ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 384

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2011/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

1

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2006, iš dalies keičiantis ir pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

8

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2013/2006, iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus

13

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2014/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

20

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatantis tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais

28

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2016/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą suderinantis keletą reglamentų, susijusių su bendru vyno rinkos organizavimu

38

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2017/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl Esmarko menkučių išteklių sužvejojamo kiekio apribojimų TJTT II a (EB vandenys), III a ir IV (EB vandenys) zonose

44

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2018/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su pieno ir pieno produktų importo licencijomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001

46

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2019/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 327/98 ir (EB) Nr. 955/2005, kuriais leidžiama naudoti Bendrijos ryžių importo tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

48

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2020/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001 dėl PPO tarifinės kvotos, skirtos Naujosios Zelandijos sviestui, administravimo

54

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2021/2006, leidžiantis naudoti Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas ir numatantis jų administravimą

61

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2022/2006, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2375/2002, (EB) Nr. 2377/2002, (EB) Nr. 2305/2003 ir (EB) Nr. 969/2006, kuriais leidžiama naudoti Bendrijos importo tarifines kvotas grūdų sektoriuje ir numatomas jų administravimas

70

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos ( 1 )

75

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2024/2006, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, nukrypstančias nuo Reglamento (EB) Nr. 2076/2002 ir Sprendimų 1998/270/EB, 2002/928/EB, 2003/308/EB, 2004/129/EB, 2004/141/EB, 2004/247/EB, 2004/248/EB, 2005/303/EB bei 2005/864/EB, dėl tolesnio tam tikrų veikliųjų medžiagų, neįtrauktų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, naudojimo atsižvelgiant į Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą ( 1 )

79

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2025/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

81

 

*

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2026/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

85

 

*

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 2006/138/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos nuostatas dėl pridėtinės vertės mokesčio priemonių, taikomų radijo ir televizijos transliacijų paslaugoms ir tam tikroms elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, taikymo laikotarpio

92

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2006/139/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl arseno junginių pardavimo ir naudojimo apribojimų, siekiant suderinti jos I priedą su technikos pažanga ( 1 )

94

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos dvišalio susitarimo pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, pasirašymo ir laikino taikymo

98

Europos bendrijos Baltarusijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais

100

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2011/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, Reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo ir Reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą (toliau – 2005 m. Stojimo aktas), ypač į jo 20 straipsnį kartu su IV priedu ir 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams (1), iš dalies pakeitė nuostatas dėl pagalbos už sėklą viršutinių ribų dėl 2004 m. stojimo ir įvedė tiesiogines paramos schemas ūkininkams cukraus sektoriuje. 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (2) įvedė bendrąsias taisykles, reglamentuojančias bendrą cukraus sektoriaus rinkų organizavimą nuo 2006–2007 prekybos metų. Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (3) buvo nustatyta laikina Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schema.

(2)

Šios bendrosios taisyklės ir priemonės turėtų būti atitinkamai pritaikytos, kad jas būtų galima įgyvendinti Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo jų įstojimo į Europos Sąjungą.

(3)

Siekiant Bulgarijai ir Rumunijai suteikti galimybę cukraus sektoriuje pasinaudoti paramos priemonėmis, nustatytomis Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, tikslinga iš dalies pakeisti Bulgarijai ir Rumunijai taikomas nacionalines viršutines ribas, atsižvelgiant į papildomos pagalbos dydį. Siekiant užtikrinti, kad Bulgarija ir Rumunija galėtų tiesiogines išmokas už cukrų skirti kaip atskiras tiesiogines išmokas, tikslinga iš dalies pakeisti nacionalines viršutines ribas, taikomas referencinėms sumoms už cukrų. Siekiant Bulgarijoje ir Rumunijoje taikyti nuostatas dėl atskirų išmokų už cukrų, tikslinga atitinkamai patikslinti įgyvendinimo laikotarpius.

(4)

Siekiant Bulgarijai ir Rumunijai sudaryti sąlygas integruoti pagalbą už sėklą į paramos schemas, numatytas Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, tikslinga įtraukti Bulgariją ir Rumuniją į šalių, kuriose taikoma ta priemonė, sąrašą.

(5)

Tiek 2005 m. Stojimo aktas, tiek šis reglamentas iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir tie pakeitimai turėtų įsigalioti tą pačią dieną. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti patikslintas eiliškumas, kurio laikantis bus taikomi tie pakeitimai.

(6)

Siekiant taikyti mechanizmus dėl cukraus, izogliukozės ir inulino sirupo gamybos kvotos ir atsižvelgiant į tradicinį rafinuoti skirto cukraus tiekimo poreikį, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 318/2006, Bulgarijoje ir Rumunijoje, abi šalys turėtų būti įtrauktos į šalių, kurios naudojasi šiomis priemonėmis, sąrašą. Kitos to reglamento adaptacijos taip pat turėtų būti atliktos siekiant atsižvelgti į konkrečią Bulgarijos ir Rumunijos situaciją.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai Bulgarijoje ir Rumunijoje galėtų dalyvauti restruktūrizavimo schemoje, numatytoje Reglamente (EB) Nr. 320/2006, reikia adaptuoti tą reglamentą.

(8)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 318/2006 ir (EB) Nr. 320/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, įskaitant 2005 m. Stojimo aktu padarytus pakeitimus, iš dalies keičiamas taip:

1)

71c straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Bulgarijos ir Rumunijos atveju 143a straipsnyje numatytas padidinimų grafikas taikomas cukrui ir cikorijai.“;

2)

143ba straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„Išmoka skiriama remiantis toliau išvardytais objektyviais ir nediskriminuojančiais kriterijais už 2004–2005, 2005–2006 ir (arba) 2006–2007 prekybos metų atitinkamą laikotarpį, kuris kiekvieno produkto atveju gali būti skirtingas ir kurį valstybės narės turi nustatyti iki 2006 m. balandžio 30 d.:

cukrinių runkelių, cukranendrių ar cikorijų kiekiais, dėl kurių sudarytos tiekimo sutartys pagal atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnį,

cukraus ar inulino sirupo kiekiais, pagamintais pagal atitinkamai Reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 arba Reglamentą (EB) Nr. 318/2006,

hektarų, kuriuose auginami cukraus ar inulino sirupo gamybai naudojami cukriniai runkeliai, cukranendrės ir cikorijos, dėl kurių sudarytos tiekimo sutartys pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 19 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 318/2006 6 straipsnį, vidurkiu.

Tačiau jei atitinkamas laikotarpis apima 2006–2007 prekybos metus, šie prekybos metai pakeičiami 2005–2006 prekybos metais ūkininkams, kuriems atsisakoma taikyti kvotas 2006–2007 prekybos metais, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnyje.

Bulgarijos ir Rumunijos atveju:

a)

pirmoje pastraipoje nurodyta data – 2006 m. balandžio 30 d. – pakeičiama 2007 m. vasario 15 d.;

b)

atskiros išmokos už cukrų gali būti skirtos už 2007–2011 m.

c)

pirmojoje pastraipoje nurodytas 2004–2005, 2005–2006, 2006–2007 ir 2007–2008 prekybos metų atitinkamas laikotarpis kiekvieno produkto atveju gali būti skirtingas;

d)

jei atitinkamas laikotarpis apima 2007–2008 prekybos metus, šie prekybos metai pakeičiami 2006–2007 prekybos metais ūkininkams, kuriems atsisakoma taikyti kvotas 2007–2008 prekybos metų laikotarpiu, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnyje.“;

b)

po 3 dalies papildoma šia dalimi:

„3a.   2007 metams Bulgarijai ir Rumunijai 3 dalyje nurodyta data – kovo 31 d. – pakeičiama 2007 m. vasario 15 d.“;

3)

VII, VIIIa ir XIa priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

7 straipsnio 2 dalyje įterpiama ši pastraipa:

„Šioje dalyje prekybos metai Bulgarijai ir Rumunijai yra 2006–2007 metai.“;

2)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   2006–2007 prekybos metais III priede nustatyta bendra izogliukozės kvota papildoma 100 000 tonų izogliukozės kvota. Kiekvienais 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais ankstesnių prekybos metų kvota papildoma 100 000 tonų izogliukozės kvota. Bulgarijai ir Rumunijai tai netaikoma.

Kiekvienais 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais ankstesnių prekybos metų kvota papildoma 11 045 tonų kvota Bulgarijai ir 1 966 kvota Rumunijai.

Valstybės narės papildomas kvotas įmonėms skiria proporcingai izogliukozės kvotai, skirtai pagal 7 straipsnio 2 dalį.“;

3)

29 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepaisant 19 straipsnio 1 dalies, nustatytas tradicinis rafinuoti skirto cukraus tiekimo poreikis Bendrijoje yra 2 324 735 tonos per prekybos metus, išreiškus baltojo cukraus kiekiu.

2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais tradicinis tiekimo poreikis paskirstomas taip:

198 748 tonos Bulgarijai,

296 627 tonos Prancūzijai,

291 633 tonos Portugalijai,

329 636 tonos Rumunijai,

19 585 tonos Slovėnijai,

59 925 tonos Suomijai,

1 128 581 tona Jungtinei Karalystei.“;

4)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

3 straipsnis

Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Cukrų, izogliukozę ar inulino sirupą gaminančiai įmonei, kuriai kvota buvo paskirta iki 2006 m. liepos 1 d., – o Bulgarijos ir Rumunijos atveju iki 2007 m. sausio 31 d., – gali būti skirta restruktūrizavimo pagalba už atsisakytos kvotos toną, jeigu per 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 arba 2009–2010 prekybos metus ji:“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(2)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(3)  OL L 58, 2006 2 28, p. 42.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VII, VIIIa ir XIa priedai iš dalies keičiami taip:

1)

VII priedo K 2 punkto 1 lentelė pakeičiama taip:

„1   lentelė

Viršutinės sumų ribos, kurias reikia įtraukti į referencinę sumą ūkininkams

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 ir vėlesni metai

Belgija

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgarija

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Čekija

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danija

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Vokietija

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Graikija

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Ispanija

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Prancūzija

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Airija

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italija

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Lietuva

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Vengrija

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nyderlandai

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Austrija

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Lenkija

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugalija

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Rumunija

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovėnija

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovakija

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Suomija

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Švedija

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Jungtinė Karalystė

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376“

2)

VIIIa priedas pakeičiamas taip:

„VIIIa PRIEDAS

71c straipsnyje nurodytos nacionalinės viršutinės ribos

(tūkstančiais EUR)

Kalendoriniai metai

Bulgarija

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 ir vėlesni metai

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189“

3)

XIa priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS XIa

99 straipsnio 3 dalyje nurodytos pagalbos už sėklą viršutinės ribos naujosiose valstybėse narėse

(milijonais EUR)

Kalendoriniai metai

Bulgarija

Čekija

Estija

Kipras

Latvija

Lietuva

Vengrija

Malta

Lenkija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

vėlesni metai

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

VALSTYBIŲ IR REGIONŲ KVOTOS

(tonomis)

Valstybės narės ar regionai

(1)

Cukrus

(2)

Izogliukozė

(3)

Inulino sirupas

(4)

Belgija

819 812

85 694

0

Bulgarija

4 752

67 108

Čekija

454 862

Danija

420 746

Vokietija

3 655 456

42 360

Graikija

317 502

15 433

Ispanija

903 843

98 845

Prancūzija (metropolija)

3 552 221

23 755

0

Prancūzijos užjūrio departamentai

480 245

Airija

0

Italija

778 706

24 301

Latvija

66 505

Lietuva

103 010

Vengrija

401 684

164 736

Nyderlandai

864 560

10 891

0

Austrija

387 326

Lenkija

1 671 926

32 056

Portugalija (žemyninė dalis)

34 500

11 870

Azorų salų autonominis regionas

9 953

Rumunija

109 164

11 947

Slovakija

207 432

50 928

Slovėnija

52 973

Suomija

146 087

14 210

Švedija

325 700

Jungtinė Karalystė

1 138 627

32 602

Iš viso

16 907 591

686 736

0“


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/8


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2012/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis ir pataisantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 straipsnį ir 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą (toliau – 2005 m. Stojimo aktas), ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (1) buvo nustatytos bendrosios tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisyklės ir tam tikros paramos schemos ūkininkams.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 42 straipsnio 8 dalyje ir 71d straipsnio 6 dalyje draudžiama perduoti teises į išmokas, nustatytas naudojant nacionalinį rezervą, išskyrus paveldėjimo keliu. Susijungimų ir padalijimų atvejais taip pat reikėtų leisti naują valdą ar valdas valdantiems ūkininkams ir toliau naudotis pirminėmis teisėmis į išmokas iš nacionalinio rezervo.

(3)

Patirtis parodė, kad remiant pajamas, atsietas nuo gamybos apimčių, pagalbos skyrimo reikalavimų taisyklės, taikomos žemės ūkio paskirties žemei, gali būti paprastos. Ypač reikėtų supaprastinti taisykles, taikytinas bendrosios išmokos už alyvmedžiais apsodintą žemės ūkio paskirties žemę schemai.

(4)

Maltoje dauguma ūkininkų, dirbančių jautienos ir veršienos sektoriuje, visai neturi žemės. Šiomis konkrečiomis aplinkybėmis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 71m straipsnyje nustatytų specialių taisyklių taikymas galėtų sukelti rimtų sunkumų jautienos ir veršienos sektoriaus tvariam vystymuisi ir pernelyg didelį administracinio darbo krūvį. Tikslinga numatyti paprastesnes sąlygas dėl bendrosios išmokos schemos išmokų atitinkamiems Maltos ūkininkams.

(5)

Šiuo metu tos valstybės narės – Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija (toliau – naujosios valstybės narės), – kurios taiko vienkartinės išmokos už plotus schemą, negauna Bendrijos pagalbos už energetinius augalus. Energetinių augalų schemos persvarstymas pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 92 straipsnį parodė, kad nuo 2007 m. reikėtų išplėsti pagalbos už energetinius augalus teikimą visoms valstybėms narėms tokiomis pačiomis sąlygomis. Todėl reikėtų proporcingai didinti maksimalų garantuojamą plotą, paramos didinimo grafikas, taikomas paramos schemų įdiegimui naujosiose valstybėse narėse, neturėtų būti taikomas energetinių augalų schemai, o vienkartinės išmokos už plotus schemos taisykles reikėtų iš dalies pakeisti.

(6)

Siekiant padidinti energetinių augalų reikšmę ir numatyti paskatas auginti daugiau šių augalų, valstybėms narėms reikėtų suteikti teisę skirti nacionalinę pagalbą ne didesnę kaip 50 % sąnaudų, susijusių su augalų įveisimu plotuose, dėl kurių pateikta paraiška pagalbai už energetinius augalus gauti.

(7)

Cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojai naujosiose valstybėse narėse jau pasinaudojo kainų rėmimo sistema pagal 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (2). Todėl Bendrijos pagalbai cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams, nustatytai Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 skyriuje, nuo šios pagalbos teikimo dienos neturėtų būti taikomas minėto reglamento 143a straipsnyje numatytas didinimo grafikas. Taip pat tikslinga patikslinti šios pagalbos taikymo ir atitinkamiems ūkininkams teiktinų išmokų apskaičiavimo sąlygas.

(8)

Patirtis parodė, kad vienkartinės išmokos už plotus schema yra veiksminga ir paprasta ūkininkų pajamų rėmimo sistema, atsieta nuo gamybos apimčių. Siekiant supaprastinimo, reikėtų leisti naujosioms valstybėms narėms ją taikyti iki 2010 m. pabaigos. Tačiau manoma, kad po 2008 m. valstybės narės, kurios taiko vienkartinės išmokos už plotus schemą, neturėtų būti atleidžiamos nuo įsipareigojimo taikyti kompleksinį susiejimo principą teisės aktais nustatytiems valdymo reikalavimams. Užtikrinant tam tikrų kaimo plėtros priemonių nuoseklumą tada, kai valstybės narės jau nebus atleidžiamos nuo minėto įsipareigojimo, reikėtų, kad Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 (3) 51 straipsnyje į tai būtų atsižvelgta.

(9)

Įprastinėmis aplinkybėmis ūkininkai gali susitarti dėl valdos (ar jos dalies), už kurią buvo mokamos atskiros išmokos už cukrų, perdavimo sąlygų. Tačiau paveldėjimo atveju turėtų būti numatyta, kad atskiros išmokos už cukrų būtų mokamos paveldėtojui.

(10)

Tiek 2005 m. Stojimo aktas, tiek šis reglamentas iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir tie pakeitimai turėtų įsigalioti tą pačią dieną. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti patikslintas eiliškumas, kurio laikantis bus taikomi tie pakeitimai.

