ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 302

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. lapkričio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. spalio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1623/2006, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 7/2005, nustatantį autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl Bendrijos tarifinės kvotos atidarymo tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija

1

 

 

2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1624/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

 

2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1625/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

5

 

 

2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1626/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. lapkričio 1 d.

7

 

*

2006 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1627/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 794/2004 dėl standartinių pranešimo apie pagalbą formų

10

 

*

2006 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1628/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai ( 1 )

29

 

*

2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1629/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1010/2006 dėl tam tikrų ypatingų rinkos paramos priemonių kai kurių valstybių narių paukštienos ir kiaušinių sektoriams

41

 

*

2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1630/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 933/2002 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Šveicarijos kilmės žemės ūkio produktams taikymo ir tvarkymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 851/95

43

 

*

2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1631/2006, draudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų liežuvius TJTT III a, III b, c, d (EB vandenys) zonose

45

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5109)

47

 

*

2006 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/359/EB dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve iškrovimo uostų (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5142)

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1623/2006

2006 m. spalio 17 d.

panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 7/2005, nustatantį autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl Bendrijos tarifinės kvotos atidarymo tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Po 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos plėtros Bendrija ir Šveicarija susitarė adaptuoti tarifines nuolaidas, nustatytas 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Susitarimas), įsigaliojusiu 2002 m. birželio 1 d. Pirmiausia jos susitarė iš dalies pakeisti Susitarimo 1 ir 2 priedus, kuriuose nurodytos nuolaidos, siekdamos išplėsti galiojančią muitu neapmokestinamą Bendrijos tarifinę kvotą įtraukiant naują produktą - salotinę trūkažolę (KN kodas 0705 21 00).

(2)

Kol įsigalios oficialus dalinis pakeitimas, Bendrija ir Šveicarija susitarė, kad reikia numatyti adaptuotų nuolaidų taikymą nuo 2004 m. gegužės 1 d. kaip autonominę pereinamojo laikotarpio priemonę.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. būtų galima pasinaudoti kvota produktams, kurių KN kodas yra 0705 21 00, 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 7/2005, nustatančiu autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl Bendrijos tarifinės kvotos atidarymo tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija (2), pereinamuoju laikotarpiu buvo numatyta nauja autonominė Bendrijos tarifinė kvota, taikoma tik šiems produktams.

(4)

Susitarimo su pakeitimais, padarytais Žemės ūkio jungtinio komiteto, įsteigto Europos bendrijos iš Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, 2005 m. gruodžio 19 d. Sprendimu Nr. 3/2005 dėl 1 ir 2 priedų atnaujinimo (3) po Europos Sąjungos plėtros, 2 priede yra nustatytos tarifinės kvotos, kurios buvo išplėstos įtraukiant produktus, kurių KN kodas yra 0705 21 00.

(5)

Susitarimo 2 priedas yra įgyvendinamas 2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1630/2006, iš dalies keičiančiu Komisijos reglamentą (EB) Nr. 933/2002 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Šveicarijos kilmės žemės ūkio produktams taikymo ir tvarkymo (4), ir kuris įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 7/2005 turėtų būti panaikintas nuo tos pačios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 7/2005 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. spalio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. TUOMIOJA


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(2)  OL L 4, 2005 1 6, p. 1.

(3)  OL L 346, 2005 12 29, p. 33.

(4)  OL L 302, 2006 11 1, p. 43.


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1624/2006

2006 m. spalio 31 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. spalio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1625/2006

2006 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1571/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 55, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 179, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 290, 2006 10 20, p. 27.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. lapkričio 1 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1626/2006

2006 m. spalio 31 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. lapkričio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. lapkričio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

0,00

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

15,13

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

15,13

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(2006 10 17–2006 10 30)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

18,98

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

10,81

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 22,88 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 32,69 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1627/2006

2006 m. spalio 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 794/2004 dėl standartinių pranešimo apie pagalbą formų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), ypač į jo 27 straipsnį,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (2), nustatyta privaloma išsami pranešimo apie valstybės pagalbą forma.

(2)

Komisijai priėmus naujas 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gaires (3) būtina keisti tam tikras pranešimo formos dalis.

(3)

Atitinkamai reglamentas (EB) Nr. 794/2004 turi būti iš dalies keičiamas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 794/2004 I priedas iš dalies keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Parengta Briuselyje, 2006 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas iš dalies pakeistas 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL C 54, 2006 3 4, p. 13.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 794/2004 I priedo III dalyje nustatyti 4 ir 5 papildomos informacijos formos keičiamos taip:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1628/2006

2006 m. spalio 24 d.

dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 994/98 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsnių taikymo kai kurioms horizontalios valstybės pagalbos rūšims (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį ir b punktą,

paskelbusi šio reglamento projektą (2),

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 994/98 suteikia teisę Komisijai pagal Sutarties 87 straipsnį paskelbti, kad, esant tam tikroms sąlygoms, pagalba, kuri atitinka kiekvienai valstybei narei Komisijos patvirtintą regioninės pagalbos žemėlapį, neprieštarauja bendrajai rinkai ir jai netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimo reikalavimas.

(2)

Komisija daugelyje sprendimų taikė Sutarties 87 ir 88 straipsnius regioninės investicinės pagalbos schemoms remiamose teritorijose ir taip pat nustatė savo politikos kryptį 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos gairėse (3) bei 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms (4). Atsižvelgiant į didelę Komisijos patirtį taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius regioninei investicinei pagalbai ir atsižvelgiant į šių nuostatų pagrindu Komisijos parengtas nacionalinės regioninės pagalbos gaires bei siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą ir supaprastinti administravimą nesusilpninant Komisijos stebėsenos, reikia, kad Komisija naudotųsi Reglamento (EB) Nr. 994/98 jai suteiktomis galiomis.

(3)

Kadangi sprendžiamos palankių sąlygų neturinčių regionų problemos, nacionaline regionine pagalba skatinama valstybių narių ir visos Bendrijos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Nacionalinės regioninės investicinės pagalbos tikslas – padėti tvariam daugelio palankių sąlygų neturinčių regionų vystymuisi, teikiant paramą investicijoms ir kuriant darbo vietas. Pagalba skatina mažiau išsivysčiusiuose regionuose veikiančių įmonių ekonominės veiklos plėtrą, racionalizavimą, modernizavimą ir diversifikaciją, o kitos įmonės ypač skatinamos steigti naujas įmones tuose regionuose.

(4)

Norint nustatyti, ar pagal šį reglamentą pagalba neprieštarauja bendrajai rinkai, būtina atsižvelgti į pagalbos intensyvumą ir į subsidijos ekvivalentu išreikštą pagalbos dydį. Keliomis dalimis mokamos pagalbos ekvivalento apskaičiavimui naudojamos pagalbos suteikimo metu galiojančios rinkos palūkanų normos. Siekiant vienodo, skaidraus ir paprasto valstybės pagalbos taisyklių taikymo, šiame reglamente rinkos palūkanų normomis turėtų būtų laikomos orientacinės normos, kurias reguliariai nustato Komisija, remdamasi objektyviais kriterijais, ir kurios yra skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir internete.

(5)

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą stebėseną, šis reglamentas turėtų būti taikomas tik skaidrioms regioninės investicinės pagalbos schemoms. Skaidrios pagalbos schemos yra tokios schemos, kuriose neatlikus rizikos įvertinimo įmanoma tiksliai ex ante apskaičiuoti bendrąjį subsidijos ekvivalentą kaip reikalavimus atitinkančių išlaidų procentinę išraišką (pavyzdžiui, subsidijos, palūkanų subsidijos ir apribotos fiskalinės priemonės). Viešosios paskolos turėtų būti laikomos skaidriomis, jeigu jos užtikrinamos pakankamomis garantijomis ir nesukelia nepagrįstai didelės rizikos ir todėl yra nelaikomos turinčiomis valstybės garantijos elementą. Iš esmės pagalbos schemos, susijusios su valstybės garantijomis arba valstybės garantijos elementą turinčiomis viešosiomis paskolomis, neturėtų būti laikomos skaidriomis. Tačiau tokios pagalbos schemos turėtų laikomos skaidriomis, jeigu po šio reglamento priėmimo metodologija valstybės garantijos pagalbos intensyvumui apskaičiuoti, apie ją pranešus Komisijai, buvo Komisijos patvirtinta iki schemos įgyvendinimo. Komisija metodologiją įvertina atsižvelgdama į pranešimą dėl ES sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (5). Valstybės dalyvavimas ir rizikos kapitalo priemonių forma skirta pagalba neturėtų būti laikoma skaidria pagalba. Apie neskaidrias regioninės pagalbos schemas būtina visada pranešti Komisijai. Pranešimus apie neskaidrias regioninės pagalbos schemas vertina Komisija, ypač atsižvelgdama į 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos gairėse išdėstytus principus.

(6)

Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas ad hoc pagalbai, tai yra ad hoc pagalbai, kuri papildo skaidrios pagalbos regioninėms investicijoms schemos pagrindu teikiamą pagalbą, o ad hoc dalies didžiausia riba yra 50 % visos investicijoms teikiamos pagalbos. Reikėtų turėti omenyje, kad individuali pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms, nepatenkanti į pagalbos schemas pagal Reglamento (EB) Nr. 70/2001 3 straipsnio 1 dalį, neprieštarauja bendrajai rinkai remiantis Sutarties 87 straipsnio 3 dalimi ir jai netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimo reikalavimas.

(7)

Bet kokiai pagalbai, kuri atitinka šio reglamento reikalavimus, neturi būti taikomas pranešimo reikalavimas. Regioninės pagalbos schemose, kurioms pagal šį reglamentą netaikomas pranešimo reikalavimas, turėtų būti daroma aiški nuoroda į šį reglamentą.

(8)

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas tam tikriems sektoriams, kuriems taikomos specialios taisyklės. Apie tokiems sektoriams suteiktą pagalbą ir toliau reikia iš anksto pranešti Komisijai pagal Sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Šie sektoriai – anglių ir plieno pramonė, sintetiniai pluoštai ir laivų statyba, žuvininkystė ir akvakultūra. Žemės ūkio sektoriuje šis reglamentas neturėtų būti taikomas Sutarties I priede išvardytai su žemės ūkio produktų pagrindine gamyba susijusiai veiklai. Jis turėtų būti taikomas žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai, išskyrus gamybai ir prekybai tų produktų, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip numatyta 1987 m. liepos 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 dėl pavadinimų, naudojamų prekiaujant pienu ir pieno produktais, apsaugos (6) 3 straipsnio 2 dalyje. Ūkyje vykdoma veikla, susijusi su pasiruošimu parduoti produktą pirmą kartą, taip pat pirmasis pardavimas perpardavėjams ir perdirbėjams, neturėtų būti laikomi perdirbimu ar prekyba. Šis reglamentas turėtų užtikrinti, kad visada būtų laikomasi pagalbos intensyvumo dydžių, taikomų žemės ūkio produktus perdirbančioms ir parduodančioms įmonėms, kaip nustatyta 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (7) 28 straipsnio 3 dalyje.

(9)

Komisija nuosekliai laikosi mažiau palankios nuomonės apie konkretiems sektoriams skiriamą pagalbą. Todėl konkretiems ūkio sektoriams gamybos ir paslaugų srityje skirtoms investicinės pagalbos schemoms neturėtų būti taikomas šiuo reglamentu nustatomas atleidimas nuo pranešimo reikalavimo. Tačiau turizmo veiklai skirtos regioninės investicinės pagalbos schemos neturėtų būti laikomos konkretiems sektoriams skirtomis schemomis ir turėtų būti atleistos nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo reikalavimo, jeigu teikiama pagalba tenkina visas šiame reglamente nustatytas sąlygas.

(10)

Mažoms ir vidutinėms įmonėms už konsultavimą ir kitas paslaugas teikiama pagalba pagal Reglamento (EB) Nr. 70/2001 5 straipsnio a dalį neprieštarauja bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje, ir yra atleidžiama nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo reikalavimo. Todėl šis reglamentas neturėtų būti taikomas tokiai pagalbai.

(11)

Laikantis Komisijos nustatytos tvarkos ir siekiant užtikrinti, kad pagalba būtų proporcinga ir neviršytų reikiamo dydžio, pagalbos ribos turėtų būti išreiškiamos pagalbos intensyvumu, nustatytu reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, o ne didžiausiomis pagalbos sumomis.

(12)

Tikslinga nustatyti tolesnes sąlygas, kurias turėtų tenkinti bet kokia pagalbos schema arba individuali pagalba, kuriai pagal šį reglamentą netaikomas pranešimo reikalavimas. Atsižvelgiant į Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, tokios pagalbos vienintelis poveikis neturėtų būti įprastų pagalbos gavėjo veiklos sąnaudų nuolatinis arba periodiškas mažėjimas, ir ji turėtų būti proporcinga kliūtims, kurias būtina pašalinti norint užtikrinti Bendrijos interesą atitinkančią socialinę-ekonominę naudą. Todėl į šio reglamento taikymo sritį turėtų patekti tik su pradinėmis investicijomis susijusi regioninė pagalba, kaip apibrėžta šiame reglamente. Regioninės pagalbos schemoms, numatančioms pagalbą veiklai, taikomi Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimo reikalavimai. Pagalbai naujai įkurtoms mažoms įmonėms, išskyrus pagalbą investicijoms arba konsultacinę pagalbą, ir toliau taikomi Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimo reikalavimai.

(13)

Kadangi Komisija turi užtikrinti, kad leidžiama pagalba nekeičia prekybos sąlygų taip, kad tai prieštarautų bendram interesui, investicinė pagalba, suteikta pagalbos gavėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti Komisijai sprendime paskelbus, kad pagalba yra neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka, neturėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Todėl tokiai pagalbai toliau taikomi Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimo reikalavimai.

(14)

Siekiant, kad investicijų kapitalo veiksniui nebūtų sudarytos palankesnės sąlygos negu darbo veiksniui, būtina numatyti galimybę vertinti pagalbą investicijoms, remiantis investicijų išlaidų pagrindu arba naujų darbo vietų, tiesiogiai susijusių su investicinio projekto vykdymu, išlaidų pagrindu.

(15)

Prieš teikiant dideles pagalbos sumas, Komisija turėtų atskirai jas įvertinti. Atitinkamai, pagalbos sumoms, viršijančioms vienai įmonei arba įstaigai skirtą ribą pagal esamos pagalbos schemą, netaikomas šiame reglamente nustatytas atleidimas, todėl joms ir toliau taikomi Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyti pranešimo reikalavimai. Tam, kad dideli investiciniai projektai nebūtų dirbtinai dalijami į mažesnius projektus, didelis investicinis projektas turėtų būti laikomas vienu investiciniu projektu, kai pradines investicijas, kurias per trejų metų laikotarpį įgyvendina viena ar daugiau įmonių, sudaro ekonomiškai nepadalijamas ilgalaikis turtas. Įvertindama, ar pradinės investicijos yra ekonomiškai nedalios, Komisija atsižvelgs ne tik į technines, funkcines ir strategines sąsajas, bet ir į tiesioginį geografinį artumą. Ekonominis nedalumas bus įvertintas neatsižvelgiant į nuosavybę. Tai reiškia, kad siekiant nustatyti, ar didelis investicinis projektas sudaro vieną investicinį projektą, įvertinimas turėtų būti toks pat, neatsižvelgiant į tai, ar projektą atliko viena įmonė, ar daugiau nei viena įmonė dalijasi investicines išlaidas, ar daugiau įmonių patiria atskirų investicijų išlaidas tame pačiame investiciniame projekte (pavyzdžiui, bendros įmonės atveju).

(16)

Svarbu užtikrinti, kad regioninė pagalba iš tikrųjų turėtų skatinamąjį poveikį ir skatintų investuoti, kas kitais atvejais nebūtų daroma remiamuose regionuose, ir skatintų plėtoti naujas veiklos rūšis. Todėl prieš pradedant vykdyti remiamą projektą, būtina, kad atsakingos institucijos raštu patvirtintų, kad projektas prima facie atitinka reikalavimus. Patvirtinimas raštu taip pat apima patvirtinimo persiuntimą faksu arba el. paštu.

(17)

Atsižvelgiant į regioninės pagalbos ypatumus, šiuo reglamentu nuo pranešimo reikalavimo negali būti atleidžiama pagalba, kuri kaupiama su kita valstybės pagalba, įskaitant suteiktą nacionalinių, regioninių arba vietos institucijų, arba su Bendrijos parama, kuri yra susijusi su tomis pačiomis reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, kai dėl tokio kaupimo viršijamos šiame reglamente nustatytos ribos. Su de minimis parama, kaip apibrėžta 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (8), nėra kaupiama šiuo reglamentu nuo pranešimo reikalavimo atleidžiama regioninė investicinė pagalba, susijusi su tomis pačiomis reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, kai dėl tokio kaupimo viršijamas šiame reglamente nustatytas pagalbos intensyvumas.

(18)

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas pagalbai, skiriamai su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, kuri yra tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis, ir pagalbai, kuriai nustatyta sąlyga naudoti vidaus, o ne importuotus produktus.

(19)

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą stebėseną pagal Reglamento (EB) Nr. 994/98 3 straipsnį, tikslinga nustatyti standartinę formą, kurią valstybės narės naudotų pateikdamos Komisijai informacijos santrauką kiekvienu atveju, kai pagal šį reglamentą yra įgyvendinama pagalbos schema ar suteikiama ad hoc pagalba, kad ši informacija galėtų būti paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl tų pačių priežasčių reikėtų nustatyti duomenų registravimo taisykles, kurių valstybės narės turėtų laikytis rinkdamos informaciją apie pagalbos schemas, kurioms buvo taikoma išimtis pagal šį reglamentą. Siekiant supaprastinti administracinį darbą ir atsižvelgiant į tai, jog būtina technologija yra plačiai prieinama, informacijos santrauka turėtų būti pateikiama kompiuterizuotai. Siekiant padidinti regioninės pagalbos skaidrumą išsiplėtusioje Bendrijoje, valstybės narės turėtų skelbti visą pagalbos schemos tekstą ir nurodyti Komisijai paskelbimo internete adresą.

(20)

Atsižvelgiant į Komisijos patirtį šioje srityje, ypač į tai, kaip dažnai būtina peržiūrėti valstybės pagalbos politiką, reikia riboti šio reglamento taikymo laikotarpį.

(21)

Šiuo reglamentu valstybės narės neatleidžiamos nuo jokių įsipareigojimų pranešti apie individualias pagalbos dotacijas, prisiimtų pagal kitus valstybės pagalbos dokumentus, ypač nuo įsipareigojimo pranešti Komisijai arba ją informuoti apie pagalbą įmonei, gaunančiai sanavimo ir restruktūrizavimo pagalbą pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (9),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas skaidrioms regioninės investicinės pagalbos schemoms, kurios laikomos valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

Jis taip pat gali būti taikomas ad hoc pagalbai, kuri laikoma valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje tuo atveju, kai ad hoc pagalba papildo skaidrios pagalbos regioninėms investicijoms schemos pagrindu teikiamą pagalbą, o ad hoc dalis neviršija 50 % visos investicijoms teikiamos pagalbos.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui;

b)

laivų statybos sektoriui;

c)

anglių pramonei;

d)

plieno pramonei;

e)

sintetinių pluoštų sektoriui.

Šis reglamentas netaikomas Sutarties I priede išvardytai su žemės ūkio produktų pagrindine gamyba susijusiai veiklai. Jis taikomas žemės ūkio produktų perdirbimui ir prekybai, išskyrus gamybą ir prekybą tų produktų, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje.

3.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

pagalbai su eksportu į trečiąsias šalis arba valstybes nares susijusiai veiklai, t. y. pagalbai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir eksploatavimu arba kitomis su eksporto veikla susijusiomis einamosiomis išlaidomis;

b)

pagalbai, kuriai nustatyta sąlyga naudoti vidaus, o ne importuotus produktus.

2 straipsnis

Apibrėžimai

1.   Šiame reglamente taikomi tokie apibrėžimai:

a)

pagalba – bet kuri priemonė, atitinkanti visus Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

b)

mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) – mažos ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 70/2001 I priede;

c)

pradinė investicija:

i)

investicija į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusi su naujos įmonės steigimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos diversifikavimu į naujus, papildomus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu; arba

ii)

tiesiogiai su įmone susijusio turto įsigijimas, kai įmonė užsidarė arba būtų užsidariusi, jei nebūtų buvusi nupirkta, o turtą įsigyja nepriklausomas investuotojas.

Vien tik įmonės akcijų įsigijimas nėra laikomas pradine investicija;

d)

ad hoc pagalba – ne pagalbos schemos pagrindu suteikta individuali pagalba;

e)

materialusis turtas – su žeme, pastatais ir gamybos priemonėmis arba įrengimais susijęs turtas;

f)

nematerialusis turtas – turtas, susijęs su technologijų perdavimu, vykdomu įsigyjant patento teises, licencijas, mokslinę, prekybinę ar gamybinę patirtį arba nepatentuotas technines žinias;

g)

didelis investicinis projektas – pradinės investicijos į turtą, kurių reikalavimus atitinkančios išlaidos sudaro daugiau kaip 50 mln. EUR, kurios apskaičiuojamos pagalbos suteikimo dienos kainomis ir pagal tos dienos valiutų keitimo kursą; didelis investicinis projektas bus laikomas vienu investiciniu projektu, kai pradines investicijas, kurias per trejų metų laikotarpį įgyvendina viena ar daugiau įmonių, sudaro ekonomiškai nepadalijamas ilgalaikis turtas;

h)

pagalbos intensyvumas, išreikštas dabartiniu bendruoju subsidijos ekvivalentu (BSE) – diskontuota pagalbos vertė, išreikšta reikalavimus atitinkančių išlaidų diskontuotos vertės procentine dalimi;

i)

skaidrios regioninės investicinės pagalbos schemos – regioninės investicinės pagalbos schemos, kuriose neatlikus rizikos įvertinimo įmanoma tiksliai ex ante apskaičiuoti bendrąjį subsidijos ekvivalentą kaip reikalavimus atitinkančių išlaidų procentinę išraišką (pavyzdžiui, schemos, kuriose naudojamos subsidijos, palūkanų subsidijos, apribotos fiskalinės priemonės);

j)

darbų pradžia – statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai saistantis įsipareigojimas užsakyti įrangą, išskyrus preliminarias ekonominio pagrįstumo analizes, priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau;

k)

darbo vietų kūrimas – grynasis tiesiogiai įdarbintų metinių darbo vienetų (MDV) skaičiaus padidėjimas konkrečioje įmonėje, palyginti su vidurkiu per ankstesnių 12 mėnesių laikotarpį; MDV yra visą darbo laiką dirbančių asmenų skaičius per metus, darbas ne visą darbo dieną ir sezoninis darbas laikomi MDV dalimis;

l)

darbo užmokesčio sąnaudos – visa suma, faktiškai mokama pagalbos gavėjo atitinkamų darbo vietų atžvilgiu, kurią sudaro bruto darbo užmokestis neatskaičius mokesčių ir privalomos įmokos, kaip antai socialinio draudimo įmokos;

m)

investicinio projekto tiesiogiai sukurtos darbo vietos – su investicijomis susijusios veiklos sukurtos darbo vietos per trejus metus nuo investicijų pabaigos, įskaitant darbo vietas, sukurtas panaudojant dėl investicijų padidėjusius pajėgumus;

n)

žemės ūkio produktai:

i)

Sutarties I priede išvardyti produktai, išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (10);

ii)

produktai, klasifikuojami KN kodais 4502, 4503 ir 4504 (kamštienos produktai);

iii)

produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus, kaip numatyta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje;

o)

produktai, kurie skirti imituoti arba pakeisti pieną arba pieno produktus – produktai, kurie gali būti painiojami su pienu ir (arba) pieno produktais, tačiau kurių sudėtis nuo tokių produktų skiriasi tuo, kad juose esama riebalų ir (arba) ne pieno kilmės baltymų, turinčių arba neturinčių iš pieno gautų baltymų („kiti ne pieno produktai“, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 1898/87 3 straipsnio 2 dalyje);

p)

žemės ūkio produktų perdirbimas – bet kokia su žemės ūkio produktu atliekama operacija, kurios metu gaunamas taip pat žemės ūkio produktas, išskyrus ūkyje vykdomą veiklą, susijusią su pasiruošimu parduoti augalinės arba gyvulinės kilmės produktą pirmą kartą;

q)

prekyba žemės ūkio produktais – laikymas arba eksponavimas, skirtas pardavimui, pasiūlai, tiekimui arba kitokiam pateikimui į rinką, išskyrus kai pirminės produkcijos gamintojas ją pirmą kartą parduoda perpardavėjams ir perdirbėjams bei išskyrus bet kokią veiklą, susijusią su pasiruošimu parduoti produktą pirmą kartą; kai pagrindinis gamintojas tą produkciją parduoda galutiniams vartotojams tam tikslui skirtose atskirose patalpose, tai laikoma pardavimu;

r)

turizmo veikla – ši NACE Red. 1.1 (11) ekonominė veikla:

i)

NACE 55: viešbučiai ir restoranai;

ii)

NACE 63.3: kelionių agentūrų ir kelionių operatorių veikla, turistams teikiamos paslaugos;

iii)

NACE 92: poilsio organizavimo, kultūros ir sporto veikla.

2.   Schemos, kuriose yra naudojamos viešosios paskolos, yra laikomos skaidriomis 1 dalies i punkto prasme, jeigu jos yra užtikrinamos pakankamomis garantijomis ir nesukelia nepagrįstai didelės rizikos ir todėl nėra laikomos turinčiomis valstybės garantijos elementą; schemos, kuriose naudojamos valstybės garantijos arba valstybės garantijos elementą turinčios viešosios paskolos, laikomos skaidriomis, jeigu po šio reglamento priėmimo metodologija valstybės garantijos pagalbos intensyvumui apskaičiuoti, apie ją pranešus Komisijai, buvo patvirtinta iki schemos įgyvendinimo. Valstybės dalyvavimas ir rizikos kapitalo priemonių forma skirta pagalba nėra laikoma skaidria pagalba.

3 straipsnis

Atleidimo nuo pranešimo reikalavimo sąlygos

1.   Skaidrios regioninės investicinės pagalbos schemos, atitinkančios visas šio reglamento sąlygas, laikomos nepireštaraujančiomis bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje, ir atleidžiamos nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo reikalavimo, jeigu:

a)

pagal tokią schemą teikiama pagalba atitinka visas šio reglamento sąlygas;

b)

schemoje yra aiški nuoroda į šį reglamentą, nurodomas jo pavadinimas ir paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje duomenys.

2.   7 straipsnio e punkte nustatytos sumos neviršijanti pagalba, teikiama pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pagalbos schemas, neprieštarauja bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje, ir atleidžiama nuo Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodyto pranešimo reikalavimo, jeigu suteikta pagalba tiesiogiai tenkina visas šio reglamento sąlygas.

3.   Kai ad hoc pagalba papildo skaidrios pagalbos regioninėms investicijoms schemos pagrindu teikiamą pagalbą, o ad hoc dalis neviršija 50 % visos investicijoms teikiamos pagalbos, ji neprieštarauja bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje, ir jai netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimo reikalavimas, jeigu suteikta ad hoc pagalba atitinka visas šio reglamento sąlygas.

4 straipsnis

Pagalba pradinėms investicijoms

1.   Pagalba pradinėms investicijoms neprieštarauja bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje, ir jai netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimo reikalavimas, jeigu:

a)

pagalba teikiama regioninės pagalbos reikalavimus atitinkančiuose regionuose, kaip nustatyta kiekvienai valstybei narei patvirtintiname 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapyje; ir

b)

pagalbos intensyvumas, išreikštas dabartiniu bendruoju subsidijos ekvivalentu, neviršija regioninės pagalbos ribos, nustatytos kiekvienai valstybei narei patvirtintiname 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapyje ir taikomos regionui, kuriame investuojama, pagalbos teikimo metu.

Ribos, nurodytos b punkte, gali būti padidintos 20 procentinių dalių mažoms įmonėms skirtai pagalbai pradinėms investicijoms ir 10 procentinių dalių vidutinėms įmonėms skirtai pagalbai, išskyrus tuos atvejus, kai pagalba teikiama dideliems investiciniams projektams ir transporto sektoriui.

2.   Be bendrų šiame reglamente numatytų išimties taikymo sąlygų, pagalba pradinėms investicijoms turi tenkinti šias specialias sąlygas:

a)

investicijos turi būti išlaikomos pagalbą gaunančiame regione ne mažiau kaip penkerius metus arba trejus metus MVĮ atveju nuo tada, kai visos investicijos buvo užbaigtos;

b)

nematerialusis turtas atitinka reikalavimus, jei jis:

i)

naudojamas tik įmonėje, gaunančioje regioninę pagalbą;

ii)

laikomas nusidėvinčiu turtu;

iii)

įsigyjamas iš trečiųjų šalių rinkos sąlygomis;

iv)

įtraukiamas į įmonės turtą ir lieka regioninę pagalbą gaunančioje įmonėje ne mažiau kaip penkerius metus arba trejus metus MVĮ atveju;

c)

kai pagalba yra apskaičiuojama materialiųjų arba nematerialiųjų investicinių išlaidų pagrindu, arba, perėmimo atveju, įsigijimo išlaidų pagrindu, pagalbos gavėjo finansinis įnašas iš nuosavų išteklių arba išorės lėšų, kurioms nesuteikiama jokia valstybės parama, turi sudaryti mažiausiai 25 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Tačiau kai pagal atitinkamai valstybei narei patvirtintą nacionalinį regioninės pagalbos žemėlapį didžiausias pagalbos intensyvumas, prireikus padidintas pagal 1 dalies antrą pastraipą, viršija 75 %, pagalbos gavėjo finansinis įnašas yra atitinkamai sumažinamas.

Pirmos pastraipos a punkto sąlyga neužkerta kelio gamybos priemonių ar įrangos, pasenusių per tame punkte nurodytą laikotarpį dėl sparčios technologijų kaitos, atnaujinimui, jei tik atitinkamame regione ekonominė veikla išsaugoma minimalų laikotarpį.

3.   1 dalyje nustatytos ribos taikomos pagalbos intensyvumui, kuris apskaičiuojamas kaip materialinių arba nematerialinių investicinių išlaidų procentinė išraiška arba kaip įdarbinto asmens darbo užmokesčio išlaidų, skaičiuojamų dvejų metų laikotarpiu investicinio projekto sukurtoms darbo vietoms, procentinė išraiška, arba šiais dviem apskaičiavimo būdais, jei pagalba neviršija palankiausios sumos, gautos remiantis bet kuriuo apskaičiavimo būdu.

4.   Reikalavimus atitinkančios investicinės išlaidos diskontuojamos pagal jų vertę pagalbos suteikimo metu. Keliomis dalimis mokama pagalba diskontuojama pagal jos vertę pagalbos suteikimo metu. Diskontavimui naudojamos palūkanų normos yra orientacinės normos, taikomos pagalbos suteikimo metu. Tais atvejais, kai pagalba suteikiama atleidžiant nuo ateityje mokėtinų mokesčių arba juos sumažinant, su sąlyga, kad laikomasi tam tikro BSE išreikšto nustatyto pagalbos intensyvumo, pagalbos dalys diskontuojamos, remiantis orientacinėmis normomis, taikytinomis įvairiu metu, kai įsigalioja mokesčių lengvatos.

5.   Įmonės įsigijimo atveju atsižvelgiama tik į išlaidas turtui pirkti iš trečiųjų šalių, jei sandoris vyko rinkos sąlygomis. Kai įsigijimas vykdomas kartu su kitomis pradinėmis investicijomis, su jomis susijusios išlaidos pridedamos prie pirkinio kainos.

6.   Į išlaidas, susijusias su nuomojamo turto, išskyrus žemę ir pastatus, įsigijimu galima atsižvelgti tik tuomet, jei nuoma yra finansinė išperkamoji nuoma ir į sutartį įtrauktas įsipareigojimas pasibaigus nuomos sutarčiai tą turtą įsigyti. Žemės ir pastatų nuoma turi trukti mažiausiai penkerius metus nuo numatomos investicinio projekto pabaigos datos arba, MVĮ atveju, trejus metus.

7.   Transporto sektoriuje transporto įrangos (kilnojamojo turto) pirkimo išlaidos neatitinka pagalbos pradinėms investicijoms reikalavimų.

8.   Išskyrus su MVĮ ir (įmonės) perėmimu susijusius atvejus, įsigyjamas turtas turi būti naujas. Kai įmonė perimama, turtas, kuriam įsigyti jau buvo suteikta pagalba prieš jo pirkimą, turėtų būti išskaičiuojamas. MVĮ atveju galima padengti visas investicijų į nematerialųjį turtą išlaidas. Tokios didelių įmonių patiriamos išlaidos atlygintinos tik iki 50 % visų reikalavimus atitinkančių projekto investicinių išlaidų ribos.

9.   Kai pagalba apskaičiuojama darbo užmokesčio sąnaudų pagrindu, turi būti tenkinamos šios sąlygos:

a)

darbo vietos turi būti tiesiogiai sukurtos investicinio projekto;

b)

darbo vietų kūrimas turi vykti per trejus metus nuo investicijų pabaigos ir kiekviena darbo vieta yra išsaugoma mažiausiai penkerius metus arba, MVĮ atveju, trejus metus.

10.   Nukrypstant nuo 1 dalies, didžiausias investicijų į žemės ūkio produktų perdirbimą ir prekybą pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki:

a)

50 % reikalavimus atitinkančių investicijų reikalavimus atitinkančiuose regionuose pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą ir 40 % reikalavimus atitinkančių investicijų kituose reikalavimus regioninei pagalbai gauti atitinkančiuose regionuose, kaip nustatyta kiekvienai valstybei narei patvirtintiname 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapyje, jeigu pagalbos gavėja yra maža arba vidutinė įmonė;

b)

25 % reikalavimus atitinkančių investicijų reikalavimus atitinkančiuose regionuose pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą ir 20 % reikalavimus atitinkančių investicijų kituose reikalavimus regioninei pagalbai gauti atitinkančiuose regionuose, kaip nustatyta kiekvienai valstybei narei patvirtintame 2007–2013 m. regioninės pagalbos žemėlapyje, jei pagalbos gavėja turi mažiau kaip 750 darbuotojų ir (arba) jos apyvarta neviršija 200 mln. EUR, apskaičiuojant vadovaujantis Komisijos rekomendacija 2003/361/EB (12), ir jeigu tokia pagalbos gavėja tenkina visas kitas šios rekomendacijos sąlygas.

5 straipsnis

Pagalbos reikalingumas

1.   Šiuo reglamentu nuo pranešimo reikalavimo atleidžiama tik pagal regioninės investicinės pagalbos schemas teikiama pagalba, jei prieš prasidedant projekto darbams pagalbos gavėjas nacionalinėms ar regioninėms institucijoms pateikė paraišką pagalbai gauti, ir, paraiškų, kurios buvo pateiktos nuo 2007 m. sausio 1 d., atžvilgiu už schemos administravimą atsakinga institucija raštu patvirtino, kad, priklausomai nuo išsamaus patikrinimo rezultato, projektas atitinka schemoje nustatytus reikalavimus. Pagalbos schemoje taip pat turi būti aiškiai nurodomos abi sąlygos. Jei darbai pradedami anksčiau, nei patenkinamos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos, laikoma, kad visas projektas neatitinka reikalavimų regioninei pagalbai gauti.

2.   1 dalis netaikoma pagalbos schemoms, kai automatiškai atleidžiama nuo mokesčių arba jie sumažinami reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, be galimybės valdžios institucijoms veikti savo nuožiūra.

6 straipsnis

Pagalbos kaupimas

1.   4 straipsnyje nustatytos pagalbos ribos taikomos valstybės paramos bendrai sumai, skiriamai remiamam projektui, nepriklausomai nuo to, ar ta parama finansuojama iš vietos, regioninių, nacionalinių arba Bendrijos šaltinių.

2.   Šiuo reglamentu nuo pranešimo reikalavimo atleidžiama pagalba negali būti kaupiama su jokia kita valstybės pagalba, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, arba kitu Bendrijos arba nacionaliniu finansavimu, kuri susijusi su tomis pačiomis reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, jei dėl tokio kaupimo būtų viršijamas šiame reglamente nustatytas pagalbos intensyvumas.

3.   Su de minimis parama, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 69/2001, nėra kaupiama šiuo reglamentu nuo pranešimo reikalavimo atleidžiama regioninė investicinė pagalba, susijusi su tomis pačiomis reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, kai dėl tokio kaupimo viršijamas šiame reglamente nustatytas pagalbos intensyvumas.

7 straipsnis

Pagalba, apie kurią būtina iš anksto pranešti Komisijai

Šiuo reglamentu nuo pranešimo reikalavimo neatleidžiama ši pagalba ir jai toliau taikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytas pranešimo reikalavimas:

a)

neskaidrios regioninės investicinės pagalbos schemos;

b)

konkretiems ūkinės veiklos sektoriams gamybos arba paslaugų srityje skirtos regioninės pagalbos schemos. Turizmo veiklai skirtos regioninės investicinės pagalbos schemos nėra laikomos konkretiems sektoriams skirtomis schemomis;

c)

regioninės pagalbos schemos, numatančios pagalbą veiklai;

d)

regioninės pagalbos schemos, numatančios pagalbą, išskyrus pagalbą investicijoms arba konsultacinę pagalbą, naujai įkurtoms mažoms įmonėms;

e)

regioninė pagalba, teikiama dideliems investiciniams projektams jau esamų pagalbos schemų pagrindu, jei iš visų šaltinių gauta bendra pagalbos suma viršija 75 % didžiausios leistinos pagalbos sumos, kuri galėtų būti suteikta investiciniam projektui, kurio reikalavimus atitinkančios išlaidos siekia 100 mln. EUR, taikant aukščiausią standartinę pagalbos ribą, galiojančią didelėms įmonėms patvirtintame regioninės pagalbos žemėlapyje pagalbos suteikimo dieną;

f)

ad hoc regioninė pagalba, išskyrus pagalbą, kuriai taikoma išimtis pagal Reglamento (EB) Nr. 70/2001 3 straipsnio 1 dalį ir šio reglamento 3 straipsnio 3 dalį;

g)

investicinė pagalba, skirta pagalbos gavėjui, kuriam išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti, po to kai Komisija sprendime paskelbė, kad pagalba yra neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka.

8 straipsnis

Skaidrumas ir stebėsena

1.   Pradedant įgyvendinti pagalbos schemą ar teikiant ad hoc pagalbą, kuri šiuo reglamentu atleidžiama nuo pranešimo reikalavimo, valstybės narės per 20 darbo dienų perduoda Komisijai informacijos santrauką apie pagalbą I priede pateikta forma, kad ta informacija būtų paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Informacija pateikiama kompiuterinėje laikmenoje.

2.   Kai regioninė pagalba, kuri neviršija 7 straipsnio e punkte nurodytų ribų ir kuriai netaikomas individualaus pranešimo reikalavimas, teikiama pagal esamą pagalbos schemą dideliems investiciniams projektams, valstybės narės privalo per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai kompetentinga institucija suteikė pagalbą, Komisijai perduoti informaciją II priede pateikta standartine forma kompiuterinėje laikmenoje. Komisija šios informacijos santrauką skelbia savo tinklalapyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Valstybės narės detaliai registruoja pagalbos schemas, kurios šiuo reglamentu atleidžiamos nuo pranešimo reikalavimo, ir pagal šias schemas atskirai suteiktą pagalbą. Šiuose įrašuose pateikiama visa informacija, būtina nustatyti, ar įvykdytos šiame reglamente nustatytos pranešimo reikalavimo netaikymo sąlygos, taip pat informacija apie įmonės statusą, nuo kurio priklauso, ar įmonė turi teisę gauti pagalbą kaip mažos arba vidutinės įmonės statusą turinti įmonė. Valstybės narės įrašus apie pagalbos schemas saugo 10 metų nuo tos datos, kai pagal tokią schemą buvo suteikta paskutinė individuali pagalba. Komisijai pateikus prašymą raštu, atitinkama valstybė narė per 20 darbo dienų arba per prašyme nustatytą ilgesnį laikotarpį pateikia jai visą informaciją, kurią Komisija laiko būtina vertinant, ar buvo laikomasi šio reglamento sąlygų.

4.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (13) III skyriuje nustatyta forma valstybės narės Komisijai parengia visų kiekvienų kalendorinių metų, arba jų dalies, kuriai šis reglamentas taikomas, šio reglamento taikymo ataskaitą.

5.   Valstybės narės skelbia visą pagalbos schemų, kurioms taikomas šis reglamentas, tekstą ir praneša Komisijai paskelbimo internete adresą. Ši informacija taip pat įtraukiama į pagal šio straipsnio 4 dalį teikiamą metinę ataskaitą. Projektai, kuriuos įgyvendinant išlaidos buvo patirtos iki paskelbimo apie pagalbos schemą, neatitinka reikalavimų regioninei pagalbai gauti.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo laikas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas pagalbos schemoms, kurios įsigalioja arba įgyvendinamos po 2006 m. gruodžio 31 d.

Jis galioja iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2.   Šio reglamento įsigaliojimo metu dar neišnagrinėti pranešimai vertinami remiantis jo nuostatomis. Iki šio reglamento įsigaliojimo dienos įgyvendintos pagalbos schemos ir pagal tokias schemas suteikta pagalba, kuri nėra Komisijos patvirtinta ir pažeidžia Sutarties 88 straipsnio 3 dalyje nurodytą įsipareigojimą pranešti, neprieštarauja bendrajai rinkai, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnio 3 dalyje, ir pagal šį reglamentą atleidžiamos nuo pranešimo reikalavimo, jei jos tenkina visas šio reglamento sąlygas.

Pasibaigus šio reglamento galiojimo laikotarpiui, pagalbos schemoms, kurios šiuo reglamentu atleidžiamos nuo pranešimo reikalavimo, atleidimas nuo pranešimo reikalavimo nustoja galioti pasibaigus patvirtintų regioninės pagalbos žemėlapių galiojimui.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 24 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 142, 1998 5 14, p. 1.

(2)  OL C 120, 2006 5 20, p. 2.

(3)  OL C 54, 2006 3 4, p. 13.

(4)  OL L 10, 2001 1 13, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1040/2006 (OL L 187, 2006 7 8, p. 8).

(5)  OL C 71, 2000 3 11, p. 14.

(6)  OL L 182, 1987 7 3, p. 36. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m. Stojimo aktu.

(7)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(8)  OL L 10, 2001 1 13, p. 30.

(9)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(10)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(11)  Europos bendrijos ekonominės veiklos klasifikacija.

(12)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(13)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.


I PRIEDAS

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, suteiktą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1628/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo nacionalinei regioninei investicinei pagalbai

(Pateikti elektronine forma elektroniniu paštu adresu: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


II PRIEDAS

Informacijos santraukos, teikiamos apie pagalbą dideliems investiciniams projektams, kai pagalba neviršija 7 straipsnio e punkte nurodytų ribų, forma

1.

Pagalbos gavėjas (gaunančios (-ių) pagalbą įmonės (-ių) pavadinimas (-ai)):

2.

Pagalbos schemos nuoroda (esamos (-ų) schemos (-ų), pagal kurią (-ias) suteikiama pagalba, Komisijos nuoroda):

3.

Paramą teikiantis (-ys) viešasis subjektas (viešieji subjektai) (paramą teikiančios institucijos arba institucijų pavadinimai ir kontaktiniai duomenys):

4.

Valstybė narė, kurioje investuojama:

5.

Regionas (NUTS 3 lygis), kuriame investuojama:

6.

Savivaldybė (anksčiau buvo NUTS 5 lygis, dabar – LAU 2), kurioje investuojama:

7.

Projekto tipas (naujos įmonės steigimas, esamos įmonės plėtimas, įmonės produkcijos diversifikavimas į naujus, papildomus produktus arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminis pakeitimas):

8.

Pagal investicinį projektą gaminami produktai arba teikiamos paslaugos (PRODCOM/NACE nomenklatūra arba CPA nomenklatūra paslaugų sektoriaus projektams):

9.

Trumpas investicinio projekto aprašymas:

10.

Investicinio projekto diskontuotos reikalavimus atitinkančios išlaidos (eurais):

11.

Diskontuota pagalbos suma (bendra) eurais:

12.

Pagalbos intensyvumas (BSE %):

13.

Siūlomos paramos išmokėjimo sąlygos (jei yra):

14.

Planuojama projekto pradžios ir pabaigos data:

15.

Pagalbos suteikimo data:


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1629/2006

2006 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1010/2006 dėl tam tikrų ypatingų rinkos paramos priemonių kai kurių valstybių narių paukštienos ir kiaušinių sektoriams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 93/119/EB dėl gyvūnų apsaugos (3) apibrėžtos skerdimo ir užmušimo sąvokos.

(2)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2006 (4) 4 ir 7 straipsniuose nenurodyta, kad gyvūnų užmušimas turi būti laikomas ypatingąja rinkos paramos priemone, kaip yra skerdimo atveju.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kad, viena vertus, valstybės narės negalėjo laiku perkelti sąvokos „užmušimas“ į nacionalinius teisės aktus ir, kita vertus, Reglamentas (EB) Nr. 1010/2006 neseniai buvo iš dalies pakeistas, kai kurioms iš minėtų valstybių narių gali būti sudėtinga laikytis to reglamento 10 straipsnyje nustatyto termino, t. y. 2006 m. gruodžio 31 d., iki kurio reikia pervesti gavėjams kompensacijas pagal ypatingąsias rinkos paramos priemones. Todėl reikėtų pratęsti kompensacijų mokėjimo terminą keletu mėnesių.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1010/2006.

(5)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 14 straipsnio ir Reglamento (EEB) Nr. 2775/75 14 straipsnio nuostatos dėl aptariamų priemonių priėmimo galioja nuo 2006 m. gegužės 11 d. Todėl reikėtų numatyti, kad šis reglamentas taip pat būtų taikomas nuo šios datos.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1010/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ne mažiau nei 6 savaitėmis paankstintas veislinių paukščių, kurių KN kodai 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 ir 0105 99 50, skerdimas ir užmušimas laikomi ypatingosiomis rinkos paramos priemonėmis pagal Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 14 straipsnį su sąlyga, kad paskersti paukščiai atitinkamuose paukštynuose per tą laikotarpį nebus pakeisti kitais gyvūnais.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1 dalyje nurodytos kompensacijos už paankstintą skerdimą ir užmušimą kiekvienai konkrečiai valstybei narei skiriamos neviršijant didžiausių IV priede nurodytų kiekių ir laikantis jame nustatytų laikotarpių.“;

2)

7 straipsnis keičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Paankstintas jaunų dedeklių skerdimas ir užmušimas laikomi ypatingosiomis rinkos paramos priemonėmis pagal Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 14 straipsnį.

2.   1 dalyje nurodytos kompensacijos už paankstintą skerdimą ir užmušimą kiekvienai konkrečiai valstybei narei skiriamos neviršijant didžiausių VII priede nurodyto paukščių skaičiaus ir laikantis jame nustatytų laikotarpių.

Didžiausia kompensacija už jaunas dedekles yra 3,2 EUR už paukštį.“;

3)

10 straipsnyje data „2006 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama data „2007 m. kovo 31 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. gegužės 11 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006.

(3)  OL L 340, 1993 12 31, p. 21.

(4)  OL L 180, 2006 7 4, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1256/2006 (OL L 228, 2006 8 22, p. 9).


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1630/2006

2006 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 933/2002 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Šveicarijos kilmės žemės ūkio produktams taikymo ir tvarkymo, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 851/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimą 2002/309/EB, Euratomas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų su Šveicarijos Konfederacija sudarymo (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Po 2004 m. gegužės 1 d. Europos Sąjungos plėtros Bendrija ir Šveicarija susitarė taikyti tarifines lengvatas, nustatytas 1999 m. birželio 21 d. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais (2) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d. Pirmiausia jos susitarė iš dalies pakeisti Susitarimo 1 ir 2 priedus, kuriuose nurodytos lengvatos, siekdamos išplėsti esamą muitu neapmokestinamą Bendrijos tarifinę kvotą įtraukiant naują produktą – salotinę trūkažolę (KN kodas 0705 21 00).

(2)

Kol įsigalios oficialus dalinis pakeitimas, Bendrija ir Šveicarija susitarė, kad reikia numatyti priimtų lengvatų taikymą nuo 2004 m. gegužės 1 d. kaip autonominę pereinamojo laikotarpio priemonę.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. būtų galima pasinaudoti kvota produktams, kurių KN kodas yra 0705 21 00, 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 7/2005, nustatančiu autonomines ir pereinamojo laikotarpio priemones dėl Bendrijos tarifinės kvotos atidarymo tam tikriems žemės ūkio produktams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija (3), pereinamuoju laikotarpiu buvo numatyta nauja autonominė Bendrijos tarifinė kvota, taikoma tik šiems produktams.

(4)

Susitarimo su pakeitimais, padarytais Jungtinio žemės ūkio komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl prekybos žemės ūkio produktais, 2005 m. gruodžio 19 d. Sprendimu Nr. 3/2005 dėl 1 ir 2 priedų atnaujinimo (4) po Europos Sąjungos plėtros, 2 priede yra nustatomos tarifinės kvotos, kurios buvo išplėstos įtraukiant produktus, kurių KN kodas 0705 21 00. Todėl būtina suderinti atitinkamas įgyvendinimo nuostatas.

(5)

Atitinkamai reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 933/2002 (5).

(6)

Reglamentas (EB) Nr. 7/2005 nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. panaikinamas Reglamentu (EB) Nr. 1623/2006 (6). Todėl šis reglamentas turi būti taikomas nuo tos pačios dienos.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 933/2002 priede eilutė, skirta eilės Nr. 09.0925, pakeičiama taip:

Kvotos Nr.

KN kodas

TARIC kodas

Apibūdinimas

Muito norma

Metinis kiekis neto masė

(tonomis)

„09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), įskaitant salotines trūkažoles (Chicorium intybus var. foliosum), šviežios arba atšaldytos

netaikoma

3 000“

2 straipsnis

2006 m. Bendrijos tarifinės kvotos Nr. 09.0925 apimtis sumažinama iki tokios, kuri buvo naudojama iki 3 straipsnyje nurodytos datos, pagal Reglamente (EB) Nr. 7/2005 nustatytą Bendrijos tarifinę kvotą Nr. 09.0947.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(2)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(3)  OL L 4, 2005 1 6, p. 1.

(4)  OL L 346, 2005 12 29, p. 33.

(5)  OL L 144, 2002 6 1, p. 22.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1631/2006

2006 m. spalio 31 d.

draudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų liežuvius TJTT III a, III b, c, d (EB vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatytos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytų valstybių narių vėliavomis arba yra jose registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytoms valstybėms narėms skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytų valstybių narių vėliavomis arba yra jose registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1262/2006 (OL L 230, 2006 8 24, p. 4).


PRIEDAS

Nr.

44

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

SOL/3A/BCD

Rūšys

Jūrų liežuvis (Solea Solea)

Zona

III a, III b, c, d (EB vandenys)

Data

2006 m. spalio 6 d.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5109)

(2006/749/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos sprendimą 2004/4/EB (2) iš esmės yra draudžiama įvežti į Bendriją Egipte išaugintus Solanum tuberosum L. stiebagumbius. Tačiau 2005–2006 metų importo sezonui tokius stiebagumbius leidžiama įvežti į Bendriją iš „kenkėjais neužkrėstų teritorijų“ laikantis tam tikrų sąlygų.

(2)

2005–2006 m. importo sezonu buvo nustatyta keletas užkrėtimo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith atvejų.

(3)

Egiptas pateikė ataskaitą apie šių nustatytų atvejų priežastis. Ataskaitoje išsamiai nurodomos tolesnės griežtesnės priemonės dėl „kenkėjais neužkrėstų teritorijų“, kurių ėmėsi Egiptas, ir su šiais nustatytais atvejais susiję eksportuotojai. Kai kurie plotai buvo išbraukti iš „kenkėjais neužkrėstų teritorijų“ sąrašo 2006–2007 m. importo sezonui. Du susiję eksportuotojai gavo oficialų įspėjimą, o vienam eksportuotojui buvo uždrausta eksportuoti 2006–2007 m. sezonu.

(4)

Remdamasi Egipto pateikta informacija Komisija nustatė, kad į Bendriją įvežus Solanum tuberosum L. stiebagumbius iš kenkėjais neužkrėstų plotų Egipte, nekyla Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith paplitimo pavojaus, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų.

(5)

Todėl 2006–2007 metų importo sezonu reikėtų leisti į Bendriją įvežti Egipte „kenkėjais neužkrėstuose plotuose“ išaugintus Solanum tuberosum L. stiebagumbius.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2004/4/EB.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/4/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje „2005–2006 m.“ pakeičiama į „2006–2007 m.“;

b)

2 dalyje „2005–2006 m. importo sezonui“ pakeičiama į „1 dalyje nurodytam importo sezonui“;

2)

3 straipsnyje „2005–2006 m. importo sezono“ pakeičiama į „2 straipsnio 1 dalyje nurodyto importo sezono“;

3)

4 straipsnyje „2006 m. rugpjūčio 30 d.“ pakeičiama į „2007 m. rugpjūčio 31 d.“;

4)

7 straipsnyje „2006 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2007 m. rugsėjo 30 d.“;

5)

priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punkto iii papunktyje „2005–2006 m.“ pakeičiama į „2006–2007 m.“;

b)

1 dalies b punkto iii papunkčio antroje įtraukoje „2006 m. sausio 1 d.“ pakeičiama į „2007 m. sausio 1 d.“;

c)

1 dalies b punkto xii papunktyje „2006 m. sausio 1 d.“ pakeičiama į „2007 m. sausio 1 d.“;

d)

5 dalies antroje pastraipoje „2005–2006 m. importo sezonui“ pakeičiama į „2 straipsnio 1 dalyje nurodytam importo sezonui“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 2, 2004 1 6, p. 50. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/840/EB (OL L 312, 2005 11 29, p. 63).


1.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 302/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 31 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/359/EB dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve iškrovimo uostų

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5142)

(2006/750/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2000/29/EB Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstai su žieve iš esmės negali būti įvežami į Bendriją, nes gali patekti ąžuolo vytulį sukeliantis Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

(2)

2005 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimu 2005/359/EB, leidžiančiu nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve (2), laikantis tam tikrų sąlygų leidžiama importuoti tokius Jungtinių Valstijų kilmės rąstus.

(3)

Sprendimo 2005/359/EB 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad tokius rąstus iškrauti galima tik šio Sprendimo II priede išvardytuose uostuose. Pasikonsultavus su kitomis valstybėmis narėmis, kaip nurodyta pirmiau minėto sprendimo 3 straipsnio 2 dalyje, Latvijos ir Slovėnijos prašymu II priedo uostų sąrašą tikslinga papildyti Rygos ir Koperio uostais, o Prancūzijos prašymu – iš II priedo sąrašo tikslinga išbraukti Lauterborgo uostą.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/359/EB II priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/35/EB (OL L 88, 2006 3 25, p. 9).

(2)  OL L 114, 2005 5 4, p. 14.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

IŠKROVIMO UOSTAI

1.

Amsterdamo

2.

Antverpeno

3.

Arhuso

4.

Bilbao

5.

Bremeno

6.

Bremerhaveno

7.

Kopenhagos

8.

Hamburgo

9.

Klaipėdos

10.

Koperio

11.

Larnakos

12.

Leghorno

13.

Havro

14.

Lemesos

15.

Lisabonos

16.

Marselio

17.

Marsaxlokk

18.

Mugos (Muuga)

19.

Neapolio

20.

Nordenhamo

21.

Oporto

22.

Pirėjaus (Piraeus)

23.

Ravenos

24.

Rygos

25.

Rostoko

26.

Roterdamo

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Štralzundo

30.

Valencijos

31.

Valetos (Valletta)

32.

Venecijos

33.

Vigo

34.

Vismaro

35.

Zebriugės“