ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 97

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 387/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 388/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

3

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 389/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantį Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

5

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 390/2007, nustatantis importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės peroksosulfatams (persulfatams) laikinąjį antidempingo muitą

6

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių išlaidų, patirtų įgyvendinant bendrajai žuvininkystės politikai taikomas stebėsenos ir kontrolės sistemas

30

 

 

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 392/2007, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d., paskirstymo koeficientą

39

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. balandžio 10 d. Komisijos direktyva 2007/21/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl veikliųjų medžiagų azoksistrobino, imazalilo, metilkrezoksimo, spiroksamino, azimsulfurono, kalcio proheksadiono ir fluroksipiro įtraukimo į I priedą termino pabaigos ( 1 )

42

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/226/EB

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl biocidinių produktų, kuriuose yra tam tikrų veikliųjų medžiagų, neištirtų per Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje minimą 10 metų programą, pateikimo į rinką termino pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1545)

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. kovo 30 d. Komisijos direktyvos 2007/19/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, ir Tarybos direktyvą 85/572/EEB, sudarančią modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą, klaidų ištaisymas (OL L 91, 2007 3 31)

50

 

*

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 372/2007, nustatančio dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius, klaidų ištaisymas (OL L 92, 2007 4 3)

70

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 387/2007

2007 m. balandžio 11 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

104,8

TN

143,7

TR

158,1

ZZ

135,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

67,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

69,8

TR

77,1

ZZ

73,5

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

48,8

IL

51,4

MA

45,1

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

55,1

0805 50 10

IL

65,6

TR

68,4

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

85,0

BR

80,2

CA

124,4

CL

89,4

CN

82,4

NZ

122,4

US

118,1

UY

68,4

ZA

94,3

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

78,7

CL

104,4

ZA

87,1

ZZ

90,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 388/2007

2007 m. balandžio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 46 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A dalies 3 punkte numatyta galimybė nukrypti nuo nuostatos dėl didžiausio leistino bendrojo sieros dioksido kiekio vyne, jei to reikia atsižvelgiant į klimato sąlygas.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/2000 (2) nustatytos tam tikros išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 taikymo taisyklės, visų pirma dėl didžiausio leistino bendrojo sieros dioksido kiekio vynuose. Minėto reglamento 19 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad XIIa priede nustatomi atvejai, kai valstybės narės dėl klimato sąlygų gali leisti bendrąjį sieros dioksido kiekį, neviršijantį 300 mg/l vyne, padidinti ne daugiau nei 40 mg/l.

(3)

2007 m. sausio 12 d. raštu Vokietijos Vyriausybė paprašė leisti dėl ypač nepalankių klimato sąlygų iš 2006 metų vynuogių derliaus Badeno-Viurtembergo, Bavarijos, Heseno ir Reino krašto-Pfalco žemėse pagamintų vynų didžiausią leistiną juose esantį bendrąjį sieros dioksido kiekį, neviršijantį 300 mg/l, padidinti ne daugiau nei 40 mg/l. Šiam prašymui reikėtų pritarti.

(4)

Iš kompetentingų Vokietijos valdžios institucijų pateiktų mokslinių ataskaitų matyti, kad sieros dioksido kiekis, reikalingas tinkamai vynų fermentacijai ir saugojimui bei jų galimybei būti pateiktiems į rinką, turi būti padidintas lyginant su paprastai leidžiami kiekiu. Ši laikina priemonė yra vienintelė išeitis, norint panaudoti nepalankių klimato sąlygų paveiktas vynuoges vynams, kuriuos galima teikti į rinką, gaminti.

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1622/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 XIIa priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2030/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 40).


PRIEDAS

„XIIa PRIEDAS

Didžiausio bendrojo sieros dioksido kiekio padidinimas, jei to reikia atsižvelgiant į klimato sąlygas

(19 straipsnis)

 

Metai

Valstybė narė

Vynuogių auginimo zona (zonos)

Vynų rūšys

1.

2000

Vokietija

Visos Vokietijos vynuogių auginimo zonos

Visi vynai, pagaminti iš 2000 m. vynuogių derliaus

2.

2006

Vokietija

Badeno-Viurtembergo, Bavarijos, Heseno ir Reino krašto-Pfalco žemių vynuogių auginimo zonos

Visi vynai, pagaminti iš 2006 m. vynuogių derliaus“


12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 389/2007

2007 m. balandžio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantį Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 46 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1622/2000 (2) nustatomos tam tikrų medžiagų, kurias leidžiama naudoti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, naudojimo sąlygos. Priede IXa numatyta, kad įmaišyti dimetilo dikarbonato galima tik prieš išpilstant vyną į butelius. Dėl termino „išpilstymas“ vertimo ir skirtingos jo reikšmės tam tikrose kalbose ekonominės veiklos vykdytojai ir kontrolės institucijos skirtingai traktavo tokį reikalavimą.

(2)

2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002, nustatančio tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (3), 7 straipsnyje to reglamento taikymo tikslu yra apibrėžtas terminas „išpilstymas“.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad dimetilo dikarbonato naudojimui taikomi reikalavimai būtų traktuojami vienodai, reikėtų pasinaudoti Reglamente (EB) Nr. 753/2002 pateikiama termino „išpilstymas“ apibrėžtimi ir naudoti ją Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 reikalavimams patikslinti. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 IXa priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 IXa priedo antros pastraipos pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

Įmaišoma turi būti tik prieš pat išpilstant į butelius, išpilstymą apibrėžiant kaip produkto išpilstymą pardavimo tikslais į talpyklas, kurių talpa ne didesnė kaip 60 litrų.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2030/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 40).

(3)  OL L 118, 2002 5 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2016/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 38).


12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 390/2007

2007 m. balandžio 11 d.

nustatantis importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės peroksosulfatams (persulfatams) laikinąjį antidempingo muitą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(1)

2006 m. gegužės 31 d. Komisija gavo skundą dėl Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau – JAV), Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) ir Taivano kilmės peroksosulfatų (toliau – persulfatai), kurį gamintojų, pagaminančių 100 % visos persulfatų produkcijos Bendrijoje, vardu pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį pateikė CEFIC (toliau – skundo pateikėjas).

(2)

Skunde pateikta pakankamai dempingo ir juo daromos materialinės žalos įrodymų, pateisinančių tyrimo pradėjimą.

(3)

Tyrimas inicijuotas 2006 m. liepos 13 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus pranešimą apie inicijavimą (2).

2.   Su tyrimu susijusios šalys

(4)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė skundą pateikusiems Bendrijos gamintojams, JAV, KLR ir Taivano eksportuojantiems gamintojams, importuotojams, prekybininkams, naudotojams, tiekėjams ir žinomoms susijusioms asociacijoms bei JAV, KLR ir Taivano atstovams. Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti.

(5)

Kad KLR eksportuojantys gamintojai panorėję galėtų pateikti prašymą taikyti rinkos ekonomikos režimą (toliau – RER) arba individualų režimą (toliau – IR), Komisija žinomiems susijusiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams ir kitiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams, kurie pranešė apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytus laikotarpius, nusiuntė prašymo formas. Šeši eksportuojantys gamintojai, kartu prireikus su savo susijusiomis pardavimo bendrovėmis, prašė taikyti RER pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį arba IR, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatyta, kad jie neatitinka RER sąlygų.

(6)

Atsižvelgdama į akivaizdžiai didelį eksportuojančių gamintojų KLR skaičių, Komisija pranešime apie inicijavimą nurodė, kad, siekiant nustatyti dempingą ir žalą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį, atliekant šį tyrimą gali būti taikoma atranka.

(7)

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų KLR eksportuojančių gamintojų prašyta Komisijai pranešti apie save ir pateikti, kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, pagrindinę informaciją apie savo 2005 kalendorinių metų veiklą, susijusią su nagrinėjamuoju produktu.

(8)

Atsižvelgiant į tai, kad atliekant tyrimą bendradarbiavo tik šeši eksportuojantys gamintojai, nuspręsta, jog atranka nebūtina.

(9)

Klausimynai nusiųsti visoms žinomoms susijusioms šalims ir visoms kitoms bendrovėms, kurios pranešė apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytus laikotarpius. Atsakymai gauti iš šešių KLR eksportuojančių gamintojų, dviejų JAV eksportuojančių gamintojų, vieno Taivano eksportuojančio gamintojo ir vieno panašios šalies, Turkijos, gamintojo. Visus klausimyno atsakymus pateikė ir du Bendrijos gamintojai; pateikdami klausimyno atsakymus taip pat bendradarbiavo du importuotojai. Be to, klausimyno atsakymų nepateikė nė vienas naudotojas, ir jokie kiti naudotojai nepateikė Komisijai jokios informacijos arba nepranešė apie save atliekant šį tyrimą.

(10)

Komisija surinko ir patikrino visą informaciją, kuri, jos nuomone, buvo reikalinga padaryti preliminarias išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos bei Bendrijos interesų, ir surengė tikrinamuosius vizitus tokių bendrovių patalpose:

a)

Bendrijos gamintojų

Degussa Initiators GmbH&Co. KG, Pulachas, Vokietija

RheinPerChemie GmbH, Hamburgas, Vokietija

b)

KLR eksportuojančių gamintojų

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd., Šanchajus, ir jo susijusi prekybos bendrovė Shanghai AJ Import and Export Co., Ltd., Šanchajus

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Šanchajus, ir jo susijusi prekybos bendrovė Siancity Xiamen Co., Ltd., Xiamen

Hebei Jiheng Group Co., Ltd., Hengshui

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd., Wang Jia Jing

Shaanxi Baohua Technologies Co., Ltd., Baoji

Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd., Shangyu

c)

JAV eksportuojančių gamintojų

E.I. DuPont De Nemours, Vilmingtonas, Delaveras

FMC Corporation, Tonawanda, Niujorkas

d)

Susijusių prekybininkų Šveicarijoje

DuPont De Nemours International S.A., Ženeva

e)

Taivano eksportuojančių gamintojų

San Yuan Chemical Co., Ltd., Chiayi.

(11)

Atsižvelgiant į poreikį nustatyti normaliąją vertę eksportuojantiems gamintojams, kuriems negali būti suteiktas RER, toliau nurodytos bendrovės patalpose atliktas patikrinimas siekiant nustatyti normaliąją vertę remiantis panašios šalies duomenimis (šiuo atveju Turkijos):

Turkijos gamintojo

Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ș., Stambulas

3.   Tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

(12)

Atliekant antidempingo ir žalos tyrimą buvo nagrinėjamas 2005 m. liepos 1 d.–2006 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2003 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(13)

Nagrinėjamasis produktas yra JAV, KLR ir Taivano kilmės peroksosulfatai (persulfatai) (toliau – nagrinėjamasis produktas). Deklaruojant nagrinėjamąjį produktą paprastai nurodomi šie KN kodai: 2833 40 00 ir ex 2842 90 80 (KN kodai nuo 2007 m. sausio 1 d.).

(14)

Persulfatai yra baltos, kristalinės, bekvapės druskos, kurios būna keturių pagrindinių rūšių: amonio persulfatas (NH4)2S2O8, natrio persulfatas (Na2S2O8), kalio persulfatas (K2S2O8) ir kalio monopersulfatas (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4).

(15)

Nagrinėjamasis produktas naudojamas įvairioms paskirtims kaip iniciatorius arba oksidatorius. Jis, pavyzdžiui, gali būti naudojamas kaip polimerizavimo iniciatorius polimerų gamyboje, kaip ėdiklis spausdintinių plokščių gamyboje, plaukų kosmetikai, glito šalinimui iš tekstilinių medžiagų, popieriaus gamyboje, kaip dantų valiklis ir kaip dezinfekcijos priemonė.

(16)

Vienas JAV eksportuojantis gamintojas teigė, kad kalio monopersulfatas neturėtų būti laikomas to paties produkto dalimi, nes skiriasi jo cheminė sudėtis ir struktūra, galutinis naudojimas ir pirkėjai. Taip pat teigta, kad kalio monopersulfatas parduodamas skirtingomis kainomis, palyginti su kitų rūšių produktu.

(17)

Tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad, nepaisant skirtingų cheminių formulių ir iš dalies skirtingos paskirties, visos nagrinėjamojo produkto rūšys turi tokias pačias pagrindines chemines bei technines savybes ir gali būti naudojamos tiems patiems pagrindiniams tikslams. Pripažįstama, kad ne visos rūšys naudojamos visoms naudojimo paskirtims, tačiau nustatyta, kad visos jos gali pakeisti viena kitą bent jau kai kurių reikšmingų naudojimo paskirčių atveju. Dėl skirtingų kainų – primenama, kad šis veiksnys pats savaime nėra lemiamas priimant sprendimą, ar galima kelias produkto rūšis laikyti vienu produktu. Kadangi nustatyta, kad visos keturios rūšys turi panašias savybes ir bendrą galutinį naudojimą, šį argumentą teko atmesti. Todėl atliekant šį tyrimą visų keturių rūšių produktas preliminariai laikomas vienu produktu.

2.   Panašus produktas

(18)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad persulfatų, kuriuos Bendrijoje gamina ir parduoda Bendrijos pramonė, persulfatų, kurie gaminami ir parduodami JAV, KLR ir Taivano vidaus rinkose, ir persulfatų, kurie importuojami į Bendriją iš šių šalių, taip pat Turkijoje (panašioje šalyje) gaminamų ir parduodamų persulfatų pagrindinės fizinės ir techninės savybės yra tokios pačios, taip pat tokia pati šių produktų naudojimo paskirtis.

(19)

Todėl daroma preliminari išvada, kad šie produktai yra panašūs, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGAS

1.   Bendroji metodika

(20)

Toliau aprašoma bendroji metodika buvo taikoma visiems JAV ir Taivano bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, taip pat bendradarbiaujantiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams, kuriems suteiktas RER. Dėl to išvadose apie kiekvienos nagrinėjamosios šalies dempingą apibūdinama tik tai, kas būdinga kiekvienai eksportuojančiai šaliai.

1.1.   Normalioji vertė

(21)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi, Komisija pirmiausia nagrinėjo, ar tipiškas kiekvieno eksportuojančio gamintojo nagrinėjamojo produkto pardavimas vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams, t. y. ar visas toks pardavimas sudaro ne mažiau kaip 5 % viso atitinkamo pardavimo eksportui į Bendriją.

(22)

Po to Komisija nustatė bendrovių, kurių pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas, vidaus rinkoje parduodamo produkto rūšis, kurios yra tokios pačios arba labai panašios į eksportui į Bendriją parduodamo produkto rūšis.

(23)

Konkrečios rūšies produkto pardavimas vidaus rinkoje buvo laikomas pakankamai tipišku, jeigu tiriamuoju laikotarpiu tos rūšies produkto nepriklausomiems pirkėjams vidaus rinkoje parduota ne mažiau kaip 5 % viso panašios rūšies produkto eksportui į Bendriją parduoto kiekio.

(24)

Po to Komisija nagrinėjo, ar visų bendrovių kiekvienoje eksportuojančioje šalyje kiekvienos rūšies persulfatų pardavimas vidaus rinkoje tipišku kiekiu galėjo būti laikomas pardavimu įprastomis prekybos sąlygomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 4 dalį. Dėl to toliau aprašytu būdu nustatyta, kokia kiekvienos rūšies eksportuojamo produkto pardavimo vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams dalis tiriamuoju laikotarpiu buvo pelninga.

(25)

Jeigu tam tikros rūšies produkto, parduoto už grynąją pardavimo kainą, lygią apskaičiuotosioms gamybos sąnaudoms arba už jas didesnę, parduota daugiau kaip 80 % viso tos rūšies produkto kiekio ir jeigu tos rūšies produkto svertinė vidutinė kaina buvo lygi gamybos sąnaudoms arba už jas didesnė, normalioji vertė nustatyta remiantis faktine kaina šalies vidaus rinkoje. Ši kaina buvo apskaičiuota kaip viso tos rūšies produkto pardavimo vidaus rinkoje per TL kainų svertinis vidurkis, neatsižvelgiant į tai, ar toks pardavimas buvo pelningas, ar ne.

(26)

Jeigu tam tikros rūšies produkto pelningai parduota ne daugiau kaip 80 % viso tos rūšies produkto parduoto kiekio arba jeigu tos rūšies produkto svertinis kainos vidurkis buvo mažesnis už gamybos sąnaudas, normalioji vertė buvo nustatyta remiantis faktine kaina šalies vidaus rinkoje, apskaičiuota kaip svertinis tik tos rūšies produkto pelningo pardavimo vidurkis, jeigu šis pardavimas sudarė ne mažiau kaip 10 % viso tos rūšies produkto pardavimo.

(27)

Jeigu kurios nors rūšies produkto pelningai parduota mažiau kaip 10 % viso tos rūšies produkto parduoto kiekio, laikyta, jog parduotas nepakankamas šios konkrečios rūšies produkto kiekis, kad nustatant normaliąją vertę būtų galima remtis kaina šalies vidaus rinkoje.

(28)

Kai eksportuojančio gamintojo parduodamo konkrečios rūšies produkto kainos šalies vidaus rinkoje nebuvo galima naudoti nustatant normaliąją vertę, reikėjo taikyti kitą metodą. Vietoje to, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį Komisija apskaičiuotąją normaliąją vertę nustatė toliau aprašytu būdu.

(29)

Normalioji vertė buvo apskaičiuota prie kiekvieno eksportuotojo eksportuotų rūšių produkto gamybos sąnaudų (prireikus pakoreguotų) pridėjus pagrįstą pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų (PBA) sumą bei pagrįstą pelno skirtumą.

(30)

Visais atvejais PBA išlaidos ir pelnas buvo nustatomi taikant pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalyje nurodytus metodus. Todėl Komisija nagrinėjo, ar duomenys apie kiekvieno nagrinėjamojo eksportuojančio gamintojo vidaus rinkoje patirtas PBA išlaidas ir uždirbtą pelną yra patikimi.

1.2.   Eksporto kaina

(31)

Visais atvejais, kai nagrinėjamasis produktas buvo eksportuotas nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje, eksporto kaina nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį, tai yra remiantis faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis eksporto kainomis.

(32)

Tais atvejais, kai pardavimas eksportui buvo vykdomas per Bendrijoje įsikūrusius susijusius importuotojus, eksporto kaina buvo apskaičiuota pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį remiantis kaina, už kurią importuoti produktai buvo pirmą kartą perparduoti nepriklausomam pirkėjui, ją tinkamai pakoregavus siekiant atsižvelgti į visas sąnaudas, patirtas nuo importo iki perpardavimo, taip pat į pagrįstą PBA išlaidų ir pelno skirtumą. Šiuo atveju remtasi pačių susijusių importuotojų patirtomis PBA išlaidomis. Pelno skirtumas buvo nustatytas remiantis bendradarbiaujančių nesusijusių importuotojų pateikta informacija.

(33)

Jeigu pardavimas eksportui buvo vykdomas per ne Bendrijoje įsikūrusį susijusį prekybininką, eksporto kaina nustatyta remiantis pirmojo perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje kaina.

1.3.   Palyginimas

(34)

Normalioji vertė ir eksporto kaina lygintos gamintojo kainų EXW sąlygomis pagrindu.

(35)

Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainos palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui.

1.4.   Dempingo skirtumai

(36)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis dempingo skirtumai buvo nustatyti remiantis svertinės vidutinės normaliosios vertės pagal produkto rūšį ir pirmiau nustatytos svertinės vidutinės eksporto kainos pagal produkto rūšį palyginimu.

(37)

Siekiant apskaičiuoti dempingo skirtumą nebendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, pirmiausia nustatytas nebendradarbiavimo lygis. Todėl bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų pateikti eksporto į Bendriją kiekio duomenys buvo palyginti su atitinkamais Eurostato importo statistiniais duomenimis.

(38)

Kadangi bendradarbiavimo lygis JAV bei Taivane buvo aukštas (faktiškai 100 %) ir nebuvo pagrindo manyti, kad kuris nors iš šių šalių eksportuojančių gamintojų būtų sąmoningai nebendradarbiavęs, nuspręsta, kad būtų tinkama visiems kitiems kiekvienos nagrinėjamosios šalies nebendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams nustatyti tokio dydžio dempingo skirtumą, kuris prilygtų didžiausiam skirtumui, nustatytam bendradarbiaujančiam gamintojui.

(39)

Dėl KLR – šalies lygiu nustatytas bendradarbiavimo lygis taip pat buvo labai didelis (virš 85 %). Konkreti metodika, taikyta siekiant KLR nustatyti visos šalies mastu taikomą dempingo skirtumą, bus paaiškinta toliau.

2.   JAV

2.1.   Normalioji vertė

(40)

Visas abiejų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas, kaip nurodyta 21 konstatuojamojoje dalyje. Taigi normalioji vertė visų rūšių produktui buvo nustatyta remiantis kainomis, kurias įprastinėmis prekybos sąlygomis mokėjo arba turėjo mokėti nepriklausomi pirkėjai JAV, kaip paaiškinta 25 ir 26 konstatuojamosiose dalyse, nes visais atvejais šis pardavimas sudarė ne mažiau kaip 10 % viso tos rūšies produkto pardavimo.

2.2.   Eksporto kaina

(41)

Vienas iš bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų eksportavo tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje. Todėl eksporto kaina tam eksportuotojui buvo nustatyta remiantis kainomis, kurios buvo faktiškai sumokėtos arba turėjo būti mokamos už nagrinėjamąjį produktą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį.

(42)

Kitas eksportuotojas į Bendriją parduoda per susijusią prekybos bendrovę Šveicarijoje. Todėl eksporto kaina buvo nustatyta, kaip aprašyta 33 konstatuojamojoje dalyje.

(43)

Be to, reikšminga šio JAV eksportuojančio gamintojo pardavimo per susijusią bendrovę Šveicarijoje eksportui į Bendriją dalis buvo vykdoma susijusiai bendrovei, kuri nagrinėjamąjį produktą naudojo kaip žaliavą gamindama kitą produktą, kuris nelaikomas panašiu produktu, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

(44)

Kadangi nustatyta, kad kainoms, kuriomis buvo vykdomi eksportuojančio gamintojo ir jo susijusios bendrovės Bendrijoje sandoriai per jų susijusią prekybos bendrovę Šveicarijoje, įtakos turėjo šių trijų bendrovių ryšiai, nustatant tų sandorių eksporto kainą remtis minėtomis kainomis nebuvo galima.

(45)

Kadangi, be to, eksporto kainos nebuvo galima apskaičiuoti remiantis susijusios bendrovės perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams kaina, nes nagrinėjamasis produktas didele dalimi pakeičiamas, kol gaunamas susijusios bendrovės pagamintas galutinis produktas, nustatant eksporto kainą į visus šiuos sandorius, kurie prilygsta naudojimui savo reikmėms, neatsižvelgta.

2.3.   Palyginimas

(46)

Kaip aprašyta pirmiau, normalioji vertė ir eksporto kainos buvo lyginamos gamintojo kainų EXW sąlygomis pagrindu, prireikus jas koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį. Koreguota siekiant atsižvelgti į nuolaidas, lengvatas, transporto, draudimo, tvarkymo, krovos ir papildomas išlaidas, pakavimo, kredito mokesčius ir importo muitus.

(47)

Pardavimo, kurį vienas eksportuojantis gamintojas vykdo per savo susijusį prekybininką Šveicarijoje, duomenys koreguoti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą. Koregavimas atliktas remiantis susijusio prekybininko Šveicarijoje pelno skirtumu, tačiau atliekant šį skaičiavimą nebuvo galima naudoti šio susijusio prekybininko faktinio pelno, nes sandorių kainoms reikšmingos įtakos turėjo eksportuojančio gamintojo ir susijusio prekybininko ryšys. Taigi skirtumas apskaičiuotas kaip susijusios prekybos bendrovės pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų per TL ir pagrįsto pelno skirtumo (kuris šiame etape nustatytas 5 % dydžio, nes iš bendradarbiaujančių nenusijusių bendrovių, vykdančių panašią veiklą, negauta jokios reikšmingos informacijos) suma.

