ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 358

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1856/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

3

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1858/2006 dėl vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimų konkurso pradžios

22

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1859/2006, nustatantis standartinį ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestį už 2007 ataskaitinių metų ūkio ataskaitą

30

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1860/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamų nustatymui

31

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1861/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių pajamoms nustatyti

33

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1862/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti ( 1 )

36

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1863/2006, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 22-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

38

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1864/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 22-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

40

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1865/2006, nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 22-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

42

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1866/2006, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 54-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

43

 

 

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1867/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. gruodžio 16 d.

44

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1868/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), taikymo galvijienos sektoriuje taisykles

47

 

*

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1869/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005, nustatantį išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifinės kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

49

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Barbadoso, Belizo, Kongo Respublikos, Fidžio Respublikos, Gajanos Respublikos, Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, Jamaikos, Kenijos Respublikos, Madagaskaro Respublikos, Malavio Respublikos, Mauricijaus Respublikos, Mozambiko Respublikos, Surinamo Respublikos, Sent Kristoferio ir Nevio, Svazilando Karalystės, Tanzanijos Jungtinės Respublikos, Trinidado ir Tobago Respublikos, Ugandos Respublikos, Zambijos Respublikos ir Zimbabvės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui ir dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui sudarymo

51

 

 

Komisija

 

*

2006 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimas, laikinai taikyti Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą ir Susitarimą dėl Tarptautinės ITER branduolių sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5557)

60

Susitarimas sprendimas įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą

62

Susitarimas dėl ITER tarptautinės branduolio sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų

82

 

*

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei narei, vadovaujantis Tarybos sprendimu 2002/358/EB, nustatantis atitinkamus išmetamų teršalų kiekius pagal Kioto protokolą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6468)

87

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1856/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1857/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį,

paskelbusi šio reglamento projektą,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 994/98 Komisijai suteikiama teisė pagal Sutarties 87 straipsnį, paskelbti, kad tam tikromis sąlygomis pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms yra suderinama su bendrąja rinka ir apie ją Komisijos informuoti nebūtina, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje.

(2)

2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (2) netaikomas veiklai, susijusiai su Sutarties I priede išvardytų produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba.

(3)

Komisija daugeliu sprendimų yra taikiusi Sutarties 87 ir 88 straipsnius mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, ir taip pat neseniai yra išdėsčiusi savo politiką Bendrijos valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje gairėse (3). Atsižvelgiant į didelę Komisijos patirtį taikant tuos straipsnius mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, siekiant sustiprinti veiksmingą priežiūrą ir supaprastinti administravimą, nesusilpninant Komisijos kontrolės, reikėtų, kad Komisija mažų ir vidutinių įmonių, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, tiek, kiek Sutarties 89 straipsnis buvo paskelbtas taikytinu tokiems produktams, atveju taip pat naudotųsi Reglamentu (EB) Nr. 994/98 jai suteiktais įgaliojimais.

(4)

Ateinančiais metais žemės ūkiui teks prisitaikyti prie naujovių ir tolesnės rinkos raidos, rinkos politikos bei prekybos taisyklių, vartotojų poreikių ir pomėgių pokyčių bei Bendrijos plėtros. Šie pokyčiai paveiks ne tik žemės ūkio rinkas, bet ir vietinę kaimo vietovių ekonomiką apskritai. Kaimo plėtros politika turėtų būti siekiama atkurti ir sustiprinti kaimo vietovių konkurencingumą ir taip prisidėti prie darbo vietų išlaikymo ir kūrimo šiose vietovėse.

(5)

Mažos ir vidutinės įmonės yra pačios svarbiausios kuriant darbo vietas, bendresne prasme, jos padeda užtikrinti socialinį stabilumą ir ekonomikos pažangą. Tačiau tokių įmonių plėtrą gali riboti rinkos netobulumai. Dažnai tokioms įmonėms sunku gauti kapitalo arba kreditų dėl to, kad kai kuriose finansinėse rinkose nemėgstama rizikuoti, o įmonės gali pasiūlyti tik labai ribotas garantijas. Dėl ribotų išteklių įmonės dažnai negali gauti informacijos, ypač informacijos apie naujas technologijas ir potencialias rinkas. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pagalbos, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, tikslas turėtų būti palengvinti mažų ir vidutinių įmonių ekonominės veiklos plėtrą, jeigu tokia pagalba netrikdo prekybos sąlygų taip, kad pakenktų bendriesiems interesams. Tokia plėtra turėtų būti skatinama ir remiama supaprastinant dabartines taisykles, kurios taikomos mažoms ir vidutinėms įmonėms.

(6)

Bendrijoje žemės ūkio produktus dažniausia gamina, perdirba ir parduoda mažos ir vidutinės įmonės. Tačiau pirminės gamybos struktūra ir, kita vertus, žemės ūkio produktų perdirbimas bei prekyba labai skiriasi. Žemės ūkio produktų perdirbimas ir prekyba neretai atrodo panašūs į pramonės produktų perdirbimą ir prekybą. Todėl žemės ūkio produktų perdirbimą ir prekybą reikėtų vertinti kitu požiūriu ir šiai veiklai taikyti pramonės produktams taikomas taisykles. Dėl šių priežasčių ir skirtingai nei numatyta 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba (4), būtų naudinga priimti bendrosios išimties reglamentą ypatingiems su pirmine žemės ūkio produkcija susijusiems poreikiams tenkinti.

(7)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai (5) ir iš dalies pakeičiančiu bei panaikinančiu tam tikrus reglamentus ir 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (6) buvo nustatytos ypatingos valstybės pagalbos taisyklės tam tikroms kaimo plėtros priemonėms, kurioms teikiama valstybės narės parama be jokio Bendrijos finansavimo.

(8)

Pagal šį reglamentą turėtų būti taikoma išimtis pagalbai, kuri atitinka visus jame nustatytus reikalavimus, ir pagalbos schemai, jeigu bet kuri pagal šią schemą teikiama pagalba atitinka visus šio reglamento reikalavimus. Siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir supaprastinti administravimą nesusilpninant Komisijos kontrolės, prie pagalbos schemos ir prie ne pagal schemą teikiamos individualios pagalbos reikėtų pateikti aiškią nuorodą į šį reglamentą.

(9)

Atsižvelgiant į poreikį sukurti tinkamą pusiausvyrą tarp kuo mažesnio konkurencijos iškraipymo sektoriuje, kuriam teikiama pagalba, ir šio reglamento tikslų, išimtis neturėtų būti taikoma individualiai pagalbai, kuri viršija nustatytą didžiausią sumą, nepriklausomai nuo to, ar ji teikiama pagal pagalbos schemą, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis.

(10)

Pagal šį reglamentą išimtis neturėtų būti taikoma pagalbai eksporto išlaidoms arba pagalbai, kuri teikiama, jeigu vietoj importuotų produktų naudojami vietiniai produktai. Tokia pagalba gali prieštarauti Bendrijos tarptautiniams įsipareigojimams. Pagalba, teikiama dalyvavimo mugėse išlaidoms, tyrimams arba konsultavimo paslaugoms dėl naujo arba esamo gaminio pateikimo į naują rinką, paprastai neturėtų būti laikoma eksporto pagalba.

(11)

Siekiant pašalinti skirtumus, kurie gali sukelti konkurencijos iškraipymų, palengvinti įvairių Bendrijos ir nacionalinių iniciatyvų dėl mažų ir vidutinių įmonių koordinavimą, kartu siekiant administracinio aiškumo ir teisinio tikrumo, šiame reglamente naudojama Reglamento (EB) Nr. 70/2001 I priede pateikta „mažų ir vidutinių įmonių“ apibrėžtis.

(12)

Remiantis nusistovėjusia Komisijos praktika ir siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų proporcinga ir tik būtino dydžio, ribinės vertės paprastai turėtų būti išreikštos pagalbos intensyvumu, nustatytu pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų grupei, o ne didžiausiomis pagalbos sumomis.

(13)

Siekiant nustatyti, ar pagalba yra suderinama su bendrąja rinka pagal šį reglamentą, būtina atsižvelgti į pagalbos intensyvumą ir į pagalbos dydį, išreikštą subsidijos ekvivalentu. Apskaičiuojant dalimis teikiamos pagalbos subsidijos ekvivalentą, būtina remtis subsidijos teikimo metu rinkoje galiojusiomis palūkanų normomis. Siekiant valstybės pagalbos teikimo taisyklių vienodumo, skaidrumo ir jų nesudėtingo taikymo, šiame reglamente rinkos palūkanų normomis turėtų būti laikomos orientacinės normos, kurias reguliariai nustato Komisija, remdamasi objektyviais kriterijais, ir kurios yra skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei internete.

(14)

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą kontrolę, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik skaidrioms pagalbos priemonėms. Tokios pagalbos priemonės – tai priemonės, kurių bendrąjį pagalbos subsidijos ekvivalentą, kaip kriterijus atitinkančių išlaidų procentinę dalį, įmanoma tiksliai apskaičiuoti ex ante prieš tai neatlikus rizikos vertinimo (pavyzdžiui, subsidijos, palūkanų normos subsidijos ir nustatyto dydžio fiskalinės priemonės). Valstybės paskolos turėtų būti laikomos skaidriomis, jei jos laiduojamos įprastu garantu ir nėra susijusios su neįprasta rizika, todėl yra laikomos neturinčiomis valstybės pagalbos elementų. Iš esmės pagalbos priemonės, susijusios su valstybės garantijomis, arba valstybės paskolos, turinčios valstybės pagalbos elementų, neturėtų būti laikomos skaidriomis. Tačiau, kai bus priimtas šis reglamentas, tokios pagalbos priemonės turėtų būti laikomos skaidriomis, su sąlyga, kad prieš įgyvendinant priemonę, apie valstybės garantijos intensyvumo apskaičiavimo metodiką bus pranešama Komisijai ir ji ją patvirtins. Komisija vertins metodiką vadovaudamasi savo Pranešimu dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai garantijų forma (7). Viešojo sektoriaus dalyvavimas ir pagalba rizikos kapitalo priemonių forma nėra laikytini skaidria pagalba. Apie neskaidrias priemones visada turi būti pranešama Komisijai. Pranešimus apie neskaidrias priemones Komisija vertins visų pirma atsižvelgdama į Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėse išdėstytus kriterijus.

(15)

Pagal nusistovėjusią Komisijos praktiką vertinant valstybės pagalbą žemės ūkio sektoriuje nebūtina atskirti mažų ir vidutinių įmonių. Tam tikroms pagalbos rūšims tikslinga nustatyti didžiausią pagalbos, kurią gali gauti pagalbos gavėjas, sumą.

(16)

Atsižvelgiant į Komisijos patirtį, didžiausia leistina pagalba turėtų būti tokio dydžio, kuris gali užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp konkurencijos iškraipymo sumažinimo pagalbą gaunančiame sektoriuje ir tikslo padėti mažų ir vidutinių įmonių ekonominės veiklos plėtrai žemės ūkio sektoriuje. Siekiant suderinamumo su Bendrijos finansuojamomis paramos priemonėmis, pagalbos dydžiai turėtų būti suderinti su paramos dydžiais, nustatytais Reglamente (EB) Nr. 1257/1999 ir Reglamente (EB) Nr. 1698/2005.

(17)

Tikslinga nustatyti tolesnes sąlygas, kurias turėtų tenkinti bet kokia pagalbos schema arba individuali pagalba, kuriai šis reglamentas netaikomas. Reikėtų atsižvelgti į visus gamybos apribojimus arba Bendrijos paramos ribojimus pagal bendrą rinkos organizavimą. Atsižvelgiant į Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, tokios pagalbos vienintelis poveikis neturėtų būti įprastų pagalbos gavėjo veiklos išlaidų nuolatinis arba periodiškas mažinimas ir ji turėtų būti proporcinga kliūtims, kurias būtina įveikti norint užtikrinti socialinę ekonominę naudą, kuri laikoma atitinkančia Bendrijos interesus. Vienašalės valstybės pagalbos priemonės, kuriomis tiesiog siekiama pagerinti finansinę gamintojų padėtį, tačiau kuriomis visiškai neprisidedama prie sektoriaus plėtros, o ypač pagalba, kuri teikiama remiantis tik kaina, kiekiu, gamybos vienetu arba gamybos priemonių vienetu, yra laikomos su bendrąja rinka nesuderinama veiklos pagalba. Be to, tikėtina, kad tokia pagalba kliudys bendro rinkos organizavimo mechanizmams. Todėl tikslinga susiaurinti šio reglamento taikymo sritį ir taikyti jį tiktai tam tikroms pagalbos rūšims.

(18)

Pagal šį reglamentą mažoms ir vidutinėms žemės ūkio valdoms (ūkiams) teikiamai pagalbai turėtų būti taikoma išimtis nepriklausomai nuo vietovės. Investicijos ir darbo vietų kūrimas gali prisidėti prie mažiau palankių ūkininkauti Bendrijos regionų, minimų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiuose, ekonominės plėtros. Mažos ir vidutinės žemės ūkio valdos (ūkiai) tokiose teritorijose kenčia ir dėl tai vietovei būdingų struktūrinių trūkumų, taip pat sunkumų, kylančių dėl jų dydžio. Todėl tokiose teritorijose pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms yra tikslinga nustatyti didesnę leistiną pagalbą.

(19)

Siekiant išvengti galimų iškraipymų dėl tikslinės investicijų pagalbos ir suteikti ūkininkams laisvės spręsti, į kuriuos produktus investuoti, investicijų pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, neturėtų būti skiriama tik konkretiems žemės ūkio produktams. Ši sąlyga neturėtų kliudyti valstybei narei tokios pagalbos arba pagalbos schemos netaikyti tam tikriems žemės ūkio produktams, ypač jei nėra įprastų prekybos rinkų. Be to, šis reglamentas savaime neturėtų būti taikomas tam tikrų rūšių investicijoms.

(20)

Jeigu pagalba teikiama prisitaikymui prie naujų Bendrijos lygiu įvestų standartų, valstybės narės neturėtų galėti ūkininkams pratęsti prisitaikymo laikotarpio vėlindamos tokių taisyklių įgyvendinimą. Todėl reikėtų tiksliai nustatyti datą, nuo kurios nauji teisės aktai nebegali būti laikomi naujais.

(21)

Tam tikruose Tarybos reglamentuose dėl žemės ūkio numatyti specialūs leidimai valstybėms narėms mokėti pagalbą, dažnai kartu su arba papildomai prie Bendrijos finansavimo. Tačiau šiose nuostatose dažniausiai nenumatoma išimties netaikyti Sutarties 88 straipsnyje numatyto įsipareigojimo pranešti, jeigu tokia pagalba atitinka Sutarties 87 straipsnio 1 dalies sąlygas. Kadangi tokiai pagalbai taikomos sąlygos yra aiškiai išdėstytos tuose reglamentuose ir (arba) yra pareiga apie tokias priemones pranešti Komisijai pagal konkrečias tų reglamentų nuostatas, Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytas papildomas ir atskiras pranešimas, nėra reikalingas, kad Komisija galėtų įvertinti šias priemones. Siekiant teisinio tikrumo, šiame reglamente turėtų būti daroma nuoroda į tas nuostatas ir todėl neturėtų būti privaloma pranešti apie šias priemones pagal Sutarties 88 straipsnį, jei iš anksto galima užtikrinti, kad tokia pagalba teikiama tik mažoms ir vidutinėms įmonėms.

(22)

Siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų būtina ir skatintų plėtoti tam tikrą veiklą, pagal šį reglamentą neturėtų būti taikoma išimtis pagalbai veiklai, kurią pagalbos gavėjas jau vykdo vienas rinkos sąlygomis, vykdyti. Pagalba negali būti teikiama atgaline data veiklai, kurią jau vykdo pagalbos gavėjas.

(23)

Pagal šį reglamentą neturėtų būti taikoma išimtis pagalbai, kaupiamai kartu su kita valstybės pagalba, įskaitant nacionalinių, regioninių ar vietos valdžios institucijų teikiamą pagalbą, su valstybės parama, teikiama vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 bendrosiomis nuostatomis, arba su Bendrijos parama toms pačioms kriterijus atitinkančioms išlaidoms padengti, jeigu tokios kartu kaupiamos pagalbos dydis viršija šiame reglamente nustatytas ribas. Pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, neturėtų būti kaupiama su de minimis tokių pačių kriterijus atitinkančių išlaidų arba investicijų projekto parama, kaip apibrėžta 2004 m. spalio 6 d. Reglamente (EB) Nr. 1860/2004 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuose (8), jei dėl tokio kaupimo būtų viršytas šiame reglamente nustatytas pagalbos intensyvumas.

(24)

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 994/98 3 straipsnį, tikslinga nustatyti standartinį formatą, kuriuo valstybės narės pateiktų Komisijai sutrumpintą informaciją, kai tik remiantis šiuo reglamentu yra įgyvendinama pagalbos schema arba ne pagal schemą teikiama individuali pagalba, kad ta informacija būtų paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl tų pačių priežasčių reikėtų nustatyti taisykles dėl duomenų registravimo, kurių valstybės narės turėtų laikytis rinkdamos informaciją apie pagalbą, kuriai buvo taikoma išimtis pagal šį reglamentą. Dėl metinių ataskaitų, kurias valstybės narės turi pateikti Komisijai, Komisija turėtų nustatyti konkrečius tokių ataskaitų reikalavimus. Atsižvelgiant į plačias galimybes pasinaudoti būtinomis technologijomis, sutrumpinta informacija ir metinė ataskaita turėtų būti pateikiamos kompiuterinėje laikmenoje.

(25)

Jeigu valstybė narė nevykdo šiame reglamente nustatyto ataskaitos teikimo įsipareigojimo, tai gali sutrukdyti Komisijai vykdyti kontrolę, numatytą Sutarties 88 straipsnio 1 dalyje, ir Komisijai gali būti ypač sunku įvertinti, ar kaupiamasis pagalbos, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, ekonominis poveikis gali neigiamai paveikti prekybos sąlygas tiek, kad tai prieštarautų bendriesiems interesams. Poreikis įvertinti kaupiamąjį valstybės pagalbos poveikį yra ypač didelis tada, kai tas pats pagalbos gavėjas gali gauti pagalbos iš kelių šaltinių, su kuo vis dažniau susiduriama žemės ūkio srityje. Todėl ypač svarbu, kad valstybė narė greitai pateiktų atitinkamą informaciją iki pagalbos įgyvendinimo pagal šį reglamentą.

(26)

Pagalbai bendrovėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, turėtų būti taikomos pagalbos kitų sektorių, nurodytų Reglamente (EB) Nr. 70/2001, mažoms ir vidutinėms įmonėms taisyklės. Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(27)

Valstybės pagalbai, kuriai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2004 taikoma išimtis, ir toliau turėtų būti taikoma ši išimtis, jei ji atitinka šiame reglamente nustatytas sąlygas.

(28)

Tikslinga nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl pagalbos, kuri buvo suteikta iki šio reglamento įsigaliojimo, ir apie kurią nebuvo pranešta, taip pažeidžiant Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nustatytą įsipareigojimą.

(29)

Šis reglamentas neriboja valstybių narių galimybės pranešti apie pagalbą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba. Komisija tokius pranešimus įvertins atsižvelgdama į šį reglamentą ir remdamasi Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis. Šio reglamento įsigaliojimo dieną neišnagrinėti pranešimai visų pirma turėtų būti įvertinti atsižvelgiant į šį reglamentą ir, jeigu nėra tenkinamos jame nustatytos sąlygos, remiantis Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėmis.

(30)

Atsižvelgiant į Komisijos patirtį šioje srityje ir ypač į tai, kaip dažnai paprastai reikia peržiūrėti valstybės pagalbos politiką, šio reglamento taikymo laikotarpį reikėtų apriboti. Jei šio reglamento galiojimas pasibaigs ir nebus pratęstas, pagalbos schemoms, kurioms pagal šį reglamentą jau taikoma išimtis, tokia išimtis bus taikoma dar šešis mėnesius, kad valstybėms narėms būtų duota laiko prisitaikyti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS, APIBRĖŽTYS IR SĄLYGOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas skaidrioms pagalbos priemonėms mažoms ir vidutinėms žemės ūkio valdoms (ūkiams), kurios verčiasi pirmine žemės ūkio produktų gamyba. Nepažeidžiant 9 straipsnio nuostatų, jis netaikomas pagalbai, kuria kompensuojamos išlaidos, susijusios su žemės ūkio produktų perdirbimu arba prekyba.

2.   Nepažeidžiant 16 straipsnio 1 dalies a punkto, šis reglamentas netaikomas:

a)

pagalbai su eksportu susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitoms su eksporto veikla susijusioms einamosioms išlaidoms;

b)

pagalbai, kuria remiamas vietinių prekių naudojimas vietoj importuojamų.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

„pagalba“ – tai bet kokia priemonė, atitinkanti visus Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

2)

„žemės ūkio produktas“ yra:

a)

Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (9);

b)

produktai, kurių KN kodai yra 4502, 4503 ir 4504 (kamštienos produktai);

c)

produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 (10) 3 straipsnio 2 dalyje;

3)

„žemės ūkio produktų perdirbimas“ – tai operacija, atliekama su žemės ūkio produktu, kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkio veiklą, reikalingą gyvūninės ar augalinės kilmės produktą paruošti pirmą kartą parduoti;

4)

„prekyba žemės ūkio produktais“ – tai laikymas arba pateikimas, skirtas pardavimui, pasiūlymui parduoti, tiekimui arba kitokiam pateikimui į rinką, išskyrus atvejus, kai pirminės produkcijos gamintojas produkciją pirmą kartą parduoda perpardavėjams arba perdirbėjams, ir bet kokią veiklą produktui paruošti tokiam pirmam pardavimui; pardavimas, kai pirminės produkcijos gamintojas produktus parduoda galutiniams vartotojams, laikomas prekyba, jei prekiaujama specialiose tam skirtose patalpose;

5)

„mažos ir vidutinės įmonės“ (MVĮ) – tai mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 70/2001 I priede;

6)

„bendras pagalbos intensyvumas“ – tai pagalbos suma, išreikšta projekto kriterijus atitinkančių išlaidų procentine dalimi. Visi naudojami skaičiai yra skaičiai, neatskaičiavus tiesioginių mokesčių. Jei pagalba skiriama ne kaip subsidija, pagalbos dydis yra pagalbos subsidijos ekvivalentas. Keliomis dalimis mokama pagalba diskontuojama iki jos vertės suteikimo metu. Diskontuojant ir apskaičiuojant pagalbos, teikiamos kaip lengvatinė paskola, dydį, naudojamos suteikimo metu galiojusios pamatinės palūkanų normos;

7)

„kokybiškas produktas“ – tai produktas, atitinkantis Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 32 straipsnyje nustatytus kriterijus;

8)

„nepalankios oro sąlygos, kurios gali būti prilyginamos stichinei nelaimei“ – tai tokie gamtos reiškiniai kaip šalna, kruša, ledas, lietus arba sausra, kurios sunaikina daugiau kaip 30 % atitinkamo ūkininko praėjusių trejų metų metinio produkcijos vidurkio arba trejų metų vidurkio, apskaičiuoto remiantis praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus geriausius ir prasčiausius skaičius;

9)

„mažiau palankios ūkininkauti vietovės“ – tai remiantis Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 17 straipsniu valstybių narių apibrėžtos vietovės;

10)

„investicijos, kurios atliekamos siekiant laikytis naujai įvestų būtiniausių standartų,“ reiškia:

a)

standartų, kuriuose nenumatomas pereinamasis laikotarpis, atveju investicijas, kurios buvo pradėtos likus ne daugiau kaip dvejiems metams iki tol, kol standartai tapo privalomi ūkio subjektams; arba

b)

standartų, kuriuose numatomas pereinamasis laikotarpis, atveju investicijas, kurios buvo realiai pradėtos iki datos, kai standartai turi tapti privalomi ūkio subjektams;

11)

„jaunieji ūkininkai“ – tai žemės ūkio produktų gamintojai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 22 straipsnyje nustatytus kriterijus;

12)

„gamintojų grupė“ – tai grupė, įkurta siekiant bendrai, atsižvelgiant į bendro rinkos organizavimo tikslus, pritaikyti jos narių gamybą ir produkciją prie rinkos reikalavimų visų pirma koncentruojant tiekimą;

13)

„gamintojų asociacija“ – tai asociacija, kuri sudaryta iš pripažintų gamintojų grupių ir siekia tų pačių tikslų platesniu mastu;

14)

„kritę gyvuliai“ – tai gyvuliai, kurie nustačius arba nenustačius galutinės diagnozės buvo numarinti eutanazijos būdu arba kurie nugaišo (įskaitant gimusius negyvus ir negimusius gyvulius) ūkyje arba kuriose nors patalpose arba vežant, bet kurie nebuvo paskersti žmonių maistui;

15)

„USE ir GSE tyrimų išlaidos“ – tai visos išlaidos, įskaitant tyrimų komplektų, mėginių ėmimo, vežimo, tyrimo, laikymo ir sunaikinimo išlaidas, būtinas tyrimams atlikti remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 (11) X priedu;

16)

„sunkumų turinčios įmonės“ – tai įmonės, kurios laikomos turinčiomis sunkumų, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (12);

17)

„investicijos, skirtos atnaujinimui“ – tai investicijos, kuriomis turimas pastatas arba įranga ar jos dalys paprasčiausiai pakeičiami nauju šiuolaikiniu pastatu ar įranga, neišplečiant gamybos pajėgumų daugiau nei 25 % arba iš esmės nepakeičiant gamybos ar naudojamos technologijos pobūdžio. Nei prieš 30 arba daugiau metų pastatyto ūkinio pastato nugriovimas ir jo pakeitimas šiuolaikiniu pastatu, nei kapitalinis ūkinio pastato remontas nelaikomi atnaujinimui skirtomis investicijomis. Remontas laikomas kapitaliniu, kai jo išlaidos siekia 50 % naujo pastato vertės;

18)

„skaidri pagalba“ – tai pagalbos priemonės, kurių bendrąjį pagalbos subsidijos ekvivalentą, kaip pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų procentinę dalį, įmanoma tiksliai apskaičiuoti ex ante be rizikos vertinimo (pavyzdžiui, tokios priemonės, kai taikomos subsidijos, palūkanų normos subsidijos, nustatyto dydžio fiskalinės priemonės).

3 straipsnis

Išimties taikymo sąlygos

1.   Ne pagal schemą teikiama skaidri individuali pagalba, atitinkanti visas šiame reglamente numatytas sąlygas, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu buvo pateikta 20 straipsnio 1 dalyje numatyta sutrumpinta informacija ir prie pagalbos yra aiški nuoroda į šį reglamentą, nurodant jo pavadinimą ir paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje duomenis.

2.   Skaidrios pagalbos schemos, atitinkančios visas šio reglamento sąlygas, yra suderinamos su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie jas nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu:

a)

visa pagalba, kuri galėtų būti teikiama pagal tokią schemą, atitinka visas šiuo reglamentu numatytas sąlygas;

b)

schemoje yra aiški nuoroda į šį reglamentą, nurodant jo pavadinimą ir paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje duomenis;

c)

buvo pateikta 20 straipsnio 1 dalyje numatyta sutrumpinta informacija.

