ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 211

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. rugpjūčio 1d.


Turinys

 

I   Aktai, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1166/2006, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1167/2006 dėl sušaldytų galvijų plonųjų diafragmų importo licencijų išdavimo

3

 

*

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1168/2006, įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo sumažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą Gallus gallus rūšies dedeklėse vištose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1169/2006, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

9

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1170/2006 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

11

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1171/2006, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

13

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1172/2006, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

15

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1173/2006, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

17

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1174/2006, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

20

 

 

2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1175/2006 dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos)

22

 

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

 

 

Taryba

 

*

2005 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo

23

Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

24

 

*

2006 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, kuriuos skelbti privaloma

1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1166/2006

2006 m. liepos 31 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12). Kodas „999“ žymi „kitą kilmę“.


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1167/2006

2006 m. liepos 31 d.

dėl sušaldytų galvijų plonųjų diafragmų importo licencijų išdavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1997 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 996/97 dėl galvijų sušaldytų plonųjų diafragmų, klasifikuojamų pagal KN kodą 0206 29 91, importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo (2), ir ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 996/97 1 straipsnio 3 dalies b punkte nustatytas 800 tonų sušaldytų plonųjų diafragmų kiekis, kuris tam tikromis sąlygomis gali būti importuotas 2006–2007 importo metais.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 996/97 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad prašomi kiekiai gali būti sumažinti. Pateiktose paraiškose prašoma tokio bendro kiekio, kuris viršija galimus kiekius. Tokiomis aplinkybėmis ir siekiant užtikrinti teisingą galimų kiekių paskirstymą dera proporcingai sumažinti prašomus kiekius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekvienas prašymas importo licencijai gauti, pateiktas laikantis Reglamento (EB) Nr. 996/97 8 straipsnio nuostatų, patenkinamas ne daugiau kaip 0,57372 % prašomo kiekio.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 144, 1997 6 4, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 1118/2004 (OL L 217, 2004 6 17, p. 10).


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1168/2006

2006 m. liepos 31 d.

įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo sumažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą Gallus gallus rūšies dedeklėse vištose ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1003/2005

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį ir 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslas – užtikrinti, kad siekiant sumažinti salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų paplitimą ir visuomenės sveikatai keliamą pavojų būtų imtasi tinkamų ir veiksmingų priemonių, skirtų aptikti ir kontroliuoti šiuos sukėlėjus visuose susijusiuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose, ypač pirminės gamybos etape.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 Bendrijai yra keliamas tikslas sumažinti visų visuomenės sveikatai pavojingų salmonelių serotipų paplitimą Gallus gallus rūšies dedeklėse vištose pirminės gamybos etape. Šis sumažinimas yra svarbus, atsižvelgiant į tai, kad užsikrėtusiems pulkams pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 nuo 2009 m. gruodžio mėn. turi būti taikomos griežtos priemonės. Visų pirma nenustatytos sveikatos būklės salmonelių požiūriu paukščių pulkų kiaušiniai, įtariami užsikrėtę arba gauti iš užsikrėtusių pulkų, tik tada gali būti skirti vartoti žmonėms, kai yra apdoroti taip, kad, laikantis maisto higienai skirtų Bendrijos teisės aktų, būtų garantuotai pašalinti visi visuomenės sveikatai pavojingi salmonelių serotipai.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 yra nustatyta, kad Bendrijos tikslas turi apimti skaičiais išreikštą maksimalų epidemiologinių vienetų, kurių rezultatai išlieka teigiami, procentą ir (arba) minimalų epidemiologinių vienetų, kurių rezultatai išlieka teigiami, skaičiaus sumažinimo procentą, taip pat ilgiausią terminą, per kurį būtina pasiekti šį tikslą, ir tikrinimo sistemų, skirtų įvertinti, ar tikslas pasiektas, apibrėžimą. Be to, kai kuriais atvejais Bendrijos tikslas turi apimti ir visuomenės sveikatai pavojingų serotipų apibrėžimą.

(4)

Siekiant nustatyti Bendrijos tikslą, remiantis 2004 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimu 2004/665/EB dėl Salmonella paplitimo Gallus gallus dedeklių pulkuose pradinio tyrimo (2), valstybėse narėse buvo surinkti minėtų salmonelių serotipų paplitimo Gallus gallus rūšies dedeklėse vištose palyginamieji duomenys.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatyta, kad trejų metų pereinamuoju laikotarpiu Bendrijos tikslas, nustatytas Gallus gallus rūšies dedeklėms vištoms turi apimti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium.

(6)

Siekiant įvertinti, ar Bendrijos tikslas pasiektas, pulkų mėginius būtina imti pakartotinai.

(7)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 15 straipsniu, buvo konsultuojamasi su Europos maisto saugos tarnyba (EMST) dėl Bendrijos tikslo Gallus gallus rūšies dedeklėms vištoms nustatymo.

(8)

Nuo tada, kai buvo priimtas 2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1003/2005, įgyvendinantis Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo sumažinti tam tikrų salmonelių serotipų paplitimą veisliniuose Gallus gallus rūšies vištų pulkuose ir iš dalies keičiantis tą reglamentą, buvo sukurti ir įteisinti alternatyvūs analizės metodai. Be to, veisliniuose pulkuose aptikti salmonelių štamai turėtų būti saugomi fagotipui ateityje nustatyti ir antimikrobiniam jautriui ištirti. Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1003/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos tikslas

1.   Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 4 straipsnio 1 dalyje minimą Bendrijos tikslą – sumažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą suaugusiose Gallus gallus rūšies dedeklėse vištose (toliau – Bendrijos tikslas) – sudaro:

a)

minimalus metinis suaugusių dedeklių vištų pulkų teigiamų tyrimų rezultatų sumažinimo procentas, ne mažesnis kaip:

i)

10 %, jei praėjusiais metais paplitimas buvo mažesnis nei 10 %;

ii)

20 %, jei praėjusiais metais paplitimas buvo 10–19 %;

iii)

30 %, jei praėjusiais metais paplitimas buvo 20–39 %;

iv)

40 %, jei praėjusiais metais paplitimas buvo 40 % arba didesnis;

arba

b)

maksimalaus procento sumažinimas iki 2 % arba mažiau; tačiau valstybėse narėse, kuriose yra mažiau negu 50 suaugusių dedeklių vištų pulkų, teigiami rezultatai gali išlikti ne daugiau kaip viename suaugusiame pulke.

Pirmąjį tikslą reikėtų pasiekti 2008 m., remiantis tų metų pradžioje prasidėsiančia stebėsena. Atsižvelgiant į 2008 m. tikslą, pradinio tyrimo, atlikto pagal Sprendimo 2004/665/EB 1 straipsnio 1 dalį, rezultatai bus naudojami kaip tame straipsnyje minimas informacijos šaltinis.

2.   Tikrinimo sistema, skirta įvertinti siekiant Bendrijos tikslo padarytą pažangą, yra nustatyta priede.

Ar tikslas pasiektas, vertinama atsižvelgiant į trejų iš eilės metų rezultatus.

Jei Komisijos sprendimo 2004/665/EB 5 straipsnyje nurodytos techninės specifikacijos priede neapibūdintos, jos laikomos šio punkto įgyvendinimo nacionalinėse kontrolės programose rekomendacijomis.

3.   Komisija apsvarsto galimybę patikslinti priede pateiktą tikrinimo sistemą, remiantis kontrolės programos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 5 straipsnio 1 dalyje (toliau – nacionalinė kontrolės programa), įgyvendinimo pirmųjų metų patirtimi.

2 straipsnis

Dalinis Reglamento (EB) Nr. 1003/2005 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1003/2005 priede įterpiami šie 3.4 ir 3.5 punktai:

„3.4.   Alternatyvūs metodai

Operatoriaus iniciatyva paimtiems mėginiams vietoj šio priedo 3 punkte nustatytų mėginių paruošimo, aptikimo ir serotipo nustatymo metodų gali būti taikomi Reglamento (EB) Nr. 882/2004 (3) 11 straipsnyje nustatyti analizės metodai, jei jie patvirtinti pagal EN/ISO 16140/2003 standartą.

3.5.   Štamų saugojimas

Būsimam fagotipo nustatymui arba antimikrobinio jautrio tyrimams saugomi bent jau pagal oficialios kontrolės programą išskirti štamai ir taikomi įprastiniai kultūrų rinkimo metodai, turintys ne mažiau kaip dvejiems metams užtikrinti štamų integralumą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1003/2005 (OL L 170, 2005 7 1, p. 12).

(2)  OL L 303, 2004 9 30, p. 30.

(3)  OL L 191, 2004 5 28, p. 1.“.


PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodyta tikrinimo sistema, skirta įvertinti, ar pasiektas Bendrijos tikslas sumažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium suaugusiose Gallus gallus rūšies dedeklėse vištose

1.   MĖGINIŲ ĖMIMO SISTEMA

Mėginiai imami iš visų Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 1 straipsnyje nurodytų suaugusių Gallus gallus rūšies dedeklių vištų pulkų (toliau – dedeklių pulkai).

2.   DEDEKLIŲ PULKŲ STEBĖSENA

2.1.   Mėginių ėmimo dažnumas ir statusas

Dedeklių pulkų mėginiai imami maisto verslo subjekto (toliau – subjektas) iniciatyva, be to, juos ima kompetentinga institucija.

Mėginiai subjekto iniciatyva imami ne rečiau kaip kartą per penkiolika savaičių. Pirmą kartą imami 24 +/– 2 savaičių amžiaus dedeklių mėginiai.

Kompetentinga institucija mėginius ima bent jau:

a)

kartą per metus iš vieno ūkio vieno pulko, kurį sudaro ne mažiau kaip 1 000 paukščių;

b)

iš 24 +/– 2 savaičių amžiaus dedeklių pulko, laikomo pastatuose, kuriuose prieš tai buvo laikomas salmonelėmis užsikrėtęs pulkas;

c)

kiekvienu įtariamu užsikrėtimo Salmonella enteritidis arba Salmonella typhimurium atveju, nustatytu atliekant epidemiologinį per maistą plintančių ligų protrūkių tyrimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/99/EB (1) 8 straipsnį;

d)

iš visų kitų ūkyje laikomų dedeklių pulkų, jei viename ūkio dedeklių pulke buvo aptikta Salmonella enteritidis arba Salmonella typhimurium;

e)

tais atvejais, kai kompetentinga institucija mano, jog tai reikalinga.

