ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 215

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1190/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1191/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1458/2003, atidarantį tarifinę kvotą kiaulienos sektoriuje bei nustatantis jos administravimą

3

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1192/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 dėl valstybėse narėse patvirtintų įmonių sąrašų ( 1 )

10

 

*

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1193/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1990/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones vynininkystės sektoriuje Vengrijai įstojus į Europos Sąjungą

12

 

 

2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1194/2006 dėl distiliavimo krizės atveju, numatyto Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynui Portugalijoje, pradžios

13

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Libano Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

15

Europos bendrijos ir Libano Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

17

 

*

2006 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

26

 

*

2006 m. liepos 18 d. Tarybos sprendimas dėl Kroatijoje atlikto oficialaus veislių tyrimo lygiavertiškumo ( 1 )

28

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

*

2006 m. liepos 6 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo skyrimo

30

 

 

Komisija

 

*

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 3 dalį pradedamas tyrimas (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3516)

31

 

*

2006 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

38

 

 

Europos centrinis bankas

 

*

2006 m. liepos 24 d. Europos centrinio banko gairės dėl banknotų keitimo po neatšaukiamo valiutų kursų nustatymo įvedant eurą (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1190/2006

2006 m. rugpjūčio 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

65,5

999

65,5

0709 90 70

052

48,9

999

48,9

0805 50 10

388

70,6

524

50,3

528

56,3

999

59,1

0806 10 10

052

109,1

204

174,2

220

190,2

508

31,3

999

126,2

0808 10 80

388

87,1

400

104,7

508

86,3

512

89,0

524

66,4

528

124,2

720

81,3

804

98,1

999

92,1

0808 20 50

052

125,6

388

98,3

512

83,4

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

99,8

0809 20 95

052

246,5

400

293,8

404

365,2

999

301,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,4

999

133,4

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

56,5

624

124,4

999

85,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1191/2006

2006 m. rugpjūčio 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1458/2003, atidarantį tarifinę kvotą kiaulienos sektoriuje bei nustatantis jos administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį ir 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1458/2003 (2) numatomas tarifinės kvotos kiaulienos sektoriuje atidarymas bei nustatomas jos administravimas.

(2)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) (3), patvirtinto Tarybos sprendimu 2006/333/EB (4), XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį numatoma padidinti kiaulienos, erga omnes, metinę importo tarifinę kvotą 1 430 tonų kiaulienos.

(3)

Importo licencijos paraiškose nuoroda turėtų būti pateikiama skirtingomis Bendrijos kalbomis.

(4)

Atsižvelgiant į galimą Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d., patartina numatyti kitokį 2007 m. pirmojo ketvirčio licencijos paraiškų pateikimo laikotarpį.

(5)

Reglamentą (EB) Nr. 1458/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio d ir e punktai keičiami taip:

„d)

Licencijos paraiškų 20 skiltyje ir licencijose pateikiamas vienas iš I a priede nurodytų įrašų;

e)

licencijų 24 skiltyje pateikiamas vienas iš I b priede nurodytų įrašų.“

2)

5 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau licencijos paraiškos laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikiamos per 2007 m. pirmąsias penkiolika sausio mėnesio dienų.“.

3)

I–IV priedai keičiami šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 208, 2003 8 19, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 341/2005 (OL L 53, 2005 2 26, p. 28).

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 15.

(4)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Eilės Nr.

Grupės Nr.

KN kodas

Produkto aprašas

Muitai

(EUR už toną)

Produkto svoris tonomis nuo 2006 m. liepos 1 d.

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

250

35 265

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Nugarinė mėsa, atšaldyta arba sušaldyta

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Dešros, sausos arba skirtos užtepti, nevirtos

747

3 002

1601 00 99

Kitos dešros

502

09.4072

G5

1602 41 10

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

784

6 161

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Skerdenos ir skerdenų pusės, šviežios atšaldytos arba sušaldytos

268

15 067

09.4074

G7

0203 12 11

Gabalai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti, su kaulais ar be kaulų, išskyrus nugarinę mėsą, klasifikuojamą atskirai

389

5 535

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

IA PRIEDAS

4 straipsnio d) punkte nurodyti įrašai

Reglamento (CE) no 1458/2003

Nařízení (ES) č. 1458/2003

Forordning (EF) nr. 1458/2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Määrus (EÜ) nr 1458/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Regulation (EC) No 1458/2003

Règlement (CE) no 1458/2003

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Regula (EK) Nr. 1458/2003

Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

1458/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1458/2003

Verordening (EG) nr. 1458/2003

Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

Regulamento (CE) n.o 1458/2003

Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Uredba (ES) št. 1458/2003

Asetus (EY) N:o 1458/2003

Förordning (EG) nr 1458/2003

IB PRIEDAS

4 straipsnio e) punkte nurodyti įrašai

Derecho de aduana fijado en … en aplicación del Reglamento (CE) no 1458/2003

clo ve výši … podle Nařízení (ES) č. 1458/2003

toldsats fastsat til … i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003

Zollsatz, festgesetzt auf … in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Tollimaks … vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003

δασμός καθοριζόμενος σε … κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Duty of … pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003

droit de douane fixé à … en application du Règlement (CE) no 1458/2003

Dazio doganale fissato in … in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003

Nodoklis … pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003

… muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

… összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendelet

Obbligu ta’ … konformi ma’ Regolament (KE) Nru 1458/2003

douanerecht … op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003

Stawka celna … zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

direito aduaneiro fixado em … nos termos do Regulamento (CE) n.o 1458/2003

clo … podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Carina … v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003

tulliksi vahvistettu … seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003

tullavgift fastställd i … med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003

II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1458/2003 taikymas

Europos Bendrijų Komisija. Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

D.2 skyrius. Rinkos priemonių įgyvendinimas

Kiaulienos sektorius

Prašymas dėl licenzijos importuoti sumažintu muito tarifu

GATT

Data:

Laikotarpis:


 

Valstybė narė:

 

Siuntėjas:

 

Atsakingas asmuo kontaktams:

 

Tel.:

 

Faks.:

 

Gavėjas: AGRI.D.2

 

Faks.: +32 2 292 17 39

 

El. paštas: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Eilės Nr.

Grupės Nr.

Prašomas kiekis

(produkto svoris kg)

09.4038

G2

 

09.4039

G3

 

09.4071

G4

 

09.4072

G5

 

09.4073

G6

 

09.4074

G7

 

III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1458/2003 taikymas

Europos Bendrijų Komisija. Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

D.2 skyrius. Rinkos priemonių įgyvendinimas

Kiaulienos sektorius

Prašymas dėl licenzijos importuoti sumažintu muito tarifu

GATT

Data:

Laikotarpis:


Valstybė narė:


Eilės Nr.

Grupės Nr.

KN kodas

Pareiškėjas

(pavardė (pavadinimas) ir adresas)

Kiekis

(produkto svoris kg)

Kilmės šalis

09.4038

G2

 

 

 

 

Iš viso

 

 

09.4039

G3

 

 

 

 

Iš viso

 

 

09.4071

G4

 

 

 

 

Iš viso

 

 

09.4072

G5

 

 

 

 

Iš viso

 

 

09.4073

G6

 

 

 

 

Iš viso

 

 

09.4074

G7

 

 

 

 

Iš viso

 

 

IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1458/2003 taikymas

Europos Bendrijų Komisija. Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

D.2 skyrius. Rinkos priemonių įgyvendinimas

Kiaulienos sektorius

PRANEŠIMAS APIE FAKTINĮ IMPORTĄ

 

Valstybė narė:

 

Reglamento (EB) Nr. 1458/2003 5 straipsnio 11 dalies taikymas

 

Faktiškai importuotas produktų kiekis (produkto svorio kg):

 

Gavėjas: AGRI.D.2

 

Faks.: +32 2 292 17 39

 

El. paštas: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Eilės Nr.

Grupės Nr.

Faktiškai į laisvą apyvartą patekęs kiekis

Kilmės šalis

09.4038

G2

 

 

09.4039

G3

 

 

09.4071

G4

 

 

09.4072

G5

 

 

09.4073

G6

 

 

09.4074

G7

 

 


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1192/2006

2006 m. rugpjūčio 4 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 dėl valstybėse narėse patvirtintų įmonių sąrašų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 26 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatyti specialieji reikalavimai dėl taisyklių gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms.

(2)

Siekiant, kad patogenai ir (arba) likučiai nepasklistų, Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatyta, kad gyvūniniai šalutiniai produktai turėtų būti apdorojami, saugomi ir laikomi atskirai, atitinkamos valstybės narės patvirtintoje ir prižiūrimoje įmonėje, arba tinkamu būdu pašalinami. Reglamento III ir IV skyriuose nustatyti reikalavimai tokių įmonių patvirtinimui.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės narės turi sudaryti pagal šio reglamento nuostatas patvirtintų įmonių sąrašus.

(4)

Todėl būtina nustatyti įgyvendinimo taisykles dėl šių patvirtintų įmonių sąrašų, įskaitant šiuose sąrašuose esančios informacijos pateikimą nacionalinėse Komisijai ir visuomenei prieinamose interneto svetainėse. Taip pat būtina pateikti informaciją dėl šių sąrašų Komisijos prižiūrimai interneto svetainei.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nustatytos įgyvendinimo taisyklės dėl patvirtintų įmonių sąrašų, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 26 straipsnio 4 dalyje.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 208/2006 (OL L 36, 2006 2 8, p. 25).


PRIEDAS

PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠAI KAIP NURODYTA REGLAMENTO (EB) Nr. 1774/2002 26 STRAIPSNIO 4 DALYJE

1.   GALIMYBĖ GAUTI PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ SĄRAŠUS

Siekdama padėti valstybėms narėms pateikti kitoms valstybėms narėms ir visuomenei atnaujintus patvirtintų įmonių sąrašus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 26 straipsnio 4 dalyje („patvirtintos įmonės“), Komisija sukuria interneto svetainę, kurioje kiekviena valstybė narė pateikia nuorodą į savo šalies interneto svetainę, kaip nurodyta šio priedo 2.1 skyriaus a punkte.

2.   NACIONALINIŲ INTERNETO SVETAINIŲ FORMATAS

2.1.   Pagrindiniai sąrašai nacionalinėse interneto svetainėse

a)

Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai nuorodą į vieną bendrą nacionalinę interneto svetainę, kurioje yra pagrindinis visų patvirtintų šalies teritorijoje esančių patvirtintų įmonių sąrašų sąrašas („pagrindinis sąrašas“).

b)

Kiekvienas pagrindinis sąrašas – tai viena ar daugiau oficialiųjų Bendrijos kalbų užpildytas vieno lapo sąrašas.

2.2.   Nacionalinių interneto svetainių veikimo schema

a)

Nacionalines interneto svetaines, nurodytas šio priedo 2.1 skyriaus a punkte, parengia centrinės kompetentingos institucijos arba prireikus viena iš Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 2 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų kitų institucijų.

b)

Pagrindiniai sąrašai, nurodyti 2.1 skyriaus a punkte, turi turėti nuorodas į kitus tinklalapius, esančius toje pačioje interneto svetainėje, kuriuose yra patvirtintų įmonių sąrašai.

Tačiau kai tam tikri patvirtintų įmonių sąrašai nėra saugomi centrinės kompetentingos institucijos, nurodytos 2.2 skyriaus a punkte, pagrindiniame sąraše turi būti nuorodos į kitas interneto svetaines, kuriose yra šie sąrašai ir kurios yra prižiūrimos bet kurių kitų kompetentingų institucijų, padalinių ar prireikus – įstaigų.

3.   PATVIRTINTŲ ĮMONIŲ NACIONALINIŲ SĄRAŠŲ FORMOS IR KODAI

Siekiant užtikrinti visas galimybes gauti informaciją, susijusią su patvirtintomis įmonėmis, ir sudaryti aiškesnius nacionalinius sąrašus turi būti nustatytos nacionalinių sąrašų formos, įskaitant susijusią informaciją ir kodus.

4.   TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

2 ir 3 dalyse nurodytos užduotys ir veikla atliekamos pagal Komisijos internete paskelbtas technines specifikacijas.


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1193/2006

2006 m. rugpjūčio 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1990/2004, nustatantį pereinamojo laikotarpio priemones vynininkystės sektoriuje Vengrijai įstojus į Europos Sąjungą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1) 27 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys ar asmenų grupės, pagaminę vyną, privalo distiliavimui pateikti visus to vyno gamybos šalutinius produktus.

(2)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2), yra numatytos distiliavimo prievolės taikymo taisyklės, o jo 49 straipsnyje – tam tikros leidžiančios nukrypti nuostatos.

(3)

Vengrija priėmė šios distiliavimo prievolės taikymui būtinas priemones. Tačiau šiuo metu Vengrijos distiliavimo įmonių turimų pajėgumų distiliuoti visus šalutinius produktus nepakanka.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1990/2004 (3) buvo leista Vengrijai 2004–2005 prekybos metams tam tikrų gamintojų kategorijas vykdyti įsipareigojimą pateikti distiliavimui vyno gamybos šalutinius produktus. Šis leidimas buvo pratęstas 2005–2006 prekybos metams. Atsižvelgiant į šią padėtį, šį leidimą ir vėl reikėtų pratęsti 2006–2007 prekybos metams.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1990/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1990/2004 1 straipsnyje žodžiai „2004–2005 ir 2005–2006 vyno metams“ pakeičiami į „2004–2005, 2005–2006 ir 2006–2007 vyno metams“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2005 (OL L 293, 2005 11 9, p. 8).

(3)  OL L 344, 2004 11 20, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1215/2005 (OL L 199, 2005 7 29, p. 31).


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1194/2006

2006 m. rugpjūčio 4 d.

dėl distiliavimo krizės atveju, numatyto Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje stalo vynui Portugalijoje, pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalies antros pastraipos f punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje numatyta galimybė taikyti distiliavimo krizės atveju priemonę, jei išskirtiniu atveju dėl didelio pertekliaus atsiranda rinkos trikdymų. Ši priemonė gali būti taikoma tik tam tikros kategorijos vynui ar tam tikroms gamybos zonoms; rūšiniam vynui (pkr) ji gali būti taikoma tik atitinkamos valstybės narės prašymu.

(2)

Portugalija paprašė pradėti distiliavimą krizės atveju jos teritorijoje pagamintam stalo vynui.

(3)

Buvo konstatuotas didelis stalo vyno perteklius Portugalijos rinkoje, dėl kurio sumažėjo kainos ir grėsmingai padidėjo atsargos 2005–2006 prekybos metų pabaigoje. Siekiant pakeisti šią neigiamą tendenciją ir taip pagerinti sunkią rinkos padėtį, būtina sumažinti stalo vyno atsargas iki normaliu laikomo rinkos poreikius tenkinančio lygio.

(4)

Kadangi yra tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnio 5 dalyje nustatytos sąlygos, reikėtų numatyti distiliavimo krizės atveju pradžią maksimaliam 200 000 hektolitrų stalo vyno kiekiui.

(5)

Šiuo reglamentu pradėtas distiliavimas krizės atveju turi atitikti sąlygas, nustatytas 2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2) dėl distiliavimo priemonės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje. Taip pat turi būti taikomos ir kitos Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatos, visų pirma reglamentuojančios alkoholio pristatymą į intervencines agentūras ir išankstinį mokėjimo išmokėjimą.

(6)

Būtina nustatyti distiliuotojų gamintojams mokėtiną pirkimo kainą, kuri būtų tokio dydžio, kad padėtų pašalinti rinkos trikdymus, leisdama gamintojams pasinaudoti ta priemone.

(7)

Po distiliavimo krizės atveju gali būti gaunamas tik žaliavinis ar neutralusis alkoholis, kurį būtina pristatyti į intervencinę agentūrą, kad būtų išvengta trikdymų geriamojo alkoholio rinkoje, kuri daugiausiai aprūpinama Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 29 straipsnyje numatyto distiliavimo produktais.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vynininkystės vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 30 straipsnyje numatytas distiliavimas krizės atveju pradedamas maksimaliam 200 000 hektolitrų stalo vyno kiekiui Portugalijoje, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 nuostatomis dėl tokio distiliavimo.

2 straipsnis

Kiekvienas gamintojas Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 65 straipsnyje numatytą pristatymo sutartį (toliau – sutartis) gali sudaryti nuo 2006 m. rugpjūčio 16 d. iki 2006 m. rugsėjo 15 d.

Prie sutarčių turi būti pridedamas įrodymas, kad bus pateikiamas 5 EUR už hektolitrą dydžio užstatas.

Sutartys negali būti perleidžiamos.

3 straipsnis

1.   Jeigu visas intervencinei agentūrai pateiktose sutartyse numatytas kiekis viršija 1 straipsnyje nustatytą kiekį, valstybė narė nustato minėtoms sutartims taikytiną sumažinimo normą.

2.   Valstybė narė imasi reikalingų administracinių priemonių, kad sutartys būtų patvirtintos ne vėliau kaip 2006 m. spalio 31 d. Patvirtinime nurodoma galima sumažinimo norma, kuri gali būti pritaikyta, ir sutartimi priimto vyno kiekis bei paminėta galimybė gamintojui nutraukti sutartį sumažinimo normos taikymo atveju.

Valstybė narė iki 2006 m. lapkričio 15 d. praneša Komisijai, koks vyno kiekis nurodytas patvirtintose sutartyse.

3.   Valstybė narė gali apriboti sutarčių, kurias pagal šį reglamentą gali sudaryti gamintojas, skaičių.

4 straipsnis

1.   Patvirtintose sutartyse nurodytas vyno kiekis turi būti pristatytas distiliavimui ne vėliau kaip 2007 m. vasario 15 d. Pagamintas alkoholis turi būti pristatytas į intervencinę agentūrą pagal 6 straipsnio 1 dalį ne vėliau kaip iki 2007 m. gegužės 15 d.

2.   Užstatas grąžinamas proporcingai pristatytam kiekiui, kai gamintojas pateikia pristatymo distiliavimui įrodymą.

Jeigu per 1 dalyje numatytus terminus produkcijos nepristatoma, užstatas negrąžinamas.

5 straipsnis

Pagal šį reglamentą distiliavimui pristatyto vyno minimali pirkimo kaina yra 1,914 EUR už % tūrio/hl.

6 straipsnis

1.   Po distiliavimo gautą produktą distiliuotojai pristato į intervencinę agentūrą. Šio produkto alkoholio koncentracija turi būti nemažesnė nei 92 % tūrio.

2.   Distiliuotojams už pristatytą žaliavinį alkoholį intervencinės agentūros mokėtina kaina yra 2,281 EUR už % tūrio/hl. Mokėjimas atliekamas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 62 straipsnio 5 dalimi.

Distiliuotojai gali gauti išankstinį šios sumos mokėjimą – 1,122 EUR už % tūrio/hl. Šiuo atveju išankstinio mokėjimo suma išskaičiuojama iš faktiškai sumokėtos sumos. Taikomi Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 66 ir 67 straipsniai.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 16 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2005 (OL L 293, 2005 11 9, p. 8).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Libano Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

(2006/543/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimu.

(2)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas su Libano Respublika dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų laikydamasi mechanizmų ir nurodymų, pateikiamų Tarybos sprendimo, įgaliojančio Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimu, priede.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kad Susitarimas, dėl kurio susitarė Komisija, gali būti sudarytas vėliau, jis turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Libano Respublikos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymas, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl minėto Susitarimo sudarymo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį ar asmenis, kuriam (-iems) suteikiami įgaliojimai Bendrijos vardu pasirašyti Susitarimą, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

3 straipsnis

Iki Susitarimo įsigaliojimo jis laikinai taikomas nuo pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas pateikti Susitarimo 8 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


Europos bendrijos ir Libano Respublikos

SUSITARIMAS

dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

EUROPOS BENDRIJA

ir

LIBANO RESPUBLIKA

(toliau – Šalys)

PAŽYMĖDAMOS, kad kelių Europos bendrijos valstybių narių ir Libano Respublikos sudarytuose dvišaliuose susitarimuose dėl oro susisiekimo paslaugų yra nuostatų, prieštaraujančių Bendrijos teisei,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija turi išskirtinę kompetenciją dėl kelių aspektų, kurie gali būti įtraukti į Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę Bendrijos oro vežėjai, įsisteigę valstybėje narėje, turi teisę nediskriminuojami naudotis oro maršrutais tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimus, numatančius galimybę tokių trečiųjų šalių nacionaliniams subjektams įsigyti nuosavybės teises į oro vežėjų, turinčių pagal Europos bendrijos teisę išduotas licencijas, bendroves,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Libano Respublikos dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos, prieštaraujančios Europos bendrijos teisei, turi būti visiškai suderintos su Bendrijos teise, kad būtų sukurtas tvirtas teisinis pagrindas oro susisiekimo paslaugoms tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos, ir užtikrintas tokių oro susisiekimo paslaugų tęstinumas,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija, dalyvaudama šiose derybose, nesiekia didinti oro eismo tarp Europos bendrijos ir Libano Respublikos bendro masto, daryti poveikį Bendrijos oro vežėjų ir Libano Respublikos oro vežėjų pusiausvyrai, arba derėtis dėl galiojančių dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatų, susijusių su skrydžių teisėmis, pakeitimų,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šiame Susitarime „valstybės narės“ – Europos bendrijos valstybės narės.

2.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, nacionalinius subjektus, yra suprantama kaip nuoroda į Europos bendrijos valstybių narių nacionalinius subjektus.

3.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, oro vežėjus ar aviakompanijas, yra suprantama kaip nuoroda į tos valstybės narės paskirtus oro vežėjus ar aviakompanijas.

2 straipsnis

Valstybės narės paskyrimas

1.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos pakeičia II priedo a ir b punktuose išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas dėl atitinkamos valstybės narės oro vežėjo paskyrimo, Libano Respublikos jam suteiktų licencijų ar leidimų bei, atitinkamai, atsisakymo išduoti licencijas ar leidimus oro vežėjui, jų atšaukimo, laikino galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

2.   Gavusi valstybės narės paskyrimo dokumentą, Libano Respublika kuo greičiau suteikia tinkamas licencijas ir leidimus, jeigu:

i)

oro vežėjas yra įsisteigęs pagal Europos bendrijos steigimo sutartį paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje ir turi galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę;

ii)

už vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė vykdo ir užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos kontrolę, ir paskyrimo dokumente yra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; ir

iii)

oro vežėją tiesiogiai valdo arba jo kontrolinį akcijų paketą valdo ir toliau valdys valstybės narės ir (arba) valstybių narių nacionaliniai subjektai arba III priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) tų valstybių nacionaliniai subjektai, ir jį nuolat veiksmingai kontroliuoja tos valstybės ir (arba) tie nacionaliniai subjektai.

3.   Libano Respublika gali atsisakyti išduoti, atšaukti, laikinai sustabdyti ar apriboti valstybės narės paskirto vežėjo licencijas ar leidimus, jeigu:

i)

oro vežėjas nėra įsisteigęs pagal Europos bendrijos steigimo sutartį paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje arba neturi galiojančios licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę;

ii)

už vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė nevykdo ar neužtikrina veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės, ir paskyrimo dokumente nėra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; ar

iii)

oro vežėjo tiesiogiai ar per jo kontrolinį akcijų paketą nevaldo ir veiksmingai nekontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių nacionaliniai subjektai arba III priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) tų valstybių nacionaliniai subjektai.

Naudodamasi šioje dalyje nustatyta savo teise, Libano Respublika nediskriminuoja Bendrijos oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės.

3 straipsnis

Su veiklos kontrole susijusios teisės

1.   Šio straipsnio II dalies nuostatos papildo II priedo c punkte išvardytus straipsnius.

2.   Jeigu valstybė narė paskyrė oro vežėją, kurio kontrolę vykdo ir užtikrina kita valstybė narė, Libano Respublikos teisės pagal oro vežėją paskyrusios valstybės narės ir Libano Respublikos susitarimo saugą reglamentuojančias nuostatas taikomos ir tada, kai ta kita valstybė narė priima, įgyvendina ar užtikrina saugos standartus ir išduoda tam oro vežėjui licenciją oro susisiekimui vykdyti.

4 straipsnis

Aviacinio kuro apmokestinimas

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo d punkte išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas.

2.   Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, nė viena II priedo d punkte išvardytų susitarimų nuostata nekliudo valstybėms narėms nediskriminuojant nustatyti mokesčių, rinkliavų, muitų ar mokesčių už kurą, jos teritorijoje tiekiamą naudoti Libano Respublikos paskirto oro vežėjo orlaivyje, kai toks oro vežėjas vykdo skrydžius iš vieno valstybės narės teritorijos punkto į kitą tos pačios arba kitos valstybės narės teritorijos punktą.

5 straipsnis

Vežimo Europos bendrijoje tarifai

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo e punkte išvardytus straipsnius.

2.   Tarifai, kuriuos taiko oro vežėjas (-ai), Libano Respublikos paskirtas (-i) pagal I priede nurodytą susitarimą, kuriame yra II priedo e punkte nurodyta nuostata dėl vežimo vien Europos bendrijos teritorijoje, nustatomi pagal Europos bendrijos teisę.

6 straipsnis

Susitarimo priedai

Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama jo dalis.

7 straipsnis

Peržiūra ar keitimas

Šalys bet kuriuo metu abipusiu susitarimu gali peržiūrėti ar iš dalies pakeisti šį Susitarimą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas ir laikinas taikymas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja, kai Šalys raštu praneša viena kitai apie atitinkamų jų vidaus procedūrų, kurios yra būtinos šiam Susitarimui įsigalioti, užbaigimą.

2.   Nepaisant 1 dalies, Šalys susitaria laikinai taikyti šį Susitarimą nuo kito mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiuo tikslu būtinų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

3.   Valstybių narių ir Libano Respublikos susitarimai ir kitos priemonės, kurie šio Susitarimo pasirašymo dieną dar nėra įsigalioję ir nėra laikinai taikomi, išvardyti I priedo b punkte. Šis Susitarimas taikomas visiems tokiems susitarimams ir priemonėms, kai jie įsigalioja ar pradedami laikinai taikyti.

9 straipsnis

Nutraukimas

1.   Jeigu I priede nurodytas susitarimas yra nutraukiamas, tuo pat metu netenka galios visos šio Susitarimo nuostatos, susijusios su atitinkamu I priede nurodytu susitarimu.

2.   Jeigu yra nutraukiami visi I priede išvardyti susitarimai, tuo pat metu netenka galios šis Susitarimas.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Sudaryta du tūkstančiai šeštų metų liepos septintą dieną Beirute dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir arabų kalbomis.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image

I PRIEDAS

Šio Susitarimo 1 straipsnyje nurodytų susitarimų sąrašas

a)

Libano Respublikos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio Susitarimo pasirašymo dieną yra sudaryti, pasirašyti ir (arba) laikinai taikomi:

Austrijos Federacinės Vyriausybės ir Libano Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų jų atitinkamose teritorijose ir už jų ribų, sudarytas 1969 m. balandžio 2 d. Beirute, su paskutiniais pakeitimais (toliau – Libano ir Austrijos susitarimas);

Belgijos Vyriausybės ir Libano Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų jų atitinkamose teritorijose ir už jų ribų, sudarytas 1953 m. gruodžio 24 d. Beirute, su paskutiniais pakeitimais (toliau – Libano ir Belgijos susitarimas);

Kipro Respublikos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, parafuotas 1996 m. gegužės 23 d. (toliau – Libano ir Kipro susitarimas);

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, sudarytas 2003 m. rugsėjo 22 d. Beirute (toliau – Libano ir Čekijos susitarimas);

Danijos ir Libano susitarimas dėl oro transporto, sudarytas 1955 m. spalio 21 d. Beirute (toliau – Libano ir Danijos susitarimas);

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro transporto projektas, parafuotas ir pridėtas prie Prancūzijos Respublikos ir Libano Respublikos Vyriausybėms atstovaujančių delegacijų konsultacijų Suderinto protokolo, pasirašytas 1998 m. birželio 24 d. Paryžiuje (toliau – Libano ir Prancūzijos susitarimo projektas);

Vokietijos Federacinės Respublikos ir Libano Respublikos susitarimas dėl oro transporto, sudarytas 1961 m. kovo 15 d. Beirute, su paskutiniais pakeitimais (toliau – Libano ir Vokietijos susitarimas);

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų projektas, parafuotas ir pridėtas prie Suderinto protokolo, pasirašyto 2002 m. sausio 16 d. Bonoje (toliau – Libano ir Vokietijos peržiūrėto susitarimo projektas);

Graikijos Karalystės Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų nustatymo jų atitinkamose teritorijose, sudarytas 1948 m. rugsėjo 6 d. Beirute (toliau – Libano ir Graikijos susitarimas);

Vengrijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl civilinio oro transporto, sudarytas 1966 m. sausio 15 d. Beirute (toliau – Libano ir Vengrijos susitarimas);

Italijos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, sudarytas 1949 m. sausio 24 d. Beirute, su paskutiniais pakeitimais (toliau – Libano ir Italijos susitarimas);

Libano Respublikos Vyriausybės ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, parafuotas ir pateikiamas Konfidencialaus susitarimo memorandumo B priede, pasirašytas 1998 m. spalio 23 d. Beirute (toliau – Libano ir Liuksemburgo susitarimo projektas);

Maltos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų projektas, parafuotas ir pateikiamas Suderinto protokolo B priede, pasirašytas 1999 m. balandžio 30 d. Beirute (toliau – Libano ir Maltos susitarimo projektas);

Nyderlandų Karalystės ir Libano Respublikos susitarimas dėl oro transporto, sudarytas 1949 m. rugsėjo 20 d. Beirute (toliau – Libano ir Nyderlandų susitarimas);

Lenkijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, sudarytas 1966 m. balandžio 25 d. Beirute (toliau – Libano ir Lenkijos susitarimas);

Švedijos ir Libano susitarimas dėl oro transporto, sudarytas 1953 m. kovo 23 d. Beirute (toliau – Libano ir Švedijos susitarimas);

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Libano Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų jų atitinkamose teritorijose ir už jų ribų, sudarytas 1951 m. rugpjūčio 15 d. Beirute, su paskutiniais pakeitimais (toliau – Libano ir Jungtinės Karalystės susitarimas);

b)

Parafuoti ar pasirašyti Libano Respublikos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai ir kitos priemonės dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio Susitarimo pasirašymo dieną dar nėra įsigalioję ir nėra laikinai taikomi:

Ispanijos Karalystės ir Libano Respublikos susitarimo dėl oro transporto projektas, parafuotas 1997 m. rugpjūčio 21 d. Madride (toliau – Libano ir Ispanijos susitarimas).

II PRIEDAS

Šio Susitarimo I priede išvardytų ir 2–5 straipsniuose nurodytų susitarimų straipsnių sąrašas

a)

Valstybės narės paskyrimas:

Libano ir Austrijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Belgijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Kipro susitarimo projekto 4 straipsnis;

Libano ir Čekijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Prancūzijos susitarimo projekto 3 straipsnis;

Libano ir Vokietijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Vengrijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Liuksemburgo susitarimo projekto 3 straipsnis;

Libano ir Maltos susitarimo projekto 6 straipsnis;

Libano ir Lenkijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Ispanijos susitarimo projekto 3 straipsnis;

Libano ir Jungtinės Karalystės susitarimo 4 straipsnis.

b)

Atsisakymas išduoti licencijas ar leidimus, jų atšaukimas, laikinas galiojimo sustabdymas arba apribojimas:

Libano ir Austrijos susitarimo 4 straipsnis;

Libano ir Belgijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Kipro susitarimo projekto 5 straipsnis;

Libano ir Čekijos susitarimo 4 straipsnis;

Libano ir Danijos susitarimo 5 straipsnis;

Libano ir Prancūzijos susitarimo projekto 4 straipsnis;

Libano ir Vokietijos susitarimo 4 straipsnis;

Libano ir Graikijos susitarimo 6 straipsnis;

Libano ir Vengrijos susitarimo 4 straipsnis;

Libano ir Italijos susitarimo 6 straipsnis;

Libano ir Liuksemburgo susitarimo projekto 4 straipsnis;

Libano ir Maltos susitarimo projekto 7 straipsnis;

Libano ir Nyderlandų susitarimo 6 straipsnis;

Libano ir Lenkijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Ispanijos susitarimo projekto 4 straipsnis;

Libano ir Švedijos susitarimo 5 straipsnis;

Libano ir Jungtinės Karalystės susitarimo 4 straipsnis.

c)

Veiklos kontrolė:

Libano ir Austrijos susitarimo 7a straipsnis;

Libano ir Čekijos susitarimo 7 straipsnis;

Libano ir Prancūzijos susitarimo projekto 8 straipsnis;

Libano ir Liuksemburgo susitarimo projekto 7 straipsnis;

Libano ir Vokietijos peržiūrėto susitarimo projekto 6 straipsnis.

d)

Aviacinio kuro apmokestinimas:

Libano ir Austrijos susitarimo 5 straipsnis;

Libano ir Belgijos susitarimo 4 straipsnis;

Libano ir Kipro susitarimo projekto 7 straipsnis;

Libano ir Čekijos susitarimo 8 straipsnis;

Libano ir Danijos susitarimo 9 straipsnis;

Libano ir Prancūzijos susitarimo projekto 10 straipsnis;

Libano ir Vokietijos susitarimo 6 straipsnis;

Libano ir Vokietijos peržiūrėto susitarimo projekto 10 straipsnis;

Libano ir Graikijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Vengrijos susitarimo 14 straipsnis;

Libano ir Italijos susitarimo 3 straipsnis;

Libano ir Liuksemburgo susitarimo projekto 8 straipsnis;

Libano ir Maltos susitarimo projekto 9 straipsnis;

Libano ir Lenkijos susitarimo 6 straipsnis;

Libano ir Ispanijos susitarimo projekto 5 straipsnis;

Libano ir Švedijos susitarimo 9 straipsnis;

Libano ir Jungtinės Karalystės susitarimo 5 straipsnis.

e)

Vežimo Europos bendrijoje tarifai:

Libano ir Austrijos susitarimo 9 straipsnis;

Libano ir Belgijos susitarimo 7 straipsnis;

Libano ir Kipro susitarimo projekto 16 straipsnis;

Libano ir Čekijos susitarimo 12 straipsnis;

Libano ir Danijos susitarimo 7 straipsnis;

Libano ir Prancūzijos susitarimo projekto 14 straipsnis;

Libano ir Vokietijos susitarimo 9 straipsnis;

Libano ir Vokietijos peržiūrėto susitarimo projekto 14 straipsnis;

Libano ir Vengrijos susitarimo 7 straipsnis;

Libano ir Liuksemburgo susitarimo projekto 13 straipsnis;

Libano ir Maltos susitarimo projekto 14 straipsnis;

Libano ir Lenkijos susitarimo 10 straipsnis;

Libano ir Ispanijos susitarimo projekto 7 straipsnis;

Libano ir Švedijos susitarimo 7 straipsnis;

Libano ir Jungtinės Karalystės susitarimo 7 straipsnis.

III PRIEDAS

Šio Susitarimo 2 straipsnyje nurodytų kitų valstybių sąrašas

a)

Islandijos Respublika (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

b)

Lichtenšteino Kunigaikštystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

c)

Norvegijos Karalystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

d)

Šveicarijos Konfederacija (pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto).


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 18 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(2006/544/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2005 m. Lisabonos strategijos reforma pabrėžė augimo ir darbo vietų kūrimo svarbą. Europos užimtumo strategijos Užimtumo gairės (4) ir Bendrosios ekonominės politikos gairės (5) buvo priimtos kaip jungtinis paketas, kuriame įgyvendinant Lisabonos strategijos užimtumo bei darbo rinkos tikslus vadovaujamasi Europos užimtumo strategija.

(2)

Europos Sąjunga turi sutelkti visus atitinkamus nacionalinius ir Bendrijos išteklius – įskaitant sanglaudos politiką – vystydama tris Lisabonos strategijos aspektus (ekonominį, socialinį ir aplinkosaugos), kad būtų geriau pasinaudota jų sąveika atsižvelgiant į bendrą tvaraus vystymosi kontekstą.

(3)

Užimtumo gairės ir Bendrosios ekonominės politikos gairės turėtų būti iš esmės peržiūrimos tik kas trejus metus, o pereinamaisiais metais iki 2008 m. jų atnaujinimas turėtų būti griežtai ribotas, kad būtų užtikrintas stabilumo lygis, būtinas siekiant veiksmingo įgyvendinimo.

(4)

Komisijos metinės pažangos ataskaitoje ir Bendroje užimtumo ataskaitoje atlikta valstybių narių nacionalinių reformų programų analizė rodo, kad valstybės narės turėtų toliau dėti visas pastangas šiose prioritetinėse srityse siekdamos:

pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių darbo vietose, didinti darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti, ir

didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir gebėjimus.

(5)

2006 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė pagrindinį užimtumo politikos Lisabonos darbotvarkėje vaidmenį ir būtinybę didinti prioritetinių kategorijų užimtumo galimybes pagal visą gyvenimą trunkančio ciklo požiūrį. Atsižvelgdama į tai, ji patvirtino Europos lyčių lygybės paktą, kuris turėtų toliau plėtoti lyčių aspekto integravimą ir suteikti stimulą visapusiškai gerinti moterų perspektyvas ir galimybes.

(6)

Pašalinus kliūtis darbuotojų mobilumui, kaip nustatyta sutartyse, įskaitant stojimo sutartis, turėtų geriau veikti vidaus rinka ir padidėti jos augimo ir užimtumo potencialas.

(7)

Atsižvelgiant į Komisijos atliktą nacionalinių reformų programų analizę ir Europos Vadovų Tarybos išvadas, šiuo metu daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama veiksmingam ir laiku atliekamam įgyvendinimui, ypač daug dėmesio teikiant sutartiems kiekybiniams tikslams, nustatytiems 2005–2008 m. užimtumo gairėse, bei laikantis Europos Vadovų Tarybos išvadų.

(8)

Valstybės narės turėtų atsižvelgti į Užimtumo gaires programuodamos Bendrijos finansavimo, visų pirma Europos socialinio fondo, panaudojimą.

(9)

Atsižvelgiant į jungtinį gairių paketo pobūdį, valstybės narės turėtų visiškai įgyvendinti Bendrąsias ekonominės politikos gaires,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/600/EB priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2006 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos savo užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  2006 m. balandžio 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. gegužės 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2006 m. balandžio 27 d. nuomonė.

(4)  2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 205, 2005 8 6, p. 21).

(5)  2005 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 2005/601/EB dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005–2008 m.) (OL L 205, 2005 8 6, p. 28).


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 18 d.

dėl Kroatijoje atlikto oficialaus veislių tyrimo lygiavertiškumo

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/545/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/53/EB dėl bendrojo žemės ūkio augalų veislių katalogo (1), ypač į jo 22 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos direktyva 2002/53/EB leidžia Tarybai nustatyti, ar trečiojoje šalyje atlikti oficialūs veislių tyrimai suteikia tokias pačias garantijas, kaip ir valstybėse narėse atliekami tyrimai.

(2)

Kroatijoje atlikto kviečių, miežių ir kukurūzų oficialaus veislių tyrimo taisyklėse numatyta, kad veislių patvirtinimas, susijęs su jų išskirtinumu, stabilumu ir vienodumu, yra paremtas oficialių tyrimų rezultatais, ypač auginimo bandymų, apimančių tokį savybių skaičių, kad būtų galima aprašyti veislę.

(3)

Šių taisyklių ir jų taikymo Kroatijoje trijų minėtų veislių atžvilgiu tyrimas parodė, kad jos suteikia tokias pačias garantijas, kaip ir valstybėse narėse taikomos taisyklės, jei yra laikomasi kitų papildomų sąlygų.

(4)

Šis sprendimas netrukdo panaikinti Bendrijos išvadų dėl lygiavertiškumo, jei sąlygos, kuriomis grindžiamos išvados, nevykdomos arba jas nustojama vykdyti.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad dažnai gali prireikti keisti priedų technines nuostatas, jas reikėtų keisti laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, 4 straipsnyje numatytos procedūros (2),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Oficialūs I priede išvardytų rūšių veislių išskirtinumo, stabilumo ir vienodumo tyrimai, kuriuos Kroatijoje vykdo tame pačiame priede nurodytos institucijos, pripažįstami kaip suteikiantys tokias pačias garantijas, kaip ir valstybėse narėse atliekami tyrimai, jei jie atitinka II priede numatytas sąlygas.

2 straipsnis

Priedų pakeitimai priimami 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Komisijai padeda Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas), įsteigtas Tarybos sprendimo 66/399/EEB (3) 1 straipsniu.

2.   Tais atvejais, kai daroma nuoroda į šio straipsnio šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

3.   Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje numatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

4.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 193, 2002 7 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 1).

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(3)  OL 125, 1966 7 11, p. 2289/66.


I PRIEDAS

Institucija

Rūšys

Sėklų ir sodinukų institutas, Osijek

Hordeum vulgare L.

Triticum aestivum L.

Zea Mays L.


II PRIEDAS

SĄLYGOS

1.

Veislių patvirtinimas, susijęs su išskirtinumo, stabilumo ir vienodumo vertinimu, yra paremtas oficialių tyrimų rezultatais.

2.

Išskirtinumui nustatyti auginimo bandymuose reikia panaudoti bent jau turimas lygintinas veisles:

įrašytas į bendrąjį žemės ūkio augalų veislių katalogą; ir

kurios buvo patvirtintos priimtinomis arba pateiktos patvirtinti priimti Bendrijos valstybėje narėje sertifikavimui ir prekybai arba sertifikavimui kitoms šalims, tačiau neįrašytos į minėtą katalogą.

3.

Būtiniausiai tikrintinų aptariamų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemonės yra nustatytos Komisijos direktyvoje 2003/90/EB (1).


(1)  OL L 254, 2003 10 8, p. 7. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/91/EB (OL L 331, 2005 12 17, p. 24).


Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/30


VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2006 m. liepos 6 d.

dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo skyrimo

(2006/546/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 223 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 139 straipsnį,

kadangi:

Pagal sutarčių nuostatas kas treji metai iš dalies atnaujinama Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sudėtis, paskiriant naujus narius šešerių metų kadencijai. Be 2006 m. balandžio 6 d. paskirtų dvylikos teisėjų ir keturių generalinių advokatų, laikotarpiui nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2012 m. spalio 6 d. valstybių narių vyriausybės turi paskirti dar vieną teisėją,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Thomas VON DANWITZ skiriamas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėju laikotarpiui nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2012 m. spalio 6 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 6 d.

Pirmininkas

E. KOSONEN


Komisija

5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus 4 straipsnio 3 dalį pradedamas tyrimas

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3516)

(2006/547/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2408/92 dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus (1), ypač į jo 12 straipsnį ir 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

I.   Faktai

(1)

2006 m. sausio 27 d. ir vasario 28 d. Italijos Respublika pateikė Komisijai 2005 m. gruodžio 29 d. Infrastruktūros ir transporto ministerijos dekretus Nr. 35 ir 36 (2006 m. sausio 11 d. paskelbtus Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), kuriais 16-oje maršrutų tarp Sardinijos ir kitų pagrindinių nacionalinių oro uostų nustatomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai (VPSĮ) ir paprašė Komisijos apie tai paskelbti Europos Sąjungos oficialiame leidinyje (ESOL) remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punktu,

(2)

2006 m. kovo 24 d. Komisija paskelbė pranešimą dėl su viešąją paslauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų dekretu Nr. 35 („2006 m. kovo 24 d. pranešimas“) (2) šiems šešiems maršrutams:

Algero–Roma ir Roma–Algero

Algero–Milanas ir Milanas–Algero

Kaljaris–Roma ir Roma–Kaljaris

Kaljaris–Milanas ir Milanas–Kaljaris

Olbija–Roma ir Roma–Olbija

Olbija–Milanas ir Milanas–Olbija.

(3)

2006 m. balandžio 21 d. Komisija paskelbė kitą pranešimą dėl su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų dekretu Nr. 36 („2006 m. balandžio 21 d. pranešimas“) (3) šiems dešimčiai maršrutų:

Algero–Bolonija ir Bolonija–Algero

Algero–Turinas ir Turinas–Algero

Kaljaris–Bolonija ir Bolonija–Kaljaris

Kaljaris–Florence ir Florence–Kaljaris

Kaljaris–Turinas ir Turinas–Kaljaris

Kaljaris–Verona ir Verona–Kaljaris

Kaljaris–Neapolis ir Neapolis–Kaljaris

Kaljaris–Palermas ir Palermas–Kaljaris

Olbija–Bolonija ir Bolonija–Olbija

Olbija–Verona ir Verona–Olbija.

(4)

Pagrindiniai su VPSĮ ypatumai, paskelbti abiejuose pranešimuose, yra šie:

Atitinkamas vežėjas privalo individualiai sutikti su visais 2006 m. balandžio 21 d. pranešime paskelbtais 10 maršrutų ir prisiimti visus jiems nustatytus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus.

Du maršrutai Algero–Roma ir Algero–Milanas (kartu) ir du maršrutai Olbija–Roma ir Olbija–Milanas (kartu) sudaro vieną paketą, kuris atitinkamų vežėjų turi būti suprantamas kaip vienas kompleksas be jokių išlygų, kad ir kokios prigimties ar kilmės jos būtų. Kita vertus, maršrutai Kaljaris–Roma ir Kaljaris–Milanas, atitinkamų vežėjų individualiai turi būti suprantami kaip kompleksas ir be jokių išlygų, kad ir kokios prigimties ar kilmės jos būtų.

Kiekvienas individualus vežėjas (arba pagrindinis vežėjas), kuris prisiima su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, turi pateikti užstatą, kad užtikrintų tinkamą ir nenutrūkstamą paslaugos teikimą. Šio užstato suma turi sudaryti bent 5 % visos apyvartos, kurią ENAC (Italijos Nacionalinė civilinės aviacijos agentūra) apskaičiuoja kiekvienam aptariamam maršruto oro susisiekimo paslaugų paketui. Užstatas mokamas ENAC, kuri jį panaudos tam, kad būtų užtikrintas atitinkamų paslaugų tęstinumas nepateisinamo jų nutraukimo atveju, ir jį sudaro banko garantija pirmą kartą pateikus prašymą (50 %) bei draudimo garantija (likusiems 50 %). Siekiant išvengti pernelyg didelės keleivių vietų pasiūlos, viršijančios paklausą,, kuri galėtų atsirasti, jei keli vežėjai duotų sutikimą skraidyti maršrutu, kuriam taikomi įsipareigojimai, atsižvelgiant į infrastruktūros apribojimus ir susijusių oro uostų sąlygas, ENAC Autonominio Sardinijos regiono įsakymu privalo viešojo intereso sumetimais įsikišti tam, kad kontroliuotų davusių sutikimą vežėjų skrydžių vykdymo programas ir užtikrintų, jog jos visiškai atitinka su nustatytais įsipareigojimais susijusius reikalavimus kelionėms. Toks įsikišimas turėtų leisti sąžiningai perskirstyti davusių sutikimą vežėjų maršrutus ir dažnumą remiantis eismo intensyvumu aptariamuose maršrutuose (ir maršrutų paketuose), nustatytu kiekvienam maršrutui per paskutiniuosius dvejus metus.

Kiekvienam maršrutui siūlomas minimalus dažnumas, skrydžių tvarkaraščiai ir keleivių vietų skaičius nustatyti 2006 m. kovo 24 d. ir 2006 m. balandžio 21 d. pranešimų antraštinėje dalyje „2. SU VIEŠĄJA PASLAUGA SUSIJUSIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ORGANIZAVIMAS“.

Minimalus orlaivio keleivių vietų skaičius nustatytas 2006 m. kovo 24 d. ir 2006 m. balandžio 21 d. pranešimų antraštinėje dalyje „3. NAUDOTINŲ ORLAIVIŲ TIPAS KIEKVIENAM MARŠRUTUI“.

Visų atitinkamų maršrutų tarifų struktūra aprašyta 2006 m. kovo 24 d. ir 2006 m. balandžio 21 d. pranešimų antrašinėje dalyje „4. TARIFAI“. Kalbant apie lengvatinius tarifus, abiejų pranešimų 4.8 punkte pažymima, kad atitinkamais maršrutais skrydžius vykdantys vežėjai teisiškai privalo taikyti lengvatinius tarifus (nustatytus antraštinėje dalyje „4. TARIFAI“) bent jau Sardinijoje gimusiems, nors joje ir negyvenantiems asmenims.

Remiantis dekretu Nr. 35, išsiųstu Komisijai 2005 m. gruodžio 29 d., paskelbtu Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana2006 m. sausio 11 d. ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje2006 m. kovo 24 d., įpareigojimų nustatymo data atitinkamiems maršrutams yra 2006 m. kovo 31 d. ir 2009 m. kovo 30 d. Tačiau 2006 m. vasario 28 d. Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad 2006 m. vasario 23 d. buvo priimtas dekretas (Nuolatinės atstovybės laiškas su Protokolu Nr. 2321), kuriuo šios datos atitinkamai pakeistos 2006 m. gegužės 2 d. ir 2009 m. gegužės 1 d. Būtent šios datos vėliau buvo paskelbtos Oficialiajame leidinyje.

Remiantis dekretu Nr. 36, išsiųstu Komisijai 2005 m. gruodžio 29 d., paskelbtu Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana2006 m. sausio 11 d. ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje2006 m. balandžio 21 d., įsipareigojimų nustatymo pradžios ir pabaigos datos atitinkamiems maršrutams numatytos paskelbti ateityje, todėl Oficialiajame leidinyje nebuvo skelbiamos galutinės įsipareigojimų nustatymo pradžios ir pabaigos datos.

Vežėjai, ketinantys prisiimti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, turi pateikti oficialų sutikimą kompetentingai Italijos valdžios institucijai per 30 dienų nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(5)

Pažymėtina, kad prieš nustatydama šiame Sprendime minimus su viešąja Paslauga susijusius įsipareigojimus, Italijos Respublika nustatė su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus 2000 m. rugpjūčio 1 d. ir 2000 m. gruodžio 21 d. dekretais šešiuose maršrutuose tarp Sardinijos, Romos ir Milano oro uostų. Šie įsipareigojimai buvo skelbti 2000 m. spalio 7 d. ESOL (4) („2000 m. spalio 7 d.“ pranešimas). Remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalimi, dėl maršrutų vežėjams buvo paskelbtas konkursas, kad būtų atrinkti vežėjai, įgalioti juos eksploatuoti išimtinėmis teisėmis, gaunant finansinę kompensaciją (5).

(6)

Pagal su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus maršrutus eksploatuoti įgalioti vežėjai buvo šie:

„Alitalia“: Kaljaris–Roma.

„Air One“: Kaljaris–Milanas, Algero–Milanas ir Algero–Roma.

„Meridiana“: Olbija–Roma ir Olbija–Milanas.

(7)

Šie susitarimai buvo pakeisti su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais,nustatytais 2004 m. lapkričio 8 d. Italijos dekretu ir paskelbtus 2004 m. gruodžio 10 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje („2004 m. gruodžio 10 d.“ pranešimas) (6). Lazio apygardos administraciniam teismui priėmus 2005 m. kovo 17 d. sprendimą, iš dalies panaikinusį 2004 m. lapkričio 8 d. dekretą, Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją „sustabdžiusios“ minėtus įsipareigojimus. Pranešimas apie tai buvo paskelbtas 2005 m. liepos 1 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (7). 2005 m. gruodžio 6 d. Italijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad 2004 m. lapkričio 8 d. dekretas buvo panaikintas nuo 2004 m. lapkričio 15 d.

(8)

2006 m. vasario 28 d. Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie tai, kad 2006 m. vasario 23 d. priimtas dekretas, kuriuo iš dalies pakeistas 2005 m. gruodžio 29 d. dekretas Nr. 35, o 2000 m. rugpjūčio 1 d. ir 2000 m. gruodžio 21 d. dekretai panaikinami nuo 2006 m. gegužės 2 d.

(9)

2005 m. kovo 22 d. pranešime Komisijai Italijos valdžios institucijos teigė, kad 2000 m. spalio 7 d. pranešime paskelbti VPSĮ „taikomi savanoriškai“. Tai buvo pirmas kartas, kai Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad šie VPSĮ vis dar taikomi.

II.   Su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus reglamentuojančių teisės normų pagrindiniai elementai

(10)

Su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus reglamentuojančios teisės normos nustatytos Reglamente (EEB) Nr. 2408/92, kuriuo siekiama apibrėžti laisvo paslaugų judėjimo principo taikymo sąlygas oro susisiekimo sektoriuje.

(11)

Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai apibrėžiami kaip reglamento principo, kad „Pagal šį reglamentą Bendrijos oro vežėjams atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) leidžia naudotis skrydžių teisėmis Bendrijos maršrutuose“ (8).

(12)

Tokių įsipareigojimų nustatymo sąlygos apibrėžtos 4 straipsnyje. Jos aiškinamos griežtai, laikantis nediskriminavimo ir proporcingumo principų. Jos turi būti atitinkamai pagrįstos remiantis tame straipsnyje išdėstytais kriterijais.

(13)

Kalbant išsamiau, su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus reglamentuojančios teisės normos nustato, kad valstybė narė gali nustatyti tokio masto su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, teikiamų oro uostui, aptarnaujančiam jos teritorijoje esantį šalutinį arba besivystantį regioną, arba nerentabiliam maršrutui, vedančiam į bet kurį jos teritorijoje esantį regioninį oro uostą, kai bet kuris iš šių maršrutų yra gyvybiškai svarbus oro uosto regiono ekonominei plėtrai, kad tame maršrute būtų užtikrintas reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, atitinkančių nustatytus tęstinumo, reguliarumo, keleivių vietų skaičiaus ir kainos nustatymo standartus, kurių oro vežėjai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, neprisiimtų, teikimas.

(14)

Valstybės narės įvertina reguliariai teikiamų oro susisiekimo paslaugų atitikimą paklausai atsižvelgdamos į visuomenės interesus, galimybę pasinaudoti kitos rūšies transportu ir galimybes, naudojantis tomis transporto rūšimis, patenkinti atsiradusius vežimo poreikius, taip pat įvertina bendrą visų aptariamu maršrutu skraidančių ar ketinančių skraidyti oro vežėjų veiklos našumą.

(15)

4 straipsnyje nustatytas mechanizmas, kurį sudaro du etapai: pirmajame etape (4 straipsnio 1 dalies a punktas) atitinkama valstybė narė nustato su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą viename arba keliuose, atviruose visiems Bendrijos vežėjams, maršrutuose, su sąlyga, kad prisiimtų įsipareigojimų laikomasi. Jei maršrute nė vienas oro vežėjas nepradėjo arba neketina pradėti teikti reguliaraus oro susisiekimo paslaugų ir pagal šiame maršrute nustatytą su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą, valstybė narė gali pereiti prie antrojo etapo (4 straipsnio 1 dalies d punktas) ir galimybę naudotis šiuo maršrutu gali suteikti tik vienam oro vežėjui ne ilgiau kaip trejų metų laikotarpiui, kuris jam pasibaigus gali būti pratęstas. Vežėjas pasirenkamas skelbiant Bendrijos viešąjį konkursą. Pasirinktajam vežėjui gali būti mokama finansinė kompensacija už maršruto eksploatavimą pagal su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą.

(16)

Pagal 4 straipsnio 3 dalies nuostatas Komisija, kiekvienos valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva atlikusi tyrimą, priima sprendimą dėl to, ar paskelbti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai turėtų būti toliau taikomi. Komisija perduoda savo sprendimą Tarybai ir valstybėms narėms. Valstybei narei paprašius Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitą sprendimą.

III.   Dideles abejones sukėlusių dėl su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų, nustatytų tarp Sardinijos ir svarbiausių Italijos nacionalinių oro uostų, atitikimo Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio nuostatoms, elementų egzistavimas

(17)

Reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte išvardyti tam tikri kumuliaciniai kriterijai, taikomi nustatant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus:

Priimtinų maršrutų tipas: maršrutai į oro uostą, aptarnaujantį atitinkamos valstybės narės teritorijoje esantį šalutinį arba besivystantį regioną, arba nerentabilūs maršrutai, vedantys į bet kurį jos teritorijoje esantį regioninį oro uostą.

Turi būti pripažinta, kad maršrutas yra gyvybiškai svarbus regiono, kuriame yra aptarnaujamasis oro uostas, ekonominei plėtrai.

Turi būti laikomasi adekvatumo principo, kuris įvertinamas atsižvelgiant į galimybes pasinaudoti kitos rūšies transportu arba alternatyviais maršrutais.

(18)

Be to, su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų srityje turi būti laikomasi pagrindinių proporcingumo ir nediskriminavimo principų (žr. pavyzdžiui 2001 m. vasario 20 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) ir kiti prieš Administración General del Estado, [2001] Rink. p. I-01271).

(19)

Šiuo atveju pranešimuose, kuriais nustatomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, Italijos Respublikos prašymu paskelbtuose Oficialiajame leidinyje, yra kelios nuostatos, keliančios didelių abejonių dėl jų atitikimo reglamento 4 straipsniui. Ypač:

nebuvo pateikta tinkamo paaiškinimo, siekiant pagrįsti, kad su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai tinkami ir proporcingi siekiamiems tikslams.

Nėra akivaizdu, kad maršrutai, kuriems nustatyti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, yra gyvybiškai svarbūs Sardinijos regionų, kuriuose yra šie oro uostai, ekonominei plėtrai; ypač vertinant:

atitinkamų maršrutų pobūdį ir skaičių,

alternatyvių oro susisiekimo maršrutų, leidžiančių užtikrinti adekvačią ir tęstinę teiktiną paslaugą atitinkamiems oro uostams, skrydžius vykdant naudojantis pagrindiniais Italijos centrais, kurių sąsaja su Sardinija yra patenkinama,

VPSĮ ir eismo tarp skirtingų oro uostų, kuriems turėjo įtakos naujieji maršrutai, ryšį.

(20)

Reikalavimas, kad suinteresuotieji vežėjai eksploatuotų kaip kompleksinę visumą 6 maršrutus iš tų, kuriems galioja su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, gali ypač riboti laisvę teikti paslaugas. Atrodo, kad šiam reikalavimui reglamento 4 straipsnio 1 dalis nesuteikia jokio pagrindo ir jis galėtų pažeisti proporcingumo ir nediskriminavimo principus, ypač atsižvelgiant į tai, kad:

Neįrodyta, jog maršrutų susiejimas į vieną visumą yra gyvybiškai svarbus Sardinijos regionų, kuriuose yra atitinkami oro uostai, ekonominei plėtrai.

Neatrodo, jog šiems maršrutams susieti būtų akivaizdus teisinis pagrindas ar su veikla susijęs pateisinimas (turint omenyje šių oro uostų geografinę vietą), su sąlyga, kad turimas omenyje nekompensuojamų VPSĮ nustatymas.

yra nepateisinamo vežėjų diskriminavimo pavojus, kai tokiomis sąlygomis vykdyti skrydžius turi tik didžiausieji.

(21)

Reglamento 4 straipsnio 1 dalis visiškai nesuteikia pagrindo abiejų pranešimų 1.6 punkte minėtai galimybei, kad jei keli vežėjai sutiktų vykdyti skrydžius maršrutu, kuriam taikomi VPSĮ, siekdama išvengti „pernelyg didelės keleivių vietų pasiūlos, viršijančios paklausą“, ENAC gali „įsikišti“, „perskirstydama maršrutus ir dažnumus“ visiems suinteresuotiems vežėjams, ir tokia galimybė gali prieštarauti 3 straipsnio 1 daliai, jei šios priemonės apribotų kiekvieno vežėjo laisvę pasirinkti, kurį maršrutą ir kokiu dažnumu jis pageidauja aptarnauti. Be to, „pernelyg didelės keleivių vietų pasiūlos, viršijančios paklausą“ buvimas rodo, jog teisės aktais nustatytas įsikišimas visai nebūtinas, siekiant užtikrinti, kad susisiekimo srityje veikiantys subjektai iš esmės atitiktų paklausą.

(22)

Abiejų pranešimų 4.8 punkte nustatytas reikalavimas lengvatinius tarifus taikyti keleiviams remiantis vien tik jų gimimo vieta (šiuo atveju Sardinija) neatrodo pateisinamas ir gali lemti netiesioginę diskriminaciją dėl pilietybės (pavyzdžiui žr. bylą C-338/01 Komisija prieš Italiją [2003], Rink. p. I- 00721).

(23)

Nebuvo pateiktas tinkamas paaiškinimas, siekiant pateisinti, kodėl:

ypač skiriasi tarifų struktūros, palyginti su 2004 m. lapkričio 10 d. pranešimo VPSĮ. Dabar teigiama, kad nuorodos į Romą ir Milaną turi būti suprantamos kaip nuorodos į atitinkamas jų oro uostų sistemas, o tai reiškia, kad VPSĮ neprisiimantys vežėjai negali vykdyti skrydžių iš jokio oro uosto, esančio tose sistemose.

50 % jungčių tarp Sardinijos oro uostų ir Romos bei Milano turi būti skraidoma iš Fiumicino oro uosto į jį ir iš Milano į jį.

IV.   Procedūra

(24)

Nepaisydama Komisijos raginimų, kuriais atkreipiamas Italijos valdžios institucijų dėmesys į šiuos sunkumus ir kuriais išreiškiamos abejonės dėl pranešimų, kuriais nustatomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, atitikimo Reglamento nuostatoms, Italijos Respublika nusprendė juos paskelbti.

(25)

Paskelbus pranešimus keli suinteresuotieji asmenys kreipėsi į Komisiją, kad neoficialiai išreikštų savo susirūpinimą ir nusiskundimus dėl neproporcingo ir diskriminacinio su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų pobūdžio.

(26)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir pagal Reglamento 4 straipsnio 3 dalies nuostatas Komisija gali pradėti tyrimą tam, kad nustatytų, ar vieno arba daugiau maršrutų plėtra, nustatant su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, yra ribojama nepagrįstai, ir nuspręsti, ar šie įsipareigojimai turi būti ir toliau taikomi aptariamuose maršrutuose.

(27)

2006 m. kovo 9 d. Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų, kaip nustatyta Reglamento 12 straipsnyje, pateikti tam tikrą informaciją dėl aptariamų su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų. Atsakymas, kurį 2006 m. kovo 22 d. pateikė Italijos valdžios institucijos, buvo neišsamus,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Komisija atliks Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 3 dalyje nustatytą tyrimą, kad nustatytų, ar su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų nustatymas maršrutams tarp Sardinijos ir svarbiausių nacionalinių Italijos oro uostų, apie kurį Italijos Respublikai prašant paskelbta 2006 m. kovo 24 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 72 ir 2006 m. balandžio 21 d. C 93, turi būti toliau taikomas šiems maršrutams.

2 straipsnis

1.   Per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo Italijos Respublika Komisijai turi perduoti visą informaciją, reikalingą ištirti, ar 1 straipsnyje nurodyti su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai atitinka Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio nuostatas.

2.   Konkrečiai turi būti perduota:

Išsamus paaiškinimas, kokių socialinių-ekonominių tikslų buvo siekiama nustatant 1 straipsnyje nurodytus su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, ir pagrindimas, kaip šie įsipareigojimai yra adekvatūs ir proporcingi šiems tikslams pasiekti – ypač atsižvelgiant į dešimt naujų maršrutų, neminimų 2000 m. spalio 7 d. pranešime.

Išsamus paaiškinimas, kaip 1 straipsnyje minėtų abiejų pranešimų 1.6 punkte numatytos priemonės, skirtos „pernelyg didelei keleivių vietų pasiūlai, viršijančiai paklausą“ išvengti, veiks praktiškai, jei keli vežėjai sutiktų vykdyti skrydžius maršrutu, kuriam taikomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, ir kaip jos pagrindžiamos pagal Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalį.

Teisinė analizė remiantis Bendrijos teise, pagrindžianti skirtingas sąlygas, nustatytas 1 straipsnyje minimais su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais, o ypač:

Pagrindimas, kodėl lengvatiniai tarifai taikomi Sardinijoje gimusiems asmenims, netgi jei jie negyvena Sardinijoje, ypač atsižvelgiant į tai, kad jau yra taikomos nuolaidos studentams, priklausantiems tokiai keleivių kategorijai.

Paaiškinimas, kaip reikalavimas būti gimusiam Sardinijoje, norint gauti nuolaidą, bus įgyvendintas praktiškai.

Reikalavimo pateikti veiklos užstatą ir jo sumos nustatymo būdo pagrindimas.

Skirtumų tarp naujos tarifų struktūros ir tos, kuri buvo nustatyta su viešąja paslauga susijusiais įsipareigojimais, paskelbtais 2004 m. gruodžio 10 d., pagrindimas.

Paaiškinimas, kodėl su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai taikomi Romos ir Milano oro uostų sistemoms, o ne atskiriems šių sistemų oro uostams, ir kodėl 50 % jungčių tarp Sardinijos oro uostų ir Romos bei Milano turi būti skraidoma iš Fiumicino oro uosto į jį ir iš Milano (Linate) į jį.

Šių maršrutų susiejimo į paketus teisinis pagrindas ir pagrindimas:

Algero–Roma, Roma–Algero, Algero–Milanas ir Milanas–Algero; ir

Olbija–Roma, Roma–Olbija, Olbija–Milanas ir Milanas–Olbija.

Išsami ekonominių ryšių tarp Sardinijos ir kitų Italijos regionų, kuriuose yra oro uostai, kuriems taikomi 1 straipsnyje minimi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, analizė.

Išsami dabartinio oro transporto srauto tarp Sardinijos oro uostų ir kitų Italijos oro uostų, kuriems taikomi 1 straipsnyje minimi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, įskaitant netiesioginius skrydžius, analizė, taip pat nuoroda, kada įsigaliojo Dekretas Nr. 36.

Išsami analizė apie galimybę pasinaudoti kitomis transporto rūšimis ir apie tai, kiek keleivių pasinaudojant jomis galima pervežti, siekiant patenkinti aptariamo vežimo poreikius.

Dabartinės oro transporto paklausos kiekvienam maršrutui, kuriam taikomi su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, analizė, įskaitant veiklos prognozes (keleivių srautus, krovinių skraidinimą, finansines prognozes ir t. t.), apie kurias praneša vežėjas ar vežėjai.

Tikslus kelionių laiko ir dažnumo, reikalingo susisiekti sausumos keliais su įvairiais Sardinijos oro uostais, kuriems taikomi minėti įsipareigojimai, aprašymas.

Šio sprendimo paskelbimo dieną paslaugų teikimo pagal įsipareigojimus padėties aprašymas ir vežėjo ar vežėjų, teikiančių paslaugas pagal su VPSĮ, tapatybė.

Visi ieškiniai nacionaliniuose teismuose iki šio sprendimo paskelbimo dienos, ir pranešimo, nustatančio su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus, teisinė padėtis.

Paaiškinimas, ar su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai, paskelbtas 2000 m. spalio 7 d. pranešime, buvo ir toliau taikomi sustabdžius ir panaikinus įsipareigojimus, paskelbtus 2004 m. gruodžio 10 d. pranešime, ir, jei taip, kokiu teisiniu pagrindu remiantis tai buvo daroma, taip pat priežastys, kodėl Italijos valdžios institucijos apie tai tinkamai nepranešė Komisijai.

3 straipsnis

1.   Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

2.   Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 240, 1992 8 24, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL C 72, 2006 3 24, p. 4.

(3)  OL C 93, 2006 4 21, p. 13.

(4)  OL C 284, 2000 10 7, p. 16.

(5)  OL C 51, 2001 2 16, p. 22.

(6)  OL C 306, 2004 12 10, p. 6.

(7)  OL C 161, 2005 7 1, p. 10.

(8)  Reglamento (EEB) Nr. 2408/92 3 straipsnio 1 dalis.


5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 2 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/844/EB, EAPB, Euratomas

(2006/548/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 218 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos sutartį, ypač į jos 131 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos nuostatų dėl saugumo, nustatytų Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede, 2 straipsnio 1 dalį (1), už saugumo klausimus atsakingas Komisijos narys turi imtis atitinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog tvarkant ES įslaptintą informaciją, Komisijoje būtų laikomasi Komisijos saugumo taisyklių, kurių, inter alia, paisytų ir Komisijos išorės rangovai.

(2)

Komisijos nuostatų dėl saugumo 2 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad valstybėms narėms, kitoms institucijoms, įstaigoms, biurams ir agentūroms, įsteigtoms pagal arba remiantis sutartimis turėtų būti leidžiama gauti ES įslaptintą informaciją su sąlyga, kad jos užtikrintų, jog jų ir, inter alia, valstybių narių išorės rangovų tarnybose ir patalpose būtų laikomasi griežtai tapačių taisyklių.

(3)

Šiuo metu į Komisijos nuostatose dėl saugumo nekalbama apie tai, kaip jų pagrindiniai principai ir minimalūs standartai turėtų būti taikomi tais atvejais, kai Komisija sutarties arba susitarimo dėl dotacijos pagrindu paveda išorės subjektams užduotis, susijusias su ES įslaptinta informacija, kurias vykdant susiduriama su tokia informacija ir (arba) tokia informacija yra užduoties dalis.

(4)

Todėl svarbu įtraukti į Komisijos nuostatas dėl saugumo ir prie jų pridedamas saugumo taisykles konkrečius bendrus minimalius standartus susijusius su šiuo klausimu.

(5)

Valstybės narės taip pat turi laikytis šių bendrų minimaliųjų standartų imdamosi priemonių pagal nacionalinius susitarimus, kai jos sutarties arba susitarimo dėl dotacijos pagrindu paveda užduotis, susijusias su ES įslaptinta informacija, kurias vykdant susiduriama su tokia informacija ir (arba) tokia informacija yra užduoties dalis, išorės subjektams, nurodytiems Komisijos nuostatų dėl saugumo 2 straipsnio 2 dalyje.

(6)

Šie bendri minimalūs standartai turėtų būti taikomi nepažeidžiant kitų susijusių teisės aktų, visų pirma 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (2), 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) ir Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (4), nustatančio išsamias jo įgyvendinimo taisykles ir ypač dvišalių ir daugiašalių susitarimų, nurodytų Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 106 ir 107 straipsniuose,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas priede nustatytos nuostatos dėl saugumo iš dalies keičiamos taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:

„Kai sutartyje arba susitarime dėl dotacijos tarp Komisijos ir išorės rangovo arba gavėjo numatytas ES įslaptintos informacijos tvarkymas rangovo arba gavėjo patalpose, tinkamos priemonės, kurių turi imtis minėtas išorės rangovas arba gavėjas siekdamas užtikrinti, kad bus laikomasi 1 straipsnyje minėtų taisyklių tvarkant ES įslaptintą informaciją, turi būti sutarties arba susitarimo dėl dotacijos neatskiriama dalis.“

2)

Komisijos nuostatų dėl saugumo priede nustatytos saugumo taisyklės iš dalies keičiamos taip:

a)

I dalies 5.1. skyrius papildomas tokiu sakiniu:

„Tokie minimalūs standartai taip pat taikomi, kai Komisija sudarydama sutartį arba susitarimą dėl dotacijos paveda užduotis, susijusias su ES įslaptinta informacija, kurias vykdant susiduriama su tokia informacija ir (arba) tokia informacija yra užduoties dalis, pramonės arba kitiems subjektams: šie bendri minimalūs standartai nurodyti II dalies 27 skyriuje.“

b)

II dalyje šio sprendimo priedo tekstas pridedamas kaip 27 dalis.

c)

Į 6 priedą įtraukiami tokie sutrumpinimai:

„DSA

paskirtoji saugumo institucija (Designated Security Authority);

FSC

patalpų saugumo patikrinimas (Facility Security Clearance);

FSO

patalpų saugumo pareigūnas (Facility Security Officer);

PSC

personalo patikimumo patikrinimas (Personnel Security Clearance);

SAL

saugumo aspektų paaiškinimas (Security Aspects Letter);

SCG

įslaptinimo vadovas (Security Classification Guide)“

.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/70/EB, Euratomas (OL L 34, 2006 2 7, p. 32).

(2)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).


PRIEDAS

„27.   BENDRI MINIMALŪS PRAMONĖS SAUGUMO STANDARTAI

27.1.   Įvadas

Šiame skyriuje aptariami pramoninės veiklos saugumo aspektai, kurie yra svarbūs vedant derybas ir sudarant sutartis arba susitarimus dėl dotacijų, pagal kuriuos pramonės ir kitiems subjektams pavedamos užduotys, susijusios su ES įslaptinta informacija, kurias vykdant susiduriama su tokia informacija ir (arba) tokia informacija yra užduoties dalis, taip pat jiems vykdant šias sutartis, įskaitant ES įslaptintos informacijos perdavimą arba galimybę su ja susipažinti viešųjų pirkimų procedūros ir kvietimų teikti paraiškas metu (paraiškų pateikimo laikotarpiu ir vedant derybas iki sutarties sudarymo).

27.2.   Apibrėžtys

Šiuose bendruose minimaliuose standartuose vartojamos tokios sąvokos:

a)

įslaptinta sutartis – produktų tiekimo, darbų vykdymo, patalpų ar paslaugų teikimo sutartis arba susitarimas dėl dotacijos, kuriuos vykdant būtina susipažinti su ES įslaptinta informacija arba tokią informaciją kurti;

b)

įslaptinta subrangos sutartis – rangovo arba dotacijos gavėjo su kitu rangovu (t. y. subrangovu) sudaroma prekių tiekimo, darbų vykdymo, patalpų arba paslaugų teikimo sutartis, kurią vykdant būtina susipažinti su ES įslaptinta informacija arba tokią informaciją kurti;

c)

rangovas – ekonominių operacijų vykdytojas arba juridinis asmuo, turintis veiksnumą sudaryti sutartis arba gauti dotacijas;

d)

paskirtoji saugumo institucija (DSA) – ES valstybės narės Nacionalinei saugumo institucijai (NSA) atskaitinga institucija, kuri atsako už pramonės arba kitų subjektų informavimą apie nacionalinę politiką visais pramoninio saugumo klausimais ir duoda nurodymus bei padeda ją įgyvendinti. DSA funkciją gali vykdyti NSA;

e)

patalpų saugumo patikrinimas (FSC) – NSA ir (arba) DSA atliekamas administracinis nustatymas, kad saugumo požiūriu patalpose nurodyto įslaptinimo laipsnio ES įslaptintai informacijai gali būti užtikrintas tinkamas saugumas ir kad buvo atliktas jose dirbančio personalo, kuriam reikia susipažinti su ES įslaptinta informacija, patikimumo patikrinimas ir jis buvo informuotas apie atitinkamus saugumo reikalavimus, būtinus norint susipažinti su ES įslaptinta informacija ir ją apsaugoti;

f)

pramonės arba kitas subjektas – rangovas arba subrangovas, tiekiantis prekes, atliekantis darbus arba teikiantis paslaugas; tai gali būti pramonės, prekybiniai, paslaugų, moksliniai, mokslinių tyrimų, švietimo arba vystymo subjektai;

g)

pramoninis saugumas – apsaugos priemonių ir procedūrų taikymas siekiant užkirsti kelią, atskleisti ir ištaisyti derybų iki sutarties sudarymo ir įslaptintų sutarčių vykdymo metu rangovo arba subrangovo tvarkomos ES įslaptintos informacijos praradimą arba neteisėtą atskleidimą;

h)

nacionalinė saugumo institucija (NSA) – ES valstybės narės Vyriausybės institucija, kuriai tenka galutinė atsakomybė už ES įslaptintos informacijos apsaugą toje valstybėje narėje;

i)

bendras sutarties slaptumo žymos laipsnis – visos sutarties arba susitarimo dėl dotacijos slaptumo žymos nustatymas remiantis informacijos ir (arba) medžiagos, kuri turi arba gali būti surinkta, perduota arba su kuria gali būti susipažinta pagal bet kurį visos sutarties arba susitarimo dėl dotacijos elementą, slaptumo žymomis. Bendras sutarties slaptumo žymos laipsnis negali būti žemesnis nei aukščiausia bet kurio jos elemento slaptumo žyma, tačiau gali būti aukštesnis dėl visumos poveikio;

j)

saugumo aspektų paaiškinimas (SAL) – specialių sutartinių sąlygų rinkinys, kurį parengia susitariančioji institucija ir kuris yra įslaptintos sutarties, pagal kurią gali būti susipažįstama su ES įslaptinta informacija arba tokia informacija gali būti surinkta, sudėtinė dalis – jame nurodomi saugumo reikalavimai arba sutarties elementai, kurių saugumą būtina užtikrinti;

k)

įslaptinimo vadovas (SCG) – dokumentas, kuriame aprašomi programos, sutarties arba susitarimo dėl dotacijos įslaptinti elementai, nurodant taikomus slaptumo žymų laipsnius. SCG gali būti papildomas programos arba sutarties vykdymo laikotarpiu ir informacijos elementams gali būti suteiktos naujos slaptumo žymos arba jų slaptumo žymos laipsnis gali būti sumažintas. SCG turi būti SAL dalis.

27.3.   Organizavimas

a)

Įslaptinta sutartimi Komisija gali valstybėje narėje įregistruotiems pramonės ar kitiems subjektams gali pavesti užduotis, susijusias su ES įslaptinta informacija, kurias vykdant susiduriama su tokia informacija ir (arba) tokia informacija yra užduoties dalis;

b)

Komisija užtikrina, kad sudarant įslaptintas sutartis būtų laikomasi visų su šiais minimaliais standartais susijusių reikalavimų;

c)

Komisija įtraukia į darbą susijusią arba susijusias NSA taikydama šiuos minimalius pramoninio saugumo standartus. NSA gali perteikti šias užduotis vienai arba kelioms DSA;

d)

galutinė atsakomybė už ES įslaptintos informacijos apsaugą pramonės arba kituose subjektuose tenka jų vadovybei;

e)

sudarant įslaptintą sutartį arba subrangos sutartį, kuriai taikomi šie minimalūs standartai, Komisija ir (arba) atitinkamai NSA ir (arba) DSA nedelsdami praneš valstybės narės, kurioje yra įregistruotas rangovas arba subrangovas, NSA ir (arba) DSA.

27.4.   Įslaptintos sutartys ir įslaptinti sprendimai dėl dotacijų

a)

Suteikiant įslaptintoms sutartims arba susitarimams dėl dotacijos slaptumo žymą turi būti atsižvelgiama į šiuos principus:

Komisija atitinkamai nustato sutarties aspektus, kurių apsaugą būtina užtikrinti, ir su tuo susijusią slaptumo žymą; tai darydama ji turi atsižvelgti į pirminę slaptumo žymą, kurią iki sutarties sudarymo surinktai informacijai suteikė jos autorius,

bendras sutarties slaptumo žymos laipsnis negali būti žemesnis nei aukščiausia bet kurio jos elemento slaptumo žyma,

ES įslaptinta informacija, surinkta vykdant veiklą pagal sutartį, įslaptinama laikantis įslaptinimo vadovo,

atitinkamais atvejais Komisija yra atsakinga už bendro sutarties slaptumo žymos laipsnio arba bet kurio jos elemento slaptumo žymos keitimą pasikonsultavus su autoriumi ir už visų suinteresuotųjų šalių informavimą,

rangovui arba subrangovui perduota arba vykdant veiklą pagal sutartį surinkta įslaptinta informacija negali būti naudojama kitais tikslais nei apibrėžtieji įslaptintoje sutartyje ir negali būti atskleidžiama trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio autoriaus sutikimo.

b)

Komisija ir susijusių valstybių narių NSA ir (arba) DSA turi užtikrinti, kad rangovai ir subrangovai, su kuriais sudarytos įslaptintos sutartys, susijusios su informacija, pažymėta slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE arba didesnio slaptumo žyma, imtųsi visų tinkamų priemonių tokiai jiems perduotai arba vykdant įslaptintą sutartį jų surinktai ES įslaptintai informacijai apsaugoti laikantis nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų. Dėl saugumo reikalavimų nesilaikymo įslaptinta sutartis gali būti nutraukta.

c)

Turi būti atliktas visų pramonės arba kitų subjektų, dalyvaujančių vykdant įslaptintas sutartis, pagal kurias suteikiama galimybė susipažinti su informacija, pažymėta slaptumo žyma CONFIDENTIEL UE arba didesnio slaptumo žyma, nacionalinis FSC. FSC atlieka valstybės narės NSA ir (arba) DSA, kad patvirtintų, jog patalpose gali būti suteikta ir užtikrinta atitinkamo slaptumo žymos laipsnio ES įslaptintos informacijos tinkama apsauga.

d)

Sudarant įslaptintą sutartį patalpų saugumo pareigūnas (FSO), paskirtas rangovo arba subrangovo vadovybės, privalo prašyti atlikti visų asmenų, įdarbintų toje valstybėje narėje registruotuose pramonės arba kituose subjektuose, kuriems dėl jų pareigų pagal įslaptintą sutartį reikia susipažinti su ES informacija, pažymėta slaptumo žymomis CONFIDENTIEL UE arba didesnio slaptumo žyma, personalo patikimumo patikrinimą, kurį turi atlikti ir išduoti liudijantį dokumentą tos valstybės narės NSA ir (arba) DSA laikydamosi nacionalinių teisės aktų.

e)

Į įslaptintas sutartis turi būti įtrauktas SAL, kaip apibrėžta 27 dalies b punkto j papunktyje. SCG turi būti įtrauktas į SAL.

f)

Prieš pradėdamas derybas dėl įslaptintos sutarties, Komisija susisieks su valstybės narės, kurioje yra įregistruoti atitinkami pramoniniai ar kiti subjektai, NSA ir (arba) DSA, kad gautų patvirtinimą, jog yra atliktas ir galioja jų FSC, atitinkantis sutarties slaptumo žymos laipsnį.

g)

Susitariančioji institucija negali sudaryti įslaptintos sutarties su pasirinktu ekonominių operacijų vykdytoju negavusi galiojančio FSC liudijimo.

h)

Sutartims, susijusioms su informacija, pažymėta RESTREINT UE, FSC nereikia, išskyrus atvejus, kai tai privaloma pagal valstybių narių nacionalinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

i)

Skelbiant konkursą įslaptintoms sutartims sudaryti, turi būti nurodoma, kad paraiškos nepateikęs ekonominių operacijų vykdytojas arba ekonominių operacijų vykdytojas, kuris nebuvo pasirinktas, privalo per nurodytą laiką grąžinti visus dokumentus.

j)

Rangovui gali tekti įvairiais lygiais vesti derybas su subrangovais dėl įslaptintų subrangos sutarčių. Rangovas atsako už tai, kad visa subrangos veikla būtų vykdoma laikantis šiame skyriuje pateikiamų bendrų minimalių standartų. Tačiau rangovas negali perduoti subrangovui ES įslaptintos informacijos arba medžiagos be išankstinio rašytinio autoriaus sutikimo.

k)

Sąlygos, kuriomis rangovas gali sudaryti subrangos sutartis, turi būti nurodytos skelbiant konkursą arba kvietimą teikti paraiškas ir įslaptintoje sutartyje. Su subjektais, įregistruotais valstybėje, kuri nėra ES valstybė narė, subrangos sutartys negali būti sudaromos be aiškaus rašytinio Komisijos leidimo.

l)

Visą sutarties galiojimo laiką Komisija stebi saugumo nuostatų laikymąsi, koordinuodama veiklą su atitinkama DSA ir (arba) NSA. Sužinojus apie saugumo incidentus, apie juos pranešama laikantis šių Saugumo taisyklių II dalies 24 skyriaus nuostatų. Apie visus FSC pakeitimus arba panaikinimą nedelsiant pranešama Komisijai ir visoms kitoms NSA ir (arba) DSA, kurioms apie jį buvo pranešta.

m)

Nutraukiant įslaptintą sutartį arba subrangos sutartį, Komisija ir (arba) atitinkamai NSA ir (arba) DSA nedelsdami praneš valstybės narės, kurioje yra įregistruotas rangovas arba subrangovas, NSA ir (arba) DSA.

n)

Nutraukus arba įvykdžius įslaptintą sutartį arba įslaptintą subrangos sutartį, rangovai ir subrangovai privalo ir toliau laikytis šiame skyriuje nurodytų bendrų minimalių standartų ir užtikrinti įslaptintos informacijos konfidencialumą.

o)

Konkrečios nuostatos dėl įslaptintos informacijos sunaikinimo pasibaigus sutarties laikui bus nustatytos SAL arba kitose susijusiose nuostatose, kuriose nustatomi saugumo reikalavimai.

p)

Šiame skyriuje numatyti įsipareigojimai ir sąlygos taikomi mutatis mutandis procedūroms, kai sprendimu suteikiamos dotacijos ir ypač šių dotacijų gavėjams. Sprendimuose dėl dotacijos nustatomi įsipareigojimai gavėjams.

27.5.   Apsilankymai

Dėl Komisijos darbuotojų apsilankymų valstybių narių pramonės arba kituose subjektuose, vykdančiuose ES įslaptintas sutartis, turi būti susitariama su atitinkama NSA ir (arba) DSA. Dėl pramonės arba kitų subjektų darbuotojų apsilankymų, susijusių su ES įslaptintomis sutartimis, turi susitarti atitinkamos NSA ir (arba) DSA. Tačiau su ES įslaptinta sutartimi susijusios NSA ir (arba) DSA gali susitarti dėl tvarkos, pagal kurią dėl pramonės arba kitų subjektų darbuotojų apsilankymų gali būti susitariama tiesiogiai.

27.6.   ES įslaptintos informacijos perdavimas ir gabenimas

a)

Perduodant ES įslaptintą informaciją taikomos šių Saugumo taisyklių II dalies 21 skyriaus nuostatos. Šias nuostatas papildo tarp valstybių narių galiojančios procedūros.

b)

ES įslaptintos medžiagos, susijusios su įslaptintomis sutartimis, tarptautinis gabenimas atliekamas laikantis valstybių narių nacionalinės tvarkos. Nagrinėjant tarptautinio gabenimo saugumo procedūras bus taikomi šie principai:

saugumas užtikrinamas visais gabenimo etapais ir visomis aplinkybėmis, nuo kilmės vietos iki galutinės paskirties vietos,

siuntai suteikiamas apsaugos laipsnis nustatomas pagal joje esančios medžiagos aukščiausią slaptumo žymos laipsnį,

prireikus atliekamas gabenimą užtikrinančių bendrovių FSC. Tokiais atvejais siuntą tvarkantis personalas patikrinamas laikantis šiame skyriuje pateikiamų bendrų minimalių standartų,

kelionės kiek įmanoma vykdomos nuo punkto iki punkto ir užbaigiamos taip greitai, kaip leidžia aplinkybės,

kai įmanoma, turėtų būti pasirenkami maršrutai tik per ES valstybių narių teritorijas. Maršrutais per valstybes, kurios nėra ES valstybės narės, turėtų būti gabenama tik gavus siuntėjo ir gavėjo valstybių NSA ir (arba) DSA leidimus,

prieš vežant ES įslaptintą medžiagą gabenimo planą parengia siuntėjas, o patvirtina – atitinkamos NSA ir (arba) DSA.“


Europos centrinis bankas

5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/44


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2006 m. liepos 24 d.

dėl banknotų keitimo po neatšaukiamo valiutų kursų nustatymo įvedant eurą

(ECB/2006/10)

(2006/549/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 52 straipsnį,

kadangi:

(1)

Statuto 52 straipsnis reikalauja, kad Valdančioji taryba imtųsi reikiamų priemonių užtikrinti, jog dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai (NCB) banknotus, kurių valiutų kursai yra neatšaukiamai nustatyti, keistų pagal jų atitinkamas nominalias vertes. Šios priemonės apima naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotų keitimą: a) į eurų banknotus ir monetas; arba b) įskaitant lėšas į sąskaitą. Priešingai, kai naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje yra pereinamasis laikotarpis, tai tuo laikotarpiu šios priemonės vietoj to apims banknotų keitimą: a) į tos naujos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinę valiutą; arba b) įskaitant lėšas į sąskaitą.

(2)

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (1) numato skirtingą galimą grynųjų pinigų tvarką valstybėms narėms, įsivedančioms eurą. Šios gairės užtikrina, kad naujų dalyvaujančių valstybių narių banknotų keitimas gali vykti nepriklausomai nuo to, kuri nacionalinė grynųjų pinigų keitimo tvarka pasirinkta.

(3)

Tam tikros banknotų kategorijos, tokios kaip labai sugadinti banknotai ir banknotai, kurie buvo pažymėti vykdant nacionalines žymėjimo programas siekiant palengvinti ir apsaugoti nacionalinių banknotų išėmimą iš apyvartos, paprastai yra netinkami keitimui ir dėl to nekeičiami pagal šias gaires.

(4)

Tuo atveju, jeigu naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje yra pereinamasis laikotarpis, priemonių pagal šias gaires trukmė toje valstybėje narėje bus ilgesnė, kadangi bus atsižvelgta į šį laikotarpį, nors toks pereinamasis laikotarpis neturėtų pratęsti kitų naujų dalyvaujančių valstybių narių banknotų keitimo laikotarpio,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiose gairėse:

„dalyvaujanti valstybė narė“ reiškia eurą įsivedusią valstybę narę,

„nauja dalyvaujanti valstybė narė“ reiškia dalyvaujančią valstybę narę, įsivedusią eurą, tačiau kurioje eurų banknotai ir monetos nėra vienintelė teisėta mokėjimo priemonė,

„euro įvedimo data“ reiškia datą, kai įsigalioja tam tikrai valstybei narei taikomos išlygos panaikinimas pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį,

„dvigubos apyvartos laikotarpis“ reiškia laikotarpį tarp grynųjų pinigų keitimo dienos tam tikroje naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir paskutinės dienos, kurią tos naujos dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė valiuta gali būti naudojama kaip teisėta mokėjimo priemonė lygiagrečiai su euru,

„grynųjų pinigų keitimo data“ reiškia datą, kai eurų banknotai ir monetos įgyja teisėtos mokėjimo priemonės statusą tam tikroje naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje,

„nacionalinė valiuta“ reiškia naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotus ir monetas, kuriuos tos valstybės narės kompetentinga institucija išleido prieš euro įvedimo datą,

„naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotai“ reiškia banknotus, išleistus naujos dalyvaujančios valstybės narės NCB, kurie buvo teisėta mokėjimo priemonė dieną prieš euro įvedimo datą ir kurie pateikiami keitimui kitam NCB arba jo paskirtam keitimo atstovui,

„pereinamasis laikotarpis“ reiškia ilgiausiai trejų metų laikotarpį, prasidedantį euro įvedimo dieną 00.00 val. (vietos laiku) ir pasibaigiantį grynųjų pinigų keitimo dieną 00.00 val. (vietos laiku),

„Eurosistemos NCB“ reiškia dalyvaujančios valstybės narės NCB (įskaitant naujos dalyvaujančios valstybės narės NCB),

„nominali vertė“ reiškia vertę, gaunamą taikant perskaičiavimo kursus, ES Tarybos patvirtintus pagal Sutarties 123 straipsnio 4 dalį, be pirkimo ir pardavimo kursų skirtumo,

„žymėjimas“ reiškia banknotų identifikavimą išskirtiniu ir specifiniu simboliu, pavyzdžiui, perforatoriumi įspaustomis skylutėmis, vykdant nacionalinę žymėjimo programą siekiant palengvinti ir apsaugoti naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotų, kuriuos tos valstybės narės kompetentinga institucija išleido iki euro įvedimo dienos, išėmimą iš apyvartos.

2 straipsnis

Įsipareigojimas keisti nominalia verte

1.   Eurosistemos NCB bent vienoje nacionalinės teritorijos vietovėje, patys arba per savo paskirtą atstovą, užtikrina, kad naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotai gali būti arba: i) keičiami į eurų banknotus ir monetas; arba ii) pagal pageidavimą, įskaitomi į sąskaitą, turimą įstaigoje, kuri atlieka keitimą, jeigu valstybės narės, kurioje vyksta keitimas, nacionalinės teisės aktai numato šią galimybę. Abiem atvejais keičiama atitinkama nominalia verte.

2.   Jeigu naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje yra pereinamasis laikotarpis, tuo laikotarpiu 1 dalies nuostatos taikomos tos naujos dalyvaujančios valstybės narės NCB, išskyrus tai, kad pagal i papunktį keičiama į tos valstybės narės nacionalinę valiutą, o ne į eurų banknotus ir monetas.

3.   Eurosistemos NCB gali apriboti naujų dalyvaujančių valstybių narių banknotų skaičių ir (arba) bendrą jų vertę, kurią jie yra pasirengę priimti iš bet kurios šalies:

i)

už bet kurį sandorį; arba

ii)

bet kurią vieną dieną,

suma tarp 500 EUR ir 2 500 EUR, sumos lygiui skiriantis priklausomai nuo nacionalinės praktikos.

4.   Eurosistemos NCB yra atsakingi už naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotų, kuriuos jie keičia pagal šias gaires, repatrijavimą į valstybės narės, kurioje minėti banknotai buvo išleisti, NCB.

3 straipsnis

Keitimui netinkami banknotai

Labai sugadinti naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotai yra netinkami keitimui pagal šias gaires. Konkrečiai, banknotas yra netinkamas keitimui, jeigu jis susideda iš daugiau nei dviejų to paties banknoto dalių, sujungtų tarpusavyje, ar buvo apgadintas prietaisais, saugančiais nuo vagysčių. Be to, banknotas yra netinkamas keitimui, jeigu jis buvo pažymėtas arba buvo apgadintas taip, kad neįmanoma patikrinti jo žymėjimo.

4 straipsnis

Priemonių pagal šias gaires trukmė

1.   Tiems naujos dalyvaujančios valstybės narės banknotams, kurie yra tinkami keitimui, 2 ir 3 straipsnių reikalavimai taikomi:

a)

nuo tos naujos dalyvaujančios valstybės narės euro įvedimo datos;

b)

iki tol, kol bus pakeisti visi tokie banknotai, pateikti keitimui prieš pasibaigiant dviejų mėnesių terminui po naujos dalyvaujančios valstybės narės grynųjų pinigų keitimo dienos.

2.   Jeigu tam tikroje naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje yra ilgesnis nei du mėnesiai dvigubos apyvartos laikotarpis, tai 1 dalies b punkte nurodytas laikotarpis yra ilgiausias iš visų naujų dalyvaujančių valstybių narių, numačiusių tą pačią euro įvedimo datą, kaip ir tam tikra dalyvaujanti valstybė narė, dvigubos apyvartos laikotarpių.

3.   Priemonių pagal šias gaires trukmė yra tokia pati visoms naujoms dalyvaujančioms valstybėms narėms, numačiusioms tą pačią euro įvedimo datą. Trukmė yra lygiavertė ilgiausiai trukmei, gaunamai taikant 1 ir 2 dalis. Pereinamojo laikotarpio buvimas tam tikroje naujoje dalyvaujančioje valstybėje narėje nepratęsia kitų naujų dalyvaujančių valstybių narių banknotų keitimo laikotarpio.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

Pasirašyta Frankfurte prie Maino, 2006 m. liepos 24 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 139, 1998 5 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2169/2005 (OL L 346, 2005 12 29, p. 1).