ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 398

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1996/2006 kuriuo patikslinama keletas reglamentų, susijusių su grūdų ir ryžių rinkomis, dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 398/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1996/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

kuriuo patikslinama keletas reglamentų, susijusių su grūdų ir ryžių rinkomis, dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą kelete Komisijos reglamentų, susijusių su grūdų rinka, reikia atlikti tam tikrus techninio pobūdžio patikslinimus.

(2)

Kelete grūdų rinką reglamentuojančių reglamentų yra tam tikrų įrašų visomis Bendrijos kalbomis. Sąrašus reikėtų papildyti įrašais bulgarų ir rumunų kalbomis ir dėl to iš dalies pakeisti šiuos Komisijos reglamentus: (EEB) Nr. 2622/71 (1), (EEB) Nr. 1722/93 (2), (EEB) Nr. 2131/93 (3), (EB) Nr. 1501/95 (4), (EB) Nr 1839/95 (5), (EB) Nr. 2058/96 (6), (EB) Nr. 196/97 (7), (EB) Nr. 327/98 (8), (EB) Nr. 1342/2003 (9), (EB) Nr. 2236/2003 (10), (EB) Nr. 955/2005 (11), (EB) Nr. 972/2006 (12) ir (EB) Nr. 1482/2006 (13).

(3)

Bulgarijai ir Rumunijai įstojimo į ES, iš 1992 m. liepos 29 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2145/92, iš naujo apibrėžiančio paskirties zonas, kurioms yra numatytos grūdų ir ryžių eksporto grąžinamosios išmokos, eksporto mokesčiai ir tam tikros eksporto licencijos (14), turės būti išbrauktos nuorodos į Bulgariją ir Rumuniją, kaip paskirties šalis, kurioms numatytos eksporto grąžinamosios išmokos ir eksporto mokesčiai.

(4)

Rumunijai įstojus į ES, Konstanca tampa Bendrijos uostu. Todėl Reglamento (EEB) Nr. 2131/1993 7 straipsnio 2a dalies antros pastraipos nuostata netenka svarbos ir turi būti patikslinta.

(5)

Bulgarijai įstojus į ES, Komisijos reglamentais (EB) Nr. 2133/2001 (15) ir (EB) Nr. 958/2003 (16) Bulgarijai pradėtos taikyti Bendrijos tarifinės kvotos nustoja galioti. Todėl šios kvotos turėtų būti panaikintos.

(6)

Rumunijai įstojus į ES, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 573/2003 (17) Rumunijai numatytos tarifinės kvotos nustoja galioti. Todėl šios kvotos turėtų būti panaikintos.

(7)

Bendrijai sudarius prekybos sutartis su Bulgarija ir Rumunija, Reglamente (EB) Nr. 1342/2003 nustatyta konkreti grūdų produktų eksporto į šias šalis tvarka. Dėl šių dviejų šalių įstojimo į Europos Sąjungą šios nuostatos turi būti patikslintos.

(8)

Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į ES, nustoja galioti Komisijos reglamento (EB) Nr. 936/2006 (18) 1 straipsnio 2 dalies nuostatos, dėl kurių šios šalys negali dalyvauti Bendrijos paprastųjų kviečių eksporto į trečiąsias šalis konkurse, todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos.

(9)

Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į ES, nustoja galioti Reglamento (EB) Nr. 1278/2006 (19) 1 straipsnio 1 dalies ir 2 straipsnio 2 dalies ir to reglamento priedo nuostatos, dėl kurių Bulgarija ir Rumunija nėra įtrauktos į trečiųjų šalių, į kurias gali būti eksportuojamos avižos iš Suomijos ir Švedijos, sąrašą, todėl šios nuostatos turėtų būti panaikintos.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2622/71 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Importuojančios valstybės narės kompetentingai institucijai pateiktas judėjimo sertifikatas A. TR.1 yra įrodymas, kad Reglamento (EEB) Nr. 1234/71 2 ir 3 straipsniuose minėtas specialus eksporto mokestis sumokėtas. Šiuo atveju kompetentinga institucija įrašo vieną iš šio reglamento priedo skirsnyje „Pastabos“ pateiktų įrašų.“

2)

Šio reglamento I priedo tekstas pridedamas kaip priedas.

