ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 90

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 337/2007, tikslinantis nuo 2007 m. sausio 1 d. Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į Bulgariją ir Rumuniją taikomą skalę

1

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 338/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 339/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

5

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

8

 

*

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą

12

 

*

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 342/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 489/2005 dėl intervencinių centrų nustatymo ir intervencinių agentūrų vykdomo žaliavinių ryžių perėmimo Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą

23

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 343/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

26

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 344/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

28

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 345/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 346/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

31

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 347/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

35

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 348/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

37

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

40

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 350/2007 dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

42

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 351/2007 dėl alyvuogių aliejaus importo licencijų išdavimo remiantis Tuniso tarifine kvota

43

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 352/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

44

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 353/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

45

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 354/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 195/2007, leidžiantį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

47

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 355/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

48

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 356/2007, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

50

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 357/2007 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

52

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 358/2007, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

54

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 359/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

56

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/198/Euratomas

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas

58

 

 

Komisija

 

 

2007/199/EB

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemos, kurią įgyvendino Belgija (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5792)  ( 1 )

73

 

 

2007/200/EB

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl įmonei Techspace Aero Belgijos skirtos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5799)  ( 1 )

79

 

 

2007/201/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos, žuvies ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1305)  ( 1 )

86

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Taivano, Penghu, Kinmen ir Matsu atskirosios muitų teritorijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Malaizijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įsigaliojimo

93

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Urugvajaus susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įsigaliojimo

93

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/203/BUSP dėl ES grupės įgaliojimų pratęsimo siekiant prisidėti prie galimos tarptautinės civilinės misijos Kosove, kurioje taip pat dalyvautų Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis, įsteigimo parengiamųjų darbų projektas (TCM/ESSĮ parengiamoji grupė)

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 337/2007

2007 m. kovo 27 d.

tikslinantis nuo 2007 m. sausio 1 d. Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į Bulgariją ir Rumuniją taikomą skalę

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), ypač į minėtų nuostatų VII priedo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

atsižvelgiant į 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, komandiruočių išlaidos į šias šalis pareigūnams ir kitiems tarnautojams nuo tos datos turėtų būti kompensuojamos laikantis Tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnio nuostatų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarnybos nuostatų VII priedo 13 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms komandiruotėms taikoma skalė pakeičiama šia lentele:

(EUR)

Paskirties šalis

Didžiausia suma viešbučiui

Dienpinigiai

Belgija

140

92

Bulgarija

169

58

Čekija

155

75

Danija

150

120

Vokietija

115

93

Estija

110

71

Graikija

140

82

Ispanija

125

87

Prancūzija

150

95

Airija

150

104

Italija

135

95

Kipras

145

93

Latvija

145

66

Lietuva

115

68

Liuksemburgas

145

92

Vengrija

150

72

Malta

115

90

Nyderlandai

170

93

Austrija

130

95

Lenkija

145

72

Portugalija

120

84

Rumunija

170

52

Slovėnija

110

70

Slovakija

125

80

Suomija

140

104

Švedija

160

97

Jungtinė Karalystė

175

101

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1066/2006 (OL L 194, 2006 7 14, p. 1).


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 338/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 339/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio a, b, c, d, e, ir g dalyse išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Tačiau kai kurių pieno produktų, eksportuojamų kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, atveju kyla pavojus, kad įsipareigojimai, prisiimti dėl tų grąžinamųjų išmokų, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl siekiant išvengti tokio pavojaus, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių susitarimų sudarymui. Konkrečių grąžinamųjų išmokų dydžių nustatymas tuo atveju, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto atsižvelgiant į produktus, turėtų sudaryti sąlygas tų dviejų tikslų įgyvendinimui.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį tam tikrais atvejais reikia atsižvelgti į gamybos grąžinamąją išmoką, pagalbą ar kitokias vienodą poveikį turinčias priemones, taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis reglamentu dėl atitinkamo produkto bendro rinkos organizavimo pagrindiniams produktams, įtrauktiems į Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priedą, ar prilygstantiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 12 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pagalbos išmoka suteikiama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jei šis pienas ir iš jo pagamintas kazeinas atitinka tam tikras sąlygas.

(7)

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1898/2005, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (3), nustatoma, kad sviestas ir grietinėlė turėtų būti tiekiami sumažintomis kainomis pramonės šakoms, kuriose yra gaminamos tam tikros prekės.

(8)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(3)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. kovo 30 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

20,02

21,09

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

63,14

66,50

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

81,61

85,96

c)

eksportuojant kitas prekes.

79,75

84,00


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šv. Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 340/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 8).

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. kovo 30 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

– krakmolas:

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 341/2007

2007 m. kovo 29 d.

kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį ir 34 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Nuo 2001 m. birželio 1 d. įprastinį muito mokestį už importuojamus česnakus, kuriems priskiriamas KN kodas 0703 20 00, sudarė 9,6 % ad valorem muitas ir specifinė 1 200 EUR suma už neto svorio toną. Tačiau specialiuoju muitu neapmokestinamą 38 370 tonų kvotą buvo leista naudoti Europos Bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXVIII straipsnį dėl GATT priedo CXL lentelėje nurodytiems česnakams suteikiamų lengvatų pakeitimo (2), patvirtinto Tarybos sprendimu 2001/404/EB (3).

(2)

Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo (4), patvirtinto Tarybos sprendimu 2006/398/EB (5), numatyta Kinijai padidinti česnakų tarifinę kvotą 20 500 tonų.

(3)

Tų kvotų (toliau – GATT kvota) administravimo sąlygos buvo nustatytos 2005 m. lapkričio 16 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1870/2005, atidarančiame iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų tarifinę kvotą, nustatančiame jos administravimo tvarką ir įvedančiame importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (6). Siekiant aiškumo tas reglamentas turėtų būti panaikintas ir nuo 2007 m. balandžio 1 d. pakeistas nauju reglamentu. Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005 turėtų toliau galioti pagal tą reglamentą išduotoms importo licencijoms importo tarifinės kvotos laikotarpiu, kuris baigiasi 2007 m. gegužės 31 d.

(4)

Česnakus galima taip pat importuoti ne pagal GATT kvotą už juos mokant įprastinį muitą ar lengvatinį muitą remiantis Bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių sudarytais susitarimais.

(5)

Česnakai yra svarbus Bendrijos vaisių ir daržovių sektoriaus produktas, kurio per metus Bendrijoje užauginama apie 250 000 tonų. Metinis importas iš trečiųjų šalių taip pat didelis – jis svyruoja nuo 60 000 iki 80 000 tonų per metus. Dvi didžiausios trečiosios šalys tiekėjos yra Kinija (nuo 30 000 iki 40 000 tonų per metus) ir Argentina (apie 15 000 tonų per metus).

(6)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (7), taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems 2007 m. sausio 1 d. Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos išsamios nuostatos dėl importo licencijų paraiškų, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Tuo reglamentu nustatoma, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą nustatytoms importo tarifinėms kvotoms nepažeidžiant šiame reglamente išdėstytų su pareiškėjais ir pranešimais Komisijai susijusių papildomų sąlygų ir leidžiančių nukrypti nuostatų.

(7)

Atsižvelgiant į tai, kad specialusis muitas taikomas nelengvatiniam importui ne pagal GATT kvotą, GATT kvotai administruoti reikėtų įvesti importo licencijų sistemą. Tokia sistema užtikrintų išsamią viso česnakų importo kontrolę. Išsamios tos sistemos taisyklės turėtų papildyti taisykles, nustatytas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (8), ir galėtų nuo jų nukrypti.

(8)

Siekiant kuo atidžiau kontroliuoti visą importą, ypač atsižvelgiant į atskleistus pastarojo meto pažeidimus pateikiant klaidinančius kilmės arba produkto aprašymus, visam česnakų ir kitų produktų, kurių atžvilgiu gali būti pateikti klaidinantys česnakų aprašymai, importui turėtų būti išduodamos importo licencijos. Turėtų būti dvi importo licencijų kategorijos: viena – importui pagal GATT kvotą, o kita – visam kitam importui.

(9)

Atsižvelgiant į esamų importuotojų, paprastai importuojančių didelį česnakų kiekį, ir į rinką atėjusių naujų importuotojų, kuriems turėtų būti suteiktos visos galimybės kreiptis dėl importo licencijų tam tikram česnakų kiekiui įvežti pagal tarifinę kvotą, interesus, reikėtų padaryti skirtumą tarp tradicinių ir naujų importuotojų. Reikėtų aiškiai apibrėžti šias dvi importuotojų kategorijas ir nustatyti tam tikrus kriterijus, susijusius su pareiškėjo statusu ir su išduotų licencijų panaudojimu.

(10)

Šioms importuotojų kategorijoms paskirtinas kiekis turėtų būti nustatomas labiau atsižvelgiant į faktiškai importuotą kiekį, o ne į išduotas importo licencijas.

(11)

Turėtų būti nustatytos specialios taisyklės, leisiančios Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos importuotojams pasinaudoti šia importo kvota. Šias taisykles turėtų pakeisti įprastos taisyklės, kai tik tie importuotojai galės jų laikytis.

(12)

Atsižvelgiant į skirtingus Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos prekybos modelius, šių valstybių kompetentingoms institucijoms reikėtų leisti pasirinkti vieną iš dviejų būdų, skirtų nustatyti savo tradicinių importuotojų importuojamą referencinį kiekį.

(13)

Reikėtų taikyti tam tikrus apribojimus abiejų kategorijų importuotojų pateikiamoms importo licencijų paraiškoms, susijusioms su česnakų importu iš trečiųjų šalių. Šių apribojimų reikia ne tik tam, kad būtų išlaikyta konkurencija tarp importuotojų, bet ir kad vaisių ir daržovių rinkoje veikiantiems importuotojams būtų suteikta galimybė apginti savo teisėtas prekybines pozicijas kitų importuotojų atžvilgiu, ir neleisti vienam importuotojui pradėti kontroliuoti rinkos.

(14)

Siekiant išlaikyti konkurenciją tarp tikrųjų importuotojų ir užkirsti kelią spekuliacijai įsigyjant importo licencijas česnakams pagal GATT kvotą bei išvengti piktnaudžiavimo sistema, kuomet būtų kenkiama naujųjų ir tradicinių importuotojų teisėtoms prekybinėms pozicijoms, reikėtų griežčiau kontroliuoti, ar teisingai naudojamos importo licencijos. Todėl reikėtų uždrausti perduoti importo licencijas ir numatyti nuobaudas už kelių paraiškų pateikimą vienu metu.

(15)

Taip pat turėtų būti priimtos priemonės, saugančios nuo abejotinų importo licencijų paraiškų, dėl kurių tarifinė kvota gali likti ne iki galo išnaudota. Dėl produkto pobūdžio ir vertės reikėtų sumokėti užstatą už kiekvieną česnakų toną, kuriai importo licencijos paraiška yra pateikta. Užstatas turėtų būti pakankamai didelis, kad neskatintų teikti spekuliacinių paraiškų, bet ne toks didelis, kad atbaidytų tikruosius importuotojus, užsiimančius prekyba česnakais. Tinkamiausias užstato dydis yra 5 % vidutinio papildomo muito, taikomo česnakų, kuriems priskiriamas KN kodas 0703 20 00, importui.

(16)

Tam, kad būtų pagerinta kontrolė ir dėl neteisingos dokumentacijos nebūtų iškraipyta prekyba, reikia išlaikyti esamą iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamų česnakų kilmės sertifikatų sistemą ir reikalavimą, kad česnakai būtų vežami tiesiai iš trečiosios kilmės šalies į Bendriją, bei išplėsti šalių sąrašą, atsižvelgiant į papildomą informaciją. Tokius kilmės sertifikatus turėtų išduoti kompetentingos nacionalinės institucijos, laikydamosi 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (9), 55–62 straipsnių nuostatų.

(17)

Be Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 numatytų pranešimų, reikėtų patikslinti visą būtiną informaciją, kuria keičiasi valstybės narės ir Komisija, visų pirma informaciją, susijusią su tarifinių kvotų administravimu, priemonėmis prieš sukčiavimą ir rinkos stebėsena.

(18)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Leidimas naudoti tarifines kvotas ir taikomi muitai

1.   Remiantis sprendimais 2001/404/EB ir 2006/398/EB patvirtintais susitarimais, leidžiama naudoti į Bendriją importuojamų česnakų, kuriems priskiriamas KN kodas 0703 20 00 (toliau – česnakai), tarifines kvotas laikantis šiame reglamente nustatytų reikalavimų. Kiekvienos tarifinės kvotos dydis, importo tarifinės kvotos taikymo laikotarpis ir jo dalys, ir eilės numeris yra nurodyti šio reglamento I priede.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kvotas importuojamiems česnakams taikomas ad valorem muitas yra 9,6 %.

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 taikymas

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios apibrėžtys:

1)

importo tarifinės kvotos laikotarpis – tai laikotarpis nuo birželio 1 d. iki kitų metų gegužės 31 d;

2)

kompetentingos institucijos – institucija ar institucijos, valstybės narės paskirtos įgyvendinti šį reglamentą.

4 straipsnis

Importuotojų kategorijos

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio nuostatų, A licencijų pareiškėjai, kaip apibrėžta 5 straipsnio 2 dalyje, laikosi šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatytų atitinkamų reikalavimų

2.   Tradiciniai importuotojai – tai importuotojai, kurie gali įrodyti, kad:

a)

gavo ir naudojo importo licencijas česnakams pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 565/2002 arba A licencijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1870/2005 ar šį reglamentą per kiekvieną iš trijų praėjusių importo tarifinės kvotos laikotarpių, ir

b)

importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje, per paskutinį praėjusį importo tarifinės kvotos laikotarpį iki paraiškų pateikimo.

Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai 2007–2008 m. importo tarifinės kvotos laikotarpiu:

a)

pirmos pastraipos a punktas netaikomas ir

b)

importas į Bendriją – tai importas iš kilmės šalių, kurios nėra Bendrijos, tokios sudėties, kokios ji buvo 2006 m. gruodžio 31 d., valstybės narės.

Bulgarijai ir Rumunijai 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 ir 2010–2011 m. importo tarifinės kvotos laikotarpiais:

a)

pirmos pastraipos a punktas netaikomas ir

b)

importas į Bendriją – tai importas iš kilmės šalių, kurios nėra Bendrijos, tokios sudėties, kokios ji buvo 2007 m. sausio 1 d., valstybės narės.

3.   Nauji importuotojai – tai kiti nei straipsnio 2 dalyje apibrėžti importuotojai, kurie kiekvienu iš dviejų praėjusių importo tarifinės kvotos laikotarpių arba kiekvienais metais per dvejus praėjusius kalendorinius metus importavo į Bendriją ne mažiau kaip 50 tonų vaisių ir daržovių, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje.

Valstybės narės, remdamosi objektyviais kriterijais ir užtikrindamos vienodas sąlygas visiems ūkio subjektams, pasirenka vieną iš šių dviejų pirmoje pastraipoje nurodytų būdų, taikytinų visiems naujiems importuotojams.

4.   Tradiciniai ir nauji importuotojai, pirmą kartą teikdami importo licencijų paraišką konkrečiam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir įregistruoti PVM mokėtojais, kompetentingoms institucijoms pateikia įrodymų, kad laikėsi 2 ir 3 dalyse išdėstytų kriterijų.

Prekyba su trečiosiomis šalimis įrodoma tik vienu būdu – pateikiant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės dokumentus, kurie yra muitinės tinkamai patvirtinti ir kuriuose atitinkamas pareiškėjas yra nurodytas kaip gavėjas.

5 straipsnis

Importo licencijų pateikimas

1.   Išleidžiant II priede išvardytus produktus į laisvą apyvartą Bendrijoje yra pateikiama pagal šį reglamentą išduota importo licencija.

2.   Importo licencijos į laisvą apyvartą išleistiems česnakams toliau vadinamos A licencijomis.

Kitos importo licencijos toliau vadinamos B licencijomis.

II   SKYRIUS

A LICENCIJOS

6 straipsnis

Bendrosios A licencijų paraiškų ir licencijų nuostatos

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, A licencijos galioja tik tai laikotarpio daliai, kuriai buvo išduotos. 24 langelyje įrašomas vienas iš III priede nurodytų įrašų.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta užstato suma yra 50 EUR už toną.

3.   Kilmės šalis įrašoma į A licencijos paraiškos 8 langelį, o žodis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencija galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, A licencijų suteiktos teisės neperleidžiamos.

7 straipsnis

Viso kiekio paskirstymas tradiciniams ir naujiems importuotojams

Visas Argentinai, Kinijai ir kitoms trečiosioms šalims skirtas kiekis pagal I priedą paskirstomas taip:

a)

70 % tradiciniams importuotojams;

b)

30 % naujiems importuotojams.

8 straipsnis

Tradicinių importuotojų importuojamas referencinis kiekis

Šiame skyriuje „referencinis kiekis“ – tai tradicinio importuotojo, kaip apibrėžta 4 straipsnyje, importuotas česnakų kiekis:

a)

tradicinių importuotojų, kurie importavo česnakus 1998–2000 metų laikotarpiu į Bendriją tokios sudėties, kokios ji buvo 1995 m. sausio 1 d., atveju, didžiausias česnakų kiekis, importuotas per 1998 arba 1999, arba 2000 kalendorinius metus;

b)

tradicinių importuotojų, kurie importavo česnakus 2001–2003 metų laikotarpiu į Čekiją, Estiją, Kiprą, Latviją, Lietuvą, Vengriją, Maltą, Lenkiją, Slovėniją ir Slovakiją, atveju, didžiausias česnakų kiekis, importuotas per:

i)

2001 arba 2002, arba 2003 kalendorinius metus;

ii)

arba 2001–2002, arba 2002–2003, arba 2003–2004 importo tarifinės kvotos laikotarpius;

c)

tradicinių importuotojų, kurie importavo česnakus 2003–2005 metų laikotarpiu į Bulgariją arba Rumuniją, atveju, didžiausias česnakų kiekis, importuotas per:

i)

2003 arba 2004, arba 2005 kalendorinius metus,

ii)

arba 2003–2004, arba 2004–2005, arba 2005–2006 importo tarifinės kvotos laikotarpius;

d)

prie a, b ir c punktų nepriskirtų tradicinių importuotojų atveju didžiausias česnakų kiekis, importuotas per vieną iš pirmųjų trijų praėjusių importo tarifinių kvotų laikotarpių, per kuriuos jie gavo importo licencijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002 (10), Reglamentą (EB) Nr. 1870/2005 ar šį reglamentą.

Į referencinį kiekį neįtraukiami 2007 m. sausio 1 d. sudėties Bendrijos valstybių narių kilmės česnakai.

Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija pasirenka vieną iš dviejų pirmos dalies b punkte nurodytų būdų, taikytinų visiems tradiciniams importuotojams, remdamosi objektyviais kriterijais ir užtikrindamos vienodą požiūrį į visus ūkio subjektus.

Bulgarija ir Rumunija pasirenka vieną iš dviejų pirmos dalies c punkte nurodytų būdų, taikytinų visiems tradiciniams importuotojams, remdamosi objektyviais kriterijais ir užtikrindamos vienodą požiūrį į visus ūkio subjektus.

9 straipsnis

A licencijų paraiškoms taikomi apribojimai

1.   Bendras kiekis, nurodytas tradicinio importuotojo pateiktose A licencijų paraiškose kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, negali viršyti importuotojo referencinio kiekio. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

2.   Bendras kiekis, nurodytas naujo importuotojo pateiktose A licencijų paraiškose bet kuriai laikotarpio daliai, negali viršyti 10 % visos tos laikotarpio dalies ir tos kilmės produktų kiekio, nurodyto I priede. Šios taisyklės neatitinkančias paraiškas kompetentingos institucijos atmeta.

10 straipsnis

A licencijų paraiškų pateikimas

1.   Importuotojai pateikia A licencijų paraiškas per pirmąsias balandžio, liepos, spalio ir sausio mėnesių penkias darbo dienas prieš atitinkamą laikotarpio dalį.

2.   A licencijų paraiškų 20 langelyje nurodoma „tradicinis importuotojas“ arba „naujas importuotojas“.

3.   Negalima pateikti A licencijų paraiškų konkrečiai laikotarpio daliai ir konkrečios kilmės šalies produktams, jeigu I priede tai laikotarpio daliai ar tos kilmės šalies produktams nenurodytas kiekis.

4.   Jeigu pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką, nė viena iš tų paraiškų nepriimama, o paraiškų pateikimo metu pateiktas užstatas lieka atitinkamai valstybei narei.

5.   Pagal A licencijos paraišką B licencija negali būti išduota.

11 straipsnis

A licencijų išdavimas

A licencijas išduoda kompetentinga institucija septintąją darbo dieną nuo 12 straipsnio 1 dalyje numatyto pranešimo galutinės datos.

12 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Iki 15-tos kiekvieno mėnesio, nurodyto 10 straipsnio 1 dalyje, dienos valstybės narės praneša Komisijai apie kilogramais išreikštą kiekį, įskaitant nulinius duomenis, dėl kurio buvo pateiktos A licencijų paraiškos atitinkamai laikotarpio daliai.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, iki tos pačios datos valstybės narės pateikia toje pastraipoje nurodytą informaciją.

Pranešimai pateikiami pagal produktų kilmę. Pranešimuose taip pat atskirai pateikiamas česnakų kiekis, dėl kurio paraiškas pateikė tradiciniai ir nauji importuotojai.

2.   Iki 10 straipsnio pirmoje dalyje nurodyto kiekvieno mėnesio paskutinės dienos valstybės narės pateikia Komisijai A licencijų prašančių tradicinių ir naujų importuotojų sąrašą pagal atitinkamą laikotarpio dalį. Pagal nacionalinę teisę įsteigtų ūkio subjektų grupių atveju išvardijami grupę sudarantys ūkio subjektai. Šis pranešimas perduodamas elektroninėmis priemonėmis naudojant Komisijos valstybėms narėms pateiktą pranešimo formą.

III   SKYRIUS

B LICENCIJOS

13 straipsnis

B licencijų paraiškų ir licencijų nuostatos

1.   Pateikėjai B licencijų paraiškas pateikti gali tik valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir užregistruoti PVM mokėtojais, kompetentingai institucijai.

2.   B licencijoms 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis.

3.   B licencijos išduodamos nedelsiant.

4.   B licencijos galioja tris mėnesius.

14 straipsnis

Pranešimai Komisijai

Iki kiekvienos savaitės antros darbo dienos valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusią savaitę gautose B licencijų paraiškose nurodytą bendrą kiekį, įskaitant nulinius duomenis.

Informacija apie kiekį suskirstoma pagal importo licencijos paraiškos datą, kilmę ir KN kodus. Apie kitus produktus, išskyrus česnakus, taip pat pranešamas produkto pavadinimas, kaip nurodyta importo licencijos paraiškos 14 langelyje.

Šis pranešimas perduodamas elektroninėmis priemonėmis naudojant Komisijos valstybėms narėms pateiktą pranešimo formą.

IV   SKYRIUS

KILMĖS SERTIFIKATAI IR TIESIOGINIS VEŽIMAS

15 straipsnis

Kilmės sertifikatai

IV priede išvardytos trečiosios šalies kilmės česnakai gali būti išleidžiami į laisvą apyvartą, jeigu:

a)

pateikiamas tos šalies nacionalinių kompetentingų institucijų pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 55–62 straipsnių nuostatas išduotas kilmės sertifikatas;

b)

produktai buvo įvežti iš tos šalies tiesiai į Bendriją remiantis 16 straipsniu.

16 straipsnis

Tiesioginis vežimas

1.   Laikoma, kad tiesiai vežama į Bendriją iš IV priede išvardytų trečiųjų šalių, jeigu:

a)

produktai vežami nekirtus jokios trečiosios šalies teritorijos;

b)

produktai vežami per vieną ar daugiau trečiųjų šalių, išskyrus kilmės šalį, perkraunant arba neperkraunant krovinio ar laikinai sandėliuojant arba nesandėliuojant tose šalyse, jei taip daroma dėl geografinių priežasčių ar išskirtinai dėl su transportavimu susijusių reikalavimų, ir su sąlyga, kad:

i)

produktus nuolatos prižiūrėjo tranzito ar sandėliavimo šalies ar šalių muitinės;

ii)

toje šalyje ar šalyse produktai nebuvo pateikti į rinką ar vartojimui;

iii)

su produktais nieko nebuvo daroma, išskyrus iškrovimo bei perkrovimo darbus ir visus kitus veiksmus, reikalingus jų tinkamai būklei išsaugoti.

2.   1 dalies a punkte nurodytų reikalavimų atitikimo įrodymas yra pateikiamas valstybių narių kompetentingoms institucijoms, pridedant:

a)

kilmės šalies išduotą bendrąjį transporto dokumentą kelionei per tranzito šalį ar šalis, arba

b)

tranzito šalies ar šalių muitinės išduotą pažymėjimą, kuriame:

i)

tiksliai aprašytas krovinys;

ii)

nurodytos jo iškrovimo ir perkrovimo datos, informacija apie naudotas transporto priemones;

iii)

trumpai išdėstomos produkto laikymo sąlygos; arba

c)

jeigu a ir b punktuose minimo įrodymo negalima pateikti – kitus įrodančiuosius dokumentus.

17 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas su tam tikromis trečiosiomis šalimis

1.   Visoms IV priede išvardytoms šalims perdavus administracinei bendradarbiavimo procedūrai įdiegti reikalingą informaciją pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 63, 64 ir 65 straipsnius, Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbiamas pranešimas apie tos informacijos perdavimą.

2.   IV priede išvardytų trečiųjų šalių kilmės česnakų importui A licencijos gali būti išduodamos tik tuomet, jei atitinkama šalis yra pateikusi Komisijai 1 dalyje nurodytą informaciją. Pagal 1 dalies nuostatas ta informacija laikoma atsiųsta nuo jos paskelbimo dienos.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005 panaikinamas.

Tačiau Reglamentas (EB) Nr. 1870/2005 toliau galioja pagal tą reglamentą išduotoms importo licencijoms importo tarifinės kvotos laikotarpiu, kuris baigiasi 2007 m. gegužės 31 d.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 142, 2001 5 29, p. 8.

(3)  OL L 142, 2001 5 29, p. 7.

(4)  OL L 154, 2006 6 8, p. 24.

(5)  OL L 154, 2006 6 8, p. 22.

(6)  OL L 300, 2005 11 17, p. 19. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2000/2006 (OL L 379, 2006 12 28, p. 37).

(7)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(8)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(9)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(10)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1870/2005.


I PRIEDAS

Pagal sprendimus 2001/404/EB ir 2006/398/EB leidžiamos naudoti česnakų, kuriems priskiriamas KN kodas 0703 20 00, importo tarifinės kvotos

Kilmė

Eilės numeris

Kvota (tonomis)

Pirmoji laikotarpio dalis

(birželis– rugpjūtis)

Antroji laikotarpio dalis

(rugsėjis– lapkritis)

Trečioji laikotarpio dalis

(gruodis–vasaris)

Ketvirtoji laikotarpio dalis

(kovas–gegužė)

Iš viso

Argentina

 

 

 

19 147

Tradiciniai importuotojai

09.4104

9 590

3 813

Nauji importuotojai

09.4099

4 110

1 634

Iš viso

 

13 700

5 447

Kinija

 

 

 

 

 

33 700

Tradiciniai importuotojai

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nauji importuotojai

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Iš viso

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Kitos trečiosios šalys

 

 

 

 

 

6 023

Tradiciniai importuotojai

09.4106

941

1 960

929

386

Nauji importuotojai

09.4102

403

840

398

166

Iš viso

 

1 344

2 800

1 327

552

Iš viso

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


II PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų sąrašas

KN kodas

Apibūdinimas:

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti

ex 0703 90 00

Kitos šviežios arba atšaldytos svogūninės daržovės

ex 0710 80 95

Česnakai (1) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti

ex 0710 90 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (1) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti

ex 0711 90 80

Konservuoti česnakai (1) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

ex 0711 90 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (1) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

ex 0712 90 90

Džiovinti česnakai (1) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (1), ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti


(1)  Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“, „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).


III PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

ispanų kalba

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

čekų kalba

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

danų kalba

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

vokiečių kalba

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

estų kalba

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

graikų kalba

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

anglų kalba

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

prancūzų kalba

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

airių kalba

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

italų kalba

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

latvių kalba

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

lietuvių kalba

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

vengrų kalba

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

maltiečių kalba

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

olandų kalba

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

lenkų kalba

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

portugalų kalba

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

rumunų kalba

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

slovakų kalba

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

slovėnų kalba

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

suomių kalba

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

švedų kalba

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


IV PRIEDAS

15, 16 ir 17 straipsniuose nurodytų trečiųjų šalių sąrašas

 

Iranas

 

Libanas

 

Malaizija

 

Jungtiniai Arabų Emyratai

 

Vietnamas


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 342/2007

2007 m. kovo 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 489/2005 dėl intervencinių centrų nustatymo ir intervencinių agentūrų vykdomo žaliavinių ryžių perėmimo Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 6 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad žaliavinius ryžius priimančių intervencinių centrų sąrašas nustatomas Komisijai pasikonsultavus su valstybėmis narėmis. Šis sąrašas pateiktas 2005 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 489/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 įgyvendinimo taisykles dėl intervencinių centrų nustatymo ir intervencinių agentūrų vykdomo žaliavinių ryžių perėmimo (2), I priede. 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į ES, reikėtų šiose naujosiose valstybėse narėse nustatyti intervencinius centrus ir įtraukti juos į minėtą sąrašą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 7 straipsnio 1 dalyje kiekis, kurį gali supirkti intervencinės agentūros visoje Bendrijoje, apribojamas iki 75 000 tonų. Siekiant tolygiai paskirstyti šį kiekį, Reglamentu (EB) Nr. 489/2005 buvo nustatyti kiekvienai valstybei narei gamintojai skiriami kiekiai, atsižvelgiant į nacionalinius bazinius plotus, nustatytus 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams (3), bei atsižvelgiant į pirmiau minėto reglamento VII priede nurodytą vidutinį derlių. Į ES įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, reikėtų, taikant tuos pačius paskirstymo kriterijus, kokie buvo taikomi priimant Reglamentą (EB) Nr. 489/2005, tačiau atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos bazinius plotus, persvarstyti šį paskirstymą valstybėms narėms gamintojoms.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 489/2005.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 489/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2)

V priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(2)  OL L 81, 2005 3 30, p. 26.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 489/2005 I priedas papildomas šiais 7 ir 8 punktais:

„7.   Bulgarija

Regionai

Centrų pavadinimai

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Rumunija

Regionai

Centrų pavadinimai

Ialomita

Slobozia“


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

5 straipsnyje numatyta 1 dalis

Valstybė narė

1 dalis

Bulgarija

584 t

Graikija

4 636 t

Ispanija

20 320 t

Prancūzija

4 148 t

Italija

40 432 t

Vengrija

305 t

Portugalija

4 549 t

Rumunija

26 t“


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 343/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. kovo 30 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 344/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), reikalavimus.

(5)

Eksporto grąžinamosios išmokos gali būti taikomos konkurenciniam Bendrijos ir trečiųjų šalių eksporto skirtumui išlyginti. Bendrijos eksportas į tam tikras netolimas paskirties vietas ir į trečiąsias šalis, kurios Bendrijos produktams taiko lengvatinių muitų režimą, šiuo metu yra ypač konkurencingas. Todėl eksporto grąžinamąsias išmokas už eksportą į tas paskirties vietas reikėtų [sumažinti arba] panaikinti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. kovo 30 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2458

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 345/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio mėn. 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 958/2006 dėl 2006–2007 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2006, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. kovo 29 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. kovo 29 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 958/2006 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 29,583 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 175, 2006 6 29, p. 49.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 346/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją pieno ir pieno produktų rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje nurodytų taisyklių ir atitinkamų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Pagal Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandumą dėl pieno miltelių importo į Dominikos Respubliką (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 98/486/EB (3), tam tikram į Dominikos Respubliką eksportuojamų Bendrijos pieno produktų kiekiui gali būti taikomi sumažinti muitai. Todėl eksportuojamiems produktams pagal šią sistemą taikomos eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti sumažintos tam tikra procentine dalimi.

(5)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Eksporto grąžinamosios išmokos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnyje, suteikiamos už produktus ir sumas, nurodytas šio reglamento priede pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006 (4) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 218, 1998 8 6, p. 46.

(3)  OL L 218, 1998 8 6, p. 45.

(4)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1919/2006 (OL L 380, 2006 12 28, p. 1).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. kovo 30 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Paskirties vietos apibrėžiamos taip:

L20

:

Visos paskirties vietos, išskyrus Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

Visos paskirties vietos, išskyrus, L04, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Atitinkamiems produktams, skirtiems eksportui į Dominikos Respubliką, pagal Sprendime 98/486/EB nurodytą 2007–2008 m. kvotą ir atitinkantiems Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 dalies, taikomos šios normos:

a)

produktai, kurių KN kodai yra 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produktai, kurių KN kodai yra 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Paskirties vietos apibrėžiamos taip:

L20

:

Visos paskirties vietos, išskyrus Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Serbija, Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

Visos paskirties vietos, išskyrus, L04, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Tererų salas, Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Kipro Respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 347/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikia nustatyti maksimalų grąžinamųjų išmokų dydį konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2007 m. kovo 27 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2007 m. kovo 27 d., maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis už to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus yra nurodytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 276/2007 (OL L 76, 2007 3 16, p. 16).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 128/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 6).


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Maksimalus grąžinamosios išmokos dydis už eksportą į paskirties šalis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 581/2004 1 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 348/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 4 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1518/95 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 13).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 349/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 350/2007

2007 m. kovo 29 d.

dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1993 m birželio 30 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1722/93, nustatančiame išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1766/92 ir (EEB) Nr. 1418/76 taikymo taisykles dėl gamybos grąžinamųjų išmokų atitinkamai grūdų ir ryžių sektoriuose (2), apibrėžtos sąlygos gamybos grąžinamajai išmokai skirti. To reglamento 3 straipsnyje yra nustatyta jos apskaičiavimo tvarka. Nurodytu būdu apskaičiuota grąžinamoji išmoka, jei reikia, diferencijuota bulvių krakmolui, turi būti nustatyta vieną kartą per mėnesį ir gali būti iš dalies pakeista tuo atveju, jei kukurūzų ir (arba) kviečių kainos labai svyruoja.

(2)

Siekiant nustatyti tikslią mokėtiną sumą, reikia šiame reglamente nustatomoms gamybos grąžinamosioms išmokoms taikyti koeficientus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 II priede.

(3)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Gamybos grąžinamoji išmoka už toną krakmolo, numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 3 straipsnio 2 dalyje, nustatoma:

a)

0,00 EUR/t už toną krakmolo kukurūzuose, kviečiuose, miežiuose ir avižose;

b)

0,00 EUR/t už toną bulvių krakmolo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 18).


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 351/2007

2007 m. kovo 29 d.

dėl alyvuogių aliejaus importo licencijų išdavimo remiantis Tuniso tarifine kvota

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2000/822/EB dėl Europos bendrijos ir Tuniso Respublikos susitarimo pasikeičiant raštais dėl abipusių liberalizavimo priemonių ir dėl Europos bendrijos/Tuniso Respublikos asociacijos sutarties žemės ūkio protokolų dalinių pakeitimų (1),

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Europos ir Viduržemio jūros valstybių susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją (3) 1 protokolo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse yra atidaroma maksimalaus kiekvieniems metams numatyto dydžio nulinio tarifo kvota neapdirbtam alyvuogių aliejui, klasifikuojamam KN kodais 1509 10 10 ir 1509 10 90, pagamintam Tunise ir iš šios šalies tiesiogiai įvežtam į Bendriją.

(2)

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1918/2006, atidarančio Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatančio jos administravimą (4), 2 straipsnio 2 dalyje taip pat yra numatyti maksimalūs mėnesių kiekiai, dėl kurių galima išduoti licencijas.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalimi, kompetentingoms įstaigoms buvo pateiktos paraiškos importo licencijoms gauti dėl kiekio, kuris visas viršija kovo mėnesiui numatytą 5 000 tonų ribą.

(4)

Tokiomis aplinkybėmis Komisija turi nustatyti mažinimo koeficientą, kurį taikant būtų galima išduoti licencijas proporcingai pagal turimą kiekį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti, pateiktos 2007 m. kovo 26 d. ir 27 d. remiantis Reglamento (EB) Nr. 1918/2006 3 straipsnio 1 dalimi, patenkinamos ne daugiau kaip 24,897202 % prašomo kiekio. 2005 m. kovo mėnesiui numatyta 5 000 tonų riba yra pasiekta.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 336, 2000 12 30, p. 92.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 97, 1998 3 30, p. 1.

(4)  OL L 365, 2006 12 21, p. 84.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 352/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir trečios pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 38/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 38/2007, 4 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. kovo 28 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. kovo 28 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 38/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 363,50 EUR/t.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 11, 2007 1 18, p. 4.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 353/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b, c, d, ir g punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento VII priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 paragrafo 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. kovo 30 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

24,58

24,58


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Sentą, Meliliją, Šv. Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Italijos komunas Livinjo ir Kampionė, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 354/2007

2007 m. kovo 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 195/2007, leidžiantį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 195/2007 (3) nustatomas valstybių narių sąrašas, kuriose pradedamas sviesto supirkimas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Remdamasi naujausiais Ispanijojos pranešimais, Komisija nustatė, kad sviesto rinkos kainos dvi savaites paeiliui yra lygios arba didesnės nei 92 % intervencinės kainos. Todėl Airijoje turi būti sustabbyti intervenciniai supirkimai. Ispanijoje turėtų būti išbraukta iš Reglamente (EB) Nr. 195/2007 nustatyto sąrašo.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 195/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 195/2007 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Sviesto supirkimas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje, pradedamas šiose valstybėse narėse:

Portugalijoje.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).

(3)  OL L 59, 2007 2 27, p. 62.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 355/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 356/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

4

1-as laikotarpis

5

2-as laikotarpis

6

3-as laikotarpis

7

4-as laikotarpis

8

5-as laikotarpis

9

6-as laikotarpis

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

C02

:

Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas, Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.

C03

:

Visos šalys, išskyrus Norvegiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 357/2007

2007 m. kovo 29 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 358/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

4

1-as laikotarpis

5

2-as laikotarpis

6

3-as laikotarpis

7

4-as laikotarpis

8

5-as laikotarpis

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

10

7-as laikotarpis

11

8-as laikotarpis

12

9-as laikotarpis

1

10-as laikotarpis

2

11-as laikotarpis

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 359/2007

2007 m. kovo 29 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/58


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 27 d.

įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas

(2007/198/Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio trečią bei ketvirtą pastraipas ir 48 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija, remdamasi stipria, nenutrūkstama ir koordinuojama Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas) mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos programų parama, taip pat nacionalinėms branduolių sintezės laboratorijoms plėtojant žinias ir didinant žmogiškuosius išteklius, dirbdama kartu, visų pirma pagal Europos branduolių sintezės vystymo susitarimą (EFDA), sukūrė vienintelę ir visiškai integruotą branduolių sintezės tyrimų programą, vaidinančią pasaulyje svarbiausią vaidmenį plėtojant branduolių sintezę – potencialų neribotą, saugų, tvarų, ekologišką ir ekonominiu požiūriu konkurencingą energijos šaltinį.

(2)

1978 m. pradėtas Jungtinio Europos toro (JET) branduolių sintezės tyrimo projektas (1), kurį įgyvendinant buvo pasiekti arba net viršyti visi jame numatyti tikslai, įskaitant branduolių sintezės energijos didelio kiekio kontroliuojamo generavimo demonstravimą, ir pasiektą pasaulio rekordą branduolių sintezės galios ir energijos srityse, parodė išteklių ir techninių žinių sutelkimo Bendrijos lygiu, įsteigiant bendrą įmonę, pridėtinę vertę.

(3)

Bendrija atliko pagrindinį vaidmenį įgyvendinant tarptautinio branduolių sintezės projekto naują etapą – ITER, kuris prasidėjo 1988 m. konceptualaus projekto kūrimu (2), buvo tęsiamas 1992 m. vykdant techninio projektavimo veiklą (3), kuri 1998 m. (4) buvo pratęsta trims metams; 1994 m. buvo pasirašytas antrasis susitarimas (5), kurio rezultatas – 2001 m. parengtas išsamus ir visiškai integruotas mokslinių tyrimų įrenginio techninis projektas, kuriuo siekiama pademonstruoti, jog branduolių sintezė yra energijos šaltinis, kuris galėtų Bendrijai suteikti didelės naudos, visų pirma užtikrinant ilgalaikį energijos tiekimo patikimumą ir šaltinių įvairovę.

(4)

Septynios derybų dėl ITER Šalys (Euratomas, Kinijos Liaudies Respublika, Indija, Japonija, Korėjos Respublika, Rusija ir Jungtinės Valstijos), kuriose gyvena daugiau kaip pusė pasaulio gyventojų, sudarė Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (6) (toliau – ITER susitarimas), kuriuo įsteigiama Tarptautinė ITER branduolių sintezės energijos organizacija (toliau – ITER organizacija), kurios būstinė yra Saint-Paul-lés-Durance (Bouches-du-Rhône, Prancūzija). ITER organizacija yra visiškai atsakinga už ITER įrenginių statybą, eksploatavimą, naudojimą ir deaktyvavimą.

(5)

ITER susitarime reikalaujama, kad visos Šalys ITER organizacijai teiktų įnašus per atitinkamus juridinius subjektus, vadinamus „vietos agentūromis“. Siekiant, kad ITER statyba prasidėtų nedelsiant ir atsižvelgiant į tai, kad Euratomas, kaip priimančioji Šalis, turės specialių įsipareigojimų kaip ITER organizacijos narė, įskaitant tai, kad ji skirs didžiausią įnašo dalį ir bus atsakinga už statybos vietos parengimą, reikėtų kuo skubiau įsteigti Euratomo vietos agentūrą.

(6)

Euratomas ir Japonija sudarė dvišalį susitarimą dėl bendro „platesnio požiūrio“ veiklos vykdymo (toliau – „platesnio požiūrio“ susitarimas su Japonija), numatantį papildomą bendrą branduolių sintezės tyrimų veiklą, vykdomą laikantis „platesnio požiūrio“, siekiant greitai vystyti branduolių sintezės energetiką, kaip susitarta derybose dėl ITER susitarimo. „Platesnio požiūrio“ susitarime su Japonija numatyta, kad tokią platesnio požiūrio veiklą turėtų vykdyti Euratomas per Euratomo vietos agentūrą, kuri yra įgyvendinančioji agentūra.

(7)

Siekiant kuo didesnės sąveikos ir masto ekonomikos, Euratomo vietos agentūra, taikydama „paspartintą“ branduolių sintezės vystymo metodą, kurį Belgijos pirmininkavimo metu už mokslo tyrimus atsakingų ministrų prašymu išnagrinėjo nepriklausomų ekspertų grupė, taip pat turėtų įgyvendinti ilgalaikę veiklos programą, skirtą pasirengti demonstracinių branduolių sintezės reaktorių ir susijusių įrenginių statybai, siekiant šioje srityje padidinti Europos pramonės konkurencingumą.

(8)

2003 m. lapkričio 26–27 d. išvadose Europos Vadovų Taryba vieningu sprendimu įgaliojo Komisiją ITER priimančiąja Šalimi siūlyti Prancūziją, o ITER statybos vieta – Kadarašą, ir nusprendė, kad Euratomo vietos agentūros būstinė turėtų būti Ispanijoje.

(9)

Atsižvelgiant į ITER projekto ir „platesnio požiūrio“ veiklos svarbą vystant potencialiai neribotą, saugų, tvarų, ekologišką ir ekonominiu požiūriu konkurencingą energijos šaltinį – branduolių sintezę – būtina įsteigti Euratomo vietos agentūrą, kuri būtų bendroji įmonė, kaip numatyta Euratomo sutarties 5 skyriuje.

(10)

Bendroji įmonė, kuri turėtų būti atsakinga už europinės ir tarptautinės svarbos viešuosius mokslinius tyrimus ir vykdyti tarptautiniuose susitarimuose nustatytus įsipareigojimus, turėtų būti laikoma tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (7) 151 straipsnio 1 dalies b punkte, ir tarptautine organizacija, kaip apibrėžta 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvos 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (8), 23 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje, 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo (9) 22 straipsnyje ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (10) 15 straipsnyje.

(11)

Šiuo sprendimu bendrajai įmonei numatytam laikotarpiui nustatoma finansinė orientacinė suma, kuri įrodo teisėkūros institucijų valią ir kuri nedaro įtakos Sutartyje apibrėžtiems biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams.

(12)

Atsižvelgiant į specifinius su bendrosios įmonės veikla susijusius ir ypač dėl jos tarptautinių įsipareigojimų atsirandančius bendrosios įmonės poreikius, iš anksto pasikonsultavus su Komisija, ji turėtų taikyti 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje (11) (toliau – bendrasis finansinis reglamentas) principais grindžiamą atskirą jai skirtą finansinį reglamentą.

(13)

Siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, turėtų būti sudaryta galimybė bendrosios įmonės veikloje dalyvauti šalims, su Euratomu sudariusioms bendradarbiavimo susitarimus branduolių sintezės srityje, pagal kuriuos jų programos susiejamos su Euratomo programomis.

(14)

Pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) ir tą bendrąją programą įgyvendinančioje specialiojoje programoje (toliau – 7BP) ITER suteikiamas svarbiausias vaidmuo Europos branduolių sintezės strategijoje ir numatomas Euratomo įnašas per bendrąją įmonę į ITER organizaciją, „platesnio požiūrio“ veiklą ir kitą susijusią veiklą siekiant pasirengti demonstracinių branduolių sintezės reaktorių statybai.

(15)

Kad būtų užtikrintas darbo sąlygų pastovumas ir vienodas požiūris į darbuotojus, atsižvelgiant į įgytą patirtį JET bendrosios įmonės atveju, ir siekiant pritraukti atitinkamose srityse besispecializuojančius aukščiausio lygio mokslininkus ir techninius darbuotojus, visiems bendrosios įmonės pasamdytiems darbuotojams reikėtų taikyti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, nustatytus Reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (12) (toliau – tarnybos nuostatai).

(16)

Atsižvelgiant į tai, kad bendroji įmonė įsteigta ne įgyvendinti ekonominiams tikslams, o atsako už Euratomo dalyvavimo tarptautiniame visuomeninės svarbos mokslinių tyrimų projekte valdymą, tam, kad ji galėtų įvykdyti savo užduotis, jos direktoriui ir darbuotojams taikomas 1965 m. balandžio 8 d. Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų (13).

(17)

Atsižvelgiant į bendrosios įmonės ypatingą veiklos pobūdį ir svarbą vykdant branduolių sintezės mokslinius tyrimus ir siekiant paskatinti bendrajai įmonei skirto viešojo finansavimo lėšų tinkamą ir ekonomišką valdymą, bendrajai įmonei reikėtų suteikti visas Sutarties III priede numatytas lengvatas.

(18)

Kaip juridinio asmens statusą turintis subjektas, bendroji įmonė turėtų būti atskaitinga už savo veiksmus. Sprendžiant su sutartiniais klausimais susijusius ginčus, bendrosios įmonės sudarytose sutartyse galėtų būti numatyta, kad Teisingumo Teismas turėtų jurisdikciją.

(19)

Atsižvelgiant į Bendrijos teises ir įsipareigojimus pagal Sutarties II antraštinės dalies 2 skyrių dėl informacijos sklaidos, bendroji įmonė su Komisija turėtų sudaryti atitinkamus susitarimus.

(20)

Bendroji įmonė ir Ispanija turėtų sudaryti priėmimo susitarimą dėl biuro patalpų, privilegijų bei imunitetų ir kitos paramos, kurią Ispanija teiks bendrajai įmonei.

(21)

Šiame sprendime atsižvelgiama į Komisijos atliktos apklausos rezultatus, visų pirma į Euratomo specialiųjų mokslinių tyrimų ir mokymo programos branduolinės energijos (branduolių sintezės) srityje konsultacinio komiteto teigiamą nuomonę apie pasiūlymą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrosios įmonės įsteigimas

1.   Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (branduolių sintezė energijai) bendroji įmonė (toliau – bendroji įmonė) įsteigiama 35 metams pradedant nuo 2007 m. balandžio 19 d.

2.   Bendrosios įmonės uždaviniai yra:

a)

teikti Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) įnašą Tarptautinei ITER branduolių sintezės energijos organizacijai;

b)

teikti Euratomo įnašą į „platesnio požiūrio“ veiklos su Japonija vykdymą, siekiant greitai vystyti branduolių sintezės energetiką;

c)

pasirengti ir koordinuoti veiklos programą, skirtą pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų apšvitinimo įrenginį (IFMIF), statybai.

3.   Bendrosios įmonės būstinė yra Barselonoje (Ispanija).

4.   Bendroji įmonė laikoma tarptautine organizacija, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 2006/112/EB 151 straipsnio 1 dalies b punkte, ir tarptautine organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 92/12/EEB 23 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje, Direktyvos 2004/17/EB 22 straipsnio c punkte ir Direktyvos 2004/18/EB 15 straipsnio c punkte.

2 straipsnis

Nariai

Bendros įmonės nariai yra:

a)

Euratomas, kuriam atstovauja Komisija;

b)

Euratomo valstybės narės;

c)

trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios susitarimą dėl bendradarbiavimo kontroliuojamos branduolių sintezės srityje, pagal kurį jų mokslinių tyrimų programos susiejamos su Euratomo programomis, ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

3 straipsnis

Įstatai

Priimami bendrosios įmonės įstatai, išdėstyti priede.

4 straipsnis

Finansavimas

1.   Ištekliai, kurių reikia, kad bendroji įmonė galėtų atlikti savo užduotis, nustatomi taip:

a)

ištekliai 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms užduotims, remiantis ITER susitarimu;

b)

ištekliai 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytoms užduotims, remiantis „platesnio požiūrio“ susitarimu su Japonija;

c)

ištekliai 1 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytoms užduotims – remiantis pagal Sutarties 7 straipsnį priimtomis mokslinių tyrimų ir mokymo programomis.

2.   Bendrosios įmonės išteklius sudaro Euratomo įnašas, valstybės, kurioje bus statomas ITER, įnašai, bendrosios įmonės narių, išskyrus Euratomą, metiniai narystės įnašai bei savanoriški įnašai ir papildomi ištekliai.

3.   Orientacinė visų išteklių suma, reikalinga bendrajai įmonei remiantis 1 dalimi, yra 9 653 mln. EUR (14). Ji paskirstoma taip:

(mln. EUR)

2007–2016 m.

2017–2041 m.

2007–2041 m.

 

iš kurių 2007–2011 m.

 

Pastovi vertė

Iš viso

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Orientacinis bendras Euratomo įnašas į 3 dalyje nurodytus išteklius yra 7 649 mln. EUR, kurių ne daugiau kaip 15 % skiriama administracinėms išlaidoms. Jis paskirstomas taip:

(mln. EUR)

2007–2016 m.

2017–2041 m.

2007–2041 m.

 

iš kurių 7BP (2007–2011 m.)

 

Pastovi vertė

Iš viso

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

5 straipsnis

Finansinis reglamentas

1.   Bendroji įmonė taiko bendrojo finansinio reglamento principais grindžiamą atskirą finansinį reglamentą. Bendrosios įmonės finansinis reglamentas (toliau – finansinis reglamentas) gali nukrypti nuo bendrojo finansinio reglamento tais atvejais, kai to reikalauja specifiniai su bendrosios įmonės veikla susiję poreikiai ir iš anksto pasikonsultavus su Komisija.

2.   Bendroji įmonė įsteigia savo vidaus audito tarnybą.

3.   Bendrosios įmonės biudžeto įvykdymą tvirtina Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją.

6 straipsnis

Darbuotojai

Bendrosios įmonės darbuotojams taikomi tarnybos nuostatai, taip pat tų tarnybos nuostatų taikymo tikslais Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos taisyklės.

7 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų taikomas bendrajai įmonei, jos direktoriui ir darbuotojams.

8 straipsnis

Lengvatos

Valstybės narės bendrajai įmonei visą jos gyvavimo laikotarpį teikia visas Sutarties III priede numatytas lengvatas jos oficialiai vykdomos veiklos srityje.

9 straipsnis

Atsakomybė ir Teisingumo Teismo jurisdikcija

1.   Sutartinę bendrosios įmonės atsakomybę reglamentuoja atitinkamos sutartinės nuostatos ir konkrečiai sutarčiai taikoma teisė.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet kurią bendrosios įmonės sudarytų sutarčių arbitražinę išlygą.

2.   Deliktinės atsakomybės atveju bendroji įmonė pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina bet kokią žalą, kurią, eidami savo pareigas, padaro jos darbuotojai.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti ginčus, susijusius su tokio pobūdžio žalos atlyginimu.

3.   Pagal Sutarties 146 ir 148 straipsniuose numatytas sąlygas Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti bendrajai įmonei pareikštus ieškinius, įskaitant ieškinius dėl įmonės valdybos sprendimų.

4.   Bet koks bendrosios įmonės atliktas mokėjimas, susijęs su 1 ir 2 dalyse nurodyta atsakomybe, ir patirtos su ja susijusios išlaidos laikomos bendrosios įmonės išlaidomis ir dengiamos bendrosios įmonės išteklių lėšomis.

10 straipsnis

Informacijos sklaida

Bendroji įmonė susitaria su Komisija dėl atitinkamų nuostatų, kurios leis Bendrijai naudotis teisėmis ir vykdyti įsipareigojimus pagal Sutarties II antraštinės dalies 2 skyrių.

11 straipsnis

Priėmimo susitarimas

Per tris mėnesius nuo bendrosios įmonės įsteigimo bendroji įmonė ir Ispanija sudaro priėmimo susitarimą.

12 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo dvidešimtos dienos nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  1978 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas 78/471/Euratomas dėl Jungtinio Europos toro (JET), bendros įmonės įsteigimo (OL L 151, 1978 6 7, p. 10). Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 98/585/Euratomas (OL L 282, 1998 10 20, p. 65).

(2)  Komisijos sprendimas 88/229/Euratomas (OL L 102, 1988 4 21, p. 31).

(3)  Komisijos sprendimas 92/439/Euratomas (OL L 244, 1992 8 26, p. 13).

(4)  Tarybos sprendimas 98/704/Euratomas (OL L 335, 1998 12 10, p. 61).

(5)  Komisijos sprendimas 94/267/Euratomas (OL L 114, 1994 5 5, p. 25).

(6)  OL L 358, 2006 12 16, p. 62.

(7)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).

(8)  OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/106/EB (OL L 359, 2004 12 4, p. 30).

(9)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/97/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 107).

(10)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/97/EB.

(11)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1895/2006 (OL L 397, 2006 12 30, p. 6).

(13)  OL 152, 1967 7 13, p. 13. Protokolas su pakeitimais, padarytais Amsterdamo sutartimi ir Nicos sutartimi.

(14)  Visi skaičiai išreikšti dabartine verte, jeigu nenumatyta kitaip ir su sąlyga, kad pagal Sutarties 7 straipsnį bus patvirtinti atitinkami Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programų biudžetai.


PRIEDAS

EUROPOS ITER ĮGYVENDINIMO IR BRANDUOLIŲ SINTEZĖS ENERGETIKOS VYSTYMO (BRANDUOLIŲ SINTEZĖ ENERGIJAI) BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATAI

1 straipsnis

Pavadinimas, būstinė, nariai

1.   Bendrosios įmonės pavadinimas yra „Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo (branduolių sintezė energijai) bendroji įmonė“ (toliau – bendroji įmonė).

2.   Bendrosios įmonės būstinė yra Barselonoje (Ispanija).

3.   Bendros įmonės nariai yra:

a)

Europos atominės energijos bendrija (toliau – Euratomas), atstovaujama Komisijos;

b)

Euratomo valstybės narės;

c)

trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios susitarimą dėl bendradarbiavimo kontroliuojamos branduolių sintezės srityje, pagal kurį jų mokslinių tyrimų programos susiejamos su Euratomo programomis, ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

2 straipsnis

Tikslai

Bendrosios įmonės tikslai yra šie:

1)

teikti Euratomo įnašą Tarptautinei ITER branduolių sintezės energijos organizacijai (toliau – ITER organizacija) remiantis Susitarimu įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – ITER susitarimas);

2)

teikti Euratomo įnašą su Japonija vykdomai „platesnio požiūrio“ veiklai, siekiant kuo greičiau sukurti branduolių sintezės energiją („platesnio požiūrio“ veikla), remiantis dvišaliu susitarimu dėl bendro „platesnio požiūrio“ veiklos vykdymo („platesnio požiūrio“ susitarimas su Japonija);

3)

pasirengti ir koordinuoti veiklos programą, skirtą pasirengti demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant tarptautinį sintezės medžiagų apšvitinimo įrenginį (IFMIF), statybai.

3 straipsnis

Veikla

1.   Atlikdama Euratomo ITER įgyvendinimo vietos agentūros vaidmenį, bendroji įmonė vykdo Euratomo įsipareigojimus ITER organizacijai, kaip nustatyta ITER susitarime, ir per šio susitarimo galiojimo laikotarpį. Visų pirma ji:

a)

prižiūri ITER projekto statybos vietos parengimą;

b)

ITER organizacijai teikia komponentus, įrangą, medžiagas ir kitus išteklius;

c)

administruoja su ITER organizacija sudarytus susitarimus dėl pirkimų ir visų pirma susijusias kokybės užtikrinimo procedūras;

d)

parengia ir koordinuoja Euratomo dalyvavimą mokslinėje ir techninėje ITER projekto veikloje;

e)

koordinuoja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą prisidėdama prie Euratomo įnašo ITER organizacijai;

f)

teikia Euratomo finansinį įnašą ITER organizacijai;

g)

pasirūpina, kad ITER organizacija būtų aprūpinta žmogiškaisiais ištekliais;

h)

bendradarbiauja su ITER organizacija ir vykdo bet kokią kitą veiklą prisidėdama prie ITER susitarimo įgyvendinimo.

2.   Atlikdama įgyvendinančios agentūros vaidmenį pagal „platesnio požiūrio“ susitarimą su Japonija, bendroji įmonė vykdo Euratomo įsipareigojimus dėl „platesnio požiūrio“ veiklos įgyvendinimo. Visų pirma ji:

a)

teikia komponentus, įrangą, medžiagas ir kitus išteklius „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti;

b)

parengia ir koordinuoja Euratomo dalyvavimą įgyvendinant „platesnio požiūrio“ veiklą;

c)

koordinuoja mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą;

d)

teikia Euratomo finansinį įnašą į „platesnio požiūrio“ veiklą;

e)

pasirūpina, kad būtų žmogiškųjų išteklių „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti;

f)

vykdo bet kurią kitą veiklą, kad būtų vykdomi Euratomo įsipareigojimai ir įgyvendinamas „platesnio požiūrio“ susitarimas su Japonija.

3.   Rengdamasi demonstracinio branduolių sintezės reaktoriaus ir susijusių įrenginių, įskaitant IFMIF, statybai, bendroji įmonė pasirengia ir įgyvendina mokslinių tyrimų, plėtros ir projektavimo veiklos programą, nesusijusią su ITER ir „platesnio požiūrio“ veikla.

4.   Bendroji įmonė vykdo bet kurią kitą veiklą, kad būtų įgyvendinti 2 straipsnyje nustatyti bendri tikslai, įskaitant veiklą, susijusią su geresniu visuomenės informavimu apie bendrąją įmonę ir jos uždavinius.

4 straipsnis

Juridinis asmuo

Bendroji įmonė yra juridinis asmuo. Jos kiekvieno nario teritorijoje jai suteikiamas didžiausias teisnumas, taikomas juridiniams asmenims pagal atitinkamus jų nacionalinius įstatymus. Ji visų pirma gali sudaryti sutartis, gauti licencijas, įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti, imti paskolas ir būti šalimi teismo procese.

5 straipsnis

Organai

1.   Bendrosios įmonės organai yra valdyba ir direktorius.

2.   Remiantis 7 straipsniu valdybai padeda vykdomasis komitetas.

3.   Remiantis 9 straipsniu valdyba ir direktorius tariasi su mokslinės programos taryba (-omis).

6 straipsnis

Valdyba

1.   Valdyba atsako už bendrosios įmonės priežiūrą siekiant 2 straipsnyje nustatytų tikslų ir užtikrina glaudų bendrosios įmonės ir jos narių bendradarbiavimą vykdant įmonės veiklą.

2.   Kiekvienam bendrosios įmonės nariui valdyboje atstovauja du atstovai; vienas iš jų turi mokslinės ir (arba) techninės patirties su bendrosios įmonės veikla susijusiose srityse.

3.   Valdyba teikia rekomendacijas ir priima sprendimus visais klausimais ir temomis šių įstatų taikymo srityje ir jais vadovaudamasi. Valdyba visų pirma:

a)

remdamasi 21 straipsniu tvirtina pasiūlymus dėl šių įstatų pakeitimų;

b)

sprendžia visus vykdomojo komiteto pateiktus klausimus;

c)

skiria vykdomojo komiteto pirmininką ir narius;

d)

priima projekto planą, darbo programas, išteklių sąmatų planus, personalo planą ir personalo politikos planą;

e)

remdamasi finansiniu reglamentu, nurodytu 13 straipsnyje, (toliau – finansinis reglamentas) priima metinį biudžetą, tvirtina metines finansines ataskaitas, įskaitant konkrečias dalis, susijusias su administracinėmis ir personalo išlaidomis ir patvirtinimą, kad direktorius biudžetą įvykdė;

f)

spręsdama su direktoriumi susijusius klausimus, naudojasi 10 straipsnio 3 dalyje numatytais įgaliojimais;

g)

tvirtina pagrindinę bendrosios įmonės organizacinę struktūrą;

h)

remdamasi 13 straipsnio 1 dalimi priima bendrosios įmonės finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles;

i)

priima 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje ir 10 straipsnio 4 dalyje numatytas įgyvendinimo nuostatas, susijusias su darbuotojais;

j)

priima įgyvendinimo taisykles dėl ITER organizacijos ir „platesnio požiūrio“ veiklai vykdyti reikalingų žmogiškųjų išteklių;

k)

priima ir taiko kovos su sukčiavimu, pažeidimais ir galimų interesų konfliktų valdymo priemones ir rekomendacijas;

l)

tvirtina bendrosios įmonės ir Ispanijos (toliau – priimančioji valstybė) priėmimo susitarimą, nurodytą 18 straipsnyje;

m)

priima sprendimus dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo ir įkeitimo, taip pat dėl laidavimo ar garantijų suteikimo, akcijų kitose įmonėse ar institucijose gavimo ir dėl paskolų ėmimo arba suteikimo;

n)

tvirtina sudaromas sutartis ar susitarimus dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir su trečiųjų šalių institucijomis, įmonėmis ar asmenimis arba tarptautinėmis organizacijomis;

o)

tvirtina bendrosios įmonės pažangos, atsižvelgiant į darbo programas ir išteklius, metines veiklos ataskaitas;

p)

pritarus Komisijai, priima pramonės politikos, intelektinės nuosavybės teisių ir informacijos sklaidos taisykles;

q)

įsteigia mokslinės programos tarybą (-as) ir skiria jos (jų) narius;

r)

naudojasi kitais įgaliojimais ir atlieka kitas funkcijas, įskaitant pavaldžių organų, kurių gali reikėti jos funkcijoms vykdyti įgyvendinant nustatytus tikslus, steigimą.

4.   Bendrosios įmonės narių balsavimo teisės nustatomos I priede. Narių balsai yra nedalomi.

5.   Valdybos sprendimai dėl 3 dalies a punkte apibūdintų funkcijų priimami vieningai.

Sprendimus dėl 3 dalies b–m punktuose apibūdintų funkcijų valdyba priima dviejų trečdalių visų balsų dauguma.

Jei nenurodyta kitaip, visus kitus sprendimus valdyba priima paprastąja visų balsų dauguma.

6.   Euratomas turi teisę pareikšti išlygą dėl valdybos sprendimo, jei, jo nuomone, šis sprendimas gali prieštarauti Bendrijos teisei, visų pirma jos tarptautiniams įsipareigojimams, nustatytiems ITER tarptautiniame susitarime. Euratomas deramai teisiškai pagrindžia tokią išlygą.

Šiuo atveju sprendimo taikymas sustabdomas ir jis kartu su valdybos nuomone perduodamas Komisijai jo teisėtumui peržiūrėti.

Komisija sprendimą dėl valdybos sprendimo teisėtumo gali priimti per mėnesį nuo klausimo perdavimo Komisijai; jei Komisija sprendimo nepriima, laikoma, kad valdybos sprendimas yra patvirtintas.

Valdyba dar kartą išnagrinėja savo sprendimą atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir priima galutinį sprendimą.

7.   Euratomo siūlymu valdyba iš savo narių išrenka pirmininką dviejų trečdalių visų balsų dauguma. Pirmininkas skiriamas dvejų metų kadencijai ir gali būti perrinktas dar vienai kadencijai.

8.   Valdybos posėdžius bent du kartus per metus sušaukia pirmininkas. Valdyba taip pat gali būti sušaukta paprastosios narių daugumos prašymu arba direktoriaus ar Euratomo prašymu. Paprastai posėdžiai vyksta bendrosios įmonės būstinėje.

9.   Jei atskirais atvejais nenusprendžiama kitaip, valdybos posėdžiuose dalyvauja bendrosios įmonės direktorius ir vykdomojo komiteto pirmininkas.

10.   Valdyba dviejų trečdalių visų balsų dauguma priima savo darbo tvarkos taisykles ir tvirtina vykdomojo komiteto darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Vykdomasis komitetas

1.   Vykdomasis komitetas padeda valdybai rengti sprendimus ir vykdo bet kurias kitas užduotis, kurias valdyba gali jam pavesti.

2.   Vykdomąjį komitetą sudaro trylika narių, kuriuos iš pripažintą autoritetą ir profesinės patirties mokslo, technikos ar finansų srityse, susijusiose su šiame straipsnyje nurodytomis funkcijomis, turinčių asmenų skiria valdyba. Vienas iš vykdomojo komiteto narių yra Euratomas.

3.   Vykdomasis komitetas visų pirma:

a)

tvirtina sutarčių sudarymą pagal finansinį reglamentą;

b)

teikia pastabas ir rekomendacijas valdybai dėl direktoriaus rengiamų projekto plano pasiūlymo, darbo programų, išteklių sąmatos plano, metinio biudžeto ir finansinės atskaitomybės;

c)

Euratomo ar narių daugumos prašymu teikia valdybai sprendimus dėl sutarčių sudarymo ar kitų jam pavestų sprendimų.

4.   Kiekvienas vykdomojo komiteto narys turi vieną balsą.

5.   Jei nenurodyta kitaip, vykdomojo komiteto sprendimams priimti reikalinga devynių balsų „už“ dauguma.

6.   Vykdomojo komiteto narių kadencija – dveji metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą. Kas dveji metai pakeičiama bent pusė narių.

7.   Pasibaigus kadencijai, nariai pareigas eina tol, kol jų kadencija pratęsiama arba jie pakeičiami. Jei narys atsistatydina, jis pareigas eina tol, kol yra pakeičiamas.

8.   Vykdomojo komiteto pirmininką skiria valdyba dvejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta vieną kartą.

9.   Vykdomojo komiteto posėdžius bent šešis kartus per metus sušaukia pirmininkas. Vykdomasis komitetas taip pat gali būti sušauktas bent trijų narių prašymu arba direktoriaus ar Euratomo prašymu. Paprastai posėdžiai vyksta bendrosios įmonės būstinėje.

10.   Jei valdyba nenusprendžia kitaip, vykdomojo komiteto pirmininkas dalyvauja valdybos posėdžiuose.

11.   Gavęs išankstinį valdybos pritarimą, vykdomasis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Direktorius

1.   Direktorius yra bendrosios įmonės vykdantysis vadovas, atsakingas už kasdienį bendrosios įmonės valdymą, ir jos teisinis atstovas.

2.   Direktorių skiria valdyba iš Komisijos pasiūlyto kandidatų sąrašo, sudaryto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kituose periodiniuose leidiniuose arba interneto svetainėse paskelbus kvietimą teikti paraiškas. Direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Vadovaudamasi Euratomo atliktu direktoriaus vertinimu tuo laikotarpiu ir siūlymu, valdyba vieną kartą gali pratęsti kadenciją ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

3.   Direktoriui taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatytos Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (toliau – tarnybos nuostatai), o taip pat tų tarnybos nuostatų taikymo tikslais Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos taisyklės, išskyrus jeigu kitaip nenumatyta tuose įstatuose.

4.   Direktorius įgyvendina darbo programas ir vadovauja 3 straipsnyje nurodytos veiklos vykdymui. Jis teikia valdybai, vykdomajam komitetui, mokslinės programos taryboms ir visiems kitiems pavaldiems organams visą jų funkcijoms atlikti būtiną informaciją.

Direktorius visų pirma:

a)

organizuoja ir prižiūri darbuotojų darbą bei jiems vadovauja ir darbuotojų atžvilgiu naudojasi paskyrimų tarnybai suteiktais įgaliojimais;

b)

apibrėžia pagrindinę organizacinę bendrosios įmonės struktūrą ir teikia ją tvirtinti valdybai;

c)

rengia ir nuolat atnaujina projekto planą, bendrosios įmonės darbo programas ir personalo politikos planą;

d)

vadovaudamasis ITER susitarimu ir „platesnio požiūrio“ susitarimu su Japonija, rengia įgyvendinimo taisykles dėl ITER organizacijos ir „platesnio pobūdžio“ veiklai vykdyti reikalingų žmogiškųjų išteklių;

e)

vadovaudamasis finansiniu reglamentu, rengia išteklių sąmatos planą ir metinio biudžeto projektą, įskaitant bendrosios įmonės personalo planą;

f)

vadovaudamasis finansiniu reglamentu vykdo biudžetą, tvarko inventoriaus apskaitą bei rengia metines atskaitomybes;

g)

užtikrina patikimą finansų valdymą ir vidaus kontrolę;

h)

rengia intelektinės nuosavybės teisių, pramonės politikos ir informacijos sklaidos taisykles;

i)

rengia bendrosios įmonės pažangos įgyvendinant darbo programose ir išteklių sąmatos plane numatytus veiksmus metines veiklos ataskaitas;

j)

rengia kitas ataskaitas, kurių gali paprašyti valdyba ar vykdomasis komitetas;

k)

padeda valdybai, vykdomajam komitetui ir pavaldiems organams teikdamas sekretoriato paslaugas;

l)

dalyvauja valdybos posėdžiuose, jei valdyba nenusprendžia kitaip, ir vykdomojo komiteto posėdžiuose;

m)

užtikrina, kad bendroji įmonė, vykdydama savo veiklą, galėtų naudotis moksline ir technine kompetencija;

n)

vykdo kitą veiklą ir prireikus teikia kitus pasiūlymus valdybai prisidėdamas prie bendrosios įmonės tikslų įgyvendinimo.

9 straipsnis

Mokslinės programos taryba (-os)

1.   Mokslinės programos tarybos (-ų) narius skiria valdyba. Programos tarybos (-ų) pirmininkas renkamas iš jos narių.

2.   Mokslinės programos taryba (-os) prireikus pataria valdybai ir direktoriui dėl projekto plano ir darbo programų priėmimo bei įgyvendinimo.

10 straipsnis

Darbuotojai

1.   Bendrosios įmonės darbuotojai padeda direktoriui vykdyti pareigas ir paprastai yra bendrosios įmonės valstybių narių piliečiai.

2.   Bendrosios įmonės darbuotojams taikomi tarnybos nuostatai, taip pat tų tarnybos nuostatų taikymo tikslais Europos bendrijos institucijų bendrai priimtos taisyklės.

Komisijai pritarus, valdyba priima reikiamas įgyvendinimo nuostatas pagal tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatytas taisykles.

3.   Bendroji įmonė darbuotojų atžvilgiu naudojasi paskyrimų tarnybai suteiktais įgaliojimais.

4.   Valdyba gali priimti nuostatas, leidžiančias bendrosios įmonės nariams deleguoti nacionalinius ekspertus dirbti bendrojoje įmonėje.

11 straipsnis

Darbo programos ir išteklių sąmatos planas

Direktorius kiekvienais metais parengia ir pateikia valdybai projekto planą, išteklių sąmatos planą ir išsamias metines darbo programas bei biudžetą. Kaip nustatyta 3 straipsnyje, kiekvienai iš trijų bendrosios įmonės veiklos grupių parengiama darbo programa.

12 straipsnis

Ištekliai

1.   Bendrosios įmonės išteklius sudaro Euratomo įnašas, metiniai narystės įnašai ir savanoriški narių įnašai, išskyrus Euratomo, priimančiosios valstybės, kurioje bus statomas ITER, įnašai ir papildomi ištekliai:

a)

Euratomo įnašas teikiamas pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programas, priimtas pagal Sutarties 7 straipsnį;

b)

metiniai narystės įnašai yra finansiniai įnašai, mokami pagal II priedą;

c)

savanoriški įnašai gali būti mokami grynaisiais pinigais arba natūra ir nėra įskaitomi į metinius narystės įnašus;

d)

priimančiosios valstybės, kurioje bus statomas ITER, įnašai;

e)

papildomų išteklių galima gauti valdybos patvirtintomis sąlygomis.

2.   Bendrosios įmonės ištekliai išimtinai naudojami tik 2 straipsnyje nustatytiems tikslams įgyvendinti. Įnašų natūra vertę nustato bendroji įmonė. Nepažeidžiant 19 straipsnio, bendrosios įmonės nariams nemokamos jokios išmokos paskirstant išteklių perviršį padengus išlaidas.

13 straipsnis

Finansinis reglamentas

1.   Finansinį reglamentą ir jo įgyvendinimo taisykles priima valdyba.

2.   Finansiniame reglamente nustatomos bendrosios įmonės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

3.   Finansinis reglamentas atitinka III priede išdėstytus bendruosius principus.

14 straipsnis

Metinė veiklos ataskaita

Metinėje veiklos ataskaitoje apibūdinamas bendrosios įmonės darbo programų įgyvendinimas. Joje visų pirma nurodoma veikla, kurią vykdė bendroji įmonė, ir įvertinami rezultatai, pasiekti įgyvendinant tikslus ir laikantis grafiko, taip pat rizika, susijusi su vykdoma veikla, bei išteklių panaudojimas ir visa bendrosios įmonės veikla. Metinę veiklos ataskaitą rengia direktorius ir tvirtina valdyba, ji siunčiama nariams, Komisijai, Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai.

15 straipsnis

Metinės finansinės ataskaitos ir priežiūra

1.   Per du mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos bendrosios įmonės preliminarios finansinės ataskaitos pateikiamos Komisijai ir Europos Bendrijų Audito Rūmams (toliau – Audito Rūmai).

Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams iki birželio 15 d. Audito Rūmai pateikia savo pastabas dėl bendrosios įmonės preliminarių finansinių ataskaitų.

Per šešis mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos direktorius pateikia Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui ir Audito Rūmams bendrosios įmonės galutines finansines ataskaitas.

Europos Parlamentas, vadovaudamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma pateikta rekomendacija, iki n+2 metų balandžio 30 d. patvirtina, kad direktorius įvykdė bendrosios įmonės n metų biudžetą.

2.   Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF), įsteigta Komisijos sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas (1), bendrosios įmonės ir jos darbuotojų atžvilgiu turi tuos pačius įgaliojimus kaip ir Komisijos departamentų atžvilgiu. Įsteigus bendrąją įmonę, ji prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Tarpinstitucinio susitarimo tarp Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų vidaus tyrimų (2). Valdyba patvirtina šį prisijungimą ir imasi priemonių, būtinų OLAF atliekamiems vidaus tyrimams palengvinti.

3.   Visuose bendrosios įmonės priimtuose sprendimuose ir sudarytose sutartyse aiškiai nurodoma, kad OLAF ir Audito Rūmai gali atlikti visų rangovų ir subrangovų, kurie yra gavę Bendrijos lėšų, dokumentų patikrinimus vietoje, įskaitant galutinių naudos gavėjų patalpose.

16 straipsnis

Prisijungimas

1.   Bet kuri naujoji Europos Sąjungos narė, prisijungusi prie Euratomo, tampa bendrosios įmonės nare.

2.   Narėmis tampa visos trečiosios šalys, su Euratomu sudariusios bendradarbiavimo susitarimus kontroliuojamos branduolių sintezės srityje, pagal kuriuos jų mokslinių tyrimų programos susiejamos su Euratomo programomis, ir pareiškusios norą tapti bendrosios įmonės narėmis.

17 straipsnis

Trukmė

Bendroji įmonė įsteigiama 35 metų laikotarpiui pradedant nuo 2007 m. balandžio 19 d.

18 straipsnis

Priimančiosios šalies parama

Bendroji įmonė ir priimančioji šalis sudaro priėmimo susitarimą, ypač dėl statybos vietos ir teiktinos paramos.

19 straipsnis

Likvidavimas

1.   Bendroji įmonė likviduojama pasibaigus 17 straipsnyje nustatytam laikotarpiui arba Tarybos sprendimu.

2.   Bendrosios įmonės likvidavimo procedūroms atlikti valdyba skiria vieną ar daugiau likvidatorių, kurie laikosi valdybos pateiktų nurodymų.

3.   Likviduojant bendrąją įmonę, ji grąžina priimančiajai valstybei visą materialią paramą, kurią priimančioji valstybė suteikė pagal 18 straipsnyje numatytą priėmimo susitarimą.

4.   Grąžinus materialią paramą, kaip numatyta 3 dalyje, kitas turtas naudojamas bendrosios įmonės įsipareigojimams ir jos likvidavimo išlaidoms padengti. Bet koks likvidavimo metu turimas perviršis ar deficitas paskirstomas esamiems nariams proporcingai jų visam faktiniam įnašui į bendrąją įmonę.

20 straipsnis

Nuosavybė ir teisių perdavimas

1.   Visi ištekliai, sukurtas ar įgytas materialusis, nematerialusis ir finansinis turtas priklauso bendrajai įmonei, jei Komisija ir bendroji įmonė nesusitaria kitaip.

2.   Nariai ir jų nacionalinės branduolių sintezės organizacijos nemokamai suteikia bendrajai įmonei visas nuosavybės teises, teises ir įsipareigojimus pagal prieš įmonės įsteigimą Euratomo ar jam pritariant sudarytas sutartis ir pateiktus užsakymus, susijusius su bendrosios įmonės veikla.

3.   Bendroji įmonė gali perimti bet kurią 2 dalyje nurodytą sutartį ar užsakymą.

21 straipsnis

Pakeitimai

1.   Bet kuris bendrosios įmonės narys gali teikti valdybai pasiūlymą dėl šių įstatų pakeitimo.

Tačiau pasiūlymus dėl balsavimo sistemos bei teisių pakeitimų ir dėl naujų narių balsavimo teisių nustatymo teikia Euratomas.

2.   Valdybai patvirtinus, pasiūlymas teikiamas Komisijai.

3.   Komisija pateiks pasiūlymą Tarybai patvirtinti tokius pakeitimus pagal Sutarties 50 straipsnį.

22 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Nepažeidžiant Sutarties 154 straipsnio, visi bendrosios įmonės narių ginčai arba vieno ar kelių narių ir bendrosios įmonės ginčai dėl šių įstatų aiškinimo ar taikymo, kurių nepavyksta išspręsti tarpininkaujant valdybai, bet kurios ginčo šalies prašymu gali būti teikiami spręsti arbitražui.

2.   Arbitražas sudaromas kiekvienu atskiru atveju. Arbitražą sudaro trys nariai, kuriuos bendrai skiria ginčo šalys. Arbitražo nariai vieną iš narių išrenka pirmininku.

3.   Jei per du mėnesius nuo prašymo perduoti ginčą arbitražui ginčo šalys nepaskiria arbitražo narių arba per mėnesį nuo arbitražo narių paskyrimo jie neišrenka pirmininko, tą narį ar narius arba pirmininką vienos iš ginčo šalių prašymu skiria Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininkas.

4.   Arbitražas priima sprendimą balsų dauguma. Jo sprendimas yra privalomas ir galutinis.


(1)  OL L 136, 1999 5 31, p. 20.

(2)  OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATŲ I PRIEDAS

BALSAVIMO TEISĖS VALDYBOJE

Valdybos narių balsavimo teisės paskirstomos taip:

Euratomas

5

Austrija

2

Belgija

2

Bulgarija

1

Kipras

1

Čekijos Respublika

2

Danija

2

Estija

1

Suomija

2

Prancūzija

5

Graikija

2

Vokietija

5

Vengrija

2

Airija

2

Italija

5

Latvija

2

Lietuva

2

Liuksemburgas

1

Malta

1

Lenkija

3

Portugalija

2

Rumunija

2

Slovakija

2

Slovėnija

2

Švedija

2

Šveicarija

2

Ispanija

3

Nyderlandai

2

Jungtinė Karalystė

5

BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATŲ II PRIEDAS

METINIAI NARYSTĖS ĮNAŠAI

1.

Nariai, išskyrus Euratomą, bendrajai įmonei moka metinius narystės įnašus.

2.

Visa metinių narystės įnašų suma n metais apskaičiuojama atsižvelgiant į tais metais bendrajai įmonei administruoti reikalingus išteklius, kuriuos nustato valdyba.

3.

Visa metinių narystės įnašų suma neviršija 10 % metinių išteklių, reikalingų bendrajai įmonei administruoti, kaip numatyta 2 dalyje.

4.

Jei valdyba vieningai nenusprendžia kitaip, kiekvieno nario metinį narystės įnašą sudaro:

a)

ne mažiau kaip 0,1 % visos 2 dalyje paminėtos metinių narystės įnašų sumos;

b)

papildomas įnašas, apskaičiuotas proporcingai Euratomo finansiniam įnašui (1) (eurais) dengiant narių išlaidas pagal Bendrijos branduolių sintezės mokslinių tyrimų programą n–2 metais, neskaitant jo savanoriškų įnašų, skirtų „platesnio požiūrio“ susitarime su Japonija nustatytiems Euratomo įsipareigojimams vykdyti.


(1)  Išskyrus Euratomo finansinį įnašą, skirtą JET veikimui.

BENDROSIOS ĮMONĖS ĮSTATŲ III PRIEDAS

FINANSINIS REGLAMENTAS. BENDRIEJI PRINCIPAI

1.

Finansiniame reglamente laikomasi šių biudžeto principų:

a)

vieningumo ir biudžeto tikslumo;

b)

metinio periodiškumo;

c)

subalansuotumo;

d)

apskaitos vieneto;

e)

universalumo;

f)

konkretumo;

g)

patikimo finansų valdymo;

h)

skaidrumo.

2.

Bendroji įmonė įdiegia vidaus kontrolės standartus ir mechanizmus, įskaitant taisykles dėl finansinių srautų ir finansinių operacijų tvarką.

3.

Bendroji įmonė įsteigia vidaus audito padalinį.

4.

Nepaisant 1 dalies c punkte minėto subalansuotumo principo, bendroji įmonė, gavusi valdybos pritarimą ir laikydamasi finansiniame reglamente nurodytų sąlygų, turi galimybę imti paskolas pagal šių įstatų 4 straipsnį.

5.

Finansiniame reglamente visų pirma nurodoma:

a)

finansiniai metai, kurie prasideda sausio mėn. pirmą dieną ir baigiasi gruodžio mėn. paskutinę dieną;

b)

daugiamečio projekto plano ir išteklių sąmatos plano, jų pateikimo ir struktūros taisyklės bei procedūros, įskaitant biudžeto nuostatas ir penkerių metų sąmatas;

c)

metinių darbo programų ir išteklių sąmatos plano, jų pateikimo ir struktūros taisyklės bei procedūros, įskaitant biudžeto nuostatas ir dvejų metų sąmatą;

d)

metinio biudžeto rengimo bei priėmimo ir jo įgyvendinimo taisyklės bei procedūros, įskaitant įsipareigojimų ir mokėjimų procedūras;

e)

lėšų susigrąžinimą ir už narių sumokėtus įnašus susikaupusias palūkanas reglamentuojantys principai;

f)

vidaus finansų kontrolės taisyklės ir procedūros, įskaitant perduotus įgaliojimus, ypač kai tai susiję su viršutinėmis ribomis, kurių neviršydamas direktorius gali sudaryti sutartis su vykdomojo komiteto pritarimu, ar be jo;

g)

bendrosios įmonės narių įnašų skaičiavimo ir mokėjimų pervedimo taisyklės bei procedūros;

h)

išteklių valdymo taisyklės ir procedūros, įskaitant materialiojo bei nematerialiojo turto pirkimo, pardavimo ir vertės nustatymo procedūras;

i)

finansinių ataskaitų ir inventoriaus apskaitos tvarkymo bei pateikimo ir metinio balanso rengimo bei pateikimo taisyklės ir procedūros;

j)

interesų konfliktų valdymo ir pranešimo apie įtariamus pažeidimus ir sukčiavimą taisyklės bei procedūros.

6.

Bendroji įmonė veda kaupimo principu grindžiamą apskaitą pagal tarptautinius apskaitos standartus ir tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Pajamų ir išlaidų apskaita tvarkoma atskirai ir atskirai nurodoma metinėje finansinėje ataskaitoje, kurioje pateikiamas biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų vykdymas kartu su administracinėmis išlaidomis. Bendroji įmonė neveda atskiros apskaitos pagal kiekvieną narį, tačiau atsiskaito už gautus metinius narystės įnašus ir vykdytą veiklą.

7.

Bendrosios įmonės personalo planas rengiamas derinant su Komisija ir vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1) 46 straipsniu.

8.

Bendrosios įmonės kiekvienų finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos, jos veiklos ataskaitos bei balansai pateikiami Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamentui.

9.

Bendroji įmonė priima nuostatas ir taisykles, reglamentuojančias pirkimų sistemą, kuri yra integruota ir suderinama su ITER organizacijos pirkimų sistema, taip pat atitinka bendrosios įmonės konkrečius poreikius, atsirandančius, inter alia, dėl tarptautinių įsipareigojimų, ir bendrajai įmonei sudaro sąlygas veiksmingai ir laiku vykdyti suplanuotą pirkimo veiklą.


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).


Komisija

30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 6 d.

dėl pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemos, kurią įgyvendino Belgija

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5792)

(Tik tekstai prancūzų ir olandų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/199/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 22 d. Sprendimą (2), kuriuo Komisija pradėjo 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl pagalbos priemonės C 27/2006 (ex NN 22/2004),

paprašiusi suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas pagal minėtą straipsnį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2004 m. vasario 13 d. raštu, kurį Komisija užregistravo vasario 18 d., Belgija pranešė apie orlaivių pramonės sektoriaus pagalbos schemą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai. 2004 m. gruodžio 23 d. ir 2005 m. liepos 1 d. raštais, kuriuos Komisija užregistravo atitinkamai 2005 m. sausio 3 d. ir liepos 5 d., Belgija perdavė papildomą informaciją.

(2)

2006 m. birželio 22 d. raštu Komisija informavo Belgiją apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl šios pagalbos.

(3)

2006 m. rugsėjo 11 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, Belgija Komisijai perdavė savo pastabas.

(4)

2006 m. spalio 2 d. raštu Komisija paprašė Belgijos papildomos informacijos, kuri buvo perduota 2006 m. lapkričio 23 d. ir 24 d. raštais, užregistruotais tomis pačiomis dienomis.

(5)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija paprašė suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas dėl minėtos priemonės.

(6)

Komisija iš suinteresuotų šalių pastabų dėl pagalbos negavo.

2.   APRAŠYMAS

2.1.   Pagalbos priemonės tikslas, teisinis pagrindas, trukmė ir biudžetas

(7)

Pagalbos tikslas yra didinti civilinio orlaivio kūrimo programoje dalyvaujančių Belgijos orlaivių pramonės sektoriaus įmonių technologinį pajėgumą, taip pat išlaikyti ir didinti užimtumą šiame sektoriuje. Belgijos valdžios institucijos mano, kad pagalbos schema sudarytų sąlygas per ateinančius 20 metų sukurti 2 500–3 000 naujų darbo vietų.

(8)

2000 m. gruodžio 1 d. Belgijos Ministrų Kabinetas priėmė sprendimą finansuoti pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemą. Pagalbą pagal biudžeto įstatymą (2001 m. liepos 27 d. įstatymas dėl 2001 biudžetinių metų bendrųjų biudžeto išlaidų tikslinimo; paskelbtas oficialiajame valstybės leidinyje 2002 m. gegužės 14 d.) teikia federalinė Vyriausybė, remdamasi 2001 m. lapkričio 20 d. su regionų valdžios institucijomis pasirašyta sutartimi.

(9)

Pagal pagalbos schemą įmonėms pagalbos gavėjoms valstybė gali išmokėti avansus 2002–2006 m. laikotarpiu. 2000 m. gruodžio 1 d. Belgijos Ministrų Kabineto priimtame sprendime nurodoma, kad visas 195 038 000 EUR schemos biudžetas suskirstomas taip: 112 457 000 EUR skiriama lėktuvo korpuso darbus atliekančioms įmonėms, 41 307 000 EUR skiriama įrengimo darbus atliekančioms įmonėms ir 41 274 000 EUR skiriama su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms.

2.2.   Pagalbos gavėjai, mokslinių tyrimų veikla ir reikalavimus atitinkančios išlaidos

(10)

Pagalbos schema taikoma Belgijoje įsteigtoms įmonėms, kurios yra civilinio orlaivio kūrimui reikalingų variklių arba įrangos tiekėjų partnerės arba subrangovės. Šios įmonės privalo turėti technologijas, kurių panaudojimu būtų suinteresuotos minėto tipo orlaivio kūrime dalyvaujančius orlaivių gamintojus arba jų partnerius.

(11)

Belgijos valstybės skiriama pagalba turi būti naudojama padengti pramoninių mokslinių tyrimų ir pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veiklos išlaidas, kaip apibrėžta Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (4) (toliau – MTTP gairės) 1 priede.

(12)

Reikalavimus atitinkančios mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros išlaidos yra tiesiogiai su projektu susijusios išlaidos, išskyrus visas su prekyba ir (arba) rinkodara susijusias išlaidas, kurios turi būti patiriamos norint sudaryti sutartis, su sąlyga, kad išlaidos patirtos vėliau negu 2000 m. gruodžio 1 d., ir kad įmonė gali jas pagrįsti, o federalinė Vyriausybė jas patikrino ir patvirtino, ir kad jos yra būtinos atlikti pirmiau apibrėžtai mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklai. Reikalavimus atitinkančios išlaidos turi atitikti MTTP gairių II priede pateiktus apibrėžimus. Sertifikavimo išlaidos neįtraukiamos.

2.3.   Pagalbos priemonė, intensyvumas ir pagalbos kaupimas

(13)

Valstybė pagalbą teikia grąžintinomis avansinėmis išmokomis, išmokant sumas, indeksuojamas pagal gaminio arba susijusių technologijų pardavimo rezultatus, neviršijant 75 % pramoninių mokslinių tyrimų išlaidų didžiausio intensyvumo (60 % bazinis dydis, prie kurio gali būti pridedamos priemokos, tačiau visa suma negali viršyti 75 %) ir 50 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje išlaidų (40 % bazinis dydis, prie kurio gali būti pridedamos priemokos, tačiau visa suma negali viršyti 50 %).

(14)

Avansas yra grąžinamas visas, priklausomai nuo projekto sukuriamos apyvartos dalies. Belgijos Vyriausybės ir įmonės pagalbos gavėjos sudarytame susitarime numatoma, kad atitinkama įmonė jokiomis aplinkybėmis neturės mokėti palūkanų už skirtas avanso sumas. Kai pagrindinė avanso dalis grąžinama, visi mokėjimai nutraukiami.

(15)

Belgijos valdžios institucijos įsipareigoja laikytis MTTP gairėse nustatytų pagalbos kaupimo taisyklių ir riboti didžiausią pagalbos intensyvumą. Tam pačiam projektui negali būti skirta jokia kita valstybės pagalba, išskyrus federalinės Vyriausybės skirtą pagalbą.

2.4.   Skatinamasis pagalbos poveikis ir įsipareigojimai

(16)

Pagal schemą teikiama pagalba turi būti būtina ir skatinamojo poveikio. Kad projektai atitiktų reikalavimus, jiems turi būdingas techninės ir (arba) finansinės rizikos laipsnis, kliudantis pagalbos prašančiai įmonei jį visapusiškai finansuoti. Įmonė, prašanti skirti pagalbą, turi pateikti išsamią techninių ir finansinių aspektų bylą prieš pagalbos skyrimą. Už ekonomiką ir mokslo politiką atsakingos ministerijos tarnybos atskirai išanalizuoja kiekvieną bylą. Belgijos valdžios institucijos, remdamosi pagalbos gavėjų apklausomis, taip pat įsipareigoja įvertinti pagalbos skatinamąjį poveikį ir jį pagrįsti metinėse Komisijai teikiamose atskaitose.

(17)

Pagal MTTP gairių 4.7 punktą, Belgijos valdžios institucijos turi pranešti Komisijai apie dideliems projektams skiriamą individualią pagalbą. Valdžios institucijos pranešė Komisijai apie įmonei Techspace Aero skirtą pagalbą GP7000 variklio žemo slėgio dalies kūrimui (pagalbos Nr. C 28/2006 – ex NN 23/2004).

2.5.   Priežasčių, dėl kurių buvo pradėta procedūra, aprašymas

(18)

2006 m. birželio 22 d. Sprendime Komisija, atsižvelgdama į MTTP gaires, išnagrinėjo pagalbos schemą ir išreiškė savo abejones dėl pagalbos suderinamumo su minėtomis gairėmis.

(19)

Komisija pažymėjo, kad pagalba buvo teikiama avansinėmis išmokomis, kurių grąžinimo tvarka priklauso nuo gaminio, sukuriamo atliekant mokslinių tyrimų veiklą, pardavimo. Tokio pobūdžio avansinės išmokos, grąžinamos jeigu mokslinių tyrimų veiklos rezultatai yra teigiami, yra gana įprastos orlaivių pramonės sektoriuje.

(20)

Tokio tipo avansinės išmokos yra konkrečiai numatytos MTTP gairių 5.6 punkte. Jame nurodoma, kad tokio tipo pagalbos priemonėms leistinas pagalbos intensyvumas, viršijantis įprastas ribas (25 % pasirengimui veikti konkurencinėje aplinkoje ir 50 % pramoniniams moksliniams tyrimams), gali būti leistinas kiekvienu atskiru atveju individualiai įvertinus numatytas išmokų grąžinimo sąlygas.

(21)

Nuo MTTP gairių įsigaliojimo Komisija gavo daug pranešimų apie avansinėmis išmokomis teikiamą pagalbą, kuri grąžinama programos sėkmės atveju. Todėl Komisija parengė šių gairių (5) 5.6 punkto aiškinimo praktiką.

(22)

Iki šiol Komisijos nagrinėtose bylose programos sėkmės atveju reikalaujama, kad pagalbos gavėjas grąžintų ne tik pagrindinę avanso sumos dalį, bet ir palūkanas, apskaičiuojamas taikant orientacines ir diskontuotas palūkanų normas, kurias Komisija patvirtino atitinkamai valstybei narei pagalbos skyrimo metu. Jeigu programa įgyvendinta ypatingai sėkmingai, grąžinamos išmokos būdavo dar didesnės.

(23)

Esant tokioms aplinkybėms Komisija paprastai ribodavo avansinės išmokos, skirtos padengti 40 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje ir 60 % pramoninių mokslinių tyrimų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Prie šių bazinių dydžių gali būti pridedamos priemokos, numatytos MTTP gairių 5.10 punkte.

(24)

Nagrinėdama šį pagalbos atvejį Komisija vis dėlto pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos taikė 40 % ir 60 % didžiausias ribas (kartu su MTTP gairių 5.10 punkte numatytomis didžiausiomis priemokomis), o pagal avansinių išmokų grąžinimo tvarką palūkanų mokėjimas nebuvo numatytas, net ir sėkmingai įgyvendinus programą.

(25)

Todėl nagrinėjamos pagalbos grąžinimo tvarka yra palankesnė pagalbą gaunančioms įmonėms palyginti su įmonėmis, kurioms taikoma įprastinė išmokų grąžinimo tvarka, numatyta taikant iki šiol Komisijos nagrinėtas pagalbos priemones pagalbą gaunančioms įmonėms. Kadangi pagalbą gaunančios įmonės neturi mokėti jokių palūkanų, jos pasinaudoja pagalba nepriklausomai nuo programos eigos, o pagal įprastinę išmokų grąžinimo tvarką pagalba iš viso nebūtų skiriama programos sėkmės atveju (arba didelės sėkmės atveju pagalba netgi gali įgauti neigiamą išraišką, nes įmonė faktiškai leidžia valstybei užsidirbti).

3.   BELGIJOS PASTABOS

3.1.   Priemonės biudžetas

(26)

Remdamosi 2006 m. birželio 22 d. Sprendimu, Belgijos valdžios institucijos nurodė, kad pagal minimą pagalbos schemą nebuvo numatyta skirti pagalbos lėktuvo korpuso darbus atliekančioms įmonėms. 2000 m. gruodžio 1 d. Belgijos Ministrų Kabineto priimtame sprendime aiškiai nurodyti atskiri biudžetai lėktuvo korpuso darbus atliekančioms įmonėms ir įrengimo darbus bei su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms. Lėktuvo korpuso darbus atliekančioms įmonėms pagalbos skyrimo tvarka aiškiai skiriasi nuo pagalbos įrengimo darbus bei su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms. 2000 m. gruodžio 1 d. Ministrų Kabineto priimtu sprendimu pagalba skiriama tik įrengimo darbus ir su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms.

3.2.   Valstybės pagalbos, skirtos įrengimo darbus ir su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms, pritaikymas

(27)

Belgijos valdžios institucijos, norėdamos pakeisti įrengimo darbus ir su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms teikiamą pagalbą pagal Komisijai 2006 m. lapkričio 23 d. pateiktas pavyzdines sutartis, pateikė du galimus pagalbos keitimo būdus. Kiekvienam projektui, kuriam buvo skirta pagalba, tepanaudotas vienas pagalbos keitimo būdas.

(28)

Pirmasis būdas yra susigrąžinti dalį skirtos pagalbos, kad jos intensyvumas būtų sumažintas iki MTTP gairėse nustatytos ribos (daugiausia 50 % pramoniniams moksliniams tyrimams ir 25 % pasirengimui veikti konkurencinėje aplinkoje, kartu pridėjus galimas priemokas). Belgijos valdžios institucijos vėliausiai iki 2007 m. kovo 31 d. turi susigrąžinti leistiną ribą viršijusią pagalbą ir suteiktai pagalbai taikyti palūkanų normą, atitinkančią Komisijos nustatytas orientacines ir diskontuotas normas, patvirtintas pagalbos skyrimo metu. Kaip numatyta pagalbos skyrimo sutartyje, programos sėkmės atveju Belgijos valdžios institucijos, be pradinės avansinės išmokos grąžinimo, dar reikalaus įmonę sugrąžinti likusią pagalbos dalį be palūkanų.

1   lentelė

Avansinės išmokos, sumažintos iki leistinos pagalbos intensyvumo ribos

Pagalbos gavėjai

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(tūkst. EUR)

Galutinis pagalbos intensyvumas

Atlikti avansiniai mokėjimai

(tūkst. EUR)

Susigrąžinta pagalba kartu su palūkanomis

(tūkst. EUR)

Dalis

Pramoniniai moksliniai tyrimai

Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla

Pramoniniai moksliniai tyrimai

Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced Products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

Pagal antrąjį būdą avansinės išmokos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu projektas buvo įgyvendintas sėkmingai, o grąžinimo tvarka atitinka įprastą Komisijos praktiką. Belgijos valdžios institucijos taikė progresyvinio grąžinimo tvarką, kuri, sėkmingai įgyvendinus projektą, suteikia galimybę susigrąžinti pagrindinę sumą ir palūkanas, apskaičiuotas taikant Komisijos nustatytas orientacines ir diskontuotas palūkanų normas, galiojusias pagalbos skyrimo metu.

2   lentelė

Avansinės išmokos, kurių grąžinimas atitinka Bendrijos praktiką

Pagalbos gavėjai

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(tūkst. EUR)

Intensyvumas

Avansinės išmokos

(tūkst. EUR)

Palūkanos

(tūkst. EUR) (7)

Dalis

Sėkmingai įgyvendintas projektas

(parduota komplektų)

Pramoniniai moksliniai tyrimai

Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla

Pramoniniai moksliniai tyrimai

Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS & S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Projektų komercinė sėkmė vertinama pagalbos skyrimo metu numatomų pardavimo apimčių pagrindu. Grąžinant avansines išmokas atsižvelgiama į bendras pardavimo apimtis.

(31)

Įmonių Electronic Apparatus ir XenICS/FOS & S grąžinamos išmokos yra susietos su kiekvienu pardavimu. Pagal šią fiksuotų mokėjimų tvarką sudaromos sąlygos grąžinti pagrindinę sumą ir palūkanas.

(32)

Tačiau įmonių Europlasma ir Samtech grąžinamos išmokos, susietos su kiekvienu pardavimu, yra kintamo pobūdžio. Tokiu atveju kintamas mokėjimas suskirstomas taip:

fiksuota suma, atitinkanti pagrindinės avansinės išmokos sumą, suskirstyta pagal pardavimo apimtis, kurias sąlygoja sėkmingas projekto įgyvendinimas, ir

pardavimo apimties pagrindu apskaičiuojama kintanti suma, į kurią įeina palūkanos nuo dar negrąžintos avansinės išmokos pagrindinės sumos.

(33)

Europlasma taikomas tiesioginis grąžinimas.

(34)

Electronic Apparatus grąžinimai yra suskirstyti etapais. Numatyti penki etapai; kiekvieno jų metu pagaminami […] komplektai. Jeigu programa nutraukiama vieno etapo metu sėkmingai jo neužbaigus, tuomet įmonė grąžina visą avansinę išmoką, proporcingą nuo paskutinio užbaigto etapo parduotiems komplektams.

(35)

Galiausiai Samtech ir XenICS/FOS & S numatyti eksponentiniai grąžinimai. Numatyti trys grąžinimo etapai:

pirmasis etapas atitinka pardavimų apimties vieną trečdalį,

antrajame etape, kuris prilygsta pardavimų antrajam trečdaliui, numatomos du kartus didesnės grąžinamos sumos negu pirmajame etape,

trečiajame etape, kuris prilygsta pardavimų trečiajam trečdaliui, numatomos tris kartus didesnės grąžinamos sumos negu pirmajame etape.

(36)

Belgijos valdžios institucijos antroje lentelėje pateiktoms sutartims nustatė vėliausią išmokų grąžinimo datą 2018 m. gruodžio 31 d., išskyrus sutartį su Samtech, kuriai vėliausia išmokų grąžinimo data yra 2021 d. gruodžio 31 d., kadangi iš esmės pagalba buvo skirta neseniai.

3.3.   Įsipareigojimai

(37)

Belgijos valdžios institucijos įsipareigoja:

iki 2006 m. gruodžio 31 d. pakeisti pradines sutartis, kad jos atitiktų pavyzdines sutartis, pateiktas 2006 m. lapkričio 23 d., ir pakeisti šio sprendimo 28–36 konstatuojamosiose dalyse nurodytas išmokų grąžinimo sąlygas,

iki 2006 m. gruodžio 31 d. pateikti pakeistas ir pasirašytas sutartis,

laikytis Komisijos praktikos, susijusios su išmokų grąžinimo tvarka, jeigu iki gruodžio 31 d. skiriamos tolesnės avansinės išmokos viršytų didžiausią leistiną pagalbos intensyvumą, nurodytą MTTP gairėse,

imtis veiksmingų priemonių, jeigu nauja pagalba būtų skiriama pagal šią schemą, po Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei inovacijoms įsigaliojimo.

4.   VERTINIMAS

4.1.   Valstybės pagalbos buvimas

(38)

Pagalbos schema yra finansuojama Belgijos federalinės valdžios lėšomis. Ji kai kurioms įrengimo ir su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms suteikia pranašumą. Avansinės išmokos yra grąžinamos išskirtinai tik tuo atveju, kai mokslinių tyrimų metu sukurtas produktas yra komerciškai sėkmingas, o kai kuriais atvejais avansinės išmokos yra grąžinamos be palūkanų. Tokios išmokos suteikia ekonominį pranašumą palyginti su rinkos sąlygomis suteiktomis paskolomis. Galiausiai pagalbos schema gali iškreipti konkurenciją ir daryti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai, kadangi kitų valstybių narių įmonės, atliekančios įrengimo ir su mechanika susijusius darbus taip pat veikia šiame sektoriuje. Todėl pagalbos schema laikoma valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

(39)

Pagal minimą schemą iš viso skirtos pagalbos suma yra 82 581 000 EUR, iš kurių 41 307 000 EUR skirta įrengimo darbus atliekančioms įmonėms ir 41 274 000 su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms.

4.2.   Valstybės pagalbos neteisėtumas

(40)

Pagal minimą schemą skirta individuali pagalba buvo valstybės ir pagalbos gavėjų susitarimų objektas. Belgijos valdžios institucijų pateiktose pavyzdinėse sutartyse nenumatyta avansinio išmokėjimo sustabdymo nuostata, kuri būtų taikoma iki tol, kol Komisija atliktų analizę remdamasi valstybės pagalbai taikomomis Bendrijos taisyklėmis. Kadangi pagalbos schema jau įgyvendinama, ji yra laikoma neteisėta pagalba, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 659/1999 1 straipsnio b ir f punktuose.

4.3.   Valstybės pagalbos suderinamumas

(41)

28 konstatuojamoje dalyje aprašytas pagalbos schemos keitimas pagal pirmąjį būdą panaikina pranašumą, iš pradžių suteiktą pagalbos gavėjams, nes pagalbos intensyvumas sumažinamas iki MTTP gairėse nurodytos intensyvumo ribos (50 % pramoniniams moksliniams tyrimams ir 25 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veiklai, kartu pridėjus galimas priemokas). Susigrąžinus leistiną ribą viršijusios pagalbos sumą kartu su palūkanomis, likusios pagalbos dalies grąžinimas atliekamas laikantis MTTP gairių reikalavimų. Todėl taip pakeista pagalbos schema yra suderinama su minėtomis gairėmis.

(42)

Pagal 29–36 konstatuojamosiose dalyse apibūdintą antrąjį pagalbos schemos keitimo būdą avansinių išmokų grąžinimo tvarka suderinama su Komisijos praktika: grąžinimas yra progresyvinio pobūdžio ir sėkmės atveju grąžinama avansinės išmokos pagrindinė suma kartu su susikaupusiomis palūkanomis. Tokiu būdu pakeista pagalbos schema atitinka Komisijos praktiką.

(43)

1 ir 2 lentelėje nurodytos įmonės, kurioms iki šiol buvo taikoma pagalbos schema. Belgijos valdžios institucijos įsipareigoja panaikinti papildomą pranašumą, kurį laikinai buvo suteikusios minėtoms įmonėms, palyginti su įmonėmis, gavusiomis pagalbą grąžintinų avansinių išmokų forma, kurią Komisija iki dabar yra išnagrinėjusi. Be to, Belgijos valdžios institucijos įsipareigoja laikytis Komisijos praktikos, susijusios su išmokų grąžinimo tvarka, jeigu iki 2006 m. pabaigos bus skirtos tolesnės avansinės išmokos, viršijančios didžiausias leistinas intensyvumo ribas, nustatytas MTTP gairėse. Jos taip pat įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių, jeigu nauja pagalba skiriama pagal šią schemą įsigaliojus naujoms Bendrijos gairėms dėl valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei inovacijoms.

5.   IŠVADA

(44)

Komisija nustatė, kad Belgija neteisėtai taikė pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemą, pagal kurią skyrė pagalbą įrengimo ir su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms ir pažeidė EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Tuo tarpu Belgija įsipareigoja iki 2006 m. gruodžio 31 d. pakeisti valstybės pagalbos pobūdį, kad ji atitiktų Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei Komisijos praktiką,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Belgijos teikta pagalba pagal pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemą, skirtą už įrengimo ir su mechanika susijusius darbus atliekančioms įmonėms, yra suderinama su bendrąja rinka, kaip apibrėžta 2 straipsnyje.

2 straipsnis

Belgija reikalauja, kad įmonės pagalbos gavėjos, kurioms taikyta 1 straipsnyje nurodyta pagalbos schema, grąžintų avansines išmokas pagal vieną iš dviejų būdų, aprašytų 28–36 konstatuojamosiose dalyse.

Šiuo tikslu iki 2006 m. gruodžio 31 d. Belgija turi pakeisti susitarimus su pagalbos schemos, aprašytos 1 straipsnyje, pagalbos gavėjais pagal Komisijai 2006 m. lapkričio 23 d. Belgijos valdžios institucijų pateiktas pavyzdines sutartis, į kurias įtraukta nauja avansinių išmokų grąžinimo tvarka, aprašyta 28–36 konstatuojamosiose dalyse.

Pakeistos ir pasirašytos sutartis Komisijai turi būti perduotos ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Belgija informuoja Komisiją per du mėnesius nuo šio sprendimo gavimo datos apie priemones, kurių imtasi, kad būtų laikomasi sprendimo reikalavimų.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 196, 2006 8 19, p. 7.

(3)  Žr. 2 išnašą.

(4)  OL C 45, 1996 2 17, p. 5.

(5)  Žr. 2006 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimo (OL C 196, 2006 8 19, p. 7) 5 išnašoje nurodytus atvejus.

(6)  Verslo paslaptis.

(7)  Susigrąžintos avansinių išmokų grąžinimo metu.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/79


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 6 d.

dėl įmonei Techspace Aero Belgijos skirtos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5799)

(Tik tekstai prancūzų ir olandų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/200/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), ypač į jo 7 straipsnį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 22 d. Sprendimą (2), kuriuo Komisija pradėjo 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl pagalbos priemonės C 28/2006 (ex NN 23/2004),

paprašiusi suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas pagal minėtą straipsnį,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2004 m. vasario 13 d. raštu, Komisijos užregistruotu 2004 m. vasario 18 d., Belgija pranešė apie pagalbos schemą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, skiriamą įmonei Techspace Aero. 2004 m. gruodžio 23 d., 2005 m. liepos 1 d. ir 2006 m. kovo 8 d. raštais, kuriuos Komisija užregistravo atitinkamai 2005 m. sausio 3 d., liepos 5 d. ir 2006 m. kovo 13 d., Belgija Komisijai perdavė papildomą informaciją.

(2)

Šis pranešimas buvo išsiųstas kartu su pranešimu apie valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemą, kadangi minima pagalba buvo skirta pagal tą schemą ir todėl atskiras pranešimas buvo būtinas pagal Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (3) (toliau – MTTP gairės) 4.7 punktą. Ši pagalbos schema buvo išnagrinėta atskirai kaip schema Nr. C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

2006 m. birželio 22 d. raštu Komisija pranešė Belgijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl įmonei Techspace Aero skirtos individualios pagalbos.

(4)

2006 m. rugsėjo 11 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, Belgija perdavė Komisijai savo pastabas.

(5)

2006 m. spalio 2 d. raštu Komisija paprašė Belgijos papildomos informacijos, kuri buvo perduota 2006 m. lapkričio 23 d. ir 24 d. raštais, užregistruotais tomis pačiomis dienomis.

(6)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4). Komisija paskatino suinteresuotas šalis pateikti savo pastabas dėl šios pagalbos.

(7)

Komisija iš suinteresuotų šalių pastabų dėl pagalbos negavo.

2.   APRAŠYMAS

2.1.   Pagalbos gavėjas

(8)

Techspace Aero yra Belgijos įmonė, kuri gamina surenkamuosius mazgus orlaivių ir erdvėlaivių varikliams. Remiantis įmonės interneto svetainėje pateikta informacija, 51 % įmonės priklauso Prancūzijos grupei Safran, 28,4 % Belgijos regionui Valonijai, 19 % JAV įmonei Pratt&Whitney ir 1,6 % priklauso įmonei Société Wallonne d’Investissement. 2004 m. įmonėje dirbo 1 230 darbuotojų, o apyvarta sudarė 271 mln. EUR.

(9)

Techspace Aero specializacija – žemo slėgio kompresoriai. Įmonė dalyvavo kuriant pagrindinius civilinių orlaivių variklius kartu su kitais variklių gamintojais, kaip antai General Electric arba Pratt&Whitney, arba su įmone SNECMA.

2.2.   Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros projektas, kuriam skirta pagalba

(10)

Techspace Aero dalyvauja civilinio orlaivio GP7000 variklio kūrimo projekte. GP7000 variklį kuria kartu General Electric ir Pratt&Whitney. Šiame projekte dalyvauja ir kitos Europos įmonės, pavyzdžiui, MTU (Vokietija) arba SNECMA (Prancūzija).

(11)

Techspace Aero yra atsakinga už GP7000 žemo slėgio kompresoriaus kūrimą. Reikalavimus atitinkančios įmonės išlaidos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros darbams šiame projekte atlikti sudaro […] (5) 2002–2006 m. laikotarpiu. Kaip teigia Belgijos valdžios institucijos, visos projekto išlaidos skirstomos taip: […] pramoniniams moksliniams tyrimams ir […] pasirengimui veikti konkurencinėje aplinkoje, kaip apibrėžta MTTP gairių I priede.

(12)

Pramoninių mokslinių tyrimų veikla – tai projekto etapai iki pirmųjų variklio bandymų. Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla – variklio bandymo etapai. Sertifikavimo išlaidos neįtraukiamos.

2.3.   Pagalbos teikimo tvarka

(13)

2000 m. Techspace Aero Belgijos Vyriausybės paprašė skirti pagalbą projektui įgyvendinti. Belgijos valdžios institucijos pagalbą skyrė 2003 m. spalio 1 d.

(14)

Pagalba teikiama grąžintinomis avansinėmis išmokomis, kurių suma yra 41 274 000 EUR, kurie skirti dengti 65 % pramoninių mokslinių tyrimų išlaidų ir 45 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje išlaidų.

(15)

Avansinės išmokos yra grąžinamos etapais, mokant dalį nuo kiekvieno parduoto gatavo komplekto, priklausomai nuo jo svarbos, taip pat mokant dalį nuo atsarginių dalių ir remonto apyvartos. Remiantis Belgijos valdžios institucijų ir Techspace Aero susitarimu, įmonė jokiomis aplinkybėmis neturės mokėti avansinės sumos palūkanų. Kai pagrindinė avanso dalis grąžinama, visi mokėjimai nutraukiami.

(16)

Remiantis Belgijos valdžios institucijų Komisijai pateikta numatoma projekto eiga, kuri, be kita ko, grindžiama prognozėmis, kad iki 2018 m. bus parduoti […] komplektai, visa avansinė išmoka turi būti grąžinta iki 2019 m.

2.4.   Skatinamasis pagalbos pobūdis

(17)

Belgijos valdžios institucijos nurodo, kad įmonės Techspace Aero išlaidos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai išaugo nuo […] per metus prieš pradedant programą iki […] per metus 2005 m. Įmonės mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros išlaidų ir apyvartos santykis išaugo nuo […] iki […].

2.5.   Priežasčių, dėl kurių buvo pradėta procedūra, aprašymas

(18)

2006 m. birželio 22 d. sprendime Komisija, remdamasi MTTP gairėmis, išnagrinėjo pagalbą ir pareiškė abejones, ar pagalba yra suderinama su minėtomis gairėmis.

(19)

Komisija pažymėjo, kad pagalba buvo teikiama grąžintinomis avansinėmis išmokomis, kurių grąžinimo tvarka priklauso nuo mokslinių tyrimų metu sukurtų gaminių pardavimo. Tokio pobūdžio avansinės išmokos, grąžinamos jeigu mokslinių tyrimų rezultatai yra teigiami, yra gana įprastos orlaivių pramonės sektoriuje.

(20)

Tokio pobūdžio avansinės išmokos konkrečiai numatytos MTTP gairių 5.6 punkte. Jame nurodoma, kad tokio tipo pagalbos priemonėms leistinas pagalbos intensyvumas (25 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje išlaidų ir 50 % pramoninių mokslinių tyrimų išlaidų) gali būti padidintas atskirai kiekvienu atveju išnagrinėjus numatytą išmokų grąžinimo tvarką.

(21)

Nuo MTTP gairių įsigaliojimo Komisija gavo daug pranešimų apie avansinėmis išmokomis teikiamą pagalbą, kuri grąžinama programos sėkmės atveju. Todėl Komisija parengė šių gairių 5.6 punkto aiškinimo praktiką (6).

(22)

Iki šiol Komisijos nagrinėtose bylose programos sėkmės atveju reikalaujama, kad pagalbos gavėjas grąžintų ne tik pagrindinę avanso dalį, bet ir palūkanas, apskaičiuojamas taikant orientacines ir diskontuotas palūkanų normas, kurias Komisija patvirtino atitinkamai valstybei narei pagalbos skyrimo metu. Jeigu programa įgyvendinta ypatingai sėkmingai, grąžinamos išmokos būdavo dar didesnės.

(23)

Esant tokioms aplinkybėms Komisija paprastai ribodavo avansinę išmoką, skirtą padengti ne daugiau kaip 40 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje ir ne daugiau kaip 60 % pramoninių mokslinių tyrimų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Prie šių dydžių gali būti pridedamos gairių 5.10 punkte numatytos priemokos.

(24)

Nagrinėdama šį pagalbos atvejį Komisija vis dėlto pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos taikė 40 % ir 60 % didžiausias ribas (kartu su 5 % priemokomis, numatytomis MTTP gairių 5.10.2 punkte), o pagal avansinių išmokų grąžinimo tvarką palūkanų mokėjimas nebuvo numatytas, net ir sėkmingai įgyvendinus programą.

(25)

Kaip nurodyta 2006 m. birželio 22 d. Komisijos sprendime, pagalbos grąžinimo tvarka yra daug palankesnė įmonei Techspace Aero, palyginti su kitiems pagalbos gavėjams taikoma tvarka Komisijos išnagrinėtos pagalbos atvejais. Kadangi įmonės pagalbos gavėjos neturi mokėti jokių palūkanų, jos pasinaudoja pagalba nepriklausomai nuo programos eigos, o pagal įprastinę pagalbos grąžinimo tvarką pagalba iš viso nebūtų skiriama programos sėkmės atveju (arba didelės sėkmės atveju pagalba netgi gali įgauti neigiamą išraišką, nes įmonė faktiškai leidžia valstybei uždirbti).

3.   BELGIJOS PASTABOS

(26)

Belgijos valdžios institucijos pakeitė pagalbos teikimo Techspace Aero tvarką, į pagalbos teikimo sutartį įtraukdamos pakeitimus, kurie Komisijai buvo perduoti 2006 m. lapkričio 24 d. Numatoma susigrąžinti dalį pagalbos, kad jos intensyvumas būtų sumažintas iki MTTP gairėse nustatytos intensyvumo ribos (daugiausia 50 % pramoninių mokslinių tyrimų veiklai ir 25 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veiklai; prie jų gali būti pridedamos 5 % priemokos, jeigu projektas buvo įgyvendinamas 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytame regione). Belgijos valdžios institucijos leistiną ribą viršijusią pagalbos dalį susigrąžins iki 2007 m. kovo 31 d. ir tai sumai taikys Komisijos nustatytas orientacines ir diskontuotas palūkanų normas, galiojusias pagalbos teikimo metu. Kaip numatyta pagalbos teikimo sutartyje, jeigu projektas bus sėkmingai įgyvendintas, Belgijos valdžios institucijos be pagrindinės avanso sumos dar reikalaus grąžinti įmonės pasiliktos pagalbos dalį be palūkanų.

Lentelė

Avansinės išmokos, sumažintos iki pagalbos intensyvumo lygmens

Pagalbos gavėjas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos (tūkst. EUR)

Galutinis intensyvumas

Išmokėtas avansas

(tūkst. EUR)

Susigrąžinta pagalba su palūkanomis (tūkst. EUR)

Dalis

Pramoniniai moksliniai tyrimai

Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla

Pramoniniai tyrimai

Pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veikla

Techspace Aero

(…)

(…)

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

Įmonei Techspace Aero skirta avansinė išmoka sudaro 31 978 850 EUR, o tai yra […] pagalbos intensyvumas, kuris yra pramoninių mokslinių tyrimų veiklos ir pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veiklos išlaidų svertinis vidurkis.

4.   VERTINIMAS

4.1.   Valstybės pagalbos buvimas

(28)

Avansas skirtas iš Belgijos federalinės valdžios lėšų. Avansas skirtas vienintelei įmonei. Avansas grąžinamas tik mokslinių tyrimų metu sukurto gaminio komercinės sėkmės atveju. Todėl avansinė išmoka sukuria pranašumą, palyginti su rinkos sąlygomis teikiamomis paskolomis. Be to, įmonė Techspace Aero veikia sektoriuje, kuriame valstybės narės tarpusavyje daug prekiauja. Todėl priemonė atitinka visus suvestinius valstybės pagalbos kriterijus, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

4.2.   Valstybės pagalbos neteisėtumas

(29)

Pagalba buvo skirta 2003 m. spalio 1 d. nepranešus apie pagalbą Komisijai ir todėl nesant Komisijos patvirtinimo. Schemoje nenumatyta avansinio išmokėjimo sustabdymo nuostata, kuri būtų taikoma iki tol, kol Komisija atliktų analizę remdamasi valstybės pagalbai taikomomis Bendrijos taisyklėmis. Kadangi schema jau įgyvendinama, ji turi būti laikoma neteisėta valstybės pagalba, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 659/1999 1 straipsnio b ir f punktuose.

4.3.   Valstybės pagalbos suderinamumas

(30)

26 ir 27 konstatuojamosiose dalyse aprašytas pakeitimas panaikina pranašumą, iš pradžių suteiktą pagalbos gavėjui, nes pagalbos intensyvumas sumažinamas iki MTTP gairėse nurodyto intensyvumo ribos (50 % pramoniniams moksliniams tyrimams ir 25 % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje veiklai; prie jų gali būti pridedamos 5 % priemokos, jeigu projektas buvo įgyvendintas 87 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytame regione). Sugrąžinama ne tik leistiną ribą viršijusios pagalbos dalis kartu su palūkanomis, bet ir keičiama likusios pagalbos grąžinimo tvarka pagal MTTP gairių reikalavimus. Todėl taip pakeista pagalba yra suderinama su minėtomis gairėmis.

(31)

Belgijos valdžios institucijos įsipareigoja panaikinti papildomą pranašumą, kuris buvo laikinai suteiktas Techspace Aero, palyginti su kitomis įmonėmis, gaunančiomis pagalbą grąžintinomis avansinėmis išmokomis, kurios atvejus Komisija iki šiol yra išnagrinėjusi.

5.   IŠVADA

(32)

Komisija prieina prie išvados, kad Belgija neteisėtai įgyvendino įmonei Techspace Aero skirtą pagalbą moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pažeisdama EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Tačiau Belgija pakeitė valstybės pagalbą, kad ji būtų suderinama su Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Įmonei Techspace Aero Belgijos skirta pagalba moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, kurios pradinė suma yra 41 274 000 EUR, ir kuri buvo pakeista laikantis 26 ir 27 konstatuojamosiose dalyse nurodytos tvarkos, yra laikoma suderinama su bendrąja rinka.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 196, 2006 8 19, p. 16.

(3)  OL C 45, 1996 2 17, p. 5.

(4)  Žr. 2 išnašą.

(5)  Slapti duomenys.

(6)  Žr. 2006 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimo (OL C 196, 2006 8 19, p. 16) 18 puslapyje 4 išnašoje nurodytus atvejus.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/83


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1292)

(2007/201/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir dėl jų išplitimo joje priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies ketvirtą sakinį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2002/757/EB (2) valstybių narių buvo pareikalauta laikinai imtis nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (toliau – kenksmingas organizmas).

(2)

Remiantis naujausia moksline informacija apie galima žalą, kurią daro kenksmingas organizmas, reikėtų išplėsti ir atnaujinti kenksmingam organizmui neatsparių augalų, medienos ir žievės sąrašą.

(3)

Siekiant išvengti klaidingo supratimo, reikėtų aiškiai nustatyti, kad kiekvieną kartą Bendrijoje vežant konkrečias neatsparių augalų rūšis reikalingas augalų pasas.

(4)

Remiantis pagal Sprendimą 2002/757/EB atliktų oficialių tyrimų rezultatais daroma išvada, kad per metus reikia atlikti bent du oficialius konkrečių rūšių neatsparių augalų tyrimus augimo vietoje augimo laikotarpiu ir taip patvirtinti, jog jie neužkrėsti kenksmingu organizmu. Kad liktų pakankamai laiko prisitaikyti prie šio reikalavimo, jis turėtų būti taikomas nuo 2007 m. gegužės 1 d.

(5)

Remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant likvidavimo priemones protrūkio vietose, daroma išvada, kad priemonės turi būti taikomos ne tik augalams, bet ir augimo terpei bei augalų likučiams. Tos priemonės taip pat turėtų apimti fitosanitarijos priemones augimo paviršiui aplink tokias vietas.

(6)

Be to, būtų tikslinga tęsti valstybių narių atliekamus tyrimus ieškant užsikrėtimo minėtu kenksmingu organizmu įrodymų ir kiekvienais metais pateikti jų rezultatus.

(7)

Tikslinga po kito augimo sezono tikslinti minėtų priemonių taikymo rezultatus ir apsvarstyti galimas tolesnes priemones atsižvelgiant į to tikslinimo rezultatus. Be to, nustatant tolesnes priemones turėtų būti atsižvelgiama į valstybių narių pateikiamą informaciją ir mokslines nuomones.

(8)

Todėl Sprendimą 2002/757/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/757/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   „neatsparūs (kenkėjams) augalai“ – tai: Acer macrophyllum Pursh., Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursh., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., išskyrus Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh ir Viburnum spp. L. augalai, išskyrus jų vaisius ir sėklas;

3.   „neatspari mediena“ – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ir Taxus brevifolia Nutt. mediena;

4.   „neatspari žievė“ – tai Acer macrophyllum Pursh., Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ir Taxus brevifolia Nutt. nulupta žievė.“;

2)

5 straipsnyje „išvežti iš jų augimo vietos“ pakeičiama į „vežti Bendrijoje“;

3)

6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies nuostatų, kasmet iki gruodžio 1 d. apie 1 dalyje nurodytų tyrimų rezultatus pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.“;

4)

8 straipsnyje „2004 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama į „2008 m. sausio 31 d.“;

5)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedo nuostatas.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 252, 2002 9 20, p. 37. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/426/EB (OL L 154, 2004 4 30, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2002/757/EB priedo 3 punktas iš dalies keičiamas taip:

1)

pirmajame sakinyje „išvežti iš jų augimo vietos“ pakeičiama į „vežami Bendrijoje“;

2)

b papunktyje prieš „arba“ įterpiamas toks sakinys:

„o nuo 2007 m. gegužės 1 d., atliekamus bent du kartus augimo sezonu tinkamu laiku, kai augalai yra aktyvaus augimo stadijoje; patikrinimų dažnumas priklauso nuo konkrečios augalų auginimo sistemos“;

3)

c papunktis pakeičiamas taip:

„c)

augimo vietoje ant minėtų augalų radus kenksmingo organizmo požymių, buvo taikytos atitinkamos procedūros, kuriomis siekta likviduoti kenksmingą organizmą. Jos turėjo apimti bent tokius darbus:

i)

užkrėstų augalų ir visų 2 m spinduliu nuo užkrėstų augalų esančių neatsparių augalų sunaikinimą, įskaitant jų augimo terpę ir augalų likučius;

ii)

visų neatsparių augalų, esančių 10 m spinduliu nuo užkrėstų augalų, ir visų likusių užkrėsto sklypo augalų:

išsaugojimą augimo vietoje,

papildomą oficialų patikrinimą, kuris atliekamas bent du kartus per tris mėnesius po to, kai augalų aktyvaus augimo stadijoje buvo imtasi naikinimo priemonių,

per šį trijų mėnesių laikotarpį nebuvo atliekami jokie kenksmingo organizmo požymius slopinantys veiksmai,

minėtų oficialių patikrinimų metu kenksmingų organizmų augaluose nerasta;

iii)

pakartotinai atlikus visų kitų augimo vietoje esančių neatsparių augalų oficialų intensyvų patikrinimą po to, kai buvo aptiktas organizmas, šių patikrinimų metu kenksmingų organizmų juose nebuvo rasta;

iv)

tinkamos fitosanitarijos priemonės buvo taikytos augimo paviršiui 2 m spinduliu nuo užkrėstų augalų“.


30.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 90/86


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 27 d.

iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos, žuvies ir pieno sektorių įmonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1305)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/202/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo XII priedo 6 skyriaus B skirsnio I poskirsnio 1 punkto e papunktį,

kadangi:

(1)

Tam tikroms Lenkijos įmonėms, išvardytoms 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlyje (1), buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis.

(2)

2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlis buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2004/458/EB (2), 2004/471/EB (3), 2004/474/EB (4), 2005/271/EB (5), 2005/591/EB (6), 2005/854/EB (7), 2006/14/EB (8), 2006/196/EB (9), 2006/404/EB (10), 2006/555/EB (11) ir 2006/935/EB (12).

(3)

Pagal oficialų Lenkijos kompetentingos institucijos pranešimą tam tikros žuvies, mėsos ir pieno sektorių įmonės baigė modernizavimo procesą ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas. Tam tikros įmonės nutraukė veiklą, dėl kurios jos gavo pereinamąjį laikotarpį. Todėl tas įmones reikėtų išbraukti iš įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašo.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies keisti 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį.

(5)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui buvo pranešta apie šiame sprendime nustatytas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardytos įmonės išbraukiamos iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 33.

(2)  OL L 156, 2004 4 30, p. 53.

(3)  OL L 160, 2004 4 30, p. 56.

(4)  OL L 160, 2004 4 30, p. 73.

(5)  OL L 86, 2005 4 5, p. 13.

(6)  OL L 200, 2005 7 30, p. 96.

(7)  OL L 316, 2005 12 2, p. 17.

(8)  OL L 10, 2006 1 14, p. 66.

(9)  OL L 70, 2006 3 9, p. 80.

(10)  OL L 156, 2006 6 9, p. 16.

(11)  OL L 218, 2006 8 9, p. 17.

(12)  OL L 355, 2006 12 15, p. 105.


PRIEDAS

Iš 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio išbraukiamų įmonių sąrašas

Mėsos perdirbimo įmonės

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski „Sadełko“ – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia „SCH“ Masarnia Osuch


Mažo pajėgumo mėsos perdirbimo įmonės

Pirminis sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

4

 

FHU „Pierożki-smakoszki“, ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Mėsos perdirbimo įmonės

Papildomas sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw „Marko-Pek“ sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski „SADEŁKO“ sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DURO“ sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „Radikal“

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy „IMPERIAL“ SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27

105

08030201