ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. kovo 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 315/2007, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, nukrypstančias nuo Reglamento (EB) Nr. 2597/97 dėl Estijoje gaminamo geriamojo pieno

1

 

 

2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 316/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

2

 

*

2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 317/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 936/97, įvedantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

4

 

*

2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2007, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas ( 1 )

7

 

*

2007 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 319/2007, uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurines krevetes NAFO 3L zonoje

30

 

*

2007 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 320/2007, uždraudžiantis su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurinius žydruosius merlangus TJTT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

32

 

*

2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 321/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 396/92 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

34

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/180/EB

 

*

2007 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto nario ir dviejų pakaitinių narių, atstovaujančių Italijai, skyrimo

35

 

 

2007/181/EB

 

*

2007 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas dėl Nyderlandams atstovaujančio Regionų komiteto pakaitinio nario skyrimo

36

 

 

Komisija

 

 

2007/182/EB

 

*

2007 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas dėl lėtinės spongiforminės elnių encefalopatijos tyrimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/EB

 

*

2007 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/760/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu tam tikrose trečiosiose šalyse, taikomų nelaisvėje laikomų paukščių importui (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 315/2007

2007 m. kovo 19 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, nukrypstančias nuo Reglamento (EB) Nr. 2597/97 dėl Estijoje gaminamo geriamojo pieno

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Nukrypstant nuo 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2597/97, nustatančio papildomas taisykles dėl bendro geriamam pienui skirto pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), 2004 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 749/2004, nustatančiame pereinamojo laikotarpio priemones, taikomas Estijoje gaminamam geriamajam pienui (2), numatyta galimybė Estijoje tiekti ir parduoti šioje šalyje gaminamą 2,5 % riebumo geriamąjį pieną. Šios leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimas baigiasi 2007 m. balandžio 30 d.

(2)

Atsižvelgiant į Estijos vartotojų įpročius ir į prisitaikymo prie Bendrijoje galiojančių taisyklių sunkumus ir įvertinant tai, kad panašios leidžiančios nukrypti nuostatos kai kuriose kitose valstybėse narėse galios iki 2009 m. balandžio 30 d., tikslinga pratęsti leidžiančios nukrypti nuostatos dėl Estijoje gaminamo 2,5 % riebumo geriamojo pieno tiekimo ir pardavimo šioje šalyje galiojimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2597/97 3 straipsnio 1 dalies b punkto, Estijoje gaminamas 2,5 % riebumo geriamasis pienas gali būti tiekiamas ir parduodamas šioje šalyje pagal to reglamento 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas iki 2009 m. balandžio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Horst SEEHOFER


(1)  OL L 351, 1997 12 23, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1602/1999 (OL L 189, 1999 7 22, p. 43).

(2)  OL L 118, 2004 4 23, p. 5.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/2


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 316/2007

2007 m. kovo 23 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 317/2007

2007 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 936/97, įvedantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 936/97 (2) numatytas kelių aukštos kokybės jautienos kvotų įvedimas ir administravimas daugelį metų.

(2)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3), taikomas importo licencijoms, kurios skirtos 2007 m. sausio 1 d. prasidedantiems importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpiams. Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 pateiktos išsamios nuostatos dėl importo licencijų paraiškų, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Tuo reglamentu nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpio dieną. Nuo 2007 m. liepos 1 d. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, turėtų būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 936/97 išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant papildomų tame reglamente išdėstytų reikalavimų. Prireikus būtina suderinti Reglamento (EB) Nr. 936/97 nuostatas su Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad antrą darbo dieną po paraiškų pateikimo termino valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, koks yra visas paraiškose nurodytas kiekis. To paties reglamento 5 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad Komisijai nusprendus priimti paraiškas licencijos turėtų būti išduodamos kiekvieno mėnesio 11 dieną. Dėl praktinių sumetimų turėtų būti numatyta, kad licencijos turėtų būti išduodamos kiekvieno mėnesio 15 dieną. Atsižvelgiant į 2007 m. švenčių dienų tvarkaraštį, šis pakeitimas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. balandžio mėn.

(4)

Kai kurios Reglamento (EB) Nr. 936/97 nuostatos, susijusios su praėjusiais importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpiais, nebegalioja. Siekiant aiškumo šios nuostatos turėtų būti išbrauktos.

(5)

1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (4), 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad, nepažeidžiant konkretesnių nuostatų, turėtų būti pateikiamos produktų, klasifikuojamų vienoje Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijoje arba vienoje iš I priede nurodytų Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijų grupių, licencijų paraiškos. Atsižvelgiant į tai, kokie produktai gali būti importuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 936/97, pareiškėjams turėtų būti leista vieną paraišką dėl to paties kvotos eilės numerio suskaidyti pagal KN kodus arba KN kodų grupę.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 936/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 936/97 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kasmet įvedamos šios tarifinės kvotos, galiojančios nuo vienų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. (toliau – importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpis):

60 250 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijų mėsos, kuriai taikomi KN kodai 0201 ir 0202, ir gaminių, kuriems taikomi KN kodai 0206 10 95 ir 0206 29 91. Šios kvotos serijos numeris – 09.4002,

2 250 tonų sušaldytos buivolienos be kaulų, kuriai taikomas KN kodas 0202 30 90 (nurodomas mėsos be kaulų svoris). Šios kvotos serijos numeris – 09.4001.

Taikant pirmoje pastraipoje nurodytas kvotas, 100 kilogramų mėsos su kaulais prilyginama 77 kilogramams mėsos be kaulų.“

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

b punkto penkta pastraipa išbraukiama;

b)

e punkto trečia pastraipa išbraukiama.

3)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Importuojant 2 straipsnio f punkte nurodytą kiekį importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpis padalijamas į 12 dalių po vieną mėnesį. Kiekvienai laikotarpio daliai skiriamas kiekis atitinka vieną dvyliktąją bendro kiekio.“

4)

straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a ir b punktai išbraukiami;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

licencijos paraiškų ir licencijų 8 dalyje turi būti nurodyta kilmės šalis, o žodelis „taip“ pažymimas kryželiu. Licencijose įpareigojama importuoti iš nurodytos šalies;“.

5)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

1.   4 straipsnyje nurodytos licencijos paraiškos gali būti pateiktos tik per pirmas penkias kiekvieno importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpio kiekvieno mėnesio dienas.

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1445/95 5 straipsnio 1 dalies, paraiškos tuo pačiu kvotų eilės numeriu gali būti taikomos vienam ar daugiau produktų, kuriems taikomi minėto reglamento I priede išvardyti KN kodai ar KN kodų grupės. Jei paraiškose pateikiama keletas KN kodų, konkrečiai nurodomas kiekis, kurio prašoma pagal atitinkamą KN kodą ar KN kodų grupę. Bet kuriuo atveju visi KN kodai nurodomi licencijų paraiškų ir licencijų 16 dalyje, o jų aprašymai – 15 dalyje.

2.   Ne vėliau kaip antrą darbo dieną po paraiškų pateikimo termino, iki 16.00 val. Briuselio laiku, valstybės narės praneša Komisijai, koks yra visas paraiškose nurodytas kiekis pagal kilmės šalis.

3.   Importo licencijos išduodamos kiekvieno mėnesio 15 d.

Kiekvienoje išduotoje licencijoje nurodomas atitinkamas kiekis pagal KN kodą ar KN kodų grupę.“

6)

8 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

6 ir 7 straipsnių reikalavimus atitinkantis autentiškumo sertifikato originalas ir jo kopija kompetentingai institucijai pateikiami kartu su paraiška išduoti pirmą importo licenciją pagal autentiškumo sertifikatą.“

7)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Autentiškumo sertifikatai ir importo licencijos galioja tris mėnesius nuo jų išdavimo datos. Tačiau autentiškumo sertifikatų galiojimo terminas baigiasi ne vėliau kaip birželio 30 d.“

8)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Šio reglamento 2 straipsnio f punkte nurodytiems kiekiams taikomos Reglamento (EB) Nr. 1445/95, Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (6) nuostatos, nebent šiame reglamente būtų numatyta kitaip.

Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies antroje įtraukoje ir 2 straipsnio a, b, c, d, e ir g punktuose nurodytiems kiekiams taikomos Reglamento (EB) Nr. 1445/95, Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 III skyriaus nuostatos, nebent šiame reglamente būtų numatyta kitaip.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d. Tačiau šiuo reglamentu iš dalies pakeista Reglamento (EB) Nr. 936/97 5 straipsnio 3 dalis taikoma nuo 2007 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2006 (OL L 408, 2006 12 30, p. 26).

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(4)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1965/2006.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(6)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 318/2007

2007 m. kovo 23 d.

nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalies antrąjį punktą ir 10 straipsnio 4 dalies pirmąjį punktą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (2), ypač į 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 17 straipsnio 3 dalį, taip pat į 18 straipsnio 1 dalies pirmąją ir ketvirtąją įtraukas,

kadangi:

(1)

2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojamiems paukščiams, išskyrus naminius, bei karantino sąlygas (3), nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems įvežamiems paukščiams (išskyrus naminius), kaip nurodyta tame sprendime, ir tokių paukščių karantino reikalavimai.

(2)

2004 m. Pietryčių Azijoje kilus labai patogeniško Azijos kilmės paukščių gripo protrūkiui Komisija priėmė kelis sprendimus, draudžiančius, be kitų produktų, įvežti ir paukščius (išskyrus naminius) iš trečiųjų šalių, kuriose nustatyta šios ligos atvejų.

(3)

Migruojantiems paukščiams pernešus Azijos kilmės paukščių gripą į Europą ir nustačius Azijos kilmės paukščių gripo atvejį karantino patalpoje Jungtinėje Karalystėje, 2005 m. spalio 27 d. priimtas Komisijos sprendimas 2005/760/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu tam tikrose trečiosiose šalyse, taikomų nelaisvėje laikomų paukščių importui (4). Dėl užkrėstų laukinių paukščių keliamo pavojaus tuo sprendimu sustabdomas paukščių (išskyrus naminius) įvežimas iš visų trečiųjų šalių.

