ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 224

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 16d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių, 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės, 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės ( 1 )

1

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2004 m. balandžio 29 d. Tarybossprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo pasirašymo ir laikino taikymo

8

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir MoldovosRespublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, LatvijosRespublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos,Slovenijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolas

10

 

*

2005 m. vasario 21 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo sudarymo

14

 

*

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų pasirašymo ir laikino taikymo

15

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir dėl PBS pritaikomųjų pataisų

16

 

*

2006 m. sausio 24 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų sudarymo

21

 

*

2006 m. gegužės 22 d. Tarybossprendimas dėl Konvencijos dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo sudarymo Europos bendrijos vardu

22

Konvencija dėl Amerikos tropinių tunų komisijos, įsteigtos 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija, stiprinimo (Antigvos konvencija)

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2006/46/EB

2006 m. birželio 14 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių, 83/349/EEB dėl konsoliduotos atskaitomybės, 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir 91/674/EEB dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 44 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės 21 d. Komisija priėmė veiksmų planą, kuriame skelbiamos priemonės bendrovių teisei modernizuoti ir įmonių valdymui Bendrijoje tobulinti. Buvo numatytas trumpalaikis Bendrijos prioritetas – patvirtinti kolektyvinę valdybos narių atsakomybę, padidinti sandorių su susijusiomis šalimis ir nebalansinių susitarimų skaidrumą bei patobulinti bendrovėje taikomos bendrovės valdymo praktikos atskleidimą.

(2)

Pagal šį veiksmų planą bendrovės administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariai privalo prisiimti kolektyvinę atsakomybę prieš bendrovę už metinės finansinės atskaitomybės ir metinių pranešimų rengimą ir paskelbimą. Tas pats turi būti taikoma įmonių administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariams, rengiant konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Šie organai turėtų veikti pagal kompetenciją, kurią jiems suteikia nacionalinė teisė. Tai nedraustų valstybėms narėms papildomai numatyti tiesioginę atsakomybę prieš akcininkus arba net ir kitus suinteresuotus asmenis. Kita vertus, valstybės narės turi vengti taikyti sistemą, kai atsakomybė nustatoma tik atskiriems kolegialių organų nariams. Tačiau tai neturėtų drausti valstybių narių teismams arba jų teisėsaugos institucijoms sankcijas nustatyti atskiriam kolegialiaus organo nariui.

(3)

Atsakomybė dėl metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės, o taip pat metinių pranešimų ir konsoliduotų metinių pranešimų rengimo ir skelbimo pagrįsta nacionaline teise. Atitinkamos taisyklės dėl atsakomybės, nustatytos kiekvienos valstybės narės nacionaliniais įstatymais ar kitais teisės aktais, turėtų būti taikomos administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariams. Valstybės narės pačios turėtų spręsti dėl atsakomybės masto.

(4)

Siekiant paskatinti patikimą finansinės atskaitomybės procesą visoje Europos Sąjungoje, už bendrovės finansinių pranešimų rengimą atsakingo bendrovės organo nariams turėtų būti nustatyta pareiga užtikrinti, kad finansinė informacija, pateikiama bendrovės metinėje finansinėje atskaitomybėje ir metiniuose pranešimuose, parodo tikrą ir teisingą vaizdą.

(5)

2004 m. rugsėjo 27 d. Komisija priėmė Komunikatą dėl blogos finansinės ir įmonių praktikos prevencijos ir kovos su ja, kuriame, inter alia, išdėstomos Komisijos politikos iniciatyvos dėl bendrovių vidaus kontrolės ir kolegialių organų narių atsakomybės.

(6)

Šuo metu Ketvirtojoje Tarybos direktyvoje 78/660/EEB (3) ir Septintojoje Tarybos direktyvoje 83/349/EEB (4) numatytas tik sandorių tarp bendrovės ir bendrovės dukterinių įmonių atskleidimas. Siekiant priartinti bendroves, kurių vertybiniai popieriai nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, prie bendrovių, kurios taiko tarptautinius apskaitos standartus savo konsoliduotai finansinei atskaitomybei, atskleidimas turėtų būti išplėstas ir taikomas kitų tipų susijusiems asmenims: tokiems kaip vadovaujantieji darbuotojai ir kolegialių organų narių sutuoktiniai, bet tik jeigu sandoriai yra reikšmingi ir nebuvo sudaryti įprastomis rinkos sąlygomis. Reikšmingų sandorių su susijusiomis šalimis, kurie nėra sudaromi įprastomis rinkos sąlygomis, atskleidimas gali padėti metinės finansinės atskaitomybės vartotojams įvertinti bendrovės finansinę padėtį bei, kai bendrovė priklauso grupei, visos grupės finansinę padėtį. Grupės vidaus susijusių asmenų sandoriai turėtų būti eliminuoti rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas.

(7)

Susijusio asmens sąvokų apibrėžimai, nustatyti tarptautiniuose apskaitos standartuose, kuriuos Komisija priėmė pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (5), turėtų būti taikomi Direktyvoms 78/660/EEB ir 83/349/EEB.

(8)

Dėl nebalansinių susitarimų bendrovė gali patirti rizikos arba gauti naudos, kuri yra reikšminga vertinant bendrovės finansinę padėtį ir, jei bendrovė priklauso grupei, finansinę visos grupės padėtį.

(9)

Tokie nebalansiniai susitarimai galėtų būti bet kurie sandoriai arba sutartys, kurias bendrovės gali sudaryti su ūkio subjektais, net ir neturinčiais juridinio asmens statuso, ir kurios nėra įtrauktos į balansą. Tokie nebalansiniai susitarimai gali būti susiję su vienos arba kelių specialios paskirties įmonių (SPĮ) arba ofšorinės veiklos sukūrimu arba naudojimu, siekiant, inter alia, ekonominių, teisinių, mokestinių ir apskaitos tikslų. Tokie nebalansiniai susitarimai yra, pavyzdžiui, rizikos ir naudos pasidalinimo susitarimai arba įsipareigojimai, atsirandantys iš tokių sutarčių, kaip skolos faktoringo, kombinuoto pardavimo ir atpirkimo susitarimų, konsignacijos susitarimų, „mokėk, jei neimi“ susitarimų, transformavimo į vertybinius popierius sandorių per atskiras bendroves arba juridinio asmens statuso neturinčius ūkio subjektus, turto įkeitimo, veiklos nuomos, fukcijų perleidimo paslaugų ir panašūs. Atitinkami duomenys apie tokių į balansą neįtrauktų susitarimų reikšmingą riziką ir naudą turėtų būti pateikti finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės aiškinamuosiuose raštuose.

(10)

Bendrovės, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir kurių registruota buveinė yra įsikūrusi Bendrijoje, turėtų būti įpareigotos teikti metinį bendrovės valdymo pareiškimą, kuris būtų įtrauktas į metinį pranešimą, kaip speciali ir aiškiai identifikuojama jo dalis. Šiame pareiškime akcininkams turėtų būti bent jau pateikta lengvai prieinama pagrindinė informacija apie faktiškai taikytą bendrovės valdymo praktiką, taip pat visų taikomų rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemų esminių savybių aprašymas, susijęs su finansinės atskaitomybės procesu. Bendrovės valdymo pareiškime turėtų aiškiai matytis, ar įmonėje yra taikomos kitokios bendrovės valdymo nuostatos, nei numatyta nacionalinėje teisėje, nepaisant, ar šios nuostatos yra tiesiogiai nustatytos bendrovės valdymo kodekse, kuris yra taikomas bendrovei, ar bet kuriuose kituose bendrovės valdymo kodeksuose, kuriuos bendrovė gali nuspręsti taikyti. Be to, jei reikia, bendrovės gali pateikti aplinkos ir socialinių aspektų, kurie padėtų suprasti bendrovės plėtrą, veiklą ir situaciją, analizę. Įmonėms, kurios rengia konsoliduotus metinius pranešimus, reikalavimą teikti atskirą bendrovės valdymo pareiškimą taikyti nėra būtina, tačiau informacija apie grupės turimą rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemas turėtų būti pateikta.

(11)

Įvairios pagal šią direktyvą priimtos priemonės, neturi būti būtinai taikomos tiems patiems bendrovių ir įmonių tipams. Valstybės narės turėtų galėti netaikyti šios direktyvos reikalavimų dėl susijusių šalių ir nebalansinių susitarimų mažoms bendrovėms, kurios yra apibrėžtos Direktyvos 78/660/EEB 11 straipsnyje. Bendrovės, kurios savo finansinėje atskaitomybėje jau atskleidžia informaciją apie sandorius su susijusiomis šalimis remiantis Europos Sąjungoje priimtais tarptautiniais apskaitos standartais, pagal šią direktyvą neturėtų būti įpareigotos atskleisti papildomos informacijos, kadangi tarptautinių apskaitos standartų taikymas jau parodo tikrą ir teisingą tokios bendrovės vaizdą. Šios direktyvos nuostatos dėl bendrovės valdymo pareiškimo turėtų būti taikomos visoms bendrovėms, įskaitant bankus, draudimo ir perdraudimo įmones, ir įmonėms, kurios išleidžia vertybinius popierius, išskyrus akcijas, įtauktus į prekybą reguliuojamoje rinkoje, tiek kiek joms netaikomos valstybių narių nustatytos išimtys. Šios direktyvos nuostatos dėl kolegialių organų narių pareigų ir atsakomybės, taip pat ir sankcijų, turėtų būti taikomos visoms bendrovėms, kurioms taikomos Tarybos direktyvos 78/660/EEB, 86/635/EEB (6) ir 91/674/EEB (7), bei visoms įmonėms, kurios sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę pagal Direktyvą 83/349/EEB.

(12)

Dabartinės redakcijos Direktyvoje 78/660/EEB nustatoma, kad kas penkerius metus peržiūrimi, inter alia, nustatyti maksimalūs balanso sumos ir grynųjų pajamų dydžiai, kuriuos valstybės narės taiko nustatydamos, kurios bendrovės gali būti atleistos nuo tam tikrų informacijos atskleidimo reikalavimų. Be šių penkerių metų peržiūrėjimų, gali būti naudingas papildomas vienkartinis šių maksimalių balanso sumos ir grynųjų pajamų dydžių padidinimas. Valstybės narės neprivalo šių padidintų dydžių laikytis.

(13)

Kadangi šios direktyvos tikslų – palengvinti tarpvalstybines investicijas ir padidinti finansinių ataskaitų ir pranešimų palyginamumą ES mastu bei visuomenės pasitikėjimą jomis, tobulinant konkrečių duomenų atskleidimą ir užtikrinant jo nuoseklumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali patvirtinti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Laikantis tame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šia direktyva nenumatoma nieko, kas nėra būtina tiems tikslams pasiekti.

(14)

Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi pripažintų, ypač Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje, principų.

(15)

Remiantis Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (8) 34 punktu, valstybės narės yra skatinamos sudaryti jų pačių ir Bendrijos labui lenteles, kurios kiek įmanoma geriau parodytų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio ryšį, ir jas paskelbti.

(16)

Todėl Direktyvos 78/660/EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 78/660/EEB pakeitimas

Direktyva 78/660/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

11 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje įtraukoje žodžiai „balanso suma: 3 650 000 EUR“ pakeičiami žodžiais „balanso suma: 4 400 000 EUR“;

b)

antroje įtraukoje žodžiai „grynosios pajamos: 7 300 000 EUR“ pakeičiama žodžiais „grynosios pajamos: 8 800 000 EUR“;

2)

11 straipsnio trečioje pastraipoje žodžiai „direktyvos paskelbimo dieną, pagal sumas, kurios nustatomos atlikus 53 straipsnio 2 dalyje numatytą persvarstymą“ pakeičiami žodžiais „bet kurios direktyvos, nustatančios šias sumas, paskelbimo dieną“;

3)

27 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje įtraukoje žodžiai „balanso suma: 14 600 000 EUR“ pakeičiami žodžiais „balanso suma: 17 500 000 EUR“;

b)

antroje įtraukoje žodžiai „grynosios pajamos: 29 200 000 EUR“ pakeičiami žodžiais „grynosios pajamos: 35 000 000 EUR“;

4)

27 straipsnio trečioje pastraipoje žodžiai „direktyvos paskelbimo dieną, pagal sumas, kurios nustatomos atlikus 53 straipsnio 2 dalyje numatytą persvarstymą“ pakeičiami žodžiais „bet kurios direktyvos, nustatančios šias sumas, paskelbimo dieną“;

5)

42a straipsnis papildomas šia pastraipa:

„5a)   Nukrypdamos nuo 3 ir 4 dalių nuostatų ir laikydamosi tarptautinių apskaitos standartų, patvirtintų 2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1725/2003, priimančiu tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (9), su pakeitimais iki 2006 m. rugsėjo 5 d. valstybės narės gali leisti arba reikalauti įvertinti finansines priemones kartu su susijusiais atskleidimo reikalavimais, kurių reikalaujama pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (10).

6)

43 straipsnio 1 dalyje įterpiami šie punktai:

„7a)

bendrovės susitarimų, neįtrauktų į balanso ataskaitą, pobūdis ir verslo tikslas bei šių susitarimų finansinis poveikis bendrovei su sąlyga, kad tokių susitarimų rizika ar nauda yra reikšminga, ir jei šios informacijos apie šią riziką ar naudą atskleidimas yra būtinas norint įvertinti bendrovės finansinę padėtį.

Valstybės narės gali leisti 27 straipsnyje nurodytoms bendrovėms apriboti šio punkto atskleidimo reikalavimus ir prašyti atskleisti tik informaciją apie tokių susitarimų pobūdį ir verslo tikslą;

7b)

sandoriai, kuriuos bendrovė sudarė su susijusiomiais asmenimis, įskaitant šių sandorių sumas, susijusių asmenų santykių pobūdį ir kitą informaciją apie sandorius, kuri yra būtina norint suprasti bendrovės finansinę padėtį, jeigu tokie sandoriai yra reikšmingi ir nebuvo sudaryti įprastomis rinkos sąlygomis. Informacija apie atskirus sandorius gali būti apibendrinama pagal jų pobūdį, išskyrus atvejus, kai, norint suprasti sandorių tarp susijusių asmenų poveikį bendrovės finansinei padėčiai, būtina atskira informacija.

Valstybės narės gali leisti 27 straipsnyje nurodytoms bendrovėms neatskleisti šiame punkte nurodytos informacijos, išskyrus jei tos bendrovės priskiriamos Direktyvos 77/91/EEB 1 straipsnio 1 dalyje nurodytoms bendrovėms. Pastaruoju atveju valstybės narės gali reikalauti pateikti informaciją tik apie sandorius, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai sudarė:

i)

bendrovė ir jos pagrindiniai akcininkai,

ir

ii)

bendrovė ir administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariai.

Valstybės narės gali netaikyti šio reikalavimo sandoriams, sudarytiems tarp dviejų ar daugiau grupės narių jei toks narys yra dukterinių įmonių, su kuriomis sudarytas sandoris, savininkas.

Sąvoka „susijęs asmuo“ turi tokią pačią reikšmę kaip ir tarptautiniuose apskaitos standartuose, priimtuose pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.“

;

7)

įterpiamas šis straipsnis:

„46a straipsnis

1.   Bendrovė, kurios vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kurios sąvoka apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (11) 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte, į savo metinį pranešimą įtraukia bendrovės valdymo pareiškimą. Pareiškimas pateikiamas kaip specialus metinio pranešimo skirsnis ir jame pateikiama bent ši informacija:

a)

nuoroda į:

i)

bendrovės valdymo kodeksą, kuris bendrovei yra taikomas;

ir (arba)

ii)

bendrovės valdymo kodeksą, kurį bendrovė savanoriškai nusprendė taikyti;

ir (arba)

iii)

visą reikalingą informaciją apie bendrovės valdymo praktiką, taikytą papildant nacionalinės teisės reikalavimus.

Kai taikomi i ir ii papunkčiai, bendrovė taip pat nurodo, kur galima viešai rasti atitinkamus tekstus, o kai taikomas iii papunktis – viešai paskelbia informaciją apie savo bendrovės valdymo praktiką;

b)

tiek, kiek bendrovė pagal nacionalinę teisę nukrypsta nuo bendrovės valdymo kodekso, minėto a punkto i arba ii papunktyje, bendrovė nurodo, nuo kurių to kodekso dalių ji nukrypo ir kodėl. Jei bendrovė nusprendžia netaikyti kokių nors a punkto i ar ii papunkčiuose minimo bendrovės valdymo kodekso nuostatų, ji nurodo tokio sprendimo motyvus;

c)

su finansinės atskaitomybės procesu susijusių bendrovės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų pagrindinių požymių aprašymas;

d)

informacija, kuri yra reikalaujama pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (12) 10 straipsnio 1 dalies c, d, f, h ir i punktus, jei bendrovei ta direktyva taikoma;

e)

išskyrus, kai ši informacija jau numatyta nacionaliniuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose, akcininkų susirinkimo veikla ir jo pagrindiniai įgaliojimai, akcininkų teisių aprašymas ir aprašymas, kaip jomis galima pasinaudoti;

f)

administracijos, valdymo ir priežiūros organų ir jų komitetų sudėtis ir veikla.

2.   Valstybės narės gali leisti šiame straipsnyje nustatytą informaciją pateikti atskirame pranešime, skelbiamame kartu su metiniu pranešimu 47 straipsnyje nustatyta tvarka, arba metiniame pranešime nurodydamos, kur šį dokumentą galima rasti bendrovės tinklalapyje. Kai rengiamas atskiras pranešimas, bendrovės valdymo pareiškime gali būti nuoroda į metinį pranešimą, kur skelbiama pagal 1 dalies d punktą reikalaujama informacija. 51 straipsnio 1 dalies antra pastraipa taikoma šio straipsnio 1 dalies c ir d punktų nuostatoms. Dėl likusios informacijos teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius patikrina, ar parengtas bendrovės valdymo pareiškimas.

3.   Bendroves, kurios yra išleidusios kitokius nei akcijos vertybinius popierius, kurie nėra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagal Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punktą, valstybės narės gali atleisti nuo 1 dalies a, b, e ir f punktų nuostatų taikymo, išskyrus, kai šios bendrovės yra išleidusios akcijų, kuriomis prekiaujama daugiašalėje prekybos sistemoje pagal Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 15 punktą.

8)

įterpiamas šis skirsnis:

„10A SKIRSNIS

Pareigos ir atsakomybė už metinės finanasinės atskaitomybės ir metinio pranešimo sudarymą ir paskelbimą

50b straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad bendrovės administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariai turėtų kolektyvinę pareigą užtikrinti, kad metinė finansinė atskaitomybė, metinis pranešimas ir pagal 46a straipsnį atskirai teikiamas bendrovės valdymo pareiškimas būtų sudaromi ir skelbiami pagal šios direktyvos reikalavimus, o atitinkamais atvejais – pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. Tokie organai veikia pagal savo kompetenciją, jiems suteiktą pagal nacionalinę teisę.

50c straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariams, nurodytiems 50b straipsnyje, bent jau bendrovės atžvilgiu, už 50b straipsnyje nurodytų pareigų nevykdymą būtų taikomi jų įstatymai ir kiti teisės aktai dėl atsakomybės.“

;

9)

53a straipsnis pakeičiamas taip:

„53a straipsnis

Valstybės narės nesuteikia galimybės pasinaudoti 11, 27, 43 straipsnio 1 dalies, 7a ir 7b punktuose, 46, 47 ir 51 straipsniuose nustatytomis išimtimis bendrovėms, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą bet kurios valstybės narės reguliuojamoje rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 14 punkte.“

;

10)

įterpiamas šis straipsnis:

„60a straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, kurios yra reikalingos užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos privalo būti efektyvios, proporcingos ir atgrasančios.“

;

11)

61a straipsnis pakeičiamas taip:

„61a straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2007 m. liepos 1 d., atsižvelgdama į apskaitos pagal tikrąją vertę nuostatų taikymo patirtį ir į tarptautinio masto pokyčius apskaitos srityje, Komisija peržiūri 42a–42f straipsnių, 43 straipsnio 1 dalies 10 ir 14 punktų, 44 straipsnio 1 dalies, 46 straipsnio 2 dalies f punkto ir 59 straipsnio 2 dalies a ir b punktų nuostatas, ypatingą dėmesį skirdama į TAS 39, kaip patvirtinta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, ir, prireikus, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl minėtų straipsnių keitimo.“

2 straipsnis

Direktyvos 83/349/EEB pakeitimas

Direktyva 83/349/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

34 straipsnyje įterpiami šie punktai:

„7a)

bet kurių susitarimų, neįtrauktų į konsoliduotą balansą, pobūdis ir verslo tikslas bei šių susitarimų finansinis poveikis, su sąlyga, kad tokių susitarimų keliama rizika arba teikiama nauda yra reikšminga, ir tiek, kiek šios rizikos ar naudos atskleidimas yra būtinas norint įvertinti įmonių, kurių duomenys konsoliduojami, bendrą finansinę padėtį;

7b)

sandoriai, išskyrus grupės viduje sudarytus sandorius, kuriuos sudaro patronuojanti įmonė arba kitos įmonės, kurių duomenys yra konsoliduojami, su susijusiais asmenimis, įskaitant tokių sandorių sumas, santykių su susijusiu asmeniu pobūdį bei kitą informaciją apie sandorį, kuri būtina norint suprasti įmonių, kurių duomenys konsoliduojami, bendrą finansinę padėtį, jei tokie sandoriai yra reikšmingi ir nebuvo sudaryti įprastomis rinkos sąlygomis. Informacija apie atskirus sandorius gali būti apibendrinama pagal jų pobūdį, išskyrus atvejus, kai, norint suprasti sandorių tarp susijusių asmenų poveikį įmonių, kurių duomenys konsoliduojami, bendrai finansinei padėčiai, būtina atskira informacija.“

;

2)

36 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„f)

grupės vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų pagrindinių požymių aprašymas tiek, kiek jos yra susiję su konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymu, kai bendrovės vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų (13) 4 straipsnio 1 dalies 14 punktą. Jeigu konsoliduotas metinis pranešimas ir metinis pranešimas yra pateikiami kaip vienas pranešimas, ši informacija privalo būti įtraukta į pranešimo skyrių, kuriame pateikiamas bendrovės valdymo pareiškimas, kaip numatyta Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnyje.

Jei valstybė narė leidžia Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnio 1 dalyje reikalaujamą informaciją pateikti atskiru pranešimu, skelbiamu kartu su metiniu pranešimu minėtos direktyvos 47 straipsnyje nustatyta tvarka, informacija, teikiama pagal pirmą pastraipą, taip pat turi sudaryti to atskiro pranešimo dalį. Tokiu atveju taikoma šios direktyvos 37 straipsnio 1 dalies antra pastraipa.

3)

įterpiamas šis skirsnis:

„3A SKIRSNIS

Pareigos ir atsakomybė už konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir konsoliduoto metinio pranešimo sudarymą ir paskelbimą

36a straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, rengiančios konsoliduotą atskaitomybę ir konsoliduotą metinį pranešimą, administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariai turėtų kolektyvią pareigą užtikrinti, kad konsoliduota finansinė atskaitomybė, konsoliduotas metinis pranešimas ir pagal Direktyvos 78/660/EEB 46a straipsnį atskirai teikiamas bendrovės valdymo pareiškimas būtų sudaromi ir skelbiami pagal šios direktyvos reikalavimus, o atitinkamais atvejais – pagal tarptautinius apskaitos standartus, priimtus pagal 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (14). Tokie organai veikia pagal savo kompetenciją, jiems suteiktą pagal nacionalinę teisę.

36b straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad administracijos, valdymo ir priežiūros organų nariams, nurodytiems 36a straipsnyje, bent jau konsoliduotą finansinę atskaitomybę rengiančios įmonės atžvilgiu, už 36a straipsnyje numatytos pareigos nevykdymą būtų taikomi jų įstatymai ir kiti teisės aktai dėl atsakomybės.

4)

41 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„1a.   Sąvoka „susijęs asmuo“ turi tokią pačią reikšmę kaip ir tarptautiniuose apskaitos standartuose, priimtuose pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.“

;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„48 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, kurios yra reikalingos užtikrinti, kad šios sankcijos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos privalo būti efektyvios, proporcingos ir atgrasančios.“

3 straipsnis

Direktyvos 86/635/EEB pakeitimas

Direktyvos 86/635/EEB 1 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Direktyvos 78/660/EEB 2 ir 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 ir 3–6 dalys, 6, 7, 13 ir 14 straipsniai, 15 straipsnio 3 ir 4 dalys, 16–21, 29–35 ir 37–41 straipsniai, 42 straipsnio pirmas sakinys, 42a–42f straipsniai, 45 straipsnio 1 dalis, 46 straipsnio 1 ir 2 dalys, 46a, 48–50, 50a, 50b ir 50c straipsniai, 51 straipsnio 1 dalis, 51a, 56–59, 60a, 61 ir 61a straipsniai taikomi šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytoms įstaigoms, jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.“

4 straipsnis

Direktyvos 91/674/EEB pakeitimas

Direktyvos 91/674/EEB 1 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Direktyvos 78/660/EEB 2 ir 3 straipsniai, 4 straipsnio 1 ir 3–6 dalys, 6, 7, 13 ir 14 straipsniai, 15 straipsnio 3 ir 4 dalys, 16–21, 29–35, 37–41, 42 ir 42a–42f straipsniai, 43 straipsnio 1 dalies 1–7b ir 9–14 punktai, 45 straipsnio 1 dalis, 46 straipsnio 1 ir 2 dalys, 46a, 48–50, 50a, 50b ir 50c straipsniai, 51 straipsnio 1 dalis, 51a, 56–59, 60a, 61 ir 61a straipsniai taikomi šios direktyvos 2 straipsnyje nurodytoms įmonėms, jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.“

5 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie yra reikalingi šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 5 d.

Valstybės narės patvirtindamos šias priemones, jose pateikia nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda pateikiama jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės perduoda Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2006 m. birželio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  OL C 294, 2005 11 25, p. 4.

(2)  2005 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

(4)  OL L 193, 1983 7 18, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/43/EB.

(5)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(6)  OL L 372, 1986 12 31, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB (OL L 178, 2003 7 17, p. 16).

(7)  OL L 374, 1991 12 31, p. 7. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/51/EB.

(8)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(9)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 108/2006 (OL L 24, 2006 1 27, p. 1).

(10)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.“;

(11)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(12)  OL L 142, 2004 4 30, p. 12.“;

(13)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.“;

(14)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.“;


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/8


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 29 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo pasirašymo ir laikino taikymo

(2006/535/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į prie Stojimo sutarties pridėtą Aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 8 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas su Moldovos Respublika dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo ir numatyti tam tikras technines pritaikomąsias pataisas, susijusias su instituciniais ir teisiniais pokyčiais Europos Sąjungoje.

(2)

Atsižvelgiant į galimą protokolo sudarymą vėliau, Šalys derėjosi dėl protokolo, ir dabar jis turėtų būti pasirašytas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu.

(3)

Protokolas turėtų būti taikomas laikinai nuo įstojimo dienos, kol bus baigtos atitinkamos jo oficialaus sudarymo procedūros,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolą, atsižvelgiant į galimą jo sudarymą vėliau.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (1).

2 straipsnis

Kol protokolas įsigalios, jis taikomas laikinai nuo įstojimo dienos.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 10 p.


Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą,

PROTOKOLAS

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba, ir

EUROPOS BENDRIJA BEI EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija, ir

MOLDOVOS RESPUBLIKA,

ATSIŽVELGDAMOS į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimą į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d.,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija yra 1994 m. lapkričio 28 d. Briuselyje pasirašyto Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę (toliau – Susitarimas), Šalys, ir taip pat kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo, bendrų deklaracijų, pasikeitimų raštais ir Moldovos Respublikos deklaracijos, pridėtos prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto, bei 1997 m. gegužės 15 d. Susitarimo protokolo, kuris įsigaliojo 2000 m. spalio 12 d., tekstus ir į juos atsižvelgia.

2 straipsnis

Siekdamos atsižvelgti į pastaruosius institucinius pokyčius Europos Sąjungoje, Šalys susitaria, kad, nustojus galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarčiai, Susitarime esančios nuostatos, nurodančios Europos anglių ir plieno bendriją, yra laikomos nuorodomis į Europos bendriją, kuri perėmė visas Europos anglių ir plieno bendrijos teises ir prisiimtus įsipareigojimus.

3 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

4 straipsnis

1.   Laikydamosi savo procedūrų, šį protokolą patvirtina Bendrijos, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Moldovos Respublika.

2.   Šalys viena kitai praneša apie pirmesnėje pastraipoje nurodytų atitinkamų procedūrų atlikimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

5 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja 2003 m. Stojimo sutarties įsigaliojimo dieną, jei iki tos dienos buvo deponuoti visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai.

2.   Jei iki tos dienos buvo deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai buvo deponuotas paskutinis patvirtinimo dokumentas.

3.   Jei iki 2004 m. gegužės 1 d. buvo deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas pradedamas laikinai taikyti nuo 2004 m. gegužės 1 d.

6 straipsnis

Susitarimo, Baigiamojo akto ir visų prie jo pridėtų dokumentų bei 1997 m. gegužės 15 d. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo tekstai sudaryti čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis.

Šie tekstai pridedami (1) prie šio protokolo ir yra autentiški kaip ir tekstai kitomis kalbomis, kuriomis sudaryti Susitarimas, Baigiamasis aktas ir prie jo pridėti dokumentai bei 1997 m. gegužės 15 d. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas.

7 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir moldavų kalbomis yra autentiški.

Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.

V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.

Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.

V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.

V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.

Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Pentru Statele Membre

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Pentru Comunitatile Europene

Image

Image

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

Moldova részéről

Għar-Repubblika tal-Moldavja

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

På Republiken Moldaviens vägnar

Pentru Republica Moldova

Image


(1)  Susitarimo tekstas čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis bus paskelbtas Oficialiojo leidinio specialiajame leidime vėliau.


16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/14


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. vasario 21 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo sudarymo

(2006/536/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdamos į 2003 m. Stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamos į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdamos į Tarybos pritarimą pagal Europos atominės energijos steigimo sutarties 101 straipsnį,

kadangi:

(1)

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolas buvo pasirašytas Europos Bendrijų ir valstybių narių vardu 2004 m. balandžio 30 d.

(2)

Kol protokolas įsigalios, jis taikomas laikinai nuo 2004 m. gegužės 1 d.

(3)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių vardu patvirtinamas Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystę, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (2).

2 straipsnis

Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu Tarybos pirmininkas pateikia protokolo 4 straipsnyje numatytą pranešimą. Europos atominės energijos bendrijos vardu tokį pranešimą tuo pat metu pateikia Komisijos pirmininkas.

Priimta Briuselyje, 2005 m. vasario 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN

Komisijos vardu

Pirmininkas

J. M. BARROSO


(1)  OL C 174 E, 2005 7 14, p. 43.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 10 p.


16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. balandžio 29 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų pasirašymo ir laikino taikymo

(2006/537/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į 2003 m. balandžio 16 d. Stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į prie Stojimo sutarties pridedamą Aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 8 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas su Ukraina dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, atsižvelgiant į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, protokolo ir numatyti tam tikras technines pritaikomąsias pataisas, susijusias su instituciniais ir teisiniais pokyčiais Europos Sąjungoje.

(2)

Atsižvelgiant į galimą protokolo sudarymą vėliau, 2004 m. kovo 30 d. parafuotas protokolas turėtų būti pasirašytas Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu.

(3)

Protokolas turi būti taikomas laikinai nuo įstojimo dienos, kol bus baigtos atitinkamos procedūros jo formaliam sudarymui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu įgaliotą (-us) pasirašyti Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų, protokolą atsižvelgiant į galimą jo sudarymą vėliau.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (1).

2 straipsnis

Kol protokolas įsigalios, jis taikomas laikinai nuo įstojimo dienos.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. balandžio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. HEINÄLUOMA


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 16 p.


Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS)

PROTOKOLAS

dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir dėl PBS pritaikomųjų pataisų

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba, ir

EUROPOS BENDRIJA IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija, ir

UKRAINA

toliau šiame protokole – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Vokietijos Federalinės Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos sutartį dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą, kuri buvo pasirašyta 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose ir įsigalios 2004 m. gegužės 1 d.

ATSIŽVELGDAMOS į naują Ukrainos ir Europos Sąjungos santykių padėtį, kylančią dėl dešimties naujų valstybių narių stojimo į Europos Sąjungą, kuris atskleidžia Ukrainos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo galimybes ir uždavinius.

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių norą užtikrinti PBS tikslų ir principų pasiekimą ir įgyvendinimą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Kipro Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika yra 1994 m. birželio 14 d. Liuksemburge pasirašyto ir 1998 m. kovo 1 d. įsigaliojusio Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, įtvirtinančio partnerystę tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos (toliau – Susitarimas), Šalys, ir taip pat kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo, prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrų deklaracijų, deklaracijų ir pasikeitimų raštais bei 1997 m. balandžio 10 d. Susitarimo protokolo, kuris įsigaliojo 2000 m. spalio 12 d., tekstus ir į juos atsižvelgia.

2 straipsnis

1.   Siekdamos atsižvelgti į pastaruosius institucinius pokyčius Europos Sąjungoje, Šalys susitaria, kad, nustojus galioti Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarčiai, Susitarime esančios nuostatos, nurodančios Europos anglių ir plieno bendriją, yra laikomos nuorodomis į Europos bendriją, kuri perėmė visas Europos anglių ir plieno bendrijos teises ir prisiimtus įsipareigojimus.

2.   Siekdamos atsižvelgti į institucinius pokyčius, kurie įvyko GATT – PPO tarptautinėje prekybos sistemoje, Šalys susitaria, kad Susitarimo tekste esančios nuorodos į GATT reiškia nuorodas į 1994 m. GATT, o nuostata „Ukrainos prisijungimas prie GATT“ yra suprantama kaip „Ukrainos įstojimas į PPO“.

3.   Siekdamos atsižvelgti į Europos energetikos chartijos sutarties pagrindo pokyčius, Šalys susitaria, kad Susitarimo tekste esančios nuorodos į Europos energetikos chartiją reiškia nuorodas į Energetikos chartijos sutartį ir į Energetikos chartijos protokolą dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų.

3 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

4 straipsnis

1.   Laikydamosi savo procedūrų, šį protokolą patvirtina Bendrijos, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Ukraina.

2.   Šalys viena kitai praneša apie pirmesnėje pastraipoje nurodytų atitinkamų procedūrų atlikimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate.

5 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja Stojimo sutarties įsigaliojimo dieną, jei iki tos dienos buvo deponuoti visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai.

2.   Jei iki tos dienos buvo deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai buvo deponuotas paskutinis patvirtinimo dokumentas.

3.   Jei iki 2004 m. gegužės 1 d. buvo deponuoti ne visi šio protokolo patvirtinimo dokumentai, šis protokolas pradedamas laikinai taikyti nuo 2004 m. gegužės 1 d.

6 straipsnis

Susitarimo, Baigiamojo akto ir visų prie jo pridedamų dokumentų bei 1997 m. balandžio 10 d. Susitarimo protokolo tekstai sudaryti čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis.

Jie pridedami (1) prie šio protokolo ir yra autentiški kaip ir tekstai kitomis kalbomis, kuriomis sudaryti Susitarimas, Baigiamasis aktas ir prie jo pridedami dokumentai bei 1997 m. balandžio 10 d. Susitarimo protokolas.

7 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir ukrainiečių kalbomis yra autentiški.

Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.

V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.

Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.

Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.

Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.

Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.

Magħmul f' Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.

Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.

Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.

V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.

V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.

Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.

Вчинено у Дубліні, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі четвертого року.

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

За Держави-Чпени

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

За Европейські Співтовариства

Image

Image

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Україну

Image


(1)  Susitarimo tekstas čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbomis bus paskelbtas Oficialiojo leidinio specialiajame leidime vėliau.


16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/21


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. sausio 24 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolo dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų sudarymo

(2006/538/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrąją pastraipą,

atsižvelgdamos į 2003 m. Stojimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdamos į 2003 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdamos į Tarybos pritarimą pagal Europos atominės energijos steigimo sutarties 101 straipsnį,

kadangi:

(1)

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų buvo pasirašytas Europos bendrijos ir valstybių narių vardu 2004 m. balandžio 29 d. pagal Tarybos sprendimą 2006/537/EB (2).

(2)

Kol Protokolas įsigalios, jis laikinai taikomas nuo įstojimo dienos.

(3)

Protokolas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos, Europos atominės energijos bendrijos ir valstybių narių vardu patvirtinamas Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (PBS), protokolas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos prisijungimo prie PBS ir PBS pritaikomųjų pataisų.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (3).

2 straipsnis

Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu Tarybos pirmininkas pateikia Protokolo 4 straipsnyje numatytą pranešimą. Europos atominės energijos bendrijos vardu tokį pranešimą tuo pat metu pateikia Komisijos pirmininkas.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K.-H. GRASSER

Komisijos vardu

Pirmininkas

J. M. BARROSO


(1)  OL C 174 E, 2005 7 14, p. 45.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 15 p.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 16 p.


16.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 224/22


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gegužės 22 d.

dėl Konvencijos dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo sudarymo Europos bendrijos vardu

(2006/539/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 3 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

kadangi:

(1)

Bendrija turi išskirtinę kompetenciją priimti žuvų išteklių apsaugos ir valdymo priemones ir sudaryti susitarimus su kitomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.

(2)

Bendrija yra Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos, reikalaujančios, kad visos tarptautinės bendruomenės narės bendradarbiautų išsaugant ir valdant jūrų biologinius išteklius, Susitariančioji Šalis.

(3)

2003 m. gruodžio 19 d. Bendrija pasirašė ir ratifikavo Susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su artimos ir tolimos migracijos žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo (2).

(4)

Amerikos tropinių tunų komisija (ATTK) buvo įsteigta Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija, sudaryta 1949 m. 1998 m. birželio mėn. vykusiame 61-ame susitikime ATTK priėmė rezoliuciją, kuria Susitariančiosios Šalys susitarė parengti naują konvenciją, siekdamos sustiprinti ATTK ir atnaujinti jos įstatus pagal tarptautinės jūrų teisės nuostatas.

(5)

Bendrija buvo pakviesta visapusiškai dalyvauti procese nuo pat jo pradžios, ir jame suvaidino aktyvų vaidmenį. Procesas buvo baigtas Konvencijos dėl 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija sudarytos Amerikos tropinių tunų komisijos sustiprinimo (Antigvos konvencija) priėmimu 70-ame ATTK susitikime, kuris vyko 2003 m. birželio 24–27 d. Antigvoje, Gvatemaloje.

(6)

Antigvos konvencija buvo pateikta pasirašyti 2003 m. lapkričio 14 d. Vašingtone Jungtinėse Amerikos Valstijose ir pagal jos XXVII straipsnį pasirašymas tęsėsi iki 2004 m. gruodžio 31 d.

(7)

Bendrija pasirašė Antigvos konvenciją 2004 m. gruodžio 13 d., remdamasi Tarybos sprendimu 2005/26/EB (3).

(8)

Bendrijos žvejai žvejoja Antigvos konvencinėje akvatorijoje. Todėl Bendrija suinteresuota tapti ATTK nare. Todėl Bendrija turėtų patvirtinti Antigvos konvenciją.

(9)

Antigvos konvencijos tikslas – išlaikyti tvirtą ilgalaikę ATTK. Įsigaliojusi visoms konvencijos šalims, ji pakeis 1949 m. konvenciją. Todėl remiantis 1999 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimu 1999/405/EB, leidžiančiu Ispanijos Karalystei laikinai prisijungti prie Amerikos tropinių tunų komisijos (ATTK) steigimo konvencijos (4), įsigaliojus Antigvos konvencijai, Ispanija turi denonsuoti 1949 m. konvenciją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinama Antigvos konvencija.

Konvencijos tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus deponuoti patvirtinimo dokumentą atiduodant jį saugoti Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei, kuri pagal XXXVII straipsnį yra konvencijos depozitorė.

3 straipsnis

Įsigaliojus Antigvos konvencijai, Ispanija denonsuoja Amerikos tropinių tunų komisijos steigimo konvenciją.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gegužės 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  2006 m. balandžio 27 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 189, 1998 7 3, p. 14.

(3)  OL L 15, 2005 1 19, p. 9.

(4)  OL L 155, 1999 6 22, p. 37.


KONVENCIJA

dėl Amerikos tropinių tunų komisijos, įsteigtos 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija, stiprinimo („Antigvos konvencija“)

ŠIOS KONVENCIJOS ŠALYS,

ŽINODAMOS, kad pagal atitinkamas tarptautinės teisės nuostatas, atspindėtas 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (UNCLOS), visos valstybės privalo imtis priemonių, kurių gali prireikti siekiant apsaugoti ir valdyti gyvuosius jūrų išteklius, įskaitant tolimos migracijos rūšis, ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis imantis tokių priemonių,

PRISIMINDAMOS suverenias pakrančių valstybių teises savo jurisdikcijai priklausančiuose plotuose tirti ir naudoti, apsaugoti ir valdyti jūrų gyvuosius išteklius, kaip numatyta UNCLOS, ir visų valstybių nacionalinių subjektų teisę pagal UNCLOS žvejoti atviroje jūroje,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS savo įsipareigojimą vykdyti 1992 m. Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos ir plėtros konferencijos priimtą Rio deklaraciją dėl aplinkos ir vystymosi bei 21 darbotvarkę, ypač jos 17 skyrių, ir 2002 m. Pasaulio valstybių vadovų susitikime dėl tvarios plėtros priimtą Johanesburgo deklaraciją bei įgyvendinimo planą,

PABRĖŽDAMOS būtinumą įgyvendinti 1995 m. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) konferencijos priimto Atsakingos žuvininkystės kodekso principus ir standartus, įskaitant 1993 m. Susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo laikytis tarptautinių apsaugos ir valdymo priemonių atviroje jūroje, kuris yra to kodekso sudedamoji dalis, taip pat pagal elgesio kodeksą FAO priimtus tarptautinius veiksmų planus,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad 50-oji Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja pagal Rezoliuciją A/RES/50/24 priėmė Susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su artimos migracijos žuvų išteklių ir tolimos migracijos žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo (toliau – 1995 m. JT susitarimas dėl žuvų išteklių),

ATSIŽVELGDAMOS į tolimos migracijos žuvų išteklių žvejybos – maisto, užimtumo ir ekonominės naudos šaltinio – svarbą Šalių gyventojams ir į tai, kad apsaugos ir valdymo priemonės turi padėti tenkinti tas reikmes ir kad reikia atsižvelgti į tų priemonių ekonominį ir socialinį poveikį,

ATSIŽVELGDAMOS į specialias regiono besivystančių šalių, ypač pakrančių šalių, sąlygas ir poreikius siekiant Konvencijos tikslo,

PRIPAŽINDAMOS Amerikos tropinių tunų komisijos reikšmingas pastangas ir didelius laimėjimus, taip pat jos darbo svarbą tunų žvejybos Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje srityje,

NORĖDAMOS pasinaudoti patirtimi, įgyta įgyvendinant 1949 m. konvenciją,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS, kad daugiašalis bendradarbiavimas yra pats veiksmingiausias būdas pasiekti jūrų gyvųjų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo tikslus,

PASIRYŽUSIOS užtikrinti žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, ilgalaikę apsaugą ir tausojantį naudojimą,

ĮSITIKINUSIOS, kad minėti tikslai gali būti geriausiai pasiekti ir Amerikos tropinių tunų komisija sustiprinta atnaujinus 1949 m. Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencijos dėl Amerikos tropinių tunų komisijos įsteigimo nuostatas,

SUSITARĖ:

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis

Apibrėżimai

Šioje Konvencijoje:

1)

žuvų ištekliai, kuriems taikoma ši Konvencija – tai tunų ir į tunus panašių rūšių bei kitų rūšių žuvų, kurias pagauna tunus ir į tunus panašias rūšis žvejojantys laivai, ištekliai Konvencijos taikymo zonoje;

2)

žvejyba – tai:

a)

faktinė žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, paieška, žvejojimas, gaudymas ar sugavimas arba bandymas tai atlikti;

b)

dalyvavimas veikloje, kurios numatomas rezultatas – šių išteklių suradimas, žvejojimas, gaudymas arba sugavimas;

c)

žuvų subūrimo į būrius įtaisų arba susijusių įrenginių, įskaitant radijo švyturius, išdėstymas, ieškojimas arba susigrąžinimas;

d)

visa jūroje atliekama veikla, kurios tikslas – remti arba pasiruošti atlikti a, b ir c punktuose apibūdintą veiklą, išskyrus veiklą avarinėse situacijose, kuri yra susijusi su įgulos narių sveikata ir sauga arba laivo saugumu;

e)

kitų jūrų arba oro transporto priemonių naudojimas, jei jis yra susijęs su kuria nors šiame apibrėžime nurodyta veikla, išskyrus per avarijas, susijusias su įgulos narių sveikata ir sauga arba laivo saugumu;

3)

laivas – tai bet kuris laivas, naudojamas arba skirtas naudoti žvejybai, įskaitant pagalbinius laivus, plaukiojančias bazes ir bet kuriuos kitus laivus, tiesiogiai dalyvaujančius žvejybos operacijose;

4)

vėliavos valstybė – tai, jeigu nenurodyta kitaip:

a)

valstybė, kurios laivai turi teisę plaukioti su jos vėliava,

arba

b)

regioninė ekonominės integracijos organizacija, kurioje laivai turi teisę plaukioti su tos regioninės ekonominės integracijos organizacijos valstybės narės vėliava;

5)

bendras sutarimas – tai sprendimo priėmimas nebalsuojant ir nepareiškiant jokio oficialiai suformuluoto prieštaravimo;

6)

Šalys – tai valstybės ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos, kurios yra sutikusios būti saistomos šios Konvencijos ir kurioms ši Konvencija galioja pagal šios Konvencijos XXVII, XXIX ir XXX straipsnių nuostatas;

7)

Komisijos narės– tai Šalys ir bet kurie žvejybos subjektai, pagal šios Konvencijos XXVIII straipsnio nuostatas pareiškę oficialiai įsipareigojantys laikytis šios Konvencijos nuostatų ir įgyvendinti pagal ją patvirtintas visas apsaugos ir valdymo priemones;

8)

regioninė ekonominės integracijos organizacija – tai regioninė ekonominės integracijos organizacija, kuriai jos valstybės narės yra perdavusios kompetenciją dėl tų dalykų, numatytų šia Konvencija, įskaitant įgaliojimą priimti savo valstybėms narėms privalomus su šiais dalykais susijusius sprendimus;

9)

1949 m. konvencija – tai Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kosta Rikos Respublikos konvencija dėl Amerikos tropinių tunų komisijos įsteigimo;

10)

Komisija – tai Amerikos tropinių tunų komisija;

11)

UNCLOS – tai 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencija;

12)

1995 m. JT susitarimas dėl žuvų išteklių – tai 1995 m. Susitarimas dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su artimos migracijos žuvų išteklių ir tolimos migracijos žuvų išteklių apsauga ir valdymu, įgyvendinimo;

13)

elgesio kodeksas– tai 1995 m. spalio mėn. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijos 28-ojoje sesijoje priimtas atsakingosios žuvininkystės kodeksas;

14)

STDAP– tai 1998 m. gegužės 21 d. Susitarimas dėl tarptautinės delfinų apsaugos programos.

II straipsnis

Tikslas

Šios Konvencijos tikslas – pagal atitinkamas tarptautinės teisės normas užtikrinti žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, ilgalaikę apsaugą ir tausojantį jų naudojimą.

III straipsnis

Konvencijos taikymo zona

Konvencijos taikymo zona (toliau – Konvencijos zona) – tai Ramiojo vandenyno zona, kurio ribas sudaro Šiaurės, Centrinės ir Pietų Amerikos kranto linija ir šios linijos:

i)

50° Š lygiagretė nuo Šiaurės Amerikos pakrantės iki sankirtos su 150° V dienovidiniu;

ii)

150° V dienovidinis iki sankirtos su 50° P lygiagrete,

ir

iii)

50° P lygiagretė iki sankirtos su Pietų Amerikos pakrante.

II DALIS

ŽUVŲ IŠTEKLIŲ, KURIEMS TAIKOMA KONVENCIJA, APSAUGA IR NAUDOJIMAS

IV straipsnis

Atsargumo principo taikymas

1.   Žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, apsaugos, valdymo ir tausojančio naudojimo atžvilgiu Komisijos narės tiesiogiai ir per Komisiją taiko atsargumo principą, apibūdintą atitinkamose elgesio kodekso ir (arba) 1995 m. JT susitarimo dėl žuvų išteklių nuostatose.

2.   Komisijos narės pirmiausia yra atsargesnės, jei informacija yra abejotina, nepatikima arba nepakankama. Atitinkamos mokslinės informacijos nebuvimas nėra priežastis atidėti apsaugos ir valdymo priemonių taikymą arba apskritai jų netaikyti.

3.   Iškilus verslinių arba neverslinių ar susijusių arba priklausomų žuvų rūšių išteklių statuso klausimui, Komisijos narės tokiems ištekliams ir rūšims taiko sustiprintą stebėseną, kad būtų galima patikrinti ir prireikus pakeisti jų statusą bei apsaugos ir valdymo priemonių veiksmingumą. Jos reguliariai tikrina ir prireikus keičia tas priemones, atsižvelgdamos į naują turimą mokslinę informaciją.

V straipsnis

Apsaugos ir valdymo priemonių suderinamumas

1.   Jokia šios Konvencijos nuostata nepažeidžia arba nesumenkina pakrančių valstybių suvereniteto ar suverenių teisių, susijusių su jūrų gyvųjų išteklių tyrimu ir naudojimu, apsauga ir valdymu jų suverenitetui ar nacionalinei jurisdikcijai priklausančiuose plotuose, kaip numatyta UNCLOS, arba visų valstybių nacionalinių subjektų teisės pagal UNCLOS žvejoti atviroje jūroje.

2.   Apsaugos ir valdymo priemonės, nustatytos atvirai jūrai, ir tos, kurios yra patvirtintos plotams, priklausantiems nacionalinei jurisdikcijai, turi būti derinamos, kad būtų užtikrintas žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, apsauga ir valdymas.

III DALIS

AMERIKOS TROPINIŲ TUNŲ KOMISIJA

VI straipsnis

Komisija

1.   Komisijos narės susitaria visu savo turtu ir įsipareigojimais palaikyti ir stiprinti 1949 m. konvencija įsteigtą Amerikos tropinių tunų komisiją.

2.   Komisija susideda iš grupių, kurias sudaro nuo vieno (1) iki keturių (4) kiekvienos narės paskirtų Komisijos narių, kuriuos gali lydėti ekspertai ir patarėjai, jei tai narei atrodo, kad jie reikalingi.

3.   Komisija turi juridinio asmens statusą ir santykiuose su kitomis tarptautinėmis organizacijomis bei savo narėmis tokia teisine padėtimi naudojasi tiek, kiek tai gali būti reikalinga jos funkcijoms vykdyti ir jos tikslui pasiekti pagal tarptautinę teisę. Imunitetai ir privilegijos, kuriais naudojasi Komisija ir jos pareigūnai, nustatomi Komisijos ir atitinkamos narės susitarimu.

4.   Komisijos būstinė lieka San Diege, Kalifornijos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

VII straipsnis

Komisijos funkcijos

1.   Komisija, teikdama pirmenybę tunams ir tuninių rūšių žuvims, vykdo šias funkcijas:

a)

skatina, atlieka ir koordinuoja žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, ir prireikus, susijusių ar priklausomų rūšių Konvencijos zonoje gausos, biologijos ir biometrijos, taip pat gamtos veiksnių ir žmonių veiklos poveikio šių išteklių ir rūšių populiacijoms mokslinius tyrimus;

b)

priima duomenų apie žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, žvejybą rinkimo, tikrinimo ir keitimosi jais bei jų pranešimo laiku standartus;

c)

tvirtina tinkamiausias turimais moksliniais įrodymais grindžiamas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti ilgalaikį žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, apsaugą bei tausojantį naudojimą ir palaikyti ar atkurti sugautų rūšių populiacijas tokiu gausos lygiu, kuris gali duoti didžiausią tausojantį prieaugį, inter alia, Komisijos sprendimu visai Konvencijos zonai nustatant didžiausią leistiną sugauti tokių žuvų išteklių kiekį ir (arba) didžiausius leistinus žvejybos pajėgumus ar žvejybinės pastangos lygį;

d)

nustato, ar pagal tinkamiausią turimą mokslinę informaciją tam tikrų žuvų išteklių žvejybos kiekiai, kuriems taikoma ši Konvencija, yra visiškai išnaudoti arba viršyti, ir tuo remdamasi, ar žvejybos pajėgumų ir (arba) žvejybos pastangų lygio padidėjimas keltų grėsmę tų išteklių apsaugai;

e)

taikydama kriterijus, kuriuos gali patvirtinti arba taikyti Komisija, šios straipsnio dalies d punkte nurodytiems žuvų ištekliams nustato, kokiu mastu, atsižvelgiant į atitinkamus tarptautinius standartus ir praktiką, galėtų būti derinami naujų Komisijos narių žvejybos interesai;

f)

prireikus patvirtina apsaugos ir valdymo priemones, skirtas tai pačiai ekosistemai priklausančioms rūšims, kurioms gali pakenkti žvejyba, arba kurios yra priklausomos nuo žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, arba yra su jais susijusios, siekiant išlaikyti arba atkurti tokių rūšių populiacijas, viršijančias lygius, kuriems esant jų reprodukcijai galėtų kilti didelė grėsmė;

g)

tvirtina atitinkamas priemones, kad būtų galima išvengti arba kiek įmanoma sumažinti atliekų, išmetimų, sugavimo pamestomis ar išmestomis žvejybos priemonėmis, neverslinių rūšių (žuvų ir ne žuvų rūšių) sugavimo ir poveikio susijusioms ar priklausomoms, ypač nykstančioms rūšims;

h)

tvirtina atitinkamas priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią pergaudymui ir žvejybos pajėgumų perviršiui, juos šalinti ir užtikrinti, kad žvejybos pastangos atitiktų tausojantį žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, naudojimą;

i)

nustato bendrą duomenų rinkimo ir stebėsenos programą, į kurią įtraukiami tokie elementai, kuriuos Komisija laiko būtinais. Kiekviena Komisijos narė taip pat gali turėti savo programą, atitinkančią Komisijos patvirtintas gaires;

j)

užtikrina, kad rengiant priemones, kurias reikia patvirtinti pagal šios straipsnio dalies a–i punktus, būtų deramai atsižvelgta į derinimo ir suderinamumo su pagal STDAP patvirtintomis priemonėmis būtinumą;

k)

kiek praktiškai įmanoma skatina atrankinių aplinkai saugių ir ekonomiškų žvejybos įrankių ir būdų kūrimą bei naudojimą ir kitokią susijusią veiklą, įskaitant veiklą, susijusią, inter alia, su technologijos perdavimu ir profesiniu mokymu;

l)

prireikus, atsižvelgdama į visus atitinkamus svarbius veiksnius, parengia kriterijus ir priima sprendimus, susijusius su didžiausio leidžiamo sugavimo kiekio arba didžiausių leistinų žvejybos pajėgumų, įskaitant vežimo galimybes, ar žvejybos pastangų lygio paskirstymu;

m)

pagal šios Konvencijos IV straipsnio nuostatas taiko atsargumo principą. Tais atvejais, kai Komisija, taikydama atsargumo principą, patvirtina priemones neturėdama atitinkamos mokslinės informacijos, kaip nustatyta šios Konvencijos IV straipsnio 2 dalyje, Komisija įsipareigoja kuo skubiausiai gauti mokslinę informaciją, reikalingą, kad tokios priemonės būtų palaikomos arba pakeistos;

n)

skatina taikyti visas atitinkamas elgesio kodekso ir kitų atitinkamų tarptautinių dokumentų, įskaitant, inter alia, pagal elgesio kodeksą FAO priimtus tarptautinius veiksmų planus, nuostatas;

o)

skiria Komisijos direktorių;

p)

tvirtina savo darbo programą;

q)

pagal šios Konvencijos XIV straipsnio nuostatas tvirtina savo biudžetą;

r)

tvirtina praėjusio biudžetinio laikotarpio ataskaitas;

s)

priima arba iš dalies keičia savo darbo tvarkos taisykles ir procedūras, finansinius potvarkius ir kitus vidaus administracinius potvarkius, kurie gali būti reikalingi jos funkcijoms vykdyti;

t)

atsižvelgdama į šios Konvencijos XIV straipsnio 3 dalį, teikia STDAP sekretoriato paslaugas STDAP;

u)

steigia pavaldžius darinius, jei mano, kad jie reikalingi;

v)

tvirtina visas kitas atitinkama informaciją, kurios gali prireikti šios Konvencijos tikslui pasiekti, įskaitant tinkamiausią turimą mokslinę informaciją, grindžiamas priemones ar rekomendacijas, įskaitant tarptautinę teisę atitinkančias nediskriminavimo ir skaidrumo priemones, siekiant užkirsti kelią, sustabdyti ir nutraukti veiklą, kenkiančią Komisijos patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių veiksmingumui.

2.   Komisija išlaiko personalą, kvalifikuotą dirbti su šia Konvencija susijusiose srityse, įskaitant administracinę, mokslinę ir techninę sritis, kuriam vadovauja direktorius, ir užtikrina, kad šį personalą sudarytų darbuotojai, reikalingi šiai Konvencijai veiksmingai ir sklandžiai taikyti. Komisija turėtų stengtis suburti kuo tinkamiau parengtą personalą ir deramai atsižvelgti į tai, jog telkiant darbuotojus svarbu laikytis teisingumo principo, kad būtų palaikomas platus Komisijos narių atstovavimas ir dalyvavimas.

3.   Svarstydama darbo moksliniais klausimais, kuriuos turi nagrinėti mokslinis personalas, programos gaires, Komisija atsižvelgia, inter alia, į mokslinio patariamojo komiteto, įsteigto pagal šios Konvencijos XI straipsnį, patarimus, rekomendacijas ir ataskaitas.

VIII straipsnis

Komisijos posėdžiai

1.   Eiliniai Komisijos posėdžiai vyksta bent kartą per metus Komisijos sutartoje vietoje ir sutartu laiku.

2.   Jei reikalinga, Komisija taip pat gali rengti neeilinius posėdžius. Šie posėdžiai šaukiami bent dviejų Komisijos narių prašymu, jeigu šį prašymą paremia narių dauguma.

3.   Komisijos posėdžiai rengiami tik esant kvorumui. Kvorumas susidaro, kai dalyvauja du trečdaliai Komisijos narių. Ši taisyklė taikoma ir pagal šią Konvenciją įsteigtoms pavaldžioms institucijoms.

4.   Posėdžiai vyksta anglų ir ispanų kalbomis, ir Komisijos dokumentai parengiami abiem kalbomis.

5.   Nariai išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš įvairių šios Konvencijos Šalių, jei nenusprendžiama kitaip. Abu pareigūnai renkami vieneriems (1) metams ir savo pareigas eina tol, kol yra išrenkami jų pareigų perėmėjai.

IX straipsnis

Sprendimų priėmimas

1.   Jeigu nenustatyta kitaip, visi Komisijos sprendimai posėdžiuose, šaukiamuose pagal šios Konvencijos VIII straipsnį, priimami tame posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių bendru sutarimu.

2.   Sprendimai dėl šios Konvencijos ir jos priedų dalinių pakeitimų, taip pat kvietimai prisijungti prie Konvencijos pagal šios Konvencijos XXX straipsnio c punktą turi būti priimami bendru visų Šalių sutarimu. Tokiais atvejais posėdžio pirmininkas užtikrina, kad visi Komisijos nariai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę dėl siūlomų sprendimų, į kurią Šalys atsižvelgia priimdamos galutinį sprendimą.

3.   Bendro visų Komisijos narių sutarimo reikia priimant sprendimus:

a)

dėl Komisijos biudžeto priėmimo ir dalinio pakeitimo bei dėl sprendimų, nustatančių narių įmokų formą ir dydį;

b)

šios Konvencijos VII straipsnio 1 dalies l punkte nurodytais klausimais.

4.   Kalbant apie šio straipsnio 2 ir 3 dalyse minimus sprendimus, jei Šalis arba Komisijos narys, atsižvelgiant į konkretų atvejį, nedalyvauja atitinkamame posėdyje ir nėra atsiuntęs pranešimo pagal šio straipsnio 6 dalį, direktorius tokiai Šaliai arba nariui praneša apie tame posėdyje priimtą sprendimą. Jei per trisdešimt (30) dienų nuo tokio pranešimo direktorius negauna tokios Šalies arba nario atsakymo, manoma, kad ta Šalis arba narys pritaria bendram sutarimui dėl to sprendimo. Jei per trisdešimties (30) dienų laikotarpį tokia Šalis arba narys raštu atsako, kad negali pritarti bendram sutarimui dėl sprendimo, sprendimas neįsigalioja, o Komisija siekia, kad bendras sutarimas būtų pasiektas kuo greičiau.

5.   Kai posėdyje nedalyvavusi Šalis arba Komisijos narys pagal šio straipsnio 4 dalį direktoriui praneša, kad negali pritarti bendram sutarimui dėl tame posėdyje priimto sprendimo, tas narys negali prieštarauti bendram sutarimui tuo pačiu klausimu, jei nedalyvauja kitame Komisijos posėdyje, į kurio darbotvarkę klausimas yra įtrauktas.

6.   Jei Komisijos narys negali dalyvauti Komisijos posėdyje dėl nuo jo nepriklausančių ypatingų ir nenumatytų aplinkybių:

a)

jis raštu praneša apie tai direktoriui, jei įmanoma, iki posėdžio pradžios arba kiek įmanoma anksčiau. Toks pranešimas įsigalioja, kai direktorius tam nariui patvirtina jo gavimą,

ir

b)

po to nedelsiant direktorius tam nariui praneša apie visus sprendimus, priimtus tame posėdyje pagal šio straipsnio 1 dalį;

c)

per trisdešimt (30) dienų nuo šios straipsnio dalies b punkte minimo pranešimo tas narys gali raštu direktoriui pranešti, kad jis negali pritarti bendram sutarimui dėl vieno ar daugiau sprendimų. Tokiais atvejais atitinkamas sprendimas ar sprendimai neįsigalioja, o Komisija siekia, kad bendras sutarimas būtų pasiektas kiek įmanoma anksčiau.

7.   Pagal šią Konvenciją priimti Komisijos sprendimai visoms narėms yra privalomi po keturiasdešimt penkių (45) dienų nuo pranešimo apie juos, jeigu šioje Konvencijoje nenurodyta kitaip arba priimant sprendimą nesusitarta kitaip.

X straipsnis

Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komitetas

1.   Komisija įsteigia Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komitetą, sudarytą iš kiekvienos Komisijos narės šiam tikslui paskirtų atstovų, kuriuos gali lydėti ekspertai ir patarėjai, jei tai narei atrodo, kad jie reikalingi.

2.   Komiteto funkcijos yra nustatytos šios Konvencijos 3 priede.

3.   Vykdydamas savo funkcijas, tam tikrais atvejais komitetas gali Komisijos pritarimu konsultuotis su bet kuria kita žuvininkystės valdymo, specializuota ar moksline organizacija, turinčia kompetenciją tokio konsultavimosi klausimu, ir prašyti kvalifikuoto patarimo, kurio gali prireikti kiekvienu konkrečiu atveju.

4.   Komitetas stengiasi savo ataskaitas ir rekomendacijas patvirtinti bendru sutarimu. Jei niekaip nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, ataskaitose tai nurodoma ir jose atsispindi daugumos ir mažumos nuomonės. Bet kurio komiteto nario prašymu jose taip pat turi atsispindėti to nario nuomonė apie ataskaitą arba jos dalį.

5.   Komitetas renkasi bent kartą per metus, pageidautina tuomet, kai vyksta eilinis Komisijos posėdis.

6.   Ne mažiau kaip dviejų (2) Komisijos narių prašymu, jeigu tam prašymui pritaria narių dauguma, komitetas gali sušaukti papildomus posėdžius.

7.   Komitetas savo funkcijas vykdo pagal darbo tvarkos taisykles, gaires ir nurodymus, kuriuos gali nustatyti Komisija.

8.   Padėdami komitetui dirbti, Komisijos darbuotojai:

a)

Komisijos nustatyta tvarka renka komiteto darbui reikalingą informaciją ir sukuria duomenų bazę;

b)

teikia statistines analizes, kurios, komiteto manymu, yra reikalingos funkcijoms vykdyti;

c)

rengia komiteto ataskaitas;

d)

komiteto nariams platina visą svarbią informaciją, ypač tą, kuri apibūdinta šio straipsnio 8 dalies a punkte.

XI straipsnis

Mokslinis patariamasis komitetas

1.   Komisija įsteigia mokslinį patariamąjį komitetą, sudarytą iš kiekvienos Komisijos narės paskirtų atstovų, kurie turi tinkamą kvalifikaciją arba atitinkamą patirtį komiteto kompetencijos srityje ir kuriuos gali lydėti ekspertai ir patarėjai, jei tai narei atrodo, kad jie reikalingi.

2.   Komisija gali kviesti dalyvauti komiteto darbe organizacijas ir asmenis, turinčius pripažintą mokslinę patirtį su Komisijos darbu susijusiais reikalais.

3.   Komiteto funkcijos yra nustatytos šios Konvencijos 4 priede.

4.   Komitetas renkasi bent kartą per metus, pageidautina prieš Komisijos posėdį.

5.   Ne mažiau kaip dviejų (2) Komisijos narių prašymu, jeigu tam prašymui pritaria narių dauguma, komitetas gali rinktis į papildomus posėdžius.

6.   Komitetui pirmininkauja direktorius arba, Komisijai pritarus, jis gali perduoti šią funkciją.

7.   Komitetas stengiasi savo ataskaitas ir rekomendacijas patvirtinti bendru sutarimu. Jei niekaip nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, ataskaitose tai nurodoma ir jose atsispindi daugumos ir mažumos nuomonės. Bet kurio komiteto nario prašymu, jose taip pat turi atsispindėti to nario nuomonė apie ataskaitą arba jos dalį.

XII straipsnis

Administracija

1.   Komisija pagal priimtas vidaus tvarkos taisykles ir atsižvelgdama į jose nustatytus kriterijus paskiria direktorių, kuris šios Konvencijos taikymo srityje, ypač jos moksliniais, techniniais ir administraciniais aspektais, turi nustatytą ir visuotinai pripažintą kompetenciją ir kuris yra atskaitingas Komisijai ir gali būti Komisijos pašalintas jos nuožiūra. Direktoriaus kadencija – ketveri metai, ir jis gali būti iš naujo skiriamas tiek kartų, kiek nusprendžia Komisija.

2.   Direktorius vykdo šias funkcijos:

a)

rengia Komisijai mokslinio tyrimo planus ir programas;

b)

rengia Komisijai biudžeto sąmatas;

c)

leidžia daryti lėšų, skirtų Komisijos patvirtintos darbo programos ir biudžeto įgyvendinimui, išmokas ir atsiskaito už taip panaudotas lėšas;

d)

pagal Komisijos priimtas darbo tvarkos taisykles skiria bei šalina darbuotojus ir vadovauja administraciniam, moksliniam, techniniam ir kitam personalui, reikalingam Komisijos funkcijoms vykdyti;

e)

jei to reikia Komisijos veiksmingam funkcionavimui užtikrinti, pagal šio straipsnio 2 dalies d punktą skiria mokslinių tyrimų koordinatorių, kurio veiklai vadovauja direktorius, mokslinių tyrimų koordinatoriui savo nuožiūra skiriantis atitinkamas funkcijas ir pareigas;

f)

siekiant, kad būtų vykdomos Komisijos funkcijos atitinkamai tariasi dėl bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ar asmenimis;

g)

koordinuoja Komisijos darbą su kitų organizacijų ir asmenų, su kuriais dėl bendradarbiavimo yra susitaręs direktorius, darbu;

h)

rengia Komisijai administracinių, mokslinių ir kitokių ataskaitų projektus;

i)

rengia Komisijos bei jai pavaldžių institucijų posėdžių darbotvarkių projektus ir tuos posėdžius šaukia, konsultuodamasis su Komisijos nariais ir atsižvelgdamas į jų pasiūlymus, ir teikia administracinę bei techninę pagalbą tokiems posėdžiams;

j)

užtikrina Komisijos patvirtintų ir galiojančių apsaugos ir valdymo priemonių skelbimą bei sklaidą ir, kiek praktiškai įmanoma, kitų Konvencijos zonoje galiojančių Komisijos narių priimtų ir taikomų apsaugos ir valdymo priemonių dokumentų tvarkymą ir sklaidą;

k)

užtikrina, kad būtų tvarkomas registras, grindžiamas, inter alia, Komisijai pagal šios Konvencijos 1 priedą teikiama informacija apie Konvencijos zonoje žvejojančius laivus, taip pat periodišką tame registre esančios informacijos platinimą visoms Komisijos narėms ir, gavus prašymą, bet kuriai narei atskirai;

l)

yra Komisijos teisinis atstovas;

m)

vykdo kitas funkcijas, kurių gali prireikti siekiant užtikrinti veiksmingą ir sklandų Komisijos darbą, ir kitas funkcijas, kurias jam gali skirti Komisija.

3.   Vykdydami savo funkcijas, direktorius ir Komisijos personalas neturi nei veikti su jų statusu arba su šios Konvencijos tikslu ir nuostatomis nesuderinamu būdu, nei savo veikloje, tokioje kaip tyrimas ir žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, tyrinėjimas, moksliniai tyrimai, žvalgymas, naudojimas, perdirbimas ir pardavimas, turėti kokių nors finansinių interesų. Panašiai, kol dirba pagal sutartį su Komisija ir vėliau, jie laiko konfidencialia bet kokią konfidencialią informaciją, kuri jiems buvo prieinama tarnybos metu.

XIII straipsnis

Mokslinis personalas

Mokslinis personalas dirba vadovaujamas direktoriaus ir mokslinių tyrimų koordinatoriaus, jei jis paskirtas pagal šios Konvencijos XII straipsnio 2 dalies d ir e punktus, ir teikdamas pirmenybę tunams ir į juos panašioms rūšims, vykdo šias funkcijas:

a)

įgyvendina mokslinio tyrimo projektus ir vykdo kitą mokslinę veiklą, Komisijos patvirtintą pagal šiam tikslui priimtus planus;

b)

per direktorių teikia Komisijai mokslines konsultacijas ir rekomendacijas, padedančias po konsultacijų su moksliniu patariamuoju komitetu nustatyti apsaugos ir valdymo priemones bei kitus atitinkamus klausimus, išskyrus aplinkybes, kai akivaizdūs laiko suvaržymai riboja direktoriaus galimybę reikiamu laiku teikti Komisijai tokias konsultacijas ar rekomendacijas;

c)

teikia moksliniam patariamajam komitetui informaciją, reikalingą šios Konvencijos 4 priede nurodytoms funkcijoms vykdyti;

d)

per direktorių teikia Komisijai rekomendacijas dėl mokslinių tyrimų, skirtas Komisijos funkcijoms vykdyti pagal šios Konvencijos VII straipsnio 1 dalies a punktą;

e)

renka ir nagrinėja informaciją apie žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, populiacijų esamas ir buvusias sąlygas ir raidos tendenciją;

f)

per direktorių teikia Komisijai siūlomus standartus, skirtus duomenų apie žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, žvejybą rinkimui, tikrinimui, savalaikiam keitimuisi šiais duomenimis ir šių duomenų pateikimui;

g)

renka statistinius duomenis ir visų rūšių pranešimus apie žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, sugavimus bei laivų operacijas Konvencijos zonoje ir kitą atitinkamą informaciją apie tokių žuvų išteklių žvejybą, įskaitant, jei tikslinga, jos socialinius ir ekonominius aspektus;

h)

nagrinėja ir vertina informaciją apie žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, palaikymo ir didinimo metodus ir procedūras;

i)

skelbia arba kitaip platina savo išvadų ataskaitas ir kitus pranešimus, priklausančius šios Konvencijos taikymo sričiai, taip pat mokslinius, statistinius ir kitus duomenis, susijusius su žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, žvejyba, užtikrindamas konfidencialumą pagal šios Konvencijos XXII straipsnio nuostatas;

j)

atlieka kitas jam skiriamas funkcijas ir užduotis.

XIV straipsnis

Biudžetas

1.   Komisija kiekvienais metais pagal šios Konvencijos IX straipsnio 3 dalį patvirtina savo biudžetą kitiems metams. Nustatydama biudžeto dydį, Komisija deramai atsižvelgia į ekonominio efektyvumo principą.

2.   Direktorius Komisijai svarstyti pateikia išsamų metinio biudžeto projektą, kuriame numatomos išmokos, darytinos iš šios Konvencijos XV straipsnio 1 dalyje ir XV straipsnio 3 dalyje nurodytų įmokų.

3.   Komisija turi atskiras sąskaitas veiklai, vykdomai pagal šią Konvenciją ir veiklai, vykdomai pagal STDIP. Komisijos biudžete nurodomos paslaugos, kurios turi būti teikiamos STDIP, ir atitinkamos apskaičiuotos išlaidos. Dar iki prasidedant metams, kuriais tos paslaugos turi būti teikiamos, STDIP Šalių susitikimui patvirtinti direktorius pateikia paslaugų sąmatą ir joms skirtas išlaidas, atitinkančias užduotis, kurios turi būti atliktos pagal tą Susitarimą.

4.   Komisijos sąskaitas kasmet tikrina nepriklausomas finansinis auditas.

XV straipsnis

Įmokos

1.   Kiekvienos Komisijos narės įmokos į biudžetą dydis nustatomas pagal schemą, kurią Komisija patvirtina ir prireikus keičia pagal šios Konvencijos IX straipsnio 3 dalį. Komisijos patvirtinta schema turi būti skaidri ir teisinga visoms narėms ir pateikiama Komisijos finansiniuose reglamentuose.

2.   Įmokos, dėl kurių susitariama pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, sudaro sąlygas Komisijos veiklai ir laiku padengia metinį biudžetą, priimamą pagal šios Konvencijos XIV straipsnio 1 dalį.

3.   Komisija įsteigia fondą, kad galėtų priimti savanoriškas įmokas, skirtas žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, ir, jei tikslinga, su jais susijusių ar nuo jų priklausomų rūšių moksliniams tyrimams bei apsaugai ir jūrų aplinkos apsaugai.

4.   Nepaisant šios Konvencijos IX straipsnio nuostatų, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip, kai Komisijos narė tiek uždelsia sumokėti savo įmokas, kad uždelstoji suma prilygsta bendrai įmokų, kurias ji turėjo sumokėti už praėjusius dvidešimt keturis (24) mėnesius, sumai arba ją viršija, ta narė, kol įvykdo savo prievoles pagal šį straipsnį, netenka teisės dalyvauti priimant sprendimus Komisijoje.

5.   Kiekviena Komisijos narė pati apmoka savo išlaidas, susijusias su dalyvavimu Komisijos ir jai pavaldžių institucijų posėdžiuose.

XVI straipsnis

Skaidrumas

1.   Komisija skatina skaidrumą įgyvendinant šią Konvenciją, savo sprendimų priėmimo procesuose ir kitoje veikloje, inter alia:

a)

viešai platindama atitinkamą nekonfidencialią informaciją,

ir

b)

jei tikslinga, sudarydama palankias sąlygas konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis, žuvininkystės pramonės, ypač žvejybos laivyno, atstovais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei asmenimis ir jiems veiksmingai dalyvauti.

2.   Valstybių, kurios nėra šios Konvencijos Šalys, atitinkamų tarpvyriausybinių organizacijų ir Komisijos narių, veikiančių Konvencijos zonoje, nevyriausybinių organizacijų, įskaitant aplinkosaugos organizacijas, turinčias pripažintos patirties srityse, susijusiose su Komisija ir tunų pramone, ypač tunų žvejybos laivyno, atstovams, jei tikslinga, suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ir jai pavaldžių institucijų posėdžiuose stebėtojų ar kitokiomis teisėmis pagal šios Konvencijos 2 priede nustatytus principus ir kriterijus, taip pat pagal kitus principus ir kriterijus, kuriuos gali nustatyti Komisija. Tokie dalyviai laiku gauna prieigą prie informacijos, laikydamiesi prieigos prie tokios informacijos tvarkos ir konfidencialumo taisyklių, kurias gali patvirtinti Komisija.

IV DALIS

KOMISIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

XVII straipsnis

Valstybių teisės

Jokia šios Konvencijos nuostata negali būti aiškinama taip, kad būtų pažeistas ar susilpnintas suverenitetas, suverenumo teisės ar jurisdikcija, kuria bet kuri valstybė naudojasi pagal tarptautinę teisę, taip pat jos pozicija ir požiūris, susijęs su jūrų teisės klausimais.

XVIII straipsnis

Šalys: įgyvendinimas, laikymasis ir vykdymas

1.   Kiekviena Šalis imasi priemonių, reikalingų, kad būtų užtikrintas šios Konvencijos įgyvendinimas ir pagal ją patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių laikymasis, įskaitant reikalingų įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimą.

2.   Kai tik Komisija paprašo ir jei to reikia atsižvelgiant į šios Konvencijos XXII straipsnio nuostatas bei pagal Komisijos parengtas ir patvirtintas darbo tvarkos taisykles, kiekviena Šalis teikia Komisijai visą informaciją, kuri gali būti reikalinga įgyvendinant šios Konvencijos tikslą, įskaitant statistinę bei biologinę informaciją ir informaciją apie savo žvejybinę veiklą Konvencijos zonoje, taip pat teikia Komisijai informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi įgyvendindama pagal šią Konvenciją patvirtintas priemones.

3.   Pagal šios Konvencijos X straipsnį įsteigtam Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komitetui kiekviena Šalis nedelsdama per direktorių praneša apie:

a)

teisines ir administracines nuostatas, įskaitant nuostatas dėl pažeidimų ir sankcijų, taikytinas įgyvendinant Komisijos patvirtintas apsaugos ir valdymo priemones;

b)

veiksmus, kurių yra imtasi siekiant užtikrinti Komisijos patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių įgyvendinimą, prireikus įskaitant atskirų atvejų analizę ir galutinį priimtą sprendimą.

4.   Kiekviena Šalis:

a)

leidžia naudoti ir skelbti, laikantis konfidencialumo taisyklių, atitinkamą Komisijos stebėtojų laive arba nacionalinėje programoje užfiksuotą informaciją;

b)

užtikrina, kad laivų savininkai ir (arba) kapitonai leistų Komisijai pagal Komisijos šiam reikalui patvirtintas darbo tvarkos taisykles rinkti ir nagrinėti informaciją, reikalingą Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komiteto funkcijoms vykdyti;

c)

kas šešis mėnesius teikia Komisijai tunus žvejojančių savo laivų veiklos ataskaitą ir kitą Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komiteto darbui reikalingą informaciją.

5.   Kiekviena Šalis imasi priemonių siekdama užtikrinti, kad jos nacionalinei jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse žvejojantys laivai laikytųsi šios Konvencijos ir pagal ją patvirtintų priemonių.

6.   Kiekviena Šalis, turėdama pagrįstų motyvų manyti, kad su kitos valstybės vėliava plaukiojantis laivas verčiasi veikla, kuri kenkia Konvencijos zonai patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių veiksmingumui, atkreipia į tai atitinkamos vėliavos valstybės dėmesį ir prireikus gali į tai atkreipti Komisijos dėmesį. Atitinkama Šalis vėliavos valstybei pateikia visus patvirtinamuosius įrodymus, o Komisijai gali pateikti tokių įrodymų santrauką. Komisija neišplatina tokios informacijos tol, kol vėliavos valstybei yra suteikta galimybė per pagrįstą laikotarpį pareikšti savo pastabas dėl jai išnagrinėti pateiktų motyvų ir įrodymų arba, atitinkamais atvejais, dėl jų prieštarauti.

7.   Kiekviena Šalis Komisijos arba kurios kitos Šalies prašymu, gavusi atitinkamą informaciją, kad jos jurisdikcijai priklausantis laivas vertėsi veikla, prieštaraujančia pagal šią Konvenciją patvirtintoms priemonėms, atlieka išsamų tyrimą, prireikus imasi veiksmų pagal nacionalinius teisės aktus ir kuo greičiau praneša Komisijai ir, jei reikia, kitai Šaliai apie savo tyrimų rezultatus bei veiksmus, kurių buvo imtasi.

8.   Kiekviena Šalis pagal savo nacionalinius įstatymus ir tarptautinę teisę atitinkančiu būdu taiko pakankamai griežtas sankcijas, atitinkamai įskaitant atsisakymą išduoti leidimą žvejoti, jo sustabdymą ar panaikinimą, kurios būtų veiksmingos, užtikrintų, kad būtų laikomasi šios Konvencijos nuostatų ir pagal ją patvirtintų priemonių, ir neleistų pažeidėjams turėti naudos iš neteisėtos veiklos.

9.   Šalys, kurių pakrantės sudaro Konvencijos zonos ribą arba kurių laivai žvejoja žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvencija, arba kurių teritorijoje iškraunamas ir perdirbamas žvejybos laimikis, bendradarbiauja siekdamos užtikrinti šios Konvencijos laikymąsi ir Komisijos patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių taikymą, atitinkamai įskaitant bendradarbiavimo priemonių ir sistemų patvirtinimą.

10.   Jei Komisija nustato, kad Konvencijos zonoje žvejojantys laivai verčiasi veikla, kuri kenkia Komisijos patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių veiksmingumui arba jas kitaip pažeidžia, Šalys, vadovaudamosi Komisijos patvirtintomis rekomendacijomis ir pagal šią Konvenciją bei tarptautinę teisę, gali imtis veiksmų, atgrasančių tokius laivus nuo tokios veiklos, kol vėliavos valstybė imsis atitinkamų veiksmų ir užtikrins, kad tokie laivai nutrauks tą veiklą.

XIX straipsnis

Žvejybos subjektai: įgyvendinimas, laikymasis ir vykdymas

Šios Konvencijos XVIII straipsnis mutatis mutandis taikomas žvejybos subjektams, kurie yra Komisijos nariai.

XX straipsnis

Vėliavos valstybių pareigos

1.   Kiekviena Šalis pagal tarptautinę teisę imasi tokių priemonių, kurių gali prireikti siekiant užtikrinti, kad su jos vėliava plaukiojantys laivai laikytųsi šios Konvencijos nuostatų ir pagal ją patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių ir kad tokie laivai neužsiimtų jokia veikla, kuri kenkia tokių priemonių veiksmingumui.

2.   Jokia Šalis neleidžia jokiam laivui, turinčiam teisę plaukioti su jos vėliava, jo naudoti žvejoti žuvų ištekliams, kuriems taikoma ši Konvencija, jeigu jis neturi tos Šalies atitinkamos institucijos ar institucijų leidimo. Šalis leidžia laivus, plaukiojančius su jos vėliava, naudoti žvejybai Konvencijos zonoje tik tuo atveju, jeigu ji gali veiksmingai vykdyti savo pareigas dėl tokių laivų pagal šią Konvenciją.

3.   Be pareigų, nustatytų pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, kiekviena Šalis imasi tokių priemonių, kurių gali prireikti siekiant užtikrinti, kad su jos vėliava plaukiojantys laivai nežvejotų jokios kitos valstybės suverenitetui ar nacionalinei jurisdikcijai priklausančiuose plotuose Konvencijos zonoje be tos valstybės kompetentingų institucijų išduotos atitinkamos licencijos ar leidimo.

XXI straipsnis

Žvejybos subjektų pareigos

Šios Konvencijos XX straipsnis mutatis mutandis taikomas žvejybos subjektams, kurie yra Komisijos nariai.

V DALIS

KONFIDENCIALUMAS

XXII straipsnis

Konfidencialumas

1.   Komisija visoms institucijoms ir asmenims, kuriems pagal šią Konvenciją suteikiama prieiga prie informacijos, nustato konfidencialumo taisykles.

2.   Nepaisant konfidencialumo taisyklių, kurios gali būti nustatytos pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo, turintis prieigą prie tokios konfidencialios informacijos, gali tokią informaciją atskleisti taikant teisines arba administracines procedūras, jei to reikalauja kompetentinga valdžios institucija.

VI DALIS

BENDRADARBIAVIMAS

XXIII straipsnis

Bendradarbiavimas ir pagalba

1.   Komisija siekia imtis priemonių, susijusių su technine pagalba, technologijų perdavimu, profesiniu mokymu ir kitomis bendradarbiavimo formomis, kad padėtų besivystančioms šalims, kurios yra Komisijos narės, vykdytų savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją, taip pat stiprintų gebėjimą plėtoti žuvininkystę savo atitinkamai nacionalinei jurisdikcijai priklausančiuose plotuose ir vadovaujantis tausojimu dalyvauti žvejyboje atviroje jūroje.

2.   Komisijos narės lengvina ir skatina tokį bendradarbiavimą, ypač finansinį ir techninį, taip pat technologijos perdavimą, kuris gali būti reikalingas, kad būtų veiksmingai įgyvendinama šio straipsnio 1 dalis.

XXIV straipsnis

Bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis arba institucijomis

1.   Komisija bendradarbiauja su paregioninėmis, regioninėmis ir pasaulinėmis žuvininkystės organizacijomis bei institucijomis ir atitinkamai susitarusi su tokiomis organizacijomis arba institucijomis, steigia atitinkamus institucinius darinius, tokius kaip konsultaciniai komitetai, kurių paskirtis – skatinti siekti šios Konvencijos tikslo, gauti vertingiausią esamą mokslinę informaciją ir išvengti jų darbo dubliavimo.

2.   Komisija, susitardama su atitinkamomis organizacijomis ar institucijomis, patvirtina pagal šio straipsnio 1 dalį įsteigtų institucinių darinių veiklos taisykles.

3.   Tais atvejais, kai Konvencijos zona iš dalies sutampa su zona, kurią reguliuoja kita žuvininkystės valdymo organizacija, Komisija bendradarbiauja su tokia kita žuvininkystės valdymo organizacija siekdama užtikrinti, kad būtų pasiektas šios Konvencijos tikslas. Šiuo tikslu, konsultuodamasi ar kitais veikimo būdais, Komisija siekia susitarti su kita organizacija dėl atitinkamų priemonių, kurių turi būti imamasi, kad būtų galima užtikrinti Komisijos ir kitos organizacijos patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių derinimą ir suderinamumą arba kad būtų nuspręsta, kad Komisija ar kita organizacija, atitinkamai nesiims toje zonoje priemonių dėl kitos reguliuojamų žuvų rūšių.

4.   Šio straipsnio 3 dalies nuostatos, jei tikslinga, taikomos tuo atveju, kai žuvų ištekliai migruoja per Komisijos ir kitos organizacijos ar organizacijų arba institucijų veikimo sričiai priklausančias zonas.

VII DALIS

GINČŲ SPRENDIMAS

XXV straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Komisijos nariai bendradarbiauja siekdami užkirsti kelią ginčams. Kiekvienas Komisijos narys gali konsultuotis su vienu ar daugiau narių dėl bet kurio ginčo, susijusio su šios Konvencijos nuostatų aiškinimu ar taikymu, kad kuo greičiau būtų pasiektas visus tenkinantis sprendimas.

2.   Jei per pagrįstą laikotarpį nepavyksta išspręsti ginčo tokiomis konsultacijomis, atitinkami nariai kuo greičiau konsultuojasi tarpusavyje, kad išspręstų tą ginčą naudodami bet kuriuos taikius būdus, dėl kurių jie gali susitarti, pagal tarptautinę teisę.

3.   Tais atvejais, kai du ar daugiau Komisijos narių sutaria, kad tarp jų vyksta techninio pobūdžio ginčas ir jie negali jo tarpusavyje išspręsti, jie gali savitarpio sutarimu perduoti ginčą Komisijai ir šiam tikslui Komisijos nustatyta tvarka sudarytai neprivalomai ad hoc ekspertų kolegijai. Kolegija tariasi su suinteresuotais nariais ir stengiasi kuo greičiau, nesiimdama privalomų ginčų sprendimo procedūrų, išspręsti tą ginčą.

VIII DALIS

NE KOMISIJOS NARIAI

XXVI straipsnis

Ne Komisijos nariai

1.   Komisija ir jos narės skatina visas šios Konvencijos XXVII straipsnyje nurodytas valstybes, regionines ekonominės integracijos organizacijas ir, jei tikslinga, šios Konvencijos XXVIII straipsnyje nurodytus žvejybos subjektus, kurie nėra Komisijos nariai, tapti nariais ar priimti šią Konvenciją atitinkančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

2.   Komisijos nariai tiesiogiai arba per Komisiją tarpusavyje keičiasi informacija apie ne narių laivų vykdomą veiklą, kuri kenkia šios Konvencijos veiksmingumui.

3.   Komisija ir jos narės, laikydamosi šios Konvencijos ir tarptautinės teisės, bendradarbiauja, kad bendromis pastangomis neleistų ne narių laivams vykdyti veiklos, kuri kenkia šios Konvencijos veiksmingumui. Šiuo tikslu nariai, inter alia, atkreipia ne narių dėmesį į tokią jų laivų veiklą.

IX DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

XXVII straipsnis

Pasirašymas

1.   Ši Konvencija nuo 2003 m. lapkričio 14 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d. Vašingtone teikiama pasirašyti:

a)

1949 m. konvencijos Šalims;

b)

valstybėms, kurios nėra 1949 m. konvencijos Šalys ir kurių kranto linija ribojasi su Konvencijos zona;

c)

valstybėms ir regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms, kurios nėra tos 1949 m. konvencijos Šalys, kurių laivai kuriuo nors metu per ketverius metus iki šios Konvencijos priėmimo žvejojo žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvencija, ir kurios dalyvavo derybose dėl šios Konvencijos,

ir

d)

kitoms valstybėms, kurios nėra 1949 m. konvencijos Šalys ir kurių laivai kuriuo nors metu per ketverius metus iki šios Konvencijos priėmimo žvejojo žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvencija, po konsultacijų su 1949 m. konvencijos Šalimis.

2.   Kalbant apie šio straipsnio 1 dalyje minimas regionines ekonominės integracijos organizacijas, jokia tokių organizacijų valstybė narė negali pasirašyti šios Konvencijos, jei ji neatstovauja teritorijai, kuri nepriklauso tos organizacijos steigimo sutarties teritorinio taikymo sričiai, ir jei tokios valstybės narės dalyvavimas apsiriboja atstovavimu tik tos teritorijos interesams.

XXVIII straipsnis

Žvejybos subjektai

1.   Kiekvienas žvejybos subjektas, kurio laivai kuriuo nors metu per ketverius metus iki šios Konvencijos priėmimo žvejojo žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvencija, gali pareikšti savo tvirtą įsipareigojimą laikytis šios Konvencijos nuostatų ir vykdyti pagal ją patvirtintas bet kurias apsaugos ir valdymo priemones:

a)

šios Konvencijos XXVII straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu pasirašydamas šiam tikslui Komisijos pagal 1949 m. konvenciją priimtu sprendimu parengtą dokumentą,

ir (arba)

b)

pirmiau minėtu laikotarpiu arba po jo Komisijos pagal 1949 m. konvenciją priimtu sprendimu pateikdamas depozitarui rašytinį pranešimą. Depozitaras nedelsdamas pateikia šio pranešimo kopiją visoms šią Konvenciją pasirašiusioms valstybėms ir šios Konvencijos Šalims.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį pareikštas įsipareigojimas įsigalioja nuo šios Konvencijos XXXI straipsnio 1 dalyje nurodytos dienos arba nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto rašytinio pranešimo dienos, nelygu kuri iš jų vėlesnė.

3.   Kiekvienas pirmiau minėtas žvejybos subjektas gali pareikšti savo tvirtą įsipareigojimą laikytis šios Konvencijos, kuri gali būti iš dalies pakeista pagal šios Konvencijos XXXIV arba XXXV straipsnį, nuostatų, šiuo tikslu pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sprendimą pateikdamas depozitarui rašytinį pranešimą.

4.   Pagal šio straipsnio 3 dalį pareikštas įsipareigojimas įsigalioja nuo šios Konvencijos XXXIV straipsnio 3 dalyje ir XXXV straipsnio 3 dalyje nurodytų datų arba šio straipsnio 3 dalyje nurodyto rašytinio pranešimo dieną, nelygu kuri iš jų vėlesnė.

XXIX straipsnis

Ratifikavimas, priėmimas arba patvirtinimas

Šią Konvenciją pasirašiusios valstybės ją ratifikuoja, priima arba patvirtina pagal savo vidaus įstatymus ir tvarką.

XXX straipsnis

Prisijungimas

Prie šios Konvencijos gali prisijungti bet kuri valstybė ar regioninė ekonominės integracijos organizacija:

a)

kuri atitinka šios Konvencijos XXVII straipsnio reikalavimus,

arba

b)

kurios laivai žvejoja žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvencija, po konsultacijų su Šalimis,

arba

c)

kuri kitokiu būdu yra pakviečiama prisijungti remiantis Šalių sprendimu.

XXXI straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Ši Konvencija įsigalioja praėjus penkiolikai (15) mėnesių nuo 1949 m. konvencijos Šalių, kurios šios Konvencijos teikimo pasirašyti dieną buvo tos konvencijos Šalys, septintojo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimo depozitarui.

2.   Po šios Konvencijos įsigaliojimo dienos, kiekvienai valstybei arba regioninei ekonominės integracijos organizacijai, atitinkančiai XXVII arba XXX straipsnio reikalavimus, ši Konvencija minėtai kiekvienai valstybei arba regioninei ekonominės integracijos organizacijai įsigalioja trisdešimtą (30-ą) dieną nuo jos ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimo.

3.   Šiai Konvencijai įsigaliojus, tarp šios Konvencijos ir 1949 m. konvencijos Šalių ši Konvencija yra viršesnė už 1949 m. konvenciją.

4.   Šiai Konvencijai įsigaliojus, Komisijos pagal 1949 m. konvenciją patvirtintos apsaugos ir valdymo priemonės bei kiti potvarkiai lieka galioti tol, kol baigiasi jų galiojimo laikas, jos bus Komisijos sprendimu panaikintos arba pakeistos kitomis pagal šią Konvenciją patvirtintomis priemonėmis arba potvarkiais.

5.   Šiai Konvencijai įsigaliojus, 1949 m. konvencijos Šalis, kuri dar nėra sutikusi būti šios Konvencijos saistoma, tebelaikoma Komisijos nare, jei tokia Šalis iki šios Konvencijos įsigaliojimo nenusprendžia nebebūti Komisijos nare, apie tai raštu pranešdama depozitarui.

6.   Šiai Konvencijai įsigaliojus visoms 1949 m. konvencijos Šalims, 1949 m. konvencija laikoma nutraukta pagal atitinkamas tarptautinės teisės nuostatas, kurios įteisintos Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 59 straipsnyje.

XXXII straipsnis

Laikinasis taikymas

1.   Šios Konvencijos XXVII arba XXX straipsnio reikalavimus atitinkanti valstybė arba regioninė ekonominės integracijos organizacija pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus gali laikinai taikyti šią Konvenciją, apie tai raštu pranešusi depozitarui. Toks laikinas taikymas prasideda kitą dieną po to, kai įsigalioja ši Konvencija ir kai tokį pranešimą gauna depozitaras.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos valstybės arba regioninės ekonominės integracijos organizacijos laikinasis šios Konvencijos taikymas baigiasi šiai Konvencijai įsigaliojus tai valstybei arba regioninei ekonominės integracijos organizacijai arba tai valstybei arba regioninei ekonominės integracijos organizacijai pranešus depozitarui apie savo ketinimą nutraukti šios Konvencijos laikinąjį taikymą.

XXXIII straipsnis

Išlygos

Šiai Konvencijai netaikomos jokios išlygos.

XXXIV straipsnis

Daliniai pakeitimai

1.   Kiekviena Komisijos narė gali siūlyti Konvencijos dalinį pakeitimą, likus ne mažiau kaip šešiasdešimčiai dienų (60) dienų iki Komisijos posėdžio pateikdama direktoriui siūlomo pakeitimo tekstą. Direktorius skubiai pateikia šio teksto kopiją visoms kitoms narėms.

2.   Konvencijos daliniai pakeitimai priimami pagal šios Konvencijos IX straipsnio 2 dalį.

3.   Šios Konvencijos daliniai pakeitimai įsigalioja praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų nuo tos dienos, kai visos pakeitimų patvirtinimo metu esančios Konvencijos Šalys yra deponavusios depozitarui tokių pakeitimų savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentus.

4.   Valstybės ar regioninės ekonominės integracijos organizacijos, šios Konvencijos Šalimis tapusios įsigaliojus Konvencijos ar jos priedų daliniams pakeitimams, yra laikomos Konvencijos su daliniais pakeitimais Šalimis.

XXXV straipsnis

Priedai

1.   Šios Konvencijos priedai yra jos sudedamoji dalis, ir, jei aiškiai nenurodyta kitaip, kiekviena nuoroda į šią Konvenciją kartu yra nuoroda į jos priedus.

2.   Kiekviena Komisijos narė gali siūlyti bet kurio Konvencijos priedo dalinį pakeitimą, likus ne mažiau kaip šešiasdešimčiai dienų (60) dienų iki Komisijos posėdžio, pateikdama direktoriui siūlomo pakeitimo tekstą. Direktorius skubiai pateikia šio teksto kopiją visoms kitoms narėms.

3.   Daliniai priedų pakeitimai priimami pagal šios Konvencijos IX straipsnio 2 dalį.

4.   Jeigu nesusitarta kitaip, daliniai priedo pakeitimai visoms Komisijos narėms įsigalioja praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų nuo jų priėmimo pagal šio straipsnio 3 dalį.

XXXVI straipsnis

Pasitraukimas

1.   Kiekviena Šalis gali bet kada pasitraukti iš šios Konvencijos praėjus dvylikai (12) mėnesių nuo tos dienos, kai ši Konvencija įsigaliojo tai Šaliai, apie pasitraukimą raštu pranešdama depozitarui. Depozitaras per trisdešimt (30) dienų nuo tokio pranešimo gavimo kitoms Šalims praneša apie pasitraukimą. Pasitraukimas įsigalioja praėjus šešiems (6) mėnesiams nuo tos dienos, kai depozitaras gauna tokį pranešimą.

2.   Šis straipsnis mutatis mutandis yra taikomas bet kuriam žvejybos subjektui dėl jo įsipareigojimo pagal šios Konvencijos XXVIII straipsnį.

XXXVII straipsnis

Depozitaras

Šios Konvencijos originalai deponuojami Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybei, kuri patvirtintas jų kopijas siunčia ją pasirašiusioms bei prie jos prisijungusioms Šalims ir Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui, kad pagal Jungtinių Tautų Organizacijos Chartijos 102 straipsnį ji būtų įregistruota ir paskelbta.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai savo atitinkamų vyriausybių įgalioti asmenys pasirašė šią Konvenciją.

PRIIMTA 2003 m. lapkričio 14 d. Vašingtone anglų, ispanų ir prancūzų kalbomis, visi trys tekstai yra autentiški.

1 PRIEDAS

Laivų rejestro įsteigimo nurodymai ir kriterijai

1.

Taikydama šios Konvencijos XII straipsnio 2 dalies k punktą, kiekviena Šalis nustato laivų, turinčių teisę plaukioti su jos vėliava ir turinčių leidimą Konvencijos regione žvejoti žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvencija, rejestrą ir užtikrina, kad į tą rejestrą apie visus tokius laivus būtų įtraukta ši informacija:

a)

laivo pavadinimas, registracijos numeris, ankstesni pavadinimai (jei žinomi) ir registracijos uostas;

b)

laivo nuotrauka, kurioje matyti jo registracijos numeris;

c)

savininko ar savininkų pavardė/pavadinimas ir adresas;

d)

operatoriaus ar operatorių ir (arba) valdytojo ar valdytojų, jei yra, pavardės/pavadinimai ir adresas;

e)

ankstesnė vėliava (jei ji žinoma ir jei buvo);

f)

tarptautiniai laivo radijo šaukiniai (jei yra);

g)

pastatymo vieta ir laikas;

h)

laivo tipas;

i)

žvejybos būdų tipas;

j)

ilgis, plotis ir teorinis laivo borto aukštis;

k)

bendroji talpa GT;

l)

pagrindinio variklio ar variklių galingumas;

m)

vėliavos valstybės išduoto žvejybos leidimo pobūdis;

n)

šaldiklio tipas, šaldiklio galingumas ir žuvų talpyklų talpa.

2.

Komisija gali nuspręsti atleisti tam tikrus laivus nuo šio priedo 1 dalies reikalavimų taikymo, atsižvelgusi į jų ilgį ar kitą charakteristiką.

3.

Kiekviena Šalis Komisijos nustatyta tvarka pateikia direktoriui šio priedo 1 dalyje nurodytą informaciją ir nedelsdama praneša direktoriui apie bet kuriuos tokios informacijos pasikeitimus.

4.

Kiekviena Šalis nedelsdama praneša direktoriui apie:

a)

bet kuriuos įrašo papildymus;

b)

bet kuriuos išbraukimus iš rejestro dėl to, kad:

i)

laivo savininkas ar operatorius savanoriškai atsisakė žvejybos leidimo arba jo neatnaujino;

ii)

laivui išduotas žvejybos leidimas buvo pagal šios Konvencijos XX straipsnio 2 dalį panaikintas;

iii)

laivas nebeturi teisės plaukioti su jos vėliava;

iv)

laivas yra atiduotas į metalo laužą, nenaudojamas arba prarastas, ir

v)

dėl kurios nors kitos priežasties,

nurodydama, kuri iš pirmiau išvardytų priežasčių yra taikytina.

5.

Šis priedas mutatis mutandis taikomas ir žvejybos subjektams, kurie yra Komisijos nariai.

2 PRIEDAS

Stebėtojų dalyvavimo Komisijos posėdžiuose principai ir kriterijai

1.

Į Komisijos posėdžius, šaukiamus pagal šios Konvencijos VIII straipsnį, direktorius kviečia tarpvyriausybines organizacijas, kurių darbas yra susijęs su šios Konvencijos įgyvendinimu, taip pat valstybes, kurios nėra šios Konvencijos Šalys, suinteresuotas žuvų išteklių, kuriems taikoma ši Konvencija, apsauga ir tausojančiu naudojimu, jei jos to prašo.

2.

Šios Konvencijos XVI straipsnio 2 dalyje nurodytos nevyriausybinės organizacijos (NVO) turi teisę kaip stebėtojos dalyvauti visuose Komisijos ir jai pavaldžių institucijų posėdžiuose, šaukiamuose pagal šios Konvencijos VIII straipsnį, išskyrus vykdomąją sesiją ar kitaip rengiamus delegacijų vadovų posėdžius.

3.

Kiekviena NVO, norinti kaip stebėtoja dalyvauti Komisijos posėdyje, likus ne mažiau kaip penkiasdešimčiai (50) dienų iki posėdžio praneša direktoriui apie savo prašymą dalyvauti. Direktorius likus ne mažiau kaip keturiasdešimt penkioms (45) dienoms iki posėdžio pradžios Komisijos nariams praneša tokių NVO pavadinimus kartu su šio priedo 6 dalyje nurodyta informacija.

4.

Jei Komisijos posėdis rengiamas anksčiau negu likus penkiasdešimčiai (50) dienų, direktorius gali atitinkamai trumpinti šio priedo 3 dalyje nustatytus terminus.

5.

NVO, norinčiai dalyvauti Komisijos ir jai pavaldžių institucijų posėdžiuose, gali būti leidžiama tai daryti ištisus metus, atsižvelgiant į šio priedo 7 dalį.

6.

Šio priedo 3, 4 ir 5 dalyse minimuose prašymuose dalyvauti NVO nurodo savo pavadinimą ir būstinės vietą, apibūdina savo paskirtį ir tai, kaip jos paskirtis ir veikla yra susijusi su Komisijos darbu. Tokia informacija prireikus yra atnaujinama.

7.

NVO, norinti dalyvauti kaip stebėtoja, gali dalyvauti, išskyrus atvejus, kai ne mažiau kaip vienas trečdalis Komisijos narių raštu prieštarauja tokiam dalyvavimui.

8.

Visiems stebėtojams, kuriems leidžiama dalyvauti Komisijos posėdyje, yra siunčiami arba kitaip pateikiami tie patys dokumentai, kuriuos paprastai gauna Komisijos nariai, išskyrus dokumentus, kuriuose yra su jos veikla susijusių konfidencialių duomenų.

9.

Kiekvienas stebėtojas, kuriam leista dalyvauti Komisijos posėdyje, gali:

a)

atsižvelgiant į šio priedo 2 dalį, dalyvauti posėdžiuose be teisės balsuoti;

b)

pirmininko leidimu posėdžių metu daryti žodinius pareiškimus;

c)

pirmininko sutikimu platinti posėdyje dokumentus,

ir

d)

dalyvauti kitoje veikloje, jei tikslinga ir tam pritaria pirmininkas.

10.

Direktorius gali pareikalauti, kad valstybių, kurios nėra šios Konvencijos Šalys, ir NVO stebėtojai mokėtų pagrįstą mokestį ir padengtų su jų dalyvavimu susijusias išlaidas.

11.

Visi stebėtojai, kuriems leidžiama dalyvauti Komisijos posėdyje, laikosi kitiems posėdžio dalyviams taikomų visų taisyklių ir tvarkos.

12.

Kiekvienai NVO, kuri nesilaiko šio priedo 11 dalies reikalavimų, gali būti neleidžiama toliau dalyvauti posėdžiuose, jeigu Komisija nenusprendžia kitaip.

3 PRIEDAS

Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komitetas

Pagal šios Konvencijos X straipsnį įsteigtas Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komitetas vykdo šias funkcijas:

a)

persvarsto ir stebi Komisijos patvirtintų apsaugos ir valdymo priemonių, taip pat šios Konvencijos XVIII straipsnio 9 dalyje nurodytų bendradarbiavimo priemonių laikymąsi;

b)

nagrinėja informaciją pagal vėliavos valstybes arba, kai informacija pagal vėliavos valstybes atitinkamam atvejui netaikoma, pagal laivus ir kurią nors kitą informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;

c)

teikia Komisijai informaciją, techninio pobūdžio konsultacijas ir rekomendacijas, susijusias su apsaugos ir valdymo priemonių įgyvendinimu ir jų laikymusi;

d)

rekomenduoja Komisijai Komisijos narių žuvininkystės valdymo priemonių suderinamumo skatinimo būdus;

e)

rekomenduoja Komisijai šios Konvencijos XVIII straipsnio 10 dalies veiksmingo įgyvendinimo skatinimo būdus;

f)

konsultuodamasis su moksliniu patariamuoju komitetu, rekomenduoja Komisijai duomenų rinkimo ir stebėsenos programos, nustatomos pagal šios Konvencijos VII straipsnio 1 dalies i punktą, prioritetus bei tikslus ir nustato bei įvertina tos programos rezultatus;

g)

vykdo kitas Komisijos nurodytas funkcijas.

4 PRIEDAS

Mokslinis patariamasis komitetas

Pagal šios Konvencijos XI straipsnį įsteigtas mokslinis patariamasis komitetas vykdo šias funkcijos:

a)

peržiūri Komisijos planus, pasiūlymus ir mokslinių tyrimų programas ir prireikus teikia Komisijai patarimus;

b)

peržiūri bet kuriuos svarbius įvertinimus, analizes, mokslinius tyrimus ar darbus, taip pat Komisijai jos mokslinių darbuotojų parengtas rekomendacijas prieš teikiant jas svarstyti Komisijai ir, kai jiems tai pavesta, teikti Komisijai šiais klausimais papildomą informaciją, patarimus ir pastabas;

c)

rekomenduoja Komisijai konkrečius klausimus ir dalykus, kuriuos moksliniai darbuotojai turi išnagrinėti kaip jos būsimo darbo dalį;

d)

konsultuodamasis su Komisijos patvirtintų priemonių įgyvendinimo peržiūros komitetu, rekomenduoja Komisijai duomenų rinkimo ir stebėsenos programos, nustatomos pagal šios Konvencijos VII straipsnio 1 dalies i punktą, prioritetus bei tikslus ir nustato bei įvertina tos programos rezultatus;

e)

padeda Komisijai ir direktoriui ieškoti mokslinių tyrimų, kurių reikia imtis pagal šią Konvenciją, finansavimo šaltinių;

f)

plėtoja ir skatina Komisijos narių dvišalį ir daugiašalį bendradarbiavimą per jų mokslinių tyrimų institutus, siekdamas surinkti kuo daugiau informacijos apie žuvų išteklius, kuriems taikoma ši Konvenciją;

g)

prireikus skatina ir palengvina Komisijos bendradarbiavimą su kitomis panašius tikslus turinčiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis viešosiomis ar privačiomis organizacijomis;

h)

svarsto kiekvieną jai Komisijos perduotą klausimą;

i)

vykdo kitas funkcijas ir atlieka užduotis, kurias jo gali paprašyti arba jam gali skirti atlikti Komisija.