ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 219

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1202/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1203/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) 1440/2005 V priedo nuostatas dėl tam tikrų plieno gaminių kvotų

3

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1204/2006, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1899/2005 V priedo nuostatas dėl tam tikrų plieno gaminių kiekybinių normų

5

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1205/2006, nustatantis minimalią išdžiovintų slyvų gamintojams mokėtiną kainą ir pagalbos džiovintų slyvų gamybai dydį 2006–2007 prekybos metams

7

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1206/2006, nustatantis pagalbos, skirtos neperdirbtų džiovintų vynuogių ir neperdirbtų džiovintų figų saugojimui sumą už 2005–2006 prekybos metus

8

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1207/2006, nustatantis neperdirbtų džiovintų vynuogių ir neperdirbtų džiovintų figų saugojimo agentūrų supirkimo kainas už 2006–2007 prekybos metus

9

 

*

2006 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1208/2006, uždraudžiantis skumbrių žvejybą ICES IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb, c, d (EB vandenys) ir IV zonose su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams

10

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1209/2006, uždraudžiantis su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas ICES VI ir VII (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys) zonose

12

 

*

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1210/2006, 67-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

14

 

 

2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1211/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

20

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimą

22

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, atnaujinantis Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginio susitarimo priedus

23

 

*

2006 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/300/EB dėl zonų, neįtrauktų į patvirtintų zonų Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens atžvilgiu, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3518)  ( 1 )

28

 

 

Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas 2006/560/TVR, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1202/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1203/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) 1440/2005 V priedo nuostatas dėl tam tikrų plieno gaminių kvotų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1440/2005 dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Ukrainos, administravimo, ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2266/2004 (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. liepos 29 d. Europos bendrija ir Ukrainos vyriausybė pasirašė susitarimą dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais (2) (toliau – Susitarimas).

(2)

Susitarimo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad konkrečių metų nepanaudotą kiekį galima perkelti kitiems metams neviršijant 10 % Susitarimo III priede nurodytos atitinkamos kvotos.

(3)

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 4 dalį iki 15 % tam tikros gaminių grupės kvotos gali būti perkelta į kitą gaminių grupę.

(4)

Ukraina pranešė Bendrijai apie ketinimą pasinaudoti 3 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis laikydamasi Susitarime nustatytų terminų. Tikslinga atitinkamai pakoreguoti 2006 m. kvotas dėl Ukrainos prašymo.

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1440/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1440/2005 V priede nustatytos 2006 m. kvotos pakeičiamos šio reglamento priede nustatytomis kvotomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 232, 2005 9 8, p. 1.

(2)  OL L 232, 2005 9 8, p. 42.


PRIEDAS

2006 METŲ KVOTOS

(tonos)

Gaminiai

2006

SA. Plokšti valcavimo gaminiai

SA1. Ritiniai

168 750

SA2. Stori lakštai

364 320

SA3. Kiti plokšti valcavimo gaminiai

109 125

SB. Ilgieji gaminiai

SB1. Sijos

32 639

SB2. Vieliniai strypai

138 592

SB3. Kiti ilgi gaminiai

251 554

Pastaba: SA ir SB yra gaminių kategorijos.

SA1–SA3 ir SB1–SB3 yra gaminių grupės.


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1204/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1899/2005 V priedo nuostatas dėl tam tikrų plieno gaminių kiekybinių normų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1899/2005 dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos Federacijos, administravimo (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 3 d. Europos bendrija ir Rusijos Federacija pasirašė susitarimą dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais (2) (toliau – Susitarimas).

(2)

Susitarimo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad konkrečių metų nepanaudotą kiekį galima perkelti kitiems metams neviršijant 7 % Susitarimo II priede nurodytos atitinkamos kiekybinės normos.

(3)

Pagal Susitarimo 3 straipsnio 4 dalį iki 7 % tam tikros gaminių grupės kiekybinės normos gali būti perkelta į kitą gaminių grupę ir leidžiama iš vienos gaminių kategorijos į kitą gaminių kategoriją perkelti iki 25 000 tonų.

(4)

Rusija pranešė Bendrijai apie ketinimą pasinaudoti 3 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatomis laikydamasi Susitarime nustatytų terminų. Tikslinga atitinkamai pakoreguoti 2006 m. kiekybines normas dėl Rusijos prašymo.

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1899/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiamas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1899/2005 V priede nustatytos 2006 m. kiekybinės normos pakeičiamos šio reglamento priede nustatytomis kiekybinėmis normomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 303, 2005 11 22, p. 1.

(2)  OL L 303, 2005 11 22, p. 39.


PRIEDAS

2006 METŲ KIEKYBINĖS NORMOS

(tonos)

Gaminiai

2006

SA. Plokšti valcavimo gaminiai

SA1. Ritiniai

995 554

SA2. Sunkiosios plokštės

201 025

SA3. Kiti plokšti valcavimo gaminiai

462 118

SA4. Legiruotieji gaminiai

103 015

SA5. Legiruotieji kvadrato formos lakštai

22 010

SA6. Legiruotieji šaltojo valcavimo padengti lakštai

109 604

SB. Ilgieji gaminiai

SB1. Sijos

50 373

SB2. Vieliniai strypai

195 080

SB3. Kiti ilgi gaminiai

289 151

Pastaba: SA ir SB yra gaminių kategorijos.

SA1–SA6 ir SB1–SB3 yra gaminių grupės.


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1205/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

nustatantis minimalią išdžiovintų slyvų gamintojams mokėtiną kainą ir pagalbos džiovintų slyvų gamybai dydį 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač jo 6b straipsnio 3 dalį ir 6c straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1535/2003, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 dėl pagalbos perdirbtiems vaisių ir daržovių produktams schemas, taikymo taisyklių (2) 3 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytos džiovintų slyvų prekybos metų datos.

(2)

1999 m. kovo 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 464/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 dėl pagalbos priemonių džiovintoms slyvoms (3) taikymo taisykles, 3 straipsnyje yra nurodyti produktai, kuriems nustatoma minimali kaina ir pagalba, minėto reglamento 2 straipsnyje nurodomi šiems produktams keliami reikalavimai.

(3)

Todėl reikia nustatyti minimalią išdžiovintų slyvų kainą ir pagalbos džiovintų slyvų gamybai dydį 2006–2007 prekybos metams, laikantis Reglamento Nr. 2201/96 atitinkamai 6b ir 6c straipsniuose numatytų kriterijų.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2006–2007 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 2201/96 6a straipsnio 2 dalyje minima minimali kaina yra 1 935,23 EUR už toną išdžiovintų d’Ente slyvų gamintojo grynojo svorio.

2006–2007 prekybos metams pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 6a straipsnio 1 dalį pagalbos gamybai suma yra 652,66 EUR už toną džiovinimui skirtų slyvų grynojo svorio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 218, 2003 8 30, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1663/2005 (OL L 267, 2005 10 12, p. 22).

(3)  OL L 56, 1999 3 4, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2198/2003 (OL L 328, 2003 12 17, p. 20).


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1206/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

nustatantis pagalbos, skirtos neperdirbtų džiovintų vynuogių ir neperdirbtų džiovintų figų saugojimui sumą už 2005–2006 prekybos metus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2201/96 9 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad pagalba saugojimui suteikiama saugojimo agentūroms už supirktus Sultana, Currants veislių razinų ir džiovintų figų kiekius ir už realų jų saugojimo laiką.

(2)

Pagal 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1622/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 dėl neperdirbtų džiovintų vynuogių ir neperdirbtų džiovintų figų saugojimo schemos taikymo taisykles (2), 7 straipsnį reikėtų nustatyti pagalbos, skirtos saugojimui sumą 2005–2006 prekybos metams.

(3)

Šiame reglamente numatytoms priemonėms pritaria Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Už 2005–2006 prekybos metų produkciją pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 9 straipsnio 4 dalį pagalbos, skirtos saugojimui suma yra:

a)

džiovintoms vynuogėms:

i)

0,1108 EUR per dieną už grynojo svorio toną iki 2007 m. vasario 28 d.;

ii)

0,0848 EUR per dieną už grynojo svorio toną nuo 2007 m. kovo 1 d.;

b)

džiovintoms figoms, 0,0934 EUR per dieną už grynojo svorio toną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 192, 1999 7 24, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1051/2005 (OL L 173, 2005 7 6, p. 5).


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1207/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

nustatantis neperdirbtų džiovintų vynuogių ir neperdirbtų džiovintų figų saugojimo agentūrų supirkimo kainas už 2006–2007 prekybos metus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 8 dalį,

kadangi:

(1)

Kriterijai pagal kuriuos saugojimo agentūros superka neperdirbtas džiovintas vynuoges ir džiovintas figas numatyti Reglamento (EB) Nr. 2001/96 9 straipsnio 2 dalyje; supirkimo sąlygos ir produktų vadybos sąlygos apibrėžtos 1999 m. liepos 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/1999, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 dėl neperdirbtų džiovintų vynuogių ir neperdirbtų džiovintų figų saugojimo schemos taikymo taisykles (2).

(2)

Būtina nustatyti 2006–2007 prekybos metų supirkimo kainas: džiovintoms vynuogėms pagal pasaulines kainas ir džiovintoms figoms pagal minimalias kainas, numatytas 2005–2006 prekybos metams 2005 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1100/2005, nustatančiame minimalią neperdirbtų džiovintų figų supirkimo iš gamintojų kainą ir pagalbos jų gamybai sumos dydį (3).

(3)

Šiame reglamente numatytoms priemonėms pritaria Iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų vadybos komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Už 2006–2007 prekybos metus pagal Reglamento (EB) Nr. 2201/96 9 straipsnio 2 dalį numatyta supirkimo kaina yra:

a)

444,81 EUR už neperdirbtų džiovintų vynuogių grynojo svorio toną;

b)

542,70 EUR už neperdirbtų džiovintų figų grynojo svorio toną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2004 (OL L 64, 2004 3 2, p. 25).

(2)  OL L 192, 1999 7 24, p. 33. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1051/2005 (OL L 173, 2005 7 6, p. 5).

(3)  OL L 183, 2005 7 14, p. 63.


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1208/2006

2006 m. rugpjūčio 8 d.

uždraudžiantis skumbrių žvejybą ICES IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb, c, d (EB vandenys) ir IV zonose su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2006 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją su priede nurodytos valstybės narės vėliava plaukiojančių arba joje registruotų laivų šio reglamento priede nurodytų išteklių sugaunamiems kiekiams jau yra išnaudota 2006 m. skirta kvota.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti šių išteklių žvejybą, laikymą laivuose, perkrovimą ir iškrovimą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba kurie yra joje registruoti, yra uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 941/2006 (OL L 173, 2006 6 27, p. 1).


PRIEDAS

Nr.

16

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

MAC/2A34.

Rūšys

Atlantinė skumbrė (Scomber scombrus)

Zona

IIa (EB vandenys), IIIa, IIIb, c, d (EB vandenys), IV

Data

2006 m. liepos 19 d.


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1209/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

uždraudžiantis su Jungtinės Karalystės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas ICES VI ir VII (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys) zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2270/2004, nustatančiame Bendrijos žvejybos laivams tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2005 ir 2006 metais vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatytos kvotos 2005 ir 2006 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2006 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl yra būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2006 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nurodytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nurodytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, yra uždraudžiama gaudyti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos yra draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti šių išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 396, 2004 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 742/2006 (OL L 130, 2006 5 18, p. 7).


PRIEDAS

Nr.

14

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Ištekliai

BLI/67-

Rūšis

Melsvoji molva (Molva dypterygia)

Zona

VI, VII (Bendrijos ir tarptautiniai vandenys)

Data

2006 m. birželio 24 d.


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1210/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

67-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2006 m. liepos 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1189/2006 (OL L 214, 2006 8 4, p. 21).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiuo įrašu:

„Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (alias a) Abu Sufian Abd Al Razeq, b) Abousofian Abdelrazek, c) Abousofian Salman Abdelrazik, d) Abousofian Abdelrazik, e) Abousofiane Abdelrazik, f) Sofian Abdelrazik, g) Abou El Layth, h) Aboulail, i) Abu Juiriah, j) Abu Sufian, k) Abulail, l) Djolaiba the Sudanese, m) Jolaiba, n) Ould El Sayeigh). Gimimo data: 1962 8 6. Gimimo vieta: a) Al-Bawgah, Sudanas, b) Albaouga, Sudanas. Pilietybė: Kanados, Sudano. Paso Nr.: BC166787 (Kanados pasas).“;

(2)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Monib, Abdul Hakim, Maulavi (pasienio reikalų viceministras)“ pakeičiamas taip:

„Abdul Hakim Monib. Titulas: maulavis. Pareigos: pasienio reikalų viceministras. Gimimo data: tarp 1973 ir 1976 m. Gimimo vieta: Zurmato rajonas, Paktijos provincija, Afganistanas. Pilietybė: Afganistano. Kita informacija: atsižadėjo Talibano ir prisijungė prie Loya Jirga srities Zurmato rajono valdžios.“;

(3)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresas: via Catalani 1, Varese, Italy. Gimimo data: 1965 8 10. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BDL MMD 65M10 Z352S.“ pakeičiamas taip:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adresas: via Catalani 1, Varese, Italy. Gimimo data: 1965 8 10. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L965734 (Tuniso pasas, išduotas 1999 2 6, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 2 5). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: BDL MMD 65M10 Z352S.“;

(4)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Gimimo data: 1971 7 1. Gimimo vieta: Arbilis, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0139243. Kita informacija: sulaikytas Kemptene, Vokietija.“ pakeičiamas taip:

„Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (alias a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi). Gimimo data: 1971 7 1. Gimimo vieta: Arbilis, Irakas. Pilietybė: Irako. Paso Nr.: Vokietijos kelionės dokumentas („Reiseausweis“) A 0139243. Kita informacija: įkalintas Kempteno kalėjime, Vokietija.“;

(5)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mustapha Nasri Ait El Hadi. Gimimo data: 1962 3 5. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: a) Alžyro, b) Vokietijos. Kita informacija: Abdelkader ir Amina Aissaoui sūnus.“ pakeičiamas taip:

„Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Gimimo data: 1962 3 5. Gimimo vieta: Tunisas. Pilietybė: a) Alžyro, b) Vokietijos. Kita informacija: Abdelkader ir Amina Aissaoui sūnus.“;

(6)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Adresas: a) Via A.Masina 7, Milan, Italy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italy. Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L191609 (Tuniso pasas, išduotas 1996 2 28, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2001 2 27). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04643632, suteiktas 1999 6 18. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z, b) mamos vardas – Bent Ahmed Ourida, c) 2002 12 11 Italijoje nuteistas kalėti trejus su puse metųs.“ pakeičiamas taip:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adresas: a) Via A. Masina 7, Milan, Italy, b) Via Dopini 3, Gallarate, Italy. Gimimo data: 1974 12 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L191609 (Tuniso pasas, išduotas 1996 2 28, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2001 2 27). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 04643632, suteiktas 1999 6 18. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: DAOMMD74T11Z352Z, b) mamos vardas – Bent Ahmed Ourida, c) 2002 12 11 Italijoje nuteistas kalėti trejus su puse metųs.“;

(7)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, b) 129 Park Road, NW8, London, England, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) E 423362, išduotas Islamabade 1988 5 15, b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1998 12 30, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) adresas Belgijoje – PO box, b) jo tėvo vardas – Mohamed, mamos – Medina Abid; c) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje.“ pakeičiamas taip:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, c) Ben Muhammad Aiadi, d) Ben Muhammad Aiady, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ayadi Chafig Ben Mohamed, g) Chafiq Ayadi, h) Chafik Ayadi, i) Ayadi Chafiq, j) Ayadi Chafik, k) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, b) 129 Park Road, London, NW8, England, c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgium, d) Street of Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos. Paso Nr.: a) E423362 (Tuniso pasas, išduotas Islamabade 1988 5 15, kurio galiojimo laikas pasibaigė 1993 5 14), b) 0841438 (Bosnijos pasas, išduotas 1998 12 30, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) aukščiau nurodytas Belgijos adresas – PO Box; Belgijos valdžios institucijos nurodo, kad šis asmuo niekada teisėtai negyveno Belgijoje, b) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje, c) tėvo vardas – Mohamed, mamos – Medina Abid.“;

(8)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Sharaabi, Tarek, b) Haroun, c) Frank). Adresas: Viale Bligny 42, Milan, Italy. Gimimo data: 1970 3 31. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L 579603 (išduotas Milane 1997 11 19, galiojimo laikas pasibaigė 2002 11 18). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 007-99090. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: CHRTRK70C31Z352U, b) mamos vardas – Charaabi Hedia.“ pakeičiamas taip:

„Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias a) Tarek Sharaabi, b) Haroun, c) Frank). Adresas: Viale Bligny 42, Milan, Italy. Gimimo data: 1970 3 31. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L 579603 (Tuniso pasas, išduotas Milane 1997 11 19, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2002 11 18). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 007-99090. Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: CHRTRK70C31Z352U, b) mamos vardas – Charaabi Hedia.“;

(9)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Noureddine Al-Drissi. Adresas: Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Gimimo data: 1964 4 30. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L851940 (Tuniso pasas, išduotas 1998 9 9, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 9 8).“ pakeičiamas taip:

„Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adresas: Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Gimimo data: 1964 4 30. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L851940 (Tuniso pasas, išduotas 1998 9 9, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 9 8).“;

(10)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ibn Al-Shaykh Al-Libi“ pakeičiamas taip:

„Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (alias Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Adresas: Ajdabiya. Gimimo data: 1963 m. Kita informacija: vedęs Aliya al Adnan (sirę).“;

(11)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Adresas: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy. Gimimo data: 1971 11 20. Gimimo vieta: Koubellat, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z106861 (Tuniso pasas, išduotas 2004 2 18, kuris galioja iki 2009 2 17).“ pakeičiamas taip:

„Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Adresas: Via de’ Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy. Gimimo data: 1971 11 20. Gimimo vieta: Koubellat, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z106861 (Tuniso pasas, išduotas 2004 2 18, kuris galioja iki 2009 2 17).“;

(12)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adresas: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Gimimo data: 1977 10 21. Gimimo vieta: Badža, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: P229856 (Tuniso pasas, išduotas 2002 11 1, kuris galioja iki 2007 10 31).“ pakeičiamas taip:

„Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (alias a) Kamel, b) Kimo). Adresas: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italy, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy. Gimimo data: 1977 10 21. Gimimo vieta: Badža, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: P229856 (Tuniso pasas, išduotas 2002 11 1, kuris galioja iki 2007 10 31).“;

(13)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Imad Ben Bechir Al-Jammali. Adresas: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italy. Gimimo data: 1968 1 25. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K693812 (Tuniso pasas, išduotas 1999 4 23, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 4 22). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: JMM MDI 68A25 Z352D.“ pakeičiamas taip:

„Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Adresas: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italy. Gimimo data: 1968 1 25. Gimimo vieta: Menzil Temimas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K693812 (Tuniso pasas, išduotas 1999 4 23, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 4 22). Kita informacija: a) Italijos mokesčių mokėtojo kodas: JMM MDI 68A25 Z352D, b) šiuo metu kali Tunise.“;

(14)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Riadh Al-Jelassi. Gimimo data: 1970 12 15. Gimimo vieta: Al-Mohamedia, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L276046 (Tuniso pasas, išduotas 1996 7 1, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2001 6 30).“ pakeičiamas taip:

„Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Gimimo data: 1970 12 15. Gimimo vieta: Al-Mohamedia, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L276046 (Tuniso pasas, išduotas 1996 7 1, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2001 6 30).“;

(15)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Faouzi Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adresas: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo data: 1966 1 30. Gimimo vieta: Badža, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K459698 (Tuniso pasas, išduotas 1999 3 6, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 3 5).“ pakeičiamas taip:

„Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (alias a) Said, b) Samir). Adresas: a) Via Agucchi 250, Bologna, Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo data: 1966 1 30. Gimimo vieta: Badža, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: K459698 (Tuniso pasas, išduotas 1999 3 6, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 3 5).“;

(16)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresas: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Brussels), Belgium. Gimimo data: 1965 11 23. Gimimo vieta: Ghar el-dimaa, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Belgijos (nuo 1993 11 8). Paso Nr.: E590976 (Tuniso pasas, išduotas 1987 6 19, kurio galiojimo laikas pasibaigė 1992 6 18).“ pakeičiamas taip:

„Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (alias Abu Ismail). Adresas: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Belgium. Gimimo data: 1965 11 23. Gimimo vieta: Ghar el-dimaa, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Belgijos (nuo 1993 11 8). Paso Nr.: E590976 (Tuniso pasas, išduotas 1987 6 19, kurio galiojimo laikas pasibaigė 1992 6 18).“;

(17)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Lofti Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresas: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy. Gimimo data: 1977 7 1. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L886177 (Tuniso pasas, išduotas 1998 12 14, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 13).“ pakeičiamas taip:

„Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (alias Abderrahmane). Adresas: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy. Gimimo data: 1977 7 1. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L886177 (Tuniso pasas, išduotas 1998 12 14, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 13).“;

(18)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Anas al-Liby (taip pat žinomas kaip Al-Libi, Anas; taip pat žinomas kaip Al-Raghie, Nazih; taip pat žinomas kaip Alraghie, Nazih Abdul Hamed; taip pat žinomas kaip Al-Sabai, Anas), Afghanistan; gimęs 1964 3 30 arba 1964 5 14, Tripolis, Libija; Libijos pilietis (individas)“ pakeičiamas taip:

„Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (alias a) Anas Al-Liby, b) Anas Al-Sibai Al-Libi, c) Nazih Al-Raghie, d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, e) Anas Al-Sabai). Adresas: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan. Gimimo data: a) 1964 3 30, b) 1964 5 14. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: 621570. Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: T/200310.“;

(19)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milan, Italy. Gimimo vieta: Libija. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d. (alias a) MOHAMED ABDULLA IMAD. Gimimo vieta: Gaza. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d.; b) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Gimimo vieta: Jordanija. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d.; c) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Gimimo vieta: Palestina. Gimimo data: 1980 m. lapkričio 28 d.; d) HAMZA „the LIBYAN“).“ pakeičiamas taip:

„Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza „the Libyan“Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim). Adresas: Viale Bligny 42, Milan, Italy (Imad Mouhamed Abdellah). Gimimo data: 1980 11 28. Gimimo vieta: a) Libija, b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), c) Jordanija (Mohamed Abdullah Imad), d) Palestine (Imad Mouhamed Abdellah). Pilietybė: Libijos.“;

(20)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Adresas: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italy. Gimimo data: 1971 11 1. Gimimo vieta: Ben Aoun, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z417830 (Tuniso pasas, išduotas 2004 10 4, kuris galioja iki 2009 10 3). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TLLLHR69C26Z352G.“ pakeičiamas taip:

„Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Adresas: Via Carlo Porta 97, Legnano, Italy. Gimimo data: 1971 11 1. Gimimo vieta: Ben Aoun, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: Z417830 (Tuniso pasas, išduotas 2004 10 4, kuris galioja iki 2009 10 3). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: TLLLHR69C26Z352G.“;

(21)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Habib Al-Wadhani. Adresas: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italy. Gimimo data: 1970 6 1. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L550681 (Tuniso pasas, išduotas 1997 9 23, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2002 9 22). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: WDDHBB70H10Z352O.“ pakeičiamas taip:

„Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adresas: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italy. Gimimo data: 1970 6 1. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L550681 (Tuniso pasas, išduotas 1997 9 23, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2002 9 22). Kita informacija: Italijos mokesčių mokėtojo kodas: WDDHBB70H10Z352O.“;

(22)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresas: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy. Gimimo data: 1973 1 15. Gimimo vieta: Tunisas (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M174950 (Tuniso pasas, išduotas 1999 4 27, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 4 26).“ pakeičiamas taip:

„Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (alias a) Zarga, b) Nadra). Adresas: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy. Gimimo data: 1973 1 15. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M174950 (Tuniso pasas, išduotas 1999 4 27, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2004 4 26).“;

(23)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nabil Ben Attia. Gimimo data: 1966 5 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L289032 (Tuniso pasas, išduotas 2001 8 22, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2006 8 21).“ pakeičiamas taip:

„Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adresas: Tunisas, Tunisas. Gimimo data: 1966 5 11. Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas. Tuniso. Paso Nr.: L289032 (Tuniso pasas, išduotas 2001 8 22, kuris galioja iki 2006 8 21).“;

(24)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Lased Ben Heni. Gimimo data: 1969 2 5. Gimimo vieta: Libija. Kita informacija: nuteistas Italijoje 2002 12 11 (šešerių metų bausmė).“ pakeičiamas taip:

„Lased Al As’ad Ben Heni Hani (alias a) Lased Ben Heni Low, b) Mohamed Abu Abda). Gimimo data: 1969 2 5. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Kita informacija: a) byla dėl jo Vokietijoje nutraukta, b) nuteistas Italijoje 2002 11 11 šešeriems metams, c) Chemijos mokslų profesorius.“;

(25)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Hamadi Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohmed). Adresas: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy. Gimimo data: a) 1966 5 29, b) 1966 5 25 (Gamel Mohmed). Gimimo vieta: a) Tunisas, b) Marokas (Gamel Mohmed). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L723315 (Tuniso pasas, išduotas 1998 5 5, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 5 4).“ pakeičiamas taip:

„Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (alias Gamel Mohamed). Gimimo data: a) 1966 5 29, b) 1966 5 25 (Gamel Mohamed). Adresas: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy. Gimimo vieta: a) Tunisas, b) Marokas (Gamel Mohamed). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L723315 (Tuniso pasas, išduotas 1998 5 5, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 5 4).“;

(26)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresas: a) Via Toscana 46, Bologna, Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo data: 1969 3 6. Gimimo vieta: Nefza, Tunisas. Pilietybė: Tuniso.“ pakeičiamas taip:

„Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adresas: a) Via Toscana 46, Bologna, Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo data: 1969 3 6. Gimimo vieta: Nefza, Tunisas. Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: L497470 (Tuniso pasas, išduotas 1997 6 3, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2002 6 2).“;

(27)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Saadi Nassim (alias Abou Anis). Adresas: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy, b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy. Gimimo data: 1974 11 30. Gimimo vieta: Haidra Al-Qasreen (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M788331 (Tuniso pasas, išduotas 2001 9 28, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2006 9 27).“ pakeičiamas taip:

„Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (alias Abou Anis). Adresas: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy, b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy. Gimimo data: 1974 11 30. Gimimo vieta: Haidra Al-Qasreen (Tunisas). Pilietybė: Tuniso. Paso Nr.: M788331 (Tuniso pasas, išduotas 2001 9 28, kuris galioja iki 2006 9 27).“;

(28)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Al-Libi Abd Al Mushin, taip pat žinomas kaip Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, siejamas su Afghan Support Committee ir Revival of Islamic Heritage Society“ pakeičiamas taip:

„Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (alias a) Al-Libi, b) Abd al-Muhsin, c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, d) Abdul Rahman, e) Abu Anas Al-Libi). Adresas: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Gimimo data: 1966 m. Gimimo vieta: al Azizija. Pilietybė: Libijos. Paso Nr.: 203037 (Libijos pasas, išduotas Tripolyje). Kita informacija: a) siejamas su Afghan Support Committee (ASC) ir Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), b) šeimyninė padėtis: išsiskyręs (buvusi žmona – alžyrietė Manuba Bukifa).“


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1211/2006

2006 m. rugpjūčio 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1188/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 55, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 214, 2006 8 4, p. 19.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. rugpjūčio 10 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/22


Informacija apie Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimą

Visoms šalims baigus procedūras, būtinas, kad įsigaliotų Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, protokolas, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, 2006 m. vasario 23 d. pasirašytas protokolas įsigaliojo 2006 m. gegužės 1 d.

Protokolas buvo laikinai taikomas nuo 2004 m. gegužės 1 d. Protokolo tekstas buvo paskelbtas 2006 m. birželio 2 d. OL L 149 2 puslapyje.


Komisija

10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 2 d.

atnaujinantis Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginio susitarimo priedus

(2006/558/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 111 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 24 d. Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginį susitarimą (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginio susitarimo (toliau – Piniginis susitarimas) 11 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Monako Kunigaikštystė, įgyvendindama tam tikrus Bendrijos teisės aktus, susijusius su kredito įstaigų veikla ir riziką ribojančia priežiūra bei mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų sisteminės rizikos prevencija, taikytų Prancūzijos priimtas priemones. Šie teisės aktai yra išvardyti Susitarimo A priede. Keli iš A priede išvardytų teisės aktų buvo iš dalies pakeisti, todėl iš dalies keičiantys teisės aktai turėtų būti įtraukti į tą priedą. Taip pat buvo priimti keli nauji Bendrijos teisės aktai, kurie priklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai, todėl tie teisės aktai turėtų būti įtraukti į A priedą.

(2)

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę (2), yra susijusi su kredito įstaigų veikla ir priežiūra ir iš dalies keičia Tarybos direktyvą 86/635/EEB (3), kuri jau yra įrašyta A priede. Todėl ši direktyva priklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai ir turėtų būti įtraukta į A priedą.

(3)

2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (4) yra susijusi su kredito įstaigų veikla ir priežiūra ir taip pat iš dalies keičia Direktyvą 86/635/EEB. Todėl ši direktyva priklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai ir taip pat turėtų būti įtraukta į A priedą.

(4)

2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/47/EB dėl susitarimų dėl finansinio įkaito (5) yra susijusi su vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų sisteminės rizikos prevencija. Todėl ši direktyva priklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai ir taip pat turėtų būti įtraukta į A priedą.

(5)

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (6) yra susijusi su kredito įstaigų veikla ir priežiūra. Todėl ši direktyva priklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai ir taip pat turėtų būti įtraukta į A priedą.

(6)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (7), yra susijusi su kredito įstaigų veikla ir priežiūra. Todėl ši direktyva priklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai ir taip pat turėtų būti įtraukta į A priedą.

(7)

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/31/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų (8), iš dalies keičia Direktyvą 2004/39/EB. Todėl ji taip pat turėtų būti įtraukta į A priedą.

(8)

Šiuo metu vienas A priede nurodytas teisės aktas turėtų būti iš to priedo išbrauktas. 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/5/EB dėl tarptautinių kreditinių pervedimų (9) pirmiausia skirta vartotojų apsaugos klausimams, todėl nepriklauso Piniginio susitarimo 11 straipsnio 2 dalies taikymo sričiai.

(9)

Piniginio susitarimo 11 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Monako Kunigaikštystė priimtų priemones, lygiavertes valstybių narių naudojamoms priemonėms, taikydama Bendrijos teisės aktus, būtinus Piniginio susitarimo įgyvendinimui. Šie teisės aktai yra išvardyti Susitarimo B priede. 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (10), yra skirtas pasiekti ir užtikrinti nuostatų, garantuojančių visų mokėjimo priemonių eurais apsaugą, nuoseklumą. Šis sprendimas priklauso Piniginio susitarimo 9 straipsnio dėl kovos su sukčiavimu ir klastojimu, pirmiausia šiuolaikinėse bankininkystės sistemose, taikymo sričiai. Pamatinį sprendimą 2001/413/TVR būtina įtraukti pirmiausia visiškai baigiant užtikrinti apsaugą, kurią užtikrina 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR dėl apsaugos nuo padirbinėjimo griežtinimo kriminalinėmis bausmėmis ir kitokiomis sankcijomis ryšium su euro įvedimu (11), kuris minimas Piniginio susitarimo 9 straipsnyje. Todėl šis sprendimas būtinas Piniginio susitarimo įgyvendinimui ir turėtų būti įtrauktas į Susitarimo B priedą.

(10)

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (12), yra skirtas užkirsti kelią medalių ir žetonų naudojimui mokėjimams eurais ir taip pat priklauso Piniginio susitarimo 9 straipsnio taikymo sričiai. Todėl šis sprendimas būtinas Piniginio susitarimo įgyvendinimui ir taip pat turėtų būti įtrauktas į Susitarimo B priedą.

(11)

Todėl reikėtų atitinkamai pakeisti Piniginio susitarimo priedus. Siekiant aiškumo reikėtų pakeisti visus priedus.

(12)

Monako valdžios institucijos neprašė, kad pagal Piniginio susitarimo 11 straipsnio 5 dalį per dvi savaites po Reglamento (EB) Nr. 2182/2004 priėmimo būtų surengtas pagal Piniginio susitarimo 14 straipsnį įsteigto Jungtinio komiteto posėdis, siekiant atnaujinti Piniginio susitarimo B priedą. Todėl Komisija privalo pakeisti Piniginio susitarimo A ir B priedus.

(13)

2004 m. birželio 17 d. ir 2005 m. birželio 16 d. posėdžiuose Komisija informavo Jungtinį komitetą apie būtinybę atnaujinti Piniginio susitarimo A ir B priedus. Jungtinis komitetas atsižvelgė į Komisijos poziciją,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginio susitarimo priedai pakeičiami šio sprendimo priedų tekstu.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 142, 2002 5 31, p. 59.

(2)  OL L 283, 2001 10 27, p. 28.

(3)  OL L 372, 1986 12 31, p. 1.

(4)  OL L 178, 2003 7 17, p. 16.

(5)  OL L 168, 2002 6 27, p. 43.

(6)  OL L 35, 2003 2 11, p. 1.

(7)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(8)  OL L 114, 2006 4 27, p. 60.

(9)  OL L 43, 1997 2 14, p. 25.

(10)  OL L 149, 2001 6 2, p. 1.

(11)  OL L 140, 2000 6 14, p. 1.

(12)  OL L 373, 2004 12 21, p. 1.


A PRIEDAS

1.   86/635/EEB

1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (dėl nuostatų, taikomų kredito įstaigomis)

(OL L 372, 1986 12 31, p. 1)

su pakeitimais, padarytais:

2001/65/EB

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB ir 86/635/EEB dėl vertinimo taisyklių rengiant tam tikrų bendrovių, taip pat bankų ir kitų finansų įstaigų metinę ir konsoliduotą atskaitomybę

(OL L 283, 2001 10 27, p. 28)

2003/51/EB

2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB, 83/349/EEB, 86/635/EEB ir 91/674/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių, bankų ir kitų finansų įstaigų bei draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės

(OL L 178, 2003 7 17, p. 16)

2.   89/117/EEB

1989 m. vasario 13 d. Tarybos direktyva dėl valstybėje narėje įsteigtų kredito ir finansų įstaigų, kurių pagrindinės buveinės yra kitoje valstybėje narėje, filialų prievolių, susijusių su metinės finansinės atskaitomybės dokumentų skelbimu

(OL L 44, 1989 2 16, p. 40)

3.   93/6/EEB

1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (dėl nuostatų, taikomų kredito įstaigoms)

(OL L 141, 1993 6 11, p. 1)

su pakeitimais, padarytais:

2002/87/EB

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB

(OL L 35, 2003 2 11, p. 1)

2004/39/EB

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB

(OL L 145, 2004 4 30, p. 1 )

4.   93/22/EEB

1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyva dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje (dėl nuostatų, taikomų finansų įstaigoms), išskyrus III ir IV antraštines dalis – Direktyva, panaikinta Direktyva 2004/39/EB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/31/EB, nuo 2007 m. lapkričio 1 d. (žr. toliau)

(OL L 141, 1993 6 11, p. 27)

5.   94/19/EB

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl indėlių garantijų sistemų

(OL L 135, 1994 5 31, p. 5)

6.   98/26/EB

1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose

(OL L 166, 1998 6 11, p. 45)

7.   2000/12/EB

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo, išskyrus III ir IV antraštines dalis,

(OL L 126, 2000 5 26, p. 1)

su pakeitimais, padarytais:

2000/28/EB

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo

(OL L 275, 2000 10 27, p. 37)

2000/46/EB

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl elektroninių pinigų įstaigų veiklos pradėjimo, vykdymo ir pagrįstos priežiūros

(OL L 275, 2000 10 27, p. 39)

2002/87/EB

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB

(OL L 35, 2003 2 11, p. 1)

2004/39/EB

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB

(OL L 145, 2004 4 30, p. 1)

8.   2001/24/EB

2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo

(OL L 125, 2001 5 5, p. 15)

9.   2002/47/EB

2002 m. birželio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl susitarimų dėl finansinio įkaito

(OL L 168, 2002 6 27, p. 43)

10.   2002/87/EB

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB

(OL L 35, 2003 2 11, p. 1)

11.   2004/39/EB

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (dėl kredito įstaigoms taikomų nuostatų ir išskyrus 15, 31–33 straipsnius bei III antraštinę dalį),

(OL L 145, 2004 4 30, p. 1)

su pakeitimais, padarytais

2006/31/EB

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų dėl tam tikrų galutinių terminų

(OL L 114, 2006 4 27, p. 60)


B PRIEDAS

1.   97/9/EB

1997 m. kovo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl investuotojų kompensavimo schemų

(OL L 84, 1997 3 26, p. 22)

2.   2001/413/TVR

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu

(OL L 149, 2001 6 2, p. 1)

3.   (EB) Nr. 2182/2004

2004 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų

(OL L 373, 2004 12 21, p. 1)


10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 8 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/300/EB dėl zonų, neįtrauktų į patvirtintų zonų Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens atžvilgiu, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3518)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/559/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/67/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių akvakultūros gyvūnų ir jų produktų teikimą į rinką (1), ypač į jos 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendime 2002/300/EB, nustatančiame zonų, patvirtintų Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens atžvilgiu, sąrašą (2), Bendrijoje nustatomos zonos, kurių nepaveikė moliuskų ligos Bonamia ostreae ir (arba) Marteilia refringens.

(2)

2006 m. gegužės mėn. Jungtinė Karalystė raštu pranešė Komisijai, kad Bonamia ostreae aptikta Cleddau upėje Velse. Jungtinė Karalystė aplink paveiktą teritoriją nustatė kontrolės ir priežiūros zonas. Anksčiau ši teritorija buvo laikoma nepaveikta Bonamia ostreae ligos, tačiau dabar nebegali būti laikoma jos nepaveikta.

(3)

Todėl Sprendimą 2002/300/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/300/EB priedas keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 1991 2 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(2)  OL L 103, 2002 4 19, p. 24. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/748/EB (OL L 280, 2005 10 25, p. 20).


PRIEDAS

„PRIEDAS

ZONOS, PATVIRTINTOS NEAPIMTOMIS VIENOS ARBA DAUGIAU BONAMIA OSTREAE IR MARTEILIA REFRINGENS MOLIUSKŲ LIGŲ

1.A.   Airijos zonos, patvirtintos neapimtomis B. Ostreae

Visa Airijos kranto linija, išskyrus šiuos septynis rajonus:

Korko uostą

Golvėjaus įlanką

Balinakilo uostą

Kliu įlanką

Akilo sąsiaurį

Lochmorą, Blaksodo įlanką

Loch Foilą.

1.B.   Airijos zonos, patvirtintos neapimtomis M. Refringens

Visa Airijos kranto linija.

2.A.   Jungtinės Karalystės, Lamanšo Sąsiaurio salų ir Meno salų zonos, patvirtintos neapimtomis B. Ostreae

Visa Jungtinės Karalystės kranto linija, išskyrus šiuos keturis rajonus:

pietinę Kornvalio pakrantę nuo Lizardo iki Start Pointo

teritoriją apie Solento žiotis nuo Portland Bilo iki Selsi Bilo

teritoriją palei pakrantę Esekse, nuo Šouburnesio iki Landgvard pointo

teritoriją palei pietvakarių Velsą, nuo Vultek Pointo iki St. Govans Hedo, įskaitant Milford Heiveną ir rytinės bei vakarinės Cleddau upės dalies potvynio vandenis.

Visa Šiaurės Airijos kranto linija, išskyrus šį rajoną:

Loch Foilą.

Visa Gernsio ir Hermo pakrantė.

Džersio valstijų zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio ir artimiausia kranto teritorija tarp pagrindinės aukščiausio vandens pakilimo žymės Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos per tris jūrmyles nuo pagrindinės žemiausio atoslūgio taško žymės Džersio saloje. Ši zona yra Normandijos–Bretonės įlankoje, pietinėje Lamanšo pusėje.

Visa Meno salos pakrantė.

2.B.   Jungtinės Karalystės, Lamanšo Sąsiaurio salų ir Meno salų zonos, patvirtintos neapimtomis M. Refringens

Visa Didžiosios Britanijos kranto linija.

Visa Šiaurės Airijos kranto linija.

Visa Gernsio ir Hermo kranto linija.

Džersio valstijų zona: šią zoną sudaro potvynio ir atoslūgio ir artimiausia kranto teritorija tarp pagrindinės aukščiausio vandens pakilimo žymės Džersio saloje ir menamos linijos, nubrėžtos per tris jūrmyles nuo pagrindinės žemiausio atoslūgio taško žymės Džersio saloje. Ši zona yra Normandijos–Bretonės įlankoje, pietinėje Lamanšo pusėje.

Visa Meno salos kranto linija.

3.   Danijos zonos, patvirtintos neapimtomis B. Ostreae ir M. Refringens

Limfiordenas nuo Tiuboriono vakaruose iki Halso rytuose.“


Aktai, priimti remiantis Europos Sąjungos sutarties VI antraštine dalimi

10.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 219/31


TARYBOS SPRENDIMAS 2006/560/TVR

2006 m. liepos 24 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus, 30 straipsnio 2 dalies c punktą ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Įvertinus, kaip yra įgyvendinamas 2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo (3), reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras to sprendimo nuostatas, kad būtų atsižvelgta į esamą praktiką, susijusią su tuo, kaip valstybės narės, siekdamos perduoti informaciją pagal Europolo konvenciją (4), naudoja pasiųstus dirbti užsienyje Europolo ryšių palaikymo pareigūnus.

(2)

Šiuo iš dalies keičiančiu sprendimu sudaroma naudinga galimybė iš dalies pakeisti nuostatą dėl ryšių palaikymo pareigūnų susitikimų, kad ji atitiktų esamą praktiką, pagal kurią tam tikra valstybė narė, dažnai vadinama „vadovaujančia šalimi“, atsako už ES bendradarbiavimo konkrečioje šalyje ar regione koordinavimą, o tai apima iniciatyvą rengti ryšių palaikymo pareigūnų susitikimus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2003/170/TVR iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šiame sprendime „Europolo ryšių palaikymo pareigūnas“ – Europolo darbuotojas, pasiųstas į vieną ar daugiau trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų stiprinti tų šalių institucijų ar organizacijų ir Europolo bendradarbiavimą siekiant remti valstybes nares, visų pirma ryšių palaikymo pareigūnus, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstus dirbti užsienyje, kovos su sunkiais tarptautiniais nusikaltimais srityje, visų pirma keičiantis informacija.“

;

2)

1 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šis sprendimas nepažeidžia Europolo ir Europolo ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių pagal Europolo konvenciją, jos įgyvendinimui skirtų priemonių bei Europolo ir atitinkamos trečiosios šalies ar tarptautinės organizacijos bendradarbiavimo susitarimų.“

;

3)

3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Generalinis sekretoriatas parengia valstybėms narėms, Komisijai ir Europolui siunčiamą metinį pranešimą apie valstybių narių ryšių palaikymo pareigūnų siuntimus, įskaitant jų pareigas ir valstybių narių bendradarbiavimo susitarimus dėl ryšių palaikymo pareigūnų siuntimo. Šiame pranešime išvardijamos valstybės narės, kurios, sutikus kitoms valstybėms narėms ir koordinuojant Tarybos tarnyboms, atsako už ES bendradarbiavimo konkrečioje šalyje ar regione koordinavimą, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje. Į jį taip pat įtraukiama išsami informacija apie Europolo ryšių palaikymo pareigūnus, pasiųstus į trečiąsias šalis arba tarptautines organizacijas.“

;

4)

4 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Tokius susitikimus, pasikonsultavus su tuo metu pirmininkaujančia valstybe nare, taip pat galima rengti bet kurios kitos valstybės narės, pirmiausia tų valstybių narių, kurios atsako už ES bendradarbiavimo konkrečioje šalyje ar regione koordinavimą, iniciatyva.“;

5)

8 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo sakiniu:

„Valstybės narės taip pat užtikrina, kad pagal 2 straipsnio 2 dalį suteikta informacija būtų keičiamasi su Europolu laikantis Europolo konvencijos.“;

6)

8 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės ir Europolo konvencijos, gali pateikti prašymą Europolui naudoti Europolo ryšių palaikymo pareigūnus, komandiruotus į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas, tam, kad būtų keičiamasi atitinkama informacija laikantis Europolo ir atitinkamos trečiosios valstybės ar organizacijos sudarytų bendradarbiavimo susitarimų. Prašymai adresuojami Europolui per valstybių narių nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.

4.   Europolas užtikrina, kad jo ryšių palaikymo pareigūnai, komandiruoti į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas, jam teiktų informaciją, susijusią su pagal Europolo konvenciją Europolo kompetencijai priklausančių nusikalstamų veiklų keliamomis rimtomis grėsmėmis valstybėms narėms. Tokia informacija perduodama atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms per nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.“

.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas Gibraltarui.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja penkioliktą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. RAJAMÄKI


(1)  OL C 188, 2005 8 2, p. 19.

(2)  2006 m. kovo 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 67, 2003 3 12, p. 27.

(4)  OL C 316, 1995 11 27, p. 2.