0402, 0405 ir 0406 pozicijose

šviežiuose kiaušiniuose be lukštų, paukščių kiaušiniuose ir kiaušinių tryniuose, nurodytuose I priedo 0407 ir 0408 pozicijose

„Indoksakarbas kaip izomerų S ir R suma

mėsa ir valgomieji subproduktai: 0,01 (1)  (2); riebalai: 0,3 (2)

pienas: 0,02 (2); pieno grietinėlė 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB ir MCPA tioetilas išreikštas kaip MCPA

0,1 (1)  (2); valgomieji subproduktai: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolilfluanidas (tolilfluanidas tiriamas kaip dimetilaminosulfotoluididas ir išreikštas kaip tolilfluanidas)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikinąją didžiausią likučių koncentraciją: jei ši vertė nebus pakeista, ji taps galutinė nuo 2011 m. birželio 5 d.“


III PRIEDAS

Direktyvos 90/642/EEB priedai keičiami taip:

1)

I priedo grupės „2. Daržovės, šviežios arba neapvirtos, šaldytos arba džiovintos“ v dalies „lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės“ a punkte „salotos ir panašios daržovės“ įrašas „kopūstinių daržovių lapai ir stiebai“ pakeičiamas įrašu „kopūstinių daržovių lapai ir stiebai, įskaitant ropių lapus“.

2)

II priede pridedami tokie stulpeliai, skirti etoksazoliui, indoksakarbui, MCPA, MCPB, tepraloksidimui, mezosulfuronui, tolilfluanidui, tritikonazoliui ir 1-metilciklopropenui:

 

Pesticidų likutis ir didžiausia likučių koncentracija (mg/kg)

Atskirų produktų, kuriems taikoma DLK, grupės ir pavyzdžiai

Etoksazolis

Indoksakarbas kaip izomerų S ir R suma

MCPA, MCPB, įskaitant jų druskas, esterius ir jų junginius, išreikštus kaip MCPA

Tolilfluanidas (Tolilfluanido ir dimetilaminosulfotoluidido suma, išreikšta kaip tolilfluanidas)

Mezosulfuron-metilas, išreikštas kaip mezosulfuronas

Tritikonazolis

1-metilciklopropenas

„1.

Vaisiai, švieži, džiovinti arba nevirti, užkonservuoti šaldant, be cukraus; riešutai

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

CITRUSŲ VAISIAI

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

Citrinos

 

 

 

 

 

 

 

Žaliosios citrinos

 

 

 

 

 

 

 

Mandarinai įskaitant klementinus ir panašius hibridus)

 

 

 

 

 

 

 

Apelsinai

 

 

 

 

 

 

 

Didieji greipfrutai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

ii)

MEDŽIŲ RIEŠUTAI su kevalais arba be jų)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Migdolai

 

 

 

 

 

 

 

Braziliniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Anakardžio riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Kaštainiai

 

 

 

 

 

 

 

Kokoso riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Lazdyno riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Makadamijos riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Pekanai

 

 

 

 

 

 

 

Kedro riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Pistacijos

 

 

 

 

 

 

 

Graikiniai riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

iii)

SĖKLAVAISIAI

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Obuoliai

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Kriaušės

 

 

 

 

 

 

 

Svarainiai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

KAULAVAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

Abrikosai

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Vyšnios

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Persikai įskaitant nektarinus ir panašius hibridus)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Slyvos

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Kiti

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

UOGOS IR SMULKŪS VAISIAI

 

 

 

 

 

 

 

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Valgomosios vynuogės

 

 

 

 

 

 

 

Vynuogės vynui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

b)

Braškės išskyrus žemuoges)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Uogos, augančios ant stiebų išskyrus laukines)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Gervuogės Rubus fruticosus)

 

 

 

 

 

 

 

Gervuogės Rubus flagellaris)

 

 

 

 

 

 

 

Ilgavaisės gervuogės longaberijos)

 

 

 

 

 

 

 

Avietės

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

d)

Kitos uogos ir smulkūs vaisiai išskyrus laukinius)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mėlynės

 

 

 

 

 

 

 

Spanguolės

 

 

 

 

 

 

 

Serbentai raudonieji, juodieji, baltieji)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Agrastai

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Laukinės uogos ir laukiniai vaisiai

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

KITI VAISIAI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokadai

 

 

 

 

 

 

 

Bananai

 

 

 

 

 

 

 

Datulės

 

 

 

 

 

 

 

Figos

 

 

 

 

 

 

 

Kiviai

 

 

 

 

 

 

 

Kinkanai

 

 

 

 

 

 

 

Ličiai

 

 

 

 

 

 

 

Mangai

 

 

 

 

 

 

 

Alyvuogės valgomosios)

 

 

 

 

 

 

 

Alyvuogės aliejui spausti)

 

 

 

 

 

 

 

Papajos

 

 

 

 

 

 

 

Pasifloros vaisiai

 

 

 

 

 

 

 

Ananasai

 

 

 

 

 

 

 

Granatai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

2.

