ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 209

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

49 tomas
2006m. liepos 31d.


Turinys

 

II   Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

Taryba

 

*

2004 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu

1

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

3

 

*

2006 m. birželio 15 d. ES ir Jordanijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2006 iš dalies keičiantis Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos produktų kilmė apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

30

3 protokolas dėl sąvokos produktų kilmė apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

31

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, kurių skelbti neprivaloma

Taryba

31.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2004 m. spalio 14 d.

dėl Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų sudarymo Europos bendrijos vardu

(2006/507/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu bei 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Tarptautinio lygio priemonių, skirtų regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, rėmimas yra vienas iš Bendrijos aplinkos apsaugos politikos tikslų pagal Sutarties 174 straipsnį.

(2)

1998 m. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos vardu dalyvauti derybose dėl Konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų pagal Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programą. Komisija dalyvavo tose derybose kartu su valstybėmis narėmis.

(3)

Konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (toliau – Konvencija) buvo priimta Stokholme 2001 m. gegužės 22 d.

(4)

Konvencija nustato sistemą, grindžiamą atsargumo principu, kaip likviduoti pirmųjų dvylikos prioritetinių patvariųjų organinių teršalų gamybą, naudojimą, importą ir eksportą, kaip saugiai juos tvarkyti ir šalinti bei kaip likviduoti arba sumažinti tam tikrų patvariųjų organinių teršalų netikslinį susidarymą ir jų išleidimus į aplinką. Be to, Konvencija nustato naujų chemikalų įtraukimo į Konvencijos sąrašus taisykles.

(5)

Bendrija, tuometinės penkiolika valstybių narių ir aštuonios iš naujųjų valstybių narių pasirašė Konvenciją 2001 m. gegužės 22–23 d. Stokholme įvykusioje įgaliotųjų atstovų konferencijoje.

(6)

Konvenciją ratifikuoja, priima arba patvirtina valstybės ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos.

(7)

Vadovaujantis Konvencija regioninė ekonominės integracijos organizacija savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumente turi nurodyti savo kompetencijos apimtį dėl Konvencijos reglamentuojamų dalykų.

(8)

Bendrija jau priėmė dokumentus, taikomus dalykams, kuriuos reglamentuoja Konvencija, įskaitant 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų su pakeitimais, padarytais Direktyva 79/117/EEB (3), 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 304/2003 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (4) ir 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyvą 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) šalinimo (5).

(9)

Konvencija prisideda prie to, kad būtų pasiekti Bendrijos aplinkos apsaugos politikos tikslai. Todėl yra tikslinga, kad Bendrija kuo greičiau patvirtintų šią Konvenciją.

(10)

Priėmus A, B ar C priedų pakeitimus arba papildomus Konvencijos priedus, Komisija turėtų numatyti jų įgyvendinimo būdus remdamasi Reglamentu (EB) Nr. 850/2004 ar kitais atitinkamais Bendrijos teisės aktais. Jeigu pakeitimas neįgyvendinamas per vienerius metus nuo depozitaro pranešimo apie jo priėmimą dienos, ir siekiant išvengti nesilaikymo atvejų, Komisija turėtų atitinkamai pranešti depozitarui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų, toliau – „Konvencija“, patvirtinama Bendrijos vardu.

Konvencijos tekstas yra pridedamas.

2 straipsnis

1.   Jei A, B ar C priedų pakeitimai arba papildomi Konvencijos priedai per vienerius metus nuo depozitaro pranešimo apie jų priėmimą dienos neįgyvendinami Reglamento (EB) Nr. 850/2004 priedais arba kitais atitinkamais Bendrijos teisės aktais, Komisija praneša apie tai depozitarui pagal Konvencijos 22 straipsnį.

2.   Tuo atveju, kai A, B ar C priedų pakeitimai arba papildomi Konvencijos priedai įgyvendinami po 1 dalyje nurodyto pranešimo, Komisija nedelsdama atsiima tą pranešimą.

3 straipsnis

1.   Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos vardu deponuoti Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui patvirtinimo dokumentą, pagal Konvencijos 25 straipsnio 1 dalį.

2.   Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Europos bendrijos vardu deponuoti kompetencijos deklaraciją, išdėstytą šio sprendimo priede, pagal Konvencijos 25 straipsnio 3 dalį.

Priimta Liuksemburge, 2004 m. spalio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. VAN GEEL


(1)  OL C 87 E, 2004 4 7, p. 495.

(2)  OL C 32, 2004 2 5, p. 45.

(3)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(4)  OL L 63, 2003 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 777/2006 (OL L 136, 2006 5 24, p. 9).

(5)  OL L 243, 1996 9 24, p. 31.


VERTIMAS

STOKHOLMO KONVENCIJA DĖL PATVARIŲJŲ ORGANINIŲ TERŠALŲ

ŠIOS KONVENCIJOS ŠALYS,

PRIPAŽINDAMOS, kad patvarieji organiniai teršalai pasižymi nuodingomis savybėmis, yra atsparūs skaidymuisi, kaupiasi biologiniuose organizmuose ir per orą, vandenį bei migruojančias rūšis plinta per valstybių sienas, nusėda toli nuo tos vietos, kur jie buvo išleisti, ir ten kaupiasi sausumos bei vandens ekologinėse sistemose,

SUVOKDAMOS, ypač besivystančiose šalyse, susirūpinimą keliančias sveikatos problemas, kurios atsiranda dėl patvariųjų organinių teršalų poveikio, visų pirma dėl jų poveikio moterims, o per jas ir ateities kartoms,

PRIPAŽINDAMOS, kad dėl patvariųjų organinių teršalų biologinio reikšmingumo ypač didelė rizika kyla Arkties ekologinėms sistemoms ir ten gyvenančioms bendruomenėms ir kad jų tradicinio maisto užterštumas yra visuomenės sveikatos problema,

SUVOKDAMOS, kad reikia imtis veiksmų dėl patvariųjų organinių teršalų pasauliniu mastu,

PRISIMINDAMOS 1997 m. vasario 7 d. Jungtinių Tautų aplinkos programos Valdomosios tarybos sprendimą 19/13 C imtis tarptautinių veiksmų žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti priemonėmis, kuriomis būtų sumažinti ir (arba) pašalinti į atmosferą išmetami arba su nuotėkomis išleidžiami patvarieji organiniai teršalai,

PRISIMINDAMOS atitinkamas tam tikrų tarptautinių konvencijų aplinkos klausimais, ypač Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams, tarptautinėje prekyboje ir Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės nuostatas, įskaitant regioninius susitarimus, sudarytus pagal jos 11 straipsnyje nurodytus principus,

PRISIMINDAMOS taip pat atitinkamas Rio aplinkos ir plėtros deklaracijos nuostatas ir „Darbotvarkę-21“,

PRIPAŽINDAMOS, kad svarbiausia visų Susitariančiųjų Šalių ir šios Konvencijos reiškiamo susirūpinimo dalis – išankstinės atsargumo priemonės,

PRIPAŽINDAMOS, kad ši Konvencija ir kiti tarptautiniai susitarimai prekybos ir aplinkos srityje vienas kitą papildo,

PATVIRTINDAMOS dar kartą, kad pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir tarptautinės teisės principus valstybės turi suverenią teisę naudoti savo išteklius pagal savo pačių aplinkos ir plėtros politikos principus ir privalo užtikrinti, kad jų jurisdikcijai ar kontrolei priklausantys veiksmai nepadarytų žalos kitų valstybių ar už jų valstybės ribų esančių teritorijų aplinkai,

ATSIŽVELGDAMOS į aplinkybes ir ypač į besivystančių, visų pirma mažiausiai išsivysčiusių, šalių bei pereinamosios ekonomikos šalių poreikius, ypač į būtinybę stiprinti jų gebėjimus valdyti chemines medžiagas, perduodant technologijas, teikiant finansinę ir techninę pagalbą bei skatinant Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą,

ATIDŽIAI ATSIŽVELGDAMOS į salose esančių mažų besivystančių valstybių subalansuotos plėtros veiksmų programą, priimtą 1994 m. gegužės 6 d. Barbadose,

PABRĖŽDAMOS atitinkamus išsivysčiusių ir besivystančių šalių gebėjimus ir bendrus nors ir diferencijuotus valstybių įsipareigojimus, išdėstytus Rio aplinkos ir plėtros deklaracijos 7 principe,

PRIPAŽINDAMOS, kokį svarbų indėlį mažinant ir (arba) šalinant į atmosferą išmetamus arba su nuotekomis išleidžiamus patvariuosius organinius teršalus gali padaryti privatusis sektorius ir nevyriausybinės organizacijos,

PABRĖŽDAMOS, kaip svarbu, kad patvariųjų organinių teršalų gamintojai prisiimtų atsakomybę mažinti jų gaminių keliamus neigiamus padarinius bei teiktų naudotojams, vyriausybėms ir visuomenei informaciją apie tų cheminių medžiagų pavojingas savybes,

SUVOKDAMOS būtinybę imtis priemonių užkirsti kelią neigiamiems padariniams, kuriuos per visus savo egzistavimo etapus sukelia patvarieji organiniai teršalai,

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS Rio aplinkos ir plėtros deklaracijos 16 principą, kuris teigia, kad valstybės institucijos, atsižvelgdamos į visuomenės interesus ir neiškreipdamos tarptautinės prekybos bei investicijų, turėtų stengtis skatinti ekonominius subjektus pačius padengti aplinkos apsaugos sąnaudas, taikyti ekonominius svertus ir turėti galvoje, kad pagal principą „teršėjas moka“ teršėjas iš esmės turi padengti dėl taršos atsiradusias išlaidas,

SKATINDAMOS Šalis, neturinčias pesticidų bei kitų pramoninių cheminių medžiagų reglamentavimo ir vertinimo sistemų, tokias sistemas sukurti,

PRIPAŽINDAMOS aplinkos apsaugos požiūriu tinkamų alternatyvių technologijų ir cheminių medžiagų sukūrimo bei naudojimo svarbą,

PASIRYŽUSIOS apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo kenksmingo patvariųjų organinių teršalų poveikio,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Atsižvelgiant į Rio aplinkos ir plėtros deklaracijos 15 principą dėl prevencijos, šios Konvencijos tikslas – apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo patvariųjų organinių teršalų.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje Konvencijoje:

a)

Šalis – valstybė arba regioninė ekonominės integracijos organizacija, kuri sutiko laikyti šią Konvenciją įpareigojančia ir kuriai ši Konvencija yra įsigaliojusi;

b)

regioninė ekonominės integracijos organizacija – tam tikro regiono nepriklausomų valstybių įkurta organizacija, kuriai valstybės, šios organizacijos narės, yra perdavusios kompetenciją šios Konvencijos reglamentuojamais klausimais ir kuri yra tinkamai įgaliota savo vidaus tvarka pasirašyti, ratifikuoti, priimti, patvirtinti šią Konvenciją arba prisijungti prie jos;

c)

dalyvaujančios ir balsuojančios Šalys – dalyvaujančios Šalys, balsuojančios už arba prieš.

3 straipsnis

Priemonės, kuriomis siekiama sumažinti ar visiškai panaikinti taršą dėl tikslinės gamybos ir naudojimo

1.   Kiekviena Šalis:

a)

draudžia ir (arba) imasi teisinių bei administracinių priemonių, kurios yra būtinos siekiant panaikinti:

i)

A priede išvardytų cheminių medžiagų gamybą ir naudojimą laikantis šio priedo nuostatų, ir

ii)

A priede išvardytų cheminių medžiagų importą ir eksportą pagal 2 punkto nuostatas, ir

b)

apriboti B priede išvardytų cheminių medžiagų gamybą bei naudojimą, laikantis šio Priedo nuostatų.

2.   Kiekviena Šalis imasi priemonių, siekdama užtikrinti:

a)

kad A priede arba B priede nurodyta cheminė medžiaga būtų įvežama tik:

i)

tam, kad ji būtų tvarkoma aplinkos atžvilgiu saugiu būdu, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies d punkte; arba

ii)

tokiam naudojimui ar tikslui, kuriam A priede arba B priede šiai Šaliai leidžiama ją naudoti;

b)

kad A priede nurodyta cheminė medžiaga, kuriai galioja bet kokia specifinė gamybos ar naudojimo išimtis, arba B priede nurodyta cheminė medžiaga, kuriai galioja bet kokia specifinė gamybos, naudojimo ar priimtino tikslo išimtis, atsižvelgiant į visas atitinkamas tarptautinių dokumentų nuostatas dėl sutikimo, duoto iš anksto gavus visą reikiamą informaciją, būtų eksportuojama tik:

i)

tam, kad ji būtų pašalinta aplinkos atžvilgiu saugiu būdu, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies d punkte;

ii)

Šalį, kuriai pagal A priedą ar B priedą leidžiama tą cheminę medžiagą naudoti, arba

iii)

į valstybę, kuri nėra šios Konvencijos Šalis ir kuri eksportuojančiajai Šaliai yra pateikusi metinio sertifikavimo pažymėjimą. Tokiame pažymėjime nurodoma, kam cheminė medžiaga yra skirta naudoti, ir pareiškimas, kad dėl eksportuojamos cheminės medžiagos importuojančioji valstybė įsipareigoja:

a.

apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, imdamasi būtinų priemonių sumažinti cheminės medžiagos išmetimus į aplinką arba iš viso jų išvengti;

b.

laikytis 6 straipsnio 1 dalies nuostatų; ir

c.

prireikus laikytis B priedo II dalies 2 punkto nuostatų.

Pažymėjime taip pat nurodomi atitinkami dokumentai, kuriais remiamasi, pavyzdžiui, įstatymai, kiti teisės aktai ar administracinės bei politikos gairės. Per šešiasdešimt dienų po to, kai eksportuojančioji Šalis gauna tokį pažymėjimą, ji perduoda jį Sekretoriatui:

c)

kad A priede nurodyta cheminė medžiaga, kurios gamybos ar naudojimo specifinės išimtys nebegalioja jokiai Šaliai, nebūtų iš jos išvežama, išskyrus tik tam, kad ji būtų pašalinta aplinkos atžvilgiu saugiu būdu, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies d punkte;

d)

šio straipsnio šioje dalyje „valstybė, kuri nėra šios Konvencijos Šalis“ – valstybė arba regioninė ekonominės integracijos organizacija, kuri dėl tos cheminės medžiagos nesutiko įsipareigoti pagal šią Konvenciją.

3.   Kiekviena Šalis, kuri turi vieną ar kelias naujų pesticidų ar naujų pramoninių cheminių medžiagų reglamentavimo ir vertinimo sistemas, imasi reguliavimo priemonių, kad užkirstų kelią naujų pesticidų ir naujų pramoninių cheminių medžiagų, kuriems, atsižvelgiant į D priedo 1 punkto kriterijus, būdingi patvariųjų organinių teršalų požymiai, gamybai ir naudojimui.

4.   Kai kiekviena Šalis, turinti vieną ar kelias pesticidų ar pramoninių cheminių medžiagų reglamentavimo ir vertinimo sistemas, vertina naudojamus pesticidus ir pramonines chemines medžiagas, ji tose sistemose atitinkamais atvejais atsižvelgia į D priedo 1 punkto kriterijus.

5.   Išskyrus atvejus, kai šioje Konvencijoje numatyta kitaip, 1 ir 2 punktai netaikomi cheminės medžiagos kiekiams, kurie skirti naudoti laboratoriniams tyrimams arba kaip pamatinis etalonas.

6.   Kiekviena Šalis, kuri turi specifines išimtis pagal A priedą arba specifines išimtis ar priimtiną tikslą pagal B priedą, imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pagal tą išimtį ar tuo tikslu vykdoma gamyba ar naudojimas vyktų taip, kad būtų galima užkirsti kelią ar sumažinti daromą poveikį žmonėms ir išmetamų teršalų kiekį į aplinką. Naudojant pagal išimtį ar priimtinais tikslais, kai įprastomis naudojimo sąlygomis teršalai sąmoningai išleidžiami į aplinką, privalu tokius teršalų kiekius sumažinti iki būtino minimumo, atsižvelgiant į taikytinus standartus ir rekomendacijas.

4 straipsnis

Specifinių išimčių registras

1.   Šia Konvencija įkuriamas registras, kuriame registruojamos Šalys, taikančios specifines A priede arba B priede išvardytas išimtis. Jame neregistruojamos Šalys, taikančios A priedo arba B priedo nuostatas, kurias gali taikyti visos Šalys. Registrą tvarko Sekretoriatas. Registras yra viešas.

2.   Registrą sudaro:

a)

specifinių išimčių sąrašas, nurašytas iš A priedo ir B priedo;

b)

Šalių, taikančių A priede arba B priede išvardytas išimtis, sąrašas; ir

c)

sąrašas, kuriame įrašytos kiekvienos užregistruotos specifinės išimties galiojimo laiko pabaigos datos.

3.   Bet kuri valstybė, tapdama šios Konvencijos Šalimi, rašytiniu pranešimu Sekretoriatui gali užsiregistruoti vienam ar keliems specifinių išimčių tipams, išvardytiems A priede arba B priede.

4.   Jei registre Šalis nėra nurodžiusi ankstesnės datos arba pagal šio straipsnio 7 dalį yra suteiktas pratęsimas, visos užregistruotos specifinės išimtys netenka galios po penkerių metų nuo šios Konvencijos įsigaliojimo konkrečiai cheminei medžiagai dienos.

5.   Per pirmąjį susitikimą Šalių konferencija priima sprendimą dėl registro įrašų peržiūrėjimo tvarkos.

6.   Prieš peržiūrint įrašą registre, atitinkama Šalis Sekretoriatui pateikia pranešimą, pagrindžiantį, kodėl jai reikia, kad ir toliau toji išimtis būtų užregistruota. Sekretoriatas pranešimą išsiuntinėja visoms Šalims. Įrašas registre peržiūrimas remiantis visa turima informacija. Po to Šalių konferencija gali atitinkamai Šaliai pasiūlyti tokias rekomendacijas, kurias ji mano esant tikslingomis.

7.   Gavusi atitinkamos Šalies prašymą, Šalių konferencija gali nuspręsti specifinės išimties galiojimo laiką pratęsti iki penkerių metų. Priimdama sprendimą, Šalių konferencija deramai atsižvelgia į besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių, kurios yra šios Konvencijos Šalys, ypatingas aplinkybes.

8.   Šalis bet kuriuo metu gali atšaukti specifinės išimties įrašą registre, apie tai raštu pranešusi Sekretoriatui. Atšaukimas įsigalioja pranešime nurodytą dieną.

9.   Kai nebelieka Šalių, užsiregistravusių tam tikram specifinės išimties tipui, tam specifinės išimties tipui naujų Šalių užregistruoti nebegalima.

5 straipsnis

Priemonės, kuriomis siekiama sumažinti ar panaikinti teršalus dėl netikslinio jų susidarymo

Siekdama sumažinti bendrą kiekvienos C priede nurodytos cheminės medžiagos, išmetamos iš antropogeninių šaltinių, kiekį, kad jis nuolat mažėtų ir, kur įmanoma, būtų visai nutrauktas, kiekviena Šalis imasi bent šių priemonių:

a)

per dvejus metus nuo tos dienos, kai jai įsigalioja ši Konvencija, sudaro veiksmų planą bei, kai yra tikslinga, regioninį ar subregioninį veiksmų planą ir po to jį vykdo kaip 7 straipsnyje nurodyto savo įgyvendinimo plano dalį, sudarytą siekiant nustatyti, apibūdinti ir imtis priemonių dėl C priede išvardytų cheminių medžiagų išmetimo bei palengvinti b–e punktų įgyvendinimą. Veiksmų planą sudaro šios sudedamosios dalys:

i)

esamų ir numatomų išmesti teršalų įvertinimas, įskaitant šaltinių plėtrą ir priežiūrą bei teršalų išmetamo kiekio apytikrį apskaičiavimą, atsižvelgiant į C priede nurodytas šaltinių kategorijas;

ii)

su tokių išmetamų teršalų valdymu susijusių Šalies įstatymų ir politikos veiksmingumo įvertinimas;

iii)

strategijos, kuriomis siekiama įvykdyti šios straipsnio dalies įsipareigojimus, atsižvelgiant į i ir ii papunkčių įvertinimus;

iv)

švietimo, mokymo ir žinojimo apie tas strategijas skatinimo priemonės;

v)

tų strategijų ir jų rezultatų, vykdant šios straipsnio dalies įsipareigojimus, svarstymas kas penkeri metai; tokių svarstymų medžiaga įtraukiama į ataskaitas, teikiamas pagal 15 straipsnį;

vi)

veiksmų plano ir jame nurodytų strategijų bei priemonių įgyvendinimo grafikas;

b)

skatina taikyti prieinamas, įmanomas ir praktiškas priemones, kuriomis galima sparčiai, realiai ir prasmingai sumažinti taršos lygį arba panaikinti šaltinius;

c)

skatina kurti, o kur laiko tikslinga, reikalauja naudoti pakaitines ar modifikuotas medžiagas, gaminius ir procesus, kad būtų galima užkirsti kelią C priede išvardytoms cheminėms medžiagoms susidaryti ir jų išmetimui į aplinką, atsižvelgiant į bendrąsias rekomendacijas dėl išmetamų teršalų prevencijos ir mažinimo priemonių C priede ir rekomendacijas, kurios bus priimtos Šalių konferencijos sprendimu;

d)

skatina ir pagal savo veiksmų plano įgyvendinimo grafiką reikalauja, kad geriausi prieinami gamybos būdai būtų taikomi naujiems šaltiniams tų kategorijų, dėl kurių, kaip nurodo Šalis savo veiksmų plane, tokie veiksmai yra reikalingi, iš pradžių kreipiant daug dėmesio C priedo II dalyje išvardytoms šaltinių kategorijoms. Bet kuriuo atveju reikalavimas to priedo II dalyje išvardytų kategorijų naujiems šaltiniams taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus turi būti pradėtas taikyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po ketverių metų nuo šios Konvencijos įsigaliojimo tai Šaliai. Nurodytoms kategorijoms Šalys skatina taikyti geriausią aplinkos apsaugos praktiką. Taikydamos geriausius prieinamus metodus ir geriausią aplinkos apsaugos praktiką, Šalys turėtų atsižvelgti į tame priede pateikiamas bendrąsias rekomendacijas dėl išmetamų teršalų prevencijos ir mažinimo priemonių bei rekomendacijas dėl geriausių prieinamų gamybos būdų ir geriausios aplinkos apsaugos praktikos, kurios bus priimtos Šalių konferencijos sprendimu;

e)

pagal savo veiksmų planą skatina taikyti geriausius prieinamus gamybos būdus ir geriausią aplinkos apsaugos praktiką:

i)

C priedo II dalyje išvardytų kategorijų ir tokių kaip to priedo III dalies kategorijų esamiems šaltiniams; ir

ii)

tokių kaip C priedo III dalies kategorijų naujiems šaltiniams, dėl kurių Šalis nesiėmė priemonių pagal d punktą.

Taikydamos geriausius prieinamus gamybos būdus ir geriausią aplinkos apsaugos praktiką, Šalys turėtų atsižvelgti į C priede pateikiamas bendrąsias rekomendacijas dėl taršos prevencijos ir mažinimo priemonių bei rekomendacijas dėl geriausių prieinamų gamybos būdų ir geriausios aplinkos apsaugos praktikos, kurios bus priimtos Šalių konferencijos sprendimu;

f)

šioje straipsnio dalyje ir C priede:

i)

geriausias prieinamas gamybos būdas – veiksmingiausia ir pažangiausia veiklos ir jos vykdymo metodų plėtojimo pakopa, kuri rodo, ar tam tikras gamybos būdas praktiškai iš esmės gali būti pagrindas nustatant išmetamų teršalų ribines vertes, skirtas teršalų išmetimo prevencijai, o jei tai neįmanoma, bendrai sumažinti C priedo I dalyje išvardytų cheminių medžiagų taršą ir jos poveikį visai aplinkai. Šia prasme:

ii)

gamybos būdas – yra tiek naudojama technologija, tiek ir būdas, kuriuo įrenginys yra suprojektuotas, pastatytas, aptarnaujamas, eksploatuojamas ir uždaromas;

iii)

prieinamas gamybos būdas – metodai, kurie operatoriui yra prieinami ir kurie yra išplėtoti tokiu mastu, kuris leidžia juos įgyvendinti atitinkamame pramonės sektoriuje ekonomiškiausiomis ir techniškai tinkamomis sąlygomis, atsižvelgiant į išlaidas bei privalumus, nepaisant to, ar tas gamybos būdas taikomas arba kuriamas konkrečioje valstybėje narėje, ar ne;

iv)

geriausias – reiškia veiksmingiausias siekiant aukšto visos aplinkos apsaugos lygio;

v)

geriausia aplinkos apsaugos praktika – tinkamiausio aplinkos kontrolės priemonių ir strategijų derinio taikymas;

vi)

naujas šaltinis – bet kuris šaltinis, kurio statyba ar gana didelė modifikacija buvo pradėta, praėjus bent metams po to, kai:

a.

atitinkamai Šaliai įsigaliojo ši Konvencija; arba

b.

atitinkamai Šaliai įsigaliojo C priedo pataisa, būtent dėl kurios šaltiniui pradedamos taikyti šios Konvencijos nuostatos;

g)

siekdama įvykdyti su geriausiais prieinamais gamybos būdais susijusius savo įsipareigojimus pagal šią dalį, Šalis gali taikyti išmetamų teršalų ribines vertes arba veiklos standartus.

