ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 2

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. sausio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. sausio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Europos centrinio banko reglamentas (EB) Nr. 4/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2006/20)

3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

5.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 3/2007

2007 m. sausio 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. sausio 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


5.1.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 2/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (EB) Nr. 4/2007

2006 m. gruodžio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso

(ECB/2006/20)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį ir 6 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2001 m. lapkričio 22 d. Europos centrinio banko reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (ECB/2001/13) (2) pinigų finansinės institucijos turi teikti ketvirtinius statistinius duomenis, suskirstytus pagal šalis ir pagal valiutas. Reglamentas (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) turi būti iš dalies pakeistas, kad atskaitomybės reikalavimai būtų taikomi ir 2007 m. sausio 1 d. į ES stojančiųjų Bulgarijos ir Rumunijos duomenims.

(2)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) ketvirtinių duomenų dėl pozicijų su priešingomis šalimis, reziduojančiomis įsivedusių eurą valstybių narių teritorijose, pateikimas yra privalomas. Todėl atsižvelgiant į euro įsivedimą Slovėnijoje, Reglamentas (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) turi būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalyje žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“.

2)

I ir V priedai iš dalies keičiami remiantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2006 m. gruodžio 14 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(2)  OL L 333, 2001 12 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (OL L 371, 2004 12 18, p. 42).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) I ir V priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies IV skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

6a punkto pirmame ir antrame sakiniuose žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“;

ii)

7a punkto pirmame ir antrame sakiniuose žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“;

iii)

9a punkto pirmame sakinyje žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“.

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

3 lentelėje antrašte „Skirstymas pagal šalis“:

po antrašte „B. Kitos dalyvaujančios valstybės narės (t. y. išskyrus vidaus sektorių) + dalis C. Likusioji pasaulio dalis (valstybės narės)“ po paskutinės skilties įterpiamos dvi skiltys, atitinkamai, antraštėmis „BG“ ir „RO“. Šiose abiejose skiltyse kiekvienas langelis pažymimas „*“ ženklu;

iš visų skilties antrašte „SI“ langelių ištrinamas ženklas „#“;

„Bendroje pastaboje“ žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“.

ii)

4 lentelėje antrašte „Skirstymas pagal valiutas“:

po antrašte „Kitų valstybių narių valiutos“ po paskutinės skilties, įterpiamos dvi skiltys, atitinkamai, antraštėmis „BGN“ ir „RON“. Šiose abiejose skiltyse kiekvienas langelis pažymimas „*“ ženklu;

skiltis antrašte „SIT“ ištrinama;

„Bendroje pastaboje“ žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“.

2)

V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiami šie 1c, 1d ir 1e punktai:

„1c.

Nepaisant 1 punkto, „*“ ženklu pažymėtų langelių atžvilgiu pagal šį reglamentą pirmą kartą pateikiami 2007 m. kovo mėnesį pasibaigiančio laikotarpio ketvirtiniai duomenys.

1d.

Jei susijęs NCB nusprendžia nereikalauti pirmą kartą pateikti nereikšmingus 2007 m. kovo mėnesį pasibaigiančio laikotarpio ketvirtinius duomenis, duomenys pateikiami 12 mėnesių po to, kai jis praneša atskaitingiems ūkio subjektams, kad duomenys turi būti pateikiami.

1e.

Nepaisant 1 punkto, 3 lentelės antrašte „B. Kitos dalyvaujančios valstybės narės (t. y. išskyrus vidaus sektorių) + dalis C. Likusioji pasaulio dalis (valstybės narės)“ skilties, pažymėtos „SI“, atžvilgiu pagal šį reglamentą pirmą kartą pateikiami 2007 m. kovo mėnesį pasibaigiančio laikotarpio ketvirtiniai duomenys.“

b)

2a punkte žodžiai „ „#“ ženklu“ pakeičiami žodžiais „ „#“ arba „*“ ženklu“.