ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 414

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/2006 dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimas

 

*

2006 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2028/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 600/2005 dėl leidimo naudoti pašarų priedų preparatą Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750, priklausantį mikroorganizmų grupei ( 1 )

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2029/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EEB) Nr. 1538/91, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2030/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą iš dalies keičiantis su vyno sektoriumi susijusius Reglamentus (EB) Nr. 1607/2000, (EB) Nr. 1622/2000 ir (EB) Nr. 2729/2000

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2031/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą pritaikantis tam tikrus reglamentus, susijusius su cukraus rinka

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2032/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardintų žuvininkystės produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2007 žvejybos metams

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2033/2006, nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede, Bendrijos pardavimo kainas 2007 žvejybos metams

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2034/2006, nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2007 žvejybos metams

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2035/2006, nustatantis pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio pagalbos tam tikriems žuvininkystės produktams sumas 2007 žvejybos metams

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2036/2006, nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2007 žvejybos metams

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2037/2006, nustatantis standartinio dydžio vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2007 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2006/140/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą sulfonilfluoridą ( 1 )

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimas, pagal Sutarties 104 straipsnio 8 dalį nustatantis, kad Lenkijos veiksmai, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į Tarybos rekomendaciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 104 straipsnio 7 dalį, yra netinkami

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Malaizijos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

Europos bendrijos ir Malaizijos Vyriausybės Susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas, suteikiantis Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti

 

 

 

*

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2027/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Bendrija ir Žaliojo Kyšulio Respublika vedė derybas ir parafavo Žvejybos partnerystės susitarimą, kuriuo Bendrijos žvejams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Žaliojo Kyšulio Respublika turi suverenias teises.

(2)

Šį susitarimą reikėtų patvirtinti.

(3)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio reglamento.

2 straipsnis

Susitarimo protokole nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Tunų žvejyba

Ilgosiomis dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai

Ispanija

41

Portugalija

7

Tunų žvejyba

Tunus žvejojantys seineriai šaldikliai

Ispanija

12

Prancūzija

13

Tunų žvejyba

Kartinėmis ūdomis tunus žvejojantys laivai

Ispanija

7

Prancūzija

4

Jeigu šių valstybių narių paraiškose licencijai gauti protokole numatytos žvejybos galimybės neišeikvojamos, Komisija gali atsižvelgti į bet kurios kitos valstybės narės pateiktas paraiškas licencijai gauti.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį susitarimą, Komisijai praneša apie Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje sužvejotą kiekvienų išteklių kiekį pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 500/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės (2), numatytas taisykles.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą, kad jis taptų privalomas Bendrijai (3).

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  2006 m. lapkričio 30 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/3


Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos

ŽVEJYBOS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija, ir

ŽALIOJO KYŠULIO RESPUBLIKA, toliau – Žaliasis Kyšulys,

toliau – šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į artimą Bendrijos ir Žaliojo Kyšulio bendradarbiavimą, ypač pagal Kotonu susitarimą, ir į jų abipusį norą tą bendradarbiavimą stiprinti,

ATSIŽVELGDAMOS į abiejų šalių norą bendradarbiaujant skatinti atsakingą savų žuvininkystės išteklių naudojimą,

ATSIŽVELGDAMOS į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatas,

PRIPAŽINDAMOS, kad Žaliasis Kyšulys turi suverenias teises arba jurisdikciją į zoną, kuri tęsiasi iki 200 jūrmylių nuo bazinių linijų pagal Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

PASIRYŽUSIOS taikyti Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (toliau – TATAK) sprendimus ir rekomendacijas,

SUVOKDAMOS JT MŽŪO 1995 m. konferencijoje priimtame Atsakingos žuvininkystės kodekse nustatytų principų svarbą,

PASIRYŽUSIOS bendradarbiauti, atsižvelgdamos į abiejų šalių interesus, kad įgyvendintų atsakingą žvejybą, užtikrinančią ilgalaikį gyvųjų jūros išteklių išsaugojimą ir tausų naudojimą,

ĮSITIKINUSIOS, kad toks bendradarbiavimas turi būti pagrįstas viena kitą papildančiomis iniciatyvomis ir priemonėmis, kurias šalys, užtikrindamos politikos darnumą ir vieningas pastangas, įgyvendina kartu arba atskirai,

NUSPRENDUSIOS tuo tikslu palaikyti dialogą dėl Žaliojo Kyšulio vyriausybės priimtos žvejybos sektoriaus politikos bei nustatyti tinkamas priemones, užtikrinsiančias veiksmingą šios politikos įgyvendinimą ir ūkio subjektų bei visuomenės dalyvavimą šiame procese,

NORĖDAMOS nustatyti išsamias Bendrijos laivų žvejybos veiklos Žaliojo Kyšulio vandenyse taisykles ir sąlygas bei Bendrijos paramą atsakingai žvejybai tuose vandenyse įgyvendinti reglamentuojančias taisykles ir sąlygas,

PASIRYŽUSIOS siekti artimesnio ekonominio bendradarbiavimo žvejybos pramonėje ir su ja susijusioje veikloje, tam tikslui kuriant ir plečiant bendras įmones, kurias sudaro abiejų šalių įmonės,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame susitarime yra nustatomi principai, taisyklės ir procedūros, reguliuojantys:

ekonominį, finansinį, techninį ir mokslinį bendradarbiavimą žvejybos srityje, siekiant įgyvendinti atsakingą žvejybą Žaliojo Kyšulio vandenyse, kad būtų užtikrintas žuvininkystės išteklių išsaugojimas bei tausus naudojimas, bei plėtojamas Žaliojo Kyšulio žvejybos sektorius;

Bendrijos žvejybos laivų patekimo į Žaliojo Kyšulio vandenis sąlygas;

bendradarbiavimą, susijusį su žvejybos Žaliojo Kyšulio vandenyse kontrolės taisyklėmis, siekiant užtikrinti prieš tai minėtų sąlygų laikymąsi, žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių veiksmingumą ir kovą su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba;

įmonių partnerystę, kurios tikslas – atsižvelgiant į bendrus interesus plėtoti su žvejybos sritimi susijusią ekonominę ir kitokią veiklą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame susitarime:

a)

„Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos“ – tai Žaliojo Kyšulio vyriausybė;

b)

„Bendrijos institucijos“ – tai Europos Komisija;

c)

„Žaliojo Kyšulio vandenys“ – vandenys, į kuriuos Žaliasis Kyšulys turi suverenias teises arba jurisdikciją žvejybos srityje;

d)

„žvejybos laivas“ – laivas, turintis įrangą, skirtą komerciniam gyvųjų vandens išteklių naudojimui;

e)

„Bendrijos laivas“ – su Bendrijos valstybės narės vėliava plaukiojantis ir Bendrijoje įregistruotas žvejybos laivas;

f)

„bendra įmonė“ – tai komercinė įmonė, kurią Žaliajame Kyšulyje įsteigė šalių laivų savininkai arba nacionalinės įmonės ir kuri skirta žvejybos arba su ja susijusia veiklai vykdyti;

g)

„jungtinė komisija“ – komisija, sudaryta iš Bendrijos ir Žaliojo Kyšulio atstovų, kurių funkcijos apibrėžtos šio susitarimo 9 straipsnyje;

h)

„perkrovimas“ – viso sugauto kiekio ar jo dalies iškrovimas iš vieno žvejybos laivo į kitą jūroje arba uoste;

i)

„laivo savininkas“ – teisiškai už žvejybos laivą atsakingas, jam vadovaujantis ir jį kontroliuojantis asmuo;

j)

„AKR šalių jūreiviai“ – jūreiviai, kurie yra Europai nepriklausančių šalių, pasirašiusių Kotonu susitarimą, piliečiai. Todėl Žaliojo Kyšulio jūreivis yra AKR šalių jūreivis.

3 straipsnis

Susitarimo įgyvendinimo principai ir tikslai

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žvejybą Žaliojo Kyšulio vandenyse, vadovaudamosi JT MŽŪO Atsakingos žuvininkystės kodekse (AŽK) nustatytais principais ir įvairių tuose vandenyse žvejojančių laivynų tarpusavio nediskriminavimo principu.

2.   Šalys bendradarbiauja siekdamos užtikrinti Žaliojo Kyšulio vyriausybės priimtos žvejybos sektoriaus politikos įgyvendinimo rezultatų stebėjimą ir tam tikslui pradeda politinį dialogą dėl būtinų reformų. Priimdamos priemones šioje srityje, jos konsultuojasi tarpusavyje.

3.   Šalys taip pat bendradarbiauja atlikdamos pagal šio susitarimo nuostatas įgyvendintų priemonių, programų ir veiksmų įvertinimus. Įvertinimų rezultatus analizuoja 9 straipsnyje numatyta jungtinė komisija.

4.   Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šis susitarimas būtų įgyvendintas vadovaujantis gero ekonominio ir socialinio valdymo principais, atsižvelgiant į žuvininkystės išteklių būklę.

5.   Žaliojo Kyšulio ir (arba) AKR šalių jūreivių įdarbinimą Bendrijos laivuose reglamentuoja Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių darbo principų ir teisių, kuri be apribojimų taikoma atitinkamoms darbo sutartims ir bendroms darbo sąlygoms. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas ir veiksmingu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu bei diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

4 straipsnis

Bendradarbiavimas mokslo srityje

1.   Susitarimo galiojimo laikotarpiu Bendrija ir Žaliasis Kyšulys sieks stebėti išteklių būklės raidą Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje.

2.   Remdamosi TATAK priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į patikimiausią turimą mokslinę informaciją, šalys tariasi 9 straipsnyje numatytoje jungtinėje komisijoje arba atitinkamais atvejais mokslinio pobūdžio posėdyje. Žaliasis Kyšulys, Bendrijai pritariant, gali priimti tausaus žuvininkystės išteklių valdymo priemones.

3.   Šalys įsipareigoja konsultuotis tarpusavyje tiesiogiai arba kompetentingose tarptautinėse organizacijose, kad užtikrintų biologinių išteklių valdymą bei išsaugojimą Atlanto vandenyne, ir bendradarbiauti atliekant atitinkamus mokslinius tyrimus.

5 straipsnis

Bendrijos laivų žvejybos Žaliojo Kyšulio vandenyse galimybės

1.   Žaliasis Kyšulys įsipareigoja suteikti Bendrijos laivams leidimus užsiimti žvejybos veikla jo žvejybos zonoje pagal šio susitarimo, įskaitant jo protokolą ir priedą, nuostatas.

2.   Pagal šį susitarimą vykdomai žvejybos veiklai taikomi Žaliajame Kyšulyje galiojantys įstatymai ir teisės aktai. Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos Bendrijai praneša apie minėtų teisės aktų ir kitų teisės aktų, galinčių turėti įtakos žvejybos teisės aktams, pakeitimus.

3.   Žaliasis Kyšulys prisiima atsakomybę už veiksmingą protokole pateiktų žvejybos kontrolės nuostatų taikymą. Bendrijos laivai bendradarbiauja su už šios kontrolės vykdymą atsakingomis Žaliojo Kyšulio valdžios institucijomis.

4.   Bendrija įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad jos laivai laikytųsi šio susitarimo nuostatų ir žvejybą Žaliojo Kyšulio jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse reglamentuojančių teisės aktų.

6 straipsnis

Licencijos

1.   Bendrijos laivai gali užsiimti žvejybos veikla Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje tik tada, jei jie turi pagal šį susitarimą išduotą žvejybos licenciją.

2.   Žvejybos licencijos suteikimo laivui tvarka, taikytini mokesčiai ir laivo savininkų atsiskaitymo būdas yra nustatomi protokolo priede.

7 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Bendrija, laikydamasi protokole ir prieduose nurodytų terminų ir sąlygų, skiria Žaliajam Kyšuliui finansinį įnašą. Šis vienkartinis įnašas nustatomas atsižvelgiant į du susijusius komponentus:

a)

Bendrijos laivams suteikiamas žvejybos galimybes Žaliajame Kyšulyje ir

b)

Bendrijos finansinę paramą, skirtą atsakingai žvejybai skatinti ir žuvininkystės ištekliams tausiai naudoti Žaliojo Kyšulio vandenyse.

2.   Pirmoje dalyje nurodyta finansinio įnašo dalis nustatoma ir administruojama atsižvelgiant į abipusiu Šalių sutikimu pagal Protokolą nustatytus tikslus, kurių turi būti siekiama Žaliojo Kyšulio žvejybos sektoriaus politikoje, ir į metines bei daugiametes šios politikos įgyvendinimo programas.

