ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 8

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. sausio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 25/2007, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 23-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

3

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 26/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 23-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

5

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 27/2007, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 23-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

7

 

 

2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 28/2007, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 55-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/23/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2005 m. Stojimo akto VII priedo B priedėlį dėl tam tikrų mėsos, pieno ir žuvies sektoriaus įmonių Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6801)  ( 1 )

9

 

 

2007/24/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl nepaprastosios padėties planų dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6806)  ( 1 )

26

 

 

2007/25/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958)  ( 1 )

29

 

 

2007/26/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo akto VI priedo priedėlį dėl tam tikrų pieno perdirbimo įmonių Bulgarijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6960)  ( 1 )

35

 

 

2007/27/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, Patvirtinantis tam tikras pereinamąsias priemones dėl žalio pieno pristatymo į perdirbimo įmones ir šio žalio pieno perdirbimo Rumunijoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6963)  ( 1 )

45

 

 

2007/28/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6970)  ( 1 )

51

 

 

2007/29/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, įvežtų į Bulgariją ir Rumuniją iš trečiųjų šalių iki 2007 m. sausio 1 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7019)  ( 1 )

57

 

 

2007/30/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl prekybos tam tikrais gyvūninės kilmės produktais, įsigytais Bulgarijoje ir Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7028)  ( 1 )

59

 

 

2007/31/EB

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamąsias priemones kai kurių mėsos ir pieno sektoriaus produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7029)  ( 1 )

61

 

 

Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/32/EB

 

*

2006 m. lapkričio 29 d. Europolo valdybos Aktas, kuriuo iš dalies keičiamas Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priede pateiktas Europolo pareigybių sąrašas

66

 

 

2007/33/EB

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Europolo valdybos sprendimas, kuriuo susitariama dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo dėl Europolui skirtų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje

69

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 24/2007

2007 m. sausio 12 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

84,9

TN

167,8

TR

118,2

ZZ

123,6

0707 00 05

MA

78,7

TR

111,1

ZZ

94,9

0709 90 70

MA

67,5

TR

115,3

ZZ

91,4

0709 90 80

EG

337,4

ZZ

337,4

0805 10 20

EG

52,0

IL

57,2

MA

52,4

TR

67,4

ZZ

57,3

0805 20 10

IL

93,9

MA

81,1

TR

73,2

ZZ

82,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

65,6

MA

59,4

TR

65,8

ZZ

63,6

0805 50 10

EG

135,9

TR

46,1

ZZ

91,0

0808 10 80

CA

104,7

CN

86,8

US

118,8

ZA

144,1

ZZ

113,6

0808 20 50

CN

72,1

US

98,8

ZA

135,6

ZZ

102,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 25/2007

2007 m. sausio 12 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 23-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į kiekvienam atskiram konkursui gautas paraiškas, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

23-am atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, mažiausios sviesto pardavimo iš intervencinių atsargų kainos ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Mažiausios sviesto pardavimo kainos ir perdirbimo užstatas 23-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Nepakeistas

212

213,7

Koncentruotas

206,1

Perdirbimo užstatas

Nepakeistas

45

45

Koncentruotas

45


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 26/2007

2007 m. sausio 12 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 23-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

23-am atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstatas 23-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausia pagalba

Sviestas ≥ 82 %

17,5

14

12

14

Sviestas < 82 %

13,65

13,65

Koncentruotas sviestas

20

16,5

20

16,5

Grietinėlė

9

6

Perdirbimo užstatas

Sviestas

19

13

Koncentruotas sviestas

22

22

Grietinėlė

10


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 27/2007

2007 m. sausio 12 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 23-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), 47 straipsnį intervencinės agentūros skelbia nuolatinį konkursą pagalbai už koncentruotą sviestą teikti. To reglamento 54 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam specialiam konkursui, turi būti nustatyta didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų.

(2)

Siekiant užtikrinti koncentruoto sviesto perdavimą į mažmeninę prekybą, turi būti pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(3)

Atsižvelgiant į gautas paraiškas, didžiausia pagalba turėtų būti nustatyta atitinkamu lygiu ir atitinkamai turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

23-am atskiram konkursui pagal nuolatinį konkursą, paskelbtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų, kaip nurodyta to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje, yra 19,27 EUR/100 kg.

Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas yra 21 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 28/2007

2007 m. sausio 12 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 55-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2007 m. sausio 9 d., 55-iam individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 236,50 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1802/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 3).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis 2005 m. Stojimo akto VII priedo B priedėlį dėl tam tikrų mėsos, pieno ir žuvies sektoriaus įmonių Rumunijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6801)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/23/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo VII priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskirsnio e punktą,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), nustatomi tam tikri įmonių, kurios patenka į šių reglamentų taikymo sritį, struktūrinai reikalavimai.

(2)

Kadangi 2007 m. sausio 1 d. Rumunija įstos į Bendriją, Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VII priedo 5 skyriaus B skirsnio I paskirsnio e punkte nustatyta, kad tam tikri struktūriniai reikalavimai, nustatyti minėtuose reglamentuose, iki 2009 m. gruodžio 31 d. netaikytini Rumunijos įmonėms, išvardintoms Stojimo akto VII priedo B priedėlyje (toliau – įmonių sąrašas), jei bus laikomasi tam tikrų sąlygų.

(3)

Dalis mėsos ir pieno įmonių Rumunijoje buvo modernizuotos ir dabar visiškai atitinka Bendrijos teisės aktų reikalavimus. Be to, dalis įmonių nutraukė veiklą. Todėl, atsižvelgiant į šiuos pasikeitimus, įmonių sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas.

(4)

Be to, kai kurios mėsos, pieno ir žuvies sektorių įmonės Rumunijoje dėl techninių apribojimų susiduria su sunkumais įgyvendindamos susijusius Reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 nustatytus struktūrinius reikalavimus. Šioms įmonėms reikia daugiau laiko, kad užbaigtų modernizavimosi procesą ir visiškai atitiktų susijusius struktūrinius reikalavimus, nustatytus minėtuose reglamentuose. Todėl šias įmones reikia įtraukti į įmonių, kurioms suteiktas pereinamasis laikotarpis, sąrašą.

(5)

Didelė šių įmonių dalis Rumunijoje buvo finansuojamos pagal specialiąją žemės ūkio ir kaimo plėtros programą. Visos šios įmonės pateikė patikimų įrodymų, kad jos turi pakankamai lėšų, kad ištaisytų likusius trūkumus per pereinamąjį laikotarpį. Išsami informacija apie kiekvienos įmonės likusius trūkumus gauta. Todėl pereinamojo laikotarpio suteikimas šioms įmonėms yra pagrįstas.

(6)

Dėl Bendrijos teisės aktų aiškumo tikslinga Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VII priedo B priedėlyje pateiktą įmonių sąrašą pakeisti šio sprendimo priede pateiktu sąrašu.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VII priedo B priedėlis yra pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1662/2006 (OL L 320, 2006 11 18, p. 1).


PRIEDAS

„VII priedo B priedėlis

Mėsos, paukštienos, žuvies, pieno ir pieno produktų įmonių sąrašas, nurodytas VII priedo 5 skyriaus B skirsnio I poskirsnyje

Mėsos įmonės

Nr.

Sanitarinis veterinarinis patvirtinimas

Įmonės pavadinimas

Adresas

1

AB 2771

S.C. Montana Popa SRL

Blaj, Str. Gh. Barițiu, jud. Alba, 515400

2

AB 2957

S.C. Miacarn SRL

Mirăslău, Str. Abatorului nr. 1, jud. Alba, 517470

3

AB 3263

S.C. Transeuro SRL

Ighiu, str. Principală nr. 205 A jud. Alba, 517360

4

AG 013 IC

S.C. Radic Star SRL

Ștefănești Str. Cavalerului nr. 893, jud. Argeș, 117715

5

AG 017 IC

S.C. Coșcovele SRL

Rucăr Str. Industriașilor nr. 1, jud. Argeș, 117630

6

AG 024 IC

S.C. Rador A&E SRL

Bascov, str. Serelor nr. 48, jud. Argeș, 117045

7

AR 2146

S.C. Maier Com SRL

Pecica, FN, jud. Arad, 317235

8

AR 4798

S.C. Crimona SRL

Arad, Str. M. Tabacovici, nr. 5 jud. Arad, 310249

9

AR 4927

S.C. Prodalim SRL

Arad, Str. Feleacului, nr. 1, jud. Arad, 310396

10

AR 4930

S.C. Filip D Impex SRL

Arad, Str. Lacrimioarelor, nr. 4/A, jud. Arad, 310445

11

AR 5065

S.C. RB Prod SRL

Arad, Str. Constituției, jud. Arad, 310227

12

AR 5307

S.C. Chibax SRL

Arad, Calea Bodrogului, nr. 20, jud. Arad, 310059

13

AR 5806

S.C. Combinatul Agroind Curtici

Curtici, Str. Revoluției nr. 33, jud. Arad, 315200

14

AR 6119

S.C. Ropilin Impex SRL

Arad, Calea Bodrogului nr. 20, jud. Arad, 310059

15

B 40632

S.C. Medeus & Co Prodimpex SRL

București, Str. Parcului nr. 20, sector 1, București, 012329

16

B 70304

S.C. Vericom 2001 SRL

Str. Turnu Măgurele nr. 17, București, 041706

17

BC 1022

S.C. Carmun SRL

Loc. Oituz, Poiana Sărată, jud. Bacău, cod 607371

18

BC 1306

S.C. Bunghez Prodcom SRL

Onești, Str. Cașinului nr. 2, jud. Bacău, 601007

19

BC 3178

S.C. Nicbac SRL

Loc. N. Bălcescu, jud. Bacău, cod 607355

20

BC 4165

S.C. Tiberias 2000 SRL

Răcăciuni, jud. Bacău, 607480

21

BC 5196

S.C. Miralex SRL

Loc. Bacău, str. Bicaz, nr. 8, jud. Bacău, cod 600293

22

BC 5733

S.C. Alimenta SA

Bacău, Str. Arinilor nr. 13, jud. Bacău, 600351

23

BH 102

S.C. Prodaliment SA

Salonta, Str. Republicii, nr. 101, jud. Bihor, 415500

24

BH 110

S.C. Nutrientul SA

Oradea, str. Cazaban nr. 134, jud. Bihor, 410276

25

BH 223

S.C. Florian Impex SRL

Oradea, str. Morii nr. 11/B, jud. Bihor, 410577

26

BH 704

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Oradea, str. Dobrogei nr. 21, jud. Bihor, 410526

27

BH 1534

S.C. Columbia Romimpex SRL

Oradea, str. Arțarilor nr. 13/A, jud. Bihor, 410258

28

BH 2010

S.C. Sarilma Com SRL

Loc. Șumugiu nr. 15, jud. Bihor, 417279

29

BH 2029

S.C. Cominca SA

Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, jud. Bihor, 410221

30

BH 2227

S.C. Andromi Com SRL

Oradea, str. Fagurelui nr. 18, jud. Bihor 410222

31

BH 3001

S.C. Global Agro Prod SRL

Sârbi nr. 469, jud. Bihor, 417520

32

BH 3092

S.C. Inter Prod Com SRL

Săcueni, str. Leta Mare, jud. Bihor, 417435

33

BH 5122

S.C. Abrumar SRL

Sântandrei, nr. 62/B, jud. Bihor, 417515

34

BH 5185

S.C. Carmangerie Tavi-Bogdan SRL

Loc. Mihai Bravu nr. 169, jud. Bihor, 417237

35

BN 2041

S.C. Sonil Impex SRL

Feldru, str. Ridul Zavoi, nr. 1209, jud. Bistrițaț-Năsăud, 427080

36

BN 2097

S.C. Agroinvest Prod SRL

Bistrița, str. Liberțații, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud, 420155

37

BN 2184

S.C. Caraiman SRL

Bistrița, str. Tărpiului, nr. 26A, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

38

BN 2207

S.C. Rebrisoreana Trans SRL

Bistrița, Drumul Cetății nr. 7A, jud. Bistrița-Năsăud, 420063

39

BN 2227

S.C. Unic Cremona SRL

Bistrita, str. Tărpiului, F.N., jud. Bistrița-Năsăud, cod 420062

40

BR 405

S.C. Dany Vio SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

41

BR 406

S.C. Cento Trading SRL

Brăila, Str. Milcov 166, jud. Brăila, 810335

42

BR 574

S.C. Electiv Prod SRL

Comuna Romănu, jud. Brăila, 817115

43

BR 629

S.C. Melkart SRL

Brăila, Str. Barbu Ștefănescu 1, Brăila, jud. Brăila, 810186

44

BR 774

S.C. Tazz Trade SRL

Brăila, Str. Fața Portului, nr. 2, jud. Brăila 810015

45

BT 112

S.C. Ancal SRL

Saucenița, jud. Botoșani, 717447

46

BT 125

S.C. Impex Dona SRL

Băisa, jud. Botoșani, 717246

47

BT 132

S.C. Petanic Prod SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

48

BT 133

AF Fediuc Aurel

Curtești, jud. Botoșani, 717110

49

BT 138

S.C. Sagrod SRL

Darabani, Str. Muncitorului, jud. Botoșani, 715100

50

BT 140

S.C. Raffaello SRL

Dângeni, jud. Botoșani, 717120

51

BT 144

S.C. Agrocarn Company SRL

Botoșani, Str. Pod de Piatră nr. 89, jud. Botoșani, 710350

52

BT 188

S.C. Mary Com Impex SRL

Str. Stegari, nr. 24, Botoșani, jud. Botoșani 710021

53

BT 194

S.C. Practic Comerț SRL

Darabani, Str. 1 Decembrie nr. 168, jud. Botoșani 715100

54

BT 196

S.C. Carne Com SRL

Dracșani, jud. Botoșani, 717374

55

BT 198

S.C. Emanuel Com SRL

Răchiți, jud. Botoșani, 717310

56

BT 202

S.C. Zacom SRL

Bajura, jud. Botoșani, 715101

57

BV 1593

S.C. Panfil SRL

Brașov str. Plevnei nr. 13, jud. Brașov 500187

58

BV 1931

S.C. Sergiana Prod Impex SRL

Poiana Mărului str. Principală nr. 339 B, jud. Brașov 507160

59

BV 2807

S.C. Duprod SRL

Codlea str. Halchiului nr 4, jud. Brașov 505100

60

BZ 101

S.C. Frasinu SA

Buzău, Șos. Sloboziei km 2, jud. Buzău 120360

61

BZ 103

S.C. Neptun Rămnic SRL

Râmnicu Sărat, Str. Eroilor nr. 1, jud. Buzău, 125300

62

BZ 104

S.C. N 2001 SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

63

BZ 109

S.C. Ferma Cătălin-Anicom SRL

Pogoanele, Str. N. Bălcescu, jud. Buzău, 125200

64

BZ 110

S.C. Carmozimbrul

Râmnicu Sărat, Str. Lt. Sava Rosescu 140, jud. Buzău 125300

65

BZ 112

S.C. Tri 94 Prod Com SRL

Com Berca, Sat Valea Nucului, jud. Buzău, 127048

66

BZ 115

S.C. Ferm Com Prod SRL

Căldărăști, jud. Buzău, 125201

67

BZ 204

S.C. Comsoradi SRL

Buzău, Str. Bucegi 14, jud. Buzău, 120208

68

CJ 108

S.C. Turism Vâlcele SRL

Vâlcele FN, jud. Cluj, 407274

69

CJ 122

S.C. Riana Servprodcom SRL

Iclod FN, jud. Cluj, 407335

70

CJ 135

S.C. Maxialiment SRL

Turda, str. Clujului, nr. 194, jud. Cluj 401180

71

CJ 140

S.C. Maria Cris SRL

Huedin, str. Horea, FN, jud. Cluj 405400

72

CJ 474

S.C. Xamus SRL

Baciu, str. Principală, nr. 294, jud. Cluj 407055

73

CJ 793

S.C. Ind. Maestro Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Asachi, nr. 6-8, jud. Cluj 400263

74

CJ 1483

S.C. Agroalim Distribution SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 8, jud. Cluj 400641

75

CJ 2741

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj 407280

76

CJ 3261

S.C. Flora SA

Gârbău, FN, jud. Cluj 407295

77

CJ 4168

S.C. Cina Carmangerie SRL

Sâmpaul nr. 298, jud. Cluj 407530

78

CJ 4462

S.C. Eximal Impex SRL

Cluj-Napoca, str. Pasteur, nr. 74, jud. Cluj 400335

79

CJ 4644

S.C. Marema Company SRL

Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 83, jud. Cluj, 400641

80

CJ 4811

S.C. Napolact SA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4 jud. Cluj 400230

