ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 103

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui

1

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 424/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

24

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 425/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos

26

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 426/2007, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną 2007 m. balandžio 17 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 2402/96 leistos pradėti naudoti krakmolui iš Tailando kilmės manijoko kvotos importo licencijai gauti

40

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 427/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

41

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 428/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

43

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 429/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

45

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 430/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

46

 

 

2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 431/2007, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

47

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/237/EB

 

*

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1582)  ( 1 )

49

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas 2007/238/BUSP dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sudane paskyrimo

52

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą, klaidų ištaisymas (OL L 333, 2004 11 9)

54

 

*

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms, klaidų ištaisymas (OL L 308, 2005 11 25)

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 423/2007

2007 m. balandžio 19 d.

dėl ribojančių priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1737 (2006) (JTSTR 1737 (2006)), pagal kurią Iranas turėtų nedelsdamas sustabdyti visą su sodrinimu ir perdirbimu susijusią veiklą, taip pat visus su sunkiuoju vandeniu susijusių projektų darbus ir imtis tam tikrų veiksmų, kurių reikalauja Tarptautinė atominės energijos agentūros (TATENA) Valdytojų taryba ir kuriuos Jungtinių Tautų Saugumo Taryba laiko svarbiausiais siekiant sukurti pasitikėjimą, kad Irano branduolinės programos tikslas yra visiškai taikus. Siekdama įtikinti Iraną vykdyti šį privalomą sprendimą, Jungtinių Tautų Saugumo Taryba nusprendė, kad visos Jungtinių Tautų valstybės narės turėtų taikyti tam tikras ribojančias priemones.

(2)

Pagal JTSTR 1737 (2006) Bendrojoje pozicijoje 2007/140/BUSP numatomos tam tikros ribojančios priemonės Iranui. Šios priemonės apima importo ir eksporto apribojimus prekėms ir technologijoms, kurios galėtų prisidėti prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, arba prie branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo, draudimą teikti susijusias paslaugas, draudimą investuoti į tokias prekes ir technologijas, draudimą pirkti atitinkamas prekes ir technologijas iš Irano, taip pat asmenų, subjektų ir organizacijų, dalyvaujančių, tiesiogiai susijusių arba teikiančių paramą tokiai veiklai arba kūrimui, lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymą.

(3)

Šios priemonės patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties taikymo sritį, todėl siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Bendrijos teisės aktą joms įgyvendinti Bendrijos mastu.

(4)

Šiuo reglamentu nukrypstama nuo galiojančių Bendrijos teisės aktų, kuriuose nustatytos bendrosios eksporto į trečiąsias šalis ir importo iš jų taisyklės, visų pirma nuo 2000 m. birželio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2000, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijos eksporto kontrolės režimą (2), kiek šis reglamentas taikomas tokioms pačioms prekėms ir technologijai.

(5)

Praktiniais sumetimais Komisijai turėtų būti suteikta teisė skelbti draudžiamų prekių ir technologijų bei jų pakeitimų sąrašą, kurį patvirtins Sankcijų komitetas arba Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, ir keisti asmenų, subjektų ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos ar Sankcijų komiteto priimtais sprendimais.

(6)

Dėl šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodyto sąrašo nustatymo ir keitimo tvarkos Taryba turėtų pati naudotis atitinkamomis įgyvendinimo galiomis atsižvelgdama į JTSTR 1737 (2006) tikslus, t. y. apriboti Irano vykdomą padidintos rizikos technologijų, kuriomis remiamos jo branduolinės ir raketų programos, kūrimo veiklą ir veiklą, susijusią su padidinta platinimo rizika, kurią vykdo šias programas remiantys asmenys ar subjektai.

(7)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Numatytos sankcijos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasančios.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

Sankcijų komitetas – Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetas, įsteigtas pagal JTSTR 1737 (2006) 18 dalį;

b)

techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma; įskaitant žodinę pagalbos teikimo formą;

c)

sąvoka „prekės“ apima objektus, medžiagas ir įrangą;

d)

sąvoka „technologijos“ apima programinę įrangą;

e)

investicijos – kapitalo dalies įmonėje įsigijimas ar jos padidinimas, įskaitant viso tokių įmonių kapitalo įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų bei vertybinių popierių įsigijimą;

f)

tarpininkavimo paslaugos – asmenų, subjektų ir partnerysčių, veikiančių kaip tarpininkai, veikla perkant ir parduodant prekes bei technologijas ar rengiant jų perdavimą, derantis dėl sandorių, kurie gali būti susiję su prekių ar technologijų perdavimu, ar juos rengiant;

g)

lėšos – finansinis turtas ir bet kokios rūšies nauda, įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant:

i)

grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, įsakomuosius čekius, pinigines perlaidas ir kitas mokėjimo priemones;

ii)

indėlius finansų įstaigose arba kituose subjektuose, sąskaitų balansus, skolas ir skolinius įsipareigojimus;

iii)

viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, pažymėjimus akcijoms įsigyti nustatytu laiku ir nustatyta kaina, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių;

iv)

palūkanas, dividendus ar kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuojamą už turtą arba gaunamą už jį;

v)

kreditą, tarpusavio reikalavimo įskaitymo teisę, garantijas, įvykdymo pasižadėjimus/sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

vi)

akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis; ir

vii)

dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę;

h)

lėšų įšaldymas – bet kokios formos lėšų judėjimo, pervedimo, keitimo, naudojimo, galimybės pasinaudoti ar operavimo jomis pakeičiant jų dydį, sumą, vietą, nuosavybės teisę, valdymą, pobūdį, paskirtį arba atliekant kitus pakeitimus, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant investicijų portfelio valdymą, uždraudimas;

i)

ekonominiai ištekliai – bet kurios rūšies materialus ar nematerialus, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, kuris nėra lėšos, tačiau gali būti panaudotas lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti;

j)

ekonominių išteklių įšaldymas – draudimas naudoti ekonominius išteklius lėšoms, prekėms ar paslaugoms įsigyti bet kokiu būdu, įskaitant jų pardavimą, nuomą arba įkeitimą, tačiau tuo neapsiribojant;

k)

Bendrijos teritorija – valstybių narių teritorijos, kurioms Sutartyje nustatytomis sąlygomis taikoma Sutartis, įskaitant jų oro erdvę.

2 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti šias Bendrijos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai arba jeigu jos skirtos naudoti Irane:

i)

visas prekes ir technologijas, įtrauktas į Branduolinės tiekėjų grupės ir Raketų technologijos kontrolės režimo sąrašus. Šios prekės ir technologijos išvardytos I priede;

ii)

kitas prekes ir technologijas, kurias Sankcijų komitetas arba Jungtinių Tautų Saugumo Taryba apibrėžė kaip prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, arba prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo. Šios prekės ir technologijos taip pat išvardytos I priede;

b)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a punkte minimą draudimą.

3 straipsnis

1.   Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti II priede nurodytas Bendrijos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

2.   Į II priedą įtraukiamos kitos prekės ir technologijos, neįtrauktos į I priedą, kuriomis galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių Tarptautinės atominės energijos agentūra (TATENA) išreiškė nuogąstavimus arba dar nepriėmė sprendimo, vykdymo.

3.   Eksportuotojai kompetentingoms institucijoms teikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo.

4.   Kompetentingos valstybių narių institucijos, nurodytos III priede pateiktuose tinklalapiuose, nesuteikia leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į II priedą įtrauktų prekių arba technologijų, jeigu jos nustato, kad jų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių:

a)

Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b)

Irano branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo; arba

c)

Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba dar nepriėmė sprendimo, vykdymo.

5.   Kompetentingos institucijos, nurodytos III priede pateiktuose tinklalapiuose, vadovaudamosi 4 dalyje nustatytomis sąlygomis, gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti arba atšaukti jau išduotą eksporto leidimą.

6.   Jeigu jos atsisako suteikti leidimą arba jį panaikina, sustabdo, iš esmės apriboja ar atšaukia, valstybės narės laikydamosi 4 dalies nuostatų apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai bei pasidalija atitinkama informacija, laikydamosi 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės taikymą, nuostatų dėl tokios informacijos konfidencialumo (3).

7.   Valstybė narė prieš išduodama eksporto leidimą, kurį iš esmės tokiems pat sandoriams atsisakė išduoti kita valstybė narė ar valstybės narės laikydamosi 4 dalies nuostatų ir kuriems draudimas tebegalioja, pirmiausia konsultuosis su valstybe nare ar valstybėmis narėmis, atsisakiusiomis jį išduoti, kaip nurodyta 5 ir 6 dalyse. Jeigu po tokių konsultacijų atitinkama valstybė narė nusprendžia suteikti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir pateikia visą reikalingą informaciją, paaiškinančią tokį sprendimą.

4 straipsnis

Draudžiama pirkti, importuoti arba transportuoti I priede išvardytas prekes ir technologijas iš Irano, nepaisant, ar atitinkami objektai yra Irano kilmės, ar ne.

5 straipsnis

1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis bei su I priede išvardytų prekių teikimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei jos skirtos naudoti Irane;

b)

teikti finansavimą Irane esančioms įmonėms, kurios gamina I priede išvardytas prekes ir technologijas;

c)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su I priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą jų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos teikimui bet kokiam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei jos skirtos naudoti Irane;

d)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti a, b ir c punktuose minimus draudimus.

2.   Norint teikti:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su II priede išvardytomis prekėmis ir technologijomis bei su šių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane arba jei visa tai skirta naudoti Irane;

b)

finansavimą Irane esančioms įmonėms, kurios gamina II priede išvardytas prekes ir technologijas;

c)

finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su II priede nurodytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti šiuos objektus arba tiesiogiai ar netiesiogiai teikti atitinkamą techninę pagalbą bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Irane arba jei visa tai skirta naudoti Irane;

turi būti gautas atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos leidimas.

3.   Kompetentingos valstybių narių institucijos, kaip nurodyta 2 dalyje pateiktuose tinklalapiuose, nesuteikia leidimo II priede nurodytiems sandoriams, jeigu jos nustato, kad toks veiksmas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių:

a)

Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu;

b)

Irano branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimo; arba

c)

Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba dar nepriėmė sprendimo, vykdymo.

6 straipsnis

Kompetentingos valstybių narių institucijos, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose, gali suteikti leidimą sandoriui, susijusiam su prekėmis ir technologijomis, pagalba, finansinėmis arba tarpininkavimo paslaugomis, nurodytomis 2 straipsnyje arba 5 straipsnio 1 dalyje, tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, jei Sankcijų komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendžia, kad sandoris tikrai neprisidėtų nei prie technologijų kūrimo, kuriomis remiama Irano branduolinė veikla, susijusi su padidinta platinimo rizika, nei prie branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo, įskaitant tuos atvejus, kai tokios prekės ir technologijos, pagalba, finansavimo arba tarpininkavimo paslaugos teikiamos aprūpinimo maistu, žemės ūkio, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais, jeigu:

a)

prekių arba technologijų tiekimo arba pagalbos teikimo sutartyje yra tinkamos galutinio naudotojo garantijos; ir

b)

Iranas, vykdydamas su branduolinių ginklų platinimu susijusią veiklą arba kurdamas branduolinių ginklų tiekimo sistemas, įsipareigojo nenaudoti atitinkamų prekių arba technologijų, arba, jei taikytina, atitinkamos pagalbos.

7 straipsnis

1.   Įšaldomos visos IV priede nurodytiems asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų turimos, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į IV priedą įtraukiami asmenys, subjektai ir organizacijos, kurias pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1737 (2006) 12 dalį nurodė Jungtinių Tautų Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

2.   Įšaldomos visos V priede nurodytiems asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų turimos, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į V priedą įtraukiami į IV priedą neįtraukti fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos, kai pagal Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 5 straipsnio 1 dalies b punktą nustatoma, kad jie:

a)

dalyvauja su branduolinių ginklų platinimu susijusioje Irano veikloje, yra tiesiogiai su ja susiję arba teikia paramą; arba

b)

dalyvauja kuriant Irano branduolinių ginklų tiekimo sistemas, yra tiesiogiai su tuo susiję arba teikia paramą; arba

c)

veikia a arba b punkte nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos vardu arba nurodymu; arba

d)

yra juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, kurie priklauso arba kuriuos kontroliuoja, įskaitant neteisėtas priemones, a arba b punkte nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija.

3.   IV ir V prieduose nurodytiems fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, arba jų naudai neleidžiama nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais.