3.   Pagalba, suteikta pagal 2 dalyje minimas schemas, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu suteikta pagalba tiesiogiai tenkina visas šiuo reglamentu numatytas sąlygas.

4.   Apie pagalbą, kuriai netaikomas šis reglamentas arba kiti reglamentai, priimti pagal Reglamento (EB) Nr. 994/98 1 straipsnį arba šio reglamento 17 straipsnyje išvardytus reglamentus, pranešama Komisijai pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Tokia pagalba vertinama pagal Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų ūkio sektoriuose gairėse nustatytus kriterijus.

2   SKYRIUS

PAGALBOS KATEGORIJOS

4 straipsnis

Investicijos į žemės ūkio valdas

1.   Investicijų pagalba į žemės ūkio valdas Bendrijoje, kurios verčiasi pirmine žemės ūkio produktų gamyba, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka sąlygas, išdėstytas 2–10 dalyse.

2.   Bendras pagalbos intensyvumas negali viršyti:

a)

iki 50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius;

b)

iki 40 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų kituose regionuose;

c)

iki 60 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius, ir iki 50 % kituose regionuose, jei investuoja jaunieji ūkininkai per penkerius metus nuo įsisteigimo;

d)

iki 75 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų atokiausiuose regionuose ir mažose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2019/93 (13);

e)

iki 75 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų a punkte nurodytuose regionuose ir 60 % kituose regionuose, jeigu dėl investicijų atsiranda papildomų išlaidų, susijusių su aplinkos apsauga ir gerinimu bei higienos sąlygų gyvulininkystės įmonėse arba ūkio gyvulių gerovės gerinimu. Šis padidinimas gali būti suteikiamas tik toms investicijoms, kurios viršija galiojančius būtiniausius Bendrijos kriterijus, arba investicijoms, kurios atliekamos siekiant laikytis naujai įvestų būtiniausių standartų. Padidinimas turi būti taikomas tik būtinoms papildomoms pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms išlaidoms ir negali būti taikomas investicijoms, dėl kurių padidėja gamybos pajėgumai.

3.   Investicijomis visų pirma, turi būti siekiama tokių tikslų:

a)

sumažinti gamybos išlaidas;

b)

pagerinti ir reorganizuoti gamybą;

c)

pagerinti kokybę;

d)

išsaugoti ir pagerinti natūralią aplinką arba pagerinti higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus.

4.   Prie pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų gali būti priskiriama:

a)

nekilnojamo turto statyba, įsigijimas arba gerinimas;

b)

mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterių programinę įrangą, įsigijimas arba išperkamoji nuoma už ne didesnę kaip rinkos vertę;

c)

bendrosios išlaidos, susijusios su a ir b punktuose nurodytomis išlaidomis, pavyzdžiui, atlygiais architektams, inžinieriams ir konsultantams, galimybių studijoms, patentų ir licencijų įsigijimui.

Išlaidos, susijusios su nuomos sutartimi, išskyrus paminėtąsias pirmos pastraipos b punkte (mokesčiai, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos, draudimo mokesčiai ir t. t.), nėra laikomos pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančiomis išlaidomis.

5.   Pagalba gali būti teikiama tik toms žemės ūkio valdoms, kurios nėra sunkumų turinčios įmonės.

Pagalba gali būti skiriama siekiant sudaryti pagalbos gavėjui galimybę pasiekti naujai pradėtus taikyti būtiniausius aplinkosaugos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus.

6.   Pagalba negali būti teikiama pažeidžiant draudimus arba apribojimus, nustatytus Tarybos reglamentuose, nustatančiuose bendrą rinkos organizavimą, net jeigu tokie draudimai ir apribojimai skirti tik Bendrijos paramai.

7.   Pagalba negali apsiriboti tik tam tikrais žemės ūkio produktais ir todėl turi būti prieinama visiems žemės ūkio sektoriams, jei tik valstybės narės neišskiria tam tikrų produktų dėl jų pertekliaus arba prekybos rinkų trūkumo. Pagalba negali būti skiriama:

a)

gamybos teisėms, gyvūnams ir metiniams augalams įsigyti;

b)

metiniams augalams sodinti;

c)

drenažo darbams arba drėkinimo įrangai bei drėkinimo darbams, jei tokia investicija nepadeda sumažinti ankstesnio vandens sunaudojimo ne mažiau nei 25 %;

d)

paprastoms investicijoms, skirtoms atnaujinimui.

8.   Pagalba gali būti teikiama žemei, išskyrus statyboms skirtą žemę, kurios kaina neviršija 10 % investicijos pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų, įsigyti.

9.   Didžiausia pagalbos suma, teikiama atskirai įmonei, negali viršyti 400 000 EUR per jokį trejų biudžetinių metų laikotarpį arba 500 000 EUR, jei ši įmonė yra įsisteigusi mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba teritorijoje, nurodytoje Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii arba iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius.

10.   Pagalba negali būti teikiama produktams, kurie imituoja arba pakeičia pieną ir pieno produktus, gaminti.

5 straipsnis

Tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsauga

1.   Pagalba tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų apsaugai yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas.

2.   Teikiama pagalba gali sudaryti iki 100 % realių išlaidų, patirtų dėl investicijų arba kapitalinių darbų, skirtų neproduktyvių paveldo objektų, esančių žemės ūkio valdose, pavyzdžiui, archeologinių arba istorinių objektų, apsaugai. Prie šių išlaidų gali būti priskiriama pagrįsta kompensacija už darbą, kurį atliko pats ūkininkas arba jo darbininkai, bet negali būti didesnė kaip 10 000 EUR per metus.

3.   Pagalba gali sudaryti iki 60 % arba 75 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii arba iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius, realių išlaidų, patirtų dėl investicijų arba kapitalinių darbų, skirtų produktyvių paveldo objektų, esančių žemės ūkio valdose, pavyzdžiui, ūkio pastatų, apsaugai, jeigu investicijos neskirtos ūkio gamybos pajėgumams didinti.

Jeigu gamybos pajėgumai didėja, 4 straipsnio 2 dalyje nustatyti pagalbos investicijoms dydžiai taikomi pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms išlaidoms, atsiradusioms atliekant reikiamą darbą, kuriam naudojamos įprastos šiuolaikinės medžiagos. Papildoma pagalba gali sudaryti iki 100 % išlaidų, siekiant padengti papildomas išlaidas, patirtas naudojant tradicines medžiagas, būtinas pastato paveldo savybėms išlaikyti.

6 straipsnis

Ūkio pastatų perkėlimas visuomenės interesų labui

1.   Pagalba ūkio pastatų perkėlimui yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir jai netaikomas reikalavimas informuoti pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį, jeigu tai daroma visuomenės interesų labui ir atitinka šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse išdėstytas sąlygas.

Visuomenės interesai, pasitelkti pagalbos skyrimui pagal šį straipsnį pagrįsti, nurodomi atitinkamose valstybės narės nuostatose.

2.   Pagalba gali sudaryti iki 100 % realių išlaidų, patirtų tada, kai perkėlimas visuomenės interesų labui tėra esamų įrengimų išardymas, perkėlimas ir surinkimas iš naujo.

3.   Jeigu dėl perkėlimo visuomenės interesų labui ūkininkas gauna šiuolaikiškesnius įrenginius, ūkininkas turi padengti ne mažiau kaip 60 % arba 50 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii arba iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius, atitinkamų įrenginių vertės padidėjimo po perkėlimo. Jeigu pagalbos gavėjas – jaunasis ūkininkas, jis turi padengti ne mažiau kaip atitinkamai 55 % arba 45 % išlaidų.

4.   Jeigu dėl perkėlimo visuomenės interesų labui padidėja gamybos pajėgumai, gavėjas turi padengti ne mažiau kaip 60 % arba 50 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/200536 straipsnio a punkto i, ii arba iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius, išlaidų, susijusių su šiuo padidėjimu. Jeigu pagalbos gavėjas – jaunasis ūkininkas, jis turi padengti ne mažiau kaip atitinkamai 55 % arba 45 % išlaidų.

7 straipsnis

Pagalba jaunųjų ūkininkų įsisteigimui

Pagalba jaunųjų ūkininkų įsisteigimui yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 22 straipsnyje nustatytų kriterijų.

8 straipsnis

Pagalba ankstyvo išėjimo į pensiją atveju

Pagalba, teikiama dėl ankstyvo ūkininkų išėjimo į pensiją, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka šias sąlygas:

a)

yra tenkinami Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 23 straipsnyje nustatyti kriterijai ir visos Komisijos priimtos taisyklės šiam straipsniui įgyvendinti;

b)

komercinė ūkininkavimo veikla turi būti nutraukiama visam laikui ir galutinai.

9 straipsnis

Pagalba gamintojų grupėms

1.   Pagalba gamintojų grupių arba gamintojų asociacijų veiklos pradžiai yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka šio straipsnio 2–8 dalių nuostatas.

2.   1 dalyje minima pagalba gali būti teikiama toliau nurodytoms grupėms, jeigu joms gali būti teikiama finansinė pagalba pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus:

a)

gamintojų grupėms arba gamintojų asociacijoms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba; ir (arba)

b)

gamintojų asociacijoms, atsakingoms už geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų arba kokybės ženklų naudojimo priežiūrą pagal Bendrijos teisės aktus.

Gamintojų grupės arba asociacijos vidaus taisyklėse turėtų būti numatytas jų narių įsipareigojimas prekiauti produkcija laikantis grupės arba asociacijos parengtų tiekimo ir pateikimo į rinką taisyklių. Tose taisyklėse gali būti numatyta galimybė gamintojui dalį produkcijos parduoti tiesiogiai. Turi būti reikalaujama, kad į grupę arba asociaciją įstoję gamintojai jos nariais būtų ne mažiau kaip trejus metus, o apie išstojimą praneštų likus ne mažiau kaip 12 mėnesių. Be to, jos turi parengti bendrąsias gamybos taisykles, susijusias su produktų kokybe arba ekologinių metodų taikymu arba kitų su aplinkos apsauga susijusių metodų taikymu, bendrąsias prekių pateikimo į rinką taisykles ir taisykles dėl produktų informacijos, ypatingą dėmesį skiriant derliaus nuėmimui ir turimoms atsargoms. Tačiau gamintojai turi išlikti atsakingi už savo ūkių valdymą. Gamintojų grupėje arba asociacijoje sudarytos sutartys turi visiškai atitikti visas reikiamas konkurencijos įstatymų nuostatas, ypač Sutarties 81 ir 82 straipsnius.

3.   Prie pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių išlaidų gali būti priskiriama tinkamų patalpų nuoma, biuro įrangos įsigijimas, įskaitant kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, išlaidos administracijos darbuotojams, pridėtinės išlaidos, mokesčiai už teisines ir administracines paslaugas. Jeigu įsigyjamos patalpos, kriterijus atitinkančios išlaidos patalpoms turi neviršyti nuomos išlaidų pagal rinkos įkainius.

4.   Pagalba neturi būti kompensuojamos išlaidos, patirtos po penktųjų metų, arba mokama po septintųjų metų nuo gamintojų organizacijos pripažinimo. Tai neriboja galimybės teikti pagalbą kompensuoti pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms išlaidoms, patirtoms tik dėl kasmetinės pagalbos gavėjų apyvartos padidėjimo ne mažiau kaip 30 %, jeigu tai vyksta dėl naujų narių priėmimo ir (arba) naujų produktų įtraukimo.

5.   Pagalba neturi būti teikiama gamybos organizacijoms, pavyzdžiui, bendrovėms arba kooperatyvams, kurių tikslas – valdyti vieną arba kelias žemės ūkio valdas ir kurie dėl to iš esmės yra pavieniai gamintojai.

6.   Pagalba negali būti teikiama kitoms žemės ūkio asociacijoms, kurios narių valdose veikia žemės ūkio gamybos lygiu, pavyzdžiui, teikia abipusio palaikymo, paramos ūkiams ir ūkių vadybos paslaugas, tačiau nedalyvauja bendrai pritaikant pasiūlą prie rinkos.

7.   Bendras pagal šį straipsnį gamintojų grupei arba asociacijai teikiamos pagalbos dydis negali viršyti 400 000 EUR.

8.   Pagalba negali būti teikiama gamintojų grupėms arba asociacijoms, kurių tikslai yra nesuderinami su Tarybos reglamentu dėl bendro rinkos organizavimo.

10 straipsnis

Pagalba, susijusi su gyvūnų ir augalų ligomis bei užkrėtimu kenkėjais

1.   Pagalba, skirta kompensuoti ūkininkų nuostoliams, susijusiems su gyvūnų ir augalų ligų prevencija ir gydymu bei kenkėjų prevencija ir naikinimu, t. y. išlaidoms už sveikatos patikrinimus, tyrimus ir kitas tikrinimo priemones, vakcinų įsigijimą ir vakcinų, vaistų bei augalų apsaugos produktų tvarkymą, gyvūnų skerdimo ir sunaikinimo išlaidoms bei pasėlių sunaikinimo išlaidoms padengti, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka šias sąlygas ir šio straipsnio 4–8 dalyse išdėstytas sąlygas:

a)

bendras pagalbos intensyvumas negali viršyti 100 %;

b)

pagalba turi būti teikiama natūra kaip subsidijuojamos paslaugos ir negali apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais.

2.   Pagalba, skirta kompensuoti ūkininkų nuostolius, patirtus dėl gyvūnų arba augalų ligų arba jų užkrėtimo kenkėjais, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka šias sąlygas ir šio straipsnio 4–8 dalyse išdėstytas sąlygas:

a)

kompensacija turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant tik į:

i)

dėl ligos arba užkrėtimo kenkėjais paskerstų gyvūnų arba sunaikintų augalų arba valstybinės tarnybos nurodymu, kaip privalomos visuomenės apsaugos arba sunaikinimo programos dalies, paskerstų gyvūnų arba sunaikintų augalų rinkos vertę;

ii)

prarastas pajamas dėl karantino taikymo ir sunkumų įsigyjant naujus gyvulius arba atsodinant augalus;

b)

bendras pagalbos intensyvumas turi būti ne didesnis nei 100 %;

c)

pagalba turi apsiriboti ligų, kurių protrūkius oficialiai pripažino valdžios institucijos, padarytų nuotolių kompensavimu.

3.   Iš didžiausios išlaidų arba nuostolių, atitinkančių 1 ir 2 dalyse nustatytus pagalbos skyrimo kriterijus, sumos turi būti atimta:

a)

visa pagal draudimo schemą gauta suma ir

b)

išlaidos, kurios nebuvo patirtos dėl ligos, bet kitu atveju būtų buvusios patirtos.

4.   Išmokos turi būti susijusios su ligomis arba kenkėjais, nurodytais galiojančiose Bendrijos arba nacionalinėse nuostatose, kurios nustatytos įstatymuose arba kituose teisės aktuose. Išmokos turi būti mokamos kaip Bendrijos viešosios programos, nacionalinio arba regiono prevencijos lygio, kontrolės arba ligos arba atitinkamų kenkėjų sunaikinimo dalis. Programoje turi būti aiškiai nurodomos konkrečios ligos ir kenkėjai bei pateikiamas aiškus taikomų priemonių aprašymas.

5.   Pagalba negali būti susijusi su liga, dėl kurios kontrolės priemonių Bendrijos teisės aktuose numatyti specialūs mokesčiai.

6.   Pagalba negali būti susijusi su priemonėmis, dėl kurių patirtas išlaidas pagal Bendrijos teisės aktus padengia žemės ūkio valda, nebent išlaidos dėl paramos taikymo yra visiškai padengiamos privalomomis gamintojų rinkliavomis.

7.   Su gyvūnų ligomis susijusi pagalba turi būti teikiama dėl Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos sąraše ir (arba) Tarybos sprendimo 90/424/EEB (14) priede išvardytų ligų.

8.   Pagalbos schemos turi būti pradėtos taikyti per trejus metus nuo išlaidų arba nuostolių patyrimo. Pagalba turi būti išmokėta per ketverius metus po įvykio.

11 straipsnis

Pagalba, teikiama nuostoliams, patirtiems dėl nepalankių oro sąlygų, atlyginti

1.   Pagalba ūkininkams, kurių augalams, gyvūnams arba ūkiniams pastatams buvo padaryta žalos dėl labai nepalankių oro sąlygų, kurios gali būti prilyginamos stichinėms nelaimėms, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka šio straipsnio 2–6, 9 ir 10 dalyse išdėstytas sąlygas, susijusias su gyvūnais ir augalais, bei šio straipsnio 3–8 ir 10 dalyse išdėstytas sąlygas, susijusias su ūkiniais pastatais.

2.   Bendras pagalbos intensyvumas turi būti ne didesnis nei 80 % ir 90 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii arba iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius, dėl nepalankių oro sąlygų pardavus produktą sumažėjusių pajamų. Šis pajamų sumažėjimas apskaičiuojamas atimant:

a)

sumą, gautą per nepalankių oro sąlygų metus pagaminto produkto kiekį padauginus iš vidutinės pardavimo kainos tais metais, iš

b)

sumos, gautos vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos kiekį (arba trejų metų vidurkį, apskaičiuotą remiantis praėjusių penkerių metų vidurkiu, išskyrus geriausius ir prasčiausius skaičius) padauginus iš gautos vidutinės pardavimo kainos.

Pagalbos skyrimo kriterijus atitinkanti pagalbos suma gali būti padidinta dėl kitų išlaidų, kurių ūkininkas patyrė dėl nepalankių sąlygų nenuėmęs derliaus.

3.   Iš didžiausios nuostolių, atitinkančių 1 dalyje nustatytus pagalbos skyrimo kriterijus, sumos turi būti atimta:

a)

visa pagal draudimo schemą gauta suma ir

b)

dėl nepalankių oro sąlygų nepatirtos išlaidos.

4.   Nuostoliai turi būti apskaičiuojami kiekvienai ūkio valdai atskirai.

5.   Pagalba turi būti mokama tiesiogiai atitinkamam ūkininkui arba gamintojų organizacijai, kurios narys jis yra. Jei pagalba mokama gamintojų organizacijai, pagalbos suma negali viršyti pagalbos sumos, kuri galėtų būti mokama ūkininkui.

6.   Kompensacija už žalą, kuri ūkio pastatams ir ūkio įrangai padaroma dėl nepalankių oro sąlygų, kurias galima prilyginti stichinėms nelaimėms, negali viršyti bendrojo pagalbos intensyvumo, lygaus 80 % ir 90 % mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse arba teritorijose, nurodytose Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii arba iii papunkčiuose, kaip nustatyta valstybių narių pagal to reglamento 50 ir 94 straipsnius.

7.   Nepalankios oro sąlygos, kurios gali būti prilyginamos stichinei nelaimei, turi būti oficialiai tokiomis pripažintos valdžios institucijų.

8.   Nuo 2010 m. sausio 1 d. siūloma kompensacija turi būti sumažinta 50 %, nebent ji teikiama ūkininkams, kurie yra apdraudę ne mažiau kaip 50 % jų vidutinės metinės produkcijos arba su produkcija susijusių pajamų ir apsidraudę nuo valstybėje narėje arba regione pagal statistinius duomenis dažniausiai įvykstančių nepalankių oro sąlygų.

9.   Nuo 2011 m. sausio 1 d. pagalbą sausros padarytiems nuostoliams kompensuoti gali mokėti tik tos valstybės narės, kurios žemės ūkio srityje visiškai įgyvendino Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB (15) 9 straipsnį ir kurios užtikrina, kad žemės ūkio sektoriuje suteiktų vandens paslaugų išlaidos padengiamos adekvačiais šio sektoriaus įnašais.

10.   Pagalbos schemos turi būti pradėtos taikyti per trejus metus nuo išlaidų arba nuostolių patyrimo. Pagalba turi būti išmokėta per ketverius metus po įvykio.

12 straipsnis

Pagalba draudimo įmokoms mokėti

1.   Pagalba draudimo įmokoms mokėti yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji atitinka sąlygas, išdėstytas šio straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.   Bendras pagalbos intensyvumas negali viršyti:

a)

80 % draudimo įmokų sumos, jeigu draudimo polise nurodyta, kad draudžiama tik nuo nuostolių, kuriuos sukelia nepalankios oro sąlygos, kurios gali būti prilyginamos stichinėms nelaimėms;

b)

50 % draudimo įmokų sumos, jeigu draudimo polise nurodyta, kad draudžiama tik nuo:

i)

a punkte nurodytų nuostolių ir kitų nuostolių, kuriuos sukelia nepalankios oro sąlygos; ir (arba)

ii)

gyvūnų arba augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio padarytų nuostolių.

3.   Pagalba neturi tapti kliūtimi draudimo paslaugų vidaus rinkai veikti. Pagalba neturi būti teikiama tik draudimo paslaugoms, kurias teikia viena draudimo bendrovė arba bendrovių grupė, arba teikiama tik su sąlyga, kad draudimo sutartis turi būti pasirašyta su toje valstybėje narėje įsteigta bendrove, teikti.

13 straipsnis

Pagalba sklypams perskirstyti

Pagalba žemės sklypams perskirstyti yra suderinama su bendrąja rinka, kaip nurodyta Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį, jei ji teikiama teisinėms ir administracinėms išlaidoms, įskaitant tyrimų išlaidas, kompensuoti ir apsiriboja 100 % patirtų faktinių išlaidų.

14 straipsnis

Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti

1.   Pagalba kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jei ji teikiama pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms 2 dalyje išvardytoms išlaidoms padengti ir atitinka šio straipsnio 3–6 dalyse išdėstytas sąlygas.

2.   Pagalba gali būti teikiama toliau išvardytoms paslaugų teikimo veiklos išlaidoms padengti, jei jos yra susijusios su kokybiškų žemės ūkio produktų plėtojimu:

a)

iki 100 % rinkos tyrimų veiklos, produkto koncepcijos ir dizaino išlaidų, įskaitant pagalbą, skiriamą paraiškoms rengti geografinėms nuorodoms ir kilmės vietos nuorodoms pripažinti arba specifinių savybių sertifikatams gauti pagal atitinkamus Bendrijos reglamentus;

b)

iki 100 % kokybės užtikrinimo sistemų, tokių kaip ISO 9000 arba 14000 serijos, rizikos veiksnių analize ir svarbiaisiais valdymo taškais (RVASVT) pagrįstų sistemų, atsekamumo sistemų, autentiškumo laikymosi užtikrinimo ir prekybos normų arba aplinkosaugos audito sistemų įdiegimo išlaidų;

c)

iki 100 % darbuotojų mokymo taikyti b punkte minimas schemas ir sistemas išlaidų;

d)

iki 100 % mokesčių, kuriuos ima pripažintos sertifikavimo įstaigos už pradinį kokybės užtikrinimo ir panašių sistemų sertifikavimą, išlaidų;

e)

iki 100 % privalomų kontrolės priemonių, kurių pagal atitinkamus Bendrijos arba nacionalinės teisės aktus imasi kompetentingos valdžios institucijos arba kurios taikomos jų vardu, išlaidų, jeigu pagal Bendrijos teisės aktus nereikalaujama, kad įmonės pačios padengtų tokias išlaidas;

f)

iki Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 nustatytų sumų su parama susijusioms priemonėms, minimomis to reglamento 32 straipsnyje.

3.   Pagalba gali būti teikiama tik trečiųjų šalių (pavyzdžiui, kompetentingų reguliavimo institucijų, jų vardu veikiančių įstaigų arba nepriklausomų organizacijų, atsakingų už geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų naudojimo, ekologinio ženklinimo arba kokybės ženklinimo kontrolę ir priežiūrą, jeigu tokios nuorodos ir ženklinimas atitinka Bendrijos teisės aktų nuostatas) arba jų vardu teikiamų paslaugų ir (arba) vykdomos kontrolės išlaidoms padengti. Pagalba negali būti teikiama investicijų išlaidoms padengti.

4.   Pagalba negali būti teikiama kontrolės, kurią atlieka pats ūkininkas arba gamintojas, išlaidoms padengti arba, jeigu Bendrijos teisės aktuose numatyta, kad kontrolės išlaidas turi padengti gamintojai, nenurodant faktinio mokesčių dydžio.

5.   Pagalba, išskyrus pagalbą, minimą 2 dalies f punkte, turi būti teikiama natūra kaip subsidijuojamos paslaugos ir negali apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais.

6.   Pagalba turi būti prieinama visiems, kurie, remiantis objektyviai nustatytomis sąlygomis, konkrečioje vietovėje atitinka nustatytus pagalbos gavimo kriterijus. Jeigu 2 dalyje išvardytas paslaugas teikia gamintojų grupės arba kitos žemės ūkio apipusės paramos organizacijos, narystė šiose grupėse arba organizacijose neturi būti sąlyga, norint pasinaudoti paslauga. Bet kuris atitinkamai grupei arba organizacijai nepriklausančių narių įnašas į jos administracines išlaidas gali būti tik proporcingas paslaugos teikimo išlaidoms.

15 straipsnis

Techninės paramos teikimas žemės ūkio sektoriuje

1.   Pagalba yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje, jeigu ji suteikiama tinkamoms techninės paramos veiklos, išvardytos 2 dalyje, išlaidoms padengti ir atitinka šio straipsnio 3 ir 4 dalyse išdėstytas sąlygas.

2.   Pagalba gali būti teikiama šioms pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms išlaidoms padengti:

a)

susijusioms su ūkininkų ir ūkio darbininkų lavinimu bei mokymu:

i)

mokymo ir lavinimo programos įgyvendinimo išlaidoms;

ii)

dalyvių kelionės ir gyvenimo išlaidoms;

iii)

pakeitimo paslaugų teikimo, jeigu nėra ūkininko arba ūkio darbininko, išlaidoms;

b)

susijusioms su pavadavimo ūkyje paslaugų teikimu: ūkininko, jo partnerio arba ūkio darbininko pakeitimo ligos arba atostogų atveju faktinėms išlaidoms;

c)

susijusioms su trečiųjų šalių teikiamomis konsultacinėmis paslaugomis: atlygiu už paslaugas, kurios nelaikomos nuolatine arba periodine veikla, nėra susijusios su įprastomis įmonės veiklos išlaidomis, pavyzdžiui, įprastinės konsultavimo mokesčių klausimais paslaugos, reguliarios juridinės paslaugos arba reklama;

d)

susijusioms su konkursų, parodų, mugių ir forumų organizavimu ir dalyvavimu juose siekiant pasikeisti veiklos informacija:

i)

dalyvavimo mokesčiams;

ii)

kelionės išlaidoms;

iii)

publikavimo išlaidoms;

iv)

parodos patalpų nuomos mokesčiams;

v)

simboliniams konkursų prizams, kurių vertė neviršija 250 EUR už vieną prizą vienam laimėtojui;

e)

jei nenurodomi konkrečių bendrovių, prekių pavadinimai ar kilmė:

i)

mokslo žinioms skleisti;

ii)

faktinei informacijai apie kokybės sistemas, atviras kitų šalių produktams, apie bendrinius produktus ir jų mitybini vertę bei siūlomą vartojimą.

Pagalba taip pat gali būti skiriama e punkte nurodytoms išlaidoms kompensuoti, jei nurodoma produktų, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 (16) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 (17) 54–58 straipsniai, kilmė, su sąlyga, kad tokios nuorodos į kilmę tiksliai atitinka Bendrijos užregistruotas nuorodas;

f)

leidiniams, pavyzdžiui, katalogams arba tinklavietėms, kuriose pateikiama faktinė informacija apie atitinkamo regiono arba atitinkamo produkto gamintojus, jei ši informacija ir jos pateikimas yra neutralus ir jei visi atitinkami gamintojai turi lygias galimybes būti minimi šiose leidiniuose.

3.   Pagalba gali būti kompensuojama 100 % 2 dalyje nurodytų išlaidų. Pagalba turi būti teikiama natūra kaip subsidijuojamos paslaugos ir negali apimti tiesioginių išmokų gamintojams pinigais.

4.   Pagalba turi būti prieinama visiems, kurie, remiantis objektyviai nustatytomis sąlygomis, konkrečioje vietovėje atitinka nustatytus pagalbos gavimo kriterijus. Jeigu techninę paramą teikia gamintojų grupės arba kitos organizacijos, narystė šiose grupėse arba organizacijose neturi būti sąlyga, norint pasinaudoti paslauga. Bet kuris minėtai grupei arba organizacijai nepriklausančių narių įnašas į jos administracines išlaidas gali būti tik proporcingas paslaugos teikimo išlaidoms.

16 straipsnis

Parama gyvulininkystės sektoriui

1.   Toliau nurodyta pagalba įmonėms, veikiančioms gyvulininkystės sektoriuje, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje:

a)

pagalba, kuria padengiama iki 100 % administracinių išlaidų, susijusių su gyvulių kilmės knygų parengimu ir tvarkymu;

b)

pagalba, kuria padengiama iki 70 % trečiųjų šalių arba jų vardu atliktų tyrimų, siekiant nustatyti gyvulių genetinę kokybę arba produktyvumą, išlaidų, išskyrus kontrolės, kurią atlieka gyvulių savininkas, ir įprastos pieno kokybės kontrolės išlaidas;

c)

iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagalba, kuria padengiama iki 40 % išlaidų, susijusių su naujoviškų veislininkystės metodų arba būdų diegimu ūkio lygiu, išskyrus išlaidas, susijusias su dirbtinio apvaisinimo įvedimu arba atlikimu;

d)

pagalba, kuria padengiama iki 100 % kritusių gyvūnų pašalinimo išlaidų ir 75 % tokių skerdenų sunaikinimo išlaidų; arba pagalba, neviršijanti ūkininkų pagal draudimo schemą, kuri apima kritusių gyvūnų pašalinimo ir sunaikinimo išlaidas, mokamų draudimo įmokų išlaidų sumos;

e)

pagalba, kuria padengiama iki 100 % skerdenų pašalinimo ir sunaikinimo išlaidų, jei ji finansuojama iš mokesčių arba privalomų įnašų, skirtų tokių skerdenų sunaikinimui finansuoti, jeigu tokie mokesčiai ir įnašai tiesiogiai taikomi mėsos sektoriuje ir juo apsiriboja; ir

f)

pagalba, kuria padengiama 100 % kritusių gyvūnų pašalinimo ir sunaikinimo išlaidų, jei atitinkamiems kritusiems gyvūnams taikomas įsipareigojimas atlikti USE tyrimus; ir

g)

pagalba, kuria padengiama iki 100 % USE tyrimų išlaidų.

Tačiau atliekant privalomus GSE tyrimus galvijams, kurie skerdžiami maistui, bendra tiesioginė ir netiesioginė parama, įskaitant Bendrijos išmokas, negali būti didesnė kaip 40 EUR už vieną tyrimą. Ši suma lygi bendroms tyrimo išlaidoms, kurias sudaro: tyrimo komplektas, mėginio ėmimas, vežimas, tyrimas, laikymas ir sunaikinimas. Įsipareigojimas atlikti tyrimus gali būti grindžiamas Bendrijos arba nacionalinės teisės aktais.

2.   1 dalies d, e, f ir g punktuose numatyta išimtis taikoma priklausomai nuo to, ar valstybėje narėje yra vykdoma nuosekli kontrolės ir saugaus visų kritusių gyvūnų pašalinimo užtikrinimo programa. Siekiant palengvinti tokios valstybės pagalbos administravimą, išmokos gali būti mokamos ūkio subjektams, kurie veikia tolesnėje grandyje ir teikia su kritusių gyvūnų pašalinimu ir (arba) sunaikinimu susijusios paslaugas, jei gali būti tinkamai įrodyta, kad visa valstybės pagalbos suma buvo perduota ūkininkui.

3.   Pagalba neapima tiesioginių piniginių išmokų gamintojams.

17 straipsnis

Tam tikruose Tarybos reglamentuose numatyta pagalba

Toliau nurodyta pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir apie ją nebūtina pranešti, kaip numatyta Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje:

a)

valstybių narių suteikta pagalba, atitinkanti visas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1255/1999 (18), ypač jo 14 straipsnio 2 dalyje, nustatytas sąlygas;

b)

valstybių narių suteikta pagalba, atitinkanti visas Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (19), ypač jo 87 straipsnyje, 107 straipsnio 3 dalyje ir 125 straipsnio 5 dalies pirmojoje pastraipoje, nustatytas sąlygas;

c)

valstybių narių pagalba, suteikta remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 (20) 15 straipsnio 6 dalimi.

3   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Veiksmai iki pagalbos suteikimo

1.   Siekiant, kad remiantis šiuo reglamentu būtų taikoma išimtis, pagalba pagal pagalbos schemą teikiama tik veiklai, kurios buvo imtasi, arba paslaugoms, kurios buvo suteiktos, po to, kai pagalbos schema buvo parengta ir paskelbta pagal šio reglamento nuostatas.

Jeigu pagalbos schema automatiškai sukuria teisę gauti pagalbą ir nereikalingi jokie papildomi veiksmai administraciniu lygiu, pati pagalba veiklai, kurios buvo imtasi, arba paslaugoms, kurios buvo suteiktos, gali būti suteikta tik po to, kai pagalbos schema buvo parengta ir viešai paskelbta pagal šio reglamento nuostatas.

Jeigu pagal pagalbos schemą atitinkamai kompetentingai valdžios institucijai reikia pateikti paraišką, pati pagalba veiklai, kurios buvo imtasi, arba paslaugoms, kurios buvo suteiktos, gali būti suteikta tik po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

a)

pagalbos schema turėjo būti parengta ir viešai paskelbta pagal šio reglamento nuostatas;

b)

paraiška pagalbai gauti turėjo būti tinkamai pateikta atitinkamai kompetentingai valdžios institucijai;

c)

paraišką turėjo priimti atitinkama kompetentinga valdžios institucija tokiu būdu, kuris ją įpareigoja skirti pagalbą, aiškiai nurodant teiktinos pagalbos dydį arba tai, kaip šis dydis bus apskaičiuotas; kompetentinga valdžios institucija paraišką gali priimti tik tada, jeigu turimas pagalbos biudžetas arba pagalbos schema dar nėra išnaudota.

2.   Siekiant, kad remiantis šiuo reglamentu būtų taikoma išimtis, į jokią pagalbos schemą neįtraukta pagalba suteikiama tik tokiai veiklai, kurios buvo imtasi, arba paslaugoms, kurios buvo suteiktos, po to, kai buvo patenkinti 1 dalies trečiosios pastraipos b ir c punktuose nurodyti kriterijai.

3.   Šis straipsnis netaikomas pagalbai, kuriai taikomas 17 straipsnis.

19 straipsnis

Kumuliacija

1.   Didžiausi pagalbos dydžiai, nustatyti 4–16 straipsniuose, yra taikomi nepriklausomai nuo to, ar parama pagalbą gaunančiam projektui arba veiklai yra finansuojama vien tik valstybės narės ištekliais, ar ji yra iš dalies finansuojama Bendrijos.

2.   Pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, negali būti kaupiama su bet kokia kita valstybės pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį arba valstybių narių finansine parama, įskaitant paramą, kuriai taikoma Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 88 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa, arba su Bendrijos finansine parama toms pačioms pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms išlaidoms, jeigu dėl tokios kumuliacijos pagalbos intensyvumas viršytų šiuo reglamentu nustatytą didžiausią intensyvumą.

3.   Pagalba, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, negali būti kaupiama su de minimis parama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 toms pačioms pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančioms išlaidoms arba investiciniam projektui, jeigu dėl tokio kaupimo pagalbos intensyvumas viršytų šiuo reglamentu nustatytą intensyvumo dydį.

20 straipsnis

Skaidrumas ir kontrolė

1.   Likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pagalbos schemos, kuriai buvo taikoma išimtis pagal šį reglamentą, įsigaliojimo arba individualios, ne pagal schemą teikiamos pagalbos, kuriai buvo taikoma išimtis pagal šį reglamentą, skyrimo, valstybės narės perduoda Komisijai sutrumpintą informaciją apie tokią pagalbos schemą arba individualiai suteiktą pagalbą I priede pateikta forma, kad ta informacija būtų paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Informacija pateikiama kompiuterinėje laikmenoje. Per dešimt darbo dienų nuo sutrumpintos informacijos gavimo, Komisija išsiunčia pranešimą apie gavimą su identifikavimo numeriu ir paskelbia sutrumpintą informaciją internete.

2.   Valstybės narės renka išsamius duomenis apie pagalbos schemas, kurioms buvo taikomos išimtys pagal šį reglamentą, individualiai suteiktą pagalbą pagal tas schemas bei individualią, ne pagal esamas schemas suteiktą pagalbą, kuriai buvo taikoma išimtis pagal šį reglamentą. Duomenys turi atspindėti visą informaciją, kuri reikalinga nustatyti, kad išimties taikymo sąlygos pagal šį reglamentą buvo įvykdytos, taip pat informaciją apie įmonės kaip mažosios ir vidutinės įmonės statusą. Valstybės narės saugo duomenis apie kiekvieną individualiai suteiktą pagalbą 10 metų nuo pagalbos suteikimo datos, o apie pagalbos schemą – 10 metų nuo paskutinės individualios pagalbos pagal tą schemą suteikimo datos. Komisijai paprašius raštu, atitinkama valstybė narė per 20 darbo dienų arba per prašyme nustatytą ilgesnį laikotarpį pateikia jai visą informaciją, būtiną įvertinti, ar buvo laikytasi šio reglamento sąlygų.

3.   Valstybės narės rengia ataskaitą apie šio reglamento taikymą per visus arba dalį kalendorinių metų, kuriais šis reglamentas galioja, II priede nurodyta forma. Ši ataskaita gali būti įtraukiama į metinę ataskaitą, kurią valstybės narės pateikia pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 (21) 21 straipsnio 1 dalį, ir ji yra pateikiama iki kitų metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos pateikiama ataskaita, birželio 30 d. Iki tos pačios datos valstybė narė pateikia atskirą ataskaitą, susijusią su išmokomis, išmokėtomis pagal šio reglamento 10 ir 11 straipsnius, kurioje apibūdinamos tais kalendoriniais metais išmokėtos sumos, mokėjimo sąlygos, 10 straipsnyje minėtos ligos ir su 11 straipsniu susijusi atitinkama meteorologinė informacija, patvirtinanti oro sąlygų tipą, laiką, santykinį dydį ir vietą bei jų padarinius produkcijai, už kurią buvo suteikta kompensacija.

4.   Įsigaliojus pagalbos schemai, kuriai buvo taikoma išimtis pagal šį reglamentą, arba ne pagal pagalbos schemą suteikus individualią pagalbą, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis, valstybės narės internete skelbia išsamų tokios pagalbos schemos tekstą arba kriterijus ir sąlygas, kuriomis suteikiama tokia individuali pagalba.

Tinklaviečių adresai, įskaitant tiesioginę nuorodą į schemos tekstą, perduodami Komisijai kartu su sutrumpinta informacija apie pagalbą, kuri turi būti pateikta pagal 1 dalį, apie pagalbą. Šie duomenys įtraukiami ir į metinę ataskaitą, kuri pateikiama pagal 3 dalį.

5.   1 dalis netaikoma pagalbai, kuriai taikomas 17 straipsnis.

21 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 70/2001 pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 70/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

žuvininkystės ir akvakultūros produktams, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (22), ir su žemės ūkio produktų pirmine gamyba (auginimu) susijusiai veiklai; produktų, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną ir pieno produktus, gamybai ir prekybai;

2)

2 straipsnis iš dalies pakeičiamas taip:

įterpiami tokie k–n punktai:

„k)

„žemės ūkio produktas“ yra:

i)

Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 104/2000;

ii)

produktai, kurių KN kodai yra 4502, 4503 ir 4505 (subproduktai);

iii)

produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 (23) 3 straipsnio 2 dalyje;

l)

„produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus“ – produktai, kurie gali būti painiojami su pienu ir (arba) pieno produktais, tačiau kurių sudėtis nuo tokių produktų skiriasi tuo, kad juose esama riebalų ir (arba) ne pieno kilmės baltymų, turinčių arba neturinčių iš pieno gautų baltymų („kiti nei pieno produktai“, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje);

m)

„žemės ūkio produktų perdirbimas“ – tai operacija, atliekama su žemės ūkio produktu, kurią atlikus taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, išskyrus ūkio veiklą, reikalingą gyvūninės ar augalinės kilmės produktą paruošti pirmą kartą parduoti;

n)

„prekyba žemės ūkio produktais“ – tai laikymas arba eksponavimas, skirtas pardavimui, pasiūlymui parduoti, tiekimui arba kitokiam pateikimui į rinką, išskyrus atvejus, kai pirminės produkcijos gamintojas produkciją pirmą kartą parduoda perpardavėjams arba perdirbėjams, ir bet kokią veiklą produktui paruošti tokiam pirmam pardavimui; pardavimas, kai pirminės produkcijos gamintojas produktus parduoda galutiniams vartotojams, laikomas prekyba, jei prekiaujama specialiose tam skirtose patalpose.

3)

4 straipsnis papildomas tokia 7 dalimi:

„7.   Kai investicijos yra susijusios su Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, bendras pagalbos intensyvumas negali viršyti:

a)

75 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų atokiausiuose regionuose;

b)

65 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų mažose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2019/93 (24);

c)

50 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą reikalavimus atitinkančiuose regionuose;

d)

40 % pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančių investicijų visuose kituose regionuose.

4)

II priede po žodžių „kita gamyba“ įterpiami tokie sakiniai (išdėstant taip pat, kaip po „visa gamyba“):

„ žemės ūkio produktų apdorojimas ar pardavimas (25)

22 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Pagalbos schemoms, kurioms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1/2004 taikoma išimtis ir kurios atitinka visas šiame reglamente nustatytas sąlygas, ši išimtis toliau taikoma iki šio reglamento 23 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos.

23 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2.   Šio reglamento įsigaliojimo metu dar neišnagrinėti pranešimai vertinami remiantis jo nuostatomis. Jeigu šiame reglamente nustatytos sąlygos nėra tenkinamos, Komisija išnagrinės šiuos pranešimus vadovaudamasi Bendrijos valstybės pagalbos žemės ūkio sektoriuje gairėmis.

Individuali pagalba ir pagalbos schemos, įgyvendintos iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, taip pat pagalba, suteikta pagal šias schemas negavus Komisijos leidimo ir pažeidžiant reikalavimą pranešti pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį, yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą ir joms taikoma išimtis, jeigu jos tenkina šio reglamento 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, išskyrus minėtojo straipsnio 1 dalies ir 2 dalies b ir c punktų reikalavimus daryti aiškią nuorodą į šį reglamentą bei reikalavimą pateikti 20 straipsnio 1 dalyje numatytą santrauką iki pagalbos suteikimo. Bet kurią šių sąlygų neatitinkančią pagalbą Komisija įvertins, remdamasi atitinkamomis bendrosiomis nuostatomis, gairėmis, komunikatais ir pranešimais.

3.   Pagalbos schemoms, kurioms pagal šį reglamentą taikoma išimtis, tokia išimtis bus taikoma dar šešis mėnesius nuo šio reglamento galiojimo pabaigos dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 142, 1998 5 14, p. 1.

(2)  OL L 10, 2001 1 13, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1040/2006 (OL L 187, 2006 7 8, p. 8).

(3)  OL C 28, 2000 2 1, p. 2. Pataisyta (OL C 232, 2000 8 12, p. 17).

(4)  OL L 1, 2004 1 3, p. 1.

(5)  OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

(6)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(7)  OL C 71, 2000 3 11, p. 14.

(8)  OL L 325, 2004 10 28, p. 4.

(9)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(10)  OL L 182, 1987 7 3, p. 36.

(11)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(12)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(13)  OL L 184, 1993 7 27, p. 1.

(14)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(15)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

(16)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(17)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(18)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48.

(19)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(20)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1.

(21)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(22)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.“

(23)  OL L 182, 1987 7 3, p. 36.“

(24)  OL L 184, 1993 7 27, p. 1.“

(25)  Kaip apibrėžta šio reglamento 2 punkto k papunktyje.“


I PRIEDAS

Sutrumpintos informacijos, kuri teikiama įgyvendinant schemą, kuriai taikoma išimtis pagal šį reglamentą, ir kai individuali pagalba, kuriai taikoma išimtis pagal šį reglamentą, yra teikiama ne pagal pagalbos schemą, forma

Sutrumpinta informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1857/2006

Valstybė narė

Regionas (nurodyti regiono pavadinimą, jeigu pagalbą teikia ne centrinės valdžios institucija).

Pagalbos schemos arba įmonės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas (nurodyti pagalbos schemos pavadinimą, o jeigu teikiama individuali pagalba – pagalbos gavėjo pavadinimą).

Teisinis pagrindas (pateikti tikslią nurodą į nacionalinį teisės aktą, kuriuo grindžiama pagalbos schema arba individuali pagalba).

Pagal schemą planuojamos metinės išlaidos arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma (sumos nurodomos eurais, arba, jeigu taikoma, nacionaline valiuta). Pagalbos schemos atveju: nurodyti bendrą metinį biudžeto asignavimų dydį arba numatomus negautus mokesčius pagal kiekvieną schemoje numatytą pagalbos instrumentą. Suteiktos individualios pagalbos atveju: nurodyti bendrą pagalbos sumą arba negautus mokesčius. Jeigu reikia, taip pat nurodyti, per kiek metų pagalba bus išmokama dalimis, ir kiek metų bus patiriama nuostolių dėl nesurinktų mokesčių. Garantijų atveju: abiem atvejais nurodyti (didžiausią) garantuotų paskolų sumą).

Didžiausias pagalbos intensyvumas (nurodyti didžiausią pagalbos intensyvumą arba didžiausią pagalbos kiekvienai tinkamų išlaidų rūšiai dydį).

Įgyvendinimo data (nurodyti datą, nuo kurios gali būti teikiama pagalba pagal schemą arba teikiama individuali pagalba).

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos laikotarpis (nurodyti datą (metus ir mėnesį), iki kurios pagalba gali būti teikiama pagal schemą, arba, jeigu teikiama individuali pagalba ir jei taikytina, numatomą paskutinės pagalbos išmokėjimo dalies datą (metus ir mėnesį)).

Pagalbos tikslas (suprantama, kad pagrindinis tikslas yra pagalba MVĮ). Nurodyti kitus (antrinius) pagalbos tikslus. Nurodyti, kuris iš (4–17 straipsnių) yra taikomas, ir pagalbos skyrimo kriterijus atitinkančias išlaidas, kurioms taikoma schema arba individuali pagalba.

Ekonomikos sektorius (-iai) (nurodyti sektoriaus dalis, pažymint atitinkamą gyvulininkystės sektoriaus tipą (pvz., kiaulių (vištų)) arba augalininkystės sektoriaus tipą (pvz., obuolių (pomidorų)).

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas.

Tinklavietė (nurodyti interneto adresą, kuriame skelbiamas visas schemos tekstas arba kriterijai ir sąlygos, kuriomis individuali pagalba teikiama ne pagal pagalbos schemą).

Kita informacija.


II PRIEDAS

Komisijai pateikiamos periodinės ataskaitos forma

Metinės ataskaitos apie pagalbos schemas, kurioms taikoma išimtis pagal reglamentą dėl bendrosios išimties, priimtą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 994/98 1 straipsnį, forma

Valstybės narės ataskaitas Komisijai pagal bendrosios išimties reglamentus, priimtus pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98, teikia toliau nurodyta forma.

Ataskaitos yra teikiamos elektroninėje laikmenoje.

Apie visas pagalbos schemas, kurioms išimtis taikoma pagal bendrosios išimties reglamentus, priimtus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 994/98 1 straipsnį, teikiama informacija:

1.   Pagalbos schemos pavadinimas

2.   Taikomas nuo pranešimo atleidžiantis Komisijos reglamentas

3.   Išlaidos

(Pateikiamos atskiros sumos apie kiekvieną pagalbos instrumentą pagal schemą arba individualiai suteiktą pagalbą (pvz., subsidija, lengvatinė paskola ir t. t.). Sumos turi būti išreikštos eurais arba, jei taikoma, nacionaline valiuta. Jeigu yra mokesčių nuostolių, reikia nurodyti per metus nesurinktų mokesčių sumą. Jeigu tikslių sumų nurodyti neįmanoma, pateikiami numatomi nuostoliai.

Šios išlaidų sumos turėtų būti pateikiamos tokia tvarka:

Atskirai nurodyti apie kiekvieną pagalbos instrumentą pagal schemą per ataskaitinius metus (pvz., subsidija, lengvatinė paskola, garantija ir t. t.):

3.1.

numatytos sumos, (numatomi) mokesčių nuotoliai arba kitos negautos pajamos, duomenys apie garantijas ir t. t., susijusias su naujais pagalbą gaunančiais projektais. Jeigu taikomos garantijų schemos, reikėtų nurodyti bendrą naujai suteiktų garantijų sumą;

3.2.

faktiškai išmokėtos sumos, (numatomi) mokesčių nuostoliai arba kitos negautos pajamos, duomenys apie garantijas ir kita, susiję su naujais ir esamais projektais. Jeigu taikomos garantijų schemos, turėtų būti nurodoma: bendra nesuteiktų garantijų suma, pajamos iš įmokų, susigrąžinamos lėšos, išmokėtas žalos atlyginimas, schemos veiklos rezultatai per ataskaitinius metus;

3.3.

pagalbą gaunančių projektų ir (arba) įmonių skaičius;

3.4.

(palikti neužpildytą)

3.5.

numatoma bendra suma:

investicijų pagalba,

su tradicinių kraštovaizdžių ir pastatų paremta apsauga susijusios išlaidos,

su visuomenei naudingu ūkio pastatų paremtu perkėlimu susijusios išlaidos,

jaunųjų ūkininkų įsisteigimui suteikta parama,

parama ankstyvo išėjimo į pensiją atveju,

paramą gavusių gamintojų grupių išlaidos,

su ligomis susijusios išlaidos,

su kompensacija dėl blogų oro sąlygų susijusios išlaidos,

su paremtomis draudimo įmokomis susijusios išlaidos,

pagalba, skirta žemės sklypams perskirstyti,

pagalba, skirta kokybiškų žemės ūkio produktų gamybai skatinti,

su paremta technine parama susijusios išlaidos,

su parama gyvūnų sektoriui susijusios išlaidos.

3.6.

3.1. punkte nurodytų sumų regioninis paskirstymas pagal mažiau ūkininkauti palankias vietoves arba pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i, ii ir iii papunkčiuose nurodytas vietoves ir kitas teritorijas;

3.7.

3.1. punkte nurodytų sumų paskirstymas pagal pagalbos gavėjo veiklos sektorius (jeigu įtraukiamas daugiau nei vienas sektorius, nurodyti kiekvieno dalį):

gyvūninio produkto rūšis,

augalinio produkto rūšis.

4.   Kita informacija ir pastabos


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1858/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

dėl vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimų konkurso pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiu išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles (2), susijusias su rinkos mechanizmais, taip pat yra nustatomos distiliavimo būdu pagal 1987 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 822/87 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (3) 35, 36 ir 39 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnių nuostatas gauto alkoholio atsargų, kurias perima intervencinės agentūros, išsamios pardavimo taisyklės.

(2)

Siekiant sumažinti Bendrijos vyno alkoholio atsargas ir užtikrinti tiekimo tęstinumą pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 92 straipsnio nuostatas patvirtintoms įmonėms, laikantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 92 straipsnio nuostatų, reikia pradėti vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje tik kuro sektoriuje kaip bioetanolį, pardavimo konkursą.

(3)

Kaip reikalaujama 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2799/98, nustatančiame žemės ūkio politikos priemones dėl euro (4), nuo 1999 m. sausio 1 d. pasiūlytos kainos ir garantijų sumos turi būti nurodomos eurais bei mokėjimai atliekami eurais.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pradedamas vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį, pardavimas pagal konkursą Nr. 8/2006 EB.

Valstybių narių intervencinių agentūrų perimtas alkoholis gaunamas distiliavimo būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnių nuostatas.

2.   Parduoti skirtas kiekis sudaro 685 562,74 hektolitrų absoliutaus alkoholio, kuris paskirstomas taip:

a)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 82/2006 EB;

b)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 83/2006 EB;

c)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 84/2006 EB;

d)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 85/2006 EB;

e)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 86/2006 EB;

f)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 87/2006 EB;

g)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 88/2006 EB;

h)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 89/2006 EB;

i)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 90/2006 EB;

j)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 91/2006 EB;

k)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 92/2006 EB;

l)

50 000 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 93/2006 EB;

m)

53 380,74 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 94/2006 EB;

n)

32 182 hektolitrų absoliutaus alkoholio partija, kurios numeris 95/2006 EB.

3.   Partijas sudarančių talpyklų buvimo vieta ir su jomis susijusi informacija, kiekvienoje talpykloje laikomo alkoholio tūris, alkoholio stiprumas ir alkoholio savybės nurodyti šio reglamento I priede.

4.   Konkurse gali dalyvauti tik pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 92 straipsnio nuostatas patvirtintos įmonės.

2 straipsnis

Pardavimas vykdomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95–98, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikti II priede išvardytoms alkoholį laikančioms intervencinėms agentūroms arba joms išsiunčiami registruotu laišku.

2.   Pasiūlymai siunčiami antspauduotame voke su nuoroda „Pasiūlymas pardavimų konkursui Nr. 8/2006 EB, vyno alkoholio, skirto naudoti Bendrijoje kaip bioetanolį“. Šis vokas įdedamas į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei agentūrai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę agentūrą ne vėliau nei 2007 m. sausio 10 d. 12 valandą (Briuselio laiku).

4 straipsnis

1.   Kad pasiūlymas būtų priimtinas, jis turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 94 ir 97 straipsnių nuostatas.

2.   Kad pasiūlymas būtų priimtinas, jis turi būti pateikiamas kartu su:

a)

įrodymu, kad konkrečiai alkoholį perėmusiai intervencinei agentūrai už kiekvieną hektolitrą absoliutaus alkoholio yra pateiktas 4 EUR dalyvavimo užstatas;

b)

konkurso dalyvio pavadinimu ir adresu, kvietimo dalyvauti konkurse nuoroda ir siūloma kaina, nurodyta eurais už hektolitrą absoliutaus alkoholio;

c)

konkurso dalyvio įsipareigojimu laikytis visų konkurso nuostatų;

d)

konkurso dalyvio pareiškimu, kuriuo:

i)

jis atsisako pateikti bet kokį skundą dėl jam priskirto produkto kokybės ir jo savybių;

ii)

jis sutinka, kad alkoholio paskirtis ir panaudojimas būtų kontroliuojami;

iii)

prisiima įsipareigojimą pateikti įrodymą, kad alkoholis buvo panaudotas pagal sąlygas, nustatytas šiame kvietime dalyvauti konkurse.

5 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 94a straipsnyje nurodyta informacija, susijusi su šiuo reglamentu pradedamu konkursu, išsiunčiama Komisijai šio reglamento III priede nurodytu adresu.

6 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje.

Intervencinė agentūra pateikia reikalingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

Kiekvienas į konkrečią intervencinę agentūrą besikreipiantis interesantas gali gauti parduodamo alkoholio mėginių, kuriuos paima konkrečios intervencinės agentūros atstovas.

7 straipsnis

1.   Valstybių narių intervencinės agentūros, kuriose sandėliuojamas parduodamas alkoholis, įveda tam tikslui pritaikytą kontrolę, siekdamos išsiaiškinti, kokios rūšies alkoholis imamas galutiniam naudojimui. Tuo tikslu jos gali:

a)

remtis mutatis mutandis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 102 straipsnyje numatytomis nuostatomis;

b)

kontroliuoti kiekvieną mėginį, atlikdamos branduolinio magnetinio rezonanso tyrimus, kad patikrintų, kokios rūšies alkoholis imamas galutiniam naudojimui.

2.   Pirmoje dalyje numatytas kontrolės išlaidas dengia įmonės, kurioms buvo parduotas alkoholis.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(3)  OL L 84, 1987 3 27, p. 1. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1493/1999.

(4)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


I PRIEDAS

Valstybė narė ir partijos Nr.

Vietovė

Talpų numeriai

Kiekis (hektolitrais absoliutaus alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 straipsnius

Alkoholio rūšis

Ispanija

Partija Nr. 82/2006 EB

Tarancón

C-3

25 239

27

Briutas

C-4

24 761

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 83/2006 EB

Tarancón

C-4

572

27

Briutas

D-1

25 575

27

Briutas

D-2

23 853

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 84/2006 EB

Tarancón

B-2

12 450

30

Briutas

B-7

11 880

30

Briutas

C-5

24 742

30

Briutas

C-6

928

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Ispanija

Partija Nr. 85/2006 EB

Tarancón

C-6

24 376

30

Briutas

D-5

24 880

30

Briutas

D-6

744

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 86/2006 EB

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Briutas

25

1 140

30

Briutas

1B

2 480

30

Briutas

1B

1 770

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 87/2006 EB

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Briutas

24

5 320

30

Briutas

9B

6 595

30

Briutas

9B

755

30

Briutas

9B

555

28

Briutas

24B

6 485

27

Briutas

24

870

30

Briutas

21

11 590

27

Briutas

25B

3 075

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 88/2006 EB

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Briutas

B3B

8 775

30

Briutas

B3B

10 965

30

Briutas

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Briutas

72

955

28

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Prancūzija

Partija Nr. 89/2006 EB

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Briutas

72

3 590

30

Briutas

71B

16 030

30

Briutas

71

19 190

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 90/2006 EB

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Briutas

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Briutas

I.C.V. – Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Briutas

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Briutas

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Briutas

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Briutas

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Briutas

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 91/2006 EB

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Briutas

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Briutas

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 92/2006 EB

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Briutas

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Briutas

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Briutas

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Briutas

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Briutas

Di Lorenzo – Ponte Valleceppi (PG) – Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Briutas

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Briutas

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Italija

Partija Nr. 93/2006 EB

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Briutas

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Briutas

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Briutas

 

Iš viso

 

50 000

 

 

Graikija

Partija Nr. 94/2006 EB

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Briutas

77

432,94

30

Briutas

85

1 782,89

30

Briutas

86

1 684,51

30

Briutas

87

1 756,59

30

Briutas

88

1 753,86

30

Briutas

95

873,44

30

Briutas

75

444,79

30

Briutas

28

904,89

30

Briutas

80

463,46

30

Briutas

73

387,14

30

Briutas

78

27,72

30

Briutas

15

1 747,04

30

Briutas

16

1 713,67

30

Briutas

26

853,18

30

Briutas

74

427,35

30

Briutas

17

1 743,76

30

Briutas

94

887,65

30

Briutas

84

1 786,52

30

Briutas

79

439,47

30

Briutas

93

908,63

30

Briutas

83

1 795,78

30

Briutas

82

1 758,86

30

Briutas

12

1 800,87

30

Briutas

11

1 744,16

30

Briutas

18

1 707,83

30

Briutas

13

1 788,73

30

Briutas

96

827,49

30

Briutas

81

1 805,07

30

Briutas

14

1 800,04

30

Briutas

97

915,07

30

Briutas

92

908,96

30

Briutas

99

911,94

30

Briutas

25

905,06

30

Briutas

108

432,18

30

Briutas

107

432,77

30

Briutas

105

448,22

30

Briutas

106

441,22

30

Briutas

27

897,73

30

Briutas

29

579,19

30

Briutas

30

667,69

30

Briutas

19

901,65

27

Briutas

20

892,07

27

Briutas

21

900,28

27

Briutas

22

899,54

27

Briutas

23

882,32

27

Briutas

24

653,58

27

Briutas

89

847,09

27

Briutas

90

880,83

27

Briutas

91

856,22

27

Briutas

98

878,23

27

Briutas

100

745,61

27

Briutas

 

Iš viso

 

53 380,74

 

 

Portugalija

Partija Nr. 95/2006 EB

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Briutas

Inox 13

10 323,33

27

Briutas

Inox 14

10 230,70

27

Briutas

Inox 15

6 624,99

27

Briutas

 

Iš viso

 

32 182

 

 


II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos intervencinės agentūros alkoholio laikytojos

Viniflhor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


III PRIEDAS

5 straipsnyje minėtas adresas

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Faksas (32-2) 292 17 75

El. paštas: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1859/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis standartinį ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestį už 2007 ataskaitinių metų ūkio ataskaitą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1),

atsižvelgdama į 1983 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1915/83 dėl tam tikrų išsamių apskaitos tvarkymo įgyvendinimo taisyklių, siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Komisija moka standartinį mokestį valstybėms narėms už kiekvieną tinkamai užpildytą ir per to reglamento 3 straipsnyje nustatytą laiką jai pateiktą ūkio ataskaitą.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 118/2006 (3) nustatytas standartinis 2006 ataskaitinių metų mokestis yra 145 EUR už kiekvieną ūkio ataskaitą. Dėl kainų tendencijų ir jų poveikio ūkio ataskaitos užpildymo išlaidoms mokestį būtina patikslinti.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nustatomas Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 5 straipsnio 1 dalyje numatytas standartinis mokestis – 148 EUR.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2007 ataskaitiniams metams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 660/2004 (OL L 104, 2004 4 8, p. 97).

(2)  OL L 190, 1983 7 14, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 803/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 18).

(3)  OL L 21, 2006 1 25, p. 12.


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1860/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamų nustatymui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį ir į 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1859/82 (2) I priede nustatomas respondentinių valdų skaičius kiekvienam regionui.

(2)

Švedijos respondentinių valdų skaičius kiekvienam regionui turėtų būti suderintas taip, kad pavyzdys galėtų geriau atspindėti stebėjimo srityje esančius visų tipų ūkius.

(3)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 1859/82 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 660/2004 (OL L 104, 2004 4 8, p. 97).

(2)  OL L 205, 1982 7 13, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1187/2005 (OL L 193, 2005 7 23, p. 20).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 I priede dalis, kurioje nurodyta Švedija, pakeičiama taip:

„ŠVEDIJA

710

Pietų ir Vidurio Švedijos lygumos

702

720

Pietų ir Vidurio Švedijos miškai, mišrūs žemės ūkio ir miškų plotai

217

730

Plotai Šiaurės Švedijoje

106

Švedija – iš viso

1 025“


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1861/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2237/77 dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių pajamoms nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1977 m. rugsėjo 23 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2237/77, iš dalies keičiančiame Reglamentą Nr. 118/66/EEB dėl ūkio pelno ataskaitos formos, naudojamos privačių ūkių pajamoms nustatyti (2), yra nustatytas apskaitos duomenų, pateiktinų ūkių ataskaitoje, tipas.

(2)

Reikia suderinti ūkio ataskaitos turinį su naujomis nuostatomis dėl struktūrinių fondų bei kaimo plėtros ir patikslinti, supaprastinti arba nuosekliau išdėstyti tam tikrus ūkio ataskaitos elementus.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2237/77 I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 ataskaitinių metų, pradedant laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 660/2004 (OL L 104, 2004 4 8, p. 97).

(2)  OL L 263, 1977 10 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 2253/2004 (OL L 385, 2004 12 29, p. 7).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2237/77 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A lentelės „BENDROJI INFORMACIJA APIE ŪKĮ“ 2 antraštėje žodžiai „– Apskaitos įstaigos numeris (neprivaloma)“ pakeičiami žodžiais „– Apskaitos įstaigos numeris“;

b)

H lentelės 4 ir 8 stulpelių antraštėse žodžiai „Apyvartinis kapitalas“ pakeičiami žodžiais „Kitas turtas“;

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

eilės Nr. 44 pakeičiamas taip:

„Eilės Nr. 44 – Struktūrinių fondų paramos kriterijus atitinkantys plotai: turi būti nurodyta, ar didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų yra regione, kuriam taikomos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25) 5, 6 ir 8 straipsnių nuostatos. Reikia naudoti šiuos kodinius numerius:

6

=

didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų yra konvergencijos tikslo kriterijus atitinkančiame regione, kaip apibūdinta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006, ypač jo 5 straipsnyje;

7

=

didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų yra regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo kriterijus atitinkančiame regione, kaip apibūdinta Reglamente (EB) Nr. 1083/2006, ypač jo 6 straipsnyje;

8

=

didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų yra regione, kuriam taikytina pereinamojo laikotarpio parama, kaip apibūdinta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnyje.“;

b)

eilės Nr. 45 pakeičiamas taip:

„Eilės Nr. 45 – Plotai, kur taikomi aplinkosaugos apribojimai: turi būti nurodyta, ar didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų yra regione, kuriam taikomos Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnio nuostatos. Reikia naudoti tokius kodinius numerius:

1

=

didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų nėra regione, kuris atitinka Natura 2000 arba su Direktyva 2000/60/EB susijusių išmokų skyrimo reikalavimus, kaip apibūdinta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnyje;

2

=

didžioji dalis valdos žemės ūkio naudmenų yra regione, kuris atitinka Natura 2000 arba su Direktyva 2000/60/EB susijusių išmokų skyrimo reikalavimus, kaip apibūdinta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 38 straipsnyje.“;

c)

23 punktas pakeičiamas taip:

„23.   PENIMI VERŠELIAI

Penimi veršeliai, paprastai skerdžiami maždaug šešių mėnesių amžiaus.“;

d)

106 punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

paskolos kitam turtui (4 ir 8 skiltys)“;

e)

107 punkte „PVM sistema“ LIETUVAI skirtas įrašas „PVM netaikomas“ pakeičiamas įrašu „Speciali“;

f)

138 punktas pakeičiamas taip:

„138.

Šviežios daržovės, melionai, braškės, auginami po stogu (įskaitant ananasus ir cukrinius kukurūzus): augalai, auginami po stogu (šiltnamiuose, nuolatiniuose šiltadaržiuose, prieinamuose plastikiniuose arkiniuose šiltnamiuose) per visą augimo laikotarpį arba didžiąją jo dalį. Neprieinamuose plastikiniuose arkiniuose šiltnamiuose, po plastikiniais gaubtais ar išardomuose šiltnamiuose auginami augalai nelaikomi po stogu auginamais augalais. Jeigu šiltnamis kelių aukštų, įskaitomas tik pagrindinis plotas.“;

g)

169 punktas pakeičiamas taip:

„169.

Vištų kiaušiniai (įskaitant perinti skirtus kiaušinius)“;

h)

skirsnio „L. KVOTOS IR KITOS TEISĖS“ dalyje „L LENTELĖS SKILTYS“„Mokesčiai, papildoma rinkliava (10 skiltis)“ paskutinis sakinys „Įrašomas 0, jeigu yra kvota, bet nėra mokėjimo“ išbraukiamas;

i)

601 punkto „Ploto išmokos už nedrėkinamą žemę“ sakinys „602–618 antraščių suma“ pakeičiamas taip:

„4 skilties pagrindinių vienetų išmokoms skaičius: 602–618 antraščių suma, išskyrus 608, 614 ir 618 antraštes, kai tie patys pagrindiniai vienetai taip pat įrašyti kitoje M lentelės 5 skilties „Bendroji parama“ antraštėje: 602–618 antraščių suma.“;

j)

621 punkto „Ploto išmokos už drėkinamą žemę“ sakinys „622–638 antraščių suma“ pakeičiamas taip:

„4 skilties pagrindinių vienetų išmokoms skaičius: 622–638 antraščių suma, išskyrus 628, 634 ir 638 antraštes, kai tie patys pagrindiniai vienetai taip pat įrašyti kitoje M lentelės 5 skilties „Bendroji parama“ antraštėje: 622–638 antraščių suma.“;

k)

700 punktas pakeičiamas taip:

„700.

Tiesioginės išmokos už jautienos produkciją pagal Tarybos reglamentus (EB) Nr. 1254/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003.

Bendroji tiesioginių išmokų už jautieną suma taip pat turi būti įrašyta į J lentelę 700 kodu.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos visos tiesioginių išmokų už jautieną antraštės pagal reglamentus (EB) Nr. 1254/1999 ir (EB) Nr. 1782/2003.

Antraštės

Pagrindinių vienetų išmokoms skaičius

Bendroji parama

700

Iš viso išmokų už jautieną

(710, 720, 730, 740, 750, 760 antraščių suma)

Privaloma

710

Specialioji priemoka

(711 ir 715 antraščių suma)

Privaloma

Privaloma

711

Specialioji priemoka už bulius

Privaloma

Privaloma

715

Specialioji priemoka už jaučius

Privaloma

Privaloma

730

Priemoka už karves žindenes

(731 ir 735 antraščių suma)

Privaloma

731

Karvių žindenių priemoka už karves žindenes ir telyčias

Privaloma

Privaloma

735

Priemoka už karves žindenes: papildoma nacionalinė priemoka

Privaloma

Privaloma

740

Skerdimo priemokos

(741 ir 742 antraščių suma)

Privaloma

741

Skerdimo priemoka: nuo 1 iki 7 mėnesių

Neprivaloma

Privaloma

742

Skerdimo priemoka: 8 mėnesiai ir daugiau

Privaloma

Privaloma

750

Išmokos už ekstensyvųjį gyvulių auginimą, iš viso

Privaloma

Privaloma

760

Papildomos išmokos (nacionalinis paketas)

Privaloma“


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1862/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (1), ypač jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 Komisija turi priimti bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo visoje Europos bendrijoje priemones. 2003 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2003, nustatantis priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (2), buvo pirmasis teisės aktas, kuriame nustatytos tokios priemonės.

(2)

Reikalingos bendrųjų pagrindinių standartų patikslinimo priemonės.

(3)

Stacionariosios metalo aptikimo įrangos (SMAĮ) veikimo reikalavimai turėtų būti nustatyti teisės normų akte. Dėl to standartus reikėtų reguliariai persvarstyti ir bent kas dvejus metus užtikrinti, kad jie ir toliau atitiktų techninius patobulinimus.

(4)

SMAĮ veikimo reikalavimus reikėtų laikyti pirmuoju etapu siekiant visiškai suderinti techninius minėtos įrangos reikalavimus. Minėtus veikimo reikalavimus kiek įmanoma greičiau reikėtų papildyti suderintomis SMAĮ klasifikavimo, įskaitant bandymo sąlygas, procedūromis.

(5)

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 2320/2002 ir siekiant užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, Reglamento (EB) Nr. 622/2003 priede nustatytos priemonės turėtų būti slaptos ir neturėtų būti skelbiamos. Ta pati taisyklė turi būti taikoma ir bet kokiam keičiamajam teisės normų aktui.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 622/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 622/2003 priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

Kadangi šis priedas yra slaptas, jam taikomas minėto reglamento 3 straipsnis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 849/2004 (OL L 158, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 89, 2003 4 5, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1546/2006 (OL L 286, 2006 10 17, p. 6).


PRIEDAS

Priedas pagal 1 straipsnį yra slaptas ir neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1863/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 22-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į kiekvienam atskiram konkursui gautas paraiškas, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

22-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, mažiausios sviesto pardavimo iš intervencinių atsargų kainos ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Mažiausios sviesto pardavimo kainos ir perdirbimo užstatas 22-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Nepakeistas

213,7

213,7

Koncentruotas

206,1

Perdirbimo užstatas

Nepakeistas

45

45

Koncentruotas

45


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1864/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą 22-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

22-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą ir perdirbimo užstatas 22-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Didžiausia pagalba

Sviestas ≥ 82 %

17,5

14

14

Sviestas < 82 %

13,65

Koncentruotas sviestas

20

16,58

20

16,5

Grietinėlė

9

6

Perdirbimo užstatas

Sviestas

19

Koncentruotas sviestas

22

22

Grietinėlė

10


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1865/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis didžiausią pagalbą už koncentruotą sviestą 22-am atskiram konkursui, paskelbtam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2005, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), 47 straipsnį intervencinės agentūros skelbia nuolatinį konkursą pagalbai už koncentruotą sviestą teikti. To reglamento 54 straipsnyje numatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam specialiam konkursui, turi būti nustatyta didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų.

(2)

Siekiant užtikrinti koncentruoto sviesto perdavimą į mažmeninę prekybą, turi būti pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(3)

Atsižvelgiant į gautas paraiškas, didžiausia pagalba turėtų būti nustatyta atitinkamu lygiu ir atitinkamai turėtų būti nustatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

22-am atskiram konkursui pagal nuolatinį konkursą, paskelbtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, didžiausia pagalbos suma už koncentruotą sviestą, kurio sudėtyje yra mažiausiai 96 % riebalų, kaip nurodyta to reglamento 47 straipsnio 1 dalyje, yra 19,27 EUR/100 kg.

Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 53 straipsnio 4 dalyje numatytas sunaudojimą garantuojantis užstatas yra 21 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1866/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 54-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Pieno ir pieno produktų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2006 m. gruodžio 12 d., 54-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 236,00 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1802/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 3).


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1867/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. gruodžio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. gruodžio 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

0,00

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

9,34

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

9,34

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(1.12.2006–15.12.2006)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

13,47

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

10,82

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 24,89 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 28,94 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1868/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), taikymo galvijienos sektoriuje taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1706/98 (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2247/2003 (2) kasmet nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. leidžiama naudoti tam tikrų galvijienos sektoriaus produktų, kilusių iš AKR šalių, importo kvotą.

(2)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3), taikomas importo licencijoms importo tarifinės kvotos laikotarpiais, prasidedančiais 2007 m. sausio 1 d. Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006 nustatomos išsamios nuostatos dėl paraiškų importo licencijoms gauti, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Šiuo reglamentu nustatoma, kad licencijų galiojimo laikotarpis baigiasi paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos turėtų būti taikomos importo licencijoms, išduotoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nepažeidžiant papildomų tame reglamente išdėstytų sąlygų. Prireikus būtina suderinti Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 nuostatas su Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006.

(3)

Siekiant aiškumo Reglamento (EB) Nr. 2247/2003 2 straipsnio 2 dalis turėtų būti išbraukta, nes joje tik pakartojamos 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), 50 straipsnio 1 dalies nuostatos.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2247/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2247/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame Reglamente numatyta kitaip, taikomi Reglamentai (EB) Nr. 1445/95 bei (EB) Nr. 1291/2000 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 (5).

3)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

8 skirsnyje – kilmės šalis ir žodelis „taip“ pažymimas kryželiu. Pagal licencijas įpareigojama importuoti iš nurodytos šalies.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ne vėliau kaip trečią darbo dieną po paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie prašomus skirti kiekius, suskirstytus pagal kilmę bei KN kodą ar KN kodų grupes ir išreikštus kilogramais.“;

c)

4 dalis išbraukiama;

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis išbraukiama;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Importo licencijos išduodamos dvidešimt pirmą kiekvieno mėnesio dieną.“;

5)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Pagal šio reglamento nuostatas išduotos importo licencijos galioja 90 dienų nuo kiekvienos iš jų tikrosios išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 348, 2002 12 21, p. 5.

(2)  OL L 333, 2003 12 20, p. 37. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1282/2006 (OL L 234, 2006 8 29, p. 4).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“;


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/49


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1869/2006

2006 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005, nustatantį išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifinės kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2172/2005 (2) kasmet laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. leidžiama naudoti 4 600 Šveicarijos kilmės gyvų galvijų muitais nepamokestinamo importo tarifinę kvotą. Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d., paraiškų importo tarifinėms kvotoms pateikimo terminas 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui buvo pratęstas iki 2007 m. sausio 8 d.2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1677/2006, nustatančiu nuo Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 dėl paraiškų dėl tarifinės kvotos importo teisių 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui pateikimo datos leidžiančias nukrypti nuostatas (3).

(2)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (4), taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d. Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 visų pirma pateiktos išsamios nuostatos dėl paraiškų importo licencijoms gauti, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Tame reglamente numatyta, kad importo tarifines kvotas leidžiama naudoti per 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpį ir nustoja galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005 išduotoms importo licencijoms nepažeidžiant tame reglamente nustatytų papildomų sąlygų ar nukrypti leidžiančių nuostatų. Prireikus, Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatas būtina suderinti.

(3)

Siekiant užkirsti kelią spekuliacijai, kvotose numatyti kiekiai turėtų būti paskirti ūkio subjektams, kurie gali įrodyti, kad iš tiesų vykdo didelės apimties prekybą su trečiosiomis šalimis. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užtikrinti veiksmingą valdymą, turėtų būti reikalaujama, kad atitinkami prekybininkai per abu Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytus referencinius laikotarpius būtų importavę bent 50 galvijų. Be to, dėl administracinių priežasčių valstybėms narėms turėtų būti leista pripažinti patvirtintas dokumentų kopijas, kuriomis įrodoma, kad prekiaujama su trečiosiomis šalimis.

(4)

Jei pritaikius Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą, vienai paraiškai tenka mažiau negu 50 galvijų, turimą kiekį atitinkamos valstybės narės paskirsto burtų keliu į siuntas po 50 galvijų, kad pagal kiekvieną paraišką importuotų galvijų skaičius būtų komerciškai perspektyvus.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kasmet nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra leidžiama naudoti muitu neapmokestinamą Bendrijos importo tarifinę kvotą importuoti Šveicarijos kilmės 4 600 gyvų galvijų, kurių svoris didesnis kaip 160 kg ir kurių KN klasifikaciniai kodai 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 arba 0102 90 79.“;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, šiame straipsnyje minima prekyba su trečiosiomis šalimis reiškia, kad pareiškėjai importavo bent 50 galvijų, kurių KN klasifikaciniai kodai 0102 10 ir 0102 90.

Prekybos su trečiosiomis šalimis įrodymu valstybės narės gali pripažinti kompetentingos institucijos tinkamai patvirtintus Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antroje pastraipoje minimus dokumentus.“;

b)

2 ir 3 dalys išbraukiamos;

3)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 4 dalys išbraukiamos;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Patikrinusios pateiktus dokumentus, valstybės narės ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos praneša Komisijai apie bendrą prašomą kiekį.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 3 dalies, taikomas šio reglamento 11 straipsnis.“;

4)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei pritaikius Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą, vienai paraiškai tenka mažiau negu 50 galvijų, turimą kiekį atitinkamos valstybės narės paskirsto po 50 galvijų pagal kiekvieną paraišką. Jei likutis yra mažesnis nei 50 galvijų, tam kiekiui suteikiama atskira importo licencija.“;

5)

6 straipsnio 4 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

8 langelyje kilmės šalis ir žodis „taip“ perbraukti kryžmai;“

6)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos negali būti perduotos.“;

b)

2 ir 4 dalys išbraukiamos;

7)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95, Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 (5) taikomi laikantis šio reglamento nuostatų.

8)

I priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 346, 2005 12 29, p. 10.

(3)  OL L 314, 2006 11 15, p. 3.

(4)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“;


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/51


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Barbadoso, Belizo, Kongo Respublikos, Fidžio Respublikos, Gajanos Respublikos, Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, Jamaikos, Kenijos Respublikos, Madagaskaro Respublikos, Malavio Respublikos, Mauricijaus Respublikos, Mozambiko Respublikos, Surinamo Respublikos, Sent Kristoferio ir Nevio, Svazilando Karalystės, Tanzanijos Jungtinės Respublikos, Trinidado ir Tobago Respublikos, Ugandos Respublikos, Zambijos Respublikos ir Zimbabvės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui ir dėl Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui sudarymo

(2006/942/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

AKR ir EB partnerystės susitarimo V priedo 3 protokolas dėl AKR šalių cukraus (1) ir Europos ekonominės bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimas dėl cukranendrių cukraus (2) įgyvendinami, remiantis kiekvieno dokumento 1 straipsnio 2 dalimi, įgyvendinant bendro cukraus rinkos organizavimo valdymą.

(2)

Tikslinga patvirtinti Bendrijos ir protokole nurodytų valstybių bei Bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimus pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinami Europos bendrijos ir Barbadoso, Belizo, Kongo Respublikos, Fidžio Respublikos, Gajanos Respublikos, Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, Jamaikos, Kenijos Respublikos, Madagaskaro Respublikos, Malavio Respublikos, Mauricijaus Respublikos, Mozambiko Respublikos, Surinamo Respublikos, Sent Kristoferio ir Nevio, Svazilando Karalystės, Tanzanijos Jungtinės Respublikos, Trinidado ir Tobago Respublikos, Ugandos Respublikos, Zambijos Respublikos ir Zimbabvės Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui ir Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui.

Susitarimų tekstai pateikti šio sprendimo I ir II prieduose.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti 1 straipsnyje nurodytus susitarimus, siekiant įpareigoti Bendriją.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Susitarimu, pasirašytu 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (OL L 209, 2005 8 11, p. 27).

(2)  OL L 190, 1975 7 23, p. 35.


I PRIEDAS

Europos bendrijos ir Barbadoso, Belizo, Kongo Respublikos, Fidžio Respublikos, Gajanos Respublikos, Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, Jamaikos, Kenijos Respublikos, Madagaskaro Respublikos, Malavio Respublikos, Mauricijaus Respublikos, Mozambiko Respublikos, Surinamo Respublikos, Sent Kristoferio ir Nevio, Svazilando Karalystės, Tanzanijos Jungtinės Respublikos, Trinidado ir Tobago Respublikos, Ugandos Respublikos, Zambijos Respublikos ir Zimbabvės Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui

Briuselis, 2006 m. lapkričio 21 d.

Gerbiamas pone,

AKR valstybių, nurodytų AKR ir EB partnerystės susitarimo V priedo 3 protokole dėl AKR šalių cukraus, atstovai ir Europos bendrijos vardu veikiantys Komisijos atstovai, atsižvelgdami į minėto protokolo nuostatas, susitarė:

Tiekimo laikotarpiui nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. intervencijos tikslais pagal protokolo 6 straipsnį nustatomos tokios protokolo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos garantuotosios kainos:

a)

žaliavinio cukraus: 52,37 EUR už 100 kilogramų;

b)

baltojo cukraus: 64,65 EUR už 100 kilogramų.

Šios kainos nurodo standartinės kokybės, kuri apibrėžta Bendrijos teisės aktuose, nesupakuoto cukraus CIF kainą, kai iškrovimas iš laivo Bendrijos europiniuose uostuose yra pardavėjo atsakomybė. Šių kainų įvedimas jokiu būdu nepažeidžia atitinkamų Susitariančių Šalių pozicijų dėl principų, susijusių su garantuotųjų kainų nustatymu.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad gavote šį laišką ir kad šis laiškas bei Jūsų atsakymas sudaro pirmiau minėtų AKR valstybių Vyriausybių ir Bendrijos susitarimą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos Tarybos vardu

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Briuselis, 2006 m. lapkričio 21 d.

Gerbiamas pone,

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„AKR valstybių, nurodytų AKR ir EB partnerystės susitarimo V priedo 3 protokole dėl AKR šalių cukraus, atstovai ir Europos bendrijos vardu veikiantys Komisijos atstovai, atsižvelgdami į minėto protokolo nuostatas, susitarė:

Tiekimo laikotarpiui nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. intervencijos tikslais pagal protokolo 6 straipsnį nustatomos tokios protokolo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos garantuotosios kainos:

a)

žaliavinio cukraus: 52,37 EUR už 100 kilogramų;

b)

baltojo cukraus: 64,65 EUR už 100 kilogramų.

Šios kainos nurodo standartinės kokybės, kuri apibrėžta Bendrijos teisės aktuose, nesupakuoto cukraus CIF kainą, kai iškrovimas iš laivo Bendrijos europiniuose uostuose yra pardavėjo atsakomybė. Šių kainų įvedimas jokiu būdu nepažeidžia Susitariančių Šalių atitinkamų pozicijų dėl principų, susijusių su garantuotųjų kainų nustatymu.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad gavote šį laišką ir kad šis laiškas bei Jūsų atsakymas sudaro pirmiau minėtų AKR valstybių Vyriausybių ir Bendrijos susitarimą.“

Turiu garbės patvirtinti, kad šiame laiške nurodytų AKR šalių Vyriausybės pritaria tam, kas išdėstyta pirmiau.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

3 protokole nurodytų AKR valstybių Vyriausybių vardu

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


II PRIEDAS

Europos bendrijos ir Indijos Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl cukranendrių cukraus garantuotųjų kainų 2005–2006 m. tiekimo laikotarpiui

Briuselis, 2006 m. spalio 27 d.

Gerbiamas pone,

Indijos atstovai ir Europos bendrijos vardu veikiantys Komisijos atstovai derybų metu, kaip numatyta Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl cukranendrių cukraus 5 straipsnio 4 dalyje, susitarė:

Tiekimo laikotarpiui nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. intervencijos tikslais pagal susitarimo 6 straipsnį nustatomos tokios susitarimo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos garantuotosios kainos:

a)

žaliavinio cukraus: 52,37 EUR už 100 kilogramų;

b)

baltojo cukraus: 64,65 EUR už 100 kilogramų.

Šios kainos nurodo standartinės kokybės, kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose, nesupakuoto cukraus CIF kainą, kai iškrovimas iš laivo Bendrijos europiniuose uostuose yra pardavėjo atsakomybė. Šių kainų įvedimas jokiu būdu nepažeidžia Susitariančių Šalių atitinkamų pozicijų dėl principų, susijusių su garantuotųjų kainų nustatymu.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad gavote šį laišką ir kad šis laiškas bei Jūsų atsakymas sudaro Jūsų Vyriausybės ir Bendrijos susitarimą.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos Tarybos vardu

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Briuselis, 2006 m. spalio 27 d.

Gerbiamas pone,

Turiu garbės pranešti, kad gavau Jūsų šios dienos laišką, kuriame rašoma:

„Indijos atstovai ir Europos bendrijos vardu veikiantys Komisijos atstovai derybų metu, kaip numatyta Europos bendrijos ir Indijos Respublikos susitarimo dėl cukranendrių cukraus 5 straipsnio 4 dalyje, susitarė:

Tiekimo laikotarpiui nuo 2005 m. liepos 1 d. iki 2006 m. birželio 30 d. intervencijos tikslais pagal susitarimo 6 straipsnį nustatomos tokios susitarimo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos garantuotosios kainos:

a)

žaliavinio cukraus: 52,37 EUR už 100 kilogramų;

b)

baltojo cukraus: 64,65 EUR už 100 kilogramų.

Šios kainos nurodo standartinės kokybės, kuri apibrėžta Bendrijos teisės aktuose, nesupakuoto cukraus CIF kainą, kai iškrovimas iš laivo Bendrijos europiniuose uostuose yra pardavėjo atsakomybė. Šių kainų įvedimas jokiu būdu nepažeidžia atitinkamų Susitariančių Šalių pozicijų dėl principų, susijusių su garantuotųjų kainų nustatymu.

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad gavote šį laišką ir kad šis laiškas bei Jūsų atsakymas sudaro Jūsų Vyriausybės ir Bendrijos susitarimą.“

Turiu garbės patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria tam, kas išdėstyta pirmiau.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Komisija

16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/60


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 17 d.

laikinai taikyti Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą ir Susitarimą dėl Tarptautinės ITER branduolių sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5557)

(2006/943/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101, 124 ir 192 straipsnius,

kadangi:

(1)

2006 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Taryba patvirtino Komisijos sudarytus Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – ITER susitarimas), Susitarimą laikinai taikyti Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolių sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – Susitarimas dėl laikino taikymo) ir Susitarimą dėl Tarptautinės ITER branduolių sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų.

(2)

Susitarimo dėl laikino taikymo 3 straipsnyje pareikštas ITER susitarimą Pasirašiusiųjų Šalių (toliau – Pasirašiusiosios Šalys) noras toliau siekti kuo platesnio ITER susitarime numatyto bendradarbiavimo, kol kiekviena jų baigs visus vidaus veiksmus, kuriuos reikia atlikti iki ITER susitarimo ratifikavimo, pritarimo arba patvirtinimo.

(3)

Susitarimą dėl laikino taikymo Pasirašiusiosios Šalys įsipareigoja kuo plačiau, neprieštaraujant nacionaliniams įstatymams ir kitiems teisės aktams, laikytis ITER susitarimo sąlygų, kol jis įsigalios.

(4)

ITER susitarimo 1 straipsnyje nustatyta, kad Tarptautinės ITER branduolių sintezės energijos organizacijos (toliau – ITER organizacija) būstinė yra St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Prancūzijoje.

(5)

Euratomas, būdamas ITER Priimančiąja Šalimi, turės specialią atsakomybę užtikrinti, kad ITER projektas būtų įgyvendinamas laiku.

(6)

Bendrijos sudaryti susitarimai yra privalomi Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms.

(7)

Remiantis Sutarties 192 straipsniu, valstybės narės padeda įgyvendinti Bendrijos uždavinius.

(8)

Įgaliojimai sudaryti tarptautinius susitarimus suteikiami Komisijai pagal Sutarties 101 straipsnį; Komisija turi taip pat užtikrinti tokių susitarimų laikiną taikymą remdamasi Tarybos patvirtinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Laikinoji ITER organizacija Bendrijoje:

a)

naudojasi teisnumu ir veiksnumu, kurio reikia i) sutartims sudaryti, visų pirma samdant darbuotojus, ii) turtui įsigyti, jį turėti ir juo disponuoti, iii) licencijoms gauti ir iv) pradėti teisminį procesą, kiek to reikia būtiniems veiksmams, kad ITER projektas būtų įgyvendintas laiku, kol bus oficialiai įsteigta ITER organizacija; pažymėtina, kad laikinosios ITER organizacijos teisės ir pareigos išliks ITER organizacijos teisėmis ir pareigomis remiantis ITER susitarimo sąlygomis oficialiai įsteigus ITER organizaciją,

b)

kartu su savo darbuotojais ir Pasirašiusiųjų Šalių atstovais valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, nustatytais Susitarime dėl Tarptautinės ITER branduolių sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų, visų pirma mokesčių, imigracijos ir registracijos atžvilgiu, kol bus oficialiai įsteigta ITER organizacija,

c)

laikosi ITER susitarimo nuostatų ir visų pirma stebi, kaip taikomi Priimančiosios valstybės įstatymai ir kiti teisės aktai visuomenės ir darbuotojų sveikatos ir saugos, branduolinės saugos, radiacinės saugos, licencijavimo, branduolinių medžiagų, aplinkos apsaugos ir apsaugos nuo piktavališkų veiksmų srityse.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


SUSITARIMAS

sprendimas įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą

Turinys

Pratarmė

1 straipsnis

Tarptautinės ITER branduolio sintezės energijos organizacijos steigimas

2 straipsnis

ITER organizacijos tikslas

3 straipsnis

ITER organizacijos funkcijos

4 straipsnis

ITER organizacijos nariai

5 straipsnis

Juridinis asmuo

6 straipsnis

Taryba

7 straipsnis

Generalinis direktorius ir darbuotojai

8 straipsnis

ITER organizacijos ištekliai

9 straipsnis

Projekto išteklių valdymo taisyklės

10 straipsnis

Informacija ir intelektinė nuosavybė

11 straipsnis

Parama statybvietei

12 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

13 straipsnis

Vietos grupės

14 straipsnis

Visuomenės sveikata, sauga, licencijavimas ir aplinkosauga

15 straipsnis

Atsakomybė

16 straipsnis

Eksploatavimo nutraukimas

17 straipsnis

Finansinis auditas

18 straipsnis

Valdymo vertinimas

19 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

20 straipsnis

Taikus panaudojimas ir neplatinimas

21 straipsnis

Taikymas Euratomo atžvilgiu

22 straipsnis

Įsigaliojimas

23 straipsnis

Prisijungimas

24 straipsnis

Trukmė ir nutraukimas

25 straipsnis

Ginčų sprendimas

26 straipsnis

Pasitraukimas

27 straipsnis

Priedai

28 straipsnis

Pakeitimai

29 straipsnis

Depozitorius

Europos atominės energijos bendrija (toliau – Euratomas), Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, Indijos Respublikos Vyriausybė, Japonijos Vyriausybė, Korėjos Respublikos Vyriausybė, Rusijos Federacijos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė,

PRISIMINDAMOS, kad, sėkmingai užbaigus Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) remtą ITER inžinerinio projektavimo veiklą, Šalims buvo perduotas detalus, išsamus ir visiškai integruotas mokslinių tyrimų įrenginio, kurio tikslas – parodyti branduolio sintezės, kaip energijos šaltinio, galimumą, inžinerinis projektas,

PABRĖŽDAMOS ilgalaikį branduolio sintezės energijos, kaip iš esmės neriboto, aplinkai priimtino ir ekonomiškai konkurencingo energijos šaltinio potencialą,

ĮSITIKINUSIOS, kad ITER yra kitas svarbus žingsnis, siekiant plėtoti branduolio sintezės energiją, ir kad dabar yra tinkamas laikas pradėti įgyvendinti ITER projektą mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros branduolio sintezės energijos srityje pažangos pagrindu,

ATSIŽVELGDAMOS į ITER derybų Šalių atstovų bendrą pareiškimą ITER skirtame ministrų susitikime Maskvoje 2005 m. birželio 28 d.,

PRIPAŽINDAMOS, kad 2002 m. Pasaulio šalių vadovų susitikime tvarios plėtros klausimais vyriausybės buvo raginamos skatinti aktyvesnius mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą įvairių energijos technologijų, įskaitant atsinaujinančius energijos šaltinius, energijos veiksmingumą ir pažangias energijos technologijas, srityje,

PABRĖŽDAMOS bendrojo ITER projekto įgyvendinimo svarbą, siekiant parodyti mokslines ir technologines galimybes naudoti branduolio sintezės energiją taikiems tikslams ir skatinti jaunųjų kartų susidomėjimą branduolio sinteze,

PASIRYŽUSIOS, kad Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija siektų bendrojo programinio ITER projekto tikslo, įgyvendindama bendrąją tarptautinę mokslinių ir technologinių tikslų siekiančią mokslinių tyrimų programą, kuri būtų parengta ir vykdoma dalyvaujant žymiems moksliniams tyrėjams iš visų Šalių,

PABRĖŽDAMOS saugaus ir patikimo ITER įrenginių statybos, eksploatavimo, dezaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo įgyvendinimo svarbą, siekiant parodyti saugą ir skatinti branduolio sintezės, kaip energijos šaltinio, priimtinumą visuomenėje,

PATVIRTINANČIOS tikrosios partnerystės, įgyvendinant šį ilgalaikį ir didelio masto projektą ir siekiant tirti bei plėtoti branduolio sintezės energiją, svarbą,

PRIPAŽINDAMOS, kad Šalys lygiomis dalysis moksline ir technologine nauda branduolio sintezės energijos mokslinių tyrimų tikslais, tačiau kita su projekto įgyvendinimo susijusi nauda bus pasidalyta nešališkai,

SIEKDAMOS tęsti šioje srityje vaisingą bendradarbiavimą su TATENA,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tarptautinės ITER branduolio sintezės energijos organizacijos steigimas

1.   Šiuo pagrindu steigiama Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (toliau – ITER organizacija).

2.   ITER organizacijos centrinė buveinė (toliau – centrinė buveinė) yra St. Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, Prancūzija. Šiame Susitarime Euratomas vadinamas Priimančiąja šalimi, o Prancūzija – Priimančiąja valstybe.

2 straipsnis

ITER organizacijos tikslas

ITER organizacijos tikslas – užtikrinti ir skatinti 4 straipsnyje paminėtų jos narių (toliau – nariai) bendradarbiavimą kuriant ITER, tarptautinį projektą, kurio tikslas – parodyti taikiems tikslams naudojamas mokslines ir technologines branduolio sintezės energijos galimybes, kaip esminį dalyką užtikrinant tvarią branduolio sintezės energijos gamybą.

3 straipsnis

ITER organizacijos funkcijos

1.   ITER organizacija:

a)

stato, paleidžia, eksploatuoja ITER įrenginius ir juos dezaktyvuoja vadovaudamasi ITER inžinerinio projektavimo veiklos galutinėje ataskaitoje (ITER inžinerinio projektavimo veiklos dokumentacijos serija Nr. 21) pateiktais techniniais tikslais ir bendruoju projektu bei visais papildomais techniniais dokumentais, kurie, jei reikia, gali būti priimti vadovaujantis šiuo Susitarimu ir numato ITER įrenginių eksploatavimo nutraukimą,

b)

skatina laboratorijas, kitas institucijas ir darbuotojus, dalyvaujančius šios organizacijos narių branduolio sintezės energijos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programose, eksploatuoti ITER įrenginius,

c)

skatina geresnį supratimą apie branduolio sintezės energiją ir jos priimtinumą visuomenei,

d)

vadovaudamasi šiuo Susitarimu, imasi bet kokios kitos savo tikslui pasiekti reikalingos veiklos.

2.   Vykdydama savo funkcijas, ITER organizacija daug dėmesio skiria geriems santykiams su vietos bendruomenėmis palaikyti.

4 straipsnis

ITER organizacijos nariai

ITER organizacijos nariai yra šio Susitarimo Šalys.

5 straipsnis

Juridinis asmuo

1.   ITER organizacija yra tarptautinis juridinis asmuo, be kita ko, turintis įgaliojimus sudaryti susitarimus su valstybėmis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

2.   ITER organizacija yra juridinis asmuo ir savo narių teritorijoje turi reikalingus teisinius įgaliojimus, įskaitant įgaliojimus:

a)

sudaryti susitarimus;

b)

įsigyti, turėti turtą ir juo disponuoti;

c)

gauti licencijas;

d)

kelti bylas.

6 straipsnis

Taryba

1.   Taryba yra pagrindinis ITER organizacijos organas ir yra sudaryta iš organizacijos narių atstovų. Kiekvienas narys skiria į Tarybą iki keturių atstovų.

2.   29 straipsnyje paminėtas depozitorius (toliau – depozitorius) sušaukia pirmąjį Tarybos posėdį ne vėliau kaip po trijų mėnesių nuo šio Susitarimo įsigaliojimo, jei iki to laiko 12 straipsnio 5 dalyje paminėti pranešimai gaunami iš visų Šalių.

3.   Taryba iš savo narių išrenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją, iš kurių kiekvienas eina vienerių metų kadenciją ir gali būti perrinktas iki trijų kartų ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

4.   Taryba vienbalsiai priima savo darbo tvarkos taisykles.

5.   Taryba rengia susitikimus du kartus per metus, nebent ji nuspręstų kitaip. Organizacijos nario ar generalinio direktoriaus prašymu Taryba gali nuspręsti surengti neeilinį posėdį. Tarybos posėdžiai vyksta centrinėje buveinėje, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip.

6.   Prireikus Taryba gali nuspręsti surengti posėdį ministrų lygiu.

7.   Vadovaujantis šiuo Susitarimu, Taryba atsako už ITER organizacijos veiklos propagavimą, bendrą vadovavimą ir priežiūrą, organizacijai siekiant savo tikslo. Taryba gali priimti sprendimus ir teikti rekomendacijas bet kokiais su šiuo Susitarimu susijusiais klausimais, reikalais ar svarstomomis problemomis. Taryba visų pirma:

a)

priima sprendimą dėl generalinio direktoriaus paskyrimo, pakeitimo ir kadencijos pratęsimo,

b)

priima ir, jei reikia, generaliniam direktoriui pasiūlius, iš dalies pakeičia ITER organizacijos vidaus tvarkos taisykles ir projekto išteklių valdymo taisykles,

c)

generaliniam direktoriui pasiūlius, priima sprendimą dėl pagrindinės ITER organizacijos valdymo struktūros ir darbuotojų sudėties,

d)

generalinio direktoriaus pasiūlymu skiria vyresniuosius darbuotojus,

e)

skiria finansinio audito valdybos narius, kaip nurodyta 17 straipsnyje,

f)

vadovaudamasi 18 straipsnio nuostatomis, priima sprendimą dėl įgaliojimų atliekant ITER organizacijos valdymo vertinimą, ir tuo tikslu paskiria valdymo vertintoją,

g)

generaliniam direktoriui pasiūlius, priima sprendimą dėl bendrojo įvairių ITER projekto etapų biudžeto ir jo tikslinimo ribų, kurios yra leistinos kasmet peržiūrint biudžetą, kaip paminėta j punkte, bei tvirtina 9 straipsnyje paminėtą pirminį ITER projekto planą ir išteklių sąmatas,

h)

tvirtina bendro išlaidų dalijimosi pokyčius,

i)

susijusiems organizacijos nariams sutikus, tvirtina asignavimų tiekimui pakeitimus, nekeisdama bendro išlaidų dalijimosi modelio,

j)

tvirtina metinius atnaujintus ITER projekto planus ir išteklių sąmatas bei atitinkamai tvirtina metinę ITER organizacijos programą ir priima metinį biudžetą,

k)

tvirtina ITER organizacijos metines atskaitomybes,

l)

priima metines ataskaitas,

m)

jei reikia, priima 3 straipsnio 1 dalies a punkte paminėtus papildomus techninius dokumentus,

n)

steigia bet kokias reikalingas ir Tarybai pavaldžias įstaigas,

o)

tvirtina sudaromus tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus ar priemones pagal 19 straipsnio nuostatas,

p)

priima sprendimą dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto įsigijimo, pardavimo ir įkeitimo,

q)

generaliniam direktoriui pasiūlius, priima intelektinės nuosavybės valdymo ir informacijos sklaidos taisykles pagal 10 straipsnio nuostatas,

r)

generaliniam direktoriui pasiūlius ir susijusiems organizacijos nariams sutikus, tvirtina vietos grupių steigimą pagal 13 straipsnio nuostatas. Taryba periodiškai peržiūri galimybes tęsti bet kokių įkurtų vietos grupių veiklą,

s)

generaliniam direktoriui pasiūlius, tvirtina susitarimus ar priemones, pagal kurias reglamentuojami santykiai tarp ITER organizacijos ir jos narių ar valstybių, kurių teritorijoje yra ITER organizacijos centrinė buveinė ir vietos grupės,

t)

generaliniam direktoriui pasiūlius, tvirtina priemones, kurių tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp atitinkamų organizacijos narių vidaus branduolio sintezės energijos mokslinių tyrimų programų bei tarp tokių programų ir ITER organizacijos,

u)

priima sprendimą dėl valstybių ar tarptautinių organizacijų prisijungimo prie šio Susitarimo pagal 23 straipsnio nuostatas,

v)

vadovaudamasi 28 straipsnio nuostatomis, siūlo Šalims dalinius šio Susitarimo pakeitimus,

w)

priima sprendimą dėl paskolų gavimo ar suteikimo, garantijų ir laidavimo teikimo bei įkaito ir užstato šių paskolų atžvilgių pateikimo,

x)

priima sprendimą siūlyti tarptautinėms eksporto kontrolės organizacijoms įvertinti medžiagas, įrangą ir technologiją dėl galimo jų įtraukimo į kontrolės sąrašus ir pagal 20 straipsnio nuostatas kuria taikų panaudojimą ir neplatinimą palaikančią politiką,

y)

tvirtina 15 straipsnyje paminėtas kompensavimo priemones, ir

z)

pagal 12 straipsnio 3 dalies nuostatas priima sprendimą atsisakyti nuo imuniteto ir turi visus kitus reikalingus įgaliojimus siekti ITER organizacijos tikslo bei atlikti jos funkcijas neprieštaraujant šio Susitarimo nuostatoms.

8.   Taryba vienbalsiai priima sprendimus 7 dalies a, b, c, g, h, o, u, v, w, x, y ir z punktuose nustatytais klausimais ir 10 dalyje paminėtos svorinės balsavimo sistemos klausimu.

9.   Svarstydami kitus nei 8 dalyje numatytus klausimus, organizacijos nariai deda visas pastangas siekdami bendro sutarimo. Jeigu nariai nesusitaria, Taryba sprendžia klausimą pagal 10 dalyje paminėtą svorinę balsavimo sistemą. Sprendimams dėl klausimų, susijusių su 14 straipsniu, būtinas Priimančiosios šalies pritarimas.

10.   Organizacijos narių balsų atitinkami svoriai yra susieti su jų įnašais ITER organizacijai. Svorinė balsavimo sistema, kurioje numatomas balsų paskirstymas ir sprendimų priėmimo taisyklės, nustatoma Tarybos darbo tvarkos taisyklėse.

7 straipsnis

Generalinis direktorius ir darbuotojai

1.   Generalinis direktorius yra ITER organizacijos vykdantysis vadovas ir jos atstovas, organizacijai vykdant savo teisinius įgaliojimus. Generalinis direktorius veikia pagal šį Susitarimą ir Tarybos sprendimus ir atsako už savo pareigų vykdymą.

2.   Generaliniam direktoriui talkina darbuotojai. Darbuotojams priskiriami tiesiogiai ITER organizacijoje dirbantys darbuotojai ir narių komandiruoti darbuotojai.

3.   Generalinis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Generalinio direktoriaus paskyrimas gali būti vieną kartą pratęstas papildomam ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui.

4.   Generalinis direktorius imasi visų ITER organizacijos valdymui, jos veiklos vykdymui, jos procedūrų atlikimui ir jos tikslo įgyvendinimui reikalingų priemonių. Generalinis direktorius visų pirma:

a)

rengia ir teikia Tarybai:

bendrą įvairių ITER projekto etapų biudžetą ir leistinas jo tikslinimo ribas,

ITER projekto planą ir išteklių sąmatas bei kasmet jas atnaujina,

metinį biudžetą, kuris neviršytų sutarto bendrojo biudžeto ir kuriame numatyti metiniai įnašai, bei metines atskaitomybes,

pasiūlymus dėl vyresniųjų darbuotojų paskyrimo ir pagrindinės ITER organizacijos valdymo struktūros,

vidaus tvarkos taisykles,

projekto išteklių valdymo taisykles,

metines ataskaitas;

b)

skiria darbuotojus, jiems vadovauja bei juos prižiūri;

c)

atsako už saugą ir imasi visų būtinų organizacinių priemonių, kad būtų laikomasi 14 straipsnyje paminėtų teisės aktų ir taisyklių nuostatų;

d)

jei reikia, kartu su Priimančiąja valstybe imasi priemonių siekiant gauti ITER įrenginių statybai ir eksploatavimui reikalingus leidimus ir licencijas;

e)

skatina bendradarbiavimą tarp atitinkamų narių vidaus branduolio sintezės mokslinių tyrimų programų ir tarp panašių programų bei ITER organizacijos;

f)

užtikrina ITER organizacijai naudoti teikiamų komponentų ir sistemų kokybę bei tinkamumą;

g)

jei reikia, teikia Tarybai 3 straipsnio 1 dalies a punkte paminėtus papildomus techninius dokumentus;

h)

Tarybai iš anksto sutikus, sudaro susitarimus ar imasi priemonių, kad skatintų tarptautinį bendradarbiavimą pagal 19 straipsnio nuostatas, ir prižiūri šių susitarimų bei priemonių įgyvendinimą;

i)

atlieka parengiamuosius Tarybos posėdžių darbus;

j)

Tarybos prašymu talkina Tarybai pavaldžioms įstaigoms, kad padėtų atlikti jų darbus;

k)

stebi bei kontroliuoja metinių programų tvarkaraščio rezultatų ir kokybės įgyvendinimą bei priima užbaigtus darbus.

5.   Generalinis direktorius dalyvauja Tarybos susitikimuose, jei Taryba nenusprendžia kitaip.

6.   Nepažeidžiant 14 straipsnio nuostatų, generalinio direktoriaus ir darbuotojų įsipareigojimai ITER organizacijos atžvilgiu yra išskirtinai tarptautinio pobūdžio. Atlikdami savo pareigas, jie nesiekia ir nepriima jokios vyriausybės ar ITER organizacijai svetimos institucijos nurodymų. Kiekvienas organizacijos narys gerbia tarptautinį generalinio direktoriaus ir darbuotojų įsipareigojimų pobūdį bei nesiekia daryti įtakos jiems atliekant savo pareigas.

7.   Darbuotojai talkina generaliniam direktoriui jam (jai) vykdant savo pareigas ir yra jam (jai) pavaldūs.

8.   Generalinis direktorius skiria darbuotojus vadovaudamasis vidaus tvarkos taisyklėmis.

9.   Kiekvienas darbuotojas skiriamas eiti pareigas iki penkerių metų.

10.   ITER organizacijos personalą sudaro ITER organizacijos veiklai įgyvendinti reikalingi kvalifikuoti moksliniai, techniniai ir administraciniai darbuotojai.

11.   Darbuotojai skiriami savo kvalifikacijos pagrindu, atsižvelgiant į atitinkamą pareigybių paskirstymą tarp organizacijos narių jų įnašų atžvilgiu.

12.   Vadovaudamiesi šiuo Susitarimu ir atitinkamomis taisyklėmis, organizacijos nariai gali komandiruoti darbuotojus ir siųsti į ITER organizaciją kviestinius mokslo darbuotojus.

8 straipsnis

ITER organizacijos ištekliai

1.   ITER organizacijos išteklius sudaro:

a)

įnašai natūra, kaip paminėta dokumente „ITER statybos, eksploatavimo, dezaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapų vertės nustatymas bei šalių įnašų pobūdis“, kuriuos sudaro: i) konkrečios detalės, įranga, medžiagos ir kitos prekės bei paslaugos pagal sutartas technines specifikacijas ir ii) organizacijos narių komandiruoti darbuotojai;

b)

ITER organizacijos narių finansiniai įnašai į organizacijos biudžetą (toliau – piniginiai įnašai), kaip paminėta dokumente „ITER statybos, eksploatavimo, dezaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapų vertės nustatymas bei šalių įnašų pobūdis“;

c)

papildomi ištekliai, kurie gaunami pinigais ar natūra pagal Tarybos patvirtintas ribas ir sąlygas.

2.   Atitinkamų organizacijos narių įnašai šio Susitarimo galiojimo terminu nurodyti dokumentuose „ITER statybos, eksploatavimo, dezaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo etapų vertės nustatymas bei šalių įnašų pobūdis“ ir „Visų ITER projekto etapų išlaidų pasidalijimas“ ir gali būti peržiūrėti vienbalsiu Tarybos sprendimu.

3.   ITER organizacijos ištekliai naudojami tik siekiant ITER organizacijos tikslo ir vykdant jos funkcijas pagal 2 ir 3 straipsnių nuostatas.

4.   Kiekvienas organizacijos narys teikia savo įnašus ITER organizacijai per atitinkamą juridinį subjektą, toliau vadinamą to nario „vietos agentūra“, nebent Taryba nuspręstų kitaip. Tarybos pritarimas nebūtinas tiesioginiam organizacijos narių piniginių įnašų teikimui ITER organizacijai.

9 straipsnis

Projekto išteklių valdymo taisyklės

1.   Projekto išteklių valdymo taisyklių tikslas – užtikrinti tinkamą ITER organizacijos finansų valdymą. Šiose taisyklėse, inter alia, teikiamos pagrindinės taisyklės dėl:

a)

finansinių metų;

b)

apskaitos vieneto ir valiutos, kurią ITER organizacija naudoja apskaitai biudžeto ir išteklių įvertinimo tikslais;

c)

ITER projekto plano ir išteklių sąmatų pateikimo ir struktūros;

d)

metinio biudžeto rengimo ir priėmimo procedūros, metinio biudžeto įvykdymo ir vidaus finansų kontrolės;

e)

organizacijos narių įnašų;

f)

sutarčių sudarymo;

g)

įnašų valdymo;

h)

eksploatavimo nutraukimo fondo valdymo.

2.   Generalinis direktorius kasmet rengia ir teikia Tarybai atnaujintą ITER projekto planą ir išteklių sąmatas.

3.   ITER projekto plane, kuris aprėpia visą šio Susitarimo terminą, nurodomas visų ITER organizacijos funkcijų atlikimo planas. Šiame plane:

a)

pateikiamas bendras ITER organizacijos tikslo įgyvendinimo planas, įskaitant tvarkaraštį ir pagrindinius etapus, ir apibendrinama ITER projekto pažanga bendro plano atžvilgiu,

b)

nurodomi konkretūs ITER organizacijos veiklos programos tikslai ir tvarkaraščiai būsimam penkerių metų ar statybos laikotarpiui, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra ilgesnis ir

c)

teikiamos atitinkamos pastabos, įskaitant ITER projektui gresiančios rizikos įvertinimą ir priemonių rizikai sušvelninti ar jos išvengti aprašymus.

4.   ITER išteklių sąmatose teikiama išsami jau sunaudotų ir ateityje ITER projekto planui įgyvendinti reikalingų išteklių bei šių išteklių teikimo planų analizė.

10 straipsnis

Informacija ir intelektinė nuosavybė

1.   Vadovaudamosi šio Susitarimo ir priedo dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės nuostatomis, ITER organizacija ir jos nariai vykdo kuo plačiausią tinkamą informacijos ir intelektinės nuosavybės, kurią jie sukuria įgyvendindami šį Susitarimą, sklaidą. Šio straipsnio ir priedo dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės nuostatų įgyvendinamas yra vienodas visų narių ir ITER organizacijos narių atžvilgiu ir jų nediskriminuoja.

2.   Vykdydama savo veiklą, ITER organizacija užtikrina, kad, pasibaigus tinkamai apsaugai įgyti reikalingam pagrįstam laikotarpiui, bet kokie moksliniai rezultatai yra skelbiami ar kitaip plačiai paskleidžiami. Bet kokios autoriaus teisės į šiais rezultatais paremtus darbus priklauso ITER organizacijai, nebent konkrečiose šio Susitarimo ir priedo dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės nuostatose nustatyta kitaip.

3.   Sudarydami sutartis dėl darbų, atliktinų vadovaujantis šiuo Susitarimu, ITER organizacija ir jos nariai įtraukia į šias sutartis bet kokią gaunamą intelektinę nuosavybę reglamentuojančias nuostatas. Šiose nuostatose, kurios turi atitikti šio Susitarimo ir priedo dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės nuostatas, inter alia, aptariamos teisės gauti, taip pat atskleisti ir naudoti tokią intelektinę nuosavybę.

4.   Pagal šį Susitarimą sukurtai ar parengtai intelektinei nuosavybei taikomos priedo dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės nuostatos.

11 straipsnis

Parama statybvietei

1.   Vadovaudamasi priede dėl paramos statybvietei nustatytomis sąlygomis, Priimančioji šalis teikia ITER organizacijai apibendrintam ITER projektui įgyvendinti reikalingą paramą statybvietei ar užtikrina, kad tokia parama yra teikiama. Priimančioji šalis gali paskirti asmenį, kuris teiktų šią paramą jos vardu. Toks paskyrimas neturi įtakos šiame straipsnyje nustatytiems Priimančiosios šalies įsipareigojimams.

2.   Tarybai pritarus, ITER organizacijos ir Priimančiosios šalies ar jos paskirto asmens bendradarbiavimo dėl paramos statybvietei būdai ir procedūros nustatoma tarp jų sudaromame Paramos statybvietei susitarime.

12 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

1.   ITER organizacija, jos nuosavybė ir turtas kiekvieno organizacijos nario teritorijoje turi jos funkcijoms atlikti reikalingas privilegijas ir imunitetus.

2.   ITER organizacijos generalinis direktorius ir darbuotojai bei organizacijos narių atstovai Taryboje ir pavaldžiose įstaigose kartu su savo pavaduotojais ir ekspertais kiekvieno iš organizacijos narių teritorijoje turi su ITER organizacija susijusioms savo funkcijoms atlikti reikalingas privilegijas ir imunitetus.

3.   1 ir 2 dalyse nustatytų imunitetų atsisakoma bet kuriuo atveju, kai imunitetui atmesti kompetentinga institucija mano, kad toks imunitetas kliudytų vykdyti teisingumą, be to, kad atsisakymas nepažeistų tikslų, kuriems šis imunitetas buvo skirtas, ir kai ITER organizacijos, generalinio direktoriaus ir darbuotojų atveju Taryba nustato, kad toks atsisakymas neprieštarautų ITER organizacijos ir jos narių interesams.

4.   Pagal šį Susitarimą suteiktos privilegijos ir imunitetai nesumažina ir neveikia ITER organizacijos, generalinio direktoriaus ar darbuotojų pareigos vadovautis 14 straipsnyje paminėtais teisės aktais ir taisyklėmis.

5.   Įgyvendinusi 1 ir 2 dalių nuostatas, kiekviena Šalis raštu praneša apie tai depozitoriui.

6.   Depozitorius informuoja Šalis, kai pagal 5 dalies nuostatas teikiami pranešimai buvo gauti iš visų Šalių.

7.   ITER organizacija ir Priimančioji valstybė sudaro centrinės buveinės susitarimą.

13 straipsnis

Vietos grupės

Jei reikia ITER organizacijos funkcijoms atlikti ir jos tikslui įgyvendinti, kiekvienas organizacijos narys priima savo teritorijoje ITER organizacijos įsteigtą ir valdomą vietos grupę. ITER organizacija ir kiekvienas jos narys sudaro Vietos grupės susitarimą.

14 straipsnis

Visuomenės sveikata, sauga, licencijavimas ir aplinkosauga

ITER organizacija laikosi taikomų nacionalinių Priimančiosios valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų visuomenės sveikatos ir saugos darbe, branduolinės saugos, apsaugos nuo spinduliuotės, licencijavimo, branduolinių medžiagų, aplinkosaugos ir apsaugos nuo piktavališkų veiksmų srityse.

15 straipsnis

Atsakomybė

1.   ITER organizacijos sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamos sutartinės nuostatos, kurios aiškinamos vadovaujantis sutarčiai taikytina teise.

2.   Nesutartinės atsakomybės atveju ITER organizacija tinkamai kompensuoja ar kitomis priemonėmis atlygina bet kokią jos padarytą žalą tiek kiek ITER organizacija yra juridiškai atsakinga pagal atitinkamą teisę; kompensavimo susitarimų detales tvirtina Taryba. Šios dalies nuostatos neturi būti vertinamos kaip ITER organizacijos atsisakymas nuo imuniteto.

3.   Bet koks ITER organizacijos mokėjimas, atlyginant žalą pagal 1 ir 2 dalyse paminėtą atsakomybę, ir bet kokios dėl jos patirtos sąnaudos ir išlaidos laikomos „veiklos išlaidomis“, kaip apibrėžta Projekto išteklių valdymo taisyklėse.

4.   Jei išlaidos 2 dalyje paminėtai žalai atlyginti viršija ITER organizacijos metiniame veiklos biudžete turimas ir (arba) draudimo mokamas lėšas, organizacijos nariai Taryboje konsultuojasi, kad ITER organizacija galėtų atlyginti žalą pagal 2 dalies nuostatas, ir siekia, kad Taryba vienbalsiai priimtų sprendimą padidinti bendrą biudžetą vadovaujantis 6 straipsnio 8 dalies nuostatomis.

5.   Narystė ITER organizacijoje nereiškia, kad nariai prisiima atsakomybę už ITER organizacijos veiksmus, aplaidumus ar įsipareigojimus.

6.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nekenkia narių imunitetui kitų valstybių ar jų teritorijoje ir neturi būti laikoma atsisakymu nuo šio imuniteto.

16 straipsnis

Eksploatavimo nutraukimas

1.   ITER eksploatavimo laikotarpiu ITER organizacija įkuria ITER įrenginių eksploatavimo nutraukimo fondą (toliau – fondą). Fondo įkūrimo metodai, jo įvertinimas ir duomenų atnaujinimas, pakeitimų ir fondo perdavimo Priimančiajai valstybei sąlygos nustatomi 9 straipsnyje paminėtose Projekto išteklių valdymo taisyklėse.

2.   Pasibaigus galutiniam ITER bandomojo veikimo etapui, ITER organizacija per penkerių metų ar, jei susitarta su Priimančiąja valstybe, trumpesnį laikotarpį taip parengia ITER įrenginius, kad jie atitiktų ITER organizacijos ir Priimančiosios valstybės sutartą būklę, kuri, jei reikia, yra peržiūrima, ir po to ITER organizacija perduoda Priimančiajai valstybei fondą ir ITER įrenginius jų eksploatavimui nutraukti.

3.   Priimančiajai valstybei priėmus fondą kartu su ITER įrenginiais, ITER organizacija neprisiima jokios atsakomybės už ITER įrenginius ar su jais susijusių įsipareigojimų, nebent ITER organizacija ir Priimančioji valstybė susitartų kitaip.

4.   ITER organizacijos ir Priimančiosios valstybės teisės ir įsipareigojimai ir jų sąveikos eksploatavimo nutraukimo atžvilgiu metodai nustatomi 12 straipsnyje paminėtame Centrinės buveinės susitarime, pagal kurį ITER organizacija ir priimančioji valstybė, inter alia, susitaria, kad:

a)

perdavus ITER įrenginius, Priimančiajai valstybei išlieka privalomos 20 straipsnio nuostatos;

b)

Priimančioji valstybė nuolat teikia visiems savo įnašą į fondą įnešusiems organizacijos nariams ataskaitas apie eksploatavimo nutraukimo pažangą ir apie eksploatavimo nutraukimui naudojamas ar sukurtas procedūras ir technologijas.

17 straipsnis

Finansinis auditas

1.   ITER organizacijos metinės apskaitos auditui pagal šio straipsnio ir Projekto išteklių valdymo taisyklių nuostatas atlikti steigiama Finansinio audito valdyba (toliau – valdyba).

2.   Kiekvienam organizacijos nariui atstovauja vienas valdybos narys. Valdybos narius pagal atitinkamų narių rekomendaciją trejų metų laikotarpiui skiria Taryba. Paskyrimas gali būti vieną kartą pratęstas papildomam trejų metų laikotarpiui. Taryba skiria vieną iš narių valdybos pirmininku, kuris eina šias pareigas dvejus metus.

3.   Valdybos nariai yra nepriklausomi ir neprašo bei nepriima jokio organizacijos nario ar bet kokio kito asmens nurodymų, ir yra atskaitingi tik Tarybai.

4.   Audito tikslai yra šie:

a)

nustatyti, ar visos pajamos ir (arba) išlaidos buvo gautos ir (arba) patirtos teisėtai ir taisyklingai bei buvo apskaitytos;

b)

nustatyti, ar finansinis valdymas yra pagrįstas;

c)

pateikti patikinimo pareiškimą dėl metinės atskaitomybės patikimumo ir pagrindinių sandorių teisėtumo bei taisyklingumo;

d)

nustatyti, ar išlaidos atitinka biudžetą;

e)

išnagrinėti bet kokį klausimą, kuris gali turėti svarbios finansinės įtakos ITER organizacijai.

5.   Auditas grindžiamas pripažintais tarptautiniais apskaitos principais ir standartais.

18 straipsnis

Valdymo vertinimas

1.   Taryba kartą per dvejus metus skiria valdymo vertintoją, kuris vertina ITER organizacijos veiklos valdymą. Šio įvertinimo aprėptį nustato Taryba.

2.   Generalinis direktorius, pasikonsultavęs su Taryba, taip pat gali reikalauti atlikti tokius įvertinimus.

3.   Valdymo vertintojas yra nepriklausomas ir neprašo bei nepriima jokio organizacijos nario ar bet kokio kito asmens nurodymų, ir yra atskaitingas tik Tarybai.

4.   Šio įvertinimo tikslas – nustatyti, ar tinkamas yra ITER organizacijos valdymas, ypač kalbant apie valdymo veiksmingumą ir dalykiškumą darbuotojų skaičiaus atžvilgiu.

5.   Vertinimas grindžiamas ITER organizacijos dokumentais. Valdymo vertintojui suteikiamos galimybės susipažinti su visais darbuotojais, apskaita ir dokumentais, kurių jam (jai) gali prireikti.

6.   ITER organizacija užtikrina, kad valdymo vertintojas tvirtai laikytųsi jos reikalavimų dėl jautrios ir (arba) konfidencialios verslo informacijos, ypač dėl jos procedūrų, susijusių su intelektine nuosavybe, taikiu panaudojimu ir neplatinimu.

19 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Siekdama įgyvendinti savo tikslą, ITER organizacija, vadovaudamasi šiuo Susitarimu ir esant atitinkamam vienbalsiai patvirtintam Tarybos sprendimui, gali bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, kurios nėra Susitarimo Šalys ir su organizacijomis ir institucijomis iš valstybių, kurios nėra Susitarimo Šalys, taip pat tuo tikslu sudaryti su jomis atitinkamus susitarimus ar imtis atitinkamų priemonių. Taryba kiekvienu atveju nustato išsamias tokio bendradarbiavimo priemones.

20 straipsnis

Taikus panaudojimas ir neplatinimas

1.   ITER organizacija ir jos nariai naudoja bet kokias pagal šį Susitarimą sukurtas ar gautas medžiagas, įrangą ar technologiją tik taikiems tikslams. Nė viena šios dalies nuostata neturi būti aiškinama kaip turinti įtakos organizacijos narių teisėms naudoti nepriklausomai nuo šio Susitarimo jų nuosaviems tikslams įsigytas ar sukurtas medžiagas, įrangą ar technologiją.

2.   ITER organizacijos ir jos narių pagal šį Susitarimą gautos ar sukurtos medžiagos, įranga ar technologija neperduodama jokiai trečiajai šaliai, kuri naudotų jas gaminti ar kitaip įsigyti branduolinius ginklus ar kitus branduolinius sprogstamuosius įtaisus ar bet kokiems netaikiems tikslams.

3.   ITER organizacija ir jos nariai imasi atitinkamų priemonių įgyvendinti šio straipsnio nuostatas veiksmingai ir skaidriai. Tuo tikslu Taryba pasitelkia atitinkamus tarptautinius forumus ir kuria taikų panaudojimą ir neplatinimą remiančią politiką.

4.   Siekdamos paremti ITER projekto sėkmę ir jo neplatinimo politiką, Šalys sutinka konsultuotis bet kokiais su šio straipsnio nuostatų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

5.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nereikalauja iš organizacijos narių perduoti medžiagą, įrangą ar technologiją prieštaraujant nacionaliniam eksporto reguliavimui ar susijusiems įstatymams ir kitiems teisės aktams.

6.   Nė viena šio Susitarimo nuostata neturi įtakos Šalių teisėms ir įsipareigojimams pagal kitus tarptautinius susitarimus dėl branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų įtaisų neplatinimo.

21 straipsnis

Taikymas Euratomo atžvilgiu

Pagal Euratomo steigimo sutarties nuostatas šis Susitarimas taikomas visoms tos Sutarties aprėpiamoms teritorijoms. Pagal tos Sutarties ir kitų susijusių susitarimų nuostatas jis taip pat taikomas Bulgarijos Respublikai, Rumunijai ir Šveicarijos Konfederacijai, kurios dalyvauja Euratomo branduolio sintezės programoje tikrųjų asocijuotų trečiųjų valstybių teisėmis.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas ratifikuojamas, priimamas ar tvirtinamas kiekvienos Pasirašiusiosios šalies nustatyta tvarka.

2.   Šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai Kinijos Liaudies Respublika, Euratomas, Indijos Respublika, Japonija, Korėjos Respublika, Rusijos Federacija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikia šio Susitarimo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus.

3.   Jei šis Susitarimas neįsigalioja per vienerius metus nuo pasirašymo dienos, depozitorius šaukia Pasirašiusiųjų šalių susitikimą, kuriame sprendžiama, kokių veiksmų imtis jo įsigaliojimui palengvinti.

23 straipsnis

Prisijungimas

1.   Įsigaliojus šiam Susitarimui, prisijungti prie šio Susitarimo ir tapti jo Šalimi, Tarybai vienbalsiai priėmus atitinkamą sprendimą, gali bet kuri valstybė ar tarptautinė organizacija.

2.   Bet kuri prisijungti prie šio Susitarimo pageidaujanti valstybė ar tarptautinė organizacija praneša apie tai generaliniam direktoriui, kuris informuoja organizacijos narius apie šį prašymą bent prieš šešis mėnesius iki jo pateikimo Tarybai, kuri priima atitinkamą sprendimą.

3.   Taryba nustato bet kokios valstybės ar tarptautinės organizacijos prisijungimo sąlygas.

4.   Valstybės ar tarptautinės organizacijos prisijungimas prie šio Susitarimo įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai depozitorius gauna prisijungimo dokumentą ir 12 straipsnio 5 dalyje paminėtą pranešimą.

24 straipsnis

Trukmė ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas sudaromas pirminiam 35 metų laikotarpiui. Paskutiniai penkeri šio laikotarpio metai arba, jei susitariama su Priimančiąja valstybe, trumpesnis laikotarpis skiriamas ITER įrenginiams dezaktyvuoti.

2.   Likus mažiausiai aštuoneriems metams iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos, Taryba steigia specialųjį komitetą, kuriam pirmininkauja generalinis direktorius ir kuris teikia rekomendacijas dėl galimo šio Susitarimo termino pratęsimo atsižvelgiant į ITER projekto pažangą. Specialusis komitetas vertina techninę ir mokslinę ITER įrenginių būklę ir galimo šio Susitarimo termino pratęsimo pagrindus ir, prieš rekomenduodamas pratęsti šio Susitarimo terminą, – finansinius klausimus, susijusius su reikalingu biudžetu ir poveikiu dezaktyvavimo ir eksploatavimo nutraukimo išlaidoms. Specialusis komitetas teikia savo ataskaitą Tarybai per vienerius metus nuo įsteigimo.

3.   Taryba šios ataskaitos pagrindu, likus mažiausiai šešeriems metams iki galiojimo pabaigos, vienbalsiai nusprendžia, ar pratęsti šio Susitarimo terminą.

4.   Taryba negali pratęsti šio Susitarimo termino bendram ilgesniam nei dešimties metų laikotarpiui, be to, Taryba negali pratęsti šio Susitarimo termino, jei toks pratęsimas pakeistų ITER organizacijos veiklos pobūdį ar organizacijos narių finansinių įnašų pagrindus.

5.   Taryba patvirtina numatomą šio Susitarimo galiojimo pabaigą likus mažiausiai šešeriems metams iki jo galiojimo pabaigos ir priima sprendimus dėl dezaktyvavimo etapo ir ITER organizacijos likvidavimo.

6.   Šis Susitarimas gali būti nutrauktas visų šalių susitarimu, numatant pakankamai laiko dezaktyvavimui ir užtikrinant eksploatavimo nutraukimui būtinas lėšas.

25 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Bet koks klausimas, kuris kyla tarp Šalių ar tarp vienos ar daugiau Šalių ir ITER organizacijos dėl šio Susitarimo ar yra su juo susijęs, sprendžiamas konsultacijų, tarpininkavimo ar kitu sutartu būdu, pvz., arbitražo. Suinteresuotosios Šalys rengia susitikimą, kuriame svarsto bet kokio tokio klausimo pobūdį, kad kuo skubiau jį išspręstų.

2.   Jei ginčo šalys nepajėgia išspręsti savo ginčo konsultacijų būdu, bet kuri šalis gali prašyti Tarybos pirmininko (arba, jei išrinktas pirmininkas atstovauja organizacijos nariui, kuris yra ginčo šalis, Tarybos nario, kuris atstovauja ginčo šalimi nesančiam organizacijos nariui) tarpininkauti susitikime, kuriame bandoma išspręsti ginčą. Toks susitikimas šaukiamas per trisdešimt dienų nuo bet kurios šalies prašymo dėl tarpininkavimo pateikimo ir užbaigiamas per šešiasdešimt dienų, po kurių tarpininkas teikia ataskaitą apie tarpininkavimą, kuri rengiama pasikonsultavus su organizacijos nariais, išskyrus ginčo šalis, ir kurioje teikiamos rekomendacijos dėl ginčo sprendimo.

3.   Jei ginčo šalys nepajėgia išspręsti savo ginčo konsultacijų ar tarpininkavimo būdu, jos gali susitarti pritaikyti ginčui sutartą ginčo sprendimo, vadovaujantis sutarta tvarka, formą.

26 straipsnis

Pasitraukimas

1.   Praėjus dešimčiai šio Susitarimo galiojimo metų, bet kuri Šalis, išskyrus Priimančiąją šalį, gali pranešti depozitoriui apie savo ketinimus pasitraukti iš susitarimo.

2.   Pasitraukimas iš Susitarimo neturi įtakos pasitraukiančiosios Šalies įnašui į ITER įrenginių statybos išlaidas. Jei Šalis pasitraukia iš Susitarimo ITER eksploatavimo laikotarpiu, ji taip pat įneša savo sutartą ITER įrenginių eksploatavimo nutraukimo išlaidų dalį.

3.   Pasitraukimas iš Susitarimo neturi įtakos jokiai Šalies teisei, įsipareigojimui ar teisinei padėčiai, kuri atsirado įgyvendinant šį Susitarimą prieš šios Šalies pasitraukimą.

4.   Pasitraukimas iš Susitarimo įsigalioja pasibaigus finansiniams metams, einantiems po metų, kuriais teikiamas 1 dalyje paminėtas pranešimas.

5.   ITER organizacija dokumentuoja pasitraukimo duomenis tardamasi su pasitraukiančiąja Šalimi.

27 straipsnis

Priedai

Priedas dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės ir priedas dėl paramos statybvietei yra neatsiejama šio Susitarimo dalis.

28 straipsnis

Pakeitimai

1.   Bet kuri Šalis gali teikti pasiūlymą dėl dalinio šio Susitarimo pakeitimo.

2.   Taryba svarsto siūlomus pakeitimus, kad galėtų vienbalsiai siūlyti juos Šalims.

3.   Pakeitimai ratifikuojami, priimami ar tvirtinami pagal kiekvienos Šalies taikomą tvarką ir įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai visos Šalys pateikia ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus.

29 straipsnis

Depozitorius

1.   Šio Susitarimo depozitorius yra Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) generalinis direktorius.

2.   Šio Susitarimo originalas perduodamas depozitoriui, kuris siunčia patvirtintas jo kopijas pasirašiusiosioms Šalims ir Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui užregistruoti ir paskelbti pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnio nuostatas.

3.   Depozitorius praneša visoms pasirašiusiosioms Šalims ir valstybėms kandidatėms bei tarptautinėms organizacijoms apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento pateikimo datą;

b)

kiekvieno pranešimo, gauto pagal 12 straipsnio 5 dalies nuostatas, pateikimo datą;

c)

šio Susitarimo įsigaliojimo ir pakeitimų, kaip nustatyta 28 straipsnyje, įsigaliojimo dieną;

d)

bet kokį bet kurios Šalies pranešimą apie jos ketinimus pasitraukti iš šio Susitarimo;

e)

šio Susitarimo nutraukimą.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta 2006 m. lapkričio 21 d. Paryžiuje, vienu originaliu egzemplioriumi anglų kalba.

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Japonijos Vyriausybės vardu

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės vardu

I PRIEDAS

Priedas dėl informacijos ir intelektinės nuosavybės

1   straipsnis

Dalykas ir apibrėžtys

1.1

Šiame priede aptariami su saugotinais objektais vykdant šį Susitarimą susiję informacijos ir intelektinės nuosavybės sklaida, naudojimas, apsauga ir pasikeitimas ta informacija ir intelektine nuosavybe. Jeigu nenumatyta kitaip, šiame priede vartojami terminai turi tą pačią reikšmę, kaip Susitarime.

1.2

Informacija – paskelbti duomenys, brėžiniai, planai, skaičiavimai, ataskaitos ir kiti dokumentai, dokumentuose užfiksuoti duomenys ar mokslinių tyrimų ir plėtros metodai, taip pat saugotinų ar nesaugotinų išradimų ir atradimų aprašymai, kurie nėra intelektinė nuosavybė, kaip apibrėžta 1.3 dalyje.

1.3

Intelektinė nuosavybė vartojama ta reikšme, kuri apibrėžta 1967 m. liepos 14 d. Stokholme priimtos Konvencijos dėl pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos įsteigimo 2 straipsnyje. Šiame priede intelektinė nuosavybė gali apimti konfidencialią informaciją, pvz., patirtį ir žinias arba prekybines paslaptis, jeigu jos nepaskelbtos, pateiktas rašytine ar kita forma, ir kuri:

a)

savininko buvo laikoma konfidencialia,

b)

nėra visuotinai žinoma ar nėra galimybės ja pasinaudoti iš kitų šaltinių ir (arba) nėra viešai pateikta spausdintuose leidiniuose ir (arba) kitose laikmenose, kuriose ją galima perskaityti,

c)

nebuvo savininko perduota kitoms Šalims be įpareigojimo laikyti ją konfidencialia,

d)

nebuvo perduota gaunančiajai Šaliai be įpareigojimo laikyti ją konfidencialia.

1.4

Pradinė intelektinė nuosavybė – intelektinė nuosavybė, kuri buvo ar yra įgyta, išplėtota ar sukurta iki šio Susitarimo įsigaliojimo datos arba ne šio Susitarimo taikymo srityje.

1.5

Sukurta intelektinė nuosavybė – sukurta ar įgyta intelektinė nuosavybė, kuri savininko teisėmis priklauso per vietos agentūrą ar subjektą veikiančiam nariui, arba ITER organizacijai arba bendrai pagal šį Susitarimą per jo vykdymo laiką.

1.6

Patobulinimai – bet kuri esamos intelektinės nuosavybės pažanga, įskaitant susijusius darbus.

1.7

Subjektas ar subjektai – bet kuris subjektas, su kuriuo vietos agentūra arba ITER organizacija sudarė prekių ar paslaugų teikimo sutartį šio Susitarimo tikslais.

2   straipsnis

Bendrosios nuostatos

2.1.

Laikantis šio priedo nuostatų, nariai remia kuo platesnę sukurtos intelektinės nuosavybės sklaidą.

2.2.

Kiekvienas narys užtikrina, kad kiti nariai ir ITER organizacija galėtų gauti intelektinės nuosavybės teises, suteikiamas pagal šį priedą. Kiekvieno nario ar ITER organizacijos sudaryta sutartis su subjektu privalo atitikti šio priedo nuostatas. Visi nariai ir ITER organizacija turi laikytis visų pirma viešųjų pirkimų tvarkos, kad būtų užtikrinta atitiktis šiam priedui.

ITER organizacija tinkamai ir laiku nustato sutartis sudarančių subjektų pradinę intelektinę nuosavybę, kad ITER organizacija ir nariai galėtų naudotis šia pradine intelektine nuosavybe pagal šio priedo nuostatas.

Kiekvienas narys tinkamai ir laiku nustato sutartis sudarančių subjektų pradinę intelektinę nuosavybę, kad ITER organizacija ir nariai galėtų naudotis šia pradine intelektine nuosavybe pagal šio priedo nuostatas.

Kiekvienas narys ir ITER organizacija užtikrina, kad ITER organizacija ir kiti nariai galėtų pasinaudoti vykdant sutartis sukurtais ar įtrauktais išradimais ir kita intelektine nuosavybe, su sąlyga, kad būtų paisoma išradėjų teisių pagal šį priedą.

2.3

Šiuo priedu nekeičiamas ar nepažeidžiamas teisių paskirstymo tarp šalies narės ir jos piliečių. Šalis narė ir jos piliečiai, remdamiesi taikomais jų įstatymais ir kitais teisės aktais, patys nustato, ar intelektinės nuosavybės teisės priklausys šaliai nariai ar jos piliečiams.

2.4

Jeigu narys, vykdydamas šį Susitarimą, sukuria ar įsigyja intelektinę nuosavybę, į kurią jis turi visišką teisę, jis apie tai laiku praneša kitiems nariams ir ITER organizacijai ir pateikia išsamią informaciją apie tokią intelektinę nuosavybę.

3   straipsnis

Informacijos sklaida ir mokslinės publikacijos, kurios yra autoriaus teisės subjektas arba nėra

Visi nariai turi teisę nekomerciniam naudojimui versti, dauginti ir viešai platinti informaciją, tiesiogiai gautą vykdant šį Susitarimą. Ant visų viešai platinamų pagal šią nuostatą parengtų darbų, kurie yra autoriaus teisės subjektas, kopijų nurodomos autorių pavardės, nebent autorius aiškiai atsisako, kad jo pavardė būtų nurodyta.

4   straipsnis

Nario, vietos agentūros ar subjekto sukurta ar įtraukta intelektinė nuosavybė

4.1.

Sukurta intelektinė nuosavybė

4.1.1

Jeigu narys, vietos agentūra ar subjektas, vykdydami šį Susitarimą, sukuria saugotiną objektą, vietos agentūra ar subjektas turi teisę visose šalyse įsigyti visas tokios intelektinės nuosavybės teises ir turtinę teisę pagal taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus.

4.1.2

Veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą narys, kuris vykdydamas šį Susitarimą sukūrė intelektinę nuosavybę, vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis kitiems nariams ir ITER organizacijai suteikia neatšaukiamą, neišimtinę ir nemokamą licenciją naudotis tokia sukurta intelektine nuosavybe, su teise ITER organizacijai išduoti sublicencijas, o kitiems nariams – išduoti sublicencijas savo teritorijose viešai remiamoms branduolio sintezės tyrimų ir plėtros programoms vykdyti.

4.1.3

Veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą narys, kuris vykdydamas šį Susitarimą sukūrė intelektinę nuosavybę, vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis kitiems nariams suteikia neišimtinę licenciją sukurta intelektine nuosavybe naudotis komerciniais tikslais branduolio sintezės srityje, su teise tų narių vietos trečiosioms šalims išduoti sublicencijas tokiam naudojimui tų narių teritorijoje ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei sąlygos, kuriomis tas narys suteikia licencijas naudotis sukurta intelektine nuosavybe trečiosioms šalims to nario teritorijoje ar už jos ribų. Jeigu tokios sąlygos buvo suteiktos, tokia licencija yra nepaneigiama. Tokia licencija gali būti atšaukta tik jeigu ji neatitinka sutartinių įsipareigojimų.

4.1.4

Veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą narys, kuris vykdydamas šį Susitarimą sukūrė intelektinę nuosavybę, yra skatinamas sudaryti komercinius susitarimus su kitais nariais, vietos agentūromis, subjektais ir trečiosiomis šalimis, kad sukurta intelektinė nuosavybė būtų naudojama ne tik branduolio sintezės srityje.

4.1.5.

Nariai ir jų vietos agentūros ar subjektai, kurie suteikia licencijas ar sublicencijas naudotis sukurta intelektine nuosavybe pagal šį priedą, registruoja tokį licencijavimą, o kiti nariai turi galimybę naudotis šiuo registru, pvz. gauti jį iš ITER organizacijos.

4.2.

Pradinė intelektinė nuosavybė

4.2.1.

Pradinė intelektinė nuosavybė lieka ją turinčios Šalies nuosavybe.

4.2.2.

Bet kuris narys, veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą, kuris į ITER organizacijai pateiktus elementus įtraukė pradinę intelektinę nuosavybę, išskyrus konfidencialią informaciją, pvz. patirtį ir žinias arba komercines paslaptis, kurios reikia:

statyti, eksploatuoti, naudoti ar integruoti technologijas, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su ITER įrenginiais,

prižiūrėti ar pataisyti pateiktą elementą arba

kai Taryba nusprendžia, kad tai būtina prieš bet kuriuos viešuosius pirkimus,

vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis kitiems nariams ir ITER organizacijai suteikia neatšaukiamą, neišimtinę ir nemokamą licenciją naudotis tokia pradine intelektine nuosavybe, su teise ITER organizacijai išduoti sublicencijas, o kitiems nariams – mokslinių tyrimų institutams ir aukštojo mokslo įstaigoms išduoti sublicencijas savo teritorijose viešai remiamoms branduolio sintezės tyrimų ir plėtros programoms vykdyti.

4.2.3.

a)

Bet kuris narys, veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą, kuris į ITER organizacijai pateiktus elementus įtraukė pradinę konfidencialią informaciją, kurios reikia:

statyti, eksploatuoti, naudoti ar integruoti technologijas, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su ITER įrenginiais,

prižiūrėti ar pataisyti elementą,

kai Taryba nusprendžia, kad tai būtina prieš bet kuriuos viešuosius pirkimus arba

dėl priežasčių, susijusių su sauga, kokybės užtikrinimu ir kokybės kontrole, kaip reikalauja reguliavimo institucijos,

užtikrina, kad ITER organizacija turėtų neatšaukiamą, neišimtinę ir nemokamą licenciją naudotis pradine konfidencialia informacija, įskaitant ITER įrenginių statybos, eksploatavimo, priežiūros ar remonto vadovus arba mokymo instrukcijas.

b)

Kai konfidenciali informacija atskleidžiama ITER organizacijai, turi būti aiškiai nurodoma, kad ji yra konfidenciali, ir ji turi būti pateikiama pagal konfidencialumo susitarimą. Tokios informacijos gavėjas ją naudoja tik 4.2.3 dalies a punkte nustatytais tikslais ir užtikrina jos konfidencialumą, laikydamasis konfidencialumo susitarimo nuostatų. Jeigu ITER organizacija netinkamai naudoja pradinę konfidencialią informaciją, ji padengia su tuo susijusius nuostolius.

4.2.4.

Bet kuris narys, veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą, kuris į ITER organizacijai pateiktus elementus įtraukė pradinę konfidencialią informaciją, pvz. patirtį ir žinias arba prekybines paslaptis, kurių reikia:

statyti, eksploatuoti, naudoti ar integruoti technologijas, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su ITER įrenginiais,

prižiūrėti ar pataisyti pateiktą elementą arba

kai Taryba nusprendžia, kad tai būtina prieš bet kuriuos viešuosius pirkimus,

stengiasi suteikti komercinę licenciją naudotis ta pradine konfidencialia informacija arba pateikia tą patį į pradinę konfidencialią informaciją įtrauktą elementą gavėjui privačių sutarčių pagrindu, numatant finansinę kompensaciją viešai remiamoms branduolio sintezės tyrimų ir plėtros programoms, vykdomoms nario, ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei sąlygos, kuriomis narys suteikia licencijas naudotis ta pradine konfidencialia informacija ar pateikia tuos pačius elementus trečiosioms šalims savo teritorijoje ar už jos ribų. Jeigu tokios sąlygos buvo suteiktos, licencija arba teisė pateikti tokį elementą yra nepaneigiami. Licencija, jeigu ji buvo suteikta, gali būti atšaukta tik jeigu ji neatitinka sutartinių įsipareigojimų.

4.2.5.

Veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą narys, kuris vykdydamas šį Susitarimą įtraukė pradinę intelektinę nuosavybę, įskaitant pradinę konfidencialią informaciją, imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog būtų galima naudotis į pradinę intelektinę nuosavybę įtrauktu komponentu per protingą laiką ir protingomis sąlygomis arba imasi reikiamų priemonių, kad suteiktų vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, kitiems nariams neišimtinę licenciją, kuria jie naudotųsi komerciniais tikslais branduolio sintezės srityje, su teise narių vietos trečiosioms šalims išduoti sublicencijas tokiam naudojimui narių teritorijoje ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei sąlygos, kuriomis narys suteikia licencijas naudotis ta pradine intelektine nuosavybe trečiosioms šalims savo teritorijoje ar už jos ribų. Jeigu tokios sąlygos buvo suteiktos, tokia licencija yra nepaneigiama. Licencija gali būti atšaukta tik jeigu ji neatitinka sutartinių įsipareigojimų.

4.2.6.

Veikdamas per vietos agentūrą ar subjektą narys yra skatinamas suteikti galimybę kitiems nariams ne tik 4.2.5 dalyje nurodytais tikslais, bet ir kitais komerciniais tikslais naudotis bet kuria su ITER organizacijai pateiktais elementais įtraususijusia pradine intelektine nuosavybe, kurios reikia:

statyti, eksploatuoti, naudoti ar integruoti technologijas, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su ITER įrenginiais,

prižiūrėti ar pataisyti pateiktą elementą arba

kai Taryba nusprendžia, kad tai būtina prieš bet kuriuos viešuosius pirkimus.

Jeigu savininkai suteikia licenciją kitiems nariams naudotis pradine intelektine nuosavybe, licencija suteikiama vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis.

4.3.

Licencijų suteikimas trečiosioms šalims, kurios nėra narės

Bet kuriai licencijai naudotis sukurta intelektine nuosavybe, kurią nariai suteikia trečiosioms šalims, kurios nėra narės, yra taikomos Tarybos nustatytos trečiųjų šalių licencijavimo taisyklės. Tas taisykles Taryba nustato vienbalsiai.

5   straipsnis

ITER organizacijos sukurta ar įtraukta intelektinė nuosavybė

5.1

Sukurta intelektinė nuosavybė

5.1.1

Kai intelektinė nuosavybė sukuriama ITER organizacijos vykdant šį Susitarimą, ji priklauso ITER organizacijai. ITER organizacija nustato intelektinės nuosavybės registravimo, pranešimo apie ją ir jos apsaugos tvarką.

5.1.2

ITER organizacija vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis nariams suteikia neatšaukiamą, neišimtinę ir nemokamą licenciją naudotis tokia intelektine nuosavybe su teise nariams išduoti sublicencijas savo teritorijose branduolio sintezės tyrimų ir plėtros tikslais.

5.1.3

ITER organizacija vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis kitiems nariams suteikia neišimtinę licenciją naudotis per šio Susitarimo vykdymo laikotarpį jos sukurta ar įgyta intelektine nuosavybe komerciniam naudojimui, su teise narių vietos trečiosioms šalims išduoti sublicencijas tokiam naudojimui savo teritorijoje ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei sąlygos, kuriomis ITER organizacija trečiosioms šalims suteikia licenciją naudotis sukurta intelektine nuosavybe. Jeigu tokios sąlygos buvo suteiktos, licencija yra nepaneigiama. Ta licencija gali būti atšaukta tik jeigu ji neatitinka sutartinių įsipareigojimų.

5.2.

Pradinė intelektinė nuosavybė

5.2.1.

Jeigu ITER organizacija turi atitinkamas teises, ji įtraukia pradinę intelektinę nuosavybę, kurios reikia:

statyti, eksploatuoti, naudoti ar integruoti technologijas, siekiant vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą, susijusius su ITER įrenginiais,

atlikti tobulinimus ar susijusius darbus,

taisyti ir prižiūrėti ITER įrenginius,

kai Taryba nusprendžia, kad tai būtina prieš bet kuriuos viešuosius pirkimus,

ITER organizacija imasi reikiamų priemonių, kad vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis nariams būtų suteikiamos neatšaukiamos, neišimtinės ir nemokamos sublicencijos naudotis pradine intelektine nuosavybe su teise nariams išduoti sublicencijas savo teritorijose branduolio sintezės tyrimų ir plėtros tikslais. ITER organizacija imasi veiksmų, kad įgytų atitinkamas teises.

5.2.2.

ITER organizacija vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis nariams suteikia neišimtinę licenciją naudotis per šio Susitarimo vykdymo laikotarpį jos įtraukta pirmine intelektine nuosavybe, įskaitant pradinę konfidencialią informaciją, komerciniam naudojimui branduolio sintezės srityje, su teise tų narių vietos trečiosioms šalims išduoti sublicencijas tokiam naudojimui savo teritorijoje ne mažiau palankiomis sąlygomis, nei sąlygos, kuriomis ITER organizacija trečiosioms šalims suteikia licenciją naudotis ta pradine intelektine nuosavybe. Jeigu tokios sąlygos buvo suteiktos, licencija yra nepaneigiama. Ta licencija gali būti atšaukta tik jeigu ji neatitinka sutartinių įsipareigojimų.

5.2.3.

ITER organizacija kaip įmanydama stengiasi nariams suteikti pradinę intelektinę nuosavybę ir pradinę konfidencialią informaciją, kuria jie galėtų naudotis ne tik 5.2.2 dalyje nurodytais tikslais. Jeigu ITER organizacija nariams išduoda licenciją naudotis ta pradine intelektine nuosavybe, ji išduodama laikantis vienodumo ir nediskriminavimo principų.

5.3

Licencijų suteikimas trečiosioms šalims, kurios nėra narės

Bet kuriai licencijai, kurią ITER organizacija suteikia trečiosioms šalims, kurios nėra narės, taikomos Tarybos nustatytos trečiųjų šalių licencijavimo taisyklės. Tas taisykles Taryba nustato vienbalsiai.

6   straipsnis

ITER organizacijos darbuotojų ir kitų mokslo darbuotojų sukurta intelektinė nuosavybė

6.1.

ITER organizacijoje tiesiogiai dirbančių ir į ją komandiruotų darbuotojų sukurta intelektinė nuosavybė priklauso ITER organizacijai, ir atitinkamose darbo sutartyse bei tarnybos nuostatuose ji aptariama vadovaujantis šiomis nuostatomis.

6.2.

Kviestinių mokslo darbuotojų, dalyvaujančių ITER organizacijos veikloje susitarimo dėl specialios veiklos su ITER organizacija pagrindu ir tiesiogiai veikiančių bendrosiose ITER organizacijos programose, sukurta intelektinė nuosavybė priklauso ITER organizacijai, jeigu Taryba nenutarė kitaip.

6.3.

Kviestinių mokslo darbuotojų, kurie nedalyvauja ITER organizacijos bendrosiose programose, sukurtai intelektinei nuosavybei taikomas susitarimas su ITER organizacija remiantis Tarybos nustatytomis sąlygomis.

7   straipsnis

Intelektinės nuosavybės apsauga

7.1.

Kai narys įgyja jo įgytos ar sukurtos intelektinės nuosavybės apsaugą arba siekia jai suteikti apsaugą, toks narys laiku pateikia išsamią informaciją apie tokią apsaugą kitiems nariams ir ITER organizacijai. Jeigu narys nusprendžia nesinaudoti teise siekti sukurtos intelektinės nuosavybės apsaugos bet kurioje šalyje ar regione, jis apie savo sprendimą laiku praneša ITER organizacijai, ir tuomet ITER organizacija gali siekti tokios apsaugos arba tiesiogiai, arba per narius.

7.2.

ITER organizacijos sukurtos ar įgytos intelektinės nuosavybės atveju Taryba kuo greičiau priima pranešimo apie tokią intelektinę nuosavybę, jos apsaugos ir įregistravimo procedūras, pvz., sukurdama atitinkamą duomenų bazę, kuria nariai galėtų naudotis.

7.3.

Jeigu intelektinė nuosavybė sukuriama bendrai, dalyvaujantys nariai ir (arba) ITER organizacija turi teisę siekti, kad intelektinė nuosavybė būtų jų bendra nuosavybė bet kurioje jų pasirinktoje valstybėje.

7.4.

Intelektinė nuosavybė yra bendra nuosavybė, kai ji yra sukurta dviejų ar daugiau narių arba vieno ar daugiau narių kartu su ITER organizacija ir kai tokios intelektinės nuosavybės ypatybės negali būti atskirtos prašymo suteikti tos intelektinės nuosavybės teisės apsaugą, jos įgijimo ir (arba) jos išsaugojimo galiojančia tikslais. Tokiu atveju bendrai sukūrusieji intelektinę nuosavybę tarpusavyje susitaria pasirašydami bendros nuosavybės susitarimą dėl tos intelektinės nuosavybės paskirstymo ir naudojimosi ja.

8   straipsnis

Eksploatavimo nutraukimas

8.1.

Eksploatavimo nutraukimo etapu perdavus įrenginius Priimančiai šaliai, Priimančioji valstybė kitiems nariams pateikia paskelbtą ar nepaskelbtą naudingą informaciją, sukauptą ar panaudotą per ITER įrenginių eksploatavimo nutraukimo etapą.

8.2.

Per eksploatavimo nutraukimo etapą Priimančios valstybės sukurtai intelektinei nuosavybei netaikomos šio priedo nuostatos.

9   straipsnis

Susitarimo nutraukimas ir pasitraukimas

9.1.

Prireikus Taryba sprendžia visus klausimus, susijusius su šio Susitarimo nutraukimu ar Šalies pasitraukimu, kiek jie susiję su intelektine nuosavybe, jeigu jie nėra išsamiai aptarti šiame Susitarime.

9.2.

Perleistos intelektinės nuosavybės teisės ir narių ir ITER organizacijos įsipareigojimai pagal šio priedo nuostatas, visų pirma suteiktos licencijos, išlieka pasibaigus šiam Susitarimui, ar pasitraukus kuriai nors Šaliai.

10   straipsnis

Honorarai

Honorarai, gauti ITER organizacijai išduodant licencijas naudotis intelektine nuosavybe, yra ITER organizacijos ištekliai.

11   straipsnis

Ginčų sprendimas

Bet kokie ginčai, kylantys taikant šį priedą ar su juo susiję, yra sprendžiami pagal šio Susitarimo 25 straipsnį.

12   straipsnis

Atlyginimai išradėjams

Taryba nustato darbuotojų atlyginimo už sukurtą intelektinę nuosavybę tvarką ir sąlygas.

13   straipsnis

Atsakomybė

Derėdamiesi dėl licencijų susitarimų, ITER organizacija ir nariai, prireikus, juose pateikia nuostatas, susijusias su jų atitinkama atsakomybe, teisėmis ir įsipareigojimais, kylančiais iš šių licencijų susitarimų vykdymo.

II PRIEDAS

Priedas dėl paramos statybvietei

1 straipsnis

Paramos statybvietei susitarimas

1.   Priimančioji šalis suteikia arba pasirūpina, kad ITER organizacijai būtų suteikta žemė, įrenginiai, pastatai, turtas ir paslaugos statybvietėje, kaip apibendrinta šiame priede. Priimančioji šalis gali paskirti subjektą, kuris teiktų šią paramą jos vardu.

2.   Išsami informacija apie paramą ir ITER organizacijos ir Priimančios šalies ar jos paskirto subjekto (toliau – Priimančioji šalis) bendradarbiavimo procedūros nustatomos Susitarime (toliau – Paramos statybvietei susitarimas), kurį jos sudarys.

2 straipsnis

Susitarimo trukmė

Priimančioji šalis ITER organizacijai teikia paramą statybvietei nuo ITER organizacijos įsisteigimo iki šio Susitarimo galiojimo pabaigos ar jo nutraukimo.

3 straipsnis

Ryšių palaikymo komitetas

ITER organizacija ir Priimančioji šalis įsteigia ryšių palaikymo komitetą siekdami užtikrinti, kad būtų veiksmingai teikiama šiame priede numatyta parama pagal Paramos statybvietei susitarimo sąlygas.

4 straipsnis

Žemė, pastatai, įrenginiai ir prieiga

Priimančioji šalis savo lėšomis suteikia ITER statybos vietą pagal ITER statybos vietos reikalavimus ir statybos vietos projekto prielaidas (toliau – referencinės sąlygos), kuriuos 2000 metais priėmė Taryba, įsteigta pagal Europos atominės energijos bendrijos, Japonijos Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo inžinerinio projektavimo veikloje kuriant tarptautinį termobranduolinį eksperimentinį reaktorių (toliau – ITER EDA), ir kitus specialius įrenginius ir paslaugas, nurodytus toliau:

a)

žemę, nemokamai pateiktiną ITER organizacijai statybai, naudojimui ir visų ITER pastatų ir papildomų paslaugų, nurodytų ITER EDA galutinėje ataskaitoje, galimam išplėtimui,

b)

pagrindines paslaugas, teiktinas statybvietės teritorijoje: vandenį, elektrą, nuotėkų ir kanalizacijos sistemas, signalizaciją,

c)

kelius, takus ir tiltus, įskaitant, jei reikia, kelio tarp Marselio autonominio uosto ir ITER statybvietės pritaikymą, kad būtų galima pateikti maksimalaus dydžio ir svorio įrangą, reikalingą ITER projektui, darbuotojams ir lankytojams visoje statybvietės teritorijoje,

d)

transporto paslaugas vežti Šalių teikiamus komponentus į ITER statybvietę iš Marselio autonominio uosto arba oro transporto atveju – iš Marignane oro uosto,

e)

laikinus būstus, kurių reikia ITER organizacijai ITER statybvietėje ar šalia jos, kol bus galutinai pastatyti ITER organizacijos pastatai ir sumontuoti įrenginiai,

f)

elektros energijos tiekimą: elektros energijos tiekimo šaltinio įrengimas ir priežiūra visoje teritorijoje, galinčio tiekti iki 500 MW pulsuojančią srovę ir 120 MW nuolatinę elektros srovę be pertrūkio gedimo taisymo atveju,

g)

aušinimo vandeniu sistemą, galinčią išskirti vidutiniškai 450 MW (terminės) energijos į aplinką,

h)

prijungimą prie kompiuterių tinklo ir didelio pajėgumo telekomunikacijų linijų.

5 straipsnis

Paslaugos

Be šio priedo 4 straipsnyje nurodytų punktų, Priimančioji šalis savo lėšomis arba pagrįstomis kainomis pagal Paramos statybvietei susitarimą teikia technines, administracines ir bendrąsias paslaugas, kurių reikia ITER organizacijai. Tokios paslaugos yra (pateikiamas nebaigtinis sąrašas):

a)

pagalbiniai darbuotojai, be Priimančiosios šalies ITER organizacijai paskirtų darbuotojų pagal šio Susitarimo 8 straipsnį,

b)

galimybė teikti medicinines paslaugas,

c)

pagalbos tarnybos,

d)

saugos signalizacija ir jos įrenginiai,

e)

valgykla,

f)

parama licencijų suteikimo procesui,

g)

parama saugos valdymui,

h)

parama organizuojant kalbų kursus,

i)

paslaugos, susijusios su radioaktyviųjų atliekų, atsiradusių vykdant ITER veiklą, valdymu ir laidojimu,

j)

parama persikėlimui ir įsikūrimui,

k)

galimybė į darbą ir iš darbo vykti autobusu,

l)

poilsio patalpos ir socialinės paslaugos,

m)

komunalinės paslaugos,

n)

biblioteka ir daugialypės terpės paslaugos,

o)

aplinkos apsaugos monitoringas, įskaitant radioaktyvumo monitoringą,

p)

paslaugos vietoje (šiukšlių surinkimas, patalpų valymas ir žaliųjų zonų tvarkymas).

6 straipsnis

Mokymas

Priimančioji šalis savo lėšomis įsteigia tarptautinę mokyklą, kurioje mokysis darbuotojų vaikai ir kurioje bus teikiamas vidurinis išsilavinimas pagal tarptautinę pagrindinę mokymo programą, kuri bus sukurta konsultuojantis su Šalių, išskyrus Priimančiąją šalį, mokymo institucijomis, ir padeda įgyvendinti papildomas mokymo programos dalis, kurios yra būdingos Šalims, išskyrus Priimančiąją šalį, ir kurias jos remia. Šalys, išskyrus Priimančiąją šalį, kaip įmanydamos stengiasi prisidėti prie mokyklos sukūrimo ir siekia, kad jų atitinkamos institucijos patvirtintų jos mokymo programą.

Susitarimas laikinai taikyti Susitarimą įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą

1 straipsnis

Visos šio Susitarimo Šalys pasirašė Europos atominės energijos bendrijos (toliau – Euratomas), Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės, Indijos Respublikos Vyriausybės, Japonijos Vyriausybės, Korėjos Respublikos Vyriausybės, Rusijos Federacijos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės Susitarimą įsteigti tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – ITER susitarimas).

2 straipsnis

Pagal jame nustatytas sąlygas ITER susitarimas įsigalios praėjus trisdešimčiai dienų nuo to, kai Kinijos Liaudies Respublika, Euratomas, Indijos Respublika, Japonija, Korėjos Respublika, Rusijos Federacija ir Jungtinės Amerikos Valstijos deponuos ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus.

3 straipsnis

Šio Susitarimo Šalys nori siekti kuo platesnio ITER susitarime numatyto bendradarbiavimo, kol kiekviena iš jų baigs visus vidaus veiksmus, reikalaujamus iki ITER susitarimo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo.

4 straipsnis

Todėl šio Susitarimo Šalys įsipareigoja kuo plačiau, neprieštaraujant nacionaliniams įstatymams ir kitiems teisės aktams, laikytis ITER susitarimo sąlygų, kol jis įsigalios.

5 straipsnis

Šalis gali pasitraukti iš šio Susitarimo, prieš 120 dienų raštu pranešusi kitoms Šalims.

6 straipsnis

Šis Susitarimas įsigalios jį pasirašius.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta 2006 m. lapkričio 21 d. Paryžiuje, vienu originaliu egzemplioriumi anglų kalba.

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Japonijos Vyriausybės vardu

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės vardu


SUSITARIMAS

dėl ITER tarptautinės branduolio sintezės energijos organizacijos siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą privilegijų ir imunitetų

Europos atominės energijos bendrija (toliau – Euratomas), Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybė, Indijos Respublikos Vyriausybė, Japonijos Vyriausybė, Korėjos Respublikos Vyriausybė ir Rusijos Federacijos Vyriausybė (toliau – Šalys),

KADANGI pagal Susitarimo įsteigti Tarptautinę ITER branduolio sintezės energijos organizaciją siekiant bendrai įgyvendinti ITER projektą (toliau – ITER susitarimas) 12 straipsnį to Susitarimo Šalys privalo suteikti privilegijas ir imunitetus,

KADANGI šio Susitarimo tikslas – apibrėžti šio Susitarimo Šalims tokių privilegijų ir imunitetų turinį ir taikymo sritį pagal ITER susitarimo 12 straipsnio nuostatas,

KADANGI Šalys patvirtino savo ketinimus sudaryti šį Susitarimą ITER skirtame ministrų susitikime Briuselyje 2006 m. gegužės 24 d.,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

1.   Pagal ITER susitarimo 5 straipsnį Tarptautinė ITER branduolio sintezės energijos organizacija (toliau – ITER organizacija) yra tarptautinis juridinis asmuo, be kita ko, turintis įgaliojimus sudaryti susitarimus su valstybėmis ir (arba) tarptautinėmis organizacijomis.

2.   ITER organizacija yra juridinis asmuo ir savo narių teritorijoje turi reikalingus teisinius įgaliojimus, įskaitant įgaliojimus:

a)

sudaryti susitarimus;

b)

įsigyti, turėti turtą ir juo disponuoti;

c)

gauti licencijas;

d)

kelti bylas.

2 straipsnis

ITER organizacijos pastatai ir patalpos yra neliečiamos.

3 straipsnis

ITER organizacijos archyvai ir dokumentai yra neliečiami.

4 straipsnis

1.   ITER organizacija naudojasi imunitetu nuo jurisdikcijos ir turto arešto, išskyrus šiuos atvejus:

a)

kai organizacija aiškiai atsisako tokio imuniteto konkrečioje byloje;

b)

kai trečioji šalis pareiškia civilinį ieškinį dėl žalos, kuri atsirado dėl ITER organizacijai priklausančio ar jos vardu valdomo automobilio sukelto nelaimingo atsitikimo, arba kai toks automobilis yra susijęs su kelių eismo taisyklių pažeidimu;

c)

kai vykdomas arbitražo sprendimas, priimtas vadovaujantis 23 straipsnio nuostatomis;

d)

kai dėl ITER organizacijos darbuotojo skolos areštuojamas atlyginimas, jei toks areštas įgyvendinamas vadovaujantis galutiniu ir vykdytinu teismo sprendimu, kuris buvo priimtas pagal vykdymo teritorijoje galiojančias taisykles.

2.   ITER organizacijos nuosavybė ir turtas, kokioje vietoje jis bebūtų, turi imunitetą nuo bet kokios formos rekvizavimo, konfiskavimo, ekspropriacijos ir sekvestravimo, išskyrus šiuos atvejus:

a)

kai organizacija aiškiai atsisako tokio imuniteto konkrečioje byloje;

b)

kai pareiškiamas 1 dalies b punkte nurodytas civilinis ieškinys;

c)

kai vykdomas pagal 23 straipsnio nuostatas priimtas arbitražo sprendimas.

3.   ITER organizacija taip pat turi imunitetą nuo bet kokios formos administracinio ar laikino teismo suvaržymo, išskyrus atvejus, kai ji aiškiai atsisako tokio imuniteto konkrečioje byloje ir kai tai būtina šiais atvejais ar šių priemonių atžvilgiu:

a)

siekiant užkirsti kelią ir ištirti nelaimingus atsitikimus, su kuriais yra susiję ITER organizacijai priklausantys ar jos vardu valdomi automobiliai;

b)

vykdant pagal 23 straipsnio nuostatas priimtą arbitražo sprendimą.

5 straipsnis

1.   ITER organizacija, jos nuosavybė ir pajamos atleidžiamos nuo tiesioginių mokesčių organizacijos oficialios veiklos ribose.

2.   Jei ITER organizacijos ar jos vardu perkamos ar naudojamos oficialiai ITER organizacijos veiklai būtinos prekės ir paslaugos, ir kai į tokių prekių ar paslaugų kainą įtraukti mokesčiai ar muitai, šalis, jei įmanoma, imasi atitinkamų priemonių atleisti organizaciją nuo tokių mokesčių ar muitų ar užtikrinti jų atlyginimą.

6 straipsnis

1.   ITER organizacijos ar jos vardu importuotos ar eksportuotos organizacijos oficialiai veiklai reikalingos prekės neapmokestinamos jokiais muitais ir mokesčiais. ITER organizacijos savo oficialiai veiklai importuotos ar eksportuotos prekės atleidžiamos nuo importui ir eksportui taikomų draudimų ir apribojimų, išskyrus atvejus, kai tokie draudimai ar apribojimai atitinka ITER susitarimo 14 ir 20 straipsniuose paminėtus teisės aktus, taisykles ir procedūras.

2.   Prekės, kurioms buvo pritaikyta 5 straipsnyje numatyta lengvata ar kurios buvo importuotos taikant 1 dalies nuostatas, neturi būti parduotos ar atiduotos, išskyrus atvejus, kai vadovaujamasi lengvatas suteikusių šalių nustatytomis sąlygomis.

7 straipsnis

1.   Taikant 5 ir 6 straipsnio nuostatas, prie oficialios ITER organizacijos veiklos priskiriama jos administracinė veikla, įskaitant veiksmus, susijusius su bet kokia jos įsteigta socialinės apsaugos programa, ir veikla, kuri vykdoma siekiant ITER susitarime apibrėžto ITER organizacijos tikslo.

2.   5 ir 6 straipsnių nuostatos netaikomos mokesčiams ir muitams, kurie yra ne kas kita, kaip viešųjų komunalinių paslaugų mokesčiai.

8 straipsnis

Lengvata pagal 5 ar 6 straipsnį netaikoma prekėms, kurios buvo įsigytos ar importuotos, ar paslaugoms, kurios buvo suteiktos ITER organizacijos darbuotojams jų asmeniniams poreikiams.

9 straipsnis

Nepažeidžiant ITER susitarimo 14 ir 20 straipsniuose paminėtų teisės aktų, taisyklių ir procedūrų nuostatų, leidinių ir kitos informacinės medžiagos, kurią siunčia ar kuri siunčiama ITER organizacijai, jokiu būdu neribojama.

10 straipsnis

1.   ITER organizacija gali gauti ir valdyti bet kokios rūšies lėšas, valiutas, grynuosius pinigus ar vertybinius popierius; ji gali laisvai jais disponuoti bet kokiu ITER susitarime nustatytu tikslu ir, jei reikia savo įsipareigojimams vykdyti, valdyti bet kokia valiuta nominuotas sąskaitas.

2.   Naudodamasi 1 dalyje paminėtomis savo teisėmis, ITER organizacija deramai atsižvelgia į bet kokius bet kurio iš savo narių pareiškimus, jei tik manoma, kad į tokius pareiškimus gali būti atsižvelgta nepažeidžiant ITER organizacijos interesų.

11 straipsnis

1.   ITER organizacijos oficialiems pranešimams ir visų jos dokumentų perdavimui taikoma tvarka turi būti ne mažiau palanki už tvarką, kurią kiekviena Šalis taiko kitoms tarptautinėms organizacijoms.

2.   Bet kokia ryšio priemone perduodamai oficialiai ITER organizacijos informacijai netaikoma jokia cenzūra.

12 straipsnis

Šalys imasi visų tinkamų priemonių, kad palengvintų ITER organizacijos darbuotojų atvykimą, buvimą ar išvykimą iš savo atitinkamų teritorijų.

13 straipsnis

1.   Šalių atstovai, vykdydami savo, kaip atstovų, funkcijas ir kelionėse į ITER organizacijos šaukiamo susitikimo vietą ir iš jos, naudojasi šiomis privilegijomis ir imunitetais:

a)

imunitetu nuo arešto ir sulaikymo bei nuo asmeninio bagažo konfiskavimo;

b)

imunitetu nuo jurisdikcijos, net ir pasibaigus jų užduočiai, veiksmų, įskaitant ištartus ir parašytus žodžius, kuriuos jie atliko vykdydami savo funkcijas, atžvilgiu; tačiau šis imunitetas netaikomas Šalies atstovo padaryto kelių eismo taisyklių pažeidimo atveju ar žalos, kuri atsirado dėl jam priklausančio ar jo vairuoto automobilio, atveju;

c)

visų jų oficialių raštų ir dokumentų neliečiamumu;

d)

teise gauti specialaus kurjerio ar užantspauduotame pakete pristatomus dokumentus ar laiškus;

e)

jų ir jų sutuoktinių atleidimu nuo imigraciją ribojančių priemonių ir nuo užsieniečių registracijos formalumų;

f)

tokiomis pat privilegijomis, kaip su laikinomis oficialiais vizitais atvykusiems užsienio vyriausybių atstovams taikomos sąlygos valiutų ir valiutinių operacijų kontrolės atžvilgiu;

g)

tokiomis pat privilegijomis, kaip diplomatiniams atstovams taikomos muitinės formalumų sąlygos jų asmeninio bagažo atžvilgiu.

2.   Privilegijos ir imunitetai Šalių atstovams skiriami siekiant užtikrinti ne jų asmeninį pranašumą, bet visišką nepriklausomumą vykdant savo su ITER organizacija susijusias funkcijas. Pagal ITER susitarimo 12 straipsnio nuostatas kiekviena Šalis gali atsisakyti savo atstovų imuniteto bet kuriuo atveju, kai mano, kad imuniteto išsaugojimas trukdytų vykdyti teisingumą ir kad jo galima atsisakyti nepažeidžiant tikslų, kuriems jis buvo suteiktas.

14 straipsnis

ITER organizacijos darbuotojai turi šias privilegijas ir imunitetus:

a)

imunitetą nuo jurisdikcijos, net jiems užbaigus tarnybą ITER organizacijoje, veiksmų, įskaitant ištartus ir parašytus žodžius, kuriuos jie atliko vykdydami savo funkcijas atžvilgiu; tačiau šis imunitetas netaikomas ITER organizacijos darbuotojo padaryto kelių eismo taisyklių pažeidimo atveju ar žalos, kuri atsirado dėl jam priklausančio ar jo vairuotojo automobilio, atveju;

b)

atleidimą nuo visų įsipareigojimų karo tarnybos atžvilgiu;

c)

visų jų oficialių raštų ir dokumentų neliečiamumą;

d)

tas pačias atleidimo nuo imigraciją ribojančių ir užsieniečių registraciją reglamentuojančių priemonių sąlygas, kurios paprastai taikomos tarptautinių organizacijų darbuotojams; tos pačios sąlygos taikomos jų šeimų nariams, kurie yra jų namų ūkio dalis;

e)

tokias pat kaip ir tarptautinių organizacijų darbuotojams taikomas privilegijas valiutinių operacijų taisyklių atžvilgiu;

f)

tarptautinės krizės atveju – tokias pat kaip diplomatinių atstovų repatriacijos sąlygas, ir tokias pat sąlygas, kokios taikomos jų šeimos nariams, kurie yra jų namų ūkio dalis;

g)

teisę be muito importuoti baldus ir asmeninius daiktus pirmą kartą pradedant eiti pareigas atitinkamoje valstybėje ir teisę be muito eksportuoti savo baldus ir asmeninius daiktus, užbaigus eiti savo pareigas toje valstybėje, tačiau abiem atvejais taikant sąlygas, kurias valstybė, kurios teritorijoje yra panaudojama ši teisė, laiko būtinomis.

15 straipsnis

ITER organizacijos generalinis direktorius ir, kai ši pareigybė neužimta, laikinai eiti šias pareigas paskirtas asmuo, be 14 straipsnyje nustatytų privilegijų ir imunitetų, naudojasi visomis privilegijomis ir imunitetais, į kuriuos turi teisę panašaus rango diplomatiniai atstovai.

16 straipsnis

Su ITER organizacija susijusias funkcijas vykdantys ar užduotis ITER organizacijai įgyvendinantys ekspertai turi šias privilegijas ir imunitetus, jei jie reikalingi ekspertų užduotims atlikti, įskaitant keliones, į kurias vykstama vykdyti savo funkcijų ir įgyvendinti tokias užduotis:

a)

imunitetą nuo jurisdikcijos, net jiems užbaigus eiti ITER organizacijos eksperto pareigas, veiksmų, įskaitant ištartus ir parašytus žodžius, kuriuos jie atliko vykdydami savo funkcijas, atveju, tačiau šis imunitetas netaikomas eksperto padaryto kelių eismo taisyklių pažeidimo atveju ar žalos, kuri atsirado dėl jam priklausančio ar jo vairuoto automobilio, atveju;

b)

visų jų oficialių raštų ir dokumentų neliečiamumą;

c)

tokias pat sąlygas, kokios taikomos su laikinomis oficialiais vizitais atvykusiems užsienio vyriausybių atstovams pinigų ir valiutinių operacijų taisyklių bei asmeninio bagažo atžvilgiu.

17 straipsnis

1.   ITER organizacijos mokami atlyginimai ir tarnybinės pajamos neapmokestinami pajamų mokesčiu, jei joms taikomas ITER organizacijos naudai mokamas mokestis. Šalys turi teisę atsižvelgti į šiuos atlyginimus ir tarnybines pajamas vertindamos mokesčius, kurie turi būti taikomi pajamoms iš kitų šaltinių.

2.   1 dalies nuostatos netaikomos metinėms išmokoms ir pensijoms, kurias ITER organizacija moka savo buvusiam generaliniam direktoriui ir darbuotojams.

18 straipsnis

14 ir 17 straipsnių nuostatos taikomos visų kategorijų darbuotojams, kuriems yra taikomos ITER organizacijos vidaus tvarkos taisyklės. ITER organizacijos taryba (toliau – Taryba) nustato ekspertų kategorijas, kurioms taikomos 16 straipsnio nuostatos. Šiame straipsnyje paminėtų darbuotojų ir ekspertų pavardės, profesiniai vardai ir adresai kaskart pranešami ITER organizacijos nariams.

19 straipsnis

Įsteigusi nuosavą socialinės apsaugos programą, ITER organizacija, jos generalinis direktorius ir darbuotojai, atsižvelgiant į susitarimus, sudarytus su Šalimis ir (arba) Priimančiąja valstybe, atleidžiami nuo visų privalomų įnašų nacionalinėms socialinės apsaugos įstaigoms.

20 straipsnis

Nė viena Šalis neįpareigojama skirti 13 straipsnyje, 14 straipsnio b, d, e, f ir g punktuose, 16 straipsnio c punkte ir 19 straipsnyje paminėtų privilegijų ir imunitetų savo piliečiams ar asmenims, kurie, pradėdami eiti ITER organizacijos darbuotojo toje šalyje pareigas, yra nuolatiniai tos šalies gyventojai.

21 straipsnis

1.   Šiame Susitarime nustatytos privilegijos ir imunitetai neskiriami asmeniniam ITER organizacijos generalinio direktoriaus, darbuotojų ir ekspertų pranašumui užtikrinti. Jie suteikiami tik siekiant visomis aplinkybėmis užtikrinti nekliudomą ITER organizacijos veikimą ir visišką asmenų, kuriems jie suteikiami, nepriklausomumą.

2.   Pagal ITER susitarimo 12 straipsnio nuostatas Taryba panaikina bet kokį susijusį imunitetą bet kuriuo atveju, kai mano, kad jo išsaugojimas kliudytų vykdyti teisingumą ir kad toks atsisakymas neprieštarautų ITER organizacijos ir jos narių interesams.

22 straipsnis

ITER organizacija nuolat bendradarbiauja su kompetentingomis Šalių ir Priimančiosios valstybės institucijomis, kaip apibrėžta ITER susitarimo 1 straipsnio 2 dalyje, siekdama palengvinti tinkamą teisingumo vykdymą, užtikrinti policijos taisyklių ir taisyklių, susijusių su visuomenės sveikata ir sauga, licencijavimu, aplinkosauga, darbo sąlygų kontrole ar panašių nacionalinių teisės aktų nuostatų laikymąsi ir užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui šiame Susitarime numatytomis privilegijomis ir imunitetais. Šiame straipsnyje paminėto bendradarbiavimo tvarka gali būti nustatyta centrinės buveinės ir vietos grupių arba papildomuose susitarimuose.

23 straipsnis

1.   Sudarydama kitokias, negu pagal Vidaus tvarkos taisykles sudaromos rašytinės sutartys, ITER organizacija gali numatyti jose arbitražo nuostatą. Arbitražo išlygoje ar specialiame šiam tikslui sudaromame arbitražo susitarime nustatoma taikytina teisė ir valstybė, kurioje posėdžiauja arbitrai.

2.   Arbitražo sprendimas vykdomas vadovaujantis valstybės, kurios teritorijoje šis sprendimas turi būti įgyvendintas, galiojančiomis taisyklėmis.

24 straipsnis

Pagal Euratomo steigimo sutarties nuostatas šis Susitarimas taikomas visoms teritorijoms, kurioms galioja ta Sutartis. Pagal tos Sutarties ir kitų susijusių susitarimų nuostatas jis taip pat taikomas Bulgarijos Respublikai, Rumunijai ir Šveicarijos Konfederacijai, kurios dalyvauja Euratomo branduolio sintezės programoje tikrųjų asocijuotų trečiųjų valstybių teisėmis.

25 straipsnis

1.   Šis Susitarimas ratifikuojamas, priimamas ar tvirtinamas kiekvienos pasirašiusiosios Šalies taikoma tvarka.

2.   Šis Susitarimas įsigalioja praėjus trisdešimčiai dienų po to, kai Kinijos Liaudies Respublika, Euratomas, Indijos Respublika, Japonija, Korėjos Respublika ir Rusijos Federacija pateikia šio Susitarimo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus.

3.   Jei šis Susitarimas neįsigalioja per vienerius metus nuo pasirašymo dienos, depozitorius šaukia pasirašiusiųjų Šalių susitikimą, kuriame sprendžiama, kokių veiksmų imtis jo įsigaliojimui palengvinti.

26 straipsnis

1.   Tarybai patvirtinus sprendimą pagal ITER susitarimo 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, aptariama valstybė ar tarptautinė organizacija gali prisijungti prie šio Susitarimo ir tapti jo Šalimi.

2.   Prisijungimas įsigalioja prisijungimo dokumento pateikimo depozitoriui dieną.

27 straipsnis

Šis Susitarimas galioja tiek, kiek ITER susitarimas. Pasibaigęs šio Susitarimo galiojimas neturi įtakos 13 straipsnio 1 dalies b punkte, 14 straipsnio a punkte ir 16 straipsnio a punkte nustatytam imunitetui.

28 straipsnis

Bet koks klausimas, kuris kyla tarp Šalių ar tarp vienos ar daugiau Šalių ir ITER organizacijos dėl šio Susitarimo ar yra su juo susijęs, sprendžiamas konsultacijų, tarpininkavimo ar kitu sutartu būdu, pvz., arbitražo. Suinteresuotosios šalys rengia susitikimą, kuriame svarsto bet kokio tokio klausimo pobūdį, kad kuo skubiau jį išspręstų.

29 straipsnis

1.   Šio Susitarimo depozitorius yra Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) generalinis direktorius.

2.   Šio Susitarimo originalas perduodamas depozitoriui, kuris siunčia patvirtintas jo kopijas pasirašiusiosioms Šalims ir Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui užregistruoti ir paskelbti pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnio nuostatas.

3.   Depozitorius praneša visoms pasirašiusiosioms Šalims ir valstybėms kandidatėms bei tarptautinėms organizacijoms apie:

a)

kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento pateikimo datą; ir

b)

šio Susitarimo įsigaliojimo datą.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Susitarimą.

Pasirašyta 2006 m. lapkričio 21 d. Paryžiuje, vienu originaliu egzemplioriumi anglų kalba.

Europos atominės energijos bendrijos vardu

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Japonijos Vyriausybės vardu

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

Rusijos Federacijos Vyriausybės vardu


16.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 358/87


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 14 d.

Europos bendrijai ir kiekvienai valstybei narei, vadovaujantis Tarybos sprendimu 2002/358/EB, nustatantis atitinkamus išmetamų teršalų kiekius pagal Kioto protokolą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6468)

(2006/944/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimą 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (1), ypač į 3 jo straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimo 2002/358/EB II priede nustatomi kiekybiniai įsipareigojimai riboti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį, siekiant nustatyti Bendrijai ir jos valstybėms narėms atitinkamai skiriamus išmetamų teršalų kiekius, kaip nustatyta Kioto protokolo 4 straipsnyje. Kioto protokolo B priede pateikti kiekiniai įsipareigojimai riboti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį, siekiant nustatyti išmetamų teršalų kiekius valstybėms, narėms, įstojusioms į Bendriją po 2002 m. balandžio 25 d., išskyrus Kiprą ir Maltą, kurie dar nėra prisiėmę kiekybinių įsipareigojimų riboti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį pagal Kioto protokolą.

(2)

Šio sprendimo priede Bendrijai ir jos valstybėms narėms yra nustatyti atitinkami išmetamų teršalų kiekiai, išreikšti anglies dioksido ekvivalento tonomis. Šie išmetamų teršalų kiekiai yra apskaičiuoti pagal peržiūrėtus bazinių metų teršalų išmetimo duomenis, kuriuos valstybės narės pateikė, vadovaudamosi 2005 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimo 2005/166/EB, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 280/2004/EB dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo, įgyvendinimo taisykles (2), 23 straipsniu, padauginus juos iš kiekybinių įsipareigojimų riboti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį, išdėstytus Sprendimo 2002/358/EB II priede ir Kioto protokolo B priede, ir padauginus iš penkių, nes pirmasis įsipareigojimų laikotarpis pagal protokolą trunka penkerius metus.

(3)

Pagal Sprendimo 2002/358/EB 3 straipsnį, Bendrijai ir kiekvienai valstybei narei nustatytas kiekis turi būti lygus atitinkamam jų išmetamų teršalų kiekiui, nustatytam šio sprendimo priede.

(4)

Peržiūrint valstybių narių, vadovaujantis Sprendimo 2005/166/EB 23 straipsniu, pateiktus duomenis apie išmetamų teršalų kiekius Kioto protokole nustatytais baziniais metais, paaiškėjo, kad juos reikia perskaičiuoti. Perskaičiavus paaiškėjo, kad tarp Sprendimo 2002/358/EB II priede Europos bendrijai nustatytosios normos ir valstybėms narėms nustatytųjų normų sumos gautas 11 403 608 anglies dioksido ekvivalento tonų skirtumas. Šį skirtumą Bendrija turėtų panaudoti išleisdama nustatytosios normos vienetus.

(5)

Jei pagal Kioto protokolo 8 straipsnį persvarsčius išmetamų teršalų kiekius bus nuspręsta pakeisti galutinius Bendrijai ir jos valstybėms narėms nustatytus išmetamų teršalų kiekius, tai turėtų būti įteisinta iš dalies pakeičiant šį sprendimą.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Klimato kaitos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijai ir valstybėms narėms atitinkamai skirti išmetamų teršalų kiekiai, išreikšti anglies dioksido ekvivalento tonomis, pirmuoju kiekybinių įsipareigojimų riboti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį laikotarpiu pagal Kioto protokolą yra nustatyti priede.

2 straipsnis

Panaudodama 11 403 608 anglies dioksido ekvivalento tonų skirtumą tarp Sprendimo 2002/358/EB II priede pateiktų Bendrijos išmetamų teršalų kiekio ir valstybių narių išmetamų teršalų kiekių sumos, Bendrija išleidžia nustatytosios normos vienetus.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 14 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 130, 2002 5 15, p. 1.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 57.


PRIEDAS

Europos bendrijai ir valstybėms narėms atitinkamai nustatyti išmetamų teršalų kiekiai anglies dioksido ekvivalento tonomis pirmuoju kiekybinių įsipareigojimų riboti ir mažinti išmetamų teršalų kiekį laikotarpiu pagal Kioto protokolą

Europos bendrija (1)

19 683 181 601

Belgija

679 368 682

Danija

273 827 177

Vokietija

4 868 520 955

Graikija

694 087 947

Ispanija

1 663 967 412

Prancūzija

2 819 626 640

Airija

315 158 338

Italija

2 429 132 197

Liuksemburgas

45 677 304

Nyderlandai

1 008 565 720

Austrija

343 405 392

Portugalija

386 956 503

Suomija

355 480 975

Švedija

375 864 317

Jungtinė Karalystė

3 412 080 630


Kipras

Netaikoma

Čekija

902 890 649

Estija

197 902 558

Latvija

119 113 402

Lietuva

221 275 934

Vengrija

578 260 222

Malta

Netaikoma

Lenkija

2 673 496 300

Slovėnija

92 934 961

Slovakija

337 456 459


(1)  Siekiant bendrai įgyvendinti Kioto protokolo 3 straipsnio 1 dalies įsipareigojimus, vadovaujantis Protokolo 4 straipsniu, Sprendimu 2002/358/EB ir taikant to sprendimo II priede išvardytoms valstybėms narėms.