81

CJ 5219

S.C. Prostnic Prodcom SRL

Cluj-Napoca, str. I.C. Frimu , nr. 28, jud. Cluj 400146

82

CJ 5519

S.C. 2 T Prod SRL

Cluj-Napoca, Str. Taberei nr. 3A, jud. Cluj, 400512

83

CJ 7967

S.C. Ind. Maestro Prodcom SA

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 222, jud. Cluj, 400397

84

CL 0182

S.C. Agrosud SRL

Oltenița, str. 1 Decembrie, nr. 1 E, jud. Călărași, 915400

85

CL 0560

S.C. Dragomir Impex SRL

Com. Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

86

CL 1388

S.C. Donald’s SRL

Com. Dorobanțu, jud. Călărași, 917065

87

CL 1446

S.C. Izocom MC SA

Cuza Vodă, jud. Călărași, 917045

88

CL 1598

S.C. Comaro SRL

Oltenița, str. Cuza Vodă, nr. 131, jud. Călărași 915400

89

CS 33

S.C. Stauber SRL

Caransebeș, Str. Șesu Roșu nr. 5, jud. Caraș 325400

90

CS 40

S.C. Palaloga Carneprep SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 1, jud. Caraș 325300

91

CS 47

S.C. Gospodarul SRL

Reșița, Str. Țerovei, F.N. jud. Caraș 320044

92

CS 55

S.C. Simon Prod Com SRL

Berzovia, Str. Fizeșului, F.N. jud. Caraș 327030

93

CS 541

S.C. Agrokraft SRL

Berzovia, Str. Timișorii nr. 2, jud. Caraș 327030

94

CS 2147

S.C. Cavarantana Comp. SA

C-tin Daicoviciu 1A, jud. Caraș, 327090

95

CS 2506

S.C. Marbek Impex SRL

Reșita, Str. Țerovei, nr. 10, jud. Caraș 320044

96

CT 5

S.C. Carmeco SA

Constanța, Șos. Mangaliei nr. 74, jud. Constanta, 900116

97

CT 19

S.C. Carnob SRL

Lumina, Str. Lebedelor nr. 1A, jud. Constanța 907175

98

CV 123

S.C. Torro Impex SRL

Loc. Lemnia, Str. Principală 375, jud. Covasna, 527110

99

CV 154

S.C. Casalco SA

Sf. Gheorghe, Str. Jókai Mór nr. 9-11, jud. Covasna 520046

100

CV 158

S.C. Agrochem SRL

Câmpu Frumos 5, jud. Covasna, 520072

101

CV 1776

S.C. Lefrumarin 2000 SRL

Micloșoara, Str. Laterală nr. 201, jud. Covasna, 525104

102

CV 2544

S.C. Prod Com Tib-Giz SRL

Sf. Gheorghe, Str. Mikes Kelemen nr. 39, jud. Covasna, 520028

103

DB 94

S.C. Agroalim Distribution SRL

Târgoviște, str. Cooperației, nr. 5, jud. Dâmbovița, 130086

104

DB 3451

S.C. Libertatea SRL

Brănești, jud. Dambovița, 137055

105

DB 3457

S.C. Neval SRL

Pietroșița, jud. Dâmbovița, 137360

106

DJ 312

S.C. Olas Prod SRL

Craiova, Str. N. Romanescu nr. 130, jud. Dolj, 200738

107

GJ 5

S.C. Lexi Star SRL

Sat Bucureasa, Com. Dănești, jud. Gorj, 217200

108

GJ 2234

S.C. Atos Garant SRL

Sat Urechești com. Drăguțesti, jud. Gorj, 217225

109

GL 0369

S.C. Serbănești Livada SRL

Com. Liești, jud. Galați, 807180

110

GL 0853

S.C. Atfab SRL

Tecuci, str. Mihail Kogălniceanu nr. 64, jud. Galați, 805300

111

GL 3026

S.C. Top Fish Food SRL

Galați, str. Traian nr. 437, jud. Galați, 800179

112

GL 3330

S.C. Karomtec SRL

Tecuci, str. Mihail Kogalniceanu nr. 48 jud. Galați, 805300

113

GR 5663

S.C. Carnig SRL

Giurgiu, Șos. București km 3, jud. Giurgiu, 080301

114

HD 28

S.C. Alexcom SRL

Orăștie, str. Erou O. Munteanu, nr. 15 jud. Hunedoara, 335700

115

HD 66

S.C. Agrocompany SRL

Com. Certeju de Sus, sat Nojag, nr. 1A, jud. Hunedoara, 337196

116

HD 78

S.C. Carman DC Prest SRL

Orăștie, str. Luncii, nr. 3, jud. Hunedoara, 335700

117

HD 89

S.C. Rotina Product SRL

Hunedoara, str. Libertății, nr. 4, jud. Hunedoara, 331128

118

HD 143

S.C. Lorialba Prest SRL

Brad, Str. Crișul Alb nr. 1, jud. Hunedoara, 335200

119

HD 147

S.C. Agrocompany SRL

Sântuhalm, nr. 123, jud. Hunedoara, 330004

120

HR 73

S.C. Elan Trident SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Rákóczi Ferenc 90, jud. Harghita, 535600

121

HR 153

S.C. Arterimpex SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 211, jud. Harghita, 535500

122

HR 255

S.C. Madra SRL

Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos nr. 206, jud. Harghita 535500

123

HR 263

S.C. Avicoopex SRL

Cristuru Secuiesc, Str. Orban Balays, jud. Harghita, 535400

124

HR 281

S.C. Palcaro SRL

Frumoasa, jud. Harghita, 537115

125

IF 2789

S.C. Mario T General Com SRL

Voluntari, str. Ghe. Dinida, nr. 5 jud. Ilfov, 077190

126

IF 2831

S.C. Picovit Rom Impex SRL

Popești Leordeni, Str. Olteniței nr. 220, jud. Ilfov 077160

127

IF 2872

S.C. Popas Turistic Apollo SRL

Afumați, Șos. Buc.-Urziceni, nr. 1672, jud. Ilfov, 077010

128

IF 2873

S.C. Romsuintest SA

Periș, jud. Ilfov, 077150

129

IF 3384

S.C. Overseas 2000 SRL

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

130

IL 0254

S.C. Glina SA

Glina, str. Abatorului, nr. 5, jud. Ilfov, 077105

131

IL 0166

S.C. Atalanta International SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920051

132

IL 702

S.C. Hiros SRL

Alexeni, jud. Ialomița, 927015

133

IL 1060

S.C. Ovicom SRL

Slobozia, Șos. Buc-Constanța, km 2-4, jud. Ialomița, 920086

134

IL 1122

S.C. Albora SRL

Coșereni, jud. Ialomița, 927095

135

IS 260

S.C. Agroalim Distribution SRL

B-dul Chimiei nr. 14, Iași, jud. Iași cod 700294

136

IS 578

S.C. AJC Ana Maria SRL

Iasi, Șos. Nicolina nr. 150, jud. Iași, 700243

137

IS 607

S.C. Sturion SRL

Tg. Frumos, str. Buznei 3 a, jud. Iași, 705300

138

IS 1354

S.C. Razana SRL

Hârlău, str. Abatorului nr. 1, jud. Iași, cod 705100

139

MM 22

S.C. Agroalim Distribution SRL

Baia Mare, Str. Mărgeanului, nr. 6 jud. Maramureș 430014

140

MM 892

S.C. Carmangeria Dalia SRL

Baia Mare, B-dul București 49, jud. Maramureș 430013

141

MM 1609

S.C. Carmangeria B SRL

Baia Mare, Str. Gh. Șincai 14, jud. Maramureș 430311

142

MM 3054

S.C. Aunda Carn SRL

Sighetu Marmației, Str. A. Iancu 19a, jud. Maramureș 435500

143

MM 3671

S.C. Gelsor SRL

Baia Mare, B-dul Unirii 37a, jud. Maramureș 430232

144

MM 4420

S.C. Mezelco SRL

Ardusat, nr. 30/A jud. Maramureș, 437005

145

MS 91

S.C. Prima Com SRL

Tg. Mureș str. Barajului 5 jud. Mureș 540101

146

MS 138

S.C. Prodcarni SRL

Tg. Mureș str. Libertatii 4 jud. Mureș 540031

147

MS 198

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișora str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

148

MS 1560

S.C. Nor Dan Deservire SRL

Santana de Mureș 593, jud. Mureș 547565

149

MS 2585

S.C. Cazadela SRL

Reghin, Str. Oltului nr. 34, jud. Mureș 545300

150

MS 3180

S.C. Prodimpex Albert’s Mixed Goods SRL

Tg. Mureș str. Mureșului 8 jud. Mureș 540252

151

MS 4048

S.C. Coniflor SRL

Gurghiu, Str. Petru Maior 128, jud. Mureș 547295

152

MS 4228

S.C. Dealul Mare SRL

Sighișoara str. Parangului 100 jud. Mureș 545400

153

MS 4294

S.C. Talimur SRL

Valea nr. 108, jud. Mureș 547629

154

MS 4585

S.C. Agro Prod Com Dosa SRL

Chibed, Str. Principală nr. 759, jud. Mureș 547268

155

MS 5044

S.C. Ponderoza Companny SRL

Tg. Mureș, str. Viile Dealul Mic jud. Mureș 540417

156

MS 5536

S.C. Alymony SRL

Bolintineni 53 jud. Mureș 547456

157

MS 5552

S.C. Prodimex Monica SRL

Reghin str. Viilor 65 jud. Mureș 545300

158

MS 5670

S.C. Bujoobo SRL

Luduș, Str. Republicii nr. 6, jud. Mureș 545200

159

NT 24

S.C. Nefmar Prod Serv SRL

Dumbrava Roșie, jud. Neamț, 617185

160

NT 31

S.C. Dustim SRL

Piatra Neamț, Str. G-ral Dăscălescu nr. 254, jud. Neamț, 610201

161

NT 32

S.C. Carmduofast SRL

Săvinești, jud. Neamț, 617410

162

NT 33

S.C. Cord Company SRL

Roman, Str. Bogdan Dragoș nr. 111, jud. Neamț, 611160

163

NT 422

S.C. Prodprosper SRL

Dumbrava Roșie, Str. Dumbravei nr. 18, jud. Neamț, 617185

164

NT 445

S.C. Azo SRL

Tg. Neamț, str. Nemțisor 59, jud. Neamț, 615200

165

NT 549

S.C. TCE 3 Brazi SRL

Zănești, jud. Neamț, 617515

166

OT 24

S.C. Spar SRL

Potcoava, Str. Gării nr. 10, jud. Olt, 237355

167

OT 26

S.C. Matra SRL

Scornicești, B-dul Muncii, jud. Olt, 235600

168

OT 2076

S.C. Simona SRL

Balș, Str. Popa Șapcă nr. 105, jud. Olt, 235100

169

OT 2091

S.C. Avi Iancu SRL

Slatina, str. Textilistului, nr. 4 jud. Olt, 230126

170

OT 2093

S.C. Comagrimex SRL

Slatina, str. Grigore Alexandrescu, nr. 19 jud. Olt, 230049

171

OT 2094

S.C. Malitext SRL

Scornicești, str. Tudor Vladimirescu, jud. Olt, 235600

172

PH 34

S.C. Salsi SA

Sinaia, Str. Republicii nr. 20, jud. Prahova, 106100

173

PH 180

S.C. Panex Ion SNC

Bucov, str. Văleanca, jud. Prahova, cod 107110

174

PH 3618

S.C. Brutus Impex SRL

Mănesți, jud. Prahova, cod 107375

175

PH 3960

S.C. Filip Prod Carn SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Minei nr. 1, jud. Prahova, 107245

176

PH 4417

S.C. Gopa SRL

Ploiești, Str. Gheorghe Doja, nr. 124, jud. Prahova, 100141

177

PH 4987

S.C. Ana & Cornel SNC

Mizil, str. Amarului, nr. 1, jud. Prahova, cod 105800

178

PH 5410

S.C. Nicolin SRL

Târgșoru Vechi, sat Strejnic, jud. Prahova, cod 107592

179

PH 5451

S.C. Filipescarom SRL

Filipeștii de Pădure, Str. Rotărești 839, jud. Prahova, 107245

180

PH 5644

S.C. Maraget Prod SRL

Ploiești, str. Corlătești, nr. 15, jud. Prahova, cod 100532

181

PH 5775

S.C. Domidene SRL

Posești, jud. Prahova, 107440

182

PH 5878

S.C. Comnilis SRL

Măgureni, str. Filipestii de Pădure, tarla 24, jud. Prahova, cod 107350

183

PH 6012

S.C. Carnsan Prod SRL

Filipeștii de Pădure, str. Principală, nr. 941, jud. Prahova, cod 107245

184

SB 111

S.C. M & C Import Export SRL

Copșa Mică, Sat Tirnăvioara, nr. 90, jud. Sibiu, 555400

185

SB 126

S.C. Capa Prod SRL

Sibiu, Calea Turnișorului, nr. 150, jud. Sibiu, 550048

186

SB 138

S.C. Muvi Impex SRL

Sibiu, Str. Drumul Ocnei, nr. 4, jud. Sibiu, 550092

187

SB 157

S.C. Lactofarm SRL

Hamba nr. 335, jud. Sibiu, 557266

188

SJ 86

S.C. Universal SRL

Crișeni, jud. Sălaj, 457105

189

SM 104

S.C Rosacom Import-Export SRL

Satu Mare, str. Careiului, nr. 146, jud. Satu Mare, 440187

190

SM 105

S.C. Clara Prod Com SRL

Carei, DN 19, Ferma Ianculești, jud. Satu Mare, 445100

191

SM 3897

S.C. Arca SRL

Satu Mare, str. Șoimoșeni, nr. 32, jud. Satu Mare, 440111

192

SV 139

S.C. Apollo SRL

Rădăuți, Str. Constantin Brâncoveanu, jud. Suceava, 725400

193

SV 217

S.C. Rogelya SRL

Fălticeni, Str. Ion Creangă nr. 69, jud. Suceava, 725200

194

SV 5661

S.C. Harald SRL

Măzănăești, jud. Suceava, 727219

195

SV 5666

S.C. Superstar SRL

Rădăuți, Str. Francei 24, jud. Suceava, 725400

196

SV 5819

S.C. Mara Alex SRL

Bădeuți, jud. Suceava, 727361

197

SV 5943

S.C. Scuza Prod SRL

Forăști 96, jud. Suceava, 727235

198

SV 5962

S.C. Carpatis SRL

Suceava, Str. Mirăuți nr. 72, jud. Suceava, 720028

199

SV 5963

S.C. Danielevici SRL

Gura Humorului, Str. Fundătura Ghiocei 2, jud. Suceava, 725300

200

SV 5965

S.C. Killer SRL

Horodnic de Jos, jud. Suceava, 727301

201

SV 6066

S.C Raitar SRL

Cornu Luncii, jud. Suceava, 727140

202

SV 6067

S.C. Andelvero SRL

Câmpulung Moldovenesc, Str. Eudoxiu Hurmuzachi 6, jud. Suceava, 725100

203

SV 6071

S.C. Ancarol SRL

Gura Humorului, B-dul Bucovina FN, jud. Suceava, 725300

204

SV 6102

S.C. Avastar SRL

Liteni, jud. Suceava, 727335

205

TL 019

S.C. Tabco Campofrio SA

Tulcea, Str. Prislav nr. 177, jud. Tulcea, 820013

206

TL 020

S.C. Carniprod SRL

Tulcea, Șos. Murighiol km 4-5, jud. Tulcea, 820004

207

TL 782

S.C. Prodimport CDC SRL

Frecăței, jud. Tulcea, 827075

208

TM 1683

S.C. Carnexim Banat SRL

Dumbrăvița, str. M. Eminescu 87 A, jud. Timiș, 307160

209

TM 1931

S.C. Agil SRL

Timișoara, Aleea Viilor nr. 24 A, jud. Timiș, 303700

210

TM 2725

S.C. Recosemtract SRL

Recaș, Calea Bazoșului nr. 1, jud. Timiș, 307340

211

TM 4187

S.C. Femadar SRL

Giroc str. Gloria nr. 4, jud. Timiș, 307220

212

TM 4297

S.C. Kendo SRL

Victor Vlad Delamarina, jud. Timiș, 307460

213

TM 7438

S.C. Ambax SRL

Timișoara, Calea Buziașului nr. 14, jud. Timiș, 300693

214

TM 9568

S.C. Komoviand SRL

Jebel, f.n., jud. Timiș, 307235

215

TM 9595

S.C. Pastorel SRL

Carani, f.n., jud. Timiș, 307376

216

TR 36

S.C. Avicola Costești SA

Roșiori de Vede, Str. Vadu Vezii 1 jud. Teleorman, 145100

217

TR 93

S.C. Mara Prod Com SRL

Alexandria, Str. Abatorului nr. 1 bis, jud. Teleorman, 140106

218

VL 1

S.C. Diana SRL

Bujoreni, jud. Vâlcea, 247065

219

VL 6

S.C. Diana Prod SRL

Vlădești, jud. Vâlcea, 247740

220

VL 4174

S.C. Marsto Prod SRL

Rm. Vâlcea, Str. Știrbei Vodă 77, jud. Vâlcea, 240588

221

VN 2694

S.C. Comind Thomas SRL

Focșani, Str. Sihleanu 5, jud. Vrancea, 620165

222

VN 2796

S.C. Luky Comprod SRL

Homocea, jud. Vrancea, 627175,

223

VN 2954

S.C Aurora Com SRL

Odobești, Str. Libertății nr. 38, jud. Vrancea, 625300

224

VS 2232

S.C. Prodcyp Impex SRL

Huși, Str. Huși-Stănilești 2, jud. Vaslui, 735100

225

VS 2234

S.C. Vascar SA

Vaslui, Str. Agroindustrială nr. 4, jud. Vaslui, 730217

226

VS 2243

S.C. CIB SA

Bârlad, Fundătura Elena Doamna nr. 2, jud. Vaslui, 731018

227

VS 2268

S.C. Viorom Impex SRL

Com Oltenești, Localitatea Târzii, jud. Vaslui, 737380


Paukštienos įmonės

Nr.

