ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 312

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. lapkričio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1667/2006 dėl gliukozės ir laktozės (kodifikuota redakcija)

1

 

 

2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1668/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1669/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo (kodifikuota redakcija)

6

 

*

2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1670/2006, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams (kodifikuota redakcija)

33

 

 

2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1671/2006 dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

41

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2006/91/EB dėl kaliforninio skydamario kontrolės (kodifikuota redakcija)

42

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/583/EB dėl Europos investicijų banko gautų lėšų vykdyti operacijoms Kongo Demokratinėje Respublikoje pagal antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, penktąjį ir šeštąjį EPF perskirstymo

45

 

 

Komisija

 

*

2006 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas, sudarantis Bendrijos regionų ir sričių, atitinkančių reikalavimus Europos regioninės plėtros fondo finansavimui pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarptautines ir tarpvalstybines kryptis 2007–2013 m. gauti, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5144)

47

 

*

2006 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų priedą ( 1 )

59

 

*

2006 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5304)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1667/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

dėl gliukozės ir laktozės

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2730/75 dėl gliukozės ir laktozės (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Siekiant išvengti techninių sunkumų atliekant muitinės procedūras, 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (5) priskiria gliukozę, gliukozės sirupą, laktozę ir laktozės sirupą vienai pozicijai, o chemiškai gryną gliukozę ir laktozę – kitai.

(3)

Kombinuotosios nomenklatūros 1702 30 91, 1702 30 99 ir 1702 40 90 subpozicijose klasifikuojama gliukozė ir Kombinuotosios nomenklatūros 1702 19 00 subpozicijoje klasifikuojama laktozė yra įrašytos į Sutarties I priedą ir dėl to joms taikoma prekybos su trečiosiomis šalimis sistema, numatyta bendro šių produktų rinkos organizavimo principais, o į Sutarties I priedą neįtrauktai chemiškai grynai gliukozei ir laktozei taikoma muitų sistema, kurios ekonominio taikymo sritis gali būti labai skirtinga.

(4)

Dėl tokios padėties kyla sunkumų, kurie yra dar didesni dėl to, kad, nepaisant šių produktų grynumo laipsnio, jie yra kilę iš tų pačių pagrindinių produktų. Produktų, kurie yra arba nėra chemiškai gryni, muitinio klasifikavimo kriterijus yra 99 % grynumo laipsnis. Be to, produktai, kurių grynumo laipsnis yra šiek tiek didesnis arba šiek tiek mažesnis, gali būti tos pačios ekonominės paskirties. Dėl to skirtingų sistemų taikymas nulemia konkurencijos iškraipymus, kurie yra dar didesni dėl pakeičiamumo.

(5)

Vienintelis šių problemų sprendimo būdas yra produktus ekonominiu požiūriu traktuoti vienodai, neatsižvelgiant į jų grynumo laipsnį, arba derinti abiejų produktų grupių traktavimą tiek, kiek to reikia.

(6)

Sutartyje nėra konkrečiai nurodyta institucija, kuri turi imtis šių veiksmų. Šiomis aplinkybėmis būtinų priemonių reikėtų imtis remiantis Sutarties 308 straipsniu. Be to, pačios tinkamiausios priemonės chemiškai grynai gliukozei būtų taip pat taikyti 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (6) kitai gliukozei numatytą apdorojimą, o chemiškai grynai laktozei – 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (7) kitai laktozei numatytą apdorojimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Perdirbimas, numatytas Reglamentu (EB) Nr. 1784/2003 ir šio reglamento taikymui patvirtintomis nuostatomis dėl gliukozės ir gliukozės sirupo, įtrauktų į Kombinuotosios nomenklatūros 1702 30 91, 1702 30 99 ir 1702 40 90 subpozicijas, taikomas ir gliukozei bei gliukozės sirupui, įtrauktiems į Kombinuotosios nomenklatūros 1702 30 51 ir 1702 30 59 subpozicijas.

2 straipsnis

Perdirbimas, numatytas Reglamentu (EB) Nr. 1255/1999 ir šio reglamento taikymui patvirtintomis nuostatomis dėl laktozės ir laktozės sirupo, įtrauktų į Kombinuotosios nomenklatūros 1702 19 00 subpoziciją, taikomas ir laktozei bei laktozės sirupui, įtrauktiems į Kombinuotosios nomenklatūros 1702 11 10 subpoziciją.

3 straipsnis

Jei apdorojimas, numatytas gliukozei ir gliukozės sirupui arba laktozei ir laktozės sirupui, įtrauktiems į atitinkamas Kombinuotosios nomenklatūros 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 19 00 subpozicijas, yra iš dalies keičiamas remiantis Sutarties 37 straipsniu arba tvarka, nustatyta šio straipsnio taikymui, tokie daliniai pakeitimai atitinkamai taikomi taip pat gliukozei ir gliukozės sirupui arba laktozei ir laktozės sirupui, įtrauktiems į atitinkamas Kombinuotosios nomenklatūros 1702 30 51, 1702 30 59 ir 1702 11 10 subpozicijas, išskyrus atvejus, jei minėta tvarka imamasi kitų priemonių suderinti šiems produktams taikomą apdorojimą ir pirmiau minėtiesiems produktams taikomą apdorojimą.

4 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2730/75 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006 m. spalio 12 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. rugsėjo 13 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 281, 1975 11 1, p. 20. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2931/95 (OL L 307, 1995 12 20, p. 10).

(4)  Žr. I priedą.

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2006 (OL L 179, 2006 7 1, p. 26).

(6)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(7)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).


I PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2730/75

(OL L 281, 1975 11 1, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 222/88

(OL L 28, 1988 2 1, p. 1)

tik 7 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2931/95

(OL L 307, 1995 12 20, p. 10)

tik 2 straipsnis


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 2730/75

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

I priedas

II priedas


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1668/2006

2006 m. lapkričio 10 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1669/2006

2006 m. lapkričio 8 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 4 dalį ir 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 562/2000, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 išsamias taikymo taisykles dėl galvijienos supirkimo (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 27 straipsnio 1 dalis viešosios intervencijos paskelbimą sieja su valstybės narės arba valstybės narės regiono vidutine rinkos kaina. Atitinkamai turi būti nustatytos rinkos kainų valstybėse narėse apskaičiavimo taisyklės, ypač dėl taikytinos kokybės ir svorio, koeficientai, taikytini perskaičiuojant į R3 kategorijos standartinę kokybę, ir supirkimo paskelbimo bei užbaigimo mechanizmai.

(3)

Tinkamumo reikalavimai turi atmesti produktus, kurie nėra valstybės narės tipiniai nacionaliniai produktai, neatitinka galiojančių sveikatos bei veterinarinių taisyklių ir viršija svorį, kurį paprastai rinkoje norima pasiekti. O3 kategorijos galvijienos skerdenų, kurių galima įsigyti Airijoje, tinkamumo reikalavimai turėtų būti taikomi ir Šiaurės Airijai, kad būtų išvengta prekybos nukrypimų, toje Bendrijos dalyje galinčių sutrikdyti galvijienos rinką.

(4)

Reikėtų nustatyti specialias skerdenų tinkamumo taisykles, reikalaujančias vidinėje kiekvieno ketvirčio dalyje įspausti skerdyklos numerį. Skerdenos turėtų būti pateikiamos vienodai supjaustytos, kad šiuos gabalus būtų lengviau realizuoti, geriau kontroliuoti kaulų išėmimą ir pagaliau užtikrinti, kad šie gabalai atitiktų tą patį pavadinimą visoje Bendrijoje. Todėl skerdenas reikėtų pjaustyti tiesiai, o priekinius ir užpakalinius ketvirčius reikėtų apibrėžti kaip penkių šonkaulių arba aštuonių šonkaulių, kad būtų minimaliai sumažintas gabalų be kaulų ir nuopjovų skaičius, o gauti produktai būtų kuo geriau panaudoti.

(5)

Siekiant išvengti spekuliacijų, kurios gali iškreipti tikrąją rinkos padėtį, kiekvienai suinteresuotai šaliai to paties konkurso metu turėtų būti leidžiama kiekvienai kategorijai pateikti tik vieną paraišką. Kad nereikėtų naudotis statytinių paslaugomis, „suinteresuotos šalys“ turėtų būti apibūdintos tik kaip operatoriai, kurie tradiciškai su tuo susiję dėl jų vykdomos ekonominės veiklos.

(6)

Atsižvelgiant į pasiūlymų teikimo srityje įgytą patirtį, reikėtų numatyti, kad prireikus suinteresuotos šalys konkursuose dalyvautų remdamosi su intervencinėmis agentūromis sudarytomis sutartimis, laikantis specifikacijose nustatytų sąlygų.

(7)

Turėtų būti nustatytos tikslesnės užstatų pateikimo grynaisiais taisyklės, kad intervencinės agentūros galėtų priimti čekių garantijas.

(8)

Atsižvelgiant į draudimą vartoti kurią nors konkrečią rizikos medžiagą ir į galvijienos bei veršienos sektoriuje dėl to padidėjusias kainas bei sumažėjusias pajamas, turėtų būti taikomas didžiausias tuo metu įmanomas vidutinės rinkos kainos padidinimas, kuriuo remiamasi nustatant didžiausią supirkimo kainą.

(9)

Kalbant apie produktų pristatymą, atsižvelgiant į patirtį, intervencinėms agentūroms prireikus turėtų būti leidžiama sutrumpinti produktų pristatymo terminą, kad būtų išvengta siuntų, susijusių su dvejais iš eilės konkursais, sutapimo.

(10)

Pažeidimų pavojus yra ypač didelis tuomet, kai superkamos skerdenos yra sistemingai iškaulinėjamos. Dėl to turėtų būti reikalaujama, kad intervencinių centrų šaldymo bei pjaustymo įmonės nebūtų susijusios su skerdyklomis ir konkursą laimėjusiais dalyviais. Kad būtų galima susitvarkyti su praktiniais sunkumais, galinčiais kilti bet kurioje valstybėje narėje, minėtai nuostatai gali būti leista taikyti išlygą, tačiau mėsos be kaulų kiekis turi būti griežtai apribotas, o tikrinant perėmimą, turi būti įmanoma atsekti mėsą be kaulų ir kiek įmanoma išvengti klastojimo. Atsižvelgiant į naujausius tyrinėjimus, daugiau dėmesio reikėtų skirti draudžiamų medžiagų, ypač turinčių hormoninį poveikį, likučių mėsoje patikrinimui.

(11)

Intervencinės agentūros gali perimti tik Bendrijos teisės aktuose nustatytus kokybės ir pateikimo reikalavimus atitinkančius produktus. Patirtis rodo, kad reikėtų nustatyti kai kurias išsamias perėmimo ir tikrinimo taisykles. Svarbiausia yra numatyti pirminę kontrolę skerdykloje, kad netinkamos mėsos būtų išvengta jau ankstyvajame etape. Norint, kad pristatytų produktų priėmimo procedūra būtų patikimesnė, turėtų būti samdomi kvalifikuoti pareigūnai, kurių nešališkumą garantuoja jų nepriklausomybė nuo suinteresuotų šalių ir jų periodiškas keitimas. Be to, reikėtų nurodyti tikrinimo vietas.

(12)

Atsižvelgiant į su galvijų spongiformine encefalopatija (BSE) susijusius įvykius reikalavimas išimti kaulus iš visos mėsos padėtų sandėliuose atlaisvinti vietą mėsai, kurią būtų galima papildomai supirkti, ir galėtų palengvinti tolesnį mėsos realizavimą.

(13)

Siekiant pagerinti intervencinių agentūrų atliekamus produktų perėmimo patikrinimus, turėtų būti aiškesnės taikomą procedūrą reglamentuojančios nuostatos, ypač dėl siuntų apibūdinimo, dėl pirminės kontrolės ir dėl produktų svorio tikrinimo. Todėl reikėtų sugriežtinti nuostatas dėl supirktos mėsos iškaulinėjimo kontrolės ir produktų atmetimo. Tai taikoma ir produktų tikrinimui juos saugant.

(14)

Skerdenoms taikomos nuostatos pirmiausia turi numatyti, kaip skerdenos turi būti pakabintos ir kokių pakenkimų arba kokio elgesio būtina vengti, kad jas apdorojant nenukentėtų produktų prekinė vertė arba jie nebūtų užteršti.

(15)

Norint užtikrinti tinkamą kaulų išėmimą, šalia pjaustymo įmonių turi būti vienas arba daugiau šaldiklių su ventiliatoriumi. Išlyga šiam reikalavimui taikoma labai retai. Turėtų būti numatyti nuolatinio fizinio kaulų išėmimo tikrinimo reikalavimai, ypač reikalaujantys, kad tikrintojai būtų nepriklausomi, bei, kad būtų nustatytas mažiausias patikrinimų skaičių.

(16)

Gabalų saugojimo taisyklės turi numatyti lengvą jų tapatybės nustatymą. Todėl kompetentingos nacionalinės institucijos, atsižvelgdamos į gyvūnų, iš kurių gauti minimi produktai, veterinarinius sveikatos reikalavimus, pirmiausia turi imtis būtinų su atsekamumu ir saugojimu susijusių priemonių, kad vėliau supirktus produktus būtų lengviau realizuoti. Be to, siekiant pagerinti gabalų saugojimo kokybę ir supaprastinti jų identifikavimą, reikėtų nustatyti standartinę pakuotę, o gabalus pažymėti jų pilnais pavadinimais arba Bendrijos kodais.

(17)

Siekiant palengvinti identifikavimą, pagerinti saugojamų produktų išsilaikymą, sustiprinti kovą su sukčiavimu ir sudaryti geresnes galimybes produktų patikrinimui ir realizavimui, turėtų būti sugriežtintos nuostatos dėl pakavimo kartoninėse dėžėse, padėkluose ir metalinėse dėžėse.

(18)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas nustato išsamias Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 27 straipsnyje numatyto galvijienos supirkimo taisykles.

II   SKYRIUS

SUPIRKIMAS

1   SKIRSNIS

Bendrosios taisyklės

2 straipsnis

Jungtinės Karalystės intervenciniai regionai

Jungtinę Karalystę sudaro šie du intervenciniai regionai:

I rajonas – Didžioji Britanija,

II rajonas – Šiaurės Airija.

3 straipsnis

Supirkimo, skelbiant konkursą, pradžia ir pabaiga

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 27 straipsnis taikomas remiantis šiomis taisyklėmis:

a)

siekiant įsitikinti, kad laikomasi to straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų:

vidutinė rinkos kaina valstybėje narėje arba jos regione pagal kategorijas, kurioms taikomi intervenciniai supirkimai, nustatoma remiantis tų valstybių U, R ir O kaina už kokybę, perskaičiuotomis taikant šio reglamento I priede nustatytus koeficientus į R3 kokybę,

vidutinės rinkos kainos užregistruojamos remiantis Komisijos reglamente (EB) Nr. 295/96 (4) nustatytais reikalavimais ir ten nurodytomis kokybės klasėmis,

valstybėje narėje arba jos regione galiojanti vidutinė rinkos kaina pagal kategorijas, kurioms taikomi intervenciniai supirkimai, yra visų antroje įtraukoje minimų kokybės klasių rinkos kainų vidurkis, apskaičiuojamas remiantis kiekvienos iš jų dalimi bendrame tos valstybės narės arba regiono skerdenų skaičiuje;

b)

sprendimai pradėti supirkimą priimami pagal kategorijas ir valstybes nares arba jų regionus, remiantis per paskutiniąsias dvi savaites užregistruotomis rinkos kainomis;

c)

užbaigti supirkimą nusprendžiama pagal kategorijas ir valstybes nares arba jų regionus, remiantis paskutinę savaitę užregistruotomis rinkos kainomis.

4 straipsnis

Reikalavimai produktų tinkamumui

1.   Gali būti superkami šio reglamento II priede išvardyti ir šioms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1183/2006 (5) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytoms kategorijoms priskiriami produktai:

a)

nekastruotų, ne daugiau kaip dviejų metų amžiaus, jaunų vyriškos lyties galvijų mėsa (A kategorija);

b)

kastruotų jaunų vyriškos lyties galvijų mėsa (C kategorija).

2   Skerdenos ir skerdenų pusės gali būti superkamos tik tuomet, kai jos:

a)

turi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004 (6) I priedo I skirsnio III skyriuje nurodytą sveikatos ženklą;

b)

neturi savybių, dėl kurių nebūtų galima jų produktų saugoti arba vėliau vartoti;

c)

nėra galvijų, kurie buvo paskersti taikant nepaprastąsias priemones;

d)

yra kilusios Bendrijoje, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (7) 39 straipsnyje;

e)

yra galvijų, išaugintų pagal vyraujančius veterinarinius reikalavimus;

f)

neviršija didžiausių Bendrijos teisės aktais nustatytų leistinų radioaktyvumo lygių. Produkto radioaktyviosios taršos lygis tikrinamas tik tuomet, kai to reikalauja susidariusi padėtis, ir tik tiek, kiek reikalinga. Būtinų patikrinimų trukmė ir apimtis nustatomi Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka;

g)

yra gautos iš skerdenų, kurios sveria ne daugiau kaip 340 kg.

3.   Skerdenos arba skerdenų pusės superkamos tik tuomet, kai jos:

a)

pateikiamos prireikus prieš tai jas suinteresuotos šalies sąskaita padalijus į ketvirčius taip, kaip nurodyta šio reglamento III priede. Visos skerdenos dalys turi būti tikrinamos, siekiant įvertinti, ar jos atitinka to priedo 2 punkto reikalavimus. Jei bent vieno iš šių reikalavimų nesilaikoma – jos atmetamos; kai ketvirtis atmetamas dėl to, kad neatitinka pateikimo reikalavimų, arba kai nepatenkinamas pateikimas negali būti ištaisytas priėmimo procedūros metu, atmetamas ir kitas tos pačios skerdenos pusės ketvirtis;

b)

klasifikuojamos pagal Reglamente (EB) Nr. 1183/2006 numatytą Bendrijos skalę. Intervencinės agentūros, kruopščiai patikrinusios visas skerdenos dalis, atmeta bet kurį produktą, kuris, jų nuomone, buvo surūšiuotas nesilaikant minėtos skalės;

c)

pirma, paženklintos kategoriją, atitikties klasę bei riebalinės dangos laipsnį žyminčiais ženklais, antra, identifikacijos arba skerdimo numeriu. Kategoriją, atitikties klasę bei riebalinės dangos laipsnį žymintys ženklai turi būti lengvai įskaitomi ir įspaudžiami naudojant netoksišką, stiprų, neištrinamą rašalą ir laikantis kompetentingų nacionalinių institucijų patvirtintos tvarkos. Raidės ir skaitmenys turi būti ne mažesni kaip 2 cm aukščio. Užpakaliniai ketvirčiai ženklinami nugaros pusėje ties ketvirtuoju juosmens slanksteliu, o priekiniai ketvirčiai – apie 10–30 cm nuo krūtinkaulio keteros. Identifikacinis arba skerdimo numeris intervencinės agentūros patvirtintu spaudu arba neištrinamu markeriu įspaudžiamas kiekvieno ketvirčio vidinėje pusėje per vidurį;

d)

paženklinta taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/2000 (8) nustatytą sistemą.

5 straipsnis

Intervenciniai centrai

1.   Siekdamos užtikrinti intervencinių priemonių veiksmingumą, valstybės narės atrenka intervencinius centrus.

Šiuose centruose esantys įrenginiai turi suteikti galimybę:

a)

perimti mėsą su kaulais;

b)

sušaldyti visą mėsą, kuri turės būti išsaugota jos toliau neapdorojant;

c)

palankiomis techninėmis sąlygomis laikyti šią mėsą ne mažiau kaip tris mėnesius.

2.   Mėsai su kaulais, iš kurios kaulai bus išimami, gali būti parinkti tik tie intervenciniai centrai, kurių pjaustymo įmonės bei šaldymo įmonės nėra susijusios su skerdykla ir (arba) sutartį laimėjusiu konkursą dalyviu ir kurių veikla, valdymas bei personalas nuo pastarojo nepriklauso.

Kilus praktiniams sunkumams, pirmos pastraipos nuostatai valstybės narės gali taikyti išlygą, jei ji sustiprins priėmimo metu atliekamus 14 straipsnio 5 dalyje reglamentuojamus patikrinimus.

2   SKIRSNIS

Pasiūlymų teikimas ir perėmimas

6 straipsnis

Konkurso pradžia ir pabaiga

1.   Pranešimai apie kvietimą dalyvauti konkurse, konkurso daliniai pakeitimai ir pabaiga Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami ne vėliau kaip paskutinį iki pasiūlymų pateikimo termino likusį šeštadienį.

2.   Skelbiant konkursą, gali būti nustatyta mažiausia kaina, kurią galima siūlyti paraiškoje, kad ši būtų priimta.

7 straipsnis

Pasiūlymų teikimas ir pranešimas apie jų gavimą

Paskelbto konkurso laikotarpiu, pasiūlymų pateikimo terminas yra kiekvieno mėnesio antrasis ir ketvirtasis antradienis 12.00 valanda (Briuselio laiku), išskyrus antrąjį rugpjūčio ir ketvirtąjį gruodžio antradienį, kai paraiškos nepriimamos. Jei antradienis yra valstybinė šventė, terminas 24 valandoms nukeliamas. Nuo pasiūlymų pateikimo termino praėjus 24 valandoms, intervencinės agentūros praneša Komisijai apie gautas paraiškas.

8 straipsnis

Pasiūlymų teikimo reikalavimai

1.   Paraiškas gali teikti tik:

a)

galvijų skerdyklos, užregistruotos arba patvirtintos remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (9) 4 straipsniu, neatsižvelgiant į jų juridinį statusą, ir

b)

prekiautojai galvijais arba mėsa, įsipareigoję skersti savo sąskaita ir įtraukti į nacionalinį PVM registrą.

2.   Atsiliepdamos į kvietimą dalyvauti konkurse, suinteresuotos šalys konkursą paskelbusios valstybės narės intervencinėms agentūroms įteikia raštišką pasiūlymą arba perduoda jį kuria nors kita, intervencinei agentūrai priimtina, raštiška ryšio priemone ir gauna jų gavimo patvirtinimus.

Pateikta paraiška gali būti sutarčių, kurių sąlygas nustato intervencinės agentūros, remdamosi paraiškose nurodyta informacija, objektas.

3.   Kiekvienam konkursui suinteresuotos šalys gali pateikti tik po vieną paraišką kiekvienai kategorijai.

Valstybės narės užtikrina, kad konkurso dalyviai būtų nepriklausomi vienas nuo kito valdymo personalo ir operacijų atžvilgiu.

Kai yra rimtų požymių, kad yra priešingai arba kad paraiškose nurodyta ekonominė informacija neatitinka faktų, paraiškos laikomos priimtinomis tik tuomet, jei konkurso dalyvis pateikia tinkamus įrodymus, jog jis laikosi antros pastraipos nuostatos.

Kai nustatoma, kad konkurso dalyvis pateikė daugiau kaip vieną paraišką, visos šio pareiškėjo paraiškos laikomos nepriimtinomis.

4.   Paraiškose nurodoma:

a)

konkurso dalyvio vardas, pavardė ir adresas;

b)

pranešime apie skelbiamą konkursą nurodytų kategorijų produktų prašomas kiekis tonomis;

c)

R3 kokybės klasei priskiriamų produktų kaina, nustatyta remiantis 15 straipsnio 3 dalimi, išreikšta eurais už 100 kg, suapvalinant ne daugiau kaip iki dviejų skaičių po kablelio.

5.   Paraiškos galioja tik tuomet, jei:

a)

jose nurodytas kiekis yra nemažesnis kaip 10 tonų;

b)

kartu su jomis konkurso dalyvis pateikia raštišką įsipareigojimą laikytis visų šio konkurso nuostatų, ir

c)

pateikiamas įrodymas, kad iki pasiūlymų pateikimo termino konkurso dalyvis pateikė šio konkurso užstatą, numatytą 9 straipsnyje.

6.   Praėjus 7 straipsnyje nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, jų atsiimti negalima.

7.   Paraiškos yra slaptos.

9 straipsnis

Užstatai

1.   Pasiūlymų laikymasis pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui ir produktų pristatymas į intervencinės agentūros paskirtą saugyklą per 13 straipsnio 2 dalyje nustatytą laiką yra pagrindiniai reikalavimai, kurių įvykdymą užtikrina 30 EUR už 100 kg užstato pateikimas.

Užstatai pateikiami valstybės narės, kurioje pateikta paraiška, intervencinei agentūrai.

2.   Užstatai pateikiami tik piniginių indėlių pavidalu, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (10) 13 straipsnyje ir 14 straipsnio 1 ir 3 dalyse.

3.   Užstatai, susiję su nepriimtomis paraiškomis, grąžinami tuoj pat po konkurso rezultatų paskelbimo.

Užstatai, susiję su priimtomis paraiškomis, grąžinami visiškai perėmus produktus, nepažeidžiant šio reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatos.

10 straipsnis

Sutarties sudarymas

1.   Atsižvelgiant į paraiškas, gautas paskelbus konkursą, Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kiekvienai kategorijai nustatoma didžiausia R3 kokybės skerdenų supirkimo kaina.

Kai tai būtina dėl konkrečių aplinkybių, valstybė narė arba jos regionas gali nustatyti kitą kainą, kuri derintųsi su užregistruotomis vidutinėmis rinkos kainomis.

2.   Gali būti priimtas sprendimas sutarties nesudaryti.

3.   Jei visi kiekiai, siūlomi kaina, kuri atitinka didžiausią kainą arba yra už ją mažesnė, viršija supirktinus kiekius, skiriami kiekiai gali būti sumažinti kiekvienai kategorijai taikant mažinimo koeficientus, galinčius sureguliuoti skirtumą tarp kainos ir paraiškose nurodytų kiekių.

Dėl konkrečių aplinkybių, šie mažinimo koeficientai atskirose valstybėse narėse arba jų regionuose gali skirtis, kad būtų užtikrintas sklandus intervencinio mechanizmo darbas.

11 straipsnis

Didžiausia supirkimo kaina

1.   Paraiškos nesvarstomos, jei siūloma kaina yra didesnė už kiekvienoje valstybėje narėje arba jos regione pagal kategorijas užregistruotą vidutinę rinkos kainą, perskaičiuotą į R3 kokybės klasę taikant I priede nustatytus koeficientus ir už kiekvieną 100 kg skerdeną pridėjus 10 EUR.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatos, jei siūloma kaina yra aukštesnė už 10 straipsnyje nurodytą didžiausią kainą, paraiškos atmetamos.

3.   Jei kaina, kuria konkurso dalyviams leidžiama supirkti, yra didesnė už 1 dalyje nurodytą vidutinę rinkos kainą, nustatyta kaina derinama dauginant iš koeficiento, kuris apskaičiuojamas taikant IV priede pateiktą formulę A. Tačiau tas koeficientas negali:

a)

būti didesnis kaip 1;

b)

nulemti nustatytos kainos sumažėjimo daugiau negu sudaro šios kainos ir vidutinės rinkos kainos skirtumas.

Jei valstybė narė turi patikimų duomenų ir galimybę taikyti tinkamas tikrinimo priemones, ji gali nuspręsti apskaičiuoti koeficientą kiekvienam konkurso dalyviui, taikydama IV priede pateiktą B formulę.

4.   Konkurso suteiktos teisės ir įpareigojimai neperduodami kitiems.

12 straipsnis

Supirkimo apribojimas

Jei valstybių narių intervencinėms agentūroms pasiūlomi didesni mėsos kiekiai, negu jos gali nedelsdamos supirkti, perimamų kiekių supirkimą jos gali apriboti tokiu kiekiu, kokį savo teritorijoje arba viename iš jų intervencinių regionų jos gali perimti.

Taikant tokį apribojimą, visoms suinteresuotoms šalims valstybės narės užtikrina vienodas teises.

13 straipsnis

Konkursą laimėjusių dalyvių paskelbimas ir produktų pristatymas

1.   Intervencinės agentūros nedelsdamos informuoja atskirus konkurso dalyvius apie jų pasiūlymų rezultatus.

Intervencinės agentūros konkursą laimėjusiems dalyviams nedelsdamos išduoda sunumeruotus pristatymo orderius, kuriuose nurodoma:

a)

pristatomas kiekis;

b)

kaina, už kurią sudaroma sutartis;

c)

produktų pristatymo tvarkaraštis;

d)

intervencinis centras arba centrai, į kuriuos būtina pristatyti produktus.

2.   Konkursą laimėjusieji dalyviai pristato produktus ne daugiau kaip per 17 kalendorinių dienų nuo pirmos darbo dienos po reglamento, nustatančio didžiausią supirkimo kainą ir supirktinos galvijienos kiekius, paskelbimo.

Tačiau, atsižvelgdama į paskirtus kiekius, Komisija gali viena savaite pratęsti šį laikotarpį. Produktai gali būti pristatomi paskirstyti į kelias siuntas. Be to, nustatydamos jų pristatymo tvarkaraštį, intervencinės agentūros minėtą laikotarpį gali sutrumpinti, tačiau ne daugiau kaip 14 dienų.

14 straipsnis

Perėmimas

1.   Intervencinės agentūros perima intervencinio centro pjaustymo įmonės priimamajame svėrimo punkte.

Produktai pristatomi 10–20 tonų siuntomis. Tačiau šis kiekis gali ir nesiekti 10 tonų, jei tai yra pradinio pasiūlymo likutis arba jei pradinis pasiūlymas mažesnis nei 10 tonų.

Priimdamos ir perimdamos pristatytus produktus, intervencinės agentūros tikrina, ar jie atitinka šio reglamento reikalavimus. Atsižvelgiant į 4 straipsnio 2 dalies e punkto reikalavimus, o ypač į Tarybos direktyvos 96/22/EB (11) 3 straipsnį ir 4 straipsnio 1 punktą, uždraustos medžiagos nebuvimas tikrinamas tiriant bandinį, kurio dydis ir paėmimo būdai yra nustatyti atitinkamuose veterinarijos teisės aktuose.

2.   Jei pirminis tyrimas prieš pat pakrovimą skerdyklų pakrovimo skyriuje ir išvežimą į intervencinį centrą nėra atliekamas, skerdenų pusės identifikuojamos taip:

a)

kai jos yra tik paženklintos, ženklai turi atitikti 4 straipsnio 3 dalies c punkto reikalavimus, be to, turi būti užpildytas dokumentas, kuriame nurodomas skerdenų pusių identifikacinis arba skerdimo numeris ir paskerdimo data;

b)

kai jos papildomai yra ženklinamos etiketėmis, etiketės turi atitikti Komisijos reglamento (EEB) Nr. 344/91 (12) 1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas.

Skerdenų puses dalijant į ketvirčius, pjaustoma taip, kaip nurodyta šio reglamento III priede. Norint, kad ketvirčiai būtų priimti, perėmimo metu jie sugrupuojami pagal skerdenas arba skerdenų puses. Kai skerdenų pusės prieš išvežant jas į intervencinį centrą į ketvirčius nedalijamos, jos pjaustomos atvežtos, taip, kaip nurodyta III priede.

Priėmimo punkte kiekvieno ketvirčio tapatybė nustatoma pagal etiketę, kuri turi atitikti Reglamento (EEB) Nr. 344/91 1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių nuostatas. Be to, etiketėse turi būti nurodytas ketvirčio svoris ir sutarties numeris. Etiketės tvirtinamos tiesiai ant priekinių ir užpakalinių ketvirčių blauzdų/dilbio raumenų sausgyslių arba priekinio ir užpakalinio ketvirčio kaklo juostos sausgyslės, nenaudojant metalinių ar plastikinių sąvaržų.

Priėmimo procedūrą sudaro kiekvieno pristatyto ketvirčio pateikimo formos, rūšies, svorio ir etikečių sistemingas patikrinimas. Be to, patikrinama kiekvienos skerdenos vieno ketvirčio temperatūra. Ypač neturi būti priimamos skerdenos viršijančios 4 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytą didžiausią svorį.

3.   Pirminis tikrinimas gali būti atliekamas prieš pat pakraunant skerdyklos pakrovimo punkte, ir tikrinamas ketvirčių svoris, rūšis, pateikimas ir temperatūra. Ypač neturi būti priimamos skerdenos viršijančios 4 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytą didžiausią svorį. Atmesti produktai atitinkamai paženklinami, ir jų negalima vėl pateikti pirminiam tikrinimui arba priėmimui.

Tikrinamos ne daugiau kaip 20 tonų svorio skerdenų pusių siuntos, kaip numatyta intervencinės agentūros. Tačiau jeigu yra siūlomi ketvirčiai, intervencinė agentūra gali leisti, kad siuntą sudarytų daugiau kaip 20 tonų skerdenų pusių. Kai atmetama daugiau kaip 20 % kiekvienos siuntos visų skerdenų, remiantis 6 dalimi, atmetama visa siunta.

Prieš išvežant skerdenų puses į intervencinį centrą, jos supjaustomos į ketvirčius taip, kaip nurodyta III priede. Kiekvienas ketvirtis sistemingai sveriamas ir paženklinamas Reglamento (EEB) Nr. 344/91 1 straipsnio 2, 3 ir 4 dalies nuostatas atitinkančia etikete. Be to, etiketėse nurodomas ketvirčio svoris ir sutarties numeris. Etiketės tvirtinamos tiesiai ant priekinių ir užpakalinių ketvirčių blauzdų/dilbio raumenų sausgyslių arba priekinio ir užpakalinio ketvirčio kaklo juostos sausgyslės, nenaudojant metalinių ar plastikinių sąvaržų.

Kad būtų priimti, perėmimo metu kiekvienos skerdenos ketvirčiai sugrupuojami pagal skerdenas arba skerdenų puses.

Iki pat priėmimo punkto kartu su kiekviena siunta turi būti kontrolinis sąrašas su išsamia informacija apie skerdenų puses arba ketvirčius, įskaitant pateiktų ir priimtų arba atmestų skerdenų pusių ar ketvirčių numerius. Kontrolinis sąrašas įteikiamas siuntą priimančiam pareigūnui.

Prieš išvažiuojant iš skerdyklos transporto priemonė užplombuojama. Plombos numeris nurodomas veterinarijos sertifikate arba kontroliniame sąraše.

Priėmimo procedūrą sudaro visų pristatytų ketvirčių pateikimo formos, rūšies, svorio, etikečių ir temperatūros patikrinimas.

4.   Intervencijai siūlomų produktų pirminio tikrinimo bei priėmimo procedūras atlieka intervencinės agentūros pareigūnas arba pastarojo įgaliotas asmuo, kuris yra kvalifikuotas rūšiuotojas, nedalyvaujantis rūšiuojant skerdykloje ir visiškai nesusijęs su konkursą laimėjusiu dalyviu. Tokią nepriklausomybę užtikrina periodiškas keitimasis minėtais pareigūnais tarp intervencinių centrų.

Perimant užregistruojamas bendras kiekvienos siuntos ketvirčių svoris, o įrašus saugo intervencinė agentūra.

Siuntą priimantis pareigūnas turi užpildyti dokumentą, kuriame įrašoma išsami informacija apie pateiktų ir priimtų arba atmestų produktų svorį bei skaičių.

5.   Ženklinimo, pristatymo ir tikrinimo reikalavimai, taikomi mėsai su kaulais, iš kurios kaulai bus išimti, 5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos reikalavimų neatitinkančiuose intervencijos centruose, yra šie:

a)

1 dalyje minimo perėmimo metu priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai, iš kurių bus išimami kaulai, vidinėje ir išorinėje pusėje turi būti identifikuojami pagal raides „INT“, laikantis tų pačių taisyklių, kurios yra nustatytos 4 straipsnio 3 dalies c punkte kategorijai, skerdimo numeriui ir ženklinimo vietai nurodyti; tačiau raidėmis „INT“ ženklinama kiekvieno ketvirčio vidinė pusė ties trečiuoju arba ketvirtuoju priekinių ketvirčių šonkauliu ir septintuoju arba aštuntuoju užpakalinių ketvirčių šonkauliu;

b)

iki perėmimo taukinė turi būti palikta ir pašalinama tik prieš svėrimą;

c)

pristatyti produktai rūšiuojami į siuntas taip, kaip nurodyta 1 dalyje.

Jei raidėmis „INT“ pažymėtos skerdenos ir ketvirčiai randami ne jiems skirtose vietose, valstybė narė pateikia paklausimą, imasi atitinkamų priemonių ir praneša apie tai Komisijai.

6.   Jei dėl skerdenų pusių arba ketvirčių numerio atmetama 20 % pateiktos siuntos, atmetama visa siunta, o visi produktai atitinkamai paženklinami ir negali būti vėl pateikti pirminiam patikrinimui arba priėmimui.

7.   Jei faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra mažesnis už kiekį, numatytą sudarytoje sutartyje, užstatas:

a)

grąžinamas visas, jei skirtumas nesudaro daugiau kaip 5 % arba 175 kg;

b)

išskyrus force majeure atvejais, konfiskuojamas:

iš dalies, proporcingai nepristatytiems arba nepriimtiems kiekiams, jei skirtumas nesudaro daugiau kaip 15 %,

visas – kitais atvejais, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 1 straipsniu.

15 straipsnis

Konkursą laimėjusiems dalyviams mokėtina kaina

1.   Intervencinė agentūra sumoka konkursą laimėjusiems dalyviams jų paraiškose nurodytą kainą per laikotarpį, kuris prasideda 45-ąją dieną baigiasi 65-ąją dieną nuo produktų perėmimo pabaigos.

2.   Mokama tik už faktiškai pristatytus ir priimtus kiekius. Tačiau, jeigu faktiškai pristatytas ir priimtas kiekis yra didesnis už paskirtą kiekį, mokama tik už paskirtą.

3.   Perimant ne R3 kokybės klasės kiekius, konkursą laimėjusiems dalyviams išmokama kaina derinama taikant I priede nustatytą koeficientą už supirktą kokybę.

4.   Mėsos, skirtos iškaulinėti, supirkimo kaina įvežant į intervencinio centro pjaustymo įmonės svėrimo punktą yra nenustatyta.

Iškrovimo išlaidas padengia konkursą laimėjęs dalyvis.

16 straipsnis

Valiutos kursas

11 straipsnyje nurodytai sumai ir sudarytos sutarties kainai taikomas toks valiutos kursas, kuris galioja didžiausią konkretaus konkurso galvijienos supirkimo kainą ir supirktinus kiekius nustatančio reglamento įsigaliojimo dieną.

III   SKYRIUS

INTERVENCINIŲ AGENTŪRŲ SUPIRKTOS MĖSOS IŠKAULINĖJIMAS

17 straipsnis

Reikalavimas iškaulinėti mėsą

Intervencinės agentūros iškaulinėja visą supirktą mėsą.

18 straipsnis

Bendrieji iškaulinėjimo reikalavimai

1.   Kaulai gali būti išimami tik pjaustymo įmonėse, užregistruotose arba patvirtintose remiantis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsniu, šalia kurių yra vienas arba keli šaldikliai su ventiliatoriumi.

Valstybės narės prašymu Komisija gali ribotą laiką leisti nesilaikyti pirmoje pastraipoje nurodyto įpareigojimo. Priimdama sprendimą, Komisija atsižvelgia į dabartinę įmonės plėtrą ir įrenginių tobulinimą, sveikatos bei kontrolės reikalavimus ir laipsniško derinimo šioje srityje tikslą.

2.   Gabalai be kaulų turi atitikti Reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir šio reglamento V priede nustatytus reikalavimus.

3.   Kaulai nepradedami išiminėti tol, kol neperimta visa siunta.

4.   Iškaulinėjant, tvarkant arba pakuojant intervencinę jautieną, pjaustymo kambaryje neturi būti jokios kitos mėsos.

Tačiau su jautiena tuo pačiu metu pjaustymo kambaryje gali būti ir kiauliena, bet ši turi būti perdirbama atskiroje gamybos linijoje.

5.   Visi iškaulinėjimo darbai atliekami nuo 7 val. ryto iki 6 val. vakaro; kaulai neišimami šeštadieniais, sekmadieniais arba valstybinių švenčių dienomis. Dalyvaujant kontroliuojančioms institucijoms gali būti dirbama dviem valandom ilgiau.

Jei perėmimo dieną iškaulinėjimas negali būti baigtas, kompetentingos institucijos užantspauduoja šaldymo kambarius, kuriuose laikomi produktai, ir tik tos pačios institucijos gali nuimti šias plombas, kai iškaulinimo darbai pratęsiami.

19 straipsnis

Sutartys ir sąlygos

1.   Mėsa iškaulinėjama pagal sutartį, laikantis intervencinių agentūrų nustatytų sąlygų ir sutartyse nurodytų sąlygų.

2.   Intervencinių agentūrų nustatytose specifikacijose pateikiami reikalavimai, kurių turi laikytis pjaustymo įmonės, nurodomos būtinos įmonės bei įrenginiai ir užtikrinama, kad būtų tvirtai laikomasi Bendrijos taisyklių, skirtų gabalų ruošimui.

Pirmiausia jos nustato išsamius reikalavimus iškaulinėjimui, nurodo, koks gabalų paruošimo, apipjaustymo, pakavimo, šaldymo ir išsaugojimo būdas turi būti taikomas, kad intervencinė agentūra šiuos gabalus perimtų.

Intervencinių agentūrų specifikacijas galima gauti VI priede nurodytais adresais.

20 straipsnis

Iškaulinėjimo kontrolė

1.   Intervencinės agentūros užtikrina visų iškaulinėjimo operacijų nuolatinį monitoringą.

Kontroliuoti gali būti pavesta institucijoms, kurios visiškai nepriklauso nuo prekiautojų, skerdėjų ir saugotojų. Tokiais atvejais intervencinės agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai patikrintų su kiekvienu paskelbtu konkursu susijusios mėsos iškaulinėjimą iš anksto apie tai nepranešę. Atliekant šią kontrolę, tikrinamos atsitiktinai pasirinktos gabalų dėžės prieš ir po šaldymo, ir panaudoti kiekiai lyginami, pirma, su gautais kiekiais ir, antra, su kaulais, riebalais ir nuopjovomis. Turi būti patikrinta ne mažiau kaip 5 % dėžių, per dieną užpildytų konkrečiais gabalais, o kai dėžių yra pakankamai, ne mažiau kaip penkios dėžės su vienos rūšies gabalais.

2.   Priekiniai ir užpakaliniai ketvirčiai iškaulinėjami atskirai. Kiekvieną iškaulinėjimo dieną:

a)

lyginamas gabalų skaičius ir užpildytos dėžės;

b)

užpildoma forma, kurioje atskirai nurodoma priekinių ir užpakalinių ketvirčių iškaulinėjimo išeiga.

21 straipsnis

Specialieji iškaulinėjimo reikalavimai

1.   Iškaulinėjant, apipjaustant ir pakuojant, bet dar nesušaldžius, galvijienos vidinė temperatūra niekad neturi būti didesnė kaip + 7 °C. Gabalų negalima gabenti prieš tai jų nesušaldžius naudojant ventiliatorių, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos 18 straipsnio 1 dalyje numatytos išlygos.

2.   Prieš pat iškaulinėjimą turi būti visiškai pašalintos visos etiketės ir nereikalingos medžiagos.

3.   Turi būti švariai pašalinti visi kaulai, sausgyslės, kremzlės, sprando ir keteros raiščiai (ligamentum nuchae) ir šiurkštieji jungiamieji audiniai. Gabalų apipjaustymas turi apsiriboti riebalų, kremzlių, sausgyslių, sąnarių kapsulių ir kitų nurodytų nuopjovų pašalinimu. Turi būti pašalinti visi matomi nerviniai ir limfiniai audiniai.

4.   Didieji kraujo indai ir krešuliai bei suteptos vietos turi būti kruopščiai pašalinti, jei įmanoma, truputį nupjaustant.

22 straipsnis

Gabalų pakavimas

1.   Tuoj pat po iškaulinėjimo gabalai pakuojami taip, kad, laikantis V priede nustatytų reikalavimų, nė viena mėsos dalis tiesiogiai nesiliestų su kartonine dėže.

2.   Dėžėms iškloti naudojamas polietilenas ir polietileno lapai arba maišai, į kuriuos vyniojami gabalai, turi būti ne mažiau kaip 0,05 mm storio ir tinkami vynioti maisto produktams.

3.   Naudojamos kartoninės dėžės, padėklai ir metalinės dėžės turi atitikti VII priede nurodytus reikalavimus.

23 straipsnis

Gabalų saugojimas

Intervencinės agentūros užtikrina, kad visa supirkta jautiena be kaulų būtų laikoma atskirai ir kad ją būtų nesunku atpažinti pagal konkursą, gabalus ir saugojimo mėnesį.

Gabalai saugojami šaltose saugyklose, esančiose valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso intervencinė agentūra, teritorijoje.

Išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustatytas atskiras išlygas, minėtos šaltosios saugyklos turi turėti galimybes ne mažiau kaip tris mėnesius techniškai palankiomis sąlygomis laikyti visą intervencinės agentūros joms paskirtą jautieną be kaulų.

24 straipsnis

Iškaulinėjimo išlaidos

19 straipsnio 1 dalyje minimų sutarčių ir mokėjimų pagal jas objektas yra šio reglamento taikymo nulemtos operacijos bei išlaidos, pirmiausia:

a)

priimtų produktų su kaulais gabenimo į pjaustymo įmonę išlaidos;

b)

iškaulinėjimas, apipjaustymas, pakavimas ir sušaldymas naudojant ventiliatorių;

c)

sušaldytų gabalų saugojimas, pakrovimas, gabenimas ir intervencinių agentūrų perėmimas jų pačių paskirtose šaltose saugyklose;

d)

išlaidos, susijusios su medžiagomis, ypač pakavimo;

e)

intervencinių agentūrų pjaustymo įmonėse paliktų kaulų, riebalų ir nuopjovų vertė.

25 straipsnis

Terminai

Iškaulinėjimas, apipjaustymas ir pakavimas turi būti užbaigtas per 10 kalendorinių dienų nuo skerdimo. Tačiau valstybės narės gali nustatyti trumpesnį laiką.

Naudojant ventiliatorių šaldoma tuoj pat po pakavimo, visada pradedama šaldyti tą pačią dieną; iškaulinėtos mėsos kiekis neturi viršyti šaldiklių su ventiliatoriumi dienos pajėgumų.

Iškaulinėtos mėsos vidaus temperatūra sušaldant naudojant ventiliatorių per 36 valandas sumažinama iki – 7 °C arba dar daugiau.

26 straipsnis

Produktų atmetimas

1.   Kai 20 straipsnio 1 dalyje minėtų patikrinimų metu nustatoma, kad iškaulinėjimo įmonės pažeidė 17–25 straipsnių nuostatas konkrečių gabalų atžvilgiu, papildomai tikrinami dar 5 % tą dieną pripildytų kartoninių dėžių. Nustačius daugiau pažeidimų, tikrinami dar 5 % visų dėžių su atitinkamos rūšies gabalais. Jei ketvirtąjį kartą tikrinant 5 % dėžių nustatoma, kad bent 50 % iš jų neatitinka minėtų straipsnių nuostatų, tikrinama visa tos rūšies gabalų tos dienos produkcija. Tačiau jei pažeidimas siejamas su ne daugiau kaip 20 % dėžių, visos dienos produkcijos tikrinti nebūtina.

2.   Kai, remiantis 1 dalimi, nuostatų neatitinka mažiau kaip 20 % dėžių su konkrečios rūšies gabalais, atmetamas visas šių kartoninių dėžių turinys ir už juos nesumokama. Iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią VIII priede nustatytą kainą, taikomą atmestiems gabalams.

Jei anksčiau minėtų straipsnių nuostatų neatitinka mažiausiai 20 % kartoninių dėžių su tam tikros rūšies gabalais, intervencinė agentūra atmeta tokių gabalų visą dienos produkciją ir pinigai nesumokami. Iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią VIII priede nustatytą kainą, taikomą atmestiems gabalams.

Jei mažiausiai 20 % kartoninių dėžių su įvairiais tą dieną gautais gabalais neatitinka nuostatų, intervencinė agentūra atmeta visą dienos produkciją ir pinigų mokėti nereikia. Iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią kainą, kurią agentūra, remdamasi 15 straipsniu, konkursą laimėjusiam dalyviui moka už pradžioje supirktus produktus su kaulais, kurie po iškaulinėjimo buvo atmesti, plius 20 %.

Kai taikoma trečia pastraipa, netaikoma pirma ir antra.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 daliai taikant išlygą, kai dėl didelio aplaidumo arba apgaulės iškaulinėjimo įmonė nesilaiko 17–25 straipsnių nuostatų:

a)

intervencinė agentūra atmeta visus nustatytą dieną iškaulinėtus produktus ir pinigų nemoka;

b)

iškaulinėjimo įmonė intervencinei agentūrai sumoka sumą, atitinkančią kainą, kurią agentūra, remdamasi 15 straipsniu, konkursą laimėjusiam dalyviui moka už pradžioje supirktus produktus su kaulais, kurie po iškaulinėjimo buvo atmesti remiantis a punktu, tą kainą padidinus 20 %.

IV   SKYRIUS

PRODUKTŲ TIKRINIMAS IR PRANEŠIMAI

27 straipsnis

Produktų saugojimas ir tikrinimas

1.   Intervencinės agentūros užtikrina, kad šiame reglamente minima mėsa būtų sudėta į saugyklas ir laikoma taip, kad būtų lengvai pasiekiama ir atitiktų 23 straipsnio pirmos pastraipos nuostatas.

2.   Laikymo temperatūra neturi viršyti – 17 °C.

3.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių patenkinamą kokybės bei kiekybės atžvilgiu saugojamų produktų išsilaikymą ir nedelsdamos pakeičia pažeistą pakuotę. Jos numato draudimą nuo atitinkamos rizikos arba numatant sutartinį saugotojų įsipareigojimą arba intervencinės agentūros visiškos atsakomybės draudimo forma. Be to, valstybės narės pačios gali būti draudikės.

4.   Saugojimo metu kompetentingos institucijos reguliariai tikrina didelius produktų kiekius, atiduotus saugoti po sutarties sudarymo pagal paraiškas, pateiktas per mėnesį.

Šių patikrinimų metu visi šio reglamento reikalavimų neatitinkantys produktai atmetami ir atitinkamai paženklinami. Nepažeisdamos bausmių taikymo principo, kompetentingos institucijos prireikus iš atsakingų šalių susigrąžina sumokėtus pinigus.

Tokius patikrinimus atlieka pareigūnai, negaunantys nurodymų iš mėsą superkančio departamento.

5.   Kompetentingos institucijos imasi būtinų atsekamumo ir laikymo priemonių, kad saugojamus produktus būtų galima išvežti iš saugyklų ir vėliau kuo veiksmingiau realizuoti, ypač atsižvelgiant į visus veterinarinius reikalavimus.

28 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės skubiai praneša Komisijai apie visus intervencinių centrų sąrašo pakeitimus, o kai įmanoma – ir apie šaldymo bei saugojimo pajėgumus.

2.   Per 10 kalendorinių dienų nuo kiekvieno perėmimo laikotarpio pabaigos, valstybės narės teleksu arba faksu perduoda Komisijai informaciją apie pristatytus ir intervencijai priimtus kiekius.

3.   Kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki 21 d., valstybės narės praneša Komisijai apie ankstesnio mėnesio:

a)

kiekvieną savaitę ir kiekvieną mėnesį supirktus kiekius suskirstytus pagal produktus ir kokybę, remiantis Reglamente (EB) Nr. 1183/2006 nustatyta Bendrijos skerdenų klasifikacijos skale;

b)

visų produktų be kaulų kiekius, dėl kurių tą mėnesį buvo sudarytos sutartys;

c)

visų produktų be kaulų kiekius, nurodytus atsiėmimo orderiuose arba panašiuose tą mėnesį išduotuose dokumentuose.

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio pabaigoje praneša Komisijai apie ankstesnio mėnesio:

a)

kiekvieno produkto be kaulų, gauto iš tą mėnesį supirktos galvijienos su kaulais, kiekį;

b)

kiekvieno produkto su kaulais nesutartines atsargas ir fizines atsargas mėnesio gale bei išsamią informaciją apie tai, kiek laiko nesutartinės atsargos jau yra sandėliuojamos.

5.   Taikant 3 ir 4 dalis:

a)

nesutartinės atsargos – tai atsargos, dėl kurių pardavimo sutartis dar nesudaryta;

b)

fizinės atsargos – tai nesutartinės atsargos ir atsargos, dėl kurių sutartys jau sudarytos, tačiau pačios atsargos dar neperimtos.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 562/2000 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal X priede pateiktą atitikmenų lentelę.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 68, 2000 3 16, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1067/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 60).

(3)  Žr. IX priedą.

(4)  OL L 39, 1996 2 17, p. 1.

(5)  OL L 214, 2006 8 4, p. 1.

(6)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206.

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(8)  OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

(9)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(10)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

(11)  OL L 125, 1996 5 23, p. 3.

(12)  OL L 41, 1991 2 14, p. 15.


I PRIEDAS

KONVERSIJOS KOEFICIENTAI

Kokybė

Koeficientai

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


II PRIEDAS

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


III PRIEDAS

SKERDENOMS, SKERDENŲ PUSĖMS IR KETVIRČIAMS TAIKYTINOS NUOSTATOS

1.

Galvijų, paskerstų ne daugiau kaip prieš šešias ir ne mažiau kaip prieš dvi dienas, skerdenos ar skerdenų pusės, šviežios arba šaldytos (KN kodas 0201).

2.

Šiame reglamente taikomi tokie apibūdinimai:

a)

skerdena – tai skerdykloje ant kablio už blauzdikaulio sausgyslės pakabintas paskersto gyvulio vientisas kūnas, be kraujo, išdarinėtas ir nulupta oda, pateiktas:

be galvos ir be nagų; galva atskiriama nuo skerdenos ties pirmojo kaklo slankstelio ir pakaušio sąnario vieta, o nagos – riešo plaštakos arba kulno slėsnos sąnarių srityse,

be krūtinės ląstos ir pilvo ertmės srityse esančių organų, be inkstų, inkstų riebalų bei dubens riebalų,

be lytinių organų ir prie jų prisitvirtinusių raumenų,

be plonosios ir storosios diafragmos,

be uodegos ir pirmojo uodegos slankstelio,

be stuburo smegenų,

be žarnų taukų ir šalia esančių paslėpsnio taukų,

be pilvo raumens fascijos baltosios linijos srityje,

be riebalų prie vidinių raumenų,

be jungo venos ir šalia esančio riebalinio audinio,

kaklas nupjautas laikantis veterinarijos reikalavimų, nepašalinant kaklo raumenų,

taukai krūtinės srityje neturi būti storesni kaip 1 cm;

b)

skerdenos pusė – tai produktas, gautas a papunktyje minimą skerdeną simetriškai perpjovus per kaklo, nugaros, juosmens ir kryžmens slankstelių vidurį, taip pat per krūtinkaulio vidurį ir sėdynkaulio bei gaktikaulio jungtį. Nugaros ir juosmens slanksteliai pjaunant neturi būti išnarinti; ant šalia esančių raumenų ir sausgyslių neturi likti didesnių pjūklų ar peilių žymių;

c)

priekiniai ketvirčiai:

nuo skerdenos atpjautas gabalas po atšaldymo,

gaunami tiesiai perpjovus skerdeną ties penktuoju šonkauliu;

d)

užpakaliniai ketvirčiai:

nuo skerdenos atpjautas gabalas po atšaldymo,

gaunami tiesiai perpjovus skerdeną ties aštuntuoju šonkauliu.

3.

1 ir 2 punktuose nurodyti produktai turi būti gauti iš skerdenų be kraujo, prieš tai tinkamai nulupus galvijo odą, kuri jokiu būdu neturi būti šerpetojanti, yra be kraujosruvų ar sumušimų. Paviršiniai taukai paliekami. Pleura turi būti nepažeista, nebent siekiant palengvinti pakabinimą. Skerdenos neturi būti užterštos jokiais teršalais, ypač išmatomis arba didelėmis kraujo dėmėmis.

4.

2 punkto c ir d papunkčiuose nurodyti produktai turi būti iš 2 punkto a ir b papunkčių reikalavimus atitinkančių skerdenų ar skerdenų pusių.

5.

1 ir 2 punktuose nurodyti produktai tuoj po skerdimo turi būti šaldomi ne mažiau kaip 48 valandas, kad šaldymo pabaigoje vidinė temperatūra neviršytų + 7 °C. Ši temperatūra turi išsilaikyti tol, kol produktai bus perimti.


IV PRIEDAS

11 STRAIPSNIO 3 DALYJE MINIMI KOEFICIENTAI

A   formulė

Koeficientas n = (a/b),

čia:

a– vidutinių rinkos kainų, valstybėse narėse ar jų regionuose užregistruotų per dvi ar tris savaites nuo tos, kurią buvo priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo, vidurkis,

b– valstybėje narėje ar jos regione užregistruota 11 straipsnio 1 dalyje minima vidutinė rinkos kaina, taikoma konkrečiame konkurse.

B   formulė

Koeficientas n′ = (a′/b′),

čia:

a′– pirkimo kainų, kurias konkurso dalyvis moka už tos rūšies ir kategorijos galvijus, į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinę rinkos kainą per dvi ar tris savaites nuo tos, kurią buvo sudarytos sutartys, vidurkis,

b′– įsigijimo kainų, kurias konkurso dalyvis moka už galvijus, kurie imami kaip pagrindas, apskaičiuojant vidutinę dviejų savaičių rinkos kainą, vidurkis, naudojamas nustatyti konkretaus konkurso vidutinei rinkos kainai.


V PRIEDAS

NURODYMAI DĖL INTERVENCINIO IŠKAULINĖJIMO

1.   UŽPAKALINIAI KETVIRČIAI

1.1.   Gabalų aprašymas

1.1.1.   Intervencinė blauzda (kodas INT 11)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: perpjaudami kelio sąnarį, atskirkite pagal vidinio ir išorinio raumens fascijų natūralias siūles, kulno raumenį palikdami prie blauzdos. Išimkite blauzdos kaulus (blauzdikaulį ir pakinklio sausgyslę).

Apipjaustymas: nupjaustykite raumens sausgysles.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.2.   Intervencinis paslėpsnis (kodas INT 12)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pagal natūralias siūles tiesiu pjūviu atskirkite išilgai šlaunikaulio vidinės ir išorinės pusių. Raumens fascija paliekama prisitvirtinusi.

Pjaustymas: pašalinkite girnelę, sąnario kapsulę ir sausgyslę. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.3.   Intervencinis vidinis šlaunies raumuo (kodas INT 13)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pjaudami per natūralią siūlę, atskirkite nuo išorinio šlaunies raumens ir blauzdos raumens bei nuo šlaunikaulio. Pašalinkite dubens kaulą.

Pjaustymas: pašalinkite patino lytinio organo įtraukiamąjį raumenį, šalia esančią kremzlę, vagotąjį limfmazgį (paviršinį kirkšninį). Pašalinkite kremzlę ir jungiamuosius audinius, susijusius su dubens kaulu. Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.4.   Intervencinis išorinis šlaunies raumuo (kodas INT 14)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: pjaudami per natūralią siūlę, atskirkite nuo vidinio šlaunies raumens ir blauzdos raumens. Pašalinkite šlaunikaulį.

Apipjaustymas: pašalinkite prie kelio sąnario esančią masyvią kelio sąnario kremzlę, pakinklinį limfinį mazgą, šalia esančius riebalus ir sausgyslę. Išorinių riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.5.   Intervencinė išpjova (kodas INT 15)

Pjaustymas: išpjovą išimkite visu ilgiu, atlaisvindami priekinę dalį nuo klubikaulio ir pjaudami išilgai stuburo slankstelių, taip atskirdami išpjovą nuo nugarinės.

Apipjaustymas: pašalinkite limfmazgį ir nuimkite riebalus. Palikite išorinį šlaunies raumenį bei grandininį raumenį nepažeistus ir visiškai prisitvirtinusius. Nuimti, išpjaustyti ir supakuoti šį vertingą gabalą privalu ypač rūpestingai.

Vyniojimas ir pakavimas: išpjova turi būti pakuojama visu ilgiu, plonuosius galus pakaitomis guldant šalia storųjų, fascija į viršų, ir nelankstoma. Prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotą dėžę, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.6.   Intervencinis pasturgalio raumuo (kodas INT 16)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite šį gabalą nuo išorinio šlaunies raumens/paslėpsnio tiesiu pjūviu nuo tos vietos, kuri yra maždaug 5 cm už penktojo kryžkaulio slankstelio užpakalinės briaunos ir apie 5 cm prieš gaktikaulio priekinę briauną, stengdamiesi neperpjauti šlaunies raumens.

Atskirkite nuo nugarinės pjaudami tarp paskutiniojo juosmens ir pirmojo kryžmens slankstelių ir nupjaudami dubens kaulo priekinį kraštą. Pašalinkite kaulus ir kremzles.

Apipjaustymas: pašalinkite riebalų kišenę, esančią akies raumens išoriniame paviršiuje. Vidinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Nuimti, išpjaustyti ir supakuoti šį vertingą gabalą privalu ypač rūpestingai.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.7.   Intervencinė nugarinė (kodas INT 17)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: tiesiu pjūviu atskirkite nuo pasturgalio raumenų tarp paskutiniojo juosmens ir pirmojo kryžmens slankstelių. Tiesiu pjūviu atskirkite nuo penktojo šonkaulio priekinės dalies iki tarpo tarp 10–11 šonkaulio. Kruopščiai pašalinkite nugaros kaulus. Šonkaulis ir netikrieji šonkauliai pašalinami nepažeidžiant natūralios jungties.

Apipjaustymas: pašalinkite visus likusius kremzlių gabaliukus. Taip pat būtina pašalinti sausgysles. Viršutinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Nuimti, išpjaustyti ir supakuoti šį vertingą gabalą privalu ypač rūpestingai.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

1.1.8.   Intervencinė šoninė (kodas INT 18)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: visą šoninę nuimkite nuo aštuntojo šonkaulio, tiesiai pjaudami link užpakalinių ketvirčių bei pagal natūralią siūlę žemyn šonkaulio užpakalinių raumenų paviršiumi ir toliau žemyn link taško, kuris yra horizontalus su paskutinio juosmens slankstelio viduriu. Toliau pjaukite žemyn 13 ir 6 šonkaulio linija, kuri lygiagreti slankstelio keterinės ataugos nugariniam kraštui, kad visas žemyn einantis pjūvis būtų ne daugiau kaip 5 cm žemiau ilgojo raumens.

Visus kaulus ir kremzles pašalinkite vienu metu. Šoninės gabalas turi išlikti vientisas.

Apipjaustymas: pašalinkite šiurkščiųjų jungiamųjų audinių apvalkalą, dengiantį laisvus taukus, palikdami juos nepažeistus. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (esantys ant šonkaulių ir tarp šonkaulių) nesudarytų daugiau nei 30 %.

Vyniojimas ir pakavimas: visa šoninė pakuojant gali būti kartą perlenkta. Ji neturi būti supjaustyta ar susukta. Šoninė pakuojama taip, kad jos vidinė pusė būtų aiškiai matoma. Prieš pakuojant, kiekvieną dėžutę privalu iškloti polietilenu, kad gabalas (-ai) būtų sandariai apvynioti.

1.1.9.   Intervenciniai priekiniai šonkauliai (penki šonkauliai) (kodas INT 19)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: šis gabalas turi būti atskiriamas nuo nugarinės tiesiu pjūviu nuo 11–10 šonkaulių iki 6–10 šonkaulių imtinai. Išimkite tarpšonkaulinius raumenis ir krūtinplėvę su plonu sluoksniu, dengiančiu šonkaulius. Išimkite stuburkaulį ir kremzlę, įskaitant mentės galą.

Apipjaustymas: pašalinkite nugaros raištį (ligamentum nuchae). Išorinis riebalų sluoksnis nė vienoje vietoje neturi būti storesnis kaip 1 cm. Raumenų fascija turi būti paliekama prisitvirtinusi.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

2.   PRIEKINIAI KETVIRČIAI

2.1.   Gabalų aprašymas

2.1.1.   Intervencinis dilbio raumuo (kodas INT 21)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: apipjaudami sąnarį, išimkite skiriantį stipinkaulį (radius) ir petikaulį (humerus). Išimkite stipinkaulį (radius).

Apipjaustymas: nupjaustykite raumens sausgysles.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

Dilbio raumenys neturi būti pakuojami kartu su blauzdomis.

2.1.2.   Intervencinė mentė (kodas INT 22)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite mentes nuo priekinių ketvirčių pjaudami natūralią siūlę aplink mentės kraštą ir kremzlę ties mentės galu, tęsdami ties siūle taip, kad mentė išsilaisvintų iš savo natūralios kišenės. Mentės raumuo, esantis po mente, turi būti pakeltas (tačiau paliktas prisitvirtinęs), kad galima būtų švariai pašalinti kaulą. Išimkite petikaulį (humerus).

Apipjaustymas: pašalinkite kremzles, sąnarių kapsules ir sausgysles. Išpjaukite riebalus taip, kad visi matomi riebalai (išoriniai ir vidiniai) sudarytų ne daugiau kaip 10 %.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

2.1.3.   Intervencinis pakrūtinys (kodas INT 23)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: atskirkite nuo priekinio ketvirčio pjaudami tiesia linija statmenai į pirmojo šonkaulio vidurį. Pašalinkite tarpšonkaulinius raumenis ir krūtinplėvę kartu su šonkauliais, krūtinkauliu ir kremzle. Krūtinplėvė paliekama prisitvirtinusi prie krūtinkaulio rankenos kremzlių. Po krūtinplėve esantys taukai turi būti pašalinti.

Apipjaustymas: išpjaukite taukus taip, kad visi matomi taukai (išoriniai ir vidiniai) nesudarytų daugiau kaip 30 %.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną taip, kad gabalai būtų visiškai apvynioti.

2.1.4.   Intervenciniai priekiniai ketvirčiai (kodas INT 24)

Pjaustymas ir iškaulinėjimas: gabalas, likęs išėmus pakrūtinį, mentę ir blauzdas, priskiriamas priekiniams ketvirčiams.

Nepažeisdami natūralios jungties, išimkite šonkaulius. Sprando kaulus privalu išimti švariai.

Grandininis raumuo paliekamas prisitvirtinęs prie gabalo.

Apipjaustymas: sausgyslės, sąnarių kapsulės ir kremzlės turi būti pašalintos. Visi išpjaustyti matomi taukai (išoriniai ir vidiniai) turi sudaryti ne daugiau kaip 10 %.

Vyniojimas ir pakavimas: prieš pakuojant šiuos gabalus į polietilenu išklotas kartonines dėžes, būtina kiekvieną iš jų atskirai suvynioti į polietileną.

3.   TAM TIKRŲ ATSKIRŲ GABALŲ VAKUUMINIS ĮPAKAVIMAS

Valstybės narės gali nuspręsti vietoje 1 punkte numatyto individualaus vyniojimo INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 ir 19 kodais ženklinamiems gabalams leisti taikyti vakuuminį įpakavimą.


VI PRIEDAS

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande“

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


VII PRIEDAS

KARTONINĖMS DĖŽĖMS, PADĖKLAMS IR METALINĖMS DĖŽĖMS TAIKYTINOS NUOSTATOS

I.   Kartoninės dėžės

1.

Kartoninės dėžės turi būti standartinio formato bei svorio ir pakankamai stiprios, kad būtų galima dėti vieną ant kitos.

2.

Ant naudojamų kartoninių dėžių neturi būti skerdyklos ar pjaustymo įmonės, iš kurių produktai atvežti, pavadinimo.

3.

Kiekviena dėžė, ją užpildžius, pasveriama; neleidžiama iš anksto nustatyti kartoninių dėžių svorio.

4.

Vienoje kartoninėje dėžėje esančių gabalų grynasis svoris neturi viršyti 30 kg.

5.

Į tą pačią kartoninę dėžę gali būti dedami tik tos pačios paskirties ir tos pačios kategorijos galvijų gabalai, ant kurių nurodytas jų pilnas pavadinimas arba Bendrijos kodas; dėžėse jokiu būdu neturi būti riebalų arba nuopjovų gabalų.

6.

Ant kartoninių dėžių turi būti šie antspaudai:

ant abiejų pusių – intervencinės tarnybos kortelės,

priekinės ir užpakalinės dalies viduryje – oficialaus veterinarinio patikrinimo kortelė, tačiau jei dėžės sudaro vieną bloką, kortelė tvirtinama tik priekinėje dalyje.

Tokiose kortelėse turi būti nurodytas serijos numeris, ir jos tvirtinamos taip, kad atidarius dėžę, suplyštų.

7.

Intervencinių tarnybų kortelėse turi būti nurodytas sutarties numeris, gabalų rūšis ir skaičius, grynasis svoris ir pakavimo data; kortelės negali būti mažesnio formato kaip 20 × 20 cm. Veterinarinio patikrinimo kortelėse turi būti pjaustymo įmonės patvirtinimo numeris.

8.

6 punkte minimose kortelėse turi būti nurodytas kiekvienos sutarties serijos numeris, be to, turi būti įmanoma palyginti naudojamų kartoninių dėžių skaičių bei išduotų kortelių skaičių.

9.

Kartoninės dėžės turi būti perrištos keturiais dirželiais, dviem išilgai ir dviem skersai, maždaug 10 cm atstumu nuo kiekvieno krašto.

10.

Kai tikrinimo metu kortelės perplėšiamos, jas būtina pakeisti intervencinės tarnybos kompetentingoms institucijoms išduotomis kortelėmis su serijos numeriais, po dvi korteles kiekvienai dėžei.

II.   Padėklai ir metalinės dėžės

1.

Kartoninės dėžės, kurios yra skirtingų konkursų objektas ir kuriose yra skirtingi mėsos gabalai, turi būti saugomos ant atskirų padėklų pagal paraiškas arba pagal mėnesius ir pagal gabalus. Šie padėklai turi būti atpažįstami pagal korteles, kuriose yra nurodytas konkurso numeris, gabalų rūšis, produkto grynasis svoris, taros svoris ir kiekvienos rūšies gabalų kartoninių dėžių skaičius.

2.

Padėklų ir metalinių dėžių vieta turi būti nurodyta saugojimo įmonėje.


VIII PRIEDAS

Intervencinių gabalų, atmestų taikant 26 straipsnio 2 dalies pirmą ir antrą pastraipas, individualios kainos

(eurais už toną)

Intervencinė išpjova

22 000

Intervencinė nugarinė

14 000

Intervencinis vidinis šlaunies raumuo

Intervencinis pasturgalio raumuo

10 000

Intervencinis išorinis šlaunies raumuo

Intervencinis paslėpsnis

Intervencinis priekinis šonkaulis (5 šonkauliai)

8 000

Intervencinė mentė

Intervencinis priekinis ketvirtis

6 000

Intervencinis pakrūtinys

Intervencinė blauzda

Intervencinis dilbio raumuo

5 000

Intervencinė šoninė

4 000


IX PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 562/2000

(OL L 68, 2000 3 16, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2734/2000

(OL L 316, 2000 12 15, p. 45)

Tik 8 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 283/2001

(OL L 41, 2001 2 10, p. 22)

Tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 503/2001

(OL L 73, 2001 3 15, p. 16)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 590/2001

(OL L 86, 2001 3 27, p. 30)

Tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1082/2001

(OL L 149, 2001 6 2, p. 19)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2001

(OL L 208, 2001 8 1, p. 14)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1592/2001

(OL L 210, 2001 8 3, p. 18)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2005

(OL L 174, 2005 7 7, p. 60)

 


X PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 562/2000

Šis reglamentas

1–5 straipsniai

1–5 straipsniai

6, 7 ir 8 straipsniai

9 straipsnis

6 straipsnis

10 straipsnis

7 straipsnis

11 straipsnis

8 straipsnis

12 straipsnis

9 straipsnis

13 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

10 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

13 straipsnio 1 dalies antras sakinys

10 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

13 straipsnio 2 ir 3 dalys

10 straipsnio 2 ir 3 dalys

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnis

12 straipsnis

16 straipsnis

13 straipsnis

17 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

14 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalies a punktas

17 straipsnio 1 dalies b punkto pirma frazės dalis

17 straipsnio 1 dalies b punkto antra frazės dalis

14 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir trečia pastraipa

14 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

17 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

17 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

14 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

17 straipsnio 3 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

14 straipsnio 3 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

17 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

17 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

14 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

17 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

14 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

17 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa

14 straipsnio 3 dalies šešta pastraipa

17 straipsnio 3 dalies aštunta pastraipa

14 straipsnio 3 dalies septinta pastraipa

17 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio 4 dalies pirma ir antra pastraipos

17 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

17 straipsnio 4 dalies ketvirta pastraipa

14 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

17 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys

14 straipsnio 5, 6 ir 7 dalys

18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

15 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

18 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma frazė

18 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos antra frazė

15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

18 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

15 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

19 straipsnis

16 straipsnis

20 straipsnis

17 straipsnis

21 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

21 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

18 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmas ir antras sakinys

21 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antras ir trečias sakinys

21 straipsnio 2–5 dalys

18 straipsnio 2–5 dalys

22 straipsnis

19 straipsnis

23 straipsnis

20 straipsnis

24 straipsnis

21 straipsnis

25 straipsnis

22 straipsnis

26 straipsnis

23 straipsnis

27 straipsnis

24 straipsnis

28 straipsnis

25 straipsnis

29 straipsnio 1 ir 2 dalys

26 straipsnio 1 ir 2 dalys

29 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė

26 straipsnio 3 dalies įžanginė frazė

29 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

26 straipsnio 3 dalies a punktas

29 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

26 straipsnio 3 dalies b punktas

30 straipsnis

27 straipsnis

31 straipsnio 1 ir 2 dalys

28 straipsnio 1 ir 2 dalys

31 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai

28 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktai

31 straipsnio 3 dalies d punktas

31 straipsnio 4 ir 5 dalis

28 straipsnio 4 ir 5 dalis

32–37 straipsniai

29 straipsnis

38 straipsnis

30 straipsnis

I–VI priedai

I–VI priedai

VII priedo I dalis

VII priedo I dalis

VII priedo II dalies 1 punktas

VII priedo II dalies 1 punktas

VII priedo II dalies 2 punktas

VII priedo II dalies 3 punktas

VII priedo II dalies 2 punktas

VIII priedas

VIII priedas

IX priedas

IX priedas

X priedas


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1670/2006

2006 m. lapkričio 10 d.

nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), 18 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1993 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2825/93, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 16 straipsnį, būtina atsižvelgti į tam tikrų iš grūdų gaunamų spiritinių gėrimų ypatumus, šiai konkrečiai situacijai gali būti pritaikyti kriterijai, pagal kuriuos būtų suteikiamos grąžinamosios išmokos. Dėl kai kurių spiritinių gėrimų gali prireikti patikslinimo, jeigu, iš vienos pusės, grūdų kaina eksporto metu neatitinka jų kainos gamybos metu, o iš kitos pusės – galutinis produktas gaunamas iš įvairių produktų mišinio, neleidžiančio identifikuoti eksportui skirto galutinio produkto gamybai panaudotų grūdų, be to, minėtą identifikavimą apsunkina ir tai, kad šiems spiritiniams gėrimams yra nustatytas privalomas ne mažesnis kaip trejų metų brandinimo laikotarpis.

(3)

Su tokiais sunkumais ypač buvo susidurta škotiško, airiško ir ispaniško viskio atveju.

(4)

Kiek tai įmanoma, turi būti taikoma įprasta grąžinamųjų išmokų sistema. Dėl to grąžinamoji išmoka turi būti mokama už grūdus, atitinkančius Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje numatytas sąlygas, kurios taikomos proporcingai eksportuotų spiritinių gėrimų kiekiams. Tam reikia šių spiritinių gėrimų distiliavimui panaudotų grūdų kiekius padauginti iš bendro vienodos normos koeficiento, kuris apskaičiuojamas atitinkamų valstybių narių pateiktų nacionalinių statistinių duomenų pagrindu. Viso eksportuoto atitinkamų spiritinių gėrimų kiekio santykis su visu jų parduotu kiekiu atrodo teisingas ir aiškus minėto apskaičiavimo pagrindas. Būtina apibrėžti „bendrą eksportuotą kiekį“ ir „bendrą parduotą kiekį“. Nustatant spiritinių gėrimų distiliavimui panaudotą grūdų kiekį ir koeficientą nereikia atsižvelgti į kiekius, kuriems taikoma įvežimo perdirbti tvarka.

(5)

Būtina numatyti koeficiento patikslinimą ypatingai tam, kad grąžinamųjų išmokų mokėjimai nesukeltų perdėto atsargų padidėjimo.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė diferencijuoti grąžinamąsias išmokas atsižvelgiant į paskirties vietą. Dėl to reikia numatyti objektyvius kriterijus, kuriais remiantis tam tikrose paskirties vietose grąžinamosios išmokos būtų panaikintos.

(7)

Reikia nustatyti grąžinamosios išmokos dydžio nustatymo dieną. Ši diena visų pirma turi būti susijusi su grūdų kontrolės momentu, o kiekiams, kurie spiritinių gėrimų distiliavimui panaudojami vėliau – su kiekvienu fiskaliniu spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpiu. Prieš sumokant grąžinamąsias išmokas, reikia pateikti spiritinių gėrimų distiliavimo deklaraciją, patvirtinančią, kad grūdai buvo panaudoti spiritinių gėrimų distiliavimui. Šioje deklaracijoje turi būti nurodyta grąžinamųjų išmokų apskaičiavimui reikalinga informacija. Pirmoji kiekvieno fiskalinio spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpio diena taip pat gali būti svarbi žemės ūkio perskaičiavimo kursui, numatytam Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje.

(8)

Pagal šį reglamentą būtina užregistruoti produktų išvežimą iš Bendrijos ir kai kuriais atvejais taip pat nurodyti jų paskirties vietą. Dėl to reikia vadovautis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (5), pateiktu eksporto apibrėžimu bei 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 800/1999, nustatančiame bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (6), nurodyta informacija.

(9)

Koeficiento nustatymui būtina pateikti įrodymą, kad tam tikri spiritinių gėrimų kiekiai buvo eksportuoti. Galima numatyti, kad 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (7), 43 straipsnis būtų taikomas į Bendrijos teritoriją grąžinamoms prekėms, jeigu įvykdomos specialios sąlygos.

(10)

Valstybės narės turi pateikti Komisijai būtiną informaciją.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas nustato išsamias taisykles, kuriomis remiantis nustatomos ir suteikiamos eksporto grąžinamosios išmokos už eksportuojamus iš grūdų gaunamus spiritinius gėrimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 16 straipsnyje ir į kurių gamybos procesą įeina nustatytas privalomas mažiausiai trejų metų brandinimo laikotarpis.

2.   Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1043/2005 (8) netaikomas 1 dalyje nurodytiems spiritiniams gėrimams, išskyrus šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies nuostatas.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos grąžinamosios išmokos gali būti mokamos už grūdus, atitinkančius Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir naudojamus spiritinių gėrimų, klasifikuojamų pagal KN kodus 2208 30 32, 2208 30 28, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 ir 2208 30 88, gamybai pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (9).

3 straipsnis

Šiame reglamente:

a)

nustatytas distiliavimo laikotarpis reiškia distiliavimo laikotarpį, nustatytą naudos gavėjo ir muitinės arba kitos atsakingos institucijos tarpusavio susitarimu akcizo kontrolės tikslais (fiskalinis laikotarpis);

b)

bendras eksportuotas kiekis reiškia tam tikrą kiekį spiritinių gėrimų, atitinkančių Sutarties 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir eksportuojamų į paskirties vietą, kuriai taikomos grąžinamosios išmokos;

c)

bendras parduotas kiekis reiškia tam tikrą kiekį Sutarties 23 straipsnio 2 dalies reikalavimus atitinkančių spiritinių gėrimų, kurie buvo išgabenti iš gamybos ar sandėliavimo vietos kaip žmonėms vartoti skirti produktai;

d)

pristatymas patikrinimui reiškia muitinės kontrolės procedūrą arba panašią administracinę procedūrą, taikomą 2 straipsnyje nurodytų spiritinių gėrimų gamybai skirtiems grūdams.

4 straipsnis

1.   Grąžinamosios išmokos mokamos už asmenų, kurie nustatytu spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpiu turi teisę į grąžinamąsias išmokas už patikrinimui pristatytus ir spiritinių gėrimų distiliavimui panaudotus grūdų kiekius, įvertintus pagal koeficientus, kurie turi būti nustatomi kiekvienais metais visoms valstybėms narėms ir taikomi visoms teisę gauti grąžinamąsias išmokas turinčioms atitinkamoms šalims. Šis koeficientas išreiškia vidutinį bendro eksportuoto nurodytų spiritinių gėrimų kiekio santykį su bendru parduotu jų kiekiu, remiantis šių kiekių tendencija, nustatyta per tam tikrą metų skaičių, kuris atitinka vidutinį atitinkamo spiritinio gėrimo brandinimo laikotarpį.

Nustatant spiritinių gėrimų distiliavimui panaudotų grūdų kiekius bei koeficientus neatsižvelgiama į grūdų kiekius, kuriems buvo taikoma įvežimo perdirbti tvarka.

Apskaičiuojant koeficientą taip pat reikia atsižvelgti į vieno iš atitinkamų spiritinių gėrimų atsargų pasikeitimus.

Koeficientai gali skirtis priklausomai nuo panaudotų grūdų.

2.   Kompetentingos institucijos reguliariai tikrina faktiškai eksportuotus ir turimus atsargų kiekius.

5 straipsnis

4 straipsnio 1 dalyje nurodytas koeficientas nustatomas kasmet iki liepos 1 d.

Jis taikomas nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d.

Koeficientas nustatomas remiantis valstybių narių pateikta informacija už metų, ėjusių prieš koeficiento nustatymo metus, laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

6 straipsnis

1.   Taikytinas grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą.

2.   Turi būti taikoma grūdų pristatymo patikrinimui dieną galiojantis grąžinamosios išmokos dydis ir žemės ūkio perskaičiavimo kursas.

Tačiau per kiekvieną fiskalinį spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpį po grūdų pristatymo patikrinimui laikotarpio, spiritinių gėrimų distiliavimui panaudotiems grūdų kiekiams yra taikomi kiekvieno atitinkamo fiskalinio spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpio pirmąją dieną galiojantys dydžiai ir kursai.

7 straipsnis

1.   Tam tikrose paskirties vietose grąžinamosios išmokos yra panaikinamos, jeigu to reikalauja situacija pasaulio rinkoje arba specifiniai tam tikrų rinkų reikalavimai.

2.   Jeigu pagal 1 dalį grąžinamoji išmoka yra panaikinama, arba jeigu ji vėl atnaujinama, ir jei pagal Stojimo aktą arba susitarimus su trečiosiomis šalimis tam tikroms rinkoms daugiau negalima skirti eksporto grąžinamųjų išmokų, tuomet 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas koeficientas koreguojamas. Koreguojant iš viso eksportuoto kiekio, naudojamo apskaičiuojant koeficientą, į šį koeficientą atitinkamai įtraukiami arba išbraukiami kiekiai, eksportuoti į tas rinkas, kuriose grąžinamoji išmoka yra panaikinta arba atnaujinta. Pakoreguotas koeficientas taikomas nuo pirmosios fiskalinio distiliavimo laikotarpio dienos pasikeitus grąžinamųjų išmokų galimybėms atitinkamose rinkose.

8 straipsnis

Šiame reglamente vietoje grūdų gali būti naudojamas salyklas.

Tokiu atveju miežiams ekvivalentiško salyklo kiekio apskaičiavimui taikomas 1,30 koeficientas.

Tačiau, jeigu pristatant patikrinimui pristatomas žaliasis nuo 43 % iki 47 % drėgnumo salyklas, tada ekvivalentiškam 7 % drėgnumo salyklo svoriui apskaičiuoti taikomas 0,57 koeficientas.

9 straipsnis

1.   Tik Bendrijoje įsikūrę distiliuotojai turi teisę į grąžinamąsias išmokas.

2.   Prieš kiekvieną fiskalinį spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpį distiliuotojas kompetentingoms institucijoms turi pateikti deklaraciją, kurioje nurodo visus grąžinamųjų išmokų apskaičiavimui reikalingus duomenis, t. y.:

a)

grūdų ar salyklo aprašą pagal bendrojo muitų tarifo nomenklatūrą, jeigu reikia, suskirstant pagal vienarūšes gaminių partijas;

b)

grynąjį produktų svorį ir drėgnumą, suskirstant pagal a punkte nurodytas vienarūšes gaminių partijas;

c)

grūdų atitikimo Sutarties 23 straipsnio 2 daliai patvirtinimą;

d)

distiliavimo ir sandėliavimo vietą.

Per fiskalinį spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpį pirmiau minėta deklaracija gali būti patikslinta, atsižvelgiant į vykstančio gamybos proceso metu faktiškai pagamintus didesnius ar mažesnius produkto kiekius.

3.   Pasibaigus kiekvienam fiskaliniam spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpiui distiliuotojas pateikia kompetentingoms institucijoms deklaraciją (toliau – distiliavimo deklaracija), patvirtinančią, kad per atitinkamą spiritinių gėrimų distiliavimo laikotarpį 2 dalyje numatytoje deklaracijoje nurodytus grūdus jis panaudojo vieno iš spiritinių gėrimų gamybai; jis nurodo distiliavimo būdu gautą produktų kiekį. Šią deklaraciją patvirtina patikrinimą atliekančios institucijos.

4.   Grąžinamoji išmoka mokama pateikus įrodymą, kad grūdai buvo pristatyti patikrinimui ir panaudoti spiritinio gėrimo distiliavimui.

5.   Mokėjimo suma apskaičiuojama pagal grynąjį svorį esant ne daugiau kaip 15 % drėgnumui. Jeigu panaudotų grūdų drėgnumas yra nuo 15 % iki 16 %, tuomet imamas 1 % sumažintas grynasis svoris. Jeigu panaudotų grūdų drėgnumas yra nuo 16 % iki 17 %, tuomet grynasis svoris sumažinamas 2 %. Jeigu panaudotų grūdų drėgnumas viršija 17 %, tuomet grynasis svoris sumažinamas 2 % už kiekvieną drėgnumo punktą virš 15 %.

Salyklo, išskyrus 8 straipsnyje nurodytą žaliąjį salyklą, mokėjimo suma apskaičiuojama pagal grynąjį svorį, esant ne daugiau kaip 7 % drėgnumui. Jeigu panaudoto salyklo drėgnumas yra nuo 7 % iki 8 %, tuomet apskaičiavimui naudojamas grynasis svoris yra sumažinamas 1 %. Jeigu panaudoto salyklo drėgnumas viršija 8 %, tuomet grynasis svoris sumažinamas 2 % už kiekvieną drėgnumo punktą virš 7 %.

Šiame reglamente numatytų spiritinių gėrimų gamybai skirtų grūdų ir salyklo drėgnumo nustatymo pamatinis metodas, taikomas Bendrijoje, yra numatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 (10) IV priede.

10 straipsnis

Valstybės narės taiko 9 straipsnyje nurodytų deklaracijų tikslumo patikrinimo bei fizinės grūdų, distiliavimo procesų bei distiliavimo būdu gauto produkto panaudojimo kontrolės priemones.

11 straipsnis

1.   Šalutiniai perdirbimo produktai nepristatomi patikrinimui, jeigu buvo nustatyta, kad jų kiekiai neviršija įprastų šalutinių produktų kiekių.

2.   Grąžinamoji išmoka nemokama už negeros ir netinkamos prekinės kokybės grūdus bei salyklą.

12 straipsnis

1.   Grąžinamąją išmoką moka valstybė narė, gaunanti 9 straipsnyje nurodytas deklaracijas.

2.   Grąžinamoji išmoka mokama tik po to, kai prekybininkas pateikia raštišką prašymą, kurio specialią formą gali nustatyti valstybės narės.

3.   Išskyrus force majeure atvejus, grąžinamosios išmokos suteikimui reikalingi dokumentai turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo distiliavimo deklaracijos pateikimo patikrinimą atliekančiai institucijai dienos. Priešingu atveju teisė į grąžinamąją išmoką prarandama.

4.   Kai koeficientas koreguojamas pagal 7 straipsnio 2 dalį, nuo pakoreguoto koeficiento taikymo dienos naudos gavėjai grąžina neteisingai sumokėtas grąžinamąsias išmokas.

13 straipsnis

1.   Pagal 4 straipsnio reikalavimus turi būti pateiktas įrodymas, kad Sutarties 23 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas atitinkantys spiritinių gėrimų kiekiai buvo eksportuoti.

2.   Pateiktinas įrodymas numatytas Reglamente (EB) Nr. 800/1999.

3.   Šiame reglamente „eksportas“ tai:

a)

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 161 ir 162 straipsniuose minimas eksportas

ir

b)

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje numatytas prekių pristatymas į paskirties vietas.

4.   Produktai, pristatyti į maisto produktų sandėlį, patvirtintą pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnį, taip pat yra laikomi eksportuotais. Produktų pristatymo į minėtą sandėlį atveju pirmiau nurodyto reglamento 40–43 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

14 straipsnis

1.   Spiritiniai gėrimai laikomi eksportuotais tą dieną, kai užbaigiami muitinės eksporto formalumai.

2.   Deklaracijoje, kuri pateikiama užbaigus muitinės eksporto formalumus, turi būti nurodyta ši informacija:

a)

atitinkamų spiritinių gėrimų aprašymas pagal kombinuotąją nomenklatūrą;

b)

eksportuojamų spiritinių gėrimų kiekiai, išreikšti litrais gryno alkoholio;

c)

spiritinių gėrimų sudėties aprašymas arba kita informacija, leidžianti nustatyti jų gamybai panaudotą grūdų rūšį;

d)

valstybę narę, kurioje buvo pagamintas spiritinis gėrimas.

3.   Jeigu spiritinis gėrimas yra gaunamas maišant įvairių rūšių grūdus, pakanka tai nurodyti deklaracijoje, kaip numatyta 2 dalies c punkte.

15 straipsnis

1.   Tam tikras grūdų kiekis laikomas eksportuotu, jeigu per šešis mėnesius po muitinės eksporto formalumų užbaigimo paskirtosios institucijos gauna 13 straipsnyje nurodytą įrodymą.

2.   Jeigu, nepaisant visų eksportuotojo pastangų, per nustatytą laikotarpį minėto įrodymo pateikti nepavyksta, tuomet šis laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau kaip šešiems mėnesiams.

Tačiau, jeigu eksporto į įrodymą patvirtinantis dokumentas buvo pateiktas pasibaigus laikotarpiui, per kurį galima eksporto operaciją priskirti tų pačių kalendorinių metų eksportui, tuomet atitinkama eksporto operacija yra pridedama prie kitų kalendorinių metų eksporto.

16 straipsnis

1.   Jeigu turi būti taikoma Bendrijos tranzito tvarka, tuomet 13 straipsnio 1 dalyje nurodytiems produktams taikoma Bendrijos išorinio tranzito tvarka.

2.   Pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 šio reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nurodyti spiritiniai gėrimai laikomi prekėmis, kurioms taikyti atitinkami muitinės eksporto formalumai dėl grąžinamųjų išmokų eksportui suteikimo buvo užbaigti. Tokie gėrimai negali būti išleisti į laisvą apyvartą tol, kol negrąžinama mokėtinų eksporto grąžinamųjų išmokų suma.

17 straipsnis

Pagal 7 straipsnio reikalavimus taip pat turi būti pateiktas įrodymas, kad atitinkami spiritiniai gėrimai buvo pristatyti į paskirties vietą, kuriai buvo nustatyta grąžinamoji išmoka.

Tokiu atveju, importo į trečiąją šalį, kuriai taikoma grąžinamoji išmoka, įrodymas, turi būti patvirtintas Reglamento (EB) Nr. 800/1999 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka.

18 straipsnis

1.   Atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai institucijų, kurių kompetencijai priklauso šio reglamento taikymas, pavadinimus ir adresus.

2.   Atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai toliau nurodytą informaciją iki kiekvienų metų liepos 16 d.:

a)

Sutarties 23 straipsnio 2 dalies sąlygas atitinkančių ir praėjusių metų sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu spiritinių gėrimų distiliavimui panaudotų grūdų ir salyklo kiekius, suskirstytus pagal kombinuotąją nomenklatūrą;

b)

grūdų ir salyklo kiekius, suskirstytus pagal kombinuotąją nomenklatūrą, kurie per tą patį laikotarpį buvo panaudoti pagal įvežimo perdirbti tvarką;

c)

2 straipsnyje nurodytus spiritinių gėrimų kiekius, suskirstytus pagal 19 straipsnyje pateiktas kategorijas, įskaitant per tą patį laikotarpį eksportuotus ir parduotus kiekius;

d)

pagal įvežimo perdirbti tvarką pagamintus spiritinių gėrimų kiekius, kurie buvo eksportuoti į trečiąsias šalis per tą patį laikotarpį, suskirstytus pagal 19 straipsnyje nurodytas kategorijas;

e)

praėjusių metų gruodžio 31 d. turėtas spiritinių gėrimų atsargas bei per tą laikotarpį pagamintus jų kiekius.

3.   Atitinkamos valstybės narės taip pat pateikia Komisijai nuo a iki d punktuose nurodytą informaciją už kiekvieną kalendorinį ketvirtį iki spalio 16 d., sausio 16 d. ir balandžio 16 d.

4.   Komisijos prašymu atitinkamos valstybės narės taip pat pateikia informaciją, būtiną, norint pakoreguoti 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą koeficientą.

19 straipsnis

18 straipsnyje:

a)

grūdų viskis – tai iš salyklo ir grūdų pagamintas viskis;

b)

salyklinis viskis – tai tik iš salyklo pagamintas viskis;

c)

A kategorijos airiškas viskis – tai iš salyklo ir grūdų pagamintas viskis, kuriame yra mažiau kaip 30 % salyklo;

d)

B kategorijos airiškas viskis – tai iš miežių ir salyklo pagamintas viskis, kuriame yra ne mažiau kaip 30 % salyklo;

e)

14 straipsnio 3 dalyje nurodytų spiritinių gėrimų gamybai panaudotų įvairių grūdų rūšių procentinės dalys nustatomos pagal 2 straipsnyje nurodytų spiritinių gėrimų gamybai panaudotus bendrus įvairių rūšių grūdų kiekius.

20 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2825/93 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

21 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  OL L 258, 1993 10 16, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1633/2000 (OL L 187, 2000 7 26, p. 29).

(4)  Žr. I priedą.

(5)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(6)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(7)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).

(8)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(9)  OL L 160, 1989 6 12, p. 1.

(10)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2825/93

(OL L 258, 1993 10 16, p. 6)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3098/94

(OL L 328, 1994 12 20, p. 12)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1633/2000

(OL L 187, 2000 7 26, p. 29)


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 2825/93

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

13 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

13 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

13 straipsnio 3 dalies a punktas

13 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

13 straipsnio 3 dalies b punktas

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnio pirma pastraipa

21 straipsnis

21 straipsnio antra pastraipa

I priedas

II priedas


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1671/2006

2006 m. lapkričio 10 d.

dėl aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijų mėsos importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1997 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 936/97, atidarantį aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos arba sušaldytos buivolų mėsos tarifines kvotas ir numatantį tokių kvotų administravimą (2),

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 4 ir 5 straipsnyje yra numatytos paraiškų pateikimo sąlygos ir jo 2 straipsnio f punkte nurodytos mėsos importo licencijų išdavimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte nurodytas 11 500 tonų aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, atitinkančios šiame reglamente apibrežtus reikalavimus, kiekis gali būti tam tikromis sąlygomis importuotas laikotarpiu nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. birželio 30 d.

(3)

Reikia priminti, kad šio Reglamento numatytos licencijos gali būti panaudotos per visą jų galiojimo laikotarpį tik tuo atveju, jei laikomasi galiojančių veterinarinių normų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visiškai patenkinamos visos paraiškos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio f punkte, importo licencijai gauti, pateiktos nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 5 d.

2.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 936/97 5 straipsnio nuostatų, per 2006 m. gruodžio mėnesio pirmąsias penkias dienas paraiškos licencijoms gauti gali būti pateiktos 4 832,45 tonų apimčiai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 19132005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 408/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 3).


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/42


TARYBOS DIREKTYVA 2006/91/EB

2006 m. lapkričio 7 d.

dėl kaliforninio skydamario kontrolės

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 ir 94 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/466/EEB dėl kaliforninio skydamario kontrolės (3) buvo iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Sumedėjusių dviskilčių augalų ir jų vaisių auginimas užima svarbią vietą Bendrijos žemės ūkyje.

(3)

Šios produkcijos derliui nuolatos pavojų kelia kenksmingi organizmai.

(4)

Apsaugant tokius augalus nuo tokių kenksmingų organizmų, ne tik turėtų būti išlaikomas produktyvumas, bet ir didinamas žemės ūkio produktyvumas.

(5)

Apsaugos priemonės, užkertančios kelią kenksmingų organizmų įvežimui į atskiras valstybes nares, turėtų tik ribotą poveikį, jeigu tokie organizmai tuo pačiu metu ir metodiškai nebūtų kontroliuojami visoje Bendrijoje ir nebūtų užkertamas kelias jų plitimui.

(6)

Vienas iš pačių kenksmingiausių organizmų sumedėjusiems dviskilčiams augalams yra kaliforninis skydamaris (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Šis kenkėjas pasirodė keliose valstybėse narėse ir Bendrijoje yra šio kenkėjo užkrėstų vietovių.

(8)

Nuolat gresia pavojus sumedėjusių dviskilčių augalų auginimui visoje Bendrijoje, jeigu nebus imtasi veiksmingų priemonių šiam kenkėjui kontroliuoti ir užkirsti kelią jo plitimui.

(9)

Šiam kenkėjui sunaikinti Bendrijoje turėtų būti priimtos minimalios nuostatos. Valstybėms narėms prireikus turėtų būti sudarytos sąlygos priimti papildomas ar griežtesnes nuostatas.

(10)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva nustato minimalias priemones, kurių reikia imtis valstybėse narėse kaliforniniam skydamariui (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) kontroliuoti ir užkirsti kelią jo plitimui.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

augalai – tai gyvi augalai ir gyvos augalų dalys, išskyrus vaisius ir sėklas;

b)

užpulti augalai ar vaisiai – augalai ar vaisiai, kuriuose randama vienas ar keli kaliforniniai skydamariai, jeigu nėra patvirtinta, kad jie negyvi;

c)

kaliforninių skydamarių augalai šeimininkai – tai Acer L., Cotoneaster E., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L. genčių rūšis;

d)

medelynai – plantacijos, kuriose auginami augalai, skirti persodinti, dauginti ar paskirstyti kaip atskirai įsišakniję augalai.

3 straipsnis

Užregistravus kaliforninio skydamario atsiradimo atvejį, valstybės narės paženklina židinį ir apsauginę juostą, kuri būtų pakankamai didelė kaimyninių teritorijų apsaugai užtikrinti.

4 straipsnis

Valstybės narės numato, kad židiniuose ir apsauginėse juostose kaliforninio skydamario užpulti augalai turi būti tinkamai apdoroti, kad šis kenkėjas būtų kontroliuojamas ir užkirstas kelias jam plisti.

5 straipsnis

Valstybės narės numato, kad:

a)

visi kenkėjo užpulti augalai medelynuose turi būti sunaikinti;

b)

visi kiti augalai, užpulti ar įtarus juos esant užpultus bei auginami židiniuose, turi būti apdorojami taip, kad tų teritorijų augalai ir švieži vaisiai jų išvežimo metu nebebūtų užpulti;

c)

visi įsišakniję kaliforninio skydamario augalai šeimininkai, augantys židiniuose, bei šių augalų dalys, skirtos dauginti ir auginti toje teritorijoje, gali būti persodinami židiniuose arba išvežami iš jo tik nustačius, kad jie jau nėra užpulti ir apdoroti taip, kad visi kaliforniniai skydamariai, kurie dar galėtų būti, būtų žuvę.

6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad apsauginėse juostose kaliforninio skydamario augalai šeimininkai būtų oficialiai stebimi ir bent kartą per metus būtų tikrinama, ar neatsirado kaliforninių skydamarių.

7 straipsnis

1.   Valstybės narės numato, kad bet kuriose augalų (išskyrus tuos, kurių šaknys žemėje) ir šviežių vaisių siuntose, kuriose buvo nustatytas užkrėtimas, užpulti augalai ir vaisiai turi būti sunaikinti, o kiti šios siuntos augalai ir vaisiai nukenksminami ar apdorojami taip, kad juose nebeliktų gyvų kaliforninių skydamarių.

2.   1 dalis netaikoma nedaug užkrėstoms šviežių vaisių siuntoms.

8 straipsnis

Valstybės narės panaikina priemones, kurių buvo imtasi kaliforniniams skydamariams kontroliuoti ar užkertančias kelią jam plisti, jeigu jau neberandama kaliforninių skydamarių.

9 straipsnis

Valstybės narės draudžia laikyti gyvus kaliforninius skydamarius.

10 straipsnis

1.   Valstybės narės gali leisti:

a)

taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas 4 ir 5 straipsniuose, 7 straipsnio 1 dalyje bei 9 straipsnyje nurodytoms priemonėms moksliniams ir fitosanitariniams tikslams, bandymams ir atrankai;

b)

nukrypstant nuo 5 straipsnio b punkto ir 7 straipsnio 1 dalies, nedelsiant perdirbti užpultus šviežius vaisius;

c)

nukrypstant nuo 5 straipsnio b punkto ir 7 straipsnio 1 dalies, pervežti užpultus šviežius vaisius židiniuose.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyti leidimai išduodami tik tuomet, kai tinkamos kontrolės priemonės garantuoja, kad nepažeidžiama kaliforninių skydamarių kontrolė ir nekyla pavojus šiam kenkėjui plisti.

11 straipsnis

Valstybės narės gali patvirtinti tokias papildomas ar griežtesnes sąlygas, kurių gali prireikti kaliforniniams skydamariams kontroliuoti ar užkirsti kelią jiems plisti.

12 straipsnis

Direktyva 69/466/EEB yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

13 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  2006 m. spalio 12 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. liepos 5 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 323, 1969 12 24, p. 5. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 77/93/EEB (OL L 26, 1977 1 31, p. 20).

(4)  Žr. I priedo A dalį šiame Oficialiajame leidinyje.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su jos pakeitimu

Tarybos direktyva 69/466/EEB

(OL L 323, 1969 12 24, p. 5)

 

Tarybos direktyva 77/93/EEB

(OL L 26, 1977 1 31, p. 20)

tik 19 straipsnis


B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 12 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

69/466/EEB (1)

1971 m. gruodžio 9 d.

77/93/EEB (2)  (3)  (4)

1980 m. gegužės 1 d.


(1)  Airijai ir Jungtinei Karalystei: 1973 m. liepos 1 d.

(2)  Laikantis Direktyvos 77/93/EEB 16 straipsnyje nustatytos tvarkos, valstybėms narėms gali būti leidžiama, to paprašius, laikytis tam tikrų šios direktyvos nuostatų vėliau nei 1980 m. gegužės 1 d., bet ne vėliau nei 1981 m. sausio 1 d.

(3)  Graikijai: 1983 m. sausio 1 d.

(4)  Ispanijai ir Portugalijai: 1987 m. kovo 1 d.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 69/466/EEB

Ši direktyva

1–11 straipsniai

1–11 straipsniai

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

I priedas

II priedas


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/583/EB dėl Europos investicijų banko gautų lėšų vykdyti operacijoms Kongo Demokratinėje Respublikoje pagal antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, penktąjį ir šeštąjį EPF perskirstymo

(2006/768/EB)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (1),

atsižvelgdama į 2000 m. rugsėjo 12 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo vadovaujantis Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimo, pasirašyto 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Benine), finansiniu protokolu ir dėl finansinės paramos teikimo užjūrio šalims bei teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirtoji dalis (2), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, parengtą pritarus Europos investicijų bankui (EIB),

kadangi:

(1)

Tarybos sprendime 2003/583/EB (3) nurodyta, kad visa papildomai skirtų lėšų suma galima disponuoti ketverius metus, skaičiuojant nuo sąskaitos atidarymo.

(2)

2005 m. gegužės 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendime 2005/446/EB (4) nustatyta, kad galutinė data, nuo kurios nebevykdomas įsipareigojimas teikti lėšas iš devintojo Europos plėtros fondo (EPF), yra 2007 m. gruodžio 31 d.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kad dėl vėlavimo pasirengti rinkimų procesui užsitęsė Kongo Demokratinės Respublikos pereinamasis laikotarpis, būtina pratęsti galutinę įsipareigojimo dėl papildomų lėšų, apie kurias kalbama Sprendime 2003/583/EB, skyrimo datą.

(4)

Todėl Sprendime 2003/583/EB numatyta galutinė įsipareigojimo dėl papildomų lėšų skyrimo data turėtų būti tokia, kokia numatyta Sprendime 2005/446/EB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/583/EB 4 straipsnio trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Remiantis Sprendimu 2005/446/EB galutinė įsipareigojimo dėl lėšų, pervestų į šią sąskaitą, skyrimo data yra 2007 m. gruodžio 31 d. Užbaigus visas operacijas, finansuojamas iš paskirtų sumų, banko sąskaita bus uždaryta, o visos likusios lėšos bus grąžintos valstybėms narėms. Sąskaita bus uždaryta ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3. Susitarimas su pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytu susitarimu (OL L 287, 2005 10 28, p. 4).

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(3)  OL L 198, 2003 8 6, p. 9.

(4)  OL L 156, 2005 6 18, p. 19.


Komisija

11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 31 d.

sudarantis Bendrijos regionų ir sričių, atitinkančių reikalavimus Europos regioninės plėtros fondo finansavimui pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarptautines ir tarpvalstybines kryptis 2007–2013 m. gauti, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5144)

(2006/769/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bendrąsias nuostatas (1), ypač į jo 7 straipsnį,

pasitarusi su fondų koordinavimo komitetu, nurodytu Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 103 straipsnyje,

kadangi

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies c punktą Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslu siekiama stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą vykdant bendras vietos ir regionines iniciatyvas bei tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmus, skatinančius integruotą teritorinę plėtrą, atitinkančią Bendrijos prioritetus.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 7 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą reikalavimus gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinka Bendrijos NUTS III lygio regionai, esantys prie visų vidaus ir tam tikrų išorės sausumos sienų, ir visi Bendrijos NUTS III lygio regionai prie jūrų sienų, kuriuos vieną nuo kito paprastai skiria ne daugiau kaip 150 kilometrų, atsižvelgiant į galimus pakeitimus, kurie būtini bendradarbiavimo veiksmų suderinamumui ir tęstinumui užtikrinti.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 7 straipsnio 2 dalį tarptautinės sritys taip pat atitinka reikalavimus gauti finansavimą.

(4)

Todėl būtina sudaryti reikalavimus atitinkančių regionų ir sričių sąrašą.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka fondų koordinavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 7 straipsnio 1 dalyje, reikalavimus gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkantys regionai yra išvardyti I priede.

2 straipsnis

Siekiant tarptautinio bendradarbiavimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 7 straipsnio 2 dalyje, reikalavimus gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkantys regionai yra išvardyti II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


I PRIEDAS

NUTS III lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarpvalstybinei krypčiai, sąrašas

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (only Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


II PRIEDAS

NUTS III lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti Europos regioninės plėtros fondo finansavimą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo tarptautinei krypčiai, sąrašas

AZORAI, MADEIRA, KANARŲ SALOS (MAKARONEZIJA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPIŲ REGIONAS

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTO VANDENYNO PAKRANTĖ

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (tik šis NUTS III regionas)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

BALTIJOS JŪRA

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIBŲ REGIONAS

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

VIDURIO IR RYTŲ EUROPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

INDIJOS VANDENYNO REGIONAS

FR94

Réunion

VIDURŽEMIO JŪRA (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

ŠIAURĖS JŪRA

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (tik šis NUTS III regionas)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (tik šis NUTS III regionas)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (tik šis NUTS III regionas)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (tik šie NUTS III regionai)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

ŠIAURĖS VAKARŲ EUROPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

ŠIAURĖS PERIFERINĖS ZONOS

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (tik šis NUTS III regionas)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

PIETRYČIŲ EUROPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

PIETVAKARIŲ EUROPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Į šią sritį įtraukiamas ir Gibraltaras

(2)  Į šią sritį įtraukiamas ir Gibraltaras


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/59


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/770/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1228/2003 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (1), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1228/2003 nustatomos gairės dėl tinklų sujungimo tarp nacionalinių sistemų turimų perdavimo pajėgumų valdymo ir paskirstymo;

(2)

Siekiant užtikrinti efektyvią prieigą prie elektros energijos perdavimo sistemų tarpvalstybinių sandorių tikslais, šiose gairėse nustatomi efektyvūs tarpvalstybinių elektros energijos tinklų sujungimo pajėgumų perkrovos valdymo metodai.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 13 straipsnio 2 dalimi įkurto komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1228/2003 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 176, 2003 7 15, p. 1.


PRIEDAS

Gairės dėl tinklų sujungimo tarp nacionalinių sistemų turimų perdavimo pajėgumų valdymo ir paskirstymo

1.   Bendrosios nuostatos

1.1.

TSO stengiasi patvirtinti visus komercinius sandorius, tarp jų – tarpvalstybinę prekybą.

1.2.

Kai perkrovos nėra, naudojimuisi tinklų sujungimu netaikomi jokie apribojimai. Jei dažniausiai taip ir yra, naudojimuisi tarpvalstybinėmis perdavimo paslaugomis nuolatinės bendro skyrimo tvarkos taikyti nereikia.

1.3.

Kai planuoti komerciniai sandoriai neatitinka saugaus tinklų veikimo reikalavimų, TSO gali sumažinti perkrovą laikydamasis tinklo veikimo saugumo, tuo pačiu stengdamiesi užtikrinti, kad visos susijusios išlaidos išliktų ekonomiškai efektyvios. Tuo atveju, jei negali būti taikomos mažesnių sąnaudų reikalaujančios priemonės, numatomas prevencinis perskirstymas arba mainai.

1.4.

Atsiradus struktūrinėms perkrovomis, TSO iškart taiko iš anksto nustatytas ir sutartas atitinkamas perkrovos valdymo taisykles ir tvarką. Perkrovos valdymo metodais užtikrinama, kad su visu skirtu perdavimo pajėgumu susiję fiziniai elektros energijos srautai atitinka tinklų saugos standartus.

1.5.

Perkrovos valdymui skirti metodai turi būti ekonomiškai veiksmingi skatinant rinkos dalyvius ir TSO, remti konkurenciją; būti tinkami taikyti regionuose ir Bendrijos mastu.

1.6.

Perkrovų valdymui neturi turėti įtakos jokie sandoriai. Konkretus prašymas suteikti perdavimo paslaugas atmetamas tik tada, kai vienu metu susidaro toliau nurodytos sąlygos:

a)

dėl padidėjusių fizinių elektros energijos srautų, atsiradusių priėmus šį prašymą, gali susidaryti situacija, dėl kurios nebus galima garantuoti saugaus elektros energijos sistemos veikimo ir

b)

konkreti šio prašymo piniginė išraiška perkrovos valdymo procedūroje yra mažesnė nei visų kitų už tokią paslaugą ir tokiomis pat sąlygomis ketinamų patenkinti prašymų vertė.

1.7.

TSO, nustatydamas konkrečias tinklo vietas, kuriose ir tarp kurių turi būti taikomas perkrovos valdymas, vadovaujasi ekonomiškumo ir neigiamos įtakos sumažinimo vidaus elektros rinkai principais. Konkrečiai, TSO negali apriboti sujungimo pajėgumų siekdami išspręsti perkrovos problemą savo kontroliuojamoje teritorijoje, išskyrus esant anksčiau nurodytoms priežastims ir veikimo saugos tikslais (1). Susidarius tokiai situacijai, TSO apibūdina ją ir, remdamasis skaidrumo principu, supažindina su ja visus vartotojus. Tokia situacija yra toleruojama tik iki tol, kol yra surandamas ilgalaikis sprendimas. TSO apibūdina metodus ir projektus, kurie padėtų rasti ilgalaikį sprendimą, ir, remdamasis skaidrumo principu, supažindina su jais visus vartotojus.

1.8.

TSO, stengdamasis veikimo priemonėmis ir persiuntimu subalansuoti tinklą kontroliuojamos teritorijos viduje, atsižvelgia į tokių priemonių poveikį kaimynystėje esančiose kontroliuojamose teritorijose.

1.9.

Siekiant maksimaliai padidinti prekybos elektros energija galimybes ir subalansuoti valstybių pajėgumus, ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 1 d. koordinuotai ir saugiomis veiklos sąlygomis nustatomi jungiamosios linijos pajėgumų vienos dienos perkrovos valdymo mechanizmai.

1.10.

Nacionalinės reguliavimo institucijos reguliariai atlieka perkrovos valdymo metodų vertinimus, pirmiausia kreipdamos dėmesį į tai, kaip laikomasi šiame reglamente ir šiose gairėse nustatytų principų ir taisyklių bei reguliavimo institucijų remiantis minėtais principais ir taisyklėmis nustatytų sąlygų. Konsultacijos su rinkos dalyviais ir išsamūs tyrimai yra tokių vertinimų dalis.

2.   Perkrovos valdymo metodai

2.1.

Siekiant palengvinti efektyvią tarpvalstybinę prekybą elektros energija, perkrovos valdymo metodai orientuojami į rinką. Tuo tikslu pajėgumai skiriami tik naudojantis viešaisiais (pajėgumų) arba uždaraisiais (pajėgumų ir energijos) aukcionais. Tam pačiam tinklų sujungimui gali būti taikomi abu metodai. Prekiaujant keletą kartų per dieną teikiama elektros energija, gali būti naudojamasi nepertraukiama prekyba.

2.2.

Atsižvelgiant į konkurencijos sąlygas, perkrovos valdymo mechanizmuose gali reikėti numatyti ir ilgalaikius, ir trumpalaikius perdavimo pajėgumus.

2.3.

Kiekvienos pajėgumų skyrimo procedūros metu skiriama numatyta turimų sujungimų pajėgumų dalis taip pat anksčiau neskirti likę pajėgumai bei pajėgumų turėtojų suteikti pajėgumai iš ankstesnių skyrimų.

2.4.

Siekdamas palengvinti efektyvią konkurenciją, TSO gerina pajėgumų užtikrinimo patikimumą atsižvelgdamas į dalyvaujančių TSO bei rinkos dalyvių pareigas ir teises. Rinkai gali būti pasiūlyta pakankamai didelė mažiau užtikrinta pajėgumų dalis, tačiau rinkos dalyviai visada informuojami apie tikslias perdavimo užsienio linijomis sąlygas.

2.5.

Pasinaudojimo ilgalaikiais ir vidutinės trukmės skyrimais teisės yra patikimos perdavimo pajėgumų teisės. Pajėgumų skyrimo metu joms taikomi „naudokis arba prarask“ arba „naudokis arba parduok“ principai.

2.6.

TSO nustato tinkamą pajėgumų skyrimo skirtingais laikotarpiais struktūrą. Ją gali sudaryti galimybė rezervuoti minimalų sujungimų pajėgumų procentą vieną arba keletą kartų per dieną suteikiamiems skyrimams. Tokią skyrimų struktūrą tikrina atitinkamos reguliavimo institucijos. Rengdamas pasiūlymus, TSO atsižvelgia į:

a)

rinkų charakteristikas,

b)

veikimo sąlygas, pavyzdžiui, užtikrintų tvarkaraščių sujungimo poveikį,

c)

procentams ir skirtingiems galiojantiems skyrimų mechanizmų grafikams taikomą suvienodinimų lygį.

2.7.

Skiriant pajėgumus neturi būti diskriminuojami tie rinkos dalyviai, kurie nori pasinaudoti savo teisėmis sudaryti fizines dvišales sutartis ir tie, kurie nori pateikti dvišales tiekimo paraiškas arba paraiškas dėl energijos mainų. Laimi paraiškos su didžiausia tikslia arba numatoma verte nustatytu laikotarpiu.

2.8.

Regionuose, kur išankstinės finansinės elektros rinkos yra gerai išvystytos ir jų veiksmingumas jau įrodytas, visi sujungimų pajėgumai gali būti skirti pasinaudojant uždaraisiais (pajėgumų ir energijos) aukcionais.

2.9.

Išskyrus naujas jungiamąsias linijas, kurioms taikomos Reglamento 7 straipsnyje numatytos lengvatos, pajėgumų skyrimo metoduose neleidžiama nustatyti rezervinių kainų.

2.10.

Iš esmės skyrimo procese be jokių apribojimų gali dalyvauti visi potencialūs rinkos dalyviai. Atitinkamos reguliavimo ir (arba) konkurencijos institucijos, siekdamos išvengti problemų arba jų paaštrėjimo dėl konkretaus rinkos dalyvio galimai dominuojančios padėties rinkoje, jei reikia, gali taikyti apribojimus dėl dominavimo rinkoje apskritai arba konkrečiai bendrovei.

2.11.

Rinkos dalyviai informuoja TSO apie savo pajėgumų suvartojimą tiksliai iki kiekvienam laikotarpiui nustatyto termino. Nustatomas terminas yra toks, kad TSO galėtų naujai paskirstyti nepanaudotus pajėgumus naujam naudojimui kitu susijusiu laikotarpiu, įskaitant naudojimą keletą kartų per dieną.

2.12.

Pajėgumus galima laisvai parduoti antraeiliu pagrindu, su sąlyga, kad apie tai TSO pranešama pakankamai iš anksto. Jei TSO neleidžia sudaryti antraeilės prekybos (sandorio), apie tai aiškiai ir skaidriai pranešama ir paaiškinama visiems rinkos dalyviams, taip pat informuojama reguliavimo institucija.

2.13.

Finansines pasekmes dėl nesugebėjimo vykdyti su pajėgumų skyrimu susijusius įsipareigojimus šalina už tokią nesėkmę atsakingi subjektai. Jei rinkos dalyviai nepasinaudoja tais pajėgumais, kuriuos jie įsipareigojo panaudoti, arba pajėgumų pardavimo viešajame aukcione atveju nesugeba prekiauti antriniu pagrindu arba grąžina pajėgumus per numatytą laikotarpį, jie netenka teisių į tokius pajėgumus ir sumoka išlaidas atspindintį mokestį. Toks mokestis dėl pajėgumų nepanaudojimo turi būti pateisinamas ir proporcingas. Kita vertus, jei TSO neįvykdo įsipareigojimo, ji privalo rinkos dalyviui išmokėti kompensaciją už pajėgumo teisių praradimą. Šiuo tikslu į jokius dėl tokių aplinkybių susidarančius nuostolius neatsižvelgiama. Pagrindinės koncepcijos ir metodai, kuriais vadovaujamasi siekiant nustatyti dėl įsipareigojimų nesilaikymo atsirandančius kompensuotinus nuostolius, nustatomi iš anksto ir yra peržiūrimi atitinkamos nacionalinės reguliuojančios institucijos (arba institucijų).

3.   Koordinavimas

3.1.

Tinklų sujungimo pajėgumų skyrimą koordinuoja ir įgyvendina TSO, laikydamasis bendros skyrimo tvarkos. Tais atvejais, kai manoma, jog prekyba tarp dviejų šalių (jų TSO) turi reikšmingą poveikį fizinėms energijos srauto sąlygoms trečiojoje šalyje (jos TSO), visi susiję TSO koordinuoja perkrovos valdymo metodus taikydami bendrą perkrovos valdymo tvarką. Nacionalinės reguliavimo institucijos ir TSO užtikrina, kad nebūtų vienbalsiai sukurta ir taikoma jokia perkrovos valdymo tvarka, kuri turėtų reikšmingą poveikį fiziniams elektros energijos srautams kituose tinkluose.

3.2.

Bendroji koordinuota perkrovos valdymo metodika ir tvarka skirstant pajėgumus rinkai bent jau metams, mėnesiui ir dienai į priekį taikoma ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 1 d. toliau nurodytuose regionuose esančiose šalyse:

a)

Šiaurės Europoje (t. y. Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje),

b)

Šiaurės Vakarų Europoje (t. y. Beneliukso šalyse, Vokietijoje ir Prancūzijoje),

c)

Italijoje (t. y. Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Slovėnijoje ir Graikijoje),

d)

Vidurio Rytų Europoje (t. y. Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Vengrijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje),

e)

Pietvakarių Europoje (t. y. Ispanijoje, Portugalijoje ir Prancūzijoje),

f)

JK, Airijoje ir Prancūzijoje,

g)

Baltijos valstybėse (t. y. Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje).

Jei jungiamieji tinklai yra daugiau negu vienam regionui priklausančiose šalyse, siekiant užtikrinti suderinamumą su kituose regionuose, kuriems priklauso tokios šalys, taikomais metodais, gali būti taikomas kitoks perkrovos valdymo metodas. Tokiu atveju metodą siūlo atitinkamas TSO, o jį peržiūri susijusios reguliavimo institucijos.

3.3.

2.8 punkte nurodyti regionai gali skirti visą jungiamųjų tinklų pajėgumą skirdami pajėgumus dienai į priekį.

3.4.

Siekiant suformuoti iš tikrųjų integruotą Europos vidaus elektros rinką, visiems šiems septyniems regionams nustatoma suderinama perkrovos valdymo tvarka. Rinkos dalyviams neturi kliudyti nesuderinamos regioninės sistemos.

3.5.

Siekiant skatinti teisingą ir veiksmingą konkurenciją, atskirų anksčiau 3.2 punkte nurodytuose regionuose esančių TSO koordinavimą sudaro visi etapai: nuo pajėgumų apskaičiavimo ir skyrimų optimizavimo iki saugaus tinklo darbo, aiškiai paskirstant atsakomybę. Pirmiausia tokį koordinavimą sudaro:

a)

naudojimasis bendru perdavimo modeliu, kuriuo remiantis būtų efektyviai paskirstyta tarpusavyje susijusi fizinė kontūro srovė ir atsižvelgiama į komercinių ir fizinių elektros energijos srautų neatitikimus,

b)

pajėgumų, skirtų efektyviam tarpusavyje susijusios fizinės kontūro srovės paskirstymui, paskirstymas ir skyrimas,

c)

vienodi įpareigojimai pajėgumų turėtojams dėl informacijos pateikimo apie tai, kur jie ketina juos naudoti, t. y. apie pajėgumų skyrimą (pardavimui viešuosiuose aukcionuose),

d)

identiški terminai ir tiekimo užbaigimo laikas,

e)

vienoda pajėgumų paskirstymo skirtingais laikotarpiais struktūra (pvz., 1 diena, 3 valandos, 1 savaitė ir t. t.), ir parduoti pajėgumų blokai (elektros energijos kiekis MW, MWh ir t.t.),

f)

nuosekli sutartimi pagrįsta struktūra su rinkos dalyviais,

g)

elektros energijos srautų tikrinimas siekiant, kad jie atitiktų tinklo saugumo reikalavimus veikimo planavimui ir veikimui realiu laiku,

h)

perkrovos valdymo veiksmų vykdymas ir atsiskaitymas už juos.

3.6.

Koordinavimas taip pat apima TSO informacijos mainus. Informacijos mainų pobūdis, laikas ir dažnumas derinami su 3.5. punkte nurodyta veikla ir elektros rinkos funkcionavimu. Tokie informacijos mainai pirmiausia suteikia galimybę TSO kiek galima tiksliau numatyti bendrą tinklo situaciją, kad būtų galima nustatyti srautus tinkle ir turimus sujungimų pajėgumus. Kiekvienas TSO, renkantis informaciją kito TSO vardu, pateikia dalyvaujančiam TSO duomenų rinkimo rezultatus.

4.   Veiklos rinkoje grafikas

4.1.

Turimų perdavimo pajėgumų skyrimas vykdomas pakankamai iš anksto. Susiję TSO, prieš kiekvieną skyrimą bendrai skelbia apie ketinamus skirti pajėgumus, prireikus, atsižvelgdami į pajėgumus, suteiktus pagal užtikrinto perdavimo teises ir, jei tai susiję, į skyrimus, kurių griežtai laikomasi, kartu nurodant laikotarpius, kuriais pajėgumai sumažės arba nebus teikiami (tarkim, dėl remonto).

4.2.

Visapusiškai atsižvelgiant į tinklo saugumą, perdavimo teisės skiriamos pakankamai iš anksto, prieš vykdomas visų susijusių organizuotų rinkų „dieną prieš“ sesijas ir prieš paskelbiant apie planuojamus paskirstyti pajėgumus pagal „dieną prieš“ arba „keletą kartų per dieną“ paskirstymo mechanizmus. Siekiant efektyviai pasinaudoti tinklų sujungimu, perdavimo teisių skyrimas priešinga kryptimi yra sujungiamas į tinklą.

4.3.

Vienas po kito keletą kartų per dieną teikiami perdavimo pajėgumai D dienai vykdomi D-1 ir D dienomis pateikus nurodytos arba faktiškos „dienos prieš“ gamybos grafikus.

4.4.

TSO, ruošdamasis tinklo „dienos prieš“ veikimui, keičiasi informacija su kaimynystėje esančiais TSO, pavyzdžiui, apie jų numatytą tinklo tipologiją, turimus ir planuojamus gamybos vienetus ir apkrovos srautus siekdamas optimaliai pasinaudoti visu tinklu veikimo priemonių pagalba pagal saugaus tinklo veikimo taisykles.

5.   Skaidrumas

5.1.

TSO skelbia visus reikalingus duomenis susijusius su tinklo buvimu, prieiga prie jo ir naudojimusi juo, tarp jų – ataskaitą apie perkrovos buvimo vietą ir priežastis, perkrovos valdymui taikomus metodus ir jos valdymo planus ateityje.

5.2.

TSO skelbia bendrą skirtingomis aplinkybėmis perkrovos valdymui taikomo metodo, kuriuo siekiama padidinti rinkai pateikiamus pajėgumus, apibūdinimą ir bendrą schemą jungiamųjų linijų pajėgumui skirtingais laikotarpiais apskaičiuoti. Tokią schemą tikrina atitinkamos valstybės narės reguliavimo institucijos.

5.3.

TSO išsamiai apibūdina ir, remdamasis skaidrumo principu, pateikia visiems potencialiems tinklo vartotojams informaciją apie perkrovos valdymą ir naudojamą pajėgumų paskirstymo tvarką, taip pat nurodo laiką ir pajėgumams taikomą tvarką, apibūdina siūlomus produktus ir TSO bei pajėgumus gaunančios šalies pareigas ir teises, tarp jų – atsakomybę, kuri atsiranda nevykdant įsipareigojimų.

5.4.

Veikimo ir planavimo saugos standartai sudaro TSO skelbiamo atviro ir viešo dokumento neatskiriamą dalį. Šį dokumentą taip pat tikrina nacionalinės reguliavimo institucijos.

5.5.

TSO, remdamasis kiek įmanoma tikslesne prognoze, skelbia visus susijusius duomenis apie tarpvalstybinę prekybą elektros energija. Siekdami įvykdyti šį įsipareigojimą, susiję rinkos dalyviai pateikia TSO susijusius duomenis. Tokios informacijos skelbimo būdą tikrina reguliavimo institucijos. TSO skelbia bent:

a)

kasmet: informaciją apie ilgalaikį elektros energijos perdavimo infrastruktūros vystymą ir jos įtaką tarpvalstybiniams perdavimo pajėgumams;

b)

kas mėnesį: rinkai skirtų elektros energijos perdavimo pajėgumų prognozę mėnesiui ir vieneriems metams, atsižvelgiant į visą susijusią informaciją tokios prognozės metu (pvz., vasaros ir žiemos sezonų įtaką linijų pajėgumams, tinklų priežiūrą, turimus gamybos vienetus ir t. t.);

c)

kas savaitę: rinkai skirtų elektros energijos perdavimo pajėgumų prognozę vienai savaitei, atsižvelgiant į visą susijusią informaciją tokios prognozės metu, konkrečiai: oro prognozes, planuojamus tinklų remonto darbus, turimus gamybos vienetus ir t. t.;

d)

kasdien: rinkai skirtų elektros energijos perdavimo pajėgumus vienai dienai ir keletą kartų per dieną vykdomiems perdavimams kiekvienam rinkos laiko vienetui, atsižvelgiant į visus susumuotus vienos dienos skyrimus, į vienos dienos gamybos grafikus, prognozuojamus poreikius ir planuojamus tinklų remonto darbus;

e)

bendrus jau skirtus pajėgumus kiekvienam rinkos laiko vienetui, atsižvelgiant į visas susijusias sąlygas, kuriomis pajėgumai gali būti naudojami (pvz., aukciono kliringo kainą, įsipareigojimus dėl pajėgumų naudojimo būdo ir t. t.), kad būtų galima nustatyti visus likusius pajėgumus;

f)

kiek galima greičiau po kiekvieno skyrimo – skirtus pajėgumus, taip pat mokėtą kainą;

g)

informaciją apie iš viso sunaudotus pajėgumus pagal rinkos laiko vienetą, iškart po paskirstymo;

h)

kuo realesniu laiku: suteiktų komercinių ir fizinių elektros energijos srautų sumą pagal kiekvieną rinkos laiko vienetą, tarp jų – TSO vykdytų korekcinių veiksmų (jei tokių būtų) apibūdinimą, pavyzdžiui, apribojimus sprendžiant tinklo arba sistemos problemas;

i)

ex-ante informaciją apie planuojamus elektros energijos tiekimo nutraukimus ir ex-post informaciją apie praėjusios dienos planuotus ir neplanuotus tiekimo nutraukimus didesniuose nei 100 MW gamybos vienetuose.

5.6.

Visa reikalinga informacija pateikiama rinkai laiku, kad būtų galima derėtis dėl visų sandorių (konkrečiai, dėl kasmet pasirašomų tiekimo susitarimų su pramonės klientais derybų laiko arba dėl pasiūlymų pateikimo organizuotoms rinkoms laiko).

5.7.

TSO skelbia susijusią informaciją dėl prognozuojamų poreikių ir elektros energijos gamybos remdamasis 5.5 ir 5.6 punktuose nurodytais laikotarpiais. TSO taip pat skelbia susijusią informaciją, reikalingą tarpvalstybinei subalansavimo rinkai.

5.8.

Skelbiant prognozes, ex post realizuotos vertės prognozės informacijai yra skelbiamos tuo laikotarpiu, kuris yra po prognozuojamo laikotarpio arba ne vėliau kaip kitą dieną (D+1).

5.9.

Su visa TSO skelbiama informacija turi būti galima laisvai susipažinti sudėtingos prieigos nereikalaujančioje formoje. Su visais duomenimis turi būti galima susipažinti naudojantis tinkamomis ir standartizuotomis apsikeitimo informacija priemonėmis, kurios yra nustatomos glaudžiai bendradarbiaujant su rinkos dalyviais. Tam, kad tokiais duomenimis galėtų pasinaudoti nauji rinkos dalyviai, juose pateikiama informacija turi apimti mažiausiai dvejų metų laikotarpius.

5.10.

Siekiant, kad TSO galėtų apskaičiuoti apkrovos srautus savo teritorijoje, jie pastoviai keičiasi pakankamai tiksliais duomenimis apie tinklą ir apkrovos srautus. Tokie pat duomenys pateikiami reguliavimo institucijoms ir Europos Komisijai, jei ji to reikalauja. Reguliavimo institucijos ir Europos Komisija užtikrina, kad jos ir joms analitinį darbą su tokiais duomenimis atliekantys konsultantai gerbs tokių duomenų konfidencialumą.

6.   Iš perkrovos gautų pajamų panaudojimas

6.1.

Pelnas taikant perkrovos valdymo tvarką tam tikru iš anksto nustatytu laikotarpiu gali būti gaunamas tik tokiu atveju, jei tuo laikotarpiu susidaro perkrova, išskyrus naujų jungiamųjų linijų atveju (joms taikoma išimtis pagal reglamento 7 straipsnį). Tokių pajamų paskirstymo tvarką tikrina reguliavimo institucijos; tokia tvarka neturi iškraipyti skyrimo proceso kokios nors pajėgumų arba energijos prašančios šalies naudai nei trukdyti sumažinti elektros energijos perkrovas.

6.2.

Nacionalinės reguliavimo institucijos, nustatydamos iš skirtų jungiamųjų linijų pajėgumų gautų pajamų panaudojimą, vadovaujasi skaidrumo principu.

6.3.

Iš perkrovos gautos pajamos yra paskirstomos tiems TSO, kurie dalyvavo veikloje pagal dalyvaujančių TSO nustatytus ir atitinkamų reguliuojančių institucijų patikrintus kriterijus.

6.4.

TSO iš anksto aiškiai nustato, kaip gali būti panaudojamos pajamos iš perkrovų ir praneša, kaip jos buvo panaudotos. Reguliavimo institucijos tikrina, ar toks panaudojimas atitinka šį reglamentą ir gaires ir ar visa iš perkrovos gauta suma po jungiamųjų linijų pajėgumų skyrimo yra panaudota vienam ar daugiau iš reglamento 6 straipsnio 6 dalyje nurodytų tikslų.

6.5.

Kasmet iki liepos 31 d. reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą apie pajamas, gautas per 12 mėnesių laikotarpį (iki konkrečių metų birželio 30 d.) ir apie tai, kaip jos buvo panaudotos, kartu su patvirtinimu, kad toks pajamų panaudojimas atitinka šį reglamentą ir gaires, ir kad visa perkrovos pajamų suma yra panaudota vienam ar daugiau iš nurodytų tikslų.

6.6.

Pageidautina, kad iš perkrovos gautos pajamos būtų panaudotos investicijoms, kuriomis siekiama palaikyti arba padidinti jungiamųjų linijų pajėgumus, skiriant tokias lėšas konkretiems iš anksto numatytiems projektams, kurie padės sumažinti esančias susijusias perkrovas ir kuriuos galima įgyvendinti per priimtiną laikotarpį, pirmiausia leidimų proceso prasme.


(1)  Saugus veikimas reiškia „perdavimo sistemos naudojimą laikantis sutarto saugumo norm.“


11.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 312/66


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. lapkričio 9 d.

dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5304)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/771/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijoje bei pasaulyje naudojama vis daugiau mažojo nuotolio įrenginių ir jiems tenka vis svarbesnis vaidmuo ekonomikoje ir kasdieniame piliečių gyvenime, kur šie įrenginiai įvairiai pritaikomi signalizacijoms, vietinio ryšio, durų atidarymo įrangai ar medicininiams implantams. Taikomųjų priemonių, pagrįstų mažojo nuotolio įrenginių veikimu, kūrimas Europos bendrijoje galėtų padėti siekti ir konkrečių Bendrijos politikos tikslų, pavyzdžiui, pabaigti kurti vidaus rinką, skatinti naujoves ir mokslinius tyrimus, kurti informacinę visuomenę.

(2)

Mažojo nuotolio įrenginiai paprastai yra masinės prekybos rinkoje parduodami ir (arba) kilnojamieji įrenginiai, kurie gali būti lengvai transportuojami ir naudojami abipus sienų, bet spektro naudojimo sąlygų skirtumai trukdo laisvai juos naudoti, didina gamybos sąnaudas ir žalingųjų trukdžių kitiems radijo taikymo būdams bei paslaugoms atsiradimo riziką. Todėl siekiant plėsti šios rūšies įrenginių vidaus rinką, palaikyti ES gamybos pramonės konkurencingumą didinant masto ekonomiją ir siekiant mažinti vartotojų išlaidas būtina, kad radijo spektrą Bendrijoje būtų galima naudoti suderintomis techninėmis sąlygomis.

(3)

Kadangi šios rūšies įrenginiai naudoja radijo spektrą spinduliuodami maža galia bei nedideliu nuotoliu, paprastai būna nedidelė tikimybė, kad tokie įrenginiai kels radijo trukdžius kitiems spektrą naudojantiems įrenginiams. Todėl šie įrenginiai gali dalytis tomis pačiomis dažnių juostomis su kitomis tarnybomis, kurioms yra taikoma arba nėra taikoma leidimų sistema, nekeldami joms žalingųjų trukdžių, taip pat gali veikti kartu su kitais mažojo nuotolio įrenginiais. Todėl jiems neturėtų būti taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/20/EB (2) (Leidimų direktyva) nustatyta leidimų sistema. Be to, radijo ryšio tarnybos, kaip jos yra apibrėžtos Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos Radijo ryšio reglamente, turi pirmumą mažojo nuotolio įrenginių atžvilgiu ir iš jų nereikalaujama užtikrinti atskirų tipų mažojo nuotolio įrenginių apsaugą nuo radijo trukdžių. Kadangi mažojo nuotolio įrenginių naudotojams negali būti garantuota apsauga nuo trukdžių, šių įrenginių apsauga nuo radijo ryšio tarnybų keliamų žalingųjų trukdžių, kaip ir apsauga nuo kitų pagal Bendrijos ar nacionalinius teisės aktus naudojamų mažojo nuotolio įrenginių keliamų žalingųjų trukdžių, yra mažojo nuotolio įrenginių gamintojų pareiga. Pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (RRTGĮ direktyva) (3), gamintojai turėtų užtikrinti, kad mažojo nuotolio įrenginiai veiksmingai naudos radijo dažnių spektrą ir nekels žalingųjų trukdžių kitiems mažojo nuotolio įrenginiams.

(4)

Daugelis šių įrenginių pagal 2000 m. balandžio 6 d. Komisijos sprendimą 2000/1999/EB, nustatantį pradinę radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių klasifikaciją ir susijusius žymeklius (4), priimtą vadovaujantis RRTGĮ direktyvos 4 straipsnio 1 dalimi, jau yra priskirti arba ateityje greičiausia bus priskirti „1 klasės“ įrenginiams. Sprendime 2000/299/EB pripažįstamas „1 klasės“ sąlygas atitinkančių radijo sąsajų lygiavertiškumas, todėl radijo įrenginius galima parduoti rinkoje ir be apribojimų naudoti visoje Bendrijoje.

(5)

Kadangi suderinto spektro ir su tuo susijusių naudojimo sąlygų prieinamumas lemia „1 klasės“ klasifikaciją, priėmus šį sprendimą bus įtvirtintas šios jau nustatytos klasifikacijos tęsiamumas.

(6)

Todėl Komisija, vadovaudamasi Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 2 dalimi, 2004 m. kovo 11 d. mandatu pavedė (5) CEPT suderinti dažnių, kuriais gali veikti mažojo nuotolio įrenginiai, naudojimą. Vykdydama šį pavedimą, CEPT 2004 m. lapkričio 15 d. ataskaitoje (6) nustatė laisvai Europos bendrijoje taikomų mažojo nuotolio įrenginiams skirtų derinimo priemonių sąrašą ir pareiškė, kad CEPT pasiektam teisiniam dažnių derinimo stabilumui užtikrinti valstybės narės turėtų prisiimti griežtesnius įsipareigojimus. Taigi yra būtina sukurti mechanizmą, kuris teisiškai įpareigotų Europos Bendrijoje laikytis tokio suderinimo priemonių.

(7)

Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu gali leisti naudoti įrenginius ir mažiau griežtomis sąlygomis, kokios nustatytos šiame sprendime. Tačiau šiuo atveju ta įranga negalėtų būti naudojama visoje Bendrijoje be apribojimų, o pagal RRTGĮ direktyvos klasifikaciją ji turėtų būti laikoma „2 klasės“ įranga.

(8)

Derinant dažnių naudojimą pagal šį sprendimą, neatmetama ir valstybių narių galimybė (vadovaujantis Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 5 dalimi) taikyti pagrįstai nustatytus pereinamuosius laikotarpius arba sudaryti susitarimus dėl bendrų radijo spektro naudojimo būdų. Šių priemonių turėtų būti imamasi kuo rečiau, nes tai mažintų „1 klasės“ klasifikacijos privalumus.

(9)

Šis nespecializuotas sprendimas dėl techninio naudojimo sąlygų suderinimo taikomas nepažeidžiant konkrečioms radijo dažnių juostoms ir įrenginių rūšims Europos Bendrijoje taikomų naudojimo sąlygų, suderintų kitais sprendimais, kaip antai 2004 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimu 2004/545/EB dėl radijo spektro 79 GHz dažnių juostoje suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginių naudojimui Bendrijoje (7), 2005 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimu 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotajam naudojimui Bendrijoje (8), 2005 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimu 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įdiegiant belaides prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus (WAS/RLAN) (9), arba 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimu 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (10).

(10)

Spektru turėtų būti naudojamasi prisilaikant visuomenės sveikatos apsaugai skirtais Bendrijos teisės aktais, ypač Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/40/EB (11) ir Rekomendacija 1999/519/EB (12). Sveikatos apsauga, susijusi su radijo įrenginiais, užtikrinama laikantis pagrindinių RRTGĮ direktyvoje tokiai įrangai nustatytų reikalavimų.

(11)

Sparčiai kintant technologijoms ir visuomenės poreikiams, atsiras naujų mažojo nuotolio įrenginių pritaikomumo būdų, todėl spektro suderinimo sąlygas nuolat reikės persvarstyti atsižvelgiant į ekonominę naujų taikymo būdų naudą ir pramonės bei vartotojų reikalavimus. Šio vystymosi eigą kontroliuos valstybės narės. Taigi bus būtinas pastovus šio sprendimo atnaujinimas atsižvelgiant į rinkos poreikius ir technologijų plėtrą. Remiantis valstybių narių surinkta ir Komisijai pateikta informacija priedas turės būti persvarstomas ne mažiau kaip kartą per metus. Persvarstymą galima bus pradėti ir tais atvejais, kai valstybė narė, vadovaudamasi RRTGĮ direktyvos 9 straipsniu, imsis atitinkamų priemonių. Jeigu persvarsčius bus nustatyta būtinybė iš dalies pakeisti šį sprendimą, tada dėl pakeitimų bus sprendžiama pagal įgyvendinimo priemonių priėmimo procedūras, nurodytas Sprendime dėl radijo spektro. Atnaujinant galima nustatyti pereinamuosius laikotarpius, atsižvelgiant į konkrečią susidariusią padėtį.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo tikslas yra suvienodinti radijo dažnių juostas ir susijusius techninius parametrus, siekiant nustatyti ir veiksmingai naudoti radijo spektrą mažojo nuotolio įrenginiuose išnaudojant privalumus, kuriuos teikia šių įrenginių priskyrimas „1 klasei“ pagal Komisijos sprendimą 2000/299/EB.

2 straipsnis

Šiame sprendime:

1)

mažojo nuotolio įrenginys – mažais atstumais veikiantys nedidelės galios radijo siųstuvai, leidžiantys naudotis vienakrypčiu arba dvikrypčiu ryšiu;

2)

neinterferencine teise – neinterferencine teise veikiantys radijo ryšio įrenginiai yra tokie įrenginiai, kurie negali kelti žalingųjų trukdžių bet kokioms radijo ryšio tarnyboms ir negali būti reikalaujama šių įrenginių apsaugos nuo žalingųjų trukdžių, kuriuos gali kelti radijo ryšio tarnybos.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės, laikydamosi konkrečių sąlygų ir įgyvendinimo terminų, apibrėžtų šio sprendimo priede, paskirs radijo dažnių juostas naudoti neišskirtine bei neinterferencine teisėmis mažojo nuotolio įrenginiams.

2.   Valstybės narės, vadovaudamosi Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 5 dalimi, gali kreiptis dėl pereinamųjų laikotarpių nustatymo ir (arba) susitarimų dėl bendrų radijo spektro naudojimo būdų ir neatsižvelgdamos į 1 dalį.

3.   Šiuo sprendimu nepažeidžiama valstybių narių teisė leisti naudotis dažnių juostomis, laikantis mažiau griežtų, nei šio sprendimo priede pateikti, reikalavimų.

4 straipsnis

Valstybės narės nuolat stebi ir nagrinėja atitinkamų radijo dažnių juostų naudojimą ir praneša Komisijai apie padarytas išvadas, leidžiančias reguliariai ir laiku persvarstyti šį sprendimą.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(3)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.

(4)  OL L 97, 2000 4 19, p. 13.

(5)  Pavedimas CEPT ištirti tolesnį mažojo nuotolio įrenginiuose naudojamų dažnių juostų derinimą.

(6)  Galutinė ERK ataskaita, parengta vykdant EK pavedimą CEPT dėl mažojo nuotolio įrenginių radijo spektro suderinimo.

(7)  OL L 241, 2004 7 13, p. 66.

(8)  OL L 21, 2005 1 25, p. 15.

(9)  OL L 187, 2005 7 19, p. 22.

(10)  OL L 344, 2005 12 27, p. 47.

(11)  OL L 159, 2004 4 30, p. 1.

(12)  OL L 199, 1999 7 30, p. 59.


PRIEDAS

Suderintos mažojo nuotolio įrenginiams skirtos radijo dažnių juostos ir šių įrenginių techniniai parametrai

Mažojo nuotolio įrenginio tipas

Radijo dažnių juosta (-os) ir (arba) atskiri dažniai

Didžiausioji galia ir (arba) lauko stiprumas

Papildomi reguliavimo parametrai Trukdžių mažinimo reikalavimai

Kiti apribojimai

Įgyvendinimo terminas

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW efektyvioji spinduliuotės galia (e.r.p.), atitinkanti 42 dBμA/m 10 m atstumu

 

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Veikos ciklo trukmė (2): iki 10 %

Neleidžiama naudoti garso, balso ir vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

868,0–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Veikos ciklo trukmė (2): iki 1 %

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Veikos ciklo trukmė (2): iki 0,1 %

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Veikos ciklo trukmė (2): iki 10 %

Kanalų atskyrimas: 25 kHz, tačiau visa juosta gali būti naudojama ir kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

869,7–870 MHz

5 mW e.r.p.

Pritaikymas balso signalams perduoti galimas tik naudojant patobulintus trukdžių slopinimo būdus

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti

2007 m. birželio 1 d.

2 400-2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.)

 

 

2007 m. birželio 1 d.

5 725-5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2007 m. birželio 1 d.

Sekimo ir turto stebėjimo sistemos

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Visa dažnių juosta gali būti naudojama ir kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas

Veikos ciklo trukmė (2): iki 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veikos ciklo trukmė (2): mažiau kaip 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veikos ciklo trukmė (2): mažiau kaip 10 %

 

2007 m. birželio 1 d.

Saugos įrenginiai socialinėms paslaugoms teikti (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Veikos ciklo trukmė (2): mažiau kaip 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

Induktyvieji mažojo nuotolio įrenginiai (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

60,25–70 kHz

69 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

70–119 kHz

42 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

119–127 kHz

66 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

127–135 kHz

42 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m 10 metrų atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

Aktyvieji medicininiai implantai (5)

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalų atskyrimas: 25 kHz

Kitas kanalų apribojimas: dažnių juostos padidinimui atskiri siųstuvai gali būti naudojami sugrupavus gretimus kanalus, kartu naudojant patobulintus trukdžių slopinimo būdus

 

2007 m. birželio 1 d.

Belaidžių garso perdavimo sistemų mažojo nuotolio įrenginiai (6)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

2007 m. birželio 1 d.


(1)  Ši kategorija skirta visiems taikymo būdams, atitinkantiems technines sąlygas (paprastai ji naudojama telemetrijos, nuotolinio valdymo, signalizacijos, bendrojo duomenų perdavimo ir panašiems tikslams).

(2)  Veikos ciklo trukmė – įrenginio aktyvaus spinduliavimo trukmės per valandą bet kuriuo metu procentinė išraiška.

(3)  Saugos įrenginiai socialinėms paslaugoms teikti skirti padėti namie į bėdą patekusiems senyvo amžiaus arba neįgaliems žmonėms.

(4)  Šiai kategorijai priklauso, pavyzdžiui, automobilių imobilizavimo, gyvulių atpažinimo įrenginiai, signalizacijos sistemos, kabelių suradimo, atliekų tvarkymo, asmens atpažinimo, balso perdavimo belaidžiu ryšiu, prieigos kontrolės įrenginiai, artumo jutikliai, apsaugos nuo vagystės sistemos, įskaitant RF apsaugos nuo vagystės sistemas, duomenų perdavimą į rankinius įrenginius, automatiniai nuskaitymo įrenginiai, belaidės valdymo sistemos ir automatinio kelių mokesčio rinkimo įrenginiai.

(5)  Šiai kategorijai priklauso aktyviųjų implantuojamų medicininių prietaisų radijo dalys, kaip apibrėžta 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo.

(6)  Taikymo belaidėse garso perdavimo sistemose būdai, pavyzdžiui: belaidžiai garsiakalbiai; belaidės ausinės; nešiojamos belaidės ausinės, pavyzdžiui, skirtos nešiojamiems CD grotuvams, kasetiniams arba radijo įrenginiams, kuriuos nešiojasi asmuo; belaidės ausinės, skirtos naudoti automobilyje, pavyzdžiui, kartu su radijo arba mobiliuoju telefonu ir kt.; ausyje nešiojami stebėsenos prietaisai, naudojami koncertų ar kitų scenoje vykstančių renginių metu.