ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 393

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių  ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 393/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1893/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3037/90 (3) nustatytas Europos bendrijos statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (toliau – „NACE 1 red.“ arba „NACE 1.1 red.“).

(2)

Siekiant atspindėti technologijų plėtrą ir ekonomikos struktūros pokyčius, turėtų būti sudarytas atnaujintas klasifikatorius – NACE 2 redakcija (toliau – NACE 2 red.).

(3)

Atnaujintas klasifikatorius – NACE 2 red. – yra svarbiausias dalykas Komisijai siekiant modernizuoti Bendrijos statistikos rengimą. Vadovaujantis labiau palyginamais ir aktualiais duomenimis, tikimasi prisidėti prie geresnio ekonominio valdymo tiek Bendrijos, tiek ir nacionaliniu lygiu.

(4)

Kad vidaus rinka veiktų, reikalingi statistikos standartai, taikomi renkant, perduodant ir skelbiant nacionalinius ir Bendrijos statistinius duomenis, kad įmonės, finansinės institucijos, vyriausybės ir visi kiti vidaus rinkos subjektai galėtų turėti prieigą prie patikimų ir palyginamų statistinių duomenų. Todėl labai svarbu, kad įvairios Bendrijos veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos kategorijos visose valstybėse narėse būtų aiškinamos vienodai.

(5)

Patikimi ir palyginami statistiniai duomenys yra būtini, norint sudaryti sąlygas įmonėms įvertinti savo konkurencingumą, ir yra naudingi Bendrijos institucijoms, siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui.

(6)

Bendro atnaujinto statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus nustatymas neįpareigoja valstybių narių rinkti, skelbti arba teikti duomenis. Tačiau patikimai, greitai, lanksčiai ir išsamiai pateikti bendrą informaciją, reikalingą vidaus rinkai valdyti, įmanoma tik tuo atveju, jei valstybės narės naudoja veiklos rūšių klasifikatorius, susietus su Bendrijos klasifikatoriais.

(7)

Atsižvelgiant į valstybių narių nacionalinius reikalavimus, joms turi būti užtikrinta galimybė įterpti papildomas kategorijas į savo nacionalinius klasifikatorius, sudarytus remiantis Europos bendrijos statistiniu ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi.

(8)

Tarptautiniam ekonominės statistikos palyginamumui būtina, kad valstybės narės ir Bendrijos institucijos naudotų ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, tiesiogiai susietus su Tarptautiniu standartiniu gamybiniu visų ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi 4 red. (ISIC 4 red.), patvirtintu Jungtinių Tautų statistikos komisijos.

(9)

Bendrijoje naudojant ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių būtina, kad Komisijai padėtų Statistikos programų komitetas, įkurtas Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (4), visų pirma analizuojant problemas, susijusias su NACE 2 red. įgyvendinimu, užtikrinant visapusiškai koordinuotą perėjimą nuo NACE 1 red. prie NACE 2 red. ir rengiant NACE 2 red. pakeitimus ateityje.

(10)

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2186/93 (5) buvo nustatyta bendra statistinių verslo registrų struktūra, pateikiant suderintus apibrėžimus, charakteristikas, taikymo sritį ir atnaujinimo procedūras.

(11)

Nustačius atnaujintą statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, reikia pakeisti įvairias nuorodas į NACE 1 red. bei iš dalies pakeisti keletą susijusių teisės aktų. Todėl būtina iš dalies pakeisti šiuos dokumentus: Reglamentą (EEB) Nr. 3037/90; 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (6); 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (7); 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (8); 1998 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/98 dėl krovinių vežimo keliais statistinių ataskaitų (9); 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio struktūros ir darbo kaštų statistikos (10); 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (11); 2003m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso (12); 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003-2009 ataskaitinius metus pateikimo (13); 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (14) ir 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos (15).

(12)

Prieš pradedant naudoti NACE 2 red. reikia iš dalies pakeisti keletą Bendrijos teisės aktų, atsižvelgiant į specialias jiems taikomas procedūras, t. y.: 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (16); 2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 138/2004 dėl žemės ūkio ekonominių sąskaitų Bendrijoje (17); ir 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, paslaugų tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (18).

(13)

Šiam reglamentui įgyvendinti reikalingos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą Nr. 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (19).

(14)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti arba papildyti NACE 2 red., siekiant atsižvelgti į technologijų ir ekonominę plėtrą arba suderinti jį su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas arba šį reglamentą papildyti naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti patvirtintos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/486/EB 5a straipsnyje.

(15)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrus statistikos standartus, kurie sudarytų sąlygas teikti suderintus duomenis, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(16)

Buvo pasikonsultuota su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas bendras Europos bendrijos statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (toliau – NACE 2 red.). Šis klasifikatorius užtikrina Bendrijos klasifikatorių atitikimą ekonominei tikrovei ir didina nacionalinių, Bendrijos bei tarptautinių klasifikatorių, ir tuo pačiu – nacionalinių, Bendrijos ir tarptautinių statistinių duomenų, palyginamumą.

2.   Šis reglamentas taikomas tik klasifikatorių naudojant statistikos tikslais.

2 straipsnis

NACE 2 red.

1.   NACE 2 red. sudaro:

a)

pirmasis lygis, sudarytas iš pozicijų, identifikuojamų pagal abėcėlinį kodą (sekcijos);

b)

antrasis lygis, sudarytas iš pozicijų, identifikuojamų pagal skaitmeninį dviženklį kodą (skyriai);

c)

trečiasis lygis, sudarytas iš pozicijų, identifikuojamų pagal skaitmeninį triženklį kodą (grupės); ir

d)

ketvirtasis lygis, sudarytas iš pozicijų, identifikuojamų pagal skaitmeninį keturženklį kodą (klasės).

2.   NACE 2 red. pateikiamas I priede.

3 straipsnis

NACE 2 red. naudojimas

Komisija naudoja NACE 2 red. visiems pagal ekonominės veiklos rūšis klasifikuojamiems statistiniams duomenims.

4 straipsnis

Nacionaliniai ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriai

1.   Valstybių narių statistiniai duomenys, pateikiami pagal ekonominės veiklos rūšis, turi būti rengiami naudojant NACE 2 red. arba jo pagrindu sukurtą nacionalinį klasifikatorių.

2.   Nacionaliniame klasifikatoriuje gali būti įtrauktos papildomos pozicijos ir lygiai, taip pat gali būti naudojami skirtingi kodai. Kiekvienas lygis, išskyrus aukščiausiąjį, turi būti sudarytas iš tų pačių pozicijų, kokios yra atitinkamame NACE 2 red. lygyje, arba iš tikslų jo suskaidymą atitinkančių pozicijų.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai aprobuoti dokumentų, apibrėžiančių ar keičiančių jų nacionalinius klasifikatorius, projektus prieš juos paskelbdamos. Komisija per du mėnesius patikrina tokių projektų atitikimą 2 dalies reikalavimams. Komisija patvirtintą nacionalinį klasifikatorių persiunčia kitoms valstybėms narėms susipažinti. Valstybių narių nacionaliniuose klasifikatoriuose pateikiama nacionalinių klasifikatorių ir NACE 2 red. atitikimo lentelė.

4.   Esant neatitikimams tarp tam tikrų NACE 2 red. pozicijų ir nacionalinės ekonomikos struktūros, Komisija gali leisti valstybei narei konkrečiame sektoriuje naudoti sujungtas NACE 2 red. pozicijas.

Norėdama gauti tokį leidimą suinteresuotoji valstybė narė privalo pateikti Komisijai visą jos prašymo svarstymui reikalingą informaciją. Komisija sprendimą priima per tris mėnesius.

Tačiau, nepaisant 2 dalies nuostatų, toks leidimas nesuteikia suinteresuotajai valstybei narei teisės išskaidyti bendras pozicijas kitaip, nei nurodyta NACE 2 red.

5.   Komisija kartu su suinteresuotąja valstybe nare periodiškai peržiūri pagal 4 dalį suteiktus leidimus, kad patikrintų, ar jie tebėra pagrįsti.

5 straipsnis

Komisijos veikla

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina NACE 2 red. platinimą, priežiūrą ir skatinimą, visų pirma:

a)

rengdama, atnaujindama ir skelbdama NACE 2 red. aiškinamąsias pastabas;

b)

rengdama ir skelbdama statistinių vienetų klasifikavimo pagal NACE 2 red. rekomendacijas;

c)

skelbdama NACE 1.1 red. ir NACE 2 red. bei NACE 2 red. ir NACE 1.1 red. atitikimo lenteles;

d)

siekdama padidinti suderinamumą su kitais socialiniais ir ekonominiais klasifikatoriais.

6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros priimamos šios NACE 2 red. įgyvendinimo priemonės:

a)

sprendimai, kurie reikalingi kilus problemoms dėl NACE 2 red. įgyvendinimo, tarp jų dėl ekonominės veiklos rūšių priskyrimo konkrečioms klasėms; ir

b)

techninės priemonės, užtikrinančios sklandų perėjimą nuo NACE 1.1 red. prie NACE 2 red., visų pirma susijusios su laiko eilučių lūžio problemomis, įskaitant dvigubą rezultatų pateikimą ir laiko eilučių perskaičiavimą atgaline data.

2.   Laikantis 7 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu priimamos su NACE 2 red. susijusios priemonės, kuriomis iš dalies keičiamos arba papildomos neesminės šio reglamento nuostatos, siekiant:

a)

atsižvelgti į technologijų ir ekonominius pokyčius; arba

b)

suderinti jį su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.

3.   Atsižvelgiama į principą, pagal kurį atnaujinimo nauda turi nusverti išlaidas, ir principą, pagal kurį papildomos išlaidos ir našta neviršija deramos ribos.

7 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniuose nustatyta procedūra, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalyse ir 7 straipsnyje nustatyta procedūra, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

NACE 2 red. įgyvendinimas

1.   Statistiniai vienetai verslo registruose, sudarytuose vadovaujantis Reglamentu (EEB) Nr. 2186/93, turi būti klasifikuojami pagal NACE 2 red.

2.   Statistinius duomenis, susijusius su ekonomine veikla, vykdoma nuo 2008 m. sausio 1 d., valstybės narės rengia vadovaudamosi NACE 2 red. arba jo pagrindu sudarytais nacionaliniais klasifikatoriais, kaip numatyta 4 straipsnyje.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, trumpojo laikotarpio statistiniai duomenys, reglamentuojami Reglamentu (EB) Nr. 1165/98, ir darbo kaštų indeksas, reglamentuojamas Reglamentu (EB) Nr. 450/2003, rengiami naudojant NACE 2 red. nuo 2009 m. sausio 1 d.

4.   2 dalies nuostata netaikoma rengiant šiuos statistinius duomenis:

a)

nacionalinių sąskaitų statistinius duomenis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2223/96;

b)

žemės ūkio ekonomines sąskaitas pagal Reglamentą (EB) Nr. 138/2004; ir

c)

mokėjimo balanso, paslaugų tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio investicijų statistinius duomenis pagal Reglamentą (EB) Nr. 184/2005.

II SKIRSNIS

SUSIJUSIŲ AKTŲ PAKEITIMAI

9 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3037/90 pakeitimai

Reglamento (EEB) Nr. 3037/90 3, 10 ir 12 straipsniai išbraukiami.

10 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3924/91 pakeitimai

Reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 iš dalies keičiamas taip:

1)

visame tekste „NACE 1 red.“ pakeičiama į „NACE 2 red.“.

2)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   1 straipsnyje minimo tyrimo sritis apima Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. B ir C sekcijose išvardytas veiklos rūšis.“.

11 straipsnis

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 pakeitimai

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 iš dalies keičiamas taip:

1)

„NACE 1 red.“ pakeičiama į „NACE 2 red.“ visame tekste ir prieduose, išskyrus 1 priedo 10 skirsnį „Ataskaitos ir bandomieji tyrimai“, 3 priedo 5 skirsnį „Pirmieji ataskaitiniai metai“ ir 3 priedo 9 skirsnį „Ataskaitos ir bandomieji tyrimai“, kuriuose išlieka nuoroda į „NACE 1 red.“.

2)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šis reglamentas taikomas visoms rinkos veiklos rūšims, išvardytoms Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. B–N ir P–S sekcijose.“.

3)

Reglamento priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento II priedą.

12 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1165/98 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1165/98 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šis reglamentas taikomas visoms rinkos veiklos rūšims, išvardytoms Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. B–N ir P–S sekcijose.“.

2)

17 straipsnis papildomas šiais punktais:

„k)

pirmieji baziniai metai taikomi NACE 2 red. laiko eilutėms;

l)

laiko eilutėms iki 2009 m., kurios turi būti perduodamos pagal NACE 2 red., išsamumo lygis, forma, pirmasis ataskaitinis laikotarpis ir ataskaitinis laikotarpis.“.

3.

Reglamento priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento III priedą.

13 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1172/98 pakeitimai

Visame Reglamento (EB) Nr. 1172/98 tekste ir prieduose „NACE 1 red.“ ir „NACE 1.1 red.“ pakeičiami į „NACE 2 red.“.

14 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 530/1999 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 530/1999 iš dalies keičiamas taip:

1)

Visame tekste „NACE 1 red.“ pakeičiama į „NACE 2 red.“.

2)

3 straipsnyje:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Statistika turi aprėpti visas ekonominės veiklos rūšis, apibrėžtas Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus NACE 2 red. B (kasyba ir karjerų eksploatavimas), C (apdirbamoji gamyba), D (elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas), E (vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas), F (Statyba), G (didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas) H (transportas ir saugojimas), I (apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla), J (informacija ir ryšiai), K (finansinė ir draudimo veikla), L (nekilnojamojo turto operacijos), M (profesinė, mokslinė ir techninė veikla), N (administracinė ir aptarnavimo veikla), P (švietimas) Q (žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas), R (meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla) ir S (kita aptarnavimo veikla) sekcijose.“;

b)

2 dalis išbraukiama.

15 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

Visame tekste ir prieduose „NACE 1 red.“ ir „NACE 1.1 red.“ pakeičiami į „NACE 2 red.“.

2)

Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą.

16 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 450/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 450/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

Visame tekste „NACE 1 red.“ pakeičiama į „NACE 2 red.“.

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas visoms veiklos rūšims, apibrėžtoms NACE 2 red. B–S sekcijose.

2.   Ekonominės veiklos rūšių, apibrėžtų NACE 2 red. O–S sekcijose, įtraukimas į šio reglamento taikymo sritį nustatomas remiantis 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į 10 straipsnyje apibrėžtas įgyvendinimo galimybių studijas.“.

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Dažnumas ir atgaliniai duomenys

1.   DKI duomenys pradedami skaičiuoti pagal NACE 2 red. už pirmąjį 2009 metų ketvirtį, o vėliau – už kiekvieną ketvirtį (kurie baigiasi kiekvienų metų kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 31 d.).

2.   Valstybės narės pateikia atgalinius duomenis nuo 2000 m. pirmojo ketvirčio iki 2008 m. ketvirtojo ketvirčio. Atgaliniai duomenys pateikiami pagal kiekvieną NACE 2 red. B–N sekciją ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus darbo kaštų punktus.“.

4)

6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   5 straipsnyje minimi atgaliniai duomenys Komisijai (Eurostatui) perduodami kartu su 2009 m. pirmojo ketvirčio DKI.“.

5)

11 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

„c)

NACE 2 red. O–S sekcijų įtraukimui (3 straipsnis);“.

17 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 48/2004 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 48/2004 3 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šis reglamentas apima plieno pramonės, kuri apibrėžta kaip Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE 2 red.) 24.1 grupė, duomenis.“.

18 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

19 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1552/2005 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1552/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

Visame tekste „NACE 1.1 red.“ pakeičiama į „NACE 2 red.“.

2)

2 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Statistinių duomenų aprėptis

Profesinio mokymo įmonėse statistika aprėpia bent jau visas NACE 2 red. B–N ir R–S sekcijose apibrėžtas ekonominės veiklos rūšis.“.

III SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Laikydamosi Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 reikalavimų, valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) verslo struktūros statistinius duomenis už 2008 kalendorinius metus ir pagal NACE 1.1 red., ir pagal NACE 2 red.

Dėl kiekvienam Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 priedui taikomų rodiklių sąrašo ir reikalaujamo suskaidymo, kurie turi būti pateikti pagal NACE 1.1 red., sprendžiama to reglamento 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL C 79, 2006 4 1, p. 31.

(2)  2006 m. spalio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 293, 1990 10 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(5)  OL L 196, 1993 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(6)  OL L 374, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(7)  OL L 14, 1997 1 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(8)  OL L 162, 1998 6 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1503/2006 (OL L 281, 2006 10 12, p. 15).

(9)  OL L 163, 1998 6 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(10)  OL L 63, 1999 3 12, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(11)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 783/2005 (OL L 131, 2005 5 25, p. 38).

(12)  OL L 69, 2003 3 13, p. 1.

(13)  OL L 7, 2004 1 13, p. 1.

(14)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.

(15)  OL L 255, 2005 9 30, p. 1.

(16)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(17)  OL L 33, 2004 2 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 909/2006 (OL L 168, 2006 6 21, p. 14).

(18)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 602/2006 (OL L 106, 2006 4 19, p. 10).

(19)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).


I PRIEDAS

NACE 2 RED.

 

 

 

 

* dalis

Skyrius

Grupė

Klasė

 

ISIC

4 red.

 

 

 

A SEKCIJA – ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

 

01

 

 

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

 

 

01.1

 

Vienmečių augalų auginimas

 

 

 

01.11

Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas

0111

 

 

01.12

Ryžių auginimas

0112

 

 

01.13

Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas

0113

 

 

01.14

Cukranendrių auginimas

0114

 

 

01.15

Tabako auginimas

0115

 

 

01.16

Pluoštinių augalų auginimas

0116

 

 

01.19

Kitų vienmečių augalų auginimas

0119

 

01.2

 

Daugiamečių augalų auginimas

 

 

 

01.21

Vynuogių auginimas

0121

 

 

01.22

Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas

0122

 

 

01.23

Citrusų vaisių auginimas

0123

 

 

01.24

Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

0124

 

 

01.25

Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas

0125

 

 

01.26

Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

0126

 

 

01.27

Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

0127

 

 

01.28

Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas

0128

 

 

01.29

Kitų daugiamečių augalų auginimas

0129

 

01.3

 

Augalų dauginimas

 

 

 

01.30

Augalų dauginimas

0130

 

01.4

 

Gyvulininkystė

 

 

 

01.41

Pieninių galvijų auginimas

0141*

 

 

01.42

Kitų galvijų ir buivolų auginimas

0141*

 

 

01.43

Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

0142

 

 

01.44

Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas

0143

 

 

01.45

Avių ir ožkų auginimas

0144

 

 

01.46

Kiaulių auginimas

0145

 

 

01.47

Naminių paukščių auginimas

0146

 

 

01.49

Kitų gyvūnų auginimas

0149

 

01.5

 

Mišrusis žemės ūkis

 

 

 

01.50

Mišrusis žemės ūkis

0150

 

01.6

 

Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

 

 

 

01.61

Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

0161

 

 

01.62

Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

0162

 

 

01.63

Derliaus apdorojimo veikla

0163

 

 

01.64

Sėklininkystė

0164

 

01.7

 

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

 

 

 

01.70

Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

0170

02

 

 

Miškininkystė ir medienos ruoša

 

 

02.1

 

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

 

 

 

02.10

Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

0210

 

02.2

 

Medienos ruoša

 

 

 

02.20

Medienos ruoša

0220

 

02.3

 

Laukinių ne medžių produktų rinkimas

 

 

 

02.30

Laukinių ne medžių produktų rinkimas

0230

 

02.4

 

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

 

 

 

02.40

Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

0240

03

 

 

Žvejyba ir akvakultūra

 

 

03.1

 

Žvejyba

 

 

 

03.11

Jūrinė žvejyba

0311

 

 

03.12

Gėlųjų vandenų žvejyba

0312

 

03.2

 

Akvakultūra

 

 

 

03.21

Jūrinė akvakultūra

0321

 

 

03.22

Gėlųjų vandenų akvakultūra

0322

 

 

 

B SEKCIJA – KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

 

05

 

 

Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

 

 

05.1

 

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

 

 

 

05.10

Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

0510

 

05.2

 

Rusvųjų anglių kasyba

 

 

 

05.20

Rusvųjų anglių kasyba

0520

06

 

 

Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

 

 

06.1

 

Žalios naftos gavyba

 

 

 

06.10

Žalios naftos gavyba

0610

 

06.2

 

Gamtinių dujų gavyba

 

 

 

06.20

Gamtinių dujų gavyba

0620

07

 

 

Metalų rūdų kasyba

 

 

07.1

 

Geležies rūdų kasyba

 

 

 

07.10

Geležies rūdų kasyba

0710

 

07.2

 

Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

 

 

 

07.21

Urano ir torio rūdų kasyba

0721

 

 

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

0729

08

 

 

Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

 

08.1

 

Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas

 

 

 

08.11

Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas

0810*

 

 

08.12

Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

0810*

 

08.9

 

Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas

 

 

 

08.91

Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

0891

 

 

08.92

Durpių gavyba

0892

 

 

08.93

Druskos gavyba

0893

 

 

08.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

0899

09

 

 

Kasybai būdingų paslaugų veikla

 

 

09.1

 

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

 

 

 

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

0910

 

09.9

 

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

 

 

 

09.90

Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

0990

 

 

 

C SEKCIJA – APDIRBAMOJI GAMYBA

 

10

 

 

Maisto produktų gamyba

 

 

10.1

 

Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba

 

 

 

10.11

Mėsos perdirbimas ir konservavimas

1010*

 

 

10.12

Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

1010*

 

 

10.13

Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

1010*

 

10.2

 

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

10.20

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

1020

 

10.3

 

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

10.31

Bulvių perdirbimas ir konservavimas

1030*

 

 

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

1030*

 

 

10.39

Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

1030*

 

10.4

 

Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

 

 

 

10.41

Aliejaus ir riebalų gamyba

1040*

 

 

10.42

Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

1040*

 

10.5

 

Pieno produktų gamyba

 

 

 

10.51

Pieninių veikla ir sūrių gamyba

1050*

 

 

10.52

Valgomųjų ledų gamyba

1050*

 

10.6

 

Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

 

 

 

10.61

Grūdų malimo produktų gamyba

1061

 

 

10.62

Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

1062

 

10.7

 

Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

 

 

 

10.71

Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

1071*

 

 

10.72

Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

1071*

 

 

10.73

Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba

1074

 

10.8

 

Kitų maisto produktų gamyba

 

 

 

10.81

Cukraus gamyba

1072

 

 

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

1073

 

 

10.83

Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

1079*

 

 

10.84

Užgardų ir pagardų gamyba

1079*

 

 

10.85

Paruoštų rupinių ir valgių gamyba

1075

 

 

10.86

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

1079*

 

 

10.89

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

1079*

 

10.9

 

Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba

 

 

 

10.91

Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

1080*

 

 

10.92

Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

1080*

11

 

 

Gėrimų gamyba

 

 

11.0

 

Gėrimų gamyba

 

 

 

11.01

Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas

1101

 

 

11.02

Vynuogių vyno gamyba

1102*

 

 

11.03

Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

1102*

 

 

11.04

Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

1102*

 

 

11.05

Alaus gamyba

1103*

 

 

11.06

Salyklo gamyba

1103*

 

 

11.07

Gaiviųjų gėrimų gamyba; Mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

1104

12

 

 

Tabako gaminių gamyba

 

 

12.0

 

Tabako gaminių gamyba

 

 

 

12.00

Tabako gaminių gamyba

1200

13

 

 

Tekstilės gaminių gamyba

 

 

13.1

 

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

 

 

 

13.10

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

1311

 

13.2

 

Tekstilės audimas

 

 

 

13.20

Tekstilės audimas

1312

 

13.3

 

Tekstilės apdaila

 

 

 

13.30

Tekstilės apdaila

1313

 

13.9

 

Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

 

 

 

13.91

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

1391

 

 

13.92

Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

1392

 

 

13.93

Kilimų ir kilimėlių gamyba

1393

 

 

13.94

Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

1394

 

 

13.95

Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

1399*

 

 

13.96

Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

1399*

 

 

13.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

1399*

14

 

 

Drabužių siuvimas (gamyba)

 

 

14.1

 

Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)

 

 

 

14.11

Odinių drabužių siuvimas

1410*

 

 

14.12

Darbo drabužių siuvimas

1410*

 

 

14.13

Kitų viršutinių drabužių siuvimas

1410*

 

 

14.14

Apatinių drabužių siuvimas

1410*

 

 

14.19

Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba

1410*

 

14.2

 

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

 

 

 

14.20

Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba

1420

 

14.3

 

Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

 

 

 

14.31

Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

1430*

 

 

14.39

Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba

1430*

15

 

 

Odos ir odos dirbinių gamyba

 

 

15.1

 

Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas

 

 

 

15.11

Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas

1511

 

 

15.12

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba

1512

 

15.2

 

Avalynės gamyba

 

 

 

15.20

Avalynės gamyba

1520

16

 

 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

16.1

 

Medienos pjaustymas ir obliavimas

 

 

 

16.10

Medienos pjaustymas ir obliavimas

1610

 

16.2

 

Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

 

16.21

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

1621

 

 

16.22

Sumontuotų parketo grindų gamyba

1622*

 

 

16.23

Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba

1622*

 

 

16.24

Medinės taros gamyba

1623

 

 

16.29

Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

1629

17

 

 

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

 

 

17.1

 

Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba

 

 

 

17.11

Plaušienos gamyba

1701*

 

 

17.12

Popieriaus ir kartono gamyba

1701*

 

17.2

 

Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba

 

 

 

17.21

Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba

1702

 

 

17.22

Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba

1709*

 

 

17.23

Popierinių raštinės reikmenų gamyba

1709*

 

 

17.24

Sienų apmušalų (tapetų) gamyba

1709*

 

 

17.29

Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba

1709*

18

 

 

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

 

 

18.1

 

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

 

 

 

18.11

Laikraščių spausdinimas

1811*

 

 

18.12

Kitas spausdinimas

1811*

 

 

18.13

Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla

1812*

 

 

18.14

Įrišimas ir susijusios paslaugos

1812*

 

18.2

 

Įrašytų laikmenų tiražavimas

 

 

 

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimas

1820

19

 

 

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

 

 

19.1

 

Koksavimo krosnių produktų gamyba

 

 

 

19.10

Koksavimo krosnių produktų gamyba

1910

 

19.2

 

Rafinuotų naftos produktų gamyba

 

 

 

19.20

Rafinuotų naftos produktų gamyba

1920

20

 

 

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

 

 

20.1

 

Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

 

 

 

20.11

Pramoninių dujų gamyba

2011*

 

 

20.12

Dažiklių ir pigmentų gamyba

2011*

 

 

20.13

Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba

2011*

 

 

20.14

Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba

2011*

 

 

20.15

Trąšų ir azoto junginių gamyba

2012

 

 

20.16

Pirminių plastikų gamyba

2013*

 

 

20.17

Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba

2013*

 

20.2

 

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

 

 

 

20.20

Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba

2021

 

20.3

 

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

 

 

 

20.30

Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba

2022

 

20.4

 

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

 

 

 

20.41

Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

2023*

 

 

20.42

Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba

2023*

 

20.5

 

Kitų cheminių medžiagų gamyba

 

 

 

20.51

Sprogiųjų medžiagų gamyba

2029*

 

 

20.52

Klijų gamyba

2029*

 

 

20.53

Eterinio aliejaus gamyba

2029*

 

 

20.59

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba

2029*

 

20.6

 

Cheminių pluoštų gamyba

 

 

 

20.60

Cheminių pluoštų gamyba

2030

21

 

 

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

 

 

21.1

 

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

 

 

 

21.10

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba

2100*

 

21.2

 

Farmacinių preparatų gamyba

 

 

 

21.20

Farmacinių preparatų gamyba

2100*

22

 

 

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

 

 

22.1

 

Guminių gaminių gamyba

 

 

 

22.11

Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

2211

 

 

22.19

Kitų guminių gaminių gamyba

2219

 

22.2

 

Plastikinių gaminių gamyba

 

 

 

22.21

Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba

2220*

 

 

22.22

Plastikinių pakuočių gamyba

2220*

 

 

22.23

Plastikinių statybos dirbinių gamyba

2220*

 

 

22.29

Kitų plastikinių gaminių gamyba

2220*

23

 

 

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

 

 

23.1

 

Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.11

Plokščiojo stiklo gamyba

2310*

 

 

23.12

Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas

2310*

 

 

23.13

Tuščiavidurio stiklo gamyba

2310*

 

 

23.14

Stiklo pluoštų gamyba

2310*

 

 

23.19

Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas

2310*

 

23.2

 

Ugniai atsparių gaminių gamyba

 

 

 

23.20

Ugniai atsparių gaminių gamyba

2391

 

23.3

 

Statybinių medžiagų iš molio gamyba

 

 

 

23.31

Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba

2392*

 

 

23.32

Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba

2392*

 

23.4

 

Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.41

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

2393*

 

 

23.42

Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba

2393*

 

 

23.43

Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba

2393*

 

 

23.44

Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

2393*

 

 

23.49

Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba

2393*

 

23.5

 

Cemento, kalkių ir gipso gamyba

 

 

 

23.51

Cemento gamyba

2394*

 

 

23.52

Kalkių ir gipso gamyba

2394*

 

23.6

 

Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba

 

 

 

23.61

Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba

2395*

 

 

23.62

Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba

2395*

 

 

23.63

Prekinio betono mišinio gamyba

2395*

 

 

23.64

Statybinių skiedinių gamyba

2395*

 

 

23.65

Fibrolito gamyba

2395*

 

 

23.69

Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba

2395*

 

23.7

 

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

 

 

 

23.70

Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas

2396

 

23.9

 

Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba

 

 

 

23.91

Abrazyvinių gaminių gamyba

2399*

 

 

23.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba

2399*

24

 

 

Pagrindinių metalų gamyba

 

 

24.1

 

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba

 

 

 

24.10

Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba

2410*

 

24.2

 

Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba

 

 

 

24.20

Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba

2410*

 

24.3

 

Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba

 

 

 

24.31

Šaltasis strypų tempimas

2410*

 

 

24.32

Šaltasis siaurų juostų valcavimas

2410*

 

 

24.33

Šaltasis formavimas ar lankstymas

2410*

 

 

24.34

Šaltasis vielos tempimas

2410*

 

24.4

 

Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba

 

 

 

24.41

Tauriųjų metalų gamyba

2420*

 

 

24.42

Aliuminio gamyba

2420*

 

 

24.43

Švino, cinko ir alavo gamyba

2420*

 

 

24.44

Vario gamyba

2420*

 

 

24.45

Kitų spalvotųjų metalų gamyba

2420*

 

 

24.46

Branduolinio kuro perdirbimas

2420*

 

24.5

 

Metalų liejinių gamyba

 

 

 

24.51

Geležies liejinių gamyba

2431*

 

 

24.52

Plieno liejinių gamyba

2431*

 

 

24.53

Lengvųjų metalų liejinių gamyba

2432*

 

 

24.54

Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba

2432*

25

 

 

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

 

 

25.1

 

Konstrukcinių metalo gaminių gamyba

 

 

 

25.11

Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba

2511*

 

 

25.12

Metalinių durų ir langų gamyba

2511*

 

25.2

 

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

 

 

 

25.21

Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba

2512*

 

 

25.29

Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba

2512*

 

25.3

 

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

 

 

 

25.30

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba

2513

 

25.4

 

Ginklų ir šaudmenų gamyba

 

 

 

25.40

Ginklų ir šaudmenų gamyba

2520

 

25.5

 

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

 

 

 

25.50

Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija

2591

 

25.6

 

Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas

 

 

 

25.61

Metalų apdorojimas ir dengimas

2592*

 

 

25.62

Mechaninis apdirbimas

2592*

 

25.7

 

Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba

 

 

 

25.71

Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba

2593*

 

 

25.72

Spynų ir vyrių gamyba

2593*

 

 

25.73

Kitų įrankių gamyba

2593*

 

25.9

 

Kitų metalo gaminių gamyba

 

 

 

25.91

Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba

2599*

 

 

25.92

Lengvųjų metalų taros gamyba

2599*

 

 

25.93

Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba

2599*

 

 

25.94

Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba

2599*

 

 

25.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba

2599*

26

 

 

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

 

 

26.1

 

Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba

 

 

 

26.11

Elektroninių komponentų gamyba

2610*

 

 

26.12

Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba

2610*

 

26.2

 

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

 

 

 

26.20

Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba

2620

 

26.3

 

Ryšių įrangos gamyba

 

 

 

26.30

Ryšių įrangos gamyba

2630

 

26.4

 

Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba

 

 

 

26.40

Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba

2640

 

26.5

 

Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų laikrodžių gamyba

 

 

 

26.51

Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba

2651

 

 

26.52

Įvairių tipų laikrodžių gamyba

2652

 

26.6

 

Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba

 

 

 

26.60

Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba

2660

 

26.7

 

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

 

 

 

26.70

Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

2670

 

26.8

 

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

 

 

 

26.80

Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

2680

27

 

 

Elektros įrangos gamyba

 

 

27.1

 

Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

 

 

 

27.11

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

2710*

 

 

27.12

Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

2710*

 

27.2

 

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

 

 

 

27.20

Baterijų ir akumuliatorių gamyba

2720

 

27.3

 

Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

 

 

 

27.31

Skaidulinės optikos kabelių gamyba

2731

 

 

27.32

Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba

2732

 

 

27.33

Instaliacijos įtaisų gamyba

2733

 

27.4

 

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

 

 

 

27.40

Elektros apšvietimo įrangos gamyba

2740

 

27.5

 

Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

 

 

 

27.51

Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

2750*

 

 

27.52

Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

2750*

 

27.9

 

Kitos elektros įrangos gamyba

 

 

 

27.90

Kitos elektros įrangos gamyba

2790

28

 

 

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

 

 

28.1

 

Bendrosios paskirties mašinų gamyba

 

 

 

28.11

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba

2811

 

 

28.12

Hidraulinės energijos įrangos gamyba

2812

 

 

28.13

Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

2813*

 

 

28.14

Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

2813*

 

 

28.15

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba

2814

 

28.2

 

Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba

 

 

 

28.21

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba

2815

 

 

28.22

Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

2816

 

 

28.23

Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba

2817

 

 

28.24

Variklinių rankinių įrankių gamyba

2818

 

 

28.25

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba

2819*

 

 

28.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba

2819*

 

28.3

 

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

 

 

 

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

2821

 

28.4

 

Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba

 

 

 

28.41

Metalo formavimo įrangos gamyba

2822*

 

 

28.49

Kitų staklių gamyba

2822*

 

28.9

 

Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba

 

 

 

28.91

Metalurgijos mašinų gamyba

2823

 

 

28.92

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba

2824

 

 

28.93

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba

2825

 

 

28.94

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba

2826

 

 

28.95

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba

2829*

 

 

28.96

Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba

2829*

 

 

28.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba

2829*

29

 

 

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

 

 

29.1

 

Variklinių transporto priemonių gamyba

 

 

 

29.10

Variklinių transporto priemonių gamyba

2910

 

29.2

 

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

 

 

 

29.20

Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

2920

 

29.3

 

Variklinių transporto priemonių ir jų dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba

 

 

 

29.31

Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba

2930*

 

 

29.32

Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba

2930*

30

 

 

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

 

 

30.1

 

Įvairių tipų laivų statyba

 

 

 

30.11

Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

3011

 

 

30.12

Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba

3012

 

30.2

 

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

 

 

 

30.20

Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

3020

 

30.3

 

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

 

 

 

30.30

Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

3030

 

30.4

 

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

 

 

 

30.40

Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

3040

 

30.9

 

Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba

 

 

 

30.91

Motociklų gamyba

3091

 

 

30.92

Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

3092

 

 

30.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba

3099

31

 

 

Baldų gamyba

 

 

31.0

 

Baldų gamyba

 

 

 

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

3100*

 

 

31.02

Virtuvės baldų gamyba

3100*

 

 

31.03

Čiužinių gamyba

3100*

 

 

31.09

Kitų baldų gamyba

3100*

32

 

 

Kita gamyba

 

 

32.1

 

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

 

 

 

32.11

Monetų kalimas

3211*

 

 

32.12

Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

3211*

 

 

32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

3212

 

32.2

 

Muzikos instrumentų gamyba

 

 

 

32.20

Muzikos instrumentų gamyba

3220

 

32.3

 

Sporto reikmenų gamyba

 

 

 

32.30

Sporto reikmenų gamyba

3230

 

32.4

 

Žaidimų ir žaislų gamyba

 

 

 

32.40

Žaidimų ir žaislų gamyba

3240

 

32.5

 

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba

 

 

 

32.50

Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba

3250

 

32.9

 

Niekur kitur nepriskirta gamyba

 

 

 

32.91

Šluotų ir šepečių gamyba

3290*

 

 

32.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

3290*

33

 

 

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

 

 

33.1

 

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas

 

 

 

33.11

Metalo gaminių remontas

3311

 

 

33.12

Mašinų remontas

3312

 

 

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remontas

3313

 

 

33.14

Elektros įrangos remontas

3314

 

 

33.15

Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra

3315*

 

 

33.16

Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra

3315*

 

 

33.17

Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra

3315*

 

 

33.19

Kitos įrangos remontas

3319

 

33.2

 

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

 

 

 

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

3320

 

 

 

D SEKCIJA – ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

 

35

 

 

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

 

 

35.1

 

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

 

 

 

35.11

Elektros gamyba

3510*

 

 

35.12

Elektros perdavimas

3510*

 

 

35.13

Elektros paskirstymas

3510*

 

 

35.14

Elektros pardavimas

3510*

 

35.2

 

Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

 

 

 

35.21

Dujų gamyba

3520*

 

 

35.22

Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

3520*

 

 

35.23

Dujų pardavimas dujotiekiais

3520*

 

35.3

 

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

 

 

 

35.30

Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

3530

 

 

 

E SEKCIJA – VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS

 

36

 

 

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

 

 

36.0

 

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

 

 

 

36.00

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

3600

37

 

 

Nuotekų valymas

 

 

37.0

 

Nuotekų valymas

 

 

 

37.00

Nuotekų valymas

3700

38

 

 

Atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas

 

 

38.1

 

Atliekų rinkimas

 

 

 

38.11

Nepavojingųjų atliekų rinkimas

3811

 

 

38.12

Pavojingųjų atliekų rinkimas

3812

 

38.2

 

Atliekų tvarkymas ir šalinimas

 

 

 

38.21

Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas

3821

 

 

38.22

Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas

3822

 

38.3

 

Medžiagų atgavimas

 

 

 

38.31

Mašinų duženų išmontavimas

3830*

 

 

38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

3830*

39

 

 

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

 

 

39.0

 

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

 

 

 

39.00

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

3900

 

 

 

F SEKCIJA – STATYBA

 

41

 

 

Pastatų statyba

 

 

41.1

 

Statybų plėtra

 

 

 

41.10

Statybų plėtra

4100*

 

41.2

 

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

 

 

 

41.20

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

4100*

42

 

 

Inžinerinių statinių statyba

 

 

42.1

 

Kelių ir geležinkelių tiesimas

 

 

 

42.11

Kelių ir automagistralių tiesimas

4210*

 

 

42.12

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas

4210*

 

 

42.13

Tiltų ir tunelių statyba

4210*

 

42.2

 

Komunalinių statinių statyba

 

 

 

42.21

Komunalinių nuotekų statinių statyba

4220*

 

 

42.22

Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba

4220*

 

42.9

 

Kitų inžinerinių statinių statyba

 

 

 

42.91

Vandens statinių statyba

4290*

 

 

42.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba

4290*

43

 

 

Specializuota statybos veikla

 

 

43.1

 

Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas

 

 

 

43.11

Statinių nugriovimas

4311

 

 

43.12

Statybvietės paruošimas

4312*

 

 

43.13

Žvalgomasis gręžimas

4312*

 

43.2

 

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas

 

 

 

43.21

Elektros sistemų įrengimas

4321

 

 

43.22

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

4322

 

 

43.29

Kitos įrangos įrengimas

4329

 

43.3

 

Statybos baigimas ir apdaila

 

 

 

43.31

Tinkavimas

4330*

 

 

43.32

Staliaus dirbinių įrengimas

4330*

 

 

43.33

Grindų ir sienų dengimas

4330*

 

 

43.34

Dažymas ir stiklinimas

4330*

 

 

43.39

Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai

4330*

 

43.9

 

Kita specializuota statybos veikla

 

 

 

43.91

Stogų dengimas

4390*

 

 

43.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

4390*

 

 

 

G SEKCIJA – DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

 

45

 

 

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

 

 

45.1

 

Variklinių transporto priemonių pardavimas

 

 

 

45.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas

4510*

 

 

45.19

Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas

4510*

 

45.2

 

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

 

 

 

45.20

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

4520

 

45.3

 

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

 

 

 

45.31

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba

4530*

 

 

45.32

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba

4530*

 

45.4

 

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas

 

 

 

45.40

Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas

4540

46

 

 

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

 

 

46.1

 

Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį

 

 

 

46.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.12

Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.15

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.16

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.17

Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla

4610*

 

 

46.18

Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla

4610*

 

 

46.19

Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

4610*

 

46.2

 

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba

 

 

 

46.21

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

4620*

 

 

46.22

Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

4620*

 

 

46.23

Gyvų gyvulių didmeninė prekyba

4620*

 

 

46.24

Kailių ir odų didmeninė prekyba

4620*

 

46.3

 

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba

 

 

 

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.33

Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.34

Gėrimų didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.35

Tabako gaminių didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.38

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba

4630*

 

 

46.39

Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba

4630*

 

46.4

 

Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

 

 

 

46.41

Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

4641*

 

 

46.42

Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

4641*

 

 

46.43

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba

4649*

 

 

46.44

Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių didmeninė prekyba

4649*

 

 

46.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba

4649*

 

 

46.46

Farmacijos prekių didmeninė prekyba

4649*

 

 

46.47

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba

4649*

 

 

46.48

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba

4649*

 

 

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

4649*

 

46.5

 

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba

 

 

 

46.51

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba

4651

 

 

46.52

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba

4652

 

46.6

 

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

 

 

 

46.61

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

4653

 

 

46.62

Staklių didmeninė prekyba

4659*

 

 

46.63

Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba

4659*

 

 

46.64

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba

4659*

 

 

46.65

Įstaigos baldų didmeninė prekyba

4659*

 

 

46.66

Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

4659*

 

 

46.69

Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

4659*

 

46.7

 

Kita specializuota didmeninė prekyba

 

 

 

46.71

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba

4661

 

 

46.72

Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba

4662

 

 

46.73

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

4663*

 

 

46.74

Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba

4663*

 

 

46.75

Chemijos produktų didmeninė prekyba

4669*

 

 

46.76

Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba

4669*

 

 

46.77

Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

4669*

 

46.9

 

Nespecializuota didmeninė prekyba

 

 

 

46.90

Nespecializuota didmeninė prekyba

4690

47

 

 

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

 

 

47.1

 

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.11

Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas

4711

 

 

47.19

Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

4719

 

47.2

 

Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.21

Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4721*

 

 

47.22

Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4721*

 

 

47.23

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4721*

 

 

47.24

Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4721*

 

 

47.25

Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4722

 

 

47.26

Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4723

 

 

47.29

Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4721*

 

47.3

 

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.30

Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4730

 

47.4

 

Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.41

Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4741*

 

 

47.42

Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4741*

 

 

47.43

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4742

 

47.5

 

Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.51

Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4751

 

 

47.52

Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4752

 

 

47.53

Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4753

 

 

47.54

Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4759*

 

 

47.59

Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4759*

 

47.6

 

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.61

Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4761*

 

 

47.62

Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4761*

 

 

47.63

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4762

 

 

47.64

Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4763

 

 

47.65

Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4764

 

47.7

 

Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

 

 

 

47.71

Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4771*

 

 

47.72

Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4771*

 

 

47.73

Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla

4772*

 

 

47.74

Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4772*

 

 

47.75

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4772*

 

 

47.76

Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4773*

 

 

47.77

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4773*

 

 

47.78

Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

4773*

 

 

47.79

Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

4774

 

47.8

 

Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

 

 

 

47.81

Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

4781

 

 

47.82

Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

4782

 

 

47.89

Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

4789

 

47.9

 

Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

 

 

 

47.91

Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

4791

 

 

47.99

Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

4799

 

 

 

H SEKCIJA – TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

 

49

 

 

Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

 

 

49.1

 

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

 

 

 

49.10

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

4911

 

49.2

 

Krovininis geležinkelio transportas

 

 

 

49.20

Krovininis geležinkelio transportas

4912

 

49.3

 

Kitas keleivinis sausumos transportas

 

 

 

49.31

Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu

4921

 

 

49.32

Taksi veikla

4922*

 

 

49.39

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

4922*

 

49.4

 

Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla

 

 

 

49.41

Krovininis kelių transportas

4923*

 

 

49.42

Perkraustymo veikla

4923*

 

49.5

 

Transportavimas vamzdynais

 

 

 

49.50

Transportavimas vamzdynais

4930

50

 

 

Vandens transportas

 

 

50.1

 

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

 

 

 

50.10

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

5011

 

50.2

 

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

 

 

 

50.20

Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

5012

 

50.3

 

Vidaus vandenų keleivinis transportas

 

 

 

50.30

Vidaus vandenų keleivinis transportas

5021

 

50.4

 

Vidaus vandenų krovininis transportas

 

 

 

50.40

Vidaus vandenų krovininis transportas

5022

51

 

 

Oro transportas

 

 

51.1

 

Keleivinis oro transportas

 

 

 

51.10

Keleivinis oro transportas

5110

 

51.2

 

Krovininis oro transportas ir kosminis transportas

 

 

 

51.21

Krovininis oro transportas

5120*

 

 

51.22

Kosminis transportas

5120*

52

 

 

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

 

 

52.1

 

Sandėliavimas ir saugojimas

 

 

 

52.10

Sandėliavimas ir saugojimas

5210

 

52.2

 

Transportui būdingų paslaugų veikla

 

 

 

52.21

Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla

5221

 

 

52.22

Vandens transportui būdingų paslaugų veikla

5222

 

 

52.23

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

5223

 

 

52.24

Krovinių tvarkymas

5224

 

 

52.29

Kita transportui būdingų paslaugų veikla

5229

53

 

 

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

 

 

53.1

 

Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla

 

 

 

53.10

Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla

5310

 

53.2

 

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

 

 

 

53.20

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

5320

 

 

 

I SEKCIJA – APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

 

55

 

 

Apgyvendinimo veikla

 

 

55.1

 

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

 

 

 

55.10

Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

5510*

 

55.2

 

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

 

 

 

55.20

Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

5510*

 

55.3

 

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

 

 

 

55.30

Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

5520

 

55.9

 

Kita apgyvendinimo veikla

 

 

 

55.90

Kita apgyvendinimo veikla

5590

56

 

 

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

 

 

56.1

 

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

 

 

 

56.10

Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

5610

 

56.2

 

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla

 

 

 

56.21

Pagaminto valgio tiekimas renginiams

5621

 

 

56.29

Kitų maitinimo paslaugų teikimas

5629

 

56.3

 

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

 

 

 

56.30

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

5630

 

 

 

J SEKCIJA – INFORMACIJA IR RYŠIAI

 

58

 

 

Leidybinė veikla

 

 

58.1

 

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

 

 

 

58.11

Knygų leidyba

5811

 

 

58.12

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

5812

 

 

58.13

Laikraščių leidyba

5813*

 

 

58.14

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

5813*

 

 

58.19

Kita leidyba

5819

 

58.2

 

Programinės įrangos leidyba

 

 

 

58.21

Kompiuterinių žaidimų leidyba

5820*

 

 

58.29

Kita programinės įrangos leidyba

5820*

59

 

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

 

 

59.1

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

 

 

 

59.11

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

5911

 

 

59.12

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas

5912

 

 

59.13

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

5913

 

 

59.14

Kino filmų rodymas

5914

 

59.2

 

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

 

 

 

59.20

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

5920

60

 

 

Programų rengimas ir transliavimas

 

 

60.1

 

Radijo programų transliavimas

 

 

 

60.10

Radijo programų transliavimas

6010

 

60.2

 

Televizijos programų rengimas ir transliavimas

 

 

 

60.20

Televizijos programų rengimas ir transliavimas

6020

61

 

 

Telekomunikacijos

 

 

61.1

 

Laidinio ryšio paslaugų veikla

 

 

 

61.10

Laidinio ryšio paslaugų veikla

6110

 

61.2

 

Bevielio ryšio pasaugų veikla

 

 

 

61.20

Bevielio ryšio pasaugų veikla

6120

 

61.3

 

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

 

 

 

61.30

Palydovinio ryšio paslaugų veikla

6130

 

61.9

 

Kitų ryšių paslaugų veikla

 

 

 

61.90

Kitų ryšių paslaugų veikla

6190

62

 

 

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

 

 

62.0

 

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

 

 

 

62.01

Kompiuterių programavimo veikla

6201

 

 

62.02

Kompiuterių konsultacinė veikla

6202*

 

 

62.03

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

6202*

 

 

62.09

Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

6209

63

 

 

Informacinių paslaugų veikla

 

 

63.1

 

Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla

 

 

 

63.11

Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla

6311

 

 

63.12

Interneto vartų paslaugų veikla

6312

 

63.9

 

Kita informacinių paslaugų veikla

 

 

 

63.91

Naujienų agentūrų veikla

6391

 

 

63.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

6399

 

 

 

K SEKCIJA – FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

 

64

 

 

Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

 

 

64.1

 

Piniginis tarpininkavimas

 

 

 

64.11

Centrinė bankininkystė

6411

 

 

64.19

Kitas piniginis tarpininkavimas

6419

 

64.2

 

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

 

 

 

64.20

Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

6420

 

64.3

 

Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla

 

 

 

64.30

Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla

6430

 

64.9

 

Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

 

 

 

64.91

Finansinė išperkamoji nuoma

6491

 

 

64.92

Kitas kredito teikimas

6492

 

 

64.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

6499

65

 

 

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla

 

 

65.1

 

Draudimas

 

 

 

65.11

Gyvybės draudimas

6511

 

 

65.12

Ne gyvybės draudimas

6512

 

65.2

 

Perdraudimas

 

 

 

65.20

Perdraudimas

6520

 

65.3

 

Pensijų lėšų kaupimas

 

 

 

65.30

Pensijų lėšų kaupimas

6530

66

 

 

Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla

 

 

66.1

 

Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla

 

 

 

66.11

Finansų rinkos valdymas

6611

 

 

66.12

Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas

6612

 

 

66.19

Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla

6619

 

66.2

 

Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

 

 

 

66.21

Rizikos ir žalos vertinimas

6621

 

 

66.22

Draudimo agentų ir brokerių veikla

6622

 

 

66.29

Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

6629

 

66.3

 

Fondų valdymo veikla

 

 

 

66.30

Fondų valdymo veikla

6630

 

 

 

L SEKCIJA – NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

 

68

 

 

Nekilnojamojo turto operacijos

 

 

68.1

 

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

 

 

 

68.10

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

6810*

 

68.2

 

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

 

 

 

68.20

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

6810*

 

68.3

 

Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį

 

 

 

68.31

Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

6820*

 

 

68.32

Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį

6820*

 

 

 

M SEKCIJA – PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

 

69

 

 

Teisinė ir apskaitos veikla

 

 

69.1

 

Teisinė veikla

 

 

 

69.10

Teisinė veikla

6910

 

69.2

 

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais

 

 

 

69.20

Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais

6920

70

 

 

Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

 

 

70.1

 

Pagrindinių buveinių veikla

 

 

 

70.10

Pagrindinių buveinių veikla

7010

 

70.2

 

Konsultacinė valdymo veikla

 

 

 

70.21

Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

7020*

 

 

70.22

Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

7020*

71

 

 

Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

 

 

71.1

 

Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos

 

 

 

71.11

Architektūros veikla

7110*

 

 

71.12

Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

7110*

 

71.2

 

Techninis tikrinimas ir analizė

 

 

 

71.20

Techninis tikrinimas ir analizė

7120

72

 

 

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

 

 

72.1

 

Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

 

 

 

72.11

Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

7210*

 

 

72.19

Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

7210*

 

72.2

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

 

 

 

72.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

7220

73

 

 

Reklama ir rinkos tyrimas

 

 

73.1

 

Reklama

 

 

 

73.11

Reklamos agentūrų veikla

7310*

 

 

73.12

Atstovavimas žiniasklaidai

7310*

 

73.2

 

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

 

 

 

73.20

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

7320

74

 

 

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

 

 

74.1

 

Specializuota projektavimo veikla

 

 

 

74.10

Specializuota projektavimo veikla

7410

 

74.2

 

Fotografavimo veikla

 

 

 

74.20

Fotografavimo veikla

7420

 

74.3

 

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

 

 

 

74.30

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

7490*

 

74.9

 

Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla

 

 

 

74.90

Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla

7490*

75

 

 

Veterinarinė veikla

 

 

75.0

 

Veterinarinė veikla

 

 

 

75.00

Veterinarinė veikla

7500

 

 

 

N SEKCIJA – ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA

 

77

 

 

Nuoma ir išperkamoji nuoma

 

 

77.1

 

Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

 

 

 

77.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

7710*

 

 

77.12

Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

7710*

 

77.2

 

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

 

 

 

77.21

Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

7721

 

 

77.22

Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

7722

 

 

77.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

7729

 

77.3

 

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

 

 

 

77.31

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

7730*

 

 

77.32

Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

7730*

 

 

77.33

Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma

7730*

 

 

77.34

Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

7730*

 

 

77.35

Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

7730*

 

 

77.39

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

7730*

 

77.4

 

Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma

 

 

 

77.40

Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma

7740

78

 

 

Įdarbinimo veikla

 

 

78.1

 

Įdarbinimo agentūrų veikla

 

 

 

78.10

Įdarbinimo agentūrų veikla

7810

 

78.2

 

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

 

 

 

78.20

Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

7820

 

78.3

 

Kitas darbo jėgos teikimas

 

 

 

78.30

Kitas darbo jėgos teikimas

7830

79

 

 

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

 

 

79.1

 

Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla

 

 

 

79.11

Kelionių agentūrų veikla

7911

 

 

79.12

Ekskursijų organizatorių veikla

7912

 

79.9

 

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla

 

 

 

79.90

Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla

7990

80

 

 

Apsaugos ir tyrimo veikla

 

 

80.1

 

Privati apsauga

 

 

 

80.10

Privati apsauga

8010

 

80.2

 

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

 

 

 

80.20

Apsaugos sistemų paslaugų veikla

8020

 

80.3

 

Tyrimo veikla

 

 

 

80.30

Tyrimo veikla

8030

81

 

 

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

 

 

81.1

 

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

 

 

 

81.10

Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

8110

 

81.2

 

Valymo veikla

 

 

 

81.21

Paprastasis pastatų valymas

8121

 

 

81.22

Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

8129*

 

 

81.29

Kita valymo veikla

8129*

 

81.3

 

Kraštovaizdžio tvarkymas

 

 

 

81.30

Kraštovaizdžio tvarkymas

8130

82

 

 

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

 

 

82.1

 

Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla

 

 

 

82.11

Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla

8211

 

 

82.19

Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla

8219

 

82.2

 

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

 

 

 

82.20

Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

8220

 

82.3

 

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

 

 

 

82.30

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

8230

 

82.9

 

Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla

 

 

 

82.91

Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla

8291

 

 

82.92

Fasavimo ir pakavimo veikla

8292

 

 

82.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla

8299

 

 

 

O SEKCIJA – VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

 

84

 

 

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

 

 

84.1

 

Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika

 

 

 

84.11

Bendroji viešojo valdymo veikla

8411

 

 

84.12

Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas

8412

 

 

84.13

Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti

8413

 

84.2

 

Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas

 

 

 

84.21

Užsienio reikalai

8421

 

 

84.22

Gynybos veikla

8422

 

 

84.23

Teisingumo ir teisminė veikla

8423*

 

 

84.24

Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

8423*

 

 

84.25

Priešgaisrinių tarnybų veikla

8423*

 

84.3

 

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

 

 

 

84.30

Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

8430

 

 

 

P SEKCIJA – ŠVIETIMAS

 

85

 

 

Švietimas

 

 

85.1

 

Ikimokyklinis ugdymas

 

 

 

85.10

Ikimokyklinis ugdymas

8510*

 

85.2

 

Pradinis ugdymas

 

 

 

85.20

Pradinis ugdymas

8510*

 

85.3

 

Vidurinis ugdymas

 

 

 

85.31

Bendrasis vidurinis ugdymas

8521

 

 

85.32

Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas

8522

 

85.4

 

Aukštasis mokslas

 

 

 

85.41

Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą

8530*

 

 

85.42

Aukštasis (tretinis) mokslas

8530*

 

85.5

 

Kitas mokymas

 

 

 

85.51

Sportinis ir rekreacinis švietimas

8541

 

 

85.52

Kultūrinis švietimas

8542

 

 

85.53

Vairavimo mokyklų veikla

8549*

 

 

85.59

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

8549*

 

85.6

 

Švietimui būdingų paslaugų veikla

 

 

 

85.60

Švietimui būdingų paslaugų veikla

8550

 

 

 

Q SEKCIJA – ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

 

86

 

 

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

 

 

86.1

 

Ligoninių veikla

 

 

 

86.10

Ligoninių veikla

8610

 

86.2

 

Medicininės ir odontologinės praktikos veikla

 

 

 

86.21

Bendrosios praktikos gydytojų veikla

8620*

 

 

86.22

Gydytojų specialistų veikla

8620*

 

 

86.23

Odontologinės praktikos veikla

8620*

 

86.9

 

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

 

 

 

86.90

Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

8690

87

 

 

Kita stacionarinė globos veikla

 

 

87.1

 

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

 

 

 

87.10

Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

8710

 

87.2

 

Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla

 

 

 

87.20

Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla

8720

 

87.3

 

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

 

 

 

87.30

Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

8730

 

87.9

 

Kita stacionarinė globos veikla

 

 

 

87.90

Kita stacionarinė globos veikla

8790

88

 

 

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

 

 

88.1

 

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

 

 

 

88.10

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

8810

 

88.9

 

Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla

 

 

 

88.91

Vaikų dienos priežiūros veikla

8890*

 

 

88.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

8890*

 

 

 

R SEKCIJA – MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

 

90

 

 

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

 

 

90.0

 

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

 

 

 

90.01

Scenos pastatymų veikla

9000*

 

 

90.02

Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

9000*

 

 

90.03

Meninė kūryba

9000*

 

 

90.04

Meno įrenginių eksploatavimo veikla

9000*

91

 

 

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

 

 

91.0

 

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

 

 

 

91.01

Bibliotekų ir archyvų veikla

9101

 

 

91.02

Muziejų veikla

9102*

 

 

91.03

Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

9102*

 

 

91.04

Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla

9103

92

 

 

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

 

 

92.0

 

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

 

 

 

92.00

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

9200

93

 

 

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

 

 

93.1

 

Sportinė veikla

 

 

 

93.11

Sporto įrenginių eksploatavimas

9311*

 

 

93.12

Sporto klubų veikla

9312

 

 

93.13

Kūno rengybos centrų veikla

9311*

 

 

93.19

Kita sportinė veikla

9319

 

93.2

 

Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

 

 

 

93.21

Atrakcionų ir teminių parkų veikla

9321

 

 

93.29

Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

9329

 

 

 

S SEKCIJA – KITA APTARNAVIMO VEIKLA

 

94

 

 

Narystės organizacijų veikla

 

 

94.1

 

Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla

 

 

 

94.11

Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla

9411

 

 

94.12

Profesinių narystės organizacijų veikla

9412

 

94.2

 

Profesinių sąjungų veikla

 

 

 

94.20

Profesinių sąjungų veikla

9420

 

94.9

 

Kitų narystės organizacijų veikla

 

 

 

94.91

Religinių organizacijų veikla

9491

 

 

94.92

Politinių organizacijų veikla

9492

 

 

94.99

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

9499

95

 

 

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

 

 

95.1

 

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

 

 

 

95.11

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

9511

 

 

95.12

Ryšių įrangos remontas

9512

 

95.2

 

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

 

 

 

95.21

Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas

9521

 

 

95.22

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas

9522

 

 

95.23

Avalynės ir odos gaminių taisymas

9523

 

 

95.24

Baldų ir interjero reikmenų taisymas

9524

 

 

95.25

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

9529*

 

 

95.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

9529*

96

 

 

Kita asmenų aptarnavimo veikla

 

 

96.0

 

Kita asmenų aptarnavimo veikla

 

 

 

96.01

Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

9601

 

 

96.02

Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

9602

 

 

96.03

Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

9603

 

 

96.04

Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

9609*

 

 

96.09

Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

9609*

 

 

 

T SEKCIJA – NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMU

 

97

 

 

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

 

 

97.0

 

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

 

 

 

97.00

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

9700

98

 

 

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

 

 

98.1

 

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba

 

 

 

98.10

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba

9810

 

98.2

 

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu

 

 

 

98.20

Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu

9820

 

 

 

U SEKCIJA – EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA

 

99

 

 

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

 

 

99.0

 

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

 

 

 

99.00

Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

9900


II PRIEDAS

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 priedai iš dalies keičiami taip:

1.

1 priedas (Bendras metinės struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

1.1.

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. J sekcija

NACE 2 red. K sekcija

NACE 1 red. 65.2 grupė ir 67 skyrius

NACE 2 red. 64.2, 64.3 bei 64.9 grupės ir 66 skyrius

NACE 1 red. C–G sekcijos

NACE 2 red.,. B–G sekcijos

NACE 1 red. veiklos rūšių klasė 65.11

NACE 2 red. veiklos rūšių klasė 64.11

NACE 1 red. 65 ir 66 skyriai

NACE 2 red. 64 ir 65 skyriai

NACE 1 red. H, I ir K sekcijos

NACE 2 red. H, I, J, L, M, N sekcijos ir 95 skyrius

1.2.

9 skirsnis pakeičiamas taip:

„9 skirsnis

Veiklos rūšių grupavimas

Šis veiklos rūšių grupavimas atitinka NACE 2 red. klasifikatorių.

B, C, D, E IR F SEKCIJOS

Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba: elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas; vandens tiekimas; nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas; statyba

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. klases.

G SEKCIJA

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. klases.

H SEKCIJA

Transportas ir saugojimas

49.1+49.2

„Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas“ ir „Krovininis geležinkelio transportas“

49.3

Kitas keleivinis sausumos transportas

49.4

Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla

49.5

Transportavimas vamzdynais

50.1+50.2

„Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas“ ir „Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas“

50.3+50.4

„Vidaus vandenų keleivinis transportas“ ir „Vidaus vandenų krovininis transportas“

51

Oro transportas

52

Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

53.1

Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla

53.2

Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

I SEKCIJA

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

55

Apgyvendinimo veikla

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

J SEKCIJA

Informacija ir ryšiai

58

Leidybinė veikla

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

60

Programų rengimas ir transliavimas

61

Telekomunikacijos

62

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

63

Informacinių paslaugų veikla

K SEKCIJA

Finansinė ir draudimo veikla

Kad Bendrijos statistika būtų parengta, valstybės narės perduoda nacionalinius rezultatus, suskirstytus pagal NACE 2 red. klases

L SEKCIJA

Nekilnojamojo turto operacijos

68

Nekilnojamojo turto operacijos

M SEKCIJA

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

69+70

„Teisinė ir apskaitos veikla“ ir „Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla“

71

Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

72

Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

73.1

Reklama

73.2

74

75

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Veterinarinė veikla

N SEKCIJA

Administracinė ir aptarnavimo veikla

77.1

77.2

Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.3

Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

77.4

Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma

78

Įdarbinimo veikla

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, kitų išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

80

Apsaugos ir tyrimo veikla

81

Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

82

Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

S SEKCIJA

Kita aptarnavimo veikla

95.11

Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

95.12

Ryšių įrangos remontas

95.21

Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas

95.22

Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas

95.23

Avalynės ir odos gaminių taisymas

95.24

Baldų ir interjero reikmenų taisymas

95.25

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

95.29

Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas.“

2.

2 priedas (Detalusis pramonės struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

2.1.

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. C sekcija

NACE 2 red. B sekcija

NACE 1 red. D sekcija

NACE 2 red. C sekcija

NACE 1 red. E sekcija

NACE 2 red. D ir E sekcijos

NACE 1 red. 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 32, 36 skyriai

NACE 2 red. 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 31 skyriai

2.2.

3 skirsnis pakeičiamas taip:

„3 skirsnis

Aprėptis

Statistiniai duomenys rengiami visoms veiklos rūšims, kurios priskiriamos NACE 2 red. B, C, D ir E sekcijoms. Šios sekcijos aprėpia kasybos ir karjerų eksploatavimo (B), apdirbamosios gamybos (C), elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo (D), vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo (E) veiklos rūšis. Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama B, C, D ar E sekcijoms, visumą.“.

3.

3 priedas (Detalusis paskirstomosios prekybos struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

3.1.

3 skirsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Statistiniai duomenys rengiami apie visas veiklos rūšis, kurios priskiriamos NACE 2 red. G sekcijai. Ši sekcija aprėpia didmeninę ir mažmeninę prekybą, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontą. Įmonių statistika apima visų įmonių, kurių pagrindinė veikla priskiriama G sekcijai, visumą.“.

3.2.

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. 50 skyrius

NACE 2 red. 45 skyrius

NACE 1 red. 51 skyrius

NACE 2 red. 46 skyrius

NACE 1 red. 52 skyrius

NACE 2 red. 47 skyrius

5 skirsnyje „Pirmieji ataskaitiniai metai“ ir 9 skirsnyje „Ataskaitos ir bandomieji tyrimai“ išlieka nuorodos į NACE 1 red. 50, 51 ir 52 skyrius.

4.

4 priedas (Detalusis statybos struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. 451 ir 452 grupės

NACE 2 red. 41, 42 skyriai ir 43.1, 43.9 grupės

5.

5 priedas (Detalusis draudimo struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. 66 skyrius, išskyrus 66.02 klasę

NACE 2 red. 65 skyrius, išskyrus 65.3 grupę

6.

6 priedas (Detalusis kredito įstaigų struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. 65.12 ir 65.22 klasės

NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasės

7.

7 priedas (Detalusis pensijų fondų struktūros statistikos modulis) iš dalies keičiamas taip:

Visame tekste atliekami šie pakeitimai:

Ankstesnė formuluotė

Nauja formuluotė

NACE 1 red. 66.02 klasė

NACE 2 red. 65.3 grupė


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1165/98 A, B, C ir D priedai iš dalies keičiami taip:

1.   A priedas

1.1.

A priedo a punktas („Taikymo sritis“) pakeičiamas taip:

„a)

Taikymo sritis

Šis priedas taikomas visoms veiklos rūšims, išvardytoms NACE 2 red. B–E sekcijose, arba, atitinkamais atvejais, visiems produktams, išvardytiems CPA B–E sekcijose. Informacijos pagal NACE 2 red. 37 skyrių, 38.1 ir 38.2 grupes bei 39 skyrių nereikalaujama. Veiklos rūšių sąrašas gali būti peržiūrimas 18 straipsnyje nustatyta tvarka.“.

1.2.

A priedo c punkto („Rodiklių sąrašas“) 6, 7 ir 8 dalys pakeičiamos taip:

„6.

Informacijos apie produkciją (Nr. 110) pagal NACE 2 red. 36 skyrių ir 35.3 bei 38.3 grupes nereikalaujama.

7.

Informacijos apie apyvartą (Nr. 120, 121 ir 122) pagal NACE 2 red. D ir E sekcijas nereikalaujama.

8.

Informacijos apie naujus užsakymus (Nr. 130, 131 ir 132) reikalaujama tik pagal NACE 2 red. toliau nurodytus skyrius: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Veiklos rūšių sąrašas gali būti tikslinamas vadovaujantis 18 straipsnyje nustatyta tvarka.“.

1.3.

A priedo c punkto („Rodiklių sąrašas“) 9 ir 10 dalys pakeičiamos taip:

„9.

Informacijos apie rodiklius Nr. 210, 220 ir 230 pagal NACE 2 red. 38.3 grupę nereikalaujama.

10.

Informacijos apie parduotos produkcijos kainas ir importo kainas (Nr. 310, 311, 312 ir 340) nereikalaujama pagal toliau išvardytas NACE 2 red. ir atitinkamai CPA grupes ir klases: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 ir 38.3. Veiklos rūšių sąrašas gali būti peržiūrimas 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

11.

Importo kainų rodiklis (Nr. 340) apskaičiuojamas pagal CPA produktus. Importuojantys vienetai pagal veiklos rūšį gali būti klasifikuojami ne pagal NACE 2 red. B–E sekcijų veiklos rūšis.“.

1.4.

A priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.

Visi rodikliai, išskyrus importo kainų rodiklį (Nr. 340), turi būti perduodami NACE 2 red. sekcijos (1 raidė) ir dviženkliu skyriaus lygiu. 340 rodiklis turi būti perduodamas CPA sekcijos (1 raidė) ir dviženkliu skyriaus lygiu.

2.

Be to, pagal NACE 2 red. C sekciją produkcijos indeksas (Nr. 110) ir parduotos produkcijos kainų indeksas (Nr. 310, 311, 312) turi būti perduodami NACE 2 red. triženkliu ir keturženkliu lygiu. Perduodami triženkliu ir keturženkliu lygiu paskaičiuoti produkcijos ir parduotos produkcijos kainų indeksai turi atitikti mažiausiai 90 % bendros pridėtinės vertės, sukurtos nurodytoje valstybėje narėje nagrinėjamaisiais baziniais metais pagal NACE 2 red. C sekciją. Šiuos taip detalizuotus rodiklius nebūtina perduoti toms valstybėms narėms, kurių bendra sukurta pridėtinė vertė nagrinėjamaisiais baziniais metais pagal NACE 2 red. C sekciją sudaro mažiau nei 4 % bendros Europos bendrijos pridėtinės vertės.“.

1.5.

A priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 3 dalyje NACE 1 red. pakeičiama į NACE 2 red.

1.6.

A priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 4, 5, 6 ir 7 dalys pakeičiamos taip:

4.

Be to, turi būti perduodami visos pramonės, apibrėžtos NACE 2 red. B–E sekcijose, ir pagrindinių pramoninių grupių (PPG), kaip apibrėžta Komisijos reglamente (EB) Nr. 586/2001 (1), visi rodikliai, išskyrus apyvartos ir naujų užsakymų rodiklius (Nr. 120, 121, 122, 130, 131, 132).

5.

Turi būti perduodami visos pramonės, apibrėžtos NACE 2 red. B ir C sekcijose, ir PPG, išskyrus pagrindinę pramoninę grupę, skirtą su energetika susijusiai veiklai, apyvartos rodikliai (Nr. 120, 121, 122).

6.

Turi būti perduodami viso gamybos sektoriaus (NACE 2 red. C sekcija) ir PPG susiaurintos grupės, apskaičiuotos pagal NACE 2 red. skyrių sąrašą, apibrėžtą šio priedo c punkto („Rodiklių sąrašas“) 8 dalyje, naujų užsakymų rodikliai (Nr. 130, 131, 132).

7.

Turi būti perduodamas visų pramonės produktų (CPA B–E sekcijos) ir PPG, sudarytų pagal Reglamentą (EB) Nr. 586/2001 iš CPA produktų grupių, importo kainų rodiklis (Nr. 340). Šio rodiklio nereikia perduoti toms valstybėms narėms, kurios nėra įsivedusios euro..

1.7.

A priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 9 ir 10 dalys pakeičiamos taip:

„9.

Užsienio rinkos rodikliai (Nr. 122, 132 ir 312) turi būti perduodami pagal padalijimą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Padalijimas taikomas visai pramonei, apibrėžtai NACE 2 red. B–E sekcijose, PPG, NACE 2 red. sekcijų (1 raidė) ir dviženkliu skyrių lygiu. 122 rodikliui nereikalaujama informacijos pagal NACE 2 red. D ir E sekcijas. Be to, importo kainų rodiklis (Nr. 340) turi būti perduodamas pagal padalijimą į euro zonos ir ne euro zonos šalis. Padalijimas taikomas visai pramonei, apibrėžtai CPA B–E sekcijose, PPG, CPA sekcijų (1 raidė) ir dviženkliu skyrių lygiu. Dalijant į euro zonos ir ne euro zonos šalis, Komisija 18 straipsnyje nustatyta tvarka gali nustatyti europinės atrankų schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos d punkte, taikymo sąlygas. Europinė atrankų schema gali nustatyti, kad importo kainų rodiklis taikomas tik produktų, įvežamų iš ne euro zonos šalių, importui. Toms valstybėms narėms, kurios neįsivedė euro, 122, 132, 312 ir 340 rodiklių nereikia perduoti pagal padalijimą į euro zonos ir ne euro zonos šalis.

10.

Valstybės narės, kurių NACE 2 red. B, C, D ir E sekcijose sukurta pridėtinė vertė nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 1 % bendros Europos Bendrijos pridėtinės vertės, perduoda duomenis tik visos pramonės, PPG ir NACE 2 red. sekcijų arba CPA sekcijų lygiu.“.

1.8.

A priedo g punkto („Duomenų perdavimo galutiniai terminai“) 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Duomenų NACE 2 red. ar CPA grupių ir klasių lygiu perdavimo galutinis terminas gali būti pratęsiamas 15 kalendorinių dienų. Valstybėms narėms, kurių NACE 2 red. B, C, D ir E sekcijose sukurta pridėtinė vertė nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 3 % bendros Europos Bendrijos pridėtinės vertės, duomenų visos pramonės, PPG, NACE 2 red. sekcijų ir skyrių arba CPA sekcijų ir skyrių lygiu perdavimo galutinis terminas gali būti pratęsiamas 15 kalendorinių dienų.“.

1.9.

A priedo i punktas („Pirmasis ataskaitinis laikotarpis“) papildomas šia pastraipa:

„Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, už kurį visi rodikliai perduodami pagal NACE 2 red., yra 2009 m. sausio mėnuo mėnesiniams duomenims ir 2009 m. pirmasis ketvirtis ketvirtiniams duomenims.“.

2.   B priedas

2.1.

B priedo a punktas („Taikymo sritis“) pakeičiamas taip:

„a)

Taikymo sritis

Šis priedas taikomas visoms NACE 2 red. F sekcijoje išvardytoms veiklos rūšims.“.

2.2.

B priedo e punkte („Ataskaitinis laikotarpis“) „NACE“ pakeičiama „NACE 2 red.“.

2.3.

B priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.

Rodikliai Nr. 110, 210, 220 ir 230 turi būti perduodami bent jau NACE 2 red. sekcijų lygiu.

2.

Naujų užsakymų rodikliai (Nr. 130, 135 ir 136) privalo būti perduoti tiktai pagal NACE 2 red. 41.2 grupę ir 42 skyrių.“.

2.4.

B priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 6 dalyje „NACE“ pakeičiama „NACE 2 red.“.

2.5.

B priedo g punkto („Duomenų perdavimo galutiniai terminai“) 2 dalyje „NACE 1 red.“ pakeičiama „NACE 2 red.“.

2.6.

B priedo i punktas („Pirmieji ataskaitiniai metai“) papildomas šia pastraipa:

„Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, už kurį visi rodikliai perduodami pagal NACE 2 red., yra 2009 m. sausio mėnuo mėnesiniams duomenims ir 2009 m. pirmasis ketvirtis ketvirtiniams duomenims.“.

3.   C priedas

3.1.

C priedo a punktas („Taikymo sritis“) pakeičiamas taip:

„a)

Taikymo sritis

Šis priedas taikomas visoms NACE 2 red. 47 skyriuje išvardytoms veiklos rūšims.“.

3.2.

C priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„1.

Apyvartos rodiklis (Nr. 120) ir pardavimų defliatoriaus/pardavimų apimties rodiklis (Nr. 330/123) turi būti perduodami 2 ir 3 dalyse nurodytu detalumo lygiu. Dirbančių asmenų skaičiaus rodiklis (Nr. 210) turi būti perduodamas 4 dalyje nurodytu detalumo lygiu.

2.

Detalus NACE 2 red. klasių ir grupių pergrupavimo lygis:

47.11 klasė;

47.19 klasė;

47.2 grupė;

47.3 grupė;

47.73, 47.74 ir 47.75 klasių suma;

47.51, 47.71 ir 47.72 klasių suma;

47.43, 47.52, 47.54, 47.59 ir 47.63 klasių suma;

47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 ir 47.78 klasių suma;

47.91 klasė.

3.

Suminiai NACE 2 red. klasių ir grupių pergrupavimo lygiai:

47.11 klasės ir 47.2 grupės suma;

47.19 klasės ir 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 ir 47.9 grupių suma;

47 skyrius

47 skyrius be 47.3 grupės.

4.

47 skyrius

47 skyrius be 47.3 grupės

5.

Valstybės narės, kurių apyvarta NACE 2 red. 47 skyriuje nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 1 % bendros Europos bendrijos apyvartos, turi perduoti tik apyvartos rodiklį (Nr. 120) ir pardavimų defliatoriaus/pardavimų apimties rodiklius (Nr. 330/123), detalizuotus tokiu lygiu, kaip apibrėžta 3 dalyje.“.

3.3.

C priedo g punkto („Duomenų perdavimo galutiniai terminai“) 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.

Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus/pardavimų apimties (Nr. 330/123) rodikliai perduodami per du mėnesius šio priedo f punkto 2 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Toms valstybėms narėms, kurių apyvarta NACE 2 red. 47 skyriuje nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 3 % bendros Europos bendrijos apyvartos, galutinis terminas gali būti pratęsiamas 15 dienų.

2.

Apyvartos (Nr. 120) ir pardavimo defliatoriaus/pardavimų apimties (Nr. 330/123) rodikliai perduodami per vieną mėnesį šio priedo f punkto 3 dalyje nurodytu detalizavimo lygiu. Valstybės narės gali nuspręsti prisidėti teikiant apyvartos ir pardavimo defliatoriaus/pardavimų apimties rodiklius Nr. 120 ir 330/123 pagal europinės atrankos schemos, kaip apibrėžta 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkte, paskyrimus. Paskyrimo sąlygos nustatomos 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.

Dirbančių asmenų skaičiaus rodiklis perduodamas per 2 mėnesius nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Toms valstybėms narėms, kurių apyvarta NACE 2 red. 47 skyriuje nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 3 % bendros Europos bendrijos apyvartos, galutinis terminas gali būti pratęsiamas 15 dienų.“.

3.4.

C priedo i punktas („Pirmieji ataskaitiniai metai“) papildomas šia pastraipa:

„Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, už kurį visi rodikliai perduodami pagal NACE 2 red., yra 2009 m. sausio mėnuo mėnesiniams duomenims ir 2009 m. pirmasis ketvirtis ketvirtiniams duomenims.“.

4.   D priedas

4.1.

D priedo a punktas („Taikymo sritis“) pakeičiamas taip:

„a)

Taikymo sritis

Šis priedas taikomas visoms veiklos rūšims, išvardytoms NACE 2 red. 45 ir 46 skyriuose ir H–N bei P–S sekcijose.“.

4.2.

D priedo c punkto („Rodiklių sąrašas“) 4 dalies d punkte „NACE“ pakeičiama „NACE 2 red.“.

4.3.

D priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 1, 2, 3, 4 ir 5 dalys pakeičiamos taip:

„1.

Apyvartos rodiklis (Nr. 120) turi būti perduodamas pagal tokius NACE 2 red. grupavimus:

46 triženkliu lygiu;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

45.1, 45.3 ir 45.4 suma;

55 ir 56 suma;

69 ir 70.2 suma.

2.

Dirbančių asmenų skaičiaus rodiklis (Nr. 210) turi būti perduodamas pagal toliau nurodytus NACE 2 red. grupavimus:

45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62 ir 63 skyriai;

69, 70.2, 71, 73 ir 74 suma;

55 ir 56 suma;

78, 79, 80, 81.2 ir 82 suma.

3.

Tos valstybės narės, kurių apyvarta NACE 2 red. 45 ir 46 skyriuose nagrinėjamais baziniais metais sudaro mažiau nei 4 % bendros Europos bendrijos apyvartos, tų skyrių apyvartos rodiklį perduoda tiktai dviženkliu lygiu.

4.

Tos valstybės narės, kurių NACE 2 red. H ir J sekcijose sukuriama pridėtinė vertė nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 4 % bendros Europos bendrijos pridėtinės vertės, tų sekcijų dirbančių asmenų skaičiaus rodiklį (Nr. 210) perduoda tiktai sekcijos lygiu.

5.

Parduotos produkcijos kainų rodiklis (Nr. 310) turi būti perduodamas pagal tokias NACE 2 red. veiklos rūšis ir grupavimus:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

50.1 ir 50.2 suma;

69.1, 69.2 ir 70.2 suma;

NACE 2 red. 78 skyrius apima bendrą pasamdytų darbuotojų ir paskirto personalo kainą.“.

4.4.

D priedo f punkto („Detalizavimo lygis“) 7 dalis pakeičiama taip:

„7.

Tos valstybės narės, kurių apyvarta NACE 2 red. 63 skyriuje nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 4 % bendros Europos bendrijos apyvartos, to skyriaus parduotos produkcijos kainų rodiklį (Nr. 310) perduoda tiktai dviženkliu lygiu.“.

4.5.

D priedo h punkto („Bandomieji tyrimai“) 3 dalis pakeičiama taip:

„3.

įvertinti duomenų rinkimo pagrįstumą ir tinkamumą apie:

i)

kontroliuojančiųjų bendrovių vadybinę veiklą, NACE 2 red. 64.2 ir 70.1 grupės;

ii)

nekilnojamojo turto operacijas, NACE 2 red. 68 skyrius;

iii)

mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, NACE 2 red. 72 skyrius;

iv)

nuomos veiklą, NACE 2 red. 77 skyrius;

v)

veiklos rūšis, išvardytas NACE 2 red. K, P, Q, R, S sekcijose.“.

4.6.

D priedo i punktas („Pirmasis ataskaitinis laikotarpis“) papildomas šia pastraipa:

„Pirmasis ataskaitinis laikotarpis, už kurį visi rodikliai perduodami pagal NACE 2 red., yra 2009 m. pirmasis ketvirtis.“.

4.7.

D priedo j punktas („Pereinamasis laikotarpis“) pakeičiamas taip:

„j)

Pereinamasis laikotarpis

Laikantis 18 straipsnyje nustatytos tvarkos, rodikliui Nr. 310 gali būti skirtas pereinamasis laikotarpis, kuris pasibaigia ne vėliau kaip 2008 m. rugpjūčio 11 d. Laikantis 18 straipsnyje nustatytos tvarkos, rodikliui Nr. 310 įdiegti pagal NACE 2 red. 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 ir 81 skyrius gali būti skirtas papildomas vienerių metų pereinamasis laikotarpis. Be šių pereinamųjų laikotarpių, 18 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti skirtas kitas vienerių metų pereinamasis laikotarpis toms valstybėms narėms, kurių apyvarta pagal NACE 2 red. veiklos rūšis, išvardytas a punkte „Taikymo sritis“, nagrinėjamaisiais baziniais metais sudaro mažiau nei 1 % bendros Europos bendrijos apyvartos.“.


(1)  OL L 86, 2001 3 27, p. 11.


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

1 skirsnis pakeičiamas taip:

„Apimtis

Statistiniai duomenys turi būti renkami pagal visas veiklos rūšis, klasifikuojamas NACE 2 red. A–U sekcijose. Šios sekcijos apima visas ekonominės veiklos rūšis.

Šis priedas taip pat apima:

a)

buitines atliekas;

b)

atliekas, susidarančias atgavimo ir (arba) šalinimo operacijų metu.“.

2.

8 skirsnio 1.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.1.

toliau išvardyti punktai, aprašyti remiantis NACE 2 red.:

Nr.

NACE 2 red. kodas

Aprašymas

1

01 skyrius

Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

 

02 skyrius

Miškininkystė ir medienos ruoša

2

03 skyrius

Žvejyba ir akvakultūra

3

B sekcija

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

4

10 skyrius

Maisto produktų gamyba

 

11 skyrius

Gėrimų gamyba

 

12 skyrius

Tabako gaminių gamyba

5

13 skyrius

Tekstilės gaminių gamyba

 

14 skyrius

Drabužių siuvimas (gamyba)

 

15 skyrius

Odos ir odos dirbinių gamyba

6

16 skyrius

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

7

17 skyrius

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

 

18 skyrius

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

8

19 skyrius

Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba

9

20 skyrius

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

 

21 skyrius

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

 

22 skyrius

Guminių ir plastikinių gaminių gamyba

10

23 skyrius

Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba

11

24 skyrius

Pagrindinių metalų gamyba

 

25 skyrius

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

12

26 skyrius

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

 

27 skyrius

Elektros įrangos gamyba

 

28 skyrius

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba.

 

29 skyrius

Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

 

30 skyrius

Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

13

31 skyrius

Baldų gamyba

 

32 skyrius

Kita gamyba

 

33 skyrius

Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

14

D sekcija

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

15

36 skyrius

Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

 

37 skyrius

Nuotekų valymas

 

39 skyrius

Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

16

38 skyrius

Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas

17

F sekcija

Statyba

18

 

Aptarnavimo veikla:

 

G sekcija, išskyrus 46.77

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

 

H sekcija

Transportas ir saugojimas

 

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

 

J sekcija

Informacija ir ryšiai

 

K sekcija

Finansinė ir draudimo veikla

 

L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos

 

M sekcija

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

 

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla

 

O sekcija

Viešasis administravimas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

 

P sekcija

Švietimas