ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 57

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. vasario 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 187/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 188/2007 dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą ( 1 )

3

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 189/2007 dėl laikino importo muitų netaikymo tam tikram pramoninio cukraus kiekiui 2006–2007 prekybos metais

6

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 190/2007, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1819/2004, nukrypstantį nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

8

 

 

2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 191/2007 dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos)

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/132/EB

 

*

2007 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas, pratęsiantis Sprendimo 2000/91/EB, leidžiančio Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 17 straipsnio, taikymą

10

 

 

2007/133/EB

 

*

2007 m. sausio 30 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Estijai, Slovėnijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei taikyti specialią priemonę, nukrypstančią nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsnio

12

 

 

Komisija

 

 

2007/134/EB

 

*

2007 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba ( 1 )

14

 

 

2007/135/EB

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro tam tikrose Reino krašto-Pfalco federalinės žemės teritorijose (Vokietija) planų pakeitimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EB

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Bulgarijos avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemai taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004 (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/EB

 

*

2007 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/805/EB dėl klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių Vokietijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2007 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 175/2007, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, klaidų ištaisymas (OL L 55, 2007 2 23)

27

 

 

2007 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 177/2007, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus, klaidų ištaisymas (OL L 55, 2007 2 23)

28

 

*

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimo 2006/969/EB dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) klaidų ištaisymas (OL L 391, 2006 12 30)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 187/2007

2007 m. vasario 23 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. vasario 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. vasario 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 188/2007

2007 m. vasario 23 d.

dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo pagal naują paskirtį naudoti Saccharomyces cerevisiae preparatą (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) kaip melžiamoms ožkoms ir melžiamoms avims skirtą pašarų priedą, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalies c punktą prie leidimo prašymo pridėtas analizės metodas yra susijęs su pašarų priedo veikliosios medžiagos nustatymu pašaruose. Todėl šio reglamento priede nurodytas analizės metodas neturi būti laikomas Bendrijos analizės metodu pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), 11 straipsnį.

(5)

2003 m. vasario 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 316/2003 dėl ilgalaikio leidimo naudoti pašarų priedą ir dėl laikino leidimo naudoti leistinus pašarų priedus naujai paskirčiai (3) Saccharomyces cerevisiae preparatą (NCYC Sc 47) buvo leista naudoti mėsinių galvijų mitybai, 2004 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2148/2004 dėl nuolatinio ir laikino leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl leidimo naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (4) – nujunkytų paršelių mitybai, 2004 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1288/2004 dėl ilgalaikio leidimo naudoti tam tikrus priedus ir dėl laikino leidimo nauja paskirtimi naudoti tam tikrus pašaruose jau leidžiamus priedus (5) – paršavedžių mitybai, 2005 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 600/2005 dėl naujo leidimo dešimt metų naudoti kokcidiostatą kaip gyvūnų pašarų priedą, laikino leidimo naudoti priedą ir nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus gyvūnų pašarų priedus (6) – mėsinių triušių mitybai, 2005 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1811/2005 dėl laikino ir nuolatinio leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamą pašarų priedą nauja paskirtimi (7) – melžiamų karvių mitybai, o 2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1447/2006 dėl leidimo nauja paskirtimi naudoti Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kaip pašarų priedą (8) – mėsinių ėriukų mitybai.

(6)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą melžiamoms ožkoms ir melžiamoms avims. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2006 m. liepos 12 d. nuomonėje padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae preparatas (NCYC Sc 47) neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (9). Ji taip pat padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae preparatas (NCYC Sc 47) nekelia šiai papildomai gyvūnų kategorijai kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, dėl šio preparato naudojimo gali žymiai padidėti primilžis iš melžiamų ožkų ir melžiamų avių. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003. Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 46, 2003 2 20, p. 15.

(4)  OL L 370, 2004 12 17, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1980/2005 (OL L 318, 2005 12 6, p. 3).

(5)  OL L 243, 2004 7 15, p. 10. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1812/2005 (OL L 291, 2005 11 5, p. 18).

(6)  OL L 99, 2005 4 19, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2028/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 26).

(7)  OL L 291, 2005 11 5, p. 12.

(8)  OL L 271, 2006 9 30, p. 28.

(9)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl produkto „Biosaf Sc 47“ (Saccharomyces cerevisiae preparato) kaip smulkiesiems melžiamiems atrajotojams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo. Priimta 2006 m. liepos 12 d., EMST leidinys (2006) 379, p. 1.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Priedo sudėtis:

Saccharomyces cerevisiae preparatas NCYC Sc 47, kuriame yra mažiausiai 5 × 109 KSV/g

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analizės metodai  (1)

Išpylimo ant plokštelės metodas naudojant chloramfenikolio mielių ekstrakto agarą, grindžiamą ISO 7954 metodu.

Polimerazės grandininė reakcija (PGR)

Melžiamos avys ir melžiamos ožkos

7 × 108

7,5 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Rekomenduojamos dozės:

Melžiamoms ožkoms: 3 × 109 KSV vienam gyvūnui per dieną.

Melžiamoms avims: 2 × 109 KSV vienam gyvūnui per dieną.

2017 3 16


(1)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 189/2007

2007 m. vasario 23 d.

dėl laikino importo muitų netaikymo tam tikram pramoninio cukraus kiekiui 2006–2007 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnio 1 dalies c, e ir i punktus,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 26 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad siekdama užtikrinti 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai reikalingą tiekimą, Komisija tam tikram cukraus kiekiui gali laikinai iš dalies ar visiškai netaikyti importo muitų.

(2)

Siekiant užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 318/2006 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai reikalingą tiekimą, Bendrijai tikslinga importo muitų šių produktų gamybai skirtam pramoniniam cukrui 2006–2007 prekybos metais netaikyti visiškai.

(3)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), taikomas nepažeidžiant papildomų sąlygų ar nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti numatytos sektoriniuose reglamentuose. Siekiant užtikrinti sklandų Bendrijos rinkos aprūpinimą ypač reikia išlaikyti licencijų paraiškų teikimo periodiškumą, nurodytą 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 950/2006, nustatančiame išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles (3), ir taip nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies.

(4)

Siekiant palengvinti importuotų kiekių administravimą bei užtikrinti jų priežiūrą ir kontrolę, cukraus, kuriam laikinai netaikomi importo muitai, importo licencijos turi galioti tik iki 2006–2007 prekybos metų pabaigos ir jos turi būti išduodamos tik pramoninio cukraus naudotojams. Kadangi jų veikla nebūtinai susijusi su trečiosiomis šalimis, reikia nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio.

(5)

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (4), nuostatos dėl pramoninės žaliavos administravimo ir perdirbėjų įsipareigojimų turi būti taikomos kiekiams, importuotiems taikant šį reglamentą.