4.   Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra tiesiogiai arba netiesiogiai apeiti 1, 2 ir 3 dalyse minimas priemones.

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 7 straipsnio, kompetentingos valstybių narių institucijos, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose, gali nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšos arba ekonominiai ištekliai yra iki 2006 m. gruodžio 23 d. teismine, administracine arba arbitražo tvarka nustatyto turto sulaikymo, arba iki tos dienos priimto teismo, administracinio arba arbitražo sprendimo objektas;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto sulaikymu arba kurie pripažįstami teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus turinčių asmenų teises, nustatytų ribų;

c)

turto sulaikymas arba teismo sprendimas nėra IV arba V priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos naudai;

d)

turto sulaikymas arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai; ir

e)

jeigu taikoma 7 straipsnio 1 dalis, apie turto sulaikymą arba sprendimą valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui.

9 straipsnis

Nukrypdamos nuo 7 straipsnio ir su sąlyga, kad IV arba V priede nurodytas asmuo, subjektas arba organizacija privalo atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kuris buvo atitinkamo asmens, subjekto arba organizacijos sudarytas, arba įpareigojimą, kuris buvo atitinkamam asmeniui, subjektui arba organizacijai nustatytas iki datos, kai atitinkamą asmenį, subjektą arba organizaciją nurodė Sankcijų komitetas, Saugumo Taryba arba Taryba, kompetentingos valstybių narių institucijos, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose, jų manymu tinkamomis sąlygomis gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad:

i)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami IV arba V priede nurodyto asmens, subjekto arba organizacijos mokėjimui atlikti;

ii)

sutarties, susitarimo arba įpareigojimo vykdymu nebus prisidedama prie I ir II prieduose nurodytų prekių ir technologijų gamybos, pardavimo, pirkimo, perdavimo, eksporto, importo, transportavimo arba naudojimo; ir

iii)

mokėjimu nepažeidžiama 7 straipsnio 3 dalis;

b)

jeigu taikoma 7 straipsnio 1 dalis, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per dešimt darbo dienų po pranešimo pateikimo; ir

c)

jeigu taikoma 7 straipsnio 2 dalis, atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį savo kompetentingos institucijos nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą.

10 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 7 straipsnio nuostatų kompetentingos valstybių narių institucijos, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose, gali jų manymu tinkamomis sąlygomis leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)

atitinkama kompetentinga institucija nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai yra:

i)

reikalingi IV arba V priede nurodytų asmenų ir nuo jų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

ii)

skirti išskirtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti; arba

iii)

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; ir

b)

jeigu leidimas susijęs su IV priede nurodytu asmeniu, subjektu arba organizacija, atitinkama valstybė narė pranešė Sankcijų komitetui apie šį nutarimą ir ketinimą suteikti leidimą, o Sankcijų komitetas nepareiškė prieštaravimo dėl tokių veiksmų per penkias darbo dienas po pranešimo pateikimo.

2.   Nukrypdamos nuo 7 straipsnio nuostatų kompetentingos valstybių narių institucijos, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose, jų manymu tinkamomis sąlygomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms, su sąlyga, kad:

a)

jeigu leidimas susijęs su IV priede nurodytu asmeniu, subjektu arba organizacija, atitinkama valstybė narė pranešė apie šį nutarimą Sankcijų komitetui ir Sankcijų komitetas šį sprendimą patvirtino; ir

b)

jeigu leidimas susijęs su V priede nurodytu asmeniu, subjektu arba organizacija, kompetentinga institucija prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir Komisijai apie motyvus, kuriais buvo grindžiamas nutarimas suteikti specialius leidimus.

3.   Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus leidimus, suteiktus laikantis 1 ir 2 dalies nuostatų.

11 straipsnis

1.   7 straipsnio 3 dalis nekliudo Bendrijos finansų arba kredito įstaigoms, gaunančioms trečiųjų šalių lėšas, pervedamas į sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, organizacijos arba įstaigos sąskaitą, kredituoti įšaldytas sąskaitas, su sąlyga, kad bet kokie šių sąskaitų papildymai taip pat bus įšaldomi. Finansų ar kredito įstaiga nedelsdama informuoja kompetentingas institucijas apie šiuos sandorius.

2.   7 straipsnio 3 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a)

palūkanoms arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus arba įpareigojimus, sudarytus arba nustatytus iki 2006 m. gruodžio 23 d.;

jeigu tokios palūkanos, kitos pajamos ir mokėjimai yra įšaldyti pagal 7 straipsnio 1 dalį arba 7 straipsnio 2 dalį.

12 straipsnis

1.   Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas arba atsisakymas leisti naudotis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, vykdomi sąžiningai vadovaujantis tuo, kad tokie veiksmai neprieštarauja šiam reglamentui, nenumato jokios jį įgyvendinančio fizinio arba juridinio asmens arba subjekto, arba organizacijos, jų direktorių arba darbuotojų atsakomybės, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad lėšos ir ekonominiai ištekliai buvo įšaldyti arba jais neleista naudotis dėl aplaidumo.

2.   Atitinkami fiziniai ar juridiniai asmenys arba subjektai nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis 5 straipsnio 1 dalies c punkte ir 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus draudimus.

13 straipsnis

1.   Nepažeisdami taisyklių dėl ataskaitų teikimo, konfidencialumo ir profesinės paslapties, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir įstaigos:

a)

nedelsdami pateikia kompetentingoms valstybių narių institucijoms, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose, savo būstinės arba įsikūrimo vietoje visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 7 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per valstybes nares perduoda šią informaciją Komisijai;

b)

kiekvieną kartą tikrindami šią informaciją bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, kaip nurodyta III priede pateiktuose tinklalapiuose.

2.   Visa Komisijos tiesiogiai gauta papildoma informacija pateikiama atitinkamai valstybei narei.

3.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tiems tikslams, kuriems ji buvo pateikta ar gauta.

14 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir viena kitai teikia bet kokią kitą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

15 straipsnis

1.   Komisija:

a)

iš dalies keisti I priedą remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais nutarimais;

b)

iš dalies keisti III priedą remiantis valstybių narių pateikta informacija;

c)

iš dalies keisti IV priedą remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto priimtais nutarimais.

2.   Taryba, veikdama kvalifikuota balsų dauguma, nustato, peržiūri ir keičia 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų subjektų ir organizaciju sąrašą laikydamasi Tarybos nutarimų, susijusių su Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP II priedu. V priedo sąrašas reguliariai peržiūrimas bent kas 12 mėnesių.

3.   Taryba nurodo konkrečias ir specifines priežastis, dėl kurių buvo priimti sprendimai pagal 2 dalį, ir apie jas praneša susijusiems asmenims, subjektams ir organizacijoms.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų, taikytinų pažeidus šį reglamentą, ir imasi visų būtinų jų įgyvendinimą užtikrinančių priemonių. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsiant praneša apie šias taisykles Komisijai ir ją informuoja apie bet kokius tolimesnius pakeitimus.

17 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šiame reglamente nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas III priede pateiktuose tinklalapiuose.

2.   Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos Komisijai praneša savo kompetentingas institucijas ir ją informuoja apie bet kokius tolesnius pakeitimus.

18 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose orlaiviuose ar laivuose;

c)

visiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios vykdo visą verslą arba jo dalį Bendrijoje.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Brigitte ZYPRIES


(1)  OL L 61, 2007 2 28, p. 49.

(2)  OL L 159, 2000 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 394/2006 (OL L 74, 2006 3 13, p. 1).

(3)  OL L 82, 1997 3 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


I PRIEDAS

2 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

Pastaba

Jeigu įmanoma, šiame priede išvardytos prekės apibrėžiamos atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I priede pateiktą dvejopo naudojimo objektų sąrašą. Jeigu šiame priede nurodytas objektas nėra tapatus minėtame priede nurodytam objektui, prieš identifikavimo numerį iš dvejopo naudojimo objektų sąrašo rašoma „ex“ ir vadovaujamasi šiame priede pateiktu objektų arba technologijų aprašymu.

I.A.   Prekės

I.B.   Technologijos


II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

Pastabos:

1.

Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I priede.

2.

Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3.

Į ‧viengubas kabutes‧ paimtų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

Į "dvigubas kabutes" paimtų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede.

II.A.   PREKĖS

A0   Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.A0.001

Lempos su tuščiaviduriu katodu, išvardytos toliau:

a.

Lempos su jodo tuščiaviduriu katodu, su gryno silicio ar kvarciniais langeliais

b.

Lempos su urano tuščiaviduriu katodu

II.A0.002

Faradėjaus izoliatoriai, veikiantys 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.003

Optinės gardelės, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.004

Optinės skaidulos, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone, padengtos antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone; optinių skaidulų šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, bet neviršija 2 mm

II.A0.005

0A001 nenurodyti branduolinio reaktoriaus korpuso komponentai ir bandymo įranga, išvardyti toliau:

1.

Uždoriai

2.

Vidaus komponentai

3.

Sandarinimo, bandymo ir matavimo įranga

0A001

II.A0.006

Branduolinės aptikimo sistemos, skirtos aptikti, atpažinti ar kiekybiškai įvertinti radioaktyviąsias medžiagas bei jonizuojančiąją spinduliuotę, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus 0A001j ar 1A004c punktuose

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Silfoninio tipo vožtuvai, pagaminti iš aliuminio lydinių arba 304 ar 316 L tipo nerūdijančio plieno

Pastaba. Šis punktas netaikomas silfonų vožtuvams, apibrėžtiems 0B001.c.6 ir 2A226 punktuose

0B001.c6

2A226

II.A0.008

Paprasti, išgaubti ir įgaubti veidrodžiai, padengti keliais didelės atspindimosios gebos ar kontroliuojamais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone

0B001.g.5

II.A0.009

Lęšiai, poliarizatoriai, pusbangės lėtintuvų plokštelės (λ/2 plokštelės), ketvirčio bangos lėtintuvų plokštelės (λ/4 plokštelės), silicio ar kvarciniai lazerio langeliai ir rotatoriai, padengti antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone

0B001.g

II.A0.010

Vamzdžiai, vamzdynai, flanšai, tvirtinimo elementai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę, arba juo padengti, išskyrus nurodytus 2B350 h 1.

2B350

II.A0.011

Vakuuminiai siurbliai, išskyrus nurodytus 0B002 f 2. ar 2B231, išvardyti toliau:

Turbomolekuliniai siurbliai, kurių veikimo greitis ne mažesnis kaip 400 l/s

Rūtso tipo pirminio išretinimo vakuuminiai siurbliai, kurių tūrinis siurbimo veikimo greitis didesnis negu 200 m3/h

Silfoninio tipo sraigtiniai su bealyviais kompresoriais ir silfoninio tipo sraigtiniai bealyviai vakuuminiai siurbliai

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Ekranuoti apgaubai, skirti radioaktyviųjų medžiagų manipuliavimui, laikymui ir tvarkymui (Karštosios kameros).

0B006

II.A0.013

"Gamtinis uranas" arba "nusodrintasis uranas" ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių pirmiau minėtų medžiagų, išskyrus nurodytas 0C001.

0C001


A1   Medžiagos, cheminės medžiagos, „mikroorganizmai“ ir „toksinai“

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.A1.001

Bet kurio kiekio bi(2-etilheksil) fosfato rūgšties (HDEHP ar D2HPA) CAS 298-07-7 tirpiklis, kurio grynumas didesnis nei 90 %

II.A1.002

Fluoro dujos (Cheminių medžiagų santrumpų numeris (CAS) 7782-41-4), kurio grynumas didesnis nei 95 %

II.A1.003

Riebokšliai ir tarpikliai, pagaminti iš bet kurios iš išvardytų medžiagų:

a.

Netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.

Fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c.

Fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro.

d.

Polichlortrifluoretilenas (PCTFE, pvz., Kel-F ®),

e.

Vitono fluoro elastomerai,

f.

Politetrafluoretilenas (PTFE).

 

II.A1.004

Asmeninė įranga jonizuojančiajai spinduliuotei aptikti, įskaitant asmeninius dozimetrus

Pastaba. Šis punktas netaikomas branduolinėms aptikimo sistemoms, apibrėžtoms 1A004.c punkte

1A004.c

II.A1.005

Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 100 g fluoro per valandą.

Pastaba. Šis punktas netaikomas 1B225 punkte apibrėžtoms elektrolitinėms celėms.

1B225

II.A1.006

Platina padengti katalizatoriai, išskyrus nurodytus 1A225, specialiai sukurti arba parengti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens, arba naudoti sunkiojo vandens ir jo pakaitalų gamybai.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aliuminis ir jo lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002b.4 ar 1C202a, žaliavų ar pusgaminių pavidalo, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a.

Kurių ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai gali būti 460 MPa arba didesnis; arba

b.

Kurių tempiamasis įtempis esant 298 K (25 °C) temperatūrai yra 415 MPa arba didesnis

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, kurių pradinė santykinė magnetinė skvarba lygi 120 000 ar didesnė, o storis – 0,05–0,1 mm;

1C003.a

II.A1.009

"Pluoštinės ar gijinės medžiagos" arba prepregai, išvardyti toliau:

a.

Anglies ar aramidinės "pluoštinės ar gijinės medžiago", turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

"Savitasis tampros modulis" didesnis kaip 10 × 106 m; arba

2.

"Savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 17 × 104 m;

b.

Stiklinės "pluoštinės ar gijinės medžiagos", turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

"Savitasis tampros modulis" didesnis kaip 3,18 × 106 m; arba

2.

"Savitasis tempiamasis įtempis" didesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.

Termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai "verpalai", "pusverpaliai", "grįžtės" arba "juostos", kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš anglinių arba stiklinių "pluoštinių ar gijinių medžiagų", išskyrus nurodytas IIA1.010.a. arba b.

Pastaba. Šis punktas netaikomas pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms, apibrėžtoms 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ir 1C210.b punktuose

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a, 1C210.b

II.A1.010

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar "anglies pluošto ruošiniai", išvardyti toliau:

a.

pagaminti iš "pluoštinių ar gijinių medžiagų", kaip nurodyta IIA1.009;

b.

Epoksidinės dervos "rišikliu" impregnuotos anglies "pluoštinės ar gijinės medžiagos" (prepregai), nurodytos 1C010.a, 1C010.b ar 1C010.c punktuose, skirtos orlaivių konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kuriose atskiri prepregų lakštai ne didesni kaip 50 cm × 90 cm;

c.

1C010.a, 1C010.b ar 1C010.c punktuose nurodyti prepregai, impregnuoti fenoline ar epoksidine derva, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

Pastaba. Šis punktas netaikomas pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms, apibrėžtoms 1C010.e punkte

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, naudojamos antgaliuose, daugkartinio naudojimo skraidymo aparatuose, tūtos užsklandose, naudojamos ‧raketose‧, išskyrus nurodytas 1C107.

1C107

II.A1.012

Kitas nei 1C116 ar 1C216 nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio ribinis tempiamasis įtempis esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‧gali būti‧ ne mažesnis kaip 2050 MPa.

Techninė pastaba

Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdorojimo.

1C216

II.A1.013

Volframas, tantalas, volframo karbidas, tantalo karbidas ir lydiniai su volframu ir tantalu, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

Tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 50 mm iki 300 mm; ir

b.

Masė yra didesnė kaip 5 kg.

Pastaba. Šis punktas netaikomas volframui, volframo karbidui ir lydiniams, apibrėžtiems 1C226 punkte.

1C226


A2   Medžiagų perdirbimas

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.A2.001

Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išskyrus nurodytus 2B116:

a.

Vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 0,1 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 0,1–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant ‧ant pliko stalo‧;

b.

Skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai sukurta vibracijos bandymo programine įranga, turintys didesnį negu 5 kHz ‧tikralaikį dažnių juostos plotį‧, sukurti naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

c.

Vibraciniai įrenginiai (kratytuvai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant ‧ant pliko stalo‧) ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d.

Pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, sukurti siekiant sujungti vibratorius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią (matuojant ‧ant pliko stalo‧), ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba

‧Ant pliko stalo‧ reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B116

II.A2.002

Šlifavimo staklės, kurių pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas su "visomis leidžiamomis pataisomis" išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 15 μm arba mažesnis (geresnis).

Pastaba. Šis punktas netaikomas šlifavimo staklėms, apibrėžtoms 2B201.b ir 2B001.c punktuose

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Komponentai ir skaitmeninio valdymo įtaisai, specialiai suprojektuoti pirmiau minėto sąrašo 2B001, 2B201 ar II.A2.002 punktuose nurodytoms staklėms.

 

II.A2.003

Balansavimo mašinos ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.

Balansavimo mašinos, suprojektuotos ar pritaikytos stomatologinei ar kitai medicininei įrangai, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.

Nebalansuojančius rotorius ar sąrankas, sveriančius daugiau nei 3 kg;

2.

Didesniu kaip 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuojančius rotorius ar sąrankas;

3.

Gebančios ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų; ir

4.

Galinčios subalansuoti iki 0,2 g mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui;

b.

Indikatorių galvutės, suprojektuotos ar pritaikytos naudoti a. punkte nurodytose mašinose.

Techninė pastaba

Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B119

II.A2.004

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, išskyrus nurodytas 2B225 punkte, turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

Geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną); arba

b.

Geba manipuliuoti per 0,3 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Techninė pastaba

Nuotoliniai manipuliatoriai, kuriais žmogaus operatoriaus veiksmai perkeliami į nuotolinę valdymo rankeną ir galinę įrangą. Jie gali būti ‧valdančiojo-pavaldžiojo‧ tipo ar valdomi vairasvirte ar klaviatūra.

2B225

II.A2.005

Kontroliuojamos aplinkos terminio apdorojimo krosnys, išvardytos toliau:

Krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400 °C temperatūrai.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oksidavimo krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400 °C temperatūrai.

2B226, 2B227

II.A2.007

‧Slėgio keitliai‧, išskyrus apibrėžtus 2B230 punkte, galintys matuoti absoliutųjį slėgį bet kuriame 0–200 kPa intervalo taške ir turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

Slėgio jutikliai, pagaminti iš ‧UF6 korozijai atsparių medžiagų‧ ar jomis apsaugoti; ir

b.

Turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1.

Visa matavimo skalė mažesnė kaip 200 kPa, o ‧tikslumas‧ geresnis nei ± 1 % visos skalės atžvilgiu; arba

2.

Visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 200 kPa, o ‧tikslumas‧ geresnis nei 2 Pa.

Techninė pastaba

2B30 vartojama ‧tikslumo‧ sąvoka apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B230

II.A2.008

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, išcentriniai maišytuvai); ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.

Lydinių, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2.

Fluoropolimerų;

3.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.

Grafito ar "anglies grafito";

5.

Nikelio ar lydinių, turinčių daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę;

6.

Tantalo ar tantalo lydinių;

7.

Titano ar titano lydinių;

8.

Cirkonio ar cirkonio lydinių; arba

9.

Nerūdijančio plieno.

Techninė pastaba

‚Anglies grafitas‘ yra amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafita kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.

2B350.e

II.A2.009

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350d, išvardyti toliau:

Šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, bet mažesnis nei 30 m2; ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.

Lydinių, turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2.

Fluoropolimerų;

3.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.

Grafito ar ‧anglies grafito‧;

5.

Nikelio ar lydinių, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

6.

Tantalo ar tantalo lydinių;

7.

Titano ar titano lydinių;

8.

Cirkonio ar cirkonio lydinių;

9.

Silicio karbido;

10.

Titano karbido; arba

11.

Nerūdijančio plieno.

Pastaba. Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

2B350.d

II.A2.010

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytuosius 2B350i, tinkamus koroziją sukeliantiems skysčiams, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/val. maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/val. maksimalią tėkmės spartą, išmatuotą esant normalios temperatūros (273 K (0 °C)) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms; ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.

Nerūdijančio plieno,

2.

Aliuminio lydinio.

2B350.i

II.A2.011

Centrifuginiai separatoriai, gebantys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos ir pagaminti iš:

1.

Lydinių turinčių daugiau kaip 25 % nikelio ir 20 % chromo pagal masę;

2.

Fluoropolimerų;

3.

Stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.

Nikelio ar lydinių, turinčių daugiau nei 40 % nikelio pagal masę;

5.

Tantalo ar tantalo lydinių;

6.

Titano ar titano lydinių; arba

7.

Cirkonio ar cirkonio lydinių.

Pastaba. Šis punktas netaikomas 2B352.c punkte apibrėžtiems centrifuginiams separatoriams.

2B352.c

II.A2.012

Sukepinto metalo filtrai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, turinčio daugiau nei 40 % nikelio pagal masę.

Pastaba. Šis punktas netaikomas 2B352.d punkte apibrėžtiems filtrams.

2B352.d


A3   Elektronika

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.A3.001

Aukštos įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

Galintys nuolat 8 valandas tiekti 10 kV arba didesnę įtampą esant 5 kW arba didesnei išėjimo galiai, su švytavimu arba be jo; ir

b.

Srovės arba įtampos nepastovumą per 4 valandas, mažesnį kaip 0,1 %.

Pastaba. Šis punktas netaikomas maitinimo šaltiniams, apibrėžtiems 0B001.j.5 ir 3A227 punktuose.

3A227

II.A3.002

Masių spektrometrai, išvardyti toliau, išskyrus nurodytus 3A233 arba 0B002.g, galintys matuoti jonų masę, lygią arba didesnę kaip 200 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 200, ir jiems skirtų jonų šaltinių:

a.

Induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masių spektrometrai (ICP/MS);

b.

Rusenančiojo išlydžio masių spektrometrai (GDMS);

c.

Šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d.

Elektronpluoščiai masių spektrometrai, kurių šaltinio kamera pagaminta iš "UF6 korozijai atsparių medžiagų", jomis iš vidaus apkalta arba padengta;

e.

Molekulpluoščiai masių spektrometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

Iš nerūdijančio plieno arba molibdeno pagamintą, jais iš vidaus apkaltą arba padengtą šaltinio kamerą, kurioje įrengta šaldomoji gaudyklė, galinti atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) ir žemesnės temperatūros; arba

2.

Šaltinio kamerą, pagamintą iš "UF6 korozijai atsparių medžiagų", jomis iš vidaus apkaltą arba padengtą;

f.

Masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

3A233


A6   Jutikliai ir lazeriai

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.A6.001

Itrio-aliuminio granato strypai

 

II.A6.002

Infraraudonųjų spindulių optika, veikianti 9–17 μm bangos ilgio diapazone, ir jų komponentai, įskaitant komponentus iš kadmio teliūrido (CdTe).

Pastaba. Šis punktas netaikomas kameroms ir komponentams, apibrėžtiems 6A003 punkte.

6A003

II.A6.003

Bangos fronto koregavimo sistemos, skirtos naudoti su lazerio spinduliu, kurio skersmuo viršija 4 mm, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, įskaitant kontrolės sistemas, fazinio fronto jutiklius ir "deformuojamuosius veidrodžius", įskaitant bimorfinius veidrodžius.

Pastaba. Šis punktas netaikomas veidrodžiams, apibrėžtiems 6A004.a, 6A005.e ir 6A005.f punktuose.

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Argono jonų "lazeriai", kurių vidutinė išėjimo galia yra 5 W arba didesnė

Pastaba. Šis punktas netaikomas argono jonų "lazeriams", apibrėžtiems 0B001.g.5, 6A005 ir 6A205.a punktuose.

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Puslaidininkiniai "lazeriai" ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a.

Atskiri puslaidininkiniai "lazeriai", kurių kiekvieno išėjimo galia yra didesnė kaip 200 mW, didesniais kiekiais nei 100;

b.

Puslaidininkinių "lazerių" matricos, kurių išėjimo galia yra didesnė kaip 20 W.

1.

Puslaidininkiniai "lazeriai" dažnai vadinami "lazeriniais" diodais.

2.

Šis punktas netaikomas "lazeriams", apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005b punktuose.

3.

Šis punktas netaikomas "lazeriniams" diodams, kurių bangos ilgis yra 1 200–2 000 nm diapazone.

6A005.b

II.A6.006

Derinami puslaidininkiniai "lazeriai" ir derinamų puslaidininkinių "lazerių" matricos, kurių bangos ilgis yra 9–17 μm, taip pat puslaidininkinių "lazerių" matricų paketai, kuriuose yra bent viena tokio bangos ilgio derinama puslaidininkinių "lazerių" matrica.

1.

Puslaidininkiniai "lazeriai" dažnai vadinami "lazeriniais" diodais.

2.

Šis punktas netaikomas puslaidininkiniams "lazeriams", apibrėžtiems 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose.

6A005.b

II.A6.007

Kietojo kūno "derinami""lazeriai" ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

Titano-safyro lazeriai;

b.

Aleksandrito lazeriai.

Pastaba. Šis punktas netaikomas titano-safyro ir aleksandrito lazeriams, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.c.1 punktuose.

6A005.c.1

II.A6.008

Neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) "lazeriai", kurių išėjimo bangos ilgis didesnis kaip 1 000 nm, bet neviršija 1 100 nm, o išėjimo vieno impulso energija viršija 10 J.

Pastaba. Šis punktas netaikomas neodimiu legiruotiems (kitokiems nei stiklo) "lazeriams", apibrėžtiems 6A005.c.2.b punkte.

6A005.c.2

II.A6.009

Akusto-optinių prietaisų komponentai, išvardyti toliau:

a.

Kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis lygus 1 kHz arba didesnis;

b.

Pasikartojimo dažnio šaltiniai;

c.

Pokelso ląstelės.

6A203.b.4.c

II.A6.010

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios kameros arba joms skirti lęšiai, išskyrus nurodytus 6A203c, specialiai sukurti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) be jokio veikimo pablogėjimo.

Techninė pastaba

Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

6A203.c

II.A6.011

Derinamieji impulsiniai dažiklio lazeriniai stiprintuvai ir generatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

Kurių darbiniai bangos ilgiai yra tarp 300 nm ir 800 nm;

2.

Kurių vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 10 W, bet neviršija 30 W;

3.

Kurių impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis kaip 1 kHz; ir

4.

Kurių impulsų trukmė yra mažesnė kaip 10 ns.

1.

Šis punktas netaikomas vienmodžiams generatoriams.

2.

Šis punktas netaikomas 6A205.c, 0B001.g.5 ir 6A005 punktuose apibrėžtiems derinamiesiems impulsiniams dažiklio lazeriniams stiprintuvams ir generatoriams.

6A205.c

II.A6.012

Impulsiniai anglies dioksido "lazeriai", turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

Kurių darbiniai bangos ilgiai yra tarp 9 000 nm ir 11 000 nm;

2.

Kurių impulsų pasikartojimo dažnis yra didesnis kaip 250 Hz;

3.

Kurių vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W, bet neviršija 500 W; ir

4.

Kurių impulsų trukmė yra mažesnė kaip 200 ns.

Pastaba. Šis punktas netaikomas 6A205.d, 0B001.h.6 ir 6A005 punktuose apibrėžtiems impulsiniams anglies dioksido lazeriniams stiprintuvams ir generatoriams.

6A205.d


A7   Navigacija ir avionika

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.A7.001

Inercinės sistemos ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

I.

Inercinės navigacijos sistemos, kurios yra Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinių institucijų patvirtintos naudoti "civiliniuose orlaiviuose", ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

Inercinės (kardaninės ar beplatformės) navigacijos sistemos (INS) ir inercinė įranga, skirtos "orlaivių", antžeminių transporto priemonių, laivų (antvandeninių arba povandeninių) ar "erdvėlaivių" erdvinei padėčiai išlaikyti, jiems vesti ar valdyti, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1.

Kurių navigacinė paklaida (neskaitant inertiškumo) lygi 0,8 jūrmylės per valandą (nm/h) ‧tikimajai apskritiminei paklaidai‧ (CEP) ar mažesnė (geresnė), normaliai suderinus; arba

2.

Skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 10 g;

b.

Mišriosios inercinės navigacijos sistemos, kuriose yra įmontuota viena ar kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) arba viena ar kelios "Duomenų bazėmis pagrįstos navigacijos sistemos" ("DBRN"), kūno erdvinės padėties nustatymui, valdymui arba kontrolei, normaliai suderinus, esant navigacijos padėties tikslumui INS, atitinkančiam mažesnę (geresnę) kaip 10 metrų ‧tikimąją apskritiminę paklaida‧ (CEP), kai ne daugiau kaip 4 minutėms prarandama GNSS arba DBRN;

c.

Inercinė įranga, skirta azimuto, kurso ar šiaurės nustatymui, turinti kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

1.

Suprojektuoti taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45° platumos; arba

2.

Suprojektuoti taip, kad nedarbiniu režimu atlaikytų ne mažesnius kaip 900 g ir ne trumpesnius kaip 1 ms smūgius.

PastabaI.a ir I.b įvardyti parametrai taikomi esant bet kuriai iš šių aplinkos sąlygų:

1.

Atsitiktinė vibracija įėjime turi visuminę 7,7 g vidutinę kvadratinę vertę per pirmąjį pusvalandį, o visa bandymo trukmė yra pusantros valandos kiekvienai ašiai iš trijų tarpusavyje statmenų ašių, kai atsitiktinė vibracija apibūdinama taip:

a.

Pastovus 0,04 g2/Hz galios spektrinis tankis dažnių diapazone nuo 15 iki 1 000 Hz; ir

b.

Galios spektrinis tankis silpsta nuo 0,04 g2/Hz iki 0,0 g2/Hz dažniui kintant nuo 1 000 iki 2 000 Hz;

2.

Posvyrio ir kampinio nuokrypio sparta ne mažesnė kaip + 2,62 rad/s (150 laipsnių/s); arba

3.

Pagal pirmiau išvardytiems 1 ar 2 punktams tapačius šalies standartus.

1.

I.b nurodo sistemas, kuriose INS ir kitos nepriklausomos navigacijos pagalbinės priemonės yra įmontuotos į vieną įrenginį, kad būtų pagerintas jo veikimas.

2.

‧Tikimoji apskritiminė paklaida‧ apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

II.

Fototeodolitinės sistemos, apimančios inercinę įrangą, specialiai suprojektuotos civilinio žvalgymo tikslais taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45° platumos, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

III.

Inercinė ar kita įranga, kurioje naudojami 7A001 arba 7A101 nurodyti akselerometrai, kai tokie akselerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLOGIJOS

Nr.

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 394/2006 I priede

II.B.001

Technologijos, kurių reikia A dalyje (Prekės) išvardytų objektų kūrimui, gamybai ar naudojimui.

 


III PRIEDAS

Tinklalapiai, kuriuose galima sužinoti 3 straipsnio 4 dalyje, 3 straipsnio 4 dalyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

El. paštas relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faks. (32 2) 299 08 73


IV PRIEDAS

7 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

A.

Juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos

1)

Irano atominės energijos organizacija (AEOI). Kita informacija: dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

2)

Gynybos pramonės organizacija (DIO). Kita informacija: a) svarbiausias Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijos (MODAFL) kontroliuojamas subjektas, kurio kai kurie padaliniai dalyvauja centrifugos programoje, gamina sudedamąsias dalis, taip pat dalyvauja raketų programoje, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

3)

„Fajr Industrial Group“. Kita informacija: a) anksčiau vadinta „Instrumentation Factory Plant“, b) Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijai pavaldus subjektas, c) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

4)

„Farayand Technique“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programa), b) nurodytas TATENA ataskaitose.

5)

„Kala-Electric“ (alias„Kalaye Electric“). Kita informacija: a) Bandomojo kuro sodrinimo įrenginio tiekėjas, Natanzas, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

6)

„Mesbah Energy Company“. Kita informacija: a) A40 mokslinių tyrimų reaktoriaus Arake tiekėjas, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

7)

„Pars Trash Company“. Kita informacija: a) dalyvauja Irano branduolinėje programoje (centrifugos programa), b) nurodyta TATENA ataskaitose.

8)

„7th of Tir“. Kita informacija: a) Gynybos pramonės organizacijai pavaldus subjektas, visuotinai žinomas kaip tiesiogiai dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje, b) dalyvauja Irano branduolinėje programoje.

9)

„Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)“. Kita informacija: a) Gynybos pramonės organizacijai pavaldus subjektas, b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

10)

„Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)“. Kita informacija: a) Gynybos pramonės organizacijai pavaldus subjektas, b) dalyvauja Irano balistinių raketų programoje.

B.

Fiziniai asmenys

1)

Dawood Agha-Jani. Pareigos: Bandomojo kuro sodrinimo įrenginio tiekimo vadovas (Natanzas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

2)

Behman Asgarpour. Pareigos: už veiklą atsakingas direktorius (Arakas). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

3)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos finansų ir biudžeto skyriaus vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

4)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

5)

Reza-Gholi Esmaeli. Pareigos: Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos Prekybos ir tarptautinių reikalų skyriaus vadovas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.

6)

Ali Hajinia Leilabadi. Pareigos: „Mesbah Energy Company“ generalinis direktorius. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

7)

Jafar Mohammadi. Pareigos: AEOI technikos reikalų patarėjas (vadovauja centrifugų vožtuvų gamybai). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

8)

Ehsan Monajemi. Pareigos: statybos projektų vadovas, Natanzas. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

9)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Karinis laipsnis: generolas leitenantas. Maleko Ashtaro gynybos technologijos universiteto rektorius. Kita informacija: Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerijai priklausančiame Ashtaro gynybos technologijų universiteto chemijos departamente atlikti bandymai su beriliu. Asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

10)

Mohammad Qannadi. Pareigos: Irano atominės energijos organizacijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje programoje.

11)

Yahya Rahim Safavi. Karinis laipsnis: generolas majoras. Pareigos: vadas, Islamo revoliucijos gvardija (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano branduolinėje ir balistinių raketų programose.

12)

Hosein Salimi. Karinis laipsnis: generolas. Pareigos: oro pajėgų vadas, Islamo revoliucijos gvardija (Pasdaran). Kita informacija: asmuo, dalyvaujantis Irano balistinių raketų programoje.


V PRIEDAS

7 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 424/2007

2007 m. balandžio 19 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

59,2

TN

139,0

TR

146,3

ZZ

114,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,4

TR

156,4

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

35,8

TR

75,5

ZZ

55,7

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

41,3

IL

69,3

MA

44,6

TN

53,0

ZZ

52,1

0805 50 10

IL

57,2

TR

52,9

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

82,4

CA

105,7

CL

90,8

CN

91,9

NZ

129,8

US

130,8

UY

79,6

ZA

89,5

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

77,4

CL

86,5

ZA

90,3

ZZ

84,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 425/2007

2007 m. balandžio 19 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1365/2006 dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 9 straipsnį Komisija turėtų nustatyti šio reglamento įgyvendinimo priemones.

(2)

Būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 3 straipsnyje pateiktas apibrėžtis, papildant naujomis apibrėžtimis ir pateikiant paaiškinimus bei duomenų teikimo nurodymus, siekiant užtikrinti suderintą metodinę palyginamų statistinių duomenų rinkimo ir rengimo Bendrijos lygiu sistemą.

(3)

Būtina iš dalies pakeisti duomenų rinkinio aprėptį ir Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 priedų turinį, kad būtų galima teikti pakankamai šios transporto rūšies statistinių duomenų bei užtikrinti, kad būtų rengiami tinkami statistiniai duomenys Bendrijos lygiu.

(4)

Būtina nustatyti duomenų rinkmenų, formato ir laikmenos, kurioje duomenys turi būti perduodami, aprašymą siekiant užtikrinti, kad šiuos duomenis būtų galima greitai ir ekonomiškai apdoroti.

(5)

Reikėtų parengti statistinių rezultatų sklaidos nuostatas.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto, įsteigto Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2), nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1365/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios apibrėžtys:

a)

laivybai tinkamas vidaus vandens kelias – tai vandentakis (ne jūros dalis), kuris dėl natūralių ar dirbtinių savybių yra tinkamas laivybai, pirmiausia vidaus vandens kelių laivais;

b)

vidaus vandens kelių laivas – tai plaukiojantis laivas, sukonstruotas vežti krovinius arba skirtas viešuoju transportu vežti keleivius, kuris plaukioja daugiausia laivybai tinkamais vidaus vandens keliais arba vandenyse, kurie yra mažo bangavimo vandenyse arba jiems artimose teritorijose, arba teritorijose, kuriose taikomos uostų taisyklės;

c)

laivo registravimo valstybė – tai šalis, kurioje laivas yra registruotas;

d)

vidaus vandens kelių transportas – tai bet koks krovinių ir (arba) keleivių vežimas vidaus vandens kelių laivais, visiškai ar iš dalies vykdomas laivybai tinkamais vidaus vandens keliais;

e)

nacionalinis vidaus vandens kelių transportas – tai vežimas vidaus vandens keliais iš vieno į kitą tos pačios šalies uostą, nesvarbu kokia yra laivo registravimo valstybė;

f)

tarptautinis vidaus vandens kelių transportas – tai vežimas vidaus vandens keliais iš vienos šalies uosto į kitos šalies uostą;

g)

tranzitinis vidaus vandens kelių transportas – tai vežimas vidaus vandens keliais per šalies teritoriją iš vieno kitos šalies uosto į kitą tos pačios arba kitos šalies uostą, jei visos kelionės per šalies teritoriją metu kroviniai neperkraunami;

h)

vidaus vandens kelių eismas – tai laivo plaukimas konkrečiu laivybai tinkamu vidaus vandens keliu.“

2)

Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 A–F priedai pakeičiami šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

Įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 1365/2006 taikomos šio reglamento II priede pateikiamos papildomos apibrėžtys, paaiškinimai ir duomenų teikimo nurodymai.

3 straipsnis

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 5 straipsnį statistiniai duomenys perduodami arba įkeliami elektroninėmis priemonėmis į Eurostato bendrą duomenų prieigą vadovaujantis šio reglamento III priede pateiktu duomenų rinkmenų aprašymu ir nustatyta perdavimo laikmena.

Perdavimo formatas turi atitikti Eurostato nurodytus perduodamų duomenų keitimosi standartus.

4 straipsnis

Taikydama Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 6 straipsnį, Komisija platina (bet kokioje laikmenoje ir bet kokios duomenų struktūros) visus Reglamento (EB) Nr. 1635/2006 A–F prieduose nurodytus duomenis, kurių valstybės narės nėra paskelbusios konfidencialiais.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 264, 2006 9 25, p. 1.

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1365/2006 A–F priedai pakeičiami taip:

A PRIEDAS

A1 lentelė.   Krovinių vežimas pagal krovinių rūšį (metiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„A1“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Pakrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2 (1)

 

Iškrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2 (1)

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Krovinio rūšis

2 skaitmenys

NST 2000 (2)

 

Pakuotės rūšis

1 skaitmuo

1

=

kroviniai konteineriuose

2

=

kroviniai ne konteineriuose ir tušti konteineriai

 

Vežta tonų

 

 

tonos

Tonkilometriai

 

 

tonkilometriai

B PRIEDAS

B1 lentelė.   Vežimas pagal laivo registravimo valstybę ir laivo rūšį (metiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„B1“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Pakrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2 (3)

 

Iškrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2 (3)

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Laivo rūšis

1 skaitmuo

1

=

savaeigė barža

2

=

nesavaeigė barža

3

=

savaeigė skystų krovinių barža

4

=

nesavaeigė skystų krovinių barža

5

=

kitas krovininis laivas

6

=

jūrų laivas

 

Laivo registravimo valstybė

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas) (4)

 

Vežta tonų

 

 

tonos

Tonkilometriai

 

 

tonkilometriai


B2 lentelė.   Laivų eismas (metiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„B2“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Transporto rūšis

1 raidė

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Pakrautų laivų plaukimų skaičius

 

 

laivų plaukimai

Tuščių laivų plaukimų skaičius

 

 

laivų plaukimai

Laivo kilometrai (pakrautų laivų)

 

 

laivo kilometrai

Laivo kilometrai (tuščių laivų)

 

 

laivo kilometrai

PASTABA. B2 lentelę teikti neprivaloma.

C PRIEDAS

C1 lentelė.   Krovinių vežimas konteineriuose pagal krovinio rūšį (metiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„C1“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Pakrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2 (5)

 

Iškrovimo šalis arba regionas

4 alfa ženklai

NUTS2 (5)

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Konteinerių dydis

1 skaitmuo

1

=

20’ krovinio vienetų

2

=

40’ krovinio vienetų

3

=

> 20' ir < 40' krovinio vienetų

4

=

> 40' krovinio vienetų

 

Pakrovimo statusas

1 skaitmuo

1

=

pilni konteineriai

2

=

tušti konteineriai

 

Krovinio rūšis

2 skaitmenys

NST 2000 (6)

 

Tonkilometriai

 

 

tonos

Tonkilometriai

 

 

tonkilometriai

TEU

 

 

TEU

TEU kilometrai

 

 

TEU kilometrai

D PRIEDAS

D1 lentelė.   Vežimas pagal laivo registravimo valstybę (ketvirtiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„D1“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Ketvirtis

2 skaitmenys

41

=

1 ketvirtis

42

=

2 ketvirtis

43

=

3 ketvirtis

44

=

4 ketvirtis

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Laivo registravimo valstybė

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas) (7)

 

Vežta tonų

 

 

tonos

Tonkilometriai

 

 

tonkilometriai


D2 lentelė.   Vežimas konteineriuose pagal laivo registravimo valstybę (ketvirtiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„D2“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Ketvirtis

2 skaitmenys

41

=

1 ketvirtis

42

=

2 ketvirtis

43

=

3 ketvirtis

44

=

4 ketvirtis

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Laivo registravimo valstybė

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas) (8)

 

Pakrovimo statusas

1 skaitmuo

1

=

pilni konteineriai

2

=

tušti konteineriai

 

Vežta tonų

 

 

tonos

Tonkilometriai

 

 

tonkilometriai

TEU

 

 

TEU

TEU kilometrai

 

 

TEU kilometrai

E PRIEDAS

E1 lentelė.   Krovinių vežimas (metiniai duomenys)

Elementai

Kodai

Nomenklatūra

Vienetas

Lentelė

2 alfa ženklai

„E1“

 

Duomenis teikianti šalis

2 raidės

NUTS0 (nacionalinis kodas)

 

Metai

4 skaitmenys

„yyyy“

 

Transporto rūšis

1 skaitmuo

1

=

nacionalinis

2

=

tarptautinis (išskyrus tranzitą)

3

=

tranzitas

 

Krovinio rūšis

2 skaitmenys

NST 2000 (9)

 

Iš viso vežta tonų

 

 

tonos

Tonkilometriai, iš viso

 

 

tonkilometriai

F PRIEDAS

KROVINIŲ NOMENKLATŪRA

Krovinių rūšis nurodoma pagal NST-2000 klasifikaciją (10), kaip parodyta F.1 lentelėje. Naudojamas dviženklis „NST-2000 grupės“ skilties kodas.

Tačiau tik 2007 m. nurodant krovinių rūšį valstybėms narėms leidžiama naudoti NST/R klasifikaciją (11), kaip parodyta F.2 lentelėje. Naudojamas dviženklis „Krovinių grupės“ skilties kodas.

Valstybės narės taip pat gali nuspręsti teikti duomenis taikant abi klasifikacijas 2007 m. Nuo 2008 m. galioja tik NST-2000 klasifikacija.

F.1 lentelė.   NST-2000 klasifikacija

NST-2000 grupės

Krovinių aprašymas

01

Žemės ūkio, medžioklės ir miškininkystės produktai; žuvys ir kiti žvejybos produktai

02

Akmens ir rusvosios anglys; durpės; žalia nafta ir gamtinės dujos; uranas ir toris

03

Metalų rūdos ir kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

04

Maisto produktai, gėrimai ir tabakas

05

Tekstilė ir tekstilės gaminiai; oda ir odos dirbiniai

06

Mediena ir medienos bei kamštienos dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynino medžiagų; plaušiena, popierius ir popieriaus gaminiai; spaudiniai ir įrašytos laikmenos

07

Koksas, rafinuoti naftos produktai ir branduolinis kuras

08

Chemikalai, chemijos produktai ir cheminiai pluoštai; guminiai ir plastikiniai gaminiai

09

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

10

Pagrindiniai metalai; metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

11

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga; įstaigos mašinos ir kompiuteriai; niekur kitur nepriskirtos elektros mašinos ir aparatūra; radijo, televizijos ir ryšių įranga bei aparatūra; medicinos, tikslieji ir optikos prietaisai; įvairių tipų laikrodžiai

12

Transporto įranga

13

Baldai; kitos niekur kitur nepriskirtos pagamintos prekės

14

Antrinės žaliavos; komunalinės atliekos ir kitos, CPA nenurodytos, atliekos

15

Laiškai, siuntos

Pastaba. Į šią eilutę paprastai įrašomos pašto administracijų ir specialių pasiuntinių (kurjerių) tarnybų vežami kroviniai (NACE 2 Red. 53.10 ir 53.20 skyriai).

16

Krovinių vežimui naudojama įranga ir medžiagos

Pastaba. Į šią eilutę įrašomi tušti konteineriai, padėklai, dėžės, rėminė tara ir metalinės dėžės su ratukais. Be to, į ją įrašomos krovinių vežimui skirtos transporto priemonės, jeigu transporto priemonė vežama kitos transporto priemonės. Tokios rūšies medžiagos kodo buvimas nėra susijęs su klausimu, ar tokios medžiagos turi būti laikomos „kroviniais“; tai priklausys nuo duomenų rinkimo taisyklių kiekvienai transporto rūšiai.

17

Namų ūkių ir tarnybinių persikraustymų metu vežami kroviniai; atskirai nuo keleivių vežamas bagažas; remontui vežamos variklinės transporto priemonės; kiti, niekur kitur nepriskirti ne rinkai skirti kroviniai

18

Mišrūs kroviniai: kartu vežami įvairių rūšių kroviniai

Pastaba. Ši eilutė naudojama, jeigu manoma, kad netikslinga krovinius priskirti atskirai 01–16 grupėms.

19

Kroviniai, kurių negalima įvardyti: kroviniai, kurių dėl kokių nors priežasčių negalima įvardyti ir todėl negalima priskirti 01–16 grupėms.

Pastaba. Į šią eilutę turėtų būti įrašomi kroviniai, jeigu duomenis pateikiantis vienetas neturi jokios informacijos apie vežamų krovinių rūšį.

20

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kroviniai

Pastaba. Į šią eilutę įrašomi kroviniai, kurių negalima priskirti nė vienai iš 01–19 grupių. Kadangi 01–19 grupės turi apimti visas numatomas vežamų krovinių kategorijas, 20 grupė turėtų būti laikoma ypatinga ir galėtų būti skirta nurodyti, kad toje eilutėje pateiktus duomenis reikia papildomai patikrinti.


F.2 lentelė.   NST/R klasifikacija

Krovinių grupės

NST/R skyrius

NST/R grupės

Aprašymas

1

0

01

Javai

2

02, 03

Bulvės, kiti švieži arba užšaldyti vaisiai ir daržovės

3

00, 06

Gyvi gyvūnai, cukriniai runkeliai

4

05

Mediena ir kamštiena

5

04, 09

Tekstilė, tekstilės gaminiai ir dirbtiniai pluoštai, kitos neperdirbtos gyvūninės ir augalinės žaliavos

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Maisto produktai ir gyvūnų pašarai

7

18

Aliejinių augalų sėklos ir vaisiai bei riebalai iš jų

8

2

21, 22, 23

Kietasis mineralinis kuras

9

3

31

Žalia nafta

10

32, 33, 34

Naftos produktai

11

4

41, 46

Geležies rūda, ketaus ir plieno atliekos, įkrovos dulkės

12

45

Spalvotųjų metalų rūdos ir atliekos

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Metalų gaminiai

14

6

64, 69

Cementas, kalkės ir apdorotos statybinės medžiagos

15

61, 62, 63, 65

Pirminės ir apdorotos naudingosios iškasenos

16

7

71, 72

Natūralios ir cheminės trąšos

17

8

83

Akmens anglių chemikalai, dervos

18

81, 82, 89

Cheminės medžiagos ir produktai, išskyrus akmens anglių chemikalus ir dervas

19

84

Popieriaus masė ir makulatūra

20

9

91, 92, 93

Transporto priemonės, mašinos, įranga, sumontuoti ar išmontuoti varikliai ir jų sudėtinės dalys

21

94

Gaminiai iš metalų

22

95

Stiklas, stiklo dirbiniai, keramikos gaminiai

23

96, 97

Oda, tekstilė, drabužiai, kiti pramonės gaminiai

24

99

Įvairūs gaminiai


(1)  Jei regiono kodas nežinomas ar jo nėra, bus naudojami toliau nurodyti kodai:

„NUTS0 + ZZ“, jei yra šalies partnerės NUTS kodas.

„ISO kodas + ZZ“, jei nėra šalies partnerės NUTS kodo.

„ZZZZ“, jei šalis partnerė visiškai nežinoma.

(2)  Tik 2007 ataskaitiniams metams galima taikyti NST/R klasifikaciją nurodant krovinio rūšį, kaip paaiškinta F priede.

(3)  Jei regiono kodas nežinomas ar jo nėra, bus naudojami toliau nurodyti kodai:

„NUTS0 + ZZ“, jei yra šalies partnerės NUTS kodas.

„ISO kodas + ZZ“, jei nėra šalies partnerės NUTS kodo.

„ZZZZ“, jei šalis partnerė visiškai nežinoma.

(4)  Jei nėra laivo registravimo šalies NUTS kodo, bus nurodomas ISO nacionalinis kodas. Jei laivo registracijos valstybė nėra žinoma, reikia naudoti kodą „ZZ“.

(5)  Jei regiono kodas nežinomas ar jo nėra, bus naudojami toliau nurodyti kodai:

„NUTS0 + ZZ“, jei yra šalies partnerės NUTS kodas.

„ISO kodas + ZZ“, jei nėra šalies partnerės NUTS kodo.

„ZZZZ“, jei šalis partnerė visiškai nežinoma.

(6)  Tik 2007 ataskaitiniams metams galima taikyti NST/R klasifikaciją nurodant krovinio rūšį, kaip paaiškinta F priede.

(7)  Jei nėra laivo registravimo šalies NUTS kodo, bus nurodomas ISO nacionalinis kodas. Jei laivo registravimo valstybė nėra žinoma, reikia naudoti „ZZ“ kodą.

(8)  Jei nėra laivo registravimo šalies NUTS kodo, bus nurodomas ISO nacionalinis kodas. Jei laivo registravimo valstybė nėra žinoma, reikia naudoti „ZZ“ kodą.

(9)  Tik 2007 ataskaitiniams metams galima taikyti NST/R klasifikaciją nurodant krovinio rūšį, kaip paaiškinta F priede.

(10)  Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra, 2000, patvirtinta Jungtinių Tautų Europos ekonomikos reikalų komisijos Vidaus transporto komiteto šešiasdešimt ketvirtajame posėdyje (2002 m. vasario 18–21 d.) ir patikslinta Transporto statistikos darbo grupės penkiasdešimt šeštajame posėdyje (2005 m. birželio 8–10 d.) dokumentu TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

(11)  Standartinė transporto statistikos krovinių nomenklatūra/Patikslinta, 1967 m. Paskelbta Europos Bendrijų statistikos tarnybos (tekstas prancūzų kalba 1968 m.).


II PRIEDAS

PAPILDOMOS APIBRĖŽTYS, PAAIŠKINIMAI IR DUOMENŲ TEIKIMO NURODYMAI, PATEIKIAMI ĮGYVENDINANT REGLAMENTĄ (EB) Nr. 1365/2006

I SKIRSNIS.   VIDAUS VANDENS KELIŲ TRANSPORTAS

1.   Laivybai tinkami vidaus vandens keliai

Šis terminas apima laivybai tinkamas upes, ežerus, kanalus ir upės žiotis. Vidaus vandens kelią, kuris yra dviejų šalių bendra siena, turi nurodyti abi šalys.

2.   Vidaus vandens kelių transportas

Šiame reglamente krovinių ir (arba) keleivių judėjimas jūrų laivais tik laivybai tinkamais vidaus vandens keliais bus laikomas vidaus vandens kelių transportu, tad net jei jūrų laivai nėra konkrečiai minimi kitose apibrėžtyse, galioja tos pačios duomenų teikimo prievolės.

Čia neįtraukiamas krovinių gabenimas į jūroje esančius įrenginius. Neįtraukiamas bunkerinio kuro ir atsargų tiekimas į laivus uoste, bet įtraukiamas bunkerinio kuro gabenimas į jūroje esančius laivus.

3.   Nacionalinis vidaus vandens kelių transportas

Nacionalinis vidaus vandens kelių transportas gali apimti tranzitą per kitą šalį, nors ši šalis šį vežimą turi nurodyti kaip tranzitą. Čia priskiriamas kabotažinis transportas, kuris apibrėžiamas kaip nacionalinis vežimas vidaus vandens keliais kitoje šalyje registruotu laivu.

4.   Tarptautinis vidaus vandens kelių transportas

Tarptautinis vidaus vandens kelių transportas gali apimti tranzitą per vieną ar daugiau trečiųjų šalių. Pastarosios šalys turi nurodyti šį vežimą kaip tranzitą.

5.   Tranzitinis vidaus vandens kelių transportas

Tranzitiniu vidaus vandens kelių transportu vežimas laikomas tik tada, kai per visą kelionę šalies teritorijoje kroviniai neperkraunami.

6.   Pakrovimo šalis arba regionas

Tai šalis arba regionas, kuriame yra uostas (NUTS2 lygiu (1)), kuriame gabenami kroviniai pakraunami į laivą.

7.   Iškrovimo šalis arba regionas

Tai šalis arba regionas, kuriame yra uostas (NUTS2 lygiu), kuriame gabenami kroviniai iškraunami iš laivo.

8.   Krovinių pakuočių rūšys

Kroviniai laive gali būti gabenami dviejų rūšių pakuotėse:

konteineriuose, kaip apibrėžta III skirsnio 1dalyje,

ne konteineriuose.

II SKIRSNIS.   LAIVŲ RŪŠYS

1.   Savaeigė barža

Bet koks krovininis vidaus vandens kelių laivas su varikliu, išskyrus savaeiges skystųjų krovinių baržas.

2.   Nesavaeigė barža

Bet koks neturinis variklio vidaus vandens kelių krovininis laivas, išskyrus nesavaeiges skystųjų krovinių baržas. Šiai kategorijai priklauso velkamosios, stumiamosios ir stumiamosios-velkamosios baržos.

3.   Savaeigė skystųjų krovinių barža

Savaeigė barža, skirta skysčiams arba dujoms stacionariose talpyklose gabenti.

4.   Nesavaeigė skystųjų krovinių barža

Nesavaeigė barža, skirta skysčiams arba dujoms stacionariose talpyklose gabenti.

5.   Kitas krovininis laivas

Bet koks žinomos ar nežinomos rūšies vidaus vandens kelių krovininis laivas, skirtas pirmiau nurodytose kategorijose neapibrėžtiems kroviniams gabenti.

6.   Jūrų laivas

Laivas, kuris nepriskiriamas laivams, daugiausia plaukiojantiems laivybai tinkamais vidaus vandens keliais arba vandenyse, kurie yra mažo bangavimo vandenyse arba jiems artimose teritorijose, arba teritorijose, kuriose taikomos uostų taisyklės.

III SKIRSNIS.   KONTEINERIAI

1.   Konteineris

Krovininis konteineris – tai vežimo įrenginys:

1)

skirtas nuolatiniam naudojimui ir todėl pakankamai atsparus pakartotiniam naudojimui;

2)

specialiai sukonstruotas palengvinti krovinių vežimui viena arba kelių transporto rūšių priemonėmis be tarpinio perkrovimo;

3)

turintis įtaisus, dėl kurių krovinius paprasta sukrauti ir iškrauti, ir ypač perkrauti iš vienos transporto rūšies priemonių į kitos rūšies priemones;

4)

taip sukonstruotas, kad būtų paprasta pripildyti ir ištuštinti;

5)

20 pėdų ar ilgesnis.

2.   Konteinerių dydis

Taikant šį reglamentą konteinerių dydis turi būti nurodomas pagal keturias kategorijas:

1)

20 pėdų ISO konteineriai (20 pėdų ilgio ir 8 pėdų pločio);

2)

40 pėdų ISO konteineriai (40 pėdų ilgio ir 8 pėdų pločio);

3)

ISO konteineriai, ilgesni kaip 20 pėdų, bet ne ilgesni kaip 40 pėdų;

4)

ilgesni kaip 40 pėdų ISO konteineriai.

Mažesni nei 20 pėdų arba nežinomo dydžio konteineriai nurodomi prie 1 kategorijos.

3.   Konteinerių pakrovimo statusas

Nepriklausomai nuo konteinerių dydžio konteinerių pakrovimo statusai gali būti du:

pilni, kai konteineryje gabenamas bet kokios rūšies krovinys,

tušti, kai konteineryje nėra jokio krovinio.

IV SKIRSNIS.   VIDAUS VANDENS KELIŲ EISMAS

1.   Pakrautų laivų plaukimų skaičius

Vienas pakrauto laivo plaukimas – tai laivo plaukimas iš uosto, kuriame buvo pakrautas bet kokios rūšies krovinys, į kitą pakrovimo arba iškrovimo uostą.

2.   Tuščių laivų plaukimų skaičius

Vienas tuščio laivo plaukimas – tai laivo plaukimas iš vieno uosto į kitą, kai bendras krovinio su transportavimo tara svoris (angl. gross-gross weight of goods) yra lygus nuliui. Laivas, gabenantis tuščius konteinerius, tuščiu nelaikomas.

V SKIRSNIS.   VIENETAI

1.   Tona

Gabenamų krovinių svorio matavimo vienetas, lygus 1 000 kilogramų.

Svoris, į kurį privaloma atsižvelgti – bendras krovinio su transportavimo tara svoris. Svoris, į kurį privaloma atsižvelgti, yra lygus bendram krovinių, visos pakuotės bei krovinių vežimo taros, pavyzdžiui, konteinerių, gabenamųjų talpyklų ir padėklų, svoriui. Atėmus taros svorį gaunamas bendrasis svoris.

2.   Tonkilometris

Krovinių vežimo matavimo vienetas, lygus vienos tonos krovinio vežimui vieno kilometro atstumu.

Nurodant vežtų krovinių kiekį tonkilometriais, privaloma atsižvelgti tik į laivybai tinkamais vidaus vandens keliais nuplauktą atstumą.

3.   TEU

Konteinerio dydžio matavimo vienetas, lygus dvidešimčiai pėdų. Šiame reglamente taikomi toliau nurodyti atitikmenys:

1)

=

20 pėdų ISO konteineriai (20 pėdų ilgio ir 8 pėdų pločio)

=

1 TEU;

2)

=

40 pėdų ISO konteineriai (40 pėdų ilgio ir 8 pėdų pločio)

=

2 TEU;

3)

=

ISO konteineriai, ilgesni kaip 20 pėdų, bet ne ilgesni kaip 40 pėdų

=

1,5 TEU;

4)

=

ilgesni kaip 40 pėdų ISO konteineriai

=

2,25 TEU.

4.   TEU kilometrai

Krovinių vežimo konteineriais matavimo vienetas, lygus vieno TEU vežimui vieno kilometro atstumu.

Nurodant vežtų krovinių kiekį TEU kilometrais, privaloma atsižvelgti tik į laivybai tinkamais vidaus vandens keliais nuplauktą atstumą.

5.   Laivo kilometras

Laivo judėjimo matavimo vienetas, lygus vienam laivo nuplauktam kilometrui.

Nurodant nuplauktus laivo kilometrus, privaloma atsižvelgti tik į laivybai tinkamais vidaus vandens keliais nuplauktą atstumą.


(1)  Teritorinių vienetų nomenklatūra pagal 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1). Šiam reglamentui bus taikomas bet koks šio klasifikatoriaus patikslinimas ateityje, patvirtintas Komisijos įgyvendinimo reglamentais.


III PRIEDAS

DUOMENŲ RINKMENŲ IR PERDAVIMO LAIKMENŲ APRAŠYMAS, PATEIKIAMAS ĮGYVENDINANT REGLAMENTĄ (EB) Nr. 1365/2006

Elementų, kurie bus naudojami kiekvienoje duomenų rinkmenoje, aprašymas

Šioje lentelėje pateikiama kiekvienoje šiame reglamente nurodytoje duomenų rinkmenoje (lentelėse) teiktinų elementų santrauka.

Elementai

Formatas ir dydis

Lentelė

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Dydžiai

Lentelės numeris

an2

X

X

X

X

X

X

X

Duomenis teikianti šalis

a2

X

X

X

X

X

X

X

Metai

n4

X

X

X

X

X

X

X

Ketvirtis

n2

 

 

 

 

X

X

 

Pakrovimo šalis arba regionas

an4

X

X

 

X

 

 

 

Iškrovimo šalis arba regionas

an4

X

X

 

X

 

 

 

Transporto rūšis

n1

X

X

X

X

X

X

X

Krovinio rūšis

n2

X

 

 

X

 

 

X

Pakuotės rūšis

n1

X

 

 

 

 

 

 

Laivo rūšis

n1

 

X

 

 

 

 

 

Laivo registravimo valstybė

a2

 

X

 

 

X

X

 

Konteinerių dydis

n1

 

 

 

X

 

 

 

Pakrovimo statusas

n1

 

 

 

X

 

X

 

Vertės

Vežta tonų

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tonkilometriai

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Pakrautų laivų plaukimų skaičius

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Tuščių laivų plaukimų skaičius

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Laivo kilometrai (pakrautų laivų)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Laivo kilometrai (tuščių laivų)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

TEU

n..12

 

 

 

X

 

X

 

TEU kilometrai

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Su atitinkama lentele susijusioje skiltyje žymimi du laukai:

„X“: laukai, kurių duomenis reikia pateikti lentelėje,

„“ (tarpas): laukai, kurie netinka lentelei (duomenų nereikia teikti).

Kiekvieno lauko formatas yra skaitmeninis (n) arba raidinis (a), arba raidinis-skaitmeninis (an). Dydis yra arba nustatytas („formatas + skaičius“, pvz., „n4“), arba kintamas su didžiausiu pozicijų skaičiumi („formatas + „..“ + didžiausias pozicijų skaičius“, pvz., „n..12“).

Perdavimo laikmenos aprašymas

Perdavimo formatas, kuris bus naudojamas, turi būti suderinamas su automatiniu duomenų perdavimu (EDI (elektroninių duomenų mainų) metodu).

Priimtinas „CSV“ (kableliu atskirtos reikšmės (angl. Comma Separated Values)) formatas su kabliataškiu (;) laukams atskirti. Eurostatas taip pat gali nurodyti kitą pažangesnį atitinkamu duomenų mainų standartu pagrįstą formatą. Tuomet Eurostatas turėtų pateikti išsamius dokumentus, kaip įgyvendinti tokį standartą atsižvelgiant į šio reglamento reikalavimus.

Duomenys perduodami arba įkeliami elektroninėmis priemonėmis į Eurostato bendrą duomenų prieigą.

Reikia siųsti vieną atskirą rinkmeną pagal reglamente nurodytą lentelę ir laikotarpį.

Privaloma tokia rinkmenų pavadinimo tvarka:

„IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format“, kai:

IWW

Vidaus vandens kelių duomenys

Table

„A1“, „B1“, „B2“, „C1“, „D1“, „D2“ arba „E1“

Frequency

„A“ – metiniai

„Q“ – ketvirčio

Country

Duomenis teikianti šalis: pagal NUTS0

Year

Duomenų metai 4 pozicijose (pvz., 2007)

Period

„0000“ – metinių

„0001“ – pirmojo ketvirčio Q01

„0002“ – antrojo ketvirčio Q02

„0003“ – trečiojo ketvirčio Q03

„0004“ – ketvirtojo ketvirčio Q04

[_OptionalField]

Gali būti įrašyta bet kokia nuo 1 iki 220 ženklų seka (leidžiama naudoti tik nuo „A“ iki „Z“, nuo „0“ iki „9“ arba „_“). Šis laukas Eurostato priemonėmis nevertinamas.

.format

Rinkmenos formatas: (pvz., „CSV“ – kableliu skiriamai vertei, „GES“ – GESMES)

Pavyzdys:

Rinkmena „IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv“ – tai duomenų rinkmena, kurioje yra Prancūzijos 2007 m. antrojo ketvirčio reglamento D1 lentelės duomenys.


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 426/2007

2007 m. balandžio 19 d.

nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną 2007 m. balandžio 17 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 2402/96 leistos pradėti naudoti krakmolui iš Tailando kilmės manijoko kvotos importo licencijai gauti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2402/96 (3) leidžiama pradėti naudoti 10 000 tonų krakmolui iš manijoko metinę tarifinę kvotą (kvotos numeris 09.4065).

(2)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 2402/96 10 straipsniu, paaiškėjo, kad kiekiai, nurodyti pagal to paties reglamento 9 straipsnį 2007 m. balandžio 17 d. 13.00 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose importo licencijai gauti, viršija turimus kiekius. Todėl reikia nustatyti, kokia apimtimi galima išduoti importo licencijas, prašomiems kiekiams taikant paskirstymo koeficientą.

(3)

Taip pat reikia nutraukti importo licencijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2402/96 išdavimą esamai kvotos daliai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal kiekvieną 2007 m. balandžio 17 d. 13.00 val. Briuselio laiku pateiktą paraišką Reglamente (EB) Nr. 2402/96 nustatytos kvotos importo licencijai gauti išduodama licencija prašomam kiekiui pritaikius 59,78761 % paskirstymo koeficientą.

2.   Licencijų išdavimas nuo 2007 m. balandžio 17 d. 13.00 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose nurodytiems kiekiams esamai kvotos daliai yra sustabdomas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 327, 1996 12 18, p. 14. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1884/2006 (OL L 364, 2006 12 20, p. 44).


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 427/2007

2007 m. balandžio 19 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. balandžio 20 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,83 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,83

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,83

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,83 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

29,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2007

2007 m. balandžio 19 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), reikalavimus.

(5)

Eksporto grąžinamosios išmokos gali būti taikomos konkurenciniam Bendrijos ir trečiųjų šalių eksporto skirtumui išlyginti. Bendrijos eksportas į tam tikras netolimas paskirties vietas ir į trečiąsias šalis, kurios Bendrijos produktams taiko lengvatinių muitų režimą, šiuo metu yra ypač konkurencingas. Todėl eksporto grąžinamąsias išmokas už eksportą į tas paskirties vietas reikėtų [sumažinti arba] panaikinti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. balandžio 20 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

29,17

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

29,17

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

29,17

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

29,17

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2917

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 429/2007

2007 m. balandžio 19 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio mėn. 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 958/2006 dėl 2006–2007 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2006, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. balandžio 19 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. balandžio 19 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 958/2006 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 34,165 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 175, 2006 6 29, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 203/2007 (OL L 61, 2007 2 28, p. 3).


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 430/2007

2007 m. balandžio 19 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir trečios pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 38/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 38/2007, 4 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. balandžio 18 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. balandžio 18 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 38/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 392,50 EUR/t.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 11, 2007 1 18, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 203/2007 (OL L 61, 2006 2 28, p. 3).


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 431/2007

2007 m. balandžio 19 d.

iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 353/2007 (2) buvo nustatytas grąžinamųjų išmokų dydis, kuris nuo 2007 m. kovo 30 d. taikomas priede išvardytiems produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą.

(2)

Šiuo metu Komisijoje turimai informacijai taikomos taisyklės ir kriterijai, kurie nurodomi Reglamente (EB) Nr. 353/2007. Tai reiškia, kad šiuo metu taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turi būti keičiamos kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EB) Nr. 353/2007 nustatyti grąžinamųjų išmokų dydžiai keičiami kaip nurodyta šiame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 19 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 90, 2007 3 30, p. 45.


PRIEDAS

Nuo 2007 m. balandžio 20 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

29,17

29,17


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Sentą, Meliliją, Šv. Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1582)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/237/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) nustatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Kanada, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė šioms šalims iš dalies pakeisti tų grupių sąrašą pataisant tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių duomenis.

(3)

Kanada, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklių laikymosi, o šių šalių veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad tų embrionų surinkimo grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies keisti Sprendimą 92/452/EEB.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/122/EB (OL L 52, 2007 2 21, p. 8).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Kanados embrionų surinkimo grupei Nr. E71 skirta eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E71

 

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall“

b)

Naujosios Zelandijos embrionų surinkimo grupei Nr. NZEB01 skirta eilutė išbraukiama.

c)

Naujosios Zelandijos embrionų surinkimo grupei Nr. NZEB02 skirta eilutė pakeičiama taip:

„NZ

 

NZEB02

 

Animal Breeding Services Ltd

Kihikihi ET Centre

3680 State Highway 3, RD 2

Hamilton

Dr. John David Hepburn“

d)

įterpiama ši Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta eilutė:

„US

 

06ID129

E1327

 

Countryside Veterinary Clinic

2724E 700 N

St. Anthony, ID 83445

Dr. Richard Geary“

e)

įterpiama ši Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta eilutė:

„US

 

06IA128

E1717

 

Westwood Embryo Services INC

1760 Dakota AVE

Waverly, IA 50677

Dr. Mike Pugh“

f)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 93WA061 E600 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

93WA061

E600

 

Mount Baker Veterinary and Embryo Transfer Services

9320 Weidkamp RD

Lynden, WA 98264

Dr. Blake Bostrum“

g)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 95PA082 E664 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

95PA082

E664

 

Van Dyke Veterinary Clinic

4994 Sandy Lake Greenville RD

Sandy Lake, PA 16145

Dr. Todd Van Dyke“

h)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 92MD058 E745 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

92MD058

E745

 

Catoctin Embryo Transfer

4339 Ridge RD

Mt. Airy, MD 21771

Dr. William L Graves“

i)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 02TX107 E1428 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

02TX107

E1482

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

Collage Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/52


TARYBOS SPRENDIMAS 2007/238/BUSP

2007 m. balandžio 19 d.

dėl Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sudane paskyrimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 18 straipsnio 5 dalį kartu su 23 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 18 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/556/BUSP (1) dėl Pekka HAAVISTO paskyrimo Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Sudane.

(2)

2006 m. liepos 5 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2006/468/BUSP (2), pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio Sudane įgaliojimų terminą ir juos patikslinančius.

(3)

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/108/BUSP (3), pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio Sudane Pekka HAAVISTO įgaliojimų terminą iki 2007 m. balandžio 30 d. Taryba taip pat sutarė, kad ES specialiojo įgaliotinio Sudane įgaliojimų terminas iš principo turėtų būti pratęstas 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

Pekka HAAVISTO informavo generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį apie savo ketinimą atsistatydinti 2007 m. balandžio mėn. pabaigoje; todėl nuo 2007 m. gegužės 1 d. likusiam įgaliojimų laikotarpiui turėtų būti paskirtas naujas ES specialusis įgaliotinis Sudane.

(5)

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis rekomendavo, kad nauju ES specialiuoju įgaliotiniu Sudane būtų paskirtas Torben BRYLLE.

(6)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) 49 straipsnio 3 dalis numato, kad pagrindiniai teisės aktai gali būti sprendimo formos pagal Sutarties 18 straipsnio 5 dalį.

(7)

ES specialusis įgaliotinis įgyvendins savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir gali pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Skyrimas

Torben BRYLLE skiriamas Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu Sudane nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. Jis vykdo savo pareigas vadovaudamasis Bendruosiuose veiksmuose 2007/108/BUSP nustatytais įgaliojimais ir išsamiomis nuostatomis.

2 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti laikotarpiu nuo 2007 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. skirta orientacinė finansavimo suma yra 1 700 000 EUR.

2.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio Sudane ir Komisijos sudarytą sutartį. Išlaidos padengiamos nuo 2007 m. gegužės 1 d.

3 straipsnis

Peržiūra

Iki 2007 m. lapkričio mėn. vidurio ES specialusis įgaliotinis Sudane pateikia generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai išsamią jo įgaliojimų įgyvendinimo ataskaitą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jų priėmimo dieną.

5 straipsnis

Paskelbimas

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. balandžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

Brigitte ZYPRIES


(1)  OL L 188, 2005 7 20, p. 43.

(2)  OL L 184, 2006 7 6, p. 38.

(3)  OL L 46, 2007 2 16, p. 63.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).


Klaidų ištaisymas

20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/54


2004 m. lapkričio 2 d. Tarybos sprendimo 2004/752/EB, Euratomas, įsteigiančio Europos Sąjungos tarnautojų teismą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 333, 2004 m. lapkričio 9 d. )

1)

7 puslapis, 4 konstatuojamoji dalis:

yra:

„… pagal kurį jos teisminio nagrinėjimo sudėtis būtų galima atskirti nuo Pirmosios instancijos teisminio nagrinėjimo sudėčių.“;

turi būti:

„… pagal kurį ją būtų galima atskirti nuo jos konkrečių teisminių sudėčių arba nuo Pirmosios instancijos teismo teisminių sudėčių.“.

2)

7 puslapis, 8 konstatuojamosios dalies paskutinis sakinys:

yra:

„… kolegijų, kad būtų išvengta nereikalingų nuorodų, dėl kurių bendrą nuostatų išdėstymą būtų sunku skaityti.“;

turi būti:

„… kolegijos, kad būtų išvengta nereikalingų nuorodų, dėl kurių nuostatų visuma taptų neaiški.“.

3)

8 puslapis, 3 straipsnio 3 dalis:

yra:

„… Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento …“;

turi būti:

„… Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento …“.

4)

8 puslapis, 3 straipsnio 4 dalis:

yra:

„Kol įsigalios jo darbo reglamentas, …“;

turi būti:

„Kol įsigalios jo procedūros reglamentas, …“.

5)

8 puslapis, 4 straipsnio antra pastraipa:

yra:

„… įregistruojančio Europos Sąjungos tarnautojų teismo įkūrimą …“;

turi būti:

„… konstatuojančio Europos Sąjungos tarnautojų teismo įsteigimą …“.

6)

Sprendimo priedą (Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto I priedas „Europos Sąjungos tarnautojų teismas“) 9–11 puslapiuose skaityti taip:

„I PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMAS

1 straipsnis

Europos Sąjungos tarnautojų teismo (toliau – Tarnautojų teismas) jurisdikcijai priklauso pirmąja instancija nagrinėti Bendrijų ir jų tarnautojų ginčus, nurodytus EB sutarties 236 straipsnyje ir EAEB sutarties 152 straipsnyje, įskaitant visų organų bei tarnybų ir jų tarnautojų ginčus, kurių atžvilgiu jurisdikcija suteikiama Teisingumo Teismui.

2 straipsnis

Tarnautojų teismą sudaro septyni teisėjai. Teisingumo Teismo prašymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali padidinti teisėjų skaičių.

Teisėjai skiriami šešerių metų laikotarpiui. Baigę kadenciją teisėjai gali būti paskiriami kitai kadencijai.

Į kiekvieną laisvą teisėjo vietą šešerių metų laikotarpiui skiriamas kitas teisėjas.

3 straipsnis

1.   Teisėjus skiria Taryba, laikydamasi EB sutarties 225a straipsnio ketvirtos pastraipos ir EAEB sutarties 140b straipsnio ketvirtos pastraipos, pasikonsultavusi su šiame straipsnyje numatytu komitetu. Skirdama teisėjus, Taryba užtikrina subalansuotą teismo narių sudėtį, parinkdama juos iš valstybių narių piliečių iš kuo platesnės geografinės teritorijos ir atsižvelgdama į atstovaujamas nacionalines teisines sistemas.

2.   Paraišką gali pateikti kiekvienas asmuo, kuris yra Sąjungos pilietis ir atitinka EB sutarties 225a straipsnio ketvirtoje pastraipoje ir EAEB sutarties 140b straipsnio ketvirtoje pastraipoje nustatytas sąlygas. Taryba, remdamasi teismo rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma nustato tokių paraiškų pateikimo ir tvarkymo sąlygas bei tvarką.

3.   Įkuriamas komitetas, kurį sudaro septyni asmenys, parenkami iš buvusių Teisingumo Teismo bei Pirmosios instancijos teismo narių ir pripažintos kompetencijos teisininkų. Taryba, remdamasi Teisingumo Teismo pirmininko rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma skiria komiteto narius ir nustato jo veiklos taisykles.

4.   Komitetas pareiškia nuomonę apie kandidatų tinkamumą eiti Tarnautojų teismo teisėjų pareigas. Prie savo nuomonės komitetas prideda tinkamiausią aukšto lygio patirtį turinčių kandidatų sąrašą. Tokiame sąraše pavardžių turi būti bent dukart daugiau nei Taryba turi paskirti teisėjų.

4 straipsnis

1.   Tarnautojų teismo pirmininką teisėjai renka iš savo narių trejų metų kadencijai. Jis gali būti perrenkamas kitai kadencijai.

2.   Tarnautojų teismas posėdžiauja iš trijų teisėjų susidedančiose kolegijose. Tam tikrais jo procedūros reglamente nustatytais atvejais jis gali priimti sprendimus visa sudėtimi, penkių teisėjų kolegijoje arba vieno teisėjo sudėtimi.

3.   Tarnautojų teismo pirmininkas pirmininkauja visos sudėties teismo ir penkių teisėjų kolegijos posėdžiams. Trijų teisėjų kolegijų pirmininkai skiriami kaip numatyta 1 dalyje. Jei Tarnautojų teismo pirmininkas paskiriamas į trijų teisėjų kolegiją, jis tai kolegijai pirmininkauja.

4.   Visos sudėties teismo jurisdikciją ir kvorumą, taip pat kolegijų sudėtį ir bylų paskirstymą joms reglamentuoja procedūros reglamentas.

5 straipsnis

Tarnautojų teismui ir jo nariams taikomi Teisingumo Teismo statuto 2–6, 14 ir 15 straipsniai, 17 straipsnio pirma, antra bei penkta pastraipos ir 18 straipsnis.

Statuto 2 straipsnyje nurodyta priesaika duodama Teisingumo Teisme, o Statuto 3, 4 ir 6 straipsniuose nurodytus sprendimus priima Teisingumo Teismas, pasikonsultavęs su Tarnautojų teismu.

6 straipsnis

1.   Tarnautojų teismą aptarnauja Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo administraciniai padaliniai. Teisingumo Teismo pirmininkas arba tam tikrais atvejais Pirmosios instancijos teismo pirmininkas ir Tarnautojų teismo pirmininkas bendru sutarimu nustato sąlygas, kuriomis Teisingumo Teismui arba Pirmosios instancijos teismui priskirti pareigūnai ir kiti tarnautojai teikia savo paslaugas Tarnautojų teismui, kad šis galėtų veikti. Tam tikri pareigūnai ar kiti tarnautojai yra atskaitingi Tarnautojų teismo kancleriui ir pavaldūs to teismo pirmininkui.

2.   Tarnautojų teismas skiria savo kanclerį ir nustato jo tarnybą reglamentuojančias taisykles. Šio teismo kancleriui taikomi Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnio ketvirta pastraipa ir 10, 11 bei 14 straipsniai.

7 straipsnis

1.   Tarnautojų teismo procesą reglamentuoja Teisingumo Teismo statuto III antraštinė dalis, išskyrus 22 ir 23 straipsnius. Reikiamos papildomos ir išsamesnės nuostatos nustatomos Tarnautojų teismo procedūros reglamente.

2.   Tarnautojų teismui taikomos nuostatos dėl kalbų vartojimo Pirmosios instancijos teisme.

3.   Proceso rašytinę stadiją sudaro ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį pateikimas, nebent Tarnautojų teismas nuspręstų, kad būtina antrą kartą pasikeisti rašytiniais pareiškimais. Jei antrą kartą pasikeičiama pareiškimais, Tarnautojų teismas, gavęs šalių sutikimą, gali nuspręsti priimti sprendimą be žodinės proceso dalies.

4.   Visose bylos stadijose, taip pat ieškinio pateikimo metu, Tarnautojų teismas gali apsvarstyti draugiško ginčo sprendimo galimybes ir dėti visas pastangas tokiam sprendimui palengvinti.

5.   Tarnautojų teismas priima sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų. Atsižvelgiant į konkrečias Procedūros reglamento nuostatas, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo.

8 straipsnis

1.   Tais atvejais, kai ieškinys ar kiti procesiniai dokumentai, skirti Tarnautojų teismui, per klaidą pateikiami Teisingumo Teismo arba Pirmosios instancijos teismo kancleriui, tas kancleris nedelsdamas juos perduoda Tarnautojų teismo kancleriui; taip pat tais atvejais, kai ieškinys ar kiti procesiniai dokumentai, skirti Teisingumo Teismui arba Pirmosios instancijos teismui, per klaidą pateikiami Tarnautojų teismo kancleriui, tas kancleris nedelsdamas juos perduoda Teisingumo Teismo arba Pirmosios instancijos teismo kancleriui.

2.   Tais atvejais, kai Tarnautojų teismas nustato, kad bylos nagrinėjimas ir sprendimas priklauso ne jo, o Teisingumo Teismo arba Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijai, ta bylą jis perduoda Teisingumo Teismui arba Pirmosios instancijos teismui; taip pat tais atvejais, kai Teisingumo Teismas arba Pirmosios instancijos teismas nustato, kad byla priklauso Tarnautoju teismo jurisdikcijai, atitinkamas teismas perduoda ta bylą Tarnautojų teismui, o tas teismas negali atsisakyti jurisdikcijos.

3.   Tais atvejais, kai Tarnautojų teismo ir Pirmosios instancijos teismo žinion patenka bylos, kuriose keliamas tas pats išaiškinimo klausimas arba ginčijamas to paties akto galiojimas, Tarnautojų teismas, išklausęs bylos šalis, gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol Pirmosios instancijos teismas paskelbs sprendimą.

Tais atvejais, kai Tarnautojų teismo ir Pirmosios instancijos teismo žinion patenka bylos, kurių dalykas yra tas pats, Tarnautojų teismas atsisako jurisdikcijos, kad sprendimus dėl tų bylų priimtų Pirmosios instancijos teismas.

9 straipsnis

Apeliacinį skundą Pirmosios instancijos teismui galima paduoti per du mėnesius nuo pranešimo apie apskundžiamą sprendimą dėl Tarnautojų teismo galutinių sprendimų ir to Teismo sprendimų, tik iš dalies išsprendžiančių esminius klausimus arba išsprendžiančių procesinius klausimus, susijusius su paaiškinimu, kuris grindžiamas kompetencijos trūkumu ar nepriimtinumu.

Tokį apeliacinį skundą gali paduoti bet kuri pagal visus savo reikalavimus arba jų dalį bylą pralaimėjusi šalis. Tačiau įstojusios į bylą šalys, išskyrus valstybes nares ir Bendrijų institucijas, apeliacinį skundą gali paduoti tik tais atvejais, kai Tarnautojų teismo sprendimas joms turi tiesioginės įtakos.

10 straipsnis

1.   Kiekvienas asmuo, kurio prašymą įstoti į bylą Tarnautojų teismas atmetė, per dvi savaites nuo pranešimo apie prašymą atmetantį sprendimą gali paduoti apeliacinį skundą Pirmosios instancijos teismui.

2.   Bylos šalys bet kurį Tarnautojų teismo sprendimą, priimtą vadovaujantis EB sutarties 242 ar 243 straipsniu arba 256 straipsnio ketvirta pastraipa, arba EAEB sutarties 157 straipsniu ar 158 straipsniu, arba 164 straipsnio trečia pastraipa, Pirmosios instancijos teismui gali apskųsti per du mėnesius nuo pranešimo apie jį dienos.

3.   Pirmosios instancijos teismo pirmininkas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus apeliacinius skundus gali nagrinėti sumarine bylos nagrinėjimo tvarka, kuri nustatoma Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentu ir kuri tiek, kiek būtina, gali skirtis nuo kai kurių šio priedo taisyklių.

11 straipsnis

1.   Apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teismui paduodamas tik teisės klausimais. Jis gali būti paduodamas dėl Tarnautojų teismo kompetencijos trūkumo, dėl jo padaryto teismo proceso tvarkos pažeidimo, neigiamai paveikusio apelianto interesus, taip pat dėl teismo padaryto Bendrijos teisės pažeidimo.

2.   Apeliacinis skundas negali būti paduotas vien dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio ar šalies, kuriai buvo priteista jas atlyginti.

12 straipsnis

1.   Nepažeidžiant EB sutarties 242 bei 243 straipsnių ir EAEB sutarties 157 bei 158 straipsnių, sprendimo vykdymas dėl apeliacinio skundo Pirmosios instancijos teisme nesustabdomas.

2.   Tais atvejais, kai paduodamas apeliacinis skundas dėl Tarnautojų teismo sprendimo, procesas Pirmosios instancijos teisme susideda iš rašytinės ir žodinės dalių. Procedūros reglamente nustatytomis sąlygomis Pirmosios instancijos teismas, išklausęs bylos šalis, gali priimti sprendimą be žodinės proceso dalies.

13 straipsnis

1.   Jei apeliacinis skundas yra pagrįstas, Pirmosios instancijos teismas Tarnautojų teismo sprendimą panaikina ir pats sprendžia bylą. Tuo atveju, jei sprendimas negali būti priimtas toje stadijoje, jis grąžina bylą Tarnautojų teismui, kad šis priimtų sprendimą.

2.   Grąžinus bylą Tarnautojų teismui, Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisės klausimais tam teismui yra privalomas.“.


20.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 103/56


2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 308, 2005 m. lapkričio 25 d. )

1)

15 puslapis, 39 straipsnis, 1 dalies a punktas:

yra:

„paimti fizinius mėginius jų sudėties patikrinimui;“,

turi būti:

„paimti fizinius mėginius iš galutinių produktų jų sudėties patikrinimui;“.

2)

16 puslapis, 39 straipsnis, 1 dalies b punkto ii papunktis:

yra:

„pagamintų tarpinių produktų“,

turi būti:

„galutinių produktų“.