ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 214

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2006, nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę (kodifikuota redakcija)

1

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (kodifikuota redakcija)

7

 

*

2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2006, denonsuojantis Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl žvejybos prie Angolos krantų ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2792/1999

10

 

 

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1186/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

12

 

*

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1187/2006, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatų dėl 21 jo straipsnio taikymo tam tikrose valstybėse narėse

14

 

 

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1188/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

19

 

*

2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1189/2006, 66-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

21

 

*

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 2006/70/EB, nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai

29

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Komisija

 

*

2006 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl kontroliuojamų medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 leidžiamų naudoti svarbiausioms reikmėms 2006 m. Bendrijoje, kiekių paskirstymo (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

2006 m. liepos 20 d. Komisijos sprendimas, pakeičiantis Sprendimo 2005/769/EB, nustatančio taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, priedą

50

 

*

2006 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotiniai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1183/2006

2006 m. liepos 24 d.

nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1981 m. balandžio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1208/81, nustatantis Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalę (3), buvo iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Bendrijos suaugusių galvijų klasifikavimo skalė turėtų būti taikoma nustatant kainas ir intervencijai galvijienos sektoriuje vykdyti.

(3)

Suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimas turi būti pagrįstas galvijo raumeningumo ir riebalinio sluoksnio laipsniu. Pagal šiuos du kriterijus galima skerdenas skirstyti į klases. Taip suklasifikuotos skerdenos turi būti identifikuojamos.

(4)

Norint užtikrinti, kad šis reglamentas būtų vienodai taikomas visoje Bendrijoje, reikėtų numatyti patikrinimus vietoje, vykdomus Bendrijos inspektavimo komiteto,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatoma Bendrijos suaugusių galvijų skerdenų klasifikavimo skalė.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojami tokie apibrėžimai:

a)

skerdena – visas paskersto galvijo kūnas nuleidus kraują, išdarinėjus ir nulupus odą:

be galvos ir be kojų; galva atskiriama nuo skerdenos ties pirmuoju sprando slanksteliu, o kojos nukertamos ties riešo ir kulno sąnariais,

be krūtinės ir pilvo ertmėse esančių organų, su inkstais, inkstų riebalais ir dubens riebalais arba be jų,

be lytinių organų ir prie jų esančių rišamųjų raumenų, o patelės – be tešmens ir tešmens riebalų;

b)

skerdenos pusė – simetriškai perpjovus visą paskersto galvijo kūną, nurodytą a punkte, per kiekvieno sprando, nugaros, juosmens ir kryžkaulio slankstelio vidurį ir per krūtinkaulio ir gaktikaulio bei dubens sąaugos vidurį.

3 straipsnis

Kad būtų galima nustatyti rinkos kainas, skerdena pateikiama klasifikavimui nenuėmus paviršinių riebalų, sprandą nupjovus pagal veterinarijos reikalavimus, ir:

be inkstų, inkstų riebalų ir dubens riebalų,

be diafragmos,

be uodegos,

be stuburo smegenų,

be sėklidžių riebalų,

be riebalų ant užpakalinių kumpių (šlaunų) vidinės pusės,

be jungo venos ir šalia esančių riebalų.

Tačiau, jei valstybės narės nesilaiko čia nurodyto tipinio skerdenos pateikimo, joms leidžiama kitaip ją pateikti klasifikavimui.

Tokiais atvejais pritaikomosios pataisos, kurias reikia padaryti, kad būtų galima palaipsniui pereiti prie šio tipinio skerdenos pateikimo, nustatomos 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (5) 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4 straipsnis

1.   Nepažeidžiant taikomų intervencinių taisyklių, suaugusių galvijų skerdenos skirstomos į šias kategorijas:

A.

Jaunesnių nei dvejų metų nekastruotų bulių skerdenos;

B.

Kitų nekastruotų bulių skerdenos;

C.

Kastruotų bulių (jaučių) skerdenos;

D.

Apsiveršiavusių patelių skerdenos;

E.

Kitų patelių skerdenos.

Skerdenų priskyrimo šioms kategorijoms kriterijai nustatomi Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Suaugusių galvijų skerdenos klasifikuojamos iš eilės įvertinus:

a)

raumeningumą, kaip apibrėžta I priede;

b)

riebalinį sluoksnį, kaip apibrėžta II priede.

3.   I priede raide S pažymėtą raumeningumo klasę valstybės narės gali naudoti, jei jos įsiveda neprivalomą raumeningumo klasę, pranašesnę už egzistuojančias klases (skerdenų dvigubo raumeningumo), kad galėtų atsižvelgti į tam tikros produkcijos esamas ar tikėtinas ypatybes.

Valstybės narės, ketinančios pasinaudoti šia galimybe, apie tai praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.   Valstybėms narėms leidžiama kiekvieną iš I ir II prieduose numatytų klasių suskirstyti daugiausia į tris poklasius.

5 straipsnis

1.   Skerdenos ar skerdenų pusės klasifikuojamos kaip galima greičiau galviją paskerdus, ir tai atliekama pačioje skerdykloje.

2.   Klasifikavus skerdenas ar skerdenų puses, jos atitinkamai paženklinamos.

3.   Prieš ženklinant skerdeną valstybėms narėms leidžiama nuo skerdenų ar skerdenų pusių nuimti paviršinius riebalus, jei tai verta dėl riebalinio sluoksnio.

Sąlygos, kuriomis turi būti nuimami paviršiniai riebalai, nustatomos Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

6 straipsnis

1.   Patikrinimą vietoje vykdo Bendrijos inspektavimo komitetas, į kurio sudėtį įeina Komisijos ekspertai ir valstybių narių paskirtieji ekspertai. Apie atliktus patikrinimus komitetas atsiskaito Komisijai.

Prireikus Komisija imasi būtinų priemonių, kad klasifikuojant būtų taikomi vienodi metodai.

Tokie tikrinimai vykdomi Bendrijos vardu, ji ir dengia tokio tikrinimo išlaidas.

2.   Išsamios 1 dalies taikymo taisyklės priimamos Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Papildomos nuostatos, apibrėžiančios raumeningumo ir riebalinio sluoksnio klases, priimamos Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

8 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1208/81 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  2006 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 65, 2006 3 17, p. 50.

(3)  OL L 123, 1981 5 7, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 1026/91 (OL L 106, 1991 4 26, p. 2).

(4)  Žr. III priedą.

(5)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).


I PRIEDAS

Skerdenos profilių, ypač jos svarbiausių dalių (šlaunies, nugaros, menties), išsivystymas

RAUMENINGUMAS

Raumeningumo klasė

Aprašymas

S

Aukščiausia

Visi profiliai smarkiai išgaubti; ypač gerai išsivystę raumenys (dvigubo raumeningumo skerdenos tipas)

E

Puiki

Visi profiliai labai išgaubti arba išgaubti; raumenys ypač gerai išsivystę

U

Labai gera

Profiliai, apskritai imant, išgaubti; labai gerai išsivystę raumenys

R

Gera

Profiliai, apskritai imant, neišgaubti, tiesūs; raumenys gerai išsivystę

O

Patenkinama

Profiliai lygūs arba šiek tiek įdubę; raumenys menkai išsivystę

P

Žema

Visi profiliai įdubę ir kai kurie net labai įdubę; raumenys prastai išsivystę


II PRIEDAS

RIEBALINIO SLUOKSNIO LAIPSNIS

Riebalų kiekis skerdenos išorinėje pusėje ir krūtinės ertmėje

Riebalinio sluoksnio klasė

Aprašymas

1

Labai žema

Riebalinio sluoksnio nėra arba jis plonas

2

Žema

Plonas riebalų sluoksnis, beveik visur matomi raumenys

3

Vidutinė

Skerdena, išskyrus šlaunis ir mentes, beveik visur padengta riebalais, plonas riebalų sluoksnis krūtinės ertmėje

4

Aukšta

Skerdena padengta riebalais, bet ant šlaunų ir menčių kai kur matyti raumenys, krūtinės ertmėje ryškios pavienės riebalų sankaupos

5

Labai aukšta

Visa skerdena padengta riebalais, storos riebalų sankaupos krūtinės ertmėje


III PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su pakeitimu

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1208/81

(OL L 123, 1981 5 7, p. 3)

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1026/91

(OL L 106, 1991 4 26, p. 2)


IV PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 1208/81

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos

4 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnio pirma, antra ir trečia pastraipos

6 straipsnio 1 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

5 straipsnio ketvirta pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnis

6 straipsnio antra, trečia ir ketvirta pastraipos

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

I ir II priedai

I ir II priedai

III priedas

IV priedas


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/7


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1184/2006

2006 m. liepos 24 d.

dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1962 m. balandžio 4 d. Tarybos reglamentas Nr. 26 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (2) buvo iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Remiantis Sutarties 36 straipsniu vienas iš bendrosios žemės ūkio politikos elementų yra Sutartyje nustatytų konkurencijos taisyklių taikymas žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais. Šio reglamento nuostatas reikės atitinkamai papildyti, atsižvelgiant į minėtos politikos raidą.

(3)

Konkurencijos taisyklės, susijusios su Sutarties 81 straipsnyje nurodytais susitarimais, sprendimais ir veiksmais bei su piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, turi būti taikomos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais, jei tai netrukdo veikti nacionalinėms žemės ūkio rinkų organizacijoms ir nekelia pavojaus bendrosios žemės ūkio politikos tikslų siekimui.

(4)

Ypatingas dėmesys garantuojamas ūkininkų organizacijoms, kurioms ypač rūpi bendra žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba bei bendros infrastruktūros naudojimas, jei tokia bendra veikla neužkerta kelio konkurencijai arba nekelia pavojaus Sutarties 33 straipsnyje numatytų tikslų pasiekimui.

(5)

Tam, kad nenukentėtų bendrosios žemės ūkio politikos vystymas ir būtų užtikrintas teisinis tikrumas bei nebūtų diskriminuojamos įmonės, Komisijai turėtų būti suteikta išimtinė teisė, Teisingumo Teismui turint teisę peržiūrėti, nustatyti, ar laikomasi ankstesnėse dviejose konstatuojamosiose dalyse numatytų sąlygų, susijusių su susitarimais, sprendimais ir veiksmais, nurodytais Sutarties 81 straipsnyje.

(6)

Siekiant įgyvendinti pagalbos žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais taisykles, kurios sudaro bendrosios žemės ūkio politikos vystymo dalį, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė sudaryti dabartinių, naujų arba siūlomų pagalbos priemonių sąrašą, pateikti valstybėms narėms atitinkamas pastabas ir pasiūlyti joms tinkamas priemones,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Laikantis šio reglamento 2 straipsnio, Sutarties 81–86 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos taikomi visiems Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje ir 82 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su Sutarties I priede išvardytų produktų gamyba ar prekyba jais.

2 straipsnis

1.   Sutarties 81 straipsnio 1 dalis netaikoma tokiems šio reglamento 1 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, kurie yra rinkos nacionalinio organizavimo sudėtinė dalis arba yra būtini Sutarties 33 straipsnyje nurodytiems tikslams pasiekti.

Ji netaikoma visų pirma tokiems vienai valstybei narei priklausančių ūkininkų, ūkininkų asociacijų arba tokių asociacijų susivienijimų susitarimams, sprendimams ir veiksmams, kurie yra susiję su žemės ūkio produktų gamyba ir prekyba jais arba bendros infrastruktūros naudojimu žemės ūkio produktams saugoti, apdoroti ar perdirbti ir kuriais neįsipareigojama nustatyti vienodas kainas, nebent Komisija nustatytų, kad tuo pašalinama konkurencija arba kyla pavojus Sutarties 33 straipsnyje numatytų tikslų pasiekimui.

2.   Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir išklausiusi įmonių arba įmonių asociacijų ar bet kurių kitų, jos manymu, reikalingų fizinių ir juridinių asmenų nuomonę, Komisija turi išimtinę teisę, Teisingumo Teismui turint teisę peržiūrėti, sprendimu, kuris skelbiamas viešai, nustatyti, kurie susitarimai, sprendimai ir veiksmai atitinka 1 dalyje minimas sąlygas.

Komisija priima tokį sprendimą savo iniciatyva arba valstybės narės kompetentingos institucijos, arba suinteresuotos įmonės ar įmonių asociacijos prašymu.

3.   Paskelbtame sprendime nurodomi suinteresuotų šalių pavadinimai ir sprendimo esmė. Skelbiant atsižvelgiama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti jų verslo paslaptis.

3 straipsnis

Sutarties 88 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies pirmo sakinio nuostatos taikomos pagalbai, kuri suteikiama Sutarties I priede išvardytų produktų gamybai ar prekybai jais.

4 straipsnis

Reglamentas Nr. 26 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  2006 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL 30, 1962 4 20, p. 993/62. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 49 (OL 53, 1962 7 1, p. 1571/62).

(3)  Žr. I priedą.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su pakeitimu

Tarybos reglamentas Nr. 26

(OL 30, 1962 4 20, p. 993/62)

Tarybos reglamentas Nr. 49

(OL 53, 1962 7 1, p. 1571/62)

Tik 1 straipsnio 1 dalies g punktas


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas Nr. 26

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

I priedas

II priedas


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/10


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1185/2006

2006 m. liepos 24 d.

denonsuojantis Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl žvejybos prie Angolos krantų ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2792/1999

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl žvejybos prie Angolos krantų (2) (toliau – susitarimas) buvo pasirašytas 1989 m. vasario 1 d. Luandoje ir pagal jo 15 straipsnį įsigaliojo tą pačią dieną.

(2)

Paskutinis prie susitarimo pridėtas protokolas, kuriame laikotarpiui nuo 2002 m. rugpjūčio 3 d. iki 2004 m. rugpjūčio 2 d. nustatytos susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (3), nebuvo atnaujintas, nes tam tikros 2004 m. spalį Angolos priimtuose naujuose biologinius vandens išteklius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos sąlygos prieštaravo Bendrijos reikalavimams, taikomiems Angolos vandenyse žvejojantiems Bendrijos žvejybos laivams.

(3)

Todėl tikslinga tą susitarimą denonsuoti jo 14 straipsnyje nustatyta tvarka.

(4)

Pagal 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2792/1999, nustatantį išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (4), valstybės narės gali skirti kompensaciją Bendrijos laivyno, kuriam taikomas žvejybos susitarimas, žvejams ir laivų savininkams laikinai nutraukusiems veiklą, kai tas susitarimas nėra atnaujinamas arba yra laikinai sustabdomas. Kompensacija negali būti mokama ilgiau kaip šešis mėnesius. Jos mokėjimas gali būti pratęstas dar šešiems mėnesiams, jei bus įgyvendintas Komisijos patvirtintas atitinkamo laivyno pertvarkymo planas.

(5)

2005 m. liepos 18 d. Komisija priėmė sprendimą, kuriuo patvirtinamas žvejybos laivų, kuriems turėjo įtakos tai, kad nebuvo atnaujintas Europos bendrijos ir Angolos Respublikos žvejybos protokolas pagal ŽOFI veiklos programą, susijusią su Bendrijos struktūrinėmis intervencijomis žuvininkystės sektoriuje I tikslo regionuose Ispanijoje 2000–2006 metais, pertvarkymo planas.

(6)

Kad būtų lengviau įgyvendinti partvarkymo planą, Bendrijos žvejybos laivams, kuriems taikomas tas planas ir kurie dėl minėto susitarimo denonsavimo nutraukia savo veiklą, pagal tą susitarimą turėtų būti netaikomos tam tikros Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 nuostatos. Visų pirma, jie turėtų būti atleisti nuo įsipareigojimo kompensuoti valstybės pagalbos, skiriamos laikinai nutraukus veiklą arba laivams atnaujinti, modernizuoti arba įrengti, lėšas arba nuo įsipareigojimo metus prieš išbraukimą iš Bendrijos žvejybos laivyno registro vykdyti nenutrūkstamą veiklą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu denonsuojamas 1989 m. vasario 1 d. Luandoje pasirašytas Europos ekonominės bendrijos ir Angolos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl žvejybos prie Angolos krantų.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pranešti Angolos Respublikos Vyriausybei apie susitarimo denonsavimą.

3 straipsnis

1.   2005 m. liepos 18 d. Komisijos sprendimu patvirtintame pertvarkymo plane išvardytiems Bendrijos žvejybos laivams netaikomos Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 10 straipsnio 3 dalies b punkto ii papunkčio arba 4 dalies arba to reglamento III priedo 1.1 punkto a papunkčio nuostatos.

2.   Kiekvieno laivo, kuriam taikoma išlyga pagal Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 10 straipsnio 4 dalį, pajėgumai laikomi panaikintais skiriant valstybės pagalbą pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (5) 11 straipsnio 3 dalies nuostatas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  2006 5 16 nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 268, 1987 9 19, p. 66.

(3)  OL L 351, 2002 12 28, p. 92.

(4)  OL L 337, 1999 12 30, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 485/2005 (OL L 81, 2005 3 30, p. 1).

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1186/2006

2006 m. rugpjūčio 3 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1187/2006

2006 m. rugpjūčio 3 d.

nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatų dėl 21 jo straipsnio taikymo tam tikrose valstybėse narėse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 145 straipsnio n dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004, nustatančio išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles (2) 21 straipsnyje numatomi pavėluoto pagalbos paraiškos pateikimo atveju taikomi sumažinimai.

(2)

Tvarkydamos 2006 m. bendrąsias paraiškas keletas valstybių narių susidūrė su ypatingomis aplinkybėmis. Dėl šių aplinkybių skirtingu mastu sumažėjo galimybė atitinkamų valstybių narių ūkininkams pateikti bendrąsias paraiškas per Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą. Todėl tikėtina, kad susidariusi padėtis galėtų nepagrįstai pažeisti kai kurių ūkininkų teisę gauti visą pagalbą, kurią jie paprastai turi gauti.

(3)

Praktiškai įgyvendindamos naująją bendrąją išmokos schemą, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė susidūrė su netikėtomis problemomis, ypač susijusiomis su techniniais ir administraciniais sunkumais. Be to, dėl alyvuogių aliejaus sektoriaus įtraukimo į šią schemą, sistema tapo dar sudėtingesnė. Didelis paraiškas teikiančių ūkininkų skaičius ir sudėtingas alyvmedžių giraičių užimamų plotų, apie kuriuos reikia pranešti, apskaičiavimas apsunkino 2006 m. paraiškų tvarkymą Prancūzijoje, Italijoje, Portugalijoje ir Ispanijoje.

(4)

Dėl sunkios potvynių sukeltos padėties Vengrijoje bei netikėtų techninių sunkumų, iškilusių pirmą kartą spausdinant reikalingą grafinę informaciją Lenkijoje, kompetentingos valdžios institucijos labai pavėlavo ūkininkams išdalinti išsamias paraiškos formas, todėl sumažėjo galimybė ūkininkams paraiškas pateikti per nustatytą terminą.

(5)

Atsižvelgiant į susidariusią padėtį 2006 m. nereikėtų taikyti 1 % sumažinimo už vieną darbo dieną ir Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21 straipsnio 1 dalyje nustatytos išimties paraiškoms, pateiktoms per terminus, nustatytus atsižvelgiant į kiekvienos atitinkamos valstybės narės konkrečias aplinkybes.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21 straipsnio 1 dalies, 1 % sumažinimas už kiekvieną darbo dieną ir ten nurodyta išimtis netaikoma kompetentingoms valdžios institucijoms pateiktoms 2006 m. bendrosioms paraiškoms:

a)

iki 2006 m. gegužės 31 d.:

i)

Prancūzijai:

šio reglamento I priede išvardytų Prancūzijos departamentų ūkininkams,

ūkininkams, kurie pradėjo teikti paraiškas elektroniniu būdu iki 2006 m. gegužės 15 d., bet iki šios dienos negalėjo baigti pildyti paraiškos elektroniniu būdu;

ii)

šio reglamento II priede išvardytoms Vengrijos teritorijoms;

iii)

Nyderlandams;

b)

iki 2006 m. birželio 15 d.:

i)

Prancūzijos bendrosios išmokos schemos reikalavimus atitinkantiems ūkininkams, auginantiems alyvmedžius;

ii)

šio reglamento III priede išvardytoms Ispanijos autonominėms bendruomenėms;

iii)

Italijai;

iv)

Lenkijai;

v)

Anglijai;

vi)

Portugalijos bendrosios išmokos schemos reikalavimus atitinkantiems ūkininkams, auginantiems alyvmedžius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 953/2006 (OL L 175, 2006 6 29, p. 1).

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 659/2006 (OL L 116, 2006 4 29, p. 20).


I PRIEDAS

1 straipsnio a punkto i papunktyje nurodyti Prancūzijos departamentai

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


II PRIEDAS

1 straipsnio a punkto ii papunktyje nurodytos Vengrijos teritorijos

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


III PRIEDAS

1 straipsnio b punkto ii papunktyje nurodytos Ispanijos autonominės bendruomenės

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1188/2006

2006 m. rugpjūčio 3 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1174/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 55, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 211, 2006 8 1, p. 20.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. rugpjūčio 4 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1189/2006

2006 m. rugpjūčio 3 d.

66-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2006 m. liepos 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 3 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 674/2006 (OL L 116, 2006 4 29, p. 58).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Al Rashid Trust (taip pat žinomas kaip Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; faks. 662 38 14,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan, tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Office Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Office Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,,

Office Dha'rbi-M'unin, Rm No 3 Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,,

Office Dha'rbi-M'unin, Top floor, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,,

veikia Afganistane: Herate, Džalalabade, Kabule, Kandahare, Mazari Šarife,

taip pat veikia Kosove, Čėčėnijoje“

pakeičiamas taip:

„Aid Organisation of The Ulema (alias a) Al Rashid Trust, b) Al Rasheed Trust, c) Al-Rasheed Trust, d) Al-Rashid Trust). Adresas:

a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No 4, Karachi, Pakistan, tel. a) 668 33 01; b) 0300-820 91 99; faks. 662 38 14;

b)

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi;

c)

617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi (Tel. 587 25 45);

d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan (Tel. 262 38 18-19);

e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (Tel. 042-681 20 81).

Kita informacija: a) centrinis biuras Pakistane; b) sąskaitos Habib Bank Ltd. Užsienio valiutos skyriuje: 05501741 ir 06500138.“;

(2)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Al-Nur Honey Press Shops (taip pat žinomas kaip Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen“ pakeičiamas taip:

„Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Adresas: Sanaa, Yemen. Kita informacija: įkurtas Mohamed Mohamed A-Hamati iš Hufash District, El Mahweet Governate, Yemen.“;

(3)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Eastern Turkistan Islamic Movement arba East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (taip pat žinomas kaip Eastern Turkistan Islamic Party arrba Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)“ pakeičiamas taip:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias a) The Eastern Turkistan Islamic Party; b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

(4)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Global Relief Foundation (alias a) GRF, b) Fondation Secours Mondial, c) Secours mondial de France, d) SEMONDE, e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l., f) Fondation Secours Mondial v.z.w, g) FSM, h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., i) Fondation Secours Mondial – Kosova, j) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresas:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Kita informacija:

a)

Kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Čėčėnija (Rusija), Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Rusija), Irakas, Jordanija, Kašmyras, Libanas, Vakarų krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija;

b)

JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626;

c)

PVM mokėtojo kodas: BE 454 419 759;

d)

Adresai Belgijoje – Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. adresai nuo 1998 m.“

pakeičiamas taip:

Global Relief Foundation (alias a) GRF; b) Fondation Secours Mondial; c) Secours mondial de France; d) SEMONDE; e) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. ; f) Fondation Secours Mondial v.z.w; g) FSM; h) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. ; i) Fondation Secours Mondial – Kosova; j) Fondation Secours Mondial „World Relief“). Adresas:

a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.;

c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, France;

d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium;

e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Belgium;

f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Belgium;

g)

Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

h)

Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina;

i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo;

j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo;

k)

Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, PO Box 2892, Tirana, Albania;

l)

House 267, Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan.

Kita informacija:

a)

Kitos vietos užsienyje: Afganistanas, Azerbaidžanas, Bangladešas, Čėčėnija (Rusija), Kinija, Eritrėja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušija (Rusija), Irakas, Jordanija, Libanas, Vakarų krantas ir Gaza, Siera Leonė, Somalis ir Sirija;

b)

JAV federalinis darbdavio identifikacijos numeris: 36-3804626;

c)

PVM mokėtojo kodas: BE 454 419 759;

d)

Adresai Belgijoje – Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l ir Fondation Secours Mondial vzw. adresai nuo 1998 m.

(5)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), taip pat žinomas kaip Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; biuro vieta: Pakistanas ir Afghanistanas. NB: nurodomi šios organizacijos biurai tik Pakistane ir Afganistane“ pakeičiami taip:

Revival of Islamic Heritage Society (alias a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya; b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent; c) Jamia Ihya Ul Turath; d) RIHS). Biuro vieta: Pakistanas ir Afghanistanas. Kita informacija: nurodomi šios organizacijos biurai tik Pakistane ir Afganistane.

(6)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ pakeičiami taip:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; b) Riyadh-as-Saliheen; c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin; e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs); f) RSRSBCM).

(7)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ pakeičiamas taip:

Special Purpose Islamic Regiment (alias a) The Islamic Special Purpose Regiment; b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; c) Islamic Regiment of Special Meaning; d) SPIR).

(8)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Switzerland“ pakeičiamas taip:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italy.

(9)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Anafi, Nazirullah, Maulavi (komercijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Nazirullah Aanafi. Titulas: maulavis. Pareigos: komercijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1962 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000912 (išduotas 1998 6 30).

(10)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Qadeer, Abdul, General (karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Abdul Qadeer. Titulas: generolas. Pareigos: karo atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1967 m. Gimimo vieta: Nangarharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974.

(11)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, c) Aiadi, Ben Muhammad, d) Aiady, Ben Muhammad, e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, b) 129 Park Road, NW8, London, England, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso, b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) E 423362, išduotas Islamabade 1988 5 15, b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1998 12 30, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) adresas Belgijoje – PO box, b) jo tėvo vardas – Mohamed, mamos – Medina Abid; c) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje“ pakeičiamas taip:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq; b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad; c) Aiadi, Ben Muhammad; d) Aiady, Ben Muhammad; e) Ayadi Shafig Ben Mohamed; f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig; g) Chafiq Ayadi; h) Chafik Ayadi; i) Ayadi Chafiq; j) Ayadi Chafik; k) Abou El Baraa). Adresas: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany, b) 129 Park Road, London NW8, England, c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgium, d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (paskutinis registracijos adresas Bosnijoje ir Hercegovinoje). Gimimo data: a) 1963 3 21, b) 1963 1 21. Gimimo vieta: Sfaksas, Tunisas. Pilietybė: a) Tuniso; b) Bosnijos ir Hercegovinos. Paso Nr.: a) E 423362 (išduotas Islamabade 1988 5 15); b) 0841438 (Bosnijos ir Hercegovinos pasas, išduotas 1998 12 30, kurio galiojimo laikas pasibaigė 2003 12 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: 1292931. Kita informacija: a) adresas Belgijoje – PO box; b) jo tėvo vardas – Mohamed, mamos – Medina Abid; c) pagal turimas žinias gyvena Dubline, Airijoje.

(12)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ahmed Mohammed Hamed Ali (taip pat žinomas kaip Abdurehman, Ahmed Mohammed; taip pat žinomas kaip Abu Fatima; taip pat žinomas kaip Abu Islam; taip pat žinomas kaip Abu Khadiijah; taip pat žinomas kaip Ahmed Hamed; taip pat žinomas kaip Ahmed The Egyptian; taip pat žinomas kaip Ahmed, Ahmed; taip pat žinomas kaip Al-Masri, Ahmad; taip pat žinomas kaip Al-Surir, Abu Islam; taip pat žinomas kaip Ali, Ahmed Mohammed; taip pat žinomas kaip Ali, Hamed; taip pat žinomas kaip Hemed, Ahmed; taip pat žinomas kaip Shieb, Ahmed; taip pat žinomas kaip Shuaib), Afghanistanas; gimęs 1965 m. Egipte; Egipto pilietis“ pakeičiamas taip:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias a) Abdurehman, Ahmed Mohammed; b) Ahmed Hamed; c) Ali, Ahmed Mohammed; d) Ali, Hamed; e) Hemed, Ahmed; f) Shieb, Ahmed; g) Abu Fatima; h) Abu Islam; i) Abu Khadiijah; j) Ahmed The Egyptian; k) Ahmed, Ahmed; l) Al-Masri, Ahmad; m) Al-Surir, Abu Islam; n) Shuaib. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: Egiptas. Pilietybė: Egipto.

(13)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Al-Jadawi, Saqar; gimęs apie 1965 m.; manoma, kad yra Jemeno arba Saudo Arabijos pilietis; Usamos Bin Ladeno padėjėjas“ pakeičiamas taip:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Adresas: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Gimimo data: 1965 m. Gimimo vieta: Al-Mukela, Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: 00385937. Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas; b) Usamos Bin Ladeno vairuotojas ir privatus asmens sargybinis nuo 1996 iki 2001 m.

(14)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias a) Abdelmajid AL-ZINDANI; b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Gimimo data: 1950 m. Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: A005487 (Jemenas), išduotas 1995 m. rugpjūčio 13 d.“ pakeičiamas taip:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias a) Abdelmajid Al-Zindani; b) Abd Al-Majid Al-Zindani; c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titulas: šeichas. Adresas: Sanaa, Yemen. Gimimo data: a) 1942 m.; b) circa 1950 m. Gimimo vieta: Jemenas. Pilietybė: Jemeno. Paso Nr.: A005487 (išduotas 1995 08 13).

(15)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Allamuddin, Syed (antrasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Sayed Allamuddin Athear. Pareigos: antrasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Badachšanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000974.

(16)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Huda bin Abdul HAQ (alias a) Ali Gufron, b) Ali Ghufron, c) Ali Gufron al Mukhlas, d) Mukhlas, e) Muklas, f) Muchlas, g) Sofwan); gimimo data: a) 1960 m. vasario 9 d., b) 1960 m. vasario 2 d.; gimimo vieta: Lamongano rajono Solokuro apylinkė, Rytų Javos provincija, Indonezija; pilietybė: Indonezijos“ pakeičiamas taip:

Huda bin Abdul Haq (alias a) Ali Gufron; b) Ali Ghufron; c) Ali Gufron al Mukhlas; d) Mukhlas; e) Muklas; f) Muchlas; g) Sofwan). Gimimo data: a) 1960 2 9; b) 1960 2 2. Gimimo vieta: Lamongano rajono Solokuro apylinkė, Rytų Javos provincija, Indonezija. Pilietybė: Indonezijos.

(17)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, b) Bin al Shibh, Ramzi, c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Gimimo data: 1972 5 1 arba 1973 9 16. Gimimo vieta: a) Chadramautas, Jemenas, b) Chartumas, Sudanas. Pilietybė: a) Sudano, b) Jemeno. Jemeno pasas, Nr. 00 085 243, išduotas 1997 11 12 Sanoje, Jemenas“ pakeičiamas taip:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Ramzi Omar). Gimimo data: a) 1972 5 1; b) 1973 9 16. Gimimo vieta: a) Gheil Bawazir, Chadramautas, Jemenas; b) Chartumas, Sudanas. Pilietybė: a) Jemeno; b) Sudano. Paso Nr.: 00085243 (išduotas 1997 m. Sanoje, Jemenas). Kita informacija: 2002 m. rugsėjo 9 d. areštuotas Karačyje, Pakistanas.

(18)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Daud, Mohammad (administracijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Mohammad Daud. Pareigos: administracijos atašė, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1956 m. Gimimo vieta: Kabulas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 00732.

(19)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Fauzi, Habibullah (pirmasis sekretorius, misijos vadovo pavaduotojas, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Habibullah Faizi. Pareigos: antrasis sekreteorius. Gimimo data: 1961 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 010678 (išduotas 1993 12 19).

(20)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Murad, Abdullah, Maulavi (generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta)“ pakeičiamas taip:

Abdullah Hamad. Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta, Pakistanas. Gimimo data: 1972 m. Gimimo vieta: Hilmendas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 00857 (išduotas 1997 11 20).

(21)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta)“ pakeičiamas taip:

Abdul Hai Hazem. Titulas: maulavis. Pareigos: pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Kveta, Pakistanas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 0001203.

(22)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); gimimo data: 1971 m. kovo 12 d.; gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija; pilietybė: manoma, kad yra Saudo Arabijos pilietis arba palestinietis; paso Nr.: turi Egipto pasą Nr. 484824, išduotą 1984 m. sausio 18 d. Egipto ambasadoje Rijade; kita informacija: artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas“ pakeičiama taip:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida; b) Abd Al-Hadi Al-Wahab; c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain; e) Abu Zubaydah; f) Tariq). Gimimo data: 1971 3 12. Gimimo vieta: Rijadas, Saudo Arabija; tautybė: palestinietis. Paso Nr.: 484824 (Egipto pasas, išduotas 1984 1 18 Egipto ambasadoje Rijade). Kita informacija: artimas Usamos bin Ladeno bendrininkas ir teroristų kelionių organizavimo pagalbininkas.

(23)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis)“ pakeičiamas taip:

Rahamatullah Kakazada. Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000952 (išduotas 1999 1 7).

(24)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan). Gimimo data: 1955 m. Gimimo vieta: Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: A-333602, išduotas 1985 m. balandžio 6 d. Bombėjuje, Indija.“ pakeičiamas taip:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim; b) Sheikh Dawood Hassan; c) Sheikh Ibrahim; d) Hizrat). Gimimo data: 1955 12 26. Gimimo vieta: a) Bombėjus; b) Ratnagiri, Indija. Pilietybė: Indijos. Paso Nr.: Paso Nr. A-333602 (išduotas 1985 6 4 Bombėjuje, Indija). Kita informacija: a) pasas panaikintas Indijos vyriausybės; b) Indijoje išduotas tarptautinis arešto orderis.

(25)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Abu Hamza Al-Masri, g) Al-Masri, Abu Hamza, h) Al-Misri, Abu Hamza). Adresas: a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Gimimo data: 1958 4 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Kita informacija: pareikšti kaltinimai Jungtinėje Karalystėje“ pakeičiamas taip:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa; b) Adam Ramsey Eaman; c) Kamel Mustapha Mustapha; d) Mustapha Kamel Mustapha; e) Abu Hamza; f) Mostafa Kamel Mostafa; g) Abu Hamza Al-Masri; h) Al-Masri, Abu Hamza; i) Al-Misri, Abu Hamza). Adresas: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Gimimo data: 1958 4 15. Gimimo vieta: Aleksandrija, Egiptas. Pilietybė: Didžiosios Britanijos. Kita informacija: pareikšti kaltinimai Jungtinėje Karalystėje.

(26)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Mohammad, Akhtar, Maulavi (švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Titulas: maulavis. Pareigos: švietimo atašė, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1970 m. Gimimo vieta: Kundūzas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 012820 (išduotas 2000 11 4).

(27)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (prekybos atstovas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Titulas: a) alchadžas; b) maulavis. Pareigos: Afganistano prekybos agentūros vadovas, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1934 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: SE 011252.

(28)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Hitem). Adresas: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo vieta: Taizas (Jemenas). Gimimo data: 1970 m. kovo 1 d. Kita informacija: areštuotas Italijoje 2003 8 19“, pakeičiamas taip:

Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem). Adresas: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italy, b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italy. Gimimo data: a) 1970 3 1; b) 1972 3 26. Gimimo vieta: Taizas (Jemenas). Pilietybė: Jemeno. Kita informacija: areštuotas Italijoje 2003 8 19.

(29)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Wali, Qari Abdul (pirmasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Pareigos: trečiasis sekretorius. Gimimo data: 1974 m. Gimimo vieta: Gazni, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000769 (išduotas 1997 2 2).

(30)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (trečiasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis)“ pakeičiamas taip:

Abdul Ghafar Shinwari. Titulas: hadžis. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „generalinis konsulatas“, Karačis, Pakistanas. Gimimo data: 1965 3 29. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 000763 (išduotas 1997 1 9).

(31)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Najibullah, Maulavi (generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras)“ pakeičiamas taip:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Titulas: maulavis. Pareigos: generalinis konsulas, Talibano „generalinis konsulatas“, Pešavaras, Pakistanas. Gimimo data: 1954 m. Gimimo vieta: Farahas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: 00737 (išduotas 1996 10 20).

(32)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Gimimo vieta: Vydricho kaimas, Rytų Kazachstano regionas, TSRS. Gimimo data: 1952 m. rugsėjo 12 d. Pilietybė: Rusijos Federacijos. Pasai: Rusijos pasas 43 Nr. 1600453“ pakeičiamas taip:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Adresas: Derzhavina street 281-59, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation. Gimimo data: 1952 9 12. Gimimo vieta: Vydricho kaimas, Šemonaichinsko (Verchubinsko) rajonas, Kazachstano (Tarybų Socialistinė) Respublika. Pilietybė: Rusijos. Paso Nr.: a) 43 Nr. 1600453; b) 535884942 (Rusijos užsienio pasas); c) 35388849 (Rusijos užsienio pasas). Kita informacija: a) nurodytas ankstesnis adresas; b) žuvęs 2004 2 19.

(33)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašai „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“, „Zaeef, Abdul Salam (Talibano ambasadorius Pakistanui)“ ir „Zaief, Abdul Salam, Mullah (kalnakasybos ir pramonės viceministras)“ pakeičiami taip:

Abdul Salam Zaeef. Titulas: mula. Pareigos: a) kalnakasybos ir pramonės viceministras, b) nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1968 m. Gimimo vieta: Kandaharas, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001215 (išduotas 2000 8 29).

(34)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Zahid, Mohammad, Mullah (trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas)“ pakeičiamas taip:

Mohammad Zahid. Titulas: mula. Pareigos: trečiasis sekretorius, Talibano „ambasada“, Islamabadas, Pakistanas. Gimimo data: 1971 m. Gimimo vieta: Logaras, Afghanistanas. Pilietybė: Afganistano. Paso Nr.: D 001206 (išduotas 2000 7 17).


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/29


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/70/EB

2006 m. rugpjūčio 1 d.

nustatanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su „politikoje dalyvaujančių asmenų“ apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (1), ypač į jos 40 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2005/60/EB reikalaujama, kad įstaigos ir asmenys, kuriems ji taikoma, atsižvelgdami į grėsmės lygį, taikytų sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemones sandorių arba verslo ryšių su kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje gyvenančiais politikoje dalyvaujančiais asmenimis atžvilgiu. Nagrinėjant šios grėsmės aplinkybes reikia, kad įstaigų ir asmenų, kuriems taikoma direktyva, ištekliai būtų ypač sutelkti į keliančius didelę pinigų plovimo grėsmę produktus ir sandorius. Politikoje dalyvaujančiais asmenimis laikomi asmenys, kuriems yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir tokių asmenų artimieji šeimos nariai arba artimais pagalbininkais esantys asmenys. Siekiant numatyti nuoseklų politikoje dalyvaujančio asmens sąvokos taikymą nustatant asmenų grupes, kurioms taikoma direktyva, būtina atsižvelgti į atitinkamų šalių socialinius, politinius ir ekonominius skirtumus.

(2)

Įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma Direktyva 2005/60/EB, gali nepavykti nustatyti, kad klientas yra priskirtinas vienai iš politikoje dalyvaujančių asmenų kategorijų, nepaisant tinkamų ir pakankamų priemonių taikymo šiuo atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis valstybės narės, naudodamosi susijusiais su tos direktyvos taikymu įgaliojimais, turėtų tinkamai apsvarstyti būtinybę užtikrinti, jog tie asmenys nebūtų automatiškai laikomi atsakingais. Valstybės narės taip pat turėtų apsvarstyti, kaip palengvinti minėtos direktyvos nuostatų laikymąsi, teikdamos būtinas gaires su šiuo klausimu susijusioms įstaigoms ir asmenims.

(3)

Žemiau nei nacionaliniu lygiu užimamos viešosios pareigos paprastai neturėtų būti laikomos svarbiomis. Vis dėlto, jei šių pareigų politiniai aspektai yra lygintini su panašiais aspektais nacionaliniu lygiu, įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma ši direktyva, atsižvelgdami į grėsmės lygį, turėtų svarstyti, ar šias viešąsias pareigas einantys asmenys turėtų būti laikomi politikoje dalyvaujančiais asmenimis.

(4)

Kai pagal Direktyvą 2005/60/EB reikalaujama, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma direktyva, nustatytų artimus fizinių asmenų, kuriems patikėtos svarbios viešosios pareigos, pagalbininkus, šis reikalavimas taikomas, jei santykiai su pagalbininku yra viešai žinomi arba įstaiga ar asmuo turi priežasčių manyti, kad tokių santykių esama. Taigi šios sąlygos žinojimas nereiškia, kad įstaigos ir asmenys, kuriems taikoma direktyva, aktyviai atliko tyrimą.

(5)

Asmenys, kuriems taikytina politikoje dalyvaujančių asmenų sąvoka, turėtų būti nelaikomi tokiais asmenimis praėjus minimaliam laikotarpiui po to, kai jie nebeužima svarbių viešųjų pareigų.

(6)

Nors bendrųjų deramo klientų tikrinimo procedūrų, atsižvelgiant į grėsmės lygį, pritaikymas mažos grėsmės situacijoms yra įprasta priemonė pagal Direktyvą 2005/60/EB ir atsižvelgiant į tai, kad supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms vykdyti reikia pakankamai tikrinti ir kontroliuoti kitas sistemos sritis siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūros turėtų būti taikomos ribotam atvejų skaičiui. Šiais atvejais reikalavimai įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ta direktyva, tebegalioja, ir tikimasi, kad jie, inter alia, tebevykdys verslo ryšių stebėseną siekdami būti pajėgūs susekti sudėtingus arba neįprastai didelės vertės sandorius, kuriuose nėra aiškaus ekonominio arba akivaizdaus teisėto tikslo.

(7)

Nacionalinės valdžios institucijos paprastai laikomos keliančiais mažą grėsmę klientais jų valstybėje narėje ir pagal Direktyvą 2005/60/EB joms gali būti taikomos supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūros. Tačiau nė viena iš Bendrijos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų, įskaitant Europos centrinį banką (ECB), neturi tiesioginės teisės į direktyvoje nustatytą supaprastintą deramą klientų tikrinimą, nes nėra priskirtinos „nacionalinių valdžios institucijų“ kategorijai arba, ECB atveju, – „kredito ir finansų įstaigų“ kategorijai. Vis dėlto nepanašu, kad šie subjektai keltų didelę pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, todėl jie turėtų būti pripažinti mažą grėsmę keliančiais klientais, kuriems taikomos supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūros su sąlyga, kad jie atitinka atitinkamus kriterijus.

(8)

Be to, turėtų būti įmanoma taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūras, jei finansinės veiklos imasi juridiniai asmenys, kuriems netaikomas finansų įstaigos apibrėžimas pagal Direktyvą 2005/60/EB, tačiau jiems taikomi nacionaliniai teisės aktai vadovaujantis ta direktyva, ir jie atitinka pakankamo skaidrumo reikalavimus tapatybės ir pakankamų kontrolės mechanizmų klausimais, ypač sustiprintos priežiūros klausimu. Tai galėtų būti taikoma bendrąsias draudimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

(9)

Turėtų būti įmanoma taikyti supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūras produktams ir susijusiems sandoriams tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jei konkrečiu finansiniu produktu paprastai neįmanoma suteikti naudos trečiosioms šalims ir tą naudą galima gauti tik per ilgą laiką, pvz., kai kurie investicinio draudimo liudijimai arba taupymo produktai, arba tuo atveju, jei finansinis produktas yra skirtas finansuoti materialaus turto nuomą pagal išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią šio turto teisiniu ir tikruoju savininku lieka išperkamosios nuomos bendrovė, arba tuo atveju, jei finansinis produktas yra mažos vertės vartojimo paskola su sąlyga, jei sandoriai yra vykdomi per bankų sąskaitas ir sandorių vertė neviršija tinkamos ribos. Valstybės kontroliuojamiems produktams, kurie paprastai yra skirti konkrečioms klientų kategorijoms, pvz., taupymo vaikų naudai produktams, turėtų būti taikoma supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūra, net jei ne visi kriterijai atitinka. „Valstybės kontrolė“ reiškia veiklą, kuriai netaikoma įprasta finansų rinkų priežiūra, tačiau ši nuostata negalioja produktams, pvz. skolos vertybiniams popieriams, kuriuos valstybė išleidžia tiesiogiai.

(10)

Valstybės narės, prieš suteikdamos leidimą naudoti supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūras, turi įvertinti, ar klientai arba atitinkami produktai ir susiję sandoriai kelia mažą pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, ypač atkreipdamos ypatingą dėmesį į šių klientų veiklą arba visus produktus ar sandorius, apie kuriuos galima manyti, kad dėl jų pobūdžio juos ypač galima naudoti arba piktnaudžiauti jais siekiant plauti pinigus arba finansuoti teroristus. Ypač klientų, susijusių su mažą grėsmę keliančiais produktais, bandymai veikti anonimiškai arba slėpti savo tapatybę turėtų būti laikomi rizikos veiksniu ir kelti įtarimą.

(11)

Tam tikromis aplinkybėmis fiziniai arba juridiniai asmenys gali verstis finansine veikla retai arba labai ribotai – tai gali būti papildoma veikla, vykdoma kartu su nefinansine veikla, pvz., viešbučiai, kuriuose teikiamos valiutos keitimo paslaugos jų klientams. Pagal Direktyvą 2005/60/EB valstybėms narėms leidžiama nuspręsti, kad tokiai finansinei veiklai ji netaikoma. Įvertinant retą arba labai ribotą veiklos pobūdį reikėtų atsižvelgti į kiekybines ribas, susijusias su atitinkamais sandoriais ir verslo apyvarta. Šios ribos, atsižvelgiant į finansinės veiklos pobūdį, turėtų būti nustatytos nacionaliniu lygiu siekiant atsižvelgti į šalių skirtumus.

(12)

Be to, besiverčiantis finansine veikla retai arba labai ribotai fizinis arba juridinis asmuo neturėtų teikti viešų visų rūšių finansinių paslaugų, o tik tas, kurios būtinos jo pagrindinei veiklai gerinti. Jei asmens pagrindinis verslas yra susijęs su veikla, kuriai taikoma Direktyva 2005/60/EB, išimtis, susijusi su retai vykdoma arba labai ribota finansine veikla, neturėtų būti suteikta (išimtis gali būti suteikta tik prekiautojams prekėmis).

(13)

Vykdant tam tikrą finansinę veiklą, pvz., teikiant pinigų pervedimo arba perlaidų paslaugas, yra daugiau galimybių ja naudotis arba piktnaudžiauti ja siekiant plauti pinigus arba finansuoti teroristus. Todėl būtina užtikrinti, kad taikant Direktyvą 2005/60/EB šiai arba panašiai finansinei veiklai nebūtų daromos išimtys.

(14)

Turėtų būti numatyta, kad pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį priimti sprendimai, jei reikia, būtų panaikinami kuo greičiau.

(15)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad sprendimais dėl išimčių nebūtų piktnaudžiaujama siekiant plauti pinigus arba finansuoti teroristus. Jos ypač turėtų vengti priimti sprendimus pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį tais atvejais, kai nacionalinės valdžios institucijos, vykdydamos stebėseną ir kontrolę, susiduria su ypatingomis kliūtimis dėl valstybių narių iš dalies sutampančių kompetencijos sričių, pvz., teikiant finansines paslaugas laivuose, kuriais teikiamos transporto paslaugos tarp skirtingose valstybėse narėse esančių uostų.

(16)

Šios direktyvos taikymas nepažeidžia 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu (2) ir 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (3), taikymo.

(17)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos Direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemonės, apimančios:

1)

tos direktyvos 3 straipsnio 8 dalyje nustatyto politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimo techniniai aspektai;

2)

techniniai kriterijai, skirti nustatyti, ar situacijos sudaro mažą pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, kaip nurodyta tos direktyvos 11 straipsnio 2 ir 5 dalyse;

3)

techniniai kriterijai, skirti nustatyti, ar pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį yra pateisinama netaikyti direktyvos tam tikriems vykdantiems finansinę veiklą retai arba labai ribotai juridiniams arba fiziniams asmenims.

2 straipsnis

Politikoje dalyvaujantys asmenys

1.   Taikant Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 8 dalį „fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos“ yra šie asmenys:

a)

valstybių vadovai, vyriausybių vadovai, ministrai, viceministrai arba ministrų pavaduotojai;

b)

parlamentų nariai;

c)

aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų nariai, kurių sprendimai negali būti apskundžiami, išskyrus išskirtinius atvejus;

d)

audito rūmų ar centrinių bankų valdybų nariai;

e)

ambasadoriai, laikinieji reikalų patikėtiniai ir aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkai;

f)

valstybės valdomų įmonių administracinių, valdymo ir priežiūros organų nariai.

Nė viena iš pirmosios pastraipos a–f punktuose nustatytų kategorijų neapima vidutinio ir žemesnio rango pareigūnų.

Pirmosios pastraipos a–e punktuose nustatytos kategorijos, jei reikia, apima Bendrijos ir tarptautinio lygio pareigas.

2.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 8 dalį „artimieji šeimos nariai“ yra šie asmenys:

a)

sutuoktinis;

b)

pagal nacionalinę teisę lygiaverčiais sutuoktiniui laikomi partneriai;

c)

vaikai ir jų sutuoktiniai arba partneriai;

d)

tėvai.

3.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 3 straipsnio 8 dalį „artimais pagalbininkais esantys asmenys“ yra šie asmenys:

a)

fizinis asmuo, apie kurį yra žinoma, kad jis turi bendrą tikrąją nuosavybės teisę į juridinius asmenis ar juridines struktūras arba kitus artimus verslo ryšius su 1 dalyje nurodytu asmeniu;

b)

fizinis asmuo, kuris yra vienintelis tikrasis juridinio asmens arba juridinės struktūros, apie kuriuo yra žinoma, kad jie buvo įsteigti de facto siekiant naudos 1 dalyje nurodytam asmeniui, savininkas.

4.   Nepažeidžiant sustiprinto deramo klientų tikrinimo priemonių, įvertinus grėsmės lygį, taikymo, jei bent vienerius metus asmuo nustoja ėjęs jam patikėtas svarbias viešąsias pareigas, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos įstaigos ir asmenys neprivalo laikyti tokio asmens dalyvaujančiu politikoje.

3 straipsnis

Supaprastintas deramas klientų tikrinimas

1.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 11 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali, remdamosi šio straipsnio 4 dalimi, laikyti klientus mažą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmę keliančiais klientais, jei jie yra valstybinės valdžios institucijos arba viešosios įstaigos ir atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

klientui yra patikėtos viešosios pareigos pagal Europos Sąjungos sutartį, Bendrijų sutartis arba Bendrijos antrinės teisės aktus;

b)

informacija apie kliento tapatybę yra viešai prieinama, skaidri ir nekelia abejonių;

c)

kliento veikla ir jos apskaitos metodai yra skaidrūs;

d)

klientas yra atskaitingas Bendrijos institucijai arba valstybės narės valdžios institucijoms arba galioja kitos tinkamos tikrinimo ir kontrolės procedūros, kuriomis užtikrinama kliento veiklos kontrolė.

2.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 11 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali, remiantis šio straipsnio 4 dalimi, laikyti klientus mažą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmę keliančiais klientais, jei jie yra juridiniai asmenys ir, nors nebūdami valstybinės valdžios institucijomis arba viešosiomis įstaigomis, atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

klientas yra subjektas, kuris imasi finansinės veiklos, kuriai netaikomas Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnis, tačiau kuriai vadovaujantis minėtos direktyvos 4 straipsniu nacionaliniais teisės aktais buvo išplėstas toje direktyvoje numatytų įpareigojimų taikymas;

b)

informacija apie kliento tapatybę yra viešai prieinama, skaidri ir nekelia abejonių;

c)

klientas privalo turėti licenciją pagal finansinę veiklą reguliuojančią nacionalinę teisę, o licencija gali būti neišduota, jei kompetentingos institucijos nemano, kad asmenys, kurie iš tikrųjų vadovauja arba vadovaus tokio subjekto darbui arba jo tikrasis savininkas yra tinkamai pasirengę ir atitinkantys reikalavimus asmenys;

d)

klientui, kaip nustatyta Direktyvos 2005/60/EC 37 straipsnio 3 dalyje, kompetentingos institucijos taiko priežiūrą, susijusią su atitikimu direktyvą perkeliantiems nacionaliniams teisės aktams ir, jei reikia, papildomiems įsipareigojimams pagal nacionalinius teisės aktus;

e)

neatitinkančiam a punkte nurodytų sąlygų klientui yra taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, įskaitant galimybę taikyti tinkamas administracines priemones arba skirti administracines sankcijas.

Pirmos pastraipos a punkte nurodyta įmonė apima dukterines įmones tik tais atvejais, kai Direktyvoje 2005/60/EB numatytų įpareigojimų taikymas yra išplėstas atskirai tokioms įmonėms.

Pagal pirmosios pastraipos c punktą kompetentinga institucija vykdo kliento veiklos priežiūrą. Šiomis aplinkybėmis „priežiūra“ reiškia aukščiausius priežiūros įgaliojimus turinčių institucijų vykdomą priežiūrą, įskaitant galimybę atlikti patikrinimus vietoje. Tokie patikrinimai apima strategijos, procedūrų, buhalterinių knygų ir įrašų tikrinimą ir pavyzdžių tyrimą.

3.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 11 straipsnio 5 dalį valstybės narės gali, remdamosi šio straipsnio 4 dalimi, leisti įstaigoms ir asmenims, kuriems taikoma ta direktyva, laikyti produktus arba su tokiais produktais susijusius sandorius keliančiais mažą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo grėsmę, jei jie atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

produktas yra nurodytas raštu sudarytoje sutartyje;

b)

susiję sandoriai yra vykdomi naudojant kliento sąskaitą kredito įstaigoje, kuriai yra taikoma Direktyva 2005/60/EB arba kredito įstaiga yra trečiojoje šalyje, kuri taiko reikalavimus, lygiaverčius nustatytiems toje direktyvoje reikalavimams;

c)

atitinkamas produktas arba susijęs sandoris nėra anoniminis ir jų pobūdis suteikia galimybę laiku taikyti Direktyvos 2005/60/EB 7 straipsnio c punktą;

d)

produktams taikomos iš anksto nustatytos didžiausios leistinos sumos;

e)

dėl atitinkamo produkto arba susijusio sandorio gauta nauda negali duoti naudos trečiosioms šalims, išskyrus mirties ir neįgalumo atvejus, sulaukus iš anksto nustatytos senyvo amžiaus ribos arba panašiomis aplinkybėmis;

f)

jei atitinkamu produktu arba susijusiu sandoriu sudaromos sąlygos investuoti lėšas į finansinį turtą arba išmokas, apimančias draudimą arba kitus netiesioginius reikalavimus:

i)

atitinkamo produkto arba susijusio sandorio nauda gaunama per ilgą laiką;

ii)

atitinkamas produktas arba susijęs sandoris negali būti naudojami juos įkeičiant;

iii)

esant sutartiniams santykiams būti nevykdomi skubūs mokėjimai, nenaudojamos išpirkimo išlygos arba nesinaudojama nuostata dėl išankstinio sutarties nutraukimo.

Pagal pirmosios pastraipos d punktą Direktyvos 2005/60/EB 11 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytos ribos taikomos draudimo liudijimams arba panašaus pobūdžio taupymo produktams. Nepažeidžiant trečios pastraipos kitais atvejais didžiausia leistina riba yra 15 000 EUR. Valstybės narės gali nukrypti nuo šios ribos, jei produktai yra susiję su materialaus turto finansavimu ir jei iki sutartinių santykių pabaigos turto teisinės ir tikrojo savininko teisės nėra perduotos klientui su sąlyga, kad valstybių narių nustatytos ribos su šio produkto tipu susijusiems sandoriams (nepaisant, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija, ar per kelios operacijos, kurios atrodo susijusios) neviršija 15 000 EUR per metus.

Valstybės narės gali nukrypti nuo pirmosios pastraipos e ir f punktuose nustatytų kriterijų, jei atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos nustato produktų charakteristikas siekdamos bendrų interesų, naudos dėl konkrečių iš valstybės gaunamų pranašumų, teikiamų tiesioginėmis dotacijomis arba mokesčių grąžinimu, ir tos institucijos kontroliuoja produktų naudojimą su sąlyga, kad produktu gaunama nauda tik per ilgą laiką ir kad pagal pirmosios pastraipos d punktą nustatytos ribos yra pakankamai žemos. Jei reikia, ši riba gali būti nustatyta kaip didžiausia metinė suma.

4.   Įvertinant, ar 1, 2 ir 3 dalyje nurodyti klientai arba produktai ir sandoriai sudaro mažą pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, valstybės narės turi kreipti ypatingą dėmesį į šių klientų veiklą arba produktus ar sandorius, kurie dėl jų pobūdžio laikomi galinčiais būti panaudotais arba jais gali būti piktnaudžiaujama siekiant plauti pinigus ir finansuoti teroristus.

Valstybės narės neturi laikyti, kad 1, 2 ir 3 dalyje nurodytas klientas arba produktai ir sandoriai sudaro mažą pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, jei pagal turimą informaciją galima daryti prielaidą, kad pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmė gali nebūti maža.

4 straipsnis

Finansinė veikla, kuri vykdoma retai arba labai ribotai

1.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali, remdamosi šio straipsnio 2 dalimi, laikyti, kad tos direktyvos 3 straipsnio 1 arba 2 dalis netaikoma juridiniams arba fiziniams asmenis, kurie atitinka visus šiuos kriterijus:

a)

finansinės veiklos absoliuti vertė yra ribota;

b)

finansinė veikla yra apribota sandoriais;

c)

finansinė veikla nėra pagrindinė veikla;

d)

finansinė veikla yra pagalbinė ir tiesiogiai susijusi su pagrindine veikla;

e)

išskyrus Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto e papunktyje nurodytą veiklą, pagrindinė veikla nėra tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla;

f)

finansinė veikla yra numatyta tik pagrindinės veiklos klientams ir nėra apskritai siūloma visuomenei.

Pagal pirmosios pastraipos a punktą bendra finansinės veiklos apyvarta negali viršyti ribos, kuri turi būti pakankamai žema. Ta riba turi būti nustatyta nacionaliniu lygiu atsižvelgiant į finansinės veiklos pobūdį.

Pagal pirmosios pastraipos b punktą valstybės narės taiko didžiausią leistiną ribą kiekvienam vartotojui ir pavieniui sandoriui, nepaisydamos, ar sandoris vykdomas kaip viena operacija, ar per kelias operacijas, kurios atrodo susijusios. Ta riba turi būti nustatyta nacionaliniu lygiu atsižvelgiant į finansinės veiklos pobūdį. Ta riba turi būti pakankamai žema siekiant užtikrinti, kad nurodyto pobūdžio sandoriai būtų nepraktiški ir neveiksmingi pinigams plauti arba teroristams finansuoti – jų vertė neturi viršyti 1 000 EUR.

Pagal pirmosios pastraipos c punktą valstybės narės turi reikalauti, kad finansinės veiklos apyvarta neviršytų 5 % bendros atitinkamo juridinio arba fizinio asmens vykdomos veiklos apyvartos.

2.   Įvertinant pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį valstybės narės turi kreipti ypatingą dėmesį į finansinę veiklą, apie kurią manoma, kad dėl jos pobūdžio ypač galima naudotis ja arba piktnaudžiauti ja siekiant plauti pinigus ir finansuoti teroristus.

Valstybės narės neturi laikyti, kad 1 dalyje nurodyta finansinė veikla sudaro mažą pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, jei pagal turimą informaciją galima daryti prielaidą, kad pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmė gali nebūti maža.

3.   Pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį priimtuose sprendimuose turi būti nurodytos priežastys, kuriomis remiantis jie yra priimti. Valstybės narės turi numatyti galimybę atšaukti tą sprendimą pasikeitus aplinkybėms.

4.   Valstybės narės turi pradėti, atsižvelgdamos į grėsmės lygį, stebėsenos veiklą arba imtis kitų pakankamų priemonių užtikrinti, kad galimi pinigų plovėjai arba terorizmo finansuotojai nepiktnaudžiautų pagal Direktyvos 2005/60/EB 2 straipsnio 2 dalį priimtuose sprendimuose suteiktomis išimtimis.

5 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. gruodžio 15 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos tuojau pat perduoda Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

(2)  OL L 344, 2001 12 28, p. 70. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/379/EB (OL L 144, 2006 5 31, p. 21).

(3)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 674/2006 (OL L 116, 2006 4 29, p. 58).


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Komisija

4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 11 d.

dėl kontroliuojamų medžiagų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 leidžiamų naudoti svarbiausioms reikmėms 2006 m. Bendrijoje, kiekių paskirstymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 1483)

(Tik tekstai danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, slovėnų, ispanų ir švedų kalbomis yra autentiški)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/540/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija jau nutraukė chlorfluorangliavandenilių, kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių, halonų, anglies tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių ir bromchlormetano gamybą ir vartojimą.

(2)

Kiekvienais metais Komisija turi nustatyti svarbiausias reikmes šioms kontroliuojamoms medžiagoms, leistinus naudoti kiekius ir bendroves, kurios gali jas naudoti.

(3)

Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (toliau – Monrealio protokolas) šalių priimtame Sprendime IV/25 išdėstyti kriterijai, pagal kuriuos Komisija nustato visas svarbiausias reikmes, o kiekvienai šaliai leidžiama svarbiausių reikmių tenkinimui gaminti ir vartoti kontroliuojamas medžiagas.

(4)

Monrealio protokolo šalių priimtame Sprendime XV/8 leidžiama svarbiausių reikmių tenkinimui gaminti ir vartoti kontroliuojamas medžiagas, išvardytas Monrealio protokolo A, B ir C prieduose (II ir III grupės medžiagos), laboratorijų arba analizių reikmėms, pagal šalių septintojo susitikimo ataskaitos IV priedą, laikantis šalių šeštojo susitikimo ataskaitos II priede ir Monrealio protokolo šalių Sprendimuose VII/11, XI/15 bei XV/5 numatytų sąlygų. Monrealio protokolo šalių sprendimu XVII/10 leidžiama gaminti ir vartoti Monrealio protokolo E priede išvardytas kontroliuojamas medžiagas, reikalingas metilbromido laboratorijų ir analizių reikmėms patenkinti.

(5)

Vadovaudamosi Monrealio protokolo šalių Sprendimo dėl priemonių, skirtų palengvinti perėjimą prie fiksuotų aerozolių inhaliatorių be chlorfluorangliavandenilių (MDI) Sprendimo XII/2 3 dalimi, visos valstybės narės pranešė (2) Jungtinių Tautų aplinkos programai (JTAP), kad chlorfluorangliavandeniliai (CFC) nebėra būtini gaminant salbutamolį CFC-MDI, skirtą pateikti į Europos bendrijos rinką.

Austrija, Belgija, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Norvegija, Portugalija, Nyderlandai, Slovakija ir Slovėnija pranešė JTAP, kad CFC nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „trumpalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatorių“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma terbutalino (3), fenoterolio, orciprenalino, reproterolio, karbuterolio, heksoprenalino, pirbuterolio, klenbuterolio, bitolterolio ir prokaterolio.

Belgija, Čekija, Estija, Vokietija, Vengrija, Latvija, Nyderlandai, Slovakija, Slovėnija ir Švedija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „inhaliuojamųjų steroidų“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma beklometazono, deksametasono, flunisolido, flutikasono, budesonido (4), triamcinolono.

Danija (beklometazonas, flutikasonas), Airija (beklometazonas, flutikasonas), Suomija (beklometazonas, flutikasonas), Prancūzija (beklometazonas, flutikasonas, budesonidas), Italija (beklometazonas, flutikazonas, budesonidas), Malta (flutikasonas, budesonidas), Portugalija (flutikasonas, budesonidas), Slovėnija (beklometazonas, flutikasonas, budesonidas), Ispanija (beklometazonas, flutikasonas) ir Jungtinė Karalystė (flutikasonas) pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „inhaliuojamųjų steroidų“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, nurodytų skliausteliuose prie kiekvienos valstybės narės.

Belgija, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Latvija, Nyderlandai, Slovakija ir Slovėnija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „nesteroidinių vaistų nuo uždegimo“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma kromoglicino rūgšties ir nedrokromilo.

Portugalija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos kromoglicino rūgšties. Ispanija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos nedrokromilo.

Belgija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Latvija, Malta, Nyderlandai, Slovakija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra „anticholinerginių bronchų inhaliatorių“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma ipratropiumo bromido ir oksitropiumo bromido.

Portugalija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos ipratropiumo bromido.

Vokietija pranešė JTAP, kad CFC nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką skirtus pateikti MDI, kuriuose yra „ilgalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatorių“ terapinei kategorijai priklausančių aktyviųjų veikliųjų medžiagų, visų pirma formoterolio ir salmeterolio.

Italija pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviosios veikliosios medžiagos formoterolio.

Vokietija ir Nyderlandai pranešė JTAP, kad CFP nebėra būtini gaminant į Europos bendrijos rinką pateikti skirtus MDI, kuriuose yra aktyviųjų veikliųjų medžiagų derinių.

Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 4 straipsnio 4 dalies i punkto b papunktyje draudžiama naudoti ir pateikti į rinką CFC, išskyrus tuo atvejus, kai jie laikomi svarbiais pagal to reglamento 3 straipsnio 1 dalyje aprašytas sąlygas. Šis nedidelės svarbos nustatymas sumažino CFC, naudojamų į Europos bendrijos rinką pateikiamų MDI gamyboje, poreikį. Be to, Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 4 straipsnio 6 dalyje draudžiama importuoti ir pateikti į rinką CFC-MDI produktus, išskyrus tuos atvejus, kai CFC tuose produktuose laikomi svarbiais pagal 3 straipsnio 1 dalyje aprašytas sąlygas.

(6)

2005 m. liepos 8 d. Komisija paskelbė pranešimą (5) toms 25 valstybių narių Bendrijos įmonėms, kurios prašė Komisijos apsvarstyti kontroliuojamų medžiagų naudojimą svarbiausioms reikmėms Bendrijoje 2006 m. ir gavo kontroliuojamų medžiagų numatomų svarbiausių reikmių 2006 m. deklaracijas.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad suinteresuotosios įmonės ir ūkio subjektai galėtų ir toliau tinkamu laiku pasinaudoti licencijavimo sistema, reikėtų dabartinį sprendimą taikyti nuo 2006 m. sausio 1 d.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto Vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų I grupės kontroliuojamų medžiagų (chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115), kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms medicinos reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 539 000,00 ODP (6) kilogramų.

2.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų I grupės kontroliuojamų medžiagų (chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115) ir II grupės kontroliuojamų medžiagų (kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 256 761,86 ODP kilogramo.

3.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų III grupės kontroliuojamų medžiagų (halonų) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 482,70 ODP kilogramo.

4.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų IV grupės kontroliuojamų medžiagų (anglies tetrachlorido) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 149 641,536 ODP kilogramo.

5.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 išvardytos V grupės (1,1,1-trichloretano) kontroliuojamų medžiagų kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Europos Sąjungoje, yra 754,00 ODP kilogramai.

6.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų VI grupės kontroliuojamų medžiagų (metilbromido) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų ir analizių reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 300,00 ODP kilogramų.

7.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų VII grupės kontroliuojamų medžiagų (hidrobromfluorangliavandenilių) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 4,49 ODP kilogramo.

8.   Reglamente (EB) Nr. 2037/2000 nurodytų IX grupės kontroliuojamų medžiagų (bromchlormetano) kiekis, kuris gali būti panaudotas svarbiausioms laboratorijų reikmėms 2006 m. Bendrijoje, yra 13,308 ODP kilogramo.

2 straipsnis

I priede išvardyti chlorfluoroangliavandenilių turintys fiksuoti aerozolių inhaliatoriai nepateikiami į rinkas, jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad chlorfluoroangliavandenilių turintys fiksuoti aerozolių inhaliatoriai tose rinkose nėra būtini.

3 straipsnis

Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. taikomos šios taisyklės:

1)

Svarbiausioms medicinos reikmėms naudojamų chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115 kvotos skiriamos II priede nurodytoms bendrovėms.

2)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamų chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115 bei kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių kvotos skiriamos III priede nurodytoms bendrovėms.

3)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamų halonų kvotos skiriamos IV priede nurodytoms bendrovėms.

4)

Anglies tetrachlorido, naudojamo svarbiausioms laboratorijų reikmėms, kvotos skiriamos V priede nurodytoms bendrovėms.

5)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamo 1,1,1-trichloretano kvotos skiriamos VI priede nurodytoms bendrovėms.

6)

Būtiniausioms laboratorijų ir analizių reikmėms naudojamo metilbromido kvotos skiriamos VII priede nurodytoms bendrovėms.

7)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamų hidrobromfluorangliavandenilių kvotos skiriamos VIII priede nurodytoms bendrovėms.

8)

Svarbiausioms laboratorijų reikmėms naudojamo bromchlormetano kvotos skiriamos IX priede nurodytoms bendrovėms.

9)

Chlorfluorangliavandenilių 11, 12, 113, 114 ir 115, kitų visiškai halogenintų chlorfluorangliavandenilių, halonų, tetrachlormetano, 1,1,1-trichloretano, hidrobromfluorangliavandenilių ir bromchlormetano, naudojamų svarbiausioms reikmėms, kvotos yra tokios, kaip nustatyta X priede.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d., o jo galiojimas baigiasi 2006 m. gruodžio 31 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skiriamas šioms įmonėms:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Boehringer Ingelheim (Prancūzija) vardu

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 11 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 244, 2000 9 29, p.1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 29/2006 (OL L 6, 2006 1 11, p. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Išskyrus Daniją.

(4)  Išskyrus svediją.

(5)  OL C 168, 2005 7 8, p. 20.

(6)  Ozono ardymo potencialas.


I PRIEDAS

Vadovaudamosi Monrealio protokolo šalių dvyliktojo susitikimo Sprendimo XII/12 dėl priemonių, skirtų palengvinti perėjimą prie fiksuotų aerozolių inhaliatorių be chlorfluorangliavandenilių (MDI) 3 dalimi, toliau išvardytos šalys nustatė, kad atsiradus tinkamiems MDI be CFC, CFC pagal Protokolą nebelaikomi „būtinais“, kai yra derinami su šiomis aktyviosiomis veikliosiomis medžiagomis:

1   lentelė

Šalis

Trumpalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatoriai

Salbutamolis

Trebutalinas

Fenoterolis

Orciprenalinas

Reproterolis

Karbuterolis

Heksoprenalinas

Pirbuterolis

Klenbuterolis

Bitolterolis

Prokaterolis

Austrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kipras

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čekija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danija

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suomija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Graikija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vengrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Airija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lietuva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Liuksemburgas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyderlandai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lenkija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norvegija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovakija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovėnija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ispanija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švedija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


2   lentelė

Šalis

inhaliuojamieji steroidai

Beklometazonas

Deksametasonas

Flunisolidas

Flutikasonas

Budesonidas

Triamcinolonas

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

X

X

X

X

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

X

X

X

X

X

X

Danija

X

 

 

X

 

 

Estija

X

X

X

X

X

X

Suomija

X

 

 

X

 

 

Prancūzija

X

 

 

X

 

 

Vokietija

X

X

X

X

X

X

Graikija

 

 

 

 

 

 

Vengrija

X

X

X

X

X

X

Airija

X

 

 

X

 

 

Italija

X

 

 

X

X

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

X

X

 

Nyderlandai

X

X

X

X

X

X

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

X

X

X

X

X

X

Slovėnija

X

X

X

X

X

X

Ispanija

X

 

 

X

 

 

Švedija

X

X

X

X

 

X

Jungtinė Karalystė

 

 

 

X

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


3   lentelė

Šalis

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo

Kromoglicino rūgštis

Nedrokromilas

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

X

X

 

 

 

 

Danija

X

X

 

 

 

 

Estija

X

X

 

 

 

 

Suomija

X

X

 

 

 

 

Prancūzija

X

X

 

 

 

 

Vokietija

X

X

 

 

 

 

Graikija

X

X

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

X

 

 

 

 

 

Nyderlandai

X

X

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

X

X

 

 

 

 

Slovėnija

X

X

 

 

 

 

Ispanija

 

X

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


4   lentelė

Šalis

Anticholinerginių bronchų inhaliatoriai

Ipratropiumo bromidas

Oksitropiumo bromidas

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Kipras

X

X

 

 

 

 

Čekija

X

X

 

 

 

 

Danija

X

X

 

 

 

 

Estija

X

X

 

 

 

 

Suomija

X

X

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

X

 

 

 

 

Graikija

X

X

 

 

 

 

Vengrija

X

X

 

 

 

 

Airija

X

X

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nyderlandai

X

X

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

X

 

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

X

X

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

Ispanija

X

X

 

 

 

 

Švedija

X

X

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

X

X

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


5   lentelė

Šalis

Ilgalaikio poveikio beta agonisto bronchų dilatatoriai

Formoterolis

Salmeterolis

 

 

 

 

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

 

 

Danija

 

 

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

X

 

 

 

 

Graikija

 

 

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nyderlandai

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


6   lentelė

Šalis

Aktyviųjų sudedamųjų medžiagų derinys viename MDI

Austrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Kipras

 

 

 

 

 

 

Čekija

 

 

 

 

 

 

Danija

 

 

 

 

 

 

Estija

 

 

 

 

 

 

Suomija

 

 

 

 

 

 

Prancūzija

 

 

 

 

 

 

Vokietija

X

 

 

 

 

 

Graikija

 

 

 

 

 

 

Vengrija

 

 

 

 

 

 

Airija

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Lietuva

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgas

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nyderlandai

 

 

 

 

 

 

Lenkija

 

 

 

 

 

 

Portugalija

 

 

 

 

 

 

Norvegija

 

 

 

 

 

 

Slovakija

 

 

 

 

 

 

Slovėnija

 

 

 

 

 

 

Ispanija

 

 

 

 

 

 

Švedija

 

 

 

 

 

 

Jungtinė Karalystė

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


II PRIEDAS

SVARBIAUSIOS MEDICINOS REIKMĖS

I grupės kontroliuojamų medžiagų, kurias galima naudoti astmos arba kitų obstrukcinių plaučių lygų (COPD) gydymui, skirtų fiksuotų aerozolių inhaliatorių (MDI) gamybai, kvotos skiriamos:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) Boehringer Ingelheim France vardu

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


III PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

I ir II grupių kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


IV PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

III grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


V PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

IV grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VI PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

V grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


VII PRIEDAS

BŪTINIAUSIOS LABORATORIJŲ IR ANALIZIŲ REIKMĖS

VI grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos būtiniausioms laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VIII PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

VII grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


IX PRIEDAS

SVARBIAUSIOS LABORATORIJŲ REIKMĖS

IX grupės kontroliuojamų medžiagų, kurios gali būti naudojamos laboratorijų ir analizių reikmėms, kvotos skiriamos:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


X PRIEDAS

[Šis priedas neskelbiamas, nes jame yra konfidencialios komercinės informacijos.]


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 20 d.

pakeičiantis Sprendimo 2005/769/EB, nustatančio taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, priedą

(2006/541/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 dėl pagalbos maistu politikos ir pagalbos maistu valdymo bei paramos maisto saugumui specialių operacijų (1), ypač į jo 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimu 2005/769/EB, nustatančiu taisykles dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo NVO, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus, ir panaikinančiu 1998 m. rugsėjo 3 d. sprendimą (2), nustatytos taisyklės dėl pagalbos maistu paslaugų viešojo pirkimo, kurį vykdo nevyriausybinės organizacijos, Komisijos įgaliotos įsigyti ir surinkti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1292/96 tiekiamus produktus.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 2110/2005 nustatomas pagalbos atsiejimas Bendrijos išorės paramos sistemoje ir todėl pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1292/96 dėl įsigyjamų prekių kilmės taisyklių ir pilietybės taisyklių dalyvauti konkurso procedūrose.

(3)

Siekiant skatinti prekių įsigijimą vietos ir regioninėje rinkose, reikėtų aiškiai nurodyti, kad tik Bendrijos rinkoje įsigytos prekės turėtų atitikti Komisijos komunikatuose dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, savybių (3) ir pakuotės (4) nustatytus reikalavimus, o vietos ir regioninėje rinkose įsigytos prekės turėtų atitikti vietos standartus, jei tokie yra, ir kitus tarptautiniu mastu pripažintus standartus.

(4)

Kadangi dėl pagalbos atsiejimo reikia papildomo sutartimi nustatytų tiekimo sąlygų lankstumo, yra tikslinga paskelbtuose konkursuose ir su nevyriausybinėmis organizacijomis sudarytose tiekimo sutartyse dėl prekių, tiekiamų kaip pagalba maistu, nustatyti tiekimo sąlygas, atitinkančias naujausius Tarptautinių prekybos rūmų išleistus tarptautinės prekybos terminus (Incoterms) (5).

(5)

Todėl yra tikslinga numatyti, kad prekių ir tiekimo patikrinimą atliktų tarptautiniu mastu pripažinta kontrolės agentūra.

(6)

Todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Sprendimas 2005/769/EB.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1292/96 29 straipsnį, Maisto saugumo ir pagalbos maistu komitetas bus informuotas apie šią priemonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/769/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 20 d.

Komisijos vardu

Louis MICHEL

Komisijos narys


(1)  OL L 166, 1996 7 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2110/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 1).

(2)  OL L 291, 2005 11 5, p. 24.

(3)  OL C 312, 2000 10 31, p. 1.

(4)  OL C 267, 1996 9 13, p. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nevyriausybinė organizacija, gaunanti Bendrijos pagalbą (toliau – NVO), yra atsakinga už šių taisyklių laikymąsi įsigyjant produktus, kurie tiekiami pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1292/96 kaip Bendrijos pagalba maistu, neribojant galimybės taikyti papildomus reikalavimus dėl finansinio valdymo, įtrauktus į su gavėju sudarytą sutartį dėl pagalbos maistu įgyvendinimo strategijos.

1.   PREKIŲ ĮSIGIJIMO VIETA

Pagal konkrečiam tiekimui nustatytas sąlygas, produktai įsigyjami valstybėje gavėjoje arba vienoje iš Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede nurodytų besivystančių šalių, kuri, jei įmanoma, priklauso tam pačiam geografiniam regionui kaip valstybė gavėja, arba Europos bendrijos valstybėje narėje.

Tiekiamų produktų ir medžiagų kilmė nustatoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 (1) nustatytas kilmės taisykles ir nuo jų leidžiančias nukrypti nuostatas.

Išimtinėmis aplinkybėmis ir vadovaujantis tvarka, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1292/96 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija gali leisti įsigyti produktus šalies, nenurodytos Reglamento (EB) Nr. 1292/96 priede, rinkoje arba Europos bendrijos valstybėje narėje.

2.   PRODUKTŲ SAVYBĖS

Produktai kiek įmanoma atitinka pagalbą gaunančių žmonių mitybos įpročius. Todėl, jei įmanoma, pirkti produktus reikėtų daugiausia toje valstybėje, kurioje vykdoma veikla, arba kaimyninėje valstybėje.

Produktų ir jų pakuočių savybės atitinka kilmės šalies ir (arba) paskirties šalies nacionaliniuose teisės aktuose nustatytus kokybės standartus, priklausomai nuo to, kuriuose teisės aktuose kokybės standartai yra aukštesni. Jei nacionalinių teisės aktų nėra, kiek įmanoma, atsižvelgiama į tarptautiniu mastu pripažintus standartus kaip Codex Alimentarius.

Jei produktai įsigyjami Europos bendrijoje, jų savybės atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, savybių (2). Be to, pakuotė atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos komunikate dėl produktų, tiekiamų kaip Bendrijos pagalba maistu, pakuotės (3).

3.   PILIETYBĖS TAISYKLĖS

Tinkamumas dalyvauti konkurso procedūrose nustatomas pagal Reglamente (EB) Nr. 2110/2005 nustatytas tinkamumo taisykles ir nuo jų leidžiančias nukrypti nuostatas.

Konkurso dalyvis turi būti teisiškai registruotas ir pareikalavus pateikti registracijos įrodymą.

4.   PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ NELEIDŽIAMA DALYVAUTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROSE IR SUDARYTI SUTARTIS

4.1.   Priežastys, dėl kurių neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose

Konkurso dalyviams neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, jei:

a)

jie yra bankrutavę arba likviduojami, jų reikalus administruoja teismas, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais, sustabdę savo ūkinę veiklą, jiems iškelta byla dėl šios veiklos arba jie yra panašioje padėtyje, susidariusioje dėl panašios procedūros, numatytos nacionalinės teisės aktuose arba reglamentuose;

b)

buvo pripažinti kaltais padarius nusižengimą, susijusį su jų profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata galią;

c)

jie yra kalti padarę sunkų profesinį nusikaltimą, įrodomą priemonėmis, kurias dotacijos gavėjas gali pagrįsti;

d)

jie nėra įvykdę įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba dotacijos gavėjo šalies, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;

e)

jų atžvilgiu buvo priimtas teismo sprendimas, turintis res judicata galią, dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamos organizacijos arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, žalingoje Bendrijų finansiniams interesams;

f)

kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba dotacijos, finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jie rimtai pažeidė sutarties sąlygas nesilaikydami savo sutartinių įsipareigojimų.

Konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jiems netaikomos pirmiau nurodytos situacijos.

4.2.   Draudimas sudaryti sutartį

Sutartys negali būti sudaromos su konkurso dalyviais, kurie viešųjų pirkimų procedūros metu:

a)

pateko į interesų konfliktą;

b)

yra kalti dėl pateiktos neteisingos informacijos, kurios dotacijos gavėjas reikalauja kaip vienos iš dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje sąlygų, arba visai nepateikė šios informacijos.

5.   SUTARTIES LAIMĖTOJO IŠRINKIMO TVARKA

5.1.   Bendrosios nuostatos

NVO skelbia atvirą tarptautinį konkursą tiekimo sutartims sudaryti, kurių vertė yra 150 000 EUR ar daugiau. NVO visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, ypač NVO tinklalapyje, tarptautinėje spaudoje ir nacionalinėje spaudoje valstybės, kurioje atliekami veiksmai, arba periodiniuose specializuotuose leidiniuose publikuoja skelbimą apie tarptautinį atvirą konkursą.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra 30 000 EUR ar daugiau, bet mažiau kaip 150 000 EUR, sudaromos po atviro konkurso procedūros, informacija apie šį konkursą skelbiama vietoje. Tokiu atveju skelbimas apie konkursą publikuojamas visose tinkamose žiniasklaidos priemonėse, bet tik toje valstybėje, kurioje atliekami veiksmai. Tačiau kitiems reikalavimus atitinkantiems tiekėjams turi būti sudarytos tokios pat galimybės kaip ir vietos bendrovėms.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 30 000 EUR, turi būti sudaromos po konkursinių derybų, apie kurias neskelbiama ir kuriose NVO tariasi su mažiausiai trimis pasirinktais tiekėjais bei su vienu ar dviem iš jų derasi dėl sutarties sąlygų.

Tiekimo sutartys, kurių vertė yra mažesnė kaip 5 000 EUR, gali būti sudaromos taikant derybų procedūrą remiantis vienu pasiūlymu.

Pasiūlymams ir dalyvavimo paraiškoms gauti numatytas laikas turi būti pakankamai ilgas, kad leistų suinteresuotosioms šalims per pagrįstą ir tinkamą laiką paruošti ir pateikti pasiūlymus.

Jei NVO naudojasi centrine pirkimų įstaiga kaip paslaugos teikėju pagal IV priedo 8.4 straipsnį „Dotacijos gavėjų viešieji pirkimai atsižvelgiant į Europos bendrijos išorinius veiksmus“, ji atrenka pirkimų įstaigą laikydamasi 4.1 straipsnyje ir 4.2 straipsnyje nustatytų paslaugų sutarčių procedūrų. Pirkdama pagalbos maistu produktus rinkoje, centrinė pirkimų įstaiga privalo griežtai laikytis šiame Sprendime ir priede nustatytų taisyklių ir sąlygų.

5.2.   Derybos esant vienam pasiūlymui

Jei konkursas vyksta remiantis vienu pasiūlymu, pagalbos gavėjas gali šiais atvejais taikyti derybų procedūrą:

a)

jei dėl pagalbos gavėjo nenumatytų ir jam nepriskirtinų ypatingos skubos atvejų neįmanoma laiku atlikti procedūrų, nurodytų 5.1 straipsnyje. Ypatingos skubos atvejus pateisinančios aplinkybės jokiu būdu negali būti priskirtinos pagalbos gavėjui.

Ypatinga skuba laikoma pateisinama, jei veiksmai atliekami esant situacijai, kurią Komisija pripažįsta krizine. Komisija praneš pagalbos gavėjui, ar susidarė krizinė situacija ir kada ji baigsis;

b)

jei pradinis tiekėjas tiekia papildomas prekes, skirtas arba iš dalies pakeisti įprastas prekes arba įrangą, arba padidinti turimą prekių arba įrangos kiekį, o pakeitus tiekėją pagalbos gavėjas būtų priverstas įsigyti įrangą su skirtingomis techninėmis charakteristikomis, todėl ji būtų nesuderinama su turima įranga arba kiltų pernelyg dideli techniniai sunkumai ją eksploatuojant ir atliekant jos techninę priežiūrą;

c)

jei konkurso procedūra buvo nesėkminga, t. y. nė vienas pasiūlymas nebuvo tinkamas kokybės ir (arba) finansiniu požiūriu. Tokiais atvejais, atšaukus konkurso procedūrą, pagalbos gavėjas gali derėtis su vienu ar dviem pasirinktais konkurso dalyviais iš tų, kurie dalyvavo konkurso procedūroje, su sąlyga, kad pradinės konkurso procedūros sąlygos nėra iš esmės keičiamos;

d)

jei svarstomą sutartį ketinama sudaryti su įstaigomis, kurios de jure arba de facto turi monopolį, tokiu atveju turi būti tinkamai pagrįstas sprendimas sudaryti sutartį su jomis;

e)

galima sudaryti tiesioginio susitarimo sutartį, jei tai pateisinama ypatingomis tiekimo sąlygomis ir ypač vykdant eksperimentinį tiekimą.

5.3.   Pasiūlymo pateikimo sąlygos

Skelbime apie konkursą nurodoma pasiūlymo konkursui pateikimo forma ir galutinis terminas.

Visus prašymus dalyvauti ir reikalavimus atitinkančius pasiūlymus turi įvertinti vertinimo komitetas, remdamasis iš anksto paskelbtais šalinimo, atrankos ir skyrimo kriterijais. Šį komitetą turi sudaryti nelyginis narių skaičius (mažiausia trys), kurie pasižymėtų visais techniniais ir administraciniais gebėjimais, būtinais kompetentingai išvadai dėl pasiūlymų parengti.

Vienas pasiūlymas gali būti pateiktas vienai pirkimo daliai. Pasiūlymas galioja tik tuo atveju, jei jis susijęs su visa pirkimo dalimi. Jei pirkimo dalis yra padalyta į dalines partijas, pasiūlymas turi remtis pirkimo dalių vidurkiu. Jei skelbiamas konkursas dėl daugiau kaip vienos pirkimo dalies tiekimo, kiekvienai pirkimo daliai turi būti pateikiamas atskiras pasiūlymas. Konkurso dalyvis neprivalo pateikti pasiūlymų dėl visų pirkimo dalių.

Pasiūlymuose nurodoma:

konkurso dalyvio pavadinimas (pavardė) ir adresas,

konkurso, pirkimo dalies ir veiksmų nuorodų numeriai,

pirkimo dalies grynasis svoris arba su pasiūlymu susijusi konkreti pinigų suma,

siūloma kaina už produkto neto metrinę toną nurodytoje pristatymo vietoje ir pagal kvietime dalyvauti konkurse nustatytas sąlygas; arba siūlomų produktų neto kiekis, jei skelbiamas konkursas tiekti didžiausią tam tikro produkto kiekį už tam tikrą pinigų sumą,

transporto sąnaudos nuo pakrovimo vietos iki tiekimo vietos nurodytame tiekimo etape,

galutinis pristatymo terminas arba pristatymo laikotarpis.

Pasiūlymas galioja tik tada, jei pridedamas įrodymas, kad pateikta pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija. Skelbime apie konkursą nurodoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančios garantijos suma, išreikšta mokama valiuta, ir jos galiojimo laikotarpis. Garantija atitinka 1 % visos pasiūlymo sumos, o galiojimo laikotarpis turėtų būti bent vienas mėnuo.

Garantija teikiama NVO naudai valstybės narės pripažįstamos arba NVO priimtinos kredito įstaigos užstato pavidalu. Užstatas yra neatšaukiamas ir panaudojamas iškart jo pareikalavus.

Jei maisto produktai įsigyjami valstybėje, kuri gauna pagalbą maistui, NVO, atsižvelgdama į valstybės praktiką, gali skelbime apie konkursą nurodyti kitas garantijos sąlygas.

Nuo garantijos atleidžiama:

NVO laišku ar faksu, jei pasiūlymas nebuvo priimtas arba buvo atmestas, arba nebuvo sudaryta sutartis,

jei konkurso dalyvis, paskirtas tiekėju, pateikė tiekimo garantiją.

Garantija konfiskuojama, jei tiekėjas po sutarties sudarymo iki pagrįsto galutinio termino nepateikia garantijos dėl tiekimo ir jei konkurso dalyvis atšaukia savo pasiūlymą, kai jis jau buvo gautas.

Pasiūlymas, kuris pateiktas ne pagal šias nuostatas arba jame yra kitokios išlygos ar sąlygos nei nurodytos konkurso skelbime, atmetamas.

Gauto pasiūlymo negalima keisti ar atšaukti.

Konkursą laimi tas dalyvis, kuris pateikė pigiausią pasiūlymą, laikydamasis visų paskelbto konkurso sąlygų, ypač dėl surenkamų produktų savybių. Jei pigiausią pasiūlymą vienu metu pateikia keli konkurso dalyviai, sutartis sudaroma ištraukus burtus.

Patvirtinus sutarties laimėtoją tiek tiekėjas, tiek konkurse nelaimėję dalyviai tinkamai informuojami laišku arba faksu.

NVO gali nuspręsti nesudaryti sutarties pasibaigus pirmajam arba antrajam galutiniam terminui, ypač jei pateiktuose pasiūlymuose nurodomos kainos neatitinka įprastų rinkos kainų. Iš NVO nereikalaujama paaiškinti jos sprendimo. Konkurso dalyviai per tris darbo dienas raštu informuojami apie sprendimą nesudaryti sutarties.

6.   TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TIEKIMO SĄLYGOS

Pranešime apie konkursą nurodomos sutartyje nustatytos Incoterms pristatymo sąlygos, svarbios tiekimo sutarčiai, ir nurodomi taikomi Incoterms. Tiekėjas, su kuriuo sudaryta sutartis, savo įsipareigojimus vykdo pagal visas sąlygas, nustatytas pranešime apie konkursą, įskaitant dėl Incoterms atsirandančius įsipareigojimus, ir jo pasiūlyme pateiktas sąlygas.

Jei pranešime apie konkursą ir sutartyje nenurodyta kitaip, galioja tiekėjui (pardavėjui) ir NVO (pirkėjui) Incoterms nustatyti įsipareigojimai.

Jei pranešime apie konkursą nurodyti Incoterms įpareigoja tiekėją įsigyti transporto draudimo liudijimą, draudimas dengia mažiausiai pasiūlymo sumą ir padengia visą riziką, susijusią su tiekėjo transportu ir bet kuria kita su tiekimu susijusia jo veikla iki sutartyje nurodyto tiekimo etapo. Jis dengia visas išlaidas už sugadintų prekių atranką, išėmimą iš apyvartos ir sunaikinimą, prekių perpakavimą, tikrinimą ir tyrimą, jei, nepaisant nuostolio, jas priima gavėjas.

Jei prekės vežamos ir pristatomos jūrų transportu, prekių negalima pristatyti atskiromis siuntomis daugiau nei vienu laivu, nebent tam pritaria NVO.

Jei prekės pristatomos antžeminiu transportu, prekių negalima pristatyti kitokia nei sutartyje nustatyta transporto rūšimi, nebent tam pritaria NVO.

Jei tiekėjas prašo NVO sutikimo pakeisti transporto rūšį arba pristatymų tvarkaraštį, NVP sutinka tik tuo atveju, jei tiekėjas padengia papildomas išlaidas ir ypač papildomas tikrinimo ir analizės išlaidas.

Atsižvelgiant į aplinkybes, skelbime apie konkursą gali būti nurodyta data, prieš kurią bet koks prekių pristatymas bus laikomas priešlaikiniu.

Tiekėjas prisiima visą riziką, įskaitant prekių nuostolius ir gedimus, tol, kol prekės pristatomos ir šį faktą galutiniame atitikties liudijime užfiksuoja kontrolierius (žr. 7 punktą).

Jei pranešime apie konkursą nenurodyta kitaip, tiekėjas nedelsdamas raštu informuoja gavėją ir kontrolierių apie naudojamas transporto priemones, krovos datas, sutartyje numatytą atvykimo į pristatymo vietą datą ir bet kokį incidentą, įvykusį pervežant prekes.

Jei pranešime apie konkursą nenurodyta kitaip ir laikydamasis sutarčiai taikomų Incoterms sąlygų, tiekėjas atlieka visus su eksporto licencijos gavimu susijusius veiksmus, su pervežimu ir importu susijusius muitinės formalumus ir prisiima susijusias išlaidas ir mokesčius.

Norėdamas užtikrinti, kad laikosi savo įsipareigojimų, tiekėjas po skelbimo apie sutarties sudarymą iki pagrįsto galutinio termino pateikia garantiją dėl tiekimo. Ši garantija, išreikšta mokėjimo valiuta, atitinka nuo 5 % iki 10 % visos pasiūlymo sumos. Ji baigia galioti praėjus vienam mėnesiui po galutinio prekių pristatymo. Ji pateikiama tokiu pat būdu kaip ir pasiūlymo galiojimą užtikrinanti garantija.

Nuo garantijos dėl pristatymo visiškai atleidžiama NVO laišku arba faksu, jei tiekėjas:

pristatė prekes laikydamasis visų savo įsipareigojimų, arba

buvo atleistas nuo savo įsipareigojimų,

arba

dėl NVO pripažintų force majeure sąlygų nepristatė prekių.

7.   KONTROLĖ

NVO sudaro sutartį su „kontrolės agentūra“ (tarptautiniu mastu pripažinta tikrinimo bendrovė arba tarptautiniu mastu pripažintų bendrovių grupė, pageidautina akredituota pagal ISO 45004 – ISO/IEC 17020 standartą maisto produktų sektoriuje). Kai tik sudaroma sutartis, NVO raštu praneša tiekėjui apie pasirinktą kontrolės agentūrą. Pranešime apie konkursą nustatomas įsipareigojimas tiekėjui raštu pranešti kontrolės agentūrai pristatomų prekių gamintojo, pakuotojo arba įstaigos, atsakingos už sandėliavimą, pavadinimą ir adresą bei apytikslę pagaminimo arba pakavimo datą ir prekių pristatymo vietoje esančio atstovo pavadinimą arba pavardę.

Kontrolės agentūra yra atsakinga už kiekvienos pristatomų prekių siuntos kokybės, kiekio, pakuotės ir ženklinimo tikrinimą bei sertifikavimą, negalutinės atitikties liudijimo ir atitikties liudijimo išdavimą sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje. Pagal tai, kontrolės agentūra atsižvelgia į produktų skirtingas charakteristikas, kaip nustatyta šio priedo 2 punkte.

NVO sutartyje užtikrina, kad kontrolės agentūra įsipareigoja:

likti visiškai nepriklausoma,

nepriimti jokių nurodymų iš kitos šalies nei perkanti NVO arba jos atstovai, ypač nepriimti nurodymų iš tiekėjo, gavėjų arba jų atstovų, donoro atstovų arba kitų tarpininkų, dalyvaujančių svarstomose operacijose,

užkirsti kelią bet kokiam interesų konfliktui dėl savo veiklos pagal sutartį su NVO ir kitos veiklos, kurią ji atlieka su svarstomose operacijose dalyvaujančia šalimi.

Kontrolės agentūra atlieka mažiausiai dvi patikras, kurios yra pagrįstos su tarptautiniais kontrolės standartais suderintomis tikrinimo sąlygomis:

a)

išankstinis kokybės atitikties tyrimas atliekamas prieš kraunant prekes, o kiekio tikrinimas atliekamas kraunant prekes. Galutinis tikrinimas atliekamas iškrovus prekes tiekimo sutartyje nurodytoje pristatymo vietoje;

b)

atlikusi išankstinį tikrinimą kontrolės agentūra tiekėjui išduoda laikiną atitikties liudijimą, jei būtina, su tam tikra išlyga. Transportas iš pakrovimo vietos gali išvykti tik po to, kai buvo išduotas laikinas atitikties liudijimas;

c)

baigusi galutinį tikrinimą sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje kontrolės agentūra tiekėjui išduoda galutinį atitikties liudijimą, ypač nurodydama pristatymo pabaigos datą ir pristatytą prekių neto kiekį; jei būtina, šis liudijimas išduodamas su tam tikra išlyga;

d)

jei atlikusi galutinį tikrinimą sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje kontrolės agentūra išduoda pagrįstą „pranešimą apie išlygą“, ji nedelsdama apie tai raštu informuoja tiekėją ir perkančią NVO. Jei tiekėjas pageidauja užginčyti kontrolės agentūros ir perkančios NVO padarytas išvadas, jis tai gali padaryti per dvi darbo dienas po pranešimo išsiuntimo.

Su tikrinimu susijusias išlaidas prisiima NVO, bet Bendrijos požiūriu tai yra reikalavimus atitinkančios sąnaudos, jei jos yra įtrauktos į dotacijų sutarties biudžetą. Tiekėjas prisiima visas finansines išlaidas, jei prekių kokybė nepakankama arba prekės buvo per vėlai pristatytos tikrinimui.

Jei tiekėjas arba gavėjas užginčija tikrinimo išvadas, kontrolės agentūra, įgaliota NVO, atlieka pakartotinį tikrinimą, kurį sudaro, atsižvelgiant į ginčo pobūdį, pakartotinė pavyzdžių atranka, pakartotinė analizė ir (arba) pakuotės pakartotinis svėrimas arba tikrinimas. Pakartotinį tikrinimą atlieka agentūra arba laboratorija, kurią bendru susitarimu paskiria tiekėjas, galutinis gavėjas ir kontrolės agentūra.

Už šį pakartotinį tikrinimą susidariusias išlaidas atlygina pralaimėjusi šalis.

Jei patikrinus prekes arba atlikus jų pakartotinį tikrinimą neišduodamas galutinis atitikties liudijimas, tiekėjas įpareigojamas pakeisti prekes.

Išlaidas už prekių pakeitimą ir susijusias tikrinimo išlaidas prisiima tiekėjas.

Kontrolės agentūra tiekėjo ir galutinio gavėjo atstovams raštu pateikia kvietimus dalyvauti tikrinimo operacijose, ypač atrenkant analizei naudojamus pavyzdžius. Pavyzdžiai atrenkami laikantis profesinės praktikos reikalavimų. Atrinkdama pavyzdžius kontrolės agentūra atrenka du papildomus pavyzdžius, kurie užantspauduojami ir laikomi NVO dispozicijoje, kad prireikus arba gavėjui ar tiekėjui užginčijus tikrinimo išvadas, būtų galima atlikti papildomą tikrinimą.

Išlaidas už pavyzdžiams atrinktas prekes prisiima tiekėjas.

Prekių gavėjas pasirašo transporto važtaražtyje, kad prekes gavo sutartyje nustatytoje pristatymo vietoje ir vizualiai patikrinęs pažymi nustatytą prekių ir pakuočių būklę. Kai prekės pristatomos į sutartimi nustatytą pristatymo vietą ir tiekėjas pateikė perkančiai NVO kontrolės bendrovės išduotą galutinio atitikties liudijimo originalą bei pro forma sąskaitą faktūrą, nustatančią prekių vertę ir jų nemokamą perdavimą gavėjui, perkanti NVO arba jos atstovas nedelsdamas išduoda tiekėjui priėmimo ir perdavimo aktą.

Leistinas svorio nuokrypis ir (arba) sutartimi nustatytoje vietoje pristatyto kiekio nuokrypis nurodomi sutarties sąlygose.

Tiekėjas negali reikalauti apmokėjimo už didesnį pristatytą kiekį nei numatyta sutartyje.

8.   PRISTATYMO IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

Prekės pristatomos laikantis vieno iš šių tarptautinės prekybos terminų (Incoterms):

EXW: iš įmonės (… vietos pavadinimas)

FCA: franko vežėjas (… vietos pavadinimas)

FAS: franko prie laivo (… išsiuntimo uosto pavadinimas)

FOB: franko laivo denis (… išsiuntimo uosto pavadinimas)

CFR: kaina ir frachtas (… paskirties uosto pavadinimas)

CIF: kaina, draudimas ir frachtas (… paskirties uosto pavadinimas)

CPT: pervežimas apmokėtas (paskirties vietos pavadinimas)

CIP: pervežimas ir draudimas apmokėtas iki (… paskirties vietos pavadinimas)

DAF: perduota pasienyje (… vietos pavadinimas)

DES: perduota laive (… paskirties uosto pavadinimas)

DEQ: perduota krantinėje (… paskirties uosto pavadinimas)

DDU: perduota, muitas nesumokėtas (… paskirties vietos pavadinimas)

DDP: perduota, muitas sumokėtas (… paskirties vietos pavadinimas).

Perkančios NVO mokėtina suma tiekėjui negali viršyti pasiūlymo sumos, pridedant susidariusias išlaidas ir atimant pagal toliau nurodytas išlygas neišmokėtą sumą.

Jei pakrovimo vietoje ir pasiūlyme nurodytoje sutartimi nustatytoje pristatymo vietoje prekių kokybė, pakuotė arba ženklinimas neatitinka sutartimi nustatytų specifikacijų, bet tai netrukdo išduoti negalutinį atitikties liudijimą arba priėmimo ir perdavimo aktą, NVO gali sumažinti apskaičiuojamą mokėtiną sumą.

Sutarties sąlygose nurodoma procedūra sumažinti mokėtinas sumas dėl kokybės nuokrypio ir dėl pristatymo po sutartyje nustatyto pristatymo laikotarpio arba datos.

Mokėjimai tiekėjams yra gryna suma, gaunama iš tiekėjo pateiktų sumų atėmus apskaičiuotas sumažintas mokėtinas sumas. Jei tokių sumažintų mokėtinų sumų negalima atskaityti iš mokėjimo, sumažinimai vykdomi paimant visą arba dalį garantijos dėl tiekimo.

Gavusi tiekėjo prašymą raštu NVO gali atlyginti tam tikras jo papildomas grynąsias išlaidas (sandėliavimo išlaidas arba tiekėjo sumokėtą draudimą, išskyrus administracines sąnaudas), kurias NVO įvertina remdamasi tinkamais patvirtinamaisiais dokumentais, kai tik išduodamas priėmimo ir perdavimo aktas arba siuntos liudijimas be išlygų, susijusių su atlygintinų išlaidų pobūdžiu, ir šiais atvejais:

jei gavėjo prašymu pratęsiamas pristatymo laikotarpis, arba

jei daugiau kaip 30 dienų nuo pristatymo laiko vėluojama išduoti priėmimo ir perdavimo aktą arba galutinį atitikties liudijimą.

Mokėtina suma išmokama gavus tiekėjo prašymą dviem egzemplioriais.

Prašymas sumokėti visą arba likutinę pasiūlymo sumą turi būti pateikiamas kartu su šiais dokumentais:

sąskaita faktūra prašomai sumai,

priėmimo ir perdavimo akto originalu,

tiekėjo pasirašyta ir patvirtinta galutinio atitikties liudijimo originalo kopija.

Jei pristatyta 50 % viso skelbime apie konkursą nurodyto kiekio, tiekėjas gali pateikti prašymą dėl avanso, prie kurio pridedama sąskaita faktūra prašomai sumai ir laikino atitikties liudijimo kopija.

Visi prašymai sumokėti visą ar likutinę pasiūlymo sumą, išdavus priėmimo ir perdavimo aktą, pateikiami NVO. Sumokama per 60 dienų po to, kai NVO gauna išsamų ir tikslų prašymą sumokėti. Jei dėl nepagrįstos priežasties vėluojama sumokėti, kas mėnesį skaičiuojami delspinigiai, kurių normą nustato Europos centrinis bankas (Europos centrinio banko palūkanų norma, kurią jis taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms).

9.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

NVO nusprendžia, ar nepristatęs prekių arba įsipareigojimų nesilaikantis tiekėjas gali savo veiksmus pagrįsti force majeure. Dėl force majeure padėties, kurią pripažįsta NVO, susidariusias išlaidas prisiima NVO. Komisija turi būti informuota apie priežastis, dėl kurių NVO pripažino padėtį kaip force majeure. Vis dėlto dėl tokios padėties negalima reikšti pretenzijų, jei trūkumai kilo dėl NVO ir (arba) subrangovų kaltės.

Tinkamai pagrįstais atvejais ir Komisijai pritarus, dėl force majeure padėties susidariusias išlaidas galima vertinti kaip reikalavimus atitinkančias tiesiogines sąnaudas ir kompensuoti tik laikantis veiklos biudžete nustatytų ribų nenumatytoms išlaidoms.“


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 1.

(2)  OL C 312, 2000 10 31, p. 1.

(3)  OL C 267, 1996 9 13, p. 1.


4.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 214/59


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 2 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotiniai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3400)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/542/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (1), ypač į jos 19 straipsnio ii punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos sprendimo 93/195/EEB (2) II priede nurodytas bendrąsias taisykles pakartotinis registruotų arklių įvežimas lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams leidžiamas po to, kai tie arkliai buvo laikinai, trumpesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, eksportuoti į trečiąsias šalis, įtrauktas į tą pačią grupę to sprendimo I priede.

(2)

2006 m. Katare vyks Azijos šalių sporto žaidynių jojimo varžybos.

(3)

Atsižvelgiant į veterinarijos specialistų priežiūros lygį ir faktą, kad atitinkami arkliai laikomi atskirai nuo žemesnio sveikatos lygio gyvūnų, laikinojo eksportavimo laikotarpis turėtų būti pratęstas iki mažiau kaip 60 dienų. Be to, gyvūnų sveikatos reikalavimai ir veterinarinis sertifikavimas, nustatytas Sprendimo 93/195/EEB VII priede, turėtų būti pratęstas iki Azijos šalių sporto žaidynių jojimo varžybų, organizuojamų globojant Tarptautinei žirgų sporto federacijai (angl. FEI).

(4)

Atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeistas Sprendimo 93/195/EEB VII priedas.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/195/EEB VII priedo pavadinimas pakeičiamas šiuo pavadinimu:

„VETERINARIJOS SERTIFIKATAS

pakartotiniam registruotų arklių, kurie dalyvavo ištvermingumo pasaulio taurės lenktynėse (Endurance World Cup) arba Azijos šalių sporto žaidynėse, įvežimui po to, kai tie arkliai buvo laikinai eksportuoti trumpesniam kaip 60 dienų laikotarpiui“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/68/EB (OL L 139, 2004 4 30, p. 321).

(2)  OL L 86, 1993 4 6, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/943/EB (OL L 342, 2005 12 24, p. 94).