Sanitarinis veterinarinis patvirtinimas

Įmonės pavadinimas

Adresas

1

AR 6078

S.C. Petra Prod SA

Arad, Str. Meșterul Manole, nr. 16, jud. Arad, 310493

2

BH 103

S.C. Avicola Salonta SA

Salonta, Str. Ghestului, nr. 7, jud. Bihor, 415500

3

BR 456

S.C. Bona Avis SRL

Oraș Ianca, Str. Șos. Brăilei nr. 3, jud. Brăila, 817200

4

BV 11

S.C. Avicod SA

Codlea extravilan, jud. Brasov, 505100

5

CJ 109

S.C. Oncos Impex SRL

Florești, Str. Abatorului, nr. 2, jud. Cluj, 407280

6

CS 42

S.C. Food 2000 SRL

Bocșa, Str. Binișului nr. 10, jud. Caraș Severin, 325300

7

CV 210

S.C. Nutricod SA

Sf. Gheorghe, Str. Paraului nr. 6, jud. Covasna, 520033

8

GJ 2117

S.C. Aviinstant SRL

Tg. Jiu, Str. Mărgăritarului, jud. Gorj, 210223

9

GR 2951

S.C. Agronutrisco SRL

Drăgănescu, Com. Mihăilesti, jud. Giurgiu, 085200

10

HD 73

S.C. Avis 3000 SA

Bălata, Șoimuș, jud. Hunedoara, 337451

11

IL 0745

S.C. Avicola Slobozia SA

Slobozia, Șos. Buc.-Constanța km 5-6, jud. Ialomița 920150

12

IS 1376

S.C. Avicola SA

Tg. Frumos, jud. Iași, 705300

13

IS 461

S.C. Avitop SA

Iași, Șos. Iasi-Tg, Frumos km 10, jud. Iași, 707410

14

MS 3896

S.C. Oprea Avicom SRL

Crăiești, nr. 5, jud. Mureș, 547180


Žuvies įmonės

Nr.

Sanitarinis veterinarinis patvirtinimas

Įmonės pavadinimas

Adresas

1

BC 1662

S.C. Bonito S.R.L.

Bacău, Str. 22 Decembrie, nr. 38, jud. Bacău 600374

2

BC 4978

S.C. Salmar Prod S.R.L.

Comănești, str. 1 Mai, Complex Zavoi, jud. Bacău, 605200

3

BR 184

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

4

BR 185

S.C. Tazz Trade S.R.L.

Str. Fața Portului nr. 2, Brăila, jud. Brăila, 810015

5

PH 1817

S.C. Divertas S.R.L.

Comuna Fântânele nr. 578, jud. Prahova, 107240

6

TM 4675

S.C. Sabiko Impex S.R.L.

Calea Șagului nr. 141-143, Timișoara, jud. Timiș, 300514

7

VS 156

S.C. Pescom S.R.L.

Str. Gării nr. 4, Vaslui, jud. Vaslui, 730232


Pieno ir pieno produktų įmonės

Nr.