2 straipsnis

Iš Reglamento (EEB) Nr. 2145/92 priedo išbraukiami žodžiai „Bulgarija“ ir „Rumunija“:

3 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 IV priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

4 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2131/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 2a dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šioje dalyje Kroatijos uostai Rijeka ir Splitas gali būti laikomi išvežimo vietomis.“

2)

17a straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Vienu iš priede nurodytų kompetentingos institucijos patvirtintų įrašų Reglamento (EEB) Nr. 800/1999 8 straipsnyje minėtoje kontrolinėje kopijoje, bendrajame administraciniame dokumente arba nacionaliniame dokumente, įrodoma, kad prekės išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.“

3)

Šio reglamento III priedo tekstas pridedamas kaip priedas.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1501/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

13 straipsnio antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Vienu iš III priede nurodytų kompetentingos institucijos patvirtintų įrašų Reglamento (EEB) Nr. 800/1999 8 straipsnyje nurodytoje kontrolinėje kopijoje, bendrajame administraciniame dokumente arba nacionaliniame dokumente, įrodoma, kad prekės išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.“

2)

Šio reglamento IV priedo tekstas pridedamas kaip III priedas.

6 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1839/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Paraiškų gauti licencijas ir licencijų 24 punkte įrašomas vienas iš Ia priede nurodytų įrašų.“

2)

Šio reglamento V priedas pridedamas kaip Ia priedas.

7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 I, II, III ir IV priedai pakeičiami šio reglamento VI priedo tekstu.

8 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 196/97 priedas pakeičiamas šio reglamento VII priedo tekstu.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 327/98 iš dalies keičiamas taip:

1)

V, VI, VII ir VIII priedai pakeičiami šio reglamento VIII priedo A dalies tekstu.

2)

XI priedas pakeičiamas šio reglamento VIII priedo B dalies tekstu.

10 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2133/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

2)

I priede nuorodos į tarifinę kvotą, pažymėtą numeriu 09.5732, išbraukiamos.

11 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 573/2003 panaikinamas.

12 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 958/2003 panaikinamas.

13 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1342/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Kai eksporto grąžinamosios išmokos nustatomos konkurso tvarka, grąžinamosios išmokos norma, nurodyta sutarčių sudarymo pareiškimuose, žodžiais ir skaičiais įrašoma licencijų 22 skiltyje. Ši norma išreiškiama eurais, o prieš ją įrašomas vienas iš VII priede pateiktų įrašų.

2.   Kai eksporto mokesčiai nustatomi konkurso tvarka, mokesčio norma, nurodyta sutarčių sudarymo pareiškimuose, žodžiais ir skaičiais įrašoma licencijų 22 skiltyje. Ši norma išreiškiama eurais, o prieš ją įrašomas vienas iš VIII priede pateiktų įrašų.“

2)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 (20) 15 straipsnio antrą pastraipą ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 16 straipsnio 10 dalį, eksporto licencijų 22 skiltyje įrašomas vienas iš šio reglamento IX priede pateiktų įrašų.

3)

7 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Licencijų 22 skiltyje įrašomas vienas iš X priede pateiktų įrašų.“

4)

8 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Licencijų 22 skiltyje įrašomas vienas iš XI priede pateiktų įrašų.“

5)

9 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e ir f punktai pakeičiami taip:

„e)

20 skiltyje – vienas iš XII priede nurodytų įrašų.

f)

22 skiltyje – be 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto įrašo, 7 straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais, vienas iš XIII priede pateiktų įrašų.“

6)

IV priedas panaikinamas.

7)

Šio reglamento IX priedas pridedamas kaip VII, VIII, IX, X, XI, XII ir XII priedai.

14 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2236/2003 priedas pakeičiamas šio reglamento X priedo tekstu.

15 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 955/2005 priedas pakeičiamas šio reglamento XI priedo tekstu.

16 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 936/2006 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Vykdomas paprastųjų kviečių eksporto į visas paskirties vietas, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Lichtenšteiną, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Juodkalniją, Serbiją (21), ir Šveicariją konkursas.

17 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 972/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas pakeičiamas šio reglamento XII priedo A dalies tekstu.

2)

IV priedas pakeičiamas šio reglamento XII priedo B dalies tekstu.