(11)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

(12)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2006, nustatantis specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (4), iš dalies pakeitė Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priedą. Įrašuose apie alyvuogių aliejų ir apynius per klaidą neatsižvelgta į to priedo pakeitimus, padarytus 2005 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2183/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams, bei iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles. Todėl reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priedą, kad šis galiotų nuo Reglamento (EB) Nr. 2183/2005 taikymo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, įskaitant 2005 m. Stojimo aktu padarytus pakeitimus, iš dalies keičiamas taip:

1)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybių narių, teikiančių IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytą pagalbą už alyvmedžių giraites, tapatybės nustatymo sistema apima geografinės informacijos apie alyvuogių auginimą sistemą, susidedančią iš kompiuterizuotos tekstinės duomenų bazės ir kompiuterizuotos referencinės duomenų bazės, kurioje kaupiama grafinė medžiaga apie atitinkamus alyvmedžius ir jų plotus.“;

b)

papildoma šia 3 dalimi:

„3.   Valstybės narės, neteikiančios IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytos pagalbos už alyvmedžių giraites, gali nuspręsti 2 dalyje nurodytą geografinės informacijos apie alyvuogių auginimą sistemą įtraukti į žemės ūkio sklypų tapatybės nustatymo sistemą.“;

2)

22 straipsnio 1 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

teikiant IV antraštinės dalies 10b skyriuje numatytą pagalbą už alyvmedžių giraites arba, jei valstybė narė naudojasi 20 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybe, – alyvmedžių skaičių ir jų išsidėstymą sklype,“;

3)

42 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Išskyrus perdavimo faktinio ar numanomo paveldėjimo keliu ir susijungimo bei padalijimo atvejus, ir nukrypstant nuo 46 straipsnio, teisės į išmokas, nustatytos naudojant nacionalinį rezervą, neperduodamos penkerių metų laikotarpiu nuo jų paskyrimo. Susijungimo ar padalijimo atveju naują valdą (-as) valdantiems ūkininkams ir toliau leidžiama naudotis pirminėmis teisėmis į išmokas iš nacionalinio rezervo iki penkerių metų laikotarpio pabaigos.“;

4)

44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„„Reikalavimus atitinkantis hektaras“ – tai ir apyniais apsodinti plotai arba laikinieji pūdymai, arba alyvmedžiais apsodinti plotai.“;

5)

51 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

daugiamečiai augalai, išskyrus alyvmedžius ar apynius;“;

6)

56 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybėms narėms leidžiama teikti nacionalinę pagalbą, kurios dydis neviršija 50 % sąnaudų, susijusių su daugiamečių augalų, skirtų biomasės gamybai atidėtoje žemėje, įveisimu.“;

7)

60 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei valstybė narė pasinaudoja 59 straipsnyje numatyta galimybe, ūkininkai, nukrypdami nuo 51 straipsnio b ir c punktų ir pagal šio straipsnio nuostatas, taip pat gali naudoti sklypus, deklaruotus pagal 44 straipsnio 3 dalį, Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai ir bulvėms, išskyrus bulvių krakmolui gaminti skirtas bulves, už kurias pagal šio reglamento 93 straipsnį skiriama pagalba, auginti, išskyrus 51 straipsnio a punkte nurodytus augalus.“;

8)

71d straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„6.   Išskyrus perdavimo faktinio ar numanomo paveldėjimo keliu ir susijungimo bei padalijimo atvejus, ir nukrypstant nuo 46 straipsnio, teisės į išmokas, nustatytos naudojant nacionalinį rezervą, neperduodamos penkerių metų laikotarpiu nuo jų paskyrimo. Susijungimo ar padalijimo atveju naują (-as) valdą (-as) valdantiems ūkininkams ir toliau leidžiama naudotis pirminėmis teisėmis į išmokas iš nacionalinio rezervo per likusią penkerių metų laikotarpio dalį.“;

9)

71g straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo 51 straipsnio b ir c punktų ir pagal šio straipsnio nuostatas, taip pat gali naudoti sklypus, deklaruotus pagal 44 straipsnio 3 dalį, Reglamento (EB) Nr. 2200/96 1 straipsnio 2 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai ir bulvėms, išskyrus bulvių krakmolui gaminti skirtas bulves, už kurias skiriama pagalba pagal šio reglamento 93 straipsnį, auginti, išskyrus 51 straipsnio a punkte nurodytus augalus.“;

10)

71m straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau Maltai netaikoma antra pastraipa, o pirmoje pastraipoje nurodyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma netaikant sąlygos, kad ūkininkas toliau vykdo ne mažiau nei 50 % žemės ūkio veiklos, vykdytos prieš pereinant į bendrosios išmokos schemą, išreikštos gyvulių vienetais.“;

11)

88 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„143a ir 143c straipsniai netaikomi pagalbai už energetinius augalus tokios sudėties Bendrijoje, kokia ji yra 2007 m. sausio 1 d.“;

12)

89 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nustatomas maksimalus garantuojamas 2 000 000 ha plotas, už kurį gali būti teikiama pagalba.“;

13)

Įterpiamas šis straipsnis:

„90a straipsnis

Nacionalinė pagalba

Valstybėms narėms leidžiama teikti nacionalinę pagalbą, kurios dydis neviršija 50 % sąnaudų, susijusių su augalų įveisimu plotuose, dėl kurių buvo pateikta paraiška pagalbai už energetinius augalus gauti.“;

14)

110q straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybėse narėse, kurios suteikė Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnyje numatytą restruktūrizavimo pagalbą už ne mažiau kaip 50 % 2006 m. vasario 20 d. Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede nustatytos cukraus kvotos, Bendrijos pagalba suteikiama cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams.“;

15)

110s straipsnis pakeičiamas taip:

„110s straipsnis

Pagalbos dydis

Pagalba išreiškiama standartinės kokybės balto cukraus tona. Pagalbos dydis lygus pusei dydžio, gauto VII priedo K dalies 2 punkte nurodytų viršutinių ribų, skirtų atitinkamai valstybei narei už atitinkamus metus, dydį padalinus iš 2006 m. vasario 20 d. Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede nustatytos bendros cukraus ir inulino sirupo kvotos.

143a ir 143c straipsniai netaikomi pagalbai, skirtai cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams.“;

16)

143b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne vėliau kaip iki įstojimo dienos naujosios valstybės narės gali nuspręsti 9 dalyje nustatytu laikotarpiu tiesiogines išmokas, išskyrus IV antraštinės dalies 5 skyriuje nustatytą pagalbą už energetinius augalus, pakeisti pagal 2 dalį apskaičiuota vienkartine išmoka už plotus.“;

b)

5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Išmokų pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą skyrimo tikslais finansavimo reikalavimus atitinka visi žemės ūkio paskirties sklypai, atitinkantys 4 dalyje numatytus kriterijus, ir žemės ūkio paskirties sklypai, apsodinti miško kirtimo atžalynais (KN kodas ex 0602 90 41), kurių žemės ūkio būklė 2003 m. birželio 30 d. buvo gera ir kuriems teikiama 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus. Tačiau Bulgarijos ir Rumunijos atveju finansavimo reikalavimus atitinka visi žemės ūkio paskirties sklypai, atitinkantys 4 dalyje numatytus kriterijus, ir žemės ūkio paskirties sklypai, apsodinti miško kirtimo atžalynais (KN kodas ex 0602 90 41), kuriems teikiama 88 straipsnyje numatyta pagalba už energetinius augalus.“;

c)

6 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. naujosios valstybės narės gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius, jeigu tie straipsniai susiję su teisės aktuose nustatytais valdymo reikalavimais. Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasirinktinai taikyti 3, 4, 6, 7 ir 9 straipsnius iki 2011 m. gruodžio 31 d.“;

d)

9 dalis pakeičiama taip:

„9.   Pagal 11 dalį visos naujosios valstybės narės gali pasinaudoti vienkartinės išmokos už plotus schema jos taikymo laikotarpiu iki 2010 m. pabaigos. Tačiau Bulgarija ir Rumunija gali pasinaudoti vienkartinės išmokos už plotus schema jos taikymo laikotarpiu iki 2011 m. pabaigos. Iki paskutiniųjų schemos taikymo metų rugpjūčio 1 d. naujosios valstybės narės praneša Komisijai apie savo ketinimą nutraukti schemos taikymą.“;

e)

11 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Iki vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta 9 dalyje, taikomas 143a straipsnyje nustatytas procentinis dydis. Jeigu vadovaujantis sprendimu, priimtu pagal šios dalies pirmosios pastraipos b punktą, vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymas pratęsiamas po 2010 m., 143a straipsnyje 2010 metams nustatytas procentinis dydis taikomas iki paskutiniųjų vienkartinės išmokos už plotus schemos taikymo metų pabaigos.“;

17)

143ba straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Nukrypstant nuo 143b straipsnio, iki 2006 m. balandžio 30 d. naujosios valstybės narės, taikančios vienkartinės išmokos už plotus schemą, gali nuspręsti 2006–2010 m. skirti ūkininkams, atitinkantiems vienkartinės išmokos už plotus schemos reikalavimus, atskirą išmoką už cukrų.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypdama nuo 2 dalies, kiekviena atitinkama nauja valstybė narė gali iki tų metų, kuriems teikiama atskira išmoka už cukrų, kovo 31 d., remdamasi objektyviais kriterijais, nuspręsti nustatyti žemesnes atskirų išmokų už cukrų ribas, nei nurodyta VII priedo K punkte. Kai bendra sumų, nustatytų pagal 1 dalį, suma viršija naujosios valstybės narės nustatytą viršutinę ribą, proporcingai sumažinama metinė ūkininkams skirtina suma.“;

c)

straipsnis šia 6 dalimi:

„6.   Faktinio ar numanomo paveldėjimo atveju atskira išmoka už cukrų skiriama valdą paveldėjusiam ūkininkui, jeigu tas ūkininkas atitinka vienkartinės išmokos už plotus schemos reikalavimus.“;

18)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašas „alyvuogių aliejus“ pakeičiamas taip:

„Alyvuogių aliejus

IV antraštinė dalis, šio reglamento 10b skyrius

Pagalba už plotą

Komisijos reglamento (EB) Nr. 795/2004 48a straipsnio 11 dalis (OL L 141, 2004 4 30, p. 1)

2006 m. taikoma Maltai ir Slovėnijai“

b)

įrašas „apyniai“ pakeičiamas taip:

„Apyniai

IV antraštinė dalis, šio reglamento 10d skyrius (***) (****)

Pagalba už plotą

Reglamento (EB) Nr. 795/2004 48a straipsnio 12 dalis

2006 m. taikoma Slovėnijai“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje numatyta nukrypti leidžianti nuostata taikoma iki 2008 m. gruodžio 31 d. Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai ji taikoma iki 2011 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. atsižvelgiant į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį tiek, kiek šio reglamento nuostatos remiasi ta Sutartimi.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. Tačiau 1 straipsnio 6 dalis taikoma nuo 2005 m. sausio 1 d., 1 straipsnio 14, 15, 17 ir 18 dalys taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(2)  OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(3)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1463/2006 (OL L 277, 2006 10 9, p. 1).

(4)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/13


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2013/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 299 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

pasikonsultavusi su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

kadangi:

(1)

Dabartinis bananų sektoriaus režimas yra nustatytas 1993 m. vasario 13 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 dėl bendro bananų rinkos organizavimo (1). Pagalbos bananų augintojams schema yra paremta principais, kurie kitais bendro rinkos organizavimo atvejais buvo iš esmės pakeisti. Siekiant užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį bananų auginimo regionuose, geriau nukreipti lėšas augintojų orientavimui į rinką, stabilizuoti viešąsias išlaidas, užtikrinti tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų vykdymą, deramai atsižvelgti į auginimo regionų ypatumus, supaprastinti režimo valdymą ir priderinti jį prie reformuoto bendro rinkos organizavimo modelių, būtina keisti dabartinį režimą.

(2)

Atliekant pakeitimus būtina atsižvelgti į režimo, reguliuojančio trečiosiose šalyse užaugintų bananų importą į Bendriją, esamus ir galimus pokyčius, ypač į perėjimą nuo sistemos, reglamentuojamos tarifinėmis kvotomis, į šiuo metu vien tik tarifais reglamentuojamą sistemą, atsižvelgiant tik į preferencines AKR šalyse užaugintų bananų kvotas.

(3)

Bananai yra viena pagrindinių žemės ūkio kultūrų tam tikruose atokiuose Europos Sąjungos regionuose, ypač Prancūzijos užjūrio departamentuose Gvadelupoje ir Martinikoje, Azorų ir Madeiros bei Kanarų salose. Bananų auginimą apsunkina regionų atokumas, izoliuotumas, mažumas ir sunkios topografinės sąlygos. Bananų auginimas yra svarbi šių regionų aplinkosaugos, socialinio ir ekonominio balanso dalis.

(4)

Būtina atsižvelgti į tai, kad bananų sektorius yra svarbus socialiniu ir ekonominiu aspektu atokiausiuose regionuose ir kad jis padeda siekti ekonominės ir socialinės sanglaudos tikslo, nes gaunamos pajamos ir kuriamos darbo vietos, plėtojama įvairi ekonominė veikla ir išlaikoma ekologinė ir gamtovaizdžio pusiausvyra, galinti sukurti palankias sąlygas turizmui plėtotis.

(5)

Esant dabartinei Bendrijos kompensacinės pagalbos už bananus sistemai, kuri nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 404/93 III antraštinėje dalyje, deramai neatsižvelgiama į bananų auginimo ypatumus kiekviename iš atokiausių regionų. Todėl nuostatoje turi būti panaikinta kompensacinė pagalba už bananus šių regionų atžvilgiu, tuomet galima būtų įtraukti bananų auginimą į paramos programas. Todėl tikslinga ieškoti veiksmingesnių priemonių bananų auginimui tuose regionuose remti.

(6)

2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006, nustatančio specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (2), III antraštinėje dalyje numatyta parengti atokiausiems regionams skirtas Bendrijos paramos programas, kuriose pateikiamos konkrečios priemonės vietinei žemės ūkio produktų gamybai remti. Tame reglamente numatyta persvarstyti tas paramos programas ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Jeigu ekonominės sąlygos, turinčios įtakos pragyvenimo šaltiniams atokiausiuose regionuose, iš esmės pasikeis, Komisija turėtų greičiau pateikti ataskaitą. Ta priemonė būtų geriausiai pritaikyta bananų auginimui kiekviename iš minėtų regionų remti, numatant gana lankstų ir decentralizuotą bananų auginimui remti skirtų būdų taikymą. Galimybė įtraukti paramą už bananus į šias paramos programas turėtų padidinti paramos žemės ūkio gamybai šiuose regionuose strategijų darną.

(7)

Atitinkamai turėtų būti padidintas finansavimas iš biudžeto pagal Reglamento (EB) Nr. 247/2006 III antraštinę dalį. Reikėtų taip pat padaryti to reglamento techninius pakeitimus, siekiant palengvinti perėjimą nuo pagal Reglamentą (EEB) Nr. 404/93 taikomos tvarkos prie šiuo reglamentu nustatytos tvarkos. Visų pirma reikėtų pakeisti esamas Bendrijos paramos programas. Siekiant sklandaus perėjimo, tie pakeitimai turėtų būti taikomi nuo šio reglamento taikymo dienos.

(8)

Kalbant apie bananų auginimą ne atokiuose Bendrijos regionuose, nebūtina toliau numatyti konkrečią pagalbos už bananus schemą, nes jie sudaro tik nedidelę visų Bendrijoje užaugintų bananų dalį.

(9)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams (3), numatyta atsietos paramos sistema ūkiams (toliau – bendrosios išmokos schema). Šia sistema buvo siekiama pereiti nuo paramos gamybai prie paramos augintojui.

(10)

Persiorientuojant į pagalbos teikimo tvarką, kuri būtų susieta su augintojais, ir siekiant kaimo plėtros, pagrindinį vaidmenį turi atlikti informavimo bei infrastruktūros priemonės; todėl būtina siekti, kad bananų auginimas ir pardavimas būtų susietas su įvairiais kokybės standartais, pvz., su sąžiningos prekybos, ekologinio žemės ūkio produktų, vietinių rūšių arba geografinės kilmės liudijimo normomis; bananus, kaip išskirtinę vietos produkciją, galima pardavinėti šiuose regionuose besilankantiems turistams ir tai skatintų juos vartoti bananus kaip žinomą ypatingą produktą.

(11)

Siekiant suderinamumo, tikslinga panaikinti dabartinę kompensacinę pagalbą už bananus ir įtraukti bananus į bendrąją išmokos schemą. Šiuo tikslu kompensacinę pagalbą už bananus būtina įtraukti į tiesioginių išmokų, susijusių su Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nurodyta bendrąja išmoka, sąrašą. Taip pat turi būti priimta nuostata, kad valstybės narės nustatys referencines sumas ir bendrosios išmokos schemos kriterijus atitinkančius hektarus pagal tam tikrą bananų rinkos ataskaitos laikotarpį ir deramus objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus. Bananais, kurie laikomi daugiamečiu augalu, apsodinti plotai neturėtų būti išskirti. Atitinkamai turi būti patikslintos nacionalinės viršutinės ribos. Taip pat reikėtų priimti nuostatą, kad Komisija patvirtintų išsamias taisykles ir bet kokias reikalingas pereinamojo laikotarpio priemones.

(12)

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 II antraštinėje dalyje numatytos augintojų organizacijos ir koncentracijos būdai. Kalbant apie augintojų organizacijas, dabartinio režimo tikslas buvo kuo daugiau augintojų įtraukti į tokias organizacijas ir šitaip sumažinti pripažintų augintojų organizacijų nariams mokamą kompensacinę pagalbą.

(13)

Pirmasis režimo tikslas buvo sėkmingai pasiektas, nes didžioji dalis Bendrijos augintojų dabar yra augintojų organizacijų nariai. Antrasis tikslas šiuo metu jau nebeaktualus, nes kompensacinė pagalbos schema bus panaikinta. Todėl toliau nebūtina laikytis Bendrijos lygiu augintojų organizacijoms nustatytų taisyklių, paliekant valstybėms narėms galimybę prireikus laisvai priimti taisykles, specialiai pritaikytas jų teritorijoms.

(14)

Todėl pagalbos schema, skirta paskatinti augintojų organizacijų steigimąsi ir jų administracinę veiklą, turėtų būti panaikinta. Tačiau siekiant teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos, būtina priimti nuostatą, kad tokia pagalba neseniai pripažintoms augintojų organizacijoms, kurioms ši pagalba jau pradėta teikti, būtų teikiama ir toliau.

(15)

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 nuostatos, numatančios pripažinimą ir veikimą grupių, apimančių vieną ar daugiau su bananų auginimu, prekyba ar perdirbimu susijusios ekonominės veiklos rūšių, nebuvo praktiškai pritaikytos. Todėl šias nuostatas reikėtų panaikinti.

(16)

Atsižvelgiant į bananų režimo pokyčius, nelieka būtinybės toliau turėti atskirą Bananų vadybos komitetą. Jį būtų galima pakeisti 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (4) įsteigtu Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetu.

(17)

Nemažai Reglamento (EEB) Nr. 404/93 nuostatų neteko teisinės galios, todėl siekiant aiškumo jas reikėtų panaikinti.

(18)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006.

(19)

Reikėtų priimti nuostatą, kad Komisija nustatytų išsamias šiame reglamente numatytų pakeitimų įgyvendinimo taisykles ir pereinamojo laikotarpio priemones, kurios palengvintų perėjimą nuo dabartinės tvarkos prie numatytosios šiame reglamente.

(20)

Tiek Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktas (toliau – 2005 m. Stojimo aktas), tiek šis reglamentas, tiek Reglamentas (EB) Nr. 2011/2006 (5) (cukrus ir sėklos) iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir tie pakeitimai turėtų įsigalioti tą pačią dieną. Teisinio tikrumo tikslais turėtų būti patikslintas eiliškumas, kurio laikantis bus taikomi tie pakeitimai.

(21)

Siekiant netęsti dabartinės pagalbos už bananus schemos ir įgyvendinti paprastą ir veiksmingą valdymą, šiame reglamente numatyti pakeitimai turi būti pradėti taikyti kiek įmanoma greičiau, t. y. jau nuo 2007 prekybos bananais metų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 pakeitimai

Reglamentas (EEB) Nr. 404/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

II ir III antraštinės dalys, 16–20 straipsniai, 21 straipsnio 2 dalis, 25 straipsnis ir 30–32 straipsniai išbraukiami.

