ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 58

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. vasario 24d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/124/EB, Euratomas

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį

1

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/125/TVR

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį

7

 

 

2007/126/TVR

 

*

2007 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas 2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą Baudžiamasis teisingumas kaip Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalį

13

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 12 d.

2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį

(2007/124/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas yra svarbūs žmonių ir svarbių infrastruktūros objektų apsaugos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje aspektai.

(2)

Patikslintame Europos Sąjungos kovos su terorizmu veiksmų plane, kurį 2004 m. birželio 17–18 d. priėmė Europos Vadovų Taryba, prioritetas, inter alia, teikiamas teroro aktų prevencijai ir padarinių valdymui bei svarbių infrastruktūros objektų apsaugai.

(3)

2004 m. gruodžio 2 d. Taryba priėmė patikslintą Europos Sąjungos solidarumo programą dėl terorizmo grėsmės ir teroro aktų padarinių, pabrėždama rizikos ir grėsmės įvertinimų, svarbių infrastruktūros objektų apsaugos, terorizmo grėsmės nustatymo bei identifikavimo mechanizmų ir politinės bei operatyvinės parengties ir padarinių valdymo pajėgumų svarbą.

(4)

2005 m. gruodžio mėn. Taryba nusprendė, kad Svarbių infrastruktūros objektų apsaugos europinė programa (EPCIP) bus grindžiama „visų pavojų“ požiūriu, pirmenybę teikiant pasipriešinimui terorizmo grėsmei. 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba taip pat priėmė naują kovos su terorizmu strategiją, apimančią keturias veiksmų kryptis: užkirsti kelią, apsaugoti, persekioti ir reaguoti.

(5)

2001 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimu Nr. 2001/792/EB, Euratomas (2) nustatytas Bendrijos mechanizmas sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti numato skubų reagavimą į visas didelio masto ekstremalias situacijas, tačiau nebuvo konkrečiai rengiamas teroro aktų prevencijai, parengčiai ir padarinių valdymui.

(6)

2004 m. lapkričio mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtoje Hagos programoje (3) raginama numatyti integruotą ir suderintą tarpvalstybinį poveikį turinčių krizių Europos Sąjungoje valdymą.

(7)

Neviršydama savo kompetencijos Bendrija prisideda prie būtinų priemonių, skirtų sutrukdyti teroristams kėsintis į demokratijos vertybes, teisinę valstybę, atvirą visuomenę ir mūsų piliečių bei visuomenės laisvę, bei sušvelninti bet kokių aktų padarinius, kai tai įmanoma.

(8)

Siekiant veiksmingumo, ekonomiškumo ir skaidrumo, konkrečias terorizmo prevencijos, parengties ir padarinių valdymo pastangas reikėtų racionalizuoti ir finansuoti pagal vieną bendrą programą.

(9)

Siekiant teisinio tikrumo ir nuoseklumo bei papildomumo kitoms finansinėms programoms, reikėtų apibrėžti terminus „prevencija ir parengtis“, „padarinių valdymas“ ir „svarbūs infrastruktūros objektai“.

(10)

Pagrindinė svarbių infrastruktūros objektų apsaugos pareiga tenka valstybėms narėms, savininkams, operatoriams ir naudotojams (naudotojas apibrėžiamas kaip organizacija, kuri eksploatuoja ir naudoja infrastruktūrą verslo ir paslaugų teikimo tikslais). Valstybių narių valdžios institucijos vadovaus ir koordinuos vystant ir įgyvendinant nuoseklų nacionalinį požiūrį į svarbių infrastruktūros objektų apsaugą savo jurisdikcijos ribose, atsižvelgdamos į Bendrijos kompetenciją. Todėl atsakomybė už rizikos ir grėsmės įvertinimų atlikimą visų pirma tenka valstybėms narėms.

(11)

Siekiant integruoto ir koordinuoto EB požiūrio būtini Komisijos veiksmai, tam tikrais atvejais – kartu vykdant ir tarpvalstybinius projektus. Be to, naudinga ir tikslinga remti projektus valstybėse narėse tiek, kad jie suteiktų naudingos patirties ir žinių tolesniems veiksmams Bendrijos lygiu, visų pirma atliekant rizikos ir grėsmės įvertinimus. Šiuo požiūriu tikslinga laikytis „visų pavojų“ požiūrio, terorizmo grėsmei teikiant pirmenybę.

(12)

Taip pat tikslinga numatyti galimybę trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms dalyvauti vykdant tarpvalstybinius projektus.

(13)

Reikia užtikrinti papildomumą su kitomis Bendrijos ir Sąjungos programomis, tokiomis kaip Europos Sąjungos solidarumo fondas bei Civilinės saugos finansinė priemonė, Bendrijos mechanizmas sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti, Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa ir struktūriniai fondai.

(14)

Kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o Bendrija dėl programos masto arba poveikio gali juos pasiekti geriau, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(15)

Programos išlaidos turėtų neviršyti finansinės struktūros 3 išlaidų kategorijai nustatytos ribos. Būtina numatyti lankstų programos apibrėžimą, kad būtų galima atlikti bet kokių numatytų veiksmų vėlesnius pakeitimus, taip reaguojant į poreikių kitimą 2007–2013 m. laikotarpiu. Todėl sprendimas turėtų apsiriboti bendru numatomų veiksmų apibrėžimu ir tų veiksmų atitinkamomis administracinėmis ir finansinėmis priemonėmis.

(16)

Taip pat reikėtų imtis atitinkamų priemonių užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui, reikėtų žengti būtinus žingsnius, siekiant išieškoti prarastas, neteisėtai išmokėtas ar neteisingai panaudotas lėšas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (4), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 (5) dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (6).

(17)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (7) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (8), nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, kuriais saugomi Bendrijos finansiniai interesai, taikomi atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus pasirenkant biudžeto vykdymo priemones, į nedidelį skaičių atvejų, kai Komisija išlaiko tiesioginę atsakomybę už jų įgyvendinimą ir valdymą bei į reikalaujamą išteklių sumos ir su jos panaudojimu susijusios administracinės naštos proporcingumą.

(18)

Šio sprendimo įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais tvarką (9), atskiriant priemones, kurioms taikoma valdymo komiteto procedūra, nuo priemonių, kurioms taikoma patariamojo komiteto procedūra, kadangi pastaroji labiausiai tinka tam tikrais atvejais siekiant didesnio veiksmingumo.

(19)

Europos bendrijos steigimo sutartis ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis nenumato įgaliojimų priimti šį sprendimą, išskyrus atitinkamai 308 ir 203 straipsniuose numatytus įgaliojimus.

(20)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pareiškė savo nuomonę (10).

(21)

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir savalaikį programos įgyvendinimą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Siekiant prisidėti prie valstybių narių pastangų užkirsti kelią, pasirengti ir apsaugoti žmones bei svarbius infrastruktūros objektus nuo rizikos, susijusios su teroro aktais ir kitos su saugumu susijusios rizikos, šiuo sprendimu pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą nustatoma specialioji programa „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“ (toliau – Programa).

2.   Programa apima laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

3.   Šis sprendimas netaikomas klausimams, kuriuos apima Civilinės saugos finansinė priemonė.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

prevencija ir parengtis – priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią ir (arba) sumažinti riziką, susijusią su terorizmu, ir kitą su saugumu susijusią riziką;

b)

padarinių valdymas – priemonių, kurių imamasi siekiant reaguoti į su saugumu susijusį incidentą, visų pirma kilusį dėl teroro aktų, ir sumažinti jo poveikį, koordinavimas, siekiant užtikrinti sklandų krizės valdymo ir saugumo veiksmų koordinavimą.

c)

svarbūs infrastruktūros objektai – apima visų pirma tokius materialinius išteklius, paslaugas, informacinių technologijų įrenginius, tinklus ir infrastruktūros objektus, kurių veiklos sutrikdymas arba sunaikinimas turėtų rimtą poveikį pagrindinėms visuomenės funkcijoms, įskaitant tiekimo grandines, žmonių sveikatą, saugą, saugumą, ekonominę ar socialinę gerovę arba Bendrijos ar jos valstybių narių funkcionavimą.

3 straipsnis

Bendrieji tikslai

1.   Programa prisidedama prie valstybių narių pastangų užkirsti kelią, pasirengti ir apsaugoti žmones ir svarbius infrastruktūros objektus nuo teroro aktų ir kitų su saugumu susijusių incidentų.

2.   Programa skirta prisidėti prie apsaugos užtikrinimo tokiose srityse kaip krizių valdymas, aplinka, visuomenės sveikata, transportas, moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra bei ekonominė ir socialinė sanglauda, terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos srityje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje.

4 straipsnis

Konkretūs tikslai

1.   Laikantis bendrų tikslų, nebent jiems taikomos kitos finansinės priemonės, Programa aktyvina, skatina ir vysto prevencijos, pasirengimo ir pasekmių valdymo priemones, inter alia, grindžiamas visapusiškais grėsmės ir rizikos įvertinimais atsižvelgiant į valstybių narių vykdomą priežiūrą ir tinkamai atsižvelgiant į esamą Bendrijos kompetenciją šiuo klausimu, ir kuriomis siekiama užkirsti kelią ar sumažinti riziką, susijusią su terorizmu, ir kitą su saugumu susijusią riziką.

2.   Dėl rizikos, susijusios su terorizmu, ir dėl kitos su saugumu susijusios rizikos prevencijos ir pasirengimo, šia Programa siekiama apsaugoti žmones ir svarbius infrastruktūros objektus, visų pirma tokiomis priemonėmis:

a)

aktyvinti, skatinti ir remti rizikos svarbiems infrastruktūros objektams vertinimus, siekiant padidinti saugumą;

b)

aktyvinti, skatinti ir remti svarbių infrastruktūros objektų apsaugos metodikos, visų pirma rizikos įvertinimo metodikos, kūrimą;

c)

remti ir skatinti bendras veiklos priemones, skirtas tarpvalstybinių tiekimo grandinių saugumui gerinti, jei neiškreipiamos konkurencijos taisyklės vidaus rinkoje;

d)

skatinti ir remti saugumo standartų kūrimą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi bei žiniomis žmonių ir svarbių infrastruktūros objektų apsaugos srityje;

e)

skatinti ir remti koordinavimą ir bendradarbiavimą visoje Bendrijoje svarbių infrastruktūros objektų apsaugos srityje.

3.   Pasekmių valdymo srityje šia Programa siekiama:

a)

aktyvinti, skatinti ir remti keitimąsi pažangiąja patirtimi ir žiniomis, siekiant nustatyti geriausią praktiką, kad būtų koordinuojamos atsakomosios priemonės ir bendradarbiautų įvairūs krizių valdymo ir saugumo veiksmų dalyviai;

b)

skatinti bendras pratybas ir praktinius scenarijus, įskaitant saugumo ir saugos komponentus, siekiant išplėsti atitinkamų dalyvių Europos lygiu veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą.

5 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys veiksmai

1.   Siekiant įgyvendinti 3 ir 4 straipsniuose numatytus bendruosius ir konkrečius tikslus, metinėje darbo programoje nustatytomis sąlygomis pagal šią Programą finansinė parama bus teikiama šiems veiksmams:

a)

Komisijos inicijuotiems ir valdomiems europinės dimensijos projektams;

b)

tarpvalstybiniams projektams, kuriuose dalyvauja partneriai iš mažiausiai dviejų valstybių narių arba bent vienos valstybės narės ir kitos šalies, kuri gali būti stojanti šalis arba šalis kandidatė;

c)

nacionaliniams projektams valstybėse narėse, kuriais:

i)

rengiami tarpvalstybiniai projektai ir (arba) Bendrijos veiksmai („pradinės priemonės“);

ii)

papildomi tarpvalstybiniai projektai ir (arba) Bendrijos veiksmai („papildomos priemonės“);

iii)

prisidedama prie novatoriškų metodų ir (arba) technologijų, kuriuos būtų galima perkelti į Bendrijos lygio veiksmus, plėtojimo arba kuriami tokie metodai ir technologijos, kuriuos numatoma perkelti į kitas valstybes nares ir (arba) šalis, kurios gali būti stojančios šalys arba šalys kandidatės.

2.   Visų pirma finansinė parama gali būti numatyta:

a)

operatyvinio bendradarbiavimo ir koordinavimo veiksmams (stiprinti tinklų kūrimą, tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą, ekstremalių situacijų planų rengimą, keitimąsi informacija ir jos sklaidą, patirtį ir geriausią praktiką);

b)

analitinei, stebėsenos, vertinimo ir audito veiklai;

c)

technologijų ir metodikų plėtojimui ir perdavimui, visų pirma keitimosi informacija ir sąveikos srityje;

d)

darbuotojų ir ekspertų mokymui, mainams; bei

e)

informuotumo didinimo ir sklaidos veiklai.

6 straipsnis

Galimybė dalyvauti Programoje

1.   Šioje Programoje gali dalyvauti juridinio asmens statusą turinčios valstybėse narėse įsteigtos įstaigos ir organizacijos. Pelno siekiančios įstaigos ir organizacijos gali gauti dotacijas tik kartu su pelno nesiekiančiomis arba valstybinėmis organizacijomis. Nevyriausybinės organizacijos gali kreiptis dėl 5 straipsnio 2 dalyje nurodytų projektų finansavimo tuo atveju, jei jos užtikrina pakankamo lygio konfidencialumą.

2.   Tarpvalstybinių projektų atveju trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali dalyvauti kaip partnerės, tačiau joms neleidžiama pateikti projektų.

7 straipsnis

Intervencijos rūšys

1.   Bendrijos finansinė parama gali būti tokių teisinių formų:

a)

dotacijos;

b)

viešųjų pirkimų sutartys.

2.   Bendrijos dotacijos skiriamos išnagrinėjus pasiūlymus, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius skubius atvejus arba kai naudos gavėjo ypatumai neleidžia tam tikram veiksmui pasirinkti nieko kito, ir suteikiamos skiriant dotacijas veiklai arba dotacijas veiksmams.

Metinėje darbo programoje nustatoma minimali dotacijoms skiriamų metinių išlaidų norma. Ši minimali norma negali būti mažesnė kaip 65 %.

Didžiausia projektų išlaidų bendro finansavimo norma tiksliai nustatoma metinėje darbo programoje.

3.   Sudarant viešųjų pirkimų sutartis numatomos papildomoms priemonėms skirtos išlaidos, tokiu atveju Bendrijos lėšos padengia išlaidas paslaugoms ir prekėms įsigyti. Padengiamos, inter alia, informacijos ir ryšių, projektų, politikos krypčių, programų ir teisės aktų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, tikrinimo ir įvertinimo išlaidos.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija įgyvendina Bendrijos finansinę paramą laikydamasi Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas).

2.   Siekdama įgyvendinti Programą, Komisija, laikydamasi 3 straipsnyje numatytų bendrųjų tikslų, iki rugsėjo mėn. pabaigos priima metinę darbo programą, kurioje tiksliai nurodomi programos konkretūs tikslai, teminiai prioritetai, 7 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų priemonių aprašymas ir prireikus kitų veiksmų sąrašas.

2007 m. metinė darbo programa priimama per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

3.   Metinė darbo programa priimama laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

4.   Vykdant su dotacijomis veiksmams susijusias įvertinimo ir skyrimo procedūras, inter alia, atsižvelgiama į tokius kriterijus:

a)

atitikimą metinei darbo programai, 3 straipsnyje nurodytiems bendriesiems tikslams ir priemonėms, kurių buvo imtasi įvairiose 4 ir 5 straipsniuose apibrėžtose srityse;

b)

siūlomo veiksmo kokybę – jo koncepciją, organizavimą, pristatymą ir numatomus rezultatus;

c)

prašomą finansavimo Bendrijos lėšomis sumą ir jos pagrįstumą atsižvelgiant į numatomus rezultatus;

d)

numatomų rezultatų poveikį 3 straipsnyje apibrėžtiems bendriesiems tikslams ir priemonėms, kurių buvo imtasi įvairiose 4 ir 5 straipsniuose apibrėžtose srityse.

5.   Sprendimus, susijusius su veiksmais pagal 5 straipsnio 1 dalies a punktą, Komisija priima laikydamasi 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos valdymo procedūros. Sprendimus, susijusius su veiksmais pagal 5 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, Komisija priima laikydamasi 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Sprendimus dėl paraiškų dotacijoms gauti, kurias teikia pelno siekiančios įstaigos ar organizacijos, Komisija priima laikydamasi 9 straipsnio 3 dalyje nurodytos valdymo procedūros.

9 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 3 mėnesiai.

4.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

10 straipsnis

Papildomumas

1.   Siekiama sinergijos, nuoseklumo ir papildomumo su kitomis Sąjungos ir Bendrijos priemonėmis, inter alia, specialiosiomis programomis „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ ir „Baudžiamasis teisingumas“ bei Septintąja bendrąja mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa, Europos Sąjungos solidarumo fondu ir Civilinės saugos finansine priemone.

2.   Programos ištekliais gali būti dalijamasi su kitomis Bendrijos ir Sąjungos priemonėmis, visų pirma su programa „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“, siekiant įgyvendinti tiek šios Programos, tiek kitų Bendrijos (Sąjungos) priemonių tikslus atitinkančius veiksmus.

3.   Pagal šį sprendimą finansuojamai veiklai neteikiama finansinė parama tam pačiam tikslui pagal kitas Sąjungos (Bendrijos) finansines priemones. Užtikrinama, kad naudos pagal šią Programą gavėjai pateiktų Komisijai informaciją apie finansavimą, gautą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kitų šaltinių, bei informaciją apie rengiamas paraiškas gauti finansavimą.

11 straipsnis

Biudžeto ištekliai

Biudžeto ištekliai, skirti Programoje numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus. Turimus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje struktūroje nustatytų ribų.

12 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija užtikrina, kad naudos gavėjas pateiktų visų pagal Programą finansuotų veiksmų technines ir finansines darbo pažangos ataskaitas, o galutinė ataskaita būtų pateikta per tris mėnesius nuo veiksmo baigimo. Ataskaitų formą ir struktūrą nustato Komisija.

2.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant Programą sudarytos sutartys ir susitarimai visų pirma numatytų, kad Komisija (arba bet koks jos įgaliotas atstovas) vykdo priežiūrą ir finansinę kontrolę, prireikus atlikdama patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus, o Audito Rūmai – auditą.

3.   Komisija užtikrina, kad Bendrijos finansinės paramos gavėjas penkerius metus nuo bet kokiam veiksmui skirto paskutinio mokėjimo gavimo užtikrintų, kad Komisija galės susipažinti su visais vykdant veiksmą patirtas išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

4.   Atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų ir patikrinimų vietoje rezultatus, Komisija užtikrina, kad prireikus būtų patikslinta iš pradžių patvirtintos finansinės paramos apimtis ir skyrimo sąlygos bei mokėjimų grafikas.

5.   Komisija užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių patikrinti, ar finansuoti veiksmai yra įvykdyti tinkamai ir nepažeidžiant šio sprendimo bei Finansinio reglamento nuostatų.

13 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, vykdant veiksmingą kontrolę ir susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šį sprendimą finansuojamų Bendrijos veiksmų atveju reglamentai (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 taikomi bet kuriam Bendrijos teisės akto nuostatos pažeidimui, įskaitant pagal Programą nustatyto sutartinio įsipareigojimo pažeidimą, kilusiam dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiklos ar neveikimo, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma ar gali būti padaryta žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams.

3.   Komisija užtikrina, kad veiksmui suteikta finansinė parama būtų sumažinta, sustabdyta arba išieškota, jeigu ji nustato pažeidimus, įskaitant neatitikimą šio sprendimo nuostatoms arba atskiram sprendimui, arba sutarčiai ar susitarimui, suteikiančiam atitinkamą finansinę paramą, arba jeigu paaiškėja, kad negavus Komisijos pritarimo veiksmas buvo pakeistas pažeidžiant projekto pobūdį ar įgyvendinimo sąlygas.

4.   Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisina tik dalį skirtos finansinės paramos, Komisija užtikrina, kad iš naudos gavėjo būtų pareikalauta per nustatytą laikotarpį pateikti savo paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija užtikrina, kad likusios finansinės paramos dalies mokėjimą būtų galima nutraukti ir būtų galima pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Komisija užtikrina, kad visos nepagrįstai išmokėtos sumos būtų grąžintos Komisijai. Už visas laiku nesugrąžintas sumas skaičiuojami delspinigiai pagal Finansiniame reglamente nustatytas sąlygas.

14 straipsnis

Vertinimas

1.   Nuolat stebima, kaip įgyvendinama pagal Programą vykdoma veikla.

2.   Komisija užtikrina nuolatinį, nepriklausomą ir išorinį Programos įvertinimą.

3.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a)

metinį Programos įgyvendinimo pranešimą;

b)

ne vėliau kaip 2010 m. kovo 31 d. - tarpinį įvertinimo pranešimą apie gautus rezultatus ir kokybinius bei kiekybinius Programos įgyvendinimo aspektus;

c)

ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. - komunikatą apie Programos tęsimą;

d)

ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. - ex post įvertinimo ataskaitą.

15 straipsnis

Projektų paskelbimas

Kiekvienais metais Komisija paskelbia pagal Programą finansuojamų veiksmų sąrašą ir trumpą kiekvieno projekto aprašymą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  2006 m. gruodžio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 297, 2001 11 15, p. 7.

(3)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(4)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(5)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(6)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(7)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(8)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1248/2006 (OL L 227, 2006 8 19, p. 3).

(9)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(10)  OL C 65, 2006 3 17, p. 63.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/7


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 12 d.

2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ kaip Saugumo ir laisvių apsaugos bendrosios programos dalį

(2007/125/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30, 31 straipsnius bei 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Sąjungos tikslas suteikti piliečiams aukšto lygio saugą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje siekiamas, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnio ketvirtoje įtraukoje ir 29 straipsnyje, užkardant organizuotą bei kitokį nusikalstamumą ir kovojant su juo.

(2)

Siekdama apsaugoti mūsų piliečių ir visuomenės laisvę ir saugumą nuo nusikalstamos veiklos Sąjunga turėtų veiksmingai ir efektyviai imtis visų rūšių nusikalstamumo prevencijos, nustatymo, tyrimo ir persekiojimo priemonių, visų pirma tarpvalstybinio pobūdžio nusikalstamos veiklos atvejais.

(3)

Remdamasi 1999 m. spalio mėn. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadomis, Europos Vadovų Taryba 2004 m. lapkričio mėn. Hagos programa (2), 2001 m. rugsėjo mėn. ir 2004 m. kovo mėn. deklaracijomis dėl terorizmo bei 2004 m. gruodžio mėn. Europos narkotikų strategija dar kartą patvirtino, jog teikia prioritetą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtojimui, visų pirma piliečių apsaugai nuo įvairios nusikalstamos veiklos vykdant nusikalstamumo prevenciją ir kovojant su nusikalstamumu.

(4)

Siekiant perduoti įvairių nusikalstamumo prevencijos aspektų plėtojimo Europos Sąjungos lygiu patirtį ir remti nusikalstamumo prevencijos veiklą vietos ir nacionaliniu lygiu, 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimu 2001/427/TVR (3) buvo įkurtas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas.

(5)

2002 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimu 2002/630/TVR, nustatančiu pagrindų programą dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS) (4), nustatyta pagrindų programa daug prisidėjo prie valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų bei teismų bendradarbiavimo sustiprinimo ir valstybių narių policijos, teismų, teisinių ir administracinių sistemų savitarpio supratimo ir pasitikėjimo pagerinimo.

(6)

Būtina ir tikslinga išplėsti nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu priemonių finansavimo galimybes ir, siekiant veiksmingumo, ekonomiškumo ir skaidrumo, peržiūrėti metodus.

(7)

Pagrindų programos tikslas – sudaryti sąlygas veiksmingam nusikaltimo liudytojų rėmimui ir jų interesų gynimui. Be to, programoje pabrėžiama, kaip svarbu apsaugoti nuo nusikaltimų nukentėjusius asmenis. Siekiant akcentuoti, kad nukentėjusių asmenų rėmimas yra prioritetas, specialiojoje programoje „Baudžiamasis teisingumas“ pabrėžiama socialinė ir teisinė pagalba nukentėjusiems asmenims.

(8)

Komisijos veiksmai ir tarpvalstybiniai projektai tebėra svarbūs siekiant glaudesnio ir geresnio valstybių narių bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo. Be to, naudinga ir tikslinga remti projektus valstybėse narėse tiek, kiek jie gali suteikti naudingų žinių ir pažangios patirties tolesniems veiksmams Sąjungos lygiu.

(9)

Nusikalstamumui peržengiant sienas, tikslinga leisti trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms dalyvauti vykdant tarpvalstybinius projektus.

(10)

Reikia užtikrinti papildomumą su kitoms Sąjungos ir Bendrijos programoms, tokioms kaip Septintoji bendroji mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa, Europos Sąjungos solidarumo fondas, Civilinės saugos finansavimo priemonė ir struktūriniai fondai.

(11)

Kadangi šio sprendimo tikslų, visų pirma organizuoto ir tarpvalstybinio nusikalstamumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu tikslų, valstybės narės negali deramai pasiekti, o Europos Sąjunga dėl programos masto arba poveikio gali juos pasiekti geriau, Taryba gali patvirtinti priemones pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, kuris Sąjungai taikomas pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį. Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo sprendimu nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(12)

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties 41 straipsnio 3 dalį einamosios išlaidos turėtų būti finansuojamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto pagal VI antraštinę dalį.

(13)

Programos išlaidos turėtų neviršyti finansinės struktūros 3 išlaidų kategorijai nustatytos ribos. Būtina numatyti lankstų programos apibrėžimą, kad būtų galima atlikti bet kokių numatytų veiksmų vėlesnius pakeitimus, taip reaguojant į poreikių kitimą 2007–2013 m. laikotarpiu. Todėl sprendimas turėtų apsiriboti bendru numatomų veiksmų apibrėžimu ir tų veiksmų atitinkamomis administracinėmis ir finansinėmis priemonėmis.

(14)

Šiam sprendimui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos laikantis sprendime nustatytų procedūrų, padedant komitetui.

(15)

Taip pat reikėtų imtis atitinkamų priemonių užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui, reikėtų žengti būtinus žingsnius, siekiant išieškoti prarastas, neteisėtai išmokėtas ar neteisingai panaudotas lėšas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (5), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje (6) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (7).

(16)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (8) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (9), nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, kuriais saugomi Bendrijos finansiniai interesai, taikomi atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus pasirenkant biudžeto vykdymo priemones, į nedidelį skaičių atvejų, kai Komisija išlaiko tiesioginę atsakomybę už jų įgyvendinimą ir valdymą, bei į reikalaujamą išteklių sumos ir su jos panaudojimu susijusios administracinės naštos proporcingumą.

(17)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. tikslinga pakeisti Sprendimą 2002/630/TVR šiuo sprendimu ir sprendimu, įkuriančiu specialiąją programą „Baudžiamasis teisingumas“.

(18)

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir savalaikį programos įgyvendinimą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo šiuo sprendimu pagal Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąją programą nustatoma specialioji programa „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ (toliau – Programa).

2.   Programa apima laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Bendrieji tikslai

1.   Programa prisidedama prie piliečių aukšto lygio saugumo užkardant ir kovojant su organizuotu ir kitokiu nusikalstamumu, ypač su terorizmu, prekyba žmonėmis ir nusikaltimais vaikams, neteisėta prekyba narkotikais bei ginklais, korupcija ir sukčiavimu.

2.   Nepažeidžiant Europos bendrijos tikslų ir įgaliojimų, bendraisiais Programos tikslais prisidedama prie Sąjungos ir Bendrijos politikos plėtojimo.

3 straipsnis

Temos ir konkretūs tikslai

1.   Programą sudaro keturios temos:

a)

nusikalstamumo prevencija ir kriminologija;

b)

teisėsauga;

c)

liudytojų apsauga ir parama jiems;

d)

nukentėjusių asmenų apsauga.

2.   Įgyvendinant bendruosius tikslus Programa padeda siekti šių konkrečių tikslų:

a)

skatinti, remti ir plėtoti horizontalius metodus ir priemones, būtinas strategiškai užkardant ir kovojant su nusikalstamumu bei užtikrinant saugumą ir viešąją tvarką, pavyzdžiui, Europos Sąjungos nusikalstamumo prevencijos tinklo atliekamą darbą, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, geriausią nusikalstamumo prevencijos praktiką, palyginamąją statistiką, taikomąją kriminologiją bei tvirtesnį požiūrį į nepilnamečius pažeidėjus;

b)

skatinti ir plėtoti teisėsaugos agentūrų, kitų nacionalinių valdžios institucijų ir susijusių Sąjungos įstaigų veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir tarpusavio supratimą atsižvelgiant į Tarybos nustatytus prioritetus, visų pirma išdėstytus Europolo organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinime;

c)

skatinti ir plėtoti liudytojų apsaugos ir rėmimo geriausią praktiką; ir

d)

skatinti ir plėtoti nuo nusikaltimų nukentėjusių asmenų apsaugos geriausią praktiką.

3.   Programa nėra skirta teisminiam bendradarbiavimui. Tačiau ji gali apimti veiksmus, kuriais siekiama skatinti teisminių ir teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys veiksmai

1.   Siekiant įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose numatytus bendruosius ir konkrečius tikslus, metinėje darbo programoje nustatytomis sąlygomis pagal Programą finansinė parama bus teikiama šiems veiksmams:

a)

Komisijos inicijuotiems ir valdomiems europinės dimensijos projektams;

b)

tarpvalstybiniams projektams, kuriuose dalyvauja partneriai iš mažiausiai dviejų valstybių narių arba bent vienos valstybės narės ir kitos šalies, kuri gali būti stojanti šalis arba šalis kandidatė;

c)

nacionaliniai projektai valstybėse narėse, kuriais:

i)

rengiami tarpvalstybiniai projektai ir (arba) Sąjungos veiksmai („pradinės priemonės“);

ii)

papildomi tarpvalstybiniai projektai ir (arba) Sąjungos veiksmai („papildomos priemonės“);

iii)

prisidedama prie novatoriškų metodų ir (arba) technologijų, kuriuos galima būtų perkelti į Sąjungos lygio veiksmus, plėtojimo arba kuriami tokie metodai ir technologijos, kuriuos numatoma perkelti į kitas valstybes nares ir (arba) šalis, kurios gali būti stojančios šalys arba šalys kandidatės;

d)

dotacijos veiklai nevyriausybinėms organizacijoms, nepelno pagrindu įgyvendinančioms Programos tikslus Europos lygiu.

2.   Visų pirma finansinė parama gali būti numatyta:

a)

operatyvinį bendradarbiavimą ir koordinavimą gerinantiems veiksmams (stiprinti tinklų kūrimą, tarpusavio pasitikėjimą ir supratimą, keitimąsi informacija, patirtimi ir geriausia praktika bei jų sklaidą);

b)

analitinei, stebėsenos ir vertinimo veiklai;

c)

technologijų ir metodikos kūrimui ir perkėlimui,

d)

darbuotojų ir ekspertų mokymui, mainams; bei

e)

informuotumo didinimo ir sklaidos veiklai.

5 straipsnis

Galimybė naudotis Programa

1.   Programa yra skirta teisėsaugos tarnyboms, kitoms viešosioms ir (arba) privačioms įstaigoms, subjektams ir institucijoms, įskaitant vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijas, socialinius partnerius, universitetus, statistikos tarnybas, nevyriausybines organizacijas, viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes bei atitinkamas tarptautines organizacijas.

2.   Programa gali naudotis juridinio asmens statusą turinčios valstybėse narėse įsteigtos įstaigos ir organizacijos. Pelno siekiančios įstaigos ir organizacijos gali gauti dotacijas tik kartu su pelno nesiekiančiomis arba valstybinėmis organizacijomis.

3.   Tarpvalstybinių projektų atveju trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali dalyvauti kaip partnerės, tačiau joms neleidžiama pateikti projektų.

6 straipsnis

Intervencijos rūšys

1.   Sąjungos finansinė parama gali būti tokių teisinių formų:

a)

dotacijos;

b)

viešųjų pirkimų sutartys.

2.   Sąjungos dotacijos skiriamos išnagrinėjus pasiūlymus, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius skubius atvejus arba kai naudos gavėjo ypatumai neleidžia tam tikram veiksmui pasirinkti nieko kito, ir suteikiamos skiriant dotacijas veiklai arba dotacijas veiksmams.

Metinėje darbo programoje nustatoma minimali dotacijoms skiriamų metinių išlaidų norma. Ši minimali norma negali būti mažesnė kaip 65 %.

Didžiausia projektų išlaidų bendro finansavimo norma tiksliai nustatoma metinėje darbo programoje.

3.   Sudarant viešųjų pirkimų sutartis, numatomos papildomoms priemonėms skirtos išlaidos; tokiu atveju Sąjungos lėšos padengia išlaidas paslaugoms ir prekėms įsigyti. Padengiamos, inter alia, informacijos ir ryšių, projektų, politikos krypčių, programų ir teisės aktų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, tikrinimo ir įvertinimo išlaidos.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija įgyvendina Bendrijos finansinę paramą laikydamasi Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas).

2.   Siekdama įgyvendinti Programą, Komisija, laikydamasi 2 straipsnyje numatytų bendrųjų tikslų, iki rugsėjo mėn. pabaigos priima metinę darbo programą, kurioje tiksliai nurodomi programos konkretūs tikslai, teminiai prioritetai, 6 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų priemonių aprašymas ir prireikus kitų veiksmų sąrašas.

2007 metų metinė darbo programa priimama per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

3.   Metinė darbo programa priimama laikantis 10 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros.

4.   Vykdant su dotacijomis veiksmams susijusias įvertinimo ir skyrimo procedūras, inter alia, atsižvelgiama į tokius kriterijus:

a)

atitikimą metinei darbo programai, 2 straipsnyje nurodytiems bendriesiems tikslams ir priemonėms, kurių buvo imtasi įvairiose 3 ir 4 straipsniuose nustatytose srityse;

b)

siūlomo veiksmo kokybę – jo koncepciją, organizavimą, pristatymą, numatomus rezultatus ir jų skleidimą;

c)

prašomą Sąjungos finansinės paramos sumą ir jos pagrįstumą atsižvelgiant į numatomus rezultatus;

d)

numatomų rezultatų poveikį 2 straipsnyje apibrėžtiems bendriesiems tikslams ir priemonėms, kurių buvo imtasi įvairiose 3 ir 4 straipsniuose apibrėžtose srityse.

5.   Paraiškos 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytoms dotacijoms veiklai gauti vertinamos, inter alia, atsižvelgiant į šiuos aspektus:

a)

atitikimą Programos tikslams;

b)

planuojamos veiklos kokybę;

c)

galimą didėjantį šios veiklos poveikį visuomenei;

d)

vykdomos veiklos geografinį poveikį;

e)

siūlomos veiklos ekonominės naudos santykį.

6.   Sprendimus, susijusius su veiksmais pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą, Komisija priima laikydamasi 10 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros. Sprendimus, susijusius su veiksmais pagal 4 straipsnio 1 dalies b–d punktus, Komisija priima laikydamasi 9 straipsnyje nustatytos patariamosios procedūros.

Sprendimus dėl paraiškų dotacijoms gauti, kurias teikia pelno siekiančios įstaigos ar organizacijos, Komisija priima laikydamasi 10 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros.

8 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas (toliau – Komitetas), kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Pasibaigus Komiteto posėdžiams, Komisija gali kviesti į informacinius susitikimus šalių kandidačių atstovus.

9 straipsnis

Patariamoji procedūra

1.   Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių reikia imtis, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą, jeigu reikia, balsuojant.

2.   Nuomonė įrašoma į protokolą; kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti jos nuomonę įrašyti į protokolą.

3.   Komisija visapusiškai atsižvelgia į Komiteto pareikštą nuomonę. Ji informuoja Komitetą, kokiu būdu buvo atsižvelgta į jo nuomonę.

10 straipsnis

Valdymo procedūra

1.   Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių reikia imtis, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu, nuomonė patvirtinama Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2.   Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant. Tačiau kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per 2 dalyje numatytą laikotarpį.

11 straipsnis

Papildomumas

1.   Siekiama sinergijos, nuoseklumo ir papildomumo su kitomis Sąjungos ir Bendrijos priemonėmis, inter alia, su specialiosiomis programomis „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“, „Baudžiamasis teisingumas“ bei Septintąja bendrąja mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programa, Europos Sąjungos solidarumo fondu ir Civilinės saugos finansine priemone.

2.   Programos ištekliais gali būti dalijamasi su kitomis Sąjungos ir Bendrijos priemonėmis, visų pirma su programa „Terorizmo ir kitos su saugumu susijusios rizikos prevencija, parengtis ir padarinių valdymas“, siekiant įgyvendinti tiek šios Programos, tiek kitų Sąjungos (Bendrijos) priemonių tikslus atitinkančius veiksmus.

3.   Pagal šį sprendimą finansuojamai veiklai neteikiama finansinė parama tam pačiam tikslui pagal kitas Sąjungos (Bendrijos) finansines priemones. Užtikrinama, kad naudos iš Programos gavėjai pateiktų Komisijai informaciją apie finansavimą, gautą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kitų šaltinių, bei informaciją apie rengiamas paraiškas dėl finansavimo.

12 straipsnis

Biudžeto ištekliai

Biudžeto ištekliai, skirti šioje Programoje numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus. Turimus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje struktūroje nustatytų ribų.

13 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija užtikrina, kad naudos gavėjas pateiktų visų pagal Programą finansuotų veiksmų technines ir finansines darbo pažangos ataskaitas, o galutinė ataskaita būtų pateikta per tris mėnesius nuo veiksmo baigimo. Ataskaitų formą ir struktūrą nustato Komisija.

2.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant šią Programą sudarytos sutartys ir susitarimai visų pirma numatytų, kad Komisija (arba bet kuris jos įgaliotas atstovas) vykdo priežiūrą ir finansinę kontrolę, prireikus atlikdama patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus, o Audito Rūmai – auditą.

3.   Komisija užtikrina, kad finansinės paramos gavėjas penkerius metus nuo bet kokiam veiksmui skirto paskutinio mokėjimo gavimo užtikrintų, kad Komisija galėtų susipažinti su visais dokumentais, patvirtinančiais vykdant veiksmą patirtas išlaidas.

4.   Atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų ir patikrinimų vietoje rezultatus, Komisija užtikrina, kad prireikus būtų patikslinta iš pradžių patvirtintos finansinės paramos apimtis ir skyrimo sąlygos bei mokėjimų grafikas.

5.   Komisija užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių patikrinti, ar finansuoti veiksmai yra įvykdyti tinkamai ir nepažeidžiant šio sprendimo bei Finansinio reglamento nuostatų.

14 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, vykdant veiksmingą kontrolę ir susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šį sprendimą finansuojamų Sąjungos veiksmų atveju Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir Reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 taikomi bet kuriam Bendrijos teisės nuostatos pažeidimui, įskaitant pagal Programą nustatyto sutartinio įsipareigojimo pažeidimą, kilusiam dėl ūkio subjekto veiklos ar neveikimo, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma ar gali būti padaryta žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams.

3.   Komisija užtikrina, kad veiksmui suteikta finansinė parama būtų sumažinta, sustabdyta arba išieškota, jeigu ji nustato pažeidimus, įskaitant neatitikimą šio sprendimo nuostatoms arba atskiram sprendimui, arba sutarčiai ar susitarimui, suteikiančiam atitinkamą finansinę paramą, arba jeigu paaiškėja, kad negavus Komisijos pritarimo veiksmas buvo pakeistas pažeidžiant projekto pobūdį ar įgyvendinimo sąlygas.

4.   Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisina tik dalį skirtos finansinės paramos, Komisija užtikrina, kad iš naudos gavėjo būtų pareikalauta per nustatytą laikotarpį pateikti savo paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija užtikrina, kad likusios finansinės paramos dalies mokėjimą būtų galima nutraukti ir būtų galima pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Komisija užtikrina, kad visos nepagrįstai išmokėtos sumos būtų grąžintos Komisijai. Už visas laiku nesugrąžintas sumas skaičiuojami delspinigiai pagal Finansiniame reglamente nustatytas sąlygas.

15 straipsnis

Vertinimas

1.   Bus nuolat stebima, kaip įgyvendinama pagal Programą vykdoma veikla.

2.   Komisija užtikrina nuolatinį, nepriklausomą ir išorinį Programos įvertinimą.

3.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a)

metinį Programos įgyvendinimo pranešimą;

b)

ne vėliau kaip 2010 m. kovo 31 d. - tarpinį įvertinimo pranešimą apie gautus rezultatus ir kokybinius bei kiekybinius Programos įgyvendinimo aspektus;

c)

ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. – komunikatą apie Programos tęsimą;

d)

ne vėliau kaip 2015 m. kovo 31 d. - ex post įvertinimo ataskaitą.

16 straipsnis

Projektų paskelbimas

Kiekvienais metais Komisija paskelbia pagal Programą finansuojamų veiksmų sąrašą ir trumpą kiekvieno projekto aprašymą.

17 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. šis sprendimas pakeičia atitinkamas Sprendimo 2002/630/TVR nuostatas.

2.   Pagal Sprendimą 2002/630/TVR iki 2006 m. gruodžio 31 d. pradėtus veiksmus iki jų užbaigimo toliau reglamentuoja tas sprendimas.

18 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  2006 m. gruodžio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(3)  OL L 153, 2001 6 8, p. 1.

(4)  OL L 203, 2002 8 1, p. 5.

(5)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(6)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(7)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(8)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(9)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1248/2006 (OL L 227, 2006 8 19, p. 3).


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 58/13


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 12 d.

2007–2013 m. laikotarpiui įkuriantis specialiąją programą „Baudžiamasis teisingumas“ kaip Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalį

(2007/126/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnyje nurodyta, kad Sąjungos tikslas – plėtojant bendrą valstybių narių veiklą teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje užtikrinti piliečiams aukšto lygio saugą.

(2)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 31 straipsnį bendrą veiklą baudžiamosiose bylose sudaro valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas.

(3)

Remiantis Tamperės Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadomis, 2004 m. lapkričio mėn. priimtoje Hagos programoje dar kartą patvirtinama, kad pirmenybė turi būti teikiama laisvės, saugumo ir teisingumo Europos Sąjungoje stiprinimui, ypač tobulinant teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, paremtą abipusio pripažinimo principu.

(4)

2002 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimu 2002/630/TVR, nustatančiu pagrindų programą dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS) (2), nustatyta pagrindų programa daug prisidėjo prie valstybių narių policijos ir kitų teisėsaugos tarnybų bei teismų bendradarbiavimo sustiprinimo ir valstybių narių policijos, teismų, teisinių ir administracinių sistemų savitarpio supratimo ir pasitikėjimo pagerinimo.

(5)

Europos Sąjungos sutartyje ir Hagos programoje numatyti ambicingi tikslai turėtų būti įgyvendinti sukūrus lanksčią ir veiksmingą programą, kuri padės juos planuoti ir vykdyti.

(6)

Ši programa turėtų pagerinti teismų tarpusavio pasitikėjimą. Pagal Hagos programą tarpusavio pasitikėjimą reikėtų stiprinti kuriant teisminių organizacijų ir institucijų tinklus, tobulinant teismų darbuotojų mokymą, vertinant ES politikos teisingumo srityje įgyvendinimą visiškai laikantis teismų nepriklausomumo principo, plečiant mokslinius tyrimus teisminio bendradarbiavimo srityje ir skatinant valstybių narių veiklos projektus, kuriais siekiama modernizuoti teisingumo sistemą.

(7)

Programa taip pat turėtų padėti įgyvendinti tarpusavio pripažinimo principą, gerinant tarpusavio susipažinimą su anksčiau Europos Sąjungoje priimtais apkaltinamaisiais nuosprendžiais, visų pirma sukuriant kompiuterizuotą informacijos mainų apie teistumą sistemą.

(8)

Europos teisėjų mokymo tinklas, kurį sukūrė būtent už valstybių narių teismų profesionalių darbuotojų mokymą atsakingos institucijos, remia tikrai europinės dimensijos mokymo programą, skirtą teisėjams ir prokurorams. Tuo prisidedama prie tarpusavio pasitikėjimo stiprinimo ir didinamas teisminių institucijų bei skritingų teisės sistemų tarpusavio supratimas.

(9)

Kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o Europos Sąjunga dėl programos masto arba poveikio juos gali pasiekti geriau, Taryba gali patvirtinti priemones pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą, kuris Sąjungai taikomas pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį. Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo sprendimu nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(10)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) (toliau – Finansinis reglamentas) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (4), nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles, kuriais saugomi Bendrijos finansiniai interesai, taikomi atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus pasirenkant biudžetines priemones, į nedidelį skaičių atvejų, kai Komisija išlaiko tiesioginę atsakomybę už jų įgyvendinimą ir valdymą, skaičiaus ribojimą, bei į reikalaujamą išteklių sumos ir su jos naudojimu susijusios administracinės naštos proporcingumą.

(11)

Taip pat reikėtų imtis tinkamų priemonių užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui, reikėtų žengti būtinus žingsnius, siekiant išieškoti prarastas, neteisėtai išmokėtas ar neteisingai panaudotas lėšas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (5), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje (6) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (7).

(12)

Finansiniame reglamente reikalaujama, kad būtų priimtas pagrindinis aktas, reglamentuojantis dotacijas veiklai.

(13)

Šiam sprendimui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos laikantis sprendime nustatytų procedūrų, padedant komitetui.

(14)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. tikslinga pakeisti Sprendimą 2002/630/TVR šiuo sprendimu ir sprendimu, įkuriančiu specialiąją programą „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“.

(15)

Siekiant užtikrinti veiksmingą ir savalaikį programos įgyvendinimą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

1.   Siekiant prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo, šiuo sprendimu nustatoma specialioji programa „Baudžiamasis teisingumas“ (toliau – Programa), kuri yra Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis.

2.   Programa apima laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Bendrieji tikslai

1.   Nustatomi šie bendrieji Programos tikslai:

a)

skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose siekiant prisidėti prie tikros Europos teisingumo erdvės baudžiamosiose bylose, paremtos tarpusavio pripažinimu ir savitarpio pasitikėjimu, sukūrimo;

b)

skatinti valstybėse narėse taikomų taisyklių suderinamumą, jei to gali prireikti siekiant pagerinti teisminį bendradarbiavimą. Skatinti esamų teisinių kliūčių geram teisminio bendradarbiavimo veikimui sumažinimą siekiant pagerinti tyrimų koordinavimą ir padidinti Europos Sąjungos valstybių narių esamų teismų sistemų suderinamumą, kad būtų užtikrinta atitinkama su valstybių narių teisėsaugos institucijų vykdomais tyrimais susijusi tolesnė veikla;

c)

gerinti teisinių, teisminių ir administracinių institucijų bei teisinių profesijų atstovų – teisininkų ir kitų teismų veikloje dalyvaujančių profesijų atstovų – ryšius bei keitimąsi informacija ir geriausia praktika bei skatinti teismų sistemos darbuotojų mokymą, kad būtų didinamas tarpusavio pasitikėjimas;

d)

toliau plėtoti tarpusavio pasitikėjimą, kad būtų užtikrinta nukentėjusių ir kaltinamųjų asmenų teisių apsauga.

2.   Nepažeisdami Europos bendrijos tikslų ir galių, bendrieji Programos tikslai prisideda prie Bendrijos politikos krypčių, ir konkrečiai – teisminės erdvės, kūrimo.

3 straipsnis

Konkretūs tikslai

Nustatomi šie konkretūs programos tikslai:

a)

skatinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, kuriuo siekiama:

i)

skatinti tarpusavio teismo sprendimų ir nutarčių pripažinimą;

ii)

šalinti kliūtis, atsiradusias dėl valstybių narių teismų sistemų skirtumų ir skatinti būtiną baudžiamosios materialinės teisės, susijusios su sunkiais, visų pirma tarpvalstybinio pobūdžio, nusikaltimais, derinimą;

iii)

toliau stiprinti būtiniausių standartų, susijusių su procesinės baudžiamosios teisės aspektais, nustatymą siekiant tobulinti praktinius teisminio bendradarbiavimo aspektus;

iv)

garantuoti tinkamą teisingumo vykdymą vengiant jurisdikcijų kolizijos;

v)

gerinti keitimąsi informacija, pirmiausia iš nacionalinių teistumo registrų paimta informacija, naudojant kompiuterizuotas sistemas;

vi)

gerinti kaltinamųjų asmenų teisių užtikrinimą, taip pat skatinti socialinę ir teisinę pagalbą nukentėjusiems asmenims;

vii)

skatinti valstybes nares suintensyvinti bendradarbiavimą su Eurojust kovojant su tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu ir kitais sunkiais nusikaltimais;

viii)

skatinti priemones, skirtas veiksmingam pažeidėjų, pirmiausia nepilnamečių pažeidėjų, grąžinimui į visuomenę;

b)

pagerinti bendras žinias apie valstybių narių teisines ir teismų sistemas baudžiamųjų bylų srityje ir skatinti bei stiprinti tinklų kūrimą, tarpusavio bendradarbiavimą, informacijos, patirties ir geriausios praktikos mainus ir sklaidą;

c)

užtikrinti Sąjungos priemonių teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje tinkamą įgyvendinimą, teisingą bei realų taikymą ir vertinimą;

d)

tobulinti informaciją apie valstybių narių teisines sistemas ir galimybes kreiptis į teismą;

e)

skatinti teisėjų, teisininkų ir kitų teismų veikloje dalyvaujančių profesionalų mokymus Sąjungos ir Bendrijos teisės klausimais;

f)

įvertinti bendruosius reikalavimus, būtinus tarpusavio pasitikėjimui didinti, gerinant teisminių institucijų ir skirtingų teisės sistemų tarpusavio supratimą, pirmiausia įgyvendinant ES politiką teisingumo srityje;

g)

sukurti ir įgyvendinti kompiuterizuotą keitimosi informacija apie teistumą sistemą ir remti tyrimus, kuriais siekiama sukurti kitus keitimosi informacija būdus.

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys veiksmai

Siekiant įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose numatytus bendruosius ir konkrečius tikslus, metinėje darbo programoje nustatytomis sąlygomis šia Programa remiamos šios veiksmų rūšys:

a)

konkretūs Komisijos veiksmai, pavyzdžiui, studijos ir moksliniai tyrimai, konkrečių projektų kūrimas ir įgyvendinimas, pavyzdžiui, kompiuterizuotos keitimosi informacija apie teistumą sistemos, nuomonių apklausos ir tyrimai, rodiklių ir bendrų metodikų kūrimas, duomenų ir statistikos rinkimas, tobulinimas ir sklaida, seminarai, konferencijos ir ekspertų susitikimai, viešųjų kampanijų ir renginių organizavimas, tinklaviečių kūrimas ir priežiūra, informacinės medžiagos rengimas ir sklaida, parama nacionalinių ekspertų tinklams ir jų kūrimui, analitinė, stebėjimo ir vertinimo veikla; arba

b)

konkretūs tarpvalstybiniai projektai Sąjungos interesų srityje, siūlomi mažiausiai dviejų valstybių narių arba vienos valstybės narės ir kitos šalies, kuri gali būti stojanti šalis arba šalis kandidatė, laikantis metinėse darbo programose nustatytų sąlygų; arba

c)

parama nevyriausybinių organizacijų arba kitų subjektų, siekiančių bendro Europos intereso tikslo, veiklai, siekiant bendrųjų programos tikslų, laikantis metinėse darbo programose nustatytų sąlygų; arba

d)

dotacija veiklai siekiant bendrai finansuoti išlaidas, susijusias su Europos teisėjų mokymo tinklo, kuriuo siekiama bendrojo Europos intereso teisėjų mokymo srityje, nuolatine darbo programa;

e)

nacionaliniai projektai valstybėse narėse, kuriais:

i)

rengiami tarpvalstybiniai projektai ir (arba) Sąjungos veiksmai („pradinės priemonės“);

ii)

papildomi tarpvalstybiniai projektai ir (arba) Sąjungos veiksmai („papildomos priemonės“);

iii)

prisidedama prie novatoriškų metodų ir (arba) technologijų, kuriuos galima būtų perkelti į Sąjungos lygio veiksmus, plėtojimo arba kuriami tokie metodai ir technologijos, kuriuos numatoma perkelti į kitas valstybes nares ir (arba) šalis, kurios gali būti stojančios šalys arba šalys kandidatės.

5 straipsnis

Tikslinės grupės

Programa yra skirta, inter alia, praktikuojantiems teisininkams, paramos nukentėjusiesiems tarnybų atstovams ir kitiems teismų veikloje dalyvaujantiems profesionalams, nacionalinėms valdžios institucijoms ir visiems Sąjungos piliečiams.

6 straipsnis

Galimybė naudotis Programa

1.   Programa gali naudotis institucijos, valstybinės ar privačios organizacijos, įskaitant profesines organizacijas, universitetus, mokslinių tyrimų institutus ir teisės bei teisėjų mokymo (tęstinio mokymo) institutus, skirtus praktikuojantiems teisininkams, valstybių narių nevyriausybinėms organizacijoms. Pelno siekiančios įstaigos ir organizacijos gali naudotis Programa tik kartu su pelno nesiekiančiomis arba valstybinėmis organizacijomis.

„Praktikuojantys teisininkai“ – tai, inter alia, teisėjai, prokurorai, advokatai, solisitoriai, ministerijų pareigūnai, teismų pareigūnai, antstoliai, teismo vertėjai ir kiti profesionalai, dalyvaujantys teismų sistemos darbe baudžiamosios teisės srityje.

2.   Trečiosios šalys ar tarptautinės organizacijos tarpvalstybinių projektų teikti negali, bet jos gali dalyvauti kaip partneriai.

7 straipsnis

Intervencijos rūšys

1.   Bendrijos finansavimas gali būti tokių teisinių formų:

a)

dotacijos;

b)

viešųjų pirkimų sutartys.

2.   Bendrijos dotacijos paprastai skiriamos išnagrinėjus pasiūlymus, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius skubius atvejus arba kai naudos gavėjo ypatumai neleidžia tam tikram veiksmui pasirinkti nieko kito, ir suteikiamos skiriant dotacijas veiklai arba dotacijas veiksmams.

Metinėje darbo programoje nustatoma minimali dotacijoms skiriamų metinių išlaidų norma. Ši minimali norma negali būti mažesnė kaip 65 %.

Didžiausia projektų išlaidų bendro finansavimo norma tiksliai nustatoma metinėje darbo programoje.

3.   Be to, sudarant viešųjų pirkimų sutartis, numatomos papildomoms priemonėms skirtos išlaidos; tokiu atveju Bendrijos lėšos padengia išlaidas paslaugoms ir prekėms įsigyti. Padengiamos, inter alia, informacijos ir ryšių, projektų, politikos krypčių, programų ir teisės aktų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, tikrinimo ir įvertinimo išlaidos.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija įgyvendina Bendrijos finansinę paramą laikydamasi Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas).

2.   Siekdama įgyvendinti Programą, Komisija, laikydamasi 2 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų, iki rugsėjo mėn. pabaigos priima metinę darbo programą, kurioje tiksliai nurodomi programos konkretūs tikslai, teminiai prioritetai, 7 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų priemonių aprašymas ir prireikus kitų veiksmų sąrašas.

2007 metų metinė darbo programa priimama per tris mėnesius nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

3.   Metinė darbo programa tvirtinama laikantis 11 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros.

4.   Vykdant su dotacijomis veiksmams susijusias įvertinimo ir skyrimo procedūras, inter alia, atsižvelgiama į tokius kriterijus:

a)

atitikimą metinei darbo programai, 2 straipsnyje nurodytiems bendriesiems tikslams ir priemonėms, kurių buvo imtasi įvairiose 3 ir 4 straipsniuose nustatytose srityse;

b)

siūlomo veiksmo kokybę – jo koncepciją, organizavimą, pristatymą ir numatomus rezultatus;

c)

prašomą finansavimo Bendrijos lėšomis sumą ir jos pagrįstumą atsižvelgiant į numatomus rezultatus;

d)

numatomų rezultatų poveikį 2 straipsnyje apibrėžtiems bendriesiems tikslams ir priemonėms, kurių buvo imtasi įvairiose 3 ir 4 straipsniuose apibrėžtose srityse.

5.   Paraiškos dėl 4 straipsnio c ir d punktuose nurodytų dotacijų veiklai vertinamos atsižvelgiant į:

a)

atitikimą Programos tikslams;

b)

planuojamos veiklos kokybę;

c)

galimą didėjantį šios veiklos poveikį visuomenei;

d)

vykdomos veiklos geografinį poveikį;

e)

piliečių dalyvavimą atitinkamų organų struktūrose;

f)

siūlomos veiklos ekonominės naudos santykį.

6.   Sprendimus, susijusius su veiksmais pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą, Komisija priima laikydamasi 11 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros. Sprendimus, susijusius su veiksmais pagal 4 straipsnio 1 dalies b–e punktus, Komisija priima laikydamasi 10 straipsnyje nustatytos patariamosios procedūros.

Sprendimus dėl paraiškų dotacijoms gauti, kurias teikia pelno siekiančios įstaigos ar organizacijos, Komisija priima laikydamasi 11 straipsnyje nustatytos valdymo procedūros.

7.   Pagal finansinio reglamento 113 straipsnio 2 dalį laipsniško mažėjimo principas netaikomas dotacijai veiklai, kuri suteikta Europos teisėjų mokymo tinklui, kadangi jo tikslas – bendrasis Europos interesas.

9 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas komitetas (toliau – Komitetas), kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Pasibaigus Komiteto posėdžiams, Komisija gali kviesti į informacinius susitikimus šalių kandidačių atstovus.

10 straipsnis

Patariamoji procedūra

1.   Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių reikia imtis, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį gali nustatyti pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą, jeigu reikia, balsuojant.

2.   Nuomonė įrašoma į protokolą; kiekviena valstybė narė turi teisę prašyti jos nuomonę įrašyti į protokolą.

3.   Komisija visapusiškai atsižvelgia į Komiteto pareikštą nuomonę. Ji informuoja Komitetą, kokiu būdu buvo atsižvelgta į jo nuomonę.

11 straipsnis

Valdymo procedūra

1.   Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, Komisijos atstovas pateikia Komitetui priemonių, kurių reikia imtis, projektą. Komitetas savo nuomonę dėl projekto pareiškia per tokį laiką, kurį nustato pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimą remdamasi Komisijos pasiūlymu, nuomonė patvirtinama Europos bendrijos steigimo sutarties 205 straipsnio 2 dalyje nustatyta balsų dauguma. Valstybių narių atstovų Komitete balsai skaičiuojami taip, kaip nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.

2.   Komisija patvirtina priemones, kurios taikomos nedelsiant. Tačiau kai numatytos priemonės neatitinka Komiteto nuomonės, Komisija nedelsdama apie jas praneša Tarybai. Tokiu atveju Komisija gali atidėti patvirtintų priemonių taikymą trims mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

3.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą per 2 dalyje numatytą laikotarpį.

12 straipsnis

Papildomumas

1.   Siekiama sinergijos ir papildomumo su kitomis Sąjungos ir Bendrijos priemonėmis, inter alia, su specialiąja programa „Civilinis teisingumas“, kuri yra Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis, ir Saugumo ir laisvių apsaugos bei Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrosiomis programomis. Statistinė informacijos apie baudžiamąjį teisingumą dalis parengiama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, prireikus naudojantis Bendrijos statistikos programa.

2.   Programos ištekliais gali būti dalijamasi su kitomis Sąjungos ir Bendrijos priemonėmis, visų pirma su specialiąja programa „Civilinis teisingumas“, kuri yra Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis, tam, kad būtų įgyvendinti veiksmai, atitinkantys abiejų programų tikslus.

3.   Pagal šį sprendimą finansuojamai veiklai neteikiama pagalba tam pačiam tikslui pagal kitas Sąjungos (Bendrijos) finansines priemones. Užtikrinama, kad naudos pagal šį sprendimą gavėjai pateiktų Komisijai informaciją apie finansavimą, gautą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kitų šaltinių, bei informaciją apie rengiamas paraiškas gauti finansavimą.

13 straipsnis

Biudžeto ištekliai

Biudžeto ištekliai, skirti Programoje numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus. Turimus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje struktūroje nustatytų ribų.

14 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija užtikrina, kad naudos gavėjas pateiktų visų pagal Programą finansuotų veiksmų technines ir finansines pažangos ataskaitas, o galutinė ataskaita būtų pateikta per tris mėnesius nuo veiksmo baigimo. Ataskaitų formą ir struktūrą nustato Komisija.

2.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant šią Programą sudarytos sutartys ir susitarimai visų pirma numatytų, kad Komisija (arba bet kuris jos įgaliotas atstovas) vykdo priežiūrą ir finansinę kontrolę, prireikus atlikdama patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus, o Audito Rūmai – auditą.

3.   Komisija užtikrina, kad finansinės paramos gavėjas penkerius metus nuo bet kokiam veiksmui skirto paskutinio mokėjimo gavimo užtikrintų, kad Komisija galės susipažinti su visais vykdant veiksmą patirtas išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

4.   Atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų ir patikrinimų vietoje rezultatus, Komisija užtikrina, kad prireikus būtų patikslinta iš pradžių patvirtintos finansinės pagalbos apimtis ir skyrimo sąlygos bei mokėjimų grafikas.

5.   Komisija užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių patikrinti, ar finansuoti veiksmai yra įvykdyti tinkamai ir nepažeidžiant šio sprendimo bei Finansinio reglamento nuostatų.

15 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, vykdant veiksmingą kontrolę ir susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šį sprendimą finansuojamų Bendrijos veiksmų atveju Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir Reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 taikomi bet kuriam Bendrijos teisės nuostatos pažeidimui, įskaitant pagal Programą nustatyto sutartinio įsipareigojimo pažeidimą, kilusiam dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiklos ar neveikimo, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma ar gali būti padaryta žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar jos valdomiems biudžetams.

3.   Komisija užtikrina, kad veiksmui suteikta finansinė parama būtų sumažinta, sustabdyta arba išieškota, jeigu ji nustato pažeidimus, įskaitant neatitikimą šio sprendimo nuostatoms arba atskiram sprendimui, arba sutarčiai ar susitarimui, suteikiančiam atitinkamą finansinę paramą, arba jeigu paaiškėja, kad negavus Komisijos pritarimo veiksmas buvo pakeistas pažeidžiant projekto pobūdį ar įgyvendinimo sąlygas.

4.   Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisina tik dalį skirtos finansinės pagalbos, Komisija užtikrina, kad iš naudos gavėjo būtų pareikalauta per nustatytą laikotarpį pateiktų savo paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija užtikrina, kad likusios finansinės pagalbos dalies mokėjimą būtų galima nutraukti ir būtų galima pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Komisija užtikrina, kad visos nepagrįstai išmokėtos sumos būtų grąžintos Komisijai. Už visas laiku nesugrąžintas sumas skaičiuojami delspinigiai pagal Finansiniame reglamente nustatytas sąlygas.

16 straipsnis

Vertinimas

1.   Nuolat stebima, kaip įgyvendinama pagal Programą vykdoma veikla.

2.   Komisija užtikrina nuolatinį, nepriklausomą, išorinį Programos įvertinimą.

3.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a)

metinį Programos įgyvendinimo pranešimą;

b)

ne vėliau kaip 2011 m. kovo 31 d. – tarpinį įvertinimo pranešimą apie pasiektus rezultatus ir kokybinius bei kiekybinius Programos įgyvendinimo aspektus;

c)

ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 30 d. - komunikatą apie Programos tęsimą;

d)

ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. – ex post įvertinimo ataskaitą.

17 straipsnis

Projektų paskelbimas

Kiekvienais metais Komisija paskelbia pagal Programą finansuojamų veiksmų sąrašą ir trumpą kiekvieno projekto aprašymą.

18 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nuo 2007 m. sausio 1 d. šis sprendimas pakeičia atitinkamas Sprendimo 2002/630/TVR nuostatas.

Pagal Sprendimą 2002/630/TVR iki 2006 m. gruodžio 31 d. pradėtus veiksmus iki jų pabaigos toliau reglamentuoja tas pats sprendimas. Minėto sprendimo 7 straipsnyje nurodytas komitetas pakeičiamas šio sprendimo 10 straipsnyje numatytu komitetu.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F.-W. STEINMEIER


(1)  2006 m. gruodžio 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 203, 2002 8 1, p. 5.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1248/2006 (OL L 227, 2006 8 19, p. 3).

(5)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(6)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(7)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.