18 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1278/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Ypatinga intervencijos priemonė – eksporto grąžinamoji išmoka – yra taikoma 100 000 tonų Suomijoje ir Švedijoje pagamintų avižų, skirtų eksportuoti iš Suomijos ir Švedijos į visas trečiąsias šalis, išskyrus Norvegiją ir Šveicariją.“

2)

2 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Konkursas vyksta dėl 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto avižų kiekio, eksportuotino į visas trečiąsias šalis, išskyrus Norvegiją ir Šveicariją.“

3)

Priedo pavadinimas keičiamas taip:

„Konkursas dėl grąžinamosios išmokos už avižų eksportą iš Suomijos ir Švedijos į trečiąsias šalis, išskyrus Norvegiją ir Šveicariją.“

19 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 III priedas pakeičiamas šio reglamento XIII priedo tekstu.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 271, 1971 12 10, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(2)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 18).

(3)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1465/2006 (OL L 273, 2006 10 4, p. 3).

(4)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).

(5)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).

(6)  OL L 276, 1996 10 29, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005.

(7)  OL L 31, 1997 2 1, p. 53. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005.

(8)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentais su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 965/2006 (OL L 176, 30 6 2006, p. 12).

(9)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(10)  OL L 339, 2003 12 24, p. 45. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005.

(11)  OL L 164, 2005 6 24, p. 5.

(12)  OL L 176, 2006 6 30, p. 53.

(13)  OL L 276, 2006 10 7, p. 51.

(14)  OL L 214, 1992 7 30, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005.

(15)  OL L 287, 2001 10 31, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 899/2006 (OL L 167, 2006 6 20, p. 18).

(16)  OL L 136, 2003 6 4, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1023/2006 (OL L 184, 2006 7 6, p. 5).

(17)  OL L 82, 2003 3 29, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1024/2006 (OL L 184, 2006 7 6, p. 7).

(18)  OL L 172, 2006 6 24, p. 6.

(19)  OL L 233, 2006 8 26, p. 6.

(20)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7.“

(21)  Taip pat Kosovą, kaip apibrėžta 1999  m. birželio 10 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


I PRIEDAS

„PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

ispanų kalba: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

čekų kalba: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

danų kalba: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

vokiečių kalba: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von … entrichtet

estų kalba: Ekspordi erimaks makstud summas … vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

graikų kalba: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

anglų kalba: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

prancūzų kalba: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

italų kalba: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

latvių kalba: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva … apmērā

lietuvių kalba: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas … dydžio specialusis eksporto mokestis.

vengrų kalba: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó … összegben megfizetve

maltiečių kalba: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

olandų kalba: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van … voldaan

lenkų kalba: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

portugalų kalba: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

rumunų kalba: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de …

slovakų kalba: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

slovėnų kalba: Posebni izvozni davek v Uredbi št. 1234/71, plačilo za znesek …

suomių kalba: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

švedų kalba: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …“


II PRIEDAS

„IV PRIEDAS

10 straipsnio 6 dalyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

ispanų kalba: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

čekų kalba: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

danų kalba: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

vokiečių kalba: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

estų kalba: – Kasutatakse töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

graikų kalba: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

anglų kalba: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

prancūzų kalba: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

italų kalba: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

latvių kalba: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

lietuvių kalba: Naudoti perdirbti arba pristatyti pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportuoti iš Bendrijos muitų teritorijos.

vengrų kalba: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

maltiečių kalba: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

olandų kalba: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

lenkų kalba: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

portugalų kalba: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

rumunų kalba: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

slovakų kalba: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

slovėnų kalba: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

suomių kalba: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

švedų kalba: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.“


III PRIEDAS

„PRIEDAS

17a straipsnio antroje pastraipoje nurodyti įrašai

bulgarų kalba: Износ на зърнени култури по море – член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

ispanų kalba: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

čekų kalba: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

danų kalba: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

vokiečių kalba: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

estų kalba: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

graikų kalba: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

anglų kalba: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

prancūzų kalba: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

italų kalba: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

latvių kalba: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

lietuvių kalba: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17a straipsnis

vengrų kalba: Gabonafélék exportja tengeri úton – 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

maltiečių kalba: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

olandų kalba: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

lenkų kalba: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

portugalų kalba: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

rumunų kalba: Export de cereale pe cale maritimă –Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

slovakų kalba: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

slovėnų kalba: Izvoz žit s pomorskim prometom - člen 17a Uredbe (EGS) št. 2131/93

suomių kalba: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

švedų kalba: Export av spannmål genom sjötransport – Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93“


IV PRIEDAS

„III PRIEDAS

13 straipsnio antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Износ на зърнени култури по море – член 13 от Регламент (ЕО) № 1501/95

ispanų kalba: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

čekų kalba: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

danų kalba: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

vokiečių kalba: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

estų kalba: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

graikų kalba: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

anglų kalba: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

prancūzų kalba: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

italų kalba: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

latvių kalba: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

lietuvių kalba: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

vengrų kalba: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

maltiečių kalba: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

olandų kalba: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

lenkų kalba: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

portugalų kalba: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

rumunų kalba: Export de cereale pe cale maritimă – Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

slovakų kalba: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

slovėnų kalba: Izvoz žit s pomorskim prometom - clen 13 Uredbe (EGS) št. 1501/95

suomių kalba: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

švedų kalba: Export av spannmål sjövägen – Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95“


V PRIEDAS

„IA PRIEDAS

8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

ispanų kalba: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

čekų kalba: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

danų kalba: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

vokiečių kalba: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

estų kalba: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

graikų kalba: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

anglų kalba: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

prancūzų kalba: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

italų kalba: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

latvių kalba: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

lietuvių kalba: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

vengrų kalba: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

maltiečių kalba: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

olandų kalba: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

lenkų kalba: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

portugalų kalba: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

rumunų kalba: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

– Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

slovakų kalba: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

slovėnų kalba: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

suomių kalba: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

švedų kalba: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)“


VI PRIEDAS

I PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

ispanų kalba: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

čekų kalba: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

danų kalba: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

vokiečių kalba: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

estų kalba: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

graikų kalba: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

anglų kalba: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

prancūzų kalba: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

italų kalba: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

latvių kalba: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

lietuvių kalba: Skaldyti ryžiai, kurių kodas 1006 40 00, skirti maisto produktų, kurių kodas 1901 10, gamybai

vengrų kalba: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

maltiečių kalba: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta' preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

olandų kalba: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

lenkų kalba: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugalų kalba: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

rumunų kalba: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

slovakų kalba: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

slovėnų kalba: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

suomių kalba: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

švedų kalba: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

II PRIEDAS

2 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

ispanų kalba: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

čekų kalba: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

danų kalba: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

vokiečių kalba: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

estų kalba: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

graikų kalba: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

anglų kalba: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

prancūzų kalba: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

italų kalba: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

latvių kalba: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

lietuvių kalba: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

vengrų kalba: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

maltiečių kalba: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

olandų kalba: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

lenkų kalba: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

portugalų kalba: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

rumunų kalba: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

slovakų kalba: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

slovėnų kalba: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

suomių kalba: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

švedų kalba: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

III PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

ispanų kalba: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

čekų kalba: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

danų kalba: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

vokiečių kalba: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

estų kalba: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

graikų kalba: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

anglų kalba: For production of food preparations of CN code 1901 10

prancūzų kalba: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

italų kalba: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

latvių kalba: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

lietuvių kalba: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

vengrų kalba: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

maltiečių kalba: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

olandų kalba: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

lenkų kalba: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

portugalų kalba: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

rumunų kalba: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

slovakų kalba: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

slovėnų kalba: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

suomių kalba: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

švedų kalba: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

IV PRIEDAS

5 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

ispanų kalba: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

čekų kalba: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

danų kalba: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

vokiečių kalba: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

estų kalba: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

graikų kalba: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

anglų kalba: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

prancūzų kalba: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

italų kalba: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

latvių kalba: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

lietuvių kalba: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

vengrų kalba: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

maltiečių kalba: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

olandų kalba: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

lenkų kalba: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

portugalų kalba: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

rumunų kalba: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

slovakų kalba: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

slovėnų kalba: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

švedų kalba: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


VII PRIEDAS

„PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

ispanų kalba: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

čekų kalba: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

danų kalba: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

vokiečių kalba: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

estų kalba: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

graikų kalba: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

anglų kalba: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

prancūzų kalba: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

italų kalba: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

latvių kalba: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

lietuvių kalba: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

vengrų kalba: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

maltiečių kalba: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

olandų kalba: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

lenkų kalba: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

portugalų kalba: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

rumunų kalba: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

slovakų kalba: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

slovėnų kalba: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

suomių kalba: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

švedų kalba: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).“


VIII PRIEDAS

A DALIS

V PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

ispanų kalba: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

čekų kalba: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

danų kalba: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

vokiečių kalba: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

estų kalba: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

graikų kalba: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

anglų kalba: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

prancūzų kalba: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

italų kalba: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

latvių kalba: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

lietuvių kalba: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

vengrų kalba: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

maltiečių kalba: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

olandų kalba: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

lenkų kalba: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugalų kalba: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumunų kalba: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovakų kalba: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