6 straipsnis

Priemonės, kuriomis siekiama sumažinti arba panaikinti taršą iš sukauptų atsargų ir atliekų

1.   Siekdama užtikrinti, kad sukauptos atsargos, turinčios arba susidedančios iš A priede arba B priede išvardytų cheminių medžiagų, ir atliekos, įskaitant produktus bei gaminius, tampančius atliekomis, kurios sudarytos iš yra A, B ar C prieduose nurodytos cheminės medžiagos, kurių sudėtyje ta medžiaga yra arba kurios yra ta medžiaga užterštos, būtų tvarkomos, saugant žmonių sveikatą ir aplinką, kiekviena Šalis privalo:

a)

sukurti atitinkamą strategiją, kaip identifikuoti:

i)

sukauptas atsargas, kurios turi arba susideda iš A priede arba B priede išvardytų cheminių medžiagų; ir

ii)

naudojamus produktus ir gaminius bei atliekas, kurios sudarytos iš A, B ar C prieduose nurodytos cheminės medžiagos, kurių sudėtyje ta medžiaga yra arba kurios yra ta medžiaga užterštos;

b)

a punkte nurodytos strategijos pagrindu identifikuoti, kiek praktiškai yra įmanoma, sukauptas atsargas, kurios turi arba susideda iš A priede arba B priede išvardytų medžiagų;

c)

sukauptas atsargas valdyti saugiai, efektyviai ir aplinkai saugiu būdu. A priede arba B priede išvardytos sukauptos cheminių medžiagų atsargos, kurių jau nebeleidžiama naudoti pagal specifinę A priede nurodytą išimtį arba pagal bet kurią B priede nurodytą specifinę išimtį ar priimtiną tikslą, išskyrus sukauptas atsargas, kurias leidžiama eksportuoti pagal 3 straipsnio 2 dalį, laikomos atliekomis ir tvarkomos pagal d punktą;

d)

imtis atitinkamų priemonių, kad tokios atliekos, įskaitant atliekomis tampančius produktus ir gaminius, būtų:

i)

tvarkomos, renkamos, vežamos ir saugomos aplinkai saugiu būdu;

ii)

šalinamos taip, kad jose esantys patvarieji organiniai teršalai būtų sunaikinti arba negrįžtamai pakeisti taip, kad nebeturėtų patvariųjų organinių teršalų požymių, ar kitaip pašalinti aplinkai saugiu būdu, kai sunaikinimas ar negrįžtamas pakeitimas nėra pats geriausias pasirinkimas aplinkosaugos požiūriu arba kai patvariųjų organinių teršalų kiekis atliekose yra nedidelis, atsižvelgiant į tarptautines taisykles, standartus ir rekomendacijas, įskaitant ir tas, kurios dar bus sukurtos pagal šio straipsnio 2 dalį, bei atitinkamus pasaulinius ir regioninius pavojingų atliekų valdymo režimus;

iii)

neleidžiama šalinti taip, kad patvarieji organiniai teršalai būtų panaudojami, perdirbami, tiesiogiai naudojami antrą kartą ar taikomi kitam tikslui; ir

iv)

nevežamos per valstybių sienas, neatsižvelgiant į atitinkamas tarptautines taisykles, standartus ir rekomendacijas;

e)

stengtis sukurti atitinkamas strategijas, kaip identifikuoti A, B ir C prieduose išvardytomis cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas; jei tokios teritorijos valomos, tai turi būti atlikta aplinkai saugiu būdu.

2.   Šalių konferencija glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinio pervežimo bei jų tvarkymo kontrolės struktūromis, siekdamos, be kita ko:

a)

nustatyti sunaikinimo ir negrįžtamo pakeitimo lygį, būtiną, kad neliktų D priedo 1 punkte nurodytų patvariųjų organinių teršalų požymių;

b)

nustatyti, kokius metodus jos laiko aplinkai saugiais šalinimo metodais; ir

c)

dirbti, kad nustatytų atitinkamus A, B ir C prieduose išvardytų cheminių medžiagų koncentracijos lygius, apibrėžiančius nežymų patvariojo organinio teršalo kiekį atliekose, kaip nurodyta 1 dalies d punkto ii papunktyje.

7 straipsnis

Įgyvendinimo planai

1.   Kiekviena Šalis privalo:

a)

sukurti planą, kaip įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją ir stengtis jį įgyvendinti;

b)

per dvejus metus nuo tos dienos, kai ši Konvencija jai įsigalioja, perduoti savo įgyvendinimo planą Šalių konferencijai; ir

c)

reguliariai iš naujo svarstyti ir atnaujinti atitinkamai savo įgyvendinimo planą ir taip, kaip savo sprendimu nurodys Šalių konferencija.

2.   Prireikus Šalys bendradarbiauja tiesiogiai arba per pasaulines, regionines bei subregionines organizacijas ir konsultuoja savo valstybės suinteresuotus asmenis, įskaitant grupes, kurios rūpinasi moterų problemomis ir vaikų sveikata, kad būtų lengviau sukurti, įgyvendinti ir atnaujinti savo įgyvendinimo planus.

3.   Šalys stengiasi panaudoti, o kur būtina, nustato priemones, kaip integruoti nacionalinius patvariųjų organinių teršalų įgyvendinimo planus į savo subalansuotos plėtros strategiją.

8 straipsnis

Cheminių medžiagų įrašymas į A, B ir C priedus

1.   Šalis Sekretoriatui gali pateikti pasiūlymą tam tikrą cheminę medžiagą įrašyti į A, B ir (arba) C priedus. Pasiūlyme pateikiama D priede nurodyta informacija. Šaliai rengiant pasiūlymą, jai gali padėti kitos Šalys ir (arba) Sekretoriatas.

2.   Sekretoriatas patikrina, ar pasiūlyme yra pateikta D priede nurodyta informacija. Jei Sekretoriatas įsitikina, kad tokia informacija yra, pasiūlymą perduoda Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komitetui.

3.   Komitetas apsvarsto pasiūlymą ir lanksčiai bei skaidriai taiko D priede nurodytus analitinės peržiūros kriterijus, integruotai ir subalansuotai atsižvelgdamas į visą pateiktą informaciją.

4.   Jei Komitetas nusprendžia, kad:

a)

jis yra įsitikinęs, jog pasiūlymas atitinka analitinės peržiūros kriterijus, per Sekretoriatą sudaro galimybę visoms Šalims ir stebėtojams susipažinti su pasiūlymu ir Komiteto įvertinimu ir jų paprašo pateikti E priede nurodytą informaciją; arba

b)

jis nėra įsitikinęs, jog pasiūlymas atitinka analitinės peržiūros kriterijus, per Sekretoriatą apie tai praneša visoms Šalims ir stebėtojams, sudaro galimybę visoms Šalims susipažinti su pasiūlymu bei Komiteto įvertinimu ir pasiūlymą atmeta.

5.   Bet kuri Šalis Komiteto atmestą pasiūlymą pagal 4 dalį gali pateikti pakartotinai. Pateikiant pasiūlymą pakartotinai, nurodoma, kas kelia Šalies susirūpinimą, ir priežastys, kodėl Komitetas pasiūlymą turėtų svarstyti papildomai. Jei laikantis tokios tvarkos, Komitetas vėl atmeta pasiūlymą, Šalis gali pareikšti nepasitikėjimą Komiteto sprendimu ir tuomet Šalių konferencija šį klausimą svarsto kitoje sesijoje. Remdamasi D priede nurodytais analitinės peržiūros kriterijais ir atsižvelgdama į komiteto įvertinimą bei papildomą bet kurios Šalies ar stebėtojo pateiktą informaciją, Šalių konferencija gali nuspręsti, kad pasiūlymą reikėtų toliau svarstyti.

6.   Kai Komitetas yra nusprendęs, kad pasiūlymas atitinka analitinės peržiūros kriterijus, arba Šalių konferencija yra nusprendusi, kad pasiūlymą reikėtų toliau svarstyti, Komitetas vėl svarsto pasiūlymą atsižvelgdamas į atitinkamą gautą papildomą informaciją ir vadovaudamasis E priedu parengia rizikos apžvalgos projektą. Visoms Šalims ir stebėtojams sudaro galimybę per Sekretoriatą susipažinti su apžvalgos projektu, surenka iš jų technines pastabas ir, atsižvelgdamas į jas, baigia rengti rizikos apžvalgą.

7.   Jeigu, remdamasis pagal E priedą parengta rizikos apžvalga, Komitetas nusprendžia:

a)

jog tikėtina, kad dėl cheminės medžiagos tolimųjų pernašų aplinkoje atsiras tokie reikšmingi neigiami padariniai žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai, jog reikės imtis veiksmų pasauliniu mastu, pasiūlymas svarstomas toliau. Tai, kad trūksta neabejotinų mokslinių įrodymų, netrukdo toliau svarstyti pasiūlymą. Komitetas prašo visas Šalis ir stebėtojus per Sekretoriatą teikti informaciją, susijusią su F priede nurodytais veiksniais. Po to Komitetas parengia rizikos valdymo įvertinimą, kuriame pagal tą priedą pateikia galimų tos cheminės medžiagos kontrolės priemonių analizę; arba

b)

jog pasiūlymo toliau svarstyti nereikia, per Sekretoriatą sudaro galimybę visoms Šalims ir stebėtojams susipažinti su rizikos apžvalga ir pasiūlymą atmeta.

8.   Per neilgesnį kaip vienerių metų laikotarpį dėl kiekvieno pagal 7 dalies b punktą atmesto pasiūlymo Šalis gali prašyti, kad Šalių konferencija svarstytų, ar įpareigoti Komitetą prašyti, kad siūlymą pateikusi Šalis ar kitos Šalys suteiktų papildomos informacijos. Pasibaigus tam laikotarpiui, remdamasis visa gauta informacija, Komitetas pakartotinai pagal 6 dalį svarsto pasiūlymą tokia prioritetine tvarka, kurią nustato Šalių konferencija. Jei po tokios procedūros Komitetas vėl atmeta pasiūlymą, Šalis gali pareikšti nepasitikėjimą Komiteto sprendimu, ir tuomet Šalių konferencija klausimą svarsto kitoje savo sesijoje. Remdamasi pagal E priedą parengta rizikos apžvalga ir atsižvelgdama į komiteto įvertinimą bei į visą papildomą bet kurios Šalies ar stebėtojo pateiktą informaciją, Šalių konferencija gali nuspręsti, kad pasiūlymas turi būti svarstomas toliau. Jei Šalių konferencija nusprendžia, kad pasiūlymas turi būti svarstomas toliau, Komitetas tuomet parengia rizikos valdymo įvertinimą.

9.   Remdamasis 6 dalyje nurodyta rizikos apžvalga ir 7 dalies a punkte arba 8 dalyje nurodytu rizikos valdymo įvertinimu, Komitetas rekomenduoja, ar Šalių konferencija turėtų svarstyti klausimą dėl cheminės medžiagos įrašymo į A, B ir (arba) C priedus. Atsižvelgdama į Komiteto rekomendacijas ir neabejotinų mokslinių išvadų trūkumą, Šalių konferencija, turėdama galvoje prevencinius motyvus, nusprendžia, ar įrašyti cheminę medžiagą į A, B ir (arba) C priedus, ir nurodo su ja susijusias kontrolės priemones.

9 straipsnis

Keitimasis informacija

1.   Kiekviena Šalis padeda arba įsipareigoja keistis informacija apie:

a)

patvariųjų organinių teršalų gamybos, naudojimo ir išmetimo į aplinką mažinimą ar panaikinimą; ir

b)

patvariųjų organinių teršalų alternatyvias medžiagas, įskaitant informaciją apie jų keliamą riziką ir ekonomines bei socialines sąnaudas dėl jų.

2.   Šalys keičiasi 1 dalyje nurodyta informacija tiesiogiai arba per Sekretoriatą.

3.   Kiekviena Šalis paskiria nacionalinį tokios informacijos mainų centrą.

4.   Sekretoriatas atlieka informacijos apie patvariuosius organinius teršalus, įskaitant Šalių, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų suteiktą informaciją, kaupimo apdorojimo ir skleidimo funkcijas.

5.   Taikant šią Konvenciją, informacija apie žmonių saugą ir sveikatą bei aplinką nelaikoma slapta. Šalys, kurios keičiasi kita informacija pagal šią Konvenciją, saugo slaptą informaciją taip, kaip jos tarpusavyje susitaria.

10 straipsnis

Vieša informacija, žinojimas ir švietimas

1.   Kiekviena Šalis pagal savo galimybes skatina ir padeda:

a)

savo politikos kūrėjams ir sprendimų priėmėjams suvokti patvariųjų organinių teršalų keliamas problemas;

b)

viešai skleisti visą turimą informaciją apie patvariuosius organinius teršalus, atsižvelgiant į 9 straipsnio 5 dalį;

c)

kurti ir įgyvendinti švietimo bei informavimo programas, skirtas ypač moterims, vaikams ir mažiausiai išsilavinusiai visuomenės daliai, susijusias su patvariaisiais organiniais teršalais, taip pat jų poveikiu sveikatai ir aplinkai bei alternatyviomis medžiagomis;

d)

visuomenei dalyvauti sprendžiant problemas, susijusias su patvariaisiais organiniais teršalais, jų poveikiu sveikatai ir aplinkai, bei kuriant atitinkamas priemones ir galimybes visuomenei šalies lygmeniu prisidėti prie šios Konvencijos įgyvendinimo;

e)

mokyti darbuotojus, mokslininkus, švietimo darbuotojus, techninį bei valdymo personalą;

f)

kurti mokymo ir visuomenės suvokimo gerinimo priemones ir jomis keistis nacionaliniu bei tarptautiniu mastu ir

g)

kurti bei įgyvendinti švietimo ir mokymo programas nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu.

2.   Kiekviena Šalis pagal savo galimybes užtikrina, kad 1 dalyje minėta informacija būtų visuomenei prieinama ir nuolatos atnaujinama.

3.   Kiekviena Šalis pagal savo galimybes skatina pramonę ir profesionalius naudotojus gerinti bei lengvinti 1 dalyje minėtos informacijos teikimą nacionaliniu ir atitinkamai subregioniniu, regioniniu ir pasauliniu mastu.

4.   Teikdamos informaciją apie patvariuosius organinius teršalus ir jų pakaitalus, Šalys gali naudoti tokias komunikacijos priemones, kaip: saugos duomenų biuleteniai, pranešimai, žiniasklaida ir t. t., jos taip pat gali kurti nacionalinio ir regioninio lygio informacinius centrus.

5.   Kiekviena Šalis palankiai svarsto galimybę kurti mechanizmus, tokius kaip išmetamų ir perkeliamų teršalų registrai, skirtus rinkti ir platinti informaciją apie A, B arba C prieduose išvardytų į aplinką išmetamų arba pašalintų cheminių medžiagų numanomus metinius kiekius.

11 straipsnis

Moksliniai tyrimai, plėtra ir monitoringas

1.   Pagal savo galimybes Šalys nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu skatina ir (arba) imasi atitinkamų mokslinių tyrimų, plėtros, monitoringo ir bendradarbiavimo patvariųjų organinių teršalų ir, atitinkamais atvejais, jų pakaitalų bei kandidatų į patvariuosius organinius teršalus srityje, įskaitant tokius klausimus kaip jų:

a)

šaltiniai ir į aplinką išmetami teršalai;

b)

buvimas, kiekiai bei tokių kiekių buvimo žmonių organizmuose ir aplinkoje tendencijos;

c)

pernašos, likimas ir transformavimasis aplinkoje;

d)

poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai;

e)

socialinis, ekonominis ir kultūrinis poveikis;

f)

taršos mažinimas ir (arba) panaikinimas, ir

g)

šaltinių registravimo suderintos metodologijos ir teršalų matavimo analitiniai metodai.

2.   Imdamosi veiksmų pagal šio straipsnio 1 dalį, Šalys pagal savo galimybes:

a)

remia ir toliau atitinkamai plėtoja tarptautines programas, tinklus ir organizacijas, siekiančias nustatyti, vykdyti, vertinti ir finansuoti mokslinius tyrimus, duomenų rinkimą ir monitoringą, atsižvelgdamos į poreikį kuo labiau sumažinti pastangų dubliavimą;

b)

remia nacionalines ir tarptautines pastangas stiprinti nacionalinius, ypač besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių, mokslinių ir techninių tyrimų gebėjimus ir pastangas skatinti duomenų bei analizių prieinamumą ir keitimąsi jomis;

c)

atsižvelgia į besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių rūpesčius ir poreikius, ypač finansinių ir techninių išteklių srityje, ir bendradarbiauja didindamos jų galimybes dalyvauti a ir b punktuose minėtose pastangose;

d)

vykdo mokslo tiriamuosius darbus, kuriais siekiama sušvelninti patvariųjų organinių teršalų poveikį reprodukcinei funkcijai;

e)

su savo mokslinių tyrimų, plėtros ir monitoringo veiklos, nurodytos šioje dalyje, rezultatais reguliariai ir laiku supažindina visuomenę, ir

f)

skatina ir (arba) bendradarbiauja saugant ir tvarkant mokslinių tyrimų, plėtros ir monitoringo metu gautą informaciją.

12 straipsnis

Techninė pagalba

1.   Šalys pripažįsta, kad, siekiant sėkmingai įgyvendinti šią Konvenciją, labai svarbu laiku suteikti tinkamą techninę pagalbą, kurios prašo besivystančios ir pereinamosios ekonomikos šalys.

2.   Šalys bendradarbiauja teikdamos laiku ir tinkamą techninę pagalbą besivystančioms ir pereinamosios ekonomikos šalims, padėdamos joms ir atsižvelgdamos į jų konkrečius poreikius, plėtodamos ir stiprindamos jų pajėgumus įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją.

3.   Šioje plotmėje išsivysčiusių valstybių, šios Konvencijos Šalių, ir kitų šalių teikiama techninė pagalba apima deramą ir pagal abipusį susitarimą teikiamą techninę pagalbą, skirtą įsipareigojimų pagal šią Konvenciją vykdymo pajėgumams stiprinti. Smulkesnes gaires šiuo klausimu pateikia Šalių konferencija.

4.   Šalys nustato atitinkamas techninės pagalbos besivystančioms ir pereinamosios ekonomikos šalims teikimo ir technologijų perdavimo priemones, susijusias su šios Konvencijos įgyvendinimu. Į tokias priemones įeina regioniniai ir subregioniniai pajėgumų plėtros ir technologijų perdavimo centrai, kurie turi padėti besivystančioms ir pereinamosios ekonomikos šalims įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją. Smulkesnes gaires šioje srityje pateikia Šalių konferencija.

5.   Šalys, teikdamos techninę pagalbą pagal šį straipsnį, atidžiai atsižvelgia į mažiausiai išsivysčiusių šalių ir mažose salose esančių besivystančių valstybių specifinius poreikius ir padėtį.

13 straipsnis

Finansiniai ištekliai ir mechanizmai

1.   Kiekviena Šalis įsipareigoja pagal savo galimybes teikti finansinę pagalbą ir paskatas tokiai valstybių veiklai, kuria siekiama įvykdyti šios Konvencijos tikslus, vadovaujantis savo planais, prioritetais ir programomis.

2.   Išsivysčiusios valstybės, šios Konvencijos Šalys, teikia naujus ir papildomus finansinius išteklius, kad besivystančios ir pereinamosios ekonomikos valstybės, šios Konvencijos Šalys, galėtų visiškai padengti įsipareigojimų pagal šią Konvenciją įgyvendinimo priemonių, numatytų paramą gaunančiosios Šalies ir subjekto, dalyvaujančio 6 dalyje nurodytame mechanizme, sutartyje, sąnaudas. Kitos Šalys savanoriškai ir pagal savo galimybes taip pat gali teikti tokius finansinius išteklius. Taip pat skatinami įnašai iš kitų šaltinių. Vykdant tokius įsipareigojimus, atsižvelgiama į lėšų srautų pakankamumą, numatomumą ir teikimą laiku bei prisidedančių Šalių įnašo svarbą.

3.   Išsivysčiusios valstybės, šios Konvencijos Šalys, ir kitos šalys pagal savo galimybes ir savo nacionalinius planus, prioritetus ir programas taip pat gali teikti finansinius išteklius, padedančius įgyvendinti šią Konvenciją, iš kitų dvišalių, regioninių ar daugiašalių šaltinių ar kanalų, o besivystančios ir pereinamosios ekonomikos šalys gali pasinaudoti tokiais finansiniais ištekliais.

4.   Kaip veiksmingai besivystančios valstybės, šios Konvencijos šalys, galės įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją priklausys nuo to, kaip veiksmingai išsivysčiusios valstybės, šios Konvencijos Šalys, įgyvendins savo įsipareigojimus, susijusius su finansiniais ištekliais, technine pagalba ir technologijų perdavimu. Neišleidžiant iš akių būtinybės apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, būtina visiškai atsižvelgti į tai, kad subalansuota ekonominė ir socialinė raida bei skurdo panaikinimas yra pirmas ir pagrindinis besivystančių valstybių, šios Konvencijos Šalių, prioritetas.

5.   Teikdamos finansavimą, Šalys atidžiai atsižvelgia į mažiausiai išsivysčiusių ir salose esančių mažų besivystančių valstybių specifinius poreikius ir padėtį.

6.   Šioje dalyje nustatomas mechanizmas, kaip turi būti teikiami pakankami ir subalansuoti finansiniai ištekliai besivystančioms bei pereinamosios ekonomikos Šalims dotacijų ar koncesijų pagrindu, siekiant padėti joms įgyvendinti šią Konvenciją. Šis mechanizmas yra pavaldus ir atskaitingas šios Konvencijos Šalių konferencijai ir vadovaujasi jos rekomendacijomis. Šalių konferencija gali nuspręsti, kuriam ar kuriems subjektams, įskaitant tarptautinius subjektus, patikėti šio mechanizmo veiklą. Šis mechanizmas gali apimti ir kitus subjektus, teikiančius daugiašalę, regioninę ir dvišalę finansinę bei techninę pagalbą. Įnašai į šį mechanizmą yra papildomi įnašai šalia kitų finansų pervedimų besivystančios ar pereinamosios ekonomikos valstybėms, šios Konvencijos Šalims, kaip nustatyta 2 dalyje ir vadovaujantis ta dalimi.

7.   Vadovaudamasi šios Konvencijos tikslais ir šio straipsnio 6 dalimi, Šalių konferencija savo pirmajame posėdyje priima atitinkamas mechanizmo veiklos gaires ir susitaria su finansiniame mechanizme dalyvaujančiu subjektu ar subjektais dėl priemonių, kurios leistų mechanizmui veiksmingai veikti. Tokiose gairėse, be kita ko:

a)

nustatoma politika, strategija, programų prioritetai ir aiškūs bei detalūs kriterijai ir rekomendacijos dėl teisės dalyvauti finansiniame mechanizme ir naudotis finansiniais ištekliais, įskaitant reguliarų tokio naudojimo monitoringą ir vertinimą;

b)

nustatoma, kad subjektas ar subjektai privalo Šalių konferencijai teikti veiklos, susijusios su šios Konvencijos įgyvendinimu, finansavimo pakankamumu ir subalansuotumu, reguliarias ataskaitas;

c)

skatinamas finansavimas iš daugelio šaltinių, daugiašaliai mechanizmai ir priemonės;

d)

nurodomi ypatumai, kaip prognozuoti ir konkrečiai nustatyti šios Konvencijos įgyvendinimui būtiną ir įmanomą gauti finansavimą, atsižvelgiant į tai, kad patvariesiems organiniams teršalams panaikinti gali prireikti ilgalaikio finansavimo, ir į sąlygas, kuriomis toji suma bus reguliariai persvarstoma; ir

e)

nurodomi ypatumai, kaip teikti suinteresuotoms Šalims pagalbą, įvertinti poreikius, informaciją apie prieinamus lėšų šaltinius ir finansavimo modelius, kad būtų galima palengvinti visų šių klausimų koordinavimą.

8.   Ne vėliau kaip per savo antrąjį posėdį, o po to reguliariai, Šalių konferencija iš naujo apsvarsto pagal šį straipsnį sukurto finansinio mechanizmo veiksmingumą, kaip šiuo mechanizmu sprendžiami besikeičiantys besivystančių ir pereinamosios ekonomikos šalių poreikiai, 7 dalyje nurodytus kriterijus ir gaires, finansavimo lygį ir kaip veiksmingai veikia institucijos, kurioms patikėta valdyti finansinio mechanizmo veiklą. Remdamasi tokiu svarstymu iš naujo, Šalių konferencija prireikus imasi atitinkamų priemonių mechanizmo veiksmingumui gerinti, priimdama rekomendacijas ir gaires dėl priemonių, kuriomis užtikrinamas pakankamas ir subalansuotas finansavimas, kad Šalys galėtų patenkinti savo poreikius.

14 straipsnis

Tarpinės finansinės priemonės

Laikinai nuo šios Konvencijos įsigaliojimo dienos iki Šalių konferencijos pirmojo posėdžio arba iki tol, kol Šalių konferencija nuspręs, kurią institucinę struktūrą paskirti pagal 13 straipsnį, pagrindinis subjektas, kuriam bus patikėta valdyti 13 straipsnyje nurodyto finansinio mechanizmo veiklą, yra Pasaulio aplinkos fondo, kuris veikia vadovaudamasis pertvarkyto Pasaulio aplinkos fondo steigimo dokumentu, institucinė struktūra. Pasaulio aplinkos fondo institucinė struktūra turėtų šią funkciją vykdyti taikant konkrečiai su patvariaisiais organiniais teršalais susijusias veiklos priemones, atsižvelgdama į tai, kad šioje srityje gali prireikti naujų priemonių.

15 straipsnis

Ataskaitos

1.   Kiekviena Šalis Šalių konferencijai atsiskaito dėl priemonių, kurias ji taikė įgyvendindama šios Konvencijos nuostatas, ir tų priemonių veiksmingumą, siekiant šios Konvencijos tikslų.

2.   Kiekviena Šalis Sekretoriatui pateikia:

a)

statistinius duomenis apie bendrą kiekvienos A ir B prieduose nurodytos cheminės medžiagos pagamintą, įsivežtą ar eksportuotą kiekį arba tokius pagrįstai numanomus duomenis; ir

b)

kiek praktiškai įmanoma, valstybių, iš kurių ji yra įsivežusi kiekvienos tokios medžiagos, ir valstybių, į kurias ji yra eksportavusi kiekvieną tokią medžiagą, sąrašus.

3.   Tokios ataskaitos pateikiamos reguliariai ir tokios formos, kokią Šalių konferencija savo pirmajame posėdyje nustatys.

16 straipsnis

Veiksmingumo įvertinimas

1.   Šalių konferencija vertina šios Konvencijos veiksmingumą pirmą kartą po ketverių metų nuo šios Konvencijos įsigaliojimo dienos, o vėliau reguliariai tokiu dažnumu, kurį nustatys Šalių konferencija.

2.   Kad būtų lengviau atlikti tokį vertinimą, Šalių konferencija savo pirmajame posėdyje inicijuoja priemones, kurios jai teiktų palyginamus A, B ir C prieduose nurodytų cheminių medžiagų buvimo ir jų regioninių bei pasaulinių pernašų monitoringo duomenis. Šias priemones:

a)

Šalys įgyvendina regioninėje plotmėje pagal savo technines ir finansines galimybes, kuo plačiau taikydamos esamas monitoringo programas bei mechanizmus ir stengdamosi suderinti metodus;

b)

prireikus, atsižvelgiant į regionų skirtumus ir jų galimybes vykdyti monitoringą, galima papildyti; ir

c)

į šias priemones įeina Šalių konferencijai rengiamos monitoringo rezultatų regioniniu ir pasauliniu mastu ataskaitos, teikiamos tokiu dažnumu, kurį nustatys Šalių konferencija.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas vertinimas atliekamas, remiantis turima mokslo, aplinkos, technine ir ekonomine informacija, įskaitant:

a)

ataskaitas ir kitokią monitoringo informaciją, teikiamą pagal šio straipsnio 2 dalį;

b)

nacionalines ataskaitas, teikiamas pagal 15 straipsnį; ir

c)

informaciją apie nuostatų nesilaikymą, teikiamą 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

17 straipsnis

Nuostatų nesilaikymas

Šalių konferencija kuo skubiau, kiek praktiškai yra įmanoma, nustato ir patvirtina tvarką bei institucinius mechanizmus, skirtus šios Konvencijos nuostatų nesilaikymui nustatyti bei nuostatų nesilaikančioms Šalims sudrausminti.

18 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Šalys ginčus dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo sprendžia derybomis arba kitomis joms priimtinomis taikiomis priemonėmis.

2.   Ratifikuodama, priimdama, patvirtindama arba prisijungdama prie šios Konvencijos, Šalis, kuri nėra regioninė ekonominės integracijos organizacija, gali rašytiniu dokumentu depozitarui pareikšti, kad ji pripažįsta vieną arba abu toliau nurodytus ginčų dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo sprendimo būdus kaip privalomus bet kuriai Šaliai, prisiimančiai tokį pat įsipareigojimą:

a)

arbitražą, taikomą tokia tvarka, kurią kuo skubiau, kiek praktiškai yra įmanoma, priims Šalių, išvardytų priede, konferencija;

b)

ginčo perdavimą spręsti Tarptautiniam Teisingumo Teismui.

3.   Šalis, kuri yra regioninė ekonominės integracijos organizacija, gali padaryti panašų pareiškimą dėl arbitražo pagal tvarką, nurodytą šio straipsnio 2 dalies a punkte.

4.   Pareiškimas, padarytas pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį, galioja tol, kol baigiasi jame nurodytas laikas arba praeina trys mėnesiai po to, kai raštu apie jo atšaukimą pranešama depozitarui.

5.   Pareiškimo galiojimo pabaiga arba pranešimas apie jo atšaukimą, arba naujas pareiškimas neturi įtakos arbitražo teismui arba Tarptautiniam Teisingumo Teismui, nebent ginčo šalys susitaria kitaip.

6.   Jei ginčo šalys nėra priėmusios tos pačios ar kokios nors kitos tvarkos pagal šio straipsnio 2 dalį arba kokios nors kitos tvarkos ir jei per dvylika mėnesių po to, kai viena Šalis kitai Šaliai praneša apie iškilusį tarp jų ginčą, joms nepavyksta išspręsti savo ginčo, ginčas bet kurios iš ginčo šalių prašymu perduodamas Taikinamajai komisijai. Taikinamoji komisija pateikia pranešimą su rekomendacijomis. Papildomos procedūros, susijusios su Taikinamąja komisija, nurodomos priede, kurį Šalių konferencija priims vėliausiai per savo antrąjį posėdį.

19 straipsnis

Šalių konferencija

1.   Šia Konvencija įkuriama Šalių konferencija.

2.   Pirmąjį Šalių konferencijos posėdį šaukia Jungtinių Tautų aplinkos programos vykdomasis direktorius ne vėliau kaip po metų nuo šios Konvencijos įsigaliojimo. Vėliau Šalių konferencijos eiliniai posėdžiai šaukiami vienodais laiko tarpais, kuriuos nustato konferencija.

3.   Šalių konferencijos neeiliniai posėdžiai šaukiami tuomet, kai Šalių konferencija mano esant tai reikalinga, arba bet kurios Šalies rašytiniu prašymu, jei jį paremia bent vienas trečdalis Šalių.

4.   Pirmajame posėdyje Šalių konferencija bendru sutarimu priima savo ir bet kurių papildomų institucijų darbo tvarkos bei finansines taisykles, taip pat Sekretoriato veiklą reglamentuojančias finansines nuostatas.

5.   Šalių konferencija nuolatos prižiūri ir vertina šios Konvencijos įgyvendinimą. Ji atlieka Konvencijos jai priskirtas funkcijas ir tuo tikslu:

a)

pagal šio straipsnio 6 dalies reikalavimus įkuria papildomas institucijas, kurios, jos manymu, būtinos šiai Konvencijai įgyvendinti;

b)

tam tikrais atvejais bendradarbiauja su kompetentingomis tarptautinėmis organizacijomis ir tarpvyriausybinėmis bei nevyriausybinėmis institucijomis; ir

c)

reguliariai peržiūri visą informaciją, kuri Šalims pateikiama pagal 15 straipsnį, ir svarsto 3 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunkčio veiksmingumą;

d)

svarsto ir imasi bet kurių papildomų veiksmų, kurių gali prireikti siekiant įgyvendinti šios Konvencijos tikslus.

6.   Per pirmąjį posėdį Šalių konferencija įkuria papildomą instituciją – Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komitetą, kuris atlieka šios Konvencijos jam priskirtas funkcijas:

a)

Patvariųjų organinių teršalų kontrolės komiteto narius paskiria Šalių konferencija. Į Komitetą įeina cheminių medžiagų vertinimo ir valdymo ekspertai, kuriuos skiria vyriausybės. Komiteto nariai skiriami laikantis tolygaus ir teisingo geografinio pasiskirstymo principo;

b)

Šalių konferencija sprendžia Komiteto techninės užduoties, organizacinės struktūros ir veiklos klausimus; ir

c)

Komitetas stengiasi visas savo rekomendacijas priimti bendru sutarimu. Jei, nepaisant visų pastangų, bendro sutarimo pasiekti nepavyksta, kaip paskutinė priemonė rekomendacija priimama dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių narių balsų dauguma.

7.   Trečiajame posėdyje Šalių konferencija įvertina, ar ir toliau reikia laikytis 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytos tvarkos, įskaitant ir tos tvarkos veiksmingumą.

8.   Jungtinių Tautų Organizacija, jos specializuotos agentūros ir Tarptautinė atominės energijos agentūra, taip pat bet kuri valstybė, kuri nėra šios Konvencijos Šalis, gali būti atstovaujamos Šalių konferencijos posėdžiuose kaip stebėtojos. Bet kuriam šios Konvencijos klausimais kvalifikuotam nacionaliniam, tarptautiniam, vyriausybiniam ar nevyriausybiniam organui ar institucijai, pranešusiems Sekretoriatui apie tokį savo norą, gali būti leidžiama būti atstovaujamiems Šalių konferencijos posėdžiuose kaip stebėtojams, jei dėl to neprieštarauja bent vienas trečdalis dalyvaujančių Šalių. Kai leidžiama dalyvauti stebėtojams ir jie dalyvauja, laikomasi darbo tvarkos taisyklių, kurias priima Šalių konferencija.

20 straipsnis

Sekretoriatas

1.   Šia Konvencija įkuriamas Sekretoriatas.

2.   Sekretoriato funkcijos:

a)

rengti Šalių konferencijos ir jos papildomų institucijų pasitarimus ir teikti jiems reikalingas paslaugas;

b)

ypač besivystančių ir pereinamosios ekonomikos šalių, šios Konvencijos Šalių prašymu padėti joms įgyvendinti šią Konvenciją;

c)

užtikrinti būtiną bendradarbiavimą su kitų atitinkamų tarptautinių institucijų sekretoriatais;

d)

rengti ir Šalims teikti reguliarius pranešimus, remiantis gauta pagal 15 straipsnį informacija ir kitokia turima informacija;

e)

vadovaujantis Šalių konferencijos rekomendacijomis, sudaryti tokius administracinius susitarimus ir sutartis, kurių gali prireikti, siekiant veiksmingai atlikti savo funkcijas; ir

f)

atlikti kitas šioje Konvencijoje nurodytas Sekretoriato funkcijas ir tokias funkcijas, kurias gali nustatyti Šalių konferencija.

3.   Šios Konvencijos Sekretoriato funkcijas atlieka Jungtinių Tautų aplinkos programos vykdomasis direktorius, jei Šalių konferencija trijų ketvirtadalių dalyvaujančių ir balsuojančių Šalių balsų dauguma Sekretoriato funkcijų nepatiki kitai ar kitoms tarptautinėms organizacijoms.

21 straipsnis

Konvencijos pakeitimai

1.   Šios Konvencijos pakeitimus gali siūlyti bet kuri jos Šalis.

2.   Konvencijos pakeitimus priima Šalių konferencija posėdžio metu. Siūlomo pakeitimo tekstą Sekretoriatas išsiunčia Šalims bent prieš šešis mėnesius iki posėdžio, kuriame siūloma pakeitimą priimti. Sekretoriatas siūlomus pakeitimus taip pat išsiunčia šios Konvencijos signatarėms ir informacijos tikslais – depozitarui.

3.   Šalys stengiasi susitarti dėl siūlomų šios Konvencijos pakeitimų. Jei, nepaisant visų pastangų, taip susitarti nepavyksta, kaip paskutinė priemonė pakeitimas priimamas dviejų trečdalių dalyvaujančių ir balsuojančių Šalių balsų dauguma.

4.   Depozitaras pakeitimą pateikia ratifikuoti, priimti ar patvirtinti visoms Šalims.

5.   Apie pakeitimo ratifikavimą, priėmimą ar patvirtinimą depozitarui pranešama raštu. Pagal šio straipsnio 3 dalį priimtas pakeitimas įsigalioja jį priėmusioms Šalims devyniasdešimtą dieną po to, kai ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus atiduoda saugoti bent trys ketvirtadaliai Šalių. Vėliau pakeitimas įsigalioja bet kuriai Šaliai devyniasdešimtą dieną po to, kai toji Šalis atiduoda saugoti savo pakeitimo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus.

22 straipsnis

Priedų priėmimas ir jų pakeitimai

1.   Šios Konvencijos priedai yra Konvencijos sudedamoji dalis, o nuoroda į šią Konvenciją, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, yra kartu ir nuoroda į bet kurį jos priedą.

2.   Bet kurie papildomi priedai ribojami procedūriniais, moksliniais, techniniais ar administraciniais klausimais.

3.   Siūlant, priimant ir įsigaliojant papildomiems šios Konvencijos priedams, laikomasi šios tvarkos:

a)

papildomi priedai siūlomi ir priimami 21 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyje nustatyta tvarka;

b)

bet kuri Šalis, kuri negali priimti papildomo priedo, apie tai raštu praneša depozitarui per vienerius metus nuo tos dienos, kai depozitaras buvo pranešęs apie priimtą papildomą priedą. Apie visus tokius gautus pranešimus depozitaras tuoj pat praneša visoms Šalims. Bet kuriuo metu Šalis gali atšaukti savo pirmiau praneštą papildomo priedo nepriėmimą, ir tuomet priedas tai Šaliai įsigalioja pagal c punktą; ir

c)

praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai depozitaras praneša apie papildomo priedo priėmimą, tas priedas įsigalioja visoms Šalims, kurios nėra pateikusios pranešimo pagal b punkto nuostatas.

4.   Siūlant ir priimant A, B ir C priedų pakeitimus ir jiems įsigaliojant, laikomasi tos pačios tvarkos kaip ir siūlant bei priimant papildomus šios Konvencijos priedus ir jiems įsigaliojant, išskyrus tai, kad A, B ir C priedų pakeitimai neįsigalioja Šaliai, kuri yra pateikusi pareiškimą dėl tų priedų pakeitimo pagal 25 straipsnio 4 dalį. Tokiai Šaliai A, B ir C priedų pakeitimai įsigalioja devyniasdešimtą dieną po to, kai ji depozitarui pateikia tokio pakeitimo savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentus.

5.   Siūlant ir priimant D, E ir F priedų pakeitimus bei jiems įsigaliojant, laikomasi šios tvarkos:

a)

pakeitimai siūlomi 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka;

b)

sprendimus dėl D, E ir F priedų pakeitimų Šalys priima bendru sutarimu; ir

c)

apie sprendimus pakeisti D, E ir F priedus depozitaras nedelsdamas praneša Šalims. Pakeitimas įsigalioja visoms Šalims tą dieną, kuri yra nurodyta sprendime.

6.   Jei papildomas priedas ar priedo pakeitimas yra susijęs su šios Konvencijos pakeitimu, toks papildomas priedas ar pakeitimas neįsigalioja tol, kol neįsigalioja Konvencijos pakeitimas.

23 straipsnis

Balsavimo teisė

1.   Kiekviena šios Konvencijos Šalis turi po vieną balsą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.

2.   Regioninė ekonominės integracijos organizacija jos kompetencijai priklausančiais klausimais turi teisę turėti tiek balsų, kiek yra jos valstybių narių, šios Konvencijos Šalių. Tokia organizacija neturi balsavimo teisės, jei tokia teise naudojasi kuri nors iš jos valstybių narių, ir atvirkščiai.

24 straipsnis

Pasirašymas

Ši Konvencija pateikiama pasirašyti visoms valstybėms ir regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms 2001 m. gegužės 23 d. Stokholme ir nuo 2001 m. gegužės 24 d. iki 2002 m. gegužės 22 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke.

25 straipsnis

Ratifikavimas, priėmimas, pritarimas ar prisijungimas

1.   Pasirašiusios šią Konvenciją valstybės ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos turi ją ratifikuoti, priimti arba jai pritarti. Valstybės ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos prie šios Konvencijos gali prisijungti nuo kitos dienos po Konvencijos pasirašymo. Ratifikavimo, priėmimo, pritarimo ir prisijungimo dokumentai atiduodami saugoti depozitarui.

2.   Bet kuri regioninė ekonominės integracijos organizacija, tapusi šios Konvencijos Šalimi, net jeigu nė viena šios organizacijos valstybė narė nėra šios Konvencijos Šalis, turi prisiimti visus įsipareigojimus, numatytus šioje Konvencijoje. Tais atvejais, kai viena ar daugiau tokių organizacijų valstybių narių yra šios Konvencijos Šalys, ši organizacija ir jos valstybės narės turi priimti sprendimą dėl savo atsakomybės vykdant įsipareigojimus pagal šią Konvenciją. Tokiais atvejais organizacija ir jos valstybės narės negali tuo pačiu metu naudotis teisėmis, numatytomis pagal šią Konvenciją.

3.   Regioninė ekonominės integracijos organizacija ratifikavimo, priėmimo, pritarimo ar prisijungimo dokumentuose nurodo savo kompetenciją klausimais, kuriuos reglamentuoja ši Konvencija. Bet kuri tokia organizacija taip pat praneša depozitarui apie bet kokį esminį savo kompetencijos pasikeitimą, o depozitaras savo ruožtu apie tai praneša Šalims.

4.   Kiekviena Šalis savo ratifikavimo, priėmimo, pritarimo ar prisijungimo dokumentuose gali pareikšti, kad kiekvienas A, B ir C priedų pakeitimas jai įsigalioja tik po to, kai ji atiduoda saugoti tokio pakeitimo ratifikavimo, priėmimo, pritarimo ar prisijungimo dokumentus.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Ši Konvencija įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos datos, kai atiduodamas saugoti penkiasdešimtasis ratifikavimą, priėmimą, pritarimą ar prisijungimą patvirtinantis dokumentas.

2.   Kiekvienai valstybei ar regioninei ekonominės integracijos organizacijai, kuri ratifikuoja, priima ar pritaria šiai Konvencijai arba prisijungia prie jos, po to, kai atiduotas saugoti penkiasdešimtasis ratifikavimą, priėmimą, pritarimą arba prisijungimą patvirtinantis dokumentas, ši Konvencija tai valstybei arba regioninės ekonominės integracijos organizacijai įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos datos, kai ji atiduoda saugoti ratifikavimą, priėmimą, pritarimą arba prisijungimą patvirtinantį dokumentą.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 punktų tikslais bet koks dokumentas, kurį atidavė saugoti regioninės ekonominės integracijos organizacija, nelaikomas kaip papildomas dokumentas greta tų, kuriuos atidavė saugoti tokios organizacijos valstybės narės.

27 straipsnis

Išlygos

Šiai Konvencijai jokios išlygos nedaromos.

28 straipsnis

Denonsavimas

1.   Bet kuriuo metu, praėjus trejiems metams nuo šios Konvencijos įsigaliojimo kokiai nors šaliai dienos, ši Šalis gali denonsuoti šią Konvenciją, apie tai raštu pranešusi depozitarui.

2.   Toks denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai depozitaras gauna pranešimą apie denonsavimą, arba nuo vėlesnės datos, kuri gali būti nurodyta pranešime apie denonsavimą.

29 straipsnis

Depozitaras

Šios Konvencijos depozitaras yra Jungtinių Tautų Generalinis sekretorius.

30 straipsnis

Autentiški tekstai

Šios Konvencijos originalas, kurio tekstai anglų, arabų, ispanų, kinų, prancūzų ir rusų kalbomis yra autentiški, atiduodamas saugoti Jungtinių Tautų Generaliniam sekretoriui.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Konvenciją.

Priimta du tūkstančiai pirmų metų gegužės dvidešimt antrą dieną Stokholme.

A PRIEDAS

PANAIKINIMAS

I dalis

Cheminės medžiagos pavadinimas

Veikla

Specifinės išimtys

Aldrinas*

CAS Nr. 309-00-2

Gamyba

Nėra

 

Naudojimas

Vietinis ektoparaziticidas

Insekticidas

Chlordanas*

CAS Nr. 57-74-9

Gamyba

Kaip leista Šalims, registruotoms registre

 

Naudojimas

Vietinis ektoparaziticidas

Insekticidas

Termiticidas

Termiticidas pastatuose ir užtvankose

Termiticidas keliuose

Faneros klijų priedas

Dieldrinas*

CAS Nr. 60-57-1

Gamyba

Nėra

 

Naudojimas

Žemės ūkio veikla

Endrinas*

CAS Nr. 72-20-8

Gamyba

Nėra

 

Naudojimas

Nėra

Heptachloras*

CAS Nr. 76-44-8

Gamyba

Nėra

 

Naudojimas

Termiticidas

Termiticidas namų konstrukcijose

Termiticidas (požeminis)

Medienos apdorojimas

Naudojant požeminėse kabelių dėžėse

Heksachlorbenzenas

CAS Nr. 118-74-1

Gamyba

Kaip leista Šalims, registruotoms registre

 

Naudojimas

Tarpinė medžiaga

Tirpiklis pesticiduose

Uždaros sistemos teritoriškai ribota tarpinė medžiaga

Mireksas*

CAS Nr. 2385-85-5

Gamyba

Kaip leista Šalims, registruotoms registre

 

Naudojimas

Termiticidas

Toksafenas*

CAS Nr. 8001-35-2

Gamyba

Nėra

 

Naudojimas

Nėra

Polichlorinti

bifenilai (PCB)*

Gamyba

Nėra

 

Naudojimas

Gaminiai naudojami laikantis šio priedo II dalies nuostatų

Pastabos

i)

Išskyrus atvejus, kai šioje Konvencijoje nurodyta kitaip, nelaikoma, kad cheminės medžiagos pėdsakai, netyčia patekę į produktus ir gaminius, yra įrašyti į šį priedą.

ii)

Taikant 3 straipsnio 2 dalį, ši pastaba nelaikoma specifine gamybos ar naudojimo išimtimi. Nelaikoma, kad cheminės medžiagos kiekiai, esantys gaminių, pagamintų ar jau naudojamų prieš įsigaliojant įsipareigojimams dėl šios cheminės medžiagos, sudedamąja dalimi, yra įrašyti į šį priedą, jei Šalis yra pranešusi Sekretoriatui, kad tokio tipo gaminiai vis dar naudojami toje Šalyje. Sekretoriatas tokius pranešimus paskelbia viešai.

iii)

Taikant 3 straipsnio 2 dalį, ši pastaba, kuri netaikoma cheminėms medžiagoms, pažymėtoms žvaigždute šio priedo I dalyje cheminių medžiagų skiltyje, nelaikoma specifine gamybos ar naudojimo išimtimi. Jei nėra tikėtina, kad didesni cheminės medžiagos kiekiai, gaminant ar naudojant uždaros sistemos teritoriškai ribotą tarpinę medžiagą, gali pasiekti žmones ar aplinką, Šalis, pranešusi Sekretoriatui, gali leisti gaminti ir naudoti šiame priede įrašytą cheminę medžiagą kaip uždaros sistemos teritoriškai ribotą tarpinę medžiagą, kuri chemiškai yra transformuojama gaminant kitas chemines medžiagas, kurioms, atsižvelgiant į D priedo 1 punkto kriterijus, nebūdingi patvariųjų organinių teršalų požymiai. Tokiame pranešime nurodoma informacija apie visą tokių cheminių medžiagų gaminamą ar naudojamą kiekį arba pateikiamas pagrįstas tokios informacijos įvertinimas ir informacija apie uždaros sistemos teritoriškai riboto proceso pobūdį, įskaitant netransformuotų ir netyčia į galutinį gaminį patekusių patvariųjų organinių teršalų, pėdsakus. Ši tvarka taikoma visuomet, išskyrus atvejus, kai šiame priede nurodyta kitaip. Sekretoriatas tokius pranešimus pateikia Šalių konferencijai ir visuomenei. Tokia gamyba ar naudojimas nelaikomi specifinėmis gamybos ar naudojimo išimtimis. Tokia gamyba ir naudojimas turi būti nutraukti praėjus dešimčiai metų, jeigu atitinkama Šalis nepateikia Sekretoriatui naujo pranešimo. Pastaruoju atveju terminas pratęsiamas dar dešimčiai metų, jei Šalių konferencija, peržiūrėjusi gamybą ir naudojimą, nenusprendžia kitaip. Pranešimų tvarka gali būti kartojama.

iv)

Visomis specifinėmis šiame priede nurodytomis išimtimis gali naudotis Šalys, kurios yra užsiregistravusios tokioms išimtims pagal 4 straipsnį, išskyrus polichlorintų bifenilų naudojimo išimtis, taikomas naudojamiems gaminiams pagal šio priedo II dalies nuostatas, kuriomis gali naudotis visos Šalys.

II dalis

Polichlorinti bifenilai

Kiekviena Šalis:

a)

stengdamasi iki 2025 m., Šalių konferencijai prižiūrint, nebenaudoti polichlorintų bifenilų įrangoje (pavyzdžiui: transformatoriuose, kondensatoriuose ir kitose talpyklose, kuriose yra skysčių atsargos), imasi veiksmų pagal šiuos prioritetus:

i)

ryžtingai stengiasi identifikuoti, ženklinti ir nebenaudoti įrangos, kurioje yra daugiau kaip 10 % polichlorintų bifenilų tūryje, didesniame kaip 5 litrai;

ii)

ryžtingai stengiasi identifikuoti, ženklinti ir nebenaudoti įrangos, kurioje yra daugiau kaip 0,05 % polichlorintų bifenilų tūryje, didesniame kaip 5 litrai;

iii)

stengiasi identifikuoti, ir nebenaudoti įrangos, kurioje yra daugiau kaip 0,005 % polichlorintų bifenilų tūryje, didesniame kaip 0,05 litrai;

b)

laikydamasi a punkte nurodytų prioritetų, skatina šias priemones, kuriomis mažinamas poveikis ir polichlorintų bifenilų naudojimo rizikos kontrolė:

i)

naudoti tik nepažeistoje ir nepralaidžioje įrangoje ir tik tokiose vietose, kur galima kuo labiau sumažinti jų išleidimo į aplinką pavojų ir greitai ištaisyti padėtį;

ii)

nenaudoti įrangos tokiose vietose, kurios yra susijusios su maisto ar pašarų gamyba bei perdirbimu;

iii)

naudojant vietose, kur yra žmonių, įskaitant mokyklas ir ligonines, imtis visų pagrįstų priemonių, kad nenutrūktų elektros tiekimas, dėl ko galėtų kilti gaisras, ir nuolatos tikrinti, ar įranga nepralaidi;

c)

nepaisydama 3 straipsnio 2 dalies, užtikrina, kad polichlorintų bifenilų turinti įranga, nurodyta a punkte, nebūtų eksportuojama ar importuojama, išskyrus tam, kad atliekos būtų sutvarkytos aplinkosaugos požiūriu priimtinu būdu;

d)

išskyrus priežiūros ir aptarnavimo veiklą, neleidžia pakartotinai naudoti skysčių, turinčių daugiau kaip 0,005 % polichlorintų bifenilų, kitoje įrangoje;

e)

ryžtingai stengiasi, kad kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2028 m., Šalių konferencijai prižiūrint, skysčių, turinčių polichlorintų bifenilų, ir įrangos, užterštos polichlorintais bifenilais, kurių yra daugiau kaip 0,005 %, atliekos būtų tvarkomos aplinkosaugos požiūriu priimtinu būdu pagal 6 straipsnio 1 dalį;

f)

atsižvelgdama į šio priedo I dalies ii pastabą, stengiasi identifikuoti kitus gaminius, kuriuose yra daugiau kaip 0,005 % polichlorintų bifenilų (pavyzdžiui: kabelių makštis, skylių užtaisymo medžiagas ir dažytus objektus), ir tvarko juos, laikydamasi 6 straipsnio 1 dalies;

g)

kas penkeri metai rengia pažangos ataskaitą, siekdama nebenaudoti polichlorintų bifenilų, ir ją pateikia Šalių konferencijai pagal 15 straipsnį;

h)

Šalių konferencija tinkamai apsvarsto g punkte nurodytas ataskaitas savo apžvalgose, susijusiose su polichlorintais binefilais. Atsižvelgdama į tokias ataskaitas, Šalių konferencija kas penkeri metai ar kitokiu dažnumu apžvelgia pažangą, padarytą siekiant nebenaudoti polichlorintų bifenilų.

B PRIEDAS

APRIBOJIMAI

I dalis

Cheminė medžiaga

Veikla

Priimtinas tikslas ar specifinė išimtis

DDT

(1,1,1-triclor-2,2-bis (4-chlorfenil) etanas

CAS Nr. 50-29-3

Gamyba

Priimtinas tikslas:

Naudojimas ligos platintojų kontrolei pagal šio priedo II dalį

Specifinė išimtis:

Dikofolio gamybos tarpinė medžiaga

Tarpinė medžiaga

 

Naudojimas

Priimtinas tikslas:

Naudojimas ligos platintojų kontrolei pagal šio priedo II dalį

Specifinė išimtis:

Dikofolio gamyba

Tarpinė medžiaga

Pastabos

i)

Išskyrus atvejus, kai šioje Konvencijoje nurodyta kitaip, nelaikoma, kad produktų ir gaminių netyčinio užterštumo cheminės medžiagos pėdsakiniais kiekiais atvejai yra įrašyti į šį priedą.

ii)

Taikant 3 straipsnio 2 dalį, ši pastaba nelaikoma gamybos ar naudojimo priimtinu tikslu ar specifine išimtimi. Nelaikoma, kad cheminės medžiagos kiekiai, esantys gaminių, pagamintų ar jau naudojamų prieš įsigaliojant įsipareigojimams dėl šios cheminės medžiagos, sudedamąja dalimi, yra įrašyti į šį priedą, jei Šalis yra pranešusi Sekretoriatui, kad tokio tipo gaminiai vis dar naudojami toje Šalyje. Sekretoriatas tokius pranešimus paskelbia viešai.

iii)

Taikant 3 straipsnio 2 dalį, ši pastaba, kuri netaikoma cheminėms medžiagoms, pažymėtoms žvaigždute šio priedo I dalyje cheminių medžiagų skiltyje, nelaikoma specifine gamybos ar naudojimo išimtimi. Jei nėra tikėtina, kad didesni cheminės medžiagos kiekiai, gaminant ar naudojant uždaros sistemos teritoriškai ribotą tarpinę medžiagą, gali pasiekti žmones ar aplinką, Šalis, pranešusi Sekretoriatui, gali leisti gaminti ir naudoti šiame priede įrašytą cheminę medžiagą kaip uždaros sistemos teritoriškai ribotą tarpinę medžiagą, kuri chemiškai yra transformuojama gaminant kitas chemines medžiagas, kurioms, atsižvelgiant į D priedo 1 punkto kriterijus, nebūdingi patvariųjų organinių teršalų požymiai. Tokiame pranešime nurodoma informacija apie visą tokių cheminių medžiagų gaminamą ar naudojamą kiekį arba pateikiamas pagrįstas tokios informacijos įvertinimas ir informacija apie uždaros sistemos teritoriškai riboto proceso pobūdį, įskaitant netyčia į galutinį gaminį patekusių patvariųjų organinių teršalų pėdsakus. Ši tvarka taikoma visuomet, išskyrus atvejus, kai šiame priede nurodyta kitaip. Sekretoriatas tokius pranešimus pateikia Šalių konferencijai ir visuomenei. Tokia gamyba ar naudojimas nelaikomi specifinėmis gamybos ar naudojimo išimtimis. Tokia gamyba ir naudojimas turi būti nutraukti praėjus dešimčiai metų, jeigu atitinkama Šalis nepateikia Sekretoriatui naujo pranešimo. Pastaruoju atveju terminas pratęsiamas dar dešimčiai metų, jei Šalių konferencija, peržiūrėjusi gamybą ir naudojimą, nenusprendžia kitaip. Pranešimų tvarka gali būti kartojama.

iv)

Visomis specifinėmis šiame priede nurodytomis išimtimis gali naudotis Šalys, kurios yra užsiregistravusios tokioms išimtims pagal 4 straipsnį.

II dalis

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etanas

1.

DDT gamyba ir naudojimas turi būti panaikinti, išskyrus Šalyse, kurios yra Sekretoriatui pranešusios apie savo ketinimą jį gaminti ir (arba) naudoti. Šia Konvencija įkuriamas DDT registras, kuris turi būti viešas. DDT registrą tvarko Sekretoriatas.

2.

Kiekviena Šalis, kuri gamina ir (arba) naudoja DDT, privalo riboti tokią ligų platintojų kontrolei skirtą gamybą ir (arba) naudojimą, laikydamasi Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijų ir gairių, kaip naudoti DDT, kai Šalis neturi vietinių saugių, veiksmingų ir galimų įsigyti alternatyvių medžiagų.

3.

Jei Šalis, kuri nėra įrašyta į DDT registrą, nusprendžia, kad jai reikia DDT ligų platintojų kontrolei, ji apie tai kuo skubiau praneša Sekretoriatui, kad jos pavadinimas būtų nedelsiant įrašytas į DDT registrą. Tuo pačiu metu ji apie tai praneša ir Pasaulinei sveikatos organizacijai.

4.

Kas treji metai kiekviena Šalis, kuri naudoja DDT, Sekretoriatui ir Pasaulinei sveikatos organizacijai pateikia informaciją apie sunaudotus kiekius, naudojimo sąlygas ir svarbą tos Šalies ligų kontrolės strategijai tokia forma, kurią Šalių konferencija, pasitarusi su Pasauline sveikatos organizacija, nustato.

5.

Siekdama mažinti ir pagaliau panaikinti DDT naudojimą, Šalių konferencija skatina:

a)

kiekvieną Šalį, naudojančią DDT, sudaryti ir įgyvendinti veiksmų planą, kuris būtų 7 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo plano dalis. Tokiame veiksmų plane:

i)

numatomi reguliavimo ir kitokie mechanizmai, kuriais užtikrinama, kad DDT būtų naudojamas tik ligų platintojų kontrolei;

ii)

numatoma įdiegti tinkamus alternatyvius produktus, metodus ir strategijas, įskaitant atsparumo valdymo strategijas, kurios užtikrintų nuolatinį tų alternatyvių priemonių veiksmingumą;

iii)

numatomos priemonės, kaip stiprinti sveikatos priežiūrą ir mažinti sergamumą;

b)

pagal savo galimybes Šalys skatina mokslo tiriamuosius darbus ir saugių alternatyvių cheminių ir necheminių produktų, metodų bei strategijų, atitinkančių Šalių, naudojančių DDT, sąlygas, kūrimą, siekdamos sumažinti žmonėms ir ekonomikai ligų uždedamą naštą. Svarstant alternatyvias priemones ir tokių priemonių derinius, kreipiamas dėmesys į tokius veiksnius kaip alternatyvių priemonių poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Tinkamos alternatyvios DDT priemonės turi kelti mažesnį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, joms turi būti įmanoma taikyti ligų kontrolę pagal atitinkamų Šalių sąlygas ir jas turi būti įmanoma pateisinti monitoringo duomenimis.

6.

Nuo pat savo pirmojo posėdžio, o vėliau bent kartą per trejus metus, Šalių konferencija, pasitarusi su Pasauline sveikatos organizacija ir atsižvelgusi į turimą mokslo, technikos, aplinkos bei ekonominę informaciją, įvertina, ar ligų platintojų kontrolei ir toliau reikia DDT, įskaitant:

a)

DDT gamybą ir naudojimą bei šio straipsnio 2 dalyje nurodytas sąlygas;

b)

DDT alternatyvių medžiagų buvimą, tinkamumą ir įgyvendinimą; ir

c)

pažangą, stiprinant šalių galimybes saugiai pereiti prie tokių alternatyvių medžiagų.

7.

Šalis bet kuriuo metu gali atšaukti savo įrašą DDT registre, apie tai raštu pranešusi Sekretoriatui. Toks atšaukimas įsigalioja pranešime nurodytą datą.

C PRIEDAS

NETIKSLINIS SUSIDARYMAS

I dalis. Patvarieji organiniai teršalai, kuriems taikomi 5 straipsnio reikalavimai

Šis priedas taikomas šiems patvariesiems organiniams teršalams, kai jie susidaro ir yra netikslingai išmetami iš antropogeninių šaltinių:

Cheminė medžiaga

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai (PCDD/PCDF)

Heksachlorbenzenas (HCB) (CAS Nr. 118-74-1)

Polichlorinti bifenilai (PCB)

II dalis. Šaltinių kategorijos

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai, heksachlorbenzenas ir polichlorinti bifenilai netikslingai susidaro ir patenka į aplinką, kaip terminiuose procesuose vykstančio, nevisiško organinių medžiagų sudegimo ir jungimosi su chloru produktas. Toliau išvardytų kategorijų pramonės šaltiniuose pastebima palyginti didelė šių cheminių medžiagų susidarymo ir išmetimo į aplinką tikimybė:

a)

atliekų deginimo krosnys, įskaitant bendras komunalinių, pavojingų ir medicininių atliekų bei nuotekų dumblo deginimo krosnis;

b)

cemento krosnys, kuriose deginamos pavojingos atliekos;

c)

celiuliozės gamyba, kai naudojamas elementinis chloras ir cheminės medžiagos, iš kurių susidaro elementinis chloras, naudojamas balinimui;

d)

toliau išvardyti terminiai procesai metalurgijos pramonėje:

i)

antrinė vario gamyba;

ii)

šlako įrenginiai geležies ir plieno pramonėje;

iii)

antrinė aliuminio gamyba;

iv)

antrinė cinko gamyba.

III dalis. Šaltinių kategorijos

Polichlorinti dibenzo-p-dioksinai ir dibenzofuranai, heksachlorbenzenas ir polichlorinti bifenilai taip pat gali netikslingai susidaryti ir patekti į aplinką iš šių kategorijų šaltinių:

a)

atviras atliekų deginimas, įskaitant deginimą sąvartynuose;

b)

metalurgijos pramonės terminiai procesai, nepaminėti II dalyje;

c)

deginimo šaltiniai gyvenamuosiuose rajonuose;

d)

komunaliniai ir pramoniniai katilai, šildomi iškastiniu kuru;

e)

deginimo įrenginiai, kūrenami malkomis ir kitokiu biomasės kuru;

f)

specifiniai cheminių medžiagų gamybos procesai, kurių metu netikslingai susidaro patvarieji organiniai teršalai, ypač chlorfenolių ir chloranilų gamyba;

g)

krematoriumai;

h)

motorinės transporto priemonės, ypač deginančios švino turintį benziną;

i)

gyvulių skerdenų naikinimas;

j)

tekstilės ir odos dažymas (chloranilais) bei apdaila (šarminiais ekstraktais);

k)

nebetinkamų transporto priemonių pjaustymo įrenginiai;

l)

varinių kabelių deginimas;

m)

naftos perdirbimo įmonių atliekos.

IV dalis. Sąvokos

1.

Šiame priede:

a)

polichlorinti bifenilai – aromatiniai junginiai, susidarantys taip, kad vandenilio atomai bifenilo molekulėje (du benzeno žiedai, sujungti viena anglies-anglies jungtimi) gali būti pakeisti net dešimčia chloro atomų; ir

b)

„polichlorinti dibenzo-p-dioksinai“ ir „polichlorinti dibenzofuranai“ – trijų ciklų aromatiniai junginiai, sudaryti iš dviejų benzeno žiedų, sujungtų dviem deguonies atomais polichlorintuose-p-dioksinuose ir vienu deguonies atomu bei viena anglies-anglies jungtimi polichlorintuose dibenzofuranuose, kurių vandenilio atomai gali būti pakeisti net aštuoniais chloro atomais.

2.

Šiame priede polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir polichlorintų dibenzofuranų toksiškumas gali būti išreikštas, naudojant ekvivalentiško toksiškumo sąvoką, kuria matuojamas santykinis į dioksino poveikį panašus įvairių kategorijų polichlorintų dibenzo-p-dioksinų ir polichlorintų dibenzofuranų bei plokštuminių polichlorintų bifenilų poveikis, lyginant su 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioksinu. Ekvivalentiško toksiškumo koeficientų vertės, naudojamos šios Konvencijos tikslais, turi atitikti tarptautinius standartus, pradedant Pasaulinės sveikatos organizacijos 1998 m. žinduolių ekvivalentiško toksiškumo koeficientų vertėmis, taikomomis polichlorintiems dibenzo-p-dioksinams ir polichlorintiems dibenzofuranams bei plokštuminiams polichlorintiems bifenilams. Koncentracijos išreiškiamos toksiškumo ekvivalentais.

V dalis. Bendrosios geriausių prieinamų gamybos būdų ir geriausios aplinkos apsaugos praktikos gairės

Šioje dalyje Šalims pateikiamos bendrosios gairės, kaip išvengti taršos I dalyje išvardytomis cheminėmis medžiagomis ar ją sumažinti.

A.   Bendrosios prevencinės priemonės, susijusios su geriausiais prieinamais gamybos būdais ir geriausia aplinkos apsaugos praktika

Prioritetinėmis turi būti laikomos priemonės, kuriomis siekiama neleisti I dalyje išvardytoms cheminėms medžiagoms susidaryti ir jas išleisti į aplinką. Tarp naudingų priemonių galėtų būti tokios, kurios skatina:

a)

taikyti mažaatliekes technologijas;

b)

naudoti mažiau pavojingas medžiagas;

c)

skatinti procesuose pasigaminančių ir juose naudojamų medžiagų bei atliekų antrinį panaudojimą ir perdirbimą;

d)

pakeisti pirmines medžiagas, kurios yra patvarieji organiniai teršalai, arba kai yra tiesioginis medžiagų ir patvariųjų organinių teršalų, išleidžiamų iš šaltinio į aplinką, ryšys;

e)

gerą priežiūrą ir prevencinės priežiūros programas;

f)

gerinti atliekų tvarkymą, siekiant nutraukti atviru ir kitokiu nekontroliuojamu būdu deginti atliekas, taip pat deginti atliekas sąvartynuose. Svarstant pasiūlymus statyti naujus atliekų šalinimo įrenginius, būtina apsvarstyti alternatyvas, pavyzdžiui, veiklos rūšis, kuriomis siekiama sumažinti komunalinių ir medicininių atliekų susidarymą, įskaitant išteklių antrinį panaudojimą, pakartotinį naudojimą, perdirbimą, atliekų rūšiavimą ir mažiau atliekų gaminančių produktų gamybos skatinimą. Taikant tokius metodus, būtina atidžiai apsvarstyti susirūpinimą keliančius žmonių sveikatos klausimus;

g)

mažinti šių cheminių medžiagų, patenkančių kaip teršalas į produktus, kiekius;

h)

vengti balinimui naudoti elementinį chlorą ar chemines medžiagas, iš kurių susidaro elementinis chloras.

B.   Geriausi prieinami gamybos būdai

Taikant geriausių prieinamų gamybos būdų sąvoką, nesiekiama nustatyti kokius nors konkrečius metodus ar technologijas, bet stengiamasi atsižvelgti į atitinkamų įrenginių technines ypatybes, jų geografinę buvimo vietą ir į vietos aplinkos sąlygas. Atitinkami kontrolės metodai, kuriais siekiama sumažinti I dalyje nurodytų cheminių medžiagų išmetimus, yra iš esmės tie patys. Nustatant geriausius prieinamus gamybos būdus, būtina apskritai ir konkrečiais atvejais kreipti ypatingą dėmesį į toliau išvardytus veiksnius ir atsižvelgti į tikėtiną taikomos priemonės naudą ir sąnaudas bei atsargumo ir prevencinius samprotavimus:

a)

bendrieji veiksniai:

i)

atitinkamų teršalų pobūdis, padariniai ir masė; metodai gali būti skirtingi, žiūrint, koks šaltinio dydis;

ii)

naujų ar esamų įrenginių paleidimo datos;

iii)

kiek būtina laiko pradėti taikyti geriausią prieinamą gamybos būdą;

iv)

procese naudojamų žaliavų suvartojimas ir pobūdis bei proceso energetinis našumas;

v)

poreikis kuo labiau sumažinti išmetamų teršalų bendrą poveikį aplinkai ir jų riziką ar iš viso tam užkirsti kelią;

vi)

poreikis užkirsti kelią avarijoms ir sumažinti jų padarinius aplinkai;

vii)

poreikis užtikrinti profesinę sveikatą ir saugą darbo vietose;

viii)

palyginamieji procesai, įrenginiai ar veiklos metodai, kurie buvo sėkmingai išbandyti pramoniniu mastu;

ix)

technologijos laimėjimai ir mokslo žinių bei supratimo pokyčiai;

b)

bendros taršos mažinimo priemonės:

svarstant pasiūlymus statyti naujus įrenginius ar gerokai pertvarkyti esamus įrenginius, taikančios procesus, kurių metu į aplinką išleidžiamos šiame priede išvardytos cheminės medžiagos, pirmiausia reikia apsvarstyti alternatyvius procesus, metodus ar praktiką, kurių naudingumas yra panašus, bet kurių metu nesusidaro tokios medžiagos ir jos neišleidžiamos į aplinką. Tais atvejais, kai tokie įrenginiai statomi ar labai pertvarkomi, be tų prevencinių priemonių, kurios yra nurodytos V dalies A skirsnyje, sprendžiant apie geriausius prieinamus gamybos būdus galima taip pat apsvarstyti šias mažinimo priemones:

i)

panaudoti geresnius būdus išmetamoms dujoms valyti, tokius kaip: šiluminė ar katalitinė oksidacija, dulkių nusodinimas ar adsorbcija;

ii)

tvarkyti liekanas, nuotekas, atliekas ir nuotekų dumblą, taikant jiems, pavyzdžiui, terminį apdorojimą, paverčiant juos inertiškais arba taikant cheminius procesus, kurie juos padaro nekenksmingais;

iii)

keisti procesus taip, kad būtų kuo mažiau į aplinką išmetama teršalų arba visai panaikinama tarša, pavyzdžiui, pereinant prie uždarų sistemų;

iv)

keisti procesų projektus, gerinant degimą, kontroliuoti tokius dydžius, kaip degimo temperatūra ir išbuvimo degimo krosnyje laikas, vengiant šiame priede išvardytų medžiagų susidarymo.

C.   Geriausia aplinkos apsaugos praktika

Šalių konferencija gali sukurti rekomendacijas dėl geriausios aplinkos apsaugos praktikos.

D PRIEDAS

INFORMACIJOS REIKALAVIMAI IR PERŽIŪROS KRITERIJAI

1.

Šalis, pateikdama pasiūlymą tam tikrą cheminę medžiagą įrašyti į A, B ir (arba) C priedus, apibūdina tą cheminę medžiagą taip, kaip nurodyta a punkte, ir pateikia informaciją apie ją, o atitinkamais atvejais ir apie jos transformacijos produktus pagal analitinės peržiūros kriterijus, nurodytus b–e punktuose:

a)

cheminės medžiagos tapatybė:

i)

pavadinimai, įskaitant firminį pavadinimą ar pavadinimus, prekinį pavadinimą ar pavadinimus ir sinonimus, Cheminių medžiagų sąrašus tvarkančios tarnybos (CAS) registracijos numeris, Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC) pavadinimas; ir

ii)

struktūra, įskaitant atitinkamais atvejais izomerų struktūrą, ir cheminės klasės struktūra;

b)

patvarumas:

i)

įrodymai, kad cheminės medžiagos pusėjimo trukmė vandenyje yra ilgesnė kaip du mėnesiai ir kad jos pusėjimo trukmė dirvoje yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai, arba kad jos pusėjimo trukmė nuosėdose yra ilgesnė kaip šeši mėnesiai; arba

ii)

įrodymai, kad cheminė medžiaga yra visais kitais atžvilgiais pakankamai patvari, kad jai būtų galima taikyti šią Konvenciją;

c)

bioakumuliacija:

i)

įrodymai, kad cheminės medžiagos biologinės koncentracijos arba biologinės akumuliacijos vandens gyvūnijos ir augalijos rūšyse koeficientas yra didesnis kaip 5 000, arba, jei tokių duomenų nėra, kad log Kow yra didesnis už 5;

ii)

įrodymai, kad yra kitų priežasčių, dėl kurių cheminė medžiaga kelia susirūpinimą, tokių kaip: didelė bioakumuliacija kitose rūšyse, didelis toksiškumas arba ekotoksiškumas; arba

iii)

biotos monitoringo duomenys, rodantys, kad cheminės medžiagos bioakumuliacijos galimybės teikia pakankamą pagrindą jai taikyti šią Konvenciją;

d)

tolimųjų pernašų galimybės:

i)

toli nuo taršos šaltinių išmatuoti cheminės medžiagos kiekiai, kurie gali kelti susirūpinimą;

ii)

monitoringo duomenys, rodantys, kad cheminės medžiagos tolimosios pernašos gali plisti oru, vandeniu arba per migruojančias rūšis, ir ji gali patekti į priimančią aplinką; arba

iii)

aplinkos pokyčių požymiai ir (arba) būdingi rezultatai, kurie rodo, kad cheminės medžiagos tolimosios pernašos gali plisti oru, vandeniu arba per migruojančias rūšis, ir ji gali patekti į priimančią aplinką toli nuo taršos šaltinių. Cheminės medžiagos, kuri greitai plinta oru, pusėjimo trukmė ore turėtų būti ilgesnė kaip dvi dienos; ir

e)

neigiamas poveikis:

i)

neigiamo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai įrodymai, teikiantys pakankamą pagrindą jai taikyti šią Konvenciją; arba

ii)

toksiškumo arba ekotoksiškumo duomenys, rodantys, kad cheminė medžiaga gali kenkti žmonių sveikatai arba aplinkai.

2.

Pasiūlymą teikianti Šalis turi pateikti pareiškimą, nurodantį susirūpinimą keliančias priežastis, įskaitant, jei įmanoma, toksiškumo ir ekotoksiškumo palyginimą su nustatytais ar numanomais cheminės medžiagos kiekiais, kurie atsirado ar kurių galima tikėtis dėl tolimųjų pernašų, ir trumpą pareiškimą, kodėl reikia taikyti kontrolę pasauliniu mastu.

3.

Pasiūlymą teikianti Šalis, kiek įmanoma ir pagal savo pajėgumus, pateikia papildomos informacijos, kuri padėtų nagrinėti pasiūlymą, kaip nurodyta 8 straipsnio 6 dalyje. Rengdama tokį pasiūlymą, Šalis gali remtis iš bet kurio šaltinio gautomis techninėmis žiniomis.

E PRIEDAS

REIKALAVIMAI INFORMACIJAI, SKIRTAI RIZIKOS APŽVALGAI

Apžvalgos tikslas – įvertinti, ar tikėtina, jog dėl tolimųjų pernašų cheminė medžiaga gali sukelti tokius neigiamus žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai padarinius, dėl kurių pagrįstai reikėtų imtis priemonių pasaulio mastu. Šiuo tikslu būtina parengti rizikos apžvalgą, kuri praplėstų ir įvertintų D priede nurodytą informaciją ir kurioje būtų pateikta kuo daugiau informacijos:

a)

apie šaltinius, įskaitant:

i)

gamybos duomenis, įskaitant kiekius ir vietą;

ii)

panaudojimą; ir

iii)

aplinkos teršalus, pavyzdžiui, išleidžiamus su nuotekomis, išmetamus į atmosferą, taip pat nuostolius;

b)

pavojaus pagal galutinius rezultatus, kurie kelia susirūpinimą, įvertinimas, įskaitant daugelio cheminių medžiagų toksikologinės sąveikos įvertinimą;

c)

likimas aplinkoje, įskaitant duomenis ir informaciją apie cheminės medžiagos chemines bei fizikines savybes, jos patvarumą ir kaip tos savybės siejasi su medžiagos pernašomis aplinkoje, pernašomis vienoje aplinkos dalyje ir iš vienos dalies į kitą, jų skaidymąsi ir transformavimąsi į kitas chemines medžiagas. Remiantis išmatuotomis vertėmis, būtina nustatyti biologinės koncentracijos koeficientą ir bioakumuliacijos koeficientą, išskyrus atvejus, kai manoma, jog šį poreikį tenkina monitoringo duomenys;

d)

monitoringo duomenys;

e)

tiesioginis poveikis vietoje ir ypač dėl tolimųjų pernašų aplinkoje, įskaitant informaciją apie patekimą į biologinius organizmus;

f)

nacionaliniai ir tarptautinai rizikos įvertinimai skaičiais, analizės arba apžvalgos, ženklinimo informacija ir klasifikacija pagal pavojingumą, jei yra tokia; ir

g)

cheminės medžiagos statusas pagal tarptautines konvencijas.

F PRIEDAS

INFORMACIJA APIE SOCIALINIUS IR EKONOMINIUS DALYKUS

Būtina įvertinti galimas cheminių medžiagų kontrolės priemones ir svarstyti, ar jas įrašyti į šią Konvenciją, atsižvelgiant į visas galimybes, įskaitant valdymą ir panaikinimą. Šiuo tikslu būtina teikti atitinkamą informaciją apie socialinius ir ekonominius aspektus, susijusius su galimomis kontrolės priemonėmis, kad Šalių konferencija galėtų priimti sprendimą. Tokioje informacijoje turi atsispindėti, kad yra tinkamai atsižvelgta į skirtingus Šalių gebėjimus ir sąlygas, ir turi būti nurodyti tokie dalykai:

a)

galimų kontrolės priemonių veiksmingumas ir našumas, siekiant rizikos mažinimo tikslų;

i)

techninės galimybės; ir

ii)

sąnaudos, įskaitant sąnaudas, susijusias su aplinka ir sveikata;

b)

alternatyvos (gaminiai ir procesai):

i)

techninės galimybės;

ii)

sąnaudos, įskaitant sąnaudas, susijusias su aplinka ir sveikata;

iii)

veiksmingumas;

iv)

rizika;

v)

buvimas; ir

vi)

prieinamumas;

c)

teigiamas ir (arba) neigiamas galimų kontrolės priemonių įgyvendinimo poveikis visuomenei:

i)

sveikatai, įskaitant visuomenę, aplinką ir profesinę sveikatą;

ii)

žemės ūkiui, įskaitant akvakultūrą ir miškininkystę;

iii)

biotai (biologinei įvairovei);

iv)

ekonominiams aspektams;

v)

pažangai siekiant subalansuotos plėtros; ir

vi)

socialinėms sąnaudoms;

d)

atliekų ir jų šalinimo padariniai (ypač senų pesticidų sankaupos ir užterštų vietovių valymas):

i)

techninės galimybės; ir

ii)

sąnaudos;

e)

informacijos ir visuomenės švietimo prieinamumas;

f)

kontrolės ir monitoringo pajėgumų būklė;

g)

taikomi nacionaliniai ir regioniniai kontrolės veiksmai, įskaitant informaciją apie alternatyvas ir kitokią svarbią rizikos valdymo informaciją.

PRIEDAS

Bendrijos deklaracija pagal konvencijos 25 straipsnio 3 dalį

Bendrija pareiškia, kad pagal Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 175 straipsnio 1 dalį, ji yra kompetentinga sudaryti tarptautinius aplinkos apsaugos susitarimus ir vykdyti dėl to atsirandančius įsipareigojimus, kurie padeda siekti šių tikslų:

išsaugoti, apsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę,

apsaugoti žmonių sveikatą,

protingai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius,

remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti.

Be to, Bendrija pareiškia, kad ji jau priėmė jos valstybėms narėms privalomus teisinius dokumentus, taikomus dalykams, kuriuos reglamentuoja ši Konvencija, ir pagal Konvencijos 15 straipsnio 1 dalį pateiks tų teisinių dokumentų sąrašą Šalių konferencijai bei prireikus jį atnaujins.

Bendrija atsako už tų pagal Konvenciją atsirandančių įsipareigojimų vykdymą, kuriems taikoma galiojanti Bendrijos teisė.

Bendrijos kompetencijos vykdymas, iš esmės, nuolat plečiasi.


31.7.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 209/30


ES IR JORDANIJOS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2006,

2006 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo 3 protokolą dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

(2006/508/EB)

ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į 1997 m. lapkričio 24 d. Briuselyje pasirašytą Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, steigiantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Jordanijos Hašimitų Karalystės asociaciją (1) (toliau – Susitarimas), ypač į jo 3 protokolo 37 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 3 protokolas numato dvišalę Bendrijos ir Jordanijos kilmės kumuliaciją.

(2)

Remiantis Bendra deklaracija dėl Susitarimo 28 straipsnio, pageidautina išplėsti kumuliacijos sistemą ir sudaryti galimybę naudoti Bendrijos, Bulgarijos, Rumunijos, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną), Farerų salų, Turkijos ar bet kurios kitos šalies, kuri dalyvauja Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystėje, kuri remiasi Barselonos deklaracija, priimta 1995 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. vykusioje Europos ir Viduržemio jūros regiono konferencijoje, kilmės medžiagas siekiant plėtoti prekybą ir skatinti regionų integraciją.

(3)

Išplėstos kumuliacijos sistemos įgyvendinimo tik tarp tų šalių, kurios įvykdė būtinas sąlygas, tikslais ir siekiant išvengti su muitais susijusių apgavysčių, reikia įvesti naujas kilmės patvirtinimo nuostatas.

(4)

Išplėstos kumuliacijos sistemos įgyvendinimo tikslais ir siekiant išvengti su muitais susijusių apgavysčių, reikia suderinti nuostatas, taikomas draudimui grąžinti muitus arba nuo jų atleisti, ir 3 protokole nustatytus perdirbimo reikalavimus, taikomus kilmės statuso neturinčioms medžiagoms, kad jos tą statusą įgytų.

(5)

Išplėsta kilmės kumuliacijos sistema reiškia, kad tos pačios nuostatos dėl kilmės taisyklių taikomos ir tarp atitinkamų šalių sudarytiems preferenciniams susitarimams.

(6)

Prekėms, kurios tą dieną, kai pradedamas taikyti šis sprendimas, yra vežamos tranzitu arba saugomos sandėlyje, turėtų būti taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kurios leistų pasinaudoti išplėstos kumuliacijos sistemos teikiama nauda.

(7)

Reikia atlikti tam tikrus techninius pakeitimus, kad būtų ištaisytos klaidos, pasitaikančios skirtingomis kalbomis parengtose teksto redakcijose.

(8)

Todėl tikslinga, siekiant tinkamo Susitarimo veikimo ir palengvinti naudotojų bei muitinės administracijų darbą, į naująjį 3 protokolo tekstą įtraukti visas minėtas nuostatas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų pakeičiamas prie šio sprendimo pridedamu tekstu, kartu su atitinkamomis bendromis deklaracijomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo pirmos dienos mėnesio, einančio po jo priėmimo dienos.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 15 d.

Asociacijos tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 129, 2002 5 15, p. 3.


3 PROTOKOLAS

dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų

TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis.

Apibrėžimai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „PRODUKTŲ KILMĖ“ APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis.

Bendrieji reikalavimai

3 straipsnis.

Kumuliacija Bendrijoje

4 straipsnis.

Kumuliacija Jordanijoje

5 straipsnis.

Visiškai gauti produktai

6 straipsnis.

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

7 straipsnis.

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

8 straipsnis.

Kvalifikavimo vienetas

9 straipsnis.

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

10 straipsnis.

Komplektai

11 straipsnis.

Neutralūs elementai

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis.

Teritoriškumo principas

13 straipsnis.

Tiesioginis gabenimas

14 straipsnis.

Parodos

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO JŲ

15 straipsnis.

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis.

Bendrieji reikalavimai

17 straipsnis.

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimo tvarka

18 straipsnis.

Retrospektyvusis EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas

19 straipsnis.

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato dublikato išdavimas

20 straipsnis.

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas pagal anksčiau išduotą kilmės įrodymo dokumentą

21 straipsnis.

Apskaitos atskyrimas

22 straipsnis.

Sąskaitos faktūros deklaracijos arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos išrašymo sąlygos

23 straipsnis.

Patvirtintas eksportuotojas

24 straipsnis.

Kilmės įrodymo dokumento galiojimas

25 straipsnis.

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

26 straipsnis.

Importavimas dalimis

27 straipsnis.

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

28 straipsnis.

Patvirtinantieji dokumentai

29 straipsnis.

Kilmės įrodymo, tiekėjo deklaracijos ir patvirtinančiųjų dokumentų saugojimas

30 straipsnis.

Neatitikimai ir formalios klaidos

31 straipsnis.

Sumos, išreikštos eurais

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS

32 straipsnis.

Tarpusavio pagalba

33 straipsnis.

Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimas

34 straipsnis.

Ginčų sprendimas

35 straipsnis.

Nuobaudos

36 straipsnis.

Laisvosios zonos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILIJA

37 straipsnis.

Protokolo taikymas

38 straipsnis.

Specialios sąlygos

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis.

Protokolo pakeitimai

40 straipsnis.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl tranzitu gabenamų ar sandėliuojamų prekių

Priedų sąrašas

I priedas.

II priedo sąrašo įvadinės pastabos

II priedas.

Apdirbimo ar perdirbimo procesų, kuriuos reikia atlikti su kilmės neturinčiomis medžiagomis, norint, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

IIIa priedas.

EUR.1 judėjimo sertifikato ir prašymo išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatą pavyzdžiai

IIIb priedas.

EUR-MED judėjimo sertifikato ir prašymo išduoti EUR-MED judėjimo sertifikatą pavyzdžiai

IVa priedas.

Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

IVb priedas.

EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

Bendros deklaracijos

Bendra deklaracija dėl Andoros Kunigaikštystės

Bendra deklaracija dėl San Marino Respublikos

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame protokole:

a)

gamyba – tai bet koks apdirbimas ar perdirbimas, įskaitant surinkimą ar konkrečias operacijas;

b)

medžiaga – tai bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas arba detalė ir t. t.;

c)

produktas – tai pagamintas produktas, netgi jei jis skirtas naudoti vėliau kitoje gamybinėje operacijoje;

d)

prekės – tai medžiagos ir produktai;

e)

muitinė vertė – tai pagal 1994 m. Susitarimą dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (PPO susitarimas dėl muitinio įvertinimo) nustatyta vertė;

f)

ex-works kaina – kaina, sumokėta už produktą (ex-works) gamintojui Bendrijoje arba Jordanijoje, kurio įmonėje atliktas galutinis apdirbimas ar perdirbimas, jei į kainą įeina visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičiavus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra ar gali būti grąžinami;

g)

medžiagų vertė – tai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importavimo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Jordanijoje;

h)

kilmės statusą turinčių medžiagų vertė – tai tokių medžiagų vertė, kaip apibrėžta g punkte, taikoma mutatis mutandis;

i)

pridėtinė vertė – tai produktų ex-works kaina, atėmus visų panaudotų medžiagų, kilusių iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, muitinę vertę, arba, jeigu muitinė vertė nežinoma ir negali būti nustatyta, – pirmąją patvirtintą kainą, sumokėtą už medžiagas Bendrijoje arba Jordanijoje;

j)

skirsniai ir pozicijos – tai skirsniai ir pozicijos (keturženkliai kodai), vartojami nomenklatūroje, sudarančioje suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą, toliau šiame protokole – Suderinta sistema arba SS;

k)

klasifikuojama – reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikrai pozicijai;

l)

siunta – tai naudojant vieną transporto dokumentą, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant vieną sąskaitą faktūrą vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai;

m)

teritorijos – apima teritorinius vandenis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „PRODUKTO KILMĖ“ APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Siekiant įgyvendinti Susitarimą, šie produktai laikomi Bendrijos kilmės:

a)

produktai, visiškai gauti Bendrijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b)

Bendrijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdirbtos arba perdirbtos Bendrijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

c)

Europos ekonominės erdvės (EEE) kilmės prekės, kaip apibrėžta Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 protokole.

2.   Siekiant įgyvendinti Susitarimą, šie produktai laikomi turinčiais Jordanijos kilmės statusą:

a)

produktai, visiškai gauti Jordanijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b)

Jordanijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai joje gautos, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdirbtos arba perdirbtos Jordanijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje.

3.   1 dalies c punkto nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu laisvosios prekybos susitarimas taikomas tarp Jordanijos ir EEE ELPA valstybių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos).

3 straipsnis

Kumuliacija Bendrijoje

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, produktai yra laikomi Bendrijos kilmės, jei jie yra gauti Bendrijoje naudojant Bulgarijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną) (1), Islandijos, Norvegijos, Rumunijos, Turkijos ar Bendrijos kilmės medžiagas, ir jei produktai Bendrijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

2.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, produktai yra laikomi Bendrijos kilmės, jeigu jie yra gauti Bendrijoje naudojant Farerų salų arba bet kurios kitos šalies, dalyvaujančios ES ir Viduržemio jūros regiono partnerystėje pagal 1995 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. ES ir Viduržemio jūros regiono konferencijoje priimtą Barselonos deklaraciją, išskyrus Turkiją, kilmės medžiagas ir jei produktai Bendrijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

3.   Jeigu Bendrijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas turinčiu Bendrijos kilmės statusą tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytos šalies kilmės statusą, vertę. Priešingu atveju gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Bendrijoje pagaminto produkto vertės dalį.

4.   Produktai, turintys vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų šalių kilmės statusą, kurie Bendrijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę eksportuojant juos į vieną iš tų šalių.

5.   Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu:

a)

tarp šalių, siekiančių įgyti kilmės statusą ir paskirties šalies yra taikomas susitarimas dėl preferencinio prekybos režimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį;

b)

medžiagos ir produktai įgijo kilmės statusą taikant kilmės taisykles, tapačias nustatytosioms šiame protokole;

ir

c)

pranešimai dėl kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymo buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Jordanijoje toje šalyje galiojančia tvarka.

Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija taikoma nuo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) paskelbtame pranešime nurodytos datos.

Bendrija per Europos Bendrijų Komisiją informuoja Jordaniją apie susitarimus, nurodydama tokių susitarimų įsigaliojimo datas ir atitinkamas kilmės taisykles, taikomas susitarimuose su kitomis 1 ir 2 dalyse nurodytomis šalimis.

4 straipsnis

Kumuliacija Jordanijoje

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalies, produktai yra laikomi Jordanijos kilmės, jeigu jie yra gauti Jordanijoje naudojant medžiagas, turinčias Bulgarijos, Šveicarijos (įskaitant Lichtenšteiną) (2), Islandijos, Norvegijos, Rumunijos, Turkijos ar Bendrijos kilmę, ir jei produktai Jordane buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

2.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalies, produktai yra laikomi Jordano kilmės, jeigu jie yra gauti Jordanijoje naudojant medžiagas, turinčias Farerų salų arba bet kurios kitos šalies, dalyvaujančioje ES ir Viduržemio jūros regiono partnerystėje pagal 1995 m. lapkričio 27 d. ir 28 d. ES ir Viduržemio jūros regiono konferencijoje priimtą Barselonos deklaraciją, išskyrus Turkiją, ir jei produktai Jordanijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdirbtos arba perdirbtos.

3.   Jeigu Jordanijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas turinčiu Jordanijos kilmės statusą tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios 1 ir 2 dalyse nurodytos šalies kilmę, vertę. Priešingu atveju gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Jordanijoje pagaminto produkto vertės dalį.

4.   Produktai, turintys vienos iš 1 ir 2 dalyse nurodytų šalių kilmę, kurie Jordanijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę eksportuojant juos į vieną iš tų šalių.

5.   Šiame straipsnyje numatyta kumuliacija gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu:

a)

tarp šalies, siekiančios įgyti kilmės statusą, ir paskirties šalies yra sudarytas susitarimas dėl preferencinio prekybos režimo pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį;

b)

medžiagos ir produktai įgijo kilmės statusą taikant kilmės taisykles, tapačias nustatytosioms šiame protokole;

ir

c)

pranešimai dėl kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymo buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Jordanijoje toje šalyje galiojančia tvarka.

Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija taikoma nuo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) paskelbtame pranešime nurodytos datos.

Jordanija per Europos Bendrijų Komisiją informuoja Bendriją apie susitarimus, nurodydama tokių susitarimų įsigaliojimo datas ir atitinkamas kilmės taisykles, taikomas susitarimuose su kitomis 1 ir 2 dalyse nurodytomis šalimis.

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

1.   Visiškai gautais Bendrijoje arba Jordanijoje laikomi:

a)

mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių arba jūros dugno;

b)

jose išauginti augaliniai produktai;

c)

jose gimę ir užauginti gyvūnai;

d)

produktai, pagaminti iš joje užaugintų gyvūnų;

e)

produktai, gauti iš jose vykdomos medžioklės ar žvejybos;

f)

jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai ne iš Bendrijos ar Jordanijos teritorinių vandenų, gauti naudojantis jų laivais;

g)

jų žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai tik iš produktų, nurodytų f punkte;

h)

jose surinkti naudoti daiktai, tinkami naudoti tik žaliavų regeneravimui, įskaitant naudotas padangas, tinkamas tik restauruoti arba panaudoti kaip atliekas;

i)

jose vykdomų gamybos procesų atliekos ir laužas;

j)

produktai, išgauti iš jūros dugno ar podugnio, esančio už jos teritorinių vandenų su sąlyga, jeigu ta šalis turi išimtinę teisę eksploatuoti šį jūros dugną ar podugnį;

k)

jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

2.   1 dalies f ir g punktuose minimos sąvokos „jų laivai“ ir „jų žuvų perdirbimo laivai“ yra taikomos tik laivams ar žuvų perdirbimo laivams, kurie:

a)

yra registruoti ar įtraukti į registrą Bendrijos valstybėje narėje arba Jordanijoje;

b)

plaukioja su Bendrijos valstybės narės arba Jordanijos vėliava;

c)

kurių ne mažiau kaip 50 % priklauso Bendrijos valstybių narių arba Jordanijos piliečiams arba bendrovei, turinčiai pagrindinę buveinę vienoje iš šių valstybių, kurios direktorius arba direktoriai, valdybos arba stebėtojų tarybos pirmininkas bei dauguma šios valdybos ir tarybos narių yra Bendrijos valstybių narių ar Jordanijos piliečiai, o jei tai – ūkinė bendrija arba ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė, mažiausiai pusė jos kapitalo priklauso toms valstybėms, viešosioms įstaigoms ar tų valstybių piliečiams;

d)

kurių kapitonas ir laivo komanda yra Bendrijos valstybių narių ar Jordanijos piliečiai;

ir

e)

kurių bent 75 % laivo įgulos narių yra Bendrijos valstybių narių ar Jordanijos piliečiai.

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

1.   Taikant 2 straipsnį produktai, kurie nėra visiškai gauti, laikomi pakankamai apdirbtais ir perdirbtais, įvykdžius II priedo sąraše nustatytas sąlygas.

Pirmiau nurodytos sąlygos numato būtiną visų produktų, kuriems taikomas Susitarimas, gamybai naudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimą ar perdirbimą, ir taikomos tik tokioms medžiagoms. Atitinkamai, jei produktas, kuris įgijo kilmės statusą įvykdžius sąraše nurodytas sąlygas, naudojamas kito produkto gamyboje, tai sąlygos, kurios taikomos gaminamam produktui, nėra taikomos ankstesniam produktui ir nėra įvertinamos kilmės neturinčios medžiagos, kurios galėjo būti panaudotos jį gaminant.

2.   Nepaisant 1 dalies, tos kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios vadovaujantis II priedo sąraše nustatytomis sąlygomis negali būti naudojamos tam produktui gaminti, vis dėlto gali būti panaudotos, jeigu:

a)

jų bendra vertė neviršija 10 % produkto ex-works kainos;

b)

taikant šią dalį neviršijama jokia sąraše pateikta kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausia vertės procentinė išraiška.

Ši dalis netaikoma produktams, klasifikuojamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose.

3.   1 ir 2 dalys taikomos atsižvelgiant į 7 straipsnio nuostatas.

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

1.   Nepažeidžiant 2 dalies ir nepriklausomai nuo to, įvykdyti ar neįvykdyti 6 straipsnio reikalavimai, kilmės statuso nesuteikia šios nepakankamo apdirbimo ar perdirbimo operacijos:

a)

operacijos, užtikrinančios, kad produktai bus išsaugoti transportuojant bei sandėliuojant;

b)

prekių pakuočių išardymas ir surinkimas;

c)

plovimas, valymas, dulkių, alyvos, dažų ar kitokių apnašų pašalinimas;

d)

tekstilės gaminių lyginimas ar presavimas;

e)

paprastos dažymo ar lakavimo operacijos;

f)

javų ir ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, šlifavimas ir poliravimas;

g)

cukraus dažymas ar cukraus gabalėlių formavimas;

h)

vaisių, riešutų ar daržovių lupimas, kauliukų išėmimas ar lukštenimas;

i)

galandimas, paprastas šlifavimas ar pjovimas;

j)

sijojimas, pirminė atranka, rūšiavimas, klasifikavimas, suderinimas (įskaitant komplektų sudarymą);

k)

paprastas išpilstymas į butelius, bidonus, gertuves ar kitas talpyklas, dėjimas į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas, kitos paprastos pakavimo operacijos;

l)

ženklų, etikečių ar kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ant produktų ar jų pakuočių;

m)

paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas;

n)

paprastas produkto surinkimas iš dalių, sudarant užbaigtą gaminį arba gaminio išardymas į dalis;

o)

dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, derinys;

p)

gyvulių skerdimas.

2.   Sprendžiant, ar produkto apdirbimas arba perdirbimas yra laikytinas nepakankamu, kaip apibrėžta 1 dalyje, atsižvelgiama į visas kartu tiek Bendrijoje, tiek Jordanijoje su tuo produktu atliktas operacijas.

8 straipsnis

Kvalifikavimo vienetas

1.   Taikant šio protokolo nuostatas kvalifikavimo vienetas yra tam tikras produktas, vertinamas kaip bazinis vienetas, apibrėžiant klasifikavimą pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą.

Tuo vadovaujantis, laikoma, kad:

a)

kai produktas, sudarytas iš gaminių grupės arba rinkinio, yra klasifikuojamas vienoje Suderintos sistemos pozicijoje, ta visuma sudaro kvalifikavimo vienetą;

b)

kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, klasifikuojamų toje pačioje Suderintos sistemos pozicijoje, šio protokolo nuostatos taikomos kiekvienam produktui.

2.   Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę pakuotė klasifikuojama kartu su produktu, nustatant kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu.

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone, jei jie yra įprastinė įrenginio dalis ir įtraukti į jo kainą, ar kurie nėra atskirai įvertinti, laikomi viena preke kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone.

10 straipsnis

Komplektai

Komplektai, apibrėžti pagal Suderintos sistemos 3 bendrąją taisyklę, turi kilmės statusą, jei visi juos sudarantys produktai turi tokį statusą. Tačiau jei komplektą sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, visas komplektas laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturintys produktai nesudaro daugiau kaip 15 % komplekto ex-works kainos.

11 straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti jo gamybai naudojamų toliau nurodomų elementų kilmę:

a)

energijos ir kuro;

b)

gamyklų ir įrenginių;

c)

mašinų ir įrankių;

d)

prekių, kurios neįeina ir neįeis į galutinę produkto sudėtį.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

1.   Išskyrus, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, 3 ir 4 straipsniuose bei šio straipsnio 3 dalyje, norint įgyti kilmės statusą, II antraštinėje dalyje apibrėžtos sąlygos turi būti įvykdytos nepertraukiamai Bendrijoje arba Jordanijoje.

2.   Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose numatytus atvejus, kai iš Bendrijos arba Jordanijos eksportuotos kilmės statusą turinčios prekės grąžinamos, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinės institucijoms įtikinamai įrodyti, kad:

a)

grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos;

ir

b)

jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportavimo metu.

3.   Įgyjant kilmės statusą II antraštinėje dalyje nustatytomis sąlygomis, įtakos neturi iš Bendrijos ar Jordanijos eksportuotų ir vėliau atgal įvežtų prekių apdirbimas ar perdirbimas ne Bendrijoje ar Jordanijoje, jeigu:

a)

tokios medžiagos buvo visiškai gautos Bendrijoje ar Jordanijoje, arba jos prieš jas eksportuojant buvo apdirbtos ar perdirbtos didesniu mastu nei apibrėžta 7 straipsnyje;

ir

b)

muitinės institucijoms galima įrodyti, kad:

i)

atgal įvežamos prekės buvo gautos apdirbant arba perdirbant eksportuotas medžiagas;

ir

ii)

bendra pridėtinė vertė, sukurta už Bendrijos ar Jordanijos ribų taikant šio straipsnio nuostatas neviršija 10 % galutinio produkto, kuriam siekiama suteikti kilmės statusą, ex-works kainos.

4.   Taikant 3 dalį kilmės statuso įgijimui taikomos sąlygos, nustatytos II antraštinėje dalyje, netaikomos už Bendrijos ar Jordanijos ribų atliekamam apdirbimui ar perdirbimui. Tačiau jeigu nustatant galutinio produkto kilmės statusą II priede nurodytame sąraše yra taisyklė, nustatanti didžiausią leistiną kilmės neturinčių medžiagų vertę, bendra atitinkamos šalies teritorijoje panaudotų kilmės neturinčių medžiagų vertė kartu su bendra pridėtine verte, įgyta ne Bendrijoje ar Jordanijoje taikant šio straipsnio nuostatas, negali viršyti nurodyto procentinio dydžio.

5.   Taikant 3 ir 4 dalies nuostatas „bendra pridėtinė vertė“ suprantama kaip visos sąnaudos, patirtos ne Bendrijoje ar Jordanijoje, įskaitant panaudotų medžiagų vertę.

6.   3 ir 4 dalies nuostatos netaikomos medžiagoms, kurios netenkina II priedo sąraše nurodytų sąlygų, arba kurios gali būti laikomos pakankami apdirbtomis ar perdirbtomis tik tuo atveju, jeigu taikomas 6 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendras nuokrypis.

7.   3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos produktams, klasifikuojamiems Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose.

8.   Apdirbimas arba perdirbimas, kuriam taikomas šis straipsnis ir kuris atliekamas už Bendrijos ar Jordanijos ribų, yra atliekamas pagal susitarimus dėl laikinojo išvežimo perdirbti ar panašius susitarimus.

13 straipsnis

Tiesioginis gabenimas

1.   Preferencinis režimas pagal Susitarimą taikomas tik šio protokolo reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai gabenami tarp Bendrijos ir Jordanijos arba per kitų šalių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, su kuriomis leidžiama kumuliacija, teritorijas. Tačiau produktai, sudarantys vieną atskirą siuntą, gali būti gabenami per kitas teritorijas, prireikus perkraunami arba laikinai sandėliuojami tose teritorijose su sąlyga, jeigu šie produktai lieka tranzito arba sandėliavimo šalies muitinės priežiūroje ir jeigu jų atžvilgiu netaikomos kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar kurią nors kitą operaciją, skirtą gerai prekių būklei išsaugoti.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti gabenami vamzdynais per kitą nei Bendrijos ar Jordanijos teritoriją.

2.   Kad būtų įrodyta, jog įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos, importuojančios šalies muitinei pateikiama:

a)

bendrasis transporto dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas iš eksportuojančios šalies per tranzito šalį; arba

b)

tranzito šalies muitinės išduota pažyma, kurioje yra:

i)

tikslus produktų aprašymas;

ii)

produktų iškrovimo ir perkrovimo datos ir atitinkamais atvejais, laivų ar kitų naudotų transporto priemonių pavadinimai;

ir

iii)

sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas; arba

c)

jei šių nėra, kiti patvirtinantys dokumentai.

14 straipsnis

Parodos

1.   Kilmės statusą turintiems produktams, išsiunčiamiems eksponavimo tikslais į kitą šalį, išskyrus nurodytas 3 ir 4 straipsniuose, su kuriomis taikoma kumuliacija, ir po parodos parduodamiems tam, kad būtų importuoti į Bendriją arba Jordaniją, importo metu taikomos Susitarimo nuostatos, jeigu muitinei pateikiami įrodymai, kad:

a)

eksportuotojas išsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos ar Jordanijos į šalį, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo;

b)

šis eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Jordanijoje;

c)

produktai buvo išsiųsti į Bendriją arba Jordaniją vykstant parodai ar tuoj po jos tokios būklės, kokios jie buvo išsiųsti į parodą;

ir

d)

nuo to laiko, kai produktai buvo išsiųsti į parodą, jie nebuvo naudojami jokiam kitam, išskyrus eksponavimą parodoje, tikslui.

2.   Kilmės įrodymo dokumentas išduodamas arba surašomas pagal V antraštinės dalies nuostatas ir turi būti pateiktas muitinei įprastine tvarka. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Prireikus gali būti reikalaujama pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius produktų eksponavimo sąlygas.

3.   1 dalis taikoma bet kokiai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam visuomeniniam renginiui, kuris nėra privačiai organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose, siekiant parduoti užsieninius produktus, ir kurio metu produktai lieka muitinės prižiūrimi.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO JŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

1.

a)

Bendrijoje ar Jordanijoje neturi būti taikomas muito grąžinimas ar atleidimas nuo bet kokios rūšies muitų už neturinčias kilmės statuso medžiagas, panaudotas gaminant Bendrijos, Jordanijos ar vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės produktus, kuriems pagal V antraštinės dalies nuostatas išduotas ar surašytas kilmės įrodymo dokumentas.

b)

Bendrijoje neturi būti taikomas muitų grąžinimas ar atleidimas nuo bet kurios rūšies muitų už produktus, nurodytus Suderintos sistemos 3 skirsnyje ir 1604–1605 pozicijose ir turinčius Bendrijos kilmės statusą, kaip numatyta 2 straipsnio 1 dalies c punkte, kuriems pagal V antraštinę dalį išduotas ar surašytas kilmės įrodymo dokumentas.

2.   1 dalyje nurodytas draudimas taikomas bet kokiam muitų ar lygiaverčio poveikio mokėjimų, taikomų Bendrijoje arba Jordanijoje medžiagoms, panaudotoms gamyboje, ir produktams, kuriems taikomas 1 dalies b punktas, daliniam ar visiškam grąžinimui, atleidimui nuo mokesčių ar jų nemokėjimui, kur toks grąžinimas, atleidimas ar nemokėjimas yra taikomi, aiškiai ir veiksmingai, kai iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet ne tuomet, kai jie lieka vidaus vartojimui.