2)

27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komitetas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 2200/96 46 straipsnio 1 dalyje.

Nuorodos į Bananų vadybos komitetą laikomos nuorodomis į pirmoje pastraipoje nurodytą komitetą.“;

3)

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Valstybės narės teikia Komisijai šiam reglamentui įgyvendinti reikalingą informaciją.“;

4)

įterpiamas šis straipsnis:

„29a straipsnis

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės priimamos 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 2003 su pakeitimais, įskaitant 2005 m. Stojimo aktu ir Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (cukrus ir sėklos) padarytus pakeitimus, iš dalies keičiamas taip:

1)

33 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

38 straipsnyje nurodytu referenciniu laikotarpiu arba 37 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais alyvuogių aliejaus prekybos metais jiems buvo skirta išmoka pagal bent vieną VI priede nurodytą paramos schemą arba, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atveju, jei augintojams buvo suteikta rinkos parama atitinkamu laikotarpiu, nurodytu VII priedo K punkte, arba, bananų atveju, jei jų augintojams buvo skirta kompensacija už negautas pajamas atitinkamu laikotarpiu, nurodytu VII priedo L punkte.“;

2)

37 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Už bananus referencinė suma apskaičiuojama ir koreguojama pagal VII priedo L punktą.“;

3)

40 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei visu referenciniu laikotarpiu buvo patirta nuostolių dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, valstybė narė apskaičiuoja referencinę sumą, remdamasi 1997–1999 m. laikotarpiu arba, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atveju, artimiausiais prekybos metais, ėjusiais prieš atitinkamą laikotarpį pagal VII priedo K punktą, arba, bananų atveju, artimiausiais prekybos metais, ėjusiais prieš atitinkamą laikotarpį pagal VII priedo L punktą. Šiuo atveju mutatis mutandis taikoma 1 dalis.“;

4)

43 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

VII priede išvardytų pagalbos už bulvių krakmolą, sausuosius pašarus, sėklą, alyvmedžius ir tabaką atveju, hektarų, kuriuose už užaugintą produkciją referenciniu laikotarpiu buvo paskirta pagal VII priedo B, D, F, H ir I punktus apskaičiuota pagalba, skaičius, cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų atveju, hektarų, kuriuose už užaugintą produkciją referenciniu laikotarpiu buvo paskirta pagalba pagal VII priedo K punkto 4 dalį, skaičius ir bananų atveju, hektarų, kuriuose už užaugintą produkciją referenciniu laikotarpiu buvo paskirta pagalba pagal VII priedo L punktą, skaičius;“;

5)

44 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje žodžiai „ar apsodintus bananais“ įrašomi prieš žodžius „arba laikinai paliekamus pūdymui“;

6)

51 straipsnio a punkte žodžiai „ar bananai“ įrašomi pabaigoje prieš žodį „apyniai;“;

7)

po 145 straipsnio db punkto įterpiamas papunktis:

„d c)

išsamios taisyklės, susijusios su paramos už bananus įtraukimu į bendrosios išmokos schemą.“;

8)

155 straipsnis keičiamas taip:

„155 straipsnis

Kitos pereinamojo laikotarpio taisyklės

Kitos priemonės, kurių reikia, siekiant palengvinti perėjimą nuo 152 ir 153 straipsniuose minėtuose reglamentuose ir Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 bei Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 (6) numatytos tvarkos iki šiame reglamente numatytos tvarkos, ypač dėl Reglamento (EB) Nr. 1259/1999 4, 5 straipsnių ir priedo, Reglamento (EB) Nr. 1251/1999 6 straipsnio taikymo ir atsisakymą nuostatų, susijusių su modernizavimo planais, pateiktais Reglamente (EEB) Nr. 1035/72, prie tvarkos, nustatytos šio reglamento 83–87 straipsniuose, gali būti patvirtinamos šio reglamento 144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. 152 ir 153 straipsniuose nurodyti reglamentai ir straipsniai ir toliau taikomi siekiant nustatyti VII priede nurodytas referencines sumas.

9)

priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 247/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

23 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiame reglamente, išskyrus 16 straipsnį, numatytos priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos stabilizuoti žemės ūkio rinkas, kaip apibrėžta 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo (7) 2 straipsnio 2 dalyje, laikotarpiu iki 2006 m. gruodžio 31 d. Nuo 2007 m. sausio 1 d. tos pačios priemonės yra intervencinės priemonės, skirtos reguliuoti žemės ūkio rinkas, kaip apibrėžta 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo (8) 3 straipsnio 1 dalies b punkte, arba tiesioginės išmokos ūkininkams pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalies c punktą.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kasmetinis Bendrijos šio reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytų priemonių finansavimas neviršija tokios didžiausios sumos:

(mln. EUR)

 

2007 finansiniai metai

2008 finansiniai metai

2009 finansiniai metai

2010 ir vėlesni finansiniai metai

Prancūzijos užjūrio departamentai

126,6

262,6

269,4

273

Azorų ir Madeiros salos

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanarų salos

127,3

268,4

268,4

268,4“;

c)

23 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   2 ir 3 dalyse nurodytos metinės sumos apima visas išlaidas, patirtas laikantis 29 straipsnyje nurodytų reglamentų.“;

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„24a straipsnis

1.   Iki 2007 m. kovo 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai visos programos pakeitimų projektus siekiant atsižvelgti į Reglamentu (EB) Nr. 2011/2006 (9) įvestus pakeitimus.

2.   Komisija įvertina siūlomus pakeitimus ir nusprendžia, ar juos patvirtinti ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo jų pateikimo laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

3.   Nukrypstant nuo 24 straipsnio 3 dalies, pakeitimai taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

3)

28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d., o vėliau kas penkeri metai Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai bendrąją ataskaitą apie priemonių, kurių buvo imtasi taikant šį reglamentą, įskaitant priemones bananų sektoriuje, poveikį, prireikus pridedant atitinkamus pasiūlymus.“;

4)

30 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Ta pačia tvarka Komisija taip pat gali priimti priemones, skirtas palengvinti perėjimą nuo Tarybos reglamente (EEB) Nr. 404/93 (10) nustatytos tvarkos prie šiame reglamente nustatytos tvarkos.

4 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

1.   Nepaisant šio reglamento 1 straipsnio 1 punkto:

valstybės narės ir toliau taiko Reglamento (EEB) Nr. 404/93 5 ir 6 straipsnius ir 25 straipsnio 2 dalį ne vėliau kaip iki 2006 m. gruodžio 31 d. pripažintoms augintojų organizacijoms ir kurioms iki šios dienos jau bus išmokėta parama pagal minėto reglamento 6 straipsnio 2 dalį, ir

to reglamento 12 straipsnis toliau taikomas kompensacinės pagalbos sistemai 2006 metams.

2.   Išsamios taisyklės, reikalingos šio straipsnio 1 daliai įgyvendinti, priimamos vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 404/93 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

5 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1. Reglamentas, iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 (OL L 265, 2006 9 26, p. 1).

(4)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 686/2004 (OL L 106, 2004 4 15, p. 12).

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(6)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1.“;

(7)  OL L 160, 1999 6 26, p. 103. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005 (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

(8)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. vasario 20 d. Reglamentu (EB) Nr. 320/2006, nustatančiu laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).“;

(9)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.“;

(10)  OL L 47, 1993 2 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priede eilutė apie bananus panaikinama;

2)

VI priedas papildomas šia eilute:

„Bananai

Reglamento (EEB) Nr. 404/93 12 straipsnis

Kompensacija už negautas pajamas“;

3)

VII priedas papildomas šiuo punktu:

„L.   Bananai

Valstybės narės nustato sumą, kuri bus įtraukta į kiekvieno ūkininko referencinę sumą, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, tokiais kaip:

a)

ūkininko parduotų bananų kiekis, už kurį per atitinkamą laikotarpį nuo 2000 iki 2005 prekybos metų buvo išmokėta kompensacija už negautas pajamas pagal Reglamento (EEB) Nr. 404/93 12 straipsnįu;

b)

plotas, kuriame buvo užauginti pirmoje įtraukoje nurodyti bananai, ir

c)

kompensacijos, ūkininkui išmokėtos už negautas pajamas per laikotarpį, nurodytą a punkte, suma.

Valstybės narės apskaičiuoja kriterijus atitinkančių hektarų, nurodytų šio reglamento 43 straipsnio 2 dalyje, skaičių remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, tokiais kaip plotai, nurodyti pirmos pastraipos b punkte.“

4)

VIII ir VIIIa priedai pakeičiami taip:

„VIII PRIEDAS

Nacionalinės viršutinės ribos, nurodytos 41 straipsnyje

tūkst. EUR

Valstybė narė

2005

2006

2007

2008

2009

2010 ir vėlesni metai

Belgija

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danija

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Vokietija

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Graikija

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Ispanija

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Prancūzija

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Airija

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italija

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Liuksemburgas

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nyderlandai

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Austrija

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugalija

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Suomija

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Švedija

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Jungtinė Karalystė

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

5)

VIIIa priede skiltis, skirta Kiprui, pakeičiama taip:

„Kalendoriniai metai

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 ir vėlesni metai

 

 

44 300“

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/20


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2014/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 20 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2505/96 (1). Kadangi aptariamų produktų paklausa Bendrijoje turi būti patenkinta pačiomis palankiausiomis sąlygomis, kai kurios esamos tarifinės kvotos turėtų būti pratęstos arba patikslintos ir turėtų būti nustatytos kai kurios naujos sumažintos arba nulinės muito normos Bendrijos tarifinės kvotos atitinkamam produktų kiekiui, nesutrikdant tų produktų rinkų.

(2)

Kadangi kvotų dydis vienai Bendrijos tarifinei kvotai nėra pakankamas, kad būtų patenkinti Bendrijos pramonės poreikiai per einamąjį kvotų laikotarpį, ją reikėtų padidinti nuo 2007 m. sausio 1 d.

(3)

Bendrija nėra suinteresuota 2007 m. ir toliau skirti Bendrijos tarifines kvotas tam tikriems produktams, kuriems 2006 m. buvo panaikinti muitai. Todėl šie produktai turėtų būti išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priedo lentelės.

(4)

Atsižvelgiant į daug pakeitimų, kuriuos reikia padaryti, reikėtų dėl aiškumo pakeisti visą Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priedą.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2505/96.

(6)

Atsižvelgiant į šio reglamento ekonominę svarbą, būtina remtis skubos pagrindais, numatytais Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, Europos anglių ir plieno bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarčių, I.3 punkte.

(7)

Kadangi šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d., jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Kvotų laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priede nustatytas tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2981 dydis yra 260 000 vienetų.

3 straipsnis

Kvotų laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priede:

nustatytas tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2002 dydis yra 1 000 tonų;

nustatytas tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2030 dydis yra 1 000 tonų;

nustatytas tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2612 dydis yra 1 900 tonų;

nustatytas tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2620 dydis yra 1 000 000 vienetų;

nustatytas tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2727 dydis yra 15 000 tonų.

4 straipsnis

Į Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priedą įterpiamos ir nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigalioja tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2920, 09.2970, 09.2972 ir 09.2977.

5 straipsnis

Nuo 2007 m. sausio 1 d. uždaromos tarifinės kvotos eilės Nr. 09.2026, 09.2853, 09.2976 ir 09.2981.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 345, 1996 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 962/2006 (OL L 176, 2006 6 30, p. 1).


PRIEDAS

„PRIEDAS I

Eilės Nr.

KN kodas

Taric poskyris

Aprašymas

Kvotos dydis

Kvotos muitas

(%)

Kvotos laikotarpis

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilhidrazinas

1 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Reguliuojamos įtampos dažnio generatorius, sudarytas iš aktyviųjų ir pasyviųjų elementų, sumontuotų ant spausdintinės grandinės, esančios korpuse, kurio išoriniai matmenys ne didesni kaip 30 × 30 mm

1 400 000 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorotalonilas

1 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Tretinių aminų mišiniai, kurių sudėtyje esantis:

N,N-dimetil-1-oktanaminas sudaro 2,0-4,0 % masės

N,N-dimetil-1-dekanamino yra ne mažiau kaip 94 % masės

N,N-dimetil-1-dodekanamino yra ne daugiau kaip 2 % masės

4 500 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiaminas

1 800 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfidas

4 500 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinilo alkoholis), dalinai acetilinto 5-(4-azido-2-sulfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanino natrio

100 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(chlorometileno)dimetilamonio chloridas

100 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Kalcio fluoridas, kurio sudėtyje bendras aliuminio, magnio ir natrio kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,25 mg/kg, miltelių pavidalo

55 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-dichlorobenzidino dihidrochloridas

1 900 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleino rūgštis

110 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksanas, kurio polimerizacijos laipsnis yra 2 800 monomerų vienetų (± 100)

1 300 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2-chloromigdolų rūgštis

100 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-tienilacetonitrilas

80 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Komplektas skirtas GPS sistemoms su pozicijos nustatymo funkcija

1 000 000 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilinas (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehidas)

425 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Dviašės orientacijos polipropileno polimerų plėvelė, kurios storis ne mažesnis 3,5 μm, bet yra mažesnis kaip 15 μm, plotis yra ne mažesnis kaip 490 mm, bet ne didesnis kaip 620 mm, naudojama jėgos kondensatorių gamybai (1)

170 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Stikliniai gaubtai, kurių išorinių kampų įstrižainės ilgis yra 814,8 mm (± 1,5 mm), šviesos pralaidumas 51,1 % (± 2,2 %) 12,5 mm stiklo storiui

500 000 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2628

ex 7019 52 00

10

120 g/m2 (± 10 g/m2) masės plastiku padengtas stiklo pluošto audinys, paprastai naudojamas nuo vabzdžių apsaugančioms vyniojamoms uždangoms ir rėmuose esančioms uždangoms gaminti

350 000 m2

0

1.1.–12.31.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopinės rankenos iš aliuminio, skirtos kelioniniam bagažui gaminti (1)

240 000 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadžio oksidai ir hidroksidai, skirti tik lydiniams gaminti (1)

13 000 tonų

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Saldžiosios vyšnios, marinuotos etilo alkoholyje, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, išimtais kauliukais, skirtos šokolado produktams gaminti:

kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro daugiau kaip 9 % masės

kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 9 % masės (1)

2 000 tonų

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Rūgščiosios vyšnios (Prunus serasus), marinuotos etilo alkoholyje, kurių skersmuo ne didesnis kaip 19,9 mm, skirtos šokolado produktams gaminti:

kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro daugiau kaip 9 % masės

kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 9 % masės (1)

2 000 tonų

10 (3)

1.1.–12.31.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sintetinis poli-alfa-olefinas, kurio klampumas ne mažesnis kaip 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistoksai) esant 100° C temperatūrai (nustatyta ASTM D 445 metodu)

15 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne mažiau kaip 1,5 % masės, bet ne daugiau kaip 4 % masės, o chromas – ne daugiau kaip 70 %

50 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Rūgštimi aktyvuotas montmorilonitas, naudojamas kopijavimo popieriui gaminti (1)

10 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Liekanų, netirpstančių alifatiniuose angliavandeniliuose, gautų ekstrahuojant kanifoliją iš medienos, kietas ekstraktas, pasižymintis šiomis charakteristikomis:

kanifolijos rūgštis sudaro ne daugiau kaip 30 % masės,

rūgščių skaičius ne didesnis kaip 110, ir

lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 100°

1 600 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorometanas

600 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2841

ex 2712 90 99

10

1-alkenų mišinys, kurio sudėtyje 1-alkenai sudaro ne mažiau kaip 80 % masės, o grandinės ilgis yra 20 ir 22 anglies atomai

10 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Auricularia polytricha rūšies grybai, nevirti, arba virti vandenyje arba garuose, šaldyti, skirti paruoštam maistui gaminti (1)  (2)

700 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Krezolis, kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 98,5 % masės

20 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dichloro-3-etil-6-nitrofenolis, miltelių pavidalu

90 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatinis terpentinas

20 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Plokščiaekranis spalvoto vaizdo katodinių spindulių kineskopas, kurio ekrano pločio ir aukščio santykis yra 4:3, įstrižainės ilgis – ne mažesnis kaip 79 cm, bet ne didesnis kaip 81 cm, o išlinkio spindulys – ne mažesnis kaip 50 m

8 500 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Neperdirbtas tabakas, supjaustytas arba nesupjaustytas taisyklingos formos gabalėliais, kurių muitinė vertė ne mažesnė kaip 450 eurų už 100 kg neto masės, vartojami kaip rišiklis arba įvynioklis gaminant prekes, klasifikuojamas 2402 10 00 subpozicijoje (1)

6 000 tonų

0

1.1.–12.31.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vandeninis tirpalas, turintis ne mažiau kaip 40 % sauso betaino ekstrakto ir nuo 5 % iki 30 % organinių ir neorganinių druskų

38 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistinas

600 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Lanksčiosios alkūnės, skirtos sudurtųjų autobusų gamybai (1)

2 600 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Izobornilo cikloheksanolis

450 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorbenzenas

2 600 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2935

3806 10 10

 

Kanifolija ir kanifolijos rūgštys, pagamintos iš šviežių aliejingų dervų (oleorezinų)

200 000 tonų

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksilozė

400 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Vinilidenpolifluoreno milteliai, skirti metalui skirtiems dažams arba lakams gaminti (1)

1 300 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroatanolis, naudojamas 4002 99 90 subpozicijoje klasifikuojamiems skystiesiems tioplastams gaminti (1)

8 400 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamonas (ISO)

300 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Spalviniai katodinių spindulių vamzdžiai su plyšine kauke, elektronų prožektorių ir kreipimo sistema, kurių ekrano pločio ir aukščio santykis yra 4/3, o ekrano įstrižainės ilgis yra 33,5 cm (± 1,6 cm) (1)

250 000 vienetų

0

1.1.–06.30.