(48)

Vienas JAV eksportuojantis gamintojas pageidavo, kad pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies d punktą būtų pakoreguotas prekybos lygis, teigdamas, kad tam tikra jo pardavimo vidaus rinkoje dalis skiriasi nuo jo pardavimo eksportui, nes vidaus rinkoje esama tokių kategorijų pirkėjų, dėl kurių eksportuojantis gamintojas atlieka skirtingas funkcijas. Tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad šis argumentas yra nepagrįstas, nes bendrovė nepateikė tariamus funkcijų skirtumus pagrindžiančių įrodymų. Be to, nenustatyta, kad tariamai skirtingos kainos, taikytos nurodytų kategorijų pirkėjams, būtų nuosekliai taikytos skirtingų rūšių produktui. Todėl argumentas atmestas.

2.4.   Dempingo skirtumai

(49)

Kadangi bendradarbiavimo lygis buvo aukštas ir nebuvo pagrindo manyti, kad kuris nors iš eksportuojančių gamintojų būtų sąmoningai nebendradarbiavęs, visiems kitiems JAV eksportuotojams nustatytas dempingo skirtumas, lygus didžiausiam dempingo skirtumui, kuris buvo nustatytas bendradarbiaujančiam eksportuojančiam gamintojui.

(50)

Laikinieji procentais išreikšti CIF importo kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumai yra tokie:

E.I. DuPont De Nemours

28,3 %

FMC Corporation

84,1 %

Visoms kitoms bendrovėms

84,1 %

3.   Kinija

3.1.   Rinkos ekonomikos režimas (RER)

(51)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu, atliekant su KLR kilmės importu susijusius antidempingo tyrimus normalioji vertė produktams, kurie, kaip nustatyta, atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, nustatoma pagal to straipsnio 1–6 dalis.

(52)

Trumpai, ir tik patogumo dėlei, pateikiami apibendrinti RER kriterijai:

1)

verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be žymaus valstybės kišimosi, o pagrindinių gamybos priemonių sąnaudos iš esmės atspindi rinkos vertę;

2)

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus (toliau – TAS) ir naudojami visiems tikslams, rinkinį;

3)

nėra jokių reikšmingų iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos;

4)

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina teisinį tikrumą ir stabilumą; ir

5)

valiuta konvertuojama rinkos kursu.

(53)

Šeši eksportuojantys gamintojai kreipėsi dėl RER taikymo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą ir per nustatytą laikotarpį pateikė užpildytą eksportuojančių gamintojų RER formą. Komisija šių bendrovių patalpose paprašė pateikti ir patikrino visą, jos manymu, būtiną informaciją, kuri buvo nurodyta RER prašymuose. Atlikus tyrimą nustatyta, kad RER gali būti suteiktas tik trims eksportuojantiems gamintojams, nes kitų trijų eksportuojančių gamintojų prašymai turėjo būti atmesti. Pažymima, kad vienam iš šių trijų eksportuojančių gamintojų, kuriam nuspręsta suteikti RER, šis sprendimas įsigalios tik atlikus tolesnį vėliau gautos informacijos, kurios, kaip aprašyta toliau, nebuvo galima iki galo patikrinti šiame etape, tyrimą. Jeigu, atlikus tolesnį tyrimą, ši informacija pasitvirtins, gali iš esmės pasikeisti faktinė padėtis, kurios pagrindu tai bendrovei suteiktas RER, nes tuomet ta bendrovė gali nebeatitikti 1 kriterijaus. Šioje lentelėje pateikiami duomenys apie trijų bendrovių, kurioms nesuteiktas RER, atitikį kiekvienam iš penkių minėtų kriterijų:

Bendrovė

Kriterijus

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Neatitinka

Neatitinka

Neatitinka

Atitinka

Atitinka

2

Neatitinka

Neatitinka

Neatitinka

Atitinka

Atitinka

3

Neatitinka

Neatitinka

Neatitinka

Atitinka

Atitinka

(54)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad 1, 2 ir 3 bendrovės neatitinka 1, 2 ir 3 kriterijų reikalavimų.

(55)

Konkrečiai, visos trys bendrovės negalėjo įrodyti, kad verslo sprendimus priima atsižvelgdamos į rinkos sąlygas ir be žymaus valstybės kišimosi.

(56)

Nustatyta, kad 1 bendrovėje dauguma valdybos direktorių (įskaitant valdybos pirmininką, kuriam priklauso reikšminga bendrovės akcijų dalis) yra tie patys kaip prieš privatizavimą ir buvo paskirti valstybės. Taip pat nustatyta, kad jie – Komunistų partijos nariai. Be to, bendrovė negalėjo įrodyti, kad vykstant privatizavimui už akcijas buvo sumokėta. Atlikus tyrimą nustatyta, kad trys 2 bendrovės (įsteigtos kaip valstybės įmonė ir privatizuotos 2000 m.) vadovai, dirbę joje iki privatizavimo, dalyvavo bendrovės privatizavime ir tebekontroliavo pagrindinius sprendžiamuosius organus. Taip pat nustatyta, kad šie trys asmenys – Komunistų partijos nariai. Be to, nustatyta, kad 2 bendrovė pateikė klaidingą informaciją apie nuosavybės teises į jos akcijas ir privatizavimo procesą, taip nuslėpdama reikšmingą valstybės kišimąsi. Dėl 3 bendrovės – būta rimto pagrindo manyti, kad jos veiklai pradėti naudotas kapitalas buvo gautas iš kaimų ir kolektyvinės nuosavybės įmonių, kurioms vadovavo dabartinis bendrovės pirmininkas, ir bendrovė negalėjo paaiškinti bei įrodyti kapitalo kilmės.

(57)

Be to, visos trys bendrovės tvarkė apskaitą nesilaikydamos TAS, ir nustatyta, kad atliekant šios apskaitos auditą būta didelio aplaidumo atvejų.

(58)

Galiausiai nustatyta, kad iškraipymai, likę iš ne rinkos ekonomikos sistemos, turėjo įtakos abiejų bendrovių išlaidoms, ypač išlaidoms, susijusioms su įgytomis žemėnaudos teisėmis (1 ir 3 bendrovės) arba per privatizavimą perleistu turtu (2 bendrovė).

(59)

Dėl kitų trijų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų: iš pradžių padaryta išvada, kad šios bendrovės atitinka visus penkis kriterijus.

(60)

Tačiau šiuos faktus atskleidus suinteresuotosioms šalims, kurioms buvo suteikta galimybė dėl tų faktų pareikšti pastabas, Bendrijos pramonė teigė, kad dviems iš trijų eksportuojančių gamintojų, kuriems siūlyta suteikti RER (toliau – 4 bendrovė ir 5 bendrovė), šis režimas neturėtų būti suteiktas.

(61)

Teigta, kad į 4 bendrovės valdymą ir finansavimą kišasi valstybė.

(62)

5 bendrovė, Bendrijos pramonės teigimu, nurodė mažesnį nei yra iš tikrųjų darbuotojų skaičių, ir išreiškė abejonę dėl pradinio kapitalo finansavimo. Bendrijos pramonė taip pat abejojo dėl susijusios prekybos bendrovės patirtų nuostolių.

(63)

Dėl 4 bendrovės – šiame etape nebuvo galima padaryti išvados, ar pateikti argumentai yra pakankamas pagrindas atsisakyti suteikti RER. Nors įtarimai laikomi rimtais, šiuo metu esama neaiškumų dėl faktų, kuriais grindžiami tie įtarimai. Prieš priimant galutinį sprendimą, reikia atlikti tolesnę bendrovės pateiktos informacijos analizę ir papildomus tyrimus. Šiomis ypatingomis aplinkybėmis, siekiant nepažeisti suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą, nuspręsta, kad šiame etape būtų tikslinga 4 bendrovei suteikti RER ir toliau tęsti su jos RER prašymu susijusį tyrimą.

(64)

Dėl įtarimų, susijusių su 5 bendrove, – tai buvo tik prielaidos. Komisija patikrino šio eksportuojančio gamintojo pateiktą informaciją ir priėjo prie išvados, kad įtarimai yra nepagrįsti. Todėl išvados, kurias Komisija padarė dėl šios bendrovės, nesikeičia.

(65)

Komisijai atskleidus nustatytus faktus, visos trys bendrovės, kurioms nesuteiktas RER, teigė atitinkančios visus penkis RER kriterijus, kad sprendimas priimtas neteisingai ir dėl to joms turėtų būti suteiktas RER.

(66)

Konkrečiai, 1 bendrovė tvirtino Komisijai pateikusi įrodymus, kad už akcijas buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, ir neigė bet kokį valstybės kišimąsi į jos sprendimų priėmimo procesą. Ji taip pat teigė apskaitą tvarkanti pagal TAS ir kad su žemėnaudos teisėmis susijusios išlaidos atitinka rinkos vertę.

(67)

2 bendrovė nesutiko, kad jos aukščiausių vadovų narystė Komunistų partijoje galėtų būti pagrindas daryti išvadą, jog valstybė kišasi į bendrovės sprendimų priėmimo procesą, ir teigė pateikusi atsiskaitymą už akcijas privatizuojant bendrovę patvirtinančių įrodymų. Bendrovė taip pat teigė apskaitą tvarkanti pagal Kinijos apskaitos standartus, nepaisant kai kurių TAS pažeidimų.

(68)

3 bendrovė teigė pradinį kapitalą gavusi iš kitų bendrovių, priklausančių tam pačiam akcininkui, apskaitą tvarkanti pagal TAS, o žeme naudojasi rinkos kainomis, panašiomis į tas, kurias moka kitos tame rajone veikiančios bendrovės.

(69)

Komisija atsižvelgė į šias pastabas. Tačiau sprendimas šioms trims bendrovėms nesuteikti RER dėl jų nepakeistas.

(70)

Iš tiesų, 1 bendrovė tik nurodė, kad banko ataskaitos Kinijoje paprastai nenaudojamos, tačiau ji nepajėgė pateikti jokių įrodymų, patvirtinančių, kad privatizuojant buvo iš tikrųjų atsiskaityta už jos akcijas. Bendrovė neneigė nei, kad jos valdymo struktūra išliko tokia pati kaip prieš privatizavimą, nei pirmininko narystės Komunistų partijoje. Tai, kad pagrindiniams akcininkams neatstovaujama direktorių valdyboje, taip pat neginčyta. Todėl padaryta išvada, kad bendrovė nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių reikšmingo valstybės kišimosi nebuvimą.

(71)

Be to, nepateikta naujų duomenų, kuriais būtų paneigti nustatyti faktai ir pagrįstas teiginys, kad apskaita tvarkoma laikantis TAS, o žemėnaudos sąnaudos atitinka rinkos sąlygas.

(72)

2 bendrovė nesutiko su Komisijos išvada, bet nepaneigė faktų, kuriais remiantis ji buvo padaryta. Dėl privatizavimo proceso ir atsiskaitymo už akcijas – bendrovė teigė pateikusi patvirtinamuosius dokumentus, tačiau nepaminėjo, kad jie buvo netikslūs, kaip pripažino generalinis direktorius tikrinamojo vizito metu. Bendrovė taip pat patvirtino, kad pagrindiniai jos vadovai yra Komunistų partijos nariai.

(73)

Be to, nepateikta naujų duomenų, kuriais būtų pagrįstas teiginys, kad apskaita tvarkoma laikantis TAS, išskyrus bendrovės pareiškimą, kad apskaita tvarkoma laikantis Kinijos apskaitos standartų.

(74)

Dėl 3 bendrovės – Komisijai tebekėlė abejonių bendrovės kapitalo kilmė. Iš tiesų, 3 bendrovė tik nurodė kapitalą finansavusi iš paskolų, kurias suteikė 3 bendrovės valdybos pirmininkui priklausančios susijusios bendrovės ir kurios buvo grąžintos per kelis mėnesius. Nustatyta, kad ši nauja informacija ne tik prieštarauja tam, ką per tikrinamąjį vizitą 3 bendrovės patalpose, per kurį tikrinimui nepateikta jokių dokumentais pagrįstų įrodymų, teigė šios bendrovės atstovai, bet taip pat yra aiškiai nepakankama, nes ja remiantis negalima nustatyti lėšų, kuriomis buvo grąžintos minėtos paskolos, kilmės.

(75)

Be to, bendrovė dar kartą patvirtino apskaitą tvarkanti pagal TAS, o per tyrimą nustatytus trūkumus galima, iš esmės, pašalinti. Tačiau ji pateikė tik dalį tariamą galimybę pašalinti trūkumus patvirtinančios informacijos, kuria galima paaiškinti tik nedidelę dalį nustatytų skirtumų. Šiaip ar taip, ši nauja informacija pateikta jau pasibaigus tyrimui ir taip vėlai, kad būtų buvę nepraktiška ją tikrinti. Be to, bendrovė taip pat neįrodė, kad maža kaina, kurią ji moka už teisę naudotis žeme, iš tikrųjų yra rinkos kaina.

(76)

Todėl RER suteikiamas šiems trims eksportuojantiems gamintojams:

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

3.2.   Individualus režimas (IR)

(77)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, šalies mastu taikomas muitas nustatomas, kai reikia, šalims, kurioms taikomas tas straipsnis, išskyrus atvejus, kai bendrovės gali įrodyti atitinkančios visus pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus ir todėl joms gali būti suteiktas IR.

(78)

Eksportuojantys gamintojai, kuriems RER negalėjo būti suteiktas, taip pat prašė suteikti IR tuo atveju, jeigu nebūtų suteiktas RER. Tačiau bendrovių prašymas suteikti individualų režimą taip pat buvo atmestas, nes jos neatitiko 9 straipsnio 5 dalies b punkte išdėstytų kriterijų, pagal kuriuos eksporto kainos ir kiekiai turi būti nustatomi laisvai, o valstybės kišimasis neturi būti toks, kad sudarytų sąlygas vengti priemonių atskiriems eksportuotojams nustačius skirtingas muito normas.

3.3.   Normalioji vertė

a)   Normaliosios vertės nustatymas eksportuojantiems gamintojams, kuriems suteiktas RER

(79)

Visas trijų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas, kaip nurodyta 21 konstatuojamojoje dalyje. Kai kurių rūšių produktui normalioji vertė nustatyta remiantis kainomis, kurias įprastinėmis prekybos sąlygomis mokėjo arba turėjo mokėti nepriklausomi pirkėjai KLR, kaip paaiškinta 25 ir 26 konstatuojamosiose dalyse, o tų rūšių produktui, kurio vidaus rinkoje parduota nepakankamai, kad tokį pardavimą būtų galima laikyti tipišku, arba kurio pardavimas vyko ne įprastinėmis prekybos sąlygomis, normalioji vertė apskaičiuota, kaip aprašyta 27–30 konstatuojamosiose dalyse.

(80)

Tais atvejais, kai reikėjo apskaičiuoti normaliąją vertę, 29 ir 30 konstatuojamosiose dalyse nurodyti PBA išlaidų ir pelno skirtumai buvo nustatyti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies pirmąją pastraipą remiantis eksportuojančio gamintojo panašaus produkto, parduodamo vidaus rinkoje įprastinėmis prekybos sąlygomis, faktinėmis PBA išlaidomis ir pelnu.

b)   Normaliosios vertės nustatymas eksportuojantiems gamintojams, kuriems nesuteiktas RER

i)   Panaši šalis

(81)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems nesuteiktas RER, normalioji vertė turi būti nustatyta remiantis kainomis šalies vidaus rinkoje arba apskaičiuotąja normaliąja verte panašioje šalyje.

(82)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė ketinanti tinkama panašia šalimi normaliajai vertei nustatyti pasirinkti Japoniją ir paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas. Tačiau pastabų negauta.

(83)

Kreiptasi į visus Japonijos persulfatų gamintojus, tačiau nei vienas iš jų nesutiko bendradarbiauti.

(84)

Tuomet Komisija kreipėsi į visus žinomus persulfatų gamintojus kitose šalyse, kuriose, Komisijos žiniomis, tokių gamintojų būta, tai yra į Indijos ir Turkijos gamintojus. Indijos bendrovės, į kurias kreiptasi, neatsiliepė, o vienas Turkijos gamintojas klausimyno atsakymus atsiuntė.

(85)

Komisija tuomet išnagrinėjo, ar Turkija būtų tinkamas panašios šalies pasirinkimas. Padaryta išvada, kad Turkija, nepaisant to, jog joje yra tik vienas nagrinėjamojo produkto gamintojas, yra atviros rinkos šalis, taikanti mažą importo muitą ir daug importuojanti iš trečiųjų šalių. Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad nėra priežasčių (kaip antai pernelyg didelės žaliavų ar energijos kainos) manyti, jog Turkija yra netinkama šalis nustatyti normaliąją vertę.

(86)

Duomenys, kuriuos pateikė bendradarbiaujantis Turkijos gamintojas, buvo patikrinti vietoje ir nustatyta, kad tai patikima informacija, kuria remiantis galima nustatyti normaliąją vertę.

(87)

Todėl padaryta preliminari išvada, kad Turkija yra tinkama ir pagrįsta panaši šalis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį.

ii)   Normalioji vertė

(88)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, normalioji vertė eksportuojantiems gamintojams, kuriems nesuteiktas RER, nustatyta remiantis iš gamintojo panašioje šalyje gauta ir patikrinta informacija, t. y. remiantis Turkijos vidaus rinkoje sumokėtomis ar mokėtinomis kainomis už panašių rūšių produktą pagal pirmiau išdėstytą metodiką.

(89)

Kadangi pardavimas vidaus rinkoje nesusijusiems pirkėjams buvo tipiškas ir apskritai pelningas, normalioji vertė nustatyta remiantis visomis Turkijos vidaus rinkoje sumokėtomis ar mokėtinomis kainomis už panašių rūšių produktą, kuris buvo parduodamas įprastinėmis prekybos sąlygomis, kaip aprašyta 25 ir 26 konstatuojamosiose dalyse.

3.4.   Eksporto kainos

(90)

Visi bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai pardavimą eksportui į Bendriją vykdė arba tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje, arba per susijusias ar nesusijusias bendroves, įsikūrusias KLR, Honkonge arba Bendrijoje.

(91)

Tais atvejais, kai nagrinėjamasis produktas buvo tiesiogiai eksportuojamas nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje, eksporto kainos buvo grindžiamos faktiškai už nagrinėjamąjį produktą sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį.

(92)

Kai pardavimas buvo vykdomas per susijusią bendrovę Bendrijoje, eksporto kaina nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį. Kai pardavimas buvo vykdomas per ne Bendrijoje įsikūrusią susijusią bendrovę, eksporto kaina nustatyta taikant 33 konstatuojamojoje dalyje nurodytą metodą.

3.5.   Palyginimas

(93)

Prireikus pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo koreguojamos transporto, draudimo, tvarkymo ir papildomos sąnaudos, taip pat pakavimo, kreditų, banko mokesčių ir komisinių išlaidos visais atvejais, kai nustatyta, kad toks koregavimas yra pagrįstas, tikslus ir patvirtintas įrodymais.

(94)

Pardavimo, kuris buvo vykdomas per susijusias prekybos bendroves, atveju koregavimas taikytas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą tais atvejais, kai buvo aišku, kad šios bendrovės vykdė komisinius gaunančio tarpininko funkcijas. Nustatyta, kad PBA išlaidų paskirstymas, kurį pateikė susijusi bendrovė, yra patikimas, ir minėtas koregavimas atliktas remiantis ta PBA išlaidų suma, pridėjus 5 % pelno skirtumą, kuris yra pagrįstas pelno skirtumas, nes nėra jokių reikšmingų duomenų iš bendradarbiaujančių nesusijusių importuotojų arba prekybininkų Bendrijoje.

3.6.   Dempingo skirtumai

a)   Bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kuriems suteiktas RER

(95)

Palyginus normaliąją vertę ir eksporto kainą nustatyta, kad dviejų iš trijų susijusių eksportuotojų dempingo skirtumas buvo mažesnis nei 2 %, t. y. de minimis. Taigi laikinieji procentais išreikšti CIF importo kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumai yra tokie:

Bendrovė

Laikinasis dempingo skirtumas

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

de minimis

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd.

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

de minimis

b)   Visiems kitiems eksportuojantiems gamintojams

(96)

Siekiant apskaičiuoti visos šalies mastu taikomą dempingo skirtumą, skirtą visiems kitiems KLR eksportuotojams, kadangi nustatytas bendradarbiavimo lygis buvo aukštas, kaip paaiškinta pirmiau, buvo palygintos, remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis, trijų bendradarbiaujančių eksportuotojų, kuriems nesuteiktas RER, svertinė vidutinė eksporto kaina ir normalioji vertė, apskaičiuota remiantis panašios šalies duomenimis.

(97)

Šiuo pagrindu preliminariai nustatytas 102,7 % CIF kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo dydis.

4.   Taivanas

4.1.   Normalioji vertė

(98)

Vienintelio bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas, kaip nurodyta 21 konstatuojamojoje dalyje. Taigi normalioji vertė visų rūšių produktui buvo nustatyta remiantis kainomis, kurias įprastinėmis prekybos sąlygomis mokėjo arba turėjo mokėti nepriklausomi pirkėjai Taivane, kaip paaiškinta 25 ir 26 konstatuojamosiose dalyse, nes visais atvejais šis pardavimas sudarė ne mažiau kaip 10 % viso tos rūšies produkto pardavimo.

4.2.   Eksporto kaina

(99)

Vienintelis bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas į Bendriją eksportavo tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams. Todėl eksporto kaina buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį remiantis kainomis, kurios buvo faktiškai sumokėtos arba mokėtinos už nagrinėjamąjį produktą.

4.3.   Palyginimas

(100)

Kaip aprašyta pirmiau, normalioji vertė ir eksporto kainos buvo lyginamos gamintojo kainų EXW sąlygomis pagrindu, prireikus jas koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį. Koreguotos nuolaidos, transporto, draudimo, tvarkymo, krovos ir papildomas sąnaudos, taip pat pakavimo ir kreditų išlaidos.

(101)

Bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas pageidavo, kad būtų pakoreguotas prekybos lygis, teigdamas, kad tam tikros jo pardavimo vidaus rinkoje dalies prekybos lygis tariamai skiriasi nuo jo pardavimo eksportui prekybos lygio. Atliekant tyrimą nustatyta, kad deklaruotas prekybos lygis, susijęs su vienu pagrindinių pirkėjų vidaus rinkoje, buvo klaidingas, todėl kyla rimtų abejonių dėl pirkėjų klasifikavimo duomenų, pateiktų siekiant pagrįsti šį prekybos koregavimo lygį, patikimumo. Šiaip ar taip, nustatyta, kad tariami nurodytų kategorijų kainų skirtumai pagal produkto rūšis TL buvo nenuoseklūs, todėl argumentas turėjo būti atmestas.