3.   Produktų, kuriems išduotas kilmės įrodymo dokumentas, eksportuotojas turi būti pasiruošęs bet kuriuo metu muitinei reikalaujant pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas, ir kad visi šioms medžiagoms taikomi muitai ar lygiaverčio poveikio mokesčiai iš tikrųjų buvo sumokėti.

4.   1–3 dalių nuostatos taip pat taikomos pakuotėms, kaip apibrėžta 8 straipsnio 2 dalyje, priedams, atsarginėms dalims ir įrankiams, kaip apibrėžta 9 straipsnyje, bei komplektams, kaip apibrėžta 10 straipsnyje, jei jie neturi kilmės statuso.

5.   1–4 dalių nuostatos taikomos tik medžiagoms, kurioms taikomos Susitarimo nuostatos. Be to, jos netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikomos eksportui pagal Susitarimo nuostatas.

6.   1 dalyje nurodytas draudimas netaikomas, jeigu produktai laikomi Bendrijos ar Jordanijos kilmės netaikant kumuliacijos su medžiagomis, kurių kilmės šalys yra kitos 3 ir 4 straipsniuose nurodytos šalys.

7.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, Jordanija gali taikyti bet kokių muitų ir lygiaverčio poveikio priemonių grąžinimą ar atleidimą nuo jų, koks yra taikomas kilmės statuso neturinčioms medžiagoms, naudojamoms kilmės statusą turinčių produktų gamyboje, išskyrus produktus, nurodytus Suderintos sistemos 1–24 skirsniuose, taikydama tokias nuostatas:

a)

5 % muito mokestis išlaikomas už produktus, nurodytus Suderintos sistemos 25–49 ir 64–97 skirsniuose, arba mažesnio Jordanijoje taikomo tarifo;

b)

10 % muito mokestis išlaikomas už produktus, nurodytus Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose, arba mažesnio Jordanijoje taikomo tarifo.

Šios dalies nuostatos taikomos iki 2009 m. gruodžio 31 d. ir vėliau bendru susitarimu gali būti persvarstytos.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Bendrijos kilmės produktams importuojamiems į Jordaniją ir Jordanijos kilmės produktams importuojamiems į Bendriją taikomos Susitarimu numatytos lengvatos pateikus bet kurį iš šių kilmės įrodymo dokumentų:

a)

EUR.1 judėjimo sertifikatą, kurio pavyzdys pateiktas IIIa priede;

b)

EUR-MED judėjimo sertifikatą, kurio pavyzdys pateiktas IIIb priede;

c)

22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais deklaraciją (toliau – sąskaitos faktūros deklaracija, arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija), kurią pateikia eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente, kuriame produktai aprašomi pakankamai išsamiai, kad būtų galima juos identifikuoti; sąskaitos faktūros deklaracijų tekstai pateikti IVa ir b prieduose.

2.   Nepaisant 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame protokole, 27 straipsnyje nurodytais atvejais taikomos Susitarimu numatytos lengvatos ir nepateikus 1 dalyje minėtų kilmės įrodymo dokumentų.

17 straipsnis

EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimo tvarka

1.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą išduoda eksportuojančios šalies muitinė eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotam atstovui pateikus prašymą raštu.

2.   Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą ir prašymo formas, kurių pavyzdžiai pateikiami IIIa ir IIIb prieduose. Šios formos pildomos viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, ir pagal eksportuojančios šalies teisės nuostatas. Jei formos pildomos ranka, rašoma rašalu spausdintinėmis raidėmis. Produktų aprašymas tam skirtame langelyje pateikiamas nepaliekant tuščių eilučių. Jei prirašytas ne visas langelis, po paskutine įrašo eilute braukiama horizontali linija, o tuščia erdvė perbraukiama.

3.   Kreipdamasis dėl EUR.1 arba EUR-MED sertifikato išdavimo eksportuotojas turi būti pasirengęs EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą išduodančios eksportuojančios šalies muitinės pareigūnų reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikalingus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę bei kitų šio protokolo reikalavimų įvykdymą.

4.   Nepažeidžiant 5 dalies, Bendrijos valstybės narės arba Jordanijos muitinės išduoda EUR.1 judėjimo sertifikatą šiais atvejais:

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas Bendrijos ar Jordanijos kilmės produktu, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus,

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas produktu, turinčiu vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus, jeigu EUR-MED sertifikatas arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija buvo išduota kilmės šalyje.

5.   EUR-MED judėjimo sertifikatą išduoda Bendrijos valstybės narės arba Jordanijos muitinės, jei atitinkami produktai gali būti laikomi produktais, turinčiais Bendrijos, Jordanijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, atitinka šio protokolo reikalavimus ir:

buvo taikoma kumuliacija su medžiagomis, turinčiomis vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmės statusą, arba

produktai gali būti naudojami kaip medžiagos, taikant kumuliaciją, skirtos gaminti produktus, skirtus eksportuoti į vieną iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, arba

produktai gali būti reeksportuoti iš paskirties šalies į vieną iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių.

6.   EUR-MED judėjimo sertifikato 7 langelyje nurodoma anglų kalba:

jeigu kilmės statusas buvo įgytas taikant kumuliaciją su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

„CUMULATION APPLIED WITH ……“ (šalies/šalių pavadinimas)

jeigu kilmės statusas buvo įgytas netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

„NO CUMULATION APPLIED“

7.   EUR.1 ar EUR-MED sertifikatus išduodanti muitinė imasi visų būtinų priemonių produktų kilmei ir kitų šio protokolo reikalavimų vykdymui patikrinti. Tuo tikslu ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą. Ji taip pat užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma ji tikrina, ar produktų aprašymui skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

8.   EUR.1 ar EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimo data nurodoma sertifikato 11 langelyje.

9.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą išduoda muitinės pareigūnai ir perduoda eksportuotojui, kai eksportas faktiškai yra vykdomas arba garantuotas.

18 straipsnis

Retrospektyvusis EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas

1.   Nepaisant 17 straipsnio 9 dalies, išskirtiniais atvejais EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas gali būti išduotas jau eksportavus jame nurodytus produktus, jei:

a)

jis nebuvo išduotas eksportavimo metu dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar esant ypatingoms aplinkybėms;

arba

b)

muitinei įtikinamai įrodoma, kad EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas buvo išduotas, bet dėl techninių priežasčių nebuvo priimtas importuojant.

2.   Nepaisant 17 straipsnio 9 dalies, EUR-MED judėjimo sertifikatas gali būti išduodamas po produktų, kuriems jis išduodamas, eksporto, ir kuriems eksporto metu buvo išduotas EUR.1 judėjimo sertifikatas, jeigu tik muitinei įtikinamai įrodoma, kad buvo įvykdytos 17 straipsnio 5 dalies sąlygos.

3.   Vykdydamas 1 ir 2 dalių reikalavimus, eksportuotojas prašyme išduoti EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą turi nurodyti produktų eksportavimo vietą bei datą ir nurodyti paraiškos pateikimo priežastis.

4.   Muitinės pareigūnai gali išduoti EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą atgaline data tik patikrinę, ar eksportuotojo prašyme pateikti duomenys atitinka atitinkamoje byloje turimus duomenis.

5.   Atgaline data išduodami EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatai patvirtinami tokiu įrašu anglų kalba:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

Taikant 2 dalį atgaline data išduodami EUR-MED judėjimo sertifikatai patvirtinami tokiu įrašu anglų kalba:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No. ………. (išdavimo data ir vieta)]“

6.   5 dalyje minimas patvirtinimas įrašomas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų 7 langelyje.

19 straipsnis

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato dublikato išdavimas

1.   EUR.1 arba EUR-MED Judėjimo sertifikato vagystės, pametimo ar sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų išduotas dublikatas.

2.   Išduotas dublikatas patvirtinamas tokiu įrašu anglų kalba:

„DUPLICATE“

3.   2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato 7 langelyje.

4.   Dublikatas, kuriame nurodoma EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato originalo išdavimo data, įsigalioja nuo tos datos.

20 straipsnis

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų išdavimas pagal anksčiau išduotą kilmės įrodymo dokumentą

Kai kilmės statusą turintys produktai yra Bendrijos arba Jordanijos muitinės įstaigos priežiūroje, norint persiųsti visus ar dalį šių produktų kitur Bendrijos arba Jordanijos teritorijoje, kilmės įrodymo dokumento originalą galima pakeisti vienu ar keliais EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatais. Pakaitinis EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas (-ai) išduodamas (-i) muitinės įstaigoje, kuri prižiūri produktus.

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

1.   Jeigu atskirai laikant iš esmės vienodas ir vienos kitą pakeičiančias kilmės statusą turinčias ir tokio statuso neturinčias medžiagas susidaro nemažos sąnaudos, suinteresuotų šalių raštišku prašymu muitinė gali leisti tokias atsargas tvarkant taikyti vadinamąjį „apskaitos atskyrimo“ metodą (toliau – metodas).

2.   Metodas turi būti pakankamas užtikrinti, kad per tam tikrą nustatytą laikotarpį produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekis būtų toks pats, koks būtų gautas atskyrus tokias atsargas fiziškai.

3.   Muitinės 1 dalyje minėtų leidimų išdavimui gali taikyti atitinkamas sąlygas.

4.   Metodas taikomas ir jo taikymas registruojamas pagal bendruosius apskaitos principus, taikomus šalyje, kurioje produktas buvo pagamintas.

5.   Asmuo, kuriam taikomas metodas, gali surašyti kilmės įrodymo dokumentus arba kreiptis dėl jų išdavimo tokiam produktų kiekiui, kuris gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą. Muitinės prašymu toks asmuo pateikia ataskaitą, kaip tokie kiekiai yra apskaitomi.

6.   Muitinės kontroliuoja, kaip naudojamasi tokiu leidimu ir gali jį panaikinti, jeigu toks asmuo netinkamai juo naudojasi arba nevykdo bet kurių kitų šiuo protokolu nustatytų sąlygų.

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos išrašymo sąlygos

1.   16 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją gali išrašyti:

a)

patvirtintas eksportuotojas, kaip apibrėžta 23 straipsnyje,

arba

b)

bet kurios siuntos, kurią sudaro vienas ar daugiau pakuočių su kilmės statusą turinčiomis prekėmis, kurių bendra vertė neviršija 6 000 EUR, eksportuotojas.

2.   Nepažeidžiant 3 dalies, sąskaitos faktūros deklaracija gali būti pildoma tokiais atvejais:

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas turinčiu Bendrijos ar Jordanijos kilmės statusą, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš kitų šalių, minimų 3 ir 4 straipsniuose, kilmės statusą, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus,

jeigu atitinkamas produktas gali būti laikomas produktu, turinčiu vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmės statusą, ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus, jeigu EUR-MED sertifikatas arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija buvo išduota kilmės šalyje.

3.   EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija gali būti išrašyta, jeigu atitinkami produktai gali būti laikomi turinčiais Bendrijos, Jordanijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės statusą, atitinka šio protokolo reikalavimus ir:

buvo taikoma kumuliacija su medžiagomis, turinčiomis vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmės statusą, arba

produktai gali būti naudojami kaip medžiagos, taikant kumuliaciją, skirtos gaminti produktus, skirtus eksportuoti į vieną iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių, arba

produktai gali būti reeksportuoti iš paskirties šalies į vieną iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių.

4.   EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijoje daromas vienas iš įrašų anglų kalba:

jeigu kilmės statusas buvo įgytas taikant kumuliaciją su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

„CUMULATION APPLIED WITH ……“ (šalies/šalių pavadinimas)

jeigu kilmės statusas buvo įgytas netaikant kumuliacijos su medžiagomis, turinčiomis vienos arba daugiau iš 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmę:

„NO CUMULATION APPLIED“

5.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją išrašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs bet kuriuo metu muitinės prašymu pateikti visus atitinkamus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmės statusą, bei įrodančius, kad buvo įvykdytos kitos šio protokolo sąlygos.

6.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją, kurių tekstai išdėstyti IVa ir b prieduose, eksportuotojas išspausdina rašomąja mašinėle, įspaudžia ar atspausdina kompiuteriu sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kuriame nors kitame komerciniame dokumente vartodamas vieną iš tuose prieduose nurodytų kalbų ir laikydamasis eksportuojančios šalies nacionalinės teisės nuostatų. Deklaracija taip pat gali būti užpildyta ranka, rašant rašalu spausdintinėmis raidėmis.

7.   Sąskaitos faktūros deklaracija ir EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija turi būti pasirašyta originaliu eksportuotojo parašu. Tačiau patvirtintas eksportuotojas, apibrėžtas 23 straipsnyje, neprivalo tokio dokumento pasirašyti, jeigu jis pateikia eksportuojančios šalies muitinėms rašytinį įsipareigojimą prisiimti visą atsakomybę už jo vardu išrašytą sąskaitos faktūros deklaraciją, lyg ji būtų buvusi jo pasirašyta ranka.

8.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją gali išrašyti eksportuotojas, kai produktai, kuriems ji išduodama, eksportuojami arba juos eksportavus, jeigu ji yra pateikiama importo šalyje ne vėliau kaip per du metus po produkto, kuriam ji išduota, importo.

23 straipsnis

Patvirtintas eksportuotojas

1.   Eksportuojančios šalies muitinė gali suteikti teisę bet kuriam eksportuotojui (toliau – patvirtintas eksportuotojas), dažnai eksportuojančiam Susitarime numatytus produktus, išrašyti sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją nepriklausomai nuo siunčiamų produktų vertės. Šių teisių siekiantis eksportuotojas turi pateikti muitinei visas garantijas, reikalingas patikrinti produktų kilmės statusą bei kitų šio protokolo reikalavimų vykdymą.

2.   Muitinė gali suteikti patvirtinto eksportuotojo statusą vadovaudamasi sąlygomis, kurias ji mano esant būtinas.

3.   Muitinė suteikia patvirtintam eksportuotojui muitinės įgaliojimo numerį, kuris nurodomas sąskaitos faktūros deklaracijoje arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijoje.

4.   Muitinė stebi, kaip patvirtintas eksportuotojas naudojasi jam suteiktu leidimu.

5.   Muitinė gali bet kuriuo metu atšaukti duotą leidimą. Ji tai padaro, jei patvirtintas eksportuotojas nebeteikia 1 dalyje nurodytų garantijų, nevykdo 2 dalyje nurodytų sąlygų ar kitaip netinkamai naudojasi įgaliojimais.

24 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento galiojimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentas galioja keturis mėnesius nuo išdavimo eksporto šalyje datos ir per nurodytą laikotarpį turi būti pateiktas importo šalies muitinei.

2.   Kilmės įrodymo dokumentai, pateikiami importuojančios šalies muitinei po 1 dalyje nurodytos galutinės pateikimo datos, gali būti priimti taikant preferencinį režimą, jei kilmės įrodymo dokumentai nebuvo pateikti iki nustatytos galutinės datos tik dėl išskirtinių aplinkybių.

3.   Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios šalies muitinė gali pripažinti kilmės įrodymo dokumentus, jei produktai buvo pateikti iki nurodytos galutinės datos.

25 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

Kilmės įrodymo dokumentai pateikiami importuojančios šalies muitinei toje šalyje nustatyta tvarka. Nurodyta muitinė gali reikalauti kilmės įrodymo dokumentų vertimo, taip pat gali reikalauti, kad importuotojas kartu su importo deklaracija pateiktų įrodymus, kad produktai atitinka sąlygas, būtinas Susitarimui įgyvendinti.

26 straipsnis

Importavimas dalimis

Importuotojo prašymu ir pagal importuojančios šalies muitinės nurodytas sąlygas, jeigu, kaip nurodyta Suderintos sistemos 2a bendrojoje taisyklėje išmontuoti ar nesurinkti produktai, kurie klasifikuojami Suderintos sistemos XVI ir XVII skyriuose arba 7308 ir 9406 pozicijose, yra importuojami dalimis, importuojant pirmąją dalį, muitinei pateikiamas bendras tokių produktų kilmės įrodymo dokumentas.

27 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

1.   Produktai, kuriuos mažais paketais fiziniai asmenys siunčia kitiems fiziniams asmenims, arba kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, laikomi turinčiais kilmės statusą, ir nereikalaujama pateikti kilmės įrodymo dokumento tuo atveju, kai šie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir buvo deklaruoti kaip atitinkantys šio protokolo reikalavimus, ir jei nėra abejonių dėl tokios deklaracijos teisingumo. Kai produktai siunčiami paštu, ši deklaracija gali būti įrašyta muitinės deklaracijoje CN22/CN23 arba popieriaus lape, pridedamame prie to dokumento.

2.   Atsitiktinis importas, kurį sudaro tik asmeniniam gavėjų ar keleivių, ar jų šeimų naudojimui skirti produktai, nėra laikomas prekybiniu importu, jei iš produktų rūšies ir kiekio akivaizdu, kad jie nėra importuojami komerciniais tikslais.

3.   Bendra šių produktų vertė neturi būti didesnė kaip 500 EUR, kai jie siunčiami mažais paketais, arba ne didesnė kaip 1 200 EUR, kai jie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį.

28 straipsnis

Patvirtinantieji dokumentai

17 straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai reikalingi įrodyti, kad produktai, kuriems išduodamas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas arba sąskaitos faktūros deklaracija arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracija yra laikomi Bendrijos, Jordanijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių kilmės ir atitinka kitus šio protokolo reikalavimus, inter alia, gali būti šie:

a)

eksportuotojo arba tiekėjo veiklos įsigyjant nurodytas prekes aiškus pagrindimas, kuris, pavyzdžiui, yra jo buhalterinėse knygose arba sąskaitose;

b)

Bendrijoje arba Jordanijoje išduoti ar parengti dokumentai, įrodantys gamyboje panaudotų medžiagų kilmę, jei pagal šalies nacionalinę teisę tokie dokumentai naudojami;

c)

dokumentai, įrodantys medžiagų apdirbimą ar perdirbimą Bendrijoje arba Jordanijoje, išduoti ar parengti Bendrijoje arba Jordanijoje, jei pagal šalies nacionalinę teisę tokie dokumentai naudojami;

d)

EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatai arba sąskaitos faktūros deklaracijos, arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijos, įrodančios panaudotų medžiagų kilmę, išduotos ar parengtos Bendrijoje arba Jordanijoje pagal šį protokolą, arba vienoje iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių pagal tapačias nustatytosioms šiame protokole kilmės taisykles;

e)

atitinkamai dokumentai, kad produktai buvo apdirbti arba perdirbti už Bendrijos ar Jordanijos ribų taikant 12 straipsnį, įrodantys, kad to straipsnio reikalavimai buvo įvykdyti.

29 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinančiųjų dokumentų saugojimas

1.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikato prašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo 17 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus.

2.   Sąskaitos faktūros deklaraciją arba EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją išrašantis eksportuotojas mažiausiai trejus metus saugo jos kopiją ir 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus dokumentus.

3.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatus išduodanti eksportuojančios šalies muitinė mažiausiai trejus metus saugo prašymo formą, nurodytą 17 straipsnio 2 dalyje.

4.   Importuojančios šalies muitinė jai pateiktus EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatus bei sąskaitos faktūros ir EUR-MED sąskaitos faktūros deklaracijas saugo mažiausiai trejus metus.

30 straipsnis

Neatitikimai ir formalios klaidos

1.   Vien nedideli įrašų skirtumai, pastebėti kilmės įrodymo dokumente ir muitinei pateiktuose dokumentuose produktų importo formalumams atlikti, neturėtų ipso facto paversti kilmės įrodymo dokumento niekiniu, jei deramai nustatoma, kad šis dokumentas tikrai atitinka pateiktus produktus.

2.   Akivaizdžiai formalios klaidos, pavyzdžiui, spausdinimo klaidos kilmės įrodymo dokumente, nekeliančios abejonių dėl dokumento įrašų teisingumo, neturi būti dokumento atmetimo priežastimi.

31 straipsnis

Sumos, išreikštos eurais

1.   Tais atvejais, kai produktų sąskaitose faktūrose produktų kainos nurodomos ne eurais, o kita valiuta, taikant 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatas, sumos, nurodytos nacionaline Bendrijos valstybės narės, Jordanijos ar kitos 3 ir 4 straipsniuose minimos šalies valiuta ir lygiavertės eurais nurodytoms sumoms, yra kiekvienais metais nustatomos atitinkamų šalių.

2.   Siuntai gali būti taikomos 22 straipsnio 1 dalies b punkto ir 27 straipsnio 3 dalies nuostatos, atsižvelgiant į valiutą, kuria sudaroma sąskaita faktūra pagal atitinkamos šalies nustatytą sumą.

3.   Sumos bet kokia nacionaline valiuta turi būti lygiavertės sumoms, išreikštoms eurais pirmą kiekvienų metų spalio mėnesio darbo dieną. Apie tokias sumas pranešama Europos Bendrijų Komisijai iki spalio 15 d., ir jos taikomos nuo kitų metų sausio 1 d. Europos Bendrijų Komisija informuoja visas susijusias šalis apie atitinkamas sumas.

4.   Šalis gali suapvalinti arba sumažinti sumą, gautą konvertavus sumą, nurodytą eurais į sumą nacionaline valiuta. Suapvalinta suma negali skirtis nuo konvertavimo būdu gautos sumos daugiau nei 5 %. Šalis gali palikti eurais išreikštos sumos nacionalinį ekvivalentą, jeigu 3 dalyje nurodyto metinio koregavimo metu konvertuojant tą sumą prieš ją suapvalinant ekvivalentas nacionaline valiuta padidėja mažiau nei 15 %. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali būti paliekamas nepakeistu, jeigu po konvertavimo ta ekvivalentiška vertė sumažėtų.

5.   Bendrijos ar Jordanijos prašymu eurais išreikštas sumas peržiūri Asociacijos komitetas. Atlikdamas tokią peržiūrą, Asociacijos komitetas įvertina, ar pageidautina faktiškai išlaikyti apribojimų poveikį. Šiuo tikslu Komitetas gali nuspręsti sumas, išreikštas eurais, pakeisti.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO PRIEMONĖS

32 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1.   Bendrijos valstybių narių ir Jordanijos muitinės per Europos Bendrijų Komisiją pateikia vienos kitoms EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų tvirtinimui jų muitinėse naudojamų spaudų pavyzdžius ir perduoda už šių sertifikatų, sąskaitų faktūrų deklaracijų, EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijų ir šiuose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumo patikrinimą atsakingų muitinės įstaigų adresus.

2.   Stengdamosi užtikrinti tinkamą šio protokolo taikymą, Bendrija ir Jordanija padeda vienas kitam įgaliodamos muitines tikrinti EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų, sąskaitų faktūrų deklaracijų ir EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijų autentiškumą ir šiuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

33 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimai vėliau atliekami atsitiktinai arba kai importuojančios valstybės narės muitinės turi pagrįstų abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo, juose išvardytų produktų kilmės statuso arba dėl kitų šio protokolo reikalavimų vykdymo.

2.   Įgyvendinant 1 dalį importuojančios šalies muitinės eksportuojančios šalies muitinei grąžina EUR.1 ar EUR-MED judėjimo sertifikatą bei sąskaitą faktūrą, jei ji buvo pateikta, sąskaitos faktūros deklaraciją bei EUR-MED sąskaitos faktūros deklaraciją arba šių dokumentų kopijas, prireikus nurodydamos prašymo patikrinti priežastis. Bet kokie gauti dokumentai ir informacija, leidžiantys daryti prielaidą, kad kilmės įrodymo dokumente pateikta informacija yra neteisinga, persiunčiami kartu su prašymu atlikti patikrinimą.

3.   Patikrinimą atlieka eksportuojančios šalies muitinė. Ji turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jos manymu, būtiną patikrinimą.

4.   Jei importuojančios šalies muitinė nusprendžia laikinai sustabdyti preferencinio režimo taikymą atitinkamiems produktams iki to laiko, kol bus gauti patikrinimo rezultatai, importuotojui pasiūloma išleisti produktus, taikant atsargumo priemones, kokios atitinkamai laikomos būtinomis.

5.   Patikrinimo prašanti muitinė apie jo rezultatus informuojama kuo greičiau. Šie rezultatai turi aiškiai parodyti, ar dokumentai autentiški, ar atitinkami produktai turi Bendrijos, Jordanijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių kilmės statusą ir ar jie atitinka kitus šio protokolo reikalavimus.

6.   Jei esant pagrįstoms abejonėms per 10 mėnesių nuo prašymo atlikti patikrinimą atsakymas negaunamas arba jei atsakyme nepakanka informacijos reikiamo dokumento autentiškumui arba tikrajai produktų kilmei nustatyti, prašymą pateikusi muitinė, išskyrus ypatingus atvejus, atsisako teikti lengvatas.

34 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jei dėl 33 straipsnyje numatyto patikrinimo kyla ginčų, kurių negali tarpusavyje išspręsti patikrinimo prašanti muitinė bei atsakinga už šio patikrinimo vykdymą muitinė, arba kai jos nesutaria dėl šio protokolo aiškinimo, ginčai perduodami Asociacijos komitetui.

Visais atvejais ginčai tarp importuotojo ir importuojančios šalies muitinės sprendžiami pagal tos šalies teisės aktus.

35 straipsnis

Nuobaudos

Nuobaudos skiriamos bet kuriam asmeniui, kuris, siekdamas pasinaudoti produktams suteiktu preferenciniu režimu, neteisingai užpildo dokumentą arba dėl jo kaltės dokumente pateikiama neteisinga informacija.

36 straipsnis

Laisvosios zonos

1.   Bendrija ir Jordanija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad produktai, kuriais prekiaujama naudojantis kilmės statuso įrodymu, transportavimo metu laikomi šalių teritorijoje esančioje laisvojoje zonoje, nebūtų pakeičiami kitais ir nebūtų kitaip apdorojami, išskyrus apsaugą nuo gedimo.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kai turintys Bendrijos arba Jordanijos kilmės statusą produktai su kilmės įrodymo dokumentu importuojami į laisvąją zoną ir yra apdirbami ar perdirbami, atitinkamos muitinės eksportuotojo prašymu išduoda naują EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatą, jei atliktas apdirbimas ar perdirbimas atitinka šio protokolo nuostatas.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILIJA

37 straipsnis

Protokolo taikymas

1.   2 straipsnyje naudojamas terminas „Bendrija“ neapima Seutos ir Melilijos.

2.   Kai produktai, turintys Jordanijos kilmės statusą, yra importuojami į Seutą ar Meliliją, jiems taikomas toks pats muitinės režimas, kaip ir produktams, turintiems Bendrijos muitų teritorijos kilmės statusą pagal Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo į Europos Bendrijas akto 2 protokolą. Pagal Susitarimą importuojamiems Seutos ar Melilijos kilmės produktams Jordanija taiko tokį patį muitų režimą, koks yra suteikiamas importuojamiems Bendrijos kilmės produktams.

3.   Taikant 2 dalį, Seutos ar Melilijos kilmės produktams šis protokolas taikomas mutatis mutandis atsižvelgiant į specialias sąlygas, išdėstytas 38 straipsnyje.

38 straipsnis

Specialios sąlygos

1.   Jeigu buvo transportuojami tiesiogiai pagal 13 straipsnį, toliau nurodyti produktai laikomi:

1.

produktais, kilusiais Seutoje ir Melilijoje:

a)

produktai, visiškai gauti Seutoje ir Melilijoje;

b)

produktai, gauti Seutoje ir Melilijoje, kurių gamyboje buvo naudojami kiti nei a punkte nurodyti produktai, jeigu:

i)

minėtieji produktai buvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

arba

ii)

tokie produktai yra kilę Jordanijoje arba Bendrijoje, jeigu jie buvo pateikti apdirbimui ar perdirbimui didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje;

2)

produktais, kilusiais Jordanijoje:

a)

produktai, visiškai gauti Jordanijoje;

b)

produktai, gauti Jordanijoje, kurių gamyboje buvo naudojami kiti nei a punkte nurodyti produktai, jeigu:

i)

minėtieji produktai buvo pakankamai apdirbti ar perdirbti, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

arba

ii)

tokie produktai yra Seutos, Melilijos arba Bendrijos kilmės, jeigu jie buvo pateikti apdirbimui ar perdirbimui didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje.

2.   Seuta ir Melilija laikomos viena teritorija.

3.   EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų 2 langelyje arba sąskaitų faktūrų deklaracijose ar EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijose eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas įrašo žodžius „Jordanija“ ir „Seuta ir Melilija“. Be to, jeigu produktai yra Seutos ir Melilijos kilmės, tai atitinkamai nurodoma EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatų 4 langelyje arba sąskaitų faktūrų ar EUR-MED sąskaitų faktūrų deklaracijose.

4.   Ispanijos muitinė yra atsakinga už šio protokolo taikymą Seutoje ir Melilijoje.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Asociacijos taryba gali priimti sprendimą iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

40 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl tranzitu gabenamų arba sandėliuojamų prekių

Susitarimo nuostatos gali būti taikomos prekėms, kurios atitinka šio protokolo nuostatas ir kurios šio protokolo įsigaliojimo dieną yra gabenamos tranzitu arba yra laikinai sandėliuojamos Bendrijos ar Jordanijos muitinės sandėliuose ar laisvosiose zonose, jeigu importuojančios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo minėtosios datos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas EUR.1 arba EUR-MED judėjimo sertifikatas kartu su dokumentais, įrodančiais, kad prekės buvo gabenamos tiesiogiai pagal 13 straipsnį.


(1)  Lichtenšteino Kunigaikštystė yra sudariusi muitų sąjungą su Šveicarija ir yra Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančioji Šalis.

(2)  Lichtenšteino Kunigaikštystė yra sudariusi muitų sąjungą su Šveicarija ir yra Europos ekonominės erdvės susitarimo Susitariančioji Šalis.

I PRIEDAS

II PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba

Sąraše išdėstyti reikalavimai visiems produktams, kad jie būtų laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais, kaip apibrėžta Protokolo 6 straipsnyje.

2 pastaba

2.1.

Pirmosios dvi sąrašo skiltys apibūdina gautą produktą. Pirmojoje skiltyje nurodomas Suderintos sistemos pozicijos arba skirsnio numeris, o antrojoje – toje sistemoje naudojamas tos pozicijos arba to skirsnio prekių aprašymas. Kiekvienam pirmųjų dviejų skilčių įrašui 3 arba 4 skiltyje nurodoma taisyklė. Jeigu tam tikrais atvejais prieš įrašą pirmojoje skiltyje nurodyta „ex“, tai reiškia, kad 3 arba 4 skiltyje nurodyta taisyklė taikoma tik 2 skiltyje aprašytai pozicijos daliai.

2.2.

Jeigu kelių pozicijų numeriai sugrupuoti 1 skiltyje arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 skiltyje pateikiamas bendras produktų aprašymas, atitinkamos 3 ar 4 skiltyse nurodytos taisyklės taikomos visiems produktams, kurie pagal Suderintą sistemą klasifikuojami skirsnio pozicijose arba bet kurioje iš 1 skiltyje sugrupuotų pozicijų.

2.3.

Jeigu sąraše pateikiamos skirtingos taisyklės, taikomos skirtingiems vienoje pozicijoje klasifikuojamiems produktams, kiekvienoje įtraukoje pateikiamas tos pozicijos dalies, kuriai taikomos 3 ar 4 skiltyje greta pateikiamos taisyklės, aprašymas.

2.4.

Jeigu prie įrašo pirmose dviejose skiltyse nurodytos taisyklės 3 ir 4 skiltyse, eksportuotojas gali taikyti 3 skiltyje nurodytą taisyklę arba 4 skiltyje nurodytą taisyklę. Jeigu 4 skiltyje nenurodyta jokia kilmės taisyklė, turi būti taikoma 3 skiltyje nurodyta taisyklė.

3 pastaba

3.1.

Protokolo 6 straipsnio nuostatos dėl įgyjančių kilmės statusą produktų, kurie naudojami gaminant kitus produktus, taikomos nepaisant to, ar šis statusas įgytas toje gamykloje, kurioje naudojami šie produktai, ar kitoje susitariančiosios šalies gamykloje.

Pavyzdys:

Variklis, klasifikuojamas pozicijoje 8407, kurio taisyklėje sakoma, kad panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė negali viršyti 40 % gamintojo kainos, yra pagamintas iš „neapdoroto kaltinio arba valcuoto kito legiruotojo plieno“, klasifikuojamo ex ex 7224 pozicijoje.

Jeigu šis kaltinis dirbinys buvo pagamintas Bendrijoje naudojant kilmės statuso neturintį luitą, jis jau įgijo kilmės statusą pagal sąraše pateiktą ex ex 7224 pozicijos taisyklę. Tokiu atveju apskaičiuojant variklio vertę kaltinis dirbinys gali būti laikomas turinčiu kilmės statusą, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo pagamintas toje pačioje gamykloje, ar kitoje Bendrijos gamykloje. Taigi apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę į kilmės statuso neturinčio luito vertę neatsižvelgiama.

3.2.

Sąraše pateikiama taisyklė nurodo mažiausią privalomą apdorojimo ar perdirbimo mastą, o didesnio masto apdorojimas ir perdirbimas taip pat suteikia kilmės statusą; priešingai, mažesnio masto apdorojimas ar perdirbimas negali suteikti kilmės statuso. Taigi, jeigu taisyklėje numatyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti naudojama kilmės statuso neturinti medžiaga, leidžiamas tokios medžiagos naudojimas ankstesniame gamybos etape ir neleidžiamas tokios medžiagos naudojimas vėlesniame etape.

3.3.

Nepažeidžiant 3.2 pastabos, kai taisyklėje yra vartojama frazė „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje“, tuomet gali būti naudojamos bet kurioje (-ose) pozicijoje (-ose) klasifikuojamos medžiagos (netgi to paties aprašymo ir toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas klasifikuojamos medžiagos), tačiau laikantis visų konkrečių apribojimų, kurie taip pat gali būti išdėstyti taisyklėje.

Tačiau frazė „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas . pozicijoje“ arba „gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas“ reiškia, kad bet kurioje (-ose) pozicijoje (-ose) klasifikuojamos medžiagos gali būti naudojamos, išskyrus tas, kurios yra to paties aprašymo, kaip ir sąrašo 2 skiltyje nurodytas produktas.

3.4.

Jeigu sąrašo taisyklėje nurodyta, kad produktas gali būti gaminamas iš daugiau kaip vienos medžiagos, tai reiškia, kad gali būti naudojama viena medžiaga arba kelios medžiagos. Nėra privaloma naudoti jas visas.

Pavyzdys:

5208–5212 pozicijose klasifikuojamiems audiniams skirtoje taisyklėje numatyta, kad gali būti naudojami natūralūs pluoštai ir kad be kitų medžiagų gali būti panaudotos ir cheminės medžiagos. Tai nereiškia, kad turi būti panaudotos abi rūšys; galima naudoti vieną ar kitą, arba abi rūšis kartu.

3.5.

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga nedraudžia naudoti kitų medžiagų, kurios dėl joms būdingos prigimties negali atitikti taisyklės. (Taip pat žr.6.2 pastabą, skirtą tekstilei.)

Pavyzdys:

Taisyklė paruoštiems maisto produktams, klasifikuojamiems 1904 pozicijoje, tiksliai nurodo nenaudoti grūdų arba jų darinių, bet nedraudžia naudoti mineralinių druskų, cheminių medžiagų ar kitų priedų, kurie nėra grūdų gaminiai.

Tačiau tai netaikoma produktams, kurie, nors ir negali būti pagaminti iš tam tikrų sąraše nurodytų medžiagų, gali būti pagaminti iš tos pačios prigimties medžiagos ankstesniame gamybos etape.

Pavyzdys:

Jei drabužis, klasifikuojamas ex 62 skirsnyje, yra pagamintas iš neaustinių medžiagų ir jei šios rūšies gaminiams leidžiama naudoti tik kilmės statuso neturinčius verpalus, tai negalima pradėti gamybos nuo kilmės statuso neturinčios neaustinės medžiagos, net jei neaustinės medžiagos paprastai negali būti gaminamos iš verpalų. Tokiu atveju pradinė medžiaga paprastai turėtų būti ankstesnio nei verpalai gamybos etapo gaminys, t. y. pluoštas.

3.6.

Jeigu sąrašo taisyklėje nurodyti du galimi kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausios vertės procentiniai dydžiai, šių dydžių negalima sudėti. Kitaip tariant, didžiausia kilmės statuso neturinčių produktų vertė niekada negali viršyti didesniojo iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, negali būti viršijami atskiri konkrečioms medžiagoms nurodyti procentiniai dydžiai.

4 pastaba

4.1.

Sąvoka „natūralūs pluoštai“ sąraše nurodo pluoštus, išskyrus dirbtinius ar sintetinius pluoštus. Ji skirta tik pluoštams, įskaitant atliekas, gamybos etapuose prieš verpimą apibūdinti ir, jei kitaip nenurodyta, apima sukarštą, šukuotą arba kitaip perdirbtą, bet nesuverptą pluoštą.

4.2.

Sąvoka „natūralūs pluoštai“ apima ašutus, klasifikuojamus 0503 pozicijoje, šilką, klasifikuojamą 5002 ir 5003 pozicijoje, taip pat vilnos pluoštus, švelniavilnius ir šiurkščiavilnius gyvūnų plaukus, klasifikuojamus 5101–5105 pozicijose, medvilnės pluoštus, klasifikuojamus 5201–5203 pozicijose, ir kitus augalinius pluoštus, klasifikuojamus 5301–5305 pozicijose.

4.3.

Sąvokos „tekstilinė masė“, „cheminės medžiagos“ ir „medžiagos popieriui gaminti“ sąraše vartojamos 50–63 skirsniuose neklasifikuojamoms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos dirbtiniam, sintetiniam ar popieriaus pluoštui arba verpalams gaminti, apibūdinti.

4.4.

Sąvoka „cheminis kuokštelinis pluoštas“ sąraše vartojamas sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtėms, kuokšteliniams pluoštams ar atliekoms, klasifikuojamoms 5501–5507 pozicijose, apibūdinti.

5 pastaba

5.1.

Jeigu prie tam tikro produkto sąraše yra nuoroda į šią pastabą, 3 skiltyje pateiktos sąlygos netaikomos jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, naudojamoms šio produkto gamybai, kurios kartu sudaro 10 % arba mažiau bendro visų panaudotų pagrindinių tekstilės medžiagų svorio. (Žr. taip pat 5.3 ir 5.4 pastabas.)

5.2.

Tačiau 5.1 pastaboje minėta paklaida gali būti taikoma tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos yra šios:

šilkas,

vilna,

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

švelniavilnių gyvūnų plaukai,

ašutai,

medvilnė,

medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

linai,

sėjamosios kanapės,

džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos,

sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

kokoso, abakos, ramės ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai,

sintetinės cheminės gijos,

dirbtinės cheminės gijos,

pralaidžios srovei gijos,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš polipropileno,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliesterio,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliamido,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliakrilnitrilo,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poliamido,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš politetrafluoretileno,

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poli(fenileno sulfido),

sintetinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš poli(vinilchlorido),

kiti sintetiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

dirbtinis cheminis kuokštelinis pluoštas iš viskozės,

kiti dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais poliesterio segmentais, pozumentiniai arba ne,

produktai, klasifikuojami 5605 pozicijoje (metalizuotieji siūlai), su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

kiti 5605 pozicijoje klasifikuojami produktai.

Pavyzdys:

Verpalai, klasifikuojami 5205 pozicijoje, pagaminti iš medvilnės pluoštų, klasifikuojamų 5203 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5506 pozicijoje, yra mišrūs verpalai. Todėl kilmės statuso neturintys sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės) gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris verpaluose sudaro ne daugiau kaip 10 % verpalų svorio.

Pavyzdys:

Vilnonis audinys, klasifikuojamas 5112 pozicijoje, pagamintas iš vilnonių verpalų, klasifikuojamų 5107 pozicijoje, ir iš sintetinių kuokštelinių pluoštų, klasifikuojamų 5509 pozicijoje, yra mišrus audinys. Todėl sintetiniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš cheminių medžiagų arba tekstilinės masės), arba vilnoniai verpalai, neatitinkantys kilmės taisyklių (taisyklės reikalauja gaminti iš nesukaršto, nešukuoto ar kitaip verpimui neparuošto natūralaus pluošto), arba jų abiejų mišinys gali būti panaudoti, jei jų bendras svoris audinyje sudaro ne daugiau kaip 10 % audinio svorio.

Pavyzdys:

Siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos, klasifikuojamos 5802 pozicijoje, pagamintos iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje, ir medvilninio audinio, klasifikuojamo 5210 pozicijoje, tik tada yra mišrus produktas, kai pats medvilninis audinys yra mišrus, t. y. pagamintas iš verpalų, klasifikuojamų dviejose skirtingose pozicijose, arba jei panaudoti medvilnės verpalai yra mišrūs.

Pavyzdys:

Jeigu siūtinis pūkinės tekstilės audinys yra pagamintas iš medvilnės verpalų, klasifikuojamų 5205 pozicijoje ir sintetinio audinio, klasifikuojamo 5407 pozicijoje, akivaizdu, kad naudoti verpalai yra dvi skirtingos pagrindinės tekstilės medžiagos ir todėl siūtinis pūkinės tekstilės audinys yra mišrus produktas.

5.3.

Kai produktų sudėtyje yra „verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais polieterio segmentais, pozumentinių arba ne“ leidžiama paklaida šiems verpalams yra 20 %.

5.4.

Produktų, kurių sudėtyje yra „ne platesnė kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais“, šiai juostelei taikoma paklaida yra 30 %.

6 pastaba

6.1.

Jeigu sąraše daroma nuoroda į šią pastabą, tekstilės medžiagos (išskyrus pamušalus ir intarpus), neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje konkrečiam gatavam produktui nurodytos taisyklės, gali būti panaudotos, jeigu jos klasifikuojamos kitoje nei produktas pozicijoje, o jų vertė neviršija 8 % produkto gamintojo kainos.

6.2.

Nepažeidžiant 6.3 pastabos, medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, tekstilės produktų gamyboje gali būti naudojamos be apribojimų, neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra tekstilės.

Pavyzdys:

Jei sąrašo taisyklė nurodo, kad tam tikram tekstilės gaminiui, pavyzdžiui, kelnėms, turi būti naudojami verpalai, tai nedraudžia naudoti ir metalo gaminių, pavyzdžiui, sagų, nes sagos nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose. Dėl tos pačios priežasties taisyklė nedraudžia naudoti užtrauktukų, nors ir užtrauktukų sudėtyje paprastai yra tekstilės.

6.3.

Jei apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių panaudotų medžiagų vertę taikoma procentinio dydžio taisyklė, tuomet turi būti įskaityta ir medžiagų, kurios nėra klasifikuojamos 50–63 skirsniuose, vertė.

7 pastaba

7.1.

ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ir ex ex 3403 pozicijose terminas „specifinis procesas“ įvardija šias operacijas:

a)

vakuuminį distiliavimą;

b)

perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingą;

d)

riformingą;

e)

ekstrakciją naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesą, kurį sudaro visos toliau išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacija;

h)

alkilinimas;

i)

izomerizacija.

7.2.

2710, 2711 ir 2712 pozicijose terminas „specifinis procesas“ įvardija šias operacijas:

a)

vakuuminį distiliavimą;

b)

perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingą;

d)

riformingą;

e)

ekstrakciją naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesą, kurį sudaro visos toliau išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacija;

h)

alkilinimas;

ij)

izomerizacija;

k)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų atveju, desulfuraciją (sieros šalinimą) vandeniliu, kurią atliekant redukuojama ne mažiau kaip 85 % sieros, esančios apdorojamuose produktuose (ASTM D 1266–59 T metodu);

l)

tik 2710 pozicijoje klasifikuojamų produktų atveju, deparafinavimą naudojant bet kurį procesą, išskyrus filtravimą;

m)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamų sunkiųjų alyvų atveju, veikimą vandeniliu esant didesniam kaip 20 barų slėgiui ir aukštesnei kaip 250 oC temperatūrai, naudojant katalizatorių, nesukeliantį desulfuracijos, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos elementas. Tolesnis tepalinių alyvų, klasifikuojamų ex ex 2710 pozicijoje, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba blukinimas (spalvos pašalinimas)), ypač siekiant pagerinti spalvą arba padidinti stabilumą, nelaikomas specifiniu procesu;

n)

tik ex ex 2710 pozicijoje klasifikuojamo mazuto atveju, distiliavimą esant atmosferos slėgiui, jeigu mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 300o C temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą;

o)

tik ex ex 2710 subpozicijose klasifikuojamų sunkiųjų alyvų, išskyrus gazolį ir mazutą, atveju, apdorojimą aukšto dažnio elektros iškrovomis;

p)

tik ex ex 2712 subpozicijose klasifikuojami nevalyti produktai (išskyrus vazeliną, ozokeritą (kalnų vašką), lignito vašką arba durpių vašką, parafiną, kurių masė mažesnė nei 0,75 %), nuriebalinimą frakcinės kristalizacijos metodu.

7.3.

Pozicijose ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ir ex ex 3403 paprastos operacijos – valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, žymėjimas, skirtingą sieros kiekį turinčių produktų sumaišymas sieros kiekiui nustatyti arba šių ar panašių operacijų derinimas tarpusavyje kilmės statuso nesuteikia.

II PRIEDAS

APDIRBIMO AR PERDIRBIMO PROCESŲ, KURIUOS REIKIA ATLIKTI SU KILMĖS STATUSO NETURINČIOMIS MEDŽIAGOMIS NORINT, KAD PAGAMINTAS PRODUKTAS ĮGYTŲ KILMĖS STATUSĄ, SĄRAŠAS

Susitarime gali būti numatyti ne visi šiame sąraše išvardyti produktai. Todėl būtina atsižvelgti į kitas Susitarimo dalis.

SS pozicijos Nr.

Produkto aprašymas

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdirbimas ir perdirbimas, suteikiantis prekei kilmę

(1)

(2)

(3) arba (4)

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

Visi gyvūnai, klasifikuojami 1 skirsnyje, turi būti visiškai gauti

 

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 1 ir 2 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

 

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai, paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos

Gamyba, kurioje:

visos medžiagos, klasifikuojamos 4 skirsnyje, turi būti visiškai gautos:

bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų arba greipfrutų), klasifikuojamos 2009 pozicijoje, turi turėti kilmę,

ir

visų 17 skirsnyje klasifikuojamų medžiagų vertė neviršija 30 % produktų ex-works kainos

 

ex ex 5 skirsnis

Gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 5 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai

Šerių ir plaukų valymas, dezinfekavimas, rūšiavimas ir ištiesinimas

 

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

Gamyba, kurioje:

visos medžiagos, klasifikuojamos 6 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,

ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 7 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusų vaisių arba melionų žievelės ir luobos

Gamyba, kurioje:

visi panaudoti vaisiai ir riešutai turi būti visiškai gauti,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 9 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

0902

Arbata, aromatinta arba nearomatinta

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex ex 0910

Prieskonių mišiniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

10 skirsnis

Javai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 10 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas, išskyrus:

Gamyba, kurioje visi panaudoti javai, valgomosios daržovės, šakniavaisiai ir gumbavaisiai, klasifikuojami 0714 pozicijoje, arba panaudoti vaisiai turi būti visiškai gauti

 

ex ex 1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje miltai, rupiniai ir milteliai

Ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0708 pozicijoje, džiovinimas ir malimas

 

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 12 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 1301 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

 

 

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti

Gamyba iš nemodifikuotų gleivių ir tirštiklių

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

14 skirsnis

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 14 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas; išskyrus:

Gamyba, kuria visos naudojamos medžiagos klasifikuojamos pozicijoje, išskyrus šio produkto

 

1501

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijose:

 

 

 

Riebalai iš kaulų arba atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0203, 0206 arba 0207 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje

 

 

Kiti

Gamyba iš kiaulienos arba kiaulienos valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0203 ar 0206 pozicijose, arba naminių paukščių mėsos ir valgomųjų subproduktų, klasifikuojamų 0207 pozicijoje

 

1502

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

 

 

 

Taukai iš kaulų ar atliekų

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 0201, 0202, 0204 arba 0206 pozicijas, arba kaulų, klasifikuojamų 0506 pozicijoje

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

 

 

 

Kietos frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1504 pozicijoje

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 1505

Rafinuotas lanolinas

Gamyba iš neapdorotų avių prakaitinių riebalų, klasifikuojamų 1505 pozicijoje

 

1506

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

 

 

 

Kietos frakcijos

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1506 pozicijoje

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

Nuo 1507 iki 1515

Augaliniai aliejai ir jų frakcijos:

 

 

 

Sojos, žemės riešutų, palmių, kokosų, palmių sėklų branduolių, babasų, tungo, oiticikų aliejus, mirtų vaškas ir japoniškas vaškas, jojobų aliejaus frakcijos ir aliejai, skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

 

Kitos, išskyrus simonsidijų aliejus, frakcijos

Gamyba iš kitų medžiagų, klasifikuojamų nuo 1507 iki 1515 pozicijos

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos

 

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti

Gamyba, kurioje:

visos medžiagos, klasifikuojamos 2 skirsnyje, turi būti visiškai gautos,

ir

visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos

 

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 4 skirsniuose, turi būti visiškai gautos,

ir

visos panaudotos augalinės medžiagos turi būti visiškai gautos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 1507, 1508, 1511 ir 1513 pozicijose, gali būti panaudotos

 

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

Gamyba:

iš gyvūnų, klasifikuojamų 1 skirsnyje,

ir (arba)

visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 17 skirsnis

Cukrus ir konditerijos gaminiai iš cukraus; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

 

 

 

Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 1702 pozicijoje

 

 

Kiti cukrūs, kurių būvis kietas, į kuriuos pridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos turi turėti kilmę

 

ex ex 1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

Gamyba, kurioje

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje::

 

 

 

Salyklo ekstraktas

Gamyba iš javų, klasifikuojamų 10 skirsnyje

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra 20 % arba mažiau masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kurioje visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti

 

 

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės mėsos, mėsos subproduktų, žuvies, vėžiagyvių arba moliuskų

Gamyba, kurioje:

visi panaudoti javai ir jų dariniai (išskyrus durum kviečius ir jų darinius) turi būti visiškai gauti,

ir

visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

 

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus bulvių krakmolą, klasifikuojamą 1108 pozicijoje

 

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba:

iš bet kurių medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus 1806,

kurioje visi naudojami javai ir miltai (išskyrus kietuosius kviečius ir Zea indurate miežiai ir jų išvediniai) yra visiškai gauti,

ir

kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % prekės ex-works kainos

 

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 11 skirsnyje

 

ex ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visi panaudoti vaisiai, riešutai ar daržovės turi būti visiškai gauti

 

ex ex 2001

Batatai, saldžiosios bulvės ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, paruošti arba konservuoti su actu arba acto rūgštimi

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2004 ir ex ex 2005

Bulvės, turinčios miltų, rūpinių arba dribsnių pavidalą, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

2007

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 2008

Riešutai, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio

Gamyba, kurioje panaudotų kilmę turinčių riešutų ir aliejinių augalų sėklų, klasifikuojamų 0801, 0802 ir nuo 1202 iki 1207 pozicijos, vertė didesnė kaip 60 % prekės ex-works kainos

 

 

Žemės riešutų sviestas; grūdų mišiniai, palmių šerdys; kukurūzai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

 

Kiti, išskyrus vaisius ir riešutus, išvirtus kitaip nei verdant garuose ar verdant vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, sušaldyti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

visos panaudotos trūkažolės (cikorijos) turi būti visiškai gautos

 

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

 

 

 

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios gali būti panaudoti

 

 

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

 

ex ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus paruoštas ar konservuotas daržoves, klasifikuojamas nuo 2002 iki 2005 pozicijos

 

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; išskyrus:

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

visos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai turi būti visiškai gauti

 

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 17 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos,

ir

bet kurios panaudotos vaisių sultys (išskyrus ananasų, laimų ir greipfrutų sultis) turi turėti kilmę

 

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

Gamyba:

iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,

ir

kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio

 

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Gamyba:

iš medžiagų, neklasifikuojamų 2207 arba 2208 pozicijose,

ir

kurioje visos panaudotos vynuogės arba bet kurie vynuogių produktai yra visiškai gauti arba, jeigu visos kitos panaudotos medžiagos turi kilmę, arakas gali būti panaudotas iki 5 % tūrio

 

ex ex 23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2301

Banginio rupiniai; miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 2 ir 3 skirsniuose, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 2303

Kukurūzų krakmolo gamybos liekanos (išskyrus koncentruotus mirkymo skysčius), kurių sudėtyje baltymai sudaro daugiau kaip 40 % sausojo produkto masės

