ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 221

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1220/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1221/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

3

 

*

2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1222/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 944/2006 dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikriems kategorijos vynams Italijoje, pradžios

4

 

*

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1223/2006, draudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų ešerius NAFO 3M zonoje

5

 

 

2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1224/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

7

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva 2006/69/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 77/388/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis priemonėmis, kuriomis siekiama supaprastinti apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu tvarką ir padėti užkirsti kelią mokesčių slėpimui ar vengimui, bei panaikinanti tam tikrus sprendimus dėl leidžiančių nukrypti nuostatų

9

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. liepos 13 d. EB ir Danijos bei Farerų salų jungtinio komiteto sprendimas Nr. 1/2006, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietos valdžios susitarimo 1 Protokolo priedo I ir II lenteles

15

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2006 m. rugpjūčio 3 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/16 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (ECB/2006/11)

17

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1220/2006

2006 m. rugpjūčio 11 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1221/2006

2006 m. rugpjūčio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1623/2000 (2) 45, 59 ir 61 straipsniuose nustatytos tam tikros vyno gamybos šalutinių produktų distiliavimo datos. Atsižvelgiant į labai gausų 2004–2005 prekybos metų derlių, kai kurios valstybės narės patiria materialinių sunkumų nustatytu laikotarpiu užbaigti šią distiliaciją. Todėl reikėtų minėtas datas nukelti vėlesniam laikui.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 63a straipsnyje dėl distiliacijos geriamam alkoholiui gauti nustatomas gamybos kiekis procentais, kurį gamintojai gali distiliuoti. Šį procentą būtina nustatyti 2006–2007 vyno metams.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000.

(4)

Siekiant užtikrinti atitinkamų gamintojų veiklos tęstinumą, reikėtų, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo 2006 m. liepos 16 d.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vynininkystės vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1623/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

45 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2004–2005 ir 2005–2006 vyno metams pirmoje pastraipoje numatyta data nukeliama į po to einančių vyno metų rugpjūčio 31 d.“;

2)

59 straipsnio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 2004–2005 ir 2005–2006 vyno metams minėtoje pastraipoje numatyta data nukeliama į po to einančių vyno metų rugsėjo 15 d.“;

3)

61 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau 2004–2005 ir 2005–2006 vyno metams pirmoje pastraipoje numatyta data nukeliama į po to einančių vyno metų rugsėjo 15 d.“;

4)

63a straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„2004–2005 ir 2005–2006 vyno metais šis procentas yra 25 %.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2005 (OL L 293, 2005 11 9, p. 8).


12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1222/2006

2006 m. rugpjūčio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 944/2006 dėl distiliavimo krizės atveju, numatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje tam tikriems kategorijos vynams Italijoje, pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalies antros pastraipos f punktą,

kadangi:

(1)

Kadangi tuo pačiu metu taikoma nemažai distiliavimo priemonių, Italijos valdžios institucijos pareiškė, kad distiliavimo gamyklų ir kontrolės institucijų pajėgumai nepakankami, kad būtų užtikrintas distiliavimo operacijų sklandumas. Kad būtų užtikrintas Komisijos reglamente (EB) Nr. 944/2006 (2) numatytos priemonės veiksmingumas, būtina iki 2007 m. vasario 28 d. pratęsti stalo vynų pristatymo distiliavimui laikotarpį, o alkoholio tiekimo intervencinei agentūrai laikotarpį pratęsti iki 2007 m. gegužės 31 d. Reikia pratęsti rūšinių vynų, pagamintų konkrečiame regione (pkr), pristatymo distiliavimui laikotarpį iki 2006 m. rugsėjo 15 d., o alkoholio tiekimo intervencinei agentūrai laikotarpį pratęsti iki 2006 m. spalio 16 d.

(2)

Todėl atitinkamai reikėtų iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 944/2006.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vynininkystės vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 944/2006 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Patvirtintose sutartyse numatytas stalo vynų kiekis turi būti pristatytas distiliavimui ne vėliau nei 2007 m. vasario 28 d., o rūšinių vynų, pagamintų konkrečiame regione (pkr), kiekis – ne vėliau nei 2006 m. rugsėjo 15 d. Pagamintas alkoholis turi būti pristatytas į intervencinę agentūrą pagal 6 straipsnio 1 dalį ne vėliau nei 2007 m. gegužės 31 d. (stalo vynų atveju) ir ne vėliau nei 2006 m. spalio 16 d. (rūšinių vynų, pagamintų konkrečiame regione (pkr), atveju).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 173, 2006 6 27, p. 10.


12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1223/2006

2006 m. rugpjūčio 10 d.

draudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų ešerius NAFO 3M zonoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatytos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 10 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 941/2006 (OL L 173, 2006 6 27, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

17

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

RED/N3M.

Rūšis

Jūrų ešerys (Sebastes spp.)

Zona

NAFO 3M

Data

2006 m. birželio 26 d.


12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1224/2006

2006 m. rugpjūčio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1211/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 55, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 219, 2006 8 10, p. 20.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. rugpjūčio 12 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/9


TARYBOS DIREKTYVA 2006/69/EB

2006 m. liepos 24 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 77/388/EEB nuostatas, susijusias su tam tikromis priemonėmis, kuriomis siekiama supaprastinti apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu tvarką ir padėti užkirsti kelią mokesčių slėpimui ar vengimui, bei panaikinanti tam tikrus sprendimus dėl leidžiančių nukrypti nuostatų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Siekiant užkirsti kelią mokesčių slėpimui ar vengimui ir supaprastinti apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu tvarką, Taryba atskiroms valstybėms narėms skirtingomis sąlygomis nustatė panašioms problemoms taikomas leidžiančias nukrypti nuostatas pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (3) 27 straipsnio 1 dalį. Šių problemų sprendimas turėtų būti galimas visoms valstybėms narėms, įtraukiant atitinkamas nuostatas į šią direktyvą. Šios priemonės turėtų būti proporcingos ir taikomos tik konkrečiai problemai spręsti. Atsižvelgiant į tai, kad valstybių narių poreikiai yra skirtingi, tokių nuostatų įtraukimas turėtų būti apribotas visoms valstybėms narėms suteikiama galimybe prireikus priimti atitinkamas taisykles.

(2)

Valstybės narės turėtų galėti imtis veiksmų siekdamos užtikrinti, kad Direktyvoje 77/388/EEB numatytomis priemonėmis, susijusiomis su apmokestinamuoju asmeniu ir verslo, kaip veikiančios įmonės, perleidimu, nebūtų naudojamasi slepiant ir vengiant mokėti mokestį.

(3)

Konkrečiomis ribotomis aplinkybėmis valstybės narės galėtų įsikišti sprendžiant klausimus dėl prekių tiekimo, paslaugų teikimo ir įsigijimų vertės nustatymo, siekiant užtikrinti, kad mokestinės naudos tikslu pasinaudojus susijusiais asmenimis, būtų išvengta mokestinių pajamų netekimo.

(4)

Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė į sandorio, kuris apima kliento pateikto investicinio aukso apdirbimą, apmokestinamąją vertę įtraukti to investicinio aukso vertę, jei dėl apdorojimo auksas praranda investicinio aukso statusą.

(5)

Turėtų būti pabrėžta, kad tam tikros ilgalaikio turto pobūdžio paslaugos galėtų būti įtrauktos į schemą, pagal kurią leidžiama ilgalaikio turto atskaitą tikslinti turto tarnavimo laikotarpiu, atsižvelgiant į jo faktinį panaudojimą.

(6)

Konkrečiais atvejais valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė nustatyti, kad prievolė apskaičiuoti ir mokėti PVM tenka prekes (paslaugas) gaunančiam asmeniui. Tai turėtų padėti valstybėms narėms supaprastinti taisykles ir užkirsti kelią mokesčio slėpimui ir vengimui nustatytuose sektoriuose ir sudarant tam tikrų rūšių sandorius.

(7)

Todėl Direktyva 77/388/EEB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(8)

Todėl valstybėms narėms neturėtų būti sudaryta galimybė toliau naudotis atskiromis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis, kurios joms buvo suteiktos atitinkamais Tarybos sprendimais, priimtais pagal Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnio 1 dalį, ir kurioms taikomos šios direktyvos nuostatos. Todėl atitinkami sprendimai turėtų būti aiškiai panaikinti. Ši direktyva nedaro įtakos priemonėms, kurias valstybės narės taiko pagal Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnio 5 dalį; ji taip pat nedaro įtakos leidžiančioms nukrypti nuostatoms, kurios buvo suteiktos pagal tos direktyvos 27 straipsnio 1 dalį ir kurios nebuvo panaikintos šia direktyva.

(9)

Tam tikrų šios direktyvos nuostatų taikymas turėtų būti neprivalomas ir šias nuostatas valstybės narės turėtų galėti iš dalies taikyti savo nuožiūra. Siekiant skaidrumo būtų tikslinga, kad valstybės narės per Pridėtinės vertės mokesčio patariamąjį komitetą, įsteigtą pagal Direktyvos 77/388/EEB 29 straipsnį, informuotų viena kitą apie pagal šią direktyvą priimtų nuostatų nacionalinį įgyvendinimą. Taip informuoti nereikėtų, jeigu, šia direktyva panaikinus sprendimą, tebetaikoma atitinkama nacionalinė priemonė arba jeigu įsigaliojus šiai direktyvai baigiasi sprendimo galiojimas, o valstybė narė šią priemonę tebetaiko pagal šios direktyvos nuostatas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 77/388/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

4 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybė narė, pasinaudodama antroje pastraipoje numatyta galimybe, gali patvirtinti bet kokias priemones, kurių reikia siekiant užkirsti kelią mokesčio slėpimui ar vengimui pasinaudojant šia nuostata.“;

2)

5 straipsnio 8 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Prireikus, tais atvejais, kai prekes (paslaugas) gaunantis asmuo nėra vien apmokestinamą veiklą vykdantis asmuo, valstybės narės gali imtis reikalingų priemonių, kurių reikia siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui. Jos taip pat gali patvirtinti bet kokias priemones, kurių reikia siekiant užkirsti kelią mokesčio slėpimui ar vengimui naudojantis šia nuostata.“;

3)

11 straipsnio A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies d punkte išbraukiama antra pastraipa;

b)

įrašomos šios dalys:

„5.   Valstybės narės turi galimybę į prekių tiekimo ir paslaugų teikimo apmokestinamąją vertę įtraukti kliento pateikto neapmokestinamo investicinio aukso, apibrėžto 26b straipsnyje, vertę, kuris yra skirtas perdirbti ir kuris praranda PVM neapmokestinamo investicinio aukso statusą, kai tiekiamos tokios prekės ar teikiamos tokios paslaugos. Vertė, kuri turi būti naudojama, yra investicinio aukso atviros rinkos kaina, buvusi šių prekių tiekimo ir šių paslaugų teikimo metu.

6.   Siekdamos užkirsti kelią mokesčio slėpimui ar vengimui valstybės narės, gali imtis priemonių užtikrinti, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo atveju apmokestinamoji vertė būtų lygi atviros rinkos kainai. Ši galimybė taikoma tik tokiam prekių tiekimui ir paslaugų teikimui, kuris (-ie) vykdomas (-i) pasinaudojant valstybės narės apibrėžtais šeimos arba kitais artimais asmeniniais, valdymo, nuosavybės, narystės, finansiniais ar teisiniais ryšiais. Šiuo atveju teisiniai ryšiai gali apimti santykius tarp darbdavio ir darbuotojo, darbuotojo šeimos ar kitų asmenų, artimai susijusių su darbuotoju.

Pirma pastraipa taikoma tik tokiomis aplinkybėmis:

a)

jeigu atlygis yra mažesnis už atviros rinkos kainą, o prekes (paslaugas) gaunantis asmuo neturi teisės į pilną PVM atskaitą pagal 17 straipsnį;

b)

jeigu atlygis yra mažesnis už atviros rinkos kainą ir prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas neturi teisės į pilną PVM atskaitą pagal 17 straipsnį, ir prekių tiekimas ar paslaugų teikimas neapmokestinamas pagal 13 straipsnį arba 28 straipsnio 3 dalies b punktą;

c)

jeigu atlygis yra didesnis už atviros rinkos kainą ir prekių tiekėjas ar paslaugų teikėjas neturi teisės į pilną PVM atskaitą pagal 17 straipsnį.

Valstybės narės gali apriboti tiekėjų (teikėjų) arba prekes (paslaugas) įsigyjančių asmenų, kuriems taikomos šios pirmoje ar antroje pastraipoje nurodytos priemonės, kategorijas.

Valstybės narės informuoja pagal šios direktyvos 29 straipsnį įsteigtą komitetą apie visas naujas nacionalines priemones, patvirtintas pagal šios dalies nuostatas.

7.   Šioje direktyvoje „atviros rinkos kaina“ – visa suma, kurią, siekdamas gauti atitinkamas prekes ar paslaugas, sandorio sudarymo metu, t. y. kai įvyksta prekių tiekimas ar paslaugų teikimas, pirkėjas turėtų mokėti nepriklausomam tiekėjui ar teikėjui sąžiningos konkurencijos sąlygomis toje valstybėje narėje, kurioje sandoris yra apmokestinamas.

Kai prekių tiekimo ar paslaugų teikimo neįmanoma priskirti jokiam panašiam sandoriui, prekių „atviros rinkos kaina“ yra suma, kuri yra ne mažesnė už tų prekių ar panašių prekių pirkimo kainą arba, nesant pirkimo kainos – prekių savikaina, nustatyta jų tiekimo metu; paslaugų „atviros rinkos kaina“ yra suma, apimanti visas apmokestinamojo asmens, teikiančio tas paslaugas, patirtas išlaidas.“;

4)

28f straipsnio 1 dalyje išdėstytas 17 straipsnio 4 dalies tekstas iš dalies keičiamas taip:

a)

antros pastraipos a punkte žodžiai „21 straipsnio 1 dalies a ir c punktai“ pakeičiami žodžiais „21 straipsnio 1 dalies a, c ar f punktai arba 21 straipsnio 2 dalies c punktas“;

b)

antros pastraipos b punkte žodžiai „21 straipsnio 1 dalies a punktą“ pakeičiami žodžiais „21 straipsnio 1 dalies a ar f punktus arba 21 straipsnio 2 dalies c punktą“;

5)

28f straipsnio 2 dalyje išdėstytame 18 straipsnio 1 dalies d punkto tekste žodžiai „21 straipsnio 1 dalis“ pakeičiami žodžiais „21 straipsnio 1 dalis arba 21 straipsnio 2 dalies c punktas“;

6)

20 straipsnio 4 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės gali taikyti 2 ir 3 dalį paslaugoms, kurių savybės turi panašių į paprastai ilgalaikiam turtui priskiriamų bruožų.“;

7)

28g straipsnyje išdėstytas 21 straipsnio 2 dalies tekstas papildomas šiuo punktu:

„c)

Valstybės narės gali numatyti, kad mokestį mokėti privalo pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, kuriam tiekiamos tokios prekės ar teikiamos tokios paslaugos:

i)

su nekilnojamuoju turtu susijusių statybos paslaugų, įskaitant remonto, valymo, priežiūros, keitimo ir griovimo paslaugas, teikimas, taip pat statybos darbų perdavimas, kuris pagal 5 straipsnio 5 dalį laikomas prekių tiekimu;

ii)

aprūpinimas personalu, vykdančiu i papunktyje nurodytą veiklą;

iii)

nekilnojamojo turto tiekimas, kaip nurodyta 13 straipsnio B skirsnio g ir h punktuose, jei tiekėjas yra pasirinkęs apmokestinti tiekimą pagal to straipsnio C skirsnio b punktą;

iv)

panaudotų medžiagų ir panaudotų medžiagų, kurios neperdirbtos netinkamos dar kartą naudoti, gamybinių ir negamybinių atliekų, perdirbamų atliekų, iš dalies perdirbtų atliekų, laužo tiekimas ir tam tikrų M priede išvardytų konkrečių prekių tiekimas ir paslaugų teikimas;

v)

prekių tiekimas, kai jas vienas apmokestinamasis asmuo kaip įkaitą (garantiją) tiekia kitam asmeniui, kad būtų įvykdyti įkaito (garantijos) reikalavimai;

vi)

prekių tiekimas, teisę į nuosavybę perleidus perėmėjui ir jam pasinaudojus šia teise;

vii)

nekilnojamojo turto, kurį skolininkas perleidžia priverstinio pardavimo tvarka, tiekimas.

Taikydamos šį punktą valstybės narės gali numatyti, kad apmokestinamasis asmuo, kuris taip pat vykdo veiklą ar sandorius, kurie pagal 2 straipsnį nelaikomi apmokestinamu prekių tiekimu ar paslaugų teikimu, jam patiektų prekių ir suteiktų paslaugų atžvilgiu bus laikomas apmokestinamuoju asmeniu, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje. Neapmokestinamoji viešosios teisės institucija gali būti laikoma apmokestinamuoju asmeniu jai patiektų prekių ir suteiktų paslaugų, kaip nurodyta v, vi ir vii papunkčiuose, atžvilgiu.

Taikydamos šį punktą valstybės narės gali patikslinti prekių tiekimo ir paslaugų teikimo rūšis bei tiekėjų (teikėjų) arba prekes (paslaugas) įsigyjančių asmenų, kuriems gali būti taikomos šios priemonės, kategorijas. Jos taip pat gali šios priemonės taikymą apriboti ir taikyti ją tik tam tikram prekių tiekimui ar paslaugų teikimui, išvardintam M priede.

Valstybės narės informuoja pagal 29 straipsnį įsteigtą komitetą apie visas naujas nacionalines priemones, patvirtintas pagal šio punkto nuostatas.“;

8)

Pridedamas šios direktyvos I priede esantis M priedas.

2 straipsnis

Šios direktyvos II priede išvardyti sprendimai netenka galios nuo 2008 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyva.

Nuo ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d. jos taiko nuostatas, kurios būtinos 1 straipsnio 3 daliai, susijusiai su Direktyvos 77/388/EEB naujo 11 straipsnio A skirsnio 7 dalimi, ir 1 straipsnio 4 daliai, susijusiai su Direktyvos 77/388/EEB 17 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, 28f straipsnio 1 dalyje išdėstyta redakcija, esančia nuoroda į tos direktyvos 21 straipsnio 1 dalies f punktą, įgyvendinti.

Valstybės narės, priimdamos nuostatas pagal šią direktyvą, perduoda šių nuostatų tekstus Komisijai, kuriuose turi būti daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda turi būti daroma juos oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. RAJAMÄKI


(1)  2006 m. liepos 6 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 65, 2006 3 17, p. 103.

(3)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/18/EB (OL L 51, 2006 2 22, p. 12).


I PRIEDAS

„M PRIEDAS

Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo, nurodytų 21 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktyje, sąrašas

a)

juodųjų metalų ir spalvotųjų metalų atliekų, laužo ir panaudotų medžiagų, įskaitant pusgaminių atliekas, atsiradusias perdirbant, gaminant ar lydant juoduosius arba spalvotuosius metalus ar jų lydinius, tiekimas;

b)

juodųjų metalų ir spalvotųjų metalų pusgaminių tiekimas ir tam tikrų susijusių perdirbimo paslaugų teikimas;

c)

atliekų ir kitų perdirbamų medžiagų, kurias sudaro juodieji metalai ir spalvotieji metalai, jų lydiniai, šlako, pelenų, nuodegų ir gamybinių atliekų, kurių sudėtyje yra metalų arba jų lydinių, tiekimas ir šių prekių atrankos, išpjaustymo, suskirstymo ir presavimo paslaugų teikimas;

d)

juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų, atraižų, laužo, atliekų ir panaudotos bei perdirbamos medžiagos, sudarytos iš duženų, stiklo, popieriaus, statybinio kartono ir kartono, skudurų, kaulų, odos, dirbtinės odos, pergamento, neišdirbtų kailių ir odos, sausgyslių ir gyslų, virvės, lyno, troso, kabelių, gumos ir plastiko tiekimas ir su šiomis atliekomis susijusių tam tikrų perdirbimo paslaugų teikimas;

e)

šiame priede nurodytų perdirbtų medžiagų tiekimas jas išvalius, išpoliravus, atrinkus, iškarpius, suskirsčius, supresavus ar išliejus į luitus;

f)

laužo ir atliekų, gautų apdorojus pagrindines medžiagas, tiekimas.“


II PRIEDAS

Sprendimų pagal Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnį, kurie panaikinami šia direktyva, sąrašas

 

Tarybos sprendimas, leidžiantis Jungtinei Karalystei nustatyti nuo šeštosios direktyvos nukrypstančią priemonę, kurios tikslas – nustačius specialią mokesčių apskaitos schemą išvengti tam tikrų sukčiavimo ar vengimo mokėti mokesčius atvejų, susijusių su aukso, aukso monetų ir aukso laužo tiekimu tarp apmokestinamų asmenų (1), laikomas priimtu 1984 m. balandžio 15 d.;

 

Tarybos sprendimas, leidžiantis Jungtinei Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio (2), laikomas priimtu 1987 m. balandžio 11 d.;

 

Tarybos sprendimas 88/498/EEB (3), leidžiantis Nyderlandų Karalystei taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Tarybos direktyvos 77/388/EEB 21 straipsnio 1 dalies a punkto;

 

Tarybos sprendimas, leidžiantis Prancūzijos Respublikai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB 2 ir 10 straipsnių, laikomas priimtu 1997 m. vasario 18 d. taikant Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnio 4 dalies 1977 m. gegužės 17 d. redakcijoje nustatytą tvarką. Šis sprendimas priimtas po to, kai 1996 m. gruodžio 18 d. apie prašymą buvo pranešta valstybėms narėms;

 

Tarybos sprendimas 98/23/EB (4), leidžiantis Jungtinei Karalystei pratęsti priemonė, nukrypstančios nuo Direktyvos 77/388/EEB 28e straipsnio 1 dalies, taikymo laikotarpį;

 

Tarybos sprendimas 2002/439/EB (5), leidžiantis Vokietijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB 21 straipsnio;

 

Tarybos sprendimas 2002/880/EB (6) dėl leidimo Austrijai taikyti priemonę, darant išimtį Direktyvos 77/388/EEB 21 straipsniui;

 

Tarybos sprendimas 2004/290/EB (7), leidžiantis Vokietijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB 21 straipsnio;

 

Tarybos sprendimas 2004/736/EB (8), leidžiantis Jungtinei Karalystei taikyti specialią priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio;

 

Tarybos sprendimas 2004/758/EB (9), leidžiantis Austrijai taikyti priemonę, nukrypstančią nuo Direktyvos 77/388/EEB 21 straipsnio.


(1)  OL L 264, 1984 10 5, p. 27.

(2)  OL L 132, 1987 5 21, p. 22.

(3)  OL L 269, 1988 9 29, p. 54.

(4)  OL L 8, 1998 1 14, p. 24. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2003/909/EB (OL L 342, 2003 12 30, p. 49).

(5)  OL L 151, 2002 6 11, p. 12.

(6)  OL L 306, 2002 11 8, p. 24.

(7)  OL L 94, 2004 3 31, p. 59.

(8)  OL L 325, 2004 10 28, p. 58.

(9)  OL L 336, 2004 11 12, p. 38.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/15


EB IR DANIJOS BEI FARERŲ SALŲ JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2006

2006 m. liepos 13 d.

iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietos valdžios susitarimo 1 Protokolo priedo I ir II lenteles

(2006/561/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietos valdžios susitarimą (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 34 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 1 Protokolo priede nurodomi muitai ir kitos sąlygos, taikytini į Bendriją importuojamiems Farerų salų kilmės ir iš Farerų salų atvežamiems tam tikriems žuvų ir žuvininkystės produktams.

(2)

Pagal šį priedą Bendrija suteikė nuolaidas Farerų salų kilmės krevetėms ir norveginiams omarams, paruoštiems arba konservuotiems, kuriems taikoma 3 000 tonų metinė tarifinė kvota.

(3)

Farerų salų valdžios institucijos paprašė iki 6 000 tonų padidinti Bendrijos suteiktas tarifų nuolaidas krevetėms ir norveginiams omarams, paruoštiems arba konservuotiems.

(4)

Tikslinga leisti padidinti kvotas per tokį laikotarpį, kuris turi būti nustatytas atsižvelgiant į tai, kiek ta kvota yra naudojama.

(5)

Pagal šį priedą Bendrija nesuteikė jokių nuolaidų Farerų salų kilmės ir iš ten atvežamoms sušaldytoms juodadėmėms menkėms.

(6)

Farerų salų valdžios institucijos paprašė į 1 Protokolo priedo I lentelėje pateiktą žuvininkystės produktų sąrašą įtraukti sušaldytas juodadėmes menkes, kurias į Bendriją būtų galima importuoti be muito.

(7)

Tikslinga į šią lentelę įtraukti sušaldytas juodadėmes menkes,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 1 Protokolo priedo I lentelė iš dalies keičiama į ją įtraukiant šią eilutę:

„0303 72 00

Juodadėmės menkės (Melanogrammus aeglefinus)

0“

 

2 straipsnis

Susitarimo 1 Protokolo priedo II lentelė iš dalies keičiama taip:

„1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai gyvūnai, gaminiai arba konservai:

 

TK Nr. 4 (2)

4 000

1605 20

- Krevetės:

 

 

1605 20 10

- - Sandariai įpakuotos

0

 

 

- - Kiti:

 

 

1605 20 91

- - - Tiesiogiai supakuoti pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - Kiti:

0

 

ex 1605 40 00

- Norveginiai omarai (Nephrops norvegicus)

0

 

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmąją antro mėnesio nuo jo priėmimo dieną.

Priimta Torshaune, 2006 m. liepos 13 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Herluf SIGVALDSSON


(1)  OL L 53, 1997 2 22, p. 2.

(2)  2007 m. metinė apimtis bus 4 000 tonų. Nuo 2008 m. sausio 1 d. metinė apimtis kasmet didinama 1 000 tonų iki maksimalaus 6 000 tonų lygio, jei ne mažiau kaip 80 % visos ankstesnės kvotos sumos buvo išnaudota iki tų metų gruodžio 31 d.“


Europos centrinis bankas

12.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 221/17


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiančios Gaires ECB/2005/16 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET)

(ECB/2006/11)

(2006/562/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas, bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

Sutarties 105 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka ir Statuto 3.1 straipsnio ketvirta įtrauka nustato, kad vienas pagrindinių uždavinių, kurie turi būti vykdomi per Europos centrinių bankų sistemą (ECBS), yra skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą.

(2)

Pagal Statuto 22 straipsnį Europos centrinis bankas (ECB) ir nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali sudaryti sąlygas tam, kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimų sistemų veiksmingumas ir patikimumas Bendrijoje ir su kitomis šalimis.

(3)

Greta prisijungimo per sąsają ar per abipusį ryšį, trečia prisijungimo prie TARGET forma turėtų būti prieinama kaip pereinamoji priemonė atsižvelgiant į būsimą TARGET2 įkūrimą. NCB, neturinčiam savo AARL sistemos, turėtų būti leidžiama prisijungti prie dabartinės TARGET infrastruktūros nuotoliniu dalyvavimu kito NCB AARL sistemoje.

(4)

2005 m. gruodžio 30 d. Gairės ECB/2005/16 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (1) turėtų būti iš dalies pakeistos numatant specialias nuostatas, reglamentuojančias nuotolinį dalyvavimą,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Gairės ECB/2005/16 iš dalies keičiamos taip:

1)

1 straipsnyje įterpiami šie apibrėžimai:

„—

„nuotolinis NCB“ – tai NCB, kuris neturi savo AARL sistemos, tačiau pagal 2 straipsnio 3 dalies nuostatas nuotoliniu būdu dalyvauja kito NCB AARL sistemoje;

„priimantysis NCB“ – tai NCB, kuris leidžia nuotoliniam NCB dalyvauti savo AARL sistemoje pagal 2 straipsnio 3 dalį;“;

2)

įterpiama 2 straipsnio 3 dalis:

„3.   Kai nuotolinis NCB ir kredito įstaigos, ir kiti subjektai jo valstybėje narėje nuotoliniu būdu dalyvauja priimančiojo NCB AARL sistemoje pagal tos AARL sistemos AARL taisykles, taikomi šie papildomi specialūs reikalavimai:

priimantysis NCB teikia nuotoliniam NCB neribotą ir įkeitimu neužtikrintą kreditą;

priimantysis NCB ir nuotolinis NCB gali susitarti dėl tvarkos ir sąlygų, papildančių priimančiojo NCB AARL sistemos AARL taisykles;

nuotolinis NCB teikia dienos kreditus savo valstybės narės subjektams, dalyvaujantiems priimančiojo NCB AARL sistemoje pagal 3 straipsnio f punkto reikalavimus;

mokėjimai tarp subjektų nuotolinio NCB valstybėje narėje bei tarp tokių subjektų ir kitų priimančiojo NCB AARL sistemos dalyvių laikomi vietiniais mokėjimais kainodaros ir kitų susijusių klausimų tikslais, o mokėjimai tarp subjektų nuotolinio NCB valstybėje narėje ir kitos nei priimančiojo NCB AARL sistemos dalyvių tokiais tikslais laikomi tarptautiniais mokėjimais;

nuotolinis NCB gali paskirti savo atstovus į organus, nurodytus 7 straipsnio 2 dalyje, ir gali paskirti asmenį ar asmenis atlikti funkcijas, nurodytas 7 straipsnio 3 dalyje.“.

2 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

2.   Šios gairės įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 15 d. Jos taikomos nuo 2007 m. sausio 1 d.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. rugpjūčio 3 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 18, 2006 1 23, p. 1.