09.2972

2915 24 00

 

Acto rūgšties anhidridas

20 000 tonų

0

1.1.–2007.12.31

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3′:4,4′-tetrakarboksidianhidridas

600 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitrilas

12 000 tonų

0

1.1.–06.30.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Stiklinis gaubtas, kurio pagrindinė įstrižainė nuo vieno išorinio krašto iki kito yra 81,5 cm (± 0,2 cm) pralaidumas šviesai – 80 % (± 3 %) pagal palyginamąjį stiklo storį, kuris lygus 11,43 mm

800 000 vienetų

0

1.1.–12.31.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Tretinių aminų mišinys, kurio sudėtyje esančio:

dodecildimetilamino yra ne mažiau kaip 60 % masės,

dimetil(tetradecil)amino yra ne mažiau kaip 20 % masės,

heksadecildimetilamino yra ne mažiau kaip 0,5 % masės

skirtas amino oksidams gaminti (1)

14 315 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Propileno-butileno kopolimeras, kurio sudėtyje esantis propilenas sudaro ne mažiau kaip 60 %, bet ne daugiau 68 % masės, ir butilenas sudaro ne mažiau kaip 32 %, bet ne daugiau kaip 40 % masės, kurio lydymosi klampumas ne didesnis kaip 3 000 MPa esant 190° C temperatūrai (nustatyta ASTM D 3236 metodu), naudojamas kaip rišiklis produktams, klasifikuojamiems 4818 40 subpozicijoje, gaminti (1)

1 000 tonų

0

1.1.–12.31.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Klaviatūros

padengtos silikono sluoksniu ir turinčios polikarbonato klavišus arba

pagamintos vien tik iš silikono arba polikarbonato, įskaitant ženklintus klavišus

skirtos 8517 12 00 subpozicijoje klasifikuojamiems mobiliesiems telefonams gaminti arba taisyti (1)

20 000 000 vienetų

0

1.1.–12.31.

ex 8538 90 99

93


(1)  Įvežant šioje subpozicijoje klasifikuojamus produktus taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 71), su vėlesniais pakeitimais, 291 – 300 straipsnius).

(2)  Tačiau sustabdymas netaikomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

(3)  Taikomas specialus papildomas muitas.“


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/28


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2015/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

Bendrijos žvejybos laivams nustatantis tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į 20 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 4 straipsnį Taryba turi nustatyti priemones, būtinas užtikrinti galimybei naudotis vandenimis ir ištekliais bei tausojančiai žvejybos veiklai užtikrinti, atsižvelgdama inter alia į jai pateiktas mokslines rekomendacijas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba turi nustatyti žvejybos srities ar žvejybos sričių grupių žvejybos galimybes ir jas paskirsto pagal nustatytus kriterijus.

(3)

Naujausiose Tarptautinės jūros tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėse rekomendacijose dėl tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių nurodoma, kad šie ištekliai yra naudojami jų netausojant ir kad tokių išteklių žvejybos galimybės turėtų būti sumažintos siekiant užtikrinti jų tvarumą.

(4)

ICES taip pat nurodo, kad atlantinių didžiagalvių naudojimo mastai ICES VII rajone yra pernelyg dideli. Toliau mokslinėje rekomendacijoje nurodoma, kad VI rajone labai sumažėjo atlantinių didžiagalvių, taip pat įvardijami labiausiai pažeidžiami šių rūšių žuvų susibūrimų rajonai. Todėl būtų tikslinga tuose rajonuose uždrausti žvejoti atlantinius didžiagalvius.

(5)

Siekiant užtikrinti veiksmingą kvotų valdymą turėtų būtų nustatytos specialios sąlygos, pagal kurias turėtų būti vykdomos žvejybos operacijos.

(6)

Pagal 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96, nustatančio bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (2), 2 straipsnį būtina nustatyti, kuriems ištekliams taikomos tame reglamente nustatytos įvairios priemonės.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti taikomos pagal ICES zonas, nustatytas 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (3) ir Žvejybos Rytų Centrinio Atlanto komiteto (CECAF) zonas, nustatytas 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (4).

(8)

Žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos pagal šiuo klausimu priimtus Bendrijos teisės aktus, visų pirma pagal 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2807/83, nustatantį išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (5), 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1381/87, nustatantį išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles (6), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (7), 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1627/94, nustatantį bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (8), 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (9), 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2347/2002, nustatantį konkrečius prieinamumo reikalavimus ir susijusias sąlygas, taikomas giliavandenių žuvų išteklių žvejybai (10) ir 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 88/98, 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (11),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šis reglamentas nustato giliavandenių žuvų rūšių ir Bendrijos žvejybos laivų metines žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais Bendrijos vandenų ir tam tikrų ne Bendrijos vandenų zonose, kuriose būtina riboti sugavimus, ir konkrečias tų žvejybos galimybių panaudojimo sąlygas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente „gelminės žvejybos leidimas“ – tai žvejybos leidimas, minimas 2002 m. gruodžio 16 d. Reglamento (EB) Nr. 2347/2002 3 straipsnyje.

2.   Taikomos ICES ir CECAF zonų apibrėžtys, pateiktos atitinkamai Reglamente (EEB) Nr. 3880/91 ir Reglamente (EB) Nr. 2597/95.

3 straipsnis

Žvejybos galimybių nustatymas

Giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės Bendrijos laivams yra nustatytos priede.

4 straipsnis

Paskirstymas valstybėms narėms

Priede pateikiamos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos nepažeidžiant:

a)

pasikeitimų, kurie buvo atlikti pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

b)

išteklių perskirstymo pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį, 32 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalį;

c)

papildomų iškrovimų, kuriuos leidžiama vykdyti pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnį;

d)

neišnaudotų kiekių pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnį;

e)

išskaitymų, atliekamų pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Kvotų lankstumas

Reglamente (EB) Nr. 847/96 visos šio reglamento priede nurodytos kvotos yra laikomos „analitinėmis“ kvotomis.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės toms kvotoms netaikomos.

6 straipsnis

Sugavimo ir priegaudos iškrovimo sąlygos

Išteklių, kurių žvejybos galimybės yra nustatytos šiuo reglamentu, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti tik tais atvejais, kai jas sugavo kvotą turinčios ir jos neišeikvojusios valstybės narės laivai. Visi iškrovimai įskaitomi į kvotą.

Pirma pastraipa netaikoma kiekiams, sugautiems vykdant mokslinius tyrimus pagal Reglamentą (EEB) Nr. 850/89 – jie nėra įskaitomi į kvotą.

7 straipsnis

Atlantiniai didžiagalviai

1.   Kaip saugomi atlantinių didžiagalvių rajonai apibrėžiami šie jūros rajonai:

a)

jūros rajonas, apibrėžtas rumbo linijų, nuosekliai sujungiančių šiuos taškus:

 

57° 00′ šiaurės platumos, 11° 00′ vakarų ilgumos

 

57° 00′ šiaurės platumos, 8° 30′ vakarų ilgumos

 

56° 23′ šiaurės platumos, 8° 30′ vakarų ilgumos

 

55° 00′ šiaurės platumos, 9° 38′ vakarų ilgumos

 

55° 00′ šiaurės platumos, 11° 00′ vakarų ilgumos

 

57° 00′ šiaurės platumos, 11° 00′ vakarų ilgumos

b)

jūros rajonas, apibrėžtas rumbo linijų, nuosekliai sujungiančių šiuos taškus:

 

55° 30′ šiaurės platumos, 15° 49′ vakarų ilgumos

 

53° 30′ šiaurės platumos, 14° 11′ vakarų ilgumos

 

50° 30′ šiaurės platumos, 14° 11′ vakarų ilgumos

 

50° 30′ šiaurės platumos, 15° 49′ vakarų ilgumos

c)

jūros rajonas, apibrėžtas rumbo linijų, nuosekliai sujungiančių šiuos taškus:

 

55° 00′ šiaurės platumos, 13° 51′ vakarų ilgumos

 

55° 00′ šiaurės platumos, 10° 37′ vakarų ilgumos

 

54° 15′ šiaurės platumos, 10° 37′ vakarų ilgumos

 

53° 30′ šiaurės platumos, 11° 50′ vakarų ilgumos

 

53° 30′ šiaurės platumos, 13° 51′ vakarų ilgumos

Šie taškai, atitinkamos rumbo linijos ir laivo padėtis nustatoma pagal WGS84 standartą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad gelminės žvejybos leidimus turinčius laivus tinkamai kontroliuotų žvejybos stebėjimo centrai (toliau – ŽSC), kuriuose veikia sistema, nustatanti ir registruojanti į 1 dalyje apibrėžtus rajonus įplaukiančius, juos kertančius ar iš jų išplaukančius laivus.

3.   Į 1 dalyje apibrėžtus rajonus įplaukę gelminės žvejybos leidimus turintys laivai gali laikyti laive atlantinių didžiagalvių, perkrauti juos ar tokią žvejybą užbaigę juos iškrauti tik tokiomis sąlygomis:

a)

tranzito metu visos denyje esančios žūklės priemonės yra sukrautos ir pririštos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 20 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų

b)

vidutinis greitis tranzito metu yra ne mažesnis nei 8 mazgai.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 365, 1991 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 448/2005 (OL L 74, 2005 3 19, p. 5).

(4)  OL L 270, 1995 11 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(5)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1804/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 10).

(6)  OL L 132, 1987 5 21, p. 9.

(7)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(8)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(9)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2166/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 5).

(10)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2269/2004 (OL L 396, 2004 12 31, p. 1).

(11)  OL L 349, 2005 12 31, p. 1.


PRIEDAS

1   DALIS

Rūšių ir rūšių grupių apibrėžimas

Kiekvieno rajono žuvų ištekliai yra nurodomi išdėstant rūšis pagal jų lotyniškus pavadinimus abėcėlės tvarka. Tačiau giliavandeniai rykliai yra šio sąrašo pradžioje. Šiame reglamente toliau pateikiama bendrinių pavadinimų ir lotyniškų pavadinimų atitikmenų lentelė:

Bendrinis pavadinimas

Mokslinis pavadinimas

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Beriksai

Beryx spp.

Didžiadantė menkė

Brosme brosme

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Atlantinis didžiagalvis

Hoplostethus atlanticus

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva dypterigia

Siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Kai daroma nuoroda į „giliavandenius ryklius“, nurodomos ryklių rūšys, pateikiamos šiame sąraše: Portugalijos ryklys (Centroscymnus coelolepis), trumpasis trumpadyglis ryklys (Centrophorus squamosus), paprastasis ilgasnukis dygliaryklis (Deania calceus), šokoladinis dygliaryklis (Dalatias licha), didysis juodasis dygliaryklis (Etmopterus princeps), naktinis juodasis dygliaryklis (Etmopterus spinax), paprastasis juodasis šunryklis (Centroscyllium fabricii), rudasis trumpadyglis ryklys (Centrophorus granulosus), juodažiotis pjūklauodegis katryklis (Galeus melastomus), nykštukinis katryklis (Galeus murinus), juodasis katryklis (Apristuris spp.)

2   DALIS

Metinės žvejybos galimybės, taikomos Bendrijos laivams rajonuose, kuriose sugavimai ribojami pagal rūšis ir rajoną (tonomis gyvojo svorio)

Visi rajonai yra ICES parajoniai, jeigu nenurodyta kitaip.

Rūšis

:

Giliavandeniai rykliai

Zona

:

V, VI, VII, VIII ir IX (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007 (1)

2008 (1)

 

Vokietija

59

39

 

Ispanija

280

187

 

Estija

4

2

 

Prancūzija

1 014

676

 

Airija

164

109

 

Lietuva

4

2

 

Lenkija

4

2

 

Portugalija

381

254

 

Jungtinė Karalystė

562

375

 

EB

2 472

1 646

 


Rūšis

:

Giliavandeniai rykliai

Zona

:

X (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Portugalija

20

20

 

EB

20

20

 


Rūšis

:

Giliavandeniai rykliai ir Deania histricosa bei Deania profondorum

Zona

:

XII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

69

34

 

Prancūzija

22

11

 

Airija

4

2

 

Jungtinė Karalystė

4

2

 

EB

99

49

 


Rūšis

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

I, II, III ir IV (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

5

5

 

Prancūzija

5

5

 

Jungtinė Karalystė

5

5

 

EB

15

15

 


Rūšis

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

V, VI, VII ir XII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

35

35

 

Ispanija

173

173

 

Estija

17

17

 

Prancūzija

2 433

2 433

 

Airija

87

87

 

Latvija

113

113

 

Lietuva

1

1

 

Lenkija

1

1

 

Jungtinė Karalystė

173

173

 

Kitos (2)

9

9

 

EB

3 042

3 042

 


Rūšis

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

VIII, IX ir X (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

13

13

 

Prancūzija

31

31

 

Portugalija

3 956

3 956

 

EB

4 000

4 000

 


Rūšis

:

Juodoji kardžuvė

Aphanopus carbo

Zona

:

CECAF 34.1.2. (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Portugalija

4 285

4 285

 

EB

4 285

4 285

 


Rūšis

:

Beriksai

Beryx spp.

Zona

:

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

74

74

 

Prancūzija

20

20

 

Airija

10

10

 

Portugalija

214

214

 

Jungtinė Karalystė

10

10

 

EB

328

328

 


Rūšis

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

I, II, IV ir Va (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Danija

2

2

 

Vokietija

2

2

 

Prancūzija

14

14

 

Jungtinė Karalystė

2

2

 

EB

20

20

 


Rūšis

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

IIIa ir IIIbcd Bendrijos vandenys

Metai

2007

2008

 

Danija

1 003

946

 

Vokietija

6

5

 

Švedija

52

49

 

EB

1 060

1 000

 


Rūšis

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

Vb, VI ir VII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

9

9

 

Estija

67

67

 

Ispanija

74

74

 

Prancūzija

3 789

3 789

 

Airija

299

299

 

Lietuva

87

87

 

Lenkija

44

44

 

Jungtinė Karalystė

222

222

 

Kitos (3)

9

9

 

EB

4 600

4 600

 


Rūšis

:

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

VIII, IX, X, XII ir XIV (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

40

40

 

Ispanija

4 391

4 391

 

Prancūzija

202

202

 

Airija

9

9

 

Jungtinė Karalystė

18

18

 

Latvija

71

71

 

Lietuva

9

9

 

Lenkija

1 374

1 374

 

EB

6 114

6 114

 


Rūšis

:

Atlantinis didžiagalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VI (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

6

4

 

Prancūzija

33

22

 

Airija

6

4

 

Jungtinė Karalystė

6

4

 

EB

51

34

 


Rūšis

:

Atlantinis didžiagalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

VII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

1

1

 

Prancūzija

147

98

 

Airija

43

29

 

Jungtinė Karalystė

1

1

 

Kitos (4)

1

1

 

EB

193

130

 


Rūšis

:

Atlantinis didžiagalvis

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ir XIV (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

4

3

 

Prancūzija

23

15

 

Airija

6

4

 

Portugalija

7

5

 

Jungtinė Karalystė

4

3

 

EB

44

30

 


Rūšis

:

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva dypterygia

Zona

:

II, IV ir V (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Danija

7

6

 

Vokietija

7

6

 

Prancūzija

42

34

 

Airija

7

6

 

Jungtinė Karalystė

25

20

 

Kitos (5)

7

6

 

EB

95

78

 


Rūšis

:

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva dypterygia

Zona

:

III (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Danija

8

6

 

Vokietija

4

3

 

Švedija

8

6

 

EB

20

15

 


Rūšis

:

Dvipelekė jūrų lydeka

Molva dypterygia

Zona

:

VI ir VII (2) (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys) (7)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

26

21

 

Estija

4

3

 

Ispanija

83

67

 

Prancūzija

1 897

1 518

 

Airija

7

6

 

Lietuva

2

1

 

Lenkija

1

1

 

Jungtinė Karalystė

482

386

 

Kitos (6)

7

6

 

EB

2 510

2 009

 


Rūšis

:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona

:

VI, VII ir VIII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

238

238

 

Prancūzija

12

12

 

Airija

9

9

 

Jungtinė Karalystė

30

30

 

Kitos (8)

9

9

 

EB

298

298

 


Rūšis

:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona

:

IX (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

850

850

 

Portugalija

230

230

 

EB

1 080

1 080

 


Rūšis

:

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

10

10

 

Portugalija

1 116

1 116

 

Jungtinė Karalystė

10

10

 

EB

1 136

1 136

 


Rūšis

:

Siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

I, II, III ir IV (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

10

10

 

Prancūzija

10

10

 

Jungtinė Karalystė

16

16

 

EB

36

36

 


Rūšis

:

Siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

V, VI ir VII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Vokietija

10

10

 

Ispanija

588

588

 

Prancūzija

356

356

 

Airija

260

260

 

Jungtinė Karalystė

814

814

 

EB

2 028

2 028

 


Rūšis

:

Siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

VIII ir IX (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Ispanija

242

242

 

Prancūzija

15

15

 

Portugalija

10

10

 

EB

267

267

 


Rūšis

:

Siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

Zona

:

X ir XII (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui ar jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

Metai

2007

2008

 

Prancūzija

10

10

 

Portugalija

43

43

 

Jungtinė Karalystė

10

10

 

EB

63

63

 


(1)  Tik priegauda. Specializuota giliavandenių ryklių žvejyba neleidžiama.

(2)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(3)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(4)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(5)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(6)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.

(7)  Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdoma moksliškai pagrįsta dvipelekių jūros lydekų žvejybos, visų pirma tų žvejybos laivų, kurie 2005 m. iškrovė daugiau nei 30 tonų dvipelekių jūros lydekų, stebėsena. Tokie laivai turi iš anksto pranešti apie iškrovimus ir užbaigę vieną žvejybos reisą negali iškrauti daugiau nei 25 tonas dvipelekių jūros lydekų.

(8)  Tik priegauda. Pagal šią kvotą specializuota žvejyba neleidžiama.


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2016/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą suderinantis keletą reglamentų, susijusių su bendru vyno rinkos organizavimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą būtini tam tikri techniniai kelių Komisijos reglamentų, reglamentuojančių bendrą vyno rinkos organizavimą, pakeitimai.

(2)

1985 m. liepos 10 d. Komisijos Reglamento (EEB) Nr. 1907/85 dėl vynuogių veislių ir regionų, teikiančių importuotą vyną putojantiems vynams Bendrijoje gaminti, sąrašo (1) 1 straipsnyje pateikiamos nuorodos į Rumuniją. Šios nuorodos turėtų būti išbrauktos.

(3)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1623/2000, nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2), 52 straipsnio 1 dalyje nustatomi referenciniai laikotarpiai gaminančioms valstybėms narėms. Referencinis laikotarpis turėtų būti nustatytas Rumunijai.

(4)

2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (3), 2 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnyje yra tam tikrų įrašų visomis valstybių narių kalbomis. Tose nuostatose turėtų būti įrašai bulgarų ir rumunų kalbomis.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 883/200133 straipsnyje pateikiama nuoroda į Rumuniją, kaip trečiąją šalį. Ši nuoroda turėtų būti išbraukta.

(6)

2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2001, nustatančio išsamias vyno produktų vežimo dokumentų ir žurnalų, kurie turi būti tvarkomi vyno sektoriuje, taikymo taisykles (4), 8 straipsnio 2 dalyje yra įrašų visomis valstybių narių kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti įrašai bulgarų ir rumunų kalbomis.

(7)

2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002, nustatančio tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (5), 16 straipsnio 1 dalyje yra tam tikrų įrašų visomis valstybių narių kalbomis. Toje nuostatoje turėtų būti įrašai bulgarų ir rumunų kalbomis.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 753/2002 VIII priede yra nuoroda į Bulgariją ir Rumuniją kaip trečiąsias šalis. Ši nuoroda turėtų būti išbraukta.

(9)

Reglamentai (EEB) Nr. 1907/85, (EB) Nr. 1623/2000, (EB) Nr. 883/2001, (EB) Nr. 884/2001 ir (EB) Nr. 753/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiami,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1907/85 1 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1623/200052 straipsnio 1 dalies trečioji pastraipa papildoma šia įtrauka:

„—

1999/2000–2004/2005 Rumunijoje“.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 883/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Importo ir eksporto licencijų 20 langelyje įrašomas vienas iš I priede nurodytų įrašų.“.

2)

5 straipsnio pirmoje pastraipoje nuoroda į I priedą pakeičiama nuoroda į Ia priedą.

3)

11 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Licencijos 22 langelyje įrašomas bent vienas IVa priede nurodytų įrašų:“.

4)

33 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje išbraukiamas c punktas;

b)

2 dalyje įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Taikant 1 dalies b ir d punktus, kilmės šalies oficiali agentūra, įgaliota parengti šiame Reglamente nurodytą V I 1 dokumentą, jo 15 langelyje įrašo:“.

5)

Priedai iš dalies keičiami, atsižvelgiant į šio reglamento I priedą.

4 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 884/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

8 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos muitinės įstaiga dviejose pastarojo dokumento kopijose atitinkamai įrašo vieną iš V priede nurodytų įrašų, spaudu patvirtindama autentiškumą. Antspauduotos kopijos su aukščiau nurodytu įrašu įteikiamos eksportuotojui arba jo atstovui. Pastarasis užtikrina, kad viena kopija būtų gabenama kartu su eksportuojamu produktu.“.

2)

Šio reglamento II priedo tekstas pridedamas kaip V priedas.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 753/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

16 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VII priedo B dalies 1 punkto a papunktį, stalo vynų, stalo vynų su geografine nuoroda ir rūšinių vynų pkr, išskyrus rūšinius likerinius vynus pkr ir rūšinius pusiau putojančius vynus pkr, kuriems taikomas 39 straipsnio 1 dalies b punktas, etiketėse gali būti naudojami tik šie terminai:

a)

„сухо“, „seco“, „suché“, „tør“, „trocken“, „kuiv“, „ξηρός“, „dry“, „sec“, „secco“, „asciutto“, „sausais“, „sausas“, „száraz“, „droog“, „wytrawne“, „seco“, „sec“, „suho“, „kuiva“ arba „torrt“, tačiau tokiu atveju vyno likutinis cukraus kiekis neviršija:

i)

4 gramų litre, arba

ii)

9 gramų litre, jei bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgštimi, litre yra ne daugiau kaip 2 gramais mažesnis kaip likutinio cukraus kiekis;

b)

„полусухо“, „semiseco“, „polosuché“, „halvtør“, „halbtrocken“, „poolkuiv“, „ημίξηρος“, „medium dry“, „demi-sec“, „abboccato“, „pussausais“, „pusiau sausas“, „félszáraz“, „halfdroog“, „półwytrawne“, „meio seco“, „adamado“, „demisec“„polsuho“, „puolikuiva“ arba „halvtorrt“, jei vyno likutinis cukraus kiekis viršija nurodytą a punkte, bet neviršija:

i)

12 gramų litre, arba

ii)

18 gramų litre tais atvejais, jei minimalų bendrąjį rūgštingumą valstybės narės yra nustačiusios pagal 2 dalį;

c)

„полусладко“, „semidulce“, „polosladké“, „halvsød“, „lieblich“, „poolmagus“, „ημίγλυκος“, „medium“, „medium sweet“, „moelleux“, „amabile“, „pussaldais“, „pusiau saldus“, „félédes“, „halfzoet“, „półsłodkie“, „meio doce“, „demidulce“, „polsladko“, „puolimakea“ arba „halvsött“, jeigu vyno likutinis cukraus kiekis viršija nurodytą b punkte, bet yra ne didesnis kaip 45 gramai litre;

d)

„сладко“, „dulce“, „sladké“, „sød“, „süss“, „magus“, „γλυκός“, „sweet“, „doux“, „dolce“, „saldais“, „saldus“, „édes“, „ħelu“, „zoet“, „słodkie“, „doce“, „dulce“, „sladko“, „makea“ arba „sött“, jei vyno likutinis cukraus kiekis didesnis kaip 45 gramai litre.“.

2)

VIII priede 1 ir 6 punktai išbraukiami.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1985 7 11, p. 21. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1221/2006 (OL L 221, 2006 8 12, p. 3).

(3)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2079/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 6).

(4)  OL L 128, 2001 5 10, p. 32. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1507/2006 (OL L 280, 2006 10 12, p. 9).

(5)  OL L 118 2002 5 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1507/2006.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo tekstui priskiriama antraštė „Ia priedas“ ir prieš jį įterpiamas šis tekstas:

„I PRIEDAS

Įrašai minimi 2 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje:

:

Bulgarų kalba

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

Ispanų k.

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

Čekų k.

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

Danų k.

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

Vokiečių k.

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

Estų k.

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

Graikų k.

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

Anglų k.

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

Prancūzų k.

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

Italų k.

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

Latvių k.

:

0,4 tilp. % pielaide

:

Lietuvių k.

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

Vengrų k.

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

Maltiečių k.

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

Olandų k.

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

Lenkų k.

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

Portugalų k.

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

Rumunų k.

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

Slovakų k.

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

Slovėnų k.

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

Suomių k.

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

Švedų k.

:

Tolerans 0,4 vol. %“

2)

Šis IVa priedas įterpiamas po IV priedo:

„IVa PRIEDAS

Įrašai minimi 11 straipsnio antroje pastraipoje:

:

Bulgarų k.

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

Ispanų k.

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

Čekų k.

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

Danų k.

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

Vokiečių k.

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

Estų k.

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

Graikų k.

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

Anglų k.

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

Prancūzų k.

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

Italų k.

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

Latvių k.

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

Lietuvių k.

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

Vengrų k.

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

Maltiečių k.

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

Olandų k.

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

Lenkų k.

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

Portugalų k.

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

Rumunų k.

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

Slovakų k.

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

Slovėnų k.

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

Suomių k.

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

Švedų k.

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)“.


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

Įrašai minimi 8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje:

:

Bulgarų k.

:

И3HECEHO

:

Ispanų k.

:

EXPORTADO

:

Čekų k.

:

VYVEZENO

:

Danų k.

:

UDFØRSEL

:

Vokiečių k.

:

AUSGEFÜHRT

:

Estų k.

:

EKSPORDITUD

:

Graikų k.

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

Anglų k.

:

EXPORTED

:

Prancūzų k.

:

EXPORTÉ

:

Italų k.

:

ESPORTATO

:

Latvių k.

:

EKSPORTĒTS

:

Lietuvių k.

:

EKSPORTUOTA

:

Vengrų k.

:

EXPORTÁLVA

:

Maltiečių k.

:

ESPORTAT

:

Olandų k.

:

UITGEVOERD

:

Lenkų k.

:

WYWIEZIONO

:

Portugalų k.

:

EXPORTADO

:

Rumunų k.

:

EXPORTAT

:

Slovakų k.

:

VYVEZENÉ

:

Slovėnų k.

:

IZVOŽENO

:

Suomių k.

:

VIETY

:

Švedų k.

:

EXPORTERAD“


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2017/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl Esmarko menkučių išteklių sužvejojamo kiekio apribojimų TJTT II a (EB vandenys), III a ir IV (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006, nustatantį 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo 5 straipsnio 7 dalį;

kadangi:

(1)

Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 51/2006 5 straipsnio 7 dalimi, Komisija gali persvarstyti Esmarko menkučių išteklių sužvejojamo kiekio apribojimus TJTT II a (EB vandenys), III a ir IV (EB vandenys) zonose atsižvelgdama į 2006 m. pirmoje pusėje surinktą mokslinę informaciją.

(2)

Remiantis mokslinėmis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) rekomendacijomis, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1259/2006, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 (2), buvo nustatyti naujieji Esmarko menkučių išteklių sužvejojimo apribojimai TJTT II a (EB vandenys), III a ir IV (EB vandenys) zonose.

(3)

Esmarko menkutė yra Šiaurės jūroje esantys ištekliai, kuriais dalijamasi su Norvegija, bet kurie nėra abiejų Šalių bendrai valdomi.

(4)

Po Reglamento (EB) Nr. 1259/2006 priėmimo Bendrija konsultavosi su Norvegija, tačiau konsultacijos nesibaigė Norvegijos ir Bendrijos susitarimu dėl šių išteklių paskirstymo būdo 2006 m.

(5)

Nesant šių išteklių paskirstymo būdo tarp Norvegijos ir Bendrijos ir pripažįstant faktą, kad Norvegija turėtų galėti žvejoti dalį TJTT ir ŽMTEK rekomenduoto BLS, Bendrija turėtų nustatyti Bendrijos autonominį sužvejojimo kiekio apribojimą, kuris būtų mažesnis už rekomenduojamą BLS.

(6)

Bendrijos autonominis sužvejojimo kiekio apribojimas turėtų būti 75 % rekomenduojamo BLS. Tokia dalis atitinka per pastaruosius penkerius metus visų pagautų šių išteklių kiekio Bendrijos dalį ir pagal pastarųjų metų stebėsenos duomenis apytikriai apskaičiuotą zonos priskyrimą. Tačiau toks požiūris neturėtų daryti įtakos Bendrijos pozicijai visų būsimų derybų su Norvegija dėl paskirstymo metu.

(7)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1782/2006 (OL L 345, 2006 12 8, p. 10).

(2)  OL L 229, 2006 8 23, p. 3.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

Esmarko menkučių ištekliams IIa (EB vandenys), IIIa ir IV (EB vandenys) zonose skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Esmarko menkutė

Trisopterus esmarki

Zona

:

IIa (EB vandenys), IIIa, IV (EB vandenys)

NOP/2A3A4.

Danija

70 185

Mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstas BLS.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Vokietija

13

Nyderlandai

52

EB

70 250

Norvegija

1 000 (1)

BLS

Netaikoma


(1)  Šią kvotą galima sužvejoti tik VI a kvadrate, į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos.“


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2018/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su pieno ir pieno produktų importo licencijomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (1), 2 antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnyje nustatytos konkrečios nuostatos dėl pareiškėjų, kurie kreipiasi dėl importo licencijų, patvirtinimo. Siekiant užtikrinti galimybę Bulgarijos ir Rumunijos (toliau – naujųjų valstybių narių) ūkio subjektams nuo šių šalių įstojimo datos į Europos Sąjungą gauti importo licencijas, turėtų būti priimtos pereinamojo laikotarpio priemonės.

(2)

Naujųjų valstybių narių ūkio subjektams nuo 2007 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. turėtų būti suteikta galimybė be išankstinio patvirtinimo kreiptis dėl importo licencijų pagal tarifines kvotas, minimas Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 prieduose.

(3)

Šie ūkio subjektai turėtų įrodyti, kad jie yra prekybininkai ir verčiasi reguliaria prekybine veikla. Atsižvelgiant į reikalavimą pateikti prekybinės veiklos įrodymus, naujųjų valstybių narių pareiškėjams turėtų būti suteikta galimybė kaip ataskaitinius prekybinės veiklos metus pasirinkti 2005 m., o ne 2006 m., jei jie gali įrodyti, kad dėl išskirtinių aplinkybių jie negalėjo 2006 m. importuoti ar eksportuoti reikiamo pieno produktų kiekio.

(4)

Naujųjų valstybių narių institucijos iki 2007 m. sausio 20 d. Komisijai turėtų pateikti sąrašą, kuriame būtų nurodyti visi reikalavimus atitinkantys ūkio subjektai. Siekiant sudaryti sąlygas lengviau identifikuoti visus pareiškėjus ir palengvinti licencijų perdavimą, turėtų būti apibrėžti kiekvieno ūkio subjekto pateiktini duomenys. Be to, reikalavimus atitinkantiems naujųjų valstybių narių ūkio subjektams turėtų būti leista perduoti importo licencijas.

(5)

Todėl būtina numatyti tam tikras nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 2 antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnio, Bulgarijoje ir Rumunijoje (toliau – naujosiose valstybėse narėse) įsisteigę ūkio subjektai importo licencijų paraiškas 2007 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. kvotoms gali pateikti be išankstinio naujųjų valstybių narių, kuriose jie įsisteigę, kompetentingų institucijų patvirtinimo.

2 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 11 straipsnio, naujosiose valstybėse narėse įsisteigę ūkio subjektai importo licencijų paraiškas kvotoms, nurodytoms šio reglamento 1 straipsnyje, gali pateikti tik valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę.

2.   Licencijų paraiškos iš pareiškėjų priimamos tik tuo atveju, jei kartu pateikiami šie dokumentai:

a)

įrodymas, kad 2006 m. pareiškėjas importavo arba eksportavo bent 25 tonas pieno produktų, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros 04 skyriuje, vykdydamas ne mažiau kaip keturias atskiras operacijas;

b)

dokumentai ir informacija, tinkamai patvirtinantys pareiškėjo tapatybę ir statusą, visų pirma:

i)

pagal nacionalinės teisės reikalavimus parengti dokumentai, susiję su įmonės sąskaitomis arba mokesčių įsipareigojimais,

ii)

PVM mokėtojo kodas, jei numatyta pagal nacionalinę teisę, ir

iii)

registracijos prekybos registre dokumentas, jei numatyta pagal nacionalinę teisę.

3.   2 dalies a punkto atveju ataskaitiniai metai yra 2005 m., jei importuotojas gali įrodyti, kad 2006 m. dėl išskirtinių aplinkybių jis neturėjo galimybės importuoti arba eksportuoti nustatyto pieno produktų kiekio.

4.   Taikant šį straipsnį produktų įvežimas ir išvežimas perdirbti nėra laikomas importu ar eksportu.

3 straipsnis

1.   Naujųjų valstybių narių kompetentingos institucijos iki 2007 m. sausio 20 d. Komisijai išsiunčia ūkio subjektų, pagal 1 straipsnį pateikusių importo licencijų paraiškas 2007 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. kvotoms ir atitinkančių 2 straipsnyje nustatytas sąlygas, sąrašą. Šie sąrašai sudaromi pagal Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 XIV priede pateiktą pavyzdį, išskyrus patvirtinimo numerį.

2.   Komisija šiuos 1 dalyje nurodytus sąrašus perduoda kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2353/2001 16 straipsnio 4 dalies, importo licencijos, išduotos 2007 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. kvotoms, gali būti perduotos tik tiems fiziniams arba juridiniams asmenims, kurie yra patvirtinti pagal to reglamento 2 skirsnį, ir fiziniams arba juridiniams asmenims, išvardytiems šio reglamento 3 straipsnyje nurodytuose sąrašuose.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 926/2006 (OL L 170, 2006 6 23, p. 8).


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2019/2006

2006 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 327/98 ir (EB) Nr. 955/2005, kuriais leidžiama naudoti Bendrijos ryžių importo tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV:6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimą 96/317/EB dėl išvados apie konsultacijų su Tailandu pagal GATT XXIII straipsnį rezultatus (2), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (3), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijoms, skirtoms nuo 2007 m. sausio 1 d. prasidedantiems importo tarifinių kvotų laikotarpiams, taikomas 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (4).

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatomos sąlygos, susijusios su paraiškomis, pareiškėjo statusu ir licencijų išdavimu. Šiame reglamente nustatytas importo licencijų galiojimo terminas yra paskutinė tarifinių kvotų laikotarpio diena; jis taikomas nepažeidžiant papildomų sąlygų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, nustatytų sektoriniuose reglamentuose.

(3)

1996 m. spalio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2058/96 dėl tarifinės kvotos skaldytiems ryžiams, kurių KN kodas 1006 40 00, skirtiems 1901 10 KN pozicijoje klasifikuojamų maisto produktų gamybai, nustatymo ir valdymo (5), 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 327/98, atidarančiame tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatančiame jų administravimą (6), ir 22005 m. birželio 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 955/2005 dėl Egipto kilmės ryžių įvežimo į Bendriją kvotos atidarymo (7) yra nuostatų, kurios skiriasi nuo Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006 nustatytų bendrųjų taisyklių arba jos yra pakartojamos. Todėl reikia pritaikyti minėtus reglamentus ir išbraukti skirtingas ar pasikartojančias taisykles, patikslinti visų kvotų ir kvotos dalių eilės numerius ir iš naujo apibrėžti taikytinas specialiąsias taisykles, ypač susijusias su licencijų paraiškų teikimo, licencijų išdavimo, galiojimo laiko ir informacijos pateikimo Komisijai.

(4)

Siekiant supaprastinti ir suderinti minėtus reglamentus, reikėtų išbraukti nuostatas, pateiktas kituose galiojančiuose horizontaliuose ar sektoriniuose reglamentuose, t. y. be Reglamento (EB) Nr. 1301/2006, 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (8) ir 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1342/2003, nustatančiame specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (9), ir išbraukti nebegaliojančias nuostatas.

(5)

Siekiant supaprastinimo reikėtų numatyti, kad 20 tonų neviršijančių kiekių, paskirstytų pritaikius paskirstymo koeficientą, atžvilgiu reglamentų (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 327/98 ir (EB) Nr. 955/2005 nuostatos būtų vienodos.

(6)

Siekiant tinkamai administruoti tarifines kvotas, leistas naudoti reglamentais (EB) Nr. 2058/96 ir (EB) Nr. 955/2005, būtina ir toliau užtikrinti ekonominės veiklos vykdytojams galimybę per kvotos laikotarpį teikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką, t. y. nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų. Be to, siekiant pagerinti kvotų kontrolę, taip pat norint suderinti ir supaprastinti jų administravimą, reikėtų nustatyti, kad importo licencijos paraiškos būtų teikiamos kas savaitę.

