ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 234

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1280/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1281/2006, 2005–2006 m. nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 595/2004 dėl supirkėjų ir gamintojų mokesčio už pieną ir pieno produktus mokėjimo termino

3

 

*

2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1282/2006, nustatantis išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų

4

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas dėl ekspertų grupės, atsakingos už politikos poreikių nustatymą duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną srityje, sudarymo

29

 

*

2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimas, nutraukiantis antidempingo procedūras dėl importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės avalynės su apsauginėmis nosimis

33

 

*

2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos rekomendacija dėl grūduose ir grūdų produktuose esančių Fusarium toksinų prevencijos ir jų koncentracijos mažinimo ( 1 )

35

 

*

2006 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinuosius leidimus naudoti naują veikliąją medžiagą beflubutamidą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3806)  ( 1 )

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1280/2006

2006 m. rugpjūčio 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

87,3

068

147,1

999

117,2

0707 00 05

052

93,1

999

93,1

0709 90 70

052

78,7

999

78,7

0805 50 10

388

81,1

524

48,0

528

55,1

999

61,4

0806 10 10

052

89,4

220

99,0

624

139,0

999

109,1

0808 10 80

388

100,8

400

92,0

508

81,8

512

83,4

528

69,3

720

82,6

800

140,1

804

102,2

999

94,0

0808 20 50

052

122,8

388

92,2

999

107,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

123,3

999

123,3

0809 40 05

052

82,7

098

45,7

624

149,1

999

92,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1281/2006

2006 m. rugpjūčio 28 d.

2005–2006 m. nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 595/2004 dėl supirkėjų ir gamintojų mokesčio už pieną ir pieno produktus mokėjimo termino

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (1), ypač į jo 24 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 595/2004, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles (2), visų pirma nustatyti mokesčio mokėjimo laikotarpiai ir sąlygos. Reglamento (EB) Nr. 595/2004 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasmet iki rugsėjo 1 d. supirkėjai, o pardavimo tiesiogiai vartoti atveju – gamintojai, privalantys mokėti mokesčius, sumoka kompetentingai institucijai sumą, kurią jie turi sumokėti pagal valstybės narės nustatytas taisykles. Jei šio termino nesilaikoma, priskaičiuojamos palūkanos pagal šio straipsnio 2 dalį.

(2)

Siekiant pagerinti biudžetines prognozes ir lanksčiau valdyti biudžetą šiuo metu rengiami daliniai Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 pakeitimai, kurių tikslas – perkelti to reglamento 3 straipsnio 1 dalyje numatyto valstybių narių mokesčio mokėjimo datą ir tam tikroms valstybėms narėms leisti perkelti pardavimo tiesiogiai vartoti nacionalinius referencinius kiekius į pristatymo nacionalinius referencinius kiekius dvylikos mėnesių laikotarpiui 2005–2006 m., kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje. Kad nacionalinės institucijos veiksmingai įgyvendintų šias naujas nuostatas ir siekiant nuoseklumo reikėtų 2005–2006 m. perkelti ir pieno supirkėjų mokėtinų sumų mokėjimo datą, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 595/2004 15 straipsnio 1 ir 2 dalių. Dėl administracinių priežasčių reikėtų valstybėms narėms, kurios ketina perkelti nacionalinius referencinius kiekius, numatyti kitą datą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 595/2004 15 straipsnio 1 ir 2 dalių, dvylikos mėnesių laikotarpiui 2005–2006 m. valstybėms narėms leidžiama perkelti galutinę mokėtinų sumų mokėjimo datą:

a)

į 2006 m. lapkričio 1 d. – Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai;

b)

į 2006 m. spalio 1 d. – kitoms valstybėms narėms.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 123. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2217/2004 (OL L 375, 2004 12 23, p. 1).

(2)  OL L 94, 2004 3 31, p. 22.


29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1282/2006

2006 m. rugpjūčio 17 d.

nustatantis išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalį, 30 straipsnio 1 dalį ir 31 straipsnio 14 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1255/1999 nustatytos bendrosios eksporto grąžinamųjų išmokų pieno ir pieno produktų sektoriuje suteikimo taisyklės, visų pirma tam, kad būtų galima kontroliuoti grąžinamųjų išmokų vertes ir kiekio ribas. Išsamios tų bendrųjų taisyklių taikymo taisyklės yra nustatytos 1999 m. sausio 26 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 174/1999, nustatančiame išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 804/68 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2).

(2)

Reglamentas (EB) Nr. 174/1999 buvo keletą kartų iš esmės keistas. Atsižvelgiant į tai, kad reikia toliau iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 174/1999, siekiant aiškumo ir racionalumo jį reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(3)

Vadovaujantis GATT derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde priimtu Žemės ūkio susitarimu (3), patvirtintu Tarybos sprendima 94/800/EB (4) (toliau – Žemės ūkio susitarimas), už žemės ūkio produktus, įskaitant pieno produktus, eksporto grąžinamosios išmokos skiriamos kas kiekvieną dvylikos mėnesių laikotarpį, prasidedantį 1995 m. liepos 1 d., ir neturi viršyti maksimalaus kiekio ir maksimalios vertės. Siekiant užtikrinti atitiktį toms riboms reikėtų kontroliuoti eksporto licencijų išdavimą ir priimti eksportuotinų kiekių, už kuriuos skiriamos grąžinamosios išmokos, paskirstymo procedūras.

(4)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), 5 straipsnyje nurodytos konkrečios operacijos ir tam tikri kiekiai, kurių neviršijus eksporto licencijos pateikti nereikalaujama. Šiuo atžvilgiu reikėtų priimti kai kurias konkrečias pieno ir pieno produktų sektoriui taikytinas nuostatas.

(5)

Tame reglamente leistinas eksportuojamų prekių kiekio nukrypimas, palyginti su licencijoje nurodytu kiekiu, turėtų būti sumažintas, o tam, kad būtų galima veiksmingai patikrinti ribas, grąžinamosios išmokos neturėtų būti mokamos už kiekius, viršijančius nurodytuosius licencijoje. Kartu su paraiškomis išduoti licencijas pateikiamų užstatų turėtų pakakti, kad būtų išvengta spekuliacinių paraiškų.

(6)

Turėtų būti nustatytas eksporto licencijų galiojimo terminas.

(7)

Siekiant užtikrinti kruopštų eksportuojamų produktų patikrinimą ir sumažinti spekuliavimo pavojų reikėtų apriboti galimybę pakeisti produktą, kurio atžvilgiu išduota licencija.

(8)

1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (6), 4 straipsnio 2 dalyje yra nustatytos produktų, kuriems taikomas dvylikaženklis kodas, išskyrus licencijos 16 langelyje nurodytus produktus, eksporto licencijų su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka naudojimo taisyklės. Ši nuostata kiekviename konkrečiame sektoriuje yra taikytina tik apibrėžus Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 14 straipsnyje nurodytas produktų kategorijas ir Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje nurodytas produktų grupes.

(9)

Pieno ir pieno produktų sektoriuje produktų kategorijos jau yra apibrėžtos atsižvelgus į Žemės ūkio susitarime numatytas kategorijas. Siekiant patikimo administravimo reikėtų toliau naudoti tas kategorijas, o Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalis turėtų būti taikoma tik remiantis apibrėžtomis produktų grupėmis.

(10)

Grąžinamųjų išmokų pieno sektoriuje normos yra labai įvairios, pirmiausia dėl skirtingo riebalų kiekio. Siekiant užtikrinti, kad dėl tų normų nebūtų suabejota ir kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalies, reikėtų tiksliai apibrėžti produktų grupes. Siekiant suderinimo tą taisyklę reikėtų taikyti visiems pieno produktams ir atitinkamai apibrėžti sūrio produktų grupes.

(11)

Siekiant prie Reglamento (EB) Nr. 800/1999 nuostatų priderinti sąlygas, pagal kurias licencijos turėtojui leidžiama eksportuoti kitą negu eksporto licencijos 16 langelyje nurodytą produktą, licencijos turėtojų nebereikėtų įpareigoti iki eksporto formalumų užbaigimo pateikti prašymą pakeisti kodą. Kad būtų išvengta pagal šį režimą eksportuojančių operacijų vykdytojų ir tų operacijų vykdytojų, kurie eksportuoja pagal šį reglamentą, diskriminacijos, licencijos turėtojo prašymu ta nuostata gali būti taikoma atgaline data.

(12)

Tam, kad prekybininkai galėtų dalyvauti trečiųjų šalių paskelbtuose konkursuose, nepažeisdami kiekio apribojimų, turi būti taikoma laikinųjų licencijų sistema, suteikianti konkurso laimėtojams teisę gauti tikrąją licenciją. Siekiant užtikrinti, kad tomis licencijomis būtų naudojamasi tinkamai, eksportuojant tam tikrus produktus su grąžinamąja išmoka jų paskirties šalis turėtų būti nurodyta kaip privaloma.

(13)

Siekiant užtikrinti veiksmingą išduodamų licencijų kontrolę, priklausančią nuo valstybių narių Komisijai perduodamos informacijos, prieš išduodant licencijas turi būti numatytas tam tikras laukimo laikotarpis. Norint užtikrinti, kad priemonės būtų vykdomos sklandžiai, visų pirma, kad būtų teisingai paskirstomi kiekiai atsižvelgiant į Žemės ūkio susitarime nustatytas ribas, turėtų būti nustatytos įvairios valdymo priemonės, pirmiausia turėtų būti priimta nuostata dėl licencijų išdavimo sustabdymo ir paskirstymo koeficiento taikymo prašomiems kiekiams (jei reikalinga).

(14)

Produktams, eksportuojamiems pagal pagalbos maisto produktais operacijas, nereikėtų taikyti tam tikrų nuostatų dėl eksporto licencijų išdavimo.

(15)

Patirtis rodo, kad paraiškų išduoti eksporto licencijas konkrečių rūšių sūriams skaičius skiriasi, atsižvelgiant į jų paskirties vietą. Tam, kad, atsižvelgiant į paraiškose išduoti licencijas nurodytą paskirties vietą, būtų galima taikyti specialiąsias priemones, turėtų būti nustatytos paskirties zonos, o eksportuojant produktus, kurių KN kodas 0406, eksporto licencijoje nurodyta paskirties zona būtų privaloma.

(16)

Turėtų būti numatytas grąžinamosios išmokos už pieno produktus, į kuriuos pridėta cukraus ir kurių kaina nustatoma remiantis sudedamųjų dalių kaina, nustatymo būdas atsižvelgiant į juose esančių sudedamųjų dalių procentinį kiekį. Tačiau norint palengvinti grąžinamųjų išmokų už minėtus produktus valdymą, ypač priemonių, užtikrinančių, kad bus laikomasi Žemės ūkio susitarime reglamentuojamų su eksportu susijusių įpareigojimų, taikymą, turėtų būti nustatytas maksimalus pridedamos sacharozės kiekis, už kurį gali būti suteikiama grąžinamoji išmoka. Tuose produktuose esantį standartinį sacharozės kiekį reikėtų laikyti sudarančiu 43 % viso produkto masės.

(17)

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 11 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad grąžinamosios išmokos gali būti suteikiamos už lydytų sūrių, pagamintų taikant įvežimo perdirbti tvarką, Bendrijos kilmės sudedamąsias dalis. Siekiant užtikrinti, kad ši konkreti priemonė deramai veiktų ir ją būtų galima veiksmingai patikrinti, reikia nustatyti tam tikras specialiąsias taisykles.

(18)

Vadovaujantis Europos bendrijos ir Kanados susitarimu (7), patvirtintu Tarybos sprendimu 95/591/EB (8), norint lengvatinėmis sąlygomis į Kanadą importuoti sūrius, reikia pateikti Europos bendrijos išduotas eksporto licencijas. Turėtų būti nustatytos išsamios tokių licencijų išdavimo taisyklės. Siekiant užtikrinti, kad pagal importo kvotą į Kanadą įvežamų sūrių kiekiai atitiktų išduotose licencijose nurodytus kiekius, Kanados valdžios institucijų tinkamai antspauduotos licencijos turėtų būti grąžintos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, o valstybės narės turėtų Komisijai pranešti eksporto duomenis. Reikia patikslinti būtiniausių saugumo reikalavimų poreikį, nors pagal šį režimą nebuvo prašoma grąžinamųjų išmokų.

(19)

Bendrija turi teisę paskirti importuotoją, galintį Bendrijos sūrius įvežti į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) pagal papildomą kvotą, atsirandančią iš Žemės ūkio susitarimo. Todėl tam, kad Bendrija galėtų maksimaliai padidinti kvotos vertę, reikėtų nustatyti importuotojų skyrimo tvarką atsižvelgiant į eksporto licencijų konkretiems produktams paskyrimą.

(20)

Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume dėl į Dominikos Respubliką importuojamų pieno miltelių apsaugos (9), patvirtintame Tarybos sprendimu 98/486/EB (10), numatyta, kad Bendrija, taikydama eksporto licencijų mechanizmą, administruoja savą muitų tarifų kvotos dalį. Todėl reikėtų nustatyti licencijų suteikimo tvarką. Siekiant užtikrinti, kad į Dominikos Respubliką importuojami produktai sudarytų kvotos dalį, ir susieti importuojamus bei eksporto licencijoje nurodytus produktus, importavimo metu eksportuotojai turėtų pateikti patvirtintą eksporto deklaracijos kopiją, kurioje būtų nurodyta tam tikra informacija.

