ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 363

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1791/2006 dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojantis tam tikrus reglamentus ir sprendimus laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, bendrovių teisės, konkurencijos politikos, žemės ūkio (įskaitant veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktus), transporto politikos, mokesčių, statistikos, energetikos, aplinkos, bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse, muitų sąjungos, išorės santykių, bendros užsienio ir saugumo politikos bei institucijų srityse

1

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/96/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti kai kurias direktyvas laisvo prekių judėjimo srityje

81

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/97/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas laisvo prekių judėjimo srityje

107

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/98/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas mokesčių srityje

129

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/99/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas bendrovių teisės srityje

137

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/100/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas laisvo asmenų judėjimo srityje

141

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/101/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 73/239/EEB, 74/557/EEB ir 2002/83/EB laisvės teikti paslaugas srityje

238

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/102/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą irženklinimą etiketėmis, suderinimo

241

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/103/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas transporto politikos srityje

344

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/104/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas žemės ūkio srityje (veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktai)

352

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/105/EB dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas aplinkos srityje

368

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/106/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 94/80/EB, nustatančią išsamias priemones Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems jos piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per vietos savivaldos rinkimus

409

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/107/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvą 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, suderinimo ir 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo

411

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/108/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 90/377/EEB ir 2001/77/EB energetikos srityje

414

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/109/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Tarybos direktyvą 94/45/EB dėl Europos darbų tarybos steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių įmonių grupių darbuotojų informavimo bei konsultavimosi su jais tvarkos nustatymo

416

 

*

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos Direktyva 2006/110/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 95/57/EB ir 2001/109/EB statistikos srityje

418

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006/881/BUSP2006 m. lapkričio 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų Sprendimas, adaptuojantis Sprendimą 96/409/BUSP dėl laikinojo kelionės dokumento nustatymo siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

422

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1791/2006

2006 m. lapkričio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojantis tam tikrus reglamentus ir sprendimus laisvo prekių judėjimo, laisvo asmenų judėjimo, bendrovių teisės, konkurencijos politikos, žemės ūkio (įskaitant veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktus), transporto politikos, mokesčių, statistikos, energetikos, aplinkos, bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse, muitų sąjungos, išorės santykių, bendros užsienio ir saugumo politikos bei institucijų srityse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ,

kadangi:

(1)

pagal Stojimo akto 56 straipsnį, jeigu dėl stojimo būtina daryti institucijų priimtų po 2007 m. sausio 1 d. galiosiančių aktų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija.

(2)

Konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, o Tarybos ir Komisijos papašyta iki stojimo priimti šias užbaigtas ir prireikus, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, atnaujintas adaptacijas.

(3)

Todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti šie reglamentai:

laisvo prekių judėjimo srityje: Reglamentai (EB) Nr. 2003/2003 (2) ir (EEB) Nr. 339/93 (3),

laisvo asmenų judėjimo srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 (4) ir (EEB) Nr. 574/72 (5),

bendrovių teisės srityje: Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 (6),

konkurencijos politikos srityje: Reglamentas (EB) Nr. 659/1999 (7),

žemės ūkio srityje (įskaitant veterinarijos teisės aktus): Reglamentai Nr. 79/65 (8), (EEB) Nr. 1784/77 (9), (EEB) Nr. 2092/91 (10), EEB) Nr. 2137/92 (11), (EB) Nr. 1493/1999 (12), (EB) Nr. 1760/2000 (13), (EB) Nr. 999/2001 (14), (EB) Nr. 2160/2003 (15), (EB) Nr. 21/2004 (16), (EB) Nr. 853/2004 (17), (EB) Nr. 854/2004 (18), (EB) Nr. 882/2004 (19) ir (EB) Nr. 510/06 (20),

transporto politikos srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 1108/70 (21), (EEB) Nr. 3821/85 (22), (EEB) Nr. 881/92 (23), (EEB) Nr. 684/92 (24), (EEB) Nr. 1192/69 (25) ir (EEB) Nr. 2408/92 (26),

mokesčių srityje: Reglamentas (EB) Nr. 1798/2003 (27),

statistikos srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 2782/75 (28), (EEB) Nr. 357/79 (29), (EEB) Nr. 837/90 (30), (EEB) Nr. 959/93 (31), (EB) Nr. 1172/98 (32), (EB) Nr. 437/2003 (33) ir (EB) Nr. 1177/2003 (34),

energetikos srityje: Reglamentas (EB) Nr. 1407/2002 (35),

aplinkos srityje: Reglamentai (EB) Nr. 761/2001 (36) ir (EB) Nr. 2037/2000 (37),

bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse: Reglamentai (EB) Nr. 1346/2000 (38), (EB) Nr. 44/2001 (39), (EB) Nr. 1683/95 (40) ir (EB) Nr. 539/2001 (41),

muitų sąjungos srityje: Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 (42),

išorės santykių srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 3030/93 (43), (EB) Nr. 517/94 (44), (EB) Nr. 152/2002 (45), (EB) Nr. 2368/2002 (46) ir (EB) Nr. 1236/2005 (47),

bendros užsienio ir saugumo politikos srityje: Reglamentai (EB) Nr. 2488/2000 (48), (EB) Nr. 2580/2001 (49), (EB) Nr. 881/2002 (50), (EB) Nr. 1210/2003 (51), (EB) Nr. 131/2004 (52), (EB) Nr. 234/2004 (53), (EB) Nr. 314/2004 (54), (EB) Nr. 872/2004 (55), (EB) Nr. 1763/2004 (56), (EB) Nr. 174/2005 (57), (EB) Nr. 560/2005 (58), (EB) Nr. 889/2005 (59), (EB) Nr. 1183/2005 (60), (EB) Nr. 1184/2005 (61), (EB) Nr. 1859/2005 (62), (EB) Nr. 305/2006 (63), (EB) Nr. 765/2006 (64) ir (EB) Nr. 817/2006 (65),

institucijų srityje: Reglamentas Nr. 1/58 (66),

(4)

Todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti šie sprendimai:

laisvo asmenų judėjimo srityje: Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1982 m. liepos 7 d. Sprendimas Nr. 117 (67), 1987 m. liepos 1 d. Sprendimas Nr. 136 (68), 1992 m. birželio 26 d. Sprendimas Nr. 150 (69) ir 2003 m. spalio 29 d. Sprendimas Nr. 192 (70),

žemės ūkio srityje (veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktai): Sprendimai 79/542/EEB (71), 82/735/EEB (72), 90/424/EEB (73), 2003/17/EB (74) ir 2005/834/EB (75),

transporto politikos srityje: Sprendimas Nr. 1692/96/EB (76),

energetikos srityje: Sprendimas 77/270/Euratomas (77) ir Euratomo tiekimo agentūros įstatai (78),

aplinkos srityje: Sprendimai 97/602/EB (79) ir 2002/813/EB (80),

bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse: 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto Sprendimas dėl Bendrojo vadovo ir Bendrųjų konsulinių instrukcijų galutinių redakcijų (81) ir 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto Sprendimas dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis (82),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šie reglamentai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta priede:

laisvo prekių judėjimo srityje: Reglamentai (EB) Nr. 2003/2003 ir (EEB) Nr. 339/93,

laisvo asmenų judėjimo srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir (EEB) Nr. 574/72,

bendrovių teisės srityje: Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001,

konkurencijos srityje: Reglamentas (EB) Nr. 659/1999,

žemės ūkio srityje (įskaitant su veterinarija susijusias dalis): Reglamentai: Nr. 79/65, (EEB) Nr. 1784/77, (EEB) Nr. 2092/91, (EEB) Nr. 2137/92, (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1760/2000, (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 2160/2003, (EB) Nr. 21/2004, (EB) NR 853/2004, (EB) Nr. 854/2004, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 510/06,

transporto politikos srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 1108/70, (EEB) Nr. 3821/85, (EEB) Nr. 881/92, (EEB) Nr. 684/92, (EEB) Nr. 1192/69 ir (EEB) Nr. 2408/92,

mokesčių srityje: Reglamentas (EB) Nr. 1798/2003,

statistikos srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 2782/75, (EEB) Nr. 357/79, (EEB) Nr. 837/90, (EEB) Nr. 959/93, (EB) Nr. 1172/98, (EB) Nr. 437/2003 ir (EB) Nr. 1177/2003,

energetikos srityje: Reglamentas (EB) Nr. 1407/2002,

aplinkos srityje: Reglamentai (EB) Nr. 761/2001 ir (EB) Nr. 2037/2000,

bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse: Reglamentai (EB) Nr. 1346/2000, (EB) Nr. 44/2001, (EB) Nr. 1683/95 ir (EB) Nr. 539/2001,

muitų sąjungos srityje: Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92,

išorės santykių srityje: Reglamentai (EEB) Nr. 3030/93, (EB) Nr. 517/94, (EB) Nr. 152/2002, (EB) Nr. 2368/2002 ir (EB) Nr. 1236/2005,

bendros užsienio ir saugumo politikos srityje: Reglamentai (EB) Nr. 2488/2000, (EB) Nr. 2580/2001, (EB) Nr. 881/2002, (EB) Nr. 1210/2003, (EB) Nr. 131/2004, (EB) Nr. 234/2004, (EB) Nr. 314/2004, (EB) Nr. 872/2004, (EB) Nr. 1763/2004, (EB) Nr. 174/2005, (EB) Nr. 560/2005, (EB) Nr. 889/2005, (EB) Nr. 1183/2005, (EB) Nr. 1184/2005, (EB) Nr. 1859/2005, (EB) Nr. 305/2006, (EB) Nr. 765/2006 ir (EB) Nr. 817/2006,

institucijų srityje: Reglamentas Nr. 1/58,

2.   Šie sprendimai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta priede:

laisvo asmenų judėjimo srityje: Europos Bendrijų darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos 1982 m. liepos 7 d. Sprendimas Nr. 117, 1987 m. liepos 1 d. Sprendimas Nr. 136, 1992 m. birželio 26 d. Sprendimas Nr. 150 ir 2003 m. spalio 29 d. Sprendimas Nr. 192.