(102)

Bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas pageidavo, kad būtų atliktas koregavimas siekiant atsižvelgti į sumokėtų komisinių skirtumus, konkrečiai nurodydamas komisinius, sumokėtus tarpininkui Taivane už pardavimą Taivano rinkoje. Tačiau atliekant tyrimą nustatyta, kad, remiantis eksportuojančio gamintojo pateikta informacija, tarpininko funkcijos buvo panašios į tas, kurias atliko eksportuojančio gamintojo pardavimo skyrius pardavimo eksportui srityje. Kadangi nustatyta, kad tam tarpininkui iš tikrųjų buvo mokami komisiniai, nuspręsta, kad jie neturėjo įtakos vidaus kainų ir eksporto kainų palyginamumui. Taigi prašymas buvo atmestas, nes nesilaikyta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

(103)

Be to, eksportuojantis gamintojas pageidavo, kad būtų pakoreguotos jo vidaus rinkoje patirtos transporto išlaidos. Tačiau bendrovė nepajėgė tinkamai pagrįsti savo prašymo, o pateikti dokumentai buvo iš dalies klaidinantys. Todėl jam buvo pranešta, kad, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bus taikomos dalinį bendradarbiavimą reglamentuojančios nuostatos. Kadangi bendrovė nepateikė tinkamo paaiškinimo dėl pateiktų dokumentų, skaičiuojant dempingą remtasi turimais transporto išlaidų vidaus rinkoje faktais. Koregavimas atliktas remiantis sumomis, kurias buvo galima pagrįsti iš transporto bendrovių gautomis sąskaitomis faktūromis.

4.4.   Dempingo skirtumai

(104)

Kadangi bendradarbiavimo lygis buvo aukštas ir nebuvo pagrindo manyti, kad kuris nors iš eksportuojančių gamintojų būtų sąmoningai nebendradarbiavęs, visiems kitiems Taivano eksportuotojams buvo nustatytas dempingo skirtumas, lygus dempingo skirtumui, kuris buvo nustatytas bendradarbiaujančiam eksportuojančiam gamintojui.

(105)

Laikinieji procentais išreikšti CIF importo kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumai yra tokie:

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Visoms kitoms bendrovėms

22,6 %

D.   ŽALA

1.   Bendrijos gamyba ir Bendrijos pramonė

(106)

Bendrijoje panašų produktą gamina du Vokietijoje įsikūrę gamintojai, kurių vardu pateiktas skundas ir kurie bendradarbiavo atliekant tyrimą. Per TL jų produkcija, svyravusi nuo 24 000 iki 29 000 tonų, sudarė 100 % Bendrijos produkcijos. Be to, laikoma, kad abu gamintojai sudaro Bendrijos pramonę, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje. Vienas eksportuojantis gamintojas teigė, kad vienas Bendrijos gamintojas TL nagrinėjamąjį produktą importavo iš Kinijos, todėl neturėtų būti įtrauktas į Bendrijos pramonės apibrėžtį. Tačiau, kaip taip pat minima 151 konstatuojamojoje dalyje, importuota mažai ir tik siekiant išlaikyti pirkėjus kitose pasaulio šalyse. Kadangi, be to, vidutinės perpardavimo kainos buvo daug didesnės nei Kinijos importo kainos, laikyta, kad šio Bendrijos gamintojo importas labiau prilygo savigynai prieš importą dempingo kaina, o ne sau daromai žalai. Todėl tie du Bendrijos gamintojai laikyti Bendrijos pramone, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte.

2.   Bendrijos vartojimas

(107)

Bendrijos vartojimas nustatytas remiantis Eurostato duomenimis apie dviejų Bendrijos gamintojų Bendrijos rinkoje parduotą kiekį, importą iš nagrinėjamųjų šalių ir iš kitų trečiųjų šalių pagal atitinkamus KN kodus, o Taivano ir JAV atveju – remiantis faktiniais patikrintais duomenimis. Dėl KLR – bendradarbiaujančių Kinijos eksportuojančių gamintojų praneštas importuotas kiekis nesudarė viso iš KLR importuoto kiekio. Todėl dėl importo iš KLR nuspręsta, kad, nustatant visą Bendrijos vartojimą, patikimiausias informacijos šaltinis yra Eurostato duomenys.

(108)

Kaip minėta 13 konstatuojamojoje dalyje, šiuo metu deklaruojant nagrinėjamąjį produktą nurodomi KN kodai 2833 40 00 ir ex 2842 90 80. Eurostato turimi duomenys apie KN ex 2842 90 80 kodo produktus yra susiję su vienos konkrečios rūšies persulfatais (monopersulfatu), kurie daugiausia importuojami iš JAV, ir kitais produktais (kaip antai neorganinių rūgščių druskos arba perokso rūgštys), kurie nėra nagrinėjamasis produktas. Kadangi iš šios platesnės produktų kategorijos nebuvo galima išskirti duomenų, susijusių tik su persulfatais, nuspręsta, kad Eurostato importo duomenys, susiję su šiuo konkrečiu KN kodu, patikimai neatspindėtų padėties ir todėl neturėtų būti naudojami. Bet kuriuo atveju ir, kaip minėta 107 konstatuojamojoje dalyje, JAV ir Taivanui naudoti patikrinti faktiniai importo duomenys.

(109)

Remiantis šiais duomenimis nustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu vartojimas padidėjo 7 %.

1   lentelė

Vartojimas Europos Sąjungoje (kiekis)

 

2003

2004

2005

TL

Vartojimas tonomis (ribiniai dydžiai)

37 000–42 000

40 000–45 000

39 000–44 000

40 000–45 000

Vartojimas (indeksas)

100

108

105

107

3.   Suvestinis nagrinėjamojo importo poveikio vertinimas

(110)

Komisija nagrinėjo, ar KLR, Taivano ir JAV kilmės persulfatų importą reikėtų vertinti bendrai pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalį.

(111)

Dempingo skirtumas, nustatytas kiekvienos iš nagrinėjamųjų šalių importui, buvo didesnis už de minimis ribą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 9 straipsnio 3 dalyje, o iš kiekvienos iš šių šalių importuotas kiekis nebuvo nereikšmingas pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnio 7 dalį, t. y. jų rinkos dalys TL sudarė atitinkamai 14,9 %, 5,9 % ir 9,3 %. Kaip minėta 95 konstatuojamojoje dalyje, dviem KLR eksportuojantiems gamintojams nustatytas dempingo skirtumas buvo mažesnis už de minimis ribą. Todėl į šių bendrovių importą neatsižvelgta.

(112)

Dėl konkurencijos sąlygų – atlikus tyrimą nustatyta, kaip nurodyta 18 konstatuojamojoje dalyje, kad visos pagrindinės persulfatų, importuotų iš nagrinėjamųjų šalių, ir Bendrijos pramonės gaminamų persulfatų fizinės ir techninės savybės yra panašios. Be to, šių šalių kilmės persulfatai ir Bendrijoje gaminami bei parduodami persulfatai buvo parduodami per panašius pardavimo kanalus panašiomis prekybos sąlygomis, taigi – konkuravo. Taip pat nustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu panašiai kito eksporto iš KLR, Taivano ir JAV kainos, lemdamos priverstinį Bendrijos kainų mažinimą.

(113)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, daroma preliminari išvada, kad buvo laikomasi visų pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalyje išvardytų kriterijų ir kad importas iš nagrinėjamųjų šalių turėtų būti nagrinėjamas bendrai.

4.   Importas iš nagrinėjamųjų šalių

4.1.   Nagrinėjamojo importo kiekis ir rinkos dalis

(114)

2003 m. – TL importas iš nagrinėjamųjų šalių padidėjo 43 %. 2003 m. siekęs 8 778 tonas, per TL šis importas padidėjo iki 12 593 tonų. Importo augimas buvo ypač žymus 2003 ir 2004 m., kuomet jis padidėjo 31 %.

2   lentelė

Importas iš nagrinėjamųjų šalių

Importas (tonomis)

2003

2004

2005

TL

KLR

3 214

5 228

5 811

6 235

Indeksas

100

163

181

194

Taivanas

2 080

2 760

2 700

2 480

Indeksas

100

133

130

119

JAV

3 484

3 499

3 818

3 878

Indeksas

100

100

110

111

Iš viso iš nagrinėjamųjų šalių

8 778

11 487

12 329

12 593

Indeksas

100

131

140

143

(115)

2003 m. – TL nagrinėjamųjų šalių užimama rinkos dalis padidėjo nuo 22,6 % iki 30,2 %, t. y. 7,6 procentiniais punktais. Didėjimas buvo ypač žymus 2003–2004 m., kuomet rinkos dalis išaugo 4,8 procentiniais punktais.

3   lentelė

Nagrinėjamųjų šalių rinkos dalis

Rinkos dalys

2003

2004

2005

TL

KLR

8,3 %

12,5 %

14,3 %

14,9 %

Taivanas

5,3 %

6,6 %

6,6 %

5,9 %

JAV

9,0 %

8,3 %

9,4 %

9,3 %

Iš viso nagrinėjamųjų šalių

22,6 %

27,4 %

30,3 %

30,2 %

4.2.   Kainos

(116)

2003 m. – TL importo iš nagrinėjamųjų šalių kainos sumažėjo 12 %. Taigi jos sumažėjo nuo 946 EUR už toną 2003 m. iki 828 EUR už toną TL.

4   lentelė

Nagrinėjamojo importo kainos

Vieneto kainos (EUR/toną)

2003

2004

2005

TL

Iš viso nagrinėjamųjų šalių

946

852

779

828

Indeksas

100

90

82

88

4.3.   Priverstinis kainų mažinimas

(117)

Siekiant nustatyti priverstinį kainų mažinimą, analizuoti TL kainų duomenys. Analizuotos Bendrijos pramonės pardavimo kainos – tai grynosios kainos atskaičius nuolaidas ir lengvatas. Tam tikrais atvejais šios kainos buvo pakoreguotos iki gamintojo kainų EXW sąlygomis lygio, t. y. buvo atskaitytos transportavimo Bendrijoje kainos. Nagrinėjamųjų šalių importo kainos tai pat buvo analizuojamos be nuolaidų ir lengvatų, prireikus pakoreguotos iki CIF kainų Bendrijos pasienyje lygio.

(118)

Bendrijos pramonės pardavimo kainos ir nagrinėjamųjų šalių importo kainos buvo palygintos tuo pačiu prekybos lygiu, tai yra kainų nepriklausomiems pirkėjams Bendrijos rinkoje lygiu.

(119)

Tiriamuoju laikotarpiu svertiniai vidutiniai priverstinio kainų mažinimo skirtumai Bendrijos pramonės pardavimo kainų procentine išraiška buvo 30,2 % Taivano eksportuotojui, 30,3 % KLR ir 7,4 % JAV. Bendras visų nagrinėjamųjų šalių svertinis vidutinis priverstinio kainų mažinimo skirtumas TL buvo 22,7 %.

5.   Bendrijos pramonės padėtis

(120)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį nagrinėjant importo dempingo kainomis poveikį Bendrijos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai veiksniai, nagrinėjamuoju laikotarpiu turėję įtakos Bendrijos pramonės būklei. Kadangi nagrinėti tik dviejų bendrovių duomenys, siekiant užtikrinti konfidencialumą dauguma rodiklių pateikti kaip indeksai arba ribiniai dydžiai.

5.1.   Gamyba, pajėgumai ir pajėgumų išnaudojimas

5   lentelė

Gamyba, pajėgumai ir pajėgumų išnaudojimas

 

2003

2004

2005

TL

Gamyba tonomis (ribiniai dydžiai)

29 000–34 000

29 000–34 000

26 000–31 000

24 000–29 000

Gamyba (indeksas)

100

100

90

86

Gamybos pajėgumai (ribiniai dydžiai)

37 000–42 000

37 000–42 000

37 000–42 000

37 000–42 000

Gamybos pajėgumai (indeksas)

100

100

100

100

Pajėgumų išnaudojimas %

83 %

83 %

75 %

71 %

(121)

2003 m. – TL Bendrijos pramonė gamino aiškiai mažiau. Nors 2003–2004 m. produkcijos kiekis nekito, 2005 m. jis staiga sumažėjo 10 %, o TL ši tendencija išliko. Nors TL pajėgumų išnaudojimas buvo didesnis nei 70 %, Bendrijos pramonės pagamintas kiekis nagrinėjamuoju laikotarpiu iš viso sumažėjo 14 %.

(122)

2003 m. – TL gamybos pajėgumai nekito.

5.2.   Parduotas kiekis, rinkos dalys, augimas ir vidutinė vieneto kaina EB

(123)

Šioje lentelėje pavaizduoti Bendrijos pramonės veiklos rezultatai pagal pardavimą nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje.

6   lentelė

Parduotas kiekis, rinkos dalys, augimas ir vidutinė vieneto kaina EB

 

2003

2004

2005

TL

Parduotas kiekis (indeksas)

100

96

91

90

Rinkos dalis (indeksas)

100

89

87

84

Vieneto kaina eurais (ribiniai dydžiai)

1 000–1 400

900–1 300

900–1 300

850–1 250

Vieneto kainos (indeksas)

100

93

93

92

(124)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Bendrijos pramonės parduotas kiekis palaipsniui sumažėjo 10 %. Tai reikia vertinti atsižvelgiant į didėjantį vartojimą EB.

(125)

2003 m. – TL Bendrijos pramonės rinkos dalis palaipsniui sumažėjo 11 procentinių punktų. Rinkos dalis ypač sumažėjo 2003–2004 m., kuomet buvo prarasta 7,6 procentinių punktų. Ir parduoto kiekio, ir rinkos dalių mažėjimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į vartojimo Bendrijoje, padidėjusio 7 %, kitimą ir per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjusį importą iš nagrinėjamųjų šalių. Tuo pačiu laikotarpiu Bendrijos pramonės vieneto sąnaudos padidėjo 5 %. Iš tiesų, pagaminto kiekio mažėjimas nekintant pajėgumams lėmė išaugusias vieneto pridėtines išlaidas.

(126)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu Bendrijos pramonės vieneto pardavimo kainos taip pat palaipsniui sumažėjo 8 %. Šis kainų mažėjimas rodo, kad Bendrijos pramonė negalėjo bendrai padidėjusių išlaidų perkelti pirkėjams. Priešingai – Bendrijos pramonė turėjo sumažinti kainas, kad neprarastų daugiau klientų ar užsakymų.

5.3.   Atsargos

(127)

Toliau pateikiami duomenys rodo atsargų kiekį kiekvieno laikotarpio pabaigoje.

7   lentelė

Atsargos

 

2003

2004

2005

TL

Atsargos tonomis (ribiniai dydžiai)

2 000–2 500

1 800–2 300

2 700–3 200

2 100–2 600

Atsargos (indeksas)

100

83

124

103

(128)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad atsargos negali būti laikomos tinkamu žalos rodikliu, nes didžioji dalis produkcijos gaminama pagal užsakymus. Todėl atsargų duomenys pateikiami kaip informacija. Šiaip ar taip, atsargų lygis apskritai išliko gana stabilus. 2003–2004 m. jis sumažėjo 17 %, iki 2005 m. pabaigos padidėjo 41 % ir vėl sumažėjo 21 %, beveik pasiekdamas 2003 m. lygį.

5.4.   Investicijos ir gebėjimas pritraukti kapitalą

8   lentelė

Investicijos

 

2003

2004

2005

TL

Investicijos (indeksas)

100

21

28

55

(129)

2003 m. – TL investicijos, susijusios su panašaus produkto gamyba, sumažėjo 45 %. Po staigaus 79 % sumažėjimo 2003–2004 m., 2004 m. investicijos tebebuvo mažos. TL investicijų vertė padidėjo 27 %, tačiau, palyginti su 2003 m., jos išliko mažos. Atliekant tyrimą nustatyta, kad investicijos į pastatus, įrangą ir mašinas buvo daromos tik siekiant palaikyti gamybos pajėgumus. Atsižvelgiant į pirmiau minėtą mažą pajėgumų išnaudojimą, investicijos bet kuriuo atveju nebuvo daromos siekiant padidinti bendrus gamybos pajėgumus.

(130)

Tyrimas parodė, kad finansiniai Bendrijos pramonės rezultatai pablogėjo, tačiau nenustatyta, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu būtų buvęs padarytas rimtas poveikis jos pajėgumui pritraukti kapitalą.

5.5.   Pelningumas, investicijų grąža ir pinigų srautai

9   lentelė

Pelningumas, investicijų grąža ir pinigų srautai

 

2003

2004

2005

TL

EB pardavimo pelningumas (ribiniai dydžiai)

15–25 %

10–20 %

2–11 %

1–10 %

EB pardavimo pelningumas (indeksas)

100

79

26

20

Visų investicijų grąža (ribiniai dydžiai)

30–40 %

20–30 %

5–15 %

1–10 %

Visų investicijų grąža (indeksas)

100

77

26

19

Pinigų srautai (indeksas)

100

88

41

28

(131)

Pardavimo sumažėjimas ir mažėjančios pardavimo kainos 2003 m. – TL turėjo reikšmingo poveikio Bendrijos pramonės pelningumui: 2003 m. – TL jis sumažėjo 15,5 procentinio punkto. Neigiama tendencija buvo ypač ryški 2004–2005 m., kuomet pelningumas sumažėjo daugiau nei 10 procentinių punktų. Visų investicijų grąža buvo apskaičiuota grynąjį ikimokestinį pelną už panašų produktą išreiškus ilgalaikio turto, priskirto panašiam produktui, grynosios buhalterinės vertės procentais. Šis rodiklis kito panašiai kaip pelningumo rodiklis: nagrinėjamuoju laikotarpiu labai mažėjo, ypač 2004–2005 m., kuomet investicijų grąža sumažėjo 17 procentinių punktų. Dėl Bendrijos pramonės pinigų srautų – nustatyta panaši neigiama tendencija, dėl kurios Bendrijos pramonės finansinė padėtis TL ypatingai pablogėjo.

5.6.   Užimtumas, našumas ir darbo užmokestis

10   lentelė

Užimtumas, našumas ir darbo užmokestis

 

2003

2004

2005

TL

Darbuotojų skaičius (indeksas)

100

95

89

87

Darbo užmokesčio sąnaudos (indeksas)

100

93

88

86

Vidutinės darbo jėgos sąnaudos

100

98

99

99

Našumas (indeksas)

100

105

101

99

(132)

Bendrijos pramonės samdomų darbuotojų skaičius iš viso sumažėjo 13 % – iš dalies dėl restruktūrizavimo proceso nagrinėjamojo laikotarpio pradžioje. Taigi nors bendros darbo užmokesčio sąnaudos labai sumažėjo, vidutinis atlyginimas nekito. Darbuotojų skaičiaus mažėjimas atitiko gamybos mažėjimą. Todėl Bendrijos pramonė galėjo išlaikyti tokį patį našumo lygį kaip 2003 m.

5.7.   Dempingo skirtumo dydis

(133)

Atsižvelgiant į importo dempingo kaina kiekį ir kainą, faktinių dempingo skirtumų poveikis negali būti laikomas nereikšmingu.

5.8.   Atsigavimas po ankstesnio dempingo

(134)

1995 m. gruodžio mėn. Taryba KLR kilmės peroksosulfatams (persulfatams) nustatė galutinį antidempingo muitą (3). Šių priemonių galiojimas baigėsi 2002 m. balandžio mėnesį (4). Atliekant šį tyrimą surinkti duomenys rodo, kad nors Bendrijos pramonė atsigavo po ankstesnio dempingo, jos padėtis labai pablogėjo 2002 m., kai buvo panaikinti antidempingo muitai ir į Bendrijos rinką vėl buvo importuojama dempingo kainomis.

5.9.   Augimas

(135)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad, nepaisant 7 % padidėjusio vartojimo, nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo Bendrijos pramonės parduotas kiekis (– 10 %) ir rinkos dalis (– 11 procentinių punktų). Todėl nagrinėjamuoju laikotarpiu augimas jai nebuvo naudingas.

6.   Išvada dėl žalos

(136)

Nagrinėjamuoju laikotarpiu persulfatų importas dempingo kaina iš nagrinėjamųjų šalių žymiai padidėjo, t. y. 43 %, ir panašiai 7,6 procentiniais punktais padidėjo jo rinkos dalis – iki 30,2 % Bendrijos rinkos per TL. Tuo pačiu metu šio importo kainos žymiai sumažėjo, todėl Bendrijos pramonė buvo priversta maždaug 22,7 % sumažinti pardavimo kainas.

(137)

Atlikus žalos rodiklių analizę paaiškėjo, kad nagrinėjamuoju laikotarpiu Bendrijos pramonės padėtis labai pablogėjo. Nagrinėjamuoju laikotarpiu visi žalos rodikliai kito neigiamai. Konkrečiai, kad neprarastų daugiau rinkos dalies ir išlaikytų priimtiną gamybos lygį, Bendrijos pramonė, neturėdama kitos išeities, buvo priversta mažinti kainas pagal dempingo kaina vykdomo importo kainas, t. y. 2003 m. – TL savo kainas sumažinti 8 %. Dėl to nagrinėjamuoju laikotarpiu labai sumažėjo pelningumas. Be to, Bendrijos pramonė negalėjo perkelti padidėjusių sąnaudų pirkėjams, todėl nagrinėjamuoju laikotarpiu žymiai pablogėjo jos finansinė padėtis.

(138)

Sumažėjęs pardavimas taip pat reiškė, kad Bendrijos pramonė negali pasinaudoti padidėjusia paklausa persulfatų rinkoje.

(139)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, daroma preliminari išvada, kad Bendrijos pramonei buvo padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.

E.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

1.   Įžanga

(140)

Remdamasi pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Komisija nagrinėjo, ar JAV, KLR ir Taivano kilmės nagrinėjamojo produkto importas dempingo kaina padarė Bendrijos pramonei tiek žalos, kad ją būtų galima laikyti materialine žala. Taip pat nagrinėti kiti, su importu dempingo kaina nesusiję žinomi veiksniai, galėję tuo pačiu metu daryti žalą Bendrijos pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kuri galėjo būti padaryta tų kitų veiksnių, nebūtų priskirta dempingo kaina vykdomam importui.

2.   Importo dempingo kaina poveikis

(141)

Importo iš nagrinėjamųjų šalių kiekis padidėjo net 43 %, o rinkos dalis – 7,6 procentiniais punktais. Tuo pačiu metu Bendrijos pramonės rinkos dalis sumažėjo maždaug 11 procentinių punktų. Vidutinė importo iš nagrinėjamųjų šalių vieneto pardavimo kaina už toną sumažėjo 12 %, todėl vidutinės Bendrijos pramonės kainos TL buvo priverstinai sumažintos vidutiniškai 22,7 %. Žymus importo iš nagrinėjamųjų šalių, kuris buvo vykdomas daug mažesnėmis kainomis už Bendrijos pramonės kainas, kiekio ir rinkos dalies padidėjimas nagrinėjamuoju laikotarpiu sutapo su akivaizdžiu bendros Bendrijos pramonės finansinės padėties pablogėjimu tuo pačiu laikotarpiu. Pablogėjusi padėtis pirmiausia vertinama atsižvelgiant į pardavimo kainas, pelningumą, investicijų grąžą, pinigų srautus ir užimtumą.

(142)

Atlikus importo dempingo kaina poveikio analizę nustatyta, kad kaina yra svarbus konkurencijos aspektas, nes su kokybe susiję dalykai neturi reikšmingo vaidmens. Reikėtų pažymėti, kad taikant dempingą vykdomo importo kainos buvo daug mažesnės ir už Bendrijos pramonės, ir už kitų trečiųjų šalių eksportuotojų kainas.

(143)

Todėl daroma preliminari išvada, kad nagrinėjamojo importo, kurio kiekis ir rinkos dalis nuo 2003 m. nuolat didėjo ir kuris buvo vykdomas labai mažomis dempingo kainomis, daromas spaudimas turėjo lemiamą vaidmenį Bendrijos pramonės finansinės padėties blogėjimui.