(7)

Importuojamiems skaldytiems ryžiams taikomas muitas yra nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje, todėl daugiau nereikėtų daryti nuorodos į kombinuotąją nomenklatūrą ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2058/96.

(8)

Kvotų, kurias leista naudoti Reglamentu (EB) Nr. 327/98 ir kurioms taikomos eksporto licencijos, atžvilgiu ekonominės veiklos vykdytojams, turintiems daugiau nei vieną eksporto licenciją, reikėtų leisti pateikti daugiau nei vieną importo licencijos paraišką per kvotos laikotarpio dalį ir tokiu būdu nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, kad būtų užtikrinta tinkama šio importo kontrolė. Taip pat reikėtų suderinti Reglamento (EB) Nr. 327/98 4 straipsnyje nustatytą užstato už lukštentų ryžių importo licencijas dydį ir Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnyje nustatytą užstato dydį.

(9)

Kas dėl Reglamento (EB) Nr. 955/2005, reikėtų patikslinti nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 ir patikslinti, kad importo licencijų galiojimo trukmė skaičiuojama nuo faktinės licencijos išdavimo datos.

(10)

Šios priemonės taikytinos nuo 2007 m. sausio 1 d., t. y. dienos, kai įsigalioja Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos priemonės.

(11)

Tačiau reglamentuose (EB) Nr. 2058/96 ir (EB) Nr. 955/2005 nurodytų pirmųjų paraiškų pateikimo laikotarpis 2007 metais prasideda ne darbo dieną, todėl reikėtų numatyti, kad pirmąsias paraiškas ekonominės veiklos vykdytojai pradėtų teikti tik nuo 2007 m. pirmosios darbo dienos ir kad šis pirmasis paraiškų teikimo terminas baigtųsi ne vėliau kaip 2007 m. sausio 8 d. Taip pat reikėtų patikslinti, kad importo licencijų paraiškos šiam laikotarpiui Komisijai turėtų būti pateiktos ne vėliau kaip 2007 m. sausio 8 d.

(12)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 327/98 ir (EB) Nr. 955/2005.

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2058/96 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas antra ir trečia pastraipomis:

„Kvotos eilės numeris 09.4079.

Taikomos Komisijos reglamentų (EB) Nr. 1342/2003 (10), (EB) Nr. 1342/2003 (11) ir (EB) Nr. 1301/2006 (12) nuostatos, jeigu šiame reglamente numatyta kitaip.

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma antra pastraipa:

„Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valstybių narių institucijoms pateikiamos kiekvieną savaitę ne vėliau kaip pirmadienį 13 val. Briuselio laiku. Tačiau 2007 m. pirmųjų paraiškų teikimo laikotarpis prasideda pirmąją darbo dieną ir baigiasi ne vėliau kaip 2007 m. sausio 8 d., o pirmasis pirmadienis, susijęs su importo licencijų paraiškų teikimu Komisijai pagal 4 straipsnio a punktą, yra 2007 m. sausio 8 d.“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pareiškėjas per tarifinių kvotų laikotarpį gali pateikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką. Tačiau pareiškėjas per savaitę gali pateikti tik vieną licencijos paraišką.“

3)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Kai per savaitę pateiktose paraiškose nurodyti kiekiai viršija turimą kvotos kiekį, Komisija ne vėliau kaip ketvirtąją darbo dieną nuo paskutinės tą savaitę paraiškų teikimo dienos nustato tos savaitės paraiškose nurodytų kiekių paskirstymo koeficientą, nepriima kitoms savaitėms pateiktų paraiškų ir nutraukia importo licencijų išdavimą iki einamųjų metų pabaigos.

Kai pritaikius pirmoje pastraipoje nurodytą paskirstymo koeficientą vienas ar keli kiekiai tampa mažesni nei 20 tonų vienai paraiškai, visus šiuos kiekius valstybė narė ekonominės veiklos vykdytojams burtų keliu paskirsto po 20 tonų, pridėdama lygiomis dalimis paskirstytą likutį. Tačiau, jeigu net sudėjus mažesnius nei 20 tonų kiekius nepavyktų sudaryti 20 tonų siuntos, likutinį kiekį valstybė narė lygiomis dalimis paskirsto ekonominės veiklos vykdytojams, kurių licencijose nurodytas kiekis didesnis arba lygus 20 tonų.

Jeigu, pritaikius antrą pastraipą, kiekis, kuriam turi būti išduota licencija, yra mažesnis nei 20 tonų, ekonominės veiklos vykdytojas gali atsiimti licencijos paraišką per dvi darbo dienas nuo reglamento, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

2.   Importo licencija išduodama aštuntąją darbo dieną po to, kai baigiasi galutinis 4 straipsnio a punkte paminėto pranešimo Komisijai apie licencijos paraiškas terminas.“

4)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai pateikia:

a)

ne vėliau kaip paskutinę licencijos paraiškų pateikimo dieną 18 val. Briuselio laiku – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas licencijos paraiškas, jose nurodytus kiekius suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį.

b)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, suskirsčius kiekius, kuriems išduotos šios licencijos, pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį.

c)

ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – apie visus faktiškai per priešpaskutinį mėnesį pagal šią tarifinę kvotą į laisvą apyvartą pateiktus kiekius, suskirstytus pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį. Jeigu į laisvą apyvartą nebuvo pateikta, apie tai irgi pranešama.“

5)

5 straipsnio 1 dalies b punkte žodžiai „nustatytas KN“ pakeičiamas žodžiais „nustatytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 (13) 11d straipsnyje.

6)

6 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 327/1998 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalyje:

a)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šios bendrosios importo tarifinės kvotos skirstomos į importo tarifines kvotas pagal kilmės šalį ir dalijamos į keletą laikotarpio dalių pagal IX priedą.“

b)

pridedama ši trečia pastraipa:

„Taikomos Komisijos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 (14), (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 1342/2003 (15) ir (EB) Nr. 1301/2006 (16) nuostatos, jeigu šiame reglamente numatyta kitaip.

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Kiekių, kuriems importuoti nebuvo išduota importo licencija pagal 1 straipsnio 1 dalies a, b ir e punktuose nurodytas rugsėjo mėnesio kvotas, galima pateikti importo licencijos paraišką spalio mėnesiui bet kurios bendrojoje importo tarifinėje kvotoje numatytos kilmės šalies atžvilgiu.“

3)

3 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Eksporto licencijos, išduotos pagal 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas importo tarifines kvotas, galioja tik atitinkamą kvotos laikotarpį.“

4)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Licencijos paraiškos teikiamos per kiekvienos laikotarpio dalies pirmojo mėnesio dešimt pirmųjų darbo dienų.“

b)

2 dalies antra įtrauka išbraukiama.

c)

3 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Licencijos galioja tik 8 langelyje nurodytos kilmės šalies produktams.“

d)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, dėl tarifinių kvotų, kurių atžvilgiu teikiamos šio reglamento 3 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos importo licencijos paraiškos, pareiškėjai gali pateikti kelias paraiškas dėl to paties eilės numerio kvotos per tarifinės importo kvotos laikotarpio dalį.“

5)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą Komisija nustato per dešimt dienų nuo paskutinės šio reglamento 8 straipsnio a punkte nurodyto pranešimo termino dienos. Tuo pačiu metu Komisija nustato turimus kiekius pagal kitą kvotos laikotarpio dalį ir, prireikus, per papildomą spalio mėnesio kvotos laikotarpio dalį.

Kai pritaikius pirmoje pastraipoje nurodytą paskirstymo koeficientą vienas ar keli kiekiai tampa mažesni nei 20 tonų vienai paraiškai, visus šiuos kiekius valstybė narė ekonominės veiklos vykdytojams burtų keliu paskirsto po 20 tonų, pridėdama lygiomis dalimis paskirstytą likutį. Tačiau, jeigu net sudėjus mažesnius nei 20 tonų kiekius nepavyktų sudaryti 20 tonų siuntos, likutinį kiekį valstybė narė lygiomis dalimis paskirsto ekonominės veiklos vykdytojams, kurių licencijose nurodytas kiekis didesnis arba lygus 20 tonų.

Jeigu, pritaikius antrą pastraipą, kiekis, kuriam turi būti išduota licencija, yra mažesnis nei 20 tonų, ekonominės veiklos vykdytojas gali atsiimti licencijos paraišką per dvi darbo dienas nuo reglamento, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.“

6)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Per tris darbo dienas nuo Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomas 5 straipsnyje nurodytas turimas kiekis, paskelbimo importo licencijos išduodamos kiekiui, gautam pritaikius 5 straipsnį.“

7)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 pastraipa išbraukiama.

b)

4 dalies antra pastraipa išbraukiama.

8)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai pateikia:

a)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną nuo paskutinės licencijos paraiškų pateikimo dienos 18 val. Briuselio laiku – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas importo licencijos paraiškas, jose nurodytus kiekius suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, nurodant importo licencijos numerį, taip pat eksporto licencijos numerį, jei jos reikalaujama.

b)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, suskirsčius kiekius, kuriems išduotos šios licencijos, pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, nurodant importo licencijos numerį, taip pat kiekius, dėl kurių pateikti licencijos paraiškos buvo atsiimtos pagal 5 straipsnio trečią pastraipą.

c)

ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – apie visus faktiškai per priešpaskutinį mėnesį pagal šią tarifinę kvotą į laisvą apyvartą pateiktus kiekius, suskirstytus pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, nurodant pakuotę, jei ją sudarančios pakuotės mažesnės ar lygios 5 kg. Jeigu į laisvą apyvartą nebuvo pateikta, apie tai irgi pranešama.“

9)

10 straipsnis išbraukiamas.

10)

III priedas išbraukiamas.

11)

IX priede žodis „laikotarpiai“ keičiamas junginiu „laikotarpio dalys“.

12)

Priedas yra panaikinamas.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 955/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje pastraipoje žodžiai „remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnio nuostatomis“ keičiami žodžiais „remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11, 11a, 11c ir 11d straipsnių nuostatomis“.

b)

antra pastraipa išbraukiama;

c)

pridedama ketvirta pastraipa:

„Taikomos Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000, (EB) Nr. 1342/2003 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (17) jeigu šiame reglamente nenustatyta kitaip.

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis išbraukiama.

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų pareiškėjas per tarifinių kvotų laikotarpį gali pateikti daugiau kaip vieną licencijos prašymą. Tačiau pagal tą patį aštuonženklį KN kodą pareiškėjas per savaitę gali pateikti ne daugiau kaip vieną licencijos paraišką.“

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis išbraukiama.

b)

3 dalyje žodžiai „remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11 straipsnio nuostatomis“ keičiami žodžiais „remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11, 11a, 11c ir 11d straipsnių nuostatomis“.

4)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Paraiškos importo licencijai gauti pateikiamos valstybių narių kompetentingoms institucijoms kiekvieną pirmadienį ne vėliau kaip iki 13 val. (Briuselio laiku).

Tačiau 2007 m. pirmųjų paraiškų teikimo laikotarpis prasideda pirmąją darbo dieną ir baigiasi ne vėliau kaip 2007 m. sausio 8 d., o pirmasis pirmadienis, susijęs su importo licencijų paraiškų teikimu Komisijai pagal 5 straipsnio a punktą, yra 2007 m. sausio 8 d.

2.   Jei nėra viršytas 1 straipsnyje nurodytas kiekis, importo licencija išduodama aštuntąją darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies, importo licencijos galioja iki mėnesio, einančio po jų faktinio išdavimo mėnesio, pabaigos.

3.   Kai per savaitę pateiktose paraiškose nurodyti kiekiai viršija turimą 1 straipsnyje nurodytą kvotos kiekį, Komisija ne vėliau kaip ketvirtąją darbo dieną nuo paskutinės tą savaitę paraiškų teikimo dienos nustato tos savaitės paraiškose nurodytų kiekių paskirstymo koeficientą, nepriima kitoms savaitėms pateiktų paraiškų ir nutraukia importo licencijų išdavimą iki einamųjų metų pabaigos.

4.   Kai pritaikius 3 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą vienas ar keli kiekiai tampa mažesni nei 20 tonų vienai paraiškai, visus šiuos kiekius valstybė narė ekonominės veiklos vykdytojams burtų keliu paskirsto po 20 tonų, pridėdama lygiomis dalimis paskirstytą likutį. Tačiau, jeigu net sudėjus mažesnius nei 20 tonų kiekius nepavyktų sudaryti 20 tonų siuntos, likutinį kiekį valstybė narė lygiomis dalimis paskirsto ekonominės veiklos vykdytojams, kurių licencijose nurodytas kiekis didesnis arba lygus 20 tonų.

Jeigu, pritaikius pirmą pastraipą, kiekis, kuriam turi būti išduota licencija, yra mažesnis nei 20 tonų, ekonominės veiklos vykdytojas gali atsiimti licencijos paraišką per dvi darbo dienas nuo reglamento, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.“

5)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Valstybės narės elektroniniu būdu Komisijai pateikia:

a)

ne vėliau kaip paskutinę licencijos paraiškų pateikimo dieną 18 val. Briuselio laiku – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas importo licencijos paraiškas, jose nurodytus kiekius suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą.

b)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną nuo importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, jose nurodytus kiekius suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą.

c)

ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – apie visus faktiškai per priešpaskutinį mėnesį pagal šią tarifinę kvotą į laisvą apyvartą pateiktus kiekius, suskirstytus pagal aštuonženklį KN kodą. Jeigu į laisvą apyvartą nebuvo pateikta, apie tai irgi pranešama.“

6)

6 straipsnis išbraukiamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 122, 1996 5 22, p. 15.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(4)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(5)  OL L 276, 1996 10 29, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1950/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 18).

(6)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 965/2006 (OL L 176, 2006 6 30, p. 12).

(7)  OL L 164, 2005 6 24, p. 5.

(8)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 10 3, p. 7).

(9)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 945/2006 (OL L 173, 2006 6 27, p. 12).

(10)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(11)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(12)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“

(13)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.“

(14)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(15)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(16)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“

(17)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2020/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001 dėl PPO tarifinės kvotos, skirtos Naujosios Zelandijos sviestui, administravimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2535/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (2), nustatytos taisyklės „Naujosios Zelandijos sviestui“, kaip nurodyta to reglamento 25 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje.

(2)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas bylos C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung2006 m. liepos 11 d. sprendime nurodė, kad: „2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2535/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo, 35 straipsnio 2 dalies nuostatos, kuriomis nustatoma, kad Naujosios Zelandijos sviesto importo licencijų paraiškos gali būti pateiktos tik Jungtinėje Karalystėje neturi juridinės galios“; taip pat „Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 25 ir 32 straipsniai, siejami su to reglamento III, IV ir XII priedais, neturi juridinės galios, nes jų nuostatos sudaro sąlygas diskriminavimui išduodant Naujosios Zelandijos sviesto importo licencijas sumažintu muito tarifu.“

(3)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. reikia pradėti taikyti naują tarifinės kvotos administravimo tvarką, kuria būtų užtikrinta, kad importuotojai galėtų naudotis šia kvota be jokios diskriminacijos, kaip nurodyta bylos C-313/04 Teismo sprendime.

(4)

Siekiant tuo pat metu užtikrinti prekybos stabilumą ir palaipsniui visiems suinteresuotiems ūkio subjektams leisti naudoti visą kvotą, tikslinga kvotą administruoti naudojant Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 29 straipsnio 2 dalies trečiojoje įtraukoje nurodytą metodą. Todėl reikėtų kvotą padalyti tradiciniams ir naujiems importuotojams. Tradiciniams importuotojams skirta kvotos dalis turėtų būti administruojama atsižvelgiant į anksčiau vykdytą prekybą pagal tą pačią kvotą, o naujiesiems importuotojams skirta kvotos dalis – naudojant vienalaikio licencijų nagrinėjimo būdą.

(5)

Siekdamas užtikrinti, kad paraiškos licencijai gauti būtų pagrįstos, išvengti spekuliacijų ir užtikrinti kiek įmanoma didesnį kvotos sunaudojimą, kiekvienas naujųjų importuotojų grupei priklausantis importuotojas, turėtų pateikti paraišką dėl mažiausio nustatyto kiekio, o didžiausias prašomas kiekis neturi viršyti 10 % turimo kiekio. Dėl tų pačių priežasčių reikėtų nustatyti kriterijus, kuriuos reikia tenkinti norint naudotis kvota; visų pirma šia kvota turi būti leista naudotis tiems ūkio subjektams, kurie gali įrodyti, kad jie vykdo atitinkamo intensyvumo prekybos veiklą pieno sektoriuje. Siekiant naujiesiems importuotojams sudaryti vienodesnes galimybes naudotis kvota, kiekvienam pareiškėjui leidžiama prašyti didžiausio nustatyto kiekio.

(6)

Reikėtų užtikrinti tokią apsaugą, jog tik tikri prekybininkai galėtų teikti paraiškas naudotis kvota. Todėl tikslinga patvirtinti tokį apsaugos lygį, kuris taikomas Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 II antraštinės dalies 1 skyriuje nurodytoms kvotoms administruoti.

(7)

Siekiant, kad licencijos nebūtų išduodamos ekonomiškai neveiksmingiems kiekiams, tais atvejais, kai licencijos būtų išduodamos mažesniems nei 20 tonų kiekiams, traukiami burtai.

(8)

Naujosios Zelandijos sviesto importas privalo atitikti tam tikrus kokybės ir sudėties reikalavimus, nustatytus Reglamente (EB) Nr. 2535/2001. Siekiant parodyti, kad buvo laikomasi tų reikalavimų ir įrodyti produktų kilmę, ūkio subjektas importo metu turi pateikti IMA 1 sertifikatą.

(9)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas per jo pirmininko nustatytą laiką nepateikė savo nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Iki birželio 1 d. kompetentinga institucija praneša pareiškėjams patvirtinimo procedūros rezultatus ir, jei reikia, jų patvirtinimo numerius. Patvirtinimas galioja vienerius metus.“

2)

24 ir 25 straipsniai pakeičiami taip:

„24 straipsnis

1.   Šis skirsnis taikomas importui pagal kvotas, nustatytas atitinkamoms kilmės šalims, išvardytoms CXL sąraše, pateiktame III.B priede.

2.   Šio reglamento III.B priede nurodyti taikytini muitai ir importo tarifinės kvotos laikotarpiu importuotini didžiausi kiekiai.

25 straipsnis

1.   III.B priede išvardytų produktų, kuriems taikoma nurodyta muito norma, importo licencijos išduodamos tik pateikus atitinkamą IMA 1 sertifikatą visam jame nurodytam grynajam kiekiui.