3.   Bendrijos skiriamas finansinis įnašas mokamas kiekvienais metais pagal protokole nustatytas taisykles ir pagal šio susitarimo bei protokolo nuostatas, pagal kurias šio finansinio įnašo suma gali būti pakeista:

a)

dėl neįprastų įvykių, išskyrus gamtos reiškinius, užkertančių kelią žvejybos veiklai Žaliojo Kyšulio vandenyse;

b)

bendrai sutarus sumažinti Bendrijos laivams skirtas žvejybos galimybes, taikant atitinkamų išteklių valdymo priemones, kurios pagal patikimiausią mokslinę informaciją laikomos būtinomis siekiant išsaugoti ir tausiai naudoti išteklius;

c)

bendrai sutarus Bendrijos laivams padidinti žvejybos galimybes, jei pagal patikimiausią turimą mokslinę informaciją tai nepakenktų išteklių būklei;

d)

pakartotinai įvertinus žvejybos politikai Žaliajame Kyšulyje įgyvendinti skirtos Bendrijos finansinės paramos sąlygas, jei tai pateisina abiejų Šalių pateikti metinių ir daugiamečių programų rezultatai;

e)

denonsavus šį susitarimą pagal 12 straipsnio nuostatas;

f)

sustabdžius šio susitarimo taikymą pagal 13 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Ūkio subjektų tarpusavio bendradarbiavimo ir visuomenės bendradarbiavimo skatinimas

1.   Šalys skatina ekonominį, mokslinį ir techninį bendradarbiavimą žvejybos sektoriuje ir su juo susijusiuose sektoriuose. Jos tariasi tarpusavyje, siekdamos derinti įvairias šioje srityje numatytas priemones.

2.   Šalys skatina keistis informacija apie žvejybos būdus ir įrankius, išsaugojimo būdus ir pramoninį žuvininkystės produktų perdirbimą.

3.   Šalys siekia kurti tinkamas sąlygas šalių įmonių ryšiams technikos, ekonomikos ir prekybos srityse užmegzti, skatindamos verslo ir investicijų plėtrai palankios aplinkos kūrimą.

4.   Šalys įsipareigoja įgyvendinti Žaliojo Kyšulio ir Bendrijos ūkio subjektų veiksmų planą, kuriuo siekiama plėtoti Bendrijos laivų iškrovimo vietoje sistemą.

5.   Šalys ypač skatina kurti bendras įmones, kurios, atsižvelgdamos į abiejų šalių interesus, nuosekliai laikytųsi Žaliajame Kyšulyje ir Bendrijoje galiojančių teisės aktų.

9 straipsnis

Jungtinė komisija

1.   Šio susitarimo taikymui kontroliuoti įsteigiama jungtinė komisija. Jungtinė komisija atlieka šias funkcijas:

a)

kontroliuoja, kaip vykdomas, aiškinamas ir taikomas šis susitarimas ir pirmiausia apibrėžia bei vertina 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų metinių ir daugiamečių programų įgyvendinimą;

b)

palaiko ryšius, būtinus sprendžiant abiems šalims svarbius žvejybos klausimus;

c)

yra draugiško ginčų dėl susitarimo aiškinimo ir įgyvendinimo sprendimo forumas;

d)

prireikus iš naujo įvertina žvejybos galimybių apimtį ir atitinkamai finansinį įnašą;

e)

atlieka visas kitas funkcijas, kurias bendru sutarimu jam skiria šalys.

2.   Jungtinė komisija posėdžiauja ne rečiau kaip kartą per metus pakaitomis Bendrijoje ir Žaliajame Kyšulyje, jai pirmininkauja ta šalis, kurioje vyksta susitikimas. Vienos iš šalių prašymu jungtinė komisija šaukia specialų posėdį.

10 straipsnis

Geografinė teritorija, kurioje taikomas susitarimas

Šis susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis pagal joje nustatytas sąlygas, ir Žaliojo Kyšulio teritorijoje.

11 straipsnis

Trukmė

Šis susitarimas taikomas 5 metus nuo jo įsigaliojimo dienos; jis kaskart pratęsiamas dar 5 metams, jei nėra denonsuojamas pagal 12 straipsnio nuostatas.

12 straipsnis

Denonsavimas

1.   Bet kuri iš šalių gali denonsuoti šį susitarimą, susidarius neįprastoms aplinkybėms, pavyzdžiui, išsekus atitinkamiems žuvų ištekliams, nustačius, kad sumažėjo Bendrijos laivams suteiktų žvejybos galimybių išnaudojimo lygis, arba šalims nesilaikant įsipareigojimų kovoti su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba.

2.   Apie savo ketinimą denonsuoti susitarimą atitinkama šalis kitai šaliai praneša raštu iki pradinio laikotarpio pabaigos arba kiekvieno papildomo laikotarpio pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams.

3.   Antroje dalyje minėto pranešimo pateikimas yra šalių konsultacijų pradžia.

4.   7 straipsnyje nurodyto finansinio įnašo išmoka tais metais, kuriais įsigalioja Susitarimo denonsavimas, yra mažinama proporcingai ir pro rata temporis.

13 straipsnis

Galiojimo sustabdymas

1.   Vienos iš šalių iniciatyva šio susitarimo taikymas gali būti sustabdytas, jei kyla rimtų nesutarimų dėl jame numatytų nuostatų taikymo. Norėdama sustabdyti susitarimo taikymą, suinteresuotoji šalis turi ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki tos dienos, kurią sustabdymas įsigaliotų, raštu pranešti apie savo ketinimą. Gavusios tokį pranešimą, šalys pradeda tarpusavio konsultacijas, siekdamos ginčą išspręsti draugiškai.

2.   7 straipsnyje minėto finansinio įnašo išmoka mažinama proporcingai ir pro rata temporis, atsižvelgiant į sustabdymo trukmę.

14 straipsnis

Protokolas ir priedas

Protokolas ir priedas yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

15 straipsnis

Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

Žaliojo Kyšulio vandenyse veiklą vykdantiems Europos bendrijos žvejybos laivams yra taikomi Žaliajame Kyšulyje galiojantys teisės aktai, išskyrus, jei susitarime, protokole ir jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip.

16 straipsnis

Panaikinimas

Šio susitarimo įsigaliojimo dieną juo panaikinamas ir pakeičiamas Europos ekonominės bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimas dėl žvejybos prie Žaliojo Kyšulio krantų, įsigaliojęs 1990 m. liepos 24 d.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški. Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai šalys praneša viena kitai apie įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą.


PROTOKOLAS,

nustatantis žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytus Europos bendrijos ir žaliojo Kyšulio Respublikos partnerystės susitarime dėl žvejybos prie Žaliojo Kyšulio krantų, laikotarpiui nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. 5 metų laikotarpiui susitarimo 5 straipsnyje numatytos žvejybos galimybės paskirstomos taip:

Toli migruojančios rūšys (1982 m. Jungtinių Tautų konvencijos 1 priede išvardytos rūšys)

tunus žvejojantys seineriai šaldikliai: 25 laivai,

kartinėmis ūdomis tunus žvejojantys laivai: 11 laivų,

ilgosiomis dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai: 48 laivai.

2.   1 dalis taikoma nepažeidžiant šio protokolo 4 ir 5 straipsnių nuostatų.

3.   Su Europos bendrijos valstybių narių vėliava plaukiojantys laivai gali vykdyti žvejybos veiklą Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje tik turėdami žvejybos licenciją, išduotą laikantis šio protokolo ir šio protokolo priede nurodytų sąlygų.

2 straipsnis

Finansinis įnašas – mokėjimo tvarka

1.   Susitarimo 7 straipsnyje nurodytą finansinį įnašą 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui sudaro 325 000 eurų metinė suma, atitinkanti 5 000 t per metus orientacinį kiekį, ir 60 000 eurų per metus speciali suma, skirta Žaliojo Kyšulio žvejybos sektoriaus politikos iniciatyvoms remti ir įgyvendinti. Ši speciali suma yra neatskiriama susitarimo 7 straipsnyje nurodyto vienkartinio finansinio įnašo dalis.

2.   1 dalis yra taikoma, laikantis šio protokolo 4, 5 ir 7 straipsnių nuostatų.

3.   1 dalyje nurodytas sumas, kurios bendrai sudėjus sudaro 385 000 eurų, Bendrija išmoka kasmet šio protokolo taikymo laikotarpiu.

4.   Jei Bendrijos laivais Žaliojo Kyšulio vandenyse sužvejotas bendras kiekis viršija 5 000 t per metus, 325 000 eurų finansinis įnašas yra didinamas 65 eurais už kiekvieną papildomą sužvejotą toną. Tačiau metinis Bendrijos mokamo finansinio įnašo dydis negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už 1 dalyje nurodytą sumą (650 000 eurų). Jei Bendrijos laivais sužvejotas kiekis viršija kiekį, kuris atitinka dvigubą bendrą metinę sumą, suma už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokamos kitais metais.

5.   1 dalyje nurodyta finansinio įnašo išmoka už pirmuosius metus mokama ne vėliau kaip 2006 m. lapkričio 30 d., o už kitus metus – ne vėliau kaip 2007 m., 2008 m. , 2009 m. ir 2010 m. birželio 30 d.

6.   Atsižvelgiant į 6 straipsnio nuostatas, šio įnašo paskirstymas yra išskirtinė Žaliojo Kyšulio valdžios institucijų kompetencija.

7.   Finansinis įnašas yra pervedamas į Valstybės iždo sąskaitą Žaliojo Kyšulio valdžios institucijų paskirtoje finansinėje įstaigoje.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas siekiant atsakingos žvejybos – mokslinio pobūdžio posėdis

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žvejybą Žaliojo Kyšulio vandenyse, vadovaudamosi JT MŽŪO Atsakingos žuvininkystės kodekse (AŽK) nustatytais principais ir įvairių tuose vandenyse žvejojančių laivynų tarpusavio nediskriminavimo principu.

2.   Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Bendrija ir Žaliojo Kyšulio valdžios institucijos sieks stebėti išteklių būklės raidą Žaliojo Kyšulio žvejybos zonoje.

3.   Kaip nustatyta susitarimo 4 straipsnyje, remdamosi TATAK priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į patikimiausią turimą mokslinę informaciją, šalys konsultuojasi tarpusavyje susitarimo 9 straipsnyje numatytoje jungtinėje komisijoje arba atitinkamais atvejais mokslinio pobūdžio posėdyje. Žaliasis Kyšulys, Bendrijai pritariant, gali priimti tausaus žuvininkystės išteklių, su kuriais susijusi Bendrijos laivų veikla, valdymo priemones.

4 straipsnis

Žvejybos galimybių persvarstymas bendru sutarimu

1.   1 straipsnyje nurodytos žvejybos galimybės bendru sutarimu gali būti padidintos, jei 3 straipsnio 3 dalyje nurodyto mokslinio pobūdžio posėdžio išvadomis šis padidinimas nepaveiks tausaus Žaliojo Kyšulio išteklių valdymo. Tokiu atveju 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas yra didinamas proporcingai ir pro rata temporis. Tačiau bendra Europos bendrijos mokamo finansinio įnašo suma negali 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos viršyti daugiau nei dvigubai. Jei Bendrijos laivais sužvejoti kiekiai dvigubai viršija kiekį, atitinkantį persvarstytą bendrą metinę sumą, suma už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokamos kitais metais.

2.   Ir priešingai, jei Šalys susitaria patvirtinti 1 straipsnyje nustatytų žvejybos galimybių sumažinimą, finansinis įnašas mažinamas proporcingai ir pro rata temporis.

3.   Žvejybos galimybių paskirstymas įvairių kategorijų laivams taip pat gali būti abiejų šalių bendru sutarimu persvarstytas iš naujo, laikantis visų 3 straipsnyje nurodyto mokslinio pobūdžio posėdžio rekomendacijų dėl išteklių, kurie galėtų būti paveikti perskirsčius galimybes, valdymo. Šalys susitaria dėl atitinkamo finansinio įnašo koregavimo, jei to reikia perskirsčius žvejybos galimybes.

5 straipsnis

Naujos žvejybos galimybės

1.   Jei Bendrijos žvejybos laivai yra suinteresuoti 1 straipsnyje nenurodyta žvejybos veikla, prieš Žaliojo Kyšulio valdžios institucijoms išduodant leidimą, šalys konsultuojasi tarpusavyje. Atitinkamais atvejais šalys susitaria dėl tokioms naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir, jei reikia, iš dalies pakeičia šį protokolą ir jo priedą.

2.   Šalys turėtų skatinti bandomąją žvejybą, ypač Žaliojo Kyšulio vandenyse esančių giliavandenių rūšių. Šiuo tikslu, vienai iš šalių paprašius, jos konsultuojasi tarpusavyje ir kiekvienu atveju atskirai nustato rūšis, sąlygas ir kitus reikiamus kriterijus.

Šalys vykdo bandomąją žvejybą, remdamosi kriterijais, dėl kurių abi šalys, jei reikia, sutarė administraciniu sprendimu. Bandomosios žvejybos leidimai turėtų būti skiriami daugiausia 6 mėnesiams.

