ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 339

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. gruodžio 6d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1788/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1789/2006 dėl pradėjimo naudoti KN 08030019 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinę kvotą ir jos administravimo 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

3

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1790/2006, patvirtinantis operacijas, kuriomis Turkijoje nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į Bendriją

8

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/124/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą, ir Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla ( 1 )

12

 

*

2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (kodifikuota redakcija) ( 1 )

16

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui

36

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1979 m. spalio 30 d. Tarybos direktyvos dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės klaidų ištaisymas (OL L 281, 1979 11 10) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 15 skyrius, 1 tomas, p. 128)

39

 

*

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo klaidų ištaisymas (OL L 266, 2006 9 26)

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1788/2006

2006 m. gruodžio 5 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. gruodžio 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1789/2006

2006 m. gruodžio 5 d.

dėl pradėjimo naudoti KN 0803 00 19 kodu žymimų AKR šalių kilmės bananų importo tarifinę kvotą ir jos administravimo 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų (1), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1964/2005 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kiekvienais metais sausio 1 d. pradedama naudoti autonominė nulinio muito 775 000 tonų neto masės tarifinė kvota AKR šalių kilmės bananų, kurių KN kodas 0803 00 19, importui.

(2)

Reikėtų pradėti naudoti Reglamente (EB) Nr. 1964/2005 2007 m. nustatytą kvotą ir nustatyti jos administravimo nuostatas laikotarpiui iki 2007 m. gruodžio 31 d.

(3)

Kadangi tai nėra lengvatinis importas, tarifinė kvota turėtų būti administruojama taip, kad būtų skatinama tarptautinė prekyba ir nebūtų trikdomi prekybos srautai. Tinkamiausias būdas šiam tikslui pasiekti yra kvotą naudoti atsižvelgiant į pateikimo į laisvą apyvartą deklaracijų priėmimo chronologinę tvarką („kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas“ metodas). Tačiau siekiant užtikrinti prekybos su AKR šalimis tęstinumą ir pakankamą pasiūlą Bendrijos rinkoje, išvengiant trukdžių prekybos srautuose, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 219/2006 (2) tarifinės kvotos dalis buvo laikinai skirta veiklos vykdytojams, Bendrijos rinką aprūpinusiems bananais pagal prieš tai galiojusią importo tvarką. Atsižvelgiant į laikiną tokios nuostatos pobūdį, būtų tikslinga palaipsniui ją panaikinti, taip užtikrinant žymų tarifinės kvotos dalies, valdomos vadovaujantis metodu „kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas“, padidėjimą 2007 m., padidinant importo, vykdomo remiantis ta sistema, dalį nuo 60 % iki 81 %.

(4)

Todėl bendrą 146 848 tonų kiekio tarifinę kvotą reikėtų skirti veiklos vykdytojams, kurie 2006 m. faktiškai importavo AKR šalių kilmės bananus į Bendriją. Ši tarifinės kvotos dalis turėtų būti administruojama pagal importo licencijas, kiekvienam importuotojui išduotas proporcingai pagal šių veiklos vykdytojų pagal Reglamento (EB) Nr. 219/2006 II skyriaus nuostatas gautomis licencijomis.

(5)

Atsižvelgiant į turimą kiekį, reikėtų nustatyti kiekvienos paraiškos licencijai gauti, kurią gali pateikti kiekvienas veiklos vykdytojas laikotarpiui iki 2007 m. gruodžio 31 d., didžiausią leistiną kiekį.

(6)

Galimybė naudotis likusia kvotos dalimi turėtų būti suteikiama visiems Bendrijoje įsisteigusiems veiklos vykdytojams pagal „kas atėjo pirmas, tas aptarnaujamas pirmas“ metodą, remiantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308a, 308b ir 308c straipsniais.

(7)

Šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant, kad paraiškas licencijai gauti būtų galima pateikti laiku.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bananų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

AKR šalių kilmės bananų, kurių KN kodas 0803 00 19, importo nulinio muito tarifinė kvota, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1964/2005 1 straipsnio 2 dalyje, pradedama naudoti 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Turimas kiekis

Pagal šią kvotą turima 775 000 tonų, iš kurių:

a)

146 848 tonų dalis turi būti administruojama pagal II skyrių ir jos serijos numeris yra 09.4164;

b)

628 152 tonų dalis turi būti administruojama pagal III skyrių ir jos eilės numeriai yra: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

II   SKYRIUS

2 STRAIPSNIO A DALYJE NURODYTO KIEKIO IMPORTAS

3 straipsnis

Importo licencijos

1.   2 straipsnio a dalyje nurodyto kiekio importui vykdyti reikia pateikti importo licenciją, išduotą pagal šio skyriaus nuostatas.

2.   Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 (4), išskyrus jo 8 straipsnio 4 ir 5 dalis, taikomas pagal šio reglamento nuostatas.

4 straipsnis

Paraiškos licencijai gauti pateikimas

1.   Bendrijoje įsisteigę veiklos vykdytojai, kurie 2006 m. faktiškai į Bendriją importavo AKR šalių kilmės bananus pagal Reglamento (EB) Nr. 219/2006 II skyrių išduotas licencijas, turi teisę pateikti paraiškas importo licencijai gauti.

2.   Kiekvieno veiklos vykdytojo prašomas kiekis negali viršyti 110 % kiekio, kurį jis importavo pagal Reglamento (EB) Nr. 219/2006 II skyriaus nuostatas jam išduota licencija.

3.   Paraišką importo licencijai gauti kiekvienas vykdytojas turi pateikti 2007 m. sausio 8–9 d. valstybės narės kompetentingai valdžios institucijai, kuri 2006 m. jam išdavė importo licenciją 2 dalyje nurodytam kiekiui.

Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos yra išvardytos priede. Valstybių narių prašymu Komisija gali iš dalies pakeisti šį sąrašą.

4.   Prie paraiškos licencijai gauti turi būti pridedama tinkamai patvirtinta 2006 m. naudotos licencijos (-jų) AKR šalių kilmės bananams importuoti kopija ir dokumentai, patvirtinantys, kad pagal tą licenciją buvo importuojami AKR šalių kilmės produktai, bei dokumentas, įrodantis, kad pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (5) III dalį buvo pateiktas užstatas. Šio užstato dydis yra 150 EUR už toną.

5.   Nesilaikant šio straipsnio reikalavimų pateiktos paraiškos nepriimamos.

6.   Paraiškos licencijai gauti ir licencijos 20 langelyje įrašoma „licencija, išduota pagal Reglamento (EB) Nr. 1789/2006 II skyrių“.

5 straipsnis

Licencijų išdavimas

1.   Ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 15 d. valstybės narės Komisijai praneša apie visą kiekį, dėl kurio buvo pateiktos tinkamos paraiškos licencijoms gauti.

2.   Jei prašomi kiekiai viršija 2 straipsnio a dalyje numatytą kiekį, ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 18 d. Komisija nustato paskirstymo koeficientą, kuris turi būti taikomas visoms paraiškoms.

3.   Kompetentingos valdžios institucijos importo licencijas išduoda nuo 2007 m. sausio 22 d., prireikus taikydamos 2 dalyje numatytą paskirstymo koeficientą.

4.   Jei taikomas paskirstymo koeficientas, licencija išduodama mažesniam kiekiui, nei prašoma, o 4 straipsnio 4 dalyje nurodytas užstatas už nepaskirtą kiekį nedelsiant grąžinamas.

6 straipsnis

Licencijų galiojimo laikotarpis ir valstybių narių pranešimai

1.   Pagal 5 straipsnio 3 dalį išduotos licencijos galioja iki 2007 m. gruodžio 31 d.

2.   Nuo 2007 m. vasario iki 2008 m. sausio mėn. imtinai, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. valstybės narės praneša Komisijai apie į laisvą apyvartą išleistą bananų kiekį per praėjusį mėnesį pagal licencijas, išduotas remiantis 5 straipsnio 3 dalimi.

Pirmoje pastraipoje nurodyti duomenys siunčiami naudojantis Komisijos nurodyta elektronine sistema.

3.   Ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 26 d. valstybės narės Komisijai perduoda pagal šį reglamentą veikiančių veiklos vykdytojų sąrašą.

Komisija šiuos sąrašus gali perduoti kitoms valstybėms narėms.

7 straipsnis

Išleidimo į laisvą apyvartą formalumai

1.   Muitinės, kurioms importo deklaracijos pateikiamos siekiant į laisvą apyvartą išleisti bananus:

a)

pasilieka kiekvienos importo licencijos ir jos išrašo kopiją, patvirtintą priimant su išleidimu į laisvą apyvartą susijusią deklaraciją ir

b)

kas dvi savaites priede išvardytoms savo valstybės narės valdžios institucijoms, perduoda visų licencijų ir jų išrašų antrą patvirtintą kopiją.