IMA 1 sertifikatas turi atitikti 29–33 straipsniuose nustatytus reikalavimus. Importo licencijoje turi būti nurodytas atitinkamo IMA 1 sertifikato numeris ir išdavimo data.

2.   Importo licencijos gali būti išduodamos tik kompetentingai valdžios institucijai patikrinus, ar buvo laikomasi 33 straipsnio 1 dalies e punkto reikalavimų.

Licencijas išduodančios institucijos Komisijai perduoda IMA 1 sertifikato kopiją, pateikiamą su kiekviena paraiška licencijai gauti, tos paraiškos pateikimo dieną, ne vėliau kaip iki 18 val. Briuselio laiku.

Licencijas išduodančios institucijos išduoda licencijas ketvirtą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo, jei Komisija iki to laiko nesiėmė jokių konkrečių priemonių.

Importo licencijas išduodanti kompetentinga institucija pasilieka kiekvieno pateikto IMA 1 sertifikato originalą.“

3)

26 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

4)

Straipsniai 34–39 pakeičiami taip:

„34 straipsnis

1.   Šis skirsnis taikomas Naujosios Zelandijos sviesto importui pagal kvotas 09.4195 ir 09.4182, kaip nurodyta šio reglamento III.A priede.

2.   Taikomos 27, 30 straipsnių, 31 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 33 straipsnio 1 dalies a–d punktų nuostatos.

3.   Žodžiai „ne mažiau nei prieš šešias savaites pagamintas“ Naujosios Zelandijos sviestui skirtos kvotos aprašyme reiškia ne mažiau nei šešias savaites tą dieną, kurią muitinės įstaigai pateikiama deklaracija dėl išleidimo į laisvą apyvartą.

4.   III.A priede nurodoma tarifinė kvota, taikytinas muitas ir didžiausi kiekiai, importuotini kiekvienos importo tarifinės kvotos laikotarpiu arba per šio laikotarpio dalį.

34a straipsnis

1.   Kaip nurodyta III.A priede, kvotos padalijamos į dvi dalis:

a)

kvota Nr. 09.4195 (toliau – kvotos A dalis) padalijama Bendrijos importuotojams, kurie buvo patvirtinti pagal 7 straipsnio nuostatas ir kurie gali įrodyti, kad:

i)

2006 m. jie vykdė importą pagal kvotą 09.4589 (dėl 2007 m. kvotos),

ii)

2006 m. sausio 1 d.–2007 m. gruodžio 31 d. jie vykdė importą pagal vieną iš 09.4589, 09.4195 arba 09.4182 kvotų (dėl 2008 m. kvotos),

iii)

24 mėnesius iki lapkričio mėn. prieš kvotos metus jie vykdė importą pagal vieną iš 09.4589, 09.4195 arba 09.4182 kvotų (dėl vėlesnių metų kvotų),

b)

kvota Nr. 09.4182 (toliau – kvotos B dalis) rezervuojama pareiškėjams, kurie:

i)

yra patvirtinti pagal 7 straipsnio nuostatas, arba

ii)

2007 m. sausio–birželio mėn. laikotarpiu pareiškėjams, kurie yra įsisteigę Bulgarijoje arba Rumunijoje ir kurie atitinka Komisijos reglamento (EB) Nr. 2018/2006 (3) 1 straipsnio 2 dalies reikalavimus,

ir

iii)

gali įrodyti, kad 12 mėnesių laikotarpiu iki lapkričio mėn. prieš kvotos metus jie ne mažiau nei 4 kartus importavo į Bendriją arba iš jos eksportavo ne mažiau kaip 100 tonų Kombinuotosios nomenklatūros 04 skirsnyje nurodytų pieno, pieno produktų.

Tačiau 2007 ir 2008 kvotos metais minėtas 12 mėn. laikotarpis yra 2006 ir 2007 kalendoriniai metai.

2.   1 dalies a punkte ir b punkto ii bei iii papunkčiuose nurodyti vykdytos prekybos veiklos įrodymai galioja abu kvotos metų pusmečius.

3.   Paraiškas licencijoms gauti galima pateikti tik per pirmąsias 10 šių mėnesių dienų:

a)

2007 m. ir 2008 m. sausio mėn. dėl sausio–birželio mėn. kvotos laikotarpio dalies; tačiau 2007 m. sausio mėn. paraiškas licencijai gauti galima pateikti per pirmąsias 15 dienų,

b)

lapkričio mėn. dėl vėlesnio sausio–birželio mėn. kvotos laikotarpio dalies,

c)

birželio mėn. dėl liepos–gruodžio mėn. kvotos laikotarpio dalies.

4.   Kad paraiškos licencijai gauti būtų priimamos, vienas pareiškėjas gali prašyti:

a)

(kvotos A dalis) ne daugiau kaip 125 %:

i)

produktų, kuriuos 2006 m. jis importavo pagal kvotą 09.4589, kiekio (dėl 2007 m. kvotos),

ii)

viso produktų, kuriuos 2006 m. jis importavo pagal kvotas 09.4589, 09.4195 ir 09.4182, kiekio (dėl 2008 m. kvotos),

iii)

kiekių, kuriuos 24 mėnesius iki lapkričio mėn. prieš kvotos metus jis importavo pagal kvotas 09.4589, 09.4195 arba 09.4182, (dėl vėlesnių metų kvotų),

b)

(kvotos B dalis) ne mažiau kaip 20 tonų ir ne daugiau kaip 10 % kvotos laikotarpio daliai skirto kiekio, jei jis gali įrodyti, kaip to reikalauja atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija, kad jis įvykdė 1 dalies b punkte nustatytas sąlygas.

Pirmiau nurodyti įrodymai pateikiami kartu su paraiška licencijai gauti.

Jei pareiškėjai atitinka reikalavimus, jie gali vienu metu pateikti paraiškas dėl abiejų kvotos dalių.

Dėl kvotos A ir B dalių turi būti pateikiamos atskiros paraiškos licencijai gauti.

Įrodymai dėl vykdyto importo ar eksporto pateikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antrą pastraipą.

5.   Paraiškos licencijoms gauti gali būti teikiamos tik toje valstybėje narėje, kurioje importuotojas buvo patvirtintas, ir jose turi būti nurodytas jo patvirtinimo numeris.

35 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalyje nurodytas užstatas yra 35 EUR už 100 kilogramų grynojo produkto.

35a straipsnis

1.   Ne vėliau nei trečią darbo dieną nuo paraiškų teikimo termino pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie paraiškas gautas dėl kiekvieno produkto.

2.   Pranešimuose nurodomi pagal KN kodus suskirstyti kiekiai, kurių prašoma pagal kiekvieną kvotos numerį.

3.   Per 5 darbo dienas nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo termino Komisija nusprendžia, kokiems kiekiams paraiškos bus patenkintos. Jei kiekiai, kurių prašoma, neviršija turimų kvotos kiekių, Komisija nepriima jokio sprendimo, o licencijos išduodamos prašomiems kiekiams.

Jei paraiškomis licencijai gauti kvotos laikotarpio daliai prašomas kiekis viršija kiekį, skirtą atitinkamam kvotos laikotarpiui, Komisija visiems prašomiems kiekiams taiko bendrą paskirstymo koeficientą. Grąžinama nepaskirtus kiekius atitinkanti užstato dalis.

Jei vieną iš kvotos laikotarpio dalių dėl taikomo paskirstymo koeficiento reikėtų išduoti licencijas mažesniam nei 20 tonų kiekiui už vieną paraišką, atitinkama valstybė narė atitinkamus turimus kiekius pareiškėjams, kuriems dėl paskirstymo koeficiento taikymo būtų skirti mažesni kaip 20 tonų kiekiai, paskirsto burtų keliu, suteikdama licencijas 20 tonų.

Jei sudarius 20 tonų siuntas lieka mažesnis nei 20 tonų kiekis, jis yra laikomas viena siunta.

Jei ištraukus burtus pagal paraišką kiekis nebuvo skirtas, pagal ją paliktas užstatas nedelsiant grąžinamas.

4.   Licencijos išduodamos ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo.

5.   Pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos galioja iki paskutinės III.A priede nurodyto pusmečio dienos.

6.   Pagal šį skirsnį išduotos importo licencijos gali būti perduodamos tik fiziniams arba juridiniams asmenims, patvirtintiems pagal 7 straipsnį. Kartu su prašymu perduoti licenciją, perdavėjas praneša išduodančiai institucijai perėmėjo patvirtinimo numerį.

35b straipsnis

Paraiškose licencijai gauti ir licencijose pateikiamos 28 straipsnyje nustatytos nuorodos, išskyrus nuorodas į IMA 1 sertifikatą.

Paraiškų licencijai gauti 16 langelyje gali būti nurodomas vienas ar daugiau III.A priede išvardytų KN kodų.

Licencijų 20 langelyje nurodoma kvotos laikotarpio dalis, kuriai išduodama licencija.

Jei paraiškoje licencijai gauti nurodomas daugiau nei vienas KN kodas, joje turi būti nurodytas kiekvienu kodu pažymėtų produktų pageidaujamas kiekis – pagal kiekvieną kodą bus išduodama atskira licencija.

36 straipsnis

Jei Naujosios Zelandijos sviestas neatitinka sudėties reikalavimų, visam kvotos kiekiui, nurodytam atitinkamoje muitinės deklaracijoje, lengvata netaikoma.

Jei neatitikimų randama, jau priėmus deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą, muitinės įstaiga taiko Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede nustatytą muitą. Tokiu atveju išduodama importo licencija reikalavimų neatitinkančiam kiekiui taikant nesumažintą muitą.

Į licenciją šis kiekis neįtraukiamas.

37 straipsnis

1.   III.A priede nurodyta muito norma taikoma pagal šį skirsnį importuojamam Naujosios Zelandijos sviestui tik importuotojui kartu su importo licencija, išduota pagal 35a straipsnio nuostatas, pateikus deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą ir XII priede nurodytos išduodančios institucijos, kaip nurodyta X priede, išduotą IMA 1 sertifikatą, kuris įrodo, kad buvo laikomasi toje deklaracijoje nurodytų tinkamumo ir produkto kilmės reikalavimų. Muitinės įstaiga importo licencijoje nurodo IMA 1 sertifikato numerį.

2.   IMA 1 sertifikate nurodytas kiekis yra lygus importo deklaracijoje nurodytam kiekiui.

3.   IMA 1 sertifikatai galioja nuo išdavimo dienos iki paskutinės kasmetinės importo kvotos laikotarpio dienos.

4.   Importo licencija gali būti naudojama vienai ar daugiau importo deklaracijų.

38 straipsnis

Kad sertifikatus išduodančios institucijos būtų įtrauktos į XII priedą, be 33 straipsnio 1 dalies a–d punktuose nustatytų reikalavimų joms dar taikomi ir šie reikalavimai: a) jos turi įsipareigoti pranešti Komisijai apie kiekvieno IV priedo 1 dalies a punkte nurodyto gamintojo pagaminto Naujosios Zelandijos sviesto IV priedo 1 punkto e papunktyje minimą tipinio proceso standartinį riebalų kiekio nuokrypį, remiantis kiekvieno produkto pirkimo specifikacija.

39 straipsnis

Valstybės narės, pasibaigus konkretiems kvotos metams, iki sausio 31 d. praneša Komisijai apie galutinius mėnesinius kiekius ir visą tų kvotos metų produktų kiekį, dėl kurio buvo priimtos deklaracijos dėl išleidimo į laisvą apyvartą, remiantis 1 dalyje nurodyta ankstesnių kvotos metų tarifine kvota.

Šie kasmėnesiniai pranešimai perduodami iki 10 mėnesio dienos po to mėnesio, kurį buvo priimtos deklaracijos dėl išleidimo į laisvą apyvartą.“

5)

III.A priedas pakeičiamas šio reglamento I priedu.

6)

Šio reglamento II priedo tekstas įterpiamas kaip III.B priedas.

7)

IV priedo dalis „1. APIBRĖŽIMAI“ iš dalies pakeičiama taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

„gamintojas“ – tai viena gamybos įmonė arba gamykla, kurioje yra gaminamas eksportui į Bendriją pagal III.A priede nurodytas tarifines kvotas skirtas sviestas“

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

„siunta“ – tai IMA 1 sertifikate, pateiktame kompetentingai muitinei įstaigai dėl išleidimo į laisvą apyvartą pagal III.A priede nurodytą tarifinę kvotą, nurodytas sviesto kiekis;“

8)

X priedo skilties „SERTIFIKATAS“ formuluotė pakeičiama taip:

„SERTIFIKATAS

Skirtas Naujosios Zelandijos sviesto įvežimui pagal III.A priede nurodytą tarifinę kvotą“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 926/2006 (OL L 170, 2006 6 23, p. 8).

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 46.


I PRIEDAS

„III.A PRIEDAS

GATT IR (ARBA) PPO SUSITARIMUOSE NUSTATYTOS TARIFINĖS KVOTOS PAGAL KILMĖS ŠALIS NAUJOSIOS ZELANDIJOS SVIESTAS

KN kodas

Aprašymas

Kilmės šalis

Metinė kvota, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

Didžiausia kvota pusmečiui

(kiekis tonomis)

Kvotos dydis

A dalis

Kvotos numeris

09.4195

Kvotos dydis

B dalis

Kvotos numeris

09.4182

Importo muitas

(EUR/100 kg grynosios masės)

IMA 1 sertifikatų pildymo taisyklės

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Ne ankščiau nei prieš šešias savaites pagamintas sviestas, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet didesnis kaip 82 % masės, vienintelio uždaro ir nenutrūkstamo proceso metu tiesiogiai pagamintas iš pieno ir grietinėlės nenaudojant sandėliuotų žaliavų

Naujoji Zelandija

77 402 tonų

2007 m. sausio–birželio mėn.

42 572 tonų

23 415 tonų

19 157 tonų

86,88

Žr. IV priedą

ex 0405 10 30

Ne mažiau kaip prieš šešias savaites pagamintas sviestas, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet didesnis kaip 82 % masės, tiesiogiai pagamintas iš pieno ir grietinėlės, nenaudojant sandėliuotų žaliavų, vienintelio uždaro bei nenutrūkstamo proceso metu, kuriame pieno riebalai gali būti tirštinami ir (arba) skaidomi į frakcijas (procesai vadinami „ammix“ ir „spreadable“)

2007 m. liepos–gruodžio mėn.

34 830 tonų

19 156 tonų

15 674 tonų

Pusmetinė kvota nuo 2008 m. sausio mėn.

38 701 tonų

21 286 tonų

17 415 tonų“


II PRIEDAS

„III.B PRIEDAS

GATT IR (ARBA) PPO SUSITARIMUOSE NUSTATYTOS TARIFINĖS KVOTOS PAGAL KILMĖS ŠALIS KITOS

Kvotos numeris

KN kodas

Aprašymas

Kilmės šalis

Metinė kvota, nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

Importo muitas

(EUR/100 kg grynosios masės)

IMA 1 sertifikatų pildymo taisyklės

09.4522

0406 90 01

Sūris skirtas lydymui (1)

Australija

500

17,06

Žr. XI priedo C ir D dalis

09.4521

ex 0406 90 21

Sveiki Cheddar sūriai (sutartinės plokščio cilindro formos, kurių grynoji masė ne mažesnė kaip 33 kg, bet ne didesnė kaip 44 kg, ir kubo formos blokais arba gretasienio formos, kurių grynoji masė ne mažesnė kaip 10 kg arba daugiau), kurių sausosios medžiagos riebalų kiekis sudaro 50 % masės arba daugiau, ir kurie brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius

Australija

3 711

17,06

Žr. XI priedo B dalį

09.4513

ex 0406 90 21

Iš nepasterizuoto pieno pagamintas Cheddar sūris, kurio sausosios medžiagos riebalų kiekis yra 50 % masės arba didesnis, brandintas ne mažiau kaip devynis mėnesius ir kurio 100 kg grynosios masės franko pasienyje vertė (2) yra ne mažesnė kaip:

 

334,20 EUR už sveikus sūrius

 

354,83 EUR už sūrius, kurių grynoji masė yra ne mažesnė kaip 500 g

 

368,58 EUR už sūrius, kurių grynoji masė yra mažesnė kaip 500 g

Kanada

4 000

13,75

Žr. XI priedo A dalį

„Sveiki sūriai“ – tai:

 

sutartinės plokščio cilindro formos sūriai, kurių grynoji masė ne mažesnė kaip 33 kg, bet ne didesnė kaip 44 kg.

 

sūrio kubo formos blokai arba gretasieniai, kurių neto masė ne mažesnė kaip 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Sūris skirtas lydymui (3)

Naujoji Zelandija

4 000

17,06

Žr. XI priedo C ir D dalis

09.4514

ex 0406 90 21

Sveiki Cheddar sūriai (sutartinės plokščio cilindro formos, kurių grynoji masė ne mažesnė kaip 33 kg, bet ne didesnė kaip 44 kg, ir kubo formos blokais arba gretasienio formos, kurių grynoji masė ne mažesnė kaip 10 kg arba daugiau), kurių sausosios medžiagos riebalų kiekis sudaro 50 % masės arba daugiau, ir kurie brandinti ne trumpiau kaip tris mėnesius

Zelandija

7 000

17,06

Žr. XI priedo B dalį


(1)  Panaudojimas pagal šią konkrečią paskirtį bus kontroliuojamas taikant tai reguliuojančias Bendrijos nuostatas. Nurodyti sūriai turi būti laikomi lydytais, jei jie yra perdirbti į produktus, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 0406 30. Taikomi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniai.

(2)  „Franko pasienyje vertė“ yra franko pasienyje kaina, arba FOB kaina eksporto šalyje, pridėjus pristatymo ir draudimo išlaidas Bendrijos muitų teritorijoje.