žemės ūkio srityje (veterinarijos ir fitosanitarijos teisės aktai): Sprendimai 79/542/EEB, 82/735/EEB, 90/424/EEB, 2003/17/EB ir 2005/834/EB,

transporto politikos srityje: Sprendimas Nr. 1692/96/EB,

energetikos srityje: Sprendimas 77/270/Euratomas ir Euratomo tiekimo agentūros įstatai,

aplinkos srityje: Sprendimai 97/602/EB ir 2002/813/EB,

bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityse: 1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto Sprendimas dėl Bendrojo vadovo ir Bendrųjų konsulinių instrukcijų galutinių redakcijų ir 1994 m. gruodžio 22 d. Vykdomojo komiteto Sprendimas dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis, bendros užsienio ir saugumo politikos srityje: Sprendimas 96/409/BUSP.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai ir tik jos įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 304, 2003 11 21, p. 1.

(3)  OL L 40, 1993 2 17, p. 1.

(4)  OL L 149, 1971 7 5, p. 2.

(5)  OL L 74, 1972 3 27, p. 1.

(6)  OL L 294, 2001 11 10, p. 1.

(7)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(8)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859.

(9)  OL L 200, 1977 8 8, p. 1.

(10)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

(11)  OL L 214, 1992 7 30, p. 1.

(12)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(13)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

(14)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(15)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(16)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8.

(17)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(18)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(19)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(20)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(21)  OL L 130, 1970 6 15, p. 4.

(22)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(23)  OL L 95, 1992 4 9, p. 1.

(24)  OL L 74, 1992 3 20, p. 1.

(25)  OL L 156, 1969 6 28, p. 8.

(26)  OL L 240, 1992 8 24, p. 8.

(27)  OL L 264, 2003 10 15, p. 1.

(28)  OL L 282, 1975 11 1, p. 100.

(29)  OL L 54, 1979 3 5, p. 124.

(30)  OL L 88, 1990 4 3, p. 1.

(31)  OL L 98, 1993 4 24, p. 1.

(32)  OL L 163, 1998 6 6, p. 1.

(33)  OL L 66, 2003 3 11, p. 1.

(34)  OL L 165, 2003 7 3, p. 1.

(35)  OL L 205, 2002 8 2, p. 1.

(36)  OL L 114, 2001 4 24, p. 1.

(37)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(38)  OL L 160, 2000 6 30, p. 1.

(39)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(40)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1.

(41)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(42)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(43)  OL L 275, 1993 11 8, p. 1.

(44)  OL L 67, 1994 3 10, p. 1.

(45)  OL L 25, 2002 1 29, p. 1.

(46)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.

(47)  OL L 200, 2005 7 30, p. 1.

(48)  OL L 287, 2000 11 14, p. 19.

(49)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70.

(50)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.

(51)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6.

(52)  OL L 21, 2004 1 28, p. 1.

(53)  OL L 40, 2004 2 12, p. 1.

(54)  OL L 55, 2004 2 24, p. 1.

(55)  OL L 162, 2004 4 30, p. 32.

(56)  OL L 315, 2004 10 14, p. 14.

(57)  OL L 29, 2005 2 2, p. 5.

(58)  OL L 95, 2005 4 14, p. 1.

(59)  OL L 152, 2005 6 15, p. 1.

(60)  OL L 193, 2005 7 23, p. 1.

(61)  OL L 193, 2005 7 23, p. 9.

(62)  OL L 299, 2005 11 16, p. 23.

(63)  OL L 51, 2006 2 22, p. 1.

(64)  OL L 134, 2006 5 20, p. 1.

(65)  OL L 148, 2006 6 2, p. 1.

(66)  OL 17, 1958 10 6, p. 385.

(67)  OL C 238, 1983 9 7, p. 3.

(68)  OL C 64, 1998 3 9, p. 7.

(69)  OL C 229, 1993 8 25, p. 5.

(70)  OL L 104, 2004 4 8, p. 114.

(71)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15.

(72)  OL L 311, 1982 11 8, p. 16.

(73)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(74)  OL L 8, 2003 1 14, p. 10.

(75)  OL L 312, 2005 11 29, p. 51.

(76)  OL L 228, 1996 9 9, p. 1.

(77)  OL L 88, 1977 4 6, p. 9.

(78)  OL 27, 1958 12 6, p. 534.

(79)  OL L 242, 1997 9 4, p. 64.

(80)  OL L 280, 2002 10 18, p. 62.

(81)  OL L 239, 2000 9 22, p. 317.

(82)  OL L 239, 2000 9 22, p. 463.


PRIEDAS

TURINYS

1.

LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

A.

TRĄŠOS

B.

HORIZONTALIOSIOS IR PROCEDŪRINĖS PRIEMONĖS

2.

LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS

SOCIALINĖ APSAUGA

3.

BENDROVIŲ TEISĖ

4.

KONKURENCIJOS POLITIKA

5.

ŽEMĖS ŪKIS

A.

ŽEMĖS ŪKIO TEISĖS AKTAI

B.

VETERINARIJOS IR FITOSANITARIJOS TEISĖS AKTAI

I.

VETERINARIJOS TEISĖS AKTAI

II.

FITOSANITARIJOS TEISĖS AKTAI

6.

TRANSPORTO POLITIKA

A.

VIDAUS TRANSPORTAS

B.

KELIŲ TRANSPORTAS

C.

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS

D.

TRANSEUROPINIS TRANSPORTO TINKLAS

E.

ORO TRANSPORTAS

7.

MOKESČIAI

8.

STATISTIKA

9.

ENERGETIKA

10.

APLINKA

A.

GAMTOS APSAUGA

B.

PRAMONINĖS TARŠOS KONTROLĖ IR RIZIKOS VALDYMAS

C.

CHEMINĖS MEDŽIAGOS

11.

BENDRADARBIAVIMAS TEISINGUMO IR VIDAUS REIKALŲ SRITYSE

A.

TEISMINIS BENDRADARBIAVIMAS CIVILINĖSE IR KOMERCINĖSE BYLOSE

B.

VIZŲ POLITIKA

C.

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

12.

MUITŲ SĄJUNGA

MUITINĖS KODEKSO TECHNINĖS ADAPTACIJOS

13.

IŠORĖS SANTYKIAI

14.

BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA

15.

INSTITUCIJOS

1.   LAISVAS PREKIŲ JUDĖJIMAS

A.   TRĄŠOS

32003 R 2003: 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų (OL L 304, 2003 11 21, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

32004 R 0885: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 885/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 1),

32004 R 2076: 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2076/2004 (OL L 359, 2004 12 4, p. 25).

a)

I priedo A.2 lentelės 1 eilutės 6 skilties pirmoje dalyje skliausteliuose pateiktas tekstas po žodžio „Slovakijoje“ papildomas taip:

„Bulgarijoje, Rumunijoje“;

b)

I priedo B.1, B.2 ir B.4 lentelių 5 skilties 3 punkto antros dalies pirmoje įtraukoje skliausteliuose pateiktas tekstas po žodžio „Slovakija“ papildomas taip:

„Bulgarija, Rumunija“;

B.   HORIZONTALIOSIOS IR PROCEDŪRINĖS PRIEMONĖS

31993 R 0339: 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 339/93 dėl iš trečiųjų šalių importuojamų produktų tikrinimo, siekiant nustatyti, ar jie atitinka produktų saugos taisykles (OL L 40, 1993 2 17, p. 1), su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 0806: 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

a)

6 straipsnio 1 dalis papildoma taip:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“;

b)

6 straipsnio 2 dalis papildoma taip:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“

2.   LAISVAS ASMENŲ JUDĖJIMAS

SOCIALINĖ APSAUGA

1.