(4)

Siekdama parengti pavojų, kuriuos kelia įvežami nelaisvėje laikomi paukščiai, sąrašą, 2005 m. balandžio 13 d. Komisija paprašė Europos maisto saugos tarnybos (EMST) pateikti mokslinę nuomonę apie pavojus, kuriuos kelia iš trečiųjų šalių įvežti sugauti laukiniai paukščiai ir nelaisvėje išvesti paukščiai.

(5)

Gavusi tokį prašymą EMST gyvūnų sveikatos ir gerovės grupė 2006 m. spalio 26–27 d. posėdyje priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei, kylančio dėl laukinių paukščių, išskyrus naminius, įvežimo į Bendriją. Mokslinėje nuomonėje nustatomos galimos priemonės bei galimybės mažinti bet kokį žinomą su tais įvežamais paukščiais (išskyrus naminius) susijusį pavojų gyvūnų sveikatai.

(6)

Atsižvelgiant į EMST mokslinėje nuomonėje išdėstytas išvadas ir rekomendacijas, reikia persvarstyti Sprendime 2000/666/EB nustatytus reikalavimus.

(7)

EMST mokslinėje nuomonėje visų pirma nustatyta, kad duomenų, susijusių su tokiais įvežamais paukščiais, yra nedaug. Todėl reikėtų apsvarstyti tolesnį duomenų apie tokius įvežamus paukščius rinkimą.

(8)

Viena iš EMST mokslinės nuomonės rekomendacijų yra susijusi su kontrole, vykdoma trečiosiose šalyse, kurios eksportuoja paukščius (išskyrus naminius) į Bendriją. Norint užtikrinti, kad užkrėsti paukščiai nebūtų pateikti įvežti į Bendriją, veiksmingiausia būtų didinti kontrolę eksportuojančiose šalyse. Dėl tos priežasties šiame reglamente įvežimo reikalavimai turėtų būti nustatyti taip, kad tokius paukščius būtų leidžiama įvežti tik iš tų trečiųjų šalių, kurioms leista importuoti į Bendriją.

(9)

Dar viena EMST rekomendacija yra susijusi su įvežamais sugautais laukiniais paukščiais. Mokslinėje nuomonėje nurodomas pavojus, kurį kelia tokie paukščiai, kurie gali būti užsikrėtę nuo kitų laukinių paukščių virusui išplitus aplinkoje, nuo užterštos aplinkos ir nuo migruojančių užkrėstų naminių paukščių. Atsižvelgiant į migruojančių laukinių paukščių vaidmenį 2005 ir 2006 m. pernešant paukščių gripą iš Azijos į Europą, būtų tinkama riboti paukščių (išskyrus naminius) įvežimą ir leisti įvežti tik nelaisvėje išvestus paukščius.

(10)

Retai įmanoma tikrai atskirti, kurie sugauti paukščiai buvo laukiniai, o kurie – nelaisvėje išvesti. Žymėjimo būdai gali būti taikomi abiejų tipų paukščiams be jokios galimybės juos atskirti. Todėl būtų tinkama riboti paukščių (išskyrus naminius) įvežimą ir leisti įvežti paukščius tik iš tų veisimo įmonių, kurias yra pavirtinusi trečiosios eksporto šalies kompetentinga institucija, ir nustatyti tam tikrus minimalius tokio patvirtinimo reikalavimus.

(11)

Tam tikriems įvežamiems paukščiams taikomi kiti Bendrijos teisės aktai. Todėl jie neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

(12)

Pavojus gyvūnų sveikatai, kurį kelia į Bendriją įvežami lenktyniniai balandžiai, kurie turi būti vėl paleisti, kad galėtų parskristi į savo kilmės šalį, yra toks, kad tokie balandžiai neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

(13)

Be to, tam tikrose trečiosiose šalyse gyvūnų sveikatos reikalavimai yra lygiaverčiai reikalavimams, nustatytiems Bendrijos teisės aktuose. Todėl iš tokių šalių įvežami paukščiai neturėtų būti įtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

(14)

Valstybės narės turėtų perduoti Komisijai tam tikrą informaciją apie patvirtintas karantino patalpas ir centrus, kad Komisija galėtų paskelbti patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašą ir nuolat jį atnaujinti. Tokį sąrašą reikia įtraukti į šio reglamento priedą.

(15)

Reikia nustatyti tolesnes įvežimo procedūras, susijusias su perkėlimu iš pasienio kontrolės posto į patvirtintas karantino patalpas arba centrus (patekus į Bendriją), kad būtų užtikrinta, jog įvežami paukščiai būtų nuvežti į paskirtąją patvirtintą karantino patalpą arba centrą per pagrįstą laikotarpį.

(16)

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinanti Direktyvą 92/40/EEB (5) buvo priimta siekiant atsižvelgti į patirtį, įgytą pastaraisiais metais kontroliuojant paukščių gripą. Remiantis ta direktyva, 2006 m. rugpjūčio 4 d. priimtas Sprendimas 2006/437/EB, patvirtinantis Tarybos direktyvoje 2005/94/EB numatytą Paukščių gripo diagnostikos vadovą (6) (Diagnostikos vadovas), kuriame nustatomos diagnostikos procedūros, mėginių ėmimo metodai ir laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimo kriterijai paukščių gripo protrūkiui patvirtinti. Reikėtų atsižvelgti į tą sprendimą ir šiame reglamente nustatyti paukščių gripo tyrimo tvarką patvirtintose karantino patalpose ir centruose.

(17)

Tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos taip pat turėtų būti apsvarstytos dėl tų paukščių, kurie laikomi užsikrėtusiais nedidelio patogeniškumo paukščių gripu ir Niukaslio liga patvirtintoje karantino patalpoje arba centre, tais atvejais, kai ligos atsiradimas nekelia pavojaus Bendrijos gyvūnų sveikatos būklei.

(18)

Bendrijos teisės aktų aiškumo sumetimais šis reglamentas turėtų panaikinti ir pakeisti Sprendimą 2000/666/EB.

(19)

Dėl šiame reglamente nustatytų griežtesnių gyvūnų sveikatos reikalavimų reikėtų panaikinti Sprendimą 2005/760/EB.

(20)

Pagal Sprendimą 2000/666/EB patvirtintose karantino patalpose arba centruose turėtų būti nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, kad per tokias patalpas ir centrus būtų galima įvežti tol, kol pagal šį reglamentą bus gautas patvirtinimas.

(21)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją iš trečiųjų šalių ir I priede nurodytų jų dalių įvežamiems paukščiams, taip pat nustatomos tokių įvežamų paukščių karantino sąlygos.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas paukščių rūšims priskiriamiems gyvūnams.

Tačiau šis reglamentas netaikomas:

a)

vištoms, kalakutams, perlinėms vištoms, antims, žąsims, putpelėms, balandžiams, fazanams, kurapkoms ir Ratitae genties paukščiams, auginamiems ar laikomiems nelaisvėje veislei, mėsai arba maistiniams kiaušiniams dėti, arba medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti (toliau – naminiai paukščiai);

b)

paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintų rūšių išsaugojimo programų tikslais įvežamiems paukščiams;

c)

Direktyvos 92/65/EEB 1 straipsnyje minimiems naminiams gyvūnėliams, kuriuos lydi jų savininkas;

d)

paukščiams, skirtiems zoologijos sodams, cirkams, pramogų parkams ar eksperimentams;

e)

paukščiams, skirtiems pagal Direktyvos 92/65/EEB 13 straipsnį patvirtintoms įstaigoms, institutams ar centrams;

f)

lenktyniniams balandžiams, patekusiems į Bendrijos teritoriją iš kaimyninės trečiosios šalies, kur jie paprastai gyvena, ir tada greitai paleistiems tikintis, kad parskris į tą pačią trečiąją šalį;

g)

iš Andoros, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano Miesto Valstybės įvežtiems paukščiams.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Direktyvos 2005/94/EB sąvokų apibrėžtys.

Taip pat vartojamos šios sąvokos:

a)

paukščiai – tai paukščių rūšys, nepaminėtos 2 straipsnio a–g punktuose;

b)

patvirtinta veisimo įmonė – tai:

i)

įmonė, kurioje paukščiai tik veisiami, ir

ii)

įmonė, patikrinta ir patvirtinta eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos institucijos kaip atitinkanti 4 straipsnio ir II priedo reikalavimus;

c)

nelaisvėje išvesti paukščiai – tai paukščiai, kurie nebuvo pagauti laisvėje, bet išsirito ir buvo išvesti nelaisvėje iš nelaisvėje susiporavusių paukščių arba paukščių, kurių gametos buvo kitaip perkeltos nelaisvėje;

d)

ištisiniai kojų žiedai – tai apskriti vientisi žiedai arba juostelės be siūlių arba jungčių, kurie nėra kaip nors pažeisti, tokio dydžio, kad uždėjus pirmomis paukščio gyvenimo dienomis jų nebūtų galima nuimti nuo kojos jai galutinai užaugus, ir specialiai pagaminti tam tikslui;

e)

patvirtinta karantino patalpa – tai patalpos, išskyrus karantino centrus:

i)

kuriose įvežti paukščiai laikomi karantine,

ii)

kurios kompetentingos institucijos buvo apžiūrėtos ir patvirtintos kaip atitinkančios minimalius reikalavimus, nustatytus 6 straipsnyje ir IV priede;

f)

patvirtintas karantino centras – tai patalpos:

i)

kuriose įvežti paukščiai laikomi karantine,

ii)

sudarytos iš fiziškai vienas nuo kito atskirtų ir atskirai naudojamų skyrių ir kiekviename skyriuje laikomi tik tos pačios siuntos ir sveikatos būklės paukščiai, todėl kiekvienas skyrius yra vienas epidemiologinis vienetas,

iii)

kurios kompetentingos institucijos buvo apžiūrėtos ir patvirtintos kaip atitinkančios minimalius reikalavimus, nustatytus 6 straipsnyje ir IV priede;

g)

kontroliniai paukščiai – naminiai paukščiai, kurie karantino metu bus naudojami diagnostikos tikslais;

h)

Diagnostikos vadovas – Paukščių gripo diagnostikos vadovas, nustatytas Sprendimo 2006/437/EB priede;

i)

vietinis veterinarijos padalinys (VVP) – bet kokia tam paskirta vietinė valstybės narės institucija.

