ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 397

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 18 d., Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1894/2006, dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

 

*

2006 m. gruodžio 19 d., Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1895/2006, nuo 2006 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikytinus korekcinius koeficientus

6

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gruodžio 18 d., Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo

10

Europos Bendrijos ir Brazilijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Bendriją

11

 

*

2006 m. gruodžio 18 d., Tarybos sprendimas, dėl Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimo, nustatančio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą, sudarymo

14

Europos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimas, nustatantis bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pagrindus

15

 

*

2006 m. gruodžio 19 d., Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje

22

 

 

Komisija

 

*

2006 m. gruodžio 18 d., Komisijos sprendimas, dėl alachloro neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, leidimų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6567)  ( 1 )

28

 


 

(1)   tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1894/2006

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įgyvendinimo, iš dalies keičiantis ir papildantis Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (1) buvo nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra arba KN) ir Bendrojo muitų tarifo konvencinių muitų normos.

(2)

Sprendimu 2006/1894/EB (2) dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją Taryba Bendrijos vardu patvirtino susitarimą siekdama baigti derybas, pradėtas pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį.

(3)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir papildytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas (Kombinuotoji nomenklatūra) iš dalies keičiamas taip:

a)

antra dalis (muitų sąrašas) ir trečia dalis (tarifiniai priedai) iš dalies keičiamos pakeičiant muito dydžius ir produktų kiekius kaip nurodyta šio reglamento priede;

b)

trečios dalies III skyriaus 7 priedo (PPO tarifinės kvotos, kurias turi atidaryti Bendrijos kompetentingos institucijos) pateikti KN kodai 02013000, 02023090, 02061095, 02062991 iš dalies keičiami taip:

i)

EB 5 000 tonų tarifinės kvotos „Aukštos kokybės“ mėsos be kaulų, šviežios, atšaldytos arba sušaldytos, atitinkančios šį apibrėžimą: Jautienos gabalai, gauti iš 20–24 mėnesių amžiaus veršių (novilhos) arba telyčių (novilhas), augintų tik ganyklose, kuriems yra iškritę priekiniai pieniniai kandžiai ir kurie turi ne daugiau kaip keturis krūminius kandžius, kurie yra pakankamai subrendę ir kurie atitinka šiuos jautienos skerdenos klasifikavimo reikalavimus: B arba R rūšies skerdenos apvalainos arba pailgos formos mėsos gabalai su 2 arba 3 rūšies riebalų sluoksniu; gabalai gali būti pažymėti raidėmis „sc“ (specialieji gabalai) arba etikete „sc“ (specialieji gabalai), turi būti supakuoti į dėžes, ant kurių užrašyta „aukštos kokybės jautiena“, aprašymas pakeičiamas taip: „Aukštos kokybės galvijiena be kaulų, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta“;

ii)

skiltyje „Kitos sąlygos“ įrašomas šis tekstas: „Tiekianti šalis: Brazilija“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E.ENESTAM


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2006 (OL L 301, 2006 10 31, p. 1).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


PRIEDAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, produktų aprašymo formuluotės yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede nustatytos nuolaidos atitinka KN kodus, galiojančius šio reglamento priėmimo metu. Jei nurodyti KN kodai su ženkleliu „ex“, nuolaidos turi būti nustatomos taikant ir KN kodą, ir jį atitinkantį aprašymą.

Antra dalis

Muitų sąrašas

KN kodas

Aprašymas

Muito norma

2106 10 80

Baltymų koncentratai

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

2401 10 90

Tabakas

Sumažinti EB privalomą muito normą 11,2 EUR MIN 22,0 EUR / 100 kg / neto MAX 56,0 EUR / 100 kg / neto iki 10 EUR MIN 22,0 EUR / 100 kg / neto MAX 56,0 EUR / kg / neto


Trečia dalis

Tarifiniai priedai

KN kodas

Aprašymas

Muito norma

1701 11 10

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

Šaliai (Brazilijai) suteikta 10 124 tonų tarifinė kvota, kuriai nustatoma 98 EUR/už toną muito norma

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

Sušaldyta Gallus domesticus rūšies vištų (naminės vištos) mėsa sukapota į gabalus

Šaliai (Brazilijai) suteikta 2 332 tonų tarifinė kvota, kuriai nustatoma 0 % muito norma

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Viščiukų skerdena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Viščiukų gabalai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

0207 14 10

Naminių paukščių mėsos gabalai

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Kalakutiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

Kalakutienos gabalai, sušaldyti

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

1005 90 00

1005 10 90

Kukurūzai

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Konservuoti ananasai, citrusinių vaisiai, kriaušės, abrikosai, vyšnios, persikai ir braškės

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Vaisių sultys

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

1806

Šokoladas

Įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 711/2006 (OL L 124, 2006 5 11, p. 1).

Visoms pirmiau nurodytoms tarifo pozicijoms ir kvotoms taikomi tikslūs EB-15 tarifo aprašymai.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/6


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, Euratomas) Nr. 1895/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

nuo 2006 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikytinus korekcinius koeficientus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), nustatytus Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į Tarnybos nuostatų 63, 64, 65, 82 straipsnius ir VII, XI, XIII priedus, bei į Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20 straipsnio pirmą pastraipą, 64 ir 92 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Komisijos pareigūnų perkamoji galia kistų lygiagrečiai valstybių narių valstybės tarnautojų perkamajai galiai, Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas reikėtų patikslinti vadovaujantis 2006 m. metine peržiūra.

(2)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai, Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų šiose naujosiose valstybėse narėse atlyginimams reikėtų nustatyti pagal Tarnybos nuostatų XI priedą taikytinus korekcinius koeficientus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 63 straipsnio antroje pastraipoje vietoje „2005 m. liepos 1 d.“ įrašoma„2006 m. liepos 1 d.“.

2 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Pareigūnų tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė skaičiuojant atlyginimą ir pensiją pakeičiama taip:

Image

3 straipsnis

Nuo 2006 m. gegužės 16 d. toliau išvardytose šalyse ir vietose įdarbintų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimui taikomi šie korekciniai koeficientai:

Slovėnija –86,8.

4 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. galioja toliau pateikiamos lentelės 2 skiltyje nurodyti pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 64 straipsnį taikytini korekciniai koeficientai. Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai taikytini korekciniai koeficientai įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Nuo 2007 m. sausio 1 d. galioja toliau pateikiamos lentelės 3 skiltyje nurodyti pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. galioja toliau pateikiamos lentelės 4 skiltyje nurodyti pensijoms pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 2 dalį taikytini korekciniai koeficientai. Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai taikytini korekciniai koeficientai įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Nuo 2007 m. kovo 1 d. galioja toliau pateikiamos lentelės 5 skiltyje nurodyti pensijoms pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 2 dalį taikytini korekciniai koeficientai.

Image

5 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnyje nurodytos tėvystės atostogų išmokos dydis yra 840,97 EUR ir 1 121,28 EUR vienišiems tėvams.

6 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos šeimai bazinis dydis yra 157,29.

Nuo 2006 m. liepos 1 d.. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra 343,69 EUR.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra 233,20 EUR.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra 83,96 EUR.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos dydis yra 466,17 EUR.

7 straipsnis

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnyje nurodyta fiksuoto dydžio kelionės išmoka patikslinama taip:

0 EUR už kiekvieną km nuo 0 iki 200 km

0,3496 EUR už kiekvieną km nuo 201 iki 1 000 km

0,5826 EUR už kiekvieną km nuo 1 001 iki 2 000 km

0,3496 EUR už kiekvieną km nuo 2 001 iki 3 000 km

0,1165 EUR už kiekvieną km nuo 3 001 iki 4 000 km

0,0561 EUR už kiekvieną km nuo 4 001 iki 10 000 km

0 EUR už kiekvieną km virš 10 000 km.

Prie kelionės išmokos pridedamas fiksuoto dydžio priedas:

174,77 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

349,52 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis kaip 1 450 km,

8 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

36,12 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

29,12 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmoką šeimai.

9 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsikūrimo išmoka, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje, yra ne mažesnė kaip:

1 028,45 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

611,52 euro pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmoką šeimai.

10 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. bedarbio pašalpa, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalyje, yra ne mažesnė kaip 1 233,40 EUR ir ne didesnė kaip 2 466,81, o standartinė pašalpa yra 1 121,28 EUR.

11 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 63 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

Image

12 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

Image

13 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsikūrimo išmoka, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje, yra ne mažesnė kaip:

773,57 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

458,63 euro pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmoką šeimai.

14 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. bedarbio pašalpa, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalyje, yra ne mažesnė kaip 925,06 EUR ir ne didesnė kaip 1 850,11, o standartinė pašalpa yra 840,97 EUR.

15 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 1976 m. vasario 9 d. (2) 1 straipsnyje nurodytos išmokos už pamaininį darbą yra 352,51 EUR, 532,06 EUR, 581,74 EUR ir 793,10 EUR.

16 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 1968 m. vasario 29 d. (3) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas korekcinis koeficientas 5,088579.

17 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 1 dalyje pateikiama lentelė pakeičiama taip:

Image

18 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

19 straipsnis

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

20 straipsnis

Taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnį Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., minėta fiksuoto dydžio išmoka nuo 2006 m. liepos 1 d. yra:

121,61 EUR per mėnesį C 4 ir C 5 kategorijų pareigūnams,

186,45 EUR per mėnesį C 1, C 2 ir C 3 kategorijų pareigūnams.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OJ L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1066/2006 (OL L 194, 2006 7 14, p. 1).

(2)  Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas, papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 87 1 13, p. 6), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 860/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 26).

(3)  Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, EAPB, Euratomas) Nr. 1750/2002 (OL L 264, 2002 10 2, p. 15).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo

(2006/963/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su kai kuriomis PPO narėmis pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, į Europos Sąjungą stojant Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

(2)

Komisija vedė derybas konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį, ir vadovaudamasi Tarybos patvirtintomis derybų gairėmis.

(3)

Komisija baigė derybas dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo.

(4)

Susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E. ENESTAM


EUROPOS BENDRIJOS IR BRAZILIJOS SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Bendriją

Ženeva, 2006 m. gruodžio 18 d.

Pone,

Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Brazilijos deryboms pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į EB, EB ir Brazilija, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, susitarė dėl toliau išdėstytų klausimų.

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame EB-15 sąraše buvusias nuolaidas.

EB sutinka, kad ji į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtrauks šio susitarimo priede išvardytas nuolaidas.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB ir Brazilija pasikeičia susitarimo laiškais, prieš tai šalims apsvarsčius jį jų pačių nustatyta tvarka. EB deda visas pastangas, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų iki 2007 m. lapkričio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.

Europos bendrijos vardu

Image

PRIEDAS

šaliai (Brazilijai) suteikta 10 124 tonų rafinavimui skirto žaliavinio cukranendrių cukraus tarifinė kvota (tarifo pozicija 1701 1110), šiai kvotai nustatoma 98 EUR/t muito norma.

šaliai (Brazilijai) suteikta 2 332 tonų „Gallus domesticus rūšies vištų mėsos gabalų“ tarifinė kvota (tarifo pozicijos 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), muito norma šiai kvotai – 0 %,

49 tonomis padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „vištų skerdenoms, šviežioms, atšaldytoms arba sušaldytoms“ (tarifo pozicijos 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), šiai kvotai nustatoma 131–162 EUR/t muito norma,

4 070 tonų padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „vištienos gabalams, šviežiems, atšaldytiems arba sušaldytiems“ (tarifo pozicijos 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), šiai kvotai nustatoma 93–512 EUR/t muito norma,

1 605 tonomis padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „naminių paukščių mėsos gabalams“ (tarifo pozicija 0207 1410), šiai kvotai nustatoma 795 EUR/t muito norma,

201 tona padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai kalakutienai“ (tarifo pozicijos 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), šiai kvotai nustatoma 93–425 EUR/t muito norma,

2 485 tonomis padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „sušaldytiems kalakutienos gabalams“ (tarifo pozicijos 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), muito norma šiai kvotai – 0 %,

nustatyti 242 074 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) kukurūzams (tarifo pozicijos 1005 9000, 1005 1090), muito norma šiai kvotai – 0 %,

nustatyti 2 838 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) konservuotiems ananasams, citrusiniams vaisiams, kriaušėms, abrikosams, vyšnioms, persikams ir braškėms (tarifo pozicijos 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), muito norma šiai kvotai – 20 %,

nustatyti 7 044 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) vaisių sultims (tarifo pozicijos 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), muito norma šiai kvotai – 20 %,

panaikinti 9 % ad valorem muitą baltymų koncentratams (tarifo pozicija 2106 1080),

nustatyti 107 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) šokoladui (tarifo pozicija 1 806), muito norma šiai kvotai – 43 %,

tabakui sumažinti EB privalomą muito normą 11,2 EUR MIN 22,0 EUR/100 kg/neto MAX 56,0 EUR/100 kg/neto iki 10 EUR MIN 22,0 EUR/100 kg/neto MAX 56,0 EUR/100 kg/neto (tarifo pozicija 2401 1090),

pakeisti EB tarifinės kvotos aprašymą aukštos kokybės jautienai (5 000 tonų) į: „aukštos kokybės galvijiena be kaulų, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta“, nurodant tiekiančiąją šalį Braziliją.

Ženeva, 2006 m. gruodžio 18 d.

Pone,

Pateikiame nuorodą į Jūsų laišką, kuriame rašoma:

„Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Brazilijos deryboms pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į EB, EB ir Brazilija, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, susitarė dėl toliau išdėstytų klausimų.

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame EB-15 sąraše buvusias nuolaidas.

EB sutinka, kad ji į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtrauks šio susitarimo priede išvardytas nuolaidas.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB ir Brazilija pasikeičia susitarimo laiškais, prieš tai šalims apsvarsčius jį jų pačių nustatyta tvarka. EB deda visas pastangas, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų iki 2007 m. lapkričio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.“.

Turiu garbės pranešti apie savo Vyriausybės sutikimą.

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

Image


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimo, nustatančio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą, sudarymo

(2006/964/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 149 ir 150 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 24 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją derėtis su Kanados vyriausybe dėl susitarimo, kuriuo atnaujinama bendradarbiavimo programa aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais.

(2)

Komisija, vadovaudamasi minėto sprendimo priede pateiktais nurodymais, Bendrijos vardu vedė derybas dėl susitarimo su Kanados vyriausybe.

(3)

Bendrija ir Kanada iš šio bendradarbiavimo tikisi abipusės naudos, kuri papildytų valstybių narių ir Kanados dvišalių programų teikiamą naudą ir kurtų pridėtinę vertę Europai.

(4)

Susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 2006 m. gruodžio 5 d., su sąlyga, kad jis vėliau bus sudarytas.

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Europos bendrijos ir Kanados vyriausybės susitarimas, nustatantis bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo klausimais pagrindą, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

2.   Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Susitarimo 6 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete Europos bendrijos delegaciją sudaro Komisijos atstovas, kuriam padeda kiekvienos valstybės narės atstovas.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pateikti Susitarimo 12 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E. ENESTAM


Europos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės

SUSITARIMAS

nustatantis bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pagrindus

EUROPOS BENDRIJA

ir

KANADOS VYRIAUSYBĖ,

toliau – Šalys,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados Vyriausybės 1990 m. lapkričio mėn. 22 d. priimtoje Europos bendrijos ir Kanados santykių deklaracijoje konkrečiai nurodoma, kad reikia stiprinti abipusį bendradarbiavimą įvairiose tiesiogiai su dabartine ir būsima piliečių gerove susijusiose srityse, pavyzdžiui, rengiant mainus ir bendrus projektus švietimo ir kultūros srityse, organizuojant akademinius ir jaunimo mainus;

PAŽYMĖDAMOS, kad 1996 m. gruodžio mėn. 17 d. priimtoje Kanados ir ES jungtinėje politinėje deklaracijoje ir Veiksmų plane teigiama, kad siekdamos atnaujinti bendra kultūra ir vertybėmis pagrįstus ryšius, Šalys skatins piliečių (ypač jaunimo) bendravimą visuose lygiuose, o prie Deklaracijos pridėtu Jungtiniu veiksmų planu Šalys skatinamos toliau stiprinti bendradarbiavimą vykdant 1996 m. ratifikuotą Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimą, nustatantį aukštojo mokslo ir mokymo bendradarbiavimo programą;

PAŽYMĖDAMOS, kad ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikime 2004 m. kovo 18 d. priimtoje ES ir Kanados partnerystės darbotvarkėje numatyta reikmė ieškoti naujų būdų puoselėti tautų ryšius, plėtojant Kanados ir Europos bendrijos jaunimo mainų programas, analizuojant būdus EB ir Kanados bendradarbiavimui sustiprinti ir išplėsti – atnaujinant 2001 m. kovo mėn. ratifikuotą Europos Bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimą, pratęsiantį bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo ir mokymo srityje;

PAŽYMĖDAMOS, kad ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikime 2005 m. birželio 19 d. priimtoje Jungtinėje deklaracijoje taip pat išdėstomi ES ir Kanados lyderių ketinimai atnaujinti, sustiprinti ir išplėsti 2001 m. ratifikuoto Susitarimo, pratęsiančio bendradarbiavimo programą aukštojo mokslo ir mokymo srityje, taikymo sritį, įtraukiant jaunimo bendradarbiavimo klausimus ir tokiu būdu sustiprinant akademinį bendradarbiavimą bei transatlantinius piliečių mainus;

GERBDAMOS Europos bendrijos valstybių narių įsipareigojimus ir Kanados provincijų bei teritorijų teisėkūros galią švietimo ir mokymo srityje, taip pat aukštojo mokslo bei mokymo įstaigų savarankiškumą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad priėmus ir įgyvendinus 1996 m. ir 2001 m. susitarimus dėl aukštojo mokslo ir mokymo vykdomi ES ir Kanados deklaracijų įsipareigojimai, o bendradarbiavimas buvo naudingas abiems Šalims;

PRIPAŽINDAMOS lemiamą aukštojo mokslo ir mokymo indėlį vystant žmogiškuosius išteklius, sugebančius dalyvauti visuotinėje žiniomis grįstoje ekonomikoje;

PRIPAŽINDAMOS, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse turėtų papildyti kitas Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo iniciatyvas;

PRIPAŽINDAMOS, kad yra labai svarbu atsižvelgti į aukštojo mokslo ir mokymo veiklą, kurią vykdo šioje srityje veikiančios tarptautinės organizacijos (EBPO, UNESCO, Europos Taryba);

PRIPAŽINDAMOS, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse yra platesnio Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo dalis ir bendras abiejų Šalių interesas;

TIKĖDAMOSI, kad bendradarbiavimas aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse bus abipusiškai naudingas;

PRIPAŽINDAMOS reikmę didinti galimybes dalyvauti šiuo Susitarimu remiamoje veikloje, ypač mokymo ir jaunimo sektorių veikloje;

SIEKDAMOS atnaujinti pagrindą tolesniam bendradarbiavimui aukštojo mokslo ir mokymo srityse;

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šiuo Susitarimu nustatomas Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pagrindas.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame Susitarime:

1.

„Aukštojo mokslo įstaiga“ – bet kokia įstaiga, veikianti pagal kurios nors iš Šalių atitinkamus teisės aktus ar tvarką, ir teikianti aukštojo mokslo kvalifikaciją ar diplomus, neatsižvelgiant į jos oficialų pavadinimą.

2.

„Mokymo įstaiga“ – valstybinė, pusiau valstybinė ar privati įstaiga, kuri neatsižvelgiant į jos oficialų pavadinimą, pagal kurios nors iš Šalių atitinkamus teisės aktus ir tvarką planuoja arba vykdo profesinį švietimą ar mokymą, tolesnį profesinį mokymą, profesinės kvalifikacijos kėlimą ar perkvalifikavimą, suteikiančius kompetentingų institucijų pripažįstamą kvalifikaciją.

3.

„Studentai“ – visi asmenys, dalyvaujantys aukštojo mokslo arba mokymo įstaigų, apibrėžtų šiame straipsnyje, rengiamuose mokymosi ar mokymo kursuose arba programose, kurias pripažįsta arba finansiškai remia kompetentingos institucijos.

4.

„Jaunimas“ – įvairios veiklos, susijusios su neformaliu ir savaiminiu mokymusi, kuriame dalyvauja jaunimo organizacijos ir kitos jaunimo asociacijos, taip pat jaunimo srities darbuotojai, jaunieji lyderiai ir kiti jaunimui arba su jaunimu dirbantys asmenys, sritys.

3 straipsnis

Tikslai

1.   Bendrieji šio Susitarimo tikslai:

a)

skatinti Europos Sąjungos ir Kanados piliečių tarpusavio supratimą, įskaitant platesnį susipažinimą su kalbomis, kultūra ir institucijomis;

b)

gerinti žmogiškųjų išteklių kokybę Europos bendrijoje ir Kanadoje bei padėti įgyti įgūdžių, būtinų norint išspręsti visuotinės žiniomis grįstos ekonomikos keliamus uždavinius.

2.   Konkretūs šio Susitarimo tikslai:

a)

sustiprinti Europos bendrijos ir Kanados transatlantinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse pridėtinę vertę;

b)

prisidėti prie transatlantinių Europos Sąjungos bei Kanados piliečių mainų;

c)

prisidėti prie aukštojo mokslo ir mokymo institucijų bei jaunimo struktūrų ir organizacijų plėtros;

d)

skatinti ir (arba) stiprinti Europos bendrijos ir Kanados suinteresuotųjų šalių, veikiančių aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse, partnerystę;

e)

siekiant bendrųjų Susitarimo tikslų, prisidėti prie profesinio atskirų asmenų tobulėjimo;

f)

plėtoti dialogo galimybes ir keistis informacija jaunimo politikos bei jaunimo darbo srityse.

3.   Šio Susitarimo veiklos tikslai:

a)

remti aukštojo mokslo ir mokymo įstaigų bendradarbiavimą, siekiant skatinti ir plėtoti bendras studijų ir (arba) mokymo programas ir besimokančiųjų mobilumą;

b)

didinti transatlantinio studentų mobilumo kokybę, skatinant skaidrumą, abipusį kvalifikacijų bei studijų ir mokymosi laikotarpių pripažinimą, o jei reikia – ir studijų kreditų perkeliamumą;

c)

remti aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse veikiančių valstybinių bei privačių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant skatinti diskusijas ir keitimąsi patirtimi politikos klausimais;

d)

remti transatlantinį savo srities profesionalų mobilumą (įskaitant besimokančius specialistus), siekiant gerinti abipusį su ES ir Kanados santykiais susijusių klausimų supratimą ir žinias;

e)

remti jaunimo struktūrų, organizacijų ir jaunimo sektoriaus darbuotojų, taip pat jaunųjų lyderių ir kitų šioje srityje veikiančių asmenų bendradarbiavimą, siekiant skatinti keitimąsi gera praktika ir tinklų kūrimą.

4 straipsnis

Principai

Bendradarbiavimas pagal šį Susitarimą vykdomas remiantis šiais principais:

1)

visapusė pagarba Europos bendrijos valstybių narių įsipareigojimams ir Kanados provincijų bei teritorijų teisėkūros kompetencijai švietimo ir mokymo srityje, taip pat aukštojo mokslo bei mokymo įstaigų savarankiškumui;

2)

bendra pagal šį Susitarimą vykdomos veiklos teikiamos naudos pusiausvyra;

3)

platus visų Europos bendrijos valstybių narių ir Kanados provincijų ir teritorijų dalyvavimas;

4)

Europos bendrijos ir Kanados kultūrinės, socialinės ir ekonominės įvairovės pripažinimas;

5)

glaudesnis Europos bendrijos ir Kanados bendradarbiavimas, dvišalių Europos bendrijos valstybių narių ir Kanados programų, taip pat kitų aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse vykdomų Europos bendrijos ir Kanados programų ir iniciatyvų papildomumas.

5 straipsnis

Bendradarbiavimas

Bendradarbiaujama vykdant veiksmus, numatytus Priede, kuris yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

6 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šiuo Susitarimu steigiamas jungtinis komitetas. Jį sudaro abiejų Šalių atstovai.

2.   Jungtinis komitetas:

a)

apžvelgia šiame Susitarime numatytą bendradarbiavimą;

b)

vadovaudamasis Susitarimo tikslais ir principais, pateikia Šalims informaciją apie bendradarbiavimo lygį, statusą ir veiksmingumą;

c)

dalinasi informacija apie naujausius pasiekimus, politikos kryptis, naujas tendencijas bei pažangią praktiką, susijusią su aukštuoju mokslu, mokymu ir jaunimu.

3.   Jungtinis komitetas turėtų susitikti kas dvejus metus, o posėdžiai turėtų vykti pakaitomis Europos Sąjungoje ir Kanadoje. Kiti susitikimai gali būti rengiami Šalims susitarus.

4.   Jungtinio komiteto sprendimai turi būti priimami bendru sutarimu. Protokolai, suderinti abiejų Šalių išrinktų kartu posėdžiams pirmininkaujančių asmenų, kartu su ataskaita turi būti pateikiami Jungtiniam bendradarbiavimo komitetui, įsteigtam 1976 m. pagal Pagrindų susitarimą dėl Europos bendrijos ir Kanados prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo bei atitinkamiems abiejų Šalių ministrams.

7 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

Abi Šalys bendradarbiaudamos privalo tinkamai stebėti ir vertinti bendradarbiavimo veiklą ir, jei būtina, įgyvendinimo metu atsiradus naujoms reikmėms arba galimybėms, šią veiklą perorientuoti.

8 straipsnis

Finansavimas

1.   Bendradarbiavimas vykdomas atsižvelgiant į esamas lėšas ir laikantis Europos bendrijos ir Kanados įstatymų, kitų teisės aktų, atsižvelgiant į vykdomą politiką ir programas. Finansavimą Šalys skiria globalinio pariteto pagrindais.

2.   Šalys skiria finansavimą siekdamos tiesioginės naudos:

Europos bendrijai, vienos iš Europos bendrijos valstybių narių piliečiams arba asmenims, kuriems valstybė narė yra suteikusi oficialų nuolatinio šalies gyventojo statusą,

Kanadai, jos piliečiams ir nuolatiniams gyventojams, kaip nustatyta pagal Kanados teisę.

3.   Jungtinio komiteto ar jo vardu patirtas išlaidas padengia ta Šalis, kuriai atitinkami nariai yra atskaitingi. Kitas nei kelionės ir pragyvenimo išlaidas, tiesiogiai susijusias su Jungtinio komiteto posėdžiais, padengia priimančioji Šalis.

9 straipsnis

Darbuotojų įvažiavimas

Abi Šalys imasi visų būtinų veiksmų ir deda visas įmanomas pastangas, siekdamos sudaryti geresnes sąlygas kitos Šalies darbuotojams, studentams, medžiagoms ir įrangai, dalyvaujantiems arba naudojamiems įgyvendinant šiame Susitarime numatytą bendradarbiavimo veiklą bei atsižvelgiant į atitinkamus teisės aktus, patekti į vienos iš Šalių teritoriją ir išvykti iš jos.

10 straipsnis

Kiti susitarimai

1.   Šiuo Susitarimu neprieštaraujama bendradarbiavimo veiklai, kuri gali būti vykdoma pagal kitus Šalių sudarytus susitarimus.

2.   Šiuo Susitarimu neprieštaraujama šiuo metu galiojantiems ar būsimiems dvišaliams atskirų Europos bendrijos valstybių narių ir Kanados susitarimams šiame Susitarime numatytose srityse.

11 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis bei laikantis toje Sutartyje numatytų sąlygų, ir Kanados teritorijoje.

12 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Abi Šalys raštu praneša viena kitai sutinkančios būti saistomos šio Susitarimo. Šis Susitarimas įsigalioja kito mėnesio pirmąją dieną po tos dienos, kai paskutinė Šalis pranešė sutinkanti būti saistoma šio Susitarimo.

2.   Šis Susitarimas galioja aštuonerius metus, jo galiojimą galima pratęsti raštišku Šalių susitarimu.

3.   Šalys raštišku abipusiu susitarimu gali keisti šį Susitarimą.

4.   Apie Sutarties pakeitimus ir pratęsimą pranešama raštu, jie įsigalioja abiejų Šalių numatytą dieną.

5.   Bet kuri Šalis gali bet kuriuo metu nutraukti šį Susitarimą, raštu įspėjusi apie tai prieš dvylika mėnesių. Šio Susitarimo galiojimo pabaiga ar nutraukimas neturi įtakos pagal jį nustatytų priemonių galiojimui ar trukmei arba pagal šio Susitarimo Priedą nustatytiems įsipareigojimams.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Šis Susitarimas sudarytas Helsinkyje dviem egzemplioriais 2006 m. gruodžio 5 d. anglų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PRIEDAS

VEIKSMAI

1.   Su aukštuoju mokslu ir mokymu susiję veiksmai

1.1.   Šalys remia aukštojo mokslo ir mokymo įstaigas, sudarančias jungtinius EB ir Kanados konsorciumus, siekiančius vykdyti bendrus projektus aukštojo mokslo ir mokymo srityse.

1.2.   Visi jungtiniai konsorciumai turi būti sudaromi daugiašalės partnerystės būdu, įtraukiant institucijas iš mažiausiai dviejų Europos bendrijos valstybių narių ir iš mažiausiai dviejų Kanados provincijų ar teritorijų.

1.3.   Jungtinių konsorciumų veikla paprastai turėtų apimti transatlantinį studentų mobilumą pagal bendras studijų programas, abipusį kreditų pripažinimą, kalbinį ir kultūrinį parengimą, be to, turėtų būti siekiama, kad srautai abiem kryptimis būtų vienodi.

1.4.   Dėl tinkamų ES ir Kanados konsorciumų bendradarbiavimo prioritetų ir teminių sričių susitaria atitinkamos abiejų Šalių valdžios įstaigos.

1.5.   Šalys gali teikti finansinę paramą jungtiniams aukštojo mokslo ir (arba) profesinio mokymo įstaigų konsorciumams, išsiskiriantiems didele kompetencija įgyvendinant bendrus Šalių finansuojamus projektus, skirtą studentų mobilumui skatinti.

2.   Su jaunimu susiję veiksmai

Šalys gali finansiškai remti veiklą, susijusią su jaunimo struktūromis, organizacijomis, jaunimo sektoriaus darbuotojais, jaunaisiais lyderiais ir kitais šioje srityje dirbančiais asmenimis. Šie veiksmai – tai seminarai, mokymo kursai, darbo praktika ir mokomieji apsilankymai įvairiomis tikslinėmis temomis, pvz., pilietybė, kultūrinė įvairovė, darbas bendruomenei ar savanoriškas darbas, neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas.

3.   Papildomi veiksmai

3.1.   Šalys, atsižvelgdamos į Susitarimo tikslus, gali remti tam tikrą papildomų veiksmų skaičių, įskaitant keitimąsi patirtimi, išteklių fondo ir elektroninės medžiagos aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo temomis kaupimą.

3.2.   Šalys gali finansiškai remti į politiką orientuotas priemones, kuriose dalyvauja aktyviai aukštojo mokslo, mokymo, jaunimo srityse veikiančios organizacijos; šios priemonės gali būti studijos, konferencijos, seminarai, darbo grupės, profesinės kvalifikacijos kėlimo kursai, lyginamosios analizės studijos, nagrinėjančios horizontalius aukštojo mokslo ir profesinio mokymo klausimus, įskaitant kvalifikacijų pripažinimą bei kreditų perkėlimą pagal Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS).

3.3.   Šalys gali finansiškai remti kvalifikuotų specialistų mobilumą (įskaitant jaunus absolventus ir besimokančius specialistus), norintiems studijuoti trumpalaikėse studijose arba mokymo programose, skirtose kvalifikacijai kelti Šalių nustatytose su EB ir Kanados santykiais susijusiose srityse.

3.4.   Šalys taip pat gali teikti finansinę paramą absolventų asociacijai, kuriai priklauso studentai, dalyvavę EB ir Kanados konsorciumų vykdomuose mainuose aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityse. Absolventų asociacijai gali vadovauti viena ar daugiau Šalių bendrai paskirtų organizacijų.

Veiksmų valdymas

1.   Šalys gali teikti finansinę paramą šiame Susitarime numatytai veiklai.

2.   Veiksmus administruoja kompetentingi abiejų Šalių pareigūnai. Jie atlieka šias užduotis:

sprendžia, kokios taisyklės ir procedūros turėtų būti taikomos teikiant pasiūlymus, įskaitant bendrųjų gairių programos dalyviams parengimą,

sudaro kvietimų teikti pasiūlymus skelbimo, pasiūlymų pateikimo ir atrankos tvarkaraštį,

teikia informaciją apie pagal šį Susitarimą vykdomą veiklą ir jos įgyvendinimą,

skiria konsultantus akademiniais klausimais ir ekspertus, kurie taip pat atliktų nepriklausomą pasiūlymų vertinimą,

teikia atitinkamoms Šalių valdžios įstaigoms rekomendacijas dėl projektų finansavimo,

valdo finansus,

siekia, kad stebėsena ir vertinimas būtų atliekami bendradarbiaujant.

3.   Paprastai Europos bendrija teiks paramą (įskaitant stipendijas) EB projektų partneriams, o Kanada – Kanados projektų partneriams.

Techninės paramos priemonės

Šalys skiria lėšų paslaugoms, kurių reikia optimaliam Susitarimo įgyvendinimui, įsigyti; visų pirma Šalys gali organizuoti seminarus, pasitarimus ir kitus ekspertų susitikimus, atlikti vertinimą, rengti publikacijas arba skleisti susijusią informaciją.


30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/22


TARYBOS SPRENDIMAS,

2006 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje

(2006/965/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Bendrija bendrai finansuoja valstybių narių veiklą, susijusią su gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimu, kontrole ir stebėsena, remdamasi metinėmis programomis, patvirtintomis pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimo 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (3) 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir tvarką.

(2)

Atlikus gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programų Bendrijos bendro finansavimo procedūrų peržiūrą, visų pirma atsižvelgiant į patirtį, įgytą ligų likvidavimo valstybėse narėse stebėsenos darbo grupės, sudarytos pagal Baltosios knygos dėl maisto produktų saugos 29 veiksmą, veiklos metu, paaiškėjo, kad geresnių rezultatų būtų pasiekta rengiant daugiametes programas ir sudarius naują ligų bei zoonozių sąrašą. Gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos daugiametėmis programomis būtų užtikrinta, kad tų programų tikslų būtų siekiama veiksmingiau ir efektyviau, pagerėtų bei taptų skaidresnis programų valdymas ir padidėtų patikrinimo galimybė, dėl to Bendrijos lėšos būtų naudojamos veiksmingiau. Todėl tikslinga iš dalies pakeisti tas programas reglamentuojančias nuostatas, numatant galimybę finansuoti daugiametes programas.

(3)

Ši peržiūra taip pat parodė, kad likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programų veiksmingumą ir efektyvumą būtų galima padidinti sudarant sąrašą, kuriame būtų nurodytas ribotas gyvūnų ligų ir zoonozių, kurių likvidavimas atitinka bendro finansavimo reikalavimus, skaičius. Turėtų būti sudarytas Bendrijos prioritetus atspindintis ligų ir zoonozių, kurių likvidavimui skiriama Bendrijos finansinė parama, sąrašas, atsižvelgiant į galimą tokių ligų bei zoonozių poveikį visuomenės sveikatai ir tarptautinei bei Bendrijos vidaus prekybai gyvūnais arba gyvūninės kilmės produktais. Todėl turėtų būti išbrauktos specialios zoonozių kontrolės nuostatos. Turėtų būti sudaryta galimybė iš dalies pakeisti sąrašą pagal komitologijos procedūrą, kad būtų atsižvelgta į naujas gyvūnų ligas arba naujus epidemiologinius ir mokslinius įrodymus.

(4)

Siekiant supaprastinti valstybių narių Komisijai pateikiamų likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programų patvirtinimo tvarką, turėtų būti numatyta, kad vietoj dviejų šiuo metu reikalingų sprendimų, iš kurių viename išvardijamos programos, kurioms gali būti skirtas finansavimas, o antruoju patvirtinamos programos, būtų priimamas vienas sprendimas, patvirtinantis programas, kurioms gali būti skirtas Bendrijos finansinė parama.

(5)

Siekiant, kad Komisija galėtų vykdyti programų įgyvendinimo stebėseną, valstybės narės turėtų reguliariai jai pranešti apie atliktą veiklą, pasiektus rezultatus ir patirtas išlaidas.

(6)

1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 90/638/EEB, nustatančiame Bendrijos gyvūnų tam tikrų ligų likvidavimo ir monitoringo kriterijus (4), nustatomi likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programų, kurioms prašoma Bendrijos finansavimo, techniniai ir informavimo reikalavimai. Tie techniniai ir informavimo reikalavimai turėtų būti reguliariai ir laiku atnaujinami ir koreguojami, siekiant prisitaikyti prie technikos bei mokslo pažangos ir atsižvelgti į patirtį, įgytą įgyvendinant programas. Todėl tikslinga įgalioti Komisiją priimti ir prireikus atnaujinti tuos techninius kriterijus. Tarybos sprendimą 90/638/EEB reikėtų atitinkamai panaikinti.

(7)

2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendime 2004/292/EB dėl TRACES sistemos įdiegimo (5) nustatomas jau esančių kompiuterizuotų sistemų (Animo ir Shift) integravimas į naują sistemą. Todėl tikslinga atsižvelgti į techninę pažangą, pasiektą kompiuterizuojant veterinarines procedūras, ir numatyti išteklius, reikalingus integruotų kompiuterizuotų veterinarijos sistemų prieglobai, valdymui ir priežiūrai, prireikus atsižvelgiant į esamas nacionalines duomenų bazes.

(8)

Informacijos rinkimas yra būtinas, siekiant geriau rengti ir įgyvendinti teisės aktus gyvūnų sveikatos ir maisto saugos srityse. Be to, jaučiamas neatidėliotinas poreikis kuo plačiau visoje Bendrijoje skleisti informaciją, susijusią su teisės aktais gyvūnų sveikatos ir maisto saugos srityse. Todėl pageidautina išplėsti Sprendimo 90/424/EEB taikymo sritį, kad į informavimo politikos gyvūnų apsaugos srityje finansavimą būtų įtraukti gyvūnų sveikatos ir gyvūninės kilmės produktų maisto saugos aspektai.

(9)

Tarybos sprendime 2006/53/EB, iš dalies keičiančiame Sprendimą 90/424/EEB, buvo nustatyta, kad Bendrijos finansinė parama teikiama likvidavimo priemonėms, kurias vykdo valstybės narės, kovodamos su paukščių gripu. Reikėtų, kad ši parama taip pat padengtų išlaidas, valstybių narių patiriamas mokant kompensacijas savininkams už nuostolius, patirtus dėl kiaušinių naikinimo.

(10)

Be to, Sprendime 90/424/EEB numatyta, kad valstybėms narėms teikiama techninė ir mokslinė pagalba, skirta Bendrijos teisės aktų veterinarijos srityje rengimui, taip pat mokymui. Atsižvelgiant į įgytą patirtį, pageidautina, kad būtų numatyta galimybė tokią pagalbą taip pat teikti tarptautinėms organizacijoms, pavyzdžiui, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE) bei Maisto ir žemės ūkio organizacijai (FAO).

(11)

Siekiant aiškumo taip pat tikslinga iš dalies pakeisti Sprendimą 90/424/EEB, kad valstybė narė galėtų informuoti Komisiją, jog jai tiesiogiai kyla pavojus dėl gyvūnų ligų atsiradimo trečiojoje šalyje arba kitoje valstybėje narėje, ir to sprendimo 6 straipsnyje minėtų gyvūnų ligų sąrašą papildyti priede nurodytomis ligomis.

(12)

Todėl Sprendimą 90/424/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 90/424/EEB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programoms.“

2)

3a straipsnio 3 dalies pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

50 % išlaidų, kurias valstybė narė patiria kompensuodama gyvulių savininkams už naminių ir kitų nelaisvėje esančių paukščių sunaikinimą ir kompensuodama sunaikintų kiaušinių vertę.“

3)

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jeigu valstybei narei tiesiogiai kyla pavojus dėl vienos iš ligų, nurodytų 3 straipsnio 1 dalyje, 3a straipsnio 1 dalyje, 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 11 straipsnio 1 dalyje arba priede, atsiradimo arba plitimo trečiosios šalies arba kitos valstybės narės teritorijoje, ji praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie apsaugos priemones, kurias ji ketina patvirtinti.“

4)

I antraštinės dalies 3 skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

5)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Bendrija skiria finansinį įnašą informavimo politikos suformavimui gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir gyvūninės kilmės produktų maisto saugos srityje, be kita ko:

a)

informacijos priemonių įdiegimui ir plėtojimui, įskaitant atitinkamą duomenų bazę, skirtą tam, kad:

i)

būtų kaupiama ir saugoma visa informacija, susijusi su Bendrijos teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų sveikatą, gyvūnų gerovę ir gyvūninės kilmės produktų maisto saugą;

ii)

i punkte nurodyta informacija būtų skleidžiama kompetentingoms institucijoms, gamintojams ir vartotojams, prireikus atsižvelgiant į sąsajas su nacionalinėmis duomenų bazėmis;

b)

tyrimų, būtinų teisės aktams gyvūnų gerovės srityje rengti ir plėtoti, vykdymui.“

6)

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„Bendrija gali įgyvendinti technines ir mokslines priemones, kurios yra reikalingos rengiant Bendrijos veterinarijos teisės aktus ir plėtojant švietimą ar mokymą veterinarijos srityje, arba padėti jas įgyvendinti valstybėms narėms arba tarptautinėms organizacijoms.“

7)

II antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

8)

24 straipsnis pakeičiamas taip:

„24 straipsnis

1.   Siekiant atlyginti valstybių narių išlaidas, patirtas finansuojant priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalines programas (toliau - programos), nustatoma Bendrijos finansinė priemonė.

Priede pateiktas sąrašas gali būti iš dalies keičiamas 41 straipsnyje nurodyta tvarka, visų pirma atsižvelgiant į kylančias gyvūnų ligas, keliančias pavojų gyvūnų ir netiesiogiai – visuomenės sveikatai, arba atsižvelgiant į naujus epidemiologinius ar mokslinius įrodymus.

2.   Kiekvienais metais ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai kitais metais prasidedančias metines arba daugiametes programas, kurioms jos nori gauti Bendrijos finansinę paramą.

Po balandžio 30 d. pateiktos programos neatitinka finansavimo kitais metais reikalavimų.

Valstybių narių pateiktose programose pateikiama bent ši informacija:

a)

ligos epidemiologinės padėties prieš pradedant vykdyti programą aprašymas;

b)

geografinės ir administracinės teritorijos, kurioje turi būti taikoma programa, aprašymas ir ribų nustatymas;

c)

numanoma programos trukmė, taikytinos priemonės ir iki programos pabaigos pasiektinas tikslas;

d)

numatytų programos išlaidų ir numatomos programos naudos analizė.

Išsamūs kriterijai, įskaitant kriterijus, su kurias susijusi daugiau nei viena valstybė narė, tvirtinami 41 straipsnyje nurodyta tvarka.

Kiekvienoje valstybės narės pateikiamoje daugiametėje programoje pateikiama informacija, kurios reikalaujama pagal šioje dalyje nurodytus kriterijus, apie kiekvienus programos trukmės metus.

3.   Komisija gali prireikus paraginti valstybę narę pateikti daugiametę programą arba pratęsti pateiktos metinės programos trukmę, jeigu manoma, kad daugiametis programavimas yra būtinas siekiant užtikrinti veiksmingesnį ir efektyvesnį konkrečios ligos likvidavimą, kontrolę ir stebėseną, visų pirma atsižvelgiant į galimas grėsmes gyvūnų ir netiesiogiai – visuomenės sveikatai.

Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis, gali koordinuoti regionines programas, kuriose dalyvauja daugiau nei viena valstybė narė.

4.   Komisija įvertina valstybių narių pateiktas programas veterinariniu ir finansiniu požiūriu.

Valstybės narės Komisijai pateikia būtiną papildomą informaciją, kurios jai reikia programai įvertinti.

Visos su programomis susijusios informacijos rinkimo laikotarpis baigiasi kiekvienų metų rugsėjo 15 d.

5.   Kiekvienais metais vėliausiai iki lapkričio 30 d. 42 straipsnyje nurodyta tvarka patvirtinama:

a)

programos, kurios prireikus iš dalies keičiamos, kad būtų atsižvelgta į 4 dalyje numatytą vertinimą;

b)

Bendrijos finansinio įnašo dydis;

c)

Bendrijos finansinio įnašo viršutinė riba;

d)

sąlygos, kurios gali būti taikomos Bendrijos finansiniam įnašui.

Programos patvirtinamos ne ilgesniam kaip šešerių metų laikotarpiui.

6.   Programų pakeitimai patvirtinami 42 straipsnyje nurodyta tvarka.

7.   Valstybės narės pateikia Komisijai tokias kiekvienos patvirtintos programos ataskaitas:

a)

tarpines technines ir finansines ataskaitas;

b)

ne vėliau kaip iki kiekvienų metų balandžio 30 d. – metinę išsamią techninę ataskaitą, įskaitant pasiektų rezultatų įvertinimą ir išsamią praėjusiais metais patirtų išlaidų ataskaitą.

8.   Paraiškos dėl mokėjimo, susijusios su valstybės narės praėjusiais metais patirtomis išlaidomis atitinkamai programai, yra pateikiamos Komisijai ne vėliau kaip iki balandžio 30 d.

Pavėluotai pateiktų paraiškų dėl mokėjimo atveju Bendrijos finansinė parama tų metų birželio 1 d. sumažinama 25 %, rugpjūčio 1 d. – 50 %, rugsėjo 1 d. – 75 %, o spalio 1 d. –100 %.

Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 30 d. Komisija nusprendžia dėl Bendrijos išmokos, atsižvelgdama į valstybės narės pagal 7 dalį pateiktas technines ir finansines ataskaitas.

9.   Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su kompetentinga institucija, gali atlikti patikrinimus vietoje tuomet, kai tai būtina siekiant užtikrinti vienodą šio sprendimo taikymą pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (6), 45 straipsnį.

Atliekant tokius patikrinimus, Komisijos ekspertams gali padėti ekspertų grupė, sudaryta 41 straipsnyje nurodyta tvarka.

10.   Išsamios šio straipsnio taikymo taisyklės priimamos 41 straipsnyje nurodyta tvarka.

11.   Valstybės narės gali skirti lėšas iš veiklos programų, parengtų remiantis Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 (7) 17 straipsniu, priede nurodytoms akvakultūros gyvūnų ligoms likviduoti.

Lėšos skiriamos šiame straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiuos patikslinimus:

a)

pagalbos dydis turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 1198/2006 nurodytą dydį;

b)

šio straipsnio 8 dalis netaikoma.

Liga likviduojama vadovaujantis 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyvos 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (8) 38 straipsnio 1 dalimi, arba pagal ligos likvidavimo programą, kuri yra sudaryta, patvirtinta ir vykdoma tos direktyvos 44 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

9)

26 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

Su bendru programų finansavimu susiję Bendrijos biudžetiniai įsipareigojimai vykdomi kasmet. Su daugiamečių programų išlaidomis susiję įsipareigojimai tvirtinami pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (9) 76 straipsnio 3 dalį. Daugiamečių programų atveju pirmasis biudžetinis įsipareigojimas patvirtinamas patvirtinus programas. Kiekvieną tolesnį įsipareigojimą Komisija tvirtina remdamasi sprendimu skirti paramą pagal 24 straipsnio 5 dalį.

10)

29, 29a, 32 ir 33 straipsniai išbraukiami.

11)

37a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Bendrijos finansinė parama gali būti skiriama veterinarinių procedūrų kompiuterizavimui, kurios susijusios su:

a)

Bendrijos vidaus prekyba gyvais gyvūnais bei gyvūninės kilmės produktais ir jų importu;

b)

integruotų kompiuterizuotų veterinarijos sistemų priegloba, valdymu ir priežiūra, prireikus įskaitant sąsajas su nacionalinėmis duomenų bazėmis.“

12)

43a straipsnis pakeičiamas taip:

„43a straipsnis

Kas ketverius metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie gyvūnų sveikatos padėtį ir išlaidų įgyvendinimo programoms efektyvumą įvairiose valstybėse narėse, įskaitant informaciją apie patvirtintus kriterijus.“

13)

Priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Sprendimas 90/638/EEB panaikinamas nuo sprendimo, nustatančio kriterijus, nurodytus Sprendimo 90/424/EEB 24 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje, ir išsamias taisykles, nurodytas to sprendimo 24 straipsnio 10 dalyje, įsigaliojimo datos.

3 straipsnis

Iki šio sprendimo įsigaliojimo patvirtintoms programoms toliau taikomos atitinkamos Sprendimo 90/424/EEB, prieš jį iš dalies pakeičiant šiuo sprendimu, nuostatos. Nepaisant 24 straipsnio 1 dalies, enzootinės galvijų leukozės programas galima finansuoti iki 2010 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  2006 m. gruodžio 12 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. spalio 26 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/782/EB (OL L 328, 2006 11 24, p. 57).

(4)  OL L 347, 1990 12 12, p. 27. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/65/EEB (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).

(5)  OL L 94, 2004 3 31, p. 63. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/123/EB (OL L 39, 2005 2 11, p. 53).

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta OL L 191, 2004 5 28, p. 1.

(7)  2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, 2006 8 15, p. 1).

(8)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.“

(9)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.“


PRIEDAS

Gyvūnų ligos ir zoonozės

Galvijų tuberkuliozė

Galvijų bruceliozė

Avių ir ožkų bruceliozė (B. melitensis)

Mėlynojo liežuvio liga endeminiuose arba didelės rizikos rajonuose

Afrikinis kiaulių maras

Kiaulių vezikulinė liga

Klasikinis kiaulių maras

Infekcinė hematopoetinė nekrozė

Infekcinė lašišų anemija

Juodligė

Infekcinė galvijų pleuropneumonija

Paukščių gripas

Pasiutligė

Echinokokozė

Užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (TSE)

Kampilobakteriozė

Listeriozė

Salmoneliozė (zoonozinė salmonelė)

Trichineliozė

Verotoksigeninė E. coli

Karpių pavasarinė viremija (SVC)

Virusinė hemoraginė septicemija (VHS)

Koi herpeso viruso infekcija (KHV)

Bonamiozės (Bonamia ostreae) infekcija

Marteiliozės (Marteilia refringens) infekcija

Vėžiagyvių baltmė (vitiligas).


Komisija

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl alachloro neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos, leidimų panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6567)

(tekstas svarbus EEE)

(2006/966/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Komisija vykdo veikliųjų medžiagų, naudojamų augalų apsaugos produktuose, kurie jau buvo rinkoje 1993 m. liepos 25 d., patikrinimo darbų programą. Išsamios šios programos vykdymo taisyklės buvo nustatytos 1992 m. gruodžio 11 d. Reglamentu (EEB) Nr. 3600/92, nustatančiu išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (2).

(2)

1994 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 933/94, nustatančiu augalų apsaugos produktų veikliąsias medžiagas ir skiriančiu ataskaitų rengėjas valstybes nares Komisijos reglamentui (EEB) Nr. 3600/92 (3) įgyvendinti, nustatytos augalų apsaugos priemonių veikliosios medžiagos, kurias reikėtų įvertinti pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 nuostatas, paskirta valstybė narė, kuri bus kiekvienos veikliosios medžiagos įvertinimo ataskaitos rengėja ir nurodyti kiekvienos veikliosios medžiagos gamintojai, laiku pateikę pranešimą.

(3)

Alachloras yra viena iš 89 Reglamente (EB) Nr. 933/94 nurodytų veikliųjų medžiagų.

(4)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 1 dalies c punktą Ispanija, kaip paskirta valstybė narė ataskaitos rengėja, pagal šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies nuostatas 1999 m. liepos 20 d. Komisijai pateikė pranešėjų pateiktos informacijos įvertinimo ataskaitą.

(5)

Komisija, gavusi valstybės narės ataskaitos rengėjos ataskaitą, pradėjo konsultuotis su valstybių narių ekspertais ir pagrindiniais pranešėjais, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 3 dalyje. Paaiškėjo, kad reikia papildomų duomenų. Komisijos sprendimu 2001/810/EB (4) pranešėjui buvo nustatytas galutinis duomenų pateikimo terminas, kuris baigėsi 2002 m. gegužės 25 d. Tuo pačiu sprendimu nurodytiems ilgalaikiams tyrimams atlikti buvo nustatytas kitas galutinis terminas – 2002 m. gruodžio 31 d.

(6)

2003 m. gruodžio 19 d. Komisija surengė trišalį pasitarimą, kuriame dalyvavo pagrindiniai duomenų pateikėjai ir valstybė narė ataskaitos apie šią veikliąją medžiagą rengėja.

(7)

Ispanijos parengtą įvertinimo ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete. Šis svarstymas buvo baigtas 2006 m. balandžio 4 d. parengus Komisijos alachloro peržiūros ataskaitą.

(8)

Svarstymuose dėl alachloro kilo klausimų, kuriuos sprendė Augalų sveikatos, augalų apsaugos produktų ir jų likučių mokslininkų grupė. Mokslininkų grupės buvo paprašyta pateikti savo nuomonę dviem klausimais. Pirma, ar atliekant kancerogeniškumo tyrimą su žiurkėmis pastebėtas nosies kriauklių auglių atsiradimas turi ką nors bendro su žmonėmis; jei taip, ar tai susiję su genotoksiniu mechanizmu. Antra, ar apie 65, 85, 54, 25, 76 ir 51 metabolitus, viršijančius 0,1 µg/l, pateiktos informacijos pakanka įrodyti, kad jie nėra susiję su šiuo reiškiniu. Savo pirmu klausimu pateiktoje nuomonėje (5) mokslininkų grupė padarė išvadą, kad nosies kriauklių auglių atsiradimą, pastebėtą atliekant kancerogeniškumo tyrimus su žiurkėmis, lemia ne genotoksinis, o kitoks poveikis. Nors šis poveikis galimas ir žmonėms, visiškai neįtikėtina, kad būtų pasiektos tokios aktyvių metabolitų koncentracijos, dėl kurių prasidėtų vėžį sukeliančių reiškinių grandinė. Antruoju klausimu mokslininkų grupė nusprendė, kad 65, 54 ir 25 metabolitų toksiškumas buvo tinkamai ištirtas, tačiau toksinių medžiagų duomenų bazėje nepakanka duomenų apie 85, 76 ir 51 metabolitus. Genotoksinių medžiagų duomenų bazėje taip pat nepakanka informacijos apie 85, 76 ir 51 metabolitus. Kalbant apie 25 metabolitą mokslininkų grupė negalėjo padaryti išvados, kad šis metabolitas yra saugus genotoksiškumo atžvilgiu. Nutarta, kad nors apie 65 ir 54 metabolitus pateiktos informacijos pakanka įrodyti, kad jie neturi nieko bendro su minėtu reiškiniu, to negalima pasakyti apie 85, 76, 51 ir 25 metabolitus.

(9)

Vertinant šią veikliąją medžiagą buvo iškelti ir kiti susirūpinimą keliantys klausimai. Buvo nustatyta, kad numatoma minėtų metabolitų koncentracija požeminiame vandenyje viršija 0,1 µg/l – didžiausią leistiną normą. Be to, negalima atmesti, kad alachloras turi kancerogeninio potencialo. Tokiomis aplinkybėmis 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/73/EB (6) dvidešimt devintą kartą derinančia su technikos pažanga Tarybos direktyvą 67/548/EEB (7) dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo alachloras yra priskiriamas prie 3 kategorijos kancerogenų. Šiuo atveju nuspręsta, kad tikslinga padidinti saugos veiksnius nustatant leistiną operatoriaus sąlyčio lygį (LOSL). Medžiagos poveikis ją tvarkant ir naudojant normomis, t. y. numatytomis dozėmis vienam hektarui, kurias pasiūlė pranešėjas, viršytų šį lygį ir, kitaip tariant, keltų neleistiną riziką operatoriams.

(10)

Kadangi šios problemos liko neišspręstos, remiantis pateikta informacija atlikti įvertinimai neatskleidė, ar galima tikėtis, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra alachloro, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(11)

Todėl alachloras neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(12)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojantys augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra alachloro, leidimai per nustatytą laikotarpį būtų panaikinti, nebeatnaujinami, ir kad nebūtų išduodami nauji šių produktų leidimai.

(13)

Bet koks valstybių narių suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra alachloro, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti į rinką ir sunaudoti turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių, kad šios atsargos būtų naudojamos ne ilgiau kaip dar vieną auginimo sezoną.

(14)

Šis sprendimas neapriboja jokių veiksmų, kurių vėliau galėtų imtis Komisija dėl šios veikliosios medžiagos pagal 1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 79/117/EEB, draudžiančią pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų (8), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 (9)

(15)

Šis sprendimas neapriboja galimybės teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, siekiant įtraukti alachlorą į tos direktyvos I priedą.

(16)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Alachloras nėra įtraukiamas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra alachloro, leidimai panaikinami iki 2007 m. birželio 18 d.;

b)

nuo 2006 m. gruodžio 19 d. augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra alachloro, leidimai neišduodami arba neatnaujinami remiantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyta leidžiančia nukrypti nuostata.

3 straipsnis

Bet koks valstybei narei suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kiek įmanoma trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2008 m. birželio 18 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1, Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Direktyva 2006/75/EB (OL L 248, 2006 9 12, p. 3).

(2)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 (OL L 259, 2000 10 13, p. 27).

(3)  OL L 107, 1994 4 28, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2230/95 (OL L 225, 1995 9 22, p. 1).

(4)  OL L 305, 2001 11 22, p. 32.

(5)  Komisijos prašymu Augalų sveikatos, augalų apsaugos produktų ir jų likučių mokslininkų grupės pateikta nuomonė, susijusi su alachloro įvertinimu pagal Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatas (Klausimas Nr. EFSA-Q-2004-48), patvirtinta 2004 m. spalio 28 d.

(6)  OL L 152, 2004 4 30, p. 1.

(7)  OL 196, 1967 8 16, p. 1.

(8)  OL L 33, 1979 2 8, p. 36.

(9)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.