Sanitarinis veterinarinis patvirtinimas

Įmonės pavadinimas

Adresas

1

AB 641

S.C. Biomilk SRL

Lopadea Nouă, jud. Alba, 517395

2

AB 999

S.C. Albalact SA

Alba Iulia, str. Gh. Șincai nr. 4, jud. Alba, 510200

3

AB 1256

S.C. Binal Mob SRL

Rimetea jud. Alba, 517610

4

AB 3386

S.C. Lactate C.H. SRL

Sânmiclăus, jud. Alba, 517761

5

AR 412

S.C. Helvetica Milk SRL

Pecica, jud. Arad, 317235

6

AR 563

S.C. Silmar Prod SRL

Sântana, jud. Arad, 317280

7

AG 11

S.C. Agrolact Costesti SRL

Costești, jud. Arges, 115200

8

BC 5042

S.C. Almera International SRL

Bacău, jud. Bacău, 600324

9

BC 5219

S.C. Prodsec SRL

Livezi, jud. Bacău 607285

10

BH 4020

S.C. Moisi Serv Com SRL

Borsa, nr. 8, jud. Bihor, 417431

11

BH 5158

S.C. Biolact Bihor SRL

Paleu, jud. Bihor, 417166

12

BN 209

S.C. Calatis Group Prod SRL

Bistrița, Calea Moldovei, nr. 16, jud. Bistrița-Năsăud, 427006

13

BN 2100

S.C. Bendear Cris Prod Com SRL

Miceștii de Câmpie, nr. 202 A, jud. Bistrița-Năsăud, 427160

14

BN 2125

S.C. Sinelli SRL

Milaș, jud. Bistrița-Năsăud, 427165

15

BN 2126

S.C. G&B Lumidan SRL

Rodna, nr. 1196, jud. Bistrița-Năsăud, 427245

16

BN 2145

S.C. Lech Lacto SRL

Lechința, Str. Independenței, nr. 387, jud. Bistrița-Năsăud, 427105

17

BN 2192

S.C. Simcodrin Com SRL

Budești-Fânațe, nr. 122, jud. Bistrița-Năsăud, 427021

18

BN 2377

S.C. Romfulda SA

Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, 425100

19

BN 2399

S.C. Carmo-Lact Prod SRL

Monor, nr. 153/B, jud. Bistrița-Năsăud, 427175

20

BT 8

S.C. General Suhardo SRL

Păltiniș, jud. Botoșani, 717295

21

BT 11

S.C. Portas Com SRL

Vlăsinesți, jud. Botoșani, 717465

22

BT 50

S.C. Pris Com Univers SRL

Flămânzi, jud. Botoșani, 717155

23

BT 55

S.C. Ram SRL

Ibanești, jud. Botoșani, 717215

24

BT 109

S.C. Lacto Mac SRL

Bucecea, jud. Botoșani, 717045

25

BT 115

S.C. Comintex SRL

Darabani, nr. 115, jud. Botoșani, 715100

26

BT 139

S.C. Milk SRL

Mihai Eminescu, jud. Botoșani, 717252

27

BT 154

S.C. Gerard SRL

Coțușca, jud. Botoșani, 717090

28

BT 263

S.C. Cosmi SRL

Săveni, jud. Botoșani 715300

29

BT 547

S.C. Orizont 2000 SRL

Vorona, jud. Botoșani, 717475

30

BT 572

S.C. Elavel SRL

Vlădeni, jud. Botoșani, 717460

31

BV 8

S.C. Prodlacta SA Homorod

Homorod, Str. Gării nr. 403, jud. Brașov, 507105

32

BV 2451

S.C. Prodlacta SA Fagaras

Făgăraș, Str. Ilieni nr. 1, jud. Brașov, 505200

33

BV 2701

S.C. Prodlacta SA Brasov

Brașov, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brașov, 500001

34

BR 36

S.C. Hatman SRL

Vădeni, jud. Brăila, 817200

35

BR 63

S.C. Cas SRL

Brăila, Str. Roșiori, nr. 158, jud. Brăila, 810224

36

BR 92

S.C. Nomad SRL

Însurăței, jud. Brăila, 815300

37

BR 121

S.C. Nichifor Com SRL

Făurei, jud. Brăila, 815100

38

BR 356

S.C. Lacto Silcos SRL

Ulmu, jud. Brăila, 817190

39

BR 502

S.C. Sanir Impex SRL

Jirlău, jud. Brăila, 817075

40

BR 581

S.C. Teobir Prod SRL

Șutești, jud. Brăila, 817037

41

BR 616

S.C. Danyan Lact SRL

Tufești, jud. Brăila, 817185

42

BZ 0591

S.C. Stercu, Marinarul, Donca SRL

Balta Albă, jud. Buzău, 127-15, 127015

43

BZ 0593

S.C. Levistar SRL

Cochirleanca, jud. Buzău, 127190

44

BZ 2012

S.C. Zguras Lacto SRL

Pogoanele, jud. Buzău, cod poștal 125200

45

CL 0044

S.C. Ianis Dim SRL

Lehliu Gară, jud. Călărași, 915300

46

CL 0120

S.C. Marys Lux SRL

Lehliu, Săpunari, jud. Călărași, 917150

47

CL 0132

S.C. Lio Prest SRL

Călărași, jud. Călărași, 910040

48

CL 0368

S.C. Lacto GMG SRL

Jegălia, jud. Călărași, 917145

49

CJ 560

S.C. Napolact SA

Țaga, jud. Cluj, 407565

50

CJ 739

S.C. Napolact SA Cluj

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj, 400236

51

CT 225

S.C. Mih Prod SRL

Cobadin, jud. Constanta, 907065

52

CT 227

S.C. Theo Mihail SRL

Lipnița, jud. Constanța, 907165

53

CT 256

S.C. Ian Prod SRL

Târgușor, jud. Constanța, 907275

54

CT 258

S.C. Binco Lact SRL

Săcele, jud. Constanța, 907260

55

CT 311

S.C. Alltocs Market SRL

Pietreni, jud. Constanța, 907112

56

CT 11988

S.C. Lacto Baron SRL

Hârșova, Str. Plantelor nr. 44, jud. Constanța, 905400

57

CT 12201

S.C. Lacto Moni SRL

Vulturul, jud. Constanța, 907305

58

CT 12203

S.C. Lacto Genimico SRL

Hârșova, Str. Casarei, jud. Constanța, 905400

59

CV 23

S.C. MBI SRL

Chichis, jud. Covasna, 527075

60

CV 688

S.C. Meotis SRL

Ilieni, jud. Covasna, 527105

61

CV 1717

S.C. GOLF SRL

Ghidfalău, jud. Covasna 527095

62

DB 716

S.C. Marion Invest SRL

Cranguri, jud. Dâmbovița, 137170

63

DJ 80

S.C. Duvadi Prod Com SRL

Breasta, jud. Dolj, 207115

64

DJ 730

S.C. Lactido SA

Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 112, jud. Dolj, 200378

65

GL 4136

S.C. Galmopan SA

Galați, Str. G. Coșbuc, nr. 257, jud. Galați, 800506

66

GL 4432

S.C. Lactoprod Com SRL

Cudalbi, jud. Galați, 807105

67

GR 5610

S.C. Lacta SA

Giurgiu, Str. Gloriei nr. 2, jud. Giurgiu, 080556

68

GJ 231

S.C. Sekam Prod SRL

Novaci, jud. Gorj, 215300

69

GJ 2202

S.C. Arte Import Export

Tg. Jiu, jud. Gorj, 210112

70

HR 119

S.C. Bomilact SRL

Mădăraș, nr. 119, jud. Harghita, 537071

71

HR 213

S.C. Paulact SA

Mărtiniș, Sânpaul, nr. 28, Harghita, 537175

72

HR 625

S.C. Lactis SRL

Odorheiu Secuiesc, Str. Beclean, nr. 31, Harghita, 535600

73

HD 1014

S.C. Sorilact SA

Rișculița, nr. 4, jud. Hunedoara, 337012

74

IL 0270

S.C. Five Continents SRL

Fetești, jud. Ialomița, 925100

75

IL 0569

S.C. Electrotranscom SRL

Balaciu, jud. Ialomița, 927040

76

IL 0750

S.C. Balsam Med SRL

Țăndărei, jud. Ialomița, 925200

77

IL 1127

S.C. Sami Ian SRL

Grindu, jud. Ialomița, 927140

78

IL 1167

S.C. Sanalact SRL

Slobozia, Str. General Magheru, nr. 73, jud. Ialomița, 920002

79

IS 1012

S.C. Agrocom SA

Strunga, jud. Iași, 707465

80

IS 1540

S.C. Promilch SRL

Podu Iloaiei, jud. Iași, 707365

81

IS 2008

S.C. Romlacta SA

Pașcani, jud. Iași, 705200

82

IF 3260

S.C. DO & DO SRL

Pantelimon, jud. Ilfov, 077145

83

MM 1795

S.C. Calitatea SRL

Tăuții Magherăuș, Merișor, nr. 70, jud. Maramureș, 437349

84

MM 4547

S.C. De Luxe SRL

Salsig, nr. 196, jud. Maramures, 437300

85

MM 4714

S.C. Saturil SRL

Giulesti, Feresti, nr. 13, jud. Maramureș, 437162

86

MM 6413

S.C. Multilact SRL

Baia Mare, Str. Speranței, nr. 4, jud. Maramureș, 430015

87

MH 1304

S.C. IL SA Mehedinti

Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți, 220167

88

MS 142

S.C. Indlacto SRL

Târgu Mureș, jud. Mureș, 540374

89

MS 207

S.C. Mirdatod Prod SRL

Ibănești, Isticeu nr. 273, jud. Mureș, 547325

90

MS 231

S.C. Lintuca Prodcom SRL

Breaza, nr. 64, jud. Mureș, 547135

91

MS 293

S.C. Sanlacta SA

Santana de Mureș, Str. Principală nr. 1, jud. Mureș, 547565

92

MS 297

S.C. Rodos SRL

Fărăgău, nr. 275, jud. Mureș, 547225

93

MS 483

S.C. Heliantus Prod

Reghin, jud. Mureș, 545300

94

MS 532

S.C. Horuvio Service SRL

Lunca, Sântu, jud. Mureș, 547375

95

MS 618

S.C. IL Mures SA

Târgu Mureș, Str. Bega nr. 1, jud. Mureș, 540390

96

MS 913

S.C. Lactex Reghin SRL

Solovastru, Jabenița nr. 33, jud. Mureș, 547571

97

MS 2462

S.C. Lucamex Com SRL

Gornești, jud. Mureș, 547280

98

MS 4217

S.C. Agrotranscomex SRL

Miercurea Nirajului, Str. Sântandrei, nr. 25, jud. Mureș, 547410

99

MS 5554

S.C. Globivetpharm SRL

Batos, nr. 404, jud. Mureș, 547085

100

NT 189

S.C. 1 Decembrie SRL

Târgu Neamț, Str. Libertații nr. 1, jud. Neamț, 615235

101

NT 247

S.C. Rapanu SR COM SRL

Petricani, jud. Neamț, 617315

102

NT 313

S.C. Prod ABC Company SRL

Grumăzesți, jud. Neamț, 617235

103

OT 1055

S.C. Oltina SA

Slatina, B-dul A. I. Cuza, nr. 153, jud. Olt, 230062

104

PH 3868

S.C. Micolact SRL

Mizil, jud. Prahova, 105800

105

PH 4625

S.C. Palex 97 SRL

Ciorani, jud. Prahova, 107155

106

SJ 240

Societatea Agricola Bodia

Bodia, nr. 108, jud. Sălaj, 457051

107

SJ 282

S.C. Calion SRL

Jibou, Str. Gheorghe Doja, nr. 39, jud. Sălaj, 455200

108

SM 3676

S.C. Friesland România SA

Satu Mare, jud. Satu Mare, 440122

109

SB 1134

S.C. Valirom SRL

Smig, jud. Sibiu, 557024

110

SB 2706

S.C. Tom Sib SRL

Alămor, jud. Sibiu, 557121

111

SV 1085

S.C. Bucovina SA Falticeni

Fălticeni, Str. Izvor nr. 5, jud. Suceava, 725200

112

SV 1176

S.C. Tudia SRL

Grămești, jud. Suceava, 727285

113

SV 1205

S.C. Pro Putna SRL

Putna, jud. Suceava, 727455

114

SV 1562

S.C. Bucovina SA Suceava

Suceava, Str. Humorului nr. 4, jud. Suceava, 720290

115

SV 1888

S.C. Tocar Prod SRL

Frătăuții Vechi, jud. Suceava, 727255

116

SV 2070

S.C. Balaceana SRL

Ciprian Porumbescu, jud. Suceava, 727125

117

SV 3834

S.C. Niro Serv Com SRL

Gura Humorului, Str. Parcului nr. 15 A, jud. Suceava, 725300

118

SV 4540

S.C. Kinetas SRL

Boroaia, jud. Suceava, 727040

119

SV 4909

S.C. Zada Prod SRL

Horodnic de Jos nr. 1 C, jud. Suceava, 727301

120

SV 5325

S.C. Cetina Prod SRL

Saru Dornei, jud. Suceava, 727515

121

SV 5386

S.C. Gapa Lact SRL

Dolhesti, jud. Suceava, 727180

122

SV 5398

S.C. Chitriuc Impex SRL

Bălcăuți, jud. Suceava, 727025

123

SV 5614

S.C. Cozarux SRL

Suceava, Str. Calea Burdujeni nr. 11 A, jud. Suceava, 720158

124

SV 6101

S.C. Prodal Holding SRL

Vatra Dornei, jud. Suceava, 725700

125

SV 6118

S.C. Real SRL

Pătrăuți nr. 21, jud. Suceava, 727420

126

SV 6159

S.C. Ecolact SRL

Milisăuți, jud. Suceava, 727360

127

SV 6207

S.C. Prolact SRL

Vicovu de Sus, jud. Suceava, 727610

128

SV 6322

S.C. Aida SRL

Bilca, jud. Suceava, 727030

129

SV 6356

S.C. Colacta SRL

Sadova, jud. Suceava, 727470

130

SV 673

S.C. Mi-Li-Anc SRL

Voitinel, jud. Suceava, 727282

131

SV 737

S.C. Cavior SRL

Forăști, jud. Suceava, 727235

132

TR 27

S.C. Violact SRL

Putineiu, jud. Teleorman, 147285

133

TR 81

S.C. Big Family SRL

Videle, jud. Teleorman, 145300

134

TR 239

S.C. Comalact SRL

Nanov, jud. Teleorman, 147215

135

TR 241

S.C. Investrom SRL

Sfințești, jud. Teleorman, 147340

136

TM 5254

S.C. Simultan SRL

Orțișoara, nr. 280, jud. Timiș, cod postal 307515

137

TM 6014

S.C. Friesland Romania SA

Deta, jud. Timiș, 305200

138

TL 661

S.C. Bioaliment SRL

Macin, jud. Tulcea, 825300

139

TL 908

S.C. Favorit SRL

Stejaru, jud. Tulcea, 827215

140

VN 231

S.C. Vranlact SA

Focșani, Calea Munteniei nr. 1, jud. Vrancea, 620122

141

VN 348

S.C. Stercus Lacto SRL

Ciorăști, loc. Mihălceni, jud. Vrancea, 627082“


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl nepaprastosios padėties planų dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6806)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/24/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į 1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyvą 92/40/EEB, nustatančią Bendrijos paukščių gripo kontrolės priemones (1), ypač į jos 17 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 14 d. Tarybos direktyvą 92/66/EEB, nustatančią Bendrijos Niukaslio ligos kontrolės priemones (2), ypač į jos 21 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvomis 92/40/EEB ir 92/66/EEB nustatytos kontrolės priemonės, taikytinos atitinkamai paukščių gripo ir Niukaslio ligos protrūkio atveju, ir tam tikros prevencinės priemonės, kuriomis siekiama didinti kompetentingų institucijų ir ūkininkų informuotumą ir pasirengimą dėl šių ligų. Vadovaujantis minėtomis direktyvomis, Komisija turi patvirtinti valstybių narių pateiktus paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės planus.

(2)

2004 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimu 2004/402/EB, patvirtinančiu nepaprastosios padėties planus dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės (3), patvirtinti esamų valstybių narių nepaprastosios padėties planai. Šio sprendimo priede išvardintos valstybės narės, kurių planai buvo patvirtinti.

(3)

Bulgarija ir Rumunija įstos į Bendriją 2007 m. sausio 1 d. Todėl Bulgarija ir Rumunija pateikė Komisijai tvirtinti nepaprastosios padėties planus dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės.

(4)

Nepaprastosios padėties planai, kuriuos Bulgarija ir Rumunija iš dalies pakeitė pagal per planų vertinimą pateiktus pasiūlymus, atitinka Direktyvose 92/40/EEB ir 92/66/EEB nustatytus kriterijus ir, jeigu bus reguliariai atnaujinami ir veiksmingai įgyvendinami, leis pasiekti šių Direktyvų tikslų, todėl turėtų būti patvirtinti.

(5)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo, Sprendimas 2004/402/EB turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo sprendimu.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2006 m. lapkričio 7 d. Bulgarijos Komisijai pateikti nepaprastosios padėties planai dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės yra patvirtinami.

2 straipsnis

2006 m. lapkričio 9 d. Bulgarijos Komisijai pateikti nepaprastosios padėties planai dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės yra patvirtinami.

3 straipsnis

Priede pateikiamas valstybių narių, kurių nepaprastosios padėties planai dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kontrolės yra patvirtinti, sąrašas.

4 straipsnis

Sprendimas 2004/402/EB panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 167, 1992 6 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2004 m. Aktu (OL L 236, 2004 9 23, p. 33).

(2)  OL L 260, 1992 9 5, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. Aktu.

(3)  OL L 123, 2004 4 27, p. 111.


PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytų valstybių narių sąrašas

Kodas

Šalis

AT

Austrija

BE

Belgija

BG

Bulgarija

CY

Kipras

CZ

Čekijos Respublika

DE

Vokietija

DK

Danija

EE

Estija

EL

Graikija

ES

Ispanija

FI

Suomija

FR

Prancūzija

HU

Vengrija

IE

Airija

IT

Italija

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

MT

Malta

NL

Nyderlandai

PL

Lenkija

PT

Portugalija

RO

Rumunija

SE

Švedija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

UK

Jungtinė Karalystė


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6958)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/25/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Po paukščių gripo epidemijos protrūkio, kurį 2004 m. pietryčių Azijoje sukėlė labai patogeninio viruso štamas, Komisija priėmė kai kurias su šia liga susijusias apsaugos priemones. Tos priemonės – tai visų pirma 2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas 2005/759/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu kai kuriose trečiosiose šalyse ir su paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais (2). Sprendimas 2005/759/EB taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(2)

Paukščių gripo epidemijos protrūkiai, sukelti labai patogeninio viruso štamas H5N1, vis dar reguliariai užregistruojami tam tikrose šalyse, kurios yra Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (PGSO) narės, įskaitant ir šalis, kuriose anksčiau tokių atvejų nebuvo. Todėl šios ligos plitimas dar nesustabdytas. Be to, įvairiose pasaulio šalyse vis dar pasitaiko atvejų, kuomet žmonės po artimo kontakto su užkrėstais paukščiais užsikrečia patys arba net miršta.

(3)

Komisijai paprašius, Europos maisto saugos tarnybos (EMST) gyvūnų sveikatos ir gerovės grupė (AHAW) 2006 m. spalio 26–27 d. posėdyje priėmė mokslinę nuomonę dėl pavojaus gyvūnų sveikatai ir gerovei, kylančio dėl laukinių paukščių, išskyrus naminius, importo į Bendriją. Nuomonėje pabrėžiamas virusinių ligų, kaip antai paukščių gripas ir Niukaslio liga, plitimas importuojant paukščius, išskyrus naminius, ir nurodomos galimos priemonės bei galimybės mažinti bet kokį žinomą, su tų paukščių importu susijusį pavojų gyvūnų sveikatai. Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kad retai galima tikrai skirti „sugautus laukinius paukščius“ ir „nelaisvėje išaugintus“ paukščius, nes ženklinimo būdai gali būti taikomi įvairioms paukščių rūšims ir niekuo nesiskiria.

(4)

Tas pačias išvadas galima taikyti kambarinių paukščių vežimui iš trečiųjų šalių. Siekiant užtikrinti aiškų skirtumą tarp sugautų laukinių, nelaisvėje laikomų paukščių, įvežamų prekybos tikslais, ir kambarinių paukščių, gyvų kambarinių paukščių vežimui toliau turėtų būti taikomos griežtos sąlygos, nepriklausomai nuo kilmės šalies, kad būtų užtikrintas kambarinių paukščių statusas ir užkirstas kelias tų virusinių ligų plitimui. Todėl reikia pratęsti Sprendimu 2005/759/EB nustatytos priemonės galiojimą iki 2007 m. gruodžio 31 d.

(5)

Nuo Sprendimo 2005/759/EB įsigaliojimo jis buvo kelis kartus iš dalies pakeistas. Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo reikėtų panaikinti Sprendimą 2005/759/EB ir pakeisti jį šiuo sprendimu.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vežimas iš trečiųjų šalių

1.   Valstybės narės leidžia įvežti gyvus kambarinius paukščius iš trečiųjų šalių tik jei siuntą sudaro ne daugiau kaip penki paukščiai ir:

a)

jei šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priedo A dalyje nurodytos regioninės komisijos kompetencijai; arba

b)

šie paukščiai yra iš šalies, kuri yra PGSO narė, ir priklauso atitinkamai I priedo B dalyje nurodytos regioninės komisijos kompetencijai su sąlyga, kad šie paukščiai:

i)

prieš eksportuojant buvo 30 dienų izoliuoti išvykimo vietoje Komisjos sprendime 79/542/EEB (3) išvardytoje trečiojoje šalyje, arba

ii)

importavus yra 30 dienų laikomi karantine paskirties valstybėje narėje, patalpose, patvirtintose pagal Komisijos sprendimo 2000/666/EB (4) 3 straipsnio 4 dalį, arba

iii)

buvo paskiepyti ir bent kartą pakartotinai paskiepyti nuo paukščių gripo per paskutinius 6 mėnesius ne vėliau nei 60 dienų prieš išsiuntimą iš trečiosios šalies naudojant H5 vakciną, patvirtintą atitinkamoms rūšims, pagal gamintojo pateiktas instrukcijas, arba

iv)

prieš eksportuojant buvo izoliuoti mažiausiai 10 dienų ir, ne anksčiau kaip trečią izoliavimo dieną paėmus mėginį, buvo atlikti tyrimai dėl H5N1 antigeno arba genomo, kaip nurodyta Sausumos gyvūnų diagnostinių testų ir vakcinų vadovo (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) 2.1.14 skyriuje.

2.   1 dalyje nurodytų sąlygų laikymąsi patvirtina oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas; 1 dalies b punkto ii papunktyje nurodytų sąlygų laikymasis patvirtinamas remiantis savininko trečiojoje šalyje, iš kurios siunčiama, deklaracija pagal II priede pateiktą sertifikato pavyzdį.

3.   Prie veterinarijos sertifikato pridedama savininko arba savininko atstovo deklaracija pagal III priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

Veterinariniai patikrinimai

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad į Bendrijos teritoriją iš trečios šalies įvežant kambarinius paukščius įvažiavimo į Bendrijos teritoriją vietoje kompetentingos institucijos atliktų asmens dokumentų ir tapatumo patikrinimus.

2.   Valstybės narės paskiria 1 dalyje nurodytas institucijas, atsakingas už tokius patikrinimus, ir apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

3.   Kiekviena valstybė narė sudaro įvažiavimo vietų, nurodytų 1 dalyje, sąrašą ir siunčia jį kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

4.   Jei per šiuos patikrinimus paaiškėja, kad gyvūnai neatitinka šiame sprendime nustatytų reikalavimų, taikomos Reglamento (EB) Nr. 998/2003 14 straipsnio trečios pastraipos nuostatos.

3 straipsnis

Šis sprendimas netaikomas paukščiams, vykstantiems kartu su šeimininkais į Bendrijos teritoriją iš Andoros, Kroatijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano Miesto Valstybės.

4 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ir jas paskelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

5 straipsnis

Sprendimas 2005/759/EB yra panaikinamas.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1467/2006 (OL L 274, 2006 10 5, p. 3).

(2)  OL L 285, 2005 10 28, p. 52. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/522/EB (OL L 205, 2006 7 27, p. 28).

(3)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/463/EB (OL L 183, 2006 7 5, p. 20).

(4)  OL L 278, 2006 10 31, p. 26. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/279/EB (OL L 99, 2002 4 16, p. 17).


I PRIEDAS

A   DALIS

PGSO valstybės narės, priklausančios PGSO regioninių komisijų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies a punkte, kompetencijai:

B   DALIS

PGSO valstybės narės, priklausančios PGSO regioninių komisijų, nurodytų 1 straipsnio 1 dalies b punkte, kompetencijai:

Afrikos,

Šiaurės ir Pietų Amerikos,

Azijos, Tolimųjų Rytų ir Okeanijos,

Europos ir

Vidurinių Rytų.


II PRIEDAS

Image

Image


III PRIEDAS

Kambarinių paukščių savininko arba savininko atstovo deklaracija

Aš, toliau pasirašęs savininkas (1)/savininko atstovas (1) tvirtinu, kad:

1.

Vežant paukščius su jais vyks už gyvūnus atsakingas asmuo.

2.

Gyvūnai nėra skirti komerciniams tikslams.

3.

Nuo veterinarinio patikrinimo, atlikto prieš išvežant paukščius, iki faktiško išvežimo paukščiai bus izoliuoti nuo bet kokio kontakto su kitais paukščiais.

4.

Gyvūnai prieš išvežant buvo izoliuoti 30 dienų, neturėdami jokio kontakto su jokiais kitais šiame sertifikate nenurodytais paukščiais (1).

5.

Buvo imtasi priemonių, kad paukščiai po įvežimo 30 dienų būtų karantine karantino patalpose … , kaip nurodyta sertifikato I.12 punkte (1).

… …

Data ir vieta Parašas


(1)  Nereikalingą žodį išbraukti.


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo akto VI priedo priedėlį dėl tam tikrų pieno perdirbimo įmonių Bulgarijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6960)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/26/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktą, ypač į VI priedo 4 skyriaus B skirsnio f dalies pirmąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktu Bulgarijai buvo suteiktas pereinamasis laikotarpis, per kurį tam tikros pieno perdirbimo įmonės turėjo užtikrinti, kad laikomasi 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1), nuostatų. Akto VI priedo priedėlio I skyriuje išvardytos įmonės, kurioms leidžiama perdirbti ES reikalavimų neatitinkantį pieną, o II skyriuje išvardytos įmonės, kurioms leidžiama perdirbti dviejų rūšių – ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį – pieną, jei perdirbimas vykdomas atskirose gamybos linijose.

(2)

Daug įmonių, kurios yra išvardytos šio priedėlio I skyriuje, sustabdė veiklą, kuriai buvo taikomi pereinamieji laikotarpiai. Todėl šios įmonės turi būti išbrauktos iš sąrašo.

(3)

Atsižvelgiant į žalio pieno kokybės pokyčius ir esamą Bulgarijoje gaminamo žalio pieno, neatitinkančio Reglamento (EB) Nr. 853/2004 reikalavimų, santykį, kai kurios įmonės turėtų būti įtrauktos į Stojimo akto VI priedo priedėlio I skyriuje pateiktą sąrašą.

(4)

Be to, kai kurios Bulgarijos pieno perdirbimo įmonės turi pajėgumų ir įrangos perdirbt ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną skirtingose gamybos linijose. Tos įmonės turi būti įtrauktos į šio priedėlio II skyriuje pateiktą sąrašą.

(5)

Todėl Stojimo akto VI priedo priedėlis turėtų būti iš dalies pakeistas. Siekiant aiškumo, priedėlis turėtų būti pakeistas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo akto VI priedo priedėlis pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktas, nuo šio Akto įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).