31971 R 1408: 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971 7 5, p. 2) su pakeitimais ir paskutiniais atnaujinimais, padarytais:

31997 R 0118: 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 (OL L 28, 1997 1 30, p. 1), ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais:

31997 R 1290: 1997 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/97 (OL L 176, 1997 7 4, p. 1),

31998 R 1223: 1998 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1223/98 (OL L 168, 1998 6 13, p. 1),

31998 R 1606: 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98 (OL L 209, 1998 7 25, p. 1),

31999 R 0307: 1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 307/1999 (OL L 38, 1999 2 12, p. 1),

31999 R 1399: 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1399/1999 (OL L 164, 1999 6 30, p. 1),

32001 R 1386: 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1386/2001 (OL L 187, 2001 7 10, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 R 0631: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 631/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 1),

32005 R 0647: 2005 m. balandžio13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 1),

32006 R 0629: 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 629/2006 (OL L 114, 2006 4 27, p. 1),

ir panaikintas nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos:

32004 R 0883: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, 2004 4 30, p. 1).

a)

82 (B) straipsnio 1 dalyje skaičius „150“ pakeičiamas skaičiumi „162“;

b)

I priedo I dalis „Pagal darbo sutartį dirbantys asmenys ir (arba) savarankiškai dirbantys asmenys (reglamento 1 straipsnio a punkto ii ir iii papunkčiai)“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Asmuo, dirbantis be darbo sutarties, kaip apibrėžta Socialinės apsaugos kodekso 4 straipsnio 3 dalies 5 ir 6 punktuose, laikomas savarankiškai dirbančiu asmeniu, kaip apibrėžta reglamento 1 straipsnio a punkto ii papunktyje.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Netaikoma.“;

c)

I priedo II dalis „Šeimos nariai (reglamento 1 straipsnio f punkto antrasis sakinys)“ iš dalies keičiama taip:

i)

teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Netaikoma.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Siekiant nustatyti teisę į išmokas natūra pagal reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus nuostatas, „šeimos narys“ — tai sutuoktinis/sutuoktinė, išlaikomas tėvas/motina arba vaikas iki 18 metų amžiaus (arba išlaikytinis iki 26 metų amžiaus).“;

d)

II priedo I dalis „Specialios sistemos savarankiškai dirbantiems asmenims, kuriems pagal 1 straipsnio j punkto ketvirtą pastraipą šis reglamentas netaikomas“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Netaikoma.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Netaikoma.“;

e)

II priedo II dalis „Specialios pašalpos, gimus kūdikiui ar įsivaikinus, kurioms pagal 1 straipsnio u punkto i papunktį reglamentas netaikomas“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Vienkartinė motinystės pašalpa (Šeimos pašalpų už vaikus įstatymas).“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Vaiko gimimo pašalpa.“;

f)

II priedo III dalis „Specialios neįmokinės išmokos pagal 4 straipsnio 2b dalį, kurioms netaikomas reglamentas“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Nėra.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Nėra.“;

g)

IIa priedas „Specialios neįmokinės išmokos (Reglamento 10a straipsnis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Socialinė senatvės pensija (Socialinės apsaugos kodekso 89 straipsnis).“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Mėnesinė pašalpa žmonėms su negalia (Nepaprastasis potvarkis Nr. 102/1999 dėl žmonių su negalia specialios apsaugos ir užimtumo, patvirtintas Įstatymu Nr. 519/2002).“;

h)

III priedo A dalis „Socialinės apsaugos konvencijų nuostatos, tebegaliojančios nepaisant reglamento 6 straipsnio (reglamento 7 straipsnio 2 dalies c punktas)“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „1. BELGIJA — VOKIETIJA“ įterpiama:

„2.   BULGARIJA — VOKIETIJA

a)

1997 m. gruodžio 17 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 28 straipsnio 1 dalies b punktas.

b)

minėtos konvencijos Baigiamojo protokolo 10 punktas.

3.   BULGARIJA — AUSTRIJA

2005 m. balandžio 14 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 38 straipsnio 3 dalis.

4.   BULGARIJA — SLOVĖNIJA

1957 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 32 straipsnio 2 dalis.“.

ii)

antraštės „ČEKIJA — VOKIETIJA“ numeris „2“ keičiamas į „5“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„6.

ČEKIJA — KIPRAS“

„7.

ČEKIJA — LIUKSEMBURGAS“

„8.

ČEKIJA — AUSTRIJA“

„9.

ČEKIJA — SLOVAKIJA“

„10.

DANIJA — SUOMIJA“

„11.

DANIJA — ŠVEDIJA“

„12.

VOKIETIJA — GRAIKIJA“

„13.

VOKIETIJA — ISPANIJA“

„14.

VOKIETIJA — PRANCŪZIJA“

„15.

VOKIETIJA — LIUKSEMBURGAS“

„16.

VOKIETIJA — VENGRIJA“

„17.

VOKIETIJA — NYDERLANDAI“

„18.

VOKIETIJA — AUSTRIJA“

„19.

VOKIETIJA — LENKIJA“

iii)

po teksto su antrašte „19. VOKIETIJA — LENKIJA“ įterpiama:

„20.   VOKIETIJA — RUMUNIJA

a)

2005 m. balandžio 8 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 28 straipsnio 1 dalies b punktas.

b)

minėtos konvencijos Baigiamojo protokolo 13 punktas.“;

iv)

antraštės „VOKIETIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „17“ keičiamas į „21“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„22.

VOKIETIJA — SLOVAKIJA“

„23.

VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„24.

ISPANIJA — PORTUGALIJA“

„25.

AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„26.

ITALIJA — SLOVĖNIJA“

„27.

LIUKSEMBURGAS — SLOVAKIJA“

„28.

VENGRIJA — AUSTRIJA“

„29.

VENGRIJA — SLOVĖNIJA“

„30.

NYDERLANDAI — PORTUGALIJA“

„31.

AUSTRIJA — LENKIJA“

„32.

AUSTRIJA — SLOVĖNIJA“

„33.

AUSTRIJA — SLOVAKIJA“

„34.

LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„35.

SUOMIJA — ŠVEDIJA“

i)

III priedo B dalis „Konvencijų nuostatos, kurios taikomos ne visiems asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas“ iš dalies keičiama taip:

i)

prieš tekstą su antrašte „1.ČEKIJA — KIPRAS“ įterpiama:

„1.   BELGIJA — AUSTRIJA

2005 m. balandžio 14 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 38 straipsnio 3 dalis.“;

ii)

antraštės „ČEKIJA — KIPRAS“ numeris „1“ keičiamas į „2“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„3.

ČEKIJA — AUSTRIJA“

„4.

VOKIETIJA — VENGRIJA“

„5.

VOKIETIJA — SLOVĖNIJA“

„6.

ITALIJA — SLOVĖNIJA“

„7.

VENGRIJA — AUSTRIJA“

„8.

VENGRIJA — SLOVĖNIJA“

„9.

AUSTRIJA — LENKIJA“

„10.

AUSTRIJA — SLOVĖNIJA“

„11.

AUSTRIJA — SLOVAKIJA“

j)

IV priedo A dalis „Reglamento 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti teisės aktai, pagal kuriuos invalidumo išmokų dydis nepriklauso nuo draudimo laikotarpių trukmės“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Nėra.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURGAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Nėra.“;

k)

IV priedo B dalis „Specialios sistemos savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip nurodyta Reglamento 1408/71 38 straipsnio 3 dalyje ir 45 straipsnio 3 dalyje“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Nėra.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURGAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Nėra.“;

l)

IV priedo C dalis „Reglamento 46 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti atvejai, kai galima atsisakyti skaičiuoti išmoką pagal reglamento 46 straipsnio 2 dalį“ iš dalies keičiama taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Visi prašymai skirti pensijas už draudimo laikotarpius ir senatvės pensijas, invalidumo pensijas dėl bendros ligos ir maitintojo netekimo pensijas, susidariusias dėl pirmiau nurodytų pensijų.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURGAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Nėra.“;

m)

VI priedas „Specialios procedūros tam tikrų valstybių narių teisės aktų taikymui“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Nėra.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURGAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Apskaičiuodama 46 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą teorinį dydį schemose, pagal kurias pensijos skaičiuojamos remiantis pensijos taškais, kompetentinga institucija atsižvelgia į visų pagal bet kurios kitos valstybės narės teisės aktus įgytų draudimo metų pensijos taškų skaičių, gautą padalijus pagal jos taikomus teisės aktus įgytų pensijos taškų skaičių iš šiuos metus atitinkančių metų skaičiaus.“;

n)

VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

ATVEJAI, KAI ASMENIUI TUO PAČIU METU TAIKOMI DVIEJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ TEISĖS AKTAI

(Reglamento 14c straipsnio 1 dalies b punktas)

1.

Kai jis savarankiškai dirba Belgijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

2.

Kai asmuo savarankiškai dirba Bulgarijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

3.

Kai asmuo savarankiškai dirba Čekijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

4.

Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Danijoje, savarankiškai dirba Danijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

5.

Nelaimingų atsitikimų žemės ūkyje draudimo sistemos ir ūkininkų senatvės draudimo sistemos atveju: kai jis užsiima savarankiška ūkininkavimo veikla Vokietijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

6.

Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Estijoje, savarankiškai dirba Estijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

7.

Savarankiškai dirbančių asmenų pensijų draudimo sistemos atveju: kai jis savarankiškai dirba Graikijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

8.

Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Ispanijoje, savarankiškai dirba Ispanijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

9.

Kai jis savarankiškai dirba Prancūzijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje, išskyrus Liuksemburgą.

10.

Kai jis užsiima savarankiška ūkininkavimo veikla Prancūzijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas Liuksemburge.

11.

Kai jis savarankiškai dirba Italijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

12.

Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Kipre, savarankiškai dirba Kipre ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

13.

Kai asmuo savarankiškai dirba Maltoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

14.

Kai jis savarankiškai dirba Portugalijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

15.

Kai asmuo savarankiškai dirba Rumunijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

16.

Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Suomijoje, savarankiškai dirba Suomijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

17.

Kai asmuo savarankiškai dirba Slovakijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.

18.

Kai asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Švedijoje, savarankiškai dirba Švedijoje ir pagal darbo sutartį dirba bei gauna pajamas kitoje valstybėje narėje.“;

o)

VIII priedas „Sistemos, kurios numato šeimos pašalpas ar papildomas ar specialias pašalpas našlaičiams (reglamento 78a straipsnis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Nėra.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Nėra.“.

2.

31972 R 0574: 1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL L 74, 1972 3 27, p. 1), su pakeitimais ir paskutiniais atnaujinimais, padarytais:

31997 R 0118: 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97 (OL L 28, 1997 1 30, p. 1),

ir su vėlesniais pakeitimais, padarytais:

31997 R 1290: 1997 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1290/97 (OL L 176, 1997 7 4, p. 1),

31998 R 1223: 1998 m. birželio 4 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1223/98 (OL L 168, 1998 6 13, p. 1),

31998 R 1606: 1998 m. birželio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/98 (OL L 209, 1998 7 25, p. 1),

31999 R 0307: 1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 307/1999 (OL L 38, 1999 2 12, p. 1),

31999 R 1399: 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1399/1999 (OL L 164, 1999 6 30, p. 1),

32001 R 0089: 2001 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 89/2001 (OL L 14, 2001 1 18, p. 16),

32001 R 1386: 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1386/2001 (OL L 187, 2001 7 10, p. 1),

32002 R 0410: 2002 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 410/2002 (OL L 62, 2002 3 5, p. 17),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 1851: 2003 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1851/2003 (OL L 271, 2003 10 22, p. 3),

32004 R 0631: 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 631/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 1),

32005 R 0077: 2005 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 77/2005 (OL L 16, 2005 1 20, p. 3),

32005 R 0647: 2005 m. balandžio13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 1),

32006 R 0207: 2006 m. vasario 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 207/2006 (OL L 36, 2006 2 8, p. 3),

32006 R 0629: 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 629/2006 (OL L 114, 2006 4 27, p. 1).

a)

1 priedas „Kompetentingos institucijos (reglamento 1 straipsnio 1 dalis ir įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalis ir 122 straipsnis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

1.

Министърът на труда и социалната политика (Darbo ir socialinės politikos ministras), София.

2.

Министърът на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministras), София.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURGAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Darbo, socialinio solidarumo ir šeimos ministerija), Bucureşti.

2.

Ministerul Sănătăţii (Sveikatos apsaugos ministerija), Bucureşti.“;

b)

2 priedas „Kompetentingos įstaigos (reglamento 1 straipsnio o punktas ir įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 2 dalis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

1.   Liga ir motinystė:

a)

išmokos natūra:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София,

Агенция за хората с увреждания (Neįgalių asmenų agentūra), София;

b)

išmokos pinigais:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

2.

Invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София;

3.   Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

a)

išmokos natūra:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София,

Агенция за хората с увреждания (Neįgalių asmenų agentūra), София;

b)

išmokos pinigais:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

4.

Išmokos mirties atveju:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

5.

Bedarbio pašalpos:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

6.

Išmokos šeimai:

Агенция за социално подпомагане (Socialinės paramos agentūra), София.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

1.   Liga ir motinystė:

a)

išmokos natūra:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Apskrities sveikatos draudimo įstaiga);

b)

išmokos pinigais:

 

i)

bendrais atvejais:

Casa de asigurari de sanatate (Sveikatos draudimo įstaiga);

ii)

konkrečiais atvejais:

 

profesionaliems kariams:

Krašto apsaugos ministerijos specializuotas skyrius;

policijos pareigūnams:

Administracijos ir vidaus reikalų ministerijos specializuotas skyrius;

advokatams:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokatų draudimo įstaiga).

2.   Invalidumas:

a)

bendrais atvejais:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

b)

konkrečiais atvejais:

 

i)

profesionaliems kariams:

Krašto apsaugos ministerijos specializuotas skyrius;

ii)

policijos pareigūnams:

Administracijos ir vidaus reikalų ministerijos specializuotas skyrius;

iii)

advokatams:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokatų draudimo įstaiga).

3.   Senatvės, maitintojo netekimo pensijos, išmokos mirties atveju:

a)

bendrais atvejais:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

b)

konkrečiais atvejais:

 

i)

profesionaliems kariams:

Krašto apsaugos ministerijos specializuotas skyrius;

ii)

policijos pareigūnams:

Administracijos ir vidaus reikalų ministerijos specializuotas skyrius;

iii)

advokatams:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokatų draudimo įstaiga).

4.   Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

a)

išmokos natūra:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

b)

išmokos pinigais ir pensijos

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

5.   Išmokos mirties atveju:

a)

bendrais atvejais:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

b)

konkrečiais atvejais:

 

i)

profesionaliems kariams:

Krašto apsaugos ministerijos specializuotas skyrius;

ii)

policijos pareigūnams:

Administracijos ir vidaus reikalų ministerijos specializuotas skyrius;

iii)

advokatams:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Advokatų draudimo įstaiga).

6.

Bedarbio pašalpos:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Apskrities įdarbinimo agentūra).

7.

Išmokos šeimai:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Darbo, socialinio solidarumo ir šeimos ministerija), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Švietimo ir mokslo ministerija), Bucureşti.“;

c)

3 priedas „Gyvenamosios ir buvimo vietos įstaigos (reglamento 1 straipsnio p punktas ir įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 3 dalis)“ keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

1.   Liga ir motinystė:

a)

išmokos natūra:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София,

Агенция за хората с увреждания (Neįgalių asmenų agentūra), София;

b)

išmokos pinigais:

Nacionalinio socialinės apsaugos instituto regioniniai padaliniai.

2.

Invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos:

Nacionalinio socialinės apsaugos instituto centrinė būstinė.

3.   Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

a)

išmokos natūra:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София,

Агенция за хората с увреждания (Neįgalių asmenų agentūra), София;

b)

trumpalaikės išmokos pinigais:

Nacionalinio socialinės apsaugos instituto regioniniai padaliniai;

c)

invalidumo pensijos:

Nacionalinio socialinės apsaugos instituto centrinė būstinė.

4.

Išmokos mirties atveju:

Nacionalinio socialinės apsaugos instituto regioniniai padaliniai.

5.

Bedarbio pašalpos:

Nacionalinio socialinės apsaugos instituto regioniniai padaliniai.

6.

Išmokos šeimai:

Socialinės paramos agentūros socialinės paramos direktoratai,“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

1.

Išmokos natūra:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Apskrities sveikatos draudimo įstaiga).

2.   Išmokos pinigais:

a)

dėl ligos ir motinystės:

Casa de asigurari de sanatate (Sveikatos draudimo įstaiga);

b)

invalidumo, senatvės, maitintojo netekimo pensijos ir išmokos mirties atveju:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

c)

nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Apskrities pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga);

d)

bedarbio pašalpos:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Apskrities įdarbinimo agentūra);

e)

išmokos šeimai:

Vietos valdžios ir mokyklų institucijos.“;

d)

4 priedas „Susižinojimo tarnybos (įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 4 dalis ir 122 straipsnis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

1.   Liga ir motinystė:

a)

išmokos natūra:

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София;

b)

išmokos pinigais:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

2.

Invalidumo, senatvės ir maitintojo netekimo pensijos:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

3.   Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

a)

išmokos natūra:

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София;

b)

išmokos pinigais ir pensijos

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

4.

Išmokos mirties atveju:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

5.

Bedarbio pašalpos:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

6.

Išmokos šeimai:

Агенция за социално подпомагане (Socialinės paramos agentūra), София.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

1.

Išmokos natūra:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nacionalinė sveikatos draudimo įstaiga), Bucureşti.