slovėnų kalba: Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

suomių kalba: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

švedų kalba: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

VI PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

ispanų kalba: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

čekų kalba: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

danų kalba: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

vokiečių kalba: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

estų kalba: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

graikų kalba: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

anglų kalba: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

prancūzų kalba: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

italų kalba: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

latvių kalba: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

lietuvių kalba: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

vengrų kalba: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

maltiečių kalba: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

olandų kalba: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

lenkų kalba: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugalų kalba: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumunų kalba: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovakų kalba: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

slovėnų kalba: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

suomių kalba: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

švedų kalba: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

VII PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalies c punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

ispanų kalba: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) n° 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

čekų kalba: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

danų kalba: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

vokiečių kalba: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

estų kalba: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

graikų kalba: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

anglų kalba: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

prancūzų kalba: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) n° 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

italų kalba: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

latvių kalba: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

lietuvių kalba: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

vengrų kalba: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

maltiečių kalba: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

olandų kalba: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

lenkų kalba: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

portugalų kalba: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.° 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

rumunų kalba: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

slovakų kalba: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

slovėnų kalba: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

suomių kalba: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

švedų kalba: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

VIII PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalies d punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

ispanų kalba: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

čekų kalba: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

danų kalba: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

vokiečių kalba: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

estų kalba: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

graikų kalba: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

anglų kalba: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

prancūzų kalba: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

italų kalba: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

latvių kalba: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

lietuvių kalba: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

vengrų kalba: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

maltiečių kalba: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

olandų kalba: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

lenkų kalba: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

portugalų kalba: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.° 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

rumunų kalba: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

slovakų kalba: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

slovėnų kalba: Oprostitev uvozne dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

suomių kalba: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

švedų kalba: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

B DALIS

„XI PRIEDAS

4 straipsnio 4 dalies e punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

ispanų kalba: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

čekų kalba: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

danų kalba: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

vokiečių kalba: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

estų kalba: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

graikų kalba: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

anglų kalba: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

prancūzų kalba: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

italų kalba: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

latvių kalba: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

lietuvių kalba: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

vengrų kalba: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

maltiečių kalba: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

olandų kalba: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

lenkų kalba: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

portugalų kalba: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

rumunų kalba: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

slovakų kalba: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

slovėnų kalba: Oprostitev carinske dajatve do količine, navedene v poljih 17 in 18 tega dovoljenja (, člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

suomių kalba: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

švedų kalba: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).“


IX PRIEDAS

VII PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Офериран размер на основното възстановяване при износ

ispanų kalba: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

čekų kalba: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

danų kalba: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

vokiečių kalba: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

estų kalba: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

graikų kalba: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

anglų kalba: Tendered rate of basic export refund

prancūzų kalba: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

italų kalba: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

latvių kalba: Pamata izvešanas kompensācijas likme

lietuvių kalba: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

vengrų kalba: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

maltiečių kalba: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

olandų kalba: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

lenkų kalba: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

portugalų kalba: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

rumunų kalba: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

slovakų kalba: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

slovėnų kalba: Dodatna stopnja dajatve na osnovi izvoznih nadomestil

suomių kalba: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

švedų kalba: Anbudssats för exportbidrag

VIII PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Офериран размер на износна такса

ispanų kalba: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

čekų kalba: Nabídková výše vývozního cla

danų kalba: Tilslagssats for eksportafgiften

vokiečių kalba: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

estų kalba: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

graikų kalba: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

anglų kalba: Tendered rate of export tax

prancūzų kalba: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

italų kalba: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

latvių kalba: Izvešanas muitas nodevas likme

lietuvių kalba: Eksporto muito mokesčio dydis

vengrų kalba: Az exportadó megítélt mértéke

maltiečių kalba: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

olandų kalba: Gegunde belasting bij uitvoer

lenkų kalba: Przyznana stawka podatku eksportowego

portugalų kalba: Taxa de exportação adjudicada

rumunų kalba: Rată din taxa de export adjudecată

slovakų kalba: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

slovėnų kalba: Dodatna stopnja dajatve za izvozno pristojbino

suomių kalba: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

švedų kalba: Anbudssats för exportavgift

IX PRIEDAS

5 straipsnyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Не се прилага износна такса