Daržovės, šviežios arba neapvirtos, šaldytos arba džiovintos

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

ŠAKNIAVAISIAI IR GUMBIAVAISIAI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Burokėliai

 

 

 

 

 

 

 

Morkos

 

 

 

 

 

 

 

Manijokai

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

Krienai

 

 

 

 

 

 

 

Topinambai

 

 

 

 

 

 

 

Pastarnokai

 

 

 

 

 

 

 

Petražolių šaknys

 

 

 

 

 

 

 

Ridikai

 

 

 

 

 

 

 

Gelteklės

 

 

 

 

 

 

 

Saldžiosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

Griežčiai

 

 

 

 

 

 

 

Ropės

 

 

 

 

 

 

 

Dioskorėjos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

ii)

SVOGŪNINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Česnakai

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Svogūnai

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Askaloniniai česnakai

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Svogūnlaiškiai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

VAISINĖS DARŽOVĖS

 

 

 

 

 

 

 

a)

Bulvinių šeimos

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Pomidorai

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprikos

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Baklažanai

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Valgomosios ybiškės

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Moliūginės valgoma luoba)

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Agurkai

 

 

 

 

 

 

 

Kornišonai

 

 

 

 

 

 

 

Cukinijos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

c)

Moliūginės nevalgoma luoba)

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melionai

 

 

 

 

 

 

 

Moliūgai

 

 

 

 

 

 

 

Arbūzai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

d)

Cukriniai kukurūzai

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KOPŪSTINĖS DARŽOVĖS

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Žiedinės kopūstinės daržovės

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Brokoliai įskaitant Calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Žiediniai kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Gūžinės kopūstinės daržovės

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Briuselio kopūstai

 

 

 

 

 

 

 

Gūžiniai kopūstai

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Lapinės kopūstinės daržovės

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kininiai bastučiai

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Lapiniai kopūstai

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kaliaropės

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LAPINĖS DARŽOVĖS IR ŠVIEŽIOS PRIESKONINĖS ŽOLĖS

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Salotos ir panašios daržovės

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Pipirnės

 

 

 

 

 

 

 

Sultenės

 

 

 

 

 

 

 

Salotos

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Salotinės trūkažolės

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Sėjamoji gražgarstė

 

 

 

 

 

 

 

Kopūstinių daržovių lapai ir stiebai, įskaitant ropių lapus

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Špinatai ir panašios daržovės

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Špinatai

 

 

 

 

 

 

 

Mangoldai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

c)

Rėžiukai

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Salotinės cikorijos

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Prieskoninės žolės

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Builiai

 

 

 

 

 

 

 

Laiškiniai česnakai

 

 

 

 

 

 

 

Petražolės

 

 

 

 

 

 

 

Salierų lapai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

vi)

ANKŠTINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Pupelės (su ankštimis)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Pupelės (be ankščių)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Žirniai (su ankštimis)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Žirniai (be ankščių)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

STIEBINĖS DARŽOVĖS (šviežios)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Šparagai

 

 

 

 

 

 

 

Ispanijos artišokai

 

 

 

 

 

 

 

Salierai

 

 

 

 

 

 

 

Pankoliai

 

 

 

 

 

 

 

Artišokai

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Porai

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Rabarbarai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

GRYBAI

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Auginamieji grybai

 

 

 

 

 

 

 

b)

Miško grybai

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ankštiniai

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Pupos

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lęšiai

 

 

 

 

 

 

 

Žirniai

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lubinai

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Aliejinių augalų sėklos

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Sėmenys

 

 

 

 

 

 

 

Žemės riešutai

 

 

 

 

 

 

 

Aguonų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Sezamo sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Saulėgrąžos

 

 

 

 

 

 

 

Rapsų sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Sojos pupelės

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Garstyčių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Medvilnės sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Kanapių sėklos

 

 

 

 

 

 

 

Kiti

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Bulvės

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Ankstyvosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

Sandėliuojamosios bulvės

 

 

 

 

 

 

 

6.