Jei šalys nusprendžia, kad bandomosios žvejybos rezultatai teigiami, Žaliojo Kyšulio vyriausybė Bendrijos laivynui gali skirti naujų rūšių žvejybos galimybių, kurios galiotų iki šio protokolo galiojimo pabaigos. Šio protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas būtų atitinkamai padidintas.

6 straipsnis

Finansinio įnašo mokėjimo sustabdymas ir persvarstymas dėl force majeure

1.   Susidarius neįprastoms aplinkybėms, išskyrus gamtos reiškinius, kurios užkerta kelią žvejybos veiklai Žaliojo Kyšulio išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEE), Europos bendrija gali sustabdyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio įnašo mokėjimą, prieš tai abiems šalims pasikonsultavus tarpusavyje per du mėnesius nuo vienos iš šalių prašymo pateikimo ir su sąlyga, kad Europos bendrija mokėjimo sustabdymo metu jau yra pervedusi visą mokėtiną sumą.

2.   Finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti, kai tik šalys, pasikonsultavusios tarpusavyje, bendru sutarimu nustato, kad žvejybos veiklai kelią užkirtusių aplinkybių nebėra ir (arba) kad padėtis yra tinkama žvejybos veiklai toliau vykdyti.

3.   Pagal susitarimo 6 straipsnio sąlygas Bendrijos laivams išduotų licencijų galiojimo laikas yra pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyta žvejybos veikla.

7 straipsnis

Atsakingos žvejybos skatinimas Žaliojo Kyšulio vandenyse

1.   Aštuoniasdešimt procentų (80 %) bendros 2 straipsnyje nustatyto finansinio įnašo sumos kasmet skiriama tausios ir atsakingos žvejybos skatinimo iniciatyvoms, priimtoms pagal Žaliojo Kyšulio vyriausybės nustatytą žvejybos sektoriaus politiką, remti ir įgyvendinti.

Žaliasis Kyšulys administruoja atitinkamą sumą, remdamasis abiejų šalių sutarimu nustatytais siektinais tikslais ir susijusiomis metinėmis ir daugiametėmis programomis.

2.   Siekdamos įgyvendinti 1 dalies nuostatas, Bendrija ir Žaliasis Kyšulys susitarimo 9 straipsnyje numatytoje jungtinėje komisijoje, įsigaliojus protokolui ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio protokolo įsigaliojimo, susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, pirmiausia įskaitant:

a)

metines ir daugiametes gaires dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinio įnašo procentinės dalies ir specialių išmokų 2007 m. iniciatyvoms panaudojimo;

b)

metinius ir daugiamečius tikslus, kuriuos įgyvendinant būtų skatinama tausi ir atsakinga žvejyba, atsižvelgiant į Žaliojo Kyšulio nustatytus nacionalinės žvejybos politikos arba kitų sričių politikos, susijusios su atsakingos ir tausios žvejybos skatinimu arba turinčios jam poveikio, prioritetus;

c)

kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijus ir tvarką.

3.   Siūlymus keisti daugiametę sektoriaus programą arba 2007 m. iniciatyvoms skirtų specialių sumų panaudojimą turi patvirtinti abi šalys jungtinėje komisijoje.

4.   Žaliasis Kyšulys kasmet nusprendžia, kaip daugiametės programos įgyvendinimo tikslais bus paskirstyta 1 dalyje nurodyta finansinio įnašo dalis. Pirmaisiais protokolo galiojimo metais apie šį paskirstymą turi būti pranešta Bendrijai tuo metu, kai jungtinėje komisijoje patvirtinama daugiametė sektoriaus programa. Apie paskirstymą visais kitais metais Žaliasis Kyšulys Bendrijai praneša ne vėliau kaip prieš tai einančių protokolo galiojimo metų gegužės 1 d.

5.   Europos bendrija gali prašyti šio protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio įnašo koregavimo, kad daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimui skirtų lėšų faktinė suma būtų pritaikyta pagal šios programos įgyvendinimo rezultatus, jei kasmetinis šių rezultatų įvertinimas tai pagrindžia.

8 straipsnis

Ginčai – protokolo taikymo sustabdymas

1.   Šalių ginčai dėl šio protokolo nuostatų aiškinimo ir atitinkamo taikymo sprendžiami šalims konsultuojantis susitarimo 9 straipsnyje numatytoje jungtinėje komisijoje, jei būtina, šaukiamas neeilinis posėdis.

2.   Nepažeidžiant 9 straipsnio nuostatų, protokolo taikymas gali būti sustabdytas bet kurios šalies iniciatyva, jei nusprendžiama, kad tarp šalių kilęs ginčas yra rimtas ir jei jungtinėje komisijoje vykusiose konsultacijose, numatytose 1 dalyje, jis nebuvo išspręstas draugiškai.

3.   Norėdama sustabdyti protokolo taikymą, suinteresuota šalis praneša raštu apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš tris mėnesius nuo dienos, kurią turėtų būti sustabdytas protokolo taikymas.

4.   Jei protokolo taikymas sustabdomas, šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje, siekdamos draugiškai išspręsti ginčą. Jei draugiškas sprendimas randamas, protokolą vėl pradedama taikyti ir finansinio įnašo suma yra proporcingai ir pro rata temporis sumažinama, priklausomai nuo protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

9 straipsnis

Protokolo taikymo sustabdymas dėl nemokėjimo

Atsižvelgiant į 6 straipsnio nuostatas, Bendrijai neatlikus 2 straipsnyje nurodytų mokėjimų, šio protokolo taikymas gali būti sustabdytas tokiomis sąlygomis:

a)

Žaliojo Kyšulio kompetentingos valdžios institucijos Europos Komisijai praneša apie nesumokėjimą. Komisija atlieka būtinus patikrinimus ir, jei reikia, ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo minėto pranešimo gavimo atlieka šį mokėjimą.

b)

Jei mokėjimas nėra atliktas ir nėra pateiktas tinkamas nesumokėjimo pateisinimas iki šio protokolo 2 straipsnio 5 dalyje nustatytų terminų, Žaliojo Kyšulio kompetentingos valdžios institucijos turi teisę sustabdyti protokolo taikymą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Europos Komisiją.

c)

Protokolas vėl pradedamas taikyti, kai tik atliekamas atitinkamas mokėjimas.

10 straipsnis

Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

Pagal šį protokolą Žaliojo Kyšulio vandenyse veiklą vykdantiems Europos bendrijos žvejybos laivams yra taikomi Žaliajame Kyšulyje galiojantys teisės aktai, išskyrus, jei susitarime, šiame protokole ir jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip.

11 straipsnis

Persvarstymo sąlyga

Šalys gali persvarstyti protokolo, priedo ir priedėlių nuostatas ir prireikus juos iš dalies pakeisti jų galiojimo laikotarpiu.

12 straipsnis

Panaikinimas

Europos ekonominės bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos susitarimo dėl žvejybos prie Žaliojo Kyšulio krantų priedas yra panaikinamas ir pakeičiamas šio protokolo priedu.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis protokolas ir jo priedas įsigalioja tą dieną, kurią šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą.

2.   Jie taikomi nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2028/2006

2006 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 600/2005 dėl leidimo naudoti pašarų priedų preparatą Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750, priklausantį mikroorganizmų grupei

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytas leidimas dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindai bei tvarka.

(2)

Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750 preparatą, priklausantį mikroorganizmų grupei, buvo leista naudoti neribotą laiką pagal Tarybos direktyvą 70/524/EEB (2) kaip pašarų priedą kiaulėms parševedėms – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1453/2004 (3), mėsiniams kalakutams ir veršeliams iki trijų mėnesių – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 600/2005 (4), penimoms kiaulėms ir paršeliams – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2148/2004 (5). Vėliau šis priedas, kaip naudojamas produktas, buvo įtrauktas į Bendrijos pašarų priedų registrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 10 straipsnį.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas dėl leidimo naudoti šį preparatą dalinio pakeitimo, kad būtų galima jį naudoti mėsinių viščiukų pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamo naudoti kokciodiostato – maduramicino amonio. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2006 m. liepos 12 d. nuomonėje padarė išvadą, kad pašarų priedų preparato Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750 suderinamumas su maduramicino amoniu buvo patvirtintas. Tarnybos nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(5)

To preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų sąlygų.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 600/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 600/2005 III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva, panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(3)  OL L 269, 2004 8 17, p. 3.

(4)  OL L 99, 2005 4 19, p. 5.

(5)  OL L 370, 2004 12 17, p. 24.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 600/2005 III priedo įrašas E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750 gyvūnų rūšiai – mėsiniams kalakutams, yra pakeičiamas taip:

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Mažiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio pašaro

Mikroorganizmai

„E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 ir Bacillus subtilis DSM 5750

(santykiu 1/1)

Bacillus licheniformis ir Bacillus subtilis mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip 3,2 × 109 KSV/g priedo (1,6 × 109 kiekvienos bakterijos)

Mėsiniai kalakutai

1,28 × 109

1,28 × 109

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Gali būti naudojamas kombinuotuose pašaruose, kurių sudėtyje yra leidžiamų kokciodiostatų:

Diklazurilo, halofuginono, monensino natrio, robenidino ir maduramicino amonio.

Neribotą laiką“


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2029/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EEB) Nr. 1538/91, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą būtini tam tikri techniniai Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1538/91 (1) pakeitimai.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 1538/91 14a straipsnio 7 dalyje ir I, II bei III prieduose yra keletas formuluočių visomis Bendrijos kalbomis iki 2006 m. gruodžio 31 d. Šiose nuostatose turėtų būti formuluotės bulgarų ir rumunų kalbomis.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 1538/91 VIII priede pateikiamas nacionalinių etaloninių laboratorijų, skirtų prižiūrėti vandens kiekį paukštienoje, sąrašas. Į jį turėtų būti įtrauktos Bulgarijos ir Rumunijos nacionalinės etaloninės laboratorijos.

(4)

Reglamentas (EEB) Nr. 1538/91 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1538/91 iš dalies keičiamas taip:

1)

Pirmoje 14a straipsnio 7 dalies pastraipoje formuluočių visomis valstybių narių kalbomis sąrašas pakeičiamas taip:

„—

Съдържанието на вода превишава нормите на ЕИО

Contenido en agua superior al límite CEE

Obsah vody překračuje limit EHS

Vandindhold overstiger EØF-Normen

Wassergehalt über dem EWG-Höchstwert

Veesisaldus ületab EMÜ normi

Περιεκτικότητα σε νερό ανώτερη του ορίου ΕΟΚ

Water content exceeds EEC limit

Teneur en eau supérieure à la limite CEE

Tenore d'acqua superiore al limite CEE

Ūdens saturs pārsniedz EEK noteikto normu

Vandens kiekis viršija EEB nustatytą ribą

Víztartalom meghaladja az EGK által előírt határértéket

Il-kontenut ta’ l-ilma superjuri għal-limitu KEE

Watergehalte hoger dan het EEG-maximum

Zawartość wody przekracza normę EWG

Teor de água superior ao limite CEE

conținutul de apă depășește limita CEE

Obsah vody presahuje limit EHS

Vsebnost vode presega EES omejitev

Vesipitoisuus ylittää ETY-normin

Vattenhalten överstiger den halt som är tillåten inom EEG.“

2)

I, II ir III priedai pakeičiami šio reglamento I priedo tekstu.

3)

VIII priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 143, 1991 6 7, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 433/2006 (OL L 79, 2006 3 16, p. 16).


I PRIEDAS

I PRIEDAS

1 STRAIPSNIO 1 DALIS – PAUKŠTIENOS SKERDENĖLIŲ PAVADINIMAI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Пиле, бройлер

Pollo (de carne)

Kuře, brojler

Kylling, slagtekylling

Hähnchen

Masthuhn

Tibud, broiler

Κοτόπουλο

Πετεινοί και κότες (κρεατοπαραγωγής)

Chicken, broiler

Poulet (de chair)

Pollo, „Broiler

Cālis, broilers

2.

Петел, кокошка

Gallo, gallina

Kohout, slepice, drůbež na pečení, nebo vaření

Hane, høne, suppehøne

Suppenhuhn

Kuked, kanad, hautamiseks või keetmiseks mõeldud kodulinnud

Πετεινοί και κότες

(για βράσιμο)

Cock, hen, casserole, or boiling fowl

Coq, poule (à bouillir)

Gallo, gallina Pollame da brodo

Gailis, vista, sautēta vai vārīta mājputnu gaļa

3.

Петел (угоен, скопен)

Capón

Kapoun

Kapun

Kapaun

Kohikukk

Καπόνια

Capon

Chapon

Cappone

Kapauns

4.

Ярка, петле

Polluelo

Kuřátko, Kohoutek

Poussin, Coquelet

Stubenküken

Kana- ja kukepojad

Νεοσσός, πετεινάρι

Poussin, Coquelet

Poussin, coquelet

Galletto

Cālītis

5.