(3)  Panaudojimas pagal šią konkrečią paskirtį bus kontroliuojamas taikant šiam klausimui skirtas Bendrijos nuostatas. Nurodyti sūriai turi būti laikomi lydytais, jei jie yra perdirbti į produktus, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 0406 30. Taikomi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 291–300 straipsniai.“


29.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 384/61


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2021/2006

2006 m. gruodžio 22 d.

leidžiantis naudoti Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas ir numatantis jų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos („Užjūrio asociacijos sprendimas“) (1), ypač į jo III priedo 6 straipsnio 5 dalies septintą pastraipą,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (2), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (3), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. balandžio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 638/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 ir Tarybos sprendimo 2001/822/EB taikymo taisykles dėl Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR valstybių) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) (4) kilmės ryžių importui taikomos tvarkos nuo jo priėmimo buvo pakeistas iš esmės. Be to, reikėtų suderinti AKR ir UŠT kilmės produktų kvotai taikomas nuostatas nuostatomis, pateiktomis horizontaliuosiuose ar sektoriniuose įgyvendinimo reglamentuose, t. y. 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1342/2003, nustatančiame specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (6), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1301/2006, nustatančiame žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema (7), administravimo bendrąsias taisykles. Pastarasis reglamentas taikomas tarifinių kvotų laikotarpio, prasidedančio 2007 m. sausio 1 d., importo licencijoms.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos sąlygos, susijusios su importo licencijų paraiškomis, pareiškėjo statusu, taip pat su licencijų išdavimu. Pagal šį reglamentą licencijos nustoja galioti paskutinę tarifinių kvotų laikotarpio dieną; reglamentas taikomas nepažeidžiant papildomų sąlygų ir leidžiančių nukrypti nuostatų, nustatytų sektoriniuose reglamentuose. Todėl atitinkamai reikėtų pritaikyti Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo Bendrijos tarifinių kvotų administravimo tvarką. Siekiant aiškumo, nuo 2007 m. reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 638/2003 ir jį pakeisti nauju reglamentu.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 2286/2002 įgyvendinama importo iš AKR valstybių tvarka, nustatyta remiantis 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytu AKR-EB partnerystės susitarimu. Jo 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta bendra to reglamento I priede nurodytų produktų muitų sumažinimo tvarka ir speciali kai kurių II priede išvardytų produktų, kuriems taikomos to reglamento tarifinės kvotos, muitų sumažinimo tvarka. Numatoma metinė 125 000 tonų ryžių kvota, išreikšta lukštentų ryžių ekvivalentu, ir 20 000 tonų skaldytų ryžių kvota.

(4)

Sprendime 2001/822/EB numatyta, kad AKR ir (ar) UŠT kilmės kumuliacija, kaip apibrėžta to sprendimo III priedo 6 straipsnio 1 ir 5 dalyse, turi būti leidžiama bendram metiniam 160 000 tonų produktų, kurių KN klasifikacinis kodas 1006, kiekiui, išreikštam lukštentų ryžių ekvivalentu. Pirmiausia kiekvienais metais iš to bendro kiekio išduodamos 35 000 tonų importo licencijos UŠT, o dar 10 000 tonų importo licencijos – mažiausiai išsivysčiusioms UŠT.

(5)

Siekiant užtikrinti tinkamą šios importo tvarkos administravimą reikėtų viename dokumente nustatyti išsamias AKR valstybių ir UŠT kilmės ryžių importo licencijų išdavimo taisykles.

(6)

Importo licencijos turi būti išduodamos išskirstant jas per metus laikotarpiais, kurie nustatomi taip, kad būtų užtikrintas subalansuotas rinkos valdymas. Reglamente (EB) Nr. 1342/2003 numatytas pirmasis licencijų išdavimo laikotarpis vasario mėn. Tam, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų veiksmingai pasinaudoti sausio–gruodžio kvotomis, pirmasis laikotarpis turėtų prasidėti vienu mėnesiu anksčiau, atsižvelgiant į AKR šalių prašymą.

(7)

Muitas gali būti sumažintas su sąlyga, kad eksportuojančioji AKR valstybė surinks muito sumažinimui lygų eksporto mokestį, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priede. Reikėtų nustatyti išsamias taisykles, pagal kurias turi būti įrodyta, kad minėtas mokestis buvos sumokėtas.

(8)

Importuojant reikia turėti importo licenciją, išduotą remiantis AKR valstybių ir UŠT įgaliotų įstaigų išduotomis eksporto licencijomis.

(9)

Licencijos, kurių nepanaudoja mažiausiai išsivysčiusios UŠT, turi būti skiriamos Nyderlandų Antilams ir Arubai, neužkertant kelio galimybei perkelti kiekius į kitus atitinkamų metų laikotarpius.

(10)

Siekiant užtikrinti tinkamą kvotų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 2286/2002 ir Sprendime 2001/822/EB, administravimą, turėtų būti reikalaujama, kad importuotojai, kreipdamiesi dėl importo licencijos skyrimo, pateiktų garantiją. Kvotas taip pat reikėtų išskirstyti per metus, ir turėtų būti apibrėžtas licencijų galiojimo terminas.

(11)

Šias priemones reikėtų taikyti nuo 2007 m. sausio 1 d., kai įsigalios Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 numatytos priemonės.

(12)

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente numatytų paraiškų teikimo penkių dienų terminas pirmajam laikotarpiui prasideda sausį, reikėtų numatyti, kad pirmąsias paraiškas 2007 m. ekonominės veiklos vykdytojai pradėtų teikti tik nuo penkioliktos dienos nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad ekonominės veiklos vykdytojai galėtų prisitaikyti prie naujųjų šiame reglamente nustatytų taisyklių.

(13)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS

1 straipsnis

1.   Šiame reglamente nustatoma importo licencijų administravimo tvarka, taikoma šioms kvotoms:

a)

bendrai 160 000 tonų Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) bei užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių kvotai, išreikštai lukštentų ryžių ekvivalentu, pagal Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalį ir I bei II priedus ir Sprendimo 2001/822/EB III priedo 6 straipsnio 5 dalį,

b)

bendrai 20 000 tonų AKR valstybių kilmės skaldytų ryžių kvotai pagal Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalį ir II priedą.

2.   1 dalyje nurodytas kvotas leidžiama naudoti nuo kiekvienų metų sausio 1 d.

3.   Taikomi Reglamentai (EB) Nr. 1291/2000, (EB) Nr. 1342/2003 ir (EB) Nr. 1301/2006, jeigu šiame reglamente nenustatyta kitaip.

II   SKYRIUS

AKR VALSTYBIŲ KILMĖS RYŽIŲ IMPORTAS

2 straipsnis

AKR valstybių kilmės ryžių, kurių klasifikaciniai KN kodai 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 ir 1006 30, importui į Bendriją pateikus importo licenciją taikomi Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priede nustatyti sumažinti importo muitai pagal 125 000 tonų ryžių kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu.

Kvotos eilės numeris 09.4187.

3 straipsnis

1.   2 straipsnyje numatytos importo licencijos kasmet išduodamos šioms kvotos laikotarpio dalims:

:

sausio mėn.

:

41 668 t

:

gegužės mėn.

:

41 666 t

:

gegužės mėn.

:

41 666 t

:

spalio mėn.

:

visi likę kiekiai

2.   Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalyje numatytas pranešimas apie kiekius pateikiamas pagal šio reglamento 12 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

AKR valstybių kilmės skaldytų ryžių, kurių klasifikacinis KN kodas 1006 40 00, importui į Bendriją pateikus importo licenciją taikomi Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priede nustatyti sumažinti importo muitai pagal 20 000 tonų kvotą.

Kvotos numeris 09.4188.

5 straipsnis

4 straipsnyje numatytos importo licencijos kasmet išduodamos šioms kvotos laikotarpio dalims:

:

sausio mėn.

:

10 000 t

:

gegužės mėn.

:

10 000 t

:

gegužės mėn.

:

0 t

:

spalio mėn.

:

visi likę kiekiai

6 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priede nustatytas muito sumažinimas taikomas tik tam ryžių importui, kurį eksportuojančioji šalis apmokestina eksporto mokesčiu, lygiu skirtumui tarp importui iš trečiųjų šalių taikomo muito ir Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priede numatytą muito sumažinimą pritaikius nustatytos sumos.

Muitas – tai licencijos paraiškos pateikimo dieną taikomas muitas.

2.   Įrodymas, kad eksporto mokestis buvo sumokėtas, pateikiamas eksportuojančios šalies 12 langelyje pagal I priede pateiktą pavyzdį, nurodant to mokesčio sumą nacionaline valiuta ir eksportuojančios šalies muitinei padarant vieną iš įrašų pagal šio reglamento II priede pateiktą pavyzdį, taip pat muitinės įstaigai pasirašant ir uždedant antspaudą.

3.   Įrodymas, kad eksporto mokestis buvo sumokėtas, pateikiamas eksportuojančios šalies 12 langelyje pagal I priede pateiktą pavyzdį, nurodant to mokesčio sumą nacionaline valiuta ir eksportuojančios šalies muitinei padarant vieną iš įrašų pagal šio reglamento II priede pateiktą pavyzdį, taip pat muitinės įstaigai pasirašant ir uždedant antspaudą.

4.   Jei eksportuojančios šalies surinktas mokestis yra mažesnis už pagal Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 II priedą taikomą muito sumažinimą, muito sumažinimas apribojamas surinkto eksporto mokesčio suma. Jeigu eksporto mokestis surenkamas ne importuojančios valstybės narės valiuta, valiutos keitimo kursas, taikomas faktiškai sumokėto mokesčio dydžiui apskaičiuoti, yra muito išankstinio nustatymo dieną tipiškiausioje tos valstybės narės valiutų keitimo biržoje ar biržose užregistruotas kursas.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, lukštentų, nulukštentų ar iš dalies nulukštentų, taip pat skaldytų ryžių importo licencijos galioja nuo faktiško jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, iki trečio mėnesio, einančio po išdavimo, pabaigos ir jokiu būdu negalioja po išdavimo metų gruodžio 31 d. remiantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 8 straipsnio pirmos pastraipos antruoju sakiniu.

Tačiau lukštentų, nulukštentų ar iš dalies nulukštentų, taip pat skaldytų ryžių importo licencijos, išduotos šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje ir minėto reglamento 5 straipsnio pirmoje įtraukoje nurodytoms kvotos laikotarpio dalims, galioja nuo faktiško jų išdavimo dienos iki kito ketvirto mėnesio pabaigos.

III   SKYRIUS

BENDROS AKR/UŠT ŠALIŲ KILMĖS RYŽIŲ IMPORTAS

8 straipsnis

Pateikus importo licenciją užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importui į Bendriją netaikomas muitas pagal 35 000 tonų kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu, iš kurios 25 000 tonų skiriama Nyderlandų Antilams ir Arubai, o 10 000 tonų – mažiausiai išsivysčiusioms UŠT.

Nyderlandų Antilams ir Arubai skirtos 25 000 tonų kvotos eilės numeris 09.4189.

Mažiausiai išsivysčiusioms UŠT skirtos 10 000 tonų kvotos eilės numeris 09.4190.

9 straipsnis

1.   8 straipsnyje numatytos importo licencijos kasmet išduodamos šioms kvotos, išreikštos lukštentų ryžių ekvivalentu, laikotarpio dalims:

a)

Nyderlandų Antilams ir Arubai:

:

sausio mėn.

:

8 334 t

:

gegužės mėn.

:

8 333 t

:

gegužės mėn.

:

8 333 t

:

spalio mėn.

:

visi likę kiekiai

b)

Sprendimo 2001/822/EB I B priede nurodytoms mažiausiai išsivysčiusioms UŠT:

:

sausio mėn.

:

3 334 t

:

gegužės mėn.

:

3 333 t

:

gegužės mėn.

:

3 333 t

:

spalio mėn.

:

visi likę kiekiai

2.   Ryžių kiekiai, esantys kituose nei lukštentų ryžių perdirbimo etapuose, perskaičiuojami atsižvelgiant į Komisijos reglamento Nr. 467/67/EEB (8) 1 straipsnyje nustatytus perskaičiavimo koeficientus.

10 straipsnis

Importo licencijos paraiškos turi būti pateiktos kartu su eksporto licencijos originalu, jis turi būti surašytas pagal I priede pateiktą pavyzdį ir išduotas už EUR.1 sertifikatų išdavimą atsakingų įstaigų.

Kalbant apie spalio mėnesio kvotos laikotarpio dalį, jeigu licencijos paraiškose, pateiktose dėl AKR ir (ar) mažiausiai išsivysčiusių UŠT bendros kilmės importo, neprašoma skirti viso turimo kiekio, likęs kiekis gali būti naudojamas Nyderlandų Antilų arba Arubos kilmės produktams importuoti.

11 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, lukštentų, nulukštentų, iš dalies nulukštentų ir skaldytų ryžių importo licencijos galioja nuo faktiško jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, iki išdavimo metų gruodžio 31 d. remiantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 8 straipsnio pirmos pastraipos anrtuoju sakiniu.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS TAIKYMO TAISYKLĖS

12 straipsnis

Licencijų paraiškos importuoti AKR valstybių kilmės ryžius, kurių klasifikaciniai KN kodai nurodyti šio reglamento 2 straipsnyje, ir UŠT kilmės ryžius, kurių KN kodas 1006, gali būti pateiktos perkeltiems kiekiams, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje.

Jeigu licencijų paraiškose, pateiktose dėl AKR valstybių kilmės arba bendros AKR ir (ar) UŠT kilmės ryžių importo, neprašoma skirti visų turimų kiekių, šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas spalio mėnesio kvotos dalies likutis gali būti naudojamas UŠT kilmės produktams importuoti neviršijant šio reglamento 1 straipsnyje nurodytos 160 000 tonų ribos.

13 straipsnis

Licencijos paraiškos teikiamos kompetentingoms atitinkamų valstybių narių institucijoms per pirmąsias penkias mėnesio, atitinkančio kiekvieną laikotarpio dalį, darbo dienas. Tačiau 2007 m. paraiškų, susijusių su 3, 5 ir 9 straipsniuose nurodytomis sausio mėnesio kvotų dalimis, pateikimo penkių dienų terminas prasideda 2007 m. sausio 13 d.

Kiekis, kurio prašoma kiekvienai laikotarpio daliai ir pagal kiekvieną atitinkamą kvotos eilės numerį, negali būti didesnis kaip 5 000 tonų, išreikštų lukštentų ryžių ekvivalentu.

14 straipsnis

1.   Išsiuntimo šalis ir kilmės šalis nurodoma licencijos paraiškos ir licencijos 7 ir 8 langeliuose, o žodis, „Taip“ pažymimas kryželiu.

Licencijos galioja tik 8 langelyje nurodytos šalies kilmės produktams.

2.   Importo licencijos paraiškoje ir importo licencijos 20 langelyje pateikiamas vienas iš šių įrašų:

AKR [Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 3 straipsnio 1 dalis],

AKR kilmės skaldyti ryžiai [Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 5 straipsnis],

UŠT [Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 9 straipsnio 1 dalies a punktas],

UŠT [Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 9 straipsnio 1 dalies b punktas],

3.   Licencijų 24 langelyje pateikiamas vienas iš šių įrašų: a) importuojant AKR šalių kilmės produktus – vienas iš įrašų, nurodytų III priede; b)

importuojant UŠT šalių kilmės produktus – vienas iš įrašų, nurodytų IV priede.

15 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje numatytą paskirstymo koeficientą Komisija nustato per dešimt darbo dienų nuo paskutinės šio reglamento 17 straipsnio a punkte numatyto pranešimo termino dienos. Komisija kartu nustato turimus kitos laikotarpio dalies kiekius.

2.   Kai pritaikius pirmoje pastraipoje nurodytą paskirstymo koeficientą vienas ar keli kiekiai tampa mažesni nei 20 tonų vienai paraiškai, visus šiuos kiekius valstybė narė paskirsto burtų keliu ekonominės veiklos vykdytojams, pateikusiems paraiškas dėl 20 tonų kiekio, prie kiekvienos 20 tonų partijos pridėdama lygiomis dalimis išskirstytą likutį. Tačiau, jei net pridėjus mažesnius nei 20 tonų kiekius nepavyktų sudaryti 20 tonų siuntos, likutinį kiekį valstybė narė lygiomis dalimis išskirsto ekonominės veiklos vykdytojams, kurių licencijose nurodytas kiekis didesnis arba lygus 20 tonų.

Jeigu, pritaikius pirmą pastraipą, kiekis, kuriam turi būti išduota licencija, yra mažesnis nei 20 tonų kiekiui, ekonominės veiklos vykdytojas gali atsiimti licencijos paraišką per dvi darbo dienas nuo reglamento, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

3.   Kiekiams, sudarytiems 1 ir 2 dalies nustatyta tvarka, importo licencijos išduodamos per tris darbo dienas nuo Komisijos sprendimo paskelbimo.

16 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio nuostatų garantija, kuri turi būti pateikta pateikiant licencijos paraišką, yra 46 eurai už toną.

17 straipsnis

Valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai:

a)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną 18 val. Briuselio laiku po paskutinės licencijų paraiškų pateikimo dienos – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas importo licencijos paraiškas, jose nurodytus kiekius (nurodant svorį) suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, pažymint importo licencijos numerį ir, jei reikia – eksporto licencijos numerį.

b)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, suskirsčius kiekius (nurodant svorį), kuriems išduotos šios licencijos, pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, pažymint importo licencijos numerį, taip pat nurodant kiekius, dėl kurių licencijos paraiškos buvo atsiimtos 15 straipsnio 2 dalies nustatyta tvarka.

c)

ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – apie visus faktiškai per priešpaskutinį mėnesį pagal šią tarifinę kvotą į laisvą apyvartą pateiktus kiekius (nurodant svorį), suskirstytus pagal aštuonženklį KN kodą. Jei į laisvą apyvartą nieko pateikta nebuvo, apie tai irgi pranešama.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 638/2003 panaikinamas.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1.

(2)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006, 2006 5 22 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(4)  OL L 93, 2003 4 10, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2120/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 22).

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006, (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(6)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 945/2006, (OL L 173, 2006 6 27, p. 12).

(7)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(8)  OL L 204, 1967 8 24, p. 1.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2021/2006 6 straipsnyje ir 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos eksporto licencijos pavyzdys

Image


II PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje numatyti įrašai:

:

bulgarų k.

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

ispanų k.

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

čekų k.

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

danų k.

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

vokiečių k.

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

estų k.

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

graikų k.

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

anglų k.

:

Special charge collected on export of rice

:

prancūzų k

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

italų k.

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

latvių k.

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

lietuvių k.

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

vengrų k.

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

maltiečių k.

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

olandų k.

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

lenkų k.

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

portugalų k.

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

rumunų k.

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

slovakų k.

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

slovėnų k.

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

suomių k.

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

švedų k.

:

Särskild avgift för risexport.


III PRIEDAS

14 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

bulgarų k.

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

ispanų k.

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

čekų k.

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

danų k.

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

vokiečių k.

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

estų k.

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

graikų k.

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

anglų k.

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

prancūzų k.

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

italų k.

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

latvių k.

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

lietuvių k.

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

vengrų k.

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

maltiečių k.

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

olandų k.

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

lenkų k.

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

portugalų k.

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

rumunų k.

:

Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

slovakų k.

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

slovėnų k.

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

suomių k.

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

švedų k.

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)