3.   Kitų veiksnių poveikis

a)   Kitų trečiųjų šalių, išskyrus KLR, JAV ir Taivaną, kilmės importas

11   lentelė

Kitų trečiųjų šalių kilmės importas (kiekis)

Importas (tonomis)

2003

2004

2005

TL

Turkija

2 161

2 327

1 198

1 247

Indeksas

100

108

55

58

Japonija

146

0

24

10

Indeksas

100

0

16

7

Kitos

158

260

976

1 005

Indeksas

100

165

618

636

Iš viso iš kitų šalių

2 466

2 587

2 198

2 262

Indeksas

100

105

89

92


12   lentelė

Kitų trečiųjų šalių kilmės importas (vidutinė kaina)

Vidutinės kainos (EUR)

2003

2004

2005

TL

Turkija

1 022

974

977

900

Indeksas

100

95

96

88

Japonija

856

0

827

1 635

Indeksas

100

0

97

191

Kitos

2 202

1 277

805

839

Indeksas

100

58

37

38

Iš viso kitų šalių

1 088

1 004

899

876

Indeksas

100

92

83

80


13   lentelė

Rinkos dalys

Rinkos dalys (%)

2003

2004

2005

TL

Turkija

5,6

5,5

2,9

3,0

Japonija

0,4

0

0,1

0,0

Kitos

0,4

0,6

2,4

2,4

Iš viso kitų šalių

6,3

6,2

5,4

5,4

(144)

Remiantis Eurostato duomenimis ir atliekant tyrimą surinkta informacija, pagrindinė trečioji šalis, iš kurios importuojami persulfatai, yra Turkija, kurios rinkos dalis TL sudarė 3 %. Kita, nors ir nedidėlė, eksportuojanti šalis yra Japonija, tačiau iš jos importuojamas kiekis artimas 0 %.

(145)

Kitų trečiųjų šalių, išskyrus KLR, JAV ir Taivaną, kilmės importas sumažėjo 8 % – nuo 2 466 tonų 2003 m. iki 2 262 tonų TL. Taigi jų rinkos dalis iš viso sumažėjo nuo 6,3 % 2003 m. iki 5,4 % TL.

(146)

Importas iš Turkijos siekė 2 161 toną 2003 m., o nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo 42 % iki 1 247 tonų TL, o jo rinkos dalis sudarė 3 %. Nors importo iš Turkijos kainos buvo mažesnės už Bendrijos pramonės pardavimo kainą, nelaikyta, kad jo užimama rinkos dalis, kuri buvo maža ir net palaipsniui mažėjo, būtų turėjusi neigiamo poveikio Bendrijos pramonės padėčiai.

(147)

Dėl importo iš likusių trečiųjų šalių – iš Eurostato statistinių duomenų matyti, kad importo lygis buvo labai žemas, t. y. 304 tonos 2003 m., o TL padidėjo iki 1 015 tonų. Nepaisant minėto padidėjimo, šio importo lygis išliko artimas de minimis lygiui, nes per TL sudarė tik 2,4 % Bendrijos vartojimo. Be to, šio importo kainos buvo daug didesnės, palyginti su importo iš nagrinėjamųjų šalių ir Turkijos kainomis. Taigi daroma išvada, kad šis importas neturėjo reikšmingo poveikio Bendrijos pramonės padėčiai.

(148)

Todėl galima daryti preliminarią išvadą, kad importas iš kitų trečiųjų šalių, išskyrus KLR, JAV ir Taivaną, nebuvo susijęs su Bendrijos pramonės patirta materialine žala.

b)   Bendrijos pramonės eksportas

(149)

Bendrijos pramonės persulfatų eksportas už Bendrijos ribų nagrinėjamuoju laikotarpiu mažėjo (13 %). Panašiai 9 % nagrinėjamuoju laikotarpiu sumažėjo Bendrijos pramonės eksporto kainos. Tačiau TL šis eksportas sudarė tik 6 % viso Bendrijos pramonės pardavimo nesusijusioms šalims, todėl padaryta išvada, kad jis neturėjo reikšmingo poveikio Bendrijos pramonės patirtai materialinei žalai.

c)   KLR kilmės importas ne dempingo kaina

(150)

Kaip minėta 95 konstatuojamojoje dalyje, dviem eksportuojantiems gamintojams nustatytas dempingo skirtumas buvo mažesnis už de minimis ribą. Todėl atliekant žalos analizę į šių bendrovių importą neatsižvelgta. Vietoje to nagrinėta, ar dėl šio importo Bendrijos pramonei galėjo būti padaryta materialinė žala. Tačiau atsižvelgiant į ribotą šio importo, kurio rinkos dalis TL sudarė 6,9 %, kiekį, nuspręsta, kad ne dempingo kaina vykdytas importas negali nutraukti priežastinio ryšio tarp dempingo kaina vykdyto importo ir Bendrijos pramonės patirtos materialinės žalos.

d)   Bendrijos pramonės importas

(151)

Vienas Bendrijos gamintojas importavo nagrinėjamąjį produktą iš savo susijusios bendrovės KLR ir perpardavė jį Bendrijos rinkoje. Nors perpardavimo kainomis iš tikrųjų buvo priverstinai mažinamos Bendrijos pramonės kainos, reikėtų pažymėti, kad Kinijos importo kiekis sudarė tik nedidelę viso importo iš KLR dalį (mažiau kaip 4 %). Be to, šiuo importu tik siekta išlaikyti pirkėjus kitose pasaulio šalyse, kurie kitaip nagrinėjamąjį produktą būtų pirkę dempingo kainomis iš Kinijos tiekėjų. Perpardavimo kaina Bendrijos rinkoje taip pat buvo vidutiniškai daug didesnė nei kitų Kinijos eksportuojančių gamintojų importo kainos. Todėl padaryta išvada, kad Bendrijos pramonės nagrinėjamojo produkto importas iš KLR nenutraukė priežastinio ryšio tarp importo dempingo kaina ir Bendrijos pramonės patirtos materialinės žalos.

4.   Išvada dėl priežastinio ryšio

(152)

Kadangi sutampa laikas, kai, pirma, padidėjo importas iš KLR, JAV ir Taivano dempingo kaina, jo rinkos dalis bei buvo nustatytas priverstinis kainų mažinimas ir, antra, akivaizdžiai pablogėjo Bendrijos pramonės padėtis, galima daryti išvadą, kad Bendrijos pramonė materialinę žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje, patyrė dėl importo dempingo kaina. Konkrečiai, dėl importo, vykdyto taikant dempingą, kainų spaudimo Bendrijos pramonė turėjo sumažinti pardavimo Bendrijos rinkoje kainas. Taigi bendras išlaidų padidėjimas negalėjo būti perkeltas pirkėjams, todėl labai sumažėjo pelno skirtumai ir buvo padarytas didžiulis poveikis bendrai Bendrijos pramonės finansinei padėčiai. Buvo analizuotas galimas kitų veiksnių (pirmiausia importo iš kitų trečiųjų šalių, KLR kilmės importo ne dempingo kainomis, Bendrijos pramonės eksporto ir pasikeitusių išlaidų) poveikis, tačiau nustatyta, kad jie nebuvo lemianti Bendrijos pramonės patirtos žalos priežastis.

(153)

Remiantis šia analize, kurią atliekant buvo tinkamai atskirtas visų žinomų veiksnių, turinčių įtakos Bendrijos pramonės padėčiai, poveikis nuo žalingo poveikio, kurį daro importas dempingo kaina, daroma preliminari išvada, kad dėl persulfatų importo iš KLR, JAV ir Taivano Bendrijos pramonei buvo padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

F.   BENDRIJOS INTERESAI

(154)

Remiantis pagrindinio reglamento 21 straipsniu, buvo nagrinėjama, ar, nepaisant išvados dėl žalingo dempingo, esama įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju priemonių taikymas neatitiktų Bendrijos interesų. Todėl reikia įvertinti tikėtiną galimų priemonių poveikį visoms su tyrimu susijusioms šalims, taip pat pasekmes, jeigu priemonių nebūtų imtasi.

(155)

Siekiant įvertinti tikėtiną priemonių nustatymo arba nenustatymo poveikį, visų žinomų arba apie save pranešusių suinteresuotųjų šalių buvo paprašyta pateikti informacijos. Dėl to Komisija Bendrijos pramonei, 12 nesusijusių importuotojų ir 11 naudotojų nusiuntė klausimynus.

(156)

Kaip minėta 9 konstatuojamojoje dalyje, klausimyno atsakymus pateikė du skundą pateikę Bendrijos pramonės gamintojai ir du nesusiję importuotojai.

1.   Bendrijos pramonės interesai

(157)

Bendrijos pramonės žalingą padėtį lėmė jos nesugebėjimas konkuruoti su importu, kuris buvo vykdomas mažomis kainomis ir taikant dempingą.

(158)

Tikimasi, kad nustačius priemones bus užkirstas kelias tolesniam rinkos iškraipymui, nebebus mažinamos kainos ir bus atkurta sąžininga konkurencija. Tuomet Bendrijos pramonė turėtų galėti padidinti pardavimo apimtį, susigrąžinti prarastą rinkos dalį, taip sukurti geresnę masto ekonomiją ir pasiekti pelno lygį, reikalingą pramonės finansinei padėčiai pagerinti ir tolesnėms investicijoms į gamybos įrangą, taip užtikrinant Bendrijos pramonės išlikimą.

(159)

Kitaip, jeigu antidempingo priemonės nebūtų nustatytos, Bendrijos pramonės padėtis toliau blogėtų. Bendrijos pramonei ypač didelį poveikį padarė pajamų praradimas dėl sumažintų kainų, mažėjanti rinkos dalis ir labai sumažėjęs pelnas. Iš tiesų, atsižvelgiant į tai, kad TL mažėjo pajamos ir reikšmingai blogėjo tendencija, Bendrijos pramonės finansinė padėtis greičiausiai toliau blogės, jei nebus imtasi jokių priemonių. Galiausiai dėl to bus mažinama gamyba, o tai turės neigiamos įtakos užimtumui ir investicijoms Bendrijoje. To ypač negalima paneigti dėl to, kad Europos rinka šiuo metu yra viena iš nedaugelio eksporto rinkų, likusių nagrinėjamosioms šalims po to, kai JAV persulfatams iš Kinijos buvo nustatyti antidempingo muitai. Nutraukus gamybą Bendrijoje, persulfatų naudotojai taptų labiau priklausomi nuo tiekėjų už Bendrijos ribų.

(160)

Taigi daroma preliminari išvada, kad nustačius antidempingo priemones Bendrijos pramonei būtų sudarytos sąlygos atsigauti nuo patirto žalingo dempingo, todėl jos atitiktų Bendrijos pramonės interesus.

2.   Nesusijusių importuotojų interesai

(161)

Komisija visiems žinomiems importuotojams ir (arba) prekybininkams nusiuntė klausimynus. Klausimyno atsakymus pateikė tik du importuotojai. Tačiau šie du importuotojai importuoja 18,9 % viso Bendrijos nagrinėjamojo produkto importo ir 6,7 % Bendrijos vartojimo.

(162)

Reikėtų pažymėti, kad vienintelis šių importuotojų tiekimo šaltinis per TL buvo nagrinėjamosios šalys (JAV ir Taivanas), todėl šie importuotojai teigė, kad nustačius antidempingo muitą jų finansinei padėčiai būtų padarytas reikšmingas poveikis.

(163)

Tačiau remiantis nagrinėjamųjų importuotojų pateikta informacija nustatyta, kad per TL persulfatų importas bendroje bendrovės apyvartoje sudarė visai nereikšmingą dalį (t. y. 0,03–1,3 %). Todėl nors neneigiama, kad nustatytas antidempingo muitas gali turėti tam tikro poveikio šioms bendrovėms, apskritai šis poveikis būtų nereikšmingas.

(164)

Be to, galima pagrįstai tikėtis, kad kainų padidėjimą būtų galima bent iš dalies perkelti pirkėjams, nes, kaip minima 166 konstatuojamojoje dalyje, persulfatai dauguma atvejų sudaro tik nedidelę šių pirkėjų visų išlaidų dalį. Galiausiai reikėtų pažymėti, kad esama ir kitų tiekimo šaltinių, kaip antai Turkija, Japonija, taip pat ta Kinijos eksporto dalis, kuriai netaikomas joks antidempingo muitas.

3.   Naudotojų interesai

(165)

Komisija nusiuntė klausimynus visiems vienuolikai žinomų naudotojų Bendrijoje. Nei vienas iš šių naudotojų nepateikė klausimyno atsakymų. Nei vienas kitas naudotojas nepateikė Komisijai jokios informacijos ir nepranešė apie save atliekant šį tyrimą.

(166)

Nebuvo pagrindo manyti, kad naudotojų interesams bus padarytas reikšmingas poveikis. Iš tiesų, remiantis turima informacija, persulfatai dauguma atvejų sudaro tik nedidelę visų gamybos sąnaudų dalį, todėl antidempingo muitų poveikis būtų nereikšmingas.

4.   Išvada dėl Bendrijos interesų

(167)

Atsižvelgus į visus minėtus veiksnius daroma išvada, kad, nustačius priemones, nagrinėjamojo produkto naudotojų ir importuotojų padėčiai nebūtų padarytas reikšmingas neigiamas poveikis arba tokio poveikio nebūtų visai. Todėl daroma preliminari išvada, kad nėra įtikinamų priežasčių nenustatyti antidempingo priemonių.

G.   LAIKINOSIOS ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

1.   Žalos pašalinimo lygis

(168)

Atsižvelgiant į išvadas, padarytas dėl dempingo, jo padarytos žalos, priežastinio ryšio ir Bendrijos interesų, reikėtų nustatyti laikinąsias priemones siekiant užkirsti kelią tolesnei žalai, kurią Bendrijos pramonei daro importas dempingo kaina.

(169)

Nustatytos priemonės turėtų būti pakankamo masto, kad būtų pašalinta šiuo importu padaryta žala, neviršijant nustatyto dempingo skirtumo. Skaičiuojant muito dydį, būtiną žalingo dempingo poveikiui panaikinti, laikytasi nuomonės, kad priemonės turėtų padėti Bendrijos pramonei padengti gamybos sąnaudas ir gauti tokį ikimokestinį pelną, kurį tokios rūšies pramonė pagrįstai galėtų uždirbti šiame sektoriuje normalioms konkurencijos sąlygoms, t. y. kai nėra importo dempingo kaina, panašų produktą parduodama Bendrijoje. Atliekant šį skaičiavimą naudotas 12 % gamintojų ikimokestinio pelno skirtumas, kuris buvo pasirinktas remiantis skundu ir patvirtintas atliekant tyrimą. Faktinis pelnas, kurį Bendrijos pramonė uždirbo 2003 ir 2004 m., taip pat laikotarpiu iki nagrinėjamojo laikotarpio, niekada nebuvo mažesnis už šį nurodytą lygį.

(170)

Būtinas kainų padidėjimas tuomet buvo nustatytas remiantis svertinės vidutinės importo kainos, nustatytos skaičiuojant priverstinį kainų mažinimą (žr. 117–119 konstatuojamąsias dalis) ir nežalingo produktų, kuriuos Bendrijos pramonė parduoda Bendrijos rinkoje, kainos palyginimu. Nežalinga kaina apskaičiuota prie Bendrijos pramonės pardavimo kainos, kuri buvo pakoreguota siekiant atsižvelgti į faktinį nuostolį (pelną) per TL, pridėjus pirmiau minėtą pelno skirtumą. Bet koks skirtumas, atsiradęs dėl šio palyginimo, tuomet buvo išreikštas procentais visos CIF importo vertės.

(171)

Kinijos bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams, kuriems suteiktas RER, šie skirtumai buvo didesni už nustatytuosius dempingo skirtumus. Dėl visos šalies žalos pašalinimo lygio, taikomo visiems kitiems KLR eksportuotojams, skaičiavimo – reikėtų priminti, kad bendradarbiavimo lygis buvo aukštas. Todėl žalos skirtumas buvo apskaičiuotas kaip bendrovių, kurioms nesuteiktas RER, svertinių vidutinių CIF importo kainų ir pirmiau apskaičiuotos nežalingos kainos skirtumas. JAV atveju žalos pašalinimo lygis buvo mažesnis už eksportuojantiems gamintojams nustatytą dempingo skirtumą; Taivano atveju žalos pašalinimo lygis buvo didesnis už nustatytą dempingo skirtumą.

2.   Laikinosios priemonės

(172)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, laikoma, kad laikinasis antidempingo muitas turėtų būti lygus nustatytam dempingo skirtumui, tačiau pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalį jis neturėtų būti didesnis už pirmiau apskaičiuotą žalos skirtumą.

(173)

Šiame reglamente nurodytos individualios bendrovių antidempingo muitų normos nustatytos remiantis per šį tyrimą nustatytais faktais. Todėl šios normos atspindi atliekant šį tyrimą nustatytą tų bendrovių padėtį. Taigi šios muitų normos (kitaip nei muitai kitiems eksportuotojams, taikomi „visoms kitoms bendrovėms“ JAV ir Taivane, ir visos šalies mastu nustatomas muitas, taikomas „visoms kitoms bendrovėms“ KLR) taikomos tik importuojamiems nagrinėjamosios šalies kilmės produktams, kuriuos pagamino bendrovės, t. y. konkretūs minėti juridiniai asmenys. Šios normos negali būti taikomos importuojamiems produktams, kuriuos pagamino bet kuri kita bendrovė, kurios pavadinimas ir adresas konkrečiai nepaminėti šiame dokumente, įskaitant su konkrečiai paminėtomis bendrovėmis susijusius subjektus, – jiems taikoma „visoms kitoms bendrovėms“ nustatyta muito norma.

(174)

Visi prašymai taikyti šias bendrovėms individualiai nustatytas antidempingo muitų normas (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įkūrus naują gamybos ar prekybos subjektą) turėtų būti nedelsiant siunčiami Komisijai (5), pateikiant juose visą susijusią informaciją, visų pirma apie bendrovės veiklos (gamybos, pardavimo vidaus rinkoje ir eksportui) pasikeitimus, susijusius, pavyzdžiui, su tuo pavadinimo arba gamybos ir prekybos subjektų pasikeitimu. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu, atitinkamai iš dalies pakeis reglamentą atnaujindama bendrovių, kurioms taikomos individualios muito normos, sąrašą.

(175)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, laikinosios muito normos yra šios:

Šalis

Eksportuojantis gamintojas

Antidempingo muito norma

JAV

E.I. DuPont De Nemours

10,6 %

FMC Corporation

39,0 %

Visoms kitoms bendrovėms

39,0 %

KLR

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

0 %

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd.

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

0 %

Visoms kitoms bendrovėms

67,4 %

Taivanas

San Yuan Chemical Co., Ltd.

22,6 %

Visoms kitoms bendrovėms

22,6 %

3.   Speciali stebėsena

(176)

Siekiant sumažinti priemonių vengimo pavojų, kylantį dėl labai skirtingų KLR eksportuojantiems gamintojams nustatytų muito normų, manoma, kad reikalingos specialios priemonės, kuriomis būtų užtikrintas tinkamas antidempingo muitų taikymas. Konkrečiai nagrinėjamajam gamintojui apskaičiuotas dempingo skirtumas gali būti taikomas tik importuojamam nagrinėjamajam produktui, kurį pagamino atitinkamas KLR eksportuojantis gamintojas. Šios specialios priemonės taikomos tik toms KLR bendrovėms, kurioms nustatyta individuali muito norma, yra šios:

(177)

Valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti prekybinė sąskaita faktūra, kuri turi atitikti šio reglamento priede nustatytus reikalavimus; tokioje sąskaitoje faktūroje nenurodytiems importuojamiems produktams turi būti taikomas antidempingo muitas kitiems eksportuotojams, nustatytas visoms kitoms KLR bendrovėms.

(178)

Jeigu, nustačius antidempingo priemones, reikšmingai padidėtų KLR bendrovių, kurioms taikomos mažesnės individualios muito normos, eksportas, toks padidėjimas gali būti laikomas prekybos pobūdžio pasikeitimu dėl nustatytų priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje. Tokiomis aplinkybėmis ir jeigu laikomasi nustatytų sąlygų, gali būti inicijuotas priemonių vengimo tyrimas. Atliekant šį tyrimą, inter alia, gali būti nagrinėjamas poreikis panaikinti individualias muito normas ir nustatyti visos šalies mastu taikomą muitą arba muitą kitiems eksportuotojams.

H.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

(179)

Siekiant gero administravimo, reikėtų nustatyti laikotarpį, per kurį suinteresuotosios šalys, pranešusios apie save per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį, galėtų raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti. Be to, reikėtų pažymėti, kad išvados dėl antidempingo muitų nustatymo, padarytos šio reglamento tikslais, yra preliminarios ir gali reikėti jas persvarstyti, jeigu būtų nuspręsta nustatyti galutinį muitą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės peroksosulfatams (persulfatams), įskaitant kalio peroksimonosulfato sulfatą, kurių klasifikaciniai KN kodai yra 2833 40 00 ir ex 2842 90 80 (TARIC kodas 2842908020), nustatomas laikinasis antidempingo muitas.

2.   Laikinojo antidempingo muito norma, taikoma toliau išvardytų bendrovių pagamintų produktų neto kainai Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą:

Šalis

Bendrovė

Antidempingo muitas

Papildomas TARIC kodas

Jungtinės Amerikos Valstijos

E.I. DuPont De Nemours, Vilmingtonas, Delaveras

10,6 %

A818

FMC Corporation, Tonawanda, Niujorkas

39,0 %

A819

Visoms kitoms bendrovėms

39,0 %

A999

Kinijos Liaudies Respublika

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Šanchajus

0 %

A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Šanchajus

14,4 %

A821

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

0 %

A822

Visoms kitoms bendrovėms

67,4 %

A999

Taivanas

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi

22,6 %

A823

Visoms kitoms bendrovėms

22,6 %

A999

3.   Individualios muito normos, nustatytos 2 dalyje nurodytoms Kinijos Liaudies Respublikos bendrovėms, taikomos tik tuo atveju, jeigu valstybių narių muitinėms pateikiama galiojanti prekybinė sąskaita faktūra, kuri turi atitikti priede nustatytus reikalavimus. Jeigu tokia sąskaita faktūra nepateikiama, taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

4.   1 dalyje nurodytas produktas į laisvą apyvartą Bendrijoje išleidžiamas tik tuo atveju, jeigu pateikiama laikinojo muito dydžio garantija.

5.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

2 straipsnis

Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. 384/96 20 straipsnio, suinteresuotosios šalys per vieną mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos gali prašyti, kad būtų atskleisti pagrindiniai faktai ir aplinkybės, kuriais remiantis buvo priimtas šis reglamentas, raštu pareikšti savo nuomonę ir prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 21 straipsnio 4 dalį susijusios šalys per vieną mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos gali pareikšti savo pastabas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šio reglamento 1 straipsnis taikomas šešis mėnesius.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL C 162, 2006 7 13, p. 5.

(3)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2961/95 (OL L 308, 1995 12 21, p. 61).

(4)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 695/2002 (OL L 109, 2002 4 25, p. 1).

(5)  Commission européenne, Direction générale du commerce, Direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.


PRIEDAS

Šio reglamento 1 straipsnio 3 dalyje nuodytoje galiojančioje prekybinėje sąskaitoje faktūroje turi būti toliau pateikta bendrovės pareigūno pasirašyta deklaracija, ant kurios turi būti oficialus bendrovės antspaudas:

1)

prekybinę sąskaitą faktūrą išrašiusio bendrovės pareigūno vardas, pavardė ir pareigos;

2)

ši deklaracija: „Patvirtinu, kad [kiekis] šioje sąskaitoje faktūroje nurodytų persulfatų [papildomas TARIC kodas], parduotų eksportui į Europos bendriją, Kinijos Liaudies Respublikoje pagamino [bendrovės pavadinimas ir adresas]. Patvirtinu, kad šioje sąskaitoje faktūroje nurodyta informacija yra išsami ir teisinga.“


12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 391/2007

2007 m. balandžio 11 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių išlaidų, patirtų įgyvendinant bendrajai žuvininkystės politikai taikomas stebėsenos ir kontrolės sistemas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrajai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (1), ypač į jo 31 straipsnį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2371/2002 (2) nustatytus tikslus, Bendrija nuo 1990 m. finansuoja valstybių narių veiksmus žuvininkystės kontrolės ir įgyvendinimo srityje.

(2)

Nenumačius atitinkamų skatinimo priemonių Bendrijoje bus sudėtinga kurti veiksmingą kontrolės sistemą, ypač kai reikia išmėginti ir diegti naujas technologijas.

(3)

Iš turimų duomenų matyti, kad valstybių narių ištekliai vis dar nepakankami jų įsipareigojimams pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 vykdyti. Bendrijos parama valstybėms narėms ypač reikalinga, kad jos galėtų pašalinti egzistuojančius žuvininkystės kontrolės ir priežiūros pajėgumų skirtumus.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 861/2006, be kita ko, numatytos Bendrijos finansinės priemonės žuvininkystės kontrolės, tikrinimo ir priežiūros išlaidoms 2007–2013 m.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punkte pateiktas valstybių narių vykdomų žuvininkystės kontrolės ir įgyvendinimo veiksmų, kuriems gali būti skiriama Bendrijos finansinė parama, sąrašas.

(6)

Atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą, valstybėms narėms turi būti pateiktos aiškios taikytinos taisyklės, kad jos galėtų pasinaudoti Bendrijos finansine parama žuvininkystės kontrolės ir įgyvendinimo išlaidoms padengti.

(7)

Būtina užtikrinti, kad tokiems veiksmams numatytos Bendrijos lėšos būtų skirstomos tinkamai, siekiant sumažinti nustatytus trūkumus ir užtikrinti itin kokybišką kontrolės mechanizmų taikymą.

(8)

Kiekvienais metais ir per visą 2007–2013 m. laikotarpį valstybės narės turėtų įvertinti savo programas ir jų išlaidų poveikį kontrolei, tikrinimui ir priežiūrai.

(9)

Siekiant supaprastinti galiojančią tvarką, nuo 2007 m. sausio 1 d. su išlaidomis, patvirtintomis remiantis Tarybos sprendimais 95/527/EB (3), 2001/431/EB (4) ir 2004/465/EB (5), susijusios išlaidų kompensavimo paraiškos pateikiamos pagal šio reglamento VI ir VII priedus.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento objektas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisyklės dėl Bendrijos finansinės paramos dėl valstybių narių išlaidų, patirtų įgyvendinant bendrajai žuvininkystės politikai taikomas stebėsenos ir kontrolės sistemas 2007–2013 m.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

a)

metinė žuvininkystės kontrolės programa – tai metinė programa, kurią valstybės narės rengia pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 20 straipsnį;

b)

biudžetinis įsipareigojimas – tai operacija, kuria rezervuojamas asignavimas būsimiems mokėjimams pagal teisinius įsipareigojimus padengti;

c)

teisinis įsipareigojimas – tai veiksmas, kuriuo atsakinga valstybės narės institucija prisiima arba nustato įsipareigojimą, pagal kurį mokamos lėšos.

3 straipsnis

Metinės žuvininkystės kontrolės programos

1.   Valstybės narės, pageidaujančios gauti finansinę paramą už išlaidas, patirtas pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punktą, iki kiekvienų metų sausio 31 d. Komisijai praneša apie metines žuvininkystės kontrolės programas.

2.   Be informacijos, kurios reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 20 straipsnį, valstybės narės savo žuvininkystės kontrolės programose kiekvienam projektui nurodo:

a)

metinę kompensavimo prašymų prognozę;

b)

numatomas priemones, kuriomis rengiamasi informuoti visuomenę apie tai, kad projektui buvo skirta finansinė Bendrijos parama;

c)

kai projektas yra susijęs su laivų ir orlaivių pirkimu bei modernizavimu – laivo ar orlaivio tipo aprašymą;

d)

visų administracijos turimų žuvininkystės stebėsenos ir kontrolės priemonių apibūdinimą, parengtą pagal I priedą.

3.   Išsamios tam tikrų veiksmų atitikimo reikalavimams taisyklės yra išdėstytos II, III ir IV prieduose.

4 straipsnis

Įsipareigojimas dėl išlaidų

Per 12 mėnesių nuo metų, kuriais valstybėms narėms pranešta apie Reglamento (EB) Nr. 861/2006 21 straipsnyje numatytą sprendimą, pabaigos jos prisiima teisinius ir biudžetinius įsipareigojimus dėl veiksmų, už kuriuos pagal tokį sprendimą gali būti skiriama finansinė parama.

5 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Kad išlaidas būtų galima kompensuoti, jos turi būti:

a)

numatytos žuvininkystės kontrolės programoje;

b)

susijusios su Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punkte nurodytais veiksmais;

c)

patirtos įgyvendinant projektus, kurių sąnaudos viršija 40 000 EUR (be PVM), išskyrus tuos atvejus, kai projektas yra susijęs su Reglamento (EB) Nr. 861/2006 8 straipsnio a punkto ii ar v papunkčiuose nurodytu veiksmu ar kai tinkamai pagrįsta;

d)

nulemtos teisinių ir biudžetinių įsipareigojimų, kuriuos valstybės narės prisiima pagal šio reglamento 4 straipsnį;

e)

patirtos įgyvendinant projektus, vykdomus pagal šio reglamento 8 straipsnį;

f)

atitinka konkrečias Bendrijos taisykles, kai tokios taisyklės taikomos.

6 straipsnis

Su tam tikrais veiksmais susijusios reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Išlaidos, susijusios su naujomis kontrolės technologijomis, atitinka reikalavimus, jei jos numatytos II priede ir yra naudojamos žvejybos stebėsenai ir kontrolei, kaip nurodo atitinkama valstybė narė.

2.   Išlaidos, susijusios su orlaivių ir laivų pirkimu bei modernizavimu, atitinka reikalavimus, jei jos numatytos III priede ir bent 25 % eksploatacijos laiko yra naudojamos žvejybos stebėsenai ir kontrolei, kaip nurodo atitinkama valstybė narė.

3.   Išlaidos, susijusios su mokymais bei mainų programomis ir su seminarais bei informavimo priemonėmis, atitinka reikalavimus, jei jos numatytos IV priede. Tokios išlaidos, inter alia, gali būti susijusios su:

a)

žuvininkystės priežiūros metodologija;

b)

Bendrijos teisės aktais bendrosios žuvininkystės politikos, ypač kontrolės, srityje;

c)

žuvininkystės kontrolės metodų naudojimu;

d)

valstybių narių vykdomu kontrolės sistemos įgyvendinimu pagal bendros žuvininkystės politikos taisykles.

7 straipsnis

Reikalavimų neatitinkančios išlaidos

1.   Reikalavimų neatitinka išlaidos, patirtos iki tų metų, kuriais metinė žuvininkystės kontrolės programa pateikiama Komisijai, sausio 1 d.

2.   Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nekompensuojamas.

3.   Reikalavimų neatitinkančių išlaidų orientacinis sąrašas pateikiamas V priede.

8 straipsnis

Projektų vykdymas

1.   Projektų vykdymas pradedamas ir baigiamas pagal metinėje žuvininkystės kontrolės programoje nustatytą tvarkaraštį.

2.   Tokiame tvarkaraštyje nurodoma planuojama projektų pradžios ir pabaigos data.

9 straipsnis

Projektų nevykdymas ir vėlavimas vykdyti projektus

Kai valstybė narė nusprendžia nevykdyti arba vėluoja vykdyti projektą, kuriam skirta finansinė parama, ar jo dalį, ji nedelsiant raštu informuoja Komisiją, nurodydama:

a)

tokios situacijos pasekmes savo metinei žuvininkystės kontrolės programai, įskaitant finansines pasekmes;

b)

vėlavimo ar nevykdymo priežastis;

c)

planuojamą naują įgyvendinimo laikotarpį.

10 straipsnis

Avansinės išmokos

1.   Komisija, gavusi pagrįstą valstybės narės prašymą, kiekvienam projektui gali skirti iki 50 % finansinės paramos, suteikiamos pagal Reglamento (EB) Nr. 861/2006 21 straipsnyje numatytą sprendimą, dydžio avansinę išmoką. Avansinės išmokos suma išskaičiuojama iš atitinkamai valstybei narei už tokį projektą skirtos finansinės paramos tarpinio mokėjimo ir galutinio mokėjimo.

2.   Su valstybės narės prašymu pateikiama patvirtinta atitinkamos institucijos ir tiekėjo sutarties kopija.

3.   Jei per šio reglamento 4 straipsnyje nustatytą laikotarpį kompetentinga valstybės narės institucija neprisiima teisinių įsipareigojimų, avansinė išmoka nedelsiant grąžinama.

11 straipsnis

Išlaidų kompensavimo paraiškos

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai savo išlaidų kompensavimo paraiškas per devynis mėnesius nuo išlaidų datos.

2.   Išlaidų kompensavimo paraiškose, kurios rengiamos pagal VII priede pateiktą formą, nurodomi VI priede išvardyti dalykai.

3.   Teikdamos išlaidų kompensavimo paraiškas valstybės narės patikrina išlaidas ir patvirtina, kad jos atitinka Reglamente (EB) Nr. 861/2006, šiame reglamente ir Reglamento (EB) Nr. 861/2006 21 straipsnyje nurodytame sprendime nustatytas sąlygas ir Bendrijos teisės aktus dėl viešųjų sutarčių sudarymo. Į paraišką įtraukiamas VII priede pateiktos formos pareiškimas dėl perduotų sąskaitų tikslumo ir teisingumo.

4.   Paraiškos kompensuoti mažesnę nei 20 000 EUR sumą nenagrinėjamos, nebent jos būtų deramai pateisintos. Paraiškos gali būti perskirstytos.

5.   Paraiškos dėl projektų, kurie nebuvo baigti laiku pagal šio reglamento 8 straipsnyje nurodytą tvarkaraštį, gali būti priimtos tik tuomet, jei vėlavimas yra deramai pateisintas. Tokių paraiškų nepatvirtinus, Bendrijos asignavimai susigrąžinami.

6.   Jei Komisija mano, kad paraiška neatitinka Reglamento (EB) Nr. 861/2006, šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 861/2006 21 straipsnyje numatyto sprendimo sąlygų ar Bendrijos teisės aktų dėl viešųjų sutarčių sudarymo, ji pareikalauja, kad per nustatytą laiką valstybė narė pateiktų savo pastabas šiuo klausimu. Jei patikrinus patvirtinama, kad reikalavimų nebuvo laikomasi, Komisija atsisako kompensuoti visas tokias išlaidas ar jų dalį ir, kai tinkama, pareikalauja grąžinti nepagrįstas išmokas.

12 straipsnis

Valiuta

1.   Visos sumos žuvininkystės kontrolės programose, išlaidų kompensavimo paraiškose ir prašymuose išmokėti avansinę išmoką pateikiamos eurais.

2.   Išlaidos kompensuojamos eurais pagal valiutų keitimo kursą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje tą dieną, kai atsakingas Komisijos departamentas parengia mokėjimo pavedimą ar grąžinamąjį pavedimą.

3.   Trečiajame ekonominės ir pinigų sąjungos etape nedalyvaujančios valstybės narės nurodo taikytą valiutų keitimo kursą.

13 straipsnis

Auditas ir finansinių klaidų taisymai

Komisijai ir Audito Rūmams paprašius, valstybės narės jiems teikia visą informaciją, reikalingą Reglamento (EB) Nr. 861/2006 28 straipsnyje minimam auditui ir finansinių klaidų taisymams.

14 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1.   Valstybės narės Komisijai siunčia informaciją, kuria remdamasi ji galėtų patikrinti, kaip naudojama finansinė parama, ir įvertinti šiame reglamente numatytų priemonių įtaką kontrolės, tikrinimo ir priežiūros veiklai.

2.   Valstybės narės taip pat:

a)

iki kiekvienų metų kovo 31 d. Komisijai pateikia tarpinę ankstesnių metų žuvininkystės kontrolės programos įvertinimo ataskaitą, kurioje nurodoma:

i)

įvykdyti projektai ir žuvininkystės kontrolės programos vykdymo tempai;

ii)

šių ir kitų metų išlaidų kompensavimo paraiškų prognozė;

iii)

projektų poveikis žuvininkystės kontrolės programoms (taikant programoje išvardytus rodiklius);

iv)

pradinės žuvininkystės kontrolės programos pakeitimai.

b)

iki 2014 m. kovo 31 d. Komisijai pateikia galutinę vertinimo ataskaitą, kurioje nurodoma:

i)

įvykdyti projektai;

ii)

projektų sąnaudos;

iii)

poveikis žuvininkystės kontrolės programoms (taikant programoje išvardytus rodiklius);

iv)

pradinės žuvininkystės kontrolės programos pakeitimai;

v)

finansinės paramos poveikis žuvininkystės kontrolės programoms per visą 2007–2013 m. laikotarpį.

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nuo 2007 m. sausio 1 d. išlaidų kompensavimo paraiškos, susijusios su finansine parama už išlaidas, patvirtintas remiantis sprendimais 95/527/EB, 2001/431/EB ir 2004/465/EB, teikiamos pagal šio reglamento VI bei VII priedus.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 301, 1995 12 14, p. 30.

(4)  OL L 154, 2001 6 9, p. 22.

(5)  OL L 157, 2004 4 30, p. 114. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/2/EB (OL L 2, 2006 1 5, p. 4).


I PRIEDAS

Valstybių narių turimų žuvininkystės kontrolės priemonių apibūdinimas

Šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytame valstybių narių turimų žuvininkystės kontrolės priemonių apibūdinime pateikiama:

a)

trumpas už žuvininkystės kontrolę atsakingų šalies, regioninių ir vietos administravimo įstaigų apibūdinimas;

b)

trumpas žmogiškųjų išteklių, įrangos (ypač turimų laivų, orlaivių ir sraigtasparnių kiekio) ir pagrindinių veiksmų, atliktų ankstesniais metais vykdant užduotis pagal bendrosios žuvininkystės politikos taisykles, apibūdinimas;

c)

visos per metus žuvininkystės kontrolei skiriamos lėšos eurais, pateikiant informaciją apie investicijas ir žuvininkystės kontrolei naudojamų priemonių eksploatavimo sąnaudas (duomenys pagal kategoriją, įskaitant žmogiškuosius išteklius).


II PRIEDAS

Reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su kontrolės technologijų diegimu, orientacinis sąrašas

Reikalavimus atitinka toliau išvardytos išlaidos:

a)

kompiuterinės technologijos įsigijimas, įrengimas ir techninė pagalba bei IT tinklų, įskaitant nuotolinio stebėjimo pajėgumus, įdiegimas, kad būtų galima veiksmingai ir saugiai keistis žvejybos stebėjimo, kontrolės ir priežiūros duomenimis. Techninės pagalbos išlaidos dengiamos dvejus metus nuo įrengimo;

b)

toliau išvardytos įrangos įsigijimas ir montavimas:

i)

automatiniai padėties nustatymo prietaisai, leidžiantys žuvininkystės stebėjimo centrui stebėti laivus pasitelkiant laivų stebėjimo sistemą (LSS);

ii)

elektroniniai registravimo ir pranešimų siuntimo prietaisai, suteikiantys galimybę elektroniškai perduoti su žvejyba susijusius duomenis.

Prietaisai turi atitikti taikytinose Bendrijos taisyklėse išdėstytus reikalavimus;

c)

asmeninių kompiuterių, planšetinių kompiuterių ir delninių kompiuterių (PDA), skirtų saugoti ir apdoroti su žvejyba susijusius duomenis, pirkimas;

d)

bandomieji projektai, susiję naujomis žvejybos kontrolės technologijomis ir jų diegimu.


III PRIEDAS

Reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su žuvininkystės kontrolei naudojamų orlaivių ir laivų pirkimu bei modernizavimu, orientacinis sąrašas

Reikalavimus atitinka išlaidos, susijusios su toliau išvardytais dalykais:

a)

orlaiviai su fiksuotaisiais sparnais, nepilotuojami orlaiviai bei sraigtasparniai ir jų žuvininkystės kontrolės įranga. Ypač aptikimo, ryšio bei navigacijos įranga ir programinė įranga, įrengta žvejybos tikrinimui ir priežiūrai naudojamuose laivuose ar orlaiviuose ir leidžianti keistis duomenimis tarp laivo ar orlaivio ir žuvininkystės kontrolės institucijų;

b)

pasenusią įrangą pakeičianti įranga, kuri sudaro sąlygas didinti žuvininkystės kontrolės veiksmingumą; reikalavimus atitinka ir išlaidos, patirtos modernizuojant mašinų skyrių, vairinės įlaipinimo ir paleidimo įrangą;

c)

įlaipinimo valtys (pvz., ridersai ir pripučiamosios greitaeigės valtys), įskaitant instaliuotą įrangą, variklius, keltuvus ir keliamuosius kranus (įskaitant hidraulines sistemas ir instaliaciją), pagrindinio laivo pakeitimai laivui pritaikyti prie įlaipinimo valčių (pvz., denio ir antstato sutvirtinimas);

d)

stambios laivo varymo sistemos dalys, tokios kaip sraigtų sistemos, pavarų dėžės, nauji pagrindiniai ir pagalbiniai varikliai;

e)

ryšio konfidencialumą užtikrinanti įranga, tokia kaip šifravimo įranga ir kodavimo įrenginiai;

f)

laive įrengti vandeniui atsparūs asmeniniai kompiuteriai.


IV PRIEDAS

Reikalavimus atitinkančių išlaidų, susijusių su mokymais ir mainų programomis, seminarais ir informavimo priemonėmis, orientacinis sąrašas

a)

Reikalavimus atitinka tokios išlaidos:

i)

patalpų renginiams nuoma;

ii)

mokymams ir seminarams naudojamos įrangos įsigijimas ar nuoma;

iii)

honorarai instruktoriams, kurie veikia ne kaip valstybių narių valstybės tarnautojai ar Bendrijos pareigūnai;

iv)

inspektorių, prokurorų, teisėjų, kursuose dalyvaujančių žvejų ir mokymo personalo kelionpinigiai ir dienpinigiai;

v)

išlaidos, susijusios su seminarams, mokymams ar informavimo reikmėms reikalingos medžiagos (pvz., knygų, kompaktinių plokštelių, DVD, vaizdajuosčių, lankstinukų, plakatų ir t. t.) pirkimu ar spausdinimu.

b)

Išlaidos atitinka reikalavimus, jei jos gali būti kompensuojamos pagal atitinkamas nacionalines taisykles.


V PRIEDAS

Reikalavimų neatitinkančių išlaidų orientacinis sąrašas

Toliau išvardytos išlaidos neatitinka reikalavimų:

a)

nuomos ir ilgalaikės nuomos sutartys;

b)

įranga, kuri gali būti naudojama ne tik žuvininkystės kontrolės reikmėms, pvz., asmeniniai kompiuteriai, skreitiniai kompiuteriai, skaitytuvai, spausdintuvai, mobiliojo ryšio telefonai, standartiniai telefonai, nešiojamieji pokalbių siųstuvai-imtuvai, ruletės, kampainiai ir kita panaši įranga, vaizdo kameros ir fotoaparatai;

c)

drabužiai ir avalynė (pvz., uniformos, apsauginiai kostiumai ir t. t.) ir bendroji asmeninė įranga;

d)

eksploatacijos ir techninės priežiūros išlaidos, tokios kaip telekomunikacijų išlaidos, finansinio nuvertėjimo išlaidos, draudimo įmokos, kuras;

e)

atsarginės dalys, reikalingos bet kuriam reikalavimus atitinkančiam dalykui eksploatuoti;

f)

automobiliai ir motociklai;

g)

pastatai ir objektai;

h)

atlyginimai ir kompensacijos.


VI PRIEDAS

Išlaidų kompensavimo paraiškų turinys

Išlaidų kompensavimo paraiškose pateikiama:

a)

raštas, kuriame nurodoma visa suma, kurią prašoma kompensuoti. Tame rašte aiškiai nurodoma:

i)

Komisijos sprendimas, į kurį pateikiama nuoroda (taikytinas straipsnis ir priedas);

ii)

suma eurais, kurią Komisijos prašoma kompensuoti (be PVM);

iii)

paraiškos rūšis (išankstinis finansavimas, tarpinis mokėjimas, galutinis mokėjimas);

iv)

banko sąskaita, į kurią turėtų būti pervestos lėšos;

b)

išlaidų deklaracija pagal VII priede pateiktą formą (viena deklaracija pagal vieną Komisijos sprendimą);

c)

sąrašas, kuriame pateikiama tokia informacija:

i)

projekto (-ų) pavadinimas (-ai) ir nuoroda į metinę (-es) žuvininkystės kontrolės programą (-as), į kurią (-ias) jis (jie) buvo įtrauktas (-i);

ii)

nuoroda į sutartį, su kuria yra susijusios sąskaitos faktūros;

iii)

su projektu susijusių pridedamų sąskaitų faktūrų sąrašas (sąskaitų faktūrų skaičius ir sumos (be PVM));

d)

kiekvienam projektui, kuriam prašoma skirti kompensaciją:

i)

sąskaitų faktūrų originalai ar patvirtintos kopijos;

ii)

jei sąskaitose faktūrose sumos nurodytos ne eurais – taikomas valiutų keitimo kursas;

iii)

kiekvienos pridedamos sąskaitos faktūros mokėjimą patvirtinančio dokumento originalas ar patvirtinta kopija;

iv)

dokumentas, kuriame nurodomos būsimos išmokos dalys (kai taikoma) ir jų numatytos mokėjimo datos;

v)

patvirtinta su sąskaita faktūra susijusios sutarties kopija;

vi)

laivų, orlaivių ar nepilotuojamų orlaivių naudojimas per metus žuvininkystės kontrolei (procentais ir dienomis);

vii)

informacija apie viešuosius pirkimus; pridedamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtų skelbimų apie konkursus fotokopijos. Jei skelbimai nepaskelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, gavėjas patvirtina, kad buvo laikomasi Bendrijos teisės aktų dėl viešųjų pirkimų, ir paaiškina, kodėl nesivadovauta Bendrijos procedūromis. Išlaidoms, susijusioms su laivais ir orlaiviais, naudojamais ar iš dalies naudojamais žuvininkystės kontrolei, negali būti taikoma jokia išimtis iš Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklių pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 296 straipsnį;

viii)

trumpas veiksmo apibūdinimas, išsamiai nurodant pasiekimus ir trumpai įvertinant investicijos poveikį žuvininkystės kontrolei ir priežiūrai. Taip pat pateikiama būsimo pirmiau minėtų dalykų panaudojimo prognozė;

ix)

išlaidų bandomiesiems projektams ar informavimo priemonėms atveju turėtų būti pateikta galutinė ataskaita ar dokumentas;

x)

mokymų ir seminarų atveju nurodoma aktuali informacija apie renginio temą, kalbėtojus ir dalyvius.


VII PRIEDAS

Išlaidų deklaracija

Image


12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 392/2007

2007 m. balandžio 11 d.

nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d., paskirstymo koeficientą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių sutarčių, taikomų cukraus sektoriaus produktams importuoti ir rafinuoti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valdžios institucijoms buvo pateiktos per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 arba 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1832/2006, nustatantį cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai (3) pagal 09.4318 eilės numerį turimam ar didesniam kiekiui.

(2)

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija turėtų nustatyti paskirstymo koeficientą, leidžiantį proporcingai turimam kiekiui išduoti licencijas ir pranešti valstybėms narėms, kad atitinkama riba pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas importo licencijoms gauti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 2 dalimi arba Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 5 straipsniu, pateiktas nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d., licencijos išduodamos šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2006/2006 (OL L 379, 2006 12 28, p. 95).

(3)  OL L 354, 2006 12 14, p. 8.


PRIEDAS

AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

0

Pasiekta

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

100

 

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

0

Pasiekta

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

0

Pasiekta

09.4348

Trinidadas ir Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


Papildomas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 V antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4315

Indija

100

 

09.4316

AKR protokolą pasirašiusios šalys

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VI antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4317

Australija

0

Pasiekta

09.4318

Brazilija

14,2857

Pasiekta

09.4319

Kuba

0

Pasiekta

09.4320

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


Balkanų cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VII antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

0

Pasiekta

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas

100

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

100

 

09.4328

Kroatija

100

 


Išskirtinis ir pramoninis cukraus importas

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIII antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4380

Išskirtinis

 

09.4390

Pramoninis

100

 


Cukraus importas pagal Bulgarijai ir Rumunijai atidarytas pereinamojo laikotarpio tarifines kvotas

Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 1 skyriaus 2 skirsnis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d. patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4365

Bulgarija

0

Pasiekta

09.4366

Rumunija

100

 


DIREKTYVOS

12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/42


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/21/EB

2007 m. balandžio 10 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl veikliųjų medžiagų azoksistrobino, imazalilo, metilkrezoksimo, spiroksamino, azimsulfurono, kalcio proheksadiono ir fluroksipiro įtraukimo į I priedą termino pabaigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Į Direktyvos 91/414/EEB I priedą buvo įtrauktos šios veikliosios medžiagos: Komisijos direktyva 98/47/EB (2) azoksistrobinas buvo įtrauktas iki 2008 m. liepos 1 d., Komisijos direktyva 97/73/EB (3) imazalilas buvo įtrauktas iki 2008 m. gruodžio 31 d., Komisijos direktyva 1999/1/EB (4) metilkrezoksimas buvo įtrauktas iki 2009 m. sausio 31 d., Komisijos direktyva 1999/73/EB (5) spiroksaminas buvo įtrauktas iki 2009 m. rugsėjo 1 d., Komisijos direktyva 1999/80/EB (6) azimsulfuronas buvo įtrauktas iki 2009 m. spalio 1 d., Komisijos direktyva 2000/50/EB (7) kalcio proheksadionas buvo įtrauktas iki 2010 m. spalio 20 d. ir Komisijos direktyva 2000/10/EB (8) fluroksipiras buvo įtrauktas iki 2010 m. lapkričio 30 d.

(2)

Pateikus prašymą, veikliosios medžiagos įtraukimo terminas gali būti pratęstas, jei paraiška būtų pateikta ne vėliau kaip likus dvejiems metams iki įtraukimo į sąrašą galiojimo termino pabaigos. Komisija gavo prašymus pratęsti visų pirmiau nurodytų medžiagų įtraukimo terminą.

(3)

Komisija turi parengti išsamias papildomos informacijos, kuri yra būtina norint pratęsti įtraukimo į I priedą terminą, pateikimo ir įvertinimo taisykles. Todėl tikslinga pratęsti pirmiau išvardytų veikliųjų medžiagų įtraukimo į I priedą terminą laikotarpiui, per kurį pranešėjai galėtų parengti paraiškas, o Komisija galėtų surengti jų įvertinimą ir priimti sprendimą.

(4)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 91/414/EEB.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 12 d. priima ir paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos šias nuostatas taiko nuo 2007 m. gruodžio 13 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 10 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/6/EB (OL L 43, 2007 2 15, p. 13).

(2)  OL L 191, 1998 7 7, p. 50.

(3)  OL L 353, 1997 12 24, p. 26.

(4)  OL L 21, 1999 1 28, p. 21.

(5)  OL L 206, 1999 8 5, p. 16, klaidų ištaisymas: OL L 221, 1999 8 21, p. 19.

(6)  OL L 210, 1999 8 10, p. 13.

(7)  OL L 198, 2000 8 4, p. 39.

(8)  OL L 57, 2000 3 2, p. 28.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 eilutės pakeičiamos taip:

„1

Imazalilas

CAS Nr. 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC Nr. 335

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas arba (±)-alil-1-(2,4-dichlorfenil)-2-imidazol-1-iletileteris

975 g/kg

1999 m. sausio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą.

Šiems naudojimo atvejams taikomos tokios ypatingosios sąlygos:

apdoroti vaisius, daržoves ir bulves nuėmus derlių galima leisti tik tokiu atveju, kai yra atitinkama nukenksminimo sistema arba kai atlikus rizikos įvertinimą leidimą išduodančiai valstybei narei būtų įrodyta, kad apdorojamo tirpalo išleidimas nekelia nepriimtinos rizikos aplinkai, o ypač vandens organizmams,

apdoroti bulves nuėmus derlių galima leisti tik tokiu atveju, kai atlikus rizikos įvertinimą leidimą išduodančiai valstybei narei būtų įrodyta, kad bulvių apdorojimo atliekų išleidimas nekelia nepriimtinos rizikos vandens organizmams,

apdoroti lapus atvirame ore galima leisti tik tokiu atveju, kai atlikus rizikos įvertinimą leidimą išduodančiai valstybei narei būtų įrodyta, kad naudojant nėra nepriimtino poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 1997 m. liepos 11 d.

2

Azoksistrobinas

CAS Nr. 131860-33-8

CIPAC Nr. 571

Metil-(E)-2-{2[6-(2-cianfenoksi) pirimidin-4-iloksi]fenil}-3-metoksiakrilatas

930 g/kg (Z-izomero ne daugiau kaip 25 g/kg)

1998 m. liepos 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą.

Priimant sprendimus pagal vienodus principus ypatingas dėmesys turėtų būti kreipiamas į poveikį vandens organizmams. Į leidimo išdavimo sąlygas turėtų būti įtrauktos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 1998 m. balandžio 22 d.

3

Metil krezoksimas

CAS Nr. 143390-89-0

CIPAC Nr. 568

Metil-(E)-2-metoksiimin-2-[2-(o-tolilksimetil)fenil]acetatas

910 g/kg

1999 m. vasario 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą.

Priimdamos sprendimus pagal vienodus principus valstybės narės ypatingą dėmesį turi kreipti į gruntinio vandens apsaugą esant pažeidžiamumo sąlygoms.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 1998 m. spalio 16 d.

4

Spiroksaminas

CAS Nr. 1181134-30-8

CIPAC Nr. 572

(8-tret-butil-1,4-dioksaspiro[4.5]dekan-2-ilmetil)etilpropilaminas

940 g/kg (kartu A ir B diastereomerų)

1999 m. rugsėjo 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip fungicidą.

Priimdamos sprendimus pagal vienodus principus valstybės narės:

turi kreipti ypatingą dėmesį į operatoriaus saugą ir turi užtikrinti, kad į leidimo išdavimo sąlygas būtų įtrauktos atitinkamos apsauginės priemonės,

ir

turi kreipti ypatingą dėmesį į poveikį vandens organizmams ir užtikrinti, kad į leidimo išdavimo sąlygas, jei reikia, būtų įtrauktos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 1999 m. gegužės 12 d.

5

Azimsulfuronas

CAS Nr. 120162-55-2

CIPAC Nr. 584

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsulfonil]-karbamidas

980 g/kg

1999 m. spalio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip herbicidą.

Negalima išduoti leidimų naudoti purškimo ore būdu.

Priimdamos sprendimus pagal vienodus principus valstybės narės turi kreipti ypatingą dėmesį į poveikį vandens organizmams bei žemės netiksliniams augalams ir užtikrinti, kad į leidimo išdavimo sąlygas, jei reikia, būtų įtrauktos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės (pvz., auginant ryžius kuo trumpiau laikyti vandenį prieš išleidimą).

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 1999 m. liepos 2 d.

6

Fluroksipiras

CAS Nr. 69377-81-7

CIPAC Nr. 431

4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-piridiloksiacto rūgštis

950 g/kg

2000 m. gruodžio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip herbicidą.

Priimdamos sprendimus pagal vienodus principus valstybės narės:

atsižvelgia į papildomą informaciją, reikalaujamą ekspertizės ataskaitos 7 punkte;

turi kreipti ypatingą dėmesį į gruntinio vandens apsaugą;

turi kreipti ypatingą dėmesį į poveikį vandens organizmams ir užtikrinti, kad į leidimo išdavimo sąlygas, jei reikia, būtų įtrauktos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės.

Valstybės narės Komisijai praneša, jei reikalaujami papildomi bandymai ir informacija, nurodyta ekspertizės ataskaitos 7 punkte, nebūtų pateikta iki 2000 m. gruodžio 1 d.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 1999 m. lapkričio 30 d.

8

Kalcio proheksadionas

CAS Nr. 127277-53-6

CIPAC Nr. 567

Kalcio 3,5-diokso-4-propionil cikloheksankarboksilatas

890 g/kg

2000 m. spalio 1 d.

2011 m. gruodžio 31 d.

Galima leisti naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių.

Augalų sveikatos nuolatinio komiteto ekspertizės ataskaitos galutinio parengimo data: 2000 m. birželio 16 d.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 11 d.

dėl biocidinių produktų, kuriuose yra tam tikrų veikliųjų medžiagų, neištirtų per Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje minimą 10 metų programą, pateikimo į rinką termino pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1545)

(Tik tekstas prancūzų ir lenkų kalbomis yra autentiškas)

(2007/226/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 98/8/EB (toliau – direktyva) 16 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje ir 3 dalyje nurodyta, kad jeigu per nustatytą laiką nebuvo pateikta veikliajai medžiagai įvertinti reikalinga informacija arba duomenys, gali būti nuspręsta jos neįrašyti į direktyvos I, IA arba IB priedus. Priėmus tokį sprendimą, valstybės narės turėtų panaikinti veikliųjų medžiagų turinčių biocidinių produktų registraciją.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1896/2000 (2) ir (EB) Nr. 2032/2003 (3) yra nustatytos išsamios 10 metų darbų programos, minėtos direktyvos 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo ir trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės. Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 2006 m. rugsėjo 1 d. yra data, nuo kurios valstybė narė panaikina nustatytų veikliųjų medžiagų turinčių biocidinių produktų, kurių atžvilgiu nei buvo priimtas pranešimas, nei parodytas valstybės narės suinteresuotumas, galiojančią registraciją.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1048/2005 (4), 4a straipsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės narės gali Komisijos prašyti pratęsti jo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą pateikimo į rinką nutraukimo laikotarpį ir tokio pratęsimo sąlygos.

(4)

Atskiros valstybės narės Komisijai pateikė paraiškas pratęsti kai kurių veikliųjų medžiagų, kurių naudojimas biocidiniuose produktuose uždraustas nuo 2006 m. rugsėjo 1 d., pateikimo į rinką nutraukimo laikotarpį kartu pateikdamos informaciją, įrodančią poreikį toliau naudoti tas veikliąsias medžiagas.

(5)

Lenkija pateikė informaciją, įrodančią, kad laikinai nėra tinkamų ciflutrino, naudojamo kaip insekticidas statinių medienos istoriniuose ir kituose statiniuose apsaugai, pakaitalų. Būtų tikslinga trumpam pratęsti šios medžiagos pateikimo į rinką nutraukimo laikotarpį, kad būtų įmanoma pateikti kitų veikliųjų medžiagų veiksmingumo duomenis ir tas medžiagas pateikti į Lenkijos rinką remiantis nacionaliniais įstatymais.

(6)

Prancūzija pateikė informaciją, įrodančią poreikį naudoti įvairius turimus lervicidus kovai su moskitais ar uodais, kurie yra sunkių ligų, kuriomis serga valstybės narės užjūrio departamentų gyventojai, pernešėjai, ir paprašė išlaikyti temefosą tų regionų rinkoje. Būtų tikslinga pratęsti šios medžiagos pateikimo į rinką nutraukimo laikotarpį, kol ji bus pakeista kitomis tinkamomis medžiagomis.

(7)

Prancūzija pateikė informaciją, įrodančią, kad amoniakas turi būti toliau laikinai naudojamas kaip veterinarinės higienos biocidinis produktas, skirtas gyvulių kokų, kriptosporidijų ir nematodų infekcijų prevencijai. Būtų tikslinga pratęsti šios medžiagos pateikimo į rinką nutraukimo laikotarpį, kad būtų galima ją palaipsniui pakeisti kitomis esamomis medžiagomis, apie kurias pranešta siekiant įvertinimo pagal direktyvos persvarstymo programą.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 4 straipsnio 2 dalies, šio sprendimo priedo B stulpelyje išvardytos valstybės narės gali išduoti ar pratęsti leidimus pateikti į rinką registruotus ar įregistruotinus biocidinius produktus, turinčius priedo A stulpelyje išvardytų veikliųjų medžiagų, kurie naudojami D stulpelyje nurodytoms būtiniausioms reikmėms iki priedo C stulpelyje pateiktų datų.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės, naudodamosi šio sprendimo 1 straipsnyje nurodyta leidžiančia nukrypti nuostata, užtikrina, kad būtų laikomasi šių sąlygų:

a)

toliau naudoti galima tik su sąlyga, kad medžiagos turintys produktai yra patvirtinti numatomoms būtiniausioms reikmėms;

b)

toliau naudoti šiuos produktus galima tik tuomet, jeigu jie nedaro nepageidaujamo poveikio žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai;

c)

suteikdamos patvirtinimą, nustato visas deramas rizikos mažinimo priemones;

d)

tokie biocidiniai produktai, liekantys rinkoje po 2006 m. rugsėjo 1 d., yra perženklinami tam, kad atitiktų riboto naudojimo reikalavimus;

e)

kai taikoma, valstybės narės užtikrina, kad leidimo turėtojai ar suinteresuotosios valstybės narės ieškotų alternatyvių sprendimų tokioms reikmėms, arba kad būtų rengiami ne vėliau kaip iki 2008 m. gegužės 14 d. pateiktini dokumentai Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Prireikus suinteresuotos valstybės narės kasmet informuoja Komisiją apie 1 dalies taikymą ir visų pirma apie veiksmus, kurių imtasi vadovaujantis e punktu.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai ir Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/140/EB (OL L 414, 2006 12 30, p. 78).

(2)  OL L 228, 2000 9 8, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2032/2003 (OL L 307, 2003 11 24, p. 1).

(3)  Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1849/2006 (OL L 355, 2006 12 15, p. 63).

(4)  OL L 178, 2005 7 9, p. 1.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų leidimų sąrašas

A stulpelis

B stulpelis

C stulpelis

D stulpelis

Veiklioji medžiaga

Valstybė narė

Data

Naudojimo paskirtis

Ciflutrinas

EB Nr. 269-855-7

CAS Nr. 68359-37-5

Lenkija

2007 9 1

Statinių medienos apsaugai nuo vabzdžių; tik profesionaliam naudojimui.

Temefosas

EB Nr. 222-191-1

CAS Nr. 3383-96-8

Prancūzija

2009 5 14

Kovai su ligas pernešančiais moskitais ar uodais tik Prancūzijos užjūrio departamentuose.

Amoniakas

EB Nr. 231-635-3

CAS Nr. 7664-41-7

Prancūzija

2008 5 14

Veterinarinės higienos biocidinis produktas, skirtas gyvulių kokų, kriptosporidijų ir nematodų infekcijų prevencijai; tik jeigu negalima panaudoti kitų panašaus poveikio priemonių.


Klaidų ištaisymas

12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/50


2007 m. kovo 30 d. Komisijos direktyvos 2007/19/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, ir Tarybos direktyvą 85/572/EEB, sudarančią modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 91, 2007 m. kovo 31 d. )

Direktyvą 2007/19/EB skaityti taip:

KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/19/EB

2007 m. balandžio 2 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, ir Tarybos direktyvą 85/572/EEB, sudarančią modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004, dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba),

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2002/72/EB (2) yra atskiroji direktyva pagal pagrindinį Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004, suderinanti reikalavimus plastikinėms medžiagoms ir gaminiams, galintiems liestis su maistu.

(2)

Direktyvoje 2002/72/EB nustatytas cheminių medžiagų, visų pirma priedų ir monomerų, leidžiamų naudoti šių medžiagų ir gaminių gamybai, sąrašas, jų naudojimo apribojimai, ženklinimo taisyklės bei vartotojams ar maisto verslo operatoriams teikiama informacija apie teisingą šių medžiagų ir gaminių naudojimą.

(3)

Iš pateiktos Komisijai informacijos matyti, kad naudojami plastifikatoriai, pvz., polivinilchlorido (PVC) tarpikliai dangteliuose, gali migruoti į riebius maisto produktus tokiais kiekiais, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar sukelti nepageidaujamus maisto produktų sudėties pokyčius. Todėl turi būti aiškiai nustatyta, jog net kai jie yra naudojami tik kaip detalė, pvz., metalinių dangtelių, tarpikliams yra taikomi Direktyvos 2002/72/EB reikalavimai. Tuo pačiu turi būti nustatytos specialios taisyklės dėl priedų, naudojamų tokių tarpiklių gamybai. Yra tikslinga atsižvelgti į tai, kad dangtelių gamintojams reikia turėti pakankamai laiko prisitaikyti prie kai kurių Direktyvos 2002/72/EB nuostatų. Visų pirma atsižvelgiant į laikotarpį, reikalingą parengti paraiškoms dėl konkrečių priedų, naudojamų dangtelių tarpiklių gamybai, vertinimo, nėra įmanoma jau dabar nustatyti datas kada jos bus vertinamos. Todėl pirmame etape leidžiamų naudoti priedų sąrašas, kuris bus priimtas dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, neturėtų būti taikomas dangtelių tarpiklių gamybai, o tuo pačiu kitų priedų naudojimas bus leidžiamas ir toliau tai reglamentuojant nacionaliniais įstatymais. Tokia padėtis turėtų būti pakartotinai įvertinta vėlesniame etape.

(4)

Remiantis nauja informacija dėl cheminių medžiagų, kurias įvertino Tarnyba, rizikos vertinimo ir poreikio galiojančias išsiskyrimo apskaičiavimo taisykles atnaujinti atsižvelgiant į techninę pažangą Direktyvą 2002/72/EB reikėtų atnaujinti. Siekiant aiškumo reikėtų įrašyti naudojamų techninių sąvokų apibrėžtis.

(5)

Taisyklės dėl suminio ir konkretaus išsiskyrimo turėtų būti nustatomos vadovaujantis tuo pačiu principu ir todėl jas reikėtų suderinti.

(6)

Reikėtų nustatyti specialias taisykles siekiant gerinti kūdikių apsaugą, kadangi kūdikiai suvalgo daugiau maisto proporcingai savo kūno svoriui negu suaugusieji.

(7)

Atitikties konkrečioms Direktyvos 2002/72/EB III priede B skirsnyje išvardytų priedų išsiskyrimo į D modelinį tirpalą ribinėms vertėms (SML) patikrinimas turėtų būti atliekamas tuo pat metu taikant ir kitas nuostatas dėl išsiskyrimo apskaičiavimo, nustatytas šioje direktyvoje, taip siekiant geriau įvertinti realų šių priedų poveikį vartotojams. Todėl minėto atitikties patikrinimo atlikimo galutinis terminas turėtų būti pratęstas.

(8)

Turėtų būti aiškiau reglamentuoti priedai, veikiantys kaip polimerų gamybos pagalbinės medžiagos (PGPM). PGPM, kurios naudojamos ir kaip priedai, turi būti įvertintos ir įtrauktos į būsimą priedų sąrašą. Kai kurios iš jų jau yra įtrauktos į dabartinį nepilną priedų sąrašą. Dėl priedų, veikiančių tik kaip PGPM ir todėl neturinčių likti gatavame gaminyje, turi būti aiškiai nustatyta, kad jas bus galima toliau naudoti tai reglamentuojant nacionaliniais įstatymais net ir tada, kai bus priimtas būsimas priedų sąrašas. Tokia padėtis turėtų būti pakartotinai įvertinta vėlesniame etape.

(9)

Tyrimais nustatyta, kad azodikarbonamidas perdirbamas aukštoje temperatūroje suskyla į semikarbazidą. 2003 m. Tarnybos buvo paprašyta surinkti duomenis ir įvertinti galimą semikarbazido maisto produktuose keliamą pavojų. Kol buvo gauta ši informacija, pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (3) 7 straipsnį azodikarbonamido naudojimas plastikinėse medžiagose ir gaminiuose buvo sustabdytas Komisijos direktyva 2004/1/EB (4). 2005 m. birželio 21 d. nuomonėje (5) Tarnyba padarė išvadą, kad semikarbazido tais kiekiais, kurie nustatyti maisto produktuose, kancerogeniškumas nėra pavojingas žmonių sveikatos požiūriu, jeigu yra eliminuotas semikarbazido patekimo šaltinis, susijęs su azokarbonamidu. Todėl yra tikslinga ir toliau drausti naudoti azodikarbonamidą plastikinėse medžiagose ir gaminiuose.

(10)

Reikėtų įtraukti plastikinio funkcinio barjero koncepciją, t.y. barjero iš plastikinių medžiagų ar gaminių, apsaugančio nuo sudedamųjų dalių šiapus barjero išsiskyrimo į maistą arba sumažinančio tokį išsiskyrimą. Tik stiklas ir kai kurie metalai gali užtikrinti, kad tokio išsiskyrimo visiškai nebus. Plastikai gali būti daliniais funkciniais barjerais, kurių savybes ir veiksmingumą reikia įvertinti, ir gali padėti sumažinti cheminių medžiagų išsiskyrimą žemiau leistinos konkretaus išsiskyrimo ribinės vertės (SML) arba medžiagos aptikimo ribos. Šiapus plastikinio funkcinio barjero gali būti naudojamos ir cheminės medžiagos, kurių naudojimui nėra išduotas leidimas, jeigu jos atitinka tam tikrus kriterijus ir jų išsiskyrimo vertė yra mažesnė nei duotos medžiagos aptikimo riba. Atsižvelgiant į maistą kūdikiams ir kitiems ypatingai jautriems asmenims bei į šio analizės tipo sunkumus dėl labai didelės analitinės paklaidos, cheminės medžiagos, kurios naudojimui neišduotas leidimas, išsiskyrimo į maistą arba maisto modelinį tirpalą per plastikinį funkcinį barjerą didžiausias leistinas dydis turėtų būti 0,01 mg/kg.

(11)

Direktyvos 2002/72/EB 9 straipsnyje nustatyta, kad prie medžiagų ir gaminių turėtų būti pridedama rašytinė atitikties deklaracija, patvirtinanti jų atitiktį jiems taikomiems reikalavimams. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies h ir i punktus siekiant sustiprinti tiekėjų veiklos koordinavimą ir atsakomybę, kiekvienoje gamybos stadijoje, įskaitant pradines chemines medžiagas, atsakingi asmenys turi įrašyti informaciją apie atitiktį atitinkamiems reikalavimams atitikties deklaracijoje, kuri yra prieinama vartotojui. Vėliau kiekvienos gamybos stadijos dokumentai, pagrindžiantys atitikties deklaraciją, turi būti saugomi, kad galėtų būti pateikti vykdymo institucijoms.

(12)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 17 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad maisto verslo operatorius užtikrintų maisto produktų atitiktį jiems taikomiems reikalavimams. Šiuo tikslu laikantis konfidencialumo reikalavimų maisto verslo operatoriai turi būti tinkamai informuoti dėl sudedamųjų dalių išsiskyrimo iš medžiagų ir gaminių atitikimo specifikacijoms ir nustatytiems apribojimams maisto atžvilgiu.

(13)

Direktyvos 2002/72/EB II ir III prieduose neišvardytų medžiagų, pvz., priemaišų arba reakcijos produktų, nurodytų Direktyvos 2002/72/EB II priedo 3 punkte ir III priedo 3 punkte, atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimams turėtų įvertinti atitinkamas verslo operatorius laikydamasis tarptautiniu mastu pripažintų mokslinių principų.

(14)

Siekiant tiksliau įvertinti poveikį vartotojui, apskaičiuojant sudedamųjų dalių išsiskyrimą reikėtų taikyti naują mažinimo koeficientą – riebalų mažinimo koeficientą (RMK). Iki šiol medžiagų, išsiskiriančių daugiausia į riebų maistą (lipofilinės medžiagos), išsiskyrimas buvo apskaičiuojamas remiantis bendra prielaida, kad žmogus per dieną suvalgo 1 kg maisto. Tačiau žmogus suvalgo ne daugiau kaip 200 g riebalų per dieną. Pagal Mokslinio maisto komiteto (MMK) nuomonę (6) ir Tarnybos nuomonę (7) į tai reikėtų atsižvelgti taikant koreguojantį RMK konkretaus lipofilinių medžiagų išsiskyrimo atveju.

(15)

Remiantis nauja informacija dėl monomerų ir kitų Tarnybos įvertintų pradinių cheminių medžiagų rizikos vertinimo (8), tam tikrus monomerus, kuriuos leista laikinai naudoti nacionaliniu lygiu, bei naujus monomerus reikėtų įtraukti į Bendrijos leidžiamų naudoti cheminių medžiagų sąrašus. Dėl kitų medžiagų jau nustatytus apribojimus ir (arba) specifikacijas Bendrijos lygiu reikėtų iš dalies pakeisti remiantis nauja turima informacija.

(16)

Nepilnas priedų, kurie gali būti naudojami plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai, sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas įrašant kitus priedus, kuriuos įvertino Tarnyba. Tam tikriems priedams jau nustatytus Bendrijos lygiu apribojimus ir (ar) specifikacijas reikėtų iš dalies pakeisti remiantis šiais naujais vertinimais.

(17)

Komisijos direktyvoje 2005/79/EB (9) pakeitimai dėl medžiagos Nuor. Nr. 35760 apribojimų ir (ar) specifikacijų, kurie turėjo būti Direktyvos 2002/72/EB III priedo B skirsnyje, įrašyti A skirsnyje, o pakeitimai dėl medžiagos Nuor. Nr. 67180 įrašyti to priedo B skirsnyje vietoje A skirsnio. Be to, nuoroda į medžiagų Nuor. Nr. 43480, 45200, 81760 ir 88640 apribojimus ir (arba) specifikacijas Direktyvos 2002/72/EB III priede yra dviprasmiška Todėl siekiant teisinio aiškumo reikia medžiagas Nuor. Nr. 35760 ir 67180 įrašyti tinkamame priedų sąrašo skirsnyje ir naujai surašyti medžiagų Nuor. Nr. 43480, 45200, 81760 ir 88640 apribojimus bei specifikacijas.

(18)

Buvo nustatyta, kad šiuo metu naudojamas distiliuotas vanduo nėra tinkamas modelinis tirpiklis kai kuriems pieno produktams. Jis turėtų būti pakeistas 50 % etanoliu, kad būtų labiau atsižvelgta į jų riebalinį pobūdį.

(19)

Epoksidintas sojų pupelių aliejus (ESPA) yra naudojamas kaip plastifikatorius tarpikliuose. Atsižvelgiant į 2006 m. kovo 16 d. priimtą Tarnybos nuomonę dėl ESPA, naudojamo su maistu besiliečiančiose medžiagose, poveikio suaugusiems žmonėms (10) yra tikslinga nustatyti trumpesnį galutinį terminą, kada dangtelių tarpikliai turės atitikti ESPA ir jo pakaitalams taikomu apribojimus, nustatytus Direktyvoje 2002/72/EB. Tas pats galutinis terminas turėtų būti taikomas ir azodikarbonamido naudojimo draudimui.

(20)

Tam tikri ftalatai yra naudojami kaip plastifikatoriai tarpikliuose ir kituose plastikiniuose gaminiuose. Nuomonėse dėl tam tikrų ftalatų (11), paskelbtų 2005 m. rugsėjo mėn., Tarnyba nustatė toleruotinas paros dozes (TPD) tam tikriems ftalatams ir apskaičiavo, kad tam tikrų ftalatų poveikis žmonėms yra toks pat kaip TPD poveikis. Todėl yra tikslinga nustatyti trumpesnį galutinį terminą, kada plastikinės medžiagos ir gaminiai turės atitikti direktyvoje 2002/72/EB nustatytus apribojimus toms cheminėms medžiagoms.

(21)

Todėl Tarybos direktyva 85/572/EEB (12) ir Direktyva 2002/72/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

(22)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2002/72/EB iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Ši direktyva taikoma šioms medžiagoms ir gaminiams, kurie gatavame produkte skirti liestis arba gali liestis su maisto produktais ir yra skirti šiam tikslui (toliau – plastikinės medžiagos ir gaminiai):

a)

tik iš plastikų sudarytoms medžiagoms ir gaminiams bei detalėms;

b)

plastikinėms daugiasluoksnėms medžiagoms ir gaminiams;

c)

plastikiniams sluoksniams ar plastikinėms dangoms, sudarantiems tarpiklius dangteliuose, kurie yra sudaryti iš dviejų ar daugiau skirtingų tipų medžiagų sluoksnių.“

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nepažeidžiant 2 dalies c punkto ši direktyva netaikoma medžiagoms ir gaminiams, sudarytiems iš dviejų ar daugiau sluoksnių, iš kurių vienas ar keli sudaryti ne vien tik iš plastikų, net ir tais atvejais, kai vienas sluoksnis, skirtas tiesiogiai liestis su maisto produktais, yra sudarytas tik iš plastikų.“.

2)

Įterpiamas šis 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Šioje direktyvoje vartojami tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

plastikinė daugiasluoksnė medžiaga ir (arba) gaminys – tai plastikinė medžiaga ir (arba) gaminys, sudarytas iš dviejų ar daugiau medžiagų sluoksnių, kurių kiekvieną sudaro tik plastikai ir kurie sujungti kartu naudojant lipnias medžiagas ar kitas priemones;

b)

plastikinis funkcinis barjeras – tai barjeras, sudarytas iš vieno ar daugiau plastikų sluoksnių, kuris užtikrina, jog gatava medžiaga ar gaminys atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 (13) 3 straipsnio ir šios direktyvos reikalavimus;

c)

neriebūs maisto produktai – tai maisto produktai, kurių išsiskyrimo bandymų modelinius tirpalus, išskyrus D modelinį tirpalą, nustato Direktyva 85/572/EEB.

3)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Į maisto produktus neturi išsiskirti daugiau nei 60 miligramų plastikinių medžiagų ir gaminių sudedamųjų dalių kilogramui maisto ar maisto modelinio tirpalo (mg/kg) (suminio išsiskyrimo ribinė vertė).

Tačiau ši ribinė vertė yra 10 miligramų vienam kvadratiniam decimetrui medžiagos ar gaminio (mg/dm2) šiais atvejais:

a)

talpyklų, talpyklas atitinkančių gaminių arba pripildyti tinkamų gaminių, kurių talpa mažesnė kaip 500 ml arba didesnė kaip 10 litrų (l);

b)

lakštų, plėvelių ar kitokių medžiagų arba gaminių, kurių negalima pripildyti arba neįmanoma nustatyti tokios medžiagos ar gaminio paviršiaus ploto ir ją liečiančio maisto produkto kiekio santykio.

2.   Plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis arba jau besiliečiančių su kūdikiams ir mažiems vaikams skirtu maistu, kaip nustatyta Komisijos direktyvose 91/321/EEB (14) ir 96/5/EB (15), suminio išsiskyrimo ribinė vertė visada yra 60 mg/kg.

4)

4 straipsnio 2 dalyje data „2006 m. liepos 1 d.“ pakeičiama data „2008 m. gegužės 1 d.“.

5)

Įterpiami šie 4c, 4d ir 4e straipsniai:

„4c straipsnis

Dangtelių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalies c punkte, plastikiniams sluoksniams ar plastikinėms dangoms gaminti naudojamiems priedams taikomos šios taisyklės:

a)

III priede išvardytų priedų naudojimo apribojimai ir (ar) specifikacijos, nustatyti šiame priede, taikomi nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies;

b)

nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, 4a straipsnio 1 dalies ir 5 dalies III priede neišvardyti priedai gali būti naudojami pagal nacionalinius įstatymus iki tolesnio persvarstymo;

c)

nukrypstant nuo 4b straipsnio valstybės narės gali toliau išduoti nacionalinio lygio leidimus naudoti priedus dangtelių, nurodytų 1 straipsnio 2 dalies c punkte, plastikinių sluoksnių ar plastikinių dangų gamyboje.

4d straipsnis

Priedų, veikiančių tik kaip polimerų gamybos pagalbinės medžiagos, kurių neturi likti gatavame gaminyje (toliau – PGPM), naudojimui plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti taikomos šios taisyklės:

a)

III priede išvardytų PGPM naudojimo apribojimai ir (arba) specifikacijos, nustatyti III priede, taikomi nepažeidžiant 4 straipsnio 2 dalies;

b)

nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, 4a straipsnio 1 dalies ir 5 dalies III priede neišvardytos PGPM gali būti ir toliau naudojamos pagal nacionalinius įstatymus iki tolesnio persvarstymo;

c)

nukrypstant nuo 4b straipsnio valstybės narės gali toliau išduoti nacionalinio lygio leidimus naudoti PGPM.

4e straipsnis

Azodikarbonamidą, Nuor. Nr. 36640 (CAS Nr. 000123-77-3), naudoti plastikinių medžiagų ir gaminių gamybai yra draudžiama.“.

6)

5a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Visuose prekybos etapuose, išskyrus mažmeninę prekybą, prie plastikinių medžiagų ir (arba) gaminių, skirtų liestis su maisto produktais ir kuriuose yra 1 dalyje nurodytų priedų, turi būti pridedama rašytinė deklaracija, kurioje turi būti 9 straipsnyje nurodyta informacija.“

7)

7 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi:

„Plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis arba jau besiliečiančių su maistu kūdikiams ir mažiems vaikams, kaip nustatyta Direktyvose 91/321/EEB ir 96/5/EB, atveju SML visada išreiškiamos mg/kg.“.

8)

Įterpiamas šis 7a straipsnis:

„7a straipsnis

1.   Daugiasluoksnėje medžiagoje arba gaminyje kiekvieno plastiko sluoksnio sudėtis turi atitikti šios direktyvos reikalavimus.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies sluoksnis, tiesiogiai nesiliečiantis su maistu ir atskirtas nuo maisto plastikiniu funkciniu barjeru, jeigu gatava medžiaga ar gaminys atitinka šioje direktyvoje nustatytas konkretaus ir suminio sudedamųjų dalių išsiskyrimo ribines vertes, gali:

a)

neatitikti šioje direktyvoje nustatytų apribojimų ir specifikacijų;

b)

būti pagamintas iš cheminių medžiagų, kurios nėra įrašytos šioje direktyvoje arba į nacionalinius plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, sąrašus.

3.   2 dalies b punkte nurodytų cheminių medžiagų išsiskyrimas į maisto produktą ar modelinį tirpalą neturi viršyti 0,01 mg/kg, nustatyto statistiškai patikimu analizės metodu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (16) 11 straipsnį. Ši ribinė vertė visada išreiškiama kaip medžiagos koncentracija maisto produktuose ar modeliniuose tirpaluose. Tai taikoma cheminių junginių grupei, jei jie yra struktūriniu ir toksikologiniu požiūriu susiję, visų pirma izomerams arba junginiams su ta pačia atitinkama funkcine grupe, ir apima galimą jų perdavimą per substratą.

4.   Cheminės medžiagos, nurodytos 2 dalies b punkte, neturi būti vienos iš šių kategorijų medžiagos:

a)

medžiagos, Tarybos direktyvos 67/548/EEB (17) I priede suklasifikuotos kaip patvirtintos arba kaip įtariamos „kancerogeninės“, „mutageninės“ ar „toksiškos reprodukcijai“ medžiagos arba

b)

medžiagos, pagal savo pobūdį priskirtos „kancerogeninėms“, „mutageninėms“ ar „toksiškoms reprodukcijai“ medžiagoms, vadovaujantis Direktyvos 67/548/EEB VI priede nustatytais reikalavimais.

9)

8 straipsnis papildomas tokia 5 dalimi:

„5.   Nepaisant 1 dalies, ftalatams (Nuor. Nr. 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) nurodytiems III priedo B skirsnyje, SML patikrinimas gali būti atliktas tik maisto modeliniuose tirpaluose. Tačiau SML patikrinimas gali būti atliktas maisto produkte, jei maisto produktas dar nesilietė su medžiaga ar gaminiu ir yra iš anksto ištirtas dėl ftalatų, o jų kiekis nėra statistiškai reikšmingas arba neviršija (nėra lygus) kiekybinio aptikimo ribos.“.

10)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Visuose prekybos etapuose, išskyrus mažmeninę prekybą, prie medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, bei prie cheminių medžiagų, naudojamų šioms medžiagoms ir gaminiams gaminti, turi būti pridedama rašytinė deklaracija vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 16 straipsniu.

2.   1 dalyje nurodytą deklaraciją turi išduoti verslo operatorius ir joje turi būti VIa priede nustatyta informacija.

3.   Nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų reikalavimu verslo operatorius turi pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad medžiagos ir gaminiai bei jiems gaminti naudojamos cheminės medžiagos atitinka šios direktyvos reikalavimus. Šiuose dokumentuose turi būti tyrimų sąlygos ir rezultatai, apskaičiavimai, kiti analizės duomenys ir saugos įrodymai arba atitiktį reikalavimams pagrindžiantys duomenys.“.

11)

I, II ir III priedai iš dalies pakeičiami šios direktyvos I, II ir III priedais.

12)

Šios direktyvos IV priedas įterpiamas kaip IVa priedas.

13)

V ir VI priedai iš dalies pakeičiami pagal šios direktyvos V ir VI priedus.

14)

Šios direktyvos VII priedas įterpiamas kaip VIa priedas.

2 straipsnis

Direktyvos 85/572/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos VIII priedą.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2008 m. gegužės 1 d., įgyvendina šią direktyvą. Priimtų nuostatų tekstus ir minėtų nuostatų bei šios direktyvos atitikties lentelę jos nedelsdamos pateikia Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Šias nuostatas jos taiko taip, kad būtų:

a)

leidžiama prekiauti ir naudoti plastikines medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu ir atitinkančius Direktyvą 2002/72/EB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2008 m. gegužės 1 d.;

b)

draudžiama gaminti ir importuoti į Bendriją dangtelius, kuriuose yra tarpiklių, neatitinkančių apribojimų ir specifikacijų dėl Nuor. Nr. 30340; 30401; 36640; 56800; 76815; 76866; 88640 ir 93760, nustatytų Direktyvoje 2002/72/EB su pakeitimais, padarytais šia direktyva nuo 2008 m. liepos 1 d.;

c)

draudžiama gaminti ir importuoti į Bendriją plastikines medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu ir neatitinkančius apribojimų ir specifikacijų dėl ftalatų (Nuor. Nr. 74560; 74640; 74880; 75100; 75105), nustatytų šioje direktyvoje nuo 2008 m. liepos 1 d.;

d)

nukrypstant nuo b ir c punktų draudžiama gaminti ir importuoti į Bendriją plastikines medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu ir neatitinkančius Direktyvos 2002/72/EB su pakeitimais, padarytais šia direktyva, nuo 2009 m. gegužės 1 d.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys

I PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB I priedas yra iš dalies keičiamas taip:

1)

Įterpiami šie 2a ir 2b punktai:

2a.   Konkretaus išsiskyrimo į maisto produktus, kuriuose yra daugiau kaip 20 % riebalų, vertės ištaisymas taikant riebalų mažinimo koeficientą (RMK):

„Riebalų mažinimo koeficientas“ (RMK) yra koeficientas nuo 1 iki 5, iš kurio turi būti padalinta nustatyta lipofilinių medžiagų išsiskyrimo į riebų maistą arba į D modelinį tirpalą bei jų pakaitalus vertė prieš lyginant ją su konkretaus išsiskyrimo ribinėmis vertėmis.

Bendrosios taisyklės

Taikant RMK „lipofilinėms“ priskiriamos cheminės medžiagos yra išvardytos IVa priede. Konkretus lipofilinių medžiagų išsiskyrimas, išreikštas mg/kg (M), ištaisomas naudojant RMK kintamąsias nuo 1 iki 5 (MRMK). Šios lygtys taikomos prieš palyginant su teisės aktų nustatyta ribine verte:

MRMK = M/RMK

bei

RMK = (g riebalų maiste/kg maisto produkto)/200 = (% riebalų × 5)/100

Toks ištaisymas naudojant RMK netaikomas šiais atvejais:

a)

kai medžiaga ar gaminys yra besiliečiantis ar gali liestis su maistu, kuriame riebalų yra mažiau negu 20 %;

b)

kai medžiaga ar gaminys yra besiliečiantis arba gali liestis su kūdikiams ir mažiems vaikams skirtu maistu, kaip nustatyta Direktyvose 91/321/EEB ir 96/5/EB;

c)

II ir III prieduose Bendrijos sąrašuose išvardytoms cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas apribojimas 4 skiltyje SML = ND, arba neišvardytoms medžiagoms, naudojamoms šiapus plastikinio funkcinio barjero, kurių išsiskyrimo ribinė vertė yra 0,01 mg/kg;

d)

medžiagoms ir gaminiams, kuriems neįmanoma apskaičiuoti paviršiaus ir su jais besiliečiančio maisto produkto kiekio santykio, pavyzdžiui, dėl jų formos ar naudojimo paskirties, ir sudedamųjų dalių išsiskyrimas yra apskaičiuojamas naudojant įprastinį paviršiaus santykio plotas/kiekis perskaičiavimo koeficientą – 6 dm2/kg.

Ištaisymas naudojant RMK taikomas šiuo atveju laikantis tam tikrų sąlygų:

Talpyklų ar kitų gaminių, kuriuos galima pripildyti, kurių talpa mažesnė kaip 500 ml arba didesnė kaip 10 litrų ir lakštų bei plėvelių, besiliečiančių su maistu, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 20 % riebalų, sudedamųjų dalių išsiskyrimas yra apskaičiuojamas kaip koncentracija maisto produkte ar maisto modeliniame tirpale (mg/kg) ir ištaisomas taikant RMK arba perskaičiuojamas kaip mg/dm2 netaikant RMK. Jei viena iš dviejų verčių yra mažesnė kaip SML, medžiaga ar gaminys laikomi atitinkančiais reikalavimus.

Dėl RMK taikymo konkretaus išskyrimo vertė neturi viršyti suminio išsiskyrimo ribinės vertės.

2b.   Konkretaus išsiskyrimo į maisto D modelinį tirpalą ištaisymas:

Konkretus lipofilinių medžiagų išsiskyrimas į D modelinį tirpalą ir jo pakaitalus ištaisomas šiais koeficientais:

a)

mažinimo koeficientu, nurodytu Direktyvos 85/572/EEB priedo 3 punkte, toliau vadinamo D modelinio tirpalo mažinimo koeficientu (DMK).

DMK negali būti taikomas, kai konkretus išsiskyrimas į tirpalą D yra didesnis negu 80 % tos cheminės medžiagos kiekio gatavoje medžiagoje arba gaminyje (pavyzdžiui, plonos plėvelės). Yra reikalaujama pateikti mokslinius ir eksperimentinius įrodymus (pavyzdžiui, bandymas su svarbiausiais maisto produktais) siekiant nustatyti ar DMK reikia taikyti. Jis taip pat nėra taikomas Bendrijos sąrašuose išvardytoms cheminėms medžiagoms, kurioms taikomas apribojimas 4 skiltyje SML = ND, arba neišvardytoms medžiagoms, naudojamoms šiapus plastikinio funkcinio barjero, kurių išsiskyrimo ribinė vertė yra 0,01 mg/kg;

b)

RMK yra taikomas išsiskyrimo į modelinius tirpalus atveju nustačius, kad numatomame pakuoti maisto produkte esantis riebalų kiekis yra žinomas ir 2a punkte minėti reikalavimai yra įvykdyti;

c)

bendruoju mažinimo koeficientu (BMK), kuris yra koeficientas, kurio didžiausia vertė yra 5 ir iš kurio nustatyta konkretaus išsiskyrimo į D modelinį tirpalą ar jo pakaitalą vertė dalinama prieš lyginant ją su galiojančia teisės aktais nustatyta ribine verte. Jis yra gaunamas dauginant DMK iš RMK, kai abu koeficientai yra taikomi.“

2)

Įterpiamas šis 5a punktas:

5a.   Gaubtelių, dangtelių, tarpiklių, kamščių ir panašių sandarinimo priemonių gaminiai:

a)

jei numatoma naudojimo paskirtis yra žinoma, tokie gaminiai bandomi naudojant juos talpykloms, kurioms jie yra skirti, kai uždarymo sąlygos atitinka normalias arba numatomos naudojimo paskirties sąlygas. Daroma prielaida, kad šie gaminiai liečiasi su tokiu maisto produkto kiekiu, kurio pripildyta talpykla. Rezultatai išreiškiami mg/kg arba mg/dm2 laikantis 2 ir 7 straipsniuose nustatytų reikalavimų atsižvelgiant į visą kontaktinį gaminio, naudojamo sandarinimui, ir talpyklos paviršių;

b)

jei numatoma šių gaminių naudojimo paskirtis yra nežinoma, tokie gaminiai bandomi atskiru bandymu, o rezultatai išreiškiami mg/gaminiui. Gauta vertė pridedama, jei tinka, prie kiekio, išsiskyrusio iš talpyklos, kuriai gaminys yra skirtas.“

II PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomi šie monomerai ir kitos pradinės cheminės medžiagos tokia eilės tvarka:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„15267

000080-08-0

4,4′-diaminodifenilsulfonas

SML = 5 mg/kg

21970

000923-02-4

N-metilolmetakrilamidas

SML = 0,05 mg/kg

24886

046728-75-0

5-sulfoizoftalio rūgšties monoličio druska

SML = 5 mg/kg ir ličio atžvilgiu

SML (T) = 0,6 mg/kg (8) (išreikšta ličio kiekiu)“

b)

dėl šių monomerų ir kitų pradinių cheminių medžiagų 4 skilties „Apribojimai ir (ar) specifikacijos“ turinys pakeičiamas taip:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„12786

000919-30-2

3-aminopropiltrietoksilanas

Ekstrahuojamų 3-aminopropiltrietoksilano likučių kiekis yra mažesnis negu 3 mg/kg užpildo, kai naudojamas reaktyvaus neorganinių užpildų paviršiaus apdorojimui, ir SML = 0,05 mg/kg, kai naudojamas medžiagų ir gaminių paviršiaus apdorojimui

16450

000646-06-0

1,3-dioksolanas

SML = 5 mg/kg

25900

000110-88-3

Trioksanas

SML = 5 mg/kg“

2.

B skirsnyje išbraukiami šių monomerų ir pradinių cheminių medžiagų įrašai:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„21970

000923-02-4

N-metilolmetakrilamidas“

 

III PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomi šie priedai tokia eilės tvarka:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„38885

002725-22-6

2,4-bis (2,4-dimetilfenil)-6-(2-hidroksi-4-n-oktiloksifenil)-1,3,5-triazinas

SML = 0,05 mg/kg. Tik vandeningiems maisto produktams.

42080

001333-86-4

Juodoji anglis

Atitinka V priede nustatytas specifikacijas

45705

166412-78-8

1,2-cikloheksandikarboksilo rūgšties diizononilo esteris

 

62020

007620-77-1

12-hidroksistearino rūgšties ličio druska

SML(T) = 0,6 mg/kg (8) (išreikšta ličio kiekiu)

67180

Ftalio rūgšties n-decil n-oktilesterio (50 % w/w), ftalio rūgšties di-n-decilesterio (25 % w/w), ftalio rūgšties di-n-oktilesterio (25 % w/w) mišinys

SML = 5 mg/kg (1)

71960

003825-26-1

Perfluoroktano rūgšties amonio druska

Naudoti tik daugkartinio naudojimo gaminiuose, sukepintuose aukštoje temperatūroje

74560

000085-68-7

Ftalio rūgšties benzilbutilo esteris

Naudojamas tik kaip:

a)

plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose;

b)

plastifikatorius vienkartinėse medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais, išskyrus mišinius kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/321/EEB, ir produktus pagal Direktyvą 96/5/EB;

c)

techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % pagamintame produkte.

