ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 19d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1376/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1377/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

3

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimas, remiantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 83 straipsniu. Toliau pateikiama pagrindinių sprendimo nuostatų santrauka, tačiau galioja visos šio sprendimo nuostatos (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 412)  ( 1 )

5

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje, klaidų ištaisymas (OL L 178, 2006 7 1)

7

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

19.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1376/2006

2006 m. rugsėjo 18 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugsėjo 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

76,9

096

39,6

999

58,3

0707 00 05

052

94,7

999

94,7

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

388

58,4

524

53,3

528

56,1

999

55,9

0806 10 10

052

75,3

220

32,1

624

105,3

999

70,9

0808 10 80

388

87,2

400

92,4

508

57,4

512

92,7

528

74,1

720

82,6

800

164,6

804

92,0

999

92,9

0808 20 50

052

118,9

388

89,8

999

104,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

121,3

999

121,3

0809 40 05

052

86,8

066

66,2

098

33,4

624

128,7

999

78,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


19.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1377/2006

2006 m. rugsėjo 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 I priede išvardytos kompetentingos institucijos, kurioms priskirtos tikslios funkcijos, susijusios su to reglamento įgyvendinimu.

(2)

Nyderlandai ir Jungtinė Karalystė paprašė atitinkamai pridėti ir pakeisti su jų kompetentingomis institucijomis susijusią informaciją. Komisijos adresas taip pat turėtų būti pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 200, 2005 7 30, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1236/2005 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Dalyje, kurios antraštė „NYDERLANDAI“, įrašomas toks adresas:

„Ministerie van Economische Zaken

Directoraat-generaal voor Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 153

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

Nyderlandai

Telefonas (31-70) 379 64 85, 379 62 50“;

2)

Dalyje, kurios antraštė „JUNGTINĖ KARALYSTĖ“, adresas keičiamas taip:

II priede išvardytų prekių importas:

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Jungtinė Karalystė

Telefonas (44-1642) 36 43 33

Faksas (44-1642) 36 42 69

El. paštas: enquiries.ilb@dti.gsi.gov.uk

II ir III prieduose išvardytų prekių eksportas ir 3 straipsnio 1 dalyje bei 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos techninės pagalbos, susijusios su II priede išvardytomis prekėmis, teikimas:

Department of Trade and Industry

Export Control Organisation

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Jungtinė Karalystė

Telefonas (44-20) 72 15 80 70

Faksas (44-20) 72 15 05 31

El. paštas: lu3.eca@dti.gsi.gov.uk“;

3)

Dalyje, kurios antraštė „B. Pranešimų Komisijai pateikimo adresas“, adresas keičiamas taip:

„Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/45

B-1049 Brussels

Telefonas (32-2) 295 55 85, 299 11 76

Faksas (32-2) 299 08 73

El. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

19.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. vasario 15 d.

remiantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 83 straipsniu. Toliau pateikiama pagrindinių sprendimo nuostatų santrauka, tačiau galioja visos šio sprendimo nuostatos

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 412)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/626/Euratomas)

Šis sprendimas yra skirtas įmonei British Nuclear Group Sellafield (BNGSL), įsisteigusiai Syskeile (Seascale), Kambrija. BNGSL apie jį buvo pranešta 2006 m. vasario 17 d.

Sprendimas yra susijęs tik su apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarka, kurią Sellafield šiuo metu taiko THORP įrenginiuose, tačiau ne tik juose. Sprendime nustatyta, kad nebuvo prarasta branduolinių medžiagų ir jos nebuvo panaudotos kitais nei numatyta tikslais.

1 straipsnis (ištrauka)

BNG SL pažeidė Euratomo sutarties 79 straipsnį, siejant su Reglamento (Euratomas) Nr. 3227/76 (1) 7, 9 ir 12 straipsniais (nuo 2005 m. kovo 20 d. Reglamento Nr. 302/2005 (2) 6, 9 ir 7 straipsniai), ir konkrečias saugumo kontrolės nuostatas (KSKN), kurias Komisija priėmė vadovaudamasi Saugumo kontrolės reglamento (Euratomas) Nr. 302/2005 6 straipsniu, Euratomo sutarties 81 straipsniu ir Reglamento (Euratomas) Nr. 3227/76 3 straipsniu (nuo 2005 m. kovo 20 d. Reglamento (Euratomas) Nr. 302/2005 4 straipsnis).

2 straipsnis

1.

Komisija BNG SL pareiškia įspėjimą.

2.

Įspėjimas pareiškiamas preziumuojant, kad per nustatytą laikotarpį po šio Komisijos sprendimo paskelbimo BNG SL įrodo, kad ji įgyvendino tinkamas ir griežtas priemones neatitikimams ištaisyti ir nustatytoms pažeidimo priežastims panaikinti ir kad ji taiko tinkamas priemones, skirtas nuolat gerinti branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos kokybę ir veikimą.

3.

Įspėjimas pareiškiamas preziumuojant, kad per tolesnį nustatytą laikotarpį BNG SL įrodo, jog įgyvendintomis ištaisomosiomis priemonėmis buvo pasiekta numatytų rezultatų.

3 straipsnis

1.

Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, kuris prasideda nuo šio Komisijos sprendimo paskelbimo, BNG SL Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomos ištaisomosios priemonės, įgyvendintos pagal pirmiau nurodyto 2 straipsnio 2 dalį.

2.

Pasibaigus nustatytam laikotarpiui, kuris prasideda nuo šio Komisijos sprendimo paskelbimo, BNG SL Komisijai pateikia ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomi konkretūs rezultatai, kurių pasiekta įgyvendinus ištaisomąsias priemones pagal pirmiau nurodyto 2 straipsnio 2 dalį.

4 straipsnis

Jei nebus pateikta tinkamų įrodymų dėl kurios nors iš šio sprendimo 2 straipsnyje, 2 ir 3 jo dalyse, apibendrintų priemonių ir nebus pateikta konkreti informacija, trumpai nurodyta šio sprendimo 3 straipsnyje, 1 ir 2 jo dalyse, Komisija gali imtis tolesnių teisinių priemonių.

5 straipsnis

1.

Šis sprendimas yra skirtas įmonei British Nuclear Group, Sellafield, esančiai Syskeile (Seascale), Kambrija, CA20 1PG UK.

2.

Apie šį sprendimą pranešama Jungtinei Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 15 d.


(1)  OL L 363, 1976 12 31, p. 1.

(2)  OL L 54, 2005 2 28, p. 1.


Klaidų ištaisymas

19.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/7


2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 178, 2006 m. liepos 1 d. )

34 puslapyje, 39 straipsnio pirmoje pastraipoje:

vietoje:

„Kai 34 straipsnyje minimos atitinkamos melasos ribinės kainos ar 36 straipsnyje minimos cukraus produktų ribinės kainos ir atitinkamos siuntos CIF importo kainos skirtumas yra:“

skaityti:

„Kai 34 straipsnyje minimos atitinkamos melasos ribinės kainos ar 37 straipsnyje minimos cukraus produktų ribinės kainos ir atitinkamos siuntos CIF importo kainos skirtumas yra:“