ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. spalio 31d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1549/2006 2006 m. spalio 17 d. iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

31.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1549/2006

2006 m. spalio 17 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 ir 12 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 buvo nustatyta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra), tam, kad tuo pačiu metu atitiktų Bendrojo muitų tarifo ir Bendrijos užsienio prekybos statistikos bei kitų Bendrijos politikos krypčių, susijusių su prekių importu arba eksportu, reikalavimus.

(2)

Siekiant teisės aktų supaprastinimo tikslinga atnaujinti Kombinuotąją nomenklatūrą ir supaprastinti jos struktūrą.

(3)

Būtina iš dalies pakeisti Kombinuotąją nomenklatūrą, kad būtų atsižvelgta į su statistika ir prekybos politika susijusių reikalavimų pakeitimus, pakeitimus, padarytus siekiant įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus, technologijų ir prekybos pokyčius, poreikį suderinti ar išaiškinti tekstus, pakeitimus suderintos sistemos nomenklatūroje pagal 2004 m. birželio 26 d. Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendaciją ir išvardytų pakeitimų pasekmes.

(4)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 12 straipsnį minėto reglamento I priedas turėtų būti pakeistas galutine Kombinuotosios nomenklatūros redakcija su autonominių ir konvencinių muitų normomis, nustatytomis pritaikius Tarybos arba Komisijos patvirtintas priemones, ir įsigalioti nuo 2007 m. sausio 1 d.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 996/2006 (OL L 179, 2006 7 1, p. 26).


I PRIEDAS

KOMBINUOTOJI NOMENKLATŪRA

SANTRAUKA

PIRMA DALIS. PRELIMINARIOSIOS NUOSTATOS

I skyrius. Bendrosios taisyklės

A.

Bendrosios kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės

B.

Bendrosios taisyklės, taikomos muitams

C.

Bendrosios taisyklės, taikomos ir nomenklatūrai, ir muitams

II skyrius. Specialiosios nuostatos

A.

Prekės, skirtos tam tikrų kategorijų laivams, valtims ar kitoms vandens transporto priemonėms bei gręžybos ar verslinėms-žvejybinėms platformoms

B.

Civiliniai orlaiviai ir prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose

C.

Farmacijos produktai

D.

Standartinės muitų normos

E.

Talpyklos ir pakavimo medžiagos

F.

Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

Ženklai, santrumpos ir simboliai

Papildomi matavimo vienetai

ANTRA DALIS. MUITŲ SĄRAŠAS

Skirsnis

I skyrius

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

1.

Gyvi gyvūnai

2.

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

3.

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

4.

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

5.

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

II skyrius

Augaliniai produktai

6.

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

7.

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

8.

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos

9.

Kava, arbata, matė ir prieskoniai

10.

Javai

11.

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

12.

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

13.

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai

14.

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

III skyrius

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

15.

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas

IV skyrius

Paruošti maisto produktai; nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

16.

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

17.

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus

18.

Kakava ir gaminiai iš kakavos

19.

Gaminiai iš javų, miltų, krakmolo arba pieno; miltiniai konditerijos gaminiai

20.

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai

21.

Įvairūs maisto produktai

22.

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas

23.

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams

24.

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

V skyrius

Mineraliniai produktai

25.

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas

26.

Rūdos, šlakai ir pelenai

27.

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai

VI skyrius

Chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija

28.

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai

29.

Organiniai chemijos produktai

30.

Farmacijos produktai

31.

Trąšos

32.

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

33.

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai

34.

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

35.

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)

36.

Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

37.

Fotografijos ir kinematografijos prekės

38.

Įvairūs chemijos produktai

VII skyrius

Plastikai ir jų dirbiniai; kaučiukas ir jo dirbiniai

39.

Plastikai ir jų dirbiniai

40.

Kaučiukas ir jo dirbiniai

VIII skyrius

Žalios (neišdirbtos) odos, išdirbta oda, kailiai ir jų dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

41.

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda

42.

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

43.

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai

IX skyrius

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; kamštiena ir kamštienos dirbiniai; dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

44.

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys

45.

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

46.

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

X skyrius

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos); popierius ir kartonas bei jų dirbiniai

47.

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

48.

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai

49.

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai

XI skyrius

Tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai

50.

Šilkas

51.

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai

52.

Medvilnė

53.

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai

54.

Cheminės gijos; juostelės ir panašūs dirbiniai iš cheminių tekstilės medžiagų

55.

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

56.

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai

57.

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga

58.

Specialieji audiniai; siūtiniai pūkiniai tekstilės gaminiai; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai

59.

Įmirkyti, aptraukti, padengti arba laminuoti tekstilės gaminiai; tekstilės dirbiniai, naudojami pramonėje

60.

Megztinės arba nertinės medžiagos

61.

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai

62.

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus

63.

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai

XII skyrius

Avalynė, galvos apdangalai, skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys; paruoštos naudoti plunksnos ir jų dirbiniai; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

64.

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai; tokių dirbinių dalys

65.

Galvos apdangalai ir jų dalys

66.

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

67.

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

XIII skyrius

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų; keramikos dirbiniai; stiklas ir stiklo dirbiniai

68.

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

69.

Keramikos dirbiniai

70.

Stiklas ir stiklo dirbiniai

XIV skyrius

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

71.

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos

XV skyrius

Netaurieji metalai ir netauriųjų metalų dirbiniai

72.

Geležis ir plienas (juodieji metalai)

73.

Dirbiniai iš geležies arba iš plieno (iš juodųjų metalų)

74.

Varis ir vario dirbiniai

75.

Nikelis ir nikelio dirbiniai

76.

Aliuminis ir aliuminio dirbiniai

77.

(Paliekama galimam panaudojimui Suderintoje sistemoje ateityje)

78.

Švinas ir švino dirbiniai

79.

Cinkas ir cinko dirbiniai

80.

Alavas ir alavo dirbiniai

81.

Kiti netaurieji metalai; kermetai; dirbiniai iš šių medžiagų

82.

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų

83.

Įvairūs dirbiniai iš netauriųjų metalų

XVI skyrius

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įrenginiai; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys bei reikmenys

84.

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys

85.

Elektros mašinos ir įrenginiai bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys

XVII skyrius

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai

86.

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaniniai (įskaitant elektromechaninius) eismo signalizacijos įrenginiai

87.

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis; jų dalys ir reikmenys

88.

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

89.

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

XVIII skyrius

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; laikrodžiai; muzikos instrumentai; jų dalys ir reikmenys

90.

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, precizijos, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys

91.

Laikrodžiai ir jų dalys

92.

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

XIX skyrius

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

93.

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

XX skyrius

Įvairūs pramonės dirbiniai

94.

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

95.

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

96.

Įvairūs pramonės dirbiniai

XXI skyrius

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

97.

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

98.

Sukomplektuotos gamybos linijos

99.

(Paliekama specialiam naudojimui, nustatytam kompetentingų Bendrijos institucijų)

TREČIA DALIS. TARIFO PRIEDAI

I skyrius. Žemės ūkio priedai

1 priedas

Muito žemės ūkio sudedamosios dalys (EA), papildomi muitai cukrui (AD S/Z) ir papildomi muitai miltams (AD F/M)

2 priedas

Produktai, kuriems taikoma įvežimo kaina

II skyrius. Neapmuitinamų farmacinių medžiagų sąrašai

3 priedas

Neapmuitinamų farmacinių medžiagų tarptautinių bendrinių pavadinimų (INN), nustatytų Pasaulio sveikatos organizacijos, sąrašas

4 priedas

Priešdėlių ir priesagų, kurie kartu su 3 priede išvardytais INN apibūdina INN turinčių medžiagų druskas, esterius arba hidratus, sąrašas; šios druskos, esteriai ir hidratai yra neapmuitinami, jei jie klasifikuojami toje pačioje SS subpozicijoje, žymimoje 6 skaitmenų kodu, kaip ir atitinkama INN turinti medžiaga

5 priedas

INN turinčių medžiagų druskos, esteriai ir hidratai, kurie nors ir neklasifikuojami toje pačioje SS pozicijoje kaip atitinkamos INN turinčios medžiagos, tačiau neapmuitinami

6 priedas

Neapmuitinamų tarpinių farmacijos produktų, t. y. junginių, naudojamų galutiniams farmacijos produktams gaminti, sąrašas

III skyrius. Kvotos

7 priedas

PPO tarifinės kvotos, kurias turi atidaryti kompetentingos Bendrijos institucijos

IV skyrius. Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

8 priedas

Netinkamos vartoti maistui prekės (denatūrantų sąrašas)

9 priedas

Sertifikatai

PIRMA DALIS

PRELIMINARIOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

A.   Bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės

Klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1.

Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis:

2.

a)

Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors prekę turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokią prekę, nesukomplektuotą arba nebaigtą gaminti, jeigu ji turi pagrindines sukomplektuotos arba baigtos gaminti prekės savybes. Tokia nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę (taip pat prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisykle), kuri pateikiama nesurinkta arba išardyta.

b)

Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors medžiagą turi būti taip pat laikoma nuoroda į šios medžiagos mišinius ir kombinacijas (derinius) su kitomis medžiagomis. Bet kuri nuoroda į prekes iš tam tikros medžiagos turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokias prekes, visiškai ar iš dalies pagamintas iš šios medžiagos. Prekės, sudarytos iš daugiau kaip vienos medžiagos, turi būti klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis.

3.

Jeigu pritaikius 2 taisyklės b punktą arba dėl kokių nors kitų priežasčių prekę galima prima facie klasifikuoti dviejose arba daugiau pozicijų, ji turi būti klasifikuojama taip:

a)

pirmenybė teikiama tai pozicijai, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai, lyginant su kitomis pozicijomis, kuriose ji aprašyta bendriau. Tačiau, jeigu kiekvienoje iš dviejų arba daugiau pozicijų yra nurodyta tiktai dalis medžiagų, sudarančių mišrias arba sudėtines prekes, taip pat jeigu nurodyta tiktai dalis dirbinių, supakuotų į mažmeninei prekybai skirtą rinkinį, tokios pozicijos atitikimo tokioms prekėms požiūriu turi būti vertinamos kaip lygiavertės, net jeigu vienoje iš jų prekės aprašytos išsamiau arba tiksliau;

b)

mišiniai, kombinuotos prekės, sudarytos iš įvairių medžiagų arba surinktos iš įvairių dalių, taip pat prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a punktą, turi būti klasifikuojamos taip, tarsi jos būtų sudarytos tik iš medžiagų arba sudėtinių dalių, kurios nulemia esminius prekių požymius, jeigu tokį kriterijų galima taikyti;

c)

prekės, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a arba b punktus, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos požiūriu yra paskutinė.

4.

Prekės, kurių neįmanoma suklasifikuoti taikant pirmiau išdėstytas taisykles, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, atitinkančioje prekes, kurioms šios prekės yra artimiausios (giminingiausios).

5.

Be pirmiau išdėstytų nuostatų toliau išvardytoms prekėms taikomos šios taisyklės:

a)

fotoaparatų ir kino kamerų, muzikos instrumentų futliarai, ginklų dėklai, braižybos priemonių, papuošalų dėžutės ir panašios talpyklos, specialios formos arba kitaip pritaikytos tam tikriems daiktams arba jų rinkiniams laikyti, tinka ilgai naudoti ir pateikiamos kartu su daiktais, kuriems jos skirtos, turi būti klasifikuojamos kartu su tokiais daiktais, jeigu jie paprastai parduodami tokiose talpyklose. Tačiau ši taisyklė netaikoma talpykloms, kurios suteikia visumai savo esminį požymį;

b)

atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 5 taisyklės a punkto nuostatas, pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos (1), pateikiamos kartu su jose supakuotomis prekėmis, turi būti klasifikuojamos kartu su tomis prekėmis, jeigu jos paprastai naudojamos tokioms prekėms pakuoti. Tačiau šios nuostatos taikyti neprivaloma, kai tokios pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos akivaizdžiai tinka naudoti pakartotinai.

6.

Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.

B.   Bendrosios taisyklės, taikomos muitams

1.

Importuojamoms prekėms, kilusioms iš šalių, kurios yra Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos Susitariančiosios Šalys arba su kuriomis Europos bendrija yra sudariusi susitarimus, turinčius nuostatas dėl didžiausio palankumo statuso muitų tarifuose suteikimo, taikomi konvenciniai muitai, išvardyti muitų sąrašo 3 skiltyje. Jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, šie konvenciniai muitai taikomi ir pirmiau nenurodytoms prekėms, kurios importuojamos iš bet kurios trečiosios šalies.

Konvencinės muitų normos, išvardytos 3 skiltyje, taikomos nuo 2007 m. sausio 1 d.

Jei autonominės muitų normos yra mažesnės už konvencines muitų normas, taikomi autonominiai muitai, nurodyti išnašose.

2.

1 punktas netaikomas, kai prekėms, kilusioms iš tam tikrų šalių, nustatyti specialūs autonominiai muitai arba kai vadovaujantis sutartimi taikomi preferenciniai muitai.

3.

1 ir 2 punktai nedraudžia valstybėms narėms taikyti muitų, nenustatytų Bendrajame muitų tarife, kai šių kitų muitų taikymas remiasi Bendrijos teise.

4.

Muitai, išreikšti procentinėmis normomis, yra ad valorem muitai.

5.

Simbolis „EA“ rodo, kad prekėms taikoma „muito žemės ūkio sudedamoji dalis“, nustatyta vadovaujantis 1 priedu.

6.

Simbolis „AD S/Z“ arba „AD F/M“ 17–19 skirsniuose, nurodo, kad maksimalią muito normą sudaro ad valorem muitas ir papildomas muitas, taikomas tam tikroms cukraus rūšims arba miltams. Šis papildomas muitas nustatomas vadovaujantis 1 priedo nuostatomis.

7.

22 skirsnyje simbolis „€/% vol/hl“ reiškia, kad eurais išreikštas specifinis muitas turi būti skaičiuojamas pagal procentais išreikštą tūrinę alkoholio koncentraciją kiekvienam hektolitrui. Taigi gėrimas, kurio tūrinė alkoholio koncentracija yra 40 proc., apmokestinamas taip:

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, gaunamas 40 € muitas už hektolitrą, arba

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plius 5 €, gaunamas 45 € muitas už hektolitrą.

Kai papildomai nurodoma ir minimali vertė (MIN), pvz., „1,6 €/% vol/hl MIN € 9/hl“, tai reiškia, kad muitas, skaičiuotas pagal pirmiau minėtą taisyklę, turi būti palyginamas su minimaliu muitu, pvz., „9 €/hl“ ir taikomas tas muitas, kuris yra didesnis.

C.   Bendrosios taisyklės, taikomos ir nomenklatūrai, ir muitams

1.

Jei nenurodyta kitaip, nuostatos, susijusios su muitine verte, taikomos ne tik vertei, pagal kurią apskaičiuojamas ad valorem muitas, nustatyti, bet ir vertėms, pagal kurias apibrėžiama tam tikrų pozicijų arba subpozicijų aprėptis, nustatyti.

2.

Jei prekės apmokestinamos pagal jų masę, apmuitinama masė ir masės, pagal kurias apibrėžiama tam tikrų pozicijų arba subpozicijų aprėptis, yra:

a)

„bruto masės“ atveju – bendra prekių ir visų pakavimo medžiagų bei pakavimo talpyklų masė;

b)

„neto masės“ arba konkrečiai nenurodytos „masės“ atveju – pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokių pakavimo medžiagų ir pakavimo talpyklų masė.

3.

Euro ekvivalentas nacionalinėmis valiutomis valstybėms narėms, kurios nėra dalyvaujančiosios valstybės narės, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 974/98 (2) (toliau – nedalyvaujančiosios valstybės narės), nustatomas vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (3) 18 straipsniu.

4.

Prekės, kurioms dėl jų galutinio vartojimo gali būti taikomas palankus tarifų režimas:

Kai importo muitas, taikytinas prekėms, skirtoms specialiam galutiniam vartojimui taikant galutinio vartojimo režimą, nėra mažesnis už tą, kuris toms prekėms būtų taikomas kitais atvejais, minėtos prekės turi būti klasifikuojamos nurodant kodą, žymintį galutinį vartojimą, o Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11) 291–300 straipsniai joms neturi būti taikomi.

II SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

A.   Prekės, skirtos tam tikrų kategorijų laivams, valtims ar kitoms vandens transporto priemonėms bei gręžybos ar verslinėms-žvejybinėms platformoms

1.

Muitų taikymas suspenduojamas prekėms, kurios skirtos įmontuoti į laivus, valtis ar kitas vandens transporto priemones, išvardytus toliau pateiktame sąraše, vykdant jų statybą, remontą, techninę priežiūrą ar konversiją, bei prekėms, skirtoms tokių laivų, valčių ar kitų vandens transporto priemonių įrengimui ar aprūpinimui įranga.

2.

Muitų taikymas suspenduojamas:

a)

prekėms, skirtoms įmontuoti į gręžybos ar verslines-žvejybines platformas:

1)

stacionarias platformas, klasifikuojamas ex 8430 49 subpozicijoje, eksploatuojamas valstybių narių teritoriniuose vandenyse arba už jų ribų, arba

2)

plaukiojančiąsias arba nugramzdinamąsias platformas, klasifikuojamas 8905 20 subpozicijoje,

vykdant jų statybą, remontą, techninę priežiūrą ar konversiją, bei prekėms, skirtoms tokių platformų aprūpinimui įranga.

Prekės, kurios reikalingos mašinų ir aparatų veikimui, bet nėra ilgą laiką vartojamos sudėtinės platformų dalys (pvz.: variklių degalai, tepalai ir dujos), bei prekės, kurios naudojamos platformose statybos, remonto, techninės priežiūros, konversijos ar aprūpinimo įranga darbams, taip pat laikomos prekėmis, naudojamomis jas įmontuojant į gręžybos ar verslines-žvejybines platformas;

b)

vamzdžiai, vamzdeliai, kabeliai ir jų jungtys, kuriais gręžybos ar verslinės-žvejybinės platformos sujungiamos su krantu.

KN kodas

Aprašymas

(1)

(2)

8901

Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

8901 10

–  Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai

8901 10 10

– –  Jūrų

8901 20

–  Tanklaiviai

8901 20 10

– –  Jūrų

8901 30

–  Refrižeratoriniai laivai, išskyrus klasifikuojamus 8901 20 subpozicijoje

8901 30 10

– –  Jūrų

8901 90

–  Kiti laivai kroviniams vežti ir kiti laivai žmonėms ir kroviniams vežti

8901 90 10

– –  Jūrų

8902 00

Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti

 

–  Jūrų

8902 00 12

– –  Kurių talpa didesnė kaip 250 BRT

8902 00 18

– –  Kurių talpa ne didesnė kaip 250 BRT

8903

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos

 

–  Kitos

8903 91

– –  Burlaiviai (jachtos) su pagalbiniu varikliu arba be variklio

8903 91 10

– – –  Jūrų

8903 92

– –  Motorlaiviai, išskyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu

8903 92 10

– – –  Jūrų

8904 00

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai

8904 00 10

–  Vilkikai

 

–  Vilkikai-stūmikai

8904 00 91

– –  Jūrų

8905

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai, plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

8905 10

–  Žemsiurbės

8905 10 10

– –  Jūrų

8905 90

–  Kiti

8905 90 10

– –  Jūrų

8906

Kiti laivai, įskaitant karinius laivus ir gelbėjimo laivus, išskyrus irklines valtis

8906 10 00

–  Kariniai laivai

 

–  Kiti

8906 90 10

– –  Jūrų

3.

Muitų taikymas suspenduojamas, jeigu laikomasi sąlygų, nustatytų atitinkamose Bendrijos nuostatose, siekiant užtikrinti tokių prekių naudojimo muitinės priežiūrą.

B.   Civiliniai orlaiviai ir prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose

1.

Atleidimas nuo muito, taikomas:

civiliniams orlaiviams,

tam tikroms prekėms, skirtoms naudoti civiliniuose orlaiviuose ir įmontuojamoms į juos jų gamybos, remonto, techninės priežiūros, rekonstrukcijos, modifikacijos ar konversijos metu,

civilinės paskirties stacionariems lakūnų treniruokliams ir jų dalims.

Šios prekės klasifikuojamos pozicijose ir subpozicijose, nurodytose 5 punkte pateiktose lentelėse.

2.

1 punkte pirmoje ir antroje įtraukose sąvoka „civiliniai orlaiviai“ reiškia visus orlaivius, išskyrus naudojamus valstybių narių ginkluotojų pajėgų ar panašių tarnybų ir pažymėtus ginkluotųjų pajėgų arba necivilinės registracijos ženklais.

3.

1 punkto antroje įtraukoje vartojama frazė „skirtoms naudoti civiliniuose orlaiviuose“ apima prekes, skirtas civilinės paskirties stacionariems lakūnų treniruokliams.

4.

Nuo muitų atleidžiama, jeigu laikomasi sąlygų, nustatytų atitinkamose Bendrijos nuostatose, numatančiose tokių prekių naudojimo muitinės priežiūrą (žr. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 291–300 straipsnius ir vėlesnius pakeitimus).

5.

Atleidžiamos nuo muitų prekės klasifikuojamos toliau išvardytose pozicijose ir subpozicijose.

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Toliau išvardytose subpozicijose nuo muitų atleidžiamos tik 2 stulpelyje aprašytos prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose:

Subpozicija

Aprašymas

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

4008 29

Profiliai, išpjauti pagal matmenis

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Tinkami dujoms arba skysčiams transportuoti

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Techninės paskirties

4504 90, 4823 90

Tarpikliai, poveržlės ir kiti sandarikliai

6812 80

Kiti, išskyrus drabužius, drabužių priedus, avalynę, galvos apdangalus, popierių, statybinį kartoną, veltinį arba medžiagą iš presuotų asbesto pluoštų, lakštais arba ritiniais

6813 20

Daugiausia sudarytos iš asbesto arba iš kitų mineralinių medžiagų

7007 21

Neįrėminti priekiniai stiklai

7312 10, 7312 90

Su pritvirtintomis arba įmontuotomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais)

7322 90

Oro šildytuvai ir karšto oro paskirstymo prietaisai (išskyrus jų dalis)

7324 90

Santechnikos įranga (išskyrus jos dalis)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

Su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

8108 90

Vamzdžiai ir vamzdeliai su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

8415 90

Oro kondicionavimo įrenginių, klasifikuojamų 8415 81, 8415 82 arba 8415 83 subpozicijoje

8419 90

Šilumokaičių dalys

8479 89

Hidropneumatinės baterijos; traukos reversorių mechaninės pavaros; specialiai sukonstruoti tualetų mazgai; oro drėkintuvai ir sausintuvai; neelektriniai valdymo mechanizmai; neelektriniai starterių varikliai; turboreaktyvinių, turbosraigtinių variklių ir kitų dujų turbinų pneumatiniai starteriai neelektriniai priekinių stiklų valytuvai; neelektriniai propelerio žingsnio reguliatoriai

8501 20, 8501 40

Kurių galia didesnė kaip 735 W, bet ne didesnė kaip 150 kW

8501 31

Varikliai, kurių galia didesnė kaip 735 W, nuolatinės srovės generatoriai

8501 33

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 150 kW, ir generatoriai

8501 34 92, 8501 34 98

Generatoriai

8501 51

Kurių galia didesnė kaip 735 W

8501 53

Kurių galia ne didesnė kaip 150 kW

8516 80 20

Sudaryti tik iš paprasto izoliuoto pagrindo ir elektrinių jungčių, naudojami apsaugai nuo apledėjimo ar ledui pašalinti

8517 69 31, 8517 69 39

Radiotelefonijos arba radiotelegrafijos

8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

Radiotelegrafijos arba radiotelefonijos aparatai

8522 90

Aparatų, klasifikuojamų 8520 90 subpozicijoje, mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių ar sudedamųjų dalių

8529 90

Aparatų, klasifikuojamų 8526 pozicijoje, mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių ar sudedamųjų dalių

8543 70 90

Skrydžio parametrų registratoriai, elektros selsinai ir keitikliai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai su įmontuotais elektros varžais

8543 90

Skrydžio parametrų registratorių mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių ar sudedamųjų dalių

8803 90 90

Įskaitant sklandytuvų

9014 90

Prietaisų, klasifikuojamų 9014 10 arba 9014 20 subpozicijoje

9020 00

Išskyrus dalis

9029 10

Elektriniai arba elektroniniai apsisukimų skaičiaus skaitikliai

9029 90

Apsisukimų skaičiaus skaitiklių, spidometrų ir tachometrų

9031 90

Klasifikuojamų 9031 80 subpozicijoje

9109 19, 9109 90

Kurių plotis ir skersmuo ne didesnis kaip 50 mm

9401 10

Neapmušti oda

9405 10, 9405 60

Iš netauriųjų metalų arba iš plastikų

9405 92, 9405 99

Dirbinių, klasifikuojamų 9405 10 arba 9405 60 subpozicijoje

6.

5 punkte minėtos prekės integruotos į Taric nomenklatūrą įvedus subpozicijas su nuorodomis į tokią išnašą „Šios subpozicijos naudojimui taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamų Bendrijos nuostatų (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 291–300 straipsnius ir vėlesnius pakeitimus).“

C.   Farmacijos produktai

1.

Atleidimas nuo muito taikomas šių kategorijų farmacijos produktams:

1)

farmacinėms medžiagoms, įtrauktoms į CAS RN (Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos sąrašą) ir tarptautinių bendrinių pavadinimų sąrašą (INN), išvardytoms 3 priede pateiktame sąraše;

2)

į INN įtrauktų medžiagų druskoms, esteriams ir hidratams, kurių pavadinimai sudaromi prie 3 priede nurodyto INN pavadinimo pridedant 4 priede nurodytus priešdėlius arba priesagas, jei šie produktai klasifikuojami tose pačiose SS subpozicijose, žymimose šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkamos į INN įtrauktos medžiagos;

3)

į INN įtrauktų medžiagų druskoms, esteriams ir hidratams, išvardytiems 5 priede pateiktame sąraše ir neklasifikuojamiems tose pačiose SS subpozicijose, žymimose šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkamos į INN įtrauktos medžiagos;

4)

tarpiniams farmacijos produktams, pvz.: junginiams, naudojamiems galutiniams farmacijos produktams gaminti, kurie įtraukti į CAS RN ir kurių cheminiai pavadinimai išvardyti 6 priede pateiktame sąraše.

2.

Ypatingi atvejai:

1)

į INN sąrašą įtrauktomis medžiagomis laikomos tik medžiagos, įtrauktos į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) paskelbtus rekomenduojamų ir siūlomų INN medžiagų sąrašus. Kai medžiagų, išvardytų INN sąraše, skaičius yra mažesnis už CAS RN išvardytų medžiagų skaičių, neapmuitinamos tik INN sąraše išvardytos medžiagos;

2)

kai 3 arba 6 priede nurodytas produktas pagal CAS RN atitinka tam tikrą izomerą, gali būti neapmuitinamas tik tas izomeras;

3)

į INN įtrauktų medžiagų dvigubi dariniai (druskos, esteriai ir hidratai), kurių pavadinimai sudaromi prie 3 priede nurodyto INN pavadinimo pridedant 4 priede nurodytus priešdėlius arba priesagas, neapmuitinami, jei šie produktai klasifikuojami toje pačioje SS subpozicijoje, žymimoje šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkama į INN įtraukta medžiaga:

pavyzdžiui, alanino metilo esteris, hidrochloridas;

4)

kai 3 priede nurodyta į INN įtraukta medžiaga yra druska (arba esteris), jokia kita į INN įtrauktą medžiagą atitinkančios rūgšties druska (esteris) negali būti neapmuitinama:

pavyzdžiui, kalio okspreonatas (INN) – neapmuitinamas

natrio okspreonatas – apmuitinamas.

D.   Standartinės muitų normos

1.

Fiksuoto dydžio 3,5 % ad valorem muito norma taikoma šioms prekėms:

atsiunčiamoms siuntose, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, arba

gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže,

jei jos importuojamos ne komerciniais tikslais.

Šis fiksuoto dydžio 3,5 % muitas taikomas tada, kai vienoje siuntoje atsiunčiamų arba vieno keleivio gabenamų importo muitais apmokestinamų prekių vertė ne didesnė kaip 350 €.

Ši fiksuoto dydžio norma netaikoma 24 skirsnyje išvardytoms prekėms, atsiunčiamoms siuntose arba gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže, jei jų kiekiai didesni už nustatytuosius Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83 (4) 31 arba 46 straipsniuose.

2.

Importuojamos prekės laikomos importuojamomis ne komerciniais tikslais, jei:

a)

prekių, atsiunčiamų siuntose, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, atveju tokios siuntos:

siunčiamos nereguliariai,

jose atsiunčiamos tik prekės, skirtos gavėjo arba jo šeimos narių asmeniniam naudojimui, kurios nei pagal savo pobūdį nei pagal kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių,

jų siuntėjo siunčiamos gavėjui niekaip už jas neapmokant;

b)

prekių, gabenamų keleivio asmeniniame bagaže, atveju:

gabenamos nereguliariai, ir

skirtos tik keleivių arba jų šeimos narių asmeniniam naudojimui arba dovanoms; šių prekių pobūdis ir kiekis neturi turėti požymių, rodančių, kad jos gali būti importuojamos komerciniais tikslais.

3.

Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, importuojamoms laikantis 1 ir 2 punktuose nustatytų sąlygų, jei prieš joms pritaikant minėtą fiksuoto dydžio normą asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Reglamento (EEB) Nr. 918/83 29–31 ir 45–49 straipsniuose.

Taikant pirmąją pastraipą importo muitai reiškia ir muitus, ir lygiaverčio poveikio mokesčius, ir kitus importo privalomuosius mokėjimus, nustatytus įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką arba remiantis konkrečia tvarka, kuri taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus.

4.

Nedalyvaujančiosios valstybės narės gali suapvalinti pinigų sumas, gautas perskaičiavus 350 € sumą į nacionalines valiutas.

5.

Nedalyvaujančiosios valstybės narės gali išlaikyti nepakeistą 350 € sumos atitikmenį nacionaline valiuta, jei Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 18 straipsnio 2 dalyje numatyto metinio koregavimo metu perskaičiuota pinigų suma, prieš ją suapvalinant, kaip numatyta 4 pastraipoje, skiriasi nuo ankstesnio atitikmens nacionaline valiuta mažiau kaip 5 % arba yra už jį mažesnė.

E.   Talpyklos ir pakavimo medžiagos

Šios nuostatos taikomos talpykloms ir pakavimo medžiagoms, paminėtoms 5 bendrosios aiškinimo taisyklės a ir b punktuose ir išleistoms į laisvą apyvartą tuo pat metu kaip jose supakuotos arba ir kartu pateikiamos prekės.

1.

Kai talpyklos ir pakavimo medžiagos klasifikuojamos kartu su prekėmis vadovaujantis 5 bendrosios aiškinimo taisyklės nuostatomis, jos yra:

a)

apmokestinamos taikant tą pačią muito normą kaip ir prekėms:

kai tokioms prekėms taikomas ad valorem muitas arba

kai jų masė turi būti įskaitoma į apmuitinamą prekių masę;

b)

leidžiamos įvežti be muitų:

kai prekės neapmokestinamos muitais arba

kai prekės apmokestinamos muitais, kurie apskaičiuojami ne pagal masę ar vertę, o kitu būdu, arba

kai talpyklų arba pakavimo medžiagų masė neįskaitoma į apmuitinamą prekių masę.

2.

Kai talpyklose ir pakavimo medžiagose, kurioms taikomos 1 punkto a ir b papunkčių nuostatos, supakuotos ar pateikiamos prekės, kurių tarifiniai aprašymai skiriasi, nustatant jų apmuitinamą masę ar vertę talpyklų ir pakavimo medžiagų vertė proporcingai skirstoma visoms supakuotoms prekėms, pagal tų prekių masę arba vertę.

F.   Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

1.

Tam tikromis sąlygomis palankus tarifų režimas, taikomas atsižvelgiant į prekių rūšį, yra nustatytas:

netinkamoms vartoti maistui prekėms,

sėkloms ir sėklinėms daržovėms,

negataviems sietų audiniams,

tam tikroms šviežių valgomųjų vynuogių, tabako ir nitratų rūšims.

Šios prekės klasifikuojamos subpozicijose (5) su tokia nuoroda išnašoje: „Šios subpozicijos naudojimui taikomos sąlygos, nustatytos preliminariųjų nuostatų II skyriaus F poskyrio.“

2.

Netinkamos vartoti maistui prekės, kurioms dėl jų rūšies taikomas palankus tarifų režimas, yra išvardytos 8 priede pateiktame sąraše, nurodant pozicijas, kuriose jos klasifikuojamos, kartu su naudojamų denatūrantų aprašymais ir kiekiais. Tokios prekės laikomos netinkamomis vartoti maistui, kai denatūruojamos prekės ir denatūrantai yra homogeniškai sumaišomi ir juos atskirti ekonomiškai nenaudinga.

3.

Žemiau išvardytos prekės klasifikuojamos atitinkamose sėkloms ar sėklinėms daržovėms skirtose pozicijose, jei jos atitinka joms taikytinas Bendrijos nuostatas:

cukriniai kukurūzai, kviečiai spelta, ryžiai ir sorgas (Tarybos direktyva 66/402/EEB (6)),

sėklinės bulvės (2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB (7)),

aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai (2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB (8)).

Kai hibridiniai cukriniai kukurūzai, kviečiai spelta, hibridiniai kukurūzai, ryžiai, hibridinis sorgas arba aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai yra tokių rūšių, kurioms netaikomos žemės ūkio nuostatos, šioms prekėms dėl jų rūšies taikomas palankus tarifų režimas, jei nustatoma, kad prekės tikrai skirtos sėjai.

4.

Negataviems sietų audiniams palankus tarifų režimas taikomas, jei tos prekės neištrinamai paženklintos ženklais, rodančiais, kad jos skirtos sijojimui ar kitiems pramoniniams tikslams.

5.

Šviežioms valgomosioms vynuogėms, tabakui ir nitratams palankus tarifų režimas taikomas nustatyta tvarka pateikus įformintą sertifikatą. Specialiosios nuostatos, taikytinos tokiais atvejais, ir sertifikatų pavyzdinės formos pateiktos 9 priede.

ŽENKLAI, SANTRUMPOS IR SIMBOLIAI

Žymi naujus prekių kodus

Žymi prekių kodus, naudotus praėjusiais metais, tačiau skirtingoms prekių grupėms žymėti

AD F/M

Papildomas muitas miltams

AD S/Z

Papildomas muitas cukrui

b/f

Butelis

cm/s

Centimetras per sekundę

EA

Muito žemės ūkio sudedamoji dalis

Euras

INN

Tarptautinis bendrinis pavadinimas

INNM

Modifikuotas tarptautinis bendrinis pavadinimas

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

Kbit

1 024 bitai

kg/br

Kilogramas, bendrosios masės

kg/net

Kilogramas, grynosios masės

kg/net eda

Kilogramas, nusausinto produkto masės

kg/net mas

Kilogramas, sausosios medžiagos grynosios masės

MAX

Maksimumas

Mbit

1 048 576 bitai

MIN

Minimumas

ml/g

Mililitras grame

mm/s

Milimetras per sekundę

RON

Tiriamasis oktaninio skaičiaus nustatymo metodas

Pastaba:

Pozicijos numeris laužtiniuose skliaustuose muitų sąrašo 1 skiltyje reiškia, kad atitinkama pozicija buvo išbraukta (pvz., [1519] pozicija).

PAPILDOMI MATAVIMO VIENETAI

c/k

Karatai (1 metrinis karatas = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Elementų skaičius

ct/l

Krovumas tonomis (9)

g

Gramas

gi F/S

Daliųjų izotopų gramas

GT

Bendras tonažas

kg C5H14ClNO

Cholino chlorido kilogramas

kg H2O2

Vandenilio peroksido kilogramas

kg K2O

Kalio oksido kilogramas

kg KOH

Kalio hidroksido (kalio šarmo) kilogramas

kg met.am.

Metilaminų kilogramas

kg N

Azoto kilogramas

kg NaOH

Natrio hidroksido (kaustinės sodos) kilogramas

kg/net eda

Grynoji nusausinto produkto masė kilogramais

kg P2O5

Difosforo pentoksido kilogramas

kg 90 % sdt

90 % sausumo medžiagos kilogramas

kg U

Urano kilogramas

1 000 kWh

Tūkstantis kilovatvalandžių

l

Litras

1 000 l

Tūkstantis litrų

l alc. 100 %

Gryno alkoholio (100 %) litras

m

Metras

m2

Kvadratinis metras

m3

Kubinis metras

1 000 m3

Tūkstantis kubinių metrų

pa

Porų skaičius

p/st

Vienetų skaičius

100 p/st

Šimtas vienetų

1 000 p/st

Tūkstantis vienetų

TJ

Teradžaulis (bendrasis kaloringumas)

ANTRA DALIS

MUITŲ SĄRAŠAS

I SKYRIUS

GYVI GYVŪNAI; GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTAI

Pastabos

1.

Šiame skyriuje bet kuri nuoroda į konkrečią gyvūno gentį arba rūšį galioja, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, taip pat ir šios genties arba rūšies jaunikliams.

2.

Jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, tai visame nomenklatūros tekste kiekviena nuoroda į „džiovintus“ produktus taip pat apima dehidratuotus, išgarintus ir šalčiu išdžiovintus (liofilizuotus) produktus.

1 SKIRSNIS

GYVI GYVŪNAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje klasifikuojami visi gyvi gyvūnai, išskyrus:

a)

žuvis ir vėžiagyvius, moliuskus ir kitus vandens bestuburius, klasifikuojamus 0301, 0306 arba 0307 pozicijose;

b)

mikroorganizmų kultūras ir kitus produktus, klasifikuojamus 3002 pozicijoje; taip pat

c)

gyvūnus, klasifikuojamus 9508 pozicijoje.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai

 

 

0101 10

–  Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

 

 

0101 10 10

– –  Arkliai (10)

Neapmuitinama

p/st

0101 10 90

– –  Kiti

7,7

p/st

0101 90

–  Kiti

 

 

 

– –  Arkliai

 

 

0101 90 11

– – –  Skerstini (11)

Neapmuitinama

p/st

0101 90 19

– – –  Kiti

11,5

p/st

0101 90 30

– –  Asilai

7,7

p/st

0101 90 90

– –  Mulai ir arklėnai

10,9

p/st

0102

Gyvi galvijai

 

 

0102 10

–  Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (12)

 

 

0102 10 10

– –  Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi)

Neapmuitinama

p/st

0102 10 30

– –  Karvės

Neapmuitinama

p/st

0102 10 90

– –  Kiti

Neapmuitinama

p/st

0102 90

–  Kiti

 

 

 

– –  Naminės rūšys

 

 

0102 90 05

– – –  Ne didesnės kaip 80 kg masės

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 160 kg masės

 

 

0102 90 21

– – – –  Skerstini

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

– – – –  Kiti

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Didesnės kaip 160 kg, bet ne didesnės kaip 300 kg masės

 

 

0102 90 41

– – – –  Skerstini

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

– – – –  Kiti

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – –  Didesnės kaip 300 kg masės

 

 

 

– – – –  Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi)

 

 

0102 90 51

– – – – –  Skerstinos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

– – – – –  Kitos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Karvės

 

 

0102 90 61

– – – – –  Skerstinos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

– – – – –  Kitos

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

– – – –  Kiti

 

 

0102 90 71

– – – – –  Skerstini

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

– – – – –  Kiti

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

– –  Kiti

Neapmuitinama

p/st

0103

Gyvos kiaulės

 

 

0103 10 00

–  Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (14)

Neapmuitinama

p/st

 

–  Kitos

 

 

0103 91

– –  Mažesnės kaip 50 kg masės

 

 

0103 91 10

– – –  Naminės rūšys

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – –  Kitos

Neapmuitinama

p/st

0103 92

– –  Ne mažesnės kaip 50 kg masės

 

 

 

– – –  Naminės rūšys

 

 

0103 92 11

– – – –  Paršavedės, ne mažiau kaip vieną kartą apsiparšiavusios, ne mažesnės kaip 160 kg masės

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – –  Kitos

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – –  Kitos

Neapmuitinama

p/st

0104

Gyvos avys ir ožkos

 

 

0104 10

–  Avys

 

 

0104 10 10

– –  Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (15)

Neapmuitinama

p/st

 

– –  Kitos

 

 

0104 10 30

– – –  Ėriukai (iki vienerių metų)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

– – –  Kitos

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

–  Ožkos

 

 

0104 20 10

– –  Grynaveisliai veisliniai gyvuliai (15)

3,2

p/st

0104 20 90

– –  Kitos

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos

 

 

 

–  Ne didesni kaip 185 g masės

 

 

0105 11

– –  Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

 

 

 

– – –  Vištelės, kurių pirmos ir antros kartos protėviai

 

 

0105 11 11

– – – –  Dedeklių rūšys

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – –  Kitos

52 €/1 000 p/st

p/st

 

– – –  Kitos

 

 

0105 11 91

– – – –  Dedeklių rūšys

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – –  Kitos

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– –  Kalakutai

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

– –  Kiti

 

 

0105 19 20

– – –  Žąsys

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

– – –  Antys ir patarškos

52 €/1 000 p/st

p/st

 

–  Kiti

 

 

0105 94 00

– –  Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– –  Kiti

 

 

0105 99 10

– – –  Antys

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – –  Žąsys

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – –  Kalakutai

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – –  Patarškos

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Kiti gyvi gyvūnai

 

 

 

–  Žinduoliai

 

 

0106 11 00

– –  Primatai

Neapmuitinama

p/st

0106 12 00

– –  Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės (Cetacea būrio žinduoliai); lamantinai ir diugoniai (Sirenia būrio žinduoliai)

Neapmuitinama

p/st

0106 19

– –  Kiti

 

 

0106 19 10

– – –  Naminiai triušiai

3,8

p/st

0106 19 90

– – –  Kiti

Neapmuitinama

0106 20 00

–  Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

Neapmuitinama

p/st

 

–  Paukščiai

 

 

0106 31 00

– –  Plėšrūnai

Neapmuitinama

p/st

0106 32 00

– –  Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

Neapmuitinama

p/st

0106 39

– –  Kiti

 

 

0106 39 10

– – –  Balandžiai

6,4

p/st

0106 39 90

– – –  Kiti

Neapmuitinama

0106 90 00

–  Kiti

Neapmuitinama

2 SKIRSNIS

MĖSA IR VALGOMIEJI MĖSOS SUBPRODUKTAI

Pastaba

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

produktai, apibūdinti 0201–0208 arba 0210 pozicijose, nevartojami arba netinkami vartoti žmonių maistui;

b)

gyvūnų žarnos, pūslės ir skrandžiai (0504 pozicija), gyvūnų kraujas (0511 arba 3002 pozicijos) arba

c)

gyvūniniai riebalai, išskyrus produktus, klasifikuojamus 0209 pozicijoje (15 skirsnis).

Papildomosios pastabos

1.

A.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„galvijų skerdenos“0201 10 ir 0202 10 subpozicijose reiškia sveikas paskerstų gyvulių skerdenas, be kraujo, išdarinėtas ir nulupta oda, importuojamas su galvomis arba be galvų, su kanopomis arba be kanopų, su kitais mėsos subproduktais arba be jų. Jeigu skerdenos importuojamos be galvų, tai galvos turi būti atskiriamos nuo skerdenos ties pakaušio sąnariu. Jeigu skerdenos importuojamos be kanopų, pastarosios turi būti atskiriamos riešo sąnario srityje arba tarp pado ir čiurnos kaulų; „skerdenos“ priekinėje dalyje turi būti visi kaulai ir sprandas, taip pat kaklas ir mentė su daugiau kaip 10 porų šonkaulių;

b)

„galvijų skerdenų pusės“0201 10 ir 0202 10 subpozicijose reiškia produktus, kurie gaunami simetriškai perkirtus sveiką skerdeną per kiekvieno kaklo, sprando, stuburo, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį, taip pat per krūtinkaulio ir gaktikaulio vidurį; „skerdenos pusės“ priekinėje dalyje turi būti visi kaulai ir sprandas, taip pat kaklas ir mentė su daugiau kaip 10 šonkaulių;

c)

„kompensuoti ketvirčiai“0201 20 20 ir 0202 20 10 subpozicijose reiškia skerdenų dalis, sudarytas:

iš priekinio ketvirčio su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, atkirsto ties dešimtuoju šonkauliu; taip pat iš užpakalinio ketvirčio su visais kaulais, šlaunimi ir kryžkauliu, atkirsto ties trečiuoju šonkauliu, arba

iš priekinio ketvirčio su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, atkirsto ties penktuoju šonkauliu kartu su visu paslėpsniu ir krūtine; taip pat iš užpakalinio ketvirčio su visais kaulais, šlaunimi ir kryžkauliu, atkirsto ties aštuntuoju šonkauliu.

Priekiniai ir užpakaliniai „kompensuoti ketvirčiai“ turi būti pateikiami muitinei tuo pačiu metu ir vienodais kiekiais, be to, bendra priekinių ketvirčių masė turi būti lygi bendrai užpakalinių ketvirčių masei; tačiau leistinas tam tikras dviejų prekių siuntos dalių masių skirtumas, jeigu jis ne didesnis kaip 5 % sunkesniosios dalies (priekinių arba užpakalinių ketvirčių) masės;

d)

„neperskirti priekiniai ketvirčiai“0201 20 30 ir 0202 20 30 subpozicijose reiškia priekines skerdenų dalis su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, turinčias ne mažiau kaip keturias poras ir ne daugiau kaip 10 porų šonkaulių (pirmųjų keturių porų šonkauliai turi būti sveiki, o kiti gali būti perkirsti), su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

e)

„perskirti priekiniai ketvirčiai“0201 20 30 ir 0202 20 30 subpozicijose reiškia priekines skerdenų pusių dalis su visais kaulais, sprandu, kaklu ir mente, turinčias ne mažiau kaip keturis ir ne daugiau kaip 10 šonkaulių (pirmieji keturi šonkauliai turi būti sveiki, o kiti gali būti perkirsti), su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

f)

„neperskirti užpakaliniai ketvirčiai“0201 20 50 ir 0202 20 50 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų dalis su visais kaulais, šlaunimis ir kryžkauliu kartu su nugarine, turinčias ne mažiau kaip tris poras sveikų arba perkirstų šonkaulių, su blauzdomis arba be jų, su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

g)

„perskirti užpakaliniai ketvirčiai“0201 20 50 ir 0202 20 50 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų pusių dalis su visais kaulais, šlaunimis ir kryžkauliu, turinčias ne mažiau kaip tris sveikus arba perkirstus šonkaulius, su blauzdomis arba be jų, su plonuoju paslėpsniu arba be jo;

h)

1.

„galvijienos nugarinės pjausnio“ („rostbifo“) ir „galvijienos muštinio“ („antrekoto“) bei „mentės“ gabalai 0202 30 50 subpozicijoje reiškia priekinio ketvirčio nugarinę dalį kartu su viršutiniąja mentės dalimi, gautą iš priekinio ketvirčio, turinčio ne mažiau kaip keturis ir ne daugiau kaip 10 šonkaulių, perkirtus jį išilgai tiesės, išvestos nuo pirmojo šonkaulio suaugimo su pirmuoju krūtinkaulio segmentu taško iki taško ant diafragmos, esančio dešimtojo šonkaulio tęsinyje;

2.

„pakrūtinys“0202 30 50 subpozicijoje reiškia priekinio ketvirčio apatiniąją dalį, kurią sudaro pakrūtinys nuo bambos iki krūtinkaulio.

B.

Produktai, nurodyti šio skirsnio 1 papildomosios pastabos A punkto a–g papunkčiuose, gali būti pateikiami su nugarkauliu arba be jo.

C.

Nustatant sveikų arba perkirstų šonkaulių, paminėtų 1 papildomosios pastabos A punkte, skaičių įskaitomi tik šonkauliai, suaugę su nugarkauliu. Jeigu nugarkaulis buvo pašalintas, įskaitomi tik sveiki arba perkirsti šonkauliai, kurie priešingu atveju būtų tiesiogiai suaugę su nugarkauliu.

2.

A.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„skerdenos arba skerdenų pusės“0203 11 10 ir 0203 21 10 subpozicijose reiškia sveikas paskerstų naminių kiaulių skerdenas be kraujo, išdarinėtas, su pašalintais šeriais ir kanopomis. Skerdenų pusės gaunamos perkirtus skerdeną per kiekvieno kaklo, sprando, nugaros, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį, taip pat per krūtinkaulio ir gaktikaulio vidurį. Skerdenos ir skerdenų pusės gali būti su galvomis arba be galvų, su apatinėmis žandų dalimis (chaps), kulniukais, taukinėmis, inkstais, uodegomis, diafragmomis arba be jų. Skerdenų pusės gali būti su galvos smegenimis, nugarkaulio smegenimis, liežuviais arba be jų. Paršavedžių skerdenos arba skerdenų pusės gali būti su paūdrėmis (pieno liaukomis) arba be jų;

b)

„kumpiai“ (kojos) 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 ir 0210 11 31 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų pusių dalis su kaulais, su kulniukais arba be kulniukų, su blauzdomis arba be blauzdų, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Kumpis (koja) atskiriamas nuo likusios skerdenos pusės dalies taip, kad apimtų ne daugiau kaip paskutinįjį juosmens slankstelį;

c)

„priekinės nuokartos“0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 ir 0210 19 60 subpozicijose reiškia priekines skerdenų pusių dalis be galvų, su apatinėmis žandų dalimis arba be apatinių žandų dalių (chaps), su kaulais, su kulniukais arba be kulniukų, su blauzdomis arba be blauzdų, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Priekinė nuokarta nuo likusios skerdenos pusės dalies atskiriama taip, kad apimtų ne daugiau kaip penktąjį nugaros slankstelį.

Priekinės nuokartos viršutinioji (nugarinė) dalis su mentikauliu ir greta esančiais raumenimis (šviežia kakline arba sūdytu raktikauliu) arba be jų laikoma nugarine, jeigu ji atskirta nuo priekinės nuokartos apatiniosios (papilvinės) dalies ne toliau kaip truputį žemiau nugarkaulio;

d)

„mentės“0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 ir 0210 11 39 subpozicijose reiškia priekių apatines dalis su mentikauliais ir greta esančiais raumenimis arba be jų, su kaulais, su kulniukais arba be kulniukų, su blauzdomis arba be blauzdų, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Atskirai pateikiami mentikauliai su greta esančiais raumenimis taip pat klasifikuojami šioje subpozicijoje kaip menčių dalys;

e)

„nugarinė“0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 ir 0210 19 70 subpozicijose reiškia viršutines skerdenų pusių dalis nuo pirmojo sprando slankstelio iki uodegos slankstelio, su kaulais, su nugarine mėsa arba be jos, su mentikauliais arba be mentikaulių, su oda ir poodiniais riebalais arba be jų.

Nugarinė atskiriama nuo apatinės skerdenos pusės dalies truputį žemiau nugarkaulio;

f)

„papilvė“0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 ir 0210 12 19 subpozicijose reiškia apatines skerdenų pusių dalis tarp kumpio (kojos) ir mentės, dažniausiai vadinamas „sluoksniuotais lašiniais“, su kaulais arba be kaulų, bet su oda ir poodiniais riebalais;

g)

„bekonų šoninė“0210 19 10 subpozicijoje reiškia kiaulių skerdenų puses be galvų, viršutinių žandų dalių (cheek), apatinių žandų dalių (chap), kulniukų, uodegų, taukinių, inkstų, nugarinės mėsos, mentikaulių, krūtinkaulių, nugarkaulių, dubens kaulų ir diafragmų;

h)

„bekonų šoninė be kumpių“ („spenseriai“) 0210 19 10 subpozicijoje reiškia bekonų šoninę be kumpių, su kaulais arba be kaulų;

ij)

„trijų ketvirčių šoninė“0210 19 20 subpozicijoje reiškia bekonų šoninę be priekių, su kaulais arba be kaulų;

k)

„vidurinės dalys“0210 19 20 subpozicijoje reiškia bekonų šoninę be kumpių ir priekių, su kaulais arba be kaulų.

Šioje subpozicijoje taip pat klasifikuojami vidurinių dalių gabalai su nugarinės ir papilvės audiniais, kurių kiekis atitinka natūralias jų proporcijas vidurinėse dalyse.

B.

Gabalų, apibrėžtų 2 papildomosios pastabos A punkto f papunktyje, dalys klasifikuojamos tose pačiose subpozicijose tik tada, jeigu jos yra su oda ir poodiniais riebalais.

Jeigu gabalai, klasifikuojami 0210 11 11, 0210 11 19 subpozicijose, taip pat 0210 11, 0210 11 39, 0210 19 30 ir 0210 19 60 subpozicijose, gauti iš bekonų šoninės, iš kurios pašalinti 2 A g punkte nurodyti kaulai, tai kirtimų linijos turi atitikti tas, kurios nurodytos (atitinkamai) 2 papildomosios pastabos A punkto b, c ir d papunkčiuose; bet kuriuo atveju šie gabalai arba jų dalys turi būti su kaulais.

C.

0206 49 20 ir 0210 99 49 subpozicijose, be kita ko, klasifikuojamos naminių kiaulių galvos arba galvų pusės su smegenimis, viršutinėmis žandų dalimis (cheeks) ar liežuviais arba be jų ir jų dalys.

Galva atskiriama nuo likusios skerdenos pusės:

tiesiu kirčiu, lygiagrečiu kaukolei, arba

kirčiu, lygiagrečiu kaukolei, iki akių lygio, o toliau nuožulniu kirčiu galvos priekio link, kad apatinės žandų dalys (chaps) pasiliktų prie skerdenos pusės.

Viršutinės žandų dalys (cheeks), snukiai ir ausys, taip pat galvos mėsa, ypač esanti jos užpakalinėje dalyje, priskiriama galvoms. Tačiau atskirai pateikiami priekių mėsos gabalai be kaulų (pažandės, apatinės žandų dalys (chaps) arba kartu pateikiamos apatinės žandų dalys (chaps) ir pažandės) klasifikuojami priklausomai nuo konkretaus atvejo 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 arba 0210 19 81 subpozicijose.

D.

Sąvoka „poodiniai kiauliniai riebalai“0209 00 11 ir 0209 00 19 subpozicijose reiškia riebalinius audinius, susidarančius po kiaulės oda ir esančius greta jos, nepriklausomai nuo skerdenos dalies, iš kurios jie paimti; bet kuriuo atveju riebalinių audinių masė turi viršyti odos masę.

Šiose subpozicijose taip pat klasifikuojami poodiniai kiauliniai riebalai, nuo kurių oda nulupta.

E.

0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 ir 0210 19 60–0210 19 89 subpozicijose klasifikuojami produktai, kuriuose vandens ir baltymų santykis mėsoje (azoto kiekis × 6,25) mažesnis arba lygus 2,8, laikomi „džiovintais arba rūkytais“. Azoto kiekis nustatomas naudojant ISO 937-1978 metodą.

3.

A.

0204 pozicijoje vartojamos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„skerdenos“0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 ir 0204 50 51 subpozicijose reiškia sveikas paskerstų gyvulių skerdenas, be kraujo, išdarinėtas ir nulupta oda, importuojamas su galvomis arba be galvų, su kanopomis arba be kanopų, su mėsos subproduktais arba be jų. Jeigu skerdenos importuojamos be galvų, tai galvos turi būti atskiriamos nuo skerdenos ties pakaušio sąnariu. Importuojant skerdenas be kanopų, pastarosios turi būti atskiriamos ties riešo sąnariu arba tarp pado ir čiurnos kaulų;

b)

„skerdenų pusės“0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 subpozicijose ir 0204 50 11 bei 0204 50 51 subpozicijose reiškia produktus, kurie gaunami simetriškai perkirtus skerdeną per kiekvieno sprando, nugaros, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį, taip pat per krūtinkaulio ir gaktikaulio vidurį;

c)

„trumpieji priekiniai ketvirčiai“0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ir 0204 50 53 subpozicijose reiškia priekines skerdenų dalis su krūtinėmis arba be krūtinių, su visais kaulais ir mentėmis, sprandu ir kaklo viduriu, nukirstas statmenai nugarkaulio ir turinčias ne mažiau kaip penkias poras ir ne daugiau kaip septynias poras sveikų arba perkirstų šonkaulių;

d)

„trumpieji priekiniai ketvirčiai“0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 ir 0204 50 53 subpozicijose reiškia priekines skerdenų pusių dalis su krūtinėmis arba be krūtinių, su visais kaulais ir mentėmis, sprandu ir kaklo viduriu, nukirstas statmenai nugarkaulio ir turinčias ne mažiau kaip penkis ir ne daugiau kaip septynis sveikus arba perkirstus šonkaulius;

e)

„keteros ir (arba) vidurinės dalys“0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ir 0204 50 55 subpozicijose reiškia skerdenų dalis, likusias atskyrus kojas ir trumpuosius priekinius ketvirčius, su inkstais arba be inkstų; keteros, atskirtos nuo vidurinių dalių, turi turėti ne mažiau kaip penkis juosmens slankstelius; vidurinės dalys, atskirtos nuo keterų, turi turėti ne mažiau kaip penkias poras sveikų arba perkirstų šonkaulių;

f)

„keteros ir (arba) vidurinės dalys“0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 ir 0204 50 55 subpozicijose reiškia skerdenų pusių dalis, likusias atskyrus kojas ir trumpuosius priekinius ketvirčius, su inkstais arba be inkstų; keteros, atskirtos nuo vidurinių dalių, turi turėti ne mažiau kaip penkis juosmens slankstelius; vidurinės dalys, atskirtos nuo keterų, turi turėti ne mažiau kaip penkis sveikus arba perkirstus šonkaulius;

g)

„kojos“0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ir 0204 50 59 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų dalis su visais kaulais ir kojomis, nukirstas statmenai nugarkaulio ties šeštuoju juosmens slanksteliu prieš pat klubikaulį arba ties ketvirtuoju kryžkaulio slanksteliu, per klubikaulio ir gaktikaulio suaugimą;

h)

„kojos“0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 ir 0204 50 59 subpozicijose reiškia užpakalines skerdenų pusių dalis su visais kaulais ir koja, nukirstas statmenai nugarkaulio ties šeštuoju juosmens slanksteliu prieš pat klubikaulį arba ties ketvirtuoju kryžkaulio slanksteliu, per klubikaulio ir gaktikaulio suaugimą.

B.

Nustatant sveikų arba perkirstų šonkaulių skaičių 3 papildomosios pastabos A punkte nurodytais atvejais, įskaitomi tik šonkauliai, kurie nėra atskirti nuo nugarkaulio.

4.

Toliau pateiktos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

„naminių paukščių skerdenų gabalai su kaulais“0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70, 0207 27 20–0207 27 70, 0207 35 21–0207 35 63 ir 0207 36 21–0207 36 63 subpozicijose reiškia šiose subpozicijose paminėtus gabalus su visais kaulais.

Naminių paukščių skerdenų gabalai, nurodyti a punkte, iš kurių pašalinta dalis kaulų, klasifikuojami 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 arba 0207 36 79 subpozicijose;

b)

„pusės“0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ir 0207 36 25 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų puses, gautas perpjaunant plokščiu pjovimo įtaisu išilgai krūtinkaulio ir nugarkaulio;

c)

„ketvirčiai“0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 ir 0207 36 25 subpozicijose reiškia kojos arba krūtinės ketvirčius, gautus skersai perpjovus puses;

d)

„sveiki sparnai su plongaliais arba be jų“0207 13 30, 0207 14 30, 0207 27 30, 0207 35 31 ir 0207 36 31 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų gabalus, sudarytus iš žastikaulio, stipinkaulio ir alkūnkaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Plongalys, įskaitant riešo kaulus, gali būti pašalintas arba nepašalintas. Gabalai turi būti atpjaunami per sąnarius;

e)

„krūtinėlės“0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 ir 0207 36 53 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų gabalus, sudarytus iš krūtinkaulio ir abipus jo esančių šonkaulių kartu su šalia esančiais raumenimis;

f)

„kojos“0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 ir 0207 36 63 subpozicijose reiškia naminių paukščių skerdenų gabalus, sudarytus iš šlaunikaulio, blauzdikaulio ir šeivikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Gabalai turi būti atpjaunami dviem pjūviais per sąnarius;

g)

„kalakutų kojos be kulšių“0207 26 60 ir 0207 27 60 subpozicijose reiškia kalakutų skerdenos gabalus, sudarytus iš blauzdikaulio ir šeivikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Gabalai turi būti atpjaunami dviem pjūviais per sąnarius;

h)

„kalakutų kojos, išskyrus kojas be kulšių“0207 26 70 ir 0207 27 70 subpozicijose reiškia kalakutų skerdenos gabalus, sudarytus iš šlaunikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis arba iš šlaunikaulio, blauzdikaulio ir šeivikaulio kartu su šalia esančiais raumenimis. Gabalai turi būti atpjaunami dviem pjūviais per sąnarius;

ij)

„žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)“0207 35 71 ir 0207 36 71 subpozicijose reiškia nupeštas ir visai išdarinėtas žąsis arba antis, be galvų ir kojų, išdarinėtais kaulais (krūtinkauliu, šonkauliais, nugurkauliu ir kryžkauliais), bet su šlaunikauliu, blauzdikauliu ir žastikauliu.

5.

Šiame skirsnyje klasifikuojamiems mišiniams taikomos tokios muito normos:

a)

mišiniams, kuriuose vienas iš komponentų sudaro ne mažiau nei 90 % masės, taikoma muito norma, atitinkanti šį komponentą;

b)

kitiems mišiniams taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia importo muito norma.

6.

a)

Nevirta mėsa su prieskoniais klasifikuojama 16 skirsnyje. „Mėsa su prieskoniais“ privalo būti nevirta, produkto vidus arba visas paviršius turi būti apdorotas prieskoniais, kurie matomi plika akimi arba lengvai atpažįstami pagal skonį.

b)

Produktai, klasifikuojami 0210 pozicijoje, į kuriuos prieskonių įdėta apdorojimo metu, klasifikuojami nurodytoje pozicijoje, jeigu prieskonių įdėjimas nepakeitė produktų pobūdžio.

7.

Sąvoka „Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpildyti sūrymu“0210 11–0210 93 subpozicijose reiškia mėsą ir valgomuosius mėsos subproduktus, kurių visos dalys giliai ir vienodai prisotintos druska, o bendras druskos kiekis ne mažesnis kaip 1,2 % masės, su sąlyga, kad toks sūdymas užtikrina jų tinkamumą ilgai laikyti. Sąvoka „Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpildyti sūrymu“0210 99 subpozicijoje reiškia mėsą ir valgomuosius mėsos subproduktus, kurių visos dalys giliai ir vienodai prisotintos druska, o bendras druskos kiekis ne mažesnis kaip 1,2 % masės.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta

 

 

0201 10 00

–  Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20

–  Kiti mėsos gabalai su kaulais

 

 

0201 20 20

– –  „Kompensuoti“ ketvirčiai

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0201 20 30

– –  Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0201 20 50

– –  Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

0201 20 90

– –  Kiti

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

0201 30 00

–  Be kaulų

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0202

Galvijiena, sušaldyta

 

 

0202 10 00

–  Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20

–  Kiti mėsos gabalai su kaulais

 

 

0202 20 10

– –  „Kompensuoti“ ketvirčiai

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

0202 20 30

– –  Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

0202 20 50

– –  Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 20 90

– –  Kiti

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

0202 30

–  Be kaulų

 

 

0202 30 10

– –  Priekiniai ketvirčiai, sveiki arba sukapoti ne daugiau kaip į penkias dalis, kai kiekvienas ketvirtis sudarytas iš vieno bloko; „kompensuoti“ ketvirčiai sudaryti iš dviejų blokų, vienas iš jų – tai priekinis ketvirtis, sveikas arba sukapotas ne daugiau kaip į penkias dalis, kitas – sveikas užpakalinis ketvirtis be nugarinės

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 50

– –  Galvijienos nugarinės pjausnio (rostbifo), galvijienos muštinio (antrekoto), mentės ir pakrūtinio gabalai (16)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

0202 30 90

– –  Kiti

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

 

–  Šviežia arba atšaldyta

 

 

0203 11

– –  Skerdenos ir skerdenų pusės

 

 

0203 11 10

– – –  Naminių kiaulių

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 11 90

– – –  Kitos

Neapmuitinama

0203 12

– –  Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

0203 12 11

– – – –  Kumpiai ir jų dalys

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 12 19

– – – –  Mentės ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 12 90

– – –  Kita

Neapmuitinama

0203 19

– –  Kita

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

0203 19 11

– – – –  Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 19 13

– – – –  Nugarinė ir jos dalys su kaulais

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 15

– – – –  Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Kita

 

 

0203 19 55

– – – – –  Be kaulų

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 59

– – – – –  Kita

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 19 90

– – –  Kita

Neapmuitinama

 

–  Sušaldyta

 

 

0203 21

– –  Skerdenos ir skerdenų pusės

 

 

0203 21 10

– – –  Naminių kiaulių

53,6 €/100 kg/net (13)

0203 21 90

– – –  Kitos

Neapmuitinama

0203 22

– –  Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

0203 22 11

– – – –  Kumpiai ir jų dalys

77,8 €/100 kg/net (13)

0203 22 19

– – – –  Mentės ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 22 90

– – –  Kita

Neapmuitinama

0203 29

– –  Kita

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

0203 29 11

– – – –  Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net (13)

0203 29 13

– – – –  Nugarinė ir jos dalys su kaulais

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 15

– – – –  Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys

46,7 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Kita

 

 

0203 29 55

– – – – –  Be kaulų

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 59

– – – – –  Kita

86,9 €/100 kg/net (13)

0203 29 90

– – –  Kita

Neapmuitinama

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

0204 10 00

–  Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios arba atšaldytos

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

 

–  Kita aviena, šviežia arba atšaldyta

 

 

0204 21 00

– –  Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 22

– –  Kiti gabalai su kaulais

 

 

0204 22 10

– – –  Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 22 30

– – –  Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 22 50

– – –  Kojos

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 22 90

– – –  Kiti

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 23 00

– –  Be kaulų

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

0204 30 00

–  Ėriukų skerdenos ir skerdenų pusės, sušaldytos

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

 

–  Kita aviena, sušaldyta

 

 

0204 41 00

– –  Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 42

– –  Kiti gabalai su kaulais

 

 

0204 42 10

– – –  Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 42 30

– – –  Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 42 50

– – –  Kojos

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 42 90

– – –  Kiti

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 43

– –  Be kaulų

 

 

0204 43 10

– – –  Ėriukų

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 43 90

– – –  Kita

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0204 50

–  Ožkiena

 

 

 

– –  Šviežia arba atšaldyta

 

 

0204 50 11

– – –  Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

0204 50 13

– – –  Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

0204 50 15

– – –  Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 19

– – –  Kojos

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Kita

 

 

0204 50 31

– – – –  Gabalai su kaulais

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 39

– – – –  Gabalai be kaulų

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Sušaldyta

 

 

0204 50 51

– – –  Skerdenos ir skerdenų pusės

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

0204 50 53

– – –  Trumpieji priekiniai ketvirčiai

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

0204 50 55

– – –  Keteros ir (arba) vidurinės dalys

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

0204 50 59

– – –  Kojos

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Kita

 

 

0204 50 71

– – – –  Gabalai su kaulais

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

0204 50 79

– – – –  Gabalai be kaulų

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

0205 00 20

–  Šviežia arba atšaldyta

5,1

0205 00 80

–  Sušaldyta

5,1

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

 

 

0206 10

–  Galvijienos, švieži arba atšaldyti

 

 

0206 10 10

– –  Skirti farmacijos preparatų gamybai (11)

Neapmuitinama

 

– –  Kiti

 

 

0206 10 91

– – –  Kepenys

Neapmuitinama

0206 10 95

– – –  Storosios ir plonosios diafragmos

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

0206 10 99

– – –  Kiti

Neapmuitinama

 

–  Galvijienos, sušaldyti

 

 

0206 21 00

– –  Liežuviai

Neapmuitinama

0206 22 00

– –  Kepenys

Neapmuitinama

0206 29

– –  Kiti

 

 

0206 29 10

– – –  Skirti farmacijos preparatų gamybai (11)

Neapmuitinama

 

– – –  Kiti

 

 

0206 29 91

– – – –  Storosios ir plonosios diafragmos

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

0206 29 99

– – – –  Kiti

Neapmuitinama

0206 30 00

–  Kiaulienos, švieži arba atšaldyti

Neapmuitinama

 

–  Kiaulienos, sušaldyti

 

 

0206 41 00

– –  Kepenys

Neapmuitinama

0206 49

– –  Kiti

 

 

0206 49 20

– – –  Naminių kiaulių

Neapmuitinama

0206 49 80

– – –  Kiti

Neapmuitinama

0206 80

–  Kiti, švieži arba atšaldyti

 

 

0206 80 10

– –  Skirti farmacijos preparatų gamybai (11)

Neapmuitinama

 

– –  Kiti

 

 

0206 80 91

– – –  Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

6,4

0206 80 99

– – –  Avienos ir ožkienos

Neapmuitinama

0206 90

–  Kiti, sušaldyti

 

 

0206 90 10

– –  Skirti farmacijos preparatų gamybai (11)

Neapmuitinama

 

– –  Kiti

 

 

0206 90 91

– – –  Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

6,4

0206 90 99

– – –  Avienos ir ožkienos

Neapmuitinama

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

 

 

 

–  Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų)

 

 

0207 11

– –  Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos

 

 

0207 11 10

– – –  Nupeštos ir be žarnų, su galvomis ir kojomis, vadinamos „83 % viščiukais“

26,2 €/100 kg/net (13)

0207 11 30

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 11 90

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 12

– –  Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

 

 

0207 12 10

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“

29,9 €/100 kg/net (13)

0207 12 90

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą

32,5 €/100 kg/net (13)

0207 13

– –  Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti

 

 

 

– – –  Gabalai

 

 

0207 13 10

– – – –  Be kaulų

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Su kaulais

 

 

0207 13 20

– – – – –  Pusės arba ketvirčiai

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 13 30

– – – – –  Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 13 40

– – – – –  Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 13 50

– – – – –  Krūtinėlės ir jų dalys

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 13 60

– – – – –  Kojos ir jų dalys

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 13 70

– – – – –  Kiti

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

0207 13 91

– – – –  Kepenys

6,4

0207 13 99

– – – –  Kiti

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– –  Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

 

 

 

– – –  Gabalai

 

 

0207 14 10

– – – –  Be kaulų

102,4 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Su kaulais

 

 

0207 14 20

– – – – –  Pusės arba ketvirčiai

35,8 €/100 kg/net (13)

0207 14 30

– – – – –  Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 14 40

– – – – –  Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 14 50

– – – – –  Krūtinėlės ir jų dalys

60,2 €/100 kg/net (13)

0207 14 60

– – – – –  Kojos ir jų dalys

46,3 €/100 kg/net (13)

0207 14 70

– – – – –  Kiti

100,8 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

0207 14 91

– – – –  Kepenys

6,4

0207 14 99

– – – –  Kiti

18,7 €/100 kg/net

 

–  Kalakutų

 

 

0207 24

– –  Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos

 

 

0207 24 10

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

34 €/100 kg/net (13)

0207 24 90

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 25

– –  Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

 

 

0207 25 10

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

34 €/100 kg/net (13)

0207 25 90

– – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

37,3 €/100 kg/net (13)

0207 26

– –  Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži arba atšaldyti

 

 

 

– – –  Gabalai

 

 

0207 26 10

– – – –  Be kaulų

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Su kaulais

 

 

0207 26 20

– – – – –  Pusės arba ketvirčiai

41 €/100 kg/net (13)

0207 26 30

– – – – –  Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 26 40

– – – – –  Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 26 50

– – – – –  Krūtinėlės ir jų dalys

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Kojos ir jų dalys

 

 

0207 26 60

– – – – – –  Kojos be kulšių ir jų gabalai

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 26 70

– – – – – –  Kitos

46 €/100 kg/net (13)

0207 26 80

– – – – –  Kiti

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

0207 26 91

– – – –  Kepenys

6,4

0207 26 99

– – – –  Kiti

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– –  Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti

 

 

 

– – –  Gabalai

 

 

0207 27 10

– – – –  Be kaulų

85,1 €/100 kg/net (13)

 

– – – –  Su kaulais

 

 

0207 27 20

– – – – –  Pusės arba ketvirčiai

41 €/100 kg/net (13)

0207 27 30

– – – – –  Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net (13)

0207 27 40

– – – – –  Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net (13)

0207 27 50

– – – – –  Krūtinėlės ir jų dalys

67,9 €/100 kg/net (13)

 

– – – – –  Kojos ir jų dalys

 

 

0207 27 60

– – – – – –  Kojos be kulšių ir jų gabalai

25,5 €/100 kg/net (13)

0207 27 70

– – – – – –  Kitos

46 €/100 kg/net (13)

0207 27 80

– – – – –  Kiti

83 €/100 kg/net (13)

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

0207 27 91

– – – –  Kepenys

6,4

0207 27 99

– – – –  Kiti

18,7 €/100 kg/net

 

–  Ančių, žąsų arba patarškų

 

 

0207 32

– –  Skerdenos, nesukapotos į gabalus, šviežios arba atšaldytos

 

 

 

– – –  Ančių

 

 

0207 32 11

– – – –  Nupeštos, be kraujo, žarnų, bet neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „85 % antimis“

38 €/100 kg/net

0207 32 15

– – – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % antimis“

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

– – – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % antimis“ bei turinčios kitą pavidalą

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Žąsų

 

 

0207 32 51

– – – –  Nupeštos, be kraujo, neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

– – – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“ bei turinčios kitą pavidalą

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

– – –  Patarškų

49,3 €/100 kg/net

0207 33

– –  Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos

 

 

 

– – –  Ančių

 

 

0207 33 11

– – – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % antimis“

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

– – – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „63 % antimis“ bei turinčios kitą pavidalą

51,3 €/100 kg/net

 

– – –  Žąsų

 

 

0207 33 51

– – – –  Nupeštos, be kraujo, neišdarinėtos, su galvomis ir kojomis, vadinamos „82 % žąsimis“

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

– – – –  Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, su širdimis ir skilviais arba be jų, vadinamos „75 % žąsimis“ bei turinčios kitą pavidalą

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

– – –  Patarškų

49,3 €/100 kg/net

0207 34

– –  Riebiosios kepenys, šviežios arba atšaldytos

 

 

0207 34 10

– – –  Žąsų

Neapmuitinama

0207 34 90

– – –  Ančių

Neapmuitinama

0207 35

– –  Kiti, švieži arba atšaldyti

 

 

 

– – –  Gabalai

 

 

 

– – – –  Be kaulų

 

 

0207 35 11

– – – – –  Žąsų

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

– – – – –  Ančių ir patarškų

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Su kaulais

 

 

 

– – – – –  Pusės arba ketvirčiai

 

 

0207 35 21

– – – – – –  Ančių

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

– – – – – –  Žąsų

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

– – – – – –  Patarškų

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

– – – – –  Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

– – – – –  Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Krūtinėlės ir jų dalys

 

 

0207 35 51

– – – – – –  Žąsų

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

– – – – – –  Ančių ir patarškų

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Kojos ir jų dalys

 

 

0207 35 61

– – – – – –  Žąsų

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

– – – – – –  Ančių ir patarškų

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

– – – – –  Žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 €/100 kg/net

0207 35 79

– – – – –  Kiti

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

0207 35 91

– – – –  Kepenys, išskyrus riebiąsias kepenis

6,4

0207 35 99

– – – –  Kiti

18,7 €/100 kg/net

0207 36

– –  Kiti, sušaldyti

 

 

 

– – –  Gabalai

 

 

 

– – – –  Be kaulų

 

 

0207 36 11

– – – – –  Žąsų

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

– – – – –  Ančių ir patarškų

128,3 €/100 kg/net

 

– – – –  Su kaulais

 

 

 

– – – – –  Pusės arba ketvirčiai

 

 

0207 36 21

– – – – – –  Ančių

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

– – – – – –  Žąsų

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

– – – – – –  Patarškų

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

– – – – –  Sveiki sparnai su plongaliais arba be jų

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

– – – – –  Nugarėlės, kaklai, nugarėlės kartu su kaklais, sturpliai ir sparnų plongaliai

18,7 €/100 kg/net

 

– – – – –  Krūtinėlės ir jų dalys

 

 

0207 36 51

– – – – – –  Žąsų

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

– – – – – –  Ančių ir patarškų

115,5 €/100 kg/net

 

– – – – –  Kojos ir jų dalys

 

 

0207 36 61

– – – – – –  Žąsų

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

– – – – – –  Ančių ir patarškų

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

– – – – –  Žąsų arba ančių išdarinėtos skerdenos (paletotai)

66 €/100 kg/net

0207 36 79

– – – – –  Kiti

123,2 €/100 kg/net

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

 

– – – –  Kepenys

 

 

0207 36 81

– – – – –  Riebiosios žąsų kepenys

Neapmuitinama

0207 36 85

– – – – –  Riebiosios ančių kepenys

Neapmuitinama

0207 36 89

– – – – –  Kitos

6,4

0207 36 90

– – – –  Kiti

18,7 €/100 kg/net

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

 

 

0208 10

–  Triušių arba kiškių

 

 

 

– –  Naminių triušių

 

 

0208 10 11

– – –  Švieži arba atšaldyti

6,4

0208 10 19

– – –  Sušaldyti

6,4

0208 10 90

– –  Kita

Neapmuitinama

0208 30 00

–  Primatų

9

0208 40

–  Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

 

 

0208 40 10

– –  Banginių mėsa

6,4

0208 40 90

– –  Kita

9

0208 50 00

–  Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

9

0208 90

–  Kita

 

 

0208 90 10

– –  Naminių balandžių

6,4

 

– –  Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių

 

 

0208 90 20

– – –  Putpelių

Neapmuitinama

0208 90 40

– – –  Kita

Neapmuitinama

0208 90 55

– –  Ruonių mėsa

6,4

0208 90 60

– –  Šiaurės elnių

9

0208 90 70

– –  Varlių kojelės

6,4

0208 90 95

– –  Kita

9

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

 

 

 

–  Poodiniai kiauliniai riebalai

 

 

0209 00 11

– –  Švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

– –  Džiovinti arba rūkyti

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

–  Kiauliniai riebalai, išskyrus klasifikuojamus 0209 00 11 arba 0209 00 19 subpozicijose

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

–  Naminių paukščių taukai

41,5 €/100 kg/net

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

 

 

 

–  Kiaulienos

 

 

0210 11

– –  Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

 

– – – –  Sūdyti arba užpilti sūrymu

 

 

0210 11 11

– – – – –  Kumpiai ir jų dalys

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – –  Mentės ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net

 

– – – –  Džiovinti arba rūkyti

 

 

0210 11 31

– – – – –  Kumpiai ir jų dalys

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – –  Mentės ir jų dalys

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – –  Kiti

15,4

0210 12

– –  Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos gabalai

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

0210 12 11

– – – –  Sūdyti arba užpilti sūrymu

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – –  Džiovinti arba rūkyti

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – –  Kiti

15,4

0210 19

– –  Kiti

 

 

 

– – –  Naminių kiaulių

 

 

 

– – – –  Sūdyti arba užpilti sūrymu

 

 

0210 19 10

– – – – –  Bekonų šoninė arba bekonų šoninė be kumpių (spenseriai)

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – –  Trijų ketvirčių šoninė arba vidurinės dalys

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – –  Priekinės nuokartos ir jų dalys

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – –  Nugarinė ir jos dalys

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – –  Kiti

86,9 €/100 kg/net

 

– – – –  Džiovinti arba rūkyti

 

 

0210 19 60

– – – – –  Priekinės nuokartos ir jų dalys

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – –  Nugarinė ir jos dalys

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – –  Kiti

 

 

0210 19 81

– – – – – –  Be kaulų

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – –  Kiti

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – –  Kiti

15,4

0210 20

–  Galvijienos

 

 

0210 20 10

– –  Su kaulais

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– –  Be kaulų

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

–  Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, įskaitant valgomuosius mėsos arba mėsos subproduktų miltus ir rupinius

 

 

0210 91 00

– –  Primatų

15,4

0210 92 00

– –  Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių)

15,4

0210 93 00

– –  Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

15,4

0210 99

– –  Kita

 

 

 

– – –  Mėsa

 

 

0210 99 10

– – – –  Arkliena, sūdyta, užpilta sūrymu arba džiovinta

6,4

 

– – – –  Aviena ir ožkiena

 

 

0210 99 21

– – – – –  Su kaulais

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – –  Be kaulų

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – –  Šiaurės elnių

15,4

0210 99 39

– – – –  Kita

15,4

 

– – –  Mėsos subproduktai

 

 

 

– – – –  Naminių kiaulių

 

 

0210 99 41

– – – – –  Kepenys

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – –  Kiti

47,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Galvijienos

 

 

0210 99 51

– – – – –  Storosios ir plonosios diafragmos

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – –  Kiti

12,8

0210 99 60

– – – –  Avienos ir ožkienos

15,4

 

– – – –  Kiti

 

 

 

– – – – –  Naminių paukščių kepenys

 

 

0210 99 71

– – – – – –  Riebiosios žąsų arba ančių kepenys, sūdytos arba užpiltos sūrymu

Neapmuitinama

0210 99 79

– – – – – –  Kitos

6,4

0210 99 80

– – – – –  Kiti

15,4

0210 99 90

– – –  Valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

3 SKIRSNIS

ŽUVYS IR VĖŽIAGYVIAI, MOLIUSKAI IR KITI VANDENS BESTUBURIAI

Pastabos

1.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

žinduoliai, klasifikuojami 0106 pozicijoje;

b)

žinduolių, klasifikuojamų 0106 pozicijoje, mėsa (0208 arba 0210 pozicijos);

c)

žuvys (įskaitant jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius) arba vėžiagyviai, moliuskai arba kiti vandens bestuburiai, negyvi ir nevalgomi arba netinkami vartoti žmonių maistui dėl jų prigimties arba būklės (5 skirsnis); miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių (2301 pozicija); arba

d)

paruošti vartojimui ikrai ir jų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių (1604 pozicija).

2.

Šiame skirsnyje terminas „granulės“ įvardija produktus, aglomeruotus tiesiogiai suspaudžiant arba pridedant nedidelį kiekį rišiklio.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Gyvos žuvys

 

 

0301 10

–  Dekoratyvinės žuvytės

 

 

0301 10 10

– –  Gėlavandenės žuvys

Neapmuitinama

0301 10 90

– –  Jūrinės žuvys

7,5

 

–  Kitos gyvos žuvys

 

 

0301 91

– –  Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

– – –  Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

8

0301 91 90

– – –  Kiti

12

0301 92 00

– –  Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0301 93 00

– –  Karpiai

8

0301 94 00

– –  Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

16

0301 95 00

– –  Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– –  Kitos

 

 

 

– – –  Gėlavandenės žuvys

 

 

0301 99 11

– – – –  Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0301 99 19

– – – –  Kitos

8

0301 99 80

– – –  Jūrinės žuvys

16

0302

Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje

 

 

 

–  Lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 11

– –  Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

– – –  Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster rūšių

8

0302 11 20

– – –  Oncorhynchus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0302 11 80

– – –  Kiti

12

0302 12 00

– –  Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– –  Kitos

8

 

–  Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 21

– –  Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

– – –  Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – –  Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – –  Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– –  Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– –  Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

15

0302 29

– –  Kitos

 

 

0302 29 10

– – –  Arnoglosai (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

– – –  Kitos

15

 

–  Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 31

– –  Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 31 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 32

– –  Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 32 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 33

– –  Dryžuotieji tunai

 

 

0302 33 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 33 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 34

– –  Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 34 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 35

– –  Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 35 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 36

– –  Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 36 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 39

– –  Kiti

 

 

0302 39 10

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 39 90

– – –  Kiti

22 (13)

0302 40 00

–  Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 (18)

0302 50

–  Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 50 10

– –  Gadus morhua rūšies

12

0302 50 90

– –  Kitos

12

 

–  Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0302 61

– –  Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

– – –  Sardina pilchardus rūšies sardinės

23

0302 61 30

– – –  Sardinops spp. rūšies sardinės; sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

– – –  Šprotai (Sprattus sprattus)

 (19)

0302 62 00

– –  Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

– –  Polakai (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

– –  Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (20)

0302 65

– –  Rykliai

 

 

0302 65 20

– – –  Paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

– – –  Paprastieji katrykliai (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

– – –  Kiti

8

0302 66 00

– –  Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0302 67 00

– –  Kardžuvės (Xiphias Gladius)

15

0302 68 00

– –  Ilčiai (Dissostichus spp.)

15

0302 69

– –  Kitos

 

 

 

– – –  Gėlavandenės žuvys

 

 

0302 69 11

– – – –  Karpiai

8

0302 69 19

– – – –  Kitos

8

 

– – –  Jūrinės žuvys

 

 

 

– – – –  Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), klasifikuojamus 0302 33 subpozicijoje

 

 

0302 69 21

– – – – –  Skirtos pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

22 (17)  (13)

0302 69 25

– – – – –  Kitos

22 (13)

 

– – – –  Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

– – – – –  Sebastes marinus rūšies

7,5

0302 69 33

– – – – –  Kiti

7,5

0302 69 35

– – – –  Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0302 69 41

– – – –  Merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

– – – –  Molvės (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

– – – –  Mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

– – – –  Ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

– – – –  Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

 

– – – –  Merlūzos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Merluccius genties merlūzos

 

 

0302 69 66

– – – – – –  Kapo merlūzos (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

– – – – – –  Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0302 69 68

– – – – – –  Kitos

15 (13)

0302 69 69

– – – – –  Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0302 69 75

– – – –  Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0302 69 81

– – – –  Meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0302 69 85

– – – –  Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

– – – –  Pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 91

– – – –  Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

– – – –  Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

– – – –  Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

– – – –  Auksagalviai jūriniai karšiai (Sparus aurata)

15

0302 69 99

– – – –  Kitos

15

0302 70 00

–  Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai

10

0303

Sušaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą, klasifikuojamą 0304 pozicijoje

 

 

 

–  Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 11 00

– –  Nerkos (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

– –  Kitos

2

 

–  Kitos lašišinės, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 21

– –  Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

– – –  Oncorhynchus apache arba Oncorhynchus chrysogaster rūšių

9

0303 21 20

– – –  Oncorhynchus mykiss rūšies, su galvomis ir žiaunomis, išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1,2 kg, arba be galvų, be žiaunų ir išdarinėti, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 1 kg

12

0303 21 80

– – –  Kitos

12

0303 22 00

– –  Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

2

0303 29 00

– –  Kitos

9 (13)

 

–  Plekšniažuvės (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophtalmidae ir Citharidae), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 31

– –  Otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

– – –  Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – –  Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – –  Ramiojo vandenyno baltieji otai (paltusai) (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– –  Jūrinės plekšnės (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– –  Jūriniai liežuviai (Solea spp.)

7,5

0303 39

– –  Kitos

 

 

0303 39 10

– – –  Upinės plekšnės (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – –  Rhombosolea genties žuvys

7,5

0303 39 70

– – –  Kitos

15

 

–  Tunai (Thunnus genties), dryžuotieji tunai (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 41

– –  Albakorai arba baltieji tunai (Thunnus alalunga)

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 41 11

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

22 (17)  (13)

0303 41 13

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

22 (17)  (13)

0303 41 19

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 41 90

– – –  Kiti

22 (13)

0303 42

– –  Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares)

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

 

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

 

 

0303 42 12

– – – – –  Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

20 (17)  (13)

0303 42 18

– – – – –  Kiti

20 (17)  (13)

 

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

 

 

0303 42 32

– – – – –  Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 38

– – – – –  Kiti

22 (17)  (13)

 

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

 

 

0303 42 52

– – – – –  Kiekvieno masė didesnė kaip 10 kg

22 (17)  (13)

0303 42 58

– – – – –  Kiti

22 (17)  (13)

0303 42 90

– – –  Kiti

22 (13)

0303 43

– –  Dryžuotieji tunai

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 43 11

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

22 (17)  (13)

0303 43 13

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

22 (17)  (13)

0303 43 19

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 43 90

– – –  Kiti

22 (13)

0303 44

– –  Didžiaakiai tunai (Thunnus obesus)

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 44 11

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

22 (17)  (13)

0303 44 13

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

22 (17)  (13)

0303 44 19

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 44 90

– – –  Kiti

22 (13)

0303 45

– –  Melsvieji tunai (Thunnus thynnus)

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 45 11

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

22 (17)  (13)

0303 45 13

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

22 (17)  (13)

0303 45 19

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 45 90

– – –  Kiti

22 (13)

0303 46

– –  Australiniai tunai (Thunnus maccoyii)

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 46 11

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

22 (17)  (13)

0303 46 13

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

22 (17)  (13)

0303 46 19

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 46 90

– – –  Kiti

22 (13)

0303 49

– –  Kiti

 

 

 

– – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 49 31

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

22 (17)  (13)

0303 49 33

– – – –  Be žiaunų ir išdarinėti

22 (17)  (13)

0303 49 39

– – – –  Kiti (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 49 80

– – –  Kiti

22 (13)

 

–  Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii) ir menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 51 00

– –  Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0303 52

– –  Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0303 52 10

– – –  Gadus morhua rūšies

12

0303 52 30

– – –  Gadus ogac rūšies

12

0303 52 90

– – –  Gadus macrocephalus rūšies

12

 

–  Kardžuvės (Xiphias Gladius) ir ilčiai (Dissostichus spp.), išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 61 00

– –  Kardžuvės (Xiphias Gladius)

7,5

0303 62 00

– –  Ilčiai (Dissostichus spp.)

15

 

–  Kitos žuvys, išskyrus jų kepenis, ikrus (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pienius

 

 

0303 71

– –  Sardinės (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinėlės (Sardinella spp.), šprotai (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

– – –  Sardina pilchardus rūšies sardinės

23

0303 71 30

– – –  Sardinops genties sardinės; sardinėlės (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

– – –  Šprotai (Sprattus sprattus)

 (19)

0303 72 00

– –  Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

– –  Ledjūrio menkės (Pollachius virens)

7,5

0303 74

– –  Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

– – –  Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių

 (20)

0303 74 90

– – –  Scomber australasicus rūšies

15

0303 75

– –  Rykliai

 

 

0303 75 20

– – –  Paprastieji dygliarykliai (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

– – –  Paprastieji katrykliai (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

– – –  Kiti

8

0303 76 00

– –  Unguriai (Anguilla spp.)

Neapmuitinama

0303 77 00

– –  Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

– –  Merlūzos, amerikinės vėgėlės (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – –  Merluccius genties merlūzos

 

 

0303 78 11

– – – –  Kapo merlūzos (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzos (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

– – – –  Argentinos merlūzos (Pietvakarių Atlanto merlūzos) (Merlucciuc hubbsi)

15

0303 78 13

– – – –  Zelandijos merlūzos (Merluccius australis)

15

0303 78 19

– – – –  Kitos

15 (13)

0303 78 90

– – –  Urophycis genties amerikinės vėgėlės

15

0303 79

– –  Kitos

 

 

 

– – –  Gėlavandenės žuvys

 

 

0303 79 11

– – – –  Karpiai

8

0303 79 19

– – – –  Kitos

8

 

– – –  Jūrinės žuvys

 

 

 

– – – –  Euthynnus genties žuvys, išskyrus dryžuotuosius tunus (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), nurodytus 0303 43 subpozicijoje

 

 

 

– – – – –  Skirti pramoninės produkcijos, nurodytos 1604 pozicijoje, gamybai (11)

 

 

0303 79 21

– – – – – –  Neišdarinėtos

22 (17)  (13)

0303 79 23

– – – – – –  Nuskustos ir išdarinėtos

22 (17)  (13)

0303 79 29

– – – – – –  Kitos (pavyzdžiui, be galvų)

22 (17)  (13)

0303 79 31

– – – – –  Kitos

22 (13)

 

– – – –  Jūriniai ešeriai (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

– – – – –  Sebastes marinus rūšies

7,5

0303 79 37

– – – – –  Kiti

7,5

0303 79 41

– – – –  Boreogadus saida rūšies žuvys

12

0303 79 45

– – – –  Merlangai (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

– – – –  Molvės (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

– – – –  Mintajai (Theragra chalcogramma) ir sidabrinės saidos (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

– – – –  Orcynopsis unicolor rūšies žuvys

 (21)

0303 79 65

– – – –  Ančiuviai (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

– – – –  Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.)

15

0303 79 75

– – – –  Paprastieji jūriniai karšiai (Brama spp.)

15

0303 79 81

– – – –  Meškeriotojai (jūriniai velniai) (Lophius spp.)

15

0303 79 83

– – – –  Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

– – – –  Pietinės putasu (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 91

– – – –  Stauridės (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

– – – –  Melsvieji makrurai (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 79 93

– – – –  Rausvieji unguriai (juodosios kongrijos) (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

– – – –  Pelotreis flavilatus arba Peltorhamphus novaezelandiae rūšių žuvys

7,5

0303 79 98

– – – –  Kitos

15

0303 80

–  Kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai

 

 

0303 80 10

– –  Kietieji ir minkštieji ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, skirti deoksiribonukleorūgšties arba protamino sulfato gamybai (11)

Neapmuitinama

0303 80 90

– –  Kitos

10

0304

Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta), šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

 

 

 

–  Šviežia arba atšaldyta

 

 

0304 11

– –  Kardžuvių (Xiphias Gladius)

 

 

0304 11 10

– – –  Filė

18

0304 11 90

– – –  Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta)

15

0304 12

– –  Ilčių (Dissostichus spp.)

 

 

0304 12 10

– – –  Filė

18

0304 12 90

– – –  Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta)

15

0304 19

– –  Kitų

 

 

 

– – –  Filė

 

 

 

– – – –  Gėlavandenių žuvų

 

 

0304 19 13

– – – – –  Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho)

2

 

– – – – –  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių

 

 

0304 19 15

– – – – – –  Oncorhynchus mykiss rūšies, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 400 g

12

0304 19 17

– – – – – –  Kitų

12

0304 19 19

– – – – –  Kitų gėlavandenių žuvų

9

 

– – – –  Kitų

 

 

0304 19 31

– – – – –  Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

18

0304 19 33

– – – – –  Ledjūrio menkių (Pollachius virens)

18

0304 19 35

– – – – –  Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

18

0304 19 39

– – – – –  Kitų

18

 

– – –  Kita žuvų mėsa (malta arba nemalta)

 

 

0304 19 91

– – – –  Gėlavandenių žuvų

8

 

– – – –  Kita

 

 

0304 19 97

– – – – –  Silkių filė puselės (juostelės)

 (18)

0304 19 99

– – – – –  Kita

15 (13)

 

–  Sušaldyta filė

 

 

0304 21 00

– –  Kardžuvių (Xiphias Gladius)

7,5

0304 22 00

– –  Ilčių (Dissostichus spp.)

15

0304 29

– –  Kitų

 

 

 

– – –  Gėlavandenių žuvų

 

 

0304 29 13

– – – –  Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho)

2

 

– – – –  Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita ir Oncorhynchus gilae rūšių upėtakių

 

 

0304 29 15

– – – – –  Oncorhynchus mykiss rūšies, kurių kiekvieno masė didesnė kaip 400 g

12

0304 29 17

– – – – –  Kitų

12

0304 29 19

– – – –  Kitų gėlavandenių žuvų

9

 

– – –  Kitų

 

 

 

– – – –  Menkių (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

 

 

0304 29 21

– – – – –  Gadus macrocephalus rūšies menkių

7,5

0304 29 29

– – – – –  Kitų

7,5

0304 29 31

– – – –  Polakų (Pollachius virens)

7,5

0304 29 33

– – – –  Juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

– – – –  Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

 

 

0304 29 35

– – – – –  Sebastes marinus rūšies

7,5

0304 29 39

– – – – –  Kitų

7,5

0304 29 41

– – – –  Merlangų (Merlangius merlangus)

7,5

0304 29 43

– – – –  Molvių (Molva spp.)

7,5

0304 29 45

– – – –  Tunų (Thunnus genties) ir Euthynnus genties žuvų

18

 

– – – –  Skumbrių (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) ir Orcynopsis unicolor rūšies žuvų

 

 

0304 29 51

– – – – –  Scomber australasicus rūšies skumbrių

15

0304 29 53

– – – – –  Kitų

15

 

– – – –  Merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – –  Merluccius genties merlūzų

 

 

0304 29 55

– – – – – –  Kapo merlūzų (Merluccius capensis) ir Namibijos merlūzų (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 29 56

– – – – – –  Argentinos merlūzų (Pietvakarių Atlanto merlūzų) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 29 58

– – – – – –  Kitų

6,1

0304 29 59

– – – – –  Urophycis genties merlūzų

7,5

 

– – – –  Ryklių

 

 

0304 29 61

– – – – –  Paprastųjų dygliaryklių ir paprastųjų katryklių (Squalus acanthias) (Squalus acanthias ir Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 29 69

– – – – –  Kitų ryklių

7,5

0304 29 71

– – – –  Jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 29 73

– – – –  Upinių plekšnių (Platichthys flesus)

7,5

0304 29 75

– – – –  Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 29 79

– – – –  Arnoglosų (Lepidorhombus spp.)

15

0304 29 83

– – – –  Meškeriotojų (Lophius spp.)

15

0304 29 85

– – – –  Mintajų (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 29 91

– – – –  Melsvųjų makrurų (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 29 99

– – – –  Kitų

15 (13)

 

–  Kita

 

 

0304 91 00

– –  Kardžuvių (Xiphias Gladius)

7,5

0304 92 00

– –  Ilčių (Dissostichus spp.)

7,5

0304 99

– –  Kitų

 

 

0304 99 10

– – –  Surimių

14,2

 

– – –  Kitų

 

 

0304 99 21

– – – –  Gėlavandenių žuvų

8

 

– – – –  Kitų

 

 

0304 99 23

– – – – –  Silkių (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (18)

0304 99 29

– – – – –  Jūrinių ešerių (Sebastes spp.)

8

 

– – – – –  Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

 

 

0304 99 31

– – – – – –  Gadus macrocephalus rūšies menkių

7,5

0304 99 33

– – – – – –  Gadus morhua rūšies menkių

7,5

0304 99 39

– – – – – –  Kitų

7,5

0304 99 41

– – – – –  Ledjūrio menkių (Pollachius virens)

7,5

0304 99 45

– – – – –  Juodadėmių menkių (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 99 51

– – – – –  Merlūzų (Merluccius spp.; Urophycis spp.)

7,5

0304 99 55

– – – – –  Arnoglosų (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – –  Paprastųjų jūrinių karšių (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – –  Meškeriotojų (jūrinių velnių) (Lophius spp.)

7,5

0304 99 71

– – – – –  Putasu (Micromesistius poutassou arba Gadus poutassou)

7,5

0304 99 75

– – – – –  Mintajų (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 99 99

– – – – –  Kitų

7,5

0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0305 10 00

–  Žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

13

0305 20 00

–  Žuvų kepenys, ikrai (su kiaušidės plėvelės apvalkalu) ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu

11

0305 30

–  Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

 

 

 

– –  Menkių (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ir Boreogadus saida rūšies žuvų

 

 

0305 30 11

– – –  Gadus macrocephalus rūšies menkių

16

0305 30 19

– – –  Kitų

20

0305 30 30

– –  Ramiojo vandenyno lašišų (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišų (Salmo salar) ir Dunojaus lašišų (Hucho hucho), sūdytų arba užpiltų sūrymu

15

0305 30 50

– –  Juodųjų otų (paltusų) (Reinhardtius hippoglossoides), sūdytų arba užpiltų sūrymu

15

0305 30 90

– –  Kitų

16

 

–  Rūkytos žuvys, įskaitant filė

 

 

0305 41 00

– –  Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– –  Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

– –  Kitos

 

 

0305 49 10

– – –  Juodieji otai (paltusai) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – –  Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – –  Skumbrės (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

– – –  Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhychus apache ir Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

– – –  Unguriai (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

– – –  Kitos

14

 

–  Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas

 

 

0305 51

– –  Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

– – –  Vytintos, nesūdytos

13 (13)

0305 51 90

– – –  Vytintos, sūdytos

13 (13)

0305 59

– –  Kitos

 

 

 

– – –  Boreogadus saida rūšies žuvys

 

 

0305 59 11

– – – –  Vytintos, nesūdytos

13 (13)

0305 59 19

– – – –  Vytintos, sūdytos

13 (13)

0305 59 30

– – –  Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

– – –  Ančiuviai (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

– – –  Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

– – –  Kitos

12

 

–  Sūdytos žuvys, išskyrus vytintas arba rūkytas, ir žuvys, užpiltos sūrymu

 

 

0305 61 00

– –  Silkės (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– –  Menkės (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (13)

0305 63 00

– –  Ančiuviai (Engraulis spp.)

10

0305 69

– –  Kitos

 

 

0305 69 10

– – –  Boreogadus saida rūšies žuvys

13 (13)

0305 69 30

– – –  Atlanto otai (paltusai) (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – –  Ramiojo vandenyno lašišos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou ir Oncorhynchus rhodurus), Atlanto lašišos (Salmo salar) ir Dunojaus lašišos (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – –  Kitos

12

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

 

–  Sušaldyti

 

 

0306 11

– –  Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

– – –  Vėžių uodegos

12,5

0306 11 90

– – –  Kiti

12,5

0306 12

– –  Omarai (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

– – –  Sveiki (neišdarinėti)

6

0306 12 90

– – –  Kiti

16

0306 13

– –  Krevetės

 

 

0306 13 10

– – –  Pandalidae šeimos

12

0306 13 30

– – –  Crangon genties krevetės

18

0306 13 40

– – –  Giliavandenės rožinės krevetės (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

– – –  Penaeus genties krevetės

12

0306 13 80

– – –  Kitos

12

0306 14

– –  Krabai

 

 

0306 14 10

– – –  Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. ir Callinectes sapidus rūšių krabai

7,5

0306 14 30

– – –  Cancer pagurus rūšies krabai

7,5

0306 14 90

– – –  Kiti

7,5

0306 19

– –  Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0306 19 10

– – –  Gėlavandeniai vėžiai

7,5

0306 19 30

– – –  Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

– – –  Kiti

12

 

–  Nesušaldyti

 

 

0306 21 00

– –  Langustai ir kiti jūriniai vėžiai (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

– –  Omarai (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

– – –  Gyvi

8

 

– – –  Kiti

 

 

0306 22 91

– – – –  Sveiki (neišdarinėti)

8

0306 22 99

– – – –  Kiti

10

0306 23

– –  Krevetės

 

 

0306 23 10

– – –  Pandalidae šeimos

12

 

– – –  Crangon genties krevetės

 

 

0306 23 31

– – – –  Šviežios, atšaldytos ar virtos vandenyje arba garuose

18

0306 23 39

– – – –  Kitos

18

0306 23 90

– – –  Kitos

12

0306 24

– –  Krabai

 

 

0306 24 30

– – –  Cancer pagurus rūšies krabai

7,5

0306 24 80

– – –  Kiti

7,5

0306 29

– –  Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vėžiagyvių, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0306 29 10

– – –  Gėlavandeniai vėžiai

7,5

0306 29 30

– – –  Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

– – –  Kiti

12

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0307 10

–  Austrės

 

 

0307 10 10

– –  Plokščiosios austrės (Ostrea genties), gyvos, kiekvienos masė su geldele ne didesnė kaip 40 g

Neapmuitinama

0307 10 90

– –  Kitos

9

 

–  Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai, priklausantys Pecten, Chlamys arba Placopecten gentims

 

 

0307 21 00

– –  Gyvi, švieži arba atšaldyti

8

0307 29

– –  Kiti

 

 

0307 29 10

– – –  Didžiosios šukutės (Coquilles St. Jacques) (Pecten maximus), sušaldytos

8

0307 29 90

– – –  Kiti

8

 

–  Midijos (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

– –  Gyvos, šviežios arba atšaldytos

 

 

0307 31 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – –  Perna spp.

8

0307 39

– –  Kitos

 

 

0307 39 10

– – –  Mytilus spp.

10

0307 39 90

– – –  Perna spp.

8

 

–  Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) ir kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

– –  Gyvi, švieži arba atšaldyti

 

 

0307 41 10

– – –  Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – –  Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

– – – –  Loligo spp. ir Ommastrephes sagittatus rūšys

6

0307 41 99

– – – –  Kiti

8

0307 49

– –  Kiti

 

 

 

– – –  Sušaldyti

 

 

 

– – – –  Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

 

 

 

– – – – –  Sepiola genties

 

 

0307 49 01

– – – – – –  Mažosios sepijos (Sepiola rondeleti)

6

0307 49 11

– – – – – –  Kitos

8

0307 49 18

– – – – –  Kitos

8

 

– – – –  Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

– – – – –  Loligo spp.

 

 

0307 49 31

– – – – – –  Loligo vulgaris

6

0307 49 33

– – – – – –  Loligo pealei

6

0307 49 35

– – – – – –  Loligo patagonica

6

0307 49 38

– – – – – –  Kiti

6

0307 49 51

– – – – –  Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

– – – – –  Kiti

8

 

– – –  Kiti

 

 

0307 49 71

– – – –  Sepijos (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

 

– – – –  Kalmarai (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

– – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

– – – – –  Kiti

8

 

–  Aštuonkojai (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

– –  Gyvi, švieži arba atšaldyti

8

0307 59

– –  Kiti

 

 

0307 59 10

– – –  Sušaldyti

8

0307 59 90

– – –  Kiti

8

0307 60 00

–  Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

Neapmuitinama

 

–  Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, tinkami vartoti žmonių maistui

 

 

0307 91 00

– –  Gyvi, švieži arba atšaldyti

11

0307 99

– –  Kiti

 

 

 

– – –  Sušaldyti

 

 

0307 99 11

– – – –  Illex spp.

8

0307 99 13

– – – –  Dryžuotieji venusai (Venus) ir kitos Veneridae šeimos rūšys

8

0307 99 15

– – – –  Medūzos (Rhopilema spp.)

Neapmuitinama

0307 99 18

– – – –  Kiti

11

0307 99 90

– – –  Kiti

11

4 SKIRSNIS

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI; PAUKŠČIŲ KIAUŠINIAI; NATŪRALUS MEDUS; GYVŪNINĖS KILMĖS MAISTO PRODUKTAI, NENURODYTI KITOJE VIETOJE

Pastabos

1.

Sąvoka „pienas“ reiškia nenugriebtą pieną su grietinėle arba iš dalies arba visiškai nugriebtą pieną.

2.

0405 pozicijoje:

a)

sąvoka „sviestas“ reiškia natūralų sviestą, išrūgų sviestą arba atgamintą sviestą (šviežią, sūdytą arba karstelėjusį, įskaitant konservuotą sviestą), gautą vien tik iš pieno, kuriame pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 80 % masės, bet ne didesnis kaip 95 % masės, maksimalus sausųjų neriebalinių pieno dalelių kiekis 2 % masės ir maksimalus vandens kiekis 16 % masės. Į sviestą neturi būti pridėta emulsiklių, bet gali būti natrio chlorido, maistinių dažų, neutralizuojančiųjų druskų ir nekenksmingų pieno rūgštį gaminančių bakterijų kultūrų;

b)

sąvoka „pieno pastos“ reiškia „vanduo – riebaluose“ rūšies tepią emulsiją, kurioje pieno riebalai yra vieninteliai produkto riebalai, o jų kiekis yra ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės.

3.

Produktai, pagaminti išrūgų koncentracijos būdu, pridedant pieno arba pieno riebalų, turi būti klasifikuojami 0406 pozicijoje kaip sūriai, jeigu jie turi šias tris savybes:

a)

pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 5 % sausosios medžiagos masės;

b)

sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 70 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės; ir

c)

yra suformuoti arba gali būti suformuoti.

4.

Šiame skirsnyje neklasifikuojami:

a)

išrūgų produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 95 % masės laktozės, išreikštos bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje (1702 pozicija); arba

b)

albuminai (įskaitant ne mažiau kaip dviejų išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sausosios medžiagos masės) (3502 pozicija) arba globulinai (3504 pozicija).

Subpozicijų pastabos

1.

Sąvoka „pakeistų savybių išrūgos“0404 10 subpozicijoje reiškia produktus, sudarytus iš išrūgų sudėtinių dalių, tai yra, išrūgos, iš kurių visiškai ar iš dalies pašalinta laktozė, baltymai arba mineralinės medžiagos, išrūgos, į kurias pridėta natūralių išrūgų sudėtinių dalių, taip pat produktai, gauti sumaišius natūralių išrūgų sudėtines dalis.

2.

0405 10 subpozicijoje sąvoka „sviestas“ netaikoma dehidratuotam sviestui arba sviestui „gi“ (ghee) (0405 90 subpozicija).

Papildomoji pastaba

1.

0401–0406 pozicijose klasifikuojamiems mišiniams taikomos tokios muito normos:

a)

mišiniams, kuriuose vienas iš komponentų sudaro ne mažiau nei 90 % masės, taikoma muito norma, atitinkanti šį komponentą;

b)

kitiems mišiniams taikoma muito norma, atitinkanti komponentą, kuriam nustatyta didžiausia importo muito norma.

KN kodas

Aprašymas

Konvencinė muito norma (%)

Papildomas matavimo vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0401 10

–  Kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės

 

 

0401 10 10

– –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– –  Kiti

12,9 €/100 kg/net

0401 20

–  Kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

 

 

 

– –  Ne didesnis kaip 3 %

 

 

0401 20 11

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – –  Kiti

17,9 €/100 kg/net

 

– –  Didesnis kaip 3 %

 

 

0401 20 91

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – –  Kiti

21,8 €/100 kg/net

0401 30

–  Kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės

 

 

 

– –  Ne didesnis kaip 21 %

 

 

0401 30 11

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

– – –  Kiti

56,6 €/100 kg/net

 

– –  Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 45 %

 

 

0401 30 31

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

110 €/100 kg/net

0401 30 39

– – –  Kiti

109,1 €/100 kg/net

 

– –  Didesnis kaip 45 %

 

 

0401 30 91

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

– – –  Kiti

182,8 €/100 kg/net

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0402 10

–  Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

 

 

 

– –  Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

0402 10 11

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – –  Kiti

118,8 €/100 kg/net (13)

 

– –  Kiti

 

 

0402 10 91

– – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (22)

0402 10 99

– – –  Kiti

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (22)

 

–  Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės

 

 

0402 21

– –  Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

 

– – –  Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 21 11

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

– – – –  Kiti

 

 

0402 21 17

– – – – –  Kurių riebumas ne didesnis kaip 11 % masės

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

– – – – –  Kurių riebumas didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

130,4 €/100 kg/net

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 21 91

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

– – – –  Kiti

161,9 €/100 kg/net

0402 29

– –  Kiti

 

 

 

– – –  Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 29 11

– – – –  Specialus pienas, skirtas kūdikiams, sandariai uždarytose pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, riebumas didesnis kaip 10 % masės

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Kiti

 

 

0402 29 15

– – – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 19

– – – – –  Kiti

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės

 

 

0402 29 91

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0402 29 99

– – – –  Kiti

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (22)

 

–  Kiti

 

 

0402 91

– –  Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

 

– – –  Kurių riebumas ne didesnis kaip 8 % masės

 

 

0402 91 11

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

– – – –  Kiti

34,7 €/100 kg/net

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet ne didesnis kaip 10 % masės

 

 

0402 91 31

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

– – – –  Kiti

43,4 €/100 kg/net

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 91 51

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

– – – –  Kiti

109,1 €/100 kg/net

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 91 91

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

– – – –  Kiti

182,8 €/100 kg/net

0402 99

– –  Kiti

 

 

 

– – –  Kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 % masės

 

 

0402 99 11

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

– – – –  Kiti

57,2 €/100 kg/net

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 99 31

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 39

– – – –  Kiti

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės

 

 

0402 99 91

– – – –  Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (22)

0402 99 99

– – – –  Kiti

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (22)

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

0403 10

–  Jogurtas

 

 

 

– –  Nearomatizuotas, į kurį nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – –  Į kurį nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurio riebumas

 

 

0403 10 11

– – – –  Ne didesnis kaip 3 % masės

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

– – – –  Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

– – – –  Didesnis kaip 6 % masės

59,2 €/100 kg/net

 

– – –  Kitas, kurio riebumas

 

 

0403 10 31

– – – –  Ne didesnis kaip 3 % masės

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 33

– – – –  Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 10 39

– – – –  Didesnis kaip 6 % masės

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – –  Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas

 

 

0403 10 51

– – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

– – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

– – – –  Didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 10 91

– – – –  Ne didesnis kaip 3 % masės

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

– – – –  Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

– – – –  Didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

–  Kiti

 

 

 

– –  Nearomatizuoti, į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – –  Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai

 

 

 

– – – –  Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas

 

 

0403 90 11

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 90 31

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 33

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

0403 90 39

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – –  Kiti

 

 

 

– – – –  Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas

 

 

0403 90 51

– – – – –  Ne didesnis kaip 3 % masės

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

– – – – –  Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

– – – – –  Didesnis kaip 6 % masės

59,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 90 61

– – – – –  Ne didesnis kaip 3 % masės

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 63

– – – – –  Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

0403 90 69

– – – – –  Didesnis kaip 6 % masės

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (22)

 

– –  Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

 

 

– – –  Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas

 

 

0403 90 71

– – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

– – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

– – – –  Didesnis kaip 27 % masės

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

– – –  Kiti, kurių riebumas

 

 

0403 90 91

– – – –  Ne didesnis kaip 3 % masės

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

– – – –  Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

– – – –  Didesnis kaip 6 % masės

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje

 

 

0404 10

–  Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

 

 

 

– –  Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai

 

 

 

– – –  Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – –  Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 02

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

7 €/100 kg/net

0404 10 04

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 12

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – –  Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 26

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (22)

0404 10 28

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 32

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 34

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 36

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 38

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– –  Kitos

 

 

 

– – –  Į kurias nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – –  Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 48

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 €/kg/net (23)

0404 10 52

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

– – – –  Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 56

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

– – –  Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis × 6,38)

 

 

 

– – – –  Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 72

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

0404 10 74

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 76

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

 

– – – –  Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas

 

 

0404 10 78

– – – – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 82

– – – – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 10 84

– – – – –  Didesnis kaip 27 % masės

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90

–  Kiti

 

 

 

– –  Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas

 

 

0404 90 21

– – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

– – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

– – –  Didesnis kaip 27 % masės

167,2 €/100 kg/net

 

– –  Kiti, kurių riebumas

 

 

0404 90 81

– – –  Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 83

– – –  Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (22)

0404 90 89

– – –  Didesnis kaip 27 %

<