ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 238

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugsėjo 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1295/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

3

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1297/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

6

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1298/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

8

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1299/2006, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

10

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1300/2006, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

12

 

*

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles

13

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1302/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

21

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1303/2006, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1304/2006, nustatantis maksimalią sorgo importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 1059/2006 numatyto konkurso tvarka

27

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1305/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

28

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1306/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

31

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1307/2006 dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

33

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1308/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

34

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1309/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

36

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1310/2006 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

38

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1311/2006, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

40

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1312/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

42

 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1313/2006 dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

44

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1295/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

92,8

999

92,8

0709 90 70

052

60,4

999

60,4

0805 50 10

388

72,5

524

51,0

528

57,4

999

60,3

0806 10 10

052

83,7

220

123,4

999

103,6

0808 10 80

388

88,1

400

93,0

508

83,8

512

89,0

528

43,0

720

89,7

800

143,8

804

104,0

999

91,8

0808 20 50

052

115,2

388

90,2

999

102,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

116,4

096

12,8

999

64,6

0809 40 05

052

82,7

066

44,4

098

45,7

624

150,5

999

80,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1296/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

27,87

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

47,36

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

47,36

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

32,86


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(17.8.2006–30.8.2006)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

99,27

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

22,34

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

21,76

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 23,82 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 29,89 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1297/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1251/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 55, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 227, 2006 8 19, p. 38.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

29,66

10,40

1701 99 10 (2)

29,66

5,88

1701 99 90 (2)

29,66

5,88

1702 90 99 (3)

0,30

0,35


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1298/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Vykdant derybas pagal Europos susitarimus, sudarytus Europos bendrijos ir Rumunijos bei Bulgarijos, visų pirma siekiama liberalizuoti prekybą produktais, kuriems taikomas bendras atitinkamos rinkos organizavimas. Todėl šioms dviems šalims eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti panaikintos.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,40 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,97

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Rumuniją, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1299/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), reikalavimus.

(5)

Vykdant derybas pagal Europos susitarimus, sudarytus Europos bendrijos ir Rumunijos bei Bulgarijos, visų pirma siekiama liberalizuoti prekybą produktais, kuriems taikomas bendras atitinkamos rinkos organizavimas. Todėl šioms dviems šalims eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti panaikintos.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,97

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,97

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,97

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,97

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3197

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Bulgariją, Rumuniją, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1300/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio mėn. 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 958/2006 dėl 2006–2007 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2006, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2006 m. rugpjūčio 31 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2006 m. rugpjūčio 31 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 958/2006 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 36,965 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 175, 2006 6 29, p. 49.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1301/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį, ir į kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo atitinkamus straipsnius,

kadangi:

(1)

Bendrija įsipareigojo atidaryti tam tikrų žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas. Importuojant produktus, kuriems yra nustatytos tokios importo tarifinės kvotos, kai kuriais atvejais taikoma importo licencijų sistema.

(2)

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3290/94 dėl žemės ūkio sektoriuje būtinų pritaikomųjų pataisų ir pereinamojo laikotarpio priemonių, kad būtų įgyvendintos daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos sutartys (2), taip pat įvairiuose Bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių tarpusavio susitarimuose bei Tarybos sprendimuose, kuriais importo tarifinės kvotos atidaromos autonominiu pagrindu, yra numatyti skirtingi importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, valdymo metodai.

(3)

Siekiant supaprastinti ir pagerinti administravimo bei kontrolės mechanizmų veiksmingumą ir naudingumą, reikėtų nustatyti importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema ir kurios turi būti valdomos taikant metodą, pagal kurį licencijos paskirstomos proporcingai visiems prašomiems kiekiams (toliau – „vienalaikio nagrinėjimo“ metodas), arba importavimo metodą, grindžiamą trečiųjų šalių išduodamais dokumentais, administravimo bendrąsias sąlygas. Tokios nuostatos taip pat turėtų apimti paraiškų teikimo ir licencijų išdavimo taisykles, kurias, kai būtina, reikėtų taikyti kartu su tam tikromis 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3), nuostatomis arba nukrypstant nuo jų.

(4)

Visoms importo tarifinėms kvotoms, kurioms taikomas šis reglamentas, reikėtų nustatyti bendrą metinį importo kvotos laikotarpį. Tačiau kai kuriais atvejais gali tekti padalyti tokį metinį importo kvotos laikotarpį į mažesnius laikotarpius.

(5)

Patirtis rodo, kad reikia priimti nuostatas, užkirsiančias kelią netikslių dokumentų teikimui. Todėl reikėtų sukurti tinkamą nuobaudų sistemą ir apibrėžti atvejus, kai neturi būti taikomos jokios nuobaudos.

(6)

Tarifinių priemonių valdymui taikomas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (4), įgyvendinimo nuostatas. Remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (5), 1 straipsniu, taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, nepažeidžiant specialiųjų kitų sričių nuostatų. Tokios specialiosios nuostatos taikomos žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, valdymui. Tačiau Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje išdėstytos Bendrijos priežiūros taisyklės turėtų būti taikomos kontrolei stiprinti.

(7)

Kalbant apie vienalaikio nagrinėjimo metodą, reikėtų nustatyti išsamias paraiškų licencijai gauti ir reikalingos informacijos teikimo taisykles. Šiuo atžvilgiu, siekiant sustiprinti kontrolę, reikėtų priimti nuostatą, kad pareiškėjams būtų leidžiama pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką importo licencijai gauti dėl to paties eilės numerio kvotos, skirtą tam tikram importo tarifinės kvotos laikotarpiui arba tam tikrais atvejais mažesniam laikotarpiui. Be to, tokias paraiškas pareiškėjas turėtų pateikti tik toje valstybėje narėje, kurioje jis yra įsisteigęs ir įregistruotas PVM mokėtoju.

(8)

Reikėtų priimti importo licencijų išdavimą reglamentuojančias nuostatas. Licencijos turėtų būti išduodamos praėjus pakankamam laikotarpiui, per kurį įvertinamos pateiktos paraiškos licencijai gauti. Tačiau jeigu paraiškose licencijai gauti minimi kiekiai viršija kiekius, galimus importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, tuomet, kai tinka, paskirstant kiekius reikėtų taikyti paskirstymo koeficientą. Pritaikius šį koeficientą gautą rezultatą gali tekti papildomai pakoreguoti, patikslinant skaičius po kablelio ir taip užtikrinant, kad galimas importuoti kiekis nebus viršytas.

(9)

Reikėtų priimti nuostatą, kad importo licencijų galiojimo laikas būtų nustatomas atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtais Komisijos reglamentais. Tačiau patirtis rodo, kad siekiant užtikrinti didžiausią Bendrijos priežiūros, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsnyje, efektyvumą, siekiant patikimai valdyti importo tarifines kvotas, reikėtų priimti nuostatą, kad importo licencijos nustoja galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai, netgi tada, kai ši diena yra nedarbo diena, šeštadienis ar sekmadienis, nukrypstant nuo 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatančio terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (6), 3 straipsnio 4 dalies. Jeigu nominalus licencijos turėtojas arba perėmėjas negalėjo pasinaudoti šia licencija dėl force majeure, jam turėtų būti leista prašyti licenciją išduodančios valstybės narės kompetentingos institucijos tik panaikinti išduotą licenciją; nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 41 straipsnio, tokiam pareiškėjui neturėtų būti leista prašyti pratęsti licencijos galiojimo laiką po importo tarifinės kvotos laikotarpio paskutinės dienos. Taip pat reikėtų nustatyti taisykles, taikytinas terminui, per kurį reikia pateikti įrodymus, kad licencijomis buvo pasinaudota.

(10)

Siekiant patikimai valdyti importo tarifines kvotas, Komisija turėtų laiku gauti su jomis susijusią informaciją.

(11)

Valdymo sistemoje reikėtų nustatyti bendrąsias sąlygas, susijusias su trečiųjų šalių išduodamais dokumentais, tokiais kaip eksporto licencijos.

(12)

Kai kurios importo tarifinėms kvotoms skirtų Komisijos reglamentų nuostatos yra nesuderinamos su šio reglamento nuostatomis.

(13)

Siekiant išaiškinti taikomas teisės normas, tokios nuostatos turėtų būti išbrauktos arba atitinkamai iš dalies pakeistos. Šiame reglamente pateikiamos priemonės atitinka susijusių vadybos komitetų nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDRIEJI PRINCIPAI

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžimas

1.   Nepažeidžiant Komisijos reglamentuose, skirtuose tam tikroms kvotoms, išdėstytų nukrypti leidžiančių nuostatų, šiuo reglamentu nustatomos importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema ir kurių valdymas įeina į bendro rinkos organizavimo sritį, administravimo bendrosios taisyklės.

Šis reglamentas netaikomas I priede išvardytoms importo tarifinėms kvotoms.

2.   Komisijos reglamentuose, skirtuose konkrečiai importo tarifinei kvotai, kuriai taikoma importo licencijų sistema ir kurios valdymas neįeina į bendro rinkos organizavimo sritį, gali būti numatyta, kad tokiai importo tarifinei kvotai taikomas šis reglamentas.

3.   Importo licencijoms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

4.   Šiame reglamente „importo tarifinė kvota“ – tai nustatytas prekių kiekis, kurį galima importuoti per apibrėžtą laikotarpį ir kurį importuojant visiškai atleidžiama (visiškas sustabdymas) arba iš dalies atleidžiama (dalinis sustabdymas) nuo prievolės mokėti įprastinius tokiu atveju mokamus muitus.

2 straipsnis

Importo tarifinės kvotos laikotarpis

1.   Importo tarifinės kvotos atidaromos 12 iš eilės einančių mėnesių laikotarpiui (toliau – importo tarifinės kvotos laikotarpis).

2.   Importo tarifinės kvotos laikotarpis gali būti dalijamas į kelis mažesnius laikotarpius.

3 straipsnis

Nuobaudos

1.   Jeigu nustatoma, kad dokumente, kurį pareiškėjas pateikia siekdamas, jog jam būtų suteiktos tam tikrą importo kvotą reglamentuojančiuose Komisijos reglamentuose numatytos teisės, pateikiama informacija yra klaidinga, tais atvejais, kai ši klaidinga informacija turi lemiamą reikšmę minėtos teisės suteikimui, valstybės narės kompetentingos institucijos:

a)

draudžia pareiškėjui importuoti bet kokias prekes, kurioms taikoma atitinkama importo tarifinė kvota, visu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, kuriuo buvo aptikta tokia klaidinga informacija, ir

b)

neleidžia pareiškėjui dalyvauti atitinkamos importo tarifinės kvotos paraiškų licencijai gauti sistemoje artimiausiu būsimu importo tarifinės kvotos laikotarpiu.

Tačiau pirmosios pastraipos a ir b punktai netaikomi, jeigu pareiškėjas kompetentingai institucijai įtikinamai įrodo, kad pirmojoje pastraipoje nurodyta padėtis susidarė ne dėl jo didelio aplaidumo arba kad ji susidarė dėl force majeure arba įvykusios akivaizdžios klaidos.

2.   Jeigu pareiškėjas pirmojoje dalyje nurodytą dokumentą, kuriame yra klaidingos informacijos, pateikia tyčia, tuomet šiam pareiškėjui:

a)

draudžiama importuoti bet kokias prekes, kurioms taikoma atitinkama importo tarifinė kvota, visu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, kuriuo buvo aptikta tokia klaidinga informacija, ir

b)

neleidžiama dalyvauti atitinkamos importo tarifinės kvotos paraiškų licencijai gauti sistemoje du artimiausius būsimus importo tarifinės kvotos laikotarpius.

