ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 342

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 7d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

Komisija

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas dėl Europos greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos ir keičiantis 2006 m. kovo 28 d. Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos A priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5211)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 342/1


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 7 d.

dėl Europos greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos ir keičiantis 2006 m. kovo 28 d. Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikomos techninės sąveikos specifikacijos A priedą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5211)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/860/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikos (1), ypač jos 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2), ypač jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 2 straipsnio c dalį ir II priedą transeuropinė greitųjų geležinkelių sistema skirstoma į struktūrinius arba eksploatavimo posistemius, įskaitant kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemį.

(2)

Komisijos sprendime 2002/731/EB (3) nustatoma pirmoji Europos greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikoma techninės sąveikos specifikacija (toliau – TSS);

(3)

Komisijos sprendime 2004/447/EB atnaujinama TSS, pridėta prie Komisijos sprendimo 2002/731/EB priedo;

(4)

Minėtąją pirmą TSS būtina iš naujo persvarstyti atsižvelgiant į technikos pažangą ir patirtį, įgytą įgyvendinant tą TSS.

(5)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 1 dalį ir Direktyvą 2001/16/EB Europos geležinkelių sąveikos asociacijai (AEIF), t. y. jungtinei reprezentacinei grupei, buvo suteikti įgaliojimai persvarstyti ir keisti pirmąją TSS.

(6)

Komisijos sprendime 2006/679/EB nustatoma transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui taikoma techninės sąveikos specifikacija;

(7)

TSS, pridėtos prie Komisijos sprendimo 2006/679/EB (4), A priede buvo pateiktos klaidingos nuorodos ir dėl to minėtas priedas turėtų būti pakeistas TSS, pridėtos prie šio sprendimo, A priedu;

(8)

TSS, pridėtos prie Komisijos sprendimo 2006/679/EB, 7.4.2.3 skirsnis turėtų būti atnaujintas siekiant išsamiau atsižvelgti į specialią padėtį, į kurią patenka 1520 mm vėžės pločio geležinkeliais važinėjantys lokomotyvai ir traukiniai, kaip apibūdinta prie šio sprendimo pridėtos TSS 7.5.2.3 punkte.

(9)

Persvarstytą TSS projektą išnagrinėjo pagal Direktyvą 96/48/EB įsteigtas komitetas.

(10)

Minėta TSS tam tikromis sąlygomis turėtų būti taikoma naujai arba modernizuotai ir rekonstruotai infrastruktūrai.

(11)

Pirmoji TSS, skirta „kontrolės, valdymo ir signalizavimo“ posistemiui, įsigaliojo 2002 m. Atsižvelgiant į galiojančius sutartyje numatytus įsipareigojimus naujiems „kontrolės, valdymo ir signalizavimo“ posistemiams arba sąveikos sudedamosioms dalims ar jų rekonstruotoms arba modernizuotoms dalims turėtų būti taikoma atitikties vertinimo procedūra pagal šios pirmosios TSS nuostatas. Be to, pirmoji TSS ir toliau turėtų būti taikoma atliekant techninę priežiūrą, keičiant posistemio ir sąveikos sudedamųjų dalių, kurias buvo leista naudoti pagal pirmąją TSS, komponentus (jeigu keitimas susijęs su technine priežiūra). Dėl to Sprendimas 2002/731/EB turėtų būti ir toliau taikomas įgyvendinant projektus, kuriuos buvo leista įgyvendinti pagal prie minėto sprendimo pridėtą TSS, naujų, rekonstruojamų arba modernizuojamų eksploatuojamų geležinkelio linijų projektams, kuriuos rengiant yra gerokai pasistūmėta į priekį ar dėl kurių yra sudaryta sutartis, vykdoma nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

(12)

Valstybės narės, siekdamos nustatyti, kiek pirmosios TSS taikymo sritis skiriasi nuo šio sprendimo priede pateikiamos naujos TSS taikymo srities, ne vėliau nei po šešių mėnesių nuo šio sprendimo taikymo dienos turėtų pranešti išsamų posistemių ir sąveikos sudedamųjų dalių, kurioms ir toliau taikoma pirmoji TSS, sąrašą.

(13)

Pagal šią TSS neturėtų būti reikalaujama naudoti konkrečias technologijas ar techninius sprendimus, išskyrus tuos atvejus, kai toks taikymas yra tikrai reikalingas transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikai užtikrinti.

(14)

Pagal šią TSS sąveikos sudedamąsias dalis, jų net nesertifikavus, tam tikrą laiką leidžiama naudoti posistemiuose, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų.

(15)

Dabartinė šios TSS versija tik iš dalies atitinka esminius reikalavimus. Pagal Direktyvos 96/48/EB 17 straipsnį techniniai aspektai, kurie nėra aptariami, šios TSS G priede laikomi „neišspręstais klausimais“. Pagal Direktyvos 96/48/EB 16 straipsnio 3 dalį valstybės narės Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia nacionalinių techninių taisyklių, kurios taikomos „neišspręstiems klausimams“, ir procedūrų, naudotinų tų taisyklių atitikčiai įvertinti, sąrašą.

(16)

Valstybės narės, jei tai šios TSS 7 skyriuje aprašyti specifiniai atvejai, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša apie procedūras, naudotinas atitikčiai įvertinti.

(17)

TSS nurodomi etapai, kurios reikia užbaigti siekiant užtikrinti laipsnišką perėjimą iš šiandieninės į galutinę padėtį, t. y. tą laiką, kai TSS reikalavimų laikymasis būtų įprastas dalykas;

(18)

Valstybės narės, siekdamos minėto tikslo, turi parengti nacionalinį TSS įgyvendinimo planą;

(19)

Pereinant prie A klasės įdiegtinos įrangos, kaip apibrėžiama TSS, nacionaliniu lygiu privaloma imtis atitinkamų priemonių, siekiant palengvinti minėtą perėjimą ir ypatingas dėmesys turi būti skiriamas išoriniams specialiesiems perdavimo moduliams, kurie skirti nacionalinei B klasės valdymo ir signalizavimo įrangai.

(20)

Šio sprendimo nuostatos atitinka pagal Tarybos direktyvos 96/48/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija šiuo sprendimu priima techninės sąveikos specifikaciją („TSS“), taikomą transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos „kontrolės, valdymo ir signalizavimo“ posistemiui. TSS nustatoma šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Ši TSS taikoma visiems naujiems, modernizuotiems arba rekonstruotiems geležinkelių riedmenims ar transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos geležinkelių linijoms kaip apibrėžta Direktyvos 96/48/EB I priede.

3 straipsnis

1.   Jei tai TSS B priede nurodoma įranga ir tie klausimai, kurie TSS G priede priskiriami „neišspręstiems klausimams“, sąlygos, kurių turi būti laikomasi tikrinant Direktyvos 96/48/EB 16 straipsnio 2 dalyje apibrėžtą sąveiką – tai taikytinos techninės taisyklės, kurios naudojamos valstybėje narėje, leidusioje pradėti eksploatuoti posistemius, kuriems taikomas šis sprendimas.

2.   Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą praneša:

a)

šio straipsnio 1 dalyje minėtų taikomų techninių taisyklių sąrašą;

b)

atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūras, taikytinas atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nurodytų taikomų techninių taisyklių taikymą;

c)

institucijas, kurias ji paskiria toms atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūroms atlikti.

4 straipsnis

Jei tai klausimai, kurie TSS 7 skyriuje priskiriami „specifiniams atvejams“, atitikties vertinimo procedūros – tai valstybėse narėse taikomos atitikties vertinimo procedūros. Kiekviena valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai per šešis mėnesius nuo pranešimo apie šį sprendimą praneša:

a)

atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūras, taikytinas atsižvelgiant į šių taisyklių taikymą;

b)

institucijas, kurias ji paskiria toms atitikties įvertinimo ir tikrinimo procedūroms atlikti.

5 straipsnis

Techninės sąveikos specifikacijoje yra numatomas pereinamasis laikotarpis, per kurį galima vertinti atitiktį ir sertifikuoti sąveikos sudedamąsias dalis, kai atitikties vertinimas ir sąveikos sudedamųjų dalių sertifikavimas yra posistemio dalis. Valstybės narės per minėtą laikotarpį Komisijai praneša, kurios sąveikos sudedamosios dalys minėtu būdu buvo įvertintos siekiant, kad sąveikos sudedamųjų dalių rinka būtų atidžiai stebima ir kad būtų imamasi priemonių jos sklandžiam funkcionavimui užtikrinti.

6 straipsnis

Šiuo sprendimu panaikinamas Sprendimas 2002/731/EB. Vis dėlto minėto sprendimo nuostatos turi būti ir toliau taikomos įgyvendinant projektus, kuriuos buvo leista įgyvendinti pagal prie Sprendimo 2002/731/EB pridėtą TSS ir naujų, rekonstruojamų arba modernizuojamų eksploatuojamų geležinkelių linijų projektams, kuriuos rengiant yra gerokai pasistūmėta į priekį ar dėl kurių yra sudaryta sutartis, vykdoma nuo pranešimo apie šį sprendimą dienos.

Valstybės narės išsamų posistemių ir sąveikos sudedamųjų dalių, kurioms ir toliau taikomos Sprendimo 2002/731/EB nuostatos, sąrašą Komisijai pateikia ne vėliau nei po šešių mėnesių nuo šio sprendimo taikymo dienos.

7 straipsnis

Valstybės narės parengia nacionalinį TSS įgyvendinimo planą pagal priedo 7 skyriuje nustatytus kriterijus.

Valstybės narės minėtą įgyvendinimo planą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai perduoda ne vėliau nei po šešių mėnesių nuo šio sprendimo taikymo dienos.

Komisija, remdamasi šiais nacionaliniais planais, parengia ES Generalinį planą laikydamasi priedo 7 skyriuje nustatytų principų.

8 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad TSS B priede nurodytų valstybių narių eksploatuojamos B klasės įrangos ir jos sąsajų funkcionalumas būtų užtikrinamas taip, kaip yra nustatyta šiuo metu, siekiant mažinti minėtos įrangos su sauga susijusius trūkumus (išskyrus tuos modifikavimus, kuriuos privaloma atlikti).

Valstybės narės apie savo senąją įrangą pateikia tokią informaciją, kokią privaloma teikti kuriant ir saugos atžvilgiu sertifikuojant aparatūrą, užtikrinančią TSS A priede apibrėžtos A klasės įrangos sąveiką su valstybių narių senosiomis B klasės priemonėmis.

9 straipsnis

Prie 2006 m. kovo 28 d. Komisijos Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemio pridėtos TSS A priedas keičiamas prie šio sprendimo pridėtos TSS A priedu. Prie 2006 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimo 2006/679/EB pridėtos TSS 7.4.3.2 skirsnis keičiamas prie šio sprendimo pridėtos TSS 7.5.2.3 skirsniu.

10 straipsnis

Šis sprendimas pradedamas taikyti nuo jo paskelbimo dienos.

11 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Komisijos pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6.

(2)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1; Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/50/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 114).

(3)  OL L 245, 2002 9 12, p. 37, sprendimas su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2004/447/EB, OL L 193, 2004 6 1, p. 53

(4)  OL L 284, 2006 10 16, p. 1


PRIEDAS

1.   ĮVADAS

1.1.   Techninė taikymo sritis

Ši TSS yra skirta kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemiui ir tam tikrai transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos techninės priežiūros posistemio daliai. Šie posistemiai įtraukti į Direktyvos 96/48/EB II priedo 1 dalyje pateikiamą sąrašą.

Išsamesnė informacija apie kontrolės ir valdymo posistemį pateikiama 2 skyriuje (posistemio apibrėžtis ir taikymo sritis).

1.2.   Geografinė taikymo sritis

Šios TSS geografinė taikymo sritis – tai Direktyvos 96/48/EB I priede aprašyta transeuropinės greitųjų geležinkelių sistema.

1.3.   Šios TSS turinys

Pagal Direktyvos 96/48/EB 5 straipsnio 3 dalį šioje TSS:

(a)

nurodoma numatoma TSS taikymo sritis (tam tikra tinklo dalis arba geležinkelio riedmenys, nurodyti direktyvos I priede; direktyvos II priede nurodytas posistemis arba posistemio dalis) – 2 skyrius (Posistemio apibrėžtis ir taikymo sritis);

(b)

nustatomi esminiai kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai ir jo sąsajos su kitais posistemiais – 3 skyrius (Esminiai kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai);

(c)

nustatomi funkciniai ir techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti posistemis, ir jo sąsajos su kitais posistemiais. Jeigu būtina, šie reikalavimai gali skirtis atsižvelgiant į posistemio naudojimą, pvz., priklausomai nuo direktyvos I priede nustatytų geležinkelio linijos, transporto mazgo ir (arba) geležinkelių riedmenų kategorijos – 4 skyrius (Posistemio aprašymas);

(d)

nustato sąveikos sudedamąsias dalis ir sąsajas, kurioms taikomos Europos specifikacijos, įskaitant Europos standartus, kurie yra būtini Europos greitųjų geležinkelių sistemos sąveikai užtikrinti – 5 skyrius (Sąveikos sudedamosios dalys);

(e)

nurodo kiekvienu svarstomu atveju taikomas atitikties arba tinkamumo naudoti vertinimo procedūras. Visų pirmiausia TSS pateikiami Sprendime 93/465/EEB apibrėžti moduliai arba, jeigu reikia, specialios procedūros, taikytinos įvertinant sąveikos sudedamųjų dalių atitiktį arba jų tinkamumą naudoti ir posistemių „EB“ patikrai – 6 skyrius (Sudedamųjų dalių atitikties ir (arba) jų tinkamumo naudoti vertinimas ir posistemio patikra);

(f)

nurodoma TSS įgyvendinimo strategija. Visų pirma reikia nurodyti etapus, kurie turi būti užbaigti, kad iš esamos padėties būtų galima laipsniškai pereiti į galutinę padėtį, kurioje TSS reikalavimų laikymasis būtų įprastas dalykas – 7 skyrius (kontrolei ir valdymui skirtos TSS įgyvendinimas):

(g)

nurodoma atitinkamų darbuotojų profesinė kvalifikacija bei profesinės sveikatos ir darbo saugos sąlygos, kurios reikalingos minėtiems posistemiams eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti, taip pat TSS specifikacijoms įgyvendinti – 4 skyrius (Posistemio aprašymas).

Be to, galima numatyti nuostatą, skirtą visų techninės sąveikos specifikacijų specialiems atvejams; jie yra nurodomi 7 skyriuje (Kontrolės ir valdymo TSS įgyvendinimas).

Galiausiai šioje TSS, 4 skyriuje (Posistemio aprašymas) taip pat pateikiamos 1.1 (Techninė taikymo sritis) ir 1.2 (Geografinė taikymo sritis) skirsniuose nustatą taikymo sritį atitinkančios eksploatavimo ir techninės priežiūros taisyklės.

2.   POSISTEMIO APIBRĖŽTIS IR TAIKYMO SRITIS

2.1.   Bendrosios pastabos

Kontrolės ir valdymo posistemis – tai funkcijų visuma ir jų įgyvendinimas, užtikrinantis saugų traukinių eismą.

Tų kontrolės ir valdymo posistemio dalių, kurios yra svarbios sąveikai užtikrinti ir kurioms dėl to taikoma EB patikros deklaracija, esminiai reikalavimai nustatomi kontrolės ir valdymo posistemio techninės sąveikos specifikacijoje.

Su transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sudedamųjų dalių sąveika susijusios kontrolės ir valdymo posistemio ypatybės apibrėžiamos:

1.

FUNKCIJOMIS – jos yra esminės užtikrinant patikimą geležinkelių transporto eismo valdymą ir yra esminės atliekant eksploatavimą, įskaitant būtinąsias nevisaverčio eksploatavimo sąlygomis (1);

2.

SĄSAJOMIS.

3.

EKSPLOATACINIŲ PARAMETRŲ lygmeniu, kuris reikalingas esminiams reikalavimams įvykdyti.

Šių funkcijų specifikacija, sąsajos ir eksploataciniai parametrai yra pateikiami 4 skyriuje (Posistemio aprašymas), kuriame pateikiamos nuorodos į reikiamus standartus.

2.2.   Apžvalga

Transeuropinės greitųjų geležinkelių tinklo sudedamųjų dalių sąveika iš dalies priklauso nuo geležinkelio riedmenyje esančios kontrolės ir valdymo įrangos tinkamumo veikti kartu su tame tinkle sumontuota įvairia geležinkelio kelio įranga.

Atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų įrangos judrumą kontrolės ir valdymo posistemis yra skirstomas į dvi dalis: geležinkelių riedmenų įrangą ir geležinkelio kelio įrangą (žr. D priedą).

2.2.1.   Sąveika

Šioje TSS apibrėžiamos techninei sąveikai užtikrinti reikalingos funkcijos, sąsajos ir eksploataciniai parametrai. Techninė sąveika – būtina eksploatacinės sąveikos sąlyga, kurios laikantis riedmenų važiavimas grindžiamas nuolatiniu informacijos pateikimu mašinisto kabinos displėjuje ir vyksta pagal transeuropiniam greitųjų geležinkelių tinklui nustatytus suvienodintus eksploatavimo reikalavimus. Be to, šioje specifikacijoje yra aprašomos funkcijos, kurios reikalingos eksploatacinei sąveikai užtikrinti (žr. 4.3.1 skirsnį Sąsaja su Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiu).

2.2.2.   Kontrolės ir valdymo įrangos klasės

Kontrolės ir valdymo posistemį galima suskirstyti į dvi traukinio saugos, radijo ryšio, įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaiso (ĮAAĮ) ir traukinio aptikimo rangos klases:

A klasė:

Suvienodinta kontrolės ir valdymo sistema.

B klasė:

Kontrolės ir valdymo įranga bei taikmenys, eksploatuoti iki Direktyvos 96/48/EB įsigaliojimo – tai tik B priede išvardytoji įranga ir taikmenys.

Siekiant užtikrinti sąveiką geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įranga turi būti sudaryta iš:

A klasės radijo ryšio ir duomenų perdavimo sąsajų su infrastruktūra, jeigu eksploatuojama A klasės infrastruktūra,

B klasės radijo ryšio ir duomenų perdavimo sąsajos su infrastruktūra, jeigu eksploatuojama B klasės infrastruktūra. Jei tai signalizavimo duomenys, sąveiką galima užtikrinti specialiu perdavimo moduliu (SPM), leidžiančiu geležinkelių riedmenų A klasės įrangą eksploatuoti riedmeniui važiuojant geležinkelio linijomis, prie kurių geležinkelio kelio sumontuota B klasės įranga, naudojanti B klasės duomenis. Geležinkelių riedmenų A klasės įrangos sąsaja su SPM yra apibrėžta šioje TSS.

Valstybės narės atsakingos už tai, kad būtų užtikrinta, jog B klasės įranga per visą jos eksploatavimo trukmę būtų tinkamos naudoti; ypač jeigu tos specifikacijos būtų kaip nors keičiamos, tie pokyčiai neturi kliudyti užtikrinti sąveikos.

2.2.3.   Taikymo lygiai ERTMS ir (arba) ETCS

Šioje TSS nurodytomis sąsajomis nustatomos priemonės duomenims perduoti į traukinius ir kartais – iš traukinių. A klasės specifikacijomis, į kurias daroma nuoroda šioje TSS, yra numatomos galimybės rengiant projektą pasirinkti tų specifikacijų reikalavimus atitinkančias perdavimo priemones. Apibrėžiami trys taikymo lygiai:

1 lygis:

Duomenys perduodami taškinio perdavimo įranga (t. y. „Eurobalise“ įranga) ir tam tikrais atvejais – pusiau nepertraukiama perdavimo įranga („Euroloop“ įranga arba informacijos atnaujinimas radijo ryšio priemonėmis). Traukinys aptinkamas geležinkelio kelio įranga – paprastai bėgių grandinėmis arba ašių skaitikliais. Signalizavimo informacija mašinistui perduodama geležinkelių riedmenų mašinisto kabinos įranga ir, šis antrasis reikalavimas nėra privalomas, prie geležinkelio kelio sumontuotos įrangos siunčiamais signalais.

2 lygis:

Duomenys nenutrūkstamai siunčiami duomenų perdavimo radijo ryšio priemonėmis (Pasaulinė geležinkelio judriojo ryšio sistema, toliau – PGJRS). Atliekant tam tikras funkcijas radijo ryšiu perduodamą informaciją būtina papildyti taškinio perdavimo („Eurobalise“ įranga) įranga. Traukinys aptinkamas geležinkelio kelio įranga – paprastai bėgių grandinėmis arba ašių skaitikliais. Signalizavimo informacija mašinistui perduodama geležinkelių riedmenų mašinisto kabinos įranga ir, šis antrasis reikalavimas nėra privalomas, prie geležinkelio kelio sumontuotos įrangos siunčiamais signalais.

3 lygis:

Duomenys nenutrūkstamai siunčiami duomenų perdavimo radijo ryšio priemonėmis (PGJRS). Atliekant tam tikras funkcijas radijo ryšiu perduodamą informaciją būtina papildyti taškinio perdavimo („Eurobalise“ įranga) įranga. Traukinys aptinkamas geležinkelių riedmenų įranga, siunčiančia pranešimus geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangai. Signalizavimo informacija mašinistui perduodama geležinkelių riedmenų mašinisto kabinos įranga.

Šios TSS reikalavimai galioja visiems taikymo lygiams. Įgyvendinimas yra aptariamas 7 skyriuje (Kontrolės ir valdymo TSS įgyvendinimas). Traukinys, kuriame įtaisyta A klasės įranga, jei tai yra tam tikras taikymo lygis, turi būti tinkamas eksploatuoti tuo taikymo lygiu ir visais kitais žemesniais lygiais.

2.2.4.   Infrastruktūros tinklo ribos

Gretimų infrastruktūrų vietinės geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos techninės sąsajos neturi trukdyti ribas tarp jų kertantiems traukiniams važiuoti be sustojimų.

Bet kokiam greitajam arba paprastajam traukiniui su pagal atitinkamą TSS įmontuota A klasės įranga, dėl kurios nors vienos iš abiejų TSS, iš karto, kai tik buvo atlikta kryžminė sąveikos patikra to traukinio riedmenų registro ir to maršruto infrastruktūros registro atžvilgiu, turi būti nustota taikyti apribojimus važiuoti transeuropiniu greitųjų arba paprastųjų geležinkelių maršrutu, kuriam naudojama infrastruktūra su pagal atitinkamą TSS įrengta A klasės geležinkelio kelio įranga.

3.   ESMINIAI KONTROLĖS IR VALDYMO POSISTEMIO REIKALAVIMAI

3.1.   Bendrosios pastabos

Sąveikos direktyvos 96/48/EB 4 straipsnio 1 dalyje nustatoma, kad transeuropinė greitųjų geležinkelių sistema, posistemiai ir sąveikos sudedamosios dalys, įskaitant sąsajas, atitiktų direktyvos III priedo bendrosiose sąlygose nustatytus esminius reikalavimus. Esminiai reikalavimai – tai:

Sauga.

Patikimumas ir parengtis.

Sveikata.

Aplinkosauga.

Techninis suderinamumas.

Direktyva numato, kad esminius reikalavimus galima taikyti visai transeuropinei greitųjų geležinkelių sistemai arba jie gali būti būdingi kiekvienam posistemiui ir jo sudedamosioms sąveikos dalims.

Toliau esminiai reikalavimai apžvelgiami iš eilės. Už B klasės įrangos reikalavimus yra atsakinga atitinkama valstybė narė.

3.2.   Specifiniai kontrolės ir valdymo posistemio aspektai

3.2.1.   Saugumas

Kiekvienu projektu, kuriam taikoma ši specifikacija, turi būti įgyvendinamos priemonės, reikalingos siekiant įrodyti, kad taikant kontrolės ir valdymo posistemį galinčio nutikti incidento rizikos lygis nėra didesnis už būtinąjį teikiant paslaugas. Kad sprendimai, skirti saugai užtikrinti, nekeltų pavojaus sąveikai, turi būti laikomasi 4.2.1 skirsnyje („Sąveikai svarbios kontrolės ir valdymo saugos charakteristikos“) apibrėžto pagrindinio parametro reikalavimų.

Jei tai yra A klasės įranga (ERTMS/ETCS), iškelti bendrieji posistemio saugos tikslai proporcingai paskirstomi tarp geležinkelių riedmenų įrangos ir geležinkelio kelio įrangos. Išsamūs reikalavimai yra nurodyti 4.2.1 skirsnyje („Sąveikai svarbios kontrolės ir valdymo saugos charakteristikos“), kuriame apibrėžiamas pagrindinis parametras. Šio saugos reikalavimo turi būti laikomasi kartu su parengties reikalavimais, kaip apibrėžta 3.2.2 skirsnyje (Patikimumas ir parengtis).

Jei tai greitajam geležinkeliui eksploatuoti naudojama B klasės įranga, atitinkama valstybė narė (nustatyta B priede) yra atsakinga už tai, kad:

būtų užtikrinta B klasės įrangos projekto atitiktis nacionaliniams saugos tikslams,

taikant B klasės įrangą būtų atsižvelgiama į nacionalinius saugos tikslus,

būtų nustatyti saugūs eksploataciniai parametrai ir B klasės įrangos naudojimo sąlygos (įskaitant, tačiau ne vien tik, techninę priežiūrą ir eksploatavimą nevisaverčių veikimo režimų sąlygomis).

3.2.2.   Patikimumas ir parengtis

(a)

Jei tai yra A klasės įranga, iškelti bendrieji posistemio patikimumo ir parengties tikslai proporcingai paskirstomi tarp sumontuotos geležinkelio riedmenyje ir geležinkelio kelio įrangos. Išsamūs reikalavimai yra nurodyti 4.2.1 skirsnyje („Sąveikai svarbios kontrolės ir valdymo saugos charakteristikos“), kuriame apibrėžiamas pagrindinis parametras.

(b)

Visos kontrolės ir valdymo posistemį sudarančios įrangos techninės priežiūros organizavimo kokybė turi užtikrinti, kad rizikos lygis būtų kontroliuojamas atsižvelgiant į sudedamųjų dalių amžių ir susidėvėjimą. Techninės priežiūros kokybė turi užtikrinti, kad vykdant tas veiklas, nebūtų pažeidžiama sauga. Žr. 4.5 skirsnį (Techninės priežiūros taisyklės).

3.2.3.   Sveikata

Pagal Europos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinius teisės aktus turi būti imamasi atsargumo priemonių, siekiant užtikrinti, kad naudojamos medžiagos ir kontrolės ir valdymo sistemų posistemių konstrukcija nekeltų pavojaus prieigą prie jų turinčių asmenų sveikatai.

3.2.4.   Aplinkosauga

Pagal Europos teisės aktus ir juos atitinkančius nacionalinius teisės aktus:

Kontrolės ir valdymo įranga, jeigu ji būtų veikiama pernelyg didele šiluma arba ugnimi, neturi viršyti aplinkai žalingų išmetamų garų arba dujų kiekio ribų.

Kontrolės ir valdymo įranga turi būti be medžiagų, kurios, jeigu būtų naudojamos įprastu būdu, galėtų ypač užteršti aplinką.

Kontrolės ir valdymo įrangai taikomi galiojantys Europos teisės aktai, nustatantys elektromagnetinių trukdžių spinduliavimo išilgai geležinkelio kelio užimamos žemės ribų ir jautrumo tiems trukdžiams apribojimus.

Kontrolės ir valdymo įranga turi atitikti galiojančius triukšmingumui skirtus teisės aktus;

Kontrolės ir valdymo įranga neturi sukelti neleistino dydžio vibracijos, kuri galėtų kelti pavojų infrastruktūros vientisumui (kai infrastruktūra yra tinkamai prižiūrėta techniniu atžvilgiu).

3.2.5.   Techninis suderinamumas

Techninis suderinamumas – tai sąveikai užtikrinti būtinos funkcijos, sąsajos ir eksploatacinės charakteristikos.

Techninio suderinamumo reikalavimai yra suskirstyti į tris kategorijas: Pirmosios kategorijos reikalavimai:

nustato bendruosius sąveiką užtikrinančius techninius reikalavimus, numatančius aplinkos sąlygas, vidinį elektromagnetinį suderinamumą (toliau – VEMS) neperžengiant geležinkelio kelio ribų ir montavimą. Tie suderinamumo reikalavimai yra apibrėžiami šiame skyriuje.

Antrosios kategorijos reikalavimai: nustato, kaip turi būti taikomas ir kokias funkcijas turi atlikti kontrolės ir valdymo posistemis, kad būtų užtikrinta sąveika. Ši kategorija yra apibrėžta 4 skyriuje.

Trečiosios kategorijos reikalavimai: aprašo, kaip turi būti eksploatuojamas kontrolės ir valdymo posistemis, kad būtų užtikrinta sąveika. Ši kategorija yra apibrėžta 4 skyriuje.

3.2.5.1.   Techninis suderinamumas

3.2.5.1.1   Fizinės aplinkos sąlygos

Sistemas, atitinkančias A klasės įrangos reikalavimus, turi būti įmanoma eksploatuoti transeuropinio greitųjų geležinkelių tinklo atitinkamų ruožų klimato ir fizinėmis sąlygomis. Apie sąsajas su geležinkelio riedmenimis žr. 4.3.2.5 skirsnį (Fizinės aplinkos sąlygos).

Sistemos, atitinkančios B klasės įrangos reikalavimus, turi atitikti bent fizines aplinkos specifikacijas, kurios taikomos atitinkamai B klasės įrangai, siekiant, kad ji būtų tinkama eksploatuoti atitinkamų transeuropinių greitųjų geležinkelių linijų klimato ir fizinėmis sąlygomis.

3.2.5.1.2   Geležinkelio vidinis elektromagnetinis suderinamumas

Pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.12 skirsnyje (Elektromagnetinis suderinamumas). Apie sąsajas su geležinkelio riedmenimis žr. 4.3.2.6 skirsnį (Elektromagnetinis suderinamumas), o apie sąsajas su energijos tiekimo sistema – 4.3.4.1 skirsnį (Elektromagnetinis suderinamumas).

3.2.5.2.   Kontrolės ir valdymo posistemių suderinamumas

4 skyriuje kartu su A ir B priedais yra nustatomi kontrolės ir valdymo posistemio sąveikos reikalavimai.

Be to, ši TSS kartu su transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės ir valdymo posistemio TSS užtikrina, kiek tai taikoma kontrolės ir valdymo posistemiui, techninę transeuropinės greitųjų geležinkelių ir paprastųjų geležinkelių sistemų, jeigu jose abiejose yra sumontuota A klasės įranga, sąveiką.

4.   POSISTEMIO APIBŪDINIMAS

4.1.   Įžanga

Transeuropinė greitųjų geležinkelių sistema, kuriai taikoma Direktyva 96/48/EB ir kurios sudedamoji dalis yra kontrolės ir valdymo posistemis – tai vientisa sistema, kurios nuoseklumas turi būti patikrintas. Visų pirma turi būti patikrintas posistemio nuoseklumas atsižvelgiant į jo specifikacijas, jo sąsajų suderinimas su sistema, į kurią jis yra integruotas, bei eksploatavimo ir techninės priežiūros taisyklės.

Atsižvelgiant į visus atitinkamus esminius reikalavimus, kontrolės ir valdymo posistemis apibūdinamas šiais pagrindiniais parametrais:

sąveikai svarbios kontrolės ir valdymo saugos charakteristikomis (4.2.1 skirsnis)

geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcionalumu (4.2.2 skirsnis)

geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumu (4.2.3 skirsnis)

EIRENE (Europinio integruotojo patobulinto radijo ryšio tinklo) įrangos funkcijomis (4.2.4 skirsnis)

ETCS ir EIRENE oro tarpo sąsajomis (4.2.5 skirsnis)

geležinkelių riedmenų įrangos vidinėmis sąsajomis su kontrolės ir valdymo posistemiu (4.2.6 skirsnis)

geležinkelio kelio įrangos vidinėmis sąsajomis su kontrolės ir valdymo posistemiu (4.2.7 skirsnis)

Raktų paskirstymu (4.2.8 skirsnis)

ETCS identifikatorių tvarkymu (4.2.9 skirsnis)

ĮAAĮ (įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisu) (4.2.10 skirsnis)

suderinamumu su geležinkelio kelio traukinio aptikimo įranga (4.2.11 skirsnis)

elektromagnetiniu suderinamumu (4.2.12 skirsnis)

ETCS įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina (MMS) (4.2.13 skirsnis)

EIRENE įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina (4.2.14 skirsnis)

sąsaja su duomenų, skirtų reguliavimo tikslams, įrašymo įranga (4.2.15 skirsnis)

geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo objektų matomumas (4.2.16 skirsnis)

Skirsnių reikalavimai

4.2.10 skirsnis (ĮAAĮ (įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisas)),

4.2.11 skirsnis (suderinamumas su geležinkelio kelio traukinio aptikimo įranga),

4.2.12 skirsnis (elektromagnetinis suderinamumas),

4.2.16 skirsnis (geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo objektų matomumas)

taikomi visuomet, neatsižvelgiant į įrangos klasę.

Visi kiti 4.2 skirsnio (Funkciniai ir techniniai posistemio reikalavimai) reikalavimai visada taikomi tik A klasės įrangai. Už B klasės įrangos reikalavimus yra atsakinga atitinkama valstybė narė. B priede pateiktos B klasės įrangos charakteristikos ir išvardytos atsakingos valstybės narės.

SPM, leidžiančiam geležinkelių riedmenų A klasės įrangą eksploatuoti su B klasės infrastruktūra, yra taikomi B klasės reikalavimai.

Sąveikai užtikrinti neprivaloma viso kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemio visų funkcijų sunorminti. 4 skyriuje aptariamos automatinės traukinio saugos ir automatinės traukinio kontrolės sistemų funkcionalumas – tai:

standartinės geležinkelių riedmenų įrangos funkcijos, užtikrinančios, kad kiekvienas traukinys iš geležinkelio kelio perduodamus duomenis apdorotų numatytu būdu.

standartinės geležinkelio kelio įrangos funkcijos, leidžiančios nuskaityti nacionalinės blokavimo ir signalizavimo įrangos duomenis ir tuos duomenis paversti sunormintais pranešimais, kurie perduodami į traukinius,

standartinės sąsajos, užtikrinančios pranešimų perdavimą iš geležinkelio kelio įrangos į traukinį ir atvirkščiai,

Kontrolės ir valdymo funkcijos skirstomos į kategorijas, nurodančias, pvz., ar jos yra neprivalomos, ar privalomas. Kategorijos yra apibrėžtos A priedo 1 rodyklėje ir A priedo 32 rodyklėje, o funkcijų klasifikacija yra pateikta jų tekste.

A priedo 3 rodyklėje yra pateiktas ETCS terminų ir apibrėžčių, vartojamų A priede nurodytose specifikacijose, žodynėlis.

Atsižvelgiant į 3 skyriuje nurodytus esminius reikalavimus, kontrolės ir valdymo posistemio funkciniai ir techniniai reikalavimai yra tokie:

4.2.   Funkciniai ir techniniai posistemio reikalavimai

4.2.1.   Sąveikai svarbios kontrolės ir valdymo posistemio saugos charakteristikos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinami saugos reikalavimai geležinkelių riedmenų ERTMS ir (arba) ETCS įrangai ir saugos reikalavimai geležinkelio kelio įrangai.

Darant nuorodą į esminį reikalavimą „sauga“ (žr. 3.2.1 skirsnį, Sauga), šis pagrindinis parametras nustato privalomus sąveikos reikalavimus:

siekiant užtikrinti, kad sprendimai eismo saugai užtikrinti nekeltų pavojaus sąveikos reikalavimų vykdymui, turi būti laikomasi A priedo 47 rodyklės.

Jei tai yra dalis, užtikrinanti kokios nors geležinkelio riedmens arba geležinkelio kelio įrangos saugą, ETCS įrangai nustatomas šis pirmo arba antro lygio (2) saugos reikalavimas: 10-9/h leidžiamasis gedimų dažnis (LGD) (jei tai yra atsitiktiniai gedimai), atitinkantis ketvirtą saugos integruotumo lygį. Išsamūs reikalavimai A klasės įrangai pateikiami A priedo 27 rodyklėje. Jei teikiant paslaugas užtikrinama privaloma eismo sauga, galima taikyti ne tokius griežtus su geležinkelio kelio įrangos LGD dydžiais susijusius eismo saugos reikalavimus.

Turi būti laikomasi A priedo 28 rodyklėje nustatytų patikimumo ir parengties reikalavimų.

4.2.2.   Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamas geležinkelio riedmens ETCS įrangos funkcionalumas. Jis apima visas funkcijas, kurių reikia traukiniui saugiai eksploatuoti. Funkcijų vykdymo reikalavimai turi atitikti nustatytuosius A priedo 14 ir 19 rodyklėse. Šios funkcijos vykdomos pagal A priedo 1, 2, 4, 13, 15, 53 rodykles ir toliau nurodytas technines specifikacijas.

Ryšys su geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įranga. Atnaujinamų duomenų, perduodamų ETCS pirmojo lygio taikmenimis, perdavimo funkcija geležinkelių riedmenų įrangai yra privaloma tik pagal 7 skyriuje apibrėžtas sąlygas. Reikalavimas, kad ETCS įranga būtų tinkama duomenis perduoti radijo ryšiu, taikomas tik antro arba trečio lygio ETCS taikmenims.

Priėmimas „Eurobalise“ įranga. Žr. A priedo 9, 36, 43 rodykles.

Priėmimas „Euroloop“ įranga. Žr. A priedo 16, 50 rodykles.

Duomenų perdavimo radijo ryšiu ir radijo pranešimų protokolų valdymas. Žr. A priedo 10, 11, 12, 18, 19, 22, 39, 40 rodykles.

Ryšys su mašinistu

Pagalbinės geležinkelių riedmenų valdymo priemonės. Žr. A priedo 51 rodyklę.

Informacijos apie nuvažiuotą atstumą ir greitį teikimas. Žr. A priedo 51 rodyklę.

Ryšys su SPM. Žr. A priedo 8, 25, 26, 29, 36, 49, 52 rodykles. Ši funkcija – tai:

SPM išvesties tvarkymas.

su SPM naudotinų duomenų pateikimas.

SPM perėjimų tvarkymas.

Automatinės traukinio saugos ir geležinkelių riedmenų signalizacijos užtikrinimas. Žr. A priedo 6, 7, 31, 37 rodykles. Ši funkcija – tai:

traukinio aptikimas pagal „Eurobalise“ koordinačių sistemą, kuri yra važiavimo dinaminio ciklo kontrolės pagrindas.

Važiavimo dinaminio ciklo apskaičiavimas.

Važiavimo dinaminio ciklo kontrolė.

Greičio kontrolės režimo pasirinkimas.

Traukinio kontrolė pagal nacionalines nustatytas vertes

Įsikišimo funkcijos apibrėžimas ir jos taikymas.

Traukinio charakteristikų nustatymas.

Traukinio užbaigtumo (traukinio parengties) įrodymas – privalomas trečiam lygiui, pirmam arba antram lygiui nereikalaujama.

Įrangos darbinės būklės kontrolė ir veikimo nevisaverčio režimo sąlygomis užtikrinimas. Ši funkcija – tai:

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcionalumo užtikrinimas

Veikimo nevisaverčio režimo sąlygomis užtikrinimas.

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijų izoliavimas.

Reguliavimui skirtų duomenų įrašymo užtikrinimas. Žr. A priedo 5, 41, 55 rodykles.

Informacijos ir (arba) komandų perdavimas MMS ir, jeigu reikia, vidiniam traukinio sietuvui, pvz., informacijos atidaryti ir (arba) uždaryti oro sklendes, pakelti ir (arba) nuleisti srovės imtuvą, įjungti ir (arba) išjungti pagrindinį galios jungiklį, jeigu iš traukos elektros energijos tiekimo A sistemos būtina persijungti į traukos elektros energijos tiekimo B sistemą. Žr. A priedo 7 rodyklę.

4.2.3.   Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamas geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas. Jame nurodomos visos ETCS įrangos funkcijos, reikalingos, kad tam tikras traukinys galėtų saugiai važiuoti geležinkelio keliu. Užtikrinant funkcijas turi būti laikomasi A priedo 14 rodyklėje nustatytų reikalavimų. Minėtos funkcijos diegiamos pagal A priedo 1, 2, 4, 13, 15, 23, 31, 37, 53 rodykles ir toliau nurodytas technines specifikacijas:

ryšys su geležinkelio kelio signalizavimo įranga (centralizavimas, signalas),

tam tikro traukinio aptikimas „Eurobalise“ koordinačių sistemoje (2 ir 3 lygiai),

geležinkelio kelio signalizavimo įrangos informacijos konvertavimas į standartinį formatą, skirtą geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangai,

leidimų važiuoti geležinkelio kelio ruožu formavimas, įskaitant geležinkelio kelio aprašymą ir tam tikram traukiniui skirtus įsakymus,

Ryšys su geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įranga. Tai yra:

perdavimas „Eurobalise“ sistema. Žr. A priedo 9, 43 rodykles.

informacijos atnaujinimas radijo ryšio įranga. Žr. A priedo 18, 19, 21 rodykles. Informacijos atnaujinimas radijo ryšio įranga yra svarbus tik pirmu lygiu (šiuo atveju toks atnaujinimas privalomas). (taip pat žr. 7.2.6 skirsnį).

„Euroloop“ sistema. Žr. A priedo 16, 50 rodykles. „Euroloop“ sistema yra svarbi tik pirmu lygiu, kuriame ji nėra privaloma (taip pat žr. 7.2.6 skirsnį).

Geležinkelių transporto eismo valdymo skyriaus (GTEVS) radijo ryšio įranga perduodami ir priimami pranešimai. Žr. A priedo 10, 11, 12, 39, 40 rodykles. GTEVS radijo ryšio įranga perduodami ir priimami pranešimai yra svarbūs tik antru ir trečiu lygiu.

Informacijos apie laisvą geležinkelio kelią teikimas centralizacijos sistemai. Ši funkcija yra privaloma tik trečiu lygiu.

Informacijos ir (arba) komandų perdavimas MMS ir, jeigu reikia, vidiniam traukinio sietuvui, pvz., informacijos atidaryti ir (arba) uždaryti oro sklendes, pakelti ir (arba) nuleisti srovės imtuvą, įjungti ir (arba) išjungti pagrindinį galios jungiklį, jeigu iš traukos elektros energijos tiekimo A sistemos būtina persijungti į traukos elektros energijos tiekimo B sistemą. Žr. A priedo 7 rodyklę.

4.2.4.   EIRENE funkcijos

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamos balso ryšio ir duomenų perdavimo EIRENE įranga funkcijos:

su mašinisto kvietimu susijusios funkcijos,

operatyvinio radijo ryšio funkcijos

Budrinamojo signalo funkcija (žr. A priedo 32 rodyklės 5.7 punktą ir A priedo 33 rodyklę Jeigu budrinamojo signalo funkcija užtikrinama, kad būtų perduodamas pavojaus signalas, ir jeigu ši neprivaloma funkcija yra įdiegta, automatinį pranešimą, kurį suformuoja budrinimo įranga, geležinkelio riedmens radijo įranga pasiunčia į geležinkelio kelio įrangą).

Duomenų perdavimas

Šios funkcijos diegiamos pagal A priedo 32, 33 ir 48 rodyklėse nurodytas technines specifikacijas, o jų eksploataciniai parametrai turi atitikti A priedo 22 rodyklę.

4.2.5.   ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

Išsamią šių sąsajų specifikaciją sudaro dvi dalys:

informacijos perkėlimo iš ERTMS įrangos funkcijų ir į jas protokolų ir ryšių saugos užtikrinimo specifikacija.

sąsajų tarp atskirų įrenginių specifikacija. Įrangos sąsajos yra aprašytos:

geležinkelių riedmenų įrangos – 4.2.6 skirsnyje (Geležinkelių riedmenų įrangos vidinės sąsajos su kontrolės ir valdymo posistemiu)

geležinkelio kelio įrangos – 4.2.7 skirsnyje (Geležinkelio kelio įrangos vidinės sąsajos su kontrolės ir valdymo posistemiu

Šiuo pagrindiniu parametru apibūdinamas oro tarpas tarp geležinkelio kelio ir geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangos. Šiuo parametru nustatoma:

fizinių, elektros ir elektromagnetinių parametrų vertės, kurių turi būti laikomasi, kad įranga saugiai veiktų,

naudotinas ryšio protokolas,

ryšio kanalo parengtis

Taikomos šios specifikacijos:

Radijo ryšys su traukiniu: A klasės radijo ryšio sąsajos turi veikti PGJRS dažnių juosta. Žr. A priedo 35 rodyklę. Protokolai turi atitikti A priedo 10, 18, 19, 39, 40 rodykles.

„Eurobalise“ ir „Euroloop“ sistemų ryšys su traukiniu. „Eurobalise“ sistemos ryšio sąsajos turi atitikti A priedo 9, 43 rodykles. „Euroloop“ sistemos ryšio sąsajos turi atitikti A priedo 16, 50 rodykles.

4.2.6.   Geležinkelių riedmenų įrangos vidinės sąsajos su kontrolės ir valdymo posistemiu

Šį pagrindinį parametrą sudaro trys dalys.

4.2.6.1.   ETCS ir SPM sąsaja

Specialus perdavimo modulis (SPM) leidžia geležinkelių riedmenų ETCS įrangai veikti geležinkelių linijose, kuriose yra įrengta B klasės automatinė traukinio saugos sistema (ATSS) ir (arba) automatinė traukinio kontrolės sistema (ATKS) įranga.

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcionalumo sąsaja su B klasės ATS ir (arba) ATK įrangos SPM yra apibrėžta A priedo 4, 8, 15, 25, 26, 49 rodyklėse. A priedo 45 rodyklėje aprašoma K sąsaja, o 46 rodyklėje – G sąsaja. K sąsajos diegimas nėra privalomas, tačiau jei ji diegiama, tai turi būti daroma pagal A priedo 45 rodyklę. Be to, jeigu įdiegiama K sąsaja, geležinkelių riedmenų perdavimo kanalo funkcionalumas turi būti toks, kad būtų tinkamas suderinti su A priedo 46 rodyklėje nustatytomis savybėmis.

4.2.6.2.   PGJRS ir (arba) ETCS

A klasės radijo įrangos sąsaja su geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcionalumu. Šie reikalavimai yra nustatyti A priedo 4, 7, 15, 20, 22, 34 rodyklėse.

4.2.6.3.   Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo funkcijos sąsaja su geležinkelių riedmenų ERTMS ir (arba) ETCS įrangos turi atitikti A priedo 44 rodyklės reikalavimus. Ši sąsaja tik papildo šį pagrindinį parametrą, jeigu nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įranga montuojama kaip atskira sąveikos sudedamoji dalis (žr. 5.2.2 skirsnį, Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas).

4.2.7.   Geležinkelio kelio įrangos vidinės sąsajos su kontrolės ir valdymo posistemiu

Šį pagrindinį parametrą sudaro šešios dalys.

4.2.7.1.   Funkcinė sąsaja tarp GTEVS

Ši sąsaja skirta apibrėžti duomenims, kuriais turi keistis gretimi GTEVS, kad būtų užtikrinamas saugus traukinio važiavimas iš vieno GTEVS kontroliuojamo geležinkelio ruožo į kito GTEVS kontroliuojamą ruožą. Joje aprašoma:

„perduodančiojo“ GTEVS „priimančiajam“ GTEVS perduodama informacija

„priimančiojo“ GTEVS „perduodančiajam“ GTEVS perduodama informacija

Šie reikalavimai yra nustatyti A priedo 12 rodyklėje.

4.2.7.2.   Techninė sąsaja tarp GTEVS

Techninė sąsaja tarp GTEVS – tai techninė sąsaja tarp dviejų geležinkelių transporto eismo valdymo skyrių.

4.2.7.3.   PGJRS ir (arba) GTEVS

tai sąsaja tarp A klasės radijo ryšio sistemos ir geležinkelio kelio ETCS funkcionalumo. Šie reikalavimai yra nustatyti A priedo 4, 15, 20, 22, 34 rodyklėse.

4.2.7.4.   „Eurobalise“ sistema ir (arba) GKEM

Tai – sąsaja tarp „Eurobalise“ sistemos ir geležinkelio kelio elektroninio modulio (GKEM). Šie reikalavimai yra nustatyti A priedo 9 rodyklėje. Ši sąsaja tik papildo šį pagrindinį parametrą, jeigu „Eurobalise“ sistema ir geležinkelio kelio elektroniniai moduliai yra montuojami kaip atskira sąveikos sudedamoji dalis (žr. 5.2.2 skirsnį, Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas).

4.2.7.5.   „Euroloop“ sistema ir (arba) GKEM

Tai – sąsaja tarp „Euroloop“ sistemos ir GKEM. Šie reikalavimai yra nustatyti A priedo 16 rodyklėje. Ši sąsaja tik papildo šį pagrindinį parametrą, jeigu „Euroloop“ sistema ir geležinkelio kelio elektroniniai moduliai yra montuojami kaip atskira sąveikos sudedamoji dalis (žr. 5.2.2 skirsnį, Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas).

4.2.7.6.   Geležinkelio kelio ERTMS įrangos parengiamojo montavimo reikalavimai

Tai geležinkelio kelio A klasės įrangos sąsaja su geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo infrastruktūros įranga. Šie reikalavimai yra nustatyti A priedo 59 rodyklėje. Šioje rodyklėje aprašomos geležinkelio kelio A klasės įrangos parengiamojo montavimo priemonės.

4.2.8.   Raktų paskirstymas

Šis pagrindinis parametras skirtas su sauga susijusiems radijo ryšiu perduodamiems duomenims, apsaugotiems mechanizmais, kuriems reikia šifravimo raktų. Infrastruktūros valdytojai ir geležinkelio įmonės turi užtikrinti, kad būtų sukurta valdymo sistema, pagal kurią būtų kontroliuojami ir paskirstomi raktai. Raktų paskirstymo sąsaja turi būti:

tarp įvairių infrastruktūros valdytojų raktų paskirstymo sistemų,

tarp geležinkelio įmonių ir infrastruktūros valdytojų raktų paskirstymo sistemų,

tarp raktų paskirstymo sistemos ir geležinkelių riedmenų bei geležinkelio kelio ETCS įrangos.

Reikalavimai, taikomi raktų paskirstymui sąveikių regionų raktų paskirstymo sistemoms, yra nurodyti A priedo 11 ir 56 rodyklėse.

4.2.9.   ETCS identifikatorių tvarkymas

Šis pagrindinis parametras skirtas geležinkelio kelio įrangos ir geležinkelių riedmenų įrangos unikaliems ETCS identifikatoriams. Reikalavimai yra nustatyti A priedo 23 rodyklėje. Kintamųjų dydžių skyrimas yra apibrėžtas A priedo 53 rodyklėje.

Geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangos tiekėjai yra atsakingi už unikalių identifikatorių tvarkymą skirtame intervale kaip apibrėžta A priedo 53 rodyklėje. Riedmenų valdytojai turi numatyti tvarkymo sistemą, pagal kurią būtų kontroliuojami ir tvarkomi įrangos identifikatoriai per visą jos eksploatavimo trukmę.

A priedo 53 rodyklėje valstybėms narėms yra paskirti įrangos identifikatorių intervalai. Valstybės narės yra atsakingos už šių intervalų skyrimo perkančiosioms organizacijoms jų valstybėje valdymą.

Geležinkelio kelio įrangą perkančios organizacijos yra atsakingas už unikalių identifikatorių tvarkymą joms paskirtame intervale. Infrastruktūros valdytojas turi numatyti tvarkymo sistemą, pagal kurią būtų kontroliuojami ir tvarkomi įrangos identifikatoriai per visą jos eksploatavimo trukmę.

4.2.10.   Įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisas (ĮAAĮ)

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomi reikalavimai geležinkelio kelio įrangai, kuria tikrinama, ar pravažiuojančių geležinkelių riedmenų ašių guolių temperatūra neviršijo tam tikros vertės, ir šiai informacijai perduoti į valdymo skyrių. Reikalavimai yra apibrėžti A priedo 2 priedėlyje.

Reikalavimai geležinkelio riedmenims, kuriuose įrengta riedmenų aptikimo įranga, taip pat yra aprašyti greitųjų geležinkelių riedmenų TSS 4.2.11 skirsnyje.

4.2.11.   Suderinamumas su geležinkelio kelio įranga traukiniui aptikti

Šiuo pagrindiniu parametru nustatomos geležinkelio kelio įrangos, kuri turi būti tinkama suderinti su tam tikrą geležinkelių riedmenų TSS atitinkančiais geležinkelio riedmenimis ir kuria aptinkamas traukinys, charakteristikos.

Riedmenų charakteristikos turi būti tokios, kad geležinkelių riedmenys būtų tinkami naudoti su geležinkelio kelio įranga traukiniui aptikti. Reikalavimai, susiję su geležinkelių riedmenų charakteristikomis, yra nustatyti A priedo 1 priedėlyje.

Šios charakteristikos bus įtrauktos į geležinkelių riedmenų TSS.

4.2.12.   Elektromagnetinis suderinamumas

Šis pagrindinis parametras yra sudarytas iš dviejų dalių.

4.2.12.1.   Vidinis kontrolės ir valdymo posistemio elektromagnetinis suderinamumas

Kontrolės ir valdymo įranga neturi kelti kitos kontrolės ir valdymo įrangos veikimo trikdžių.

4.2.12.2.   Geležinkelių riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos elektromagnetinis suderinamumas

Jis apima elektromagnetinio suderinamumo (EMS) spinduliuotės diapazoną (perduodama ir sukeliama traukos srovė ir kitos traukinyje sukeliamos srovės, elektromagnetinio lauko charakteristikos bei statiniai laukai), kurio turi būti laikomasi geležinkelių riedmenyse, kad būtų užtikrintas tinkamas geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos veikimas. Jis apima verčių matavimo aprašymą.

Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos charakteristikos yra nustatytos:

A priedo A7 rodyklėje (bendrosios įrangos atsparumo charakteristikos)

A priedo 9 rodyklėje (specialūs „Eurobalise“ sistemos ryšio reikalavimai)

A priedo 16 rodyklėje (specialūs „Euroloop“ sistemos ryšio reikalavimai)

Be to, specialūs traukinio aptikimo įrangos reikalavimai yra nustatyti 4.2.11 skyriuje, o specialūs ĮAAĮ reikalavimai – A priedo 2 priedėlyje.

4.2.13.   ETCS įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma iš geležinkelių riedmenų ETCS įrangos mašinistui teikiama ir mašinisto į geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETCS sistemų įrangą įvedama informacija. Žr. A priedo 51 rodyklę.

Šiuo parametru nustatoma:

ergonomika (įskaitant matomumą),

rodytinos ETCS įrangos funkcijos,

ETCS funkcijos, kurios pradedamos vykdyti tada, kai mašinistas atlieka įvestį.

4.2.14.   EIRENE įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

Šiuo pagrindiniu parametru nustatoma iš geležinkelių riedmenų EIRENE įrangos mašinistui teikiama ir mašinisto į geležinkelių riedmenų EIRENE įrangą įvedama informacija. Žr. A priedo 32, 33, 51 rodykles.

Šiuo parametru nustatoma:

ergonomika (įskaitant matomumą),

rodytinos EIRENE įrangos funkcijos,

siunčiama su kvietimu susijusi informacija,

gaunama su kvietimu susijusi informacija

4.2.15.   Sąsaja su kontrolei vykdyti skirtų duomenų įrašymo įranga

Šiame pagrindiniame parametre nustatoma:

duomenų įrašymo įrenginio ir duomenų atsisiuntimo įtaiso keitimasis duomenimis,

ryšio protokolai

fizinė sąsaja,

duomenų įrašymo ir jų naudojimo funkciniai reikalavimai.

Kiekvienoje valstybėje narėje tyrimo institucijos turi turėti galimybę pasinaudoti prieiga prie užrašytų duomenų, atitinkančių privalomus oficialiosios ir tyrimo paskirties duomenų įrašymo reikalavimus.

Žr. A priedo 4, 5, 15, 41, 55 rodykles.

4.2.16.   Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo objektų matomumas

Šiame pagrindiniame parametre nustatoma:

šviesą sklaidančių ženklų charakteristikos, turinčios užtikrinti matomumą Turi būti užtikrinama, kad, remiantis reikalavimais dėl geležinkelio riedmenų priekinių žibintų (žr. greitųjų geležinkelių riedmenų TSS), būtų laikomasi Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo (GTEOV) reikalavimų.

Sąveikai užtikrinti tinkamų signalinių lentų charakteristikos yra pateiktos A priedo 38 rodyklėje.

4.3.   Funkciniai ir techniniai sąsajų su kitais posistemiais reikalavimai

4.3.1.   Sąsajos su geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemiu

4.3.1.1.   ERTMS ir (arba) ETCS bei PGJRS eksploatavimo taisyklės

Transeuropiniam tinklui bus taikomi tam tikri suvienodinti eksploatavimo reikalavimai, kurie bus nustatyti „Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio TSS (taip pat žr. Kontrolės, valdymo ir signalizavimo posistemio (KVSP) eksploatavimo taisyklių TSS 4.4 skirsnį).

PG TEOV TSS: A priedas

GG TEOV TSS: A priedas

4.3.1.2.   ETCS įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

Šioje sąsajoje nustatoma iš geležinkelių riedmenų ERTMS ETCS įrangos mašinistui teikiama ir mašinisto į geležinkelių riedmenų ERTMS ETCS įrangą įvedama informacija. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.13 skirsnyje (ETCS įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

PG TEOV TSS: A1 priedas

GG TEOV TSS: A1 priedas

4.3.1.3.   EIRENE įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

Šioje sąsajoje nustatoma iš geležinkelių riedmenyse sumontuotos EIRENE įrangos mašinistui teikiama ir mašinisto EIRENE įrangą įvedama informacija. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra nustatytas 4.2.14 skirsnyje (EIRENE įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina)

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės radijo ryšio sistemoms taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

PG TEOV TSS: A2 priedas

GG TEOV TSS: A2 priedas

4.3.1.4.   Sąsaja su kontrolei vykdyti skirtų duomenų įrašymo įranga

Ši sąsaja – tai nuoroda į su duomenų įrašymo ir jų naudojimo funkcinius reikalavimus. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.15 skirsnyje (Sąsaja su įranga, kuria užrašomi reguliavimui skirti duomenys).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. Atitinkamus B klasės ATSS, ATKS įrangai ir radijo ryšio sistemoms taikomus reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

PG TEOV TSS: 4.2.3.5 skirsnis

GG TEOV TSS: 4.2.3.5 skirsnis

4.3.1.5.   Privalomieji darbiniai traukinio stabdymo parametrai ir charakteristikos

Kontrolės ir valdymo posistemyje yra nustatyta, kad turi būti užtikrinti privalomieji darbiniai traukinio stabdymo parametrai. Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio TSS bus nustatytos taisyklės, pagal kurias apibrėžiami privalomieji darbiniai traukinio stabdymo parametrai. Geležinkelių riedmenų TSS turi būti apibrėžtas geležinkelių riedmenų darbinių stabdymo parametrų nustatymo metodas.

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

PG TEOV TSS: 4.2.2.6.2 skirsnis

GG TEOV TSS: 4.2.2.6.2 skirsnis

4.3.1.6.   Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijų izoliavimas

Ši sąsaja yra pagrįsta eksploataciniais geležinkelių riedmenų ETCS įrangos reikalavimais, jeigu reikėtų dėl gedimo izoliuoti tos įrangos funkcijas. Kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai yra nustatyti 4.2.2 skirsnyje (Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcionalumas).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

PG TEOV TSS: A1 priedas

GG TEOV TSS: A1 priedas

4.3.1.7.   Išbraukta apgalvotai

4.3.1.8.   Įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisai

Ši sąsaja yra pagrįsta įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisų eksploatavimo reikalavimais. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.10 skirsnyje (ĮAAĮ (Įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisas)).

PG TEOV TSS: B priedo C skirsnis

GG TEOV TSS: B priedo C skirsnis

4.3.1.9.   Mašinisto budrumo patikros įtaisas

Ši sąsaja yra pagrįsta mašinisto budrumo patikros įtaiso eksploatavimo reikalavimais.

Funkcija, kurią įdiegus būtų galima perduoti pranešimą, nustatytą geležinkelių transporto eismo organizavimo TSS, yra numatyta kaip pasirenkamoji EIRENE įrangos funkcija, aprašyta 4.2.4 skirsnyje (EIRENE funkcijos).

PG TEOV TSS: 4.3.2.2 skirsnis

GG TEOV TSS: 4.3.2.2 skirsnis

4.3.1.10.   Smėlio barstymo įtaiso naudojimas

Ši sąsaja yra pagrįsta eksploatavimo reikalavimais, kurių turi laikytis mašinistas, siekiant užtikrinti, kad smėlis nepablogintų geležinkelio kelio traukinio aptikimo įrangos veikimo. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.11 skirsnyje.

PG TEOV TSS: H priedas

GG TEOV TSS: B priedas

4.3.1.11.   Išorinis mašinisto regos laukas

Ši sąsaja yra pagrįsta išoriniu mašinisto regos lauku per priekinį kabinos stiklą. Kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai yra aprašyti 4.2.16 skirsnyje (Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo posistemio objektų matomumas).

PG TEOV TSS: 4.3.2.4 skirsnis

GG TEOV TSS: 4.3.2.4 skirsnis

4.3.2.   Sąsaja su geležinkelių riedmenų posistemiu

Visos nuorodos į sąsajas su paprastųjų geležinkelių riedmenų traukos riedmenų ir keleivinių vagonų TSS ir toliau yra neišspręsti klausimai. Traukos riedmenys – tai lokomotyvai, elektriniai bei dyzeliniai traukos riedmenys.

4.3.2.1.   Suderinamumas su geležinkelio kelio traukinio aptikimo įranga

Geležinkelio kelio traukinio aptikimo įrangos charakteristikos turi būti tokios, kad jos būtų suderinamos su geležinkelio riedmenimis, atitinkančiais geležinkelių riedmenų TSS. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.11 skirsnyje (Suderinamumas su geležinkelio kelio traukinio aptikimo įranga). Išsamios atitinkamų techninės sąveikos specifikacijų nuorodos yra išvardytos toliau pateikiamoje lentelėje.

Parametras

A priedo

1 priedėlis

Kontrolės ir valdymo posistemio TSS

Greitųjų geležinkelių riedmenų TSS

Geležinkelių riedmenų TSS, prekiniai vagonai

Geležinkelių riedmenų traukos riedmenys – lokomotyvai, elektriniai traukiniai, dyzeliniai traukiniai ir vagonai (turi būti atnaujinta, kai bus parengta TSS)

Atstumai tarp ašių

2.1, įskait. 6 pav.

4.2.7.10.2

4.3.2.1

 

Rato bandažo skerspjūvio geometrija

2.2, įskait. 7 pav.

4.2.7.10.3

5.4.2.3

 

Geležinkelių riedmenų masė (mažiausia ašies apkrova)

3.1

4.2.3.2

4.2.3.2

 

Erdvė aplink ratus, kurioje neturi būti metalinių dalių

3.2 (neišspręstas klausimas)

Dar nenurodyta

Dar nenurodyta

 

Metalinės geležinkelių riedmenų dalies masė

3.3 (neišspręstas klausimas)

Dar nenurodyta

Dar nenurodyta

 

Rato medžiaga

3.4

4.2.7.10.3

5.4.2.3

 

Pilnutinė varža tarp ratų

3.5

4.2.3.3.1

4.2.3.3.1

 

Pilnutinė geležinkelių riedmenų varža

3.6

4.2.8.3.8

Nėra

 

Smėlio barstymo įrangos naudojimas

4.1

4.2.3.10

Nėra

 

Stabdžių kompozicinių trinkelių naudojimas

4.2

L priedas

Neišspręstas klausimas

 

Traukos atgalinės srovės harmonikos

5.1

4.2.8.3.4.1

Nėra

 

Elektrinių ir (arba) magnetinių stabdžių naudojimas

5.2

turi būti nustatyta

Nėra

 

Elektros, magnetiniai, elektromagnetiniai laukai

5.3

4.3.4.12

Nėra

 

4.3.2.2.   Geležinkelių riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos elektromagnetinis suderinamumas

Ši sąsaja – tai elektromagnetinio suderinamumo (EMS) spinduliuotės diapazonas (perduodama ir sukeliama traukos srovė ir kitos traukinyje sukeliamos srovės, elektromagnetinio lauko charakteristikos bei statiniai laukai), kurio turi būti laikomasi geležinkelių riedmenyse, kad būtų užtikrintas tinkamas geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos veikimas. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.12.2 skirsnyje (Geležinkelių riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos elektromagnetinis suderinamumas).

Geležinkelių riedmenų prekinių vagonų TSS: Netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.6.6 skirsnis

4.3.2.3.   Privalomieji darbiniai traukinio stabdymo parametrai ir charakteristikos

Kontrolės ir valdymo posistemyje yra nustatyta, kad turi būti užtikrinti privalomieji darbiniai traukinio stabdymo parametrai. Geležinkelių riedmenų TSS turi būti apibrėžtas geležinkelių riedmenų darbinių stabdymo parametrų nustatymo metodas. Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo posistemio TSS bus nustatytos taisyklės, pagal kurias apibrėžiami privalomieji darbiniai traukinio stabdymo parametrai.

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

Jeigu tai traukinio sekcijos, privalomąsias darbines stabdymo charakteristikas nurodo gamintojai ir jos įrašomos į geležinkelių riedmenų registrą.

Jei tai keičiamos sudėties traukinys arba pavieniai geležinkelių riedmenys, turi būti taikoma geležinkelių riedmenų prekinių vagonų TSS.

Geležinkelių riedmenų prekinių vagonų TSS: 4.2.4.1.2 skirsnis

GG riedmenų TSS: 4.2.4.1, 4.2.4.4, 4.2.4.7 skirsniai

4.3.2.4.   Geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangos antenų padėtis

„Eurobalise“ ir „Euroloop“ sistemų antenų padėtis geležinkelių riedmenyse turi būti tokia, kad būtų užtikrintas patikimas duomenų ryšys didžiausiuose leistinuose geležinkelio kelio geometrijos taškuose, kuriuos gali kirsti geležinkelių riedmenys. Turi būti atsižvelgta į geležinkelių riedmenų važiavimą ir jų elgseną. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.2 skirsnyje (Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcionalumas).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

PGJRS antenos padėtis ant geležinkelių riedmenų stogo daugiausia priklauso nuo matavimų, kurie turi būti atlikti visų tipų geležinkelių riedmenims, kartu atsižvelgiant į kitos antenos (naujos arba naudojamos) padėtį. Pagal bandymo sąlygas antenos perduodamas signalas turi atitikti reikalavimus, aprašytus 4.2.5 skirsnyje (ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos). Bandymo sąlygos taip pat yra aprašytos 4.2.5 skirsnyje (ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos).

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.3.4.8 skirsnis

4.3.2.5.   Fizinės aplinkos sąlygos

Kontrolės ir valdymo įrangos, kuri turi būti traukinyje, klimato ir fizinės aplinkos sąlygos turi būti apibrėžtos remiantis geležinkelių linijų, kuriose traukinys yra skirtas eksploatuoti, infrastruktūros registrais ir A priedo A4 ir A5 rodyklėmis.

4.3.2.6.   Elektromagnetinis geležinkelių riedmenų suderinamumas su geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įranga

Siekiant palengvinti visuotinį kontrolės ir valdymo įrangos naudojimą naujuose riedmenyse, kuriuos leidžiama eksploatuoti transeuropiniame geležinkelių tinkle, elektromagnetinės sąlygos, kurios gali susiklostyti traukinyje, turi būti apibrėžtos pagal A priedo A6 rodyklę. „Eurobalise“ ir „Euroloop“ ryšio sistemai taikomos A priedo 9 ir atitinkamai 16 rodyklėse pateiktos specialios nuostatos.

Geležinkelių riedmenų B klasės įrangos reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.6.6 skirsnis

4.3.2.7.   Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijų izoliavimas

Ši sąsaja yra pagrįsta geležinkelio riedmens ETCS įrangos funkcijų izoliavimu. Neturi būti įmanoma, kad traukinys pradėtų važiuoti, jeigu ETCS įrangos funkcijos buvo izoliuotos (jis gali pradėti važiuoti tik panaudojus ETCS įrangą). Kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai yra nustatyti 4.2.2 skirsnyje (Geležinkelių riedmenų ETCS funkcionalumas).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. Atitinkamus B klasės ATSS ir ATKS įrangos posistemių reikalavimus apibrėžia atsakingos valstybės narės (žr. B priedą).

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.7.10.1 skirsnis

4.3.2.8.   Duomenų sąsajos

Traukinio ir geležinkelio riedmenyje sumontuotos kontrolės ir valdymo įrangos duomenų sąsaja yra apibrėžta A priedo 7 rodyklėje.

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

Geležinkelių riedmenų prekinių vagonų TSS nėra taikoma pirmo ir antro lygio ETCS įrangai.

GG riedmenų TSS: 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.9

Radijo ryšio įrangos sąsajos su geležinkelių riedmenų posistemiu reikalavimai yra nurodyti A priedo 33 rodyklėje.

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės radijo ryšio sistemoms taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

Atitinkama specifikacija yra nustatoma

Geležinkelių riedmenų prekinių vagonų TSS: netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.7.9 skirsnyje

4.3.2.9.   Įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisai

Ši sąsaja yra pagrįsta įkaitusių ašidėžių aptikimo prietaisams taikomais techniniais reikalavimais. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.10 skirsnyje (ĮAAĮ (Įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisas)).

Ši sąsaja yra svarbi ĮAAĮ A klasės įrangai. B klasės ĮAAĮ įrangai lygiaverčius reikalavimai nustatomi atitinkamame infrastruktūros registre (žr. C priedą).

Atitinkama specifikacija yra nustatoma

Geležinkelių riedmenų prekinių vagonų TSS: 4.2.3.3.2 skirsnyje

GG riedmenų TSS: 4.2.3.3.2 skirsnyje

4.3.2.10.   Geležinkelių riedmenų priekiniai žibintų žiburiai

Ši sąsaja yra pagrįsta geležinkelių riedmenų priekinių žibintų žiburių spalvos ir šviesos ryškumo techniniais reikalavimais, skirtais užtikrinti tinkamą geležinkelio kelio įrangos ženklų ir drabužių su atšvaitais matomumą. Kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai yra nustatyti 4.2.16 skirsnyje (Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo objektų matomumas) ir 4.7 skirsnyje.

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: Skirsnis: 4.2.7.4.1.1

4.3.2.11.   Mašinisto budrumo patikros įtaisas

Funkcija, kurią įdiegus būtų galima perduoti pranešimą, nustatytą geležinkelių transporto eismo organizavimo TSS, yra numatyta kaip pasirenkamoji EIRENE įrangos funkcija, aprašyta 4.2.4 skirsnyje (EIRENE įrangos funkcijos). Ši sąsaja yra svarbi tuo atveju, jeigu neprivalomąją funkciją įdiegia infrastruktūros valdytojas.

Išsami geležinkelių riedmenų mašinisto budrumo patikros įtaiso sąsaja su geležinkelių riedmenų PGJRS įranga kol kas tebėra neišspręstas klausimas.

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: Dabartiniame 4.2.7.9 skirsnyje nenustatomas joks reikalavimas.

4.3.2.12.   Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Tai – nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įtaiso ir nuvažiuoto atstumo bei greičio matavimo įtaiso funkcionalumo, kuris yra privalomas geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijoms užtikrinti, sąsaja.

Ši sąsaja su riedmenų TSS yra susijusi tik su pagrindiniu parametru, aprašytu 4.2.6.3 skirsnyje (Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas), jeigu nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įranga yra tiekiama kaip atskira sąveikos sudedamoji dalis (žr. 5.2.2 skirsnį Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. B klasės ATSS ir (arba) ATKS įrangai taikomus lygiaverčius reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

4.3.2.13.   Sąsaja su kontrolei vykdyti skirtų duomenų įrašymo įranga

Ši sąsaja yra pagrįsta techniniais duomenų įrašymo reikalavimais. Kontrolės ir valdymo posistemio pagrindinis parametras yra aprašytas 4.2.15 skirsnyje (Sąsaja su įranga, kuria užrašomi reguliavimui skirti duomenys).

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai. Geležinkelių riedmenų B klasės įrangos reikalavimus nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.7.11 skirsnis

4.3.2.14.   Parengiamasis montavimas geležinkelių riedmenyse

Ši sąsaja yra pagrįsta A klasės įrangos parengiamojo montavimo mastu geležinkelių riedmenyse kaip aprašyta A priedo 57 rodyklėje.

Ši sąsaja yra svarbi A klasės įrangai.

GG riedmenų TSS: 4.2.7.10.1 skirsnis (Kontrolės valdymo ir signalizavimo posistemis: Bendrosios pastabos

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

4.3.2.15.   Išorinis mašinisto regos laukas

Ši sąsaja yra pagrįsta išoriniu mašinisto regos lauku per priekinį kabinos stiklą. Kontrolės ir valdymo posistemio reikalavimai yra aprašyti 4.2.16 skirsnyje (Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo posistemio objektų matomumas).

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.2.6, 4.2.2.7 skirsniai

4.3.2.16.   Automatinė galios kontrolė ir specifiniai geležinkelių riedmenų reikalavimai, taikomi ilguosiuose tuneliuose

Šioje sąsajoje aprašomas kontrolės ir valdymo posistemio funkcijos:

perduoti komandą atidaryti arba uždaryti oro sklendes kaip nustatyta RS

perduoti komandą nuleisti srovės imtuvą ir pakelti jį kaip nustatyta energijos posistemio (EP) reikalavimais

perduoti komandą įjungti pagrindinį galios jungiklį ir išjungti jį kaip nustatyta EP reikalavimais

Tai pagrindinės ETCS funkcijos, aprašytos 4.2.2 ir 4.2.3 skirsniuose.

Geležinkelių riedmenų TSS prekiniams vagonams netaikoma.

GG riedmenų TSS: 4.2.7.12, 4.2.8.3.6.7 skirsniai

4.3.3.   Sąsajos su posistemio infrastruktūra

4.3.3.1.   Traukinio aptikimo įranga

Infrastruktūros įrenginiai turi užtikrinti, kad traukinio aptikimo įranga atitiktų 4.2.11 skirsnyje (Suderinamumas su geležinkelio kelio traukinio aptikimo įranga) nustatytus reikalavimus ir A priedo 1 priedėlį (3.5 punktas pilnutinė varža tarp ratų).

GG infrastruktūros TSS: 4.2.18 skirsnis

PG infrastruktūros TSS: Nuoroda į KVSP TSS bus įtraukta į būsimąją PG TSS siekiant užtikrinti, kad infrastruktūra galėtų atitikti minėtus KVSP reikalavimus.

4.3.3.2.   Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo posistemio įranga

Geležinkelio kelio pranešimų perdavimo įrangos (PGJRS, „Euroloop“, „Eurobalise“ sistemų įrangos) antenų padėtis turi būti tokia, kad būtų užtikrintas patikimas duomenų perdavimas didžiausiuose leistinuose geležinkelio kelio geometrijos taškuose, per kuriuos gali važiuoti geležinkelių riedmenys. Turi būti atsižvelgta į geležinkelių riedmenų važiavimą ir jų elgseną. Žr. 4.2.5 skirsnį (ETCS ir EIRENE oro tarpo sąsajos).

Signalinės lentos (žr. 4.2.16. skirsnį) ir kita geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įranga (pvz., PGJRS antenos, „Euroloop“, „Eurobalise“ sistemų įranga, ĮAAĮ, šviesos signalai, iešmų pavaros, ...) išdėstymo reikalavimai turi atitikti nustatytuosius infrastruktūros TSS (mažiausias infrastruktūros statinių artumo gabaritas).

Ši sąsaja A klasės įrangai yra svarbi atsižvelgiant į duomenų perdavimą. Lygiaverčius reikalavimus B klasės įrangai nustato atitinkama valstybė narė (žr. B priedą).

GG infrastruktūros TSS: 4.2.3. skirsnis

4.3.3.3.   GR naudojamo smėlio kokybė

Siekiant užtikrinti, kad tinkamai veiktų traukinio aptikimo įranga, geležinkelio riedmenims turi būti tiekiamas tam tikros kokybės smėlis. KVSP reikalavimai yra nustatyti A priedo, 1 priedėlio 4.1.4 punkte.

GG infrastruktūros TSS: 4.2.25.4 skirsnis

4.3.3.4.   Elektrinių ir (arba) magnetinių stabdžių naudojimas

Siekiant užtikrinti tinkamą kontrolės ir valdymo posistemio geležinkelio kelio įrangos veikimą, magnetinių stabdžių ir sūkurinių srovių stabdžių naudojimas turi būti nustatytas infrastruktūros registre, remiantis į A priedo 1 priedėlio 5.2 punktu.

4.3.4.   Sąsajos su energijos posistemiu

4.3.4.1.   Elektromagnetinis suderinamumas

Elektromagnetinės sąlygos, kurias turėtų sukurti stacionarieji įrenginiai, turi būti apibrėžtos remiantis A priedo A7 rodykle.

„Eurobalise“ ir „Euroloop“ ryšio sistemai taikomos A priedo 9 ir atitinkamai 16 rodyklėse pateiktos specialios nuostatos.

Jei tai traukinio aptikimo įranga, žr. A priedo 1 priedėlį.

Jei tai ĮAAĮ, žr. A priedo 2 priedėlį.

GG EP TSS: 4.2.6 skirsnis

4.3.4.2.   Automatinė galios kontrolė

Kontrolės ir valdymo posistemio funkcionalumas atsižvelgiant į fazių išskirstymą ir elektros energijos tiekimo sistemos išskyrimo ruožus yra grindžiamas energijos posistemiu užtikrinamu tiekiamos elektros energijos kiekiu, yra aprašytas 4.2.2 ir 4.2.3 skirsniuose.

GG EP TSS: 4.2.21, 4.2.22, 4.2.2 straipsniai

4.4.   Eksploatavimo taisyklės

Specialiosios Kontrolės ir valdymo posistemio (ERTMS, ETCS ir PGJRS) eksploatavimo taisyklės yra išsamiai išdėstytos geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo TSS.

4.5.   Techninės priežiūros taisyklės

Posistemio, kuriam taikoma ši TSS, techninės priežiūros taisyklės užtikrina 4 skyriuje nurodytuose pagrindiniuose parametruose pateiktų verčių atitiktį reikalaujamoms riboms visą įrangos eksploatavimo trukmę. Tačiau atliekant profilaktinę priežiūrą arba techninę priežiūrą ir šalinant gedimus posistemis gali būti netinkamas pagrindiniuose parametruose nurodytoms vertėms užtikrinti. techninės priežiūros taisyklės užtikrina, kad atliekant minėtus darbus nebūtų pažeidžiama sauga.

Kad būtų pasiekti šie rezultatai, turi būti laikomasi toliau pateikiamų reikalavimų.

4.5.1.   Įrangos gamintojo atsakomybė

Į posistemį integruotos įrangos gamintojas turi nurodyti:

visus techninės priežiūros reikalavimus ir procedūras (įskaitant tinkamo veikimo kontrolę, diagnozavimą ir bandymo metodus bei priemones), būtinas esminiams reikalavimams vykdyti ir šios TSS privalomuose reikalavimuose nurodytoms vertėms užtikrinti visą įrangos eksploatavimo trukmę (vežimas ir laikymas iki sumontavimo, įprastinis naudojimas, gedimai, remonto veiksmai, patikros ir techninės priežiūros veiksmai, eksploatavimo nutraukimas ir t. t.),

visus sveikatos ir saugos rizikos veiksnius, kurie gali turėti poveikio visuomenei ir techninės priežiūros personalui,

pradinės techninės priežiūros sąlygas (t. y. apibrėžti keičiamuosius mazgus (KM), patvirtintas suderintos aparatinės ir programinės įrangos versijas, sugedusių KM keitimą ir, pvz., KM laikymo ir sugedusių KM remonto sąlygas,

traukinio, kurio dalis įrangos sugenda, eksploatavimo iki jo kelionės pabaigos arba iki dirbtuvių technines sąlygas (techniniu atžvilgiu nevisavertis veikimo režimas, pvz., iš dalies arba visiškai išjungtos funkcijos, jos atskirtos nuo kitų funkcijų ir t. t.).

patikras, atliktinas, kai įrangą veikia išskirtinės sąlygos (pvz., viršijami aplinkos sąlygų apribojimai arba kai įrangą veikia neįprasta smūginė apkrova)

4.5.2.   Perkančiųjų organizacijų atsakomybė

Perkančiosios organizacijos turi:

užtikrinti, kad būtų apibrėžti visų sudedamųjų dalių, kurioms taikoma ši TSS, (nesvarbu, ar tai sąveikos sudedamosios dalys ar ne), techninės priežiūros reikalavimai kaip nustatyta 4.5.1 skirsnyje (Įrangos gamintojo atsakomybė),

nustatyti būtinas techninės priežiūros taisykles, galiojančias visoms sudedamosioms dalims, kurioms taikoma ši TSS, atsižvelgiant į riziką, atsirandančią dėl skirtingos posistemio vidaus įrangos sąveikos ir sąsajų su kitais posistemiais.

4.5.3.   Infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės atsakomybė

Už geležinkelių riedmenų arba geležinkelio kelio įrangos eksploatavimą atsakingas infrastruktūros valdytojas arba geležinkelio įmonė:

parengia techninės priežiūros planą nustatyta nurodyta 4.5.4 skirsnyje (Techninės priežiūros planas).

4.5.4.   Techninės priežiūros planas

Techninės priežiūros planas turi būti grindžiamas nuostatomis, nurodytomis 4.5.1 (Įrangos gamintojo atsakomybė), 4.5.2 (Perkančiųjų organizacijų atsakomybė) ir 4.5.3 skirsniuose (Infrastruktūros valdytojo arba geležinkelio įmonės atsakomybė), ir jame turi būti pateikti bent šie dalykai:

įrangos naudojimo sąlygos pagal gamintojų nurodytus reikalavimus,

techninės priežiūros programų specifikacija (pvz., apibrėžiamos profilaktinės ir remonto techninės priežiūros kategorijos, didžiausias laiko tarpas tarp profilaktinės techninės priežiūros veiksmų ir atitinkamų atsargumo priemonių, kurių turi būti imtasi siekiant užtikrinti posistemio ir techninės priežiūros personalo saugą, atsižvelgiant į techninės priežiūros veiksmų trukdymą kontrolės ir valdymo posistemio veikimui),

atsarginių dalių laikymo reikalavimai.

pradinės techninės priežiūros apibrėžtis.

sugedusios įrangos tvarkymo taisyklės.

techninės priežiūros personalo mažiausios kompetencijos reikalavimai, atsižvelgiant į sveikatos ir saugos darbe rizikos veiksnius.

asmeninei apsauginei įrangai taikomi reikalavimai.

techninės priežiūros personalo pareigų ir įgaliojimų apibrėžtis (pvz., prieigai prie įrangos, apribojimams ir (arba) sistemos eksploatavimo pertrūkiams valdyti, KM pakeisti, sugedusiems KM remontuoti, sistemos įprastai eksploatacijai atkurti).

ETCS identifikatorių tvarkymo procedūros. Žr. 4.2.9 skirsnį (ETCS identifikatorių tvarkymas).

Metodai gamintojui pateikti informaciją apie saugai didelės įtakos turinčius įrangos defektus ir dažnus įrangos gedimus.

4.6.   Profesinė kompetencija

Profesinės kvalifikacijos, būtinos kontrolės ir valdymo posistemiui eksploatuoti, yra nustatytos Geležinkelių transporto eismo organizavimo ir valdymo TSS.

Techninei kontrolės ir valdymo posistemio priežiūrai atlikti reikalingos kompetencijos reikalavimai turi būti išsamiai aprašyti techninės priežiūros plane (žr. 4.5.4 skirsnį Techninės priežiūros planas).

4.7.   Sveikatos ir saugos darbe sąlygos

Be techninės priežiūros planuose nustatytų reikalavimų, žr. 4.5 skirsnį (Techninės priežiūros taisyklės), turi būti imamasi atsargumo priemonių, kad būtų užtikrinta techninės priežiūros ir eksploatavimo personalo sveikata ir sauga darbe pagal Europos teisės aktus ir su jais suderintus nacionalinius teisės aktus.

Darbuotojai, atliekantys techninę geležinkelio kelio KVSP įrangos priežiūrą, jeigu jie dirba geležinkelio kelyje arba greta jo, privalo vilkėti šviesą atspindinčius drabužius su EB ženklu (ir dėl to atitinkančius 1989 m. gruodžio 21 d. Direktyvos 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo nuostatas).

4.8.   Infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų registrai

Kontrolės ir valdymo posistemis yra laikomas sudarytu iš dviejų sudedamųjų dalių:

geležinkelių riedmenų įrangos,

geležinkelio kelio įrangos.

Paprastųjų geležinkelių infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų registro turinio reikalavimai, susiję su kontrolės ir valdymo posistemio įranga, yra nustatyti C priede (Geležinkelių linijoms ir traukiniams būdingos charakteristikos).

5.   SĄVEIKOS SUDEDAMOSIOS DALYS

5.1.   Apibrėžtys

Pagal Direktyvos 96/48/EB 2 straipsnio d dalį:

Sąveikos sudedamosios dalys – tai bet kuri nedaloma sudedamoji dalis, mazgas, sukomplektuotas blokas, įtraukti arba ketinami įtraukti į posistemį, nuo kurių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveika“. Sąvoka „sudedamoji dalis“ apima ir materialius objektus, ir nematerialius objektus, pvz., programinę įrangą.

5.2.   Sąveikos sudedamųjų dalių sąrašas

5.2.1.   Pagrindinės sąveikos sudedamosios dalys

Kontrolės ir valdymo posistemio sąveikos sudedamosios dalys yra išvardytos:

5.1.a lentelėje – geležinkelių riedmenų įranga,

5.2.a lentelėje – geležinkelio kelio įranga.

Sąveikos sudedamoji dalis „konstrukcinis blokas, sudarytas iš aparatinės ir pagrindinės programinės įrangos“ – tai konstrukcinis elementas (bendrosios paskirties produktas, nepriklausantis nuo taikomosios sistemos), kurį sudaro aparatinė įranga ir pagrindinė programinė įranga (programinė aparatinė įranga ir (arba) operacinė sistema ir (arba) pagalbinės priemonės), kuri gali būti naudojama sudėtingesnėms sistemoms kurti (bendrosios paskirties taikomosioms sistemoms, t. y. taikomųjų sistemų klasėms).

5.2.2.   Sąveikos sudedamųjų dalių grupavimas

5.1.a ir 5.2.a lentelėse nurodytas pagrindines kontrolės ir valdymo posistemio sąveikos sudedamąsias dalis galima jungti į didesnius vienetus. Tada grupė apibūdinama pagal integruotų sąveikos sudedamųjų dalių funkcijas ir kitas sąsajas su grupei nepriklausiančia dalimi. Jei grupė yra sudaroma minėtu būdu, ji laikoma sąveikos sudedamąja dalimis.

5.1.b lentelėje yra išvardytos geležinkelių riedmenų įrangos sąveikos sudedamųjų dalių grupės

5.2.b lentelėje yra išvardytos geležinkelio kelio įrangos sąveikos sudedamųjų dalių grupės

Jeigu nėra šioje TSS nurodytų privalomų specifikacijų sąsajai užtikrinti, atitikties deklaraciją galima gauti sugrupavus sąveikos sudedamąsias dalis.

5.3.   Sudedamųjų dalių eksploatacinės charakteristikos ir specifikacijos

5 skyriaus lentelėse aprašoma kiekviena pagrindinė sąveikos sudedamoji dalis arba sąveikos sudedamųjų dalių grupė:

3 skiltyje – funkcijos ir sąsajos. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurių sąveikos sudedamųjų dalių funkcijos ir (arba) sąsajos, nėra privalomos.

4 skiltyje – privalomos kiekvienos funkcijos arba sąsajos atitikties vertinimo specifikacijos, kiek tai svarbu, pagal atitinkamą 4 skyriaus skirsnį.

5 skiltyje – atliekant atitikties vertinimą, aprašytą šios TSS 6 skyriuje, taikytini moduliai.

Atkreiptinas dėmesys, kad 4.5.1 skirsnio (Įrangos gamintojo atsakomybė) reikalavimai yra taikomi kiekvienai pagrindinei sąveikos sudedamajai daliai arba sąveikos sudedamųjų dalių grupei.

5.1.a lentelė

Pagrindinės kontrolės ir valdymo posistemio geležinkelių riedmenų įrangos sąveikos sudedamosios dalys

1

2

3

4

5

Nr.

SSD

Charakteristikos

Specialūs reikalavimai, vertintini pagal 4 skirsnį

Modulis

1

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETCS įranga

Saugumas

4.2.1

 

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijos

4.2.2

H2

arba B su D

arba B su F

Išskyrus:

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Duomenų, skirtų reguliavimo tikslams, įrašymą

 

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

GTEVS (antras ir trečias lygis)

 

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginys (neprivalomas pirmas lygis)

 

„Eurobalise“ sistemos įrangos oro tarpas

 

„Euroloop“ sistemos įrangos oro tarpas (neprivalomas pirmas lygis)

 

Sąsajos

 

SPM (K sąsajos diegimas neprivalomas) Geležinkelių riedmenų ERTMS PGJRS įranga

4.2.6.1

Geležinkelių riedmenų ERTMS PGJRS įranga

4.2.6.2

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

4.2.6.3

Raktų paskirstymo sistema

4.2.8

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

ETCS įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

4.2.13

Raktų paskirstymas

4.3.1.7

Fizinės aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.2.6

Duomenų sąsaja

4.3.2.8

Saugos informacijos įrašymo įtaisas

Nėra

2

Geležinkelių riedmenų konstrukcinis blokas, sudarytas iš aparatinės ir pagrindinės programinės įrangos

Saugumas

4.2.1

H2

arba B su D

arba B su F

3

Saugos informacijos įrašymo įrenginys

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijos

4.2.2

H2

arba B su D

arba B su F

Tik duomenų, skirtų reguliavimo tikslams, įrašymas

 

Sąsajos

 

DRĮ duomenų atsisiuntimo įtaisas

4.2.15

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir (arba) ETCS įranga

Nėra

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.2.6

4

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Saugumas

4.2.1

H2

arba B su D

arba B su F

 

 

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijos

4.2.2

 

 

Tik nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

 

 

 

Sąsajos

 

 

 

 

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETCS įranga

4.2.6.3

 

 

 

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

 

 

 

EMS

4.3.2.6

 

5

Išorinis SPM

Funkcijos ir sauga

Nėra

H2

arba B su D

arba B su F

 

 

Pagal nacionalines specifikacijas

 

 

 

Sąsajos

 

 

 

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETCS įranga

4.2.6.1

 

 

 

B klasės ATKS ir (arba) ATSS įrangos oro tarpas

Nėra

 

 

 

Pagal nacionalines specifikacijas

 

 

 

 

Aplinkos sąlygos

Nėra

 

 

 

Pagal nacionalines specifikacijas

 

 

 

 

EMC

Nėra

 

 

 

Pagal nacionalines specifikacijas

 

 

6

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir PGJRS įranga

EIRENE funkcijos

4.2.4

H2

arba B su D

arba B su F

Duomenų perdavimas tik antru arba trečiu arba pirmu lygiu su informacijos atnaujinimu radijo ryšio įrangos priemonėmis

 

Sąsajos

 

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETCS įranga

 

Tik antru arba trečiu arba pirmu lygiu su informacijos atnaujinimu radijo ryšio įrangos priemonėmis

4.2.6.2

PGJRS

4.2.5

EIRENE įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

4.2.14

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.2.6


5.1.b lentelė

Geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangos sąveikos sudedamųjų dalių grupės

Ši lentelė – tai tik struktūros pavyzdys. Gali būti siūlomos kitos grupės

1

2

3

4

5

Nr.

SSD

Charakteristikos

Specialūs reikalavimai, vertintini pagal 4 skirsnį

Modulis

1

Geležinkelių riedmenų konstrukcinis blokas, sudarytas iš aparatinės ir pagrindinės programinės įrangos

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETCS įranga

Saugos informacijos įrašymo įrenginys

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Saugumas

4.2.1

 

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijos

4.2.2

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

H2

arba B su D

arba B su F

GTEVS (antras ir trečias lygis)

 

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginys (neprivalomas pirmas lygis)

 

„Eurobalise“ sistemos įrangos oro tarpas

 

„Euroloop“ sistemos įrangos oro tarpas (neprivalomas pirmas lygis)

 

Sąsajos

 

SPM (K sąsajos diegimas neprivalomas) Geležinkelių riedmenų ERTMS PGJRS įranga

4.2.6.1

Geležinkelių riedmenų ERTMS PGJRS įranga

4.2.6.2

Raktų paskirstymo sistema

4.2.8

 

 

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

 

ETCS įrangos ir mašinisto sietuvas su mašina

4.2.13

Fizinės aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.2.6

DRĮ duomenų atsisiuntimo įtaisas

4.2.15

Duomenų sąsaja

4.3.2.8


5.2.a lentelė

Pagrindinės geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos sąveikos sudedamosios dalys

1

2

3

4

5

Nr.

SSD

Charakteristikos

Specialūs reikalavimai, vertintini pagal 4 skirsnį

Modulis

1

GTEVS

Saugumas

4.2.1

H2

arba B su D

arba B su F

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

4.2.3

Be informacijos perdavimo „Eurobalise“ sistemos įranga, informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis ir „Euroloop“ sistemos įranga

 

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

Tik radijo ryšys su traukiniu

 

Sąsajos

 

Gretimas GTEVS

4.2.7.1, 4.2.7.2

Geležinkelio kelio ERTMS PGJRS įranga

4.2.7.3

Raktų paskirstymo sistema

4.2.8

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

Centralizavimo sistema

Nėra

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

2

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginys

Saugumas

4.2.1

 

 

 

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

4.2.3

 

 

Be informacijos perdavimo „Eurobalise“, „Euroloop“ sistemų įranga ir 2 ir (arba) 3 lygio funkcijų

 

 

 

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

H2

arba B su D

arba B su F

 

 

Tik radijo ryšys su traukiniu

 

 

Sąsajos

 

 

Geležinkelio kelio ERTMS PGJRS įranga

4.2.7.3

 

 

 

Raktų paskirstymo sistema

4.2.8

 

 

 

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

 

 

 

Centralizavimas ir GKEM

4.2.3

 

 

 

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

 

 

 

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

 

3

„Eurobalise“ sistema

Saugumas

4.2.1

 

 

 

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

H2

arba B su D

arba B su F

 

 

Tik „Eurobalise“ sistemos įrangos ryšys su traukiniu

 

 

Sąsajos

 

 

„Eurobalise“ sistemos GKEM

4.2.7.4

 

 

 

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

 

 

 

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

 

 

 

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

 

4

„Euroloop“ sistema

Saugumas

4.2.1

H2

arba B su D

arba B su F

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

Tik „Euroloop“ sistemos įrangos ryšys su traukiniu

Sąsajos

„Euroloop“ sistemos GKEM

4.2.7.5

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

5

„Eurobalise“ sistemos GKEM

Saugumas

4.2.1

 

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

4.2.3

H2

arba B su D

arba B su F

Be informacijos perdavimo informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis, „Eurobalise“ sistemos įranga ir 2 bei 3 lygio funkcijų

 

Sąsajos

 

Geležinkelio kelio signalizacija

Nėra

„Eurobalise“ sistema

4.2.7.4

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

6

„Euroloop“ sistemos GKEM

Saugumas

4.2.1

 

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

4.2.3

H2

arba B su D

arba B su F

Be informacijos perdavimo informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis, „Eurobalise“ sistemos įranga ir 2 bei 3 lygio funkcijų

 

Sąsajos

 

Geležinkelio kelio signalizacija

Nėra

„Euroloop“ sistema

4.2.7.5

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

7

Geležinkelio kelio konstrukcinis blokas, sudarytas iš aparatinės ir pagrindinės programinės įrangos

Saugumas

4.2.1

H2

arba B su D

arba B su F


5.2.b lentelė

Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos sąveikos sudedamųjų dalių grupės

Ši lentelė – tai tik struktūros pavyzdys. Gali būti siūlomos kitos grupės

1

2

3

4

5

Nr.

SSD

Charakteristikos

Specialūs reikalavimai, vertintini pagal 4 skirsnį

Modulis

1

Geležinkelio kelio konstrukcinis blokas, sudarytas iš aparatinės ir pagrindinės programinės įrangos

„Eurobalise“ sistema

„Eurobalise“ sistemos GKEM

Saugumas

4.2.1

 

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

4.2.3

H2

arba B su D

arba B su F

Be informacijos perdavimo „Euroloop“ sistemos įranga ir antro bei trečio lygio funkcijų

 

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

Tik „Eurobalise“ sistemos įrangos ryšys su traukiniu

 

Sąsajos

 

Geležinkelio kelio signalizacija

Nėra

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

2

Geležinkelio kelio konstrukcinis blokas, sudarytas iš aparatinės ir pagrindinės programinės įrangos

„Euroloop“ sistema

„Euroloop“ sistemos GKEM

Saugumas

4.2.1

 

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcionalumas

4.2.3

H2

arba B su D

arba B su F

Be informacijos perdavimo „Euroloop“ sistemos įranga ir antro bei trečio lygio funkcijų

 

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

4.2.5

Tik „Euroloop“ sistemos įrangos ryšys su traukiniu

 

Sąsajos

 

Geležinkelio kelio signalizacija

Nėra

ETCS identifikatorių tvarkymas

4.2.9

Aplinkos sąlygos

4.3.2.5

EMS

4.3.4.1, 4.3.2.2

6.   SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES IR (ARBA) TINKAMUMO NAUDOTI VERTINIMAS IR POSISTEMIO PATIKRA

6.0.   Įvadas

Šios TSS taikymo srityje atitinkamų šios TSS 3 skyriuje nurodytų esminių reikalavimų vykdymą užtikrins 4 skyriuje ir sąveikos sudedamosioms dalims skirtame patikslinančiame 5 skyriuje nurodyta atitikties specifikacija, kurios vykdymą įrodo sąveikos sudedamosios dalies atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti vertinimo teigiamas rezultatas bei posistemio patikra, kaip aprašyta 6 skyriuje.

Vis dėlto, jeigu dalis esminių reikalavimų yra vykdoma pagal nacionalines taisykles dėl:

a)

B klasės įrangos naudojimo (įskaitant nacionalines SPM funkcijas),

b)

galutinai neišspręstų klausimų TSS,

c)

pagal Direktyvos 96/48/EB 7 straipsnį nukrypti leidžiančių nuostatų,

d)

7.3 skirsnyje aprašytų specialių atvejų,

tada pagal paskelbtąsias procedūras atliekamas atitikties vertinimas, už kurį yra atsakingos atitinkamos valstybės narės.

6.1.   Sąveikos sudedamosios dalys

6.1.1.   Vertinimo procedūros

Sąveikos sudedamosios dalies (SSD) (ir (arba) sąveikos sudedamųjų dalių grupių) gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas prieš pateikdami tas dalis į rinką pagal Direktyvos 96/48/EB 13.1 straipsnį ir IV priedą parengia EB atitikties deklaraciją.

Sąveikos sudedamųjų dalių ir (arba) sąveikos sudedamųjų dalių grupių atitikties vertinimo procedūra, kaip apibrėžta šios TSS 5 skyriuje, atliekama taikant modulius kaip nustatyta 6.1.2 skirsnyje (Moduliai).

Kai kuriose šios TSS specifikacijose yra nustatytos privalomos ir (arba) neprivalomos funkcijos. Notifikuotoji įstaiga:

patikrina, ar įdiegtos visos sąveikos sudedamajai daliai privalomos funkcijos, reikalingos sąveikai užtikrinti;

patikrina, kurios neprivalomos funkcijos yra įdiegtos,

ir atlieka atitikties vertinimą.

Tiekėjas EB deklaracijoje nurodo, kurios neprivalomos funkcijos yra įdiegtos.

Notifikuotoji įstaiga patikrina, ar sudedamajai daliai įdiegtos papildomos funkcijos nėra nesuderinamos su įdiegtomis privalomomis ar neprivalomomis funkcijomis.

6.1.1.1.   Specialus perdavimo modulis (SPM)

SPM turi atitikti nacionalinius reikalavimus, o už jo patvirtinimą yra atsakingos atitinkamos valstybės narės kaip nurodyta B priede.

Siekiant, kad būtų patikrinta SPM sąsaja su geležinkelių riedmenų ERTMS ir ETK įranga, notifikuotoji įstaiga turi atlikti patikrą. Notifikuotoji įstaiga patikrina, ar valstybė narė patvirtino nacionalinę SPM dalį.

6.1.1.2.   EB tinkamumo naudoti deklaracija

Kontrolės ir valdymo posistemio sąveikos sudedamųjų dalių EB tinkamumo naudoti deklaracija nėra privaloma.

6.1.2.   Moduliai

Kontrolės ir valdymo posistemio sąveikos sudedamųjų dalių vertinimui atlikti gamintojas arba Bendrijoje įsisteigęs įgaliotasis jo atstovas gali iš 5.1A, 5.1B, 5.2A ir 5.2B lentelių pasirinkti modulius:

tipo patikros procedūrą (B modulis), jei tai projektavimo ir tobulinimo etapas, kartu su produkcijos kokybės valdymo sistemos procedūra (D modulis), arba

tipo patikros procedūrą (B modulis), jei tai projektavimo ir tobulinimo etapas, kartu su produkto patikros procedūra (F modulis), arba

visiško kokybės valdymo sistemą su projekto patikros procedūra (H2 modulis).

Modulių aprašymas pateiktas šios TSS E priede.

D modulį (produkcijos kokybės valdymo sistema) galima pasirinkti tik tada, jeigu gamintojas gamybai, galutinei produkto patikrai ir bandymui taiko notifikuotosios įstaigos patvirtintą ir prižiūrimą kokybės sistemą.

H2 modulį (visiško kokybės valdymo sistema su projekto patikra) galima pasirinkti tik tada, jeigu gamintojas projektavimui, gamybai, galutinei produkto patikrai ir bandymui taiko notifikuotosios įstaigos patvirtintą ir prižiūrimą kokybės sistemą.

Naudojant kai kuriuos modulius taikomi šie papildomi paaiškinimai:

E priede pateikto „B modulio“ (tipo patikra) aprašymo 4 skyrius:

(a)

turi būti atliekamas projekto patikrinimas ir įvertinimas;

(b)

gamybos proceso patikrinimas ir įvertinimas neturi būti atliekamas, jeigu „B modulis“ (tipo patikra) yra taikomas kartu su „D moduliu“ (produkcijos kokybės valdymo sistema);

(c)

gamybos proceso patikrinimas ir įvertinimas turi būti atliekamas, jeigu „B modulis“ (tipo patikra) yra taikomas kartu su „F moduliu“ (produkto patikra).

E priede pateikto „F modulio“ (produkto patikra) aprašymo 3 skyrius – statistinė patikra nėra leidžiama, t. y. visos sąveikos sudedamosios dalys turi būti išnagrinėtos atskirai.

„H2 modulio“ (visiško kokybės valdymo sistema su projekto patikra) 6.3 skirsnis – turi būti atliekamas tipinis bandymas.

Kad ir koks modulis būtų pasirinktas, sąveikos sudedamųjų dalių, kurioms taikomi pagrindinio parametro saugos (4.2.1 skirsnis Sąveikai svarbios kontrolės ir valdymo saugos charakteristikos) reikalavimai, sertifikavimui yra taikomos A priedo 47, A1, A2 ir A3 rodyklių nuostatos.

Kad ir kuris modulis buvo pasirinktas, turi būti tikrinama, ar tiekėjo nurodymai dėl sąveikos sudedamosios dalies techninės priežiūros atitinka šios TSS 4.5 skirsnio (Techninės priežiūros taisyklės) reikalavimus.

Jeigu taikomas B modulis (tipo patikra), šis modulis taikomas atliekant techninių dokumentų tyrimą (žr. B modulio (tipo patikra) aprašymo 3 ir 4.1 skirsnius).

Jeigu taikomas H2 modulis (visiško kokybės valdymo sistema su projekto patikra), paraiškoje atlikti projekto patikrą turi būti visų elementų patvirtinamieji įrodymai, kad šios TSS 4.5 skirsnio (Techninės priežiūros taisyklės) reikalavimai buvo įvykdyti.

6.2.   Kontrolės ir valdymo posistemis

6.2.1.   Vertinimo procedūros

Šiame skirsnyje aprašoma kontrolės ir valdymo posistemio patikros EB deklaracija. Kaip nurodyta 2 skyriuje, taikoma kontrolės ir valdymo posistemio įranga yra laikoma dviems mazgais:

geležinkelių riedmenų įrangos,

geležinkelio kelio įrangos.

Reikalaujama ir geležinkelių riedmenų įrangos ir geležinkelio kelio įrangos patikros EB deklaracijų.

Perkančiosios organizacijos arba jos Bendrijoje įsisteigusio atstovo prašymu notifikuotoji įstaiga atlieka geležinkelių riedmenų arba geležinkelio kelio įrangos EB patikrą pagal Direktyvos 96/48/EB VI priedą.

Perkančioji organizacija pagal Direktyvos 96/48/EB 18 straipsnio 1 dalį ir V priedą parengia kontrolės ir valdymo įrangos EB patikros deklaraciją.

EB patikros deklaracijos turinys turi atitikti Direktyvos 96/48/EB V priedą. Į ją turi būti įtraukta sąveikos sudedamųjų dalių, kurios yra įrangos dalis, integravimo patikra; 6.1 ir 6.2 lentelėse yra nustatytos tikrintinos charakteristikos ir nurodytos privalomos taikyti specifikacijos.

Kai kuriose šios TSS specifikacijose yra nustatytos privalomos ir (arba) neprivalomos funkcijos. Notifikuotoji įstaiga:

patikrina, ar įdiegtos visos įrangai privalomos funkcijos,

patikrina, ar įdiegtos visos neprivalomos funkcijos, kurių reikia diegiant konkrečią geležinkelio kelio arba geležinkelių riedmenų įrangą.

Notifikuotoji įstaiga patikrina, kad įrangoje įdiegtos papildomos funkcijos nebūtų nesuderinamos su įdiegtomis privalomomis ar neprivalomomis funkcijomis.

Informacija apie konkrečią įdiegtą geležinkelio kelio ir geležinkelių riedmenų įrangą pagal C priedą yra pateikiama infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų registruose.

Geležinkelio kelio ir geležinkelių riedmenų įrangos EB patikros deklaracijoje turi būti visa informacija, kurią reikalaujama įtraukti į pirma nurodytus registrus. Registrai tvarkomi pagal sąveiką reglamentuojančios Direktyvos 96/48/EB 22a straipsnį.

Geležinkelių riedmenų ir geležinkelio kelio įrangos EB patikros deklaracijos kartu su atitikties sertifikatais pakanka užtikrinti, kad geležinkelio kelio įranga veiks su atitinkamų charakteristikų geležinkelių riedmenų įranga, kaip apibrėžta geležinkelių riedmenų ir infrastruktūros registruose, be papildomos posistemio EB patikros deklaracijos.

6.2.1.1.   Geležinkelių riedmenų įrangos funkcinio integravimo patikra

Turi būti atliekama geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangos patikra. Į šią TSS įtraukti tik su sąveika susiję kontrolės ir valdymo įrangos, kuri nėra apibrėžta kaip A klasės įranga, patikros reikalavimai (pvz., SPM ir geležinkelių riedmenų ERTMS ir (arba) ETCS įrangos sąsaja).

Funkcinė geležinkelių riedmenų įrangos patikra gali būti atliekama tik pirma pagal 6.1 skyrių įvertinus įrangoje panaudotas sąveikos sudedamąsias dalis ir joms gavus EB atitikties deklaraciją. Notifikuotoji įstaiga įvertina, ar jos yra tinkamos taikyti (pvz., įdiegtos neprivalomos funkcijos).

Jeigu A klasės įrangos funkcionalumas jau patikrintas sąveikos sudedamosios dalies lygiu, papildomos patikros atlikti nereikalaujama.

Integravimo patikros bandymai atliekami siekiant įrodyti, kad įrangos sudedamosios dalys buvo tinkamai sujungtos ir susietos su traukiniu, jog būtų užtikrinta, kad reikalaujamos funkcijos ir tokiam įrangos naudojimui taikomos eksploatacinės charakteristikos yra įdiegtos. Jeigu tokia pati kontrolės ir valdymo įranga yra sumontuota vienodose geležinkelių riedmenų dalyse, tų geležinkelių riedmenų dalių integravimo patikra turi būti atliekama tik kartą ir tikrinamas tik viena geležinkelių riedmenų dalis.

Turi būti tikrinama:

geležinkelių riedmenų kontrolės ir valdymo įrangos montavimo teisingumas (pvz., atitiktis montavimo taisyklėms, bendras sujungtos įrangos veikimas, ar neatsiranda nesaugių sąveikų ir, jeigu reikia, tam tikro taikymo duomenų laikymas)

sąsajų su geležinkelio riedmenimis veikimo teisingumas (pvz., traukinio stabdžių, traukinio sąstato vientisumo),

tinkamumas užtikrinti sąsają su geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įranga pagal atitinkamas charakteristikas (pvz., ETCS taikymo lygis, įdiegtos neprivalomos funkcijos),

tinkamumas nuskaityti visą reikiamą informaciją ir ją laikyti saugos duomenų rašytuve (jeigu reikia, ši funkcija numatoma ne ETCS, o kitoms sistemoms)

Šią patikrą galima atlikti depe.

Geležinkelių riedmenų įrangos tinkamumo užtikrinti sąsają su geležinkelio kelio įranga patikra – tai tinkamumo nuskaityti sertifikuotos „Eurobalise“ sistemos įrangos ir (jeigu funkcijos geležinkelio riedmenyje yra įdiegtos) „Euroloop“ sistemos įrangos duomenis bei tinkamumo užmegzti PGJRS ryšį, jei tai balso ir (jeigu yra įdiegtos funkcijos) duomenų perdavimas, patikra.

Jeigu minėta patikra taip pat taikoma B klasės įrangai, notifikuotoji įstaiga patikrina, ar buvo laikomasi atitinkamos valstybės narės nustatytų integravimo bandymo reikalavimai.

6.2.1.2.   Geležinkelio kelio įrangos funkcinio integravimo patikra

Turi būti atliekama infrastruktūroje sumontuotos geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos patikra. Šioje TSS pateikiami tik kontrolės ir valdymo įrangos, kuri nėra apibrėžiama kaip A klasės įranga, patikros reikalavimai, susiję su sąveika (pvz., EMS).

Geležinkelio kelio įrangos funkcinė patikra gali būti atliekama tik pirma pagal 6.1 skirsnį („Sąveikos sudedamosios dalys“) įvertinus įrangoje panaudotas sąveikos sudedamąsias dalis ir joms gavus EB atitikties deklaraciją. Notifikuotoji įstaiga įvertina, ar jos yra tinkamos taikyti (pvz., įdiegtos neprivalomos funkcijos).

Jeigu A klasės įrangos funkcionalumas jau patikrintas sąveikos sudedamosios dalies lygiu, papildomos patikros atlikti nereikalaujama.

Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos ERTMS ir (arba) ETCS dalies projekto TSS reikalavimai turi būti papildyti nacionalinėmis specifikacijomis, į kurias įtraukiama, pvz.,

geležinkelio linijos aprašymas, tokios charakteristikos, kaip nuolydžiai, atstumai, maršruto sudedamųjų dalių vieta ir „Eurobalise“ ir (arba) „Euroloop“ sistemos, saugotinos vietovės ir t. t.

signalizavimo duomenys ir taisyklės, kurie turi būti tvarkomi ERTMS ir ETCS sistema.

Integravimo patikros bandymai atliekami siekiant įrodyti, jog įrangos komponentai buvo tinkamai sujungti ir susieti su nacionalinio geležinkelio kelio įranga, kad būtų užtikrinta, jog reikalaujamos funkcijos ir tokiam įrangos naudojimui taikomos eksploatacinės savybės yra įdiegtos.

Turi būti išnagrinėtos šios geležinkelio kelio sąsajos:

A klasės radijo ryšio sistemos ir ERTMS ir (arba) ETCS (prireikus – GTEVS arba informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginio),

„Eurobalise“ sistemos ir GKEM,

„Euroloop“ sistemos ir GKEM,

tarp gretimų GTEVS,

ERTMS ir ETCS (GTEVS, GKEM, informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginio) ir prireikus – centralizavimo sistemos arba nacionalinės signalizacijos.

Turi būti tikrinama:

Turi būti tikrinama: geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos ERTMS ir (arba) ETCS dalies montavimo teisingumas (pvz., atitiktis projektavimo taisyklėms, sujungtos įrangos tarpusavio ryšys, nesaugių sąveikų nebuvimas ir prireikus – konkrečios sistemos duomenų saugojimas pagal pirma paminėtas nacionalines specifikacijas),

sąsajų su nacionalinio geležinkelio kelio įranga veikimo teisingumas,

sąsajos su atitinkamų charakteristikų geležinkelio riedmenyje sumontuota įranga veikimas (pvz., ETCS taikymo lygio).

6.2.1.3.   Vertinimas pereinamaisiais etapais

Eksploatuojama geležinkelio kelio arba geležinkelių riedmenyse sumontuota kontrolės ir valdymo įranga gali būti modernizuojama nuosekliais etapais pagal 7 skyrių. Kiekviename etape turi būti pasiekta tik jam taikomų TSS reikalavimų atitiktis, o kiti likusių etapų reikalavimai nėra vykdomi.

Šiame etape perkančioji organizacija notifikuotajai įstaigai gali pateikti paraišką atlikti įrangos vertinimą.

Neatsižvelgdama į tai, kuriuos modulius pasirinko perkančioji organizacija, notifikuotoji įstaiga patikrina, ar:

yra laikomasi šiam etapui taikomų TSS reikalavimų,

nepažeisti jau įvertinti TSS reikalavimai.

Jau įvertintų ir nepakeistų funkcijų, kurioms šis etapas neturi įtakos, iš naujo tikrinti nereikia.

Prie teigiamai įvertinus įrangą notifikuotosios įstaigos išduoto (-ų) sertifikato (-ų) yra pridedamos išlygos, nurodančios sertifikato (-ų) apribojimus pagal tai kurie TSS reikalavimai įvykdyti, o kurie – ne.

Išlygos nurodomos atitinkamai geležinkelių riedmenų ir (arba) infrastruktūros registre.

6.2.2.   Moduliai

Visi toliau nurodyti moduliai yra pateikti šios TSS E priede.

6.2.2.1.   Geležinkelių riedmenų įranga

Geležinkelių riedmenyse montuojamos įrangos patikros procedūrai atlikti perkančioji organizacija arba Bendrijoje įsisteigęs jos įgaliotasis atstovas gali pasirinkti:

projektavimo ir kūrimo etapui taikomą tipo patikros procedūrą (SB modulis) kartu su gamybos etapui taikoma produkcijos kokybės valdymo sistemos procedūra (SD modulis), arba

projektavimo ir kūrimo etapui taikomą tipo patikros procedūrą (SB modulis) kartu su produktų patikros procedūra (SF modulis), arba

visiško kokybės valdymo sistemą su projekto patikros procedūra (SH2 modulis).

6.2.2.2.   Geležinkelio kelio įranga

Geležinkelio kelio įrangos patikros procedūrai atlikti perkančioji organizacija arba Bendrijoje įsisteigęs jos įgaliotasis atstovas gali pasirinkti:

vieneto patikros procedūrą (SG modulis), arba

projektavimo ir kūrimo etapui taikomą tipo patikros procedūrą (SB modulis) kartu su gamybos etapui taikoma produkcijos kokybės valdymo sistemos procedūra (SD modulis), arba

projektavimo ir kūrimo etapui taikomą tipo patikros procedūrą (SB modulis) kartu su produktų patikros procedūra (SF modulis), arba

visiško kokybės valdymo sistemą su projekto patikros procedūra (SH2 modulis).

6.2.2.3.   Sąlygos, kuriomis taikomi geležinkelių riedmenyse montuojamos ir geležinkelio kelio įrangos patikros moduliai

SD modulį (produkcijos kokybės valdymo sistema) galima pasirinkti, jei perkančioji organizacija perka tik iš gamintojų, kurie gamybai, galutinei produkto patikrai ir bandymui taiko notifikuotosios įstaigos patvirtintą ir patikrintą kokybės sistemą.

SH2 modulį (visiško kokybės valdymo sistema su projekto patikra) galima pasirinkti tik tuomet, jei visiems tikrintino posistemio projekto darbams (projektavimo, gamybos, surinkimo, montavimo) taikoma notifikuotosios įstaigos patvirtinta ir ištirta projektavimui, gamybai, galutinei produkto patikrai ir bandymui skirta kokybės sistema.

Kad ir kuris modulis būtų pasirinktas, projekto patikrinimas ir vertinimas apima patikrinimą, ar buvo įvykdyti šios TSS 4.5 skirsnio „Techninės priežiūros taisyklės“) reikalavimai.

Kad ir kuris modulis būtų pasirinktas, taikomos A priedo 47, A1 ir, jei būtina, A2 bei A3 rodyklių nuostatos.

Pagal SB modulio (tipo patikros) 4 skyrių reikalaujama atlikti projekto patikrinimą ir įvertinimą.

Pagal „SH2 modulio“ (visiško kokybės valdymo sistema su projekto patikra) 4.3 skirsnį reikalaujama atlikti tipinį bandymą.

Pagal

SD modulio (produkcijos kokybės valdymo sistema) 5.2 skirsnį,

SF modulio (produktų patikra) 7 skyrių,

SG modulio (vieneto patikra) 4 skyrių,

SH2 modulio (visiško kokybės valdymo sistema su projekto patikra) 5.2 skirsnis, tinkamumo patvirtinimas atsižvelgiant į visas eksploatavimo sąlygas yra apibrėžtas 6.2.2.3.1 skirsnyje (Geležinkelio riedmenyje sumontuotos įrangos patikimumo patvirtinimas) ir 6.2.2.3.2 skirsnyje (Geležinkelio kelio įrangos tinkamumo patvirtinimas).

6.2.2.3.1   Geležinkelio riedmenyje sumontuotos įrangos patikimumo patvirtinimas

Geležinkelio riedmenyje sumontuotos įrangos tinkamumo patvirtinimas visomis eksploatacinėmis sąlygomis turi būti tipinis bandymas. Jis gali būti atliekamas su vienu įrenginiu, atliekant bandomuosius važiavimus, kuriais siekiama patikrinti:

nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo matuoklių eksploatacines savybes,

kontrolės ir valdymo įrangos suderinamumą su geležinkelių riedmenų įranga ir aplinka (pvz., EMS), kad geležinkelio riedmenyje montuojamą įrangą būtų galima montuoti kitiems tokio pat tipo lokomotyvams,

geležinkelių riedmenų suderinamumą su geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įranga (pvz., EMS aspektai, bėgių grandinių ir ašių skaitiklių veikimas).

Bandomiesiems važiavimams pasirenkama infrastruktūra, kurią naudojant, patikras galima atlikti transeuropinio greitųjų geležinkelių tinklo charakteristikoms būdingomis sąlygomis (pvz., nuolydžiai, traukinio greitis, vibracija, traukos galia, temperatūra).

Jeigu bandymų rezultatų bendram taikymui yra nustatomi kokie nors apribojimai (pvz., TSS atitiktis yra patvirtinta tik esant tam tikram greičiui), minėti apribojimai nurodomi sertifikate ir geležinkelių riedmenų registre.

6.2.2.3.2   Geležinkelio kelio įrangos tinkamumo patvirtinimas

Geležinkelio kelio įrangos tinkamumo patvirtinimas visomis eksploatacinėmis sąlygomis atliekamas taikant žinomų charakteristikų geležinkelio riedmenų bandomuosius važiavimus, o jo tikslas turi būti patikrinti geležinkelio riedmenų ir geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos suderinamumą (pvz., EMS aspektai, bėgių grandinių ir ašių skaitiklių veikimas). Šie bandomieji važiavimai taikomi su tinkamais žinomų charakteristikų geležinkelio riedmenimis, kad būtų galima patikrinti sąlygas, eksploatacijos metu galinčias pasitaikyti (pvz., traukinio greitis, traukos galia).

Bandomaisiais važiavimais taip pat yra tikrinamas traukinio mašinistui iš geležinkelio kelio įrangos teikiamos informacijos suderinamumas su fiziniu maršrutu (pvz., greičio apribojimai ir t. t.).

Jei šioje TSS numatytų geležinkelio kelio įrangos patikros specifikacijų dar nėra, geležinkelio kelio įrangos patikimumas tikrinamas atitinkamais eksploataciniais bandymais (turi apibrėžti šią geležinkelio kelio įrangą perkančioji organizacija).

Jeigu bandymų rezultatų bendram taikymui yra nustatomi kokie nors apribojimai (pvz., TSS atitiktis yra patvirtinta tik esant tam tikram greičiui), minėti apribojimai nurodomi sertifikate ir infrastruktūros registre.

6.2.2.4.   Techninės priežiūros vertinimas

Už techninės priežiūros atitikties vertinimą yra atsakinga valstybės narės įgaliota institucija. F priede yra aprašoma procedūra, kuria ši institucija nustato, kad techninės priežiūros priemonės atitinka šios TSS nuostatas, ir užtikrina, kad visą posistemio eksploatavimo trukmę būtų laikomasi pagrindinių parametrų ir esminių reikalavimų.

6.3.   Sąveikai naudojamos sudedamosios dalys, kurioms nebuvo gauta EB deklaracija

6.3.1.   Bendrosios pastabos

Tam tikrą laikotarpį, t. y. „pereinamąjį laikotarpį“, sąveikos sudedamąsias dalis, kurioms nebuvo gauta EB atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracija, išskirtiniais atvejais galima naudoti posistemių veiklai užtikrinti, jeigu laikomasi šiame skirsnyje aprašytų nuostatų.

6.3.2.   Pereinamasis laikotarpis:

Pereinamasis laikotarpis prasideda įsigaliojus šiai TSS ir trunka šešerius metus.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui ir išskyrus 6.3.3.3 skirsnyje nustatytas išimtis, sąveikos sudedamosioms dalims prieš jas pradedant naudoti, kad būtų užtikrinta posistemio veikla, turi būti gauta EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracija.

6.3.3.   Posistemių su nesertifikuotomis sąveikos sudedamosiomis dalimis sertifikavimas per pereinamąjį laikotarpį

6.3.3.1.   Sąlygos

Notifikuotajai įstaigai per pereinamąjį laikotarpį leidžiama posistemiui išduoti atitikties sertifikatą net tuo atveju, jeigu tam tikram sąveikos sudedamųjų dalių, kurios naudojamos posistemio veiklai užtikrinti, skaičiui pagal šią TSS dar nėra taikomas reikalavimas dėl reikiamos EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracijos, jei laikomasi šių trijų kriterijų:

posistemio atitiktį notifikuotoji įstaiga patikrino pagal šios TSS 4 skyriuje nustatytus reikalavimus, ir

notifikuotoji įstaiga, atlikusi papildomus įvertinimus, patvirtina, kad sąveikos sudedamųjų dalių atitiktis ir (arba) tinkamumas naudoti atitinka 5 skyriaus reikalavimus, ir

jeigu sąveikos sudedamosios dalys, kurioms netaikomas reikalavimas dėl reikiamos EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracijos, posistemio veiklai užtikrinti buvo naudojamos bent vienoje valstybėje narėje iki šios TSS įsigaliojimo.

EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracijos nėra rengiamos sąveikos sudedamosioms dalims, kurios buvo įvertintos minėtu būdu.

6.3.3.2.   Pranešimas

posistemio atitikties sertifikate turi būti aiškiai nurodyta, kokias sąveikos sudedamąsias dalis notifikuotoji įstaiga įvertino kaip posistemio dalį.

posistemio EB atitikties deklaracijoje turi būti aiškiai nurodyta:

kuri sąveikos sudedamoji dalis buvo įvertinta kaip posistemio dalis

patvirtinimas, kad posistemio veiklai užtikrinti naudojamos sąveikos sudedamosios dalys, kurios yra tokios pačios kaip patikrintoji posistemio dalis.

jei tai sąveikos minėtos sudedamosios dalys, priežastis(-ys), dėl kurios(-ių) gamintojas toms dalims neišdavė EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracijos prieš jas pradedant naudoti posistemio veiklai užtikrinti.

6.3.3.3.   Per eksploatavimo trukmę trunkantis įgyvendinimas

Atitinkamo posistemio gamyba arba modernizavimas ir (arba) rekonstravimas turi būti užbaigtas per šešerius pereinamojo laikotarpio metus. Dėl posistemio eksploatavimo trukmės:

Per pereinamąjį laikotarpį ir

institucijos, išdavusios posistemio patikros EB deklaraciją, vardu

sąveikos sudedamąsias dalis, kurioms nėra išduota EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracija ir kurios yra tokio paties tipo dalys, pagamintos to paties gamintojo, leidžiama naudoti su technine priežiūra susijusiems pakeitimams atlikti ir kaip atsargines posistemio dalis.

Pasibaigus pareinamajam laikotarpiui ir

kol posistemis bus modernizuotas, rekonstruotas arba pakeistas ir

institucijos, išdavusios posistemio patikros EB deklaraciją, vardu

sąveikos sudedamąsias dalis, kurioms nėra išduota EB atitikties ir (arba) tinkamumo naudoti deklaracija ir kurios yra tokio paties tipo dalys, pagamintos to paties gamintojo, ir toliau leidžiama naudoti su technine priežiūra susijusiems pakeitimams atlikti.

6.3.3.4.   Kontrolės priemonės

Per pereinamąjį laikotarpį valstybė narė kontroliuoja:

į jos rinką pateiktų sąveikos sudedamųjų dalių skaičių ir tipą;

užtikrina, jeigu posistemis pristatomas, kad jam būtų išduotas sertifikatas, būtų nurodomos priežastys, dėl kurių gamintojas nesertifikavo sąveikos sudedamosios dalies;

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms praneša išsamią informaciją apie nesertifikuotą SSD ir nurodo priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta sertifikuoti.

6.1 Lentelė

Geležinkelio riedmenyje sumontuotos kontrolės ir valdymo įrangos patikros reikalavimai

1

2

2a

3

4

5

Nr.

Aprašymas

Pastabos

Kvp sąsajos

Sąsajomis susieti tss posistemiai

Charakteristikos, vertintinos remiantis šios TSS 4 skyriumi

1

Saugumas

Notifikuotoji įstaiga užtikrina saugos patvirtinimo proceso išsamumą, įskaitant saugos atvejį

 

 

4.2.1

2

Geležinkelių riedmenų ETCS įrangos funkcijos

Šias funkcijas atlieka geležinkelio riedmenyje sumontuota ERTMS ir (arba) ETCS SSD

 

 

4.2.2

 

Pastaba:

Traukinio sąstato vientisumo kontrolė:

jei traukinio nustatymai yra skirti trečiam lygiui, traukinio sąstato vientisumo kontrolės funkcija turi būti užtikrinta geležinkelių riedmenų aptikimo įranga

Sąsaja tarp geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) ETCS ir geležinkelių riedmenų aptikimo įrangos

GR

4.3.2.8

3

EIRENE funkcijos

Šias funkcijas atlieka geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) PGJRS SSD

 

 

4.2.4

 

Duomenų ryšys tik pirmame lygyje su informacijos atnaujinimu radijo ryšio įrangos priemonėmis (neprivalomas) arba antrame ir trečiame lygyje

 

 

 

4

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

Šias funkcijas atlieka geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) ETCS bei ERTMS ir (arba) PGJRS SSD

KVP geležinkelio kelio įranga

 

4.2.5

 

Informacijos perdavimas radijo ryšio priemonėmis į traukinį tik pirmame lygyje su informacijos atnaujinimu radijo ryšio įrangos priemonėmis (neprivalomas) arba antrame ir trečiame lygyje

 

 

 

 

„Euroloop“ sistemos ryšys yra neprivalomas

 

 

 

5

Raktų paskirstymas

Raktų paskirstymo saugumo nuostatos

 

GTEOV

4.2.8

4.3.1.7

6

ETCS identifikatorių tvarkymas

ETCS identifikatorių tvarkymo nuostatos

 

GTEOV

4.2.9

7

Sąsajos

 

 

 

 

 

SPM

Notifikuotoji įstaiga turi patikrinti, ar atitinkamos valstybės narės išduoti integravimo bandymo reikalavimai buvo įvykdyti

Geležinkelių riedmenyse sumontuotos ERTMS ir ETCS ir išorinio SPM SSD

 

4.2.6.1

 

Geležinkelių riedmenų ERTMS ir PGJRS įranga

 

Geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir ETCS bei ERTMS ir PGJRS SSD

 

4.2.6.2

 

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimas Ši sąsaja nėra svarbi, jeigu įranga yra tiekiama kaip sudedamųjų dalių grupė

Geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) ETCS ir nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo SSD

GR

4.2.6.3

4.3.2.12

 

ETCS MMS

Geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) ETCS SSD dalis

 

GTEOV

4.2.13

 

4.3.1.2

 

EIRENE MMS

Geležinkelio riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) PGJRS RTMS SSD dalis

 

 

4.2.14

GTEOV

4.3.1.3

 

Sąsaja su kontrolei vykdyti skirtų duomenų įrašymo įranga

Saugos informacijos rašytuvo SSD dalis

 

 

4.2.15

GTEOV

4.3.1.4

GR

4.3.2.13

 

Darbiniai traukinio stabdžių sistemos parametrai

Pritaikymo prie atitinkamų geležinkelių riedmenų patikra

 

GTEOV

4.3.1.5

GR

4.3.2.3

 

Izoliavimas

 

 

GTEOV

4.3.1.6

GR

4.3.2.7

 

Antenos įrenginys

 

 

GR

4.3.2.4

 

Aplinkos sąlygos

Tinkamo kontrolės ir valdymo veikimo patikra aplinkos sąlygomis. Šis patikrinimas turi būti atliekamas siekiant patikrinti tinkamumą naudoti visomis eksploatavimo sąlygomis.

 

GR

4.3.2.5

 

EMS

Tinkamo kontrolės ir valdymo veikimo patikra aplinkos sąlygomis. Šis patikrinimas turi būti atliekamas siekiant patikrinti tinkamumą naudoti visomis eksploatavimo sąlygomis.

 

GR

4.3.2.6

 

Duomenų sąsajos:

Geležinkelių riedmenyje sumontuotos ERTMS ir (arba) ETCS bei PGJRS SSD dalis

 

GR

4.3.2.8; 4.3.2.11

GTEOV

4.3.1.9


6.2 Lentelė

Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos patikros reikalavimai

1

2

2a

3

4

5

Nr.

Aprašymas

Pastabos

Kvp sąsajos

Sąsajomis susieti tss posistemiai

Charakteristikos, vertintinos remiantis šios TSS 4 skyriumi

1

Saugumas

Notifikuotoji įstaiga užtikrina saugos patvirtinimo proceso išsamumą, įskaitant saugos atvejį

 

 

4.2.1

2

Geležinkelio kelio ETCS įrangos funkcijos

Šias funkcijas atlieka diegiamos GTEVS, GKEM ir informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginių SSD

 

 

4.2.3

3

EIRENE funkcijos

Duomenų ryšys tik pirmame lygyje su informacijos atnaujinimu arba antrame ir (arba) trečiame lygyje

 

 

4.2.4

4

ETCS ir EIRENE įrangos oro tarpo sąsajos

Šias funkcijas atlieka diegiama GTEVS, informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginių, „Eurobalise“ sistemų, „Euroloop“ sistemos ir PGJRS geležinkelio kelio įranga

Geležinkelio riedmenyje sumontuota KVP įranga

 

4.2.5

 

Radijo ryšys tik pirmame lygyje su informacijos atnaujinimu radijo ryšio įrangos priemonėmis (neprivalomas) arba antrame ir trečiame lygyje

 

 

 

 

„Euroloop“ sistemos ryšys yra neprivalomas

 

 

 

5

Raktų paskirstymas

Raktų paskirstymo saugumo nuostatos

 

GTEOV

4.2.8

4.3.1.7

6

ETCS identifikatorių tvarkymas

ETCS identifikatorių tvarkymo nuostatos

 

GTEOV

4.2.9

7

ĮAAĮ

Atstumą tarp ĮAAĮ nusistato kiekviena valstybė narė

 

GTEOV

4.2.10

GR

4.3.1.8

4.3.2.9

8

Sąsajos

 

 

 

 

GTEVS ir GTEVS

Tik antrame ir (arba) trečiame lygyje

Tarp gretimų GTEVS

 

4.2.7.1

Geležinkelio kelio PGJRS

Tik antrame ir trečiame lygyje arba antrame lygyje su informacijos atnaujinimu radijo ryšio įrangos priemonėmis (neprivalomas)

Tarp GTEVS arba informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis įrenginių ir geležinkelio kelio PGJRS

 

4.2.7.3

„Eurobalise“ sistema ir (arba) GKEM

Ši sąsaja nėra svarbi, jei įranga yra tiekiama kaip sudedamųjų dalių grupė

Tarp kontrolės ir valdymo posistemio SSD

 

4.2.7.4

„Euroloop“ sistema ir (arba) GKEM

„Euroloop“ sistema nėra privaloma

Tarp kontrolės ir valdymo posistemio SSD

 

4.2.7.5

Ši sąsaja nėra svarbi, jei įranga yra tiekiama kaip sudedamųjų dalių grupė

Antenos įrenginys

 

 

IN

4.3.3.1

Aplinkos sąlygos

Tinkamo kontrolės ir valdymo veikimo patikra aplinkos sąlygomis. Šis patikrinimas turi būti atliekamas siekiant patikrinti tinkamumą naudoti visomis eksploatavimo sąlygomis.

 

IN

4.3.2.5

EMS

Tinkamo kontrolės ir valdymo veikimo patikra aplinkos sąlygomis. Šis patikrinimas turi būti atliekamas siekiant patikrinti tinkamumą naudoti visomis eksploatavimo sąlygomis.

 

EP

4.3.4.1

9

Traukinio aptikimo sistemų suderinamumas

Charakteristikas turi sužadinti geležinkelių riedmenys

 

GR

4.2.11

4.3.1.10

IN

4.3.2.1

10

Riedmenų ir traukinio aptikimo sistemų elektromagnetinis suderinamumas

 

 

GR

4.2.12.2, 4.3.2.2

Suderinamumas su priekiniais traukinio žibintais

Šviesą atspindinčių geležinkelio kelio ženklų ir atšvaitus turinčių drabužių charakteristikos

 

GR

4.2.16

4.3.2.10

Suderinamumas su išoriniu mašinisto regos lauku

Geležinkelio kelio įrangos, kuri turi būti matoma mašinistui, montavimas

 

GTEOV

4.2.16

4.3.1.11

7.   KONTROLĖS IR VALDYMO POSISTEMIO TSS ĮGYVENDINIMAS

7.1.   Bendrosios pastabos

Šiame skyriuje bendrais bruožais aprašoma TSS įgyvendinimo strategija ir su tuo susiję techniniai sprendimai, t. y. sąlygos, kuriomis turėtų būti pereinama prie A klasės sistemų.

Turi būti atsižvelgta į tai, kad TSS įgyvendinimas retkarčiais turi būti derinamas su kitų TSS įgyvendinimu.

7.2.   Išsamūs įgyvendinimo kriterijai

7.2.1.   PGJRS diegimo taisyklės

Geležinkelio kelio įranga:

Į bet kokią naują arba tobulintiną eksploatuojamą kontrolės ir valdymo posistemio geležinkelio kelio įrangą privaloma įmontuoti PGJRS geležinkelio kelio įrenginį, jeigu dėl to keistųsi jos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) sąsajos. Ši reikalavimas netaikomas toms modifikacijoms, kurias galima laikyti reikalingomis, siekiant, kad būtų galima sumažinti su sauga susijusius senosios įrangos defektus.

Traukinio C klasės radijo ryšio sistemas draudžiama tobulinti, jeigu tobulinimas nelaikomas reikalingu siekiant sumažinti su sauga susijusius senosios įrangos defektus.

PGJRS įrangą rekomenduojama sumontuoti kiekvienu atveju, kai jau eksploatuojamos geležinkelio linijos ruožo infrastruktūra arba energijos posistemis turi būti modernizuojamas, rekonstruojamas ar atliekama techninė jo priežiūra ir jeigu minėtam modernizavimui, rekonstravimui ar techninei priežiūrai, palyginti su PGJRS įrenginiams sumontuoti tame geležinkelio linijos ruože, tektų skirti bent dešimt kartų daugiau lėšų.

Patobulinus KVSP geležinkelio kelio radijo ryšio įrangą, turimą B klasės įrangą galima ir toliau eksploatuoti kartu su A klasės radijo įranga iki atitinkamame(-uose) nacionaliniame(-iuose) plane(-uose) ir paskui ES Generaliniame plane nustatytos datos. Geležinkelio įmonei neleidžiama trukdyti pašalinti B klasės radijo įrangą minėtomis sąlygomis.

Geležinkelių riedmenyse sumontuoti įrenginiai:

PGJRS įrangą privaloma sumontuoti geležinkelio riedmenyje, kai:

geležinkelių riedmenyse montuojama bet kokia nauja KVSP radijo įrangos dalis (su B klasės įranga ar be jos), arba;

bet kokia geležinkelių riedmenyse eksploatuojamos KVPS radijo įrangos dalis yra tobulinama, jeigu ją patobulinus keistųsi eksploatuojamos senosios įrangos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) sąsajos (kaip nurodyta šios TSS B priede). Ši reikalavimas netaikomas toms modifikacijoms, kurias galima laikyti reikalingomis, siekiant, kad būtų galima sumažinti su sauga susijusius senosios įrangos defektus.

Patobulinus geležinkelių riedmenų radijo įrangą, iki tobulinimo geležinkelio riedmenyje naudotą B klasės įrangą galima ir toliau eksploatuoti kartu su A klasės radijo įranga.

7.2.2.   ETCS įrangos diegimo taisyklės

Geležinkelio kelio įranga:

ETCS įrangą privaloma sumontuoti prie geležinkelio kelio, kai:

KVPS automatinės traukinio saugos sistemos geležinkelio kelio įranga yra nauja įranga (su B klasės geležinkelio kelio įranga), arba

KVPS automatinės traukinio saugos sistemos eksploatuojamos geležinkelio kelio įrangos dalis yra tobulinama, jeigu ją patobulinus keistųsi eksploatuojamos senosios įrangos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) su sąveika susijusios sąsajos (oro tarpai) (kaip nurodyta šios TSS B priede). Ši reikalavimas netaikomas toms modifikacijoms, kurias galima laikyti reikalingomis, siekiant, kad būtų galima sumažinti su sauga susijusius senosios įrangos defektus.

Traukinio automatinės saugos B klasės sistemos įrangą draudžiama tobulinti, jeigu tobulinimas nelaikomas reikalingu siekiant sumažinti su sauga susijusius senosios įrangos defektus.

ETCS įrangą rekomenduojama sumontuoti kiekvienu atveju, kai jau eksploatuojamos geležinkelio linijos ruožo infrastruktūra arba energijos posistemis turi būti modernizuojamas, rekonstruojamas ar atliekama techninė jo priežiūra ir jeigu minėtam modernizavimui, rekonstravimui ar techninei priežiūrai, palyginti su ETCS įrenginiams sumontuoti tame geležinkelio linijos ruože, tektų skirti bent dešimt kartų daugiau lėšų.

Patobulinus KVSP traukinio automatinės saugos įrangą, turimą C klasės įrangą galima ir toliau eksploatuoti kartu su A klasės traukinio automatinės saugos įranga iki atitinkamame(-uose) nacionaliniame(-iuose) plane(-uose) ir paskui ES Generaliniame plane nustatytos datos kaip apibrėžta 7.2.5 punkte. Geležinkelio įmonei neleidžiama trukdyti pašalinti traukinio automatinės saugos B klasės įrangos minėtomis sąlygomis.

Geležinkelių riedmenų įrenginiai:

ETCS įrangą privaloma sumontuoti geležinkelio riedmenyje, kai:

geležinkelio riedmenyje įmontuojama bet kokia KVSP nauja traukinio automatinės saugos sistemos įrangos dalis, arba;

bet kokia geležinkelio riedmenyje eksploatuojamos KVPS traukinio automatinės saugos sistemos įrangos dalis yra tobulinama, jeigu ją patobulinus keistųsi eksploatuojamos senosios įrangos funkcijos, darbiniai parametrai ir (arba) su sąveika susijusios sąsajos (kaip nurodyta šios TSS B priede). Ši reikalavimas netaikomas toms modifikacijoms, kurias galima laikyti reikalingomis, siekiant, kad būtų galima sumažinti su sauga susijusius senosios įrangos defektus;

Rekomenduojama ETCS įrangą sumontuoti kiekvienu atveju, jeigu jau eksploatuojami geležinkelių riedmenys yra modernizuojami ir jeigu minėtam modernizavimui atlikti, palyginti su ETCS įrangos sumontavimo to specialaus tipo geležinkelių riedmenyse išlaidomis, reikia bent dešimt kartų daugiau išlaidų.

Jeigu geležinkelio riedmenyje įmontuota traukinio automatinės saugos sistemos įranga yra patobulinama, geležinkelio riedmenyje sumontuotą traukinio automatinės saugos sistemos B klasės įrangą galima ir toliau eksploatuoti kartu su A klasės įranga.

7.2.3.   Papildoma B klasės įranga geležinkelio linijoje, kurioje sumontuota A klasės įranga

Geležinkelių linijai, kurioje įrengta ETCS ir (arba) PGJRS įranga, galima įrengti papildomą B klasės įrangą, kad pereinamuoju etapu būtų galima eksploatuoti su A klasės įranga nesuderinamus geležinkelio riedmenis. Eksploatuojamą geležinkelio riedmenyje sumontuotą B klasės įrangą leidžiama naudoti kaip atsarginę įrangą, papildančią A klasės įrangą: tai neleidžia infrastruktūros valdytojui reikalauti, kad tokia geležinkelių linija važiuotų sveikieji traukiniai su geležinkelių riedmenyje sumontuota B klasės įranga.

Jei sumontuojama ir vienu metu eksploatuojama A ir B klasės įranga, geležinkelio riedmenyje vienu metu gali veikti abiejų klasių įranga, jeigu tai numatyta nacionaliniuose techniniuose reikalavimuose ir eksploatavimo taisyklėse ir nekliudo sąveikai. Nacionalinius techninius reikalavimus ir eksploatavimo taisykles pateiks valstybė narė.

7.2.4.   Geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos arba jos dalių modernizavimas arba rekonstravimas

Gali būti numatytas šių atskirų geležinkelio kelio įrangos dalių modernizavimas arba rekonstravimas:

radijo ryšio sistema (B klasės, galima tik rekonstrukcija) ,

traukinio automatinės saugos sistema,

traukinio aptikimo sistemos sąsaja,

įkaitusių ašidėžių aptikimo sistema,

EMS charakteristikos.

Todėl įvairios geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos dalys gali būti modernizuojamos arba rekonstruojamos atskirai (jei tai nekliudo užtikrinti sąveikos). Tai gali būti skirta:

EIRENE įrangos funkcijoms ir sąsajoms (žr. 4.2.4 ir 4.2.5 skirsnius);

ETCS ir (arba) ERTMS įrangos funkcijoms ir sąsajoms (žr. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8 skirsnius);

traukinio aptikimo sistemai (žr. 4.2.11 skirsnį);

įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaisui (žr. 4.2.10 skirsnį);

EMS charakteristikoms (žr. 4.2.12 skirsnį).

Modernizavus A klasės įrangą, eksploatuojama B klasės įranga gali būti toliau naudojama vienu metu su A klasės įranga.

7.2.5.   Specialių perdavimo modulių prieinamumas

Jeigu geležinkelių linijose pagal šios TSS taikymo sritį nebus įdiegta A klasės įranga, valstybė narė turi imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintų jos senajai B klasės įrangai skirto išorinio specialaus perdavimo modulio (SPM) prieinamumą. To paisant turi būti deramai atsižvelgiama į tai, kad būtų užtikrinta atvira SPM rinka teisingomis komercinėmis sąlygomis. Tais atvejais, kai dėl techninių arba komercinių priežasčių (3) SPM prieinamumas per atitinkamą laiką (4) negali būti užtikrintas, atitinkama valstybė narė turi komitetui pranešti tokios problemos priežastis ir apie jai sušvelninti skirtas priemones, kurias ji numato vykdyti, kad suteiktų galimybę, ypač užsienio operatoriams, patekti į jos infrastruktūrą.

7.2.6.   Sąsajos su B klasės įranga

Kiekvienu atveju valstybės narės, siekdamos prisidėti prie nuolatinės sąveikos, užtikrina, kad senosios įrangos, t. y. radijo įrangos ir automatinės traukinio saugos sistemos įrangos (nurodytos TSS B priede), funkcijų ir tos įrangos sąsajos techninės charakteristikos atitiktų nustatytąsias pastaruoju metu. Šis reikalavimas netaikomas toms modifikacijoms, kurias galima laikyti reikalingomis, siekiant, kad būtų galima sumažinti su minėtos įrangos sauga susijusius defektus.

Valstybės narės pasirūpina, kad būtų prieinama informacija, kuri yra reikalinga kuriant aparatūrą ir ją sertifikuojant saugos atžvilgiu, siekiant užtikrinti A klasės įrangos sąveiką su valstybių narių senąja B klasės įranga ir traukinio automatinės saugos įtaisais.

7.2.7.   Nacionaliniai ERTMS diegimo planai ir ES Generalinis planas

Valstybės narės parengia oficialųjį nacionalinį greitųjų geležinkelių tinklo ERTMS įgyvendinimo planą, kuriame numato ETCS ir PGJRS įrangos diegimą. Planas atitinka 7.2.1 ir 7.2.2 skirsniuose nustatytas įgyvendinimo taisykles.

Jei tai ETCS įranga, nacionaliniame plane turi būti teikiama pirmenybė įgyvendinimui greitųjų geležinkelių linijose, priklausančiose ETCS tinklui, kaip aprašyta GR KVSP TSS H priede, ir geležinkelių riedmenyse, eksploatuotinuose minėtose geležinkelių linijose. Minėtas įgyvendinimas turi būti užbaigtas iki 2015 m.

Nacionaliniuose planuose visų pirma turi būti numatytos šios dalys:

tiestinos geležinkelio linijos: aiškiai nurodytos nacionalinės geležinkelio linijos arba ruožai, kuriuose numatytas įgyvendinimas.

techniniai reikalavimai: esminės įvairios diegiamos įrangos techninės charakteristikos (pvz., balso arba duomenų kokybės tinklo, skirto diegiamoms PGJRS sistemoms, ERTMS ir ETCS funkcinis lygis, tik ERTMS ir ETCS arba tipiniai įrenginiai);

diegimo strategija ir planavimas: įgyvendinimo plano schema (įskaitant darbų sekos ir atlikimo laiko nustatymą);

perėjimo strategija: numatoma infrastruktūros ir geležinkelių riedmenų posistemių perėjimo strategija (pvz., A ir B klasės įrangos įrengimas greta, numatoma perėjimo nuo B prie A klasės įrangos arba B klasės įrangos išmontavimo data);

galimi apribojimai: galimų veiksnių, kurie galėtų turėti įtakos įgyvendinimo plano vykdymui, apžvalga (pvz., signalizacijos darbai, į kuriuos įtraukti didesnio masto infrastruktūros darbai, tarpvalstybinio eismo nenutrūkstamumo užtikrinimas).

Šie nacionaliniai planai į ES Generalinį planą turi būti galutinai įtraukti per šešis mėnesius nuo paskelbimo apie juos.

7.2.8.   Infrastruktūros registrai

Pagal C priedo reikalavimus infrastruktūros registras geležinkelio įmonėms turi teikti A klasės ir B klasės informaciją. Infrastruktūros registre nurodoma, ar ji skirta atitinkamoms privalomoms, ar neprivalomoms (5) funkcijoms; turi būti nurodomi geležinkelių riedmenų įrangos sąrankos apribojimai.

Jei montavimo metu nėra kurios (-ių) nors sąsajos (-ų) tarp kontrolės ir valdymo bei signalizavimo ir kitų posistemių Europos specifikacijų (pvz., elektromagnetinio suderinamumo tarp traukinio aptikimo sistemos ir geležinkelių riedmenų), atitinkamos charakteristikos ir taikomi standartai turi būti nurodyti infrastruktūros registruose. Bet kuriuo atveju tai turi būti įmanoma tik taikant C priede išvardytus punktus.

7.2.9.   Geležinkelių riedmenys su automatinės traukinio saugos sistemos A ir B klasės įranga

Geležinkelių riedmenyse gali būti įrengta A ir B klasės įranga, kad ją būtų galima naudoti keliose geležinkelių linijose. B klasės įranga gali būti įdiegta:

naudojant SPM, kuris gali būti prijungiamas prie A klasės įrangos („išorinis SPM“), arba

integruota su ERTMS ir (arba) ETCS įranga.

Be to, B klasės įranga galėtų būti įdiegta atskirai (arba modernizavimo ar rekonstravimo atveju būti palikta „tokia, kokia yra“), jei B klasės įrangoje SPM nėra ekonomiškai tikslingas sprendimas geležinkelių riedmenų savininko požiūriu. Tačiau jei SPM nenaudojamas, geležinkelio įmonė turi užtikrinti, kad nesant „patvirtinimo“ (t. y. ETCS valdomų perėjimų iš A klasės į B klasės įrangą geležinkelio kelyje ir atvirkščiai) ji vis dėlto būtų tinkamai tvarkoma. Valstybė narė gali tam taikomus reikalavimus nustatyti infrastruktūros registre.

Važiuojant geležinkelių linija, kurioje yra sumontuota ir A, ir B klasės įranga, B klasės įranga gali veikti kaip atsarginės priemonės, papildančios A klasės įrangą, jeigu traukinyje yra įrengta ir A, ir B klasės įranga. Tai negali būti reikalavimas sąveikai ir netaikoma PGJRS įrangai.

7.2.10.   Geležinkelių riedmenų registrai

Geležinkelių riedmenų registre turi būti pateikiama informacija pagal C priedo reikalavimus.

Jeigu montavimo metu nėra kurios (-ių) nors sąsajos (-ų) tarp kontrolės ir valdymo bei signalizavimo ir kitų posistemių TSS reikalavimų (pvz., elektromagnetinio suderinamumo tarp traukinio aptikimo sistemos ir geležinkelių riedmenų, klimato sąlygų ir fizinių sąlygų, kuriomis traukinys gali būti eksploatuojamas, geometrinių traukinio parametrų, pvz., ilgis, didžiausias atstumas tarp traukinio ašių, ilgis nuo pirmo iki paskutinio traukinio vagono iškyšos, stabdymo parametrai), atitinkamos charakteristikos ir taikomi standartai turi būti nurodyti riedmenų registruose. Tai įmanoma tik C priede išvardytų punktų atveju.

Pastaba: dėl kiekvieno įgyvendinamo kontrolės ir valdymo posistemio tam tikroje geležinkelio linijoje C priede yra pateikiamas geležinkelių riedmenų įrangos reikalavimų, kurie turi būti aprašyti infrastruktūros registruose, nurodant, ar šie reikalavimai skirti privalomoms, ar neprivalomoms funkcijoms ir nurodant traukinio sąrankos apribojimus, sąrašas.

7.3.   Sąlygos, kuriomis turi būti įdiegtos neprivalomos funkcijos

Pagal geležinkelio kelio kontrolės ir valdymo įrangos charakteristikas ir jos sąsajas su kitais posistemiais, kad būtų įvykdyti esminiai reikalavimai, tam tikroje geležinkelio kelio ERTMS, ETCS ir PGJRS įrangoje gali tekti įdiegti funkcijas, kurios nėra priskirtos privalomosioms.

Nacionalinių arba neprivalomų funkcijų diegimas geležinkelio kelio įrangoje neturi tik kliudyti privalomus geležinkelių riedmenų A klasės įrangos reikalavimus atitinkančiam traukiniui įvažiuoti į tą infrastruktūrą, išskyrus toliau nurodytų neprivalomų įrangos geležinkelių riedmenų funkcijų reikalavimus:

trečio lygio geležinkelio kelio ETCS įrangai būtina, kad geležinkelio riedmenyje būtų įdiegta traukinio sąstato vientisumo kontrolė;

pirmo lygio geležinkelio kelio ETCS įrangai su informacijos atnaujinimo galimybe būtina, kad geležinkelio riedmenyje būtų įdiegtos atitinkamos informacijos atnaujinimo funkcijos, jeigu dėl saugos nustatytas nuliui lygus paleidimo greitis (pvz., pavojų taškų apsauga);

jeigu ETCS įrangai būtina, kad duomenys būtų perduodami radijo ryšiu, PGJRS duomenų perdavimo paslaugos turi atitikti ETCS įrangos duomenų perdavimo reikalavimus.

geležinkelių riedmenų įrangai, į kurios sudėtį įeina KER (t. y. KVB, Ebicab, RSDD) SPM, gali būti būtina įdiegti K sąsają.

Jeigu įdiegiama geležinkelio kelio PGJRS įranga užtikrinama budrinamojo signalo funkcija, tada tokia pati funkcija turi būti užtikrinama geležinkelių riedmenų įranga kaip aprašyta 4.3.2.11.

7.4.   Pakeitimų tvarkymas

Agentūra yra atsakinga už TSS persvarstymo ir keitimų rengimą bei rekomendacijų teikimą Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnyje nurodytam komitetui, siekiant, kad būtų atsižvelgiama į technologijos patobulinimus arba socialinius poreikius.

Šiuo tikslu Europos geležinkelių agentūra – už ERTMS atsakinga institucija – sukūrė skaidrų procesą, pagal kurį tvarkomi sistemą keičiantieji veiksmai ir į kurį yra įtraukiami sektoriaus atstovai.

Taikant minėtą procesą turi būti atsižvelgiama į visų svarstomų techninių sprendimų apskaičiuotas sąnaudas ir naudą ir užtikrinamas atgalinis iš eilės rengtų versijų suderinamumas. Minėtas procesas yra aprašytas dokumente „ERTMS keitimo kontrolės valdymas“ ir, jeigu reikia, tą procesą gali tobulinti Europos geležinkelių agentūra.

7.5.   Specifiniai atvejai

7.5.1.   ĮŽANGA

Specialiais toliau nurodytais atvejais leidžiama taikyti šias specialiąsias nuostatas.

Šie specifiniai atvejai skirstomi į dvi kategorijas: nuolat („P“ atvejis) arba laikinai („T“ atvejis) taikomos nuostatos. Laikinais atvejais rekomenduojama, kad atitinkamos valstybės narės atitinkamo posistemio reikalavimus įvykdytų iki 2010 m. („T1“ atvejis) – tikslo, nustatyto 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 1692/96/EB, pateikiančiame Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, arba iki 2020 m. („T2“ atvejis).

Šioje TSS laikinas atvejis „T3“ yra apibrėžiamas kaip laikini atvejai, kurie bus taikomi ir po 2020 m.

7.5.2.   Specialių atvejų sąrašas

7.5.2.1.   Kiekvieno specialaus atvejo kategorija yra nurodyta A priedo 1 priedėlyje.

Nr.

Specialus atvejis

Pagrindimas

Trukmė

1

Atstumo tarp Vokietijoje eksploatuojamų geležinkelių riedmenų ašių ir rato skersmens santykis yra nurodytas A priedo 1 priedėlio 2.1.5 punkte

Eksploatuojama ašių skaitiklių įranga, nurodyta infrastruktūros registre

P

2

Didžiausias Lenkijoje ir Belgijoje eksploatuojamų geležinkelių riedmenų iškyšos ilgis yra nurodytas A priedo 1 priedėlio 2.1.6 punkte

Eksploatuojamos bėgių grandinės įrangos geometrija

T3

3

Mažiausi atstumai tarp Vokietijoje eksploatuojamų traukinių pirmų 5 ašių yra nurodyti A priedo 1 priedėlio 2.1.7 punkte

Taikoma geležinkelių linijoms su vienodo lygio geležinkelio pervaža pagal infrastruktūros registrą

T3

4

Mažiausias atstumas tarp atskiro Prancūzijos greitųjų geležinkelių linijose ir Belgijos greitojoje geležinkelio linijoje „L1“ eksploatuojamų riedmenų arba traukinio sąstato pirmos ir paskutinės ašies yra nurodytas A priedo 1 priedėlio 2.1.8 punkte

Eksploatuojama bėgių grandinės įranga, nurodyta infrastruktūros registre

Prancūzija T3

Belgija T3

5

Mažiausias atstumas tarp atskiro Belgijoje eksploatuojamų riedmenų arba traukinio sąstato pirmos ir paskutinės ašies (išskyrus transeuropinio greitųjų geležinkelių tinklo „L1“) yra nurodytas A priedo 1 priedėlio 2.1.9 punkte

Eksploatuojama bėgių grandinės įranga, nurodyta infrastruktūros registre

T3

6

Mažiausias Prancūzijoje eksploatuojamų riedmenų ratų skersmuo yra nurodytas A priedo 1 priedėlio 2.2.2 punkte

Eksploatuojama ašių skaitiklių įranga, nurodyta infrastruktūros registre

T3

7

Mažiausias Lietuvoje eksploatuojamų geležinkelių riedmenų rato antbriaunio aukštis yra nurodytas A priedo 1 priedėlio 2.2.4 punkte.

Eksploatuojamos ašių skaitiklio įrangos techninės charakteristikos yra tokios, kad įmanoma suskaičiuoti ratus, kurių antbriaunio aukštis nėra didelis (specialus GR atvejis)

T3

8

Mažiausia Vokietijoje, Austrijoje ir Belgijoje eksploatuojamų riedmenų ašies apkrova yra nurodyta A priedo 1 priedėlio 3.1.3 punkte

Vokietija:

Mažiausia riedmenųgeležinkelių riedmenų ašies apkrova, būtina tam tikroms bėgių grandinėms lygiagrečiai sujungti, yra nustatoma EBA (Eisenbahn-Bundesamt) reikalavime, taikoma kai kuriose pagrindinėse Vokietijos buvusio DR (Deutsche Reichsbahn) tinklo geležinkelių linijose su 42 Hz ir 100 Hz bėgių grandinėmis pagal infrastruktūros registrą. Nerekonstruojama.

T3

Belgija:

Mažiausia geležinkelio riedmens ašies apkrova yra 5 tonos visose geležinkelių linijose (išskyrus greitųjų geležinkelių linijas kaip jau aprašytais specialiu atveju). Ši minimali apkrova

yra reikalinga:

1)

lygiagrečiai sujungti atskiras bėgių grandines, naudojamas mūsų paprastųjų geležinkelių tinkle:

pirmiausia 50 Hz bėgių grandines ir bėgių grandines su elektrinėmis jungtimis

2)

tinkamai įjungti tam tikrų tipų elektrinius jungiklius, kurie įjungiami riedmenųgeležinkelių riedmenų ašių mase.

Belgijoje traukinio ratais įjungiami elektriniai jungikliai naudojami kartu su bėgių grandinėmis,

Nerekonstruojama.

Austrija:

Mažiausia geležinkelio riedmens ašies apkrova, būtina tam tikroms bėgių grandinėms lygiagrečiai sujungti, yra nustatyta saugaus eksploatavimo reikalavimuose ir keliose pagrindinėse Austrijos geležinkelių linijose naudojamos 100 Hz bėgių grandinės kaip nustatyta infrastruktūros registre.

Nerekonstruojama.

9

Mažiausia Prancūzijos greitųjų geležinkelių, kuris priklauso transeuropiniam tinklui, linijose ir Belgijos greitųjų geležinkelių, kuris priklauso transeuropiniam tinklui, linijoje „L1“ eksploatuojamų atskirų riedmenų masė yra nustatyta A priedo 1 priedėlio 3.1.4 punkte

Eksploatuojama bėgių grandinės įranga

Prancūzija T3

Belgija T3

10

Mažiausia atskiro Belgijoje eksploatuojamų riedmenų arba traukinio sąstato masė (išskyrus transeuropinįo greitųjų geležinkelių tinklo „L1“) yra nustatyta A priedo 1 priedėlio 3.1.5 punkte

Eksploatuojama bėgių grandinės įranga

T3

11

Mažiausias Vokietijoje ir Lenkijoje eksploatuojamų riedmenų metalo dalių masės matmuo ir patvirtinimo sąlygos yra nustatytos A priedo priedėlio 3.3.1 punkte

Taikoma geležinkelių linijoms su vienodo lygio geležinkelio pervaža su nustatymo kilpomis pagal infrastruktūros registrą.

Vokietija P

Lenkija P

12

Didžiausia reaktyvioji varža tarp Lenkijoje eksploatuojamų riedmenų aširačio riedėjimo paviršių yra nustatyta A priedo 1 priedėlio 3.5.2 pastraipoje

Eksploatuojama bėgių grandinės įranga

T3

13

Didžiausia reaktyvioji varža tarp Prancūzijoje eksploatuojamų riedmenų aširačio riedėjimo paviršių yra nurodyta A priedo 1 priedėlio 3.5.3 pastraipoje

Eksploatuojama bėgių grandinės įranga

T3

14

Papildomi reikalavimai dėl Nyderlanduose eksploatuojamų geležinkelių riedmenų darbinių manevravimo parametrų yra nurodyti A priedo 1 priedėlio 3.5.4 pastraipoje

Eksploatuojama mažos įtampos bėgių grandinės įranga, nurodyta infrastruktūros registre

T3

15

Mažiausia pilnutinė varža tarp srovės imtuvo ir Belgijoje eksploatuojamų geležinkelių riedmenų ratų yra nustatyta A priedo 1 priedėlio 3.6.1 pastraipoje

Eksploatuojama B klasės įranga

T3

16

Papildomi reikalavimai, kurie taikomi Jungtinėje Karalystėje naudojant smėlio barstymo įtaisą, yra nustatyti A priedo 1 priedėlio 4.1.3 pastraipoje

Taikoma tik paprastajam geležinkeliui

T3

17

Magnetinio ir sūkurinių srovių stabdžių neleidžiama naudoti Vokietijoje eksploatuojamo priekinio geležinkelių riedmenų pirmame vežimėlyje, žr. A priedo 1 priedėlio 5.2.3 pastraipą

Taikoma geležinkelių linijoms su vienodo lygio geležinkelio pervaža pagal infrastruktūros registrą

T3

7.5.2.2.   Specialus atvejis – Graikija

Kategorija „T1“ – laikinas: 1 000 mm arba siauresnei vėžei skirti geležinkelių riedmenys ir geležinkelio linijos, kurių vėžės plotis yra 1 000 mm arba mažesnis.

Šioms geležinkelių linijoms taikomos nacionalinės taisyklės.

7.5.2.3.   Specialus atvejis – Baltijos valstybės (Latvija, Lietuva, Estija, tik paprastųjų geležinkelių sistemai)

„T2“ kategorija – funkcinis ir techninis 1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijų koridoriuose įdiegtos dabartinės B klasės įrangos modernizavimas leidžiamas, jeigu manoma, jog tai būtina, kad vyktų Rusijos Federacijos ir Baltarusijos geležinkelio įmonių lokomotyvų eismas. Funkcinis ir techninis 1520 mm vėžės pločio geležinkelio linijų koridoriuose važinėjančiuose lokomotyvuose ir traukiniuose sumontuotos B klasės įrangos modernizavimas leidžiamas, jeigu manoma, jog tai būtina, kad vyktų jų eismas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos teritorijose. Rusijos Federacijos ir Baltarusijos geležinkelio įmonių lokomotyvų ir traukinių eismas.

7.6.   Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Šios TSS G priede nurodyti neišspręsti klausimai bus aptariami vykstant svarstymui.


(1)  Eksploatavimas nevisaverčio režimo sąlygomis: eksploatavimo režimas, kai eksploatuojama esant triktimis, numatytoms projektuojant kontrolės ir valdymo posistemį

(2)  ERTMS/ETCS įrangos trečio lygio saugos reikalavimai dar turi būti nustatyti.

(3)  Pvz., negalima garantuoti techninio išorinio SPM principo tikslingumo arba galimi B klasės įrangos intelektinės nuosavybės teisių klausimai neleidžia laiku sukurti SPM produkto.

(4)  2007 m. gruodžio 31 d.

(5)  Funkcijų klasifikacija: žr. 4 skyrių.

A PRIEDAS

PRIVALOMŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

1

UIC ETCS VRS, t. y.

Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) ETCS Veikimo reikalavimų specifikacija (VRS) ERTMS ir (arba) ETCS sistemų funkcinių reikalavimų specifikacija

4.29

2

99E 5362

ERTMS ir (arba) ETCS sistemų funkcinės nuostatos

2.0.0

3

UNISIG - 023 POGRUPIS

Terminų ir santrumpų žodynėlis

2.0.0

4

UNISIG - 026 POGRUPIS

Sistemos reikalavimų specifikacija

2.2.2

5

UNISIG - 027 POGRUPIS

Duomenų įrašymo įrenginio duomenų atsisiuntimo priemonės nustatytos formos funkcinės sąsajos specifikacija (NFFSS)

2.2.9

6

UNISIG - 033 POGRUPIS

Žmogaus ir mašinos sąveikos funkcinės sąsajos specifikacija (FSS)

2.0.0

7

UNISIG - 034 POGRUPIS

Traukinio sąsajos FSS

2.0.0

8

UNISIG - 035 POGRUPIS

Specialaus perdavimo modulio NFFSS

2.1.1

9

UNISIG - 036 POGRUPIS

„Eurobalise“ sistemos NFFSS

2.3.0

10

UNISIG - 037 POGRUPIS

„Euroradio“ sistemos FSS

2.3.0

11

Rezervuota 05E537

Darbuotojų atliekamo raktų paskirstymo FSS

 

12

UNISIG - 039 POGRUPIS

Duomenų perdavimo iš vieno GTEVS kitam GTEVS FSS

2.1.2

13

UNISIG - 040 POGRUPIS

Parametrų nustatymo ir projektavimo taisyklės

2.0.0

14

UNISIG - 041 POGRUPIS

Sąveikos eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

2.1.0

15

UNISIG 108 POGRUPIS-

Suvestinė su sąveika susijusių TSS A priedo dokumentų redakcija (iš esmės 026 POGRUPIO v2.2.2)

1.0.0

16

UNISIG - 044 POGRUPIS

„Euroloop“ posistemio NFFSS

2.2.0 (1)

17

Išbraukta apgalvotai

 

 

18

UNISIG - 046 POGRUPIS

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis nustatytos formos funkcinė specifikacija (NFFS)

2.0.0

19

UNISIG POGRUPIS-047

Geležinkelio kelio ir geležinkelių riedmenų informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis FSS

2.0.0

20

UNISIG POGRUPIS-048

Geležinkelių riedmenų informacijos atnaujinimo radijo ryšio įrangos priemonėmis NFFSS

2.0.0

21

UNISIG POGRUPIS-049

Informacijos atnaujinimo radijo ryšio su GKEM ir centralizacijos sistemos įrangos FSS

2.0.0

22

Išbraukta apgalvotai

 

 

23

UNISIG POGRUPIS-054

ETCS sistemos įrangos kintamųjų dydžių verčių nustatymas

2.0.0

24

Išbraukta apgalvotai

 

 

25

UNISIG POGRUPIS-056

SPM NFFSS saugos laiko trukmė

2.2.0

26

UNISIG POGRUPIS-057

SPM NFFSS saugos ryšio trukmė

2.2.0

27

UNISIG POGRUPIS-091

ETCS įrangos 1 ir 2 lygių techninės sąveikos saugos reikalavimai

2.2.11

28

Atidėta

Patikimumo ir parengties reikalavimai

 

29

UNISIG 102 POGRUPIS-

„K“ sąsajai skirto bandymo aprašas

1.0.0

30

Išbraukta apgalvotai

 

 

31

UNISIG - 094 POGRUPIS

Geležinkelio riedmenyje naudojamo etaloninio bandymo įrenginio funkciniai reikalavimai, kuriuos yra nustačiusi UNISIG

2.0.0

32

EIRENE VRS

PGJRS funkcinių reikalavimų specifikacija

7

33

EIRENE sistemos reikalavimų specifikacijos (SRS)

PGJRS sistemos reikalavimų specifikacija

15

34

A11T6001 12

„EuroRadio“ sistemos (MORANE) radijo ryšio NFFSS

12

35

ECC ir (arba) DC(02)05

Elektroninių ryšių komiteto (ERK) 2002 m. liepos 5 d. sprendimas dėl 876-880 ir 921-925 MHz dažnių juostų paskirties ir tinkamumo naudoti geležinkeliuose

 

36a

Išbraukta apgalvotai

 

 

36b

Išbraukta apgalvotai

 

 

36c

UNISIG - 074-2 POGRUPIS

SPM NFFSS atliktinų bandymų dokumentas

1.0.0

37a

Išbraukta apgalvotai

 

 

37b

UNISIG - 076-5-2 POGRUPIS

Sistemų ypatybių atžvilgiu atliktini bandymai

2.2.2

37c

UNISIG - 076-6-3 POGRUPIS

Bandymų sekos

2.0.0

37d

UNISIG - 076-7 POGRUPIS

Bandymo aprašo taikymo sritis

1.0.0

37e

Išbraukta apgalvotai

 

 

38

Atidėta

Signalinės lentos

 

39

UNISIG - 092-1 POGRUPIS

ERTMS „EuroRadio“ sistemos atitikties reikalavimai

2.2.5

40

UNISIG - 092-2 POGRUPIS

ERTMS „EuroRadio“ sistemos įrangos atliktinų bandymų saugos lygis

2.2.5

41

Atidėta

UNISIG - 028 POGRUPIS

DĮĮ bandymo aprašas

 

42

Išbraukta apgalvotai

 

 

43

UNISIG 085 POGRUPIS

„Eurobalise“ sistemos NFFSS bandymo aprašas

2.1.2

44

Atidėta

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo įrangos FSS

 

45

UNISIG 101 POGRUPIS-

„K“ sąsajos specifikacija

1.0.0

46

UNISIG 100 POGRUPIS-

„G“ sąsajos specifikacija

1.0.1

47

Atidėta

Valdymo, kontrolės ir signalizavimo posistemio saugos reikalavimai ir su minėto posistemio sąveika susijusi saugos analizė

 

48

Atidėta

PGJRS mobiliosios įrangos bandymo aprašas

 

49

UNISIG POGRUPIS-059

SPM eksploatacinių charakteristikų reikalavimai

2.1.1

50

Atidėta

UNISIG 103 POGRUPIS-

„EUROLOOP“ sistemos bandymo aprašas

 

51

Atidėta

MMS ergonomikos aspektai

 

52

UNISIG - 058 POGRUPIS

SPM NFFSS taikymo lygis

2.1.1

53

Atidėta

AEIF ir ETCS sistemų kintamieji dydžiai – Žinynas

AEIF ir ETCS sistemų kintamieji dydžiai – Žinynas

 

54

Išbraukta apgalvotai

 

 

55

Atidėta

Pagrindiniai duomenų įrašymo įrenginio reikalavimai

 

56

Atidėta

05E538

ERTMS raktų paskirstymo sistemos atitikties reikalavimai

 

57

Atidėta

UNISIG 107 POGRUPIS-

Geležinkelių riedmenų ERTMS įrangos parengiamojo montavimo reikalavimai

 

58

Atidėta

UNISIG POGRUPIS-097

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

 

59

Atidėta

UNISIG 105 POGRUPIS-

Geležinkelio kelio ERTMS įrangos parengiamojo montavimo reikalavimai

 

60

Atidėta

UNISIG 104 POGRUPIS-

ETCS įrangos versijų tvarkymas

 

61

Atidėta

PGJRS versijų tvarkymas

 

62

Atidėta

UNISIG POGRUPIS-099

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsajos bandymo aprašas

 

63

Atidėta

UNISIG POGRUPIS-098

GTEVS saugaus keitimosi informacija su kitu GTEVS sąsaja

 

PRIVALOMŲ EN STANDARTŲ SĄRAŠAS

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas ir pastabos

Versija

A1

EN 50126

Geležinkelio taikmenys – Patikimumo, parengties, pataisomumo bei saugos apibūdinimas ir patvirtinimas (PPPSAP)

1999

A2

EN 50128

Geležinkelio taikmenys – Ryšių, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Eismo valdymo ir kontrolės sistemų programinė įranga geležinkelio kontrolės ir apsaugos sistemų programinė įranga

2001

A3

EN 50129

Geležinkelio taikmenys – Ryšio, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Su sauga susijusios elektroninės signalizavimo sistemos

2003

A4

EN 50125-1

Geležinkelio taikmenys – Aplinkos poveikis įrenginiams – 1 dalis: geležinkelio riedmens įrenginiai

1999

A5

EN 50125-3

Geležinkelio taikmenys – Aplinkos poveikis įrenginiams – 3 dalis: signalizavimo ir ryšio įrenginiai

2003

A6

EN 50121-3-2

Geležinkelio taikmenys – Elektromagnetinis suderinamumas – 3–2 dalys: Geležinkelių riedmenys – Prietaisai

2000

A7

EN 50121-4

Geležinkelio taikmenys – Elektromagnetinis suderinamumas – 4 dalis: Signalizavimo bei nuotolinių ryšių prietaisų spinduliavimas ir atsparumas

2000

A8

EN 50238

Geležinkelio taikmenys – geležinkelių riedmenų ir traukinio aptikimo sistemų suderinamumas

2003

INFORMACINIŲ SPECIFIKACIJŲ SĄRAŠAS

Pastaba:

1 tipo specifikacijose aprašoma dabartinė pasirengimo vis dar „atidėtai“ privalomai specifikacijai darbo būklė.

2 tipo specifikacijose pateikiama papildoma informacija, pagrindžianti privalomų specifikacijų reikalavimus ir turinti padėti jas taikyti.

B32 rodyklė yra skirta unikalioms A priedo dokumentų nuorodoms suteikti. Kadangi ji naudojama tik redagavimui ir tam, kad padėtų ateityje daryti nurodytų dokumentų pakeitimus, ji nepriskiriama „Tipui“ ir nėra susieta su privalomu A priedo dokumentu.

Rodyklės Nr.

Nuoroda

Dokumento pavadinimas

Versija

Tipas

B1

EEIG 02S126

PPPSAP reikalavimai (tik 2 skyrius)

6

2 (28 rodyklė)

B2

EEIG 97S066

Aplinkos sąlygos

5

2 (A5 rodyklė)

B3

UNISIG - 074-1 POGRUPIS

NFFSS SPM bandymo metodika

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B4

EEIG 97E267

Nuvažiuoto atstumo ir greičio matuoklio NFFSS

5

1 (44 rodyklė)

B5

O_2475

ERTMS PGJRS QoS bandymo aprašas

1.0.0

2

B6

UNISIG - 038 POGRUPIS

Darbuotojų atliekamo raktų paskirstymo FSS

2.1.9

1 (11 rodyklė)

B7

UNISIG - 074-3 POGRUPIS

NFFSS SPM bandymo aprašo atsekamumas atliekant bandymus su SPM NFFSS

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B8

UNISIG - 074-4 POGRUPIS

NFFSS SPM bandymo aprašo atsekamumas atliekant bandymus su paketais, nurodytais NFFSS SPM Taikomuoju lygmeniu

1.0.0

2 (36 rodyklė)

B9

UNISIG 076-0 POGRUPIS

ERTMS ir ETCS 1 klasės įranga, bandymo planas

2.2.3

2 (37 rodyklė)

B10

UNISIG 076-2 POGRUPIS

Ypatybių rengimo metodologija

2.2.1

2 (37 rodyklė)

B11

UNISIG 076-3 POGRUPIS

Bandymo metodologija

2.2.1

2 (37 rodyklė)

B12

UNISIG 076-4-1 POGRUPIS

Bandymų sekos formavimas: metodologija ir taisyklės

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B13

UNISIG 076-4-2 POGRUPIS

ERTMS ir ETCS 1 klasės įrangos bandymų sekų būklės

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B14

UNISIG 076-5-3 POGRUPIS

Geležinkelių riedmenų duomenų žodynas

2.2.0

2 (37 rodyklė)

B15

UNISIG 076-5-4 POGRUPIS

SRS v.2.2.2 atsekamumas

2.2.2

2 (37 rodyklė)

B16

UNISIG 076-6-1 POGRUPIS

UNISIG bandymo duomenų bazė

2.2.2.

2 (37 rodyklė)

B17

UNISIG 076-6-4 POGRUPIS

Bandymo atvejų apimtis

2.0.0

2 (37 rodyklė)

B18

Išbraukta apgalvotai

 

 

 

B19

UNISIG 077 POGRUPIS

UNISIG priežastinių ryšių analizės procesas

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B20

UNISIG 078 POGRUPIS

GTEVS sąsaja: Gedimo režimų ir pasekmių analizė

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B21

UNISIG 079 POGRUPIS

MMS: Gedimo režimų ir pasekmių analizė

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B22

UNISIG 080 POGRUPIS

Traukinio sąsajos įrenginys (TSĮ): Gedimo režimų ir pasekmių analizė

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B23

UNISIG 081 POGRUPIS

Perdavimo sistema: Gedimo režimų ir pasekmių analizė

2.2.2

2 (27 rodyklė)

B24

UNISIG 088 POGRUPIS

ETCS 1 ir 2 taikymo lygmenys – saugos analizė

2.2.10

2 (27 rodyklė)

B25

TS50459-1

Geležinkelio taikmenys – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“1 dalis – Ergonominiai ERTMS ir ETCS, PGJRS informacijos principai

2005

2 (51 rodyklė)

B26

TS50459-2

Geležinkelio taikmenys – Ryšio, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“ 2 dalis – Ergonominis ERTMS ir ETCS informacijos sutvarkymas

2005

2 (51 rodyklė)

B27

TS50459-3

Geležinkelio taikmenys – Ryšio, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“ 3 dalis – Ergonominis ERTMS ir PGJRS informacijos sutvarkymas

2005

2 (51 rodyklė)

B28

TS50459-4

Geležinkelio taikmenys – Ryšio, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“ 4 dalis – Duomenų įvestis į ERTMS, ETCS ir PGJRS sistemas

2005

2 (51 rodyklė)

B29

TS50459-5

Geležinkelio taikmenys – Ryšio, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“ 5 dalis – Simboliai

2005

2 (51 rodyklė)

B30

TS50459-6

Geležinkelio taikmenys – Ryšio, signalizavimo ir duomenų apdorojimo sistemos – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“ 6 dalis – Gardinė informacija

2005

2 (51 rodyklė)

B31

Atidėta

EN50xxx

Geležinkelio taikmenys – Europos geležinkelio eismo valdymo sistema – mašinisto ir mašinos sietuvas“ 7 dalis – Specialūs perdavimo moduliai

 

2 (51 rodyklė)

B32

Atidėta

Informacinės rekomendacijos

 

Nėra

B33

EN 301.515

Pasaulinė judriojo ryšio sistema (PJRS); PJRS veikimo geležinkeliuose reikalavimai

2.1.0

2 (32, 33 rodyklės)

B34

05E466

Su MMS naudojimu susijusi informacija

1

1 (51 rodyklė)

B35

Atidėta

UNISIG 069 POGRUPIS

ERTMS raktų paskirstymo sistemos atitikties reikalavimai

 

1 (56 rodyklė)

B36

04E117

ETCS ir (arba) PGJRS Paslaugos naudotojo nustatyti kokybės reikalavimai – Naudojimo analizė

1

2 (32 rodyklė)

B37

UNISIG 093 POGRUPIS

PGJRS sąsajos – 1 klasės reikalavimai

2.3.0

1 (32, 33 rodyklės)

B38

UNISIG 107A POGRUPIS

Geležinkelių riedmenų ERTMS įrangos parengiamojo montavimo reikalavimai

1.0.0

2 (57 rodyklė)

B39

UNISIG - 076-5-1 POGRUPIS

1 klasės ERTMS ir ETCS įrangos ypatybių sąrašas

2.2.2

2 (37 rodyklė)

B40

UNISIG - 076-6-7 POGRUPIS

Bandymų sekos – Vertinimas ir patikimumo patvirtinimas

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B41

UNISIG - 076-6-8 POGRUPIS

Bendrieji bandymų sekų duomenys

1.0.0

2 (37 rodyklė)

B42

UNISIG - 076-6-10 POGRUPIS

Bandymų sekos žiūryklė (BSŽ)

2.10

2 (37 rodyklė)

B43

04E083

Valdymo, kontrolės ir signalizavimo posistemio saugos reikalavimai ir su minėto posistemio sąveika susijusi saugos analizė

1.0

1 (47 rodyklė)

B44

04E084

Pagrindžiamoji valdymo, kontrolės ir signalizavimo posistemio saugos reikalavimų ataskaita ir šio posistemio sąveikos saugos analizės reikalavimai

1.0

2 (B43 rodyklė)


(1)  

(##)

jeigu Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (CEPT) patvirtins dažnį.

1 Priedėlis

TRAUKINIO APTIKIMO ĮRANGOS CHARAKTERISTIKOS, KURIOS TURI BŪTI SUDERINAMOS SU GELEŽINKELIO RIEDMENIU

4.   BENDROSIOS PASTABOS

4.1.

Traukinio aptikimo įranga projektuojama taip, kad ja būtų įmanoma saugiai ir patikimai aptikti geležinkelio riedmenį pagal šiame priede nurodytus ribinius dydžius. KVSP TSS 4.3 skirsniu yra užtikrinama, kad TSS nuostatas atitinkantys geležinkelių riedmenys atitiktų šio priedėlio reikalavimus.

4.2.

Išilginiai riedmens matmenys yra apibrėžiami taip:

ai =

atstumas tarp toliau nurodytų ašių, kai i = 1, 2, 3, …, n-1 – bendras geležinkelių riedmens ašių skaičius,

bx =

atstumas išilgai nuo pirmosios ašies (b1) arba paskutinės ašies (b2) iki arčiausiai esančio geležinkelių riedmens galo, t. y. arčiausiai esančio buferio (iškyšos)

L =

bendras geležinkelių riedmens ilgis

1 brėž. pateiktas geležinkelių riedmens su dviem triašiais vežimėliais (n=6) pavyzdys.

1 pav.

Image

4.3.

Terminas „aširatis“ taikomas priešais vienas kitą esančių ratų porai, net jeigu jie neturi bendros ašies. Visos nuorodos į aširačius skirtos ratų viduriui.

4.4.

Rato matmenims nustatyti taikomas 2 brėž., kuriame:

D =

rato skersmuo

BR =

rato bandažo plotis

Sd =

rato antbriaunio storis, išmatuotas 10 mm aukštyje virš rato bandažo kaip nurodyta 2 pav.

Sh =

antbriaunio aukštis

Kiti 2 pav. matmenys šiai TSS nėra svarbūs.

4.5.

Nurodytos reikšmės yra absoliučios ribinės reikšmės, įskaitant matavimais nustatytus leistinuosius nuokrypius.

4.6.

Infrastruktūros valdytojas gali nustatyti mažiau ribojančias ribas, kurios turi būti nurodytos infrastruktūros registre.

2 pav.

Image

Image

5.   GELEŽINKELIŲ RIEDMENS GEOMETRIJA

5.1.   Atstumai tarp ašių

5.1.1.

Atstumas ai (1 pav.) neturi viršyti 17 500 mm, jei tai eksploatuojamos geležinkelio linijos, ir 20 000 mm – jei tai naujos geležinkelio linijos

5.1.2.

Apie bx atstumą

Atstumas bx (1 pav.) neturi būti didesnis nei 4 200 mm, išskyrus tą atvejį, jeigu geležinkelio riedmuo važiuoja tik tomis geležinkelio linijomis, kurių registre nustatyta, kad bx negali būti didesnis nei 5 000 mm.

Geležinkelio riedmeniui, kurių bx yra didesnis nei 4 200 mm, neleidžiama važiuoti geležinkelio linijomis, kurių infrastruktūros registre yra nustatyta, kad bx negali būti didesnis nei 4 200 mm.

Geležinkelių riedmenų registre ir jų EB atitikties deklaracijoje turi būti nurodomas minėtas dydis.

Jei tai naujai nutiesti I kategorijos geležinkelio linijų ruožai, KVPS traukinio aptikimo įranga turi būti suderinama su geležinkelio riedmenimis, kurių bx nėra didesnis nei 5 000 mm.

Kituose ruožuose (pirma, modernizuotose arba rekonstruotose I kategorijos geležinkelių linijose, antra – naujose, modernizuotose arba rekonstruotose II arba III kategorijos geležinkelių linijose) KVSP traukinio aptikimo įranga turi būti suderinama su geležinkelių riedmenimis, kurių bx ne didesnis nei 4 200 mm. Infrastruktūros valdytojams rekomenduojama mėginti taip pat leisti važiuoti geležinkelio riedmenims, kurių bx ne didesnis nei 5 000 mm.

Leidžiamoji bx vertė turi būti nurodoma infrastruktūros registre.

5.1.3.

Atstumas ai (1 pav.) neturi būti mažesnis nei:

ai = v x 7,2

riedmens didžiausias greitis v nurodomas km/h, o atstumas ai – mm

jeigu geležinkelių riedmens didžiausias greitis neviršija 350 km/h; jeigu reikia, turės būti nustatytos didesnių greičių ribos.

5.1.4.

Atstumas L – (b1 + b2) (1 pav.) neturi būti mažesnis kaip 3 000 mm.

5.1.5.   Specifinis atvejis – Vokietija:

Atstumo tarp ašių (ai, 1 pav.) ir rato skersmens santykio apribojimai dar turi būti nustatyti.

Neišspręstas klausimas –

5.1.6.   Specifinis atvejis – Lenkija ir Belgija (taikoma tik paprastųjų geležinkelių linijoms):

Atstumas bx (1 pav.) neturi viršyti 3 500 mm.

5.1.7.   Specifinis atvejis – Vokietija:

Atstumas ai (1 pav.) tarp kiekvienos iš 5 pirmųjų traukinio ašių (arba visų ašių, jeigu traukinys turi mažiau nei 5 ašis) neturi būti mažesnis nei 1 000 mm, jeigu greitis nėra didesnis nei 140 km/h; jei greitis didesnis, taikomas 0 punktas.

5.1.8.   Specifinis atvejis – tik Prancūzijos TEN ir Belgijos TEN „L1“:

Atstumas tarp pirmos ir paskutinės atskiro geležinkelių riedmenų arba traukinio sąstato ašies neturi būti mažesnis nei 15 000 mm.

5.1.9.   Specifinis atvejis – Belgija:

Atstumas L – (b1 + b2) (1 pav.) neturi būti mažesnis nei 6 000 mm.

5.2.   Rato bandažo skerspjūvio geometrija

5.2.1.

Matmuo BR (2 pav.) neturi būti mažesnis nei 133 mm

5.2.2.

Matmuo D (2 pav.) neturi būti mažesnis nei:

330 mm, jeigu didžiausias geležinkelių riedmenų greitis neviršija 100 km/h

D = 150 + 1,8 x v [mm] v

didžiausias geležinkelių riedmenų greitis km/h: 100 < v ≤ 250 km/h

D = 50 + 2,2 x v [mm] v

didžiausias geležinkelių riedmenų greitis km/h: 250 < v ≤ 350 km/h jeigu reikia, turės būti nustatytos didesnių greičių ribos.

600 mm, jei tai ratai su stipinais (tik patvirtinto projekto ratai su stipinais, kai įsigali TSS), jeigu didžiausias riedmens greitis neviršija 250 km/h.

Specialus atvejis

Prancūzija: 450 mm (neatsižvelgiant į greitį).

5.2.3.

Matmuo Sd (2 pav.) neturi būti mažesnis nei:

20 mm, jeigu matmuo D (2 pav.) yra mažesnis nei 840 mm

27,5 mm, jeigu matmuo D (2 pav.) yra mažesnis nei 840 mm arba 840 mm

Matmens Sh (2 pav.) intervalas turi būti 27,5–36 mm.

Specialus atvejis – Lietuva:

Matmuo Sh (2 pav.) neturi būti mažesnis nei 26,25 mm

6.   GELEŽINKELIŲ RIEDMENS KONSTRUKCIJA

6.1.   Geležinkelių riedmens masė

6.1.1.

Ašies apkrova turi būti bent 5 t, jeigu geležinkelių riedmens stabdymo jėgą sukuria ne stabdžių trinkelės (pastaruoju atveju eksploatuojamose geležinkelių linijose ašies apkrova neturi būti mažesnė nei 3,5 t).

6.1.2.

Ašies apkrova naujose arba modernizuotose geležinkelių linijose neturi būti mažesnė nei 3,5 t.

6.1.3.   Specifinis atvejis – Austrija, Vokietija ir Belgija

Ašies apkrova tam tikrose infrastruktūros registre nurodytose geležinkelių linijose turi būti bent 5 t.

6.1.4.   Specifinis atvejis – tik Prancūzijos TEN ir Belgijos TEN „L1“

Jeigu atstumas tarp pirmosios ir paskutinės atskiro geležinkelio riedmens arba traukinio sekcijos ašies yra didesnis nei 16 000 mm arba 16 000 mm, atskiro geležinkelio riedmens arba traukinio sekcijos masė turi būti didesnė nei 90 t. Jeigu šis atstumas yra mažesnis nei 16 000 mm ir didesnis nei 15000 mm arba 15 000 mm, masė turi būti mažesnė nei 90 t ir didesnė nei 40 t arba 40 t, geležinkelio riedmuo turi turėti dvi poras slankiųjų trečiojo bėgio kontaktų, tarp kurių yra ilgesnė nei 16 000 mm arba 16 000 mm ilgio elektros grandinė.

6.1.5.   Specifinis atvejis – Belgijos TEN (išskyrus „L1“):

Atskiro geležinkelio riedmens arba traukinio sekcijos masė turi būti bent 90 t.

6.2.   Erdvė aplink ratus, kurioje neturi būti metalinių dalių

6.2.1

Turi būti nustatyta erdvė, kurioje leidžiama montuoti tik ratus ir jų dalis (pavarų dėžes, stabdžių dalis, smėlio barstymo vamzdį) arba neferomagnetines sudedamąsias dalis.

Neišspręstas klausimas –

6.3.   Metalinės geležinkelių riedmenų dalies masė

6.3.1.   Specifinis atvejis – Vokietija, Lenkija:

Geležinkelio riedmuo, kai jis važiuoja virš kilpos, turi atitikti griežtai apibrėžtus geležinkelio kelio bandymo kilpos reikalavimus arba geležinkelių riedmens metalo masė tarp riedmens ratų turi būti ne mažesnė už nustatytą minimalią, ratai turi būti tam tikros formos, jų aukštis virš bėgio galvutės turi atitikti nustatytąjį aukštį, ir ratų laidis turi atitikti nustatytąjį.

Neišspręstas klausimas –

6.4.   Rato medžiaga

6.4.1.

Ratams turi būti būdingos feromagnetinės charakteristikos.

6.5.   Pilnutinė varža tarp ratų

6.5.1.

Elektros varža tarp aširačio ratų važiuojamųjų paviršių neturi viršyti:

0,01 omo, jei tai nauji arba permontuotų aširačiai

0,05 omo, jei tai aširačiai, kuriems atliktas kapitalinis remontas.

6.5.2.

Varža nustatoma išmatuojant įtampą, kurios intervalas yra nuo 1,8 VDC iki 2,0 VDC (tuščiosios veikos įtampa).

6.5.3.   Specifinis atvejis – Lenkija:

Reaktyvioji varža tarp aširačio važiuojamųjų paviršių turi būti mažesnė nei f/100 miliomais, kai f yra lygi 500 Hz–40 kHz, matuojamoji srovė yra ne mažesnė kaip 10 ARMS, o tuščiosios veikos įtampa – 2 VRMS.

6.5.4.   Specifinis atvejis – Prancūzija:

Reaktyvioji varža tarp aširačio važiuojamųjų paviršių turi būti mažesnė nei f/100 miliomais, kai f yra lygi 500 Hz–10 kHz, o matuojamoji įtampa – 2 VRMS (tuščiosios veikos įtampa).

6.5.5.   Specifinis atvejis – Nyderlandai:

Be A priedo 1 priedėlyje pateiktų bendrųjų reikalavimų, lokomotyvams ir po kelis sukabintiems geležinkelio riedmenims bėgių grandinėms galima taikyti papildomus reikalavimus. Infrastruktūros registre nurodomos geležinkelio linijos, kurioms taikomi šie reikalavimai.

Neišspręstas klausimas –

6.6.   Pilnutinė geležinkelių riedmenų varža

6.6.1.

Mažiausia pilnutinė varža tarp srovės imtuvo ir geležinkelių riedmens ratų turi būti:

daugiau nei 0,45 omo indukcinė varža esant 75 Hz 1 500 VDC traukos sistemų atveju

Specifinis atvejis – Belgija:

daugiau nei 1,0 omo indukcinė varža esant 50 Hz 3 kVDC traukos sistemų atveju

7.   ATSKIRIANTYSIS IŠMETIMAS

7.1.   Smėlio barstymo įrangos naudojimas

7.1.1.

Siekiant pagerinti stabdymo ir traukos eksploatacines charakteristikas, leidžiama geležinkelio kelius barstyti smėliu. Leidžiamas smėlio kiekis, kurį smėlio barstymo įtaisas gali išmesti per 30 s:

jei tai greitis V < 140 km/h: 400 g + 100 g

jei tai greitis V ≥ 140 km/h: 650 g + 150 g

7.1.2.

Tinkamų eksploatuoti smėlio barstymo įtaisų skaičius neturi:

jei tai keli sukabinti riedmenys su paskirstytais smėlio barstymo įtaisais: pirmasis bei paskutinis vagonai ir tarpiniai vagonai su ne mažiau nei 7 tarpinėmis ašimis tarp dviejų smėlio barstymo įtaisų, kuriais nebarstomas smėlis. Leidžiama tokius po kelis sukabintus riedmenis sukabinti ir naudoti visus prie sukabintų galų esančius smėlio barstymo įtaisus,

jei tai lokomotyvu stumiami traukiniai

jei tai staigusis ir paprastasis stabdymas: visi turimi smėlio barstymo įtaisai,

visais kitais atvejais: ne daugiau nei 4 smėlio barstymo įtaisai vienam bėgiui,

smėlio charakteristikos turi būti tokios:

Neišspręstas klausimas –

7.1.3.   Specialus atvejis – Jungtinė Karalystė

Jei tai po kelis sukabinti geležinkelių riedmenys, neleidžiama barstyti smėlio, kad pagerėtų traukos charakteristikos, prieš priekinę ašį tuo atveju, jeigu greitis yra mažesnis nei 40 km/h.

Neišspręstas klausimas –

7.2.   Stabdžių kompozicinių trinkelių naudojimas

7.2.1.

Stabdžių kompozicinių trinkelių naudojimo sąlygas tyrimo grupė turės nustatyti iki 2005 m. pabaigos.

Neišspręstas klausimas –

8.   EELEKTROMAGNETINIAI TRUKDŽIAI

8.1.   Traukos srovė

8.1.1.

Apribojimai ir papildomi paaiškinimai pateikiami atskirame dokumente, kuris yra rengiamas.

Neišspręstas klausimas –

8.2.   Elektrinių ir (arba) magnetinių stabdžių naudojimas

8.2.1.

Naudoti magnetinius stabdžius ir elektromagnetinius stabdžius yra leidžiama tik taikant staigiojo stabdymo režimą arba pirmiau minėti stabdžiai įjungiami stovint. Infrastruktūros registre gali būti uždrausta naudoti magnetinius stabdžius ir elektromagnetinius stabdžius, jeigu taikomas avarinio stabdymo režimas.

8.2.2.

Jeigu taip nurodyta infrastruktūros registre, elektromagnetinius stabdžius ir magnetinius stabdžiai galima naudoti taikant paprastojo stabdymo režimą.

8.2.3.   Specifinis atvejis – Vokietija:

Magnetinių stabdžių ir elektromagnetinių stabdžių neleidžiama įrengti pirmajam priekinio geležinkelių riedmens vežimėliui, jeigu infrastruktūros registre nenustatyta kitaip.

8.3.   Elektros, magnetiniai, elektromagnetiniai laukai

8.3.1.   – Neišspręstas klausimas -

9.   SPECIALIŲ GELEŽINKELIO LINIJŲ, KURIŲ VĖŽĖS PLOTIS – 1520 IR (ARBA) 1524 MM –, CHARAKTERISTIKOS

(2)

Traukinio aptikimo įrangos, sumontuotos prie geležinkelio linijų, kurių vėžė – 1520 ir (arba) 1524 mm – techninės charakteristikos turi atitikti pirmiau minėtąsias, išskyrus nustatytąsias šiame skirsnyje.

(3)

Atstumas ai neturi viršyti 19 000 mm.

(4)

Matmuo BR neturi būti mažesnis nei 130 mm.

(5)

Elektros varža tarp aširačio ratų važiuojamųjų paviršių neturi viršyti 0,06 omo.

(6)

Smėlio barstymo įtaisų, kuriais galima barstyti smėlį, skaičius lokomotyvu stumiamuose traukiniuose neturi būti didesnis nei 6 smėlio barstymo įtaisai vienam bėgiui.

2 Priedėlis

Geležinkelio kelio įrangos („Įkaitusių ašidėžių aptikimo“) reikalavimai

1.   BENDROSIOS PASTABOS

Šioje TSS dalyje nustatomi šalia geležinkelio kelio montuojamų įkaitusių ašidėžių aptikimo įrangos (ĮAAĮ) sudedamųjų dalių reikalavimai, kurie taikomi tik A klasės įrangai.

Geležinkelių riedmenys – tai geležinkelių linijose, kurių vėžės plotis yra 1 435 mm, naudotini riedmenys.

Dėl to geležinkelių riedmenys, kuriuose įmontuota aširačio įkaitusio guolio aptikimo įranga ir kurie yra apsaugoti taip, kad šalia geležinkelio kelio sumontuota aširačio įkaitusio guolio aptikimo įranga negali aptikti įkaitusio šių riedmenų aširačio guolio, nebus aptariami šioje dalyje.

Ašidėžės sritis, kurios temperatūra matuotina – tai aširačio ašidėžės paviršius, kurio

temperatūra yra susijusi su ašidėžės guolio temperatūra

ir kuris yra visiškai prieinamas, kad vertikalioje plokštumoje jį būtų galima stebėti geležinkelio kelio įranga.

Stebėtina geležinkelių riedmenų sritis yra apibrėžiama skersiniais ir išilginiais matmenimis. Dėl to ašidėžės sritis, kurios temperatūra matuotina – tai geležinkelių riedmenų charakteristika, kuri pirmiausia apibrėžiama geležinkelių riedmenų šoninio kontūro padėtimi.

Veikimo atstumas – tai techninė įkaitusių ašidėžių aptikimo įtaiso ir jo montavimo priemonių charakteristika, kuri pirmiausia apibrėžiama geležinkelio kelio šoninės ribos padėtimi.

Ašidėžės sritis, kurios temperatūra matuotina (geležinkelio riedmuo), ir ĮAAĮ veikimo atstumas yra susiję vienas su kitu ir tu būti suderinti vienas su kitu.

A) paveiksle išdėstomas bendras toliau pateikiamų apibrėžčių supratimas ir nurodoma su jomis susijusi išsamesnė informacija.

2.   VEIKIMO ATSTUMAS (ĮAAĮ) IR AŠIDĖŽĖS SRITIS, KURIOS TEMPERATŪRA MATUOTINA (GELEŽINKELIO RIEDMUO) (SKERSINE KRYPTIMI)

ĮAAĮ veikimo atstumas turi būti toks, kad būtų įmanoma išmatuoti įkaitusią 50 mm sritį, jei atstumas yra nuo de1 = 1 040 mm iki de2 = 1 120 mm, atsižvelgiant į centrinę geležinkelių riedmenų liniją, kuri virš bėgio galvutės brėžiama h1 = 260 mm ir h2 = 500 m aukštyje (mažiausias atstumas).

3.   VEIKIMO ATSTUMAS (ĮAAĮ) IR AŠIDĖŽĖS SRITIS, KURIOS TEMPERATŪRA MATUOTINA (GELEŽINKELIO RIEDMUO) (IŠILGINE RYPTIMI)

Geležinkelio riedmeniui važiuojant 3–330 km/greičiu ĮAAĮ turi būti tinkamas išilgine veikimo atstumo kryptimi matuoti ašidėžių temperatūrą, jeigu ašidėžės išilginės srities, kurios temperatūra matuotina, matmenys yra 80–130 mm.

Jeigu greitis yra didesnis, prireikus turėtų būti nustatytos kitos vertės.

4.   ATSTUMAI, KURIŲ LAIKOMASI ĮRANGĄ MONTUOJANT PRIE GELEŽINKELIO KELIO

Veiklioji ĮAAĮ sritis nuo vidurinės geležinkelio kelio linijos turi būti montuojama tokiu atstumu, kad būtų užtikrinamos 1.2 pastraipoje nustatytos vertės ir kad tas atstumas ĮAAĮ leistų laikyti suderinamu su geležinkelio riedmeniu, kuris kol kas neatitinka geležinkelių riedmenų TSS reikalavimų. Dėl to minėtas atstumas šioje TSS nėra nustatytas. Jeigu ĮAAĮ sumontuojamas minėtu būdu, tas įtaisas turėtų būti tinkamas aptikti bet kokios konstrukcijos įkaitusias ašidėžes.

Primygtinai rekomenduojama užtikrinti stebėjimą vertikalioje plokštumoje.

5.   SIGNALIZAVIMO TIPAI IR APRIBOJIMAI

ĮAAĮ turi užtikrinti šių tipų signalizavimą:

įkaitusios ašidėžės signalas

įšilusios ašidėžės signalas

kairiojo ir dešiniojo ašidėžės guolių temperatūros skirtumo signalas arba kitokio tipo signalas

Pagal C priedą

įspėjamųjų signalų ribų vertės turi būti nustatytos infrastruktūros registre,

atitinkamos geležinkelių riedmenų ašidėžių šonininio paviršiaus temperatūros turi būti nurodytos geležinkelių riedmenų registre.

Tuo atveju, jeigu geležinkelio kelio įranga ateityje būtų tinkama patikimai identifikuoti traukinį pagal jam nustatytus temperatūros apribojimus, įspėjamųjų signalų ribų vertes būtų galima nustatyti automatiškai.

6.   SPECIFIKACIJA

Techninei specifikacijai – įskaitant EMS reikalavimus – parengti turi būti suteikti įgaliojimai.

a) pav.

Stebėtina sritis (geležinkelio riedmens) ir veikimo atstumas (ĮAAĮ)

Image

B PRIEDAS

B KLASĖ

TURINYS

B priedo naudojimas

1 dalis: Signalizavimas

2 dalis: Radijo ryšys a

3 dalis: Perėjimo matric

B PRIEDO NAUDOJIMAS

Šiame priede pateikiamos automatinės traukinio saugos, valdymo ir įspėjamosios sistemų bei radijo ryšio sistemos, kurios buvo naudojamos iki A klasės traukinių eismo valdymo įrangos bei radijo ryšio sistemų įdiegimo ir kurias, atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės nustatytus greičio apribojimus, buvo leidžiama naudoti transeuropiniame greitųjų ir paprastųjų geležinkelių tinkle. Ši B klasės įranga nebuvo kuriama pagal suvienodintas Europos specifikacijas, dėl to jų tiekėjams gali priklausyti specifikacijų nuosavybės teisės. Šių specifikacijų pateikimas ir priežiūra neturi prieštarauti nacionaliniams teisės aktams, pirmiausia tiems, kurie reglamentuoja patentus.

Pereinamajame etape, kuriame ta įranga palaipsniui bus keičiama unifikuota įranga, bus privaloma tvarkyti technines specifikacijas, kad būtų užtikrinama sąveika. Už jų tvarkymą pagal transeuropinių greitųjų ir paprastųjų geležinkelių sistemų kontrolės ir valdymo posistemių TSS yra atsakinga atitinkama valstybė narė arba jos atstovas, bendradarbiaujantys su atitinkamos įrangos tiekėju.

Geležinkelio riedmenims netaikomas reikalavimas, kad tie riedmenys atitiktų visas B klasės įrangos specifikacijas, tačiau riedmenys turėtų atitikti valstybės narės, kurioje jie bus eksploatuojami, reikalavimus. Bus reikalaujama gauti kiekvienos šalies, kurioje geležinkelių riedmenys būtų eksploatuojami, patvirtinimą, išduotiną pagal atitinkamą nacionalinę patvirtinimo procedūrą.

Geležinkelio įmonės, pageidaujančios savo traukiniuose sumontuoti vieną arba daugiau iš minėtų sistemų, kreipiasi į atitinkamą valstybę narę. C priede nustatomos atitinkamos kiekvienos sistemos platinimo geografinės ribos ir nurodoma, kad kiekvienai geležinkelių linijai privaloma turėti infrastruktūros registrą, kuriame aprašomas įrangos tipas ir taikytinos eksploatacinės priemonės. Naudodamas infrastruktūros registrą, infrastruktūros valdytojas užtikrina savo tvarkomos kontrolės ir valdymo geležinkelio kelio įrangos ir taisyklių rinkinio darnumą.

Jeigu būtina, valstybė narė geležinkelio įmonei pataria, kaip saugiai atlikti montavimą, kuris atitiktų šių TSS ir C priedo reikalavimus.

Kaip nustatyta C priede, B klasės įrenginiams priskiriamos atsarginės priemonės.

Pagrindinė informacija apie B klasės įrangą pateikiama šiame priede. Paskirta valstybė narė dėl kiekvienos nurodytos sistemos užtikrina, kad bus išlaikoma tos sistemos sąveika, ir, taikydama minėtą sistemą, teikia būtiną informaciją, pirmiausia susijusią su sistemos patvirtinimu.

B priedo 1 dalis: B klasės radijo sistema

RODYKLĖ:

1.

ALSN

2.

ASFA

3.

ATB

4.

ATP-VRir (arba) RHK

5.

BACC

6.

CAWS ir ATP

7.

„Crocodile“

8.

Ebicab

9.

EVM

10.

GW ATP

11.

Indusi ir (arba) PZB

12.

KVB

13.

LS

14.

LZB

15.

MEMOR II+

16.

RETB

17.

RSDD ir (arba)SCMT

18.

SELCAB

19.

SHP

20.

TBL

21.

TPWS

22.

TVM

23.

ZUB 123

Pateikiama tik susipažinti, valstybėse narėse nenaudojamos sistemos:

24.

ZUB 121

ALSN

Automatinė nenutrūkstamojo veikimo geležinkelių riedmenų signalizacija

Автоматическая Локомотивная Сигнализация Непрерывного действия (autentiškas rusiškas pavadinimas).

Apibūdinimas:

ALSN – tai geležinkelių riedmenų signalizacijos ir traukinio automatinio stabdymo įrangos sistema. Ji yra sumontuota pagrindinėse Latvijos ir kaimyninių šalių – Lietuvos ir Estijos – geležinkelių linijose. Pateikiama tik susipažinti: ji taip pat yra sumontuota Rusijos Federacijos ir Baltarusijos geležinkeliuose.)

Sistemą sudaro kodinės bėgių grandinės (BG) ir geležinkelių riedmenų įranga.

Bėgių grandinės yra gana įprasto projekto, jos būna su reliniais imtuvais.

Tarpstočių geležinkelio kelyje yra įrengta:

kintamosios srovės (KS) koduojamosios BG, kurių dažnis 50 (1), 75 arba 25 Hz; arba

nenutrūkstamos BG, užtikrinančios kodavimo režimo įjungimą artėjančio traukinio kryptimi, atsižvelgiant į traukinio judėjimo kryptį:

KS BG, kurių dažnis 50, 75 arba 25 Hz eksploatuojant nenutrūkstamu režimu ir 50, 75 arba 25 Hz eksploatuojant kodavimu režimu,

NS BG.

Stotyse yra įrengta:

nenutrūkstamo veikimo BG, užtikrinančios kodavimo režimo įjungimą artėjančio traukinio kryptimi, atsižvelgiant į traukinio judėjimo kryptį:

BG, kurių dažnis 50, 75, 25 Hz arba KS akustinio dažnio eksploatuojant nenutrūkstamu režimu ir 50, 75 ir 25 Hz eksploatuojant kodavimo režimu, arba

NS BG.

Geležinkelio riedmens įrangą sudaro elektroninis stiprintuvas, relinis iškodavimo įrenginys; elektrinis pneumatinis vožtuvas, kuriuo išjungiama (įjungiama) stabdymo sistema; šviesos signalas, atitinkantis geležinkelio kelio signalų spalvas, ir budrinamojo signalo rankena, kuria mašinistas patvirtina, kad gavo informaciją.

Sistema – tai saugos sistema, kuri nėra visiškai patikima, nes ją papildo geležinkelio kelio įrangos signalai, tačiau patikima, kad ja būtų galima kontroliuoti mašinistą.

Duomenys iš koduojamų bėgių grandinių į geležinkelių riedmenų įrangą ir atvirkščiai perduodami virš geležinkelio kelio esančiomis indukciniu ryšiu susietomis priėmimo ritėmis.

Sistema skirta naudoti traukiniuose, kurie važiuoja ne didesniu nei 160 km/h greičiu.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinį:

50, 25 arba 75 Hz nešlio dažnis,

skaitmeninis kodas,

ALSN eksploatuoti mažiausia bėgio kodavimo srovė yra 1,2 A

4 geležinkelių riedmenų įrangos signalo spalvos (3 kodai ir kodo nebuvimas);

geležinkelio riedmenyje turima informacija (ne ALSN): tikrasis greitis, nuvažiuoto maršruto ilgis;

mašinistui pateikiama informacija:

geležinkelių riedmenų signalo spalva, atitinkanti gaunamą kodą,

garsinis signalas, jei kodas pakeičiamas griežtesniu;

Kontrolė:

mašinistas per 15 sekundžių patvirtina, kad yra atkreipęs dėmesį į griežtesnį signalą,

nuolatinė greičio kontrolė riedmeniui pravažiavus geležinkelio kelio signalą „stop“.

kodo nebuvimo patvirtinimas kas 40–90 sekundžių.

Veikimas:

staigiojo stabdymo stabdžiai įjungiami šiais atvejais:

pravažiavus draudžiamąjį geležinkelio kelio signalą,

viršijus greitį, leidžiamą esant tam tikrai signalo spalvai,

mašinistas nepatvirtina gavęs įspėjamąjį signalą (garsinis signalas).

Atsakingos valstybės narės: Latvija, Estija, Lietuva.

ASFA

Apibūdinimas:

ASFA – tai geležinkelių riedmenų signalizacijos ir automatinės traukinio saugos (ATS) sistema, sumontuota didesnėje RENFE geležinkelio linijų (1 668 mm) dalyje, metro pločio geležinkelio vėžės linijose FEVE ir naujos Europos vėžės NAFA geležinkelio linijoje.

ASFA sistema montuojama visose geležinkelių linijose, kuriose turi būti užtikrinta sąveika.

Geležinkelio kelio ir traukinio ryšys grindžiamas rezonansinėmis magnetinio ryšio bėgių grandinėmis, kurios magnetiniu ryšiu yra susiejamos taip, kad galima perduoti devynis skirtingus parametrus. Rezonansinė bėgių grandinė veikia signalo spalvą atitinkančiu dažniu. Magnetiniu ryšiu susieta geležinkelio riedmenyje sumontuota fazės sinchronizavimo kilpa yra suderinta su bėgių grandinės dažniu. Ši sistema – tai saugos sistema, užtikrinanti ne visišką saugą, tačiau ganėtinai tinkama mašinistui kontroliuoti. Ji mašinistui primena signalizavimo sąlygas ir verčia jį patvirtinti, kad jis atkreipė dėmesį į draudžiamojo signalo rodmenį.

Prie geležinkelio kelio ir geležinkelio riedmenyje montuojama įprastinės konstrukcijos įranga.

Pagrindinės charakteristikos:

9 dažniai

Diapazonas: 55 kHz–115 kHz;

Geležinkelio riedmenyje galima pasirinkti tris skirtingas traukinių kategorijas

Kontrolė:

mašinistas per 3 sekundes patvirtina, kad yra atkreipęs dėmesį į draudžiamąjį signalą,

nuolatinė greičio kontrolė (160 arba 180 km/h) pravažiavus draudžiamąjį signalą.

greičio patikra (60, 50 arba 35 km/h atsižvelgiant į traukinio tipą) už siųstuvo nuvažiavus 300 m, po signalo

traukinio sustabdymas, jeigu jis pravažiuoja draudžiamąjį signalą;

geležinkelio linijos greitis.

Veikimas:

Įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai, jeigu nesilaikoma kurios nors priežiūros funkcijos nuostatų. Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti tik geležinkelio riedmeniui stovint.

Atsakinga valstybė narė: Ispanija

ATB

Naudojamos dvi pagrindinės ATB versijos: senesnio tipo ir naujo modelio ATB.

Senesnio tipo ATB aprašymas:

Senesnio tipo ATB yra sumontuotos didesnėje Nyderlandų geležinkelių linijų dalyje.

Sistema yra sudaryta iš gana tipinės konstrukcijos koduojamų bėgių grandinių ir kompiuterizuotos (ACEC) arba įprastos elektroninės (GRS) geležinkelių riedmens įrangos.

Duomenys iš koduojamų bėgių grandinių į geležinkelių riedmenų įrangą ir atvirkščiai perduodami virš geležinkelio kelio esančiomis indukciniu ryšiu susietomis priėmimo ritėmis.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinius:

75 Hz nešlio dažnis,

naudojant amplitudės moduliavimą sumoduliuoti greičio kodai

6 greičio kodai (40,60,80,130,140) km/h,

1 išėjimo kodas

geležinkelių riedmenų įrangai nenustatoma jokių traukinio charakteristikų (greičio kodas iš geležinkelio kelio įrangos)

mašinistui pateikiama informacija:

greičio kodą atitinkantis greitis

nuaidi skambutis, jeigu pakeičiamas kodas

nuaidi varpelis, jeigu sistema signalizuoja, kad privaloma įjungti stabdžius

Kontrolė:

greičio (nenutrūkstama)

Veikimas: įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai, jeigu viršijamas greitis ir mašinistas po garsinio signalo nesiima veiksmų.

Atsakinga valstybė narė: Nyderlandai

Naujo modelio ATB aprašymas:

ATB sistema iš dalies yra sumontuota Nyderlandų geležinkelių linijose.

Sistema yra sudaryta iš traukinių valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo ir geležinkelių riedmenų įrangos. Taip pat galima naudoti duomenų atnaujinimo funkciją, kurios vykdymą užtikrina kabelio kilpa.

Duomenys iš veikiančio traukinių valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo perduodami į geležinkelių riedmenų anteną. Sistemos veikimas priklauso nuo krypties – geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai montuojami tarp bėgių, šiek tiek į šalį nuo vėžės centro.

Geležinkelių riedmenų ATBNG įranga yra visiškai sąveiki su senesnio tipo ATB geležinkelio kelio įranga.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinius:

100 kHz +/- 10 kHz (dažnio moduliavimas),

25 kb/s

119 panaudojamų bitų viename pranešime

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą įveda mašinistas

traukinio ilgis

didžiausias traukinio greitis

traukinio stabdymo charakteristikos

mašinistui teikiama informacija:

didžiausias greitis geležinkelio linijoje

privalomasis greitis

atstumas iki ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greičiu

stabdymo charakteristikos

Kontrolė:

greičio geležinkelio linijoje

greičio apribojimų

sustojimo vietos

dinaminio stabdymo pavidalo

Veikimas:

iš anksto pateikiamas optinis įspėjamasis signalas

garsinis įspėjamasis signalas

Jeigu pažeidžiamos geležinkelių riedmenų eismo valdymo funkcijų nuostatos arba jeigu po gauto garsinio signalo mašinistas nesiima veiksmų, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai.

Atsakinga valstybė narė: Nyderlandai

ATP–VR IR RHK

Automatinė traukinio saugos sistema (ATSS), (Junakulunvalvonta (JKV) Paprastai vadinama „Junakulunvalvonta (JKV)“ (suom. „automatinė traukinio saugos sistema“ (ATSS)).

Apibūdinimas:

Suomijoje naudojama ATP–VR ir RHK sistema yra gedimams atspari standartinė ATSS sistema, grindžiama Ebicab 900 su JGA arba automatinės traukinio kontrolės technologija (ATKS) technologija su mini siųstuvais. Sistemą sudaro geležinkelio kelio siųstuvai ir signalų kodavimo įrenginiai arba kompiuteriai bei kompiuterizuota geležinkelių riedmenų įranga.

Duomenys perduodami tarp geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio pasyvių siųstuvų (2 vienam siųstuvo punktui) ir prie apatinės geležinkelių riedmenų dalies pritvirtintos antenos, kuri iš pravažiuojančio geležinkelių riedmenų pirmiau minėtam siųstuvui perduoda energiją. Geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo ir geležinkelių riedmenų įrangos ryšys yra indukcinis.

Pagrindinės charakteristikos:

energiją gaunantys geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai:

27,115 MHz,

amplitudės moduliavimas takto impulsams

50 kHz impulsų dažnis

duomenų perdavimas į traukinius:

4,5 MHz

50 kb/s

180 panaudojamųjų bitų, iš viso 256 bitų

susiejimas:

visi nuolatiniai geležinkelių transporto eismo valdymo geležinkelio kelio siųstuvai yra susieti

geležinkelių transporto eismo valdymo geležinkelio kelio laikinųjų siųstuvai galima ir nesujungti

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą įveda mašinistas:

didžiausias traukinio greitis

traukinio stabdymo charakteristikos

traukinio ilgis

traukinio masė

galimybė geležinkelio kelio kreivėmis važiuoti didesniu greičiu

atskiriems traukiniams būdingos ypatybės (pvz., traukinio stabdymas dėl didelės ašies apkrovos),

aplinkos sąlygos

mašinistui teikiama informacija:

spidometru:

leidžiamasis greitis

privalomasis greitis

vaizduoklyje pateikiama skaitmeninė informacija:

atstumas iki ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis, vietos

vaizduoklyje pateikiama skaitmeninė–raidinė informacija (kartus su garsiniu įspėjamuoju signalu):viršytas greitis – įspėjamasis signalas

stabdyti – pavojaus signalas

daugiau stabdyti – pavojaus signalas

daugiau stabdyti – pavojaus signalas

stabdymas, kurį pradeda automatinė traukinio saugos sistema

leidžiama išjungti stabdžius

pravažiuojamas draudžiamosios spalvos signalas

kitas signalas „numatomas pavojus“ ir kontroliuojamas greitis iki signalo

ruožas, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis, yra už 2–3 blokuojamųjų ruožų

iešmas kaip ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis, pradžia

greičio apribojimas ruože, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis,

rezervuotas geležinkelio kelias

geležinkelio kelio arba geležinkelių riedmenų įrangos gedimai

galima patikrinti naudojantis sistema: pvz., traukinio stabdymą, stabdžių vamzdyno slėgį, greitį, iš geležinkelių transporto eismo valdymo geležinkelio kelio paskutinių siųstuvų gautą informaciją

kontrolė:

Svarbiausi: visa informacija apie signalus, iešmus ir greičio apribojimus yra perduodama 2 400 arba 3 600 m (priklauso nuo didžiausio greičio geležinkelio linijoje) atstumu nuo ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis. Sistema apskaičiuoja stabdymo diagramas iki kiekvieno ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis, greičiu ir mašinistui pateikia informaciją, kuria nustatomi didžiausi apribojimai:

didžiausias greitis geležinkelio linijoje arba didžiausias traukinio greitis

„numatomas pavojus“ už 2–3 blokuojamųjų ruožų

sustojimo signalu kontroliuojamas greitis

greičio apribojimas

įprastos konstrukcijos traukinio ir traukinio pakreipiamuoju kėbulu greičio apribojimas kreivėse

traukiniui taikomi specialūs apribojimai

greičio apribojimai iešmuose

greitis pravažiavus iešmą

leidžiančio važiuoti, tačiau prieš tai sustojus, signalo kontroliuojamas 50 km/h greitis iki kito pagrindinio signalo

greitis po geležinkelių transporto eismo valdymo geležinkelio kelio siųstuvo veikimo sutrikimo

kitos funkcijos:

važiavimą be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

apsaugos nuo savaiminio važiavimo

slydimo kompensavimo

Veikimas:

greičio apribojimo kontrolė: garsinis įspėjamasis signalas 3 km/h viršijus greitį (didesnio greičio geležinkelių linijose: 5 km/h viršijus greitį), jeigu po įspėjimo greitis viršijamas 5 km/h, įjungiami paprastojo stabdymo stabdžiai.

ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis, kontrolė: sistema apskaičiuoja stabdymo diagramas ir garsiniu signalu nurodo, kada įjungti stabdžius, nenutrūkstamu garsiniu signalu nurodo, kada įjungti daugiau stabdžių ir įjungti paprastojo stabdymo stabdžius. mašinistas gali išjungti paprastojo stabdymo stabdžius, jeigu greitis atitinka nustatytus apribojimus. Sistema, neatsižvelgiant į mašinisto veiksmus, stabdys veiksmingai.

sistema įjungia staigiojo stabdymo stabdžius, jeigu leidžiamasis greitis 15 km/h viršijama stabdymo diagramoje nustatytąjį arba jeigu neveikia paprastojo stabdymo stabdžiai. Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti traukiniui sustojus.

Atsakinga valstybė narė: Suomija.

BACC

Apibūdinimas:

BACC yra montuojama visose FS bendrovės geležinkelio tinklo linijose, kuriose eismas vyksta didesniu kaip 200 km/h greičiu, ir kitose geležinkelių linijose, kurių didesnė dalis – tai tinkamumo užtikrinant sąveiką požiūriu vertinamos geležinkelio linijos.

Sistema yra sudaryta iš įprastinių koduojamų bėgių grandinių, kuriose naudojami du nešlio dažniai, atitinkantys dvi traukinių klases. Geležinkelio riedmenyje yra sumontuojama kompiuterizuota įranga.

Duomenys iš koduojamų bėgių grandinių į geležinkelių riedmenų įrangą ir atvirkščiai perduodami virš geležinkelio kelio esančiomis indukciniu ryšiu susietomis priėmimo ritėmis.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinius:

50 Hz nešlio dažnis

naudojant amplitudės moduliavimą sumoduliuoti greičio kodai

5 greičio kodai

178 Hz nešlio dažnis

naudojant amplitudės moduliavimą sumoduliuoti greičio kodai

4 papildomi greičio kodai

geležinkelio riedmenyje sumontuota įranga pritaikyta veikti su dviejų kategorijų traukiniais (greičio kodas iš geležinkelio kelio įrangos)

mašinistui pateikiama informacija:

greičio kodą atitinkantis greitis

signalo spalva (1 iš 10)

Kontrolė:

greičio (nenutrūkstama)

sustojimo vietos

Veikimas: staigiojo stabdymo stabdžiai, jeigu viršijamas greitis

Atsakinga valstybė narė: Italija

CAWS IR ATSS

(sumontuota „Iarnród Éireann“ geležinkelio linijoje)

Sistemą sudaro koduojamos bėgių grandinės ir geležinkelių riedmenų įranga. Koduoti duomenys perduodami virš visų bėgių esančiomis indukciniu ryšiu susietomis traukinio priekyje sumontuotomis priėmimo ritėmis.

Koduojamos bėgių grandinės yra naudojamos visuose didelio tankio Dublino priemiestiniuose maršrutuose ir tarpmiestiniuose maršrutuose į Korką, Limeriką, Atloną ir Belfasto krypties maršrutuose, siekiančiuose sieną su Jungtine Karalyste.

Dyzeliniuose lokomotyvuose yra sumontuota nepertraukiamojo automatinio įspėjimo įranga. Šiai kategorijai priskiriami Jungtinės Karalystės traukiniai, kasdien važinėjantys į Airijos Respubliką ir iš jos grįžtantys. Minėta sistema gautą koduotą signalą paverčia signalo spalvos rodmeniu, kuris pateikiamas mašinistui.

Elektriniuose lokomotyvuose yra įrengta automatinė traukinio saugos sistemos įranga. Ji gautą koduotą signalą paverčia didžiausiu greičiu, kuris pateikiamas mašinistui. Susisiekimui elektriniai lokomotyvai naudojami tik Dublino priemiestiniame elektrifikuotame rajone.

Pagrindinės charakteristikos: (Dublino priemiestinis elektrifikuotas rajonas)

83 1/3 Hz nešlio dažnis,

impulsiniai stačiakampės bangos signalo kodai 50, 75, 120, 180, 270 ir 420 CPM. Konvertavus ATSS sistema 29 kph, 30 kph, 50kph, 50kph, 75kph, 100kph. Konvertavus nepertraukiamojo automatinio įspėjimo sistema (NAĮS) geltona, žalia, geltona, žalia, dviguba geltona, žalia,

leidžiami greičiai taip pat nustatomi pagal rodomą signalo spalvą. Artėjant prie raudono signalo greičio riba palaipsniui sumažinama iki nulio.

Pagrindinės charakteristikos: (Už Dublino priemiestinio elektrifikuoto rajono ribų)

50 Hz nešlio dažnis

3 impulsiniai stačiakampės bangos signalo kodai 50, 120 ir 180 CPM. Konvertavus NAĮS sistema: geltona, dviguba geltona, žalia.

Automatinė traukinio saugos sistema.

mašinistui pateikiama informacija:

šiuo metu leidžiamas greitis. Nenutrūkstamai atnaujinama atsižvelgiant į tai, kaip keičiasi priekyje esančio signalo spalva.

nenutrūkstamas garsinis signalas, nurodantis, kad yra viršijamas leidžiamasis greitis.

trumpas signalas, nurodantis, kad leidžiamas didesnis greitis.

nutrūkstantis signalas, nurodantis, kad yra pasirinktas „leidimas važiuoti“

tikrinimo funkcija, kai geležinkelio riedmuo stovi.

Charakteristikos, kurias į įrangą įveda mašinistas:

„leidimas važiuoti“, leidžiantis šalutiniu geležinkelio keliu važiuoti iki raudonos spalvos signalų.

Kontrolė:

nenutrūkstama greičio kontrolė.

Veikimas:

viršijus leidžiamąjį greitį arba gavus mažesnio greičio kodą, įjungiami paprastojo stabdymo stabdžiai, kol imama važiuoti leidžiamuoju greičiu ir mašinistas patvirtina leistinojo greičio viršijimą, energijos tiekimo reguliatorių perjungdamas į laisvo riedėjimo arba stabdymo režimą. Neatlikus minėtų veiksmų, stabdžiai lieka įjungti.

Nenutrūkstamo automatinio įspėjimo sistema.

mašinistui pateikiama informacija:

paskutinio pravažiuoto geležinkelio kelio įrangos signalo spalva, kol iki kito signalo lieka apie 350 metrų, tuomet rodoma kito signalo spalva, Nenutrūkstamai atnaujinama atsižvelgiant į tai, kaip keičiasi priekyje esančio signalo spalva.

nenutrūkstamas garsinis signalas, kuris nurodo, kad gautas didesnius apribojimus nustatančios spalvos signalas ir kuris skamba tol, kol patvirtinamas jo gavimas,

trumpa garsinė „trelė“, patvirtinanti, kad gautas mažesnius apribojimus nustatančios spalvos signalas,

tikrinimo funkcija, kai geležinkelio riedmuo stovi.

pasirinktas nešlys.

Charakteristikos, kurias į įrangą įveda mašinistas:

nešlio dažnis,

išjungti raudonos spalvos rodmenį, kai važiuojama ne koduojamų bėgių grandinių ruožais.

Kontrolė:

signalo pasikeitimo į nustatantįjį griežtesnius apribojimus signalą patvirtinimas. Jį patvirtinus traukinio kontrolė neatliekama iki kito pasikeitimo į tokios spalvos signalą, kuriuo nustatomi griežtesni apribojimai.

Veikimas:

mašinistas per septynias sekundes turi patvirtinti, kad buvo gautas griežtesnius apribojimus nustatantis signalas, o jeigu mašinistas nepatvirtina, minutei įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai. Kol nepraeina nustatytas laikas, staigiojo stabdymo stabdžių neįmanoma išjungti. Traukinys turėtų sustoti per vieną minutę.

Atsakinga valstybė narė: Airijos Respublika.

„Crocodile“

Apibūdinimas:

„Crocodile“ yra sumontuota visose pagrindinėse RFF, SNCB ir „CFL“ bendrovių geležinkelių linijose. „Crocodile“ naudojama visose geležinkelių linijose, kurios vertinamos tinkamumo užtikrinti sąveiką atžvilgiu.

Jos veikimas grindžiamas geležinkelio kelio metaliniu strypu, kurį liečia prie traukinio pritvirtintas kontaktinis šepetys. Tarp metalinio strypo gnybtų (įtampos šaltinis yra akumuliatorių baterija), atsižvelgiant į signalo spalvą, sukuriama +/– 20V įtampa. Mašinistui pateikiamas rodmuo, ir mašinistas privalo patvirtinti, kad atkreipė dėmesį į įspėjamąjį signalą. Jeigu mašinistas nepatvirtina, kad atkreipė dėmesį į įspėjamąjį signalą, automatiškai įsijungia stabdžiai. „Crocodile“ sistema nekontroliuoja nei greičio, nei atstumo. Ji veikia tik kaip budrumą užtikrinanti sistema.

Prie geležinkelio kelio ir geležinkelio riedmenyje montuojama įprastinės konstrukcijos įranga.

Pagrindinės charakteristikos:

strypas, į kurį tiekiama NS (± 20 V)

į geležinkelių riedmenų įrangą neįmanoma įvesti jokių traukinio charakteristikų.

Kontrolė:

kontroliuojama, ar mašinistas patvirtina signalo priėmimą

Veikimas:

jei mašinistas nepatvirtina įspėjamojo signalo priėmimo, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai. Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti tik traukiniui stovint.

Atsakingos valstybės narės: Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas

Ebicab

Naudojamos dvi pagrindinės Ebicab versijos: Ebicab 700 ir Ebicab 900.

Ebicab 700 aprašymas:

Gedimams atspari ATSS naudojama Švedijoje, Norvegijoje, Portugalijoje ir Bulgarijoje. Kadangi Švedijoje ir Norvegijoje naudojama vienoda programinė įranga, traukiniai per valstybių sieną gali važiuoti nepakeitus mašinistų arba lokomotyvų nepaisant skirtingų signalizavimo sistemų bei taisyklių. Portugalijoje ir Bulgarijoje naudojama kitokia programinė įranga.

Sistema yra sudaryta iš geležinkelio kelio įrangos, geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų ir signalų kodavimo įrenginių arba nuosekliojo ryšio su elektroninės centralizacijos bei kompiuterizuota geležinkelių riedmenų įranga.

Duomenys perduodami tarp geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos pasyvių geležinkelio kelio siųstuvų (2–5 vienam signalui) ir prie apatinės geležinkelių riedmenų dalies pritvirtintos antenos, kuri iš pravažiuojančio geležinkelių riedmenų pirmiau minėtam siųstuvui perduoda energiją. Geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo ir geležinkelių riedmenų įrangos ryšys yra indukcinis.

Pagrindinės charakteristikos:

energiją gaunantys geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai:

27,115 MHz,

amplitudės moduliavimas takto impulsams

50 kHz impulsų dažnis

duomenų perdavimas į traukinius:

4,5 MHz

50 kb/s

12 panaudojamų bitų iš viso 32 bitų

susiejimas:

signalai yra susieti

skydų, t. y. įspėjamųjų ir greičio skydų, susieti nėra privaloma; jeigu 50 % geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų nebūtų susieta, laikoma kad sistema yra atspari gedimams

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą gali įvesti mašinistas:

didžiausias traukinio greitis

traukinio ilgis

traukinio stabdymo charakteristikos

specifinės traukinio ypatybės, pagal kurias specifiniuose ruožuose leidžiama viršyti greitį arba privaloma jį sumažinti,

aplinkos sąlygos

mašinistui teikiama informacija:

didžiausias greitis geležinkelio linijoje

privalomasis greitis

papildoma informacija apie antrinius ruožus, kuriuose traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis, kad būtų galima teikti informaciją apie likusį iki tų ruožų nuvažiuoti atstumą arba greičio mažinimą, galima kontroliuoti 5 blokuojamuosius ruožus

greičio apribojimai pravažiavus pirmąjį signalą.

iki paprastojo stabdymo stabdžių įjungimo likęs laikas, trys įspėjamieji signalai

geležinkelio kelio arba geležinkelių riedmenų įrangos gedimai

per paskutinį traukinio stabdymą sumažėjusio greičio vertė

slėgis stabdžių vamzdyne ir traukinio greitis

informacija iš paskutinio pravažiuoto geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo

papildoma informacija

Kontrolė:

greičio geležinkelio linijoje (atsižvelgiant į geležinkelio linijos tinkamumą, kad ja važiuojantis geležinkelio riedmuo galėtų viršyti geležinkelio linijos greitį ir geležinkelių riedmenų eksploatacines charakteristikas) arba mažo greičio užtikrinimas specialiems traukiniams

įvairių signalų, įskaitant signalinę informaciją, perduodamą ne optiniais signalais

nuolatinių, laikinų ir avarinių greičio apribojimų įgyvendinimo nesusietais geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvais sustojimo vietos

sustojimo vietos

dinaminio stabdymo pavidalo

geležinkelių riedmenų važiavimą be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

važiavimą be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

apsaugos nuo savaiminio važiavimo

slydimo kompensavimo

jeigu gavus leidimą pravažiuojamas draudžiamasis signalas, 40 km/h greičio kontroliavimo iki kito pagrindinio signalo

Veikimas:

duodamas garsinis įspėjamasis signalas, jeigu greitis viršijamas > 5 km/h, ir įjungiami paprastojo stabdymo stabdžiai, jeigu greitis viršijamas > 10 km/h. paprastojo stabdymo stabdžius gali išjungti mašinistas, kai greitis atitinka nustatytus apribojimus. Ebicab sistemos valdomi stabdžiai veiks pagal nustatytus reikalavimus neatsižvelgiant į mašinisto veiksmus. Staigiojo stabdymo stabdžiai naudojami tik iš tikrųjų susiklosčius pavojingai padėčiai, pvz., jeigu nepakanka įjungti paprastojo stabdymo stabdžius. Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti tik traukiniui stovint.

įgyvendintos pasirinktys

geležinkelių transporto eismo valdymo sistema su „apytikriai 3 lygmens ETCS“ funkcija

informacijos perdavimas iš traukinio į geležinkelio kelią

Atsakingos valstybės narės: Portugalija, Švedija

Ebicab 900 aprašymas:

Sistema yra sudaryta iš geležinkelio kelio įrangos, geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų ir signalų kodavimo įrenginių arba nuosekliojo ryšio su elektroninės centralizacijos bei kompiuterizuota geležinkelių riedmenų įranga.

Duomenys perduodami tarp geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio pasyvių siųstuvų (2–4 vienam signalui) ir prie apatinės geležinkelių riedmenų dalies pritvirtintos antenos, kuri iš pravažiuojančio geležinkelių riedmenų pirmiau minėtam siųstuvui perduoda energiją. Geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo ir geležinkelių riedmenų įrangos ryšys yra indukcinis.

Pagrindinės charakteristikos:

energiją gaunantys geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai:

27 MHz

amplitudės moduliavimas takto impulsams

50 kHz impulsų dažnis

duomenų perdavimas į traukinius:

4,5 MHz

50 kb/s

255 bitai

susiejimas:

signalai yra susieti

skydų, t. y. įspėjamųjų ir greičio skydų, susieti nėra privaloma; jeigu 50 % geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų nebūtų susieta, laikoma kad sistema yra atspari gedimams

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą gali įvesti mašinistas:

traukinio identifikavimas

didžiausias traukinio greitis

traukinio ilgis

traukinio stabdymo charakteristikos

traukinio greičio tipas (tik tuo atveju, jeigu traukinio greitis yra 140–300 km/h)

traukinio sandarumo užtikrinimas

mašinistui teikiama informacija:

ribinis greitis

privalomasis greitis

leidžiamąjį viršijantis greitis

veiksmingumas

mašinisto budrumą užtikrinančio įtaiso (MBUĮ) perduodamas pavojaus signalas

stabdžių nustatymas į pradinę padėtį

leidžiama pravažiuoti

END

garsinis įspėjamasis signalas

įspėjimas, kad traukinys bus stabdomas,

raudonas indikatorius

raidinės–skaitmeninės informacijos pateikimas vaizduoklyje

Kontrolė:

greičio geležinkelio linijoje (atsižvelgiant į geležinkelio linijos tinkamumą, kad ja važiuojantis geležinkelio riedmuo galėtų viršyti geležinkelio linijos greitį ir geležinkelių riedmenų eksploatacines charakteristikas) arba mažo greičio užtikrinimas specialiems traukiniams

įvairių signalų, įskaitant signalinę informaciją, perduodamą ne optiniais signalais

nuolatinių, laikinų ir avarinių greičio apribojimų įgyvendinimo nesusietais geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvais sustojimo vietos

sustojimo vietos

dinaminio stabdymo pavidalo

geležinkelių riedmenų važiavimą be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

važiavimą be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

apsaugos nuo savaiminio važiavimo

slydimo kompensavimo

jeigu gavus leidimą pravažiuojamas draudžiamasis signalas, 40 km/h greičio kontroliavimo iki kito pagrindinio signalo

Veikimas:

duodamas garsinis įspėjamasis signalas, jeigu greitis viršijamas > 3 km/h, ir įjungiami paprastojo stabdymo stabdžiai, jeigu greitis viršijamas > 5 km/h. paprastojo stabdymo stabdžius gali išjungti mašinistas, kai greitis atitinka nustatytus apribojimus. Ebicab sistemos valdomi stabdžiai veiks pagal nustatytus reikalavimus neatsižvelgiant į mašinisto veiksmus.

Atsakinga valstybė narė: Ispanija

EVM

Apibūdinimas:

EVM yra montuojama visose pagrindinėse Vengrijos valstybinių geležinkelių (MÁV) geležinkelio tinklo linijose. Jos vertinamos tinkamumo užtikrinti sąveiką atžvilgiu. Didesnėje lokomotyvų parko dalyje yra sumontuota EVM įranga.

EVM sistemos geležinkelio kelio dalis – tai koduojamos bėgių grandinės, kuriose informacija perduodama vienu nešlio dažniu. Nešlio dažnis koduojamas 100 % amplitudiniu moduliavimu, naudojant elektroninį kodavimo įrenginį.

Duomenys iš koduojamų bėgių grandinių į geležinkelių riedmenų įrangą ir atvirkščiai perduodami virš geležinkelio kelio esančiomis indukciniu ryšiu susietomis priėmimo ritėmis.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas iš geležinkelio kelio įrangos į traukinius:

75 Hz nešlio dažnis

amplitudiniu moduliavimu sumoduliuoti kodai (100 %),

7 kodai (6 greičio kodai)

mašinistui pateikiama informacija:

signalas kabinoje

signalo spalvos: sustoti, leidžiamasis greitis važiuojant pro kitą signalą (15, 40, 80, 120, DIDŽIAUSIAS), nėra perdavimo ir (arba)gedimo, traukinys važiuoja be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

Kontrolė:

greičio apribojimo

budrumo patikros po kiekvienų 1 550 m, jeigu V tikrasis < V privalomąjį,

budrumo patikros po kiekvienų 200 m, jeigu V tikrasis > V privalomąjį,

sustojimo signalo,

greičio apribojimo traukiniui važiuojant be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

Veikimas:

staigiojo stabdymo stabdžiai įjungiami

jeigu mašinistas nesiima atitinkamų veiksmų

jeigu greičio apribojimas tebeviršijamas ir po budrumo signalo arba

jeigu draudžiamasis signalas pravažiuojamas didesniu kaip 15 km/h greičiu

jeigu traukinys važiuoja be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti, iš karto viršijus 40 km/h (šiuo atveju stabdžiai įjungiami be jokio garsinio signalo)

papildomos funkcijos:

apsaugos nuo savaiminio važiavimo

patogumo funkcija (nurodymas, kad traukiniui stovint signalas buvo panaikintas)

Atsakinga valstybė narė: Vengrija

GW ATSS SISTEMA

Apibūdinimas:

GW ATSS – tai traukinio automatinės saugos sistema (ATSS), naudojama Jungtinėje Karalystėje „Great Western“ (GW) geležinkelių linijose, kuriomis susisiekimas vykta tarp Londono (Pedingtono stoties), Bristolio Temple Meads stoties, „Bristol Parkway“ stoties ir Njuberio. Sistema grindžiama kompiuterine įranga, panašia į Belgijoje naudojamą TBL sistemą, nors tarp jų yra kai kurių techninių ir eksploatacinių skirtumų.

Sistema yra skirta tik traukiniams, kurie važiuoja didesniu nei 160 km/h greičiu.

Sistema užtikrina šias pagrindines funkcijas:

visiška automatinė traukinio sauga, jeigu sistema yra įrengta traukinyje ir jeigu jis važiuoja infrastruktūra, kurioje sistema yra įrengta,

geležinkelių riedmenų didžiausio greičio kontrolė ir apsauga nuo savaiminio riedmenų važiavimo, jeigu sistema yra įrengta traukinyje, tačiau jeigu jis važiuoja infrastruktūra, kurioje sistema nėra įrengta

Duomenys yra perduodami iš geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų, įrengtomis greta signalų. Jeigu būtina, eksploatacinėms charakteristikoms pagerinti įrengiamos duomenų atnaujinimo kilpos.

Pagrindinės charakteristikos

Duomenų perdavimas į traukinius

100kHz ± 10kHz (dažnio modeliavimas (DM))

25kb/s

99 panaudojami bitai viename pranešime

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą įveda mašinistas

traukinio charakteristikos, pvz., pagrindiniai lėtinimo laipsniai, didžiausias greitis, nustatomos traukinio kompiuterinėje įrangoje įdiegta iš anksto užprogramuota parametrų priemone. Traukinio konfigūracijos variantus ir stabdžių sistemos parengtį mašinistas gali nustatyti prieš pradėdamas važiuoti.

Mašinisto sietuvas

vaizdo rodmenys:

didžiausias saugus greitis

privalomasis greitis

numatoma kito artėjančio signalo būklė

greičio apribojimai, kurie nenustatyti savaitiniame pranešime apie geležinkelio ruožo eksploatavimą

sutrikimų rodmenys

savaiminis bgeležinkelių riedmenų važiavimas

įsijungia sistemos kontrolė

traukinys važiuoja be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

režimas važiuoti pro draudžiamąjį signalą

pravažiuotas draudžiamasis signalas,

pravažiuotas pagalbinis signalas (leidžiama įvažiuoti į užimtą geležinkelio liniją)

Garsiniai rodmenys:

trumpas informuojamasis signalas kaskart, kai pasikeičia pateikiama informacija

nenutrūkstamas įspėjamasis signalas viršijus saugų greitį arba važiuojant ruožu, kuriame galioja greičio apribojimas, nenustatytas savaitiniame pranešime apie geležinkelio ruožo eksploatavimą arba pravažiavus draudžiamąjį signalą, arba nustačius savaiminį riedmenų važiavimą ar sistemos sutrikimą

Mašinisto kontrolės priemonės:

įjungimo mygtukas ir (arba) indikatorius

patvirtinimo mygtukas, kontrolei perimti po sistemos įsijungimo

geležinkelių riedmenų važiavimo be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti, režimo įjungimo mygtukas

mygtukas „važiuoti pro draudžiamąjį signalą“ pagal gautą leidimą

elektros įrangos skyrikliai

Kontrolė

Sistema traukinio judėjimą kontroliuoja pagal šiuos parametrus:

didžiausias saugus greitis (greitis geležinkelio linijoje ir įprasti greičio geležinkelio ruože apribojimai)

iš anksto suplanuoti greičio apribojimai

sustojimo vietos

dinaminio stabdymo pavidalo

važiavimo kryptis (įskaitant savaiminio važiavimo kontrolę)

Sistema visiškai įjungia paprastojo stabdymo stabdžius, jeigu:

privalomasis saugus didžiausias greitis yra viršijamas nustatytu dydžiu ir mašinistas nereaguoja į garsinį įspėjamąjį signalą

važiuojama geležinkelio ruožu, kuriame galioja kuriame greičio apribojimas, nenustatytas savaitiniame pranešime apie geležinkelio ruožo eksploatavimą

sistema sutrinka taip, kad ją įmanoma pataisyti, pvz., iš geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo duomenų negaunama tada, kai jų tikimasi

ATSS sistema įjungia staigiojo stabdymo stabdžius jeigu:

traukinys pravažiuoja draudžiamąjį signalą (traukinys sustabdomas, mašinistas negali atgauti visos kontrolės – 3 minutes leidžiama važiuoti ne greičiau nei 20 mylių per valandą arba tol, kol pravažiuojamas kitas geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvas)

riedmuo pradeda važiuoti savaime (t. y. riedmuo nuvažiuoja daugiau nei 10 metrų arba didesniu nei 5 mylios per valandą greičiu geležinkelių riedmenų valdiklio padėties neatitinkančia kryptimi)

sistemos veikimas sutrinka nepataisomai

Atsakinga valstybė narė: Jungtinė Karalystė

INDUSI IR (ARBA) PZB

(Induktive Zugsicherung/Punktförmige Zugbeeinflussung)

Apibūdinimas:

Automatinė traukinių saugos sistema, sumontuota Austrijos ir Vokietijos geležinkelių linijose, kurios vertinamos tinkamumo užtikrinti sąveiką atžvilgiu.

Magnetiniu ryšiu susietos rezonansinės geležinkelio kelio ir geležinkelio riedmenyje sumontuotos įrangos grandinės traukiniui perduoda vienos iš trijų rūšių informaciją. Sistema nelaikoma saugia, tačiau yra pakankamai patikima, kad ja būtų galima kontroliuoti mašinistą. Ši sistema veikia tik foniniu režimu, t. y. mašinistui ji neteikia jokių nuorodų apie signalo spalvą – tik rodo, kad traukinys yra kontroliuojamas.

Pagrindinės charakteristikos:

3 dažniai:

500 Hz

1 000 Hz

2 000 Hz

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą gali įvesti mašinistas:

stabdymo charakteristikos (stabdomų riedmenų procentas ir stabdymo režimas 3 kontrolės kategorijoms)

Kontrolė:

aparatinės įrangos versija (ne Vokietijoje):

500 Hz: tiesioginė greičio kontrolė

1 000 Hz: kontroliuojama, ar mašinistas patvirtina draudžiamojo signalo spalvos priėmimą, greičio kontrolė priklauso nuo traukinio tipo

2 000 Hz: staigusis sustabdymas

versija su mikroprocesoriumi:

500 Hz: tiesioginė greičio kontrolė ir po to – stabdymo charakteristikų kontrolė

1 000 Hz: kontroliuojama, ar mašinistas patvirtina draudžiamojo signalo spalvos priėmimą, greičio kontrolė priklauso nuo programos, kuriai naudojamos skirtingos stabdymo diagramos, tam tikrame ruože kontroliuojama naudojant laiko ir greičio vertes; stabdymo diagramų kontrolė (tam tikrą laiką ir tam tikrame ruože), užtikrinama 1 000 Hz, papildomai tam tikrame ruože įjungiama naudojant 500 Hz

2 000 Hz: staigusis sustabdymas

Veikimas:

jeigu pažeidžiamos kontrolės nuostatos, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai. Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti specialiomis sąlygomis.

Atsakingos valstybės narės: Austrija, Vokietija.

KVB

Apibūdinimas:

Standartinė automatinė traukinio saugos sistema (ATSS), naudojama Prancūzijoje, bendrovės RFF geležinkelio tinkle. Ši sistema yra įrengta visose elektrifikuotose paprastųjų geležinkelių linijose greičiui kontroliuoti, pavojinguose ruožuose ir iš anksto suplanuotiems greičių apribojimams įgyvendinti. Sumontuota 99 % paprastųjų geležinkelių linijų. Iš dalies sumontuota greitųjų geležinkelių linijose, kuriose naudojama taškiniam informacijos perdavimui ir iš anksto suplanuotiems greičių apribojimams įgyvendinti, jeigu greičio lygiai nėra nustatyti TVM kodais.

Sistema yra sudaryta iš geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų, įskaitant signalų kodavimo įrenginius, ir geležinkelio riedmenyje sumontuotos kompiuterizuotos įrangos. Pastaroji sistema naudojama kartu su įprastine signalizavimo įranga.

Duomenys perduodami tarp pasyvių geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų (2–9 vienam signalui) ir prie apatinės geležinkelių riedmenų dalies pritvirtintos antenos, kuri iš pravažiuojančio geležinkelių riedmenų pirmiau minėtam siųstuvui perduoda energiją. Geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvo ir geležinkelių riedmenų įrangos ryšys yra indukcinis. Šis duomenų perdavimas naudojamas taškiniam informacijos perdavimui, nesusijusiam su automatine traukinio saugos sistema (ATSS) (durys, radijo ryšio kanalai ir t. t).

Be to, KVB galima papildyti nenutrūkstamo perdavimo funkcija, kad būtų galima naudotis duomenų atnaujinimo funkcinės galimybėmis (kaip „Euroloop“ sistemoje): Duomenų atnaujinimas vykdomas nenutrūkstamo perdavimo režimu. Tai užtikrinama dažnio moduliavimu dviem nešlio dažniais Fp, lygiais 20 KHz ir 25 KHz (po vieną kiekvienam geležinkelio keliui). Perduodami duomenys yra dvejetainiai, sudarantys 80 bitų grupes (64 yra panaudojamieji). Duomenis atnaujinantiems pranešimams reikia, kad būtų sėkmingai perduoti trys 80 bitų elementai. Tai – vadinamasis „ilgasis“ pranešimas. Bitas, nustatytas lygiu „1“, perduodamas spinduliuojant dažnį Fp + 692 Hz, bitas, nustatytas lygiu „0“, yra perduodamas spinduliuojant dažnį Fp – 750 Hz. Charakteristikos:

Charakteristikos:

energiją gaunantys geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai:

27,115 MHz,

amplitudės moduliavimas takto impulsams

50 kHz impulsų dažnis

duomenų perdavimas į traukinius:

4,5 MHz

50 kb/s

12 panaudojamų bitų (bendras 4 × 8 bitai), analoginio tipo

172 panaudojamų bitų (bendras 256 bitai), skaitmeninio tipo

traukinio, išskyrus traukinio sekciją, charakteristikos, kurias į įrangą turi įvesti mašinistas:

traukinio kategorija

didžiausias traukinio greitis

traukinio ilgis

traukinio stabdymo charakteristikos

mašinistui teikiama informacija:

greitį kontroliuojančios įrangos būklė

traukinio saugaus važiavimo į stovynę greitis

Paskutinėje KVB versijoje pateikiami tik artėjančio pavojaus signalo rodmenys su trumpu sutapimu (000), išankstinio signalo „b“ ir „p“. Greičio rodmenys nepateikiami.

Kontrolė:

greičio geležinkelio linijoje, įskaitant įprastus greičio apribojimus geležinkelio ruože ir iš anksto suplanuotus greičio apribojimus

sustojimo vietos

dinaminio stabdymo pavidalo

greičio apribojimų KVB kontroliuoja manevravimą ir perėjimą prie kai kurių kitų sistemų (TVM) naudojimo, imasi veiksmų dėl radijo ryšio kanalų perjungimo, jungtuvo atidarymo, srovės imtuvų nuleidimo, sąstato pusės, kurioje atidaromos durys, pasirinkimo, laiptų aukščio pasirinkimo, sandarumo valdymo važiuojant per tunelius arba per cheminio pavojaus ruožus. Be to, KVB galima papildyti nenutrūkstamo perdavimo funkcija, kad būtų galima naudotis duomenų atnaujinimo funkcijomis (kaip „Euroloop“ sistemoje).

Veikimas:

mašinistas įspėjamas. Staigiojo stabdymo stabdžiai įjungiami, jeigu pažeidžiamos važiavimo kontrolės nuostatos. Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti tik traukiniui stovint.

Atsakinga valstybė narė: Prancūzija

LS

Apibūdinimas:

LS sistema yra montuojama visose Čekijos geležinkelių (CD) ir Slovakijos Respublikos geležinkelių (ZSR) tinklo linijose bei kitose geležinkelių linijose, kuriose eismas vyksta didesniu nei 100 km/h greičiu. Svarstoma, ar šios geležinkelio linijos būtų tinkamos sąveikai užtikrinti. LS sistemos geležinkelio kelio dalis – tai koduojamos bėgių grandinės, kuriose naudojamas vienas nešlio dažnis. Nešlio dažnis koduojamas 100 % amplitudiniu moduliavimu.

Beveik visuose lokomotyvuose yra sumontuota LS įranga. Sistemos įrangos dalis, kuri montuojama geležinkelių riedmenyse, buvo modernizuota, kartu ta įranga yra iš dalies kompiuterizuota.

Duomenys iš koduojamų bėgių grandinių į geležinkelių riedmenų įrangą ir atvirkščiai perduodami virš geležinkelio kelio esančiomis indukciniu ryšiu susietomis priėmimo ritėmis.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinius:

75 Hz nešlio dažnis

amplitudiniu moduliavimu sumoduliuoti kodai,

4 greičio kodai (įskaitant draudžiamojo signalo spalvą)

mašinistui pateikiama informacija:

signalas kabinoje

signalo spalvos: draudžiamojo signalo, greičio apribojimo, atsargaus važiavimo (greičio ribojimo iki 100 km/h), greičio neribojimo;

Kontrolė:

greičio apribojimo (galima kontroliuoti budrumo funkcija)

neprivaloma laikytis jokio nuotolio;

Veikimas:

jeigu mašinistas, gavęs greitį ribojantį pranešimą, nesiima atitinkamų veiksmų, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai.

Atsakingos valstybės narės: Čekijos Respublika, Slovakijos Respublika

LZB

(Linienförmige Zugbeeinflussung)

Apibūdinimas:

Automatinė traukinių kontrolės sistema (ATKS), sumontuota visose Vokietijos geležinkelių linijose, kuriose eismas vyksta didesniu nei 160 km/h greičiu, sudarančiose didesnę dalį tų geležinkelio linijų, kurios vertinamos tinkamumo užtikrinti sąveiką atžvilgiu. LZB sistemos taip pat yra sumontuotos Austrijos ir Ispanijos geležinkelių linijose.

Sistema yra sudaryta iš geležinkelio kelio įrangos, t. y. iš šių dalių:

suderinimo su centralizavimo sistemomis ir atitinkamu duomenų perdavimu

duomenų apdorojimo ir mašinisto sietuvo su mašina LZB centre

duomenų perdavimo į kitus LZB centrus ir iš jų

duomenų perdavimo į traukinius ir iš jų sistemos

Geležinkelio riedmenyje sumontuota įranga paprastai užtikrina indukcinę traukinio saugos funkciją.

Duomenys iš geležinkelio kelio įrangos į geležinkelių riedmenų įrangą perduodami iš geležinkelio kelio indukcinės kabelinės kilpos ir prie geležinkelių riedmenų pritvirtintos feritinės ritės.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinius:

36 kHz ± 0,4 kHz (dažnio moduliavimas),

1 200 b/s

83,5 impulso pranešime

duomenų perdavimas iš traukinių:

56 kHz ± 0,2 kHz (dažnio moduliavimas),

600 b/s

41 impulso pranešime

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą gali įvesti mašinistas:

traukinio ilgis

didžiausias traukinio greitis

traukinio stabdymo charakteristikos (stabdomų riedmenų procentas ir stabdymo režimas)

mašinistui teikiama informacija:

galiojantis veikimo režimas, duomenų perdavimo būklė

dviejų rodyklių spidometru rodomas didžiausias leistinas greitis (tikrasis greitis)

privalomasis greitis

atstumas iki ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu už privalomąjį greičiu

eksploatavimo režimas

Kontrolė:

Kontrolė: greičio geležinkelio linijoje (didžiausio greičio, iš anksto suplanuotų ir įprastų greičio apribojimų)

didžiausias traukinio greitis

sustojimo vietos

važiavimo krypties

greičio dinaminio pavidalo

pagalbinių funkcijų, pvz., srovės imtuvo nuleidimo (žr. C priedą).

Veikimas:

jeigu pažeidžiamos važiavimo kontrolės nuostatos, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai. Staigiojo stabdymo stabdžius, kurie buvo įjungti viršijus greitį, galima išjungti, jeigu greitis atitinka nustatytus apribojimus.

LZB eksploatavimo taisyklės:

„Deutsche Bahn“ LZB sistemą naudoja kaip visiškai patikimą automatinę traukinių kontrolės sistemą; geležinkelio kelio signalai nėra privalomi; jeigu signalai siunčiami LZB įrangos neturintiems traukiniams, tie signalai negalioja LZB įranga kontroliuojamiems traukiniams. LZB sistema paprastai būna sujungiama su automatine variklio ir stabdžių kontrole.

Atsakingos valstybės narės: Austrija, Vokietija, Ispanija.

MEMOR II+

Apibūdinimas:

Ši ATSS sistema, sumontuota visose Liuksemburgo geležinkelio tinklo linijose, yra naudojama pavojingų vietų apsaugai ir iš anksto suplanuotiems greičių apribojimams įgyvendinti. MEMOR II+ papildo „Crocodile“ sistemą.

Jos veikimas grindžiamas vienu iš dviejų geležinkelio kelio geležinių strypų, kurį liečia prie geležinkelių riedmenų pritvirtinti kontaktiniai šepečiai. Tarp strypų gnybtų, atsižvelgiant į signalo spalvą, sukuriama +/- 12 – +/- 20V įtampa. Sistema nelaikoma saugia, tačiau yra pakankamai patikima, kad ja būtų galima kontroliuoti mašinistą. Ji veikia tik foniniu režimu, t. y. mašinistui ji neteikia jokių nuorodų apie signalo spalvą – ji tik rodo, kad traukinys yra kontroliuojamas.

Pagrindinės charakteristikos:

Geležinkelio kelio strypai, į kuriuos tiekiama nuolatinė srovė (± 12 – +/- 20 V)

Į geležinkelių riedmenų įrangą mašinistas neįveda jokių traukinio charakteristikų, į geležinkelių riedmenų įrangą iš anksto yra įvesta tik viena parinktis – charakteristinė greičio kreivė.

Kontrolė:

jeigu perduodamai įspėjamieji arba greitį apribojantieji signalai, tam tikrą atstumą vienu įjungikliu įjungiama greičio, laiko ir greičio verčių kontrolė, palyginti su į geležinkelių riedmenų įrangą įvesta charakteristine greičio kreive.

Jeigu perduodamas draudžiamasis signalas, du įjungikliai, traukiniui nuvažiavus ne daugiau nei 11 metrų, įjungia staigiojo stabdymo stabdžius.

Veikimas:

jeigu pažeidžiamos kontrolės nuostatos, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai (mašinistas nesiima privalomųjų veiksmų).Staigiojo stabdymo stabdžius galima išjungti tik traukiniui stovint.

mašinistui teikiama informacija:

Perspektyva:

staigiojo stabdymo stabdžių būklė.

Perspektyva:

Laipsniškai pradedama eksploatuoti ECTS sistema bus pakeista MEMOR II ir „Crocodile“ sistema. Kad tai būtų galima padaryti, reikia pereinamojo laikotarpio, kuriuo lokomotyvų sistemos būtų pritaikytos ECTS. I lygmens ECTS sistema bus vienintelė galiojanti sistema, naudojama Liuksemburgo geležinkelio infrastruktūros tinkle.

Atsakinga valstybė narė: Liuksemburgas.

RETB

Apibūdinimas:

Sistema „Radijo ryšio elektroninių žetonų blokas“ (RETB) – tai signalizavimo sistema, Jungtinėje Karalystėje naudojama tik keliose neintensyviai eksploatuojamose geležinkelių linijose, priklausančiose paprastųjų geležinkelių sąveikos direktyvos taikymo sričiai (trys geležinkelio linijos yra Škotijoje, o viena – Velse).

Sistema užtikrina šias pagrindines funkcijas:

signalizavimo valdymo centras traukiniams išduoda leidimus važiuoti – elektroninius „žetonus“, kurie radijo ryšiu siunčiami geležinkelių riedmenų įrangą,

mašinistui rodo leidimą važiuoti,

traukiniui baigus važiuoti pagal leidimą, grąžina leidimo važiuoti „žetoną“ .

RETB sistema naudojama kartu su mašinisto ir signalininko ryšio protokolo procedūromis, kurios vykdomos leidimo važiuoti „žetonams“ prašyti, išduoti ir grąžinti.

RETB neturi traukinio automatinio sustabdymo funkcinių galimybių (todėl nėra sąsajos tarp traukinio RETB įrangos ir stabdymo sistemos). Tačiau traukinio apsaugą nuo nustatytų ribų viršijimo užtikrina standartinė B priede aprašyta traukinio apsaugos ir įspėjamoji sistema (TAĮS) įranga. Geležinkelių riedmenų TAĮS įranga atlieka automatinės įspėjamosios sistemos (AĮS) funkcijas (taip pat aprašyta B priede), mašinistui pateikiančios garsinius ir vaizdo rodmenis traukiniui artėjant prie leidimo važiuoti ribos ir artėjant prie ribojamo greičio ruožų.

Geležinkelių riedmenų įranga

Geležinkelių riedmenų įrangą sudaro radijo ryšio įranga ir RETB mašinisto kabinos vaizduoklis (MKV).

Radijo ryšio įranga

Leidimo važiuoti „žetonams“ perduoti naudojama radijo ryšio sistema – tai Jungtinėje Karalystėje naudojamos NRN sistemos (aprašyta kitoje B priedo dalyje) variantas. Radijo ryšio įranga naudojama balso ryšiui ir duomenims perduoti.

Mašinisto kabinos vaizduoklis (MKV)

MKV sudaro:

pagrindinis jungiklis geležinkelių riedmenų įrangos eksploataciniam režimui įjungti

mygtukas „priimti“ leidimo važiuoti žetonams priimti iš valdymo centro, kad traukinys galėtų važiuoti

raidinis skaitmeninis vaizduoklis, kuriame rodomas geležinkelių linijos ruožo, kuriuo važiuoti buvo išduotas leidimo važiuoti žetonas, pavadinimas,

mygtukas „siųsti“, kuriuo traukiniui baigus važiuoti pagal leidimą į valdymo centrą grąžinamas leidimo važiuoti žetonas.

Traukinyje pirma aprašytai paskirčiai taip pat turi būti įrengta TAĮS įranga (įskaitant ir AĮS funkcijas), tačiau sąsajos tarp TAĮS ir RETB įrangos traukinyje nėra.

Atsakinga valstybė narė: Jungtinė Karalystė

RSDD IR (ARBA)SCMT

(Ripetizione Segnali Discontinua Digitale/Sistema Controllo Marcia del Treno)

Apibūdinimas:

RSDD ir (arba) SCMT – tai automatinė traukinio saugos sistema; ją galima naudoti vieną arba su BACC infrastruktūra.

Geležinkelių riedmenų įranga yra tinkama iš skirtingų šaltinių perduodamai informacijai derinti ir tvarkyti.

Sistema yra sudaryta iš geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvų ir kodavimo įrenginių bei prie apatinės geležinkelių riedmenų dalies pritvirtintos antenos, kuri iš pravažiuojančio geležinkelių riedmenų pirmiau minėtam siųstuvui perduoda energiją. Ryšys yra indukcinis.

Atrodytų, kad naudojami dviejų tipų geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai: „sistemos siųstuvai“, kuriuose laikoma informacija apie geležinkelio liniją, ir „signalizavimo siųstuvai“ – juose laikoma informacija apie signalų spalvą.

Numatomi trijų tipų geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvai – perduodami ir priimdami informaciją visi naudoja tuos pačius dažnius, tačiau skirtingą galią:

Energijos perdavimo dažnis:

27,115 MHz,

duomenų perdavimas į traukinius:

4,5 MHz

12/180 bitų amplitudės moduliavimas

1 023 bitų dažnio moduliavimas

Traukinio charakteristikos:

nekintamos traukinio charakteristikos į įrangą įvedamos techninės priežiūros objektuose, o nuo suformuoto traukinio ypatybių priklausančias charakteristikas įveda mašinistas. Traukinyje sumontuota nuvažiuoto atstumo ir greičio matavimo sistema, kad ji būtų tinkama traukiniams kontroliuoti, yra kalibruojama specialiais geležinkelių transporto eismo valdymo sistemos geležinkelio kelio siųstuvais.

mašinistui teikiama informacija:

didžiausias leistinas greitis

privalomasis greitis

tikrasis traukinio greitis

išankstinė informacija apie antrinius ruožus, kuriuose traukinys turėtų važiuoti mažesniu nei privalomasis greitis

įspėjimai prieš įjungiant staigiojo stabdymo stabdžius

papildoma informacija

Kontrolė: įprastomis sąlygomis (visiška kontrolė) traukinyje sumontuota įranga kontroliuoja šias charakteristikas: greičio geležinkelio linijoje, atsižvelgiant į geležinkelio linijos tinkamumą, kad ja važiuojantis geležinkelio riedmuo galėtų viršyti geležinkelio linijos greitį ir riedmenų eksploatacines charakteristikas

įprastus greičio apribojimus geležinkelio ruože ir iš anksto suplanuotus greičio apribojimus

vienodo lygio geležinkelio pervažų pervažiavimą,

sustojimo vietos

dinaminio stabdymo pavidalo

važiavimą be būdingųjų duomenų, reikalingų jo važiavimui kontroliuoti

Jeigu vienos arba daugiau geležinkelio linijos charakteristikų negalima įvesti į geležinkelio riedmenyje sumontuotą sistemą (gedimas ir pan.), sistemą galima naudoti taip, kad ji atliktų dalinę kontrolę. Šiuo atveju išjungiama žmogaus ir mašinos sąsaja ir mašinistas turi valdyti lokomotyvą atsižvelgdamas į geležinkelio kelio įrangos signalus;

Veikimas:

paprastojo stabdymo stabdžiai

staigiojo stabdymo stabdžiai

Atsakinga valstybė narė: Italija

SELCAB

Apibūdinimas:

Automatinė traukinio saugos sistema (ATSS), greitųjų geležinkelių linijos Madridas–Sevilija stočių rajonuose sumontuota išplėtus LZB sistemą. Geležinkelio riedmenyje sumontuota LZB80 įranga (Ispanija) taip pat yra tinkama SELCAB sistemos informacijai apdoroti.

Duomenys tarp geležinkelio kelio įrangos ir geležinkelio riedmenyje sumontuotos įrangos perduodami pusiau nepertraukiamu būdu naudojant indukcines prie geležinkelio kelio įrengtas kilpas ir geležinkelio riedmenyje sumontuotas feritines rites.

Pagrindinės charakteristikos:

duomenų perdavimas į traukinius:

36 kHz ± 0,4 kHz (dažnio moduliavimas),

1 200 b/s

83,5 impulso pranešime

traukinio charakteristikos, kurias į įrangą gali įvesti mašinistas:

traukinio ilgis

didžiausias traukinio greitis

traukinio stabdymo charakteristikos

mašinistui teikiama informacija:

dviejų rodyklių spidometru rodomas didžiausias leistinas greitis ir tikrasis greitis

privalomasis greitis

atstumas iki ruožo, kuriame traukinys turėtų važiuoti mažesniu už privalomąjį greičiu

eksploatavimo režimas

Kontrolė:

greičio geležinkelio linijoje

sustojimo vietos

važiavimo krypties

dinaminio stabdymo pavidalo

greičio apribojimų

Veikimas:

jeigu pažeidžiamos važiavimo kontrolės nuostatos, įjungiami staigiojo stabdymo stabdžiai. Staigiojo stabdymo stabdžius, kurie buvo įjungti viršijus greitį, galima išjungti, jeigu greitis atitinka nustatytas ribas.

Atsakingos valstybės narės: Ispanija

SHP

(Samoczynne Hamowanie Pociągu)

Apibūdinimas:

AĮS sistema yra sumontuota Lenkijos geležinkelių linijose, kurios vertinamos, ar jos yra tinkamos sąveikai užtikrinti.

Geležinkelio kelio ir geležinkelių riedmenų magnetinio ryšio rezonansinės grandinės perduoda 1 informacijos pranešimą į traukinį. Sistema yra laikoma saugia. Ji yra integruota su veikliąja geležinkelių riedmenų budrinamąja sistema. Budrinamoji sistema taip pat yra skirta apsaugoti nuo nekontroliuojamo riedmenųgeležinkelių riedmenų važiavimo (slydimo), jeigu riedmenų greitis yra 10 % didžiausio leidžiamojo geležinkelių riedmenų greičio. Ji veikia tik foniniu režimu, t. y. mašinistui ji neteikia jokių nuorodų apie signalo spalvą – ji tik rodo, kad traukinys yra kontroliuojamas.

Pagrindinės charakteristikos:

Dažnis

1 000 Hz

Kontrolė: