ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005

1

 

 

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 379/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

 

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 380/2007, nustatantis, kad tam tikrų cukraus sektoriaus produktų importo licencijų išdavimo ribų pagal tarifines kvotas ir lengvatinius susitarimus ir vėl nepasiekta

7

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

8

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/215/EB

 

*

2007 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/676/EB dėl Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatų

21

 

 

2007/216/EB

 

*

2007 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/677/EB nuostatas dėl nacionalinių ekspertų ir karinio personalo, komandiruoto į Europos gynybos agentūrą, trumpiausio komandiruotės laikotarpio

24

 

 

Komisija

 

 

2007/217/EB

 

*

2006 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Nacionalinei metrologijos ir bandymų laboratorijai (C24/2005) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5477)  ( 1 )

25

 

 

2007/218/EB

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą C(2006) 4332 galutinis, nustatantį metinį orientacinį Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš Europos žuvininkystės fondo paskirstymą valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/EB

 

*

2007 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam Salmonella paplitimo tarp skersti skirtų kiaulių tyrimui atlikti Bulgarijoje ir Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/250/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Pietų Afrikos Respublikos kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/249/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Čilės kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Pietvakarių vandenų regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

52

 

 

2007/223/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl Bulgarijos laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 pateikto vyno gamybos potencialo inventorinio sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1469)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 378/2007

2007 m. kovo 27 d.

nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Kai kurios valstybės narės susiduria su konkrečiais sunkumais finansuodamos savo kaimo plėtros programas pagal 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1). Siekiant sustiprinti jų kaimo plėtros politiką, šioms valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė taikyti savanoriško moduliavimo sistemą. Ši galimybė turėtų būti pasiūlyta toms valstybėms narėms, kuriose savanoriškas moduliavimas jau yra taikomas pagal 2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1665/2004, nustatantį perėjimą nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1259/1999 4 straipsnyje nustatytos savanoriškos moduliavimo sistemos prie Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 nustatytos privalomos moduliavimo sistemos (2), arba kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4a dalį buvo leista nukrypti nuo Bendrijos paramos bendro finansavimo reikalavimo. Savanoriškas moduliavimas turėtų būti vykdomas kaip Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (3) 2 straipsnio d punkte nurodytų tiesioginių išmokų sumažinimas, panaudojant taip sumažinant gautas lėšas kaimo plėtros programų finansavimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005. Tiesioginių išmokų sumažinimas, taikomas savanoriško moduliavimo atveju, turėtų papildyti sumažinimą dėl privalomo moduliavimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnyje, taikymo.

(2)

Siekiant palengvinti administracinį įgyvendinimą, savanoriškam moduliavimui taikomos taisyklės turėtų būti suderintos su privalomam moduliavimui taikomomis taisyklėmis pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnį, įskaitant apskaičiavimo pagrindą.

(3)

Siekiant atsižvelgti į ypatingą smulkių ūkininkų padėtį, savanoriško moduliavimo taikymo atveju, kaip ir privalomo moduliavimo taikymo atveju, turėtų būti skiriama papildoma pagalbos suma. Ši papildoma suma turėtų būti lygi sumai, gaunamai taikant savanorišką moduliavimą tiesioginių išmokų pirmiesiems 5 000 EUR, neviršijant viršutinių ribų, kurias turi nustatyti Komisija.

(4)

Valstybių narių, kuriose savanoriškas moduliavimas jau naudojamas, atveju šiame reglamente išdėstytose naujose savanoriško moduliavimo taisyklėse turėtų būti, kiek tai įmanoma, nenukrypstama nuo esamo mechanizmo, siekiant išvengti nereikalingos administracinės naštos sukūrimo ir kad būtų netrukdoma taikyti įgyvendinimo priemones, kurios galioja jau kelerius metus ir kurias ūkininkai pritaikė praktiškai ir ekonomiškai. Todėl atrodo tinkama, kad valstybėms narėms, kurios įsigaliojus šiam reglamentui taiko savanorišką moduliavimą, būtų suteikta teisė išlaikyti tam tikrus nusistovėjusius jų dabartinės sistemos modelius, vengiant nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus. Be to, siekiant užtikrinti, kad naujos taisyklės atitiktų bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo būdus, pagal regionus diferencijuotas savanoriško moduliavimo normas turėtų būti leista taikyti tik toms valstybėms narėms, kurios bendrosios išmokos schemą taiko regioniniu lygiu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 straipsnyje.

(5)

Lėšų, gautų taikant savanorišką moduliavimą, naudojimui negali būti taikomos EŽŪKPF įnašo viršutinės ribos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1698/2005. Todėl turėtų būti numatytos nuo to reglamento nukrypti leidžiančios nuostatos. Šioms lėšoms neturėtų būti taikoma pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (4) EŽŪKPF taikoma išankstinio finansavimo tvarka.

(6)

Valstybės narės, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus dėl savanoriško moduliavimo taikymo, turėtų atlikti išsamius tokio moduliavimo galimo poveikio įvertinimus, visų pirma atsižvelgiant į ūkininkų, kuriems taikomas toks moduliavimas, ekonominę padėtį, ir poveikį jų lyginamajai padėčiai žemės ūkio sektoriuje. Savanoriško moduliavimo įgyvendinimo poveikį turėtų atidžiai stebėti savanorišką moduliavimą taikančios valstybės narės. Komisija turėtų būti informuojama apie poveikio įvertinimą ir stebėsenos rezultatus, kad būtų plėtojamos tolesnės politikos priemonės.

(7)

Savanorišką moduliavimą reikėtų nagrinėti plačiau atsižvelgiant į kaimo plėtrai skiriamą Bendrijos finansavimą. Bendrijos indėlį reikėtų analizuoti, be kita ko, atsižvelgiant į valstybių narių poveikio įvertinimus. Remdamasi šia analize, Komisija iki 2008 m. pabaigos Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks pranešimą, kuriame bus nurodyta įgyvendinant savanorišką moduliavimą įgyta patirtis.

(8)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(9)

Nustatant Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų išlaidų metinę viršutinę ribą turėtų būti atsižvelgiama į sumas, gaunamas taikant savanorišką moduliavimą, o Reglamente (EB) Nr. 1290/2005 turėtų būti numatyta galimybė priimti išsamias taisykles, visų pirma susijusias su savanorišku moduliavimu.

(10)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

SAVANORIŠKAS MODULIAVIMAS

1 straipsnis

1.   Nepažeisdamos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio valstybės narės

a)

jeigu įsigaliojus šiam reglamentui taikoma Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnyje nurodyta tiesioginių išmokų papildomo mažinimo sistema, arba

b)

kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4a dalį buvo leista nukrypti nuo Bendrijos paramos bendro finansavimo reikalavimo,

gali taikyti sumažinimą (toliau – savanoriškas moduliavimas) visoms tiesioginių išmokų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio d punkte, sumoms, kurios turi būti skiriamos jų teritorijoje konkrečiais kalendoriniais metais, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio e punkte, 2007–2012 m. laikotarpiu.

2.   Taikant savanorišką moduliavimą gaunamas grynąsias sumas galima naudoti valstybėje narėje, kurioje jos buvo gautos, kaip Bendrijos paramą priemonėms pagal kaimo plėtros programavimą, kurios finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

3.   Sumažinimas pagal savanoriško moduliavimo sistemą apskaičiuojamas remiantis tokiu pačiu pagrindu, kuris taikomas moduliavimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnį. Toks sumažinimas netaikomas papildomoms sumoms, skiriamoms ūkininkams pagal to reglamento 12 straipsnį.

Sumažinimo pagal savanoriško moduliavimo sistemą taikymo atveju tiesiogines išmokas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 gaunantiems ūkininkams skiriama papildoma pagalbos suma, kuri lygi sumai, gaunamai taikant sumažinimo procentinį dydį pirmiesiems tiesioginių išmokų 5 000 EUR ar mažesnei sumai. Šiai papildomai sumai netaikomas sumažinimas pagal savanoriško moduliavimo sistemą ir moduliavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnį.

Visos papildomos pagalbos sumos, gaunamos taikant antrą pastraipą, kurios gali būti skiriamos valstybėje narėje per vienerius kalendorinius metus, neviršija viršutinių ribų, kurias turi nustatyti Komisija Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Prireikus valstybės narės atlieka papildomų pagalbos sumų linijinį procentinio dydžio patikslinimą, kad būtų laikomasi tų viršutinių ribų.

4.   Visos valstybės narės taiko bendrą savanoriško sumažinimo normą kiekvienais kalendoriniais metais. Norma gali būti palaipsniui keičiama pagal iš anksto nustatytą planą. Didžiausia sumažinimo norma – 20 %.

2 straipsnis

1.   Per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės nusprendžia dėl savanoriško moduliavimo metinės normos, kuri bus taikoma 2007–2012 m. laikotarpiui, ir praneša apie ją Komisijai.

2.   Valstybės narės, ketinančios taikyti savanorišką moduliavimą, atlieka įvertinimą siekdamos nustatyti savanoriško moduliavimo taikymo poveikį visų pirma susijusių ūkininkų ekonominei padėčiai, atsižvelgdamos į būtinybę vengti nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus.

Valstybės narės, ketinančios pagal 3 straipsnio 1 dalį taikyti pagal regionus diferencijuotas normas, taip pat nustato tokių diferencijuotų normų poveikį, atsižvelgdamos į būtinybę vengti nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus.

Atitinkamos valstybės narės Komisijai perduoda savo poveikio įvertinimus kartu su 1 dalyje nurodytu pranešimu.

3 straipsnis

1.   Valstybė narė, kurioje įsigaliojus šiam reglamentui taikoma Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnyje nurodyta tiesioginių išmokų papildomo mažinimo sistema ir regioniniu lygiu taikoma Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 58 straipsnyje numatyta bendrosios išmokos schema, 2007–2012 m. laikotarpiui gali pasirinkti:

a)

nukrypstant nuo 1 straipsnio 3 dalies netaikyti tos dalies antros pastraipos nuostatų; ir (arba)

b)

nukrypstant nuo 1 straipsnio 4 dalies taikyti pagal regionus diferencijuotas normas vadovaujantis objektyviais kriterijais. Didžiausia kiekvienos valstybės narės regionams taikoma norma – 20 %.

2.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies, valstybė narė, taikanti šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pagal regionus diferencijuotas savanoriško moduliavimo normas, per du mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisijai išnagrinėti perduoda šią 2007–2012 m. laikotarpio informaciją:

a)

kiekvieno regiono ir visos teritorijos savanoriško moduliavimo metines normas;

b)

pagal savanorišką moduliavimą sumažintinas bendras metines sumas;

c)

prireikus papildomas bendras metines sumas, reikalingas 1 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytoms papildomoms pagalbos sumoms padengti;

d)

statistinius ir kitus papildomus duomenis, naudojamus b ir c punktuose nurodytoms sumoms nustatyti.

3.   Jei reikia, valstybės narės Komisijai nurodo patikslintas 2 dalies b ir c punktuose nurodytas sumas. Tie patikslinti duomenis Komisijai perduodami iki gruodžio 31 d. prieš prasidedant kalendoriniams metams, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio e punkte nurodytos sumos.

4.   Jei Komisija prašo paaiškinimų dėl pagal 2 ir 3 dalis pateiktų duomenų, valstybės narės į šį prašymą atsako per mėnesį.

4 straipsnis

1.   Komisijos nustatytos grynosios sumos, gaunamos taikant savanorišką moduliavimą, yra grindžiamos:

a)

savanoriško moduliavimo bendros nacionalinės normos taikymo atveju – apskaičiavimu;

b)

valstybių narių, taikančių pagal regionus diferencijuotas normas, atveju – sumomis, kurias valstybės narės nurodė savo prašymuose, kaip numatyta 3 straipsnio 2 dalyje, arba patikslintomis sumomis, kaip numatyta 3 straipsnio 3 dalyje.

Tos grynosios sumos pridedamos prie metinio išskirstymo pagal valstybes nares, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 4 ir 5 dalyse.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų viršutinių ribų grynosioms sumoms, pridedamoms prie metinio išskirstymo pagal valstybes nares pagal šio straipsnio 1 dalį.

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 25 straipsnis netaikomas grynosioms sumoms, pridedamoms prie metinio išskirstymo pagal valstybes nares pagal šio straipsnio 1 dalį.

5 straipsnis

Valstybės narės, taikančios savanorišką moduliavimą, ir Komisija atidžiai stebi savanoriško moduliavimo įgyvendinimo poveikį, visų pirma susijusį su ūkių ekonomine situacija, atsižvelgdamos į būtinybę vengti nepagrįsto nevienodo požiūrio į ūkininkus. Šiuo tikslu tos valstybės narės Komisijai iki 2008 m. rugsėjo 30 d. pateikia ataskaitą.

6 straipsnis

Išsamios šio skyriaus taikymo taisyklės priimamos:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 90 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kuri visų pirma taikoma nuostatoms dėl savanoriško moduliavimo integravimo į kaimo plėtros programas, arba prireikus

b)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, kuri visų pirma taikoma savanoriško moduliavimo finansinio valdymo nuostatoms, ir Reglamento (EB) Nr. 1655/2004 1 straipsnyje nurodytos tiesioginių išmokų papildomo mažinimo sistemos įtraukimui į šiame reglamente numatytą schemą.

7 straipsnis

Komisija iki 2008 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą dėl savanoriško moduliavimo taikymo, prireikus kartu su atitinkamais pasiūlymais.

II   SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) NR. 1290/2005 PAKEITIMAI IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija nustato sumas, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalį, 143d straipsnį ir 143e straipsnį bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 (6) 4 straipsnio 1 dalį yra skiriamos EŽŪFKP.

2)

42 straipsnio įvadinės dalies antrasis sakinys pakeičiamas taip:

„Tas taisykles visų pirma sudaro:“.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 8).

(2)  OL L 298, 2004 9 23, p. 3.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL L 95, 2007 4 5, p. 1.“


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 379/2007

2007 m. balandžio 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

190,7

MA

114,8

SN

320,6

TN

135,4

TR

187,5

ZZ

189,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

108,8

TR

148,2

ZZ

142,9

0709 90 70

MA

75,6

TR

115,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

39,6

EG

45,5

IL

67,3

MA

42,8

TN

64,4

TR

52,3

ZZ

52,0

0805 50 10

IL

61,3

TR

52,8

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

82,3

BR

74,0

CA

104,6

CL

89,5

CN

97,5

NZ

126,8

US

120,8

UY

80,2

ZA

87,6

ZZ

95,9

0808 20 50

AR

76,2

CL

104,4

CN

54,2

UY

68,0

ZA

87,0

ZZ

78,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 380/2007

2007 m. balandžio 4 d.

nustatantis, kad tam tikrų cukraus sektoriaus produktų importo licencijų išdavimo ribų pagal tarifines kvotas ir lengvatinius susitarimus ir vėl nepasiekta

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių sutarčių, taikomų cukraus sektoriaus produktams importuoti ir rafinuoti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles (2), ypač jo 5 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Iš Reglamento (EB) Nr. 950/2006 5 straipsnio 2 dalyje numatytos apskaitos matyti, kad cukraus kiekio, skirto Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnyje numatytai kvotai, kurio eilės numeris yra 09.4318, dar esama.

(2)

Tokiomis aplinkybėmis, Komisija privalo nurodyti, kad atitinkamų ribų ir vėl nepasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnyje numatytos kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4318 ribų ir vėl nepasiekta.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 1).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 381/2007

2007 m. balandžio 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 52 straipsnio 2 dalį ir 145 straipsnio c, d ir j punktus,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnyje pateiktas reikalavimus atitinkančio hektaro apibrėžimas, taikomas pagal bendrosios išmokos schemą, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2012/2006 (2) iš dalies pakeistas taip, kad dabar bet kuris alyvmedžių plotas atitinka reikalavimus.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 20 straipsniu su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2012/2006, valstybėms narėms, kurios nesikreipia dėl šio reglamento IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytos pagalbos už alyvmedžių giraites, leidžiama savo nuožiūra pasirinkti, ar naudoti alyvuogių auginimo geografinę informacinę sistemą. Atsižvelgiant į tokį pakeitimą tikslinga iš dalies pakeisti Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (3) 12 straipsnio nuostatas dėl bendrosios paraiškos, taikomos alyvmedžių sklypams, turinio ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 (4) XXIV priedo 1 ir 3 punktų nuostatas dėl pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančių alyvmedžių apibrėžimo ir dėl pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų skaičiaus nustatymo siekiant pasinaudoti teisėmis į išmokas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 33 straipsnyje pateiktos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 taikymo taisyklės, susijusios su tetrahidrokanabinolio kiekio auginamose kanapėse patikros sąlygomis. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinės dalies 4 skyrių nuo 2007 m. nepluoštinės kanapes bus leidžiama auginti taikant bendrosios išmokos schemą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 796/2004 33 straipsnis ir II priedas turėtų būti atitinkamai pritaikytas.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 33 straipsnio 2 dalį valstybės narės pranešė Komisijai bandymų tetrahidrokanabinolio kiekiui nustatyti 2006 m. pasėtų veislių kanapėse rezultatus. Į šiuos rezultatus turėtų būti atsižvelgta rengiant kanapių veislių, už kurias kitais prekybos metais gali būti skiriamos tiesioginės išmokos, sąrašą ir 2007–2008 prekybos metams laikinai patvirtintų veislių sąrašą. Tikrinant tetrahidrokanabinolio kiekį kai kurioms iš šitų veislių turėtų būti taikoma Reglamento (EB) Nr. 796/2004 I priede numatyta B procedūra.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 5 skyriuje numatyta pagalba už energetinius augalus nuo 2007 m. bus taikoma naujosiose valstybėse narėse, taikančiose bendrosios išmokos už plotą schemą. Toms naujosioms valstybėms narėms taip pat turėtų būti taikomos augalų grupėms numatytos pagalbos energetiniams augalams taisyklės.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 6 straipsnio 3 dalis panaikinta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 263/2006 (5). Todėl Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 136 straipsnis turėtų būti atitinkamai pritaikytas.

(7)

Reglamentu (EB) Nr. 270/2007 iš dalies pakeistos taisyklės, taikomos galimam cukrašvendrių naudojimui energetiniams produktams gaminti. Todėl tokias pats sąlygas tikslinga nustatyti šių augalų auginimui žemėje, kuri atitinka reikalavimus taikyti atidėjimo teises.

(8)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti reglamentus (EB) Nr. 796/2004 ir (EB) Nr. 1973/2004.

(9)

Reglamentais (EB) Nr. 953/2006 (6), (EB) Nr. 2012/2006 ir (EB) Nr. 270/2007 nustatyti pakeitimai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d. Todėl šiame reglamente numatyti atitinkami pakeitimai turėtų būti taikomi nuo tos pačios datos.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybėse narėse, kurios į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 20 straipsnyje nurodytą žemės ūkio sklypų identifikavimo sistemą įtraukia alyvuogių auginimo geografinę informacinę sistemą, alyvmedžių sklypo atveju ūkininkui pateiktoje grafinėje medžiagoje nurodomas kiekvieno alyvmedžių sklypo pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančių alyvmedžių skaičius bei jų išdėstymas sklype ir alyvmedžių plotas, išreikštas alyvmedžių auginimo GIS-ha pagal Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 XXIV priedo 3 punktą.“.

2)

33 straipsnio 4 ir 5 dalių pirmoje ir antroje pastraipose žodis „pluoštinės“ išbraukiamas.

3)

II priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1973/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

136 straipsnis pakeičiamas taip:

„136 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 taikymas

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143b straipsnio 6 dalies trečios pastraipos nuostatų, bendrosios išmokos už plotą schemai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 796/2004, išskyrus jo 7 straipsnį, 8 straipsnio 2 dalies b ir c punktus, 12 straipsnio 1 dalies c punktą ir 2 dalį, 13 straipsnio 2–8 dalis, 14 straipsnio 2 ir 3 dalis, 16 ir 17 straipsnius, 21 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 1 dalies b, d ir e punktus, 26 straipsnio 1 dalies a, b bei c punktus ir 2 dalies b, c bei d punktus, 27 straipsnio 2 dalies g, h, i ir j punktus, 28 straipsnio 1 dalies d punktą, 30 straipsnio 3 dalį, 31 straipsnį, 34–40 straipsnius, 49 straipsnio 2 dalį, 50 straipsnio 2, 4, 5 ir 6 dalis, 51–64 straipsnius, 69 straipsnį ir 71 straipsnio 1 dalį.“.

2)

143 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

bet kuris cukrinių runkelių tarpinis produktas naudojamas energetiniams produktams gaminti ir jeigu bet kuris gretutinis ar šalutinis produktas, kuriame yra cukraus, naudojamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 318/2006;“.

3)

XXIV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punkte įrašoma tokia pastraipa:

„Tačiau kai skaičiuojamas pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų skaičius pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnį (naudojimasis teisėmis į išmokas), bet kuris pasodintas alyvmedis atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus.“;

b)

3 punkto ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Tą patį metodą taiko valstybės narės, kurios į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 20 straipsnyje nurodytą žemės ūkio sklypų identifikavimo sistemą įtraukia alyvuogių auginimo geografinę informacinę sistemą, kai skaičiuojamas pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkančių hektarų skaičių pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 44 straipsnį (naudojimasis teisėmis į išmokas).“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1 straipsnio 1 bei 2 punktai ir 2 straipsnis taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 3 punktas taikomas nuo 2007–2008 prekybos metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(2)  OL L 384, 2006 12 29, p. 8.

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2025/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 81).

(4)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 270/2007 (OL L 75, 2007 3 15, p. 8).

(5)  OL L 46, 2006 2 16, p. 24.

(6)  OL L 175, 2006 6 29, p. 1.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS KANAPIŲ VEISLĖS

a)   Kanapių veislės

 

Beniko

 

Carmagnola

 

CS

 

Delta-Llosa

 

Delta 405

 

Dioica 88

 

Epsilon 68

 

Fedora 17

 

Felina 32

 

Felina 34 – Félina 34

 

Ferimon – Férimon

 

Fibranova

 

Fibrimon 24

 

Futura 75

 

Juso 14

 

Kompolti

 

Red Petiole

 

Santhica 23

 

Santhica 27

 

Silesia

 

Uso-31

b)   2007–2008 m. prekybos metams patvirtintos kanapių veislės

 

Bialobrzeskie

 

Chamaeleon (1)

 

Cannakomp

 

Denise (2)

 

Diana (2)

 

Fasamo

 

Fibriko TC

 

Kompolti hibrid TC

 

Lipko

 

Tiborszállási (1)

 

UNIKO-B

 

Zenit (2)


(1)  2007–2008 prekybos metais taikoma I priede numatyta B procedūra

(2)  Tik Rumunijoje, kaip numatyta Komisijos sprendimu 2007/69/EB (OL L 32, 2007 2 6, p. 167).“


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 382/2007

2007 m. balandžio 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 53 straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą būtini tam tikri Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002 (2) pakeitimai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 753/2002 28 straipsnyje numatytos vynams su geografine nuoroda skirtos taisyklės ir pateikiamas skirtinguose valstybių narių regionuose vartojamų terminų sąrašas. Šį sąrašą reikėtų suderinti su atitinkamais Bulgarijos ir Rumunijos vartojamais terminais.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 753/2002 29 straipsnyje pateikiamas tradicinių specifinių terminų sąrašas ir to reglamento 23 straipsnyje minimas kitų tradicinių terminų sąrašas turi būti suderintas su atitinkamais Bulgarijos ir Rumunijos vartojamais terminais.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 753/2002 II priede pateikiamas vynuogių veislių pavadinimų ir jų sinonimų su geografine nuoroda, kuriuos galima vartoti vynų etiketėse, sąrašas. Tą priedą reikėtų suderinti su atitinkamais terminais, kurie Bulgarijos ir Rumunijos buvo vartojami, kai pradėta taikyti šį reglamentą.

(5)

Pavadinimu „Tokaj“ apibūdinamas „rūšinis vynas, pagamintas konkrečiame regione“, kurio kilmės vietovė yra Vengrijos ir Slovakijos pasienio regionas, taip pat jis vartojamas Italijos ir Prancūzijos vynuogių rūšių pavadinimuose: „Tocai italico“, „Tocai friulano“ ir „Tokay pinot gris“. Šių trijų vynuogių rūšių pavadinimų ir geografinės nuorodos bendras taikymas ribojamas laike iki 2007 m. kovo 31 d. ir remiasi 1993 m. lapkričio 23 d. dvišaliu Europos bendrijos ir Vengrijos Respublikos susitarimu, kuris nuo 2004 m. gegužės 1 d. tapo acquis dalimi. Nuo 2007 m. balandžio 1 d. šie trys trijų vynuogių rūšių pavadinimai yra išbraukiami iš Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002 II priedo ir vynuogių rūšies pavadinimas „Tocai friulano“ dabar pakeičiamas naujuoju vynuogių rūšies pavadinimu „Friulano“.

(6)

Galiausiai Reglamento (EB) Nr. 753/2002 III priede pateikiamas tradicinių terminų, kurie vartojami arba gali būti vartojami vynų etiketėse, sąrašas. Tą priedą reikėtų suderinti, kad būtų atsižvelgta į Kipro naujus tradicinius terminus ir Bulgarijos bei Rumunijos vartojamus tradicinius terminus.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 753/2002.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 753/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

28 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

dešimta įtrauka pakeičiama taip:

„—

„τοπικός οίνος“ arba („Regional Wine“), jei tai yra stalo vynai, kurių kilmės šalis yra Kipras“;

b)

pridedamos tokios įtraukos:

„—

„регионално вино“, jei tai yra stalo vynai, kurių kilmės šalis yra Bulgarija,

„Vin cu indicație geografică“, jei tai yra stalo vynai, kurių kilmės šalis yra Rumunija“.

2)

29 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šiais punktais:

„q)

Bulgarija:

„Гарантирано наименование за произход“ arba „ГНП“,

„Гарантирано и контролирано наименование за произход“ arba „ГКНП“,

„Благородно сладко вино“ arba „БСВ“;

r)

Rumunija:

„Vin cu denumire de origine controlată – D.O.C.“, po kurio nurodyta:

„Cules la maturitate deplină – C.M.D.“,

„Cules târziu – C.T.“,

„Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.“ “.

b)

2 dalis papildoma šiais punktais:

„k)

Bulgarija:

„Гарантирано наименование за произход“ arba „ГНП“,

„Гарантирано и контролирано наименование за произход“ arba „ГКНП“;

l)

Rumunija:

„Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.“ “.

3)

II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu.

4)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 118, 2002 5 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2016/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 38).


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Vynuogių veislių pavadinimų ir jų sinonimų su geografine nuoroda (1), kuriuos galima vartoti vynų etiketėse pagal 19 straipsnio 2 dalį, sąrašas

 

Veislės pavadinimas arba jo sinonimai

Šalys, galinčios vartoti veislės pavadinimą arba vieną iš jo sinonimų (2)

1

Agiorgitiko

Graikija°

2

Aglianico

Italija°, Graikija°, Malta°

3

Aglianicone

Italija°

4

Alicante Bouschet

Graikija°, Italija°, Portugalija°, Alžyras°, Tunisas°, Jungtinės Valstijos°, Kipras°, Pietų Afrika

NB: Pastaba. Pavadinimas „Alicante“ negali būti atskirai vartojamas vynui apibūdinti.

5

Alicante Branco

Portugalija°

6

Alicante Henri Bouschet

Prancūzija°, Serbija (8), Juodkalnija (8)

7

Alicante

Italija°

8

Alikant Buse

Serbija (6), Juodkalnija (6)

9

Auxerrois

Pietų Afrika°, Australija°, Kanada°, Šveicarija°, Belgija°, Vokietija°, Prancūzija°, Liuksemburgas°, Nyderlandai°, Jungtinė Karalystė°

10

Barbera Bianca

Italija°

11

Barbera

Pietų Afrika°, Argentina°, Australija°, Kroatija°, Meksika°, Slovėnija°, Urugvajus°, Jungtinės Valstijos°, Graikija°, Italija°, Malta°

12

Barbera Sarda

Italija°

13

Blauburgunder

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (16-27-114), Austrija (14-16), Kanada (16-114), Čilė (16-114), Italija (16-114)

14

Blauer Burgunder

Austrija (13-16), Serbija (24-114), Juodkalnija (24-114), Šveicarija

15

Blauer Frühburgunder

Vokietija (57)

16

Blauer Spätburgunder

Vokietija (114), Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (13-27-114), Austrija (13-14), Bulgarija (114), Kanada (13-114), Čilė (13-114), Rumunija (114), Italija (13-114)

17

Blaufränkisch

Čekijos Respublika (54), Austrija°, Vokietija, Slovėnija (Modra frankinja, Frankinja), Vengrija

18

Borba

Ispanija°

19

Bosco

Italija°

20

Bragão

Portugalija°

21

Budai

Vengrija°

22

Burgundac beli

Serbija (135), Juodkalnija (135)

23

Burgundac Crni

Kroatija°

24

Burgundac crni

Serbija (14-114), Juodkalnija (14-114)

25

Burgundac sivi

Kroatija°, Serbija°, Juodkalnija°

26

Burgundec bel

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija°

27

Burgundec crn

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (13-16-114)

28

Burgundec siv

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija°

29

Busuioacă de Bohotin

Rumunija

30

Cabernet Moravia

Čekijos Respublika°

31

Calabrese

Italija (89)

32

Campanário

Portugalija°

33

Canari

Argentina°

34

Carignan Blanc

Prancūzija°

35

Carignan

Pietų Afrika°, Argentina°, Australija (37), Čilė (37), Kroatija°, Izraelis°, Marokas°, Naujoji Zelandija°, Tunisas°, Graikija°, Prancūzija°, Portugalija°, Malta°

36

Carignan Noir

Kipras°

37

Carignane

Australija (35), Čilė (35), Meksika, Turkija, Jungtinės Valstijos

38

Carignano

Italija°

39

Chardonnay

Pietų Afrika°, Argentina (94), Australija (94), Bulgarija°, Kanada (94), Šveicarija°, Čilė (94), Čekijos Respublika°, Kroatija°, Vengrija (40), Indija, Izraelis°, Moldavija°, Meksika (94), Naujoji Zelandija (94), Rumunija°, Rusija°, San Marinas°, Slovakija°, Slovėnija°, Tunisas°, Jungtinės Valstijos (94), Urugvajus°, Serbija ir Juodkalnija, Zimbabvė°, Vokietija°, Prancūzija, Graikija (94), Italija (94), Liuksemburgas° (94), Nyderlandai (94), Jungtinė Karalystė, Ispanija, Portugalija, Austrija°, Belgija (94), Kipras°, Malta°

40

Chardonnay Blanc

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Vengrija (39)

41

Chardonnay Musqué

Kanada°

42

Chelva

Ispanija°

43

Corinto Nero

Italija°

44

Cserszegi fűszeres

Vengrija°

45

Děvín

Čekijos Respublika°

46

Devín

Slovakija

47

Duna gyöngye

Vengrija

48

Dunaj

Slovakija

49

Durasa

Italija°

50

Early Burgundy

Jungtinės Valstijos°

51

Fehér Burgundi, Burgundi

Vengrija (132)

52

Findling

Vokietija°, Jungtinė Karalystė°

53

Frâncușă

Rumunija

54

Frankovka

Čekijos Respublika° (17), Slovakija (55)

55

Frankovka modrá

Slovakija (54)

56

Friulano

Italija

57

Frühburgunder

Vokietija (15), Nyderlandai°

58

Galbenă de Odobești

Rumunija

59

Girgenti

Malta (60, 61)

60

Ghirgentina

Malta (59, 61)

61

Girgentina

Malta (59, 60)

62

Graciosa

Portugalija°

63

Grasă de Cotnari

Rumunija

64

Grauburgunder

Vokietija, Bulgarija, Vengrija°, Rumunija (65)

65

Grauer Burgunder

Kanada, Rumunija (64), Vokietija, Austrija

66

Grossburgunder

Rumunija

67

Iona

Jungtinės Valstijos°

68

Kanzler

Jungtinė Karalystė°, Vokietija

69

Kardinal

Vokietija°, Bulgarija°

70

Kékfrankos

Vengrija

71

Kisburgundi kék

Vengrija (114)

72

Korinthiaki

Graikija°

73

Leira

Portugalija°

74

Limnio

Graikija°

75

Maceratino

Italija°

76

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Kipras

77

Mátrai muskotály

Vengrija°

78

Medina

Vengrija°

79

Monemvasia

Graikija

80

Montepulciano

Italija°

81

Moravia dulce

Ispanija°

82

Moravia agria

Ispanija°

83

Moslavac

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (84), Serbija°, Juodkalnija°

84

Mozler

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (83)

85

Mouratón

Ispanija°

86

Müller-Thurgau

Pietų Afrika°, Austrija°, Vokietija, Kanada, Kroatija°, Vengrija°, Serbija°, Juodkalnija°, Čekijos Respublika°, Slovakija°, Slovėnija°, Šveicarija°, Liuksemburgas, Nyderlandai°, Italija°, Belgija°, Prancūzija°, Jungtinė Karalystė, Australija°, Bulgarija°, Jungtinės Valstijos°, Naujoji Zelandija°, Portugalija

87

Muškát moravský

Čekijos Respublika°, Slovakija

88

Nagyburgundi

Vengrija°

89

Nero d‘Avola

Italija (31)

90

Olivella nera

Italija°

91

Orange Muscat

Australija°, Jungtinės Valstijos°

92

Pálava

Čekijos Respublika, Slovakija

93

Pau Ferro

Portugalija°

94

Pinot Chardonnay

Argentina (39), Australija (39), Kanada (39), Čilė (39), Meksika (39), Naujoji Zelandija (39), Jungtinės Valstijos (39), Turkija°, Belgija (39), Graikija (39), Nyderlandai, Italija (39)

95

Pölöskei muskotály

Vengrija°

96

Portoghese

Italija°

97

Pozsonyi

Vengrija (98)

98

Pozsonyi Fehér

Vengrija (97)

99

Radgonska ranina

Slovėnija°

100

Rajnai rizling

Vengrija (103)

101

Rajnski rizling

Serbija (102-105-108), Juodkalnija (102-105-108)

102

Renski rizling

Serbija (101-105-108), Juodkalnija (101-105-108), Slovenija° (103)

103

Rheinriesling

Bulgarija°, Austrija, Vokietija (105), Vengrija (100), Čekijos Respublika (111), Italija (105), Graikija, Portugalija, Slovėnija (102)

104

Rhine Riesling

Pietų Afrika°, Australija°, Čilė (106), Moldavija°, Naujoji Zelandija°, Kipras, Vengrija°

105

Riesling renano

Vokietija (103), Serbija (101-102-108), Juodkalnija (101-102-108), Italija (103)

106

Riesling Renano

Čilė (104), Malta°

107

Riminèse

Prancūzija°

108

Rizling rajnski

Serbija (101-102-105), Juodkalnija (101-102-105)

109

Rizling Rajnski

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija°, Kroatija°

110

Rizling rýnsky

Slovakija°

111

Ryzlink rýnský

Čekijos Respublika (103)

112

Santareno

Portugalija°

113

Sciaccarello

Prancūzija°

114

Spätburgunder

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (13-16-27), Serbija (14-24), Juodkalnija (14-24), Bulgarija (16), Kanada (13-16), Čilė, Vengrija (71), Moldavija°, Rumunija (16), Italija (13-16), Jungtinė Karalystė, Vokietija (16)

115

Štajerska Belina

Kroatija°, Slovėnija°

116

Subirat

Ispanija

117

Terrantez do Pico

Portugalija°

118

Tintilla de Rota

Ispanija°

119

Tinto de Pegões

Portugalija°

120

Torrontés riojano

Argentina°

121

Trebbiano

Pietų Afrika°, Argentina°, Australija°, Kanada°, Kipras°, Kroatija°, Urugvajus°, Jungtinės valstijos, Izraelis, Italija, Malta

122

Trebbiano Giallo

Italija°

123

Trigueira

Portugalija

124

Verdea

Italija°

125

Verdeca

Italija

126

Verdelho

Pietų Afrika°, Argentina, Australija, Naujoji Zelandija, Jungtinės Valstijos, Portugalija

127

Verdelho Roxo

Portugalija°

128

Verdelho Tinto

Portugalija°

129

Verdello

Italija°, Ispanija°

130

Verdese

Italija°

131

Verdejo

Ispanija°

132

Weißburgunder

Pietų Afrika (134), Kanada, Čilė (133), Vengrija (51), Vokietija (133, 134), Austrija (133), Jungtinė Karalystė°, Italija

133

Weißer Burgunder

Vokietija (132, 134), Austrija (132), Čilė (132), Šveicarija°, Slovėnija, Italija

134

Weissburgunder

Pietų Afrika (132), Vokietija (132, 133), Jungtinė Karalystė, Italija

135

Weisser Burgunder

Serbija ir Juodkalnija (22)

136

Zalagyöngye

Vengrija°

PAAIŠKINIMAS:

:

Terminai skliausteliuose

:

nuoroda į veislės sinonimą

:

„°“

:

nėra sinonimų

:

Terminai pusjuodžiu šriftu

:

2 stulpelyje

:

vynuogių veislės pavadinimas

3 stulpelyje

:

šalis, kurios pavadinimas atitinka veislę, ir veislė

:

Terminai paprastu šriftu

:

2 stulpelyje

:

vynuogių veislės sinonimas

3 stulpelyje

:

šalies, kurioje vartojamas vynuogių veislės sinonimas, pavadinimas.“


(1)  Šių veislių pavadinimai ir jų sinonimai, išversti arba būdvardžio forma, visiškai arba iš dalies atitinka geografines nuorodas, vartojamas vynui apibūdinti.

(2)  Šioms šalims šiame priede nurodytas leidžiančias nukrypti nuostatas leidžiama taikyti tik vynams su geografine nuoroda, pagamintiems administraciniuose vienetuose, kuriuose atitinkamas veisles leidžiama auginti šio reglamento įsigaliojimo metu pagal šių šalių nustatytas to vyno gamybos ir pateikimo sąlygas.

PAAIŠKINIMAS:

:

Terminai skliausteliuose

:

nuoroda į veislės sinonimą

:

„°“

:

nėra sinonimų

:

Terminai pusjuodžiu šriftu

:

2 stulpelyje

:

vynuogių veislės pavadinimas

3 stulpelyje

:

šalis, kurios pavadinimas atitinka veislę, ir veislė

:

Terminai paprastu šriftu

:

2 stulpelyje

:

vynuogių veislės sinonimas

3 stulpelyje

:

šalies, kurioje vartojamas vynuogių veislės sinonimas, pavadinimas.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 753/2002 III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Prieš Čekijos Respublikai skirtas eilutes įterpiamos šios eilutės:

„BULGARIJA

29 straipsnyje nurodyti tradiciniai specifiniai terminai

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Visi

Rūšinis vynas pkr, rūšinis putojantis vynas pkr, rūšinis pusiau putojantis vynas pkr ir rūšinis likerinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Visi

Rūšinis vynas pkr, rūšinis putojantis vynas pkr, rūšinis pusiau putojantis vynas pkr ir rūšinis likerinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Visi

Rūšinis likerinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

28 straipsnyje nurodyti terminai

регионално вино

(Regional wine)

Visi

Stalo vynas su GN

Bulgarų

2007

 

23 straipsnyje nurodyti kiti tradiciniai terminai

Ново

(young)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Stalo vynas su GN

Bulgarų

2007

 

Премиум

(premium)

Visi

Stalo vynas su GN

Bulgarų

2007

 

Резерва

(reserve)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Stalo vynas su GN

Bulgarų

2007

 

Премиум резерва

(premium reserve)

Visi

Stalo vynas su GN

Bulgarų

2007

 

Специална резерва

(special reserve)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Специална селекция

(special selection)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Колекционно

(collection)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Беритба на презряло грозде

(vintage of overripe grapes)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Bulgarų

2007

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Bulgarų

2007“

 

2)

Kiprui skirtos eilutės pakeičiamos šiomis eilutėmis:

„KIPRAS

29 straipsnyje nurodyti tradiciniai specifiniai terminai

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης

(ΟΕΟΠ)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Graikų

 

 

28 straipsnyje nurodyti terminai

Τοπικός Οίνος

(Regional Wine)

Visi

Stalo vynas su GN

Graikų

 

 

23 straipsnyje nurodyti kiti tradiciniai terminai

Μοναστήρι (Monastiri)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Stalo vynas su GN

Graikų

 

 

Κτήμα (Ktima)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Stalo vynas su GN

Graikų

 

 

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

Visi

Rūšinis vynas pkr

Stalo vynas su GN

Graikų

2006

 

Μονή (Moni)

Visi

Rūšinis vynas pkr

Stalo vynas su GN

Graikų

2006“

 

3)

Po Portugalijai skirtų eilučių įterpiamos šios eilutės:

„RUMUNIJA

29 straipsnyje nurodyti tradiciniai specifiniai terminai

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Visi

Quality wine psr

Rumunų

2007

 

Cules la maturitate deplină

(C.M.D.)

Visi

Quality wine psr

Rumunų

2007

 

Cules târziu (C.T.)

Visi

Quality wine psr

Rumunų

2007

 

Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.)

Visi

Quality wine psr

Rumunų

2007

 

28 straipsnyje nurodyti terminai

Vin cu indicație geografică

Visi

Table wine with GI

Rumunų

2007

 

23 straipsnyje nurodyti kiti tradiciniai terminai

Rezervă

Visi

Quality wine psr

Rumunų

2007

 

Vin de vinotecă

Visi

Quality wine psr

Rumunų

2007“

 


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/21


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. sausio 29 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/676/EB dėl Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatų

(2007/215/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2004/551/BUSP dėl Europos gynybos agentūros įsteigimo (1), ypač į jų 11 straipsnio 3 dalies 3.1 punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimą 2004/676/EB dėl Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatų (2), ypač į jų 170 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos gynybos agentūros valdančiosios tarybos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti labiau suderintą požiūrį į Europos valstybės tarnybos žmogiškuosius išteklius, tikslinga Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatų nuostatas suderinti su atitinkamomis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatomis, visų pirma atsižvelgiant į nuostatas, susijusias su persikėlimo išmoka, išeitine išmoka, išlaikomo vaiko išmoka, nediskriminavimo principo laikymusi ir išmokomis darbuotojams, kurie paskiriami padalinio vadovu, direktoriumi ar generaliniu direktoriumi. Dėl tos pačios priežasties būtina atsižvelgti į patirtį, įgytą taikant tas Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatas.

(2)

Tikslinga pradėti derinti Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatų nuostatas su atitinkamomis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų nuostatomis, nepažeidžiant teisių, kurias Europos gynybos agentūros darbuotojai įgijo prieš įsigaliojant šiems pakeitimams, ir atsižvelgiant į jų teisėtus lūkesčius.

(3)

Nuo to laiko, kai 2004 m. pirmą kartą buvo patvirtinti Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatai, tekste buvo rasti keli neatitikimai. Būtina juos ištaisyti.

(4)

Todėl Sprendime 2004/676/EB išdėstytus Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatus reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/676/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.   1 dalyje asmuo laikomas neįgaliu, jeigu yra sutrikusi jo fizinė ar psichinė sveikata ir tas sutrikimas yra arba gali būti nuolatinis. Sutrikimas nustatomas 37 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

2)

10 straipsnio antra dalis pakeičiama taip:

„2.   Laikinojo personalo narys be DSSĮI leidimo iš jokios vyriausybės ar kito Agentūrai nepriklausančio šaltinio nepriima jokio apdovanojimo, pasižymėjimo ženklo, paslaugos, dovanos ar kokio nors mokėjimo, išskyrus už paslaugas, suteiktas prieš jo paskyrimą arba būnant tikslinėse atostogose dėl privalomosios karo ar kitokios nacionalinės tarnybos ir ryšium su tokia tarnyba.“;

3)

21 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmiau išdėstytos pastraipos nuostatos netaikomos laikinojo personalo nariui ar buvusiam laikinojo personalo nariui, duodančiam parodymus Apeliacinei komisijai ar Drausmės komisijai apie laikinojo personalo narį ar buvusį laikinojo personalo narį.“;

4)

27 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

laikinojo personalo narys anksčiau atskleidė tą pačią informaciją Agentūrai ir palaukė jos nustatytą laikotarpį, per kurį Agentūra galėjo imtis atitinkamų veiksmų, atsižvelgiant į atvejo sudėtingumą. Laikinojo personalo narys tinkama tvarka informuojamas apie tokį laikotarpį per 60 dienų.“;

5)

36 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nė vienos konkrečios valstybės narės piliečiams nėra rezervuojamos jokios pareigos.“;

b)

2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

pateikia įrodymą, kad labai gerai moka vieną iš dalyvaujančių valstybių narių kalbų ir patenkinamai moka kitą dalyvaujančių valstybių narių kalbą tiek, kiek reikia pareigoms atlikti.“;

6)

39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

esanti 2 dalis tampa 3 dalimi;

b)

įterpiama ši nauja 2 dalis:

„2.   Laikinojo personalo narys, kuris dvejus metus išdirbo vienoje savo kategorijos pakopoje, automatiškai perkeliamas į kitą aukštesnę tos kategorijos pakopą.

Jei laikinojo personalo narys paskiriamas padalinio vadovu, direktoriumi ar generaliniu direktoriumi toje pačioje kategorijoje ir jeigu jis patenkinamai atliko savo naujas pareigas per pirmuosius devynis mėnesius, jis perkeliamas į aukštesnę tos kategorijos pakopą atgaline data nuo paskyrimo įsigaliojimo dienos. Dėl tokio paaukštinimo jo bazinė mėnesinė alga didinama pirmosios ir antrosios pakopos santykį kiekvienoje kategorijoje atitinkančiu procentiniu dydžiu.“;

7)

40 straipsnio antra pastraipa išbraukiama;

8)

59 straipsnio 9 dalis išbraukiama;

9)

63 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   V priedo 6 straipsnyje numatyta persikėlimo išmoka skiriama ketverius metus ištarnavusiam laikinojo personalo nariui. Daugiau nei vienerius, tačiau mažiau nei ketverius metus, neįskaitant nepilnų metų, ištarnavęs laikinojo personalo narys gauna jo tarnybos trukmei proporcingą persikėlimo išmoką.“;

10)

V priedas papildomas šiuo straipsniu:

„2a straipsnis

Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, išlaikomo vaiko išmoka pakeičiama tokiomis sumomis, mokamomis šiais laikotarpiais:

2007 2 1–2007 12 31

302,35 EUR

2008 1 1–2008 12 31

315,53 EUR

Pateiktoji skalė persvarstoma kiekvieną kartą pagal Tarnybos nuostatų 59 straipsnį peržiūrint darbo užmokestį.“;

11)

V priedo 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Už kiekvieną išlaikomą vaiką, kaip apibrėžta 2 straipsnio 2 dalyje, kuriam nėra sukakę penkeri metai ar kuris dar reguliariai visu krūviu nelanko pradinės ar vidurinės mokyklos, nustatomas toks šios išmokos dydis:

2007 2 1–2007 8 31

48,17 EUR

2007 9 1–2008 8 31

64,24 EUR

2008 9 1 ir vėliau

80,30 EUR

Pateiktoji skalė persvarstoma kiekvieną kartą pagal Tarnybos nuostatų 59 straipsnį peržiūrint darbo užmokestį.“;

12)

VI priedo 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Personalo narys, kurio tarnyba nutrūksta ne dėl mirties ar invalidumo, palikdamas tarnybą, turi teisę:

a)

kai jis išdirba mažiau nei vienerius metus – gauti išeitinę išmoką, lygią trims sumoms, išskaičiuotoms iš jo bazinės algos kaip pensijų įmokos, atėmus kitas pagal Tarnybos nuostatų 90 ir 131 straipsnius sumokėtas sumas;

b)

kitais atvejais jis turi teisę:

1)

į ištarnauto laiko pensijos teisių Agentūroje aktuarinio ekvivalento pervedimą į administracijos ar organizacijos pensijų fondą arba į pensijų fondą, kuriame jis įgyja ištarnauto laiko pensijos teises dirbdamas pagal darbo sutartį arba savarankiškai, arba

2)

gauti šių išmokų aktuarinį ekvivalentą, mokamą jų pasirinktai privačiai draudimo bendrovei ar pensijų fondui, jei tokia bendrovė ar fondas garantuoja, kad:

i)

kapitalas nebus grąžintas;

ii)

mėnesinės išmokos bus pradėtos mokėti ne anksčiau kaip nuo 60 metų amžiaus ir ne vėliau kaip nuo 65 metų amžiaus;

iii)

bus numatytos nuostatos dėl reversijos ar maitintojo netekimo pensijos;

iv)

perkėlimas į kitą draudimo bendrovę ar kitą fondą bus leidžiamas tik tada, jeigu toks fondas atitinka i, ii ir iii punktuose nustatytas sąlygas.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, personalo narys, kuris nuo to laiko, kai pradėjo eiti pareigas, tam, kad įgytų ar išlaikytų teises į pensiją, mokėjo įmokas valstybinei pensijų sistemai ar jo pasirinktai privačiai draudimo sistemai arba pensijų fondui, atitinkančiam 1 dalyje nustatytas sąlygas, ir kurio tarnyba nutrūksta ne dėl mirties ar invalidumo, išeidamas iš tarnybos turi teisę gauti išeitinę išmoką, lygią jo pensijos, sukauptos jo tarnybos metu Agentūroje, aktuarinei vertei. Tokiais atvejais sumos, sumokėtos tam, kad būtų įgytos ar išlaikytos teisės į pensiją pagal valstybinę pensijų sistemą, taikant 90 ar 131 straipsnius, atimamos iš išeitinės išmokos.

3.   Kai personalo nario tarnyba nutrūko jį pašalinus iš pareigų, mokėtina išeitinė išmoka arba, atitinkamais atvejais, pervestinas aktuarinis ekvivalentas nustatomi remiantis sprendimu, priimtu pagal Tarnybos nuostatų 146 straipsnį.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Horst SEEHOFER


(1)  OL L 245, 2004 7 17, p. 17.

(2)  OL L 310, 2004 10 7, p. 9.


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/24


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. sausio 29 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/677/EB nuostatas dėl nacionalinių ekspertų ir karinio personalo, komandiruoto į Europos gynybos agentūrą, trumpiausio komandiruotės laikotarpio

(2007/216/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos sprendimą 2004/677/EB dėl taisyklių, taikomų nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui, komandiruotam į Europos gynybos agentūrą (1), ypač į jo 33 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos gynybos agentūros valdančiosios tarybos pasiūlymą,

kadangi:

2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendrųjų veiksmų 2004/551/BUSP dėl Europos gynybos agentūros įsteigimo (2) 11 straipsnio 3 dalies 3.2 punkte numatyta, kad Europos gynybos agentūros personalą sudaro nacionaliniai ekspertai, kuriuos dalyvaujančios valstybės narės komandiravo į pareigas Agentūros organizacinėje struktūroje arba specialioms užduotims ir projektams. Kadangi atrodo, kad trumpiausias nacionalinių ekspertų, komandiruotų specialioms užduotims ir projektams, šešių mėnesių trukmės komandiruotės laikotarpis yra per ilgas, Tarybos sprendimas 2004/677/EB turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant numatyti reikiamą lankstumą, susijusį su trumpiausiu komandiruotės laikotarpiu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/677/EB 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komandiruotė negali būti trumpesnė kaip du mėnesiai ir ilgesnė kaip treji metai, ji gali būti pratęsta, bet iš viso negali būti ilgesnė kaip ketveri metai.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Horst SEEHOFER


(1)  OL L 310, 2004 10 7, p. 64.

(2)  OL L 245, 2004 7 17, p. 17.


Komisija

5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 22 d.

dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Nacionalinei metrologijos ir bandymų laboratorijai (C24/2005)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5477)

(Tik tekstas prancūzų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/217/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas pagal minėtų straipsnių nuostatas (1) ir atsižvelgdama į šias pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Konkurentui pateikus skundą, Komisijai pranešta, kad Prancūzija skyrė valstybės pagalbą Nacionalinei metrologijos ir bandymų laboratorijai (Laboratoire national de métrologie et d’essais, toliau – LNE) (2).

(2)

2003 m. rugsėjo 3 d., 2004 m. vasario 11 d. ir 2004 m. birželio 7 d. raštais Komisija paragino Prancūzijos valdžios institucijas pateikti jai informaciją apie finansinę valstybės paramą LNE. Prancūzijos valdžios institucijos informaciją pateikė 2003 m. lapkričio 7 d., 2004 m. balandžio 5 d. ir 2004 m. rugpjūčio 6 d. raštuose.

(3)

2005 m. liepos 5 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl kai kurių priemonių. Prancūzija procedūros pradžios pranešime reikalaujamą informaciją pateikė 2005 m. lapkričio 4 d. ir 2006 m. balandžio 19 d. raštais.

(4)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl nagrinėjamų priemonių.

(5)

Komisija šiuo klausimu gavo suinteresuotųjų šalių pastabas. Jos perduotos Prancūzijai suteikiant jai galimybę komentuoti. Prancūzijos pastabos buvo gautos 2006 m. kovo 1 d.

(6)

2006 m. birželio 6 d. Komisija išsiuntė papildomus klausimus. Prancūzijos valdžios institucijų atsakymai išsiųsti 2006 m. rugpjūčio 2 d. ir tą pačią dieną įregistruoti Komisijoje.

2.   IŠSAMUS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

2.1.   Gavėjas

(7)

Nacionalinė bandymų laboratorija (Le laboratoire national d’essais) buvo įkurta 1901 m. prie Nacionalinės menų ir amatų konservatorijos kaip viešoji įstaiga, pavaldi Nacionalinio švietimo ministerijai. 1978 m., vadovaujantis 1978 m. sausio 10 d. įstatymu Nr. 78–23 dėl produktų ir paslaugų vartotojų apsaugos ir informavimo, jai suteiktas viešosios pramonės ir prekybos įmonės statusas. Šiuo dokumentu Nacionalinė bandymų laboratorija įgaliota „atlikti visus studijų, mokslinių tyrimų, konsultavimo, ekspertizės, bandymų, kontrolės darbus ir teikti visas techninės pagalbos paslaugas, reikalingas vartotojų apsaugai ar informavimui arba produktų kokybės gerinimui“. Laboratorijai taip pat suteikta teisė „ministerijų prašymu ir lėšomis tirti reglamentų ir taisyklių kūrimui reikalingus bandymų metodus“, taip pat „išduoti kvalifikacijos pažymėjimus“ ir valdžios institucijų vardu palaikyti ryšius su tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už šias sritis. 2005 m. Nacionalinei bandymų laboratorijai pavesta papildoma užduotis – vadovauti nacionalinei mokslinei metrologijai (vaidmuo, kurį pirmiau atliko viešojo intereso grupė „Nacionalinis metrologijos biuras“ (Bureau national de métrologie, toliau – BNM), ir ji tapo Nacionaline metrologijos ir bandymų laboratorija.

(8)

LNE ne tik tarnauja valstybės institucijoms, ji taip pat siūlo įmonėms platų paslaugų keturiose pagrindinėse savo veiklos srityse (matavimo, bandymų, sertifikavimo ir mokymų), teikiamų visuose vieno ar kito produkto gyvavimo etapuose, spektrą. Ji turi priemonių, leidžiančių įgyvendinti bandymų programas – standartizuotas arba pagal poreikį – daugelyje sričių (4). Jos klientai – pramonės įmonės, platinimo bendrovės, viešosios įstaigos, vartotojų organizacijos, teismo ekspertai, draudimo kompanijos ir valdžios institucijos (5).

(9)

LNE naudojasi pastatais bei įranga valstybės patikėtoms užduotims vykdyti ir paslaugoms trečiosioms šalims teikti.

(10)

LNE priklauso tokioms Europos ir tarptautinėms organizacijoms kaip Europos standartizacijos komitetas (Comité Européen de Normalisation, toliau – CEN), Matavimų, bandymų ir analitinių laboratorijų nacionalinių asociacijų Europos federacija (Fédération européenne des associations nationales des laboratoires de mesure, d’essais et d’analyses, toliau – EUROLAB), Europos bandymų ir sertifikavimo organizacija (Organisation européenne pour la certification et les essais, toliau – EOTC) ir Tarptautinis laboratorijų akreditavimo komitetas (International Laboratory Accreditation Committee, toliau – ILAC).

(11)

Joje dirba 700 bendradarbių iš 30 daugiadisciplinių grupių, jai priklauso 55 000 m2 laboratorijų, iš jų 10 000 m2 Paryžiuje ir 45 000 m2 – Trapo (Trappes) mieste.

(12)

LNE turi atstovybes Azijoje (LNE–Asia Honkonge (6)) ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (G-MED North America filialas Vašingtone). Tačiau ši veiklos sritis yra nedidelės apimties.

(13)

2005 m. pajamos išaugo iki 65 mln. EUR, o pelnas – iki 0,7 mln. EUR.

(14)

Nuo 1997 m. valstybės įgaliojimai LNE yra įvardyti Prancūzijos Vyriausybės su įmone sudaromose 4 metų trukmės tikslinėse sutartyse. Pirmoji tikslinė sutartis galiojo 1997–2001 m., antroji – 2001–2004 m. Trečioji sutartis sudaryta 2005–2008 m. laikotarpiui.

(15)

Sutartyse apibrėžtos užduotys, kurias įstaiga turi vykdyti kaip nacionalinė metrologijos laboratorija, užduotys, kurias ji turi įgyvendinti kaip mokslinių tyrimų institucija, techninės pagalbos valdžios institucijoms užduotys bei „pagalbos įmonėms“ užduotys bandymų ir atitikties vertinimo srityje.

(16)

1978 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 78–280 dėl LNE nustatoma, kad „įstaigos išteklius sudaro: (…) valstybės, vietos valdžios institucijų, viešųjų įstaigų ir bet kurių viešųjų ar privačių organizacijų subsidijos (…)“ (7). Todėl iki šiol LNE gaudavo subsidijas eksploatacijai (8) ir subsidijas investicijoms:

(Mln. eurų)

 

Subsidijos eksploatacijai

Subsidijos investicijoms

2005

14,7

6,9

2004

13,8

6,1

2003

13,0

5,5

2002

13,6

4,6

2001

12,6

4,6

2000

11,2

4,6

1999

10,8

4,4

1998

10,9

4,1

1997

10,9

4,2

1996

10,4

4,2

1995

10,7

4,1

1994

11,0

4,0

1993

10,6

3,8

(17)

Anot Prancūzijos valdžios institucijų, subsidijas eksploatacijai ir subsidijas investicijoms skyrė Pramonės ministerija ir BNM „už viešosios paslaugos užduotis“, kurias vykdo LNE. Praktiškai tai yra subsidijos, kuriomis finansuojamos šių užduočių vykdymo sąnaudos. Teisinis subsidijų pagrindas yra kasmet Prancūzijos parlamento priimamas biudžeto įstatymas.

(18)

Subsidijos investicijoms – tai subsidijos, susijusios su dviejų laboratorijų kompleksų, pagal vietą vadinamų Trappes 3 ir Trappes 4, statybomis (1 ir 2 etapai). Šias subsidijas skyrė Pramonės ir Aplinkos ministerijos, BNM, Il de Franso regionas ir Ivlino departamento generalinė taryba.

(19)

LNE taip pat gauna pajamų iš komercinės veiklos. Prekybos srities apyvarta nagrinėjamuoju laikotarpiu visuomet sudarė daugiau nei 50 % bendrųjų LNE pajamų, o 2005 m. siekė 63 %.

2.2.   Susijusios rinkos

(20)

LNE veikia bandymų, metrologijos, sertifikavimo, kalibravimo, mokymų ir mokslinių tyrimų ir plėtros rinkose. Šias paslaugas LNE teikia daugiausia vartojimo produktų, medicinos ir sveikatos, medžiagų, pakuotės, statybos produktų ir pramonės produktų sektoriuose.

(21)

Šios rinkos Europos bendrijoje yra atviros konkurencijai. LNE ypač konkuruoja su kitomis įstaigomis Europos direktyvų reikalaujamo sertifikavimo rinkoje, taip pat su tūkstančiais atitikties vertinimo įstaigų daugiausia dėl suteikto jai leidimo autorizuoti kitų valstybių narių valdžios institucijų nustatytus nacionalinius standartus (pvz., Vokietijos ženklą GS).

2.3.   Priežastys pradėti procedūrą

(22)

Atlikusi preliminarų tyrimą Komisija nustatė, kad šiame etape neįmanoma tiksliai įvertinti, ar tam tikros LNE patikėtos užduotys yra bendros svarbos paslaugos, ir nuspręsti, ar atitinkama veikla yra komercinio pobūdžio.

(23)

Todėl Komisija pareiškė abejonių, ar pagrįstos subsidijos eksploatacijai ir investicijoms, skirtos kompensuoti LNE veiklos ar neekonominių investicijų projektų sąnaudas arba išlaidas, atsiradusias dėl valstybės įgaliojimų vykdymo. Kadangi įvairaus pobūdžio veiklos sričių apskaita nėra atskirta, be to, jų neįmanoma tiksliai atriboti, LNE galėjo panaudoti dalį valstybinių subsidijų konkurencinėmis sąlygomis vykdomai veiklai valdyti. Tai prilygtų kryžminiam tokios veiklos subsidijavimui ir būtų valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnį.

(24)

Komisijos nuomone, pranašumas, kurį suteikia netiesioginis konkurencinėmis sąlygomis vykdomos veiklos subsidijavimas, galėjo sustiprinti LNE paslaugų teikimo pozicijas rinkose, kur konkurencija veikia Europos lygmeniu. Tai reikštų įtaką Bendrijos vidaus prekybai.

(25)

Pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 dėl EB sutarties 93 straipsnio taikymo sąlygų (9) 1 straipsnio f dalies nuostatas šias pagalbos priemones reikėtų laikyti neteisėtomis.

(26)

EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytos pagalbos nesuderinamumo išimtys šiuo atveju negalioja.

(27)

EB sutarties 86 straipsnio 2 dalis taikoma tik ūkinei veiklai, atitinkančiai valstybės vardu vykdomą bendros svarbos užduotį. Tačiau, iš anksto susipažinusi su nagrinėjamuoju klausimu, Komisija mano, kad pagal jos šiuo metu turimą informaciją nėra aišku, ar užduotis, kurias vykdyti valstybė tiksline sutartimi patikėjo LNE, galima laikyti besąlygiškai ūkinėmis. Taip pat nepanašu, kad paslaugos, kurias LNE teikia konkurencinėmis sąlygomis, būtų kokios nors išskirtinės bendros svarbos užduoties objektas. Todėl Komisija daro išvadą, kad aiškinant svarstomų priemonių suderinamumą šiame etape Sutarties 86 straipsnio 2 dalies nuostatomis remtis negalima.

3.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(28)

Trys suinteresuotosios šalys pateikė pastabas pagal šią procedūrą:

bendrovė Emitech – 2005 m. lapkričio 14 d. raštu,

laboratorija Intertek Testing Services (Prancūzija) – 2005 m. lapkričio 21 d. raštu,

laboratorija Pourquery Analyses industrielles – 2005 m. lapkričio 21 d. raštu.

(29)

Šios pastabos, daug kur panašios, pateikiamos sugrupuotos pagal temas 30–32 konstatuojamosios dalies punktuose.

(30)

Visų pirma bendros svarbos užduotis, patikėta LNE, nėra aiškiai apibrėžta. Todėl LNE konkurentai nepajėgūs nustatyti ribos tarp galimų bendros svarbos užduoties įpareigojimų ir komercinės veiklos. Be to, jie neturi jokios galimybės objektyviai ir skaidriai patikrinti, ar LNE naudoja iš valstybės gaunamas subsidijas tik viešosioms paslaugoms. Pvz., teritorinės valdžios institucijos skyrė subsidijas Trapo filialui, užsiimančiam komercine veikla, plėsti. LNE taip pat nevykdo kai kurių užduočių, pvz., neatstovauja valstybinės valdžios institucijoms tarptautinėse organizacijose (INTERTEK, pvz., nurodo, kad dalyvauja AFNOR ir CEN komitetų veikloje negaudami valstybės lėšų). Be to, nagrinėjamosios pagalbos priemonės LNE suteiktos be išankstinio pranešimo; todėl jos yra neteisėtos ir todėl niekinės.

(31)

Antra, valstybinės įmonės statusas suteikia LNE tam tikrų pasirinktinai taikomų pranašumų, pvz., savidraudą ir platesne prasme draudimo įmokų nemokėjimą, specialų darbo teisės režimą, ypač pensijų ir draudimo nedarbo atveju klausimais, teisę naudoti dokumentus su Respublikos pavadinimu ir logotipu, oficialų arba oficialios laboratorijos įvaizdį, faktinį sutikimą prašant mokesčio lengvatos moksliniams tyrimams ir nemokamą archyvavimą. Be to, LNE palankiau vertina ir muitinės institucijos, kurios naudojasi arba verčia įmones naudotis LNE paslaugomis, nepripažindamos jokios kitos laboratorijos.

(32)

Trečia, valstybės subsidijos iškraipo konkurenciją, ypač tarptautiniu lygmeniu. Beje, LNE turi daug atstovybių užsienyje.

4.   PRANCŪZIJOS PASTABOS

(33)

Dviem, 2005 m. lapkričio 4 d. ir 2006 m. balandžio 19 d., raštais Prancūzija pateikė Komisijai pastabas dėl pradėtos oficialios tyrimo procedūros dėl LNE suteiktos finansinės paramos ir papildomą informaciją apie LNE veiklos apskaitą.

(34)

Visų pirma Prancūzija pažymi, kad 1980 m. birželio 25 d. Komisijos direktyvos 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybinių įmonių skaidrumo (10) 4 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodyti kriterijai yra įgyvendinti. Tai atleidžia LNE nuo prievolės tvarkyti ir saugoti atskirą apskaitą.

(35)

Tačiau Prancūzijos valdžios institucijos pabrėžia, kad LNE tvarko analitinę apskaitą nuo 1990 m. Ji buvo peržiūrėta 2005 m. ir pritaikyta pagal valstybės ir LNE tikslinę sutartį 2005–2008 m. Tai leidžia visiškai atskirti komercinės ir valstybinės sričių sąskaitybą, ypač įrodo LNE vykdomų komercinių paslaugų rentabilumą, nepriklausomą nuo kasmetinės jai skiriamos subsidijos viešosios paslaugos užduočiai vykdyti.

(36)

Naudojamas visų sąnaudų skaičiavimo metodas: LNE veikia analitiniai centrai, tiesiogiai arba netiesiogiai padedantys vykdyti įvairias jos užduotis ir veiklą. Išlaidų ir produktų suma skirstoma kuo tiksliau:

operacinių padalinių, arba pagrindinių analizės centrų, yra 80, juose dirba apie 500 žmonių,

funkciniai padaliniai ir išlaidų centrai – tai apie keturiasdešimt pagalbinių centrų, kuriuose dirba 200 žmonių.

(37)

LNE agentai registruoja savo darbo valandas registravimo programoje. Atsižvelgiant į veiklos pobūdį, valandos yra tiesioginės (operaciniai padaliniai) arba netiesioginės (operaciniai ir funkciniai padaliniai); bendrąsias išlaidas sudaro pagalbinių centrų išlaidos (funkcinių padalinių ir išlaidų centrų).

(38)

Pagalbinių centrų sąnaudos vėliau paskirstomos pagrindiniams centrams pagal keletą darbo vienetų arba pritaikius paskirstymo schemą (personalas, atlyginimų proporcija, kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, patalpų plotas, šilumos ir klimato kontrolės sistemų kokybė).

(39)

Po to bendrosios pagrindinių analizės centrų sąnaudos įskaitomos pagal veiklą remiantis dviem sąnaudų kriterijais:

tiesioginio darbo valandų, tenkančių vienam agentui, skaičiumi,

įrangos naudojimo koeficientu.

(40)

Antruoju veiksniu siekiama tinkamai priskirti amortizacijos ir infrastruktūros sąnaudas LNE veiklos sritims (infrastruktūros sąnaudas sudaro netiesioginiai remonto, dirbtuvių ir nekilnojamojo turto valdymo padalinių sąnaudos).

(41)

Pagrindiniuose analizės centruose (vidutinis 6 žmonių operacinis padalinys) kiekvienai sričiai skaičiuojamas naudojimo rodiklis lyginant naudojimo rodiklį su įrangos verte. Tuomet galima tiesiogiai su įranga susijusias amortizacijos ir infrastruktūros sąnaudas paskirstyti proporcingai pagal šiuos rodiklius komerciniam ir viešajam sektoriams.

(42)

Netiesioginės išlaidos ir kitos bendrosios analizės centro išlaidos paskirstomos komerciniam arba viešajam sektoriui pagal padalinio agentų tiesioginių valandų kiekį.

(43)

2005 m. faktiniai įrangos naudojimo rodikliai komerciniame ir viešajame sektoriuose leido individualiai paskirstyti kiekvienos įrangos infrastruktūros ir amortizacijos sąnaudas pagal jos naudojimą. Šių individualių paskirstymų suma sudaro bendruosius 2005 m. duomenis.

(44)

1993–2004 m. toks individualus skirstymas nebuvo taikomas. Nutarta pasirinkti bendrąjį naudojimo rodiklį. Bendrasis rodiklis gaunamas lyginant kiekvienos įrangos individualų panaudojimo lygį su įrangos verte. Šio rodiklio vertė 2005 m. komerciniame sektoriuje sudarė 44 %, o viešajame sektoriuje 56 %. Šie naudojimo rodikliai buvo surinkti iš kiekvienos grupės apie pagrindinę laboratorijos įrangą, kurios įsigijimo vertė buvo didesnė arba lygi 7 500 EUR, t. y. apie 1 200 įrangos vienetų, kurių vertė sudaro 70 % visos LNE įrangos vertės.

(45)

Tačiau Prancūzija, atlikdama šiuos išlaidų paskirstymo skaičiavimus, taigi ir vertindama viešojo ir komercinio sektorių rezultatus, naudoja apdairesnį, 50:50 paskirstymo santykį, o ne 56:44. Tai atitinka maždaug 10 % saugumo maržą (6 taškai iš 56).

(46)

Pastatai į aptartą skaičiavimą nėra įtraukti, tačiau pagal analitinės apskaitos naudojimo rodiklius pasiskirstymas yra 2/3–1/3 viešojo sektoriaus naudai.

(47)

Taigi Komisijos prašymu perskaičiuota 1993–2004 m. laikotarpio LNE sąskaityba priskiriant bendrąsias fiksuotas produkcijos sąnaudas arba komerciniam, arba viešajam sektoriui, nors apskaitoje jos traktuotos kaip mišrios. Pasirinktas metodas grindžiamas tarptautinio apskaitos standarto IAS 2 principu, pagal kurį bendrosios fiksuotos gamybos sąnaudos turi būti priskirtos gamybos sąnaudoms pagal įprastinį gamybos įrenginių pajėgumą.

(48)

Antra, Prancūzija primena veiklą, susijusią su viešosios paslaugos užduotimi, patikėta LNE, ir patikslina, kad ši įmonė yra EPIC ir jai galioja specializacijos principas, taikomas visoms valstybinėms įstaigoms, specialiai įkurtoms viešajai paslaugai teikti. Toliau Prancūzija, remdamasi Teisingumo Teismo praktika (11), pažymi, kad LNE bendrovės vykdomos viešosios paslaugos yra bendros ekonominės svarbos, o LNE naudoja priemones, kurių nenaudotų, jei tai būtų susiję tik su jos komerciniais interesais. 2005–2008 m. tikslinėje sutartyje įvardytos užduotys yra aiškaus specifinio ekonominio pobūdžio. Galiausiai teismo praktikoje (12) pabrėžiama, kad, viena vertus, įmonė, kuriai patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, turi būti įgaliota valstybinės reikšmės dokumentu, kuriame aiškiai apibrėžiamas viešosios paslaugos įpareigojimo turinys, kita vertus, Komisija gali reikšti abejones dėl valstybės narės pasirinkto bendros ekonominės svarbos paslaugų apibrėžimo tik akivaizdžios klaidos atveju. Prancūzijos nuomone, EPIC apibrėžimas atitinka nurodytus kriterijus.

(49)

Trečia, pasak Prancūzijos, LNE skirta kompensacija už viešosios paslaugos įsipareigojimus nėra draudžiama valstybės pagalba. Iš esmės laikomasi visų keturių Altmark  (13) sprendimo sąlygų. Be to, atlikus analizę aiškėja, kad nenusižengta Bendrijos bendrosioms nuostatoms dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (14) (toliau – bendrosios nuostatos). Beje, bet kuri Prancūzijai iškelta sankcija prieštarautų 2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimui 2005/842/EB dėl EB sutarties 86 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma, skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas (15). Iš esmės šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies a punktas nustato tokių kompensacijų suderinamumą esant tam tikroms sąlygoms, o jas LNE atitinka.

(50)

Subsidijomis Trapo padaliniams, skirtomis teritorinių ir valstybės valdžios institucijų, buvo finansuojamos priemonės, būtinos vykdant LNE patikėtas viešųjų paslaugų užduotis.

(51)

Be to, remdamasi susijusios rinkos analize, Prancūzija siekia įrodyti, kad tyrimo dieną nebuvo neteisėtų kryžminių subsidijų, t. y. tokių, kurios leistų LNE taikyti grobuoniškas kainas atitinkamuose prekybos sektoriuose.

(52)

Galiausiai Prancūzija tvirtina, kad LNE rinkos dalis nėra reikšminga, nes nacionaliniu lygmeniu jos dalis prilygtų 4,2 %, o Europos mastu – 1 %.

(53)

Ketvirta, Prancūzija pažymi, kad komercinė nuolaida Il de Franso regiono mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), suteikta 1989 m. Komisijos nustatyta tvarka (16), yra prieinama bet kuriai laboratorijai, taip pat ir skundus pateikusiosioms. Il de Franso regiono nuo 1995 m. skirtų subsidijų suma siekia 61 000 EUR. Faktiniai šių subsidijų gavėjai buvo nagrinėjamosios MVĮ. Beje, Prancūzija nerado jokių Aplinkos apsaugos ir energijos valdymo agentūros (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, toliau – ADEME) subsidijos LNE įrodymų.

(54)

Penkta, Prancūzija pažymi, kad savo bandymams atlikti Generalinė muitinių ir netiesioginių mokesčių direkcija (Direction générale des douanes et droits indirects, toliau – DGDDI) naudojasi savo pačios arba Konkurencijos, vartojimo ir kovos su sukčiavimu generalinės direkcijos (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, toliau – DGCCRF) laboratorijomis, jei šios turi atitinkamą techninę kompetenciją (pvz., muitinių laboratorija atliko daugybę bandymų su žaislais). Priešingu atveju DGDDI kreipiasi į išorines laboratorijas, tarp kurių yra ir LNE. Taikant minėtas taisykles laboratorija pasirenkama pagal jos kompetencijas. Taigi DGDDI gali kreiptis, pavyzdžiui, dėl apsauginių kaukių – į Nacionalinį mokslinių tyrimų ir apsaugos institutą (Institut national de recherche et de sécurité) arba dėl statybos prekių – į Mokslinį ir techninį statybos centrą (Centre scientifique et technique du bâtiment).

5.   PRIEMONIŲ VERTINIMAS

(55)

Šios procedūros objektas – metinės subsidijos funkcionavimui ir subsidijos investicijoms, kurias LNE gavo iš valdžios institucijų 1993–2005 m.

5.1.   Valstybės pagalba

(56)

Konkurencijos taisyklės netaikomos neūkinei veiklai. Taigi pirma reikia įvertinti, ar LNE veikla (17) viešajame sektoriuje yra ūkinė, ar ne.

(57)

Ūkine veikla laikoma bet kuri veikla, kai konkrečioje rinkoje yra siūlomos prekės arba paslaugos (18). Generalinio advokato Jacobso išvadose dėl bylos C-222/04 teigiama, kad pagrindinis kriterijus, leidžiantis nustatyti, ar veikla yra ūkinio pobūdžio, yra išsiaiškinti, ar ši veikla galėtų bent iš principo būti vykdoma privačioje įmonėje siekiant pelno.

(58)

Atsižvelgdama į tai Komisija mano, kad bendros svarbos užduotį vykdančios LNE atliekama tyrimo, mokslinių tyrimų, konsultacijų, ekspertizės, bandymų, kontrolės veikla ir visos techninės pagalbos paslaugos, reikalingos vartotojų informavimui ir apsaugai arba produktų kokybės gerinimui, atitinka paslaugų pasiūlą nagrinėjamosiose rinkose, o šias paslaugas iš principo galėtų teikti pelno siekianti įmonė. Taigi LNE valstybės patikėtos užduotys yra ūkinio pobūdžio (19).

(59)

Pagal 87 straipsnio 1 dalį pagalbos priemonė yra valstybės pagalba, jei ji atitinka šias keturias sąlygas. Visų pirma tai turi būti valstybės arba iš valstybinių išteklių suteikta pagalba. Antra, priemonė turi suteikti pranašumą jos gavėjui. Trečia, palaikydama tam tikras įmones ji turi iškraipyti arba gali iškraipyti konkurenciją.. Ketvirta, ji turi daryti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

(60)

Valstybės biudžeto dotacijos, be abejonės, yra valstybiniai ištekliai.

(61)

Viešojo intereso grupė „Bureau national de métrologie“ (toliau – BNM) iki integracijos į LNE 2005 m. buvo kontroliuojama valstybės (20). Taigi LNE ištekliai, susiję su sutartimis su BNM, yra valstybiniai ištekliai.

(62)

Valstybių narių regioninių ir vietos institucijų suteiktų pagalbos priemonių, nepriklausomai nuo šių institucijų statuso ir paskirties, suderinamumas turi būti nustatomas Sutarties 87 straipsnio tvarka (21). Il de Franso regiono tarybos ir Ivlino generalinės tarybos subsidijos yra valstybiniai ištekliai.

(63)

Taigi visos svarstomos priemonės yra finansuojamos iš valstybinių išteklių.

(64)

Pranašumą pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatas suteikia priemonės, kurios įvairiomis formomis palengvina paprastai įmonės biudžetui tenkančią naštą ir kurios dėl šių priežasčių prilygsta subsidijoms (22).

(65)

Subsidijos funkcionavimui ir investicijoms palengvina naštą, kuri paprastai tektų LNE biudžetui. Taigi šios subsidijos suteikia pranašumą LNE.

(66)

EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatos draudžia pagalbos priemones, kurios palaiko „tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą“, t. y. pasirinktinai teikiamą pagalbą.

(67)

Vienintelis šios procedūros objektą sudarančių priemonių gavėjas yra LNE – vadinasi, pasirinktinumo sąlyga akivaizdžiai įvykdyta.

(68)

Be to, pažymėtina, kad pagalbos priemonės, kuriomis siekiama padengti įmonių išlaidas, kurias jos paprastai būtų turėjusios apmokėti vykdydamos įprastinę veiklą, iš principo iškraipo konkurencijos sąlygas (23).

(69)

Todėl nagrinėjamosios priemonės, palaikančios LNE, gali iškraipyti konkurenciją.

(70)

Komisija konstatuoja, kad atitinkamos rinkos yra Bendrijos tarpusavio vidaus prekybos objektas. 2005 m. LNE apyvarta Europos Sąjungoje buvo 4 mln. EUR (už Prancūzijos ribų) ir 2,35 mln. EUR už Europos Sąjungos ribų. 2000 m., pasak Prancūzijos, 13 % LNE apyvartos buvo už Prancūzijos ribų, t. y. 9 % Europos Sąjungoje ir 4 % už jos ribų.

(71)

Nagrinėjamuoju atveju vertindama, ar tarpusavio prekybai daromas poveikis, Komisija neprivalo nustatyti realaus šių pagalbos priemonių poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai arba faktinio konkurencijos iškraipymo, o tik ištirti, ar šios priemonės gali paveikti prekybą ir iškraipyti konkurenciją.

(72)

Atsižvelgiant į visa tai, pakanka konstatuoti, kad rinkos, kuriose veikia LNE, yra tarpvalstybinės ir kad LNE konkuruoja su kitose valstybėse narėse įsikūrusiomis bendrovėmis ir su Prancūzijos bendrovėmis, veikiančiomis tarptautinėje rinkoje. Šiuo požiūriu buvo nuspręsta, kad bet koks pagalbos skyrimas įmonei, veikiančiai Bendrijos rinkoje, gali iškraipyti konkurencijos sąlygas ir paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą (24).

(73)

Taigi negalima sutikti su Prancūzijos teiginiu, kad poveikio tarpusavio prekybai nėra dėl per menkos LNE rinkos dalies, juolab kad skirta suma tikrai nėra menka.

(74)

Svarstomos priemonės apsunkina Bendrijos ūkio subjektų, siekiančių plėstis Prancūzijoje, komercinę veiklą (25). Be valstybės pagalbos LNE vykdoma veikla būtų daug mažesnės apimties, todėl LNE konkurentai galėtų didinti apyvartą.

(75)

Svarstomos priemonės sustiprina LNE Bendrijos vidaus prekybos pozicijas kitų konkuruojančių ūkio subjektų atžvilgiu, todėl galima teigti, jog jos daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir gali iškraipyti konkurenciją tarp šių ūkio subjektų.

(76)

2003 m. liepos mėn. sprendime Altmark byloje (26) teismas nusprendė, kad, kai valstybės intervencija yra laikoma kompensacija už įmonių pagalbos gavėjų suteiktas paslaugas vykdant viešosios paslaugos įpareigojimus, tačiau toms įmonėms finansinis pranašumas realiai nesuteikiamas, o ši intervencija nesuteikia joms palankesnės pozicijos konkuruojančių įmonių atžvilgiu, tokiai intervencijai netaikomos Sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatos. Kad taip būtų, vienu metu turi būti įvykdytos visos keturios sprendime nurodytos sąlygos.

(77)

Prancūzijos nuomone, LNE sumokėtos kompensacijos už įsipareigojimus, susijusius su viešąja paslauga, nėra draudžiama valstybės pagalba, nes teismo nurodytos keturios vienu metu galiojančios sąlygos yra įvykdytos.

(78)

Komisija su šia nuomone nesutinka.

(79)

Iš tiesų, turint galvoje ketvirtąją Altmark byloje nurodytą sąlygą, kai konkrečiu atveju įmonė, įgaliota vykdyti viešosios paslaugos įsipareigojimus, pasirenkama ne viešųjų pirkimų tvarka, leidžiančia atrinkti kandidatą, galintį teikti paslaugas mažiausia kaina, reikalingos kompensacijos dydis skaičiuojamas remiantis vidutinės gerai valdomos ir turinčios atitinkamą įrangą, kaip vykdyti reikiamas viešosios paslaugos užduotis, įmonės sąnaudomis, kurias ji patirtų įgyvendindama šiuos įsipareigojimus, atsižvelgiant į su jais susijusias pajamas ir pagrįstą pelną iš vykdomų įsipareigojimų.

(80)

Prancūzija, mėgindama įrodyti, kad ankstesniame punkte nurodyta sąlyga yra įvykdyta, tik pažymi, kad, atliekant sąnaudų, kurias patirtų vidutinė įmonė, analizę, reikia atsižvelgti į tai, jog LNE patikėta ne viena viešosios paslaugos užduotis, susijusi ir su teisės normų taikymu, ir su esminiais moksliniais tyrimais įvairiuose sektoriuose (metrologijos, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos, pramonės, vartojimo prekių, statybos produktų, pakuotės ir įpakavimo).

(81)

Prancūzija nepateikė jokios „vidutinės gerai valdomos įmonės“ sąnaudų analizės. Be to, negauta ir jokio paaiškinimo dėl to, kad būtų neįmanoma palyginti LNE su tokia vidutine įmone.

(82)

Komisija nėra pajėgi ex nihilo atlikti pagal Bendrijos teisės praktiką būtino palyginimo.

(83)

Todėl Komisija mano, kad ketvirtasis Altmark byloje nurodytas kriterijus nėra įvykdytas.

(84)

Abstraktus palyginimas, kurį Prancūzija pateikia bendrųjų nuostatų 13–17 punktuose, neturi įtakos šiai nuomonei.

(85)

Atsižvelgdama į visas ankstesnes konstatuojamąsias dalis Komisija pažymi, kad biudžeto dotacijos ir nurodytų vietos valdžios institucijų skirtos subsidijos yra pagalbos priemonės pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį.

5.2.   Neteisėta pagalba

(86)

Komisija mano, kad šiai procedūrai jokios įtakos neturi tai, jog 1978 m. dekretu galėjo būti sukurta finansavimo tvarka. Iš esmės dekretas yra labai bendro pobūdžio, ir sprendimai dėl valstybės ir BNM teikiamų subsidijų LNE dydžio buvo priimami kasmet kiekvieną kartą vadovaujantis labai skirtingais motyvais ir terminais. LNE skiriamos kasmetinės subsidijos funkcionavimui, kaip ir subsidijos investicijoms, kiekvieną kartą buvo naujos atskiros pagalbos priemonės.

(87)

Šios pagalbos priemonės buvo įgyvendintos iš anksto nepranešus Komisijai. Todėl jos yra neteisėtos.

5.3.   Pagalbos suderinamumas su bendrąja rinka

5.3.1.   87 straipsnio išimtys

(88)

Sutarties 87 straipsnio 2 dalyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl socialinio pobūdžio pagalbos individualiems vartotojams, dėl pagalbos gaivalinių nelaimių ir kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti, taip pat dėl pagalbos tam tikriems Vokietijos Federacinės Respublikos regionams akivaizdžiai netinka nagrinėjamuoju atveju.

(89)

Dėl Sutarties 87 straipsnio 3 dalies leidžiančių nukrypti nuostatų Komisija konstatuoja, kad nagrinėjamosios pagalbos priemonės nėra skirtos regionų, kuriuose neįprastai žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti, kad tai nėra bendriems Europos interesams svarbus projektas ir jomis nesiekiama atitaisyti didelių Prancūzijos ekonomikos sutrikimų. Jomis taip pat nesiekiama remti kultūros ar išsaugoti paveldo. Dėl Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkto leidžiančios nukrypti nuostatos Komisija pažymi, kad procedūros pradžios pranešime pareikštos abejonės nebuvo išsklaidytos: nagrinėjamosios pagalbos priemonės neskatina tam tikrų regionų ekonomikos sričių arba tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtotės.

(90)

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad nei Prancūzijos valdžios institucijos, nei suinteresuotosios šalys administracinės procedūros metu nesirėmė 87 straipsnio 2 ir 3 dalies leidžiančiomis nukrypti nuostatomis. Pavyzdžiui, Prancūzija pažymėjo, kad 87 straipsnio nuostatos netaikytinos, nes tiriamos priemonės neiškraipo konkurencijos sąlygų ir nedaro poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai.

5.3.2.   86 straipsnio 2 dalis

(91)

86 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad įmonėms, kurioms patikėta teikti bendros ekonominės svarbos paslaugas, yra taikomos šioje Sutartyje nustatytos taisyklės, ypač konkurencijos taisyklės, jei jų taikymas nei teisiškai, nei faktiškai netrukdo atlikti joms patikėtų specialių uždavinių. Prekybos plėtojimui neturi būti daroma tokio poveikio, kuris prieštarautų Bendrijos interesams.

(92)

Remdamasi bendrųjų nuostatų 26 dalimi Komisija pagalbos priemonėms, apie kurias nebuvo pranešta, taiko bendrąsias nuostatas, jei pagalba skirta po 2005 m. lapkričio 29 d., o kitais atvejais – pagalbos skyrimo metu galiojusias nuostatas.

(93)

Šioje procedūroje nagrinėjamosios priemonės buvo skirtos iki 2005 m. lapkričio 29 d.

(94)

Todėl taikytinas Komisijos komunikatas dėl bendros svarbos paslaugų Europoje (27), galiojęs pagalbos skyrimo metu. Kai konkurencijos taisyklės taikomos pagalbai kompensacijos už viešąją paslaugą forma, pagalbos suderinamumas su jomis grindžiamas trimis principais:

neutralumu, kai tai susiję su valstybine arba privačia bendrovių nuosavybe,

valstybių narių laisve apibrėžti bendros svarbos paslaugas su sąlyga, kad bus kontroliuojama, ar nėra akivaizdžių klaidų,

proporcingumu, numatančiu, kad konkurencijos suvaržymas ir bendros rinkos laisvių apribojimas nebūtų didesni nei būtina veiksmingam užduoties įgyvendinimui užtikrinti.

(95)

Dėl neutralumo principo nagrinėjamuoju atveju nekyla jokių abejonių.

(96)

Dėl LNE viešosios paslaugos užduoties įvardijimo bendros ekonominės svarbos užduotimi Komisija turėtų įvertinti ūkinį šios veiklos pobūdį ir įsitikinti, ar valstybė narė nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos ją pavadindama bendros svarbos užduotimi.

(97)

Jau nustatyta, kad LNE veikla viešajame sektoriuje yra ūkinė.

(98)

Dėl bendros svarbos apibrėžimo, išskyrus sektorius, kuriuose šis klausimas jau išspręstas Bendrijos teisės aktais, valstybės narės turi didelę sprendimo laisvę, jei tik Komisija nenustato, kad padaryta akivaizdi vertinimo klaida.

(99)

Nagrinėjamuoju atveju Komisija mano, kad LNE viešosios paslaugos užduočių apibrėžimas, pateiktas ją įsteigusiame 1978 m. dokumente ir papildytas 2005 m., yra gana aiškus (28), ir Prancūzijos valdžios institucijos nepadarė akivaizdžių vertinimo klaidų. Be to, bendrovės, kurioms patikėta valdyti bendros ekonominės svarbos paslaugą, turi būti įgaliotos valstybinės valdžios aktu. Nagrinėjamuoju atveju 1978 m. sausio 10 d. įstatymas Nr. 78–23 ir 2005 m. dekretai yra oficialūs valstybinės valdžios dokumentai. Be to, nuo 1997 m. tikslinės su valstybe pasirašytos sutartys tiksliai ir išsamiai įvardija LNE užduotis.

(100)

Suinteresuotųjų šalių pastabos, kuriose iš esmės pažymima, kad LNE konkurentams būtų neįmanoma nustatyti ribą tarp galimų viešosios paslaugos įsipareigojimų ir komercinės veiklos, taip pat nepaneigia šios išvados. Praktiškai jie remiasi reikalavimu atskirti pirmiau nurodytos bendros ekonominės svarbos paslaugos ir komercinio pobūdžio veiklos apskaitą, kad būtų išvengta su EB sutarties nuostatomis nesuderinamo kryžminio subsidijavimo.

(101)

Proporcingumas, išplaukiantis iš 86 straipsnio 2 dalies nuostatų, reiškia, kad priemonės, naudojamos bendros svarbos užduočiai vykdyti, neturi netinkamai iškraipyti tarpusavio prekybos. Be to, reikėtų užtikrinti, kad visi EB sutarties taisyklių taikymo apribojimai nebūtų didesni nei būtina tinkamam užduoties įgyvendinimui užtikrinti. Bendros ekonominės svarbos paslaugos teikimas turi būti garantuotas, o bendrovės, kurioms patikėta ši užduotis, turi pajėgti finansuoti dėl šios užduoties atsiradusį specifinį krūvį ir grynąsias papildomas išlaidas.

(102)

Komisija mano, kad nagrinėjamosios pagalbos priemonės atitinka LNE vykdomą bendros svarbos užduotį.

(103)

Šiuo požiūriu, jei metinė valdžios institucijų mokama kompensacija yra mažesnė arba lygi LNE patirtoms grynosioms išlaidoms teikiant bendros ekonominės svarbos paslaugą, proporcingumo principas nepažeidžiamas. Tai pasitvirtintų, jei, vykdant analitinę apskaitą teisingai įtraukus viešojo ir komercinio sektorių produktus ir išlaidas, viešojo sektoriaus rezultatas, į kurį įskaičiuotos visos per finansinius metus gautos subsidijos, būtų neigiamas arba lygus nuliui, arba rodytų protingai pagrįstą pelną, ypač atsižvelgiant į tas veiklos rūšis ir tą sektorių, kur veikia LNE.

(104)

Komisija išnagrinėjo LNE pasirinktą analitinės apskaitos metodą siekdama patikrinti, ar jį taikant galima veiksmingai nustatyti visus produktus ir išlaidas, susijusias su bendros ekonominės svarbos paslauga 1993–2005 m. laikotarpiu (29).

(105)

2005 m. LNE analitinė apskaita atliekama taikant visų sąnaudų apskaitą, kuri grindžiama tikslia visų atliktų veiksmų registracija pasitelkus nemažą skaičių operacinių (80) ir funkcinių (apie 40) padalinių.

(106)

LNE pajamas už komercinę veiklą sudaro suteiktų paslaugų ir kitų produktų apyvarta, įskaitant, pavyzdžiui, personalo skolinimą už užmokestį, pervežimus klientų sąskaita ir susigrąžintus rizikos atidėjimus.

(107)

Viešojo sektoriaus pajamos apima „tyrimų“ apyvartą, metrologijos sutarties vykdymą (ex BNM), įvairias pajamas (pvz., iš tarptautinio techninio bendradarbiavimo), subsidijas eksploatacijai ir dalį subsidijų investicijoms, įtrauktų į pelno (nuostolio) ataskaitą.

(108)

Subsidijų investicijoms dalis, įtraukta į pelno (nuostolio) ataskaitą, apima teritorinių valdžios institucijų pervestas subsidijas investicijoms. Todėl šios subsidijos, iš kurių buvo finansuojamos LNE patikėtų viešosios paslaugos užduočių vykdymui reikalingos priemonės, įtraukiamos analizuojant LNE skirtos kompensacijos už išlaidas, patirtas vykdant bendros ekonominės svarbos užduotį, dydį. Viešojo ir komercinio sektorių pastatų amortizacijos santykis 2/3–1/3 atspindi pastatų Trappes 3 ir Trappes 4 naudojimą.

(109)

Viešojo ir komercinio sektorių išlaidos yra to paties pobūdžio. Jos daugiausia dalijamos į tiesioginės darbo jėgos, pirkimo – subrangos – tiesioginių sąnaudų, užduočių tiesioginių išlaidų, netiesioginių išlaidų, bendrųjų išlaidų, infrastruktūros ir amortizacijos skiltis.

(110)

Tiek komerciniame, tiek viešajame sektoriuose naudojamos įrangos amortizacijos ir infrastruktūros sąnaudos analitine apskaitos sistema apskaičiuojamos taikant visuotinai pripažintus metodus pagal šios įrangos naudojimo rodiklius.

(111)

Komisija mano, kad 70 % LNE įrangos ir įrengimų vertės atitinkantys pasirinkti pavyzdžiai, kuriais remiantis buvo apskaičiuotas paskirstymo santykis 44/56, yra pakankami. Beje, šis brangiausiai įrangai taikomas bendrojo paskirstymo santykis gali būti taikomas ir pigesnei įrangai, naudojamai papildomai šalia sunkiųjų įrengimų

(112)

Be to, santykis 44:56 tinka visam nagrinėjamajam laikotarpiui, nes komercinio sektoriaus veiklai būdingos didėjimo tendencijos (30). Taigi pagrįstai manoma, kad 2005 m. nustatytas viešojo sektoriaus įrangos naudojimo rodiklis yra 1993–2004 m. laikotarpio mažiausias dydis.

(113)

Be to, Komisija mano, kad 10 % saugumo marža, kurią Prancūzijos valdžios institucijos taiko perskaičiuodamos 1993–2004 m. duomenis, padeda per daug nesureikšminti viešajam sektoriui tenkančių išlaidų ir nepateisina kartais per didelių subsidijų. Taigi Prancūzijos valdžios institucijų pasirinkimas yra apdairus.

(114)

Todėl Komisija daro išvadą, kad, viena vertus, analitinė LNE apskaita atitinka įprastai šioje srityje pripažįstamas normas ir neturi pastebimų specifinių skirtumų, o kita vertus, atlikti perskaičiavimai siekiant nustatyti atskirų sričių balansą (31) 1993–2004 m. laikotarpiu yra priimtini (32).

(115)

Metiniai LNE analitine apskaitos sistema apskaičiuoti viešojo sektoriaus rezultatai, į kuriuos įtrauktos valstybinės subsidijos, yra šie:

(tūkst. eurų)

 

Viešojo sektoriaus rezultatas

Viešojo sektoriaus rezultato ir apyvartos santykis (33)

2005

(1 414)

(8,4 %)

2004

(851)

(5,1 %)

2003

(321)

(2,2 %)

2002

204

1,3 %

2001

(186)

(1,3 %)

2000

(856)

(6,2 %)

1999

65

0,5 %

1998

(459)

(3,5 %)

1997

271

2,0 %

1996

(223)

(1,7 %)

1995

56

0,4 %

1994

178

1,3 %

1993

(41)

(0,3 %)

(116)

Nuo 1993 m. viešojo sektoriaus, t. y. veiklos, vykdomos kaip bendros ekonominės svarbos paslauga, rezultatai dažniausiai buvo neigiami nepaisant gautos čia svarstomos pagalbos. Tais atvejais, kai buvo registruojamas pelnas, jis buvo mažesnis arba lygus 2 % viešojo sektoriaus apyvartos. Lyginamasis 1993–2005 m. laikotarpio rezultatas yra 1,9 % nuostolis.

(117)

Tokie – daugiausia neigiami – rezultatai yra aiškiai mažesni, nei galėtų būti panašios privačios bendrovės protingai pagrįstas pelnas.

(118)

Papildomai Komisija išsamiai išnagrinėjo LNE ir trijų suinteresuotųjų šalių, vykdančių panašią veiklą kaip LNE, pelno (nuostolio) ataskaitas ir apyvartą 1998–2005 m. (34) Paaiškėjo, kad LNE grynojo pelno (nuostolio) santykis su apyvarta buvo mažesnis (LNE veikla viešajame sektoriuje – 3,2 %, visa LNE veikla 0,6 %) nei suinteresuotųjų šalių, kurių atitinkamas santykis yra nuo 0 % iki 4 %. Tai patvirtina, kad LNE iš viešojo sektoriaus gautą pelną galima laikyti protingai pagrįstu.

(119)

Atsižvelgdama į visa tai Komisija daro išvadą, kad nuo 1993 m. LNE nebuvo suteikta jokia per didelė kompensacija už bendros ekonominės svarbos paslaugas. 1993–2005 m. laikotarpiu LNE skirtos kompensacijos už viešąją paslaugą yra su Sutarties 86 straipsnio 2 dalies nuostatomis suderinama valstybės pagalba.

(120)

Darytina išvada, kad nebūtina tikrinti, ar LNE už komercinės srities veiklą buvo skirta kryžminių subsidijų (35).

5.4.   Nekomercinis kai kurios LNE viešojo sektoriaus veiklos pobūdis

(121)

Pažymėtina, kad nors tam tikra, beje, nedidelė, LNE veiklos viešajame sektoriuje dalis turėtų būti laikoma nekomercine (36) ir prilyginama valstybės užduotims, tačiau reikėtų patikrinti, ar valdžios institucijų skirtos kompensacijos yra mažesnės arba lygios grynosioms sąnaudoms, patirtoms vykdant šias užduotis (37).

(122)

Tokia analizė jau buvo atlikta 115–120 dalyse, ir darytina išvada, jog čia aptariamoms kompensacijoms galima pritarti. Tačiau atlikta analizė perša nuomonę, kad šios veiklos finansavimas nėra valstybės pagalba.

5.5.   Trečiųjų šalių pastabos

(123)

Pagal šią procedūrą pateiktose pastabose kai kurie konkurentai paminėjo kitas pagalbos priemones, kuriomis tariamai pasinaudojo LNE. Tos priemonės nebuvo šios procedūros tyrimo objektas. Tačiau, atsižvelgdama į Prancūzijos valdžios institucijų atsakymus, Komisija mano, kad turi pakankamai informacijos ir gali pareikšti nuomonę šiuo klausimu.

(124)

Bendra Il de Franso regiono LNE subsidijų, skirtų finansuoti nuolaidą, kurią LNE suteikė to regiono MVĮ, suma 2003 m. buvo 61 000 EUR. Vertinant šias subsidijas kaip LNE (o ne jos klientėms MVĮ) skirtas pagalbos priemones ir žinant, kad joms negalioja veikiantis pagalbos režimas (žr. 54 dalį), jos atitinka 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai nuostatas (38). Taigi Komisija negali joms nepritarti.

(125)

Komisija taip pat pažymi, kad ADEME neskyrė jokios pagalbos LNE.

(126)

Nei LNE prikišamas oficialių Prancūzijos Respublikos logotipų naudojimas, nei jos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose lygmuo nagrinėjamuoju atveju nėra svarbūs. LNE logotipas skiriasi nuo oficialaus logotipo, kurį naudoti gali tik valstybinės valdžios institucijos. Dėl valstybinės valdžios atstovavimo tam tikrose Europos ir tarptautinėse organizacijose (Tarptautinės teisinės metrologijos organizacijos (Organisation internationale de la métrologie légale, OIML) ir Europos bendradarbiavimo teisinės metrologijos srityje komiteto (Comité de coopération européenne en métrologie légale, WELMEC) darbo grupėse): pranašumas (įvaizdžio prasme) LNE negali būti lyginamas su valstybės pagalba.

(127)

Kaltinimams dėl pranašumo, kurį teikia savidrauda, specialus darbuotojų darbo teisės režimas arba nemokamas archyvavimas, trūksta faktinių įrodymų. LNE draudimo polisai, dėl kurių, beje, 2004 m. patirta daugiau nei 300 000 EUR išlaidų, panašūs į sudaromus su privačiomis bendrovėmis. LNE darbuotojai neturi specialaus statuso, panašaus į galiojantį valstybės tarnyboje, ir jiems taikomos privatinės teisės normos – tiek dėl draudimo nedarbo atveju, tiek dėl pensijos. Galiausiai LNE negauna nemokamo archyvavimo paslaugų; priešingai, atitinkamos tiesioginės išlaidos 2005 m. buvo 80 000 EUR.

(128)

Faktinis sutikimas dėl LNE mokesčio lengvatos moksliniams tyrimams nėra valstybės pagalba pagal 87 straipsnio 1 dalies nuostatas, ypač dėl to, kad šis faktinis sutikimas nereikalauja valstybinių išteklių. Jis gautas todėl, kad LNE mokslininkai buvo įvertinti ad hoc dėl vykdomų viešųjų įsipareigojimų mokslinių tyrimų srityje. Be to, mokesčio lengvata moksliniams tyrimams įskaityta į LNE pajamų ir išlaidų ataskaitą.

(129)

Priekaištas dėl muitinių paramos LNE nėra pagrįstas jokiais konkrečiais duomenimis. DGDDI naudojasi savo pačios laboratorijomis, DGCCRF laboratorijomis arba išorinėmis laboratorijomis, iš jų ir LNE, Nacionalinio mokslinių tyrimų ir apsaugos instituto (Institut national de recherche et de sécurité) arba dėl statybos prekių – Mokslinio ir techninio statybos centro (Centre scientifique et technique du bâtiment, CSTB) laboratorija.

6.   IŠVADOS

(130)

Nepažeidžiant 5.4 dalies nuostatų, kompensacijos už viešąją paslaugą valstybės ir BNM biudžeto dotacijų forma, taip pat teritorinės valdžios institucijų subsidijos, suteiktos LNE 1993–2005 m., yra valstybės pagalba.

(131)

Komisija konstatuoja, kad Prancūzija neteisėtai suteikė čia nagrinėjamas pagalbos priemones pažeisdama Sutarties 88 straipsnio 3 dalies nuostatas.

(132)

Tačiau šios pagalbos priemonės yra suderinamos su Sutarties 86 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

(133)

Šis sprendimas netaikomas valstybės garantijai, kuri galėtų būti suteikta LNE veiklai komerciniame sektoriuje dėl šios įmonės turimo EPIC statuso. Šiuo klausimu, kuriuo buvo pateikta naudingų pasiūlymų pagal Sutarties 88 straipsnio 1 dalies nuostatas, (39) bus priimti kiti sprendimai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kompensacijos už viešąją paslaugą, kurias Prancūzija neteisėtai skyrė Nacionalinei metrologijos ir bandymų laboratorijai 1993–2005 m., yra su bendrąja rinka suderinama valstybės pagalba.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 263, 2005 10 22, p. 22.

(2)  LNE yra Laboratoire national de métrologie et d’essais (Nacionalinės metrologijos ir bandymų laboratorijos), įkurtos 2005 1 25 dekretu sujungus Nacionalinį metrologijos biurą (Bureau national de métrologie) su Nacionaline bandymų laboratorija (Laboratoire national d’essais), santrumpa.

(3)  Žr. 1 išnašą.

(4)  Pavyzdžiui, metrologija ir instrumentai, medžiagos, vartojimo produktai, sveikata ir medicina, pramonės įranga ir komponentai, logistika ir pakuotė, energetika ir aplinkosauga.

(5)  Šaltinis: www.lne.fr

(6)  2001 m. LNE įsteigė LNE–Asia – bendrą LNE ir CMA–Testing and Certification Laboratories įmonę.

(7)  Šis dekretas iš dalies pakeistas 2005 m. sausio 25 d. dekretu Nr. 2005–49 ir 2005 m. gegužės 9 d. dekretu Nr. 2005–436, ypač dėl LNE finansinės ir buhalterinės tvarkos bei kontrolės. Tačiau LNE pajamos lieka nepakitusios.

(8)  Sudėtos metrologijos sutartį atitinkančios sumos ir pajamų ir išlaidų ataskaitos subsidijos eksploatacijai.

(9)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(10)  OL L 195, 1980 7 29, p. 35. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/81/EB (OL L 312, 2005 11 29, p. 47).

(11)  Ypač 1989 m. balandžio 11 d. teismo sprendimas byloje Ahmed Saeed Flugreisen e.a. (66/86, Rink. 1989, p. 803).

(12)  2005 m. birželio 15 d. teismo sprendimas byloje Olsen prieš Komisiją (T-17/02, Rink. 2005, p. II-2031,186 ir tolesni bei 216 punktai).

(13)  2003 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Altmark Trans prieš Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rink. p. I-7747).

(14)  OL C 297, 2005 11 29, p. 4.

(15)  OL L 312, 2005 11 29, p. 67.

(16)  Byla NN 6/89, regioniniai inovacijų ir technologijų perkėlimo centrai. Raštas Prancūzijos valdžios institucijoms SEC(1989) 814, 1989 5 23.

(17)  Akivaizdu, kad veikla prekybos srityje pagal teismo praktiką yra ekonominė veikla.

(18)  2006 m. sausio 10 d. teismo sprendimas byloje Cassa di Risparmio di Firenze e.a. (C-222/04, Rink. 2006, p. I-289).

(19)  Nepažeidžiant to, kas išdėstyta šio sprendimo 5.4 punkte.

(20)  BNM buvo viešojo intereso grupė, įkurta Prancūzijos valstybės, kuriai atstovavo už pramonę ir mokslinius tyrimus bei naująsias technologijas atsakingos ministerijos, ir viešųjų įstaigų: Atominės energetikos komisariato (Commissariat à l’énergie atomique), Nacionalinės menų ir amatų konservatorijos (Conservatoire national des arts et métiers), LNE ir Paryžiaus observatorijos. Lėšas viešojo intereso grupei teikė šie nariai.

(21)  Žr. 1987 m. spalio 14 d. teismo sprendimą byloje Vokietija prieš Komisiją (248/84, Rink. p. I-4013, 17 punktas).

(22)  Žr. 2000 m. rugsėjo 19 d. sprendimą byloje Vokietija prieš Komisiją (C-156/98, Rink. p. I-6857, 30 punktas ir cituojami sprendimai).

(23)  Žr. 2004 m. rugsėjo 16 d. sprendimą byloje Valmont (T-274/01, Rink. p. II-3145, 44 punktas ir cituojami sprendimai).

(24)  Žr. ypač 1980 m. rugsėjo 17 d. teismo sprendimą byloje Philip Morris prieš Komisiją (730/79, Rink. p. 2671, 11 ir 12 punktus) ir 1998 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje Vlaams Gewest prieš Komisiją (T-214/95, Rink. p. II-717, 48–50 punktus).

(25)  LNE konkurentai yra ir nacionalinio dydžio įmonės, ir tarptautinės grupės (Bureau Veritas, Intertek…).

(26)  Žr. 2003 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Altmark Trans prieš Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rink. p. I-7747, 87 punktą).

(27)  OL C 17, 2001 1 19, p. 4.

(28)  Minimos užduotys išsamiai aptariamos 2 skyriuje.

(29)  Vykstant šiai procedūrai nebūtina nustatyti, ar LNE įdiegė atskirą sąskaitybą ir atskleidė gautas valstybines lėšas taip, kaip to reikalaujama pagal Komisijos direktyvą 80/723/EEB. Nusižengimas šios direktyvos nuostatoms neturėtų įtakos svarstomų pagalbos priemonių suderinamumui su bendrąja rinka.

(30)  Komercinio sektoriaus apyvartos dalis, procentais, nuo LNE apyvartos:

2005 m. – 71 %, 2004 m. – 70 %, 2003 m. – 69 %, 2002 m. – 66 %, 2001 m. – 66 %, 2000 m. – 66 %, 1999 m. – 64 %, 1998 m. – 65 %, 1997 m. – 61 %, 1996 m. – 60 %, 1995 m. – 58 %, 1994 m. – 60 %, 1993 m. – 62 %.

(31)  Pranešime dėl procedūros pradėjimo minimos „mišrios“ srities išlaidos ir pajamos buvo paskirstytos viešajam ir komerciniam sektoriams pagal ankstesnėse konstatuojamosiose dalyse nurodytą metodą.

(32)  Galimybę nesant analitinės apskaitos duomenų remtis analitiniu retropoliacijos būdu ex post atkurtomis sąnaudomis Komisijai patvirtino Pirmosios instancijos teismas (Žr. 2006 m. birželio 7 d. sprendimą byloje T-613/97, Union française de l’express (UFEX), ypač 137 punktą).

(33)  Viešojo sektoriaus apyvartos skaičiai neapima į pelno (nuostolio) ataskaitą įtrauktų subsidijų investicijoms dalių.

(34)  Vėliausi duomenys apie Laboratoires Pourquery yra 2004 m. duomenys.

(35)  Išnagrinėjus paskolų, kurias bankai suteikė LNE, sąlygas, net jei tiesiogiai susijusi pramoninio ir komercinio pobūdžio valstybinės įstaigos statuso garantija suteikė LNE pranašumą viešojo sektoriaus veiklos požiūriu, aišku, kad šis pranašumas tėra labai menkas, prilygstantis de minimis sumai, ir dėl jo nereikia kartoti 101–103 konstatuojamosiose dalyse atlikto kompensacijos už viešąją paslaugą proporcingumo tyrimo.

(36)  Tokia galėtų būti fundamentinių mokslinių tyrimų metrologijos srityje veikla.

(37)  Žr. 2000 7 26 Komisijos sprendimą 2001/46/EB dėl valstybės pagalbos, kurią Vokietija suteikė Sican grupei ir jos partneriams (ypač 87–92 punktus) (OL L 18, 2001 1 19, p. 18).

(38)  OL L 10, 2001 1 13, p. 30.

(39)  Pagalba E 24/2004 ir 2005 m. liepos 5 d. raštas.


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 28 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą C(2006) 4332 galutinis, nustatantį metinį orientacinį Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš Europos žuvininkystės fondo paskirstymą valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1313)

(2007/218/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 4 d. Komisijos sprendime C(2006) 4332 galutinis valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas metinis orientacinis Bendrijos įsipareigojimų asignavimų paskirstymas regionams, atitinkantiems finansavimo iš Europos žuvininkystės fondo (toliau – EŽF) reikalavimus pagal ne konvergencijos tikslą, Bendrijos įsipareigojimų asignavimų paskirstymas regionams, atitinkantiems finansavimo iš EŽF reikalavimus pagal konvergencijos tikslą ir visų Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš Europos žuvininkystės fondo paskirstymas.

(2)

Kad Bulgarija ir Rumunija galėtų pasinaudoti parama iš EŽF iki 2013 m., turėtų būti nustatytos Bulgarijai ir Rumunijai skirtos Bendrijos įsipareigojimų asignavimų orientacinės sumos regionams, atitinkantiems finansavimo iš EŽF reikalavimus pagal konvergencijos tikslą, ir visų Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš EŽF orientacinės sumos.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą C(2006) 4332 galutinis,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo C(2006) 4332 galutinis I priedas pakeičiamas prie šio sprendimo pridėtu I priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 28 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Metinis orientacinis Bendrijos įsipareigojimų asignavimų, skirtų finansavimo iš EŽF reikalavimus atitinkantiems regionams, paskirstymas valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. atėmus Komisijos iniciatyva ir (arba) jos vardu teikiamai techninei pagalbai skirtą sumą

1   lentelė

(EUR)

Valstybė narė

Metinis orientacinis Bendrijos įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, kurie atitinka finansavimo iš EŽF reikalavimus pagal ne konvergencijos tikslą, paskirstymas valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (2004 m. kainomis)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

7 478 994

7 478 994

7 478 993

7 478 992

7 478 992

7 478 993

7 478 993

52 352 951

Ellas

3 928 793

3 928 792

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 793

3 928 794

27 501 551

España

23 601 330

23 601 331

23 601 330

23 601 330

23 601 330

23 601 329

23 601 330

165 209 310

France

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 156

23 044 155

23 044 156

23 044 155

161 309 090

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

13 443 614

13 443 614

13 443 614

13 443 615

13 443 615

13 443 615

13 443 615

94 105 302

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Magyarország

75 111

69 970

64 013

64 354

71 628

74 181

76 743

496 000

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

642 893

642 893

642 893

642 894

642 894

642 893

642 893

4 500 253

Portugal

2 857 304

2 857 304

2 857 303

2 857 305

2 857 304

2 857 304

2 857 304

20 001 128

Slovensko

138 394

130 323

121 389

108 136

114 157

123 797

156 605

892 801

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

12 000 676

12 000 676

12 000 676

12 000 677

12 000 677

12 000 676

12 000 676

84 004 734

Iš viso

133 428 153

133 414 943

133 400 050

133 387 143

133 400 436

133 412 628

133 447 999

933 891 352


2   lentelė

(EUR)

Valstybė narė

Metinis orientacinis Bendrijos įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, kurie atitinka finansavimo iš EŽF reikalavimus pagal konvergencijos tikslą, paskirstymas valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (2004 m. kainomis)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

Česká republica

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Deutschland

13 005 939

12 769 374

12 532 810

12 296 245

12 059 681

11 823 115

11 586 551

86 073 715

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

24 586 550

23 881 216

23 175 882

22 470 547

21 765 213

21 059 878

20 354 544

157 293 830

España

126 126 267

124 094 454

122 062 642

120 030 829

117 999 017

115 967 205

113 935 392

840 215 806

France

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

4 341 355

30 389 485

Italia

40 819 468

40 664 853

40 510 238

40 355 621

40 201 006

40 046 391

39 891 775

282 489 352

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 603 492

4 288 375

3 923 245

3 944 206

4 389 998

4 546 487

4 703 536

30 399 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Österreich

29 403

27 565

25 728

23 889

22 052

20 214

18 377

167 228

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

28 759 662

28 638 179

28 516 696

28 395 213

28 273 730

28 152 248

28 030 764

198 766 492

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 742 715

1 641 095

1 528 588

1 361 693

1 437 517

1 558 903

1 972 041

11 242 552

United Kingdom

5 738 742

5 651 305

5 563 868

5 476 431

5 388 994

5 301 558

5 214 121

38 335 019

Iš viso

400 765 539

406 617 519

413 450 422

413 467 274

415 043 082

416 503 374

418 469 445

2 884 316 655


3   lentelė

(EUR)

Valstybė narė

Metinis orientacinis visų Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš EŽF paskirstymas valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (2004 m. kainomis)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

Bulgaria

5 483 152

7 869 243

10 504 789

10 852 273

11 390 594

11 907 743

12 398 564

70 406 358

België/Belgique

3 328 758

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

3 328 759

23 301 312

Česká republika

3 166 216

3 257 932

3 345 482

3 435 308

3 520 381

3 600 235

3 678 137

24 003 691

Danmark

16 943 811

16 943 812

16 943 811

16 943 812

16 943 812

16 943 812

16 943 812

118 606 682

Deutschland

20 484 933

20 248 368

20 011 803

19 775 237

19 538 673

19 302 108

19 065 544

138 426 666

Eesti

8 603 694

9 212 468

9 863 248

10 558 931

11 313 394

12 120 671

12 959 776

74 632 182

Ellas

28 515 343

27 810 008

27 104 675

26 399 340

25 694 006

24 988 671

24 283 338

184 795 381

España

149 727 597

147 695 785

145 663 972

143 632 159

141 600 347

139 568 534

137 536 722

1 005 425 116

France

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 511

27 385 510

27 385 511

27 385 510

191 698 575

Ireland

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

5 357 445

37 502 115

Italia

54 263 082

54 108 467

53 953 852

53 799 236

53 644 621

53 490 006

53 335 390

376 594 654

Kypros

2 500 142

2 500 142

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

2 500 141

17 500 989

Latvija

12 813 269

13 753 955

14 747 241

15 749 323

16 752 804

17 766 933

18 786 289

110 369 814

Lietuva

6 537 188

6 447 084

6 418 419

6 700 717

7 105 123

7 400 832

7 808 772

48 418 135

Magyarország

4 678 603

4 358 345

3 987 258

4 008 560

4 461 626

4 620 668

4 780 279

30 895 339

Malta

1 227 580

1 113 452

1 031 932

917 804

917 804

1 031 932

1 194 972

7 435 476

Nederland

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

6 157 490

43 102 430

Österreich

672 296

670 458

668 621

666 783

664 946

663 107

661 270

4 667 481

Polska

95 460 129

95 264 928

95 048 546

91 480 737

91 461 937

91 494 830

91 579 905

651 791 012

Portugal

31 616 966

31 495 483

31 373 999

31 252 518

31 131 034

31 009 552

30 888 068

218 767 620

România

14 255 007

20 469 689

27 313 430

32 314 582

34 175 626

36 070 701

35 957 144

202 556 179

Slovenija

3 465 711

3 230 997

2 996 283

2 761 570

2 526 856

2 292 143

2 057 430

19 330 990

Slovensko

1 881 109

1 771 418

1 649 977

1 469 829

1 551 674

1 682 700

2 128 646

12 135 353

Suomi/Finland

5 000 281

5 000 281

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

5 000 282

35 001 972

Sverige

6 928 961

6 928 961

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

6 928 962

48 502 732

United Kingdom

17 739 418

17 651 981

17 564 544

17 477 108

17 389 671

17 302 234

17 214 797

122 339 753

Iš viso

534 193 692

540 032 462

546 850 472

546 854 417

548 443 518

549 916 002

551 917 444

3 818 208 007“


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/41


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 30 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam Salmonella paplitimo tarp skersti skirtų kiaulių tyrimui atlikti Bulgarijoje ir Rumunijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1394)

(Tik tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis yra autentiški)

(2007/219/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatyta Bendrijos finansinė parama konkrečioms veterinarinėms priemonėms. Jame taip pat nustatyta, kad Bendrija turi taikyti arba padėti valstybėms narėms taikyti technines ir mokslines priemones, būtinas veterinarijos teisės aktų tobulinimui ir veterinarinio švietimo ar mokymo plėtrai.

(2)

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės nustatyta (2), kad iki 2007 m. pabaigos turi būti nustatyti Bendrijos tikslai dėl Salmonella paplitimo skersti skirtų kiaulių bandų populiacijose mažinimo.

(3)

Europos maisto saugos tarnybos mokslininkų grupė biologinio pavojaus klausimais Komisijos prašymu 2006 m. kovo 16 d. posėdyje priėmė nuomonę „Salmonella rizikos kiaulininkystei vertinimas ir jos sumažinimo galimybės“. Toje nuomonėje pasiūlytos Salmonella paplitimo tarp penimų kiaulių Bendrijoje pradinio tyrimo techninės specifikacijos.

(4)

Kad būtų nustatytas Bendrijos tikslas, reikia turėti palyginamus duomenis apie Salmonella paplitimą skersti skirtų kiaulių populiacijose Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tokios informacijos dabar nėra, todėl reikėtų atlikti specialų tyrimą, per kurį būtų galima stebėti Salmonella paplitimą tarp skersti skirtų kiaulių per tinkamą laikotarpį tose valstybėse narėse.

(5)

Pagal 2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos sprendimą 2006/668/EB dėl Bendrijos finansinės paramos valstybių narių pradiniam Salmonella paplitimo tarp skerstinų kiaulių tyrimui atlikti (3), kitose valstybėse narėse pirminis tyrimas dėl Salmonella penimų kiaulių bandose turi būti atliktas tarp 2006 m. spalio mėn. ir 2007 m. rugsėjo mėn. Tokia pat tvarka turėtų būti taikoma atliekant pirminį tyrimą Bulgarijoje ir Rumunijoje. Tačiau tyrimo laikotarpis turėtų būti sutrumpintas, kad visų valstybių narių duomenis būtų galima analizuoti vienu metu.

(6)

Siekiant nustatyti į skerdyklą atvežtų kiaulių būklę Salmonella atžvilgiu EMST nuomonėje rekomenduojama skerdyklose imti ėminius iš ileocekalinių limfinių mazgų. Toks ėminių ėmimas turėtų būti naudojamas kaip priemonė, skirta stebėti Salmonella paplitimą tarp skerstinų kiaulių.

(7)

Tyrimo tikslas yra pateikti techninę informaciją, reikalingą Bendrijos veterinarijos teisės aktams tobulinti. Atsižvelgiant į palyginamų duomenų dėl Salmonella paplitimo penimų kiaulių bandose Bulgarijoje ir Rumunijoje rinkimo svarbą, toms valstybėms narėms turėtų būti suteikta Bendrijos finansinė parama konkretiems tyrimo reikalavimams įgyvendinti. Todėl tikslinga padengti 100 % išlaidų, patirtų atliekant laboratorinius tyrimus, neviršijant aukščiausiosios ribos. Dėl visų kitų išlaidų, pvz., susijusių su ėminių ėmimu, kelionėmis ir administravimu, neturėtų būti teikiama jokia Bendrijos finansinė parama.

(8)

Bendrijos finansinė parama turėtų būti suteikta, jei tyrimas bus atliekamas laikantis Bendrijos teisės aktų ir laikomasi tam tikrų nurodytų sąlygų. Visų pirma finansinę paramą reikėtų suteikti, jei nustatyti veiksmai vykdomi veiksmingai ir jei institucijos pateikia visą būtiną informaciją per nustatytus laikotarpius.

(9)

Reikia nustatyti nacionaline valiuta pateiktoms mokėjimo paraiškoms taikytiną perskaičiavimo kursą, kaip nustatyta 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2799/98, nustatančio žemės ūkio politikos priemones dėl euro (4), 1 straipsnio d punkte.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Tyrimas atliekamas siekiant nustatyti Salmonella spp. paplitimą Bulgarijoje ir Rumunijoje tarp skersti skirtų kiaulių bandose imant ėminius šių valstybių narių skerdyklose (toliau – tyrimas).

2.   Tyrimas atliekamas laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

3.   Šiame sprendime „kompetentinga institucija“ yra valstybės narės institucija arba institucijos, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 3 straipsnio 1 dalyje.

2 straipsnis

Techninės specifikacijos

Šiam tyrimui ėminius ima ir analizuoja kompetentinga institucija arba kitos institucijos jai prižiūrint pagal I priede pateiktas technines specifikacijas.

3 straipsnis

Duomenų rinkimas, vertinimas ir ataskaitų teikimas

1.   Kompetentinga institucija renka ir vertina rezultatus, gautus taikant šio sprendimo 2 straipsnį ir Komisijai teikia visų reikalingų suvestinių duomenų ir jų vertinimo ataskaitą.

Šiuos valstybių narių parengtus rezultatus ir nacionalinius suvestinius duomenis bei vertinimus Komisija perduoda Europos maisto saugos tarnybai, kuri juos nagrinėja.

2.   Sudaroma galimybė visuomenei susipažinti su 1 dalyje nurodytais nacionaliniais suvestiniais duomenimis ir rezultatais taip, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.

4 straipsnis

Bendrijos finansinė parama

1.   Bendrija skiria finansinę paramą Bulgarijai ir Rumunijai už išlaidas, patirtas atliekant laboratorinius tyrimus, t. y. bakteriologinį Salmonella spp. aptikimą, atitinkamų izoliatų serotipų nustatymą ir serologinius tyrimus.

2.   Didžiausia Bendrijos finansinės paramos suma yra:

a)

20 EUR už kiekvieną bakteriologinio Salmonella spp. aptikimo tyrimą;

b)

30 EUR už kiekvieną atitinkamų izoliatų serotipų nustatymą.

Tačiau Bendrijos finansinė parama neviršija II priede nustatytų sumų.

5 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos skyrimo sąlygos

1.   4 straipsnyje nustatyta finansinė parama skiriama Bulgarijai ir Rumunijai su sąlyga, kad tyrimas atliekamas pagal atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas, įskaitant konkurencijos ir viešųjų sutarčių sudarymo taisykles, ir jei laikomasi šių sąlygų:

a)

tyrimui atlikti reikalingi įstatymai ir kiti teisės aktai įsigalioja vėliausiai iki 2007 m. balandžio 1 d.;

b)

pirmų trijų tyrimo mėnesių pažangos ataskaita pateikiama iki 2007 m. liepos 31 d.; pažangos ataskaitoje pateikiama visa I priede nurodyta informacija;

c)

galutinė techninio tyrimo vykdymo ataskaita ir patvirtinamieji dokumentai dėl patirtų išlaidų ir pasiektų rezultatų laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. pateikiama ne vėliau kaip 2007 m. spalio 31 d.; patvirtinamuosiuose dokumentuose dėl patirtų išlaidų pateikiama bent III priede nurodyta informacija;

d)

tyrimas turi būti atliktas veiksmingai.

2.   Bulgarijos ar Rumunijos prašymu gali būti iš anksto išmokama 50 % visos sumos, nurodytos II priede.

3.   Jei nesilaikoma 1 dalies c punkte nustatytų terminų, mokėtina Bendrijos finansinė parama palaipsniui mažinama: iki 2007 m. lapkričio 15 d. – 25 % nuo visos sumos, iki 2007 m. gruodžio 1 d. – 50 % ir iki 2007 m. gruodžio 15 d. – 100 %.

6 straipsnis

Išlaidoms taikomas keitimo kursas

Siekiant administracinio veiksmingumo, visos išlaidos, kurias Bendrijos prašoma iš dalies finansuoti, turi būti nurodytos eurais. Remiantis 2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2006, nustatančiu išsamias žemės ūkio pinigų politikos sistemos taikymo taisykles eurui žemės ūkyje ir iš dalies keičiančiu kai kuriuos reglamentus (5), išlaidoms taikomas keitimo į kitą valiutą nei euras kursas turi būti Europos centrinio banko paskutinis nustatytas kursas iki to mėnesio, kurį atitinkama valstybė narė pateikė prašymą, pirmos dienos.

7 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. balandžio 1 d.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(3)  OL L 275, 2006 10 6, p. 51.

(4)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(5)  OL L 365, 2006 12 21, p. 52.


I PRIEDAS

Techniniai reikalavimai pagal 2 straipsnį

1.   Ėminių ėmimo sistema

Mažiausias kiaulių, laikytų mažiausiai 3 paskutinius mėnesius valstybėje narėje, iš kurių imami ėminiai atsitiktinės atrankos būdu, skaičius yra toks:

 

Bulgarijoje: 192

 

Rumunijoje: 300

Bulgarija ir Rumunija ima 10 % daugiau ėminių, kurie bus analizuojami, jei kai kurie ėminiai netiks tyrimui dėl įvairių priežasčių.

Ėminių ėmimas paskirstomas pagal dalyvaujančias skerdyklas ir proporcingai skerdyklų pajėgumui. Kiekviena šių valstybių narių sugrupuoja visas skerdyklas pagal jose praėjusiais metais paskerstų penimų kiaulių skaičių. Taigi kiekviena jų nustato tas įmones, kuriose buvo paskersta ne mažiau kaip 80 % visų paskerstų penimų kiaulių.

Bendras kiaulių ir skerdenų, iš kurių turi būti imami ėminiai kiekvienoje tyrime dalyvaujančioje skerdykloje, skaičius nustatomas dauginant ėminio dydį (pavyzdžiui, 2 400) iš praėjusiais metais paskerstų penimų kiaulių procentinės dalies. Pvz., jei vienoje skerdykloje paskersta 25 % penimų kiaulių, paskerstų atrinktose skerdyklose (tose, kuriose paskersta bent 80 % visų valstybėje narėje paskerstų penimų kiaulių), tai iš (2 400 × 0,25) 600 kiaulių imami ėminiai. Šis skaičius turi būti vienodai padalintas 12 mėnesių taip, kad kiekvieną mėnesį būtų imami ėminiai iš 50 kiaulių. Kitas pavyzdys pateiktas 1 lentelėje.

Taigi, kad jei skerdykla jau nebeveikia, buvo atidaryta nauja įmonė arba galima numatyti reikšmingą skerdykloje skerdžiamų kiaulių skaičiaus pokytį tyrimo metu, prognozuojamas kiaulių skaičius atitinkamai tikslinamas.

1   lentelė

Skerdyklų suskirstymas siekiant nustatyti penimų kiaulių, iš kurių bus imami ėminiai, skaičių kiekvienoje skerdykloje; gyvulių, iš kurių imami ėminiai, skaičius, tenkantis vienai skerdyklai

Skerdyklos ID

Praėjusiais metais paskerstų penimų kiaulių skaičius

Dalis nuo visų tyrime dalyvaujančių skerdyklų

Ėminių skaičius vienai skerdyklai

Ėminių skaičius per mėnesį (/12)

AXD

88 000

17,6

0,176 × 2 400 = 422,4

422,4 : 12 = 36

SVH

25 000

5,0

TPB

75 000

15,0

MLG

100 000

20,0

GHT

212 000

42,4

Iš viso

500 000 (1)

100,0

 

 

Kiekvienai skerdyklai kiekvieną mėnesį skaičiai nuo 1 iki 31 atrenkami atsitiktinės atrankos būdu. Jei atsitiktinai parinkta diena yra skerdimo diena tą mėnesį, tai tą dieną ir imami ėminiai. Jei ši diena nėra skerdimo diena, atsitiktinės atrankos būdu pasirenkamas naujas skaičius. Šis procesas atliekamas kartą per mėnesį ir kartojamas tiek kartų, kiek reikia paimti ėminiams skerdykloje. Pavyzdžiui, skerdykloje AXD procesas kartojamas mažiausiai 36 kartus mažiausiai 36 darbo dienas atsitiktinės atrankos būdu. Taigi tą pačią dieną gali būti paimti ėminiai iš daugiau nei vienos skerdenos.

Kadangi konkrečią dieną skerdžiamų gyvulių skaičius gali labai skirtis, atsitiktinė konkretaus gyvūno atranka atliekama skerdykloje tą dieną, kuri buvo atsitiktinės atrankos būdu pasirinkta ėminiams imti. Tą dieną turi būti žinomas bendras gyvulių skaičius, o skerdyklos darbuotojai atsitiktinai atrenka skerdeną ar skerdenas naudodami atsitiktinės atrankos schemą, kuri jiems buvo pateikta ir kuri buvo sukurta naudojant maksimalų skaičių, viršijantį didžiausią galimą bet kurią dieną bet kurioje skerdykloje paskerstų penimų kiaulių skaičių valstybėje narėje.

Atsitiktinės atrankos lentelė gali atrodyti kaip parodyta 2 lentelėje.

2   lentelė

Atsitiktinės atrankos lentelė

Skerdykla

Mėnesio diena

Skerdenos tapatumas (2)

AXD

19

5

4

2

12

124

12

2

8

59

Šiems gyvuliams netaikomas pradinis tyrimas:

gyvuliai, kurių gyvas svoris mažesnis nei 50 kg arba didesnis nei 170 kg,

gyvūnai, kurie buvo paskersti skubiai,

bet kuri skerdena, kuri yra pripažinta visiškai netinkama naudoti.

2.   Ėminiai

2.1.   Ėminių ėmimo bendrosios nuostatos

Surenkami visų parinktų kiaulių kartu esantys ileocekaliniai limfiniai mazgai arba bent 5 atskiri ileocekaliniai limfiniai mazgai. Jei įmanoma, imama bent 25 gramai limfinių mazgų be riebalų ar jungiamojo audinio.

Skerdykloje saugomi įrašai apie kiekvieno ėminio ėmimo laiką ir datą ir kurjerio, kuris pristato ėminius, pavardę, atvykimo laiką bei datą.

2.2.   Išsami informacija apie ileocekalinių limfinių mazgų ėminių ėmimą

Pasaitas tarp aklosios žarnos ir tos dalies klubinės žarnos, kuri yra arčiausiai aklosios žarnos, perplėšiamas ir perplėštos pusės atvirame paviršiuje yra matomi ileocekaliniai limfiniai mazgai. Jei imami atskiri limfiniai mazgai, tai nenaudojant peilio ir apsimovus pirštines limfiniai mazgai pirštais taip pat „nurenkami“ nuo tokio atviro pasaito. Atskiri limfiniai mazgai arba esantys kartu limfiniai mazgai sudedami į plastikinį maišą, ant kurio pažymėta data, laikas, skerdyklos ir ėminio identifikavimo kodai.

3.   Transportavimas

Ėminiai išsiunčiami per 36 valandas greituoju paštu arba per kurjerį ir turi pasiekti laboratoriją ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų paėmimo. Ėminiai, atvežti vėliau nei per 72 valandas nuo jų paėmimo, yra atmetami, nebent jų tyrimas yra pradedamas per 96 valandas nuo ėminių paėmimo, o šaldymo grandinė nebuvo pertraukta.

4.   Ėminių tyrimas ir serotipo nustatymas

Ėminių tyrimas ir serotipo nustatymas atliekami nacionalinėse etaloninėse laboratorijose (NEL). Jeigu NEL nėra pajėgi atlikti visus tyrimus arba reguliariai neatlieka tokių sukėlėjų nustatymo, kompetentingos valdžios institucijos minėtiems tyrimams atlikti gali nutarti paskirti ribotą skaičių kitų laboratorijų, vykdančių oficialią Salmonella kontrolę.

Tokios laboratorijos privalo turėti pakankamą reikalaujamo tyrimo metodo taikymo patirtį bei kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią ISO standartą 17025, ir turi būti prižiūrimos NEL.

Laboratorijoje ėminiai laikomi sušaldyti iki bakteriologinio tyrimo, kuris atliekamas per 24 valandas nuo ėminių gavimo ir taip, kad tyrimas būtų pradėtas ne vėliau kaip per 96 valandas nuo ėminio paėmimo.

4.1.   Ėminio paruošimas

Limfinių mazgų paviršiai prieš atliekant tyrimą dezinfekuojami juos pamerkiant į absoliutų alkoholį ir džiovinant oru.

Visi limfiniai mazgai sudedami kartu, supakuojami į plastikinį maišą ir daužomi plaktuku arba panašiu įrankiu per plastikinį maišą juos sutraiškant.

Homogenizuoti limfiniai mazgai pasveriami ir patalpinami į sterilią talpyklą su iš anksto pašildytu buferiniu peptono tirpalu (BPW), praskiestu 1:10. Talpyklos inkubuojamos iš viso (18 ± 2) valandas (37 ± 1) °C temperatūroje.

4.2.   Aptikimo metodas

Taikomas Bilthoveno (Nyderlandai) Bendrijos etaloninės laboratorijos (BEL) rekomenduojamas Salmonella nustatymo metodas.

Šis metodas yra aprašytas dabartinėje ISO 6579:2002 D priedo projekto versijoje: „Salmonella spp. nustatymas gyvūnų fekalijose ir ėminiuose pirminės gamybos stadijoje“. Pagal šį metodą modifikuota pusiau kieta Rappaport–Vassiladis (MSRV) terpė naudojama kaip vienintelė selektyvinė įsotinimo terpė.

4.3.   Serotipo nustatymas

Visų išskirtų ir patvirtintų kaip Salmonella spp. štamų serotipas nustatomas pagal Kaufmann-White schemą.

Siekiant užtikrinti kokybės kontrolę, 16 tipavimui naudojamų štamų ir 16 tipavimui nenaudojamų izoliatų siunčiami BEL. Jei buvo išskirta mažiau štamų, jie visi yra siunčiami.

4.4.   Fagotipo nustatymas

Jei Salmonella serotipo Typhimurium ir Salmonella serotipo Enteritidis izoliatų fagotipas nustatinėjamas (pasirinktinai), naudojami PSO etaloninio Jungtinės Karalystės Colindale Sveikatos apsaugos agentūros Salmonella fagotipo nustatymo etaloninio centro aprašyti fagotipo nustatymo metodai.

4.5.   Antimikrobinio jautrumo tyrimas

Jei yra tiriamas antimikrobinis jautrumas (pasirinktinai), naudojamas patvirtintas ir patikrintas tyrimo metodas, pvz., vienas iš tų, kuriuos rekomenduoja Nacionalinis klinikinių laboratorinių standartų komitetas (NCCLS, nuo 2005 m. sausio 1 d.: „Klinikinių ir laboratorinių standartų institutas“ – KLSI).

Abu difuzijos agare ir buljono tirpalo metodai yra priimtini. Rezultatai pateikiami tiek kiekybine (MIC skiedimo metodams ir slopinimo zonos diametras difuzijos metodams), tiek ir kokybine išraiška (atsparių izoliatų procentas).

Kiekybiniai duomenys grindžiami interpretacija pagal Europos antimikrobinio jautrumo tyrimo komiteto (EUCAST) pateiktas epidemiologines ribines vertes: http://www.eucast.org

Izoliatai tiriami dėl jautrumo šioms toliau išvardytoms antimikrobinėms medžiagoms:

ampicilinui ar amoksicilinui,

tetraciklinui,

chloramfenikoliui,

florfenikoliui,

nalidikso rūgščiai,

ciprofloksacinui (pirmiausia) ar enrofloksacinui,

sulfanilamidams (pirmiausia sulfometoksazolui),

sulfanilamidams ir (ar) trimetoprimui ar trimetoprimui,

gentamicinui,

streptomicinui,

kanamicinui (pirmiausia) ar neomicinui,

3-os kartos cefalosporinams (pirmiausia cefotaksimui),

kolistinui (pasirinktinai).

Prieš pradėdamos tyrimą abi valstybės narės organizuoja dalyvaujančių šalių mokymus.

5.   Įrašai ir ėminių saugojimas

Visų ištirtų ėminių bakteriologinių tyrimų įrašai saugomi pagal 3 lentelėje pateikto pavyzdžio arba panašią formą.

Visi išskirti štamai saugojami abiejų valstybių narių NEL tol, kol užtikrinamas štamų vientisumas – ne trumpiau kaip 5 metus.

Visi mėsos sulčių ėminiai serologiniams tyrimams saugomi užšaldyti 2 metus.

3   lentelė

Visų ištirtų ėminių įrašų pavyzdys

Ėminys

Gavimas

Tyrimas

Ėminio ID + tipas

Skerdyklos ID

Pavadinimas

Data

Laikas

Pavadinimas

Data

Laikas

Teig. ar Neig.

Serotipas

Fagotipas

Antibiotikograma

Saugojimo ID

1 S

EU012

PW

3-10-06

12:00

AB

3-10

14:00

Neig.

 

 

 

 

2 L

EU023

PW

4-10

12:30

AB

4-10

14:00

Teig.

Typh

DT104

ASTSu

(IDnr)

3 L

EU083

PW

8-10

16:30

AB

9-10

9:00

Teig.

Agona

Nėra

ASTE

(IDnr)

Ir t. t.

6.   Bulgarijos ir Rumunijos ataskaitos

Nacionalinė valdžios institucija, rengianti metinę nacionalinę Salmonella gyvūnuose stebėsenos ataskaitą pagal Direktyvos 2003/99/EB 9 straipsnį, renka ir vertina rezultatus bei atsiskaito Komisijai.

Ataskaitose turi būti nurodyta bent jau ši informacija:

6.1.   Bendras tyrimo programos įgyvendinimo apibūdinimas

tiriamos populiacijos, suskirstytos pagal skerdyklos pajėgumą, aprašymas,

atsitiktinės atrankos procedūros aprašymas įskaitant notifikavimo sistemą,

apskaičiuotas ėminio dydis,

išsami informacija apie ėminių ėmime ir (ar) tyrime ir (ar) tipo nustatyme dalyvaujančias institucijas ir laboratorijas,

bendri tyrimo rezultatai (ėminiai, kurie ištirti bakteriologiniu tyrimu, teigiamų rezultatų skaičius, serotipai, fagotipai ir atsparumo antibiotikams tyrimas).

6.2.   Išsamūs duomenys apie kiekvieną gyvūną, iš kurio buvo imami ėminiai, ir atitinkami tyrimų rezultatai

Valstybės narės pateikia tyrimo rezultatus neapdorotų duomenų forma naudodamos Komisijos nustatytas duomenų žodyno ir duomenų rinkimo formas.

Komisija nustato šį žodyną ir formas, kuriose reikalaujama pateikti bent šią informaciją:

skerdyklos duomenys,

skerdyklos pajėgumas,

ėminių ėmimo data ir laikas,

ėminių duomenys (skaičius),

paimtų ėminių rūšys: limfiniai mazgai,

išsiuntimo į laboratoriją data.

Apie kiekvieną į laboratoriją išsiųstą ėminį valstybėse narėse renkama ši informacija:

laboratorijos ID (jeigu dalyvauja kelios laboratorijos),

ėminių vežimo priemonės,

priėmimo laboratorijoje data,

kai tiriami limfiniai mazgai, ėminio svoris,

atskirų tirtų ėminių tyrimo rezultatai: „neigiamas“ arba, jei teigiamas dėl Salmonella spp. – taip pat serotipo nustatymo rezultatai „Salmonella serotipas“ arba „tipas nenustatinėjamas“.

tyrimų rezultatai, jei štamai buvo panaudoti antimikrobinio jautrumo tyrimo ir (arba) fagotipo nustatymui.


(1)  Šis skaičius turi atspindėti ne mažiau kaip 80 % visų valstybėje narėje paskerstų penimų kiaulių.

(2)  To mėnesio 19-ą dieną bus perdirbama 5-a skerdena ir jos ėminiai turėtų būti imami tyrimui.


II PRIEDAS

Didžiausia Bendrijos finansinė parama Bulgarijai ir Rumunijai

(EUR)

Valstybė narė

Suma

Bulgarija

4 992

Rumunija

7 800


III PRIEDAS

Salmonella spp. paplitimo skersti skirtų kiaulių bandose pradinio tyrimo atlikimo sertifikuota finansinė ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis: nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

Pažyma dėl tyrimo metu patirtų išlaidų, atitinkančių reikalavimus Bendrijos finansinei paramai gauti

Komisijos sprendimo, nustatančio Bendrijos finansinę paramą, nuorodos numeris: …

Patirtos išlaidos (kas vykdo ir kur) vykdant funkcijas

Tyrimų skaičius

Bendrosios tyrimo išlaidos, patirtos ataskaitiniu laikotarpiu

(nacionaline valiuta)

Bakteriologinis Salmonella spp. tyrimas

 

 

Salmonella izoliatų serotipo nustatymas

 

 

Paramos gavėjo deklaracija

Patvirtiname, kad

išlaidų pažymoje nurodytos išlaidos yra tikros ir buvo patirtos vykdant šiame Komisijos sprendime 2007/219/EB nurodytas užduotis, ir buvo būtinos, siekiant sklandžiai įvykdyti šias užduotis,

visi patvirtinamieji išlaidų dokumentai gali būti pateikti auditui atlikti.

Data: …

Už finansus atsakingas asmuo: …

Parašas: …


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/250/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Pietų Afrikos Respublikos kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1454)

(2007/220/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2000/29/EB nuostatas sodinti skirti braškių (Fragaria L.) daigai, išskyrus sėklas, kilę ne iš Europos šalių, išskyrus Viduržemio jūros regiono šalis, Australiją, Naująją Zelandiją, Kanadą ir JAV valstijas, iš esmės negali būti įvežami į Bendriją. Tačiau toje direktyvoje numatoma galimybė taikyti nukrypti nuo šios taisyklės leidžiančias nuostatas, jeigu nustatoma, kad nėra kenksmingų organizmų išplitimo pavojaus.

(2)

Komisijos sprendime 2003/250/EB (2) valstybėms narėms leidžiama numatyti galimybę laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Pietų Afrikos Respublikos kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas.

(3)

Šią leidžiančią nukrypti nuostatą pateisinančios aplinkybės vis dar galioja, ir nėra naujos informacijos, dėl kurios reikėtų persvarstyti konkrečius reikalavimus.

(4)

Todėl valstybėms narėms reikia suteikti leidimą ir toliau ribotą laikotarpį leisti įvežti į jų teritoriją tokius augalus laikantis konkrečių reikalavimų.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/250/EB 1 straipsnio antroji pastraipa papildoma e–h punktais:

„e)

2007 m. birželio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.;

f)

2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d.;

g)

2009 m. birželio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d.;

h)

2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 93, 2003 4 10, p. 36.


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/249/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Čilės kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1455)

(2007/221/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2000/29/EB nuostatas sodinti skirti braškių (Fragaria L.) daigai, išskyrus sėklas, kilę ne iš Europos šalių, išskyrus Viduržemio jūros regiono šalis, Australiją, Naująją Zelandiją, Kanadą ir JAV valstijas, iš esmės negali būti įvežami į Bendriją. Tačiau toje direktyvoje numatoma galimybė taikyti nukrypti nuo šios taisyklės leidžiančias nuostatas, jeigu nustatoma, kad nėra kenksmingų organizmų išplitimo pavojaus.

(2)

Komisijos sprendime 2003/249/EB (2) valstybėms narėms leidžiama numatyti galimybę laikinai nukrypti nuo tam tikrų Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Čilės kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas.

(3)

Šią leidžiančią nukrypti nuostatą pateisinančios aplinkybės vis dar galioja, ir nėra naujos informacijos, dėl kurios reikėtų persvarstyti konkrečius reikalavimus.

(4)

Todėl valstybėms narėms reikia suteikti leidimą ir toliau ribotą laikotarpį leisti įvežti į jų teritoriją tokius augalus laikantis konkrečių reikalavimų.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/249/EB 1 straipsnio antra pastraipa papildoma e–h punktais:

„e)

2007 m. birželio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.;

f)

2008 m. birželio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d.;

g)

2009 m. birželio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d.;

h)

2010 m. birželio 1 d. iki 2010 m. rugsėjo 30 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 93, 2003 4 10, p. 32.


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 4 d.

skelbiantis Pietvakarių vandenų regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

(2007/222/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2004 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 9 d. Prancūzijos perduotą rekomendaciją Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Nyderlandų ir Portugalijos vardu,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2) ir Sprendime 2004/585/EB yra numatyta regioninių patariamųjų tarybų steigimo ir veiklos sistema.

(2)

Sprendimo 2004/585/EB 2 straipsniu įsteigiama regioninė patariamoji taryba, kurios veikla apims Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos (ICES) VIII, IX ir X rajonų (vandenys prie Azorų salų) ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 ir 34.2.0 kvadratų (vandenys prie Madeiros ir Kanarų salų) pietvakarių vandenis (3).

(3)

Pagal Sprendimo 2004/585/EB 3 straipsnio 1 dalį žuvininkystės sektoriaus atstovai ir kitos interesų grupės Belgijai, Ispanijai, Prancūzijai, Nyderlandams ir Portugalijai pateikė prašymą dėl šios regioninės patariamosios tarybos veiklos.

(4)

Kaip reikalaujama pagal Sprendimo 2004/585/EB 3 straipsnio 2 dalį, suinteresuotos valstybės narės nustatė, ar prašymas dėl Pietvakarių vandenų regioninės patariamosios tarybos atitiko to sprendimo nuostatas. 2007 m. vasario 9 d. suinteresuotos valstybės narės Komisijai pateikė rekomendaciją dėl šios regioninės patariamosios tarybos.

(5)

Atsižvelgdama į Sprendimą 2004/585/EB ir į bendrosios žuvininkystės politikos tikslus ir principus, Komisija įvertino suinteresuotųjų šalių prašymą bei rekomendaciją ir mano, kad Pietvakarių vandenų regioninė patariamoji taryba yra pasirengusi pradėti veiklą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2004/585/EB 2 straipsnio 1 dalies e punktu įsteigta Pietvakarių vandenų regioninė patariamoji taryba pradeda savo veiklą nuo 2007 m. balandžio 9 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 2004 8 3, p. 17.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  Kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3880/91 (OL L 365, 1991 12 31, p. 1).


5.4.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 4 d.

dėl Bulgarijos laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 pateikto vyno gamybos potencialo inventorinio sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1469)

(Tik tekstas bulgarų kalba yra autentiškas)

(2007/223/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 numatyta išankstinė sąlyga siekiant didinti sodinimo teises ir gauti paramą perplanavimui ir konversijai – atitinkamos valstybės narės parengiamas vyno gamybos potencialo inventorinis sąrašas. Vyno gamybos potencialo inventorinis sąrašas turi būti pateiktas laikantis minėto reglamento 16 straipsnio.

(2)

2000 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1227/2000, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui (2), 19 straipsnyje nurodyta inventoriniame sąraše pateiktina informacija.

(3)

Bulgarija 2007 m. sausio 10 d. ir 17 d. laiškuose Komisijai pateikė Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 16 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 19 straipsnyje nurodytą informaciją. Šios informacijos analizė leidžia konstatuoti, kad Bulgarija inventorinį sąrašą sudarė.

(4)

Šis sprendimas nereiškia, kad Komisija pripažįsta inventoriniame sąraše pateikiamų duomenų tikslumą ar jame nurodytų teisės aktų atitikimą Bendrijos teisei. Jis nedaro poveikio vėlesnio Komisijos sprendimo šiuo klausimu galimybei.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija konstatuoja, kad Bulgarija vyno gamybos potencialo inventorinio sąrašą pateikė laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 16 straipsnio.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 143, 2000 6 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1460/2006 (OL L 272, 2006 10 3, p. 9).