ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 117

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 493/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2007, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 486/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gegužės 1 d.

3

 

*

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 495/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3077/78 dėl patvirtinimų, lydinčių iš šalių, kurios nėra Bendrijos narės, importuotus apynius, atitikimo Bendrijos sertifikatams

6

 

*

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 496/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 600/2005 dėl didžiausios likučių koncentracijos nustatymo pašarų priedui Salinomax 120G, priskiriamam kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei ( 1 )

9

 

*

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 497/2007 dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazę EC 3.2.1.8 (Safizym X) naudoti kaip pašarų priedą ( 1 )

11

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/304/EB

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Bt176 (SYN-EV176-9) kukurūzų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1804)

14

 

 

2007/305/EB

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hibridinių aliejinių rapsų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1805)

17

 

 

2007/306/EB

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hibridinių aliejinių rapsų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1806)

20

 

 

2007/307/EB

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) aliejinių rapsų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1809)

23

 

 

2007/308/EB

 

*

2007 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas dėl GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) kukurūzų produktų pašalinimo iš rinkos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1810)

25

 

 

2007/309/EB

 

*

2007 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Vengrijoje 2006 m. (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1818)

27

 

 

2007/310/EB

 

*

2007 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas dėl 2006 m. Bendrijos finansinės paramos, skirtos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Danijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1820)

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimo 2006/930/EB dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo, klaidų ištaisymas (OL L 355, 2006 12 15)

31

 

*

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimo 2006/963/EB dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo, klaidų ištaisymas (OL L 397, 2006 12 30)

31

 

*

2002 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2147/2002, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1455/1999, nustatantį saldžiųjų paprikų prekybos standartus, klaidų ištaisymas (OL L 326, 2002 12 3) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 37 tomas, p. 436)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 493/2007

2007 m. gegužės 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

37,7

TN

127,8

TR

129,0

ZZ

98,2

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

102,5

ZZ

105,3

0709 90 70

TR

106,2

ZZ

106,2

0805 10 20

CU

43,2

EG

44,7

IL

69,6

MA

44,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,1

BR

79,4

CL

86,9

CN

86,1

NZ

117,9

US

131,9

UY

64,7

ZA

85,7

ZZ

91,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 494/2007

2007 m. gegužės 4 d.

iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 486/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gegužės 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 486/2007 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2007 m. gegužės 1 d.

(2)

Apskaičiuotam importo muitų vidurkiui ir nustatytam mokesčiui skiriantis 5 EUR/t arba daugiau, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 486/2007 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 486/2007,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 486/2007 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gegužės 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 114, 2007 5 1, p. 5.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. gegužės 5 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

8,67

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

8,67

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00

II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.5.-3.5.2007

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (3)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (4)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (5)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

156,24

110,83

FOB kaina JAV

176,92

166,92

146,92

131,43

Meksikos įlankos priedas

7,60

Didžiųjų ežerų priedas

10,98

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas:

34,92 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas:

34,92 EUR/t


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(4)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(5)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 495/2007

2007 m. gegužės 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3077/78 dėl patvirtinimų, lydinčių iš šalių, kurios nėra Bendrijos narės, importuotus apynius, atitikimo Bendrijos sertifikatams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1952/2005 dėl bendro apynių rinkos organizavimo ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 1696/71, (EEB) Nr. 1037/72, (EEB) Nr. 879/73 ir (EEB) Nr. 1981/82 (1), ypač į jo 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3077/78 (2) išvardytos trečiųjų šalių agentūros, įgaliotos išduoti iš tų šalių importuojamų apynių produktų patvirtinimus. Šie patvirtinimai pripažįstami kaip Reglamento (EB) Nr. 1952/2005 4 straipsnyje nurodytų sertifikatų atitikmenys.

(2)

Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą, šių naujųjų valstybių narių agentūros nebeturėtų būti nurodytos Reglamento (EEB) Nr. 3077/78 priede pateiktame sąraše.

(3)

Pasikeitė kai kurių Reglamento (EEB) Nr. 3077/78 priede išvardytų agentūrų pavadinimai ir adresai.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 3077/78.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apynių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3077/78 priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 314, 2005 11 30, p. 1, pataisyta OL L 317, 2005 12 3, p. 29.

(2)  OL L 367, 1978 12 28, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 81/2005 (OL L 16, 2005 1 20, p. 52).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ORGANIZACIJOS, ĮGALIOTOS IŠDUOTI TOLIAU IŠVARDYTŲ PRODUKTŲ PATVIRTINIMUS

Apynių spurgai (KN kodas: ex 1210)

Apynių milteliai (KN kodas: ex 1210)

Apynių syvai ir ekstraktai (KN kodas: 1302 13 00)


Kilmės šalis

Įgaliotos organizacijos

Adresas

Kodas

Telefonas

Faksas

E. paštas (neprivaloma)

Australija

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Kinijos Liaudies Respublika

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Naujoji Zelandija

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472-0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548-2319

546-9464

 

Serbijos Respublika

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Pietų Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841-3172

841-3594

 

Šveicarija

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Jungtinės Amerikos Valstijos

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 arba 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabvė

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

PO Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw“


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 496/2007

2007 m. gegužės 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 600/2005 dėl didžiausios likučių koncentracijos nustatymo pašarų priedui „Salinomax 120G“, priskiriamam kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Natrio salinomicino priedą (Salinomax 120G) buvo leista naudoti laikantis tam tikrų sąlygų, numatytų Tarybos direktyvoje 70/524/EEB (2). Komisijos reglamentu (EB) Nr. 600/2005 (3) buvo leista dešimt metų naudoti šį priedą mėsiniams viščiukams, susiejant leidimą su asmeniu, atsakingu už priedo išleidimą į apyvartą. Tas priedas buvo užregistruotas Bendrijos pašarų priedų registre.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta galimybė vėliau keisti leidimo naudoti priedą išdavimo sąlygas, atsižvelgiant į leidimo turėtojo prašymą ir į Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) nuomonę. Natrio salinomicino priedo (Salinomax 120G) leidimo turėtojas pateikė paraišką, kurioje siūloma pakeisti leidimo išdavimo sąlygas, įtraukiant Tarnybos įvertintą didžiausios likučių koncentracijos (DLK) vertę.

(3)

2005 m. sausio 26 d. priimtoje nuomonėje (4) Tarnyba pasiūlė nustatyti nagrinėjamos veikliosios medžiagos DLK. Šią DLK vertę gali reikėti patikslinti, atsižvelgiant į būsimo šios veikliosios medžiagos vertinimo, kurį atliks Europos vaistų agentūra, rezultatus.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 600/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 600/2005 priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(3)  OL L 99, 2005 4 19, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2028/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 26).