Млад петел

Gallo joven

Mladý kohout

Unghane

Junger Hahn

Noor kukk

Πετεινάρι

Young cock

Jeune coq

Giovane gallo

Jauns gailis

1.

(Млада) пуйка

Pavo (joven)

(Mladá) krůta

(Mini) kalkun

(Junge) Pute, (Junger) Truthahn

(Noor) kalkun

(Νεαροί) γάλοι και γαλοπούλες

(Young) turkey

Dindonneau, (jeune) dinde

(Giovane) tacchino

(Jauns) tītars

2.

Пуйка

Pavo

Krůta

Avlskalkun

Pute, Truthahn

kalkun

Γάλοι και γαλοπούλες

Turkey

Dinde (à bouillir)

Tacchino/a

Tītars

1.

(Млада) патица, пате, (млада) Мускусна патица, (млад) Mюлар

Pato (joven o anadino), pato de Barbaria (joven), Pato cruzado (joven)

(Mladá) kachna, kachně, (Mladá) Pižmová kachna, (Mladá) Kachna Mulard

(Ung) and (Ung) berberand (Ung) mulardand

Frühmastente, Jungente, (Junge) Barbarieente (Junge) Mulardente

(Noor) part, pardipoeg, (noor) muskuspart, (noor), (noor) mullard

(Νεαρές) πάπιες ή παπάκια, (νεαρές) πάπιες βαρβαρίας, (νεαρές) πάπιες mulard

(Young) duck, duckling, (Young) Muscovy duck (Young) Mulard duck

(Jeune) canard, caneton, (jeune) canard de Barbarie, (jeune) canard mulard

(Giovane) anatra (Giovane) Anatra muta (Giovane) Anatra „mulard

(Jauna) pīle, pīlēns, (Jauna) Muskuss pīle, (Jauna) Mullard pīle

2.

Патица, Мускусна патица, Мюлар

Pato, pato de Barbaria, Pato cruzado

Kachna, Pižmová kachna, Kachna Mulard

Avlsand Berberand Mulardand

Ente, Barbarieente Mulardente

Part, muskuspart, mullard

Πάπιες, πάπιες βαρβαρίας πάπιες mulard

Duck, Muscovy duck, Mulard duck

Canard, canard de Barbarie (à bouillir), canard mulard (à bouillir)

Anatra Anatra muta Anatra „mulard

Pīle, Muskuss pīle, Mullard pīle

1.

(Млада) гъска, гъсе

Oca (joven), ansarón

Mladá husa, house

(Ung) gås

Frühmastgans, (Junge) Gans, Jungmastgans

(Noor) hani, hanepoeg

(Νεαρές) χήνες ή χηνάκια

(Young) goose, gosling

(Jeune) oie ou oison

(Giovane) oca

(Jauna) zoss, zoslēns

2.

Гъска

Oca

Husa

Avlsgås

Gans

Hani

Χήνες

Goose

Oie

Oca

Zoss

1.

(Млада) токачка

Pintada (joven)

Mladá perlička

(Ung) perlehøne

(Junges) Perlhuhn

(Noor) pärlkana

(Νεαρές) φραγκόκοτες

(Young) guinea fowl

(Jeune) pintade Pintadeau

(Giovane) faraona

(Jauna) pērļu vistiņa

2.

Токачка

Pintada

Perlička

Avlsperlehøne

Perlhuhn

Pärlkana

Φραγκόκοτες

Guinea fowl

Pintade

Faraona

Pērļu vistiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Viščiukas broileris

Brojler csirke, pecsenyecsirke

Fellus, brojler

Kuiken, braadkuiken

Kurczę, broiler

Frango

Pui de carne, broiler

Kurča, brojler

Pitovni piščanec-brojler

Broileri

Kyckling, slaktkyckling (broiler)

2.

Gaidys, višta, skirti troškinti arba virti

Kakas és tyúk (főznivaló baromfi)

Serduk, tiġieġa (tal-brodu)

Haan, hen, soep- of stoofkip

Kura rosołowa

Galo, galinha

Cocoș, găină sau carne de pasăre pentru fiert

Kohút, sliepka

Petelin, kokoš, perutnina za pečenje ali kuhanje

Kukko, kana

Tupp, höna, gryt- eller kokhöna

3.

Kaplūnas

Kappan

Ħasi

Kapoen

Kapłon

Capão

Clapon

Kapún

Kopun

Chapon (syöttökukko)

Kapun

4.

Viščiukas

Minicsirke

Għattuqa, coquelet

Piepkuiken

Kurczątko

Franguitos

Pui tineri

Kuriatko

Mlad piščanec, mlad petelin (kokelet)

Kananpoika, kukonpoika

Poussin, Coquelet

5.

Gaidžiukas

Fiatal kakas

Serduk żgħir fl-eta

Jonge haan

Młody kogut

Galo jovem

Cocoș tânăr

Mladý kohút

Mlad petelin

Nuori kukko

Ung tupp

1.

Kalakučiukas

Pecsenyepulyka, gigantpulyka, növendék pulyka

Dundjan (żgħir fl-eta)

(Jonge) kalkoen

(Młody) indyk

Peru

Curcan (tânăr)

Mladá morka

(Mlada) pura

(Nuori) kalkkuna

(Ung) kalkon

2.

Kalakutas

Pulyka

Dundjan

Kalkoen

Indyk

Peru adulto

Curcan

Morka

Pura

Kalkkuna

Kalkon

1.

Ančiukai, Muskusinės anties ančiukai, Mulardinės anties ančiukai

Pecsenyekacsa, Pecsenye pézsmakacsa, Pecsenye mulard -kacsa

Papra (żgħira fl-eta), papra żgħira (fellus ta’ papra), papra muskovy (żgħira fl-eta), papra mulard

(Jonge) eend, (Jonge) Barbarijse eend (Jonge) „Mulard“-eend

(Młoda) kaczka tuczona, (Młoda) kaczka piżmowa, (Młoda) kaczka mulard

Pato, Pato Barbary, Pato Mulard

Rață (tânără), rață (tânără) din specia Cairina moschata, rață (tânără) Mulard

(Mladá kačica), kačiatko, (Mladá) pyžmová kačica, (Mladý) mulard

(Mlada) raca, račka, (Mlada) muškatna raca, (Mlada) mulard raca

(Nuori) ankka, (Nuori) myskiankka

(Ung) anka, ankunge, (ung) mulardand (ung) myskand

2.

Antis, Muskusinė antis, Mulardinė antis

Kacsa, Pézsma kacsa, Mulard kacsa

Papra, papra muscovy, papra mulard

Eend Barbarijse eend „Mulard“-eend

Kaczka, Kaczka piżmowa, Kaczka mulard

Pato adulto, pato adulto Barbary, pato adulto Mulard

Rață, rață din specia Cairina moschata, rață Mulard

Kačica, Pyžmová kačica, Mulard

Raca, Muškatna raca, Mulard raca

Ankka, myskiankka

Anka, mulardand, myskand

1.

Žąsiukas

Fiatal liba, pecsenye liba

Wiżża (żgħira fl-eta), fellusa ta’ wiżża

(Jonge) gans

Młoda gęś

Ganso

Gâscă (tânără)

(Mladá) hus, húsatko

(Mlada) gos, goska

(Nuori) hanhi

(Ung) gås, gåsunge

2.

Žąsis

Liba

Wiżża

Gans

Gęś

Ganso adulto

Gâscă

Hus

Gos

Hanhi

Gås

1.

Perlinių vištų viščiukai

Pecsenyegyöngyös

Fargħuna (żgħira fl-eta)

(Jonge) parelhoen

(Młoda) perliczka

Pintada

Bibilică adultă

(Mladá) perlička

(Mlada) pegatka

(Nuori) helmikana

(Ung) pärlhöna

2.

Perlinės vištos

Gyöngytyúk

Fargħuna

Parelhoen

Perlica

Pintada adulta

Bibilică

Perlička

Pegatka

Helmikana

Pärlhöna

1 STRAIPSNIO 2 DALIS – NAMINIŲ PAUKŠČIŲ KŪNO DALIŲ PAVADINIMAI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Половинка

Medio

Půlka

Halvt

Hälfte oder Halbes

Pool

Μισά

Half

Demi ou moitié

Metà

Puse

b)

Четвъртинка

Charto

Čtvrtka

Kvart

(Vorder-, Hinter-) Viertel

Veerand

Τεταρτημόριο

Quarter

Quart

Quarto

Ceturdaļa

c)

Неразделени четвъртинки с бутчетата

Cuartos traseros unidos

Neoddělená zadní čtvrtka

Sammenhængende lårstykker

Hinterviertel am Stück

Lahtilõikamata koivad

Αδιαχώριστα τεταρτημόρια ποδιών

Unseparated leg quarters

Quarts postérieurs non séparés

Cosciotto

Nesadalītas kāju ceturdaļas

d)

Гърди, бяло месо или филе с кост

Pechuga

Prsa

Bryst

Brust, halbe Brust, halbierte Brust

Rind

Στήθος

Breast

Poitrine, blanc ou filet sur os

Petto con osso

Krūtiņa

e)

Бутче

Muslo y contramuslo

Stehno

Helt lår

Schenkel, Keule

Koib

Πόδι

Leg

Cuisse

Coscia

Kāja

f)

Бутче с част от гърба, прикрепен към него

Charto trasero de pollo

Stehno kuřete s částí zad

Kyllingelår med en del af ryggen

Hähnchenschenkel mit Rückenstück, Hühnerkeule mit Rückenstück

Koib koos seljaosaga

Πόδι από κοτόπουλο με ένα κομμάτι της ράχης

Chicken leg with a portion of the back

Cuisse de poulet avec une portion du dos

Coscetta

Cāļa kāja ar muguras daļu

g)

Бедро

Contramuslo

Horní stehno

Overlår

Oberschenkel, Oberkeule

Reis

Μηρός (μπούτι)

Thigh

Haut de cuisse

Sovraccoscia

Šķiņkis

h)

Подбедрица

Muslo

Dolní stehno (Palička)

Underlår

Unterschenkel, Unterkeule

Sääretükk

Κνήμη

Drumstick

Pilon

Fuso

Stilbs

i)

Крило

Ala

Křídlo

Vinge

Flügel

Tiib

Φτερούγα

Wing

Aile

Ala

Spārns

j)

Неразделени крила

Alas unidas

Neoddělená křídla

Sammenhængende vinger

Beide Flügel, ungetrennt

Lahtilõikamata tiivad

Αδιαχώριστες φτερούγες

Unseparated wings

Ailes non séparées

Ali non separate

Nesadalīti spārni

k)

Филе от гърдите, бяло месо

Filete de pechuga

Prsní řízek

Brystfilet

Brustfilet, Filet aus der Brust, Filet

Rinnafilee

Φιλέτο στήθους

Breast fillet

Filet de poitrine, blanc, filet, noix

Filetto, fesa (tacchino)

Krūtiņas fileja

l)

Филе от гърдите с „ядеца“

Filete de pechuga con clavícula

Filety z prsou (Klíční kost s chrupavkou prsní kosti včetně svaloviny v přirozené souvislosti, klíč. kost a chrupavka max. 3 % z cel. hmotnosti)

Brystfilet med ønskeben

Brustfilet mit Schlüsselbein

Rinnafilee koos harkluuga

Φιλέτο στήθους με κλειδοκόκαλο

Breast fillet with wishbone

Filet de poitrine avec clavicule

Petto (con forcella), fesa (con forcella)

Krūtiņas fileja ar krūšukaulu

m)

Нетлъсто филе

Magret, maigret

Magret, maigret (Filety z prsou kachen a hus s kůží a podkožním tukem pokrývajícím prsní sval, bez hlubokého svalu prsního)

Magret, maigret

Magret, Maigret

Rinnaliha („magret“ või „maigret“)

Maigret, magret

Magret, maigret

Magret, maigret

Magret, maigret

Pīles krūtiņa


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Pusė

Fél baromfi

Nofs

Helft

Połówka

Metade

Jumătăți

Polená hydina

Polovica

Puolikas

Halva

b)

Ketvirtis

Negyed baromfi

Kwart

Kwart

Ćwiartka

Quarto

Sferturi

Štvrťka hydiny

Četrt

Neljännes

Kvart

c)

Neatskirti kojų ketvirčiai

Összefüggő (egész) combnegyedek

Il-kwarti ta’ wara tas-saqajn, mhux separati

Niet-gescheiden achterkwarten

Ćwiartka tylna w całości

Quartos de coxa não separados

Sferturi posterioare neseparate

Neoddelené hydinové stehná

Neločene četrti nog

Takaneljännes

Bakdelspart

d)

Krūtinėlė

Mell

Sidra

Borst

Pierś, połówka piersi

Peito

Piept

Prsia

Prsi

Rinta

Bröst

e)

Koja

Comb

Koxxa

Hele poot, hele dij

Noga

Perna inteira

Pulpă

Hydinové stehno

Bedro

Koipireisi

Klubba

f)

Viščiuko koja su neatskirta nugaros dalimi

Csirkecomb a hát egy részével

Koxxa tat-tiġieġa b’porzjon tad-dahar

Poot/dij met rugdeel (bout)

Noga kurczęca z częścią grzbietu

Perna inteira de frango com uma porção do dorso

Pulpă de pui cu o porțiune din spate atașată

Kuracie stehno s panvou

Piščančja bedra z delom hrbta

Koipireisi, jossa selkäosa

Kycklingklubba med del av ryggben

g)

Šlaunelė

Felsőcomb

Il-biċċa ta’ fuq tal-koxxa

Bovenpoot, bovendij

Udo

Coxa

Pulpă superioară

Horné hydinové stehno

Stegno

Reisi

Lår

h)

Blauzdelė

Alsócomb

Il-biċċa t’isfel tal-koxxa (drumstick)

Onderpoot, onderdij (Drumstick)

Podudzie

Perna

Pulpă inferioară

Dolné hydinové stehno

Krača

Koipi

Ben

i)

Sparnas

Szárny

Ġewnaħ

Vleugel

Skrzydło

Asa

Aripi

Hydinové krídelko

Peruti

Siipi

Vinge

j)

Neatskirti sparnai

Összefüggő (egész) szárnyak

Ġwienaħ mhux separate

Niet-gescheiden vleugels

Skrzydła w całości

Asas não separadas

Aripi neseparate

Neoddelené hydinové krídla

Neločene peruti

Siivet kiinni toisissaan

Sammanhängande vingar

k)

Krūtinėlės filė

Mellfilé

Flett tas-sidra

Borstfilet

Filet z piersi

Carne de peito

Piept dezosat

Hydinový rezeň

Prsni file

Rintafilee

Bröstfilé

l)

Krūtinėlės filė su raktikauliu ir krūtinkauliu

Mellfilé szegycsonttal

Flett tas-sidra bil-wishbone

Borstfilet met vorkbeen

Filet z piersi z obojczykiem

Carne de peito com fúrcula

Piept dezosat cu osul iadeș

Hydinový rezeň s kosťou

Prsni file s prsno kostjo

Rintafilee solisluineen

Bröstfilé med nyckelben

m)

Krūtinėlės filė be kiliojo raumens (magret)

Bőrös libamell-filé, (maigret)

Magret, maigret

Magret

Magret

Magret, maigret

Tacâm de pasăre, Spinări de pasăre

Magret

Magret

Magret, maigret

Magret, maigret

II PRIEDAS

9 STRAIPSNIS – ATŠALDYMO BŪDAI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

1.

Въздушно охлаждане

Refrigeración por aire

Vzduchem (Chlazení vzduchem)

Luftkøling

Luftkühlung

Õhkjahutus

Ψύξη με αέρα

Air chilling

Refroidissement à l'air

Raffreddamento ad aria

Dzesēšana ar gaisu

2.

Въздушно-душово охлаждане

Refrigeración por aspersión ventilada

Vychlazeným proudem vzduchu s postřikem

Luftspraykøling

Luft-Sprühkühlung

Õhkpiserdusjahutus

Ψύξη με ψεκασμό

Air spray chilling

Refroidissement par aspersion ventilée

Raffreddamento per aspersione e ventilazione

Dzesēšana ar izsmidzinātu gaisu

3.

Охлаждане чрез потапяне

Refrigeración por immersión

Ve vodní lázni ponořením

Neddypningskøling

Gegenstrom-Tauchkühlung

Sukeljahutus

Ψύξη με βύθιση

Immersion chilling

Refroidissement par immersion

Raffreddamento per immersione

Dzesēšana iegremdējot


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

1.

Atšaldymas ore

Levegős hűtés

Tkessiħ bl-arja

Luchtkoeling

Owiewowa

Refrigeração por ventilação

Refrigerare în aer

Chladené vzduchom

Zračno hlajenje

Ilmajäähdytys

Luftkylning

2.

Atšaldymas pučiant orą

Permetezéses hűtés

Tkessiħ b’air spray

Lucht-sproeikoeling

Owiewowo-natryskowa

Refrigeração por aspersão e ventilação

Refrigerare prin dușare cu aer

Chladené sprejovaním

Hlajenje s pršenjem

Ilmasprayjäähdytys

Evaporativ kylning

3.

Atšaldymas panardinant

Bemerítéses hűtés

Tkessiħ b’immersjoni

Dompelkoeling

Zanurzeniowa

Refrigeração por imersão

Refrigerare prin imersiune

Chladené vo vode

Hlajenje s potapljanjem

Vesijäähdytys

Vattenkylning

III PRIEDAS

10 STRAIPSNIO 1 DALIS – AUGINIMO BŪDAI

 

bg

es

cs

da

de

et

el

en

fr

it

lv

a)

Хранена с … % …

гъска, хранена с овес

Alimentado con … % de …

Oca engordada con avena

Krmena (čím) … % (čeho) …

Husa krmená ovšem

Fodret med … % …

Havrefodret gås

Mast mit … % …

Hafermastgans

Söödetud …, mis sisaldab … % …

Kaeraga toidetud hani

Έχει τραφεί με … % …

Χήνα που παχαίνεται με βρώμη

Fed with … % of …

Oats fed goose

Alimenté avec … % de …

Oie nourrie à l'avoine

Alimentato con il … % di …

Oca ingrassata con avena

Barība ar … % …

ar auzām barotas zosis

b)

Екстензивно закрито

(отгледан на закрито)

Sistema extensivo en gallinero

Extenzivní v hale

Ekstensivt staldopdræt (skrabe …)

Extensive Bodenhaltung

Ekstensiivne seespidamine (lindlas pidamine)

Εκτατικής εκτροφής

Extensive indoor (barnreared)

Élevé à l'intérieur: système extensif

Estensivo al coperto

Turēšana galvenokārt telpās („Audzēti kūtī“)

c)

Свободен начин на отглеждане

Gallinero con salida libre

Volný výběh

Fritgående

Auslaufhaltung

Vabapidamine

Ελεύθερης βοσκής

Free range

Sortant à l'extérieur

All'aperto

Brīvā turēšana

d)

Традиционен свободен начин на отглеждане

Granja al aire libre

Tradiční volný výběh

Frilands …

Bäuerliche Auslaufhaltung

Traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής

Traditional free range

Fermier-élevé en plein air

Rurale all'aperto

Tradicionālā brīvā turēšana

e)

Свободен начин на отглеждане – пълна свобода

Granja de cría en libertad

Volný výběh – úplná volnost

Frilands … opdrættet i fuld frihed

Bäuerliche Freilandhaltung

Täieliku liikumisvabadusega traditsiooniline vabapidamine

Πτηνοτροφείο απεριόριστης τροφής

Free-range — total freedom

Fermier-élevé en liberté

Rurale in libertà

Pilnīgā brīvība


 

lt

hu

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

fi

sv

a)

Lesinta … % …

Avižomis penėtos žąsys

…%-ban …-val etetett

Zabbal etetett liba

Mitmugħa b’…% ta’ …

Wiżża mitmugħa bil-ħafur

Gevoed met … % …

Met haver vetgemeste gans

Żywione z udziałem … % …

tucz owsiany (gęsi)

Alimentado com … % de …

Ganso engordado com aveia

Furajate cu un % de …

Gâște furajate cu ovăz

Kŕmené … % …

husi kŕmené ovsom

Krmljeno s/z ……. %

gos krmljena z ovsom

Ruokittu … % …

Kauralla ruokittu hanhi

Utfodrad med … % …

Havreutfodrad gås

b)

Patalpose laisvai auginti paukščiai

(Auginti tvartuose)

Istállóban külterjesen tartott

Mrobbija ġewwa: sistema estensiva

Scharrel … binnengehouden

Ekstensywny chów ściółkowy

Produção extensiva em interior

Creștere în interior sistem extensiv

Extenzívne v halách

Ekstenzivna zaprta reja

Laajaperäinen sisäkasvatus

Extensivt uppfödd inomhus

c)

Laisvai laikomi paukščiai

Szabadtartás

Barra (free range)

Scharrel … met uitloop

Chów wybiegowy

Produção em semiliberdade

Creștere liberă

Chované vo voľnom výbehu

Prosta reja

Ulkoilumahdollisuus

Tillgång till utomhusvistelse

d)

Tradiciškai laisvai laikomi paukščiai

Hagyományos szabadtartás

Barra (free range) tradizzjonali

Boerenscharrel … met uitloop

Hoeve … met uitloop

Tradycyjny chów wybiegowy

Produção ao ar livre

Creștere liberă tradițională

Chované tradičným spôsobom v halách

Tradicionalna prosta reja

Ulkoiluvapaus

Traditionell utomhusvistelse

e)

Visiškoje laisvėje laikomi paukščiai

Teljes szabadtartás

Barra (free range) – liberta totali

Boerenscharrel … met vrije uitloop

Hoeve … met vrije uitloop

Chów wybiegowy bez ograniczeń

Produção em liberdade

Creștere liberă – libertate totală –

Chované na paši

Prosta reja – neomejen izpust

Vapaa kasvatus

Uppfödd i full frihet


II PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

NACIONALINIŲ ETALONINIŲ LABORATORIJŲ SĄRAŠAS

 

Belgija

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Eenheid Technologie en Voeding

Productkwaliteit en voedselveiligheid

Brusselsesteenweg 370

B-9090 Melle

 

Bulgarija

Национален Диагностичен Научно-изследователски Ветеринарно-Медицински Институт

(National Diagnostic Research Veterinary Medicine Institute)

бул. „Пенчо Славейков“ 15

(15, Pencho Slaveikov str.)

София – 1606

(Sofia – 1606)

 

Čekija

Státní veterinární ústav Jihlava

Národní referenční laboratoř pro mikrobiologické, chemické a senzorické analýzy masa a masných výrobků

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

 

Danija

Fødevarestyrelsen

Fødevareregion Øst

Afdeling for Fødevarekemi

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

 

Vokietija

Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel

Standort Kulmbach

E.C.-Baumann-Straße 20

D-95326 Kulmbach

 

Estija

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

EE-51006 Tartu

 

Graikija

Ministry of Rural Development & Food

Veterinary Laboratory of Larisa

7th km Larisa-Trikalοn st.

GR-411 10 Larisa

 

Ispanija

Laboratorio Arbitral Agroalimentario

Carretera de La Coruña, km 10,700

E-28023 Madrid

 

Prancūzija

Unité hygiène et qualité des produits avicoles

Laboratoire central de recherches avicoles et porcines

Centre National d'études vétérinaires et alimentaires

Beaucemaine — B.P. 53

F-22400 Ploufragan

 

Airija

National Food Centre

Teagasc

Dunsinea

Castleknock

IE-Dublin 15

 

Italija

Ministero Politiche Agricole e Forestali

Ispettorato Centrale Repressione Frodi — Laboratorio di Modena

Via Jacopo Cavedone n. 29

I-41100 Modena

 

Kipras

Agricultural Laboratory

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave; 14

CY-Lefcosia (Nicosia)

 

Latvija

Pārtikas un veterinārā dienesta

Nacionālais diagnostikas centrs

Lejupes iela 3,

Rīga, LV-1076

 

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija

J.Kairiūkščio g. 10

LT-2021 Vilnius

 

Liuksemburgas

Laboratoire National de Santé

Rue du Laboratoire, 42

L-1911 Luxembourg

 

Vengrija

Országos Élelmiszervizsgáló Intézet

Budapest 94. Pf. 1740

Mester u. 81.

HU-1465

 

Malta

Malta National Laboratory

UB14, San Gwann Industrial Estate

San Gwann, SGN 09

Malta

 

Nyderlandai

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Bornsesteeg 45, gebouw 123

NL-6708 AE Wageningen

 

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmitteluntersuchung Wien

Abteilung 6 — Fleisch und Fleischwaren

Spargelfeldstraße 191

A-1226 Wien

 

Lenkija

Centralne Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

ul. Reymonta 11/13

PL-60-791 Poznań

 

Portugalija

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica — ASAE

Laboratório Central da Qualidade Alimentar — LCQA

Av. Conde Valbom, 98

P-1050-070 LISBOA

 

Rumunija

Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară

Str. Câmpul Moșilor, nr. 5, Sector 2

București

 

Slovėnija

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

SI-1115 Ljubljana

 

Slovakija

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Botanická 15

SK-842 52 Bratislava

 

Suomija

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3

FIN-00710 Helsinki

 

Švedija

Livsmedelsverket

Box 622

S-75126 Uppsala

 

Jungtinė Karalystė

Laboratory of the Government Chemist

Queens Road

Teddington

TW11 0LY“


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2030/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą iš dalies keičiantis su vyno sektoriumi susijusius Reglamentus (EB) Nr. 1607/2000, (EB) Nr. 1622/2000 ir (EB) Nr. 2729/2000

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 58 straipsnį, 46 straipsnio 1 dalį ir 72 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1607/2000, nustatančio išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, ypač dėl antraštinės dalies, skirtos rūšiniam vynui, pagamintam konkrečiuose regionuose (2), IV priede pateikiamas rūšinių putojančių vynų pkr, kurių cuvée alkoholio koncentracija gali būti mažesnė kaip 9,5 % tūrio, sąrašas. Tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad į jį būtų įtraukti Rumunijoje pagaminti vynai.

(2)

2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1622/2000, nustatančio tam tikras išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatančio Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodeksą (3), XIII priede pateikiamos leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B dalies 1 punkte nustatytu vyno lakiųjų rūgščių kiekiu. Tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į Rumunijos stojimą į ES.

(3)

2000 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2729/2000, nustatančio išsamias kontrolės vyno sektoriuje įgyvendinimo taisykles (4), 11 straipsnio 2 dalyje nustatomas mažiausias kiekvienais metais to reglamento 10 straipsnyje numatytam analitinių duomenų bankui imamų pavyzdžių skaičius. Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į ES, turėtų būti nustatytas šioms šalims imamų pavyzdžių skaičius.

(4)

Todėl Reglamentus (EB) Nr. 1607/2000, (EB) Nr. 1622/2000 ir (EB) Nr. 2729/2000 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1607/2000 IV priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 XIII priedas papildomas šiuo o punktu:

„o)

Rumunijos vynų:

25 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka aprašymo DOC–CT reikalavimus.

30 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka aprašymo DOC–CIB reikalavimus.“

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2729/2000 11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„—

30 Bulgarijoje,

20 Čekijoje,

200 Vokietijoje,

50 Graikijoje,

200 Ispanijoje,

400 Prancūzijoje,

400 Italijoje,

10 Kipre,

4 Liuksemburge,

50 Vengrijoje,

4 Maltoje,

50 Austrijoje,

50 Portugalijoje,

70 Rumunijoje,

20 Slovėnijoje,

15 Slovakijoje,

4 Jungtinėje Karalystėje.“

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos nare


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 185, 2000 7 25, p. 17.

(3)  OL L 194, 2000 7 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1507/2006 (OL L 280, 2006 10 12, p. 9).

(4)  OL L 316, 2000 12 15, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 262/2006 (OL L 46, 2006 2 16, p. 22).


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Rūšinių putojančių vynų pkr, kurių cuvée alkoholio koncentracija gali būti mažesnė kaip 9,5 % tūrio, sąrašas

ITALIJA

Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene

Montello e Colli Asolani.

RUMUNIJA

Muscat Spumant Bucium

Muscat Spumant Dealu Mare

Muscat Spumant Murfatlar

Muscat Spumant Alba Iulia

Muscat Spumant Iași

Muscat Spumant Huși

Muscat Spumant Panciu

Muscat Spumant Șimleul Silvaniei

Muscat Spumant Sebeș Apold

Muscat Spumant Târnave“


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2031/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą pritaikantis tam tikrus reglamentus, susijusius su cukraus rinka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvegdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Būtina priimti tam tikras technines kelių Komisijos reglamentų dėl bendro cukraus rinkos organizavimo pataisas, kad būtų galima atlikti reikiamas adaptacijas dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą.

(2)

2002 m. sausio 31 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 192/2002, nustatančiame išsamias importo licencijų išdavimo AKR/užjūrio šalių ir teritorijų arba EB/užjūrio šalių ir teritorijų kilmės kumuliacijos cukrui bei cukraus ir kakavos mišiniams taisykles (1), yra tam tikri įrašai visų valstybių narių kalbomis. Reikėtų įtraukti įrašus bulgarų ir rumunų kalbomis.

(3)

2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 950/2006, nustatančiame išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), yra tam tikri įrašai visų valstybių narių kalbomis. Reikėtų įtraukti įrašus bulgarų ir rumunų kalbomis.

(4)

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 951/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje, (3) yra tam tikri įrašai visų valstybių narių kalbomis. Reikėtų įtraukti įrašus bulgarų ir rumunų kalbomis.

(5)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentus (EB) Nr. 192/2002, (EB) Nr. 950/2006 ir (EB) Nr. 951/2006,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 192/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio c punktas pakeičiamas šiuo tekstu:

„c)

licencijos 20 skirsnyje – vienas iš II priede nurodytų įrašų“.

2)

Priedas pervadinamas I priedu.

3)

Šio reglamento priedo tekstas pridedamas kaip II priedas.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu:

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos šiuo tekstu:

„2.   Licencijos paraiškos ir pačios licencijos 20 skiltyje pateikiamas vienas iš priedo A dalyje esančių įrašų.

3.   Eksporto licencija išduodama kiekiui, kuris įrašytas atitinkamame pranešime apie sutarties sudarymą. Pagal minėtą pranešimą licencijos 22 skiltyje nurodoma eksporto grąžinamosios išmokos norma eurais. Pateikiamas vienas iš priedo B dalyje esančių įrašų.“;

2)

7 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„7 straipsnis

Cukraus, izogliukozės ar inulino sirupo eksporto licencija be grąžinamosios išmokos

Jeigu laisvoje apyvartoje Bendrijos rinkoje esantis ir virškvotiniu nelaikomas cukrus, izogliukozė ar inulino sirupas eksportuojamas netaikant grąžinamosios išmokos, licencijos paraiškos ir pačios licencijos 22 skiltyje pateikiamas vienas iš įrašų, esančių priedo C dalyje, priklausomai nuo atitinkamo produkto.“;

3)

14 straipsnio 3 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama šiuo tekstu:

„Baltojo cukraus eksporto licencijos paraiškos bei pačios eksporto licencijos ir žaliavinio cukraus importo licencijos paraiškos bei pačios importo licencijos 20 skiltyje pateikiamas vienas iš įrašų, esančių priedo D dalyje.“;

4)

I priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai jos įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 96/2004 (OL L 15, 2004 1 22, p. 3).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

4 straipsnio c punkte minimas įrašas:

:

bulgarų kalba

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата …

:

ispanų kalba

:

Exención de derechos de importación (Decisión 2001/822/CE, artículo 35) número de orden …

:

čekų kalba

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

danų kalba

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgørelse 2001/822/EF), løbenummer …

:

vokiečių kalba

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer …

:

estų kalba

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber …

:

graikų kalba

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός …

:

anglų kalba

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No …

:

prancūzų kalba

:

Exemption du droit d'importation (décision 2001/822/CE, article 35), numéro d'ordre …

:

italų kalba

:

Esenzione dal dazio all'importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d'ordine …

:

latvių kalba

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs …

:

lietuvių kalba

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris …

:

vengrų kalba

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK határozat, 35. cikk), sorozatszám …

:

maltiečių kalba

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje …

:

olandų kalba

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer …

:

lenkų kalba

:

Zwolnione z należności przywozowych (art. 35 decyzji 2001/822/WE), numer porządkowy …

:

portugalų kalba

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem …

:

rumunų kalba

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine …

:

slovakų kalba

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové číslo …

:

slovėnų kalba

:

brez uvozne carine (Uredba 2001/822/ES, člen 35), serijska številka …

:

suomių kalba

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero …

:

švedų kalba

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer …“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

A.

16 straipsnio 1 dalies c punkte, 17 straipsnio 1 dalies a punkte ir 18 straipsnio 2 dalies a punkte minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар АКТБ/Индия. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr ACP/India. Nr. serial (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

21 straipsnio 1 dalies c punkte minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

Допълнителна захар, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 318/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Zahăr complementar, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 29, alineatul 4 din Regulamentul (CE) nr. 318/2006. Număr de ordine (de inserat numarul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

22 straipsnio 1 dalies a punkte ir 23 straipsnio 2 dalyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, допълнителна захар. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, συμπληρωματική ζάχαρη. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier uzupełniający. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr complementar. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

25 straipsnio c punkte minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

Захар с отстъпки CXL, сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

„Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

„CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Zahăr concesionări CXL, zahăr brut destinat rafinării, importat conform articolului 24, alineatul 1 din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 I förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

25 straipsnio d punkte minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 950/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, I forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Import la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard, conform articolului 24, alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 950/2006. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

26 straipsnio 2 dalyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар с отстъпки CXL. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη παραχωρήσεων CXL. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (innumru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr concesionări CXL. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

29 straipsnio 1 dalies c punkte minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар Балкани. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tasserje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z Bałkanów. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr Balcani. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

31 straipsnio c punkto ii papunkčio pirmojoje įtraukoje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар извънреден внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier pozakwotowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, zahăr import excepțional. Nr. de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

31 straipsnio c punkto ii papunkčio antrojoje įtraukoje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

В приложение на Регламент (ЕО) № 950/2006, захар промишлен внос. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

:

danų kalba

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

:

estų kalba

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

:

italų kalba

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

vengrų kalba

:

A 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

:

maltiečių kalba

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tasserje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, przywieziony cukier przemysłowy. Numer porządkowy (numer porządkowy zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Aplicare a Regulamentului (CE) nr. 950/2006, import zahăr industrial. Număr de ordine (de inserat numărul de ordine conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovėnų kalba

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

:

švedų kalba

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).“


III PRIEDAS

„PRIEDAS

A.

6 straipsnio 2 dalyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

„Регламент (ЕО) № 951/2006 (ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24), срок за подаване на офертите: …“

:

ispanų kalba

:

«Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas: …»

:

čekų kalba

:

„Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší: …“

:

danų kalba

:

»Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud: …«

:

vokiečių kalba

:

„Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am: …“

:

estų kalba

:

„Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg: …“

:

graikų kalba

:

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών: …»

:

anglų kalba

:

„Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders: …“

:

prancūzų kalba

:

«Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres: …»

:

italų kalba

:

«Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte: …»

:

latvių kalba

:

„Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …“

:

lietuvių kalba

:

„Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas: …“

:

vengrų kalba

:

„951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …“

:

olandų kalba

:

„Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, blz. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …“

:

lenkų kalba

:

„Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert: …“

:

portugalų kalba

:

«Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas: …»

:

rumunų kalba

:

„Regulamentul (CE) nr. 951/2006 (JO L 178 din 1.7.2006, p. 24), termen de depunere a ofertelor: …“

:

slovakų kalba

:

„Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk: …“

:

slovėnų kalba

:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“

:

suomių kalba

:

”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …“

:

švedų kalba

:

”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran: …“

B.

6 straipsnio 3 dalyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

„Ставка на приложимо възстановяване“

:

ispanų kalba

:

«Tasa de la restitución aplicable: …»

:

čekų kalba

:

„sazba použitelné náhrady“

:

danų kalba

:

»Restitutionssats«

:

vokiečių kalba

:

„Anwendbarer Erstattungssatz“

:

estų kalba

:

„Kohaldatav toetuse määr“

:

graikų kalba

:

«Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

:

anglų kalba

:

„rate of applicable refund“

:

prancūzų kalba

:

«Taux de la restitution applicable»

:

italų kalba

:

«Tasso della restituzione applicabile: …»

:

latvių kalba

:

„Piemērojamā eksporta kompensācijas likme“

:

lietuvių kalba

:

„Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

:

vengrų kalba

:

„Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …“

:

olandų kalba

:

„Toe te passen restitutiebedrag: …“

:

lenkų kalba

:

„stawka stosowanej refundacji“

:

portugalų kalba

:

«Taxa da restituição aplicável: …»

:

rumunų kalba

:

„Rata restituirii aplicabile“

:

slovakų kalba

:

„výška uplatniteľnej náhrady“

:

slovėnų kalba

:

„višina nadomestila“

:

suomių kalba

:

”Tuen määrä …“

:

švedų kalba

:

”Exportbidragssatsen: …“

C.

7 straipsnyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

„(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат „извън квотата“ за износ без възстановяване“

:

ispanų kalba

:

«[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado „al margen de cuota“ para la exportación sin restitución»

:

čekų kalba

:

„(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady“

:

danų kalba

:

»[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

:

vokiečių kalba

:

„[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

:

estų kalba

:

„Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta“

:

graikų kalba

:

«[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται „εκτός ποσόστωσης“ προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή»

:

anglų kalba

:

„(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as „out-of-quota“ for export without refund“

:

prancūzų kalba

:

«[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré „hors quota“ pour les exportations sans restitution»

:

italų kalba

:

«[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato „fuori quota“ per le esportazioni senza restituzione»

:

latvių kalba

:

„(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par „ārpuskvotu“ produkciju eksportam bez kompensācijas“

:

lietuvių kalba

:

„Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos“

:

vengrų kalba

:

„A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében“

:

olandų kalba

:

„[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd“ wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie“

:

lenkų kalba

:

„[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji“

:

portugalų kalba

:

«[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) „extra-quota“ para exportação sem restituição»

:

rumunų kalba

:

„(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate «peste cotă» pentru exporturile fără restituire“

:

slovakų kalba

:

„[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty“ na vývoz bez náhrady“

:

slovėnų kalba

:

„(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila“

:

suomių kalba

:

”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena“

:

švedų kalba

:

”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter“ för export utan bidrag“

D.

14 straipsnio 3 dalyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

„EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)“

:

ispanų kalba

:

«EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)»

:

čekų kalba

:

„EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)“

:

danų kalba

:

»EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

:

vokiečių kalba

:

„EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

:

estų kalba

:

„EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)“

:

graikų kalba

:

«EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)»

:

anglų kalba

:

„EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)“

:

prancūzų kalba

:

«EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

:

italų kalba

:

«EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)»

:

latvių kalba

:

„EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)“

:

lietuvių kalba

:

„EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

:

vengrų kalba

:

„EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes“

:

olandų kalba

:

„EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)“

:

lenkų kalba

:

„EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)“

:

portugalų kalba

:

«EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)»

:

rumunų kalba

:

„EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)“

:

slovakų kalba

:

„vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)“

:

slovėnų kalba

:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)“

:

suomių kalba

:

”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)“

:

švedų kalba

:

”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)““


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2032/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardintų žuvininkystės produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2007 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų (1) rinkų organizavimo, ypač į jo 20 straipsnio 3 dalį ir į 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra numatyta, kad kiekvienam šio reglamento I priede nurodytam produktui pagal šviežumą, dydį ar svorį ir produkto pateikimo formą turi būti nustatoma Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kaina, taikant perskaičiavimo koeficientą sumai, ne didesnei kaip 90 % atitinkamos produktų kategorijos orientacinės kainos.

(2)

Pašalinimo iš rinkos kainos gali būti dauginamos iš koregavimo koeficientų, jei žuvų iškrovimo vietos yra labai toli nuo pagrindinių Bendrijos vartotojų centrų. 2007 žvejybos metų orientacinės kainos buvo nustatytos visiems Tarybos reglamente (EB) Nr. …/… (2) išvardytiems produktams.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Perskaičiavimo koeficientai, naudojami 2007 žvejybos metais Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainoms apskaičiuoti, kaip nurodyta minėto reglamento 20 ir 22 straipsniuose, yra nurodomi šio reglamento I priede.

2 straipsnis

2007 žvejybos metų Bendrijos pašalinimo iš rinkos bei pardavimo kainos ir produktai, kuriems jos taikomos, yra nurodyti II priede.

3 straipsnis

2007 žvejybos metų pašalinimo iš rinkos kainos, taikomos labai toli nuo pagrindinių Bendrijos vartojimo centrų esančiose žuvų iškrovimo teritorijose, ir produktai, kuriems šios kainos taikomos, yra nurodyti III priede.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A, B ir C skirsniuose išvardintų produktų perskaičiavimo koeficientai

Rūšis

Dydis (1)

Perskaičiavimo koeficientas

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Clupea harengus

rūšies silkės

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Europinė sardinė

(Sardina pilchardus)

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Paprastasis dygliaryklis

(Squalus acanthias)

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Katrykliai

(Scyliorhinus spp.)

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Jūriniai ešeriai

(Sebastes spp.)

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Gadus morhua

rūšies menkės

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Amerikinis polakas

(Pollachius virens)

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Juodadėmės menkės

(Melanogrammus aeglefinus)

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlangai

(Merlangius merlangus)

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molvos

(Molva spp.)

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Atlantinė skumbrė

(Scomber scombrus)

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus

rūšies skumbrės

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ančiuviai

(Engraulis spp.)

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Jūrinė plekšnė

(Pleuronectes platessa)

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

(Merluccius merluccius)

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Megrimai

(Lepidorhombus spp.)

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

(Limanda limanda)

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Upinės plekšnės

(Platichthys flesus)

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Ilgapelekis tunas

(Thunnus alalunga)

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sepia officinalis ir Rossia macrosoma rūšių sepijos

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Rūšis

Dydis (2)

Sveikos žuvys,

 

Sveikos žuvys, Išdarinėtos žuvys su galvomis (2)

Žuvys be galvų (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Jūrų velniai

(Lophius spp.)

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

 

3

0,78

0,68

 

4

0,65

0,60

 

5

0,36

0,43

 

 

 

Visos pateikimo formos

 

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Crangon crangon

rūšies krevetės

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Virtos vandenyje

Šviežios arba atšaldytos

 

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Šiaurinės krevetės

(Pandalus borealis)

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

 

Neišdarinėti (2)

 

Krabai miegaliai

(Cancer pagurus)

1

0,72

 

2

0,54

 

 

 

Neišdarinėti (2)

Uodegos (2)

E' (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Išdarinėtos žuvys su galvomis (2)

Whole fish (2)

 

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Jūrų liežuviai

(Solea spp.)

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

 

3

0,71

0,54

 

4

0,58

0,42

 

5

0,50

0,33

 


(1)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.

(2)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A, B ir C skirsniuose išvardintų produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainos

Rūšis

Dydis (1)

Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Clupea harengus

rūšies silkės

1

0

128

2

0

197

3

0

186

4a

0

117

4b

0

117

4c

0

246

5

0

218

6

0

109

7a

0

109

7b

0

98

8

0

82

Europinė sardinė

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Paprastasis dygliaryklis

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Katrykliai

Scyliorhinus spp.

1

474

444

2

474

414

3

326

266

Jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

1

0

925

2

0

925

3

0

777

Gadus morhua

rūšies menkės

1

1 169

844

2

1 169

844

3

1 104

649

4

876

487

5

617

357

Amerikinis polakas

Pollachius virens

1

554

431

2

554

431

3

546

423

4

469

231

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

1

740

576

2

740

576

3

637

442

4

535

370


Rūšis

Dydis (2)

Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (2)

Neišdarinėtos žuvys (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Merlangai

Merlangius merlangus

1

624

473

2

605

454

3

568

416

4

388

284

Molvos

Molva spp.

1

813

670

2

789

646

3

718

574

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

1

0

237

2

0

234

3

0

227

Scomber japonicus

rūšies skumbrės

1

0

229

2

0

229

3

0

188

4

0

140

Ančiuviai

Engraulis spp.

1

0

907

2

0

960

3

0

800

4

0

334

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

2007 m. sausio 1 d.–2007 m. balandžio 30 d.

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

2007 m. gegužės 1 d.–2007 m. gruodžio 31 d.

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

1

3 308

2 609

2

2 499

1 948

3

2 499

1 911

4

2 058

1 580

5

1 911

1 507

Megrimai

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Paprastoji gelsvapelekė Plekšnė

Limanda limanda

1

613

501

2

466

362


Rūšis

Dydis (3)

Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (3)

Neišdarinėtos žuvys (3)

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Upinės plekšnės

Platichtys flesus

1

343

301

2

260

218

Ilgapelekiai tunai

Thunnus alalunga

1

2 196

1 771

2

2 196

1 684

Sepia officinalis ir Rossia macrosoma

rūšių sepijos

1

0

1 069

2

0

1 069

3

0

668

 

 

Sveikos žuvys, Išdarinėtos žuvys su galvomis (3)

Žuvys be galvų (3)

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Jūrų velniai

Lophius spp.

1

1 784

4 656

2

2 281

4 354

3

2 281

4 112

4

1 901

3 628

5

1 053

2 600

 

 

Visos pateikimo formos

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Crangon crangon

rūšies krevetės

1

1 396

2

639

 

 

Virtos vandenyje

Šviežios arba atšaldytos

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Aukščiausioji rūšis, A (3)

Šiaurinės krevetės

Pandalus borealis

1

4 936

1 092

2

1 731


Rūšis

Dydis (4)

Pardavimo kaina (EUR/t)

 

Neišdarinėti (4)

 

Krabai miegaliai

Cancer pagurus

1

1 272

 

 

2

954

 

 

 

 

Neišdarinėti (4)

Uodegos (4)

E' (4)

Aukščiausioji rūšis, A (4)

Aukščiausioji rūšis, A (4)

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

1

4 590

4 590

3 466

2

4 590

3 149

2 910

3

4 109

3 149

2 140

4

2 669

2 188

1 754

 

 

Išdarinėtos žuvys su galvomis (4)

Neišdarinėtos žuvys (4)

 

Aukščiausioji rūšis, A (4)

Aukščiausioji rūšis, A (4)

Jūrų liežuviai

Solea spp.

1

5 110

3 952

 

2

5 110

3 952

 

3

4 837

3 679

 

4

3 952

2 861

 

5

3 407

2 248

 


(1)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.

(2)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.

(3)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.

(4)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


III PRIEDAS

Pašalinimo iš rinkos kainos, taikomos labai toli nuo pagrindinių vartojimo centrų esančiose žuvų iškrovimo teritorijose

Rūšis

Iškrovimo teritorija

Perskaičiavimo koeficientas

Dydis (1)

Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Clupea harengus

rūšies silkės

Airijos pakrančių regionai ir salos

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Rytų Anglijos pakrančių regionai nuo Berviko iki Doverio

Škotijos pakrančių regionai nuo Portpatriko iki Eyemouth ir salos, esančios į vakarus ir šiaurę nuo šių regionų

County Down (Šiaurės Airija) pakrančių regionai

0,90

1

0

115

2

0

177

3

0

167

4a

0

106

Atlantinė skumbrė

(Scomber scombrus)

Airijos pakrančių regionai ir salos

0,96

1

0

227

2

0

224

3

0

218

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono pakrančių regionai ir salos

0,95

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

(Merluccius merluccius)

Pakrančių regionai nuo Troon (Pietvakarių Škotija) iki Wick ir salos, esančios į vakarus ir šiaurę nuo šių regionų

0,75

1

2 481

1 957

2

1 874

1 461

3

1 874

1 433

4

1 544

1 185

5

1 433

1 130

Ilgapelekiai tunai

(Thunnus alalunga)

Azorų ir Maderos Salos

0,48

1

1 054

850

2

1 054

808

Europinė sardinė

(Sardina pilchardus)

Kanarų salos

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono pakrančių regionai ir salos

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Portugalijos Atlanto pakrančių regionai

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/66


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2033/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede, Bendrijos pardavimo kainas 2007 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Iki žvejybos metų pradžios kiekvienam Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytam produktui nustatoma Bendrijos pardavimo kaina, ne mažesnė kaip 70 % ir ne didesnė kaip 90 % orientacinės kainos.

(2)

Tarybos reglamente (EB) Nr. …/… (2) yra nustatytos 2007 žvejybos metų orientacinės kainos visiems minimiems produktams.

(3)

Rinkos kainos žymiai skiriasi priklausomai nuo rūšių ir nuo produktų pateikimo formos, ypač kalmarų ir europinių paprastųjų jūrinių lydekų.

(4)

Todėl siekiant nustatyti kainų lygį, kuriam esant galima taikyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 2 dalyje numatytą intervencijos priemonę, Bendrijoje iškrautoms atskiroms rūšims ir sušaldytų produktų pateikimo formoms turėtų būti nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos pardavimo kainos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 1 dalyje, taikomos 2007 žvejybos metams to reglamento II priede išvardytiems produktams, šių produktų pateikimo formos ir perskaičiavimo koeficientai yra nustatyti šio Reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


PRIEDAS

PARDAVIMO KAINOS IR PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTAI

Rūšis

Pateikimo forma

Perskaičiavimo koeficientas

Intervencijos lygis

Pardavimo kaina

(EUR/t)

Juodasis paltusas (Reinhardtius hippoglossoides)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 654

Jūrinės lydekos (Merluccius spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 022

Filė rūšys

 

 

 

— su oda

1,0

0,85

1 243

— be odos

1,1

0,85

1 367

Paprastieji sparai

Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir pagelai Pagellus spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 335

Durklažuvės (Xiphias gladius)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

3 467

Krevetės Penaeidae

Sušaldytos

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 533

b)

Kitos Penaeidae

1,0

0,85

6 782

Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma ir Sepiola rondeletti)

Sušaldytos

1,0

0,85

1 605

Kalmarai (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,85

993

— valyti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— neišdarinėti, nevalyti

2,50

0,85

2 482

— valyti

2,90

0,85

2 879

Aštuonkojai (Octopus spp.)

sušaldyti

1,00

0,85

1 792

Argentininis trumpačiuptuvis kalmaras (Illex rentinus)

— neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,80

717

— valyti

1,70

0,80

1 219

Prekės pateikimo formos:

:

neišdarinėtas, nevalytas

:

visiškai neperdirbtas produktas

:

išvalytas

:

bent išdarinėtas produktas

:

tūbelėse

:

bent išdarinėti kalmarai be galvų.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/68


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2034/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2007 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra nustatyta, kad Bendrijai galiojančios referencinės kainos kiekvienais metais pagal produktų kategorijas gali būti nustatomos produktams, kuriems yra taikomos 28 straipsnio 1 dalyje nustatytos muitų tarifų sustabdymo priemonės. Tas pats galioja produktams, kuriems referencinė kaina taikoma pagal jiems privalomas PPO muitų tarifų sumažinimo taisykles arba kai kuriuos kitus preferencinius susitarimus.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A ir B dalyse nurodytiems produktams nustatyta referencinė kaina yra tokia pati kaip ir pagal to reglamento 20 straipsnio 1 dalį nustatyta pašalinimo iš rinkos kaina.