ispanų kalba: Gravamen a la exportación no aplicable

čekų kalba: Vývozní clo se nepoužije

danų kalba: Eksportafgift ikke anvendelig

vokiečių kalba: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

estų kalba: Ekspordimaksu ei kohaldata

graikų kalba: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

anglų kalba: Export tax not applicable

prancūzų kalba: Taxe à l'exportation non applicable

italų kalba: Exportadó nem alkalmazandó

latvių kalba: Tassa all'esportazione non applicabile

lietuvių kalba: Eksporto muitas netaikytinas

vengrų kalba: Izvešanas muita netiek piemērota

maltiečių kalba: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

olandų kalba: Uitvoerbelasting niet van toepassing

lenkų kalba: Podatku eksportowego nie stosuje się

portugalų kalba: Taxa de exportação não aplicável

rumunų kalba: Taxă la export neaplicabilă

slovakų kalba: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

slovėnų kalba: Izvozni davek ni sprejemljiv

suomių kalba: Vientimaksua ei sovelleta

švedų kalba: Exportavgift icke tillämplig.

X PRIEDAS

7 straipsnio 2 dalies ketvirtojoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

ispanų kalba: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

čekų kalba: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

danų kalba: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

vokiečių kalba: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

estų kalba: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

graikų kalba: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

anglų kalba: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

prancūzų kalba: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

italų kalba: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

latvių kalba: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

lietuvių kalba: Apribojimai, numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

vengrų kalba: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

maltiečių kalba: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

olandų kalba: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

lenkų kalba: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugalų kalba: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumunų kalba: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovakų kalba: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

slovėnų kalba: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

švedų kalba: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XI PRIEDAS

8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

ispanų kalba: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

čekų kalba: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

danų kalba: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

vokiečių kalba: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

estų kalba: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

graikų kalba: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

anglų kalba: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

prancūzų kalba: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

italų kalba: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

latvių kalba: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

lietuvių kalba: Apribojimai, numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

vengrų kalba: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

maltiečių kalba: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

olandų kalba: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

lenkų kalba: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugalų kalba: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumunų kalba: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovakų kalba: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

slovėnų kalba: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

švedų kalba: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

XII PRIEDAS

9 straipsnio 3 dalies e punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

ispanų kalba: Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

čekų kalba: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

danų kalba: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

vokiečių kalba: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

estų kalba: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

graikų kalba: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

anglų kalba: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

prancūzų kalba: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

italų kalba: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

latvių kalba: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

lietuvių kalba: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

vengrų kalba: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

maltiečių kalba: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

olandų kalba: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

lenkų kalba: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

portugalų kalba: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

rumunų kalba: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

slovakų kalba: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

slovėnų kalba: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

švedų kalba: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

XIII PRIEDAS

9 straipsnio 3 dalies f punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Без възстановяване при износ

ispanų kalba: Sin restitución por exportación

čekų kalba: Žádná vývozní náhrada

danų kalba: Uden eksportrestitution

vokiečių kalba: Ohne Ausfuhrerstattung

estų kalba: Eksporditoetuseta

graikų kalba: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

anglų kalba: No export refund

prancūzų kalba: Sans restitution à l'exportation

italų kalba: Senza restituzione all'esportazione

latvių kalba: Izvešanas kompensācijas nav

lietuvių kalba: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

vengrų kalba: Export-visszatérítés nélkül

maltiečių kalba: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

olandų kalba: Zonder uitvoerrestitutie

lenkų kalba: Bez refundacji wywozowej

portugalų kalba: Sem restituição à exportação

rumunų kalba: Fără restituire la export.

slovakų kalba: Bez vývoznej náhrady

slovėnų kalba: Brez izvoznih nadomestil

suomių kalba: Ilman vientitukea

švedų kalba: Utan exportbidrag


X PRIEDAS

„PRIEDAS

13 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

ispanų kalba: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

čekų kalba: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

danų kalba: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

vokiečių kalba: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

estų kalba: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

graikų kalba: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

anglų kalba: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

prancūzų kalba: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

italų kalba: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

latvių kalba: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

lietuvių kalba: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

vengrų kalba: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

maltiečių kalba: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

olandų kalba: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

lenkų kalba: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

portugalų kalba: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

rumunų kalba: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

slovakų kalba: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

slovėnų kalba: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

suomių kalba: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

švedų kalba: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94“


XI PRIEDAS

„PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

ispanų kalba: Derecho cero [Reglamento (CE) no 955/2005]

čekų kalba: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

danų kalba: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

vokiečių kalba: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

estų kalba: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

graikų kalba: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

anglų kalba: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

prancūzų kalba: Droit zéro [règlement (CE) no 955/2005]

italų kalba: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

latvių kalba: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

lietuvių kalba: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

vengrų kalba: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

maltiečių kalba: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

olandų kalba: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

lenkų kalba: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

portugalų kalba: Direito nulo [Regulamento (CE) n.o 955/2005]

rumunų kalba: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

slovakų kalba: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

slovėnų kalba: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

suomių kalba: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

švedų kalba: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).“


XII PRIEDAS

A DALIS

„I PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

ispanų kalba: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

čekų kalba: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

danų kalba: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

vokiečių kalba: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

estų kalba: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

graikų kalba: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

anglų kalba: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

prancūzų kalba: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

italų kalba: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

latvių kalba: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

lietuvių kalba: Basmati ryžiai, kurių KN kodas 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentą (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

vengrų kalba: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

olandų kalba: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

lenkų kalba: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr … sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

portugalų kalba: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

rumunų kalba: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. … eliberat de (numele autorităţii competente)

slovakų kalba: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

slovėnų kalba: Riž basmati s kodo KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on …:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

švedų kalba: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“

B DALIS

„IV PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Ориз Basmati с код по КН 10 062 017 или 10 062 098, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

ispanų kalba: Arroz Basmati del código NC 10 062 017 o 10 062 098 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad n° … expedido por [nombre de la autoridad competente]

čekų kalba: Rýže Basmati kódu KN 10 062 017 nebo 10 062 098, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

danų kalba: Basmati-ris henhørende under KN-kode 10 062 017 eller 10 062 098 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

vokiečių kalba: Basmati-Reis des KN-Codes 10 062 017 oder 10 062 098, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

estų kalba: Basmati riis CN-koodiga 10 062 017 või 10 062 098, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr … koopia

graikų kalba: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 10 062 017 ή 10 062 098 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

anglų kalba: Basmati rice falling within code of CN 10 062 017 or 10 062 098 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

prancūzų kalba: Riz Basmati du code NC 10 062 017 ou 10 062 098 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité n° … établi par [nom de l’autorité compétente]

italų kalba: Riso Basmati di cui al codice NC 10 062 017 o 10 062 098 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

latvių kalba: Basmati rīsi ar KN kodu 10 062 017 vai 10 062 098, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

lietuvių kalba: Basmati ryžiai, kurių KN kodas 10 062 017 arba 10 062 098, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentą (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

vengrų kalba: Az 10 062 017 vagy az 10 062 098 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

olandų kalba: Basmati-rijst van GN-code 10 062 017 of 10 062 098, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

lenkų kalba: Ryż Basmati objęty kodem CN 10 062 017 lub 10 062 098, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

portugalų kalba: Arroz Basmati do código NC 10 062 017 ou 10 062 098 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.° … estabelecido por [nome da autoridade competente]

rumunų kalba: Orez Basmati având codul CN 10 062 017 sau 10 062 098 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. … eliberat de (numele autorităţii competente)

slovakų kalba: Ryža Basmati s kódom KN 10 062 017 alebo 10 062 098 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

slovėnų kalba: Riž basmati s kodo KN 10 062 017 ali 10 062 098, uvožen po stopnji nič ob uporabi Uredbe (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 10 062 017 tai 10 062 098 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on ….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

švedų kalba: Basmatiris med KN-nummer 10 062 017 eller 10 062 098 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“


XIII PRIEDAS

„III PRIEDAS

8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

ispanų kalba: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

čekų kalba: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

danų kalba: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

vokiečių kalba: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

estų kalba: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

graikų kalba: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

anglų kalba: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

prancūzų kalba: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

italų kalba: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.1482/2006

latvių kalba: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

lietuvių kalba: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

vengrų kalba: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

olandų kalba: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr.1482/2006

lenkų kalba: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr1482/2006

portugalų kalba: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

rumunų kalba: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

slovakų kalba: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

slovėnų kalba: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

suomių kalba: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

švedų kalba: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.“