Arbatžolės džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Apyniai džiovinti), įskaitant apynių granules ir nekoncentruotus miltelius

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(2)  Rodo pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies f punktą nustatytą laikinąją didžiausią likučių koncentraciją: jei ši vertė nebus pakeista, ji taps galutinė nuo 2011 m. birželio 5 d.“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 21 d.

dėl valstybės pagalbos schemos Nr. C 18/2006 (ex N 524/2005), kurią Italija ketino įgyvendinti mažųjų ir mikroįmonių atžvilgiu

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1175)

(Tik tekstas italų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/335/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal minėtus straipsnius (1),

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2005 m. spalio 18 d. raštu Italijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie pirmiau minėtą pagalbos schemą. 2005 m. gruodžio 20 d., 2006 m. kovo 13 d. ir 2006 m. kovo 27 d. raštais jos pateikė Komisijai daugiau informacijos. 2005 m. lapkričio 10 d. ir 2006 m. vasario 8 d. raštais Komisija paprašė papildomos informacijos.

(2)

2006 m. gegužės 16 d. raštu Komisija informavo Italiją, kad ji nusprendė pradėti procedūrą, numatytą EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje, dėl pagalbos priemonės.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paragino kitas suinteresuotąsias šalis pareikšti savo nuomonę.

(4)

Italija nusiuntė savo pastabas 2006 m. birželio 23 d. raštu, kuriame pareiškė, kad ketina pateikti daugiau pastabų dėl konkretaus aspekto.

(5)

Nei viena iš suinteresuotųjų šalių nepateikė pastabų procedūros metu.

(6)

2006 m. rugsėjo 21 d. ir 2007 m. sausio 10 d. raštais Komisija paprašė papildomos informacijos.

(7)

2007 m. sausio 30 d. raštu, kuris Komisijoje buvo užregistruotas 2007 m. vasario 2 d., Italija informavo Komisiją, kad priemonė, apie kurią pranešta, buvo atšaukta.

II.   IŠSAMUS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

(8)

Priemone buvo siekiama skatinti mikroįmonių ir mažųjų įmonių augimą, kurį lemia konsolidacijos procesas (mikroįmonių ir mažųjų įmonių koncentracija arba sujungimas) suteikiant mokesčių lengvatą. Priemonei, apie kurią pranešta, buvo numatyta 120 mln. EUR 2006 m., 242 mln. EUR 2007 m. ir 122 mln. EUR 2008 m.

(9)

Teisinis priemonės pagrindas yra 2005 m. birželio 17 d. Įstatyminio potvarkio Nr. 106, perkelto į 2005 m. liepos 31 d. Įstatymą Nr. 156, 2 straipsnis. Teisiniame pagrinde yra nustatyta neveikimo išlyga. Pagalbos schema nebuvo įgyvendinta.

(10)

Italija jau įgyvendino panašią priemonę 2005 m. (3) pagal Bendrosios išimties reglamentą dėl pagalbos MVĮ (4). Pagal minėtą priemonę mokesčių lengvata negali viršyti 50 % konsultacijų išlaidų koncentracijos arba sujungimo proceso atveju. Italijos valdžios institucijos nurodė, kad atsižvelgiant į pirmiau minėtą aukščiausią ribą, priemonės sėkmė buvo sąlyginė; buvo gautos 132 paraiškos dėl bendros 3 442 261 EUR mokesčių lengvatos sumos, iš kurių buvo priimtos tik 46 – iš viso dėl 415 306 EUR mokesčių lengvatos.

III.   ITALIJOS PASTABOS

(11)

2007 m. sausio 30 d. raštu Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad aptariamai priemonei skirtos lėšos buvo panaudotos kitiems tikslams ir kad priemonė, apie kurią pranešta, nebuvo įgyvendinta, kadangi buvo atšaukta.

IV.   ĮVERTINIMAS

(12)

Atšaukus pranešimą, procedūra neteko pagrindo.

V.   IŠVADA

(13)

Todėl Komisija nusprendė nutraukti procedūrą, numatytą EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje, kadangi ji neteko pagrindo po to, kai Italija atšaukė priemonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Italijai atšaukus priemonę, apie kurią pranešta, ši procedūra neteko pagrindo. Todėl Komisija nusprendė nutraukti procedūrą, pradėtą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Parengta Briuselyje, 2007 m. kovo 21 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 146, 2006 6 22, p. 18.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  Pagal Įstatyminio potvarkio Nr. 35/2005, perkelto į Įstatymą Nr. 80/2005, užregistruoto Komisijoje 2005 m. balandžio 21 d. su nuoroda XS 89/05, 9 straipsnį.

(4)  2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (OL L 10, 2001 1 13, p. 33).


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 8 d.

dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2007 metams tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų veiklai gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srityje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1930)

(Tik tekstai anglų, danų, ispanų, prancūzų, švedų ir vokiečių kalbomis yra autentiški)

(2007/336/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 32 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Sprendimo 90/424/EEB 28 straipsnio 1 dalį Bendrijos etaloninių laboratorijų veiklai gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srityje gali būti suteikta Bendrijos pagalba.

(2)

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1754/2006, nustatančiame taisykles, pagal kurias teikiama Bendrijos finansinė pagalba Bendrijos etaloninėms maisto ir pašarų tyrimo bei gyvūnų sveikatos sektoriaus laboratorijoms (3), nustatyta, kad Bendrijos finansinė pagalba yra suteikiama, jei patvirtintos darbo programos yra veiksmingai įvykdytos ir pagalbos gavėjai visą reikalingą informaciją pateikia per nustatytą laiką.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 2 straipsnį Komisijos ir Bendrijos etaloninių laboratorijų santykiai yra nustatyti partnerystės susitarime, kuris įtvirtinamas daugiamete darbo programa.

(4)

Komisija įvertino darbo programas ir atitinkamas biudžeto sąmatas, kurias pateikė Bendrijos etaloninės laboratorijos 2007 metams.

(5)

Todėl Bendrijos finansinė pagalba turėtų būti suteikta Bendrijos etaloninėms laboratorijoms, skirtoms vykdyti funkcijas ir pareigas, nustatytas toliau nurodytuose aktuose:

2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyva 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (4),

1992 m. liepos 14 d. Tarybos direktyva 92/66/EEB, nustatanti Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones (5),

1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyva 92/40/EEB, nustatanti Bendrijos paukščių gripo kontrolės priemones (6),

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/119/EEB, nustatanti Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (7),

1993 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 93/53/EEB, nustatanti minimalias Bendrijos tam tikrų žuvų ligų kontrolės priemones (8),

1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 95/70/EB, nustatanti būtiniausias Bendrijos tam tikrų dvigeldžių moliuskų ligų kontrolės priemones (9),

1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 92/35/EEB, nustatanti afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones (10),

2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2000/75/EB, nustatanti mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (11),

2000 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas 2000/258/EB dėl specialios institucijos, atsakingos už kriterijų, būtinų standartizuojant pasiutligės vakcinų veiksmingumo kontrolės serologinius tyrimus, nustatymą, skyrimo (12),

2002 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 2002/60/EB, nustatanti konkrečias nuostatas dėl afrikinio kiaulių maro kontrolės ir iš dalies pakeičianti Direktyvos 92/119/EEB nuostatas dėl Tešeno ligos ir afrikinio kiaulių maro (13),

1996 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas 96/463/EB dėl etaloninės įstaigos, atsakingos už bendradarbiavimą suvienodinant grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodus ir rezultatų įvertinimą, paskyrimo (14),

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinanti Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/46/EEB (15),

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl bruceliozės.

(6)

Bendrijos etaloninių laboratorijų veiklai ir seminarams rengti teikiama finansinė pagalba taip pat turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 1754/2006 nustatytus finansavimo reikalavimus.

(7)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (16) 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Finansinės kontrolės tikslais turi būti taikomi minėto reglamento 9, 36 ir 37 straipsniai.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kovai su klasikiniu kiaulių maru Bendrija suteikia finansinę pagalbą Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule (Hanoveris, Vokietija) Direktyvos 2001/89/EB IV priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs tas institutas vykdydamas darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 232 000 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie kiaulių maro diagnozavimo metodus surengti turi būti skiriama ne daugiau kaip 18 000 EUR.

2 straipsnis

Kovai su Niukaslio liga Bendrija suteikia finansinę pagalbą Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Jungtinė Karalystė) Direktyvos 92/66/EEB V priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 77 000 EUR.

3 straipsnis

Kovai su paukščių gripu Bendrija suteikia finansinę pagalbą Central Veterinary Laboratory (Addlestone, Jungtinė Karalystė) Direktyvos 92/40/EEB V priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 406 000 EUR.

4 straipsnis

Kovai su vezikuline kiaulių liga Bendrija suteikia finansinę pagalbą Pirbright Laboratory (Jungtinė Karalystė) Direktyvos 92/119/EEB III priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 126 000 EUR.

5 straipsnis

Kovai su snukio ir nagų liga Bendrija suteikia finansinę pagalbą Pirbright Laboratory (Jungtinė Karalystė) Direktyvos 2003/85/EB XVI priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 274 000 EUR.

6 straipsnis

Kovai su žuvų ligomis Bendrija suteikia finansinę pagalbą Danish National Veterinary Institute (Arhusas, Danija) Direktyvos 93/53/EEB C priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs tas institutas vykdydamas darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 150 000 EUR.

7 straipsnis

Kovai su dvigeldžių moliuskų ligomis Bendrija suteikia finansinę pagalbą IFREMER (La Tremblade, Prancūzija) Direktyvos 95/70/EB B priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs tas institutas vykdydamas darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 90 000 EUR.

8 straipsnis

Kovai su afrikine arklių liga Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratorio central de veterinaria de Madrid (Algete, Ispanija) Direktyvos 92/35/EEB I priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 98 000 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie afrikinės arklių ligos diagnozavimo metodus surengti turi būti skiriama ne daugiau kaip 38 000 EUR.

9 straipsnis

Kovai su mėlynojo liežuvio liga Bendrija suteikia finansinę pagalbą Pirbright Laboratory (Jungtinė Karalystė) Direktyvos 2000/75/EB II priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 373 000 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie mėlynojo liežuvio ligos diagnozavimo metodus surengti turi būti skiriama ne daugiau kaip 45 000 EUR.

10 straipsnis

Bendrija suteikia finansinę pagalbą AFSSA (Nancy, Prancūzija) Tarybos sprendimo 2000/258/EB II priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms, susijusioms su serologiniu pasiutligės tyrimu, vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 200 000 EUR.

11 straipsnis

Kovai su brucelioze Bendrija suteikia finansinę pagalbą AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (Maisons-Alfort, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnio 2 dalyje nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 250 000 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie bruceliozės diagnozavimo metodus surengti turi būti skiriama ne daugiau kaip 35 000 EUR.

12 straipsnis

Kovai su afrikiniu kiaulių maru Bendrija suteikia finansinę pagalbą Centro de Investigación en Sanidad Animal (Valdeolmos, Ispanija) Direktyvos 2002/60/EB V priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs tas tyrimų centras vykdydamas darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 120 000 EUR.

13 straipsnis

Bendrija suteikia finansinę pagalbą INTERBULL Centre (Upsala, Švedija), kad jis vykdytų funkcijas ir pareigas, numatytas Sprendimo 96/463/EB II priede, susijusias su grynaveislių veislinių galvijų tyrimo metodų rezultatų įvertinimu ir įvairių tyrimo metodų suvienodinimu.

Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % išlaidų, kurias patirs tas centras vykdydamas darbo programą, ir 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 80 000 EUR.

14 straipsnis

Šis sprendimas skirtas:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hanoveris, Vokietija,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Jungtinė Karalystė,

Pirbright Laboratory, Jungtinė Karalystė,

Danish National Veterinary Institute, Arhusas, Danija,

IFREMER, La Tremblade, Prancūzija,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Ispanija,

Laboratory of the AFSSA, Nancy, Prancūzija,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Prancūzija,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madridas, Ispanija,

INTERBULL Centre, Upsala, Švedija.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(3)  OL L 331, 2006 11 29, p. 8.

(4)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(5)  OL L 260, 1992 9 5, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(6)  OL L 167, 1992 6 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(7)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/10/EB (OL L 63, 2007 3 1, p. 24).

(8)  OL L 175, 1993 7 19, p. 23. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(9)  OL L 332, 1995 12 30, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(10)  OL L 157, 1992 6 10, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(11)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(12)  OL L 79, 2000 3 30, p. 40. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2003/60/EB (OL L 23, 2003 1 28, p. 30).

(13)  OL L 192, 2002 7 20, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(14)  OL L 192, 1996 8 2, p. 19.

(15)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(16)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 378/2007 (OL L 95, 2007 4 5, p. 1).


16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 15 d.

kuriuo patvirtinamos Danijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės parengtos automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemos

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2036)

(Tik tekstai danų, vokiečių ir anglų kalbomis yra autentiški)

(2007/337/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 41/2007, nustatantį 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo IIA priedo 8.1 punkto h papunktį,

atsižvelgdama į Danijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės pateiktus prašymus,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 41/2007 valstybių narių parengtos automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemos yra sąlyga, kad būtų padidintas didžiausias dienų, kuriomis žvejybos laivas nuo 2007 m. vasario 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d. gali būti to reglamento IIA priede apibrėžtame geografiniame rajone, skaičius.

(2)

Danija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė pateikė Komisijai informaciją apie automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemas, taikomas laivams, turintiems Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo 4.1 punkto a papunkčio v dalyje nurodytų žvejybos įrankių, būtent tralų, daniškų velkamųjų tinklų ir panašių žvejybos įrankių, išskyrus plačiažiočius tralus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 120 mm arba didesnis.