PRIEDAS

„VI priedo priedėlis

I   SKYRIUS

ES reikalavimų neatitinkantį pieną perdirbančių pieno perdirbimo įmonių sąrašas, nurodytas VI priedo 4 skyriaus B skirsnio a punkte

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

Blagoevgrad regionas – Nr. 1

1

0112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

2

0112013

ET „Ivan Kondev“ Stopanski dvor

gr. Razlog

3

0112014

ET „Veles-Kostadin Velev“ ul. „Golak“ 14

gr. Razlog

Burgas regionas – Nr. 2

4

0212005

ET „Dinadeks DN 76“ ul. „Industrialna“ 1

gr. Burgas

5

0212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

6

0212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo obsht. Ruen

7

0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets obsht. Pomorie

8

0212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

Varna regionas – Nr. 3

9

0312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

10

0312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

Veliko Tarnovo regionas – Nr. 4

11

0412003

„Laktima“ AD ul. „Magistralna“ 5

gr. Veliko Tarnovo

12

0412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen obsht. Strazhitsa

Vidin regionas – Nr. 5

13

0512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka obsht. Belogradchik

Vratza regionas – Nr. 6

14

0612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa mestnost „Lakata“

15

0612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

16

0612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“ ul. „Ilinden“ 3

gr. Vratsa

17

0612042

ET „Mlechen puls – 95 – Tsvetelina Tomova“ ul. „Vasil Levski“

gr. Krivodol

Gabrovo regionas – Nr. 7

18

0712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

19

0712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

20

0712004

„Cheh-99 “OOD

s. Sokolovo obsht. Dryanovo

21

0712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

22

0712028

ET „Mik“ ul. „Shipka“ 226

gr. Dryanovo

23

0712029

„ViV Partnyori“ EOOD

s. Gostilitsa obsht. Dryanovo

Dobrich regionas – Nr. 8

24

0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

Kardzhali regionas – Nr. 9

25

0912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD Promishlena zona

gr. Kardzhali

26

0912012

ET „Geomag“

s. Dobromirtsi obsht. Kirkovo

27

0912015

„Anmar“ OOD

s. Padina obsht. Ardino

28

0912016

SD „Salik V.A i SIE“

s. Zhaltusha obsht. Ardino

Kyustendil regionas – Nr. 10

29

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo obsht. Kyustendil

30

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

31

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo obsht. Kocherinovo

Lovech regionas – Nr. 11

32

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

33

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

34

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

35

1112026

„ABLAMILK“ EOOD ul. „Yordan Yovkov“ 13

gr. Lukovit

Montana regionas – Nr. 12

36

1212022

„Milkkomm“ EOOD ul. „Al. Stamboliyski“ 149

gr. Lom

37

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

Pazardzhik regionas – Nr. 13

38

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunatsite

39

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

40

1312006

SD „Antei – PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

41

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

42

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

Pernik regionas – Nr. 14

43

1412015

ET „Boycho Videnov – Elbokada 2000“

s. Stefanovo obsht. Radomir

Pleven regionas – Nr. 15

44

1512003

„Mandra-1“ OOD

s. Tranchovitsa, obsht. Levski

45

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova obsht. Levski

46

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“ ul. „Hr. Botev“ 14

gr. Koynare

47

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“ ul. „Asen Zlatarev“ 2

gr. Slavyanovo,

48

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda, obsht. Nikopol

Plovdiv regionas – Nr. 16

49

1612024

SD „Kostovi – EMK“ ul. „L. Karavelov“ 5

gr. Saedinenie

50

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare obsht. Sopot

51

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

Razgrad regionas – Nr. 17

52

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“ ul. „Sofia“ 41

gr. Tsar Kaloyan

53

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

54

1712009

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

55

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD Industrialen kvartal

s. Yuper

56

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

57

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

58

1712017

„Diva 02“ OOD ul. „An. Kanchev“

gr. Isperih

59

1712018

„Imdo“ OOD Stopanski dvor

s. Lipnik

60

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“ Parvi stopanski dvor

gr. Isperih

61

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

62

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

63

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

64

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

65

1712043

„Gyuchlyu“ OOD

s. Samuil

66

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

67

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“ ul. „Knyaz Boris“ 23

gr.Razgrad

Ruse regionas – Nr. 18

68

1812005

„DAV – Viktor Simonov“ EOOD ul. „Han Kubrat“ 52

gr. Vetovo

69

1812009

„Lakten“ OOD ul. „Slivnitsa“

gr. Vetovo

Silistra regionas – Nr. 19

70

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

71

1912003

„Hrista Treyd“ OOD

s. Yordanovo

72

1912009

ET „Interes 2000 – Musa Musov“

s. Sitovo

73

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

Sliven regionas – Nr. 20

74

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

75

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

76

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

77

2012011

ET „Ivan Gardev 52“ ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

gr. Kermen

78

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“ mestnost „Matsulka“

gr. Sliven

79

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“ ul. „Samuilovsko shose“ 17

gr. Sliven

80

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

81

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

Smolyan regionas – Nr. 21

82

2112002

„KOS“ ul. „Nevyastata“ 25

gr. Smolyan

83

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD ul. „Chervena skala“ 21

gr. Smolyan

84

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan obsht. Smolyan

85

2112010

„Chaya“ OOD Stopanski dvor

gr. Chepelare

86

2112015

„Rozhen Milk“ OOD

s. Davidkovo, obsht. Banite

87

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad obsht. Devin

88

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

89

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina obsht. Madan

90

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino, obsht. Borino

Sofia grad regionas – Nr. 22

91

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD ul. „Malashevska“ 12 A

gr. Sofia

92

2212027

„Ekobalkan“ OOD bul „Evropa“ 138

gr. Sofia

Kostinbrod regionas – Nr. 23

93

2312007

ET „Agropromilk“ ul. „P. Slaveikov“ 19

gr. Ihtiman

94

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

95

2312016

AD „Bovis“

s. Trudovets

96

2312020

„MAH 2003“ EOOD bul. „Al. Stamboliyski“ 21

gr. Etropole

97

2312023

„Mogila“ OOD ul. „Ruse“ 4

gr. Godech

98

2312026

„Dyado Liben“ OOD bul. „H. Nencho Palaveev“

gr. Koprivshtitsa

99

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

100

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

101

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

102

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

103

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

104

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD mestnost Mansarovo

gr. Elin Pelin

Stara Zagora regionas – Nr. 24

105

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets obsht. Stara Zagora

106

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo obsht. Radnevo

107

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo obsht. Stara Zagora

108

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

109

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo obsht. Br. Daskalovi

110

2412039

„Penchev“ EOOD ul. „Septemvriytsi“ 58

gr. Chirpan

111

2412040

„Inikom“ OOD ul. „G. S. Rakovski“ 11

gr. Galabovo

112

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi obsht. Bratya Daskalovi

Targovishte regionas – Nr. 25

113

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko obsht. Targovishte

114

2512011

ET „Sevi 2000 – Sevie Ibryamova“

s. Krepcha obsht. Opaka

115

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

116

2512018

„Biomak“ EOOD ul. „Rodopi“ 2

gr. Omurtag

117

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

Haskovo regionas – Nr. 26

118

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo obl. Haskovska

119

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

120

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost obl. Haskovska

121

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani obl. Haskovska

122

2612049

ET „Todorovi-53“ ul. „Bulgaria“ 65

gr. Topolovgrad

Shumen regionas – Nr. 27

123

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

124

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo obsht. Kaolinovo

125

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo

126

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar, obsht. V. Preslav

Yambol regionas – Nr. 28

127

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo, obl. Yambolska

128

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“ ul. „Yambolen“ 13

gr. Yambol,

129

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo, obl. Yambolska

130

2812022

„Karil i Tania“ OOD ul. „Gr. Ignatiev“ 189

gr. Yambol

II   SKYRIUS

Pieno perdirbimo įmonių, perdirbančių dviejų rūšių pieną – atitinkantį ES reikalavimus ir jų neatitinkantį – sąrašas, nurodytas VI priedo, 4 skyriaus, B skirsnio a ir c punktuose

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

Blagoevgrad regionas – Nr. 1

1

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2

BG 0112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

Burgas regionas – Nr. 2

3

BG 0212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“ ul. „Baykal“ 9

gr. Burgas

4

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo obsht. Ruen

Veliko Tarnovo regionas – Nr. 4

5

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva obsht. Strazhitsa

6

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD ul. „Treti mart“ 19

gr. Elena

Vidin regionas – Nr. 5

7

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD YUPZ

gr. Vidin

Vratza regionas – Nr. 6

8

BG 0612012

OOD „Zorov-97“

gr. Vratsa

9

BG 0612027

„Mlechen ray – 99“ EOOD

gr. Vratsa

10

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

Gabrovo regionas – Nr. 7

11

BG 0712008

„Milkieks“ OOD zh. k. „Atanas Moskov“

gr. Sevlievo

Dobrich regionas – Nr. 8

12

BG 0812009

„Serdika – 90“ AD ul. „25 septemvri“ 100

gr. Dobrich

13

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost“ OOD kv. Riltsi

gr. Dobrich

14

BG 0812030

„FAMA“ AD bul. „Dobrudzha“ 2

gr. Dobrich

Montana regionas – Nr. 12

15

BG 1212001

„S i S – 7“ EOOD ul. „Vrachansko shose“ 1

gr. Montana

16

BG 1212029

SD „Voynov i sie“ ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

gr. Montana

Pazardzhik regionas – Nr. 13

17

BG 1312001

„Lakrima“ AD ul. „Tsaritsa Yoana“ 29

gr. Pazardzhik

Plovdiv regionas – Nr. 16

18

BG 1612001

„OMK“ AD bul. „Dunav“ 3

gr. Plovdiv

19

BG 1612011

„Em Dzhey Deriz“ EOOD bul. „Osvobozhdenie“ 69

gr. Karlovo

20

BG 1612013

„Polidey – 2“ OOD

s. Domlyan

21

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor obsht. Parvomay

22

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

23

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav obsht. Asenovgrad

Ruse regionas – Nr. 18

24

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD bul. „3-ti mart“ 51

gr. Ruse

Silistra regionas – Nr. 19

25

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

Sliven regionas – Nr. 20

26

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

27

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

28

BG 2012020

„Yotovi“ OOD kv. „Rechitsa“

gr. Sliven

29

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD Promishlena zona Zapad

gr. Sliven

30

BG 2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

31

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD kv. Industrialen

gr. Sliven

Smolyan regionas – Nr. 21

32

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD ul. „Trakya“ 15

gr. Smolyan

33

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

Sofia grad regionas – Nr. 22

34

BG 2212001

„Danon-Serdika“ AD ul. „Ohridsko ezero“ 3

gr. Sofia

35

BG 2212022

„Megle-Em Dzhey“ OOD ul. „Probuda“ 12-14

gr. Sofia

Kostinbrod regionas – Nr. 23

36

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

Stara Zagora regionas – Nr. 24

37

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo obsht. Maglizh

Targovishte regionas – Nr. 25

38

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD bul. „29-ti yanuari“ 7

gr. Targovishte

39

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD Promishlena zona

gr. Omurtag

40

BG 2512004

„Pip Treyd“ OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

41

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD ul. „Radetski“ 2

s. Golyamo Gradishte

42

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD Industrialna zona

gr. Targovishte

Haskovo regionas – Nr. 26

43

BG 2612047

„Balgarsko sirene“ OOD bul. „Saedinenie“94

gr. Haskovo

Shumen regionas – Nr. 27

44

BG 2712001

„Vakom MP“ OOD Industrialna zona

gr. Shumen

45

BG 2712014

„Stars kampani“ OOD ul. „Trakiyska“ 3

gr. Shumen

Yambol regionas – Nr. 28

46

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

47

BG 2812025

„Sakarela“ OOD ul. „Preslav“ 269

gr. Yambol“


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

Patvirtinantis tam tikras pereinamąsias priemones dėl žalio pieno pristatymo į perdirbimo įmones ir šio žalio pieno perdirbimo Rumunijoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6963)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/27/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (1) maisto tvarkymo subjektams nustatomos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, grindžiamos rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais. Jame nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai privalo laikytis šiais principais grindžiamų struktūrinių reikalavimų. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), papildo Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytas taisykles. Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytose taisyklėse nustatyti konkretūs reikalavimai, keliami pieno perdirbimo įmonėms, ir higienos reikalavimai, keliami žaliam pienui ir pieno produktams.

(2)

2007 m. sausio 1 d. Rumunija įstos į Bendriją. Rengdamosi šiam stojimui, pieno perdirbimo įmonės vykdo reikiamus struktūrinius patobulinimus, kad atitiktų Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytus struktūrinius reikalavimus. Nuo 2004 m. Bendrijos struktūrinius reikalavimus atitinkančių įmonių skaičius padidėjo nuo 12 iki 123.

(3)

Tačiau žalio pieno, atitinkančio Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytus higienos reikalavimus, dalis, pristatyta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 struktūrinius reikalavimus atitinkančioms pieno perdirbimo įmonėms, padidėjo nežymiai. Iš viso 2005 m. pagaminto 5,6 mln. tonų žalio karvių pieno 0,38 mln. tonų ES reikalavimus atitinkančio žalio pieno buvo pristatyta į pieno perdirbimo įmones.

(4)

Atsižvelgiant į esamą padėtį, reikėtų nustatyti pereinamąsias priemones dėl veiklos Rumunijos pieno sektoriuje organizavimo.

(5)

Todėl Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo akto VII priedo 5 skyriaus I poskyrio c punktu kai kurioms pieno perdirbimo įmonėms, neatitinkančioms Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytų struktūrinių reikalavimų, laikinai leidžiama priimti žalią pieną, neatitinkantį tam tikrų higienos reikalavimų, išdėstytų Reglamente (EB) Nr. 853/2004 („ES reikalavimų neatitinkantis pienas“).

(6)

Pieno gamybos ūkiai, neatitinkantys Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nustatytų higienos reikalavimų, ir pieno perdirbimo įmonės, neatitinkančios Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytų struktūrinių reikalavimų, yra išsidėsčiusios visoje Rumunijos teritorijoje. Taip pat kai kurios ES reikalavimus atitinkančios įmonės priima žalią pieną, atitinkantį tam tikrus Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytus higienos reikalavimus („ES reikalavimus atitinkantis pienas“), ir ES reikalavimų neatitinkantį pieną. Todėl prekyba galutiniais produktais, pagamintais ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse, turėtų būti vykdoma tik Rumunijoje. Be to, šiame sprendime reikėtų nustatyti ES reikalavimus atitinkančių įmonių sąrašą.

(7)

Taip pat kai kurios ES reikalavimus atitinkančios įmonės ketina atskirai perdirbti ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną. Todėl reikia nustatyti tokio pieno surinkimo bei apdirbimo ir prekybos iš jų gautais galutiniais produktais sąlygas. Šiame sprendime taip pat reikėtų nustatyti ES reikalavimus atitinkančių įmonių, perdirbančių dviejų rūšių pieną, sąrašą.

(8)

Suteiktas pereinamasis laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. Padėtis Rumunijos pieno sektoriuje turi būti peržiūrėta iki šio laikotarpio pabaigos. Taip pat Rumunija turėtų Komisijai teikti metines ataskaitas apie pasiektą pažangą atnaujinant pieno gamybos ūkius, teikiančius žalią pieną ES reikalavimus atitinkančioms įmonėms.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

ES reikalavimus atitinkančių įmonių sąrašai

Šio sprendimo I ir II skyriuose nustatomi Rumunijos pieno perdirbimo įmonių, atitinkančių Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo II skyriaus struktūrinius reikalavimus („ES reikalavimus atitinkančios įmonės“) ir kurioms leidžiama priimti ir perdirbti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus III dalies 3 punkto ir II skyriaus III dalies reikalavimų neatitinkantį žalią pieną („ES reikalavimų neatitinkantis pienas“), sąrašai.

2 straipsnis

ES reikalavimų neatitinkančio pieno pristatymas ir perdirbimas ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse, išvardytose priedo I skyriuje

1.   Šio sprendimo priedo I skyriuje išvardytos ES reikalavimus atitinkančios įmonės gali priimti ir perdirbti ES reikalavimų neatitinkantį žalią pieną.

2.   Kol 1 dalyje nurodytoms įmonėms bus taikomos tos dalies nuostatos, priedo I skyriuje išvardytose ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse pagaminti produktai:

a)

gali būti teikiami tik šalies vidaus rinkai arba naudojami toliau perdirbti kitose priedo I skyriuje išvardytose ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse neatsižvelgiant į pardavimo datą;

b)

turi būti paženklinti kitokiu identifikavimo ženklu nei nustatytieji Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnio 1 dalyje.

3 straipsnis

ES reikalavimus atitinkančio ir jų neatitinkančio pieno pristatymas ir perdirbimas ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse, išvardytose priedo II skyriuje

Šio sprendimo priedo II skyriuje išvardytos ES reikalavimus atitinkančios įmonės gali priimti bei perdirbti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo IX skirsnio I skyriaus III dalies 3 punkto ir II skyriaus III dalies reikalavimus atitinkantį žalią pieną („ES reikalavimus atitinkantis pienas“) ir ES reikalavimų neatitinkantį pieną atskirose gamybos linijose, jei tų įmonių maisto tvarkymo subjektai:

a)

laikosi Reglamento (EB) Nr. 852/2004 5 straipsnio nuostatų,

b)

įrodo, kad yra pajėgūs laikytis toliau išvardytų sąlygų, įskaitant atskirų gamybos linijų žymėjimą:

i)

imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų tinkamai laikomasi vidinių žalio pieno atskyrimo procedūrų, pradedant surinkimu ir baigiant galutiniu gamybos etapu, įskaitant pieno surinkimo maršrutus, atskirą ES reikalavimus atitinkančio ir jų neatitinkančio pieno laikymą bei apdorojimą ir specialų pieno produktų pakavimą ir ženklinimą, kuriame nurodoma, ar jie pagaminti iš ES reikalavimus atitinkančio ar jų neatitinkančio pieno, taip pat atskirą tokio pieno laikymą;

ii)

nustatyti žalio pieno atsekamumo užtikrinimo tvarką, įskaitant reikiamą dokumentais pagrįstą produktų judėjimo patvirtinimą, pieno produktų apskaitą ir ES reikalavimus atitinkančio ir jų neatitinkančio pieno suderinamumą su gaminamų pieno produktų kategorijomis;

iii)

visą žalią pieną 15 sekundžių termiškai apdoroti ne žemesnėje kaip 71,7 °C temperatūroje;

iv)

imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje nurodyti identifikavimo ženklai būtų naudojami nesukčiaujant.

4 straipsnis

Rumunijos kompetentingų valdžios institucijų pareigos, susijusios su priedo II skyriuje išvardytomis ES reikalavimus atitinkančiomis įmonėmis

1.   Rumunijos kompetentingos valdžios institucijos:

a)

užtikrina, kad priedo II skyriuje išvardytų ES reikalavimus atitinkančių įmonių maisto tvarkymo subjektai imasi visų reikiamų priemonių, skirtų sudaryti sąlygas tinkamai laikytis vidinių žalio pieno ir pieno produktų atskyrimo procedūrų;

b)

priedo II skyriuje išvardytose ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse atlieka testus ir iš anksto nepranešusios tikrina, ar įmonėse laikomasi žalio pieno ir pieno produktų atskyrimo procedūrų;

c)

patvirtintose laboratorijose atlieka viso žalio pieno ir gatavų produktų pagamintų šio sprendimo priedo II skyriuje pateiktame sąraše išvardytose ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse testus ir tikrina, ar jos laikosi Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio II skyriaus reikalavimų, įskaitant pieno produktų mikrobiologinius kriterijus.

2.   Priedo II skyriuje išvardytose ES reikalavimus atitinkančiose įmonėse iš ES reikalavimų neatitinkančio žalio pieno pagamintas pienas ir pieno produktai gali būti tiekiami tik šalies vidaus rinkai arba naudojami toliau perdirbti kitose tokiose įmonėse arba I skyriuje išvardytose įmonėse ir turi būti paženklinti kitokiu identifikavimo ženklu, nei nurodytieji Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnio 1 dalyje.

3.   Tik šio sprendimo priedo II skyriuje išvardytose pieno perdirbimo įmonėse pagaminti ir šio straipsnio 1 dalies bei Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio reikalavimus atitinkantys pieno produktai gali būti ženklinami kaip ES reikalavimus atitinkantys produktai, atitinkantys to reglamento nuostatas.

5 straipsnis

Reikalavimų laikymasis ir ataskaitos

1.   Rumunija užtikrina, kad šio sprendimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyti pieno gamybos ūkiai palaipsniui pradėtų laikytis reikalavimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo IX skirsnio I skyriaus II ir III dalyse.

2.   Rumunija teikia Komisijai pieno gamybos ūkių ir pieno surinkimo sistemos modernizavimo pažangos metines ataskaitas.

6 straipsnis

Pienui ir pieno produktams, pagamintiems laikantis šio sprendimo 3 ir 4 straipsniuose išdėstytų nuostatų, parama teikiama tik pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 (3) II antraštinės dalies II ir III skyrius, išskyrus 11 straipsnį, ir II antraštinės dalies nuostatas, jei jie paženklinti ovalo formos identifikavimo ženklu, nurodytu Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje.

7 straipsnis

Taikymas

Šis Sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

Jis taikomas iki 2008 m. birželio 30 d.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1662/2006 (OL L 320, 2006 11 18, p. 1).

(3)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).


PRIEDAS

I   SKYRIUS

Bendrijos struktūrinius reikalavimus atitinkančių pieno perdirbimo įmonių, kurioms leidžiama priimti ir neatskyrus perdirbti ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, sąrašas

1

AR 473

SC Octavian Impex SRL

Dezna, County of Arad, 317110

2

BT 17

SC Spicul 2 SRL

Dorohoi, County of Botosani, 715200

3

BT 176

SC Lacto Solomonescu SRL

Miron Costin, County of Botosani, 717466

4

BR 24

S.C. Lacta Prod SRL

Braila, County of Braila, 810224

5

CJ 7879

SC Comlact SRL

Corusu, County of Cluj, 407056

6

DB 59

SC Industrializarea Laptelui SA

Targoviste, County of Dambovita, 130062

7

NT 241

SC Pro Com Pascal SRL

Pastraveni, County of Neamt, 617300

8

NT 556

SC Stefanos SRL

Trifesti, County of Neamt, 617475

9

SB 237

SC Carpalat SRL

Mandra, County of Sibiu, 557124

10

SB 298

SC Gefa Impex SRL

Talmaciu, County of Sibiu, 555700

11

L 56

SC Camy Lact SRL

Panaci-Vatra Dornei, County of Suceava, 727405

12

VN 25

SC Vitaprod SRL

Dumitresti, County of Vrancea, 727110

13

BC 4826

S.C. Marlact SRL

Buhoci, County of Bacau, 607085

14

BH 4646

SC Abacus Trade SRL

Toboliu, County of Bihor, 417273

15

BH 2980

SC Cîmpaneii Prest SRL

Mierlău, County of Bihor, 417277

16

BT 342

SC Indagrovet SRL

Coțușca, County of Botosani, 717090

17

BT 240

SC Geny Com SRL

Vf. Câmpului, County of Botosani, 717450

18

BT 205

SC Cicos SRL

George Enescu, County of Botosani, 717170

19

BR 215

S.C. Android Trading SRL

Maxineni, County of Braila, 817090

20

BZ 0627

SC Ianis Cos Lact SRL

C.A. Rosetti, County of Buzau, 127120

21

BZ 0298

SC Camen Tas SRL

Smeeni, County of Buzau, 127595

22

CJ 4185

SC Bonas Import Export SRL

Dezmir, County of Cluj, 407039

23

CV 56

SC Milk COM SRL

Saramas, County of Covasna, 527012

24

CV 690

SC Mark SRL

Brates, County of Covasna, 527050

25

CV 234

SC Zugo SRL

Belin, County of Covasna, 527030

26

HR 383

S.C. Lactate Harghita SA

Cristuru Secuiesc, County of Harghita, 535400

27

HR 70

S.C. Primulact SRL

Miercurea Ciuc, County of Harghita, 530242

28

NT 607

S.C. D. A Secuieni

Secuieni, County of Neamt, 617405

29

OT 2836

SC Bourella Maris SRL

Babiciu, County of Olt, 237015

30

PH 6448

SC Rusara Prodcom SRL

Valea Calugareasca, County of Prahova, 107620

31

PH 212

S.C. Vitoro SRL

Ploiesti, County of Prahova, 100537

32

PH 6067

S.C. Zoe Gab SRL

Fulga, County of Prahova, 107260

33

SJ 52

SC Sanolact

Maeriste, County of Salaj, 457235

34

SV 4162

SC Malinul SRL

Malini, County of Suceava, 727350

35

SV 5355

SC Lacto Zaharia

Frumosu, County of Suceava, 727260

36

SV 6394

SC Martin's European Food Products Comimpex SRL

Bosanci, County of Suceava, 727045

37

TL 1328

SC Izacos Lact SRL

Topolog, County of Tulcea, 827220

38

VN 35

SC Monaco SRL

Vrâncioaia, County of Vrancea, 627445

39

AG 6

SC Bradet SRL

Bradulet, County of Arges, 117145

40

L 57

SC Hochland Romania SRL

Sovata, County of Mures, 545500

41

AG 4

S.C. Dincudana SRL

Bradu, County of Arges, 117148

42

BH 1705

SC Dorlact SRL

Beznea, County of Bihor, 417081

43

CS 116

SC Fabrica de Produse Lactate

Oravita, County of Caras Severin, 325600

44

NT 900

S.C. Complex Agroalimentar SRL

Bicaz, County of Neamt, 615100

45

TL 965

SC Mineri SRL

Mineri, County of Tulcea, 827211

46

CJ 41

SC Kazal SRL

Dej, County of Cluj, 405200

47

L 40

SC Napolact SA

Huedin, County of Cluj, 405400

48

SM 3876

S.C. Schwaben Molkerei

Carei, County of Satu Mare, 445100

II   SKYRIUS

Bendrijos struktūrinius reikalavimus atitinkančių pieno perdirbimo įmonių, kurioms leidžiama priimti ir atskirai perdirbti ES reikalavimus atitinkantį ir jų neatitinkantį pieną, sąrašas

1

AB 3508

SC Unichim Romania SRL

Unirea, County of Alba, 517785

2

L 81

SC Raraul SA

Campulung Moldovenesc, County of Suceava, 725100

3

AG 5

S.C. Lactag SA Fabrica Costesti

Costesti, County of Arges, 115200

4

BC 6100

SC Depcoinf MBD SRL

Targu Trotus, County of Bacau, 607630

5

BT 60

SC Five Continents Group SRL

Rachiti, County of Botosani, 717310

6

BR 65

S.C. Brailact SRL

Braila, County of Braila, 810224

7

L 35

S.C.Danone PDPA Romania SRL

Bucuresti, 032451

8

CT 30

SC Niculescu Prod SRL

Cumpana, County of Constanta, 907105

9

CT 15

SC Nic Costi Trade SRL

Dorobantu, County Constanta, 907211

10

L 9

SC Covalact SA

Sfantu Gheorghe, County of Covasna, 520076

11

L 22

SC Dorna Lactate SA

Dorna Candrenilor — Floreni, County of Suceava, 727190

12

L 53

S.C. Friesland România SA

Carei, County of Satu Mare, 445100

13

TR 78

SC Interagro SRL

Zimnicea, County of Teleorman, 145400

14

VS 2196

SC Ilvas SA

Vaslui, County of Vaslui, 730040

15

SV 001

SC La Dorna Agri SA

Dorna Candreni, County of Suceava, 727190

16

SV 6352

SC La Dorna Chesse SA

Dorna Arini, County of Suceava, 727200

17

BH 5206

SC Prolacta SRL

Copacel, County of Bihor, 417205

18

BZ 0098

SC Meridian Agroind

Ramnicu Sarat, County of Buzau, 125300

19

CT 299

SC Nascu SRL

Indepenta, County of Constanta, 907145

20

CT 294

SC Suflaria Import Export SRL

Cheia, County of Constanta, 907277

21

MM 4758

SC Milk-Humana SRL

Baia Mare, County of Maramures, 430306

22

MM 521

SC Oblaza SRL

Birsana, County of Maramures, 437035

23

MM 725

SC Avi Seb Impex SRL

Tirgu Lapus, County of Maramures, 435600

24

TL 855

SC Deltalact SA

Tulcea, County of Tulcea, 820009


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6970)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/28/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2000/75/EB, nustatančią mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (1), ypač į jos 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/75/EB nustatytos kontrolės taisyklės ir priemonės, skirtos kovoti su mėlynojo liežuvio liga Bendrijoje, taip pat apsaugos ir priežiūros zonos bei draudimas išvežti gyvūnus iš šių zonų.

(2)

2005 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimu 2005/393/EB dėl apsaugos ir priežiūros zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga, ir judėjimui iš tų zonų bei per tas zonas (2) taikomų reikalavimų numatyta, kad turi būti nustatytos bendrosios geografinės sritys, kuriose valstybės narės turi nustatyti apsaugos ir priežiūros zonas („ribojimų taikymo zonas“), susijusias su mėlynojo liežuvio liga.

(3)

2006 m. lapkričio 20 d. Ispanija pranešė Komisijai, kad 4 serotipo viruso paplitimas buvo nustatytas keliose E ribojimų taikymo zonos periferinėse srityse. Todėl minėtą zoną reikėtų išplėsti, atsižvelgiant į turimus duomenis apie užkrato pernešėjo daromą poveikį aplinkai ir dabartines meteorologines sąlygas.

(4)

2006 m. lapkričio 21 d. Vokietija pranešė Komisijai apie naujus mėlynojo liežuvio ligos protrūkius Žemutinėje Saksonijoje. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, tikslinga iš dalies pakeisti nustatytą ribojimų taikymo zoną Vokietijoje.

(5)

2006 m. lapkričio mėnesio pradžioje Italijai paskelbus apie mėlynojo liežuvio ligos protrūkius, sukeltus naujo serotipo, Sprendimu 2006/858/EB į Sprendimo 2005/393/EB priedą buvo įtraukta nauja ribojimų zona G, apimanti tris susijusias pietų Sardinijos provincijas. Tačiau į atitinkamas Sprendimo 2005/393/EB nuostatas ši zona nebuvo įtraukta. Todėl aiškumo sumetimais reikėtų papildyti Sprendimo 2005/393/EB 2 straipsnyje nurodytų zonų sąrašą.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/393/EB.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/393/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Ribojimų taikymo zonos nustatomos I priede išvardytose bendrose geografinėse srityse.“

2)

I priedas iš dalies keičiamas remiantis šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(2)  OL L 130, 2005 5 24, p. 22. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/858/EB (OL L 332, 2006 11 30, p. 26).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/393/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

E zonai (4 serotipas) priklausančių Ispanijos ribojimų taikymo zonų sąrašas pakeičiamas taip:

„Ispanija:

Ekstremadūros autonominis regionas: Cáceres, Badajoz provincijos;

Andalūzijos autonominis regionas: Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén (Alcalá la Real, Andújar, Huelma, Jaén, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda comarcas), Málaga, Sevilla provincijos;

Castilla-La Mancha autonominis regionas: Albacete (Alcaraz comarca), Ciudad Real, Toledo provincijos;

Castilla y León autonominis regionas: Avila (Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, El Barco De Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga, Sotillo de la Adrada comarcas), Salamanca (Béjar, Ciudad Rodrigo ir Sequeros comarcas) provincijos;

Madrido autonominis regionas: Madrid provincija (Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda del Rey, Colmenar Viejo, El Escorial, Grinon, Municipio de Madrid, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna, Villarejo de Salvanés comarcas).“

2.

F zonai (8 serotipas) priklausančių Vokietijos ribojimų taikymo zonų sąrašas pakeičiamas taip:

„Vokietija:

Baden–Württemberg

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bayern

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a.d.Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v.d.Rhön, Oberelsbach, Ostheim v.d.Rhön, Sandberg, Schönau a.d. Brend, Sondheim a.d.Rhön, Steinbacher Forst r.d.Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Freie und Hansestadt Hamburg

Im Bezirk Harburg die Ortsteile Eißendorf, Gut Moor, Harburg, Hausbruch, Heimfeld, Langenbek, Marmstorf, Neugraben-Fischbek, Neuland, Rönneburg, Sinstorf, Wilstorf

Im Bezirk Bergedorf die Ortsteile Kirchwerder, Neuengamme, Ochsenwerder

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Niedersachsen

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Berumbur, Dornum, Großefehn, Großheide, Hage, Hagermarsch, Halbemond, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Leetzdorf, Lütetsburg, Marienhafe, Norden, Nordseeinsel Memmert, Ostseel, Rechtsupweg, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Wangerland, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Landkreis Harburg

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Bergen (Dumme), Clenze, Dannenberg (Elbe), Göhrde, Göhrde (gemeindefreies Gebiet), Gusborn, Hitzacker (Elbe), Jameln, Karwitz, Küsten, Lemgow, Lübbow, Lüchow (Wendland), Luckau (Wendland), Neu-Darchau, Schnega, Trebel, Waddeweitz, Woltersdof, Wustrow (Wendland), Zernien

Im Landkreis Lüneburg: Adendorf, Amelinghausen, Artlenburg, Bardowick, Barendorf, Barnstedt, Barum, Betzendorf, Brietlingen, Broitze, Dahlem, Dahlenburg, Deutsch Evern, Echem, Embsen, Handorf, Hittbergen, Hohnstorf (Elbe), Kirchgellersen, Lüdersburg, Lüneburg, Mechtersen, Melbeck, Nahrendorf, Neetze, Oldendorf (Luhe), Radbruch, Rehlingen, Reinstorf, Reppenstedt, Rullstorf, Scharnebeck, Soderstorf, Südergellersen, Thomasburg, Tosterglope, Vastorf, Vögelsen, Wendisch Evern, Westergellersen, Wittorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Apensen, Ahlerstedt, Bargstedt, Beckdorf, Bliedersdorf, Brest, Buxtehude, Deinste, Fredenbeck, Harsefeld, Horneburg, Jork, Kutenholz, Nottensdorf, Sauensiek

Landkreis Uelzen

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Blomberg, Dunum, Esens, Eversmeer, Friedeburg, Holtgast, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Ochtersum, Schweindorf, Stedesdorf, Utarp, Westerholt, Wittmund

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen

Gesamtes Landesgebiet

Rheinland-Pfalz

Gesamtes Landesgebiet

Saarland

Gesamtes Landesgebiet

Sachsen-Anhalt

Im Altmarkkreis Salzwedel: Ahlum, Algenstedt, Altensalzwedel, Altmersleben, Flecken Apenburg, Badel, Bandau, Beetzendorf, Benkendorf, Berge, Bierstedt, Binde, Bonese, Bornsen, Breitenfeld, Brietz, Brunau, Chüden, Dähre, Dambeck, Dannefeld, Flecken Diesdorf, Dönitz, Ellenberg, Engersen, Estedt, Fleetmark, Gardelegen, Gieseritz, Gischau, Güssefeld, Hanum, Hemstedt, Henningen, Hohentramm, Hottendorf, Immekath, Jävenitz, Jahrstedt, Jeeben, Jeetze, Jeggau, Jeggeleben, Jerchel, Jeseritz, Jübar, Kahrstedt, Kakerbeck, Kalbe (Milde), Kassieck, Kerkau, Klein Gartz, Klötze, Kloster Neuendorf, Köckte, Kuhfelde, Kunrau, Kusey, Lagendorf, Langenapel, Letzlingen, Liesten, Lindstedt, Lüdelsen, Mahlsdorf, Mechau, Mehmke, Mellin, Mieste, Miesterhorst, Nettgau, Neuekrug, Neuendorf, Neuendorf am Damm, Neuferchau, Osterwohle, Peckfitz, Potzehne, Pretzier, Püggen, Rademin, Riebau, Ristedt, Röwitz, Rohrberg, Roxförde, Sachau, Salzwedel, Sanne-Kerkuhn, Schenkenhorst, Schwiesau, Seebenau, Seethen, Sichau, Siedenlangenbeck, Solpke, Stappenbeck, Steimke, Steinitz, Tangeln, Tylsen, Valfitz, Vienau, Vissum, Wallstawe, Wannefeld, Wenze, Wernstedt, Wieblitz-Eversdorf, Wiepke, Winkelstedt, Winterfeld, Zethlingen, Zichtau

Kreis Aschersleben-Staßfurt

Im Kreis Bernburg: Güsten

Bördekreis Kreis Halberstadt

Landeshauptstadt Magdeburg

Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Biesenrode, Bräunrode, Braunschwende, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wippra

Im Ohre-Kreis: Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Barleben, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Bösdorf, Born, Bornstedt, Bregenstedt, Bülstringen, Burgstall, Calvörde, Colbitz, Cröchern, Dahlenwarsleben, Döhren, Dolle, Dorst, Ebendorf, Eichenbarleben, Eickendorf, Eimersleben, Emden, Erxleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Farsleben, Flechtingen, Glindenberg, Grauingen, Groß Ammensleben, Groß Santersleben, Gutenswegen, Hakenstedt, Haldensleben, Hermsdorf, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, Hohenwarsleben, Irxleben, Ivenrode, Jersleben, Kathendorf, Klein Ammensleben, Klüden, Loitsche, Mannhausen, Meitzendorf, Meseberg, Morsleben, Neuenhofe, Niederndodeleben, Nordgermersleben, Ochtmersleben, Oebisfelde, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Samswegen, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Vahldorf, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wellen, Wieglitz, Wolmirstedt, Zielitz, Zobbenitz

Kreis Quedlinburg Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Beyernaumburg, Blankenheim, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Brücken (Helme), Dietersdorf, Drebsdorf, Edersleben, Emseloh, Gonna, Grillenberg, Großleinungen, Hackpfüffel, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Lengefeld, Martinsrieth, Morungen, Niederröblingen (Helme), Nienstedt, Oberröblingen, Obersdorf, Pölsfeld, Questenberg, Riestedt, Riethnordhausen, Roßla, Rotha, Rottleberode, Sangerhausen, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wallhausen, Wettelrode, Wickerode, Wolfsberg

Im Kreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben

Im Kreis Stendal: Badingen, Berkau, Bismark (Altmark), Büste, Holzhausen, Käthen, Könnigde, Kremkau, Querstedt, Staats, Uchtspringe, Volgfelde, Windberge, Wittenmoor

Kreis Wernigerode

Thüringen

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Abtsbessingen, Artern/Unstrut, Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Borxleben, Bretleben, Clingen, Ebeleben, Esperstedt, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Heldrungen, Holzsußra, Ichstedt, Niederbösa, Oberbösa, Oldisleben, Ringleben, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Voigtstedt, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Günstedt, Herrnschwende, Kannawurf, Kindelbrück, Riethgen, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis“


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/57


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, įvežtų į Bulgariją ir Rumuniją iš trečiųjų šalių iki 2007 m. sausio 1 d.

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7019)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/29/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Bulgarija ir Rumunija įstos į Bendriją 2007 m. sausio 1 d. Dalis gyvūninės kilmės produktų, iki stojimo dienos įvežtų į Bulgariją ir Rumuniją iš trečiųjų šalių, neatitinka susijusių Bendrijos taisyklių, nustatytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (1).

(2)

Dalis šių produktų buvo išleisti į laisvą apyvartą Bulgarijoje ir Rumunijoje, kita dalis, kuriai dar neatliktos muitinės procedūros, yra kontroliuojama muitinės šiose dviejose šalyse.

(3)

Siekiant palengvinti perėjimą nuo dabartinės tvarkos Bulgarijoje ir Rumunijoje prie tvarkos, atsirandančios dėl Bendrijos teisės aktų taikymo, tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones dėl prekybos minėtais produktais.

(4)

Taip pat tikslinga nustatyti priemones, kad Bendrijos teisės aktų reikalavimų neatitinkantys produktai nepatektų į kitas valstybes nares. Šie produktai turėtų būti tiekiami tik vietinėse Bulgarijos ir Rumunijos rinkose arba, laikantis atitinkamų sąlygų, eksportuojami į trečiąsias šalis. Be to, atsižvelgiant į tai, kad dabartinė atsekamumo sistema nėra pakankama, reikalavimų neatitinkantys produktai neturėtų būti perdirbami įmonėse, kurios turi leidimus vežti savo produktus į Bendriją.

(5)

Produktai, kurie, praėjus vieneriems metams po įstojimo datos, nebuvo išleisti į laisvą apyvartą minėtose dviejose šalyse arba eksportuoti ir liko sandėliuose, kontroliuojami muitinės, turėtų būti sunaikinti.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis Sprendimas taikomas gyvūninės kilmės produktams, kurie:

a)

patenka į Reglamento (EB) Nr. 853/2004 taikymo sritį, bet neatitinka jo reikalavimų ir

b)

yra įvežti į Bulgariją ir Rumuniją iš trečiųjų šalių iki 2007 m. sausio 1 d.;

2 straipsnis

Gyvūninės kilmės produktai, išleisti į laisvą apvartą iki 2007 m. sausio 1 d.

1.   1 straipsnyje nurodyti produktai (toliau – gyvūninės kilmės produktai), išleisti į laisvą apyvartą Bulgarijoje ir Rumunijoje (toliau – naujosios valstybės narės) iki 2007 m. sausio 1 d., gali būti tiekiami tik į vietinę rinką ir tik iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Gyvūninės kilmės produktai:

a)

neturi būti perdirbami įmonėse, kurios turi leidimus vežti savo produktus į kitas valstybes nares ir

b)

turi būti paženklinti nacionaliniu ženklu, kaip nustatyta atitinkamos valstybės narės nacionalinėse taisyklėse laisvo išleidimo į apyvartą dieną.

2.   Pagal Tarybos direktyvą 89/662/EEB (2), ypač jos 3 straipsnį, valstybės narės užtikrina, kad gyvūninės kilmės produktais nebus prekiaujama tarp valstybių narių.

3.   Nukrypdamos nuo 1 dalies, naujosios valstybės narės gali leisti iki 2007 m. gruodžio 31 d. eksportuoti gyvūninės kilmės produktus į trečiąją šalį, laikantis šių sąlygų:

a)

eksportuoti laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 (3) 12 straipsnio reikalavimų;

b)

kiekviena siunta turi būti gabenama tiesiai į trečiąją šalį, prižiūrint kompetentingoms institucijoms ir neturi kirsti kitų valstybių narių teritorijos;

c)

kiekviena eksportuojama siunta turi būti gabenama kompetentingos institucijos užplombuota transporto priemone; plombos turi būti patikrintos išvežimo iš naujosios valstybės narės vietoje.

3 straipsnis

Gyvūninės kilmės produktai, įvežti, bet neišleisti į laisvą apyvartą naujosiose valstybėse narėse iki 2007 m. sausio 1 d.

1.   Gyvūninės kilmės produktams, įvežtiems į naująsias valstybes nares, bet neišleistiems į laisvą apyvartą naujosiose valstybėse narėse iki 2007 m. sausio 1 d., taikomos 2 ir 3 dalyje nustatytos taisyklės.

2.   Gyvūninės kilmės produktai turi būti išleisti į laisvą apyvartą naujojoje valstybėje narėje arba išsiųsti į trečiąją šalį laikantis 2 straipsnyje nustatytų sąlygų.

3.   Nuo 2008 m. sausio 1 d. visos muitinės kontroliuojamos gyvūninės kilmės produktų siuntos turi būti sunaikintos kontroliuojant kompetentingai institucijai.

Visas tokio sunaikinimo sąnaudas padengia siuntos savininkas.

4 straipsnis

Taikymas

Šis Sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktas, nuo šios akto įsigaliojimo dienos.

5 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).

(2)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(3)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/59


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones dėl prekybos tam tikrais gyvūninės kilmės produktais, įsigytais Bulgarijoje ir Rumunijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7028)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/30/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą (2), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. gyvūninės kilmės produktai, įsigyti Bulgarijoje ir Rumunijoje (naujosiose valstybėse narėse), turės būti pateikiami į rinką laikantis atitinkamų Bendrijos taisyklių, ypač taisyklių, reglamentuojančių įmonių struktūrą ir higieną bei produktų kontrolę ir ženklinimą sveikumo ženklu.

(2)

Visų pirma, šiems produktams bus taikomi reikalavimai, nustatyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (4).

(3)

Tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, įsigytų Bulgarijoje ir Rumunijoje iki 2007 m. sausio 1 d., atsargose gali likti ir po šios datos. Tačiau šie gyvūninės kilmės produktai neatitinka visų Bendrijos veterinarinių reikalavimų.

(4)

Siekiant palengvinti perėjimą nuo esamos tvarkos Bulgarijoje ir Rumunijoje prie tvarkos, atsirandančios dėl Bendrijos veterinarijos teisės aktų taikymo, tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones dėl prekybos minėtais produktais.

(5)

Nustatant priemones reikėtų atsižvelgti į tų gyvūninės kilmės produktų kilmės šalį bei į pakuočių, įpakavimo ir etikečių medžiagų, ant kurių yra atspausdinti ženklai, atsargas.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas gyvūninės kilmės produktams, kurie:

a)

patenka į Reglamento (EB) Nr. 853/2004 taikymo sritį bei

b)

buvo įsigyti įmonėse Bulgarijoje ir Rumunijoje iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

1.   1 straipsnyje minimi produktai gali būti pateikiami į naujosios valstybės narės, kuri yra kilmės šalis, rinką nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., jeigu jie yra paženklinti nacionaliniu ženklu, kuriuo iki 2007 m. sausio 1 d. šioje naujojoje valstybėje narėje buvo privaloma ženklinti gyvūninės kilmės produktus, tinkamus vartoti žmonėms.

2.   Atsižvelgdamos į Tarybos direktyvą 89/662/EEB (5), ypač į jos 3 straipsnį, valstybės narės užtikrina, kad 1 punkte nurodytais produktais nebus prekiaujama tarp valstybių narių.

3 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies, valstybės narės leidžia nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. prekiauti 1 straipsnyje nurodytais produktais, įsigytais įmonėse, kurioms yra leidžiama eksportuoti į Bendrijos teritoriją, jeigu šie produktai:

a)

yra eksportuojančiųjų įmonių paženklinti Bendrijos eksporto sveikumo ženklu arba identifikavimo ženklu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnio 1 dalyje.

b)

yra gabenami kartu su dokumentu, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 854/2004 (6) 14 straipsnyje, kuriame naujosios valstybės narės, kuri yra kilmės šalis, kompetentinga institucija pateikia tokį patvirtinimą:

„Pagaminta iki 2007 m. sausio 1 d. pagal Komisijos sprendimą 2007/30/EB.“

4 straipsnis

Iš anksto atspausdintų vyniojimo ir pakavimo medžiagų bei etikečių su ženklu, kuriuo iki 2007 m. sausio 1 d. naujojoje valstybėje narėje, kuri yra kilmės šalis, privaloma ženklinti gyvūninės kilmės produktus, tinkamus vartoti žmonėms, atsargos gali būti naudojamos iki 2007 m. gruodžio 31 d. pateikiant produktus į vidaus rinką, kaip nustatyta 2 straipsnyje.

5 straipsnis

Šis Sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 157, 2005 6 21, p. 203.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1662/2006 (OL L 320, 2006 11 18, p. 1).

(5)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13.

(6)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/61


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 22 d.

nustatantis pereinamąsias priemones kai kurių mėsos ir pieno sektoriaus produktų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 7029)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/31/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) maisto tvarkymo subjektams nustatomos bendrosios maisto produktų higienos taisyklės, grindžiamos rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais. Jame nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai privalo laikytis šiais principais grindžiamų struktūrinių reikalavimų. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3), papildo Reglamente (EB) Nr. 852/2004 išdėstytas taisykles. Reglamente (EB) Nr. 853/2004 išdėstytose taisyklėse nustatyti konkretūs reikalavimai, keliami mėsos ir pieno perdirbimo įmonėms.

(2)

Remiantis nuo 2006 m. lapkričio 27 d. iki 2006 m. gruodžio 1 d. Bulgarijoje vykdytos Maisto ir veterinarijos tarnybos (MVT) misijos rezultatais, kai kurios mėsos ir pieno perdirbimo sektoriaus įmonės neatitinka Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 nuostatų.

(3)

Be to, dabar Bulgarijoje veikianti atsekamumo sistema yra nepakankama, kad galėtų tenkinti poreikius, susijusius su padėtimi Bulgarijoje, kai iš trečiųjų šalių atvežta mėsa bei iki 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijoje pagaminta mėsa ir žalias pienas Bulgarijoje, neatitinkantis tų reglamentų reikalavimų, yra Bulgarijos teritorijoje.

(4)

Atsižvelgiant į esamą padėtį Bulgarijoje, reikėtų nustatyti pereinamąsias priemones dėl tam tikrų mėsos ir pieno sektoriaus produktų.

(5)

Per pereinamąjį laikotarpį turėtų būti vertinama visų mėsos ir pieno perdirbimo sektoriaus įmonių padėtis siekiant užtikrinti, kad yra baigtas kai kurių įmonių modernizavimo procesas, kad jos atitiktų Bendrijos reikalavimus. Be to, atsekamumo sistema turėtų būti tobulinama, kad atitiktų Bendrijos standartus.

(6)

Per pereinamąjį laikotarpį reikia uždrausti siųsti kai kuriuos mėsos ir pieno sektorių produktus iš Bulgarijos į kitas valstybes nares. Tačiau reikėtų nustatyti išimtis kai kurioms perdirbimo įmonėms, kurioms pagal Bendrijos teisės aktus buvo leista eksportuoti šiuos produktus į Bendriją iki 2007 m. sausio 1 d. pagal šioms įmonėms suteiktas garantijas.

(7)

Šiame sprendime nustatytas pereinamasis laikotarpis neturėtų būti ilgesnis kaip vieneri metai. Mėsos ir pieno sektorių padėtis Bulgarijoje turėtų būti persvarstyta iki šio laikotarpio pabaigos, ypač atsižvelgiant į naujus MVT tyrimų, kurie turėtų būti atlikti 2007 m. sausio mėn., rezultatus.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas mėsos ir pieno sektorių produktams, kurie priskiriami šiems Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo skirsniams:

a)

I skirsnis (naminių kanopinių mėsa);

b)

II skirsnis (naminių paukščių ir kiškinių mėsa);

c)

III skirsnis (ūkyje auginamų medžiojamųjų gyvūnų mėsa);

d)

IV skirsnis (laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsa);

e)

V skirsnis (smulkinta mėsa, mėsos pusgaminiai ir mechaniškai atskirta mėsa);

f)

VI skirsnis (mėsos gaminiai); ir

g)

IX skirsnis (žalias pienas ir pieno gaminiai).

2 straipsnis

1.   1 straipsnyje išvardytų produktų (toliau – produktai) negalima siųsti iš Bulgarijos į kitas valstybes nares.

2.   Remdamosi Direktyva 89/662/EEB, ypač jos 3 straipsniu, valstybės narės užtikrina, kad jos produktais neprekiauja.

3 straipsnis

Nukrypdamos nuo 2 straipsnio 1 dalies, valstybės narės leidžia prekiauti produktais, kurie pagaminti priede išvardytose perdirbimo įmonėse, jei šie produktai:

a)

yra paženklinti perdirbimo įmonių Bendrijos sveikumo ženklu arba identifikavimo ženklu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose;

b)

yra gabenami kartu su dokumentu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 854/2004 (4) 14 straipsnyje, kuriame Bulgarijos kompetentinga valdžios institucija pateikia tokį patvirtinimą:

„Produktai atitinka Komisijos sprendimo 2007/31/EB galutines nuostatas“.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktas, nuo šio Akto įsigaliojimo dienos.

Jis taikomas iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Šis sprendimas bus persvarstytas iki šios datos, ypač atsižvelgiant į naujus MVT tyrimo, atlikto 2007 m. sausio mėn., rezultatus.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Komisijos narys

Markos KYPRIANOU


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2005 (OL L 338, 2005 12 22, p. 83).

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.


PRIEDAS

Perdirbimo įmonių, kurioms leidžiama siųsti 1 straipsnyje nurodytų sektorių produktus iš Bulgarijos į kitas valstybes nares, sąrašas

MĖSOS PERDIRBIMO ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

1

BG 0201028

„Debelt Indastriys“ OOD

s. Debelt obl. Burgas

2

BG 0401028

„Mesokombinat–Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov ul. „33-ti Svishtovski polk“ 91

3

BG 0404013

„Dakor“ OOD

gr. G. Oriahovitsa ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

4

BG 0601031

„Mesodobivna kompaniya–Vratsa“ OOD

gr. Vratsa ul. „Ilinden“

5

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad Promishlena zona

6

BG 1201011

„Mesotsentrala–Montana“ OOD

gr. Montana bul. „Treti mart“ 216

7

BG 1204013

„Kompas“ OOD

s. Komarevo obsht. Berkovitsa

8

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

„Dil TUR“ AD

9

BG 1604039

„Evropimel“ OOD

gr. Plovdiv bul. „V. Aprilov“

10

BG 1701003

„Mesokombinat–Razgrad“ AD

gr. Razgrad, Industrialen kvartal, ul. „Beli Lom“ 1

11

ВG 1901021

„Mekom“ AD

gr. Silistra Industrialna zona – Zapad

12

BG 2204099

„Tandem – V“ OOD

gr. Sofia bul. „Iliantsi“ 23

13

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

14

BG 2501002

„Tandem – Popovo“ OOD

s. Drinovo obsht. Popovo

15

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen ul. „Industrialna“


PAUKŠTIENOS PERDIRBIMO ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

1

BG 0202074

„Pticeklanitsa – Chubra“ OOD

s. Chubra obl. Burgaska

2

BG 0402052

„Zornitsa Kesarevo“ AD

s. Kesarevo obsht. Strazhitsa

3

BG 0702006

„Hrinad“ OOD

gr. Sevlievo

4

BG 0802069

„Agroplasment 92V“ AD

gr. Dobrich-okolovrastno shose-yug

5

BG 1102073

„Amon-Ra“ OOD

s. Yoglav obl. Lovetch

6

BG 1602001

„Galus – 2004“ EOOD

s. Hr. Milevo obl. Plovdiv

7

BG 1602045

„Deniz 2001“ EOOD

gr. Parvomay ul. „Al. Stamboliiski“ 23

8

BG 1602071

„Brezovo“ AD

gr. Brezovo ul. „Marin Domuschiev“ 2

9

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora kv. „Industrialen“

10

BG 2402002

„Ekarisazh Zagore“ AD

gr. Stara Zagora kv. Industrialen

11

BG 2802076

„Alians Agrikol“ OOD

s. Okop obl. Yambolska


PIENO PERDIRBIMO ĮMONĖS

Nr.

Vet. Nr.

Įmonės pavadinimas ir adresas

Patalpų vieta

1

BG 0412010

„Bi Si Si Handel“ OOD

gr. Elena ul. „Treti mart“ 19

2

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum“ EAD

„El Bi Bulgarikum“ EAD

3

BG 0612012

OOD „Zorov – 97“

gr. Vratsa

4

BG 0612027

„Mlechen ray – 99“ EOOD

gr. Vratsa

5

BG 0612043

ET „Zorov-91-Dimitar Zorov“

gr. Vratsa

6

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo zh. k. „Atanas Moskov“

7

BG 0812009

„Serdika – 90“ AD

gr. Dobrich ul. „25 septemvri“ 100

8

BG 0812029

„Akurat mlechna promishlenost“ OOD

gr. Dobrich kv. Riltsi

9

BG 0812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich bul. „Dobrudzha“ 2

10

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor obsht. Ardino

11

BG 0912011

ET Alada–Mohamed Banashak

s. Byal izvor obsht. Ardino

12

BG 1112006

„Kondov Ekoproduktsia“ OOD

s. Staro selo

13

BG 1312001

„Lakrima“ AD

gr. Pazardzhik ul. „Tsaritsa Yoana“ 29

14

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15

BG 1612001

„OMK“ AD

gr. Plovdiv bul. „Dunav“ 3

16

BG 1612002

„Shipka 99“ AD

gr. Parvomay ul. „Vasil Levski“ 47

17

BG 1612011

„Em Dzhey Deriz“ EOOD

gr. Karlovo bul. „Osvobozhdenie“ 69

18

BG 1612037

„Filipopolis–RK“ OOD

gr. Plovdiv ul. „Prosveta“ 2A

19

BG 1712042

ET„Madar“

s. Terter

20

BG 1912013

„ZHOSI“ OOD

s. Chernolik

21

BG 1912024

„Buldeks“ OOD

s. Belitsa

22

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

23

BG 2012020

„Yotovi“ OOD

gr. Sliven kv. „Rechitsa“

24

BG 2012042

„Tirbul“ EAD

gr. Sliven Industrialna zona

25

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

26

BG 2212001

„Danon–Serdika“ AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero“ 3

27

BG 2212003

„Darko“ AD

gr. Sofia ul. „Ohridsko ezero“ 3

28

BG 2212022

„Megle–Em Dzhey“ OOD

gr. Sofia ul. „Probuda“ 12–14

29

BG 2512004

„Pip Treyd“ OOD

s. Davidovo obsht. Targovishte

30

BG 2512020

„Mizia-Milk“ OOD

gr. Targovishte Industrialna zona

31

BG 2612047

„Balgarsko sirene“ OOD

gr. Haskovo bul. „Saedinenie“ 94

32

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo, obl. Yambolska

33

BG 2812022

„Karil i Tania“ OOD

gr. Yambol ul. „Gr. Ignatiev“ 189

34

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol ul. „Preslav“ 269


Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/66


EUROPOLO VALDYBOS AKTAS

2006 m. lapkričio 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priede pateiktas Europolo pareigybių sąrašas

(2007/32/EB)

VALDYBA,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos aktą, nustatantį Europolo tarnautojų tarnybos nuostatus (1) (toliau – Tarnybos nuostatai), ypač į jo 1 priedą,

kadangi keisti Tarnybos nuostatų 1 priede pateiktą Europolo pareigybių sąrašą turi valdyba vienbalsiu sprendimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 1 priedo pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„1 PRIEDAS

Europolo pareigybės

1.

Atsižvelgiant į 3 dalies nuostatas, Europolo organizacijoje yra šios pareigybės:

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojai

Direktoriaus padėjėjai

Finansų kontrolierius

Valdybos sekretorius

Padalinio vadovas

Pagalbos direktoratui skyrius/Organizacijos valdymo departamento sekretoriatas

Analitinė veikla

Specializuotos teisėtvarkos sritys

Sunkių nusikaltimų tyrimo departamento sekretoriatas

Žmogiškieji ištekliai

Organizacijos ryšiai/ryšiai su visuomene

Apsauga

Padalinio vadovas

Finansai

Teisės reikalai

Viešieji pirkimai

Specializuotos informacijos valdymo ir technologijų sritys

Informacijos valdymo ir technologijų departamento sekretoriatas

Bendrosios paslaugos

Informacijos integralumas

Finansų kontrolieriaus padėjėjai

Pirmieji pareigūnai

Specializuotos teisėtvarkos sritys

Sunkių nusikaltimų tyrimo departamento sekretoriatas

Analitinė veikla

Žmogiškieji ištekliai – kandidatų atranka

Organizacijos ryšiai/Ryšiai su visuomene

Organizacijos standartai ir integralumas

Pirmieji pareigūnai

Valdybos sekretoriatas

Specializuotos informacijos valdymo ir technologijų sritys

Informacijos valdymo ir technologijų departamento sekretoriatas

Informacijos integralumas

Pagalbos direktoratui skyrius/Organizacijos valdymo departamento sekretoriatas

Organizacijos ryšiai/Ryšiai su visuomene

Teisės reikalai

Viešieji pirkimai

Finansai

Žmogiškieji ištekliai – specializuotos žmogiškųjų išteklių valdymo sritys

(Apsauga) (2)

Bendrosios paslaugos

Vertėjas

Antrieji pareigūnai

Specializuotos teisėtvarkos sritys

Sunkių nusikaltimų tyrimo departamento sekretoriatas

Analitinė veikla

Antrieji pareigūnai

Finansų kontrolieriaus tarnyba

Valdybos sekretoriatas

Specializuotos informacijos valdymo ir technologijų sritys

Informacijos valdymo ir technologijų departamento sekretoriatas

Informacijos integralumas

Pagalbos direktoratui skyrius/Organizacijos valdymo departamento sekretoriatas

Teisės reikalai

Žmogiškieji ištekliai

Finansai

Viešieji pirkimai

Organizacijos ryšiai/Ryšiai su visuomene

(Apsauga) (2)

Bendrosios paslaugos

Vertėjas

Direktorato padėjėjai

Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų padėjėjai

Padėjėjai

Administracinių reikalų padėjėjai (visų atitinkamų departamentų ir skyrių)

Finansų kontrolieriaus tarnybos ir valdybos sekretoriato administracinių reikalų padėjėjai

Techniniai padėjėjai (3) *

Laikinieji padėjėjai (4)

Padėjėjai

Analitinės veiklos padėjėjai

Kiti darbuotojai

Specialieji vairuotojai *

Vairuotojai *

(Apsaugos darbuotojai)] (2) *

Operatoriai *

Kvalifikuoti darbininkai *

Šį sąrašą valdyba gali keisti vienbalsiu sprendimu (5).

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo.

Priimta Hagoje, 2006 m. lapkričio 29 d.

Kari RANTAMA

Valdybos pirmininkas


(1)  OL C 26, 1999 1 30, p. 23. Aktas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos aktu (OL C 311, 2006 12 19, p. 1).

(2)  Tol, kol atlyginimą apsaugos darbuotojams daugiausia moka Nyderlandų vyriausybė, jis nustatomas pagal vietines sąlygas. Norint tai parodyti, šios pareigybės pateikiamos laužtiniuose skliaustuose.

(3)  Paaiškinamoji pastaba: vadovaujantis Tarnybos nuostatų I priedo 5 pastraipa, žvaigždute * pažymėtos pareigybės yra laikomos darbo vietomis, kurias gali užimti vietinis personalas, kaip nurodyta Tarnybos nuostatų 3 straipsnyje.

(4)  Ne daugiau kaip vienerių metų trukmės sutartis (laikina pareigybė, siekiant užtikrinti skubų, išskirtinio pobūdžio ir nenumatytą darbuotojų poreikį atsižvelgiant į Europolo biudžeto galimybes, kaip numatyta etatų plane). Šios pareigybės iš esmės turėtų būti kuriamos tik tuomet, kai be rezultatų baigėsi įprastinė atrankos procedūra arba kurios metu priimti darbuotojai nedirba dėl ilgalaikės ligos.

(5)  Pastraipa buvo pakeista 2001 m. kovo 15 d. Tarybos aktu (OL C 112, 2001 4 12, p. 1).“


13.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 8/69


EUROPOLO VALDYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 5 d.

kuriuo susitariama dėl Europolo nustatytų sąlygų ir procedūrų, taikomų koreguojant sumas, paminėtas 1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo dėl Europolui skirtų mokesčių, kuriais apmokestinama Europolo personalo alga ir tarnybinės pajamos, priedėlyje

(2007/33/EB)

EUROPOLO VALDYBA,

atsižvelgdama į Protokolą, sudarytą remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu ir Europolo konvencijos 41 straipsnio 3 dalimi dėl Europolo, jo organų narių, direktoriaus pavaduotojų ir darbuotojų privilegijų ir imunitetų (1), ypač į jos 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 4 d. Taryba nusprendė nuo 2005 m. liepos 1 d. atgaline data 1,6 % pakoreguoti Europolo pareigūnų algas ir tarnybines pajamas.

(2)

2006 m. gruodžio 5 d. valdyba nusprendė padidinti 1999 m. lapkričio 16 d. valdybos sprendimo (2) priedėlio 4 straipsnyje paminėtas sumas tuo pačiu procentiniu dydžiu nuo tos pačios dienos, kaip nustatyta 1 punkte paminėtame 2006 m. gruodžio 4 d. Tarybos sprendime.

(3)

Pagal tą patį 2006 m. gruodžio 5 d. valdybos sprendimą tokiu būdu nustatytos vertės turi būti paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Nuo 2005 m. liepos 1 d.:

1)

1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo priedėlio 4 straipsnio pirmajame sakinyje paminėta vertė pakeičiama 112,00 EUR suma.

2)

1999 m. lapkričio 16 d. Europolo valdybos sprendimo priedėlio 4 straipsnyje pateiktoje lentelėje išvardytos vertės, išreikštos euro vienetais, pakeičiamos taip:

 

8 % sumoms nuo 112,00 EUR iki 1 972,82 EUR

 

10 % sumoms nuo 1 972,83 EUR iki 2 717,25 EUR

 

12,5 % sumoms nuo 2 717,26 EUR iki 3 114,12 EUR

 

15 % sumoms nuo 3 114,13 EUR iki 3 536,55 EUR

 

17,5 % sumoms nuo 3 536,56 EUR iki 3 933,45 EUR

 

20 % sumoms nuo 3 933,46 EUR iki 4 318,14 EUR

 

22,5 % sumoms nuo 4 318,15 EUR iki 4 715,00 EUR

 

25 % sumoms nuo 4 715,01 EUR iki 5 099,71 EUR

 

27,5 % sumoms nuo 5 099,72 EUR iki 5 496,58 EUR

 

30 % sumoms nuo 5 496,59 EUR iki 5 881,29 EUR

 

32,5 % sumoms nuo 5 881,30 EUR iki 6 278,16 EUR

 

35 % sumoms nuo 6 278,17 EUR iki 6 663,47 EUR

 

40 % sumoms nuo 6 663,48 EUR iki 7 060,35 EUR

 

45 % sumoms virš 7 060,36 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo dienos.

Priimta Hagoje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Kari RANTAMA

Valdybos pirmininkas


(1)  OL C 221, 1997 7 19, p. 2.

(2)  OL C 65, 2001 2 28, p. 8.