ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 243

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 6d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1318/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1319/2006 dėl valstybių narių ir Komisijos keitimosi tam tikra informacija apie kiaulieną (kodifikuota redakcija)

3

 

*

2006 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1320/2006, nustatantis perėjimo prie Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytos paramos kaimo plėtrai taisykles

6

 

 

2006 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1321/2006, nustatantis nuo 2006 m. rugsėjo 6 d. taikomus importo muitus tam tikriems lukštentiems ryžiams

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2006 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

21

Europos bendrijos ir Singapūro Respublikos vyriausybės Susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

22

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3472)

32

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų konvergencijos tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3474)

37

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą 2007–2013 m., sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3475)

44

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 2007–2013 m., sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3479)

47

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas, nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą 2007–2013 m., sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3480)

49

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1318/2006

2006 m. rugsėjo 5 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

83,4

999

83,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

388

58,5

524

43,5

528

59,3

999

53,8

0806 10 10

052

83,0

220

178,5

400

181,8

624

120,4

999

140,9

0808 10 80

388

89,4

400

92,7

508

79,0

512

97,0

528

59,3

720

81,1

800

174,2

804

108,9

999

97,7

0808 20 50

052

120,0

388

89,4

720

88,3

999

99,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,4

999

124,4

0809 40 05

052

74,5

066

44,6

098

41,6

624

150,6

999

77,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1319/2006

2006 m. rugsėjo 5 d.

dėl valstybių narių ir Komisijos keitimosi tam tikra informacija apie kiaulieną

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

1979 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2806/79 dėl valstybių narių ir Komisijos keitimosi tam tikra informacija apie kiaulieną ir dėl Reglamento (EEB) Nr. 2330/74 panaikinimo (2) buvo iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 22 straipsnis numato, kad valstybės narės ir Komisija pateikia viena kitai informaciją, būtiną įgyvendinant tą reglamentą. Siekiant, kad organizuotai rinkai tvarkyti reikalinga informacija būtų gaunama pagal standartinę sistemą ir laiku, būtina išsamiai apibrėžti valstybių narių prievolę pranešti informaciją.

(3)

Norint taikyti Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 3 straipsnyje numatytas intervencines priemones, reikia tikslių žinių apie rinką. Siekiant kuo geresnio kiaulių skerdenų kainų palyginamumo, turėtų būti atsižvelgiama į kotiruojamas kainas, nustatytas pagal 2006 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1128/2006 dėl prekybos etapo, kuriuo taikoma vidutinė kiaulių skerdenų kaina (4). Ypač norint reguliariai peržiūrėti informaciją ir siekiant tinkamu laiku parengti intervencines priemones, turi būti gaunama informacija apie paršelių kainas, nes tai leistų įvertinti būsimus rinkos pokyčius.

(4)

Gali būti, kad kotiruojamos kainos Komisijai nebus pateiktos. Turi būti išvengta iškreiptos Komisijos apskaičiuotų rinkos kainų plėtotės dėl trūkstamos informacijos apie kotiruojamas kainas. Informacija apie paskutines kotiruojamas kainas turėtų pakeisti trūkstamą informaciją apie kotiruojamą kainą arba kainas. Remtis turima informacija apie paskutines kotiruojamas kainas nebegalima praėjus tam tikram laikotarpiui, kurio metu informacija apie kotiruojamas kainas negaunama, nes dėl to gali būti padarytos prielaidos dėl neįprastos padėties atitinkamoje rinkoje.

(5)

Norint susidaryti kuo tikslesnę nuomonę apie rinką, pageidautina, kad Komisijai reguliariai būtų pateikiama informacija apie kitus kiaulienos sektoriaus produktus bei kita valstybių narių turima informacija.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienos savaitės ketvirtadienį pateikia Komisijai ankstesnės savaitės:

a)

informaciją apie kotiruojamas kainas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1128/2006;

b)

informaciją apie tipines kotiruojamas maždaug 20 kilogramų vidutinio gyvojo svorio vieno paršelio kainas.

2.   Jei Komisijai nepateikiama informacija apie kotiruojamą kainą ar kainas, ji remiasi paskutine gauta informacija apie kotiruojamas kainas. Jei informacija apie kotiruojamą kainą ar kainas nepateikiama trečią iš eilės savaitę, Komisija turima informacija apie kotiruojamą kainą ar kainas nebesivadovauja.

2 straipsnis

Valstybės narės kartą per mėnesį pateikia Komisijai praėjusio mėnesio: Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3220/84 (5) 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų E–P komercinių skalių kiaulių skerdenų vidutines kotiruojamas kainas.

3 straipsnis

Komisijos prašymu, valstybės narės apie produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75, pateikia šią informaciją, jei ją turi:

a)

produktų, importuotų iš valstybių, kurios nėra narės, rinkos kainas valstybėse narėse;

b)

reprezentatyvioje rinkoje valstybėse, kurios nėra narės, vyraujančias kainas.

4 straipsnis

Komisija įvertina valstybių narių pateiktą informaciją ir pateikia ją Kiaulienos vadybos komitetui.

5 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2806/79 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 319, 1979 12 14, p. 17. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3574/86 (OL L 331, 1986 11 25, p. 9).

(3)  Žr. I priedą.

(4)  OL L 201, 2006 7 25, p. 6.

(5)  OL L 301, 1984 11 20, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su pakeitimu

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2806/79

(OL L 319, 1979 12 14, p. 17)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3574/86

(OL L 331, 1986 11 25, p. 9)


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 2806/79

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginė formuluotė ir pirma įtrauka

2 straipsnis

2 straipsnio antra įtrauka

3 ir 4 straipsniai

3 ir 4 straipsniai

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

I priedas

II priedas


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1320/2006

2006 m. rugsėjo 5 d.

nustatantis perėjimo prie Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytos paramos kaimo plėtrai taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 32 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1) , ypač į jo 92 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 turi būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. Tačiau 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai (2), panaikinto nuo 2007 m. sausio 1 d. Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 93 straipsniu, nuostatos turi būti ir toliau taikomos iki 2007 m. sausio 1 d. Komisijos pagal tas nuostatas patvirtintiems veiksmams.

(2)

Siekiant palengvinti perėjimą nuo esamų paramos schemų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 prie paramos kaimo plėtrai schemos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, kuris apima 2007 m. sausio 1 d. prasidedantį programavimo laikotarpį (toliau – naujasis programavimo laikotarpis), turėtų būti priimtos pereinamojo laikotarpio taisyklės, kad būtų išvengta bet kokių sunkumų arba vėlavimo įgyvendinant paramą kaimo plėtrai pereinamuoju laikotarpiu.

(3)

Parama kaimo plėtrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 turi apimti naująjį programavimo laikotarpį, o parama kaimo plėtrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 apima 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigiantį programavimo laikotarpį (toliau – dabartinis programavimo laikotarpis). Priklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio ir jo finansų valdymo taisyklių dabartiniu programavimo laikotarpiu pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 35 ir 36 straipsnius bei 47b straipsnio 1 dalį, reikėtų atskirti paramą iš EŽŪOGF Garantijų dalies, mokamą nediferencijuotais biudžeto asignavimais ir 2006 m. spalio 15 d. pasibaigiančiais finansiniais metais 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijos valstybėse narėse, nuo kitos paramos iš EŽŪOGF Orientavimo arba Garantijų dalies visoms valstybėms narėms, kaip numatyta 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (3), 29–32 straipsniuose. Pastaruoju atveju išlaidų atitikimo reikalavimams galutinis terminas yra nustatytas Bendrijos paramą patvirtinančiuose sprendimuose.

(4)

Reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl nuo 2006 m. spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. mokamų paramos kaimo plėtrai išmokų, finansuojamų iš EŽŪOGF Garantijų dalies ir susijusių su 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijos valstybių narių programomis, bei dėl įsipareigojimų paramos gavėjams dabartiniu programavimo laikotarpiu, kurie gali būti mokami nauju programavimo laikotarpiu po 2006 m. gruodžio 31 d.

(5)

Dėl kitos paramos iš EŽŪOGF Orientavimo arba Garantijų dalies visose atitinkamose valstybėse narėse, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 29-32 straipsniuose, turi būti priimtos kelios pereinamojo laikotarpio priemonės atsižvelgiant į bendruosius principus ir dėl tam tikrų kaimo plėtros priemonių, įskaitant susijusias su daugiamečiais įsipareigojimais, nes dabartinis ir naujasis programavimo laikotarpiai iš dalies sutampa nuo 2007 m. sausio 1 d. iki išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, nustatyto Bendrijos paramą patvirtinančiuose sprendimuose. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir agrarinės aplinkosaugos atžvilgiu 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams (4), 5 straipsnio 1 dalyje numatoma taikyti gerą ūkininkavimo praktiką, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 nuostatomis. Ypač agrarinės aplinkosaugos atžvilgiu 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 817/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (5), 21 straipsnio 3 dalyje valstybėms narėms leidžiama pratęsti agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus dabartiniu programavimo laikotarpiu.