(3)

Atsižvelgiant į šią informaciją, tų valstybių narių pateiktos automatinio žvejybos licencijų sustabdymo sistemos turėtų būti patvirtintos taikant jas tokiems laivams,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Danijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemos patvirtinamos taikant Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo 8.1 punkto h papunktį laivams, turintiems tralų, daniškų velkamųjų tinklų ir panašių žvejybos įrankių, išskyrus plačiažiočius tralus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 120 mm arba didesnis.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei, Vokietijos Federacinei Respublikai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 15 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 22).


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/50


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2007/338/BUSP

2007 m. gegužės 14 d.

atnaujinanti tam tikras ribojančias priemones Uzbekistanui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/792/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui (1) atsižvelgdama į Uzbekistano saugumo pajėgų pernelyg didelį, neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą 2005 m. gegužės mėn. įvykių Andižane metu. Tam tikros ribojančios priemonės buvo atnaujintos 2006 m. lapkričio 13 d. Bendrąja pozicija 2006/787/BUSP (2).

(2)

Atsižvelgdama į padėties Uzbekistane įvertinimą, Taryba nusprendė atnaujinti ribojančias priemones tam tikrų asmenų įvažiavimui 6 mėnesių laikotarpiui. Per ši laikotarpį Taryba peržiūrės priemones atsižvelgdama į visus žymius dabartinės padėties pokyčius, visų pirma į Bendrosios pozicijos 2005/792/BUSP 7 konstatuojamoje dalyje išvardytų aplinkybių pokyčius,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2005/792/BUSP 3 straipsnyje nurodytos priemonės yra pratęsiamos 6 mėnesių laikotarpiui. Jos taikomos šios bendrosios pozicijos priede išvardytiems asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už chaotišką ir neproporcingą jėgos naudojimą Andižane bei trukdymą atlikti nepriklausomą tyrimą.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija yra nuolat peržiūrima. Ji atitinkamai atnaujinama arba iš dalies keičiama, jei Taryba mano, kad jos tikslai nebuvo pasiekti.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  OL L 299, 2005 11 16, p. 72.

(2)  OL L 318, 2006 11 17, p. 43.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų asmenų sąrašas

1.

Pavardė, vardas: Almatov, Zakirjan

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras

Adresas: Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1949 m. spalio 10 d.

Gimimo vieta: Taškentas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris: Pasas Nr. DA 0002600 (diplomatinis pasas)

Pilietybė: Uzbekistano

2.

Pavardė, vardas: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Slapyvardis: kita pavardės rašyba: Mullajanov

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas

Adresas: Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1950 m. spalio 10 d.

Gimimo vieta: Fergana, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris: Pasas Nr. DA 0003586 (diplomatinis pasas), galiojimo laikas baigiasi 2009 m. lapkričio 5 d.

Pilietybė: Uzbekistano

3.

Pavardė, vardas: Mirzaev, Ruslan

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: gynybos ministras, buvęs Nacionalinės saugumo tarybos valstybės patarėjas

4.

Pavardė, vardas: Ergashev, Pavel Islamovich

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: pulkininkas, Centro karinės brigados vadas

5.

Pavardė, vardas: Mamo, Vladimir Adolfovich

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: generolas majoras, vado pavaduotojas, Gynybos ministerijos specialiųjų pajėgų brigada

6.

Pavardė, vardas: Pak, Gregori

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: pulkininkas, Vidaus reikalų ministerijos greitojo reagavimo brigados vadas (7332 skyrius)

7.

Pavardė, vardas: Tadzhiev, Valeri

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: pulkininkas, Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų autonominio padalinio vadas (7351 skyrius)

8.

Pavardė, vardas: Inoyatov, Rustam Raulovich

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: SNB (Nacionalinės saugumo tarnybos) vadovas

Adresas: Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data:

1944 m. birželio 22 d.

Gimimo vieta: Šerabadas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris: Pasas Nr. DA 0003171 (diplomatinis pasas); taip pat diplomatinis pasas Nr. 0001892 (galiojimo laikas baigėsi 2004 m. rugsėjo 15 d.)

Pilietybė: Uzbekistano


Klaidų ištaisymas

16.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 128/53


1997 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2288/97, nustatančio prekybos česnakais standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 315, 1997 m. lapkričio 19 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 22 tomas, p. 85)

1)

85 puslapis, 5 konstatuojamosios dalies 7 eilutė:

yra:

„…kadangi „Aukščiausios“ rūšies produktai turi būti rūšiuojami ir pakuojami ypač atsargiai, reikėtų leisti tik nedidelį šviežumo ir sultingumo praradimą;“,

turi būti:

„…kadangi „Aukščiausios“ klasės produktai turi būti rūšiuojami ir pakuojami ypač atsargiai, reikėtų leisti tik nedidelį šviežumo ir sultingumo praradimą;“.

2)

85 puslapis, 1 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

kitų rūšių, išskyrus „Aukščiausią“ klasę, produktuose – nedideli įgedimai dėl vaisių vystymosi raidos ir jų tendencijos gesti.“,

turi būti:

„—

kitų klasių, išskyrus „Aukščiausią“ klasę, produktuose – nedideli įgedimai dėl vaisių vystymosi raidos ir jų tendencijos gesti.“

3)

86 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Visose rūšyse, priklausomai nuo ypatingų nuostatų kiekvienai rūšiai ir leidžiamų nukrypimų, galvutės turi būti:“,

turi būti:

„Visose klasėse, priklausomai nuo ypatingų nuostatų kiekvienai klasei ir leistinų nuokrypių, galvutės turi būti:“.

4)

86 puslapis, priedo II antraštinės dalies A punkto antros pastraipos pirma įtrauka:

yra:

„—

ištverti transportavimą ir paruošimą bei“,

turi būti:

„—

nenukentėtų transportuojant ir ruošiant bei“.

5)

86 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„i)

Aukščiausia rūšis:

Šios rūšies česnakai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi būti būdingi savo rūšiai ir prekybiniam tipui.“,

turi būti:

„i)

Aukščiausia klasė

Šios klasės česnakai turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi būti būdingi savo veislei ir prekiniam tipui“.

6)

86 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto i papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Jos turi būti be defektų, išskyrus labai mažus paviršinius trūkumus, su sąlyga, kad jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje.“,

turi būti:

„Jos turi būti be defektų, išskyrus labai mažus paviršinius trūkumus, su sąlyga, kad jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje.“

7)

86 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirma pastraipa:

yra:

„ii)

I rūšis

Šios rūšies česnakai turi būti geros kokybės. Jie turi būti būdingi savo rūšiai ir prekybiniam tipui“,

turi būti:

„ii)

I klasė

Šios klasės česnakai turi būti geros kokybės. Jie turi būti būdingi savo veislei ir prekiniam tipui“.

8)

87 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio trečia pastraipa:

yra:

„Tačiau gali būti leidžiami šie nedideli defektai su sąlyga, kad jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, laikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje:“,

turi būti:

„Tačiau gali būti leidžiami šie nedideli defektai su sąlyga, kad jie nedaro poveikio bendrai produkto išvaizdai, kokybei, išsilaikymo kokybei ir pateikimui pakuotėje:“.

9)

87 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio pavadinimas:

yra:

„iii)

II rūšis“,

turi būti:

„iii)

II klasė“.

10)

87 puslapis, priedo II antraštinės dalies B punkto iii papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Gali būti leidžiami šie defektai su sąlyga, kad česnakai išlaiko savo pagrindinius kokybės, laikymo kokybės ir pateikimo požymius:“,

turi būti:

„Gali būti leidžiami šie defektai su sąlyga, kad česnakai išlaiko savo pagrindinius kokybės, išsilaikymo kokybės ir pateikimo požymius:“.

11)

87 puslapis, priedo III antraštinės dalies pirmos pastraipos i papunktis:

yra:

„i)

„Aukščiausiai“ klasei priklausančių česnakų minimalus skersmuo yra 45 mm, o I ir II rūšims – 30 mm.“,

turi būti:

„i)

„Aukščiausiai“ klasei priklausančių česnakų minimalus skersmuo yra 45 mm, o I ir II klasėms – 30 mm.“

12)

87 puslapis, priedo IV antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Leidžiami produkcijos, neatitinkančios nurodytos rūšies reikalavimų, kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekviename pakelyje ar kiekvienoje partijoje, jei česnakai pateikiami palaidi.“,

turi būti:

„Kiekvienoje pakuotėje ar kiekvienoje partijoje, jei česnakai pateikiami palaidi, yra leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytos klasės reikalavimų“.

13)

87 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto i papunktis:

yra:

„i)

„Aukščiausia“ rūšis

5 % svorio tų česnakų, kurie neatitinka šios rūšies, bet atitinka I rūšies reikalavimus arba išimtinais atvejais atitinka tos rūšies nukrypimus“,

turi būti:

„i)

„Aukščiausia“ klasė

5 % svorio tų česnakų, kurie neatitinka šios klasės, bet atitinka I klasės reikalavimus arba išimtiniais atvejais atitinka tos klasės nuokrypius.“

14)

87 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto ii papunkčio pavadinimas ir pirmas sakinys:

yra:

„ii)

I rūšis

10 % svorio tų česnakų, kurie neatitinka šios rūšies, bet atitinka II rūšies reikalavimus, arba išimtinais atvejais atitinka tos rūšies nukrypimus.“,

turi būti:

„ii)

I klasė

10 % svorio tų česnakų, kurie neatitinka šios klasės, bet atitinka II klasės reikalavimus, arba išimtiniais atvejais atitinka tos klasės nuokrypius.“

15)

87 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto iii papunkčio pavadinimas ir pirmas sakinys:

yra:

„iii)

II rūšis

10 % svorio tų česnakų, kurie neatitinka nei tos rūšies, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produkciją, paveiktą puvinio ar pakenktą šalčio arba saulės, arba kaip nors kitaip pablogėjusią, dėl ko ji tampa netinkama maistui.“,

turi būti:

„iii)

II klasė

10 % svorio tų česnakų, kurie neatitinka nei tos klasės, nei minimalių reikalavimų, išskyrus produkciją, paveiktą puvinio ar pakenktą šalčio arba saulės, arba kaip nors kitaip pablogėjusią, dėl ko ji tampa netinkama maistui.“

16)

87 puslapis, priedo IV antraštinės dalies A punkto iii papunkčio antra pastraipa:

yra:

„Be šio nukrypimo, daugiausia 5 % galvučių svorio gali turėti skilteles su išoriškai matomais daigais.“,

turi būti:

„Be šio nuokrypio, daugiausia 5 % galvučių svorio gali turėti skilteles su išoriškai matomais daigais.“

17)

87 puslapis, priedo IV antraštinės dalies B punktas:

yra:

„Visoms rūšims: 10 % galvučių svorio, neatitinkančių dydžio reikalavimų ir nurodyto dydžio, bet atitinkančių dydį, kuris yra didesnis ir mažesnis už nurodytą. Pagal šį nukrypimą …“,

turi būti:

„Visoms klasėms: 10 % galvučių svorio, neatitinkančių dydžio reikalavimų ir nurodyto dydžio, bet atitinkančių dydį, kuris yra didesnis ir mažesnis už nurodytą. Pagal šį nuokrypį…“.

18)

87 puslapis, priedo V antraštinės dalies A punkto pirma pastraipa:

yra:

„Kiekvieno pakelio arba urmu pateikto produkto partijos turinys turi būti vienodas, ir jame turi būti tik vienodos kilmės, rūšies ar prekybinio tipo, kokybės ir dydžio (jei rūšiuojama pagal dydį) česnakai.“,

turi būti:

„Kiekvienos pakuotės arba urmu pateikto produkto partijos turinys turi būti vienodas, ir jame turi būti tik vienodos kilmės, veislės ar prekinio tipo, kokybės ir dydžio (jei rūšiuojama pagal dydį) česnakai.“

19)

88 puslapis, priedo V antraštinės dalies C punkto i papunkčio pirma pastraipa ir pirma įtrauka:

yra:

„i)

palaidi pakeliuose, su nupjautais kotais, kurių ilgis negali viršyti:

10 cm, jei česnakai žali ir pusiau sausi,“,

turi būti:

„i)

palaidi pakuotėse, su nupjautais kotais, kurių ilgis negali viršyti:“.

20)

88 puslapis, priedo V antraštinės dalies C punkto ketvirta pastraipa:

yra:

„Jei pateikiama ryšeliais ar tinkleliuose, kiekvienas pakelis privalo turėti vienodus požymius (galvučių skaičių ar grynąjį svorį).“,

turi būti:

„Jei pateikiama ryšeliais ar tinkleliuose, kiekviena pakuotė privalo turėti vienodus požymius (galvučių skaičių ar grynąjį svorį).“

21)

88 puslapis, priedo V antraštinės dalies C punkto penkta pastraipa:

yra:

„Nepriklausomai nuo pateikimo būdo, kotai turi būti švarūs, „Aukščiausiai“ rūšiai priskiriamų sausų česnakų šaknys taip pat turi būti švarios.“,

turi būti:

„Nepriklausomai nuo pateikimo būdo, kotai turi būti švarūs, „Aukščiausiai“ klasei priskiriamų sausų česnakų šaknys taip pat turi būti švarios.“

22)

88 puslapis, priedo VI antraštinės dalies B punkto antra įtrauka:

yra:

„—

Rūšies ar prekybinio tipo pavadinimas“,

turi būti:

„—

Veislės ar prekinio tipo pavadinimas“.

23)

88 puslapis, VI antraštinės dalies D punkto pirma įtrauka:

yra:

„—

Rūšis“,

turi būti:

„—

Klasė“.