(21)

Komisijos reglamente (EEB) Nr. 896/84 (11) nustatytos papildomos nuostatos dėl eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo už pieną ir pieno produktus prasidedant naujiems pieno metams, kuomet pasikeičia intervencinės kainos. Tomis nuostatomis suteikiama galimybė nustatyti skirtingas grąžinamųjų išmokų normas atsižvelgiant į produktų pagaminimo datą. Paaiškėjo, kad reikalavimas pateikti pagaminimo datos įrodymus ir kontrolės procedūros, skirtos patikrinti susijusių dokumentų ir ataskaitų tikslumą, yra labai sudėtingas ir keblus dalykas. Tą patį tikslą galima pasiekti patikslinus eksporto licencijų galiojimo laikotarpį. Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 896/84 reikėtų panaikinti.

(22)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

ĮŽANGINĖS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomos:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytų produktų eksporto iš Bendrijos ir grąžinamųjų išmokų už juos bendros taisyklės;

b)

tų produktų eksporto iš Bendrijos į tam tikras trečiąsias šalis specialios taisyklės.

2 straipsnis

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 ir Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000.

II   SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

3 straipsnis

1.   Išskyrus Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirmoje ir ketvirtoje įtraukose nurodytus atvejus, iš Bendrijos eksportuojant Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytus produktus, už kuriuos prašoma grąžinamoji išmoka, turi būti pateikiama eksporto licencija.

Tačiau nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalies pirmos įtraukos, eksporto licencija su joje iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka gali būti naudojama suteikiant grąžinamąją išmoką už Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų pieno produktų eksportą.

2.   Siekiant gauti grąžinamąją išmoką už Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytus produktus, jie turi atitikti atitinkamus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 (12) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (13) reikalavimus, ypač susijusius su paruošimu patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skirsnyje nustatytu žymėjimu identifikavimo ženklu.

4 straipsnis

1.   Išmokėtinos grąžinamosios išmokos norma yra tokia, kokia galioja paraiškos išduoti eksporto licenciją (arba atitinkamais atvejais – išankstinę licenciją) pateikimo dieną.

2.   Paraiškos išduoti licenciją su jose iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka už Reglamento (EB) 1255/1999 1 straipsnyje nurodytus produktus, kurios, kaip buvo apibrėžta Reglamento (EB) 1291/2000 17 straipsnyje, buvo pateiktos trečiadienį ir ketvirtadienį pasibaigus kiekvienam Komisijos reglamento (EB) 581/2004 (14) 2 straipsnio 2 dalyje ir Komisijos reglamento (EB) 582/2004 (15) 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam pasiūlymų teikimo laikotarpiui, laikomos pateiktomis kitą darbo dieną po to ketvirtadienio.

3.   Licencijų paraiškose arba licencijų 7 skiltyje nurodoma paskirties šalis ir paskirties šalies arba teritorijos kodas, kaip nurodyta šalių ir teritorijų nomenklatūroje, kuri skirta Bendrijos užsienio prekybos ir prekybos tarp valstybių narių statistikai, nustatytai Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (16).

4.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ketvirtą įtrauką, kai eksporto deklaracijoje įrašyti keli atskiri grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus nomenklatūros, nustatytos Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (17) (toliau – grąžinamųjų išmokų nomenklatūra) arba Kombinuotosios nomenklatūros kodai, su kiekvienu kodu susiję aprašai laikomi atskira deklaracija.

5 straipsnis

Jei prieš pateikiant eksportuojančioje valstybėje narėje paraišką gauti grąžinamąją išmoką laisva pasienio kaina yra mažesnė kaip 230 eurų už 100 kilogramų, grąžinamosios išmokos už sūrio eksportą neskiriamos.

Pateikus paraišką gauti eksporto grąžinamąją išmoką, licencijų 22 skiltyje įrašomi žodžiai „laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 5 straipsnyje nurodytos minimalios laisvos pasienio kainos“.

Kompetentingų institucijų prašymu pareiškėjai pateikia visą papildomą informaciją ir įrodymus, kurie, tų institucijų nuomone, yra reikalingi siekiant užtikrinti, kad laisvos pasienio kainos būtų laikomasi atliekant muitinės formalumus, ir patvirtina visus minėtų institucijų atliktus sąskaitų patikrinimus, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 4045/89 (18).

6 straipsnis

1.   Produktų kategorijos, išvardytos GATT derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde priimtame Žemės ūkio susitarime (toliau – Žemės ūkio susitarimas), yra nustatytos šio reglamento I priede.

2.   Produktų grupės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje, yra nustatytos šio reglamento II priede.

7 straipsnis

1.   Kai prašoma grąžinamosios išmokos, paraiškų išduoti licencijas ir licencijų 16 skiltyje nurodomas 12 skaitmenų grąžinamųjų išmokų nomenklatūroje pateiktas produkto kodas, o kai grąžinamosios išmokos neprašoma – 8 skaitmenų grąžinamųjų išmokų Kombinuotoje nomenklatūroje pateiktas produkto kodas. Išskyrus 2 ir 3 dalyse nurodytus atvejus, licencijos galioja tik šiuo kodu pažymėtiems produktams.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, eksporto licencija taip pat galioja eksportuojant produktą, kurio 12 skaitmenų kodas yra kitoks nei nurodyta licencijos 16 skiltyje, jei ta pati eksporto grąžinamosios išmokos suma suteikiama už abu produktus ir jei abu produktai priklauso tai pačiai produktų kategorijai, nurodytai I priede.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, eksporto licencija taip pat galioja eksportuojant produktą, kurio 12 skaitmenų kodas yra kitoks nei nurodyta licencijos 16 skiltyje, jei abu produktai priklauso tai pačiai produktų grupei, nurodytai II priede.

Tokiu atveju grąžinamosios išmokos apskaičiuojamos remiantis Reglamento (EEB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalies antros pastraipos nuostatomis.

8 straipsnis

Eksporto licencijos galioja nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos išdavimo dienos:

a)

keturis mėnesius, jei produkto KN kodas yra 0402 10;

b)

keturis mėnesius, jei produkto KN kodas yra 0405;

c)

keturis mėnesius, jei produkto KN kodas yra 0406;

d)

keturis mėnesius – kalbant apie kitus Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje nurodytus produktus;

e)

iki tos dienos, kurią turi būti įvykdyti įsipareigojimai, atsirandantys dėl kvietimo dalyvauti konkurse pagal šio reglamento 9 straipsnio 1 dalies nuostatas, bet ne vėliau iki baigsis aštuntas mėnuo nuo tikrosios licencijos, nurodytos šio reglamento 9 straipsnio 3 dalies, išdavimo.

9 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 1 dalyje numatytu atveju, kai konkursą skelbia trečiosios šalies viešoji įstaiga, išskyrus konkursus dėl 0406 KN kodu žymimų produktų, operacijų vykdytojai, pateikę užstatą, paraiškose nurodytiems kiekiams gali prašyti išankstinės eksporto licencijos.

Užstato suma laikinajai licencijai gauti sudaro 75 % sumos, apskaičiuotos pagal šio reglamento 10 straipsnio nuostatas ir yra ne mažesnė kaip 5 eurai už 100 kilogramų.

Veiklos vykdytojai pateikia įrodymus, kad kvietimą teikti paraiškas skelbianti įstaiga yra viešoji arba kad jai yra taikoma viešoji teisė.

2.   Laikinosios licencijos išduodamos penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos, jei nebuvo priimtos 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 5 dalies, toje straipsnio dalyje minima informacija pateikiama per 60 dienų.

Iki šio termino pabaigos veiklos vykdytojai gali prašyti tikrosios eksporto licencijos, kuri išduodama pateikus įrodymą, kad su jais sudaryta sutartis.

Pateikus įrodymą, kad paraiška buvo atmesta arba kad pagal sutartį leidžiamas tiekti kiekis yra mažesnis už nurodytąjį laikinojoje licencijoje, atitinkamai grąžinamas visas užstatas arba jo dalis.

4.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse minėtos paraiškos išduoti licencijas yra pateikiamos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 13 straipsnio nuostatų.

5.   Galutinėms eksporto licencijoms taikomos šio skyriaus nuostatos, išskyrus 11 straipsnį.

6.   Pagal šio straipsnio nuostatas išduotoms licencijoms taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 19 straipsnio 5 dalį, 4 straipsnio 3 dalyje minėta produktų paskirties šalis yra privaloma jų paskirties vieta.

7.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 9 dalies c punktas netaikomas.

10 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 15 straipsnio 2 dalyje minėto užstato dydis yra lygus šioms galiojančioms grąžinamosios išmokos už kiekvieną kodu žymimą produktą procentinėms dalims paraiškos išduoti eksporto licenciją pateikimo dieną:

a)

15 % – už KN kodu 0405 žymimus produktus;

b)

15 % – už KN kodu 0402 10 žymimus produktus;

c)

15 % – už KN kodu 0406 žymimus produktus;

d)

15 % – už kitus produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje.

Tačiau užstatas negali būti mažesnis kaip 5 eurai už 100 kilogramų.

Pirmoje pastraipoje nurodytas grąžinamosios išmokos dydis apskaičiuojamas bendram konkretaus produkto kiekiui, išskyrus pieno produktus, į kuriuos pridėta cukraus.

Kalbant apie pieno produktus, į kuriuos pridėta cukraus, pirmoje pastraipoje nurodytas grąžinamosios išmokos dydis yra lygus bendram viso produkto kiekiui, padaugintam iš pieno produkto kilogramui taikytinos grąžinamosios išmokos normos.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 3 dalis netaikoma licencijoms, išduotoms pagal šį reglamentą.

11 straipsnis

1.   Eksporto licencijos su jose iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka išduodamos penktą darbo dieną nuo paraiškų pateikimo dienos, jei apie paraiškose nurodytus kiekius pranešta laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 562/2005 (19) 9 straipsnio 1 dalies ir per tą laiką nebuvo priimtos šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytos priemonės.

2.   Jei išduodant eksporto licencijas būtų ar galėtų būti viršijama turima biudžeto suma ar per konkretų 12 mėnesių ar trumpesnį laikotarpį, nustatytiną pagal šio reglamento 12 straipsnį, išnaudojami didžiausi kiekiai, kuriuos galima eksportuoti gaunant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) 1255/1999 31 straipsnio 13 dalį arba likusį laikotarpį nebeleidžiama eksportuoti, Komisija gali:

a)

taikyti paskirstymo koeficientą prašomiems kiekiams;

b)

atmesti visas arba dalį nagrinėjamų paraiškų, pagal kurias dar neišduotos eksporto licencijos;

c)

ne daugiau kaip penkioms darbo dienoms būtų sustabdytas paraiškų išduoti licenciją pateikimas; sustabdymas gali būti pratęstas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Jei prašomiems kiekiams taikomas koeficientas, nurodytas pirmos pastraipos a punkte, yra mažesnis už 0,4, pareiškėjai per tris darbo dienas nuo sprendimo dėl koeficiento nustatymo paskelbimo gali paprašyti atšaukti jo paraišką išduoti licenciją ir grąžinti užstatą.

Pirmos pastraipos c punkte nurodytu atveju sustabdymo laikotarpiu pateiktos paraiškos išduoti licenciją negalioja.

Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose numatytos priemonės gali būti įgyvendinamos arba keičiamos pagal produkto kategoriją ir pagal paskirties vietą arba paskirties vietų grupę.

Taikant pirmąją pastraipą atsižvelgiama į konkretaus produkto sezoninį prekybos pobūdį, padėtį rinkoje, ir ypač į rinkos kainų tendencijas bei šių veiksnių nulemtas eksporto sąlygas.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje numatytos priemonės taip pat gali būti patvirtintos, kai paraiškose išduoti eksporto licenciją nurodyti kiekiai viršija arba gali viršyti paprastai vienai paskirties vietai ar paskirties vietų grupės turimus kiekius ir išdavus prašomas licencijas atsirastų spekuliacijos pavojus, galėtų būti pakenkta ūkio subjektų konkurencijai, sutrikdyta prekyba ar Bendrijos rinka.

4.   Jei paraiškos išduoti licencijas atmetamos arba jei prašomi kiekiai sumažinami, užstatas už visus nepatvirtintus kiekius nedelsiant grąžinamas.

12 straipsnis

Jei paraiškose išduoti licenciją nurodyti bendri kiekiai yra tokie, kad kyla pavojus, jog pirma laiko bus išnaudoti maksimalūs kiekiai, kurie gali būti eksportuoti su grąžinamąja išmoka per konkretų dvylikos mėnesių laikotarpį, Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta šiuos maksimalius kiekius išskirstyti pagal nustatytinus laikotarpius.

13 straipsnis

1.   Jei eksportuojamas kiekis yra didesnis už licencijoje nurodytą kiekį, už perviršį grąžinamoji išmoka nemokama.

Tuo tikslu 22 licencijų skiltyje įrašomi šie žodžiai: „Grąžinamosios išmokos išmokamos tik už 17 ir 18 skiltyse nurodytus kiekius“.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 5 dalies ir 35 straipsnio 2 dalies nuostatų dėl leistinų eksportuojamų kiekių nuokrypių, nustatomos šios normos:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 5 dalyje nurodyta norma yra 2 %;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 2 dalies pirmoje ir antroje pastraipose nurodyta norma yra 98 %;

c)

35 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodyta norma yra 2 %.