(6)

Cukraus vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nurodytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laikinas importo muitų netaikymas

1.   2006–2007 prekybos metais importo muitai laikinai netaikomi baltojo cukraus, kurio KN kodas yra 1701 99 10, 200 000 tonų kiekiui.

2.   Pagal šį reglamentą importuotas cukrus naudojamas tiesiogiai Reglamento (EB) Nr. 967/2006 priede nurodytiems produktams gaminti.

2 straipsnis

Importo licencijos

1.   Reglamente (EB) Nr. 950/2006 nustatytos taisyklės dėl importo licencijų bei Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos taisyklės taikomos pagal šį reglamentą importuojamam cukrui, jei šiame reglamente nenumatyta kitaip.

Tačiau importo licencijos galioja iki antro mėnesio, einančio po faktinio jų išdavimo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (5) 23 straipsnio 2 dalį, pabaigos ir ne ilgiau nei iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio, importo licencijų paraiškas 1 straipsnio 1 dalyje nurodytiems kiekiams gali teikti tik Reglamento (EB) Nr. 967/2006 2 straipsnio d punkte nurodyti perdirbėjai.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, lukštentų, nulukštentų, iš dalies nulukštentų ir skaldytų ryžių importo licencijų paraiškos pateikiamos kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio, pradedant nuo Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 5 dalyje nurodytos datos ir tol, kol pasiekiama licencijų išdavimo riba, nurodyta minėto reglamento 5 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje. Per savaitę pareiškėjas gali pateikti tik vieną licencijos paraišką.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 967/2006 taikymas

Pagal šį reglamentą importuotiems cukraus kiekiams taikomi Reglamento (EB) Nr. 967/2006 11,12 ir 13 straipsniai.

4 straipsnis

Perdirbėjo įsipareigojimai

1.   Perdirbėjai kompetentingoms valstybės narės institucijoms pateikia įrodymus, kad pagal šį reglamentą importuoti kiekiai buvo panaudoti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems produktams gaminti ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 967/2006 5 straipsnyje nurodyto patvirtinimo. Įrodymas yra automatizuotas atitinkamų produktų kiekių įregistravimas į registrus gamybos metu ar jai pasibaigus.

2.   Jei perdirbėjas per tris mėnesius nuo importo nepateikia 1 dalyje nurodyto įrodymo, jis už kiekvieną pavėluotą dieną sumoka po penkis eurus už kiekvieną importuotą atitinkamo kiekio toną.

3.   Jei perdirbėjas per penkis mėnesius nuo importo nepateikia 1 dalyje numatyto įrodymo, atitinkamas kiekis yra laikomas deklaruotu kaip perviršinis remiantis Reglamento (EB) Nr. 967/2006 13 straipsniu.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 1).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(4)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006, (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 190/2007

2007 m. vasario 23 d.

panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1819/2004, nukrypstantį nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 dėl tam tikrų javų, ryžių ir javų išvestinių produktų eksporto licencijų išdavimo svarstymo laikotarpio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003, nustatančio specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (3), 8 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad toje pastraipoje nurodytų produktų eksporto licencijos išduodamos trečią darbo dieną nuo paraiškų pateikimo, jei per tą laiką nesiimama specialių priemonių. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1819/2004 (4) nukrypo nuo šios nuostatos, kad būtų atsižvelgta į Bendrijos rinkos aprūpinimą javais ir ryžiais 2004–2005 prekybos metais. Taikant šia leidžiančią nukrypti nuostatą tos eksporto licencijos yra išduodamos paraiškos pateikimo dieną, kai grąžinamosios išmokos suma yra lygi nuliui.

(2)

Kadangi nebėra šią leidžiančią nukrypti nuostatą pateisinančių rinkos sąlygų, Reglamentas (EB) Nr. 1819/2004 turėtų būti panaikintas.

(3)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1819/2004 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1996/2006 (OL L 398, 2006 12 30, p. 1).

(4)  OL L 320, 2004 10 21, p. 13.


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 191/2007

2007 m. vasario 23 d.

dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1510/2006 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Atsižvelgiant į Komisijos šiandien turimą informaciją, yra pavojus, kad dabartiniam eksporto laikotarpiui citrinos orientaciniai kiekiai netrukus gali būti viršyti. Galimas viršijimas sukels grėsmę eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos vaisių ir daržovių sektoriuje tinkamam veikimui.

(3)

Kad tokios situacijos būtų išvengta, reikia atmesti B eksporto licencijų paraiškas citrinos, eksportuojamiems po 2007 m. vasario 23 d. ir iki dabartinio eksporto laikotarpio pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Citrinos B eksporto licencijų paraiškos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 1510/2006 1 straipsnį, kurių produktų eksporto deklaracijos buvo priimtos po 2007 m. vasario 23 d. ir iki kovo 1 d., yra atmetamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. vasario 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 280, 2006 10 12, p. 16.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. sausio 30 d.

pratęsiantis Sprendimo 2000/91/EB, leidžiančio Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo 17 straipsnio, taikymą

(2007/132/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Laiškuose, kuriuos Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2006 m. kovo 22 d., Danija ir Švedija prašė leisti pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos, kurią joms leista taikyti 2000 m. sausio 24 d. Tarybos sprendimu 2000/91/EB, leidžiančiu Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo (2) 17 straipsnio, taikymą.

(2)

Vadovaudamasi 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos (77/388/EEB) dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (3) 27 straipsnio 2 dalimi, Komisija 2006 m. spalio 4 d. laišku informavo kitas valstybes nares apie Danijos ir Švedijos prašymus. 2006 m. spalio 5 d. laišku Komisija pranešė Danijai ir Švedijai, kad turi visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina prašymams įvertinti.

(3)

Šie prašymai susiję su pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), sumokėto nuo rinkliavų už naudojimąsi Zundo tilto linija tarp Danijos ir Švedijos, grąžinimu. Pagal paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, teikimo vietos nustatymo taisyklę PVM tikslais dalis PVM nuo rinkliavų už naudojimąsi Zundo tilto linija mokėtina dalis Danijai ir dalis Švedijai.

(4)

Nukrypstant nuo Direktyvos 77/388/EEB 17 straipsnio, kaip jis išdėstytas 28f straipsnyje, nuostatų, nustatančių, kad apmokestinamieji asmenys įgyvendina savo teisę atskaityti arba susigrąžinti PVM valstybėje narėje, kurioje jis buvo sumokėtas, Danijai ir Švedijai iki 2006 m. gruodžio 31 d. leidžiama taikyti specialią priemonę, pagal kurią mokesčių mokėtojai gali susigrąžinti PVM iš vienos administracijos.

