ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 125

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, įvedantį išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

1

 

 

2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 531/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

*

2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 532/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1282/2006, nustatantį išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų, ir Reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą

7

 

*

2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 533/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/332/EB

 

*

2007 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas dėl su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymo kai kuriems maršrutams į Sardiniją ir atgal pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnį (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1712)

16

 

 

2007/333/EB

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinas naujų veikliųjų medžiagų M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido registracijas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1929)  ( 1 )

27

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. gegužės 14 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/334/BUSP, iš dalies keičiantys ir pratęsiantys Bendruosius veiksmus 2006/304/BUSP dėl ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) įsteigimo galimai ES krizių valdymo operacijai Kosove teisinės valstybės srityje ir galimose kitose srityse

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimo 2007/319/EB dėl valstybės pagalbos Nr. C 45/04 (ex NN 62/04) čekų plieno gamintojui Třinecke železarny, a.s. klaidų ištaisymas (OL L 119, 2007 5 5)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/2007

2007 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000, įvedantį išskirtines prekybos priemones, skirtas Europos Sąjungos stabilizavimo ir asocijavimo procese dalyvaujančioms arba su juo susijusioms šalims ir teritorijoms

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2007/2000 (1) suteikiama galimybė neribotais kiekiais be muito į Bendrijos rinką įvežti beveik visas prekes, kurių kilmės šalys ir teritorijos gauna naudos dalyvaudamos stabilizavimo ir asocijavimo procese.

(2)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas buvo pasirašytas 2006 m. birželio 12 d. Liuksemburge. Kol nebaigtos procedūros, būtinos, kad šis susitarimas įsigaliotų, buvo pasirašytas, sudarytas ir 2006 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos laikinasis susitarimas dėl prekybos ir su prekyba susijusių reikalų (2).

(3)

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimais ir laikinaisiais susitarimais nustatomas sutartinis Bendrijos ir kiekvienos iš šalių gavėjų prekybos režimas. Bendrijos taikomos dvišalės prekybos nuolaidos prilygsta nuolaidoms, taikomoms pagal vienašales autonomines prekybos priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000.

(4)

Todėl, siekiant atsižvelgti į šiuos pokyčius, tikslinga iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2007/2000. Visų pirma reikėtų išbraukti Albanijos Respubliką iš šalių, kurioms taikomos tarifinės lengvatos tiems patiems produktams pagal sutartinį režimą, sąrašo. Be to, reikėtų suderinti konkrečių produktų, kuriems tarifinės kvotos nustatytos pagal sutartinius režimus, bendrosios tarifinės kvotos dydį.

(5)

Albanijos Respublika, Kroatijos Respublika ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija išliks naudos gavėjomis pagal Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 nuostatas, jei tame reglamente numatytos lengvatos yra palankesnės už pagal sutartinius režimus taikomas lengvatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2007/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Lengvatinių tarifų priemonės

1.   Atsižvelgiant į 3 ir 4 straipsniuose išdėstytas specialias nuostatas, produktus, kurių kilmės šalys yra Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos, išskyrus klasifikuojamus Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 ir 2204, leidžiama importuoti į Bendriją netaikant kiekybinių apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių ir atleidžiant nuo muitų bei lygiaverčio poveikio mokesčių.

2.   Produktams, kurių kilmės šalys yra Albanija, Kroatijos Respublika arba Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, toliau taikomos šio reglamento nuostatos, kai taip numatyta, arba kitos šiame reglamente numatytos priemonės, kurios yra palankesnės nei prekybos lengvatos, numatytos dvišaliuose Europos bendrijos ir šių šalių susitarimuose.

3.   Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 1701 ir 1702 klasifikuojamų cukraus produktų, kurių kilmės šalys yra Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija arba Serbijos ar Kosovo muitų teritorijos, importui taikomos 4 straipsnyje numatytos nuolaidos.“

2)

4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kombinuotosios nomenklatūros pozicijose Nr. 1701 ir 1702 klasifikuojamų cukraus produktų, kurių kilmės šalys yra Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija arba Serbijos ar Kosovo muitų teritorijos, importui be muitų taikomos šios metinės tarifinės kvotos:

a)

12 000 tonų (gryno svorio) – cukraus produktams, kurių kilmės šalis yra Bosnija ir Hercegovina;

b)

180 000 tonų (gryno svorio) – cukraus produktams, kurių kilmės šalis yra Juodkalnija arba Serbijos ar Kosovo muitų teritorijos.“

3)

I priedas pakeičiamas tekstu, kuris pateikiamas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Prekėms, kurios 2007 m. gegužės 16 d. yra gabenamos tranzitu arba laikinai laikomos Bendrijos muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose, ir kurioms iki tos dienos laikantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), IV antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnio nuostatų buvo tinkamai išduotas Albanijos ar Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės įrodymo dokumentas, iki 2007 m. rugsėjo 16 d. toliau taikomos Reglamento (EB) Nr. 2007/2000 nuostatos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1946/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 1).

(2)  OL L 239, 2006 9 1, p. 2.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

DĖL 4 STRAIPSNIO 1 DALYJE NURODYTŲ TARIFINIŲ KVOTŲ

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė turi tik nurodomąją reikšmę, o lengvatų sistema šiame priede nustatoma pagal KN kodus. Kai nurodomi ex KN kodai, lengvatų sistemą nulemia KN kodas ir atitinkamas aprašymas, kartu paėmus.


Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Metinis kvotos dydis (1)

Šalys gavėjos

Muito dydis

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

70 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

120 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

95 tonos

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; išdžiovinti; sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

80 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Paruoštos arba konservuotos sardinės

70 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Paruošti arba konservuoti ančiuviai

260 tonų

Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Šviežių vynuogių vynas, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio, išskyrus putojantį vyną

145 000 hl (2)

Albanija (3), Bosnija ir Hercegovina, Kroatija (4), Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (5), Juodkalnija, Serbijos arba Kosovo muitų teritorijos

Išlyga


(1)  Šalių naudos gavėjų kilmės produktų importui skiriamas vienas tarifinės kvotos bendrasis kiekis.

(2)  Jeigu bus padidintos tam tikrų Kroatijos kilmės vyno rūšių individualios tarifinės kvotos, taikomos pagal eilės Nr. 09.1588 ir 09.1548, ši bendroji tarifinė kvota sumažinama.

(3)  Ši bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Albanijos Respublikos kilmės vynui, jeigu pirma išnaudojamos individualios tarifinės kvotos, numatytos su Albanija pasirašytame papildomame protokole dėl vyno. Šios individualios tarifinės kvotos suteikiamos pagal eilės Nr. 09.1512 ir 09.1513.

(4)  Ši bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma Kroatijos Respublikos kilmės vynui, jeigu pirma išnaudojamos individualios tarifinės kvotos, numatytos su Kroatija pasirašytame papildomame protokole dėl vyno. Šios individualios tarifinės kvotos suteikiamos pagal eilės Nr. 09.1588 ir 09.1589.

(5)  Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės vynui ši bendroji tarifinė kvota gali būti taikoma, jeigu pirma išnaudojamos individualios tarifinės kvotos, numatytos su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija pasirašytame papildomame protokole dėl vyno. Šios individualios tarifinės kvotos suteikiamos pagal eilės Nr. 09.1558 ir 09.1559.“


15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 531/2007

2007 m. gegužės 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

38,7

TN

110,8

TR

92,6

ZZ

80,7

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

123,0

ZZ

110,0

0709 90 70

TR

107,8

ZZ

107,8

0805 10 20

EG

43,1

IL

62,1

MA

45,9

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

84,4

BR

80,4

CL

80,0

CN

87,8

NZ

122,0

US

127,9

UY

58,0

ZA

88,9

ZZ

91,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 532/2007

2007 m. gegužės 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1282/2006, nustatantį išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų, ir Reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 14 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant neviršyti Daugiašalių derybų Urugvajaus raunde sudarytoje sutartyje dėl žemės ūkio (2) nustatytų didžiausių eksportuojamų kiekių, už kuriuos skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006 (3) 16 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodoma, kad grąžinamosios išmokos nebus mokamos už produktų, į kuriuos pridėta cukraus, sacharozės komponentą, kai grąžinamosios išmokos už šiuose produktuose esantį pieno produkto kiekį dydis yra lygus nuliui arba nėra nustatytas. Nors priimant tokią nuostatą buvo akivaizdi rizika, kad tokie didžiausi leistini kiekiai gali būti viršyti, dabar tokios rizikos nėra.

(2)

2007 m. sausio 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 61/2007, nustatančiu eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus (4), panaikinamos grąžinamosios išmokos už nenugriebto pieno miltelius ir už sutirštintą pieną, o tai reiškia, kad reikia taikyti Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 16 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą. Panaikinus grąžinamąsias išmokas už pieno ir sacharozės komponentus gali smarkiai sumažėti pieno produktų, į kuriuos pridėta cukraus, rinkos dalis. Todėl reikia leisti iš naujo pradėti mokėti eksporto grąžinamąsias išmokas už pieno produktuose, į kuriuos pridėta cukraus, sacharozės komponentą.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 24 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodoma, kad pagal 23 straipsnyje nurodytas kvotas eksportuojant sūrius į Jungtines Amerikos Valstijas būtina licencijų 16 skiltyje nurodyti aštuonių skaitmenų grąžinamųjų išmokų nomenklatūroje pateiktą produkto kodą. Įgyta patirtis rodo, kad jau išdavus eksporto licencijas, Jungtinių Valstijų importuotojai gali paprašyti importuoti tai pačiai produktų grupei priklausantį, bet kitokios rūšies sūrį. Siekiant suteikti tokios laisvės, reikia atitinkamai pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 24 straipsnio 1 dalį.

(4)

2006 m. kovo 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 522/2006, nustatančiame eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus (5), nurodoma, kad nuo 2006 m. kovo 31 d. visos eksporto grąžinamosios išmokos yra nustatomos eurais už 100 kg produkto. Atitinkamai turėtų būti pakeistos Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 16 straipsnio ir Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3846/87 (6) I priedo 9 dalies formuluotės.