SML = 30 mg/kg maisto modelinio tirpalo.

74640

000117-81-7

Ftalio rūgšties bis (2-etilheksil) esteris

Naudojamas tik kaip:

a)

plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais;

b)

techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % pagamintame produkte.

SML = 1,5 mg/kg maisto modelinio tirpalo.

74880

000084-74-2

Ftalio rūgšties dibutilo esteris

Naudojamas tik kaip:

a)

plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais;

b)

techninė pagalbinė medžiaga poliolefinuose, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,05 % pagamintame produkte.

SML = 0,3 mg/kg maisto modelinio tirpalo.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Ftalio rūgšties diesteriai su pirminiais, sočiaisiais C8–C10 šakotais alkoholiais, turinčiais daugiau kaip 60 % C9.

Naudojamas tik kaip:

a)

plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose;

b)

plastifikatorius vienkartinėse medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais, išskyrus mišinius kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/321/EEB, ir produktus pagal Direktyvą 96/5/EB;

c)

techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % pagamintame produkte.

SML (T) = 9 mg/kg maisto modelinio tirpalo (42).

75105

068515-49-1

026761-40-0

Ftalio rūgšties diesteriai su pirminiais, sočiaisiais C9–C11 alkoholiais, turinčiais daugiau kaip 90 % C10.

Naudojamas tik kaip:

a)

plastifikatorius daugkartinio naudojimo medžiagose ir gaminiuose;

b)

plastifikatorius vienkartinėse medžiagose ir gaminiuose, besiliečiančiuose su neriebiais maisto produktais, išskyrus mišinius kūdikiams iki 4–6 mėnesių ir vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/321/EEB, ir produktus pagal Direktyvą 96/5/EB;

c)

techninė pagalbinė medžiaga, kurios koncentracija ne didesnė kaip 0,1 % pagamintame produkte.

SML (T) = 9 mg/kg maisto modelinio tirpalo (42).

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poli (etilen propilen) glikolis

 

81500

9003-39-8

Polivinilpirolidonas

Atitinka V priede nustatytas specifikacijas

93760

000077-90-7

Tri-n-butilacetilo citratas

 

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandioldiizobutiratas

SML = 5 mg/kg maisto produkto. Naudojamas tik vienkartinėse pirštinėse.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)benzenas

SML = 0,05 mg/kg maisto produkto.“

b)

lentelės 3 skilties „Pavadinimas“ ir 4 skilties „Apribojimai ir (ar) specifikacijos“ įrašai dėl šių priedų pakeičiami taip:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„43480

064365-11-3

Aktyvuota anglis

Atitinka V priede nustatytas specifikacijas

45200

001335-23-5

Vario jodidas

SML (T) = 5 mg/kg (7) (išreikšta vario kiekiu) ir SML = 1 mg/kg (11) (išreikšta jodo kiekiu)

76845

031831-53-5

1,4-butandiolio poliesteris su kaprolaktonu

Turi būti laikomasi Nuor. Nr. 14260 ir Nuor. Nr. 13720 nustatytų apribojimų.

Atitinka V priede nustatytas specifikacijas

81760

Žalvario, bronzos, vario, nerūdijančio plieno, alavo ir vario, alavo ir geležies lydinių milteliai, dribsniai ir pluoštai

SML(T) = 5 mg/kg (7) (išreikšta vario kiekiu)

SML = 48 mg/kg (išreikšta geležies kiekiu)

88640

008013-07-8

Sojų aliejus, epoksidintas

SML = 60 mg/kg. Tačiau PCV tarpiklių, naudojamų sandariai užkimšti stiklinius buteliukus, kuriuose yra mišiniai iki 4–6 mėnesių amžiaus arba vyresniems kaip 4 mėnesių kūdikiams, kaip nustatyta Direktyvoje 91/321/EEB, arba perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams, kaip nustatyta Direktyvoje 96/5/EB, SML yra mažinama iki 30 mg/kg.

Atitinka V priede nustatytas specifikacijas.“

c)

išbraukiamas toks priedas:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„35760

001309-64-4

Stibio trioksidas

SML = 0,04 mg/kg (39) (išreikšta stibio kiekiu)“

2)

B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomi šie priedai tokia eilės tvarka:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„35760

001309-64-4

Stibio trioksidas

SML = 0,04 mg/kg (39) (išreikšta stibio kiekiu)

47500

153250-52-3

N, N′-dicikloheksil-2,6-naftaleno dikarboksiamidas

SML = 5 mg/kg

72081/10

Naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)

SML = 5 mg/kg (1) ir atitinka V priede nustatytas specifikacijas

93970

Triciklodekanedimetanolio bis (heksahidroftalatas)

SML = 0,05 mg/kg“

b)

lentelės 3 skilties „Pavadinimas“ ir 4 skilties „Apribojimai ir (ar) specifikacijos“ įrašai dėl šių priedų pakeičiami taip:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„47600

084030-61-5

Di-n-dodecilalavo bis(izooktilmerkaptoacetatas)

SML(T) = 0,05 mg/kg maisto produkto (41) (kaip bendras mono-n-dodecilalavo tris(izooktilmerkaptoacetato), di-n-dodecilalavo bis(izooktilmerkaptoacetato), monododecilalavo trichlorido ir di-dodecilalavo dichlorido kiekis) išreikšta bendru mono- ir di-dodecilalavo chlorido kiekiu

67360

067649-65-4

Mono-n-dodecilalavo tris (izooktilmerkaptoacetatas)

SML(T) = 0,05 mg/kg maisto produkto (41) (kaip bendras mono-n-dodecilalavo tris(izooktilmerkaptoacetato), di-n-dodecilalavo bis(izooktilmerkaptoacetato), monododecilalavo trichlorido ir di-dodecilalavo dichlorido kiekis) išreikšta bendru mono- ir di-dodecilalavo chlorido kiekiu“

c)

išbraukiami tokie priedai:

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

Apribojimai ir (arba) specifikacijos

(1)

(2)

(3)

(4)

„67180

Ftalio rūgšties n-decil n-oktilesterio (50 % w/w), ftalio rūgšties di-n-decilesterio (25 % w/w), ftalio rūgšties di-n-oktilesterio (25 % w/w) mišinys

SML = 5 mg/kg (1)

76681

Hidrintas policiklopentadienas

SML = 5 mg/kg (1)“

IV PRIEDAS

„IVa PRIEDAS

LIPOFILINĖS CHEMINĖS MEDŽIAGOS, KURIOMS TAIKOMAS RMK

Nuor. Nr.

CAS Nr.

Pavadinimas

31520

061167-58-6

Akrilo rūgšties 2-tret-butil-6-(3-tret-butil-2-hidroksi-5-metilbenzil)-4-metilfenilo esteris

31530

123968-25-2

Akrilo rūgšties 2,4-di-tret-pentil-6-[1-(3,5-di-tret-pentil-2-hidroksifenil)etil]fenilo esteris

31920

000103-23-1

Adipo rūgšties bis (2-etilheksil) esteris

38240

000119-61-9

Benzofenonas

38515

001533-45-5

4,4′-bis(2-benzoksazolil) stilbenas

38560

007128-64-5

2,5-bis(5-tret-butil-2-benzoksazolil)tiofenas

38700

063397-60-4

Bis(2-karboksibutoksietil)alavo bis(izooktilmerkaptoacetatas)

38800

032687-78-8

N,N′-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionil)hidrazidas

38810

080693-00-1

Bis(2,6-di-tret-butil-4-metilfenil)pentaeritritolio difosfitas

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-tret-butilfenil)pentaeritritolio difosfitas

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritolio difosfitas

39060

035958-30-6

1,1-bis(2-hidroksi-3,5-di-tret-butilfenil)etanas

39925

129228-21-3

3,3-bis(metoksimetil)-2,5-dimetilheksanas

40000

000991-84-4

2,4-bis(oktilmerkapto)-6(4-hidroksi-3,5-di-tret-butilanilin)-1,3,5-triazinas

40020

110553-27-0

2,4-bis(oktiltiometil)-6-metilfenolis

40800

013003-12-8

4,4′-butiliden-bis(6-tret-butil-3-metilfenil-ditridecilfosfitas)

42000

063438-80-2

(2-karbobutoksietil)alavo tris(izooktilmerkaptoacetatas)

45450

068610-51-5

p-krezol-diciklopentadien-izobutileno kopolimeras

45705

166412-78-8

1,2-cikloheksandikarboksilo rūgšties diizononilo esteris

46720

004130-42-1

2,6-di-tret-butil-4-etilfenolis

47540

027458-90-8

Di-tret-dodecildisulfidas

47600

084030-61-5

Di-n-dodecilalavo bis(izooktilmerkaptoacetatas)

48800

000097-23-4

2,2′-dihidroksi-5,5′-dichlordifenilmetanas

48880

000131-53-3

2,2′-dihidroksi-4-metoksibenzofenonas

49485

134701-20-5

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)-fenolis

49840

002500-88-1

Dioktadecilo disulfidas

51680

000102-08-9

N,N′-difeniltiokarbamidas

52320

052047-59-3

2-(4-dodecilfenil)indolas

53200

023949-66-8

2-etoksi-2′-etiloksianilidas

54300

118337-09-0

2,2′-etilidenebis(4,6-di-tret-butil fenil) fluorofosfonitas

59120

023128-74-7

1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionamidas)

59200

035074-77-2

1,6-heksametilen-bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas)

60320

070321-86-7

2-[2-hidroksi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolas

60400

003896-11-5

2-(2′-hidroksi-3′-tret-butil-5′-metilfenil)-5-chlorbenzotriazolas

60480

003864-99-1

2-(2′-hidroksi-3,5′-di-tret-butilfenil)-5-chlorbenzotriazolas

61280

003293-97-8

2-hidroksi-4-n-heksiloksibenzofenonas

61360

000131-57-7

2-hidroksi-4-metoksibenzofenonas

61600

001843-05-6

2-hidroksi-4-n-oktiloksibenzofenonas

66360

085209-91-2

2,2′-metileno bis(4,6-di-tret-butilfenil) natrio fosfatas

66400

000088-24-4

2,2′-metileno bis(4-etil-6-tret-butilfenolis)

66480

000119-47-1

2,2′-metileno bis(4-metil-6-tret-butilfenolis)

66560

004066-02-8

2,2′-metilenbis(4-metil-6-cikloheksilfenolis)

66580

000077-62-3

2,2′-metilenbis(4-metil-6-(1-metil-cikloheksil)fenolis)

68145

080410-33-9

2,2′,2″-nitril[trietil tris(3,3′,5,5′-tetra-tret-butil-1,1′-bi-fenil-2,2′-diil)fosfitas]

68320

002082-79-3

Oktadecil 3-(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksifenil)propionatas

68400

010094-45-8

Oktadecilerukamidas

69840

016260-09-6

Oleilpalmitamidas

71670

178671-58-4

Pentaeritritolio tetrakis (2-ciano-3,3-difenilakrilatas)

72081/10

Naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)

72160

000948-65-2

2-fenilindolas

72800

001241-94-7

Fosforo rūgšties difenil 2-etilheksilo esteris

73160

Fosforo rūgšties mono- ir di-n-alkil (C16 ir C18) esteriai

74010

145650-60-8

Fosforo rūgšties bis(2,4-di-tret-butil-6-metilfenil) etilo esteris

74400

Fosforo rūgšties tris(nonil- ir (ar) dinonilfenil) esteris

76866

1,2-propandiolio ir (ar) 1,3- ir (ar) 1,4-butandiolio ir (ar) polipropilenglikolio poliesteriai su adipo rūgštimi, taip pat grandinės pabaiga su acto rūgštimi ar riebiosiomis rūgštimis C12-C18 ar n-oktanoliu ir (ar) n-dekanoliu

77440

Polietilenglikolio diricinoleatas

78320

009004-97-1

Polietilenglikolio monoricinoleatas

81200

071878-19-8

Poli[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil)amino-]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-imino]heksametilen[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas]

83599

068442-12-6

Oleino rūgšties 2-merkaptoetilo esterio ir dichlordimetilalavo natrio sulfido bei trichlormetilalavo reakcijos produktai

83700

000141-22-0

Ricinolio rūgštis

84800

000087-18-3

Salicilo rūgšties 4-tret-butilfenilo esteris

92320

Tetradecil-polietilenglikolio(EO=3-8) glikolio rūgšties eteris

92560

038613-77-3

Tetrakis(2,4-di-tret-butil-fenil)-4,4′-bifenilileno difosfonitas

92700

078301-43-6

2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epoksipropil)-7-oksa-3,20-diazodispiro[5.1.11.2]-heneicosan-21-ono polimeras

92800

000096-69-5

4,4′-tiobis(6-tret-butil-3-metilfenolis)

92880

041484-35-9

Tiodietanol bis(3-(3,5-di-tret-butil-4-hidroksi fenil)propionatas)

93120

000123-28-4

Tiodipropiono rūgšties didodecilo esteris

93280

000693-36-7

Tiodipropiono rūgšties dioktadecilo esteris

95270

161717-32-4

2,4,6-tris(tret-butil)fenil-2-butil-2-etil-1,3-propandiolio fosfitas

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-tret-butil-3-hidroksi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionas

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-tret-butil-4-hidroksibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionas

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-hidroksi-5-tret-butilfenil) butanas“

V PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB V priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A dalis pakeičiama taip:

„A dalis:   Bendrosios specifikacijos

Plastikinės medžiagos ir gaminiai neturi išskirti pirminių aromatinių aminų tokiais kiekiais, kurie gali būti aptinkami (DL = 0,01 mg/kg maisto produkto ar maisto modelinio tirpalo). Pirminių aromatinių aminų, išvardytų II ir III priedo sąrašuose, išsiskyrimo atveju šis apribojimas netaikomas.“

2.

B dalyje įrašomos šios naujos specifikacijos tokia eilės tvarka:

Nuor. Nr.

KITOS SPECIFIKACIJOS

„42080

Juodoji anglis

Specifikacijos:

Ekstrahuojama toluenu: daugiausia 0,1 %, nustatyta pagal ISO metodą 6209

Cikloheksano ekstrakto UV spindulių sugertis, kai bangos ilgis 386 nm: < 0,02 AU 1 cm kiuvetėje arba < 0,1 AU 5 cm kiuvetėje, nustatyta visuotinai pripažintu analizės metodu.

Benzo(a)pireno kiekis: daugiausiai 0,25 mg/kg juodosios anglies

Didžiausia naudojama juodosios anglies koncentracija polimere: 2,5 % w/w

72081/10

Naftos angliavandenilių dervos (hidrintos)

Specifikacijos:

Naftos angliavandenilių hidrintos dervos yra pagamintos katalitinės ar terminės alifatinių, aliciklinių ir (ar) monobenzenoidinių arilalkenų tipo dienų ir olefinų polimerizacijos būdu iš krekingo naftos angliavandenilių, kurių virimo temperatūra ne didesnė negu 220 °C, distiliatų bei iš grynų monomerų, aptinkamų tuose distiliatų srautuose, po to atliekamas distiliavimas, hidrinimas ir papildomas perdirbimas.

Savybės:

 

Klampumas: > 3 Pa.s 120 °C temperatūroje

 

Minkštėjimo taškas: > 95 °C nustatant ASTM metodu E 28–67

 

Bromo skaičius: < 40 (ASTM D 1159)

 

50 % tirpalo toluene spalva < 11 pagal Gardnerio skalę

 

Likutiniai aromatiniai monomerai < 50 ppm

76845

1,4-butandiolio poliesteris su kaprolaktonu

MW frakcija < 1 000 yra mažesnė negu 0,5 % (w/w)

81500

Polivinilpirolidonas

Ši medžiaga turi atitikti grynumo kriterijus, nustatytus Komisijos direktyvoje 96/77/EB (18).

88640

Sojų aliejus, epoksidintas

Oksirano < 8 %, jodo skaičius < 6

VI PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

8 pastaba pakeičiama taip:

„(8)

SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių nuorodos Nr. išvardyti, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę – 24886; 38000; 42400; 62020; 64320; 66350; 67896; 73040; 85760; 85840; 85920 ir 95725.“

2)

Įrašomos šios 41 ir 42 pastabos:

„(41)

SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių nuorodos Nr. išvardyti, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę – 47600, 67360.

(42)

SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių nuorodos Nr. išvardyti, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę – 75100 ir 75105.“

VII PRIEDAS

„VIa PRIEDAS

ATITIKTIES DEKLARACIJA

9 straipsnyje minimoje rašytinėje deklaracijoje pateikiama ši informacija:

1)

verslo operatoriaus, kuris gamina ar importuoja plastikines medžiagas ir gaminius bei chemines medžiagas, skirtas šių medžiagų ir gaminių gamybai, tapatybės patvirtinimas ir adresas;

2)

medžiagų, gaminių ar cheminių medžiagų, skirtų šių medžiagų ir gaminių gamybai, tapatybės patvirtinimas;

3)

deklaracijos pateikimo data;

4)

patvirtinimas, kad plastikinės medžiagos ar gaminiai atitinka jiems keliamus reikalavimus, nustatytus šioje direktyvoje ir Reglamente (EB) Nr. 1935/2004;

5)

tinkama informacija dėl naudojamų cheminių medžiagų, kurioms taikomi apribojimai ir (ar) specifikacijos pagal šią direktyvą, siekiant jas vėliau naudojantiems verslo operatoriams sudaryti galimybę užtikrinti, jog šių apribojimų būtų laikomasi;

6)

tinkama informacija dėl cheminių medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, susiję su maistu – nustatyti remiantis eksperimentiniais duomenimis arba teoriniais skaičiavimais apie šių medžiagų konkretaus išsiskyrimo vertes, ir, jei tinka, grynumo kriterijai pagal Direktyvas 95/31/EB, 95/45/EB ir 96/77/EB siekiant, kad šių medžiagų ar gaminių naudotojas juos naudotų laikydamasis atitinkamų Bendrijos nuostatų arba, jei tokių nuostatų nėra, maistui taikomų nacionalinių nuostatų;

7)

medžiagos ar gaminio naudojimo specifikacijos, pvz.,

i)

su medžiaga ar gaminiu galinčio liestis maisto produkto rūšis ar rūšys;

ii)

apdorojimo laikas ir temperatūra bei laikymo liečiantis su maistu reikalavimai;

iii)

besiliečiančio su maisto produktu paviršiaus ploto ir kiekio, naudojamo nustatyti medžiagos ar gaminio atitiktį, santykis;

8)

jei plastikinis funkcinis barjeras naudojamas daugiasluoksnėje plastiko medžiagoje ar gaminyje, patvirtinimas, kad medžiaga ar gaminys atitinka šios direktyvos 7a straipsnio 2, 3, 4 dalių reikalavimus.

Pagal rašytinę deklaraciją galima lengvai identifikuoti medžiagas, gaminius bei chemines medžiagas, kurioms ji buvo išduota, ir ji yra atnaujinama, kai dėl esminių gamybos pokyčių pasikeičia sudedamųjų dalių išsiskyrimas arba kai gaunami nauji moksliniai duomenys.“

VIII PRIEDAS

Direktyvos 85/572/EEB priedas keičiamas taip:

1.

3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Kai po „X“ rašomas pasviras brūkšnys ir skaičius, išsiskyrimo tyrimų rezultatai turi būti padalinti iš nurodyto skaičiaus. Tam tikrų maisto produktų, kurių sudėtyje yra riebalų, atveju paprastai naudojamas šis skaičius, vadinamas „D modelinio tirpalo mažinimo koeficientu“ (DMK), atsižvelgiant į didesnę modelinių tirpalų, lyginant su maisto produktais, gebą ekstrahuoti.“

2.

Įterpiamas šis 4a punktas:

„4a.

Kai raidė b rašoma skliausteliuose po „X“, nurodytas tyrimas atliekamas su 50 % etanoliu (v/v).“

3.

Lentelės 07 eilutė keičiama taip:

„07

Pieno produktai

 

 

 

 

07.01

Pienas:

 

 

 

 

 

A.

Nenugriebtas

 

 

 

X(b)

 

B.

Sutirštintas

 

 

 

X(b)

 

C.

Nugriebtas ar iš dalies nugriebtas

 

 

 

X(b)

 

D.

Pieno milteliai

 

 

 

 

07.02

Fermentuotas pienas, pvz., jogurtas, pasukos ir panašūs produktai

 

X

 

X(b)

07.03

Grietinėlė ir grietinė

 

X(a)

 

X(b)

07.04

Sūriai:

 

 

 

 

 

A.

Sūriai su nevalgoma žievele

 

 

 

 

 

B.

Visi kiti

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Fermentiniai sūriai

 

 

 

 

 

A.

Skysti arba tiršti

X(a)

X(a)

 

 

 

B.

Smulkinti arba sausi“

 

 

 

 


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/79/EB (OL L 302, 2005 11 19, p. 35).

(3)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

(4)  OL L 7, 2004 1 13, p. 45.

(5)  EMST leidinys (2005) 219, 1–36.

(6)  2002 m. gruodžio 4 d. MMK nuomonė dėl Riebalų (vartojimui) mažinimo koeficiento (RMK) taikymo apskaičiuojant iš besiliečiančių su maistu medžiagų išsiskiriančios sudedamosios dalies poveikį.

http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(7)  Maisto priedų, pagardų, perdirbimo medžiagų ir besiliečiančių su maistu medžiagų mokslininkų grupės (AFC) Komisijos prašymu pateikta nuomonė dėl riebalų (vartojimui) mažinimo koeficiento taikymo kūdikiams ir vaikams, EMST leidinys (2004) 103, 1–8.

(8)  EMST leidinys (2005) 218, 1–9.

EMST leidinys (2005) 248, 1–16.

EMST leidinys (2005) 273, 1–26.

EMST leidinys (2006) 316–318, 1–10.

EMST leidinys (2006) 395–401, 1–21.

(9)  OL L 302, 2005 11 19, p. 35.

(10)  EMST leidinys (2006) 332, 1–9.

(11)  EMST leidinys (2005) 244, 1–18.

EMST leidinys (2005) 245, 1–14.

EMST leidinys (2005) 243, 1–20.

EMST leidinys (2005) 242, 1–17.

EMST leidinys (2005) 241, 1–14.

(12)  OL L 372, 1985 12 31, p. 14.

(13)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.“.

(14)  OL L 175, 1991 7 4, p. 35.

(15)  OL L 49, 1996 2 28, p. 17.“.

(16)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(17)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.“.

(18)  OL L 339, 1996 12 30, p. 1.“


12.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 97/70


2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 372/2007, nustatančio dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 92, 2007 m. balandžio 3 d. )

9 puslapyje 2 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

„(2)

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos direktyvoje 2007/19/EB, iš dalies keičiančioje Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (3), patikslinama, kad dangčių tarpinės patenka į Direktyvos 2002/72/EB taikymo sritį. Šioje direktyvoje nurodoma, kad valstybės narės iki 2008 m. gegužės 1 d. turi imtis priemonių, kad būtų sudarytos galimybės laisvai dangčių tarpinių, atitinkančių nurodytus SML reikalavimus, apyvartai. Reikalavimų neatitinkančios dangčių tarpinės draudžiamos nuo 2008 m. liepos 1 d.“

9 puslapyje 3 išnaša pakeičiama taip:

OL L 91, 2007 3 31, p. 17, pataisyta OL L 97, 2007 4 12, p. 50.“