Kompetentingos institucijos atliekamas mėginių ėmimas gali atstoti vieną subjekto iniciatyva atliekamą mėginių ėmimą.

2.2.   Mėginių ėmimo protokolas

Siekiant, kad mėginių ėmimas būtų kuo naudingesnis, tiek išmatų, tiek aplinkos mėginiai turi būti imami bent jau taip, kaip nustatyta a ir b punktuose:

a)

jei pulkai laikomi narveliuose, imami du po 150 gramų sveriantys natūraliai susikaupusių išmatų mėginiai, kurie imami nuo visų vištidėje esančių konvejerių arba grandyklių po mėšlo šalinimo sistemos paleidimo; tačiau jeigu narveliai išdėstyti pakopomis ir grandyklių arba konvejerių nėra, du po 150 gramų sveriančius sumaišytų šviežių išmatų mėginius būtina paimti iš 60 skirtingų vietų, esančių po narveliais mėšlo duobėse;

b)

vištų pulkus laikant tvartuose arba aptvaruose po atviru dangumi, imamos dvi poros antbačių arba kojinių mėginių, nepersimaunant antbačių tarp mėginių.

Kai mėginius ima kompetentinga institucija, visoje patalpoje, kur tik gali kauptis dulkės, surenkamas 250 ml mėginys, kuriame dulkių turi būti ne mažiau kaip 100 gramų. Jei dulkių nėra pakankamai, imamas papildomas 150 gramų natūraliai susikaupusių išmatų mėginys arba dar viena antbačių ar kojinių mėginio pora.

Paėmusi 2.1 punkto b, c ir d dalyse nurodytus mėginius, kompetentinga institucija, atlikdama tolesnius tyrimus, turi įsitikinti, kad paukščių tyrimo dėl salmonelių rezultatams neturi poveikio pulkams panaudotos antimikrobinės medžiagos.

Kai Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium neaptinkama, tačiau aptinkama antimikrobinių medžiagų arba inhibitorinis poveikis bakterijų augimui, dedeklių pulkas laikomas užsikrėtęs, remiantis 1 straipsnio 2 dalyje nurodytu Bendrijos tikslu.

3.   MĖGINIŲ TYRIMAS

3.1.   Mėginių vežimas ir paruošimas

Mėginiai jų surinkimo dieną išsiunčiami skubia siunta arba per kurjerį į Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 11 straipsnyje nurodytas laboratorijas. Laboratorijoje mėginiai laikomi šaldytuve iki tyrimo, kuris turi būti atliekamas per 48 val. nuo jų pristatymo.

3.1.1.   Antbačių mėginiai

a)

Dvi antbačių (arba „kojinių“) poros atsargiai išpakuojamos, kad nenukristų prie jų prilipusios išmatos, mėginys sujungiamas ir panardinamas į 225 ml buferinio peptono vandens (BPV), pašildyto iki kambario temperatūros;

b)

mėginys pamaišomas, kad visas įsigertų, ir kultūra toliau tiriama taikant 3.2 punkte nurodytą aptikimo metodą.

3.1.2.   Kiti išmatų ir dulkių mėginiai

a)

Visi išmatų mėginiai surenkami į vieną vietą ir gerai sumaišomi; iš šio bendro mėginio kultūrai paimamas 25 gramų antrinis mėginys;

b)

25 gramų antrinis mėginys panardinamas į 225 ml BPV, pašildyto iki kambario temperatūros;

c)

mėginio kultūra toliau tiriama taikant 3.2 punkte nurodytą aptikimo metodą.

Jei yra suderinti ISO standartai dėl išmatų ruošimo salmonelėms aptikti, jie taikomi ir pakeičia pirmiau minėtas mėginių paruošimą reglamentuojančias nuostatas.

3.2.   Aptikimo metodas

Taikomas Bendrijos Bilthoven (Nyderlandai) etaloninės salmoneliozės tyrimo laboratorijos (BEL) rekomenduojamas metodas. Šis metodas yra aprašytas ISO 6579 (2002) standarto D priedo projekto dabartinėje redakcijoje: „Salmonella spp. aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminės gamybos etapo mėginiuose“. Pagal šį metodą kaip vienintelė atrankinė prisodrinimo terpė yra naudojama pusiau kieta terpė (modifikuota pusiau kieta Rappaport-Vassiladis terpė, MSRV).

3.3.   Serotipai

Nuo kiekvieno teigiamo mėginio atskiriamas bent vienas štamas pagal Kaufmann-White sistemą.

3.4.   Alternatyvūs metodai

Tiriant subjekto iniciatyva paimtus mėginius, vietoj šio priedo 3 punkte nustatytų mėginių paruošimo, aptikimo ir serotipo nustatymo metodų gali būti taikomi Reglamento (EB) Nr. 882/2004 (2) 11 straipsnyje nustatyti analizės metodai, jei jie patvirtinti pagal EN/ISO 16140/2003 standartą.

3.5.   Štamų saugojimas

Būsimam fagotipo arba antimikrobinio jautrio nustatymui yra saugomi bent jau iš kompetentingos institucijos surinktų mėginių išskirti štamai, taikant įprastinius kultūrų rinkimo metodus, turinčius bent dvejiems metams užtikrinti štamų integralumą.

4.   REZULTATAI IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

Tikrinant, ar Bendrijos tikslas yra pasiektas, dedeklių vištų pulko tyrimų rezultatai laikomi teigiamais, kai viename ar daugiau iš dedeklių vištų pulko paimtų mėginių aptinkama Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium (išskyrus vakcinines padermes). Dedeklių vištų pulkai, kurių tyrimo rezultatai teigiami, registruojami tik vieną kartą, neatsižvelgiant į mėginių ėmimo ir tyrimo operacijų skaičių, ir apie juos pranešama ataskaitoje tik pirmaisiais aptikimo metais.

Į ataskaitą įtraukiama:

a)

bendras ištirtų dedeklių vištų pulkų skaičius ir dedeklių vištų pulkų, ištirtų pagal kiekvieną 2.1 punkte nurodytą mėginių ėmimo statusą, skaičius;

b)

bendras užsikrėtusių pulkų skaičius ir tyrimo rezultatai pagal kiekvieną 2.1 punkte nurodytą mėginių ėmimo statusą;

c)

rezultatų paaiškinimai, ypač išskirtiniais atvejais.

Šiame punkte paminėti rezultatai ir bet kokia papildoma susijusi informacija pateikiama tendencijų ir šaltinių ataskaitoje, nurodytoje Direktyvos 2003/99/EB 9 straipsnio 1 dalyje.


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 31.

(2)  OL L 191, 2004 5 28, p. 1.


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1169/2006

2006 m. liepos 31 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta tuo pačiu metu ir ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

8

1-as laikotarpis

9

2-as laikotarpis

10

3-as laikotarpis

11

4-as laikotarpis

12

5-as laikotarpis

1

6-as laikotarpis

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

C02

:

Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas, Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.

C03

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Bulgariją, Norvegiją, Rumuniją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1170/2006

2006 m. liepos 31 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1171/2006

2006 m. liepos 31 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

8

1-as laikotarpis

9

2-as laikotarpis

10

3-as laikotarpis

11

4-as laikotarpis

12

5-as laikotarpis

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

2

7-as laikotarpis

3

8-as laikotarpis

4

9-as laikotarpis

5

10-as laikotarpis

6

11-as laikotarpis

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1172/2006

2006 m. liepos 31 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2006 m. liepos 31 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1173/2006

2006 m. liepos 31 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ir ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnyje numatyta, kad importuojant to reglamento 1 straipsnyje išvardytus produktus imamas Bendrajame muitų tarife nustatytas mokestis. Tačiau to straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų muito mokestis yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 procentais ir sumažintai CIF importo kainos, taikomos atitinkamai siuntai, dydžiu. Tačiau šis muito mokestis negali būti didesnis už Bendrojo muitų tarifo mokestį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalies nuostatas CIF importo kainos apskaičiuojamos pagal atitinkamo produkto reprezentatyvias kainas pasaulinėje rinkoje.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1249/96 išdėstytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisyklės grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje.

(4)

Importo teisės taikomos tol, kol bus nustatytos naujos.

(5)

Kad būtų užtikrintas sklandus importo muitų sistemos veikimas, apskaičiuojant muitus reikėtų remtis reprezentatyviais rinkos kursais, nustatytais per ataskaitinį laikotarpį.

(6)

Taikant Reglamentą (EB) Nr. 1249/96 reikėtų nustatyti tokius importo muitus, kokie nurodyti šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo muito mokesčiai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1110/2003 (OL L 158, 2003 6 27, p. 12).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muito mokesčiai dalyje, importo muito mokesčiai, taikomi nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muito mokestis (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

0,00

Vidutinės kokybės

0,00

Žemos kokybės

5,93

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

Rugiai

37,23

1005 10 90

Kukurūzai, skirti sėjai, išskyrus hibridus

50,27

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus sėklą (2)

50,27

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

42,22


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje, arba

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muito mokestis gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

Muito mokesčio apskaičiavimo komponentai

(14.7.2006–28.7.2006)

1)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Prekių birža

Mineapolio birža

Čikagos birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Mineapolio birža

Produktai (baltymų procentas, esant 12 % drėgnumui)

Kietieji raudonieji pavasariniai Nr. 2

Kukurūzai Yellow corn Nr. 3

Kietieji gintariniai durum Nr. 2

Vidutinės kokybės (1)

Žemos kokybės (2)

JAV miežiai Nr. 2

Kotiruojama (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Meksikos įlankos priedas (EUR/t)

15,09

 

 

Didžiųjų ežerų priedas (EUR/t)

19,96

 

 

2)

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas 20,81 EUR/t; Didieji ežerai–Roterdamas 26,85 EUR/t.