(6)

Reikia užtikrinti perėjimą iš vieno programavimo laikotarpio į kitą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su atitiktimi Bendrijos standartams pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33l straipsnio 2a ir 2b dalis, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje (toliau – naujosios valstybės narės).

(7)

Siekiant užtikrinti geresnį įgyvendinimą naujuoju programavimo laikotarpiu agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės atžvilgiu, valstybėms narėms turėtų būti leista suteikti leidimą pakeisti remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 prisiimtą agrarinės aplinkosaugos arba gyvūnų gerovės įsipareigojimą nauju įsipareigojimu nuo penkerių iki septynerių metų laikotarpiui vadovaujantis bendra taisykle pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 su sąlyga, kad naujasis įsipareigojimas yra naudingas aplinkai arba gyvūnų gerovei.

(8)

Reikia nustatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles dėl išlaidų, susijusių su technine parama, įskaitant visų programų rūšių ex-ante ir ex-post vertinimus.

(9)

Perėjimas prie naujojo programavimo laikotarpio turėtų būti užtikrintas tam tikrų su daugiamečiais įsipareigojimais susijusių priemonių atžvilgiu pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (6) naujosiose valstybėse narėse.

(10)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad perėjimo veiksmai būtų aiškiai apibrėžiami jų valdymo ir kontrolės sistemose. Tai ypač svarbu tam tikrų paramos rūšių visose valstybėse narėse atžvilgiu siekiant patikimo finansų valdymo ir išvengti bet kokio dvigubo finansavimo pavojaus dėl programavimo laikotarpių dalinio sutapimo nuo 2007 m. sausio 1 d. iki išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, nustatyto Bendrijos paramą patvirtinančiuose sprendimuose.

(11)

Turėtų būti pateikta dabartinio ir naujojo programavimo laikotarpių priemonių koreliacijos lentelė siekiant aiškiai apibrėžti kaimo plėtros priemones šiais dviem programavimo laikotarpiais.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomos specialios taisyklės, palengvinančios perėjimą nuo kaimo plėtros programavimo pagal Reglamentus (EB) Nr. 1257/1999 ir Nr. 1268/1999 prie nustatytojo Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„EŽŪOGF Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės“ – kaimo plėtros priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, kurias bendrai finansuoja Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų dalis ir kurios taikomos 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijos valstybėse narėse;

b)

„EŽŪOGF Orientavimo dalies ir (arba) Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės“:

i)

kaimo plėtros priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, bendrai finansuojamos EŽŪOGF Orientavimo skyriaus, taikomos visose valstybėse narėse ir kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999;

ii)

„Leader“ Bendrijos iniciatyvos priemonės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 20 straipsnio 1 dalies c punkte;

iii)

kaimo plėtros priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, bendrai finansuojamos EŽŪOGF Garantijų dalies, taikomos naujosiose valstybėse narėse ir kurioms taikomi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 29-32 straipsniai;

c)

„naujosios valstybės narės“ – Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija;

d)

„dabartinis programavimo laikotarpis“ – programavimo laikotarpis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999, kuris baigiasi 2006 m. gruodžio 31 d.;

e)

„naujasis programavimo laikotarpis“ – programavimo laikotarpis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, kuris prasideda 2007 m. sausio 1 d.;

f)

„įsipareigojimai“ – valstybių narių prisiimti teisiniai įsipareigojimai kaimo plėtros priemonių paramos gavėjams;

g)

„mokėjimai“ – valstybių narių mokėjimai kaimo plėtros priemonių paramos gavėjams;

h)

„daugiamečiai įsipareigojimai“ – įsipareigojimai susiję su:

i)

tokiomis priemonėmis: ankstyvas ūkininkų ir ūkio darbuotojų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, agrarinė aplinkosauga ir gyvūnų gerovė, standartų laikymosi parama ūkininkams, maisto kokybės parama ūkininkams, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, parama pusiau natūriniams ūkiams ir parama gamintojų grupių steigimui;

ii)

parama subsidijuojant palūkanas, parama išperkamajai nuomai ir parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, kai Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta vienkartinė išmoka yra suskirstyta į kelias dalis, mokamas ilgesniu nei 12 mėnesių nuo pirmosios dalies mokėjimo dienos laikotarpiu.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

REGLAMENTUI (EB) Nr. 1257/1999 TAIKOMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS

1   SKYRIUS

EŽŪOGF Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės

3 straipsnis

1.   Dabartiniu programavimo laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. atlikti mokėjimai atitinka paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) reikalavimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (7) 39 straipsnio 1 dalies c punktą tik jei jie atliekami pabaigus mokėjimus, leidžiamus pagal to Reglamento 39 straipsnio 1 dalies a punkto antrąjį sakinį.

Pirmoje pastraipoje nurodyti reikalavimus atitinkantys mokėjimai deklaruojami Komisijai iki 2007 m. sausio 31 d. nepriklausomai nuo to, ar Komisija patvirtino atitinkamą kaimo plėtros programą. Tačiau Komisija atlieka mokėjimą tik tuomet, kai patvirtinama programa.

2.   Su dabartiniu programavimo laikotarpiu prisiimtais įsipareigojimais susijusios išlaidos, su kuriomis susiję mokėjimai turi būti atliekami po 2006 m. gruodžio 31 d., atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu.

Tačiau mokėjimai, susiję su iki 2006 m. gruodžio 31 d. prisiimtais kitais nei daugiamečiai įsipareigojimais, turi atitikti naujojo programavimo laikotarpio reikalavimų atitikimo sąlygas tiek, kiek jos taikomos po 2008 m. gruodžio 31 d.

Kaimo plėtros programose naujajam programavimo laikotarpiui turi būti numatomos pirmoje pastraipoje nurodytos išlaidos.

2   SKYRIUS

EŽŪOGF Orientavimo dalies ir (arba) Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės

1

skirsnis

Bendrosios taisyklės

4 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 5 ir 6 straipsnių, valstybės narės gali ir toliau dabartiniu programavimo laikotarpiu prisiimti įsipareigojimus ir atlikti mokėjimus nuo 2007 m. sausio 1 d. iki išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, nustatyto Bendrijos paramą veiklos programoms arba kaimo plėtros programavimo dokumentams patvirtinančiuose sprendimuose.

Tačiau dėl I priede išvardytų tam tikrų priemonių arba priemonių dalių rūšių valstybės narės pradeda prisiimti įsipareigojimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 nuo datos, nuo kurios dabartiniu programavimo laikotarpiu nebesiimama jokių tolesnių įsipareigojimų programos lygmeniu pagal šios dalies pirmą pastraipą.

Šios dalies antra pastraipa gali būti netaikoma perėjimui nuo „Leader“ Bendrijos iniciatyvos prie naujojo programavimo laikotarpio „Leader“ krypties, kai Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje nurodytų vietos veiklos grupių įgyvendintino, naujajam programavimo laikotarpiui atrinktos integruotos vietos plėtros strategijos yra naujos ir (arba) ta pati kaimo teritorija negavo paramos pagal „Leader“ Bendrijos iniciatyvą.

2.   Su dabartiniu programavimo laikotarpiu prisiimtais įsipareigojimais susijusios išlaidos tais atvejais, kai mokėjimai turi būti atliekami po to programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu atsižvelgiant į 7 ir 8 straipsnius.

5 straipsnis

1.   Agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės priemonių naujosiose valstybėse narėse atveju dabartiniu programavimo laikotarpiu tik išlaidos, susijusios su iki 2006 m. gruodžio 31 d. prisiimtais įsipareigojimais, kurių mokėjimai turi būti atliekami po tos datos, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu nuo:

a)

dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, kai mokėjimai ir toliau atliekami po tos datos; arba

b)

ankstesnės datos nei data, nurodyta a punkte, tačiau po 2007 m. sausio 1 d., kai programai ir (arba) priemonei skirta suma jau yra išnaudota.

Kaimo plėtros programose naujajam programavimo laikotarpiui turi būti numatomos pirmoje pastraipoje nurodytos išlaidos.

6 straipsnis

1.   Išlaidos, susidarančios dėl įsipareigojimų, susijusių su mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinėmis išmokomis naujosiose valstybėse narėse, ir susijusios su ne vėlesniais kaip 2006 metais, gali būti deklaruojamos iki dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino.

Tačiau, jei programai ir (arba) priemonei skirta suma išnaudojama anksčiau nei pirmoje pastraipoje nurodytas galutinis terminas, tačiau po 2007 m. sausio 1 d., neatlygintos išlaidos, susijusios su įsipareigojimais, susijusiais su ne vėlesniais kaip 2006 metais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad kaimo plėtros programoje naujajam programavimo laikotarpiui numatomos tokios išlaidos.

2.   Išlaidos, susidarančios dėl įsipareigojimų, susijusių su mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinėmis išmokomis 2007 ir 2008 metais naujosiose valstybėse narėse, finansuojamos iš EŽŪFKP ir turi atitikti Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

7 straipsnis

1.   Su kitais nei agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės daugiamečiais įsipareigojimais susijusios išlaidos, kurių mokėjimai turi būti atlikti po dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu nuo:

a)

dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, kai mokėjimai ir toliau tęsiami po tos datos; arba

b)

ankstesnės datos nei a punkte nurodyta data, tačiau po 2007 m. sausio 1 d., kai programai ir (arba) priemonei skirta suma jau išnaudota.

Kaimo plėtros programose naujajam programavimo laikotarpiui turi būti numatomos pirmoje pastraipoje nurodytos išlaidos.

8 straipsnis

1.   Dėl veiksmų, susijusių su kitais nei daugiamečiai įsipareigojimais, dėl kurių įsipareigojimai paramos gavėjams buvo prisiimti iki dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, bet kokios išlaidos, susijusios su po tos datos neatliktais mokėjimais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu nuo tos datos su sąlyga, kad:

a)

valstybės narės kompetentinga institucija suskirsto veiksmus į du atskirus, identifikuojamus finansinius ir fizinius arba vystymosi etapus, atitinkančius tuos du programavimo laikotarpius;

b)

laikomasi naujojo programavimo laikotarpio veiksmų bendro finansavimo ir atitikimo reikalavimams sąlygų.

2.   Jeigu dabartiniam programavimo laikotarpiui skirtos lėšos yra išnaudojamos iki 1 dalyje nurodytos galutinės datos, išlaidos, susijusios su po tos ankstesnės datos neatliktais mokėjimais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

3.   Valstybės narės privalo nurodyti savo naujojo programavimo laikotarpio kaimo plėtros programose, ar jos atitinkamų priemonių atžvilgiu naudojasi 1 ir 2 dalyse nurodytomis galimybėmis.

2   skirsnis

Specialiosios taisyklės naujosioms valstybėms narėms

9 straipsnis

Atitikties Bendrijos standartams pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33l straipsnio 2a ir 2b dalis atžvilgiu išlaidos, susijusios su paramos gavėjams iki dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino prisiimtų įsipareigojimų neatliktais mokėjimais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad kaimo plėtros programoje naujajam programavimo laikotarpiui numatomos tokios išlaidos.

10 straipsnis

Su toliau nurodytomis priemonėmis susiję mokėjimai neatitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimų naujuoju programavimo laikotarpiu:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33g straipsnyje numatytos ūkių konsultavimo paslaugos;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33h straipsnyje numatytos tiesioginių išmokų priemokos;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33i straipsnyje numatytas priedas prie valstybės pagalbos Maltoje;

d)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33j straipsnyje numatyta pagalba visą darbo dieną dirbantiems ūkininkams Maltoje.

3   SKYRIUS

Specialioji nuostata dėl agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės

11 straipsnis

Iki pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 VI skyriaus nuostatas prisiimto įsipareigojimo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos valstybės narės gali leisti pakeisti tą įsipareigojimą nauju įsipareigojimu nuo penkerių iki septynerių metų laikotarpiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 su sąlyga, kad:

a)

bet koks toks pakeitimas yra neabejotinai naudingas aplinkai arba gyvūnų gerovei; ir

b)

esamas įsipareigojimas pastebimai sustiprinamas.

4   SKYRIUS

Techninės paramos išlaidos

1

skirsnis

Išlaidos, susijusios su EŽŪOGF garantijų skyriaus bendrai finansuojamomis priemonėmis

12 straipsnis

1.   Su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 85 straipsnyje numatytu naujojo programavimo laikotarpio ex-ante vertinimu susijusios išlaidos gali būti finansuojamos iš EŽŪOGF Garantijų dalies dabartiniu programavimo laikotarpiu iki Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto termino su sąlyga, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 817/2004 59 straipsnio antrojoje dalyje nurodytos 1 % viršutinės ribos.

2.   Su Reglamento (EB) Nr. 817/2004 64 straipsnyje numatytu dabartinio programavimo laikotarpio ex-post vertinimu susijusios išlaidos atitinka paramos iš kaimo plėtros programos techninės paramos komponento reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 66 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir kad tai numatoma programoje.

2

skirsnis

Išlaidos, susijusios su EŽŪOGF orientavimo dalies ir (arba) garantijų dalies bendrai finansuojamomis priemonėmis

13 straipsnis

1.   Dabartinio programavimo laikotarpio išlaidos, patirtos po to programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino ir susijusios su veiksmais, kuriems taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000 (8) priedo 11 taisyklės 2 ir 3 punktai, išskyrus ex-post vertinimus, auditą ir galutinių ataskaitų rengimą, neatitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimų naujuoju programavimo laikotarpiu.

2.   Dabartinio programavimo laikotarpio išlaidos, patirtos iki to programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino ir susijusios su veiksmais, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 priedo 11 taisyklės 2.1 punkto pirma įtrauka ir 3 punktas, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 85 straipsnyje numatytus ex-ante vertinimus naujojo programavimo laikotarpio kaimo plėtros programų parengimui, jeigu laikomasi tos taisyklės 2.2–2.7 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, atitinka dabartinių veiklos programų arba kaimo plėtros programavimo dokumentų techninės paramos komponento reikalavimus.

3.   Išlaidos, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 43 straipsnyje numatytais dabartinio programavimo laikotarpio ex-post vertinimais, gali atitikti paramos iš EŽŪFKP programų techninės paramos komponento reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 66 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir kad tai numatoma programoje.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

REGLAMENTUI (EB) NR. 1268/1999 TAIKOMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS

14 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1268/1999 2 straipsnio ketvirtoje, septintoje ir keturioliktoje įtraukose nurodytų priemonių atžvilgiu išlaidos, susijusios su mokėjimais, kurie turi būti atliekami po 2006 m. gruodžio 31 d., atitinka paramos iš EŽŪFKP naujuoju programavimo laikotarpiu reikalavimus su sąlyga, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnio 1 dalies sąlygų ir kad tai numatoma naujojo programavimo laikotarpio programoje.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad į šio reglamento taikymo sritį patenkantys pereinamojo laikotarpio veiksmai būtų aiškiai apibrėžiami jų valdymo ir kontrolės sistemose.

16 straipsnis

Dabartinio ir naujojo programavimo laikotarpio priemonių koreliacijos lentelė pateikiama II priede.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2223/2004 (OL L 379, 2004 12 24, p. 1).

(3)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL L 29, 2005 2 2, p. 3).

(4)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1156/2006 (OL L 208, 2006 7 29, p. 3).

(5)  OL L 153, 2004 4 30, p. 30. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1360/2005 (OL L 214, 2005 8 19, p. 55).

(6)  OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 23).

(7)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(8)  OL L 193, 2000 7 29, p. 39.


I PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos kaimo plėtros priemonių arba priemonių dalių rūšys:

Mokymas

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (naujosios valstybės narės)

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis (naujosios valstybės narės)

Konsultavimo, pavadavimo ir valdymo paslaugų sistemos sukūrimas (visos susijusios valstybės narės) (konsultavimo paslaugų teikimas (naujosios valstybės narės))

Investicijos į žemės ūkio valdas

Investicijos į miškus

Žemės ūkio ir miškininkystės produktų perdirbimas ir rinkodara

Žemės gerinimas, sklypų perskirstymas, vandens išteklių valdymas, žemės ūkio infrastruktūra

Stichinių nelaimių suniokoto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimo ir prevencijos veiksmai

Bendrijos standartų laikymasis (atitiktis Bendrijos standartams (naujosios valstybės narės) – įvairūs standartai

Maisto kokybės schemos (naujosios valstybės narės) – įvairios schemos

Gamintojų grupių vykdomas kokybiškų produktų skatinimas (naujosios valstybės narės)

Pusiau natūriniai ūkiai (naujosios valstybės narės)

Gamintojų grupių steigimas (naujosios valstybės narės)

Vietovės su aplinkosaugos apribojimais („Natura 2000“ išmokos) (naujosios valstybės narės)

Aplinkos apsauga, susijusi su žemės ūkiu (miškininkyste)

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (naujosios valstybės narės)

Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

Miškų ekologinis stabilumas

Atkūrimo ir prevencijos veiksmai miškininkystės srityje (priešgaisrinės juostos)

Ne žemės ūkio veiklos įvairinimas

Amatai ir turizmo veikla

Pagrindinės paslaugos – įvairios paslaugos

Kaimo atnaujinimas (atkūrimas) ir plėtra – įvairūs veiksmai

Kaimo paveldas – įvairūs veiksmai

„Leader“ – vietos veiklos grupių veikla ir įvairūs su vietos plėtros strategijomis ir bendradarbiavimu susiję veiksmai (išskyrus įgūdžių įgijimo ir aktyvaus pritaikymo veiklą)


II PRIEDAS

Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, Reglamente (EB) Nr. 1268/1999 ir Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytų priemonių koreliacijos lentelė

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999

Kodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 817/2004 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 141/2004 (1)

Kategorijos pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001 (2)

Kryptys ir priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

Kodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

 

1 kryptis

Mokymas: 9 straipsnis

c

113 ir 128

20 straipsnio a dalies i punktas ir 21 straipsnis: Mokymas ir informavimas

111

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas: 8 straipsnis

b

112

20 straipsnio a dalies ii punktas ir 22 straipsnis: Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

112

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos: 10, 11 ir 12 straipsniai

d

/

20 straipsnio a dalies iii punktas ir 23 straipsnis: Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

113

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis: 21d straipsnis

y

/

20 straipsnio a dalies iv punktas ir 24 straipsnis: Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

114

Konsultavimo, valdymo ir pavadavimo paslaugų sistemos sukūrimas: 33 straipsnio 3-oji įtrauka.

Ūkių konsultavimo paslaugos: 33g straipsnis

l

1303

20 straipsnio a dalies v punktas ir 25 straipsnis: Valdymo, pavadavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos sukūrimas

115

Investicijos į žemės ūkio valdas: 4–7 straipsnis

a

111

20 straipsnio b dalies i punktas ir 26 straipsnis: Žemės ūkio valdų modernizavimas

121

Investicijos į miškus ekonominei vertei pagerinti, miškų valdytojų asociacijų steigimas: 30 straipsnio 1 dalies 2-oji ir 5-oji įtraukos

i

121

124

20 straipsnio b dalies ii punktas ir 27 straipsnis: Miškų ekonominės vertės didinimas

122

Žemės ūkio ir miškininkystės produktų perdirbimas ir rinkodara, naujų vietų miško produktams skatinimas: 25–28 straipsniai ir 30 straipsnio 1 dalies 3-oji ir 4-oji įtraukos.

g

114

20 straipsnio b dalies iii punktas ir 28 straipsnis: Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės didinimas

123

i

122

Prekyba kokybiškais žemės ūkio produktais ir kokybės schemų sudarymas: 33 straipsnio 4-oji įtrauka

m

123

 

 

 

20 straipsnio b dalies iv punktas: Bendradarbiavimas vystant naujus produktus, procesus ir technologijas

124

Žemės gerinimas, sklypų perskirstymas, vandens išteklių vandentvarka, žemės ūkio infrastruktūra: 33 straipsnio 1-oji, 2-oji, 8-oji ir 9-oji įtraukos

j

1301

20 straipsnio b dalies v punktas ir 29 straipsnis: Žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūra

125

k

1302

q

1308

r

1309

Atkūrimo ir prevencijos priemonės: 33 straipsnio 12-oji įtrauka

u

1313

20 straipsnio b dalies vi punktas: Atkūrimo ir prevencijos priemonės

126

Standartų laikymasis: 21b ir 21c straipsniai. Atitiktis standartams: 33l straipsnio 2a ir 2b dalys

x

/

20 straipsnio c dalies i punktas ir 31 straipsnis: Standartų laikymasis

131

Maisto kokybės schemos: 24b–24c straipsniai

z

/

20 straipsnio c dalies ii punktas ir 32 straipsnis. Maisto kokybės schemos

132

Parama gamintojų grupių kokybiškų produktų skatinimui: 24d straipsnis

aa

/

20 straipsnio c dalies iii punktas ir 33 straipsnis: Informavimas ir skatinimas

133

Pusiau natūrinis ūkininkavimas: 33b straipsnis

ab

/

20 straipsnio d dalies i punktas ir 34 straipsnis: Pusiau natūrinis ūkininkavimas

141

Gamintojų grupės: 33d straipsnis

ac

/

20 straipsnio d dalies ii punktas ir 35 straipsnis: Gamintojų grupės

142

 

2 kryptis

Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse mokamos kompensacijos, kalnuotos vietovės: 13–15 ir 18 straipsniai

e

/

36 straipsnio a dalies i punktas ir 37 straipsnis: Išmokos dėl gamtinių kliūčių kalnuotose vietovėse

211

Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse mokamos kompensacijos, kitos mažiau palankios ūkininkauti vietovės: 13–15, 18 ir 19 straipsniai

e

/

36 straipsnio a dalies ii punktas ir 37 straipsnis: Išmokos dėl gamtinių kliūčių vietovėse, išskyrus kalnuotas vietoves

212

Vietovės su aplinkosaugos apribojimais: 16 straipsnis

e

/

36 straipsnio a dalies iii punktas ir 38 straipsnis: „Natura 2000“ išmokos ir su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB (3) susijusios išmokos

213

Agrarinė aplinkosauga: 22, 23 ir 24 straipsniai

f

/

36 straipsnio a dalies iv punktas ir 39 straipsnis: Agrarinės aplinkosaugos išmokos

214

Gyvūnų gerovė:

f

/

36 straipsnio a dalies v punktas ir 40 straipsnis: Gyvūnų gerovės išmokos

215

22, 23 ir 24 straipsniai.

Aplinkos apsauga, susijusi su gyvūnų gerove:

33 straipsnio 11-oji įtrauka

t

1312

Aplinkos apsauga, susijusi su žemės ūkiu: 33 straipsnio 11-oji įtrauka

t

1312

36 straipsnio a dalies vi punktas ir 41 straipsnis: Pelno nesiekiančios investicijos

216

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku: 31 straipsnis

h

/

36 straipsnio b dalies i punktas ir 43 straipsnis: Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

221

 

 

 

36 straipsnio b dalies ii punktas ir 44 straipsnis: Pirmas agrarinės miškininkystės sistemų įkūrimas

222

Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku: 30 straipsnio 1 dalies 1-oji įtrauka

i

126

36 straipsnio b dalies iii punktas ir 45 straipsnis: Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

223

Miškų ekologinis stabilumas: 32 straipsnio 1 dalies, 1-oji įtrauka

i

127

36 straipsnio b dalies iv punktas ir 46 straipsnis: „Natura 2000“ išmokos

224

Miškų ekologinis stabilumas: 32 straipsnio 1 dalies 1-oji įtrauka

i

127

36 straipsnio b dalies v punktas ir 47 straipsnis: Miškų aplinkosaugos išmokos

225

Atkūrimas ir prevencija miškininkystės sektoriuje: 30 straipsnio 1 dalies, 6-oji įtrauka.

Priešgaisrinės juostos: 32 straipsnio 1 dalies 2-oji įtrauka

i

125

36 straipsnio b dalies vi punktas ir 48 straipsnis: Atkūrimas ir prevencija miškininkystės sektoriuje

226

Investicijos į miškus, kuriomis siekiama padidinti jų ekologinę ir socialinę vertę: 30 straipsnio 1 dalies 2-oji įtrauka.

Aplinkos apsauga, susijusi su miškininkyste: 33 straipsnio 11-oji įtrauka

i

121

36 straipsnio b dalies vii punktas ir 49 straipsnis: Pelno nesiekiančios investicijos

227

t

1312

 

3 kryptis

Diversifikavimas: 33 straipsnio 7-oji įtrauka

p

1307

52 straipsnio a dalies i punktas ir 53 straipsnis: Įvairinimas

311

Amatai; finansų inžinerija:

s

1311

52 straipsnio a dalies ii punktas ir 54 straipsnis: Verslo kūrimas ir plėtra

312

33 straipsnio 10-oji ir 13-oji įtraukos

v

1314

Turizmo veikla: 33 straipsnio 10-oji įtrauka

s

1310

52 straipsnio a dalies iii punktas ir 55 straipsnis: Turizmo veikla

313

Pagrindinės paslaugos: 33 straipsnio 5-oji įtrauka

n

1305

52 straipsnio b dalies i punktas ir 56 straipsnis: Pagrindinės paslaugos

321

Kaimo atnaujinimas ir plėtra: 33 straipsnio 6-oji įtrauka

o

1306

52 straipsnio b dalies ii punktas: Kaimo atnaujinimas ir plėtra

322

Kaimo paveldo apsauga ir išsaugojimas: 33 straipsnio 6-oji įtrauka

o

1306

52 straipsnio b dalies iii punktas ir 57 straipsnis: Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas

323

 

 

 

52 straipsnio c dalis ir 58 straipsnis: Mokymas ir informavimas

331

Vietos partnerių vykdomas integruotų kaimo plėtros strategijų valdymas: 33 straipsnio 14-oji įtrauka

w

1305-11305-2

52 straipsnio d dalis ir 59 straipsnis: Įgūdžių įgijimas, aktyvus pritaikymas ir įgyvendinimas

341

 

4 kryptis

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f straipsnis

 

63 straipsnio a dalis: Vietos plėtros strategijos

41

1 veiksmas: vietinės strategijos

Konkurencingumas: visi pirmąją kryptį atitinkantys senieji kodai pagal Reglamentus (EB) Nr. 817/2004 ir (EB) Nr. 438/2001

411 konkurencingumas

Žemės valdymas (aplinka): visi antrąją kryptį atitinkantys senieji kodai pagal Reglamentus (EB) Nr. 817/2004 ir (EB) Nr. 438/2001

412 aplinka (žemės valdymas)

Įvairinimas ir gyvenimo kokybė: visi trečiąją ašį atitinkantys senieji kodai pagal Reglamentus (EB) Nr. 817/2004 ir (EB) Nr. 438/2001 ir tokios kategorijos iš Reglamento (EB) Nr. 438/2001: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 ir 36

413 gyvenimo kokybė (įvairinimas)

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f str.