2.   Išmokos pinigais:

a)

dėl ligos ir motinystės:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nacionalinė sveikatos draudimo įstaiga), Bucureşti;

b)

invalidumo, senatvės, maitintojo netekimo pensijos ir išmokos mirties atveju:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalinė pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga), Bucureşti;

c)

nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalinė pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga), Bucureşti;

d)

bedarbio pašalpos:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nacionalinė įdarbinimo agentūra), Bucureşti;

e)

išmokos šeimai.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Darbo, socialinio solidarumo ir šeimos ministerija), Bucureşti.“;

e)

5 priedas „Toliau galiojančių dvišalių konvencijų įgyvendinimo nuostatos (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnis, 53 straipsnio 3 dalis, 104 straipsnis, 105 straipsnio 2 dalis, 116, 121 ir 122 straipsniai)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

prieš tekstą su antrašte „1. BELGIJA — ČEKIJA“ įterpiama:

„1.   BELGIJA — BULGARIJA

Nėra konvencijos.“;

ii)

antraštės „BELGIJA — ČEKIJA“ numeris „1“ keičiamas į „2“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„3.

BELGIJA — DANIJA“

„4.

BELGIJA — VOKIETIJA“

„5.

BELGIJA — ESTIJA“

„6.

BELGIJA — GRAIKIJA“

„7.

BELGIUM — ISPANIJA“

„8.

BELGIJA — PRANCŪZIJA“

„9.

BELGIJA — AIRIJA“

„10.

BELGIJA — ITALIJA“

„11.

BELGIJA — KIPRAS“

„12.

BELGIJA — LATVIJA“

„13.

BELGIJA — LIETUVA“

„14.

BELGIJA — LIUKSEMBURGAS“

„15.

BELGIJA — VENGRIJA“

„16.

BELGIJA — MALTA“

„17.

BELGIJA — NYDERLANDAI“

„18.

BELGIJA — AUSTRIJA“

„19.

BELGIJA — LENKIJA“

„20.

BELGIJA — PORTUGALIJA“;

iii)

po teksto su antrašte „20. BELGIJA — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„21.   BELGIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

iv)

antraštės „BELGIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „20“ keičiamas į „22“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„23.

BELGIJA — SLOVAKIJA“

„24.

BELGIJA — SUOMIJA“

„25.

BELGIJA — ŠVEDIJA“

„26.

BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

v)

po teksto su antrašte „26. BELGIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ paskutinio įrašo įterpiama:

„27.   BULGARIJA — ČEKIJA

1998 m. lapkričio 25 d. Susitarimo 29 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 1999 m. lapkričio 30 d. Administracinio susitarimo dėl administracinių patikrinimų ir medicininių tyrimų išlaidų kompensavimo atsisakymo 5 straipsnio 4 dalis.

28.   BULGARIJA — DANIJA

Nėra konvencijos.

29.   BULGARIJA — VOKIETIJA

Administracinio susitarimo dėl 1997 m. gruodžio 17 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo pensijų srityje 8–9 straipsniai.

30.   BULGARIJA — ESTIJA

Nėra konvencijos.

31.   BULGARIJA — GRAIKIJA

Nėra konvencijos.

32.   BULGARIJA — ISPANIJA

Nėra.

33.   BULGARIJA — PRANCŪZIJA

Nėra konvencijos.

34.   BULGARIJA — AIRIJA

Nėra konvencijos.

35.   BULGARIJA — ITALIJA

Nėra konvencijos.

36.   BULGARIJA — KIPRAS

Nėra konvencijos.

37.   BULGARIJA — LATVIJA

Nėra konvencijos.

38.   BULGARIJA — LIETUVA

Nėra konvencijos.

39.   BULGARIJA — LIUKSEMBURGAS

Nėra.

40.   BULGARIJA — VENGRIJA

Nėra.

41.   BULGARIJA — MALTA

Nėra konvencijos.

42.   BULGARIJA — NYDERLANDAI

Nėra.

43.   BULGARIJA — AUSTRIJA

Nėra.

44.   BULGARIJA — LENKIJA

Nėra.

45.   BULGARIJA — PORTUGALIJA

Nėra konvencijos.

46.   BULGARIJA — RUMUNIJA

Nėra.

47.   BULGARIJA — SLOVĖNIJA

Nėra.

48.   BULGARIJA — SLOVAKIJA

Administracinio susitarimo dėl 2001 m. gegužės 30 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos įgyvendinimo 9 straipsnio 1 dalis.

49.   BULGARIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

50.   BULGARIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

51.   BULGARIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra.“;

vi)

antraštės „ČEKIJA — DANIJA“ numeris „25“ keičiamas į „52“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„53.

ČEKIJA — VOKIETIJA“

„54.

ČEKIJA — ESTIJA“

„55.

ČEKIJA — GRAIKIJA“

„56.

ČEKIJA — ISPANIJA“

„57.

ČEKIJA — PRANCŪZIJA“

„58.

ČEKIJA — AIRIJA“

„59.

ČEKIJA — ITALIJA“

„60.

ČEKIJA — KIPRAS“

„61.

ČEKIJA — LATVIJA“

„62.

ČEKIJA — LIETUVA“

„63.

ČEKIJA — LIUKSEMBURGAS“

„64.

ČEKIJA — VENGRIJA“

„65.

ČEKIJA — MALTA“

„66.

ČEKIJA — NYDERLANDAI“

„67.

ČEKIJA — AUSTRIJA“

„68.

ČEKIJA — LENKIJA“

„69.

ČEKIJA — PORTUGALIJA“;

vii)

po teksto su antrašte „69. ČEKIJA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„70.   ČEKIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

viii)

antraštės „ČEKIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „43“ keičiamas į„71“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„72.

ČEKIJA — SLOVAKIJA“

„73.

ČEKIJA — SUOMIJA“

„74.

ČEKIJA — ŠVEDIJA“

„75.

ČEKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„76.

DANIJA — VOKIETIJA“

„77.

DANIJA — ESTIJA“

„78.

DANIJA — GRAIKIJA“

„79.

DANIJA — ISPANIJA“

„80.

DANIJA — PRANCŪZIJA“

„81.

DANIJA — AIRIJA“

„82.

DANIJA — ITALIJA“

„83.

DANIJA — KIPRAS“

„84.

DANIJA — LATVIJA“

„85.

DANIJA — LIETUVA“

„86.

DANIJA — LIUKSEMBURGAS“

„87.

DANIJA — VENGRIJA“

„88.

DANIJA — MALTA“

„89.

DANJA — NYDERLANDAI“

„90.

DANIJA — AUSTRIJA“

„91.

DANIJA — LENKIJA“

„92.

DANIJA — PORTUGALIJA“;

ix)

po teksto su antrašte „92. DANIJA — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„93.   DANIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

x)

antraštės „DANIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „65“ keičiamas į „94“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„95.

DANIJA — SLOVAKIJA“

„96.

DANIJA — SUOMIJA“

„97.

DANIJA — ŠVEDIJA“

„98.

DANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„99.

VOKIETIJA — ESTIJA“

„100.

VOKIETIJA — GRAIKIJA“

„101.

VOKIETIJA — ISPANIJA“

„102.

VOKIETIJA — PRANCŪZIJA“

„103.

VOKIETIJA — AIRIJA“

„104.

VOKIETIJA — ITALIJA“

„105.

VOKIETIJA — KIPRAS“

„106.

VOKIETIJA — LATVIJA“

„107.

VOKIETIJA — LIETUVA“

„108.

VOKIETIJA — LIUKSEMBURGAS“

„109.

VOKIETIJA — VENGRIJA“

„110.

VOKIETIJA — MALTA“

„111.

VOKIETIJA — NYDERLANDAI“

„112.

VOKIETIJA — AUSTRIJA“

„113.

VOKIETIJA — LENKIJA“

„114.

VOKIETIJA — PORTUGALIJA“;

xi)

po teksto su antrašte „114. VOKIETIJA — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„115.   VOKIETIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

xii)

antraštės „VOKIETIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „86“ keičiamas į „116“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„117.

VOKIETIJA — SLOVAKIJA“

„118.

VOKIETIJA — SUOMIJA“

„119.

VOKIETIJA — ŠVEDIJA“

„120.

VOKIETIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„121.

ESTIJA — GRAIKIJA“

„122.

ESTIJA — ISPANIJA“

„123.

ESTIJA — PRANCŪZIJA“

„124.

ESTIJA — AIRIJA“

„125.

ESTIJA — ITALIJA“

„126.

ESTIJA — KIPRAS“

„127.

ESTIJA — LATVIJA“

„128.

ESTIJA — LIETUVA“

„129.

ESTIJA — LIUKSEMBURGAS“

„130.

ESTIJA — VENGRIJA“

„131.

ESTIJA — MALTA“

„132.

ESTIJA — NYDERLANDAI“

„133.

ESTIJA — AUSTRIJA“

„134.

ESTIJA — LENKIJA“

„135.