3.   Jeigu prekių buvo importuota dar prieš aptinkant 1 arba 2 dalyse nurodytą klaidingą informaciją, iš pareiškėjo susigrąžinama bet kokia jo dėl to gauta netinkama finansinė nauda.

4.   Remiantis Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 (7) 6 straipsniu, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų nuobaudų taikymas netrukdo taikyti bet kokių papildomų nuobaudų, vadovaujantis kitomis Bendrijos arba nacionalinės teisės nuostatomis.

4 straipsnis

Prekių priežiūra

Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308d straipsniu, Komisijai paprašius, valstybės narės pateikia jai išsamią informaciją apie produktų kiekius, tam tikrais Komisijos nurodytais mėnesiais išleistus į laisvą apyvartą pagal importo tarifines kvotas.

5 straipsnis

Pareiškėjai

Pirmą kartą teikdami paraišką, skirtą konkrečiam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, pareiškėjai valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę ir įregistruoti PVM mokėtojais, kompetentingoms institucijoms pateikia 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą paraišką kartu su įrodymu, kad prieš pateikdami šią paraišką jie prekiavo su trečiosiomis šalimis produktais, kuriems taikomas atitinkamas bendras rinkos organizavimas:

12 mėnesių prieš tos paraiškos pateikimą, ir

12 mėnesių iki pirmoje įtraukoje nurodyto 12 mėnesių laikotarpio.

Prekyba su trečiosiomis šalimis įrodoma tik pateikiant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės dokumentus, kurie yra muitinės tinkamai patvirtinti ir kuriuose atitinkamas pareiškėjas yra nurodytas kaip gavėjas, arba pateikiant muitinės tinkamai patvirtintą eksporto muitinės dokumentą.

Muitinės darbuotojai ar atstovai negali prašyti importo licencijų pagal kvotas, kurioms taikomas šis reglamentas.

II   SKYRIUS

VIENALAIKIO NAGRINĖJIMO METODAS

6 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti ir importo licencijos

1.   Pareiškėjai, prašantys suteikti importo licencijas, vienu metu pateikia ne daugiau kaip vieną paraišką importo licencijai gauti dėl to paties kvotos eilės numerio, skirtą tam tikram importo tarifinės kvotos laikotarpiui arba mažesniam laikotarpiui. Kai pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, nepriimama nei viena iš jo paraiškų.

2.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalimi, pateikiamas užstatas. Šis užstatas grąžinamas atsižvelgiant į paraiškose minimus kiekius, kuriems, pritaikius šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje minimą paskirstymo koeficientą, nebuvo galima išduoti licencijos.

3.   Tuo atveju, kai tai laikoma būtina atitinkamos importo tarifinės kvotos valdymui, šiai kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose gali būti nustatytos papildomos sąlygos. Visų pirma, juose gali būti numatyta taikyti sistemą, pagal kurią kvotos valdomos suteikiant importo teises (pirmasis žingsnis) ir išduodant importo licencijas (antrasis žingsnis).

Jeigu taikoma importo teisių suteikimo sistema, mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 5 straipsnis, 7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa, 7 straipsnio 2 ir 4 dalys bei 11 straipsnio 1 dalies a punktas.

4.   Paraiškų importo licencijai gauti ir importo licencijų 20 laukelyje įrašomas 1 dalyje nurodytas tarifinės kvotos eilės numeris.

5.   Paraiškoje importo licencijai gauti, skirtoje tam tikram importo tarifinės kvotos laikotarpiui ar mažesniam laikotarpiui, negali būti prašoma kiekio, viršijančio kiekį arba tam tikrais atvejais ribą, nustatytą Komisijos reglamentuose, skirtuose to importo tarifinės kvotos laikotarpio arba mažesnio laikotarpio importo tarifinei kvotai.