/

 

 

 

2 veiksmas: bendradarbiavimas

 

1305-3

1305-4

63 straipsnio b dalis: Bendradarbiavimas

421

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f straipsnis

/

 

 

 

3 veiksmas: vietos veiklos grupių veikla

 

1305-1

1305-2

63 straipsnio c dalis: Vietos veiklos grupės veikla, aktyvus pritaikymas

431

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f straipsnis

/

 

 

 

3 veiksmas: tinklai

/

1305-5

66 straipsnio 3 dalis ir 68 straipsnis: Nacionalinis kaimo tinklas

511

Techninė parama

 

 

Techninė parama

 

Techninė parama:

 

411–415

66 straipsnio 2 dalis: Techninė parama

511

49 straipsnis. Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 priedo 11 taisyklė

ad

 

66 straipsnio 3 dalis: Nacionaliniai tinklai

511

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999

 

 

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

 

Žemės ūkio gamybos metodai, skirti aplinkai apsaugoti ir kraštovaizdžiui išsaugoti:

2 straipsnio 4-oji įtrauka

/

/

36 straipsnio a dalies iv punktas ir 39 straipsnis: Agrarinės aplinkosaugos išmokos

214

Gamintojų grupių steigimas: 2 straipsnio 7-oji įtrauka

/

/

20 straipsnio d dalies ii punktas ir 35 straipsnis: Gamintojų grupės

142

Miškininkystė: 2 straipsnio 14-oji įtrauka

/

/

36 straipsnio b dalies i punktas ir 43 straipsnis: Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

221


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 25.

(2)  OL L 63, 2001 3 3, p. 21.

(3)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1321/2006

2006 m. rugsėjo 5 d.

nustatantis nuo 2006 m. rugsėjo 6 d. taikomus importo muitus tam tikriems lukštentiems ryžiams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1) ir ypač į jo 11a straipsnį,

kadangi:

(1)

Remdamasi kompetentingų institucijų pateiktais duomenimis, Komisija pažymi, kad importo licencijos lukštentų ryžių, žymimų KN kodu 1006 20, išskyrus Basmati ryžių importo licencijas, importui per laikotarpį nuo 2005 m. rugsėjo 1 d. iki 2006 m. rugpjūčio 31 d., buvo išduotos 430 075 tonų kiekiui. Todėl KN kodu 1006 20, kitiems nei Basmati ryžiams, žymimiems lukštentiems ryžiams taikomas importo muitas turėtų būti iš dalies pakeistas.

(2)

Taikoma muito norma turi būti nustatyta per dvi dienas nuo prieš tai nurodyto laikotarpio pabaigos, todėl reikėtų, kad šis reglamentas įsigaliotų nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

KN kodu 1006 20 žymimiems lukštentiems ryžiams taikomas importo muitas yra 42,5 EUR už toną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/21


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gegužės 5 d.

dėl Europos bendrijos ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

(2006/592/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(2)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas dėl susitarimo su Singapūro Respublikos Vyriausybe dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų (toliau – Susitarimas), laikydamasi mechanizmų ir nurodymų, numatytų Tarybos sprendimo, įgaliojančio Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija, priede.

(3)

Atsižvelgiant į vėlesnį jo sudarymą, Susitarimas turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymas, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl minėto Susitarimo sudarymo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą Bendrijos vardu, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

3 straipsnis

Iki Susitarimo įsigaliojimo jis laikinai taikomas nuo pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas pateikti Susitarimo 7 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.-H. GRASSER


EUROPOS BENDRIJOS

ir Singapūro Respublikos vyriausybės Susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

EUROPOS BENDRIJA

ir

SINGAPŪRO RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ (toliau – Singapūras)

(toliau – Susitariančiosios Šalys)

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Europos Teisingumo Teismas nustatė, jog dvišaliuose oro susitarimuose, kuriuos su trečiosiomis šalimis sudarė kelios valstybės narės, yra nuostatų, prieštaraujančių Europos bendrijos teisei,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad kelios Europos bendrijos valstybės narės su Singapūru sudarė dvišalius susitarimus, kuriuose yra panašių nuostatų, ir todėl valstybės narės privalo imtis visų tinkamų veiksmų, kad būtų panaikinti tokių susitarimų ir EB sutarties nuostatų neatitikimai,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija turi išskirtinę kompetenciją kelių aspektų, kurie gali būti įtraukti į Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų, atžvilgiu,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę Bendrijos oro vežėjai, įsisteigę valstybėje narėje, turi teisę be diskriminacijos naudotis oro maršrutais tarp tos valstybės narės ir trečiųjų šalių,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimus, numatančius galimybę tokių trečiųjų šalių nacionaliniams subjektams įgyti nuosavybes teises į oro vežėjų, turinčių pagal Europos bendrijos teisę išduotas licencijas, bendroves,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Singapūro dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatų suderinimas su Europos bendrijos teise bus tvirtas teisinis pagrindas oro susisiekimo tarp Europos bendrijos ir Singapūro tęstinumui bei plėtojimui užtikrinti,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Singapūro dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatų, kurios neprieštarauja Europos bendrijos teisei, šiuo susitarimu keisti nereikia,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Europos bendrija šiuo Susitarimu nesiekia padidinti oro eismo tarp Europos bendrijos ir Singapūro masto, daryti poveikį pusiausvyrai tarp Bendrijos oro vežėjų ir Singapūro oro vežėjų, arba iš dalies pakeisti esamų dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatas, susijusias su skrydžių teisėmis,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šiame Susitarime „valstybės narės“ – Europos bendrijos valstybės narės; „Susitariančioji Šalis“ – šio Susitarimo Susitariančioji Šalis; „šalis“ – atitinkamo dvišalio susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų susitariančioji šalis; „oro vežėjas“ taip pat reiškia aviakompaniją; „Europos bendrijos teritorija“ – valstybių narių, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, teritorijos.

2.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, nacionalinius subjektus, yra suprantama kaip nuoroda į Europos bendrijos valstybių narių nacionalinius subjektus.

3.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, oro vežėjus ar aviakompanijas, yra suprantama kaip nuoroda į tos valstybės narės paskirtus oro vežėjus ar aviakompanijas.

2 straipsnis

Paskyrimas, įgaliojimų ar leidimų suteikimas ir atšaukimas

1.   Šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos pakeičia atitinkamai II priedo a ir b punktuose išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas dėl atitinkamos valstybės narės oro vežėjo paskyrimo, Singapūro jam suteiktų įgaliojimų ir leidimų bei, atitinkamai, atsisakymo išduoti įgaliojimus ar leidimus oro vežėjui, jų atšaukimo, laikino galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

2.   Šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos pakeičia atitinkamai II priedo a ir b punktuose išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas dėl Singapūro oro vežėjo paskyrimo, atitinkamos valstybės narės jam suteiktų įgaliojimų ir leidimų bei, atitinkamai, atsisakymo išduoti įgaliojimus ar leidimus oro vežėjui, jų atšaukimo, laikino galiojimo sustabdymo ar apribojimo, jei atitinkama valstybė narė patvirtina šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatų taikymą.

3.   Gavusi tokį paskyrimo dokumentą ir paskirtojo (-ųjų) oro vežėjo (-ų) paraiškas pagal leidimams vykdyti skrydžius ir techniniams leidimams nustatytą formą ir procedūrą, kiekviena šalis, atsižvelgdama į 4 ir 5 dalis, kuo greičiau suteikia atitinkamus įgaliojimus ir leidimus, jeigu:

a)

kai oro vežėją paskyrė valstybė narė:

i)

oro vežėjas yra įsisteigęs pagal Europos bendrijos steigimo sutartį paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje ir turi galiojančią valstybės narės išduotą licenciją oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę; ir

ii)

už vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė vykdo ir užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos kontrolę, ir paskyrimo dokumente yra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; ir

iii)

pagrindinė oro vežėjo verslo vieta yra valstybės narės, jam išdavusios galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti, teritorijoje; ir

iv)

oro vežėją tiesiogiai arba jo kontrolinį akcijų paketą valdo bei veiksmingai kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių nacionaliniai subjektai, ir (arba) III priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) jų nacionaliniai subjektai;

b)

kai oro vežėją paskyrė Singapūras:

i)

Singapūras nustato ir užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos kontrolę; ir

ii)

jo pagrindinė verslo vieta yra Singapūre.

4.   Bet kuri šalis gali atsisakyti išduoti kitos šalies paskirtam oro vežėjui leidimą vykdyti skrydžius ar techninius leidimus, juos atšaukti, laikinai sustabdyti ar apriboti jų galiojimą, jeigu:

a)

kai oro vežėją paskyrė valstybė narė:

i)

oro vežėjas nėra įsisteigęs pagal Europos bendrijos steigimo sutartį paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje arba neturi galiojančios valstybės narės išduotos licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę; arba

ii)

už vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė nevykdo ar neužtikrina veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės, arba paskyrimo dokumente nėra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; arba

iii)

pagrindinė oro vežėjo verslo vieta nėra valstybės narės, jam išdavusios licenciją oro susisiekimui vykdyti, teritorijoje; arba

iv)

oro vežėjo tiesiogiai arba jo kontrolinio akcijų paketo nevaldo bei jo veiksmingai nekontroliuoja valstybės narės ir (arba) jų nacionaliniai subjektai, ir (arba) III priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) jų nacionaliniai subjektai; arba

v)

gali būti įrodyta, kad naudodamasis skrydžių teisėmis pagal šį susitarimą maršrutu, kuris apima punktą kitoje valstybėje narėje, įskaitant tiesioginius arba tokiais laikomus komercinius maršrutus, oro vežėjas pažeistų skrydžių teisių apribojimus, nustatytus Singapūro ir tos kitos valstybės narės dvišaliu susitarimu; arba

vi)

oro vežėjas turi valstybės narės išduotą vežėjo pažymėjimą ir nėra sudarytas dvišalis Singapūro bei tos valstybės narės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, ir gali būti įrodyta, kad laikantis abipusiškumo principo paskirtas (-i) Singapūro oro vežėjas (-ai) negali naudotis pasiūlytai veiklai vykdyti būtinomis skrydžių teisėmis;

b)

kai oro vežėją paskyrė Singapūras:

i)

Singapūras neužtikrina veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės; arba

ii)

jo pagrindinė verslo vieta yra ne Singapūre.

5.   Naudodamasis savo teisėmis pagal 4 dalį ir nepažeidžiant jo teisių pagal šio straipsnio 4 dalies a punkto v ir vi papunkčius, Singapūras nediskriminuoja valstybių narių oro vežėjų dėl nacionalinės priklausomybės.

3 straipsnis

Su veiklos kontrole susijusios teisės

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo c punkte išvardytus straipsnius.

2.   Jeigu valstybė narė (pirmoji valstybė narė) paskyrė oro vežėją, kurio veiklos kontrolę vykdo ir užtikrina antroji valstybė narė, Singapūro teisės pagal oro vežėją paskyrusios pirmosios valstybės narės bei Singapūro susitarimo saugą reglamentuojančias nuostatas taikomos ir tada, kai ta antroji valstybė narė priima, įgyvendina ar užtikrina saugos standartus ir išduoda tam oro vežėjui leidimą vykdyti skrydžius.

4 straipsnis

Vežimo Europos bendrijoje tarifai

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo d punkte išvardytus straipsnius.

2.   Tarifams, kuriuos pagal I priede nurodytą susitarimą, kuriame yra II priedo d punkte nurodyta nuostata dėl vežimo vien Europos bendrijos teritorijoje, nustato Singapūro paskirtas (-i) oro vežėjas (-ai), taikoma Europos bendrijos teisė. Europos bendrijos teisė taikoma nediskriminuojant.

5 straipsnis

Susitarimo priedai

Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama jo dalis.

6 straipsnis

Peržiūra ar pakeitimas

Susitariančiosios Šalys bet kuriuo metu abipusiu susitarimu gali peržiūrėti ar iš dalies pakeisti šį Susitarimą.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai raštu praneša apie šiam Susitarimui įsigalioti būtinų atitinkamų vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Nepaisant 1 dalies, Susitariančiosios Šalys susitaria laikinai taikyti šį Susitarimą nuo kito mėnesio po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

3.   Valstybių narių ir Singapūro susitarimai ir kiti dokumentai, kurie šio Susitarimo pasirašymo dieną dar nėra įsigalioję ir nėra taikomi laikinai, yra išvardyti I priedo b punkte. Šis Susitarimas taikomas visiems šiems susitarimams ir dokumentams, kai jie įsigalioja ar pradedami laikinai taikyti.

8 straipsnis

Nutraukimas

1.   Jeigu I priede nurodytas susitarimas yra nutraukiamas, tuo pat metu netenka galios visos šio Susitarimo nuostatos, susijusios su atitinkamu I priede nurodytu susitarimu.

2.   Jeigu yra nutraukiami visi I priede išvardyti susitarimai, tuo pat metu netenka galios ir šis Susitarimas.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį susitarimą.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio devintą dieną Liuksemburge dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Kilus bet kokiam ginčui, remiamasi tekstu anglų kalba.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

I PRIEDAS

Šio susitarimo 1 straipsnyje paminėtų susitarimų sąrašas

a)

Singapūro Respublikos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio Susitarimo pasirašymo dieną yra sudaryti, pasirašyti ir (arba) laikinai taikomi

Austrijos Federacinės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp jų atitinkamų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1978 m. rugpjūčio 8 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Austrijos susitarimas),

Belgijos Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp jų atitinkamų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1967 m. gegužės 29 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Belgijos susitarimas),

Singapūro Respublikos Vyriausybės ir Kipro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1989 m. sausio 27 d. Nikosijoje (toliau-Singapūro ir Kipro susitarimas),

Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Singapūro Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp jų atitinkamų teritorijų ir už jų ribų, pasirašytas 1971 m. rugsėjo 7 d. Singapūre, kurio nuostatų Čekijos Respublika pasiskelbė esanti saistoma, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Čekijos Respublikos susitarimas),

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1966 m. gruodžio 20 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Danijos susitarimas),

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų projektas, parafuotas 1998 m. spalio 21 d. Singapūre ir laikinai taikomas (toliau-Peržiūrėtas Singapūro ir Danijos susitarimo projektas),

Suomijos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1984 m. sausio 19 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Suomijos susitarimas),

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1967 m. birželio 29 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Prancūzijos susitarimas),

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1969 m. vasario 15 d. Singapūre, su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2000 m. birželio 7 d. Bonoje pasirašytu Papildomu susitarimo memorandumu (toliau-Singapūro ir Vokietijos susitarimas),

Graikijos Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1971 m. rugpjūčio 21 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Graikijos susitarimas),

Vengrijos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1990 m. kovo 9 d. Singapūre (toliau-Singapūro ir Vengrijos susitarimas),

Italijos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1985 m. birželio 28 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Italijos susitarimas),

Airijos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1981 m. vasario 20 d. Singapūre (toliau-Singapūro ir Airijos susitarimas),

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1999 m. spalio 6 d. Singapūre (toliau-Singapūro ir Latvijos susitarimas),

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, pasirašytas 1975 m. balandžio 9 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Liuksemburgo susitarimas),

Maltos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1983 m. liepos 19 d. Londone, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Maltos susitarimas),

Nyderlandų Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1966 m. gruodžio 29 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Nyderlandų susitarimas),

Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1979 m. gruodžio 22 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Lenkijos susitarimas),

Portugalijos Respublikos ir Singapūro Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pridėtas prie Susitarimo memorandumo, parafuoto 1997 m. lapkričio 7 d. Singapūre (toliau-Singapūro ir Portugalijos susitarimo projektas),

Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos ir Singapūro Respublikos susitarimas, pasirašytas 1971 m. rugsėjo 7 d. Singapūre, kurio nuostatų Slovakijos Respublika pasiskelbė esanti saistoma, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Slovakijos susitarimas),

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, parafuotas 1996 m. gruodžio 27 d. Singapūre ir laikinai taikomas (toliau-Singapūro ir Slovakijos susitarimo projektas),

Ispanijos Karalystės ir Singapūro Respublikos susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1992 m. kovo 11 d. Madride, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Ispanijos susitarimas),

Singapūro Respublikos Vyriausybės ir Švedijos Karalystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, pasirašytas 1966 m. gruodžio 20 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Švedijos susitarimas),

Švedijos Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų projektas, parafuotas 1998 m. spalio 21 d. Singapūre ir laikinai taikomas (toliau-Peržiūrėto Singapūro ir Švedijos susitarimo projektas),

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tarp atitinkamų jų teritorijų ir už jų ribų, priimtas 1971 m. sausio 12 d. Singapūre, su pakeitimais (toliau-Singapūro ir Jungtinės Karalystės susitarimas).

b)

Singapūro Respublikos ir Europos bendrijos valstybių narių parafuoti ar pasirašyti susitarimai ir kiti dokumentai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio Susitarimo pasirašymo dieną dar nebuvo įsigalioję ir nėra laikinai taikomi.

II PRIEDAS

Šio Susitarimo I priede išvardytų ir 2–5 straipsniuose paminėtų susitarimų straipsniai

a)

Valstybės narės paskyrimas:

Singapūro ir Austrijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Belgijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Kipro susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Čekijos Respublikos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Danijos susitarimo 3 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Danijos susitarimo projekto 3 straipsnis,

Singapūro ir Suomijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Prancūzijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Vokietijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Graikijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Vengrijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Airijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Italijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Latvijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Liuksemburgo susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Maltos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Nyderlandų susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Lenkijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Portugalijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo projekto 3 straipsnis,

Singapūro ir Ispanijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Švedijos susitarimo 3 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Švedijos susitarimo projekto 3 straipsnis,

Singapūro ir Jungtinės Karalystės susitarimo 3 straipsnis.

b)

Atsisakymas išduoti įgaliojimus ar leidimus, jų atšaukimas, laikinas galiojimo sustabdymas ar apribojimas:

Singapūro ir Austrijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Belgijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Kipro susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Čekijos Respublikos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Danijos susitarimo 3 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Danijos susitarimo projekto 4 straipsnis,

Singapūro ir Suomijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Prancūzijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Vokietijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Graikijos susitarimo 5 straipsnis,

Singapūro ir Vengrijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Airijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Italijos susitarimo 5 straipsnis,

Singapūro ir Latvijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Liuksemburgo susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Maltos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Nyderlandų susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Lenkijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Portugalijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo 3 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo projekto 4 straipsnis,

Singapūro ir Ispanijos susitarimo 4 straipsnis,

Singapūro ir Švedijos susitarimo 3 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Švedijos susitarimo projekto 4 straipsnis,

Singapūro ir Jungtinės Karalystės susitarimo 4 straipsnis.

c)

Veiklos kontrolė:

Singapūro ir Kipro susitarimo 11 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Danijos susitarimo projekto 14 straipsnis,

Singapūro ir Suomijos susitarimo 8a straipsnis,

2000 m. birželio 7 d. Bonoje pasirašyto Papildomo susitarimo memorandumo, laikinai taikomo pagal Singapūro ir Vokietijos susitarimą, F priedo 9A straipsnis,

Singapūro ir Vengrijos susitarimo 8 straipsnis,

Singapūro ir Latvijos susitarimo 8 straipsnis,

Singapūro ir Portugalijos susitarimo 15 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo projekto 8 straipsnis,

Singapūro ir Ispanijos susitarimo 10 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Švedijos susitarimo projekto 14 straipsnis,

Singapūro ir Jungtinės Karalystės susitarimo 11a straipsnis.

d)

Vežimo Europos bendrijoje tarifai:

Singapūro ir Austrijos susitarimo 9 straipsnis,

Singapūro ir Belgijos susitarimo 10 straipsnis,

Singapūro ir Kipro susitarimo 13 straipsnis,

Singapūro ir Čekijos Respublikos susitarimo 10 straipsnis,

Singapūro ir Danijos susitarimo 10 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Danijos susitarimo projekto 10 straipsnis,

Singapūro ir Suomijos susitarimo 11 straipsnis,

Singapūro ir Prancūzijos susitarimo 9 straipsnis,

Singapūro ir Vokietijos susitarimo 7 straipsnis,

Singapūro ir Graikijos susitarimo 11 straipsnis,

Singapūro ir Vengrijos susitarimo 12 straipsnis,

Singapūro ir Airijos susitarimo 11 straipsnis,

Singapūro ir Italijos susitarimo 8 straipsnis,

Singapūro ir Latvijos susitarimo 12 straipsnis,

Singapūro ir Liuksemburgo susitarimo 9 straipsnis,

Singapūro ir Maltos susitarimo 11 straipsnis,

Singapūro ir Nyderlandų susitarimo 10 straipsnis,

Singapūro ir Lenkijos susitarimo 9 straipsnis,

Singapūro ir Portugalijos susitarimo 18 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo 10 straipsnis,

Singapūro ir Slovakijos susitarimo projekto 12 straipsnis,

Singapūro ir Ispanijos susitarimo 6 straipsnis,

Singapūro ir Švedijos susitarimo 10 straipsnis,

Peržiūrėto Singapūro ir Švedijos susitarimo projekto 10 straipsnis,

Singapūro ir Jungtinės Karalystės susitarimo 9 straipsnis.

III PRIEDAS

Kitų šio Susitarimo 2 straipsnyje paminėtų valstybių sąrašas

a)

Islandijos Respublika (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

b)

Lichtenšteino Kunigaikštystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

c)

Norvegijos Karalystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

d)

Šveicarijos Konfederacija (pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto).


Komisija

6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3472)

(2006/593/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies b punktą regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslu siekiama sustiprinti regionų konkurencingumą ir patrauklumą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 4 straipsnio 1 dalies b punktą Europos regioninės plėtros fondas ir Europos socialinis fondas prisideda prie to reglamento 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų tikslų įgyvendinimo. Pagal 4 straipsnio 2 dalį Sanglaudos fondas taip pat teikia paramą tiems regionams, kurie neatitinka reikalavimų paramai gauti pagal konvergencijos tikslą, tačiau kurie yra valstybėse narėse, atitinkančiose reikalavimus to Fondo paramai gauti.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 20 straipsnį 15,95 % Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (toliau – Fondai) lėšų, skirtų 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimams, skiriama regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui, įskaitant 21,14 % laikinajai išimtinei paramai, nurodytai to reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

(4)

Regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslui skirtas lėšas būtina preliminariai paskirstyti pagal valstybes nares. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 18 straipsnį 2 dalį tai turėtų būti padaryta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priede nustatytais kriterijais ir metodais.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo ketvirtoje dalyje nustatytas metodas, kaip paskirstyti turimas lėšas valstybėms narėms ir regionams, atitinkantiems reikalavimus paramai gauti pagal to reglamento 6 straipsnį.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 6 dalies b punkte nustatytas metodas, kaip apskaičiuoti asignavimus pereinamojo laikotarpio paramai, nurodytai to reglamento 8 straipsnio 2 dalyje.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 7 dalyje nustatyta didžiausia kiekvienai valstybei narei iš Fondų pervedama suma.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 12–31 dalyse nustatytos sumos, susijusios su tam tikrais konkrečiais atvejais 2007–2013 m. laikotarpiu.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 24 straipsnį 0,25 % Fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimams, skiriami techninei pagalbai Komisijos iniciatyva finansuoti; todėl techninei pagalbai skirtos sumos neturėtų būti įtrauktos į orientacinį paskirstymą pagal valstybes nares,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybę narę sumos, skirtos regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 6 straipsnyje, įskaitant papildomas sumas, nustatytas to reglamento II priede, yra tokios kaip nustatyta I priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybę narę, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks kaip nustatyta I priedo 2 lentelėje.

2 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybes nares sumos, skirtos laikinajai išimtinei struktūrinių fondų paramai gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 2 dalyje, įskaitant papildomas sumas, nustatytas to reglamento II priede, yra tokios, kaip nustatyta II priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybes nares, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks, kaip nustatyta II priedo 2 lentelėje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


I PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

Regionai, atitinkantys reikalavimus pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 šioje II priedo dalyje:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Iš viso

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


II PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus išimtinei laikinajai paramai iš struktūrinių fondų gauti pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

Regionai, atitinkantys reikalavimus pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslo pereinamojo laikotarpio režimą

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 šioje II priedo dalyje:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Iš viso

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Iš viso

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis orientacinį įsipareigojimų asignavimų, skirtų konvergencijos tikslui 2007–2013 m. laikotarpiu, paskirstymą pagal valstybes nares

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3474)

(2006/594/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (1), ypač į jo 18 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies a punktą konvergencijos tikslu siekiama paspartinti mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergenciją.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 4 straipsnio 1 dalies a punktą Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir Sanglaudos fondas (toliau – Fondai) prisideda prie to reglamento 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų tikslų įgyvendinimo.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 18 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą įsipareigojimams skirtos Fondų lėšos paskirstomos taip, kad didžiausios sumos tektų konvergencijos tikslo regionams.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 19 straipsnį 81,54 % Fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimams, skiriama konvergencijos tikslui, įskaitant 4,99 % laikinajai išimtinei paramai, nurodytai 8 straipsnio 1 dalyje, 23,22 % – 5 straipsnio 2 dalyje nurodytam finansavimui ir 1,29 % – to reglamento 8 straipsnio 3 dalyje nurodytai laikinajai išimtinei paramai.