Gamyba, kurioje visi panaudoti kukurūzai turi būti visiškai gauti

 

ex ex 2306

Išspaudos ir kitos kietos alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 3 % alyvuogių aliejaus

Gamyba, kurioje visos panaudotos alyvuogės turi būti visiškai gautos

 

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Gamyba, kurioje:

visi panaudoti javai, cukrus ar melasa, mėsa ar pienas turi turėti kilmę,

ir

visos medžiagos, klasifikuojamos 3 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

ex ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos, klasifikuojamos 24 skirsnyje, turi būti visiškai gautos

 

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

Gamyba, kurioje panaudotų ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę

 

ex ex 2403

Rūkomasis tabakas

Gamyba, kurioje panaudotų ne mažiau kaip 70 % masės neperdirbto tabako ar tabako liekanų, klasifikuojamų 2401 pozicijoje, turi turėti kilmę

 

ex ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2504

Gamtinis kristalų grafitas, praturtintas anglimi, valytas ir šlifuotas

Neapdoroto grafito praturtinimas anglimi, valymas ir šlifavimas

 

ex ex 2515

Marmuras, tiktai supjaustytas ar kitu būdu suskaldytas į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm storio

Marmuro (net jau supjaustyto) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex ex 2516

Granitas, porfyras, bazaltas, smiltainis ir kiti paminklams ar statybai skirti akmenys, grubiai aplyginti ar neaplyginti, arba tik suskaldyti arba nesuskaldyti pjaunant arba kitu būdu į stačiakampius (įskaitant kvadratinius) blokus arba plokštes, ne didesnio kaip 25 cm

Akmenų (net jau supjaustytų) didesnio kaip 25 cm storio skaldymas pjaustant arba kitokiu būdu

 

ex ex 2518

Degtas dolomitas

Nedegto dolomito degimas

 

ex ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) gali būti panaudotas

 

ex ex 2520

Tinkai, specialiai paruošti stomatologijai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 2524

Gamtinio asbesto pluoštai

Gamyba iš asbesto koncentrato

 

ex ex 2525

Žėručio milteliai

Žėručio ar jo atliekų susmulkinimas

 

ex ex 2530

Žemės dažai, degti arba susmulkinti į miltelius

Žemės dažų degimas arba susmulkinimas

 

26 skirsnis

Rūdos, šlakai ir pelenai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė viršija nearomatinių sudėtinių dalių masę, būdamos alyvos, panašios į mineralines alyvas, gaunamas destiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi temperatūroje iki 250oC (įskaitant petroleterio ir benzolo mišinius), naudojamos kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (1)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 2709

Neapdorotos alyvos, gautos iš bituminių mineralų

Sausoji distiliacija iš bituminių medžiagų

 

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys, alyvos atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglies dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (2)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2714

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; bituminiai arba naftingieji skalūnai ir gudroniniai smėliai; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

2715

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinio asfalto, gamtinio bitumo, naftos bitumo, mineralinės dervos arba mineralinės dervos pikio (pavyzdžiui, bitumo mastikos, cut-backs)

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 2805

„Mišmetalas“

Gamyba elektrolitiniu ar terminiu rėžimu, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex ex 2811

Sieros trioksidas

Gamyba iš sieros dioksido

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 2833

Aliuminio sulfatas

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 2840

Natrio peroksoboratas

Gamyba iš dinatrio tetraborato pentahidrato

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 29 skirsnis

Organiniai chemijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 2901

Alifatiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 2902

Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 2905

Metalų alkoholiatai iš alkoholių, klasifikuojamų šioje pozicijoje, ir iš etanolio

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 2905 pozicijoje. Tačiau metalų alkoholiatai, klasifikuojami šioje pozicijoje, gali būti panaudoti, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

2915

Sočiosios alifatinės monokarboksirūgštys ir jų anhidridai, halogenidai, peroksidai ir peroksirūgštys; jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2915 ir 2916 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 2932

Vidiniai eteriai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ir nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2909 pozicijoje, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

Cikliniai acetaliai ir vidiniai pusacetaliai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

2933

Heterocikliniai junginiai, kurių molekulėse yra tik azoto heteroatomas (-ai)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932 ir 2933 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

2934

Nukleino rūgštys (nukleo rūgštys) ir jų druskos, kiti heterocikliniai junginiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje. Tačiau visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 2932, 2933 ir 2934 pozicijose, vertė negali būti didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 2939

Aguonų šiaudų koncentratai, kurių ne daugiau 50 % svorio sudaro alkaloidai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 30 skirsnis

Farmacijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

3002

Žmonių kraujas; gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje, profilaktikoje arba diagnostikoje; imuniniai serumai ir kitos kraujo frakcijos bei modifikuoti imunologijos produktai, gauti naudojant biotechnologinius metodus arba jų nenaudojant; vakcinos, toksinai, mikroorganizmų kultūros (išskyrus mieles) ir panašūs produktai:

 

 

 

Produktai, sudaryti iš dviejų ar daugiau komponentų, sumaišytų arba nesumaišytų, skirtų naudoti terapijoje arba profilaktikoje, sudozuoti, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

 

Kiti

 

 

 

– –

Žmonių kraujas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

 

– –

Gyvūnų kraujas, paruoštas naudoti terapijoje arba profilaktikoje

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

 

– –

Kraujo frakcijos išskyrus imuninius serumus, hemaglobiną, kraujo globulinus ir serumo globulinus

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

 

– –

Hemoglobinas, kraujo globulinas ir serumo globulinas

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

 

– –

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje. Medžiagos, klasifikuojamos šiame aprašyme, taip pat gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

3003 ir 3004

Medikamentai (išskyrus prekes, klasifikuojamas 3002, 3005 arba 3006 pozicijose):

 

 

 

Gauti iš amikacino, klasifikuojamo 2941 pozicijoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3003 arba 3004 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos,

ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex ex 3006

Medikamentų atliekos, nurodytos šio skirsnio 4k punkte

Išlaikoma pirminės klasifikacijos produkto kilmė

 

ex ex 31 skirsnis

Trąšos, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3105

Mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra du arba trys trąšų elementai: azotas, fosforas ir kalis; kitos trąšos; prekės, klasifikuojamos šiame skirsnyje, turinčios tablečių arba panašių formų pavidalą arba supakuotos į pakuotes, kurių bruto masė ne didesnė kaip 10 kg, išskyrus:

natrio nitratą

kalcio cianamidą

kalio sulfatą

magnio kalio sulfatą

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos,

ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3201

Taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

Gamyba iš augalinių rauginimo ekstraktų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3205

Spalvotieji lakai; preparatai, nurodyti šio skirsnio 3 pastaboje, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra spalvotieji lakai (4)

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 3203, 3204 ir 3205 pozicijose. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3205 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant šios pozicijos skirtingos „grupės“ (5) medžiagos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje grupėje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos.

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, „stomatologiniai“ vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3403

Tepimo priemonės, kuriuose naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro mažiau kaip 70 % masės

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų (3)

arba

Kitos operacijos, kuriose visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3404

Dirbtiniai vaškai ir paruošti vaškai:

 

 

 

Parafino, naftos vaškų, vaškų, gautų iš bituminių mineralų, anglies dulkių vaško arba nuodegų vaško pagrindu

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus:

hidrogeninius aliejus, turinčius 1516 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes,

chemiškai nenustatytas riebalų rūgštis arba pramoninius riebalų alkoholius, turinčius 3823 pozicijoje klasifikuojamų vaškų savybes, ir

medžiagas, klasifikuojamas 3404 pozicijoje

Tačiau šios medžiagos gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai); išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui., preželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų

 

 

 

Eterinti ir esterinti krakmolai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3505 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 1108 pozicijoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3507

Paruošti fermentai (enzimai), nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos produktai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3701

Fotoplokštelės ir fotojuostos, plokščiosios, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; momentinės fotografijos juostos, plokščios, įjautrintos, neeksponuotos, įdėtos arba neįdėtos į kasetes:

 

 

 

Momentinės fotografijos juostos, spalvotosios fotografijos, įdėtos į kasetes

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 30 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicijos. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos 3702 arba 3702 pozicijose, gali būti panaudotos, jei jų bendra vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3702

Ritinėlių pavidalo fotojuostos, įjautrintos, neeksponuotos, pagamintos iš bet kurių medžiagų, išskyrus popierių, kartoną ir tekstilės medžiagas; ritinėlių pavidalo momentinės fotografijos juostos, įjautrintos, neeksponuotos

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu 3701 arba 3702 pozicija

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3704

Fotografijos plokštelės, juostos, popierius, kartonas ir tekstilės medžiagos, eksponuotos, bet neišryškintos

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu nuo 3701 iki 3704 pozicijos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3801

Koloidinis grafitas, turintis aliejinės suspensijos pavidalą; pusiau koloidinis grafitas; anglinės pastos elektrodams

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

 

Grafitas, turintis pastos pavidalą, kurio mišinį sudaro daugiau kaip 30 % grafito ir mineralinių alyvų masės

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3403 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3803

Rafinuota talo alyva

Neapdorotos talo alyvos rafinavimas

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3805

Spiritas iš sulfatinio terpentino, valytas

Nevalyto spirito iš sulfatinio terpentino valymas distiliuojant arba rafinuojant

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3806

Esterinės dervos

Gamyba iš dervinių rūgščių

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

ex ex 3807

Medžio deguto pikis

Medžio deguto distiliacija

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

3808

Insekticidai, rodenticidai, fungicidai, herbicidai, augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai, dezinfekcijos priemonės ir panašūs produktai, suformuoti į formas arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes, arba turintys preparatų arba dirbinių pavidalą (pavyzdžiui, siera apdorotos juostos, dagčiai ir žvakės bei lipnūs musgaudžiai)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

3810

Metalo paviršių ėsdinimo preparatai (beicai); fliusai ir kiti pagalbiniai preparatai, skirti litavimui, litavimui kietuoju lydmetaliu arba virinimui; litavimo, litavimo kietuoju lydmetaliu arba suvirinimo milteliai ir pastos iš metalų ir iš kitų medžiagų; preparatai, naudojami suvirinimo elektrodų arba strypų šerdims ar apvalkalams

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai:

 

 

 

Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3812

Paruošti vulkanizacijos greitikliai; sudėtiniai kaučiuko arba plastikų plastifikatoriai, nenurodyti kitoje vietoje; antioksidacijos preparatai ir kiti sudėtiniai kaučiuko arba plastikų stabilizatoriai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3813

Gesintuvų preparatai ir užpildai; užpildytos gesinimo granatos:

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3814

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3818

Cheminiai elementai su priedais, skirti naudoti elektronikoje, turintys diskų, plokštelių arba panašių formų pavidalą; cheminiai junginiai, su priedais, skirti naudoti elektronikoje

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3819

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 3811 pozicijoje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3820

Antifriziniai preparatai ir paruošti apsaugos nuo apledėjimo skysčiai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3822

Diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai su laikmenomis, paruošti diagnostiniai arba laboratoriniai reagentai, su laikmenomis arba be laikmenų, išskyrus klasifikuojamus 3002 arba 3006 pozicijose; sertifikuotos etaloninės medžiagos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

 

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

 

Pramoniniai riebalų alkoholiai

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, įskaitant kitas medžiagas, klasifikuojamas 3823 pozicijoje

 

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

 

 

Šioje pozicijoje:

– –

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra gamtiniai dervingi produktai

– –

Naftenų rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir jų esteriai

– –

Sorbitolis išskyrus klasifikuojamą 2905 pozicijoje

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 40 % produkto ex-works kainos

 

– –

Naftos sulfonatai, išskyrus šarminių metalų, amonio arba etanolaminų naftos sulfonatus; tiofenintos alyvų, gautų iš bituminių mineralų, sulfonrūgštys ir jų druskos

– –

Jonų keitikliai

– –

Geteris vakuminiams vamzdžiams

– –

Šarminis geležies oksidas dujų gryninimui

– –

Amoniakiniai dujiniai skysčiai ir akmens anglies dujų valymo metu išlaisvintas oksidas

– –

Sulfanetatinės rūgštys, jų vandenyje netirpstančios druskos ir esteriai

– –

Fuzelis ir Dipelio alyva

– –

Druskų su skirtingais anijonais mišiniai

– –

Želatino pagrindo kopijavimo pastos su popieriaus ar tekstiliniu pagrindu, arba be jo

 

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 3901 iki 3915

Pirminės formos plastikai, plastikų atliekos, atraižos ir laužas, išskyrus klasifikuojamus ex ex 3907 ir 3912 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau

 

 

 

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

 

Kiti

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex ex 3907

Kopolimeras, pagamintas iš polikarbonato ir akrilbutadienstireno kopolimero (ABS)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau medžiagos, klasifikuojamos toje pačioje pozicijoje, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos (6)

 

 

Poliesteris

Gamyba, kurioje visų medžiagų, nurodytų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos ir (arba) gamyba iš tetrabromo polikarbonato (A bisfenolio)

 

3912

Celiuliozė ir jos cheminiai dariniai, nenurodyti kitoje vietoje, pirminės formos

Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 3916 iki 3921

Pusfabrikačiai ir dirbiniai iš plastikų, išskyrus klasifikuojamus ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 ir ex ex 3921 pozicijose, kuriems taisyklės yra nurodytos toliau:

 

 

 

Plokštieji produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius ar sukarpyti į kitas nei stačiakampio (įskaitant kvadrato) formas; kiti produktai, kurių apdorotas ne tik paviršius

Gamyba, kurioje bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

 

Kiti:

 

 

 

– –

Adityviosios homopolimerizacijos produktai, kuriuose vienas monomeras sudaro daugiau kaip 99 % masės viso polimero kiekio

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos,

ir

bet kurių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

 

– –

Kiti

Gamyba, kurioje bet kokių panaudotų medžiagų, klasifikuojamų 39 skirsnyje, vertė ne didesnė kaip 20 % prekės ex-works kainos (6)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex ex 3916 ir ex ex 3917

Profiliai ir vamzdžiai

Gamyba, kurioje:

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos,

ir

bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

ex ex 3920

Jonomeriniai lakštai arba plėvelė

Gamyba iš termoplastinių dalinių druskų, kurios yra etileno metakrilinės rūgšties kopolimeras, iš dalies neutralizuotas metalo jonais, daugiausia cinko ir natrio

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

 

Lakštai iš regeneruotos celiuliozės, poliamidų ar polietileno

Gamyba, kurioje bet kurių medžiagų, klasifikuojamų toje pačioje pozicijoje kaip ir produktas, vertė ne didesnė kaip 20 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 3921

Folijos iš plastikų, metalizuotos

Gamyba iš labai permatomų poliesterio folijų, kurių storis mažesnis kaip 23 mikronai (7)

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 25 % produkto ex-works kainos

3922 iki 3926

Dirbiniai iš plastikų

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4001

Laminuotos natūralaus kaučiuko plokštelės ar krepas, skirti avalynei

Natūralaus kaučiuko lakštų laminavimas

 

4005

Nevulkanizuotas kaučiukas, į kurį primaišyta kitų medžiagų, turintis pirminių formų arba plokščių, lakštų arba juostelių pavidalą

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų, išskyrus natūralų kaučiuką, vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

4012

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos

 

 

 

Restauruotos pneumatinės, be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu guminės padangos

Naudotų padangų restauravimas

 

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų, klasifikuojamų bet kurioje pozicijoje, išskyrus medžiagas, klasifikuojamas 4011 arba 4012 pozicijose

 

ex ex 4017

Dirbiniai iš kietos gumos

Gamyba iš kietos gumos

 

ex ex 41 skirsnis

Žalios (neišdirbtos) odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4102

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos, be vilnos

Vilnos pašalinimas nuo avių ar ėriukų odos su vilna

 

Nuo 4104 iki 4106

Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, smulkintos arba ne, daugiau neapdorotos

Paraugtos odos pakartotinas rauginimas

arba

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

4107, 4112 ir 4113

Išdirbtos odos, be plaukų arba vilnos, išskyrus išdirbtas odas, klasifikuojamas 4114

Gamyba iš medžiagų bet kurioje pozicijoje, išskyrus pozicijas 4101 iki 4113

 

ex ex 4114

Zomšinės odos (įskaitant kombinuotas zomšines odas); lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

Gamyba iš medžiagų klasifikuojamų pozicijose nuo 4104 iki 4106, 4107, 4112 arba 4113, jei jų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4302

Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti iš dalių:

 

 

 

Plokščių, kryžių ir panašių formų

Nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių balinimas arba dažymas, be to kirpimas ir sujungimas

 

 

Kiti

Gamyba iš nesujungtų iš dalių, raugintų arba išdirbtų kailių

 

4303

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

Gamyba iš nesujungtų iš dalių raugintų arba išdirbtų kailių, klasifikuojamų 4302 pozicijoje

 

ex ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos dirbiniai; medžio anglys; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4403

Mediena, grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį

Gamyba iš žaliavinės medienos, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė arba tiktai aplyginta

 

ex ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

 

ex ex 4408

Vienasluoksnės faneros lakštai ir lakštai, skirti klijuotinei fanerai gaminti, kurių storis ne didesnis kaip 6 mm, sujungti, taip pat kita mediena, išilgai perpjauta, nudrožta arba be žievės, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, obliuota, šlifuota arba sujungta galais

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais

 

ex ex 4409

Mediena, ištisai profiliuota išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais:

 

 

 

Šlifuota nesujungta arba sujungta galais

Šlifavimas arba sujungimas galais

 

 

Lentjuostės ir bagetai

Ornamento formavimas arba profiliavimas

 

Nuo ex ex 4410 iki ex ex 4413

Lentjuostės ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas

Ornamento formavimas arba profiliavimas

 

ex ex 4415

Medinės dėžės, dėžutės, rėminė tara, būgnai ir panaši tara

Gamyba iš nesupjaustytų nustatyto dydžio lentų

 

ex ex 4416

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilų gaminiai bei jų dalys

Gamyba iš skaldytų statinių šulų, toliau neapdorotų, tiktai perpjautų per du pagrindinius paviršius

 

ex ex 4418

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas. Tačiau akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos gali būti panaudoti

 

 

Lentjuostės ir bagetai

Ornamento formavimas arba profiliavimas

 

ex ex 4421

Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei

Gamyba iš medienos, klasifikuojamos bet kurioje pozicijoje, išskyrus medieną, klasifikuojamą 4409 pozicijoje

 

ex ex 45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

4503

Gamtinės kamštienos dirbiniai

Gamyba iš kamštienos, klasifikuojamos 4501 pozicijoje

 

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

47 skirsnis

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena, perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 48 skirsnis

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono dirbiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 4811

Popierius ir kartonas, tik grafuotas, liniuotas arba sužymėtas kvadratėliais

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

4816

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba atspaudimo popierius (išskyrus klasifikuojamus 4809 pozicijoje), popierinės kopijavimo aparatų matricos ir popierinės ofsetinės plokštės, supakuoti arba nesupakuoti dėžėse

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

4817

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex ex 4818

Tualetinis popierius

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

ex ex 4819

Dėžės, dėžutės, dėklai, krepšiai ir kitos pakavimo talpyklos iš popieriaus, kartono, celiuliozinės vatos arba celiuliozinių pluoštų klodų

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas;

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

ex ex 4820

Laiškinio popieriaus bloknotai

Gamyba, kurioje visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 4823

Kitas popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir celiuliozės pluoštų klodai, supjaustyti pagal nustatytus matmenis arba formą

Gamyba iš popieriaus gamybos medžiagų, klasifikuojamų 47 skirsnyje

 

ex ex 49 skirsnis

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

4909

Spausdinti arba iliustruoti pašto atvirukai; spausdintos kortelės su asmeniniais sveikinimais, pranešimais arba kvietimais, iliustruotos arba neiliustruotos, su vokais arba be vokų, su papuošimais arba be papuošimų

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose

 

4910

Spausdinti visų rūšių kalendoriai, įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius

 

 

 

„Amžinieji“ kalendoriai arba kalendoriai su pakeičiamaisiais bloknotais, turintys bet kokį pagrindą išskyrus popieriaus ar kartono

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

 

Kiti

Gamyba iš medžiagų, neklasifikuojamų 4909 arba 4911 pozicijose

 

ex ex 50 skirsnis

Šilkas; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

ex ex 5003

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos

Šilko atliekų karšimas arba šukavimas

 

Nuo 5004 iki ex ex 5006

Šilko verpalai ir šilko atliekų verpalai

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

kitų natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5007

Šilko arba šilko atliekų audiniai:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5106 iki 5110

Vilnos verpalai, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5111 iki 5113

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš pirminių siūlų (8)

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 52 skirsnis

Medvilnė; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5204 iki 5207

Medvilnės verpalai ir siūlai

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5208 iki 5212

Medvilniniai audiniai:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Kiti

Gamyba iš vienasiūlių audinių (8)

Gamyba iš (8):

 

 

 

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai; išskyrus:

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5306 iki 5308

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai; popieriniai verpalai

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5309 iki 5311

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popierinių verpalų audiniai:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš pirminių siūlų (8)

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

džiuto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 5401 iki 5406

Verpalai, vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5407 ir 5408

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

Nuo 5501 iki 5507

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės

 

Nuo 5508 iki 5511

Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

Gamyba iš (8):

šilko žaliavos arba šilko atliekų, karštų arba šukuotų ar kitaip paruoštų verpimui,

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

Nuo 5512 iki 5516

Cheminių kuokštelinių pluoštų audiniai:

 

 

 

Kurių sudėtyje yra guminiai siūlai

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (8)

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

ex ex 56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji verpalai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai; išskyrus:

Gamyba iš (8):

kokoso pluošto verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5602

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotasis arba nelaminuotasis:

 

 

 

Smaigstytinis veltinys

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Tačiau:

polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,

polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose,

arba

polipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje,

kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, pagamintų iš kazeino,

arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

 

5604

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai, juostelės ir panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais:

 

 

 

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis

Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5605

Metalizuotieji siūlai, apsuktieji arba neapsuktieji, turintys tekstilės siūlų, juostelių arba panašių dirbinių, klasifikuojamų 5404 arba 5405 pozicijose, pavidalą, kombinuoti su metaliniais siūlais, juostelėmis arba milteliais arba padengti metalu

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

5606

Apsuktieji siūlai, apsuktosios juostelės arba panašūs dirbiniai, klasifikuojami 5404 arba 5405 pozicijose (išskyrus klasifikuojamus 5605 pozicijoje ir apsuktuosius ašutų verpalus); pūkiniai (chenille) siūlus (įskaitant plaušelių pūkinius (flock chenille) verpalus); apskritai megztieji siūlai (loop wale-yarn)

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

cheminių medžiagų arba tekstilės masės,

arba

popieriaus gamybos medžiagų

 

57 skirsnis

Kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos:

 

 

 

Iš smaigstytinio veltinio

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

Tačiau:

polipropileno gijos, klasifikuojamos 5402 pozicijoje,

polipropileno pluoštai, klasifikuojami 5503 arba 5506 pozicijose,

arba

polipropileno gijų gniūžtės, klasifikuojamos 5501 pozicijoje,

kurių atskiros gijos arba pluošto storis visais atvejais yra mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti panaudotos, jei jų vertė ne didesnė kaip 40 % prekės ex-works kainos

Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas

 

 

Iš kito veltinio

Gamyba iš (7):

natūralių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų arba kitaip neparuoštų verpimui,

arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso arba džiuto pluošto verpalų,

sintetinių arba dirbtinių gijinių siūlų,

natūralių pluoštų,

arba

cheminio kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui

Džiutas gali būti naudojamas kaip pagrindas

 

ex ex 58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai; išskyrus:

 

 

 

Kombinuoti su guminiais siūlais

Gamyba iš vienasiūlių verpalų (7)

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

arba

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

arba

 

 

 

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

5805

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

5810

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

Gamyba, kurioje:

visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas,

ir

visų panaudotų medžiagų vertė ne didesnė kaip 50 % prekės ex-works kainos

 

5901

Tekstilės medžiagos, padengtos dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojamos knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės medžiagos, tokios kaip naudojamos skrybėlių pagrindams

Gamyba iš verpalų

 

5902

Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės verpalų:

 

 

 

Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės

Gamyba iš verpalų

 

 

Kiti

Gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės

 

5903

Tekstilės medžiagos, įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos plastikais, išskyrus klasifikuojamus 5902 pozicijoje

Gamyba iš verpalų

arba

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos

 

5904

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų dangos, sudarytos iš apvalkalo arba iš dangos ir iš tekstilės medžiagos pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

Gamyba iš verpalų (8)

 

5905

Tekstilinės sienų dangos:

 

 

 

Įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos guma, plastikais arba kitomis medžiagomis

Gamyba iš verpalų

 

 

Kiti

Gamyba iš (8):

kokoso verpalų,

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

arba

gamyba iš cheminių medžiagų ar tekstilės masės

arba

 

 

 

marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % produkto ex-works kainos

 

5906

Gumuoti tekstilės medžiagos, išskyrus klasifikuojamas 5902 pozicijoje:

 

 

 

Megztinės arba nertinės medžiagos

Gamyba iš (8):

natūralių pluoštų,

cheminių kuokštelinių pluoštų, nekarštų arba nešukuotų ar kitaip neparuoštų verpimui,

ar

cheminių medžiagų arba tekstilės masės

 

 

Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės

Gamyba iš cheminių medžiagų

 

 

Kiti

Gamyba iš verpalų

 

5907

Kitu būdu įmirkytos, aptrauktos arba padengtos tekstilės medžiagos; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs dirbiniai

Gamyba iš verpalų

arba

Marginimas, kurį lydi mažiausiai dvi paruošiamosios arba baigiamosios operacijos (pavyzdžiui, plovimas, balinimas, merserizavimas, kaitinimas, reljefo užspaudimas, kalandravimas, apdorojimas, kad būtų atsparus traukimuisi, permanentinis užbaigimas, įmirkymas, taisymas ir mazgų paslėpimas), jei panaudoto nemarginto audinio vertė ne didesnė kaip 47,5 % prekės ex-works kainos

 

5908

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos:

 

 

 

Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti

Gamyba iš apskritai megztų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams

 

 

Kiti

Gamyba, kurioje visos panaudotos medžiagos klasifikuojamos kitoje pozicijoje negu produktas

 

Nuo 5909 iki 5911

Tekstilės dirbiniai, skirti pramoniniam naudojimu:

 

 

 

Šlifavimo diskai ar žiedai, išskyrus veltinį, klasifikuojamą 5911 pozicijoje

Gamyba iš verpalų arba audinių atliekų arba