(4)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų ir produktų arba medžiagų mokslinės grupės patikslinta nuomonė, pateikta atsakant į naują Komisijos užklausą dėl „Bio-Cox®120G“, kurio pagrindinę dalį sudaro natrio salinomicinas, kaip pašarų priedo, saugos pagal Tarybos direktyvą 70/524/EEB (4g straipsnis). Priimta 2005 m. sausio 26 d.EFSA Journal (2005) 170, 1–4.


PRIEDAS

Priedo registracijos numeris

Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Didžiausia likučių koncentracija (DLK) atitinkamuose gyvūninės kilmės pašaruose

veikliosios medžiagos mg viename visaverčio pašaro kg

Kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos

E 766

Alpharma (Belgija) BVBA

Natrio salinomicinas 120 g/kg (Salinomax 120G)

 

Priedo sudėtis:

natrio salinomicino: 120 g/kg

kalcio lignosulfonato: 40 g/kg

kalcio sulfato dihidrato: iki 1 000 g/kg

 

Veiklioji medžiaga:

natrio salinomicinas, C42H69O11Na,

polieterio monokarboksirūgšties natrio druska, gauta fermentuojant Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06), CAS Nr. 55 721-31-8

Būdingos priemaišos:

 

< 42 mg elajofilino/kg natrio salinomicino,

 

< 40 g 17-epi-20-dezoksi salinomicino/kg natrio salinomicino

Mėsiniai viščiukai

50

70

Draudžiama naudoti mažiausiai 1 dieną prieš skerdimą.

Naudojimo instrukcijose nurodyti:

 

„Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams ir kalakutams“;

 

„Šio pašaro sudėtyje yra jonoforo: kartu naudojant tam tikras vaistines medžiagas (pvz., tiamuliną) gali atsirasti šalutinis poveikis“

2015 4 22

5 μg salinomicino viename visų drėgnų audinių kg


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 497/2007

2007 m. gegužės 4 d.

dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazę EC 3.2.1.8 (Safizym X) naudoti kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 yra numatoma suteikti leidimą gyvūnų mityboje naudoti skirtiems priedams ir nustatomas tokio leidimo suteikimo pagrindas ir tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateikta paraiška išduoti leidimą naudoti reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su paraiška buvo pateikta informacija ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Paraiška pateikta siekiant gauti leidimą naudoti endo-1,4-beta-ksilnazę EC 3.2.1.8, gautą iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10) (Safizym X), pagal naują paskirtį kaip paršelių (atjunkytų) pašarų priedą, priskirtiną „zootechninių priedų“ kategorijai.

(4)

Endo-1,4-beta-ksilanazę EC 3.2.1.8, gautą iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10), Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1453/2004 (2) buvo leista neribotą laiką naudoti mėsiniams viščiukams, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 943/2005 (3) – neribotą laiką naudoti mėsiniams kalakutams ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1810/2005 (4) – neribotą laiką naudoti dedeklėms vištoms.

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą paršeliams (atjunkytiems). Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2006 m. spalio 17 d. pateiktoje nuomonėje padarė išvadą, kad iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) gautos endo-1,4-beta-ksilanazės EC 3.2.1.8 preparatas (Safizym X) nedaro neigiamo poveikio gyvūnų ir žmonių sveikatai arba aplinkai (5). Be to, ji padarė išvadą, kad preparatas nekelia jokio papildomo pavojaus, kuris pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį neleistų išduoti leidimo. Pagal tą nuomonę šio preparato naudojimas nedaro neigiamo poveikio šiai papildomai gyvūnų kategorijai. Tarnyba nemano, kad būtina taikyti specialiuosius pasekmių stebėjimo reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Šio preparato įvertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti tą preparatą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, kuris priklauso „zootechninių priedų“ kategorijai ir „virškinimą gerinančių medžiagų“ funkcinei grupei, leidžiama kaip priedą gyvūnų pašaruose naudoti laikantis tame priede nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 269, 2004 8 17, p. 3.

(3)  OL L 159, 2005 6 22, p. 6.

(4)  OL L 291, 2005 11 5, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 184/2007 (OL L 63, 2007 3 1, p. 1).

(5)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų ir produktų arba medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl fermentinio preparato „Safizym X“ (endo-1,4-beta-ksilanazės), pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 leidžiamo naudoti kaip paršelių pašarų priedą, saugos ir veiksmingumo. Priimta 2006 m. spalio 17 d.EFSA Journal (2006) 405, 1–10.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūnų rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

aktyvumo vienetai viename 12 % drėgnumo visaverčio pašaro kg

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinamumą gerinančios medžiagos

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Priedo sudėtis:

endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

 

miltelių: 70 000 IFP (1)/g

 

skysčio: 7 000 IFP/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

endo-1,4-beta-ksilanazė, gauta iš Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Analizės metodas  (2)

Redukuojančiųjų sacharidų bandymas su endo-1,4-beta-ksilanaze, dinitrosalicilo rūgšties spalvos intensyvumo pokytį matuojant pagal redukuojančiojo sacharido išeigą.

Paršeliai (atjunkyti)

840 IFP

 

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, trukmę ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė vienam visaverčio pašaro kilogramui: 1 680 IFP.

3.

Naudoti iki 35 kg masės paršeliams (atjunkytiems).

4.

Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug ne krakmolo kilmės polisacharidų (daugiausia arabinoksilanų), pvz., turinčiuose daugiau kaip 20 % kviečių.

2017 5 25


(1)  1 IFP – fermento kiekis, kuris, esant pH 4,8 ir 50 °C, iš avižų ksilano atpalaiduoja 1 mikromolį redukuojančiųjų sacharidų (išreikštų ksilozės ekvivalentu) per minutę.

(2)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 25 d.

dėl Bt176 (SYN-EV176-9) kukurūzų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1804)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2007/304/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 8 straipsnio 6 dalį ir 20 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (2), 1997 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimu 97/98/EB dėl genetiškai modifikuotų cukrinių kukurūzų (Zea mays L.), kurių insekticidinės savybės buvo kompleksiškai modifikuotos Bt-endotoksino genu ir kurie įgijo padidintą toleranciją herbicidui amonio glufozinatui, pateikimo į rinką, taikant Tarybos direktyvą 90/220/EEB (3), duotas sutikimas dėl Bt176 (SYN-EV176-9) kukurūzų pateikimo į rinką. Direktyva 90/220/EEB buvo išdėstyta nauja redakcija ir panaikinta Direktyva 2001/18/EB.

(2)

Sutikimas duotas remiantis Gyvūnų mitybos mokslinio komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 76/791/EEB (4), nuomone, Maisto produktų mokslinio komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 95/273/EB (5), nuomone ir Pesticidų mokslinio komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 78/436/EEB (6), nuomone.

(3)

Apie SYN-EV176-9 kukurūzus ir jų produktus kaip apie esamus produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (toliau - Reglamentas) 8 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 1 dalį pranešė Syngenta Crop Protection AG (toliau - pranešėjas) ir įtraukė juos į genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registrą. Pranešimas taikomas maisto produktams, kuriuos sudaro arba kurių sudėtyje yra SYN-EV176-9 kukurūzų ir (arba) jie yra pagaminti iš jų, maisto priedams, pagamintiems iš SYN-EV176-9 kukurūzų, pašarams, kuriuos sudaro arba kurių sudėtyje yra SYN-EV176-9 kukurūzų, pašarinėms medžiagoms, pagamintoms iš SYN-EV176-9 kukurūzų ir iš SYN-EV176-9 kukurūzų pagamintiems pašarų priedams.

(4)

Pranešėjas apie SYN-EV176-9 kukurūzus 2005 m. rugsėjo 19 d. laiške Komisijai nurodė, kad jis nutraukė SYN-EV176-9 kukurūzų sėklų pardavimą Bendrijoje po 2005 m. sėjos sezono.

(5)

Toliau pranešėjas nurodė Komisijai, kad jis neketina teikti prašymo atnaujinti leidimo dėl SYN-EV176-9 kukurūzų pagal Reglamentą, laikantis atitinkamai 8 straipsnio 4 dalies, 11 straipsnio, 20 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio. Todėl po 2007 m. balandžio 18 d. Bendrijoje nebus leidžiama auginti ir pateikti į rinką SYN-EV176-9 kukurūzų ir jų produktų.

(6)

Todėl reikėtų priimti priemones, skirtas užtikrinti faktinį inbredinių linijų ir hibridų sėklų, pagamintų iš SYN-EV176-9 kukurūzų, pašalinimą iš rinkos. Kadangi nebus įmanoma įsigyti sėklų, tikėtina, kad visi produktai, gauti iš SYN-EV176-9 kukurūzų, maisto ir pašarų grandinėje išnyks per priimtiną laikotarpį.

(7)

Kadangi pranešėjas nutraukė SYN-EV176-9 kukurūzų sėklų pardavimą Bendrijoje po 2005 m. sėjos sezono, produktų, gautų iš SYN-EV176-9 kukurūzų, atsargos buvo sunaudotos, todėl tikėtina, kad po 2007 m. balandžio 18 d. rinkoje jų nebeliks. Tačiau nedideli genetiškai modifikuotos medžiagos, gautos iš SYN-EV176-9 kukurūzų, kiekiai tam tikrą laiką bus aptinkami maisto produktuose ir pašaruose.

(8)

Siekiant teisinio tikrumo, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį maisto produktuose ir pašaruose gali būti tokios medžiagos, ir nebus laikoma, kad pažeidžiama Reglamento 4 straipsnio 2 dalis arba 16 straipsnio 2 dalis, tais atvejais, kai atsitiktinai ar dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiranda tokios medžiagos likučių.

(9)

Leidžiamas kiekis ir laikotarpis turėtų būti nustatytas, atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas, kad faktinis sėklų pašalinimas iš rinkos įvyktų visoje maisto ir pašarų grandinėje. Visais atvejais, genetiškai modifikuotos medžiagos, maisto produktuose arba pašaruose atsirandančios atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių, leidžiamas kiekis turi būti mažesnis už ženklinimo ir atsekamumo ribinę normą, t. y. 0,9 %, kaip nustatyta Reglamente.

(10)

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su SYN-EV176-9 kukurūzais, turėtų būti pakeisti.

(11)

Dėl šiame sprendime pateikiamų priemonių buvo konsultuotasi su pranešėju.

(12)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant užtikrinti faktinį inbredinių linijų ir hibridų sėklų, gautų iš SYN-EV176-9 kukurūzų, ir skirtų auginimui, pašalinimą iš rinkos, pranešėjas taiko Priede išdėstytas priemones.

Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos pranešėjas pateikia Komisijai ataskaitą apie Priede išdėstytų priemonių įgyvendinimą.

2 straipsnis

Medžiagos, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra SYN-EV176-9 kukurūzų ar kurios yra pagamintos iš SYN-EV176-9 kukurūzų, maisto produktuose ir pašaruose, apie kuriuos pranešta pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 1 dalį, yra toleruojamos 5 metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, jei:

a)

tų medžiagų atsiradimas yra atsitiktinis arba techniškai neišvengiamas ir

b)

procentinė jų dalis yra ne didesnė nei 0,9 %.

3 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su SYN-EV176-9 kukurūzais, turėtų būti pakeisti.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 368, 2006 12 23, p. 99).

(2)  OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(3)  OL L 31, 1997 2 1, p. 69.

(4)  OL L 279, 1976 10 9, p. 35.

(5)  OL L 167, 1995 7 18, p. 22.

(6)  OL L 124, 1978 5 12, p. 16.


PRIEDAS

Priemonės, kurių privalo imtis pranešėjas, siekdamas užtikrinti faktinį inbredinių linijų ir hibridų sėklų, gautų iš SYN-EV176-9 kukurūzų, ir skirtų auginimui, pašalinimą iš rinkos

a)

Pranešti Bendrijos komerciniams ūkio subjektams apie sėklų komercinį ir teisinį statusą.

b)

Susigrąžinti likusias komercinės paskirties sėklų atsargas, kurias turi ūkio subjektai.

c)

Sunaikinti likusias komercinės paskirties sėklų atsargas.

d)

Nutraukti sutartis dėl produktų su trečiosiomis šalimis, nurodant joms grąžinti sėklas arba patikrinti bei patvirtinti, kad sėklos buvo sunaikintos.

e)

Imtis visų reikalingų veiksmų, siekiant pašalinti iš nacionalinių sėklų katalogų registruotas šių sėklų rūšis.

f)

Įgyvendinti vidaus programą, siekiant išvengti genetiškai modifikuotos medžiagos atsiradimo atvejų veisime ir sėklų gamyboje.


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 25 d.

dėl Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) hibridinių aliejinių rapsų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1805)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(2007/305/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 8 straipsnio 6 dalį ir 20 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (2), 1996 m. vasario 6 d. Komisijos sprendimu 96/158/EB dėl produkto, kurio sudėtyje yra genetiškai modifikuoto organizmo, herbicidui atsparaus rapso hibrido sėklos (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1BnxRF1Bn) pateikimo į rinką, (3) hibridiniams aliejiniams rapsams Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) duotas sutikimas dėl auginimo, kurio paskirtis - sėklų gavimas, o ne naudojimas žmonių maistui ar gyvūnų pašarui. Direktyva 90/220/EEB buvo išdėstyta nauja redakcija ir panaikinta Direktyva 2001/18/EB.