2.   Gautų licencijų ir licencijų išrašų kopijas 1 dalies b punkte minėtos institucijos kas dvi savaites perduoda šiuos dokumentus išdavusioms valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

3.   Kai kyla abejonių dėl licencijų, jų išrašų ar kokios nors dokumentuose nurodytos informacijos ar juose pateiktų parašų autentiškumo, dėl veiklos vykdytojų, atliekančių arba kurių sąskaita yra atliekami išleidimo į laisvą apyvartą formalumai, tapatybės, taip pat įtariant pažeidimą, muitinės, kurioms šie dokumentai buvo pateikti, nedelsdamos apie tai informuoja savo atitinkamą valstybės narės kompetentingą valdžios instituciją. Šios institucijos nedelsdamos perduoda šią informaciją dokumentus išdavusioms kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms ir Komisijai, kad šios ją kruopščiai patikrintų.

4.   Priede išvardytos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių nuostatas gauta informacija, atlieka papildomus patikrinimus, būtinus siekiant užtikrinti, kad su tarifine kvota susijusios priemonės būtų administruojamos tinkamai, ypač tikrina pagal šią importo tvarką importuotą kiekį, kruopščiai lygindamos išduotas licencijas bei jų išrašus su naudojamomis licencijomis ir išrašais. Todėl jos ypač tikrina naudojamų dokumentų autentiškumą ir atitikimą bei tai, kaip šiuos dokumentus naudoja veiklos vykdytojai.

III   SKYRIUS

2 STRAIPSNIO B DALYJE NURODYTO KIEKIO IMPORTAS

8 straipsnis

Administravimas

1.   2 straipsnio b dalyje nurodytas kiekis padalijamas į šešias dalis po 104 692 tonas:

Eilės numeris

Kvotos laikotarpis

09.1634

sausio 1 d.–vasario 28 d.

09.1638

kovo 1 d.–balandžio 30 d.

09.1639

gegužės 1 d.–birželio 30 d.

09.1640

liepos 1 d.–rugpjūčio 31 d.

09.1642

rugsėjo 1 d.–spalio 31 d.

09.1644

lapkričio 1 d.–gruodžio 31 d.

2.   1 straipsnyje nustatytos dalys administruojamos pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 316, 2005 12 2, p. 1.

(2)  OL L 38, 2006 2 9, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1261/2006 (OL L 230, 2006 8 24, p. 3).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1282/2006 (OL L 234, 2006 8 29, p. 4).

(5)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 673/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 17).


PRIEDAS

Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos:

 

Belgija

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Čekija

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danija

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Vokietija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Graikija

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Ispanija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Prancūzija

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Airija

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italija

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Kipras

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Latvija

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Lietuva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Liuksemburgas

Direction des douanes et accises

Division „douane/valeur“

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Vengrija

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nyderlandai

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Austrija

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Lenkija

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalija

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovėnija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovakija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Suomija

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Švedija

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Jungtinė Karalystė

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bulgarija

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Rumunija

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1790/2006

2006 m. gruodžio 5 d.

patvirtinantis operacijas, kuriomis Turkijoje nustatoma šviežių vaisių ir daržovių atitiktis Bendrijos prekybos standartams prieš jų importą į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1), ypač jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų (2), 7 straipsnyje nustatytos tam tikrų trečiųjų šalių atliekamų tikrinimo operacijų, kurias tos šalys yra prašomos atlikti prieš importą į Bendriją, patvirtinimo sąlygos.

(2)

Turkijos institucijos Komisijai nusiuntė prašymą patvirtinti Generalinio prekybos su užsieniu standartizacijos direktorato vardu atliekamas tikrinimo operacijas. Šiame prašyme pažymima, kad pirmiau minėtos tikrinimo įstaigos turi patikrinimams atlikti reikalingus darbuotojus, įrangą ir patalpas, kad jos taiko Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 9 straipsnyje nurodytiesiems lygiaverčius metodus ir kad iš Turkijos į Bendriją eksportuojami švieži vaisiai ir daržovės atitinka Bendrijos prekybos reikalavimus.

(3)

Valstybių narių Komisijai perduota informacija rodo, kad 2001–2005 m. iš Turkijos importuojami švieži vaisiai ir daržovės labai retai neatitikdavo prekybos reikalavimų.

(4)

Dėl to atitikties patikrinimai, kuriuos atlieka Turkija, turėtų būti patvirtinami nuo Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 8 dalyje numatytos administracinio bendradarbiavimo procedūros įgyvendinimo dienos.

(5)

Šiuo reglamentu numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Turkijos atliekamos šviežiems vaisiams ir daržovėms taikomų prekybos standartų prieš jų importą į Bendriją atitikties tikrinimo operacijos patvirtinamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnį.

2 straipsnis

Išsami informacija apie Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą viešąją valdžios instituciją ir tikrinimo įstaigą Turkijoje pateikiama šio reglamento I priede.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti sertifikatai, kurie išduodami atlikus šio reglamento 1 straipsnyje nurodytus patikrinimus, turi būti rengiami naudojant formas, kurių pavyzdys pateikiamas šio reglamento II priede.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 8 dalyje nurodyto pranešimo apie Bendrijos ir Turkijos administracinio bendradarbiavimo pradžią paskelbimo Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 156, 2001 6 13, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 408/2003 (OL L 62, 2003 3 6, p. 8).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta viešoji valdžios institucija:

Generalinis prekybos su užsieniu standartizacijos direktoratas

Generalinis direktorius: Mr. Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Žemės ūkio skyriaus vedėjas: Mrs. Çiğdem KILIÇKAYA

Adresas: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Telefonas: (90-312) 212 58 99

Faksas: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E. paštas: kilickayac@dtm.gov.tr

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta tikrinimo įstaiga:

Vakarų Anatolijos regioninis direktoratas

Regiono direktorius: Mr. Muzaffer ERTÜRK

Adresas: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Telefonas: (90-232) 483 40 26

Faksas: (90-232) 48 37 72

E. paštas: izmirbolge@dtm.gov.tr

Pietų Anatolijos regioninis direktoratas

Regiono direktorius: Mr. Şükrü ÇALIŞKAN

Adresas: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Telefonas: (90-324) 237 97 18

Faksas: (90-324) 237 19 59

E. paštas: mersinbolge@dtm.gov.tr

Pietryčių Anatolijos regioninis direktoratas

Regiono direktorius: Mr. M. Zihni DOĞAN

Adresas: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Telefonas: (90-342) 230 78 52

Faksas: (90-342) 221 21 44

E. paštas: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Marmario regioninis direktoratas

Regiono direktorius: Mr. Çağatay ÖZTÜRK

Adresas: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Telefonas: (90-212) 454 08 20

Faksas: (90-212) 454 08 22

E. paštas: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Juodosios jūros rytų rajono regioninis direktoratas

Regiono direktorius: Mr. Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresas: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Telefonas: (90-462) 230 19 82

Faksas: (90-462) 229 73 09

E. paštas: izmirbolge@dtm.gov.tr

Centrinės Anatolijos regioninis direktoratas

Regiono direktorius: Mr. Caner SOLMAZ

Adresas: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Telefonas: (90-312) 430 61 08

Faksas: (90-312) 430 61 09

E. paštas: ankarabolge@dtm.gov.tr


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1148/2001 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta sertifikato standartinė forma

Image


6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/124/EB

2006 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą, ir Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (1), ypač į jos 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/55/EB dėl prekybos daržovių sėkla (2), ypač į jos 2 straipsnio 2 dalį ir 45 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2002/55/EB netaikoma visoms augalų gentims ir rūšims, kurioms taikoma Direktyva 92/33/EEB. Tikslinga išplėsti Direktyvos 2002/55/EB taikymo sritį, kad ji būtų taikoma toms pačioms gentims ir rūšims, kaip ir numatytosios Direktyvoje 92/33/EEB.

(2)

Direktyvos 2002/55/EB ir 92/33/EEB nėra taikomos Zea mays L (pūsti arba cukriniai kukurūzai), t. y. augalams, kurių daug auginama kai kuriose naujosiose valstybėse narėse. Tikslinga į abiejų direktyvų taikymo sritį įtraukti Zea mays L. Nors bendrąją žemės ūkio politiką reglamentuojančiuose teisės aktuose kukurūzai, įskaitant pūstus ir cukrinius, priskiriami javams, cukrinių ir pūstų kukurūzų sėjai skirtai sėklai reikia taikyti tam tikrus prekybos daržovių sėklomis teisės aktus.

(3)

Atsižvelgiant į mokslo žinių raidą paaiškėjo, kad daugelis direktyvose 92/33/EEB ir 2002/55/EB vartojamų botaninių pavadinimų yra neteisingi arba abejotino autentiškumo. Šiuos pavadinimus reikėtų suderinti su pavadinimais, įprastai priimtinais tarptautiniu lygiu.

(4)

Todėl direktyvas 92/33/EEB ir 2002/55/EB reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklų bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/33/EEB II priede išvardytos gentys ir rūšys keičiamos šios direktyvos priede nurodytomis gentimis ir rūšimis.

2 straipsnis

Direktyva 2002/55/EB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 1 dalies b punkte išvardytos gentys ir rūšys keičiamos šios direktyvos priede nurodytomis gentimis ir rūšimis;

2)

II priedo 3 dalies a punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai:

Allium fistulosum

97

0,5

65“

Allium sativum

97

0,5

65“

Allium schoenoprasum

97

0,5

65“

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70“

Zea mays

98

0,1

85“;

b)

Brassica oleracea (kiti porūšiai)“ keičiama į „Brassica oleracea (išskyrus žiedinį kopūstą)“;

c)

Brassica pekinensis“ keičiama į „Brassica rapa (kiniškas kopūstas)“;

d)

Brassica rapa“ keičiama į „Brassica rapa (ropė)“;

e)

Lycopersicon lycopersicum“ keičiama į „Lycopersicon esculentum“;

3)

III priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

abėcėlės tvarka įterpiami šie įrašai:

Allium fistulosum

15“

Allium sativum

20“

Allium schoenoprasum

15“

Rheum rhabarbarum

135“

Zea mays

1 000“;

b)

Brassica pekinensis“ išbraukiama;

c)

Lycopersicon lycopersicum“ keičiama į „Lycopersicon esculentum“.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2007 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2007 m. liepos 1 d. Vis dėlto oficialaus veislių (priklausančių Allium cepa L. (aggregatum grupė), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. ir Zea mays L.) pripažinimo nuostatų taikymą jos gali atidėti iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Valstybės narės, priimdamos nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 157, 1992 6 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2005/55/EB (OL L 22, 2005 1 26, p. 17).

(2)  OL L 193, 2002 7 20, p. 33. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/117/EB (OL L 14, 2005 1 18, p. 18).


PRIEDAS

Allium cepa L.

Cepa grupė

Valgomasis svogūnas

Aggregatum grupė

Askaloninis česnakas

Allium fistulosum L.

Tuščialaiškis česnakas

Allium porrum L.

Daržinis poras

Allium sativum L.

Valgomasis česnakas

Allium schoenoprasum L.

Laiškinis česnakas

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Daržinis builis

Apium graveolens L.

Valgomasis

salieras

Asparagus officinalis L.

Vaistinis smidras

Beta vulgaris L.

Raudonasis burokėlis,

mangoldas

Brassica oleracea L.

Garbanotasis kopūstas

Žiedinis kopūstas

Brokolis

Briuselio kopūstas

Savojos kopūstas

Baltasis gūžinis kopūstas

Raudonasis gūžinis kopūstas

Ropinis kopūstas

Brassica rapa L.

Kininis bastutis

Ropė

Capsicum annuum L.

Vienametė paprika

Cichorium endivia L.

Salotinė garbanotoji trūkažolė

Salotinė plačialapė trūkažolė

Cichorium intybus L.

Paprastoji trūkažolė

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Tikrasis arbūzas

Cucumis melo L.

Sėjamasis melionas

Cucumis sativus L.

Paprastasis ilgavaisis agurkas

Paprastasis trumpavaisis agurkas

Cucurbita maxima Duchesne

Didysis moliūgas

Cucurbita pepo L.

Paprastasis moliūgas

Cynara cardunculus L.

Daržovinis artišokas

Dygusis artišokas

Daucus carota L.

Paprastoji morka

Foeniculum vulgare Mill.

Paprastasis pankolis

Lactuca sativa L.

Sėjamoji salota

Lycopersicon esculentum Mill.

Valgomasis pomidoras

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Sėjamoji petražolė

Phaseolus coccineus L.

Raudonžiedė pupelė

Phaseolus vulgaris L.

Žemaūgė daržinė pupelė

Vijoklinė daržinė pupelė

Pisum sativum L. (partim)

Sėjamasis žirnis

Raphanus sativus L.

Valgomasis ridikas

Rheum rhabarbarum L.

Daržovinis rabarbaras

Scorzonera hispanica L.

Valgomoji gelteklė

Solanum melongena L.

Baklažanas

Spinacia oleracea L.

Daržinis špinatas

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Salotinė sultenė

Vicia faba L. (partim)

Pupa

Zea mays L. (partim)

Paprastasis kukurūzas, saldžiųjų veislių grupė“


6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/16


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/125/EB

2006 m. gruodžio 5 d.

dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams

(Tekstas svarbus EEE)

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su specialios paskirties maisto produktais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1996 m. vasario 16 d. Komisijos direktyva 96/5/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Perdirbti grūdiniai maisto produktai ir maistas kūdikiams bei mažiems vaikams sudaro jų įvairaus maisto dalį, tačiau nėra vienintelis kūdikių bei mažų vaikų mitybos šaltinis.

(3)

Daugybė tokių produktų rūšių atspindi atjunkomų kūdikių ir mažų vaikų mitybos įvairovę, kurią sąlygoja Bendrijos socialinės bei kultūrinės aplinkybės.

(4)

Pagrindinės produktų sudėtinės dalys turi atitikti sveikų kūdikių ir mažų vaikų mitybos reikalavimus, kurie, atsižvelgus į pirmiau minėtus veiksnius, nustatyti remiantis visuotinai priimtais moksliniais duomenimis.

(5)

Turėtų būti nustatyti esminiai mitybos reikalavimai dviem didelėms maisto produktų grupėms, t. y. perdirbtiems grūdiniams maisto produktams bei maistui kūdikiams ir mažiems vaikams.

(6)

Nepaisant to, kad dėl šių produktų pobūdžio turėtų būti nustatyta keletas privalomų reikalavimų ir kitų apribojimų, susijusių su vitaminų, mineralinių ir kitų maistinių medžiagų lygiu, turėtų būti leidžiama, kad kai kurie gamintojai savo nuožiūra pridėtų tų maistinių medžiagų, su sąlyga, kad jie naudoja tik tam tikras šioje Direktyvoje išvardytas medžiagas.

(7)

Šiuo metu Bendrijoje savo nuožiūra į produktus pridedamų maistinių medžiagų lygis nesukėlė jų perdozavimo, kai tokius produktus vartojo kūdikiai ir maži vaikai. Turėtų būti stebimi bet kokie būsimi pokyčiai šioje srityje ir, jei reikia, turėtų būti imtasi atitinkamų priemonių.

(8)

Skirtingos taisyklės dėl pesticidų liekanų didžiausių koncentracijų perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste kliudo prekybai tarp tam tikrų valstybių narių.

(9)

1976 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvoje 76/895/EEB dėl vaisiuose ir daržovėse bei ant jų išlikusių pesticidų likučių didžiausių koncentracijų nustatymo (4), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvoje 86/362/EEB dėl pesticidų likučių grūduose ir ant jų didžiausių koncentracijų nustatymo (5), 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvoje 86/363/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų gyvūninės kilmės maisto produktuose ir ant jų nustatymo (6) ir 1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvoje 90/642/EEB dėl didžiausių pesticidų likučių koncentracijų tam tikruose augalinės kilmės produktuose ir ant jų, įskaitant vaisius ir daržoves, nustatymo (7) nustatytos didžiausios pesticidų liekanų koncentracijos nepažeidžia konkrečių nuostatų, taikytinų perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir kūdikių bei mažų vaikų maistui.

(10)

Atsižvelgiant į Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, tuomet, kai nepakanka atitinkamų mokslinių įrodymų, atsargumo principas leidžia Bendrijai, remiantis turima tinkama informacija, laikinai patvirtinti priemones, kol per reikiamą laikotarpį bus papildomai įvertinta rizika ir peržiūrėta priemonė.

(11)

Remiantis 1997 m. rugsėjo 19 d. ir 1998 m. birželio 4 d. Maisto produktų mokslinio komiteto pateiktom dviem nuomonėm, kyla abejonių, ar šiuo metu kūdikių ir mažų vaikų sveikatai apsaugoti nustatytos pesticidų ir pesticidų liekanų leidžiamos paros dozės (LPD) yra adekvačios. Dėl to, kalbant apie maisto produktus konkrečiais mitybos tikslais, skirtą kūdikiams ir mažiems vaikams, visiems pesticidams vertėtų nustatyti labai žemą bendrą koncentraciją, kol bus atliktas medžiagų mokslinis tyrimas ir įvertinimas kiekvienu konkrečiu atveju. Ši labai žema bendra koncentracija turėtų būti lygi 0,01 mg/kg, kuri paprastai iš esmės yra mažiausia aptikimo riba.

(12)

Turėtų būti reikalaujama griežtai apriboti pesticidų liekanų koncentraciją. Rūpestingai parinkus žaliavas ir atsižvelgus į tai, jog perdirbti grūdiniai maisto produktai ir kūdikių bei mažų vaikų maistas yra labai apdorojami, yra įmanoma gaminti labai mažas pesticidų koncentracijas turinčius produktus. Tačiau dėl mažo pesticidų arba jų metabolitų kiekio, net ir neviršijus didžiausios 0,01 mg/kg liekanų koncentracijos, blogiausiu atveju gali būti viršyta kūdikių ir mažų vaikų LPD. Tai pasakytina apie pesticidus arba jų metabolitus, kuriems nustatyta LPD yra mažesnė kaip 0,0005 mg/kg kūno masės.

(13)

Šioje direktyvoje draudžiama naudoti šiuos pesticidus gaminant žemės ūkio produktus, skirtus perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir maistui kūdikiams bei mažiems vaikams. Tačiau šis draudimas nebūtinai garantuoja, kad produktuose šių pesticidų nėra, kadangi kai kurie pesticidai teršia aplinką, ir atitinkamuose produktuose gali būti randama jų liekanų.

(14)

Kūdikių ir mažų vaikų sveikatą galima geriau apsaugoti taikant papildomus reikalavimus, nustatomus remiantis nuo produkto kilmės nepriklausančia analize.

(15)

Daugumos pesticidų, kurių LPD yra mažesnė negu 0,0005 mg/kg kūno masės, Bendrijoje jau yra uždrausti. Draudžiami pesticidai neturi būti randami perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir maiste kūdikiams bei mažiems vaikams, taikant šiuolaikinius analitinius metodus. Vis dėlto kai kurie pesticidai lėtai suyra ir tebeteršia aplinką. Šių pesticidų gali būti perdirbtuose maisto produktuose ir maiste kūdikiams bei mažiems vaikams, netgi jei jie nebuvo naudojami gaminant juos. Kontrolės tikslais turėtų būti laikomasi suderintojo požiūrio.

(16)

Laukiant Komisijos sprendimų dėl to, ar leidžiami pesticidai atitinka 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (8), 5 straipsnyje pateikiamus saugumo reikalavimus, juos turi būti leidžiama nuolat naudoti, jei jų liekanos neviršija šioje direktyvoje nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų. Pastarosios turi būti nustatomos tokios, kad būtų garantuojama, jog blogiausiu atveju nebūtų viršytos kūdikių ir mažų vaikų LPD vertės.

(17)

Naujų maisto produktų komponentų naudojimas turėtų būti reglamentuojamas atskiru „horizontaliuoju“ dokumentu, skirtu visiems maisto produktams.

(18)

Ši direktyva remiasi turimomis žiniomis apie tokius maisto produktus. Sprendimas dėl bet kokio pakeitimo, leidžiančio atsižvelgti į moksline ir technine pažanga pagrįstas naujoves, turėtų būti priimtas remiantis Direktyvos 89/398/EEB 13 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

(19)

Atsižvelgiant į asmenis, kuriems šie maisto produktai yra skirti, turėtų būti nustatyti būtini mikrobiologiniai kriterijai ir didžiausi leidžiami teršalų lygiai.

(20)

Pagal Direktyvos 89/398/EEB 7 straipsnio 1 dalį produktams, kuriems taikoma ši direktyva, galioja 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (9) bendrosios taisyklės.

(21)

Šioje direktyvoje, kur reikia, šios bendrosios taisyklės turėtų būti papildytos ir išplėstos bei padarytos jų išimtys.

(22)

Visų pirma dėl produktų, kuriems taikoma ši direktyva, pobūdžio ir pristatymo vietos būtina maistingumą nurodyti etiketėje, nurodant produktų energinę vertę ir pagrindines jų maistines medžiagas. Kita vertus, siekiant išvengti netinkamo vartojimo, galinčio pakenkti kūdikių sveikatai, pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 9 punktą ir 11 straipsnį turi būti nurodytas vartojimo būdas.

(23)

Kol tokiems produktams neuždrausti konkretūs teiginiai, kuriuos galima pateikti laikantis visiems maisto produktams taikomų taisyklių, pateikiant tokius teiginius, jei įmanoma, būtina atsižvelgti į šioje direktyvoje nurodytus produktų sudėties kriterijus.

(24)

Vadovaujantis Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsniu, vyko konsultacijos dėl nuostatų, galinčių paveikti visuomenės sveikatą.

(25)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(26)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais VIII priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva yra specialioji direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/398/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

2.   Ši Direktyva taikoma specialiosios paskirties maisto produktams, kurie atitinka tam tikrus Bendrijos sveikų kūdikių ir mažų vaikų mitybos reikalavimus ir kurie skirti vartoti atjunkomiems kūdikiams bei mažiems vaikams kaip papildomas maistas ir (arba) juos palaipsniui pratinant prie įprasto maisto. Jie apima:

a)

perdirbtus grūdinius maisto produktus, kurie skirstomi į šias keturias grupes:

i)

paprasti grūdiniai produktai, kurie yra sumaišyti ar turi būti sumaišomi su pienu ar kitais tinkamais maistiniais skysčiais;

ii)

grūdiniai produktai su pridėtais baltymingais produktais, kurie yra sumaišyti ar turi būti sumaišomi su vandeniu ar kitais baltymų neturinčiais skysčiais;

iii)

makaronai, kurie turi būti vartojami išvirti vandenyje ar kituose tinkamuose skysčiuose;

iv)

džiūvėsiai ir sausainiai, kurie vartojami paprastai arba, juos susmulkinus, su vandeniu, pienu ar kitais tinkamais skysčiais;

b)

kūdikių ir mažų vaikų maistą – kitus, ne perdirbtus grūdinius maisto produktus.

3.   Ši direktyva netaikoma pieno mišiniams, kurie skirti mažiems vaikams.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos sąvokos:

a)

kūdikiai – vaikai iki 12 mėnesių amžiaus;

b)

maži vaikai – vaikai nuo vienerių iki trejų metų amžiaus;

c)

pesticidų liekanos – tai Tarybos direktyvos 91/414/EEB 2 straipsnio 1 punkte apibrėžtos perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste esančios augalų apsaugos produktų liekanos, įskaitant jų metabolitus ir skilimo arba reakcijos produktus.

3 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad 1 straipsnio 2 dalyje nurodytais maisto produktais Bendrijos rinkoje prekiaujama tik tada, jei jie atitinka šioje direktyvoje nustatytas taisykles.

4 straipsnis

Perdirbti grūdiniai produktai ir kūdikių bei mažų vaikų maistas turi būti gaminami iš komponentų, kurių tinkamumas specialiai kūdikių ir mažų vaikų mitybai buvo nustatytas remiantis visuotinai priimtais moksliniais duomenimis.

5 straipsnis

1.   Perdirbti grūdiniai maisto produktai turi atitikti I priede nurodytus sudėties kriterijus.

2.   II priede pateikti kūdikių ir mažų vaikų maisto produktai turi atitikti ten pat nurodytus sudėties kriterijus.

6 straipsnis

Gaminant perdirbtus grūdinius maisto produktus ir kūdikių bei mažų vaikų maistą, į juos galima pridėti tik tų maistinių medžiagų, kurios nurodytos IV priede.

Vėliau bus nustatyti šių medžiagų grynumo reikalavimai.

7 straipsnis

1.   Perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir maiste kūdikiams bei mažiems vaikams neturi būti tokio jokios medžiagos kiekio, kuris galėtų pakenkti kūdikių ir mažų vaikų sveikatai. Nustatomos medžiagų, neminimų 2 ir 3 dalyse, didžiausios leistinos koncentracijos.

2.   Perdirbtuose grūdiniuose maisto produktuose ir kūdikių bei mažų vaikų maiste atskirų pesticidų liekanų koncentracija neturi būti didesnė kaip 0,01 mg/kg, išskyrus medžiagas, kurioms VI priede nustatyta, kokiais atvejais turi būti taikomos šios konkrečios koncentracijos.

Analitiniai pesticidų liekanų koncentracijų nustatymo metodai yra laikomi visuotinai priimtais standartizuotais metodais.

3.   VII priede išvardyti pesticidai nenaudojami žemės ūkio produktuose, skirtuose perdirbtiems grūdiniams maisto produktams ir maistui kūdikiams bei mažiems vaikams.

Tačiau kontrolės tikslais:

a)

laikoma, kad VII priedo 1 lentelėje išvardyti pesticidai nebuvo naudojami, jei jų liekanų koncentracija yra ne didesnė kaip 0,003 mg/kg. Ši koncentracija, kuri laikoma analitinių metodų kvalifikacijos riba, nuolat patikslinama atsižvelgiant į techninę pažangą;

b)

laikoma, kad VII priedo 2 lentelėje išvardyti pesticidai nebuvo naudojami, jei jų liekanų koncentracija yra ne didesnė kaip 0,003 mg/kg. Ši koncentracija nuolat patikslinama atsižvelgiant į aplinkos užterštumo duomenis.

4.   2 ir 3 dalyse minimos koncentracijos taikomos paruoštiems vartoti produktams arba produktams, paruoštiems pagal gamintojų nurodymus.

5.   VI priede išvardytų pesticidų atveju, jei priimtas sprendimas neįtraukti veikliosios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, atitinkamai iš dalies pakeičiami šios direktyvos VI ir VII priedai.

6.   Prireikus taip pat nustatomi mikrobiologiniai kriterijai.

8 straipsnis

1.   Be jau Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnyje nurodytos išsamios informacijos ženklinant tokius produktus etiketėmis, taip pat pateikiama tokia privaloma informacija:

a)

nuo kokio amžiaus toks produktas tinkamas vartoti, atsižvelgus į jo sudėtį, struktūrą ar kitas specifines savybes. Ant visų produktų turi būti nurodyta, kad jie skirti ne mažesniems kaip keturių mėnesių amžiaus kūdikiams. Ant produktų, rekomenduojamų vartoti nuo keturių mėnesių amžiaus, gali būti nurodyta, kad jie tinka vartoti nuo šio amžiaus, nebent nepriklausomi asmenys, turintys mediko, mitybos specialisto ar farmacininko kvalifikaciją, arba kiti už motinos ir kūdikio priežiūrą atsakingi darbuotojai patartų kitaip;

b)

jeigu produktas skirtas vartoti mažesniems nei šešių mėnesių kūdikiams, informacija apie tai, ar produkte yra ar nėra glitimas;

c)

produkto energinė vertė, išreikšta kJ ir kcal, bei baltymų, angliavandenių ir lipidų kiekis, išreikštas skaičiais 100 g ar 100 ml parduodamo produkto, ir, jei reikia, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

d)

vidutinis kiekvienos mineralinės medžiagos ir kiekvieno vitamino kiekis, išreikštas skaičiais 100 g ar 100 ml parduodamo produkto, remiantis atitinkamai I ir II prieduose nustatytais lygiais, ir, jei reikia, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

e)

tinkamo paruošimo instrukcijos ir prireikus jų laikymosi svarba.

2.   Ženklinime etiketėmis gali būti:

a)

nurodytas vidutinis kiekis IV priede pateiktų maistinių medžiagų, išreikštų skaičiais, 100 g ar 100 ml parduodamo produkto, jeigu tai nebuvo nurodyta pagal šio straipsnio 1 dalies d punkto nuostatas, ir, jei įmanoma, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje;

b)

be informacijos skaičiais, gali būti pateikta informacija apie vitaminus ir mineralines medžiagas, išreikšta V priede nurodytų pamatinių verčių procentais 100 g ar 100 ml vartotojui siūlomo produkto, ir, jei įmanoma, tam tikrame rekomenduojamame suvartoti produkto kiekyje, jei medžiagų koncentracija sudaro bent 15 % pamatinės vertės.

9 straipsnis

Direktyva 96/5/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis VIII priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais VIII priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IX priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 186, 1989 6 30, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 49, 1996 2 28, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/13/EB (OL L 41, 2003 2 14, p. 33).

(3)  Žr. VIII priedo A dalį.

(4)  OL L 340, 1976 12 9, p. 26. Ši direktyva panaikinta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2005 (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

(5)  OL L 221, 1986 8 7, p. 37. Ši direktyva panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(6)  OL L 221, 1986 8 7, p. 43. Ši direktyva panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(7)  OL L 350, 1990 12 14, p. 71. Ši direktyva panaikinta Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(8)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 396/2005.

(9)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (OL L 308, 2003 11 25, p. 15).


I PRIEDAS

PERDIRBTŲ GRŪDINIŲ MAISTO PRODUKTŲ KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS PAGRINDINIAI SUDĖTIES REIKALAVIMAI

Maistinių medžiagų reikalavimai, pateikti gataviems produktams arba paruoštiems pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

1.   GRŪDINIŲ PRODUKTŲ SUDĖTIS

Perdirbti grūdiniai maisto produktai paruošiami visų pirma iš vienos ar kelių rūšių perdirbtų grūdų ir (ar) krakmolingų šakninių produktų.

Grūdai ir (ar) krakmolingos šaknys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % galutinio sauso mišinio svorio.

2.   BALTYMAI

2.1.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje ir a punkto iv papunktyje minimų produktų sudėtyje baltymų kiekis neturi būti didesnis kaip 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Į 1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje minėtus produktus pridėtų baltymų neturi būti mažiau nei 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje minimų sausainių, pagamintų pridėjus baltymingų produktų bei atitinkamai paženklintų, sudėtyje esančių baltymų neturi būti mažiau nei 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Cheminis pridėtų baltymų indeksas turi būti lygus mažiausiai 80 % pamatinio baltymo (kazeinas – kaip nurodyta III priede), arba baltymų veiksmingumo kiekis (BEK) mišinyje turi sudaryti mažiausiai 70 % pamatinio baltymo. Visais atvejais leidžiama pridėti amino rūgščių tik baltymų mišinio mitybinei vertei pagerinti ir tik tokiomis proporcijomis, kokios yra būtinos siekiant šio tikslo.

3.   ANGLIAVANDENIAI

3.1.

Jeigu į produktus, nurodytus 1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje ir a punkto iv papunktyje, dedama sacharozės, fruktozės, gliukozės, gliukozės sirupo ar medaus, tai:

šių pridėtų angliavandenių kiekis neturi viršyti 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

pridėtos fruktozės kiekis neturi viršyti 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Jeigu į produktus, nurodytus 1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje, įdedama sacharozės, fruktozės, gliukozės sirupo ar medaus, tai:

šių pridėtų angliavandenių kiekis neturi būti didesnis kaip 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

pridėtos fruktozės kiekis neturi būti didesnis kaip 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   LIPIDAI

4.1.

1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje ir a punkto iv papunktyje nurodytų produktų sudėtyje esantys lipidai neturi viršyti 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų produktų sudėtyje esantys lipidai neturi viršyti 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Jeigu lipidų yra daugiau nei 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal), tai:

lauro rūgšties neturi būti daugiau kaip 15 % visų lipidų kiekio,

miristo rūgšties neturi būti daugiau kaip 15 % visų lipidų kiekio,

linolo rūgšties kiekis (gliceridų = linolatų pavidalu) neturi būti mažesnis nei 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) ir didesnis nei 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERALINĖS MEDŽIAGOS

5.1.   Natris

natrio druskų į perdirbtus grūdinius produktus dedama tik technologiniais tikslais,

natrio kiekis perdirbtuose grūdiniuose produktuose neturi būti didesnis nei 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Kalcis

5.2.1.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų produktų sudėtyje kalcio negali būti mažiau nei 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje nurodytų produktų, pagamintų įpilant pieno (pieniški sausainiai) ir taip pateikiamų vartotojui, sudėtyje kalcio neturi būti mažiau nei 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINAI

6.1.

Perdirbtuose grūdiniuose produktuose tiamino kiekis neturi būti mažesnis nei 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

1 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytuose produktuose:

 

100 kJ

100 kcal

Minimumas

Maksimumas

Minimumas

Maksimumas

Vitaminas A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitaminas D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Nurodytų apribojimų reikia laikytis ir tuomet, jeigu vitaminų A ir D dedama į kitus perdirbtus grūdinius maisto produktus.

7.   MAKSIMALIOS LEISTINOS VITAMINŲ, MINERALŲ IR MIKROELEMENTŲ, JEI JŲ DEDAMA, RIBOS

Reikalavimai maistinėms medžiagoms yra siejami su tais produktais, kurie yra gatavi ir realizuojami kaip tokie arba paruošti pagal gamintojo instrukcijas, išskyrus kalį ir kalcį, kuriems šie reikalavimai yra taikomi kaip parduodamam produktui.

Maistinė medžiaga

Maksimumas 100 kcal

Vitaminas A (μg RE)

180

Vitaminas E (mg α-TE) (3)

3

Vitaminas D (μg)

3

Vitaminas C (mg)

12,5/25 (4)

Tiaminas (mg)

0,5

Riboflavinas (mg)

0,4

Niacinas (mg NE) (5)

4,5

Vitaminas B6 (mg)

0,35

Folio rūgštis (μg)

50

Vitaminas B12 (μg)

0,35

Pantoteno rūgštis (mg)

1,5

Biotinas (μg)

10

Kalis (mg)

160

Kalcis (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnis (mg)

40

Geležis (mg)

3

Cinkas (mg)

2

Varis (μg)

40

Jodas (μg)

35

Manganas (mg)

0,6


(1)  RE – visi trans-retinolio ekvivalentai.

(2)  Cholekalciferolio, kurio 10 μg = 400 TV vitamino D.

(3)  α-TE = d-α-tokoferolio ekvivalentas.

(4)  Riba, taikytina geležimi pagerintiems produktams.

(5)  NE = Niacino ekvivalentai = mg nikotino rūgštis + mg triptofanas/60.

(6)  Riba, taikytina 1 straipsnio 2 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose minimiems produktams.

(7)  Riba, taikytina 1 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktyje minimiems produktams.


II PRIEDAS

MAISTO KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS PAGRINDINIAI SUDĖTIES REIKALAVIMAI

Maistinių medžiagų reikalavimai gataviems produktams arba paruoštiems pagal gamintojo pateiktas instrukcijas.

1.   BALTYMAI

1.1.

Jei mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai yra vieninteliai komponentai, nurodyti produkto pavadinime, tai:

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 40 % viso produkto svorio,

kiekviena nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų nurodytų baltymų šaltinių,

iš viso minėtų produktų baltymų turi būti ne mažiau kaip 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai ar jų deriniai produkto pavadinime minimi pirmiausia, nepaisant to, ar jis pateikiamas kaip maistas, ar ne, tai:

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso produkto svorio,

kiekviena nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų nurodytų baltymų šaltinių,

nurodytų produktų baltymų turi būti ne mažiau kaip 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Jeigu mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti baltymų šaltiniai ar deriniai produkto pavadinime nepaminėti pirmiausia, nepaisant to, ar jis pateikiamas kaip maistas, ar ne, tai:

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 8 % viso produkto svorio,

nurodyta mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai turi sudaryti ne mažiau kaip 25 % visų nurodytų baltymų šaltinių,

nurodytų šaltinių baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

iš viso produkto komponentų baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Jeigu sūris kartu su kitais ingredientais pikantiško produkto pavadinime yra paminėtas, nepaisant to, ar jis pateikiamas kaip maistas, ar ne:

nurodytų šaltinių baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

iš viso produkto komponentų baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Jeigu produktas ženklinant etikete įvardijamas kaip maistas, bet neminima, kad jo sudėtyje yra mėsa, paukštiena, žuvis, subproduktai ar kiti tradiciniai baltymų šaltiniai, iš viso produkto komponentų baltymų turi būti ne mažiau kaip 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

Su patiekalu pateikiamiems padažams 1.1–1.5 punktų (imtinai) reikalavimai netaikomi.

1.7.

Saldžiuose patiekaluose, kurių pavadinimuose pieno produktai minimi kaip pagrindiniai arba tik kaip ingredientai, turi būti ne mažiau kaip 2,2 g pieno baltymų/100 kcal. Visiems kitiems saldiesiems patiekalams 1.1–1.5 punktų reikalavimai netaikomi.

1.8.

Amino rūgščių leidžiama pridėti tiktai siekiant pagerinti esamų baltymų maistinę vertę ir tokiomis proporcijomis, kokios būtinos siekiant minėto tikslo.

2.   ANGLIAVANDENIAI

Bendras angliavandenių kiekis, esantis vaisių ir daržovių sultyse bei nektaruose, vaisių patiekaluose, desertuose ar pudinguose, negali būti didesnis nei:

daržovių sultyse ir jų gėrimuose – 10 g/100 ml,

vaisių sultyse ir nektaruose bei jų gėrimuose – 15 g/100 ml,

vaisių patiekaluose – 20 g/100 g,

desertuose ir pudinguose – 25 g/100 g,

kituose ne pieniškuose gėrimuose – 5 g/100 g.

3.   RIEBALAI

3.1.

Produktams, nurodytiems 1.1 punkte:

Jeigu vieninteliai produkto komponentai yra mėsa ar sūris arba jie pavadinime minimi pirmiausia, iš viso produkto riebalai iš visų šaltinių neturi viršyti 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

Visiems kitiems produktams iš viso produkto riebalai iš visų šaltinių neturi viršyti 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NATRIS

4.1.

Galutinis natrio kiekis produkte turi būti ne didesnis kaip 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) arba ne daugiau kaip 200 mg 100 g produkto. Tačiau jeigu vienintelis produkto pavadinime paminėtas komponentas yra sūris, galutinis natrio kiekis neturi būti didesnis kaip 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Natrio druskų negalima dėti į produktus, kurie gaminami iš vaisių, taip pat į desertus, pudingus, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja gamybos technologija.

5.   VITAMINAI

Vitaminas C

Vaisių sultyse, nektaruose ar daržovių sultyse galutinis vitamino C kiekis turi būti ne mažesnis kaip 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) arba ne mažiau kaip 25 mg 100 g produkto.

Vitaminas A

Daržovių sultyse galutinis vitamino A kiekis turi būti ne mažesnis kaip 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Vitaminas A nededamas į kitus kūdikių ir mažų vaikų maisto produktus.

Vitaminas D

Vitaminas D nededamas į kūdikių ir mažų vaikų maistą.

6.   MAKSIMALIOS LEISTINOS VITAMINŲ, MINERALŲ IR MIKROELEMENTŲ, JEI JŲ DEDAMA, RIBOS

Reikalavimai maistinėms medžiagoms yra siejami su tais produktais, kurie yra gatavi ir realizuojami kaip tokie arba paruošti pagal gamintojo instrukcijas, išskyrus kalį ir kalcį, kuriems šie reikalavimai yra taikomi kaip parduodamam produktui.

Maistinė medžiaga

Maksimumas 100 kcal

Vitaminas A (μg RE)

180 (1)

Vitaminas E (mg α-TE)

3

Vitaminas C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiaminas (mg)

0,25

Riboflavinas (mg)

0,4

Niacinas (mg NE)

4,5

Vitaminas B6 (mg)

0,35

Folio rūgštis (μg)

50

Vitaminas B12 (μg)

0,35

Pantoteno rūgštis (mg)

1,5

Biotinas (μg)

10

Kalis (mg)

160

Kalcis (mg)

80

Magnis (mg)

40

Geležis (mg)

3

Cinkas (mg)

2

Varis (μg)

40

Jodas (μg)

35

Manganas (mg)

0,6


(1)  Remiantis 5 punkto nuostatomis.

(2)  Riba, taikytina geležimi pagerintiems produktams.

(3)  Riba, taikytina vaisių patiekalams, vaisių sultims, nektarams ir daržovių sultims.


III PRIEDAS

KAZEINO AMINORŪGŠČIŲ SUDĖTIS

g/100 g baltymų

Argininas

3,7

Cistinas

0,3

Histidinas

2,9

Izoleucinas

5,4

Leucinas

9,5

Lizinas

8,1

Metioninas

2,8

Fenilalaninas

5,2

Treoninas

4,7

Triptofanas

1,6

Tirozinas

5,8

Valinas

6,7


IV PRIEDAS

MAISTINĖS MEDŽIAGOS

1.   VITAMINAI

Vitaminas A

Retinolis

Retinilo acetatas

Retinilo palmitatas

β-karotenas

Vitaminas D

Vitaminas D2 (= ergokalciferolis)

Vitaminas D3 (= cholekalciferolis)

Vitaminas B1

Tiamino hidrochloridas

Tiamino mononitratas

Vitaminas B2

Riboflavinas

Natrio riboflavin-5’-fosfatas

Niacinas

Nikotinamidas

Nikotino rūgštis

Vitaminas B6

Piridoksino hidrochloridas

Piridoksin-5-fosfatas

Piridoksino dipalmitatas

Pantoteno rūgštis

Kalcio D-pantotenatas

Natrio D-pantotenatas

Dekspantenolis

Folatai

Folio rūgštis

Vitaminas B12

Ciankobalaminas

Hidroksikobalaminas

Biotinas

D-biotinas

Vitaminas C

L-askorbo rūgštis

Natrio L-askorbatas

Kalcio L-askorbatas

6-Palmitil-L-askorbo rūgštis (askorbilpalmitatas)

Kalio askorbatas

Vitaminas K

Filochinonas (Fitomenadionas)

Vitaminas E

D-alfa tokoferolis

DL-alfa tokoferolis

D-alfa tokoferolacetatas

DL-alfa tokoferolacetatas

2.   AMINO RŪGŠTYS

L-argininas

L-cistinas

L-histidinas

L-izoleucinas

L-leucinas

L-lizinas

L-cisteinas

ir jų hidrochloridai

L-metioninas

L-fenilalaninas

L-treoninas

L-triptofanas

L-tirozinas

L-valinas

3.   KITOS

Cholinas

Cholino chloridas

Cholino citratas

Cholino bitartratas

Inozitolis

L-karnitinas

L-karnitino hidrochloridas

4.   MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ DRUSKOS IR MIKROELEMENTAI

Kalcis

Kalcio karbonatas

Kalcio chloridas

Kalcio citratai

Kalcio gliukonatas

Kalcio glicerofosfatas

Kalcio laktatas

Kalcio oksidas

Kalcio hidroksidas

Ortofosforo rūgšties kalcio druskos

Magnis

Magnio karbonatas

Magnio chloridas

Magnio citratai

Magnio gliukonatas

Magnio oksidas

Magnio hidroksidas

Ortofosforo rūgšties magnio druskos

Magnio sulfatas

Magnio laktatas

Magnio glicerofosfatas

Kalis

Kalio chloridas

Kalio citratai

Kalio gliukonatas

Kalio laktatas

Kalio glicerofosfatas

Geležis

Geležies citratas

Geležies amonio citratas

Geležies gliukonatas

Geležies laktatas

Geležies sulfatas

Geležies fumaratas

Geležies difosfatas (geležies pirofosfatas)

Elementinė geležis (karbonilas + elektrolitas + redukuotas vandenilis)

Geležies sacharatas

Natrio geležies difosfatas

Geležies karbonatas

Varis

Vario-lizino junginys

Vario karbonatas

Vario citratas

Vario gliukonatas

Vario sulfatas

Cinkas

Cinko acetatas

Cinko chloridas

Cinko citratas

Cinko laktatas

Cinko sulfatas

Cinko oksidas

Cinko gliukonatas

Manganas

Mangano karbonatas

Mangano chloridas

Mangano citratas

Mangano gliukonatas

Mangano sulfatas

Mangano glicerofosfatas

Jodas

Natrio jodidas

Kalio jodidas

Kalio jodatas

Natrio jodatas


V PRIEDAS

PAMATINĖS VERTĖS MAISTO KŪDIKIAMS IR MAŽIEMS VAIKAMS SKIRTŲ PRODUKTŲ MAISTINGUMUI ETIKETĖJE NURODYTI

Maistinė medžiaga

Etiketėje nurodoma vertė

Vitaminas A

400 (μg)

Vitaminas D

10 (μg)

Vitaminas C

25 (mg)

Tiaminas

0,5 (mg)

Riboflavinas

0,8 (mg)

Niacino ekvivalentai

9 (mg)

Vitaminas B6

0,7 (mg)

Folatai

100 (μg)

Vitaminas B12

0,7 (μg)

Kalcis

400 (mg)

Geležis

6 (mg)

Cinkas

4 (mg)

Jodas

70 (μg)

Selenas

10 (μg)

Varis

0,4 (mg)


VI PRIEDAS

PESTICIDŲ ARBA JŲ METABOLITŲ DIDŽIAUSIOS LEISTINOS LIEKANŲ KONCENTRACIJOS PERDIRBTUOSE GRŪDINIUOSE MAISTO PRODUKTUOSE IR MAISTE KŪDIKIAMS BEI MAŽIEMS VAIKAMS

Medžiagos cheminis pavadinimas

Didžiausia leistina liekanų koncentracija

(mg/kg)

Kadusafos

0,006

Dementon-S-metilas/dementon-S-metilas sulfonas/oksidementon-metilas (atskirai arba kartu, išreikšti kaip dementon-S-metilas)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronilas (fipronilo ir fipronil-desulfinilo suma, išreikšta kaip fipronilas)

0,004

Propineb/propilentiorea (propineb ir propilentiorea suma)

0,006


VII PRIEDAS

PESTICIDAI, KURIE NENAUDOJAMI ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTUOSE, SKIRTUOSE PERDIRBTIEMS GRŪDINIAMS MAISTO PRODUKTAMS IR MAISTUI KŪDIKIAMS BEI MAŽIEMS VAIKAMS

1   lentelė

Medžiagos cheminis pavadinimas (likučių apibrėžimas)

Disulfotonas (disulfotono, disulfotono sulfoksido ir disulfotono sulfono suma, išreikšta kaip disulfotonas)

Fensulfotionas (fensulfotiono, jo deguoninio analogo ir jų sulfonų suma, išreikšta kaip fensulfotionas)

Fentinas, išreikštas kaip trifeniltino katijonas

Haloksifopas (haloksifopo, jo druskų ir esterių, įskaitant jų junginius, suma, išreikšta kaip haloksifopas)

Heptachloro ir trans-heptachloro epoksidas, išreikštas kaip heptachloras

Heksachlorobenzinas

Nitrofenas

Ometoatas

Terbufos (terbufos, jo sulfoksido ir sulfono suma, išreikšta kaip terbufos)

2   lentelė

Medžiagos cheminis pavadinimas

Aldrinas ir dieldrinas, išreikšti kaip dieldrinas

Endrinas


VIII PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 9 straipsnyje)

Komisijos direktyva 96/5/EB

(OL L 49, 1996 2 28, p. 17)

Komisijos direktyva 98/36/EB

(OL L 167, 1998 6 12, p. 23)

Komisijos direktyva 1999/39/EB

(OL L 124, 1999 5 18, p. 8)

Komisijos direktyva 2003/13/EB

(OL L 41, 2003 2 14, p. 33)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 9 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Leidimas prekiauti produktais, atitinkančiais šios Direktyvos reikalavimus

Draudimas prekiauti produktais, neatitinkančiais šios Direktyvos reikalavimų

96/5/EB

1997 m. rugsėjo 30 d.

1997 m. spalio 1 d.

1999 m. kovo 31 d.

98/36/EB

1998 m. gruodžio 31 d.

1999 m. sausio 1 d.

2000 m. sausio 1 d.

1999/39/EB

2000 m. birželio 30 d.

2000 m. birželio 30 d.

2002 m. liepos 1 d.

2003/13/EB

2004 m. kovo 6 d.

2004 m. kovo 6 d.

2005 m. kovo 6 d.


IX PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 96/5/EB

Ši direktyva

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

1 straipsnio 4 dalies įvadinė frazė

2 straipsnio įvadinė frazė

1 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

2 straipsnio a punktas

1 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

2 straipsnio b punktas

1 straipsnio 4 dalies trečia įtrauka

2 straipsnio c punktas

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos įvadinė frazė

7 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

6 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos i papunktis

7 straipsnio 3 dalies a punktas

6 straipsnio 3 dalies a punkto pirmos pastraipos ii papunktis

7 straipsnio 3 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalies a punkto antra pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 3 dalies b punktas

7 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 6 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

I priedo įvadinė frazė

I priedo įvadinė frazė

I priedo 1, 2 ir 3 punktai

I priedo 1, 2 ir 3 punktai

I priedo 4 punktas

I priedo 4 punktas

I priedo 4.1 punktas

I priedo 4.1 punktas

I priedo 4.2 punktas

I priedo 4.2 punktas

I priedo 4.2 punkto a papunktis

I priedo 4.2 punkto pirma įtrauka

I priedo 4.2 punkto b papunktis

I priedo 4.2 punkto antra įtrauka

I priedo 4.2 punkto c papunktis

I priedo 4.2 punkto trečia įtrauka

I priedo 5 ir 6 punktai

I priedo 5 ir 6 punktai

II priedo įvadinė frazė

II priedo įvadinė frazė

II priedo 1 punktas

II priedo 1 punktas

II priedo 1.1–1.3 punktai

II priedo 1.1–1.3 punktai

II priedo 1.3 punkto a papunktis

II priedo 1.4 punktas

II priedo 1.4 punktas

II priedo 1.5 punktas

II priedo 1.4 punkto a papunktis

II priedo 1.6 punktas

II priedo 1.4 punkto b papunktis

II priedo 1.7 punktas

II priedo 1.5 punktas

II priedo 1.8 punktas

II priedo 2–5 punktai

II priedo 2–5 punktai

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

I priedo 7 punktas ir II priedo 6 punktas

VII priedas

VI priedas

VIII priedas

VII priedas

VIII priedas

IX priedas


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/36


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 30 d.

dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui

(2006/880/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1244 (1999) (toliau – JTSTR 1244 (1999)), skirtą remti tvirtos autonomijos ir savivaldos Kosove susikūrimą buvusioje Jugoslavijos Federacinėje Respublikoje.

(2)

Remdamasi JTSTR 1244 (1999), tarptautinė bendruomenė įsteigė Kosove tarptautines saugumo pajėgas (KFOR) ir laikinąją civilinę administraciją – Jungtinių Tautų laikinąją misiją Kosove (UNMIK). UNMIK sudaro keturi elementai (ramsčiai), o Europos Sąjunga finansuoja ketvirtąjį ramstį, atsakingą už ekonomikos atkūrimą ir vystymąsi. UNMIK, visų pirma jos IV ramstis, pasiekė esminę pažangą kurdama institucinę, teisinę ir politinę sistemą, palankią rinkos principais pagrįstai tvirtai ekonomikai sukurti.

(3)

Nuo pat UNMIK sukūrimo, ji perdavė svarbias kompetencijos sritis autonominės valdžios laikinosioms institucijoms (AVLI). Visų pirma atsakomybė už biudžetą iš UNMIK buvo perduota AVLI Ūkio ir finansų ministerijai, JT generalinio sekretoriaus specialiajam atstovui išlaikant biudžeto tvirtinimo įgaliojimus.

(4)

2005 m. spalio 24 d. JT Saugumo Taryba pritarė JT generalinio sekretoriaus siūlymui inicijuoti politinį procesą būsimam Kosovo statusui nustatyti.

(5)

Kosovo valdžios institucijos, turinčios teisę į Bendrijos paramą ir atsakingos už šiai paramai nustatytų finansinių bei ekonominių sąlygų laikymąsi ir vykdymą yra UNMIK ir AVLI arba, nustačius būsimą Kosovo statusą, – institucija ar institucijos, paskirtos prisiimti šias užduotis ir atsakomybę.

(6)

Vykstant Stabilizacijos ir asociacijos procesui, kuris yra ES santykių su šiuo regionu pagrindas, pageidautina remti politinį ir ekonominį stabilizavimą palaikančias pastangas, kad susiformuotų visapusiško bendradarbiavimo su Bendrija santykiai, padėsiantys kurti apčiuopiamesnę Kosovo ateitį Europoje.

(7)

Jau ir anksčiau Bendrija laikėsi nuomonės, kad susidarius išskirtinai sudėtingoms aplinkybėms derėtų sumažinti Kosovo finansinius suvaržymus, ir pagal 2000 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimą 2000/140/EB dėl išskirtinės Bendrijos pagalbos Kosovui (2) bei 2001 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/511/EB dėl papildomos išskirtinės finansinės pagalbos Kosovui (3) ji skyrė išskirtinę finansinę pagalbą tiesioginių dotacijų forma, atitinkamai iš viso už 35 mln. EUR 2000 m. ir už 30 mln. EUR – 2001 m. Paskutinė suma pagal šią pagalbą buvo išmokėta 2002 m. gruodžio mėn.

(8)

Ši išskirtinė finansinė pagalba papildo kitas Bendrijos pagalbos Vakarų Balkanams programas.

(9)

2005 m. lapkričio mėn. Kosovo valdžios institucijos pasirašė su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) ketinimų protokolą bei ekonominės ir finansų politikos memorandumą, kuriais buvo nustatyta 2006 m. biudžeto sandara, įskaitant vidutinio laikotarpio orientyrus. 2006 m. kovo mėn. pradžioje jos parengė Vidutinės trukmės išlaidų programą. Programoje apibrėžti 2006–2008 m. iš biudžeto ir ne iš biudžeto finansuotini poreikiai. Remiantis apytikriais apskaičiavimais, iki 2007 m. pabaigos biudžeto išorės finansinei pagalbai reikėtų apie 81 mln. EUR – atitinkamai 14 mln. EUR 2006 m. ir 67 mln. EUR – 2007 m.

(10)

Nepaisant po konflikto atkurtos ūkinės veiklos, Kosovo ekonominio išsivystymo lygis yra labai žemas. Kosovas neturi galimybių skolintis šalies viduje ar tarptautinėje finansų rinkoje, o dėl savo dabartinio statuso jis negali tapti tarptautinių finansų institucijų nariu. Todėl jis negali pasinaudoti su šių institucijų programomis susijusia skolinimosi pagalba.

(11)

Atsižvelgiant į dabartines priemones pagal JTSTR 1244 (1999), taip pat į palyginti žemą Kosovo ekonominio išsivystymo lygį bei nepatikimus valstybės finansus ir išorės sąskaitas, tiesioginių dotacijų forma kartu su kitais pagalbos teikėjais teikiama Bendrijos finansinė pagalba išlieka tinkama paramos forma.

(12)

Tokia pagalba bus gyvybiškai svarbi iki bus išspręstas Kosovo statuso klausimas. Ji būtų nesusijusi su naujomis šiuo metu aptariamomis statuso priemonėmis ir neužkirstų kelio toliau teikti Bendrijos ir tarptautinę paramą, kurios greičiausiai prireiks po 2007 m. išsprendus Kosovo statuso klausimą.

(13)

Šios pagalbos dotacijos forma suteikimas nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos galių.

(14)

Ši finansinė parama turėtų būti teikiama įsitikinus, ar bus galima patenkinamai įvykdyti finansines ir ekonomines sąlygas, dėl kurių turės būti susitarta su Kosovo valdžios institucijomis priėmus šį sprendimą.

(15)

Siekiant užtikrinti veiksmingą Bendrijos finansinių interesų apsaugą, susijusią su dabartine makrofinansine pagalba, Kosovui būtina numatyti atitinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais, Komisijai – kontrolę, o Audito Rūmams – auditus.

(16)

Šią pagalbą turėtų valdyti Komisija, konsultuodamasi su Ekonomikos ir finansų komitetu.

(17)

Šiam sprendimui priimti Sutartyje nenumatyta jokių kitų įgaliojimų nei paminėtieji 308 straipsnyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Siekiant palengvinti finansinę padėtį Kosove, paremti tvirtos ekonominės ir finansų sistemos kūrimąsi, palengvinti esminių administracinių funkcijų tęstinumą ir sustiprinimą bei imtis priemonių valstybės investavimo poreikiams patenkinti, Bendrija suteikia Kosovui iki 50 mln. EUR dydžio išskirtinę finansinę pagalbą dotacijos forma.

2.   Šią Bendrijos finansinę pagalbą valdo Komisija, konsultuodamasi su Ekonomikos ir finansų komitetu bei laikydamasi TVF ir Kosovo valdžios institucijų sudarytų tarpusavio susitarimų.

3.   Bendrijos finansinė pagalba teikiama dvejus metus nuo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo pirmos dienos. Tačiau, atsižvelgiant į aplinkybes, Komisija, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų komitetu, gali nuspręsti pratęsti pagalbos teikimo laikotarpį ne ilgiau negu vieneriems metams.

2 straipsnis

1.   Komisija yra įgaliojama susitarti, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir finansų komitetu, su Kosovo valdžios institucijomis dėl su šia pagalba susijusių ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume. Šios sąlygos turi atitikti 1 straipsnio 2 dalyje minėtus susitarimus.

2.   Prieš pradėdama faktiškai teikti Bendrijos pagalbą, Komisija stebi Kosovo finansinių procedūrų, administracinių procedūrų bei vidaus ir išorės kontrolės mechanizmų, kurie svarbūs šios Bendrijos makrofinansinės pagalbos atžvilgiu, patikimumą.

3.   Bendradarbiaudama su Ekonomikos ir finansų komitetu bei koordinuojant veiklą su TVF, Komisija reguliariai tikrina, ar Kosovo ekonominė politika atitinka šios pagalbos tikslus ir ar yra patenkinamai įgyvendinama sutarta ekonominė politika ir finansinės sąlygos.

3 straipsnis

1.   Komisija išmoka pagalbą Kosovui dviem, o prireikus – trimis dalimis. Pirmoji dalis išmokama įsigaliojus 2 straipsnio 1 dalyje minėtam susitarimo memorandumui, remiantis 2 straipsnio 2 dalyje minėtų stebėsenos rezultatų patenkinamu įvertinimu.

2.   Antroji ir visos kitos dalys išmokamos atsižvelgiant į 2 straipsnio 1 dalyje minėtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų patenkinamą vykdymą bei patenkinamą pažangą vykdant 2 straipsnio 1 dalyje minėtame susitarimo memorandume nustatytas sąlygas, bet ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo ankstesnės dalies išmokėjimo.

3.   Lėšos mokamos AVLI Ūkio ir finansų ministerijai arba, apibrėžus tolesnį Kosovo statusą, institucijai, paskirtai prisiimti šias užduotis ir atsakomybę, išskirtinai Kosovo biudžeto finansavimo poreikiams paremti.

4 straipsnis

Ši pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4) ir jo įgyvendinimo taisykles. 2 straipsnio 1 dalyje nurodytame susitarimo memorandume visų pirma numatomos atitinkamos priemonės, kurių imasi Kosovas ir kurios yra susijusios su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia pagalba siejamų pažeidimų prevencija bei kova su jais. Jame taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (OLAF), kontrolė ir teisė atlikti patikrinimus vietoje ir inspektavimus, o Audito Rūmams ir nepriklausomiems auditoriams – auditus, kurie prireikus atliekami vietoje.

5 straipsnis

Ne rečiau kaip kartą per metus ir iki rugsėjo 15 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą, kuriame pateikiamas šio sprendimo įgyvendinimo per praėjusius metus vertinimas.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. HYSSÄLÄ


(1)  2006 m. spalio 12 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 47, 2000 2 19, p. 28.

(3)  OL L 183, 2001 7 6, p. 42.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


Klaidų ištaisymas

6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/39


1979 m. spalio 30 d. Tarybos direktyvos dėl vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 281, 1979 m. lapkričio 10 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 15 skyrius, 1 tomas, p. 128)

Klaidų ištaisymas, paskelbtas OL L 190, 2006 7 12, p. 99, yra panaikinamas.


6.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 339/39


2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 266, 2006 m. rugsėjo 26 d. )

7 puslapyje 12 straipsnio 4 dalyje:

vietoje:

„Ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 26 d. ...“

skaityti:

„Ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 26 d. ...“