(5)

Reglamentai (EEB) Nr. 3846/87 ir (EB) Nr. 1282/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1282/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

16 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalies a punkte nurodytas komponentas apskaičiuojamas dauginant fiksuotą grąžinamosios išmokos dydį iš visame produkte esančio pieno produkto procentinio kiekio.“;

b)

3 dalies antra pastraipa išbraukiama;

2)

24 straipsnio 1 dalies antra pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Tačiau licencijos taip pat galioja visoms kitoms KN 0406 kodo subpozicijoms.“

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 I priedo 9 dalies 4 ir 14 išnašų a punktų pirmieji sakiniai pakeičiami taip:

„kiekis 100 kg produkto, padaugintas iš 100 kg produkto esančios pieno medžiagos masės procentinio kiekio.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 2 punktas taikomas visoms 2007 kvotos metams ir vėliau išduotoms eksporto licencijoms.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(3)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1919/2006 (OL L 380, 2006 12 28, p.1).

(4)  OL L 19, 2007 1 26, p. 8.

(5)  OL L 93, 2006 3 31, p. 45.

(6)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1854/2006 (OL L 361, 2006 12 19, p. 1).


15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 533/2007

2007 m. gegužės 14 d.

leidžiantis naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrija, laikydamasi Pasaulio prekybos organizacijos nustatytų sąlygų, įsipareigojo leisti naudoti tam tikrų paukštienos sektoriaus produktų tarifines kvotas. Todėl turėtų būti nustatytos išsamios šių kvotų administravimui taikomos taisyklės.

(2)

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, turėtų būti taikomas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (2), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3).

(3)

1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1251/96, atidarantis tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir albuminui bei nustatantis jų administravimą (4), buvo keletą kartų iš esmės pakeistas ir turi būti dar kartą keičiamas. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1251/96 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(4)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotų laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. reikėtų suskirstyti į kelias laikotarpio dalis. Bet kuriuo atveju pagal Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006 importo licencijos baigia galioti paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir informacijos paraiškose bei licencijose taisykles.

(6)

Atsižvelgiant į aptariamai paukštienos sektoriaus sistemai būdingą spekuliacijos riziką, reikėtų nustatyti aiškias sąlygas, reglamentuojančias ūkio subjektų galimybes pasinaudoti tarifinių kvotų sistema.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, importo licencijoms turėtų būti nustatytas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Ūkio subjektų labui reikėtų numatyti, kad Komisija nustatytų kiekius, kuriems nebuvo pateiktos paraiškos ir kurie bus perkelti į kitą tarifinės kvotos laikotarpio dalį pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalį.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paukštienos sektoriaus produktų, kurie žymimi I priede nurodytais KN kodais, importui leidžiamos naudoti I priede nurodytos importo tarifinės kvotos.

Šias tarifines kvotas leidžiama naudoti kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nurodytos kvotos, kiekis, taikomas muito mokestis, eilės numeriai ir grupės numeriai yra nurodyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

Metiniam kvotos laikotarpiui, kiekvienam eilės numeriui priskiriami kiekiai yra suskirstyti į šias keturias laikotarpio dalis:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas pateikdamas savo pirmą paraišką nurodytam kvotos laikotarpiui pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų minėtame 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas iš šio reglamento I priede nurodytų eilės numerių, joje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai ir jų aprašymai turi būti nurodyti atitinkamai licencijos paraiškos 16 ir licencijos 15 skiltyje.

Licencijos paraiška pateikiama ne mažiau kaip 10 tonų ir ne daugiau kaip 10 % aptariamu laikotarpiu turimo atitinkamos kvotos kiekio.

3.   Licencijos paraiškose ir licencijose nurodoma:

a)

8 skiltyje nurodoma kilmės šalis;

b)

20 skiltyje nurodomas vienas iš įrašų, nurodytų II priedo A dalyje.

Licencijos 24 skiltyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį, dienas.

2.   20 EUR už 100 kilogramų užstatas pateikiamas tuo pat metu, kaip ir licencijos paraiška.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, kiekvienas pareiškėjas gali pateikti kelias importo licencijų paraiškas produktams, kurie turi tą patį grupės numerį, jei tų produktų kilmės šalys yra skirtingos. Paraiškos, kuriose nurodoma vienintelė kilmės šalis, kompetentingai valstybės narės institucijai turi būti pateiktos vienu metu. Šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto didžiausio kiekio požiūriu, jos pripažįstamos kaip viena paraiška.

4.   Valstybės narės iki penktos dienos nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės kiekius, kurių paprašyta, kilogramais.

5.   Šios licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos ir ne vėliau kaip iki vienuoliktos darbo dienos po 4 dalyje numatyto pranešimo laikotarpio pabaigos.

6.   Jei reikia, Komisija nustato kiekius, kuriems nebuvo pateiktos paraiškos ir kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai skirto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės prieš pasibaigiant kiekvienos kvotos laikotarpio dalies pirmam mėnesiui Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kuriam buvo išduotos minėto reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio po kiekvieno metinio kvotos laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvieno eilės numerio produktų kiekį kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša (pirmą kartą – kai pateikia paraišką paskutinei laikotarpio daliai ir dar kartą – prieš pasibaigiant ketvirtam mėnesiui po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos) apie kiekį, su kuriuo yra susijusios nepanaudotos arba iš dalies panaudotos importo licencijos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja 150 dienų nuo pirmos to laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktos teisės gali būti perleidžiamos tik tiems subjektams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus tinkamumo reikalavimus.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1251/96 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje atitikmenų lentelėje.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. birželio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 341/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 12).

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(4)  OL L 161, 1996 6 29, p. 136. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1179/2006 (OL L 212, 2006 8 2, p. 7).


I PRIEDAS

Grupės numeris

Eilės numeris

KN kodas

Taikomas muitas

(EUR/t)

Metiniai kiekiai

(tonomis)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 533/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 533/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

vengrų kalba

:

533/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

anglų kalba

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

rumunų kalba

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1251/96

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

6 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/16


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 23 d.

dėl su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymo kai kuriems maršrutams į Sardiniją ir atgal pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnį

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1712)

(Tik tekstas italų kalba yra autentiškas)

(2007/332/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

I.   FAKTAI

(1)

2006 m. sausio 27 d. ir vasario 28 d. Italija Komisijai pateikė 2005 m. gruodžio 29 d. Infrastruktūros ir transporto ministerijos nutarimus Nr. 35 ir Nr. 36 (toliau – nutarimai Nr. 35 ir Nr. 36) (2006 m. sausio 11 d. paskelbtus Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), kuriais 16 maršrutų tarp Sardinijos ir kitų pagrindinių nacionalinių oro uostų nustatomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai (toliau – SVPSĮ) teikti reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas, ir paprašė Komisijos apie šiuos įsipareigojimus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas (toliau – Reglamentas).

(2)

2006 m. vasario 28 d. laiške Italija patikslino, kad:

Nutarimą Nr. 36 iš dalies pakeitė 2006 m. vasario 8 d. Nutarimas dėl maršruto Kaljaris–Turinas skrydžių dažnumo, tvarkaraščių ir keleivių vietų skaičiaus,

ji taip pat prašo Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbti informaciją, jog jei per 30 dienų nuo šių su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų paskelbimo nė vienas oro vežėjas, remdamasis nustatytais su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais ir neprašydamas finansinės kompensacijos, nepareikš ketinimo teikti reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas kiekvienu iš Nutarime Nr. 36 nurodytų maršrutų, Italija, pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą tvarką, galimybę naudotis kiekvienu iš šių maršrutų gali suteikti vieninteliam oro vežėjui, atitinkamai viešojo konkurso tvarka atrinktam teikti šias paslaugas pagal minėto Reglamento nuostatas.

(3)

2006 m. kovo 24 d. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą dėl SVPSĮ, nustatytų Nutarime Nr. 35 (2) dėl šešių maršrutų:

Algeras–Roma ir Roma–Algeras

Algeras–Milanas ir Milanas–Algeras

Kaljaris–Roma ir Roma–Kaljaris

Kaljaris–Milanas ir Milanas–Kaljaris

Olbija–Roma ir Roma–Olbija

Olbija–Milanas ir Milanas–Olbija.

(4)

2006 m. balandžio 21 d. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė pranešimą dėl SVPSĮ, nustatytų Nutarime Nr. 36 (3) dėl šių dešimties maršrutų:

Algeras–Bolonija ir Bolonija–Algeras

Algeras–Turinas ir Turinas–Algeras

Kaljaris–Bolonija ir Bolonija–Kaljaris

Kaljaris–Florencija ir Florencija–Kaljaris

Kaljaris–Turinas ir Turinas–Kaljaris

Kaljaris–Verona ir Verona–Kaljaris

Kaljaris–Neapolis ir Neapolis–Kaljaris

Kaljaris–Palermas ir Palermas–Kaljaris

Olbija–Bolonija ir Bolonija–Olbija

Olbija–Verona ir Verona–Olbija.

(5)

2006 m. balandžio 22 d. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė informaciją apie Italijos paskelbtą viešąjį konkursą dėl Nutarime Nr. 36 (4) nustatytų SVPSĮ. Iš šio pranešimo aišku, kad Italija numato dėl kiekvieno iš 10 nutarime nurodytų maršrutų pradėti Reglamento 4 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytą procedūrą, jei nė vienas oro vežėjas nepareikš ketinimo prisiimti su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų teikti paslaugas šiais maršrutais.

(6)

Pagrindiniai 2006 m. kovo 24 d. ir balandžio 21 d. paskelbtų SVPSĮ ypatumai:

Maršrutai Algeras–Roma ir Algeras–Milanas ir atgal bei maršrutai Olbija–Roma ir Olbija–Milanas ir atgal kiekvienas atskirai sudaro vieną paketą, kuris suinteresuotųjų vežėjų turi būti suprantamas kaip vientisas junginys, netaikant jokių išlygų, kad ir kokio pobūdžio ar kilmės jos būtų. Maršrutai Kaljaris–Roma ir Kaljaris–Milanas, priešingai, suinteresuotųjų vežėjų turėtų būti suprantami kaip pavieniai, neskaidomi ir vientisi, netaikant jokių išlygų, kad ir kokio pobūdžio ar kilmės jos būtų.

Dešimt 2006 m. balandžio 21 d. pranešime nurodytų maršrutų ir jiems taikomų SVPSĮ suinteresuotųjų vežėjų turėtų būti suprantami kaip pavieniai, neskaidomi ir vientisi.

Vežėjai, kurie prisiima įsipareigojimus, turi užtikrinti paslaugų teikimą mažiausiai 36 mėnesius iš eilės ir paslaugų teikimo nutraukti negali, nebent Nacionalinę civilinės aviacijos agentūrą ENAC (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) ir Sardinijos autonominį regioną apie tai įspėja prieš 6 mėnesius.

Kiekvienas įsipareigojimus prisiėmęs vežėjas (arba pagrindinis vežėjas) turi pateikti užstatą, kad užtikrintų tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugos teikimą. Šis užstatas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 % visos su oro susisiekimo paslaugomis, numatytomis aptariamų maršrutų paketuose, susijusios apskaičiuotos apyvartos, kurią apskaičiuoja Nacionalinė civilinės aviacijos agentūra (ENAC). Užstatas pateikiamas ENAC ir panaudojamas tam, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas paslaugų teikimas ir išvengta nepateisinamo paslaugų nutraukimo atvejų; 50 % užstato sudaro banko garantijos pagal pirmą pareikalavimą, o likusius 50 % – draudimo garantijos.

Kad būtų išvengta paklausą viršijančios pasiūlos, kuri keliems vežėjams davus sutikus vežti keleivius vienu nustatytu maršrutu galėtų atsirasti dėl atitinkamų oro uostų infrastruktūros apribojimų, ENAC pasikonsultavus su Sardinijos autonominiu regionu, buvo įpareigota siekiant tinkamai patenkinti viešąjį interesą, patvirtinti vežėjų programas ir prižiūrėti, kad jos visiškai atitiktų įsipareigojimuose nustatytus judumo reikalavimus. Agentūros veiksmais turi būti užtikrintas vienodas maršrutų ir laiko tarpsnių paskirstymas įsipareigojimus prisiėmusiems vežėjams, atsižvelgiant į aptariamu maršrutu (arba maršrutų paketu) per praėjusius dvejus metus kiekvieno vežėjo vežtų keleivių skaičių.

Mažiausias kiekvieno maršruto skrydžių skaičius, skrydžių tvarkaraščiai ir siūlomas keleivių vietų skaičius aprašyti 2006 m. kovo 24 d. ir balandžio 21 d. pranešimų 2 dalyje „SU VIEŠĄJA PASLAUGA SUSIJUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ TURINYS“.

Mažiausias orlaivio keleivių vietų skaičius nurodytas pranešimų 3 dalyje „MARŠRUTUOSE NAUDOJAMŲ LĖKTUVŲ TIPAI“.

Visų minėtų maršrutų tarifai nurodyti pranešimų 4 dalyje „TARIFAI“. Abiejų pranešimų 4 dalies 8 punkte patikslinama, kad minėtų oro susisiekimo linijų vežėjai lengvatinius tarifus (taip, kaip jie apibrėžti 4 dalyje „TARIFAI“) privalo taikyti bent jau Sardinijos kilmės asmenims, net jei dabar jie gyvena ne Sardinijoje.

Pagal Nutarimą Nr. 35, kuris 2005 m. gruodžio 29 d. buvo perduotas Komisijai ir 2006 m. sausio 11 d. paskelbtas Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai minėtoms oro linijoms turi būti taikomi nuo 2006 m. kovo 31 d. iki 2009 m. kovo 30 d. Tačiau 2006 m. vasario 28 d. Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad 2006 m. vasario 23 d. jos priėmė nutarimą, kuriuo atidedama nustatyta įsipareigojimų galiojimo trukmė: nuo 2006 m. gegužės 2 d. iki 2009 m. gegužės 1 d. (Italijos nuolatinės atstovybės laiškas Nr. 2321). Šios datos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtos 2006 m. kovo 24 d.

Remiantis Nutarimu Nr. 36, kuris 2005 m. gruodžio 29 d. buvo perduotas Komisijai, 2006 m. sausio 11 d. paskelbtas Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o 2006 m. balandžio 21 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Italija praneša, kad su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų minėtiems maršrutams galiojimo trukmė bus nustatyta vėliau. Todėl galutinė galiojimo trukmė Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbta nebuvo.

Vežėjai, ketinantys prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, oficialų sutikimą kompetentingai Italijos institucijai privalo pateikti per 30 dienų nuo pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(7)

Prieš nustatydama šiame sprendime aptariamus SVPSĮ, Italijos Respublika 2000 m. rugpjūčio 1 d. ir gruodžio 21 d. nutarimais nustatė SVPSĮ teikti oro susisiekimo paslaugas šešiais maršrutais tarp Sardinijos, Romos ir Milano oro uostų. Šie įsipareigojimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbti 2000 m. spalio 7 d. (5) Remiantis Reglamento 4 straipsnio 1 dalies d punktu, buvo paskelbtas viešas konkursas turintiems teisę teikti oro susisiekimo paslaugas išskirtinai minėtais maršrutais oro vežėjams atrinkti ir už tai gauti tam tikrą finansinę kompensaciją (6).

(8)

Teisę vežti keleivius maršrutais pagal SVPSĮ oro gavę vežėjai:

„Alitalia“ maršrutu Kaljaris–Roma ir atgal

„Air one“ maršrutais Kaljaris–Milanas ir atgal, Algeras–Milanas ir atgal bei Algeras–Roma ir atgal

„Meridiana“ maršrutais Olbija–Roma ir atgal bei Olbija–Milanas ir atgal.

(9)

Šią paslaugų teikimo tvarka buvo pakeista Italijos 2004 m. lapkričio 8 d. priimtame nutarime nustatytais SVPSĮ, kurie 2004 m. gruodžio 10 d. buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (7). Lacijaus (Latium) regiono administraciniam teismui 2005 m. kovo 17 d. paskelbus sprendimą, iš dalies panaikinantį 2004 m. lapkričio 8 d. nutarimą, Italijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad jos sustabdė šių įsipareigojimų vykdymą. Ši informacija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbta 2005 m. liepos 1 d. (8)2005 m. gruodžio 6 d. Italijos valdžios institucijos oficialiai informavo Komisiją apie 2004 m. lapkričio 8 d. nutarimo panaikinimą nuo 2004 m. lapkričio 15 d.

II.   PROCEDŪRA

(10)

Komisija 2006 m. kovo 9 d. Italijai nusiuntė laišką (registracijos Nr. 204756), kuriame pareiškė susirūpinimą dėl nutarimais Nr. 35 ir Nr. 36 nustatytų SVPSĮ. Ji paprašė daugiau informacijos, susijusios su šių įsipareigojimų nustatymo priežastimis ir įgyvendinimo būdais. Italija 2006 m. kovo 22 d. atsiuntė pirmąjį laišką kartu su atsakymo projektu, vėliau 2006 m. balandžio 4 d. atsiųstame laiške pateikė atsakymą.

(11)

2006 m. balandžio 27 d. Komisija kreipėsi į ENAC prašydama patikslinti ir prieš įsigaliojant naujiems SVPSĮ išsiaiškinti, kaip vykdomi dabar galiojantys SVPSĮ.

(12)

2006 m. gegužės 9 d. laiške ENAC patvirtino, kad iki 2006 m. gegužės 2 d. pagal SVPSĮ taikoma paslaugų teikimo maršrutais tarp Sardinijos ir Romos bei Milano tvarka buvo tokia, kaip nustatyta 2000 m. nutarimuose, kadangi juos turėjęs pakeisti 2004 m. nutarimas buvo panaikintas. Nuo 2006 m. gegužės 2 d. taikoma nauja, Nutarime Nr. 35 nustatyta tvarka. Atsakyme taip pat patikslinama, kad SVPSĮ buvo taikomi visiems Milano oro uostams taip, kaip buvo paskelbta 2000 m.

(13)

2006 m. rugpjūčio 4 d. Italija dar kartą atsakė į Komisijos kovo 9 d. laišką ir pateikė tam tikrų papildomų duomenų, kurie, deja, nesuteikė naujos esminės informacijos.

(14)

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisija priėmė sprendimą savo iniciatyva pradėti tyrimą, kaip nustatyta Reglamento 4 straipsnio 3 dalyje (9). Apie šį sprendimą Italija buvo informuota 2006 m. rugpjūčio 1 d. laišku (dokumento Nr. C(2006) 3516). Sprendime Komisija Italijos valdžios institucijų paprašė atsakyti į keletą klausimų. Atsakymus buvo paprašyta pateikti per mėnesį.

(15)

Italijos valdžios institucijos atsakė 2006 m. rugpjūčio 31 d. laišku. Laiške buvo pateikti atsakymai į daugelį pateiktų klausimų.

(16)

Vis dėlto 2006 m. spalio 2 d. Komisija kreipėsi į Nuolatinę Italijos atstovybę ir paprašė papildyti pateiktą informaciją.

(17)

2006 m. spalio 6 d. Italija pateikė išsamų atsakymą į papildomus Komisijos pateiktus klausimus.

(18)

2006 m. spalio 17 d. įvyko Komisijos (TREN.F1 skyrius) ir Italijos valdžios institucijų (Transporto ministerija, Nuolatinė atstovybė, Sardinijos Vyriausybė ir ENAC) susitikimas.

(19)

Šiuo atsakymu patvirtinta, kad taikant Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus SVPSĮ, keleiviai vežami šias maršrutais:

Olbija–Roma: „Meridiana“

Olbija–Milanas: „Meridiana“

Algeras–Roma: „Air One“

Algeras–Milanas: „Air One“

Kaljaris–Roma: „Air One“ ir „Meridiana“

Kaljaris–Milanas: „Air One“ ir „Meridiana“

Kaljaris–Bolonija: „Meridiana“

Kaljaris–Turinas: „Meridiana“

Kaljaris–Verona: „Meridiana“

Olbija–Bolonija: „Meridiana“.

Teikti oro susisiekimo paslaugų Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytomis sąlygomis likusiais šešiais maršrutais nesutiko nė viena oro transporto bendrovė. Remdamasi Reglamento 4 straipsnio 1 dalies d punktu, Italija ketina skelbti viešą konkursą. Šiuo metu konkurse dalyvauti atrinktos šios oro transporto bendrovės:

Olbija–Verona: „Meridiana“

Algeras–Bolonija: „Air One“

Algeras–Turinas: „Air One“

Kaljaris–Florencija: „Air One“ ir „Meridiana“

Kaljaris–Neapolis: „Air One“ ir „Meridiana“

Kaljaris–Palermas: „Air One“ ir „Meridiana“ (10).

Vis dėlto Italija patikslino, kad dėl vykstančio Komisijos tyrimo šių maršrutų oro vežėjams ji dar nepriskyrė.

III.   ANALIZĖ

1.   Teisinis pagrindas

(20)

Taisyklės, susijusios su SVPSĮ, nustatytos Reglamente, įtvirtinančiame laisvo paslaugų judėjimo principo taikymo sąlygas oro transporto sektoriuje.

(21)

SVPSĮ apibrėžiami kaip Reglamento principo, kuriuo teigiama, kad „pagal šį reglamentą Bendrijos oro vežėjams atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-s) leidžia naudotis skrydžių teisėmis Bendrijos maršrutuose“ (11), išimtis.

(22)

Šių įsipareigojimų nustatymo sąlygos nurodytos 4 straipsnyje. Jos turi būti tiksliai aiškinamos laikantis nediskriminavimo ir proporcingumo principų. Šios sąlygos turi būti atitinkamai pateisinamos remiantis minėtame straipsnyje išdėstytais kriterijais.

(23)

Su SVPSĮ susijusiose taisyklėse įtvirtinta, kad valstybė narė gali nustatyti įsipareigojimus „dėl reguliarių oro eismo paslaugų, teikiamų oro uostui, aptarnaujančiam jos teritorijoje esantį atokų arba besivystantį regioną, arba nerentabiliam maršrutui į bet kurį jos teritorijoje esantį regioninį oro uostą, kai bet kuris iš šių maršrutų yra gyvybiškai svarbus oro uosto regiono ekonominei plėtrai, kad tame maršrute būtų užtikrintas reguliarių oro susisiekimo paslaugų, atitinkančių nustatytus tęstinumo, reguliarumo, keleivių vietų skaičiaus ir kainos nustatymo standartus, kurių oro vežėjai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, neprisiimtų“ (12).

(24)

Valstybės narės nustato reguliariai teikiamų oro susisiekimo paslaugų poreikį atsižvelgdamos į „visuomenės interesus, galimybę pasinaudoti kitos rūšies transportu ir tų rūšių tinkamumą atsiradusiems vežimo poreikiams patenkinti bei bendrą visų šiuo maršrutu keleivius vežančių ar ketinančių juos vežti oro vežėjų įtaką“ (13).

(25)

4 straipsnyje numatytas dviejų etapų mechanizmas: pirmame etape (4 straipsnio 1 dalies a punktas) atitinkama valstybė narė nustato SVPSĮ teikti oro susisiekimo paslaugas vienu arba daugeliu maršrutų, kuriais keleivius gali vežti visi Bendrijos oro vežėjai, su sąlyga, kad jie prisiims minėtus įsipareigojimus. Jei nė vienas oro vežėjas neketina teikti reguliarių oro eismo paslaugų pagal su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą, valstybė narė gali pereiti prie antrojo etapo (4 straipsnio 1 dalies d punktas), t. y. teisę vežti keleivius maršrutu (-ais) suteikti tik vienam oro vežėjui ne ilgiau kaip trejų metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus terminas gali būti pratęstas. Toks oro vežėjas atrenkamas paskelbus konkursą visiems Bendrijos oro vežėjams. Tuomet atrinktas oro vežėjas gali gauti finansinę kompensaciją už keleivių vežimą maršrutu pagal SVPSĮ.

(26)

Remdamasi 4 straipsnio 3 dalimi, Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva atlikusi tyrimą gali priimti sprendimą, ar su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai turėtų būti toliau taikomi. Komisija savo sprendimą turi pranešti Tarybai ir valstybėms narėms.

2.   Maršrutų atrinkimo pagrindai

(27)

Italija SVPSĮ nustatymą motyvavo tuo, kad šie įsipareigojimai būtini Sardinijos regiono plėtrai ir jie turėtų sumažinti nepatogumus susijusius su salos izoliuotumu.

(28)

Be to, Sardinijos autonominio regiono Vyriausybė įsipareigojo skatinti gyventojų judumą. Iš tikrųjų, maršrutų tarp Sardinijos ir žemyninės Italijos skaičius skirtingais metų laikais yra nevienodas, nors pakankamos judumo galimybės Sardinijos gyventojams turėtų būti užtikrinamos ištisus metus. Be to, Italija pabrėžia būtinybę nustatyti SVPSĮ teikti oro susisiekimo paslaugas tarp įvairių Sardinijos oro uostų, kuriuos skiria dideli atstumai kelio ir laiko požiūriu, nes šiame regione jaučiamas infrastruktūros trūkumas. Remdamasi būtent šiuo pagrindu, ji motyvuoja būtinybę nustatyti SVPSĮ teikti oro susisiekimo paslaugas trijuose Sardinijos oro uostuose.

(29)

Komisija mano, kad Sardinija dėl to, kad yra sala ir alternatyvaus transporto nėra, gali būti laikoma atokia vietove.

(30)

Be to, Sardinijos išsivystymo atsilikimą, palyginti su kitais Italijos regionais, pagrindžia daugelis dokumentų. Sardinijos izoliacija bei dėl didelės emigracijos sumažėjęs gyventojų skaičius paaiškina ekonominį salos atsilikimą, būdingą ES Viduržemio jūros saloms (Mezzogiorno).

(31)

Turima informacija neleidžia Komisijai savo tyrime suabejoti Italijos valdžios institucijų siūlomų maršrutų reikalingumu.

3.   SVPSĮ atitiktis

3.1.   Bendrosios pastabos

(32)

Pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą valstybės narės gali nustatyti tik tokio masto SVPSĮ, „kad tame maršrute būtų užtikrintas reguliarių oro eismo paslaugų, atitinkančių nustatytus tęstinumo, reguliarumo, keleivių vietų skaičiaus ir kainos nustatymo standartus, kurių oro vežėjai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, neprisiimtų, teikimas“.

(33)

Teikiamų oro susisiekimo paslaugų atitiktis nustatoma atsižvelgiant į Reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte išdėstytus kriterijus:

visuomenės interesai,

galimybė, ypač salų regionams, pasinaudoti kitos rūšies transportu ir tų rūšių tinkamumas atsiradusiems vežimo poreikiams patenkinti,

oro paslaugų tarifai ir sąlygos, kurias būtų galima nustatyti vartotojams,

bendra visų oro susisiekimo paslaugas teikiančių ar ketinančių jas teikti tuo maršrutu oro vežėjų įtaka.

(34)

Be to, su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų srityje turi būti laikomasi esminių proporcingumo ir nediskriminavimo principų (žr. 2001 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) ir kiti prieš Administración General del Estado, Rink. 2001 m., p. I-01271).

(35)

Šiuo atveju Komisija, remdamasi Italijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, mano, kad SVPSĮ nustatymo skrydžių skaičiaus, keleivių vietų skaičiaus ir tarifų požiūriu gali reikėti siekiant užtikrinti pakankamą paslaugų teikimą minimais maršrutais.

(36)

Vis dėlto Komisija mano, kad kai kurios nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 nustatytos sąlygos yra nepagrįstai ribojančios arba neproporcingos.

3.2.   Reikalavimas per 30 dienų pateikti sutikimą prisiimti SVPSĮ

(37)

Nutarimų Nr. 35 ir Nr. 36 dėl SVPSĮ 8 punkte nurodyta, kad „vežėjai, kurie ketina prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, apibrėžtus šiame dokumente, privalo per 30 dienų nuo Komisijos pranešimo dėl minėtų įsipareigojimų nustatymo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pateikti oficialų sutikimą, skirtą Nacionalinei civilinės aviacijos agentūrai“. Faktiškai šis reikalavimas reiškia sąlygą, kad bet kuris vežėjas, kuris tokį sutikimą pateikė pavėlavęs, iš konkurso yra pašalinamas. Tokiu būdu vežėjas, kuris per nurodytą laikotarpį neinformavo apie savo sutikimą prisiimti visas SVPSĮ sąlygas gali būti iš konkurso pašalintas visam laikotarpiui.

(38)

Komisijos nuomone, pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą tokia sąlyga neturi jokio teisinio pagrindo ir yra nepagrįstai ribojančio pobūdžio. Pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą valstybėms narėms neleidžiama riboti vežėjų, galinčių teikti oro susisiekimo paslaugas, skaičiaus, bet tik bendrai nustatyti SVPSĮ, taikomus visiems vežėjams, kurie veža ar ketina vežti keleivius šiais maršrutais. Toks oro vežėjų skaičiaus ribojimas įmanomas tik pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą.

(39)

Taigi bet kuriam, Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus SVPSĮ ketinančiam prisiimti vežėjui turi būti suteikta galimybė keleivius vežti maršrutu neatsižvelgiant į tai, nuo kada jis apsisprendžia pradėti teikti paslaugas. Jei nustatytu metu nė vienas oro vežėjas nepradėjo teikti reguliarių oro susisiekimo paslaugų pagal 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, valstybė narė pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą gali numatyti galimybę leisti vežti keleivius šiuo maršrutu vieninteliam oro vežėjui. Tačiau jei vienas ar daugiau oro vežėjų per nurodytą laikotarpį pradeda teikti paslaugas, valstybė narė negali kitiems oro vežėjams, kurie apie savo ketinimą pradėti šią veiklą praneša bet kuriuo metu praėjus nustatytam terminui, neleisti vežti keleivių tuo maršrutu. Pradėjus dirbti naujiems operatoriams vis dėlto gali prireikti iš naujo priderinti kiekvienam oro vežėjui nustatytus SVPSĮ (žr. 3 dalies 4 punktą).

3.3.   Reikalavimas keleivius maršrutu vežti trejus metus

(40)

Nutarimų Nr. 35 ir Nr. 36 dėl SVPSĮ 5 punkte nurodyta, kad „atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 2708/92 4 straipsnio 1 dalies c punktą, vežėjai, kurie prisiima įsipareigojimus, turi užtikrinti paslaugų teikimą ne trumpiau nei 36 mėnesius iš eilės ir paslaugų teikimo nutraukti negali, nebent ENAC ir Sardinijos autonominis regioną apie tai įspėja prieš 6 mėnesius“.

(41)

Reikalavimas teikti paslaugas tam tikrą mažiausią laikotarpį šiuo atveju atitinka 4 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatas, pagal kurias numatoma, kad „tais atvejais, kai kitų rūšių transportu atitinkamų paslaugų nuolat teikti neįmanoma, atitinkamos valstybės narės į su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą gali įtraukti reikalavimą, kad visi oro vežėjai, ketinantys vežti maršrutu garantuotų, kad jie maršrutu veš tam tikrą nustatytiną laikotarpį laikydamiesi kitų su viešąja paslauga susijusio įsipareigojimo sąlygų“. Iš tikrųjų, Komisijos nuomone, dėl Sardinijos salos padėties ir jos atstumo iki žemyninės dalies, kitų rūšių transportu užtikrinti tokių pat alternatyvių paslaugų neįmanoma.

(42)

Vis dėlto Komisijos nuomone, nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 nustatytas trumpiausias trejų metų laikotarpis yra per ilgas ir neproporcingas.

(43)

Komisija supranta būtinybę užtikrinti nenutrūkstamą paslaugų teikimą ir įpareigoti oro vežėjus tęsti veiklą tam tikrą laikotarpį. Tačiau, kaip buvo nurodyta, už SVPSĮ įgyvendinimą atsakingos valdžios institucijos neturėtų potencialiems kandidatams užkirsti kelio prisiimti šiuos įsipareigojimus: SVPSĮ be išimtinės teisės suteikimo ir kompensacijos jokiu būdu neturėtų galutinai ar ilgą laiką užverti rinkos.

(44)

Tam tikrais metų laikotarpiais gali būti pagrįstai įpareigojama teikti paslaugas maršrutais, kuriems būdingi dideli paklausos svyravimai. Iš tikrųjų natūralu, kad tokiems maršrutams oro vežėjai gali siekti sutelkti savo paslaugų pasiūlą tomis savaitėmis, kai skrydžių skaičiaus pakanka paslaugų pelningumui užsitikrinti ir sumažinti teikiamų paslaugų kiekį kitais metų laikotarpiais. Vis dėlto Komisijos nuomone, laikantis proporcingumo principo, laikotarpio, kuriuo 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais SVPSĮ turėtų būti užtikrinamas nepertraukiamas paslaugos teikimas, trukmė neturėtų viršyti metų.

(45)

Be to, Komisija mano, kad šios trukmės nustatymas už SVPSĮ vykdymą atsakingos valdžios institucijos neatleidžia nuo pareigos periodiškai iš naujo įvertinti šio laikotarpio tinkamumo. Kaip minima toliau, toks persvarstymas turėtų būti atliekamas kiekvieną kartą, kai naujas oro vežėjas pradeda arba yra pasirengęs pradėti teikti paslaugas atitinkamu maršrutu.

3.4.   Nacionalinės civilinės aviacijos agentūros maršrutų ir skrydžių skaičiaus paskirstymas

(46)

Nutarimų Nr. 35 ir Nr. 36 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad „siekiant išvengti perteklinės pasiūlos, kuri galėtų atsirasti keliems vežėjams davus sutikimą vežti tuo pačiu nustatytu maršrutu ir dėl atitinkamų oro uostų infrastruktūros apribojimų ir reikalavimų, nacionalinė civilinės aviacijos agentūra, pasikonsultavusi su Sardinijos autonominiu regionu, yra įpareigojama atsižvelgiant į viešuosius interesus pritaikyti patvirtintų vežėjų programas, kad jos visiškai atitiktų įsipareigojimuose numatytus judumo reikalavimus. Tokiu būdu turėtų būti užtikrintas vienodas maršrutų ir laiko tarpsnių paskirstymas patvirtintiems vežėjams oro uostuose, atsižvelgiant į aptariamu maršrutu (arba maršrutų paketu) per praėjusius dvejus metus kiekvieno vežėjo vežtų keleivių skaičių“.

(47)

Pagal savo įgaliojimus ENAC gali skatinti kelių tuo pačiu maršrutu vežančių bendrovių susitarimus ir tarpininkauti sudarant tokius susitarimus. Sardinijos atveju ENAC prižiūrėjo operatorių, suinteresuotų vežti kai kuriais maršrutais, derybas ir kartu su jais nustatė eismo srautų pasiskirstymą.

(48)

Italija gina tokius tarpininkavimo įgaliojimus, kurie, jos manymu, užtikrina nepertraukiamą paslaugų teikimą ir neleidžia SVPSĮ prisiimti atsitiktiniams operatoriams, kurie galbūt yra mažiau suinteresuoti vykdyti SVPSĮ be jokios kompensacijos. Ji cituoja 2005 m. kovo 17 d.TAR Lazio teismo priimtą sprendimą, jog „visiškai pagrįsta, kad Nutarimu (2004 m.) būtų nustatomas planas, pagal kurį visuose maršrutuose, kuriems nustatyti SVPSĮ, būtų keletas individualių ir tarpusavyje konkuruojančių oro vežėjų. Vis dėlto tokia galimybė turi būti aiškiai suformuluota, be to, turi būti pateiktas bent vienas objektyvus laiko tarpsnių a priori paskirstymo pagal vežėjų, prisiėmusių SVPSĮ, skaičių (vienas, du arba daugiau nei du) kriterijus, kad būtų išvengta neigiamos per didelės pasiūlos, ir, svarbiausia, laiko tarpsnių priskyrimas neturi tapti nepagrįsto patekimo į tam tikrą maršrutą ir išimtinės veiklos, kurie Nutarimo nuostatose yra aiškiai atmetami, priežastimi“ (14).

(49)

Pagal 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas SVPSĮ srityje reikia atsižvelgti į visus oro vežėjus, kurie veža arba ketina vežti atitinkamais maršrutais. Šį teiginį patvirtina 4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos, kuriose nustatyta, kad „valstybės narės nustato reguliariai teikiamų oro eismo paslaugų pakankamumą atsižvelgdamos į bendrą visų maršrute veikiančių ar ketinančių veikti oro vežėjų įtaką“.

(50)

Komisijos nuomone, šio principo reikėtų laikytis ne tik nustatant SVPSĮ, bet ir visą SVPSĮ galiojimo laiką. Taigi kiekvieną kartą, kai naujas oro vežėjas pradeda arba yra pasirengęs pradėti teikti susisiekimo šiuo maršrutu paslaugas, keleivių vietų skaičius ir skrydžių dažnumas, nustatytas SVPSĮ, kiekvienam operatoriui turėtų būti sureguliuojamas taip, kad bendras vietų skaičius ir skrydžių kiekvienu maršrutu dažnumas neviršytų to lygio, kuris būtinas siekiant suteikti pakankamai paslaugų.

(51)

Todėl pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą oro vežėjai nėra įpareigoti individualiai užtikrinti skrydžių ar keleivių vietų skaičiaus, bet šios minimalios paslaugos teikimą gali užtikrinti visi operatoriai bendrai.

(52)

Komisija pripažįsta, kad už SVPSĮ vykdymą atsakingai institucijai gali prireikti įsitikinti, ar skrydžių dažnumas ir keleivių vietų skaičius padeda užtikrinti SVPSĮ vykdymą. Tačiau ši institucija nė vienu atveju neturi riboti susijusių oro vežėjų galimybės, kai jie to pageidauja, vežti daugiau keleivių ar vykdyti daugiau skrydžių nei reikalaujama prisiėmus SVPSĮ, kurie gali būti laikomi tik minimaliais įsipareigojimais. Todėl ENAC priimtos taisyklės, trukdančios oro vežėjui teikti papildomas paslaugas, yra nepagrįstai ribojančios ir prieštarauja Reglamento nuostatoms.

(53)

Šiuo atveju Komisija džiaugiasi, kad Italija 2006 m. lapkričio 15 d. laiške patvirtino, jog jos institucijos, remdamosi atitinkamų metų duomenimis, periodiškai iš naujo vertins padėtį ir nagrinės galimas operatorių, kuriems bus leista vežti tam tikrais maršrutais pagal SVPSĮ, paraiškas (15). Ji pažymi, kad Italija patvirtino, jog „valstybei narei niekas nedraudžia patikrinti (įskaitant SVPSĮ taikymo laikotarpį) pagal SVPSĮ teikiamų paslaugų pakankamumą ir reikalingumą bei keisti ir (arba) panaikinti šiuos įsipareigojimus, nebent jų naudingumas ir teisėtumas būtų pripažinti vėliau“ (16).