(5)

Konvergencijos tikslui skirtas lėšas būtina preliminariai paskirstyti pagal valstybes nares. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 18 straipsnį 2 dalį tai turėtų būti padaryta remiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priede nustatytais kriterijais ir metodais.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo pirmoje ir antroje dalyse nustatytas metodas, kaip paskirstyti turimas lėšas regionams, atitinkantiems reikalavimus paramai pagal konvergencijos tikslą gauti ir valstybėms narėms, atitinkančioms reikalavimus Sanglaudos fondo paramai gauti.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 6 dalies a ir c punktuose nustatytas metodas, kaip paskirstyti asignavimus laikinajai paramai, nurodytai to reglamento 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 7 dalyje nustatyta didžiausia kiekvienai valstybei narei iš Fondų pervedama suma.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 12–31 dalyse nustatytos sumos, susijusios su tam tikrais konkrečiais atvejais 2007–2013 m. laikotarpiu.

(10)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 24 straipsnį 0,25 % Fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. laikotarpio įsipareigojimams, skiriama techninei pagalbai Komisijos iniciatyva finansuoti; todėl techninei pagalbai skirtos sumos neturėtų būti įtrauktos į orientacinį paskirstymą pagal valstybes nares,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybę narę sumos regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal konvergencijos tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 1 dalyje, įskaitant papildomas sumas, nustatytas to reglamento II priede, yra tokios, kaip nustatyta I priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybes nares, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks, kaip nustatyta I priedo 2 lentelėje.

2 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybę narę sumos, skirtos laikinajai išimtinei struktūrinių fondų paramai gauti pagal konvergencijos tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje, įskaitant papildomas sumas, nustatytas to reglamento II priede, yra tokios, kaip nustatyta II priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybę narę, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks, kaip nustatyta II priedo 2 lentelėje.

3 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybes nares sumos valstybėms narėms, atitinkančioms reikalavimus Sanglaudos fondo paramai gauti pagal konvergencijos tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 2 dalyje, yra tokios, kaip nustatyta III priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybę narę, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks, kaip nustatyta III priedo 2 lentelėje.

4 straipsnis

Orientacinės įsipareigojimų asignavimų pagal valstybę narę sumos valstybėms narėms, atitinkančioms reikalavimus Sanglaudos fondo laikinajai išimtinei paramai gauti pagal konvergencijos tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 3 dalyje, yra tokios, kaip nustatyta IV priedo 1 lentelėje.

Metinis įsipareigojimų asignavimų paskirstymas pagal valstybę narę, nurodytas pirmesnėje dalyje, yra toks, kaip nustatyta IV priedo 2 lentelėje.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


I PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

Regionai, atitinkantys reikalavimus pagal konvergencijos tikslą

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 šioje II priedo dalyje:

§ 14

§ 20

§ 24

§ 26

§ 28

§ 30

Česká republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarorszag

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Iš viso

157 741 555 229

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarorszag

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Iš viso

23 007 291 591

22 952 859 794

22 866 456 633

22 713 364 525

23 067 559 761

23 321 039 737

23 733 144 930


II PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus išimtinei laikinajai paramai iš struktūrinių fondų gauti pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

Regionai, atitinkantys reikalavimus pagal konvergencijos tikslo pereinamojo laikotarpio režimą

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 šioje II priedo dalyje:

§26

§27

§28

§30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ellada

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Iš viso

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ellada

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Iš viso

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341


III PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus struktūrinių fondų paramai gauti pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

 

Papildomas finansavimas, nurodytas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 II priedo 24 dalyje

Česká republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ellada

3 280 399 675

 

Kypros

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarorszag

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Iš viso

50 312 888 992

85 095 451


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ellada

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kypros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarorszag

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Iš viso

4 920 734 852

5 850 404 021

6 823 473 563

7 554 819 081

8 029 367 765

8 480 603 300

8 738 581 861


IV PRIEDAS

Orientacinis įsipareigojimų asignavimų, skirtų regionams, atitinkantiems reikalavimus išimtinei laikinajai paramai iš Sanglaudos fondo gauti pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., paskirstymas pagal valstybes nares

(EUR)

Valstybė narė

1 LENTELĖ –

Asignavimų suma (2004 m. kainomis)

España

3 241 875 000

Iš viso

3 241 875 000


(EUR)

Valstybė narė

2 LENTELĖ –

Metinis asignavimų paskirstymas (2004 m. kainomis)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Iš viso

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą 2007–2013 m., sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3475)

(2006/595/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies a punktą konvergencijos tikslu siekiama paspartinti mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų konvergenciją.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 1 dalį regionai, atitinkantys reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą, yra teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros 2 lygį (toliau – NUTS, 2 lygis) atitinkantys regionai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 (2), kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, apskaičiuotas perkamosios galios paritetais Bendrijos duomenimis 2000–2002 m. laikotarpiu, yra mažesnis nei 75 % ES 25 BVP vidurkio per tą patį laikotarpį.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad NUTS 2 lygio regionai, kurie pagal minėto reglamento 5 straipsnio 1 dalį turėtų atitikti konvergencijos tikslo statusą, jei minimali atitikimo reikalavimams riba būtų išlikusi 75 % ES 15 BVP vidurkio, tačiau jų nebeatitinkantys, kadangi tų regionų nominalusis vienam gyventojui tenkantis BVP viršija 75 % ES 25 BVP vidurkį, nustatytą ir apskaičiuotą pagal to paties 5 straipsnio 1 dalį, visgi atitinka reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą.

(4)

Todėl būtina sudaryti reikalavimus atitinkančių regionų sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Regionai, atitinkantys reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą, yra išvardyti I priede.

2 straipsnis

Regionai, atitinkantys reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 1 dalyje, yra išvardyti II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(2)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.


I PRIEDAS

NUTS 2 lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., sąrašas

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kreta (Kriti)

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


II PRIEDAS

NUTS 2 lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal konvergencijos tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., sąrašas

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 2007–2013 m., sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3479)

(2006/596/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 1 straipsnio 1 dalį Sanglaudos fondas prisideda prie Bendrijos ekonominės ir socialinės sanglaudos stiprinimo siekiant skatinti tvarų vystymąsi.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 2 dalį reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo atitinka tos valstybės narės, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP) vienam gyventojui, apskaičiavus perkamosios galios paritetais ir 2001–2003 m. laikotarpio Bendrijos duomenimis, yra mažesnės nei 90 % ES 25 BNP.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad valstybės narės, atitinkančios reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 2006 m., ir kurios ir toliau turėtų atitikti reikalavimus, jei minimali atitikimo reikalavimams riba būtų išlikusi 90 % ES 15 BNP vidurkio, tačiau jų nebeatitinkančios, kadangi tų valstybių narių nominaliosios vienam gyventojui tenkančios BNP viršija 90 % ES 25 BNP vidurkį, nustatytą ir apskaičiuotą pagal to reglamento 5 straipsnio 2 dalį, visgi atitinka reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš Sanglaudos fondo.

(4)

Todėl būtina sudaryti reikalavimus atitinkančių valstybių narių sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės, atitinkančios reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo nuo 2007 m. sausio 1 d., yra išvardytos I priede.

2 straipsnis

Valstybės narės, atitinkančios reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš Sanglaudos fondo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 3 dalyje, yra išvardytos II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


I PRIEDAS

Valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo nuo 2007 m. sausio 1 d., sąrašas

 

Čekija

 

Estija

 

Graikija

 

Kipras

 

Latvija

 

Lietuva

 

Vengrija

 

Malta

 

Lenkija

 

Portugalija

 

Slovėnija

 

Slovakija


II PRIEDAS

Valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš Sanglaudos fondo nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., sąrašas

Ispanija


6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis regionų, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą 2007–2013 m., sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3480)

(2006/597/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo nuostatas bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (1), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 3 straipsnio 2 dalies b punktą regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslu siekiama sustiprinti regionų konkurencingumą ir patrauklumą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 2 dalies pirmą papunktį NUTS 2 lygio regionai, visiškai atitinkantys 1 tikslą 2006 m., kaip numatyta 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias struktūrinių fondų nuostatas (2), 3 straipsnyje, kurių nominalusis bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, nustatytas ir apskaičiuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 5 straipsnio 1 dalį, viršija 75 % ES 15 BVP vidurkio, atitinka reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 2 dalies antrą papunktį 2007-2013 m. Kipras taip pat gali gauti laikinąjį finansavimą, taikomą regionams, paminėtiems to paties straipsnio pirmame papunktyje.

(4)

Todėl būtina sudaryti reikalavimus atitinkančių regionų sąrašus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Regionai, atitinkantys reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal regionų konkurencingumo ir užimtumo tikslą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 8 straipsnio 2 dalyje, yra išvardyti šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Danuta HÜBNER

Komisijos narė


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(2)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 (OL L 223, 2006 8 15, p. 1).


PRIEDAS

NUTS 2 lygio regionų, atitinkančių reikalavimus gauti laikinąjį išimtinį finansavimą iš struktūrinių fondų pagal regionų konkurencingumo tikslą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., sąrašas

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire