ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 62

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 212/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. kovo 1 d.

3

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

6

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo ( 1 )

8

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/2007, inicijuojantis galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

16

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2007, inicijuojantis galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

19

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 218/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos vyno tarifines kvotas ir dėl jų administravimo

22

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/141/EB

 

*

2007 m. vasario 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose koordinavimo 30 straipsnio 1 dalis taikoma elektros energijos ir dujų tiekimui Anglijoje, Škotijoje ir Velse (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 559)  ( 1 )

23

 

 

2007/142/EB

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupę, padėsiančią Komisijai valstybėms narėms ir trečiosioms šalims teikti pagalbą veterinariniais klausimais, susijusiais su tam tikromis gyvūnų ligomis

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 212/2007

2007 m. vasario 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

116,2

MA

58,3

TN

136,3

TR

147,2

ZZ

114,5

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,6

ZZ

109,2

0709 90 70

MA

58,1

TR

107,2

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,6

IL

57,4

MA

43,1

TN

46,1

TR

66,0

ZZ

49,6

0805 50 10

EG

63,4

IL

64,5

TR

44,6

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

90,7

CA

101,7

CL

112,4

CN

98,8

US

114,8

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

77,6

CN

66,5

US

90,8

ZA

80,4

ZZ

79,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 213/2007

2007 m. vasario 28 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. kovo 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. kovo 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. kovo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. kovo 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

Laikotarpis nuo 2007 m. vasario 15 d.–27 d.

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

155,97

126,05

FOB kaina JAV

187,44

177,44

157,44

150,58

Meksikos įlankos priedas

28,90

12,22

Didžiųjų ežerų priedas

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

27,46 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

— EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 214/2007

2007 m. vasario 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 (2) nustatyta tarifinių kvotų administravimo sistema. Siekiant sumažinti importuotojui tenkančią administracinio darbo naštą ir sąnaudas, bei skatinti sistemos taikymo vienodumą, buvo priimta nuostata, kad tam tikros tarifinės kvotos turi būti laikomos kritinėmis. Darbo su sistema patirtis ir suintensyvėję valstybių narių ir Komisijos elektroniniai duomenų mainai parodė, kad kritiniam statusui nustatyti naudojamus kriterijus galima sušvelninti, nesukeliant pavojaus Bendrijos nuosaviems ištekliams. Todėl tarifinė kvota turėtų būti laikoma kritine, jeigu sunaudota 90 % pradinio kvotos kiekio, o ne 75 %, kaip dabartinėje sistemoje.

(2)

Siekiant gauti importo ir eksporto duomenų labai įšaugo prekių priežiūros poreikis. Todėl prekių tarifinės priežiūros atvejais valstybės narės turėtų Komisijai dažniau nei pagal dabartinę sistemą pateikti išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto muitinės deklaracijų duomenis. Jeigu muitinės deklaracijose, įformintose taikant supaprastintas procedūras, tokių duomenų nėra arba jie neišsamūs, juos būtina pateiki vėliau.

(3)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

308a straipsnio 10 dalyje vietoj žodžių „10 ekiu“ įrašomi žodžiai „10 EUR“.

2)

308c straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje vietoj skaičių „75 %“ įrašomi skaičiai „90 %“;

b)

3 dalyje vietoj skaičių „75 %“ įrašomi skaičiai „90 %“.

3)

308d straipsnis išdėstomas taip:

„308d straipsnis

1.   Tuo atveju, kai turi būti vykdoma Bendrijos priežiūra, valstybės narės ne rečiau kaip kartą per savaitę Komisijai pateikia išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto deklaracijų duomenis.

Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, siekdamos nustatyti kokius išleidimo į laisvą apyvartą arba eksporto deklaracijų duomenis reikia pateikti.

2.   Taikant 1 dalį atskirų valstybių narių perduoti duomenys laikomi konfidencialiais.

Tačiau su apibendrintais kiekvienos valstybės narės pateiktais duomenimis gali susipažinti visų valstybių narių įgalioti vartotojai.

Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija, nustatydamos praktines taisykles, taikomas suteikiant įgaliotiems vartotojams prieigą prie apibendrintų duomenų.

3.   Kai kurių prekių priežiūra vykdoma konfidencialiai.

4.   Tuo atveju, kai išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijose, įformintose taikant 253–267 ir 280–289 straipsniuose nustatytas supaprastintas procedūras, nėra duomenų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, valstybės narės pateikia Komisijai išsamius duomenis, gautus deklaracijos, kurioje nurodyta visa informacija, arba papildomos deklaracijos priėmimo dieną.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1875/2006 (OL L 360, 2006 12 19, p. 64).


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 215/2007

2007 m. vasario 28 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) (1), ypač į jo 15 straipsnio 2 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1177/2003 sukurta bendra sistemingo Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas rengimo sistema, apimanti palyginamus ir savalaikius skerspjūvio bei išilginio pjūvio duomenis apie pajamas ir skurdo bei socialinės atskirties lygį ir sudėtį nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1177/2003 15 straipsnio 2 dalies f punktu, įgyvendinimo priemonės yra būtinos šalutinių tikslinių sričių ir kintamųjų, kurie kiekvienais metais įtraukiami į ES-SPGS skerspjūvio komponentą, sąrašui sudaryti. Turėtų būti sudarytas į pernelyg didelio įsiskolinimo ir finansinės atskirties modulį įtrauktas 2008 m. šalutinių tikslinių kintamųjų sąrašas. Be to, turėtų būti pateikti kintamųjų kodai ir apibrėžimai.

(3)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šalutinių tikslinių kintamųjų, kintamųjų kodų ir 2008 m. pernelyg didelio įsiskolinimo ir finansinės atskirties modulio apibrėžimų, kurie turi būti įtraukiami į Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) skerspjūvio komponentą, sąrašas nustatomas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 165, 2003 7 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Šiame reglamente naudojami tokie vienetai, duomenų rinkimo būdai, tiriamieji laikotarpiai ir apibrėžimai.

1.   Vienetai

Tiksliniai kintamieji yra susiję tik su namų ūkiu. Kalbant apie finansines paslaugas, namų ūkis turėtų būti suprantamas kaip bet kuris namų ūkio narys.

2.   Duomenų rinkimo būdai

Visų tikslinių kintamųjų duomenų rinkimo būdas – asmeninė namų ūkio respondento apklausa arba duomenų gavimas iš registrų.

3.   Tiriamieji laikotarpiai

Tiksliniai kintamieji yra susiję su keturių tipų tiriamaisiais laikotarpiais:

Paskutiniai 12 mėn. (Įsiskolinimai)

Ateinantys 12 mėn. (Tikimybė ateityje)

Paskutiniai 3 mėn. (Neapmokėtas kredito/parduotuvės kortelės likutis)

Einamasis (Visi kiti kintamieji).

4.   Apibrėžimai

1)   Sumos

a)

Kintamieji sumoms gauti: suma turi būti gaunama pagal atskirą suderintą skalę, kurią nustatys Gyvenimo sąlygų statistikos darbo grupė.

2)   Banko sąskaita

a)

Einamoji banko sąskaita: indėlio sąskaita, kuria siūlomos kasdienio pinigų valdymo paslaugos, pvz., įvairūs lankstaus mokėjimo metodai, kad klientai galėtų kitiems tiesiogiai pervesti pinigus. Be kitų su einamosiomis sąskaitomis susijusių standartinių paslaugų yra čekių knygelė, galimybė atlikti nuolatinius pavedimus, tiesioginio debeto operacijas ir mokėti debeto kortele. Taupomoji sąskaita, kurią turint negalima naudotis šiomis galimybėmis, nėra einamoji sąskaita.

b)

Banko sąskaitos pereikvojimas: šiuo metu vienoje iš namų ūkio banko sąskaitų dėl finansinių sunkumų (neatidėliotinas pinigų poreikis, išleidžiama daugiau nei gaunama ir kt.) yra neigiamas likutis. Nuo mokėtinos sumos skaičiuojamos palūkanos. Banko sąskaita nebūtinai turi būti einamoji sąskaita.

3)   Kredito ir (arba) parduotuvių kortelės

a)

Kredito kortelės (Visa, Amex, MasterCard, Diners ir kt.) sudaro galimybę naudotis konkrečia kreditavimo paslauga: pinigai žmonėms skolinami laikotarpiui nuo tada, kai jie perka prekes, iki tada, kai grąžinama visa suma; palūkanos turi būti mokamos nuo bet kokio likučio, kuris nebuvo sumokėtas mėnesio pabaigoje. Mėnesinėse išleistų pinigų ataskaitose nurodoma minimali mokėtina suma. Kredito kortelės nėra banko debeto kortelės, kai kortelėje išleisti pinigai yra iškart nuskaičiuojami nuo susijusios banko sąskaitos.

b)

Parduotuvių kortelės – tai kredito kortelės, kurias išdavė viena bendrovė arba parduotuvė, ir kurios gali būti naudojamos tik atsiskaitant su ta bendrove ar parduotuve.

c)

Nesumokėtas likutis: namų ūkis dėl finansinių sunkumų mažiausiai 3 mėnesius „mėnesio pabaigoje“ nesumokėjo visos kredito arba parduotuvių kortelėmis išleistos ar mokėtinos sumos.

4)   Kredito ir paskolų šaltiniai

a)

Kreditas ir paskolos apima bet kokį komercinį kreditą ar paskolą, kai yra suplanuotas grąžinimo grafikas, išskyrus pagrindinio būsto hipotekos paskolas. Neapima kredito ar parduotuvių kortelių, kurioms pinigų grąžinimo grafikas nėra sudaromas, sąskaitos viršijimo. Taip pat neapima skolinimosi iš draugų ir giminių (neoficialus kreditas).

5)   Įsiskolinimai

a)

Įsiskolinimai: mokėtina suma (sąskaitos, nuomos mokestis, kredito ir (arba) hipotekos paskolos grąžinimas ir kt.), kuri dėl finansinių priežasčių per pastaruosius 12 mėn. nebuvo sumokėta pagal grafiką; taip pat, kaip HS010, HS020 ir HS030 kintamųjų atveju.

b)

Bendra šiuo metu įsiskolinta suma: bendra suma, kurią namų ūkis šiuo metu yra skolingas ir kurios negalėtų sumokėti laiku.

c)

Su būstu susijusios sąskaitos ir (arba) mokėjimai: nuomos mokestis ir hipotekos paskolos grąžinimas už pagrindinį būstą bei komunalinių paslaugų sąskaitos (vandens, elektros energijos, dujų, šildymo ir kt.). Turėtų atitikti kintamuosius HS010 ir HS020.

d)

Kitų paskolų ir kredito grąžinimas: piniginės paskolos (išskyrus pagrindinio būsto hipotekos paskolų grąžinimą) arba nuomos ar pirkimo įmokos ir pan. (pvz., užsakymo paštu katalogai, automobilio pirkimo finansavimas ir kt.). Taip pat įtraukiami minimalūs su kredito ir (arba) parduotuvių kortelėmis susiję grąžinimai. Turėtų atitikti kintamąjį HS030.

e)

Kitos nesusijusios su būstu namų ūkio sąskaitos: švietimo, sveikatos priežiūros ir kitos sąskaitos, kurios nepriskiriamos su būstu susijusioms sąskaitoms.

6)   Pajamų sumažėjimas

a)

Pajamos: visos namų ūkio bendrosios pajamos.

7)   Finansinė atskirtis

a)

Priežastys, kodėl namų ūkis neturi einamosios banko sąskaitos ir kurios jam reikia: gali būti paminėtos kelios priežastys, kurios bus nurodytos pasitelkus MI111-MI114 kintamuosius. Klausimai filtruojami: klausimai neturėtų būti užduodami namų ūkiams, kurie turi einamąją banko sąskaitą arba kuriems jos nereikia.

b)

Priežastys, kodėl namų ūkis neturi komercinio kredito ir kurio jam reikia: gali būti paminėtos kelios priežastys, kurios bus nurodytos pasitelkus MI122-MI125 kintamuosius. Komercinis kreditas: sąskaitos pereikvojimo galimybės, kredito arba parduotuvių kortelės, hipotekos ir kitos paskolos arba su pirkimu susijęs kreditas. Neįtraukiamas skolinimasis iš draugų ar giminių. Klausimai filtruojami: klausimai neturėtų būti užduodami namų ūkiams, kurie turi komercinį kreditą arba kuriems jo nereikia. Klausimai užduodami namų ūkiams, kurie yra pasiskolinę tik iš šeimos narių arba draugų.

5.   Duomenų perdavimas Eurostatui

Šalutiniai tiksliniai „pernelyg didelio įsiskolinimo ir finansinės atskirties“ kintamieji bus siunčiami Eurostatui namų ūkio duomenų rinkmenoje (H) po pirminių tikslinių kintamųjų.

TIKSLINIŲ KINTAMŲJŲ SRITYS IR SĄRAŠAS

Kintamojo pavadinimas

2008 m. modulis

Pernelyg didelis įsiskolinimas ir finansinė atskirtis

Kodas

Tikslinis kintamasis

Banko sąskaitos ir pereikvojimas

MI010

 

Namų ūkis turi einamąją banko sąskaitą

1

Taip

2

Ne

MI010_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

MI020

 

Viena iš namų ūkio sąskaitų yra pereikvota

1

Taip

2

Ne

MI020_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (nėra banko sąskaitos)

MI025

 

Apskaičiuota bendra neigiamo likučio suma namų ūkio banko sąskaitose pagal neigiamo likučio dydžio grupes

1–9

Neigiamo likučio dydžio grupė

MI025_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (nėra pereikvojimo: MI020=2)

Kredito ir (arba) parduotuvių kortelės

MI030

 

Namų ūkis turi kredito ir (arba) parduotuvių kortelę (-es)

1

Taip

2

Ne

MI030_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

MI040

 

Namų ūkis turi kredito ir (arba) parduotuvių kortelę (-es) su nepadengtu įsiskolinimu

1

Taip

2

Ne

MI040_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (nėra kredito ir (arba) parduotuvių kortelės (MI030=2))

MI045

 

Paskutinėje mėnesio ataskaitoje apskaičiuota bendra neigiamo likučio suma namų ūkio kredito ir (arba) parduotuvių kortelėse pagal neigiamo likučio dydžio grupes

1–9

Neigiamo likučio dydžio grupė

MI045_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (nėra kredito ir (arba) parduotuvių kortelės su neigiamo likučio suma (MI040=2 arba MI030=2))

Kreditų ir paskolų šaltiniai

MI050

 

Namų ūkis turi kreditus arba paskolas (išskyrus pagrindinio būsto hipotekos paskolą)

1

Taip

2

Ne

MI050_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

MI051

 

Namų ūkis turi kito nei pagrindinio būsto hipotekos paskolą

1

Taip

2

Ne

MI051_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

N/A (MI050=2)

MI052

 

Namų ūkis turi mokėti išperkamosios nuomos įmokas (pvz., lizingas, automobilis, techninė įranga)

1

Taip

2

Ne

MI052_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

MI053

 

Namų ūkis turi su namais susijusius kreditus ir (arba) paskolas (inventorius, buitiniai prietaisai, remontas)

1

Taip

2

Ne

MI053_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

MI054

 

Namų ūkis turi mokėti kreditą ir (arba) paskolas už atostogas ir (arba) poilsį

1

Taip

2

Ne

MI054_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

MI055

 

Namų ūkis turi mokėti kreditą ir (arba) paskolą už mokslą ar vaiko priežiūrą

1

Taip

2

Ne

MI055_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

MI056

 

Namų ūkis turi mokėti kreditą ir (arba) paskolą dėl su sveikata susijusių klausimų

1

Taip

2

Ne

MI056_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

MI057

 

Namų ūkis turi kreditą ir (arba) paskolas, skirtas investicijoms ar verslui pradėti

1

Taip

2

Ne

MI057_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

MI058

 

Namų ūkis turi kitų piniginių paskolų (skolos konversija, pereikvojimui padengti, apmokėti kredito kortelę ir kitas sąskaitas bei kt.)

1

Taip

2

Ne

MI058_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (MI050=2)

Įsiskolinimai

MI060

 

Kitų namų ūkio nesusijusių su būstu sąskaitų įsiskolinimai

1

Taip

2

Ne

MI060_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (nėra kitų namų ūkio nesusijusių su būstu sąskaitų)

MI065

 

Apskaičiuota bendra kitų namų ūkio nesusijusių su būstu sąskaitų dabartinio įsiskolinimo suma pagal įsiskolinimo dydžio grupes

1–9

Įsiskolinimo dydžio grupė

MI065_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (šiuo metu nėra įsiskolinimų (MI060=2 arba dabartinė mokėtina suma lygi nuliui) arba nėra kitų namų ūkio nesusijusių su būstu sąskaitų (MI060_F=–2))

MI075

 

Apskaičiuota bendra namų ūkio būsto sąskaitų ir (arba) grąžintinų sumų dabartinio įsiskolinimo suma pagal įsiskolinimo dydžio grupes

1–9

Įsiskolinimo dydžio grupė

MI075_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (šiuo metu nėra įsiskolinimų (HS010=2 ir HS020=2 arba dabartinė mokėtina suma lygi nuliui) arba nėra namų ūkio būsto sąskaitų ir (arba) grąžintinų sumų (HS010_F=–2 ir HS020_F=–2))

MI085

 

Apskaičiuota bendra namų ūkio kitų paskolų ir kredito grąžinimo įsiskolinimo suma pagal įsiskolinimo dydžio grupes

1–9

Įsiskolinimo dydžio grupė

MI085_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (šiuo metu nėra įsiskolinimų (HS030=2 arba dabartinė mokėtina suma lygi nuliui) arba nėra kitų grąžintinų paskolų ir kredito (HS030_F=–2))

Pajamų sumažėjimas

MI090

 

Didelis namų ūkio pajamų sumažėjimas per pastaruosius 12 mėn.

1

Taip

2

Ne

MI090_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

MI095

 

Pagrindinė pajamų sumažėjimo priežastis

1

Darbo neteikimas ir (arba) atleidimas dėl darbo vietų mažinimo

2

Pasikeitė dirbtų valandų skaičius ir (arba) darbo užmokestis

3

Negalėjimas dirbti dėl ligos ar negalios

4

Motinystė, tėvystės atostogos, vaiko priežiūra

5

Išėjimas į pensiją

6

Santuoka arba santykių nutrūkimas

7

Kitas šeimos sudėties pasikeitimas

8

Kita priežastis

MI095_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (nėra pajamų sumažėjimo (MI090=2))

Tikimybės ateityje

MI100

 

Tikėtina finansinė padėtis per ateinančius 12 mėn.; ar Jūs tikitės, kad Jūsų finansinė padėtis

1

pagerės

2

beveik nesikeis

3

pablogės

4

nežinote

MI100_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

Finansinė atskirtis

Priežastys, kodėl namų ūkis neturi einamosios banko sąskaitos

MI110

 

Namų ūkiui nereikia sąskaitos ir jam labiau patinka atsiskaityti grynaisiais pinigais

1

Taip

2

Ne

MI110_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi einamąją banko sąskaitą (MI010=1))

MI111

 

Per dideli įkainiai

1

Taip

2

Ne

MI111_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi einamąją banko sąskaitą (MI010=1) arba jam nereikia tokios sąskaitos (MI110=1))

MI112

 

Netoli namų ūkio gyvenamos ar darbo vietos nėra banko skyriaus

1

Taip

2

Ne

MI112_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi einamąją banko sąskaitą (MI010=1) arba jam nereikia tokios sąskaitos (MI110=1))

MI113

 

Namų ūkis kreipėsi dėl sąskaitos, tačiau prašymas buvo atmestas

1

Taip

2

Ne

MI113_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi einamąją banko sąskaitą (MI010=1) arba jam nereikia tokios sąskaitos (MI110=1))

MI114

 

Bankai atsisakytų namų ūkiui atidaryti sąskaitą

1

Taip

2

Ne

MI114_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi einamąją banko sąskaitą (MI010=1) arba jam nereikia tokios sąskaitos (MI110=1))

Priežastys, kodėl namų ūkis neturi komercinio kredito

MI120

 

Namų ūkiui iš viso nereikia skolintis

1

Taip

2

Ne

MI120_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi komercinį kreditą)

MI121

 

Namų ūkis gali skolintis iš šeimos narių arba draugų

1

Taip

2

Ne

MI121_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi komercinį kreditą)

MI122

 

Namų ūkis negalėtų grąžinti skolos

1

Taip

2

Ne

MI122_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi komercinį kreditą arba jam tokio kredito nereikia (MI120=1))

MI123

 

Namų ūkis kreipėsi dėl kredito suteikimo, tačiau prašymas buvo atmestas

1

Taip

2

Ne

MI123_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi komercinį kreditą arba jam tokio kredito nereikia (MI120=1))

MI124

 

Namų ūkis turėdavo kreditą, tačiau ši galimybė buvo panaikinta

1

Taip

2

Ne

MI124_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi komercinį kreditą arba jam tokio kredito nereikia (MI120=1))

MI125

 

Bankai atsisakytų namų ūkiui suteikti kreditą

1

Taip

2

Ne

MI125_F

1

Kintamasis užpildytas

– 1

Nėra atsakymo

– 2

Netaikoma (namų ūkis turi komercinį kreditą arba jam tokio kredito nereikia (MI120=1))


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 216/2007

2007 m. vasario 28 d.

inicijuojantis galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 3 bei 5 dalis,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį Komisija gavo prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo tyrimą.

(2)

Prašymą 2007 m. sausio 15 d. tam tikrų grafito elektrodų sistemų Bendrijos gamintojų vardu pateikė Europos anglių ir grafito asociacija (EAGA).

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių gali būti vengiama, yra Indijos kilmės grafito elektrodai, naudojami valcavimo krosnyse, kurių vidutinis tankis yra 1,65 g/cm3 arba didesnis, o elektros varža yra 6,0 μΩ.m arba mažesnė ir kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 11 00 (Taric kodas 8545110010), ir jungiamosios veržlės, naudojamos tokiems elektrodams, kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 90 90 (Taric kodas 8545909010), importuojami kartu arba atskirai (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šie kodai pateikiami tik kaip informacija.

(4)

Tiriamasis produktas yra Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai (toliau – tiriamasis produktas), paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 3801 10 00 (TARIC kodas 3801100010). Šis KN kodas pateikiamas tik kaip informacija. Tiriamasis produktas yra tarpinis produktas, naudojamas nagrinėjamojo produkto gamyboje, ir jau turi pagrindines nagrinėjamojo produkto savybes.

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių gali būti vengiama, – tai antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 (2).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad importuojant tiriamąjį produktą vengiama nagrinėjamajam produktui nustatytų antidempingo priemonių.

(7)

Pateikti šie įrodymai:

i)

prašyme nurodoma, kad nagrinėjamajam produktui nustačius antidempingo priemones žymiai pasikeitė prekybos, susijusios su eksportu iš Indijos į Bendriją, pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą;

ii)

prekybos pobūdis, atrodo, pasikeitė dėl Bendrijoje atliekamos paprastos keitimo operacijos, kuria importuojamas tiriamasis produktas pakeičiamas nagrinėjamuoju produktu;

iii)

be to, prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad galiojančių antidempingo priemonių, nustatytų nagrinėjamajam produktui, taisomasis poveikis mažinamas kiekio požiūriu. Vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis;

iv)

galiausiai, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte, atlikus pakeitimo operaciją vykdomas tiriamojo produkto kainų dempingas;

v)

Jeigu atliekant tyrimą bus nustatytas priemonių vengimas, kuriam taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, išskyrus paprastą pakeitimą, šis vengimas taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, kad esama pakankamai įrodymų, pateisinančių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį, ir nustatyti, kad tiriamojo produkto importas turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(9)

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus Indijos eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Bendrijos importuotojams ir importuotojų asociacijoms, bendradarbiavusiems atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir Indijos valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Bendrijos pramonė.

(10)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą laikotarpį, kreiptis į Komisiją, kad sužinotų, ar jos buvo paminėtos prašyme ir, jei reikia, per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį prašyti klausimyno, jeigu šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(11)

Indijos valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą ir pateikta prašymo kopija.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(12)

Visos suinteresuotosios šalys yra raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba priemonių netaikymas

(13)

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, tiriamojo produkto importui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu toks importas nelaikomas vengimu.

(14)

Kadangi galimas vengimas vyksta Bendrijoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes ir priemonių pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie tiriamojo produkto importuotojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės. Importuotojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(15)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, tiriamojo produkto importui turėtų būti taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad nuo tokio Indijos kilmės importo registracijos datos atgaline data galėtų būti taikomi reikiamo dydžio antidempingo muitai, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(16)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Bendrijos importuotojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(17)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalis pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(18)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(19)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojamas tyrimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį siekiant nustatyti, ar Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai, kurių klasifikacinis KN kodas paprastai yra ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010), importuojami į Bendriją vengiant priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004.

2 straipsnis

Remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų, kad būtų registruojamas šio reglamento 1 straipsnyje nurodyto produkto importas į Bendriją.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti produktų, kuriuos į Bendriją importuoja importuotojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, nevengiantys antidempingo muitų.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

2.   Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Importuotojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 40 dienų laikotarpį.

4.   Per tą patį 40 dienų laikotarpį suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Visa susijusi informacija, prašymai išklausyti arba atsiųsti klausimyną, taip pat visi prašymai atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo (3) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Faks. (32-2) 295 65 05

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 295, 2004 9 18, p. 10.

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 217/2007

2007 m. vasario 28 d.

inicijuojantis galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 23 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 3 bei 5 dalis,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 23 straipsnio 2 dalį Komisija gavo prašymą atlikti tariamo kompensacinių priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo tyrimą.

(2)

Prašymą 2007 m. sausio 15 d. tam tikrų grafito elektrodų sistemų Bendrijos gamintojų vardu pateikė Europos anglių ir grafito asociacija (EAGA).

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių gali būti vengiama, yra Indijos kilmės grafito elektrodai, naudojami valcavimo krosnyse, kurių vidutinis tankis yra 1,65 g/cm3 arba didesnis, o elektros varža yra 6,0 μΩ.m arba mažesnė ir kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 11 00 (Taric kodas 8545110010), ir jungiamosios veržlės, naudojamos tokiems elektrodams, kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 90 90 (Taric kodas 8545909010), importuojami kartu arba atskirai (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šie kodai pateikiami tik kaip informacija.

(4)

Tiriamasis produktas yra Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai (toliau – tiriamasis produktas), paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010). Šis KN kodas pateikiamas tik kaip informacija. Tiriamasis produktas yra tarpinis produktas, naudojamas nagrinėjamojo produkto gamyboje, ir jau turi pagrindines nagrinėjamojo produkto savybes.

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių tariamai vengiama, – tai kompensacinės priemonės, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 (2).

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad importuojant tiriamąjį produktą vengiama nagrinėjamajam produktui nustatytų kompensacinių priemonių.

(7)

Pateikti šie įrodymai:

i)

prašyme nurodoma, kad nagrinėjamajam produktui nustačius kompensacines priemones žymiai pasikeitė prekybos, susijusios su eksportu iš Indijos į Bendriją, pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą;

ii)

prekybos pobūdis, atrodo, pasikeitė dėl Bendrijoje atliekamos paprastos keitimo operacijos, kuria importuojamas tiriamasis produktas pakeičiamas nagrinėjamuoju produktu;

iii)

be to, prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad galiojančių kompensacinių priemonių, nustatytų nagrinėjamajam produktui, taisomasis poveikis mažinamas kiekio požiūriu. Vietoje nagrinėjamojo produkto iš Indijos importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis;

iv)

galiausiai, prašyme pateikiama pakankamai prima facie įrodymų, kad tiriamojo produkto importas vis dar subsidijuojamas;

v)

jeigu atliekant tyrimą bus nustatytas priemonių vengimas, kuriam taikomas pagrindinio reglamento 23 straipsnis, išskyrus paprastą pakeitimą, šis vengimas taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, kad esama pakankamai įrodymų, pateisinančių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 23 straipsnį, ir nustatyti, kad tiriamojo produkto importas turi būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 24 straipsnio 5 dalį.

a)   Klausimynai

(9)

Siekdama gauti informacijos, kuri, jos nuomone, reikalinga tyrimui, Komisija nusiųs klausimynus Indijos eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Bendrijos importuotojams ir importuotojų asociacijoms, bendradarbiavusiems atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir Indijos valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Bendrijos pramonė.

(10)

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą laikotarpį, kreiptis į Komisiją, kad sužinotų, ar jos buvo paminėtos prašyme ir, jei reikia, per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį prašyti klausimyno, jeigu šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

(11)

Indijos valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą ir pateikta prašymo kopija.

b)   Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

(12)

Visos suinteresuotosios šalys yra raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti.

c)   Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba priemonių netaikymas

(13)

Remiantis pagrindinio reglamento 23 straipsnio 3 dalimi, tiriamojo produkto importui gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas vengimu.

(14)

Kadangi galimas vengimas vyksta Bendrijoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes ir priemonių pagal pagrindinio reglamento 23 straipsnio 3 dalį gali būti atleisti tie tiriamojo produkto importuotojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję su gamintojais, kuriems taikomos priemonės. Importuotojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(15)

Remiantis pagrindinio reglamento 24 straipsnio 5 dalimi, tiriamojo produkto importui turėtų būti taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad nuo tokio Indijos kilmės importo registracijos datos atgaline data galėtų būti taikomi reikiamo dydžio kompensaciniai muitai, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(16)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Bendrijos importuotojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

(17)

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalis pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(18)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, kitaip jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį išvados (negalutinės arba galutinės, teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(19)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojamas tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 2026/97 23 straipsnio 2 dalį siekiant nustatyti, ar Indijos kilmės 75 mm ar didesnio skersmens dirbtinio grafito strypai, kurių klasifikacinis KN kodas paprastai yra ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010), importuojami į Bendriją vengiant priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2026/97 23 straipsnio 2 dalimi ir 24 straipsnio 5 dalimi muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų, kad būtų registruojamas šio reglamento 1 straipsnyje nurodyto produkto importas į Bendriją.

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti produktų, kuriuos į Bendriją importuoja importuotojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, nevengiantys kompensacinių muitų.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

2.   Norėdamos, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Importuotojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 40 dienų laikotarpį.

4.   Per tą patį 40 dienų laikotarpį suinteresuotosios šalys taip pat gali kreiptis prašydamos, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Visa susijusi informacija, prašymai išklausyti arba atsiųsti klausimyną, taip pat visi prašymai atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamas prekes arba nuo priemonių privalo būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (3) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 29 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS SUSIPAŽINTI“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Faks. (32-2) 295 65 05

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 295, 2004 9 18, p. 4.

(3)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal Reglamento (EB) Nr. 2026/97 29 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 12 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 218/2007

2007 m. vasario 28 d.

dėl leidimo naudoti Bendrijos vyno tarifines kvotas ir dėl jų administravimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 62 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2006/930/EB (2) patvirtintame Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarime pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją (3) numatyta leisti naudoti vyno tarifines kvotas.

(2)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (4), buvo susistemintos administravimo taisyklės, taikomos tarifinėms kvotoms, naudotinoms pagal muitinės deklaracijų priėmimo datų chronologinę tvarką.

(3)

Atsižvelgiant į Bendrijos įsipareigojimus pagal susitarimą pasikeičiant laiškais, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Leidžiama naudoti tokias į Bendriją importuojamų produktų tarifines kvotas:

a)

20 000 hl (erga omnes) vyno tarifinė kvota (tarifo pozicijos 2204 29 65 ir 2204 29 75); kvotos norma – 8 EUR/hl (eilės numeris 09.0095),

b)

40 000 hl (erga omnes) vyno tarifinė kvota (tarifo pozicijos 2204 21 79 ir 2204 21 80); kvotos norma – 10 EUR/hl (eilės numeris 09.0097).

2 straipsnis

1 priede nurodytas tarifines kvotas administruoja Komisija pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis pradedamas taikyti nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 355, 2006 12 15, p. 91.

(3)  OL L 355, 2006 12 15, p. 92.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1875/2006 (OL L 360, 2006 12 19, p. 64).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 26 d.

nustatantis, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose koordinavimo 30 straipsnio 1 dalis taikoma elektros energijos ir dujų tiekimui Anglijoje, Škotijoje ir Velse

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 559)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/141/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose koordinavimo (1), ypač į jos 30 straipsnio 4 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės prašymą, pateiktą 2006 m. spalio 24 d. elektroniniu paštu, kurį patvirtino tą pačią dieną atsiųstas pasirašytas faksas, ir į papildomą informaciją, kurios 2006 m. lapkričio 17 d. paprašė Komisijos personalas elektroniniu paštu ir kurią 2006 11 27 pateikė Jungtinė Karalystė elektroniniu paštu,

atsižvelgdama į nepriklausomos nacionalinės institucijos, t. y. Dujų ir elektros rinkų biuro (OFGEM), išvadas, kad bus išlaikytos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygos,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sutartims, reikalingoms vienai iš veiklos rūšių, kurioms taikoma direktyva, užtikrinti, ši direktyva netaikoma, jeigu valstybėje narėje, kurioje ji vykdoma, šią veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose, į kurią patekti galimybės yra neribotos. Tiesioginės konkurencijos sąlygos vertinamos remiantis objektyviais kriterijais atsižvelgiant į atitinkamo sektoriaus specifiką. Laikoma, kad galimybės patekti į rinką yra neribotos, jeigu valstybės narės įgyvendino ir pritaikė atitinkamą Bendrijos aktą konkrečiam sektoriui ar jo daliai atverti.

(2)

Šie teisės aktai nurodomi Direktyvos 2004/17/EB XI priede, kuriame elektros skyriuje daroma nuoroda į 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (2). Direktyvą 96/92/EB pakeitė 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB (3), kurioje reikalaujama dar labiau atverti rinką. Kalbant apie dujų sektorių, XI priede daroma nuoroda į 1998 m. birželio 22 d. Tarybos direktyvą 98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrų taisyklių (4). Direktyvą 98/30/EB pakeitė 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 98/30/EB (5), kurioje reikalaujama dar labiau atverti rinką.

(3)

Pagal Direktyvos 2004/17/EB 62 straipsnio 2 dalies 2 punktą tos direktyvos III antraštinė dalis, kurioje nustatomos paslaugų projektų konkursų taisyklės, netaikoma projektų konkursams, organizuojamiems atitinkamoje valstybėje narėje vykdyti veiklai, kuriai direktyvos 30 straipsnio 1 dalies taikymas yra nustatytas Komisijos sprendimu arba kuriai ji taikoma pagal to straipsnio 4 dalies antrą arba trečią pastraipą arba pagal 5 dalies ketvirtą pastraipą.

(4)

Jungtinės Karalystės pateiktas prašymas yra susijęs su didmeniniu ir mažmeniniu elektros ir dujų tiekimu Anglijoje, Škotijoje ir Velse. Nors gali būti tam tikrų panašumų, dėl atitinkamų savybių, pirmiausia dėl labai nedidelio pakeičiamumo, vis dėlto tinkama manyti, kad yra dvi skirtingos produktų rinkos – viena dujų rinka, o kita – elektros energijos, užuot jas laikius viena „energetikos“ produkto rinka.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad elektros energijos rinkos šiose trijose geografinėse zonose, minimos šiame prašyme, yra suvienytos ir kad Jungtinės Karalystės bei kitų Bendrijos regionų tinklų jungtys yra ribotos (6), vertinant Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje sąlygas, reikėtų laikyti, kad Anglija, Škotija ir Velsas sudaro atitinkamą elektros energijos rinką. Taip pat reikėtų daryti išvadą, kad atitinkama dujų geografinė rinka yra Didžioji Britanija, nes, kaip pažymėjo Britanijos sąžiningos prekybos biuras, tai atitinka dujų prekybos režimo ribą: nors su žemynine Europos dalimi dujomis prekiaujama per Bacton-Zeebrugge jungiamąjį dujotiekį, parduodami kiekiai yra santykinai nedideli. Tas pats taikoma kiekiais, kuriais prekiaujama tarp Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos (šis sprendimas jiems netaikomas) bei Airijos. Šios išvados atitinka Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui vieną iš išvadų. Vidinės dujų ir elektros rinkos kūrimo pažangos ataskaitoje (7) (toliau – 2005 m. ataskaita) teigiama, kad „ekonominiu požiūriu… elektros ir dujų rinkos ES tebėra nacionalinės“.

(6)

Šis vertinimas, kaip ir kiti, pateikti šiame sprendime, skiriamas išimtinai Direktyvai 2004/17/EB ir nepažeidžia konkurencijos taisyklių taikymo.

(7)

Elektros energijos sektoriuje Jungtinė Karalystė įgyvendino ir taikė ne tik Direktyvą 96/92/EB, bet ir Direktyvą 2003/54/EB. Dujų sektoriuje Jungtinė Karalystė įgyvendino ne tik Direktyvą 98/30/EB, bet ir Direktyvą 2003/54/EB. Dėl tos priežasties ir remiantis 30 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, reikia laikyti, kad galimybės patekti į rinką yra neribotos tiek elektros, tiek dujų atžvilgiu.

(8)

Tiesiogines konkurencijos sąlygas reikėtų vertinti remiantis įvairiais rodikliais, nė vienas jų, per se, nėra lemiamas. 2005 m. ataskaitoje Komisija nurodė, kad „daugeliui nacionalinių rinkų būdinga didelė pramonės koncentracija, trukdanti veiksmingai konkurencijai“ (8). Todėl laikoma, kad „vienas konkurencijos nacionalinės rinkose rodiklis yra bendra rinkos dalis, tenkanti trims didžiausiems gamintojams (elektros energijos) ir tiekėjams – didmenininkams (dujų)“ (9). Remiantis naujausia turima informacija, bendra trijų didžiausių elektros energijos gamintojų pagaminamos bendros produkcijos dalis rinkoje yra 39 % (10), o bendra trijų didžiausių dujų tiekėjų rinkos dalis procentais didmeninėje rinkoje siekia 36 % (11). Šiuos abu skaičius reikia vertinti kaip pakankamai mažą dalį, taigi juos reikėtų laikyti tiesioginės konkurencijos rodikliu.

(9)

Likvidumo lygis taip pat yra geras konkurencijos rodiklis, nes elektros energijos ir dujų tiekimo konkurencijos sąlygoms didelę įtaką daro likvidumas didmeninėse rinkose. Didmeninė Jungtinės Karalystės elektros energijos rinka apibūdinama kaip dvišalė prekybos rinka, kurioje atliekami tarpininkavimo sandoriai. Veikia daugiau nei viena elektros energijos birža, nors UKPX apyvarta yra didžiausia. Kai kurie iš pagrindinių didmeninės rinkos dalyvių yra gamybos pajėgumų savininkai – 8 bendrovių nuosavybė, nors ir skirtingo dydžio, sudaro maždaug 70 % pajėgumų. Jungtinėje Karalystėje perparduodamos perteklinės elektros energijos kintamomis sąlygomis kiekis sudaro maždaug trigubą suvartojamą kiekį (12). Šį likvidumo lygį reikėtų laikyti pakankamu, t. y. jis yra gerai veikiančios ir konkurencingos didmeninės rinkos rodiklis. Dujų sektoriuje perparduodamą perteklinių dujų kintamomis sąlygomis kiekį taip pat reikėtu laikyti pakankamu, nes jis prilygsta 2–3 kartus bendro suvartojamo kiekio (13). Mažmeninėje rinkoje yra taip pat pakankamas dalyvių skaičius, t. y. joje veikia šeši pagrindiniai tiekėjai, veikiantys namų ūkių rinkoje, taip pat veikia kitos bendrovės, tiekiančios elektros energiją stambių vartotojų sektoriui (14). Vėlgi, dujų rinkoje yra pakankamai veikiančių dalyvių, kuriuos galima apibendrinti taip: „[Jungtinės Karalystės] dujų rinka yra labai konkurencinga, didmeninėje rinkoje veiklą vykdo apie 10 bendrovių. Kaip ir elektros energijos atveju, didžiąją dalį vidaus paklausos patenkina 6 bendrovės… [iš kurių]… penkios yra naujos dujų tiekimo rinkos dalyvės. Stambesni vartotojai perka tiesiogiai didmeninėje rinkoje, į kurią taip pat įeina daugelis pagrindinių naftos bendrovių.“ (15) Taigi šiuos veiksnius reikėtų laikyti tiesioginės konkurencijos rodikliu.

(10)

Rodikliu taip pat reikėtų laikyti balansuojančių rinkų veiklą, kalbant ne tik apie gamybą, bet ir apie didmeninę bei mažmeninę rinkas. „Rinkos dalyviui, kurio gamybos portfelis neatitinka pirkėjų savybių, gali pastebėti skirtumą tarp kainos, kuria TSO [perdavimo sistemos operacijų vykdytojas] parduoda nesubalansuotą energiją, ir kainos, kuria jis atpirks perteklinę produkciją. Šias kainas tiesiogiai nustatyti gali TSO reguliatorius; arba gali būti panaudotas rinka pagrįstas mechanizmas, kai kaina nustatoma remiantis kitų gamintojų pasiūlymais, siekiant reguliuoti tiekėjams arba vartotojams skirtą gamybą… Smulkiesiems rinkos dalyviams iškyla sunkumų, kai yra didelis pirkimo iš TSO kainos ir pardavimo kainos skirtumas. Tai atsitinka ne vienoje valstybėje narėje ir trukto vystytis konkurencijai. Didelis skirtumas gali rodyti nepakankamą konkurencijos lygį balansuojančioje rinkoje, kurioje dominuojančią padėtį užima tik vienas arba du gamintojai. Tokie sunkumai dar didesni, kai tinklų vartotojai negali priderinti savo padėties prie tikrojo laiko.“ (16) Įvedus Britanijos elektros prekybos ir perdavimo tvarką (BETTA), Anglijoje, Škotijoje ir Velse veikia suvienyta balansuojančioji rinka. Be to, pagrindines jos savybes (kainas lemia rinka, kas pusvalandį uždaromi uždoriai ir palyginti nedidelis kainų skirtumas) reikėtų laikyti tiesioginėmis konkurencijos sąlygomis. Panašiai yra ir dujų atveju – pusiausvyros kaina pasiekiama remiantis TSO vykdomu rinkos mechanizmu. Neatitikimai sureguliuojami kasdien ir paprastai didelių pirkimo ir pardavimo kainos skirtumų nebūna. Dėl šio nediskriminacinio mechanizmo tiekėjai kliūčių nepatiria.

(11)

Atsižvelgiant į svarstomų prekių (elektra ir dujos) savybes ir į tai, kad yra mažai arba nėra tinkamų pakaitinių prekių arba paslaugų, didesnę reikšmę įgyja kainų konkurencija ir kainų nustatymas vertinant konkurencijos būklę elektros ir dujų rinkose. Tiekėją keičiančių pirkėjų skaičius rodo tikrąją kainų konkurenciją ir netiesiogiai yra „natūralus konkurencijos veiksmingumo rodiklis. Jeigu tiekėją keičia nedaug pirkėjų, rinka neveikia sklandžiai, nors galima suprasti, kad derybas naudinga pradėti iš naujo su ankstesniu tiekėju“ (17). Be to, „reguliuojamos galutinio vartojimo kainos yra akivaizdžiai lemiamas pirkėjų elgesio veiksnys… Jeigu kontrolę galima pateisinti pereinamuoju laikotarpiu, ji vis labiau deformuos rinką, kai iškils investicijų poreikis“ (18).

(12)

Jungtinėje Karalystėje trijų kategorijų elektros energijos vartotojų – dideli ir labai dideli pramoniniai vartotojai, maži ir vidutiniai pramoniniai vartotojai ir įmonės bei labai mažos įmonės ir namų ūkiai – perėjimas prie kito tiekėjo yra toks: pirmųjų dviejų grupių – daugiau kaip 70 %, paskutiniosios kategorijos – apie 50 %, (19), o elektros energijos galutinio vartojimo kainų kontrolė buvo panaikinta 2002 m. (20) Dujų sektoriuje trijų kategorijų vartotojų – dideli ir labai dideli pramoniniai vartotojai, įskaitant jėgaines, maži ir vidutiniai pramoniniai vartotojai ir įmonės bei labai mažos įmonės ir namų ūkiai – perėjimas prie kito tiekėjo yra toks: pirmųjų dviejų grupių – daugiau kaip 70 %, paskutiniosios kategorijos – apie 50 % (21). Kainų kontrolė galutiniams vartotojams panaikinta nuo 2002 m. Todėl kito tiekėjo parinkimo ir galutinio vartotojo kainų kontrolės prasme padėtis Jungtinėje Karalystėje yra patenkinama, ją galima laikyti tiesioginės konkurencijos sąlygų rodikliu.

(13)

Atsižvelgiant į šiuos rodiklius ir į bendrą šio sektoriaus padėtį Anglijoje, Škotijoje ir Velse – visų pirma mastą, kokiu tinklai buvo atsieti nuo gamybos ir (arba) tiekimo ir veiksmingą tinklų naudojimo reguliavimą – kuri aiškėja iš Jungtinės Karalystės pateiktos informacijos, 2005 m. ataskaitos, jos Techninio priedo bei preliminarios ataskaitos, laikoma, kad Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje nurodytos tiesioginės konkurencijos sąlygos yra išlaikytos tiekiant elektros energiją ir dujas Anglijoje, Škotijoje ir Velse. Kaip minėta 7 konstatuojamojoje dalyje, reikia laikyti, kad patenkinama ir kita galimybės patekti į rinką sąlyga. Todėl Direktyva 2004/17/EB netaikytina, kai susitariantieji subjektai sudaro elektros energijos tiekimo ir (arba) dujų gamybos sutartis tose geografinėse zonose ar kai jie rengia projektų konkursus tokiai veiklai atlikti. Primenama, kad sudarytoms sutartims dėl kito pobūdžio veiklos vykdymo, pavyzdžiui, elektros energijos ir dujų paskirstymo, toliau taikomos Direktyvos 2004/17/EB nuostatos.

(14)

Šis sprendimas pagrįstas teisine ir faktine padėtimi, buvusia 2006 m. lapkričio mėn., remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija, 2005 m. ataskaita ir jos Techniniu priedu. Jį galima keisti, jeigu smarkiai pasikeistų teisinė arba faktinė padėtis ir nebūtų patenkinamos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

(15)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2004/17/EB netaikoma susitariančiųjų šalių sudarytoms sutartims, jeigu pagal jas numatoma gaminti elektros energiją ir (arba) tiekti dujas Anglijoje, Škotijoje ir Velse.

2 straipsnis

Šis sprendimas pagrįstas teisine ir faktine padėtimi, buvusia 2006 m. lapkričio mėn., remiantis Jungtinės Karalystės pateikta informacija, 2005 m. ataskaita ir jos Techniniu priedu. Jį galima keisti, jeigu smarkiai pasikeistų teisinė arba faktinė padėtis ir nebūtų patenkinamos Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 26 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 134, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/97/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 107).

(2)  OL L 27, 1997 1 30, p. 20.

(3)  OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/653/EB (OL L 270, 2006 9 29, p. 72).

(4)  OL L 204, 1998 7 21, p. 1.

(5)  OL L 176, 2003 7 15, p. 57.

(6)  Elektros energijos atveju maždaug 4 % piko poreikių.

(7)  COM(2005) 568 galutinis, 2005 11 15.

(8)  Žr. 7 p. esančią nuorodą. Taip pat žr. „Komisijos ataskaita: metinė vidaus dujų ir elektros energijos rinkos įgyvendinimo ataskaita“, COM(2004) 863 galutinis, 2005 1 5, p. 4.

(9)  Žr. 2005 m. ataskaitą, p. 7.

(10)  Žr. Komisijos tarnybų darbo dokumentą, 2005 m. ataskaitos techninis priedas, SEC(2005) 1448, p. 44, 4.1 lentelė. Toliau – techninis priedas.

(11)  Techninis priedas, p. 55, 5.1 lentelė.

(12)  Žr. preliminarią sektoriaus tyrimo dėl konkurencijos dujų ir elektros rinkose ataskaitą (toliau – preliminari ataskaita), 42 pav., p. 113.

(13)  Preliminari ataskaita, 64 dalis, p. 25.

(14)  Techninis priedas, p. 177.

(15)  Techninis priedas, p. 178.

(16)  Techninis priedas, p. 67–68.

(17)  2005 m. ataskaita, p. 9.

(18)  Techninis priedas, p. 17.

(19)  2005 m. ataskaita, p. 10.

(20)  Techninis priedas, p. 177.

(21)  2005 m. ataskaita, p. 10.


1.3.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 62/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 28 d.

įsteigiantis Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupę, padėsiančią Komisijai valstybėms narėms ir trečiosioms šalims teikti pagalbą veterinariniais klausimais, susijusiais su tam tikromis gyvūnų ligomis

(2007/142/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Tam tikrų gyvūnų ligų protrūkio arba įtariamo jų buvimo atveju Komisija turi padėti valstybėms narėms ir trečiosioms šalims teikdama kompetentingas konsultacijas veterinarinės epidemiologijos srityje. Klausimas dėl galimybės gauti konsultacijas veterinarinės epidemiologijos srityje buvo iškeltas Žemės ūkio ir žvejybos tarybos posėdyje.

(2)

Kad Komisija galėtų vykdyti savo funkcijas, jai būtina turėti galimybę greitai pasinaudoti tinkama technine patirtimi, ypač didelio mąsto gyvūnų ligų protrūkių atveju.

(3)

Perduoti patirtį ir teikti pagalbą būtų galima veiksmingiau, jei būtų įsteigta specializuota ekspertų grupė, pavyzdžiui Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupė, kurios nariai būtų pasiekiami Komisijai paprašius. Reikėtų įsteigti tokią grupę ir nustatyti jos funkcijas.

(4)

Kad Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupė galėtų Komisijai teikti reikiamą techninę veterinarinę pagalbą, jos nariai gali būti siunčiami į valstybes nares arba trečiąsias šalis. Tokiu atveju grupės nariai turėtų veikti kartu su atitinkamos valstybės narės arba trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis.

(5)

Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupė turėtų dirbti, jei reikia, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis tarptautinėmis ekspertų grupėmis, pavyzdžiui, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC), Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (OIE), Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), siekiant užtikrinti, kad turima techninė patirtis būtų naudojama veiksmingiausiu būdu.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiama iš ekspertų sudaryta Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupė (toliau – grupė), teikianti techninę veterinarinę pagalbą, susijusią su ligų (toliau – ligos), išvardytų Tarybos direktyvos 82/894/EEB (1) I priede, apie kurias reikia pranešti, kontrolės priemonėmis.

2.   Grupės nariais skiriami veterinarinės epidemiologijos, virologijos, gyvūnijos, ligų likvidavimo programų valdymo, laboratorinės diagnostikos, veterinarinių paslaugų organizavimo ir reguliavimo sistemos, pranešimo apie riziką, valdymo arba bet kurių kitų atitinkamų gyvūnų ligų kontrolės sričių ekspertai.

2 straipsnis

1.   Ši grupė padeda Komisijai techniniais veterinariniais klausimais, susijusiais su gyvūnų ligų kontrolės priemonėmis, kurių reikia imtis ligų protrūkio ar jų įtariamo jų buvimo atveju.

Pirmiausia tokią pagalbą sudaro:

a)

mokslinė, techninė ir valdymo pagalba vietoje dėl ligų stebėjimo, stebėsenos, kontrolės ir likvidavimo, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybės narės arba trečiosios šalies kompetentingomis institucijomis, sprendžiančiomis su atitinkamos ligos protrūkiu ar įtariamu buvimu susijusius klausimus;

b)

konkrečios mokslinės konsultacijos dėl tinkamų diagnostikos metodų ir epidemiologinių tyrimų, teikiamos suderinus su Bendrijos etaloninėmis laboratorijomis, išvardytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 (2) VII priede, ir, jei reikia, su kitomis laboratorijomis;

c)

konkreti pagalba, užtikrinanti valstybių narių ir trečiųjų šalių veterinarinių tarnybų bei atitinkamų Bendrijos etaloninių laboratorijų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priede, ir, jei reikia, kitų laboratorijų bendradarbiavimą.

2.   Komisija gali savo tinklavietėje paskelbti suvestinę ataskaitą apie grupės veiklą ir visas išvadas arba darbo dokumentus apie grupės veiklą.

3 straipsnis

1.   Kiekvienais metais ne vėliau nei birželio mėn. 1 d., o pirmą kartą ne vėliau nei per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, valstybės narės Komisijai pateikia ekspertų, kuriuos jos siūlo paskirti grupės nariais kitiems kalendoriniams metams, sąrašą.

Šiuo tikslu valstybės narės pateikia visą reikiamą informaciją apie kiekvieno siūlomo paskirti eksperto profesinį išsilavinimą ir kompetencijos sritis.

2.   Grupės narius skiria Komisija iš valstybių narių siūlomų ekspertų.

Kiekvienais metais, ne vėliau kaip lapkričio mėn. 1 d., Komisija per Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinį komitetą informuoja valstybes nares apie atnaujintą grupės narių sąrašą.

Komisija šį atnaujintą sąrašą paskelbia savo tinklavietėje.

Narių pavardžių sąrašai sudaromi, tvarkomi ir skelbiami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 (3) nuostatas.

Nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės veikloje, arba kurie atsistatydina arba nesilaiko šio sprendimo 4 straipsnyje arba Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje nustatytų taisyklių, yra pakeičiami kitais.

4 straipsnis

Grupė laikosi Komisijos tarnybų nustatytų darbo tvarkos taisyklių, kurios yra sudarytos remiantis standartinėmis ekspertų grupėms taikomomis darbo tvarkos taisyklėmis.

Šios darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Komisijos tinklavietėje.

5 straipsnis

Grupės nariai:

a)

Komisijai paprašius, yra pasiekiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo;

b)

neskleidžia grupės darbo metu gautos informacijos, jei jiems pranešama, kad ši informacija yra konfidenciali.

6 straipsnis

Grupės nariams skiriamas atlygis už jų dalyvavimą grupės veikloje vietoje ir už grupės vadovo arba pranešėjo darbą tam tikru pavestu klausimu, kaip numatyta šio sprendimo priede.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas kompensuoja Komisija pagal Europos Komisijos Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuro „Ekspertų skyriaus“ išorės ekspertams taikomas kelionės, pragyvenimo ir kitų išlaidų kompensavimo taisykles.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 378, 1982 12 31, p. 58.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

ATLYGIAI

Grupės nariams skiriamas atlygis už jų dalyvavimą grupės veikloje toliau nurodyta tvarka:

 

Už dalyvavimą grupės veikloje vietoje:

300 EUR už visą darbo dieną arba 150 EUR už dalyvavimą grupės veikloje iš ryto, po pietų arba išorės posėdyje, kuriame dalyvaujama ryšium su grupės darbu.

 

Už grupės vadovo arba pranešėjo darbą klausimu, reikalaujančiu ne mažiau kaip vienos dienos darbo (su išankstiniu Komisijos rašytiniu sutikimu):

300 EUR.