14 straipsnis

11 straipsnis netaikomas išduodant eksporto licencijas suteikti pagalbą maisto produktais, kaip nurodyta Žemės ūkio susitarimo 10 straipsnio 4 dalyje.

15 straipsnis

1.   Paraiškų išduoti produktų, kurių KN kodas 0406, licencijas ir tokių licencijų 20 skiltyje įrašomi šie žodžiai:

„Licencija galioja Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 15 straipsnio 2 dalyje apibrėžtai zonai …“.

2.   1 dalyje vartojami šie apibrėžimai:

a)

I zona: paskirties vietų kodai AL, BA, XK, MK, XM ir XS;

b)

II zona: paskirties vietos kodas US;

c)

III zona: visi kiti paskirties vietų kodai.

3.   1 dalyje minėtų paraiškų išduoti licencijas ir licencijų 20 skiltyje nurodyta zona yra privalomoji paskirties vieta.

Kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalyje, nurodyta zona yra ta, kuriai priklauso paraiškų išduoti licencijas bei licencijų 7 skiltyje nurodyta paskirties šalis.

Grąžinamoji išmoka neišmokama, jei tikroji paskirties vieta yra ne toje zonoje, kuri nurodyta paraiškoje išduoti licenciją arba licencijoje. Reglamento (EB) Nr. 800/1999 18 straipsnio 3 dalis netaikoma.

16 straipsnis

1.   Grąžinamoji išmoka už pieno produktus, į kuriuos pridėta cukraus, atitinka toliau pateiktų komponentų sumą:

a)

komponento, nurodančio produkte esantį pieno produkto kiekį;

b)

komponento, nurodančio pridėtos sacharozės kiekį, kuris gali sudaryti ne daugiau kaip 43 % viso produkto masės.

2.   1 dalies a punkte nurodytas komponentas apskaičiuojamas dauginant bazinį grąžinamosios išmokos dydį iš visame produkte esančio pieno produkto kiekio.

Pirmoje pastraipoje minėtas bazinis dydis yra lygus grąžinamajai išmokai už vieną kilogramą visame produkte esančio pieno produkto.

3.   Šio straipsnio 1 dalies b punkte minėtas komponentas apskaičiuojamas visame produkte esančios sacharozės kiekį, kuris negali viršyti 43 %, dauginant iš grąžinamosios išmokos dydžio, taikytino tą dieną, kai pateikiama paraiška išduoti produktų, nurodytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 (20) 1 straipsnio 1 dalies c punkte, licenciją.

Tačiau į sacharozės komponentą neatsižvelgiama, kai už šio straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje minimą pieno produkto kiekį nustatytas bazinis grąžinamosios išmokos dydis yra lygus nuliui arba nėra nustatytas.

17 straipsnis

1.   Prie paraiškų išduoti licenciją eksportuoti pieną ir pieno produktus, kurie eksportuojami kaip produktai, žymimi KN kodu 0406 30, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 11 straipsnio 6 dalyje, pridedama leidimo naudotis atitinkama muitinės procedūra kopija.

2.   Paraiškų išduoti licenciją eksportuoti 1 dalyje minėtus pieną bei pieno produktus ir eksporto licencijų 20 skiltyje daroma nuoroda į šį straipsnį.

3.   Valstybės narės, taikydamos 1 dalyje minėtą tvarką, imasi visų būtinų priemonių nustatyti ir patikrinti toje dalyje nurodytų produktų, už kuriuos paprašyta grąžinamosios išmokos, kokybę ir kiekį, bei taikyti nuostatas dėl teisės į grąžinamąją išmoką.

III   SKYRIUS

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS

1   SKIRSNIS

Eksportas į Kanadą

18 straipsnis

1.   Eksportuojant į Kanadą sūrius, kuriems taikoma Europos bendrijos ir Kanados susitarime, patvirtintame Sprendimu 95/591/EB, nurodyta kvota, būtina pateikti eksporto licenciją.

2.   Paraiškos išduoti licenciją priimamos tik tada, jei pareiškėjai:

a)

raštu pareiškia, kad visos žaliavos, įtrauktos į Kombinuotosios nomenklatūros 4 skirsnį, naudojamos paraiškoje nurodytiems produktams gaminti, yra pagamintos tik Bendrijoje;

b)

įsipareigoja kompetentingų institucijų prašymu raštu pateikti daugiau įrodymų, kurie minėtų institucijų nuomone būtini tam, kad jos galėtų išduoti licencijas ir, prireikus, galėtų patikrinti pareiškėjų buhalteriją bei minimų produktų gamybos sąlygas.

19 straipsnis

Paraiškose išduoti licencijas ir licencijose nurodoma:

a)

7 skiltyje – žodžiai „KANADA – CA“;

b)

15 skiltyje – šešių skaitmenų kodas, apibūdinantis produktus, kurių KN kodai 0406 10, 0406 20, 0406 30 ir 0406 90, ir aštuonių skaitmenų kodas, apibūdinantis produktus, kurių KN kodas 0406 90. Paraiškų ir licencijų 15 skiltyje gali būti nurodyti ne daugiau kaip šeši taip apibūdinti produktai;

c)

16 skiltyje – aštuonių skaitmenų KN kodas ir kiekvieno 15 skiltyje nurodyto produkto kiekis kilogramais. Licencija galioja tik taip apibūdintiems produktams ir kiekiams;

d)

17 ir 18 skiltyse – bendras 16 skiltyje nurodytų produktų kiekis;

e)

20 skiltyje – atitinkamai vienas iš šių įrašų:

„Sūriai, skirti tiesiogiai eksportuoti į Kanadą. Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 18 straipsnis. Kvota … (metais)“,

„Sūriai, skirti eksportuoti į Kanadą tiesiogiai/per Niujorką. Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 18 straipsnis. Kvota … (metais)“.

Jeigu sūris vežamas į Kanadą per trečiąsias šalis, pastarosios nurodomos vietoje Niujorko arba kartu su nuoroda į Niujorką;

f)

22 skiltyje – žodžiai „be eksporto grąžinamosios išmokos“.

20 straipsnis

1.   Licencijos išduodamos tuoj po paraiškų pateikimo. Pareiškėjų prašymu jiems išduodama patvirtinta licencijos kopija.

2.   Licencijos galioja nuo jų išdavimo dienos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje, iki gruodžio 31 d., einančios po tos datos.

Tačiau nuo gruodžio 20 d. iki gruodžio 31 d. išduotos licencijos galioja nuo kitų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Šiuo atveju tie kiti metai turi būti nurodyti licencijų paraiškų ir licencijų 20 skiltyje pagal 19 straipsnio e punktą.

21 straipsnis

1.   Eksporto licencijos, pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 24 straipsnio nuostatas pateiktos kompetentingoms institucijoms padaryti įrašus ir jas patvirtinti, gali būti panaudotos pateikiant tik vieną eksporto deklaraciją. Pateikus eksporto deklaraciją, licencijos laikomos išnaudotomis.

2.   Eksporto licencijų turėtojai užtikrina, kad prašant importo licencijos Kanados kompetentingai institucijai bus pateikta patvirtinta licencijos kopija.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio licencijos neperduodamos.

4.   Valstybės narės kompetentinga institucija, naudodama III priede nustatytą formą, praneša Komisijai apie išduotų licencijų skaičių bei jose nurodytą sūrio kiekį laikydamasi šių terminų: iki liepos 31 d. – apie ankstesnį šešių mėnesių laikotarpį ir iki sausio 31 d. – apie ankstesnius kvotos metus.

22 straipsnis

1.   II skyriaus nuostatos netaikomos.

2.   21 straipsnio 4 dalyje nurodytus pranešimus valstybės narės perduoda elektroniniu būdu, kaip joms yra nurodžiusi Komisija.

2   SKIRSNIS

Eksportas į Jungtines Amerikos Valstijas

23 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti nuspręsta eksportuoti į Jungtines Amerikos Valstijas produktus, kurių KN kodas 0406 ir kurie sudaro dalį šių kvotų:

a)

papildomos kvotos pagal Žemės ūkio susitarimą;

b)

tarifinių kvotų, pirmiausia numatytų Tokijo raunde ir Jungtinių Valstijų suteiktų Austrijai, Suomijai ir Švedijai pagal Urugvajaus raundo XX sąrašą;

c)

tarifinių kvotų, pirmiausia numatytų Urugvajaus raunde ir Jungtinių Valstijų suteiktų Čekijos Respublikai, Vengrijai, Lenkijai ir Slovakijai pagal Urugvajaus raundo XX sąrašą.

24 straipsnis

1.   Pagal 23 straipsnyje nurodytas kvotas eksportuojant sūrius į Jungtines Amerikos Valstijas būtina pateikti eksporto licenciją, laikantis šio skirsnio nuostatų.

Paraiškų išduoti licencijas ir licencijų 16 skiltyje nurodomas aštuonių skaitmenų grąžinamųjų išmokų nomenklatūroje pateiktas produkto kodas.

2.   Operacijų vykdytojai, pateikę užstatą pagal 10 straipsnį, laikotarpiu, nustatytinu 23 straipsnyje minėtu sprendimu, gali prašyti eksporto licencijos kitais metais eksportuoti tame straipsnyje nurodytus produktus.

3.   Pareiškėjai, prašantys eksporto licencijų, susijusių su produktų grupėmis bei 16-, 22-Tokijo, 16-, 17-, 18-, 20-, 21- ir 22-Urugvajus, 25-Tokijo ir 25-Urugvajus kvotomis, nurodytomis 23 straipsnyje minėtame sprendime, turi pateikti įrodymų, kad jie jau yra eksportavę sūrį į Jungtines Valstijas bent vienais iš pastarųjų trejų metų ir kad jų paskirtasis importuotojas yra pareiškėjo pavaldžioji įmonė.

4.   Pareiškėjai, prašantys eksporto licencijų, paraiškose nurodo:

a)

produkto grupės, kuriai, remiantis Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 4 skyriaus 16–23 ir 25 papildomomis pastabomis, yra taikoma Jungtinių Valstijų kvota, pavadinimą;

b)

produkto pavadinimus pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderintą tarifų sąrašą;

c)

pareiškėjo paskirto importuotojo į Jungtines Valstijas pavadinimą ir adresą.

5.   Kartu su eksporto licencijomis pateikiamas paskirtojo importuotojo sertifikatas, patvirtinantis, kad pagal Jungtinėse Valstijose galiojančias importo licencijų išdavimo taisykles jis yra tinkamas importuoti 23 dalyje nurodytus produktus.

25 straipsnis

1.   Jei paraiškomis išduoti 23 straipsnyje nurodytos produktų grupės arba kvotos licencijas viršijamas turimas kiekis aptariamais metais, Komisija prašomiems kiekiams taiko vienodą paskirstymo koeficientą.

Visas užstatas arba jo dalis grąžinami paraiškas atmetus arba už kiekius, viršijančius paskirstytus kiekius.

2.   Jei taikant paskirstymo koeficientą pagal kiekvieną paraišką būtų išduodama mažesnio kaip 10 tonų kiekio licencija, atitinkama valstybė narė paskirsto turimus atitinkamus kiekvienos kvotos kiekius burtų keliu. Valstybė narė burtų keliu paskirsto 10 tonų kiekio licencijas pareiškėjams, kuriems būtų skirtas mažesnis nei 10 tonų kiekis dėl paskirstymo koeficiento taikymo.

Mažesni nei 10 tonų kiekiai, liekantys nustatant partijas, prieš traukiant burtus yra tolygiai paskirstomi 10 tonų partijoms.

Jei taikant paskirstymo koeficientą lieka mažesnis nei 10 tonų kiekis, jis yra laikomas viena partija.

Jei ištraukus burtus kiekis nebuvo skirtas pagal paraiškas, užstatas grąžinamas nedelsiant.

3.   Jei paraiškose išduoti licencijas nurodytas produktų kiekis neviršija 23 straipsnyje minėtų konkrečiais metais skirtų kvotų, Komisija likusį kiekį gali paskirstyti pareiškėjams proporcingai jų prašomiems kiekiams, taikydama paskirstymo koeficientą.

Tuo atveju operacijų vykdytojai praneša kompetentingai institucijai apie papildomą kiekį, kurie jį sutinka priimti, per savaitę nuo patikslinto paskyrimo koeficiento paskelbimo dienos, o pateiktas užstatas atitinkamai padidinamas.

26 straipsnis

1.   24 straipsnio 4 dalies c punkte minėtų paskirtųjų importuotojų pavadinimus Komisija perduoda kompetentingoms Jungtinių Valstijų institucijoms.

2.   Jei paskirtajam importuotojui nesuteikta konkrečių kiekių importo licencija ir jei nekyla abejonių dėl operacijų vykdytojo, pateikiančio 24 straipsnio 5 dalyje minėtą sertifikatą, sąžiningumo, valstybė narė operacijų vykdytojui gali leisti paskirti kitą importuotoją, jei jis yra įtrauktas į sąrašą, kuris, kaip reikalaujama šio straipsnio 1 dalyje, perduodamas kompetentingoms Jungtinių Valstijų institucijoms.

Valstybė narė kuo greičiau informuoja Komisiją apie paskirtojo importuotojo pasikeitimą, o Komisija apie tai praneša kompetentingoms Jungtinių Valstijų institucijoms.

27 straipsnis

Eksporto licencijos išduodamos iki prieš kvotos metus einančių metų gruodžio 15 d. eksportuoti kiekiams pagal suteiktas licencijas.

Licencijos galioja nuo kvotos metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Licencijos paraiškos ir licencijos 20 skiltyje įrašomi šie žodžiai:

„Eksportui į Jungtines Amerikos Valstijas: Kvota … (metais) – Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 2 skirsnis.“

Pagal šį straipsnį išduotos licencijos galioja tik 23 straipsnyje nurodytam eksportui.

28 straipsnis

Taikomas II skyrius, išskyrus jo 8 ir 11 straipsnius.

3   SKIRSNIS

Eksportas į Dominikos Respubliką

29 straipsnis

1.   Į Dominikos Respubliką eksportuojant pieno miltelius pagal kvotą, nustatytą Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume, patvirtintame Sprendimu 98/486/EB, Dominikos Respublikos kompetentingoms institucijoms būtina pateikti eksporto licencijos, išduotos pagal šio skirsnio nuostatas, patvirtintą kopiją ir tinkamai patvirtintą kiekvienos siuntos eksporto deklaracijos kopiją.

2.   Išduodant eksporto licencijas, pirmenybė teikiama pieno milteliams, žymimiems šiais eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodais:

0402 10 11 9000,

0402 10 19 9000,

0402 21 11 9900,

0402 21 19 9900,

0402 21 91 9200,

0402 21 99 9200.

Produktai turi būti pagaminti tik Bendrijoje. Kompetentingų institucijų prašymu pareiškėjai pateikia tolesnius įrodymus, kuriuos minėtos institucijos laiko būtinais išduodant licencijas, ir prireikus leidžia toms institucijoms tikrinti buhalteriją ir minimų produktų gamybos sąlygas.

30 straipsnis

1.   29 straipsnio 1 dalyje minima kvota yra 22 400 t per dvylikos mėnesių laikotarpį, kuris prasideda liepos 1 d. Kvota dalijama į dvi dalis:

a)

pirmoji dalis, sudaranti 80 % arba 17 920 tonų, paskirstoma Bendrijos eksportuotojams, galintiems įrodyti, kad jie ne mažiau kaip trejus iš ketverių kalendorinių metų iki paraiškų pateikimo laikotarpio į Dominikos Respubliką eksportavo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytus produktus;

b)

antroji dalis, sudaranti 20 % arba 4 480 tonų, paliekama pareiškėjams, nenurodytiems a punkte, galintiems įrodyti, kad paraiškų padavimo metu jie ne mažiau kaip 12 mėnesių su trečiosiomis šalimis prekiavo Kombinuotosios nomenklatūros 4 skyriuje išvardytais pieno produktais ir yra įregistruoti valstybėje narėje PVM mokėtojais.

2.   Paraiškose išduoti eksporto licencijas vienas pareiškėjas negali nurodyti daugiau kaip:

a)

iš 1 dalies a punkte nurodytos dalies – kiekio, sudarančio 110 % 29 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų, į Dominikos Respubliką eksportuojamų vienais iš trijų kalendorinių metų iki paraiškų teikimo laikotarpio, bendro kiekio;

b)

iš 1 dalies b punkte nurodytos dalies – iš viso ne daugiau kaip 600 tonų.

Paraiškos, kuriose viršijami a ir b punktuose nurodyti kiekiai, atmetamos.

3.   Kad paraiška išduoti eksporto licenciją būtų priimta, galima pateikti tik po vieną kiekvieno tuo pačiu nomenklatūros kodu žymimo produkto paraišką, ir visos paraiškos turi būti vienu metu pateikiamos vienos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Paraiškos išduoti eksporto licenciją priimamos tik tuomet, kai pareiškėjai jas paduodami:

a)

pateikia 15 eurų už 100 kilogramų užstatą;

b)

iš 1 dalies a punkte nurodytos dalies – nurodo 29 straipsnio 2 dalyje minimų produktų kiekį, kurį jie eksportavo į Dominikos Respubliką vienais iš trijų kalendorinių metų iki šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto laikotarpio, ir gali tai tinkamai įrodyti atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai. Šiuo tikslu tas operacijų vykdytojas, kurio pavardė nurodyta atitinkamoje eksporto deklaracijoje, laikomas eksportuotoju;

c)

iš 1 dalies b punkte nurodytos dalies – atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtinu būdu gali įrodyti, kad jie laikosi minėtame punkte nustatytų sąlygų.

31 straipsnis

Paraiškos išduoti licenciją eksportuoti pagal liepos 1 d. – kitų metų birželio 30 d. kvotą pateikiamos kasmet nuo balandžio 1 d. iki 10 d.

Taikant 4 straipsnio 1 dalį, visos iki nustatyto termino pateiktos paraiškos laikomos pateiktomis pirmąją paraiškų išduoti licencijas pateikimo laikotarpio dieną.

32 straipsnis

Licencijos paraiškose ir licencijose yra šie įrašai:

a)

7 skiltyje – žodžiai „Dominikos Respublika – DO“;

b)

17 ir 18 skiltyse – paraiškoje ar licencijoje nurodytas kiekis;

c)

20 skiltyje pateikiamas vienas iš IV priede nurodytų įrašų.

Licencijos, išduotos remiantis šiuo skirsniu, įpareigoja eksportuoti į Dominikos Respubliką.

33 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip penktą darbo dieną po to, kai pasibaigia paraiškų išduoti licencijas teikimo laikotarpis, valstybės narės, naudodamosi V priede nustatyta forma, praneša Komisijai apie paraiškose išduoti licencijas nurodytus kiekius pagal abi anksčiau minėtas kvotos dalis ir pagal grąžinamųjų išmokų nomenklatūros produktų kodus arba apie tai, kad paraiškų nėra pateikta.

Valstybės narės, prieš išduodamos licencijas, pirmiausia patikrina, ar 29 straipsnio 2 dalyje ir 30 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija yra teisinga.

Jei nustatoma, kad operacijų vykdytojo, kuriam išduota licencija, pateikta informacija yra neteisinga, licencija panaikinama, o užstatas negrąžinamas.

2.   Komisija kuo greičiau nusprendžia, kiek turi būti išduota licencijų pagal prašomus kiekius, ir apie savo sprendimą informuoja valstybes nares.

Jei visi paraiškose išduoti licencijas nurodyti kiekiai pagal vieną iš kvotos dalių viršija 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus kiekius, Komisija nustato paskirstymo koeficientus. Jeigu taikant šį koeficientą vienam pareiškėjui tenka mažiau kaip 20 tonų, pareiškėjai gali atsiimti savo paraiškas. Tokiais atvejais per tris darbo dienas nuo Komisijos sprendimo paskelbimo jie apie tai praneša kompetentingai institucijai. Garantija grąžinama nedelsiant. Kompetentinga institucija per aštuonias darbo dienas nuo sprendimo paskelbimo praneša Komisijai apie atsiimtose paraiškose nurodytus kiekius ir apie kiekius, už kuriuos sugrąžintas užstatas.

Kai paraiškose išduoti licencijas nurodytas bendras kiekis yra mažesnis už turimą, kurį galima skirti tuo laikotarpiu, likusį kiekį Komisija paskirsto, remdamasi objektyviais kriterijais, pirmiausia atsižvelgdama į paraiškas išduoti visų produktų, kurių KN kodai 0402 10, 0402 21 ir 0402 29, licencijas.

34 straipsnis

1.   Licencijos išduodamos operacijų vykdytojo prašymu ne anksčiau kaip birželio 1 d. ir ne vėliau kaip kitų metų vasario 15 d. Jos išduodamos tik tiems operacijų vykdytojams, apie kurių paraiškas išduoti licencijas buvo pranešta pagal 33 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Valstybės narės, naudodamosi VI priede nustatyta forma, ne vėliau kaip iki vasario mėn. pabaigos praneša Komisijai apie kiekius pagal abi kvotos dalis, kuriems eksportuoti licencijos nebuvo išduotos.

2.   Pagal šį skirsnį išduotos eksporto licencijos galioja nuo tikrosios jų išdavimo dienos, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, iki kvotos metų, kuriais buvo pateikta paraiška išduoti licenciją, birželio 30 d.

3.   Užstatas grąžinamas tik vienu iš šių atvejų:

a)

pateikus įrodymus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio 5 dalyje;

b)

už paraiškose nurodytus kiekius, kuriems eksportuoti licencija negalėjo būti išduota.

Užstatas už neeksportuotus kiekius negrąžinamas.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio licencijos neperduodamos.

5.   Kasmet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 31 d. valstybės narės kompetentinga institucija, naudodamasi VII priede nurodyta forma, pateikia Komisijai ankstesnio 12 mėnesių laikotarpio, kaip nurodyta 30 straipsnio 1 dalyje, informaciją apie kiekius pagal grąžinamųjų išmokų nomenklatūros produktų kodus, nurodydama:

paskirtą kiekį,

kiekį, kuriam eksportuoti išduotos licencijos,

eksportuotą kiekį.

35 straipsnis

1.   Taikomas II skyrius, išskyrus jo 8, 10 ir 11 straipsnius.

2.   Nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies, licencijų turėtojams paprašius, jiems gali būti leista pakeisti 16 skirsnyje nurodytą eksporto licencijos kodą į kitą kodą, nurodytą 29 straipsnio 2 dalyje, jei grąžinamosios išmokos yra vienodos.

Tokie prašymai pateikiami iki eksporto dienos, apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 800/1999 5 straipsnio 1 dalyje.

Per dvi darbo dienas nuo produkto kodo pasikeitimo atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos Komisijai pateikia:

a)

licencijos turėtojo pavadinimą ir adresą;

b)

licencijos serijos numerį arba licencijos išrašą ir išdavimo datą;

c)

pradinį produkto kodą;

d)

galutinį produkto kodą.

3.   Šiame skirsnyje nurodytus pranešimus valstybės narės perduoda elektroniniu būdu, kaip joms yra nurodžiusi Komisija.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 174/1999 ir (EEB) Nr. 896/84 panaikinami.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 174/1999 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VIII priede pateiktą koreliacijos lentelę.

Reglamentas (EB) Nr. 174/1999 toliau taikomas licencijoms, kurios išduotos pagal iki šio reglamento taikymo dienos pateiktas paraiškas.

37 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas eksporto licencijoms, kurioms išduoti paraiškos pateiktos nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Suinteresuotojo operacijų vykdytojo prašymu, pateiktu per 3 mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo dienos, 7 straipsnio 2 dalis taikoma licencijoms, išduotoms iki 2006 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 20, 1999 1 27, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 508/2006 (OL L 92, 2006 3 30, p. 10).

(3)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 1.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 410/2006 (OL L 71, 2006 3 10, p. 7).

(6)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 671/2004 (OL L 105, 2004 4 14, p. 5).

(7)  OL L 334, 1995 12 30, p. 33.

(8)  OL L 334, 1995 12 30, p. 25.

(9)  OL L 218, 1998 8 6, p. 46.

(10)  OL L 218, 1998 8 6, p. 45.

(11)  OL L 91, 1984 4 1, p. 71. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 222/88 (OL L 28, 1988 2 1, p. 1).

(12)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1, su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(13)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55, su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 22.

(14)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64.

(15)  OL L 90, 2004 3 27, p. 67.

(16)  OL L 126, 2005 5 19, p. 12.

(17)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.

(18)  OL L 388, 1989 12 30, p. 18.

(19)  OL L 95, 2005 4 14, p. 11.

(20)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.


I PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje nurodytos produktų kategorijos

Numeris

Aprašymas

KN kodas

I

Sviestas, kiti pieno riebalai ir aliejai, pieno pastos

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Nugriebto pieno milteliai

0402 10

III

Sūriai ir varškė

0406

IV

Kiti pieno produktai

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

nuo 0403 10 11 iki 0403 10 39

nuo 0403 90 11 iki 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70


II PRIEDAS

6 straipsnio 2 dalyje nurodytos produktų grupės

Grupės Nr.

Pieno produktų kodas

(eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūra)

1

0401 30 31 9100

0401 30 31 9400

0401 30 31 9700

0401 30 91 9100

2

0401 30 39 9100

0401 30 39 9400

0401 30 39 9700

0401 30 99 9100

0401 30 99 9500

3

0402 21 11 9200

0402 21 11 9300

0402 21 11 9500

0402 21 11 9900

0402 21 91 9100

0402 21 91 9200

0402 21 91 9350

0402 21 91 9500

4

0402 21 17 9000

0402 21 19 9300

0402 21 19 9500

0402 21 19 9900

0402 21 99 9100

0402 21 99 9200

0402 21 99 9300

0402 21 99 9400

0402 21 99 9500

0402 21 99 9600

0402 21 99 9700

0402 21 99 9900

5

0402 29 15 9200

0402 29 15 9300

0402 29 15 9500

0402 29 15 9900

0402 29 91 9000

6

0402 29 19 9300

0402 29 19 9500

0402 29 19 9900

0402 29 99 9100

0402 29 99 9500

7

0402 91 11 9370

0402 91 31 9300

8

0402 91 19 9370

0402 91 39 9300

9

0402 99 11 9350

0402 99 31 9150

0402 99 31 9300

10

0402 99 19 9350

0402 99 39 9150

11

0403 90 11 9000

0403 90 13 9200

0403 90 13 9300

0403 90 13 9500

0403 90 13 9900

0403 90 19 9000

12

0403 90 33 9400

0403 90 33 9900

13

0403 90 59 9310

0403 90 59 9340

0403 90 59 9370

0403 90 59 9510

14

0404 90 21 9120

0404 90 21 9160

0404 90 23 9120

0404 90 23 9130

0404 90 23 9140

0404 90 23 9150

15

0404 90 29 9110

0404 90 29 9115

0404 90 29 9125

0404 90 29 9140

16

0404 90 81 9100

0404 90 83 9110

0404 90 83 9130

0404 90 83 9150

0404 90 83 9170

17

0405 10 11 9500

0405 10 11 9700

0405 10 19 9500

0405 10 19 9700

0405 10 30 9100

0405 10 30 9300

0405 10 30 9700

0405 10 50 9300

0405 10 50 9500

0405 10 50 9700

0405 10 90 9000

0405 20 90 9500

0405 20 90 9700

0405 90 10 9000

0405 90 90 9000

18

0406 10 20 9640

0406 10 20 9650

19

0406 10 20 9830

0406 10 20 9850

20

0406 20 90 9913

0406 20 90 9915

0406 20 90 9917

0406 20 90 9919

21

0406 30 31 9930

0406 30 31 9950

22

0406 30 39 9500

0406 30 39 9700

23

0406 30 39 9930

0406 30 39 9950

24

0406 90 76 9300

0406 90 76 9400

0406 90 76 9500

25

0406 90 78 9100

0406 90 78 9300

0406 90 78 9500

26

0406 90 85 9930

0406 90 85 9970

27

0406 90 86 9400

0406 90 86 9900

28

0406 90 87 9300

0406 90 87 9400


III PRIEDAS

KANADA

Pagal 21 straipsnio 4 dalį reikalaujama pateikti informacija

 

Valstybė narė:

 

Duomenys, susiję su laikotarpiu:


Prekybininko pavadinimas ir adresas

Produkto KN kodas

(pagal 19 straipsnį)

Išduotos licencijos

Licencijų skaičius

Kiekis tonomis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 


IV PRIEDAS

32 straipsnio c punkte nurodyti įrašai

:

ispanų k.

:

Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

:

čekų k.

:

kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

danų k.

:

kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

:

vokiečių k.

:

Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

:

estų k.

:

määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos:

Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

:

graikų k.

:

κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

:

anglų k.

:

Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

:

prancūzų k.

:

chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

:

italų k.

:

capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

:

latvių k.

:

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā:

Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

:

lietuvių k.

:

Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

:

vengrų k.

:

Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza:

A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

:

maltiečių k.

:

Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

Quota ta’ tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta’ Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

:

olandų k.

:

Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

:

lenkų k.

:

rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

:

portugalų k.

:

Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

:

slovakų k.

:

kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

:

slovėnų k.

:

poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7.… – 30.6.… za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

:

suomių k.

:

asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

:

švedų k.

:

avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.


V PRIEDAS

Dominikos Respublika

Pagal 33 straipsnio 1 dalį reikalaujama pateikti informacija

 

Valstybė narė:

 

Duomenys, susiję su liepos 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu …

Kvota, nurodyta 30 straipsnio 1 dalies a punkte

Pareiškėjo pavadinimas ir adresas

Informacijos data eksportas į Dominikos Respubliką

Paraiškos

Produkto kodas grąžinamųjų išmokų nomenklatūroje

Eksportuoti kiekiai

(t)

Eksporto metai

Produkto kodas grąžinamųjų išmokų nomenklatūroje

Maksimalus kiekis – 110 % eksportuotų kiekių (3)

(t)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

Iš viso

 


Kvota, nurodyta 30 straipsnio 1 dalies b punkte

Pareiškėjo pavadinimas ir adresas

Produkto kodas grąžinamųjų išmokų nomenklatūroje

Prašomas kiekis

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 


VI PRIEDAS

Dominikos Respublika

Pagal 34 straipsnio 1 dalį reikalaujama pateikti informacija

 

Valstybė narė:

 

Duomenys, susiję su liepos 1 d.–birželio 30 d. laikotarpiu ….

Kvota, nurodyta 30 straipsnio 1 dalies a punkte

Eksportuotojo pavadinimas ir adresas

Grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodas

Paskirti kiekiai, kuriems eksportuoti licencijos nebuvo išduotos

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 


Kvota, nurodyta 30 straipsnio 1 dalies b punkte

Eksportuotojo pavadinimas ir adresas

Grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodas

Paskirti kiekiai, kuriems eksportuoti licencijos nebuvo išduotos

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 


VII PRIEDAS

Dominikos Respublika

Pagal 34 straipsnio 5 dalį reikalaujama pateikti informacija

 

Valstybė narė:

 

Duomenys, susiję su liepos 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu …

Kvota, nurodyta 30 straipsnio 1 dalies a punkte

Grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodas

Kiekiai, kuriems eksportuoti buvo išduotos licencijos

(t)

Kiekiai, kuriems eksportuoti buvo išduotos licencijos

(t)

Eksportuoti kiekiai

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 


Kvota, nurodyta 30 straipsnio 1 dalies b punkte

Grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodas

Kiekiai, kuriems eksportuoti buvo išduotos licencijos

(t)

Kiekiai, kuriems eksportuoti buvo išduotos licencijos

(t)

Eksportuoti kiekiai

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 


VIII PRIEDAS

Koreliacijos lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 174/1999

Šis reglamentas

1 straipsnis

21 straipsnis

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

2 straipsnis

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnio 1–5 dalys

14 straipsnis

9 straipsnio 6 dalis

12 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 7 dalis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 2 dalis

19 straipsnis

18 straipsnio 4 dalis

20 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 5 dalis

20 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 6 dalis

21 straipsnio 1 ir 2 dalys

18 straipsnio 7 dalis

21 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 8 dalis

21 straipsnio 4 dalis

18 straipsnio 9 dalis

22 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnio 1 dalis

23 straipsnis

20 straipsnio 2 dalis

24 straipsnis

20 straipsnio 3 ir 9 dalys

25 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 4 dalis

25 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 5 dalis

25 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 6 dalis

20 straipsnio 7 dalis

26 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 8 dalis

26 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 10 dalis

27 straipsnis

20 straipsnio 11 dalis

28 straipsnis

20a straipsnio 1 ir 2 dalys

29 straipsnio 1 dalis

20a straipsnio 3 dalis

29 straipsnio 2 dalis

20a straipsnio 4 dalis

30 straipsnio 1 dalis

20a straipsnio 5 dalis

30 straipsnio 2 dalis

20a straipsnio 6 dalis

30 straipsnio 3 dalis

20a straipsnio 7 dalis

31 straipsnis

20a straipsnio 9 dalis

32 straipsnis

20a straipsnio 10 dalis

33 straipsnio 1 dalis

20a straipsnio 11 dalis

33 straipsnio 2 dalis

20a straipsnio 12 dalis

34 straipsnio 1 dalis

20a straipsnio 13 dalis

34 straipsnio 2 dalis

20a straipsnio 14 dalis

34 straipsnio 3 dalis

20a straipsnio 15 dalis

34 straipsnio 4 dalis

20a straipsnio 16 dalis

34 straipsnio 5 dalis

20a straipsnio 17 dalis

35 straipsnio 1 dalis

20a straipsnio 18 dalis

35 straipsnio 2 dalis

22 straipsnis

36 straipsnis

23 straipsnis

37 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

IV priedas

III priedas

20a straipsnio 9 dalis

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

VI priedas

VII priedas

VII priedas

VIII priedas


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 7 d.

dėl ekspertų grupės, atsakingos už politikos poreikių nustatymą duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną srityje, sudarymo

(2006/581/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 29 straipsniu Europos Sąjungai ir valstybėms narėms pavedama užtikrinti, kad Sąjunga, glaudžiau bendradarbiaujant, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje suteiktų piliečiams aukšto lygio saugumą užkardant organizuotą ir kitokį nusikalstamumą.

(2)

Siekiant remti suderinamų ir palyginamų Europos Sąjungos statistinių duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną, būtinų Bendrijos teisės aktų ir politikos kūrimui ir stebėsenai, kaip numatyta Hagos programą įgyvendinančiame veiksmų plane (1), rengimą, Komisijai gali prireikti kreiptis į patariamąją instituciją siekiant pasinaudoti valstybių narių atstovų ir specialistų patirtimi.

(3)

Bendrijos statistiniai duomenys rengiami pagal 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistinių duomenų (2) numatytas taisykles, o veiksmai, susiję su Bendrijos statistikos duomenų sudarymu, atliekami remiantis Bendrijos statistikos programa ir jos metinėmis programomis (3), taip pat laikantis 2005 m. vasario 24 d. Statistikos programų komiteto priimtame Europos praktikos kodekse išdėstytų principų, pridėtų prie 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos komunikato Europos parlamentui ir Tarybai dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės (4).

(4)

Ekspertų grupę sudaro asmenys, kompetentingi svarstyti politikos poreikius ir patarti, kaip veiksmingai panaudoti rodiklius ir duomenis nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos srityje.

(5)

Reikėtų numatyti ekspertų grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, kurios neprieštarautų Komisijos saugumo taisyklėms, išdėstytoms Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (5) priede.

(6)

Ekspertų grupės narių asmens duomenys turi būti tvarkomi remiantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų (6).

(7)

Todėl reikia sudaryti ekspertų grupę, atsakingą už politikos poreikių nustatymą duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną srityje ir nustatyti jos įgaliojimus bei struktūrą.

(8)

Sudarant šią ekspertų grupę nėra panaikinamas nei vienas sprendimas.

(9)

Šios ekspertų grupės nariams įgaliojimai suteikiami pirminiam 2 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus Komisija svarstys pratęsimo galimybę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisija sudaro ekspertų grupę – ekspertų grupę, atsakingą už politikos poreikių nustatymą duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną srityje (toliau – ekspertų grupė).

2 straipsnis

Užduotis

Ekspertų grupės uždaviniai yra:

padėti Komisijai nustatyti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir kitų susijusių organizacijų ir institucijų įgyvendinant ES nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos nuoseklios ir visapusiškos vertinimo strategijos kūrimo planą (7);

padėti Komisijai nustatyti politikos poreikius duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną srityje ES lygiu;

padėti Komisijai nustatyti bendrų rodiklių ir priemonių, skirtų nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos vertinimui, kūrimo poreikius;

padėti Komisijai nustatyti bendrus rodiklius ir kitus duomenų poreikius;

patarti Komisijai dėl susijusių mokslinių tyrimų ir plėtros poreikių arba dėl pasekmių, į kurias reikėtų atsižvelgti įgyvendinant pirmiau minėtą ES planą;

patarti Komisijai dėl bendradarbiavimo su privataus ir akademinio sektoriaus arba kitų susijusių sektorių atstovais siekiant, kad įgyvendinant pirmiau minėtą ES planą būtų panaudotos susijusios žinios ir patirtis.

3 straipsnis

Konsultacijos

Komisija gali konsultuotis su ekspertų grupe visais klausimais, susijusiais su nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos vertinimu, ypač dėl politikos poreikių rengiant statistinius duomenis apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną nustatymo.

4 straipsnis

Narystė – Skyrimas

1.   Ekspertų grupę sudaro daugiausia 50 narių, iš kurių ne mažiau kaip 40 % turi būti abiejų lyčių asmenų, atstovaujančių:

a)

ES valstybių narių, stojančių šalių ir šalių kandidačių nacionalinėms valdžios institucijoms teisingumo ir vidaus reikalų srityje;

b)

Europos Sąjungos institucijoms ir tinklams, turintiems patirties ir kompetencijos analizuoti arba rengti su nusikalstamumu ir baudžiamąja teisena susijusius duomenis politikos tikslais, kaip antai Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (EUCPN), Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC), Eurojustas, Europos policijos vadovų grupė (EPVG), Europos policijos biuras (Europolas), Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) ir Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras (ERKKC), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO);

c)

tarptautinėms organizacijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms patirties ir kompetencijos analizuoti arba rengti su nusikalstamumu ir baudžiamąja teisena susijusius duomenis politikos tikslais, kaip antai Europos Taryba, „European Sourcebook Group“, Jungtinių Tautų Vaikų fondas (UNICEF), Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikaltimų prevencijos biuras (UNODC), Pasaulio sveikatos organizacija (PSO);

d)

asmenys, turintys patirtį, sukauptą dirbant mokslinį darbą, arba atstovaujantys privačiam sektoriui nusikalstamumo ir baudžiamosios teisenos tyrimo arba vertinimo srityje ES valstybėse narėse taip pat gali tapti ekspertų grupės nariais.

2.   Komisijos teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas skiria ekspertų grupės narius – specialistus, kompetentingus 2 straipsnyje ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse. 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų atžvilgiu narius skiria institucijos arba organizacijos, o 4 straipsnio 1 dalies d punkto atžvilgiu – nariai skiriami iš asmenų, kurie atsiliepė į kvietimą teikti paraiškas.

Kiekviena valstybė narė, stojanti šalis ir šalis kandidatė pasiūlo du kandidatus (po vieną abiejų lyčių), iš kurių vieną Komisija skiria nariu. Tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir nariai skiriama tiek pat ekspertų grupės narių pakaitinių narių. Pakaitinis narys automatiškai pakeičia tą narį, kurio nėra.

3.   Pagal 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus skiriami nariai atstovauja valdžios institucijoms arba nevyriausybinėms organizacijoms. Pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą skiriami individualūs asmenys, kurie pataria Komisijai nepriklausydami nuo jokios išorinės įtakos.

4.   Ekspertų grupės nariai eina savo pareigas, kol būna pakeičiami arba baigiasi jų įgaliojimai.

5.   Tuos narius, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti ekspertų grupės darbe, atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio pirmajame ar antrajame punkte arba Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje nustatytų sąlygų, gali pakeisti nauji nariai likusiam jų kadencijos laikotarpiui.

6.   Nariai, paskirti kaip individualūs asmenys (3 punktas pirmiau), kiekvienais metais pateikia rašytinę deklaraciją, kurioje nurodo, kad jie įsipareigoja veikti vadovaudamiesi visuomenės interesais, bei deklaraciją, kurioje patvirtina, kad nėra arba yra kokių nors interesų, galinčių pažeisti jų objektyvumą.

7.   Atskirai skiriamų narių vardai ir pavardės skelbiamos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklalapyje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Narių vardai ir pavardės renkamos, tvarkomos ir skelbiamos remiantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatomis.

5 straipsnis

Veikla

1.   Ekspertų grupei pirmininkauja Komisija.

2.   Komisija koordinuoja ekspertų grupės ir susijusios statistinių duomenų apie nusikalstamumą ir baudžiamąją teiseną darbo grupės, kurią turi įsteigti Eurostatas pagal Bendrijos statistikos programą, kad būtų atstovaujama nacionalinėms statistikos institucijoms, veiklą. Komisija turi užtikrinti abiejų grupių veiklos suderinamumą ir stengtis rengti, kai įmanoma, bendrus susirinkimus arba susirinkimus, vykstančius tą pačią dieną.

3.   Komisija koordinuoja ekspertų grupės ir kitos Komisijos veiklos šioje srityje susijusius aspektus.

4.   Susitarus su Komisija, konkretiems klausimams nagrinėti pagal ekspertų grupės nustatytus įgaliojimus gali būti sudaryti pogrupiai, kuriuose būtų ne daugiau kaip 15 narių. Pogrupiai nutraukia veiklą tuoj po to, kai jie įvykdo užduotis.

5.   Komisijos atstovas gali prašyti ekspertų arba stebėtojų (taip pat ir iš trečiųjų šalių), turinčių specifinę kompetenciją darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti ekspertų grupės ar pogrupio svarstymuose, jei tai yra naudinga ir (arba) būtina.

6.   Dalyvaujant ekspertų grupės arba pogrupio svarstymuose gauta informacija neatskleidžiama, jei, Komisijos nuomone, tokia informacija yra konfidencialaus pobūdžio.

7.   Ekspertų grupė ir jos pogrupiai paprastai renkasi Komisijos kvietimu Komisijos patalpose, laikydamiesi jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Šios grupės ir jos pogrupių susirinkimuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

8.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles (8).

9.   Komisijos tarnybos gali atitinkamo dokumento originalo kalba internete arba kitokiu būdu skelbti visas ekspertų grupės sudarytas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbo dokumentus.

6 straipsnis

Susirinkimų išlaidos

Komisija dengia narių, ekspertų ir stebėtojų, susijusių su ekspertų grupės veikla, kelionės ir prireikus atitinkamas pragyvenimo išlaidas, vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo.

Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

Posėdžių išlaidos dengiamos neviršijant metinio biudžeto, kurį skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

7 straipsnis

Taikymas

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Franco FRATTINI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL C 198, 2005 8 12, p. 1. Tarybos ir Komisijos veiksmų planas, įgyvendinantis Hagos programą dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje.

(2)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

(3)  2003–2007 m. Bendrijos statistikos programa, priimta 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2367/2002/EB (OL L 358, 2002 12 31, p. 1).

(4)  COM(2005) 217 galutinis ir Komisijos rekomendacija dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės.

(5)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(7)  Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kurio atžvilgiu šiuo metu vyksta vidaus tarnybų konsultacijos.

(8)  Dokumento SEC(2005) 1004 III priedas.


29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 28 d.

nutraukiantis antidempingo procedūras dėl importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės avalynės su apsauginėmis nosimis

(2006/582/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

pasitarusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

2005 m. gegužės 13 d. Komisija gavo skundą pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį dėl importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) ir Indijos kilmės avalynės su apsauginėmis nosimis tariamo žalingo dempingo.

(2)

Skundą pateikė Europos avalynės pramonės konfederacija (toliau – skundo pateikėjas) gamintojų, kurių gaminama produkcija sudaro didesniąją dalį, šiuo atveju daugiau nei 30 %, bendros Bendrijoje gaminamos avalynės su apsauginėmis nosimis, vardu pagal pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 4 dalį.

(3)

Skunde buvo pateikti dempingo ir jo padarytos materialinės žalos prima facie įrodymai, kurie buvo laikomi pakankamais tyrimui pradėti.

(4)

Remdamasi pranešimu, paskelbtu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2), (toliau – pranešimas apie antidempingo procedūrų inicijavimą), Komisija inicijavo antidempingo procedūras dėl tam tikros importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės avalynės guminiais arba plastikiniais batviršiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais) arba odiniais ar kompozicinės odos batviršiais su apsauginėmis nosimis, kuriai šiuo metu suteikti klasifikaciniai KN kodai 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 ir ex 6405 90 90.

(5)

Komisija KLR ir Indijos eksportuojantiems gamintojams, žinomai susijusiems importuotojams ir (arba) prekybininkams, tiriamųjų eksportuojančių šalių atstovams, skundą pateikusiems Bendrijos gamintojams ir kitiems žinomiems Bendrijos gamintojams, tiekėjams ir žinomai susijusiems vartotojams bei jų asociacijoms oficialiai pranešė apie procedūrų inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę raštu ir prašyti jas išklausyti per pranešime apie antidempingo procedūrų inicijavimą nustatytą laikotarpį.

B.   SKUNDO ATSIĖMIMAS IR PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

(6)

2006 m. liepos 17 d. laišku, adresuotu Komisijai, skundo pateikėjas oficialiai atsiėmė savo skundą dėl importuojamos avalynės su apsauginėmis nosimis.

(7)

Pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalį skundo pateikėjui atsiėmus skundą tyrimo procedūros gali būti nutrauktos, jeigu tai neprieštarauja Bendrijos interesams.

(8)

Komisija nusprendė, kad šios procedūros turėtų būti nutrauktos, nes tyrimo metu nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, įrodančių, jog šis nutraukimas prieštarautų Bendrijos interesams. Apie tai buvo pranešta suinteresuotosioms šalims ir joms buvo suteikta galimybė pateikti pastabas. Nebuvo gauta jokių pastabų, įrodančių kad nutraukus procedūras būtų pažeisti Bendrijos interesai.

(9)

Todėl daroma išvada, kad antidempingo procedūros dėl į Bendriją importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės prekių turėtų būti nutrauktos nenustatant antidempingo priemonių,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nutraukiamos antidempingo procedūros dėl tam tikros importuojamos Kinijos Liaudies Respublikos ir Indijos kilmės avalynės guminiais arba plastikiniais batviršiais (išskyrus neperšlampamą avalynę, su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais) arba odiniais ar kompozicinės odos batviršiais su apsauginėmis nosimis, kuriai suteikti klasifikaciniai KN kodai 6402 30 00, 6403 40 00, ex 6402 19 00, ex 6402 91 00, ex 6402 99 10, ex 6402 99 31, ex 6402 99 39, ex 6402 99 50, ex 6402 99 91, ex 6402 99 93, ex 6402 99 96, ex 6402 99 98, ex 6403 19 00, ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 50, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 50, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98, ex 6405 10 00, ex 6405 90 10 ir ex 6405 90 90.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 28 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL C 159, 2005 6 30, p. 7.


29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/35


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2006 m. rugpjūčio 17 d.

dėl grūduose ir grūdų produktuose esančių Fusarium toksinų prevencijos ir jų koncentracijos mažinimo

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/583/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnio antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Pagal 1993 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus (1) 2003 m. rugsėjį buvo užbaigta mokslinio bendradarbiavimo (SCOOP) 3.2.10 užduotis „Duomenų apie Fusarium toksinų paplitimą maiste rinkimas ir jų suvartojimo su maistu visų ES valstybių narių lygiu įvertinimas“ (2).

Šios užduoties rezultatai rodo, kad Fusarium toksinai plačiai paplitę Bendrijos maisto grandinėje. Pagrindiniai su maistu suvartojamų Fusarium toksinų šaltiniai yra iš grūdų, ypač iš kviečių ir kukurūzų, pagaminti produktai. Nors visų gyventojų ir suaugusiųjų su maistu suvartojamas Fusarium toksinų kiekis dažniausiai neviršija atitinkamų toksinų toleruojamos paros dozės (TPD), rizikos grupėse, pvz., kūdikių ir mažų vaikų grupėse, šis suvartojamas kiekis beveik lygus TPD, o kai kuriais atvejais netgi ją viršija.

(2)

Ypač deoksinivalenolio suvartojimas su maistu mažų vaikų ir paauglių grupėje yra artimas TPD. Kalbant apie zearalenoną būtina atkreipti dėmesį į grupes, kurios šioje užduotyje nebuvo išskirtos, bet gali reguliariai vartoti daug produktų, kurių užterštumas zearalenonu yra didelis. Kalbant apie fumonizinus, 2003 m. derliaus stebėsenos rezultatai rodo, kad kukurūzai ir kukurūzų produktai gali būti labai užteršti fumonizinais.

(3)

2001 m. kovo 8 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 466/2001, nustatančiame didžiausius leistinus tam tikrų teršalų maisto produktuose kiekius (3), nustatyta didžiausia leistina deoksinivalenolio ir zearalenono koncentracija, ir reikalaujama, kad nuo 2007 m. būtų nustatyta didžiausia fumonizinų bei toksinų T-2 ir HT-2 koncentracija grūduose ir grūdų produktuose.

(4)

Didžiausia Fusarium toksinų koncentracija grūduose ir grūdų produktuose nustatyta atsižvelgiant į atliktą toksikologinį vertinimą, poveikio vertinimo rezultatus ir tokios koncentracijos pagrįstumą. Tačiau pripažįstama, kad reikia toliau dėti visas pastangas siekiant sumažinti šių toksinų koncentraciją grūduose ir grūdų produktuose.

(5)

2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos rekomendacijoje 2006/576/EB dėl deoksinivalenolio, zearalenono, ochratoksino A, toksinų T-2 ir HT-2 bei fumonizinų paplitimo gyvūnų pašarams skirtuose produktuose (4) rekomenduojama suintensyvinti Fusarium toksinų, esančių kombinuotuose pašaruose ir gyvūnų pašarams skirtuose grūduose ir grūdų produktuose, stebėseną ir pateikiamos orientacinės vertės, skirtos kombinuotų pašarų ir gyvūnų pašarams skirtų grūdų ir grūdų produktų tinkamumui vertinti.

(6)

Gyvūnų pašarams skirtų produktų sudėtyje esantys Fusarium toksinai gali turėti toksinio poveikio visoms gyvūnų rūšims ir paveikti žmonių sveikatą, nors skirtingoms gyvūnų rūšims šis poveikis yra skirtingas. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir išvengti neigiamo poveikio gyvulininkystei taip pat svarbu apsaugoti gyvūnų pašarams skirtus grūdus ir grūdus nuo Fusarium toksinų, ir kaip galima labiau sumažinti šių toksinų koncentraciją.

(7)

Reikėtų skatinti, kad grūdų pramonės grandinėje būtų perimama geroji patirtis siekiant išvengti užteršimo Fusarium toksinais ir sumažinti užkrėtimo šiais toksinais lygį; tai turėtų būti pasiekta taikant vienodus principus visoje Bendrijoje. Įgyvendinus visus principus kaip nustatyta šioje rekomendacijoje, užterštumo lygis turėtų būti dar labiau sumažintas.

(8)

Šiuose principuose atsižvelgiama į Maisto kodekso (Codex Alimentarius) komisijos 2003 m. priimtas Darbo tvarkos taisykles dėl grūdų užterštumo mikotoksinais prevencijos ir mažinimo, įskaitant priedus dėl ochratoksino A, zearalenono, fumonizinų ir trichotecenų (Code of Practice for the prevention and reduction of mycotoxin contamination in cereals, including annexes on ochratoxin A, zearalenone, fumonisins and trichothecenes) (CAC/RCP 51-2003),

REKOMENDUOJA:

Valstybėms narėms atsižvelgti į priede nustatytus vienodus principus priimant priemones, skirtas grūdų pramonės grandinės subjektams, siekiant kontroliuoti ir reguliuoti grūdų užterštumo Fusarium toksinais lygį.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 52, 1993 3 4, p. 18. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  Ataskaitą galima rasti Europos Komisijos (Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas) tinklavietėje adresu http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/task3210.pdf

(3)  OL L 77, 2001 3 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 199/2006 (OL L 32, 2006 2 4, p. 34).

(4)  OL L 229, 2006 8 23, p. 7.


PRIEDAS

GRŪDŲ UŽTERŠTUMO FUSARIUM MIKOTOKSINAIS PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRINCIPAI

ĮVADAS

1.

Įvairūs Fusarium genties grybai, kurie yra paprasti dirvožemio grybai, gali pagaminti įvairių trichotecenų klasės mikotoksinų, pvz., deoksinivalenolio (DON), nivalenolio (NIV), toksinų T-2 ir HT-2 ir kai kurių kitų toksinų, pvz., zearalenono ir fumonizinų B1 ir B2. Fusarium grybai dažniausiai aptinkami ant grūdų, auginamų švelnaus klimato regionuose Amerikoje, Europoje ir Azijoje. Kai kurie toksinus gaminantys Fusarium grybai gali pagaminti skirtingą kiekį dviejų ar daugiau iš šių toksinų.

2.

Nors šiuo metu neįmanoma visiškai sunaikinti mikotoksinais užterštų prekių, siekiama minimaliai sumažinti šių toksinų koncentraciją taikant gerą žemdirbystės praktiką. Šiais principais dėl Fusarium toksinų prevencijos ir jų koncentracijos mažinimo siekiama visoms valstybėms narėms pateikti gaires, į kurias jos atsižvelgtų siekdamos kontroliuoti ir reguliuoti užterštumą šiais mikotoksinais. Siekiant šių principų veiksmingumo, būtina, kad gamintojai kiekvienoje valstybėje narėje prieš taikydami šiuos bendruosius principus atsižvelgtų į konkrečioje vietovėje auginamas kultūras, klimatą ir agronominę praktiką. Svarbu, kad gamintojai suvoktų, jog gera žemės ūkio praktika yra svarbiausias veiksnys, padedantis kontroliuoti grūdų užterštumą Fusarium toksinais; kitas svarbus veiksnys – tai gera gamybos praktika ir jos įgyvendinimas dirbant su žmonių maistui ir gyvūnų pašarams skirtais grūdais, juos sandėliuojant, perdirbant ir platinant. Rengiant nacionalines darbo tvarkos taisykles, pagrįstas bendraisiais principais, ir konkrečias darbo tvarkos taisyklės, skirtas atskiroms grūdų rūšims, bus pagerintas šių darbo tvarkos taisyklių taikymas, visų pirma, kukurūzų atveju.

3.

Šiais principais apibūdinami veiksniai, skatinantys grūdų kultūrų infekcijas, augimą ir toksinų gamybą grūdų kultūrose ūkiuose, ir veiksnių kontrolės metodai. Būtina pabrėžti, kad konkrečios kultūros sodinimo strategijos ir strategijos, taikomos prieš derliaus nuėmimą ir po derliaus nuėmimo, priklausys nuo vyraujančių klimato sąlygų, atsižvelgiant į konkrečioje šalyje ar regione auginamas kultūras ir taikomą gamybos praktiką. Todėl visi su tiekimo grandine susiję subjektai turėtų patys reguliariai vertinti riziką siekdami nustatyti, kokios apimties priemonių reikia imtis tam, kad būtų išvengta užterštumo Fusarium toksinais arba jis būtų sumažintas.

Tokie vertinimai yra ypač reikalingi atsižvelgiant į tai, kokios rūšies kultūra, pvz., kviečiai ar kukurūzai, bus auginami. Skirtingų auginamų kultūrų užkrėtimo būdas ir toksinų susidarymo eiga yra skirtinga ir priklauso nuo agronominių veiksnių. Kultūrų auginimo sistemos, kai į sėjomainą įtraukiami kukurūzai, kelia didelį pavojų. Į tokią sėjomainą įtraukus kviečius ir kitas grūdų kultūras arba jas auginant arti tokių augalų, jas būtina atidžiai kontroliuoti ir stebėti.

4.

Grūdai gali būti užteršiami Fusarium toksinais dėl kelių veiksnių. Visų šių veiksnių, pvz., oro sąlygų, neįmanoma kontroliuoti vadovaujantis gera praktika. Be to, ne visi veiksniai yra vienodai svarbūs, o užteršimas Fusarium toksinais gali įvykti dėl skirtingų veiksnių sąveikos. Todėl svarbu taikyti integruotą metodą siekiant protingai spręsti visų galimų rizikos veiksnių klausimą. Ypač reikia užkirsti kelią įvairių rizikos veiksnių atsiradimui atsižvelgiant į jų galimą sąveiką.

Taip pat labai svarbu, kad būtų teikiama informacija apie ankstesnių metų patirtį, susijusią su Fusarium grybų ir toksinų prevencija ir susidarymu, siekiant ją panaudoti nustatant, kokių priemonių reiktų imtis tam, kad būtų užkirstas kelias Fusarium toksinų susidarymui kitais metais.

Turėtų būti nustatytos procedūros dėl tinkamo darbo su žmonių ir (arba) gyvūnų sveikatai galinčiomis kelti pavojų grūdinėmis kultūromis, jas atskiriant, gerinant jų kokybę, jas susigrąžinant arba pakeičiant naudojimo būdą.

5.

Toliau nustatytuose principuose atsižvelgiama į pagrindinius veiksnius, skirtus pasėlių užteršimo Fusarium toksinais kontrolei. Pagrindiniai veiksniai yra šie: sėjomaina, dirvos priežiūra, rūšies ar hibrido pasirinkimas ir tinkamas fungicidų naudojimas.

RIZIKOS VEIKSNIAI, Į KURIUOS REIKIA ATSIŽVELGTI, TAIKANT GERĄ ŽEMĖS ŪKIO PRAKTIKĄ

SĖJOMAINA

6.

Sėjomaina paprastai yra veiksmingas būdas sumažinti užterštumo riziką priklausomai nuo grybų atmainos ir auginamos kultūros rūšies. Ji ypač veiksmingai padeda sumažinti žiemkenčių užterštumą. Kitos kultūros, išskyrus žolę, nesančios grūdų kultūrose parazituojančios Fusarium rūšies šeimininkai, pvz., bulvės, cukriniai runkeliai, mėlynžiedė liucerna, dobilai ar daržovės, turėtų būti naudojamos sėjomainoje siekiant sumažinti užkrato kiekį laukuose. Smulkiagrūdes kultūras, pvz., kviečius, reikėtų sodinti tik įvertinus riziką užsikrėsti Fusarium grybais.

Nustačius sąveiką tarp prieš tai augintos kultūros ir dirvos priežiūros paaiškėjo, kad varpų fuzariozę sukeliančių Fusarium patogenų vystymosi ciklo metu jiems yra svarbios augalo šeimininko liekanos. Auginant kviečius pasėliuose, kuriuose prieš tai buvo auginamas Fusarium spp. šeimininkas, pvz., kukurūzai arba grūdinės kultūros, DON koncentracija buvo didesnė. Itin didelė DON koncentracija buvo nustatyta pasėliuose, kuriuose prieš tai buvo auginami kukurūzai, nes ši kultūra yra Fusarium graminearum, galinčio, kaip yra žinoma, pagaminti didelį DON kiekį, alternatyvus šeimininkas. Tačiau DON koncentracija buvo žymiai mažesnė kviečiuose, auginamuose pasėliuose, kuriuose prieš tai buvo auginamas Fusarium šeimininkas ir kurie buvo ariami, palyginti su kviečių kultūromis, kurios buvo auginamos pasėliuose, kuriuose prieš tai buvo auginamas augalas šeimininkas, bet kurių apdirbimas buvo minimalus.

RŪŠIES AR HIBRIDO PASIRINKIMAS

7.

Reikia pasirinkti rūšis ar hibridus, kuriems labiausiai tinka dirvožemis, klimato sąlygos ir taikoma žemės ūkio praktika. Taip bus sumažintas augalams nepalankių sąlygų poveikis ir auginamos kultūros bus atsparesnės grybinei infekcijai. Tik rūšys, rekomenduojamos naudoti konkrečiose valstybėse narėse arba konkrečiose valstybių narių teritorijose, turėtų būti sėjamos tose teritorijose. Jeigu yra galimybė, reikėtų naudoti sėklų rūšis, įgijusias atsparumą vabzdžiams kenkėjams ir sėklose parazituojantiems grybams. Pasirenkant Fusarium infekcijai atsparią rūšį taip pat reikėtų remtis užkrėtimo rizika.

KULTŪRŲ AUGINIMO PLANAVIMAS

8.

Kiek tai įmanoma, reikėtų planuoti kultūrų auginimą siekiant išvengti klimato sąlygų, dėl kurių pailgėja auginamų kultūrų brendimo laikotarpis lauke prieš nuimant derlių. Taip pat reikia atsižvelgti į sausros poveikį, nes tai yra rizikos veiksnys, skatinantis užkrėtimą Fusarium grybais.

9.

Grūdinių kultūrų nereikėtų sėti labai tankiai – auginamas rūšis ir (arba) veisles reikėtų sėti išlaikant rekomenduojamą atstumą tarp eilių ir tarp augalų. Sėklomis prekiaujančios bendrovės galėtų pateikti informacijos apie atstumą tarp sodinamų augalų.

DIRVOS IR AUGINAMŲ KULTŪRŲ PRIEŽIŪRA

10.

Apdirbant žemę būtina tinkamai atsižvelgti į erozijos riziką ir tinkamą dirvos priežiūrą. Bet kokia veikla, kai užkrėstų augalų liekanos pašalinamos, sunaikinamos arba užkasamos, pvz., arimas, gali sumažinti Fusarium užkrato kiekį auginsimose kultūrose. Dirvą reikia ruošti taip, kad susidarytų nelygus dirvos ir pasėlių paviršius siekiant skatinti vandens infiltraciją ir mažinti dirvos eroziją bei susijusių maistinių medžiagų išplovimą. Jeigu dirvą ketinama arti, tam tinkamiausias metas sėjomainos sistemoje būtų užauginus vieną Fusarium grybams neatsparią rūšį (prieš auginant kitą Fusarium grybams neatsparią rūšį). Taip pat žr. 7 punktą.

11.

Jeigu įmanoma, ruošiant dirvą kiekvienai naujai kultūrai reikėtų užarti arba pašalinti senas varpas, stiebus ir kitas derliaus liekanas, kurios galėjo būti arba potencialiai gali būti mikotoksinus gaminančių grybų augimo pagrindu. Siekiant apsaugoti dirvožemį erozijos pažeidžiamose teritorijose gali prireikti taikyti dirvą tausojančią apdirbimo praktiką. Pastaruoju atveju būtina ypatingą dėmesį skirti derliaus liekanų tvarkymui, nes šios liekanos gali būti galimo auginamos kultūros užkrėtimo Fusarium grybais šaltinis; šias augalų liekanas reikėtų kiek įmanoma labiau susmulkinti auginamos kultūros derliaus nuėmimo metu arba po derliaus nuėmimo ir padėti ant dirvožemio, kad jos galėtų lengviau supūti (mulčiavimas).

12.

Jeigu tik įmanoma, reikėtų vengti augalams nepalankių sąlygų poveikio. Šį poveikį gali sukelti daug veiksnių, įskaitant sausrą, šaltį, maistinių medžiagų nepakankamumą ir kultūrų auginimui skirtų medžiagų naudojimą. Siekiant išvengti augalams nepalankių sąlygų poveikio, atsirandančio, pvz., dėl drėkinimo, reikėtų imtis priemonių, kad būtų sumažintas dėl to galintis kilti užkrėtimo grybais pavojus, pvz., netaikyti purškiamojo drėkinimo žydėjimo metu. Drėkinimas yra labai tinkamas metodas augalams nepalankių sąlygų poveikiui sumažinti tam tikrais augalų auginimo atvejais. Siekiant išvengti augalų nusilpimo, dėl kurio augalai gali užsikrėsti Fusarium grybais, o taip pat sumažinti pasėlių išgulimą, svarbu juos tinkamai aprūpinti maistinėmis medžiagomis. Aprūpinimas maisto medžiagomis turi būti pritaikytas konkrečiai teritorijai ir auginamoms kultūroms.

13.

Nėra duomenų apie bendrą vabzdžių kontrolės poveikį grūdų kultūrų varpų fuzariozei. Tačiau auginant kukurūzus vykdoma vabzdžių kontrole galima sumažinti Fusarium grybų sukeltą burbuolių puvinį ir dėl šios ligos kukurūzuose atsiradusį fumonizinų kiekį. Sėklų apdorojimas fungicidais yra veiksmingas kovojant su auginamų kultūrų daigų deguliu ir sėklų puviniu, kurie plinta su sėklomis ir per dirvą. Reikėtų kaip galima dažniau taikyti prevencines priemones, kad būtų sumažintas užkrėtimo grybais atvejų skaičius ir vabzdžių daroma žala auginamoms kultūroms, ir, jeigu būtina, toksigeninių Fusarium genties grybų kontrolei galima naudoti patvirtintus ir registruotus insekticidus ir fungicidus remiantis gamintojų rekomendacijomis. Reikėtų taikyti tinkamą praktiką pagal integruotos arba organinės kenkėjų kontrolės programą, jeigu pesticidai naudojami netinkamai. Reikėtų pabrėžti, kad labai svarbu laiku naudoti fungicidus siekiant kontroliuoti užkrėtimą grybais, tai turėtų būti daroma remiantis meteorologų informacija ir (arba) auginamų kultūrų tyrimais. Grybais paprastai užsikrečiama žydėjimo metu, o tai reiškia, kad gali būti pagaminta mikotoksinų. Jeigu vėliau auginamose kultūrose aptinkama grybinė infekcija ir mikotoksinų, tuomet dirbant su grūdais, juos maišant ir naudojant būtina į tai atsižvelgti.

14.

Fusarium grybų rūšys buvo išskirtos iš įvairių žolių ir plačialapių piktžolių rūšių, ir buvo pastebėta, kad dėl didelio piktžolių tankumo padaugėja užkrėtimo Fusarium grybais atvejų. Auginamų kultūrų pasėliuose augančias piktžoles reikėtų naikinti mechaniniais metodais arba naudojant registruotus herbicidus ar kitas saugias ir tinkamas piktžolių kontrolės priemones.

15.

Yra duomenų, rodančių, kad nuo javų išgulimo labai priklauso Fusarium grybų toksinų koncentracija grūduose. Todėl derliaus nuėmimo metu išgulusių javų nuimti nereikėtų, ypač jeigu jie yra šlapi ir matyti pirmieji atžėlimo ženklai. Auginamų kultūrų išgulimo galima išvengti reguliuojant sėklų kiekį, racionaliai naudojant trąšas ir tinkamai naudojant augalų augimo reguliatorius. Stiebų nereikia per daug trumpinti.

DERLIAUS NUĖMIMAS

16.

Jeigu įmanoma, reikėtų nustatyti didelės rizikos situacijas naudojantis meteorologijos ir ligų stebėsenos tarnybų paslaugomis. Grūdų kokybę reikėtų nustatyti prieš nuimant derlių atsižvelgiant į reprezentacinių mėginių ėmimo ir operatyviai atliktos analizės vietoje trūkumus. Žinant ar įtariant, kad tam tikrose grūdų partijose, pvz., išgulusių kultūrų grūduose, yra didelis užkrėtimo Fusarium grybais lygis, jeigu įmanoma, tas grūdų partijas reikėtų atskirti. Esant galimybei, grūdus reikėtų atskirti remiantis rinkos kokybės reikalavimais, pvz., duonos gaminimo ar gyvūnų pašarų naudojimo reikalavimais, ir auginamų kultūrų derliaus kokybe, pvz., ar kultūros išgulę, drėgnos, švarios ar sausos.

17.

Jeigu tik įmanoma, grūdų derlių reikėtų nuimti, kai jų drėgnis yra tinkamas. Dėl vėlyvo Fusarium grybų rūšimis užkrėstų grūdų derliaus nuėmimo gali smarkiai padidėti mikotoksinų koncentracija grūduose. Reikia užtikrinti, kad būtų galimybė laiku naudoti grūdų džiovinimo įrenginius, jeigu grūdų derliaus negalima nuimti, kai grūdų drėgnis yra tinkamiausias.

18.

Reikia pasirūpinti, kad prieš derliaus nuėmimą visi derliui nuimti ir grūdams sandėliuoti reikalingi įrenginiai gerai veiktų. Šiuo svarbiu laikotarpiu sugedus įrenginiams gali nukentėti grūdų kokybė ir susidaryti daugiau mikotoksinų. Ūkyje reikia turėti atsarginių dalių, kad būtų sugaišta kuo mažiau laiko taisant įrenginius. Reikia patikrinti, ar ūkyje yra drėgnio matavimo įrenginys ir ar atlikta jo metrologinė patikra.

19.

Derliaus nuėmimo metu reikia kaip galima labiau stengtis mechaniškai nepažeisti grūdų ir vengti jų sąlyčio su dirva. Mažuose susiraukšlėjusiuose grūduose gali būti didesnis mikotoksinų kiekis negu normaliuose sveikuose grūduose. Susiraukšlėjusius grūdus galima pašalinti teisingai nustačius kombaino parametrus arba po derliaus nuėmimo jį išvalius ir pašalinus pažeistus grūdus bei kitas medžiagas ir taip sumažinti mikotoksinų koncentraciją. Nors naudojant kai kuriuos sėklų valymo įrenginius, pvz., gravitacinę valymo mašiną, galima pašalinti kai kuriuos pažeistus grūdus, standartiniais valymo metodais besimptominių užkrėstų grūdų neįmanoma pašalinti.

DŽIOVINIMAS

20.

Nuimant derlių arba iškart po derliaus nuėmimo reikėtų nustatyti grūdų drėgnį. Paimti mėginiai drėgniui nustatyti turėtų būti kuo labiau reprezentaciniai. Prireikus, grūdus reikėtų kuo skubiau išdžiovinti, kad jų drėgnis atitiktų rekomenduojamą sandėliuojamų grūdų drėgnį. Nuimant drėgnų grūdų, kuriuos reikia džiovinti, derlių, ypač kukurūzų atveju, reikėtų sutrumpinti laikotarpį tarp derliaus nuėmimo ir džiovinimo. Todėl tokiais atvejais reikia planuoti derliaus nuėmimą atsižvelgiant į džiovyklų pajėgumus.

21.

Grūdus reikia džiovinti taip, kad jų drėgnis būtų mažesnis už pelėsių augimą skatinantį drėgnį sandėliavimo metu. Vandens aktyvumas, mažesnis negu 0,65, paprastai atitinka mažesnį negu 15 % drėgnį. Išsamesnes gaires dėl drėgnio reikėtų pateikti nacionaliniuose kodeksuose atsižvelgiant į vietines sandėliavimo sąlygas. Tai būtina siekiant užkirsti kelią, kad neaugtų įvairios grybų rūšys, kurių gali būti ant šviežių grūdų.

22.

Jeigu drėgnus grūdus būtina sandėliuoti prieš džiovinimą, atsiranda rizika, kad per kelias dienas pradės augti pelėsiai, ir grūdai gali pradėti kaisti. Grūdus reikėtų džiovinti taip, kad jiems būtų padaryta kuo mažesnė žala. Nuėmus derlių drėgnus grūdus prieš džiovinimą ar valymą reikėtų kuo trumpiau laikyti sukrautus siekiant sumažinti grybų augimo riziką. Prieš džiovinimą grūdus reikėtų vėdinti, kad jie neperkaistų. Jeigu įmanoma, nereikėtų maišyti grūdų partijų, kurių užkrėtimo rizika yra skirtinga.

23.

Siekiant sumažinti drėgnio pokyčius grūdų partijoje, išdžiovinus grūdus juos galima perkelti į kitas patalpas arba bokštinį aruodą.

SANDĖLIAVIMAS

24.

Jeigu grūdai sudėti į maišus, reikėtų pasirūpinti, kad maišai būtų švarūs, sausi ir sudėti ant kilnojamųjų platformų arba kad tarp maišų ir grindų būtų patiestas vandens nepraleidžiantis sluoksnis.

25.

Jeigu įmanoma, reikėtų užtikrinti, kad oras cirkuliuotų visose grūdų sandėliavimo patalpose ir kad šiose patalpose būtų palaikoma tinkama vienoda temperatūra. Sandėliavimo metu reikėtų reguliariai tikrinti grūdų drėgnį ir temperatūrą. Kvapas gali reikšti, kad grūdai kaista, ypač jeigu sandėlis yra uždaras.

26.

Reikėtų reguliariai tuo pačiu metu matuoti sandėliuojamų grūdų temperatūrą. Padidėjusi temperatūra gali reikšti, kad grūduose auga mikrobai ir (arba) jie yra apkrėsti vabzdžiais. Reikėtų atskirti akivaizdžiai užkrėstas grūdų derliaus dalis ir nusiųsti mėginius analizei. Po atskyrimo reikėtų sumažinti likusių grūdų temperatūrą ir išvėdinti patalpas. Užkrėstų grūdų nereikėtų naudoti maistui arba pašarų gamybai.

27.

Siekiant sumažinti vabzdžių ir grybų paplitimą sandėliavimo patalpose, reikėtų taikyti tinkamas ūkio priežiūros procedūras. Jos gali apimti tinkamų registruotų insekticidų, fungicidų ar atitinkamų alternatyvių metodų naudojimą. Reikėtų pasirinkti tik tokias chemines medžiagas, kurios nesukelia nepageidaujamo poveikio ar žalos atsižvelgiant į numatytą galutinę grūdų naudojimo paskirtį, ir tokias medžiagas reikėtų naudoti labai ribotai.

28.

Tinkamų, patvirtintų konservantų, pvz., organinių rūgščių (propiono rūgšties), naudojimas gali būti naudingas pašariniams grūdams. Propiono rūgštis ir jos druskos pasižymi fungistatiniu poveikiu ir kartais naudojamos drėgniems grūdams konservuoti ūkyje nuėmus derlių, kad prieš apdorojimą grūdai neperkaistų ir nepelytų. Šias medžiagas reikėtų naudoti nedelsiant naudojant tinkamus įrenginius, kad kiekviena grūdų partija būtų vienodai apdorojama tuo pačiu metu užtikrinant tinkamą operatoriaus saugą. Jeigu drėgni grūdai buvo sandėliuojami ir po to apdorojami, panaudojus konservantą nėra garantijos, kad grūdai nebus užkrėsti.

TRANSPORTAVIMAS IŠ SANDĖLIAVIMO VIETOS

29.

Transportavimui skirti konteineriai turėtų būti sausi, juose neturėtų būtų akivaizdžių grybų augimo požymių, vabzdžių ar kitų užterštų medžiagų. Prireikus prieš naudojimą arba pakartotinį naudojimą transportavimo konteinerius reikėtų išvalyti ir dezinfekuoti, kad jie būtų tinkami numatytam kroviniui. Galima naudoti registruotus fumigantus arba insekticidus. Iškraunant transportavimo konteinerį reikėtų iš jo pašalinti visą krovinį ir tinkamai išvalyti konteinerį.

30.

Grūdų siuntas reikėtų apsaugoti nuo papildomos drėgmės naudojant uždengiamus arba sandarius konteinerius arba brezentines medžiagas. Reikėtų vengti temperatūros pokyčių ir veiksmų, dėl kurių ant grūdų gali pradėti kauptis kondensatas – tai gali paskatinti drėgmės susikaupimą, grybų augimą ir mikotoksinų susidarymą.

31.

Siekiant apsaugoti grūdus nuo vabzdžių, paukščių ir graužikų, transportavimo metu, reikėtų naudoti nuo vabzdžių ir graužikų apsaugą turinčius konteinerius ir kitus tinkamus metodus ir, jeigu būtina, vabzdžius ir graužikus atbaidančias chemines medžiagas, jeigu jos yra patvirtintos numatomai galutinio grūdų naudojimo paskirčiai.


29.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 234/41


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 25 d.

leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinuosius leidimus naudoti naują veikliąją medžiagą beflubutamidą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3806)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/584/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

1998 m. kovo mėn. Vokietija pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį gavo „UBE Europe GmbH“ prašymą įtraukti veikliąją medžiagą beflubutamidą (anksčiau vadintą: UBH 820, UR 50601) į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisijos sprendimu 2000/784/EB (2) patvirtinta, kad buvo pateikti visi reikalingi dokumentai ir juos galima laikyti iš esmės atitinkančiais šios direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenims ir informacijai keliamus reikalavimus.

(2)

Siekiant atidžiai išnagrinėti dokumentus ir valstybėms narėms suteikti galimybę išduoti ne ilgiau kaip trejus metus galiojančius laikinuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtos veikliosios medžiagos, leidimus, jei jos įvykdo Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas ir visų pirma sąlygą, susijusią su išsamiu veikliosios medžiagos ir augalų apsaugos produkto įvertinimu pagal toje direktyvoje nustatytus reikalavimus, buvo būtinas patvirtinimas, kad pateikti visi reikalingi dokumentai.

(3)

Šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo siūlomais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Valstybė narė ataskaitos rengėja 2002 m. rugpjūčio 3 d. pateikė Komisijai įvertinimo ataskaitos projektą.

(4)

Valstybei narei ataskaitos rengėjai pateikus įvertinimo ataskaitos projektą, buvo nuspręsta pareiškėjo paprašyti papildomos informacijos, kurią valstybė narė ataskaitos rengėja turėjo išnagrinėti ir pateikti savo vertinimą. Todėl dokumentai toliau nagrinėjami, ir įvertinimo nebus įmanoma baigti per Direktyvoje 91/414/EEB nustatytą laikotarpį.

(5)

Kadangi atliekant įvertinimą kol kas nenustatyta jokių priežasčių nerimauti, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pratęsti laikinuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra atitinkamų veikliųjų medžiagų, leidimus 24 mėnesių laikotarpiui pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio nuostatas, kad būtų galima toliau nagrinėti dokumentus. Tikimasi, kad įvertinimas ir sprendimo dėl galimo beflubutamido įtraukimo į I priedą priėmimo procesas bus užbaigtas per 24 mėnesius.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali pratęsti laikinuosius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra beflubutamido, leidimus ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 25 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/64/EB (OL L 206, 2006 7 27, p. 107).

(2)  OL L 311, 2000 12 12, p. 47.