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2032/2006 (2) yra nustatytos Bendrijos pašalinimo iš rinkos bei pardavimo kainos tiems produktams 2006 žvejybos metams.

(4)

Kitiems produktams, nenurodytiems Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir II prieduose, referencinės kainos yra nustatomos remiantis muitinės verčių, užfiksuotų valstybių narių importo rinkose arba importo uostuose per trejus metus prieš tą dieną, kurią nustatoma referencinė kaina, svertiniu vidurkiu.

(5)

Referencinę kainą nebūtina nustatyti visoms rūšims, kurioms taikomi Reglamente (EB) Nr. 104/2000 apibrėžti reikalavimai, ypač importuotoms iš trečiųjų šalių, kurių kiekiai yra nereikšmingi.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Žuvininkystės produktų referencinės kainos 2007 žvejybos metams, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnyje, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 58.


PRIEDAS (1)

1.   Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų produktų referencinės kainos

Rūšis

Dydis (2)

Referencinė kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (2)

Neišdarinėtos žuvys (2)

Papildomas TARIC kodas

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Papildomas TARIC kodas

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Clupea harengus rūšies silkės

ex03024000

1

 

F011

128

2

F012

197

3

F013

186

4a

F016

117

4b

F017

117

4c

F018

246

5

F015

218

6

F019

109

7a

F025

109

7b

F026

98

8

F027

82

Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

ex03026931 ir ex03026933

1

 

F067

925

2

F068

925

3

F069

777

Gadus morhua rūšies menkės

ex03025010

1

F073

1 169

F083

844

2

F074

1 169

F084

844

3

F075

1 104

F085

649

4

F076

876

F086

487

5

F077

617

F087

357

 

 

Virtos vandenyje

Šviežios ar šaldytos

Papildomas TARICkodas

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Papildomas TARICkodas

Aukščiausioji rūšis, A (2)

Šiaurinės krevetės (Pandalus borealis)

ex03062310

1

F317

4 936

F321

1 092

2

F318

1 731

2.   Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytų žuvininkystės produktų referencinės kainos

Produktas

Papildomas TARIC kodas

Pateikimo forma

Referencinė kaina

(EUR/t)

1.   

Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

 

 

Neišdarinėti:

 

ex03037935

ex03037937

F411

su galvomis arba be galvų

960

ex03042935

ex03042939

 

Filė:

 

F412

su kaulais („standartinė“)

1 934

F413

be kaulų

2 117

F414

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

2 285

2.   

Gadus morhua, Gadus ogac ir Gadus macrocephalus ir Boreogadus saida rūšiųmenkės

ex03035210, ex03035230, ex03035290, ex03037941

F416

Neišdarinėtos, su galvomis arba be galvų

1 106

ex03042929

 

Filė:

 

F417

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

2 428

F418

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

2 664

F419

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, su odele

2 602

F420

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, be odelės

2 943

F421

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

2 903

ex03049933

F422

Gabaliukai ar kita mėsa, išskyrus maltos žuvies briketus

1 434

3.   

Amerikinis polakas (Pollachius virens)

ex03042931

 

Filė:

 

F424

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

1 518

F425

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

1 672

F426

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, su odele

1 476

F427

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, be odelės

1 680

F428

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes,, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

1 733

ex03049941

F429

Gabaliukai ar kita mėsa, išskyrus maltos žuvies briketus

986

4.   

Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

ex03042933

 

Filė:

 

F431

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

2 264

F432

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

2 606

F433

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, su odele

2 537

F434

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, be odelės

2 710

F435

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

2 960

5.   

Aliaskinės rudagalvės menkės (Theragra chalcogramma)

 

 

Filė:

 

ex03042985

F441

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

1 159

F442

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

1 324

6.   

Clupea harengus, Clupea pallasii rūšių silkės)

 

 

Silkių išklotinės

 

ex03041997

ex03049923

F450

kurių svoris didesnis nei 80 g

510

F450

kurių svoris didesnis nei 80 g

464


(1)  „F499: Kita“ yra papildomas kodas, taikytinas visoms kategorijoms, išskyrus aiškiai nurodytas priedo 1 ir 2 punktuose.

(2)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/72


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2035/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio pagalbos tam tikriems žuvininkystės produktams sumas 2007 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2814/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl pagalbos teikimo už tam tikrų žuvininkystės produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 939/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus žuvininkystės produktus taikymo taisykles (3), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra nustatyta, kad tam tikriems iš rinkos pašalintiems šviežiems produktams, perdirbamiems siekiant juos stabilizuoti ir saugomiems arba konservuojamiems, gali būti suteikta pagalba.

(2)

Ši pagalba turėtų paskatinti gamintojus perdirbti arba konservuoti iš rinkos pašalintus produktus siekiant išvengti jų sunaikinimo.

(3)

Pagalbos lygis neturėtų išbalansuoti svarstomų produktų rinkos arba iškraipyti konkurencijos.

(4)

Pagalbos lygis neturėtų viršyti Bendrijoje užregistruotų techninių ir finansinių stabilizavimo bei saugojimo operacijų sąnaudų žvejybos metais, pasibaigusiais iki svarstomų metų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio Reglamento priede yra nustatomi Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje nurodytos pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir to reglamento 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos vienodo dydžio pagalbos dydžiai 2007 žvejybos metams.

2 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 326, 2000 12 22, p. 34.

(3)  OL L 132, 2001 5 15, p. 10.


PRIEDAS

1.   Pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį, teikiamos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A ir B dalyse nurodytiems produktams ir I priedo C dalyje nurodytiems jūriniams liežuviams (Solea spp.), dydis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje išvardyti perdirbimo būdai

Pagalba

(EUR/t)

1

2

I.   

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis arba supjaustytų produktų sušaldymas ir saugojimas:

— Europinės sardinės Sardina pilchardus

345

— Kitos rūšys

280

II.

Filė gamyba, sušaldymas ir saugojimas

365

III.

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis arba supjaustytų produktų ar filė sūdymas ir (arba) vytinimas ir saugojimas

265

IV.

Marinavimas ir saugojimas

245

2.   Pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį, teikiamos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo C dalyje nurodytiems kitiems produktams, dydis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje išvardyti perdirbimo ir (arba) konservavimo būdai

Produktai

Pagalba

(EUR/t)

1

2

3

I.

Sušaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

305

Norveginių omarų uodegos

Nephrops norvegicus

230

II.

Galvų nupjaustymas, sušaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

285

III.

Virimas, sušaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai

Nephrops norvegicus

305

Krabai

Cancer pagurus

230

IV.

Pasterizavimas ir saugojimas

Krabai

Cancer pagurus

365

V.

Laikymas gyvų sandariose saugyklose ar varžose

Krabai

Cancer pagurus

210

3.   Vienodo dydžio pagalba, teikiama Reglamento (EB) Nr. 104/2000 IV priede nurodytiems produktams

Perdirbimo būdai

Pagalba

(EUR/t)

I.

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis ir supjaustytų produktų sušaldymas ir saugojimas

280

II.

Filė gamyba, sušaldymas ir saugojimas

365


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/74


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2036/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2007 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2813/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl privataus saugojimo pagalbos suteikimo sandėliuojant tam tikrus žuvininkystės produktus (2), ypač į jo 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagalbos dydis neturėtų viršyti techninių ir finansinių sąnaudų, užregistruotų per ankstesnius žvejybos metus iki svarstomų metų pradžios, sumos.

(2)

Siekiant neskatinti ilgalaikio sandėliavimo, sutrumpinti mokėjimo laikotarpius ir sumažinti patikrinimų naštą, privataus saugojimo pagalba turėtų būti išmokėta kaip vienkartinė išmoka.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2007 žvejybos metais nustatomas toks privataus saugojimo pagalbos, teikiamos sandėliuojant Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede nurodytus produktus, kaip nurodyta to reglamento 25 straipsnyje, dydis:

:

pirmajam mėnesiui

:

210 EUR už toną,

:

antrajam mėnesiui

:

0 EUR už toną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 326, 2000 12 22, p. 30.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/75


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2037/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

nustatantis standartinio dydžio vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2007 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/1999 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 21 straipsnio 5 ir 8 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra numatyta finansinė kompensacija, mokėtina gamintojų organizacijoms, kurios tam tikromis sąlygomis iš rinkos pašalina to reglamento I priedo A ir B dalyse išvardytus produktus. Šios finansinės kompensacijos dydis turėtų būti sumažintas standartinio dydžio verte, jeigu produktai skirti ne žmonėms vartoti, o kitiems tikslams.

(2)

2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2493/2001 dėl tam tikrų iš rinkos pašalintų žuvininkystės produktų realizavimo (2) yra nurodyti iš rinkos pašalintų produktų realizavimo būdai. Šių produktų standartinio dydžio vertė turėtų būti nustatyta kiekvienam iš šių realizavimo būdui, atsižvelgiant į vidutines pajamas, kurias galima gauti realizavus skirtingose valstybėse narėse.

(3)

Pagal 2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2509/2000, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl finansinės kompensacijos suteikimo už tam tikrų žuvininkystės produktų pašalinimą iš rinkos išsamias taikymo taisykles (3), 7 straipsnį specialiose taisyklėse numatyta, kad, jeigu kuri nors gamintojų organizacija arba kuris nors jos narys pateikia produktą parduoti valstybėje narėje, išskyrus tą, kurioje jis yra pripažintas, apie tai turi būti informuota už finansinės kompensacijos skyrimą atsakinga įstaiga. Ta institucija yra valstybės narės, kurioje gamintojų organizacija yra pripažinta. Standartinio dydžio atskaitoma vertė turėtų būti ta, kuri yra taikoma toje valstybėje narėje.

(4)

Toks pat skaičiavimo būdas turėtų būti taikomas ir Reglamento (EB) Nr. 2509/2000 6 straipsnyje numatytiems finansinės kompensacijos avansams.

(5)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2007 žuvininkystės metams numatytos standartinio dydžio vertės, taikytinos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 21 straipsnio 5 dalyje nurodytai finansinei kompensacijai ir su ja susijusiems avansams už gamintojų organizacijų iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus, kurie skirti kitais tikslais, o ne žmonėms vartoti, yra nurodytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Iš finansinės kompensacijos ir su ja susijusių avansų atskaitytina standartinė vertė yra ta, kuri taikoma valstybėje narėje, kurioje gamintojų organizacija yra pripažinta.

3 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 337, 2001 12 20, p. 20.

(3)  OL L 289, 2000 11 16, p. 11.


PRIEDAS

Standartinio dydžio vertės

Iš rinkos pašalintų produktų naudojimo būdai

EUR/t

1.   

Naudojama perdirbus į miltus (pašarai):

a)   

Clupea harengus rūšies silkės ir Scomber scombrus bei Scomber japonicus rūšių skumbrės:

Danija ir Švedija

60

Jungtinė Karalystė

50

kitos valstybės narės

17

Prancūzija

2

b)   

Crangon crangon ir Pandalus borealis rūšių krevetės:

Danija ir Švedija

0

kitos valstybės narės

10

c)   

Kiti produktai:

Danija

40

Švedija, Portugalija ir Airija

17

Jungtinė Karalystė

28

kitos valstybės narės

1

2.   

Naudojamos šviežios arba konservuotos (pašarai):

a)   

Europinės sardinės (Sardina pilchardus) ir ančiuviai (Engraulis spp.):

visos valstybės narės

8

b)   

Kiti produktai:

Švedija

0

Prancūzija

30

kitos valstybės narės

30

3.   

Naudojama kaip jaukas:

Prancūzija

45

kitos valstybės narės

20

4.

Naudojama kitais tikslais, išskyrus pašarus

0


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 414/78


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/140/EB

2006 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą sulfonilfluoridą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jo 16 straipsnio 2 dalies antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti ir po to galbūt įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedą, sąrašas. Tame sąraše yra sulfonilfluoridas.

(2)

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2032/2003, Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka buvo įvertinta, ar sulfonilfluoridą galima naudoti 8-to tipo produktams – medienos antiseptikams, apibrėžtiems Direktyvos 98/8/EB V priede.

(3)

Valstybe nare pranešėja pagal Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 5 straipsnio 2 dalį buvo paskirta Švedija. 2005 m. balandžio 19 d. Švedija Komisijai pateikė kompetentingos institucijos ataskaitą ir rekomendaciją, kaip numatyta minėto reglamento 10 straipsnio