ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 332

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. lapkričio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1755/2006 dėl tam tikrų Ukrainos kilmės plieno gaminių importo

1

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1756/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

18

 

 

2006 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1757/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

19

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (kodifikuota redakcija)

21

 

 

Komisija

 

*

2005 m. birželio 15 d. Komisijos sprendimas dėl tyrimo pagal EB sutarties 82 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį (Byla COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1757)  ( 1 )

24

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5607)  ( 1 )

26

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Maltai nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5642)

32

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

Nuolatinis ELPA valstybių komitetas

 

*

2004 m. vasario 5 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 1/2004/SC,, kuriuo įsteigiamas EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo biuras

34

 

*

2005 m. balandžio 28 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto sprendimas Nr. 2/2005/SC dėl finansinės priemonės finansų valdymo ir pagal ją vykdomų projektų audito

36

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1755/2006

2006 m. lapkričio 23 d.

dėl tam tikrų Ukrainos kilmės plieno gaminių importo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 29 d. Europos bendrija ir Ukrainos vyriausybė sudarė Susitarimą dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais (1) (toliau – Susitarimas). 2005 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1440/2005 dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Ukrainos, administravimo, ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 2266/2004 (2), priimtos privalomos įgyvendinimo priemonės.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1440/2005 nustatytos importo į Bendriją kvotos.

(3)

Ukrainos valdžios institucijos nurodė, kad nuo 2006 m. rugsėjo mėn. SA1, SA3 ir SB1 prekių grupėms išduotos eksporto licencijos viršijo 90 % nustatytą kiekį ir paprašė pradėti konsultacijas, kaip nurodyta Susitarime. Po konsultacijų abi šalys sutiko 2006 metais padidinti kvotas šioms prekių grupėms.

(4)

Svarbu, kad kuo greičiau būtų nustatyti papildomi kiekiai. Susitarimo persvarstymas ir vėliau jo su pakeitimais įgyvendinimas užimtų per daug laiko. Todėl pageidautina taikyti autonominę priemonę.

(5)

Pageidautina, kad priemonės šiam režimui Bendrijoje administruoti atitiktų priemones, priimtas Susitarimui įgyvendinti.

(6)

Būtina užtikrinti, kad atitinkamų gaminių kilmė būtų tikrinama ir tam būtų sukurti tinkami administracinio bendradarbiavimo metodai.

(7)

Gaminiai, laikomi laisvojoje zonoje arba importuojami įforminant jiems muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (sąlyginio neapmokestinimo sistema), neturėtų būti atimami iš atitinkamiems gaminiams nustatytų normų.

(8)

Kad šis reglamentas būtų veiksmingai taikomas, būtina įvesti reikalavimą pateikti Bendrijos importo licenciją, kai tie gaminiai išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad šios kvotos nebūtų viršijamos, būtina nustatyti valdymo procedūrą, pagal kurią valstybių narių kompetentingos institucijos išduos importo licencijas tik gavusios išankstinį Komisijos patvirtinimą, kad atitinkami kiekiai neviršys pagal tas kvotas nustatytų kiekių.

(10)

Atsižvelgiant į ribotą šio reglamento taikymo laikotarpį, tikslinga, kad jis kuo greičiau įsigaliotų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1440/2005, į Bendriją leidžiama importuoti iki 52 000 tonų papildomų I priede nurodytų Ukrainos kilmės plieno gaminių kiekių, kaip nustatyta V priede.

2.   Plieno gaminiai skirstomi į gaminių grupes, kaip nustatyta I priede.

3.   I priede išvardyti gaminiai klasifikuojami pagal Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (3) nustatytą Kombinuotąją nomenklatūrą (KN).

4.   1 dalyje minimų gaminių kilmė nustatoma pagal Bendrijoje galiojančias taisykles.

2 straipsnis

1.   I priede išvardytų Ukrainos kilmės plieno gaminių importui į Bendriją taikomos V priede nustatytos kvotos. I priede nurodyti Ukrainos kilmės gaminiai į laisvą apyvartą Bendrijoje išleidžiami tik pateikus II priede nurodytą kilmės sertifikatą ir valstybių narių valdžios institucijų pagal 4 straipsnio nuostatas išduotą importo licenciją.

2.   Siekdamos užtikrinti, kad kiekiai, kuriems išduotos importo licencijos, bet kuriuo metu neviršytų kiekvienai gaminių grupei nustatytų bendrų kvotų, IV priede išvardytos kompetentingos institucijos išduoda importo licencijas tik gavusios Komisijos patvirtinimą, kad dar yra neišnaudotų kiekių, neviršijančių atitinkamai plieno gaminių grupei pagal šalį tiekėją nustatytų kvotų, dėl kurių importuotojas arba importuotojai pateikė paraiškas minėtoms institucijoms.

3.   Leidžiamų importuoti gaminių kiekis atimamas iš V priede nustatytų kvotų. Gaminiai išsiunčiami tą dieną, kurią jie pakraunami į eksportuojančią transporto priemonę. Gaminiai išsiunčiami ne vėliau kaip 2006 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

1.   V priede nustatytos kvotos netaikomos gaminiams, įvežtiems į laisvąją zoną ar padėtiems į laisvąjį sandėlį arba importuotiems pagal tvarką, reglamentuojančią muitinės sandėlius, laikiną importą ar laikiną įvežimą perdirbti (sąlyginio neapmokestinimo sistema).

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyti gaminiai vėliau išleidžiami į laisvą apyvartą nepakeitus jų pavidalo arba juos apdorojus ar perdirbus, taikoma 2 straipsnio 2 dalis, o taip išleistų gaminių kiekis atimamas iš atitinkamos V priede nustatytos kvotos.

4 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais IV priede išvardytos valstybių narių kompetentingos institucijos, prieš išduodamos importo licencijas, praneša Komisijai apie jų gautuose importo licencijų prašymuose, pateiktuose kartu su eksporto licencijų originalais, nurodytus kiekius. Atsakydama Komisija chronologine tvarka, kuria buvo gauti valstybių narių pranešimai („pirmas atėjai, pirmas gavai“ principas), praneša, ar prašomas (-i) importuoti kiekis (-iai) dar neišnaudotas (-i).

2.   Prašymai, apie kuriuos pranešama Komisijai, galioja, jeigu kiekviename jų yra aiškiai nurodyta šalis eksportuotoja, atitinkamas gaminių kodas, numatomi importuoti kiekiai, eksporto licencijos numeris, kvotos metai ir valstybė narė, kurioje gaminius ketinama išleisti į laisvą apyvartą.

3.   Visada, jei įmanoma, Komisija valstybių narių institucijoms patvirtina visą kiekį, nurodytą prašymuose, apie kuriuos pranešta, kiekvienai gaminių grupei.

4.   Gavusios informaciją kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Komisijai apie visus kiekius, kurie buvo nepanaudoti per importo licencijos galiojimo laikotarpį. Nepanaudoti kiekiai automatiškai perkeliami į likusius kiekvienos gaminių grupės bendros Bendrijos kvotos kiekius.

5.   1–4 dalyse nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu per šiuo tikslu sukurtą integruotą tinklą, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių techninių priežasčių reikia laikinai naudotis kitomis ryšių priemonėmis.

6.   Importo licencijos arba lygiaverčiai dokumentai išduodami vadovaujantis 12–16 straipsniais.

7.   Valstybių narių kompetentingos institucijos praneša Komisijai apie bet kokį jau išduotų importo licencijų arba lygiaverčių dokumentų anuliavimą tuo atveju, kai Ukrainos kompetentingos institucijos panaikina arba anuliuoja atitinkamas eksporto licencijas. Tačiau, jeigu Ukrainos kompetentingos institucijos Komisijai arba valstybių narių kompetentingoms institucijoms praneša apie eksporto licencijos panaikinimą arba anuliavimą po atitinkamų gaminių importo į Bendriją, joje nurodyti kiekiai atimami iš kvotos, nustatytos tiems metams, kuriais gaminiai buvo išsiųsti.

5 straipsnis

1.   Jei Komisija turi informacijos, kad I priede išvardyti Ukrainos kilmės gaminiai buvo perkrauti į kitą transporto priemonę, pakeistas jų maršrutas ar jie buvo kitokiu būdu importuoti į Bendriją apeinant 2 straipsnyje minėtas kvotas, ir kad reikia atlikti būtinus koregavimus, ji prašo pradėti konsultacijas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl būtino atitinkamų kvotų koregavimo.

2.   Kol laukiama 1 dalyje nurodytų konsultacijų rezultato, Komisija gali paprašyti, kad Ukraina imtųsi būtinų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, jog po minėtų konsultacijų sutartas kvotų koregavimas galėtų būti atliktas.

3.   Jei Bendrija ir Ukraina neranda tinkamo sprendimo ir jei Komisija pažymi, kad yra pakankamai nuostatų apėjimo įrodymų, ji iš kvotos atima lygiavertį Ukrainos kilmės gaminių kiekį.

6 straipsnis

1.   Reikalaujama pateikti visų plieno gaminių krovinių, kuriems taikomos V priede nustatytos kvotos, eksporto licenciją (kurią turi išduoti Ukrainos kompetentingos institucijos), neviršijančią minėtų kvotų dydžio.

2.   Norėdamas gauti 12 straipsnyje nurodytą importo licenciją, importuotojas pateikia eksporto licencijos originalą.

7 straipsnis

1.   Kvotų eksporto licencija atitinka II priede pateiktą pavyzdį ir patvirtina, inter alia, kad atitinkamų prekių kiekis buvo atimtas iš atitinkamai gaminių grupei nustatytos kvotos.

2.   Kiekviena eksporto licencija išduodama tik vienai iš I priede išvardytų gaminių grupių.

8 straipsnis

Eksportuojami kiekiai atimami iš kvotų, nustatytų tiems metams, kuriais į eksporto licenciją įtraukti gaminiai buvo išsiųsti, kaip apibrėžta 2 straipsnio 3 dalyje.

9 straipsnis

1.   Gali būti ne vienas, o daugiau 6 straipsnyje nurodytų eksporto licencijų egzempliorių, bet turi būti aiškiai nurodyta, kad tai kopijos. Eksporto licencija ir kilmės sertifikatas bei jų kopijos surašomos anglų kalba.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyti dokumentai pildomi ranka, rašyti reikia rašalu spausdintinėmis raidėmis.

3.   Eksporto licencijų arba lygiaverčių dokumentų matmenys yra 210 × 297 mm. Jų popierius yra baltas rašomasis, nustatyto dydžio, kurio sudėtyje nėra mechaninių priemaišų ir kuris sveria ne mažiau kaip 25 g/m2. Abiejų lapo pusių fone turi būti atspausdintas apsauginis tinklelis, leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

4.   Bendrijos kompetentingos institucijos priima tik originalą kaip dokumentą, tinkamą importui pagal šio reglamento nuostatas.

5.   Kiekviena eksporto licencija ar lygiavertis dokumentas ir kilmės sertifikatas pažymimas atspausdintu arba neatspausdintu standartiniu serijos numeriu, pagal kurį dokumentas gali būti atpažintas.

6.   Šį numerį sudaro šios sudedamosios dalys:

dvi raidės, nurodančios šalį eksportuotoją:

UA

=

Ukraina,

dvi raidės, nurodančios numatomos paskirties valstybę narę:

BE

=

Belgija

CZ

=

Čekija

DK

=

Danija

DE

=

Vokietija

EE

=

Estija

EL

=

Graikija

ES

=

Ispanija

FR

=

Prancūzija

IE

=

Airija

IT

=

Italija

CY

=

Kipras

LV

=

Latvija

LT

=

Lietuva

LU

=

Liuksemburgas

HU

=

Vengrija

MT

=

Malta

NL

=

Nyderlandai

AT

=

Austrija

PL

=

Lenkija

PT

=

Portugalija

SI

=

Slovėnija

SK

=

Slovakija

FI

=

Suomija

SE

=

Švedija

GB

=

Jungtinė Karalystė,

vienaženklis skaičius, nurodantis kvotos metus ir atitinkantis paskutinį atitinkamų metų skaičių, pvz., skaičius „6“ žymi 2006 metus,

dviženklis skaičius, nurodantis šalies eksportuotojos dokumentus išduodančią įstaigą,

penkiaženklis skaičius nuo 00 001 iki 99 999, paskirtas konkrečiai paskirties valstybei narei.

10 straipsnis

Eksporto licencija gali būti išduota jau išsiuntus joje nurodytus gaminius. Tokiais atvejais juose įrašoma „retrospektyvusis išdavimas“.

11 straipsnis

Eksporto licencijos praradimo arba sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į dokumentą išdavusią kompetentingą instituciją prašydamas išduoti dublikatą jo turimų eksporto dokumentų pagrindu.

Taip išduotame licencijos dublikate turi būti žyma „dublikatas“. Dublikate nurodoma pirminės licencijos data.

12 straipsnis

1.   Jei Komisija, vadovaudamasi 4 straipsniu, patvirtino, kad prašomą kiekį galima gauti remiantis atitinkama kvota, valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda importo licenciją ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kai importuotojas pateikė atitinkamos eksporto licencijos originalą. Šį originalą reikia pateikti ne vėliau kaip kitų metų kovo 31 d. po to, kai buvo išsiųstos prekės, kurioms taikoma licencija. Importo licencijas išduoda bet kurios valstybės narės kompetentingos institucijos, neatsižvelgiant į tai, kuri valstybė narė yra nurodyta eksporto licencijoje, jeigu Komisija 4 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtino, kad prašomi kiekiai neviršys atitinkamos kvotos.

2.   Importo licencijos galioja keturis mėnesius nuo jų išdavimo dienos. Jeigu importuotojas pateikia tinkamai motyvuotą prašymą, valstybės narės kompetentingos institucijos gali pratęsti galiojimo laiką, bet ne ilgiau kaip dar keturiems mėnesiams.

3.   Importo licencijos parengiamos pagal III priede pateiktą pavyzdį ir galioja visoje Bendrijos muitų teritorijoje.

4.   Norėdamas gauti importo licenciją, importuotojas savo deklaracijoje arba prašyme nurodo:

a)

visą eksportuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir adresą;

b)

visą importuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą) ir adresą;

c)

tikslų prekių aprašymą ir jų TARIC kodą (-us);

d)

prekių kilmės šalį;

e)

išsiuntimo šalį;

f)

atitinkamą gaminių grupę ir atitinkamų gaminių kiekį;

g)

neto masę pagal TARIC poziciją;

h)

gaminių CIF vertę prie Bendrijos sienos pagal TARIC poziciją;

i)

ar atitinkami gaminiai yra antrarūšiai arba neatitinka kokybės standartų;

j)

jei reikia, apmokėjimo ir pristatymo datas ir važtaraščio bei pirkimo sutarties kopiją;

k)

eksporto licencijos datą ir numerį;

l)

visus vidaus kodus, naudojamus administravimo tikslais;

m)

datą ir importuotojo parašą.

5.   Importuotojai neprivalo visą importo licencijoje nurodytą kiekį importuoti vienoje siuntoje.

13 straipsnis

Valstybių narių institucijų išduotų importo licencijų galiojimas priklauso nuo eksporto licencijų galiojimo ir nuo kiekių, nurodytų Ukrainos kompetentingų institucijų išduotose eksporto licencijose, kurių pagrindu buvo išduotos importo licencijos.

14 straipsnis

Nepažeidžiant kitų galiojančių taisyklių nustatytų sąlygų, importo licencijas ar lygiaverčius dokumentus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal 2 straipsnio 2 dalį nediskriminuodamos nė vieno Bendrijos importuotojo dėl jo įsisteigimo Bendrijoje vietos.

15 straipsnis

1.   Jeigu Komisija nustato, kad bendri kiekiai, nurodyti Ukrainos tam tikrai gaminių grupei išduotose eksporto licencijose, kuriais nors metais viršija tai gaminių grupei nustatytą kvotą, apie tai nedelsiant pranešama valstybių narių kompetentingoms licencijas išduodančioms institucijoms, kad būtų sustabdytas tolesnis importo licencijų išdavimas. Šiuo atveju, Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas.

2.   Valstybės narės kompetentingos institucijos atsisako išduoti importo licencijas tiems Ukrainos kilmės gaminiams, kuriems pagal 6–11 straipsnių nuostatas nebuvo išduotos eksporto licencijos.

16 straipsnis

1.   Blankai, kuriuos turi naudoti valstybių narių kompetentingos institucijos, išduodamos 12 straipsnyje nurodytas importo licencijas, atitinka III priede pateiktą importo licencijos pavyzdį.

2.   Importo licencijų blankai ir jų išrašai parengiami dviem egzemplioriais; vienas egzempliorius su užrašu „Turėtojo egzempliorius“ ir pažymėtas numeriu 1 išduodamas pareiškėjui, o kitą egzempliorių su užrašu „Dokumentą išdavusios institucijos egzempliorius“ su numeriu 2 saugo licenciją išdavusi institucija. Administraciniais tikslais kompetentingos institucijos prie 2 blanko gali pridėti papildomus egzempliorius.

3.   Blankams spausdinti naudojamas baltas rašomasis popierius, kurio sudėtyje nėra mechaninių priemaišų ir kuris sveria 55–65 g/m2. Jų matmenys – 210 × 297 mm; tarpas tarp eilučių 4,24 mm (viena šeštoji colio); griežtai laikomasi blankų formato. Egzempliorius Nr. 1, tai yra pati licencija, iš abiejų pusių turi būti padengta raudonai atspausdintu apsauginiu tinkleliu, leidžiančiu pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

4.   Už blankų spausdinimą atsako valstybės narės. Blankus taip pat gali spausdinti spaustuvės, kurias paskiria valstybės narės, kuriose jos yra įsisteigusios. Pastaruoju atveju ant kiekvieno blanko turi būti nuoroda, kad spaustuvę paskyrė valstybė narė. Kiekviename blanke turi būti nurodytas spaustuvės pavadinimas bei adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas.

5.   Juos išduodant, importo licencijoms ar jų išrašams suteikiamas numeris, kurį nustato valstybės narės kompetentingos institucijos. Importo licencijos numeris pranešamas Komisijai elektroninėmis priemonėmis integruotu tinklu, sukurtu pagal 4 straipsnį.

6.   Licencijos ir išrašai užpildomi išduodančiosios valstybės narės oficialia kalba arba viena iš jos oficialių kalbų.

7.   10 langelyje kompetentingos institucijos nurodo atitinkamą plieno gaminių grupę.

8.   Dokumentą išdavusios įstaigos ir kiekius išskaitančios institucijos jį patvirtina dėdamos antspaudą. Tačiau vietoj išduodančiosios institucijos antspaudo gali būti naudojamas reljefinis įspaudimas kartu su raidėmis arba skaičiais, gautais perforavimo būdu, arba spausdinimas ant licencijos. Dokumentą išduodančios institucijos pasitelkia bet kokį apsaugos nuo suklastojimo būdą paskirtam kiekiui užfiksuoti taip, kad nebūtų įmanoma įterpti skaičių arba nuorodų.

9.   Kitoje egzemplioriaus Nr. 1 ir egzemplioriaus Nr. 2 pusėje turi būti langelis, kuriame muitinės, atlikdamos importo formalumus, arba kompetentingos administracijos institucijos, išduodamos išrašą, galėtų įrašyti kiekius. Jei kiekiams išskaityti skirtos vietos licencijoje arba jos išraše nepakanka, kompetentingos institucijos gali pridėti vieną arba kelis papildomus lapus, kuriuose būtų langeliai, atitinkantys kitoje licencijos arba išrašo egzemplioriaus Nr. 1 ir egzemplioriaus Nr. 2 pusėje esančius langelius. Kiekius išskaitančios institucijos antspaudą deda taip, kad pusė jo būtų ant licencijos ar išrašo, o kita pusė – ant papildomo lapo. Jei papildomi lapai yra keli, panašiu būdu toliau antspauduojamas kiekvienas lapas ir prieš tai einantis lapas.

10.   Vienos valstybės narės institucijų išduotos importo licencijos ir išrašai, taip jų padaryti įrašai ir žymos turi tokią pačią juridinę galią visose kitose valstybėse narėse kaip tų kitų valstybių narių institucijų išduoti dokumentai ir padaryti įrašai bei žymos.

11.   Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali, jei būtina, reikalauti išversti licencijos arba jos išrašo turinį į tos valstybės narės oficialią kalbą arba į vieną iš jos oficialių kalbų.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  OL L 232, 2005 9 8, p. 43.

(2)  OL L 232, 2005 9 8, p. 1.

(3)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2006 (OL L 301, 2006 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

SA plokšti valcavimo gaminiai

SA1. (ritiniai)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225200010

 

7225301000

 

7225309000

SA3. (kiti plokšti valcavimo gaminiai)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Ilgieji gaminiai

SB1. (sijos)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000


II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax: (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 6313 660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34-91) 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax: (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR 02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane/Centrale Dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 21 881 39 90

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


V PRIEDAS

KVOTOS

(tonos)

Gaminiai

2006 m.

SA. Plokšti gaminiai

SA1. Ritiniai

30 000

SA3. Kiti plokšti gaminiai

20 000

SB. Ilgieji gaminiai

SB1. Sijos

2 000


30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/18


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1756/2006

2006 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2667/2000 dėl Europos rekonstrukcijos agentūros

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 181a straipsnio 2 dalies pirmą sakinį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos rekonstrukcijos agentūros, įsteigtos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2667/2000 (2), teikiama Bendrijos pagalba, numatyta 2000 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2666/2000 dėl pagalbos Albanijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Jugoslavijos Federacinei Respublikai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1628/96 ir iš dalies keičiančiame reglamentus (EEB) Nr. 3906/89 ir (EEB) Nr. 1360/90 bei sprendimus 97/256/EB ir 1999/311/EB (3) (CARDS programa), įgyvendinama Serbijoje ir Juodkalnijoje, įskaitant Kosovą, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244, bei Buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 taikomas iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 2667/2000 numatyta, kad Komisija praneša Tarybai apie Europos rekonstrukcijos agentūros įgaliojimų perspektyvą.

(4)

Komisija pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui minėtą pažintinę ataskaitą 2005 m. gruodžio 23 d.

(5)

Šioje ataskaitoje Komisija siūlė nutraukti Europos rekonstrukcijos agentūros veiklą, tačiau ją pratęsti dar dvejiems metams iki 2008 m. gruodžio 31 d., išlaikant dabartinius įgaliojimus ir statusą, kad palaipsniui baigti jos veiklą pagal CARDS programą.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2667/2000 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2667/2000 16 straipsnyje nurodyta data „2006 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama „2008 m. gruodžio 31 d.“ data.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006 m. spalio 12 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 306, 2000 12 7, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 389/2006 (OL L 65, 2006 3 7, p. 5).

(3)  OL L 306, 2000 12 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 23).


30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1757/2006

2006 m. lapkričio 29 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

74,6

096

65,2

204

40,3

999

60,0

0707 00 05

052

131,2

204

73,9

628

171,8

999

125,6

0709 90 70

052

153,6

204

72,5

999

113,1

0805 20 10

204

51,2

999

51,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,1

400

71,8

999

68,5

0805 50 10

052

53,4

388

44,1

528

39,8

999

45,8

0808 10 80

388

62,2

400

141,6

404

96,2

508

80,5

720

70,9

999

90,3

0808 20 50

052

97,8

720

70,1

999

84,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/21


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 13 d.

dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo

(kodifikuota redakcija)

(2006/856/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1991 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas 91/115/EEB dėl Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto įsteigimo (3) buvo iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas sprendimas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Yra poreikis įkurti daugiametę darbo programą pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos srityje, kaip Komisijos daugiametės statistikos programos dalį.

(3)

Taryba, siekdama užtikrinti glaudų valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą įkūrus statistikos programą, savo 1989 m. birželio 19 d. Sprendimu 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiančiu Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (5), įsteigė Europos Bendrijų statistikos programų komitetą, kurį sudaro valstybių narių statistikos institutų atstovai.

(4)

Valstybėse narėse pinigų ir bankų statistiką renka centriniai bankai, o finansų ir mokėjimų balanso statistiką – įvairios institucijos, įskaitant centrinius bankus.

(5)

Siekiant užtikrinti glaudų valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimą pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos srityse, būtina, kad Komisijai sudaryti ir įgyvendinti daugiametę darbo programą, susijusią su tokia statistika, padėtų Komitetas, sudarytas iš pagrindinių nacionalinių suinteresuotų institucijų atstovų.

(6)

Atsižvelgiant į specifinį vaidmenį, kurį pirmiau minėtos institucijos atlieka valstybėse narėse, būtina leisti komitetui išrinkti savo pirmininką.

(7)

Statistikos požiūriu, yra glaudi pinigų, finansų ir mokėjimų balanso srities, iš vienos pusės, ir tam tikrų kitų ekonominės statistikos sričių, iš kitos pusės, tarpusavio priklausomybė.

(8)

Išaugęs valstybių narių ir Bendrijos institucijų poreikis gauti kokybiškesnę statistinę informaciją skatina stiprinti pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos naudotojų ir sudarytojų bendradarbiavimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įsteigiamas Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetas (toliau – Komitetas).

2 straipsnis

Komitetas padeda Komisijai sudaryti ir įgyvendinti daugiametę darbo, susijusio su pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistika, programą. Visų pirma Komitetas pareiškia nuomonę dėl pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos, reikalingos Tarybos, Komisijos ir įvairių joms padedančių komitetų įgyvendinamoms politikos kryptims, raidos ir koordinavimo.

Komiteto gali būti prašoma pareikšti savo nuomonę dėl sąsajų tarp pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos, iš vienos pusės, bei tam tikrų kitų ekonominių statistikų, ypač tų, kuriomis grindžiamos nacionalinės sąskaitos, iš kitos. Komiteto darbas derinamas su Statistikos programų komiteto darbu.

3 straipsnis

Komisija savo iniciatyva arba, reikalui esant, Tarybos ar joms padedančių komitetų prašymu, konsultuojasi su Komitetu dėl:

a)

daugiamečių Bendrijos programų pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikoms sukūrimo;

b)

priemonių, kurių Komisija ketina imtis siekdama tikslų, nurodytų daugiametėse pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikų programose bei susijusiuose ištekliuose ir grafikuose;

c)

bet kurio kito klausimo, ypač metodologinio, kylančio kuriant ar įgyvendinant Statistikos programą atitinkamose srityse.

Komitetas gali savo iniciatyva pareikšti nuomonę bet kuriuo klausimu, susijusiu su statistikos programų kūrimu ar įgyvendinimu pinigų, finansų ir mokėjimų balanso srityse.

4 straipsnis

Komitetas savo iniciatyva gali pareikšti nuomones bet kuriais klausimais, susijusiais su statistika, bendrai dominančia Komisiją ir nacionalines statistikos institucijas, iš vienos pusės, bei Europos centrinį banką (ECB) ir nacionalinius centrinius bankus, iš kitos. Vykdydamas savo užduotis, Komitetas išreiškia savo požiūrį visoms suinteresuotoms šalims.

5 straipsnis

Komitetą sudaro po vieną, du arba tris kiekvienos valstybės narės atstovus, parinktus iš tiesiogiai su finansų, pinigų ir mokėjimų balanso statistika susijusių institucijų, ir ne daugiau kaip po tris Komisijos ir ECB atstovus. Be to, stebėtojo teisėmis Komiteto posėdžiuose gali dalyvauti vienas Ekonomikos ir finansų komiteto atstovas. Kiekviena valstybė narė, Komisija ir ECB turi po vieną balsą.

Komiteto sprendimu Komiteto posėdžiuose gali dalyvauti ir kitų organizacijų atstovai ir bet kurie asmenys, galintys prisidėti prie diskusijų.

6 straipsnis

Komitetas, vadovaudamasis išsamiomis taisyklėmis, nustatytomis jo darbo tvarkos taisyklėse, išrenka savo pirmininką.

7 straipsnis

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

8 straipsnis

Sprendimas 91/115/EEB yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


(1)  OL C 97 E, 2004 4 22, p. 68.

(2)  OL C 10, 2004 1 14, p. 27.

(3)  OL L 59, 1991 3 6, p. 19. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 96/174/EB (OL L 51, 1996 3 1, p. 48).

(4)  Žr. I priedą.

(5)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


I PRIEDAS

Panaikinamas sprendimas su pakeitimu

Tarybos sprendimas 91/115/EEB

(OL L 59, 1991 3 6, p. 19)

Tarybos sprendimas 96/174/EB

(OL L 51, 1996 3 1, p. 48)


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Sprendimas 91/115/EEB

Šis sprendimas

1–3 straipsniai

1–3 straipsniai

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

__

8 straipsnis

__

I priedas

__

II priedas


Komisija

30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. birželio 15 d.

dėl tyrimo pagal EB sutarties 82 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį

(Byla COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca) (1)

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1757)

(Tik tekstai anglų ir švedų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/857/EB)

2005 m. birželio 15 d. Komisija priėmė sprendimą dėl tyrimo pagal EB sutarties 82 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį. Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1/2003 (2) 30 straipsnio nuostatomis, Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtas nuobaudas, atsižvelgdama į teisėtą bendrovių interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Nekonfidencialią viso sprendimo teksto versiją autentiškomis kalbomis (anglų ir švedų) galima rasti Konkurencijos GD tinklalapyje http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

1.   PAŽEIDIMŲ SANTRAUKA

Pažeidėjai ir pažeidimų pobūdis

Sprendimas skiriamas Švedijos įmonei AstraZeneca AB ir Jungtinės Karalystės įmonei AstraZeneca Plc (toliau – AZ), nes jos pažeidė EB sutarties 82 straipsnį ir EEE susitarimo 54 straipsnį.

Pažeidimai yra susiję su AZ piktnaudžiavimu vyriausybės procedūromis septyniose EEE susitariančiose valstybėse siekiant neleisti nepatentuotus vaistus gaminančioms įmonėms ir, antrojo pažeidimo atveju – lygiagretiems prekiautojams, sudaryti konkurencijos AZ medicininiam produktui Losec. Pirmuoju piktnaudžiavimo atveju buvo pažeistas Tarybos reglamentas (3) (toliau – Papildomos apsaugos liudijimo reglamentas), kuriuo remiantis medicinos produktams taikoma pagrindinio patento teikiama apsauga. Antruoju piktnaudžiavimo atveju buvo pažeista tvarka, susijusi su leidimu prekiauti medicinos produktais.

Atitinkama rinka ir dominavimas

Atitinkamą rinką sudaro nacionalinės protonų siurblio inhibitorių (toliau – PSI), kurie parduodami pagal receptą gydant ligas, susijusias su virškinamojo trakto rūgštingumu (pvz., opas) rinkos. AZ preparatas Losec buvo pirmasis PSI. Sprendime nustatyta, kad PSI rinka gali būti sukurta vėliausiai nuo 1993 m. Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje, o nuo 1992 m. – Norvegijoje.

Sprendime nustatoma, kad PSI rinkoje Belgijoje, Nyderlanduose, Švedijoje (nuo 1993 m. iki 2000 m. pabaigos), Norvegijoje (nuo 1994 m. iki 2000 m. pabaigos), Danijoje ir Jungtinėje Karalystėje (nuo 1993 m. iki 1999 m. pabaigos) ir Vokietijoje (nuo 1993 m. iki 1997 m. pabaigos) AZ padėtis buvo dominuojanti.

Pirmasis pažeidimas

EB sutarties 82 straipsnio ir EEE susitarimo 54 straipsnio pirmąjį pažeidimą sudaro bendras ir besitęsiantis AZ piktnaudžiavimas sąmoningai pateikiant klaidingą informaciją patentų biurams Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje, ir nacionaliniams teismams Vokietijoje ir Norvegijoje.

AZ klaidingą informaciją iš pradžių teikė kreipdamasi į keletą patentų biurų 1993 m. birželio mėn. ir 1994 m. gruodžio mėn. EEE teritorijoje, siekdama suteikti papildomą apsaugą omeprazole (kuri yra aktyvi medžiaga AZ produkte Losec), įgydama vadinamuosius papildomos apsaugos liudijimus.

Antrasis pažeidimas

EB sutarties 82 straipsnio ir EEE susitarimo 54 straipsnio antrąjį pažeidimą sudaro bendras ir besitęsiantis AZ piktnaudžiavimas reikalaujant išregistruoti leidimą prekiauti Losec kapsulėmis Danijoje, Norvegijoje ir Švedijoje, kartu išimant iš apyvartos Losec kapsules ir pakeičiant jas Losec MUPS tabletėmis šiose trijose šalyse.

2.   BAUDOS

Sprendime prieinama prie išvados, kad dėl pažeidimų pobūdžio ir jų geografinės aprėpties pažeidimai laikomi rimtais.

Apibūdinant pažeidimus kaip rimtus atsižvelgiama į tai, kad šiuo atveju piktnaudžiavimas pasižymėjo specifiniais ir naujoviškais pasitelktų priemonių bruožais, kurių negalima pavadinti aiškiais.

Sprendime taip pat atsižvelgiama į tai, kad AstraZeneca Pls yra solidariai atsakinga tik už pažeidimus nuo 1999 m. balandžio 6 d., kai susijungė Astra AB (šiuo metu – AstraZeneca AB) ir Zeneca Plc.

60 000 000 EUR bauda dalinama taip: AstraZeneca AB ir AstraZeneca turi solidariai sumokėti 46 000 000 EUR, o AstraZeneca AB individualiai turi sumokėti 14 000 000 EUR baudą.


(1)  Patariamojo komiteto nuomonė (OL C 291, 2006 11 30).

(2)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).

(3)  Papildomos apsaugos liudijimas yra suteikiamas pagal 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo sukūrimo (OL L 182, 1992 7 2, p. 1).


30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 28 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl ribojimų taikymo zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5607)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/858/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2000/75/EB, nustatančią mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (1), ypač į jos 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/75/EB nustatytos kontrolės taisyklės ir priemonės, skirtos kovoti su mėlynojo liežuvio liga Bendrijoje, taip pat apsaugos ir priežiūros zonos bei draudimas išvežti gyvūnus iš šių zonų.

(2)

2005 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendime 2005/393/EB dėl apsaugos ir priežiūros zonų, susijusių su mėlynojo liežuvio liga, ir judėjimui iš tų zonų bei per tas zonas taikomų reikalavimų (2) numatyta nustatyti bendrąsias geografines sritis, kuriose valstybės narės turi nustatyti apsaugos ir priežiūros zonas (toliau – ribojimų taikymo zonos), susijusias su mėlynojo liežuvio liga.

(3)

2006 m. lapkričio 3 d. Portugalija pranešė Komisijai, kad 4 serotipo viruso paplitimas buvo nustatytas keliose E ribojimų taikymo zonos periferinėse srityse. Todėl minėtą zoną reikėtų išplėsti, atsižvelgiant į turimus duomenis apie užkrato pernešėjo daromą poveikį aplinkai ir dabartines meteorologines sąlygas.

(4)

2006 m. rugpjūčio mėn. viduryje ir rugsėjo mėn. pradžioje Belgijai, Vokietijai, Prancūzijai ir Nyderlandams paskelbus apie mėlynojo liežuvio ligos protrūkius, Komisija keletą kartų iš dalies keitė Sprendimo 2005/393/EB nuostatas dėl atitinkamos ribojimų taikymo zonos nustatymo.

(5)

2006 m. lapkričio 6 d. Vokietija pranešė Komisijai apie naujus mėlynojo liežuvio ligos protrūkius Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reino krašto-Pfalco ir Žemutinės Saksonijos federalinėse žemėse. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, tikslinga iš dalies pakeisti nustatytą ribojimų taikymo zoną Vokietijoje ir Prancūzijoje.

(6)

2006 m. lapkričio 6 d. Italija taip pat pranešė Komisijai, kad 1 serotipo viruso paplitimas pirmą kartą nustatytas Sardinijos regiono Kaljario (Cagliari) provincijoje, jau priklausančioje C ribojimų taikymo zonai. Todėl atsižvelgiant į šią informaciją reikėtų nustatyti naują ribojimų taikymo zoną, apimančią užkrėstą teritoriją.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/393/EB.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/393/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74.

(2)  OL L 130, 2005 5 24, p. 22. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/761/EB (OL L 311, 2006 11 10, p. 51).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/393/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

C zonai (2 ir 4 serotipai ir mažiau paplitęs 16 serotipas) priklausančių Italijos ribojimų taikymo zonų sąrašas pakeičiamas taip:

„Italija

Sassari“

2.

E zonai (4 serotipas) priklausančių Portugalijos ribojimų taikymo zonų sąrašas pakeičiamas taip:

„Portugalija

Algarve regiono žemės ūkio direktoratas: visos concelhos

Alentejo regiono žemės ūkio direktoratas: visos concelhos

Ribatejo e Oeste regiono žemės ūkio direktoratas: Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes, Sardoal, Alenquer, Golegã, Cartaxo, Azambuja, Vila Franca de Xira, Vila Nova da Barquinha ir Santarém concelhos.

Beira Interior regiono žemės ūkio direktoratas: Penamacor, Fundão, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão ir Mação concelhos

3.

F zonai (8 serotipas) priklausančių Prancūzijos ribojimų taikymo zonų sąrašas pakeičiamas taip:

„Prancūzija

Apsaugos zona:

Ardennes departamentas

Aisne departamentas: Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins apygardos

Bas-Rhin departamentas: Saverne apygarda

Marne departamentas: Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François apygardos

Haute-Marne departamentas: Saint-Dizier apygarda

Meurthe-et-Moselle departamentas: Briey, Nancy, Toul apygardos

Meuse departamentas

Moselle departamentas

Nord departamentas

Pas-de-Calais departamentas

Somme departamentas: Abbeville, Amiens, Péronne apygardos

Priežiūros zona:

Aube departamentas

Aisne departamentas: Château-Thierry apygarda

Bas-Rhin departamentas: Wissembourg, Haguenau, Strasbourg campagne, Strasbourg ville, Sélestat-Erstein, Molsheim apygardos

Marne departamentas: Epernay apygarda

Haute-Marne departamentas: Chaumont apygarda

Meurthe-et-Moselle departamentas: Lunéville apygarda

Oise departamentas

Haut-Rhin departamentas: Ribeauvillé apygarda

Seine-Maritime departamentas: Dieppe apygarda

Seine-et-Marne departamentas: Meaux, de Provins apygardos

Somme departamentas: Montdidier apygarda

Vosges departamentas“

4.

F zonai (8 serotipas) priklausančių Vokietijos ribojimų taikymo zonų sąrašas pakeičiamas taip:

„Vokietija

Badenas-Viurtembergas

Stadtkreis Baden-Baden

Im Landkreis Enzkreis: Birkenfeld, Eisingen, Illingen, Ispringen, Kämpfelbach, Keltern, Kieselbronn, Knittlingen, Königsbach-Stein, Maulbronn, Mühlacker Neuenbürg, Neulingen, Ölbronn-Dürrn, Ötisheim, Remchingen, Sternenfels, Straubenhardt

Stadtkreis Heidelberg

Stadtkreis Heilbronn

Im Landkreis Heilbronn: Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Brackenheim, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Gundelsheim, Ittlingen, Kirchardt, Leingarten, Möckmühl, Massenbachhausen, Neckarsulm, Neudenau, Offenau, Pfaffenhofen, Roigheim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereisesheim, Zaberfeld

Landkreis Karlsruhe

Stadtkreis Karlsruhe

Stadtkreis Mannheim

Im Main-Tauber-Kreis: Freudenberg, Königheim, Külsheim, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim

Im Neckar-Odenwald-Kreis: Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Hüffenhardt, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Neunkirchen, Obrigheim, Osterburken, Schefflenz, Schwarzach, Seckach, Waldbrunn, Walldürn, Zwingenberg

Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Willstätt

Stadtkreis Pforzheim

Landkreis Rastatt

Rhein-Neckar-Kreis

Bavarija

Landkreis und Stadt Aschaffenburg

Im Landkreis Bad Kissingen: Aura, Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Burkardroth, Dreistelzer Forst, Elfershausen, Euerdorf, Forst Detter-Süd, Fuchsstadt, Geiersnest Ost, Geiersnest West, Geroda, Großer Auersberg, Hammelburg, Kälberberg, Klauswald-Süd, Motten, Mottener Forst-Süd, Neuwirtshauser Forst, Oberleichtersbach, Oberthulba, Omerz u. Roter Berg, Riedenberg, Römershager Forst-Nord, Römershager Forst-Ost, Roßbacher Forst, Schondra, Waldfensterer Forst, Wartmannsroth, Wildflecken, Zeitlofs

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Im Landkreis Rhön-Grabfeld: Bastheim, Bischofsheim a. d. Rhön, Burgwallbacher Forst, Fladungen, Forst Schmalwasser Nord, Forst Schmalwasser Süd, Hausen, Mellrichstadter Forst, Nordheim v. d. Rhön, Oberelsbach, Ostheim v. d. Rhön, Sandberg, Schönau a. d. Brend, Sondheim a. d. Rhön, Steinbacher Forst r. d. Saale, Willmars

Im Landkreis Schweinfurt: Wasserlosen

Im Landkreis Würzburg: Erlabrunn, Greußenheim, Helmstadt, Holzkirchen, Neubrunn, Remlingen, Thüngersheim, Uettingen, Leinach, Waldbüttelbrunn

Freie Hansestadt Bremen

Gesamtes Landesgebiet

Hessen

Gesamtes Landesgebiet

Žemutinė Saksonija (Niedersachsen)

Landkreis Ammerland

Im Landkreis Aurich: Aurich, Großefehn, Hinte, Ihlow, Krummhörn, Marienhafe, Norden, Ostseel, Südbrookmerland, Upgant-Schott, Wiesmoor, Wirdum

Stadt Braunschweig

Landkreis Celle

Landkreis Cloppenburg

Im Landkreis Cuxhaven: Appeln, Beverstedt, Bokel, Bramstedt, Driftsethe, Elmlohe, Frelsdorf, Hagen im Bremischen, Heerstedt, Hollen, Kirchwistedt, Köhlen, Kührstedt, Loxstedt, Lunestedt, Ringstedt, Sandstedt, Schiffdorf, Stubben, Uthlede, Wulsbüttel

Stadt Delmenhorst

Landkreis Diepholz

Stadt Emden

Landkreis Emsland

Im Landkreis Friesland: Bockhorn, Jever, Sande, Schortens, Varel, Zetel

Landkreis Gifhorn

Landkreis Goslar

Stadt Göttingen

Landkreis Göttingen

Landkreis Grafschaft Bentheim

Landkreis Hameln-Pyrmont

Landeshauptstadt Hannover

Region Hannover

Im Landkreis Harburg: Dohren, Egestorf, Halvesbostel, Handeloh, Heidenau, Hollenstedt, Kakenstorf, Königsmoor, Otter, Regesbostel, Tostedt, Undeloh, Welle, Wistedt

Landkreis Helmstedt

Landkreis Hildesheim

Landkreis Holzminden

Landkreis Leer

Im Landkreis Lüneburg: Rehlingen, Soderstorf

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Northeim

Landkreis Oldenburg

Stadt Oldenburg

Landkreis Osnabrück

Stadt Osnabrück

Landkreis Osterholz

Landkreis Osterode am Harz

Landkreis Peine

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stadt Salzgitter

Landkreis Schaumburg

Landkreis Soltau-Fallingbostel

Im Landkreis Stade: Ahlerstedt, Brest, Kutenholz, Sauensiek

Im Landkreis Uelzen: Eimke, Suderburg, Wriedel

Landkreis Vechta

Landkreis Verden

Landkreis Wesermarsch

Stadt Wilhelmshaven

Im Landkreis Wittmund: Wittmund, Friedeburg

Landkreis Wolfenbüttel

Stadt Wolfsburg

Šiaurės Reinas-Vestfalija (Nordrhein-Westfalen)

Gesamtes Landesgebiet

Reino kraštas-Pfalcas (Rheinland-Pfalz)

Gesamtes Landesgebiet

Saro kraštas (Saarland)

Gesamtes Landesgebiet

Saksonija-Anhaltas

Im Kreis Mansfelder Land: Wippra

Im Kreis Sangerhausen: Bennungen, Berga, Breitenbach, Breitenstein, Breitungen, Dietersdorf, Hainrode, Hayn (Harz), Horla, Kelbra (Kyffhäuser), Kleinleinungen, Morungen, Questenberg, Roßla, Rotha, Rottleberode, Schwenda, Stolberg (Harz), Tilleda (Kyffhäuser), Uftrungen, Wickerode, Wolfsberg

Im Bördekreis: Ausleben, Barneberg, Gröningen, Gunsleben, Hamersleben, Harbke, Hötensleben, Hornhausen, Krottorf, Marienborn, Neuwegersleben, Ohrsleben, Oschersleben (Bode), Sommersdorf, Völpke, Wackersleben, Wulferstedt

Im Kreis Halberstadt: Aderstedt, Anderbeck, Aspenstedt, Athenstedt, Badersleben, Berßel, Bühne, Danstedt, Dardesheim, Dedeleben, Deersheim, Dingelstedt am Huy, Eilenstedt, Eilsdorf, Groß Quenstedt, Halberstadt, Harsleben, Hessen, Huy-Neinstedt, Langenstein, Lüttgenrode, Nienhagen, Osterode am Fallstein, Osterwieck, Pabstorf, Rhoden, Rohrsheim, Sargstedt, Schauen, Schlanstedt, Schwanebeck, Ströbeck, Schachdorf, Veltheim, Vogelsdorf, Wegeleben, Wülperode, Zilly

Im Ohre-Kreis: Beendorf, Döhren, Walbeck, Flecken Weferlingen

Im Kreis Quedlinburg: Bad Suderode, Ballenstedt, Dankerode, Ditfurt, Friedrichsbrunn, Gernrode, Güntersberge, Harzgerode, Königerode, Neinstedt, Neudorf, Quedlinburg, Rieder, Schielo, Siptenfelde, Stecklenberg, Straßberg, Thale, Warnstedt, Weddersleben, Westerhausen

Kreis Wernigerode

Tiuringija

Stadt Eisenach

Kreis Eichsfeld

Im Kreis Gotha: Aspach, Ballstädt, Bienstädt, Brüheim, Bufleben, Dachwig, Döllstädt, Ebenheim, Emleben, Emsetal, Ernstroda, Eschenbergen, Finsterbergen, Friedrichroda, Friedrichswerth, Friemar, Fröttstädt, Georgenthal/Thür. Wald, Gierstädt, Goldbach, Gotha, Großfahner, Haina, Hochheim, Hörselgau, Laucha, Leinatal, Mechterstädt, Metebach, Molschleben, Remstädt, Sonneborn, Tabarz/Thür. Wald, Teutleben, Tonna, Tröchtelborn, Trügleben, Waltershausen, Wangenheim, Warza, Weingarten, Westhausen

Im Kyffhäuserkreis: Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Badra, Bellstedt, Bendeleben, Clingen, Ebeleben, Freienbessingen, Göllingen, Greußen, Großenehrich, Günserode, Hachelbich, Helbedündorf, Holzsußra, Niederbösa, Oberbösa, Rockstedt, Rottleben, Schernberg, Seega, Sondershausen, Steinthaleben, Thüringenhausen, Topfstedt, Trebra, Wasserthaleben, Westgreußen, Wolferschwenda

Kreis Nordhausen

Im Kreis Schmalkalden-Meiningen: Aschenhausen, Birx, Breitungen/Werra, Brotterode, Erbenhausen, Fambach, Floh-Seligenthal, Frankenheim/Rhön, Friedelshausen, Heßles, Hümpfershausen, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Kleinschmalkalden, Mehmels, Melpers, Oberkatz, Oberweid, Oepfershausen, Rhönblick, Rosa, Roßdorf, Schmalkalden, Schwallungen, Stepfershausen, Trusetal, Unterkatz, Unterweid, Wahns, Wasungen, Wernshausen

Im Kreis Sömmerda: Andisleben, Bilzingsleben, Frömmstedt, Gangloffsömmern, Gebesee, Herrnschwende, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Weißensee

Unstrut-Hainich-Kreis

Wartburgkreis“

5.

Papildoma tokia G zona:

„G zona

(2 bei 4 serotipai ir mažiau paplitę 16 bei 1 serotipai)

Italija

Sardinija: Cagliari, Nuoro, Oristano“.


30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 28 d.

suteikiantis Maltai nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB nuostatų leidžiančią nukrypti nuostatą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5642)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2006/859/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 96/92/EB (1), ypač į jos 26 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 15 d. Maltos pateiktą prašymą,

informavusi valstybes nares apie prašymą,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 15 d. Malta pateikė Komisijai prašymą neribotam laikui leisti nukrypti nuo Direktyvos 2003/54/EB IV skyriaus nuostatų ir nuo 20 straipsnio 1 dalies bei 21 straipsnio 1 dalies nuostatų. Teisė pateikti tokį prašymą yra aiškiai nurodyta tos direktyvos 26 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Malta atitinka Direktyvos 2003/54/EB 2 straipsnio 26 punkte pateiktą „mažos atskiros sistemos“ apibrėžtį. Pagal tą nuostatą „maža atskira sistema“ – tai bet kuri sistema, 1996 metais suvartojusi mažiau kaip 3 000 GWh, kai mažiau kaip 5 % per metus suvartotos energijos gaunama iš bendrų su kitomis sistemomis tinklų. 1996 m. Malta suvartojo 1 695 GWh. Maltos elektros energetikos sistema yra atskira, nesujungta su kitomis sistemomis, todėl prašoma leisti jai taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas iki tol, kol jos elektros energetikos sistema išliks izoliuota.

(3)

Kartu su prašymu pateiktuose dokumentuose pateikiama pakankamai įrodymų, kad šiuo metu, atsižvelgiant į elektros rinkos saloje dydį ir struktūrą, yra neįmanoma arba nepraktiška siekti konkurencingos elektros energijos rinkos sukūrimo. Esant tokioms sąlygoms, rinkos atvėrimas sukeltų pirmiausia dideles elektros energijos tiekimo saugumo problemas ir padidintų vartotojų išlaidas elektrai. Dėl to, kad Maltoje nėra elektros energijos perdavimo sistemos, ji negali paskirti operatorius; kadangi nėra tiekėjų konkurencijos, Direktyvos 2003/54/EB reikalavimai dėl trečiajai šaliai suteikiamos teisės naudotis elektros skirstymo sistemomis netenka prasmės.

(4)

Išnagrinėjusi Maltos prašymą pagrindžiančius argumentus, Komisija priėjo nuomonės, kad leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas ir jos taikymo sąlygos neapsunkins galutinio Direktyvos 2003/54/EB tikslų įgyvendinimo.

(5)

Todėl Maltai suteikiama teisė taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą.

(6)

Tačiau, nors Maltos prašyme pateikiamas tikslus dabartinės padėties apibūdinimas, jame neatsižvelgiama į galimus vidutinės trukmės ir ilgalaikius technologinius pokyčius, kurie gali sąlygoti esminius pokyčius. Todėl padėtis turėtų būti reguliariai stebima,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Maltai suteikiama teisė nukrypti nuo Direktyvos 2003/54/EB IV skyriaus, 20 straipsnio 1 dalies bei 21 straipsnio 1 dalies nuostatų.

2 straipsnis

Komisija gali panaikinti arba pakeisti leidžiančią nukrypti nuostatą, jeigu Maltos elektros energetikos sektoriuje įvyktų esminių pokyčių.

Tuo tikslu Maltos vyriausybė stebi elektros energetikos sektoriaus raidą ir praneša Komisijai apie bet kokius esminius jo pokyčius, visų pirma informaciją apie naujus gamybos leidimus, naujus rinkos dalyvius, naujus infrastruktūros planus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė peržiūrėti leidžiančią nukrypti nuostatą.

Be to, Malta kas dvejus metus pateikia Komisijai bendrąją ataskaitą; pirmą kartą ji pateikiama ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 31 d. Ataskaitose pateikiama informacija apie tarifų nustatymo ir kainodaros politiką bei apie dėl leidžiančios nukrypti nuostatos įgyvendintas priemones, kuriomis siekiama apsaugoti vartotojų interesus.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Maltos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 176, 2003 7 15, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2004/85/EB (OL L 236, 2004 7 7, p. 10).


EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

Nuolatinis ELPA valstybių komitetas

30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/34


ELPA VALSTYBIŲ NUOLATINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 1/2004/SC,

2004 m. vasario 5 d.

kuriuo įsteigiamas EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo biuras

ELPA VALSTYBIŲ NUOLATINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas),

atsižvelgdamas į Susitarimą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos dalyvavimo Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE plėtros susitarimas),

atsižvelgdamas į 38a protokolą dėl EEE finansinio mechanizmo, EEE plėtros susitarimu įtraukto į EEE susitarimą,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimą dėl Norvegijos finansinio mechanizmo 2004–2009 m.,

atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 4 d. ELPA Nuolatinio komiteto sprendimą Nr. 4/2003/SC, įsteigiantį EEE finansinio mechanizmo laikinąjį komitetą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiamas 2004–2009 m. EEE finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo biuras.

2.   Biuras padeda valdyti EEE finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą.

3.   Biuras taip pat padeda valdyti 1999–2003 m. EEE finansinę priemonę ir 1994–1998 m. finansinį mechanizmą.

4.   Dabartinis ELPA sekretoriato finansinės priemonės padalinys integruojamas į naująjį biurą. Kol įsigalios EEE plėtros susitarimas dėl EEE finansinio mechanizmo Biuras atsiskaito EEE finansinio mechanizmo laikinajam komitetui, o vėliau – naujajam EEE finansinio mechanizmo komitetui.

5.   Dėl Norvegijos finansinio mechanizmo Biuras atsiskaito Norvegijos valdžios institucijoms.

6.   Administraciniu požiūriu Biuras yra ELPA sekretoriato dalis. Biuras turės atskirą administracinį biudžetą, finansuojamą fondų lėšomis pagal atitinkamų išlaidų santykį.

7.   Biuro direktorių EEE finansinio mechanizmo laikino komiteto siūlymu skiria Nuolatinis komitetas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2004 m. vasario 5 d.

Nuolatinio komiteto vardu

Pirmininkas

Jo šviesybė LICHTENŠTEINO princas Nikolaus

Generalinis sekretorius

William ROSSIER


30.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/36


ELPA VALSTYBIŲ NUOLATINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 2/2005/SC

2005 m. balandžio 28 d.

dėl finansinės priemonės finansų valdymo ir pagal ją vykdomų projektų audito

ELPA VALSTYBIŲ NUOLATINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas) ir 2000 m. gegužės 22 d. EEE jungtinio komiteto sprendimą Nr. 47/2000, nustatantį EEE finansinę priemonę,

atsižvelgdamas į 2000 m. spalio 2 d. ELPA valstybių nuolatinio komiteto Sprendimą Nr. 1/2000/SC, įsteigiantį Finansinės priemonės komitetą,

atsižvelgdamas į ELPA priežiūros institucijos ir Teismo komiteto sprendimą Nr. 5/2002 ir 2002 m. Tarybos sprendimą Nr. 2, pakeičiantį 1998 m. Tarybos bei ELPA priežiūros institucijos ir Teismo komiteto sprendimą Nr. 6,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Auditorių valdyba vadovauja atliekant finansinės priemonės finansų valdymo ir pagal ją vykdomų projektų auditą.

2 straipsnis

Kiekviena ELPA valstybė, kuri yra EEE susitarimo šalis, atlikdama finansinės priemonės finansų valdymo ir (arba) pagal ją vykdomų projektų auditus, yra atstovaujama Auditorių valdyboje.

3 straipsnis

Auditorių valdybą sudaro ELPA valstybių, kurios yra EEE susitarimo šalys, piliečiai, pageidautina esantys ELPA valstybių aukščiausiųjų audito institucijų nariais. Jų nepriklausomumas neturi kelti abejonių. ELPA pareigūnas negali būti paskirtas auditoriumi, jeigu po jo tarnybos pabaigos bet kurioje iš ELPA institucijų nėra praėję treji metai.

4 straipsnis

Auditorių valdybos nariai, kurie atlieka finansinės priemonės finansų valdymo ir (arba) pagal ją vykdomų projektų auditą, yra paskiriami ELPA valstybių nuolatinio komiteto. Jų kadencija yra ketveri metai. Narys paprastai gali būti skiriamas kitai kadencijai vieną kartą. ELPA valstybių nuolatinio komiteto paskirti nariai gali būti tie patys asmenys, kaip ir ELPA priežiūros institucijos ir Teismo komiteto pagal jo Sprendimą Nr. 5/2002 paskirti asmenys.

5 straipsnis

Auditorių valdybos nariai, atlikdami savo pareigas, yra visiškai nepriklausomi.

6 straipsnis

Pateisinamo ir proporcingo finansinės priemonės finansų valdymo ir (arba) pagal ją vykdomų projektų Auditorių valdybos atlikto audito išlaidos finansuojamos iš finansinės priemonės administracinio biudžeto. Nuolatinis komitetas, remdamasis Auditorių valdybos biudžeto pasiūlymu, priima sprendimą dėl šiam tikslui skirtinos sumos.

7 straipsnis

Auditorių valdyba gali pasitelkti pagalbai išorės ekspertus. Išorės ekspertai turi atitikti tuos pačius nepriklausomumo reikalavimus, kaip ir Auditorių valdybos nariai.

8 straipsnis

Auditorių valdyba pateikia ELPA valstybių nuolatiniam komitetui ataskaitą apie finansinės priemonės finansų valdymo ir pagal ją vykdomų projektų auditą. Ji gali pateikti pasiūlymus dėl veiksmų.

9 straipsnis

Auditorių valdyba teikia pasiūlymą dėl savo darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių finansinės priemonės finansų valdymo ir pagal ją vykdomų projektų auditą, ELPA valstybių nuolatiniam komitetui priimti.

10 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nedelsiant.

11 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 28 d.

Nuolatinio komiteto vardu

Pirmininkas

Ambasadorius B. GRYDELAND

Generalinis Sekretorius

William ROSSIER