(2)

Remiantis Tarybos direktyva 90/220/EEB, 1997 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimu 97/392/EB dėl genetiškai modifikuoto rapso (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) pateikimo į rinką pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB (4), hibridinių aliejinių rapsų ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 sėkloms duotas sutikimas dėl auginimo ir tvarkymo aplinkoje prieš perdirbant į negyvybingas frakcijas arba perdirbimo proceso metu.

(3)

Sutikimas duotas remiantis informacija, išdėstyta dokumentuose, pateiktuose pagal Direktyvą 90/220/EEB, ir visa valstybių narių pateikta informacija.

(4)

Iš ACS BNØØ4-7 aliejinių rapsų pagamintas rafinuotas aliejus, ACS-BNØØ1-4 aliejiniai rapsai ir ACS BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinis derinys buvo pateikti į rinką pagal 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (5) 5 straipsnį.

(5)

Apie ACS-BNØØ4-7 aliejinius rapsus, ACS-BNØØ1-4 aliejinius rapsus ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinį derinį ir jų produktus kaip apie esamus produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (toliau – Reglamentas) 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 20 straipsnio 1 dalį pranešė Bayer CropScience AG (toliau – pranešėjas) ir įtraukė juos į genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registrą. Pranešimas taikomas maisto produktų (rafinuotas aliejus), gautų iš vyriškojo sterilumo MS1Bn (B91-4) rapsų linijos ir visų tradiciškai išvestų rapsų, vaisingumą atstatančios RF1Bn (B93-101) rapsų linijos ir visų tradiciškai išvestų rapsų ir MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) aliejinių rapsų hibridinio derinio, ir pašarų, kurių sudėtyje yra arba kuriuos sudaro aliejiniai rapsai, išvesti iš vyriškojo sterilumo MS1 (B91-4), išauginto Drakkar (metodu), aliejinių rapsų linijos (Brassica napus L. oleifera Metzg.), vaisingumą atstatančios RF1 (B93-101) aliejinių rapsų linijos, išaugintos Drakkar (metodu), aliejinių rapsų linijos ((Brassica napus L. oleifera Metzg.) ir MS1xRF1 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) hibridinio derinio, auginimui ir tvarkymui aplinkoje prieš perdirbant į negyvybingas frakcijas arba perdirbimo proceso metu.

(6)

Pranešėjas apie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 hibridinius aliejinius rapsus 2005 m. lapkričio 15 d. laiške Komisijai nurodė, kad jis nutraukė šios medžiagos turinčių rūšių pardavimą visame pasaulyje ir kad visos sėklų atsargos buvo susigrąžintos ir sunaikintos po 2003 m. pardavimo sezono.

(7)

Toliau pranešėjas nurodė Komisijai, kad jis neketina teikti prašymo atnaujinti leidimo dėl ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinio derinio pagal Reglamentą, laikantis atitinkamai 8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 11 straipsnio, 20 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio. Todėl po 2007 m. balandžio 18 d. Bendrijoje nebus leidžiama gaminti ir pateikti į rinką ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 hibridinių aliejinių rapsų ir jų produktų.

(8)

Todėl reikėtų priimti priemones, skirtas užtikrinti faktinį ACS-BNØØ4-7xACS BNØØ1-4 hibridinių aliejinių rapsų sėklų pašalinimą iš rinkos. Kadangi nebus įmanoma įsigyti sėklų, tikėtina, kad visi produktai, gauti iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinio derinio, maisto ir pašarų grandinėje išnyks per priimtiną laikotarpį.

(9)

Kadangi pranešėjas nutraukė ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 hibridinių aliejinių rapsų sėklų pardavimą po 2003 m. sėjos sezono, produktų, gautų iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinio derinio atsargos buvo sunaudotos, todėl tikėtina, kad po 2007 m. balandžio 18 d. rinkoje jų nebeliks. Tačiau nedideli genetiškai modifikuotos medžiagos, gautos iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinio derinio, kiekiai tam tikrą laiką bus aptinkami maisto produktuose ir pašaruose.

(10)

Siekiant teisinio tikrumo, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį maisto produktuose ir pašaruose gali būti tokios medžiagos, ir nebus laikoma, kad pažeidžiama Reglamento 4 straipsnio 2 dalis arba 16 straipsnio 2 dalis, tais atvejais, kai atsitiktinai ar dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiranda tokios medžiagos likučių.

(11)

Leidžiamas kiekis ir laikotarpis turėtų būti nustatytas, atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas, kad faktinis sėklų pašalinimas iš rinkos įvyktų visoje maisto ir pašarų grandinėje. Visais atvejais, genetiškai modifikuotos medžiagos, maisto produktuose arba pašaruose atsirandančios atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių, leidžiamas kiekis turi būti mažesnis už ženklinimo ir atsekamumo ribinę normą, t. y. 0,9 %, kaip nustatyta Reglamente

(12)

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su ACS-BNØØ4-7 aliejiniais rapsais, ACS-BNØØ1-4 aliejiniais rapsais ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridiniu deriniu, turėtų būti pakeisti.

(13)

Dėl šiame sprendime pateikiamų priemonių buvo konsultuotasi su pranešėju.

(14)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant užtikrinti faktinį ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 hibridinių aliejinių rapsų sėklų, skirtų auginimui, pašalinimą iš rinkos, pranešėjas laikosi Priede išdėstytų priemonių.

Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos pranešėjas pateikia Komisijai ataskaitą apie priede išdėstytų priemonių įgyvendinimą.

2 straipsnis

Medžiagos, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinės kombinacijos ar kurios yra pagamintos iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridinio derinio, apie kuriuos pranešta pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 20 straipsnio 1 dalį, yra toleruojamos 5 metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, jei:

a)

tų medžiagų atsiradimas yra atsitiktinis arba techniškai neišvengiamas; ir

b)

procentinė jų dalis yra ne didesnė nei 0,9 %.

3 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su ACS-BNØØ4-7 aliejiniais rapsais, ACS-BNØØ1-4 aliejiniais rapsais ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 aliejinių rapsų hibridiniu deriniu, turi būti pakeisti.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germany.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 368, 2006 12 23, p. 99).

(2)  OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(3)  OL L 37, 1996 2 15, p. 30.

(4)  OL L 164, 1997 6 21, p. 38.

(5)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

Priemonės, kurių privalo imtis pranešėjas, siekdamas užtikrinti faktinį ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4 hibridinių aliejinių rapsų sėklų, skirtų auginimui, pašalinimą iš rinkos

a)

Pranešti Bendrijos komerciniams ūkio subjektams apie sėklų komercinį ir teisinį statusą.

b)

Susigrąžinti likusias komercinės paskirties sėklų atsargas, kurias turi ūkio subjektai.

c)

Sunaikinti likusias komercinės paskirties sėklų atsargas.

d)

Nutraukti sutartis dėl produktų su trečiosiomis šalimis, nurodant joms grąžinti sėklas arba patikrinti bei patvirtinti, kad sėklos buvo sunaikintos.

e)

Imtis visų reikalingų veiksmų, siekiant pašalinti iš nacionalinių sėklų katalogų registruotas šių sėklų rūšis.

f)

Įgyvendinti vidaus programą, siekiant išvengti genetiškai modifikuotos medžiagos buvimo veisime ir sėklų gamyboje.


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 25 d.

dėl Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hibridinių aliejinių rapsų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1806)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(2007/306/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 8 straipsnio 6 dalį ir 20 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (2), 1997 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimu 97/393/EB dėl genetiškai modifikuoto rapso (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) pateikimo į rinką pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB (3), Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) hibridinių aliejinių rapsų sėkloms duotas sutikimas dėl auginimo ir tvarkymo aplinkoje prieš perdirbant į negyvybingas frakcijas arba perdirbimo proceso metu. Direktyva 90/220/EEB išdėstyta nauja redakcija ir panaikinta Direktyva 2001/18/EB.

(2)

Sutikimas duotas remiantis informacija, išdėstyta pagal Direktyvą 90/220/EEB pateiktame dokumente, ir visa valstybių narių pateikta informacija.

(3)

Iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų pagamintas rafinuotas aliejus, ACS-BNØØ2-5 aliejiniai rapsai ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinis derinys buvo pateikti į rinką pagal 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (4) 5 straipsnį.

(4)

Apie ACS-BNØØ4-7 aliejinius rapsus, ACS-BNØØ2-5 aliejinius rapsus ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinį derinį ir jų produktus kaip apie esamus produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (toliau – Reglamentas) 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 20 straipsnio 1 dalį pranešė Bayer CropScience AG (toliau – pranešėjas) ir įtraukė juos į genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registrą. Pranešimas taikomas maisto produktų (rafinuotas aliejus), gautų iš vyriškojo sterilumo MS1Bn (B91-4) rapsų linijos ir visų tradiciškai išvestų rapsų, vaisingumą atstatančios RF2Bn (B94-2) rapsų linijos ir visų tradiciškai išvestų rapsų ir MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) aliejinių rapsų hibridinio derinio, ir pašarų, kurių sudėtyje yra arba kuriuos sudaro aliejiniai rapsai, išvesti iš vyriškojo sterilumo MS1 (B91-4), išauginto Drakkar (metodu), aliejinių rapsų linijos (Brassica napus L. oleifera Metzg.), vaisingumą atstatančios RF2 (B94-2) aliejinių rapsų linijos, išaugintos Drakkar (metodu), aliejinių rapsų linijos (Brassica napus L. oleifera Metzg.) ir MS1xRF2 (ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn) hibridinio derinio, auginimui ir tvarkymui aplinkoje prieš perdirbant į negyvybingas frakcijas arba perdirbimo proceso metu.

(5)

Pranešėjas apie ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 hibridinius aliejinius rapsus 2005 m. lapkričio 15 d. laiške Komisijai nurodė, kad jis nutraukė šios medžiagos turinčių rūšių pardavimą visame pasaulyje ir kad visos sėklų atsargos buvo susigrąžintos ir sunaikintos po 2003 m. pardavimo sezono.

(6)

Toliau pranešėjas nurodė Komisijai, kad jis neketina teikti prašymo atnaujinti leidimo dėl ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinio derinio pagal Reglamentą, laikantis atitinkamai 8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos, 11 straipsnio, 20 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio. Todėl po 2007 m. balandžio 18 d. Bendrijoje nebus leidžiama auginti ir pateikti į rinką ACS-BNØØ4-7xACS BNØØ2-5 hibridinių aliejinių rapsų ir jų produktų.

(7)

Todėl reikėtų priimti priemones, skirtas užtikrinti faktinį ACS-BNØØ4-7xACS BNØØ2-5 hibridinių aliejinių rapsų sėklų pašalinimą iš rinkos. Kadangi nebus įmanoma įsigyti sėklų, tikėtina, kad visi produktai, gauti iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinio derinio, maisto ir pašarų grandinėje išnyks per priimtiną laikotarpį.

(8)

Kadangi pranešėjas nutraukė ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 hibridinių aliejinių rapsų sėklų pardavimą po 2003 m. sėjos sezono, produktų, gautų iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinio derinio atsargos buvo sunaudotos, todėl tikėtina, kad po 2007 m. balandžio 18 d. rinkoje jų nebeliks. Tačiau nedideli genetiškai modifikuotos medžiagos, gautos iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinio derinio, kiekiai tam tikrą laiką bus aptinkami maisto produktuose ir pašaruose.

(9)

Siekiant teisinio tikrumo, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį maisto produktuose ir pašaruose gali būti tokios medžiagos, ir nebus laikoma, kad pažeidžiama Reglamento 4 straipsnio 2 dalis arba 16 straipsnio 2 dalis, tais atvejais, kai atsitiktinai ar dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiranda tokios medžiagos likučių.

(10)

Leidžiamas kiekis ir laikotarpis turėtų būti nustatytas, atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas, kad faktinis sėklų pašalinimas iš rinkos įvyktų visoje maisto ir pašarų grandinėje. Visais atvejais, genetiškai modifikuotos medžiagos, maisto produktuose arba pašaruose atsirandančios atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių, leidžiamas kiekis turi būti mažesnis už ženklinimo ir atsekamumo ribinę normą, t. y. 0,9 %, kaip nustatyta Reglamente.

(11)

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su ACS-BNØØ4-7 aliejiniais rapsais, ACS-BNØØ2-5 aliejiniais rapsais ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridiniu deriniu, turėtų būti pakeisti.

(12)

Dėl šiame sprendime pateikiamų priemonių buvo konsultuotasi su pranešėju.

(13)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant užtikrinti faktinį ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 hibridinių aliejinių rapsų sėklų, skirtų auginimui, pašalinimą iš rinkos, pranešėjas laikosi Priede išdėstytų priemonių.

Per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos pranešėjas pateikia Komisijai ataskaitą apie priede išdėstytų priemonių įgyvendinimą.

2 straipsnis

Medžiagos, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinio derinio ar kurios yra pagamintos iš ACS-BNØØ4-7 aliejinių rapsų, ACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridinio derinio, apie kuriuos pranešta pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 20 straipsnio 1 dalį, maisto produktuose ir pašaruose yra toleruojamos 5 metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, jei:

a)

tų medžiagų atsiradimas yra atsitiktinis arba techniškai neišvengiamas; ir

b)

procentinė jų dalis yra ne didesnė nei 0,9 %.

3 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su ACS-BNØØ4-7 aliejiniais rapsais, ACS-BNØØ2-5 aliejiniais rapsais ir ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 aliejinių rapsų hibridiniu deriniu, turi būti pakeisti.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germany.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 368, 2006 12 23, p. 99).

(2)  OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(3)  OL L 164, 1997 6 21, p. 40.

(4)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

Priemonės, kurių privalo imtis pranešėjas, siekdamas užtikrinti faktinį ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 hibridinių aliejinių rapsų sėklų, skirtų auginimui, pašalinimą iš rinkos

a)

Pranešti Bendrijos komerciniams ūkio subjektams apie sėklų komercinį ir teisinį statusą.

b)

Susigrąžinti likusias komercinės paskirties sėklų atsargas, kurias turi ūkio subjektai.

c)

Sunaikinti likusias komercinės paskirties sėklų atsargas.

d)

Nutraukti sutartis dėl produktų su trečiosiomis šalimis, nurodant joms grąžinti sėklas arba patikrinti bei patvirtinti, kad sėklos buvo sunaikintos.

e)

Imtis visų reikalingų veiksmų, siekiant pašalinti iš nacionalinių sėklų katalogų registruotas šių sėklų rūšis.

f)

Įgyvendinti vidaus programą, siekiant išvengti genetiškai modifikuotos medžiagos buvimo veisime ir sėklų gamyboje.


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 25 d.

dėl Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) aliejinių rapsų ir jų produktų pašalinimo iš rinkos

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1809)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(2007/307/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 8 straipsnio 6 dalį ir 20 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (2), 1998 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimu 98/291/EB dėl genetiškai modifikuotų vasarinių rapsų (Brassica napus L. spp. oleifera) pateikimo į rinką, pagal Tarybos direktyvą 92/220/EEB (3), duotas sutikimas dėl aliejinių rapsų sėklų (Brassica napus L. spp. oleifera), išvestų iš tradicinių selekcinių hibridų, gautų sukryžminus genetiškai nemodifikuotus aliejinius rapsus ir liniją, išvestą transformuojant Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1), tvarkymo aplinkoje importuojant ir prieš importą bei saugant ir perdirbant. Direktyva 90/220/EEB buvo išdėstyta nauja redakcija ir panaikinta Direktyva 2001/18/EB.

(2)

Sutikimas duotas remiantis 1998 m. vasario 10 d. Augalų mokslinio komiteto, įsteigto Komisijos sprendimu 97/579/EB, nuomone (4).

(3)

Iš ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų ir visų tradiciškai išvestų rapsų sėklų pagamintas rafinuotas aliejus buvo pateiktas į rinką remiantis 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (5) 5 straipsniu.

(4)

Apie ACS-BNØØ7-1 aliejinius rapsus ir jų produktus kaip apie esamus produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (toliau – Reglamentas) 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 20 straipsnio 1 dalį pranešė Bayer CropScience AG (toliau – pranešėjas) ir įtraukė juos į genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registrą. Pranešimas taikomas maisto produktų (rafinuotas aliejus), gautų iš ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų sėklų ir visų tradiciškai išvestų rapsų, ir pašarų, kurių sudėtyje yra arba kuriuos sudaro ACS-BNØØ7-1 aliejiniai rapsai ir (arba) jie yra pagaminti iš jų, pateikimui į rinką arba jų tvarkymui aplinkoje importuojant ir prieš importą bei saugant ir perdirbant.

(5)

Pranešėjas apie ACS-BNØØ7-1 aliejinius rapsus 2005 m. lapkričio 15 d. laiške Komisijai nurodė, kad jis nutraukė šios medžiagos turinčių rūšių pardavimą visame pasaulyje ir kad visos sėklų atsargos buvo susigrąžintos ir sunaikintos po 2003 m. pardavimo sezono.

(6)

Toliau pranešėjas nurodė Komisijai, kad jis neketina teikti prašymo atnaujinti leidimo dėl ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų pagal Reglamentą, laikantis atitinkamai 8 straipsnio 4 dalies, 11 straipsnio, 20 straipsnio 4 dalies ir 23 straipsnio. Todėl ACS-BNØØ7-1 aliejiniai rapsai ir jų produktai negali būti pateikti į Bendrijos rinką po 2007 m. balandžio 18 d.

(7)

Siekiant užtikrinti faktinį ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų sėklų pašalinimą iš rinkos, nereikia imtis jokių priemonių, nes teisėtai pateikti šias sėklas į Bendrijos rinką nebuvo galima niekada. Kadangi pranešėjas nutraukė ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų sėklų pardavimą po 2003 m. sėjos sezono, produktų, gautų iš ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų, atsargos buvo sunaudotos, todėl tikėtina, kad po 2007 m. balandžio 18 d. rinkoje jų nebeliks. Tačiau nedideli ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų kiekiai tam tikrą laiką bus aptinkami maisto produktuose ir pašaruose.

(8)

Siekiant teisinio tikrumo, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį maisto produktuose ir pašaruose gali būti tokios medžiagos, ir nebus laikoma, kad pažeidžiama Reglamento 4 straipsnio 2 dalis arba 16 straipsnio 2 dalis, tais atvejais, kai atsitiktinai ar dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiranda tokios medžiagos likučių.

(9)

Leidžiamas kiekis ir laikotarpis turėtų būti nustatytas, atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas, kad faktinis sėklų pašalinimas iš rinkos įvyktų visoje maisto ir pašarų grandinėje. Visais atvejais, genetiškai modifikuotos medžiagos, maisto produktuose arba pašaruose atsirandančios atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių, leidžiamas kiekis turi būti mažesnis už ženklinimo ir atsekamumo ribinę normą, t. y. 0,9 %, kaip nustatyta Reglamente.

(10)

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su ACS-BNØØ7-1 aliejiniais rapsais, turėtų būti pakeisti.

(11)

Dėl šiame sprendime pateikiamų priemonių buvo konsultuotasi su pranešėju.

(12)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Medžiagos, kurias sudaro arba kurių sudėtyje yra ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų ar kurios yra pagamintos iš ACS-BNØØ7-1 aliejinių rapsų, maisto produktuose ir pašaruose, apie kuriuos pranešta pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 20 straipsnio 1 dalį, yra toleruojamos 5 metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, jei:

a)

tų medžiagų atsiradimas yra atsitiktinis arba techniškai neišvengiamas; ir

b)

procentinė jų dalis yra ne didesnė nei 0,9 %.

2 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su ACS-BNØØ7-1 aliejiniais rapsais, turi būti pakeisti.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Germany.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 368, 2006 12 23, p. 99).

(2)  OL L 117, 1990 5 8, p. 15. Direktyva, panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

(3)  OL L 131, 1998 5 5, p. 26.

(4)  OL L 237, 1997 8 28, p. 18.

(5)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 25 d.

dėl GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) kukurūzų produktų pašalinimo iš rinkos

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1810)

(Tik tekstai olandų ir prancūzų kalbomis yra autentiški)

(2007/308/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 8 straipsnio 6 dalį ir 20 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Apie GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) kukurūzų produktus kaip apie esamus produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 (toliau – Reglamentas) 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 20 straipsnio 1 dalies b punktą pranešė Monsanto Europe S.A (toliau – pranešėjas) ir įtraukė juos į genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registrą. Pranešimas taikomas maisto priedams, pašarinėms medžiagoms ir pašarų priedams, pagamintiems iš MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzų.

(2)

Sutikimas pateikti į Bendrijos rinką MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzų sėklas duotas nebuvo. Pranešėjas apie MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzus 2007 m. kovo 1 d. laiške Komisijai nurodė, kad 2005 m. buvo paskutiniai leistini komercinės prekybos MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzų sėklomis visame pasaulyje metai.

(3)

Toliau pranešėjas nurodė Komisijai, kad jis neketina teikti prašymo atnaujinti leidimą dėl MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzų produktų pagal Reglamentą, laikantis atitinkamai 8 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos, 11 straipsnio, 20 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos ir 23 straipsnio. Todėl MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzų produktai negali būti pateikti į Bendrijos rinką po 2007 m. balandžio 18 d.

(4)

Siekiant užtikrinti faktinį MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukurūzų sėklų pašalinimą iš rinkos, nereikia imtis jokių priemonių, nes teisėtai pateikti šias sėklas į Bendrijos rinką nebuvo galima niekada. Kadangi pranešėjas nutraukė MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukurūzų sėklų pardavimą po 2005 m. sėjos sezono, MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukurūzų produktų atsargos buvo sunaudotos, todėl tikėtina, kad po 2007 m. balandžio 18 d. rinkoje jų nebeliks. Tačiau nedideli MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukurūzų kiekiai tam tikrą laiką bus aptinkami maisto produktuose ir pašaruose.

(5)

Siekiant teisinio tikrumo, turi būti nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį maisto produktuose ir pašaruose gali būti tokios medžiagos, ir nebus laikoma, kad pažeidžiama Reglamento 4 straipsnio 2 dalis arba 16 straipsnio 2 dalis, tais atvejais, kai atsitiktinai ar dėl neišvengiamų techninių priežasčių atsiranda tokios medžiagos likučių.

(6)

Leidžiamas kiekis ir laikotarpis turėtų būti nustatytas, atsižvelgiant į laiką, kuris būtinas, kad sėklų pašalinimas iš rinkos įvyktų visoje maisto ir pašarų grandinėje. Visais atvejais, genetiškai modifikuotos medžiagos, maisto produktuose arba pašaruose atsirandančios atsitiktinai arba dėl neišvengiamų techninių priežasčių, leidžiamas kiekis turi būti mažesnis už ženklinimo ir atsekamumo ribinę normą, t. y. 0,9 %, kaip nustatyta Reglamente.

(7)

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukurūzais, turėtų būti pakeisti.

(8)

Dėl šiame sprendime pateikiamų priemonių buvo konsultuotasi su pranešėju.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Medžiagos, kurios yra pagamintos iš MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø–6 kukurūzų, maisto produktuose ir pašaruose, apie kuriuos pranešta pagal Reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 20 straipsnio 1 dalies b punktą, yra toleruojamos 5 metus nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos, jei:

a)

tų medžiagų atsiradimas yra atsitiktinis arba techniškai neišvengiamas; ir

b)

procentinė jų dalis yra ne didesnė nei 0,9 %.

2 straipsnis

Siekiant atsižvelgti į šį sprendimą, įrašai genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų Bendrijos registre, kaip numatyta Reglamento 28 straipsnyje, susiję su MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6 kukurūzais, turi būti pakeisti.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Monsanto Europe S.A., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antwerp, Belgium, atstovaujančiam Monsanto Company, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1981/2006 (OL L 368, 2006 12 23, p. 99).


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 27 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Vengrijoje 2006 m.

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1818)

(Tik tekstas vengrų kalba yra autentiškas)

(2007/309/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį ir 3a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatytos Bendrijos finansinio įnašo teikimą specialiosioms veterinarijos priemonėms, įskaitant skubias priemones, reglamentuojančios procedūros. Sprendime 90/424/EEB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/53/EB (2), numatyta Bendrijos finansinė parama valstybėms narėms, skirta padengti tam tikras išlaidas, patirtas taikant priemones paukščių gripui išnaikinti.

(2)

2006 m. Vengrijoje užfiksuota paukščių gripo protrūkių. Šios ligos atsiradimas kelia rimtą pavojų Bendrijos gyvulių populiacijai. Vengrija ėmėsi kovos su minėtais protrūkiais priemonių pagal Sprendimo 90/424/EEB 3a straipsnio 2 dalį.

(3)

Bendrijos finansinės paramos lėšos išmokamos tik tuo atveju, jei planuota veikla buvo tinkamai įgyvendinta, o kompetentingos institucijos per tam tikrus terminus pateikė Komisijai visą reikiamą informaciją.

(4)

Sprendimą 90/424/EEB iš dalies pakeitus Sprendimu 2006/53/EB, 2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2005, nustatantis Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (3), jau nėra taikomas paukščių gripui. Todėl šiuo sprendimu būtina aiškiai nustatyti, kad finansinė parama Vengrijai skiriama laikantis tam tikrų Reglamente (EB) Nr. 349/2005 nustatytų taisyklių.

(5)

Sprendimo 90/424/EEB 3a straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Komisijos finansinė parama yra 50 % valstybės narės patirtų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

(6)

Vengrija visiškai įvykdė Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 3 dalyje ir 3a straipsnio 2 dalyje nustatytus techninius ir administracinius įsipareigojimus. 2006 m. spalio 27 d. Vengrija perdavė Komisijai informaciją apie išlaidas, patirtas dėl šio protrūkio.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos finansinė parama

1.   Bendrija gali suteikti finansinę paramą Vengrijai daliai išlaidų, patirtų šiai valstybei narei 2006 m. taikant kovos su paukščių gripu priemones, nurodytas Sprendimo 90/424/EEB 3a straipsnio 2 dalyje, padengti.

Finansinė parama yra 50 % Bendrijos reikalavimus atitinkančių patirtų išlaidų.

2.   Šiame sprendime Reglamento (EB) Nr. 349/2005 2–5, 7 ir 8 straipsniai, 9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys bei 10 straipsnis taikomi mutatis mutandis.

2 straipsnis

Mokėjimo tvarka

Pirmoji 1 000 000 EUR dalis išmokama kaip Bendrijos finansinės paramos, numatytos 1 straipsnyje, dalis.

3 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Vengrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 29, 2006 2 2, p. 37.

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 27 d.

dėl 2006 m. Bendrijos finansinės paramos, skirtos skubioms kovos su paukščių gripu priemonėms Danijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1820)

(Tik tekstas danų kalba yra autentiškas)

(2007/310/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį ir 3a straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB išdėstytos procedūros, reglamentuojančios Bendrijos finansinės paramos teikimą konkrečioms veterinarijos priemonėms, įskaitant skubias priemones. Sprendime 90/424/EEB su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/53/EB (2), nustatyta Bendrijos finansinė parama valstybėms narėms padengti tam tikroms išlaidoms, patirtoms imantis priemonių paukščių gripui likviduoti.

(2)

2006 m. Danijoje buvo kilę paukščių gripo protrūkių. Šios ligos atsiradimas kelia rimtą pavojų Bendrijos gyvulių populiacijai. Pagal Sprendimo 90/424/EEB 3a straipsnio 2 dalį Danija ėmėsi priemonių kovai su šiais protrūkiais.

(3)

Bendrijos finansinės paramos lėšos išmokamos tik tuo atveju, jei planuotos priemonės buvo tinkamai įgyvendintos ir jei kompetentingos valdžios institucijos per nustatytą terminą Komisijai pateikė visą reikalingą informaciją.

(4)

2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2005, nustatantis Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (3), po Sprendimo 90/424/EEB dalinio pakeitimo, padaryto Sprendimu 2006/53/EB, nebetaikomas paukščių gripo atvejais. Todėl šiame sprendime reikia aiškiai nustatyti, kad Danijai finansinė parama suteikiama, jei laikomasi tam tikrų reikalavimų, išdėstytų Reglamente (EB) Nr. 349/2005.

(5)

Sprendimo 90/424/EEB 3a straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Bendrijos finansinė parama sudaro 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patyrė valstybė narė.

(6)

Danija visiškai įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 3 dalyje ir 3a straipsnio 2 dalyje. 2006 m. birželio 8 d. Danija Komisijai perdavė informaciją apie išlaidas, patirtas dėl šio protrūkio, ir vėliau teikė visą reikiamą informaciją apie kompensavimo ir veiklos išlaidas.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos finansinė parama

1.   Bendrijos finansinė parama gali būti skirta Danijai išlaidoms, kurias ši valstybė narė patyrė imdamasi Sprendimo 90/424/EEB 3a straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių kovai su paukščių gripu, padengti.

Finansinė parama sudaro 50 % Bendrijos finansavimo reikalavimus atitinkančių patirtų išlaidų.

2.   Šiame sprendime mutatis mutandis taikomi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 2–5, 7 ir 8 straipsniai, 9 straipsnio 2, 3 bei 4 dalys ir 10 straipsnis.

2 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 29, 2006 2 2, p. 37.

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.


Klaidų ištaisymas

5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/31


2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimo 2006/930/EB dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 355, 2006 m. gruodžio 15 d. )

91 puslapis, įrašomi šie straipsniai:

„1a straipsnis

Komisija priima išsamias šio susitarimo pasikeičiant laiškais įgyvendinimo taisykles vadovaudamasi šio sprendimo 1 b straipsnio 2 dalyje išdėstyta tvarka.

1b straipsnis

1.   Komisijai padeda Grūdų vadybos komitetas, įsteigtas pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) 25 straipsnį, arba atitinkamas komitetas, įsteigtas pagal reglamento dėl tam tikro produkto bendro rinkos organizavimo atitinkamą straipsnį.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (2) 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/31


2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimo 2006/963/EB dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 397, 2006 m. gruodžio 30 d. )

10 puslapis, įrašomi šie straipsniai:

„1a straipsnis

Komisija priima išsamias šio susitarimo pasikeičiant laiškais įgyvendinimo taisykles vadovaudamasi šio sprendimo 1b straipsnio 2 dalyje išdėstyta tvarka.

1b straipsnis

1.   Komisijai padeda Grūdų vadybos komitetas, įsteigtas pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) 25 straipsnį, arba atitinkamas komitetas, įsteigtas pagal reglamento dėl tam tikro produkto bendro rinkos organizavimo atitinkamą straipsnį.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Tarybos sprendimo 1999/468/EB (2) 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.“.


5.5.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/32


2002 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2147/2002, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1455/1999, nustatantį saldžiųjų paprikų prekybos standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 326, 2002 m. gruodžio 3 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 37 tomas, p. 436)

1.

437 puslapis, priedo 1 punktas:

yra:

„Tačiau įvairių spalvų saldžiosios paprikos gali būti vienoje pakuotėje, jeigu jos yra vienodos kilmės, kokybės, prekybinės rūšies ir dydžio (jeigu rūšiuojama pagal dydį).

Vartotojams skirtose pakuotėse, kurių grynasis svoris neviršija 1 kg, gali būti įvairių spalvų ir (arba) prekybinių rūšių saldžiųjų paprikų mišinys; tokioms pakuotėms taikomas vienodos kokybės paprikų vienoje pakuotėje ir kiekvienos spalvos ir (arba) prekybinės rūšies saldžiųjų paprikų vienodos kilmės reikalavimas.“,

turi būti:

„Tačiau įvairių spalvų saldžiosios paprikos gali būti vienoje pakuotėje, jeigu jos yra vienodos kilmės, kokybės, prekinio tipo ir dydžio (jeigu rūšiuojama pagal dydį).

Vartotojams skirtose pakuotėse, kurių grynasis svoris neviršija 1 kg, gali būti įvairių spalvų ir (arba) prekinių tipų saldžiųjų paprikų mišinys, jeigu tos paprikos yra vienodos kokybės, o kiekvienos spalvos ir (arba) prekinio tipo paprikos – vienodos kilmės.“

2.

437 puslapis, priedo 2 punkto a papunktis (keičiamo B punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka):

yra:

„—

prekybinė rūšis („pailgos“, „kampuotos bukos“, „kampuotos smailėjančios“, „plokščios“) arba rūšies pavadinimas“,

turi būti:

„—

prekinis tipas („pailgos“, „kampuotos bukos“, „kampuotos smailėjančios“, „plokščios“) arba veislės pavadinimas“.

3.

437 puslapis, priedo 2 punktas (keičiamas C punktas):

yra:

„Jei vartotojui skirtose pakuotėse yra įvairių spalvų ir (arba) prekybinių rūšių bei skirtingos kilmės saldžiųjų paprikų mišinys, prie kiekvienos spalvos ir (arba) prekybinės rūšies pavadinimo nurodoma kilmės šalis.“,

turi būti:

„Jei vartotojui skirtose pakuotėse yra įvairių spalvų ir (arba) prekinių tipų bei skirtingos kilmės saldžiųjų paprikų mišinys, prie kiekvienos spalvos ir (arba) prekinio tipo pavadinimo nurodoma kilmės šalis.“