ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 99

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 402/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 403/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. balandžio 16 d.

3

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 404/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 29-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

6

 

 

2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 405/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 29-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

8

 

*

2007 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 406/2007, uždraudžiantis su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes TJTT I ir II zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/229/EB

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1546)  ( 1 )

11

 

 

2007/230/EB

 

*

2007 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1470)

14

 

 

2007/231/EB

 

*

2007 m. balandžio 12 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/502/EB, reikalaujantį, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1567)  ( 1 )

16

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 1 skyrius, 4 tomas, p. 74)

18

 

*

2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę (OL L 255, 2005 9 30)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 402/2007

2007 m. balandžio 13 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. balandžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

85,6

TN

143,7

TR

159,0

ZZ

129,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

78,8

TR

150,0

ZZ

133,5

0709 90 70

MA

60,6

TR

119,3

ZZ

90,0

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

45,9

IL

41,3

MA

43,7

TN

63,5

TR

74,9

ZZ

53,9

0805 50 10

IL

65,6

TR

38,7

ZZ

52,2

0808 10 80

AR

83,0

BR

84,1

CA

124,4

CL

89,6

CN

78,8

NZ

118,6

US

129,1

UY

79,6

ZA

92,5

ZZ

97,7

0808 20 50

AR

79,1

CL

99,1

ZA

79,3

ZZ

85,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 403/2007

2007 m. balandžio 13 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. balandžio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. balandžio 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. balandžio 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

16,39

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

16,39

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

Laikotarpis nuo 2007 m. kovo 30 d.–balandžio 12 d.

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

149,53

106,17

FOB kaina JAV

179,81

169,81

149,81

137,06

Meksikos įlankos priedas

7,52

Didžiųjų ežerų priedas

12,98

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

31,23 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

31,29 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 404/2007

2007 m. balandžio 13 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 29-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

29-am atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstatas 29-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausia pagalba

Sviestas ≥ 82 %

11,5

8

8

Sviestas < 82 %

7,7

Koncentruotas sviestas

13

9,5

13

9,75

Grietinėlė

6

3,4

Perdirbimo užstatas

Sviestas

13

Koncentruotas sviestas

14

14

Grietinėlė

7


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 405/2007

2007 m. balandžio 13 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 29-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), 47 straipsnį intervencinės agentūros skelbia nuolatinį konkursą pagalbai už koncentruotą sviestą teikti. To reglamento 54 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam specialiam konkursui, turi būti nustatyta didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų.

(2)

Siekiant užtikrinti koncentruoto sviesto perdavimą į mažmeninę prekybą, turi būti pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(3)

Atsižvelgiant į gautas paraiškas, didžiausia pagalba turėtų būti nustatyta atitinkamu lygiu ir atitinkamai turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

29-am atskiram konkursui pagal nuolatinį konkursą, paskelbtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų, kaip nurodyta to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje, yra 12,00 EUR/100 kg.

Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas yra 13 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 406/2007

2007 m. balandžio 12 d.

uždraudžiantis su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes TJTT I ir II zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti po šios datos sugautas tokių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11. Klaidų ištaisymas OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 11.


PRIEDAS

Nr.

02

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

HER/1/2.

Rūšys

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

TJTT I ir II zonų EB ir tarptautiniai vandenys

Data

2007 m. kovo 9 d.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 11 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1546)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/229/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 20 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinančiu, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (2), nustatomos teisės naudotis Bendrijos institucijai perduotais konfidencialiais duomenimis suteikimo sąlygos, kad mokslo reikmėms galima būtų daryti statistines išvadas, ir nustatomos Bendrijos bei nacionalinių institucijų bendradarbiavimo taisyklės, kurios palengvintų tokios teisės suteikimą.

(2)

Komisijos sprendimu 2004/452/EB (3) nustatytas įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, sąrašas.

(3)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Kanados statistikos departamento Šeimos ir darbo studijų skyrius (Otava, Ontarijas, Kanada), Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktorato Ekonometrikos ir statistinės pagalbos kovai su sukčiavimu (ESAF) skyrius ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktorato Paramos Europos tyrimų erdvei (SERA) skyrius turi būti laikomi būtinas sąlygas atitinkančiomis įstaigomis, todėl turėtų būti įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 831/2002 3 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų įstaigų, organizacijų ir institucijų sąrašą.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Statistinių duomenų konfidencialumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/452/EB priedas keičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1104/2006 (OL L 197, 2006 7 19, p. 3).

(3)  OL L 156, 2004 4 30, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/81/EB (OL L 28, 2007 2 3, p. 23).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ĮSTAIGOS, KURIŲ TYRĖJAI GALI NAUDOTIS KONFIDENCIALIAIS DUOMENIMIS MOKSLO REIKMĖMS

Europos centrinis bankas

Ispanijos centrinis bankas

Italijos centrinis bankas

Kornelio universitetas (Niujorko valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Niujorko miesto universiteto Barucho koledžo Politikos mokslų katedra (Niujorko valstija, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Vokietijos centrinis bankas

Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato Užimtumo analizės skyrius

Tel Avivo universitetas (Izraelis)

Pasaulio bankas

Prinstono universiteto Vudro Vilsono visuomeninių ir tarptautinių reikalų mokyklos Sveikatos ir gerovės centras (Niudžersis, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Čikagos universitetas (ČU) (Ilinojus, Jungtinės Amerikos Valstijos)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)

Kanados statistikos departamento Šeimos ir darbo studijų skyrius (Otava, Ontarijas, Kanada)

Ekonometrikos ir statistinės paramos kovai su sukčiavimu (ESAF) skyrius, Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas

Paramos Europos mokslinių tyrimų erdvei (SERA) skyrius, Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinis direktoratas“


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 12 d.

dėl blanko, naudojamo įgyvendinant socialinius teisės aktus, susijusius su kelių transporto veikla

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1470)

(2007/230/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančią Direktyvą 88/599/EEB (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2006/22/EB Komisija nustatys elektroninės ir spausdintinės formos blanką, kuris pildomas, jei vairuotojas buvo laikinojo nedarbingumo ar kasmetinėse atostogose arba jei jis vairavo kitą transporto priemonę, kuriai netaikomas 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (2).

(2)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 (3) 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/22/EB 11 straipsnio 3 dalyje nurodytas blankas yra šio sprendimo I priede pateiktos formos blankas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 35.

(2)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(3)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Image


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/16


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 12 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/502/EB, reikalaujantį, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1567)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/231/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/502/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždraustų pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius.

(2)

Sprendimas 2006/502/EB taikomas tik dvylika mėnesių nuo pranešimo dienos. Tačiau pagal Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnio 2 dalį šis sprendimas gali būti patvirtintas papildomiems laikotarpiams.

(3)

Atsižvelgiant į iki šiol sukauptą patirtį ir į tai, kad nėra pastovaus Bendrijos teisės akto dėl žiebtuvėlių saugumo, būtina patvirtinti minėto sprendimo galiojimą dar 12 mėnesių.

(4)

Sprendimu 2006/502/EB draudžiama teikti į rinką apsaugos nuo vaikų neturinčius žiebtuvėlius ir suvenyrinius žiebtuvėlius nuo 2007 m. kovo 11 d. Po šios dienos apsaugos nuo vaikų neturintys žiebtuvėliai ir suvenyriniai žiebtuvėliai gali būti tiekiami vartotojams tol, kol pasibaigs jų atsargos. Kadangi apsaugos nuo vaikų neturintys žiebtuvėliai ir suvenyriniai žiebtuvėliai kelia rimtą pavojų, turėtų būti uždrausta juos tiekti vartotojams.

(5)

Turėtų būti suteikti, kiek įmanoma, trumpesni šio sprendimo priemonių taikymo pereinamieji laikotarpiai, atitinkantys poreikį užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ateityje, kartu atsižvelgiant į gamintojų techninius suvaržymus ir užtikrinant proporcingumą. Pereinamieji laikotarpiai reikalingi ir valstybėms narėms, kad užtikrintų veiksmingą priemonių taikymą. Todėl draudžiama tiekti vartotojams apsaugos nuo vaikų neturinčius žiebtuvėlius ir suvenyrinius žiebtuvėlius praėjus vieneriems metams nuo draudimo teikti į rinką tokius gaminius įsigaliojimo.

(6)

Todėl Sprendimą 2006/502/EB būtina iš dalies atitinkamai pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/502/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnyje pridedamos toliau išdėstytos 3 ir 4 dalys:

„3.   Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2008 m. kovo 11 d. vartotojams būtų tiekiami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai.

4.   Valstybės narės draudžia nuo 2008 m. kovo 11 d. tiekti vartotojams suvenyrinius žiebtuvėlius.“;

2)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2008 m. gegužės 11 d.“.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ne vėliau kaip iki 2007 m. gegužės 11 d. ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 12 d.

Komisijos vardu

Meglena KUNEVA

Komisijos narė


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  OL L 198, 2006 7 20, p. 41.


Klaidų ištaisymas

14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/18


2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 248, 2002 m. rugsėjo 16 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 1 skyrius, 4 tomas, p. 74)

8 puslapis (Specialiojo leidimo 81 puslapis), 4 straipsnio 2 dalies a punktas:

yra:

„… administracines išlaidas …“,

turi būti:

„… veiklos išlaidas …“;

9 puslapis (Specialiojo leidimo 82 puslapis), 9 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2.   Iki finansinių metų pabaigos nepanaudoti asignavimai, skirti diferencijuotų asignavimų ir dar nepaskirtų nediferencijuotų asignavimų įsipareigojimams, gali būti perkelti į: …“,

turi būti:

„2.   Iki finansinių metų pabaigos nepanaudoti diferencijuoti įsipareigojimų asignavimai ir nediferencijuoti asignavimai gali būti perkelti į: …“;

14 puslapis (Specialiojo leidimo 87 puslapis), 41 straipsnio antros dalies trečia pastraipa:

yra:

„… einamieji asignavimai …“,

turi būti:

„… veiklos asignavimai …“;

15 puslapis (Specialiojo leidimo 88 puslapis), 44 straipsnio pirmos pastraipos antras sakinys:

yra:

„… į atskirą skyrių,“,

turi būti:

„… į atskirą antraštinę dalį,“;

16 puslapis (Specialiojo leidimo 89 puslapis), 49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antras sakinys:

yra:

„Einamosios išlaidos, …“,

turi būti:

„Veiklos išlaidos, …“;

27 puslapis (Specialiojo leidimo 100 puslapis), 106 straipsnis:

yra:

„… trečiojoje šalyje pagal specialaus susitarimo, kurį viešųjų pirkimų srityje ji yra sudariusi su Europos bendrija.“,

turi būti:

„… trečiojoje šalyje, sudariusioje su Europos Bendrijomis specialų susitarimą dėl viešųjų pirkimų, pagal tame susitarime nustatytas sąlygas.“;

40 puslapis (Specialiojo leidimo 113 puslapis), 179 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2.   Administracinės išlaidos …“,

turi būti:

„2.   Einamosios išlaidos …“.


14.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 99/18


2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 255, 2005 m. rugsėjo 30 d. )

165 puslapis, 4 straipsnio 4 ir 6 dalys:

yra:

„… jeigu dėl padarytos veikos atsirado žymi ir didelės apimties žala vandens kokybei, gyvūnų ar augalų rūšims ar jų dalims, mirė asmenys ar buvo sunkiai sutrikdyta jų sveikata.“,

turi būti:

„… jeigu dėl padarytos veikos atsirado žymi ir didelės apimties žala vandens kokybei, gyvūnų ar augalų rūšims ar jų dalims ir mirė asmenys ar buvo sunkiai sutrikdyta jų sveikata.“