3.5.   Maršrutų Algeras–Roma ir Algeras–Milanas bei Olbija–Roma ir Olbija–Milanas sugrupavimas

(54)

Italija maršrutų Algeras–Roma ir Algeras–Milanas bei Olbija–Roma ir Olbija–Milanas sugrupavimą grindžia tuo, kad susisiekimo šiais maršrutais paslaugos papildo viena kitą ir viena nuo kitos priklauso. Italijos valdžios institucijų teigimu, šiems maršrutams dėl didelio sezoniškumo 2/3 metų būdingas mažas judėjimo srautas. Atsižvelgiant į tai, kad šiems maršrutams nenumatyta jokia finansinė kompensacija, valstybės institucijos oro vežėjams turėtų užtikrinti, kad jų veiklos ilgalaikiškumą, net jei maršrutas ekonominiu požiūriu nėra patrauklus. Taigi reikėtų pasitelkti „naudingą prisitaikymą pagal veiklą“, kuris leistų „žiemos laikotarpiu atsižvelgiant į nepakankamą paklausą orlaivius panaudoti kitiems maršrutams“, o „maršrutų sugrupavimas padėtų patraukti oro vežėjus, pageidaujančius vežti šiais maršrutais“. Be to, Italijos nuomone, į vasaros laikotarpio reikalingą pasiūlą būtų galima geriau atsižvelgti, jei paslaugos maršrutų grupėms būtų teikiamos bendrai. Galiausiai Italija pateikia argumentą, kad pačiame Reglamente nustatyta galimybė atsižvelgti į paklausos svyravimus, pavyzdžiui, skirtingomis tos pačios savaitės dienomis. Toks grupavimas leistų nedidinti išlaidų ir nustatyti optimalų keleivių vietų skaičių, tuo pat metu kuo geriau atsižvelgiant į paklausos reikalavimus. Taigi toks grupavimas neriboja rinkos, bet, priešingai, sudaro galimybę pritraukti daugiau operatorių.

(55)

Komisijos nuomone, maršrutų grupavimas nesuderinamas su Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktais. Šių punktų nuostatose numatytų maršrutų atrinkimo ir pakankamumo kriterijuose kiekvieną kartą aiškiai nurodomas „maršrutas“, o maršrutų grupės nenumatoma. Taigi reikia daryti išvadą, kad kiekvienas iš šių kriterijų turi būti vertinamas atskirai ir individualiai kiekvienam maršrutui.

(56)

Be to, toks Reglamento aiškinimas atitinka proporcingumo principo reikalavimus. Iš tikrųjų toks maršrutų grupavimas valstybėms narėms suteiktų galimybę nustatyti SVPSĮ teikti paslaugas ir tokiais maršrutais, kuriems šių įsipareigojimų taikyti, siekiant užtikrinti pakankamą paslaugų teikimą, nebūtina. Maršrutų grupės galimybė minima tik 4 straipsnio 1 dalies d punkte, kuriame nurodoma, kad teisė teikti tokias paslaugas „viename maršrute arba tokių maršrutų grupėje“ pasiūloma viešajame konkurse. Tokia aiškiai suprantama 4 straipsnio 1 dalies d punkto nuostata a contrario nereiškia, kad toks grupavimas gali būti taikomas pagal 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus. Valstybė narė galimybę naudotis šiuo maršrutu gali suteikti tik vienam oro vežėjui ne ilgiau kaip trejų metų laikotarpiui ir gali numatyti viešą vežimo maršrutų grupe konkursą tik todėl, kad dėl rinkos sąlygų nė vienas oro vežėjas nepradėjo arba neketina teikti reguliarių oro susisiekimo paslaugų tam tikru maršrutu pagal šiam maršrutui nustatytus SVPSĮ. Galima apibendrinti, kad kelių maršrutų grupavimas gali būti laikomas akivaizdžiu rinkos trikdymu ir tam tikra netiesioginės kompensacijos forma, kuri kaip tiesioginės kompensacijos, yra leistina tik pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą. Pagal 4 straipsnio 1 dalies a punkte išdėstytą SVPSĮ taikymo tvarką grupavimas jokiu būdu negali būti skirtas tam, kad, du atskiri maršrutai taptų pelningi taip siekiant sukurti geresnes sąlygas vieno ar kelių oro vežėjų veiklai.

(57)

Be to, Italijos valdžios institucijų pateikti paaiškinimai neparemti jokiais techniniais ar ekonominiais skaičiavimais, leidžiančiais pagrįsti jų analizę.

Paaiškinimams galima paprieštarauti tokiais teiginiais:

nustatant reikalaujamą keleivių vietų skaičių ir skrydžių dažnumą reikia atsižvelgti į kiekvieno atskiro maršruto reikmes, o ne nustatyti juos taip, kad jų veiksmingumą galima būtų pasiekti tik sugrupavus šiuos maršrutus,

su tokiu maršrutų sujungimu susiję skrydžių dažnumo įsipareigojimai yra tokie dideli, kad dėl jų realiai atgrasoma daug galimų operatorių, kurie pageidautų prisiimti SVPSĮ ir teikti paslaugas Sardinijoje, bet kurie dėl to, kad nėra įsisteigę viename iš dviejų miestų, realiai neturi jokios galimybės teikti šias paslaugas. Todėl maršrutų grupavimas turi rinkos ribojimo poveikį,

šiuo atžvilgiu akivaizdu, kad tokiu būdu sugrupavus maršrutus, kuriems nustatyti SVPSĮ, tik nedidelė dalis toje vietoje jau dirbančių operatorių gali atitikti reikalavimus. Todėl dėl SVPSĮ įvedimo bendrovėms, kurios vežė arba ketino vežti maršrutais iš Romos ir Milano į kiekvieną iš dviejų susijusių oro uostų, t. y. Olbiją ir Algerą, teko nusišalinti. Todėl, net jei šie oro vežėjai ir būtų to norėję, jie negalėjo pateikti savo kandidatūros teikti vežimo paslaugas jiems per brangiais maršrutais. Taigi toks grupavimas galėjo išstumti kitus potencialius operatorius.

Toks ribojantis poveikis dar didesnis, kai aptariamos rinkos didelės (bendras keleivių skaičius 2005 m., Italijos pateikti skaičiai):

Olbija–Roma ir Olbija–Milanas: 731 349 (390 186 vasarą ir 341 163 žiemą).

Algeras–Roma ir Algeras–Milanas: 502 820 keleivių (184 273 vasarą ir 318 547 žiemą).

Tokiomis aplinkybėmis neįmanoma įsivaizduoti, kad maršrutai, jungiantys du didžiausius Italijos miestus ir Olbijos bei Algero oro uostus Sardinijoje, būtų taip mažai patrauklūs, kad juos reikėtų grupuoti.

(58)

Taigi Komisijos nuomone, kai kurių maršrutų grupavimas nesuderinamas su Reglamento nuostatomis ir yra nepagrįstai ribojantis.

3.6.   Lengvatiniai tarifai Sardinijoje gimusiems asmenims, net jei jie dabar gyvena ne Sardinijoje

(59)

Nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 nustatytas reikalavimas, kad oro vežėjai lengvatinius tarifus taikytų gimusiems Sardinijoje asmenims, net jei jie gyvena ne Sardinijoje. Remiantis Italijos skaičiavimais, šių nuostatų taikymas būtų aktualus ne daugiau nei 220 000 asmenų, bet iš realiai tokių asmenų būtų apie 110 000, skaičiuojant, kad iš jų 50 % keliautų vieną kartą per metus.

(60)

Praktiškai tokia priemonė palankesnes sąlygas, palyginti su kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais, daugiausia sudarytų Italijos piliečiams. Todėl ją galima laikyti prima-facie tautine diskriminacija, prieštaraujančia Sutarčiai. Tokia priemonė pagal SVPSĮ taikymo tvarką galėtų būti taikoma tik tokiu atveju, jei asmenų traktavimo skirtumai būtų grindžiami objektyviais kriterijais, nepriklausančiais nuo asmenų pilietybės ir tie kriterijai būtų proporcingi pagrįstiems nacionalinės teisės tikslams.

(61)

Tačiau Italija aiškina, jog ši priemonė yra iš esmės reikalinga tik tam, kad iš Sardinijos emigravę asmenys galėtų palaikyti ryšius su gimtojo krašto kultūrine bendruomene (17). Vis dėlto, net jei toks tikslas pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies b ir i punktus galėtų būti laikomas pagrįstu tikslu visuomenės viešųjų interesų požiūriu, ši priemonė yra akivaizdžiai neproporcinga. Visų pirma ši priemonė taikoma visiems Sardinijoje gimusiems asmenims, net jei jie gyvena ne Sardinijoje, nereikalaujant įrodyti galimų atitinkamo asmens ir jo kilmės vietos ryšių (pavyzdžiui, giminystės ryšių). Antra, ši priemonė taikoma, neatsižvelgiant į finansines kiekvieno emigranto galimybes. Trečia, priešingai nei Sardinijos gyventojai, kurie gana dažnai turi keliauti į žemyną norėdami gauti tam tikrų esminių paslaugų (švietimo, sveikatos priežiūros) arba užsiimti Sardinijai vystyti reikalinga ekonomine veikla, emigrantai į Sardiniją keliauja retai (Italijos valdžios institucijų duomenimis, ne daugiau nei 50 % reikalavimus atitinkančių asmenų šiuo maršrutu keliauja vidutiniškai vieną kartą per metus). Taigi bendros šių retų kelionių išlaidos yra santykinai mažesnės, palyginti su Sardinijos gyventojų patiriamomis išlaidomis, ir jas emigrantai dažniausiai galėtų gana nesunkiai padengti, o nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 numatytos lengvatos būtų nereikalingos. Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad kai kurie emigrantai neturi pakankamai lėšų sumokėti už kasmetinį skrydį į Sardiniją, jiems galėtų būti taikoma geriau pritaikyta ir mažiau ribojanti priemonė.

(62)

Tokiomis aplinkybėmis, Komisija mano, kad ši nuostata yra neproporcinga ir nesuderinama su Reglamento nuostatomis.

3.7.   Taikymas visai oro uostų sistemai

(63)

Nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 nustatyta, kad SVPSĮ taikymas maršrutams į Romą ir Milaną apima visą atitinkamų oro uostų sistemą taip, kaip nurodyta Reglamento II priede, t. y.:

„Fiumicino“ ir „Ciampino“ oro uostai Romoje

„Linate“, „Malpensa“ ir „Bergame“ oro uostai Milane.

(64)

Reikėtų priminti, kad 2000 m. SVPSĮ teikti paslaugas buvo nustatyti Romos („Fiumicino“) ir Milano oro uostuose. Kai buvo sukurta Milano oro uosto sistema, pagal Reglamento 8 straipsnį ir II priedą Italija visą atitinkamą oro uosto sistemą automatiškai įtraukė į SVPSĮ taikymo sritį.

(65)

Italija savo pasirinkimą pagrindė techninėmis priežastimis, dėl kurių automatiškai buvo sujungtos visos kiekvieno oro uosto sistemos. Vis dėlto ji patvirtino, kad didžiausias su SVPSĮ susijęs dėmesys buvo skiriamas „Fiumicino“ oro uostui Romoje ir „Linate“ oro uostui Milane, kuriuose dėl nedidelio atstumo iki atitinkamos aglomeracijos centro dirbo SVPSĮ prisiėmę oro vežėjai, būtent tai pateisino, kad SVPSĮ taisyklėse numatoma, jog „atsižvelgiant į turimus laiko tarpsnius, ne mažiau kaip 50 % numatytų reisų tarp Sardinijos ir Romos bei Milano oro uostų turi būti vykdoma į Fiumicino ir Linate oro uostus ir iš jų“ (18).

(66)

Italija pripažino, kad buvo „objektyviai įrodyta, kad „Fiumicino“ oro uostas Romoje ir „Linate“ oro uostas Milane, esantys arčiausiai abiejų miestų centrų ir turintys geriausią susisiekimą, yra keliautojams patogiausi ir patraukliausi paskirties punktai“. Taip pat ji paaiškino, kad „siekiant teikti geriausias paslaugas ir kaip įmanoma geriau patenkinti keliautojų reikalavimus, buvo nuspręsta, kad būtų tikslinga, apriboti SVPSĮ prisiimančių vežėjų teises visiškai pasitraukti iš šių oro uostų ir pereiti į kitus (ne tokius patogius ir patrauklius keleiviams), priklausančius tai pačiai oro uostų sistemai, oro uostus“ (19).

(67)

Be to, matyti, kad žiemą praktiškai skraidoma tik į „Fiumicino“ ir „Linate“ oro uostus.

(68)

Šiuo konkrečiu atveju Komisija abejoja, ar reikalinga tokia priemonė, kuri, jos manymu, yra neproporcinga, palyginti su siekiamais tikslais, t. y. užtikrinti susisekimą su žemynu ir teritorinį vientisumą. Iš tikrųjų, tiesioginis šios priemonės poveikis yra atsitiktinių oro vežėjų nušalinimas, nepažeidžiant SVPSĮ principo, ir ši priemonė prisideda prie galutinio rinkos apribojimo naujų operatorų, vežančių maršrutais, kuriuose konkurencija didžiausia, ypač vasarą, atžvilgiu.

(69)

Vis dėlto Italija pripažino, kad oro uostas „Malpensa“ turėjo didžiausią reikšmę tarptautiniams maršrutams, o „Ciampino“ ir „Bergame“ oro uostai, kaip pigių skrydžių bendrovių vidaus centrai, atitiko Bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos principą ir tokioje saloje kaip Sardinija padėjo įgyvendinti teritorinės sanglaudos su visais Europos regionais tikslą. Todėl Italija įsipareigojo iš dalies pakeisti Nutarimą Nr. 35, kad SVPSĮ nebūtų taikomi „Malpensa“, „Bergame“ ir „Ciampino“ oro uostams (20).

(70)

Komisijos nuomone, šis įsipareigojimas iš tikrųjų išsklaido galinčias kilti abejones ir kad toks nutarimo pakeitimas padėtų gerokai sumažinti nepagrįstų apribojimų poveikį, atsiradusį dėl SVPSĮ nustatymo, bei patenkinti Sardinijos judumo poreikius atitinkamoms rinkoms netaikant neproporcingų apribojimų.

(71)

Atsižvelgdama į šį Italijos įsipareigojimą, Komisija neplanuoja tęsti tyrimo dėl neproporcingo SVPSĮ nustatymo Milano ir Romos oro uostų sistemoms, tačiau pasilieka teisę prireikus sugrįžti prie šio klausimo dėl galiojančių SVPSĮ ir tų įsipareigojimų, kurie bus nustatyti vėliau.

IV.   IŠVADOS

(72)

Remdamasi Italijos pateiktais duomenimis, Komisija nebesvarstys SVPSĮ taikymo principo maršrutams tarp Sardinijos ir žemyninės Italijos, kuris skrydžių dažnumo, keleivių vietų skaičiaus ir tarifų požiūriu gali būti taikytinas siekiant užtikrinti, kad atitinkamais maršrutais būtų teikiama pakankamai paslaugų.

(73)

Vis dėlto Komisija mano, kad kai kurios Italijos Respublikos nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 nustatytos sąlygos yra nepagrįstai ribojančios arba neproporcingos.

(74)

Komisija mano, kad pagal Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą nustatytuose SVPSĮ numatoma, jog bet kuriam oro vežėjui, ketinančiam prisiimti SVPSĮ, turi būti sudaryta galimybė vežti tuo maršrutu, neatsižvelgiant į tai, kada jis ketina pradėti teikti savo paslaugas. Todėl paraiškoms teikti nustatytas laikotarpis, taip siekiant a priori pašalinti operatorius, kurie paraiškas pateikė praėjus šiam laikotarpiui, yra nepagrįstai ribojantis ir nesuderinamas su Reglamento nuostatomis.

(75)

Nors nustatyti nepertraukiamų paslaugų teikimo trukmę gali būti pagrįsta, Komisijos nuomone, remiantis proporcingumo principu, ši trukmė turėtų būti pagrįsta ir remiantis 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatomis ji neturėtų viršyti metų.

(76)

Komisijos nuomone, ENAC suteikta kompetencija koordinuoti operatorių veiklą siekiant išvengti per didelės pasiūlos yra nepagrįstai ribojanti ir nesuderinama su Reglamento nuostatomis.

(77)

Komisija konstatuoja, kad maršrutų Olbija–Roma ir Olbija–Milanas bei Algeras–Roma ir Algeras–Milanas grupavimas yra nepagrįstai ribojantis ir nesuderinamas su Reglamento nuostatomis.

(78)

Komisijos nuomone, lengvatinių tarifų taikymas gimusiems Sardinijoje asmenims, net jei jie gyvena ne Sardinijoje, yra neproporcingas ir nesuderinamas su Reglamento nuostatomis.

(79)

Komisija abejoja dėl būtinybės visoms Romos ir Milano oro uostų sistemoms taikyti SVPSĮ, kurie, jos manymu, yra neproporcingi palyginti su siekiamais tikslais, t. y. užtikrinti susisiekimą su žemynu ir teritorinį vientisumą. Vis dėlto išnagrinėjusi Italijos įsipareigojimą iš dalies pakeisti Nutarimą Nr. 35, kad SVPSĮ nebūtų taikomi „Malpensa“, „Bergame“ ir „Ciampino“ oro uostams, Komisija nusprendė nebetęsti savo tyrimo, tačiau pasilieka teisę prireikus sugrįžti prie šio klausimo dėl galiojančių SVPSĮ ir tų įsipareigojimų, kurie bus nustatyti vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Italija gali toliau taikyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus („SVPSĮ“) teikti reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas 16 maršrutų tarp trijų Sardinijos oro uostų ir kitų pagrindinių Italijos nacionalinių oro uostų, numatytus 2005 m. gruodžio 29 d. Infrastruktūros ir transporto ministerijos nutarimuose Nr. 35 ir Nr. 36 (2006 m. sausio 11 d. paskelbtuose Gazzetta Ufficiale della Republica Italiana), kurie buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje atitinkamai 2006 m. kovo 24 d. (Nutarimas Nr. 35) ir 2006 m. balandžio 21 d. (Nutarimas Nr. 36), pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas, su sąlyga, kad bus laikomasi tokių sąlygų:

a)

Bet kuriam SVPSĮ prisiimti ketinančiam oro vežėjui turi būti sudaryta galimybė vežti atitinkamu maršrutu neatsižvelgiant į tai, kada jis pateikė pranešimą apie savo ketinimą pradėti teikti paslaugas ir neatsižvelgiant į tai, ar šis pranešimas buvo pateiktas per nutarimuose nustatytą 30 dienų laikotarpį, ar po jo.

b)

Oro vežėjams neturi būti nustatomas ilgesnis nei metų laikotarpis teikti paslaugas pagal SVPSĮ.

c)

Italijos valdžios institucijos turi iš naujo įvertinti būtinybę nustatyti SVPSĮ tam tikram maršrutui bei kiekvienam oro vežėjui nustatytų įsipareigojimų dydį, kai naujas oro vežėjas pradeda su tuo maršrutu susijusią veiklą arba praneša apie savo ketinimą pradėti veiklą ir, bet kokiu atveju, vieną kartą per metus.

d)

Italijos valdžios institucijos neturi atitinkamų maršrutų oro vežėjams trukdyti teikti daugiau paslaugų, t. y. vykdyti daugiau skrydžių ir skirti daugiau keleivių vietų, nei minimaliai reikalaujama pagal SVPSĮ.

e)

Oro vežėjai neturi būti įpareigoti taikyti lengvatinių tarifų Sardinijoje gimusiems asmenims, net jei pastarieji Sardinijoje negyvena.

f)

Italijos valdžios institucijos, suteikdamos teisę teikti paslaugas vienu maršrutu tarp dviejų miestų, negali įpareigoti jas teikti ir kitu maršrutu tarp dviejų miestų.

2.   Italijos Respublika ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. turi Komisijai pranešti apie priemones, kurių buvo imtasi, siekiant įgyvendinti šį sprendimą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 1992 8 24, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 72, 2006 3 24, p. 4.

(3)  OL C 93, 2006 4 21, p. 13.

(4)  OL C 95, 2006 4 22, p. 9–27 ir p. 30.

(5)  OL C 284, 2000 10 7, p. 16.

(6)  OL C 51, 2001 2 16, p. 12–22.

(7)  OL C 306, 2004 12 10, p. 6.

(8)  OL C 161, 2005 7 1, p. 10.

(9)  OL L 215, 2006 8 5, p. 31.

(10)  Žr. 2006 m. spalio 6 d. ir lapkričio 15 d. Italijos Respublikos atsakymus bei 2006 m. gegužės 23 d. ENAC pranešimą spaudai.

(11)  1992 m. liepos 23 d. Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 3 straipsnio 1 dalis.

(12)  1992 m. liepos 23 d. Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktas.

(13)  1992 m. liepos 23 d. Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies b punktas.

(14)  2005 m. kovo 17 d.TAR Lazio teismo sprendimas Nr. 2436.

(15)  2006 m. lapkričio 15 d. Italijos Respublikos laiškas, p. 2.

(16)  2006 m. lapkričio 15 d. Italijos Respublikos laiškas, p. 11.

(17)  2006 m. spalio 6 d. Italijos Respublikos laiškas, p. 72–74.

(18)  2006 m. kovo 24 d. komunikato 1 dalies 2 punktas.

(19)  2006 m. spalio 6 d. Italijos Respublikos laiškas, p. 78.

(20)  2006 m. lapkričio 15 d. Italijos Respublikos laiškas, p. 3.


15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 8 d.

leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinas naujų veikliųjų medžiagų M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido registracijas

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1929)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/333/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2002 m. vasario mėn. Portugalija gavo bendrovės Isagro paraišką dėl veikliosios medžiagos M benalaksilo įtraukimo į minėtos direktyvos I priedą. Komisijos sprendimu 2003/35/EB (2) patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(2)

2002 m. kovo mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Bayer CropScience paraišką dėl fluoksastrobino. Sprendimu 2003/35/EB patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(3)

2002 m. kovo mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Bayer CropScience paraišką dėl protiokonazolo. Sprendimu 2003/35/EB patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(4)

2001 m. rugpjūčio mėn. Nyderlandams buvo pateikta bendrovės Bayer AG paraiška dėl spirodiklofeno. Komisijos sprendimu 2002/593/EB (3) patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(5)

2002 m. balandžio mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Bayer AG paraišką dėl spiromezifeno. Komisijos sprendimu 2003/105/EB (4) patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(6)

2002 m. liepos mėn. Jungtinė Karalystė gavo bendrovės Dow AgroSciences Ltd. paraišką dėl sulfonilfluorido. Komisijos sprendimu 2003/305/EB (5), kurio versijoje anglų k. vartotas pavadinimas „sulfurilo chloridas“, patvirtinta, kad pateikti visi reikalingi dokumentai, kuriuos galima laikyti iš esmės atitinkančiais tos direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(7)

Siekiant atidžiai išnagrinėti dokumentus ir kad valstybės narės turėtų galimybę leisti suteikti ne ilgiau kaip trejus metus galiojančias laikinas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtų veikliųjų medžiagų, registracijas, įvykdydamos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir visų pirma sąlygą, susijusią su išsamiu veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų įvertinimu pagal toje direktyvoje nustatytus reikalavimus, buvo būtinas patvirtinimas, kad pateikti visi dokumentai.

(8)

Šių veikliųjų medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjų numatytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Valstybės narės ataskaitų rengėjos pateikė Komisijai vertinimo ataskaitų projektus: 2003 m. gruodžio 4 d. – apie M benalaksilą, 2003 m. spalio 14 d. – apie fluoksastrobiną, 2004 m. spalio 20 d. – apie protiokonazolą, 2004 m. gegužės 18 d. – apie spirodiklofeną, 2004 m. balandžio 16 d. – apie spiromezifeną ir 2004 m. lapkričio 9 d. – apie sulfonilfluoridą.

(9)

Gavus valstybių narių ataskaitų rengėjų vertinimo ataskaitų projektus nuspręsta, kad būtina pareiškėjų prašyti pateikti papildomos informacijos, kurią valstybės narės ataskaitų rengėjos turėjo išnagrinėti ir pateikti savo vertinimą. Todėl dokumentai nagrinėjami toliau, o vertinimo nebus įmanoma baigti per Direktyvoje 91/414/EEB nustatytą laikotarpį.

(10)

Kadangi atliekant vertinimą kol kas nenustatyta jokių priežasčių nerimauti, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pratęsti laikinas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra atitinkamų veikliųjų medžiagų, registracijas 24 mėnesių laikotarpiui pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio nuostatas, kad būtų galima tęsti dokumentų nagrinėjimą. Tikimasi, kad vertinimo ir sprendimo dėl galimo M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido įtraukimo į I priedą priėmimo procesas bus baigtas per 24 mėnesius.

(11)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali pratęsti laikinas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra M benalaksilo, fluoksastrobino, protiokonazolo, spirodiklofeno, spiromezifeno ir sulfonilfluorido, registracijas ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui, prasidedančiam nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/25/EB (OL L 106, 2007 4 24, p. 34).

(2)  OL L 11, 2003 1 16, p. 52.

(3)  OL L 192, 2002 7 20, p. 60.

(4)  OL L 43, 2003 2 18, p. 45.

(5)  OL L 112, 2003 5 6, p. 10.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/29


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/334/BUSP

2007 m. gegužės 14 d.

iš dalies keičiantys ir pratęsiantys Bendruosius veiksmus 2006/304/BUSP dėl ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) įsteigimo galimai ES krizių valdymo operacijai Kosove teisinės valstybės srityje ir galimose kitose srityse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. balandžio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2006/304/BUSP (1) dėl ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) įsteigimo galimai ES krizių valdymo operacijai Kosove teisinės valstybės srityje ir galimose kitose srityse.

(2)

2006 m. gruodžio 11 d. Taryba priėmė bendruosius veiksmus 2006/918/BUSP, iš dalies keičiančius ir pratęsiančius iki 2007 m. gegužės 31 d. Bendruosius veiksmus 2006/304/BUSP.

(3)

2007 m. kovo 27 d. Politinis ir saugumo komitetas rekomendavo pratęsti EUPT Kosovo iki 2007 m. rugsėjo 1 d.; iš esmės ši data priklauso nuo Jungtinėse Tautose vykstančio darbo.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priėmus rezoliuciją Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos atrinktų užduočių perdavimo ES krizių valdymo operacijai dieną perėjimas nuo Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove prie ES krizių valdymo operacijos Kosove būtų sklandus, EUPT Kosovo pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti ES krizių valdymo operacijos Kosove paramos priemonė. Atsižvelgiant į tai, tuo laikotarpiu turėtų būti užtikrintas glaudus EUPT Kosovo vadovo ir ES krizių valdymo operacijos Kosove vadovo bendradarbiavimas.

(5)

Todėl Bendrieji veiksmai 2006/304/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti ir jų galiojimas pratęstas,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2006/304/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis duoda nurodymus EUPT Kosovo vadovui. Įsteigus ES krizių valdymo operaciją Kosove ir prieš pradedant operacijos veiklos etapą, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis per ES krizių valdymo operacijos Kosove vadovą, kai tik pastarasis bus paskirtas, perduoda nurodymus EUPT Kosovo vadovui“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   EUPT Kosovo vadovas vadovauja EUPT Kosovo ir atsako už kasdienį jos valdymą. Įsteigus ES krizių valdymo operaciją Kosove ir prieš pradedant misijos veiklos etapą, EUPT Kosovo vadovas veikia pagal ES krizių valdymo operacijos Kosove vadovo nurodymus, kai tik pastarasis bus paskirtas.“;

c)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   EUPT Kosovo vadovas atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui. Įsteigus ES krizių valdymo operaciją Kosove ir prieš pradedant operacijos veiklos etapą, EUPT Kosovo vadovas atsiskaito Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui per ES krizių valdymo operacijos Kosove vadovą, kai tik pastarasis bus paskirtas.“;

d)

papildoma šia dalimi:

„6.   Politiniam ir saugumo komitetui iš esmės pasiekus susitarimą dėl ES krizių valdymo operacijos vadovo paskyrimo, EUPT Kosovo vadovas užtikrina tinkamą ryšių palaikymą ir koordinavimą.“;

2)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

Nepažeidžiant ES sprendimų priėmimo savarankiškumo ir jos bendros institucinės struktūros, įsteigus ES krizių valdymo operaciją Kosove, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos prisidėti prie EUPT Kosovo, jei jos padengs su savo komandiruotu personalu susijusias išlaidas, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, išmokas, didelės rizikos draudimą ir kelionės į misijos vietą bei grįžimo iš jos išlaidas, taip pat prireikus prisidės prie EUPT Kosovo veiklos išlaidų.

Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl pritarimo siūlomam įnašui.“;

3)

14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Peržiūra

Iki 2007 m. liepos 15 d. Taryba įvertina, ar EUPT Kosovo turėtų būti tęsiama po 2007 m. rugsėjo 1 d., atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti sklandų perėjimą prie galimos ES krizių valdymo operacijos Kosove.“;

4)

15 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jie netenka galios 2007 m. rugsėjo 1 d.“.

2 straipsnis

Bendrųjų veiksmų 2006/918/BUSP 1 straipsnio 4 dalyje nustatyta finansinė orientacinė suma padidinama 43 955 000 EUR, kad būtų padengtos išlaidos, susijusios EUPT Kosovo įgaliojimais nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 1 d.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  OL L 112, 2006 4 26, p. 19. Bendrieji veiksmai su pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2006/918/BUSP (OL L 349, 2006 12 12, p. 57).


Klaidų ištaisymas

15.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/31


2006 m. rugsėjo 8 d. Komisijos sprendimo 2007/319/EB dėl valstybės pagalbos Nr. C 45/04 (ex NN 62/04) čekų plieno gamintojui „Třinecke železarny, a.s.“ klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 119, 2007 m. gegužės 5 d. )

Turinyje; 37 puslapyje, pavadinime, ir 44 puslapyje, vietos ir datos eilutėje:

yra:

„2006 m. rugsėjo 8 d.“,

turi būti:

„2006 m. lapkričio 8 d.“.