ESTIJA — PORTUGALIJA“;

xiii)

po teksto su antrašte „135. ESTIJA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„136.   ESTIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xiv)

antraštės „ESTIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „106“ keičiamas į „137“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„138.

ESTIJA — SLOVAKIJA“

„139.

ESTIJA — SUOMIJA“

„140.

ESTIJA — ŠVEDIJA“

„141.

ESTIJA — JUNGTINĖ KARALAYSTĖ“

„142.

GRAIKIJA — ISPANIJA“

„143.

GRAIKIJA — PRANŪZIJA“

„144.

GRAIKIJA — AIRIJA“

„145.

GRAIKIJA — ITALIJA“

„146.

GRAIKIJA — KIPRAS“

„147.

GRAIKIJA — LATVIJA“

„148.

GRAIKIJA — LIETUVA“

„149.

GAIKIJA — LIUKSEMBURGAS“

„150.

GRAIKIJA — VENGRIJA“

„151.

GRAIKIJA — MALTA“

„152.

GRAIKIJA — NYDERLANDAI“

„153.

GRAIKIJA — AUSTRIJA“

„154.

GRAIKIJA — LENKIJA“

„155.

GRAIKIJA — PORTUGALIJA“;

xv)

po teksto su antrašte „155. GRAIKIJA — PORTUGALIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„156.   GRAIKIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

xvi)

antraštės „GRAIKIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „125“ keičiamas į „157“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„158.

GRAIKIJA — SLOVAKIJA“

„159.

GRAIKIJA — SUOMIJA“

„160.

GRAIKIJA — ŠVEDIJA“

„161.

GRAIKIJA — JUNGTINĖ KARALAYSTĖ“

„162.

ISPANIJA — PRANCŪZIJA“

„163.

ISPANIJA — AIRIJA“

„164.

ISPANIJA — ITALIJA“

„165.

ISPANIJA — KIPRAS“

„166.

ISPANIJA — LATVIJA“

„167.

ISPANIJA — LIETUVA“

„168.

ISPANIJA — LIUKSEMBURGAS“

„169.

ISPANIJA — VENGRIJA“

„170.

ISPANIJA — MALTA“

„171.

ISPANIJA — NYDERLANDAI“

„172.

ISPANIJA — AUSTRIJA“

„173.

ISPANIJA — LENKIJA“

„174.

ISPANIJA — PORTUGALIJA“;

xvii)

po teksto su antrašte „174. ISPANIJA — PORTUGALIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„175.   ISPANIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

xviii)

antraštės „ISPANIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „143“ keičiamas į „176“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„177.

ISPANIJA — SLOVAKIJA“

„178.

ISPANIJA — SUOMIJA“

„179.

ISPANIJA — ŠVEDIJA“

„180.

ISPANIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„181.

PRANCŪZIJA — AIRIJA“

„182.

PRANCŪZIJA — ITALIJA“

„183.

PRANCŪZIJA — KIPRAS“

„184.

PRANCŪZIJA — LATVIJA“

„185.

PRANCŪZIJA — LIETUVA“

„186.

PRANCŪZIJA — LIUKSEMBURGAS“

„187.

PRANCŪZIJA — VENGRIJA“

„188.

PRANCŪZIJA — MALTA“

„189.

PRANCŪZIJA — NYDERLANDAI“

„190.

PRANCŪZIJA — AUSTRIJA“

„191.

PRANCŪZIJA — LENKIJA“

„192.

PRANCŪZIJA — PORTUGALIJA“;

xix)

po teksto su antrašte „192. PRANCŪZIJA — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„193.   PRANCŪZIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

xx)

antraštės „PRANCŪZIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „160“ keičiamas į „194“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„195.

PRANCŪZIJA — SLOVAKIJA“

„196.

PRANCŪZIJA — SUOMIJA“

„197.

PRANCŪZIJA — ŠVEDIJA“

„198.

PRANCŪZIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„199.

AIRIJA — ITALIJA“

„200.

AIRIJA — KIPRAS“

„201.

AIRIJA — LATVIJA“

„202.

AIRIJA — LIETUVA“

„203.

AIRIJA — LIUKSEMBURGAS“

„204.

AIRIJA — VENGRIJA“

„205.

AIRIJA — MALTA“

„206.

AIRIJA — NYDERLANDAI“

„207.

AIRIJA — AUSTRIJA“

„208.

AIRIJA — LENKIJA“

„209.

AIRIJA — PORTUGALIJA“;

xxi)

po teksto su antrašte „209. AIRIJA — PORTUGALIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„210.   AIRIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xxii)

antraštės „AIRIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „176“ keičiamas į „211“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„212.

AIRIJA — SLOVAKIJA“

„213.

AIRIJA — SUOMIJA“

„214.

AIRIJA — ŠVEDIJA“

„215.

AIRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„216.

ITALIJA — KIPRAS“

„217.

ITALIJA — LATVIJA“

„218.

ITALIJA — LIETUVA“

„219.

ITALIJA — LIUKSEMBURGAS“

„220.

ITALIJA — VENGRIJA“

„221.

ITALIJA — MALTA“

„222.

ITALIJA — NYDERLANDAI“

„223.

ITALIJA — AUSTRIJA“

„224.

ITALIJA — LENKIJA“

„225.

ITALIJA — PORTUGALIJA“;

xxiii)

po teksto su antrašte „225. ITALIJA — PORTUGALIJA“ žodžio „Netaikoma.“ įterpiama:

„226.   ITALIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xxiv)

antraštės „ITALIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „191“ keičiamas į „227“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„228.

ITALIJA — SLOVAKIJA“

„229.

ITALIJA — SUOMIJA“

„230.

ITALIJA — ŠVEDIJA“

„231.

ITALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„232.

KIPRAS — LATVIJA“

„233.

KIPRAS — LIETUVA“

„234.

KIPRAS — LIUKSEMBURGAS“

„235.

KIPRAS — VENGRIJA“

„236.

KIPRAS — MALTA“

„237.

KIPRAS — NYDERLANDAI“

„238.

KIPRAS — AUSTRIJA“

„239.

KIPRAS — LENKIJA“

„240.

KIPRAS — PORTUGALIJA“;

xxv)

po teksto su antrašte „240. KIPRAS — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„241.   KIPRAS — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xxvi)

antraštės „KIPRAS — SLOVĖNIJA“ numeris „205“ keičiamas į „242“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„243.

KIPRAS — SLOVAKIJA“

„244.

KIPRAS — SUOMIJA“

„245.

KIPRAS — ŠVEDIJA“

„246.

KIPRAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„247.

LATVIJA — LIETUVA“

„248.

LATVIJA — LIUKSEMBURGAS“

„249.

LATVIJA — VENGRIJA“

„250.

LATVIJA — MALTA“

„251.

LATVIJA — NYDERLANDAI“

„252.

LATVIJA — AUSTRIJA“

„253.

LATVIJA — LENKIJA“

„254.

LATVIJA — PORTUGALIJA“;

xxvii)

po teksto su antrašte „254. LATVIJA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„255.   LATVIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xxviii)

antraštės „LATVIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „218“ keičiamas į „256“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„257.

LATVIJA — SLOVAKIJA“

„258.

LATVIJA — SUOMIJA“

„259.

LATVIJA — ŠVEDIJA“

„260.

LATVIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„261.

LIETUVA — LIUKSEMBURGAS“

„262.

LIETUVA — VENGRIJA“

„263.

LIETUVA — MALTA“

„264.

LIETUVA — NYDERLANDAI“

„265.

LIETUVA — AUSTRIJA“

„266.

LIETUVA — LENKIJA“

„267.

LIETUVA — PORTUGALIJA“;

xxix)

po teksto su antrašte „267. LIETUVA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„268.   LIETUVA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xxx)

antraštės „LIETUVA — SLOVĖNIJA“ numeris „230“ keičiamas į „269“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„270.

LIETUVA — SLOVAKIJA“

„271.

LIETUVA — SUOMIJA“

„272.

LIETUVA — ŠVEDIJA“

„273.

LIETUVA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„274.

LIUKSEMBURGAS — VENGRIJA“

„275.

LIUKSEMBURGAS — MALTA“

„276.

LIUKSEMBURGAS — NYDERLANDAI“

„277.

LIUKSEMBURGAS — AUSTRIJA“

„278.

LIUKSEMBURGAS — LENKIJA“

„279.

LIUKSEMBURGAS — PORTUGALIJA“;

xxxi)

po teksto su antrašte „279. LIUKSEMBURGAS — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„280.   LIUKSEMBURGAS — RUMUNIJA

Nėra.“;

xxxii)

antraštės „LIUKSEMBURGAS — SLOVĖNIJA“ numeris „241“ keičiamas į „281“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„282.

LIUKSEMBURGAS — SLOVAKIJA“

„283.

LIUKSEMBURGAS — SUOMIJA“

„284.

LIUKSEMBURGAS — ŠVEDIJA“

„285.

LIUKSEMBURGAS — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„286.

VENGRIJA — MALTA“

„287.

VENGRIJA — NYDERLANDAI“

„288.

VENGRIJA — AUSTRIJA“

„289.

VENGRIJA — LENKIJA“

„290.

VENGRIJA — PORTUGALIJA“;

xxxiii)

po teksto su antrašte „290. VENGRIJA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„291.   VENGRIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

xxxiv)

antraštės „VENGRIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „251“ keičiamas į „292“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„293.

VENGRIJA — SLOVAKIJA“

„294.

VENGRIJA — SUOMIJA“

„295.

VENGRIJA — ŠVEDIJA“

„296.

VENGRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„297.

MALTA — NYDERLANDAI“

„298.

MALTA — AUSTRIJA“

„299.

MALTA — LENKIJA“

„300.

MALTA — PORTUGALIJA“;

xxxv)

po teksto su antrašte „300. MALTA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„301.   MALTA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xxxvi)

antraštės „MALTA — SLOVĖNIJA“ numeris „260“ keičiamas į „302“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„303.

MALTA — SLOVAKIJA“

„304.

MALTA — SUOMIJA“

„305.

MALTA — ŠVEDIJA“

„306.

MALTA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„307.

NYDERLANDAI — AUSTRIJA“

„308.

NYDERLANDAI — LENKIJA“

„309.

NYDERLANDAI — PORTUGALIJA“;

xxxvii)

po teksto su antrašte „309. NYDERLANDAI — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„310.   NYDERLANDAI — RUMUNIJA

Nėra.“;

xxxviii)

antraštės „NYDERLANDAI — SLOVĖNIJA“ numeris „268“ keičiamas į „311“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„312.

NYDERLANDAI — SLOVAKIJA“

„313.

NYDERLANDAI — SUOMIJA“

„314.

NYDERLANDAI — ŠVEDIJA“

„315.

NYDERLANDAI — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„316.

AUSTRIJA — LENKIJA“

„317.

AUSTRIJA — PORTUGALIJA“

xxxix)

po teksto su antrašte „317. AUSTRIJA — PORTUGALIJA“ įterpiama:

„318.   AUSTRIJA — RUMUNIJA

Nėra.“;

xl)

antraštės „AUSTRIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „275“ keičiamas į „319“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„320.

AUSTRIJA — SLOVAKIJA“

„321.

AUSTRIJA — SUOMIJA“

„322.

AUSTRIJA — ŠVEDIJA“

„323.

AUSTRIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„324.

LENKIJA — PORTUGALIJA“

xli)

po teksto su antrašte „324. LENKIJA — PORTUGALIJA“ žodžių „Nėra konvencijos.“ įterpiama:

„325.   LENKIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xlii)

antraštės „LENKIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „281“ keičiamas į „326“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„327.

LENKIJA — SLOVAKIJA“

„328.

LENKIJA — SUOMIJA“

„329.

LENKIJA — ŠVEDIJA“

„330.

LENKIJA — JUNGTINĖ KARALSTĖ“;

xliii)

po teksto su antrašte „330. LENKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„331.   PORTUGALIJA — RUMUNIJA

Nėra konvencijos.“;

xliv)

antraštės „PORTUGALIJA — SLOVĖNIJA“ numeris „286“ keičiamas į „332“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„333.

PORTUGALIJA — SLOVAKIJA“

„334.

PORTUGALIJA — SUOMIJA“

„335.

PORTUGALIJA — ŠVEDIJA“

„336.

PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

xlv)

po teksto su antrašte „336. PORTUGALIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ paskutinio įrašo įterpiama:

„337.   RUMUNIJA — SLOVĖNIJA

Nėra.

338.   RUMUNIJA — SLOVAKIJA

Nėra.

339.   RUMUNIJA — SUOMIJA

Nėra konvencijos.

340.   RUMUNIJA — ŠVEDIJA

Nėra konvencijos.

341.   RUMUNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Nėra.“;

xlvi)

antraštės „SLOVĖNIJA — SLOVAKIJA“ numeris „291“ keičiamas į „342“, o tolesnės antraštės pernumeruojamos taip:

„343.

SLOVĖNIJA — SUOMIJA“

„344.

SLOVĖNIJA — ŠVEDIJA“

„345.

SLOVĖNIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„346.

SLOVAKIJA — SUOMIJA“

„347.

SLOVAKIJA — ŠVEDIJA“

„348.

SLOVAKIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„349.

SUOMIJA — ŠVEDIJA“

„350.

SUOMIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“

„351.

ŠVEDIJA — JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

f)

6 priedas „Pašalpų mokėjimo tvarka (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 6 dalis, 53 straipsnio 1 dalis ir 122 straipsnis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

1.

Tarkant reikalus su Belgija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Latvija, Liuksemburgu, Vengrija, Malta, Nyderlandais, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtine Karalyste: tiesioginis mokėjimas.

2.

Tvarkant reikalus su Vokietija, Kipru ir Lietuva: mokėjimas per susižinojimo tarnybas.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

skirsnis „E. VOKIETIJA“ iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punkto b papunktyje ir 2 punkto b papunktyje prieš žodį „Nyderlandais“ įterpiami žodžiai „Bulgarija ir“;

b)

4 punkto b papunktyje prieš žodį „Belgija“ įterpiamas žodis „Bulgarija“.

iv)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Tiesioginis mokėjimas.“;

g)

7 priedas „Bankai (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 7 dalis, 55 straipsnio 3 dalis ir 122 straipsnis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ žodžio „Nėra.“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Булбанк (Bulbank), София.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. Portugalija“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Banca Naţională a României (Rumunijos nacionalinis bankas), Bucureşti.“;

h)

8 priedas pakeičiamas taip:

„8 B (12) (13) PRIEDAS

IŠMOKŲ ŠEIMAI SKYRIMAS

(Įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 8 dalis, 10a straipsnio d punktas ir 122 straipsnis)

Įgyvendinimo reglamento 10a straipsnio d punktas taikomas:

A.   Pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir savarankiškai dirbantiems asmenims

a)

esant vieno kalendorinio mėnesio ataskaitiniam laikotarpiui tvarkant reikalus tarp:

Belgijos ir Bulgarijos,

Belgijos ir Čekijos,

Belgijos ir Vokietijos,

Belgijos ir Graikijos,

Belgijos ir Ispanijos,

Belgijos ir Prancūzijos,

Belgijos ir Airijos,

Belgijos ir Lietuvos,

Belgijos ir Liuksemburgo,

Belgijos ir Austrijos,

Belgijos ir Lenkijos,

Belgijos ir Portugalijos,

Belgijos ir Rumunijos,

Belgijos ir Slovakijos,

Belgijos ir Suomijos,

Belgijos ir Švedijos,

Belgijos ir Jungtinės Karalystės,

Bulgarijos ir Čekijos,

Bulgarijos ir Vokietijos,

Bulgarijos ir Estijos,

Bulgarijos ir Graikijos,

Bulgarijos ir Ispanijos,

Bulgarijos ir Prancūzijos,

Bulgarijos ir Airijos,

Bulgarijos ir Kipro,

Bulgarijos ir Latvijos,

Bulgarijos ir Lietuvos,

Bulgarijos ir Liuksemburgo,

Bulgarijos ir Vengrijos,

Bulgarijos ir Maltos,

Bulgarijos ir Nyderlandų,

Bulgarijos ir Austrijos,

Bulgarijos ir Lenkijos,

Bulgarijos ir Portugalijos,

Bulgarijos ir Rumunijos,

Bulgarijos ir Slovakijos,

Bulgarijos ir Suomijos,

Bulgarijos ir Švedijos,

Bulgarijos ir Jungtinės Karalystės,

Čekijos ir Danijos,

Čekijos ir Vokietijos,

Čekijos ir Graikijos,

Čekijos ir Ispanijos,

Čekijos ir Prancūzijos,

Čekijos ir Arijos,

Čekijos ir Latvijos,

Čekijos ir Lietuvos,

Čekijos ir Liuksemburgo,

Čekijos ir Vengrijos,

Čekijos ir Maltos,

Čekijos ir Nyderlandų,

Čekijos ir Austrijos,

Čekijos ir Lenkijos,

Čekijos ir Portugalijos,

Čekijos ir Rumunijos,

Čekijos ir Slovėnijos,

Čekijos ir Slovakijos,

Čekijos ir Suomijos,

Čekijos ir Švedijos,

Čekijos ir Jungtinės Karalystės,

Danijos ir Lietuvos,

Danijos ir Lenkijos,

Danijos ir Slovakijos,

Vokietijos ir Graikijos,

Vokietijos ir Ispanijos,

Vokietijos ir Prancūzijos,

Vokietijos ir Airijos,

Vokietijos ir Lietuvos,

Vokietijos ir Liuksemburgo,

Vokietijos ir Austrijos,

Vokietijos ir Lenkijos,

Vokietijos ir Rumunijos,

Vokietijos ir Slovakijos,

Vokietijos ir Suomijos,

Vokietijos ir Švedijos,

Vokietijos ir Jungtinės Karalystės,

Estijos ir Rumunijos,

Graikijos ir Lietuvos,

Graikijos ir Lenkijos,

Graikijos ir Rumunijos,

Graikijos ir Slovakijos,

Ispanijos ir Lietuvos,

Ispanijos ir Austrijos,

Ispanijos ir Lenkijos,

Ispanijos ir Rumunijos,

Ispanijos ir Slovėnijos,

Ispanijos ir Slovakijos,

Ispanijos ir Suomijos,

Ispanijos ir Švedijos,

Prancūzijos ir Lietuvos,

Prancūzijos ir Liuksemburgo,

Prancūzijos ir Austrijos,

Prancūzijos ir Lenkijos,

Prancūzijos ir Portugalijos,

Prancūzijos ir Rumunijos,

Prancūzijos ir Slovėnijos,

Prancūzijos ir Slovakijos,

Prancūzijos ir Suomijos,

Prancūzijos ir Švedijos,

Airijos ir Lietuvos,

Airijos ir Austrijos,

Airijos ir Lenkijos,

Airijos ir Portugalijos,

Airijos ir Rumunijos,

Airijos ir Slovakijos,

Airijos ir Švedijos,

Latvijos ir Lietuvos,

Latvijos ir Liuksemburgo,

Latvijos ir Vengrijos,

Latvijos ir Lenkijos,

Latvijos ir Rumunijos,

Latvijos ir Slovėnijos,

Latvijos ir Slovakijos,

Latvijos ir Suomijos,

Lietuvos ir Liuksemburgo,

Lietuvos ir Vengrijos,

Lietuvos ir Nyderlandų,

Lietuvos ir Austrijos,

Lietuvos ir Portugalijos,

Lietuvos ir Rumunijos,

Lietuvos ir Slovėnijos,

Lietuvos ir Slovakijos,

Lietuvos ir Suomijos,

Lietuvos ir Švedijos,

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės,

Liuksemburgo ir Austrijos,

Liuksemburgo ir Lenkijos,

Liuksemburgo ir Portugalijos,

Liuksemburgo ir Rumunijos,

Liuksemburgo ir Slovėnijos,

Liuksemburgo ir Slovakijos,

Liuksemburgo ir Suomijos,

Liuksemburgo ir Švedijos,

Vengrijos ir Austrijos,

Vengrijos ir Lenkijos,

Vengrijos ir Rumunijos,

Vengrijos ir Slovėnijos,

Vengrijos ir Slovakijos,

Maltos ir Rumunijos,

Maltos ir Slovakijos,

Nyderlandų ir Austrijos,

Nyderlandų ir Lenkijos,

Nyderlandų ir Rumunijos,

Nyderlandų ir Slovakijos,

Nyderlandų ir Suomijos,

Nyderlandų ir Švedijos,

Austrijos ir Lenkijos,

Austrijos ir Portugalijos,

Austrijos ir Rumunijos,

Austrijos ir Slovėnijos,

Austrijos ir Slovakijos,

Austrijos ir Suomijos,

Austrijos ir Švedijos,

Austrijos ir Jungtinės Karalystės,

Lenkijos ir Portugalijos,

Lenkijos ir Rumunijos,

Lenkijos ir Slovėnijos,

Lenkijos ir Slovakijos,

Lenkijos ir Suomijos,

Lenkijos ir Švedijos,

Lenkijos ir Jungtinės Karalystės,

Portugalijos ir Rumunijos,

Portugalijos ir Slovėnijos,

Portugalijos ir Slovakijos,

Portugalijos ir Suomijos,

Portugalijos ir Švedijos,

Portugalijos ir Jungtinės Karalystės,

Rumunijos ir Slovėnijos,

Rumunijos ir Slovakijos,

Rumunijos ir Suomijos,

Rumunijos ir Švedijos,

Rumunijos ir Jungtinės Karalystės,

Slovėnijos ir Slovakijos,

Slovėnijos ir Suomijos,

Slovėnijos ir Jungtinės Karalystės,

Slovakijos ir Suomijos,

Slovakijos ir Švedijos,

Slovakijos ir Jungtinės Karalystės,

Suomijos ir Švedijos,

Suomijos ir Jungtinės Karalystės,

Švedijos ir Jungtinės Karalystės.

b)

esant kalendorinių metų ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui tvarkant reikalus tarp:

Danijos ir Vokietijos,

Nyderlandų ir Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Portugalijos.

B.   Savarankiškai dirbantiems asmenims

Esant kalendorinių metų ketvirčio ataskaitiniam laikotarpiui tvarkant reikalus tarp:

Belgijos ir Nyderlandų.

C.   Pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims

Esant vieno kalendorinio mėnesio ataskaitiniam laikotarpiui tvarkant reikalus tarp:

Belgijos ir Nyderlandų.“;

i)

9 priedas „Išmokų natūra vidutinių metinių išlaidų skaičiavimas (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 9 dalis, 94 straipsnio 3 dalies a punktas ir 95 straipsnio 3 dalies a punktas)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ įterpiama:

„B.   BULGARIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į pagal Sveikatos draudimo įstatymą Nacionalinio sveikatos draudimo fondo išmokėtas išmokas natūra.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

Apskaičiuojant vidutines metines išmokų natūra išlaidas, atsižvelgiama į išmokas, skiriamas pagal sveikatos draudimo sistemą.“;

j)

10 priedas „Kompetentingų valdžios institucijų paskirtos įstaigos ir tarnybos (įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 10 dalis)“ iš dalies keičiamas taip:

i)

po teksto su antrašte „A. BELGIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„B.   BULGARIJA

1.

Taikant reglamento 14c straipsnį, 14d straipsnio 3 dalį ir 17 straipsnį:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

2.

Taikant įgyvendinimo reglamento 6 straipsnio 1 dalį:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

3.

Taikant įgyvendinimo reglamento 8, 10b straipsnius, 11 straipsnio 1 dalį, 11а straipsnio 1 dalį, 12а straipsnį, 13 straipsnio 3 dalį, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis bei 38 straipsnio 1 dalį:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София.

4.

Taikant įgyvendinimo reglamento 70 straipsnio 1 dalį, 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį, 82 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 2 dalį:

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София.

5.

Taikant įgyvendinimo reglamento 85 straipsnio 2 dalį, 86 straipsnio 2 dalį, 89 straipsnio 1 dalį, 102 straipsnio 2 dalį bei 109 ir 110 straipsnius:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национален осигурителен институт (Nacionalinis socialinės apsaugos institutas), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София.

6.

Taikant įgyvendinimo reglamento 113 straipsnio 2 dalį:

Министерство на здравеопазването (Sveikatos apsaugos ministerija), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalinis sveikatos draudimo fondas), София.“;

ii)

antraštės „B. ČEKIJA“, „C. DANIJA“, „D. VOKIETIJA“, „E. ESTIJA“, „F. GRAIKIJA“, „G. ISPANIJA“, „H. PRANCŪZIJA“, „I. AIRIJA“, „J. ITALIJA“, „K. KIPRAS“, „L. LATVIJA“, „M. LIETUVA“, „N. LIUKSEMBURGAS“, „O. VENGRIJA“, „P. MALTA“, „Q. NYDERLANDAI“, „R. AUSTRIJA“, „S. LENKIJA“, „T. PORTUGALIJA“, „U. SLOVĖNIJA“, „V. SLOVAKIJA“, „W. SUOMIJA“, „X. ŠVEDIJA“, „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ su atitinkamais įrašais pertvarkomos ir keičiamos į: „C. ČEKIJA“, „D. DANIJA“, „E. VOKIETIJA“, „F. ESTIJA“, „G. GRAIKIJA“, „H. ISPANIJA“, „I. PRANCŪZIJA“, „J. AIRIJA“, „K. ITALIJA“, „L. KIPRAS“, „M. LATVIJA“, „N. LIETUVA“, „O. LIUKSEMBURAS“, „P. VENGRIJA“, „Q. MALTA“, „R. NYDERLANDAI“, „S. AUSTRIJA“, „T. LENKIJA“, „U. PORTUGALIJA“, „W. SLOVĖNIJA“, „X. SLOVAKIJA“, „Y. SUOMIJA“, „Z. ŠVEDIJA“, „AA. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“;

iii)

po teksto su antrašte „U. PORTUGALIJA“ paskutinio įrašo įterpiama:

„V.   RUMUNIJA

1.

Taikant reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 10 straipsnio b punktą, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio a punktą, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 80 straipsnio 2 dalį, 81 straipsnį ir 85 straipsnio 2 dalį:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalinė pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga), Bucureşti.

2.   Taikant įgyvendinimo reglamento 38 straipsnio 1 dalį, 70 straipsnio 1 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 86 straipsnio 2 dalį:

a)

išmokos pinigais:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalinė pensijų ir kitų socialinio draudimo teisių įstaiga), Bucureşti;

b)

išmokos natūra: