ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 354

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1829/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1830/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

3

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1831/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedo nuostatas dėl doramektino ( 1 )

5

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1832/2006, nustatantis cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

8

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai ( 1 )

19

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1834/2006, uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų lydekas TJTT VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys) zonose

29

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1835/2006, uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų velnius TJTT VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys) zonose

31

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1836/2006, uždraudžiantis su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūros lydekas TJTT II a (EB vandenys), IV (EB vandenys) zonose

33

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1837/2006, atnaujinantis Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

35

 

 

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1838/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

37

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, atlyginimams, koregavimo

39

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos 2006 m. ir 2007 m., skirtos padengti Portugalijos išlaidas kovojant su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušų nematodas) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6433)

42

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/176/EB, nustatantį šifruotą pranešimo apie gyvūnų ligas formą ir kodus, remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/881/EB dėl pasienio kontrolės postų sąrašo, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo flubendiamido įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6569)

56

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, nustatantis bendradarbiavimo su Bulgarija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse patikrinimo mechanizmą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1829/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1830/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2092/2004 (2) leidžiama naudoti Šveicarijos kilmės džiovintos galvijienos be kaulų, kurios KN kodas ex 0210 20 90, muitais neapmokestinamo Bendrijos importo tarifinę kvotą po 1 200 tonų kasmet laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(2)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3), taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d. Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatytos išsamios nuostatos dėl importo licencijų paraiškų, pareiškėjų statuso ir licencijų išdavimo. Reglamente numatyta, kad importo tarifines kvotas leidžiama naudoti 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpiui ir nustoja galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004 išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant tame reglamente nustatytų papildomų sąlygų ar nukrypti leidžiančių nuostatų. Kadangi Reglamente (EB) Nr. 2092/2004 numatyta, kad aptariamoji kvota valdoma remiantis Šveicarijos valdžios institucijų išduotais autentiškumo sertifikatais ir importo licencijomis, Reglamento (EB) Nr. 2092/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 I ir III skyriaus nuostatas, kur tinkama, būtina suderinti.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2092/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuo reglamentu kasmet laikotarpiais nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. leidžiama naudoti po 1 200 tonų Šveicarijos kilmės džiovintos galvijienos be kaulų, kurios KN kodas ex 0210 20 90, muitais neapmokestinamo Bendrijos importo tarifinę kvotą (toliau – kvota).“

2)

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Autentiškumo sertifikatai ir importo licencijos galioja tris mėnesius nuo kiekvieno iš jų išdavimo dienos.“

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1445/95 nuostatos, taip pat Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 I ir III skyriai taikomi pagal šio reglamento nuostatas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 362, 2004 12 9, p. 4.

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1831/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I priedo nuostatas dėl doramektino

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (1), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotą Europos vaistų vertinimo agentūros nuomonę,

kadangi:

(1)

Visas farmakologiškai aktyvias medžiagas, Bendrijoje naudojamas veterinariniuose vaistuose maistui skirtiems gyvūnams, reikėtų įvertinti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90.

(2)

Doramektinas yra įtrauktas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą galvijų raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams, išskyrus galvijus, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti. Doramektinas taip pat yra įtrauktas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą kiaulių, avių, elnių, įskaitant šiaurės elnius, raumenims, riebalams, kepenims ir inkstams, išskyrus avis, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti. Doramektino įrašą tame priede reikėtų pakeisti, įtraukiant visų maistui skirtų žinduolių rūšių raumenis, riebalus, kepenis ir inkstus, neįtraukiant gyvūnų, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.

(3)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2377/90 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas.

(4)

Prieš pradedant taikyti šį reglamentą turėtų būti numatytas pakankamos trukmės laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visus pakeitimus, kurių gali prireikti pagal šį reglamentą leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, kurie buvo išduoti pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (2).

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. vasario 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1805/2006 (OL L 343, 2006 12 8, p. 66).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).


PRIEDAS

Į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą įtraukiama ši medžiaga:

2.   Medžiagos, veikiančios parazitus

2.3.   Medžiagos, veikiančios endoparazitus ir ektoparazitus

2.3.1.   Avermektinai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšis

DLK

Tiksliniai audiniai

„Doramektinas

Doramektinas

Visos maistui skirtos žinduolių rūšys (1)

40 μg/kg

Raumenys

150 μg/kg

Riebalai

100 μg/kg

Kepenys

60 μg/kg

Inkstai


(1)  Nenaudojamas gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonėms vartoti.“


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1832/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

nustatantis cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnį ir 21 straipsnį kartu su V priedo 3 skirsnio a dalies 4 punktu,

kadangi:

(1)

Cukraus sektoriaus rinkos gamybos ir prekybos tvarkos taisyklės, Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktu įterptos į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), turėtų būti taikomos nuo 2007 m. sausio 1 d., jei tą dieną įsigalios Stojimo aktas. Tačiau 2006–2007 prekybos metais visa Bulgarijos ir Rumunijos cukraus produkcija iš cukrinių runkelių bus pagaminta taikant nacionalinę tvarką. Todėl būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, taikytinas pereinant nuo Bulgarijoje ir Rumunijoje galiojančios gamybos ir prekybos tvarkos prie numatytosios Reglamente (EB) Nr. 318/2006. Taigi 2006–2007 prekybos metais Bulgarijoje ir Rumunijoje Reglamento (EB) Nr. 318/2006 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatos dėl minimalių cukrinių runkelių kainų, tarpšakinių prekybos susitarimų ir kvotų paskirstymo neturėtų būti taikomos.

(2)

2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo pagalbos paraiškos 2006–2007 prekybos metams turi būti pateiktos iki 2006 m. liepos 31 d. Taigi Bulgarijoje ir Rumunijoje įsteigtos įmonės negalėjo pateikti restruktūrizavimo pagalbos paraiškų tiems prekybos metams. Todėl šios įmonės neturėtų mokėti Reglamento (EB) Nr. 320/2006 11 straipsnyje nustatyto restruktūrizavimo mokesčio už 2006–2007 prekybos metus.

(3)

Izogliukozės gamyba yra stabili ir atitinka paklausą. Laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d. būtina nustatyti Bulgarijai ir Rumunijai taikytinas atitinkamas nacionalines izogliukozės kvotas, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp gamybos ir vartojimo 2007 m. sausio 1 d. sudėties Bendrijoje. Tos pereinamojo laikotarpio izogliukozės kvotos turėtų būti apskaičiuotos pro rata temporis.

(4)

Siekiant suteikti Bulgarijoje ir Rumunijoje įsisteigusioms įmonėms galimybę Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 nustatytoje restruktūrizavimo schemoje dalyvauti tomis pačiomis sąlygomis, kurios yra taikomos valstybėse narėse, 2006 m. gruodžio 31 d. sudariusiose Bendriją, įsisteigusioms įmonėms, būtina 2007–2008 prekybos metams padaryti tam tikrus pakeitimus, visų pirma dėl 2006 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 968/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, įgyvendinimo taisykles (3), 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos chronologinės tvarkos.

(5)

Vadovaujantis Stojimo sutartimi sutartas rafinuoti skirtas cukraus tiekimo poreikis yra 198 748 tonos Bulgarijai ir 329 636 tonos Rumunijai vieneriems prekybos metams. Tačiau Bulgarijai ir Rumunijai skirto tradicinio tiekimo poreikio kiekiai turėtų būti mažinami pro rata temporis siekiant atsižvelgti į faktą, kad 2006–2007 prekybos metais Bulgarija ir Rumunija dalyvaus tik nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.

(6)

Nuolatinės Bulgarijos ir Rumunijos rafinavimo įmonės daugiausia pasikliauja cukranendrių žaliavinio cukraus importu iš tam tikrose trečiosiose šalyse esančių tradicinių tiekėjų. Todėl Komisija pasiūlė Tarybai 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais tokio cukraus importui iš bet kurios trečiosios šalies atidaryti muitų tarifų kvotą (4). Tačiau manoma, kad, siekiant stojimo metu išvengti cukranendrių žaliavinio cukraus tiekimo šių valstybių narių rafinavimo įmonėms sutrikimų, būtina nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones, kad tokias muitų tarifų kvotas būtų imta taikyti 2007 m. sausio 1 d.

(7)

Pagal šį reglamentą Bulgarijai ir Rumunijai atidarytos pereinamojo laikotarpio muitų tarifų kvotos turėtų būti taikomos tol, kol Taryba priims nuolatines priemones.

(8)

Importo licencijos, išduotos pagal muitų tarifų kvotas, kurios atidarytos pagal šį reglamentą, turėtų būti skirtos patvirtintoms nuolatinėms Bulgarijos ir Rumunijos rafinavimo įmonėms.

(9)

Nustatyto importo muito, taikomo importui pagal muitų tarifų kvotas, atidarytas šiuo reglamentu, lygis turėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją Bendrijos cukraus rinkoje, tačiau neturėtų turėti draudžiamojo poveikio importui į Bulgariją ir Rumuniją. Kadangi taikant šias muitų tarifų kvotas gali būti importuojama iš bet kurios trečiosios šalies, tikslinga nustatyti 98 EUR už toną importo mokesčių lygį, kuris sutampa su lygiu, pagal 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 950/2006, nustatančio išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008-2009 prekybos metais, taikymo taisykles, 24 straipsnį nustatytu CXL lengvatiniam cukrui (5).

(10)

Esama nemažos cukraus sektoriaus rinkų sužlugdymo rizikos, kurią kelia spekuliavimo tikslais į Bulgariją ir Rumuniją iki jų įstojimo į Europos Sąjungą įvežami produktai. Todėl reikia priimti perėjimą lengvinančių nuostatų, kad būtų išvengta šio produktų judėjimo spekuliavimo tikslais arba kitų rinkų trikdžių. 2006 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1683/2006 dėl prekybai žemės ūkio produktais skirtų pereinamojo laikotarpio priemonių, kurios turi būti patvirtintos dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo (6), panašių priemonių jau buvo imtasi. Kad būtų atsižvelgta į cukraus sektoriaus ypatumus, būtina patvirtinti atskiras taisykles.

(11)

Reikėtų nustatyti atitinkamas priemones, kurios užkirstų kelią operacijų vykdytojams mokesčių taikymą tam tikriems laisvoje apyvartoje esantiems cukraus produktams apeiti nustačius prekėms, kurios jau buvo išleistos į laisvą apyvartą 2006 m. gruodžio 31 d. sudėties Bendrijoje, arba Bulgarijoje ar Rumunijoje prieš įstojimą, sąlyginio neapmokestinimo režimą, kai prekės yra atiduotos laikinai saugoti arba joms taikomas vienas iš režimų ar procedūrų, nurodytų 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (7), 4 straipsnio 15 dalies b punkte ir 16 straipsnio b–g punktuose.

(12)

Be to, remiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktu, cukraus ir izogliukozės atsargų kiekiai, kurie viršija įprastines perkeliamąsias atsargas, turėtų būti pašalinti iš rinkos Bulgarijos ir Rumunijos sąskaita. Perteklinių atsargų kiekius turėtų nustatyti Komisija, atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos prekybos plėtrą bei gamybos ir vartojimo tendencijas nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. Taikant šią procedūrą, be cukraus ir izogliukozės, turėtų būti atsižvelgiama ir į kitus produktus, kuriuose yra didelis cukraus ekvivalento kiekis, nes šiais produktais taip pat gali būti spekuliuojama. Ne vėliau kaip iki 2008 m. balandžio 30 d. iš Bendrijos rinkos nepašalinus nustatyto perteklinio cukraus ir izogliukozės kiekio, Bulgarija ir Rumunija turėtų prisiimti finansinę atsakomybę už atitinkamą kiekį.

(13)

Nepašalinus perteklinių atsargų, iš Bulgarijos arba Rumunijos imamas ir į Bendrijos biudžetą mokamas mokestis turėtų būti apskaičiuojamas pagal didžiausią teigiamą skirtumą tarp baltojo cukraus atskaitos kainos, kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 3 straipsnio 1 dalies a punktą siekia 631,9 EUR už toną, ir baltojo cukraus kainos pasaulinėje rinkoje laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. Apskaičiuojant šį skirtumą, kaina pasaulinėje rinkoje reikėtų laikyti artimiausio termino, t. y. artimiausio pristatymo mėnesio, kurio sandoriais gali vykti prekyba baltuoju cukrumi, sandorių vidutinę mėnesinę kainą Londono baltojo cukraus ateities sandorių rinkoje (indeksas Nr. 5).

(14)

Tiek Bendrija, tiek Bulgarija ir Rumunija yra suinteresuotos užkirsti kelią perteklinių atsargų kaupimui ir bet kuriuo atveju turėti galimybę nustatyti operacijų vykdytojus ar asmenis, užsiimančius stambaus masto spekuliacine prekyba. Todėl nuo 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijai ir Rumunijai reikėtų turėti sistemą, suteikiančią galimybę nustatyti, kas atsako už šią veiklą. Ši sistema turėtų suteikti Bulgarijai ir Rumunijai galimybę nustatyti ekonominių operacijų vykdytojus, kuriems tenka 12 konstatuojamojoje dalyje minėto perteklinio kiekio dalis, ir, jei įmanoma, išieškoti iš jų į Bendrijos biudžetą mokėtinas sumas. Bulgarija ir Rumunija turėtų taikyti šią sistemą, kad priverstų nustatytus operacijų vykdytojus iš Bendrijos rinkos pašalinti atitinkamą jų perteklinį kiekį. Jei nustatyti operacijų vykdytojai negali pateikti tinkamų pašalinimo įrodymų, jiems reikėtų taikyti 500 EUR už kiekvieną nepašalinto perteklinio cukraus toną (baltojo cukraus ekvivalentu) mokestį. Ši suma sutampa su mokesčiu, nustatytu 2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (8), 3 straipsnyje. Nors 12 konstatuojamojoje dalyje minėto perteklinio kiekio dalių gali tekti tiek ekonominių operacijų vykdytojams, tiek namų ūkiams, greičiausiai tai bus operacijų vykdytojai. Tačiau neįmanoma reikalauti, kad namų ūkiai prisidėtų prie šios sumos apmokėjimo.

(15)

Kad būtų galima nustatyti perteklines atsargas ir pašalinti nustatytąsias perteklines atsargas, Bulgarija ir Rumunija turėtų pateikti Komisijai naujausius statistinius duomenis apie nagrinėjamų produktų prekybą, gamybą ir vartojimą, taip pat įrodymus, kad nustatytieji perteklinių atsargų kiekiai iki nustatyto termino buvo pašalinti iš rinkos.

(16)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS, TAIKYTINOS ATSIŽVELGIANT Į BULGARIJOS IR RUMUNIJOS ĮSTOJIMĄ

1   SKIRSNIS

Bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo ir laikinos restruktūrizavimo schemos taikomumas

1 straipsnis

Kai kurių Reglamentų (EB) Nr. 318/2006 ir (EB) Nr. 320/2006 nuostatų taikymas

1.   Bulgarijai ir Rumunijai 2006–2007 prekybos metais netaikomos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 5, 6 bei 7 straipsnių ir Reglamento (EB) Nr. 320/2006 11 straipsnio nuostatos.

Tačiau 7 straipsnis taikomas 2007 m. skiriamoms nacionalinėms kvotoms, kurios bus taikomos nuo 2007–2008 prekybos metų, ir 2 dalyje nurodytoms izogliukozės kvotoms.

2.   Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 9 straipsniu, nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. Bulgarijai ir Rumunijai nustatomos šios nacionalinės izogliukozės kvotos:

 

Nacionalinė kvota sausos medžiagos tonomis

Bulgarija

50 331

Rumunija

8 960

3.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d. tradicinis tiekimo poreikis, paskirstytas Bulgarijai ir Rumunijai, pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnį yra toks:

 

Tradicinis baltojo cukraus tiekimo poreikis, paskirstytas tonomis

Bulgarija

149 061

Rumunija

247 227

2 straipsnis

Laikinoji restruktūrizavimo schema

1.   Ši dalis taikoma tik jei, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 968/2006 7 straipsniu, restruktūrizavimo pagalbos paraiškos 2007–2008 prekybos metams 2006 m. gruodžio 31 d. sudėties Bendrijoje pateikiamos iki 2007 m. sausio 1 d. Pirmosios tokios paraiškos pateikimo data laikoma „atskaitos data“.

Jei, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 968/2006 7 straipsniu, restruktūrizavimo pagalbos paraiškos 2007–2008 prekybos metams Bulgarijoje ar Rumunijoje pateikiamos 2007 m. sausio 1 d. arba vėliau, nustatant Reglamento (EB) Nr. 968/2006 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą chronologinę tvarką laikotarpis tarp atskaitos datos ir 2007 m. sausio 1 d. šioms paraiškoms neskaičiuojamas.

2.   Jei, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 320/2006 3 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje, yra rengiamos konsultacijos pagal atitinkamus tarpšakinius prekybos susitarimus, Bulgarija ir Rumunija dėl 2007–2008 prekybos metų gali atsižvelgti į iki šio reglamento įsigaliojimo dienos surengtas konsultacijas pagal susitarimus, net jei šios konsultacijos neatitinka Reglamento (EB) Nr. 968/2006 reikalavimų.

2   SKIRSNIS

Muitų tarifų kvotų atidarymas rafinavimui

3 straipsnis

Muitų tarifų kvotų atidarymas rafinuoti skirto cukranendrių žaliavinio cukraus importui

1.   2006–2007 prekybos metams atidaromos 396 288 tonų, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, muitų tarifų kvotos rafinuoti skirto cukranendrių žaliavinio cukraus, klasifikuojamo KN 1701 11 10 subpozicijoje, importui iš bet kurios trečiosios šalies, taikant 98 EUR už toną muito mokestį.

Importuotinas kiekis paskirstomas taip:

 

Bulgarija: 149 061 tona,

 

Rumunija: 247 227 tonos.

2.   Pagal šį reglamentą importuojamiems kiekiams nustatomas I priede nurodytas eilės numeris.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 taikymas

Jei 5 straipsnyje nenustatyta kitaip, cukraus importui pagal šiuo reglamentu atidarytas muitų tarifų kvotas taikomos Reglamente (EB) Nr. 950/2006 nustatytos importo licencijų ir tradicinių tiekimo poreikių taisyklės.

5 straipsnis

Importo licencijos

1.   3 straipsnio 1 dalyje nurodytų kiekių importo licencijų paraiškos pateikiamos atitinkamai Bulgarijos ir Rumunijos kompetentingoms institucijoms.

2.   Importo licencijų paraiškas gali teikti tik Bulgarijos ir Rumunijos teritorijoje įsisteigusios nuolatinės rafinavimo įmonės, patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį.

3.   Importo licencijų paraiškose ir licencijose pateikiami šie įrašai:

a)

17 ir 18 langeliuose: žaliavinio cukraus, išreikšto baltojo cukraus ekvivalentu, kiekiai, kurie negali viršyti 3 straipsnio 1 dalyje atitinkamai Bulgarijai ir Rumunijai nurodytų kiekių;

b)

20 langelyje: bent vienas iš II priedo A dalyje nurodytų įrašų;

c)

24 langelyje (licencijų atveju): bent vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

4.   Pagal šį reglamentą išduotos importo licencijos galioja tik importui į jas išdavusią valstybę narę. Licencijos galioja iki 2006–2007 prekybos metų pabaigos.

6 straipsnis

Taikymo pabaiga

Šiuo reglamentu atidarytos muitų tarifų kvotos taikomos tol, kol įsigalioja Tarybos reglamentas, kuriuo atidaromos muitų tarifų kvotos rafinavimo įmonėms skirto cukranendrių žaliavinio cukraus importui į Bulgariją ir Rumuniją po 2007 m. sausio 1 d.

II   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS SIEKIANT IŠVENGTI SPEKULIAVIMO IR RINKOS SUTRIKIMŲ

7 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame skyriuje taikomos šios apibrėžtys:

a)

„cukrus“ – tai:

i)

runkelių ir cukranendrių kieto pavidalo cukrus, klasifikuojamas KN 1701 kodu;

ii)

cukraus sirupas, klasifikuojamas KN 1702 60 95 ir 1702 90 99 kodais;

iii)

inulino sirupas, klasifikuojamas KN 1702 60 80 ir 1702 90 80 kodais;

b)

„izogliukozė“ – tai produktas, klasifikuojamas KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 ir 2106 90 30 kodais;

c)

„perdirbti produktai“ – tai produktai, kurių ne mažiau kaip 10 % masės sudaro cukrus ar cukraus ekvivalentas, gauti perdirbant žemės ūkio produktus;

d)

„fruktozė“ – tai chemiškai gryna fruktozė, klasifikuojama KN 1702 50 00 subpozicijoje.

1   SKIRSNIS

Produktai, kuriems įstojimo dieną taikomi ypatingi muitinės režimai ir procedūros

8 straipsnis

Sąlyginio neapmokestinimo režimas

1.   Nukrypstant nuo Stojimo akto V priedo 4 skirsnio ir nuo Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 20 ir 214 straipsnių, produktai, klasifikuojami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 ir 2202 kodais, išskyrus produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1683/2006 4 straipsnio 5 dalyje, kurie iki 2007 m. sausio 1 d. valstybėse narėse, 2006 m. gruodžio 31 d. sudariusiose Bendriją, arba Bulgarijoje ar Rumunijoje buvo laisvoje apyvartoje ir kurie 2007 m. sausio 1 d. išplėstoje Bendrijoje yra laikinai sandėliuojami arba laikomi taikant kurią nors Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 15 dalies b punkte ir 16 dalies b–g punktuose minimą muitinės tvarką arba procedūras, arba kurie yra vežami išsiplėtusioje Bendrijoje atlikus eksporto formalumus ir dėl kurių atsirado importo skola muitinei, apmokestinami pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (9) I priedo 2 dalį taikant, jei tinka, importo muito normą skolos muitinei atsiradimo dieną ir prireikus įskaitant papildomus muitus.

Pirmoji pastraipa netaikoma iš valstybių narių, 2006 m. gruodžio 31 d. sudariusių Bendriją, eksportuotiems produktams, jei importuotojas pateikia įrodymų, kad nebuvo kreiptasi dėl grąžinamosios eksporto išmokos už eksporto valstybės narės produktus. Importuotojui paprašius eksportuotojas imasi priemonių, kad eksporto deklaracijoje kompetentinga institucija įrašytų, jog dėl grąžinamųjų eksporto išmokų už eksporto valstybės narės produktus nebuvo kreiptasi.

2.   Nukrypstant nuo Stojimo akto V priedo 4 skirsnio ir nuo Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 20 ir 214 straipsnių, produktai, klasifikuojami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 ir 2202 kodais, išskyrus produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1683/2006 4 straipsnio 5 dalyje, kurie vežami iš trečiųjų šalių ir kurie 2007 m. sausio 1 d. Bulgarijoje arba Rumunijoje yra laikinajam įvežimui perdirbti, nurodytam Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 4 straipsnio 16 dalies d punkte, arba laikinajam įvežimui, nurodytam to reglamento 4 straipsnio 16 dalies f punkte, ir dėl kurių atsiranda importo skola muitinei, apmokestinami pagal Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 2 dalį taikant, jei tinka, importo muito normą skolos muitinei atsiradimo dieną ir prireikus įskaitant papildomus muitus.

2   SKIRSNIS

Pertekliniai kiekiai

9 straipsnis

Perteklinių kiekių nustatymas

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija ne vėliau kaip 2007 m. liepos 31 d. atitinkamai Bulgarijai ir Rumunijai nustato:

a)

grynojo cukraus ar esančio perdirbtuose produktuose kiekį (baltojo cukraus ekvivalentu);

b)

izogliukozės kiekį (sausa medžiaga);

c)

fruktozės kiekį,

viršijantį kiekį, kurį 2007 m. sausio 1 d. galima pripažinti įprastomis pereinamojo laikotarpio atsargomis ir kurį Bulgarija ir Rumunija turi savo sąskaita pašalinti iš rinkos.

2.   Nustatant 1 dalyje nurodytus perteklinius kiekius, visų pirma atsižvelgiama į šiuos pokyčius nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., palyginti su ankstesniais trejais metais, kurie skaičiuojami nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2005 m. gruodžio 31 d.:

a)

grynojo ar esančio perdirbtuose produktuose cukraus, izogliukozės ir fruktozės importo ir eksporto kiekių pokyčius;

b)

cukraus ir izogliukozės gamybos, vartojimo ir atsargų pokyčius;

c)

atsargų susikaupimo aplinkybių pokyčius.

10 straipsnis

Perteklinių kiekių nustatymas operacijų vykdytojų lygiu

1.   Bulgarija ir Rumunija nuo 2007 m. sausio 1 d. pradeda disponuoti parduotų ar pagamintų grynojo ir esančio perdirbtuose produktuose cukraus, izogliukozės ar fruktozės perteklinių kiekių identifikavimo operacijų vykdytojų lygiu sistema. Ta sistema visų pirma gali remtis importo atsekamumu, finansine kontrole, operacijų vykdytojų sąskaitų ir fizinių atsargų pagrindu atliktais tyrimais ir gali apimti tokias priemones kaip rizikos garantijos ir importo licencijos.

Identifikavimo sistemos pagrindą sudaro rizikos įvertinimas, visų pirma tinkamai atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

a)

atitinkamų operacijų vykdytojų veiklos rūšis;

b)

sandėliavimo patalpų pajėgumai;

c)

veiklos mastas.

2.   Ir Bulgarija, ir Rumunija naudojasi 1 dalyje nurodyta identifikavimo sistema, kad priverstų atitinkamus operacijų vykdytojus jų sąskaita pašalinti iš rinkos jiems tenkančią cukraus ar izogliukozės nustatyto perteklinio kiekio dalį.

11 straipsnis

Perteklinių kiekių pašalinimas

1.   Ir Bulgarija, ir Rumunija užtikrina, kad be Bendrijos įsikišimo ne vėliau kaip iki 2008 m. balandžio 30 d. iš rinkos būtų pašalintas cukraus ir izogliukozės kiekis, lygus 9 straipsnio 1 dalyje nurodytam pertekliniam kiekiui.

2.   Pagal 9 straipsnį nustatyti pertekliniai kiekiai be Bendrijos paramos šalinami šiais būdais:

a)

nustatyti operacijų vykdytojai eksportuoja šiuos kiekius iš Bendrijos be nacionalinės paramos;

b)

šie kiekiai panaudojami degiųjų medžiagų sektoriaus reikmėms;

c)

šie kiekiai be Bendrijos paramos denatūruojami į gyvūnų pašarą pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 100/72 (10) III ir IV antraštines dalis.

3.   Jei Komisijos pagal 9 straipsnio 1 dalį Bulgarijai ar Rumunijai nustatyti bendri kiekiai viršija pagal 10 straipsnį nustatytus bendrus kiekius, iš atitinkamai Bulgarijos ar Rumunijos imamas mokestis, kurio suma apskaičiuojama šių kiekių skirtumą (baltojo cukraus ar sausos medžiagos ekvivalentu) padauginus iš didžiausio skirtumo tarp 631,9 EUR už toną ir artimiausio termino sandorių vidutinės mėnesinės kainos Londono baltojo cukraus ateities sandorių rinkoje (indeksas Nr. 5) laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. Ta suma ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d. pervedama į Bendrijos biudžetą.

12 straipsnis

Operacijų vykdytojų atlikto pašalinimo įrodymai

1.   Suinteresuotieji operacijų vykdytojai ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos 31 d. pateikia atitinkamai Bulgarijai ar Rumunijai jas tenkinančius įrodymus, kad operacijų vykdytojai savo sąskaita pagal 11 straipsnio 2 dalį pašalino jiems tenkančius perteklinius cukraus ir izogliukozės kiekius, nustatytus taikant 10 straipsnį.

2.   Jei cukrus ar izogliukozė šalinama pagal 11 straipsnio 2 dalies a punktą, pašalinimo įrodymai yra:

a)

pagal Komisijos reglamentus (EB) Nr. 1291/2000 (11) ir (EB) Nr. 951/2006 (12) išduotos eksporto licencijos;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 32 ir 33 straipsniuose nurodyti atitinkami dokumentai, būtini norint atsiimti užstatą.

Paraiškos išduoti pirmesnėje pastraipoje nurodytą eksporto licenciją 20 langelyje turi būti šis įrašas:

„skirta eksportuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 11 straipsnio 2 dalies a punktą.“

Eksporto licencijos 22 langelyje turi būti šis įrašas:

„skirta eksportuoti netaikant grąžinamosios išmokos … (nurodomas kiekis, kuriam išduodama ši licencija) kg;“

Eksporto licencija galioja nuo jos išdavimo datos iki 2008 m. balandžio 30 d.

3.   Nepateikus pagal 1 ar 2 dalis pašalinimo įrodymų, atitinkamai Bulgarija ar Rumunija iš atitinkamo operacijų vykdytojo už nepašalintą jam tenkančią perteklinio kiekio dalį, nustatytą taikant 10 straipsnį, ima mokestį, kurio suma apskaičiuojama nepašalintą kiekį padauginus iš 500 EUR už toną (baltojo cukraus ar sausos medžiagos ekvivalentu). Ši suma pervedama į atitinkamai Bulgarijos ar Rumunijos nacionalinį biudžetą.

13 straipsnis

Naujų valstybių narių atlikto pašalinimo įrodymai

1.   Ne vėliau kaip 2008 m. rugpjūčio 31 d. Bulgarija ir Rumunija pateikia Komisijai įrodymų, kad 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas perteklinis kiekis pagal 11 straipsnio 2 dalį buvo pašalintas iš Bendrijos rinkos, ir nurodo kiekius, kurie buvo pašalinti taikant kiekvieną metodą.

2.   Pagal 1 dalies reikalavimus nepateikus išėmimo iš Bendrijos rinkos įrodymų, už nepašalintą bendrą perteklinį kiekį ar jo dalį iš Bulgarijos ir (arba) atitinkamai Rumunijos imamas mokestis, kurio suma apskaičiuojama nepašalintą kiekį baltojo cukraus ar sausos medžiagos ekvivalentu padauginus iš didžiausio skirtumo tarp 631,9 EUR už toną ir artimiausio termino sandorių vidutinės mėnesinės kainos Londono baltojo cukraus ateities sandorių rinkoje (indeksas Nr. 5) laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d. ir iš rezultato atėmus pagal 11 straipsnio 3 dalį nustatytą sumą.

Ši suma ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d. bus perversta į Bendrijos biudžetą.

Pirmesnėje pastraipoje ir 11 straipsnio 3 dalyje nurodytos sumos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka remiantis Bulgarijos ir Rumunijos pagal 1 dalį pateiktais pranešimais nustatomos ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 31 d.

14 straipsnis

Kontrolė

1.   Bulgarija ir Rumunija imasi visų šiam skyriui taikyti būtinų priemonių, visų pirma nustato kontrolės procedūras, kurias būtina taikyti norint pašalinti 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą perteklinį kiekį.

2.   Ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 31 d. Bulgarija ir Rumunija Komisijai praneša:

a)

informaciją apie sukurtą 10 straipsnyje nurodytą perteklinių kiekių identifikavimo sistemą;

b)

duomenis apie cukraus, izogliukozės, fruktozės ir perdirbtų produktų importo ir eksporto kiekius kiekvieną mėnesį per laikotarpį nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.; atskirai pateikiami duomenys apie importą ir eksportą

i)

valstybių narių, kurios sudarė Bendriją 2006 m. gruodžio 31 d.,

ii)

atitinkamai Bulgarijos ar Rumunijos ir

iii)

trečiųjų šalių;

c)

laikotarpio nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. duomenis apie cukraus ir izogliukozės metinius gamybos kiekius, tam tikrais atvejais – išskaidytus į kvotinės ir nekvotinės gamybos kiekius, rafinuojant importuotą žaliavinį cukrų gautus kiekius bei metinį suvartojimą;

d)

laikotarpio nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. duomenis apie kiekvienų metų sausio 1 d. turėtas cukraus ir izogliukozės atsargas.

III   SKYRIUS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, šis reglamentas įsigalioja tos sutarties įsigaliojimo dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paketitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 58, 2006 2 28, p. 42.

(3)  OL L 176, 2006 6 30, p. 32.

(4)  COM(2006) 798 galutinis, 2006 m. gruodžio 13 d.

(5)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1.

(6)  OL L 314, 2006 11 15, p. 18.

(7)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(8)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22.

(9)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(10)  OL L 12, 1972 1 15, p. 15.

(11)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(12)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.


I PRIEDAS

Eilės numeriai

Importo kvota importui į

Eilės numeris

Bulgariją

09.4365

Rumuniją

09.4366


II PRIEDAS

A.   5 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyti įrašai:

:

bulgarų kalba

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

danų kalba

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

estų kalba

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italų kalba

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

latvių kalba

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

vengrų kalba

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltiečių kalba

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

slovakų kalba

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovėnų kalba

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

švedų kalba

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   5 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyti įrašai:

:

bulgarų kalba

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

ispanų kalba

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

čekų kalba

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

danų kalba

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

vokiečių kalba

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

estų kalba

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

graikų kalba

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

anglų kalba

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

prancūzų kalba

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

italų kalba

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

lietuvių kalba

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

vengrų kalba

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

maltiečių kalba

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

olandų kalba

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

lenkų kalba

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

portugalų kalba

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

rumunų kalba

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

slovakų kalba

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

slovėnų kalba

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

suomių kalba

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

švedų kalba

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1833/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. gegužės 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 750/2005 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai (2), buvo nustatyta nuo 2005 m. birželio 1 d. galiojanti nomenklatūros versija.

(2)

Šalių ir teritorijų abėcėlinis kodavimas remiasi galiojančiu ISO alpha 2 standartu, jei jis atitinka Bendrijos teisės aktų reikalavimus ir Bendrijos statistikos poreikius. 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2286/2003 (3), iš dalies keičiančiame Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, nustatomas pereinamasis laikotarpis kompiuterizuotų muitinės formalumų atlikimo sistemų suderinimui. Kadangi šis laikotarpis baigėsi, naudoti skaitmeninius kodus šalia abėcėlinių nebūtina.

(3)

Juodkalnija tapo nepriklausoma valstybe.

(4)

Dėl to reikėtų parengti naują šios nomenklatūros versiją, į kurią būtų įvesti minėti nauji patobulinimai ir kurioje būtų padaryti su kai kuriais kodais susiję pakeitimai.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos su šalimis, kurios nėra narės, statistikos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. sausio 1 d. galiojanti šalių ir teritorijų nomenklatūros, skirtos Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai, versija pateikiama priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 118, 1995 5 25, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 126, 2005 5 19, p. 12.

(3)  OL L 343, 2003 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 215/2006 (OL L 38, 2006 2 9, p. 11).


PRIEDAS

ŠALIŲ IR TERITORIJŲ NOMENKLATŪRA, SKIRTA BENDRIJOS UŽSIENIO PREKYBOS IR PREKYBOS TARP VALSTYBIŲ NARIŲ STATISTIKAI

(Nuo 2007 m. sausio 1 d. galiojanti versija)

Kodas

Pavadinimas

Aprašymas

AD

Andora

 

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

Abu Dabis, Adžmanas, Dubajus, El Fudžaira, Ras el Haima, Šardža ir Um el Kaivainas

AF

Afganistanas

 

AG

Antigva ir Barbuda

 

AI

Angilija

 

AL

Albanija

 

AM

Armėnija

 

AN

Olandijos Antilai

Bonairė, Kiurasao, Saba, Šv. Eustacijus ir pietinė Sent Marteno dalis

AO

Angola

Įskaitant Kabindą

AQ

Antarktis

Teritorija į pietus nuo 60° pietų platumos, neapimanti Prancūzijos Pietų sričių (TF), Bouvet salos (BV), Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo salų (GS)

AR

Argentina

 

AS

Amerikos Samoa

 

AT

Austrija

 

AU

Australija

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbaidžanas

 

BA

Bosnija ir Hercegovina

 

BB

Barbadosas

 

BD

Bangladešas

 

BE

Belgija

 

BF

Burkina Fasas

 

BG

Bulgarija

 

BH

Bahreinas

 

BI

Burundis

 

BJ

Beninas

 

BM

Bermuda

 

BN

Brunėjaus Darusalamas

Dažnai: Brunėjus

BO

Bolivija

 

BR

Brazilija

 

BS

Bahamos

 

BT

Butanas

 

BV

Bouvet sala

 

BW

Botsvana

 

BY

Gudija

Dažnai: Baltarusija

BZ

Belizas

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosų (Keelingo) salos

 

CD

Kongo Demokratinė Respublika

Buvęs Zairas

CF

Centrinės Afrikos Respublika

 

CG

Kongas

 

CH

Šveicarija

Įskaitant Vokietijos Büsingeno teritoriją ir Italijos Campione d'Italia savivaldybę

CI

Dramblio Kaulo Krantas

Dažnai: Côte d'Ivoire

CK

Kuko salos

 

CL

Čilė

 

CM

Kamerūnas

 

CN

Kinija

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kosta Rika

 

CU

Kuba

 

CV

Žaliasis Kyšulys

 

CX

Kalėdų sala

 

CY

Kipras

 

CZ

Čekijos Respublika

 

DE

Vokietija

Įskaitant Heligolando salą; neįskaitant Büsingeno teritorijos

DJ

Džibutis

 

DK

Danija

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikos Respublika

 

DZ

Alžyras

 

EC

Ekvadoras

Įskaitant Galapagų salas

EE

Estija

 

EG

Egiptas

 

ER

Eritrėja

 

ES

Ispanija

Įskaitant Balearų salas ir Kanarų salas; neįskaitant Seutos ir Melilijos

ET

Etiopija

 

FI

Suomija

Įskaitant Alandų salas

FJ

Fidžis

 

FK

Falklando (Malvinų) salos

 

FM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

Chuuk, Kosrae, Pohnpei ir Yap

FO

Farerų salos

 

FR

Prancūzija

Įskaitant Monaką ir Prancūzijos užjūrio departamentus (Prancūzijos Gvianą, Gvadelupą, Martiniką ir Réunioną)

GA

Gabonas

 

GB

Jungtinė Karalystė

Didžioji Britanija, Šiaurės Airija, Normandijos salos ir Meno sala

GD

Grenada

Įskaitant Pietų Grenadinų salas

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GI

Gibraltaras

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GN

Gvinėja

 

GQ

Pusiaujo Gvinėja

 

GR

Graikija

 

GS

Pietų Georgijos ir Pietų Sandwicho salos

 

GT

Gvatemala

 

GU

Guamas

 

GW

Bisau Gvinėja

 

GY

Gajana

 

HK

Honkongas

Kinijos Liaudies Respublikos Honkongo specialusis administracinis regionas

HM

Heardo sala ir McDonaldo salos

 

HN

Hondūras

Įskaitant Swan salas

HR

Kroatija

 

HT

Haitis

 

HU

Vengrija

 

ID

Indonezija

 

IE

Airija

 

IL

Izraelis

 

IN

Indija

 

IO

Indijos vandenyno britų sritis

Chagos salynas

IQ

Irakas

 

IR

Irano Islamo Respublika

 

IS

Islandija

 

IT

Italija

Įskaitant Livigno; neįskaitant Campione d‘Italia savivaldybės

JM

Jamaika

 

JO

Jordanija

 

JP

Japonija

 

KE

Kenija

 

KG

Kirgizijos Respublika

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribatis

 

KM

Komorai

Anjouan, Grande Comore ir Mohéli

KN

Sent Kitsas ir Nevis

 

KP

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

Dažnai: Šiaurės Korėja

KR

Korėjos Respublika

Dažnai: Pietų Korėja

KW

Kuveitas

 

KY

Kaimanų salos

 

KZ

Kazachstanas

 

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

Dažnai: Laosas

LB

Libanas

 

LC

Sent Lusija

 

LI

Lichtenšteinas

 

LK

Šri Lanka

 

LR

Liberija

 

LS

Lesotas

 

LT

Lietuva

 

LU

Liuksemburgas

 

LV

Latvija

 

LY

Libijos Arabų Džamahirija

Dažnai: Libija

MA

Marokas

 

MD

Moldovos Respublika

Dažnai: Moldavija

ME

Juodkalnija

 

MG

Madagaskaras

 

MH

Maršalo Salos

 

MK  (1)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

 

ML

Malis

 

MM

Mianmaras

Dažnai: Birma

MN

Mongolija

 

MO

Macao

Kinijos Liaudies Respublikos Macao specialusis administracinis regionas

MP

Marianos šiaurinės salos

 

MR

Mauritanija

 

MS

Montserratas

 

MT

Malta

Įskaitant Comino ir Gozo

MU

Mauricijus

Mauricijus, Rodrigo sala, Agalegos salos ir Kargados Karacho salos (Šv. Brendono salos)

MV

Maldyvai

 

MW

Malavis

 

MX

Meksika

 

MY

Malaizija

Pusiasalio Malaizija ir Rytų Malaizija (Labuan, Sabah ir Sarawak)

MZ

Mozambikas

 

NA

Namibija

 

NC

Naujoji Kaledonija

Įskaitant Loyalty salas (Lifou, Maré ir Ouvéa)

NE

Nigeris

 

NF

Norfolko sala

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

Įskaitant Korno salas

NL

Nyderlandai

 

NO

Norvegija

Įskaitant Svalbardo salyną ir Jan Mayeno salą

NP

Nepalas

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Naujoji Zelandija

Neįskaitant Rosso priklausomos teritorijos (Antarktis)

OM

Omanas

 

PA

Panama

Įskaitant buvusią Kanalo zoną

PE

Peru

 

PF

Prancūzijos Polinezija

Markizo salos, Draugijos salos (įskaitant Tahitį), Tuamotaus salos, Gambier salos ir Austral salos; taip pat Klipertono sala

PG

Papua Naujoji Gvinėja

Naujosios Gvinėjos rytinė dalis; Bismarko salynas (įskaitant Naująją Britaniją, Naująją Airiją, Lavongai (Naująjį Hanoverį) ir Admiraliteto salas); Šiaurės Saliamono salos (Bugenvilis ir Buka); Trobriand salos, Woodlark sala; d‘Entrecasteaux salos ir Louisiade salynas

PH

Filipinai

 

PK

Pakistanas

 

PL

Lenkija

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

PN

Pitcairnas

Įskaitant Ducie, Hendersono ir Oeno salas

PS

Okupuota Palestinos teritorija

Vakarų Krantas (įskaitant Rytų Jeruzalę) ir Gazos sektorius

PT

Portugalija

Įskaitant Azorų salas ir Madeirą

PW

Palau

 

PY

Paragvajus

 

QA

Kataras

 

RO

Rumunija

 

RU

Rusijos Federacija

Dažnai: Rusija

RW

Ruanda

 

SA

Saudo Arabija

 

SB

Saliamono Salos

 

SC

Seišeliai

Mahé sala, Praslin sala, La Digue, Frégate ir Silhouette; Amirante salos (įskaitant Desroches, Alphonse, Plate ir Coëtivy); Farquhar salos (įskaitant Providence); Aldabra salos ir Cosmoledo salos

SD

Sudanas

 

SE

Švedija

 

SG

Singapūras

 

SH

Šv. Elenos sala

Įskaitant Dangun Žengimo salą ir Tristano da Kunijos salas

SI

Slovėnija

 

SK

Slovakija

 

SL

Siera Leonė

 

SM

San Marinas

 

SN

Senegalas

 

SO

Somalis

 

SR

Surinamas

 

ST

San Tomė ir Prinsipė

 

SV

Salvadoras

 

SY

Sirijos Arabų Respublika

Dažnai: Sirija

SZ

Svazilandas

 

TC

Turkso ir Caicoso salos

 

TD

Čadas

 

TF

Prancūzijos Pietų sritys

Įskaitant Kergeleno salas, Amsterdamo salą, Sent Polo salą, Krozės salyną

TG

Togas

 

TH

Tailandas

 

TJ

Tadžikistanas

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmėnistanas

 

TN

Tunisas

 

TO

Tonga

 

TR

Turkija

 

TT

Trinidadas ir Tobagas

 

TV

Tuvalu

 

TW

Taivanas

Taivano, Kinmen, Matsu ir Penghu atskiroji muitų teritorija

TZ

Tanzanijos Jungtinė Respublika

Pemba, Zanzibaro sala ir Tanganika

UA

Ukraina

 

UG

Uganda

 

UM

Jungtinių Valstijų mažosios aplinkinės salos

Įskaitant Beikerio salą, Haulendo salą, Džervio salą, Džonstono atolą, Kingmano rifą, Midvėjaus salą, Navassa salą, Palmyros atolą ir Veiko salą

US

Jungtinės Valstijos

Įskaitant Puerto Riką

UY

Urugvajus

 

UZ

Uzbekistanas

 

VA

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

 

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

 

VE

Venesuela

 

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių salos

 

VI

Jungtinių Valstijų Mergelių salos

 

VN

Vietnamas

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallisas i Futūna

Įskaitant Alofi salą

WS

Samoa

Buvusi Vakarų Samoa

XC

Seuta

 

XK

Kosovas

Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244

XL

Melilija

Įskaitant Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas ir Chafarinas salas

XS

Serbija

 

YE

Jemenas

Buvę Šiaurės Jemenas ir Pietų Jemenas

YT

Mayotte’as

Grande-Terre ir Pamandzi

ZA

Pietų Afrika

 

ZM

Zambija

 

ZW

Zimbabvė

 


ĮVAIRŪS

EU

Europos bendrija

Kodas, skirtas prekių kilmei deklaruoti prekyboje su trečiosiomis šalimis, laikantis sąlygų, numatytų atitinkamose Bendrijos nuostatose. Šis kodas nenaudotinas statistikos tikslams.

QQ

arba

Atsargos ir maisto atsargos

Neprivaloma pozicija

QR

Atsargos ir maisto atsargos, tiekiamos vykdant Bendrijos vidaus prekybą

Neprivaloma pozicija

QS

Atsargos ir maisto atsargos, tiekiamos vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis

Neprivaloma pozicija

QU

arba

Nenurodytos šalys ir teritorijos

Neprivaloma pozicija

QV

Nenurodytos šalys ir teritorijos Bendrijos vidaus prekyboje

Neprivaloma pozicija

QW

Nenurodytos šalys ir teritorijos prekyboje su trečiosiomis šalimis

Neprivaloma pozicija

QX

arba

Dėl prekybos ar karinių priežasčių nenurodytos šalys ir teritorijos

Neprivaloma pozicija

QY

Dėl prekybos ar karinių priežasčių nenurodytos šalys ir teritorijos Bendrijos vidaus prekyboje

Neprivaloma pozicija

QZ

Dėl prekybos ar karinių priežasčių nenurodytos šalys ir teritorijos prekyboje su trečiosiomis šalimis

Neprivaloma pozicija


(1)  Laikinasis kodas, neturintis įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus suteiktas pasibaigus deryboms, šiuo metu vykstančioms Jungtinėse Tautose.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1834/2006

2006 m. gruodžio 12 d.

uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų lydekas TJTT VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2005, nustatančiame 2006 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatytos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1642/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 5).


PRIEDAS

Nr.

54

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai

HKE/8C3411

Rūšys

Jūrų lydeka (Merluccius merluccius)

Zona

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

Data

2006 m. lapkričio 11 d.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1835/2006

2006 m. gruodžio 12 d.

uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų velnius TJTT VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2005, nustatančiame 2006 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatytos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1642/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 5).


PRIEDAS

Nr.

55

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai

ANF/8C3411

Rūšys

Jūrų velniai (Lophiidae)

Zona

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB vandenys)

Data

2006 m. lapkričio 11 d.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1836/2006

2006 m. gruodžio 12 d.

uždraudžiantis su Belgijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūros lydekas TJTT II a (EB vandenys), IV (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2005, nustatančiame 2006 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatytos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1642/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 5).


PRIEDAS

Nr.

58

Valstybė narė

Belgija

Ištekliai

HKE/2AC4-C

Rūšys

Jūrų lydeka (Merluccius merluccius)

Zona

II a (EB vandenys), IV (EB vandenys)

Data

2006 m. lapkričio 18 d.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1837/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

atnaujinantis Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su Prancūzijos vėliava

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatytos 2006 m. kvotos.

(2)

2006 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 2 dalį Prancūzija pranešė Komisijai, kad nuo 2006 m. kovo 1 d. norėtų nutraukti Atlanto silkių žvejybą TJTT IV c ir VII d zonose laivais, plaukiojančiais su jos vėliava.

(3)

2006 m. balandžio 26 d. pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalį Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 636/2006, pagal kurį su Prancūzijos (4) vėliava plaukiojantiems laivams draudžiama žvejoti Atlanto silkes TJTT IV c ir VII d zonose ir kuris taikomas nuo tos dienos.

(4)

Remiantis informacija, kurią Komisijai pateikė Prancūzijos valdžios institucijos, Prancūzijai skirta kvota Atlanto silkėms TJTT IV c ir VII d zonose dar nėra išnaudota. Todėl turėtų būti leidžiama tuose vandenyse žvejoti Atlanto silkes su Prancūzijos vėliava plaukiojančiais arba joje registruotais laivais.

(5)

Siekiant, kad aptariamas Atlanto silkių kiekis būtų sužvejotas iki šių metų pabaigos, leidimas turėtų pradėti galioti nuo 2006 m. spalio 19 d.

(6)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 636/2006 turėtų būti panaikintas nuo 2006 m. spalio 19 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 636/2006 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1642/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 5).

(4)  OL L 112, 2006 4 26, p. 10.


PRIEDAS

Nr.

59

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

HER/4CXB7D – atnaujinimas

Rūšys

Atlanto silkė (Clupea harengus)

Zona

IV c, VII d

Data

2006 m. spalio 19 d.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1838/2006

2006 m. gruodžio 13 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas riešutams (migdolams be kevalų, lazdyno riešutams su kevalais, lazdyno riešutams be kevalų, graikiniams riešutams su kevalais) pagal A1 sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (2), nustato eksporto grąžinamųjų išmokų vaisių ir daržovių sektoriuje tvarką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į apribojimus, numatytus susitarimuose pagal Sutarties 300 straipsnį, Bendrijos produktų eksportui gali būti skirtos grąžinamosios išmokos, kad būtų užtikrintas ekonomiškai reikšmingų kiekių eksportas.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 2 dalį, turi būti stebima, kad pagal grąžinamųjų išmokų tvarką jau sukurtiems prekybos srautams nebūtų trukdoma. Dėl šios priežasties ir dėl sezoninio vaisių ir daržovių eksporto turi būti nustatytas kiekvieno eksportuojamo produkto kiekis, remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87, nustatančiu žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (3). Šie produktų kiekiai turi būti paskirstyti atsižvelgiant į šių produktų gedimą.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 4 dalį, eksporto grąžinamosios išmokos turi būti nustatomos, atsižvelgiant į situaciją ir numatomus vaisių ir daržovių kainų ir Bendrijos rinkoje esamų produktų kiekių pokyčius. Be to, turi būti atsižvelgta į tarptautinės prekybos kainas, pateikimo į rinką ir transporto išlaidas ir numatomo eksporto ekonominius aspektus.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2200/96 35 straipsnio 5 dalį, Bendrijos rinkos kainos yra nustatomos, atsižvelgiant į eksportui palankias kainas.

(6)

Dėl tarptautinėje prekyboje susiklosčiusios situacijos arba atskirose rinkose taikomų konkrečių reikalavimų, konkretaus produkto grąžinamąsias išmokas gali reikėti diferencijuoti priklausomai nuo šalies, į kurią jis yra eksportuojamas.

(7)

Migdolai be kevalų, lazdyno riešutai su kevalais ir graikiniai riešutai su kevalais šiuo laikotarpiu gali būti ekonomiškai reikšminga eksporto prekė.

(8)

Kadangi riešutus galima palyginti ilgai sandėliuoti, eksporto grąžinamosios išmokos jiems gali būti nustatomos ilgesniam laikotarpiui.

(9)

Siekiant užtikrinti patį veiksmingiausią turimų išteklių panaudojimą ir atsižvelgiant į Bendrijos eksporto struktūrą, eksporto grąžinamosios išmokos riešutams turėtų būti nustatomos pagal A1 sistemą.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Eksporto grąžinamosios išmokos riešutams, paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas ir numatomi kiekiai yra nustatomi šio reglamento priede.

2.   Licencijos dėl pagalbos maisto produktais, išduotos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000 (4) 16 straipsnį, nebus priskaičiuojamos prie šio reglamento priede numatytų kiekių.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 5 straipsnio 6 dalies nuostatų A1 tipo licencijų galiojimo trukmė yra trys mėnesiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2091/2005 (OL L 343, 2005 12 24, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).


PRIEDAS

2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio dėl eksporto grąžinamąsias išmokas grąžinamųjų išmokų riešutams (pagal A1 sistemą)

Paraiškų dėl licencijų pateikimo laikas: nuo 2007 m. sausio 3 d. iki birželio 23 d.

Produktų kodas (1)

Paskirties vieta (2)

Grąžinamosios išmokos dydis

(EUR/tona neto)

Numatomi kiekiai

(tonomis)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Produktų kodai yra nustatomi Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), pakeista.

(2)  „A“ serijos paskirties vietų kodai yra nustatomi Reglamento (EEB) Nr. 3846/87 II priedu. Skaitmeniniai paskirties vietų kodai yra nustatomi Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 12 d.

dėl korekcinių koeficientų, taikomų nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, atlyginimams, koregavimo

(2006/922/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų darbuotojų įdarbinimo sąlygas, nustatytas Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2104/2005 (2), ypač į jo X priedo 13 straipsnio antrąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu Nr. 351/2006 (EB, Euratomas) (3), taikant nuostatų X priedo 13 straipsnio pirmąją pastraipą, nustatyti korekciniai koeficientai, kurie nuo 2005 m. liepos 1 d. taikomi trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų (laikinai priimtų dirbti) darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta.

(2)

Atsižvelgiant į nuostatų X priedo 13 straipsnio antrąją pastraipą, nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. reikia koreguoti kai kuriuos korekcinius koeficientus, nes, remiantis Komisijos turimais statistiniais duomenimis, paaiškėjo, kad pagal korekcinį koeficientą ir atitinkamą valiutų keitimo kursą apskaičiuojamo pragyvenimo išlaidų kitimas kai kuriose trečiosiose šalyse buvo 5 % didesnis nuo paskutinio jų nustatymo ar koregavimo,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2006 m. vasario 1 d., kovo 1 d., balandžio 1 d., gegužės 1 d. ir birželio 1 d. korekciniai koeficientai, taikomi į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų darbuotojų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta, yra tokie, kokie nurodyti šio sprendimo priede.

Atlyginimų apskaičiavimui naudojami valiutų keitimo kursai nustatomi remiantis Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėmis ir atitinka pirmojoje pastraipoje nurodytą datą.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

(2)  OL L 337, 2005 12 22, p. 7.

(3)  OL L 59, 2006 3 1, p. 1.


PRIEDAS

Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. vasario mėn.

Angola

120,0

Bangladešas

46,6

Bosnija ir Hercegovina

78,6

Žaliasis Kyšulys

78,6

Kuba

99,3

Gvinėja

61,2

Honkongas

94,8

Izraelis

102,2

Kenija

83,9

Libanas

94,4

Madagaskaras

74,5

Nikaragva

64,7

Nigeris

91,5

Naujoji Kaledonija

129,1

Uganda

62,1

Filipinai

61,3

Rusija

118,3

Sirija

62,9

Venesuela

63,4

Zimbabvė

36,2


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. kovo mėn.

Botsvana

69,9

Kamerūnas

108,0

Salvadoras

87,7

Laosas

74,0

Malavis

76,1

Dominikos Respublika

74,6

Tanzanija

62,5

Zimbabvė

44,4


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. balandžio mėn.

Saudo Arabija

94,1

Egiptas

55,1

Gvinėja

64,4

Haitis

105,5

Honkongas

101,9

Malis

93,8

Zimbabvė

48,7


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. gegužės mėn.

Beninas

92,1

Jordanija

73,2

Mozambikas

67,0

Pakistanas

53,8

Kongo Demokratinė Respublika

131,6

Zambija

79,9


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai

2006 m. birželio mėn.

Argentina

55,6

Botsvana

65,6

Čilė

78,9

Etiopija

85,1

Izraelis

105,5

Nepalas

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centrinės Afrikos Respublika

123,6

Tanzanija

58,7

Tailandas

59,6

Jemenas

70,6


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos 2006 m. ir 2007 m., skirtos padengti Portugalijos išlaidas kovojant su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušų nematodas)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6433)

(autentiškas tik tekstas portugalų kalba)

(2006/923/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 23 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal direktyvą 2000/29/EB Bendrija gali suteikti valstybei narei finansinę paramą, skirtą padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su būtinomis priemonėmis, kurių buvo imtasi arba kurių planuojama imtis kovai su kenksmingais organizmais, įvežtais iš trečiųjų šalių arba iš kitų Bendrijos sričių, siekiant juos išnaikinti, o jei tai neįmanoma – neleisti jiems plisti.

(2)

Komisijos sprendimais 2001/811/EB (2), 2002/889/EB (3), 2003/787/EB (4) ir 2004/772/EB (5) Bendrija jau suteikė Portugalijai finansinę paramą priemonėms, skirtoms kovoti su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušų nematodas), toliau – PN, 1999–2003 m., tai yra ilgiausias įmanomas laikotarpis. Nuo 2003 m. Portugalija pradėjo įgyvendinti „vidutinės trukmės sunaikinimo planą“, skirtą PN plitimui kontroliuoti siekiant visai jį išnaikinti.

(3)

Tačiau direktyvos 2000/29/EB 23 straipsnio 6 dalyje numatyta galimybė įgyvendinti tolesnius veiksmus, jei tai bus reikalinga kovojant su PN.

(4)

2006 m. balandžio mėn. Portugalija pateikė Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui (toliau – Komitetas) tyrimų ir kontrolės, kurie buvo vykdomi 2005 m. lapkričio 1 d.–2006 m. balandžio 1 d. demarkacinėje zonoje dėl PN nustatymo Portugalijoje, rezultatų apžvalgą. Rezultatai parodė, kad nepaisant priemonių, kurių buvo imtasi ankstesniais metais, zona, kurioje nustatytas PN, smarkiai išsiplėtė.

(5)

Komisija ir Komitetas padarė išvadą, kad reikia persvarstyti Portugalijos vykdomą vidutinės trukmės sunaikinimo planą ir kad būtina imtis skubių veiksmų, įskaitant intensyvesnius tyrimus, bei iš naujo apibrėžti demarkacinę zoną.

(6)

2006 m. gegužės mėn. Portugalija pateikė Komitetui veiksmų planą, nustatantį priemones, skirtas kovoti su tolesniu PN plitimu (6). Šios priemonės apima naujų demarkacinės zonos ribų nustatymą, visų toje zonoje esančių pažeistų medžių išnaikinimą, tolesnę stebėseną ir apsauginės zonos, kurioje nėra pušų nematodu užkrėstų medžių, tai yra „plyno kirtimo juostos“ sukūrimą. Ši zona užkirstų kelią PN plitimui į kitas valstybes nares ir tokiu būdu apsaugotų jas nuo didžiulio pušų miškų nuniokojimo ir prekybos iš trečiųjų šalių apribojimo. Veiksmų plane nustatytos teritorijos dalys, kuriose bus plyno kirtimo juosta. 2006 m. liepos mėn. Komitetas patvirtino galutinę šio veiksmų plano versiją.

(7)

Siekdama gauti Bendrijos finansinę paramą, 2006 m. liepos mėn. Portugalija pateikė tolesnių kovos su PN veiksmų programą ir šios programos biudžeto projektą. Pirmiau minėtame veiksmų plane nurodytos Portugalijos teritorijos dalys, kuriose bus vykdomi veiksmai ir kurios taps Bendrijos finansinę paramą gaunančia geografine zona.

(8)

Gavusi Portugalijos pateiktą programą, Komisija galėjo tiksliai ir išsamiai išnagrinėti padėtį bei padaryti išvadą, kad ji atitinka Direktyvos 23 straipsnio 6 dalyje nustatytas sąlygas Bendrijos finansinei paramai gauti. Bendrijos finansinė parama turėtų būti skiriama padengti programos, tobulinančios kitų valstybių narių fitosanitarinę apsaugą ir užkertančios kelią tolesniam PN plitimui iš demarkacinės zonos, išlaidas. Todėl paramą reikėtų skirti visiems veiksmams, tiesiogiai susijusiems su plyno kirtimo juostos, kurioje nėra PN užkrato pernešėjų, kūrimu.

(9)

Apskritai Bendrijos finansine parama negalima padengti daugiau nei 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tačiau, jei tokiais veiksmais iš esmės siekiama apsaugoti Bendrijos, išskyrus susijusią valstybę narę, teritoriją, parama gali būti didesnė. Turint omenyje didelį PN poveikį spygliuočių miškams ir medienai, greitą šios ligos plitimą, kitos valstybės narės buvimą arti užkrėstos zonos ir į galimą poveikį Europos miškininkystei ir tarptautinei prekybai mediena, ši sąlyga yra įvykdyta, atsižvelgiant į priemones, susijusias su plyno kirtimo juostos kūrimu, kaip numatyta Portugalijos veiksmų plane. Todėl tikslinga skirti 75 % Bendrijos finansinę paramą.

(10)

Remiantis 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (7) 3 straipsnio 2 dalies a punktu, augalų sveikatos priemonės turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Dėl šių priemonių finansinės kontrolės taikomi Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 9, 36 ir 37 straipsniai.

(11)

Veiksmai, susiję su plyno kirtimo juostos, kurioje nėra PN užkrato pernešėjų, kūrimu, turėtų atitikti Bendrijoje taikomus aplinkosaugos teisės aktus.

(12)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Principas

Patvirtinamas Bendrijos finansinės paramos skyrimas 2006 m. ir 2007 m. siekiant padengti Portugalijos išlaidas, susijusias su tolesniais veiksmais, kaip nurodyta Direktyvos 2000/29/EB 23 straipsnio 6 dalyje, kovojant su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušų nematodas), kaip nustatyta I priede ir įtraukta į Portugalijos veiksmų planą.

2 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos suma ir reikalavimus atitinkantys veiksmai

1 straipsnyje nurodyta bendra didžiausia Bendrijos finansinės paramos suma yra 8 417 848,95 EUR.

Reikalavimus atitinkančios išlaidos ir didžiausia Bendrijos finansinė parama nustatyta I priede.

3 straipsnis

Išankstinis mokėjimas

Per 30 dienų nuo šio Sprendimo priėmimo datos išmokamas 2 000 000 EUR avansas.

4 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos likučio mokėjimas

Kaip nustatyta I priede, Bendrijos finansinės paramos likutis išmokamas šiomis sąlygomis:

a)

jeigu remiantis techninės pažangos ataskaitomis, kurias Portugalija privalo pateikti Komisijai 2007 m. sausio 15 d. ir balandžio 15 d., ir Komisijos maisto ir veterinarijos biuro atliktais patikrinimais galima daryti išvadą, kad Portugalija ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 31 d. įgyvendino I priede nurodytas priemones tinkamu būdu, siekdama 1 straipsnyje nurodytų tikslų, ir

b)

jeigu ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. Portugalija pateikė Komisijai oficialią mokėjimo paraišką, finansinę ataskaitą ir galutinę techninę ataskaitą, kaip numatyta 5 straipsnyje.

5 straipsnis

Patvirtinantieji dokumentai

Įrodymus dėl priemonių, kurių buvo imtasi, ir patirtų išlaidų Portugalija pateikia:

a)

galutinėje techninėje ataskaitoje, įrodančioje, kad visi I priede nurodyti veiksmai buvo įgyvendinti ir nurodančioje jų užbaigimo datą;

b)

finansinėje ataskaitoje, pateiktoje II priede nustatyta forma, kurioje nurodomos su įvairiomis priemonėmis susijusios išlaidos, kurioms padengti prašoma Bendrijos finansinės paramos, taip pat atitinkami dokumentai, pavyzdžiui, sąskaitos faktūros ar kvitai.

6 straipsnis

Kompensacijos permoka

Portugalijos išlaidos įgyvendinant I priede nustatytas priemones negali sudaryti kompensacijos medžių savininkams permokos. Kompensacija grindžiama medienos verte, kurią savininkas būtų galėjęs nustatyti prieš pradedant įgyvendinti veiksmus plyno kirtimo juostoje.

7 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos sumažinimas

1.   Jei yra įrodymų, kad I priede nustatytos priemonės nebuvo įgyvendintos tinkamu būdu ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 31 d., Bendrijos finansinė parama, skirta padengti reikalavimus atitinkančių išlaidų dalį, susijusią su pavėluotais įgyvendinti veiksmais, yra sumažinama iki toliau esančioje lentelėje nurodyto dydžio:

Po termino pabaigos praėjusių dienų skaičius (nuo 2007 m. balandžio 1 d.)

Bendrijos finansinė parama

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 ar daugiau

0 %

2.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. nepateikus mokėjimo paraiškos ir susijusių ataskaitų, kaip nurodyta 4 straipsnio b punkte, Bendrijos finansinė parama sumažinama 25 % už kiekvieną kalendorinį mėnesį po termino pabaigos.

8 straipsnis

Derėjimas su kitomis Bendrijos politikos sritimis

Portugalija užtikrina, kad 1 straipsnyje nustatyti tolesni veiksmai yra įgyvendinami pagal Bendrijoje taikomus aplinkosaugos teisės aktus.

9 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1 Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 306, 2001 11 23, p. 25.

(3)  OL L 311, 2002 11 14, p. 16.

(4)  OL L 293, 2003 11 11, p. 13.

(5)  OL L 341, 2004 11 17, p. 27.

(6)  Šios priemonės yra nustatytos 2006 m. vasario 6 d. Portugalijos dekrete Nr. 103/2006 su pakeitimais, padarytais 2006 m. rugpjūčio 16 d. Dekretu Nr. 815/2006.

(7)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 320/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 42).


I PRIEDAS

Bendrijos finansinė parama 2006 m. ir 2007 m., skirta įvairiems Portugalijos pateiktoje programoje išvardytiems veiksmams, kovai su Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušų nematodas)

(EUR)

Vieta

Priemonė

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Didžiausia Bendrijos finansinė parama

(bendro finansavimo norma – 75 %)

Plyno kirtimo juosta (1)

Patikrinimai dėl PN plyno kirtimo juostoje

156 000

117 000

Visų PN užkratą turinčių medžių kirtimas ir transportavimas

4 666 666

3 499 999,5

Visų PN užkratą turinčių medžių šakų kirtimas ir žievės lupimas

300 000

225 000

Medžių šakų ir žievės sunaikinimas

700 000

525 000

Kompensacija už medienos vertę (2)

4 666 666

3 499 999,5

Plyno kirtimo juostos informacinės sistemos pertvarkymas

200 000

150 000

Tarpinė suma

 

10 689 332

8 016 999

Tarpinė suma

Koordinavimo veikla (3)

534 466,6

400 849,95

Bendra suma

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Bendra didžiausia Bendrijos finansinės paramos suma

8 417 848,95


(1)  3 km pločio zona, esanti už demarkacinės zonos išorinės ribos, kaip apibrėžta Komisijos sprendime 2006/133/EB (OL L 52, 2006 2 23, p. 34).

(2)  Kompensacija žemės savininkui už medienos vertę, nes nukirsti medžiai yra sveiki medžiai ir juos kertant jie tampa juos kertančių įmonių nuosavybe.

(3)  Vienodas dydis (5 %) koordinavimo veiklai.


II PRIEDAS

FINANSINĖ IŠLAIDŲ ATASKAITA

PUŠŲ NEMATODO KONTROLĖS PROGRAMA PORTUGALIJOJE 2006–2007 M.

DEMARKACINĖ ZONA - PLYNO KIRTIMO JUOSTA

1 priemonė. Patikrinimai kirtimo juostoje

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Tarpinė suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


2 priemonė. Medžių kirtimas ir transportavimas

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Tarpinė suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


3 priemonė. Medžių šakų kirtimas ir žievės lupimas

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Tarpinė suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


4 priemonė. Medžių šakų ir žievės sunaikinimas

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Tarpinė suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


5 priemonė. Kompensacija už medienos vertę

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Tarpinė suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


6 priemonė. Informacinės sistemos pertvarkymas

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Tarpinė suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Iš viso:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


7 priemonė. Koordinavimo veikla

Faktiškai patirtos ir apmokėtos išlaidos

Trumpas išlaidų apibūdinimas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos be PVM

Bendrijos parama

Patvirtinamojo dokumento numeris

Vienetas

Vieneto kaina

Kiekis

Suma be PVM

Pastabos

Bendra suma:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/48


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/176/EB, nustatantį šifruotą pranešimo apie gyvūnų ligas formą ir kodus, remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6437)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/924/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje (1), ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2005/176/EB nustatyta šifruota pranešimo apie gyvūnų ligas forma ir kodai, remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (2).

(2)

Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą, tikslinga pritaikyti Sprendimą 2005/176/EB.

(3)

2001 m. sausio 31 d. EB ir Farerų salų jungtinio komiteto sprendime Nr. 1/2001 dėl Europos bendrijos ir Danijos vyriausybės bei Farerų salų vietos vyriausybės susitarimą papildančio protokolo dėl veterinarijos klausimų įgyvendinimo nuostatų (3) nustatyta, kad Farerų salos turi dalyvauti pranešimo apie gyvūnų ligas sistemoje (PGLS).

(4)

Farerų salos pateikė Komisijai regionų sąrašą, kuris bus naudojamas taikant PGLS. Todėl šiuos regionus reikėtų įtraukti į Sprendimą 2005/176/EB.

(5)

Ispanija patikslino veterinarinių regionų pavadinimus ir ribas. Ispanijos regionų patikslinimas turi įtakos Sprendime 2005/176/EB nustatytai PGLS. Dėl to naujieji regionai turėtų pakeisti esančius PGLS.

(6)

Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (PGSO) 2005 m. gegužės mėn. vykusioje Generalinėje asamblėjoje priėmė pataisytą skyrių dėl paukščių gripo, pagal kurį nuo 2006 m. sausio 1 d. PGSO privaloma pranešti apie labai patogenišką paukščių gripą ir nedidelio patogeniškumo paukščių gripą. Kad būtų galima atskirti PGLS sistemai teikiamus pranešimus apie labai patogeniško paukščių gripo protrūkius nuo pranešimų apie nedidelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkius, ligoms žymėti turėtų būti suteikti skirtingi ligų kodai.

(7)

Be to, kad būtų galima atskirti pranešimus apie laukinių paukščių gripo protrūkius nuo pranešimų apie naminių paukščių gripo protrūkius, reikėtų skirti skirtingus kodus.

(8)

Todėl Sprendimą 2005/176/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Siekiant apsaugoti perduotos informacijos konfidencialumą, šio sprendimo priedai neturėtų būti skelbiami.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2005/176/EB iš dalies pakeičiamas taip:

1)

IV, V ir X/11 priedai pakeičiami šio sprendimo I priedo tekstu.

2)

Šio sprendimo II priedo tekstas įterpiamas į X priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Bulgarija ir Rumunija įtraukiamos į Sprendimo 2005/176/EB IV ir X priedus tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 378, 1982 12 31, p. 58. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/216/EB (OL L 67, 2004 3 5, p. 27).

(2)  OL L 59, 2005 3 5, p. 40.

(3)  OL L 46, 2001 2 16, p. 24. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2/2005 (OL L 8, 2006 1 13, p. 46).


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6441)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/925/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jo 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) numatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Kanada paprašė į jos įrašams skirtą sąrašą įtraukti naują embrionų gamybos grupę.

(3)

Naujoji Zelandija paprašė jai skirtuose įrašuose iš dalies pakeisti vieno centro pavadinimą.

(4)

Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė joms skirtuose įrašuose iš dalies pakeisti kai kuriuos duomenis, susijusius su tam tikromis embrionų surinkimo ir gamybos grupėmis.

(5)

Kanada, Naujoji Zelandija ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklių laikymosi, o šių šalių veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad tų embrionų surinkimo grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(6)

Todėl Sprendimą 92/452/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/706/EB (OL L 291, 2006 10 21, p. 40).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši Kanadai skirta eilutė:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr Richard Rémillard“

b)

Naujosios Zelandijos embrionų surinkimo grupei Nr. NZEB11 skirta eilutė pakeičiama taip:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock“

c)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 02TX107 E1428 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr Stacy Smitherman“

d)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 99TX104 E874 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

e)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 96TX088 E928 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr Joe Oden

Dr Dan Miller“

f)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 91TX012 E948 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr Sam Castleberry“


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/881/EB dėl pasienio kontrolės postų sąrašo, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6454)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/926/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimo 2001/881/EB, nustatančio kontrolės postų, patvirtintų atlikti gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų iš trečiųjų šalių veterinarinius patikrinimus, sąrašą ir atnaujinančio išsamias patikrinimų, kuriuos atliks Komisijos ekspertai, taisykles (1), priede pateikiamas pasienio kontrolės postų, skirtų atlikti iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų gyvų gyvūnų ir gyvūninės kilmės produktų veterinarinius patikrinimus, sąrašas (toliau – pasienio kontrolės postų sąrašas).

(2)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą Bendrijos pasieniuose su kaimyninėmis trečiosiomis šalimis reikės atlikti didelius pakeitimus.

(3)

Šioms dviems šalims įstojus į Europos Sąjungą, Vengrija nebebus Bendrijos pietrytine sausumos siena, o dabartinis sausumos pasienio kontrolės postas ir gyvų gyvūnų sienos kirtimo punktas Nagylake Vengrijos ir Rumunijos pasienyje bus panaikintas. Taigi jį reikėtų išbraukti iš pasienio kontrolės postų sąrašo. Tai padaryti reikia priimant juridinius ir techninius pakeitimus, būtinus plėtrai.

(4)

Be to, Graikijos siena su Bulgarija taip pat nebebus siena su trečiąja šalimi, o dabartiniai sausumos pasienio kontrolės postai Ormenione ir Promochone bus panaikinti. Taigi juos reikėtų išbraukti iš pasienio kontrolės postų sąrašo. Tai padaryti reikia priimant juridinius ir techninius pakeitimus, būtinus plėtrai.

(5)

Komisijos maisto ir veterinarijos tarnyba patikrino visas siūlomas naujas vietas Bulgarijoje ir Rumunijoje pasienio kontrolės postams su trečiosiomis šalimis įsteigti ir patarė Komisijai patvirtinti tas, kurios yra tinkamai parengtos. Todėl šias vietas reikėtų įtraukti į pasienio kontrolės postų sąrašą.

(6)

Todėl Sprendimą 2001/881/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/881/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas tuo atveju, jei įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis, nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 326, 2001 12 11, p. 44. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/414/EB (OL L 164, 2006 6 16, p. 27).


PRIEDAS

Sprendimo 2001/881/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Tarp su Belgija ir Čekija susijusių įrašų įterpiamas toks su Bulgarija susijęs įrašas:

„Šalis: Bulgarija


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC“

 

2)

Tarp su Portugalija ir Slovėnija susijusių įrašų įterpiamas toks su Rumunija susijęs įrašas:

„Šalis: Rumunija


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bucharest Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Constanta North

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Constanta South-Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O“


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo flubendiamido įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6457)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/927/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 91/414/EEB numatyta parengti Bendrijos veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašą.

(2)

2006 m. kovo 30 d.Bayer CropScience AG pateikė Graikijos valdžios institucijoms dokumentų rinkinį dėl veikliosios medžiagos flubendiamido ir paraišką siekiant ją įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(3)

Graikijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad atlikus pirminį tyrimą paaiškėjo, jog atitinkamos veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys atitinka Direktyvos 91/414/EEB II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai. Pateiktas dokumentų rinkinys taip pat atitinka Direktyvos 91/414/EEB III priede išdėstytus reikalavimus vienam augalų apsaugos produktui, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos. Remiantis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis dokumentų rinkinį pareiškėjas pateikė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir perdavė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

(4)

Šiuo sprendimu turėtų būti Bendrijos lygiu oficialiai patvirtinta, kad šis dokumentų rinkinys iš esmės atitinka II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai, o bent vienas augalų apsaugos produktas, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos – Direktyvos 91/414/EEB III priede išdėstytus reikalavimus.

(5)

Šiuo sprendimu neturėtų būti pažeista Komisijos teisė prašyti pareiškėjo pateikti papildomų duomenų arba informacijos siekiant išsiaiškinti tam tikrus su pateiktu dokumentų rinkiniu susijusius klausimus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 4 dalies nuostatų visas šio sprendimo priede apibūdintas veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys, kuris buvo pateiktas Komisijai ir valstybėms narėms siekiant šią veikliąją medžiagą įtraukti į tos direktyvos I priedą, iš esmės atitinka tos direktyvos II priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai.

Dokumentų rinkinys taip pat atitinka tos direktyvos III priede išdėstytus reikalavimus, keliamus duomenims ir informacijai apie vieną augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, atsižvelgiant į siūlomus to produkto naudojimo atvejus.

2 straipsnis

Ataskaitą rengianti valstybė narė kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje nuodugniai išnagrinėja atitinkamą dokumentų rinkinį ir pateikia Europos Komisijai šio nagrinėjimo išvadas kartu su visomis rekomendacijomis dėl atitinkamos veikliosios medžiagos įtraukimo arba neįtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą bei visas su tuo susijusias sąlygas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/85/EB (OL L 293, 2006 10 24, p. 3).


PRIEDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA, KURIAI TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS

Nr.

Bendrinis pavadinimas, CIPAC identifikacinis numeris

Pareiškėjas

Paraiškos pateikimo data

Ataskaitą rengianti valstybė narė

1

Flubendiamidas

CIPAC Nr. dar nesuteiktas

Bayer CropScience AG

2006 m. kovo 30 d.

EL


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6569)

(2006/928/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač jo 37 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdama į valstybių narių pareikštas nuomones,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga grindžiama visoms valstybėms narėms bendru teisinės valstybės principu.

(2)

Laisvės, saugumo bei teisingumo erdvė ir vidaus rinka, sukurtos Europos Sąjungos sutartimi ir Europos bendrijos steigimo sutartimi, grindžiamos tarpusavio pasitikėjimu, kad administraciniai ir teismo sprendimai bei praktika visose valstybėse narėse atitinka teisinės valstybės principą.

(3)

Tai reiškia, kad visose valstybėse narėse turi egzistuoti nešališka, nepriklausoma ir veiksminga teisminė bei administracinė sistema, aprūpinta priemonėmis, būtinomis, inter alia, kovoti su korupcija.

(4)

2007 m. sausio 1 d. Rumunija taps Europos Sąjungos nare. Nors Komisija atkreipė dėmesį į dideles Rumunijos pastangas pasirengimui narystei ES užbaigti, savo 2006 m. rugsėjo 26 d. ataskaitoje ji nurodė ir likusius, visų pirma su teisminės sistemos ir teisėsaugos institucijų atskaitomybe bei veiksmingumu susijusius klausimus, – sritis, kuriose vis dar būtina tolesnė pažanga siekiant užtikrinti šių institucijų gebėjimus įgyvendinti ir taikyti priemones, priimtas vidaus rinkai ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvei sukurti.

(5)

Stojimo akto 37 straipsniu Komisija įgaliojama imtis reikiamų priemonių kilus realiam pavojui, kad dėl Rumunijos prisiimtų įsipareigojimų neįgyvendinimo gali būti pažeistas vidaus rinkos veikimas. Stojimo akto 38 straipsniu Komisija įgaliojama imtis reikiamų priemonių kilus realiam pavojui, kad Rumunijoje gali būti rimtų trūkumų perkeliant, įgyvendinant arba taikant aktus, priimtus pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir pagal EB sutarties IV antraštinę dalį.

(6)

Likę su teisminės sistemos ir teisėsaugos institucijų atskaitomybe bei veiksmingumu susiję klausimai pateisina bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmo sukūrimą.

(7)

Jei Rumunija tinkamai neįgyvendintų orientacinių tikslų, Komisija galėtų taikyti apsaugos priemones pagal Stojimo akto 37 ir 38 straipsnius, įskaitant valstybių narių įsipareigojimų Bendrijos teisėje nustatytomis sąlygomis pripažinti ir vykdyti Rumunijos teismų nuosprendžius ir sprendimus, pavyzdžiui, Europos arešto orderius, sustabdymą.

(8)

Šis sprendimas netrukdo bet kuriuo metu priimti apsaugos priemones pagal Stojimo akto 36–38 straipsnius, jei tenkinamos tokių priemonių priėmimo sąlygos.

(9)

Šį sprendimą reikėtų iš dalies pakeisti, jei Komisija nustatytų, kad būtina koreguoti orientacinius tikslus. Šis sprendimas turėtų būti panaikintas tinkamai įgyvendinus visus orientacinius tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kiekvienais metais iki kovo 31 d., o pirmą kartą – ne vėliau kaip 2007 m. kovo 31 d., Rumunija pateiks Komisijai ataskaitą apie padarytą pažangą siekiant priede nurodytų orientacinių tikslų.

Komisija bet kuriuo metu gali suteikti techninę pagalbą vykdydama įvairią veiklą arba rinkti ir keistis informacija apie orientacinius tikslus. Be to, šiuo tikslu Komisija bet kuriuo metu gali organizuoti specialistų misijas į Rumuniją. Tokiu atveju Rumunijos valdžios institucijos teikia būtiną paramą.

2 straipsnis

Komisija pirmą kartą 2007 m. birželio mėn. pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai savo pastabas ir išvadas dėl Rumunijos ataskaitos.

Komisija kitą ataskaitą pateiks vėliau atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, bet ne rečiau kaip kas šešis mėnesius.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Stojimo sutartis, šios Sutarties įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas visoms valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


PRIEDAS

1 straipsnyje minėti orientaciniai tikslai, kurių turi siekti Rumunija:

1)

Užtikrinti skaidresnį ir veiksmingesnį teisminį procesą, didinant Aukštesniosios magistratų tarybos gebėjimus ir atskaitomybę. Teikti ataskaitas ir stebėti naujųjų Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso kodeksų poveikį.

2)

Kaip numatyta, įsteigti Integralumo agentūrą, kuri būtų atsakinga už turto, interesų nesuderinamumo ir galimų interesų konfliktų tikrinimą, taip pat už privalomųjų sprendimų priėmimą, kurių pagrindu būtų imamasi atgrasančių sankcijų.

3)

Remiantis iki šiol padaryta pažanga toliau profesionaliai atlikti nešališkus tyrimus dėl aukštų pareigūnų kaltinimų korupcija.

4)

Imtis tolesnių priemonių užkirsti kelią korupcijai ir kovoti su ja, ypač vietos valdžios institucijose.


14.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 354/58


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 13 d.

nustatantis bendradarbiavimo su Bulgarija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse patikrinimo mechanizmą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6570)

(2006/929/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač jo 37 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdama į valstybių narių pareikštas nuomones,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga grindžiama teisinės valstybės principu, kurį taiko visos valstybės narės.

(2)

Laisvės, saugumo bei teisingumo erdvė ir vidaus rinka, sukurtos Europos Sąjungos sutartimi ir Europos bendrijos steigimo sutartimi, grindžiamos tarpusavio pasitikėjimu, kad administraciniai ir teismo sprendimai bei praktika visose valstybėse narėse atitinka teisinės valstybės principą.

(3)

Tai reiškia, kad visose valstybėse narėse turi egzistuoti nešališka, nepriklausoma ir veiksminga teisminė bei administracinė sistema, aprūpinta priemonėmis, būtinomis, inter alia, kovoti su korupcija.

(4)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarija taps Europos Sąjungos nare. Nors Komisija atkreipė dėmesį į dideles Bulgarijos pastangas pasirengimui narystei ES užbaigti, savo 2006 m. rugsėjo 26 d. ataskaitoje ji nurodė ir likusius, visų pirma su teisminės sistemos ir teisėsaugos institucijų atskaitomybe bei veiksmingumu susijusius klausimus, – sritis, kuriose vis dar būtina tolesnė pažanga siekiant užtikrinti šių institucijų gebėjimus įgyvendinti ir taikyti priemones, priimtas vidaus rinkai ir laisvės, saugumo bei teisingumo erdvei sukurti.

(5)

Stojimo akto 37 straipsniu Komisija įgaliojama imtis reikiamų priemonių kilus realiam pavojui, kad dėl Bulgarijos prisiimtų įsipareigojimų neįgyvendinimo gali būti pažeistas vidaus rinkos veikimas. Stojimo akto 38 straipsniu Komisija įgaliojama imtis reikiamų priemonių kilus realiam pavojui, kad Bulgarijoje gali būti rimtų trūkumų perkeliant, įgyvendinant arba taikant aktus, priimtus pagal ES sutarties VI antraštinę dalį ir pagal EB sutarties IV antraštinę dalį.

(6)

Likę su teisminės sistemos ir teisėsaugos institucijų atskaitomybe bei veiksmingumu susiję klausimai pateisina bendradarbiavimo su Bulgarija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse patikrinimo mechanizmo sukūrimą.

(7)

Jei Bulgarija tinkamai neįgyvendintų orientacinių tikslų, Komisija galėtų taikyti apsaugos priemones pagal Stojimo akto 37 ir 38 straipsnius, įskaitant valstybių narių įsipareigojimų Bendrijos teisėje nustatytomis sąlygomis pripažinti ir vykdyti Bulgarijos teismų nuosprendžius ir sprendimus, pavyzdžiui, Europos arešto orderius, sustabdymą.

(8)

Šis sprendimas netrukdo bet kuriuo metu priimti apsaugos priemones pagal Stojimo akto 36–38 straipsnius, jei tenkinamos tokių priemonių priėmimo sąlygos.

(9)

Šį sprendimą reikėtų iš dalies pakeisti, jei Komisija nustatytų, kad būtina koreguoti orientacinius tikslus. Šis sprendimas turėtų būti panaikintas tinkamai įgyvendinus visus orientacinius tikslus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kiekvienais metais iki kovo 31 d., o pirmą kartą – ne vėliau kaip 2007 m. kovo 31 d., Bulgarija pateiks Komisijai ataskaitą apie padarytą pažangą siekiant priede nurodytų orientacinių tikslų.

Komisija bet kuriuo metu gali suteikti techninę pagalbą vykdydama įvairią veiklą arba rinkti ir keistis informacija apie orientacinius tikslus. Be to, šiuo tikslu Komisija bet kuriuo metu gali organizuoti specialistų misijas į Bulgariją. Tokiu atveju Bulgarijos valdžios institucijos teikia būtiną paramą.

2 straipsnis

Komisija pirmą kartą 2007 m. birželio mėn. pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai savo pastabas ir išvadas dėl Bulgarijos ataskaitos.

Komisija kitą ataskaitą pateiks vėliau atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją, bet ne rečiau kaip kas šešis mėnesius.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja tik tuo atveju, jei įsigalioja Stojimo sutartis, šios Sutarties įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas visoms valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Olli REHN

Komisijos narys


PRIEDAS

1 straipsnyje minėti orientaciniai tikslai, kurių turi siekti Bulgarija:

1)

Priimti Konstitucijos pakeitimus, kurie pašalintų visus aiškumo dėl teismų nepriklausomumo ir teisminės sistemos atskaitomybės trūkumus.

2)

Užtikrinti skaidresnį ir veiksmingesnį teisminį procesą priimant ir įgyvendinant naują teisminės sistemos aktą ir naująjį Civilinio proceso kodeksą. Teikti ataskaitas apie šių naujų įstatymų, Baudžiamojo ir Administracinio proceso kodeksų poveikį, ypač ikiteisminio tyrimo etape.

3)

Tęsti teisminės sistemos reformą, kad būtų didinamas profesionalumas, atskaitomybė ir veiksmingumas. Įvertinti šios reformos poveikį ir kasmet skelbti rezultatus.

4)

Profesionaliai atlikti nešališkus tyrimus dėl aukštų pareigūnų kaltinimų korupcija ir apie juos pranešti. Teikti ataskaitas apie vidinius viešųjų institucijų patikrinimus ir informacijos apie aukštų pareigūnų turto viešą skelbimą.

5)

Imtis tolesnių priemonių užkirsti kelią korupcijai ir kovoti su ja, ypač prie sienų ir vietos valdžios institucijose.

6)

Įgyvendinti kovos su organizuotu nusikalstamumu strategiją, sutelkiant dėmesį į sunkius nusikaltimus, pinigų plovimą, taip pat nuolatinį nusikaltėlių turto konfiskavimą. Pranešti apie naujus ir vykstančius tyrimus, oficialiųjų kaltinimų skelbimą ir apkaltinamuosius nuosprendžius šiose srityse.