3)

Subsidijos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 2 dalies trečiojoje pastraipoje:

0,00 EUR/t (Kietieji raudonieji žieminiai)

0,00 EUR/t (Paprastieji raudonieji žieminiai Nr. 2).


(1)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1174/2006

2006 m. liepos 31 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2006–2007 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1002/2006 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1131/2006 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1002/2006 2006–2007 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 55, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 178, 2006 7 1, p. 36.

(4)  OL L 201, 2006 7 25, p. 13.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1175/2006

2006 m. liepos 31 d.

dėl B eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių sektoriuje (citrinos)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 858/2006 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Atsižvelgiant į Komisijos šiandien turimą informaciją, yra pavojus, kad dabartiniam eksporto laikotarpiui citrinų orientaciniai kiekiai netrukus gali būti viršyti. Galimas viršijimas sukels grėsmę eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos vaisių ir daržovių sektoriuje tinkamam veikimui.

(3)

Kad tokios situacijos būtų išvengta, reikia atmesti B eksporto licencijų paraiškas citrinoms, eksportuojamiems po 2006 m. liepos 31 d. ir iki dabartinio eksporto laikotarpio pabaigos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Citrinų B eksporto licencijų paraiškos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 858/2006 1 straipsnį, kurių produktų eksporto deklaracijos buvo priimtos po 2006 m. liepos 31 d. ir iki lapkričio 1 d., yra atmetamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 31 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutimais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 159, 2006 6 19, p. 5.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. lapkričio 29 d.

dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo

(2006/529/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimu.

(2)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas su Ukraina dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų, laikydamasi mechanizmų ir nurodymų, numatytų 2003 m. birželio 5 d. Tarybos įgaliojimo priede.

(3)

Atsižvelgiant į galimą vėlesnį jo sudarymą, susitarimas, dėl kurio derėjosi Komisija, turėtų būti pasirašytas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1.   Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Bendrijos vardu pasirašyti Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimą dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

2.   Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. JOHNSON


Europos bendrijos ir Ukrainos

SUSITARIMAS

dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

EUROPOS BENDRIJA

ir

UKRAINA

(toliau – Šalys),

PAŽYMĖDAMOS, kad visų Europos bendrijos valstybių narių ir Ukrainos sudarytuose dvišaliuose susitarimuose dėl oro susisiekimo paslaugų yra nuostatų, prieštaraujančių Bendrijos teisei,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija turi išskirtinę kompetenciją kelių aspektų, kurie gali būti įtraukti į Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų, atžvilgiu,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę, bendrijos oro vežėjai, įsisteigę valstybės narės teritorijoje, turi teisę nediskriminuojami naudotis oro maršrutais tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir tam tikrų trečiųjų šalių susitarimus, numatančius galimybę tokių trečiųjų šalių nacionaliniams subjektams įsigyti oro vežėjų, turinčių pagal Europos bendrijos teisę išduotas licencijas, bendrovių nuosavybės dalį,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Ukrainos dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikros nuostatos, prieštaraujančios Europos bendrijos teisei, turi būti visiškai suderintos su bendrijos teise, kad būtų sukurtas tvirtas teisinis pagrindas oro susisiekimo paslaugoms tarp Europos bendrijos valstybių narių ir Ukrainos, bei užtikrintas tokių oro susisiekimo paslaugų tęstinumas,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija, dalyvaudama šiose derybose, nesiekia padidinti oro eismo tarp Europos bendrijos valstybių narių ir Ukrainos masto, daryti poveikį pusiausvyrai tarp Bendrijos oro vežėjų ir Ukrainos oro vežėjų, arba derėtis dėl esamų dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatų, susijusių su skrydžių teisėmis, pakeitimų,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šiame Susitarime vartojami sąvokų apibrėžimai, išskyrus kai atsižvelgiant į kontekstą jie turėtų būti kitokie, yra išvardyti IV priede.

2.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, nacionalinius subjektus, yra suprantama kaip nuoroda į Europos bendrijos valstybių narių nacionalinius subjektus.

3.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, oro vežėjus, yra suprantama kaip nuoroda į tos valstybės narės paskirtus oro vežėjus.

2 straipsnis

Valstybės narės atliekamas paskyrimas

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos pakeičia II priedo a punkte išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas dėl atitinkamos valstybės narės oro vežėjo paskyrimo ir Ukrainos jam suteiktų licencijų ar leidimų.

2.   Gavusi valstybės narės paskyrimo dokumentą, Ukraina laikydamasi minimalių procedūrinių terminų suteikia atitinkamas licencijas ir leidimus, jeigu:

i)

oro vežėjas yra įsisteigęs pagal Europos bendrijos steigimo sutartį paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje ir turi galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę;

ii)

už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė vykdo ir užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos kontrolę, ir paskyrimo dokumente yra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; ir

iii)

oro vežėją tiesiogiai arba jo kontrolinį akcijų paketą valdo bei veiksmingai kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių nacionaliniai subjektai, ir (arba) III priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) tokių valstybių nacionaliniai subjektai.

3 straipsnis

Atsisakymas, panaikinimas, galiojimo sustabdymas ar apribojimas

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos pakeičia II priedo b punkte išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas dėl atsisakymo išduoti licencijas ar leidimus valstybės narės paskirtam oro vežėjui, jų panaikinimo, galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

2.   Ukraina gali atsisakyti išduoti, panaikinti, sustabdyti ar apriboti valstybės narės paskirto oro vežėjo licencijas ar leidimus, jeigu:

i)

oro vežėjas nėra įsisteigęs pagal Europos bendrijos steigimo sutartį paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje arba neturi galiojančios licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Europos bendrijos teisę;

ii)

už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė nevykdo ar neužtikrina veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės, ar paskyrimo dokumente nėra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; arba

iii)

oro vežėjo tiesiogiai arba per kontrolinį akcijų paketą nevaldo ar jo veiksmingai nekontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių nacionaliniai subjektai, ir (arba) III priede išvardytos kitos valstybės ir (arba) tų kitų valstybių nacionaliniai subjektai.

Naudodamasi šioje dalyje nustatyta savo teise, Ukraina nediskriminuoja Bendrijos oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės.

4 straipsnis

Sauga

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo c punkte išvardytus straipsnius.

2.   Jeigu valstybė narė paskiria oro vežėją, kurio veiksmingą veiklos kontrolę vykdo ir užtikrina kita valstybė narė, Ukrainos teisės pagal oro vežėją paskyrusios valstybės narės ir Ukrainos susitarimo saugos nuostatas taip pat taikomos tos kitos valstybės narės saugos standartų priėmimui, įgyvendinimui ar užtikrinimui bei licencijos oro susisiekimui vykdyti išdavimui tam oro vežėjui.

5 straipsnis

Aviacinio kuro apmokestinimas

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo d punkte išvardytų straipsnių atitinkamas nuostatas.

2.   Nepaisant kitų priešingų nuostatų, nė viena II priedo d dalyje išvardytų susitarimų nuostata nekliudo valstybei narei nediskriminuojant nustatyti mokesčius, rinkliavas, muitus ar mokesčius už jos teritorijoje tiekiamą kurą, kuris bus naudojamas Ukrainos paskirto oro vežėjo orlaivyje, kai skrydis vykdomas iš vieno šios valstybės narės teritorijos punkto į kitą tos pačios arba kitos valstybės narės teritorijos punktą.

6 straipsnis

Vežimo tarifai

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo II priedo e punkte išvardytus straipsnius.

2.   Vežimo tarifams, kuriuos tik Europos bendrijoje nustato Ukrainos oro vežėjas (-ai), kurį (-iuos) paskiria Ukraina pagal I priede nurodytą susitarimą, kuriame yra II priedo e punkte išvardytos nuostatos, taikoma Europos bendrijos teisė.

7 straipsnis

Priedai

Šio Susitarimo priedai yra neatskiriama jo dalis.

8 straipsnis

Peržiūra ar dalinis pakeitimas

Bet kuriuo metu Šalys abipusiu susitarimu gali peržiūrėti ar iš dalies pakeisti šį Susitarimą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai gaunamas paskutinis rašytinis Šalių pranešimas apie šiam Susitarimui įsigalioti būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Šis Susitarimas taikomas visiems I priedo b punkte išvardytiems susitarimams, kai jie įsigalioja.

10 straipsnis

Nutraukimas

1.   Jeigu I priede nurodytas susitarimas nutraukiamas, tuo pat metu netenka galios visos šio Susitarimo nuostatos, susijusios su atitinkamu I priede nurodytu susitarimu.

2.   Jeigu nutraukiami visi I priede išvardyti susitarimai, tuo pat metu netenka galios ir šis Susitarimas.

11 straipsnis

Registravimas

Šis Susitarimas ir jo pakeitimai registruojami Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje.

TAI PATVIRTINDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

I PRIEDAS

Šio Susitarimo 1 straipsnyje paminėtų susitarimų sąrašas

a)

Ukrainos ir Europos Bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie įsigaliojo arba buvo pasirašyti šio Susitarimo pasirašymo dieną; ir kiti laikinai taikomi Ukrainos ir valstybių narių susitarimai:

Austrijos Federacinės Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1994 m. birželio 15 d. Vienoje, toliau II priede – Ukrainos ir Austrijos susitarimas,

paskutinį kartą pakeistas suderintu protokolu, priimtu 2005 m. balandžio 22 d. Vienoje,

Belgijos Karalystės Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas 1996 m. gegužės 20 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Belgijos susitarimas,

paskutinį kartą pakeistas Susitarimo memorandumu, priimtu 2004 m. vasario 6 d. Briuselyje,

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas 1997 m. liepos 1 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Čekijos susitarimas,

Kipro Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 2000 m. vasario 21 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Kipro susitarimas,

Danijos Karalystės Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 2001 m. kovo 27 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Danijos susitarimas,

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1993 m. birželio 10 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Vokietijos susitarimas,

Estijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1993 m. liepos 6 d. Taline, toliau II priede – Ukrainos ir Estijos susitarimas,

Suomijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1995 m. birželio 5 d. Helsinkyje, toliau II priede – Ukrainos ir Suomijos susitarimas,

Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1994 m. gegužės 3 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Prancūzijos susitarimas,

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1997 m. gruodžio 15 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Graikijos susitarimas,

Vengrijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1995 m. gegužės 19 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Vengrijos susitarimas,

Italijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1995 m. gegužės 2 d. Romoje, toliau II priede – Ukrainos ir Italijos susitarimas,

Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1995 m. gegužės 23 d. Rygoje, toliau II priede – Ukrainos ir Latvijos susitarimas,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Respublikos Vyriausybės oro susisiekimo sutartis, priimta 1993 m. liepos 7 d. Vilniuje, toliau II priede – Ukrainos ir Lietuvos susitarimas,

paskutinį kartą pakeistas Protokolu, pasirašytu 2003 m. gegužės 26 d. Vilniuje,

Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1994 m. birželio 14 d. Liuksemburge, toliau II priede – Ukrainos ir Liuksemburgo susitarimas,

Nyderlandų Karalystės ir Ukrainos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1993 m. rugsėjo 7 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Nyderlandų susitarimas,

Lenkijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1994 m. sausio 20 d. Varšuvoje, toliau II priede – Ukrainos ir Lenkijos susitarimas,

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1994 m. gegužės 23 d. Bratislavoje, toliau II priede – Ukrainos ir Slovakijos susitarimas,

Slovėnijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 1999 m. kovo 30 d. Liublianoje, toliau II priede – Ukrainos ir Slovėnijos susitarimas,

Ispanijos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, priimtas 1996 m. spalio 7 d. Madride, toliau II priede – Ukrainos ir Ispanijos susitarimas,

Švedijos Karalystės Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas 2001 m. kovo 27 d. Kijeve, toliau II priede – Ukrainos ir Švedijos susitarimas,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas 1993 m. vasario 10 d. Londone, toliau II priede – Ukrainos ir Jungtinės Karalystės susitarimas;

b)

Ukrainos ir Europos Bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie buvo parafuoti šio Susitarimo pasirašymo dieną:

Airijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, parafuotas 1992 m. gruodžio 10 d. Dubline, toliau II priede – Ukrainos ir Airijos susitarimas,

Maltos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, parafuotas 1998 m. birželio 17 d. Lukoje, toliau II priede – Ukrainos ir Maltos susitarimas,

Portugalijos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimas dėl oro transporto, parafuotas 2000 m. spalio 18 d. Lisabonoje, toliau II priede – Ukrainos ir Portugalijos susitarimas.

II PRIEDAS

Šio Susitarimo I priede išvardytų ir 2–6 straipsniuose paminėtų susitarimų straipsnių sąrašas

a)

Valstybės narės atliktas paskyrimas:

Ukrainos ir Austrijos susitarimo 3 straipsnio 5 dalis,

Ukrainos ir Čekijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Danijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Vokietijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Estijos susitarimo 4 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Suomijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Prancūzijos susitarimo 4 straipsnio 3 dalis,

Ukrainos ir Graikijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Vengrijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Airijos susitarimo 3 straipsnio 3 dalis,

Ukrainos ir Italijos susitarimo 4 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Latvijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Lietuvos susitarimo 4 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Maltos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Nyderlandų susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Lenkijos susitarimo 4 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Portugalijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Slovakijos susitarimo 4 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Slovėnijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Ispanijos susitarimo III straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Švedijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Ukrainos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 4 straipsnio 4 dalis;

b)

atsisakymas išduoti licencijas ar leidimus, jų panaikinimas, galiojimo sustabdymas arba apribojimas:

Ukrainos ir Austrijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Belgijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies d punktas,

Ukrainos ir Čekijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Kipro susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Danijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Estijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Suomijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Prancūzijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Graikijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies b punktas,

Ukrainos ir Vengrijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Italijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Lietuvos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Liuksemburgo susitarimo 4 straipsnio 1 dalies c punktas,

Ukrainos ir Maltos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Nyderlandų susitarimo 4 straipsnio 1 dalies c punktas,

Ukrainos ir Lenkijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Portugalijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Slovakijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Slovėnijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Ispanijos susitarimo IV straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Švedijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Ukrainos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas;

c)

sauga:

Ukrainos ir Austrijos susitarimo 9a straipsnis,

Ukrainos ir Belgijos susitarimo 7 straipsnis,

Ukrainos ir Čekijos susitarimo 9 straipsnis,

Ukrainos ir Danijos susitarimo 14a straipsnis,

Ukrainos ir Estijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Prancūzijos susitarimo 9 straipsnis,

Ukrainos ir Graikijos susitarimo 8 straipsnis,

Ukrainos ir Vengrijos susitarimo 5 straipsnis,

Ukrainos ir Airijos susitarimo 7 straipsnis,

Ukrainos ir Italijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Lietuvos susitarimo 16a straipsnis,

Ukrainos ir Liuksemburgo susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Maltos susitarimo 8 straipsnis,

Ukrainos ir Nyderlandų susitarimo 13 straipsnis,

Ukrainos ir Portugalijos susitarimo 15 straipsnis,

Ukrainos ir Slovakijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Slovėnijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Ispanijos susitarimo XI straipsnis,

Ukrainos ir Švedijos susitarimo 14a straipsnis;

d)

aviacinio kuro apmokestinimas:

Ukrainos ir Austrijos susitarimo 7 straipsnis,

Ukrainos ir Belgijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Čekijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Kipro susitarimo 7 straipsnis,

Ukrainos ir Danijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Vokietijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Estijos susitarimo 12 straipsnis,

Ukrainos ir Suomijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Prancūzijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Graikijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Vengrijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Airijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Italijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Latvijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Lietuvos susitarimo 12 straipsnis,

Ukrainos ir Liuksemburgo susitarimo 8 straipsnis,

Ukrainos ir Maltos susitarimo 5 straipsnis,

Ukrainos ir Nyderlandų susitarimo 9 straipsnis,

Ukrainos ir Lenkijos susitarimo 12 straipsnis,

Ukrainos ir Portugalijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Slovakijos susitarimo 12 straipsnis,

Ukrainos ir Slovėnijos susitarimo 8 straipsnis,

Ukrainos ir Ispanijos susitarimo V straipsnis,

Ukrainos ir Švedijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 8 straipsnis;

e)

vežimo tarifai:

Ukrainos ir Austrijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Belgijos susitarimo 12 straipsnis,

Ukrainos ir Čekijos susitarimo 14 straipsnis,

Ukrainos ir Kipro susitarimo 14 straipsnis,

Ukrainos ir Danijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Vokietijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Estijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Suomijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Prancūzijos susitarimo 17 straipsnis,

Ukrainos ir Graikijos susitarimo 14 straipsnis,

Ukrainos ir Vengrijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Airijos susitarimo 6 straipsnis,

Ukrainos ir Italijos susitarimo 8 straipsnis,

Ukrainos ir Latvijos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Lietuvos susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Liuksemburgo susitarimo 10 straipsnis,

Ukrainos ir Maltos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Nyderlandų susitarimo 5 straipsnis,

Ukrainos ir Lenkijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Portugalijos susitarimo 18 straipsnis,

Ukrainos ir Slovakijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Slovėnijos susitarimo 12 straipsnis,

Ukrainos ir Ispanijos susitarimo VII straipsnis,

Ukrainos ir Švedijos susitarimo 11 straipsnis,

Ukrainos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 7 straipsnis.

III PRIEDAS

Kitų šio Susitarimo 2 straipsnyje paminėtų valstybių sąrašas

a)

Islandijos Respublika (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

b)

Lichtenšteino Kunigaikštystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

c)

Norvegijos Karalystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

d)

Šveicarijos Konfederacija (pagal Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto).

IV PRIEDAS

Sąvokų apibrėžimai

Valstybė narė – bet kuri Europos Bendrijos valstybė narė.

Bendrijos oro vežėjo (avialinijų) įsisteigimas valstybės narės teritorijoje – veiksmingas ir realus oro transporto veiklos vykdymas naudojantis nuolatinėmis priemonėmis. Tokio įsisteigusio subjekto teisinė forma (filialas arba juridinio asmens statusą turinti dukterinė įmonė) šiuo atveju neturėtų būti lemiama aplinkybė.

Licencija oro susisiekimui vykdyti – atsakingos valstybės narės įmonei išduotas leidimas, suteikiantis teisę oro transportu už atlygį ir (arba) samdos pagrindais vežti keleivius, paštą ir (arba) krovinius, kaip nurodyta licencijoje oro susisiekimui vykdyti.

Oro vežėjo pažymėjimas – įmonei arba įmonių grupei kompetentingų institucijų išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad nurodytas operatorius turi profesinių gebėjimų ir struktūrą, užtikrinančią saugų pažymėjime nurodytą aviacijos veiklą vykdančio orlaivio eksploatavimą.

„Veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės“ įrodymai yra grindžiami, tačiau neapsiriboja šiais aspektais: oro vežėjas turi kompetentingų institucijų išduotą galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti, jis atitinka kompetentingų institucijų nustatytus tarptautinių oro susisiekimo paslaugų teikimo kriterijus, pavyzdžiui, yra geros finansinės būklės, sugeba prireikus vykdyti visuomenės intereso įsipareigojimus, užtikrina paslaugų teikimą ir kt., o licenciją išduodanti valstybė narė turi ir vykdo aviacijos saugos ir saugumo priežiūros programas laikydamasi bent Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos standartų.


1.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 211/39


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. birželio 9 d.

dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo

(2006/530/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimu.

(2)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas su Ukraina dėl susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų laikydamasi mechanizmų ir nurodymų, pateiktų minėto Tarybos sprendimo priede.

(3)

Susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 2005 m. gruodžio 1 d., su sąlyga, kad jis gali būti sudarytas vėliau, pagal 2005 m. lapkričio 28 d. Tarybos sprendimą.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų.

2.   Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (2).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pateikti susitarimo 9 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. GORBACH


(1)  2006 m. kovo 14 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 24 p.