4 straipsnis

Patvirtintos veisimo įmonės

Įvežti paukščius iš patvirtintų veisimo įmonių leidžiama, įvykdžius šiuos reikalavimus:

a)

veisimo įmonė turi būti patvirtinta kompetentingos institucijos laikantis II priede nustatytų reikalavimų ir turėti patvirtinimo numerį;

b)

tokia institucija turi pranešti gautą patvirtinimo numerį Komisijai;

c)

veisimo įmonės pavadinimas ir patvirtinimo numeris turi būti Komisijos sudarytame veisimo įmonių sąraše;

d)

kompetentinga institucija turi skubiai atšaukti arba sustabdyti veisimo įmonės patvirtinimą, jei įmonė nebeatitinka II priede nustatytų reikalavimų; apie tai būtina skubiai informuoti Komisiją.

5 straipsnis

Importo sąlygos

Pagal 4 straipsnį iš patvirtintų veisimo įmonių įvežami paukščiai turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

paukščiai yra nelaisvėje išvesti paukščiai;

b)

paukščių kilmės šalis turi būti I priede minimos trečiosios šalys arba jų dalys;

c)

paukščiams buvo atliktas laboratorinis viruso nustatymo tyrimas 7–14 dienų prieš išsiuntimą ir atsakymas dėl bet kokio paukščių gripo ar Niukaslio ligos viruso buvo neigiamas;

d)

paukščiai nebuvo paskiepyti nuo paukščių gripo;

e)

paukščiai turi veterinarijos sertifikatus, kurių pavyzdys nustatytas III priede (veterinarijos sertifikatas);

f)

paukščiai yra paženklinti individualiais identifikavimo numeriais individualiai pažymėtuose ištisiniuose kojų žieduose arba mikroschemose pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (7) 66 straipsnio 2 dalį;

g)

f punkte minimų kojų žiedų arba mikroschemų individualiuose identifikavimo numeriuose turi būti bent tokia informacija:

eksportuojančios trečiosios šalies, kuri atlieka ženklinimą, ISO kodas,

unikalus serijos numeris;

h)

f punkte nurodytas individualus identifikavimo numeris turi būti nurodytas veterinarijos sertifikate;

i)

paukščiai vežami naujuose konteineriuose, kurie iš išorės yra individualiai paženklinti identifikavimo numeriu, kuris turi atitikti veterinarijos sertifikate nurodytą identifikavimo numerį.

6 straipsnis

Patvirtintos karantino patalpos ir centrai

1.   Karantino patalpų ir centrų, kurie atitinka minimalius IV priede nustatytus reikalavimus, sąrašas pateikiamas V priede.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms sąrašą, kuriame turi būti nurodyti:

a)

jų teritorijoje esančių patvirtintų karantino patalpų arba centrų patvirtinimo numeriai; ir

b)

už tokias patalpas arba centrus atsakingų VVP pavadinimai ir TRACES numeriai.

7 straipsnis

Tiesioginis paukščių vežimas į patvirtintas karantino patalpas arba centrus

Paukščiai iš pasienio kontrolės posto vežami tiesiai į patvirtintą karantino patalpą arba centrą narveliuose ar dėžėse.

Visas kelionės laikas nuo tokio punkto iki tokios karantino patalpos arba centro paprastai neturi būti ilgesnis nei devynios valandos.

Kai tokiai kelionei naudojamos transporto priemonės, kompetentingos institucijos turi jas užplombuoti apsaugota nuo klastojimo plomba.

8 straipsnis

Patvirtinimas

Importuotojai ar jų atstovai pateikia už karantino patalpą arba centrą atsakingo asmens pasirašytą raštinį patvirtinimą oficialia įvežimo valstybės narės kalba, patvirtinantį, kad paukščiai bus priimti karantinui.

Toks patvirtinimas:

a)

yra su aiškiai nurodytu karantino patalpos arba centro pavadinimu, adresu ir patvirtinimo numeriu;

b)

pasiekia pasienio kontrolės postą elektroniniu paštu ar faksu iki siuntos atvežimo į tą postą arba pateikiamas importuotojo ar jo atstovo prieš paukščius išleidžiant iš pasienio kontrolės posto.

9 straipsnis

Paukščių tranzitas Bendrijoje

Jei į Bendriją per valstybę narę, kuri nėra paskirties valstybė, įvežami paukščiai, imamasi visų priemonių užtikrinti, kad siunta pasiektų numatytą paskirties valstybę narę.

10 straipsnis

Paukščių vežimo stebėjimas

1.   Jei Bendrijos teisės aktuose nustatytas paukščių vežimo iš pasienio kontrolės posto į patvirtintą karantino patalpą arba centrą stebėjimas, keičiamasi tokia informacija:

a)

už pasienio kontrolės postą atsakingas oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas TRACES tinklu informuoja kompetentingą instituciją, kuri yra atsakinga už patvirtintą karantino patalpą arba centrą siuntos paskirties vietoje, kilmės vietoje ir paukščių paskirties vietoje;

b)

už paskirties vietos patvirtintą karantino patalpą arba centrą atsakingas asmuo per vieną dieną nuo siuntos atvežimo į karantino patalpą arba centrą dienos elektroniniu paštu ar faksu informuoja už paskirties vietos patvirtintą karantino patalpą arba centrą atsakingą oficialiai paskirtą veterinarijos gydytoją apie siuntos atvežimą į paskirties vietą;

c)

už siuntos paskirties vietos patvirtintą karantino patalpą arba centrą atsakingas oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas per tris darbo dienas nuo siuntos atvežimo į karantino patalpą arba centrą dienos TRACES tinklu informuoja už pasienio kontrolės postą atsakingą oficialiai paskirtą veterinarijos gydytoją, kuris jį informavo apie siuntos išsiuntimą, apie siuntos atvežimą į paskirties vietą.

2.   Jei už pasienio kontrolės postą atsakinga kompetentinga institucija gauna patvirtinimą, kad paukščiai, deklaruoti kaip skirti patvirtintai karantino patalpai arba centrui, nebuvo atvežti į jų paskirties vietą per tris darbo dienas nuo nustatytos siuntos atvežimo į karantino patalpą arba centrą dienos, kompetentinga institucija imasi atitinkamų veiksmų už siuntą atsakingo asmens atžvilgiu.

11 straipsnis

Karantino nuostatos

1.   Patvirtintose karantino patalpose arba centre paukščiai turi būti laikomi karantine ne trumpiau kaip 30 dienų.

2.   Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas bent du kartus – kiekvienos siuntos karantino pradžioje ir pabaigoje – patikrina karantino sąlygas, įskaitant įrašų apie gaišimo atvejus patikrinimą, bei kiekvieno karantino centro skyriaus ar karantino patalpos paukščių klinikinę apžiūrą.

Tačiau, jei to reikalauja dėl ligos susidariusi padėtis, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas apžiūrą atlieka dažniau.

12 straipsnis

Siuntų apžiūra, mėginių ėmimas ir tyrimai karantino metu

1.   Apžiūros, mėginių ėmimo ir tyrimų dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos procedūros, nustatytos VI priede, atliekamos paukščius atvežus į karantiną.

2.   Jei naudojami kontroliniai paukščiai, patvirtintoje karantino patalpoje arba kiekviename patvirtinto karantino centro skyriuje turi būti naudojama mažiausiai 10 kontrolinių paukščių.

3.   Apžiūrai, mėginių ėmimui ir tyrimams naudojami kontroliniai paukščiai turi būti:

a)

ne jaunesni kaip trijų savaičių ir naudojami tik tais tikslais;

b)

siekiant atpažinti, ant kojos jiems turi būti užmautas žiedas arba jie turi būti pažymėti kitomis priemonėmis, kurių nebūtų galima nuimti;

c)

neskiepyti ir 14 dienų iki karantino pradžios neturėti antikūnų prieš paukščių gripo ir Niukaslio ligos virusus;

d)

įkelti į patvirtintą karantino patalpą arba patvirtinto karantino centro skyrių prieš sukeliant paukščius į bendrą erdvę ir kuo arčiau paukščių taip, kad būtų užtikrintas kontrolinių paukščių ir karantine esančių paukščių ekskrementų sąlytis.

13 straipsnis

Veiksmai patvirtintoje karantino patalpoje arba centre kilus įtarimui dėl ligos

1.   Jei karantino metu patvirtintoje karantino patalpoje kyla įtarimas, kad vienas ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių užsikrėtę paukščių gripu ar Niukaslio liga, imamasi tokių priemonių:

a)

kaip nustatyta VI priedo 2 punkte, virusologiniam tyrimui imami tokių paukščių ir kontrolinių paukščių mėginiai ir atitinkamai atliekamas tyrimas;

b)

visi tokie paukščiai ir kontroliniai paukščiai nugaišinami ir sunaikinami;

c)

patvirtinta karantino patalpa išvaloma ir dezinfekuojama;

d)

visiškai išvalius ir dezinfekavus, paukščiai į patvirtintą karantino patalpą neįleidžiami 21 dieną.

2.   Jei karantino metu patvirtintame karantino centre kyla įtarimas, kad vienas ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių užsikrėtę paukščių gripu ar Niukaslio liga, imamasi tokių priemonių:

a)

kaip nustatyta VI priedo 2 punkte, virusologiniam tyrimui imami tokių paukščių ir kontrolinių paukščių mėginiai ir atitinkamai atliekamas tyrimas;

b)

visi tokie paukščiai ir kontroliniai paukščiai nugaišinami ir sunaikinami;

c)

toks skyrius išvalomas ir dezinfekuojamas;

d)

imami šie mėginiai:

i)

jei naudojami kontroliniai paukščiai, visiškai išvalius ir dezinfekavus patalpas, bet ne anksčiau kaip po 21 dienos, serologiniams tyrimams, kaip nustatyta VI priede, turi būti imami mėginiai iš kitose karantino patalpose esančių kontrolinių paukščių, arba

ii)

jei nenaudojami kontroliniai paukščiai, visiškai išvalius ir dezinfekavus patalpas, per 7–15 dienų virusologiniams tyrimams, kaip nustatyta VI priedo 2 punkte, turi būti imami paukščių, esančių kituose karantino skyriuose, mėginiai;

e)

jokie paukščiai neturi būti išleidžiami iš karantino centro tol, kol d punkte aprašytų mėginių tyrimo rezultatai bus neigiami.

3.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie bet kokias priemones, kurių imtasi pagal šį straipsnį.

14 straipsnis

Nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su patvirtintoje karantino patalpoje arba centre diagnozuotu paukščių gripu ar Niukaslio liga

1.   Jei karantino metu nustatoma, kad vienas ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių užsikrėtę mažo patogeniškumo paukščių gripu (MPPG) ar Niukaslio liga, kompetentinga institucija, remdamasi rizikos vertinimu, gali leisti nukrypti nuo 13 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte minimų priemonių, jei tokios nukrypti leidžiančios nuostatos nekelia grėsmės ligos kontrolei (toliau – nukrypti leidžianti nuostata).

Valstybės narės skubiai informuoja Komisiją apie bet kokias tokias nukrypti leidžiančias nuostatas.

2.   Oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui tikrinant patvirtintą karantino patalpą arba centrą, kuriam buvo leista nukrypti, ir radus vieną ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių užsikrėtusių MPPG ar Niukaslio liga, taikomos 3–7 dalyse nustatytos priemonės.

Valstybės narės skubiai informuoja Komisiją apie bet kokias tokias priemones.

3.   Jei diagnozuojamas MPPG, vietoj standartinių mėginių, kaip nustatyta Diagnostikos vadove, praėjus 21 dienai, po to kai buvo gauti paskutiniai teigiami MPPG duomenys, kas 21 dieną iš patvirtintos karantino patalpos arba kiekvieno patvirtinto karantino centro skyriaus laboratoriniams tyrimams imami šie mėginiai:

a)

nugaišusių kontrolinių arba kitų paukščių, kurie yra mėginio ėmimo metu;

b)

ne mažiau kaip 60 paukščių ar visų paukščių, jei patvirtintoje karantino patalpoje arba konkrečiame patvirtinto karantino centro skyriuje nėra 60 paukščių, trachėjos ir (arba) ryklės ir kloakos tepinėliai; arba, jei paukščiai smulkūs, egzotiniai ir neįpratę, kad juos liestų rankomis, arba jei toks lietimas būtų pavojingas žmonėms – jų šviežių išmatų mėginiai; tokių mėginių ėmimas ir laboratorinis šių mėginių tyrimas turi būti tęsiamas tol, kol bus gauti du iš eilės neigiami laboratoriniai rezultatai, tarp kurių yra mažiausiai 21 dienos laikotarpis.

Tačiau kompetentinga institucija, remdamasi rizikos vertinimo rezultatais, gali leisti nukrypti nuo šioje dalyje nurodytų mėginių dydžių.

4.   Jei diagnozuojama Niukaslio liga, kompetentinga institucija gali leisti nukrypti tik su sąlyga, kad per 30 dienų nuo gaišimo ar paskutinio nustatyto tos ligos atvejo klinikinio išgijimo, pagal VI priedo 1 ir 2 punktus paėmus mėginius, neatsižvelgiant į nurodytą laikotarpį, tyrimų rezultatai yra neigiami.

5.   Iš karantino patalpos paukščiai neišleidžiami bent jau tol, kol nepraeina laboratorinių tyrimų laikotarpis, nustatytas 3 dalyje.

6.   Ištuštinta patvirtinta karantino patalpa arba konkretus patvirtinto karantino centro skyrius išvalomas ir dezinfekuojamas. Bet kokios medžiagos arba atliekos, kurios gali būti užkrėstos, taip pat visos per 3 dalyje nustatytą laboratorinių tyrimų laikotarpį susikaupusios atliekos, pašalinamos taip, kad ligos sukėlėjas negalėtų plisti toliau, ir sunaikinamos taip, kad MPPG ar Niukaslio ligos virusai būtų tikrai sunaikinti.

7.   Populiaciją atkurti patvirtintoje karantino patalpoje arba centre galima tik praėjus 21 dienai po to, kai visiškai išvaloma ir dezinfekuojama, kaip nustatyta 6 dalyje.

15 straipsnis

Veiksmai kilus įtarimui dėl chlamidiozės

Jei karantino metu patvirtintoje karantino patalpoje arba centre įtariama ar patvirtinama, kad papūginiai paukščiai yra užsikrėtę Chlamydophyla psittaci, visi siuntos paukščiai gydomi kompetentingos institucijos patvirtintais būdais, o karantino laikas turi būti pratęstas ne mažiau kaip dviem mėnesiams nuo paskutinio nustatyto susirgimo atvejo.

16 straipsnis

Išleidimas iš karantino

Iš patvirtintos karantino patalpos arba centro paukščiai išleidžiami gavus raštinį oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo leidimą.

17 straipsnis

Pranešimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai

1.   Valstybės narės per 24 valandas praneša Komisijai apie bet kokį paukščių gripo ar Niukaslio ligos atvejį, nustatytą patvirtintoje karantino patalpoje arba centre.

2.   Valstybės narės kasmet praneša Komisijai tokią informaciją:

a)

per patvirtintas karantino patalpas ir centrus įvežtų paukščių skaičių pagal rūšis ir patvirtintas veisimo įmones kilmės vietoje;

b)

informaciją apie įvežtų paukščių gaištamumą nuo veterinarinio sertifikavimo procedūros kilmės šalyje iki karantino laikotarpio pabaigos;

c)

diagnozuotų paukščių gripo ir Niukaslio ligos bei Chlamydophyla psittaci atvejų patvirtintose karantino patalpose arba centruose skaičių.

18 straipsnis

Su karantinu susijusios išlaidos

Visas karantino išlaidas, patirtas taikant šį reglamentą, padengia importuotojas.

19 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 2000/666/EB ir 2005/760/EB panaikinami.

20 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 321).

(3)  OL L 278, 2000 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).

(4)  OL L 285, 2005 10 28, p. 60. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/183/EB. Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 44.

(5)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(6)  OL L 237, 2006 8 31, p. 1.

(7)  OL L 166, 2006 6 19, p. 1.


I PRIEDAS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ, KURIOS GALI NAUDOTI III PRIEDE NUSTATYTĄ VETERINARIJOS SERTIFIKATĄ, SĄRAŠAS

Komisijos sprendimo 2006/696/EB (1) I priedo 1 dalies lentelės 1 ir 3 skiltyse išvardytos trečiosios šalys arba jų dalys; tos lentelės 4 skiltyje nustatytas veislinių ir produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys.


(1)  OL L 295, 2006 10 25, p. 1.


II PRIEDAS

VEISIMO ĮMONIŲ TREČIOJOJE KILMĖS ŠALYJE PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI, KAIP NUSTATYTA 4 STRAIPSNYJE

1   SKYRIUS

Veisimo įmonių patvirtinimas

Kad gautų patvirtinimą, kaip nustatyta 4 straipsnyje, veisimo įmonė turi atitikti šiame skyriuje nustatytus reikalavimus:

1.

Veisimo įmonė turi turėti aiškias ribas ir būti atskirta nuo aplinkos arba uždarytų gyvūnų ir būti tokioje vietoje, kad nekeltų pavojaus gyvūnų ūkiams, kurių sveikatos būklei galėtų kilti pavojus.

2.

Veisimo įmonė turi turėti reikiamas priemones gyvūnams pagauti, uždaryti į gardą bei izoliuoti ir turėti parengtas tinkamas karantino patalpas ir patvirtintas procedūras, taikytinas iš nepatvirtintų įmonių atvežamiems gyvūnams.

3.

Už veisimo įmonę atsakingas asmuo turi turėti pakankamos paukščių veisimo patirties.

4.

Veisimo įmonė turi būti neužkrėsta paukščių gripu, Niukaslio liga ar Chlamydophyla psittaci; tam, kad įmonė būtų paskelbta neužkrėsta išvardytomis ligomis, kompetentinga institucija turi įvertinti mažiausiai pastaruosius trejus metus iki kreipimosi dėl patvirtinimo tvarkytus apskaitos dokumentus apie gyvūnų sveikatos būklę ir įmonėje atliktų gyvūnų klinikinių bei laboratorinių tyrimų rezultatus. Tačiau naujos veisimo įmonės patvirtinamos tik remiantis tokiose įmonėse atliktų gyvūnų klinikinių ir laboratorinių tyrimų rezultatais.

5.

Įmonė turi registruoti naujausią informaciją, rodančią:

a)

kiekvienos veisimo įmonėje esančios rūšies gyvūnų skaičių ir informaciją apie juos (amžius, lytis, rūšis ir individualus identifikavimo numeris, jei taikoma);

b)

į veisimo įmonę atvežamų ar iš jos išvežamų gyvūnų skaičių ir informaciją apie juos (amžius, lytis, rūšis ir individualus identifikavimo numeris, jei taikoma), informaciją apie jų kilmės arba paskirties vietą, vežimą iš veisimo įmonės arba į ją ir gyvūnų sveikatos būklę;

c)

kraujo tyrimų ir kitų diagnostinių procedūrų rezultatus;

d)

ligos atvejus ir, kai taikytina, skirtą gydymą;

e)

veisimo įmonėje kritusių gyvūnų, tarp jų gimusių negyvų, tyrimų rezultatus;

f)

tai, kas pastebėta izoliacijos arba karantino metu.

6.

Veisimo įmonė turi turėti reikiamas sutartis su kompetentinga laboratorija dėl kritusių gyvūnų tyrimų arba turėti vieną ar daugiau tinkamų patalpų, kuriose tokius tyrimus galėtų atlikti kompetentingas asmuo, pavaldus patvirtintam veterinarijos gydytojui.

7.

Veisimo įmonė turi turėti reikiamas sutartis arba vietoje turėti patalpas, tinkamas nuo kokios nors ligos kritusių ar užmigdytų gyvūnų kūnams tinkamai tvarkyti.

8.

Veisimo įmonė sutartimi arba teisiniu dokumentu privalo užsitikrinti kompetentingos institucijos patvirtinto ar kontroliuojamo veterinarijos gydytojo paslaugas, kuris:

a)

užtikrina, kad kompetentinga institucija patvirtintų, o veisimo įmonė taikytų reikiamas ligų priežiūros ir kontrolės priemones atsižvelgiant į susijusioje šalyje paplitusias ligas. Tokios priemonės apima:

i)

metinį ligų priežiūros planą, įskaitant tinkamą gyvūnų zoonozės kontrolę;

ii)

įtariamų užsikrėtus užkrečiamosiomis ligomis gyvūnų klinikinius, laboratorinius ir kritusių gyvūnų tyrimus;

iii)

gyvūnų skiepijimą nuo infekcinių ligų, kuriomis jie gali sirgti, laikantis Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) Sausumos gyvūnų diagnostikos testų ir vakcinų vadovo;

b)

užtikrina, kad apie bet kokius įtartinus kritimo atvejus arba bet kokius kitus simptomus, leidžiančius įtarti, kad gyvūnai yra užsikrėtę paukščių gripu, Niukaslio liga ar Chlamydophyla psittaci, būtų nedelsiant pranešama trečiosios šalies kompetentingai institucijai;

c)

užtikrina, kad atvežami gyvūnai būtų reikiamai izoliuoti ir būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų ir visų galimų kompetentingos institucijos nurodymų;

d)

atsako už tai, kad nuolat būtų laikomasi šio reglamento gyvūnų sveikatos reikalavimų ir Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę juos vežant.

9.

Jei veisimo įmonė veisia gyvūnus, skirtus laboratorijoms, atliekančioms eksperimentus, tokių gyvūnų bendra priežiūra ir laikymas turi atitikti Direktyvos 86/609/EEB (1) 5 straipsnio reikalavimus.

2   SKYRIUS

Veisimo įmonių patvirtinimo išlaikymas

Veisimo įmonė išlieka patvirtinta tik tada, jei laikosi šiame skyriuje nustatytų reikalavimų:

1.

Patalpas prižiūri oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas iš kompetentingos institucijos, kuris:

a)

užtikrina, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;

b)

bent kartą per metus lankosi veisimo įmonės patalpose;

c)

tikrina patvirtinto veterinarijos gydytojo veiklą ir tai, kaip įgyvendinamas metinis ligų priežiūros planas;

d)

patvirtina, kad gyvūnų klinikinių, poskerdiminės apžiūros ir laboratorinių tyrimų rezultatai dėl paukščių gripo, Niukaslio ligos ar Chlamydophyla psittaci yra neigiami.

2.

Pagal šio reglamento reikalavimus į veisimo įmonę patekę gyvūnai privalo būti įsigyti kitoje patvirtintoje veisimo įmonėje.

3.

Nuo patvirtinimo dienos mažiausiai dešimt metų veisimo įmonė saugo 1 skyriaus 5 punkte nurodytą informaciją.

3   SKYRIUS

Iš nepatvirtintų veisimo įmonių atvežtų paukščių karantinas

Nukrypstant nuo 2 skyriaus 2 punkto, paukščiai iš vietų, kurios nepriklauso patvirtintoms veisimo įmonėms, gali būti įvežti į veisimo įmonę, jei kompetentinga institucija duoda leidimą tokiems paukščiams įvežti, su sąlyga, kad tokie gyvūnai, prieš juos leidžiant laikyti su kitais gyvūnais, uždaromi į karantino patalpą pagal kompetentingos institucijos nurodymus. Karantino laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų.

4   SKYRIUS

Veisimo įmonės patvirtinimo sustabdymas, atšaukimas ar pakartotinis jo suteikimas

Veisimo įmonės dalinio arba visiško sustabdymo, atšaukimo ar pakartotinio suteikimo tvarka turi atitikti šio skyriaus reikalavimus:

1.

Jei kompetentinga institucija nustato, kad veisimo įmonė nesilaiko 1 ir 2 skyriuose nustatytų reikalavimų arba įmonės paskirtis pakito taip, kad ji nebėra vien tik paukščių veisimo įmonė, institucija sustabdo arba atšaukia tokios veisimo įmonės patvirtinimą.

2.

Gavusi pranešimą, kad įtariamas paukščių gripas, Niukaslio liga ar Chlamydophyla psittaci, kompetentinga institucija sustabdo veisimo įmonės patvirtinimą iki tol, kol įtarimas oficialiai paneigiamas. Kompetentinga institucija užtikrina, kad laikantis Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imtasi likviduojant tokias ligas ir prekiaujant gyvūnais, būtų imamasi priemonių, reikalingų norint įtarimą patvirtinti arba paneigti ir apsaugoti, kad liga nepaplistų.

3.

Jei įtariama liga patvirtinama, kompetentinga institucija gali vėl patvirtinti veisimo įmonę tik pagal 1 skyrių ir:

a)

veisimo įmonėje likvidavus ligą ir infekcijos šaltinį;

b)

veisimo įmonę tinkamai išvalius ir dezinfekavus;

c)

įvykdžius šio priedo 1 skyriuje nustatytus reikalavimus, išskyrus 4 punktą.

4.

Kompetentinga institucija skubiai informuoja Komisiją apie bet kurios veisimo įmonės patvirtinimo sustabdymą, atšaukimą ar pakartotinį jo suteikimą.


(1)  OL L 358, 1986 12 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/65/EB (OL L 230, 2003 9 16, p. 32).


III PRIEDAS

Kaip nurodyta 5 straipsnio e punkte

VETERINARIJOS SERTIFIKATAS

įvežant tam tikrus paukščius, išskyrus naminius paukščius, skirtus išsiųsti į Bendriją

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

Kaip nurodyta 6 straipsnyje

MINIMALŪS PATVIRTINTŲ PAUKŠČIŲ KARANTINO PATALPŲ IR CENTRŲ REIKALAVIMAI

Patvirtintos karantino patalpos ir centrai turi atitikti 1 ir 2 skyriuose nustatytus reikalavimus.

1   SKYRIUS

Karantino patalpų ir centrų konstrukcija ir įrenginiai

1.

Karantino patalpa arba centras turi būti atskiras pastatas arba pastatai, kuriuos kompetentinga institucija nustatytu atstumu atskyrė nuo naminių paukščių ir kitų paukštidžių, remdamasi rizikos vertinimu, kuriame atsižvelgiama į paukščių gripo ir Niukaslio ligos epidemiologiją. Įėjimo (išėjimo) durys turi būti rakinamos ir su užrašu: „KARANTINAS. Pašaliniams įeiti draudžiama“.

2.

Kiekvienas karantino centro skyrius turi būti atskiroje erdvėje.

3.

Karantino patalpa arba centras turi būti užsandarinami (kad būtų galima atlikti dezinfekciją) ir tokie, kad į juos negalėtų patekti paukščiai, musės ir parazitai.

4.

Patvirtintoje karantino patalpoje ir kiekviename patvirtinto karantino centro skyriuje turi būti rankų plovimo įrenginiai.

5.

Įėjimo į patvirtintą karantino patalpą ir į kiekvieną patvirtinto karantino centro skyrių bei išėjimo iš jų durys turi būti dvigubos.

6.

Prie kiekvieno įėjimo į patvirtintą karantino patalpą ir į skirtingus patvirtinto karantino centro skyrius ar prie kiekvieno išėjimo iš jų turi būti įrengti higieniniai užkardai.

7.

Visi įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad juos galima būtų valyti ir dezinfekuoti.

8.

Lesalų sandėlis turi būti toks, kad į jį nepatektų paukščiai ir graužikai, bei apsaugotas nuo vabzdžių.

9.

Turi būti įrengtas mėšlo konteineris, į kurį nepatektų paukščiai ir graužikai.

10.

Paukščių gaišenoms laikyti turi būti numatytas šaldytuvas ir (arba) šaldiklis.

2   SKYRIUS

Valdymo reikalavimai

1.

Patvirtintose karantino patalpose ir centruose turi būti:

a)

veiksminga kontrolės sistema, kuri užtikrintų pakankamą gyvūnų priežiūrą;

b)

užtikrinta oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo kontrolė ir atsakomybė;

c)

užtikrinta, kad jie bus valomi ir dezinfekuojami pagal kompetentingos institucijos patvirtintą programą, o ją įvykdžius turi praeiti tam tikras ramybės laikotarpis; dezinfekcijai turi būti naudojamos kompetentingos institucijos patvirtintos dezinfekcinės medžiagos.

2.

Kiekvienai karantine laikomų paukščių siuntai:

a)

patvirtinta karantino patalpa arba patvirtinto karantino centro skyrius turi būti išvalomi ir dezinfekuojami, o tada laikomi be paukščių mažiausiai septynias dienas, iki įkeliant įvežtus paukščius;

b)

paukščių siunta turi būti atvežta iš vienos patvirtintos veisimo įmonės, esančios trečiojoje kilmės šalyje, ir sukeliama per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį;

c)

karantino laikotarpis turi prasidėti, kai įkeliamas paskutinis paukštis;

d)

karantino laikotarpio pabaigoje patvirtinta karantino patalpa arba patvirtinto karantino centro skyrius turi likti tušti, be paukščių, būti išvalyti ir dezinfekuoti.

3.

Turi būti imamasi atsargumo priemonių, kad viena nuo kitos negalėtų užsikrėsti įvežamos ir išvežamos paukščių siuntos.

4.

Į patvirtintą karantino patalpą arba centrą neturi patekti pašaliniai asmenys.

5.

Įeinantys į patvirtintą karantino patalpą arba centrą asmenys privalo vilkėti apsauginius drabužius ir avalynę.

6.

Tarp darbuotojų neturi būti tokių kontaktų, kurie sukeltų grėsmę patvirtintoms karantino patalpoms arba patvirtintų karantino centrų skyriams užsikrėsti vieniems nuo kitų.

7.

Visus įrenginius turi būti įmanoma valyti ir dezinfekuoti.

8.

Jei identifikuojant mikroschema yra nuskaitoma, patvirtintoje karantino patalpoje arba centre turi būti tinkamas mikroschemos nuskaitymo įrenginys.

9.

Jeigu gabenimui naudojamos dėžės ir narveliai nesunaikinami, patvirtintoje karantino patalpoje arba centre jie turi būti valomi ir dezinfekuojami. Pakartotinai naudojami narveliai ar dėžės turi būti pagaminti iš veiksmingai valomos ir dezinfekuojamos medžiagos. Narveliai ir dėžės turi būti sunaikinami taip, kad būtų išvengta ligos sukėlėjų pasklidimo.

10.

Kraikas ir atmatos turi būti reguliariai surenkami, sukraunami į mėšlo konteinerį, o vėliau jie tvarkomi taip, kad būtų išvengta ligos sukėlėjų paplitimo.

11.

Paukščių gaišenos turi būti ištirtos kompetentingos institucijos paskirtoje oficialioje laboratorijoje.

12.

Būtina analizė ir priežiūra turi būti atliekama pasitarus su oficialiai paskirtu veterinarijos gydytoju ir jam prižiūrint.

13.

Oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui turi būti pranešama apie paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių susirgimų ir gaišimo atvejus karantino metu.

14.

Asmenys, atsakingi už patvirtintą karantino patalpą arba centrą, privalo registruoti:

a)

kiekvienos įvežtos ir išvežtos siuntos datą, paukščių skaičių ir paukščių rūšis;

b)

veterinarijos sertifikatų ir bendrųjų veterinarinių įvežimo dokumentų, išduodamų įvežamiems paukščiams, kopijas;

c)

individualius įvežamų paukščių identifikavimo numerius ir, jei identifikuojant mikroschema yra nuskaitoma, registruojama informacija apie mikroschemos tipą ir nuskaitymo įrenginį;

d)

jei karantino patalpoje arba centre naudojami kontroliniai paukščiai, kontrolinių paukščių karantino patalpoje arba centre skaičių ir vietą;

e)

visus reikšmingus pastebėjimus: kiekvieną dieną susirgimų ir gaišimo atvejus;

f)

patikrinimų datas ir rezultatus;

g)

lesinimo būdus ir datas;

h)

asmenis, patenkančius į karantino patalpą arba centrą ir išeinančius iš jų.

15.

14 punkte nurodyti įrašai turi būti saugomi ne mažiau kaip dešimt metų.

3   SKYRIUS

Karantino patalpų ir centrų patvirtinimo sustabdymas, atšaukimas ar pakartotinis jo suteikimas

Karantino patalpų ir centrų patvirtinimo dalinio arba visiško sustabdymo, atšaukimo ar pakartotinio suteikimo tvarka turi atitikti šio skyriaus reikalavimus.

1.

Jei kompetentinga institucija nustato, jog karantino patalpa arba centras nesilaiko 1 ir 2 skyriuose nustatytų reikalavimų arba jų paskirtis pakito taip, kad jiems nebetaikomi 3 straipsnio e ir f punktai, ji apie tai informuoja Komisiją. Pagal šį aktą tokios karantino patalpos arba centrai nebenaudojami įvežant paukščius.

2.

Patvirtinimas karantino patalpai arba centrui pakartotinai suteikiamas, kai vėl įvykdomi 1 ir 2 skyriuje nustatyti reikalavimai.


V PRIEDAS

PATVIRTINTŲ KARANTINO PATALPŲ IR CENTRŲ SĄRAŠAS PAGAL 6 STRAIPSNIO 1 DALĮ

ISO šalies kodas

Šalies pavadinimas

Karantino patalpos ar centro patvirtinimo numeris

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-NK-Q-1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRAS

CB 0011

CY

KIPRAS

CB 0012

CY

KIPRAS

CB 0061

CY

KIPRAS

CB 0013

CY

KIPRAS

CB 0031

CZ

ČEKIJA

21750005

CZ

ČEKIJA

21750016

CZ

ČEKIJA

21750027

CZ

ČEKIJA

21750038

CZ

ČEKIJA

32750007

CZ

ČEKIJA

61750009

CZ

ČEKIJA

62750011

CZ

ČEKIJA

71750000

CZ

ČEKIJA

71750011

DE

VOKIETIJA

BW-1

DE

VOKIETIJA

BY-1

DE

VOKIETIJA

BY-2

DE

VOKIETIJA

BY-3

DE

GERMANY

BY-4

DE

VOKIETIJA

HE-1

DE

VOKIETIJA

NI-1

DE

VOKIETIJA

NI-2

DE

VOKIETIJA

NI-3

DE

VOKIETIJA

NW-1

DE

VOKIETIJA

NW-2

DE

VOKIETIJA

NW-3

DE

VOKIETIJA

NW-4

DE

VOKIETIJA

NW-5

DE

VOKIETIJA

NW-6

DE

VOKIETIJA

NW-7

DE

VOKIETIJA

NW-8

DE

VOKIETIJA

RP-1

DE

VOKIETIJA

SN-1

DE

VOKIETIJA

SN-2

DE

VOKIETIJA

ST-1

DE

VOKIETIJA

SH-1

DE

VOKIETIJA

TH-1

DE

VOKIETIJA

TH-2

DK

DANIJA

DK-VQB-2002–001

ES

ISPANIJA

ES01/02/05

ES

ISPANIJA

ES01/02/01

ES

ISPANIJA

ES05/02/12

ES

ISPANIJA

ES05/03/13

ES

ISPANIJA

ES07/02/02

ES

ISPANIJA

ES08/02/03

ES

ISPANIJA

ES09/02/09

ES

ISPANIJA

ES09/02/10

ES

ISPANIJA

ES13/02/08

ES

ISPANIJA

ES15/02/06

ES

ISPANIJA

ES17/02/07

ES

ISPANIJA

ES04/03/11

ES

ISPANIJA

ES04/03/14

ES

ISPANIJA

ES09/03/15

ES

ISPANIJA

ES01/04/16

ES

ISPANIJA

ES09/04/17

ES

ISPANIJA

ES09/06/18

FR

PRANCŪZIJA

38.193.01

GR

GRAIKIJA

GR.1

GR

GRAIKIJA

GR.2

HU

VENGRIJA

HU12MK001

IE

AIRIJA

IRL-HBQ-1–2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NYDERLANDAI

NL-13000

NL

NYDERLANDAI

NL-13001

NL

NYDERLANDAI

NL-13002

NL

NYDERLANDAI

NL-13003

NL

NYDERLANDAI

NL-13004

NL

NYDERLANDAI

NL-13005

NL

NYDERLANDAI

NL-13006

NL

NYDERLANDAI

NL-13007

NL

NYDERLANDAI

NL-13008

NL

NYDERLANDAI

NL-13009

NL

NYDERLANDAI

NL-13010

PL

LENKIJA

14084501

PT

PORTUGALIJA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIJA

01.02/CQA


VI PRIEDAS

APŽIŪROS, MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMŲ DĖL PAUKŠČIŲ GRIPO IR NIUKASLIO LIGOS ATLIKIMO TVARKA

1)

Karantino metu kontroliniams paukščiams, o tais atvejais, kai kontroliniai paukščiai nenaudojami, įvežamiems paukščiams turi būti taikomos šios procedūros:

a)

Naudojant kontrolinius paukščius:

i)

visų kontrolinių paukščių kraujo mėginiai serologiniam tyrimui turi būti paimami ne anksčiau kaip praėjus 21 dienai nuo to, kai į karantiną buvo įkelti įvežami paukščiai, ir ne vėliau kaip prieš tris dienas iki karantino pabaigos;

ii)

jei kontrolinių paukščių serologinių tyrimų rezultatai yra teigiami arba neįtikinami, įvežamiems paukščiams turi būti atliekami virusologiniai tyrimai; kloakos tepinėliai (arba išmatos) ir trachėjos ir (arba) ryklės tepinėliai turi būti paimami iš mažiausiai 60 paukščių arba iš visų paukščių, jei siuntą sudaro mažiau kaip 60 paukščių;

b)

Nenaudojant kontrolinių paukščių, įvežamiems paukščiams turi būti atliekami virusologiniai tyrimai (serologiniai tyrimai netinka). Per pirmąsias 7–15 karantino dienų trachėjos ir (arba) ryklės tepinėliai ir (arba) kloakos tepinėliai (arba išmatos) turi būti paimti iš mažiausiai 60 paukščių arba iš visų paukščių, jei siuntą sudaro mažiau kaip 60 paukščių.

2)

Be tyrimų, nurodytų 1 punkte, turi būti paimti tokie mėginiai virusologiniams tyrimams:

a)

kloakos tepinėliai (arba išmatos) ir trachėjos ir (arba) ryklės tepinėliai, jei įmanoma, iš kliniškai sergančių paukščių arba sergančių kontrolinių paukščių;

b)

kuo greičiau po nugaišimo – žarnų turinio, smegenų, trachėjos, plaučių, kepenų, blužnies, inkstų ir kitų akivaizdžiai paveiktų organų – iš:

i)

nugaišusių kontrolinių paukščių ir iš visų tų paukščių, kurie nugaišo juos atvežus, bei tų, kurie nugaišo karantino metu; arba

ii)

tuo atveju, kai didelėje siuntoje yra didelis mažų paukščių kritimas – iš ne mažiau kaip 10 % nugaišusių paukščių.

3)

Karantino metu paimtų mėginių visi virusologiniai ir serologiniai tyrimai turi būti atlikti oficialiose kompetentingos institucijos paskirtose laboratorijose, naudojant diagnostikos procedūras pagal Paukščių gripo diagnostikos vadovą ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) Sausumos gyvūnų diagnostikos testų ir vakcinų vadovą dėl Niukaslio ligos. Virusologiniam tyrimui leidžiama sudaryti bendrą mėginį iš ne daugiau kaip penkių atskirų paukščių mėginių. Išmatų mėginys turi būti sudarytas atskirai nuo kitų organų ir audinių mėginių.

4)

Nacionalinei etaloninei laboratorijai turi būti pateikti išskirtų virusų pavyzdžiai.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 319/2007

2007 m. kovo 22 d.

uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurines krevetes NAFO 3L zonoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti po šios datos sugautas tokių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11; pataisyta OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

03

Valstybė narė

Lenkija

Ištekliai

PRA/N3L.

Rūšys

Šiaurinės krevetės (Pandalus borealis)

Zona

NAFO 3L

Data

2007 m. kovo 7 d.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 320/2007

2007 m. kovo 22 d.

uždraudžiantis su Airijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti šiaurinius žydruosius merlangus TJTT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti po šios datos sugautas tokių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 22 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11, su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

04

Valstybė narė

Airija

Ištekliai

WHB/1X14

Rūšys

Šiaurinis žydrasis merlangas (Micromesistius poutassou)

Zona

TJTT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

Data

2007 m. vasario 27 d.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 321/2007

2007 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 396/92 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 396/92 (2) priedo 4 punkte tam tikroms kelių transporto priemonėms su hidrauliniu būdu pakreipiama sustiprinta platforma buvo priskiriamas Kombinuotosios nomenklatūros klasifikacinis kodas 8704 31 91. Remiantis šiuo punktu, dėl universalios ir sudėtingos pakreipiamos platformos konstrukcijos šis gaminys nelaikomas savivarčiu, kurio KN klasifikacinis kodas yra 8704 10.

(2)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nusprendė (bylos C-396/02 sprendimas (3)), jog tai, kad kelių transporto priemonėje su platforma įrengiama sudėtinga, universali ir apibrėžta pakreipimo sistema, netrukdo jos klasifikuoti kaip savivarčio, kuris priskiriamas Kombinuotosios nomenklatūros 8704 10 subpozicijai.

(3)

Kadangi Reglamente (EEB) Nr. 396/92 nustatyta klasifikavimo priemonė neatitinka minėto Teismo sprendimo, pripažinusio 4 punktą neteisingu, šis reglamentas turėtų būti pataisytas, kiek tai liečia kelių transporto priemonės su hidrauliniu būdu pakreipiama platforma klasifikavimą, priskiriant jai KN 8704 31 kodą. Todėl reikalinga atitinkamai išbraukti 4 punktą ir jis yra atšaukiamas nuo 1992 m. kovo 10 d.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 396/92 priedo 4 punktas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 1992 m. kovo 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 129/2007 (OL L 56, 2007 2 23, p. 1).

(2)  OL L 44, 1992 2 20, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 705/2005 (OL L 118, 2005 5 5, p. 18).

(3)  2004 m. rugsėjo 16 d. sprendimas, byla C-396/02, DFDS, [2004] ECR I-8439.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/35


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 19 d.

dėl Regionų komiteto nario ir dviejų pakaitinių narių, atstovaujančių Italijai, skyrimo

(2007/180/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Guido MILANA įgaliojimų terminui tapo laisva viena Regionų komiteto nario vieta, o atsistatydinus Salvatore CUFFARO ir Giovanni MASTROCINQUE tapo laisvos dvi Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. šie asmenys skiriami Regionų komiteto

a)

nariu:

Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, vietoj Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma;

b)

pakaitiniais nariais:

Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, vietoj Salvatore CUFFARO,

Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, vietoj Giovanni MASTROCINQUE.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Horst SEEHOFER


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/36


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 19 d.

dėl Nyderlandams atstovaujančio Regionų komiteto pakaitinio nario skyrimo

(2007/181/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Nyderlandų Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Atsistatydinus P. C. KRIKKE tapo laisva viena pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Regionų komiteto pakaitiniu nariu likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. skiriamas:

Bas VERKERK, burgemeester van Delft,

vietoje Pauline KRIKKE.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Horst SEEHOFER


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


Komisija

24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 19 d.

dėl lėtinės spongiforminės elnių encefalopatijos tyrimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 860)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/182/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Lėtinė spongiforminė encefalopatija yra užkrečiama spongiforminė encefalopatija (USE), kuria serga elniai ir kuri yra paplitusi Šiaurės Amerikoje, bet niekada nebuvo pranešta apie susirgimus šia liga Bendrijoje.

(2)

2004 m. birželio 3 d. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) paskelbė nuomonę, kurioje rekomenduojama atlikti tikslinę elnių stebėseną Bendrijoje. Šios stebėsenos tikslas būtų nustatyti galimus USE paplitimo tarp elnių atvejus. Todėl turėtų būti priimtos nuostatos, kad valstybės narės atliktų tyrimus atsižvelgdamos į tą nuomonę.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 999/2001 nustatytos gyvūnų USE prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. Elnių USE stebėsenos taisyklės nustatomos tame reglamente, iš dalies pakeistame Reglamentu (EB) Nr. 1923/2006. Todėl dabar galima šiame sprendime reglamentuoti elnių USE tyrimus, kuriuos turi atlikti valstybės narės.

(4)

Šie tyrimai turėtų apimti laukinių ir ūkiuose auginamų elnių rūšis. Kadangi laukinių elnių mėginius galima paimti pirmiausia medžioklės sezono metu, kurio trukmė yra ribota, siekiant leisti valstybėms narėms skirti pakankamai laiko numatytam mėginių skaičiui paimti, šį sprendimą reikėtų taikyti priėmus Reglamentą (EB) Nr. 1923/2006, kaip pirmiau minėta.

(5)

Valstybės narės turėtų pateikti metines šių elnių tyrimų rezultatų ataskaitas. Apie nustatytus elnių USE atvejus turi būti nedelsiant pranešta Komisijai.

(6)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad elniai, tiriami dėl USE, nepatektų į komercinę maisto grandinę, kol nebus gauti neigiami tyrimų rezultatai.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomos taisyklės dėl tyrimų, skirtų nustatyti elninių šeimos gyvūnų, būtent elnių, susirgimų lėtine spongiformine encefalopatija (CWD) atvejus (toliau – tyrimas).

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime taikomos I priede nustatytos sąvokos.

3 straipsnis

Tyrimo apimtis

1.   Valstybės narės atlieka tyrimą elnių susirgimų CWD atvejams nustatyti, laikantis minimalių II priede išvardytų reikalavimų.

2.   Valstybės narės baigia tyrimą ne vėliau kaip iki 2007 m. medžioklės sezono pabaigos.

4 straipsnis

Priemonės, kurių imasi valstybės narės po CWD tyrimo

Valstybės narės po CWD tyrimo vykdo priemones, nustatytas III priede.

5 straipsnis

Ataskaitos, kurias valstybės narės turi pateikti Komisijai

Valstybės narės pateikia Komisijai tokias ataskaitas:

a)

ataskaitą apie teigiamus arba neaiškius elnių susirgimų užkrečiama spongifomine encefalopatija tyrimo rezultatus (nedelsiant);

b)

metinę tyrimų rezultatų ataskaitą, kaip nustatyta IV priede.

6 straipsnis

Komisijos valstybėms narėms pateikiama ataskaitų suvestinė

Komisija pateikia valstybėms narėms 5 straipsnyje nurodytų ataskaitų suvestinę.

7 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1923/2006 (OL L 404, 2006 12 30, p. 1).


I PRIEDAS

Apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos šios apibrėžtys:

a)

tikslinės rūšys – laukiniai ir ūkiuose auginami taurieji elniai (Cervus elaphus) ir (arba) baltauodegiai elniai (Odocoileus virginianus);

b)

tikslinės valstybės narės – tos valstybės narės, kuriose yra pakankamo dydžio tikslinių rūšių populiacijos, kad būtų galima sudaryti statistiškai patikimą imties dydį; jos skiriasi pagal tikslines rūšis ir tuo, ar tikslinių rūšių gyvūnai yra laukiniai ar ūkiuose auginami, ir yra išvardytos II priedo 1 ir 2 lentelėse;

c)

klinikinius ligos požymius turintys ir (arba) sergantys elniai – elniai, kuriems pasireiškia nenormalaus elgesio simptomai ir (arba) judamojo aparato sutrikimai ir (arba) kurių bendra sveikatos būklė yra bloga;

d)

kelyje sužeisti arba užmušti elniai – elniai, numušti kelių eismo transporto priemonių, kurių būklė prieš mirtį negalėjo būti įvertinta;

e)

nugaišę ir (arba) paskersti elniai – elniai, rasti nugaišę ūkyje arba laukinėje gamtoje, ir ūkiuose auginti elniai, paskersti dėl sveikatos būklės ir (arba) amžiaus sąlygotų priežasčių;

f)

sveiki paskersti elniai – sveiki ūkiuose auginami elniai, paskersti skerdykloje arba ūkyje;

g)

sveiki nušauti elniai – sveiki laukiniai elniai, nušauti medžioklės sezono metu;

h)

tikslinės grupės – elniai, apibrėžti c–g punktuose.


II PRIEDAS

Minimalūs lėtinės elnių spongiforminės encefalopatijos nustatymo tyrimo reikalavimai

1.   Tikslinių rūšių mėginių ėmimas tikslinėse valstybėse narėse

a)

Tikslinėse valstybėse narėse lėtinei spongiforminei encefalopatijai (CWD) nustatyti skirti mėginiai imami pagal 1 lentelę iš jų tauriųjų elnių ir baltauodegių elnių populiacijos, o pagal 2 lentelę – iš jų ūkiuose auginamų tauriųjų elnių populiacijos.

Šie mėginiai tikslinėse valtybėse narėse gali būti imami iš visų tikslinių grupių.

b)

Tikslinių valstybių narių kompetentingos institucijos, spręsdamos dėl tikslinių rūšių mėginių atrankos, atsižvelgia į šiuos kriterijus:

i)

visi elniai turi būti vyresni nei 18 mėnesių amžiaus; gyvūnų amžius nustatomas pagal dantų prasikalimą, akivaizdžius brandumo požymius arba bet kurią kitą patikimą informaciją;

ii)

sveikų nušautų elnių atveju mėginiai visų pirma turi būti imami iš vyriškos lyties elnių;

iii)

sveikų nušautų elnių atveju mėginiai visų pirma turi būti imami iš vyresnių vyriškos ir moteriškos lyties elnių.

c)

Tikslinių valstybių narių kompetentingos institucijos, spręsdamos dėl tikslinių rūšių mėginių atrankos, atsižvelgia į šiuos potencialius rizikos veiksnius:

i)

tankiai elnių apgyvendintos teritorijos;

ii)

didelis sergamumas skrepi liga;

iii)

didelis sergamumas USE;

iv)

elniai, kurie ėdė galimai USE užkrėstus pašarus;

v)

elniai iš ūkių arba regionų, kur anksčiau buvo nustatyti elnių arba iš jų pagamintų produktų įvežimo iš regionų, užkrėstų CWD, atvejai.

d)

Kompetentingos tikslinių valstybių narių institucijos atrenka tikslines rūšis mėginių ėmimui atsitiktinės atrankos būdu.

2.   Mėginių ėmimas iš visų elnių rūšių visose valstybėse narėse

Visos valstybės narės ima CWD nustatyti skirtus mėginius iš klinikinius ligos požymius turinčių ir (arba) sergančių ir nugaišusių ir (arba) paskerstų elnių pirmumo tvarka, o taip pat iš keliuose sužalotų arba užmuštų elnių (mėginiai imami iš visų rūšių elnių). Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos skiria šiems elniams didžiausią dėmesį ir užtikrina, kad dėl CWD būtų ištirta kaip galima daugiau elnių.

1   lentelė

Laukiniai taurieji elniai (Cervus elaphus); ir baltauodegiai elniai (Odocoileus virginianus)

 

Tikslinių rūšių populiacijos

Mėginio dydis

Čekijos Respublika

25 000

598

Vokietija

150 000

598

Ispanija

220 000–290 000

598

Prancūzija

100 000

598

Italija

44 000

598

Latvija

28 000

598

Vengrija

74 000

598

Austrija

150 000

598

Lenkija

600 000

598

Slovakija

38 260

598

Suomija

30 000

598

Jungtinė Karalystė

382 500

598


2   lentelė

Ūkiuose auginami taurieji elniai (Cervus elaphus elaphus)

 

Tikslinių rūšių populiacijos

Mėginio dydis

Čekijos Respublika

> 9 000

576

Vokietija

11 500

598

Prancūzija

17 000

598

Airija

10 000

581

Austrija

10 000

581

Jungtinė Karalystė

28 000

598

3.   Mėginių ėmimas ir laboratoriniai tyrimai

Iš kiekvieno elnio turi būti paimtas ir ištirtas galvos smegenų ketvirtojo skilvelio krašto tarp pailgųjų smegenų ir smegenėlių (obex) mėginys, kai imami nurodyti šio priedo 1 ir 2 punktuose mėginiai. Jeigu reikalingi biologiniai tyrimai, kiekvieno mėginio bent dalis turi būti saugoma šviežia arba užšaldyta, kol bus gauti neigiami rezultatai.

Kompetentingos valstybių narių institucijos turi vadovautis Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo C skyriaus 3 punkto nuostatomis dėl metodų ir protokolų.

Greitojo tyrimo metodai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo C skyriaus 4 punkte ir naudojami užkrečiamai spongiforminei encefalopatijai nustatyti galvijų ar smulkių atrajotojų obex mėginiuose, laikomi tinkamais ir šio priedo 1 ir 2 punktuose nurodytiems mėginiams. Valstybės narės gali taip pat naudoti imunohistocheminius metodus atrankinio tyrimo tikslais; tokiu atveju šie metodai turi išlaikyti Bendrijos etaloninės laboratorijos tinkamumo tyrimą. Jeigu valstybės narė negali patvirtinti teigiamo greitojo tyrimo rezultato, atitinkami audiniai siunčiami į BEL patvirtinimui. Jei nustatomi teigiami rezultatai dėl USE, taikomas protokolas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo C skyriaus 3.2 punkto c papunkčio i ir ii įtraukose.

4.   Genotipo nustatymas

Priono proteino genotipas nustatomas kiekvieno teigiamo elnių tyrimo rezultato dėl USE atveju laikantis Bendrijos etaloninės laboratorijos gairių dėl USE.


III PRIEDAS

Priemonės, atliekamos po elnių tyrimo

1.

Jei elnias, skirtas pateikti į rinką žmonių maistui, buvo atrinktas CWD tyrimui, valstybės narės užtikrina šios skerdenos atsekamumą ir užtikrina, kad ji nebus išleista komercinei prekybai, kol nebus gauti neigiami greitojo tyrimo rezultatai.

2.

Kiek tai įmanoma ir kai taikomas 1 punktas, medžiotojas, gyvūnų turėtojas ar augintojas, jeigu žinomas, yra informuojamas, kai mėginiai yra teikiami CWD tyrimui, o apie teigiamus greitojo tyrimo rezultatus pranešama kaip įmanoma greičiau leidžiamomis priemonėmis.

3.

Valstybės narės turi teisę saugoti medžiagą tolesniems diagnostiniams ar moksliniams tyrimams, kol bus gauti neigiami greitojo CWD tyrimo rezultatai.

4.

Kiek tai yra įmanoma, išskyrus medžiagą, kuri turi būti saugoma tolesniems diagnostiniams ar moksliniams tyrimams, visos elnio, kurio greitojo tyrimo rezultatai yra teigiami, kūno dalys, įskaitant odą, sunaikinamos tiesiogiai, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 (1) 4 straipsnio 2 dalies a, b arba e punktais.


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1.


IV PRIEDAS

Atskaitomybės ir įrašų Reikalavimai

1.   Reikalavimai valstybėms narėms

Informacija, kurią valstybės narės turi pateikti metinėse ataskaitose dėl CWD tyrimo rezultatų

a)

Elnių mėginių skaičius, kai mėginiai buvo pateikti tyrimui, pagal tikslines grupes laikantis šių kriterijų:

rūšis,

ūkiuose auginti ar laukiniai elniai,

tikslinė grupė,

lytis,

amžius;

b)

greitųjų ir patvirtinančių tyrimų (teigiamų ir neigiamų rezultatų skaičius) ir, kai taikoma, diferencinės diagnostikos tyrimų rezultatai, audiniai, iš kurių buvo paimti mėginiai, ir naudoti greitojo bei patvirtinančio tyrimo metodai;

c)

teigiamų USE atvejų geografinis išsidėstymas, įskaitant kilmės šalį, jeigu tai nėra ta pati duomenis pateikianti šalis;

d)

kiekvieno elnio, kuriam USE tyrimo rezultatai buvo teigiami, genotipas ir rūšis.

2.   Ataskaitiniai laikotarpiai

Metinėje ataskaitoje pateikiami praėjusių metų mėginių, paimtų CWD nustatyti, rezultatai.

Ataskaita pateikiama kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo kiekvienų tyrimo metų pabaigos.

2007 m. ataskaitoje pateikiami 2007 m. medžioklės sezono rezultatai, net jei kai kurie mėginiai bus paimti ir 2008 m.


24.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 84/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/760/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu tam tikrose trečiosiose šalyse, taikomų nelaisvėje laikomų paukščių importui

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1259)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/183/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 18 straipsnio 7 dalį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (3), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Po paukščių gripo protrūkio Pietryčių Azijoje, kurį sukėlė didelio patogeniškumo viruso štamas, Komisija priėmė kelias apsaugos priemones. Tos priemonės – tai visų pirma 2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 2005/760/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu tam tikrose trečiosiose šalyse, taikomų nelaisvėje laikomų paukščių importui (4). Tas sprendimas taikomas iki 2007 m. kovo 31 d.

(2)

2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį sertifikavimą importuojamiems paukščiams, išskyrus naminius, bei karantino sąlygas (5), nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, susiję su tam tikrų paukščių, išskyrus naminių, importu, kaip nurodyta tame sprendime, ir su tokiems paukščiams taikomais karantino reikalavimais.

(3)

2006 m. spalio 27 d. Europos maisto saugos tarnybos (EMST) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupė (angl. AHAW) priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei, kylančio dėl gyvų paukščių, išskyrus naminius, importo į Bendriją (toliau – nuomonė). Nuomonėje nurodytos kelios sritys, kuriose pakeitus tų paukščių importo Bendrijos gyvūnų sveikatos reikalavimus būtų galima žymiai sumažinti bet kokį žinomą su tokiu importu susijusį sveikatai keliamą pavojų. Remiantis šia nuomone buvo peržiūrėti tokio importo gyvūnų sveikatos reikalavimai, o Sprendimas 2000/666/EB buvo panaikintas ir pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 318/2007 (6).

(4)

Kadangi Reglamente (EB) Nr. 318/2007 nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai yra griežtesni nei dabar galiojantys, tas reglamentas neįsigalios anksčiau kaip 2007 m. liepos 1 d., kad valstybės narės ir tokius paukščius į Bendriją eksportuojančios trečiosios šalys turėtų laiko prisitaikyti prie naujų priemonių.

(5)

Atsižvelgiant į nuomonę ir į dabartinę pasaulio gyvūnų sveikatos padėtį, susidariusią dėl paukščių gripo, tokių paukščių nereikėtų importuoti nesugriežtinus importo reikalavimų.

(6)

Todėl Sprendime 2005/760/EB nustatytas apsaugos priemones reikėtų toliau taikyti iki 2007 m. birželio 30 d. Reikėtų atitinkamai pakeisti to sprendimo taikymo datą.

(7)

Todėl Sprendimą 2005/760/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/760/EB 6 straipsnyje data „2007 m. kovo 31 d.“ keičiama į „2007 m. birželio 30 d.“.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įvykdyti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(3)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(4)  OL L 285, 2005 10 28, p. 60. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/21/EB (OL L 7, 2007 1 12, p. 44).

(5)  OL L 278, 2000 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 7 p.