ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 341

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 7d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1793/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1794/2006, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą ( 1 )

3

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1795/2006, leidžiantis 2007 metais naudoti tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

17

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1796/2006 dėl tarifinės kvotos, taikomos tam tikroms Islandijos kilmės į Europos bendriją importuojamoms prekėms, pagamintoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, leidimo naudoti 2007 metais

20

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1797/2006, kuriuo leidžiama 2007 m. naudoti tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

22

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1798/2006, leidžiantis 2007 metais naudoti tarifines kvotas, taikomas tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

24

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro

26

 

 

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1800/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

29

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų tarifinių kvotų, sudarymo

31

Protokolas, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų tarifinių kvotų

33

 

 

Komisija

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/80/EB dėl Slovėnijos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5797)

37

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Bendrijos poziciją dėl Jungtinio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo, sprendimo dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo

39

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 2006 m. Bendrijos finansinės paramos, skirtos Belgijos ir Vokietijos išlaidoms kovojant su augalams ar augalinės kilmės produktams kenksmingais organizmais padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5894)

43

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas, nutraukiantis pakartotinį antiabsorbcinį tyrimą dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankinių padėklų krautuvų bei jų esminių dalių importo

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1793/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

76,7

204

45,8

999

61,3

0707 00 05

052

124,3

204

74,1

628

171,8

999

123,4

0709 90 70

052

138,7

204

63,7

999

101,2

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

26,3

999

29,4

0805 20 10

052

63,5

204

55,9

999

59,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

388

111,5

999

88,5

0805 50 10

052

48,8

388

44,4

528

28,7

999

40,6

0808 10 80

388

59,7

400

106,4

404

99,8

720

68,2

999

83,5

0808 20 50

052

98,8

400

109,0

528

106,5

720

51,2

999

91,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1794/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (paslaugų teikimo reglamentas) (1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 549/2004, nustatantį bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (pagrindų reglamentas) (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija turi nustatyti bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą visoje Bendrijoje. Tuo tikslu tiesiogiai taikomas reglamentas yra tinkamiausia priemonė, kad bendrame Europos danguje būtų garantuotas vienodas bendrosios mokesčių sistemos taikymas.

(2)

Remiantis pagrindų reglamento 8 straipsnio 1 dalimi Eurokontrolė buvo įgaliota padėti Komisijai parengti bendrosios mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemos įgyvendinimo taisykles. Šis reglamentas grindžiamas pagal įgaliojimą parengta 2004 m. spalio 29 d. ataskaita.

(3)

Bendrosios mokesčių už oro navigacijos paslaugas, teikiamas visuose skrydžio etapuose, sistemos sukūrimas yra labai svarbus siekiant bendro Europos dangaus įgyvendinimo. Sistema turėtų padėti užtikrinti didesnį mokesčių oro erdvės naudotojams nustatymo, įvedimo ir mokėjimo vykdymo skaidrumą. Sistema taip pat turėtų skatinti saugų, efektyvų ir veiksmingą oro navigacijos paslaugų teikimą oro navigacijos paslaugų naudotojams, kurie finansuoja sistemą ir skatina integruotą paslaugų teikimą.

(4)

Siekiant bendro tikslo – pagerinti oro navigacijos paslaugų rentabilumą – mokesčių sistema turėtų skatinti rentabilumo ir veiklos efektyvumo stiprinimą.

(5)

Siekiant suteikti galimybę keleiviams naudotis oro susisiekimo tinklu, ypač mažesniais bei vidutinio dydžio, taip pat didesniais oro uostais, už priimtiną kainą, valstybės narės turėtų galėti visuose oro uostuose, aptarnaujamuose to paties oro eismo paslaugų teikėjo, arba, prireikus, keliose tokių oro uostų grupėse, taikyti vienodą mokesčių už terminalo paslaugas vienetinį tarifą, kad būtų padengtos visos terminalų paslaugų išlaidos.

(6)

Bendroji mokesčių sistema turėtų atitikti 1944 m. ICAO Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 15 straipsnį.

(7)

Kadangi dauguma valstybių narių yra 1981 m. vasario 12 d. Eurokontrolės daugiašalio susitarimo dėl maršruto rinkliavų šalys ir kadangi Bendrija pasirašė Prisijungimo prie pataisytos Eurokontrolės konvencijos protokolą, šiame reglamente numatytos taisyklės turėtų atitikti Eurokontrolės maršruto rinkliavų sistemą.

(8)

Mokesčių sistema turėtų leisti tinkamiausiai naudoti oro erdvę, atsižvelgiant į oro eismo srautus, ypač funkciniuose oro erdvės blokuose, nustatytuose pagal 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 551/2004 dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (oro erdvės reglamentas) (3) 5 straipsnį.

(9)

Pagal prie oro erdvės reglamento pridėtą pareiškimą (4) Komisija iki 2008 m. parengs ataskaitą apie funkcinių oro erdvės blokų kūrimo patirtį. Rengdama ataskaitą Komisija įvertins sunkumus, galinčius kilti dėl to, kad funkciniame oro erdvės bloke taikomi skirtingi vienetiniai tarifai.

(10)

Būtina nustatyti reikalavimus dėl išsamios ir skaidrios mokamos informacijos pateikimo laiku oro erdvės naudotojų atstovams ir kompetentingoms institucijoms.

(11)

Mokesčių, ypač nustatytų lengviesiems orlaiviams, dydis neturėtų atimti noro naudotis įrenginiais ir paslaugomis, būtinais saugai arba naujiems metodams ir procedūroms diegti.

(12)

Mokesčių už terminalų oro navigacijos paslaugas formulė turėtų atspindėti kitokį tokių paslaugų pobūdį, palyginti su maršruto oro navigacijos paslaugomis.

(13)

Valstybės narės turėtų galėti bendrai nustatyti vienetinius tarifus, ypač kai mokesčių zonos apima daugiau negu vienos valstybės narės oro erdvę arba kai jos yra bendrosios maršruto rinkliavų sistemos šalys.

(14)

Siekiant didinti mokesčių sistemos veiksmingumą ir mažinti administravimo bei apskaitos darbo krūvį, valstybės narės turėtų galėti bendrai rinkti maršruto rinkliavas bendrojoje maršruto rinkliavų sistemoje, imdamos vieną mokestį už skrydį.

(15)

Svarbu stiprinti teisines priemones, būtinas užtikrinti, kad oro navigacijos paslaugų naudotojai neatidėliodami ir visiškai sumokėtų oro navigacijos mokesčius.

(16)

Mokesčių nustatymas ir taikymas oro erdvės naudotojams po konsultacijų su jais turėtų būti teisingas bei skaidrus. Tokie mokesčiai turėtų būti reguliariai persvarstomi.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro dangaus komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, būtinos mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemai, kuri atitiktų Eurokontrolės maršruto rinkliavų sistemą, sukurti.

2.   Šis reglamentas taikomas oro navigacijos paslaugoms, teikiamoms oro eismo paslaugų teikėjų, paskirtų pagal Reglamento (EB) Nr. 550/2004 8 straipsnį, ir meteorologijos paslaugų teikėjų, jei jie paskirti pagal to reglamento 9 straipsnio 1 dalį, bendrajam oro eismui ICAO EUR ir AFI regionuose, kuriuose už oro navigacijos paslaugų teikimą yra atsakingos valstybės narės.

3.   Valstybės narės šį reglamentą gali taikyti oro navigacijos paslaugoms, teikiamoms kitų ICAO regionų oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos, jei jos apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.   Valstybės narės šį reglamentą gali taikyti oro navigacijos paslaugų teikėjams, gavusiems leidimą teikti oro navigacijos paslaugas be sertifikato pagal paslaugų teikimo reglamento 7 straipsnio 5 dalį.

5.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti šio reglamento oro navigacijos paslaugoms, teikiamoms oro uostuose, kuriuose įvykdoma mažiau negu 50 000 komercinių oro susisiekimo skrydžių per metus, neatsižvelgiant į maksimalią kilimo masę ir užimtų keleivių vietų skaičių, skrydžių skaičių apskaičiuojant sudedant pakilimus bei nusileidimus ir išvedant trijų paskutiniųjų metų vidurkį.

Valstybės narės apie tai praneša Komisijai. Komisija reguliariai skelbia atnaujintą oro uostų, kuriems taikoma išimtis, sąrašą.

6.   Nepažeisdamos paslaugų teikimo reglamento 14 ir 15 straipsniuose nurodytų principų taikymo, valstybės narės gali nuspręsti neskaičiuoti terminalo mokesčių, kaip nurodyta šio reglamento 11 straipsnyje, ir nenustatyti terminalų vienetinių tarifų, kaip nurodyta šio reglamento 13 straipsnyje, jei oro navigacijos paslaugos teikiamos oro uostuose, kuriuose įvykdoma mažiau negu 150 000 komercinių oro susisiekimo skrydžių per metus, neatsižvelgiant į maksimalią kilimo masę ir keleivių vietų skaičių, skrydžių skaičių apskaičiuojant sudedant pakilimus ir nusileidimus ir išvedant trejų paskutiniųjų metų vidurkį.

Prieš priimdamos šį sprendimą valstybės narės konsultuodamosi su oro erdvės naudotojų atstovais atlieka įvertinimą, kokiu mastu laikomasi I priede numatytų sąlygų.

Galutinis valstybių narių vertinimas dėl sąlygų laikymosi bei sprendimas skelbiami ir pranešami Komisijai, pateikiant išsamų valstybės narės išvadų, įskaitant konsultacijų su naudotojais rezultatus, pagrindimą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos pagrindų reglamento 2 straipsnyje pateiktos apibrėžtys.

Be to, taikomos šios apibrėžtys:

a)

oro navigacijos paslaugų naudotojas – tai orlaivio operatorius skrydžio metu arba, jeigu operatorius nėra žinomas – orlaivio savininkas, jei jis neįrodo, kad tuo metu operatorius buvo kitas asmuo;

b)

oro erdvės naudotojų atstovas – tai bet kuris juridinis asmuo arba subjektas, atstovaujantis vienos arba kelių oro navigacijos paslaugų naudotojų kategorijų interesams;

c)

SPT – tai skrydžių pagal prietaisus taisyklės, kaip apibrėžta 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (dešimtasis leidimas – 2005 m. liepos mėn.);

d)

VST – tai vizualiųjų skrydžių taisyklės, kaip apibrėžta 1944 m. Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 2 priede (dešimtasis leidimas – 2005 m. liepos mėn.);

e)

maršruto mokesčių zona – tai oro erdvės, už kurią nustatyta viena išlaidų bazė ir vienas vienetinis tarifas, tūris;

f)

terminalo mokesčių zona – tai oro uostas arba oro uostų grupė, už kuriuos yra nustatyta viena išlaidų bazė ir vienas vienetinis tarifas;

g)

komercinis oro susisiekimas – tai bet koks orlaivio eksploatavimas, susijęs su keleivių, krovinio arba pašto vežimu už atlygį arba nuomos mokestį.

3 straipsnis

Mokesčių sistemos principai

1.   Mokesčių sistema atspindi teikiant oro navigacijos paslaugas tiesiogiai arba netiesiogiai patirtas išlaidas.

2.   Maršruto paslaugų išlaidos finansuojamos iš maršruto rinkliavų, nustatytų oro navigacijos paslaugų naudotojams.

3.   Terminalų paslaugų išlaidos finansuojamos iš terminalo mokesčių, nustatytų oro navigacijos paslaugų naudotojams, ir (arba) kitų pajamų, įskaitant kryžmines subsidijas pagal Bendrijos teisę.

4.   2 ir 3 dalimis nepažeidžiamas tam tikriems oro navigacijos paslaugų naudotojams taikomų išlygų finansavimas iš kitų finansavimo šaltinių pagal 9 straipsnį.

5.   Mokesčių sistemoje numatomas išlaidų bazių ir išlaidų paskirstymo įvairioms paslaugoms skaidrumas ir konsultacijos dėl jų.

4 straipsnis

Mokesčių zonų nustatymas

1.   Valstybės narės nustato mokesčių zonas oro erdvėje, už kurią jos yra atsakingos ir kurioje oro erdvės naudotojams teikiamos oro navigacijos paslaugos.

2.   Mokesčių zonos apibrėžiamos po konsultacijų su oro erdvės naudotojų atstovais pagal oro eismo kontrolės operacijas ir paslaugas.

3.   Maršruto mokesčių zona yra nuo žemės iki viršutinės oro erdvės imtinai, nepažeidžiant galimybės valstybei narei po konsultacijų su oro erdvės naudotojų atstovais nustatyti ypatingą zoną sudėtingos terminalo zonos atveju.

4.   Jei mokesčių zonos apima daugiau negu vienos valstybės narės oro erdvę, atitinkamos valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis, jo vienodas taikymas atitinkamai oro erdvei. Apie tai jos praneša Komisijai ir Eurokontrolei.

II   SKYRIUS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IŠLAIDOS

5 straipsnis

Tinkamos paslaugos, įrenginiai ir veiklos rūšys

1.   Oro navigacijos paslaugų teikėjai, nurodyti 1 straipsnio 2 ir 4 dalyse, nustato oro navigacijos paslaugų teikimo išlaidas, susijusias su įrenginiais ir paslaugomis, numatytomis ir įdiegtomis pagal ICAO Regioninį oro navigacijos planą (Europos regionas), mokesčių zonose, už kurias jie yra atsakingi.

Į šias išlaidas įtraukiamos pridėtinės administravimo, mokymo, studijų, testų ir bandymų bei mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos išlaidos, priskirtos šioms paslaugoms.

2.   Valstybės narės gali nustatyti šias teikiant oro navigacijos paslaugas patirtas išlaidas:

a)

atitinkamų nacionalinės valdžios institucijų išlaidas;

b)

pripažintų organizacijų, kaip nurodyta paslaugų teikimo reglamento 3 straipsnyje, išlaidas;

c)

išlaidas, patirtas dėl tarptautinių susitarimų.

3.   Nepažeidžiant kitų finansavimo šaltinių bei siekiant užtikrinti aukštą saugos, rentabilumo ir paslaugų teikimo lygį, mokesčiai gali būti naudojami finansavimui suteikti projektams, skirtiems padėti tam tikroms oro erdvės naudotojų ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjų kategorijoms siekiant gerinti kolektyvinę oro navigacijos infrastruktūrą, oro navigacijos paslaugų teikimą ir oro erdvės naudojimą pagal Bendrijos teisę.

6 straipsnis

Išlaidų skaičiavimas

1.   Pagal 5 straipsnį tinkamų paslaugų, įrenginių ir veiklos rūšių išlaidos nustatomos pagal sausio 1 d.–gruodžio 31 d. atskaitomybę, nurodytą paslaugų teikimo reglamento 12 straipsnyje. Tačiau neperiodinės išlaidos dėl tarptautinių apskaitos standartų diegimo gali būti paskirstomos ne ilgesniam negu 15 metų laikotarpiui.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos skirstomos į personalo išlaidas, kitas veiklos išlaidas, nusidėvėjimo išlaidas, kapitalo sąnaudas ir išimtines išlaidas, įskaitant sumokėtus negrąžinamus mokesčius ir muitus, bei visas kitas susijusias išlaidas.

Personalo išlaidas sudaro darbo užmokestis neatskaičius mokesčių, užmokestis už viršvalandžius, darbdavių įmokos į socialinės apsaugos sistemas bei išlaidos pensijoms ir kitos išmokos.

Kitas veiklos išlaidas sudaro išlaidos, patirtos perkant prekes ir paslaugas, naudojamas oro navigacijos paslaugoms teikti, ypač iš trečiųjų šalių perkamų paslaugų, pvz., ryšių paslaugų, išorės personalo, pvz., konsultantų, bei medžiagų, energijos, komunalinių paslaugų, pastatų nuomos, įrangos ir įrenginių, priežiūros, draudimo ir kelionės išlaidos. Jei oro eismo paslaugų teikėjas perka kitas oro navigacijos paslaugas, paslaugų teikėjas faktines išlaidas šioms paslaugoms įtraukia į kitas veiklos išlaidas.

Nusidėvėjimo išlaidos yra susijusios su visu ilgalaikiu turtu, eksploatuojamu teikiant oro navigacijos paslaugas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal numatomą eksploatacijos trukmę, naudojant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, taikomą turto, kurio nusidėvėjimas skaičiuojamas, praeito laikotarpio išlaidoms. Jei turtas priklauso oro navigacijos paslaugų teikėjui, kuriam taikoma skatinamoji sistema, nurodyta 12 straipsnio 2 dalyje, vietoj praeito laikotarpio išlaidų apskaitos nusidėvėjimui skaičiuoti gali būti taikoma einamųjų išlaidų apskaita. Visu nusidėvėjimo laikotarpiu taikomas tas pats metodas.

Kapitalo sąnaudas sudaro šių daugiklių sandauga:

a)

vidutinės oro navigacijos paslaugų teikėjo naudojamo eksploatuojamo arba statomo ilgalaikio turto grynosios balansinės vertės ir vidutinės grynojo trumpalaikio turto, kurio reikia oro navigacijos paslaugoms teikti, vertės suma ir

b)

skolų palūkanų normos ir kapitalo pelningumo svertinis vidurkis.

Išimtinės išlaidos – tai per metus patirtos neperiodinės išlaidos, susijusios su oro navigacijos paslaugų teikimu.

3.   Taikant 2 dalies penktą pastraipą svertiniai koeficientai grindžiami finansavimo skolintu arba nuosavu kapitalu dalimi. Skolų palūkanų norma lygi vidutinei oro navigacijos paslaugų teikėjo skolų palūkanų normai. Nustatant kapitalo pelningumą atsižvelgiama į oro navigacijos paslaugų teikėjo finansinę riziką, remiantis nacionaline obligacijų palūkanų norma. Jei oro navigacijos paslaugų teikėjui taikoma skatinamoji sistema, nurodyta 12 straipsnio 2 dalyje, gali būti pridedama priemoka, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į konkrečią teikėjo prisiimamą finansinę riziką.

Jei turtas oro navigacijos paslaugų teikėjui nepriklauso, tačiau yra įtraukiamas skaičiuojant kapitalo sąnaudas, valstybės narės užtikrina, kad šios turto sąnaudos nebūtų atlyginamos dukart.

7 straipsnis

Išlaidų paskirstymas

1.   Pagal 5 straipsnį tinkamų paslaugų, įrenginių ir veiklos rūšių išlaidos skaidriai paskirstomos mokesčių zonoms, dėl kurių jos iš tiesų patirtos.

Jei išlaidos patirtos keliose skirtingose mokesčių zonose, jos paskirstomos proporcingai taikant skaidrią metodiką, kaip reikalaujama 8 straipsnyje.

2.   Terminalo paslaugų sąnaudos yra susijusios su šiomis paslaugomis:

a)

oro uosto kontrolės paslaugomis, oro uosto skrydžio informacijos paslaugomis, įskaitant oro eismo patariamąsias paslaugas ir įspėjimo signalų paslaugas;

b)

oro eismo paslaugomis, susijusiomis su orlaivių atvykimu ir išvykimu tam tikru atstumu nuo oro uosto, pagal eksploatacinius reikalavimus;

c)

tinkamu visų kitų oro navigacijos paslaugų sudedamųjų dalių skyrimu, kuris atspindi proporcingą paskirstymą tarp maršruto ir terminalo paslaugų.

3.   Maršruto paslaugų sąnaudos yra susijusios su išlaidomis, nurodytomis 1 dalyje, išskyrus 2 dalyje nurodytas išlaidas.

4.   Jei pagal 9 straipsnį skrydžiai pagal VST yra atleisti nuo mokesčių, oro navigacijos paslaugų teikėjas skrydžiams pagal VST suteiktas oro navigacijos paslaugų išlaidas nurodo atskirai nuo skrydžiams pagal SPT suteiktų paslaugų išlaidų. Šios išlaidos gali būti nustatomos taikant ribinių išlaidų metodą, atsižvelgiant į naudą skrydžiams pagal SPT dėl skrydžiams pagal VST suteiktų paslaugų.

8 straipsnis

Išlaidų bazės skaidrumas

1.   Nepažeisdami paslaugų teikimo reglamento 18 straipsnio, valstybės narės ir (arba) oro navigacijos paslaugų teikėjai oro erdvės naudotojų atstovų prašymu organizuoja keitimąsi informacija su jais apie išlaidų bazes, planuojamas investicijas ir numatomą eismą. Jie skaidriai ne rečiau kaip kartą per metus oro erdvės naudotojų atstovams, Komisijai ir, kai taikoma, Eurokontrolei praneša apie atitinkamas 5 straipsnyje nustatytas išlaidas.

2.   1 dalyje nurodyta informacija pateikiama pagal ataskaitų lenteles ir išsamias taisykles, pateiktas II priede arba, jei valstybė narė priėmė 1 straipsnio 6 dalyje nurodytą sprendimą arba nurodė Komisijai, kad ji svarsto, ar priimti sprendimą, III priedo 1 dalyje.

III   SKYRIUS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO FINANSAVIMAS IŠ ORO NAVIGACIJOS MOKESČIŲ

9 straipsnis

Atleidimas nuo oro navigacijos mokesčių

1.   Valstybės narės nuo maršruto rinkliavų atleidžia:

a)

skrydžius, atliekamus orlaiviais, kurių leidžiama maksimali kilimo masė yra mažesnė negu dvi metrinės tonos;

b)

mišrius skrydžius pagal VST ir SPT mokesčių zonose, kuriose jie vykdomi tik pagal VST ir kuriose mokesčiai už skrydžius pagal VST neimami;

c)

skrydžius, vykdomus tik su oficialia misija vykstantiems valdančiam monarchui ir jo artimiausiems šeimos nariams, valstybėms vadovams, vyriausybės vadovams ir ministrams skraidinti; visais atvejais tai turi būti pagrindžiama atitinkamu statuso rodikliu skrydžio plane;

d)

paieškos ir gelbėjimo skrydžius, kuriuos vykdyti leido atitinkama kompetentinga institucija.

2.   Valstybės narės nuo maršruto rinkliavų gali atleisti:

a)

karinius skrydžius, atliekamus bet kurios šalies kariniais orlaiviais;

b)

mokomuosius skrydžius, atliekamus tik licencijai gauti arba pilotų kabinos ekipažui įvertinti, jei tai yra pagrįsta atitinkama pastaba skrydžio plane; skrydžiai turi būti vykdomi tik atitinkamos valstybės narės oro erdvėje; skrydžiai negali būti skirti keleiviams ir (arba) kroviniams vežti, pakeisti orlaivių buvimo vietą arba juos perkelti;

c)

skrydžius, atliekamus tik siekiant patikrinti arba išbandyti įrangą, naudojamą arba numatomą naudoti kaip antžemines pagalbines oro navigacijos priemones, išskyrus skrydžius atitinkamo orlaivio buvimo vietai pakeisti;

d)

skrydžius, kurie baigiami oro uoste, iš kurio orlaivis pakilo, ir kurių metu nebuvo tarpinių nusileidimų;

e)

skrydžius pagal VST;

f)

humanitarinės pagalbos skrydžius, kuriuos vykdyti leido atitinkama kompetentinga institucija;

g)

muitinės ir policijos skrydžius.

3.   Valstybės narės nuo terminalo mokesčių gali atleisti skrydžius, nurodytus 1 ir 2 dalyse.

4.   Skaičiuojant vienetinius tarifus į nuo mokesčių atleistų skrydžių išlaidas neatsižvelgiama.

Šias išlaidas sudaro:

a)

nuo mokesčių atleistų skrydžių pagal VST, kaip nurodyta 7 straipsnio 4 dalyje, sąnaudos ir

b)

nuo mokesčių atleistų skrydžių pagal SPT išlaidos, apskaičiuojamos kaip skrydžių pagal SPT išlaidų ir nuo mokesčių atleistų paslaugų vienetų skaičiaus dalies ir viso paslaugų vienetų skaičiaus sandauga; skrydžių pagal SPT sąnaudos lygios bendroms išlaidoms, atėmus skrydžių pagal VST sąnaudas.

Valstybės narės užtikrina, kad oro navigacijos paslaugų teikėjams būtų atlyginta už nuo mokesčių atleistiems skrydžiams suteiktas paslaugas.

10 straipsnis

Maršruto rinkliavų skaičiavimas

1.   Tam tikro skrydžio maršruto rinkliava tam tikroje maršruto mokesčių zonoje yra lygi šiai maršruto mokesčių zonai nustatyto vienetinio tarifo ir šio skrydžio maršruto paslaugos vienetų sandaugai.

2.   Nepažeidžiant valstybės narės skatinamosios sistemos, taikomos oro navigacijos paslaugų teikėjams, įgyvendinimo pagal 12 straipsnio 2 dalį, vienetinis tarifas maršruto mokesčių zonoje apskaičiuojamas numatomas išlaidas oro navigacijos paslaugoms padalijant iš numatomo atitinkamų metų maršruto paslaugų, už kurias imami mokesčiai, vienetų skaičiaus. Į numatomas išlaidas įtraukiamas likutis, susidaręs dėl pernelyg didelės ar per mažos ankstesniais metais gautos sumos.

3.   Maršruto paslaugos vienetai apskaičiuojami pagal IV priedą.

11 straipsnis

Terminalo mokesčių skaičiavimas

1.   Nepažeidžiant galimybės pagal 3 straipsnį terminalo oro navigacijos paslaugas finansuoti iš kitų finansavimo šaltinių, tam tikro skrydžio terminalo mokestis tam tikroje terminalo mokesčių zonoje yra lygus šio skrydžio vienetinio tarifo, nustatyto šiai terminalo mokesčių zonai, ir terminalo paslaugos vienetų sandaugai.

2.   Nepažeidžiant valstybės narės skatinamosios sistemos, skirtos oro navigacijos paslaugų teikėjams, įgyvendinimo pagal 12 straipsnio 2 dalį, vienetinis tarifas terminalo mokesčių zonoje apskaičiuojamas numatomas išlaidas oro navigacijos paslaugoms padalijant iš numatomo atitinkamų metų terminalo paslaugų, už kurias imami mokesčiai, vienetų skaičiaus. Į numatomas išlaidas įtraukiamas likutis, susidaręs dėl pernelyg didelės ar per mažos ankstesniais metais gautos sumos.

3.   Terminalo paslaugos vienetai apskaičiuojami pagal V priedą.

12 straipsnis

Skatinamųjų priemonių sistemos

1.   Valstybės narės gali nustatyti arba patvirtinti skatinamųjų priemonių sistemas, kurias sudaro nediskriminuojančios ir skaidrios finansinės lengvatos ar nepalankios sąlygos, kuriomis siekiama padėti gerinti oro navigacijos paslaugų teikimą, sukuriamos skirtingai skaičiuojant mokesčius pagal 2 ir 3 dalis. Šios skatinamosios priemonės gali būti taikomos oro navigacijos paslaugų teikėjams ir (arba) oro erdvės naudotojams.

2.   Jei valstybė narė nusprendžia oro navigacijos paslaugų teikėjams taikyti skatinamąją sistemą, ji po 15 straipsnyje nurodytų konsultacijų iš anksto nustato sąlygas, pagal kurias ne ilgesnio negu penkerių metų laikotarpio kiekvienais metais nustatomas didžiausias vienetinio tarifo arba pajamų dydis. Šios sąlygos nustatomos atsižvelgiant į numatomą to laikotarpio išlaidų dydį (įskaitant kapitalo sąnaudas), taip pat gali būti nustatoma finansinė moduliacija (didesnė arba mažesnė už numatomas išlaidas), remiantis tam tikrais oro navigacijos paslaugų teikėjų veiklos aspektais, pavyzdžiui, našumas, paslaugos kokybė, tam tikrų projektų vykdymas, pasiektos gairės ar kompetencija arba bendradarbiavimo su kitais oro navigacijos paslaugų teikėjais mastas, siekiant atsižvelgti į tinklo poveikį.

3.   Jei valstybė narė nusprendžia oro navigacijos paslaugų naudotojams taikyti skatinamąją sistemą, įskaitant nakties laiko moduliacijas, ji po 15 straipsnyje nurodytų konsultacijų jų mokamiems mokesčiams taiko moduliaciją, kad būtų atsižvelgta į šių naudotojų pastangas siekiant tinkamiausio oro navigacijos paslaugų naudojimo, sumažinti bendras šių paslaugų išlaidas ir didinti jų našumą, ypač mažinant mokesčius pagal orlaivio įrangą, didinančią pajėgumą, arba atlyginant už nepatogumus, pasirinkus mažesnio eismo maršrutus.

Šios skatinamosios sistemos yra ribotos taikymo trukmės ir srities, ribojama jų suma. Dėl padidėjusio darbo našumo numatoma sutaupyti suma per pagrįstą laikotarpį atlygina bent skatinamųjų priemonių kainą. Sistema reguliariai persvarstoma dalyvaujant oro erdvės naudotojų atstovams.

4.   Skatinamąsias sistemas nustačiusios arba patvirtinusios valstybės narės stebi, kad šios skatinamosios sistemos būtų oro navigacijos paslaugų teikėjų tinkamai įgyvendinamos.

13 straipsnis

Mokesčių zonų vienetinių tarifų nustatymas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad vienetiniai tarifai kiekvienai mokesčių zonai būtų nustatomi kasmet. Jos taip pat gali užtikrinti, kad iš anksto būtų nustatomi kiekvienų ne ilgesnio negu penkerių metų laikotarpio metų vienetiniai tarifai.

2.   Nenumatytų didelių eismo arba išlaidų pokyčių atveju vienetiniai tarifai gali būti keičiami tais pačiais metais.

3.   Tam tikrais atvejais valstybės narės apie šiuos vienetinius tarifus praneša Komisijai ir Eurokontrolei.

14 straipsnis

Mokesčių rinkimas

1.   Valstybės narės mokesčius gali rinkti taikydamos vieną mokestį už skrydį.

2.   Oro navigacijos paslaugų naudotojai neatidėliodami ir visiškai sumoka visus oro navigacijos mokesčius.

3.   Valstybės narės užtikrina veiksmingą vykdymo priemonių taikymą. Šios priemonės gali būti paslaugų atsisakymas, orlaivių sulaikymas arba kitos vykdymo priemonės pagal taikomą teisę.

15 straipsnis

Mokesčių mechanizmo skaidrumas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad dėl mokesčių politikos būtų reguliariai konsultuojamasi su oro erdvės naudotojų atstovais. Tuo tikslu jos jiems suteikia būtiną informaciją apie savo mokesčių mechanizmą, kaip išdėstyta VI priede, arba, jei valstybė narė priėmė 1 straipsnio 6 dalyje nurodytą sprendimą kartu su III priedo 2 dalyje nurodyta būtina informacija, ir rengia veiksmingą bei skaidrų konsultacinį svarstymą, kad dalyvaujant atitinkamiems oro navigacijos paslaugų teikėjams pateiktų šią bei 8 straipsnyje nurodytą informaciją.

2.   Nepažeidžiant paslaugų teikimo reglamento 18 straipsnio, svarbūs dokumentai oro erdvės naudotojų atstovams, Komisijai, Eurokontrolei ir nacionalinėms priežiūros institucijoms pateikiami prieš tris savaites iki konsultacinio svarstymo.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Apskundimas

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą priimami sprendimai būtų tinkamai pagrįsti ir kad jiems būtų taikoma veiksminga persvarstymo ir (arba) apskundimo tvarka.

17 straipsnis

Sąlygų reikalavimų laikymosi stebėsenai sudarymas

Oro navigacijos paslaugų teikėjai sudaro sąlygas nacionalinei priežiūros institucijai arba jos vardu veikiančiai pripažintai organizacijai atlikti patikras ir tyrimus, įskaitant apsilankymus vietoje. Minėtų institucijų įgalioti asmenys turi teisę:

a)

tikrinti atitinkamus apskaitos dokumentus, turto knygas, atsargas ir bet kokią kitą medžiagą, svarbią oro navigacijos mokesčiams nustatyti;

b)

paimti tokių dokumentų kopijas arba išrašus;

c)

vietoje paprašyti paaiškinimų žodžiu;

d)

patekti į atitinkamas patalpas, teritorijas arba transporto priemones.

Tokios patikros ir tyrimai atliekami valstybėje narėje, kurioje jos atliekamos, galiojančia tvarka.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Tačiau valstybės narės gali atidėti 9, 10, 12, 13 ir 14 straipsnių taikymą maršruto mokesčiams iki 2008 m. sausio 1 d.

Valstybės narės gali atidėti 9 ir 11–15 straipsnių taikymą terminalo mokesčiams iki 2010 m. sausio 1 d.

Jei valstybės narės nusprendžia atidėti nuostatų taikymą pagal antrą ir trečią pastraipas, jos apie tai praneša Komisijai.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 96, 2004 3 31, p. 10.

(2)  OL L 96, 2004 3 31, p. 1.

(3)  OL L 96, 2004 3 31, p. 20.

(4)  OL L 96, 2004 3 31, p. 25.


I PRIEDAS

ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORO UOSTUOSE, KURIEMS TAIKOMA 1 STRAIPSNIO 6 DALIS, SĄLYGŲ VERTINIMAS

Pagal 1 straipsnio 6 dalį vertinamos šios sąlygos:

1.

Kiek laisvai oro navigacijos paslaugų teikėjai gali teikti oro navigacijos paslaugas oro uostuose arba jų nebeteikti:

bet kokių didelių ekonominių kliūčių, kurios neleistų oro navigacijos paslaugų teikėjui siūlyti teikti oro navigacijos paslaugas arba jų nebeteikti, buvimas arba nebuvimas,

bet kokių didelių teisinių kliūčių, kurios neleistų oro navigacijos paslaugų teikėjui siūlyti teikti oro navigacijos paslaugas arba jų nebeteikti, buvimas arba nebuvimas,

sutarties galiojimo trukmė,

tvarkos, kuria vieno oro navigacijos paslaugų teikėjo turtas ir personalas gali būti perduoti kitam, buvimas.

2.

Kiek laisvai oro uostai gali nustatyti, kas teiks jų oro navigacijos paslaugas, įskaitant galimybę jas teikti patiems:

galimybė oro uostams pradėti patiems sau teikti oro navigacijos paslaugas arba jos nebuvimas,

teisinių, sutartinių ar praktinių kliūčių galimybei oro uostui pakeisti oro navigacijos paslaugų teikėją buvimas arba nebuvimas,

oro erdvės naudotojų atstovų vaidmuo oro navigacijos paslaugų teikėjo atrankos procese.

3.

Koks yra oro navigacijos paslaugų teikėjų, iš kurių oro uostai gali rinktis, pasirinkimas:

struktūrinio nelankstumo, apribojančio oro uostų galimybę veiksmingai rinktis oro navigacijos paslaugas, buvimas arba nebuvimas,

alternatyvių oro navigacijos paslaugų teikėjų, įskaitant galimybę oro uostams patiems sau teikti oro navigacijos paslaugas, buvimo, kuris leistų oro uostams rinktis oro navigacijos paslaugas, įrodymai.

4.

Kiek oro uostai patiria komercinį spaudimą mažinti sąnaudas arba kiek jiems taikomas skatinamosiomis priemonėmis pagrįstas reguliavimas:

ar oro uostai aktyviai konkuruoja, kad pritrauktų oro linijų verslą,

kurią oro navigacijos paslaugų mokesčio dalį sumoka oro uostai,

ar oro uostai veikia konkurencijos aplinkoje, ar taikomos ekonominės skatinamosios priemonės, skirtos kainų ribai nustatyti arba kitaip sąnaudų mažinimui skatinti.


II PRIEDAS

IŠLAIDŲ BAZĖS SKAIDRUMAS

1.   ATASKAITOS LENTELĖ

Valstybės narės ir oro navigacijos paslaugų teikėjai šią ataskaitos lentelę pildo apie kiekvieną mokesčių zoną, už kurią jie yra atsakingi.

Nurodomi faktiniai duomenys nuo (n – 3) metų iki (n – 1) metų ir planuojami (n) ir vėlesnių metų duomenys. Faktinės išlaidos nustatomos remiantis patvirtinta atskaitomybe. Planuojamos išlaidos nustatomos pagal verslo planą, kurio reikalaujama paslaugų teikimo reglamento 7 straipsnyje nurodytame sertifikate.

Išlaidos nustatomos nacionaline valiuta.

1   lentelė

Bendros išlaidos

 

Organizacija:

 

Mokesčių zona:

 

Metai n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Išsamūs duomenys pagal pobūdį

Personalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos veiklos išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nusidėvėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalo sąnaudos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išimtinės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsamūs duomenys pagal paslaugas

Oro eismo valdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryšiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stebėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paieška ir gelbėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeronautikos informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorologijos paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priežiūros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos valstybės išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Papildoma informacija apie nacionalinės valiutos ir euro kursą

Valiutos kursas (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Papildoma informacija apie kapitalo sąnaudas

Vidutinis apyvartinis kapitalas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įskaitant vidutinį ilgalaikį turtą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalo sąnaudos prieš mokesčius (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitalo pelningumas (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinės skolų palūkanos (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   PAPILDOMA INFORMACIJA

Be to, valstybės narės ir oro navigacijos paslaugų teikėjai pateikia bent šią informaciją:

įrenginių arba paslaugų išlaidoms įvairioms oro navigacijos paslaugoms paskirstyti taikytos metodikos aprašymą pagal įrenginių ir paslaugų, nurodytų ICAO Regioniniame oro navigacijos plane (Europos regionas) (Dok. 7754), sąrašą ir šioms išlaidoms paskirstyti įvairioms mokesčių zonoms taikytos metodikos aprašymą,

(n – 1) metų planuotų ir faktinių duomenų skirtumų aprašymą ir paaiškinimą,

pagal verslo planą planuojamų penkerių metų išlaidų aprašymą ir paaiškinimą,

valstybių narių išlaidų („Kitos valstybės išlaidos“) aprašymą,

nusidėvėjimo išlaidoms skaičiuoti taikyto metodo (praeito laikotarpio ar einamųjų išlaidų) aprašymą ir paaiškinimą. Jei taikoma einamųjų išlaidų apskaita, pateikiami lyginamieji praeito laikotarpio išlaidų duomenys,

kapitalo sąnaudų pagrindimą, įskaitant turto bazės sudedamąsias dalis,

kiekvieno oro uosto išlaidų kiekvienai terminalo mokesčių zonai aprašymą; oro uostų, kuriuose įvykdoma mažiau negu 20 000 komercinių oro susisiekimo skrydžių per metus, skaičiuojamų kaip paskutiniųjų trejų metų vidurkis, atveju gali būti pateikiamos bendros išlaidos vienam oro uostui,

meteorologijos išlaidų išskyrimą į tiesiogines išlaidas ir „MET pagrindines išlaidas“, apibrėžiamas kaip išlaidos, susidarančios dėl pagalbinių meteorologijos įrenginių ir paslaugų, taip pat skirtos meteorologijos reikalavimams apskritai vykdyti. Jos apima bendrąją analizę ir prognozių rengimą, oro sąlygų stebėjimą radarais ir palydovais, paviršiaus ir viršutinės oro erdvės stebėjimo tinklus, meteorologijos ryšių sistemas, duomenų apdorojimo centrus ir pagalbinius pagrindinius mokslinius tyrimus, mokymą ir administravimą,

metodikos, taikytos bendroms MET išlaidoms ir MET pagrindinėms išlaidoms paskirstyti civilinei aviacijai ir įvairioms mokesčių zonoms, aprašymą.


III PRIEDAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL SKAIDRUMO TEIKIANT ORO NAVIGACIJOS PASLAUGAS ORO UOSTUOSE, KURIEMS TAIKOMA 1 STRAIPSNIO 6 DALIS

1.   ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

1.1.   Ataskaitos lentelė

Oro navigacijos paslaugų teikėjai šią ataskaitos lentelę pildo apie kiekvieną terminalo mokesčių zoną, už kurią jie yra atsakingi.

Nurodomi faktiniai duomenys nuo (n – 3) metų iki (n – 1) metų ir planuojami (n) bei vėlesnių metų duomenys. Faktinės išlaidos nustatomos remiantis patvirtinta atskaitomybe. Planuojamos išlaidos nustatomos pagal verslo planą, kurio reikalaujama sertifikate.

Išlaidos nustatomos nacionaline valiuta.

1   lentelė

Bendros išlaidos

 

Organizacija:

 

Mokesčių zona:

 

Metai n:


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n+3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Išsamūs duomenys pagal pobūdį

Personalas

 

 

 

 

 

Kitos veiklos išlaidos

 

 

 

 

Nusidėvėjimas

 

 

 

 

Kapitalo sąnaudos

 

 

 

 

Išimtinės išlaidos

 

 

 

 

Bendros išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.   Papildoma informacija

Be to, oro navigacijos paslaugų teikėjai pateikia bent šią informaciją:

įrenginių arba paslaugų išlaidoms įvairioms oro navigacijos paslaugoms paskirstyti taikytos metodikos aprašymą pagal įrenginių arba paslaugų, nurodytų ICAO Regioniniame oro navigacijos plane (Europos regionas) (Dok. 7754) sąrašą,

planuotų ir faktinių metų (n – 1) nekonfidencialių duomenų skirtumų aprašymą ir paaiškinimą,

planuojamų penkerių metų nekonfidencialių išlaidų ir investicijų, susijusių su numatomu eismu, aprašymą ir paaiškinimą,

nusidėvėjimo išlaidoms skaičiuoti taikyto metodo (praeito laikotarpio arba einamųjų išlaidų) aprašymą ir paaiškinimą,

kapitalo sąnaudų paaiškinimą.

2.   ORO NAVIGACIJOS PASLAUGŲ FINANSAVIMAS

Oro navigacijos paslaugų teikėjai pateikia šią informaciją apie kiekvieną terminalo mokesčių zoną:

būdo (-ų), kuriuo (-iais) finansuojamos oro navigacijos paslaugų išlaidos, aprašymą.


IV PRIEDAS

MARŠRUTO PASLAUGOS VIENETŲ SKAIČIAVIMAS

1.

Maršruto paslaugos vienetas apskaičiuojamas atstumo koeficientą padauginant iš atitinkamo orlaivio svorio koeficiento.

2.

Atstumo koeficientas apskaičiuojamas iš šimto padalijant kilometrų, nuskristų didžiojo rato trasa nuo įskridimo į mokesčių zonas iki išskridimo iš jų taško, skaičiaus pagal naujausią žinomą skrydžio planą, pateiktą atitinkamo orlaivio oro eismo srautui reguliuoti.

3.

Jei vieno skrydžio išskridimo ir įskridimo taškai mokesčių zonose sutampa, atstumo koeficientas yra lygus didžiojo rato trasos atstumui tarp šių taškų ir tolimiausio skrydžio plano taško.

4.

Atstumas, į kurį atsižvelgiama, sumažinamas 20 kilometrų už kiekvieną pakilimą ir nusileidimą valstybės narės teritorijoje.

5.

Svorio koeficientas, išreikštas skaičiumi šimtųjų dalių tikslumu, lygus dalmens, gauto iš penkiasdešimties padalijus maksimalios sertifikuotos orlaivio kilimo masės, nurodytos orlaivio operatoriaus pateiktame tinkamumo skristi sertifikate arba bet kokiame lygiaverčiame oficialiame dokumente, metrinių tonų skaičių, kvadratinei šakniai. Jei šis svoris nežinomas, imamas sunkiausio žinomo to paties tipo orlaivio svoris. Jei maksimalios sertifikuotos orlaivio kilimo masės yra kelios, imama didžiausia masė. Jei orlaivių operatorius skraido dviem arba daugiau orlaivių, kurie yra skirtingi to paties tipo variantai, kiekvienam to tipo orlaiviui taikomas visų jo to tipo orlaivių maksimalių kilimo masių vidurkis. Svorio koeficientas pagal orlaivio tipą ir operatorių skaičiuojamas ne rečiau kaip kartą per metus.


V PRIEDAS

TERMINALO PASLAUGOS VIENETŲ SKAIČIAVIMAS

1.

Terminalo paslaugos vienetas yra lygus atitinkamo orlaivio svorio koeficientui.

2.

Svorio koeficientas, išreikštas skaičiumi šimtųjų dalių tikslumu, lygus dalmeniui, gautam iš penkiasdešimties padalijus didžiausios patvirtintos maksimalios orlaivio kilimo masės, nurodytos IV priedo 5 punkte, metrinių tonų skaičių, pakeltam 0,7 laipsniu. Tačiau pereinamuoju laikotarpiu penkerius metus po to, kai pagal šį reglamentą buvo apskaičiuotas pirmasis terminalo vienetinis tarifas, šis laipsnio rodiklis yra lygus 0,5–0,9.


VI PRIEDAS

MOKESČIŲ MECHANIZMAS

1.   ATASKAITOS LENTELĖ

Valstybės narės šią ataskaitos lentelę pildo apie kiekvieną mokesčių zoną, už kurią jos yra atsakingos. Valstybės narės apie kiekvieną mokesčių zoną, už kurią jos yra atsakingos, taip pat pateikia 1 suvestinę lentelę. Jei mokesčių zona apima daugiau negu vienos valstybės narės oro erdvę, jos lentelę pildo bendrai 4 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

Nurodomi faktiniai duomenys nuo (n – 3) metų iki (n – 1) metų ir planuojami (n) ir vėlesnių metų duomenys „Bendros išlaidos“ nustatomos kaip 1 lentelėje pateiktų visų bendrų išlaidų, kurios priskiriamos šiai mokesčių zonai, suma.

2   lentelė

Vienetinio tarifo skaičiavimas

 

Organizacija (-os):

 

Mokesčių zona:

 

Metai n:

 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Vienetinis tarifas (eurais)

Bendros išlaidos (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuo mokesčių atleistų skrydžių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumos, perkeliamos į (n) metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš kitų šaltinių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos, už kurias imamas mokestis

Iš viso paslaugos vienetų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paslaugų, už kurias imamas mokestis, vienetai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienetinis tarifas  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Vienetinis tarifas (nacionaline valiuta)

Valiutos kursas (1 EUR =)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienetinis tarifas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

(n – 3)

A

(n – 2)

A

(n – 1)

A

(n)

F

(n + 1)

F

(n + 2)

P

(n + 3)

P

(n + 4)

P

(n + 5)

P

Perkeltinas likutis (nacionaline valiuta)

Mokesčiai, už kuriuos sąskaitos pateikiamos naudotojams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinės bendros išlaidoss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos iš kitų šaltiniųces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktinės nuo mokesčių atleistų skrydžių išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumos, perkeltos į (n) metus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) metų likutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   PAPILDOMA INFORMACIJA

Be to, atitinkamos valstybės narės renka ir pateikia bent šią informaciją:

skirtingų mokesčių zonų nustatymo, ypač terminalo mokesčių zonų ir galimo oro uostų kryžminio subsidijavimo, aprašymą ir pagrindimą,

numatomų paslaugų, už kurias imamas mokestis, vienetų skaičiavimo aprašymą ir paaiškinimą,

metodikos, taikytos likučiui, susidariusiam dėl pernelyg didelės ar per mažos ankstesniais metais gautos sumos, susigrąžinti, aprašymą ir paaiškinimą,

atleidimo nuo mokesčių politikos ir susijusių išlaidų finansavimo priemonių aprašymą,

pajamų iš kitų šaltinių (jei jų yra) aprašymą,

oro navigacijos paslaugų teikėjams taikomų skatinamųjų priemonių, ypač taisyklių, kurias galima taikyti reguliavimo sąlygoms nustatyti vienetinių tarifų lygiu, aprašymą ir paaiškinimą. Veiklos tikslų ir taisyklių, pagal kurias į juos būtų atsižvelgiama nustatant didžiausius vienetinius tarifus, aprašymą ir paaiškinimą,

oro navigacijos paslaugų teikėjų planų, kuriais siekiama patenkinti numatomą paklausą ir įgyvendinti veiklos tikslus, aprašymą,

oro navigacijos paslaugų naudotojams taikomų skatinamųjų priemonių aprašymą ir paaiškinimą.


(1)  1 lentelėje pateiktų visų bendrų išlaidų, kurios priskirtos šiai mokesčių zonai, suma (jei tam tikros oro navigacijos paslaugos yra perkamos iš trečiųjų šalių, atsižvelgiama į metinių išlaidų kainą).

(2)  

Vienetinis tarifas

=

išlaidos, už kurias imamas mokestis/paslaugų, už kurias imamas mokestis, vienetai.


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1795/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

leidžiantis 2007 metais naudoti tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2004/859/EB dėl Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo (2), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo (3) 2 protokole ir EEE susitarimo 3 protokole (4) nustatoma prekybos tvarka tarp susitariančiųjų šalių tam tikriems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams.

(2)

EEE susitarimo 3 protokole, iš dalies pakeistame EEE jungtinio komiteto sprendimu 138/2004 (5), numatytas nulinis muito tarifas, taikomas tam tikriems vandenims, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, klasifikuojamiems priskiriant KN kodą 2202 10 00, ir kitiems nealkoholiniams gėrimams, į kuriuos pridėta cukraus, klasifikuojamiems priskiriant KN kodą ex 2202 90 10.

(3)

Nulinio muito taikymas vandenims ir kitiems atitinkamiems gėrimams buvo laikinai sustabdytas Norvegijai Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimu pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo (6) (toliau – susitarimas), patvirtintu Tarybos sprendimu 2004/859/EB. Pagal šio susitarimo suderinto protokolo IV punktą be muito importuoti Norvegijos kilmės prekes, kurių KN kodas 2202 10 00 ir ex 2202 90 10, leidžiama tik neapmuitinamos kvotos ribose, o viršijus kvotą mokamas muitas.

(4)

Yra būtina 2007 metais leisti naudoti šią tarifinę kvotą atitinkamiems nealkoholiniams gėrimams. Remiantis Komisijos pateiktais statistiniais duomenimis, metinė 2006 metų kvota šiems produktams, leista naudoti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2028/2005 (7), buvo išnaudota 2006 m. spalio 31 d. Todėl pagal šio susitarimo suderinto protokolo IV punktą tarifinę kvotą 2007 metais reikėtų padidinti 10 %.

(5)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (8), nustatomos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad šiuo reglamentu leidžiamos naudoti tarifinės kvotos būtų administruojamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais produktais, neišvardytais Sutarties I priede, valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2007 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. priede nustatyta Bendrijos tarifinė kvota leidžiama naudoti priede išvardytoms Norvegijos kilmės prekėms, jame nurodytomis sąlygomis.

2.   Priede išdėstytoms abiejų šalių prekėms taikomos kilmės taisyklės yra pateikiamos Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 3 protokole.

3.   Importuojant kvotą viršijančius kiekius taikomas preferencinis 0,047 EUR/l muitas.

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje nurodytą Bendrijos tarifinę kvotą administruoja Komisija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 370, 2004 12 17, p. 70.

(3)  OL L 171, 1973 6 27, p. 1.

(4)  OL L 22, 2002 1 24, p. 37.

(5)  OL L 342, 2004 11 18, p. 30.

(6)  OL L 370, 2004 12 17, p. 72.

(7)  OL L 327, 2005 12 14, p. 7.

(8)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).


PRIEDAS

Tarifinė kvota, taikoma į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms

Eilės Nr.

KN kodas

Prekės aprašymas

Metinės kvotos dydis 2007 m.

Kvotos ribose taikomas muitas

Muitas, taikomas viršijus kvotą

 

2202 10 00

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų

17,303 mln. litrų

Netaikomas

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

Kiti nealkoholiniai gėrimai, į kuriuos pridėta cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus)


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1796/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

dėl tarifinės kvotos, taikomos tam tikroms Islandijos kilmės į Europos bendriją importuojamoms prekėms, pagamintoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, leidimo naudoti 2007 metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1999 m. birželio 21 d. Tarybos sprendimą 1999/492/EB dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo protokolo Nr. 2 (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 1999/492/EB patvirtintas Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo protokolo Nr. 2 nustato metinę tarifinę kvotą iš Islandijos importuojamiems konditerijos gaminiams iš cukraus, šokoladui ir kitiems maisto produktams, turintiems kakavos. Būtina leisti naudoti minėtąją kvotą 2007 m.

(2)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), nustatomos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad šiuo reglamentu leidžiamos naudoti tarifinės kvotos būtų administruojamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos I priede neišvardytais perdirbtais žemės ūkio produktais vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytoms Islandijos kilmės prekėms, importuojamoms į Bendriją, nuo 2007 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. taikomi tame pačiame priede nustatyti muitai, neviršijant nurodytų metinės kvotos ribų.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius Komisija administruoja 1 straipsnyje nurodytą tarifinę kvotą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 192, 1999 7 24, p. 47.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).


PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Kvotos dydis

Taikomas muito tarifas

09.0799

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditerijos gaminiai, kurių sudėtyje nėra kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą), kurių KN kodas yra 1704 90

500 tonų

50 % muito tarifo, taikomo trečiosioms šalims (1), bet ne daugiau kaip 35,15 EUR/100 kg

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, kurių KN kodai yra 1806 32, 1806 90, 1905 31 ir 1905 32

1905 31 11

1905 31 19

1905 31 30

1905 31 91

1905 31 99

1905 32 11

1905 32 19

1905 32 91

1905 32 99

Saldūs sausainiai, vafliai ir sausblyniai


(1)  Trečiosioms šalims taikomas muito tarifas: tarifas susidedantis iš ad valorem muito, o tam tikrais atvejais ir iš žemės ūkiui skirtos mokesčio dalies, kuri negali viršyti maksimalaus muito tarifo dydžio, jeigu tai numatyta Bendrajame muitų tarife.


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1797/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

kuriuo leidžiama 2007 m. naudoti tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimą 96/753/EB dėl Susitarimo, sudaromo pasikeičiant laiškais, tarp Europos bendrijos iš vienos pusės ir Norvegijos Karalystės iš kitos pusės dėl 2 protokolo prie Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarime pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo, patvirtintame Sprendimu 96/753/EB, numatyta taikyti metinę tarifinę kvotą Norvegijos kilmės šokolado ir kitų maisto produktų, turinčių kakavos, importui. Būtina leisti naudoti minėtą kvotą 2007 m.

(2)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad šiuo reglamentu leista naudoti tarifinė kvota būtų administruojama laikantis šių taisyklių.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais Sutarties I priede, valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. priede išvardytoms į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms taikomi tame priede nurodyti muitai, neviršijant jame nurodytos metinės kvotos.

2 straipsnis

Komisija administruoja 1 straipsnyje nurodytą tarifinę kvotą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 345, 1996 12 31, p. 78.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).


PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Kvotos dydis

Taikoma muito norma

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, išskyrus kakavos miltelius, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių, klasifikuojamų KN kodu 1806 10

5 500 tonos

35,15 EUR/100 kg


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1798/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

leidžiantis 2007 metais naudoti tarifines kvotas, taikomas tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimo 2004/859/EB dėl Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo III punkte numatomos metinės tarifinės kvotos, taikomos tam tikroms importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms. Šias kvotas būtina leisti naudoti 2007 metais.

(2)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), nustatomos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad šiuo reglamentu leidžiamos naudoti tarifinės kvotos turi būti administruojamos vadovaujantis tomis taisyklėmis.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos Sutarties I priede neišvardytais perdirbtais žemės ūkio produktais vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos tarifines kvotas priede išvardytoms Norvegijos kilmės prekėms leidžiama naudoti nuo 2007 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytas Bendrijos tarifines kvotas administruoja Komisija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 370, 2004 12 17, p. 70.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).


PRIEDAS

Metinės tarifinės kvotos, taikomos į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms

Eilės numeris

KN kodas

Aprašymas

Metinės kvotos dydis nuo 2007 1 1

Kvotos ribose taikoma muito norma

09.0765

1517 10 90

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 % masės pieno riebalų

2 470 tonų

Netaikoma

09.0771

ex 2207 10 00

(TARIC kodas 90)

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, kitas nei gautas iš EB sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

164 000 hektolitrų

Netaikoma

09.0772

ex 2207 20 00

(TARIC kodas 90)

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai, kiti nei gauti iš EB sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

14 340 hektolitrų

Netaikoma

09.0774

2403 10

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis

370 tonų

Netaikoma


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1799/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 15 straipsnio 3 ir 4 dalis,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (2), inter alia, nustatomi laivyno surašymo datos, žvejybos įrankių kodai ir valstybės pagalbos kodai.

(2)

Būtina nustatyti surašymo datas naujosioms valstybėms narėms, kurios stos į Europos Sąjungą, kad jos galėtų laikytis Reglamento (EB) Nr. 26/2004 nuostatų.

(3)

Siekiant geriau identifikuoti laivus, kurie užsiima priekrantės arba mažos apimties žvejyba, būtina pateikti tikslesnį žvejybos įrankių skirstymą.

(4)

Siekiant kontroliuoti 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (3) 25 straipsnio 3 ir 4 dalių taikymą, būtina įvesti naujus kodus, skirtus pranešti apie variklių pakeitimą su valstybės pagalba.

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 26/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 26/2004 I priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 5, 2004 1 9, p. 25.

(3)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 26/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelė pakeičiama taip:

„2 lentelė

Šalims nustatytos surašymo datos

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1989 1 1

NLD

1989 9 1

DEU, ESP

1990 1 1

IRL

1990 10 1

ITA

1991 1 1

GRC

1991 7 1

SWE, FIN

1995 1 1

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

2004 5 1

Po 2004 m. gegužės 1 d. stojančios valstybės narės

Įstojimo data“

2)

3 lentelė pakeičiama taip:

„3 lentelė

Žvejybos įrankių kodai

Įrankių kategorija

Įrankiai

Kodas

Pasyvieji (S) arba traukiamieji (T) arba aktyvieji įrankiai (M)

Pelaginiai (P) arba priedugnio (D)

Gaubiamieji tinklai

Dideli gaubiamieji tinklai

PS

M

P

Sutrauktieji tinklai

LA

M

P

Velkamieji tinklai

Paplūdimio tinklai

SB

T

D/P

Daniški velkamieji gaubiamieji tinklai

SDN

T

D/P

Škotiški velkamieji gaubiamieji tinklai

SSC

T

D/P

Poriniai velkamieji tinklai

SPR

T

D/P

Tralai

Sijiniai tralai

TBB

T

D

Dugniniai tralai su kėtoklėmis

OTB

T

D

Dugniniai poriniai tralai

PTB

T

D

Pelaginiai tralai su kėtoklėmis

OTM

T

D/P

Pelaginiai poriniai tralai

PTM

T

D/P

Poriniai tralai su kėtoklėmis

OTT

T

D/P

Dragos

Laivu traukiamos dragos

DRB

T

D

Rankinės dragos, naudojamos laivuose

DRH

T

D

Mechanizuotos dragos, įskaitant siurbiamąsias dragas

HMD

T

D

Keliamieji tinklai

Iš laivų valdomi pakeliamieji tinklai

LNB

M

P

Nuo kranto iškeliami stacionarieji tinklai

LNS

M

P

Žiauniniai ir pinklūs tinklai

Statomi žiauniniai tinklai

GNS

S

D

Dreifiniai tinklai

GND

S

D/P

Apsupamieji žiauniniai tinklai

GNC

S

D/P

Sieniniai tinklai

GTR

S

D/P

Kombinuotieji sieniniai ir žiauniniai tinklai

GTN

S

D/P

Gaudyklės

Gaudyklės

FPO

S

D

Kabliukai ir ūdos

Rankinės ūdos ir kartinės ūdos (rankinės)

LHP

S

D/P

Rankinės ūdos ir kartinės ūdos (mechanizuotos)

LHM

S

D/P

Statomosios ūdos

LLS

S

D

Ūdos (dreifinės)

LLD

S

P

Ūdos su blizgėmis

LTL

M

P

Nežinomi įrankiai (1)

 

NK

 

 

Įrankių nėra (2)

 

NO

 

 

3)

7 lentelė pakeičiama taip:

„7 lentelė

Valstybės pagalbos kodai

Pagalba be dalinio Bendrijos finansavimo

AE

Pagalba, kurią iš dalies finansuoja Bendrija

AC

Be valstybės pagalbos

PA

Parama variklio pakeitimui su sąlyga mažinti galią (individualus pasirinkimas)

EI

Parama variklio pakeitimui su sąlyga mažinti galią (grupės pasirinkimas)

EG“


(1)  Negalioja visiems laivams, esantiems laivyne arba apie kuriuos pranešta nuo 2003 m. sausio 1 d.

(2)  Galioja tik pagalbiniams žvejybos įrankiams.“


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1800/2006

2006 m. gruodžio 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1767/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 179, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 335, 2006 12 1, p. 19.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. gruodžio 7 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

22,45

5,08

1701 11 90 (1)

22,45

10,31

1701 12 10 (1)

22,45

4,89

1701 12 90 (1)

22,45

9,88

1701 91 00 (2)

28,15

11,16

1701 99 10 (2)

28,15

6,64

1701 99 90 (2)

28,15

6,64

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/31


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 13 d.

dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų tarifinių kvotų, sudarymo

(2006/882/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. vasario 28 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Kroatijos Respublika, siekiant iš dalies pakeisti lengvatinius susitarimus dėl Kroatijos kilmės cukraus importo į Bendriją pagal Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (1), patvirtintą Tarybos ir Komisijos sprendimu 2005/40/EB, Euratomas (2).

(2)

Komisija baigė derybas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Todėl pirmiau minėtą Protokolą reikėtų patvirtinti.

(3)

Komisija turėtų priimti Protokolui įgyvendinti reikalingas priemones tokia pat tvarka, kokia nustatyta 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (3) įgyvendinti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Protokolas, iš dalies keičiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų tarifinių kvotų (toliau – Protokolas), yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Protokolą, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

3 straipsnis

Komisija priima išsamias Protokolo įgyvendinimo taisykles Reglamento (EB) Nr. 318/2006 39 straipsnyje nustatyta tvarka.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


(1)  OL L 26, 2005 1 28, p. 3.

(2)  OL L 26, 2005 1 28, p. 1.

(3)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.


PROTOKOLAS,

iš dalies keičiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų tarifinių kvotų

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

KROATIJOS RESPUBLIKA, toliau – Kroatija,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS) buvo pasirašytas Liuksemburge 2001 m. spalio 29 d. ir įsigaliojo 2005 m. vasario 1 d.

(2)

Vyko derybos SAS numatytiems lengvatiniams susitarimams dėl Kroatijos arba Bendrijos kilmės cukraus ir cukraus produktų pakeisti.

(3)

Reikėtų priimti atitinkamus SAS pakeitimus,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

SAS iš dalies keičiamas taip:

1)

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Bendrija panaikina muitus ir lygiavertį poveikį turinčius mokėjimus Kroatijos kilmės žemės ūkio produktų, išskyrus produktus, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai yra 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 ir 2204, importui.“;

b)

pridedama ši dalis:

„5.   Tam tikri prekybos susitarimai, taikomi cukrui ir cukraus produktams, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai yra 1701 ir 1702, yra nustatyti IVh priede.“

2)

Šio sprendimo priede pateiktas tekstas pridedamas kaip IVh priedas.

3)

3 protokolo I priedo lentelėje išbraukiamos šios nuorodos:

„1702 50 00 — Chemiškai gryna fruktozė“,

„1702 90 10 — Chemiškai gryna maltozė“.

2 straipsnis

Šalys susitinka 2008 m. antroje pusėje, siekdamos persvarstyti šio protokolo poveikį.

3 straipsnis

Šis protokolas yra neatsiejama SAS dalis.

4 straipsnis

Šis protokolas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir kroatų kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

Hecho en Zagreb, el veintiocho de noviembre de dos mil seis.

V Záhřebu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce šest.

Udfærdiget i Zagreb den otteogtyvende november to tusind og seks.

Geschehen zu Zagreb am achtundzwanzigsten November zweitausendundsechs.

Koostatud kahekümne kaheksandal novembril kahe tuhande kuuendal aastal Zagrebis.

Έγινε στο Ζάγκρεμπ στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Zagreb on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and six.

Fait à Zagreb, le vingt-huit novembre deux mille six.

Fatto a Zagabria, addì ventotto novembre duemilasei.

Zagrebā, divi tūkstoši sestā gada divdesmit astotajā novembrī.

Priimta Zagrebe, du tūkstančiai šeštų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną.

Kelt Zágrábban, a kétezer-hatodik év november havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul f'Żagreb fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru fis-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Zagreb, de achtentwintigste november tweeduizend en zes.

Sporządzono w Zagrzebiu dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące szóstego roku.

Feito em Zagrebe, aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e seis.

V Záhrebe dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícšesť.

V Zagrebu, dne osemindvajsetega novembra, leta dva tisoč šest.

Tehty Zagrebissa kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusi

Utfärdat i Zagreb den tjuguåttonde november år tvåtusensex.

Sastavljeno u Zagrebu dana dvadesetosmog studenoga dvije tisuće i šeste godine.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

PRIEDAS

„IVh PRIEDAS

nurodytas 27 straipsnio 5 dalyje

1.

Bendrija leidžia be muito įvežti į Bendriją produktus, kurių kilmės šalis yra Kroatija ir kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai yra 1701 ir 1702, neviršijant 180 000 tonų (neto masė) metinės muitų tarifinės kvotos.

2.

Kroatija leidžia sumažintu muitu į Kroatiją įvežti produktus, kurių kilmės šalis yra Bendrija ir kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodas yra 1701, neviršijant 80 000 tonų (neto masė) metinės kvotos; tai taikoma tik kai Kroatijos į Bendriją importuojamų produktų, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai yra 1701 ir 1702, kiekis pasiekia 80 000 tonų (neto masė). Šiai kvotai Kroatija muitų normas sumažins taip:

2007 m. sausio 1 d. muitas sumažinamas iki 75 % bazinio muito,

2008 m. sausio 1 d. muitas sumažinamas iki 70 % bazinio muito,

2009 m. sausio 1 d. ir vėliau muitas sumažinamas iki 50 % bazinio muito.

3.

Bendrija įsipareigoja nemokėti iš Bendrijos biudžeto eksporto grąžinamųjų išmokų už cukrų, sirupą ir tam tikrus kitus cukraus produktus, kurių Kombinuotosios nomenklatūros kodai yra 1701 ir 1702, jei jie eksportuojami į Kroatiją natūraliu pavidalu. Kroatija įsipareigoja nemokėti eksporto grąžinamųjų išmokų už cukraus eksportą į Bendriją.“


Komisija

7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/80/EB dėl Slovėnijos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5797)

(autentiškas tik tekstas slovėnų kalba)

(2006/883/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvą 92/102/EEB dėl gyvūnų identifikavimo ir registravimo (1), ypač į jos 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 92/102/EEB nustatomi būtiniausi gyvūnų identifikavimo ir registravimo reikalavimai, nepažeidžiant išsamesnių Bendrijos taisyklių, kurios gali būti nustatytos siekiant likviduoti ar kontroliuoti ligas.

(2)

Pagal Direktyvos 92/102/EEB 3 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi užtikrinti, kad kompetentinga institucija turėtų visų ūkių, kuriuose laikomi gyvūnai, kuriems taikoma ta direktyva ir kurie yra jų teritorijoje, atnaujintą sąrašą.

(3)

Direktyvos 92/102/EEB 3 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė leisti valstybėms narėms neįtraukti į tos direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje reikalaujamą ūkių sąrašą fizinių asmenų, laikančių tik po vieną kiaulę, kuri skirta savoms reikmėms arba vartojimui, su sąlyga, kad prieš pateikiant šį gyvūną į apyvartą, jis tikrinamas, kaip numatyta toje direktyvoje.

(4)

Komisijos sprendimu 2006/80/EB (2) tam tikroms valstybėms narėms leidžiama taikyti Direktyvos 92/102/EEB 3 straipsnio 2 dalyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą ūkiams, kuriuose laikoma tik po vieną kiaulę.

(5)

Slovėnija paprašė Direktyvos 92/102/EEB 3 straipsnio 2 dalyje numatyto leidimo ūkiams, kuriuose laikoma tik po vieną kiaulę, ir pateikė atitinkamas toje direktyvoje nustatyto patikrinimo garantijas.

(6)

Todėl reikėtų leisti Slovėnijai taikyti tą leidžiančią nukrypti nuostatą.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2006/80/EB.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/80/EB priedas keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Slovėnijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 355, 1992 12 5, p. 32. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 21/2004 (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).

(2)  OL L 36, 2006 2 8, p. 50.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Valstybės narės, kurioms leidžiama taikyti Direktyvos 92/102/EEB 3 straipsnio 2 dalyje numatytą leidžiančią nukrypti nuostatą ūkiams, kuriuose laikoma tik po vieną kiaulę:

 

Čekijos Respublika

 

Prancūzija

 

Italija

 

Lenkija

 

Portugalija

 

Slovėnija

 

Slovakija.“


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 6 d.

nustatantis Bendrijos poziciją dėl Jungtinio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimu dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo, sprendimo dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo

(2006/884/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimą 2004/425/EB (1) dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo (toliau – Susitarimas) sudarymo ir ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Siekdama priimti Bendrijos poziciją Komisija konsultavosi su Tarybos paskirtu specialiuoju komitetu.

(2)

Susitarimo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagal Susitarimo 7 straipsnį įsteigtas Jungtinis komitetas pats nustato savo darbo tvarkos taisykles,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Pozicija, kurią Europos bendrija turi priimti dėl Jungtinio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo 7 straipsniu, sprendimo dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, grindžiama prie šio sprendimo pridedamu Jungtinio komiteto sprendimo projektu.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 150, 2004 4 30, p. 42.


PRIEDAS

PROJEKTAS

SPRENDIMAS Nr. …/…, PRIIMTAS JUNGTINIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ

susitarimu dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo, dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo ir ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi Susitarimo 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Jungtinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1.

Priimamoms šio sprendimo priede nurodytos Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės.

Šį dviem egzemplioriais sudarytą sprendimą pasirašo Jungtinio komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti Šalių vardu iš dalies keičiant Susitarimą. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo paskutinė iš šių Susitarimo Šalių.

Pasirašyta Vašingtone,

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Pasirašyta Briuselyje,

Europos bendrijos vardu

PRIEDAS

JUNGTINIO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ

susitarimu dėl abipusio laivų įrenginių atitikties sertifikatų pripažinimo, darbo tvarkos taisyklės

1 straipsnis

Pirmininkavimas

Komitetui bendrai pirmininkauja Europos bendrijos atstovas ir Jungtinių Valstijų atstovas.

2 straipsnis

Posėdžiai

1.   Jungtinis komitetas posėdžiauja reguliariai bent kartą per metus bendrai susitarus dėl laiko. Jeigu viena Šalis nusprendžia, kad reikia papildomų posėdžių, kita Šalis į prašymą surengti posėdį atsižvelgia kaip galima lanksčiau.

2.   Šalys paeiliui rengia posėdžius, jeigu nesusitariama kitaip. Šalims susitarus, gali būti rengiamos telekonferencijos arba videokonferencijos.

3.   Jungtinio komiteto posėdžius šaukia bendrapirmininkiai.

4.   Bendrapirmininkiai nustato posėdžio datą ir, siekdami tinkamai pasirengti, laiku pasikeičia reikalingais dokumentais, jeigu įmanoma, prieš tris savaites iki posėdžio.

5.   Posėdį rengianti arba videokonferencijos ar telekonferencijos prašanti Šalis sprendžia su logistika susijusius klausimus.

3 straipsnis

Delegacijos

Likus bent savaitei iki posėdžio Šalys praneša viena kitai apie planuojamą delegacijų sudėtį.

4 straipsnis

Posėdžių darbotvarkė

1.   Bendrapirmininkiai sudaro kiekvieno posėdžio darbotvarkės projektą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki posėdžio. Į darbotvarkės projektą įtraukiami klausimai, dėl kurių įtraukimo į darbotvarkę bet kuris iš bendrapirmininkių gavo prašymą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki posėdžio.

2.   Bet kuri Šalis, susitarusi su kita Šalimi, gali papildyti darbotvarkės projektą bet kuriuo metu prieš posėdį. Jeigu įmanoma, viena iš Šalių pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą įtraukti klausimus į darbotvarkės projektą. Į tokius prašymus atsižvelgiama kaip galima lanksčiau.

3.   Kiekvieno posėdžio pradžioje bendrapirmininkiai patvirtina galutinę darbotvarkę. Darbotvarkės projekte nenumatyti klausimai, Šalims susitarus, gali būti įtraukiami į darbotvarkę ir į juos atsižvelgiama kaip galima lanksčiau.

5 straipsnis

Posėdžių protokolai

1.   Posėdį rengiančiajai Šaliai atstovaujantis bendrapirmininkis kuo skubiau parengia kiekvieno posėdžio protokolo projektą.

2.   Atsižvelgiant į kiekvieną darbotvarkės klausimą, protokole paprastai nurodomi:

a)

Jungtiniam komitetui pateikti dokumentai,

b)

pareiškimai, kuriuos Šalys prašė įtraukti, ir

c)

priimti sprendimai ir konkrečiais klausimais priimtos išvados.

3.   Protokole taip pat nurodomas atitinkamų delegacijų dalyvių sąrašas ir nurodoma, kuriai ministerijai ar įstaigai jie atstovauja.

4.   Protokolą tvirtina bendrapirmininkiai.

6 straipsnis

Jungtinio komiteto sprendimai

1.   Jungtinis komitetas sprendimus priima vienbalsiai.

2.   Jungtinis komitetas gali priimti sprendimus taikydamas rašytinę procedūrą ir ne per oficialius posėdžius.

3.   Jungtinio komiteto sprendimai vadinami „Sprendimais“, šalia nurodomas jų eilės numeris ir pateikiamas dalyko aprašymas. Taip pat nurodoma data, nuo kurios sprendimas įsigalioja. Sprendimus pasirašo Jungtinio komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti Šalių vardu. Sprendimai sudaromi dviem egzemplioriais ir kiekviena versija yra autentiška.

7 straipsnis

Konsultacijos su ekspertais

Komitetas gali konsultuotis su ekspertais konkrečiais klausimais, jei Šalys tam pritaria.

8 straipsnis

Išlaidos

1.   Kiekviena Šalis yra atsakinga už dalyvavimo Jungtinio komiteto posėdžiuose išlaidas, įskaitant darbuotojų, kelionių ir dienpinigių išlaidas bei pašto ar telekomunikacijų išlaidas.

2.   Kitas su posėdžio rengimu susijusias išlaidas paprastai dengia posėdį rengiančioji Šalis.

9 straipsnis

Administracinės procedūros

1.   Jeigu šalys nenusprendžia kitaip, Jungtinio komiteto posėdžiai yra uždari.

2.   Konfidencialumo tikslais Jungtinio komiteto protokolai ir kiti dokumentai laikomi informacija, kuria apsikeičiama pagal Susitarimo 17 straipsnį.

3.   Bendrapirmininkiams sutikus galima kviesti ir kitus dalyvius, nesančius Šalių pareigūnais, ir jiems taip pat taikomas Susitarimo 17 straipsnis.

4.   Šalys gali rengti viešus pranešimus arba kitaip informuoti suinteresuotus visuomenės narius apie Jungtinio komiteto posėdžių rezultatus.


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 6 d.

dėl 2006 m. Bendrijos finansinės paramos, skirtos Belgijos ir Vokietijos išlaidoms kovojant su augalams ar augalinės kilmės produktams kenksmingais organizmais padengti

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5894)

(Tik tekstai prancūzų, olandų ir vokiečių kalbomis yra autentiški)

(2006/885/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB valstybei narei gali būti suteikta Bendrijos finansinė parama, skirta padengti išlaidas, tiesiogiai susijusias su būtinomis priemonėmis, kurios buvo taikomos arba kurias planuojama taikyti kovai su kenksmingais organizmais, įvežtais iš trečiųjų šalių arba iš kitų Bendrijos teritorijų, siekiant juos išnaikinti, o jei tai neįmanoma – neleisti jiems plisti.

(2)

Belgija ir Vokietija sudarė po veiksmų programą, skirtą išnaikinti į jų teritorijas patekusius augalams kenksmingus organizmus. Šiose programose nurodomi siektini tikslai, taikytos priemonės, jų trukmė ir patirtos išlaidos. Belgija ir Vokietija kreipėsi dėl Bendrijos finansinės paramos šioms programoms skyrimo per Direktyvoje 2000/29/EB nustatytą laikotarpį ir pagal 2002 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1040/2002, nustatantį išsamias taisykles dėl nuostatų, susijusių su Bendrijos valstybėms narėms teikiama finansine parama augalų sveikatos kontrolei, įgyvendinimo ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2051/97 (2).

(3)

Belgijos ir Vokietijos pateikta techninė informacija suteikė Komisijai galimybę kruopščiai ir išsamiai išanalizuoti situaciją ir padaryti išvadą, kad Bendrijos finansinės paramos teikimo sąlygos, išdėstytos visų pirma Direktyvos 2000/29/EB 23 straipsnyje, yra įvykdytos. Todėl tikslinga skirti Bendrijos finansinę paramą šių programų išlaidoms padengti.

(4)

Iš Bendrijos finansinės paramos galima padengti iki 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tačiau pagal direktyvos 23 straipsnio 5 dalies 3 pastraipą Belgijos pateiktai programai skiriamos Bendrijos finansinės paramos dydį reikėtų sumažinti, nes šiai programai, apie kurią pranešė ši valstybė narė, jau buvo skirtas Bendrijos finansavimas pagal Komisijos sprendimus 2004/772/EB (3), ir 2005/789/EB (4).

(5)

Vadovaudamasi Direktyvos 2000/29/EB 24 straipsniu Komisija nustato, ar atitinkami kenksmingi organizmai buvo įvežti dėl netinkamų tyrimų arba patikrinimų, ir priima reikiamas priemones, atsižvelgdama į savo tyrimų rezultatus.

(6)

Remiantis 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (5) dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 2 dalies a punktu, augalų sveikatos priemonės turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Dėl šių priemonių finansinės kontrolės taikomi pirmiau minėto reglamento 9, 36 ir 37 straipsniai.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Patvirtinamas 2006 m. Bendrijos finansinės paramos skyrimas siekiant padengti Belgijos ir Vokietijos išlaidas, susijusias su Direktyvos 2000/29/EB 23 straipsnio 2 dalyje nurodytomis būtinomis priemonėmis, kurios buvo taikomos kovojant su atitinkamais organizmais, naudojant šio sprendimo priede išvardytas likvidavimo programas.

2 straipsnis

1.   1 straipsnyje minimos finansinės paramos bendra suma yra 101 423 EUR.

2.   Kiekvienai programai skiriamos Bendrijos finansinės paramos didžiausios sumos yra tokios, kokios nurodytos šio sprendimo priede.

3 straipsnis

Priede nurodyta Bendrijos finansinė parama išmokama įvykdžius šias sąlygas:

a)

pateikti įrodymai, kad buvo taikomos Reglamente (EB) Nr. 1040/2002 išdėstytas nuostatas atitinkančios priemonės;

b)

atitinkama valstybė narė pateikė Komisijai išmokos prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1040/2002 5 straipsnio nuostatas.

Finansinės paramos mokėjimas neprieštarauja Komisijos atliktiems tyrimams pagal Direktyvos 2000/29/EB 24 straipsnį.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 157, 2002 6 15, p. 38. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 738/2005 (OL L 122, 2005 5 14, p. 17).

(3)  OL L 341, 2004 11 17, p. 27.

(4)  OL L 296, 2005 11 12, p. 42.

(5)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


PRIEDAS

LIKVIDAVIMO PROGRAMOS

Paaiškinimas:

a

=

likvidavimo programos įgyvendinimo metai.

I   SKIRSNIS

Programos, kurioms skiriama Bendrijos finansinė parama sudaro 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų

Valstybė narė

Naikinami kenksmingi organizmai

Pažeisti augalai

Metai

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Didžiausia Bendrijos parama

(EUR)

vienai programai

Vokietija

Anoplophora glabripennis

Įvairūs medžiai

2004 ir 2005 metai

64 554

32 277


II   SKIRSNIS

Programos, kurioms skiriamas skirtingas Bendrijos finansinės paramos dydis dėl taikomo proporcingo mažinimo

Valstybė narė

Naikinami kenksmingi organizmai

Pažeisti augalai

Metai

a

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

(EUR)

Dydis

(%)

Didžiausia Bendrijos parama

(EUR)

Belgija

Diabrotica virgifera

Kukurūzai

2006

4

172 865

40

69 146


Visa Bendrijos parama (EUR)

101 423


7.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 6 d.

nutraukiantis pakartotinį antiabsorbcinį tyrimą dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankinių padėklų krautuvų bei jų esminių dalių importo

(2006/886/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 9 ir 12 straipsnius,

pasitarusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Pradinės priemonės

(1)

2005 m. liepos mėn. Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 (2) Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą (toliau – pradinės priemonės) Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės rankinių padėklų krautuvų ir jų esminių dalių importui. KLR bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams buvo nustatyti individualūs antidempingo muito dydžiai nuo 7,6 % iki 39,9 %. Visų kitų įmonių importui taikomas 46,7 % muitas.

2.   Prašymas pakartoti antiabsorbcinį tyrimą

(2)

2006 m. vasario 15 d. buvo pateiktas prašymas pakartoti pradinių priemonių tyrimą pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį. Prašymą pateikė keturi dideli Bendrijos rankinių padėklų krautuvų ir jų esminių dalių gamintojai (BT Products AB, Franz Kahl GmbH, Bolzoni Auramo SpA ir Pramac Lifter S.p.A), kurių gamyba sudaro didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 70 %) visos Bendrijos gamybos (toliau - pareiškėjai).

(3)

Pareiškėjai pateikė pakankamai prima facie įrodymų, kad, nustačius antidempingo muitą importuojamiems KLR kilmės rankinių padėklų krautuvams ir jų esminėms dalims, perpardavimo kainų ar vėlesnių pardavimo kainų kitimo Bendrijoje nebuvo arba šis kitimas buvo nepakankamas, o tai rodo, jog padidėjo dempingas, kuris sustabdė numatytą galiojančių antidempingo priemonių taisomąjį poveikį.

3.   Pakartotinis antiabsorbcinis tyrimas

(4)

2006 m. kovo 31 d. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) paskelbė pranešimą apie pakartotinio pradinių priemonių tyrimo inicijavimą pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį.

(5)

Apie pakartotinio tyrimo inicijavimą Komisija oficialiai pranešė žinomiems susijusiems eksportuotojams ir (arba) gamintojams, eksportuojančios valstybės atstovams, importuotojams ir naudotojams. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir paprašyti, kad jas išklausytų per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį. Visoms žinomoms suinteresuotosioms šalims Komisija nusiuntė klausimynus.

(6)

Du pakankamai išsamūs klausimyno atsakymai buvo gauti iš Kinijos eksportuojančių gamintojų, t. y. Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd ir Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., kurie taip pat bendradarbiavo atliekant pradinį tyrimą. Kitas eksportuojantis gamintojas, Yale Industrial Products Co. Ltd, pateikė iš esmės nepakankamai informacijos ir todėl, deramai jam pranešus, buvo laikomas nebendradarbiaujančiu pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį. Kiti du eksportuojantys gamintojai, t. y. Ningbo Liftstar Material Transport Equipment Factory ir Ningbo Tailong Machinery Co. Ltd., bendradarbiavę atliekant pradinį tyrimą, nepateikė jokios informacijos apie šį pakartotinį absorbcinį tyrimą.

(7)

Be to, apie save pranešė devyni rankinių padėklų krautuvų ir jų esminių dalių importuotojai, iš jų penki pakankamai bendradarbiavo atliekant šį pakartotinį tyrimą.

(8)

Komisija rinko ir tikrino informaciją, kuri, jos manymu, buvo reikalinga šiam pakartotiniam tyrimui atlikti. Tikrinamieji vizitai buvo atlikti toliau nurodytų KLR eksportuojančių gamintojų patalpose:

Ningbo Ruyi Joint Stock Co. Ltd, Hangzhou and Ninghai, KLR;

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., Changxing, KLR.

(9)

Šio pakartotinio tyrimo laikotarpis (toliau – pakartotinis TL) tęsėsi nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. kovo 31 d. Per pakartotinį TL buvo siekiama nustatyti esamas eksporto ir perpardavimo kainas, taikomas galutiniams klientams Bendrijoje. Tiriant, ar eksporto ir perpardavimo bei tolesnio pardavimo Bendrijoje kainos pasikeitė pakankamai, per pakartotinį TL nustatyti kainų lygiai buvo palyginti su per pradinį tyrimo laikotarpį (pradinis TL), kuris truko nuo 2003 m. balandžio 1 d. iki 2004 m. kovo 31 d., nustatytais kainų lygiais.

B.   SVARSTOMASIS PRODUKTAS

(10)

Su šiuo pakartotiniu tyrimu susijęs svarstomasis produktas yra tas pats kaip ir pradiniame tyrime, t. y. rankiniai padėklų krautuvai, ne savaeigiai, naudojami medžiagoms apdoroti, paprastai įtaisyti ant padėklų, ir jų esminės dalys, t. y. važiuoklės ir hidraulika, kurių kilmės šalis yra KLR (toliau – svarstomasis produktas), kurių klasifikaciniai KN kodai paprastai yra ex 8427 90 00 ir ex 8431 20 00.

C.   IŠVADOS

(11)

Šiuo pakartotiniu tyrimu pirmiausia siekiama nustatyti, ar nustačius pradines priemones (i) eksporto kainos sumažėjo, ir ar (ii) svarstomojo produkto perpardavimo kainų arba tolesnio pardavimo kainų Bendrijoje kitimas buvo nepakankamas.

(12)

Pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnį importuotojams ir (arba) naudotojams ir eksportuotojams ir (arba) gamintojams buvo sudaryta galimybė pateikti įrodymų, prireikus, patvirtinančių, kad, nustačius priemones, eksporto kainos sumažėjo ir (arba) perpardavimo kainos ir tolesnio pardavimo kainos Bendrijoje nepakito dėl kitų priežasčių, o ne dėl antidempingo muito absorbcijos.

1.   Eksporto kainų sumažėjimas

(13)

Per pakartotinį TL svarstomasis produktas buvo parduodamas per susijusias šalis Bendrijoje ir KLR ir tiesiogiai nepriklausomiems importuotojams ir (arba) platintojams Bendrijoje. Eksporto kainų kitimas buvo vertinamas lyginant per pakartotinį TL nustatytas vidutines svertines kainas su per pradinį TL nustatytomis kainomis pagal produkto rūšį tomis pačiomis pristatymo sąlygomis.

(14)

Palyginus dviejų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų kainas per pakartotinį TL, paaiškėjo, kad vidutinė svarstomojo produkto eksporto kaina nesumažėjo.

2.   Perpardavimo kainų arba tolesnio pardavimo kainų Bendrijoje kitimas

(15)

Perpardavimo kainų kitimas Bendrijoje importuotojų ir (arba) platintojų lygiu buvo vertinamas lyginant per pakartotinį TL nustatytas kainas su per pradinį TL nustatytomis kainomis pagal produkto rūšį tomis pačiomis pristatymo sąlygomis, įskaitant konvencinį muitą ir antidempingo muitą. Šiuo atžvilgiu, penki importuotojai, kurių importas per pakartotinį TL sudaro didelę svarstomojo produkto importo į Bendriją dalį, bendradarbiavo ir pateikė informacijos.

(16)

Palyginus jų perparduodamų produktų rūšių kainas, paaiškėjo, kad kainos padidėjo tokiomis sumomis, kurios yra didesnės už antidempingo muitą. Atsižvelgiant į tai, toliau pažymima, kad dėl šios priežasties nėra būtina išsamiau ištirti bendradarbiaujančių importuotojų pelno sumažėjimą per pakartotinį TL lyginant su pradiniu TL, nes pelnas per pakartotinį TL bet kokiu atveju buvo didelis.

(17)

Nebuvo pateikta tipinių duomenų apie tolesnio pardavimo kainas. Tačiau, atsižvelgiant į pakankamą importuotojų perpardavimo kainų, taikomų nesusijusiems klientams, kitimą nuo antidempingo priemonių nustatymo pradžios, yra pagrįsta daryti išvadą, kad šių klientų tolesnio pardavimo kainų kitimas taip pat buvo pakankamas.

3.   Nebendradarbiaujančios bendrovės

(18)

Kadangi du šiame pakartotiniame tyrime bendradarbiaujantys eksportuotojai eksportavo daugiau nei 85 % svarstomojo produkto į Bendriją per pakartotinį TL, tokiu būdu aktyviai bendradarbiaudami, jų išvados buvo laikomos pakankamai tipinėmis visai eksportuojančiai šaliai. Todėl nebuvo naudojamasi turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį dėl nebendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų.

4.   Išvada

(19)

Atlikus šį pakartotinį tyrimą, padaryta išvada, kad bendradarbiaujančių eksportuotojų atžvilgiu nebuvo nustatyta įvestų priemonių absorbcija pagal pagrindinio reglamento 12 straipsnio 2 dalį, kadangi eksporto kainos nesumažėjo ir svarstomojo produkto perpardavimo kainų arba tolesnio pardavimo kainų kitimas svarstomojo produkto atžvilgiu buvo pakankamas.

(20)

Nebendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams taikomas muitas neturėtų būti pakeistas dėl pirmiau 18 konstatuojamojoje dalyje išdėstytų priežasčių.

(21)

Todėl šis absorbcinis tyrimas turėtų būti nutrauktas.

(22)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir išvadas, kuriomis remiantis Komisija ketino nutraukti tyrimą, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti savo pastabas. Jokių esminių pastabų nebuvo gauta.

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Pakartotinis tyrimas pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankinių padėklų krautuvų importui taikomų antidempingo priemonių 12 straipsnį yra nutraukiamas.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 189, 2005 7 21, p. 1.

(3)  OL C 78, 2006 3 31, p. 24.