ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. lapkričio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1640/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1641/2006, uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti menkes ICES II a (ES vandenys), IV zonose

3

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1642/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl sužvejojamo bretlingių išteklių kiekio apribojimų ICES IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose

5

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1643/2006, nustatantis išsamias paraiškų dėl paramos teikimo eksportuojant galvijienos produktus, kuriems gali būti taikomas specialus trečiosios šalies importo režimas, taisykles (kodifikuota redakcija)

7

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1644/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

11

 

 

2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1645/2006, iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. lapkričio 8 d.

15

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

 

*

2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2006/755/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

18

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 92/35/EEB, nustatančios afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones, klaidų ištaisymas (OL L 157, 1992 6 10) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 12 tomas, p. 294)

19

 

*

2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyvos 2005/81/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo tam tikrose įmonėse, klaidų ištaisymas (OL L 312, 2005 11 29)

19

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1640/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

71,9

096

40,4

204

60,4

999

57,6

0707 00 05

052

107,2

204

46,9

220

155,5

628

196,3

999

126,5

0709 90 70

052

90,6

204

62,0

999

76,3

0805 20 10

204

79,7

999

79,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,1

400

86,7

528

75,5

624

86,7

999

78,0

0805 50 10

052

59,7

388

47,6

524

56,1

528

39,9

999

50,8

0806 10 10

052

97,9

400

211,5

508

248,6

999

186,0

0808 10 80

388

77,7

400

99,3

720

73,5

800

160,5

804

103,2

999

102,8

0808 20 50

052

64,3

400

174,0

720

77,4

999

105,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1641/2006

2006 m. lapkričio 6 d.

uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti menkes ICES II a (ES vandenys), IV zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1591/2006 (OL L 296, 2006 10 26, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

45

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

COD/2AC4.

Rūšys

Menkė (Gadus morhua)

Zona

II a (EB vandenys), IV

Data

2006 m. spalio 6 d.


8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1642/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006 dėl sužvejojamo bretlingių išteklių kiekio apribojimų ICES IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 51/2006, nustatantį 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo 5 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priede nustatyti pirminiai bretlingių sugavimo apribojimai ICES IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose.

(2)

Remiantis to reglamento 5 straipsnio 7 dalimi, bretlingių išteklių kiekių IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose apribojimus Komisija gali peržiūrėti, atsižvelgdama į 2006 m. pirmoje pusėje surinktą mokslinę informaciją.

(3)

Atsižvelgiant į 2006 m. pirmoje pusėje surinktą mokslinę informaciją, reikėtų sumažinti bretlingių sugavimo apribojimus atitinkamose zonose.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 51/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1591/2006 (OL L 296, 2006 10 26, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 51/2006 IA priedas iš dalies keičiamas taip:

Bretlingių ištekliams IIa (EB vandenys) ir IV (EB vandenys) zonose skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„Žuvų rūšys

:

Bretlingis

Sprattus sprattus

Zona

:

IIa (EB vandenys), IV (EB vandenys)

SPR/2AC4-C

Belgija

1 787

Mokslinėmis rekomendacijomis nepagrįstas BLS.

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Danija

141 464

Vokietija

1 787

Prancūzija

1 787

Nyderlandai

1 787

Švedija

1 330 (1)

Jungtinė Karalystė

5 898

EB

155 840

Norvegija

10 000 (2)

Farerų salos

9 160 (3)

BLS

175 000


(1)  Įskaitant smiltinukus.

(2)  Galima sužvejoti tik IV parajonyje (EB vandenys).

(3)  Šį kiekį galima sužvejoti IV ir 56° 30' N VIa šiaurinėje dalyje. Į kvotą įskaičiuota ne didesnė nei 1 832 tonų Atlanto silkių priegauda. Jei ši priegaudos kvota išnaudojama, Farerų salų žvejybos laivams, naudojantiems tinklus, kurių akys mažesnės nei 32 mm, draudžiama žvejoti Bendrijos vandenyse. Bet kokia putasu priegauda turi būti įskaičiuota į putasu kvotą, kuri nustatyta VIa, VIb ir VII žvejybos rajonams.“


8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1643/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

nustatantis išsamias paraiškų dėl paramos teikimo eksportuojant galvijienos produktus, kuriems gali būti taikomas specialus trečiosios šalies importo režimas, taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2931/79 dėl paramos teikimo žemės ūkio produktų, kuriems gali būti taikomas specialus importo režimas trečiojoje šalyje, eksportui (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1979 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2973/79, nustatantis išsamiąsias paraiškų dėl paramos teikimo eksportuojant galvijienos produktus, kuriems gali būti taikomas specialus trečiosios šalies importo režimas, taisykles (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Metiniam 5 000 tonų galvijienos, kurios kilmė yra Bendrija ir kuri atitinka tam tikrus reikalavimus, kiekiui Jungtinės Amerikos Valstijos taiko specialius susitarimus. Vienas iš reikalavimų yra tas, kad šią mėsą turi lydėti eksportuojančios valstybės narės išduotas tapatumo sertifikatas.

(3)

Tapatumo sertifikatai turi būti išduoti tiktai 5 000 tonų galvijienos, kuriai taikomi specialūs susitarimai. Dėl to prieš išduodant eksporto licenciją minėtai mėsai būtina numatyti Komisijos leidimą. Be to, 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), 8 straipsnio 4 dalyje numatytas leistinas nuokrypis neturėtų būti taikomas kiekiams, viršijantiems tą kiekį, kuriam buvo išduota licencija.

(4)

Reikia apibūdinti tapatumo sertifikatų turinį ir būtinąją jų naudojimo tvarką.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas nustato išsamias paraiškų dėl 5 000 tonų šviežios, atšaldytos ar sušaldytos galvijienos, kurios kilmė yra Bendrija ir kuriai suteikiamas specialus importo režimas, metinio eksporto į Jungtines Amerikos Valstijas taisykles.

2.   1 dalyje nurodyta mėsa turi atitikti importuojančios trečiosios šalies nustatytus sveikatos apsaugos reikalavimus ir būti tų gyvulių, kurie buvo paskersti ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki jos eksporto muitinio įforminimo.

2 straipsnis

Atlikus eksportuojamos mėsos muitinės formalumus, pareiškėjo prašymu pateikus Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 (6) 12 straipsnyje nurodytą eksporto licenciją ir veterinarijos sertifikatą, parodantį galvijų, iš kurių pagaminta pagal minėto reglamento 12 straipsnį teikiamose paraiškose nurodyta mėsa, skerdimo datą, išduodamas 3 straipsnyje apibrėžtas tapatumo sertifikatas.

3 straipsnis

1.   Tapatumo sertifikatas išduodamas tokia forma, kokia atitinka I priede pateiktą pavyzdį, ir turėti ne mažiau kaip vieną kopiją.

Tapatumo sertifikatas spausdinamas anglų kalba ant balto 210 × 297 mm dydžio popieriaus lapo. Kiekvienas tapatumo sertifikatas turi individualų serijinį numerį, kurį priskiria 4 straipsnyje nurodyta muitinė.

Eksportuojanti valstybė narė gali reikalauti, kad jos teritorijoje naudojami tapatumo sertifikatai būtų spausdinami ir viena iš jos oficialių kalbų, ir anglų kalba.

2.   Tapatumo sertifikato kopijų serijiniai numeriai turi būti tokie patys, kaip ir originalo. Originale ir kopijose įrašyta visa papildoma informacija turi būti arba išspausdinta, arba, jei rašoma ranka, įrašyta rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

4 straipsnis

1.   Tapatumo sertifikatą ir kopijas išduoda muitinė, atliekanti eksportuojamos mėsos muitinės formalumus.

2.   1 dalyje nurodyta muitinė atitinkamame skirsnyje patvirtina originalų tapatumo sertifikatą ir perduoda jį susijusiai šaliai, sau pasilikdama kopiją.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių patikrinti produktų, kuriems išduodami tapatumo sertifikatai, kilmę ir rūšį.

6 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2973/79 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Franco FRATTINI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 334, 1979 12 28, p. 8.

(3)  OL L 336, 1979 12 29, p. 44. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1234/2006 (OL L 225, 2006 8 17, p. 21).

(4)  Žr. II priedą.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).

(6)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35.


I PRIEDAS

Image


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2973/79 (1)

(OL L 336, 1979 12 29, p. 44)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2077/80

(OL L 202, 1980 8 2, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3582/81

(OL L 359, 1981 12 15, p. 14)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3434/87

(OL L 327, 1987 11 18, p. 7)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2006

(OL L 225, 2006 8 17, p. 21)

 


(1)  Šis reglamentas taip pat iš dalies buvo pakeistas Reglamento (EEB) Nr. 2377/80 (OL L 241, 1980 9 13, p. 5), kuris buvo panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1445/95, 18 straipsnio 1 dalimi.


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 2973/79

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1644/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1483/2006 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų laikomus grūdus.

(2)

Atsižvelgiant į Bendrijoje susidariusią padėtį paprastųjų kviečių ir miežių rinkose bei į įvairiuose regionuose per pastarąsias savaites užregistruotus grūdų paklausos pokyčius, būtina pasiūlyti rinkoje naują konkrečių valstybių narių intervencinių agentūrų turimą kiekį. Todėl atitinkamai reikėtų leisti konkrečių valstybių narių intervencinėms agentūroms to konkurso tvarka padidinti perparduotiną paprastųjų kviečių kiekį taip: Belgijai – 51 859 tonų, Lenkijai 44 440 tonų ir Latvijai 27 020 tonų; o miežių kiekį taip: 100 000 tonų Prancūzijai, 100 000 tonų Vokietijai, 75 000 tonų Suomijai, 58 004 tonas Švedijai, 41 927 tonas Lenkijai, 28 830 tonų Danijai, 24 825 tonas Jungtinei Karalystei, 25 787 tonas Lietuvai, 22 461 toną Austrijai, 6 340 tonų Belgijai.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1483/2006 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 276, 2006 10 7, p. 58. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1586/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 21).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KONKURSŲ SĄRAŠAS

Valstybė narė

Vidaus rinkoje skirti parduoti maksimalūs grūdų kiekiai

(tonomis)

Intervencinė agentūra

Pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

Rugiai

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

E-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tél. (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tél. (45) 33 95 88 07

Fax (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk & pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

100 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tél. (49-228) 6845-3704

Fax 1 (49-228) 6845-3985

Fax 2 (49-228) 6845-3276

E-Mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Tel: (372) 7371 200

Faks: (372) 7371 201

E-post: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Tél.

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Fax (30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

Secretaría General de Intervención de Mercados (FEGA)

Almagro, 33 E-28010 Madrid

Tél. (34) 913 47 47 65

Fax (34) 913 47 48 38

Correo electrónico: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

100 000

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Tél. (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Fax (33-1) 44 18 20 08 et 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr et f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. (353-53) 916 34 00

Fax (353-53) 914 28 43

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Tel.: (39) 06 49 49 97 55

Fax: (39) 06 49 49 97 61

E-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Tālr.: (371) 702 78 93

Fakss: (371) 702 78 92

E-pasts: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tél. (370-5) 268 5049

Fax (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

100 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 45 76

Fax (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tél.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-Mail: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faks (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4 G

1649-034 Lisboa

Telefone: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faks (386) 1 478 92 00

E-pošta: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

100 000

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovensko

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16,

FIN-00100 Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puh. (358-9) 16001

Faksi

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Tél. (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 226 58 82

Fax (44-191) 226 58 24

E-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Įrašo ženklas „—“ reiškia, kad ši valstybė narė neturi intervencinių šios grūdų rūšies atsargų.“


8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1645/2006

2006 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantis importo muitus grūdų sektoriuje taikomus nuo 2006 m. lapkričio 8 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1626/2006 (3) nustatyti grūdų sektoriaus importo muitų mokesčiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu importo muito mokesčių taikymo laikotarpiu apskaičiuotas importo muito mokesčių vidurkis ir nustatytas mokestis ima skirtis 5 EUR už toną arba daugiau, tuomet daromas atitinkamas patikslinimas. Toks skirtumas atsirado. Todėl būtina patikslinti Reglamente (EB) Nr. 1626/2006 nustatytus importo muitus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1626/2006 I ir II priedai keičiami šio reglamento I ir II priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 9 29, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).

(3)  OL L 302, 2006 11 1, p. 7.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. lapkričio 8 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

0,00

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

9,69

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

9,69

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(2.11.2006–6.11.2006)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

163,35 (3)

106,13

174,96

164,96

144,96

155,86

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

19,23

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 22,69 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 31,13 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties V antraštine dalimi

8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/18


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/755/BUSP

2006 m. lapkričio 7 d.

dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/793/BUSP (1) dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurioje numatyta pratęsti nacionalinių leidimų atvykti ir būti valstybių narių, nurodytų Bendrojoje pozicijoje 2002/400/BUSP (2), teritorijoje galiojimą dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui.

(2)

Remdamasi Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymo įvertinimu, Taryba mano, kad leidimų galiojimas turėtų būti pratęstas dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP 2 straipsnyje nurodytos valstybės narės pagal tos bendrosios pozicijos 3 straipsnį išduotų nacionalinių leidimų atvykti ir būti jų teritorijoje galiojimą pratęsia dar vienam 12 mėnesių laikotarpiui.

2 straipsnis

Taryba įvertina Bendrosios pozicijos 2002/400/BUSP taikymą per 6 mėnesius nuo šios bendrosios pozicijos priėmimo dienos.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  OL L 299, 2005 11 16, p. 80.

(2)  OL L 138, 2002 5 28, p. 33. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2004/493/BUSP (OL L 181, 2004 5 18, p. 24).


Klaidų ištaisymas

8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/19


1992 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 92/35/EEB, nustatančios afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimus ir kovos su ja priemones, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 157, 1992 m. birželio 10 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 12 tomas, p. 294)

23 puslapyje (Specialiojo leidimo 298 puslapyje), 18 straipsnyje

vietoje:

„Atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, Taryba iš dalies keičia priedus.“

skaityti:

„Priedai iš dalies keičiami laikantis19 straipsnyje nurodytos tvarkos.“


8.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/19


2005 m. lapkričio 28 d. Komisijos direktyvos 2005/81/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 80/723/EEB dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo tam tikrose įmonėse, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 312, 2005 m. lapkričio 29 d. )

47 p., 1 straipsnyje:

vietoje:

„valstybės pagalbą“,

skaityti:

„kompensaciją už viešąją paslaugą“.