6.   Paraiškos importo licencijai gauti teikiamos laikotarpiu, nustatytu atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose. Šis laikotarpis gali būti ankstesnis už importo tarifinės kvotos laikotarpį arba mažesnį laikotarpį.

7.   Kiekiai paraiškose importo licencijai gauti nurodomi mase, tūriu atitinkamų matų vienetais, ne jų dalimis.

7 straipsnis

Importo licencijų išdavimas

1.   Importo licencijos išduodamos konkrečiu laikotarpiu, nustatytu atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtais Komisijos reglamentais, vadovaujantis Komisijos pagal 2 dalį priimtomis priemonėmis.

Licencijos išduodamos visoms paraiškoms, kurios buvo pateiktos vadovaujantis atitinkamomis nuostatomis ir apie kurias buvo pranešta Komisijai pagal 11 straipsnio 1 dalies a punktą. Kiekiams, apie kuriuos nebuvo pranešta, importo licencijos neišduodamos.

2.   Jeigu valstybės narės pagal 11 straipsnį pateikta informacija rodo, kad paraiškose licencijai gauti minimi kiekiai viršija kiekius, galimus importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu arba mažesniu už šį laikotarpiu, Komisija nustato paskirstymo koeficientą, kurį valstybės narės taiko kiekvienoje paraiškoje licencijai gauti minimiems kiekiams.

Paskirstymo koeficientas apskaičiuojamas taip:

[(galimas importuoti kiekis/prašomas kiekis) × 100] %

Prireikus Komisija patikslina šį koeficientą, siekdama užtikrinti, kad jokiu būdu nebūtų viršyti tam tikru importo tarifinės kvotos laikotarpiu arba mažesniu laikotarpiu galimi importuoti kiekiai.

3.   Importo licencijos išduodamos kiekiams, kurie gaunami paraiškose licencijai gauti nurodytus kiekius padauginus iš 2 dalyje nurodyto paskirstymo koeficiento.

Pritaikius paskirstymo koeficientą gauta suma suapvalinama iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

4.   Per importo tarifinės kvotos laikotarpio mažesnį laikotarpį nepaskirstyti arba nepanaudoti kiekiai nustatomi remiantis valstybių narių pagal 11 straipsnį pateikta informacija. Šie kiekiai automatiškai įrašomi į artimiausią būsimą mažesnį perskirstymo laikotarpį.

Tačiau jokie kiekiai neperkeliami į artimiausią būsimą importo tarifinės kvotos laikotarpį.

8 straipsnis

Importo licencijų galiojimo laikas

Pagal 7 straipsnį išduodamos importo licencijos turi ribotą galiojimo laiką, nustatomą atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtais Komisijos reglamentais. Bet kuriuo atveju, importo licencijos nustoja galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai. Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma.

Jeigu importo licencijos galiojimo laikas baigiasi paskutinę atitinkamo importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną, tuomet, išduodant importo licenciją, jos 24 laukelyje įrašomas vienas iš šio reglamento II priede nurodytų įrašų.

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytu atveju, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 41 straipsnio, licencijos galiojimo laikotarpis bet kuriuo atveju negali būti pratęstas po paskutinės importo tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

9 straipsnis

Muitas

Atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose nustatytas muitas įrašomas importo licencijos 24 laukelyje, panaudojant vieną iš III priede nurodytų pavyzdinių įrašų.

10 straipsnis

Licencijų panaudojimo įrodymas

Importo licencijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, taikoma Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 6 dalis.

11 straipsnis

Pranešimai Komisijai

1.   Valstybės narės Komisijai praneša:

a)

bendrus kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus paraiškose licencijai gauti tam tikru laikotarpiu, nustatytu atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtuose Komisijos reglamentuose, pasibaigus paraiškų teikimo terminui;

b)

kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus jų išduotose importo licencijose;

c)

kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius skirtumą tarp importo licencijų kitoje pusėje nurodytų kiekių bei kiekių, kuriems jos buvo išduotos.

Punktuose b ir c nurodyta informacija pateikiama vėliausiai du mėnesiai po atitinkamų licencijų galiojimo laiko pabaigos.

2.   1 dalyje nurodyti pranešimai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, naudojant Komisijos valstybėms narėms pateiktą formą.

3.   Pranešimai, įskaitant nulinius duomenis, siunčiami vėliausiai iki nustatytos dienos 13:00 val. Briuselio laiku. Teikiant Komisijai pranešimus pagal šio straipsnio nuostatas, daroma nuoroda į darbo dienas atitinkamai importo tarifinei kvotai skirtame Komisijos reglamente laikoma nuoroda į Komisijos darbo dienas Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 2 straipsnyje apibrėžta reikšme.

III   SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ IŠDUODAMAIS DOKUMENTAIS GRINDŽIAMAS VALDYMO METODAS

12 straipsnis

Bendrieji principai

Kai importo tarifinės kvotos administravimui taikomas metodas, kurio pagrindas – trečiosios šalies išduodamas dokumentas, toks dokumentas pateikiamas kompetentingai licencijas išduodančiai valstybės narės institucijai kartu su paraiška importo licencijai gauti, su kuria tas dokumentas yra susijęs. Ši kompetentinga institucija saugo dokumento originalą.

13 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti, importo licencijos ir pranešimai

Kai taikomas trečiųjų šalių išduodamais dokumentais grindžiamas valdymo metodas, mutatis mutandis taikomos 6 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys, 8, 9 ir 10 straipsniai, 11 straipsnio 1 dalies b ir c punktai, 11 straipsnio 2 ir 3 dalys ir, kai tinka, 11 straipsnio 1 dalies a punktas.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas importo licencijoms, skirtoms importo tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 349, 1994 12 31, p. 105. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1340/98 (OL L 184, 1998 6 27, p. 1).

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1233/2006 (OL L 225, 2006 8 17, p. 14).

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 402/2006 (OL L 70, 2006 3 9, p. 35).

(5)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(6)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(7)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.


I PRIEDAS

„AKR–Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus“, nurodytas 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 950/2006, nustatančio išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles (1), 12 straipsnyje.

Importo tarifinės kvotos, kurioms taikomas 1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (2).

Importo tarifinės kvotos, kurioms taikomos 2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1964/2005 dėl bananų muitų tarifų normų nuostatos (3).


(1)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1.

(2)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4.

(3)  OL L 316, 2005 12 2, p. 1.


II PRIEDAS

8 straipsnyje nurodyti įrašai

:

ispanų kalba

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

čekų kalba

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

danų kalba

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

vokiečių kalba

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

estų kalba

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

graikų kalba

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

anglų kalba

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

prancūzų kalba

:

l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

italų kalba

:

L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

latvių kalba

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

lietuvių kalba

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

vengrų kalba

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

maltiečių kalba

:

:

olandų kalba

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

lenkų kalba

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

portugalų kalba

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

slovakų kalba

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

slovėnų kalba

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

suomių kalba

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 (4) artiklaa ei sovelleta

:

švedų kalba

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas


III PRIEDAS

9 straipsnyje nurodyti įrašai

:

ispanų kalba

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

čekų kalba

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

danų kalba

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

vokiečių kalba

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

estų kalba

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

graikų kalba

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

anglų kalba

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

prancūzų kalba

:

droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

italų kalba

:

Dazio: … — Regolamento (CE) n. …/…

:

latvių kalba

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

lietuvių kalba

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

vengrų kalba

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

maltiečių kalba

:

:

olandų kalba

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

lenkų kalba

:

Stawka celna … – Rozporządzenie (WE) nr …/…

:

portugalų kalba

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

slovakų kalba

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

slovėnų kalba

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

suomių kalba

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

švedų kalba

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1302/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,663

2,663

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

0,976

0,976

– – kitais atvejais

3,342

3,342

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

1,828

1,828

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

0,732

0,732

– – kitais atvejais

2,507

2,507

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

0,976

0,976

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

3,342

3,342

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

2,384

2,384

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

0,976

0,976

– kitais atvejais

3,342

3,342

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d., ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1303/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b, c, d, ir g punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento VII priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 paragrafo 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 544/2006 (OL L 94, 2006 4 1, p. 24).


PRIEDAS

Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

31,97

31,97


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi eksportui į Bulgariją nuo 2004 m. spalio 1 d., į Rumuniją nuo 2005 m. gruodžio 1 d. ir 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę nuo 2005 m. vasario 1 d.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1304/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis maksimalią sorgo importo muito mokesčio lengvatą Reglamente (EB) Nr. 1059/2006 numatyto konkurso tvarka

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) ir ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2006 (2) yra atidarytas konkursas dėl maksimalios muito mokesčio lengvatos iš trečiųjų šalių į Ispaniją importuojamam sorgui.

(2)

Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1839/95 (3), 7 straipsnio nuostatų Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 25 straipsnyje nustatyta tvarka nuspręsti nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Nustatant maksimalią importo muito mokesčio lengvatą, reikia visų pirma atsižvelgti į Reglamento (EB) Nr. 1839/95 6 ir 7 straipsniuose išvardytus kriterijus. Konkursą laimi visi konkurso dalyviai, kurių siūloma maksimali importo muito mokesčio lengvata yra lygi arba mažesnė už maksimalų lengvatos dydį.

(3)

Dabartinei minėtų grūdų rinkų situacijai taikant anksčiau nurodytus kriterijus, reikėtų nustatyti maksimalią importo muito mokesčio lengvatą. Lengvatos dydis nurodomas 1 straipsnyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymams, kurie buvo perduoti 2006 m. rugpjūčio 25 d. iki 31 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 1059/2006 numatytu konkursu nustatoma 19,90 euro už toną dydžio maksimali sorgo importo mokesčio lengvata maksimaliam bendram 67 000 t kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 192, 2006 7 13, p. 11.

(3)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1558/2005 (OL L 249, 2005 9 24, p. 6).


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1305/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 4 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1518/95 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 13).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

46,79

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

40,10

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

60,16

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

46,79

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

40,10

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

53,47

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

43,45

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

50,13

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

38,43

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

8,36

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

53,47

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

53,47

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

52,39

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

40,10

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

52,39

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

40,10

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

52,39

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

40,10

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

54,89

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

38,10

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

40,10

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją, Lichtenšteiną, Bulgariją ir Rumuniją.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C11

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją,

C12

:

visos paskirtys, išskyrus Rumuniją,

C13

:

visos paskirtys, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją.

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją, Lichtenšteiną, Bulgariją ir Rumuniją.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1306/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis;

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1517/95 dėl Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo kombinuotųjų pašarų importo ir eksporto sistemoms taisyklių, iš dalies pakeičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1162/95, nustatantį importo ir eksporto licencijų sistemos grūdams bei ryžiams taikymo išsamias specialiąsias taisykles (2), 2 straipsnyje yra išvardyti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamosios išmokos už šiuos produktus dydį;

(3)

Apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį reikia atsižvelgti ir į grūdų produktų sudėtį. Paprastinimo sumetimais grąžinamoji išmoka turi būti mokama už dvi „grūdų produktų“ kategorijas, t. y., viena vertus, už kukurūzų grūdus, kurie daugiausiai naudojami gaminant eksportuojamus kombinuotuosius pašarus ir iš kukurūzų pagamintus produktus, ir, kita vertus, už „kitus grūdus“, kurie yra grūdų produktai, už kuriuos gali būti mokama grąžinamoji išmoka, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus. Grąžinamoji išmoka turi būti skiriama už kombinuotuosiuose pašaruose esantį grūdų produktų kiekį;

(4)

Be to, apskaičiuojant grąžinamosios išmokos dydį, reikia atsižvelgti į šių produktų realizavimo galimybes ir pardavimo sąlygas pasaulinėje rinkoje, į būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų ir ekonominį jų eksporto aspektą;

(5)

Dėl dabartinės grūdų rinkos padėties, ypač dėl aprūpinimo perspektyvų, šiuo metu reikia panaikinti eksporto grąžinamąsias išmokas;

(6)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos, skiriamos eksportuojant Reglamente (EB) Nr. 1784/2003 nurodytus iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1517/95 nuostatos, yra nustatomos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 51.


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, iš dalies keičiančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

Kodai produktų, kuriuos eksportuojant skiriama grąžinamoji išmoka:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Grūdų produktai

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Kukurūzai ir iš kukurūzų pagaminti produktai:

KN kodai 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Grūdų produktai, išskyrus kukurūzus ir iš kukurūzų pagamintus produktus

C10

EUR/t

0,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C10

:

Visos paskirtys.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/33


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1307/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1993 m birželio 30 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1722/93, nustatančiame išsamias Tarybos reglamentų (EEB) Nr. 1766/92 ir (EEB) Nr. 1418/76 taikymo taisykles dėl gamybos grąžinamųjų išmokų atitinkamai grūdų ir ryžių sektoriuose (2), apibrėžtos sąlygos gamybos grąžinamajai išmokai skirti. To reglamento 3 straipsnyje yra nustatyta jos apskaičiavimo tvarka. Nurodytu būdu apskaičiuota grąžinamoji išmoka, jei reikia, diferencijuota bulvių krakmolui, turi būti nustatyta vieną kartą per mėnesį ir gali būti iš dalies pakeista tuo atveju, jei kukurūzų ir (arba) kviečių kainos labai svyruoja.

(2)

Siekiant nustatyti tikslią mokėtiną sumą, reikia šiame reglamente nustatomoms gamybos grąžinamosioms išmokoms taikyti koeficientus, nurodytus Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 II priede.

(3)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Gamybos grąžinamoji išmoka už toną krakmolo, numatyta Reglamento (EEB) Nr. 1722/93 3 straipsnio 2 dalyje, nustatoma:

a)

5,07 EUR/t už toną krakmolo kukurūzuose, kviečiuose, miežiuose ir avižose;

b)

7,62 EUR/t už toną bulvių krakmolo.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1308/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1309/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

9

1-as laikotarpis

10

2-as laikotarpis

11

3-as laikotarpis

12

4-as laikotarpis

1

5-as laikotarpis

2

6-as laikotarpis

3

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

C02

:

Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas, Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.

C03

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1310/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1311/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

9

1-as laikotarpis

10

2-as laikotarpis

11

3-as laikotarpis

12

4-as laikotarpis

1

5-as laikotarpis

2

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

3

7-as laikotarpis

4

8-as laikotarpis

5

9-as laikotarpis

6

10-as laikotarpis

7

11-as laikotarpis

8

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/42


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1312/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

46,79

1102 20 10 9400

40,10

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

60,16

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


1.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 238/44


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1313/2006

2006 m. rugpjūčio 31 d.

dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies pirmą punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 936/2006 pradėtas konkursas dėl grąžinamosios išmokos už paprastųjų kviečių eksportą į kai kurias trečiąsias šalis (2).

(2)

Laikantis 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95 7 straipsnio nuostatų, nustatančių kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (3), Komisija nustatyta tvarka gali nuspręsti nesiimti tolesnių veiksmų dėl konkurso.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į kriterijus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje, nereikėtų nustatyti maksimalios grąžinamosios išmokos.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nesiimama tolesnių veiksmų dėl pasiūlymų, pateiktų nuo 2006 m. rugpjūčio 25 d. iki 31 d., remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 172, 2006 6 24, p. 6.

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).