(5)

Kadangi taisyklių nebuvo įmanoma priimti Komisijos pasiūlymu dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl taisyklių, reglamentuojančių teisę į PVM atskaitą remiantis Direktyvos 77/388/EEB 17 straipsnio 6 dalies pirmąja pastraipa, ir atsižvelgiant į tai, kad teisinė situacija ir faktai, kuriais pagrįstas šis leidimas, suteiktas Sprendimu 2000/91/EB, nepasikeitė, šio leidimo galiojimas turėtų būti pratęstas naujam laikotarpiui.

(6)

Direktyva 2006/112/EB Direktyvą 77/388/EEB išdėstė nauja redakcija ir ją panaikino. Nuorodos į ankstesnę direktyvą laikomos nuorodomis į vėlesnę direktyvą.

(7)

Nukrypti leidžianti nuostata neturi neigiamo poveikio Bendrijos nuosaviems ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM.

(8)

Atsižvelgiant į dalyko skubumą bei siekiant išvengti teisės spragos būtina taikyti išimtį šešių savaičių laikotarpiui, nurodytam Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2000/91/EB 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Šis leidimas nustoja galioti 2013 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).

(2)  OL L 28, 2000 2 3, p. 38. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/65/EB (OL L 25, 2003 1 30, p. 40).

(3)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/98/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 129).


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/12


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. sausio 30 d.

leidžiantis Estijai, Slovėnijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei taikyti specialią priemonę, nukrypstančią nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 167 straipsnio

(2007/133/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Laikantis 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (2) 27 straipsnio, Sprendimu 97/375/EB (3) Jungtinei Karalystei leidžiama, nukrypstant nuo minėtosios direktyvos 17 straipsnio 1 dalies ir kad būtų galima naudotis neprivaloma sistema, pagal kurią mokestis apskaičiuojamas remiantis sumokėtais ir gautais pinigais (pinigų apskaita), atidėti apmokestinamų asmenų, kurie apskaičiuoja pardavimo PVM už tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas, kai jie gauna mokėjimą iš pirkėjų, teisę į pirkimo (importo) PVM ataskaitą, remiantis minėtosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies trečio punkto antrąja įtrauka, iki tol, kol pirkimo (importo) PVM bus sumokėtas tiekėjui.

(2)

Laišku, kurį Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2006 m. sausio 26 d., Jungtinė Karalystė paprašė trims metams pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą. Jungtinė Karalystė taip pat paprašė nuo 660 000 iki 1 350 000 svarų sterlingų padidinti apyvartos ribą, iki kurios galima taikyti supaprastintą pinigų apskaitos sistemą.

(3)

Laišku, kurį Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2006 m. rugpjūčio 31 d., Estija paprašė leisti taikyti nuo Direktyvos 77/388/EEB 17 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, kad apmokestinamas asmuo galėtų atskaityti PVM tik tada, kai tiekėjui jau yra sumokėta. Šis atskaitos momento atidėjimas bus taikomas tik tada, kai taikoma supaprastinta pinigų apskaitos sistema, pagal kurią apmokestinamieji asmenys pardavimo PVM už tiekiamas prekes ar paslaugas apskaičiuoja, kai jau būna gavę mokėjimą iš savo pirkėjų, remiantis minėtosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies trečio punkto antrąja įtrauka. Estija paprašė, kad pinigų apskaitos sistemą būtų leista taikyti apmokestinamiems asmenims, kurie pagal Estijos įstatymus klasifikuojami kaip individualūs verslininkai.

(4)

Laišku, kurį Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2006 m. birželio 27 d., Slovėnija paprašė leisti taikyti nuo Direktyvos 77/388/EEB 17 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, kad apmokestinamas asmuo galėtų atskaityti PVM tik tada, kai tiekėjui jau yra sumokėta. Šis atskaitos momento atidėjimas bus taikomas tik tada, kai taikoma supaprastinta pinigų apskaitos sistema, pagal kurią apmokestinamieji asmenys pardavimo PVM už tiekiamas prekes ar paslaugas apskaičiuoja, kai jau būna gavę mokėjimą iš savo pirkėjų, remiantis minėtosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies trečio punkto antrąja įtrauka. Slovėnija paprašė nustatyti 208 646 EUR dydžio apyvartos ribą, iki kurios galima taikyti pinigų apskaitos sistemą.

(5)

Laišku, kurį Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2006 m. balandžio 6 d., Švedija paprašė leisti taikyti nuo Direktyvos 77/388/EEB 17 straipsnio 1 dalies nukrypti leidžiančią nuostatą, kad apmokestinamas asmuo galėtų atskaityti PVM tik tada, kai tiekėjui jau yra sumokėta. Šis atskaitos momento atidėjimas bus taikomas tada, kai taikoma supaprastinta pinigų apskaitos sistema, pagal kurią apmokestinamieji asmenys pardavimo PVM už tiekiamas prekes ar paslaugas apskaičiuoja, kai jau būna gavę mokėjimą iš savo pirkėjų, remiantis minėtosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies trečio punkto antrąja įtrauka,. Švedija paprašė nustatyti 3 000 000 kronų dydžio apyvartos ribą, iki kurios galima taikyti pinigų apskaitos sistemą.

(6)

Vadovaudamasi Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnio 2 dalimi, 2006 m. spalio 6 d. laišku Komisija informavo kitas valstybes nares apie Estijos pateiktą prašymą, 2006 m. spalio 6 d. laišku – apie Slovėnijos pateiktą prašymą, 2006 m. spalio 4 d. laišku – apie Švedijos pateiktą prašymą ir 2006 m. spalio 6 d. laišku – apie Jungtinės Karalystės pateiktą prašymą. 2006 m. spalio 6 d. laišku Komisija pranešė Švedijai, o 2006 m. spalio 9 d. laiškais – Estijai, Slovėnijai ir Jungtinei Karalystei, kad turi visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina jų prašymams įvertinti.

(7)

Direktyva 2006/112/EB Direktyvą 77/388/EEB išdėstė nauja redakcija ir ją panaikino. Nuorodos į ankstesnę direktyvą laikomos nuorodomis į vėlesnę direktyvą.

(8)

Pinigų apskaitos sistema yra paprastinimo priemonė, taikoma mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Ribos, iki kurios galima taikyti supaprastintą sistemą, padidinimas Jungtinėje Karalystėje sudarytų galimybę didesniam įmonių skaičiui taikyti šią sistemą. Padidinus apyvartos ribą, sistemą taikyti galėtų papildomi 57 000 įmonių. Estijos prašoma nukrypti leidžiančia nuostata 5 700 įmonių būtų sudaryta galimybė taikyti pinigų apskaitos sistemą. 62 000 Slovėnijos įmonių galės nuspręsti taikyti pinigų apskaitos sistemą. Švedijoje sistemą galės taikyti 630 000 įmonių.

(9)

Estijos, Slovėnijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės prašymai leisti taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą gali būti priimti atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančių įmonių, kurios gali nuspręsti taikyti šią supaprastintą sistemą, dalį ir į ribotą jos galiojimo trukmę.

(10)

Kadangi apmokestinamieji asmenys, kurie jau kreipėsi dėl neprivalomos sistemos taikymo turėtų galėti ją naudotis be pertraukimo, Jungtinei Karalystei suteiktas leidimas turėtų būti taikomas nuo Direktyvos 97/375/EB galiojimo pasibaigimo dienos. Taip pat, kadangi tai padėtų didesniam skaičiui apmokestinamųjų asmenų taikyti sistemą nuo jų apskaitos metų pradžios, suinteresuotoms valstybėms narėms turėtų būti leidžiama naudotis neprivalomomis sistemomis nuo 2007 m. sausio 1 d.

(11)

Aptariama nukrypti leidžianti nuostata nedaro įtakos bendrai valstybių narių mokesčių pajamų sumai, surenkamai galutinio vartojimo etape, todėl ji nedaro neigiamos įtakos iš PVM gaunamiems nuosaviems Europos Bendrijų ištekliams.

(12)

Atsižvelgiant į dalyko skubumą bei siekiant išvengti teisės spragos būtina taikyti išimtį šešių savaičių laikotarpiui, nurodytam Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių, I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB 167 straipsnio, Estijai, Slovėnijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei leidžiama atidėti apmokestinamų asmenų pirkimo (importo) mokesčio atskaitos teisę kaip nustatyta antroje pastraipoje iki tol, kol pirkimo (importo) mokestis bus sumokėtas jų tiekėjams.

Šie apmokestinami asmenys turi taikyti sistemą, pagal kurią jie apskaičiuoja prekių ar paslaugų pardavimo PVM, kai būna gavę mokėjimus iš pirkėjų. Jų metinė apyvarta Slovėnijoje negali būti didesnė kaip 208 646 EUR, Švedijoje – 3 000 000 kronų ir Jungtinėje Karalystėje – 1 350 000 svarų sterlingų arba, Estijos atveju, jie turi būti registruoti kaip individualūs verslininkai.

2 straipsnis

Sprendimas 97/375/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Estijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai, Švedijos Karalystei ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. STEINBRÜCK


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).

(2)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/98/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 129).

(3)  OL L 158, 1997 6 17, p. 43. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/909/EB (OL L 342, 2003 12 30, p. 49).


Komisija

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 2 d.

kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/134/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (1), ypač į jo 2 ir 3 straipsnius,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą Nr. 2006/972/EB dėl specialios programos „Idėjos“, kuria įgyvendinama septintoji bendroji Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programa (2007–2013 m.) (2), ypač į jo 4 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

7-ojoje bendrojoje programoje yra nustatyta, kad specialiosios programos „Idėjos“ tikslas – paremti tyrinėtojų iniciatyvą, skirtą netirtų sričių moksliniams tyrimams, kurie yra susiję su visomis mokslo, inžinerijos ir akademinėmis sritimis ir kurių tyrimo objektus pasirenka tyrinėtojai.

(2)

Sprendime 2006/972/EB yra nustatyta, kad Komisija turėtų įsteigti Europos mokslinių tyrimų tarybą (toliau – EMTT), kuri turėtų įgyvendinti specialiąją programą „Idėjos“.

(3)

Pagal Sprendimo 2006/972/EB 4 straipsnio 3 dalį EMTT turėtų būti sudaryta iš nepriklausomos Mokslo tarybos (toliau – Mokslo taryba), kuriai turėtų pagelbėti paskirtoji įgyvendinimo struktūra.

(4)

Europos mokslo tarybą turėtų sudaryti Komisijos paskirti mokslo darbuotojai, inžinieriai ir mokslininkai, veikiantys kaip individualūs, nepriklausomi nuo pašalinės įtakos asmenys, kurių reputacija nekelia jokios abejonės. Mokslo taryba veiklą turėtų vykdyti remdamasi Sprendimo 2006/972/EB 5 straipsnyje nustatytais įgaliojimais ir siekdama vien tik specialiosios programos „Idėjos“ mokslo, technologijos ir akademinių tikslų.

(5)

Mokslo taryba savarankiškai turėtų išsirinkti generalinį sekretorių, kuris pareigas vykdo atsižvelgdamas į įgaliojimus. Generalinis sekretorius, be kita ko, turi padėti Mokslo tarybai užtikrinti veiksmingą jos bendradarbiavimą su paskirtąja įgyvendinimo struktūra ir Komisija kontroliuojant veiksmingą Mokslo tarybos nustatytos strategijos ir tarybos suformuluotų pozicijų, kurias įgyvendina paskirtoji įgyvendinimo struktūra, įdiegimą.

(6)

Mokslo taryba veiklą turėtų vykdyti laikydamasi mokslinės kompetencijos, savarankiškumo, veiksmingumo ir skaidrumo principų. Komisija turėtų imtis užtikrinti Mokslo tarybos savarankiškumą ir principingumą bei pasirūpinti, kad Mokslo taryba galėtų tinkamai vykdyti veiklą.

(7)

Reikėtų nustatyti informacijos pateikimo taisykles – privalomas Mokslo tarybos nariams ir neprieštaraujančias prie Sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (3) nustatytų Komisijos darbo tvarko taisyklių pridėtoms saugumo taisyklėms.

(8)

Mokslo tarybos narių asmeniniai duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų (4).

(9)

Buvo įsteigtas nepriklausomas aukšto rango ekspertų komitetas, turėjęs parinkti Mokslo tarybos narius steigėjus. Minėtas komitetas, po išsamių konsultacijų su moksline ir akademine visuomene, parengė, pirma, rekomendacijas, kuriose nustatė pasirenkant Mokslo tarybos narius taikytinus veiksnius ir kriterijus, antra, pasiūlė tos tarybos narius steigėjus.

(10)

Turėtų būti sukurta paskirtoji įgyvendinimo struktūra, t. y. vykdomoji įstaiga, atskiruoju teisės normų aktu steigtina pagal 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (5).

(11)

Kol minėta vykdomoji įstaiga bus įsteigta ir pradės vykdyti veiklą, jai priskirtus įgyvendinimo uždavinius turėtų įgyvendinti paskirtoji Komisijos tarnyba.

(12)

Į poveikį biudžetui, kuris bus padarytas priėmus šį sprendimą, bus atsižvelgta skiriant lėšų šiam sprendimui (lėšų bus skiriama įgyvendinant specialią programą „Idėjos“) ir Komisijos finansinėje teisės akto pažymoje, skirtoje išorinei įstaigai,

NUSPRENDĖ:

1   SKYRIUS

EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ TARYBA

1 straipsnis

Steigimas

Šiuo sprendimu įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba specialiajai programai „Idėjos“ įgyvendinti (ši taryba veiklą vykdys nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d). Europos mokslinių tyrimų tarybą sudaro Mokslo taryba ir paskirtoji įgyvendinimo struktūra, kaip nustatoma toliau.

2   SKYRIUS

MOKSLO TARYBA

2 straipsnis

Steigimas

Šiuo sprendimu įsteigiama Mokslo taryba.

3 straipsnis

Uždaviniai

1.   Mokslo taryba turi įgyvendinti Sprendimo 2006/972/EB 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus uždavinius.

2.   Mokslo taryba, inter alia, parengia bendrąją mokslo strategiją, jai suteikiami visi įgaliojimai pagal Sprendimo 2006/972/EB 6 straipsnio 6 dalį nusprendžiant, kokiems moksliniams tyrimams skirti lėšų, ir ji turi užtikrinti veiklos kokybę tą veiklą vertinant mokslo atžvilgiu. Mokslo tarybos uždaviniai – pirmiausia parengti metinę darbo programą, nustatyti mokslinio, akademinio arba profesinio darbo įvertinimo, kurį atlieka kolegos, procedūrą bei stebėti specialiąją programą „Idėjos“ ir, neapribojant Komisijos atsakomybės, kontroliuoti jos įgyvendinimo kokybę.

4 straipsnis

Nariai

1.   Mokslo tarybą sudaro ne daugiau nei 22 nariai.

2.   Mokslo taryba, užtikrinant, kad būtų atstovaujama įvairioms mokslo tiriamosioms sritims, sudaroma iš autoritetingiausių ir reikiamos kompetencijos Europos mokslo bendruomenės atstovų, veikiančių kaip privatūs asmenys, kurie nepaiso politinių ar kitokių interesų.

3.   Mokslo tarybos nariai steigėjai, kurie buvo pasirinkti atsižvelgiant į I priede nustatytus kriterijus ir veiksnius bei kurie išvardyti II priede, šiuo sprendimu paskiriami Mokslo tarybos nariais steigėjais.

4.   Būsimuosius narius paskiria Komisija, atsižvelgdama į I priede nustatytus kriterijus ir veiksnius, laikydamasi nepriklausomos, skaidrios tų narių parinkimo tvarkos, pasitarusi su Mokslo taryba, įskaitant konsultacijas su mokslo bendruomene ir pateikusi ataskaitą Parlamentui bei Tarybai. Pranešimas apie būsimųjų narių skyrimą skelbiamas pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001.

5.   Nariai veiklą vykdo nepaisydami jokios pašalinės įtakos. Nariai tinkamu laiku praneša Komisijai apie visus interesų konfliktus, kurie galėtų turėti įtakos jų objektyvumui.

6.   Nariai skiriami ketverių metų laikotarpiui, kurį, taikant Mokslo tarybos veiklos nepertraukiamumą turinčią užtikrinti rotacijos sistemą, leidžiama kartą pratęsti. Tačiau narį galima paskirti trumpesniam nei ilgiausios trukmės laikotarpiui, siekiant taikyti dalies Mokslo tarybos narių rotaciją. Nariai eina pareigas tol, kol jie yra pakeičiami arba kol nesibaigia narių kadencija.

7.   Komisija, jeigu narys atsistatydina arba jeigu baigiasi jo kadencija, kurios pratęsti neleidžiama, paskiria kitą narį.

8.   Komisija, jeigu susiklosto išskirtinės aplinkybės, siekdama užtikrinti Mokslo tarybos veiksnumą ir (arba) jos veiklos nepertraukiamumą, savo nuožiūra tarybos nario kadenciją gali paskelbti pasibaigusia.

9.   Mokslo tarybos nariams už jų veiklą nėra atlyginama.

5 straipsnis

Principai ir metodai

1.   Mokslo taryba veiklą vykdo savarankiškai ir nepriklausomai.

2.   Jeigu reikia, Mokslo taryba konsultuojasi su mokslo, inžinerijos ir akademine bendruomene.

3.   Mokslo tarybos veikla turi būti skirta tik specialiosios programos „Idėjos“ mokslo, technologijos ir akademiniams tikslams pasiekti. Mokslo taryba veiklą vykdo nepažeisdama etikos ir sąžiningumo principų bei kiek įmanoma skaidriau.

4.   Mokslo taryba atsiskaito Komisijai, nuolatos bendradarbiauja su Komisija ir paskirtąja įgyvendinimo struktūra ir imasi visų reikiamų priemonių minėtam bendradarbiavimui užtikrinti.

5.   Informacijos, kuri buvo gauta vykdant veiklą, neleidžiama skelbti, jeigu Komisija arba Mokslo tarybos pirmininkas laiko, kad informacija yra slapta.

6.   Komisija Mokslo tarybai teikia jos veiklai reikalingą informaciją ir pagalbą siekiant, kad Mokslo taryba veiklą galėtų vykdyti savarankiškai ir nepriklausomai.

7.   Mokslo taryba reguliariai rengia ataskaitas Komisijai ir informaciją bei pagalbą, kurios Komisijai yra reikalingos vykdant įpareigojimą teikti privalomas ataskaitas (t. y. metinę ataskaitą, metinę veiklos ataskaitą).

6 straipsnis

Veikla

1.   Mokslo taryba iš narių išsirenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus, kurie laikydamiesi tarybos darbo tvarkos taisyklių atstovauja Mokslo tarybai ir kurie vadovauja tarybai bei padeda organizuoti jos veiklą, įskaitant darbotvarkės ir posėdžių dokumentų rengimą.

2.   Pirmininką ir pirmininko pavaduotojus atitinkamai galima vadinti Europos mokslinių tyrimų tarybos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju.

3.   Mokslo taryba nusistato darbo tvarkos taisykles, į kurias įtraukiamos išsamios šio straipsnio 1 dalyje nurodytų rinkimų nuostatos bei galimam interesų konfliktui skirtas elgesio kodeksas.

4.   Mokslo taryba į plenarinius posėdžius renkasi taip dažnai, kiek reikia atsižvelgiant į jos veiklą.

5.   Mokslo tarybos pirmininkas gali nuspręsti rengti uždarus posėdžius.

7 straipsnis

EMTT generalinis sekretorius

1.   Mokslo taryba savarankiškai išsirenka generalinį sekretorių, kuris pareigas vykdo atsižvelgdamas į įgaliojimus. Generalinis sekretorius, be kita ko, Mokslo tarybai padeda užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su Komisija ir paskirtąja įgyvendinimo struktūra.

2.   Generalinio sekretoriaus pareigas nustato Mokslo taryba. Generalinio sekretoriaus pareigos, be kita ko – kontroliuoti Mokslo tarybos nustatytos strategijos ir tarybos suformuluotų pozicijų, kurias įgyvendina paskirtoji įgyvendinimo struktūra, įdiegimą.

3.   Parama generalinio sekretoriaus veiklos pradžiai ir tolesnei veiklai užtikrinama iš specialios programos „Idėjos“.

4.   Generalinio sekretoriaus kadencija, kurią leidžiama kartą pratęsti, negali būti ilgesnė nei 30 mėnesių.

8 straipsnis

Posėdžių išlaidų apmokėjimas

1.   Komisija, laikydamasi Komisijos taisyklių dėl atlyginimo nepriklausomiems ekspertams, apmoka narių, kurie dalyvauja Mokslo tarybos veikloje, kelionės ir, jeigu reikia, pragyvenimo išlaidas. Komisija, jeigu iš anksto buvo suteiktas patvirtinimas, taip pat gali apmokėti su kitais posėdžiais, kuriuos reikėjo surengti vykdant Mokslo tarybos veiklą, susijusių kelionių ir pragyvenimo išlaidas; ši nuostata taikoma posėdžiams, kuriuose dalyvauja Mokslo tarybos nariai, nepriklausomi ekspertai ir suinteresuotosios šalys.

2.   Posėdžių išlaidos apmokamos atsižvelgiant į Mokslo tarybos pateiktą metinį prašymą ir neribojant Komisijos atsakomybės.

3   SKYRIUS

9 straipsnis

Paskirtoji įgyvendinimo struktūra

Paskirtoji įgyvendinimo struktūra – tai išorinė įstaiga; kol minėta išorinė įstaiga bus įsteigta ir pradės vykdyti veiklą, jai priskirtus įgyvendinimo uždavinius turėtų įgyvendinti paskirtoji Komisijos tarnyba.

4   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 400, 2006 12 30, p. 244.

(3)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EB, Euratomas (OL L 215, 2006 8 5, p. 38).

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(5)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.


I PRIEDAS

Mokslo tarybos narių parinkimo veiksniai ir kriterijai

Mokslo tarybos sudėtis turi būti tokia, kad taryba sugebėtų autoritetingai, nepriklausomai, išmintingai, remdamasi patirtimi, pasitelkdama vaizduotę ir turėdama viziją vadovauti mokslo raidai. Mokslo tarybos patikimumas turi būti grindžiamas ją sudarančių vyrų ir moterų savybių deriniu ir tarybos nariai turėtų kuo išsamiau atstovauti visos Europos mokslo bendruomenei, atliekančiai mokslo tiriamuosius darbus. Kiekvienas Mokslo tarybos narys turi būti nepriekaištingos reputacijos, jeigu būtų vertinamas kaip mokslo tiriamųjų darbų vadovas, ir neturi kilti jokių abejonių dėl Mokslo tarybos nario nepriklausomumo ir įsipareigojimo vykdyti mokslo tiriamuosius darbus. Apskritai Mokslo tarybos nariai dabar ar paskutiniu metu turi būti buvę tiriamųjų mokslo darbų dalyviais bei laikomi sugebančiais Europos arba pasauliniu lygiu turėti įtakos mokslo raidai. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į jaunesnius, kitos kartos vadovus.

Mokslinių tyrimų, kuriuose dalyvauja nariai, disciplinos turi būti kuo įvairesnės, įskaitant tiksliuosius mokslus, inžineriją ir socialinius bei humanitarinius mokslus. Tačiau nariai neturėtų būti laikomi atstovaujančiais disciplinai ar kokiam nors vienam tyrimų metodui ir nariai neturėtų manyti esantys tokie atstovai. Nariai privalėtų vadovautis platesne vizija, kuri būtų grįsta visų tarybos narių suvokimu apie mokslinių tyrimų plėtros, įskaitant tarpdisciplininius ir daugiadisciplininius mokslinius tyrimus, ir poreikio mokslinius tyrimus organizuoti Europos lygiu svarbą.

Kiekvienas Mokslo tarybos narys, be jokios abejonės būdamas autoritetingas mokslininkas ir mokslinis tyrinėtojas, turėtų praturtinti bendrą tarybos patirtį, kuri buvo įgyta ne tik Europoje, bet ir kitose pasaulio dalyse, kuriose atliekami intensyvūs moksliniai tyrimai. Minėta bendra patirtis galėtų apimti fundamentinių mokslinių tyrimų rėmimo ir skatinimo, mokslinių tyrimų ir žinių perdavimo universitetams, akademijoms ir pramonei organizavimo ir tvarkymo patirtį, nacionalinės ir tarptautinės mokslinių tyrimų veiklos organizavimo, atitinkamų finansavimo programų ir platesnės aplinkos, į kurią atsižvelgdama Europos mokslinių tyrimų taryba vykdo veiklą, išmanymą.

Mokslo tarybos nariai turėtų atstovauti įvairioms mokslinių tyrimų bendruomenės dalims ir skirtingo lygio mokslinėms institucijoms, kurios vykdo mokslinius tyrimus; pvz., tarybos nariais turėtų tapti patyrę universitetų, mokslinių tyrimų institutų, akademijų, lėšas skiriančiųjų įstaigų pareigūnai bei mokslinius tyrimus atliekantieji verslo ir pramonės įmonėse. Į Mokslo tarybą turėtų būti renkami patirties daugiau nei vienoje šalyje įgiję nariai ir keletas tarybos narių turėtų būti pakviesti iš ne Europos mokslinių tyrimų bendruomenės.


II PRIEDAS

Mokslinės tarybos narių steigėjų sąrašas (pasirinkti 22 nariai)

 

Dr. Claudio BORDIGNON, San Rafaelės mokslinis institutas, Milanas

 

Prof. Manuel CASTELLS, Atvirasis Katalonijos universitetas

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Mainco Makso Planko chemijos institutas

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Laisvasis Briuselio universitetas

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Prahos Doplerio institutas

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institute, Berlynas

 

Prof. Wendy HALL, Soutamptono universitetas

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludvigo Vėžio mokslinių tyrimų institutas

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Londono karališkasis koledžas

 

Prof. Michal KLEIBER, Lenkijos Mokslų akademija

 

Prof. Michal KROO, Vengrijos Mokslų akademija

 

Prof. Maria Teresa V. T. LAGO, Porto universitetas

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, Oksfordo universitetas

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Viena

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Tiubingeno Makso Planko vystimosi biologijos institutas

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsinkio universitetas, Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas

 

Prof. Alain PEYRAUBE, Paryžiaus Nacionalinis mokslinių tyrimų centras CNRS

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Ciuricho universitetas


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro tam tikrose Reino krašto-Pfalco federalinės žemės teritorijose (Vokietija) planų pakeitimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 527)

(Tik tekstai vokiečių ir prancūzų kalbomis yra autentiški)

(2007/135/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija 2003 m. vasario 27 d. kaip vieną iš daugelio kovos su klasikiniu kiaulių maru priemonių priėmė Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro Vokietijoje, Žemutinės Saksonijos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reino krašto-Pfalco ir Saro krašto federalinėse žemėse, planų patvirtinimo (2).

(2)

Vokietijos institucijos pranešė Komisijai apie naujausius ligos, kuria serga laukinės kiaulės, pokyčius tam tikrose Reino krašto-Pfalco žemės teritorijose (Vokietija), kurios ribojasi su Šiaurės Reino-Vestfalijos žeme.

(3)

Vokietijos ir Prancūzijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie naujausius ligos, kuria serga laukinės kiaulės, pokyčius tam tikrose Reino krašto-Pfalco žemės teritorijose (Vokietija) ir bendrą sieną su jomis turinčiose Prancūzijos teritorijose.

(4)

Ši informacija rodo, kad klasikinis kiaulių maras, kuriuo serga laukinės kiaulės, tam tikrose Vokietijos teritorijose yra sėkmingai likviduotas, ir laukinių kiaulių vakcinacija bei klasikinio kiaulių maro likvidavimo planas šiose Vokietijos teritorijose daugiau neturėtų būti vykdomi.

(5)

Todėl Sprendimas 2003/135/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/135/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai ir Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 53, 2003 2 28, p. 47. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/285/EB (OL L 104, 2006 4 13, p. 51).


PRIEDAS

„PRIEDAS

1.   TERITORIJOS, KURIOSE VYKDOMI LIGOS LIKVIDAVIMO PLANAI

A.   Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje

1)

Eifelio dalyje:

a)

Kreis Ahrweiler rajone: Adenau ir Altenahr savivaldybės;

b)

Kreis Daun rajone: Obere Kyll ir Hillesheim savivaldybės, Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ir Kirchweiler vietovės Daun savivaldybėje, Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ir Welcherath vietovės Kelberg savivaldybėje, Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ir Rockeskyll vietovės Gerolstein savivaldybėje ir Gerolstein miestas;

c)

Kreis Bitburg-Prüm rajone: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ir Weinsheim vietovės Prüm savivaldybėje.

2)

Pfalco dalyje:

a)

Pirmasens miestas;

b)

Kreis Südwestpfalz rajone: Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein savivaldybės, išskyrus Exklave zu Wilgartswiesen; Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben vietovės;

c)

Kreis Südliche Weinstraße rajone: Annweiler am Trifels, išskyrus Exklave, pietvakarių Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach vietovės.

B.   Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje

a)

Acheno miestas: į pietus nuo greitkelių Nr. A4, A544 ir federalinio kelio Nr. B1;

b)

Bonos miestas: į pietus nuo federalinio kelio Nr. 56 ir greitkelio Nr. A 565 (nuo Bonn-Endenich iki Bonn-Poppelsdorf) ir į pietvakarius nuo federalinio kelio Nr. 9;

c)

Kreis Aachen rajone: Monschau ir Stolberg miestai, Simmerath ir Roetgen savivaldybės;

d)

Kreis Düren rajone: Heimbach ir Nideggen miestai, Hürtgenwald ir Langerwehe savivaldybės;

e)

Kreis Euskirchen rajone: Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden miestai ir Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen vietovės (Euskirchen mieste), Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ir Nettersheim savivaldybės;

f)

Kreis Rhein-Sieg rajone: Meckenheim ir Rheinbach miestai, Wachtberg savivaldybė, Witterschlick, Volmershofen, Heidgen vietovės (Alfter savivaldybėje) ir Buschhoven, Morenhoven, Miel bei Odendorf vietovės (Swisttal savivaldybėje).

2.   TERITORIJOS, KURIOSE VYKDOMA NEATIDĖLIOTINA VAKCINACIJA

A.   Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje

1)

Eifelio dalyje:

a)

Kreis Ahrweiler rajone: Adenau ir Altenahr savivaldybės;

b)

Kreis Daun rajone: Obere Kyll ir Hillesheim savivaldybės, Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ir Kirchweiler vietovės Daun savivaldybėje, Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ir Welcherath vietovės Kelberg savivaldybėje, Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ir Rockeskyll vietovės Gerolstein savivaldybėje ir Gerolstein miestas;

c)

Kreis Bitburg-Prüm rajone: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ir Weinsheim vietovės Prüm savivaldybėje.

2)

Pfalco dalyje:

a)

Pirmasens miestas;

b)

Kreis Südwestpfalz rajone: Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland, Hauenstein savivaldybės, išskyrus Exklave zu Wilgartswiesen; Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben, Waldfischbach-Burgalben vietovės;

c)

Kreis Südliche Weinstraße rajone: Annweiler am Trifels išskyrus Exklave, pietvakarių Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach, Waldrohrbach vietovės.

B.   Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje

a)

Aachen miestas: į pietus nuo greitkelių Nr. A4, A544 ir federalinio kelio Nr. B1;

b)

Bonos miestas: į pietus nuo federalinio kelio Nr. 56 ir greitkelio Nr. A 565 (nuo Bonn-Endenich iki Bonn-Poppelsdorf) ir į pietvakarius nuo federalinio kelio Nr. 9;

c)

Kreis Aachen rajone: Monschau ir Stolberg miestai, Simmerath ir Roetgen savivaldybės;

d)

Kreis Düren rajone: Heimbach ir Nideggen miestai, Hürtgenwald ir Langerwehe savivaldybės;

e)

Kreis Euskirchen rajone: Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden miestai ir Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen vietovės (Euskirchen mieste), Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ir Nettersheim savivaldybės;

f)

Kreis Rhein-Sieg rajone: Meckenheim ir Rheinbach miestai, Wachtberg savivaldybė, Witterschlick, Volmershofen, Heidgen vietovės (Alfter savivaldybėje) ir Buschhoven, Morenhoven, Miel bei Odendorf vietovės (Swisttal savivaldybėje).“


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 23 d.

nustatantis Bulgarijos avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemai taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 533)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/136/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004, nustatančiame avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (1), nustatyti reikalavimai sukurti avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemas. Jame nustatyta, kad visi šie po 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijoje atsivesti gyvuliai turi būti identifikuoti ausų įsagu ir antra identifikavimo priemone, ant kurios yra tas pats individualus kodas kaip ir ausų įsage, per ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį ir bet kokiu atveju prieš jiems paliekant ūkį, kuriame jie buvo atsivesti.

(2)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarija įstojo į Bendriją. 2006 m. lapkričio 17 d. laišku Bulgarija pateikė prašymą leisti toje šalyje taikyti avių ir ožkų identifikavimui taikomas pereinamojo laikotarpio priemones vienerius metus, per kuriuos gyvuliai galėtų būti identifikuojami tik vienu ausų įsagu, išskyrus gyvulius, teikiamus Bendrijos vidaus prekybai ar kuriuos ketinama eksportuoti į trečiąsias šalis. Tokie gyvuliai turėtų būti identifikuojami pagal Bendrijos reikalavimus, išskyrus tai, kad Reglamente (EB) Nr. 21/2004 nurodyta identifikavimo priemonė gali būti taikoma kitame ūkyje, nei to reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas ūkis, kuriame jie buvo atsivesti.

(3)

Siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinės tvarkos Bulgarijoje prie tvarkos, atsirandančios dėl Reglamento (EB) Nr. 21/2004 taikymo, reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones avių ir ožkų identifikavimui Bulgarijoje.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šis sprendimas taikomas visiems avių ir ožkų rūšių gyvuliams, laikomiems Bulgarijoje esančiuose ūkiuose (toliau – gyvuliai).

2 straipsnis

Gyvulių identifikavimas Bulgarijoje

Visi ūkiuose auginami gyvuliai identifikuojami iki jiems paliekant ūkį, kuriame jie buvo atsivesti, arba per devynių mėnesių laikotarpį nuo jų atsivedimo datos, atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau, mažiausiai vienu ausų įsagu, ant kurio pažymėtas kiekvienam gyvuliui individualus kodas pagal nacionalinius reikalavimus.

3 straipsnis

Gyvulių, kuriuos ketinama teikti Bendrijos vidaus prekybai arba eksportuoti į trečiąsias šalis, identifikavimas

Visi gyvuliai, kuriuos ketinama teikti Bendrijos vidaus prekybai arba eksportuoti į trečiąsias šalis, yra identifikuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 21/2004, jei taikoma, taip papildant ausų įsagą, naudojamą pagal šio sprendimo 2 straipsnį.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 21/2004 4 straipsnio 1 dalies, toje nuostatoje nustatytos identifikavimo priemonės gali būti taikomos kilmės ūkyje, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 91/68/EEB 2 straipsnio b dalies 8 punkte (2).

4 straipsnis

Pervežimo dokumento reikalavimas

Reglamento (EB) Nr. 21/2004 3 straipsnio 1 dalyje c punkte nurodytame pervežimo dokumente turi būti pateikti individualūs kiekvieno gyvulio kodai kaip nustatyta šio sprendimo 2 ir 3 straipsniuose.

5 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo Stojimo akto įsigaliojimo dienos iki 2007 m. gruodžio 31 d.

6 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19.


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/805/EB dėl klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių Vokietijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 535)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/137/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (2), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reaguojant į tam tikrose valstybėse narėse kilusius klasikinio kiaulių maro protrūkius, buvo priimtas 2006 m. lapkričio 24 d. Komisijos sprendimas 2006/805/EB dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse (3). Tame sprendime nustatomos tam tikros tose valstybėse narėse taikytinos klasikinio kiaulių maro ligos kontrolės priemonės.

(2)

Vokietija Komisijai pranešė, kad su minėta liga susijusi padėtis tam tikrose Reino krašto-Pfalco federalinės žemės teritorijose labai pagerėjo. Todėl Sprendime 2006/805/EB toms teritorijoms numatytos priemonės daugiau neturėtų būti taikomos.

(3)

Todėl Sprendimas 2006/805/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/805/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. vasario 23 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(2)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(3)  OL L 329, 2006 11 25, p. 67.


PRIEDAS

„PRIEDAS

I   DALIS

1.   Vokietija

A.   Reino kraštas-Pfalcas

a)

Kreis Ahrweiler rajone: Adenau ir Altenahr savivaldybės;

b)

Kreis Daun rajone: Obere Kyll ir Hillesheim savivaldybės, Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ir Kirchweiler vietovės Daun savivaldybėje, Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ir Welcherath vietovės Kelberg savivaldybėje, Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ir Rockeskyll vietovės Gerolstein savivaldybėje ir Gerolstein miestas;

c)

Kreis Bitburg-Prüm rajone: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ir Weinsheim vietovės Prüm savivaldybje.

B.   Šiaurės Reinas-Westfalija

a)

Kreis Euskirchen rajone: Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden miestai, Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen vietovės (Euskirchen mieste) ir Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall bei Nettersheim savivaldybės;

b)

Kreis Rhein-Sieg rajone: Meckenheim ir Rheinbach miestai, Wachtberg savivaldybė, Witterschlick Volmershofen, Heidgen vietovės (Alfter savivaldybėje) ir Buschhoven, Morenhoven, Miel bei Odendorf vietovės (Swisttal savivaldybėje);

c)

Aachen miestas: į pietus nuo greitkelių Nr. A4, A544 ir federalinio kelio Nr. B1;

d)

Bonos miestas: į pietus nuo federalinio kelio Nr. 56 ir greitkelio Nr. A565 (nuo Bonn-Endenich iki Bonn-Poppelsdorf) ir į pietvakarius nuo federalinio kelio Nr. 9;

e)

Kreis Aachen rajone: Monschau ir Stolberg miestai bei Simmerath ir Roetgen savivaldybės;

f)

Kreis Düren rajone: Heimbach ir Nideggen miestai bei Hürtgenwald ir Langerwehe savivaldybės.

2.   Prancūzija

Žemutinio Reino ir Mozelio departamentų teritorija, kuri driekiasi į vakarus nuo Reino upės ir Reino–Marnos kanalo, į šiaurę nuo greitkelio Nr. A4, į rytus nuo Saro upės ir į pietus nuo sienos su Vokietija, bei Holtsheimo, Lingolsheimo ir Ekbolsheimo savivaldybės.

II   DALIS

1.   Slovakija

Trenčín (įskaitant Trenčín ir Bánovce nad Bebravou rajonus), Prievidza (įskaitant Prievidza ir Partizánske rajonus), Púchov (įskaitant tik Ilava rajoną), Žiar nad Hronom (įskaitant Žiar nad Hronom, Žarnovica ir Banská Štiavnica rajonus), Zvolen (įskaitant Zvolen, Krupina ir Detva rajonus), Lučenec (įskaitant Lučenec ir Poltár rajonus) bei Veľký Krtíš veterinarijos ir maisto tarnyboms priklausančios teritorijos.

III   DALIS

1.   Bulgarija

Visa Bulgarijos teritorija.“


Klaidų ištaisymas

24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/27


2007 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 175/2007, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, klaidų ištaisymas

( Europos Sajungos oficialusis leidinys L 55, 2007 m. vasario 23 d. )

12 puslapyje Reglamento priedą skaityti taip:

„PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. vasario 23 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,1813

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.“


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/28


2007 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 177/2007, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 55, 2007 m. vasario 23 d. )

16 puslapyje, priede, visoje lentelėje antroje skiltyje „Paskirtis“:

vietoje:

„C13“

skaityti:

„C10“.


24.2.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 57/28


2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimo 2006/969/EB dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 391, 2006 m. gruodžio 30 d. )

Sprendimo paskelbimas pirmiau minėtame Oficialiajame leidinyje yra panaikinamas.

To paties teksto paskelbimas OL L 400, 2006 12 30, p. 60, kaip „2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas 2006/970/Euratomas“ lieka galioti.

(Dėl techninių priežasčių pastarasis sprendimas buvo pakartotinai paskelbtas OL L 54, 2007 2 22, p. 21.)